Bezsonnyi V. L. - Production risk management in the foundry, Tretyakov O. V., Asotskyi V. V., Ponomarenko R. V. (2020)
Shporta A. - Asymptotic method in two-dimensional problems of electroelasticity, Kagadiy T., Onopriienko O. (2020)
Beridze T. - Harmonization of results of modeling production systems of Ukraine’s regions, Lokhman N., Bondarenko O., Buhra A. (2020)
Litvinova Ya. - Improvement of efficiency of processes of mining product processing at transport hubs, Nosal-Hoy K., Solecka K., Taran I. (2020)
Dovgyi S. - Science education in the age of Industry 4.0: challenges to economic development and human capital growth in Ukraine, Nebrat V., Svyrydenko D., Babiichuk S. (2020)
Yashchyshyna I. - Corporate social responsi-bility of the enterprise: shortcomings and social effects for Ukrainian society, Svider O., Kushnir O., Konovalova M. (2020)
Artamonov V. V. - Basic procedures of planning the rational use of disturbed lands, Mikhno P. B., Vasylenko M. H., Shelkovska I. M. (2020)
Mohylevska O. Yu. - Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises, Romanova L. V., Zalizniuk V. P., Коvalenko N. V., Demydiuk S. M. (2020)
Авдєєва М. С. - Особливості захисту архітектурного середовища від терористичних загроз у місті Києві(концептуальне проектування студентів-архітекторів, Авдєєва Н. Ю. (2020)
Барабаш М. С. - Напружено-деформований стан конструкцій з урахуванням категорії технічного стану будівель та зміни інтенсивності сейсмічного навантаження, Костира Н. О., Башинський Я. В., Писаревський Б. Ю. (2020)
Бжезовська Н. В. - Етноландшафтне середовище як чинник формування архітектурнр-планувальної структури малих історичних міст Поділля (2020)
Блудов А. В. - Сучасні засади системи викладання композиції (2020)
Кулик А. В. - Типологія вхідних груп вбудованих та вбудовано-прибудованих підприємств торгівлі, Яремчук О.М. (2020)
Михайлик О. О. - Акупунктура сучасного міста (2020)
Міндер В. В. - Оптичне сприйняття деревних рослин у моделюванні обрису ландшафту складного рельєфу, Сидоренко І. О. (2020)
Ольховська О. В. - Ландшафтний підхід Марти Шварц в рішенні міського простору (2020)
Правдохін В. В. - Рельєфні мозаїчні пано на фасадах архітектурних об'єктів (2020)
Скляренко О. Ю. - Становлення міжнародної системи суспільного виховання та системи дитячих установ на теринах України (2020)
Стасюк О. С. - Військові поховання, монументи, меморіали в архітектурі Львова–виклики та перспективи (2020)
Степанчук О. В. - Вплив планувальних особливостей міст на розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі (2020)
Триколенко С. Т. - Використання архітектурних планів у ювелірному мистецтві на прикладах виробів грецької студії QUPA (2020)
Трошкіна О. А. - Сюжетна структура кінофільму та архітектурного середовища (2020)
Шевченко Л.С. - Передумови повторного використання матеріалів у дизайні об'єктів архітектурного середовища (2020)
Beglytsia V. - Problems of Ukrainian management and functioning of socio-economic system during the transformation period, Stoian O. (2019)
Dzvinchuk D. - Political nation: content and perspectives, Ozminska I. (2019)
Загороднюк С. В. - Професіографічний підхід у визначенні стандартів професійної діяльності персоналу державної служби (2019)
Костєва Т. Б. - Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування як крок до розвитку громадянського суспільства: (на прикладі Миколаївського району), Файчук О. Л. (2019)
Лізаковська С. В. - Громадські ради як інструмент впливу громадськості на формування та реалізацію державної політики в Україні (2019)
Лопушинський І. П. - Концептуальні підходи до проектування освітнього інформаційно-комунікаційного середовища, Дурман О. Л. (2019)
Миколаєць А. П. - Механізми взаємовідносин і взаємодії громадських об’єднань з інститутами державної влади (2019)
Плеханов Д. О. - Удосконалення кадрового менеджменту в збройних силах України в контексті реформ оборонної сфери, Плеханова О. П. (2019)
Тимофєєв С. П. - Роль прозорості і відкритості органів влади у розбудові громадянського суспільства (2019)
Федорова А. М. - Нормативно-правове регулювання питань забезпечення безпечного середовища для життя громадян (2019)
Черкаска В. В. - Механізми державного регулювання захисту внутрішніх ринків аграрного сектору (2019)
Шульга А. А. - Взаємозв’язок та взаємодія іміджу судової влади України і довіри громадян: проблеми та способи удосконалення, Ярощук Т. О. (2019)
Гончаров Ю. О. - Оцінка алельного стану гена β-каротингідроксилази1 у ліній кукурудзи (Zea mays L.), Шитікова Ю. В., Мельник С. І., Сігалова І. О. (2017)
Доронін В. А. - Мінливість маси кореневища міскантусу гігантського залежно від застосування абсорбенту за садіння ризом, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Корнєєва М. О. - Характеристика компонентів цукрово-кормових гібридів буряків, придатних для виробництва біопалива, Тимчишин С. М., Тимчишин Л. С. (2017)
Чемерис Л. М. - Ефективність доборів за плоїдністю рослин у тетраплоїдних популяціях запилювачів – компонентів ЧС гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Федоренко І. А., Змієвський В. М. (2017)
Іваніна В. В. - Економічна та енергетична ефективність вирощування буряків цукрових за альтернативних систем удобрення, Павук І. А. (2017)
Каленська С. М. - Адаптивність польових культур за змінних умов вирощування, Єременко О. А., Таран В. Г., Крестьянінов Є. В., Риженко А. С. (2017)
Присяжнюк О. І. - Фотосинтетична діяльність гороху залежно від впливу агротехнічних прийомів в умовах Лісостепу України, Король Л. В. (2017)
Присяжнюк О. І. - Формування елементів структури врожайності сочевиці залежно від строків сівби, мікродобрив і регуляторів росту, Топчій О. В. (2017)
Сторожик Л. І. - Фотосинтетичний потенціал посівів сорго цукрового в умовах Центрального Лісостепу України, Музика О. В. (2017)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Західного Лісостепу України, Гайда Ю. І., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2017)
Близнюк А. Ю. - Біометричні показники рослин сорго зернового залежно від строків сівби (2017)
Цвей Я. П. - Забур’яненість пшениці озимої в різноротаційних сівозмінах, Бондар С. О. (2017)
Ворожко С. П. - Шкідлива ентомофауна агроценозу буряків цукрових, Грищенко О. М. (2017)
Макух Я. П. - Особливості формування врожайності міскантусу гігантського за спільної вегетації з бур’янами (2017)
Саблук В. Т. - Видовий склад та щільність ґрунтової ентомофауни за різних систем землеробства у Правобережному Лісостепу України, Омельянович Р. В. (2017)
Саблук В. Т. - Ефективність біофунгіцидів проти ураженості рослин буряків цукрових церкоспорозом, Педос В. П., Змієвський О. В. (2017)
Шестопалюк О. В. - Професійна компетентність майбутнього педагога: аналіз феномену (2013)
Гуревич Р. С. - Інноваційні освітні технології в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Бордюженко Т. А. - Адиктивна поведінка підлітків як педагогічна проблема (2013)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення підготовки з машинознавства в умовах позашкільної освіти, Коломійчук Н. Ю. (2013)
Грицак А. В. - Використання cоціальних сервісів Веб 2.0 на уроках технології (2013)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін (2013)
Клоченок Д. К. - Візуалізація навчального процесу за допомогою інтерактивних опорних схем, таблиць у роботі вчителя технологій, Горбенко І. В. (2013)
Кравчук І. В. - Особливості реалізації міжпредметних зв’язків креслення з основами виробництва під час навчання технологій у середній школі, Кравчук В. В., Цвілик С. Д. (2013)
Палій Л. О. - Функції і роль стереометричної задачі у процесі формування знань та вмінь учнів з геометрії (2013)
Самойлов А. М. - Класифікація типів девіантної поведінки (2013)
Сидоренко О. Д. - Застосування комп’ютерних технологій для розвитку технічного мислення в процесі трудового навчання, Токарчук Я. О. (2013)
Тележинська А. О. - Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у процесі викладання історії у ЗНЗ (2013)
Федорук А. Ю. - Використання інтернет-ресурсів на уроках української літератури (2013)
Чашечникова О. С. - Дослідження динаміки розвитку творчого мислення через діагностику математичних здібностей близнюків (2013)
Штифорук Т. В. - Візуалізація навчального матеріалу при оволодінні системою видо-часових форм дієслів у англійській мові (2013)
Герлянд Т. М. - Дослідження поняття "професійна спрямованість" у контексті основних тенденцій сучасної професійно-технічної освіти (2013)
Клименко А. О. - Проблема інформаційної культури в українській педагогічній науці (2013)
Люльчак С. Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Уманець В. О. - Самостійна робота як засіб мотивації учнів ПТНЗ до формування базових професійних компетенцій (2013)
Шевченко А. М. - Зміст, класифікція та структура пізнавальних задач з хімії військово-професійного спрямування (2013)
Вихованець З. С. - Підвищення ефективності педагогічного менеджменту (2013)
Вітюк О. І. - Формування професійної компетентності та базових компетенцій молодших спеціалістів у коледжах (2013)
Дусь С. В. - Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів педагогічного коледжу (2013)
Кордон Ю. В. - Формування екологічної свідомості студентів-медиків, Калініна Н. В. (2013)
Крисак А. О. - Сучасні інноваційні технології у професійній освіті, Алексєєнко О. А. (2013)
Лутковська С. М. - Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості (2013)
Макар З. Ю. - Застосування вправ на розвиток творчої уяви і фантазії у професійній дизайн-освіті в умовах коледж, Коломієць Д. І. (2013)
Марцева Л. А. - Інтегративний підхід як освітня перспектива підготовки компетентних фахівців (2013)
Мигдалович О. М. - Використання засобів дистанційної освіти для контролю знань студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Петрович С. Д. - Використання моделей у професійній підготовці фахівців технічного профілю (2013)
Алєксєєва С. В. - Інформаційна культура як основа професіоналізму методистів в умовах сучасної освіти (2013)
Бербец В. В. - Сучасний стан та актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до організації професійного самовизначення учнівської молоді (2013)
Білецька Г. А. - Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах (2013)
Бірілло І. В. - Використання електронних засобів навчального призначення у вищій архітектурній освіті (2013)
Богатирьова Г. А. - Формування готовності майбутніх психологів до впровадження інноваційних технологій, Фляга Т. М. (2013)
Бойчук В. М. - Мистецькі компетенції у підготовці майбутнього вчителя технологій (2013)
Болдирев О. В. - Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Бровчак Л. С. - Педагогічні умови формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2013)
Будас Ю. О. - Педагогічний супровід підготовки студентів до інноваційної педагогічної діяльності в контексті організації ділової гри (2013)
Васюк О. В. - Педагогічна система формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Візнюк І. М. - Психосоматичне здоров'я як чинник професійного зростання особистості (2013)
Власюк І. В. - Вплив ситуативного моделювання на формування фахової термінології майбутніх економістів (2013)
Воєвода А. Л. - Засоби активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення фахових дисциплін (2013)
Гаврилюк А. М. - Поняття правовї культури в сучасних наукових дослідженнях (2013)
Гандабура О. В. - Міжпредметна інтеграція гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів як основа професійного самовдосконалення (2013)
Герасимова І. Г. - До визначення концепту "професійна мобільність": сучасне розуміння поняття "мобільність" (2013)
Гнатюк Н. Є. - Напрями професійного самовдосконалення викладача вищої школи (2013)
Горбатюк Р. М. - Формування професійно-мобільного інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій, Федорейко В. С., Рутило М. І. (2013)
Горобець С. М. - Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики (2013)
Гулішевська М. Г. - Історико-критичний аналіз поняття евристика (2013)
Добровольська Н. В. - Щодо питання використання ділових ігор у процессі підготовки майбутніх менеджерів туристичної індустрії (2013)
Емельянова Т. В. - О примере реализации принципа наглядности в курсе "Теория вероятностей и случайные процессы" (2013)
Зарічанський О. А. - Гуманізація процесу професійної підготовки майбутніх юристів (2013)
Ільчук В. В. - Формування комунікативної компетентності викладачів спеціальних дисциплін у технічних ВНЗ (2013)
Каткова В. П. - Модель формування комунікативних якостей студентів-менеджерів у процесі позанавчальної діяльності (2013)
Киливник А. М. - Культура самоорганізації майбутніх учителів у історичному контексті розвитку освіти (2013)
Кізім С. С. - Мережеві технології у професійній підготовці майбутніх учителів (2013)
Клімішина А. Я. - Формування математичної культури майбутніх учителів математики (2013)
Клочко В. І. - Навчально-дослідницька робота студентів як засіб опанування фундаментальними знаннями, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2013)
Кобилянська І. М. - Застосування системного підходу при формуванні компетенцій з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2013)
Ковтонюк М. М. - Критерії та рівневі показники фундаменталізації професійної математичної підготовки майбутнього вчителя математики (2013)
Козачко А. О. - Професійна спрямованість навчання майбутніх інженерів у процесі вивчення інженерної графіки (2013)
Кочурська І. В. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів як соціально-педагогічна проблема у вітчизняній науці й практиці (2013)
Кудирко О. М. - Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення, Шпортко С. Ф. (2013)
Кутик О. М. - Самоосвітня компетентність сучасного професіонала: сутність поняття, причини та бар’єри формування (2013)
Куцак Л. В. - Роль та місце засобів мережевих комунікацій у навчальному процесі вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Кучерявий А. О. - Базові принципи функціонування системи управління самостійною роботою майбутніх юристів (2013)
Луп’як Д. М. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів технологічного напряму (2013)
Мандрик Л. М. - Педагогічні умови виховання гендерної культури майбутніх фахівців пожежної безпеки (2013)
Марущак О. В. - Основи охорони праці як важлива складова професійної підготовки майбутнього педагога, Король В. П. (2013)
Машталер А. М. - Професійна компетентність офіцера-прикордонника як психолого-педагогічний феномен (2013)
Миколюк О. П. - Іншомовна професійна компетентність майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю (2013)
Можаровська О. Е. - Використання методу проектів у процесі іншомовної підготовки з метою розвитку комунікативних навичок студентів (2013)
Мозгальова Н. Г. - Інтелектуальна складова в структурі інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Назарко І. С. - Особливості навчання хімії іноземних студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Олейников Н. Н. - Мотивация слушателей в системе дистанционного обучения (2013)
Осадчук С. Ю. - Підготовка вчителя початкових класів до викладання інформатики: російський досвід (2013)
Пастирська І. Я. - Проблема інтеграції змісту навчання у зарубіжній педагогіці (2013)
Примакова В. В. - Компетентнісний підхід до організації післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (початок XXI століття) (2013)
Радзіховська Л. М. - Організація проблемного навчання у процесі викладання вищої математики майбутнім фахівцям у галузі економічної кібернетики (2013)
Рижкова А. Ю. - Досвід формування готовності викладачів до інтенсифікації навчання в процесі методичної роботи кафедри (2013)
Романчук Н. О. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання засобами математичних дисциплін (2013)
Сапогов В. А. - Модульно-варіантна технологія вивчення педагогічних дисциплін як засіб формування креативного мислення студентів, Сапогов Н. В. (2013)
Скерський О. Є. - Умови творчої і професійної самореалізації студентів електромеханічного відділення засобами інформаційних технологій (2013)
Стасюк М. П. - Сутність і структура правової культури студентів інституту фізичного виховання (2013)
Стратій О. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технології сервісами Веб 2.0 (2013)
Торічний О. В. - Потреба виваженого підходу до організації самостійної роботи курсантів-прикордонників у процесі формування військово-спеціальної компетентності (2013)
Тхорів Н. М. - Використання програми Microsoft Office PowerPoint для візуалізації навчального матеріалу з філологічних дисциплін (2013)
Тютюнник О. І. - Реалізація принципу наочності за допомогою засобів СКМ у процесі навчання лінійного програмування, Михалевич В. М. (2013)
Федорук Г. М. - Дефініція поняття "компетентність" у сучасній психологічній і педагогічній літературі (2013)
Хамська Н. Б. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя у процесі пропедевтичної практики (2013)
Холковська І. Л. - Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів, Тимошенко Л. В. (2013)
Хом’юк І. В. - Діагностика самооцінки здатності та ставлення до самостійної роботи майбутніх інженерів (2013)
Цідило І. М. - Програмні комплекси та середовища нечіткого моделювання педагогічних явищ (2013)
Червінко Є. О. - Психологічна модель, етапи, стратегії, уміння та навички усного послідовного перекладу (2013)
Черній Г. В. - Навчання професійному спілкуванню як фактор підвищення конкурентноспроможності фахівця сфери туризму (2013)
Черній М. М. - Структура комунікативної культури вчителя іноземної мови (2013)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Шевченко Л. С. - Розвиток поняття "педагогічні технології" в педагогічній науці та практиці (2013)
Шестопалюк О. О. - Дефініція поняття "професійна компетентність учителя" у педагогічній і психологічній науці та практиці (2013)
Ярхо Т. О. - Фундаменталізація професійної підготовки в технічному внз як основа методології компетентнісного підходу у сучасній інженерній освіти (2013)
Ящук С. М. - Професійна підготовка магістрів: сучасний стан та проблеми (2013)
Багмет М. О. - Імплементація досвіду країн ЄС в процесі удосконалення децентралізації публічної влади та адміністрування в Україні, Штирьов О. М., Гаргаун Я. І. (2019)
Dimyati Azima - Culture approach as innovation in development of infrastructure, Selvi Diana Meilinda, Fikri M. Akbar (2019)
Вільхова Т. В. - Основні напрями державного управління освітою в умовах реформування, Москалець М. М., Рибкіна С. О. (2019)
Євтушенко О. Н. - Органи самоорганізації населення в Україні: сучасний стан,проблеми та перспективи розвитку, Стадніченко Л. М. (2019)
Івашова Л. М. - Українські реалії та світовий досвід протидії корупції у сфері публічних закупівель, Івашов М. Ф. (2019)
Kamprowski R. - Metodologia badan nad bezpieczenstwem miasta. W kierunku transdyscyplinarnosci (2019)
Козлова Л. В. - Особливості формування мовної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:теоретичні аспекти, Капустіна Н. В. (2019)
Лізаковська С. В. - Розвиток органів самоорганізації населення в Україні (2019)
Малиновська Н. Л. - Державно-приватне партнерство як механізм узгодження інтересів соціальних груп на регіональному рівні (2019)
Нікітенко С. В. - Теоретичні підходи в процесі реалізації державного управління фізичною культурою і спортом (2019)
Сиченко В. В. - Державне управління регіональним розвитком на засадах європейських стандартів, Мареніченко В. В. (2019)
Титул, зміст (2020)
Шимановський О. В. - Спеціальне обстеження аварійного Паркового пішохідного моста через р. Дніпро на Труханів острів у м. Києві, Шалінський В. В. (2020)
Шимановський О. В. - Розроблення протиаварійних заходів для Паркового пішохідного моста через р. Дніпро на Труханів острів у м. Києві, Шалінський В. В. (2020)
Білик А. С. - Інструменти аналізу вартості життєвого циклу при відновленні будівель після пожежі на прикладі Будинку спілок у м. Києві, Шупик А. В., Худайберенов А. А. (2020)
Абрашкевич Ю. Д. - Теплові процеси при різанні абразивними армованими кругами, Мачишин Г. М., Марченко О. А. (2020)
Радиш Ю. В. - Актуальні питання з калібрування засобів вимірювальної техніки, що експлуатуються, Ярмолка С. К. (2020)
Гезенцвей Е. И. - Зональная антикоррозионная защита металлических и железобетонных конструкций (2020)
Ніконець І. І. - Методи дослідження процесів гідратації цементів, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стаднічук О. М. (2020)
Суббота І. С. - Вплив вологості прес-порошків з полімінеральної глинистої сировини на морозостійкість облицювальної кераміки, Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Яйченя І. М. (2020)
Руднева И. Н. - Сравнительный аналих Еврокодов и нормативных документов Украины, в том числе частных коэффициентов надежности и учета фактора времени, при проектировании конструкций, Прядко Ю. Н. (2020)
Моради Пур Омид - Классификация современных гражданских зданий с применением энергосберегающих технологий (2020)
Умови друкування (2020)
Григошкіна Я. В. - Переклад ергонімів роману Дж. К. Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" українською та російською мовами: порівняльний аспект, Подолян В. С. (2018)
Zaluzhna O. O. - On the Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian) (2018)
Запухляк І. М. - Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасній англійській та українській мовах (2018)
Ситенко О. О. - Особливості емоційно забарвленої лексики на матеріалі роману Діани Сеттерфільд "Тринадцята казка" (2018)
Соколова В. М. - Kаузативні конструкції із семантичною ознакою емоційного стану в англійській та українській мовах (2018)
Боднар О. В. - Антропоморфні метафори у англомовних текстах інформаційно-публіцистичного жанру (2018)
Джеріх О. С. - "Концепт" у сучасній когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології: поняття та структура (2018)
Іванілова В. О. - Реалії в художньому тексті: перекласти не можна опустити (2018)
Ізмалкова А. В. - Мовні засоби вираження тактики "акцентування уваги на потребах покупця" в рекламному дискурсі (2018)
Компанець Т. М. - Вербальні засоби втілення природничого фрагменту античної картини світу (2018)
Боляновський А. В. - Шляхетські протистояння як чинник загострення етносоціальних конфліктів в Україні наприкінці XVI – у першій половині XVII століття (2018)
Аркуша О. Г. - "Вимагаєте від нас поваги до шляхетської старовини?". Роздуми українських інтелектуалів ХІХ – початку ХХ століття про роль спадщини Речі Посполитої у формуванні модерної української нації (2018)
Вараниця А. О. - Народні учителі в національному русі. Польсько-український контекст шкільництва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Чорновол І. П. - Батьки, діти та ідентичність. Микола Ганкевич і Генрик Верешицький (2018)
Руда О. В. - Освітнє питання у програмних документах польських політичних партій (1919–1939) (2018)
Зуляк І. С. - Взаємини "Просвіти" з польською владою у Східній Галичині міжвоєнного періоду, Кліш А. Б. (2018)
Каліщук О. М. - Волинська трагедія 1943 р. у сучасній російській історичній науці та публіцистиці (2018)
Kshanovska Y. М. - Рolish community in the daily practice of soviet cities: integration strategies and identity preservation (on the example of the Dnipropetrovsk region 1953–1985) (2018)
Горбачевський Т. С. - Україна–Ватикан: міждержавні та міжцерковні відносини (1991–2005 рр.) (2018)
Піх О. М. - Польсько-білоруські відносини у 2005–2015 роках (2018)
Хахула Л. І. - Інституціоналізація історичної політики Республіки Польща наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Клапчук В. М. - Історіографія та джерельна база лісового господарства Галичини дорадянського періоду, Клапчук М. В. (2018)
Давидюк Р. П. - Пам'ять про українських емігрантів у Польщі. Рец.: Колянчук Олександр "За нашу і вашу свободу". Учасники українських визвольних змагань 1917–1921 рр.: Місця пам'яті в Польщі. Дрогобич, 2018. (2018)
Литвин М. Р. - Львів історичний. Наукові здобутки вчених академічних установ та вищих навчальних закладів (2018)
Горбачевський Т. С. - Західно-Українська Народна Республіка: науковий та суспільний дискурси, Колянчук О. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Боляновський А. В. - Московське царство і козацько-польські конфронтації в Україні у 1591–1638 роках (2019)
Горбачевський Т. С. - Військові освітні заклади Львова у ХІХ – першій третині ХХ століть, Литвин М. Р., Щеглов А. Ю. (2019)
Останек А. А. - Польське військо та національна політика польської влади у Львівському, Станіславівському та Тернопільському воєводствах у 1921–1926 роках (2019)
Любчик І. Д. - Антирадянський спротив ОУН та діяльність українців зі Східної Галичини у збереженні національних основ Лемківщини у 1939–1941 роках (2019)
Пастернак В. В. - Зміни національного складу та символіки міського простору Жовкви в результаті Другої світової війни (2019)
Гулай В. В. - Український контекст виборчих кампаній у Польщі 2019 року до Європейського парламенту, Сейму й Сенату, Максимець В. Є. (2019)
Хахула Л. І. - Особливості польської культурної політики у 2001–2005 роках (2019)
Чобіт Д. В. - Передумови і причини знищення гітлерівцями 1944 року Гути Пеняцької (2019)
Потульницький В. А. - Річ Посполита в контексті її історичних відносин з Україною в науковій спадщині Омеляна Пріцака, Потульницький Г. В. (2019)
Войтів Г. В. - Портрет конкретного місця і часу: із щоденникових записів 1939 року Ольги Долгун (2019)
Туранський М. О. - Гібридна війна Росії та анексія Криму: оцінка польських дослідників, Харук А. І. (2019)
Чебан М. М. - Багатонаціональне місто: "білі плями" в соціальній історії ранньомодерного Львова (2019)
Литвин М. Р. - Коротка історія Польщі: інструмент формування національної пам’яті (2019)
Литвин М. Р. - Станиславів та Станиславівщина: локальна історія (2019)
Kshanovska Y. М. - Between illusion and terror. Book review: Damian Markowski. Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych (2019)
Горбачевський Т. С. - Міжнародна наукова конференція "Вересень 1939 року у долі держав та народів" (до 80-річчя початку Другої світової війни) (2019)
Вихідні дані (2019)
Городнов В. П. - Методологічні основи розробки моделей оцінки очікуваної ефективності виконання службово-бойових завдань військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України (2019)
Іохов О. Ю. - Методика організації скритого обміну даними в системі оповіщення Національної гвардії України на базі GSM-зв’язку, Сальніков О. М., Оленченко В. Т., Горбов О. М. (2019)
Городнов В. П. - Методика розрахунку необхідної чисельності особового складу для виконання завдань з охорони важливого державного об՚єкта в особливий період, Репіло Ю. Є., Лазебник С. В. (2019)
Сутюшев Т. А. - Взаємодія сил сектору безпеки держави при здійсненні охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу, а також при його евакуації (2019)
Манжура С. А. - Метод вибору захисних елементів за допомогою інтегрального показника властивостей та критерію мінімуму вартості (2019)
Бабков Ю. П. - Метод підтримання потрібного рівня інформаційно-психологічної безпеки особового складу сил охорони правопорядку при виконанні завдань із забезпечення громадської безпеки, Чепель М. О. (2019)
Бєлай С. В. - Етичні аспекти розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України, Минько О. В. (2019)
Годлевський С. О. - Обґрунтування рекомендацій щодо збалансування спроможностей, уточнення статусу та повноважень Національної гвардії України, Лавніченко О. В., Гармаш В. П., Ніконенко О. В. (2019)
Онопрієнко О. С. - Проблемні аспекти нормативно-правовової бази залучення сил Національної гвардії України до участі в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, Споришев К. О., Карпенко С. І., Волобуєв Г. В., Мельніков С. М. (2019)
Бизова А. М. - Обґрунтування процесуальних засад функціонування органів військової юстиції України та їх взаємодія із сектором безпеки та оборони (2019)
Беззубов Д. О. - Правові аспекти управління ризиками у службово-бойовій діяльності Національної гвардії України (2019)
Фісун К. А. - Технологія управління процесами інформаційної підтримки логістичного забезпечення військових підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О. (2019)
Диптан В. П. - Структурно-функціональна модель системи матеріального забезпечення військ на основі логістичного підходу, Тихоненко О. Л., Павленко С. О., Савін А. А. (2019)
Волошко С. А. - Вплив чинників на морально-психологічний стан військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання службово-бойових завдань, Товма М. І. (2019)
Лиман А. А. - Визначення структури психологічної готовності до ризику військовослужбовців Національної гвардії України, Приходько І. І., Морозова Л. В. (2019)
Пасічник В. І. - Особливості професійного відбору кандидатів на посади операторів безпілотних авіаційних комплексів тактичних класів, Афанасенко В. С. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2018)
Семенець В. В. - Дослідження і аналіз дидактичної політики університету при підготовці фахівців з інформаційних технологій, Левикін В. М., Саєнко В. І. (2018)
Левикін В. М. - Модель циклу виявлення і використання знань в знання-ємних бізнес-процесах, Чала О. В. (2018)
Чалий С. Ф. - Постановка задачі прецедентного управління наскрізними бізнес-процесами, Левикін І. В., Кальницька А. Ю. (2018)
Ruzhentsev V. I. - Organization of information protection of the information system detection of psychoemotional and cognitive disorders, Vуsotska O. V., Rysovana L. M., Zinchenko Yu. Ye., Alekseienko R. V. (2018)
Євланов М. В. - Удосконалений метод синтезу варіантів опису архітектури створюваної інформаційної системи (2018)
Васильцова Н. В. - Метод оцінювання досвіду команди виконавців ІТ-проекту створення інформаційної системи, Неумивакіна О. Є., Панфьорова І. Ю. (2018)
Білова Т. Г. - Архітектура системи надання електронних адміністративних послуг (2018)
Левикін В. М. - Метод формування каталогу ІТ-сервісів, Юр'єв І. О., Петриченко О. В. (2018)
Хорошевський О. І. - Метод управління проектуванням освітніх сайтів на базі систем управління вмістом (2018)
Євланов М. В. - Формалізований опис візуальних представлень автоматизованого процесу, Корнєєва Є. В. (2018)
Карабицька О. Д. - Метод проектування інформаційної системи з відкритою архітектурою (2018)
Реферати (2018)
Содержание (2020)
Предисловие главного редактора (2020)
Литвин А. А. - Биологические диагностические маркеры и факторы риска рака поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом (обзор литературы), Коренев С. В., Колокольцева Е. Н., Денисюк В. С., Румовская С. Б. (2020)
Губергриц Н. Б. - Тайны, загадки и мистерии макроамилаземии, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Можина Т. Л. (2020)
Yen-Chih Lin - Факторы риска и оценка прогноза хронического панкреатита: общенациональное популяционное когортное исследование, Chew-Teng Kor, Wei-Wen Su, Yu-Chun Hsu (2020)
Винокурова Л. В. - Дифференциальный диагноз заболеваний поджелудочной железы: новые подходы в лабораторной и лучевой диагностике, Лесько К. А., Бордин Д. С., Дубцова Е. А., Тюляева Е. Ю., Варванина Г. Г. (2020)
Гаврилина Н. С. - Сочетание ожирения и трофологической недостаточности у пациента с хроническим алкогольным панкреатитом (клинический случай), Ильченко Л. Ю., Федоров И. Г., Никитин И. Г. (2020)
Циммерман Я. С. - Лекарственные поражения печени и поражение печени при беременности: патогенез, диагностика и лечение, Вологжанина Л. Г. (2020)
Подолужный В. И. - Потребность в пилоропластике и ваготомии при перфоративной язве двенадцатиперстной кишки, Старцев А. Б., Радионов И. А. (2020)
Каримова Д. К. - Оценка риска развития патологических состояний, вызванных циркулирующими штаммами H. pylori, Собирова Г. Н., Каримов М. М. (2020)
Самойленко Г. Є. - Роль ендоскопії у діагностиці та лікуванні жовчнокам'яної хвороби, ускладненої патологією позапечінкових жовчних шляхів (огляд літератури), Кліманський Р. П., Жаріков С. О., Махнік В. В. (2020)
Губергриц Н. Б. - Лекарственные поражения печени: от патогенеза к лечению, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2020)
Губергриц Н. Б. - Влияние урсодезоксихолевой кислоты на липидный обмен: сквозь призму доказательных данных 2019 г., Беляева Н. В., Можина Т. Л., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2020)
Ганженко О. М. - Енергетична продуктивність цукрового сорго залежно від елементів технології вирощування, Герасименко Л. А., Іванова О. Г., Копчук К. М. (2016)
Присяжнюк О. І. - Комплексна оцінка сучасних гібридів цукрових буряків, Сонець Т. Д., Половинчук О. Ю., Коровко І. І. (2016)
Сінченко В. М. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на стан рослин цукрових буряків, Шамсутдінова А. В. (2016)
Чинчик О. С. - Вплив способів удобрення на формування структури та врожайності сої (Glycine max (L.) Merr.) в умовах Лісостепу Західного (2016)
Доронін В. А. - Особливості формування врожаю та якості насіння буряків цукрових в умовах краплинного зрошення, Гізбуллін Н. Г., Моргун І. А. (2016)
Іванов Ю. М. - Прояв ознаки морозостійкості в гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої, Власенко С. В., Панов О. І., Орлов С. Д. (2016)
Корнєєва М. О. - Добір кращих ліній закріплювачів стерильності буряків цукрових за вмістом калію в селекції на покращену технологічну якість коренеплодів, Фалатюк Л. В., Мельник Я. А. (2016)
Орлов С. Д. - Створення вихідних матеріалів вівса ярого з новими ознаками, Нечепоренко Л. П. (2016)
Чемерис Л. М. - Стабілізація тетраплоїдних ліній запилювачів буряків цукрових за плоїдністю та їх оцінка за господарсько-цінними ознаками, Корнєєва М. О., Мацук М. Б., Федоренко І. А. (2016)
Курило В. Л. - Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Центрального Лісостепу України для виробництва твердого біопалива, Гументик М. Я., Квак В. М., Дубовий Ю. П. (2016)
Скачок Л. М. - Комплексна оцінка вирощування біоенергетичних культур залежно від різних систем удобрення, Квак В. М. (2016)
Фучило Я. Д. - Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу, Сінченко В. М., Мельничук Г. А. (2016)
Калатур К. А. - Роль фітонематод родин Longidoridae і Trichodoridae у векторному перенесенні збудників вірусних хвороб рослин, Пилипенко Л. А., Бойко А. Л. (2016)
Саблук В. Т. - Попередження масового розмноження фітофагів у полях бурякової сівозміни, Грищенко О. М., Смірних В. М., Суслик Л. І. (2016)
Сінченко В. М. - Ефективність застосування мікродобрив та фунгіцидів проти хвороб листкового апарату на посівах буряків цукрових, Аскаров В. Р. (2016)
Слюсар І. Т. - Вплив основного обробітку староорних органогенних ґрунтів на їхні водно-фізичні властивості та продуктивність жита озимого і гречки, Богатир Л. В., Єзерковський А. В. (2016)
Гелей С. Д. - Фільваркове господарство у Східній Галичині наприкінці XVIII – на початку XIX століття, Левицька-Ревуцька О. Є. (2019)
Рожик М. Є. - Загарбання українських земель Московією в ХІІІ-ХVІІІ століттях (2019)
Пасічник М. С. - Перипетії долі полковника Григорія Гуляницького, Савчук Г. М. (2019)
Нахлік Є. К. - Політико-філософські розмисли Пантелеймона Куліша (до 200-річчя від дня народження письменника, науковця, мислителя і громадсько-політичного діяча) (2019)
Сергійчук В. І. - Симон Петлюра як великий державник соборної України (2019)
Супрун-Яремко Н. О. - Яків Мишковський: "загадка" чи реальність? (2019)
Журавльова О. І. - Вплив європейських літераторів початку ХХ ст. на формування світогляду членів львівської літературної групи "Молода Муза" (2019)
Голдак T. В. - Źycie teatralne Ukraińców w Przemyślu w drugiej połowie XIX – pierszej połowie XX wieku (2019)
Мартинюк Я. М. - Соціальна сфера у діяльності територіального самоврядування на Волині (1921-1939 рр.) (2019)
Кендус О. З. - Українська національна свідомість у творчій спадщині представників кліру греко-католицької церкви – Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого (2019)
Зінкевич Р. Д. - Спроби українсько-польського порозуміння на Закерзонні у 1945-1947 рр. (2019)
Полянський О. А. - Таємниці вбивства Степана Бандери (2019)
Вовканич С. Й. - Національна ідея як матриця розбудови національної держави України (2019)
Горбачевський Т. С. - Мережа волонтерських організацій допомоги АТО (2014-2017 роки) (2019)
Аліман М. В. - Праці Бориса Мартоса про кооперацію та їх значення (2019)
Вісин В. В. - Нормативно-правова база розвитку споживчої кооперації в Україні на початку ХХ ст., Вісина Т. М. (2019)
Михальський Ю. В. - Формування ідеї українського інституціоналізму в національній кооперативній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття, Миронова М. І. (2019)
Оніпко Т. В. - Кооперативна книготоргівля: вітчизняний досвід 1920-х років (2019)
Прокіп А. В. - Українська кооперація на Холмщині та Підляшші у 20-40-х роках ХХ століття (2019)
Семів С. Р. - Еволюція та стратегічні засади розвитку Міжнародного кооперативного альянсу, Якубич Е. В. (2019)
Караманов О. В. - Педагогічна діяльність музейних закладів України в сучасних умовах: можливості виокремлення етапів (2019)
Лизанчук В. В. - Науково-педагогічна доброчесність Олександри Сербенської (штрихи до ювілейного портрета) (2019)
Надрага М. С. - Педагогічні бібліотеки Львова за часів Другої Речі Посполитої: огляд джерел (2019)
Панів А. М. - Меч із зображенням хреста на клинку з колекції Львівського історичного музею (2019)
Процак Т. З. - Кавказькі кинджали в музеї "Арсенал" (2019)
Федорова І. О. - Нові надходження Львівського історичного музею: матеріали про Іларіона Чолгана – письменника, драматурга, культурного діяча (2019)
Шикула Р. Р. - Використання елементів ігрової форми діяльності у природничому музеї (2019)
Шингельський М. Я. - Друкарська машинка датського паспорта директора Королівського інституту в Копенгагені Расмуса Маллінга Хансена в експозиції Львівського історичного музею (2019)
Кендус О. - Урочиста академія, присвячена 30-річчю відродження української греко-католицької церкви та 75-річчю відходу до вічності митрополита Андрея Шептицького (2019)
Содержание (2019)
Yerokhin А. L. - Information model for heat and mass transfer processes evaluation, Zatserklyanyi H. A., Babii A. S., Turuta O. P., Zolotukhin O. V. (2019)
Высоцкая Е. В. - Математическая модель процесса определения адаптационных возможностей ребенка с атопическим дерматитом, Клименко В. А., Порван А. П., Трубицин А. А., Довнарь А. И. (2019)
Михальов О. І. - Моделювання перетворювача топології Buck для системи управління нагрівачем у вакуумі, Зимогляд А. Ю., Гуда А. І. (2019)
Шергин В. Л. - Модель эластичной масштабно-инвариантной неориентированной сети, Лымаренко Д. В., Полиит М. Р. (2019)
Григор'єв О. В. - Особливості проведення добровільної і обов'язкової сертифікації gоліграфічних підприємств, Щербакова Ю. О. (2019)
Левикін В. М. - Розробка методу формування ефективного плану підвищення кваліфікації, Зибіна К. В. (2019)
Єрохін А. Л. - Інформаційна технологія оцінювання тепломасообмінного процесу, Зацеркляний Г. А. (2019)
Білова Т. Г. - Проектування розподіленої бази даних системи надання електронних адміністративних послуг (2019)
Малькова И. А. - Модели шаблонов поведения агентов мультиагентной системы Оценивания затрат на реализацию бизнес-процессов (2019)
Вовк А. В. - Метод повышения скорости загрузки сайтов, Кузнецова В. С. (2019)
Дядюн С. В. - Підвищення якості і ефективності функціонування систем водопостачання на основі удосконалення принципів їх проектування (2019)
Шеховцова В. І. - Зменшення впливу людських чинників як засіб підвищення якості експлуатації інформаційних управляючих систем (2019)
Каліта Н. І. - Математична модель адаптації інтелектуальної команди, Пономарьова С. В. (2019)
Реферати (2019)
Гуревич Р. С. - Професійна освіта: тенденції розвитку в ххі столітті, Опушко Н. Р., Поліщук А. С. (2018)
Волошина О. В. - Деонтологічна культура як складова професійної готовності вчителя, Андрєєва В. І. (2018)
Джеджула О. М. - Дуальна освіта як засіб соціалізації майбутнього фахівця (2018)
Дольнікова Л. В. - Інтеграція та систематизація змісту фундаментальних дисциплін у вищій школі, Стечкевич Л. К. (2018)
Клочко В. І. - Дослідження структури складових інформаційної компетентності із застосуванням методу Групування багатовимірних спостережень, Клочко О. В. (2018)
Козяр М. М. - Конкретно‐наукові підходи до формування професійної готовності рятувальників, Коваль І. С. (2018)
Коннова М. В. - Проблема розвитку корпоративної культури в контексті інноваційних перетворень в управлінні закладом освіти (2018)
Кордон Ю. В. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці висококваліфікованого медичного працівника, Костецька В. В., Керницька Г. С. (2018)
Пайкуш М. А. - Інтегративно‐синергетична парадигма у формуванні змісту природничонаукової та професійно‐практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Повстин О. В. - Критеріально‐діагностичний апарат вимірювання сформованості управлінської компетентності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Samokhval O. - Modernisation issues of germany`s system of vocational education and training: review and analysis (2018)
Столяренко О. В. - Дослідження особливостей формування гуманістичних цінностей сучасної молоді, Столяренко О. В. (2018)
Череп А. Д. - Експериментальне дослідження педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до викладання етики в закладах загальної середньої освіти (2018)
Штифурак В. Є. - Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань (2018)
Klymchuk A. - The peculiarities of the foreign language acquisition by children at pre‐operational stage of cognitive development (2018)
Петрова А. І. - Ідеї учнецентризму та вчителецентризму на уроці англійської мови в сучасній українській школі, Абрамович В. В. (2018)
Білик Т. С. - Виховний потенціал інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі (2018)
Доманюк О. М. - Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з сім’єю у формуванні доброзичливості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Єресько О. В. - Формування валеологічних цінностей дітей‐підлітків у процесі виховуючого навчання (2018)
Мазур К. В. - Організація патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору (2018)
Матяш О. І. - Формування здатності учнів до математичного моделювання в умовах позакласної роботи, Катеринюк Г. Д. (2018)
Наконечна Л. Й. - Компетентнісний підхід до діагностики навчальних досягнеь учнів основної школи з математики, Святецька Н. В. (2018)
Поливана А. С. - Особливості громадянського виховання майбутніх учителів (60‐ті роки – 70‐ті рр. ХХ ст.) (2018)
Рогульська О. О. - Сутність поняття "професійна діяльність майбутніх учителів іноземної мови" (2018)
Савчук З. С. - Деякі аспекти розвитку психологічної готовності вчителя до роботи в інклюзивному просторі (2018)
Сіваш Т. Д. - Використання інформаційних технологій у процесі літературно‐творчої діяльності молодших школярів, Осадчук С. Ю. (2018)
Рибак І. В. - Інноваційні технології навчання на уроках української мови в початкових класах, Шахіна І. Ю. (2018)
Штифурак В. С. - Психологічні умови формування адекватної самооцінки у молодших школярів, Гринькова Л. М., Гринькова О. Ю. (2018)
Галузяк В. М. - Психолого‐педагогічні характеристики процесу самовизначення в ранньому юнацькому віці, Давідчук А. О. (2018)
Богдадюк М. В. - Методологічні підходи до дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів (2018)
Dmitrenko N. Ye. - Problem‐based learning: implementation of pbl in teaching foreign language, Dolia I. V. (2018)
Каленський А. А. - Відкрите середовище професійної та фахової передвищої освіти: етичний аспект (2018)
Кізім С. С. - Компетентнісний підхід до підготовки кваліфікованих робітників у ЗПТО, Пампушко Т. В. (2018)
Ліщун О. Д. - Медійна компетентність на заняттях соціально‐реабілітаційних гуртків професійно‐технічних навчальних закладів (2018)
Стечкевич О. О. - Використання аудіовізуальних засобів навчання у професійно‐практичній підготовці майбутніх фахівців, Якимович Т. Д. (2018)
Сушенцева Л. Л. - Основні підходи до формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника в умовах соціального партнерства (2018)
Якимович О. Н. - Роль когнітивної інтеграції в експертних системах навчання, Бойко Н. І. (2018)
Бідюк Н. М. - Застосування освітньої платформи flexicare 50+ у процесі підвищення кваліфікації сестринського персоналу німеччини, Олеськова Г. Г. (2018)
Біліченко О. В. - Аналіз змісту компонентів професійної етики майбутніх медичних сестер (2018)
Чорна І. І. - Модель формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому закладі освіти (2018)
Жамардій В. О. - Загальні підходи до методики застосування фітнес‐технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2018)
Колеснік К. А. - Групова діяльність: дефінітивний аналіз (2018)
Кордонська А. В. - Національно‐патріотичне виховання студентської молоді, Дрючило О. А., Асмоловська Т. В., Галущак Л. Б. (2018)
Макогін О. В. - Педагогічні умови організації практики студентів‐будівельників у вищих закладах освіти (2018)
Сидоренко Ж. В. - Взаємозв’язок аутоагресивної поведінки особистості та психологічних особливостей міжособистісних стосунків в юнацькому віці, Побережна М. В. (2018)
Якімець Ю. М. - Науково‐методичне забезпечення формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі (2018)
Авраменко Н. О. - Експериментальне дослідження педагогічних умов формування готовності іноземних абітурієнтів ВМНЗ до оволодіння професійною термінологією (2018)
Безуглий А. І. - Інформаційно‐комунікаційні технології як інноваційний чинник удосконалення підготовки сучасного вчителя, Бойчук В. М., Уманець В. О. (2018)
Ачкан В. В. - Педагогічна практика як складова системи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності (2018)
Баглай О. І. - Інтегративні технології навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (2018)
Бєлкіна-Ковальчук О. В. - Роль критичного мислення в сучасній освіті (2018)
Галущак І. Є. - Формування правової компетентності майбутнього економіста засобами проектних технологій (2018)
Бідюк Д. Є. - Стандартизація професійної підготовки хореографів у британському досвіді (2018)
Бобрицька Г. С. - Формування навичок креативного мислення у майбутніх ІТ‐фахівців при вивченні елементів лінійної алгебри у курсі вищої математики, Коржова О. В. (2018)
Браніцька Т. Р. - Критерії та показники сформованості конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2018)
Бровчак Л. С. - Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2018)
Брилін Б. А. - Особливості розвитку естетичної культури майбутнього вчителя у процесі творчої діяльності, Бриліна В. Л. (2018)
Варава І. М. - Особливості науково‐дослідницької діяльності студентів як суб’єктів вищої освіти (2018)
Вовчаста Н. Я. - Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах, Ключковська І. М. (2018)
Воєвода А. Л. - Деякі аспекти досвіду з організації системи вступу до закладів вищої освіти ізраїлю (2018)
Вороновська Л. П. - Математична компетентність майбутніх інженерів (2018)
Гордійчук Г. Б. - Вплив екологічного моделювання на розвиток пізнавально‐дослідницької активності студентів‐екологів, Яценко Н. А. (2018)
Голюк О. А. - Реалізація права студентів на міжнародну академічну мобільність у практиці роботи закладів вищої педагогічної освіти, Лазаренко Н. І., Гурал–Пулроле Й., Кук Т. (2018)
Горбатюк Р. М. - Формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів‐енергетиків, Білан Н. М. (2018)
Гречановська О. В. - Використання ігрових форм при вивченні гуманітарних дисциплін в технічних ЗВО (2018)
Гуцол Л. М. - Модель самореалізації студентської молоді в процесі дозвіллєвої діяльності (2018)
Дембіцька С. В. - Формування педагогічної культури студентів машинобудівних спеціальностей в процесі самостійної роботи, Кобилянський О. В. (2018)
Добровольська Н. В. - Методика використання інформаційних технологій при розв’язанні оптимізаційних задач (2018)
Забавська Г. В. - Дидактический принцип опережающей мотивации в обучении математике будущих инженеров дорожной отрасли (2018)
Зубко В. С. - Професійна мобільність як один із чинників професійної успішності майбутніх психологів (2018)
Іванчук А. В. - Формуванння уявлень про організацію сучасного виробництва в майбутніх учителів технологій, Буга О. І. (2018)
Ігнатьєва І. Н. - Актуальні питання щодо процесу концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Маліновська Л. В., Стребкова Д. В. (2018)
Кадемія М. Ю. - Віртуальний університет третього покоління як модель реалізації навчання впродовж життя, Кобися А. П. (2018)
Козак Т. С. - Дизайн‐мислення як інтерактивний метод розкриття творчих здібностей у професійній освіті, Швець О. А. (2018)
Копняк К. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі навчання інформатики майбутніх економістів у вищій школі, Остапенко Т. А. (2018)
Кравчук О. М. - Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх вчителів математики при навчанні аналітичної геометрії (2018)
Крутій К. Л. - Підготовка майбутніх вихователів до запровадження технології "освітня подорож" як форми реалізації партнерської діяльності дитини і дорослого, Карук І. В. (2018)
Кухтяк О. Я. - Концептуальні засади науково‐методичного забезпечення підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Лутковська С. М. - Формування базових професійних компетенцій бакалаврів –завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю (2018)
Люльчак С. Ю. - Проектна діяльність студентів як пріоритетний напрям формування ключових компетенцій (2018)
Мисик О. С. - Організаційно‐педагогічні умови та модель формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі педагогічної практики (2018)
Михайленко Л. Ф. - Формування методичної компетентності у майбутніх вчителів математики під час проходження педагогічної практики в школі, Ковальчук М. Б. (2018)
Найко Д. А. - Оцінка якості закритих математичних тестів (2018)
Невмержицька О. В. - Самоосвітня діяльність майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства, Пагута М. В. (2018)
Омельчук М. А. - Обрунтування методики формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів на засадах симуляційного навчання (2018)
Осьмук Н. Г. - Методичні основи використання тестів у світлі компетентісного підходу, Швець О. Г. (2018)
Павлюк Б. В. - Експериментальна перевірка сформованості проектної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Панасюк Т. Ю. - Професійно – творча самореалізація концертмейстера у морально – патріотичному вихованні майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами музичного фольклору (2018)
Петрук В. В. - Деякі аспекти професійної етики соціального працівника (2018)
Підліснича Н. Г. - Модель формування професійно‐математичної компетентності майбутніх економістів (2018)
Подзигун О. А. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови для професійного спілкування, Петрова А. І., Ігнатова О. М. (2018)
Подорожний В. Г. - Психологічні особливості неформальної освіти людей похилого віку (2018)
Солтик О. О. - Проблема професійної надійності фахівця у науковому дискурсі (2018)
Струк А. В. - Проблема підготовки майбутніх вчителів початкової школи в теорії педагогіки вищої освіти (2018)
Терепа А. В. - Критерії та показники математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Tymkiv N. - Perspectives of human resource development in petroleum industry (2018)
Тютюн Л. А. - Використання пакетів прикладних програм у процесі професійної підготовки студентів фізико математичних спеціальностей, Соя О. М. (2018)
Фрицюк В. А. - Активізація самостійної навчально‐пізнавальної діяльності студентів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до професійного саморозвитку (2018)
Хлипавка Г. Г. - Визначення педагогічних умов формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту україни в процесі професійної підготовки (2018)
Холковська І. Л. - Особливості соціокультурного освітнього простору як чинника формування соціальної компетентності студентів, Московчук О. С. (2018)
Швець В. О. - Інклюзивна компетентність вчителя математики, Тітова О. В. (2018)
Шевчук О. Ф. - Вивчення впливу сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала студентів‐першокурсників (2018)
Шейко А. О. - Використання інноваційних технологій і методів при викладанні психології та педагогіки у вищій школі (2018)
Штепура А. П. - Програмне забезпечення дистанційного навчання англійської мови у закладах вищої освіти республіки польща (2018)
Горовий В. - Орієнтири наукового пошуку оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації (2020)
Horova S. - Library facilities and modern information society needs (2020)
Симоненко О. - Сучасна практика участі бібліотек у комунікації між владою та суспільством (2020)
Костенко Л. - Дуалізм наукометричних систем, Симоненко Т., Копанєва В. (2020)
Жабін О. - Альтернативні метрики наукової інформаційної сфери (2020)
Пестрецова О. - Досвід правового інформуваня в глобалізованому світі на прикладі публічних юридичних бібліотек США (2020)
Федорчук А. - Аналіз результатів моніторингу інституту президентства в ресурсах всесвітньої мережі (2020)
Польовик С. - Характерні риси сучасної України у світовому інформаційному просторі: азійський аспект (2020)
Желай О. - Модель Інформаційно-аналітичного сервісу бібліотеки у контексті підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення (2020)
Аулін О. - Контрольна функція бібліотечно-інформаційних центрів у соціальних комунікаціях з ісламськими об'єднаннями (2020)
Гах І. - Перспективи та розвиток мультимедійних технологій у бібліотечних мережах (2020)
Гриценко Н. - Бібліотека як об'єкт політичних комунікацій держави в контексті неоімперської політики Росії (2020)
Закіров М. - Мережева політична взаємодія в структурі соціальних комунікацій, Закірова С. (2020)
Струнгар В. - Еволюція інтернет-представництва інформаційно-аналітичних структур (2020)
Каращук О. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у сучасному світі як складова стратегічних комунікацій (2020)
Ворошилов О. - Стратегічні комунікації у контексті еволюції наукових бібліотек (2020)
Кулицький С. - Інституційний потенціал наукової бібліотеки для формування стратегічних комунікацій у сфері економіки (2020)
Тарасенко Н. - Комунікативні практики у віртуальному просторі: особливості застосування в діяльності сучасної бібліотеки (2020)
Дубас Т. - Науково-організаційне забезпечення видавничої діяльності в НАН України (1993-2019): нові тенденції, Кулаковська Т., Вакаренко О. (2020)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки: специфіка, функціонал, типологія (в контексті перспектив удосконалення бібліотечних мобільних сервісів (2020)
Половинчак Ю. - Особливості інформаційних обмінів у юридичній блогосфері, Олейніченко Н. (2020)
Потіха А. - Регіональні партійні засоби масової комунікації як інформаційне джерело дослідження специфіки діяльності місцевих осередків політичних партій (2020)
Медведєва В. - Протистояння негативній інформаційній агресії у вітчизняному інформаційному просторі (2020)
Беззуб Ю. - "Жіноче питання" в українському громадсько-політичному русі кінця XIX - початку XX ст. (за епістолярною спадщиною Лесі Українки) (2020)
Маленко Я. - Бібліотечні установи в інформаційному забезпеченні громад (2020)
Вакульчук О. - Багатотиражні газети України в системі радянської преси (1920 - початок 1930-х років) (2020)
Кашеварова Н. - Нацистська ідеологія і пропаганда на сторінках "Інформаційного бюлетеня" Служби Розенберґа під час Другої світової війни (2020)
Вихідні дані (2020)
Боровська Л. - Деструкція ідентичності як основа формування конформістської особистості (2020)
Ліпін М. - Давньогрецький поліс як простір розвитку мислення (2020)
Ванюшина О. - Аксіологічні орієнтири українців у контексті європейської інтеграції, Вербицька Л. (2020)
Крамар Т. - Природа індивідуального: історико-філософський вимір (2020)
Кошовий І. - Ідейні джерела тоталітаризму у філософії Платона (2020)
Кравченко А. - Екзистенція свободи особистості в парадигмі етосу власності (2020)
Boichenko M. - The ethical and economic conditions of human birth as a philosophical problem, Boichenko N., Shevchenko Z. (2020)
Бондаревич І. - Специфіка соціальних практик довірчих відносин у перехідних суспільствах (2020)
Доронін В. А. - Способи підвищення виходу садивного матеріалу міскантусу гігантського, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2018)
Цвей Я. П. - Забур’яненість пшениці озимої залежно від обробітку ґрунту і системи удобрення, Мирошниченко М. С., Левченко Л. М. (2018)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб коренеплодів цукрових буряків під час вегетації залежно від типів основного обробітку ґрунту (2018)
Саблук В. Т. - Збереження корисної ентомофауни за оптимізації використання інсектицидів, Грищенко О. М., Смірних В. М. (2018)
Саблук В. Т. - Шкідники верби енергетичної та заходи контролю їхньої чисельності, Сінченко В. М., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. (2018)
Шендрик К. М. - Сучасний фунгіцид Пропульс 250 SЕ для захисту сої проти комплексу фітопатогенів (2018)
Багатченко В. В. - Вплив густоти стояння рослин кукурудзи на насіннєву продуктивність батьківських компонентів гібридів Zea mays L., Таганцова М. М., Стефківська Ю. Л. (2018)
Каленська С. М. - Урожайність сорго зернового залежно від ширини міжрядь та системи удобрення, Найденко В. М. (2018)
Квак В. М. - Залежність площі листкової поверхні та маси рослин міскантусу від морфометричних показників, Ганженко О. М., Гументик М. Я., Цвігун Г. В. (2018)
Мажула О. С. - Довгострокове збереження насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на маргінальних землях України, Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. (2018)
Сторожик Л. І. - Формування продуктивності сорго цукрового в умовах Східного Лісостепу України (2018)
Хареба О. В. - Біоенергетична та економічна ефективність удосконалених елементів та нормативних технологій вирощування малопоширених культур (2018)
Губа І. І. - Кластеризація колекційних зразків жита озимого за кількістю квіток та іншими господарськоцінними ознаками, Стариченко В. М. (2018)
Білявська Л. Г. - Модель дуже скоростиглого сорту сої, Присяжнюк О. І. (2018)
Найденко В. В. - Продуктивність проса прутоподібного залежно від варіантів гербіцидного захисту посівів (2018)
Зінченко О. А. - Посівні якості насіння цукрових буряків, отриманих апозиготично в умовах безпилкового режиму (2018)
Різник В. М. - Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування сочевиці їстівної (2018)
Музика О. В. - Фотосинтетичні параметри гібридів сорго цукрового залежно від ширини міжрядь, норми висіву та обробки регулятором росту в умовах Центрального Лісостепу України (2018)
Сміх В. М. - Особливості захисту посівів нуту від бур’янів та економічна ефективність його вирощування (2018)
Роїк М. В. - Формування біометричних показників гібридів буряків цукрових залежно від мінерального удобрення та строків збирання, Кононюк Н. О. (2018)
Пилипенко Л. В. - Насіннєва продуктивність рослин перцю солодкого (Capsicum annuum L.) залежно від віку розсади, Шабетя О. М. (2019)
Левченко Л. М. - Залежність забур’яненості пшениці озимої від системи обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні (2019)
Цвей Я. П. - Вплив ланок сівозміни та системи удобрення на формування мікробного ценозу чорнозему вилугуваного, Іваніна Р. В., Гоголь Л. О. (2019)
Саблук В. Т. - Формування шкідливої і корисної ентомофауни в агроценозах за різних систем землеробства, Танчик С. П., Грищенко О. М., Омельянович Р. В. (2019)
Сторожик Л. І. - Ризогенез вівсу за впливу фітогормонів, Войтовська В. І., Зінченко О. А., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2019)
Димитров С. Г. - Мікоризоутворюючі препарати та їхній симбіоз із рослинами пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Саблук В. Т., Тищенко М. В., Смірних В. М. (2019)
Пашинська К. Л. - Енергетична ефективність вирощування сорго зернового за різних систем удобрення (2019)
Роїк М. В. - Особливості впливу елементів технології вирощування на фотосинтетичну активність посівів буряків цукрових, Кононюк Н. О. (2019)
Ткач О. В. - Особливості формування маси коренеплодів цикорію залежно від мінерального живлення (2019)
Цвей Я. П. - Продуктивність цукрового буряку та ячменю в короткоротаційних сівозмінах залежно від добрив та обробітку ґрунту, Мирошниченко М. С., Тищенко М. В. (2019)
Шаповаленко Р. М. - Вплив традиційних та біоадаптивних систем удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових (2019)
Копитко П. Г. - Вплив елементів агротехнології на параметри куща смородини, Кротик А. С., Любич В. В., Кононенко Л. М., Улянич І. Ф. (2019)
Карбівська У. М. - Нагромадження кореневої маси злакових трав та її вплив на показники балансу елементів живлення дерново-підзолистого ґрунту (2019)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби в умовах Прикарпаття, Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. (2019)
Шевчук Р. В. - Формування продуктивності енергетичних плантацій верби за різних рівнів родючості ґрунту в умовах Західного Полісся, Ровна Г. Ф., Фучило Я. Д., Зелінський Б. В. (2019)
Егоров Г. В. - Концепт сухогрузного многоцелевого судна проекта RSD32M типа "НАВИС" класса "Азовский пятитысячник", Тонюк В. И. (2019)
Егоров А. Г. - Учет модернизаций и выбытия флота отечественных речных круизных пассажирских судов при оценке перспектив речного круизного рынка (2019)
Кравчук В. С. - Розрахункова оцінка втомної міцності зміцнених зубів зубчастих коліс при згині, Немчук О. О., Лимаренко О. М. (2019)
Коноплёв А. В. - Определение предельных скоростей роста амплитуды напряжений при ускоренных испытаниях деталей машин на сопротивление усталости, Чередарчук Н. И., Галевский В. В., Кононова О. Н., Рожко Е. К., Сологуб В. О. (2019)
Коноплёв А. В. - Сравнительная косвенная оценка пределов выносливости деталей по результатам их испытаний с возрастающей нагрузкой, Греченко П. И., Чередарчук Н. И., Галевский В. В., Сологуб В. О., Рожко Е. К., Кононова О. Н. (2019)
Вассерман А. А. - Повышение начальной температуры пара для исключения его промежуточного перегрева (2019)
Кузнецов В. А. - Мониторинг технического состояния судовых малооборотных дизелей (2019)
Коскіна Ю. О. - Формалізація причинно-наслідкових зв'язків складових процесу виконання судном рейсу (2019)
Лапкін О. О. - Проблеми транспортної інфраструктури Одеси та пректи для їх вирішення (2019)
Федорова К. Ю. - Вода – найцінніший природний ресурс (2019)
Piterska V. M. - Mechanisms of customs formalities in the international transport system (2019)
Chernova L. S. - Benchmarking model based on genetic mechanisms in project management (2019)
Vityuk N. V. - Economic aspekts of interaction of individual and society in informative society, Mashin B. N. (2019)
Чернова Лд. С. - Розробка імітаційної моделі утворюваної цінності на ланцюзі Маркова для форсайт методології, Лук’янов Д. В., Гогунський В. Д., Чернова Лб. С. (2019)
Правила подання наукових статей до опублікування (2019)
Лупенко Ю. - Теоретичне забезпечення сучасних аграрних перетворень (2019)
Бородіна О. М. - Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем, Прокопа І. В., Киризюк С. В., Риковська О. В. (2019)
Андрійчук В. Г. - Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції, Ходзіцька К. Р. (2019)
Духницький Б. В. - Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України (2019)
Сатіна Г. М. - Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні, Мазур К. В. (2019)
Копитець Н. Г. - Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці, Волошин В. М. (2019)
Захарчук О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства (2019)
Трусова Н. В. - Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб’єктів агробізнесу, Танклевська Н. С. (2019)
Кирилов Ю. Є. - Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект, Грановська В. Г. (2019)
Melnyk L. H. - Bioplastics production for circular economy and sustainable development promotion, Kubatko O. V., Piven V. S., Kucherenko P. V., Ihnatchenko V. M. (2019)
Фурман І. В. - Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду, Пронько Л. М. (2019)
Самборська О. Ю. - Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Колесник Т. В. (2019)
Гонтарук Я. В. - Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі (2019)
Українці проти форсованого розпродажу їхньої землі (Відкритий лист Головам Світового Банку, мІжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку, 6 грудня 2019 р., м. Київ, Україна (2019)
Власов В. І. - Конвергенція у соціально-економічному просторі міжнародної інтеграції, Пугачов М. І. (2019)
Sostar M. - Effect of Europe strategy 2020 and national regional policies on smart cities development, Andrlic B., Popov O. (2019)
Анненков А. О. - Вдосконалення системи геодезичного моніторингу інженерних споруд (2019)
Бліхарський Я. З. - Дослідження методик моніторингу і моделювання корозійних процесів в залізобетонних елементах, Копійка Н. С. (2019)
Вегера П. І. - Методика розрахунку похилих перерізів залізобетонних балок без поперечного армування та з зовнішньою композитною арматурою, Вашкевич Р. В., Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2019)
Вигнанець М. М. - Властивості фібробетону при дії короткочасного та тривалого навантаження (2019)
Клименко Є. В. - Моделювання роботи пошкоджених залізобетонних балок в ПК ЛІРА-САПР, Антонюк Н. Р., Полянський К. В. (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичне визначення реактивних зусиль для криволінійних брусів із плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2019)
Неутов С. Ф. - Математическая модель фибробетона на основе эффективных жесткостных характеристик, Сурьянинов Н. Г. (2019)
Pavlikov A. M. - Сomparative analysis of numerical simulation results of work of biaxially bended reinforced concrete beams with experimental data, Harkava O. V., Hasenko A. V., Andriiets K. I. (2019)
Совгира В. В. - Развитие деструкций в неоднородно сжатом бетоне внецентренно нагруженных колонн, Мишутин А. В., Совгира В. Н. (2019)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальные исследования несущей способности железобетонной пустотной плиты перекрытия, Неутов С. Ф., Корнеева И. Б., Чучмай А. М. (2019)
Юрченко В. В. - Пошук оптимальних розмірів поперечного перерізу с-подібного холодногнутого профілю, що працює в умовах центрального стиску (2019)
Гузій С. Г. - Дослідження біологічної стійкості алюмосилікатних адгезивів для склеювання деревини (2019)
Мішутін А. В. - Міцність фібробетонів жорстких дорожніх покриттів у різному віці, Кінтя Л. (2019)
Plit A. D. - Сhange of the physical and mechanical characteristics of concrete depending on the dosage of surface additives, Zavoloka M. V., Shynkevych O. S. (2019)
Никитюк О. А. - Порівняльний аналіз вимог до систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці стандартів ISO 45001:2018 та ДСТУ OHSAS 18001:2010, Новіков В. М. (2019)
Гордієнко Т. Б. - Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності експертів у сфері освіти, Величко О. М., Габер А. А. (2019)
Кисельова О. І. - Роль віртуальної реальності у забезпеченні якості освітніх послуг закладів вищої освіти (2019)
Коломієць Л. В. - Дослідження напружено-деформованого стану нижньої щелепи методом граничних елементів, Оробей В. Ф., Лимаренко О. М., Яцинюк О. М. (2019)
Романов О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану причального контейнерного перевантажувача чисельним методом, Лимаренко О. М., Бажанова А. Ю. (2019)
Величко О. М. - Особливості застосування спіральної моделі для випробувань програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. (2019)
Мащенко В. А. - Інформаційно-вимірювальна система для визначення амплітуди резонансних коливань закріпленого полімерного стрижня на основі цифрової обробки та аналізу зображення, Кіндрат П. В. (2019)
Братченко Г. Д. - Вимірювання просторового положення блискучих точок цілі в інтерферометричній РЛС з ІСА за умов скошеного спостереження, Смаглюк Г. Г., Сеніва І. С., Орел Д. І. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Мазаракі Н. - Діяльність Органу вирішення спорів СОТ: подолання невідповідностей, Гончарова Ю. (2020)
Крегул Ю. - Україна та ЄС: інституційно-правове забезпечення транспарентності, Батрименко В., Костюченко Я. (2020)
Романадзе Л. - Еволюція цивільного судочинства та медіації: зарубіжний досвід (2020)
Гончаренко О. - Транснаціональне торгове право як форма нормативного саморегулювання (2020)
Тищенко Ю. - Зовнішньоекономічний договір і контракт: термінологічні аспекти (2020)
Ільченко Г. - Особливості спадкування за англійським правом (2020)
Мушенок В. - Державна підтримка розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності (2020)
Веселов М. - Захист прав неповнолітніх під час притягнення до адміністративної відповідальності (2020)
Бараш Є. Ю. - Соціально-правовий аналіз призначення тривалих термінів покарання як альтернативи довічному позбавленню волі, Самосьонок А. О. (2019)
Гриняк А. Б. - Компенсація моральної шкоди за порушення приватноправових зобов'зань, Пленюк М. Д. (2019)
Добрянський С. П. - Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Карагусов Ф. С. - Основи та перспективи впровадження інституту колективного (групового) позову в Республіці Казахстан, Бондарєв О. Б., Пак Є. А. (2019)
Новожилов В. С. - Застосування належної правової процедури як завдання кримінального провадження: до питання про сутність та практичне значення (2019)
Огнев'юк Г. З. - Правова визначеність та принцип недопустимості подвійної відповідальності: питання теорії і практики (2019)
Панкевич О. З. - Мультикультуралізм як політико-правовий концепт (2019)
Рабінович С. П. - Перегляд конституції і революційна установча влада: політико-правові стратегії легітимації змін до основного закону держави (2019)
Сатохіна Н. І. - Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії (2019)
Статівка А. М. - Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС (2019)
Trynova Y. O. - Relationship between natural law and bioethics (2019)
Шаренко С. Л. - Загальні підходи до характеристики структурних елементів компетенції слідчого судді в кримінальному провадженні (2019)
Шепітько М. В. - Автоматизація прийняття рішення суддею під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання (2019)
Єрмоленко В. М. - Рецензія на підручник з аграрного права, підготовлений колективом кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за редакцією доктора юридичних наук, професора А. М. Статівки. Харків: Право, 2019. 416 с, Гафурова О. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Švajlenka J. - Constructions based on wood as an ecological and energy-saving technology, Kozlovská M. (2019)
Harabinova S. - Importance of soil shear strength parameters for optimal design of the building foundation, Panulinova E., Kormaníkova E., Kotrasova K. (2019)
Major M. - Numerical analysis of the propagation of a disturbance in steel using the ANSYS program, Kosiń M. (2019)
Reznik P. - Progressive collapse of the special-type arch systems: modeling algorithm, Gaponova L., Grebenchuk S., Koreniev R. (2019)
Mitrofanov V. - The optimization strength theory of RC elements and solution of shear problem, Pinchuk N. (2019)
Shmukler V. - Comparative analysis of accounting dynamic earth pressure on retaining structures in regulatory documents, Kalmykov O., Khalife R., Stoliarevska K. (2019)
Венгрин І. - Дослідження сонячних колекторів, інтегрованих у конструкцію скляного фасаду будівлі/споруди: необхідність та особливості (2019)
Булат А. Ф. - Індивідуальний ризик: можлива уніфікація оцінки, Бунько Т. В., Ященко І. О., Кокоулін І. Є., Головко С. А. (2019)
Рубель А. А. - Исследование и разработка конструкций крепления канатно-профильных проводников в копре (2019)
Стефанович Л. И. - Анализ развития трещиноватости газонасыщенных ископаемых углей для разных условий разгрузки угольного пласта, Соболев В. В., Рудаков Д. В., Билан Н. В. (2019)
Молчанов А. Н. - Определение параметров фильтрации метана в угольных пластах, Венгеров И. Р., Дедич И. А., Пичка Т. В., Троицкий Г. А., Камчатный А. А. (2019)
Sofiiskyi K. K. - Mining and trigeneration of gases in mine takes and mines, Stasevich R. K., Hriadushchyi B. A., Savochenko R. O., Yurchenko R. O. (2019)
Луньова О. В. - Особливості формування техноекосистем вугільних родовищ та оцінка екологічних ризиків (2019)
Полушина М. В - Тяговая способность подъемной установки со шкивами трения и бобинным уравновешивающим устройством, Москалева Т. В. (2019)
Носаль Д. А. - Методика оценки руководителей угольной шахты в области охраны труда, Шевченко В. Г. (2019)
Мирошниченко В. В. - Инновационные подходы в организации работы по охране труда и промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (2019)
Круковская В. В. - Численное моделирование связанных процессов, происходящих при нагнетании упрочняющего состава в трещиноватый массив с помощью инъекционных анкеров, Круковский А. П. (2019)
Говоруха В. В. - Исследование бокового износа головки рельсов в криволинейных участках пути с особо малыми радиусами кривизны, Макаров Ю. А., Кизилов В. К., Собко Т. П., Семидетная Л. П. (2019)
Слащев А. И. - Иерархическая модель формализации нечеткого логического вывода для цифровых систем оценки устойчивости горных выработок, Слащев И. Н., Осенняя Н. В., Константинова И. Б. (2019)
Гріньов В. Г. - Технологічні аспекти спорудження виробок у складних гідрогеологічних умовах, Хорольський А. О., Виноградов Ю. О. (2019)
Васильев Л. М. - Аналитический метод расчета предела прочности на сжатие цилиндрических образцов горных пород при их усеченно-пирамидальной форме разрушения, Васильев Д. Л., Назаров А. Е., Малич Н. Г. (2019)
Минеев С. П. - Обоснование параметров камеры спасения подземных работников на шахте "Добропольская", Беликов И. Б., Могильченко А. Н., Чекмезов В. Н., Сергеев Ю. Н. (2019)
Мацук З. М. - Аналіз техногенного ризику лінійної частини магістральних газопроводів (2019)
Булат А. Ф. - Проблеми реструктуризації монопрофільних міст Придніпров'я, Бунько Т. В., Кокоулін І. Є., Папірник Р. Б. (2019)
Ларіонов Г. І. - Математичне моделювання взаємодії конвеєрної стрічки з жорстким барабаном без врахування тертя, Ларіонов М. Г. (2019)
Кирия Р. В. - Определение предельного угла наклона трубчатого ленточного конвейера, Жигула Т. И., Желязов Т. В. (2019)
Слащов І. М. - Ідентифікація факторів ризиків втрати стійкості гірничих виробок, Слащова О. А., Осінній В. Я., Сапунова І. О., Константинова І. Б. (2019)
Чеберячко С. І. - Дослідження ізоляційних властивостей півмаски респіратора, Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І., Столбченко О. В., Клімов Д. Г. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Yehorchenkov V. - Simulation of solar energy gain through natural iighting systems of complex geometry, Koval L., Sergeychuk O., Buravchenko V. (2019)
Zhelykh V. - Civil buildings heating system thermal renewal, Voznyak O., Kozak K., Dovbush O., Kasynets M. (2019)
Бігун І. В. - Особливості застосування напірних розподільних трубопроводів у різних технічних системах (2019)
Ткач Р. О. - Дослідження зчеплення скляних пластин між собою за дії статичного навантаження, Демчина Б. Г., Сурмай М. І., Вознюк Л. І., Нємєц Я. (2019)
Марущак У. Д. - Оптимізація параметрів світлопрозорих конструкцій, Позняк О. Р., Солтисік Р. А., Проць Є. (2019)
Zhelykh V. - Energy potential of crop waste in heat supply systems, Savchenko O., Furdas Y., Kozak K., Myroniuk K. (2019)
Demchyna B. - Conditions of existing residential buildings 50–60 years and mistakes of their construction, Vozniuk L., Surmai M. (2019)
Демчина Б. Г. - Дефекти міжповерхових стиків збірних залізобетонних колон багатоповерхових каркасних будівель, Гладишев Р. Д. (2019)
Байцар А. - Етнічні карти українських земель у працях українських та російських вчених (друга половина XIX ст.) (2019)
Белінська Л. - Анатоль Вахнянин – педагог-географ, композитор, громадський діяч, політик, Кукурудза С. (2019)
Бермес А. - Структурно-морфометричний аналіз території Кременецьких гір (частина 1) (2019)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Лисогора (Подільська височина), Волошин П., Томенюк О. (2019)
Бордун О. - Системна класифікація туризмознавства: наукові традиції та сучасні виклики, Романів П. (2019)
Влах М. - Геообразний світ мандрівної літератури Софії Яблонської: сучасна візія (2019)
Гаськевич В. - Темно-сірі опідзолені ґрунти Чижиківського пасма: проблеми деградації та охорони, Лемега Н., Віщур А. (2019)
Гаськевич О. - Неоднорідність ґрунтового покриву агроландшафтів Пасмового Побужжя (2019)
Головатий М. - Бальнеологічні ресурси малих курортів Львівської області (2019)
Дністрянська І. - Наукові дослідження географії сільських поселень України: еволюція методологічних підходів у контексті актуальних викликів (2019)
Дністрянська Н. - Краєзнавчо-туристичний потенціал карпатської топонімії, Дністрянський М. (2019)
Заваріка Г. - Механізм впровадження кластерної моделі постконфліктного розвитку туризму Луганської обл. (2019)
Zinko Yu. - Religious-pilgrim tourism in the west of Ukraine: main centres and shrines, Malska M., Hrynchyshyn T. (2019)
Ziółkowska-Weiss K. - Tourist activity of selected students of the Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy (Ukraine), Podliuk A. (2019)
Кіптач Ф. - Природні та штучно створені об’єкти поверхневих вод у користуванні лісогосподарських підприємств Львівської обл., Блажко Н. (2019)
Колтун О. - Англійсько-українська термінологія зсувів (2019)
Кривульченко А. - Олешківські піски як ієрархічно побудована природна система (2019)
Манько А. - Праліси як еколого-освітній і науково-пізнавальний об’єкт Українських Карпат, Войтків П., Наконечний Ю. (2019)
Машіка Г. - Суспільно-географічний підхід до оцінки атрактивності туристичного потенціалу Карпатського регіону (2019)
Mykhnovych A. - Influence on the environment of the flood protection measures on the Dnister River near Sambir (Lviv region) (2019)
Мкртчян О. - Моделювання кліматичних чинників висотної поясності рослинності Українських Карпат та її змін унаслідок глобального потепління (2019)
Монастирський В. - Сучасні тенденції та проблеми авіаперевезень у міжнародному туризмі України, Біланюк О. (2019)
Назарук М. - Стратегічна екологічна оцінка території як складова децентралізації (на прикладі Львівщини), Біланюк В. (2019)
Pandyak I. - Categorization of business subjects: modern approaches and trends in the world and in Ukraine (2019)
Паньків З. - Ортштейни дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів Прибескидського Передкарпаття, Калинич О. (2019)
Рожко І. - Фізико-географічна характеристика Лемківщини, Койнова І. (2019)
Смалійчук А. - Старовікові ліси та праліси Українських Карпат: геопросторова структура та перспективи збереження (2019)
Шевцова А. - Юридичні аспекти охорони палеолітичних пам’яток в Україні (2019)
Яцишин А. - Літологічна характеристика алювію руслової фації ранньоплейстоценової тераси пра-Стрию в розрізі Болехів, Хрипта О. (2019)
Богуцький А. - Нові книги відомого природодослідника Поділля, Томенюк О. (2019)
Богуцький А. - 20 українсько-польський науковий семінар "Кліматичні цикли плейстоцену в записі осадової секвенції Підляської низовини", Томенюк О. (2019)
Титул, зміст (2019)
Usychenko K. M. - The role of signaling pathways in immunopathogenesis of chronic viral hepatitis (2019)
Первак М. П. - Особливості максимальних електрошокових судом на тлі транскраніального впливу анодом і катодом постійного струму на мозочок у щурів (2019)
Потапов С. М. - Особливості ангіогенезу в герміногенних пухлинах яєчка, Плітень О. М., Галата Д. І., Кривошапка О. В. (2019)
Шоріков Є. І. - Асоціація носійства алельного поліморфізму гена АДФ-рецептора Р2RY12 T-744C у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу зі змінами функціональних властивостей тромбоцитів і протеолітичної активності плазми крові, Шорікова Д. В. (2019)
Соколик О. П. - Особливості нейропротективного впливу пептидних препаратів на пам'ять і здатність до навчання щурів при алкогольній енцефалопатії (2019)
Степанов Г. Ф. - Епігенетичні зміни ферментних білків у тканинах тварин після іонізуючого опромінення, Мардашко О. О., Костіна А. А. (2019)
Pasechnik O. V. - Application of a new apigel with ultraphonophoresis for prevention and treatment of complications in dental implantation, Kravchenko L. S. (2019)
Пац Н. В. - Уровень электромагнитного излучения в различных жилых помещениях областного центра Беларуси, Качук Д. Н., Чилеко Т. В. (2019)
Полуденко Г. О. - Поєднаний поліморфізм цитохромів CYP2С9 і CYP2С19 у хворих на туберкульоз та їхнє значення для вмісту рифампіцину в крові, Антоненко П. Б., Філюк В. В., Антоненко К. О. (2019)
Трегуб Т. В. - Лікування хворих з коморбідною патологією - гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом і хронічною залізодефіцитною анемією, Відавська Г. Г., Ржевська Ю. І. (2019)
Штанько В. А. - Статини. Перевага та необхідність, Андрух В. А. (2019)
Бондар В. М. - Генетичні предиктори ендотеліальної дисфункції та дисліпідемічні патерни у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і супровідним ожирінням, Чернишова К. С., Чернишова Г. О., Бондар К. В. (2019)
Martsenyuk V. - An approach for developing computer models of anatomical structures, Tsikorska I. (2019)
Байзак У. А. - Оценка эффективности механической, тепловой стимуляции биологически активных точек в комплексе с воздействием переменным магнитным полем в послеоперационном периоде, Приболовец О. А., Тулежанов Н. К., Байзакова Б. (2019)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2019)
Білоконенко Л. А. - Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості (2019)
Василенко Е. Н. - Гендерно обусловленный "язык вражды” в Беларуси: факторы и специфика (2019)
Гаманюк В. А. - Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі), Мішеніна Т. М. (2019)
Колоїз Ж. В. - Прийом різнопланової (кількапланової) актуалізації в афористичному тексті (2019)
Остроушко О. А. - Часова семантика минулого в сучасному кулінарному дискурсі (2019)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в медіакартині світу (2019)
Горбань А. Д. - Выделение композиционно-речевой формы "рассуждение” и текста-рассуждения как проблема современной лингвистики (2019)
Журба С. С. - "Гра в діалог”: авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ століття (2019)
Kniga Yu. M. - Syntactic language play in American humorous discourse (based on sitcom "Scrubs”) (2019)
Масляєва І. В. - Лінгвокультурна специфіка найменувань їжі в текстах сучасної жіночої мандрівної прози (2019)
Рингевич В. В. - Cемантическая структура лексикона Григория Печорина в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени” (2019)
Березовська-Савчук Н. А. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування, Цоуфал Л. С. (2019)
Єловська Ю. В. - Методика навчання читання англійською мовою з використанням автентичних текстів для студентів спеціальних факультетів (на матеріалі роману К. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і стара шафа”) (2019)
Малюга Н. М. - Забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах, Городецька В. А. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Білоусова Т. - Погляди Івана Огієнка на неологізацію мови та його роль у становленні української неології (2019)
Bodnarchuk T. - Die Rolle der Muttersprache bei dem Fremdsprachenerwerb (2019)
Дзюбак Н. - Мовні засоби вираження етикету в епістолярії митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (2019)
Діяконович І. - Деякі мовленнєві закономірності української, російської та англійської мов (2019)
Калинюк Т. - Deutsche Phraseologismen mit der national-kulturellen Komponente (auf Beispiel "die Frau") (2019)
Коваленко Н. - Словник Івана Огієнка як джерело діалектологічних досліджень, Коваленко Б. (2019)
Козак Р. - Типологічні та функціональні особливості синтаксичної експресивності порівнянь у мовотворчості Івана Огієнка (2019)
Крецька Ю. - Ideen der muttersprachlichen Pflichten von I. Ohijenko im Kontext der modernen Sprachsituation in der Ukraine (2019)
Ладиняк Н. - Лексикографічна діяльність Івана Огієнка в контексті сучасних мовознавчих студій (2019)
Лисенко Н. - Світова символістська традиція та архетипна модель світу як детермінанти образу степу в поетичному ідіостилі Т. Осьмачки, Сінна Л. (2019)
Личук М. - Синсемантичні ядерні компоненти в структурі семантико-синтаксичної єдності нечленованих словосполучень (2019)
Марчук Л. - Роль Івана Огієнка в становленні української літературної мови в Україні (таблиця милозвучности української мови 1923 року) (2019)
Мітроусова Т. - Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур (2019)
Мозолюк О. - Словосполучення зі значенням прямого часу в історичній драмі "Розп’ятий Мазепа" Івана Огієнка (2019)
Монастирська Р. - Гендерний аспект лінгвістичних студій І. Огієнка, Сірант А. (2019)
Никитюк С. - Лінгістичні студії Івана Огієнка (2019)
Поплавська Л. - Прикметники-композити в романі "Софія" Лесі Романчук (2019)
Сукаленко Т. - Вербальна репрезентація лінгвокультурного типажу "панна" в художньому дискурсі (2019)
Тимкова В. - Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) (2019)
Федькова І. - Синоніми як засіб увиразнення художнього мовлення (на матеріалі роману "Ініціація" Люко Дашвар) (2019)
Фоміна Г. В. - Відображення питання "гендеру" у діяльності Івана Огієнка, Литвинюк О. М. (2019)
Фрасинюк Н. - Концепт щастя у філософській містерії Івана Огієнка "До щастя" (2019)
Shmyrko O. - Berucksichtigung der deutschen Entlehnungen in Ukrainisch in den sprachwissenschaftlichen Werken von I. Ohijenko (2019)
Шутак Л. - Когнітивне термінознавство як відображення антропологічних процесів пізнання та комунікації, Навчук Г. (2019)
Юносова В. - Варіантні родові форми запозичених іменників у наукових студіях Івана Огієнка (на матеріалі "Українського стилістичного словника") (2019)
Яремчук І. М. - Внесок Івана Огієнка в розвиток української літературної мови (2019)
Гавадзин О. - Українознавчі студії Івана Огієнка (2019)
Гудима Н. - Мовленнєва майстерність учителя початкової школи у світлі ідей Івана Огієнка та в умовах НУШ (2019)
Дорож І. - Реалізація принципу дитиноцентризму в педагогічних ідеях Івана Огієнка, Ковальчук А. (2019)
Ковальчук О. - Гуманістичні ідеї виховання особистості в поглядах І. Огієнка (2019)
Кучинська І. - Національно-патріотичне та громадянське формування молоді у педагогічній спадщині Івана Огієнка (2019)
Мартіна О. - Культура мовлення молодших школярів як показник загальної культури особистості (на основі мовної спадщини Івана Огієнка) (2019)
Мєлєкєсцева Н. - Ідеї Івана Огієнка в сучасній практиці мовної підготовки вчителя початкових класів (2019)
Московчук Л. - Педагогічні умови ефективної організації патріотичного виховання здобувачів початкової освіти у контексті ідей Івана Огієнка та освітніх інновацій (2019)
Насмінчук Г. - Сакральна основа роману "Любов і гріх Марії Магдалини" Галини Тарасюк (2019)
Нога Г. - Релігійний контекст у розвитку української культури і науки: від Петра Могили до Івана Огієнка (2019)
Олинець Т. - Сімейне виховання в контексті педагогічних ідей Івана Огієнка та сучасному освітньому просторі України та США (2019)
Пентилюк М. - Соціально-педагогічні вимоги до виховання мовної особистості підлітка, Гайдаєнко І. (2019)
Третяк Н. - Національно-патріотичне виховання молодших школярів у контексті наукової спадщини І. Огієнка (2019)
Франчук Т. - Проблеми управління розвитком громадянської освіти через призму засадничих позицій Івана Огієнка, Іванюк І. (2019)
Шулик П. - Давньоєврейські переклади Священного Писання (2019)
Громик Л. - Іван Огієнко як дослідник історії української церкви у персоналіях (на матеріалі праці "Преподобний Іов Почаївський") (2019)
Загоруйко Н. - Публіцистичний дискурс епістолярію Івана Світличного (2019)
Зданюк Т. - Literarische Übersetzung als interkulturelles Interaktionsmittel (2019)
Каспіч Г. - Мотивні коди митця та мистецтва у драматичних творах Валерія Герасимчука (2019)
Kruk A. - Fate phenomenon in Ivan Ohiienko’s philosophy (2019)
Лаврова А. - Громадянська війна в Україні очима Михайла Булгакова (2019)
Меленчук О. - З історії шевченкознавства на Північній Буковині у міжвоєнний період: національно-політичний аспект (2019)
Починок Л. - Життєва філософія як засіб самовикриття героя (2019)
Райбедюк Г. - Феномен пасіонарності Івана Огієнка та Василя Стуса: типологічні аспекти (2019)
Рева Л. - К. Широцький як представник української культури. Його "Церковні стародруки" в часописі "Книгар" (2019)
Хохель Д. - Реалізація ідеї безперервності культурної традиції у творенні авторського міфу в оповіданні Урсули Вернон "Дружини-джакалопи" (2019)
Бернадська Н. - Інтелектуальний роман у творчості Ольги Мак (2019)
Джурбій Т. - Художньо-біографічна проза Миколи Мачківського (2019)
Кутова С. - Художнє втілення образів людей з особливими потребами та їхньої інтеграції в суспільство у прозі О. Радушинської (2019)
Нікітова І. - Моделювання морально-етичної проблематики у творчості Віталія Мацька, Швець Т. (2019)
Олійник Л. - Художній світ поезії Герася Соколенка (2019)
Рарицький О. - Творчість Івана Прокоф’єва: інтертекстуальний аспект (2019)
Тимченко А. - Звукопис казок Володимира Свідзінського (2019)
Марчук Л. - Категорія оцінки в сучасній українській мові (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Копилов C. - 100-річчю від дня заснування Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка присвячується (2018)
Білоусова Т. П. - Підвищення культури наукового мовлення у вищому навчальному закладі крізь призму поглядів Івана Огієнка (2018)
Боднарчук Т. В. - Роль рідної мови у формуванні білінгвальної особистості (2018)
Вітюк В. В. - Роль Івана Огієнка в історії розвитку українського правопису (2018)
Галайбіда О. В. - Мовленнєвий уплив проповідей Івана Огієнка (2018)
Дзюбак Н. М. - Оказіоналізми як засоби увиразнення авторського мовлення митрополита Іларіона (2018)
Діяконович І. М. - Український мовний важіль Івана Огієнка у палітрі філософів мови (2018)
Зданюк Т. В. - Ivan Ohijenkos Besinnen uber die ukrainische Literatursprache (2018)
Казимір В. О. - Поліпарадигмальність сучасної лінгвістичної науки у працях І. Огієнка (2018)
Казимір І. С. - Феномени інтертекстуальності та прецедентності на матеріалі ептонімів В. Шекспіра (2018)
Калинюк Т. В. - Національно-культурна семантика фразеологічних одиниць крізь призму взаємозв’язку мови та культури (2018)
Коваленко Н. Д. - Пасивна лексика в сучасних діалектних словниках і текстах, Коваленко Б. О. (2018)
Козак Р. В. - Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка (2018)
Комінярська І. М. - Проспекція глаголиці та кирилиці Івана Огієнка (2018)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Іван Огієнко – дослідник літературної мови Галичини (2018)
Кропивко І. В. - Етнолокалістські мовні дискурси в сучасній художній літературі України та Польщі (2018)
Литвинюк О. М. - Роль англійської та німецької мов для українських науковців, Фоміна Г. В. (2018)
Мартіна О. В. - Комунікативні умови формування мовної особистості учнів початкових класів (на основі педагогічних ідей Івана Огієнка) (2018)
Марчук Л. М. - Поняття фемінності (за Іваном Огієнком) та становлення фемінітивів у сучасній українській мові (2018)
Мєлєкєсцева Н. В. - Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов’язків Івана Огієнка (2018)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка (2018)
Монастирська Р. І. - І. Огієнко про культурно-освітній вплив України на Московію в XVII столітті (2018)
Огар А. О. - Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка (2018)
Пентилюк М. І. - Культуромовний підхід до виховання особистості в контексті наукової спадщини І. Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2018)
Сірант А. М. - Мовні засоби творення образу Богдана Хмельницького в історичній поемі І. Огієнка "Недоспівана пісня" (2018)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "пані" в українському художньому дискурсі ХІХ ст. (2018)
Тимкова В. А. - Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка (2018)
Федькова І. А. - Перифрази у "Філософських містеріях" митрополита Іларіона, Беркещук І. С. (2018)
Шмирко О. С. - Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) (2018)
Яремчук І. М. - Лінгвістичні особливості спадщини Івана Огієнка (2018)
Волковинська І. В. - Епітетний комплекс як носій символічних значень у поемі І. Огієнка "На Голготі" (2018)
Громик Л. І. - "Буття на чужині": Іван Огієнко про національну свідомість української еміграції (2018)
Загоруйко Н. А. - Публіцистичний дискурс епістолярної спадщини Івана Огієнка (2018)
Кирильчук О. М. - Українська еміграційна мазепіана 1950-60-х років (2018)
Мітроусова Т. В. - І. Огієнко і видатні постаті XX століття (2018)
Набитович І. Й. - Ведута Парижа та французький імпресіонізм у літературному доробку Дарії Віконської (2018)
Никитюк С. І. - Етнокультурний пласт Івана Огієнка (2018)
Нога Г. М. - Етика як повсякденна практика: виховні ідеали Григорія Сковороди у його епістолярії (2018)
Почапська О. І. - Освітні ідеали Івана Огієнка та радянська студентська періодика: інформаційний вакуум як стратегічна домінанта радянської пропаганди (на матеріалі аналізу газети Кам’янець-Подільського державного університету "Радянський студент") (2018)
Починок Л. І. - Мотив духовного заповіту у творчому просторі Ольги Кобилянської (2018)
Райбедюк Г. Б. - Націософські ідеї Івана Огієнка в науково-художньому дискурсі Ірини Калинець (2018)
Ромас Л. М. - Художнє осмислення внеску братів Розумовських у розбудову державності та питання впливу української культури на московську (на матеріалі роману Ю. Мушкетика "Останній гетьман") (2018)
Свідер І. А. - До проблеми вивчення речового образу на ранньому етапі становлення літератури (2018)
Хохель Д. Ю. - "Уріж та його духи" Галини Пагутяк у світлі ідей Івана Огієнка (2018)
Янковська Ж. О. - Історико-релігійна монографія Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" в контексті поступування народознавчої науки (2018)
Джурбій Т. О. - Байкарські традиції Поділля: типологічні особливості (2018)
Добринчук О. О. - Мова як засіб патріотичного виховання (на матеріалі казки подільського письменника Миколи Магери "Казка про хоробрих з найхоробріших") (2018)
Лаврусевич Н. О. - "Непишна квітка рідного Поділля…". Подільські топоси в поезії Наталії Кащук (2018)
Немченко І. В. - Художня модель степу в творчості поета-подолянина Василя Загороднюка (2018)
Павлова А. К. - Іманентне і трансцендентне як аспекти однієї ідеї у поетичній творчості Оксани Шалак (2018)
Тимченко А. О. - Фоніка поезії Володимира Свідзінського (2018)
Гудима Н. В. - Комунікативна компетентність учителя початкової школи як один із чинників його успішної професійної діяльності (2018)
Гурський В. А. - Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М. Пирогова на Поділлі (2018)
Кучинська І. О. - Виховання громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка (2018)
Олинець Т. В. - Педагогіка партнерства у концепції НУШ та у світлі ідей Івана Огієнка (2018)
Поліщук С. В. - Духовне виховання студентської і учнівської молоді у творчій спадщині Івана Огієнка (2018)
Рева Л. Г. - Іван Іванович Огієнко, його роль в українській культурі (2018)
Романчук С. М. - Духовна прірва молодого покоління: ретроспективний погляд Івана Огієнка, Мичак Н. Г. (2018)
Третяк Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розв’язання дидактичних проблем (на основі педагогічних ідей І. Огієнка) (2018)
Франчук Т. Й. - Ідеї фундаторів Кам’янець-Подільського університету через призму сучасної освітньої стратегії розвитку (2018)
Крецька Ю. А. - I. Ohijenko – Fundator und Rektor der Kamjanez'-Podilsker Universit?t (2018)
Насмінчук Г. Й. - У руслі традицій Івана Огієнка: здобутки і перспективи кафедри історії української літератури та компаративістики, Рарицький О. А. (2018)
Урсу Н. О. - Десять мовних заповідей Івана Огієнка (2018)
Кеба О. В. - Сакральний текст навіки-віків (2018)
Кульбабська О. В. - Лексикографічний порадник з проблем валентно зумовленого керування дієслів сучасної української мови (2018)
Степаненко М. І. - Комунікація як лінгвопсихоментальний процес (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Яворська Т. І. - Оцінка рівня спеціалізації сільськогосподарського виробництва (2019)
Гавриленко О. В. - Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств (2019)
Мостова А. Д. - Механізми інтервенцій у забезпеченні продовольчої безпеки держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Морозов В. І. - Стан і трансформація сучасного маркетингу в його віртуально-електронному форматі (2019)
Насібова О. В. - Сутність фінансового планування розвитку підприємства, Манік В. О. (2019)
Пустовгар С. А. - Управління ризиками кредитного портфелю банку на основі аналізу альтернатив їх мінімізації, Коваленко Д. М. (2019)
Богданович О. А. - Оптимізація галузевої структури виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Рижикова Н. І. - Особливості державного регулювання інноваційно-орієнтованого інвестиційного бізнесу в Україні (2019)
Кравченко Ю. М. - Екологічна безпечність та якість сільськогосподарської продукції та її конкурентоспроможність в умовах міжнародної інтеграції, Антощенкова В. В. (2019)
Бондар Н. О. - "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад, Тодріна І. В. (2019)
Крутько М. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку підприємств АПК, Рижик І. О., Пантус О. С. (2019)
Бабан Т. О. - Експортний потенціал малих суб’єктів господарювання аграрної сфери (2019)
Кравченко О. М. - Механізм формування цінового ланцюга на тваринницьку продукцію в сучасних умовах розвитку України (2019)
Павленко Н. В. - Неформальна зайнятість населення України (2019)
Сєвідова І. О. - Особливості організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності маркетингової діяльності аграрних підприємств, Плигун С. В. (2019)
Романюк І. А. - Формування маркетингової стратегії підприємств галузі туризму (2019)
Бобловський О. Ю. - Обґрунтування стратегії управління персоналом в публічних установах, Падалка В. М. (2019)
Маренич Т. Г. - Напрями вдосконалення управління витратами в аграрних підприємствах (2019)
Kuskova S. V. - Principles of office development management, Zaika S. О., Gridin О. V. (2019)
Ніценко В. С. - Проблеми та напрями оптимізації витрат виробництва свинини (2019)
Квятко Т. М. - Роль сучасних теорій конкуренції у економічній науці (2019)
Сьомич М. І. - Науково-методологічні положення концепції організаційно-правової безпеки підприємства (2019)
Могильницька А. М. - Прийняття та реалізація управлінських рішень в діяльності керівника аграрного підприємства, Дідковська М. А. (2019)
Мандич О. В. - Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства (2019)
Богомолова К. С. - Протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Краля В. Г., Пащенко А. Д. (2019)
Лізут Р. А. - Загальні та деталізовані стратегії управління організаційно-економічною безпекою підприємств (2019)
Гацько А. Ф. - Формування стратегії розвитку малого міста, Сагачко Ю. М., Скляр Д. А. (2019)
Омельченко Г. Ю. - Інвестиційна привабливість підприємств туристичної сфери (2019)
Потишняк О. М. - Роль публічно-приватного партнерства у фінансуванні інфраструктурних проєктів, Міненко С. І., Ракчєєв І. Ю. (2019)
Бабко Н. М. - Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств, Калініченко С. М., Микитась А. В., Харчевнікова Л. С. (2019)
Нестерчук Ю. О. - Вплив факторів економічної глобалізації на продовольчу безпеку домогосподарств країни (2019)
Швець О. В. - Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст (2019)
Смолій Л. В. - Система державних інструментів захисту продовольчої незалежності країни в умовах глобалізації (2019)
Турленко Н. В. - Концептуальні засади забезпечення стабільності та подолання територіальних диспропорцій розвитку регіональної агросфери, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2019)
Завгородній А. В. - Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності українського Причорномор’я (2019)
Воронюк Т. А. - Кав'ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства (2019)
Довгаль О. В. - Розвиток галузі скотарства в сільськогосподарському секторі виробництва Миколаївської області, Лагодієнко Н. В. (2019)
Ільченко С. В. - Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних тенденцій регіону, Машканцева С. О. (2019)
Клочан І. В. - Оцінка якості інвестиційної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Потриваєва І. А. (2019)
Ярова Н. В. - Логістичний менеджмент як інструмент ефективного управління транспортною системою підприємств регіону, Омельчук К. С. (2019)
Прокопенко О. В. - Особливості функціонування аграрних підприємств через використання систем менеджменту (2019)
Ганжуренко І. В. - Трансформація механізмів та систем менеджменту маркетингово-збутової та логістичної діяльності аграрних підприємств та об'єднань (2019)
Маркіна І. А. - Організаційній засади створення віртуальної платформи "забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери" на засадах інтелектуального краудсорсингу, Дячков Д. В. (2019)
Провотар О. І. - Нечіткі ймовірності нечітких подій, Провотар О. О. (2020)
Хиленко В. В. - Применение блокчейн-технологий для повышения качества АСУ сложных динамических систем (2020)
Литвиненко А. Е. - Алгоритмы вывода решений на основе унифицированных логических моделей управления (2020)
Горбулін В. П. - Оптимізація маршрутів команди БПЛА за наявності альтернативних та динамічних депо, Гуляницький Л. Ф., Сергієнко І. В. (2020)
Власенко Л. А. - О стохастическом оптимальном управлении дескрипторной системой, Руткас А. Г., Семенец В. В., Чикрий А. А. (2020)
Бородіна О. М. - Математичне моделювання диверсифікації сільськогосподарських культур в Україні: наукові підходи та емпіричні результати, Киризюк С. В., Фраєр О. В., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю., Кнoпов П. С., Горбачук В. М. (2020)
Краснитский С. М. - О теоремах бакстеровского типа для обобщенных гауссовских случайных процессов с независимыми значениями, Курченко А. А. (2020)
Шило В. П. - Генетичні алгоритми турнірного витиснення з гаусовою мутацією, Глибовець М. М., Гулаєва Н. М., Нікіщіхіна К. В. (2020)
Норкин В. И. - Обобщенные градиенты в задачах динамической оптимизации, оптимального управления и машинного обучения (2020)
Стоян Ю. Г. - Багатоетапний підхід до розв’язання оптимізаційної задачі пакування неопуклих багатогранників, Чугай А. М. (2020)
Горбійчук М. І. - Оптимальний розподіл проходок за глибиною свердловини в умовах невизначеності, Лазорів О. Т., Заячук Я. І. (2020)
Донец Г. А. - Метод решения задачи условной оптимизации с квадратичной функцией цели на множестве перестановок, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2020)
Потьомкін М. М. - Система підтримки прийняття рішень для розв’язання багатокритерійних задач під час дослідження складних систем, Дублян О. В., Хомчак Р. Б. (2020)
Шаташвили А. Д. - Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных, Дидманидзе И. Ш., Кахиани Г. А. (2020)
Лукашів Т. О. - Про необхідні та достатні умови стійкості в середньому квадратичному лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь у частинних похідних під дією зовнішних збурень типу випадкових величин, Юрченко І. В., Ясинський В. К. (2020)
Поліщук О. Д. - Про уразливість складних мережевих структур та систем (2020)
Игнатенко С. М. - Оценки стойкости симметричной шифрсистемы Ring-LWE относительно атаки с выбранным открытым текстом (2020)
Соловьев В. И. - Обоснование принципиальной возможности применения нейронных сетей глубокого обучения для построения системы выявления следов цифровой обработки фонограмм, Рыбальский О. В., Журавель В. В. (2020)
Гнатів Л. О. - Цілочислові модифіковані синусні перетворення. Метод побудови і роздільні направлені адаптивні перетворення для intra-прогнозування в кодуванні зображень/відео (2020)
Гладун О. В. - Підліток у соціальному просторі (з досвіду сталого розвитку позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого профілю) (2017)
Онофрійчук Л. М. - Педагогічний аспект дитячого музичного театру в історичному контексті (2017)
Федчишина Т. Л. - Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу (2017)
Фурман О. Д. - Інклюзивна освіта: створення комфортного середовища для дітей із різними стартовими можливостями (2017)
Гордійчук Г. Б. - Використання методів інтерактивного навчання у закладах професійної освіти, Кирильчук С. М. (2017)
Зельман Л. Н. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників сфери обслуговування в нових соціально-економічних умовах (2017)
Кобися В. М. - Використання інформаційних технологій у професійній освіті, Лиса А. І. (2017)
Черненко Я. І. - Реалізація компетентнісного підходу під час навчання математики учнів ПТНЗ (2017)
Ілясова Ю. С. - Аналіз закордонного досвіду підготовки медичних молодших спеціалістів (2017)
Караманова З. А. - Урахування психолого-педагогічних особливостей діяльності та особистості студентів машинобудівного коледжу в процесі навчання математики (2017)
Авраменко Н. О. - Педагогічні аспекти навчання професійної термінології іноземних абітурієнтів у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Балендр А. В. - Методика розробки навчального курсу за галузевою рамкою кваліфікацій для підготовки прикордонників країн ЄС (2017)
Безлюдна В. В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Безносюк Н. С. - Хімічна компонента у змісті професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2017)
Білозерська Г. О. - Педагогічні та музично-естетичні вимоги до формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Благий О. С. - Формування медико-фізіологічної складової змісту професійного навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Блажко О. А. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя хімії, Блажко А. В. (2017)
Бойчук В. М. - Застосування комп’ютерно орієнтованих технологій у художньо-графічній підготовці майбутніх учителів (2017)
Бондар Н. Д. - Формування позитивної мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови засобами дистанційних технологій, Бірецька Л. С. (2017)
Бурдейна Л. І. - Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у ВНЗ аграрного профілю (2017)
Вакалюк Т. А. - Аналіз вітчизняного досвіду використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи (2017)
Вовчаста Н. Я. - Формування іншомовної професійної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту: результати експерименту (2017)
Вотякова Л. А. - Про метод побудови диференціальних рівнянь, які є одночасно однорідними і в повних диференціалах, Руда О. Г. (2017)
Вотякова Л. А. - Постановка комплексних задач, Шмулян Я. В (2017)
Габрійчук Л. Е. - Використання мультимедійних засобів у процесі викладання іноземних мов, Тульчак Л. В. (2017)
Горбатюк Р. М. - Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності, Потапчук О. І. (2017)
Жовнич О. В. - Система вправ для формування компетентності професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів (2017)
Зузяк Т. П. - Основні закономірності та тенденції розвитку педагогічної освіти на поділлі в кінці XVII – початку XX ст. (2017)
Іванчук А. В. - Елементи машинознавства як засіб формування технічного світогляду вчителів технологій (2017)
Кадемія М. Ю. - Інтенсифікація навчального процесу засобами інтерактивного навчання, Дідух Л. І. (2017)
Кириленко Н. М. - Формування комунікативної культури вчителя іноземної мови за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, Кириленко В. В. (2017)
Костиря І. В. - Теоретичні аспекти формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Компанець Н. - Використання інформаційно-комунікативних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів (2017)
Коношевський Л. Л. - Використання ІКТ у навчальному процесі як засобу підвищення доступності та якості освітніх послуг, Коношевський О. Л. (2017)
Крижановський А. І. - Теоретичний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу (2017)
Кучерак І. В. - Культурологічна парадигма вищої освіти: європейські стандарти розвитку (2017)
Мартиненко І. О. - Ідеї акторської театральної майстерності у професійній діяльності вчителя (2017)
Найко Д. А. - Особливості побудови тестових завдань з математичних дисциплін (2017)
Папушина В. А. - Вивчення стану сформованості естетичної культури студентства в процесі навчання літератури (2017)
Уманець В. О. - Можливості застосування інноваційних методик у навчальному процесі ВНЗ, Покаместова Н. Д. (2017)
Поливана А. С. - Огляд провідних тенденції виховання громадянської культури майбутніх учителів на початку XXI ст. (2017)
Скорюкова Я. Г. - Особливості використання системи e-learning server 3000 у процесі вивчення графічних дисциплін, Собчук Н. В., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. (2017)
Тарасенко Г. С. - Моніторинг художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у контексті усвідомлення ними аксіологічних домінант виховної діяльності (2017)
Ткаченко В. В. - Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни "соціологія" (2017)
Цюприк А. Я. - Теоретичні засади самостійної роботи студентів у контексті діяльнісного підходу (2017)
Шахіна І. Ю. - Особливості використання соціальних мереж у навчальному процесі та професійній діяльності педагога, Медведєв Р. П. (2017)
Шевчук О. Ф. - Наскрізний електронний посібник фахового спрямування: переваги та особливості (2017)
Швець О. А. - Аспекти дизайн-освіти у Фінляндії, Макар З. Ю. (2017)
Яровенко А. Г. - Об'єктно зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів (2017)
Zarichna O. - Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines, Melnyk L., Litvinova A. (2017)
Дзигаленко Л. М. - Дефініція поняття "фахова компетентність" учителя технологій у науково-педагогічній літературі (2017)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика і лікування первинного вибіркового дефіциту специфічних антитіл у людей (2019)
Наумова О. О. - Сенсибілізація до пилку дерев з точки зору молекулярної алергодіагностики, Гогунська І. В., Забродська Л. В. (2019)
Ткачова Т. М. - Складний шлях діагностики екзогенного алергічного альвеоліту у дітей, Охотнікова О. М., Попова Н. О. (2019)
Клещевой боррелиоз (2019)
Ильченко С. И. - Эффективность применения респираторного пробиотика Streptococcus salivarius K12 для коррекции дисбиотических нарушений ротовой полости у детей с ювенильным ревматоидным артритом, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г. (2019)
Климова Е. М. - Спектр антигенных мишеней антинуклеарных антител при определенных клинических фенотипах аутоиммунной миастении и склеродермии, Дроздова Л. А. (2019)
Wollenberg A. - Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum), Girolomoni G., Simon D., Barbarot S., Bieber T., Christen-Zaech S., Deleuran M., Fink-Wagner A., Gieler U., Lau S. (2019)
Сучасні питання алергології м. Дніпро, 2–3 квітня 2019 р. (2019)
Передплата (2019)
Малій О. Г. - Оцінювання фінансового і ресурсного потенціалу за фінансовими показниками (на прикладі підприємства авіабудування) (2019)
Гавриленко О. В. - Тенденції ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції аграрних підприємств (2019)
Remynyak I. - Formation and development of professional competences of medical workers, Semenenko A., Semenenko N. (2019)
Насібова О. В. - Методичні підходи фінансового аналізу підприємства, Шипенко А. А. (2019)
Антощенкова В. В. - Управління матеріальними потоками та формування сировинної зони в молокопродуктовому секторі (2019)
Дузькрятченко В. В. - Механізми та системи управління розвитком виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2019)
Романюк І. А. - Основні напрями державної підтримки надання послуг сільського зеленого туризму аграрними підприємствами (2019)
Сєвідова І. О. - Сучасні аспекти розвитку маркетингової діяльності підприємств аграрної галузі (2019)
Лозинська Т. М. - Вдосконалення мотиваційного механізму в управлінні державними підприємствами (на прикладі ДП "ДГ "Степне"), Куріпта С. С. (2019)
Кравченко О. М. - Трансмісія ціни між учасниками агропродовольчого ланцюга продукції скотарства, Нетецький Л. Г. (2019)
Грідін О. В. - Передумови забезпечення економічної ефективності виробництва молока та продуктів його переробки в Україні, Мирний Є. В. (2019)
Німкович А. І. - Сутність стратегічного забезпечення та його роль у розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку (2019)
Дерев’янко О. Г. - Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації (2019)
Гмиря В. П. - Фінансові інструменти підтримки виробництва аграрної продукції як невід’ємної складової продовольчої безпеки країни (2019)
Мельник О. В. - Аналітичні моделі управлінського оцінювання фундаментальної вартості підприємств (2019)
Петренко Л. А. - Стратегії розвитку компаній-інноваторів на основі інтелектуальної власності (2019)
Маренич Т. Г. - Основні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в АПК України, Крутько М. А., Бірченко Н. О. (2019)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг в Україні: аспекти розвитку, Вітковський Ю. П. (2019)
Kuskova S. V. - Communications as an effective management instrument, Zaika S. О., Gridin О. V. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Необхідність та особливості сталого розвитку аграрного виробництва, Богданов О. О., Дідковська М. А. (2019)
Сьомич М. І. - Аналіз рівня організаційно-правової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу (2019)
Сіньмень Хань - Місце експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва в економічному потенціалі країни (2019)
Мандич О. В. - Маркетинговий менеджмент як основа забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2019)
Дудник О. В. - Вдосконалення процесу забезпечення якісних адміністративних послуг, Калініченко С. М., Микулянець В. А. (2019)
Лізут Р. А. - Критерії класифікації стратегій управління безпекою основної діяльності підприємств (2019)
Подольська О. В. - Види ефективності у публічному адмініструванні та критерії їх оцінювання, Харчевнікова Л. С., Дьякова К. В. (2019)
Омельченко Г. Ю. - Моделювання конкурентних стратегій розвитку підприємств сфери сільського зеленого туризму (2019)
Бабко Н. М. - Механізм формування ідеї для стратегічного маркетингу суб’єктів агробізнесу, Микитась А. В., Науменко І. В. (2019)
Завгородній А. В. - Географічна структура та основні напрямки зовнішньої торгівлі товарами Причорноморського регіону (2019)
Лагодієнко В. В. - Характеристика економічної безпеки підприємств та оцінка основних індикаторів безпеки, Суханова А. В. (2019)
Машканцева С. О. - Методичні аспекти оптимізації витрат в системі мультимодальних перевезень (2019)
Нестерчук Ю. А. - Споживання населенням України продуктів харчування рослинного походження: стан і напрямки поліпшення (2019)
Омельчук К. С. - Якість послуг як індикатор конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі регіону (2019)
Смолій Л. В. - Формування системи продовольчого забезпечення населення України в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Турленко Н. В. - Інструменти підвищення інвестиційної привабливості агросфери регіону, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2019)
Швець О. В. - Безробіття населення в умовах сталого розвитку регіону (2019)
Прокопенко О. В. - Менеджмент як система управління для забезпечення стратегічного розвитку підприємств (2019)
Майборода О. В. - Маркетинговий механізм підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції в аграрних підприємствах (2019)
Степаненко С. В. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету та його ефективність (2019)
Власенко Т. А. - Оцінювання рівня готовності підприємств сільськогосподарського машинобудування до стратегічних змін (2019)
Ганжуренко І. В. - Маркетингові стратегії як основа здійснення збутової та логістичної діяльності аграрного підприємства (2019)
Гопцій Д. О. - Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення (2019)
Павлов Р. А. - Декомпозиція змін надлишкової доходності фондового індексу ПФТС: визначення каналів впливу економічних інформаційних сигналів, Павлова Т. С., Левкович О. В. (2019)
Андрушків Б. М. - Фейки, чутки та плітки як засіб суспільної дезінформації і послаблення безпекової компоненти управління державою, Вівічар О. І., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2019)
Бобиль В. В. - Оподаткування малого бізнесу: нормативно-організаційний аспект, Тщпоркова О. А. (2019)
Мелихова Т. О. - Аналіз фінансового стану та виявлення загроз як засіб прогнозування ймовірності банкрутства промислового підприємства (2019)
Гриньох Н. В. - Національний бренд як індикатор соціально-економічного розвитку України (2019)
Дяченко Л. А. - Формування систем лояльності споживачів на ринку туристичних послуг у контексті тотального управління якістю (2019)
Каира З. С. - Оптимизация объёмов продаж на международных рынках, Ващенко А. П., Шамшин В. М. (2019)
Вівчар О. І. - Формування логістичної стратегії системи економічної безпеки підприємств транспорту із застосуванням апарату економіко-математичного моделювання (2019)
Матусевич О. О. - Підходи та функції до управління змінами підприємств залізниці в сфері пасажирських перевезень, Чаркіна Т.Ю., Галушко Л. Д. (2019)
Дятлова В. В. - Автотранспортний комплекс України: управління розвитком на засадах стандартизації і сертифікації, Дзюба Б. В. (2019)
Дмитрук В. І. - Паблік рилейшнз як інструмент формування репутаційного капіталу підприємств сфери туризму (2019)
Гармідер Л. Д. - Мотиваційні фактори результативності персоналу підприємства, Гончар Л. А. (2019)
Головкова Л. С. - Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності, Шевяков О. В., Головкова А. Е. (2019)
Бакалінський О. В. - Цілісне управління споживчою цінністю залізничних пасажирських перевезень: практика запровадження методологічного підходу, Мельник Т. С. (2019)
Квасній Л. Г. - Еволюція промислових змін у контексті цифрової та поведінкової економіки, Цубов Л. В., Щербан О. Я. (2019)
Дебунов Л. М. - Формування датасету та вибір параметрів для побудови штучної нейронної мережі класифікації підприємств за фінансовою стійкістю, Яковенко О. Г. (2019)
Семенова С. М. - Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако, Шпирко О. М. (2019)
Цимбал О. І. - Інституціоналізація механізмів мінімізації ризиків економічної актуалізації людського потенціалу (2019)
Коцур Д. В. - Порівняльний аналіз алгоритмів спрощення многокутників та ламаних ліній (2018)
Азаров О. Д. - Швидкодіючі Фібоначчієві лічильники для систем обробки сигналів, Черняк О. І. (2018)
Кожем’яко А. В. - Знаходження дефектів на дервині шляхом сегментації зображення, Колесник Г. C. (2018)
Яровий А. А. - Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією, Крилик Л. В., Кулик О. О., Пасічник Д. Г., Небожанов О. В. (2018)
Новаковська О. Ю. - Топографічна структури Мюллер-матричних зображень полікристалітних мереж біологічних шарів, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2018)
Карачевцев А. В. - Взаємозв’язок поляризаційно-сингулярного та поляризаційно-кореляційного підходів до аналізу оптичних властивостей біологічних полікристалітних мереж, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2018)
Дуболазов О. В. - Поляризаційна неоднорідність і сингулярності зображень полікристалітних біологічних мереж, Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. (2018)
Заболотна Н. І. - Аналіз методів та систем лазерної поляриметрії для відтворення анізотропних параметрів біологічних шарів , Шолота В. В., Колівошко А. І. (2018)
Makhniy V. P. - Prospects for the use of ZnSe |Te| crystals in hyperspectral optical systems, Kinzerska O. V., Senko I. M. (2018)
Проскурін М. П. - Генезис інтегральних схем з оптичним зв`язком на мікропотужних оптронах і їх елементах (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського