Божко І. В. - Однорідність імпульсного бар’єрного розряду в атмосферному повітрі за присутності води в краплинно-плівковому стані, Берека В. О. (2019)
Ягуп В. Г. - Исследование магнитно-связанных индуктивностей с помощью сигнальных графов, Ягуп Е. В. (2019)
Олещук В. - Синхронное сбалансированное регулирование многофазной системы на базе ШИМ-инверторов с фиксированной нейтральной точкой, Ермуратский В. (2019)
Волков И. В. - Подавление гармонік тока питания мощных однофазних загрузок, Стяжкин В. П., Подейко П. П. (2019)
Спірін В. М. - Визначення коефіцієнтів перетворення струмопараметричного мостового однофазного випрямляча з паралельним активно-ємнісним навантаженням, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В., Гребенюк В. Г. (2019)
Golovan I. V. - The parametrization method of generalized induction motor using the field analysis for design (2019)
Hongbo Qiu - Method for calculation of no-load back EMF of high voltage line-start permanent magnet synchronous motor, Yong Zhang, Cunxiang Yang, Ran Yi (2019)
Кириленко О. В. - Імітаційна модель ринку електричної енергії "на добу наперед" з неявним урахуванням мережевих обмежень енергетичних систем, Блінов І. В., Парус Є. В., Іванов Г. А. (2019)
Wang Hui - An optimization approach based on improved artificial bee colony algorithm for location and capacity of grid-connected photovoltaic systems, Piao Zai-Lin, Meng Xiao-Fang, Guo Dan, Wang Jun (2019)
Вовченко А. И. - Повышение эффективности высоковольтных электроразрядных установок, использующих экзотермические дисперсные среды, Демиденко Л. Ю., Блащенко А. Д., Старков И. Н. (2019)
Мазманян Р. О. - Программно-аппаратный комплекс для мониторинга магнитных полей электроэнергетического оборудования (2019)
Андрушко О. - Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: проблеми системного та елементарного характеру (2019)
Балан М. - Генеза та стан наукових досліджень криміналістичного забезпечення огляду місця події під час розслідування порушень державного кордону, Літвін Ю. (2019)
Басараб О. - Щодо визначення поняття "кібербезпека Державної прикордонної служби України" – теоретико-правовий аспект, Басараб О., Ларіонова І. (2019)
Вичавка В. - Правове регулювання діяльності прикордонного Загону з протидії тероризму, Ляшук Р. (2019)
Ганьба О. - Понятійно-категоріальний апарат як засіб дослідження правових відносин у сфері національної безпеки України (в умовах нових викликів і загроз) (2019)
Дем'янова О. - Процесуальна форма наради як складової врегулювання спору за участю судді, Горобець С. (2019)
Здоровило І. - Стан злочинності у сфері незаконного видобування корисних копалин в Україні (2019)
Капітанець С. - Деякі проблемні питання правового регулювання митного режиму безмитної торгівлі та діяльності магазинів безмитної торгівлі (2019)
Краснов О. - Транснаціональна організована злочинність: риси та напрями протидії (2019)
Лисенко В. - Особливості проведення судово-економічної експертизи у ході розслідування злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, Комишнюк Ю. (2019)
Олійник С. - Правове регулювання реадмісії осіб в Україні (2019)
Половніков В. - Функції Державної прикордонної служби України у сфері оперативної охорони державного кордону України (2019)
Тична Б. - Правовий статус Збройних сил України як суб'єкта інформаційної діяльності (2019)
Курилюк Ю. - Комплексне дослідження кримінально-правової охорони військового правопорядку (2019)
Жданова Л. Л. - Нагромадження капіталу та економічне зростання у відкритій економіці (2019)
Галазюк Н. М. - Оцінка ефективності співпраці України з провідними міжнародними кредитними інститутами (2019)
Зелінська О. М. - Сутність та проблеми розвитку міжнародної економічної інтеграції (2019)
Корольчук Л. В. - Світова економіка на порозі технологічної сингулярності: "глобальні кроки" для уникнення потенційних загроз (2019)
Зайченко В. В. - Аналізування державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2019)
Матвійчук Л. Ю. - Шляхи підвищення якості системи надання послуг call-центрами (2019)
Nehoda Yu. - The specifics and aspects of development of mixed agrarian economy (2019)
Смолич Д. В. - Інноваційні методи управління проектами (2019)
Талах В. І. - Моніторинг фінансової нестабільності національної економіки в умовах економіко-політичних трансформацій, Талах Т. А. (2019)
Вахович І. М. - Теоретичні аспекти факторного впливу структурної модернізації економіки регіону, Салівончик І. М. (2019)
Заблоцька І. Л. - Напрямки покращення використання фінансово-економічних механізмів розвитку житлового будівництва в регіонах України (2019)
Захарченко В. І. - Теоретичне обгрунтування нової регіональної політики (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону, Косінський П. М. (2019)
Милько І. П. - Концептуальні засади розробки стратегії розвитку готельно-ресторанного комплексу України (2019)
Битов В. П. - Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств в ринкових умовах, Кадебська Е. В. (2019)
Буряк А. В. - Управління грошовими потоками: сегмент фінансової політики аграрних підприємств, Дем’яненко І. В. (2019)
Вороніна В. Л. - Аналіз підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства, Спінжар Р. В. (2019)
Дорофєєв О. В. - Концептуальні основи управління економічним розвитком сільськогосподарських підприємств на принципах гармонійності, Шелковський В. Д., Летик А. І. (2019)
Дячков Д. В. - Напрями підвищення ефективності управління інноваціями у сільськогосподарських підприємствах, Простак О. С., Тенянко А. О. (2019)
Ковальська Л. Л. - Підприємницький потенціал підприємства: економічна сутність та методика оцінки (2019)
Кривов’язюк І. В. - Концептуальні засади симптоматичної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємства, Стрільчук Р. М. (2019)
Осташова В. О. - Формування і розвиток правової компетентності керівного складу підприємства, Білецька С. М. (2019)
Павлюк Л. В. - Механізм управління фінансовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання (2019)
Полінкевич О. М. - Діагностика еколого-економічної безпеки підприємств в Україні (2019)
Потапюк І. П. - Онтологія розвитку видів і форм аутсорсингу, Дюкарєв Д. С. (2019)
Савіцький А. В. - Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища в системі організаційно-економічного механізму управління прибутковістю експортоорієнтованого підприємства (2019)
Тітенко З. М. - Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств, Пастушенко А. В. (2019)
Шульженко І. В. - Особливості управління конфліктами в сучасній організації, Лупинос Р. С. (2019)
Морохова В. О. - Особливості формування системи агромаркетингу на сільськогосподарських підприємствах, Бойко О. В., Булавчик М. І. (2019)
Камінська І. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності формування та використання активів підприємства, Дорош В. Ю., Ковальчук А. Ю. (2019)
Кондіус І. С. - Концептуальні засади теорії аналізу та оцінки ефективності банківської системи (2019)
Мігулка О. О. - Сутність та класифікація ризиків фінансового лізингу (2019)
Полторак А. С. - Експрес-аналіз стану фінансової безпеки України (2019)
Polishchuk V. - Management features of bigl in the context of financial engineering, Hryhoruk T., Huzar O. (2019)
Гевчук А. В. - Класифікаційні вимоги і характеристика помилок в обліку розрахунків і звітності (2019)
Романченко Ю. О. - Етичні аспекти професійної діяльності бухгалтера, Єрмолаєва М. В. (2019)
Сидоренко Р. В. - Спрощена система оподаткування: основні напрями зловживань, причини їх виникнення та шляхи ліквідації (2019)
Рудь Н. Т. - Ринок новацій: механізм формування попиту та пропозиції на об’єкти інтелектуальної власності, Копера К. (2019)
Шубала І. В. - Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України, Гордійчук А.І. (2019)
Абрамовский Е. Р. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IIІ. Перспективы дальнейшего развития вертикально-осевых ветроустановок, Костюков И. Ю., Тарасов С. В. (2015)
Панфилов В. А. - Особенности спекулятивно-диалектического понимания природы и предмета математического знания в философии математики Гегеля (2015)
Айтов С. Ш. - Філософсько-історична методологія Ф. Броделя в контексті історичної антропології (2015)
Гріффен Л. О. - До питання про генезис технічних об'єктів (2015)
Замкова Н. Л. - До проблеми типів мовної політики (2015)
Звонкова Г. Л. - Морський гідрофізичний інститут Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (2015)
Кисільова Т. О. - Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України (2015)
Ісаєва О. І. - Інтелектуальне оточення та світогляд відомого вітчизняного вченого-статистика і демографа А. С. Бориневич (2015)
Якимюк О. Л. - Наукова програма гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера: етап становлення (2015)
Бормотова И. М. - Отталкивающая сила Казимира (2015)
Кушлакова В. В. - Діячі педагогічної секції Харківського наукового товариства: діяльність і доля (2015)
Кушлакова Н. М. - Народження вітчизняної авіації: під всевидющим оком поліції (2015)
Никифорова Е. В. - Формирование и развитие стендовой базы в КБ "Южное", Сокол Г. И., Дуплищева О. М. (2015)
Татарчук В. В. - Авіаційне науково-технічне товариство при Київському політехнічному інституті (1923–1926 рр.) (2015)
Чаплиц О. А. - Образовательно-исследовательское звено школы В. М. Ковтуненко в Днепропетровском университете (2015)
Косовець Ю. В. - Ю. В. Ломоносов (1876–1952) – основоположник теорії тяги тепловозів і фундатор наукових засад експлуатації залізниць, Стрелко О. Г. (2015)
Охріменко О. С. - Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії XI–ХIII ст. (2015)
Сукманюк Е. Н. - Тенденции развития содержания крупного рогатого скота (2015)
Огляди, рецензії (2015)
Нові видання з історії і філософії науки і техніки (2015)
Пістоленко І. О. - Леонід Олександрович Гріффен (до 80-річчя від дня народження) (2015)
Герман Ю. О. - Варфоломій Степанович Савчук (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Алла Степанівна Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Черній В. І. - Сучасні можливості та перспективи інтенсивної терапії хворих із гострим ішемічним інсультом в Україні, Черній Т. В., Андронова І. А. (2019)
Кузнецова С. М. - Механизм действия и клиническая эффективность Кавинтона, Козловский В. И. (2019)
Горелик А. Л. - Возможности транскраниальной микрополяризации в лечении ОНМК, Нарышкин А. Г., Сафонова Н. Ю., Ахмерова Л. Р. (2019)
Левин О. С. - Сосудистый паркинсонизм: 20 лет спустя (2019)
Головач И. Ю. - Мочевая кислота и деменция: патогенный фактор или маркер когнитивного здоровья?, Егудина Е. Д. (2019)
Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона: современные возможности терапии (2019)
Кузнецов В. В. - Биорегуляционный препарат церебрум композитум в системе реабилитации больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Лукач О. И., Гармаш Ю. Ю. (2019)
Маньковский Б. Н. - Клинические проявления и подходы к терапии диабетической нейропатии (2019)
Kharibegashvili A. - The advantages of telescopic electrodes in needle electromyography (2019)
Медичні події (2019)
Від редакції (2017)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") (2017)
Miszczyński R. - Stanisław Leśniewski's Radical Formalism (2017)
Панфилов В. А. - Метафизика природы Канта как трансцендентальное обоснование математики и естествознания (2017)
Айтов С. Ш. - Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії (2017)
Соколівська З. П. - Філософія державотворення теоретиків українського націоналізму 20-х років ХХ ст. (2017)
Савчук В. С. - Сприйняття теорії відносності в СРСР: науковий і соціальний контекст, Романець Романець, О. А. (2017)
Звонкова Г. Л. - Донецький фізико-технічний інститут імені О. С. Галкіна: короткий історичний нарис (1965–1980) (2017)
Кисільова Т. О. - Інформаційні ресурси в галузі медичної рентгенології в Україні в 1896–1936 рр.: підручники, монографії, фахові журнали, Савчук В. С. (2017)
Якимюк О. Л. - Дослідження Є. С. Бурксера за науковою програмою хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів (2017)
Грушицька І. Б. - Міжнародна співпраця Одеської астрономічної обсерваторії в роки "відлиги" (2017)
Дороніна Г. А. - Шляхи розвитку міжнародного права та співробітництва у дослідженні Антарктики (2017)
Бабічук І. В. - Хімічна термінологія у працях І. Горбачевського (2017)
Бороздих Н. В. - Еволюція концептів популяризації наукового знання (2017)
Гриффен Л. А. - Научно-технические основы развития производительных сил общества (к вопросу о методологических основаниях истории науки и техники) (2017)
Задонцев В. А. - Участие Института технической механики АН УССР в работах по созданию ракеты носителя 11К77 ("ЗЕНИТ") (2017)
Сокол Г. И. - О научном сотрудничестве кафедры механотроники с Центром аэрокосмического образования молодежи имени А. М. Макарова: 20 лет совместной научной работы, Никифорова Е. И. (2017)
Кривоконь О. Г. - Нарис історії створення виробництва універсально-просапних тракторів на Південному машинобудівному заводі (2017)
Губка О. А. - Научно-конструкторская школа В. М. Ковтуненко: составляющие, звенья, направления деятельности (2017)
Мініна І. С. - Розробка проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях С. М. Ямпольського (2017)
Бандус В. О. - Наукова діяльність В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ століття (2017)
Савчук В. С. - Одинадцяті наукові читання "Дніпровська орбіта" (2017)
Нові видання з історії і філософії науки і техніки (2017)
Дупленко Ю. К. - Світлана Петрівна Руда (до 80-річчя від дня народження та 55-річчя наукової діяльності) (2017)
Савчук В. С. - Олег Ярославович Пилипчук (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Савчук В. С. - Галина Іванівна Сокол (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Верхоглядова Н. І. - Перспективні напрямки дослідження конкурентостійкості в сучасних умовах (2016)
Бузько І. Р. - Інституційні реформи та забезпечення розвитку персоналу міжнародних компаній у контексті євроінтеграційних процесів, Д’яченко Ю. Ю., Немашкало О. А. (2016)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні виклики у гарантуванні економічної безпеки держави, Нєдова О. М., Сокірке Л. І. (2016)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз поглядів на визначення міжнародного туризму (2016)
Стройко Т. В. - Cтратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС, Гордєєва Т. Ф., Євдоченко О. О. (2016)
Кирилов Ю. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації (2016)
Kuzmynchuk N. V. - Axiological approaches for grounding of strategic benchmarks of region development as a basis for state regulation directing (2016)
Маслак О. І. - Напрями регулювання середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (2016)
Наумова Л. М. - Механізми регулювання розвитку морського портового господарства України: інституційний аспект (2016)
Степочкин А. И. - Устойчивое социально-экономическое развитие: сущность и методика оценки (2016)
Верхоглядова Н. І. - Систематизація підходів до трактування розвитку будівельного підприємства, Кононова І. В. (2016)
Гавкалова Н. Л. - Управління маркетинговим забезпеченням на стадіях життєвого циклу товару (2016)
Глєбова Н. В. - Формування інформації про обліково-аналітичне забезпечення кредитної діяльності банку (2016)
Костирко А. Г. - Агролізинг як джерело формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Орленко О. В. - Система управління безпечністю харчової продукції: запровадження системи ХАССП на підприємствах круп’яної індустрії (2016)
Шмиголь Н. М. - Основні аспекти моніторингу діяльності підприємства (2016)
Барна М. Ю. - Способи забезпечення інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах (2016)
Стегней М. І. - Децентралізація як передумова сталого розвитку сільських територій (2016)
Князєва О. А. - Сучасні складові людського капіталу, Кривцова О. Б. (2016)
Горлов С. Н. - Некоторые аспекты международного денежного обращения (2016)
Данік Н. В. - Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України (2016)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності формування і використання оборотного капіталу підприємства, Отечко Ю. С. (2016)
Shaposhnykov K. S. - Latest trends of state regulation in telecommunications (2016)
Андрух В. С. - Сучасні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів у сфері охорони здоров’я України, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2019)
Головач І. Ю. - Подагра: стара знайома в рамках сучасних рекомендацій, Єгудіна Є. Д. (2019)
Заремба Є. Х. - Синдром Марфана як прояв дисплазії сполучної тканини, поєднаний з артеріальною гіпертензією (клінічний випадок), Кобецька Л. М., Рак Н. О., Чикеречко М. А., Чех С. Р. (2019)
Деева Е. В. - Хроническая болезнь почек и состояние сердечно-сосудистой системы, Биляс А. П., Очеретяный Г. А. (2019)
Стрільчук Л. М. - Місце магнітно-резонансної томографії серед методів діагностики кардіоваскулярних захворювань (огляд літератури), Шумлянський І. В., Ільницька Л. А. (2019)
Журавльова Л. В. - Досвід застосування препаратів урсодезоксихолевої, альфа-ліпоєвої кислоти та тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет типу 2 в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, нормальною вагою тіла та ожирінням, Власенко А. В. (2019)
Богомаз В. М. - Клінічні переваги застосування високопольної магнітно-резонансної томографії з напругою поля 3 Т, Карвась Н. В. (2019)
Образцов В. П. - Про фізичне дослідження кишківника (2019)
Камилова Н. М. - Показатели содержания макро- и микроэлементов крови в комплексной оценке состояния здоровья, Гашимова У. Ф., Султанова И. А., Садыхов Н. М., Алиев Ч. С., Курбанова Н. Г. (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 2: Cтановлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста в благодатному етно-історичному візерунку Прикарпаття (роки дитинства та юності) (2019)
X ювілейний Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації": синергія заради розвитку! (2019)
Бенчук В. О. - Суспільно-політичне та силове протистояння в українському місті Маріуполь навесні 2014 року (2019)
Білюга А. А. - Політологічно-історична оцінка сучасного тероризму в працях вчених США (2019)
Пашкова О. О. - Удосконалення військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ в умовах збройної агресії проти України (2019)
Підопригора І. І. - Розвиток нормативно-правової бази інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках (2019)
Фролов С. М. - Створення та розвиток у Військово-Морських Силах Збройних Сил України окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами (2001–2018) (2019)
Автушенко І. Б. - Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей у 1991–2014 роках: історіографія (2019)
Соколюк С. М. - Становлення військово-релігійних відносин в Україні (1991–1994), Ворощук О. М. (2019)
Кобзар А. О. - Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: трансформація термінології (1991-2019) (2019)
Чірікалов О. С. - Евакуаційні заходи німецьких військ (сил) та їх союзників на Середземному морі у 1943 році (2019)
Слюсаренко П. М. - Військове співробітництво Української Народної Республіки та Польської Республіки напередодні російсько-польської війни 1920 року (2019)
Рєзнік В. І. - Формування організаційних засад створення авіації на рубежі ХІХ–ХХ століть (2019)
Від редакції (2016)
Агарков А. В. - Полет в будущее! (к 30-летию первого пуска ракеты-носителя "Зенит") (2016)
Панфилов В. А. - Особенности возникновения спекулятивно-диалектического осмысления и понимания методологии, истины и науки Гегелем (2016)
Айтов С. Ш. - Філософсько-наукові концепції І. Лакатоса та Ст. Тулміна: когнітивна взаємодія з історичною антропологією (2016)
Звонкова Г. Л. - Інститут колоїдної хімії води ім. А. В. Думанського: короткий історичний нарис (1968 – 1980) (2016)
Кисільова Т. О. - Створення кафедр медичної рентгенології в українських вищих медичних закладах (2016)
Гармасар В. Г. - Інтернаціональний характер науки та національні науки (2016)
Якимюк О. Л. - Наукові програми Є. С. Бурксера: наукометричний аналіз (2016)
Донська М. Д. - Основні дослідження методів І технологій очищення води в інститутах НАН України (2016)
Мініна І. С. - С. М. Ямпольский – організатор вищої освіти в Україні (2016)
Кушлакова В. В. - Харківське наукове товариство – Alma mater нових громадсько-наукових об'єднань (2016)
Грушицька І. Б. - Внесок О. К. Кононовича в розвиток астрономії в Новоросійському університеті (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Професійне становлення В. І. Тимофієнка (1941 – 2007) – фундатора вітчизняної історії архітектури і містобудування (2016)
Червоненко О. В. - Становлення природничих знань та перед умови створення природничих колекцій в Україні з найдавніших часів до першої половини XVII століття (2016)
Рижева Н. О. - Роль керівників регіонального управління в розвитку суднобудівних осередків і міст Півдня України (перша половина ХІХ ст.) (2016)
Савчук В. С. - Науково-конструкторська школа: загальні підходи до визначення та її характеристики й особливості у вітчизняній ракетно-космічній галузі (2016)
Никифорова Е. В. - Научно-технические разработки кафедры прикладной механики Днепропетровского государственного университета в 70-х – 80-х гг. ХХ ст. (архивные документы), Сокол Г. И. (2016)
Балышев М. А. - Устные источники в изучении истории развития ракетно-космической техники, Горелова С. А., Ларин А. А. (2016)
Аннєнков І. О. - Започаткування серійного виробництва силових частин автоматизованих систем керування артилерійським вогнем на Харківському електромеханічному заводі (1935 – 1941) (2016)
Губка О. А. - Вклад В. М. Ковтуненко в развитие аэродинамического направления в Институте технической механики (2016)
Лютий О. П. - Пріоритет України у створенні наукових засад й інноваційних технологій металургії титану і його сплавів (2016)
Герман Г. П. - Спогади В. О. Малишева про свого вчителя та наставника О. Н. Шелеста (2016)
Дурбас М. - Дискусії навколо статусу алхімії й реконструкції алхімічного письменства, Срогош Срогош, Т. Т. (2016)
Федоренко И. В. - Десять лет на "Днепровской орбите" (2016)
Валерий Александрович Панфилов (к 70-летию со дня рождения) (2016)
Атласюк О. М. - Про розв’язність неоднорідних крайових задач у просторах Соболєва, Михайлець В. А. (2019)
Гаврилюк І. П. - Метод фіктивних областей та гомотопія як нова альтернатива для багатовимірних задач із частинними похідними в областях довільної форми, Макаров В. Л. (2019)
Сапунов С. В. - Лингвистическое представление графов с помеченными вершинами, Сенченко А. С. (2019)
Селезов И. Т. - Распространение возмущений в акустической ферромагнитной среде (2019)
Селіванов М. Ф. - Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі, Чорноіван Ю. О. (2019)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень в області прямокутного отвору на бічній поверхні нелінійно-пружної ортотропної конічної оболонки, Максимюк В. А., Чернишенко І. С. (2019)
Кононко І. В. - Особливості іммобілізації наносрібла на активовану вуглецеву волокнисту наноструктурну матрицю для розробки антибактеріальних матеріалів медичного призначення, Кліпов В. Д., Бошицька Н. В., Проценко Л. С., Кононко Н. В. (2019)
Артеменко Г. В. - Геохимия и генезис тонко расслоенных габброидов острова Питерман (Западная Антарктида) (2019)
Глібов Є. К. - Синтез 2-ароїл- та (2-оксо-2Н-4-хроменіл)фуро |3,2-g|неофлавонів, Москвіна В. С., Шокол Т. В., Хиля В. П. (2019)
Прудіус С. В. - Синтез та вивчення нового суперкислотного ZrO2—SiO2—SnO2 оксиду, Гес Н. Л., Трачевський В. В., Брей В. В. (2019)
Островська Г. В. - Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка” на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому, Пазюк Л. М., Крупська Т. В., Рослова Н. М., Ткаченко О. В., Туров В. В., Дзержинський М. Е. (2019)
Kosakivska I. V. - Effect of zinc treatment on growth and phytohormones accumulation in Tri ticum aestivum L. seedlings priming with absci sic acid, Voуtenko L. V., Vasjuk V. A., Shcherbatiuk M. M. (2019)
Попов М. О. - Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників, Альохіна О. В., Русин Б. П., Кошовий В. В., Івантишин О. Л. (2019)
Безперервний професійний розвиток (2019)
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 (2019)
Порядок проведення атестації лікарів (2019)
Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку (2019)
Номенклатура лікарських спеціальностей (2019)
Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів (2019)
Відповіді на поширені питання про атестацію лікарів у 2019 році (2019)
Головач И. Ю. - Основные выводы и уроки рекомендаций Европейской противоревматической лиги (EULAR) 2018 г. по ведению пациентов с остеоартритом кисти, Егудина Е. Д. (2019)
Журавлёва Л. В. - Подагра: трудности и ошибки своевременной диагностики, Фёдоров В. А. (2019)
Колеснікова О. В. - Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно-асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення (2019)
Орос М. М. - Діабетична аміотрофія: діагностика, лікування та прогноз, Орос М. М. (2019)
Карпенко В. М. - Клінічне застосування цитиколіну при захворюваннях центральної нервової системи, Похилько С. Ю. (2019)
Роговий Ю. Є. - Протидія інтоксикації важкими металами: унікальні нефропротекторні ефекти рослинних пептидів, Печінка А. М., Гогітідзе З. Д., Коноваленко С. В. (2019)
Ященко Н. Б. - Лечение больных псориазом с учетом сопутствующей патологии печени, Кулешов И. В., Яручик И. Н., Буток И. Е., Карпова М. А. (2019)
Образцов В. П. - Про фізичне дослідження кишківника (закінчення) (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 3: Історико-етнографічний візерунок міста-перлини підгір’я Карпат – благодатне середовище становлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста (2019)
Медичні події (2019)
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: - Інна Мєтєлєва зустрілась з представниками швейцарсько-української програми щодо співпраці в органічному та молочному секторах України; – Інна Мєтєлєва взяла участь у Міжнародній конференції щодо якості освіти та науки в аграрній сфері; – Тимофій Милованов, Інна Мєтєлєва та Тарас Висоцький з журналістами обговорили питання аграрної політики (2019)
Шустік Л. - Нова стратегія вирощування зернових культур. Результати випробувань сівалки Spirit ST 600C, Погорілий В., Степченко С., Нілова Н., Громадська В, Царану С. (2019)
Петриченко Є. - Розробка удобрювально-посівного агрегата для одночасної сівби і внесення стартової та основної норми добрив, Герук С. (2019)
Васільєв О. - Перспективи тракторобудування в Україні у найближчі роки, Литовченко О. (2019)
Лімонт А. - Передумови навантажувального забезпечення перевезення вантажів тракторними причепами, Лімонт З. (2019)
Кришталь О. - Актуальність використання сучасних теплогенераторів серії ТГУ (2019)
Філоненко Л. - Технічне забезпечення процесів заготівлі грубостеблих та соковитих кормів, Роженко В. (2019)
Муха В. - Вісті з Міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2019, Литовченко О., Куянов В., Миропольський О. (2019)
Будиночок для теляти ТОВ "Крафт Корпорейшн" (2019)
Обладнання станкове для групового утримання свиней ОСГ (2019)
Установка попереднього спалювання ТПГ-1250-2500 (2019)
Коток силосний КС-3000 "Профі" (2019)
Дискова борона ТАУРУС-2,8П (2019)
Культиватор передпосівний типу КПН в агрегаті з причіпним пристроєм типу ПП (2019)
Дисковий агрегат T-allAr-3,0 (2019)
Сівалка пневматична рядкова Spirit ST 600C (2019)
Дискові робочі органи різної конструкції для ґрунтообробних агрегатів (2019)
Поверхневий обробіток ґрунту. Варіанти виконання (2019)
Титул, зміст (2019)
Іван Савович Зозуля (до 80-річчя від дня народження) (2019)
"Кусум Фарм": 10 лет на страже здоровья людей (2019)
Давіденко К. - Медичний "Оскар"–2019: країна дізналась імена найкращих медиків (2019)
Осадчий О. - Остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та псоріаз: нове в лікуванні (2019)
Козловська А. - Міфи та факти про туберкульоз: що повинен знати кожен лікар (2019)
Колесник М. - Фибрилляция предсердий и сопутствующая патология: выбор правильной тактики терапии (2019)
Безопасность НПВП в отношении печени и желудочно-кишечного тракта (2019)
Пацієнт із гастритом/виразкою шлунка та болем у суглобах (2019)
Гормональная терапия в менопаузальный период: актуальные вопросы эффективности и безопасности (2019)
Іванов Д. Д. - Нефрологія "під мікроскопом": міждисциплінарні аспекти. Нирки і артеріальна гіпертензія (2019)
Сповільнення прогресування глаукоми: перспективні напрямки терапії (2019)
Мосійчук Л. М. - Диференційна діагностика та лікування печії у практиці сімейного лікаря, Петішко О. П., Васильєва І. О. (2019)
Осадчий О. І. - Канефрон® Н — доведена ефективність та обґрунтована альтернатива антибіотикам у лікуванні неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів (2019)
Полякова Д. - Сустамар: тривалий ефект — від суглобів респект! (2019)
Полякова Д. - Современный подход к терапии психосоматических заболеваний с помощью препарата Седаристон (2019)
Хаустова О. О. - Психосоматичні маски тривоги (2019)
Сидорова Н. Н. - Результаты многоцентрового наблюдательного неинтервенционного исследования приверженности лечению пролонгированными формами триметазидина пациентов со стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність лікарського засобу Превентор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, референтному лікарському засобу Крестор (розувастатин), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, за результатами рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Кузнецов І. Е., Кубеш В., Цапко Г. В., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність генеричного лікарського засобу фіксованої комбінації амлодипіну, гідрохлоротіазиду і валсартану (Тіара Тріо®) референтному лікарському засобу Exforge НСТ®: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Артиш Б. І., Кубеш В., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Жарких В. - Плюралістичне мислення як основа гармонійної кроскультурної взаємодії (2019)
Афанасьєв А. - "Come on!": безальтернативний вибір, Василенко І. (2019)
Безрученко Я. - Проблеми застосування толерантності в галузі науки (2019)
Бородіна Н. - Дискурс самоідентифікації в мемах (2019)
Винокуров Г. - Любов до себе як моральний обов'язок (2019)
Егорова К. - Філософський компонент алхімії (2019)
Каранфілова О. - Творча діяльність в контексті глобальних проблем сучасного суспільства (філософський аспект) (2019)
Кімінчиджи Г. - Актуальні економічні методи управління соціальним часом, Рибка Н. (2019)
Koliada-Berezovska T. - Communicative aspect of semiotics of colors and light in conceptual creativity, Berezovskiy S. (2019)
Райхерт К. - Досвід прочитання кінофільму "Чорна пантера" (2019)
Yanushevych I. - Architecture as an applied philosophy (2019)
Титул, зміст (2019)
Мартишин О. - Як зробити медичний бізнес успішним: секрети успіху лідерів (2019)
Петренко Т. - Медична реформа: перевірка на відповідність Конституції (2019)
Козловська А. - Лихоманка неясного генезу: діагностичний алгоритм від А до Я (2019)
Лебега О. А. - Оцінка медичних технологій в Україні: формальність чи реальний інструмент для прийняття важливих державних рішень з метою покращення доступу до життєво необхідних дороговартісних медичних технологій, Тончев М. Д., Лебединець Д. В. (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека в свете современных физико-биологических знаний, концепций, гипотез, Невойт А. В. (2019)
Пархоменко О. М. - Маркери ризику ускладнень гострого інфаркту міокарда при довготривалому спостереженні залежно від віку пацієнтів, Лутай Я. М., Білий Д. О., Іркін О. І., Степура А. О., Кушнір С. П. (2019)
Кравец О. В. - Периоперационная динамика водных секторов при рестриктивном режиме инфузионной терапии у пациентов высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Маланчук В. О. - Імуногістохімічні показники деяких видів гормонів серед доброякісних пухлин слинних залоз, Бродецький І. С., Кротевіч М. С. (2019)
Кальбус O. I. - Медико-статистичні та епідеміологічні характеристики поширеності міастенії в Україні (2019)
Фищенко Я. В. - Метод трансфораминальной эндоскопической микродискэктомии в лечении пациентов с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела, Пионтковский В. К., Гармиш А. Р. (2019)
Титул, зміст (2019)
Давіденко К. - Зоряна Скалецька: про епідемії, вакцини, зарплати лікарів та інші пріоритети у діяльності МОЗ України (2019)
"Дарниця": легендарний український бренд сьогодні — знаний світовий бренд завтра! (2019)
Давіденко К. - Ювілей наймасштабнішої події у вітчизняній кардіології (2019)
Осадчий О. - Актуальні питання медицини невідкладних станів: Науково-практична конференція з міжнародною участю (2019)
Давіденко К. - Вовчаковий нефрит: діагностика та лікування (2019)
Колесник М. - Захворювання нервової системи у дітей: сучасні підходи до діагностики й терапії (2019)
Козловська А. - Вірусасоційований цироз печінки: визначення, класифікація та лікувальна тактика (2019)
Давіденко К. - Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України: актуальні та дискусійні питання (2019)
Ніколаєнко В. - Здоров’я дитини — старт на все життя! (2019)
Козловська А. - Вторинний гнійний менінгіт у пацієнтів відділень інтенсивної терапії: діагностика та лікування (2019)
XІ Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації" (2019)
Козловська А. - Лімфаденопатія у дітей: причини, алгоритм діагностики та лікувальна тактика (2019)
Колесник М. - Тривога та депресія очима фахівців різних спеціальностей (2019)
Безпека НПЗП: вплив на серцево-судинну систему та функцію нирок (2019)
Захворювання опорно-рухового апарату та супутній цукровий діабет (2019)
Абатуров О. Є. - Вплив пробіотичної терапії на імунну систему людини (2019)
Міроненко А. П. - Противірусний ефект енісаміуму йодиду до вірусу грипу в клітинах А549, Радченко Л. В., Лейбенко Л. В., Голубка О. С., Тетерюк Н. В., Маргітич В. М. (2019)
Нефрологія "під мікроскопом": міждисциплінарні аспекти. Хронічний коронарний синдром і нирки (2019)
Кравчук Ж. М. - Біоеквівалентність генеричного лікарського засобу Тіара Дуо (фіксована комбінація валсартану та гідрохлоротіазиду) референтному лікарському засобу Ко-Діован®: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження у здорових добровольців, Артиш Б. І., Сабко В. Є., Сотниченко Н. М., Дорошенко А. М. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Radomska M. - Environmental Directions of the Tourist Potential Development at Urban Agglomerations (Case Study of the City of Kyiv), Kolotylo O. (2019)
Soloviy K. - Freshwater Ecosystem Macrophytes and Microphytes: Development, Environmental Problems, Usage as Raw Material. Review, Malovanyy M. (2019)
Petruk R. - Environmental Safety Management of Substandard Pesticide Residues and Remediation and Reclamation of Contaminated Soil, Katkov M. (2019)
Iurchenko V. - Influence of Waste Water From Wastepaper Processing Utilities on the Oxygen Mode of Natural and Technical Water Objects, Ivanin P., Radionov M., Melnikova O. (2019)
Chugai A. - Analysis of Technogenic Load on the Air Basin Of Industrial and Urban Aglomerations in Ukraine, Bazyka Y. (2019)
Mitryasova O. - Comparative Analysis of Key Aspects of Environmental Policy in the Field of Water Security Resources in Developing Countries and EU, Bezsonov Y., Smyrnov V., Mats A. (2019)
Ovchynnikova O. - Sustainable Development: Complexity and Multi-Dimensionality (2019)
Barabash O. - Assessment of the Atmospheric Air Pollution Level in Kyiv, Khrutba V. (2019)
Кanda М. - Evaluation of the Degree of Environmental Hazard From Environmental Pollution in the Area of Poultry Farms Impact, Malovanyy M., Tymchuk I., Оdnorih Z. (2019)
Кожухова Т. В. - Європейський союз: сучасний стан і тенденції фінансування зовнішньої допомоги сталому розвитку (2016)
Король М. М. - Сучасні тенденції та динаміка прямого іноземного інвестування в міжнародній економіці, Поп М. Ю. (2016)
Кудлак В. Я. - Структура та динаміка зовнішньої торгівлі України в умовах сучасної кризи національної економіки (2016)
Медведкина Е. А. - "Зеленые" финансы как драйвер мировой экономической динамики, Медведкин Т. С. (2016)
Мельникова Д. В. - Стратегічні пріоритети зовнішньоторгівельної політики України на світовому ринку агропромислової продукції, Дугієнко Н. О. (2016)
Хомутенко Л. І. - Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції, Гребенюк А. П. (2016)
Шевченко О. Р. - Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України, Голюк В. Я. (2016)
Гетало А. Ф. - Аналіз тенденцій тінізації економіки України за період 2010-2016 років, Вишняков В. М. (2016)
Глазкова А. С. - Індустріально-логістична інфраструктура як основа інноваційної модернізації економіки (2016)
Дружиніна В. В. - Оцінка практики функціонування національного ринку ресторанних послуг, Залуніна О. М., Углава А. О. (2016)
Завальницька Н. Б. - Управління сталим розвитком туризму, Гнаткович О. Д. (2016)
Кіржецький Ю. І. - Сутнісні характеристики забезпечення економічної безпеки харчової промисловості, Кіржецька М. С. (2016)
Криницька О. О. - Інфраструктурне забезпечення земельних відносин в Україні як підґрунтя залучення інвестицій у виноградарство, Топов А. Г. (2016)
Куреда Н. М. - Взаємозв’язок економічних інтересів суб’єктів на ринку лікувально–оздоровчого туризму України, Юхновська Ю. О. (2016)
Литвин О. В. - Сутнісні характеристики поняття "державна інвестиційна політика" та його елементи (2016)
Орленко О. В. - Значення туризму в розвитку національної та світової економіки (2016)
Плотнікова М. Ф. - Механізм формування підприємництва та зайнятості молоді на сільських територіях, Булуй О. Г., Ващенко А. О. (2016)
Сакун О. С. - Шляхи удосконалення інвестиційного забезпечення розвитку локальних інноваційних центрів (2016)
Салашенко Т. І. - Порівняльний аналіз стратегічних орієнтирів розвитку електроенергетики в Україні та світі (2016)
Алексєєва Т. І. - Інформаційні технології як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в Україні, Сєчина А. С., Устіна М. В. (2016)
Башинская И. А. - Анализ системы обеспечения финансовой безопасности предприятия, Велиева М. А., Йовджанов Р. А. (2016)
Вавдійчик І. М. - Інформаційне забезпечення управління закупівлями підприємств торгівлі (2016)
Вишневська О. А. - Фактори та методи оцінки підприємницького ризику в Україні (2016)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства, Гладченко О. О. (2016)
Голюк В. Я. - Аналіз експорту м’яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку, Голець Н. І. (2016)
Грубяк С. В. - Підприємницькі ризики: поняття, сутність, види (2016)
Голомб В. В. - Планування та економічне обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції, Дзюба Т. О. (2016)
Жарінова А. Г. - Оптимізація гнучкої товарної політики у системі управління маркетингом підприємства, Корчагін І. І. (2016)
Захаркін О. О. - Корпоративна вартість та суспільна цінність у стейкхолдерській концепції вартісно-орієнтованого управління інноваціями підприємств (2016)
Іпполітова І. Я. - Формування системи бюджетування на підприємстві на засадах системного підходу (2016)
Ксьондз С. М. - Історичні аспекти визначення витрат як економічної категорії (2016)
Мазуркевич І. О. - Особливості управління підприємствами ресторанного господарства (2016)
Макаренко Н. О. - Засади формування агрологістичної системи підприємств, Крамаренко Г. О. (2016)
Максимюк Г. М. - Аналіз фінансових результатів діяльності АТП Харківської області (2016)
Могилевская О. Ю. - Ключевые компетенции промышленного предприятия, Могилевский Ю. В., Штанько А. И. (2016)
Никонова М. И. - Управление пространственным взаимодействием коммерческих предприятий с учётом потребительских предпочтений (2016)
Петришин Л. П. - Теоретичні засади економічної поведінки підприємств (2016)
Постернак И. М. - Оценка качества управляемых процессов комплекса градостроительной энергореконструкции "КНТК ГЭРек", Постернак С. А. (2016)
Прокопенко І. В. - Особливості економічного оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2016)
Стеблюк Н. Ф. - Розробка організаційної структури логістичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, Клочко К. С., Волосова Є. Р. (2016)
Трішкіна Н. І. - Шляхи удосконалення торговельно-посередницької діяльності в Україні (2016)
Харун О. А. - Закономірності управління трудовим потенціалом підприємств (2016)
Ширяєва Н. Ю. - Якість маркетингового менеджменту будівельних організацій (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Проблема супутнього використання водного та енергетичного ресурсів в електроенергетиці України, Вишневська А. О. (2016)
Патока І. В. - Формування механізмів державної екологічної політики на рівні місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні з урахуванням євроінтеграційних процесів (2016)
Бабич Л. М. - Аналіз інструментів міжнародних організацій, спрямованих на розв’язання проблеми бідності в Україні та світі (2016)
Блага В. В. - Модель формирования имиджа политической партии, Кобзарева А. Ю., Марченко И. Ю. (2016)
Волкова Н. В. - Напрями вдосконалення системи організації винагороди персоналу, Земляной Д. О. (2016)
Нестерук О. О. - Особливості функціонування сім’ї як об’єкту соціального нормування в сучасних умовах, Літинська В. А. (2016)
Приходько Д. О. - Дослідження демографічних тенденцій та аналіз туристичного бізнесу в України (2016)
Танасієнко Н. П. - Класифікація факторів та резервів продуктивності праці (2016)
Алескерова Ю. В. - Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку, Савков О. Р. (2016)
Гудзовата О. О. - Світовий досвід застосування монетарного інструментарію для впровадження ефективної державної політики функціонування грошово-кредитної сфери (2016)
Дехтяр Н. А. - Особливості функціонування фінансової системи України в умовах нестабільної економіки, Дейнека О. В., Пігуль Н. Г. (2016)
Коніна М. О. - Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства щодо ПДВ в Україні до вимог ЄС, Реха К. Х., Тузова К. О. (2016)
Костюк В. А. - Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні, Сович І. В. (2016)
Онищенко Ю. І. - Аналіз інвестиційної діяльності банків України, Генова О. І. (2016)
Труфен А. О. - Фінансове забезпечення транспортної інфраструктури місцевих громад (2016)
Шмуратко Я. А. - Сучасні тенденції розвитку банківських інновацій, Джосан Д. О. (2016)
Шпильова В. О. - Переваги та недоліки застосування торгових систем на фондовому ринку, Фімяр С. В. (2016)
Григоревська О. О. - Вплив облікової політики щодо необоротних активів на величину амортизаційних відрахувань, Джугля А. Ю. (2016)
Залунін В. Ф. - Аналіз тенденцій та питання удосконалення механізму непрямого оподаткування, виходячи з міжнародного досвіду, Кононова О. Є. (2016)
Тополенко Н. М. - Особливості здійснення обліку публічних закупівель в бюджетних установах, Мартинюк О. М. (2016)
Москалюк Г. О. - Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Чердакоглова М. І. (2016)
Овсюк Н. В. - Суть та значення інформаційного забезпечення бюджетування в діяльності підприємства, Охрименко Ю. Б. (2016)
Пархоменко О. П. - Проблеми та перспективи розвитку аудиту державних фінансів в Україні, Пархоменко В. П. (2016)
Томчук О. Ф. - Аналіз грошового потоку як інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства (2016)
Томчук О. Ф. - Методика нарахування єдиного соціального внеску та військового збору на заробітну плату, Машевська А. А. (2016)
Шинкаренко Д. В. - Особливості організації обліку реалізації необоротних активів, Редзюк Т. Ю. (2016)
Гуцаленко Л. В. - Аудит основних засобів підприємства, Василець М. В. (2016)
Гавриленко О. В. - Особливості системи забезпечення управління маркетингом в компанії, Анісімова А. В. (2016)
Іванченко Г. Ф. - Сучасні перспективи хмарних СППР у банківському секторі, Стецька О. П. (2016)
Іванченко Н. О. - Доменний простір маркетингового потенціалу економічної безпеки підприємства, Тюн І. В. (2016)
Лозовська Л. І. - Застосування імітаційних процедур для формування графіків роботи касової зони, Бандоріна Л. М., Лозовський О. С. (2016)
Амосов О. Ю. - Управління кадровими ризиками як елемент забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Чобіток В. І. - Алгоритм реалізації стратегії контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту (2016)
Прохорова В. В. - Корпоративне управління промисловим підприємством в умовах трансформації державної власності (2016)
Верхоглядова Н. І. - Удосконалення системи безперервної освіти як запорука економічного розвитку країни (2016)
Тараненко О. М. - Стрaтегічні орієнтири інформаційного упрaвління розвитком інновaційного потенціaлу хлібопекaрської промисловості в Укрaїні (2016)
Нікіфорович О. Є. - Сучасні тенденції науково-технічного й інноваційного розвитку сфери теплозабезпечення населених пунктів (2016)
Бєлякова О. В. - Методичні засади визначення синергії взаємодії держави, бізнесу і науки в процесі інноваційного розвитку економіки України (2016)
Аніщенко О. В. - Ноосферний шлях розвитку річкового транспорту України (2016)
Ханін С. Г. - Інноваційне підгрунтя економічної стійкості (2016)
Білоусова С. В. - Сучасна концепція корпоративної культури підприємства, Фокіна-Мезенцева К. В. (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Cherkes B. - Current state of preservation and problematics of restoring polychrome paintings by modest sosenko in the structure of sacred architecture, Radomska V. (2019)
Dyda I. - To the issue of urban space identity: relevance of the distinction (2019)
Kramarchuk K. - Similarity of grammars of architectural space in canonical icons and the architecture of deconstructivism, Chelombitko O. (2019)
Kondratyeva O. - Gesamtkunstwerk as a formula for creating artistic character in architecture by Volodymyr Pokrovsky (2019)
Linda S. - In search of the perfect form: the geometry of the city in the treatises by plato, T. More, T. Campanella, Fedak A. (2019)
Markovskyi A. - Transformation of paradigm in contest for the development of Kyiv city center in the 1930–1940s (2019)
Sleptsov O. - Features of functional-planning solutions in the architecture formation of contemporary iranian shopping and entertainment complexes, Soltani A. (2019)
Cherkes B. - Igor seredyuk – an artist who was ahead of time, Myhal S. (2019)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies" (2019)
Титул, зміст (2019)
Давіденко К. - АНЦА-васкуліти, синдром Гудпасчера: діагностика та лікування (2019)
Колесник М. - Епілепсії, епілептичні енцефалопатії, розлади аутистичного спектра у дітей: проблемні питання (2019)
Гузій О. - Бронхообструктивні захворювання: нові клінічні настанови та позиція МОЗ України (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека как часть природного энергообмена: значение для фундаментальной науки и медицины (часть I), Невойт А. В. (2019)
Реферативна інформація (2019)
Фоменко Л. В. - Методы преодоления резистентности к лечению при артериальной гипертензии, Исаевская Л. А., Красько В. В., Шамборский Н. Н., Самохвалова В. М. (2019)
Гладких Ф. В. - Оцінка факторів ризику відтермінованої радіаційної токсичності при комбінованому хірургічному та променевому лікуванні пацієнток із раком шийки матки, Кулініч Г. В. (2019)
Авдосьєв Ю. В. - Прогнозування тяжкості перебігу гострого аліментарного панкреатиту на основі лабораторних показників, Паньків К. М. (2019)
Кальбус O. I. - Прогнозування тяжкості перебігу міастенії (2019)
Войцеховська К. В. - Прогностичне значення втрати маси тіла та показників антропометрії у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Воронков Л. Г. (2019)
Мороз Л. В. - Адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції, спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами, з урахуванням етіологічного фактора, Шостацька М. О., Гнатюк О. А. (2019)
Кравець О. В. - Лікування та реабілітація пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, Шкатула Ю. В., Щербак Б. І., Кравець В. В. (2019)
Романовський А. В. - Оцінка впливу терапії на стан мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів обох статей із ревматоїдним артритом, Орлик Т. В. (2019)
Скибчик В. А. - Особливості клінічного перебігу та ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом 1-го року після первинного стентування коронарних артерій, Мелень Ю. П. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuzmin O. - Model of development and state regulation of activity of higher educational institution (HEI): using experience in management of leading hei of East Asia, Yastrubskyy М., Tsegelyk H. (2019)
Yaremko I. - Financial management of the enterprise economic potential, Kantsir I., Plekan M. (2019)
Frączkiewicz-Wronka A. - Social enterprises as place of work for people with disabilities – evidence from Poland, Wronka-Pośpiech M., Porc R. (2019)
Krykavskyy Y. - The dependence of China belt and road initiative efficiency to the level of logistics infrastructure development, Fihun N., Nycz-Wojtan S. (2019)
Gemra K. - IPO costs on the Polish capital market (2019)
Lehenchuk S. - Historical aspects of the development of accounting system in the context of hostilities (2019)
Yaremko I. - State regulation and strategic development management of enterprises of state sector: methods and mechanisms improvement (2019)
Shkvir V. - The specifics of designing informational documents of nonauthomated database of the computer accounting system, Borshchuk I. (2019)
Kozak A. - The effectiveness of the public services co-production process – results of a systematic literature review (2019)
Svynous I. - Methodological approaches to evaluation and revaluation of fixed assets in the context of implementing international accounting standards, Shepel T., Lytvynenko N. (2019)
Orlova V. - Decommissioning of fixed assets and land recovery: accounting and assessment, Kafka S., Riabkova O. (2019)
Lemishovska O. - Theoretical-conceptual background, methodical approaches and criteria for establishing business results in accounting and financial and economic thought of Galicia (second half of the XIX – first half of the XX century) 105-114 (2019)
Блінов І. В. - Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлюваних джерел енергії, Мірошник В. О., Шиманюк П. В. (2019)
Анахов П. В. - Підвищення сталості функціонування телекомунікаційної мережі енергетичної системи шляхом впровадження бездротової гібридної топології (2019)
Кузнецов В. Г. - Розробка методів і моделей аналізу анормальних режимів електричних мереж з метою їх оптимізації, Тугай Ю. І., Кошман В. І., Кучанський В. В., Сабарно Л. Р., Тугай І. Ю., Шполянський О. Г., Нікішин Д. А. (2019)
Колесникова Н. Ф. - Програмне забезпечення розрахунку і вибору уставок параметрів спрацьовування модуля фазового селектора з сектором навантаження, Козлова О. І., Литвинова О. А. (2019)
Антонов О. Є. - Електроприводи з компенсованими реактивними моментами (2019)
Акинин К. П. - Исследование электромеханических характеристик бесконтактных магнитоэлектрических двигателей возвратно-вращательного движения, Киреев В. Г., Филоменко А. А., Лавриненко В. А., Михайлик Е. М. (2019)
Бондар Р. П. - Режими роботи лінійного магнітоелектричного двигуна як елемента віброударної системи, Подольцев О. Д. (2019)
Мазуренко Л. І. - Електромеханічні перетворювачі енергії для систем електрогенерації та електропривода, Гребеніков В. В., Джура О. В., Бібік О. В., Гамалія Р. В., Шихненко М. О. (2019)
Тітко В. О. - Фізичне моделювання дефектів пресування зубцевої зони статора турбогенератора, Остапчук Л. Б., Гуторова М. С., Мельник А. М. (2019)
Щерба А. А. - Исследование режимов полупроводниковых преобразователей с промежуточным звеном накопления энергии в источниках электропитания электромагнитных систем индукционной термообработки, Ломко Н. А. (2019)
Гуцалюк В. Я. - Системи фазового автопідлаштування частоти резонансних інверторів установок індукційного нагрівання за низької добротності коливального контуру, Зубков І. С. (2019)
Чиженко О. І. - Напівпровідниковий регулятор для керування режимами мережі в разі прямого запуску асинхронних двигунів зіставної потужності, Рибіна О. Б., Трач І. В. (2019)
Божко І. В. - Вдосконалення багатофункціональних електромагнітних систем для електротехнологій, Карлов О. М., Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Липківський К. О., Можаровський А. Г., Ращепкін А. П. (2019)
Павлов В. Б. - Аналіз факторів, що впливають на зниження енергоємності тягової акумуляторної батареї та міжзарядного пробігу електромобілів, Будько В. І., Малахатка Д. О., Павленко В. Є., Іванчук В. Ю. (2019)
Титул, Зміст (2019)
Снєгірьов П. - Наука — практиці: від вартості медичної послуги до актуальних проблем нефрології (2019)
Радучич О. - Як правильно організувати медичну допомогу в сільській місцевості (2019)
Устінов О. - Медична реформа від Уряду призводить до накопичення помилок управління і зростання ризиків (2019)
Снєгірьов П. - Платформа НСОЗ України: за словом — діло (2019)
Рекомендації медичної спільноти щодо реформування охорони здоров’я (2019)
Ащеулова Т. В. - Безсимптомне ураження органів-мішеней як додатковий детермінант загального серцево-судинного ризику при артеріальній гіпертензії, Амбросова Т. М. (2019)
Надутий К. О. - Обґрунтування концепції безперервного вдосконалення національної системи охорони здоров’я України, Лехан В. М., Найда І. В. (2019)
Лещенко С. О. - Особливості застосування міорелаксантів у дітей, Фісюн Т. О. (2019)
Біцадзе О. Г. - Віддалені результати екстреної хірургічної реваскуляризації у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда (2019)
Шульга О. Д. - Проспективне 5-річне дослідження доброякісного розсіяного склерозу, Мамчич Т. І. (2019)
Романенко І. Ю. - Взаємозв’язок вегетативних порушень і розладів сну у пацієнток — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності (2019)
Романенко Ю. І. - Особливості больового синдрому у пацієнтів із мігренню без аури та з хронічною мігренню (2019)
Науменко В. А. - Особенности зрительных функций у лиц, проживающих в зоне АТО, как маркер посттравматического стрессового расстройства, Бойчук И. М., Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2019)
Корнацький В. М. - Медико-соціальне обґрунтування алгоритму ранньої діагностики та профілактики психосоматичних порушень на рівні первинної медичної допомоги, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2019)
Титул, Зміст (2019)
Осадчий О. - Жіноче серце у всі вікові періоди: акушерська кардіологія та кардіохірургія (2019)
Марчук М. - Когнітивні порушення: критерії, формулювання діагнозу і терапевтична тактика (2019)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека: эволюция повторного научного открытия, Невойт А. В. (2019)
Бараненко А. Н. - Редкие типы первичной головной боли, Криничная И. П. (2019)
Ковальчук І. С. - Характеристики судинного малюнка молочних залоз у термографічному зображенні, Назарчук С. С., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Ковальчук С. І. (2019)
Жованик Н. В. - Вплив вітамінотерапії на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні із залізодефіцитними станами та при/без залишкових змін після вилікуваного туберкульозу легень (2019)
Кальбус О. І. - Імунологічні маркери розвитку міастенії (2019)
Ніколенко О. О. - Вплив сезонних кліматичних чинників на частоту загострень розсіяного склерозу, Шульга О. Д., Козлюк В. В., Валецька У. В., Тендеряк О. В., Жешко О. М., Юрко О. А., Дубінець М. І. (2019)
Фищенко Я. В. - Опыт применения каудальных эпидуральных блокад при болевом синдроме пояснично-крестцового отдела позвоночника, Рой И. В. (2019)
Хомазюк Т. А. - Фактори ризику когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії, Кротова В. Ю. (2019)
Романенко І. Ю. - Менеджмент психоемоційних розладів у жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності в анамнезі (2019)
Таірова Т. М. - Підвищення ефективності функціонування системи "охорона праці" (2019)
Здановський В. Г. - Наукові засади підвищення дієвості та ефективності охорони праці в Україні (2019)
Сербінова Л. А. - Дослідження проблем поводження з відходами зношених автомобільних шин в Україні (2019)
Левченко О. Г. - Інноваційні розробки в сфері безпеки – основа професійної підготовки випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, Каштанов С. Ф., Олійник А. П. (2019)
Романенко Н. В. - Оцінка виробничих небезпек при експлуатації обладнання харчової промисловості (2019)
Havrilova L. - Open Access to Scientific Information as a Form of Information and Analytical Support of Scientific Activities and Communication (2019)
Kush J. C. - Computational Thinking as a Pedagogical Tool for Ukrainian Students (2019)
Iaburova O. - Basic Principles of Creating Mobile Learning Content for the Development of Future Teachers English Language Competence (2019)
Воронова Н. - Цифрові освітні ресурси в теорії і практиці сучасної зарубіжної освіти (2019)
Lievit D. - E-Portfolio as a Tool for Professional Development and Assessment of the Prospective Singers (2019)
Розкошна О. - Актуальність осучаснення інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисципліни "Менеджмент", Соколовська С. (2019)
Хижняк І. - Становлення теоретичного та практичного компонентів дуальної системи освіти в Німеччині, Глазкова І. (2019)
Коношенко С. - Теоретичні аспекти формування громадянської спрямованості особистості, Коношенко Н., Худавердієва Ю. (2019)
Lobachova I. - The Communicative Approach as a Strategy of Developing Foreign Language Speaking Competence (2019)
Саврасов М. - Соціальна креативність у структурі творчих здібностей майбутнього педагога, Александров К. (2019)
Зубарєва О. - Формування інноваційно-педагогічної культури майбутнього педагога початкової школи (2019)
Кривошея Н. - Принципи формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Сиротенко В. - Вивчення творчості В. Сухомлинського на уроках літературного читання в початковій школі, Бондаренко О. (2019)
Лихолат О. - Мода середини ХХ століття як синтез цінностей культури і джерело творчості для сучасних студентів професійної освіті (2019)
Смиренський В. - Педагогічна імпровізація: зміст, функції та види (2019)
Дермельова Н. - Трансформація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи в контексті реформи Нової української школи, Ночовка О. (2019)
Єгорова К. - Методика формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2019)
Ткачук М. Л. - Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819–1924): специфіка жанру (2019)
Менжулін В. І. - Філософсько-психологічні розвідки представників Київської духовної академії (1819–1924) в європейському інтелектуальному контексті: зустріч із несвідомим (2019)
Козловський В. П. - До питання про християнський персоналізм Маркелліна Олесницького (2019)
Головащенко С. І. - Надприродне та чудесне в біблійному наративі: критичний досвід професорів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Пастушенко Л. А. - Студії з історії протестантизму на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии" (1860-ті – початок 1900-х рр.) (2019)
Бондаревська І. А. - Про суб’єкта історико-філософського пізнання (2019)
С’єдін О. С. - Щодо реабілітації міфу та розширення меж розумного у філософській думці ХІХ–ХХ ст. (2019)
Лютий Т. В. - Масова і популярна культура: проблема демаркації (2019)
Онищенко А. В. - Історичні проекції філософської критики мистецького авангарду ХХ століття (2019)
Корчевний В. О. - 13-та Міжнародна наукова конференція "Філософія: нове покоління", Сирбу О. О. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бедлінський В. О. - Імунологічні зміни спричинені черепно-мозковою травмою, що призводять до появи депресії (2018)
Бєлікова Ю. О. - Роль амінокислотного складу плазми крові та його індексів у розвитку аритмічних ускладнень та стратифікації серцево-судинного ризику у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця на тлі цукровогодіабету типу 2 (2018)
Валігура М. С. - Вплив гіперурикемії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії (2018)
Заремба Н. І. - Аналіз нозологій та ліків, що застосовуються здобувачами вищої медичної освіти на до- та післядипломному етапі (за результатами соціологічного дослідження), Зіменковський А. Б. (2018)
Ніколайчик А. М. - Емоційно-афективні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Козлова Ю. В., Колесник Т. В. (2018)
Новоскольцев А. К. - Новий міокін іризин: фізіологічна та патофізіологічна роль (2018)
Павловський С. А - Ефективність комплексного патогенетичного підходу в схемах лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом типу 2 (2018)
Вітальні слова (2019)
Омельченко С. - Донбаський державний педагогічний університет: історія, сьогодення та амбітні плани на майбутнє (до 80-річчя з дня заснування) (2019)
Bielitska Ye. - Close Appositional Constructions with Proper Names (2019)
Bilychenko О. - Functioning of Social and Communication Space of Higher Education Institution as a Condition of Preparation of Future Philologists (2019)
Havrilova L. - Digital Learning Environment for Primary School Teachers Training, Beskorsa О. (2019)
Дичко В. - Ефективність впливу фізичних реабілітаційних заходів на показники функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку 7 – 10 років зі сколіозом, Дичко О. (2019)
Dokashenko H. - Between Scylla and Charybdis (School in a Totalitarian Society) (2019)
Курінна С. - Роль різних соціальних інституцій у соціальному становленні особистості дитини дошкільного віку, Мащенко Н. (2019)
Мамічева О. - Психолого-педагогічні напрями оптимізації соціалізації дітей із психофізичними порушеннями в процесі професійної підготовки, Татьянчикова І. (2019)
Набока О. - Створення компетентісно-орієнтованого освітнього простору як стратегічний напрямок розвитку педагогічного вишу (2019)
Панасенко Е. - Формування комунікативної толерантності у майбутніх практичних психологів: теоретико-прикладний аспект (2019)
Саяпіна С. - Наукова школа як предмет педагогічного дослідження (2019)
Стешенко В. - Технологізація як засіб модернізації фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2019)
Топольник Я. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для унаочнення матеріалів педагогічного експерименту (2019)
Федь І. - До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-Сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події, Гордєєва К. (2019)
Khyzhniak І. - Methodological Features Of Using Electronic Linguomethodological Tools In Future Primary School Teachers Professional Training, Ishutina O. (2019)
Воронова Н. - Зміст і структура електронного навчального посібника "Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття" (2019)
Глазова В. - Напрямки підготовки майбутніх учителів математики в умовах упровадження цифрових технологій, Кайдан Н. (2019)
Ступак О. - Особливості соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2019)
Батанова Т. О. - Їдишизм єврейських політичних партій в Українській центральній раді 1917–1918 років: від жаргону до мови держави, політики, громади, освіти й культури (2017)
Мавріна О. С. - Виникнення та діяльність Таврійського Магометанського Духовного Правління (до історіографії питання) (2017)
Мартин М. М. - Нові знахідки з цвинтаря Чуфут-Кале (Крим) (2017)
Радівілов Д. А. - Відродження вакфу в Російській Федерації: політико-правові аспекти дискусії (2017)
Ремарович О. І. - Ізраїль після виборів 1988 року: юдаїзм, єврейська держава та її законодавство (2017)
Семиволос І. М. - Болгарська спільнота Приазов’я: питання історичної пам’яті та етнокультурної ідентичності (2017)
Титул, Зміст (2019)
В Україні зареєстровано високоефективний препарат ЛЕМТРАДА для лікування розсіяного склерозу (2019)
Осадчий О. - Проблеми та перспективи первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (2019)
Осадчий О. - Міждисциплінарні проблеми ревматології (2019)
Радучич О. - Що таке договір із НСЗУ і навіщо він потрібен? (2019)
Колесник М. - Лактазная недостаточность и пищевая аллергия у детей: лечить или наблюдать? (2019)
Радучич О. - Як медичному закладу підготуватися до перевірки і не тільки (2019)
Колесник М. - Актуальные вопросы гинекологии, репродуктологии, акушерства в свете международных рекомендаций (2019)
Радучич О. - Legal Medical Forum: як жити лікарю в "післяреформових" умовах (2019)
Осадчий О. - Вперше в Україні відкрито кафедру пластичної хірургії (2019)
Осадчий О. - Захворювання нирок і хронічна серцева недостатність: клінічні аспекти (2019)
Колесник М. - Профилактика, диагностика и терапия внутренних болезней в практике семейного врача (2019)
Юдін О. - Вакцинація: до та після рішення Верховного Суду (2019)
Юдін О. - Мова медицини: що потрібно знати лікарям про зміни у законодавстві щодо державної мови (2019)
Терапия невынашивания беременности (2019)
Коморбідність та нестероїдні протизапальні препарати (2019)
Взаимодействие нестероидных противовоспалительных препаратов с другими лекарственными средствами при коморбидных патологиях (2019)
Венозна тромбоемболія: тягар хвороби та її ризики (2019)
Палій І. Г. - Діагностика функціональних розладів стравоходу в контексті Римських критеріїв IV перегляду, Заїка С. В., Ткачук І. В. (2019)
Нефрологія "під мікроскопом". Ренопротекція та побічні ефекти ренопротекторних препаратів (2019)
Полякова Д. - Как лечить хроническую венозную недостаточность? Своевременно и регулярно! (2019)
Марчук М. - Нейропатичний біль: сучасна тактика і терапія першої лінії (2019)
Омега-3 для дітей: на що варто звернути увагу? (2019)
Осадчий О. - Гентасепт — гарантований успіх місцевого лікування гнійних ран (2019)
Савельєва-Кулік Н. - Антибіотикотерапія при загостренні ХОЗЛ: рекомендації NICE (2019)
Козловська А. - Криптококовий менінгіт: клінічні рекомендації ВООЗ (2019)
Ми пам’ятаємо… Мачерет Євгенія Леонідівна. До 90-річчя від дня народження (2019)
Передмова (2019)
Богуславська К. П. - Від "трьох братніх народів" до "повернення в європейську родину": постать Анни Ярославни в історичній політиці України (2019)
Брюховецька О. В. - Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі "Тіні забутих предків" (2019)
Демчук Р. В. - Специфіка російського софіологічного міфу (2019)
Hayuk I. - Weaving in the Economic and Cultural Life of the Armenian Colonies of Ukraine: Historical Discourse (2019)
Данник К. О. - Феномен взаємопроникнення (задіяння) української та вірменської культур на теренах України (2019)
Moskalenko A. - The Material Culture of the Old Rus Population as a Subject of a Museum Exposition: Information and Attractive Properties (2019)
Пустовалов С. Ж. - Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів (2019)
Бондарчук Я. В. - Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту (2019)
Кирилова О. О. - Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа (2019)
Алєшугіна Н. О. - Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу, Зеленська О. О. (2019)
Собуцький М. А. - Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.) (2019)
Калантарова О. Ю. - Тибетський буддизм і наука: діалог на основі вчення Калачакри (2019)
Pavlichenko N. - Nana by Marcel Suchorowsky: The History of Russian Empire’s Most Expensive Painting (2019)
Петрова О. М. - 1994 рік: нові горизонти (2019)
Відомості про авторів (2019)
Титул, зміст (2018)
Ніколаєнко В. - Охорона здоров’я дітей та підлітків в Україні — проблеми, досягнення, перспективи (2018)
Шевчук М. Г. - Рецензія на: Ольга Матвіївна Авілова (1918–2009): біобібліографічний покажчик/упор.: В. Г. Гетьман, І. В. Козлик, П. П. Сокур та ін. — Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2018. — 208 с.: іл. (2018)
Полякова Д. - Профессиональная ответственность медиков: экономкласс не предусмотрен (2018)
Коваленко О. М. - Особливості ліпідного спектра крові у коморбідних пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та артеріальною гіпертензією, Родіонова В. В. (2018)
Винницька О. А. - Перспективи розвитку дослідження мутаційного статусу в дітей із гострими лімфобластними лейкеміями, Дубей Н. В., Дорош О. І., Дубей Л. Я. (2018)
Горовенко Н. Г. - Особливості міжгенної та ген-факторної взаємодії у чоловіків із подружніх пар з безпліддям та репродуктивними втратами, Россоха З. І., Кир'яченко С. П., Шейко Л. П., Бришевац Л. І. (2018)
Фейса С. В. - Зміни лабораторних показників у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні предіабету під впливом комплексного лікування (2018)
Скибчик В. А. - Вплив первинного стентування коронарних артерій у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка у госпітальний період, Мелень Ю. П. (2018)
Ломейко О. О. - Особливості ендокринного статусу та кількісні порушення спермограми у чоловіків, які працюють в умовах високих та низьких температур (2018)
Данилова М. В. - Редкие формы диабетической нейропатии в клинической практике, Терещенко Л. А., Гавва Е. А., Сорокин А. В. (2018)
Гузій О. - Бухгалтерський облік закладів первинної медичної допомоги: методика, ситуації, роз’яснення фахівців (2018)
Титул, Зміст (2019)
Колесник М. - Артериальная гипертензия в практике семейного врача: выбор правильной тактики терапии (2019)
Радучич О. - Договір про надання медичних послуг у приватній медицині: щит від претензій чи якір, що тягне на дно? (2019)
Зозуля І. С. - Спогади про Вчителя (2019)
Клигуненко Е. Н. - Тромбопрофилактика при ожирении: обзор современных рекомендаций, Криштафор Д. А. (2019)
Кравец О. В. - Ретроспективный анализ распределения нозологических единиц, степени хирургического риска и тяжести гиповолемических нарушений у пациентов с неотложной патологией органов брюшной полости (2019)
Піонтковський В. К. - Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей похилого віку, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Скибчик В. А. - Когнітивні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: огляд літератури та власний досвід, Пелешко О. С. (2019)
Халімончік В. В. - Гемодинамічні зміни при лапароскопічних операціях в гінекології (2019)
Надутий К. О. - Методичні підходи до стандартизації оцінки діяльності закладів первинної медичної допомоги, Лехан В. М., Толстанов О. К. (2019)
Кальбус O. I. - Оцінка особистісної тривожності у хворих на міастенію (2019)
Маланчук В. О. - Імуногістохімічні показники деяких видів вірусів серед доброякісних пухлин слинних залоз, Бродецький І. С., Кротевич М. С. (2019)
Базика О. Д. - Розвиток хвороб системи кровообігу, цукрового діабету та ожиріння в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 30-річний післяаварійний період, Білий Д. О. (2019)
Титул, зміст (2018)
З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим! (2018)
Ніколаєнко В. - Vivat Academia! 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2018)
Мартишин О. - Конгрес українських пульмонологів: особливий та унікальний (2018)
Коментарі компанії Аллерган щодо лікарського засобу Озурдекс® (2018)
Снєгірьов П. - Державна премія України в галузі науки і техніки за 2017 рік: з 4 конкурсних робіт, поданих від НАМН України, премійовано 2 (2018)
Осадчий О. - Ізраїльсько-український науковий симпозіум "Невідкладні стани в анестезіології" (2018)
Стасенко Т. - Навчатися мистецтву управління болем (2018)
Колесник М. - Коморбидная патология: междисциплинарные аспекты и современный пациент (2018)
Стасенко Т. - Інсульт. Нечесні перегони: біжимо від нього щосили, а він — у лідерах (2018)
Ніколаєнко В. - Педіатрія — на все життя, або Вікові традиції післядипломної освіти українських педіатрів (2018)
Снєгірьов П. - Як жити далі?! Поточний санітарно-епідемічний стан і стратегії розвитку інфектології, мікробіології та імунології в Україні (2018)
Колесник М. - Профилактика, диагностика и терапия в дерматовенерологии (2018)
Осадчий О. - "Дні аритмології в Києві": складні питання лікування хворих із порушенням ритму серця (2018)
Колесник М. - Частная медицина в условиях реформирования здравоохранения: проблемы, приоритеты, перспективы (2018)
Мартишин О. - Електронна система охорони здоров’я eHealth: те, що мають знати лікарі та пацієнти (2018)
Колесник М. - Эффективная организация и управление персоналом в частной медицине, или Кадры решают все (2018)
Мітулінський Т. - У Голосіївської "швидкої" м. Києва — ювілей!, Шегера В. (2018)
Колесник М. - Первичная медицинская помощь: современные технологии диагностики, лечения и профилактики (2018)
Маланчук В. О. - XХIV Конгрес Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS), Воловар О. С., Бродецький І. С., Логвиненко І. П., Гусейнов А. Н., Паливода Р. С. (2018)
Снєгірьов П. - Мета процесу — досягнення результату! Нові зрушення на шляху формування Національної стратегії охорони здоров’я (2018)
Осадчий О. - Проблема заготівлі крові та донорства: європейські перспективи (2018)
Нейропатичний біль (лекція для лікарів первинної ланки медичної допомоги) (2018)
Нефрология "под микроскопом". Фитотерапия и заболевания почек (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Chimshit S. - Special aspects of the influence of macroeconomic indicators on formation of the budgetary policy of Ukraine, Golovkova L., Yakymova A., Dobryk L. (2019)
Bulatova O. - World banking system: post-crisis recovery?, Marena T. (2019)
Artamonova H. - Ukraine’s foreign trade with the EU: opportunities and challenges (2019)
Dmuchowski R. - The concept of logistics clusters and efficiency of economic enterprises (2019)
Szmitka S. - Innovation as a distinguishing feature in the model of functioning of a modern manager (2019)
Tkachuk I. - World and national principles of organization, functioning and financing of civil society organizations (2019)
Our Authors (2019)
Титул, зміст (2018)
Осадчий О. - Інфаркт міокарда: стратегія комплексного лікування (2018)
Ніколаєнко В. - Сучасні підходи в ревматології — від доказової медицини до персоніфікованого лікування та реабілітації (2018)
Устінов О. - Національна стратегія охорони здоров’я: погляд медичної спільноти (2018)
Потяженко М. М. - Энергетическая система человека: что известно официальной медицине?, Невойт А. В. (2018)
Россоха З. І. - Асоціація комбінацій батьківського та материнського генотипів за генами MTHFR, MTRR, MTR1 з ризиком розвитку репродуктивних розладів у подружніх парах, Кир'яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Жованик Н. В. - Клініко-лабораторні, функціональні та психоемоційні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із легеневою гіпертензією (2018)
Прокопів М. М. - Крововилив у таламус: клінічні прояви, діагностика, лікування та наслідки, Трепет Л. М. (2018)
Базика К. Д. - Результати дослідження функціональних легеневих тестів в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений післяаварійний період (2018)
Наконечна А. В. - Стан емоційної сфери жінок із безпліддям при повторному застосуванні протоколу екстракорпорального запліднення (2018)
Золотухіна Ю. О. - Фібринолітична активність крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутнім цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Гарміш О. О. - Вікові та статеві особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит, Романовський А. В., Орлик Т. В., Зеніна Т. І. (2018)
Єжова О. О. - Реабілітація хворих при шийному вертебральному синдромі з синдромом вегетативної дисфункції, Кравець В. П., Щербак Б. І. (2018)
Титул, зміст (2016)
Снєгірьов П. Г. - Шукати стежин, що ведуть до автобану Силіконової долини. Основні здобутки та перспективи розвитку української медичної науки у баченні президента НАМН України академіка Віталія Цимбалюка (2016)
Снєгірьов П. Г. - Медична наука на службі клінічної практики (2016)
Боровик С. П. - Медичний туризм: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Професіонали галузі охорони здоров’я обирають Міжнародний медичний форум (2016)
Лукьянчук Е. - Остеоартроз: имплементация новых направлений и международных рекомендаций профилактики и лечения (2016)
Кутько И. И. - Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация, Панченко О. А., Линев А. Н. (2016)
Чекман І. С. - Ванадій: клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості, Каплуненко В. Г., Гайдук К. С. (2016)
Бездетко Н. В. - Биосимиляры аналогов инсулина: что необходимо знать клиницисту (2016)
Полторак В. В. - Инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля, Соколова Л. К., Горшунская М. Ю. (2016)
Мостовой Ю. М. - Негоспітальна пневмонія: ключові положення діагностики та лікування (2016)
Матюха Л. Ф. - Артеріальна гіпертензія та її ускладнення — гіпертонічний криз: стратегії лікування та можливості застосування окремих препаратів (2016)
Шуба В. Й. - Остеоартроз: рання діагностика та лікування (2016)
Комбинированный фитопрепарат Синупрет® как средство патогенетической терапии при назальных симптомах острых респираторных инфекций (2016)
Зайченко А. В. - Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога), Равшанов Т. Б. (2016)
Екстрена допомога при тахікардії, неврозі та безсонні (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Неосложненные инфекции мочевыводящих путей сквозь призму антибиотикорезистентности (2016)
Марушко Ю. В. - Острые респираторные заболевания. Влияние ибупрофена на основные симптомы острых респираторных заболеваний у детей, Московенко Е. Д. (2016)
ЦИСТО-АУРИН®: эффективная фитотерапияи профилактика рецидивов острого цистита (2016)
Зайченко А. В. - Местная эмпирическая терапия при острой боли в горле, Мищенко О. Я. (2016)
Седативная фитотерапия в коррекции психоэмоционального статуса пациентов неврологического профиля (2016)
Корпачев В. В. - Психосоматичні й гормонально-метаболічні порушення у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу: метаболічні аспекти корекції, Корпачева-Зиныч О. В., Гурина Н. М., Кушнарева Н. Н., Шишкань-Шишова К. А., Прибила О. В. (2016)
ЭВКАБАЛ® СИРОП: эффективная и безопасная терапия острого кашля при ОРВИ (2016)
Виничук С. М. - Разгибательный рефлекс большого пальца стопы — симптом Бабинского: методика вызывания, патофизиология и семиологическая значимость, Виничук И. С. (2016)
Зозуля І. С. - Вчений, педагог, лікар (2016)
Подаваленко А. П. - Cоціально-гігієнічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за повітряно-крапельними інфекціями, Задорожна В. І., Петренко Т. Є., Подаваленко О. В. (2016)
Дзюба Н. О. - Порівняння результатів коротко- та довготривалого курсів лікування у пацієнтів із віковою макулярною дегенерацією із застосуванням низькоенергетичної світлової терапії (2016)
Заболотный Д. И. - Термографическая диагностика заболеваний околоносовых пазух, Розенфельд Л. Г., Заболотная Д. Д., Дунаевский В. И., Котовский В. И., Тимофеев В. И., Назарчук С. С. (2016)
Усенко О. Ю. - Зміни якості життя після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові у пацієнтів з порушеною скоротливою здатністю міокарда, Салютін Р. В., Якушев А. В., Соколов М. Ф., Оніщенко В. Ф., Лобинцева Г. С. (2016)
Шевченко Т. А. - Параметри окисного гомеостазу у дітей, хворих на цд 1 типу в залежності від тривалості захворювання та ускладнень, Майданник В. Г. (2018)
Науменко А. М. - Вміст ммр-9 в сироватці крові, слюні, в тканинах у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазух, Дєєва Ю. В. , Резмак М. А. (2018)
Колосович А. І. - Мініінвазивні (пункційно-дренуючі) ехо-контрольовані втручання при патології органів черевної порожнини, Сидоренко Р. А. , Циганок А. М. (2018)
Бєлікова Ю. О. - Роль співвідношення таурин/аланін як предиктора ефективності медикаментозної корекції порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Удван М. Б - Рівень вітаміну d3 у хворих на цукровий діабет типу 2 в залежності від наявності неалкогольної жирової хвороби печінки, Кобиляк Н. М. , Комісаренко Ю. І. (2018)
Гур’єв С. О. - Ампутації кінцівок в наслідок сучасних бойових дій, клініко – анатомічний аспект, Лисун Д. М. , Кушнір В. А. , Кураченко І. П. (2018)
Yakovlev P. H. - Rare complicaion after nephron-sparing surgery in complex pt3a kidney cancer patients: a case report, Nikolaienko S. І. , Zokhniuk N. М. , Pasiechnikov S. Р. (2018)
Нікуліна Л. М. - Вплив подвійної гіпоглікемічної терапії із застосуванням метформіну та саксагліптину, на досягнення глікемічного контролю у хворих цукровим діабетом 2 типу та супутнім ожирінням (2018)
Likhodiievskyi V. V. - Long-term functional and histological outcomes of rat’s sciatic nerve recovery after severe injury and experimental treatment with silicon microwires, Korsak A. V. , Olefir S. S. , Zabila A. O. , Bukovska M. R. , Turiy M. V. , Klimovska A. I. (2018)
Герасименко С. В. - Гігієнічна оцінка вливу низьковуглеводного харчування на харчовий статус студента, Благая А. В. , Зінченко Т. І. (2018)
Дубовик В. Ю. - Особливості ураження серця у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури), Кондратюк В. Е. (2018)
Берзінь О. В. - Кардіоваскулярні захворювання при подагрі, Кондратюк В. Є. (2018)
Онищук Л. В. - Вплив потенційного лікарського засобу з протизапальною та протимікробною активністю на жирнокислотний склад тканини піхви та сироватки крові щурів з експериментальним вагінітом (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-результативні ризики виникнення інвалідності серед постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, Яровий Д. М. (2018)
Жеребак Н. М. - Шляхи профілактики ранніх гестаційних ускладнень у жінок з хронічними гастритами (2018)
Беспаленко А. А. - Реампутації кінцівок у військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції на сході україни, Бур’янов А. А. , Цема Є. В. , Дінець А.В. (2018)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне відновлення хворих з гострим ішемічним інсультом та його залежність від варіабельності артеріального тиску, Черенько Т. М. (2018)
Захарцева О. І. - Оцінка ефективності профілактики ротації протезу молочної залози у віддаленому трирічному післяопераційному періоді, Мішалов В. Г. , Храпач В. В. , Маркулан Л. Ю. (2018)
Дінець А. В. - Результати бриджинг-терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця, Кондратенко С. О. , Маркулан Л. Ю. , Голінко В. М. (2018)
Юрків О. Є. - Сучасний погляд на причини виникнення та лікування пілонідальних та дермоїдних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В. (2018)
Проскуряков В. І. - Участь львівської архітектурної школи в заходах Празького Квадрієнале 2019 року (2019)
Проскуряков В. І. - Ідея творення архітектури першого українського національного театрального павільйону на виставці Празьке Квадрієнале 2019 (2019)
Гой Б. В. - Архітектура національних театрів в Україні як осередків міжкультурного діалогу (2019)
Філіпчук Ю. В. - Розбудова просторів і функцій Львівського театру ляльок для створення театрально-видовищного центру для дітей та молоді (2019)
Климко З. В. - Вплив сценографічних ідей Євгена Лисика на творчість архітекторів України (2019)
Копиляк І. М. - Театрально-видовищні простори в історичних українських культурно-просвітницьких будівлях Галичини (2019)
Богданова Ю. Л. - Відображення природи в театральній сценографії та архітектурі (2019)
Янчук К. В. - Архітектура театральних будівель Ф. Кізлера в контексті його творчих ідей (2019)
Яців М. Б. - Драматургія світла в архітектурі сучасних театральних будівель (2019)
Проскуряков О. В. - Творення архітектури першого українського національного театрального павільйону для виставки PQ 19 засобами макетування, Лопоша М. А., Чолавин Ю. Ю. (2019)
Проскуряков В. І. - Особливості співпраці архітекторів і театральних дизайнерів (2019)
Ортинський В. Л. - Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства, Гула Л. Ф. (2019)
Макарчук В. С. - Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (ч. 1. початковий етап першої п’ятирічки) (2019)
Терлюк І. Я. - Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР), Терлюк О. І. (2019)
Бараняк В. М. - Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина, Несімко О. Д. (2019)
Бочуляк Н. І. - Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування (2019)
Гарасимів Т. З. - Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення (2019)
Гарасимів Т. З. - Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір, Голинська М. І. (2019)
Кучеренко Н. В. - Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві (2019)
Матвійчук І. Л. - Детермінанти професійної ідентичності суб’єктів охорони державного кордону (2019)
Павлів-Самоїл Н. П. - Вимушена міграція як наслідок порушених прав (2019)
Романинець М. Р. - Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько-правові аспекти (2019)
Сковронський Д. М. - Шляхи гуманізації сучасного судового ораторства (2019)
Цицик О. - Дефініція "громади" у науковому дискурсі: теоретико-правові аспекти (2019)
Чорнобай О. Л. - Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) (2019)
Чорнописька В. З. - Права людини у контексті постмодерного правового світогляду (2019)
Чорнописька В. З. - Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади, Кучеренко Н. В. (2019)
Шак Р. - Філософсько-правовий концепт дефініції "громадянське суспільство": сучасні наукові підходи (2019)
Дідик Н. - Публічні службовці: поняття та адміністративна відповідальність, Павлович-Сенета Я. (2019)
Дмитренко Е. С. - Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії (2019)
Заросило В. О. - Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні, Заросило В. В. (2019)
Кожем’яка І. - Адміністративна відповідальність за порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження (2019)
Ледвій О. І. - Адміністративно-правове регулювання страхування як виду підприємницької діяльності (2019)
Lychenko I. O. - Economic and legal principles of protection of property rights in the areas of conducting united forces operation, Zharovska І. M. (2019)
Нестеренко А. - Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей (2019)
Чорненький В. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі (2019)
Шаправський Т. - Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан (2019)
Дутко А. О. - Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя (2019)
Римарчук Р. М. - Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката, Римарчук Г. С. (2019)
Гевко В. - Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування (2019)
Гузела М. В. - Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії (2019)
Канцір В. С. - Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи), Марисюк К. Б. (2019)
Медицький І. - Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання (2019)
Сибірний А. - Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь, Зарічна О., Сибірна Р. (2019)
Сибірна Р. І. - Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, Гап’як C. C. (2019)
Богів Я. С. - Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету (2019)
Добош З. А. - Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти (2019)
Вавдіюк Н. С. - Апробація теорій економічних правопорушень в системі регіонального менеджменту, Корецька Н. І., Охват І. М. (2017)
Вахович І. М. - Вплив економіки знань на економічний розвиток регіонів країни, Пиріг С. О. (2017)
Вахович І. М. - Організаційно-економічні засади реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму, Пушкарчук І. М., Поліщук В. Л. (2017)
Газуда С. М. - Формування стратегії регіонального розвитку підприємства як передумова ефективного функціонування, Ісюк Н. В., Стеців М. Р. (2017)
Гордійчук А. І. - Аналіз та оцінка причин виникнення безробіття у регіоні (2017)
Горин Г. В. - Підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу сільських територій як складова розвитку регіональної економіки (2017)
Жулканич В. О. - Основні засади управління природокористуванням у транскордонних регіонах (2017)
Забарна Е. М. - Методичні підходи до оцінки факторів соціально-економічного розвитку регіонів, Щьокіна Є. Ю. (2017)
Ключник Л. В. - Фінансові ресурси домашніх господарств України як складова фінансового забезпечення розвитку національної економіки (2017)
Ковальська Л. Л. - Механізм створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки (2017)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку регіональних ринків торгівельного обладнання в умовах структурної модернізації економіки України (2017)
Коренюк П. І. - Удосконалення управління персоналом у промисловості, Дунда А. Л. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика потенціалу і розвиток підприємницької майстерності в регіоні, Хвищун Н. В., Кулик Ю. М. (2017)
Куцай Н. С. - Сутність та значення інноваційної інфраструктури регіону (2017)
Кушнірецька О. В. - Міжкультурні детермінанти розвитку сфери туризму (2017)
Лещук В. П. - Формування стратегії корпоративного управління підприємницьких структур у регіонах Україні на засадах соціального партнерства, Полінкевич О. М. (2017)
Маргітич В. В. - Механізми управління соціально-економічним потенціалом регіону (2017)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональний вимір рівня якості надання туристичних послуг, Масечко І. В. (2017)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні особливості розвитку туризму в Україні, Папп В. В. (2017)
Мезенцева І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Лужанська Т. Ю. (2017)
Мишко О. А. - Стан, проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України (2017)
Мишко О. А. - Теоретичні аспекти дослідження виробничого потенціалу на мікро- та мезорівнях, Пушкарчук І. М. (2017)
Нужна О. А. - Органічне сільське господарство: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні, Тлучкевич Н. В. (2017)
Оксенюк К. І. - Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування (2017)
Павлов К. В. - Кластерний підхід до активізації процесів будівництва та їх вплив на розвиток ринків житлової нерухомості (2017)
Павлюк Л. В. - Дослідження здійснюваних бізнес-процесів у садівництві (2017)
Полінкевич О. М. - Побудова регіональних виробничих систем на японській філософії кайдзен (2017)
Пушкарчук І. М. - Інноваційно-інвестиційна активність капіталізації економіки регіону, Вахович І. М. (2017)
Рудь Н. Т. - Концептуальні основи формування інноваційної інфраструктури регіону (2017)
Тендюк А. О. - Забезпечення екологічної безпеки регіону як мета регіонального екологічного менеджменту: теоретико-методичні аспекти, Абрамова І. О. (2017)
Шубала І. В. - Соціальний захист уразливих верств населення у Волинській області (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у регіоні (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз економічних характеристик демографічних втрат (2017)
Фесіна Ю. Г. - Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції (2017)
Вихідні дані (2017)
Zhabotynska S. - The study of language: linguistic paradigms (2019)
Калита А. - Методология моделирования когнитивных процессов речемышления и мыследействия человека (2019)
Колесник О. - Типологія альтернативних світів в аспекті міфосеміотики (2019)
Махачашвілі Р. - Дискурс японських нових мас-медіа: природа, ознаки та розвиток, Сидоркіна А. (2019)
Andronova M. - Peculiarities of epithets functioning in the short stories by H. P. Lovecraft, Torhovets Y. (2019)
Гольцева М. - Пареміологічна італомовна картина світу (міфологічна домінанта (2019)
Ilchuk O. - Konzeptuelle und lexikalische metonymische modelle der abgeleiteten suffixalen substantive der modernen deutschen sprache (2019)
Кулиева А. - Полисемия в авиационной терминологии (2019)
Скопненко О. - Білоруська лексикографічна кодифікація першої половини ХХ ст. та "Словарь української мови" за ред. Б. Грінченка: специфіка ескриптивних методів (2019)
Русаченко Н. - Лемківський говір: проблема статусу, Коханчик С. (2019)
Чорнобай Ю. - Мінітекст англомовного плаката періоду громадянської війни у США (1861–1865 рр.) (2019)
Марущак Н. - Наративна перспектива у поетиці Едгара По: лінгвістичний аспект (2019)
Яник О. - Структурно-когнітивні особливості англійських загадок (2019)
Аксьонова І. - Типологія синтаксичного зв’язку в простому реченні, ускладненому конкретизувальними одиницями в українській мові (2019)
Кідалова В. - Ігрове пародіювання жанрових традицій у романі-триптиху "Три листки за вікном" Валерія Шевчука (2019)
Скопненко О. - Борис Грінченко та Микола Лукаш: перегук поколінь, Цимбалюк-Скопненко Т. (2019)
Павленко Д. - Подорож углиб себе задля пошуку гендерної рівноваги у романі С. Плат "Під скляним ковпаком" (2019)
Sushko S. - Intertextual pallette in William Howard Gass’s "The tunnel": Rainer Maria Rilke’s literary parallels in the novel (2019)
Ananieva O. S. - Vagueness quantifier semantics (2010)
Андрусів Н. О. - Метонімічна атракція у функціональній парадигмі газетного заголовка (2010)
Апалат Г. П. - Використання непрямих мовленнєвих актів у текстах-інтерв’ю сучасної англомовної преси (2010)
Arkhelyuk V. V. - Learner corpus peculiarities of the English nominative units (2010)
Бабелюк О. А. - Постмодерністське текстотворення художнього тексту: креативний потенціал ризоматичності (2010)
Бадан А. А. - Технічний переклад і технічне письмо: виклик сучасності? (2010)
Біскуб І. П. - Лінгвістичні засоби репрезентативної категоризації дійсності в англомовному дискурсі програмного забезпечення (2010)
Божеску М. Г. - Лексико-семантична сполучуваність інгресивних дієслів begin та start у сучасній англійській мові (2010)
Borsuk T. P. - Lexicalization and idiomatization as results of functional transposition (2010)
Bochan P. O. - Pro-forms in a literary discourse: contrastive analysis (2010)
Буяр І. Є. - Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників оцінки в англійській мові (2010)
Бялик В. Д. - Внутрішня форма слова та умотивованість англійського неологізму (2010)
Василенко Д. В. - Номенклатурні одиниці у складі англомовної військової лексики (2010)
Венгринович A. A. - Іменники різної морфологічної будови та кількість синонімів у сучасній німецькій мові (2010)
Верезубенко М. - Семантико-синтаксична структура речень з авалентними й одновалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах (2010)
Вовчанська С. І. - Полісемічні показники слова та його стилістичне маркування: їх взаємозв’язок (2010)
Ворначев А. О. - Роль лінгвістичних засобів у створенні індивідуального іміджу товару в рекламі конструктивно ідентичних автомобілів (2010)
Гвоздяк О. М. - Zur Frage der lingualen interferenz im multiethnischen Raum von Transkarpatien (2010)
Гирин О. В. - Категоріальний статус зворотних конструкцій в сучасній англійській мові (2010)
Глінка Н. В. - Особливості перекладу термінів, що позначають технологічні процеси металургійної галузі, Ярошевич Т. (2010)
Гнатюк А. В. - Визначення семантичних відношень та семантичної подібності між полісемантами синонімічного ряду "Hesitate, waver, vacillate, falter” (2010)
Гончарук О. М. - Ієрархія стильових рис у дискурсі англомовної прозової байки та їх мовленнєва реалізація (2010)
Гостюк Т. М. - Дієслівні форми минулого часу в німецькій і австрійській публіцистиці (2010)
Гоца Н. М. - Семантико-стилістичні властивості колоративів у романах Тоні Моррісон (2010)
Грибок О. М. - До проблеми класифікації стереотипів (на матеріалі німецької мови) (2010)
Гриш О. Д. - Метафора як засіб термінологічної номінації (2010)
Гулуєва С. І. - Концепція стильових рис та їх застосування до дослідження малих гумористичних текстів (2010)
Давидова Т. В. - Загальнолюдські антиконцепти пізньовікторіанської доби: тематичний аспект (2010)
Деркевич Н. А. - Синтаксичні та семантичні особливості дієслів унаслідок приєднання до них префіксів (2010)
Дзюба Т. О. - Перекладацькі трансформації при відтворенні англійських прислівників-інтенсифікаторів дії українською мовою (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) (2010)
Дойчик О. Я. - "Іронія від персонажа” як характерна ознака ідіостилю Джуліана Барнса (2010)
Долгополова Л. А. - Інфінітив у ролі аргумента (2010)
Єгорова О. І. - Прономінальні маркери невизначено-кількісних ознак в англомовному дискурсі (2010)
Ємець О. В. - Парадокс у стилістичному та прагматичному аспектах (2010)
Yesypenko N. G. - Lexical concept and construction of its network (2010)
Жукова Н. М. - Особливості метафоричної репрезентації простору в австралійській англомовній картині світу (к ХVІІІ – п ХХ ст.) (2010)
Задорожна І. П. - Аналіз лексико-семантичного складу парних іменникових фразеологічних одиниць німецької мови, Коржан О. І. (2010)
Займак Т. С. - Функціонування пресупозицій питальних речень в англомовному діалогічному дискурсі (2010)
Закреницька Л. - Національне і інтернаціональне в термінологічній номінації англійської християнсько-богословської терміносистеми (2010)
Засєкін С. В. - Психолінгвістичні аспекти моделювання художнього перекладу (2010)
Заслонкіна А. В. - семіотична реалізація концептів антропоморфного порядку (2010)
Захарчук І. О. - Типологія дистрибуції оператора not в авторському дискурсі (2010)
Івасюк О. Я. - Історія перекладу в період "розстріляного відродження" (1920-1937/41 рр): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу, Огуй О. Д. (2010)
Кияк Т. Р. - Мовна політика в україні: сьогодення та перспективи (2010)
Кійко С. В. - Асоціації як універсальний чинник зміни значення слів (2010)
Кійко Ю. Є. - Німецькі й українські інформаційні види текстів у зіставленні (2010)
Ковалюк Ю. В. - Оцінний параметр концепту людина (2010)
Ковбаско Ю. Г. - Динаміка становлення розділового запитання у XVI-XІХ столітті (2010)
Koзлова Т. О. - Редуплікація і є кореня та її вплив на семантичну рефлексацію етимону (2010)
Колесник О. С. - Номінації елементів міфологічного простору в системі атракторів національної лінгвокультури (2010)
Комісаренко Н. О. - Лексико-семантичне поле "освіта” в англійській та українській мовах та проблема перекладної взаємовідповідності освітньої лексики (2010)
Король А. А. - Інтенційна спрямованість висловлення-звинувачення (2010)
Косенко А. В. - Номінативні засоби вербалізації концепту beauty в авторському дискурсі (2010)
Коцюба О. П. - Лексико-тематичні групи запозичень у творах Йозефа Рота (2010)
Kritsberg R. Y. - Sociocultural factors and changes of meaning (2010)
Куделько З. Б. - Лексико-семантичні особливості терміносистеми дипломатії: полісемія (2010)
Курушкіна Т. М. - Зона базису англійських кулінаронімів (2010)
Литвинов О. О. - Семантичні особливості номінацій зорової поведінки персонажів у сучасній англомовній художній прозі (2010)
Лопатюк О. В. - Структурні моделі надфразних єдностей як непрототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Лопушанська О. М. - Особливості австрійського мовного варіанту в німецькомовних перекладах Вільгельма Горошовського (2010)
Макарук Л. Л. - Піктограмне відображення соціокультурних цінностей в англомовному мас-медійному дискурсі (2010)
Візнюк О. В. - Динамічні характеристики дієслівних похідних префіксальної ономасіологічної категорії локативності в англійській мові (2010)
Вихідні дані (2010)
Бекшаев С. Я. - О решениях обобщенной задачи Бубнова (2019)
Gurtovy O. G. - Poblems of deformation by local loading of multilayered plates on a rigid foundation, Tynchuk S. O., Andrushkov V. I. (2019)
Клименко Є. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних балок, Полянський К. В. (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 2. Моделювання локалізованих навантажень та приклади застосування (2019)
Купченко Ю. В. - Оцінка технічного стану і підсилення сталевих кроквяних ферм покриття, Сінгаївський П. М., Карпюк Ф. Р., Константінов П. В. (2019)
Лучко Й. Й. - Експериментальні дослідження розподілу температур на поверхнях транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій, Ковальчук В. В., Кравець І. Б., Джус В. С. (2019)
Неутов С. Ф. - Влияние стальной фибры на прочностные и деформативные свойства фибробетона, Корнеева И. Б. (2019)
Павліков А. М. - Визначення міцності залізобетонних колон, що зазнали експлуатаційних пошкоджень, Гарькава О. В., Бариляк Б. А. (2019)
Гончар О. А. - Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості (2019)
Демідов Д. В. - Вдосконалення технології виробництва теплоізоляційного водно-дисперсійного полімерного покриття, Саєнко Л. В., Буцька Л. М. (2019)
Лучко Й. Й. - Адгезійна міцність полімерцементного матеріалу при влаштуванні гідроізоляції басейну, Парнета Б. З., Пенцак А. Я., Петренко О. В. (2019)
Мартинов В. І. - Методика визначення характеру розподілу твердої складової пінобетону, Вєтох О. М., Макарова С. С., Мартинова О. Б. (2019)
Невинський О. Г. - Оптимізація складу та технології виробництва композиційного матеріалу суднобудівного призначення (2019)
Voinov O. P. - About the significance of energy saving program. Ecological aspect, Elkin Yu. G. (2019)
Рулёв Н. Н. - Интенсификация процесса выделения тонкодисперсного угля из хвостов флотационного обогащения ультрафлокуляцией, Небеснова Т. В. (2019)
Звєрєва А. С. - Деформативні властивості грунтополімерного композиту: експериментальні дослідження, Плугін А. А., Мірошніченко С. В., Резніченко І. В. (2019)
Meneylyuk A. I. - Analysis of modern rehabilitation methods for bridges and overpasses, Putilin S. V. (2019)
Титул, зміст (2018)
Устінов О. - Медична реформа: проблемні питання та ризики в регіональному аспекті (2018)
Кубашко А. В. - Фталати — питання біотоксичності щодо організму людини, Герцюк М. М., Дєєв В. А. (2018)
Ніколаєнко В. - Серцево-судинні захворювання: сучасні підходи до лікування (2018)
Гузій О. - Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні (2018)
Айб Н. Р. - Етіологічні та патогенетичні чинники дисметаболічних нефропатій у дітей (2018)
Бараненко А. Н. - Рассеянный склероз у детей, Криничная И. П., Тягло Ю. П., Бачурина И. В., Максюта А. В. (2018)
Яргин С. В. - Об использовании флавоноидов в качестве флеботропных средств (2018)
Сімак І. М. - Логістичні особливості надання догоспітальної екстреної медичної допомоги пацієнтам похилого та старечого віку з гострими порушеннями коронарного кровообігу (2018)
Слєсаренко Ю. О. - Особливості діагностики та лікування негоспітальної пневмонії на етапах медичної евакуації у військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Фіщенко В. О. - Консервативна стимуляція остеогенезу при сповільненій консолідації переломів трубчастих кісток, Килимнюк Л. О., Лайко Л. І., Ковальчук В. М., Ренкас О. П. (2018)
Олійник О. П. - Комплексна судова психолого-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю в цивільному та кримінальному процесі, Радзевілова О. В. (2018)
Ліщишина О. М. - Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов, Степаненко А. В., Мельник Є. О., Рубцова Є. І. (2018)
Березуцкий В. И. - Был ли Гектор Берлиоз опиумным наркоманом?, Березуцкая М. С. (2018)
Афанасьєва Х. О. - Комп’ютерна модель урахування наукової діяльності працівників системи освіти, Мороз О. Ю., Толстолузька О. Г. (2019)
Гнітько В. І. - Метод дискретних особливостей у задачах коливань заповнювача паливних баків при перевантаженнях та в умовах низької гравітації, Дегтярьов К. Г., Мироненко М. Л. (2019)
Zhuchenko S. V. - Numerical simulation of electromagnetic wave diffraction on a finite number of slits in a flat screen (2019)
Кизилова Н. Н. - Комп’ютерне моделювання в біомеханіці кровообігу, Соловьева Е. Н. (2019)
Malykhina A. I. - Stationary problem of heat conductivity for complex-shape multilayer plates, Merkulov D. O., Postnyi O. V., Smetankina N. V. (2019)
Nagornyi K. A. - The impact of usage of post object-oriented technologies on defect reduction in software maintenance, Martinkus I. O., Tkachuk M. V. (2019)
Науменко Ю. В. - Метод сингулярных интегральных уравнений в задачах колебаний жидкости в коаксиальных оболочках, Розова Л. В., Стрельникова Е. А., Усатова О. А. (2019)
Павлюченко В. А. - Метод оптимизации упруго-демпферных подвесок, Стрельникова Е. А., Филипковский С. В. (2019)
Romanuke V. V. - A faster way to approximately schedule equally divided jobs with preemptions on a single machine by subsequent job importance growth (2019)
Шапочка І. В. - Петро Михайлович Гудивок — до 80-ти річчя від дня народження (2016)
Антосяк П. П. - Про медіану кемені-снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів, Самусь Є. І. (2016)
Бондаренко В. М. - Опис деяких категорій незвідних матриць малих порядків над локальними кільцями, Бортош М. Ю. (2016)
Бондаренко В. М - Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна, Лісикевич В. А (2016)
Боярищева Т. В. - Оцінка швидкості збіжності в централвній граничній теоремі для послідовності серій, Поляк І. Й. (2016)
Брила А. Ю. - Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями, Гренджа В. І. (2016)
Коваленко О. В. - Спосіб опису екологічного стану території та його програмна реалізація "Випадкова точка” з використанням методу можливих напрямків, Кряжич О. О. (2016)
Кирилюк О. А. - Мінімальні незвідні розв’язні підгрупи групи GL(2, R2) (2016)
Моклячук М. П. - Мінімаксна фільтрація гармонізованих випадкових послідовностей, Остапенко В. І. (2016)
Перестюк М. О. - Існування інваріантного тора виродженої лінійної системи з імпульсною дією, Король Ю. Ю. (2016)
Перестюк М. М. - Стійкість інваріантного многовиду одного класу систем диференціальних рівнянь, Перестюк Ю. М. (2016)
Петечук В. М. - Гомоморфізми з умовою (*) підгруп групи GL (n, R), n > 4 в яких E (n, R) є нормальною підгрупою, Петечук Ю. В. (2016)
Plakosh А. I. - On weak equivalence of representations of Klein four-group (2016)
Сінельник Л. О. - Сингулярність нескінченних згорток Бернуллі, породжених числами Пізо, Торбін Г. М. (2016)
Сухорольський М. А. - Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій, Андрусяк І. В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. (2016)
Тилищак О. А. - Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем, Юрченко Н. В., Цімболинець Р. Ф. (2016)
Ямненко Р. Є. - Про розподіл супремуму д-відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху (2016)
Чупов С. В. - Стохастичний алгоритм лексикографічного пошуку для задачі дискретного програмування (2016)
Щоголев С. А. - Про спеціальні класи розв’язків зліченної блочно-діагональної диференціальної системи, Джашитова В. В (2016)
Хвесик М. А. - Парадигмальний концепт організації системи інтегрованого управління водними ресурсами, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2018)
Коваленко А. О. - Стан і перспективи реалізації Цілей сталого розвитку в Україні (2018)
Степаненко А. В. - Екологічна модернізація економіки в дискурсі четвертої промислової революції (2018)
Тітаренко Г. Б. - Інноваційний розвиток України в умовах імплементації угод ЄС щодо екологічної безпеки (2018)
Куценко В. І. - Соціоекологічний компонент відтворення людського потенціалу, Гаращук О. В. (2018)
Обиход Г. О. - Урядові та неурядові організації як інституціональні складові гарантування екологічної безпеки, Омельченко А. А. (2018)
Бистряков І. К. - Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами, Микитенко В. В. (2018)
Веклич О. О. - Визначення економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг (2018)
Колмакова В. М. - Екосистемний підхід до визначення збитків від забруднення водних ресурсів з урахуванням напрямів формалізації їх вартісного виміру (2018)
Ільїна М. В. - Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу (2018)
Сакаль О. В. - Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій (2018)
Сундук А. М. - Регіональний аспект фінансово-економічного регулювання землекористування в Україні, Шашула Л. О. (2018)
Лицур І. М. - Механізм фіскального регулювання лісогосподарювання, Карпук А. І. (2018)
Хвесик М. А. - Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації, Обиход Г. О. (2018)
Chenlin Chen - The enlightenment of China's cultural soft power development on Ukraine (2018)
Сиваграков А. В. - Разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий в контексте самоуправления и децентрализации (2018)
Ільїна М. В. - Просторова диференціація сільських територіальних громад в Україні, Шпильова Ю. Б. (2018)
Дорош О. С. - Наукові підходи до розроблення планувальної документації для об’єднаних територіальних громад, Купріянчик І. П., Мельник Д. М. (2018)
Степаненко А. В. - Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки (2018)
Омельченко А. А. - Вплив економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті четвертої промислової революції, Степанюк О. С. (2018)
Бистряков І. К. - Проективно-діяльнісний підхід до просторового управління природно-ресурсними активами, Клиновий Д. В. (2018)
Куценко В. І. - Прогнозування соціальної безпеки: теоретико-методологічні аспекти, Гаращук О. В. (2018)
Степанюк Г. С. - Проблеми та особливості еколого- економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств, Бойко В. В. (2018)
Мандзик В. М. - Теоретичний концепт відтворення водного капіталу в сучасних фінансово-економічних системах (2018)
Микитенко В. В. - Форми та засоби організації просторового управління природно- ресурсними активами в Україні (2018)
Левковська Л. В. - Публічне державно-приватне партнерство в умовах імплементації угод ЄС щодо безпеки водних ресурсів, Тітаренко Г. Б., Тітаренко О. В. (2018)
Сакаль О. В. - Оцінка базових характеристик рентного інструменту регулювання лісокористування (2018)
Боцула О. І. - Стратегічні напрями розвитку еколого- економічного управління лісовим господарством (2018)
Химинець В. В. - Проблематика охорони атмосферного повітря в Закарпатській області: еколого-економічні виклики та загрози (2018)
Хвесик М. А. - Економіка і природні ресурси: реалії синергії (2019)
Хвесик М. А. - Управління водними ресурсами: євроінтегративний вектор, Левковська Л. В. (2019)
Бистряков І. К. - Проблематика імплементації європейських публічно-приватних форматів сталого господарювання в Україні, Клиновий Д. В. (2019)
Микитенко В. В. - Просторове управління природно-ресурсними активами – запорука розвитку національного державотворчого проекту і його безпеки (2019)
Ільїна М. В. - Функціональний зв’язок соціоекологічних імперативів з національними пріоритетами розвитку, Шпильова Ю. Б. (2019)
Степаненко А. В. - Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, Омельченко А. А. (2019)
Третяк Н. А. - Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні, Каленська О. В. (2019)
Корнійчук О. П. - Модернізація системи охорони здоров’я на засадах сталого розвитку (2019)
Куценко В. І. - Методологічні аспекти моделювання соціального розвитку в умовах формування агломерацій, Гаращук О. В., Євтушенко Г. І. (2019)
Веклич О. О. - Параметризація економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг (2019)
Колмакова В. М. - Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання (2019)
Бойко В. В. - Упровадження екологічних інновацій у системі охорони атмосферного повітря (на прикладі кластера екологічної модернізації) (2019)
Сундук А. М. - Регіональний вимір розподілу рентних платежів у лісокористуванні, Голуб О. А., Гамзина О. М. (2019)
Сакаль О. В. - Змістовні характеристики публічно-приватних форм забезпечення сталого просторового розвитку сфери лісокористування (2019)
Третяк А. М. - Оцінка ефективності землеустрою та землевпорядкування, Третяк В. М., Малашевська О. А. (2019)
Шашула Л. О. - Публічно-приватне партнерство у сфері землекористування: форми забезпечення та характеристики, Денисенко І. С. (2019)
Амоша О. І. - Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва, Шевцова Г. З., Швець Н. В. (2019)
Лях А. В. - Модернизация промышленности на основе ключевых перспективных технологий: обзор зарубежного опыта, Свэйн А. (2019)
Липницкий Д. В. - Блокчейн в финансах и банковском секторе: проблемы становления и перспективы (2019)
Підоричева І. Ю. - Аналіз залежності між інноваційними витратами та обсягами реалізованої інноваційної продукції у промисловості України, Ковчуга Л. І. (2019)
Гаркушенко О. М. - Тренди в економічній динаміці США в контексті технологічного розвитку, Чекіна В. Д. (2019)
Вишневський В. П. - Новітні тренди в монетарній політиці США та її вплив на економічний розвиток: аналітичний огляд, Квілінскі А. (2019)
Разумова Г. В. - Комплементарний підхід до вивчення розвитку національної економіки (2019)
Паничок М. Ю. - Пристосовність різних підходів щодо інтерпретування категорій "ефект" та "ефективність" для вирішення завдань оцінювання використання економічного потенціалу регіону, Кривуля П. В. (2019)
Савельєв Є. В. - Вишеградська четвірка та Україна в контексті розвитку євроінтеграційних процесів, Куриляк В. Є., Куриляк М. Ю. (2019)
Двігун А. О. - Децентралізація: упровадження нової системи адміністративно-територіального устрою (2019)
Сердюк О. С. - Трансформація енергетичної системи: оцінка соціально-економічних наслідків для старопромислових шахтарських регіонів (2019)
Аббасова Ш. А. - Анализ структуры инвестиций и его влияние на достижение независимости экономики страны от нефтяных ресурсов, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2019)
Науменко Н. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційно-психологічної безпеки в послідовності держава – регіон – суспільство – людина (2019)
Кочешкова І. М. - Можливі форми підприємств з переробки промислових відходів і джерела фінансування їх створення та функціонування (2019)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення вартісної оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій в Україні (2019)
Уманець Т. В. - Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації (2019)
Столярова В. В. - Становлення бюджетного федералізму в Україні та особливості сучасного Донбасу, Овчаренко Т. В., Калашнікова Л. М. (2019)
Швець В. Я. - Аутсорсинг в логістиці автомобільних вантажоперевезень в Україні: стан, проблеми та перспективи, Бойченко М. В. (2019)
Стеблюк Н. Ф. - Дослідження поведінки споживачів на ринку освітніх послуг, Копєйкіна Є. В. (2019)
Берсуцька С. Я. - Поточний стан та перспективи розвитку агропромислового сектору України в контексті євроінтеграції, Колесников С. О. (2019)
Ринкевич Н. С. - Організаційна культура підприємств: виклики, загрози та тенденції (2019)
Азьмук Н. А. - Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості (2019)
Прогнімак О. Д. - Новітні моделі зайнятості як фактор розбудови креативної економіки України (2019)
Чеботарьов В. А. - Менеджмент персоналу економічних підрозділів підприємств: обґрунтування вихідних інноваційних засад забезпечення, Глінковська-Краузе Б., Чеботарьов Є. В. (2019)
Ровенська В. В. - Управління персоналом закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання та перспективи розвитку в Україні, Саржевська Є. О. (2019)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану заробітної плати в Україні у контексті забезпечення соціальної справедливості, Клименко С. С., Челов’ян М. О. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського