Крук О. Ю. - Levonorgestrel intrauterine system and cervical cancer. Clinical difficulties (2019)
Лазуренко В. В. - Discoordinated labor activity and modern approaches to its correction, Звягіна Н. Ю. (2019)
Чернієвська С. Г. - Clinical effects of human immunoglobulin administration in women with rhesus sensitization at the pre-gravid stage, Рожковська Н. М., Марічереда В. Г., Єрмоленко Т. О. (2019)
Марічереда В. Г. - Значущість цистатину C в доклінічній діагностиці прееклампсії у вагітних, Гладчук І. З., Берлінська Л. І. (2019)
Бойчук А. В. - Клініко-патогенетичні причини розвитку ускладнень при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Коблош Н. Д. (2019)
Хміль М. С. - Оцінка ефективності контрольованої оваріальної стимуляції за довгим протоколом у жінок із безпліддям на фоні синдрому полікістозних яєчників, Хміль С. В. (2019)
Хасхачих Д. А. - Диференційований підхід до лікування гіперплазії ендометрія без атипії у жінок репродуктивного віку, Потапов В. О., Кукіна Г. О. (2019)
Вороненко С. В. - Моделювання суднової комплексної електроенергетичної турбокомпресорної установки в перехідних режимах, Субботін О. В., Лебеденко Ю. О., Рудакова Г. В. (2019)
Баклан І. В. - Критерії подібності лінгвістичних моделей, Логвинчук А. І., Шулькевич Т. В. (2019)
Гнітько В. І. - Розрахункові моделі для аналізу ефективних характеристик тривимірних нанокомпозитів із системами включень, Дегтярьов К. Г., Стрельнікова О. О., Тонконожєнко А. М. (2019)
Мироненко М. Л. - Вимушені коливання паливних баків при різних числах Бонда (2019)
Омельчук А. А. - Моделювання технологічних процесів за допомогою програмного середовища FACTORY I/O, Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Лебеденко Ю. О. (2019)
Сєрікова О. М. - Математичне моделювання фактору евапотранспірації при зміні рівня ґрунтових вод міських територій, Стрельнікова О. О. (2019)
Свиридов В. І. - Діагностування суднового устаткування при використанні різних моделей вібрації, Фальченко О. П. (2019)
Тулученко Г. Я. - Аналіз загального розв’язку одного лінійного однорідного диференціального рівняння з правильною особливою точкою, Гучек П. Й. (2019)
Усатова О. О. - Вимушені коливання рідини в коаксіальних оболонках, Крютченко Д. В. (2019)
Хомченко А. Н. - "Дута" мода як когнітивна модель побудови трикутника третього порядку, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2019)
Шумаков І. В. - До питання про урахування ущільненості при зведенні підземних частин цивільних будівель, Салія М. Г., Мікаутадзе Р. І., Фурсов Ю. В. (2019)
Ігнатьєва В. Б. - Деформативність і тріщіностійкість сталебетонних балок, армованих пакетом арматур з комбінованим армуванням (2019)
Колесніченко С. В. - Використання термографічного способу контролю для виявлення недосконалостей сталевих конструкцій, Попаденко А. О. (2019)
Шишкін О. О. - Застосування колоїдних поверхнево-активних речовин в технології дрібнозернистих бетонів, Шишкіна О. О. (2019)
Imamaliyeva J. N. - Elimination of the consequences of natural disasters (2019)
Гасанова Т. Д. - Анализ поведения материалов и каркасных зданий с диафрагмой жесткости при ударных и вибрационных сейсмических воздействиях, Маммедли Т. Ш. (2019)
Титок В. В. - Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку, Ємельянова О. М. (2019)
Тугай О. А. - Лізингові відносини на ринку нерухомого майна в Україні, Сліпенчук О. О. (2019)
Радкевич А. В. - Концептуалізація теоретико-методологічної парадигми розрахунку будівельного заділу в розрізі імплементаційних засад оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств, Арутюнян. І. А., Сайков Д. В. (2019)
Ісаєнко Д. В. - Галузеві будівельні норми та їх місце в новій системі нормативної бази на основі параметричного метода, Омельяненко М. В. (2019)
Ковальчук О. Ю. - Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів, Ковальчук Г. Ю., Іваничко В. В. (2019)
Арутюнян І. А. - Управління потоковими процесами в організаційно-технологічно-економічних системах підприємств будівельної галузі з метою підвищення їх конкурентоспроможності в умовах нестійкого ринку (2019)
Хохрякова Д. О. - Оцінка технологічності конструктивних рішень суміщених покрівель по металевому настилу з урахуванням мінімальних теплотехнічних вимог, Шамріна Г. В. (2019)
Савйовский В. В. - Особенности строительных процессов реконструкции в условиях внутренней стесненности объектов, Соловей Д. А. (2019)
Шпакова Г. В. - Планувально-технологічна концепція одно та багатоядерних будівельних об’єктів багатофункціонального призначення на принципах модульності (2019)
Hassan A. - Building information modeling: general overview, Donenko V. (2019)
Самченко Р. В. - Вплив людського фактору на деформування будівель, споруд та на умови проживання мешканців, Юхименко А. І. (2019)
Іщенко О. С. - Визначення структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного будівництва, Доненко В. І., Охрименко О. В. (2019)
Арутюнян І. А. - Особливості програмування задач оптимізаційно-організаційних процесів в будівництві за рахунок логістичних методів, Коваленко М. Г. (2019)
Войтенко О. С. - Організаційне забезпечення стратегічного розвитку організацій (2019)
Саєнко Н. В. - Будівельно-фізичні властивості теплоізоляційних водно-дисперсійних лакофарбових покриттів, Демідов Д. В., Попов Ю. В., Биков Р. О. (2019)
Доненко В. І. - Проблематика об’єктів незавершеного будівництва: розгляд та аналіз існуючих методів оцінки ризик-менеджменту на шляху вибору виду реновації ОНБ, Лук’янова Т. В., Лук’янчук А. А. (2019)
Чертков О. Ю. - Дотримання правил огородження небезпечних робочих зон на будівельному майданчику за рахунок застосування інвентарних, що серійно виробляються засобів захисту (2019)
Шпаков А. В. - Підвищення ефективності функціонування будівельного ринку за рахунок зменшення асиметричності інформації (2019)
Шатрова И. А. - Концепция "вертикального города" как объекта проектирования в условиях пустыни Сахара на территории г. Марзуга в Марокко, Нуссер А. (2019)
Жван В. Д. - Підвищення енергоефективності будинків з мансардними покрівлями, Доненко І. В., Марченко М. П. (2019)
Осипов О. Ф. - Технологія знесення будівель і споруд промислових підприємств, Сигида В. О. (2019)
Банах А. В. - Багатофакторна регресивна модель взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем, Полтавець М. О. (2019)
Барабаш О. С. - Ефективні епоксидні зв`язуючі і склопластики для відновлення та посилення будівельних конструкцій, Данченко Ю. М. (2019)
Ковальов В. В. - Формування вимог до об’єктів будівництва протягом їх повного життєвого циклу, Кравчуновська Т. С., Данилова Т. В., Єпіфанцева С. В. (2019)
Доненко І. В. - Особливості інтеграції Microsoft Project при розробці будівельних проектів, Верба А. В., Пастухова С. В. (2019)
Микитась М. В. - Системно-геометричні структурні елементи енергоефективного архітектурно-будівельного кластеру з адаптивними властивостями (2019)
Чуприна Л. В. - Застосування методу екологічної оцінки будівельних матеріалів при порівнянні різних аспектів впливу на навколишнє середовище, Кулік М. В., Іщенко С. С. (2019)
Іщенко О. Л. - Відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств із застосуванням енергозберігаючих технологій, Жван В. Д., Долгов В. В. (2019)
Кулік М. В. - Аспекти використання роботизованих систем для оптимізації будівельних процесів, Волкова О. М., Грін О. О. (2019)
Бондаренко В. В. - Використання альтернативних джерел енергії в Запорізькій області, Доненко В. І., Щербина Л. В. (2019)
Шестопалюк О. В. - Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів (2013)
Гуревич Р. С. - Професійна компетентність педагога – необхідна умова його професіоналізму, Кадемія М. Ю. (2013)
Вишневський В. А. - Соціально-культурні аспекти розвитку національної початкової освіти в Україні кінця ХІ – початку ХХ століття (2013)
Горбань Л. В. - На старті професійної кар’єри ("Школа професії") (2013)
Грицак А. В. - Використання програми Kompas-3D у процесі викладання предмету технології (2013)
Зайчук Т. П. - Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках "Технології швейного виробництва" в процесі проблемного навчання, Нанарова О. С. (2013)
Кобилянська І. В. - Використання сучасних педагогічних технологій у старшій профільній школі Іспанії (2013)
Костюк Д. А. - Інноваційні методи навчання у сучасній школі (2013)
Образцова О. М. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у процесі виховання громадянина-патріота (2013)
Пастовенський О. В. - Функції громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Поляничко А. О. - Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, причини поширення, наслідки (2013)
Сіваш Т. Д. - Метод проектів як інноваційна технологія розвитку креативних здібностей молодших школярів (2013)
Славіна Н. С. - Психологічне дослідження підлітків з девіантною поведінкою, Мельник Л. П. (2013)
Сопівник І. В. - Колектив як суб’єкт формування соціальної відповідальності сільської молоді (2013)
Філоненко Л. В. - Деякі аспекти морального виховання дітей – сиріт у спеціалізованих школах – інтернатах (2013)
Худа О. В. - Використання засобів електронних видань на уроках технології (2013)
Шульга Г. Б. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутнього вихователя до конструктивного вирішення конфліктів у дітей дошкільного віку (2013)
Юрченко І. А. - Розумове виховання старшокласників засобами дистанційного навчання у системі довузівської підготовки (2013)
Гуменний О. Д. - Інформаційна культура керівників ПТНЗ у психолого-педагогічних дослідженнях (2013)
Кобися А. П. - Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу, Кобися В. М. (2013)
Люльчак С. Ю. - Діагностика сформованості фахових знань та вмінь майбутніх електромеханіків (2013)
Мацігура Л. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійних інтересів учнів ПТНЗ (2013)
Уманець В. О. - Формування базових професійних компетенцій учнів ПТНЗ у процесі фахової підготовки (результати формувального експерименту) (2013)
Василик В. В. - Критерії та показники гуманістичної спрямованості майбутніх юристів (2013)
Вітюк О. І. - Роль принципів навчання природничо-математичних дисциплін у формуванні професійної компетентності молодого спеціаліста радіотехнічного профілю (2013)
Лутковська С. М. - Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля (2013)
Соцький К. О. - Роль медичних коледжів у підготовці кадрів для сучасної системи охорони здоров’я (2013)
Авраменко О. Б. - Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи "техносвіт – технологічна освіта" (2013)
Алієва С. Р. - Психолого-педагогічні основи формування крос-культурних цінностей (2013)
Асанова Ф. Б. - Проблема полікультурності та полікультурної освіти в контексті глобалізаційних процесів в Україні (2013)
Байло М. Ю. - Застосування освітнього порталу для забезпечення дистанційного навчання у ВНЗ (2013)
Балашова С. С. - Ґете-Інститут– минуле та сучасність (2013)
Басіста В. В. - Роль науково-педагогічної практики у формуванні професійної компетентності магістра-еколога (2013)
Бєлкін І. В. - Використання інновацій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Богатирьова Г. А. - Шляхи реалізації психолого-орієнтованих технологій у соціально-педагогічній діяльності ВНЗ, Потопа К. Л. (2013)
Бойчук В. М. - Застосування інноваційних методик навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2013)
Брига Т. Р. - Форми організації навчання у вищій школі Канади (2013)
Буга О. І. - Аналіз підходів до визначення сутності економічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2013)
Василевська-Скупа Л. П. - Професійна компетентність майбутнього педагога, Скупа О. О. (2013)
Василенко О. А. - Використання інструментарію інформаційних технологій для попередження перевтоми студентів на заняттях з вищої математики, Коляденко В. А. (2013)
Васюк О. В. - Педагогічна інтеграція як засадовий концепт формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Виговська С. В. - Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Канініна М. Л. (2013)
Власюк І. В. - Професійно-термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів (2013)
Волохата К. М. - Порівняльний аналіз понять "компетенція" і "компетентність" (2013)
Гаркушевський В. С. - Моделювання змісту графічної підготовки вчителя технологій і креслення в педагогічному ВНЗ, Цвілик С. Д. (2013)
Гнатюк Н. Є. - Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів в сучасних умовах (2013)
Горбатюк С. М. - Застосування інноваційних технологій навчання як умова ефективної адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах України (2013)
Гулівата І. О. - Дидактична гра як засіб активізації навчання вищої математики (2013)
Дідух Л. І. - Використання E-learning у підготовці компетентних фахівців (2013)
Добровольська Н. В. - Структура креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2013)
Євсюкова Л. С. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій (2013)
Земліна Ю. В. - Організація експериментальної роботи з формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму (2013)
Ільчук В. В. - Особливості професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Імбер В. І. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів контексті сучасних інформаційних вимог (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання навчальних проектів у процесі формування інформаційної та методичної компетентності майбутнього педагога, Зброжек І. С. (2013)
Калашник Н. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність майбутніх лікарів – іноземців як психолого-педагогічна категорія (2013)
Кириленко Н. М. - Організація інформаційно-освітнього простору інтернету у вищому навчальному закладі (2013)
Кізім С. С. - Використання блогів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2013)
Кобилянська І. М. - Формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування, Кобилянський О. В. (2013)
Коваль Л. Г. - Використання сучасних методів контролю у професійно-теоретичній підготовці (2013)
Ковтонюк М. М. - Інноваційні методики і технології як шлях оптимізації вивчення математичного аналізу в педагогічному ВНЗ, Гранатова В. А. (2013)
Коломієць Л. І. - Теоретико-методичні аспекти підготовки студентів до діагностики вікових особливостей психічного розвитку дітей (2013)
Кондратюк В. Д. - Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання майбутніх учителів "Технології" (2013)
Коношевський Л. Л. - Інформаційне освітнє середовище педагогічного ВНЗ у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Коношевський О. Л. (2013)
Король В. П. - Системне формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Кузьменко П. І. - Формування технічних понять у студентів під час вивчення графічних дисциплін (2013)
Куцак Л. В. - Тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів технологій (2013)
Лебедєва Н. А. - Соціально-психологічні чинники у викладанні іноземної мови студентам аграрного ВНЗ (2013)
Лопутько О. А. - Взаємодія суб’єктів навчального процесу у контексті іншомовної професійної підготовки майбутніх правоохоронців (2013)
Лук’янець А. В. - Аналіз проблеми формування професійної культури майбутнього менеджера туризму у ВНЗ (2013)
Макар З. Ю. - Особливості викладання комп’ютерної графіки у вітчизняній і зарубіжній дизайн-освіті (2013)
Мантуленко С. В. - Зміст, структура та рівні готовності майбутнього вчителя до профільного навчання (2013)
Москалюк А. М. - Суть педагогічних інновацій і їх сучасна класифікація (2013)
Очеретна Н. Д. - Використання методів інтерактивного навчання під час вивчення іноземної мови у ВНЗ (2013)
Пінаєва О. Ю. - Професійне навчання і перепідготовка дорослого населення Вінниччини (2013)
Петровська Ю. В. - Формування стратегічної компетентності у майбутніх судноводіїв в усному мовленні з використанням стратегії "миротворець" (2013)
Поліщук А. С. - Розвиток кіномистецтва у містах та регіонах Вінниччини 60-80 рр. ХХ ст. (2013)
Потапкіна Л. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до інноваційної професійної діяльності (2013)
Полуда В. В. - Педагогічний досвід використання професійно-орієнтованої ділової гри як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з готельного обслуговування (2013)
Попко І. А. - Практичні аспекти дистанційного навчання в окремих навчальних закладах Канади (2013)
Поселецька К. А. - Професійна самореалізація студентської молоді як педагогічна проблема (2013)
Примакова В. В. - Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців (2013)
Рідей Н. М. - Підготовка майбутніх екологів до здійснення експертної діяльності: теоретичні аспекти, Сицька А. В. (2013)
Рибачук А. В. - Використання кейс-методу у процесі фахової підготовки майбутніх юристів у вищих навчальних закладах (2013)
Рибінська Ю. А. - Формування стратегічної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2013)
Рум’янцева К. Є. - Методичні умови організації практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів економічних спеціальностей (2013)
Сальникова С. В. - Пріоритет практичних занять під час вивчення фахових дисциплін як запорука ефективності формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів на прикладі аквафітнесу (2013)
Самойлов А. М. - Стан розробленості проблеми девіантної поведінки особистості у психолого-педагогічній літературі (2013)
Сапогов В. А. - Моделювання професійно-педагогічних задач у процесі вивчення педагогіки, Акімова О. В. (2013)
Селяметова У. С. - Формирование полифонического мышления у студентов в классе фортепіано (2013)
Сидоренко А. О. - З історії формування радянської ідентичності місцевими органами влади на Поділлі у 1921-1928 рр. (2013)
Сидорчук Л. А. - Системно-структурний аналіз процесу формування ергономічної культури майбутніх учителів технологій (2013)
Сікорська Л. В. - Інтерактивне навчальне середовище як чинник оптимізації навчання іноземної мови, Калініченко А. І., Хоменко Т. В. (2013)
Соколюк О. В. - Визначення готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до здійснення дистанційного навчання (2013)
Солодар Л. В. - Поетизація хутора й села у творчості Тараса Шевченка (2013)
Сорока О. В. - Категоріальне розмежування понять "арт-терапія" і "арт-педагогіка" (2013)
Сорочинська В. Є. - Основні напрями соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді (2013)
Стратій О. Г. - Використання спеціалізовного програмного забезпечення для створення засобів ІКТ у процесі викладання предмету технологій (2013)
Сусла Н. М. - Курс креслення – основа формування графічної культури майбутнього вчителя технологій (2013)
Тарнауз О. І. - Професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності (2013)
Терепа А. В. - Діофантові наближення числа π числами із поля Q(√3) (2013)
Федорук Г. М. - Сутність та структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2013)
Шарипова Э. Р. - Профессионально-педагогическая деятельность будущего инженера-педагога в процессе педагогической практики (2013)
Шевченко Л. С. - Застосування інноваційних педагогічних методик майбутніми учителями технологій (2013)
Шестопалюк О. О. - Підготовка майбутніх учителів правознавства до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Холковська І. Л. - Структурно-функціональна модель конфліктологічної підготовки майбутніх учителів (2013)
Хорзов І. А. - Використання тероризму в сфері міжнародної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства (2013)
Чиханова Т. В. - Феномен психічного вигорання у психологів та студентів цього фаху (2013)
Ярхо Т. О. - Принцип обґрунтованості як основа поглиблення фундаментальної математичної підготовки майбутніх інженерів (2013)
Толубко В. Б. - Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки, Вишнівський В. В., Глухов С. І., Березовська Ю. В. (2019)
Макаренко А. О. - Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг, Гринкевич Г. О., Легомінова С. В. (2019)
Кравченко В. І. - Дослідження роботи бездротової системи 5G при різних умовах навколишнього середовища, Нейма І. В., Шульга О. А., Іванець Ю. В. (2019)
Плющ О. Г. - Дослідження ефективності алгоритму обробки сигналів в адаптивних антенних решітках при різних рівнях завад (2019)
Ткаленко О. М. - Аналіз застосування технології блокчейн з метою забезпечення безпеки банківських операцій, Мельник М. В. (2019)
Ільїн О. О. - Особливості розгортання мікросервісних додатків за допомогою системи керування контейнерами, Катков Ю. І., Вергун Д. C., Шашлов А. В. (2019)
Чижевська М. А. - Параметри інформаційної системи "Розумний будинок" (2019)
Дакова Л. В. - Перспективи впровадження IPTV на противагу існуючим системам супутникового телебачення в Україні, Шульга О. А., Данелець Д. О., Нейма І. В., Руденко С. А. (2019)
Іщеряков С. М. - Методика фрактального розрахунку споживання трафіку комп’ютерної мережі на основі методу мультифракційного хвилевого перетворення, Каргаполов Ю. В., Космінський Р. В., Піскун О. О. (2019)
Звенігородський О. С. - Якість обслуговування Інтернет речей в протоколі MQTT, основні особливості і процедури, Кутовий С. О., Прокопов С. В., Рижаков М. М. (2019)
Шестопалюк О. В. - Управлінська компетентність викладача: зміст і структура (2013)
Гуревич Р. С. - Проектна діяльність в підготовці майбутніх педагогів, Кадемія М. Ю. (2013)
Шоробура І. М. - Сучасні технології навчання у практиці роботи вчителя географії (2013)
Ашаркина Е. А. - Внедрение авторских электронных средств обучения и воспитания в процесс гражданско-патриотического воспитания учащихся: содержательные характеристики инновационного проекта, Беляева Г. Н., Дроздова Т. В., Шатило А. Н. (2013)
Бедевельська М. В. - Дефініція "педагогічна майстерність" у педагогічній теорії і практиці (2013)
Брижак Н. Ю. - Особливості підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи (2013)
Василик В. В. - Гуманістична спрямованість системи юридичної освіти як умова розвитку правової держави (2013)
Вовк М. П. - Фольклор у вимірах освітньої діяльності навчальних закладів на українських теренах: історико-педагогічний екскурс (2013)
Волошена В. В. - Результати аналізу прикладної спрямованості сучасних підручників з алгебри (2013)
Вишневський В. А. - Наукова складова освітньо-виховного процесу в загальноосвітній середній школі та контекстуальні умови її реалізації (2013)
Гаврилюк Г. М. - Використання робочих зошитів у проектно-технологічній діяльності учнів основної школи (2013)
Гулішевська М. Г. - Застосування елементів евристико-дидактичних конструкцій на уроках математики у початковій школі (2013)
Гуменюк С. В. - Роль здоров'я збереження у педагогічних технологіях (2013)
Чжан Цзе - Музичне пізнання як категорія сучасної науки (2013)
Лаврова А. В. - Застосування цифрових лабораторій під час проведення навчального фізичного експерименту (2013)
Лебідь Л. П. - Методика експертної оцінки основних тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти в Ізраїлі в умовах сучасного освітнього простору, Костюк М. І., Мороз В. О. (2013)
Литвина Ю. С. - Концепти сучасного навчання й виховання у педології в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття (2013)
Малишевська І. А. - Природотерапевтичні методи у роботі з дітьми з особливими потребами (2013)
Маслюк А. О. - Використання технології Web 2.0 у вивченні іноземної мови (2013)
Нечипоренко В. В. - Інтегральна модель компетентного педагога хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Новак О. М. - Стан готовності майбутніх вихователів дошкільного виховання до забезпечення наступності в системі освіти (2013)
Пономаренко О. Г. - Історичні аспекти становлення й організації профорієнтаційної роботи в Україні та Великій Британії (2013)
Романюк І. М. - Упровадження інноваційних технологій у процесі викладання історії і права в середніх загальноосвітніх школах, Костюк Д. А. (2013)
Cліпіч Ю. В. - Портфоліо як засіб оцінки індивідуальних досягнень педагогів-художників (2013)
Трухан М. А. - Теоретичні засади управління конфліктами у соціально-педагогічному середовищі (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Особливості підготовки інвалідів по зору за напрямом підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність", Максим’юк Ю. Ю. (2013)
Чемерис О. А. - Математичне моделювання та моделі в проективній геометрії (2013)
Черкаська Л. П. - Алгоритми в навчанні математики: перспективи використання (2013)
Шахіна І. Ю. - Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу (2013)
Герлянд Т. М. - Професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки – важлива складова успішного навчання у ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Петренко Л. М. - Реалізація дослідницької функції управління керівником професійно-технічного навчального закладу (2013)
Демянчук М. Р. - Теоретичні аспекти проблеми підготовки фахівців медсестринської справи до професійної діяльності (2013)
Зуєва А. Б. - Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва (2013)
Крисак Л. В. - Використання фахових автентичних відеоматеріалів у процесі навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2013)
Кучинська О. Г. - Особистісно орієнтований підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, Прис М. В. (2013)
Можаровська О. Е. - Формування мотивації вивчення іноземної мови у професійно-технічній освіті (2013)
Моторна Л. В. - Основні напрями організації методичної роботи в коледжі (2013)
Овчар І. М. - Роль комп'ютера в розв’язуванні математичних задач студентами ВНЗ I-II рівнів акредитації (2013)
Потерлевич Н. Ф. - Педагогічні умови створення фахових компетенцій у закладах аграрного профілю (2013)
Романовський О. Г. - Сутність професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми, Канівець М. В. (2013)
Петрук В. А. - Проблеми довузівської підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Акуленко К. Ю. - Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців економічного профілю з використанням Moodle (2013)
Бардашевська Ю. О. - Методичні основи формування умінь педагогічної взаємодії у майбутніх учителів технологічних дисциплін (2013)
Білозерська Г. О. - Педагогічні умови формування розвивального середовища професійної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Бойчук В. М. - Творча діяльність майбутніх учителів технологій на заняттях з предмету основи композиції (2013)
Бондар Н. Д. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів сфери туризму як педагогічна проблема (2013)
Браславець І. О. - Прилучення майбутніх учителів технологій до національної культури у процесі вивчення предмета "Основи композиції", Дядюк Д. А. (2013)
Вдовичин Т. Я. - Обгрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики (2013)
Вовк О. І. - Когнітивне мапування в навчанні іноземних мов (2013)
Волкодав Т. А. - Можливості комп’ютерних технологій у процесі формування основ самоосвітньої діяльності студентів (2013)
Глуханюк В. М. - Сучасні проблеми екологічного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ (2013)
Горбатюк Р. М. - Педагогічна система підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Гордашевська Г. І. - Професійна компетентність майбутнього вчителя географії: змістовий аспект (2013)
Гордійчук Г. Б. - Формування в майбутніх учителів музичного мистецтва навичок дослідницької діяльності засобами ІКТ (2013)
Данилюк С. С. - Система вправ за критерієм "специфіка сприйняття інформації в Інтернеті" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дегтярёва Н. В. - Исследование влияния оздоровительной направленности секционных занятий и занятий общей физической подготовкой на повышение функциональной подготовленности студентов машиностроительного профиля (2013)
Дембіцька С. В. - Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці в процесі підготовки менеджерів (2013)
Дидик В. М. - Роль молодіжно-спортивного товариства "Сокіл" у вихованні культури здоров’я молоді на західноукраїнських землях (1900–1939 рр.) (2013)
Дідух Л. І. - Використання веб-квест у розвитку іншомовної компетенції (2013)
Долинський Є. В. - Цілі і завдання інформатичної підготовки студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Дударчук Г. І. - Удосконалення навчального процесу на основі застосування проектної технології (2013)
Емельянова Т. В. - Реализация принципа профессиональной направленности в курсе "Теория вероятностей и случайные процессы" в техническом университете" (2013)
Задворна С. Г. - Концептуальне моделювання як засіб структурування навчальної інформації (2013)
Іванчук А. В. - Дидактичні умови формування в студентів знань про небезпеки під час вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2013)
Кадемія М. Ю. - Компетентнісний підхід у підготовці педагога: традиції та інновації (2013)
Капкан О. О. - Вплив навчально-тренувальних занять з атлетичної гімнастики на фізичну підговку студентів (2013)
Кислова М. А. - Активізація навчальної діяльності студентів-електромеханіків засобами динамічного моделювання (2013)
Кіяновська Н. М. - Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ США в процесі навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей (2013)
Клименко С. О. - Технологія реалізації компетентісного підходу в навчанні хімії в медичному ВНЗ (2013)
Кобильник Т. П. - Організація проблемного навчання математичної інформатики у педагогічному університеті (2013)
Ковальов Ю. Г. - Формування творчого мислення у майбутніх учителів технологій під час вивчення мистецтва, Зузяк Т. П., Павленко І. Ф. (2013)
Козачко А. О. - Графічно-інформаційні технології як засіб професійної спрямованості майбутніх інженерів (2013)
Коломієць А. М. - Методичні прийоми формування дивергентного мислення в майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, Коломієць Д. І. (2013)
Король В. П. - Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя технологій, Марущак О. В. (2013)
Костенко А. А. - Комунікативно-когнітивний підхід: формування мультимедійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Кудирко О. М. - Проблеми якості аудиторських послуг в Україні, Шпoрткo С. Ф. (2013)
Кулінка Ю. С. - Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до викладання комп’ютерної графіки у школі (2013)
Лапшин С. А. - Особливості використання мультимедійних засобів у вивченні курсу "Політологія" у вищій школі (2013)
Лосік Т. М. - Організаційно-педагогічні аспекти оптимізації процесу фізичного виховання студентів на основі застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій (2013)
Луп’як Д. М. - Технологічний підхід у професійно-практичній підготовці майбутніх педагогів (2013)
Лучкевич В. В. - Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови у системі професійної підготовки вчителів-філологів (2013)
Мартинюк О. В. - Стратегії формування іншомовної аудитивної компетенції студентів на заняттях з практичного курсу англійської мови (2013)
Матросова І. Г. - Передумови становлення проектної парадигми інженерної освіти (2013)
Матяш О. І. - Формування методичної готовності майбутніх учителів математики до навчання учнів геометричним переміщенням фігур (2013)
Мудрян В. Л. - Теоретико-методичні засади створення системи неперервної фізкультурної освіти в Україні (2013)
Наконечна О. В. - Досвід формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2013)
Поночовна-Рисак Т. М. - Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх податкових інспекторів (2013)
Поселецька К. А. - Система вищої освіти як шлях до професійної самореалізації: зарубіжний досвід (2013)
Радзіховська Л. М. - Викладання математичної статистики майбутнім фахівцям економічного профілю (2013)
Северіна Т. М. - Аксіологічний підхід до сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів (2013)
Сидоренко О. Д. - Можливості інтегрування знань і синтезу мистецтв у підготовці вчителя трудового навчання як головний метод розвитку його художньо-творчих здібностей (2013)
Скиданчук С. А. - Монiторинг стану пiдготовки майбутнiх iнженерiв-судномеханiкiв у процесi вивчення спецiальних дисциплін (2013)
Cлободиська О. А. - Самостійна робота студентів у контексті особистісно-орієнтованого навчання (на матеріалі вивчення соціологіїї) (2013)
Снопкова Е. И. - Информационно-технологический сервис методической службы учреждения образования: праксеологический контекст (2013)
Cотська Г. І. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2013)
Ткачук С. І. - Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання (технологій) засобами інформаційних технологій (2013)
Франко Ю. П. - Методика та особливості проведення лабораторних занять з дисципліни "Комп’ютерні мережі" (2013)
Цідило І. М. - Вивчення майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю пакету Fuzzy Logic Toolbox (2013)
Чернякова А. В. - Інноваційні підходи до формування соціальної компетентності та готовності майбутніх учителів до соціального виховання учнів: досвід США (2013)
Шарко В. В. - Міжнародний досвід екологізації навчально-виховного процесу засобами інформаційних технологій (2013)
Шпортун О. М. - Основні аспекти формування професійної компетентності майбутніх педагогів у ВНЗ (2013)
Яцишин О. М. - Умови формування автолінгводидактичної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Данилов Ф. Й. - Електроосадження хрому з електролітів на основі сполук Cr(III): огляд, Проценко В. С. (2020)
Авдєєнко А. П. - Визначення окисно-відновних потенціалів деяких сполук ряду хінонімінів методом прямої потенціометрії, Бурмістров К. С., Холмовой Ю. П., Юсіна Г. Л., Коновалова С. О. (2020)
Girenko D. - Electrolysis of sodium chloride solutions on Ti/Pt anodes under current reversal conditions, Shmychkova O., Velichenko A. (2020)
Горбач Л. А. - Особливості формування, фазова морфологія та фізико-хімічні властивості органо-неорганічних композицій на основі макродіізоціанату та водного розчину натрій силікату, Луцик О. Д., Бабкіна Н. В., Бровко О. О. (2020)
Zaichuk A. V. - Heat-resistant ceramics of ?-eucryptite composition: peculiarities of production, microstructure and properties, Amelina A. A., Khomenko Y. S., Baskevich A. S., Kalishenko Y. R. (2020)
Znak Z. O. - Energy-condensed compositions for generation of black aerosol clouds, Sukhatskiy Yu. V., Helesh A. B., Mnykh R. V. (2020)
Козак Н. В. - Вплив будови неорганічної складової на проникність низькомолекулярного зонду в органо-неорганічні поліімідні нанокомпозити на основі тетраетоксисилану та метилтриетоксисилану, Шанталій Т. А. (2020)
Kustov M. V. - Radioprotective cement for long-term storage of nuclear waste, Kalugin V. D., Deineka V. V., Shabanova G. M., Korohodska A. M., Slepuzhnikov E. D., Deyneka D. M. (2020)
Міщенчук В. В. - Вплив нерівноважності дифузного шару на розрахунок кінетичних параметрів реакції методом стаціонарної вольтамперометрії, Ткачук М. М., Юзькова В. Д., Велика А. Я., Панімарчук О. І., Панасенко Н. В., Дійчук І. В. (2020)
Созонтов В. Г. - Технологія промислового одержання рідких сумішей N2O3–N2O4, Москалик В. М., Архипов О. Г., Коваленко І. Л., Берзеніна О. В. (2020)
Солдаткіна Л. М. - Математичне моделювання процесу модифікації агропромислових рослинних відходів бромідом гексадецилпіридинію для адсорбційного вилучення аніонного барвника, Заврічко М. А. (2020)
Суворін О. В. - Pеагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа(OH)2 та Bа(OH)2 на ступінь очищення, Ожередова М. А., Близнюк О. М., Шорохов М. М., Зубцов Є. І., Критська Я. О. (2020)
Тітов Ю. О. - Особливості будови двошарової структури SrLa2Sс2–xInxO7, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Наконечна О. І. (2020)
Фарбун І. А. - Особливості адсорбції ароматичних і гетероциклічних амінокислот кокосовим активованим вугіллям різної об’ємної щільності, Трихліб В. А., Циба М. М. (2020)
Федько Н. Ф. - Синтез 3,4-дизаміщених бензо |DE| бензо |4,5| імідазо |2,1-A| ізохінолін-7-онів, Анікін В. Ф., Ведута В. В., Ласкорунська Д. О. (2020)
Cheltonov M. M. - Extraction of high-energy components from products of recovery of solid propellant using dimethyl sulfoxide, Oparin S. A., Matrosov A. S., Kirichenko A. L. (2020)
Ютілова К. С. - Структурні ефекти та вплив полярності розчинника на каталітичний ацидоліз 2-(хлорметил)оксирану, Бахалова Є. А., Швед О. М., Марценюк Н. С., Марчук Л. С. (2020)
Содержание (2020)
Від редколегії журналу "Прикладна механіка". Міністерство освіти і науки України присвоїло Міжнародному науковому журналу "Прикладна механіка" вищу категорію "А" (2020)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на квазилэмбовские моды в гидроупругих волноводах, Багно А. М. (2020)
Мартынюк А. А. - Достаточные условия устойчивости движения полиномиальных систем, Черниенко В. А. (2020)
Луговой П. З. - К расчету динамики составных оболочечных конструкций вращения при нестационарных нагрузках, Мейш В. Ф., Мейш Ю. А., Орленко С. П. (2020)
Григоренко А. Я. - Напряженное состояние резьбового соединения в системе дентальный имплантат – кость, Лось В. В., Маланчук В. А., Тормахов Н. Н. (2020)
Семенюк Н. П. - Устойчивость трехслойной цилиндрической оболочки с заполнителем при внешнем давлении с учетом давления во внутреннем цилиндре, Жукова Н. Б. (2020)
Залюбовский М. Г. - Об исследовании основных конструктивных параметров семизвенного пространственного механизма машины для обработки деталей, Панасюк И. В. (2020)
Горик А. В. - Решение задачи упругого изгиба слоистой консоли нормальной линейно распределенной нагрузкой на продольных гранях, Ковальчук С. Б. (2020)
Старовойтов Э. И. - Деформирование трехслойного стержня со сжимаемым заполнителем в нейтронном потоке, Леоненко Д. В. (2020)
Петрищев О. Н. - Возбуждение пространственно развитых волн Лэмба системой объемных и поверхностных нагрузок (Часть 2), Романюк М. И. (2020)
Bian Y. H. - Thermal-magnetic-elastic effect analysis of a thin current-carrying conical frustum shell, Zhang C. (2020)
Хорошун Леонид Петрович (никролог) (2020)
Титул (2019)
Гончарова І. В. - Особливості формування центрів розвитку дитини на основі фрактального підходу, Мироненко В. П. (2019)
Булах І. В. - Структурні особливості мережі третинного медичного рівня у містобудівній системі охорони здоров'я України (2019)
Вахніченко О. В. - Соціокультурний аспект формування міського атріумного простору (2019)
Безлюбченко О. С. - Реновації історично сформованої громадської забудови, Апатенко Т. М. (2019)
Вигдорович О. В. - Сучасні тенденції розвитку соціально-планувальної структури системи обслуговування в архітектурно-містобудівних комплексах (2019)
Височин І. А. - Міграційні переміщення мешканців та розвиток урбанізації (2019)
Дубинський В. П. - Соціально-економічні фактори формування архітектури сучасних житлових районів, Таха А. (2019)
Дубіна Н. Г. - Особливості формування об'єктів ландшафтної архітектури (садів, парків та скверів) в структурі міста Харкова в радянський період (2019)
Шамун К. - Зміст і засоби дотримання балансу інтересів у процесі постконфліктної відбудови та реконструкції великого міста (на прикладі Бейрута) (2019)
Колесников В. Е. - Культурный комплекс, лежащий в основе творчества Альдо Росси (2019)
Габрель М. М. - Емоційна складова у формуванні образу міста, Косьмій М. М. (2019)
Ладигіна І. В. - Новітні сади та парки як феномен глобального етапу процесу урбанізації (2019)
Маймескул О. В. - Задачи исследования композиционной логики развития структуры центра крупнейшего города (2019)
Матвєєв В. В. - Сучасні тенденції проектування установ для сліпих та слабозорих на прикладі Мексики, Матвєєва О. В. (2019)
Матвєєв В. В. - Інклюзивний дизайн як необхідість повсякденного життя, Матвєєва О. В. (2019)
Матвеев В. В. - Принципы формирования современных реабилитационных центров, Блажко Я. А. (2019)
Матвєєв В. В. - Основные принципы формирования комплексов планетариев в структуре города, Спеcивцев А. Е. (2019)
Матвєєв В. В. - Особливості формування багатофункціональних комплексів, Швидюк А. С. (2019)
Матвєєва О. В. - Сучасні проблеми мегаполісів та житлових кварталів. методи реновації в умовах щільної забудови, Мироненко О. В. (2019)
Матвєєва О. В. - Основні принципи реновації та вдосконалення щільної міської забудови на прикладі США, Мироненко О. В. (2019)
Ремiзова О. І. - Семантика ордерної мови в архітектурі постмодернізму другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Новак Н. В. (2019)
Руденко А. О. - Відновлення деградуючих територій як актуальний процес сьогодення (2019)
Шарлай О. В. - Функционально-структурный анализ городских общественных пространств как инструмент проектирования городской среды (2019)
Діденко К. В. - Житлова архітектура та містобудування столичного Харкова у періодиці та фахових виданнях 1920-х – поч. 1930-х рр (2019)
Біжко Є. В. - Формування номінацій висотних будівель і споруд в архітектурі (2019)
Герасименко В. В. - Моделирование плана частного дома с применением технологии нейронных сетей, Буевич-Сысоев В. Н., Бабенко А. А. (2019)
Кононенко А. Ю. - Диверсификация кондитерской фабрики при повышении ее туристической привлекательности, Избаш М. Ю., Макарова М. В. (2019)
Кононенко А. Ю. - Методы и функции цветового освещения в интерьере, Шевченко В. Р. (2019)
Благовестова О. О. - Використання традиційних та новітніх будівельних технологій при проектуванні екологічних поселень, Печерцев О. О. (2019)
Яровой С. Н. - Реконструкция ледового катка торгово-развлекательного центра "Французкий бульвар" в г. Харькове (2019)
Андрух С. Л. - Визначення межі міцності старої цегляної кладки на прикладі маєтку Лещинських у селищі Кияниця у Сумської області (2019)
Бидаков А. Н. - Изменение прочности вклееных стержней на выдергивание в поперечной клееной древесине (CLT) в зависимости от локации стержня в поперечном сечении панели, Распопов Е. А., Пустовойтова О. М., Страшко Б. А. (2019)
Більченко А. В. - Проблеми оптимізації рівнів утримання залізобетонних мостових споруд, Кіслов О. Г., Ігнатенко А. В. (2019)
Мозговий А. О. - Досвід проектування каркаса серійної будівлі зі зміненою розрахунковою схемою, Спіранде К. В. (2019)
Мірошніков В. Ю. - Дослідження напруженого стану багатошарового середовища, що складається з шару і півпростору з циліндричним включенням (2019)
Кривенко П. В. - Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом, Гелевера О. Г., Ковальчук О. Ю. (2019)
Анопко Д. В - Композиционный радиационнозащитный цемент повышенной термо- и трещино- стойкостью, Гончар О. А., Кобылянский И. З. (2019)
Цапко Ю. В. - Дослідження окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком, Ломага В. В., Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. (2019)
Трикоз Л. В. - Вплив полімерних добавок на міцність та електричний опір бетону, Багіянц І. В., Никитинський А. В., Атинян А. О. (2019)
Болотских Н. С. - Защита пандусов, тротуаров и дорожек от снега и льда с помощью электрических греющих матов, Болотских Н. Н. (2019)
Болотских Н. Н. - Промышленные электрические нагреватели плоских и цилиндрических поверхностей (2019)
Болотских Н. С. - Кавитация в установках строительного вакуумного водопонижения (2019)
Епоян С. М. - Використання операційного числення при рішенні задач в гідравліці, Волков В. М., Кузьменко В. М., Шилін В. В. (2019)
Ткачук О. А. - Оцінка сумісної роботи комплексу споруд дощового водовідведення, Ярута Я. В. (2019)
Яковлєв В. В. - До методики визначення області формування джерельних вод, Дядін Д. В., Дмитренко Т. В., Вергелес Ю. І, Борщ М. С. (2019)
Юнис Б. Н. - Использование отходов заводов-изготовителей металлоконструкций в ливане для улучшения свойств бетона, Фурсов Ю. В., Таха Л. (2019)
Рудешко І. В. - Оцінка ефективності матеріалів для герметизації пустот будівельних конструкцій, Березовський А. І., Сідней С. О. (2019)
Левашова Ю. С. - Аналіз залежності самопочуття та продуктивності праці людей від наявності діоксиду вуглицю в приміщенні, Косенко Н. О., Коваленко А. В., Строгіна Т. С. (2019)
Нестеренко О. В. - Профілактичні методи попередження пожеж у житлових будинках підвищеної поверховості, Лебедєва О. С., Чернишенко Г. О., Зайцева В. Г. (2019)
Лугченко О. І. - Топологічна оптимізація залізобетонної рами, Нажем А. (2019)
Кожушко В. П. - Гнучкі затиснені пластини з стояком, установленим під її серединою, Краснов С. М., Бережна К. В. (2019)
Сопов В. П. - Дослідження властивостей бетонів на скляних заповнювачах, Корх О. І. (2019)
Попова Д. В. - Системный подход и системный анализ в бизнесе на международных рынках (2019)
Ткаченко В. В. - Імперативи цифрової економіки в розвитку методології управління підприємством, Климчук М. М. (2019)
Ізмайлова К. В. - Урахування класу енергоефективності житлової будівлі у параметричному ціноутворенні (2019)
Лич В. М. - Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні, Іванова Т. М. (2019)
Мостовенко О. О. - Історія приватизації і реприватизації ПАТ "Укртелеком" (2019)
Пурс Г. А. - Теоретические основы формирования сметной стоимости строительства, Самаль Н. К. (2019)
Малихіна О. М. - Cучасні стратeгеми оновлення конкурентного середовища будівельного девелопменту, Петруха С. В., Предун К. М., Кістіон Д. В., Кучеренко О. І., Петренко Г. С., Рижакова Г. С., Веремєєва Т. І., Хоменко О. М. (2019)
Савенко В. І. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання, Нестеренко І. С., Клюєва В. В. (2019)
Оліферук С. Л. - Техніко-економічний інструментарій підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у процесі будівництва (2019)
Боліла Н. В. - Формування економіко-управлінського інструментарію антикризової діагностики будівельних підприємств (2019)
Титок В. В. - Комплексний набір критеріїв оцінки доступності житла (2019)
Глибовець Н. М. - Управління енергозбереженням будівельних підприємств на засадах "Зеленої економіки" (2019)
Zhuravska N. - Technogenesis as a factor feature of technogenic-conditioned heat supply systems in which electromagnetic fields are used in the preparation of water (2019)
Головаш Б. Е. - Сучасні особливості розвитку теорії "інноваційних хвиль", Головаш Л. В. (2019)
Рижакова Г. М. - Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва, Рижаков Д. А., Шпакова А. В., Лещинська І. В., Кондрацкий В. А., Федорова Я. Ю., Кошельна В. М., Максим’юк Ю. С. (2019)
Мацапура О. В. - Аналіз існуючого механізму макроекономічного регулювання державних закупівель (2019)
Дем’яненко О. О. - Вдосконалення підходів до визначення вартості інжинірингових послуг в будівництві (2019)
Скрипник А. Л. - Державне регулювання розвитку інвестиційних програм у сфері будівництва в умовах циклічності економіки, Іванченко А. М. (2019)
Пурс Г. А. - Разработка методологических и организационных подходом по определению стоимости строительства посредством использования вариантного проектирования, Михалькевич Н. М. (2019)
Пурс Г. А. - Цифровое управление экономической системой отрасли, Киринович О. А. (2019)
Шовківська В. В. - Інноваційний розвиток людського капіталу як важливий чинник економічного зростання будівельної галузі (2019)
Бєлєнкова О. Ю. - Формування стратегії забудовників в умовах економічної динаміки, Цифра Т. Ю. (2019)
До ювілею В. П. Черних (2020)
Зуйкіна С. С. - Методологія розробки комбінованих лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини для лікування мастопатії, Вишневська Л. І. (2020)
Ярема І. О. - Контроль якості емульгелю "Флавостерол", призначеного для профілактики і лікування андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Половко Н. П, Грудько В. О. (2020)
Ярних Т. Г. - Патентовані лікарські препарати на основі продуктів бджільництва, Рухмакова О. А., Герасимова І. В., Буряк М. В., Юр’єва Г. Б. (2020)
Білоус М. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення управління медичним постачанням Збройних Сил України, Дроздов Д. В., Трохимчук В. В., Шматенко О. П., Гринчук І. Г. (2020)
Громовик Б. П. - Особливості реалізації професійних ролей фармацевтичних фахівців в українських реаліях, Кремінь Ю. І. (2020)
Соловйов О. С. - Конвенція MEDICRIME: досвід та особливості імплементації положень конвенції в Україні (2020)
Баранова І. І. - Дослідження товарного асортименту глюкометрів, Бреусова С. В., Коваленко С. М., Чуб О. В. (2020)
Герасимова О. О. - Стимулятори перистальтики: аналіз споживання в різних країнах світу, Яковлєва Л. В., Крикун В. В. (2020)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Hoholyuk O. - Modern State of Electric Engineering Education and Science at Lviv Polytechnic National University, Rendzinyak S., Stakhiv P., Horyachko V., Ryzyi T., Balatska L. (2019)
Horyachko V. - Model of Electrical Activity of the Biological Network Areas, Hoholyuk O., Ryzyi T., Rendzinyak S. (2019)
Al-Rawi M. - Study of Wireless Power Transmission (2019)
Druzhinin A. - Berry Phase Appearance in Deformed Indium Antimonide and Gallium Gntimonide Whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Y., Liakh-Kaguy N. (2019)
Klen K. - Prediction of the Wind Speed Change Function by Linear Regression Method, Martynyuk V., Yaremenko M. (2019)
Myslovych М. - On Peculiarities of Development of Information Support for Technical Diagnostics Multilevel Systems of Electrical Equipment, Hyzhko Y., Hutorova М., Ostapchuk L. (2019)
Paranchuk Y. - Theoretical Basis of Energy Efficiency Criterion-Based Optimal Control of Arc Steel Melting Furnace Modes Taking Into Account 3- Dimensional Phase Current Distribution, Lozynskyi О., Marushchak Y. (2019)
Vasetskyy Y. - Analytical Method of Determining the Electromagnetic Field of the Standard Current Pulses Flowing Near to a Conductive Object (2019)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Call for papers acpee-2020 (2019)
Call for papers cpeee-2020 (2019)
Call for papers ieee memstech-2020 (2019)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2019)
Бойко А. М. - Методологія, теорія, практика – єдина система, Дем’яненко Н. М. (2019)
Гіптерс З. В. - Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях у педагогічній теорії: ретроспективний погляд (2019)
Головченко Г.О. - Історико-педагогічний аналіз розвитку медіа-освіти (2019)
Грегірчак Д. Б. - Соціальна нерівність та освітні можливості в Україні (2019)
Кравець Р. Е. - Професійний імідж майбутнього політолога: структурно-функціональна модель феномену (2019)
Кучінка Т. В. - Теоретичні аспекти вивчення менеджменту освітніх організацій, Томашевська М. О. (2019)
Павко А. І. - Методологічні засади дидактики К. Ушинського, Курило Л. Ф. (2019)
Примакова В. В. - Неперервна професійна освіта України в умовах глобалізованого світу (2019)
Товканець Г. В. - Недільні школи у розвитку вітчизняної початкової освіти у другій половині ХІХ століття (2019)
Черепаня М. Т. - Перспективи використання ретродосвіду інтернатних закладів Закарпаття (1901 – 1944 рр.) в умовах інтеграції України в світовий освітній простір (2019)
Chovriy S. - European music-pedagogical systems: the retrospective analysis (2019)
Fizeshi O. - Az oktatásra gyakorolt szovjet ideológia hatása Кárpátalján (2019)
Liba J. - Projektovanie zdravotno preventívnej kompetencie v profesiograme učiteľa (2019)
Rozman I. I. - Historical and pedagogical science as the basis of the formation and construction of biografistics (2019)
Бистрова Б. В. - Розвиток умінь аудіювання у студентів немовних вишів (2019)
Боярчук С. І. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти у процесі педагогічної практики, Стасюк Л. П. (2019)
Варга Л. І. - Деякі особливості вивчення студентами німецької мови як другої іноземної мови після англійської, Мішак В. М., Кравченко Т. М. (2019)
Гавришко С. Г. - Визначення сучасного стану готовності вчителів початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями, Лалак Н. В., Фенчак Л. М. (2019)
Кампов Н. С. - Навчально-тематичні екскурсії та їх роль у професійному становленні майбутніх фахівців туризму, Касинець О. В., Щур І. Ф. (2019)
Коваль М. С. - Формування інтелектуальної культури студентів – майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі вивчення математичних дисциплін, Кусій М. І. (2019)
Лазебна О. М. - Методичне забезпечення реалізації цілей сталого розвитку у фаховій підготовці екологів, Бондаренко Л. І. (2019)
Лопатюк О. В. - Реалізація педагогічної умови "актуалізація професійної рефлексії" у фаховій підготовці майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2019)
Повідайчик М. М. - Творчість як важливий чинник конкурентоспроможності вчителя математики (2019)
Повідайчик О. С. - Дослідницький підхід як методологічна основа професійної підготовки фахівців у вищій школі, Штимак А. Ю. (2019)
Романишина Л. М. - Основні парадигми екологічної підготовки майбутніх дизайнерів та їх характеристики, Романишина О. Я., Островська Н. Д., Дацун О. А. (2019)
Стеблюк С. В. - Студентоорієнтоване середовище як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва (2019)
Товканець О. С. - Методи і прийоми створення освітнього продукту та їх роль у формуванні управлінськоїкомпетенції майбутніх педагогів (2019)
Хома О. М. - Особливості методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови (2019)
Черепаня Н. І. - Формування мотиваційного компоненту самоосвітньої діяльності майбутніх вихователів ЗДО, Брецко І. І., Русин Н. М. (2019)
Моргун А. В. - Социолингвистические проблемы языкознания в аспекте формирования лингвистического мировоззрения студентов-филологов, Теличко Н. В. (2019)
Burgerová J. - E-learning z aspektu udržateľnosti na vysokej škole – digitálne kompetencie (výsledky testovania na pedagogickej fakulte pu v Prešove), Piskura V. (2019)
Bilak M. V. - Formation of communicative skills of business communication in the process of foreign language teachers’ prepration, Malinovska D. P. (2019)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Organization of individual work of students in the process of reading works of english and american literature (2019)
Movchan K. M. - Libraries in the continuous education system (2019)
Orosová R. - Vyučovaci štýl učiteľa, Petríková K., Ferencová J., Starosta V. (2019)
Брижак Н. Ю. - Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя початкової школи, Мішкулинець О. О. (2019)
Горват М. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі формування природознавчої компетентності, Кузьма-Качур М. І. (2019)
Добош О. М. - Педагогічне наставництво як механізм професійного розвитку молодого педагога (2019)
Кіліченко О. І. - Педагогічна взаємодія в освітньому процесі початкової школи: сутність і функції (2019)
Кобаль В. І. - Анкетування як один із засобів забезпечення менеджменту якості освітніх послуг (2019)
Лалак Н. В. - Використання пісочної терапії на уроках освітньої галузі "Мистецтво” в умовах інклюзії, Василинка М. І., Майборода І. Е. (2019)
Михайлова К. В. - Будівельно-конструктивні ігри як засіб педагогічного впливу на формування особистості дошкільника, Микуліна А. К., Волошин Н. П. (2019)
Молнар Т. І. - Педагогічний супровід обдарованих учнів в умовах початкової школи, Лавренова М. В., Кампов Н. В. (2019)
Попадич О. О. - Міждисциплінарний підхід до змісту правових знань учнів початкової школи (2019)
Федоруц М. В. - Неформальна освіта як чинник формування соціальної компетентності старшокласників (2019)
Чучаліна Ю. М. - Економічна культура в структурі загальної культури особистості (2019)
Bernátová R. - Výchova k zdraviu a študenti učiteľstva pre primárne vzdelávanie (2019)
Bilak M. V. - Teaching lexical material during foreign language classes (2019)
Petrasová A. - Spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory žiakov (2019)
Барчі Б. В. - Особливості процесу запам’ятовування під час вивчення граматичного матеріалу англійської мови, Гейдер Г. З., Капац М. В. (2019)
Качур М. М. - Теоретичні аспекти сутності художньо-комунікативних умінь, Фізер В. С., Карманов В. В. (2019)
Кміта Є. В. - Операційно-діяльнісний компонент розвитку професійної (іншомовної) комунікативної компетентності диспетчерів управління повітряним рухом (2019)
Теличко Н. В. - Лінгвістичні ознаки комунікації у молодіжному дискурсі української та англійської мов, Дядченко О. В. (2019)
Фенцик О. М. - Комунікативна культура педагога: сутність та шляхи її формування у процесі професійної підготовки (2019)
Bretsko I. I. - The impact of non-verbal communication means in the process оf intercultural communication, Morgun I. V. (2019)
Feltsan I. - Internet-technologies in teaching english to senior students (2019)
Telychko N. V. - Cognitive features of modern internet discourse as a current philological problem, Malinovska D. P. (2019)
Авшенюк Н. М. - Розвиток функціональної грамотності у дорослого населення: досвід Австралії (2019)
Гарапко Л. І. - Іншомовна освіта у зарубіжних країнах: головні вектори української педагогічної історіографії (2019)
Граб М. В. - Особливості професійної підготовки вчителів Данії та Норвегії (2019)
Козубовський Р. В. - Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в США, Козубовський М. Р., Булеза Б. Я. (2019)
Пазюра Н. В. - Роль STEM-освіти у підготовці ІТ-фахівців у британських закладах вищої освіти (2019)
Слободянюк О. М. - Недоброчесні практики: масштаби проблеми та шляхи вирішення (британський та український досвіди) (2019)
Сойма Н. Д. - Гуманістичні засади соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми в США (2019)
Вовканич М. Д. - Особливості об’єкта наукового дослідження в гуманітарних і природничих науках, Щербан Т. Д. (2019)
Łaszczyk Jan - Sprawiedliwość i brak konfliktu w interakcjach interpersonalnych jako warunki pedagogiczne udanego procesu edukacyjnego (2019)
Sikora J. - Pedagogika dorosłych w procesie nauczania osóbze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2019)
Барчій М. С. - Окремі аспекти дослідження проблеми самоактуалізації особистості (2019)
Іванова О. В. - Вплив ціннісно-смислової сфери особистості на розвиток стратегічного мислення в період ранньої дорослості (2019)
Олійник А. В. - Релігійна віра у протидії суїцидальності у середовищі студентства (2019)
Синишина В. М. - Педагогічні умови розвитку рефлексії у майбутніх практичних психологів (2019)
Маріонда І. І. - Розвиток сили та визначення основних засобів вдосконалення навичок, Гавришко С. Г., Мороз Ф. В. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Pogorelaya M. - Riboflavin in photodynamic inactivation of pathogens and photodynamic therapy, Martynov A., Romanova E. (2020)
Zuikina S. S. - Development of technology of plant species for complex mastopathy therapy, Vyshnevska L. I. (2020)
Букіна Ю. В. - Визначення сальмонела-індукованих змін кишкового мікробіому у щурів (2020)
Книш О. В. - Вплив поліолів на бактеріотропні властивості безклітинних супернатантів Lactobacillus reuteri, Мартинов А. В., Войда Ю. В., Бабич Є. М. (2020)
Semchenko K. V. - Development of technology and determination of critical parameters of the production process of oromucosal drug for the treatment of helminthiases in children, Vyshnevska L. I. (2020)
Lisnyak Yu. V. - Molecular dynamics study of the structural role of metal atoms in the urease active site, Martynov A. V. (2020)
Kotova E. - Standardization of a method for identification of elecampane sesquiterpene lactones, Kotov S., Kotov A. (2020)
Zaika S. V. - Research of antimicrobic activity of foaming products samples with octopirox, Strilets O. P., Baranova I. I., Bezpala Yu. O., Martyniuk Т. V. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kopp M. I. - Nonlinear Dynamo In Obliquely Rotating Stratified Electroconductive Fluid In An Uniformly Magnetic Field, Tur A. V., Kulik K. N., Yanovsky V. V. (2020)
Kuklin V. M. - On the Attenuation of a Wave Pacadge in Waveguides Filled with an Active Medium and Plasma, Poklonskiy E. V., Sevidov S. M. (2020)
Tomar S. - Theoretical Investigation of Fundamental Inherent Physical and Optoelectronic Properties of ZnSnSb2 Chalcopyrite Semiconductor, Bhardwaj S. R., Gupta S. K., Verma A. S. (2020)
Romashchenko E. V. - Macroparticle Reflection from a Biased Substrtate in Plasma Ion Implantation Systems, Bizyukov A. A., Girka I. O. (2020)
Chauhan S. - First Principles Calculations of Carbon-Nanotube and Boron-Nanotube Based Single Electron Transistors, Verma A. S. (2020)
Filonenko N. Yu. - Liquidus Surface and Spinodal of Fe-B-C Alloys, Galdina A. N. (2020)
Usov V. - Effect of Kind of Deformation on Young's Modulus, Damage Parameter, Texture and Structure of Alloy Mg – 5% Li (wt), Brokmeier H.-G., Shkatulyak N., Savchuk E., Schell N. (2020)
Podhornaya L. F. - Study of Radiation-Chemical Structuring of Composition Based on Epoxy Oligomers, Avramenko V. L., Karandashov O. H. (2020)
Tarabara U. - Cascade Energy Transfer in Insulin Amyloid Fibrils Doped by Thioflavin T, Benzanthrone and Squarine Dyes, Vus K., Shchuka M., Kirilova E., Kirilov G., Zhytniakivska O., Trusova V., Gorbenko G., Deligeorgiev T. (2020)
Zaman Md. A. - Study on Conceptual Designs of Superconducting Coil for Energy Storage in SMES, Islam M. R., Maruf H. M. A. R. (2020)
Pihnastyi O. - Hydrodynamic Model of Transport System, Khodusov V. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kerneshel V. V. - Computer Tomography Images Quality Assessment, Ivanets O. B., Melnykov О. V. (2020)
Bidyuk P. I. - Adaptive Modeling and Forecasting of Nonlinear Nonstationary Processes, Sineglazov V. M. (2020)
Chumachenko O. I. - Hybrid Neuron Networks Based on Radial Basis Network with Different Radial Basis Function, Dychko S. T., Rizhiy А. R. (2020)
Chumachenko O. I. - Two-level System for Tuning Parameters of Artificial Neural Networks, Shymkov S. V., Kot A. T. (2020)
Sineglazov V. M. - Maximum Power Point Tracking for Photo Modules, Karabetsky D. P., Klanovets O. V. (2020)
Goncharenko A. V. - Cartesian Vector Direction Cosines as the Multi-optional Hybrid Functions Optimal Distribution (2020)
Vasylenko M. P. - The Automatic System of Lighting Control in Residential Buildings, Saponiuk I. Yu. (2020)
Ablesimov A. K. - PID-controller Synthesis Software for the Stabilization System of the Inertial Control Object, Pylypenko M. A., Zhmurchyk Т. P. (2020)
Sushchenko O. A. - Automation of Early Design Phases for Inertially Stabilized Platforms (2020)
Sergeyev I. Yu. - Adaptive High Speed Measuring Converter of Average Voltage Values (2020)
Shevchenko K. L. - Noise Method for Assessing the Parameters of Cardiac Activity, Levytskii S. A., Shtefura Yu. V. (2020)
Taranenko A. G. - Operational Reliability Management of the Reserved Electronic System, Gabrousenko Ye. I., Holubnychyi A. G., Lavrynenko O. Yu. (2020)
Lavrynenko O. Y. - Protected Voice Control System оf Unmanned Aerial Vehicle, Konakhovych G. F., Bakhtiiarov D. I. (2020)
Mukhina M. P. - Particle Filtering Technique for Aircraft Control in Highly-disturbed GPS-Denied Environment, Filyashkin M. K., Kazak V. M., Shevchuk D. O. (2020)
Kredentsar S. M. - Implementation Prospects of the Remote Tower Concept in Ukraine, Yastrub M. I. (2020)
Brykalov A. V. - Computer-aided Design at the Stage of the Technical Appearance Analysis of Aerospace Plane (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Soloviev A. I. - How to measure myofilament calcium sensitivity? Theory and practical applications, Tishkin S. M. (2020)
Бондаренко Л. Б. - Вплив 2-(3-аліл-4-оксо-3,4-дигідро-хіназолін-2-іл-сульфоніл)-N-(2,6 -дихлорфеніл)-цераміду на складові хроматину та стан антиоксидантної системи в саркомі 45 і незмінених тканинах шкіри щурів, Карацуба Т. А., Хавич О. О., Шаяхметова Г. М., Шарикіна Н. І., Коваленко В. М., Харченко О. І., Сергійчук Н. М., Калачінська М. М. (2020)
Демченко С. А. - Синтез похідних бензенсульфонамідів і вивчення їхньої спорідненості до циклооксигенази-2 методом молекулярного докінгу, Баглай О. Ю., Серединська Н. М., Ядловський О. Є., Зелінська А. Є., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2020)
Носівець Д. С. - Зміни вмісту металопротеїназ сироватки крові щурів під впливом нестероїдних протизапальних засобів і парацетамолу на фоні експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу, Мамчур В. Й., Опришко В. І. (2020)
Рыженко В. П. - Комплексный подход к разработке и созданию компьютерной программы виртуального скрининга антиоксидантной активности, Рыжов А. А., Беленичев И. Ф., Левич С. В. (2020)
Подольський І. М. - Дослідження гострої та підгострої токсичності перспективного антидепресанту атристаміну на щурах, Литкін Д. В., Штриголь С. Ю. (2020)
Тарасенко В. О. - Дослідження токсикологічних властивостей плівкоутворюючого аерозолю антимікробної й анестезуючої дії, Войтенко Г. М., Давтян Л. Л., Соломенний А. М. (2020)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2020)
Олексій Анатолійович Ходаківський (2020)
Титул, зміст (2019)
Від редакції (2019)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження рідкісного смарагда, синтезованого флюсовим методом, Беліченко О. П. (2019)
Гелета О. Л. - Порівняльний аналіз гемологічних характеристик нефриту і жадеїту, Стич О. І. (2019)
Гулій В. М. - Родовища алебастру Галичини, Борняк У. І., Костюк О. В., Степанов В. Б. (2019)
Триколенко С. Т. - Нескінченний рух життя, втілений у ювелірних виробах Юрія Плеханова (2019)
Біляцька В. - Історична пам’ять і конфлікти "пам’яті" у романі у віршах Анатолія Шкуліпи "Берест" (2020)
Вільчанська Ю. - Прелімінарна матриця соцреалістичної парадигми "дитя революції", Завидович В. (2020)
Гаєвська Н. - Жанрова система малих епічних форм Олеся Гончара, Гаєвська О. (2020)
Дроздовський Д. - Дискурс транскультурації в сучасних британських романах: ревізія архетипу Дому (2020)
Дубровський Р. - Від пацифіста до комбатанта: трансформація свідомості героя в умовах війни (за романом "Віхола” Ю. Мушкетика) (2020)
Зелененька І. - Лірика дисидентів Василя Стуса й Тараса Мельничука як опозиція тоталітаризму (2020)
Каплична Л. - Жанрово-стильові особливості моделювання "вічної теми" в ліро-епічних творах О. Гай-Головка (2020)
Карабович Т. - Збереження міфічних цінностей літератури як гаранту існування духовної парадигми присутності у творчості Віри Вовк (2020)
Крупка В. - Концептуалізація земного тяжіння у збірці поезій "Купина неопалима" Ірини Небеленчук (2020)
Мацько В. - "Друге крило” шістдесятників як смілива опозиція штучному соціалістичному реалізмові (2020)
Мацько В. - Художнє моделювання людини і світу у кризових ситуаціях (за мемуарною повістю О. Гай-Головка "Поєдинок з дияволом"), Каплична Л. (2020)
Підопригора С. - "Facebook-роман" О. Шинкаренка "Кагарлик": наративна специфіка (2020)
Пірошенко С. - Інтерпретація трьох законів робототехніки А. Азімова: цикл оповідань "Я, Робот" (2020)
Поліщук О. - Серія літературних містифікацій Станіслава Лема, Павлішена Л. (2020)
Рарицький О. - Павло Загребельний у призмі шістдесятницької критики (2020)
Слоневська І. - Феномен кроскультурного роману в постколоніальному дискурсі (2020)
Ткаченко В. - Християнські мотиви у прозовій творчості Ганни Барвінок (2020)
Циц Г. - Сукупність концептів художнього дискурсу безґрунтя в українській та польській еміграційній літературі, Мацько В. (2020)
Барташук О. - Сакральна лексика в поезіях Галини Ісаєнко, Ніколаєва А. (2020)
Волянюк І. - Мовна метафора та її функції у поетичних творах Івана Гнатюка (2020)
Воротняк Л. - Гендерні особливості англомовної Інтернет-комунікації (2020)
Handabura O. - Social Media Neologisms in Contemporary English of Social Networks: a Case of Facebook and Twitter Language (2020)
Завальнюк І. - Другорядні члени речення як поширювачі структурної основи речення: критерії та прийоми розмежування неморфологізованих форм (2020)
Закреницька Л. - Макроструктура англомовних фахових текстів сфери освіти (2020)
Мельник Р. - Статистичні методи в лексико-семантичних дослідженнях (на матеріалі ЛСГ прикметників зі значенням "старанний, працьовитий”) (2020)
Пєшкова Т. - Типи мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній кореспонденції та комунікації, Якимчук Ю. (2020)
Сукаленко Т. - Дескриптивний аналіз лінгвокультурного типажу з соціальною домінантою "чиновник" у художньому дискурсі (2020)
Фаненштель Н. - Семантико-граматичні особливості англійської терміносистеми когнітивної лінгвістики (2020)
Філінюк В. - Сонце як компонент мовного полотна повісті "Небесний змій" Докії Гуменної (2020)
Марчук Л. - Лінгвокультурний простір української нації ХІХ століття (Рецензія на монографію: Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХІХ ст.: (моногр) . Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.) (2020)
Приходько О. - У пошуках онтологічної реальності: британський постпостмодерністський роман (Рецензія на монографію: Дроздовський Д. І. Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману: (моногр) . Київ: Саміт-книга, 2020. 448 c.) (2020)
Title (2019)
Doichyk M. V. - The idea of dignity in contemporary scientific discourse, Doichyk O. Y. (2019)
Шабанова Ю. О. - Осциляція як вимір філософії постмодерну (2019)
Масюк О. П. - Маніпуляція соціальними сподіваннями: самостійність життєвої позиції людини у соціальному просторі (2019)
Михайлюк О. В. - История как умозрительная модель прошлого (2019)
Вершина В. А. - Концепт "образ человека" в философском дискурсе (2019)
Зоська Я. В. - Голова об’єднаної територіальної громади, як представник органу місцевого самоврядування на селі, Катаєв Л. С. (2019)
Ніколенко В. В. - Соціологічний вимір наукової спадщини І. Я. Франка (2019)
Полторак В. А. - Проблеми формування громадської думки в процесі сучасних інформаційних війн, Стадник А. Г. (2019)
Щербина В. М. - Евристичний потенціал актор-мережевого підходу в сучасному соціологічному теоретизуванні, Романенко Ю. В. (2019)
Іщенко І. В. - Символічна політика як інструмент стабілізації/дестабілізації політичного простору в умовах глобалізації, Дяченко Д. В. (2019)
Кремена В. І. - Тенденції еволюції європейської соціал-демократії (2019)
Міхейченко М. А. - Громадське залучення у Німеччині в умовах глобального розвитку (2019)
Muradov I. - The Donbas conflict and peace process (2019)
Твердохліб Ю. М. - Теоретичні підходи до дослідження інформаційно-психологічних операцій (2019)
Філіпенко Л. В. - Криза моральних цінностей в результаті глобалізації культурного простору (2019)
Menshakova D. V. - Economic component of French nuclear status (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Дорогий Я. - Технологія пошуку сумнівних записів при створенні Єдиного реєстру ідентифікації фізичних осіб України (2019)
Кухарська Н. - Аспекти інформаційної безпеки в управлінні безперервністю діяльності організації, Полотай О. (2019)
Горлинський В. - Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України, Горлинський Б. (2019)
Даник Ю. - Підхід до автоматизованого виявлення деструктивних кібервпливів, Соколов К., Гудима О. (2019)
Цуркан О. - Методи протидії використанню соціальної інженерії, Герасимов Р., Крук О. (2019)
Жилін А. - Проблематика захисту інформаційних ресурсів при використанні хмарних технологій, Дівіцький А., Козачок А. (2019)
Яковів І. - Базова модель інформаційних процесів та поведінки системи кіберзахисту (2019)
Мохор В. - Концептуальні основи описання архітектури системи управління інформаційною безпекою, Цуркан В. (2019)
Субач І. - Архітектура та функціональна модель перспективної проактивної інтелектуальної SIEM-системи для кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, Микитюк А., Кубрак В. (2019)
Солодовник В. - Метод просторово-частотного блочного кодування сигналів з дворежимною індексною модуляцією піднесучих OFDM, Науменко М. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Rusanov A. V. - The Efficiency Increase of the Steam Turbine Low Pressure Cylinder Last Stage by the Blades Spatial Profiling, Shvetsov V. L., Alyokhina S. V., Pashchenko N. V., Rusanov R. A., Ishchenko M. H., Slaston L. O., Sherfedinov R. B. (2020)
Avramov K. V. - Nonlocal Anisotropic Shell Model of Linear Vibrations of Multi-walled Carbon Nanotubes, Kabylbekova B. N., Seitkazenova K. K., Myrzaliyev D. S., Pecherskiy V. N. (2020)
Hnitko V. I. - Computational Model for Durability Analysis of Structure Elements with Defects, Dehtiarov K. H., Moskalenko R. P., Strelnikova O. O. (2020)
Sklepus S. M. - Method to Study the Creep of Complex-Shaped Functionally-Graded Bodies (2020)
Mustafin M. A. - Application Peculiarities of the SMA Method in the Estimation of NPP Structures, Systems and Elements by Means of Computational Complexes, Ryzhov D. І., Shuhailo O. P., Shuhailo O. P., Buriak R. Ya., Pidhaietskyi T. V., Kruhlii Ya. D. (2020)
Rudenko A. A. - Use of In-house Design Modules When Choosing Bearing Assemblies for Pumps Being Designed, Zaitsev V. I., Sirobaba Yu. V. (2020)
Filatov H. V. - Optimal Design of Smooth Shells both With and Without Taking into Account Initial Imperfections (2020)
Sheludko H. A. - Adaptive Computation of Curve Lengths Given by Non-differentiable Functions, Ugrimov S. V. (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Ананова І. - Емоційний феноменологічний зміст переживання почуття провини (2019)
Бондаревська І. - Громадянська активність: роль соціальних медіа, Михайленко В. (2019)
Ващенко І. - Особистість і життєві ситуації у концептуальному просторі психологічної науки, Ананова І. (2019)
Дарвішов Н. - Особистісні риси і прийняття рішень у залежних від психоактивних речовин осіб (2019)
Дробот О. - Психосемантичний підхід у дослідженнях професійної самосвідомості майбутніх психологів, Митрофанова С. (2019)
Завязкіна Н. - Проблематика досліджень психологічних особливостей раціональної та патологічної тривоги в клініці ендогенних психічних захворювань, Ряховська Т. (2019)
Ivashkevych E. - Psychological Content of the Mechanisms of Perception a Foreign Language by a Personality, Hudyma O. (2019)
Каліщук С. - Зв’язок "Свідомості" й "Світу" в концептуальних теоріях рефлексивності, функціоналізму і глибинної психології (2019)
Кетлер-Митницька Т. - Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку (2019)
Кічук А. - Емоційна складова психологічного здоров’я особистості у просторі інтеракції освітнього середовища сучасного студентства (2019)
Мартинюк І. - Типи ставлення студентської молоді до самоосвітньої діяльності (2019)
Михальчук Н. - Психологічний зміст ефективних засобів навчання іноземної мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп, Коваль І. (2019)
Мойсеєнко Л. - Трансформація розуміння творчих математичних задач у процесі їх розв’язання, Шегда Л. (2019)
Попова М. - Значущість когнітивних стилів для різних сфер професійної діяльності (2019)
Примачок Л. - Суб’єктність як необхідна складова професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації (2019)
Талаш І. - Особливості структури особистості та професійної діяльності педагога-філолога (2019)
Туркова Д. - Моделі розвитку тілесного "Я" особистості (2019)
Hupavtseva N. - Argumentative Discourse as a Psychological Factor of Organizing Facilitative Interaction at the Lessons at a Secondary School (2019)
Шебанова В. - Самоставлення та самоприйняття у жінок із зайвою вагою, Онуфрієва Л. (2019)
Штепа О. - Мудрість як метафункціональний рівень психологічної ресурсності особистості (2019)
Output data (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Вижва М. - Сучасні теорії лідерства: гуманістичний ракурс (2020)
Гончарук Н. - Науково-теоретичний аналіз проблеми комунікації в сучасних зарубіжних теоріях (2020)
Журавльова О. - Конструювання когнітивно- рефлексивного виміру моделі особистості прокрастинатора (2020)
Івашкевич Е. - Готовність майбутніх перекладачів до виконання професійної діяльності, Онуфрієва Л. (2020)
Каліщук С. - Суб’єктивна модель реальності: першоджерела побудови (2020)
Кобзева Ю. - Определение шаловливости как компонента игровой компетентности через реконструкцию семантических элементов концепта "шаловливость", Гордиенко-Митрофанова Ия, Гончаренко-Куліш А. (2020)
Мазикін М. - Медитація як психотерапевтичний інструмент (2020)
Назаревич В. - Остракізм як прояв ксенофобії (2020)
Примачок Л. - Парадигма професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації з огляду на формування професійно значущого досвіду спеціаліста (2020)
Hupavtseva N. - Facilitation as a Personality-Centered Approach at the English Lessons at Secondary Schools (2020)
Штепа О. - Ресурсна насиченість особистості (2020)
Output data (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Шульгін В. - Особливості реалізації "деокупаційного законодавства" України в умовах проведення операції об’єднаних сил, Пашинський В. (2019)
Бондаренко С. - Ретроспективний аналіз логістичних концепцій управління ресурсними потоками, Ткач М. (2019)
Луцик Ю. - Підвищення ефективності державного фінансового контролю за рахунок впровадження системи ризик-орієнтованого планування, Мірненко В., Бегма В., Мазка С., Ульянов К., Юрків Н. (2019)
Мельник О. - Проблемні питання правового регулювання діяльності суб’єктів, які здійснюють охорону та захист військового майна, Тєнєшев В. (2019)
Роллер В. - Правове підґрунтя здійснення кібероборони в Україні, Гогонянц С., Коропатнік І. (2019)
Савинець О. - Форми, методи та принципи адміністративно-правового забезпечення мобілізації Збройних Сил України, Карелін В. (2019)
Шопіна І. - Захист цивільного населення у збройних конфліктах: досвід Естонської Республіки, Тарасов С. (2019)
Gawliczek P. - Innovative ICT solutions and/within/for changing security environment. Case study – NATO DEEP ADL Portal and Social Media (2019)
Loishyn A. - Assessment of efficiency indicators of internal control system functioning, Levchenko S., Tkach I., Vitalii G. (2019)
Георгадзе О. - Часткова методика оцінювання рівня підготовленості танкової бригади у ході відновлення боєздатності, Харабара В. (2019)
Половенко В. - Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на живучість складів тилового забезпечення (2019)
Хомік М. - Концепція управління техногенною безпекою за рахунок мінімізації ризику особового складу при застосуванні сил оборони під час надзвичайних ситуацій (2019)
Азаренко Е. - Предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных распространением антропогенных загрязнений в водной среде, Гончаренко Ю., Дивизинюк М., Иванов Е., Мирненко В., Фаррахов А. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Iskandarov K. - The south Caucasus and NATO’S defence education enhancement programme. Retrospective analysis, Gawliczek P. (2019)
Шуляков С. - Шляхи удосконалення розвідки в інтересах ракетних військ і артилерії, Дорофєєв М. (2019)
Голота О. - Підходи до формування та управління системою державних закупівель для потреб оборони на прикладі міністерств CША та Великобританії (2019)
Лойшина Н. - Комплаєнс-контроль конфлікту інтересів в загальній системі внутрішнього контролю та ресурсного менеджменту, Кустріч К., Ткач М., Левченко С., Гетьманський В. (2019)
Потетюєва М. - Організаційно-економічний механізм оцінки майнових об’єктів АТ "Укрзалізниця" (2019)
Стрюков В. - Аналіз ключових компетенції в професійній освіті, Громцева О. (2019)
Головін О. - Методологічні аспекти побудови засобів моделювання та аналітичної обробки баз даних і знань в системі управління розвитком озброєння та військової техніки (2019)
Izhutova I. - Ukrainian Strategic Communications and martial law (2019)
Сальнікова О. - Стратегічні комунікації в сучасних війнах гібридного типу, Сівоха І., Іващенко А. (2019)
Мірненко В. - Математична модель визначення ефективності диспансеризації військовослужбовців, Яблонський П., Бутенко М., Литвинко С., Гутверт Р. (2019)
Loishyn A. - Comprehensive approach for assessment of internal control efficiency system (2019)
Пархоменко П. - Аналіз здійснення бюджетного та оборонного планування у системі Міністерства оборони України та Збройних Сил України в контексті розвитку озброєння та військової техніки, Лаврук М., Ткач І., Деменєв О. (2019)
Хомік М. - Проблемні питання управління екологічною (техногенною) безпекою (нормативний аспект), Вавілова Н., Караєва Н., Єфименко Г. (2019)
Бойко В. В. - Рентгенодиагностика повреждений пищевода у больных с послеожоговыми стриктурами пищевода, Шармазанова Е. П., Кравцова Е. А., Скрипко В. А. (2012)
Тищенко А. М. - Новый подход к панкреатодуоденальной резекции (2012)
Мельников В. В. - Динамика изменения внутрибрюшного давления и газового состава крови у работников угольной промышленности с патологией органов дыхания в зависимости от метода холецистэктомии (2012)
Старосек В. Н. - Профилактика посттравматического панкреатита при повреждении поджелудочной железы, БутырскийА. Г., Гринческу А. Е. (2012)
Запорожченко Б. С. - Современные подходы к ведению больных острым послеоперационным панкреатитом, Горбунов А. А., Муравьёв П. Т., Корытная А. Ю. (2012)
Бойко В. В. - Ультраструктура пирамидных нейронов головного мозга экспериментальных животных с моделированным компрессионным синдромом, Невзоров Невзоров, В. П. Тарабан И. А., Невзорова О. Ф., Павлова О. П., Белозёров И. В., Краснояружский А. Г., Омельченко В. Ф., Цивенко А. И. (2012)
Григор’єва Т. Г. - Експериментальне дослідження ефективності селективних блокаторів лейкотрієнових рецепторів на моделі капсулярної контрактури молочних залоз у щурів, Лисицин Р. Г. (2012)
Головко С. В. - Експериментальна розробка методу електрозварювання живих тканин при операціях на сечовому міхурі, Фурманов Ю. О., Гутверт Р. В. (2012)
Бабийчук Л. В. - Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда старых крыс с неврогенной артериальной гипертензией после введения криоконсервированных гемопоэтических стволовых клеток кордовой крови, Бабийчук В. Г., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2012)
Цимбалюк В. І. - Застосування водного лабіринта Морріса в якості поведінкового діагностичного теста при модельованому ішемічному інсульті у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Бойко В. В. - Эффективность и целесообразность перорального и местного лечения поливалентным пиобактериофагом (секстафаг) у больных при инфицированных ранах, термических поражениях кожи, фурункулезе, карбункулезе, абсцессе, флегмоне, Кощий Е. Е., Токарь А. Н., Наконечный Е. В., Гафт К. Л. (2012)
Бойко В. В. - Диагностика и хирургическое лечение пострадавших со свернувшимся гемотораксом после внутриплевральных посттравматических кровотечений, Хащина В. А., Замятин П. Н., Краснояружский А. Г., Нечитайло П. Е., Корж П. И. (2012)
Симонец Е. Н. - Особенности хирургической тактики у больных с острой эмпиемой плевры (2012)
Бачерикова Ю. А. - Хирургическая тактика при рецидивном спонтанном пневмотораксе на фоне буллезной трансформации паренхимы легкого (2012)
Паращук В. Ю. - Гемодинамічні зміни в судинах малого таза хворих на лейоміому матки, Паращук Ю. С., Грищенко М. Г. (2012)
Проценко Е. С. - Особенности иммунного ответа печени плодов и новорожденных, рожденных от матерей с осложненной беременностью (2012)
Бездетко П. А. - Морфометрические параметры переднего отрезка глаза у пресбиопов с ПОУГ и без при различной рефракции, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2012)
Думброва Н. Е. - Влияние бевацизумаба на структуры хориоидеи и сетчатки кроликов при интравитреальном введении, Король А. Р., Насинник И. О. (2012)
Крутько Е. Н. - Оценка общей стрессорной реакции при эпидуральной и спинальной анестезии у пострадавших с травматической болезнью (2012)
Рузин Г. П. - Тактика семейного врача при флегмонах лица и шеи, Голик В. П. (2012)
Прасол В. А. - Особенности хронической венозной недостаточности у беременных, Тарабан И. А., Мишенина Е. В., Межерицкая Н. Ф. (2012)
Короп О. А. - Стан та зміни організації амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню м. Харкова у сучасних умовах реформування охорони здоров’я (2012)
Садчиков В. Д. - Структура захворюваності непухлинної патології вилочкової залози у Харкові та Харківській області за період 1989 - 2011 роки, Проценко О. С., Белозьоров І. В., Ремньова Н. О., Филенко Б. М., Цивенко О. І. (2012)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенхирургическое лечение заболеваний поджелудочной железы разной этиологии (2012)
Авдосьев Ю. В. - Эндоваскулярный гемостаз в лечении злокачественных заболеваний органов брюшной полости и малого таза осложненные профузным абдоминальным кровотечением (2012)
Радомская Е. Ю. - Особенности нарушений микроциркуляции слизистой оболочки у больных с резидуальными полипами желудка (2012)
Бобро В. В. - Тиреоїдна дисфункція як прогностичний фактор післяопераційних хірургічних ускладнень у пацієнтів з псевдокістами підшлункової залози (2012)
Кебкало А. Б. - Ретроспективний аналіз захворюваності, ускладнень,лікування хворих на некротичний панкреатит (2012)
Павловський М. П. - Рецензія на книгу "перитоніт – одвічна проблема невідкладної хірургії" за редакцією проф. В. П. Польового, проф. В. В. Бойко, проф. Р. І. Сидорчука (2012)
Кришень В. П. - Огляд наукової програми та праць XV конгресу Європейського товариства хірургів, Трофімов М. В. (2012)
Title (2019)
Contents (2019)
Korcsmaros E. - Promotion of euro introduction in Slovakia: financial literacy of generation X and Y, Seben Z., Machova R., Feher L. (2019)
Tovmasyan G. - Assessment of tourist satisfaction index: evidence from Armenia (2019)
Arslan Y. - Exploring the effects of consumers’ nutritional knowledge and information interest on the acceptance of artificial sweetener usage in soft drinks (2019)
Zatonatska T. - Modelling the efficiency of the cloud computing implementation at enterprises, Dluhopolskyi O. (2019)
Kvitka S. - Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of webometrics ranking, Starushenko G., Koval V., Deforzh H., Prokopenko O. (2019)
Bacik R. - Management of competitiveness and economic performance based in the V4 countries, Kloudova J., Gonos J., Ivankova V. (2019)
Lesakova Ľ. - Small and medium enterprises and eco-innovations: empirical study of Slovak SME´s (2019)
Elexa L. - Anticrisis management: warning signals before failure, Hvolkova L., Knapkova M. (2019)
Tiutiunyk I. - Innovations in the management of tax gaps in the economy: foreign economic component, Kobushko I., Ivaniy O., Flaumer A. (2019)
Shkarlet S. - Information economy: management of educational, innovation, and research determinants, Kholiavko N., Dubyna M. (2019)
Reshetnikova I. - Multican marketing as an innovation technology of providing services in the conditions of globalization of the banking market, Smerichevskyi S., Polishchuk Y. (2019)
Antosova I. - Market segmentation in healthcare, Hazuchova N., Stavkova J. (2019)
Druhov O. - The influence of financial innovations on EU countries banking systems development, Druhova V., Pakhnenko O. (2019)
Pietruszka-Ortyl A. - The Impact of Organizational Culture for Company's Innovation Strategy (2019)
Blanco M. - University brand as a key factor of graduates employment, Bares L., Hrynevych O. (2019)
Vilkaite-Vaitone N. - Company image in social network as predictor of intention to apply for a job position, Lukaite U. (2019)
Ciubotariu M. - Companies image: marketing and financial communications, Socoliuc M., Mihaila S., Savchuk D. (2019)
Cosmulese C. G. - The influences of the digital revolution on the educational system of the EU countries, Grosu V., Hlaciuc E., Zhavoronok A. (2019)
Titko J. - Competence development of young entrepreneurs through educational innovations, Bierne J. (2019)
Al Taweel I. R. - Management of organizational cultures and job performance: the case for GCC companies (2019)
Hens L. - Transport economics and sustainable development in Ukraine, Melnyk L., Matsenko O., Chygryn O., Gonzales C. C. (2019)
Siekelova A. - Profit management as an instrument for SMEs developing: the case for Slovakia, Kovacova M., Adamko P., Stehel V. (2019)
Bacho R. - Information management: the key driver of the economic system’s development, Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. (2019)
Lyeonov S. - The innovative approach to increasing cybersecurity of transactions through counteraction to money laundering, Кuzmenko О., Yarovenko H., Dotsenko T. (2019)
Opait G. - Freelancer as an entrepreneur: a choice as career development, Damian D., Capatina A. (2019)
Kordos M. - British-Slovak foreign trade relations: consequences of Brexit (2019)
Tyukhtenko N. - Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions, Makarenko S., Oliinyk N., Gluc K., Portugal E., Rybachok S. (2019)
Milova T. - Country’s brand and corruption level: cointegration analysis, Troshkina K., Horlov Y., Dobkowski J. (2019)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2019)
Вихідні дані (2019)
Гапчук Ю. О. - Творча діяльність режисера Андрія Білоуса у державних та незалежних театрах Києва (2019)
Гончар К. Р. - Соціальні мережі як інструмент сучасного мистецтва (2019)
Доброносова Ю. Д. - Полімедіальність досвіду і комунікація в сучасних практиках українського медіамистецтва, театру і музики (2019)
Желєзняк С. В. - Особливості використання звуку в сучасному телебаченні і мультимедіа (2019)
Захарченко Є. А. - Організаційно-творчі особливості діяльності приватного французького театру "Рів Гош" (2019)
Мусієнко Н. Б. - Європейський рік культурної спадщини: Історія, мета та стратегічні завдання (2019)
Новачинський Ю. М. - Спеціалізовані онлайн-платформи в контексті еволюції мистецького процесу в Україні в цифрову добу: Спроба класифікації (2019)
Оляніна С. В. - Іконостас як візія Небесного Єрусалима (2019)
Петрова О. М. - Перша мистецька інтервенція до Лондона (2019)
Протас М. О. - Мистецька культура в умовах гібридності (2019)
Савчук І. Б. - Комунікативна природа ранньої творчості Бориса Лятошинського (2019)
Тітенков Є. С. - Інтеграційні процеси екологічного мистецтва та сучасних технологій (2019)
Чепелик О. В. - Нотатки про візуальну культуру в контексті феномена гіперреальності (2019)
Шпирало-Запоточна Л. Р. - Сучасний художній процес: Природа реальності та віртуальності (2019)
Шумакова С. М. - Лицедійство від античного "звернення до богів" до радикальної перформативності новітнього часу (2019)
Bezruchko O. V. - Sharing of the Creative Experience of O. Dovzhenko in the Informal Setting (2019)
Remeniaka O. S. - The Elemental Feelings (2019)
Rohotchenko S. V. - Blacksmithing Art in the Eastern Ukraine as a Component Part of Ukrainian Cultural Process (2019)
Shkolna O. V. - Mirror interiors in Iranian architecture of the 19th – 21st centuries (2019)
Storchay O. V. - Sacral Painting by Mikhail Vrubel: Problem of Canon (Kyiv Period Of Creative Activity) (2019)
Zhadeyko O. - Lyricism as a Style-Forming Trait of Landscape Paintings by Valentyn Zakharchenko (2019)
Надвипускні та випускні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Фоміна О. О. - Україна на шляху економічного зростання, Гоголєва Н. Ф., Лабузова Ю. Г. (2019)
Пугачевська К. С. - Детермінанти експортоорієнтованого розвитку відкритих економік (2019)
Бірюков Є. І. - Світовий досвід державної підтримки суб’єктів електроенергетичного ринку (2019)
Карасьова Н. А. - Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки (2019)
Семенова К. Д. - Глобальні економічні ризики та проблема економічної безпеки держави, Тарасова К. І. (2019)
Бондаревська К. В. - Міжнародна міграція робочої сили: стан, проблеми, перспективи (2019)
Іванов Ю. Б. - Експертиза законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері: проблеми та напрями вирішення, Іванова О. Ю. (2019)
Гринько П. Л. - Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки (2019)
Хімій Б. І. - Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною (2019)
Савіцька О. П. - Активізація інвестиційних процесів в Україні, Щур О. М., Савіцька Н. В. (2019)
Вороніна О. О. - Вплив інституційного середовища на динаміку ПІІ в Україні (2019)
Швед А. Б. - Напрями інституціонального забезпечення управління економічним розвитком регіонів (2019)
Денисов К. В. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у 2013–2018 рр., Кондратенко А. І. (2019)
Савченко М. В. - Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу, Шкуренко О. В. (2019)
Бріль М. С. - Методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості: аналіз, оцінка, діагностика, Пивавар І. В. (2019)
Пілько А. Д. - Модель формування параметрів монетарної політики, Крамар В. Р. (2019)
Бурєннікова Н. В. - Діяльність промислових підприємств: сутність, морфологія, деякі підходи до вимірювання результатів, Завгородній І. В., Бурєнніков Ю. Ю. (2019)
Шевченко А. В. - Стратегічні пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у промисловості України (2019)
Рахман М. С. - Структурні зміни кон’юнктури ринку нерухомості Харківської області, Малько В. В. (2019)
Сталінська О. В. - Сутність економічної безпеки підприємства та її основні принципи (2019)
Гордей О. Д. - Сучасний стан соціального та економічного розвитку України, Миркун Б. А. (2019)
Лазебник Ю. О. - Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні, Чала Т. Г., Буракова А. О. (2019)
Маляр Д. В. - Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки (2019)
Безручук С. Л. - Документування чи доказовість? (До питання про основний принцип забезпечення якості облікової інформації) (2019)
Ізмайлов Я. О. - Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти, Осмятченко В. О. (2019)
Челомбітько Т. В. - Роль фінансового сектора в економіці країни та особливості потенціалу банківського сектора національної економіки (2019)
Рахман М. С. - Фінансовий ринок як потенціал інвестиційного пожвавлення економіки України, Шевцова В. В. (2019)
Коляда Т. А. - Бюджeтне фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг в Укpaїнi: особливості та перспективи розвитку, Мороз О. О. (2019)
Слободянюк Н. О. - Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства, Шокер Р. І. (2019)
Костяна О. В. - Проблеми ефективності адміністрування митних платежів в Україні (2019)
Ситник Н. С. - Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах, Кравцова О. В. (2019)
Копилюк О. І. - Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України, Музичка О. М., Лозинська О. І. (2019)
Баранов А. Л. - Застосування методу грошових потоків в оцінюванні вартості страхової компанії (2019)
Черненко Д. І. - Формування системи метаданих для забезпечення управління взаємодією зі стейкхолдерами, Корепанов Г. С., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г. (2019)
Шевців Л. Ю. - Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки, Непевна Б. О., Шевців А. Б. (2019)
Омельченко О. І. - Система оцінювання ефективності компанії як складова дієвого менеджменту, Тищенко В. Ф. (2019)
Філіна С. В. - Концептуальні засади впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації (2019)
Колещук О. Я. - Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств (2019)
Кондратенко Н. О. - Організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами, Колесник М. С. (2019)
Бурмака Т. М. - Обґрунтування управлінських рішень щодо мотивації персоналу, Забурдайло А. М. (2019)
Шевченко В. С. - Визначення факторів розвитку управлінського персоналу як засобу підвищення його ефективності, Біда С. С. (2019)
Хаджинов І. В. - Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі (2019)
Корепанов О. С. - Бренд-менеджмент преміум-сегмента у сфері моди: основні концепції та моделі, Галушка К. О. (2019)
Кизим М. О. - Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку, Чечетова-Терашвілі Т. М., Хаустова В. Є. (2019)
Молодід О. С. - Технологічні чинники, які впливають на експлуатаційні показники відновлених залізобетонних конструкцій, Шарикіна Н. В. (2019)
Лепська Л. А. - Формування раціональних комплектів оснастки для примусових методів монтажу каркасів малоповерхових будівель (2019)
Васильев А. А. - Современное стеновое ограждение для энергоэффективных зданий каркасного типа, Козунова О. В., Скрипченко И. А. (2019)
Сергачев С. А. - Проблемы эффективности организационно-технологических решений в архитектуре на современном этапе, Скрипченко И. А. (2019)
Шатрова І. А. - Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні спеціалізованими бригадами, Демидова О. О. (2019)
Ємельянова О. М. - Управління якістю будівництва, Титок В. В. (2019)
Шебек М. О. - Оптимізація строків і вартості інвестиційно-будівельних проектів шляхом деталізації складових життєвого циклу обєктів з використанням інформаційного моделювання, Дубинка О. В., Петренко Д. В., Орищенко В. В., Тугай А. О. (2019)
Чернишев Д. О. - Сучасна технологія моделювання організаційної підготовки територій об’єктів будівництва, Тугай О. А., Малихін М. О. (2019)
Polonina E. N. - Estimation of mechanical properties of modified cement stone by nanoindenting method, Leonovich S. N. (2019)
Чебанов Л. С. - Термомодернізація житлового фонду України, Джанов Л. В. (2019)
Бурба C. С. - Залежність класу енергетичної ефективності будівлі від типу влаштованих світлопрозорих конструкцій (2019)
Кулик Т. Р. - Переваги та недоліки введеного в дію ЗУ Про внесення змін до закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві, Кулик М. М. (2019)
Максимов А. С. - Вдосконалення підходів до організації термомодернізації на прикладі будвництва загальноосвітньої школи (2019)
Сердюк В. Р. - Актуальність підвищення ролі будівельних матеріалів в зеленому будівництві, Рудченко Д. Г. (2019)
Нікогосян Н. І. - Вдосконалення підходів до проведення та етапи моніторингу якості будівництва, Литвиненко О. В. (2019)
Доненко В. І. - ВІМ-технології як метод оптимізації використання ресурсів в будівельній галузі, Іщенко О. Л., Вакулюк Я. Є. (2019)
Зоря О. В. - Вдосконалена ресурсоощадна технологія очистки мідьвміщуючих стічних вод феритизацією, Терновцев О. В., Зоря Д. І., Walery M.-J. (2019)
Новак Є. В. - Моделювання впливу температури зовнішнього повітря на параметри бетонування (2019)
Сорокіна Л. В. - Дослідження ціноутворюючих характеристик нерухомості за допомогою вейвлет-перетворень часових рядів, Гойко А. Ф. (2020)
Кіщенко Т. Є. - Підвищення ефективності діяльності девелоперських компані за рахунок використання концептуальних підходів до реалізації проектів котеджної забудови (2020)
Гумега В. В. - Особливості аудиту будівельних підприємств (2020)
Росинський А. В. - Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії, Онофрійчук І. І. (2020)
Поляк О. П. - Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів у житловому будівництві (2020)
Хоменко Н. Ю. - Формування механізму розвитку інноваційного потенціалу будівельного підприємства (2020)
Шевчук К. І. - Інжиніринг як інструментарій підвищення ефективності будівництва (2020)
Рубцова О. С. - Трансакційні витрати будівельних підприємств у зовнішньоекономічній діяльності (2020)
Мостовенко О. О. - Децентралізація - це нові можливості об‘єднаних територіальних громад, Зінченко М. М., Гончаров В. В. (2020)
Зельцер Р. Я. - Вдосконалення валютного законодавства та лібералізація валютного ринку в Україні, Столяр М. М. (2020)
Фісуненко П. А. - Зарубіжний досвід забезпечення доступності житлового будівництва, Дзюба С. В., Фісуненко Н. О. (2020)
Назаров Є. О. - Дослідження поняття моніторингу діяльності підприємства будівництва (2020)
Ізмайлова К. В. - Регресивна модель впливу проектних рішень на енергоефективність будівлі (2020)
Ткаченко В. В. - Перспективи розвитку когнітивних технологій на засадах концепту "smart-city", Тугай А. А., Климчук М. М. (2020)
Новиков Д. М. - Інноваційні технології в будівництві, Лаврухіна К. О., Кушик-Стрельніков Я. В. (2020)
Шевченко Ю. С. - Ефективне використання оборотних коштів будівельного підприємства як фактор економічної безпеки, Боліла Н. В., Цифра Т .Ю. (2020)
Бєлєнкова О. Ю. - Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники, Титок В. В. (2020)
Докашенко В. М. - Оплата праці у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із заробітної плати (2009)
Євсеєнко С. А. - Місцеве сільське населення півдня України, як джерело поповнення промислового робітництва наприкінці XIX – на початку XX ст (2009)
Євсюкова Н. В. - Політична діяльність профспілок крізь призму її доцільності (1991 – 2000 рр.) (2009)
Єпішева А. О. - Роль профспілок у сфері охорони праці жінок під час "відлиги" (2009)
Захарова Л. М. - "Карпаторусинство”: русини чи українці? (до історії питання) (2009)
Захарова Л. М. - Україно-російські відносини кінця XVII – першої половини XVІІІ століття: політичний аспект, Окунцов Б. П. (2009)
Касперович П. М. - Українські школи на Донеччині (за матеріалами регіональної періодики): 1990 – 2009 роки (2009)
Концур В. В. - Ідеологізація трудящих мас засобами культурно-освітніх закладів профспілок України (1956 – 1964) (2009)
Лишко С. В. - Слобідські козацькі полки: становлення та реформування організаційної структури і системи (2009)
Муратова О. В. - Мовне питання як чинник виникнення літературного шістдесятництва в Україні (2009)
Навка І. О. - Історичний аспект формування менталітету українського народу (2009)
Разумна Н. М. - Джерела з історії розвитку земської медицини на Україні в період 1864 -1914 рр. (2009)
Шевченко Т. Б. - Вища освіта України в соціокультурних змінах сучасності (2009)
Абакелія Ю. І. - Сутність та функціонування громадсько-державної системи управління культурою в Болгарії в 60-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Беловолов М. Ю. - Испанский капитал в Латинской Америке (90-е годы XX – начало XXI века) (2009)
Бочаров С. В. - Україна у зовнішній політиці Польщі на рубежі ХХ - ХХІ століть (2009)
Докашенко Г. П. - Этнические функции образования (на материалах болгарской школы) (2009)
Комар Я. В. - Історичні аспекти мовного спілкування (на прикладі україно-болгарських мовних зв’язків), Кудря О. А. (2009)
Разумный В. В. - Позиция мусульманских стран по отношению к кризису в Косово в 1999 году (2009)
Разумний В. В. - Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин учасності, Саражина О. С. (2009)
Руда В. В. - Збройні сили Європейського Союзу як інстумент реагування на міжнародні кризи (2009)
Санжарова Г. Ф. - Влияние внутриполитической борьбы на формирование национального самосознания средневековой Франции (на примере творчества Кристины Пизанской) (2009)
Тодоров І. - Стан та перспективи інформаційної діяльності щодо євроатлантичної інтеграції України, Дмітрієва К. (2009)
Гуржій І. Ю. - Розвиток міжнародного туризму як ознака "відлиги" (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Горбинко В. М. - Організація оздоровлення дітей в Україні кінця ХІХ першої третини ХХ століття та діяльність Профспілок у загальному процесі (2011)
Докашенко В. М. - Профспілки і тоталітаризм: між предметом і об’єктом. проблеми методології дослідження (2011)
Євсеєнко С. А. - Робітничий рух у грудні 1905 року на Донбасі, Євсеєнко О. С. (2011)
Євсюкова Н. В. - Профспілки Франції та України: досвід політичної діяльності (2011)
Єпішева А. О. - Соціальне страхування у порівняльному аналізі Положень про комісію Профспілок із соціального страхування (50-ті – середина 60-х рр. XX століття) (2011)
Кондратюк Г. М. - Діяльність Профспілок у контексті національної політики в Кримській АРСР (20 - 30-ті роки XX ст.) (2011)
Концур В. В. - Ідеологічна діяльність Профспілок України у сфері матеріального виробництва (1956 - 1964) (2011)
Шемяков О. Д. - Роль Профспілок у становленні механізму державного управління соціальним діалогом (2011)
Захарова Л. М. - Міграційні процеси в Україні (1944 - 1947 рр.) (2011)
Касперович П. М. - Війни та репресії як фактории посилення еміграційних процесів (на матеріалах української еміграції) (2011)
Лук’яненко В. П. - Шляхи розв’язання аграрної проблеми громадсько-політичними організаціями України на початку XX ст. (2011)
Муратова О. В. - Державна політика в галузі літератури як чинник виникнення літературного шістдесятництва в Україні (до проблеми історичної трансформації методу соцреалізму) (2011)
Попова О. Ю. - Образ внутреннего врага в советской периодической печати в 1930-е годы: историографический обзор проблемы (2011)
Стяжкина Е. В. - Постсоветская гендерная оптика в методологиях исторической наук (2011)
Шабельніков В. І. - Адміністративно-територіальні реформи в Україні (1923 - 1932 рр.) (2011)
Шевченко Т. Б. - Виховна робота у вищих навчальних закладах України періоду незалежності (2011)
Докашенко Г. П. - Тоталітарна держава і освіта (спроба порівняльного аналізу шкільної освіти СРСР та Болгарії), Навка І. О. (2011)
Комар Я. В. - Болгари-"трудармійці" та спецпереселенці в пенітенціарній системі в роки Великої Вітчизняної війни та післявоєнний період (2011)
Разумный В. В. - Покушение на Президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект (2011)
Руда В. В. - Основні аспекти участі України в розв’язанні Балканської кризи к. ХХ ст. (2011)
Тодоров І. Я. - Європейська інтеграція України у вимірі її сучасного зовнішньополітичного курсу, Хоменко А. (2011)
Тригуб П. М. - Українсько-російські відносини в нових політичних реаліях та перспективи їх розвитку, Мосійчук О. В. (2011)
Кормильцева Ю. В. - Розподіл власності та профспілки (90-ті роки ХХ ст.) (2011)
Овинникова Р. В. - Профсоюзное образование в Украине на рубеже ХХ - ХХІ столетий (2011)
Стяжкіна О. В. - Рецензія на книгу: Шабельніков В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 – червень 1941 рр.): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2011 (2011)
Вітаємо ювілярів (2011)
Відомосі про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2018)
Редзюк А. М. - Вибір міжкалібрувального інтервалу, Агеєв В. Б., Устименко В. С., Волков О. Ф., Лесик О. С., Колобов К. С., Ричок С. О., Волков Р. О., Котельницький Д. О. (2018)
Брегіда Ф. М. - Про класифікацію колісних транспортних засобів категорії L, Данько А. І., Мержиєвський В. В., Пінчук В. А., Пономарьова Ю. О., Риндін Ю. В. (2018)
Ковбасенко С. В. - Визначення раціональних під-параметрів регулятора газодизельної мікропроцесорної системи живлення, Голик А. В., Петренко В. Г., Гутаревич С. Ю. (2018)
Пожидаєв С. П. - Уточнення поняття моменту сили у механіці (2018)
Мнацаканян М. В. - Формування транспортної мережі індустріального центру на базі методів імітаційного моделювання, Данилова Т. Г., Назаренко М. Б., Кузьмич В. П. (2018)
Маковська Ю. А. - Модель визначення ціни довгострокового контракту на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг (2018)
Литвиненко А. С. - Про алгоритм розрахунку кількості рейсів машин для перевезення ґрунту за його вагою і об’ємом при спорудженні дорожніх насипів (2018)
Волошина І. В. - Безперешкодне переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями автомобільними дорогами у світі, Докукіна В. І., Миколаєнко О. А., Стоянович Н. С. (2018)
Докашенко В. М. - Радянські Профспілки і контроль за діяльністю підприємств торгівлі та громадського харчування: аналіз одного профспілкового положення (2012)
Єпішева А. О. - Профспілки України та пенсійне забезпечення під час "відлиги” (2012)
Захарова Л. М. - Міграційні процеси у повоєнному Донбасі як чинник поліетнічності робітничого классу (2012)
Навка И. А. - Структура и специфические черты советской модели тоталитаризма (2012)
Wyrwicz M. - Threats to freedom. Libertarianism and totalitarianism. Totalitarianism lexical and plato (2012)
Diawoł A. - Rewolucje w autorytarnych krajach Afryki Północnej – nowe wyzwania dla Europy (2012)
Mianowski R. - Totalitaryzm w Europie na przykładzie Związku Radzieckiego w okresie stalinizmu (2012)
Piziak-Rapacz A. - Współczesna ocena dyktatury generała F. Franco skutki totalitaryzmu (2012)
Piziak-Rapacz A. - Totalitatryzm na przykładzie reżimu F. Castro (2012)
Fiałek S. - Totalitaryzm a problem respektowania prawa człowieka z uwzględnieniem mediów (2012)
Habas P. - Przejawy totalitaryzmu i problemy Białorusi w dążeniu do demokratycznych reform po upadku Związku Radzieckiego (2012)
Czajkowska K. - Autorytaryzm Islamski a szanse akcesji Turcji do Unii Europejskiej (2012)
Гветадзе І. Г. - Просвітницька діяльність іноземців на півдні україни (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Євсюкова Н. В. - Політична трансформація профспілок в контексті законодавчого забезпечення їхньої діяльності (1991 – 2000 рр.) (2012)
Зенько Ю. О. - Діяльність баптистських громад у Полтавській губернії на початку ХХ ст. (2012)
Ільницький В. І. - Кадрове наповнення Стрийського надрайонного проводу ОУН (1945 - 1952) (2012)
Коляда І. А. - Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) (2012)
Кондратюк Г. Н. - Деятельность Крымскотатарской национальной секции ОК РКП(Б) по реализации политики коренизации в Крымской АССР (20-е гг. ХХ века) (2012)
Корольова Г. І. - Оцінка селянами заходів влади проти "антигромадського способу життя" громадян України (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. XX ст.) (2012)
Кузьміна С. Б. - Місце та роль іноземних колоністів у розвитку сільського господарства Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2012)
Курзенкова А. О. - Застосування методу контент-аналізу до вивчення Скандинавських Рун як історичного джерела з історії Давньої Русі Х – ХІ ст. (2012)
Максименко Є.В. - Муніципальна геральдика Донецької області: автори гербів та гербознавці (2012)
Медовкіна Л. Ю. - Наукові зв’язки К. В. Харламповича з українськими та російськими вченими (1914 – 1932 рр.) (2012)
Сараєва О. В. - Взаємодія Бахмутського повітового земства із суспільством у процесі реалізації медичних заходів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ольхін А. Б. - Динаміка зростання житлового фонду міст Донбасу у тридцяті роки ХХ сторіччя (2012)
Плотников С. А. - Историко-культурные предпосылки христианского просвещения в современной Украине (2012)
Разумна Н. М. - Запровадження земствами системи соціальної допомоги медичним працівникам (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Шандра І. О. - Установи сприяння розвитку промисловості й торгівлі та їх діяльність в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Шипович М. А. - К вопросу о причинах появления Приказа № 227 "Ни шагу назад!” (2012)
Бочаров С. В. - Роль і місце Польщі в інституціональній системі Європейського Союзу (2004 – 2010 рр.) (2012)
Разумний В. В. - Трансформація зовнішньополітичного курсу Арабської Республіки Єгипет щодо вирішення Палестинського Питання в 1970-х роках (2012)
Харламов М.І. - До питання про відновлення системи пожежної безпеки в РСФРР У 1920 – 1925 роках (2012)
Чернікова Н.С. - Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) (2012)
Докашенко Г. П. - До питання про джерела з історії повоєнного Донбасу (2012)
Євсеєнко С. А. - Радянська історіографія про селянський рух 1905 - 1907 років в Україні, Євсеєнко О. С. (2012)
Касперович П. М. - Історична література про компартійні організації на промислових підприємствах України (1960 – 1990 роки) (2012)
Лук’яненко В. П. - Постановка проблеми селянського малоземелля в Україні на межі XIX–XX ст. дореволюційними науковцями (2012)
Муравік Г. М. - Вивчення радянськими істориками становища робітників України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Муратова О. В. - Українське літературне шістдесятництво: історіографія питання (2012)
Ольхіна Н. І. - Запорозька Січ в українській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. Стан наукової розробки проблеми (2012)
Савічев А. В. - Вища партійна номенклатура УРСР 1953 – 1964 рр.: історіографія проблеми (2012)
Мартинчук І. І. - Формування професійно-педагогічних якостей майбутнього вчителя історії (2012)
Мишечкін Г.В. - Вдосконалення нормативно-правової бази підготовки фахівців-істориків у ВНЗ України (90-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Кривоконь О.Г. - Становлення системи випробування тракторів на етапах зародження й розвитку вітчизняного тракторобудування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Примітки (2012)
Ахмід С. С. - VI археологічний з’їзд в Одесі (1884 р.) в контексті становлення охорони пам’яток в Північно-Західному Причорномор’ї (2013)
Бабкина Е. А. - Интеллектуал, интеллигент, профессионал: рядовой научный сотрудник в совестком обществе 1960 - 1980-х гг (2013)
Гедьо А. В. - Дитячі притулки Відомства Установ Імператриці Марії Федорівни в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Остроушко Ю. Р. (2013)
Головко М. Л. - Соціальна корпоративність як сутнісний фактор еволюції громадянського суспільства України в контексті цивілізаційного розвитку (2013)
Гріза В. А. - Духовно-релігійний розвиток населення Південно-Східної України (кінець XVIII – початок XX ст.): історіографія проблеми (2013)
Демченко О. В. - Роль річкового промислу в житті населення Дніпровського Надпоріжжя в Мезоліті та ранньому Неоліті (2013)
Докашенко В. М. - Метаморфози організаційної будови радянських профспілок (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2013)
Докашенко Г. П. - Проблема трудових ресурсів крізь призму перебудовних процесів на території Донбасу (2013)
Євсюкова Н. В. - Політичний потенціал профспілкового руху України (1990 - 2002 рр.) (2013)
Єпішева А. О. - Профспілки України і соціальне страхування у сфері медичного обслуговування під час "відлиги” (2013)
Захарова Л. М. - Суперечливість процесу відбудови вугільної промисловості Донбасу в умовах повоєнного тоталітаризму (2013)
Знак З. М. - Кадрове забезпечення освітньої сфери у Дрогобицькій області (1944 - 1959) (2013)
Ільницький В. І. - Застосування публічних форм покарання проти представників Українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 - 1954) (2013)
Ольхін А. Б. - Принципи розподілу продуктів харчування в містах Донбасу в 1929 – 1935 рр. (2013)
Пахоменко С. П. - Ідентичнісні дискурси як суспільно-політична технологія: Український націоналізм і регіональний патріотизм в Донецьких медіа, Подибайло М. Т. (2013)
Попова О. Ю. - В мастерской по созданию образа врага: из истории газетной журналистики советской Украины (конец 1920-х – 1930-е гг.) (2013)
Шабельніков В. І. - Розвиток мережі міських населених пунктів України (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Шевченко О. М. - Особливості й характер зрушень у вітчизняній економіці в період 1991 - 2004 рр. і їх вплив на становлення інвестиційної моделі розвитку України (2013)
Шемяков О. Д. - Роль профспілок у розвитку виробничої демократії (2013)
Шипік Н. Ф. - Мобілізація робочої сили на відбудову важкої промисловості Донбасу у 1943-1945 рр. (2013)
Володіна М. О. - Місце України в Американській зовнішній політиці 90-х років XX ст. (2013)
Дмитрук Е. П. - Формирование ББСП маршала Ю. Пилсудского на Западнобелорусских землях, его роль в системе власти (2013)
Желєзняк І. С. - Американо-Російські відносини в зовнішній політиці Б. Клінтона (2013)
Жихарєва Т. Л. - Освітньо-наукове співробітництво університетів Німеччини та України (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2013)
Комар Я. В. - Из Болгарии в СССР на ПМЖ (нетипичные примеры периода "хрущевской оттепели”) (2013)
Полуденко С. В. - Європейські історичні цінності в контексті Україно-Російських відносин (2013)
Руда В. В. - Передумови формування спільної зовнішньої політики й політики безпеки країн Європейського Союзу у 70-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Титовская Ж. В. - Московский женский батальон смерти как воинское формирование Российской армии в период Первой мировой войны (2013)
Тодоров І. - Вибори до Верховної Ради – 2012: зовнішньополітичний контекст, Тодорова Н., Хоменко А. (2013)
Черняк Ю. В. - Борьба с Украинскими антисоветскими формированиями на территории БССР (1944 - 1945 гг.) (2013)
Petrova O. - Totalitarianism in Hungary and its impact on the position of Jewish population in 1950 - 60s (2013)
Habas P. - Controversies over totalitarianism and the introduction of profound changes leading to democracy in Belarus-Proposals for political reforms, economic and social integration perspectives opening Belarus to the European Union (2013)
Зирянова О. О. - Роль церковних установ у благодійних процессах на Українських землях: сучасна історіографія проблеми (2013)
Ковальська Л. А. - Сучасні документальні фільми з історії Руху Опору в роки війни як зображальний тип історичного джерела (2013)
Мірошніченко С. В. - Особливості сучасного етапу досліджень історії періодичного друку Слобідсько-Української (Харківської) губернії XIX – початку XX ст. (2013)
Негода Ю. С. - Законодавчі акти Російської імперії як джерело з історії розвитку освіти іноземців Херсонської губернії (XVIII – початок XX ст.) (2013)
Петрова І. - Картографічні та військово-топографічні дослідження Харківської (Слобідсько-Української) губернії у ХІХ ст. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - І. І. Соколов (1865 - 1939): трагічна доля історика церкви (2013)
Балінченко С. П. - Напрямки аналізу тоталітарної моделі й осмислення шляхів подолання тотальності в повоєнній європейській філософії (2013)
Навка И. А. - Идеология и тоталитаризм (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Лісовський В. М. - Особливості регіональної політики України в контексті становлення єдиної національної ідентичності (2020)
Ковальська-Павелко І. М. - Ментальне підґрунтя історичної пам’яті українського народу: соціально-правовий аспект (2020)
Токовенко О. С. - Парадигмальність у сучасних політологічних дослідженнях: від міждисциплінарності до авторської концептуальності (2020)
Мурашкін М. Г. - Гнозис і метапізнання (2020)
Довгаль С. А. - Філософські проблеми трансформації медіапростору під впливом цифрових технологій, Бутурліна О. В., Тухтарова Т. К. (2020)
Ткачук А. П. - Ідея створення національних збройних сил у суспільно-політичному дискурсі УРСР на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст (2020)
Терлецька Н. О. - Людина в метаантропології та трансгуманізмі й смисл людського буття (2020)
Комарова Т. Г. - Ціннісні смисли суспільного порозуміння в Україні (2020)
Міхно Н. К. - "Пам’ять міста" і "пам’ять у місті": евристичні ресурси хвильової концепції Е. Тоффлера (2020)
Іваненко В. В. - Химера всеросійської "учредилки" і крах ілюзій української Центральної Ради (кінець 1917 – початок 1918 р.) (2020)
Бадер А. В. - Сутнісні основи збройного насилля крізь призму феномену соціального насилля (2020)
Стройний Я. - Динаміка процесів приватизації та реструктуризації економіки Польщі на прикладі Підкарпатського воєводства (2020)
Бевз Т. А. - Інтелектуальні контексти Українського ХІХ століття. Рецензія на книгу Світленко С. І. "Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти" (Дніпро : ЛІРА, 2018. 480 с. ) (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського