Єрьoмeнкo Д. Ю. - Дiaгнocтичнe дocлiджeння нeoбxiднocтi у вiднoвлeннi пcиxoлoгiчнoї cтiйкocтi прикoрдoнникiв, щo брaли учacть у бoйoвиx зіткненнях, Бecпaлькo A. O. (2017)
Зубовський Д. С. - Становлення науково-психологічного уявлення про позитивні особистісні зміни в результаті впливу психотравмуючих подій (2017)
Іванова Н. Г. - Психологічні аспекти оцінки професійної діяльності фахівців сектору безпеки, Андрусишин Ю. І. (2017)
Клименко І. В. - Формування толерантності до невизначеності у курсантів - майбутніх правоохоронців в контексті програми психологічного супроводу професійної підготовки (2017)
Корнієнко І. О. - Генетично-транспективний підхід як концептуальне підґрунтя вивчення опанувальної поведінки особистості (2017)
Кузіна В. Д. - Теоретичні засади дослідження професійної ідентичності особистості офіцера (2017)
Кузьменко М. Д. - Концептуальні аспекти системи кадрової безпеки високонадійної організації (2017)
Кушніренко К. О. - Аналіз професійно важливих якостей спеціалістів банківської сфери та їх взаємозв`язок з ефективністю діяльності та професійним стажем (2017)
Лефтеров В. О. - На службі батьківщині та психології: науково-дослідна, організаційно-практична та науково-педагогічна діяльність професора О.В. Тімченка, Оніщенко Н. В., Приходько І. І. (2017)
Литвинчук М. Ю. - Прийняття рішення як складний психологічний процес (2017)
Мась Н. М. - Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів, Сальнікова О. Ф. (2017)
Мурзенкова О. Ю. - Психологічна прийнятність як психологічний феномен: історичний аналіз (2017)
Овдієнко І. М. - Проблема взаємозв’язку благополуччя, суб’єктивного благополуччя та задоволеність життям (2017)
Пасічник І. Д. - Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв острозьких письменників-емігрантів, Гандзілевська Г. Б. (2017)
Пасічна В. Г. - Аналіз результатів дослідження особливостей змін професійного спрямування безробітних у процесі адаптації до професійної перепідготовки (2017)
Поливанюк В. В. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України до виконання бойових завдань в екстремальних умовах (2017)
Поплінська О. М. - Соціологічний аналіз поглядів на природу суїцидальної поведінки особистості, Богайчук В. Ж. (2017)
Самойленко О. О. - Модель психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ – учасників бойових дій до здійснення професійної діяльності (2017)
Святенко Ю. О. - Проективна методика "дитинство": психологічна діагностика внутрішньо-особистісних переживань дитини (2017)
Фурман А. А. - Категорійно зорієнтована миследіяльність як інструмент психологічного пізнання (2017)
Фурс О. Й. - Професійно - орієнтована модель здатності до саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності (2017)
Харченко Н. А. - Синергетичний підхід у дослідженні Г. С. Костюком вікових особливостей учня (2017)
Хуртенко О. В. - Арт-терапія як метод розвитку особистісних особливостей підлітка (2017)
Шалабоніна С. С. - Психологічні особливості підлітків з дистантних сімей (2017)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз діяльності персоналу оперативного складу спеціальних служб України, Савченко В. С. (2017)
Щербан Т. Д. - Міжособистісні відносини у підлітковому віці, Гладинець А. М. (2017)
Якимчук I. П. - Фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтaршoклacникiв дo мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi у кoнтeкcтi прoфiльнoгo навчання (2017)
Weczorek H. - Labour in person's life (2017)
Wolodarska-Zola L. - European trends of changes in managers' education (2017)
Романюк І. М. - Метод моделювання в педагогічному проектуванні (2017)
Теличко Н. В. - Комунікативна діяльність на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання (2017)
Ягупов В. В. - Педагогічне проектування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів як провідний напрям діяльності педагогів вищої школи, Бекірова А. Р. (2017)
Бecпaлькo A. O. - Мoдeлювaння кaр’єрнoї oрiєнтaцiї офіцера (2016)
Горенко М. В. - Теоретичний аналіз сутності професійної кар'єри: психологічний аспект (2016)
Данилевич Л. А. - Дослідження гендерних особливостей самоактуалiзацiї особистості майбутніх психологів, Дiхтяренко С. Ю. (2016)
Дебренюк А. П. - Психологічний аналіз діяльності операторів РЛС Повітряних Сил Збройних Сил України при виконанні службових завдань (2016)
Деак Г. Е. - Індивідуально - психологічні особливості кар’єрного зростання офіцерів Збройних Сил України, Левченко В. М. (2016)
Думбрава О. П. - Особливості, сутність та завдання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (2016)
Калениченко Р. А. - Особливості соціально-психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців, Мустафаєв Г. Ю. (2016)
Ковальчук О. П. - Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи (2016)
Колесніченко О. С. - Засоби психологічної підтримки військовослужбовців при виконанні службово-бойових завдань в екстремальних умовах, Мацегора Я. В., Приходько І. І., Юр’єва Н. В. (2016)
Кузіна В. Д. - Психологічний зміст перфекціонізму особистості офіцера (2016)
Ламаш І. В. - Особливості суб'єктивного переживання часу курсантами-комбатантами АТО, Шатковська О. С. (2016)
Лисенко Д. П. - Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил України та заходів щодо їх протидії (2016)
Литвинчук М. Ю. - Проблема вивчення психологічної готовності до прийняття рішення військовослужбовцями (2016)
Литвинчук Л. М. - Проблема самооцінки соціальної значущості хвороби осіб, залежних від опіоїдів (2016)
Москальов І. О. - Практичне мислення організаторів морально-психологічного забезпечення як предмет наукових досліджень (2016)
Недвига О. В. - Психологічний супровід військовослужбовців-саперів під час виконання бойового завдання (2016)
Oлeкcaндрeнкo К. В. - Крeaтивнicть як зaciб розвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2016)
Cинишина В. М. - Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події, Траверсе Т. М. (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні симптомокомплекси адиктивної поведінки (2016)
Тюріна Ю. В. - Адаптація курсантів до навчання в вищому цивільному навчальному закладі як психологічна проблема (2016)
Хайрулін О. М. - Теорія "фокальної точки" та теорія "перспектив" як основа розвитку рефлексивної компетентності офіцера (2016)
Хлонь О. М. - Інтерактивні технології як фактор мотивації навчання спеціалістів юридичного профілю (2016)
Цибанюк Т. І. - Мотиваційні аспекти вивчення іноземних мов, Крайова О. В. (2016)
Чухраєва Г. В. - Роль психологічних якостей працівників поліції з оперативно-розшуковою функцією діяльності в формуванні громадської думки про роботу поліції (2016)
Швець В. В. - Шляхи системного педагогічно-батьківського підходу до діагностики та ліквідації причин психосоматичних захворювань школярів (2016)
Яковицька Л. С. - Екстеріоризація як механізм самореалізації викладача університету у науково-технічній діяльності (2016)
Войцех В. В. - Технічна освіта в контексті гуманізації (2016)
Vitchenko A. O. - Psychological and pedagogical conditions of creating the university lecturer’s professiogram based on the principles of lifelong learning, Vitchenko A. Y. (2016)
Вітченко А. О. - Педагогічне стажування викладачів ВВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення, Гайдаров С. С. (2016)
Кримець Л. В. - Патріотизм як чинник формування соціальності (2016)
Свистун В. І. - Управлінська компетентність керівника як важливий чинник розвитку професійно-технічного навчального закладу в умовах ринкової економіки (2016)
Теличко Н. В. - Формування англомовної комунікативної компетенції засобами використання інноваційних технологій (2016)
Товканець Г. В. - Педагогічна культура як структурний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя (2016)
Jagupow W. W. - Dydaktyka wijskowej szkoły wyższej Ukrainy w zakresie zmian cywilizacyjnych (2016)
Бажановська О. В. - Становлення усної мовної норми французької мови на прикладі канадського варіанту (2018)
Бледнова О. Г. - Семантичні особливості особистих імен в сучасній німецькій Інтернет-комунікації (2018)
Пікалова А. О. - Специфіка змістовного простору англомовного дитячого поетичного дискурсу в проекції на лінгвістичні особливості (2018)
Byndas O. M. - Diglossia and Bilingualism in the European Students’ Society (2018)
Моісєєва Г. О. - Американська національна ментальність крізь призму саморефлексії у романі Е. Гілберт "Їсти, молитися, кохати" (2018)
Surina I. - The Role of Ethnic Values in Intercultural Interaction, Gaysanov K. (2018)
Suchocka А. - Rola komunikacja miedzykulturowej w spoleczenstwie wielokulturowym (2018)
Черниш О. А. - Структурні особливості медійної мовної особистості (2018)
Шаповалова Л. В. - Мовні маніпулятивні засоби у першій президентській промові Еммануеля Макрона (2018)
Моісеєнко О. Ю. - Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014-2017) в австралійському медійному дискурсі (2018)
Борзова О. Д. - Лексеми детермінування чоловічої привабливості у Північній Америці (на матеріалах видань The Guardian, Esquire, Men’s Health) (2018)
Данилюк Л. В. - Особливості перекладу англомовних фразеологізмів у політичному дискурсі, Рябокінь Н. О. (2018)
Демченко Н. О. - Особливості передачі реалій при перекладі на українську мову оповідання Артура Конан Дойла "Scandal in Bohemia” (2018)
Кузьменко А. О. - Теоретико-методологічні настанови мультипрадигмального дослідження інфантичних віршованих текстів (2018)
Назаренко М. М. - Труднощі перекладу текстів політичних промов (2018)
Рябокінь Н. О. - Особливості перекладу медичних абревіатур (2018)
Чуча П. О. - Функціонально-когнітивний аспект вживання французьких композитів у мові мас-медіа (2018)
Андріянова Г. І. - Використання ігрових технологій у дистанційному навчанні вищої школи, Скора Н. А. (2018)
Зіньковська О. В. - Формування лексикографічної компетенції в майбутніх учителів англійської мови (2018)
Морозова М. В. - Методи активізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення англомовних омонімів (2018)
Shekhavtsova S. O. - Current Organizational Principles of Training Future Teachers of Foreign Languages (2018)
Шкарлет В. О. - Організація лінгводидактичної роботи щодо вивчення прислів’їв і приказок (2018)
Корж О. Ю. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції як важливої складової майбутнього професійно-ділового спілкування студентів немовних спеціальностей, Ціхоцька О. А. (2018)
Недайнова Т. Б. - Урок літератури як урок мистецтва у творчій лабораторії майбутнього вчителя-філолога (2018)
Сивак О. Б. - Комп’ютерні технології у викладанні "Іноземної мови за професійним спрямуванням” для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування (2018)
Шалацька Г. М. - Флеш-презентації на заняттях з іноземної мови як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетентності (2018)
Ускова Л. В. - Інформаційно-комунікативні технології у викладанні іноземних мов як основа підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, Ігнатьєва О. С., Коваль С. М. (2018)
Барко В. І. - Шляхи вдосконалення психологічного забезпечення кадрового менеджменту в Національній поліції України, Кирієнко Л. А., Барко В. В. (2018)
Березовська Л. І. - Життєздатність як основа конкурентоздатності в професійній діяльності: соціально-психологічні аспекти (2018)
Вaxoцькa I. O. - Вiднoвлeння пcиxiчнoї cтiйкocтi кoмбaтaнтiв як вaжливa умoвa збeрeжeння їxньoгo пcиxiчнoгo здoрoв'я (2018)
Дaнилeвич Л. A. - Прo зaлeжніcть cиcтeми мoтивів учіння мaйбутніx пcиxoлoгів від aктивниx форм пcиxoлoгo-пeдaгoгічнoгo впливу викладача (2018)
Діхтяренко С. Ю. - Мотиви досягнення успіху та уникнення невдачу навчальній діяльності студентів-психологів (2018)
Карпюк Ю. Я. - Психологічна готовність фахівця до діяльності в умовах ведення бойових дій (2018)
Колесніченко О. С. - Модель формування стійкості військовослужбовця до психологічної травматизації бойовим досвідом, Семенко Є. Ю. (2018)
Костю С. Й. - Специфіка підготовки молоді до шлюбу та сімейного життя, Митрюк В. Ю. (2018)
Литвинчук Л. М. - Психологічна допомога особам, з хімічною залежністю на різних фазах емоційного переживання в процесі реабілітації, Каськов І. В. (2018)
Олійник В. В. - Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення (2018)
П’янківська Л. В. - Особливості прояву синдрому "емоційного вигорання" у курсантів (2018)
Ралко А. І. - Оцінка ключових якостей аудитора (2018)
Стріха С. В. - Визначення важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ України (2018)
Теслик Н. М. - Агресивність у структурі особистісних компетентностей патрульних поліцейських у період первинної підготовки, Коляда Н. В. (2018)
Фомич М. В. - Теоретичні концепції психічного здоров’я особистості в психологічній науці (2018)
Фурс О. Й. - Результати впливу здатності до саморегуляції майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності на успішність їх фахової підготовки (2018)
Хлонь О. М. - Проблеми редакційно-видавничої діяльності ВНЗ МВС із врахуванням мотиваційного фактору в контексті сьогодення (2018)
Якимчук I. П. - Ocoбиcтicнa зрiлicть мaйбутнix пcиxoлoгiв у кoнтeкcтi їxньoї прoфeciйнoї підготовки (2018)
Якимчук Б. A. - Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть як cклaдoвa прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo психолога (2018)
Брецко І. І. - Творче мислення педагога, як основа професійного вдосконалення (2018)
Васюкова Н. В. - Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування, Лиман Р. М. (2018)
Крайова О. В. - Кооперативне навчання: особливості організації та підготовки занять, Цибанюк Т. І. (2018)
Кримець Л. В. - Ціннісні аспекти формування ментальності військовослужбовців Збройних Сил України (2018)
Лобанов А. А. - Пропозиції щодо впровадження стандартів НАТО в оформленні графічних оперативних (бойових) документів, Устинов С. С. (2018)
Деменко О. Ф. - Стан та перспективи розвитку зовнішньої політики України в умовах протидії російській агресії (2018)
Агаєв Н. А. - Проблеми формування професійної ідентичності майбутніх офіцерів (2018)
Алмаші С. І. - Дослідження психологічних характеристик навчальної успішності підлітків, Костю С. Й (2018)
Барчі Б. В. - Дослідження чинників задоволеності працею попереднього місця роботи безробітних (2018)
Дубчак Г. М. - Порівняльний аналіз особливостей стресостійкості студентів та фахівців соціономічних професій, Сердюк Л. З. (2018)
Колесніченко О. С. - Роль саморегуляції комбатантів у формуванні посттравматичного стресового розладу (2018)
Костюк Д. А. - Психічне та психологічне здоров’я особистості: поняття, зміст та критерії, Костюк В. А. (2018)
Кримець Л. В. - Лідерство як особлива форма влади у сучасному військово-професійному середовищі (2018)
Крутов В. В. - Деякі підходи до вирішення проблеми профілактики та подолання посттравматичного стресового розладу (2018)
Лозінська Н. С. - Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології (2018)
Макарова О. П. - Умови розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців під час навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання (2018)
Мельніченко О. І. - Психологічні аспекти прийняття споживачем інформації в рекламі (2018)
Мілорадова Н. Е. - Особливості професійної мотивації слідчих органів досудового розслідування на вузівській стадії професіогенезу (2018)
Олійник А. В. - Антисуїцидальні релігійні імперативи і табу (2018)
Сергієнко А. В. - Хронологічний огляд структурно-функціональних перетворень внутрішньої розвідки МВС-КДБ і вимог щодо медико-психологічних якостей офіцерів негласного апарату, Ковалик Т. І. (2018)
Твердохлєбова Н. Є. - Трансформації ціннісно-смислової сфери правоохоронців на етапі навчання у ЗВО зі специфічними умовами навчання (2018)
Ткаченко В. В. - До проблеми організації психологічної підготовки до бойових дій в арміях країн НАТО, Костюкова Н. В. (2018)
Турбан В. В. - Проблема самодетермінації особистості в часі, Осьодло В. І. (2018)
Турбан В. В. - Робота центрів соціальних служб із військовослужбовцями – учасниками бойових дій: особливості соціально-психологічних криз (2018)
Шидлюх В. В. - Інформаційно-психологічні війни у світлі АТО, Сергієнко А. В. (2018)
Хлонь О. М. - Мотивація до здорового способу життя студентів та викладачів вищих навчальних закладів України в контексті історичних традицій (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Lekmine F. - Mechanical Characterization of Electro-deposition of Ni-P Alloy Coating, Ben Temam H., Naoun M., Hadjadj M. (2020)
Labbani A. - New Biosensor Design Based on Photonic Crystal Core-shell Rods Defects for Detecting Glucose Concentration, Tebboub B. (2020)
Tovkach S. S. - The Liebman Process for Distribution of the Information Flows of the Engine Automatic Control Systems (2020)
Nahornyy V. A. - Low-energy Electron Beam Profile Monitor, Nahornyy D. A., Baturin V. A., Nahornyy A. G. (2020)
Perekrestov V. I. - Formation and Physical Properties of Multicomponent Coatings Sputter-deposited from Co-Cr-Ni-Ti-Zr-Hf-Ta-W-C Segmented Target, Kosminska Yu. O., Kornyushchenko G. S., Gannych Yu. V., Gedeon O. (2020)
Muminov R. A. - Application of Additional Leveling Drift Process to Improve the Electrophysical Parameters of Large Sized Si(Li) p-i-n Structures, Ergashev G. J., Saymbetov A. K., Toshmurodov Yo. K., Radzhapov S. A., Mansurova A. A., Japashov N. M., Svanbayev Y. A. (2020)
Chandra Prakash Gupta - Effect of Top Electrode Materials on Switching Characteristics and Endurance Properties of Zinc Oxide Based RRAM Device, Praveen K. Jain, Umesh Chand, Shashi Kant Sharma, Shilpi Birla, Sandeep Sancheti (2020)
Shekhawat S. - An Off-diagonal Feed Elliptical Patch Antenna with Ring Shaped Slot in Ground Plane for Microwave Imaging of Breast, Pawan Kumar Jain, Sharma B. R., Saxena V. K., Bhatnagar D. (2020)
Saravanan S. - Optical Characterization of Chemically Reduced Silver Nano-particles for Dye Sensitized Solar Cells, Dubey R. S. (2020)
Gabdrakhmanova L. A. - Intensive Plastic Deformation Influence on Phase Relations of Cobalt Nanocrystals, Mukashev K. M., Muradov A. D., Umarov F. F., Yar-Mukhamedova G. Sh. (2020)
Knyaz' I. A. - Influence of Correlated Coloured Noises on an Underdamped Josephson Junction (2020)
Boledzyuk V. B. - Nanocarbon Materials of Plant Origin for Supercapacitors, Kovalyuk Z. D., Mintianskyi I. V., Yurtsenyuk S. P., Shevchyk V. V. (2020)
Mandzyuk V. I. - Structural-morphological and Conductive Properties of С-Al2O3 Composite Materials, Mironyuk I. F., Kulyk Y. O., Bezruka N. A. (2020)
Lukavenko I. M. - Diode Laser as an Electronic System of Surgical Influence on Soft Biological Tissues (2020)
Storozhenko I. - Gunn Diodes Based on Graded-gap GaInPAs (2020)
Terfai A. - Thermal Performance Enhancement of a Shallow Solar Pond Based on Nanofluids, Chiba Y., Bouaziz M. N. (2020)
Sheng C. K. - The Role of pH on Infrared Spectral, Structural and Morpho-logical Properties of Room-temperature Precipitated CdS Nanoparticles, Alrababah Y. M. (2020)
Kosogor A - Magnetocaloric Effect in Metamagnetic Shape Memory Alloy, Palamarchuk S. I., L'vov V. A. (2020)
Rybak O. V. - Growth and Properties of Cd-doped PbI2 Crystals, Semkiv I. V., Chekailo M. V. (2020)
Raja Sudharsan R. - An Analysis of Different Biopotential Electrodes Used for Electromyography, Deny J., Kumaran M., Sharon Geege A. (2020)
Pandya N. Y. - Electronic Properties of Tetrataenite L10 FeNi at the Earth’s Core Conditions, Mevada Adwait D., Gajjar P. N. (2020)
Kolesnikov D. А. - Production, Structure and Properties of Coatings Based on Al2O3 Obtained by Magnetron Method, Sudzhanskaya I. V., Goncharov I. Yu., Lytovchenko S. V., Novikov V. Yu., Kudryavtsev Е. А., Mazilin B. O., Krytsyna Е. V., Beresnev V. M., Glukhov O. V. (2020)
Shmid V. - Photovoltaic Characterization of Si and SiGe Surfaces Sonochemically Treated in Dichloromethane, Podolian A., Nadtochiy A., Yazykov D., Semen'ko M., Korotchenkov O. (2020)
Zaidi B. - Junction Configuration Effect on the Performance of In2S3/CZTS Solar Cells, Shekhar C., Kamli K., Hadef Z., Belghit S., Ullah M.S. (2020)
Surendran A. - Synthesis and Characterization of Ce-Fe Composite Nanoparticles via Sol-gel Method, Gupta N. K., Aziz F., Kushwaha K. K. (2020)
Shevchenko A. B. - Background of Creation of New Memory Storage Unit of "bit + qubit" Type Based on Nanoscale Structural Inhomogeneities of Domain Walls Formed in Uniaxial Ferromagnetic Films, Barabash M. Yu. (2020)
Ilchuk H. - Optical Properties of CdMnTe Film: Experimental and Theoretical Aspects, Zmiiovska E., Petrus R., Semkiv I., Lopatynskyi I., Kashuba A. (2020)
Вихідні дані (2020)
Василенко С. В. - Психологічна реабілітація в системі психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил України в сучасних умовах (2019)
Грилюк С. М. - Досвід організації психологічного забезпечення на початку антитерористичної операції (2019)
Дубровинський Г. Р. - Зв’язок емоційного інтелекту військовослужбовця з психологічною сумісністю у військовому підрозділі, Рябова О. В. (2019)
Думбрава О. П. - Взаємозв’язок психічної ригідності та негативних психічних станів (2019)
Дячкова О. М. - Емпатія як складова психологічної культури курсанта (2019)
Калениченко Р. А. - Врахування сучасних тенденцій педагогічної освіти в соціально-психологічному супроводі професійного становлення майбутніх фахівців, Льoвкіна O. Г., Мустафаєв Г. Ю. (2019)
Кодлубовська Т. Б. - Експрес-регуляція функціональних станів правоохоронців після стресу (2019)
Колесніченко О. С. - Модель бойової психологічної травматизації правоохоронців – учасників бойових дій (2019)
Лисенко Д. П. - Соціально-психологічні особливості відносин довіри у військових підрозділах за умов субординації (2019)
Литвиненко О. В. - Психологічні шляхи формування авторитету офіцера кадрового органу (2019)
Макарова О. П. - Професійна ідентичність майбутніх поліцейських на її когнітивному рівні (2019)
Мельник О. С. - Теоретичні аспекти професіографії діяльності офіцера кадрового органу (2019)
Михайлишин У. Б. - Мотиваційний компонент психологічної готовності правоохоронців до екстремальної діяльності (2019)
Minkovskiy A. А. - Psychological testing at selection and study evaluation with using computer programs (2019)
Мозальов В. Е. - Психологізація освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах (2019)
Поканевич О. А. - Дослідження ефективності програми формування психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх пожежних – рятувальників (2019)
Рибчук О. Г. - Психогенні розлади військовослужбовців: історія та сучасність (2019)
Storozhenko T. А. - Psychological ways of formation authorities officer hr (2019)
Фомич М. В. - Концептуальні основи психологічного захисту населення, Спіркіна О. О. (2019)
Хайрулін О. М. - Ігрова компетентність командира (2019)
Хміляр О. Ф. - Психологія поведінки суїцидента (2019)
Черевичний С. В. - Вплив амбівалентності на процес прийняття рішення командиром: філософсько-психологічний аспект (2019)
Чухраєва Г. В. - Втілення психологічних особливостей працівника оперативно-розшукової діяльності в правову свідомість (2019)
Алмаші С. І. - Дослідження психологічної готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності, Костю С. Й. (2019)
Борисюк О. М. - Модель розвитку управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції (2019)
Вaxoцькa I. О. - Coцiaльнo-пcиxoлoгiчний рecурc пiдлiткa як чинник йoгo прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння (2019)
Гичкo Ю. В. - Eмoцiйнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi у пcиxoлoгiчнoму диcкурci (2019)
Грилюк С. В. - Використання психокорекційних напрямків кінезіології в психологічній реабілітації ветеранів АТО (ООС) (2019)
Доценко Л. В. - Психологічні чинники адаптації військовослужбовців строкової служби в умовах військової частини, Максименко Н.М. (2019)
Дячкова О. М. - Морально-психологічні якості особистості курсанта, особливості їх формування (2019)
Korniienko I. - Advantages and issues of user interface testing of unemployed, Barchi В. (2019)
Костю С. І. - До питання історії вивчення поняття спілкування, Марценюк М. О. (2019)
Кришталь М. А. - Особливості психофізіологічної експертизи працівників ДСНС України, Головченко С. І. (2019)
Павлушенко С. М. - Психологічні наслідки участі особистості в бойових діях (2019)
Романишин А. М. - Психолого-педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "морально-психологічне забезпечення" у вищих військових навчальних закладах, Неурова А. Б. (2019)
Салкуцан С. М. - Особливості формування ґендерної ментальності в Збройних Силах України з урахуванням досвіду провідних країн-членів НАТО, Кримець Л. В. (2019)
Стасюк В. В - Ціннісні орієнтації в структурі довіри військовослужбовців до командира в особливих умовах діяльності, Лисенко Д. П. (2019)
Шемчук О. М. - Сутність поняття "професійне мислення молодших спеціалістів жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України" (2019)
Філіпов В. К. - Трансформаційні процеси і зміни сучасного суспільства та їхній вплив на соціальну активність соціуму, Салій І. І. (2019)
Фурс О. Й. - Професійна психічна саморегуляція майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності мо україни в процесі їх спеціальної психологічної підготовки (2019)
Черевичний С. В. - Підходи до проблеми прийняття рішень в філософії та психології (2019)
Якимчук I. Л. - Пcиxoлoгiчнi умoви cтaнoвлeння прoфeciйнoї caмocвiдoмocтi пcиxoлoгa-пoчaткiвця (2019)
Агаєв Н. А. - Особливості впровадження методологічних підходів армій країн НАТО в практику психологічної підготовки військовослужбовців ЗС України, Васильєв С. В., Левіщенко Є. В. (2019)
Барчій М. С. - Окремі підходи дослідження особистісної і професійної зрілості, Воронова О. Ю. (2019)
Березовська Л. І. - Психологічне благополуччя та задоволеність життям: емпіричний ракурс (2019)
Вінтоняк В. Ф. - Психологія вирішення проблеми військовим лідером (2019)
Войтех О. В. - Психологічний супровід діяльності військовослужбовців під час виконання завдань у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Войтех К. І. (2019)
Гребенюк Г. В. - Психологічна класифікація спеціальностей у ДСНС України (2019)
Dmytrenko M. М. - Communicative competence as a key to successful adaptation of rescue service watch commanders (2019)
Доценко В. В. - Копінг-поведінка першокурсників ЗВО зі специфічними умовами навчання: ґендерний аспект, Макаренко П. В. (2019)
Каряка І. П. - Психологічні чинники виникнення депресії у військовослужбовців, Фартушна С. К. (2019)
Каськов І. В. - Психологічний феномен тривожних переживань молодших школярів із неповних сімей, Хуртенко О. В. (2019)
Ковальчук О. П. - Психологічний механізм виникнення стресових ситуацій у військовослужбовців, Мороз Р. В. (2019)
Марценюк М. О. - Психологічні аспекти проблеми суперечностей і конфліктів у працях мислителів Стародавнього світу, Костю С. Й. (2019)
Мар’яненко Л. В. - Особливості досягнення православно-психотерапевтичного впливу на особистість віруючої людини, Поклад І. М. (2019)
Міршук О. Є. - Система професійно-психологічної підготовки в Національній гвардії України (2019)
Семенов С. В. - Психологічний аналіз проблеми суїцидальної поведінки військовослужбовців, Слурденко Д. К., Шевченко В. А. (2019)
Стріха С. В. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до проблематики професійного розвитку спеціалістів, Комолаєва Т. М. (2019)
Філатова Т. Ф. - Ocoбливocтi i зaкoнoмiрнocтi рoзвитку мoтивaцiйнoї cфeри мaйбутнix пcиxoлoгiв в прoцeci навчання (2019)
Широбоков Ю. М. - Особливості застосування фізичного насильства, тортур та жорстокого поводження по відношенню до військовополонених (2019)
Якимчук Б. А. - Феноменологія coцiaльнoї крeaтивнocтi ocoбиcтocтi як твoрчoгo cуб`єктa пeдaгoгiчнoгo прoстору (2019)
Передмова (2014)
Котова Н. С. - Неолитические материалы нижнего слоя поселения Бузьки в Черкасской области (2014)
Фиалко Е. Е. - Могилы вооруженных женщин Рогачикского курганного поля (2014)
Шевченко Т. М. - Реконструкція малоазійського зображення Матері богів з Ольвії (2014)
Сон Н. А. - Tegula romana из поселения Козырка близ Ольвии (к вопросу о римской строительной традиции в Северо-Западном Причерноморье), Буйских А. В. (2014)
Готун І. А. - Культові предмети з поселення Ходосівка-Рославське, Сухонос А. М. (2014)
Мельник О. О. - Цвинтар старокиївської церкви в ім’я Живоначальної Трійці (2014)
Бурдо Н. Б. - Антропоморфні фігурки трипільського поселення Небелівка (2014)
Білинський О. О. - Керамічний комплекс скіфського часу з Мар’янівського поселення на Сеймі (2014)
Буйских А. В. - Амфоры конца VII — первой половины V в. до н. э. из Борисфена (2014)
Шейко І. М. - Малоазійські світильники та їх імітації з Ольвії (2014)
Хамайко Н. В. - Коллекция находок из раскопок М.К. Каргера 1948 г. на усадьбе Киевского исторического музея (2014)
Капустін К. М. - Знахідки післямонгольського часу з Городська (за матеріалами розкопок 1947 р.) (2014)
Ступак Д. В. - Оброблений бивень зі стоянки Оболоння, Хлопачев Г. А. (2014)
Фоменко В. М. - Багатошарова пам’ятка Ташлик ІІ, Бурдо Н. Б., Спіцина Л. А. (2014)
Капустин К. Н. - Археологические памятники Брянщины (по материалам разведок В.И. Довженка 1954 г.), Чубур А. А. (2014)
Шелехань О. В. - Дослідження 2012 р. на городищі біля с. Дерешова у Середньому Подністров’ї, Козак О. Д. (2014)
Карашевич І. В. - Матеріали розвідок середньовічного та нового часу в Одеській та Миколаївській областях у 2010 р. (2014)
Денисова А. А. - О некоторых особенностях керамики с "расчесами" из Михайловки І (2014)
Пашкевич Г. О. - Палеоетноботанічні дослідження поселень біля с. Рашків (2014)
Горбаненко С. А. - Палеоетноботанічні матеріали з НФ ІА НАН України зі слов’янських пам’яток (2014)
Комар А. В. - Рец.: Андрощук Ф., Зоценко В. Скандинавские древности Юга Руси: Каталог, Хамайко Н. В. (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Даниленко В. - Дизайнерська освіта України: перехід у нову якість (2017)
Ivanova A. A. - Design Thinking as a New Approach in Education (2017)
Кузнецова В. М. - Сучасні тенденції мистецької освіти, Шеверницька Н. М. (2017)
Прусак В. Ф. - Екологізація дизайн-освіти — стратегія ХХІ століття (2017)
Андрієвський В. М. - Елементи айдентики міського транспорту (на прикладі міста Харків), Більдер Н. Т., Соболєв О. В. (2017)
Васіна О. В. - NBIC-технології в сучасному дизайні, Копилов Є. М., Федосенко М. Б. (2017)
Ганоцька О. В. - Інтерактивна упаковка: нові можливості у дизайні (2017)
Хішам К. - Ліванський житловий інтер’єр у контексті постмодерністичної парадигми (2017)
Одрехівський В. В. - Сучасна скульптура львівської мистецької школи: експеримент і самоідентифікація (2017)
Тютюнник І. - Роль студії батика Музи Кирницької у творчості аматорів (2017)
Федічев В. С. - Вплив освітлення на формування скульптурних об’ємів (2017)
Гаврилів Г. М. - Харківська мистецька група "Буриме": філософсько-естетичний аспект (2017)
Ген Чиж Жун - Між "гохуа" та "сіянхуа": розвиток реалістичного живопису в Китаї у XX–XXI сторіччях (на прикладі жіночого портрету) (2017)
Дьерке Г. Г. - Образно-пластичні особливості неофольклорного напряму закарпатського живопису другої половини 1950-х — першої половини 1980-х років (2017)
Коновалова О. В. - Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб’єктивний мистецький досвід руйнування канонів портретного жанру (2017)
Kotlyar E. - The image of the Jerusalem Temple in Christian and Jewish art: from Italian concepts to Eastern Europe synagogues (2017)
Москаль М. - Святі воїни Теодор Тирон та Теодор Стратилат в українському сакральному мистецтві XII–XVIIІ сторіч: іконографія та еволюція образу (2017)
Ожога-Масловська А. В. - Мистецька Японія в публіцистиці А. Краснова (2017)
Прокопович Т. А. - Живопис Волині. Жінки-художниці кінця ХХ — початку ХХІ сторіччя (2017)
Соколюк Л. Д. - Михайло Жук: Роки навчання (1896–1904) (2017)
Бацак К. Ю. - Італійська опера Одеси сезонів 1847–1850 років під орудою імпресаріо Ніколо Жульєна (2017)
Горбаль В. Я. - Виконавські і жанрові новації мангеймського оркестру (на прикладі жанру концертної симфонії) (2017)
Уманець О. В. - Фаустіанська міфологема у творчості А. Рубінштейна (2017)
Pavlyshenko B. М. - Detection of technical failures on production lines using machine learning, linear and bayesian models of logistic regression (2019)
Povhan I. - Generation of elementary signs in the general scheme of the recognition system based on the logical tree (2019)
Grabovskyi V. - Facial recognition with using of the Microsoft face Api service, Martynovych O. (2019)
Фурман В. - Довга арифметика в EXCEL. III. Розв’язування СЛАР для тестових задач скінченно-елементного моделювання, Хом’як М., Марко Я.  (2019)
Бабич О. - Розробка веб-аплікації для відслідковування власних фінансів та конвертації валют, Венгров В. (2019)
Polovynko I. - Method of space image improvement by using spatial optical mask and frequency filers, Kashuba A. (2019)
Лісовський Р. - Прогнозування властивостей вуглецевих матеріалів з використанням нейронних мереж, Поплавський І., Рачій Б., Любунь З. (2019)
Свелеба С. - Поведінка показників Ляпунова для неспівмірних надструктур, параметром порядку в яких виступає спонтанна деформація, Катеринчук І., Куньо І., Карпа І., Шмигельський Я. (2019)
Свелеба С. - Особливості поведінки ляпуновських коефіцієнтів від симетрії термодинамічного потенціалу, який описується інваріантом Ліфшиця, Катеринчук І., Куньо І., Карпа І., Шмигельський Я. (2019)
Парандій П. - Аналізатор електричного імпедансу сенсорних перетворювачів на основі поруватого кремнію, Яремик Р. (2019)
Anikin P. - Development of multispectral recording media for multilayer photoluminescent information recording, Beliak I. (2019)
Mitkov V. - Microprocessor device determining direction of sound to improve technical equipment at weaponry, Klym H., Vasylchyshyn I., Karbovnyk I., Trach V, Dunets R. (2019)
Завертанний В. В. - Магнітопровід для магнетрону міліметрового діапазону з осьовим кріпленням катоду, Ільєнко К., Яценко Т. (2019)
Белюх В. - Можливий фізичний механізм формування експоненціального краю фундаментального поглинання у непрямозонних напівпровідниках, Павлик Б., Данилюк Г. (2019)
Фурдичко О. І. - Вірусні хвороби рослин в агроценозах і лісових екосистемах: діагностика та профілактика, Бойко А. Л., Дем’янюк О. С., Цвігун В. О. (2020)
Сніжок О. В. - Вплив обробітку ґрунту та системи захисту від хвороб і бур’янів на врожайність пшениці озимої (2020)
Гавришко О. С. - Агрогенні зміни окисно-відновного потенціалу за профілем ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів Західного Лісостепу, Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2020)
Танчик С. П. - Вплив забур’яненості посівів соняшнику на водний режим ґрунту, Бабенко А. І. (2020)
Василишина О. В. - Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів вишні, Постоленко Є. П. (2020)
Косенко Н. П. - Насіннєва продуктивність сортів томата залежно від схеми сівби та удобрення в умовах Південного Степу, Погорєлова В. О. (2020)
Коваленко А. М. - Особливості застосування деструкторів стерні в умовах степової зони, Новохижній М. В., Тимошенко Г. З., Сергєєва Ю. О. (2020)
Куцан О. Т. - Оцінка ступеня контамінації мікроміцетами та мікотоксинами кормів у скотарській галузі України за останні роки, Оробченко О. Л., Ярошенко М. О., Герілович І. О. (2020)
Вожегова Р. А. - Продуктивність ліній — батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та густоти рослин у Південному Степу, Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П. (2020)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування впливу робочих органів зернозбиральних комбайнів на пошкодження і якість насіння, Сукманюк О. М., Сарана В. В., Дерев’янко О. Д. (2020)
Крутякова В. І. - Дослідження зберігання хижого кліща Amblyseius swirskii за умови зниженої температури, Лімарь І. В. (2020)
Мозоль Н. В. - Особливості експлуатації дренажних систем у зоні осушення в сучасних умовах (на прикладі Західного регіону Волинської обл.), Воропай Г. В. (2020)
В. В. Влізлу — 60 (2020)
М. М. Опарі — 80 (2020)
До 95-річчя від дня народження М. К. Шикули (1925–2006) (2020)
Пам’яті В. П. Петренкової (2020)
Потапов Н. Н. - Математическая модель скручивания вала трансмиссии полноприводных тягово-транспортных средств при движении с блокированным приводом, Молодан А. А., Полянский А. С. (2019)
Зубко В. М. - Підвищення точності вимірювання датчика рівня палива за допомогою сигналізатора рівня палива, Соколік С. П., Шевченко М. Р. (2019)
Крутас К. В. - Аналіз протекторів колісних систем сільськогосподарського призначення, Антощенков Р. В. (2019)
Пузік Л. М. - Врожайність капусти брюссельської залежно від погодних умов вегетаційного періоду, схеми розміщення і строків вершкування рослин, Пузік В. К., Бондаренко В. А. (2019)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання пружно нелінійного осцилятора з сухим тертям, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Поляков А. М. - Аналіз і обґрунтування технічних засобів поверхневого обробітку грунту з підвищеною грудкуватістю, Фесенко Г. В., Брюховецький В. В. (2019)
Ляшенко С. О. - Обґрунтування застосування показників якості в енерго – та екологічно ефективних АСУ цукрового виробництва, Фесенко А. М., Ляшенко О. С., Кісь В. М. (2019)
Романюк В. А. - Оцінка енергетичних характеристик квантово-оптичних засобів контролю вмісту викидів вихлопних газів автомобілів, Стародубцев С. О., Савін А. А., Черепньов І. А. (2019)
Фесенко Г. В. - Особливості визначення оптимального плану використання флотів БПЛА заданого радіусу дії для моніторингу об’єктів на території атомних станцій (2019)
Хоботова Е. Б. - Реагентна очистка промивних вод нафти, Даценко В. В., Шептур О. А. (2019)
Аболмасова Г. В. - Комплексна екологічна оцінка впливу системи "автомобіль-дорога-середовище" на об’єкти навколишнього природного середовища, Пісня Л. А., Черепньов І. А., Калінін І. В. (2019)
Любимова Н. О. - Використання діагностичної цінності ознак якості ґрунту при його екологічному контролі (2019)
Аніщенко Л. Я. - Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод Кривбасу на господарське використання р. Інгулець, Полозенцева В. О., Сведлов Б. С., Винокуров М. О. (2019)
Гончаренко І. О. - Результати експертно-аналітичного оцінювання екологічної небезпеки та важливості заходів управління та контролю в процесі утворення твердих побутових відходів, Пісня Л. А., Кірієнко М. М. (2019)
Михайлова А. В. - Моделювання мережі NVIS зв‘язку для оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації в агропромисловому комплексі на сході України, Чумаченко С. М., Мошенський А. О., Кірієнко М. М. (2019)
Боброва Ю. Ю. - Концепт керівника суду: ґендерний вимір (2019)
Бойко А. В. - Якість правового регулювання відповідно до правових позицій Європейського суду з прав людини (2019)
Прощаєв В. В. - Повноваження розвідувальних органів країн пострадянського простору за оперативно-розшуковим законодавством: порівняльний аналіз (2019)
Головко К. В. - Ознаки інкорпорації муніципального законодавства України (2019)
Іляшко О. О. - Реалізація та захист прав жителів тимчасово окупованих територій: проблема легітимації документів (2019)
Шемчук В. В. - Концептуальні підходи до розуміння інформаційної війни в сучасному світі (2019)
Ярмоленко О. В. - Правове регулювання інформаційного забезпечення виборів (2019)
Байрачна М. І. - Правова природа шлюбного договору (2019)
Рябчинська А. О. - Право довірчої забезпечувальної власності в зарубіжних країнах: досвід Франції та Румунії (2019)
Яновицька Г. Б. - Альтернативні способи врегулювання спорів за участю споживачів (2019)
Скоробагатько А. В. - Ґенеза єдності та диференціації у вітчизняній науці права соціального забезпечення (2019)
Кондратьєв А. Ю. - Вплив правосвідомості суб’єктів адміністративних правовідносин на ефективність дії норм адміністративного права (2019)
Литвин І. І. - Об’єкти як елементи структури адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг (2019)
Олендер І. Я. - Визначення ознак подвійного оподаткування (2019)
Бусол О. Ю. - Теорія толерантності в кримінології (2019)
Дорохіна Ю. А. - Окремі проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами, Іляшко А. О. (2019)
Дорохіна Ю. А. - Корупція та корупційні злочини в Україні, Мороз І. О. (2019)
Дорохіна Ю. А. - Межі кримінально-правового захисту життя людини (2019)
Відомості про авторів (2019)
Сидоренко Т. В. - Сучасні підходи до збереження фондів у бібліотеках України: історіографія дослідження, Фігура А. О. (2019)
Жалко Т. Й. - Віртуальний бібліотечний простір як середовище соціокультурної комунікації (на прикладі бібліотек м. Луцька), Ляшук Н. В. (2019)
Lorenz B. - The classification of Regensburg: history and development (2019)
Політова О. А. - Бібліографознавчі розвідки на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2019)
Шелест Т. С. - Тематична спрямованість публікацій у бібліотекознавчій періодиці (2019)
Комова М. В. - Дисфункційність документа як феномен позиціювання в комунікаційній взаємодії (2019)
Ковальчук Н. В. - Концептуальна модель документаційного забезпечення управління бібліотекою в сучасних умовах у комунікаційній взаємодії (2019)
Ковальська Л. А. - Управлінська документація як головне інформаційне джерело Другої світової війни (2019)
Добровольська В. В. - Документаційне забезпечення управління галузі культури в аспекті теорії документальних комунікацій (2019)
Бойко Н. В. - Нормативно-правове забезпечення документування управлінської інформації в органах місцевого самоврядування України (2019)
Палєха Ю. І. - Інформаційна культура організації як індикатор стану її інформаційного забезпечення (2019)
Петрушка А. І. - Вияви трансформації наукового контенту (2019)
Мацюк Г. Р. - Інформаційно-пошукові тезауруси: світовий та вітчизняний досвід формування (2019)
Василенко В. Ю. - Система рейтингування як складова процесу формування іміджу закладу вищої освіти (2019)
Парфенюк І. М. - Україномовний простір як стратегічний складник в системі захисту держави від інформаційних війн (2019)
Якубовська М.. Г. - Еволюція соціальних комунікацій: становлення нової культурної реальності, Масі Н. І. (2019)
Kynderevych O. - The professional standards and social responsibility in the field of the PR-activities (2019)
Варцаба Н. В. - Застосування західних pr-методів музичного шоу-бізнесу на прикладі етногурту "Дахабраха" (2019)
Осаула В. О. - Патріотична реклама в Україні: відповідь на виклики часу (2019)
Вербицька Г. А. - Соціально-комунікаційні мережі політичної еліти в глобальному управлінні (2019)
Горбань Ю. І. - Зв’язки з громадськістю як важливий чинник міжкультурної комунікації (2019)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір студентів (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Винарчик О. П. - Злочин за Кримінальним кодексом Польщі 1932 року (2019)
Дубинський І. Ю. - Класифікаційні особливості функцій держави (2019)
Кашарський Ф. В. - Кадрове забезпечення органів прокуратури як запорука успішності судової реформи 1864 рокув Російській імперії (2019)
Трошкіна К. Є. - Співвідношення категорій "підданство" та "громадянство": історико-правовий аспект (2019)
Швачка В. Ю. - Співвідношення стихійних і цілеспрямованих засобів правосоціалізуючого впливу на особистість у сучасних умовах розвитку українського суспільства (2019)
Шемчук В. В. - Інформаційна безпека та інформаційна оборона в контексті розвитку вітчизняної доктриний законодавчої основи (2019)
Рябовол Л. Т. - Омбудсмен як інституційно-організаційна гарантія праві свобод людини: зарубіжний досвід (2019)
Гуйван П. Д. - Захист права на доступ до інформації: європейський досвід (2019)
Дмитришин В. С. - Щодо подільності майнових правпромислової власності (2019)
Клейменова С. М. - Ритуальні послуги в системі видів послуг (2019)
Крушельницька Г. Л. - Проблеми залучення співпозивача в цивільному процесі (2019)
Пучковський С. В. - Мета й підстави реалізації кредитором права застави та права притримання (2019)
Смирнов А. І. - Правовий статус продюсера як суб’єкта правна аудіовізуальний твір (2019)
Яблокова О. І. - Постановочний договір як вид авторського договору (2019)
Рим О. М. - Принцип рівності в трудовому праві Європейського Союзу (2019)
Шумна Л. П. - Проблемні питання реалізації права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцями, Денисенко К. В., Свириденко Н. М. (2019)
Біла В. Р. - Види правових форм публічного адміністрування (2019)
Гарсія Е. Ф. - Аналіз міжнародного та українського законодавства щодо захисту Світового океану від забруднення нафтою, нафтопродуктами та небезпечними хімічними речовинами (2019)
Дорохіна Ю. А. - Наслідки публічного правонаступництва в адміністративному процесі (2019)
Задирака Н. Ю. - Правовідносини щодо використання публічного майна: реалізація публічного інтересу за умов трипартизму (2019)
Калінічев А. А. - Проблеми законодавчого регулювання справляння туристичного збору (у розрізі новел Податкового кодексу України) (2019)
Корнієнко М. В. - Нормативно-правове регулювання протидії насильству стосовно дітей (2019)
Мельник С. М. - Повноваження Президента України у сфері військового управління (2019)
Негара Р. В. - Керівник державної служби й суб’єкт призначення: зміст, правове регулювання та співвідношення (2019)
Подік І. І. - Нідерландський досвід використання процедур медіації під час урегулювання податкових спорів (2019)
Демчук М. В. - Митні правопорушення: запобігання та протидіяв контексті зарубіжного досвіду (2019)
Катеринчук К. В. - Проблеми призначення покарання за злочини проти здоров’я особи (2019)
Мовчан Р. О. - Про ознаки земельної ділянки та їх значення для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 197-1 Кримінального кодексу України (2019)
Мусиченко О. М. - Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: порівняльно-правовий аспект, Вербицький О. С. (2019)
Самокиш І. В. - Власність як об’єкт кримінально-правової охорони в Україні та країнах Східної Європи (2019)
Городецька М. С. - Окремі проблеми визначення предмета відання органів досудового розслідування імперативним шляхом (2019)
Гриньків О. О. - Поняття службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України через суміжні дефініції (2019)
Давиденко С. В. - Особиста порука як запобіжний захід: порівняльно-правовий аспект (2019)
Крет Г. Р. - Підстави затримання, взяття під варту та продовження строківтримання під вартою й обставини, що підтверджують їх наявність,у контексті застосування стандарту доказування "достатня підстава": правові позиції ЄСПЛ (2019)
Бадалов К. Т. - Релігійно-правові школи середньовіччя та їх вплив на формування шаріатських судів в Арабському Халіфаті (VIII–IX cт.) (2019)
Горленко В. В. - Формування сучасного громадянського суспільства в Україні: особливості впливу держави (2019)
Відомості про авторів (2019)
Добко Т. В. - Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України, Шкаріна В. А. (2019)
Соколов В. Ю. - Розвиток діяльності центральних губернських бібліотек в Україні у 1920-х рр. у контексті еволюції провідних публічних бібліотек губернських міст (2019)
Komova М. - Classification scheme as a reflection of the social and communicative nature of document phenomenon (2019)
Ковальська Л. А. - Організаційно-розпорядча документація як документальне джерело Другої світової війни (2019)
Petrushka A. - Algorithm for promotion of university editions into thescientometric databases, Peleshchyshyn A. (2019)
Палєха Ю. І. - Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури організації (2019)
Засанська С. В. - Передумови створення автоматизованої інформаційної системи організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи в Україні (2019)
Панькевич О. О. - Професійна культура майбутнього журналіста: аксіологічний аспект (2019)
Філіпова Л. Я. - Роль комп’ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп’ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) (2019)
Салата Г. В. - Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації, Бачинська Н. А. (2019)
Осаула В. О. - Соціальна реклама як комунікативний феномен сучасності: до постановки питання (2019)
Каракоз О. О. - Традиційна книга – феномен сучасного соціокультурного простору (2019)
Антонович В. С. - Діяльність бібліотек по інформаційно-комунікаційному забезпеченню готельно-ресторанної сфери у зарубіжних країнах (2019)
Горбань Ю. І. - Антологія "Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв" у науковому житті України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Рецензія на антологію упорядник Медведєва В. М. Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія / В. М. Медведєва В. М.– Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с.) (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Штуць Т. М. - Прояв трансгресії за ознаками продуктивності гібридів другого покоління (F2) сої (2019)
Колісник С. І. - Технологічні чинники застосування регулятора росту рослин Медакс Топ на насіннєвих посівах стоколосу безостого в умовах Правобережного Лісостепу України, Антонів С. Ф., Коновальчук В. В., Запрута О. А. (2019)
Антонів С. Ф. - Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння лядвенцю рогатого залежно від дії бактеріальних препаратів, регуляторів росту та антистресантів, Колісник С. І., Запрута О. А., Коновальчук В. В. (2019)
Петриченко В. Ф. - Вплив гідротермічних умов на продуктивність багаторічних трав у Південному Степу України, Антипова Л. К., Цуркан Н. К. (2019)
Демидась Г. І. - Вплив норм висіву та ширини міжряддя на висоту рослин люцерни посівної, Квітко М. Г. (2019)
Чернобай С. В. - Тритикале для пізньоосінньої сівби, Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2019)
Гетман Н. Я. - Кормова продуктивність еспарцету піщаного в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А. (2019)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого за різних варіантів удобрення та оброблення насіння (2019)
Задорожний В. С. - Ефективність гербіцидів у системі захисту посівів кукурудзи від бур’янів, Карасевич В. В., Свитко С. М., Задорожний А. В, Сокульський М. А. (2019)
Забарна Т. А. - Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника (2019)
Ковтун К. П. - Вплив просторового розміщення компонентів на продуктивність еспарцето-злакових сумішок за різних способів сівби в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Ящук В. Я., Безвугляк Л. І. (2019)
Грицан О. А. - Формування продуктивності лучних фітоценозів силових земель Передкарпаття виведених з-під обробітку залежно від режимів використання та удобрення (2019)
Карбівська У. М. - Якість корму лучних агрофітоценозів залежно від їх видового складу та удобрення в умовах Прикарпаття (2019)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування нових критеріїв оцінки якості силосу, Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Виговська І. О., Гончар Л. О., Скоромна О. І., Ткаченко Т. Ю., Зелінська І. П. (2019)
Чорнолата Л. П. - Кормова цінність сумішки тритикале і горошку паннонського, Пирин Н. І., Новаковська В. Ю. (2019)
Мисенко О. О. - Вміст нейтрально-детергентного нерозчинного сирого протеїну люцерни залежно від фаз її вегетативного розвитку, Гуцол Н. В., Здор Л. П. (2019)
Аннотации (2019)
Маринченко І. О. - Програма наукових дослідждень НААН 20 "Луб’яні культури": основні результати 2018 року, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2018)
Кириченко Г. І. - Результати конкурсного сортовипробування нових сортів конопель, Лайко І. М., Вировець В. Г., Міщенко С. В. (2018)
Міщенко С. В. - Індукція калусогенезу в технічних (промислових) конопель в умовах in vitro (2018)
Кривошеєва Л. М. - Зміна ознак рослин льону-довгунця під впливом різних доз гама-променів у М1 (2018)
Міщенко С. В. - Можливості використання самозапилених ліній для створення синтетичних популяцій конопель, Лайко І. М. (2018)
Мигун М. П. - Популяція рослин льону-довгунця в умовах зміни генетичної структури, Кривошеєва Л. М. (2018)
Дрозд О. М. - Характер успадкування господарсько-цінних ознак у льону, Заїка Є. В., Пивовар Т. М. (2018)
Лайко І. М. - Роль мікроелементів в підвищенні урожайності конопель при вирощуванні їх в монокультурі, Лайко Г. М., Бірюкова Т. С. (2018)
Мигаль М. Д. - Умови розвитку бур’янів, шкідників і хвороб у посіві монокультури конопель у залежності від удобрення, Лайко І. М., Міщенко С. В., Кириченко Г. І., Лайко Г. М., Бірюкова Т. С. (2018)
Шувар А. М. - Продуктивність сортів льону-довгунцю різного еколого-географічного походження залежно від строків збирання в умовах лісостепу західного (2018)
Чучвага В. І. - Вивчення сортової реакції льону-довгунця на стійкість до антракнозу з метою селекції на імунітет, Кривошеєва Л. М. (2018)
Ващишин О. А. - Антракноз льону в умовах західного лісостепу України, Біловус Г. Я., Шувар А. М., Дорота Г. М. (2018)
Лук’яненко П. В. - Збереженість якісних показників насіння конопель, зібраного зернозбиральним комбайном (2018)
Березовський Ю. В. - Сучасні перспективи переробки луб'яних культур (2018)
Петраченко Д. О. - Результати дослідження дієвого методу обрушування насіння промислових конопель, Коропченко С. П. (2018)
Мохер Ю. В. - Позазаводська механічна обробка стебел промислових конопель, Коропченко С. П. (2018)
Головій О. В. - Спосіб та прилади для визначення лінійної щільності лляного волокна, Литвинова А. Є. (2018)
Козловський В. П. - Петро Ліницький як апологет метафізики у "вік науки" (2019)
Бурега В. В. - Викривальне богослов’я у Київській духовній академії: завдання та змістовне наповнення лекційних курсів (1823–1869 рр.) (2019)
Головащенко С. І. - Чудо і надприродне в євангельському наративі: апологетична позиція професора Київської духовної академії Дмитра Богдашевського (архієпископа Василія) (2019)
Сватко Ю. І. - Культурно-символічні картини світу як предмет власне філософської рефлексії у світлі проекту відтворення історії Європи в "картинно" увиразнених онтологіях (2019)
С’єдін О. С. - Дефініція міфу: у пошуках інклюзивного підходу (2019)
Онищенко А. В. - Конструюючи реальність: мистецтво як поле боротьби репрезентацій політичних ідеологій (2019)
Кунгурцева С.-О. О. - Чуже як предмет респонзивної феноменології Бернгарда Вальденфельса (2019)
Корчевний В. О. - Спекулятивний матеріалізм Квентіна Меясу як вияв раціональності не-Одного (2019)
Мулярчук Є. І. - Покликання людини у католицькому соціальному вченні (2019)
Відомості про авторів (2019)
Пирог Т. П. - Альтернативні антибіотикам антимікробні препарати, Тимошук К. В., Ключка І. В. (2020)
Жужукіна Н. І. - Динаміка ВВП як запобіжник подолання бідності, Корєпова А. О. (2020)
Міліневська В. Д. - Поняття та види інформаційних систем в управлінні підприємством, Кудренко Н. В. (2020)
Денисенко М. П. - Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями, Поліщук М. Р., Білько М. В. (2020)
Чернелевський Л. М. - Модернізація Державної податкової служби на прикладі електронного кабінету платника податків, Дьоміна М. І. (2020)
Мельник О. П. - Застосування концепції кайзен на підприємствах харчової промисловості, Казимірчик Н. М. (2020)
Еш С. М. - Роль фондових бірж у розвитку економіки України, Гончаренко А. С. (2020)
Кравченко І. Й. - Підходи до визначення оцінки та класифікації речовин із солодким смаком (2020)
Турчина Т. Я. - Досвід удосконалення розпилювальної сушарки для екстрактів термопластичних матеріалів, Малецька К. Д., Жукотський Е. К. (2020)
Поржезінський Ю. Г. - Нові технологічні рішення у підготовці води для водогрійних котлів і теплових мереж (2020)
Шевченко О. Ю. - Визначення оптимального числа флегми для ректифікаційної колони циклічної дистиляції та порівняння його із стаціонарним, Бедрик О. В. (2020)
Соколенко А. І. - Енергоматеріальні імпульси в газорідинних середовищах, Васильківський К. В., Літвинчук C. І. (2020)
Медвідь Н. В. - Динамічні резонанси енергії в системі дифракційних решіток, Гнатовський О. В. (2020)
Сімахіна Г. О. - Характеристика ресурсних складових інноваційного підприємства з виробництва заморожених плодів і ягід, Камінська С. В., Литвинець Л. Ф. (2020)
Божко Н. В. - Дослідження споживчої та біологічної цінності м’ясомістких посічених напівфабрикатів, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2020)
Григоренко Н. О. - Удосконалення технології цукровмісного соргового сиропу з використанням мембранних методів, Гусятинська Н. А., Вакулюк П. В., Чібріков В. В. (2020)
Камбулова Ю. В. - Формування мікроструктури емульсійно-пінної структури кремів із збитих вершків пониженої жирності з лактулозою, Звягінцева-Семенець Ю. П., Решітник Н. Я. (2020)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Перспективи використання сухих багатокомпонентних концентратів на основі молочної сироватки в технології хліба пшеничного, Білик О. А. (2020)
Дудко С. Д. - Досягнення і проблеми у вивченні процесу випікання масивних борошняних виробів: огляд літератури. Частина 2: тепло і масоперенос у пекарній камері печі, Федоров В. Г. (2020)
Сильчук Т. А. - Шляхи розширення асортименту хлібних виробів для закладів ресторанного господарства, Сахненко К. О., Зуйко В. І. (2020)
Матко С. В. - Дослідження змін в овочевій сировині в процесі ферментування, Мельник Л. М., Ткачук Н. А., Зоткіна Л. В. (2020)
Корж Т. В. - Вплив параметрів водотеплового оброблення насіння льону на перехід сухих речовин у воду, Супрун-Крестова О. Ю., Кирилюк В. В. (2020)
Романова З. М. - Удосконалення технології пива завдяки використанню пряно-ароматичної рослинної сировини, Лойко С. М., Романов М. С. (2020)
Шеманська Є. І. - Технологічні режими пресування олійних культур родини хрестоцвітих, Мачин Н. В. (2020)
Жук В. О. - Переваги використання білково-жирових емульсій у технології реструктурованих шинкових виробів, Шевченко І. І. (2020)
Дорохович В. В. - Борошняні кондитерські вироби для хворих на цукровий діабет із застосуванням продуктів переробки моркви (2020)
Фоменко В. В. - Наноматеріали: перспективи використання та ризики для біосфери, Кроніковський О. І. (2020)
До відома авторів (2020)
Бутирін Є. О. - Місцеве самоврядування на українських землях у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського в XIV–XVI ст. (2019)
Ганьба О. Б. - Особливості прояву окремих правових засобів механізму правового регулювання відносин у сфері прикордонної безпеки України (2019)
Завгородній В. А. - Поняття та види заходів загального характеру, що вживаються в межах імплементації рішень Страсбурзького суду Ради Європи (2019)
Козланюк В. К. - Злочини проти "маєстата государєва" як вид державних злочинів за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. (2019)
Осауленко А. О. - Удосконалення законодавчих основ кримінально-виконавчої системи України протягом 2003–2005 років (2019)
Сонько Я. В. - Договори з Річчю Посполитою у формуванніукраїнської державності: історико-правовий аспект (2019)
Цвєткова Ю. В. - Правове регулювання релігійних правовідносинв едиктах римських імператорів IV–VI ст. (2019)
Косілова О. І. - Право політичної співучасті громадянинаяк члена демократичної спільноти (2019)
Гусєв О. Ю. - Питання достовірності електронних доказіву цивільному процесі України (2019)
Дмитришин В. С. - Передання прав інтелектуальної власності на "технічні умови" (2019)
Добкіна К. Р. - Органи державної влади як учасники цивільного судочинстваза Цивільно-процесуальним кодексом УСРР 1924 року (2019)
Олдак Т. В. - Специфіка цивільного провадженняу справах за окремими спорами чисельних груп осіб (2019)
Панова Л. В. - До питання публічності та обмеженнясвободи договору банківського рахунку (2019)
Панченко С. В. - Поняття та ознаки джерела цивільного договірного права (2019)
Бочков П. В. - О хозяйственной правосубъектности религиозных организаций: зарубежный опыт юридической практики (2019)
Ковалишин О. Р. - Правові запозичення: переваги та недоліки застосування (2019)
Никифорчук М. І. - Часові дефініції у процедурах щодо перегляду господарських справ (2019)
Щупаківський Р. В. - Інститут ліцензування господарської діяльностіу сфері телекомунікацій (2019)
Костюченко О. Є. - Правове забезпечення діяльності органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю в Україні, Черняк Я. В. (2019)
Михайський О. Є. - Проблеми правового регулювання системи державного управління та контролю у сфері видобування сланцевого газу в Україні (2019)
Бондаренко Т. Б. - Юридичний зміст податку на додану вартість та його адміністрування (2019)
Гуть Н. Ю. - Юрисдикційна (правоохоронна) концепція адміністративного процесу та її вплив на формування системи функцій адміністративного процесу (2019)
Добрянська Н. В. - Дискусійні питання із приводу адміністративної відповідальності юридичних осіб (2019)
Желтобрюх І. Л. - Процесуальна взаємодія як предмет дослідженняв науці адміністративного процесуального права (2019)
Komziuk V. L. - Some issues of implementation of basel standards into banking legislation of Ukraine (2019)
Коміссаров С. А. - Зарубіжний досвід визначення проступків проти публічного порядку (2019)
Конєва І. В. - Приватизація як засіб оптимізації державного сектору економіки (2019)
Потіп М. М. - Стан наукової розробленості проблеми адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні (2019)
Самойлович А. А. - Значення кваліфікації корупційних адміністративних правопорушень для Національної поліції України (2019)
Федорко О. О. - Удосконалення процедури відбору та призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (2019)
Ященко Т. В. - Способи забезпечення незалежності регуляторів у сфері ринків фінансових послуг у державах – членах ЄС та в Україні (2019)
Климюк І. М. - Теорії походження наркоманії та провокуючі фактори віктимізації (2019)
Боровик А. М. - Особливості проведення огляду місця подіїв насильницьких злочинах, вчинених на ґрунті расової, національної та релігійної нетерпимості (2019)
Волобоєв А. О. - Тактичні особливості обшуку за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (2019)
Луців М. З. - Особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування злочинів проти порядку проходження військової служби (2019)
Тимошук В. Є. - Підготовчий етап проведення судового оглядуу кримінальному провадженні (2019)
Федчишина В. В. - Проблеми внутрішнього переконання під час оцінювання доказів у кримінальному провадженні (2019)
Яровий А. Р. - Поняттєво-категорійний зміст термінологічної конструкції "процесуальне та організаційне забезпечення порядку проведення негласних (розшукових) слідчих дій у контексті забезпечення прав і свобод людини" (2019)
Єфіменко Ю. О. - Шляхи імплементації міжнародно-правового статусу капітана морського торговельного судна в національне законодавство України (2019)
Пасечник О. В. - Діяльність Європейського суду з прав людиниу сфері трансплантації органів та тканин людини (2019)
Перова Л. В. - Правове регулювання участі України в міжнародних миротворчих операціях ООН (2019)
Попадинець Г. О. - Підстави припинення дії міжнародних договоріву сучасних міжнародно-правових відносинах (2019)
Відомості про авторів (2019)
Глухенький С. О. - Генеза наукових учень про правовий експеримент (2019)
Демченко І. С. - Класифікація законодавства у сфері охорони здоров’я (2019)
Коров’як О. Я. - Правовий звичай як джерело права (2019)
Петровська О. К. - Корпоративні норми в регулюванні діяльності інститутів громадянського суспільства (2019)
Полонка І. А. - Віковий критерій суб’єктів об’єктивно-протиправного діяння: теорія та аналіз міжнародної практики (2019)
Прийма С. В. - Принцип своєчасності інтерпретації норм права (2019)
Болдирєв С. В. - Децентралізація державної влади як одна з умов побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні, Цувіна А. А. (2019)
Гуйван П. Д. - Правова природа інституту відновлення позовної давності (2019)
Дяченко С. В. - Нормативне закріплення принципу розумності строків у цивільному судочинстві та проблематика його реалізації, Шпак М. І. (2019)
Слома В. М. - Розмежування понять "особа", "суб’єкт", "сторона" в зобов’язальних правовідносинах (2019)
Шемет У. Р. - Об’єкти цивільних прав: особливості та парадокси їх визначення, Косяченко К. Е. (2019)
Ільчук О. В. - Вдосконалення правового регулювання господарських відносин як складник покращення інвестиційного клімату в Україні (2019)
Денисова А. В. - Методи діяльності Державної податкової служби України, Слаблюк Н. С. (2019)
Кадегроб А. І. - Принципи адміністративного права як умова запобігання корупційним правопорушенням (2019)
Коротун О. М. - Система суб’єктів публічної адміністрації у сфері забезпечення охорони прав інтелектуальної власності (2019)
Лекарь С. І. - Контроль державної допомоги суб’єктам господарювання як елемент економічної безпеки держави (2019)
Мельничук О. П. - Порядок створення релігійних організацій: адміністративно-правовий аспект (2019)
Приходько А. А. - Євроінтеграційні процеси в Україні: становлення та розвиток (2019)
Разіна Т. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні (2019)
Сокиран М. В. - Использование космических информационных технологий в обеспечении готовности к стихийным бедствиям и смягчении их последствий (2019)
Хомутянський В. В. - Адміністративні процедури митної діяльності: окремі питання визначення сутності (2019)
Герелюк Т. Б. - Генезис кримінально-правової охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини в Україні (2019)
Зарудня Л. Б. - Специфіка окреслення суб’єктивної сторони розбою (2019)
Кікалішвілі М. В. - Західноєвропейські моделі стратегії протидії корупційній злочинності (2019)
Оробець К. М. - Характер суспільної небезпечності кримінального правопорушення як прояв його антицінності (2019)
Rohatynska N. Z. - Criminality in foreign economic activity (2019)
Собко Г. М. - Конкуренція кримінально-правових норм у кваліфікації корисливих посягань на власність із застосуванням насильства (2019)
Шапошніков Ю. В. - Порядок підлеглості як об’єкт непокори (2019)
Луців М. З. - Проблемні питання підслідності злочинів проти порядку проходження військової служби (статті 407–409 Кримінального кодексу України) (2019)
Яцик Т. П. - Надання безоплатної правової допомоги: кримінальні процесуальні засади, Шкелебей В. А. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Содержание (2019)
Анатычук Л. И. - Температура и плотность теплового потока глазной поверхности глаз больных диабетической ретинопатией (пилотное исследование), Пасечникова Н .В., Науменко В. А., Задорожный О. С., Храменко Н. И., Назаретян Р. Э., Кобылянский Р. Р. (2019)
Риков С. О. - PPARG-залежні відмінності енергетичного субстрату у пацієнтів із різними стадіями діабетичної ретинопатії хворих на цукровий діабет II типу, Натрус Л. В., Биховець М. Ю. (2019)
Панченко Ю. О. - Значення поліморфізму rs 1800629 гена TNFa у виникненні рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет II типу (2019)
Жмудь Т. М. - Дисфункція мейбомієвих залоз із супутнім демодекозом повік у хворих з цукровим діабетом II типу, Дрожжина Г. І. (2019)
Заволока О. В. - Ефективність нового пристрою для безконтактної діагностики чутливості рогівки при визначенні її нейротрофічного стану у хворих на цукровий діабет II типу та бактеріальний кератит, Бездітко П. А., Луханін О. О. (2019)
Алифанов И. С. - Инвалидность вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета в Украине, Сакович В. Н., Алифанова Т. А. (2019)
Петренко О. В. - Формування мікробних біоплівок при травматичних пошкодженнях допоміжного апарату ока, Дранко М. М., Голубнича В. М., Грицай Л. В. (2019)
Рудавська Л. М. - Стабілізація глаукомного процесу після непроникаючої глибокої склеректомії з лазерною трабекулопластикою аb externо, Новицький І. Я. (2019)
Булдигіна Ю. В. - Асоціація вітаміну D з аутоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса, Терехова Г. М., Страфун Л. С., Федько Т. В., Клочкова В. М., Савосько І. І., Лисова З. Г. (2019)
Віт В. В. - Ультраструктурні особливості меланоми хоріоїдеї після діод-лазерної (810 нм) транспупілярної термотерапії за розробленою методикою, Молчанюк Н. І., Полякова С. І., Цуканова І. В. (2019)
Перетягіна Д. О. - Морфометричні зміни судинної оболонки у хворих з віковою дегенерацією макули за даними Swept-Source-оптичної когерентної томографії, Ульянова Н. А. (2019)
Коновалова Н. В. - Клинический случай увеита с гипертензией, Савко В. В., Храменко Н. И., Гузун О. В., Слободяник С. Б., Журавок Ю. А., Савко В. В. (2019)
Пасечникова Н. В. - Звіт про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання офтальмології", Науменко В. А., Капечук В. В., Вершиніна М. Д., Березовська К. О., Волкова А. С., Мирненко В. В. (2019)
Рецензия на монографию д-ра мед. наук, профессора С. А. Якименко "Кератопротезирование" (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Babii K. V. - Substantiating a technique to process hard rock involving extraction of valuable components and use of wastes to form mesorelief, Ikol O. O., Malieiev Ye. V. (2019)
Diachenko N. О. - Pop-up structures of Petrodonetska anticline and adjacent territories, Diachenko A. S. (2019)
Kratkovskyі I. L - Experimental and analytical studies to substantiate the blasting operations rational parameters in the hard media destruction, Ishchenko О. K. (2019)
Kiriia R. V. - Determination of the maximum allowable distance between the roller conveyors of a tubular belt conveyor, Mishchenko T. F. (2019)
Krukovska V. V. - Water stability influence of host rocks on the process of water filtration into mine working with frame and roof-bolting support, Vynohradov Yu. O. (2019)
Krukovskyi O. P. - Modification of the roof bolt support technology in the conditions of increasing coal mining intensity, Bulich Yu. Yu., Zemliana Yu. V. (2019)
Kurinnyi V. P. - Theoretical substantiation of the explosive crushing of particles of tungsten-cobalt alloys, Harkusha I. P., Musiienko S. P. (2019)
Monastyrskyi V. F. - Optimizing service life of conveyor belts while transporting bulk load, Monastyrskyi S. V., Mostovyi B. I. (2019)
Palamarchuk T. A. - Features and regularity of zonal changes in the physicomechanical characteristics of Zakhidnyi Donbas rocks, Prokhorets L. V., Bobro M. T., Trypolskyi V. M. (2019)
Petukh O. P. - Laboratory research of vibration impact parameters on the coal seam through host rocks, Sofiiskyi K. K., Zhytlonok D. M. (2019)
Sapehin V. N. - Using the method of integral Fourier transform to solve the problem of nonstationary deformation of an elastic medium (2019)
Shevchenko H. O. - Vibrational feeders with vibro-impact adaptive drive, Shevchenko V. H., Pukhalskyi V. M. (2019)
Slashchov A. I. - Substantiation of fuzzy logic algorithms for control problems of a geotechnical systems, Yalanskyi O. A. (2019)
Slashchov І. M. - Estimation of fracture systems parameters in rock massif by the finite element method (2019)
Smirnov A. M. - Belt conveyers rollers average term of service, Beihul V. O. (2019)
Vlasenko V. V. - Mathematical model of the cracking process in the coal-rock massif under hydrodynamic impact, Dudlia K. Ye., Kyrychenko M. S. (2019)
Zberovskyi V. V. - Control of the mud pulse method the loosening of coal layers by amplitude-frequency recommendation of acoustic signal by the APSS-1 system (2019)
Zhyhula T. I. - Features of dynamics of the load-carrying body of the belt tubular conveyor (2019)
Zmiievska K. O. - Application of the method of observing the natural impulse electromagnetic field of the earth to trace watered faults on the example of Yeristovo quarry, Tubaltsev O. V., Zmiievskyi A. S. (2019)
Output data (2019)
Содержание (2020)
Панченко Ю. О. - Прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В. (2020)
Задорожный О. С. - Показатели теплообмена глаз пациентов с терминальной неоваскулярной глаукомой при пролиферативной диабетической ретинопатии, Гузун О. В., Кустрин Т. Б., Король А. Р., Науменко В. А., Пасечникова Н. В. (2020)
Храменко Н. И. - Типы акцентуации характера у больных рецидивирующим герпетическим кератитом, Фоля Ю. П., Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И. (2020)
Putri Anggrainy - The effect of tricks intervention 20-20-20 on computer vision syndrome incidence in computer workers, Rodiah Rahmawaty Lubis, Taufik Ashar (2020)
Жмурик Д. В. - Ефективність лікування персистуючих макулярних розрививів шляхом нанесення на зону розриву лейкотромбоцитарної маси, отриманої за допомогою набору Ycellibi, Мілієнко М. В., Волочанська О. Г. (2020)
Бездітко П. А. - Характер морфологічних особливостей області решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня, Гуліда А. О. (2020)
Єгорова К. С. - Ранні ознаки розвитку компресійної атрофії зорового нерва при базальних новоутвореннях головного мозку за даними оптичної когерентної томографії, Знаменська М. А., Гук М. О., Мумлєв А. О. (2020)
Кронгауз М. Ю. - Лікування регматогеного відшарування сітківки: з минулого у майбутнє, Насінник І. О., Пасєчнікова Н. В. (2020)
Коновалова Н. В. - Воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза стрептококковой этиологии, Савко В. В., Храменко Н. И., Гузун О. В., Слободяник С. Б., Журавок Ю. А., Савко В. В. (2020)
Чолак А. С. - Случай лечения пациента с васкуляризированным помутнением роговицы при помощи афлиберцепта, Насинник И. О., Костенко П. А., Якименко С. А., Король А. Р. (2020)
Ковальчук А. Г. - Оценка вариации эффективности локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмо-плетизмографии в зависимости от анатомических параметров глаза, Потапенко И. В. (2020)
До ювілею професора Йосипа Салдана (2020)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2019 году (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Iryna Kuznietsova - Homotopy properties of smooth functions on the Mobius band, Sergiy Maksymenko (2019)
Bohdan Feshchenko - Deformations of smooth functions on 2-torus (2019)
Oleg Gutik - On the monoid of cofinite partial isometries of Nⁿ with the usual metric , Anatolii Savchuk (2019)
Mykhailo Romanskyi - Coarse equivalences of functorial constructions (2019)
Волощук В. М. - Адаптація вирощуваних кнурців до умов маловитратно,екологічно безпечної технології в неопалюваних приміщеннях, Чертков Д. Д., Чертков Б. Д., Онищенко А. О., Конкс Т. М. (2020)
Іванов В. О. - Інноваційні підходи в організації замкнутого безвідходного виробництва органічної свинини з використанням культурних і природних сільськогосподарських угідь, Онищенко А. О., Іванова Л. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. (2020)
Березовський М. Д. - Відтворювальні якості чистопородних і помісних свиноматок у поєднанні з термінальними кнурами власного відтворення та іншими батьківськими формами, Нарижна О. Л., Ващенко П. А., Одарюк М. М. (2020)
Пасюта А. Г. - Аналіз впливу генотипових і паратипових факторів на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи, Гришина Л. П., Ващенко П. А., Манюненко С. А. (2020)
Підтереба О. І. - Спосіб визначення площі "м’язового вічка" у свиней, Гришина Л. П., Акнєвський Ю. П., Рудь С. С. (2020)
Халак В. І. - Показники відтворювальної здатності та їх повторюваність у свиноматок різних генотипів з урахуванням поліморфізму G.1426G>A гена MC4R, Волощук В. М., Почерняєв К. Ф., Смислов С. Ю., Ільченко М. О. (2020)
Волощук В. М. - Біохімічні показники крові свиней різних генотипів, Гук М. С. (2020)
Година Р. В. - Оцінка гаплоїдного різноманіття свиноматок великої білої породи племзаводу Державного підприємства "Дослідне господарство "ім. 9 Січня", Матіюк В. В., Буслик Т. В., Почерняєв К. Ф. (2020)
Бірта Г. О. - Особливості росту і розвитку свиней різних генотипів, Бургу Ю. Г. (2020)
Усенко С. О. - Оптимальні строки штучного осіменіння свинок (2020)
Лобченко С. Ф. - Дослідження активності та життєздатності сперматозоїдів при різних концентраціях, розріджувачах і тривалості інкубації, Гусар Т. О., Лобченко В. О. (2020)
Котляр О. С. - Гумінові кормові добавки з мікроелементами в годівлі свиней, Маменко О. М. (2020)
Бітлян О. К. - Зміна якісних показників преміксів у процесі зберігання, Кравченко О. І., Кодак Т. С., Онищенко А. О., Конкс Т. М. (2020)
Зінов’єв С. Г. - Бактерицидна активність препаратів з Juglans regia до мікрофлори тваринницьких приміщень в органічному свинарстві, Курман А. Ф., Біндюг Д. О., Грубіч П. Ю., Лепета Л. В. (2020)
Волощук В. М. - Інноваційні аспекти наукового забезпечення галузі свинарства, Смислов С. Ю., Сагло О. Ф. (2020)
Кохан А. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція, Самойленко О. А., Сагло О. Ф. (2020)
Костенко О. І. - О. Ф. Сагло-80, Волощук В. М., Смислов С. Ю., Рибалко В. П., Кременевська Н. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Васіна О. В. - Дизайн і технології: перспективи розвитку (2015)
Вергунова Н. С. - Дефиниции принципов трансформации в промышленном дизайне (2015)
Голобородько В. М. - Екологічний дизайн: ґенеза стратегії, Бойчук О. В., Свірко В. О., Рубцов А. Л. (2015)
Дуляницька Л. П. - Трикотаж як засіб еко-дизайну (2015)
Єфімова М. П. - Інноваційні технології проектування і виробництва дитячих книг (2015)
Кожуховский А. Н. - Значение применения новых инновационных технологий и выбора современных материалов для процесса изготовления архитектурно-ландшафтных макетов в учебно¬образовательной деятельности по подготовке будущего художника-дизайнера как путь эстетического осмысления и изображения им реальной действительности (2015)
Кривуц С. В. - Роль медиадизайна в формировании выставочного пространства (2015)
Мурашко М. В. - Зв’язок озвучування із засобами виразності анімації у відео-рекламі (2015)
Повшик С. Я. - Етап ескізування як засіб візуалізації проектного процесу (2015)
Скринник Н. В. - Аспекти формування національної моделі сучасного українського шрифту (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Популяризація національного стилю в дизайні листівок України, Афонін В. А., Гаврюшова Ю. С. (2015)
Христюк Ю. С. - Організація дозвілля дітей шляхом функціональної ревіталізації міського середовища (2015)
Цуркан К. С. - Викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ) (2015)
Чжоу Чен - Китайская каллиграфия в современном научном дискурсе (2015)
Яковець І. О. - Екологія культури в контексті середовищної парадигми дизайну (2015)
Ваврух М. І. - Екслібрис у творчості львівських художників-шістдесятників (2015)
Демиденко О. І. - Динаміка зорового бачення художника у творах живопису XV-XIX століть (2015)
Зборовец И. В. - Римские стоики в современном философском дискурсе (2015)
Косів Р. Р. - Мальовані плащаниці XVII ст. із західноукраїнських храмів: іконографія і стилістика (2015)
Осадца М. З. - Тема міста в малярстві Івано-Франківщини1960—80-х років: тенденції втілення (2015)
Підгурний І. С. - Сучасні тенденції розвитку технології фотографії (2015)
Плотнікова В. В. - Пасійні сцени у гравюрах західноєвропейських та українських майстрів XVI-XVIII ст.: порівняльний аналіз (2015)
Сотник Л. І. - Історія методів викладання рисунка (2015)
Якимчук О. В. - Візуальна складова екранізованого образу Баби-Яги (2015)
Залуцький І. Р. - Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні (2019)
Хмара М. П. - Глобальні виклики функціонуванню ринку дорогоцінного каміння (2019)
Пухир С. Т. - Індекс інклюзивного розвитку регіону – новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій (2019)
Гринчишин І. М. - Фінансова спроможність територіальних громад у контексті оцінювання результатів адміністративно-фінансової децентралізації (2019)
Возняк Г. В. - Соціальні аспекти розвитку економіки України: сучасний стан та нові виклики, Жеребило І. В. (2019)
Біль М. М. - Відтворення людського потенціалу об’єднаних територіальних громад в Україні, Патицька Х. О. (2019)
Князєва О. А. - Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства, Шамін М. В. (2019)
Дребот О. І. - Удосконалення державної підтримки підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сахарнацька Л. І., Височанська М. Я., Піняга Н. О. (2019)
Титул, Content (2020)
Butko T. - Devising an automated technology to organize the railroad transportation of containers for intermodal deliveries based on the theory of point processes, Prokhorov V., Kolisnyk A., Parkhomenko L. (2020)
Mazelis L. - Devising a method to optimize the investment structure aimed to achieve strategic targets in the socio-economic development of regions, Lavrenyuk K., Krasko A., Krasova E., Emtseva E. (2020)
Gyulyev N. - Development of models for assessing a driver's failure-free operation in a transportation system under conditions of traffic congestion, Voronko V., Ostashevskyi S., Ponkratov D., Psol S., Bugayov I. (2020)
Postranskyy T. - Selection a traffic management scheme at an intersection taking into consideration the traffic flow composition, Boikiv M., Afonin M., Rogalskyi R. (2020)
Rach V. - Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics, Abdulkadir K., Medvedieva O., Biriukov O., Rossoshanska O. (2020)
Hrybkov S. - Development of information technology for planning order fulfillment at a food enterprise, Kharkianen O., Ovcharuk V., Ovcharuk I. (2020)
Lakhno V. - Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies, Malyukov V., Mazur N., Kuzmenko L., Akhmetov B., Hrebeniuk V. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, Content (2020)
Ivashko A. - Synthesis of fast-operating devices for digital signal processing based on the number-theoretic transforms, Liberg I., Lunin D. (2020)
Korobchynskyi M. - Construction of a method for the structural functional-cost modeling of a complex hierarchic system, Slonov M., Tsybulskyi S., Dereko V., Maryliv O. (2020)
Slobodyanyuk M. - Structural analysis of territorial transport systems based on classification methods, Gorobchenko O. (2020)
Bondar N. - Modeling of traffic flows in the justification of projects of road construction in conditions of concession, Gendek S., Karpenko O., Navrotskaya T., Sukmaniuk V. (2020)
Belyaeva I. - Calculation of the green’s function of boundary value problems for linear ordinary differential equations, Chekanov N., Chekanova N., Kirichenko I., Ptashny O., Yarkho T. (2020)
Fedorchenko I. - Construction of a genetic method to forecast the population health indicators based on neural network models, Oliinyk А., Stepanenko А., Zaiko T., Korniienko S., Kharchenko A. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, Content (2020)
Zaykov V. - Studying the influence of the thermoelectric materials parameters on the dynamics of single-cascade cooling devices, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2020)
Suleimenov U. - Development the engineering procedure for the thermotechnical calculation of a building envelope with air chambers and a heat-reflecting coating, Kostikov A., Ristavletov R., Kambarov М., Kudabayev R., Vorontsova A. (2020)
Doroshenko Ya. - Investigation of the influence of the gas pipeline tee geometry on hydraulic energy loss of gas pipeline systems, Rybitskyi I. (2020)
Shtanko O. - Building a technological model of the exhaust gas energy recovery device for the diesel engine on a small-sized vessel, Litvinova M., Andrieiev A., Andrieieva M., Savchuk P. (2020)
Smyrnov O. - Determining the technical and economic parameters for designing hybrid power units for the budget segment, Borysenko A., Trunova I., Levchenko I., Marchenko A. (2020)
Kaletnіk G. - Determination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying, Tsurkan O., Rimar T., Stanislavchuk O. (2020)
Romanchenko N. - Creating a microclimatic thermal mode by the multilevel system for heating industrial structures, Romanchenko V., Kyndenko N., Sanin Yu. (2020)
Abstract and References (2020)
Poplavskyi M. - Innovations in arts and cultural education: experience of the Kyiv national university of culture and arts (2019)
Павлова О. Ю. - Homo Pictor та культурна практика образу в концепції Готфріда Бьома (2019)
Gumenyuk T. - Post-communist culture in the metamodern mirror: a discourse analysis, Legenkiy Yu. (2019)
Бєлов Д. М. - Культурологічні фактори та природа конституцій: історія та сучасність, Шандра Б. Б. (2019)
Кириленко К. М. - Еволюція моделей поширення інновацій як свідчення трансформації інноваційної культури (2019)
Гиренко І. В. - Природоохоронні території як об'єкт соціокультурного простору, Биркович В. І., Паламарчук С. П. (2019)
Guba L. - British heritage and its influence on the Maltese culture, Rybinska Yu., Ponochovna-Rysak T. (2019)
Donii N. - Advertisement as an indicator of ethnic mental peculiarities of Ukrainian national culture, Nishchymna S., Khoinatska L. (2019)
Мушенок В. В. - Формування правової культури і правової свідомості державних службовців, Грабовська Г. М. (2019)
Кодинець А. О. - Права працівників культурно-мистецької сфери в сучасних умовах, Вавженчук С. Я., Биркович Т. І. (2019)
Курило В. І. - Професійна діяльність як чинник формування культури особистості, Світличний О. П., Курило Л. І. (2019)
Остапенко О. І. - Українська мова як елемент правової культури державного службовця, Жовнірчик Я. Ф. (2019)
Кабанець О. С. - Феномен культури через призму державного управління, Слюсаренко С. В. (2019)
Шинкарук В. Д. - Роль Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні, Шинкарук О. В. (2019)
Shepetyak O. - Symbolic transformation of the widow`s image in Biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features, Khrypko S. (2019)
Nashynets-Naumova A. - The organizational-management aspects of the tourism industry as a component of sоcio-cultural development of the state, Yakymchuk A. (2019)
Юхимик Ю. В. - Ольфакторні коди християнства (2019)
Horban Yu. - Preservation of book monuments in libraries of Ukraine: the modern state and the ways to solve the problem (2019)
Дичковський С. І. - Культурний туризм як сфера реалізації дозвіллєвих технологій та віртуального досвіду (2019)
Добровольська В. В. - Культурні практики публічних бібліотек півдня України в контексті динаміки соціокультурного поступу регіону, Сидоренко Т. В., Сидоренко А. І. (2019)
Karakoz O. - The genesis of library censorship in the thirties of the XX century within the context of Ukrainian cultural heritage formation (2019)
Коваленко Є. Я. - Міжкультурні менеджмент-комунікації: моделювання та культурологічний прогноз (2019)
Kovtun O. - Communicative paradigm of mastering a foreign language in the system of higher education of Ukraine, Kovtun O. (2019)
Косінова О. М. - Корпоративна культура як вагомий чинник професійної підготовки телеведучих (2019)
Кундеревич О. В. - Неправда як моральне зло в історії культури (2019)
Kuchuk A. - Culture as a way of cognition of law (social and cultural paradigm law), Antonenko T., Rembach O. (2019)
Лисенко Л. В. - Аналіз впливу лінгвокультури на ментальну ідентичність етносів (2019)
Філіна Т. В. - Забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій Республіці (частина І: нормативно-правова база) (2019)
Волкова Г. В. - Феноменологічність ритуалу у вибудові культурних цінностей (2019)
Ангелова А. О. - Етнорелігійні витоки театральних забобонів (2019)
Калашник М. П. - Становлення європейського піанізму кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., Генкін А. О. (2019)
Муравська О. В. - Поетика вокального циклу П. Хіндеміта "Житіє Марії" в руслі духовних і стильових шукань німецької культури і музики першої половини ХХ століття (2019)
Рощенко О. Г. - Символіка Монсальвату і Валгалли у музичній драматургії оперного міфу Р. Вагнера "Лоенгрін" (2019)
Трофімов А. - Становлення "простого" стилю в композиторській творчості другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (2019)
Шульгіна В. Д. - Повернення у музичний олімпійський простір видатної нотної пам‘ятки Бориса Лятошинського, Росенко Г. М. (2019)
Shkolna O. - Trademarks of Kyiv-Mezhigirsk Faience Factory in modern art criticizm examination (2019)
Бардік М. А. - Колірний модуль Божественного світу в українському сакральному стінописі 1850–1900-х років (2019)
Беліченко Н. М. - Трактат "Правила гармонічні й мелодичні…" В. Манфредіні у перекладі С. Дегтярьова в парадигмі сучасної теорії поліфонії (2019)
Бєлявін В. Ф. - Математизація як основа формування базових знань та компетентностей сучасного звукорежисера (2019)
Бойко О. С. - Сутність взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях (2019)
Бокотей М. А. - Стилістичні особливості проектів тиражних гутних виробів авторства Андрія Бокотея (2019)
Bondar Ie. - The phenomenon of synthesis in the modern choral art: a genre, a text and a score (2019)
Васильєва Л. Л. - Семантика музичної композиції в hard-and-heavy (2019)
Варивончик А. В. - Історична еволюція розвитку художних промислів України (2019)
Вергунова Н. С. - Концепція цифрового морфогенезу в дизайні. Емергентність та самоорганізація, Вергунов С. В. (2019)
Voronovskaya O. - Analysis of the constructive-procedural elements of the musical movement in the scientific conceptual system of musicology (2019)
Гайдаш А. В. - Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру (2019)
Гончарук С. М. - Трансформація телевізійних новин у цифрову епоху (на прикладі технологічно розвинених ринків) (2019)
Гончарук О. В. - Модерністичні пошуки в скульптурних портретах художників – нонконфомістів Львова (2019)
Гутник І. М. - Кафедра народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв в контексті становлення та розвитку вищої хореографічної освіти в Україні (2019)
Дениско П. В. - Теоретична навантаженість сприйняття візуальної схожості між об‘єктами візуальної метафори (2019)
Довжинець І. Г. - Музичне середовище: досвід теоретичного аналізу (2019)
Дьяченко Р. В. - Інноваційний розвиток індустрії гостинності: готельний сервіс, Твердохліб Ю. С. (2019)
Ейвас Л. Ф. - Декоративно-живописні елементи народної картини в українських інтер‘єрах козацької доби, Удріс І. М. (2019)
Куценко С. В. - Наратив фольклористичних досліджень народного танцю Центральної України (2019)
Кушнірук О. П. - Жанр симфонії крізь призму інноваційного підходу О. Яковчука (на прикладі Симфонії-концерту №6 "Пам‘яті С. Барбера") (2019)
Maidenberg-Todorova K. - Improvisational orchestra as an actual phenomenon of modern professional music (2019)
Олексів Г. В. - "Марш" з опери "Любов до трьох апельсинів" Сергія Прокоф‘єва: перекладення для баяна (2019)
Pavelchuk I. - Key cezannism images in the New York practice of Abram Manevich 1921-1927 (2019)
Paliichuk I. - Genre and stylistic trends in the development of miniatures for brass instruments in the Ukrainian musical culture of 30-70s of XX century (2019)
Палійчук А. В. - Діалогічні виміри творчості В. Івасюка у контексті соціокультурного розвитку України другої половини ХХ століття, Чавус Л. І. (2019)
Pashkevich K. - The analysis of de luxe clothing in the collections of world and Ukrainian designers, Mihus R. (2019)
Полюга В. В. - Кітч в музиці (рецепція досвіду і дійсності) (2019)
Протас М. О. - Когнітивні інновації культури як ризик посткультурної стагнації (2019)
Пупина О. О. - Исполнительская стратегия Д. Циффры в организации музыкального времени (на примере фортепианного цикла "Третий год странствий" Ф. Листа) (2019)
Підлипський А. І. - Народно-сценічний танець Тернопільщини в хореографічній культурі України радянського періоду (2019)
Synkevych N. - Civic and patriotic motivation of Kyrylo Stetsenko‘s life creativity (2019)
Сідлецька Т. І. - Народно-інструментальне мистецтво України як явище музичної культури (2019)
Tatarnikova A. - "The Triumphal Song" by J. Brahms at the context of the german spiritual, historical and musical tradition of the second half of the XIX century (2019)
Підлипська А. М. - Соцреалістичний канон та балетна критика середини 30-х рр. ХХ ст. (2019)
Трач Ю. В. - Проблеми вивчення культури в світлі її взаємодії з технікою (2019)
Тукова І. Г. - Класична наукова картина світу і класичний музичний стиль: про особливості умонастрою епохи (2019)
Турчак Л. І. - Творчість Давида Бурлюка у контексті світової культури (2019)
Хорошавіна О. А. - Фольклорна тенденція як виявлення національного стилю у творчості У. Дойчиновича (на прикладі "З землі опанака") (2019)
Шевченко Л. М. - Музика О. Скрябіна в Одесі і в репертуарних вподобаннях одеських піаністів (2019)
Лесів Т. В. - Естетичний та соціальний вимір сучасного іконопису (2019)
Панова Н. А. - Давидсбюнд Роберта Шумана в авторському слові та поетиці фортепіанних творів 1830-х років (2019)
Petryk O. - Herman Isupov‘s performing and ballet master‘s searches in the Lviv opera and ballet theatre (2019)
Глуханич О. М. - Використання народнопісенних інтонацій у хоровій творчості закарпатських композиторів у контексті полікультурного розвитку краю (2019)
Руснак Ю. М. - Вплив європейських традицій на формування одеської піаністичної школи (2019)
Цугорка О. П. - Ікона як один із традиційних елементів українського інтер‘єру, Бондар І. С. (2019)
Чабаненко Н. А. - Розвиток бандурного виконавства діаспори в контексті міжкультурних взаємодій (2019)
Карпов В. В. - Рецензія на монографію І. О. Пістоленко "Музеї Полтавщини (становлення та розвиток до 1991 року)" (2019)
Круль П. Ф. - Рецензія на монографічне дослідження Садовенко Світлани Миколаївни "Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури" (2019)
Булига О. С. - Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця ХVI – першої чверті ХХ ст. Історіографічні аспекти (2020)
Довбня О. А. - Релігійний аспект політичних репресій проти населення Західної України (1939–1989 рр.) у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі (2020)
Панков Г. Д. - Испытание в аскетическом дискурсе Киево-Печерского патерика (2020)
Лехнюк Р. О. - З історії ультрамонтанства в Галичині: роль Інсбруцького університету у формуванні ідей і поглядів о. Онуфрія Волянського (2020)
Мартин М. М. - Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів (2020)
Сабат П. В. - Запровадження "Вселенського Синодика” у Київській Русі в неділю "Торжества Православ’я” та його формування у церквах Володимирового хрещення впродовж століть (2020)
Popelyastyy V. M. - Liturgical Penitential Rites in the Stryatyn Trebnyk of 1606 (2020)
Навроцька А. І. - Судові справи церковних братств за 1668-1708 рр. (на підставі аналізу книг духовного суду Львівської єпархії) (2020)
Прокоп'юк О. Б. - Соціальний склад жертводавців Софії Київської (за ризничними описами 1740 та 1750 рр.) (2020)
Rodger N. - Sprawy wyznaniowe na łamach tygodnika "Холмская Русь”oraz obraz Polaka-katolika widzianego oczami Rosjanina (2020)
Скочиляс І. Я. - Львівський "помісний” собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма (2020)
Кісь Н. Д. - До питання про "спадщину київського християнства Володимирового хрещення”. Греко-католики та ідея об’єднання українських церков (2020)
Шустова Ю. Е. - Видання Анфологіонів у друкарні Львівського Ставропігійського братства XVII – першої половини XVIII ст. (2020)
Бідун Ю. В. - Створення гуртожитків для своєкоштних вихованців Київської духовної семінарії в другій половині ХІХ ст. (2020)
Ширай В. С. - Кременчуцька Спасо-Преображенська церкваї (2020)
Мосюкова Н. Г. - Священники Катеринославської (Дніпропетровської) римо-католицької парафії (радянський період) (2020)
Воробей Н. Ф. - Збережені чудотворні ікони Богоматері XVII – XVIII т. та їх списки XVIII – ХІХ ст. з Північного Лівобережжя (2020)
Флікоп-Світа Г. А. - Іканастасы і іх выканаўцы для кафедральнага сабора Святых Пятра і Паўла ў Мінску: новыя матэрыялы пра пераабсталяванні сакральнага інтэр’еру на працягу ХІХ ст. (2020)
Бакович О. П. - Ікони "Мойсей установлює пасху євреям" та "Сьома кара єгипетська" середини ХІХ ст. з церкви с. Надрічне на Бережанщині. Іконографія та атрибуція (2020)
Мацелюх О. В. - Еволюція органного мистецтва у контексті сакральності (2020)
Відомості про авторів (2020)
Боб’як Д. Д. - Інспірації мотивів народного мистецтва у творчості Ольги Ямборко (2015)
Брижаченко Н. С. - Підходи формування дизайну громадських інтер’єрів на основі включення інтерактивних мультимедійних об’єктів (2015)
Васіна О. В. - Дизайн і суспільство: екологічний аспект взаємодії (2015)
Пригодін М. Д. - Формування творчих умінь майбутнього вчителя художніх дисциплін у педагогічних навчальних закладах освіти, Грищенко Т. М. (2015)
Соболев О. В. - Методика проектування об’єктів інформаційного дизайну (2015)
Сотник Л. І. - Колір і його значення у мистецтві (2015)
Фефелов А. О. - Використання багатошарової візуалізації в дизайні тривимірної графіки і анімації (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Графічний шрифтовий дизайн: естетичні аспекти (2015)
Якимчук О. В. - Зачіска та макіяж як елементи системи авангардного костюму. Сучасні світові тенденції (2015)
Бардік М. А. - До питання оновлення монументального живопису храму Софії Київської у першій половині ХІХ століття (Успенський приділ) (2015)
Ісмайлова М. С. - Типографіка як інструмент рішення функціональних та естетичних аспектів у дизайні поліграфічної рекламної продукції раннього модернізму (1910-1935) (2015)
Лотоцька В. М. - Сад як ідеальний образ довкілля в українському пластичному мистецтві XVI-XX ст. (2015)
Небесник І. І. - Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ ст.: етапи розвитку, стилістичні особливості (2015)
Половна-Васильєва О. А. - Художньо-стильові особливості оздоблення натільного вбрання Придніпров’я початку ХХ століття (2015)
Рожак-Литвиненко К. Б. - Теми й образи Українського січового стрілецтва у творчості Івана Іванця (до проблеми батального жанру в українському мистецтві першої третини ХХ століття) (2015)
Рибалко С. Б. - "Білий період" в японському різьбленні з кістки (2015)
Соколюк Л. Д. - Портрети Михайла Жука першого чернігівського періоду (1905-1916) (2015)
Artemenko A. - Principles of visual representation of dynamic objects, Artemenko Ya. (2015)
Ivanova K. - Cultural transformations: philosophical analysis, Balabay Ya. (2015)
Лачко О. Ю. - Перформанс у просторі української театральної сцени (2015)
Ляхович А. В. - Варіантний метод тематичного розвитку в Другій сонаті Рахманінова (2015)
Мужчиль В. С. - Трансгрессия приемов игры на струнно-смычковых инструментах в музыке ХХ века (2015)
Поликарпова Н. В. - Стратегии вокально-сценического решения монообраза на примере монооперы Ф. Пуленка "Голос человеческий" (2015)
Романова А. В. - Принципи освоєння музичної структури у виконавстві (2015)
Рябуха Т. Н. - Песня как жанрово-стилевой феномен (2015)
Копанєва В. О. - Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки (2019)
Філіпова Л. Я. - Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах Інтернет-комунікацій, Олійник О. В. (2019)
Анісімова О. М. - Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження, Крисько Н. М. (2019)
Щербіна О. С. - Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини, Шевчук О. С. (2019)
Яворська Т. М. - Формування медіа - та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек, Щусь Н. В. (2019)
Дудник О. Я. - Герої національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.): відображення у бібліографічних виданнях (2019)
Тур О. М. - Стандарти ISO присвячені процесам оцифровування, конверсії та міграції документів, Шабуніна В. В. (2019)
Лукаш Г. П. - Категоріальні парадигми тексту документа (2019)
Ковальчук Н. В. - Документні комунікації в управлінні бібліотекою (2019)
Бойко Н. В. - Веб-сайт як складова документно-комунікаційного простору органів місцевого самоврядування: структура, ресурси, зміст (2019)
Ющенко Л. О. - Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, Базар В. О. (2019)
Komova М. - Socio-communication resources of cultural information in modeling thinking and behavior of information consumers, Peleshchyshyn A. (2019)
Коржова Т. В. - До питання розробки стратегії брендингу університету (2019)
Хміль-Чуприна В. В. - Формування читацької компетенції і культури у студентської молоді в проекті "Книга у віртуальному просторі" (2019)
Dobrovolska V. - Theoretical framework for study of socio-communication space of culture (2019)
Tyshkevych K. - Digitalization and information and communication services of the network of Ukraine libraries for youth (2019)
Покажчик змісту за 2019 рік (2019)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2019)
Артеменко М. П. - Колористичні особливості соціокультурного середовища Херсона в контексті дизайну костюма як засобу туристичної атракції (2017)
Бобровський І. В. - Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів (2017)
Ван Чжаохуй - Концепция "белого куба" и актуальность ее реализации в современном музейном пространстве (2017)
Герасименко О. Д. - Принципи формування асортименту колекцій одягу ready-to-wear, Фролов І. В., Пашкевич К. Л., Колосніченко М. В. (2017)
Закриничний І. В. - Три виміри кольору: вага, температура, вологість (2017)
Іваненко Т. О. - Актуальні проблеми дизайну візуальних комунікацій у контексті вищої освіти україни (2017)
Северин В. Д. - Системи голограмних зображень в експозиційному дизайні (2017)
Соболєв О. В. - Образотворчі концепції книжкової ілюстрації дитячої книги (2017)
Сухорукова Л. А. - До питання формування понятійно-термінологічного апарату в мультимедійному дизайні (2017)
чен чжоу. - Китайська каліграфія та дизайнерські практики заходу (2017)
Алфьорова З. І. - Екранна форма новітньої доби: стратегії трансформації (2017)
Ген Чжижун - Європейський досвід у китайському мистецтві на прикладі живописного твору Ван Сянмінґа і Джин Лілі "Прагнення до миру" (2017)
Дмитренко Н. О. - Живописні твори в українських палацах графів Браницьких (2017)
Зінчук О. О. - Степан Костирка: художник-живописець, педагог (2017)
Кравчук К. Г. - Роль музею в художньому житті регіону (на прикладі Хмельницької області) (2017)
Осадча О. А. - Розвиток релігійної проблематики в радянському мистецтві 1960–1980-х рр. (2017)
Рижова О. О. - Дослідження, реставрація та атрибуція ікони "Святі безсрібники, цілителі і чудотворці" з колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2017)
Токар М. І. - Трансформація образу української дитячої книги в контексті мистецтва графіки початку ХХI ст. (2017)
Фединчук О. - Основні тенденції розвитку шийно-нагрудних прикрас на Буковині від первісності до давньоруського періоду (2017)
Філімонова А. С. - Стилістичні новації у творчості В. Орловського 1880–1910 років (2017)
Бернат Ф. - Транскрипція Кацухіто Ямашити "Картинок з виставки" М. Мусоргського для гітари: нові темброві виміри (2017)
Борисенко T. В. - Художньо-образні конотації Перпетуум мобіле в австрійській музиці ХIХ століття (2017)
Бреславець Г. М. - Методологічні засади сучасного сценічного втілення українського побутового танцю (2017)
Воскобойнікова В. В. - Композиторська діяльність П. Г. Чеснокова: спроба системної періодизації (2017)
Выставкина А. И. - Образ рыцаря Хуго в опере Г. А. Лорцинга "Ундина" в контексте эстетики немецкого романтизма (2017)
Гребнева И. В. А. - А. Корелли как один из создателей жанра concerto grosso (2017)
Дубка А. С. - Современная соната для тромбона: критерии жанрово‑стилевой классификации (2017)
Зимогляд Н. Ю. - Казки ор. 20 М. Метнера: виконавський аспект (2017)
Касьяненко М. А. - Творчість і вік співачки: пізній період життєтворчості Євгенії Семенівни Мірошниченко (за спогадами автора) (2017)
Криченкова А. С. - Фактура как репрезентант хорового стиля (2017)
Куртбединова Л. - Фольклорные истоки камерно-инструментального творчества Н. Амедова (2017)
Лі Шуай - Професійні біг-бенди в сучасному джазовому виконавстві України (2017)
Павленко А. М. - Симфонія op. 6 № 6 Франсуа-Жозефа Госсека як приклад жанрових пошуків автора (2017)
Пастухов О. В. - Вільям Уотерхаус і Моріс Аллард: видатні постаті в історії фаготного виконавства (2017)
Польская И. И. - Музыкально-исполнительское пространство ансамбля: структура и функции (2017)
Прохоренко‑Деньгуб Я. А. - Українська народна музика у творчому доробку композиторів — випускників Харківської консерваторії (клас С. С. Богатирьова) (2017)
Синяк Л. В. - Хор як основний носій ідеї в музичному театрі Гріга—Бйорнсона (2017)
Сунь Бо - Аура вокального интонирования в сочинениях Г. Свиридова на слова А. Блока (на примере песни "За горами, лесами…") (2017)
Шарабар К. В. - Історичні події Козаччини в ідейно-тематичному та героїко-персональному аспектах у творчості Миколи Лисенка (2017)
Bak S. M. - Global well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators on 2D-lattice with power potentials (2019)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости со свободными полюсами II, Денега И. В. (2019)
Banakh T. - Minmax bornologies, Protasov I. (2019)
Чуйко С. М. - О решении линейной нетеровой краевой задачи для дифференциально-алгебраической системы с сосредоточенным запаздыванием методом наименьших квадратов (2019)
Dovgoshey O. - Isotone extensions and complete lattices (2019)
Huriev Ya. - "Predator and prey" model revisited - influence of external fluxes and noise, Gusak A. (2019)
Ильютко Д. П. - О равностепенной непрерывности семейств обратных отображений римановых многообразий, Севостьянов Е. А. (2019)
Mogilevskii V. I. - On compressions of self-adjoint extensions of a symmetric linear relation with unequal deficiency indices (2019)
Пагіря М. М. - Використання континуанти для оцінки залишкового члена інтерполяційного ланцюгового дробу Тіле (2019)
Bazyl L. - A design teacher in the context of pedagogical reflection, Orlov V., Fursa O. (2019)
Михайличенко О. - Методика обучения изобразительному искусству: история становления (2019)
Філіпчук Н. - Становлення музейної педагогіки в західній Україні (2019)
Ткачук О. - Музичне краєзнавство в системі наукового знання: історико-педагогічний аспект (2019)
Смірнова О. - Особливості розвитку мистецьких закладів позашкільної освіти в умовах становлення нової української школи (2019)
Franc М. - Terapia autoprezentacja przez sztuke (2019)
Ван Ся - Художньо-виконавська самоефективність як професійна якість учителя музичного мистецтва (2019)
Чжан Шенвень - Стильова культура виконання музичних творів: сутність, структура, функції в діяльності педагога-музиканта (2019)
Лілік О. - Підготовка майбутніх учителів української літератури до шкільного аналізу ліричних творів (2019)
Паньків Л. - Педагогічні принципи організації мистецької діяльності учнів в умовах позашкільної освіти (2019)
Єфіменко І. - Особливості керівництва дитячим музичним інструментальним колективом (2019)
Ходацька О. - Педагогічна майстерня як інтерактивна форма розвитку професіоналізму вчителів української мови та літератури в умовах неформальної освіти (2019)
Максимова А. - Педагогічна технологія поетапного розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці (2019)
Бойта В. - Використання прийомів мнемотехніки для запам'ятовування навчального матеріалу з української мови та літератури у коледжах мистецького профілю (2019)
Денисенко Л. - Композиційний аналіз як основа системи вправ навчальної дисципліни "історія костюма" для майбутніх дизайнерів одягу (2019)
Косінська Н. - Діагностика сформованості сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2019)
Свінцицька Н. - Методика впровадження технології модульного навчання з декоративно-прикладної творчості у вищій школі (2019)
Вернигора О. - Форми і методи формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2019)
Макаров В. Л. - Вагові оцінки точності методу перетворення Келі для абстрактних крайових задач у банаховому просторі, Майко Н. В. (2020)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - The Dirichlet problem for the Poisson type equations in the plane, Nesmelova O. V. (2020)
Дмитриева Е. А. - О влиянии продольной растягивающей нагрузки на деформацию нелинейного упругого анизотропного тела с трещиной нормального отрыва, Каминский А. А., Курчаков Е. Е. (2020)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование безотрывного фильтрования водной суспензии со сменой направления (2020)
Гайдар Г. П. - Особливості зміни структури й електрофізичних характеристик n-Si під впливом різних режимів термообробки (2020)
Лукин А. Е. - Черные миникурильщики — возможный фактор образования черносланцевых формаций эвксинского типа, Лукин Я. В., Самойленко И. И. (2020)
Грищук О. В. - Перспективи введення арильних замісників у 1,3-функціоналізований циклобутановий цикл за реакціями С—С крос-сполучення трифлуороборатів, Тимцунік А. В., Москвіна В. С., Григоренко О. О. (2020)
Кобзар О. Л. - Прогнозування біоактивності і синтез нових 3-заміщених 5-тіазоліл мети л енро данінів, Година Д. М., Синенко В. О., Ковалішин В. В., Трохименко О. П., Сливчук С. Р., Музичка О. В. (2020)
Кузема П. О. - Пірогенний кремнезем з прищепленими кремнієгідридними групами як редокс-активний компонент у складі композита з кавовою кислотою, Лагута І. В., Ставинська О. М., Циба М. М., Тьортих В. А. (2020)
Тітов Ю. О. - Вплив заміщення атомів лантану на будову шаруватої структури індатів ВаLa1–xNdxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В., Слива Т. Ю. (2020)
Бузіашвілі А. Ю. - Лінії томатів, які експресують ген лактоферину людини, характеризуються стійкістю до фітофторозу, Чередніченко Л. М., Кропивко С. В., Ємець А. І. (2020)
Pankivskyi S. V. - RNA-binding protein SAM68 interacts with endocytic proteins and actin cyto skeleton modulators, Senchenko N. V., Busko P. B., Rynditch A. V. (2020)
Буданов П. Ф. - Моделювання предаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактально-кластерної теорії, Бровко К. Ю., Борисенко Є. О., Краснояружський А. А. (2019)
Мазур В. А. - Анализ параметров генератора на основе электродинамической волноводной системы, Михайлова Л. Н. (2019)
Черенков А. Д. - Анализ метода стабилизации частоты диодного генератора, Косулина Н. Г. (2019)
Бобух А. О. - Розробка математичної моделі технології регенерації газів із розчмнів виробництва кальцинованої соди, Переверзєва А. М. (2019)
Луданов К. И. - Эксергетический анализ концентрации прямого солнечного излучения (2019)
Лимонов Л. Г. - Безредукторные ветроэнергетические установки, Соколовський Ю. Б. (2019)
Куріс Ю. В. - Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу (2019)
Нефедов Ю. И. - Давление гидравлического удара – альтернатива напора воды гидроэлектростанций (2019)
Бабенко В. О. - Кластерний підхід до оцінки рівня інформатизації країн світу в умовах міжнародної глобалізації, Перепелиця А. С., Сідоров М. В. (2019)
Мехович С. А. - Аналіз кластерних форм взаємодії промислових підприємств (2019)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу (2019)
Подання матеріалів статей до журналу (2019)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости со свободными полюсами, Денега И. В. (2019)
Gol'dshtein V. - On functional properties of weak (p,q)-quasiconformal homeomorphisms, Ukhlov A. (2019)
Грищук С. В. - Моногенные функции в комплексных коммутативных алгебрах второго ранга и система равновесия Ляме для одного класса плоской ортотропии (2019)
Кальчук І. В. - Наближення класів Wrβ Hα тригармонiйними iнтегралами Пуассона, Кравець В. І., Грабова У. З. (2019)
Korolyuk V. S. - Filtering of stationary Gaussian statistical experiments, Koroliouk D. V. (2019)
Рязанов В. И. - О гёльдеровости отображений в областях и на границах, Салимов Р. Р., Севостьянов Е. А. (2019)
Skrypnik I. I. - B1 classes of De Giorgi, Ladyzhenskaya and Ural’tseva and their application to elliptic and parabolic equations with nonstandard growth, Voitovych M. V. (2019)
Власик Г. М. - Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень та ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці, Шкапа В. В., Замрій І. В. (2019)
Чепкій В. В. - ТМетодологічна дескрипція проблеми стабілізації системи адаптивного управління мобільними структурами наземного робототехнічного комплексу в збурених середовищах, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Сергєєв О. Ю., Єльчанінов О. Д. (2019)
Ковальчук О. В. - Глушники звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, Скорохватов О. М., Галкін А. О. (2019)
Головань В. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Герасимов В. М., Головань А. В., Масліч Н. Я. (2019)
Обухов О. А. - Методика визначення пробивної дії готових елементів ураження осколково-фугасної бойової частини, Усенко С. М. (2019)
Нероба В. Р. - Систематизація умов і факторів, що впливатимуть на видові технічні засоби розвідки мін безпілотного літального апарату (2019)
Майстренко О. В. - Визначення розмірів захисних зон для забезпечення заходів безпеки під час полігонних випробувань зразків озброєння та військової техніки ракетних військ і артилерії, Петрушенко М. М., Нікул С. О., Сініло Ю. Г. (2019)
Семененко О. М. - Методичний підхід до моделювання безвідмовності відновлюваного та не відновлюваного зразка озброєння та військової техніки, Слюсаренко М. О., Коркін О. Ю., Добровольський Ю. Б., Зарицький О. І. (2019)
Лисий О. В. - Про альтернативний варіант розрахунку автомобільних ресор, Козлов М. А. (2019)
Діденко Є. Ю. - Застосування методу вимірювання пружних деформацій ствола під час пострілу для визначення початкової швидкості снаряда (міни), Степаненко О. В. (2019)
Будур О. М. - Розробка рекомендацій щодо розрахунку механізму відділення перспективних твердопаливних ракет з від’ємною в польоті бойовою частиною та механізмом відділення, Нікул С. О., Петрушенко М. М., Головань В. Г., Сергеєв О. Ю., Тарасенко С. М. (2019)
Грубель М. Г. - Методологічні підходи визначення параметрів прохідності колісної військової автомобільної техніки під час руху засніженими опорними поверхнями (2019)
Пучков Б. В. - Інженерна методика визначення геометричних розмірів багатотрубних біагентних конденсаторів, Копєйкіна Т. Г. (2019)
Шелухін С. В. - Тенденції забезпечення живучості коліс військової автомобільної техніки, Клименко В. В. (2019)
Петров Л. М. - Дослідження автомобіля з додатковим реактивним поштовхом в зоні плями контакту колісного рушія з опорною поверхнею, Скориченко О. І., Шимонець М. В., Верпівський С. М. (2019)
Петров Л. М. - Дослідження елементів модернізації циліндро-поршневої групи двигуна внутрішнього згоряння, Лисий О. В., Нікішин В. А., Кішянус І. В. (2019)
Бордіян П. П. - Аналіз проблем боротьби з безпілотними літальними апаратами при зберіганні ракет і боєприпасів на польових артилерійських складах, Максимчук Д. С., Дехтяренко К. М., Гордішевський Л. Г., Масліч Н. Я. (2019)
Лісовенко В. Д. - Світлодіодний модуль з електроннокерованими світлотехнічними параметрами, Лісовенко Д. В., Базик О. І. (2019)
Ковалішин С. С. - Шляхи підвищення ситуаційної поінформованості наземних роботизованих комплексів в умовах ведення мережецентричних бойових дій, Симоненков В. М., Коркін О. Ю., Абрамов С. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до статей (2019)
Угольніков О. П. - Точний розв'язок задач динамічного моделювання процесів в системах транспортної логістики, Дем'янчук Б. О., Колесниченко Н. О., Малиновський О. А. (2019)
Левченко І. С. - Аналіз існуючих методик оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій (2019)
Маханьков В. А. - Матеріальні запаси в системі військової логістики, Мальцев О. В., Купринюк О. П., Обертас В. Ф. (2019)
Булгаков Р. В. - Аналіз чинників, що впливають на організацію технічного забезпечення підрозділів та військових частин під час пересування в ході проведення Операції Об’єднаних сил, Бордіян В. П., Бордіян П. П., Ярмолюк В. М., Максимчук Д. С. (2019)
Беліков В. Т. - Сучасні системи енергозабезпечення модульних транспортних платформ наземних роботизованих комплексів для скритного ведення бойових дій, Григор’єв О. П., Ковалішин С. С., Симоненкова І. В. (2019)
Лазня О. О. - Сучасні вимоги до тактичного маскування озброєння та військової техніки за допомогою пневмомакетів, Трофименко П. Є., Нікул С. О., Сініло Ю. Г., Кнауб Л. В. (2019)
Гончарук А. А. - Визначення перспективного складу системи енергозабезпечення у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О., Оленєв М. В. (2019)
Кривогуз Г. І. - Особливості планування матеріального забезпечення підрозділів механізованого батальйону при участі у стабілізаційних діях (2019)
Кіндеркнехт Л. В. - Дії армійської авіації під час ведення рейду підрозділами Десантно-штурмових військ, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2019)
Колчін Р.В. - Використання пакетів моделювання системної динаміки управління запасами в виробничо-торгових організаціях, які поставляють матеріально-технічні засоби для Збройних Сил України, Чайкін І.В., Бикова Л. Г. (2019)
Saienko I. V. - Problematic issues of Ukraine's information security under hybrid warfare, Iefimenko A. E., Rozmaznin O. P., Efimenko A. A. (2019)
Геворгян Р. Г. - Взаємодія сил і засобів розвідки і вогневого ураження в бою, Святокум К. В., Босий О. В., Григоренко С. А., Малишкін О. В. (2019)
Семененко О. М. - Алгоритм контррадіоелектронної протидії бортовим станціям активних перешкод противника в умовах створення нею поляризаційних перешкод та загальний підхід до оцінювання ефективності його ведення в повітряному бою, Каблуков О. А., Шкурпіт О. М., Сєченєв О. М., Мироненко В. С. (2019)
Назаркін В. М. - Структурно-логічна схема проведення досліджень щодо воєнно-економічного обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України під час формування програм їх розвитку, Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Іванов В. Л. (2019)
Поліщук Л. І. - Автоматизація процесу прийняття рішення на ведення бойових дій в Сухопутних військах Збройних Сил України, Климович О. К., Богуцький С. М. (2019)
Іванов Т. С. - Визначення основних вимог до проектування та технологічного процесу виготовлення патронів до стрілецької зброї, Петрушенко М. М., Костюченко С. М., Островський А. О. (2019)
Галак О. В. - Застосування покривів оксиду титану для нейтралізації небезпечних хімічних речовин, Полторак М. Ф., Кравчук О. І., Сінько В. В., Король Я. І. (2019)
Кобзар О. В. - Сучасні методики до зниження та подолання мінної небезпеки для кораблів (суден) та катерів Військово-Морських сил Збройних Сил України в Чорному та Азовському морях, Щербакан В. Г. (2019)
Пасько І. В. - Підхід до формування вихідних даних інформаційно-розрахункових задач, які вирішуються на пунктах управління артилерійських підрозділів, Петрушенко М. М., Нікул С. О., Сініло Ю. Г., Будур О. М. (2019)
Семененко О. М. - Сучасна проблематика та аналіз ефективності застосування різних підходів до знищення інформації на магнітних носіях, Водчиць О. Г., Коверга В. Л., Лукаш Р. В., Луценко О. К. (2019)
Чернявський О. Ю. - Напрямки використання інформації системи контролю та аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних Сил України (2019)
Яковенко В. В. - Обґрунтування порядку розрахунку показників ефективності нанесення втрат бойовим броньованим машинам прямою наводкою перспективними протитанковими засобами, Хома В. В., Люлька О. В. (2019)
Булгаков Р. В. - Методика розподілу науково-дослідних робіт серед колективів виконавців наукових проектів вищих військових навчальних закладів, Головань В. Г., Кнауб Л. В. (2019)
Семененко Л. М. - Сучасні особливості формування іншомовної дискурсивної компетенції у курсантів і офіцерів вищих військово-навчальних закладів, Колєннікова О. В., Акініна Т. Л., Кульбашевський В. А., Науменко М. П. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до статей (2019)
Габрель Т. М. - Площі Львова: архітектура, функція, дизайн (2016)
Гайдучик Д. В. - Духовні твори Якова Яциневича у церковно-співацькій практиці ХХ століття (за архівними матеріалами) (2016)
Горбунов В. М. - Звукоподражание и трансформация как компонент комплексной подготовки артиста-кукловода (2016)
Дем’янчук А. Л. - "Матір Божа Неустанної Помочі" в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ — початку ХХІ сторіччя: історія та іконографія (2016)
Жердев В. В. - Храм на Святогорском Фаворе и парижский проект архитектора А. Ф. Петцольда (2016)
Кузюра-Сметана О. В. - Типологія поліфункціональних комплексів високогір’я Центрально-Східної Європи кінця XIX — першої половини XX сторіччя в контексті розвитку наукових досліджень (2016)
Kiuntsli R. - Modern Ukrainian peasant dwelling: the search for self-expression and affirmations (2016)
Ламонова О. В. - Георгій Якутович сімдесятих: пейзажі та інтер’єри (2016)
Ма Цзяцзя - Вокальный цикл Цзо Чженьгуаня "Три романса на стихи древних китайских поэтов" как образец межстилевого синтеза (2016)
Манько С. Б. - Репертуар українських естрадних артистів у XXI сторіччі: авторські твори та кавер-версії відомих пісень (2016)
Mysak M. I. - Paper folding in social and art spaces (2016)
Романюк І. А. - Музичний трактат О. Щетинського за текстами Г. Сковороди: українська картина світу ХХІ століття (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського