Дем’янюк Ю. А. - Забезпечення готовності науково-педагогічного складу до формування проектувальних умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Жембровський С. М. - Удосконалення самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня (2012)
Калаур С. М. - Роль ціннісно-смислової компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів (2012)
Козаченко С. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів (2012)
Криворучко І. Я. - Педагогічні умови формування універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників: обґрунтування та результати експериментальної перевірки (2012)
Макогончук Н. В. - Формування громадянської компетентності офіцерів-прикордонників: історичний аспект (2012)
Новікова Т. Л. - Особливості та результати формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників при вивченні гуманітарних дисциплін (2012)
Пепельніцина Т. Ф. - Активізація пізнавальної діяльності курсантів на заняттях з фізики та теплотехніки (2012)
Петрук Н. К. - Філософсько-світоглядні засади педагогічної думки України в добу бароко (XVII–XVIII ст.) (2012)
Порхун І. В. - Сутність, особливості змісту і структури правової компетентності військовослужбовців за контрактом (2012)
Примак В. П. - Громадянська відповідальність як предмет філософських і педагогічних досліджень (2012)
Пулим В. О. - Дослідження ефективності педагогічних умов щодо застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів з гуманітарних питань (2012)
Романишина Л. М. - Роль універсальних компетенцій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до використання засобів інформаційних технологій, Мельничук І. М. (2012)
Рудніцька К. В. - Формування професійної мовної компетентності фахівців економічного профілю: теоретичний аналіз (2012)
Шукатка О. В. - Стан сформованості здоров’язбережувальних компетенцій студентів економічних вищих навчальних закладів (2012)
Александровская В. Н. - Проблема идеального образа в современной онтопсихологии (2012)
Войтюк О. А. - Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчання іноземної мови під час професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Глухова О. Г. - "Идеальный образ” и "Я-концепция” личности (2012)
Гура Т. Є. - Діагностика професійного мислення психолога: аналіз проблемного поля (2012)
Дроздов О. Ю. - Гендерний вимір геополітичної свідомості (2012)
Клевец Л. Н. - Социально-психологические условия формирования психосоматических расстройств (2012)
Ковальчук Р. О. - Особистісно-орієнтований розвиток здатності до самоорганізації майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Матеюк О. А. - Успішність особистості: сутність та зміст феномену (2012)
Перепелюк Т. Д. - Становление рефлексии младшего школьника как условие формирования его творческих способностей (2012)
Половніков В. В. - До питання про зміст та особливості управління персоналом Державної прикордонної служби України (2012)
Сторожук Н. А. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "когнітивна схема” в контексті когнітивної психотерапії психотравм військовослужбовців Збройних сил України (2012)
Фофанова Л. В. - Проблема нестандартного поведения личности в ее школьные и студенческие годы (2012)
Шевчук А. М. - Формування ірраціональних переконань у осіб, які пережили стресогенну ситуацію (2012)
Шеленкова Н. Л. - Iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчнi особливості майбутнього пcихoлoгa як ocнoвa пoтeнцiaлу йoгo прoфeciйнoгo фoрмувaння (2012)
Вітаємо ювіляра! (2013)
Горбенко К. В. - Фортификационные сооружения городища Дикий Сад (2013)
Бондаренко Д. В. - Полуземлянка архаического времени на поселении Викторовка-І (историческое моделирование), Смирнов А. И. (2013)
Хрящевська Л. М. - Діяльність національно-культурних товариств України в 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Гамза І. В. - Ткацтво та вишивка тернівських болгар (2013)
Копринаров Б. - Болгарско-украинские ретроспективные и проспективные связи: исторические, экономические, культурные и туристические аспекты, Радойнова Д. (2013)
Козлов М. М. - Жертвоприношення дітей у східних слов'ян домонгольської епохи (2013)
Мартинів Ю. І. - Діяльність Почаївської Лаври по збереженню пам'яток історико-культурної спадщини (2013)
Березняк Я. В. - Участь земств Таврійської губернії у становленні та діяльності сільськогосподарських навчальних закладів (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) (2013)
Тригуб О. П. - Дворянське землеволодіння Кривоозерщини (кінець ХV - початок ХХ ст.) (2013)
Баковецька О. О. - Історія виникнення та розбудови римо-католицьких церков в місті Одеса (ХІХ століття) (2013)
Єрмакова І. О. - Особливості запровадження єдиновірства у 40 - 60 рр. ХІХ століття (на матеріалах Херсонської губернії) (2013)
Крижановська Н. Є. - Феномен "Театру корифеїв" в культурному житті Південноукраїнського регіону (2013)
Савченко С. А. - Ар'єргардні бої революції: анархістська герилья в Одесі (грудень 1906 - грудень 1907) (2013)
Кириленко В. П. - Особливості організації допомоги голодуючим Поволжя в 1920-х роках у Південній Україні(за матеріалами Миколаївської губернії) (2013)
Третякова О. А. - Становище римо-католицької церкви Півдня УСРР в міжвоєнні роки (2013)
Сліпущенко С. М. - Репресивно-каральна політика радянської влади проти науково-педагогічної інтелігенції Півдня України в 1930-х роках (2013)
Вишневський С. А. - Діяльність Одеського університету в роки румунської окупації Південної України (1941-1944 роки) (2013)
Михайлуца М. І. - Християнізація як складова зовнішньої політики Румунії на Півдні України в роки Другої світової війни (2013)
Шитюк М. М. - Діяльність Єврейського антифашистського комітету (1942-1948 роки) (2013)
Маринченко Г. М. - Антирелігійна пропаганда засобами кіно та радіо за часів хрущовської "відлиги" (за матеріалами Південних областей УРСР) (2013)
Дзюбан О. В. - Особливості та роль корпоративного меценатства в розвитку сучасного Олімпійського спорту в Україні (2013)
Кузовков В. В. - Хозарський каганат та мусульманський світ у Х ст. (2013)
Мацюта П. А. - Становлення та сутність "системи Петра Великого" - зовнішньополітичної доктрини Російської імперії середини XVIII ст. (2013)
Ашурков Т. Т. - Перша дипломатична місія О. С. Грибоєдова в Ірані (2013)
Акунин А. С. - Влияние работорговли на становление капитализма в Западной Европе и Северной Америки: человеческий фактор (2013)
Сухушин М. П. - Регулярная армия в контексте реформ Петра I: социальный аспект (2013)
Погромський В. О. - Медична допомога американських міжнародних організацій Радянській Росії за часів гуманітарної катастрофи 1921-1923 рр. (2013)
Сейдаметов Э. Х. - Репрессии крымских татар Румынии в коммунистический период (2013)
Іванова Т. Ю. - Білоруські колабораціоністські організації та їх діяльність у 1941-1944 рр. (2013)
Кіш Є. Б. - Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини (2013)
Буглай Н. М. - Президентські вибори 2000 року в Польщі та вступ країни до Європейського Союзу (2013)
Тригуб О. П. - Становлення зовнішньополітичної концепції РПЦ в умовах глобалізації (2013)
Гузенко Ю. І. - Висвітлення військово-морського мистецтва козацтва у першому томі "Історії запорозьких козаків" Д. І. Яворницького (1892) (2013)
Пархоменко В. А. - Щоденники Д. Донцова та Є. Чикаленка - як джерело з історії Гетьманату 1918 року в Україні (2013)
Кондратюк Г. Н. - Проблемы этнополитики межвоенного периода Крымской АССР в историографии 1920-1930-х годов (2013)
Вербицький В. А. - "Обновленський" розкол Російської православної церкви у роботах радянського історика О. Шишкіна (2013)
Ніколаєв І. Є. - Висвітлення в радянській історіографії проблематики утвердження комуністичного єдиновладдя в УСРР у 1920-хроках (2013)
Михайловський Т. О. - Міжнародні організації на Півдні України у 20-х роках ХХ ст. : історіографія питання (2013)
Кокошко Ф. І. - Об'єктивні труднощі при висвітленні ходу воєнних дій у 1941 році (2013)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр. ) в дисертаційних дослідженнях 2000-х рр. (2013)
Русін Р. М. - Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (2000-2010 рр.) (2013)
Чернявська К. В. - Сучасні історіографічні дослідження проблеми голодомору 1932-1933 рр. в Україні: тенденції та напрямки (2013)
Крайнік Р. М. - Компартійні організації у повоєнному відновленні освітніх закладів західної України: радянська історіографія другої половини 1940-х-1950-хрр. (2013)
Грибеник М. В. - Атеїстична пропаганда в періодичній пресі Півдня України (1954-64-х рр.) (2013)
Зеркаль М. М. - Історіографічний аналіз висвітлення історії освіти національних меншин в Україні (1991-2012 рр.) (2013)
Мітковська Т. С. - Становлення та розвиток гідрографічної служби на Чорному морі у ХІХ ст. (2013)
Караульна О. М. - Революційно-селянські виступи 1905р. на Півдні України (на матеріалах Миколаївського градоначальства і Херсонської губернії) (2013)
Фесенко А. А. - Практика присвоения звания "Почетный гражданин города Севастополя" на примере Николая Николаевича Романова (2013)
Вдовиченко Є. В. - Суднобудування та Чорноморський флот на початку ХІХ ст. (2013)
Дем'яненко Ю. М. - Учні, випускники і викладачі Миколаївської чоловічої гімназії - учасники Першої світової війни (2013)
Горбуров Е. Г. - И. П. Максименко - ударник постройки С-128 (историко-краеведческое исследование), Горбуров К. Е. (2013)
РЕЦЕНЗІЇ (2013)
НАШІ АВТОРИ (2013)
Боднар І. Р. - Показники силової витривалості школярів різних медичних груп, Петришин Ю. В. (2014)
Газнюк Л. М. - Маркетингова діяльність у сфері фізичної культури та спорту як об’єкт соціального пізнання, Разумовський С. О. (2014)
Гоєнко М. І. - Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в юридичному вищому навчальному закладі, Коломійцева О. Е., Баламутова Н. М. (2014)
Гриньова Т. І. - Визначення рівня фізичного здоров’я дітей 10–13 років, що займаються туризмом за авторською програмою "Туристське багатоборство", Мулик К. В. (2014)
Джим В. Ю. - Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування спортсменів-бодібілдерів у перехідному періоді, Дорофєєва Т. І. (2014)
Долбишева Н. Г. - Спортизація неолімпійського спорту як соціокультурного явища (2014)
Завидівська Н. Н. - Особливості формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах здоров’язбережувального навчання (2014)
Закаляк Н. Р. - Аспекти оздоровчого впливу фізичної культури на студентів з остеохондрозом хребта (2014)
Коваль С. С. - Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності, Лебедєв С. І. (2014)
Коломійцева О. Е. - Рівень фізичної підготовленості й розвитку психомоторних якостей студентів військово-юридичного факультету (2014)
Маленюк Т. В. - Вплив тренувального навантаження на розвиток рухових здібностей юних легкоатлетів 12–13 років (2014)
Мартинова Н. П. - Нові види аеробіки як засіб розвитку рухових якостей студенток вищих навчальних закладів (2014)
Мирзоев О. М. - Лёгкая атлетика. Современные тенденции развития бега на 100 м, Бодрова Н. Д., Бодров И. В. (2014)
Мулик В. В. - Покращення показників ігрової діяльності футболістів молодшого шкільного віку за рахунок експериментальних методик, Перепелиця П. Є. (2014)
Надкерничний Т. М. - Стан проблеми реалізації принципу свідомості і активності на заняттях із фізичного виховання (2014)
Пасько В. В. - Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров технической подготовки регбистов (2014)
Півень О. Б. - Історичні аспекти розвитку важкої атлетики на Харківщині, Канунова Л. В. (2014)
Подоляка А. Є. - Застосування мультимедійних програм для релаксації у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи, Даниленко О. М., Дідюков А. Б. (2014)
Ребаз Слеман - Оцінка психофізіологічного стану кваліфікованих футболістів (2014)
Рядова Л. О. - Засоби та методи підвищення функціонального стану сенсорних систем у дітей з вадами зору – в сучасних наукових дослідженнях (2014)
Самойлов Н. Г. - Влияние физической реабилитации на опорно-двигательный аппарат и иммунную систему подростков с нарушениями осанки (2014)
Сутула В. О. - Системоутворювальна функція фізичної культури (2014)
Бурдяк В. І. - Балканська специфіка республіки Болгарія (2012)
Юськів Б. М. - Регіональні особливості структури імміграційної системи сучасної Європи (2012)
Романенко Ю. В. - Практичне застосування фізіогномічного аналізу політичних лідерів у міжнародних відносинах, Чижик К. Г. (2012)
Черник П. П. - Особливості сучасних двосторонніх взаємин України та Ірану, Батищева Г. М. (2012)
Ґеник М. А. - Політико-правова оцінка Волинської трагедії у процесі польсько-українського примирення (2012)
Гулай В. В. - Роль "третьої сили" в ескалації українсько-польського конфлікту в Західній Україні (зима-літо 1944 р.): політико-мілітарні аспекти (2012)
Горюнова Є. О. - Європейський Союз і "заморожені конфлікти" на Південному Кавказі (2012)
Карпчук Н. П. - Комунікаційні проблеми, що спонукали розробку комунікаційної політики ЄС (2012)
Павлюк О. І. - Еволюція системи дискримінаційних економічних обмежень США щодо Ісламської Республіки Іран (2012)
Шібель В. М. - Мирний процес палестино-єврейського міжнаціонального конфлікту: історіографія дослідження (2012)
Брень Ю. В. - Місце та перспективи України в політиці "Східного партнерства", Гулай В. В. (2012)
Габрилевич А. С. - Давос-2012: невиправдані сподівання (2012)
Митрюк Є. О. - Стратегія і тактика реалізації євроінтеграційного вибору Словацької Республіки, Гулай В. В. (2012)
Гон М. М. - Українська історична пам’ять: особливості формування в час демократичного транзиту (2012)
Березовська–Чміль О. Б. - Концептуальні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації (2012)
Дерев’янко С. М. - Ідея запровадження прямого народовладдя у політичній думці українського національного руху (20–40-і роки ХХ століття) (2012)
Збрицька Л. Г. - Теоретико-ігрове моделювання політичних конфліктів (2012)
Кіршенблат С. В. - Революції у державах ЦСЄ та Близького Сходу: компаративний аналіз (2012)
Коломієць О. В. - Концепція національної безпеки Великобританії "в епоху невизначеності" (2012)
Лесняк В. Ю. - Порівняння договірних форм демократичного транзиту (на прикладі Іспанії та Польщі) (2012)
Юрійчук Є. П. - Спостереження місцевих виборів на пострадянському просторі Конгресом регіональних та місцевих органів влади Європи (2012)
Байрак С. О. - Еволюція місцевого самоврядування Республіки Польща у процесі демократичної трансформації (2012)
Пахолок В. М. - Система місцевого самоврядування у контексті поділу влади (2012)
Карачай В. А. - Електронне врядування в Україні: СВОТ-аналіз (2012)
Бурдяк О. В. - Взаємодія політики та економіки України в глобалізованому світі (2012)
Марецька Н. О. - Порівняльний аналіз сучасної української та американської політичної відеореклами (2012)
Монолатій І. - Зміна імен і прізвищ як механізм персональної інтеграції у державу: приклад євреїв підавстрійської Галичини (2012)
Борисов Ю. С. - Факціоналізація як форма колективної репрезентації етнокультурних меншин у сучасному політичному процесі (2012)
Бурейко Н. М. - Фактори формування національної ідентичності Сполучених Штатів Америки в зарубіжному американознавсті (2012)
Родик Г. Ю. - Роль засобів масової комунікації в міжетнічних конфліктах (2012)
Сенич М. В. - Подолання польсько-української конфронтації у політичних концепціях паризької "Kultury" (2012)
Кондратюк М. М. - Етнічна толерантність як один із критеріїв інтеграції України в європейський політичний простір, Постельжук О. П. (2012)
Кириленко О. М. - Місце і роль системного аналізу в політологічних студіях, Гон М. М. (2012)
Панченко П. П. - Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації (2012)
Монолатій І. С. - У пошуках парадигми українського націогенезу (2012)
Гон М. М. - Знищення цільових груп у СРСР часів сталінської диктатури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 591 "Обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році" (2013)
Лявинець Г. М. - Технологія соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Шевченко Ю. М. - Розробка математичних моделей і комп’ютерних технологій для проведення віртуальних руйнівних випробувань оболонкових конструкцій, Андрушко Н. Ф., Бабешко М. О., Баняс М. В., Галішин О. З., Дегтяренко П. Г., Савченко В. Г., Тонконоженко А. М., Тормахов М. М. (2013)
Махлін Н. М. - Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій, Коротинський О. Є., Свириденко А. О. (2013)
Белоус В. А. - Отработка ионно-плазменной технологии нанесения наноструктурированных бактерицидних покритий на ортопедические импланты и фиксирующие устройства. Изготовление опытной партии этих изделий для проведения верификации их использования в клинических условиях, Хороших В. М., Носов Г. И., Леонов С. А., Комарь А. А., Овчаренко В. Д., Куприн А. С., Решетняк Е. Н., Холомеев М. Г., Радченко В. А. (2013)
Глузман Д. Ф. - Комплексна діагностика мієлоїдних новоутворень в обласних онкологічних центрах, Скляренко Л. М., Завелевич М. П., Коваль С. В., Іванівська Т. С., Полудненко Л. Ю., Українська Н. І., Телегєєв Г. Д., Дибков М. В., Поліщук Л. О. (2013)
Косско И. А. - Углерод. Примеры реализации свойств, Оноприенко А. А., Косско Т. Г. (2013)
Інноваційно-орієнтовані проекти (2013)
Содержание (2012)
Ексарева Н. М. - Социоприродное устойчивое развитие (2012)
Стоянов Ф. Ф. - Комплекс споруд благодійних закладів на Куяльницькому курорті (2012)
Лісенко В. А. - Особливості архітектурних конструкцій будівель житлової забудови м. Одеси (ХІХ–початок ХХ ст.), Коцюрубенко О. М. (2012)
Кадурина А. О. - Роль семьи Демидовых в архитектуре России и Италии. Символы разных поколений, Олейник М. (2012)
Моргун Е. Л. - Мотивы итальянского Ренессанса в архитектуре Одесских дач (Историзм), Погорелов О. А. (2012)
Письмак Ю. О. - Архітектурні осоюливості ансамблю з двох житлових будівель, зведеного на початку ХХ століття (м. Одеса, вул. Преображенська, 4), Лісенко В. А. (2012)
Лінда С. М. - Феномени тексту, контексту та хронотопного фрейму у семіотичному аналізі об’єктів архітектури історизму (2012)
Кадурина А. О. - Символика одесского театра Оперы и Балета (2012)
Кайдановська О. О. - Професійна підготовка архітекторів: семіотичний метод (2012)
Лінда С. М. - Сематика скульптурного декору кам’яниць доби Ренесансу у Львові, Кулинська О. Б. (2012)
Гордієнко О. В. - Віртуальна архітектура. Теорія й експеримент (2012)
Мироненко В. П. - Особенности формирования архитектуры выставочных комплексов, Дедкова С. А. (2012)
Ексарева Н. М. - Актуальность устойчивого развития среды жизнедеятельности приморского региона (2012)
Витвицкая Е. В. - Обеспечение инсоляции жилых зданий в современной плотной застройке (2012)
Гнесь І. П. - Квартири соціального і доступного житла в оцінках та преференціях реальних і потенційних споживачів, Гнат Г. О. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Определение вектора трансформирования депрессивных промышленных территорий на этапе предпроектных исследований, Тупко О. В. (2012)
Осиченко Г. О. - Пейзажний підхід до аналізу естетичних якостей містобудівних об’єктів (2012)
Витвицкая Е. В. - Альтернативные источники энергии в современной архитектуре, Бочевар Т. Н. (2012)
Крушельницький Р. О. - Класифікація та принципи проектування санних трас для непрофесійного заняття спортом (2012)
Ексарева Н. М. - Тенденции приспособления портовых маякав под современные функции, Марченко А. Д. (2012)
Павлиш О. В. - Принципи планувальної організації багатофункціональних торгівельних комплексів (на прикладі відня) (2012)
Малашенкова В. А. - Основные требования к предметно-пространственной и коррекционной среде для детей с нарушением двигательных функций в реабилитационных центрах (2012)
Губкина Е. И. - Проектирование и реализация соцгорода "Новый Харьков" (2012)
Гаджиева С. Х. - Город Шеки – проблемы сохранения архитектурного наследия и регенирации исторической среды (2012)
Борисов С. В. - Объемно-пространственные принципы проектирования православных храмов (2012)
Мельник Н. В. - Особливості оборонних споруд південнослав’янських земель на прикладі фортець Тустані і Бєлгорода, Польщикова Н. В. (2012)
Диба Ю. Р. - Спадкова професійна діяльність в світлі іменослову будівничних Русі ХІ–ХIV ст. (2012)
Польщикова Н. В. - Развитие типов отопительных устройств в жилищах на территории Руси до XI в. н. э. (2012)
Михайлишин О. Л. - Традиціоналізм і регіоналізм як ознаки "національного” в стилистиці дерев’яних костелів Волині міжвоєнного періоду (2012)
Чень Л. Я. - Замкові камені в архітектурі будівель Львова, Знак І. Б. (2012)
Польщикова Н. В. - Выдающиеся зодчие Барокко восточной Украины XVIII в., Пономарь М. С. (2012)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Об’ємно-просторова характеристика дерев’яних храмів Волині ХVІІ–ХІХ століття (2012)
Чень Л. Я. - Портали Успенської церкви у Львові. Проблема реставрації, Попова С. Я. (2012)
Мельник А. Э. - Особенности пластики фасадов и восприятия архитектурного декора жилых зданий Одессы 1860–1900 гг. (на примере улицы Маразлиевской) (2012)
Мироненко В. П. - Роль трансформеного подхода в формировании городской среды, Дедкова С. А. (2012)
Ексарева Н. М. - Ноосферная направленность формирования ландшафта Одесских склонов, Ексарев В. А. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Особенности средового подхода как социокультурного метода архитектурно–дизайнерского проектирования, Погорелов О. А. (2012)
Грицюк Л. С. - Концепт-ідея як першооснова проектної діяльності (2012)
Тюрикова Е. Н. - Реализация приёмов средового проектирования при поиске образа архитектурного объекта, Юнг И. С. (2012)
Диалло Л. Т. - Специализированное дизайн–наполнение архитектурной среды интерьеров для слабовидящих детей (2012)
Денисенко Ю. Н. - "Морской стиль" в дизайне и архитектуре, Подлесная В. В. (2012)
Завадская О. И. - Эрго-дизайнерский подход к формированию предметно-пространственной среды дошкольного центра развития ребенка (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) (2012)
Диалло Л. Т. - Приемы формирования гармоничного архитектурно-художественного облика г.Одессы, Хилкова Л. Г. (2012)
Сандік О. П. - Світова модель зеленого туризму та принципи його організації в умовах сучасної України з точки зору дизайну (2012)
Єрещенко О. Г. - Принципи гармонізації внутрішнього простору клубних будівель радянськго архітектурного авангарду (2012)
Якубовський В. Б. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх архітекторів: дипломна робота баколавра (2012)
Поліщук Г. В. - Іронічне трактування класичного політипажу в сучасному графічному дизайні (2012)
Денисенко Ю. М. - Необхідність виконання нормативних та ергономічних вимог в процесі архітектурно-дизайнерського проектування студентами вищих навчальних закладів, Гупанець О. І. (2012)
Ярова В. С. - Жанрово-тематичні напрямки естамптної творчості Євгена Спіцевича (2012)
Киселева А. А. - Коммуникативная значимость арт-объектов в архитектурной среде (2012)
Список сокращений (2012)
Сведения об авторах (2012)
Summary (2012)
Мамонтова Е. В. - Соціотворчий потенціал символу: політико-управлінський аспект (2012)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром модернізації: основні параметри дослідження (2012)
Пахолок В. М. - Методологічні підходи до визначення поняття державного устрою (2012)
Соловей А. М. - Політична культура сучасного українського суспільства (теоретико-методологічні виміри та суспільна практика), Штерн В. Ю. (2012)
Венгринюк Л. Я. - Політика пам’яті в сучасній Україні: поняття, характеристики, прояви на регіональному рівні (2012)
Рибак О. С. - Концептуалізація політичної ризикології (2012)
Креминская Е. Д. - Теоретико-методологические основы изучения миграционных процессов в глобализирующемся мире (политологическое измерение) (2012)
Процун М. А. - Торгівля людьми як політологічна категорія (2012)
Ряболус В. М. - Діалог та дискусія як принципи філософії демократії Томаша Гарріга Масарика (2012)
Щерба О. В. - Становлення та розвиток політичних відносин між Україною і Туреччиною у першій декаді ХХІ століття, Черник П. П. (2012)
Каспрук І. Я. - Франко-польські політичні відносини в контексті політики розширення Європейського Союзу на Схід, Сагайдак О. П. (2012)
Мислюк Ю. В. - Модель інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу (2012)
Безнос Н. Н. - Концептуальные основы стратегии НАТО в отношении Черноморского региона (2012)
Поведа О. П. - Громадська думка щодо питання інтеграції Чеської Республіки до НАТО (2012)
Iвасюк Г. О. - Роль особистості в становленні зовнішньої політики Німеччини (2012)
Ямчук А. М. - Виправдана миротворчість: успіх операції ООН із підтримання миру у Мозамбіку (2012)
Гон М. М. - Мова політики у парламентських виборах 2012 року в Україні (2012)
Митко А. М. - Демократичний транзит як джерело інформаційної демократії (2012)
Наумов А. С. - Деякі аспекти легітимації політичного режиму в умовах перехідного суспільства (2012)
Юрійчук Є. П. - Громадсько-політичний моніторинг неурядовою організацією "Reporters Without Borders" діяльності ЗМІ в пострадянських країнах (2012)
Климончук В. Й. - Трансформація політичних свобод в Україні в умовах глобалізації та регіоналізації політичного простору (2012)
Березовська-Чміль О. Б. - Теоретико-методологічні основи дослідження соціального захисту (2012)
Трутенко А. О. - Роль Верховної Ради України у формуванні та реалізації зовнішньої політики держави (2012)
Абрамчук Н. Р. - Інституційно-правові концепти реформування регіональної політики в Україні (2012)
Павлюк О. В. - Теоретичні аспекти ефекту контамінації за змішаної виборчої системи (2012)
Томенчук Х. Б. - Формування і становлення вищих представницьких органів влади ЗУНР за доби парламентської демократії (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): історико-політологічний аналіз (2012)
Монолатій І. С. - "Кожен з нас залишався на своєму боці огорожі…" (Дилеми культури міжетнічної взаємодії через призму пам’яток літератури етнонацій Галичини і Буковини) (2012)
Долганов П. С. - Дискурс націоналізму в риториці політичних акторів виборчої кампанії України 2012 року (2012)
Ломака І. І. - Релігія та церква як фактор розвитку нації: вплив поліконфесійності українського суспільства на формування політичної нації (2012)
Постельжук О. П. - Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні, Кондратюк М. М. (2012)
Івчик Н. С. - Етноконфесійний ракурс зміни стратегії розвитку держави: дилеми сприйняття іншості (2012)
Недокус І. С. - Проблеми формування білоруської національної ідентичності в дискурсі західної політичної науки (2012)
Дикун Г. П. - Демократичні та етнонаціональні цінності в політичній риториці президентів України (2012)
Буркут І. Г. - Про російсько-югославські відносини без гніву і пристрасті: запрошення до відкритого діалогу, Фісанов В. П. (2012)
Гон М. М. - Етнічний ракурс політичних процесів в Україні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Зглюй Т. В. - Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий (2010)
Карлін М. І. - Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період (2010)
Лук’яненко О. В. - Оподаткування доходів від капіталу у відкритій економіці (2010)
Синчак В. П. - Класифікаційна ознака реклами як детермінанта податкової ставки (2010)
Федів Р. Є. - Організація аналізу виконання бюджетних програм для системи Держводгосту (2010)
Хмарук Ю. В. - Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (2010)
Шандрук О. М. - Муніципальні запозичення як джерело фінансування місцевих бюджетів (2010)
Kobiałka A. - Taxes Imposed on Polish Farmers (2010)
Алькема В. Г. - Фінансова безпека логістичних утворень (2010)
Бенедик Ю. Ю. - Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість (2010)
Бурцева О. А. - Состояние и проблемы развития консервной отрасли Гомельской области (2010)
Водчиц Ю. Ф. - Создание промышленных кластеров как способ повышения конкурентоспособности национальной экономики (2010)
Грабар Р. Н. - Собственные финансовые ресурсы интегрированных структур как источник финансирования инновационных проектов (2010)
Данилевич О. А. - Стратегия инновационного развития вуза (2010)
Друк В. Ю. - Проблемы повышения эффективности реального сектора национальной экономики (2010)
Зайцева С. Г. - Чисті активи як інструмент регулювання діяльності підприємств України (2010)
Іванчук Н. В. - Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України (2010)
Іонін Є. Є. - Оцінка ринкової вартості страхової компанії, Беспалова А. Г., Роменська А. С. (2010)
Киркевич М. С. - Управление затратами и себестоимостью продукции в современных условиях (2010)
Коваль П. В. - Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства (2010)
Козак Л. В. - Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств (2010)
Кондратюк О. В. - Вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності на підприємстві (2010)
Кривко К. М. - Застосування системного планування діяльності підприємств в умовах кризи (2010)
Крук А. М. - Конверсія зобов’язань на внески до статутного капіталу: закордонний досвід Польщі та можливості проведення на Україні (2010)
Кулакова Н. Л. - Опыт финансирования производства продукции АПК Беларуси на загрязненных радионуклидами территориях (2010)
Мацукевич В. В. - Развитие агроэкотуризма в зоне "Пинское Полесье??" с учетом использования туристко-рекреационного потенциала, Ильючик Т. В. (2010)
Пилипів Н. І. - Нормативний метод у межах центрів відповідальності – важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку (2010)
Припарникова І. Ю. - Оцінка економічного регулювання екологічної складової діяльності ТНК у країнах-реципієнтах, Галенко А. В. (2010)
Пшеюк О. О. - Система управління еколого-інноваційним розвитком водогосподарського комплексу України (2010)
Талавіра Є. В. - Особливості аналізу інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства залізничної галузі (2010)
Дем’янчук О. І. - Елементи соціального капіталу (2010)
Заяць Т. А. - Методологічні основи формування соціального капіталу (2010)
Подганюк Н. Б. - Система пенсійного забезпечення України: проблеми та шляхи вирішення (2010)
Шимко О. в. - Соціальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства (2010)
Володько О. В. - Инвестиционное кредитирование реального сектора экономики (2010)
Грабчук О. М. - Методичне забезпечення оцінки впливу монетарних факторів на інвестиційну діяльність комерційних банків, Катан Н. В. (2010)
Мінохіна І. М. - Кредитні деривативи як інструмент-ризик менеджменту та індикатор кризових явищ (2010)
Харчук О. А. - Особливості формування бренду комерційного банку України (2010)
Антимоник Е. В. - Основные тенденции развития мирового рынка страхования (2010)
Волошин Л. І. - Фінансова політика держави з питань розвитку інфраструктури інноваційної діяльності (2010)
Галецька Т. І. - Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні (2010)
Дмитриев Д. А. - Теоретический аспект анализа международных резервов (2010)
Дмитриева Е. Н. - Анализ и оценка конкуренции в финансовом секторе: структурный подход (2010)
Мартин О. М. - Розвиток ринку сільськогосподарських земель та іпотечне кредитування (2010)
Овчинникова М. М. - Оптимізація структури інвестиційних вкладень у ризиковані активи (2010)
Чирва О. В. - Обзор состояния промышленности Украины и предпосылки ее реструктуризации (2010)
Юревич Л. М. - Державний борг в умовах кризи (2010)
Аверкина М. Ф. - Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону (2010)
Болгар Т. Н. - Оценка моральных рисков в банковской деятельности с помощью метода экспертного анализа (2010)
Володько Л. П. - Экспертно-статистическая методика оценки качесва банковских информациооных технологий (2010)
Квашук О. В. - Математичні моделі в оподаткуванні: теорія і практика (2010)
Ковальчук В. М. - Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі (2010)
Руська Р. - Моделювання процесу надходження коштів до кредитної спілки (2010)
Соколовський Д. Б. - Оптимізація рішень інвесторів щодо обсягів розміщення капіталів (2010)
Сорокіна Л. В. - Застосування інструментарію теорії нечітких множин для діагностики функціонування системи менеджменту будівельних підприємств (2010)
Топіко Н. П. - Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин (2010)
Шумак Ж. Г. - Использование экономико-математического моделирования для снижения материальных затрат (2010)
Батіщева О. С. - До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ (2010)
Грицюк П. М. - До питання про вплив сонячної активності на динаміку врожайності зернових культур (2010)
Лісовський О. П. - До сутності додаткової вартості в контексті української школи фізичної економії (2010)
Топіко І. І. - Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності (2010)
Турович А. А. - Перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні (2010)
Skrzypek E. - Rola auditu i wiedzy audytora w przedsiebiorstwie (2010)
Павлюк М. В. - Критерії членства України в Європейському Союзі у контексті перспектив підписання Угоди про асоціацію (2013)
Горюнова Є. О. - Політика Європейського Союзу щодо центральноазіатських республік (2013)
Збрицька Л. Г. - Світові індекси демократії 2011–2012 років та місце в них Української Держави (2013)
Прокопець Л. С. - Зовнішня політика Болгарії на початку демократичної трансформації (2013)
Квятковська О. В. - Офіційна допомога як функціональний інструмент реалізації політики міжнародного розвитку (2013)
Грушко О. О. - Проблеми українсько-російських відносин в енергетичній сфері у відображенні якісних ЗМІ: політичні аспекти (2013)
Юрчак В. М. - Франко-американські відносини в контексті ліванської кризи (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети в контексті фаз неконсолідованого російського напівпрезиденталізму (1991–2000 рр.) (2013)
Бурдяк В. І. - Вплив трансформації політичного режиму на соціальні та економічні реалії Болгарії (2013)
Малиновський В. Я. - Парламентські вибори 2007 та 2012 років в Україні: електоральні тренди та виклики (2013)
Ніколаєнко Н. О. - Основні джерела використання адміністративного ресурсу в Україні (2013)
Бортніков В. І. - Розгортання державотворчих процесів на Волині (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Мельник В. В. (2013)
Ярош Я. Б. - Передумови виникнення громадських об’єднань в Україні (2013)
Бусленко В. В. - Політичний компроміс між владою та опозицією в умовах переходу до демократії (на прикладі країн Вишеградської групи) (2013)
Бутирська І. В. - Політичні чинники соціальної відповідальності бізнесу в умовах глобалізації (2013)
Ворчакова І. Є. - Загальні проблеми державного регулювання регіонального розвитку в Україні, Лісовський В. М. (2013)
Нагорняк Т. Л. - Політико-партійний ринок та маркетинг в Україні: етапи становлення та розвитку, Руденко А. Ф. (2013)
Байрак С. О. - Місцеве самоврядування – основа розвитку демократичної держави (2013)
Баланюк Ю. С. - Діяльність міжвідомчих інституцій в Україні у сфері збереження культурної спадщини (2013)
Федорів Х. І. - Інституційні механізми реалізації політики пам’яті в Україні та Республіці Польща (2013)
Орловський В. К. - Опозиція як суб’єкт політичного процесу (2013)
Царенко О. О. - Політична культура як чинник впливу на політичну поведінку громадян (2013)
Юрійчук Є. П. - Електоральні та референдні легітимаційні процеси як складник світової політики: теоретико-концептуальні підходи дослідження (2013)
Федорчак Т. П. - Методологічні аспекти дослідження політичної трансформації в країнах ЦСЄ (2013)
Соловей А. М. - Політична концепція тоталітаризму Ханни Арендт, Штерн В. Ю. (2013)
Максимець Б. В. - Проблема політико-ідеологічних розходжень між ЗП УГВР та ЗЧ ОУН у творчій спадщині Осипа Дяківа-"Горнового" (2013)
Валюх Л. І. - Інститут референдуму в теоріях демократії (2013)
Гулай В. В. - Інституційно-процедурні механізми реалізації курсу ОУН(б) на встановлення тотального контролю над західноукраїнською етнополітичною спільнотою в умовах розгортання Другої світової війни (2013)
Лазарович М. В. - Проблема забезпечення прав національних меншин України на Всеукраїнському національному конгресі 1917 р. (2013)
Вавринюк А. А. - Післявоєнний польсько-український кордон і переселення українського населення з Польщі в 1944–1947 рр. (2013)
Козачук О. О. - Еволюція політики США щодо індіанців у 1776–1924 рр. (2013)
Парух В. - Роздуми над досвідом політичної участі "Своїх" і "Чужих" в імперії Габсбургів (2013)
Горюнова Є. О. - Роль України в європейській системі міжнародних відносин (2013)
Герасимчук Т. Ф. - Демократичний транзит: регіональний ракурс (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вергунов В. - Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек (2014)
Грек-Тарасевич Н. - Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (2014)
Романуха З. - Університетські бібліотеки України в соціальних мережах (2014)
Файфер Н. - Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку, Дроншкевич О., Білоцерківець І. (2014)
Покусова О. - Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Добровольська В. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства (2014)
Шендеровський В. - Ґрунтовне біобібліографічне видання (2014)
Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження (2014)
Альошина О. - Національно-церковний рух на Волині (2009)
Бойко Р. - Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ (2009)
Бородинська Л. - Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої (2009)
Булига І. - Репресії тоталітарного режиму проти римо-католицької церкви на Волині у 1939-1941 рр. (2009)
Жердєва І. - Періодика православних конфесій України: соціально-економічний аспект (1991-2009 рр.) (2009)
Жилюк С. - Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. ХХ ст. (2009)
Ігнатуша А. - Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина ХІХ ст.-1917р.) (2009)
Ігнатуша О. - Закриття церков і релігійна свідомість: 20-30-ті рр. ХХ ст. (2009)
Киридон А. - Когнітивний дисонанс в умовах утвердження тоталітаризму (2009)
Кондратюк Ю. - Діяльність духовенства у сфері ведення фінансової документації церков Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть (2009)
Костриця М. - Релігійне краєзнавство (2009)
Краснянська Н. - "Свобода віросповідання" наприкінці 40-х – 60-х років ХХ ст. в Україні: з використанням матеріалів Запорізької області (2009)
Кришмарел В. - Релігійні чинники в осмисленні феномена любові в добу середньовіччя та сучасності (2009)
Лужанська Л. - Соціальна активність віруючих як наслідок конфесійного віровчення про сенс життя (2009)
Макарська А. - Ставлення до інституту чернецтва православних рухів і конфесій в радянській Україні у 20-30-тірр. ХХ ст. (2009)
Маслова Ю. - Світоглядні погляди Анахарсіса (2009)
Невинна Г. - Вплив католицизму на функціонування теократичної політичної системи Ватикану (2009)
Паніна Л. - Діяльність комісії сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи на Житомирщині у 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Савчук П. - Церква і фундуші на Волині (2009)
Саламаха І. - П’ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) (2009)
Смирнов А. - Єпископ Мстислав (Скрипнюк) і процес інституалізації Української автокефальної православної церкви формації 1942 року (2009)
Стоколос Н. - Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.) та їхні наслідки, Шеретюк Р. (2009)
Филипчук С. - Інформаційна політика українських християнських церков (2009)
Шугаєва Л. - У пошуках істинного православ’я. Нарциз Гуменний (2009)
Шугальова І. - Невдала спроба реформ православної церкви в новітню добу (2009)
Якуніна К. - Релігійність як форма буття релігії (2009)
Содержание (2013)
Уренев В. П. - Архитектурная среда Одессы в свете сохранности и трансформации исторической "ткани" города (2013)
Шубович С. А. - Игровые структуры в композиции города (на примере исторической среды Харькова) (2013)
Блинова М. Ю. - Архитектура как превращенная форма (2013)
Кадурина А. О. - Классические символы глазами современников (2013)
Дубинский В. П. - Экоэстетика и техноэстетика - обоснованная смена парадигм, Саид Джафари Хагаги (2013)
Клеваный А. В. - Энерго-информационные поля архитектуры. Органический подход (2013)
Смирнова О. В. - Экологический футуризм как метод последовательных приближений к оптимальному решению экологизации мегаполисов (2013)
Витвицкая Е. В. - Современная энергосберегающая архитектура, Бондаренко Д. О. (2013)
Борисов С. В. - Вопросы традиционного формо- и стилеобразования в современных объектах малой и средней этажности (2013)
Велигоцкая Ю. С. - Градостроительные особенности формирования природоинтегрированных архитектурных объектов с высотной застройкой (2013)
Вершинин В. И. - Сетевые и кластерные формы организации малых предприятий (2013)
Шишкин М. И. - Влияние промышленной революции XIX в. на развитие европейских городов и их генеральные планы (на примере Парижа), Сафонов Е. В. (2013)
Витвицкая Е. В. - Влияние изменения климата одессы на выбор архитектурных решений её застройки, Бондаренко Д. О. (2013)
Токарь В. А. - О концепции новых технологий, открывающих интерактивные фасады города, Хилкова Л. Г. (2013)
Диалло Л. Т. - Принципы функционально-планировочной организации внутреннего пространства специализированных ДДУ (2013)
Юрик Я. М. - Відображення ідентичності у формуванні сучасної архітектури торгівельних будівель та з’ясування їх місця у розвитку історичного міста (2013)
Сторожук С. С. - История развития промышленной архитектуры на территориях крупнейших городов Украины и России, Арсирий Е. И. (2013)
Малашенкова В. А. - Приемы размещения реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями на примере Одессы (2013)
Румилец Т. С. - Тенденции адаптации существующих сооружений под медиатеки. (модернизация, реконструкция и интеграция), Кононова О. А. (2013)
Жукова О. С. - Применение альтернативных источников энергии при строительстве энергоэффективных зданий (2013)
Бородченко Н. В. - Передумови створення внутрішнього середовища сучасних багатофункціональних видовищних комплексів та суспільно-культурних центрів (2013)
Зема О. В. - Принципы и приёмы архитектурно-планировочной организации сети объектов оздоровительно-профилактического назначения для шахтеров, Гайворонский Е. А., Валуцина В. М. (2013)
Смирнова О. В. - Типологическая характеристика индивидуальных жилых домов повышенной комфортности (2013)
Новосельчук Н. Є. - До питання проектування будівель фінансових установ в Україні на межі ХІХ-ХХ століть (2013)
Моргун Е. Л. - Ордерные формы и композиции в архитектуре Одессы второй половины XIX века, 30-Х ГГ. XX века (2013)
Польщикова Н. В. - Архитектура тоталитаризма в европейских странах (1933 – 1945 гг.), Сафонов Е. В. (2013)
Токарь В. А. - Кованые ворота в зданиях одессы периода ХIХ - нач. ХХ в. (2013)
Польщикова Н. В. - Факторы взаимовлияний в становлении архитектуры на восточнославянских территориях от эпохи камня до конца X в. н.э. (2013)
Моргун Е. Л. - Особенности стиля модерн в архитектуре Санкт-Петербурга, Москвы и Одессы, Акридина А. (2013)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Стильова характеристика дерев’яних храмів волині ХVІІ-ХІХ століть (2013)
Мельник А. Э. - Аграфы в архитектуре жилых зданий Одессы (2013)
Витвицкая Е. В. - Современная "зеленая" архитектура, Бондаренко Д. О. (2013)
Дубинский В. П. - Экологический интегративный кризис человечества и архитектурные средства его разрешения (2013)
Тюрикова Е. Н. - Сущность средовой сценографии в профессиональной деятельности дизайнера архитектурной среды (2013)
Коптєва Г. Л. - Міське середовище як послідовність візуальних картин (2013)
Мальцева Л. Н. - Влияние национальных традиций японии в формировании современного ландшафтного сада (2013)
Денисенко Ю.М. - Класифікація об`єктів та елементів озеленення відкритих просторів, Халфіна Л. С. (2013)
Вотинов М. А. - Общественные пространства как объекты гуманизации городской среды (2013)
Єрещенко О. Г. - Принципи гармонізації інтер’єрів будівель клубних закладів у стилі техніцизму II пол. 1950-х – 1980-х рр. (2013)
Попова О. А. - Лофт, его разновидности и стилистика (2013)
Юнг И. С. - Реализация метода сценарного моделирования городского общественного пространства (2013)
Насиковская А. А. - Проектная реализация дизайн-концепции культурного пространства андреевского спуска в г. Киев, Тупко О. В. (2013)
Савченко-Пичугина Н. П. - Актуальность экспериментальной архитектурной среды в переходный период развития культуры (2013)
Чечельницкий С. Г. - Архитектура и генеративное искусство (2013)
Горбенко А. А. - Художественная настенная роспись в современном интерьере, Белая Д. Ю. (2013)
Письмак Ю. А. - Чаадаев об архитектуре (попытка интерпретации работы выдающегося мыслителя XIX столетия) (2013)
Настасиевская О. Е. - Особенности гравирования на органическом стекле, Сапунова М. Ю. (2013)
Романова О. В. - Выявление закономерностей зрительного восприятия пейзажей, портретов и натюрмортов (2013)
Денисенко К. В. - Необхідність міждисциплінарних архітектурних досліджень, як вимога часу (2013)
Список сокращений (2013)
Сведения об авторах (2013)
Summary (2013)
Литвак О. - Проблеми реформування органів прокуратури, Шумський П. (2012)
Задоренко І. - Проблеми розмежування компетенції між екологічними, транспортними та територіальними прокуратурами, Подкопаєв С. (2012)
Руденко М. - Прокурор як суб’єкт оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби України: питання теорії і практики (2012)
Теплюк М. - Термінологічний аспект проблеми введення закону в дію (2012)
Дудоров О. - Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності (2012)
Ярмиш Н. - Про виконання у кримінальному праві конституційної заборони подвійного притягнення до юридичної відповідальності (2012)
Мірошниченко С. - Органи прокуратури у системі суб’єктів протидії та запобігання злочинам проти правосуддя (2012)
Грошевий Ю. - Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України), Говорун Д. (2012)
Толочко О. - Європейські вимоги щодо гуманізації кримінального процесу України (2012)
Тищенко О. - Забезпечення прав потерпілого на стадії досудового розслідування, Тітко І. (2012)
Якимчук М. - Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: актуальні питання правореалізації та вдосконалення законодавства, Якимчук Н. (2012)
Нецька Л. - Правовий статус прокурора в цивільному процесі, Пилипенко І. (2012)
Середа О. - Окремі проблеми правового регулювання інституту гарантій діяльності роботодавця (2012)
Голомша М. - Організація боротьби з відмиванням тіньових капіталів: міжнародний досвід (2012)
Грицаєнко Л. - Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною (2012)
Левицький О. - Правозахисна діяльність у сфері бюджетного законодавства – один із головних пріоритетів роботи прокуратури Кіровоградщини (2012)
Мельничук І. - Окремі аспекти застосування Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2012)
Бортун М. - Особливості правового регулювання організації і діяльності прокуратури радянського періоду (2012)
Володін А. - Окремі аспекти застосування процедури банкрутства до підприємства - боржника, що ліквідується власником (2012)
Ризак Я. - Предмет комерційного підкупу за Кримінальним кодексом України (2012)
Хроніка міжнародних зв’язків (2012)
Бабій Р. - Використання контент-аналізу при проведенні інформаційного моніторингу друкованої реклами (2009)
Бідюк О. - Психоаналіз у системі комунікативних технологій сучасності (2009)
Босак А. - Комунікація в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства (2009)
Гарбар І. - Сучасна християнська проповідь та її вплив на формування антропологічних концепцій у секуляризованому суспільстві, Лазарєв В. (2009)
Єжижанська Т. - Корпоративні комунікації як стратегічний напрям діяльності організації (2009)
Жалко Т. - Адміністративна етика в органах місцевого самоврядування та стосунки з громадськістю як складова комунікативно-інформаційного процесу (2009)
Жук Л. - Маніпулятивний аспект телевізійної політичної реклами (2009)
Квасюк Л. - Пропаганда спадщина Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв’язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія" (2009)
Коробка Г. - Використання харизматичними церквами сучасних інформаційних технологій, Лазарєв В. (2009)
Косюк О. - Технологія ігрового сприймання інформації у просторі електронних ЗМІ (2009)
Куренчук Л. - Психологічні особливості професійної комунікації державних службовців (2009)
Момотюк О. - Телевізійна реклама як джерело гендерної нерівності (2009)
Наумець І. - Культурний архетип як психокультурна складова менталітету та базовий елемент культурного коду (2009)
Нечипорук Т. - Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі (2009)
Павловська І. - Мовно-структурні особливості побудови українських та американських слоганів (2009)
Петрик О. - Психологічні особливості професійної діяльності журналістів (2009)
Петрушкевич М. - Інтернет та християнська комунікація (2009)
Прасюк О. - Функціонування громадської думки в системі владних відносин (2009)
Рябчикова Ф. - Комунікативний вектор у музейній діяльності (2009)
Савончук Р. - Інформаційна діяльність України у сфері торгівлі зброєю (2009)
Савицький О. - Роль відділу науково-технічної інформації сучасного науково-дослідного інституту у формуванні якісних результатів досліджень (2009)
Скуба В. - Використання теорії архетипів для створення успішного рекламного повідомлення (2009)
Талашук К. - Аналіз використання комунікативних технологій у діалозі "Україна-НАТО": проблеми та методи оптимізації ефективності співпраці (2009)
Тишкун Т. - Інформаційні системи в державному управлінні (2009)
Шевчук Д. - Ситуація "семіотичної експансії" як контекст сучасних мас-медіа (2009)
Шершньова О. - Специфіка інтерпретації поняття "гіпертекст" та його основних характеристик у сучасному науковому просторі (2009)
Ющук О. - Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет (2009)
Яценко А. - Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик політичних лідерів (2009)
Бездрабко В. - Підготовка наукових кадрів із документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу (2009)
Бондар В. - Мотивація як чинник підвищення ефективності управління: поняття та основні принципи (2009)
Захарова І. - Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності (2009)
Іовхімчук Н. - Основні завдання щодо вдосконалення організації праці документознавців (2009)
Костюченко О. - Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців масових комунікацій (2009)
Лавринович Л. - Концепція та структура навчального курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" (з досвіду викладання) (2009)
Мохортова Н. - Про перспективи розвитку аналітико-синтетичної обробки інформації як навчальної дисципліни, Омельяненко І., Чурсін М. (2009)
Охріменко Г. - Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації (2009)
Романишин Ю. - Вплив компетентісного підходу на формування готовності документознавців-менеджерів до майбутньої практичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (2009)
Сілютіна І. - Про інформаційно-діяльнісну складову кваліфікації випускника спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", Чурсін М. (2009)
Сапицька І. - Організація підготовки фахівців з інформаційної діяльності: ситуаційний підхід (2009)
Титул, зміст (2013)
Будкін В. С. - Проблеми модернізації країн СНД за оцінкою міжнародних організацій (2013)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Аналіз моделей управління експортним потенціалом країн світу, Радченко Л. М. (2013)
Романчікова Є. - Глобалізація, довкілля та екологічна політика (2013)
Ватаманюк О. З. - Інститут підприємництва в господарській системі України, Сухарська І. Я. (2013)
Орлова В. О. - Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики (2013)
Качанакова А. - Сучасний стан оцінки праці держслужбовців у Словаччині (2013)
Голубкова Т. В. - Розвиток академічної активності для поліпшення інтеграції іноземних студентів у Латвії, Голубкова К. Є. (2013)
Неговська Ю. М. - Фінансові важелі формування інноваційно-інтелектуального потенціалу суспільства (2013)
Максюта А. А. - Бюджетна стратегія як інструмент економічного зростання (2013)
Ватульов А. В. - Фінансова політика в системі економічного розвитку (2013)
Орлова Н. С. - Нефінансова звітність як важливий елемент корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Веріга Г. В. - Діагностика типів валютної політики банків України (2013)
Лактіонова О. А. - Інституціональна гнучкість прийняття рішень як основа вибору інвестиційної стратегії банку, Житарь М. О. (2013)
Шевчук О. А. - Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції, Копотієнко Т. Ю. (2013)
Заяць Т. А. - Оцінювання ефективності соціальних інвестицій, що фінансуються з бюджетів територіальних громад, Яневич Н. Я. (2013)
Босовська М. В. - Теоретичні засади інтеграційного процесу (2013)
Самонова Т. Б. - Підвищення рівня організаційної культури як елементу комплексу маркетингових комунікацій (2013)
Волоснікова Н. М. - Вплив інституційної підтримки на визначення вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах (2013)
Князєва О. А. - Оцінка стійкого розвитку телекомунікаційного підприємства, Дойсан Н. В. (2013)
Ковтуненко К. В. - Закономірності та основні домінанти розвитку машинобудівних підприємств в умовах стратегічних змін (2013)
Пілецька С. Т. - Прогнозування впливу ризиків зовнішнього середовища на фінансову незалежність промислового авіапідприємства (2013)
Матюх С. А. - Формування концептуальних засад ефективності діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Бардаш С. В. - Філософські основи соціального контролю у сфері господарювання (2013)
Костенко О. М. - Інформаційно-аналітичний процесс в управлінні підприємством (2013)
Карачина Н. П. - Методичний простір оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів, Вітюк А. В. (2013)
Пістунов І. М. - Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах, Чуріканова О. Ю. (2013)
Білорус О. Г. - Постіндустріальна світосистема глобалізму чи глобальна ноосферна економіка? Рецензія на монографію Гальчинського А. С. "Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань" (2013)
Титул, зміст (2013)
Шморгун О. В. - Роль національних фінансових систем у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності скандинавських країн (2013)
Чернюк Д. С. - Сучасні тенденції розвитку світового банківського ринку (2013)
Романенко О. В. - Використання блоґів політиками Республіки Польща під час президентських виборів (2013)
Капінус О. А. - Перспективи розвитку відносин України з Європейським Союзом у контексті швейцарського досвіду (2013)
Рибак І. В. - Вектори впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій у легітимаційний процес України (на прикладі парламентських виборів 2012 року) (2013)
ПилявецьО.Л. ПилявецьО.Л. - Антикризові стратегії Європейського Союзу: від міжурядового консенсусу до технократичного федералізму (2013)
Алімпієв Є. В. - Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України (2013)
Мальований М. І. - Стан та тенденції бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні (2013)
Корнієнко Н. М. - Оцінка і моніторинг ефективності бюджетних програм (2013)
Прийдун Л. М. - Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на банківські кредитні операції (2013)
Велентейчик Н. Ю. - Узгодження інтересів центру та регіонів у процесі міжбюджетного регулювання (2013)
Малініна Н. М. - Оцінювання ефективності спеціальних режимів прямого оподаткування в сільському господарстві та шляхи їх оптимізації (2013)
Феденько С. М. - Фінансове забезпечення функціонування кластерної моделі в системі медичних послуг (2013)
Шваб О. В. - Емісійна діяльність акціонерних структур молокопереробної галузі України (2013)
Прудникова І. М. - Інформаційне забезпечення діагностики якості організаційних структур управління підприємствами (2013)
Старінська В. С. - Cтан і тенденції розвитку туристичної галузі України в контексті кадрового забезпечення (2013)
Григорів О. О. - Шляхи вдосконалення методів обліку та контролю за виконанням бюджетів у вищих навчальних закладах (2013)
Яковець Т. А. - Грошова оцінка природного капіталу лісового господарства (2013)
Пасічник І. Д. - Мислення як предмет психології (2013)
Александровська В. М. - Імагінальні детермінанти негативної когнітивно-поведінкової сфери важких підлітків (2013)
Білюк С. П. - Психологічні особливості тенісистів на ранньому етапі підготовки (молодша вікова категорія) (2013)
Васильєва С. А. - Історико-типологічний метод як засіб обґрунтування типологізації дошкільних навчальних закладів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Волошина В. О. - Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’ятєвого моніторингу (2013)
Гандзілевська Г. Б. - Збереження національної ідентичності творчою діаспорою українців Австралії (2013)
Ганжа М. В. - Насичення занять естетичним змістом дизайну як реалізація системного підходу до виховання школярів (2013)
Гук Л. І. - Реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території верхньої Канади у 1840-70-х рр. (2013)
Дячук Н. В. - Емпіричне дослідження творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів (2013)
Жигайло Н. І. - Психологічні механізми формування професіоналізму управлінця, Карпінська Р. І. (2013)
Івашкевич Е. З. - Проблеми співвідношення соціального інтелекту особистості та мудрості в парадигмі гуманістичної психології (2013)
Карчевський І. Р. - Кризовоситуаційна компетентність особистості як передумова її по життєвої успішності (2013)
Кирийчук А. О. - Виховання милосердя засобами предметів духовно-морального спрямування (за матеріалами опитування учнів 5-8 класів ЗОШ України) (2013)
Клак І. Є. - Психолого-педагогічні та лінгвістичні чинники впливу на формування професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2013)
Климчук Ю. П. - Гендерні відмінності насильницької поведінки підлітка (2013)
Котелянець Ю. С. - Формування готовності майбутнього вчителя до виховання толерантності учнів (2013)
Кузнєцов М. А. - Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності: результати теоретичного дослідження, Підбуцька Н. В. (2013)
Кулаков Р. С. - Психологічні аспекти становлення самооцінки та рівня домагань як основних конструктів самосвідомості в процесі особистісного зростання (2013)
Лозинська Т. Л. - Психологічні особливості спів залежності у сім’ї із залежними особами та основні підходи до її подолання на засадах християнської психології (2013)
Малкович М. М. - Гендерна ідентифікація як механізм формування гендерних уявлень у дошкільному віці (2013)
Матласевич О. В. - Християнські цінності як основа психологічної практики (2013)
Невзоров Р. В. - Світовий досвід підготовки військових льотчиків до виконання бойових завдань (2013)
Пасічник Я. А. - Шляхи усунення труднощів, що виникають у процесі вивчення курсу логіки у вищій школі (2013)
Плиска Ю. С. - Педагогічне спілкування в контексті культури вчителів (2013)
Пономаренко Л. І. - Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу у процесі соціально-психологічного супроводу (2013)
Садова М. А. - Психологічні детермінанти відповідальної поведінки особистості (2013)
Сігінішина А. С. - Сучасний стан вивчення мета пізнання та метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі (2013)
Тригуб Г. В. - Психолінгвістичні особливості мотиваційної детермінації ліворуких дітей до оволодіння іноземної мовою (2013)
Трикашна Ю. І. - Відбір автентичних художніх фільмів для формування англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2013)
Чорнописка О. П. - Дослідження мотивації дошлюбних сексуальних стосунків (2013)
Якушенко С. С. - Психологические особенности формирования целеполагания в процессе реабилитации молодежи с аддиктивным поведением на основах христианской психологии (2013)
Cywinska M. - Portret dziecka w wybranych utworach Janusza Korczaka, Pacuska M. (2013)
Kozlowski W. - Sukcesja i merytokracja: stałosc i zmiennosc kryteriow zyciowego sukcesu, Matczak E. (2013)
Łaguna-Raszkiewicz K. - Wieloetniczne srodowisko szkoł powszechnych w blałymstoku na tle załozen programowych II RP (2013)
Raszkiewicz H. - A Report on the State of Semiotics From a Psychologist’s Point of View (2013)
Лозко Г. - Праворадикальна філософія про збереження етнокультурної ідентичності європейців (2009)
Фойгт А. - Сучасний філософський лібералізм: основні напрями трансформації (2009)
Шевчук Д. - Дискурсивна ідентичність як спосіб окреслення "Іншого" (2009)
Солдатська Т. - Діалектичність герменевтичного досвіду: Гадамер versus Вальденфельс (2009)
Алексєєва К. - Ситуація як синтез свободи і фактичності (2009)
Більченко Є. - Монокультурна, полікультурна і транскультурна ідентичність: компаративний дискурс (2009)
Голопич І. - Основні моделі сучасної європейської ідентичності (2009)
Ковальова Г. - Опозиція "свій - чужий" при формуванні національної ідентичності в контексті глобалізації (2009)
Кушерець Т. - Пошук нових індивідуальних та колективних ідентичностей у умовах глобалізації (2009)
Чернієнко В. - Метод історії у проектуванні нових ідентичностей (2009)
Шевчук К. - До питання про ідентичність сучасної естетики (2009)
Гачко О. - Європейські дискурси в неєвропейських лаштунках: формування постколоніальної ідентичності та філософія постструктуралізму (2009)
Цимбал Т. - Між двох культур: проблема збереження національної ідентичності в умовах імміграції (2009)
Залужна А. - Особливість дуалізму філософського вчення Р. Декарта (2009)
Проскуликов Є. - Емануель Левінас: з відчуження до відповідальності (2009)
Погоріла Л. - Сучасна феміністська духовність і андроцентрична традиція церкви: налагодження діалогу в умовах функціонування соціальної справедливості (2009)
Волков О. - Виправдання непримиренності в протестному дискурсі (2009)
Петрушкевич М. - Карнавально-сміхові елементи середньовічної культури (2009)
Зайцев М. - Людська індивідуальність в системі християнського світобачення (2009)
Полюга В. - Екзистенційний контекст мемуарної та епістолярної спадщини Василя Стуса (2009)
Карась Г. - Українські співаки зарубіжжя у міжкультурній комунікації в сучасній Європі через призму ідентичності (2009)
Титул, зміст (2013)
Білорус О. Г. - Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму (Частина 1) (2013)
Кравчук Н. Я. - Системні детермінанти та стратегічні вектори реструктуризації геофінансового простору в умовах нерівноважного розвитку 6-10 (2013)
Штулер І. Ю. - Прояви фінансової дестабілізації ЄС під час світової фінансової кризи (2013)
Іващук І. О. - Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій, Запухляк В. З. (2013)
Бегма В. М. - Вплив функцій експортного контролю на рівень національної безпеки держави, Скляр Н. М. (2013)
Кайя С. А. - Вплив європейських фондів на розвиток регіональної економіки в Латвії: економіко-правові аспекти (російською мовою), Рейнгольд В. А. (2013)
Кічурчак М. В. - Приватизація як чинник трансформації механізму відтворення суспільних благ в Україні (2013)
Дудова І. - Людський і соціальний капітал в умовах інтелектуального та інклюзивного зростання (англійською мовою) (2013)
Cтaнговa Н. - Аналіз функціонування системи державних закупівель у Словацькій Республіці (англійською мовою), Вігова А. (2013)
Гецікова І. - Якість обраних представників влади на місцевому рівні у Словацькій Республіці (англійською мовою) (2013)
Манн Р. В. - Наукові засади регіонального менеджменту: діагностування процесів соціалізації (2013)
Посохов І. М. - Удосконалення нормативної бази фінансово-економічних показників для аналізу ризиків корпоративної діяльності (2013)
Аптекар С. С. - Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності олієжирових підприємств, Рязанова Ю. В. (2013)
Ткачук І. Г. - Моделювання оцінки ефективності виконання бюджетних програм, Мигович Т. М. (2013)
Боголіб Т. М. - Механізм підвищення ефективності витрат бюджету (російською мовою) (2013)
Папаїка О. О. - Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України, Косова Е. В. (2013)
Тімарцев О. Ю. - Податкова таємниця: дискусійні аспекти (2013)
Проскура К. П. - Прогнозно-аналітична робота органів податкової служби та оцінювання її ефективності (2013)
Чеберяко О. В. - Моделі фінансових посередників та їх класифікація в Україні, Лобода А. Б. (2013)
Паєнтко Т. В. - Потенціал податку на прибуток у регулюванні інвестиційних потоків країни (2013)
Мазаракі А. А. - Семантичне моделювання сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (англійською мовою), Ведмідь Н. І. (2013)
Мороз О. В. - Моделювання взаємозв’язку стану фінансово-господарської діяльності та ефективності економічної поведінки підприємства, Швейкіна Л. Я., Ганзієнко Н. І. (2013)
Соломянюк Н. М. - Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах (2013)
Джеджула В. В. - Економічна сутність інтегральної інвестиційної привабливості енергозбережувальних заходів (2013)
Аджавенко М. М. - Cучасні концепції управління залізничним транспортом (2013)
Терон І. В. - Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти (2013)
Єфремов В. В. - Вибір професії як умова природного розвитку людини (2013)
Білорус О. Г. - Глобальна дипломатика: політологія сучасних міжнародних відносин Рецензія на навчальний посібник проф. Шергіна С. О. "Політологія міжнародних відносин" (2013) (2013)
Древаль Ю. Д. - Особливості формування науки державного управління (2013)
Лашкіна М. Г. - Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління (2013)
Туркіна І. Є. - Нормативність актів судової влади в англо-саксонській правовій системі: управлінський аспект (2013)
Лахижа М. І. - Розвиток електронного урядування в Республіці Болгарія (2013)
Вольська О. М. - Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком (2013)
Сельский А. А. - Моніторинг і контроль: встановлення ефективності стратегічного управління (2013)
Заблоцький В. В. - Універсальні чинники самобутності системи місцевого самоврядування Україн (2013)
Пундик М. В. - Управлінські зв’язки у системній взаємодії органів публічного управління на регіональному рівні (2013)
Шовгеля О. М. - Забезпечення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України (2013)
Ромазанов О. С. - Соціальна сутність статусу публічного службовця (2013)
Ворона П. В. - Вибори до органів місцевого самоврядування Грузії – демократизація чи централізація? (2013)
Бєльська Т. В. - Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин (2013)
Іжа М. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження парла-ментаризму, Росенко М. І. (2013)
Сичова В. В. - Вплив інституту політичної опозиції на державне управління Франції (1958–2012 рр.) (2013)
Война Ю. В. - Політичні та адміністративні посади в органах виконавчої влади (2013)
Покатаєв П. С. - Єврорегіон як важлива складова регіональної політики, Кринчна І. П. (2013)
Кучабський О. Г. - Довіра до органів публічної влади як ключовий фактор ефективності системи державного управління, Погорєлий С. С. (2013)
Сенча І. А. - Методика кількісної оцінки прийнятності соціальних проектів для суспільства (2013)
Рябцев Г. Л. - Моделювання ринку нафтопродуктів України для формування державної політики його розвитку (2013)
Архипенко І. М. - Історичний досвід світоглядних трансформацій державного управління аграрним сектором економіки в Україні та світі (2013)
Шумік І. В. - Особливості формування інституту корпоратизму в соціальній сфері територіальних громад (2013)
Куренна Т. О. - Ефективність та результативність державної підтримки аграрного сектора економіки в Україні (2013)
Сілюкова С. М. - Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об’єкт держав-ного регулювання (2013)
Фесак С. А. - Ринок нерухомості як об’єкт державного регулювання в Україні (2013)
Лунячек В. Е. - Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі (2013)
Парубчак І. О. - Роль органів державної влади у соціалізаційних процесах формування діалогових відносин в Україні (2013)
Ровинська К. І. - Місцева автономія як загальний принцип організації місцевого самоврядування (2013)
Сухінін Д. Є. - Досвід Канади в організації та проведенні муніципального моніторингу (2013)
Меляков А. В. - Магістерські дослідження соціогуманітарних проблем: узагальнююча характеристика, Поступна О. В. (2013)
Линник С. О. - Стратегія ВООЗ "Здоров’я-2020” як засіб прискорення прогресу в досягненні максимального потенціалу у сфері охорони здоров’я населення (2013)
Дементов В. О. - Особливості забезпечення соціальної відповідальності державної служби в контексті демократичних перетворень (2013)
Сибиряков С. О. - Соціальні медіа як середовище архетипного впливу на масову свідомість (2013)
Титул, зміст (2013)
Ратніков М. І. - Особливості застосування імовірнісного підходу в дослідженнях потенціалу кризогенності американсько-європейських відносин в умовах розширення ЄС (2013)
Трохимчук В. В. - Формування інституту влади інноваційного типу в корпоративному секторі трансформаційної економіки України (2013)
Ткаченко Н. О. - Аналіз зовнішніх ефектів освіти у країнах ЄС: уроки для України (англійською мовою) (2013)
Шевченко І. В. - Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації (2013)
Якимчук С. А. - Зарубіжний досвід у сфері охорони навколишнього природного середовища (2013)
Чернишова М. О. - Основні тенденції у функціонуванні податкової адміністрації: світовий досвід (англійською мовою) (2013)
Ходарев О. В. - Механізм переробки твердих побутових відходів в економіці України (2013)
Сигида Л. О. - Вплив маркетингового середовища підприємства на процес розроблення маркетингової політики розподілу (2013)
Іванова О. М. - Управління зовнішніми інформаційними потоками туристичних підприємств (2013)
Пшенична Т. М. - Маркетингове забезпечення формування кластерів у молочній галузі (2013)
Хоменко І. М. - Формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Редьква О. З. - Концептуальна модель інтегрованого підрозділу в системі управління персоналом (на прикладі машинобудівних підприємств) (2013)
Марина А. С. - Фінансова безпека України: проблеми та перспективи (2013)
Зоценко О. К. - Розвиток ринку акцій в умовах глобалізації (2013)
Кондратенко М. Б. - Податок на процентні доходи фізичних осіб за депозитами та його вплив на розподіл податкового навантаження в Україні (2013)
Сотниченко О. А. - Диференціація ставок справляння ПДВ у контексті регулювання товарообороту країни (2013)
Ставерська Т. О. - Інформаційна ємність звіту про фінансові результати підприємств (2013)
Яремчук Н. Ф. - Наукові підходи до обліку об’єктів нерухомості (2013)
Тацій В. Я. - Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 18 жовтня 2013 р (2013)
Гудима Д. - Європейський суд з прав людини: реформування триває (Протокол № 15 до Конвенції) (2013)
Добрянський С. - Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт (2013)
Полянський Т. - Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення (2013)
Нагребельний В. - Правовий статус Національної академії наук України:історія, сьогодення, перспективи розвитку (2013)
Гончаренко В. - Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект) (2013)
Лук’янов Д. - Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю (2013)
Семеніхін І. - До питання про співвідношення і взаємодію правової доктрини та юридичної науки (2013)
Черкас М. - Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права (2013)
Шутак І. - Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна (2013)
Онищук І. - Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат (2013)
Гетьман І. - Герменевтичні засади в "Апології Сократа" та античних діалогах (2013)
Дашковська О. - Конституційна відповідальність:методологічні засади дослідження (2013)
Рабінович С. - Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції (2013)
Гультай М. - До питання про формування доктрини конституційної скарги в Україні (2013)
Косінов С. - Демократичні засади та цінності в організації публічної влади (2013)
Конопльов В. - Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Рябченко Я. - Участь третіх осіб під час оскарження нормативно-правових актів (2013)
Білінський Д. - Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи (2013)
Солдатенко О. - Законодавчі ініціативи запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування (2013)
Жернаков В. - Відповідальність за прогул: проблеми регулювання (2013)
Рішняк М. - До питання визначення правосуб’єктності Національної служби посередництва і примирення (2013)
Улетова Г. - Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина (2013)
Сліпченко С. - Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин (2013)
Пашков В. - Інноваційна складова ринку лікарських засобів:проблеми господарсько-правового забезпечення (2013)
Задихайло Д. - Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення (2013)
Токунова А. - Розумний строк надання доказів відступлення права вимоги за договором факторингу (2013)
Журавель В. - Міжнаукові зв’язки криміналістики (2013)
Вапнярчук В. - Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування (2013)
Тітко І. - Приватний інтерес як категорія кримінального процесуального права (2013)
Коваль О. - Виникнення права власності на житло (2013)
Петришин О. - Система місцевого самоврядування в Литві:перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні (2013)
Сазонов В. - Повноваження Президента України у сфері забезпечення державної безпеки (2013)
Прилипко С. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2013)
Скрипнюк О. - Вдосконалення інституту народовладдя в процесі сучасної конституційної модернізації України (2013)
Данильян О. - Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в сучасному соціогуманітарному знанні: Всеукраїнська науково-практична конференція (15 травня 2013 р., м. Харків), Коваленко І. (2013)
Панов М. - Нова книга про великого князя і законодавця Київської Русі, Єрмолаєв В. (2013)
Майданик Р. - Про новий підхід до характеристики особистих немайнових правовідносин (2013)
Майданик Р. - Здійснення суб’єктивного корпоративного права:етапи становлення, сучасний стан, шляхи розвитку (2013)
Коновалова В. - Рецензія на підручник "Кримінальний процес" (2013)
Васильєв А. С. (2013)
Баулін Ю. В. (2013)
Вихідні дані (2013)
Завальнюк В. - Юридична антропологія влади (2013)
Дамирли М. - Критерии научности сравнительного правоведения (2013)
Фрицький Ю. - Система стримувань і противаг як засіб органзації та функціонування державної влади в Україні (2013)
Олькіна О. - Конституційно-правовий статус органів, установ та організацій в Україні (2013)
Батанов О. - Концептуальні проблеми статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні, Зайцева І. (2013)
Бальцій Ю. - Основні моделі побудови системи місцевого самоврядування в містах України (2013)
Аракелян М. - Негосударственные правозащитные институты - необходимый элемент правозащитной системы в Украине (2013)
Латковська Т. - Реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг у сучасний період (2013)
Полянський Ю. - Роль прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим кримінальним кодексом України, Долежан В. (2013)
Бакаянова Н. - Перспективи розвитку інституту стажування за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність (2013)
Андрусяк В. - Правозащитная функция в контексте реформирования прокуратуры Украины (2013)
Пузанова Г. - Деякі підходи визначення поняття "інвестиція" (2013)
Водько Н. - Вопросы правового регулирования противодействия уголовным правонарушениям, требующие первоочередного решения (2013)
Янчук Н. - Многообразие уголовно-правовых систем современности и проблемы их классификации (2013)
Аленін Ю. - Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки (2013)
Іскендеров Е. - Правозахисна роль прокуратури у досудовому кримінальному провадженні (2013)
Ващук О. - Слідчий як верифікатор достовірності криміналістичної інформації на досудовому розслідуванні (2013)
Харитонова Т. - Співвідношення врегулювання сервітутних відносин нормами земельного та цивільного кодексів України (2013)
Полянський Є. - Actus reus як сукупність об`єктивних ознак складу злочину в кримінальному праві США (2013)
Петрів І. - Визначення функцій органу конституційної юстиції в Україні (2013)
Коваленко Р. - Вибори Президента США: конституційна регламентація (2013)
Жеков Д. - До питання про припинення юридичних осіб (2013)
Зверховська В. - Розмежування понять "культурна спадщина", "культурні цінності", "культурне надбання", та "об'єкт культурної спадщини" (2013)
Сліпченко О. - Особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень за цивільним законодавством України (2013)
Арсенюк А. - Причини виникнення земельних спорів та способи їх врегулювання 150-154 (2013)
Бусол К. - Захист культурної спадщини у різних галузях міжнародного права (2013)
Лужецька Н. - Сучасний стан баротьби з наркоманією: медичний та правовий аспекти (2013)
Sergeichik V. - Public joint stock company as a form of future municipal steamship companies in Ukraine (2013)
Абрамовська А. - Банківська діяльність Європейського Союзу: поняття та принципи (2013)
Эннан Р. - Понятие, признаки и виды товарных знаков в доктрине зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ) (2013)
Пережняк Б. - В специализированных ученных советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2013)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року (2013)
Половцев О. В - Інформаційне забезпечення органів державної влади в умовах українських реалій: правовий аспект, Луценко С. М. (2013)
Телятіцкая Т. В. - Проблемы совершенствования местного самоуправления в республике Беларусь (2013)
Андреєв С. О. - Проблеми й перспективи правової підготовки магістрів спеціальності "Державна служба” в контексті змін до галузевого стандарту вищої освіти (2013)
Лук’янов О. П. - Корупція як архетип державного управління (2013)
Севостьянова І. Є. - Способи забезпечення режиму законності у сфері державного управління (2013)
Адубецька Н. В. - Сутність та основні поняття причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2013)
Намчук В А. - Моделі соціальної держави: вибір для України (2013)
Дегтяр О. А. - Державне регулювання соціальних процесів в Швеції (2013)
Газарян С. В. - Теоретичні основи антикризового управління в регіоні (2013)
Пірен М. І. - Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ (2013)
Крюков О. І. - Методологія дослідження та механізми формування еліти в умовах глобалізації, Шкурат І. В. (2013)
Євдокимова В. В. - Світовий досвід лідерства як складова для вдосконалення системи державного управління в Україні (2013)
Довгалюк І. Г. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної територіальної громади (2013)
Титовський І. І. - Архетип як елемент соціального маніпулювання (2013)
Парубчак І. О. - Особливості побудови громадянського суспільства на засадах феномену довіри через ефективне функціонування соціалізаційних процесів в українському державотворенні (2013)
Петраков С. І. - Удосконалення механізму державного регулювання інформаційної сфери (2013)
Ульянченко Ю. О. - Державне регулювання стандартизації та сертифікації продукції аграрного сектора економіки України (2013)
Коваленко О. О. - Державне управління у процесі подолання конфлікту інтересів держави та бізнесу (2013)
Малиш Н. А. - Генетично модифіковані організми в системі продовольчої безпеки України (2013)
Непомнящий О. М. - Особливості реалізації житлової політики у США та Канаді (2013)
Юрченко Є. О. - Розвиток організаційного механізму державного архітектурно-будівельного контролю в Україні (2013)
Панасенко І. О. - "Дорожна карта” реформування житлово-комунального господарства України (2013)
Лісова Т. В. - Актуальні питання державної реєстрації прав на землю (2013)
Тулімова О. Г. - Інноваційні аспекти в системі управлінської культури малого та середнього бізнесу сфери обслуговування (2013)
Кринична І. П. - Вплив гендерно-валеологічних складових на державне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення (2013)
Сидоренко О. В. - Социальная справедливость как основополагающий принцип устойчивого развития (2013)
Дармостук Д. Г. - Державне регулювання зеленого туризму в Україні (2013)
Коваль Г. В. - Актуальні питання правової та політичної культури молоді (2013)
Білецький В. О. - Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері (2013)
Грицяк І. А. - Міжнародні суди як учасники європейського врядування, Кротінов В. О. (2013)
Заблоцький В. В. - Порівняльний аналіз проектів і концепцій реформування територіальної організації влади та системи місцевого самоврядування в Україні (2013)
Бабаєв В. М. - Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади, Новікова М. М. (2013)
Хохліна О. П. - Психологічні засади формування професійно значущих якостей у майбутніх правоохоронців (2013)
Костицький М. В. - Використання спеціальних психологічних знань в нотаріальному процесі (2013)
Глушко Н. В. - Дезадаптація підлітків: причини й наслідки, Супрун М. О. (2013)
Радомський І. П. - Теоретичні аспекти мотивації професійної діяльності (2013)
Штанько Н. А. - Лідерство як соціально-психологічний феномен (2013)
Горбенко С. Л. - Вплив конфлікту на соціально-психологічний клімат малої соціальної групи, Половинко В. Г. (2013)
Диса О. В. - Особливості й відмінності теоретичного та практичного мислення (2013)
Павлишин О. В. - Правова культура як показник рівня розвитку системи юридичної освіти(семіотико-правовий аспект) (2013)
Бірюков П. В. - Організація самостійної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України та шляхи їх вирішення (2013)
Бутов С. Є. - Теоретичні та практичні аспекти тактичної підготовки працівників міліції до застосування заходів фізичного впливу та вогнепальної зброї в екстремальних ситуаціях під час виконання службових обов’язків, Решко С. М., Ємчук О. І. (2013)
Кузенков О. В. - Проблеми професійної підготовки курсантів МВС України у процесі занять спеціальною фізичною підготовкою (2013)
Мартишко А. Ю. - Теоретичні та практичні аспекти фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Рябуха О. С. (2013)
Нестеренко А. В. - Педагогічні умови формування професійно-стрілецьких навичок курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2013)
Дука О. А. - Дидактичні засади викладення тактико-спеціальних дисциплін у навчальних закладах державної пенітенціарної служби України (2013)
Вільготська І. О. - Динамічні показники нервової системи та короткочасна пам’ять студентів-психологів після занять з фізичного виховання у вишах, Лук’яненко І. А. (2013)
Рудницька Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти авторського стилю як засіб формування свідомості молоді (на прикладі творів Є. Маланюка) (2013)
Берназ В. Д. - Нові можливості захисту прав особи у кримінальному провадженні на підставі угод як напрям гуманізації кримінальної юстиції, Меркулова Ю. В. (2013)
Охріменко І. М. - Компаративістський аналіз напрямів психологічного забезпечення професійної діяльності працівників оперативних підрозділів (2013)
Александров Д. О. - Характеристика деструктивних динамічних тенденцій професійної дезадаптації особистості працівника органів внутрішніх справ (2013)
Хлонь О. М. - Ставлення до ризику як чинник, що впливає на мотивацію працівника правоохоронних органів до подальшої професійної діяльності (2013)
Кримець О. І. - Професійно-прикладна фізична підготовка фахівця-юриста (2013)
Бондаренко В. В. - Ситуаційні моделі рухової та мотиваційної поведінки озброєного супротивника (2013)
Дідковський В. А. - Рівні фізичної готовності майбутніх працівників міліції до професійної діяльності (2013)
Sheleg L. - History doctrine of psychosomatic disorders and psychosomatic diseases (2013)
Сахнік О. В. - Психологічні аспекти удосконалення системи управління персоналом державної пенітенціарної служби України (2013)
Резюме resume (2013)
Калюжный Н. М. - Системная методология оценивания эффективности функционирования национальных систем радиочастотного мониторинга на основе пространственно-­частотно-­временного подхода, Николаев И. М., Ковшарь В. А. (2013)
Оргиш П. И. - Анализ характеристик MIMO РЛС, Горшков С. А. (2013)
Василишин В. И. - Повышение эффективности спектрального анализа методом ESPRIT с использованием технологии суррогатных данных (2013)
Лукин К. А. - Оценка влияния синхронных импульсных помех на помехоустойчивость широкополосных корреляционных приемников импульсных РЛС c шумовой и линейной частотной модуляцией сигналов, Канцедал В. М. (2013)
Белов Е. Н. - Спектр флуктуаций некогерентных сигналов, отраженных от мелкомасштабных неоднородностей тропосферы, Войтович О. А., Зацеркляная А. В., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2013)
Кочкарев Ю. А. - Минимизация частично определенных булевых функций в ортогональной форме представления, Бурмистров С. В., Аксенов С. Ф. (2013)
Rajba S. - Wireless sensor network with randomly controlled access to experimental botanical fields monitoring (2013)
Доля Г. Н. - Дифференциальная лазерная доплеровская анемометрия объектов со световозвращающей поверхностью, Крюков А. М., Мудрик В. Г. (2013)
Афанасьева О. В. - Поверхностное упрочнение сталей лазерами малой мощности, Лалазарова Н. А. (2013)
Мазинов А. С. - Описание взаимодействия квантового излучения с аморфными пленочными структурами, Бахов В. А., Быков М. А. (2013)
Гордиенко Ю. Е. - Высоколокальный СВЧ нагрев полупроводников и диэлектриков, Полетаев Д. А., Проказа А. М., Слипченко Н. И. (2013)
Аврунин О. Г. - Разработка метода автоматизированного тестирования мелкой моторики ведущей руки на графическом планшете, Селиванова К. Г. (2013)
Мачехин Ю. П. - Исследование лазерных источников, применяемых при лазерном захвате наночастиц, Меркулов Е. Г. (2013)
Мишуров А. В. - Уязвимость спутниковых технологий, Панько С. П., Рябушкин С. А., Сухотин В. В., Шатров В. А. (2013)
Купченко Л. Ф. - Свойства пространственных составляющих второго порядка брэгговской дифракции в промежуточном режиме при взаимодействии света с ультразвуковой волной под двойным углом Брэгга, Рыбьяк А. С., Ефимова О. В. (2013)
Памяти Михаила Федоровича Бондаренко (1944–2013) (2013)
Вихідні дані (2013)
Zagirnyak M. - Management of a contemporary university:processes estimation and solutions search, Pochtovyuk A. (2013)
Воробйова Л. Д. - Методичні аспекти формування системи критеріїв якості корпоративного управління підприємства (2013)
Сокур М. І. - Економічні аспекти екологічного маркетингу, Самойленко І. В. (2013)
Залунина О. М. - Экономические аспеkты состояния регионального строительства (2013)
Романенко І. П. - Вплив соціальних інтернет-проектів на імідж організації (2013)
Kasych A. - Balanced scorecard as an instrument of strategic accounting and analysis, Tsygan R. (2013)
Мороз О. В. - Альтернативні інвестиційні ресурси оновлення та розширення підприємств міського пасажирського автотранспорту, Дробот В. С., Пахомова Ю. Р. (2013)
Касич А. О. - Шляхи реформування місцевих бюджетів, Авраменко О. І., Шара В. І. (2013)
Пирогов Д. Л. - Оценка рискованности инвестиционной деятельности машиностроительных предприятий (2013)
К читателю (2013)
Минервин Н. Н. - Мера угловой разрешающей способности и точность измерения угла прихода волны при наличии случайных искажений ее фронта и аддитивного шума, Васюта К. С. (2013)
Минервин Н. Н. - Компенсация регулярных ошибок угловых измерений при пространственной обработке радиолокационных сигналов, Васюта К. С. (2013)
Минервин Н. Н. - Развитие теории разрешения сигналов на фоне коррелированных помех, Васюта К. С. (2013)
Минервин Н. Н. - Особенности компенсации помеховой волны при флуктуациях ее фазового фронта, Васюта К. С. (2013)
Минервин Н. Н. - Влияние флуктуаций фронта волны помехового сигнала на эффективность его подавления, Васюта К. С. (2013)
Минервин Н. Н. - Oшибки измерения несущей частоты и ее первой производной по времени пачки импульсов при флуктуациях их начальных фаз, Кузнецов А. Л. (2013)
Минервин Н. Н. - Алгоритм и точность оптимального оценивания несущей частоты сигнала при преобладающем влиянии случайных флуктуаций закона изменения фазы, Кузнецов А. Л. (2013)
Минервин Н. Н. - Оптимальный алгоритм измерения несущей частоты пачки радиоимпульсов с учетом флуктуаций их начальных фаз и аддитивных шумовых колебаний, Кузнецов А. Л. (2013)
Минервин Н. Н. - Оптимальные алгоритмы измерения радиальной скорости цели и угла прихода принимаемого радиосигнала с учетом фазовых флуктуаций, описываемых произвольной корреляционной функцией, Кузнецов А. Л. (2013)
Мінервін М. М. - Оптимізація вимірювання радіального прискорення цілі за рахунок врахування фазових флуктуацій прийнятого радіолокаційного сигналу, Кузнєцов О. Л. (2013)
Мінервін М. М. - Підвищення точності вимірювання радіального прискорення цілі з урахуванням фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу, Кузнєцов О. Л. (2013)
Мінервін М. М. - Вплив статистичних характеристик фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу на точність оптимального вимірювання радіального прискорення цілі, Кузнєцов О. Л. (2013)
Минервин Н. Н. - Учет особенностей доплеровского преобразования радиолокационных сигналов в ионосфере при оценке показателей качества их обнаружения, Кузнецов А. Л., Карлов Д. В. (2013)
Минервин Н. Н. - Особенности влияния ионосферы на радиолокационные сигналы при ускоренном движении космических объектов, Карлов Д. В., Коновалов В. М. (2013)
Минервин Н. Н. - Предельные размеры апертуры антенны радиолокационной станции при компенсации воздействия внешней помехи (2013)
Минервин Н. Н. - Сопоставление теоретических оценок и экспериментальных данных эффективности ослабления внешних помех корреляционными автокомпенсаторами, Гриб Д. А., Карлов Д. В. (2013)
Минервин Н. Н. - Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения, Карлов Д. В., Мисайлов В. Л. (2013)
Василишин В. И. - Оценивание числа гармонических компонент сигнала с использованием технологии суррогатных данных (2013)
Васюта К. С. - Анализ методов обнаружения хаотических сигналов, Кушнир А. И., Озеров С. В. (2013)
Васюта К. С. - Применение технологии формирования суррогатных сигналов для статистического усреднения флуктуаций параметров хаотических сигналов при их обработке, Зоц Ф. Ф. (2013)
Вихідні дані (2013)
Михайлов В. В. - Теория управления в стиле "ноктюрн" как новая философия управления (2013)
Хриков Є. М. - Методологічні засади аналізу стану та напрямів подальшого розвитку наукової галузі "державне управління" (2013)
Радченко О. В. - Родові ознаки категорії "механізм" в соціальних науках (2013)
Діденко Н. Г - Державноуправлінський аспект процесів соціалізації в сучасній Україні, Олійник Н. І. (2013)
Орлов М. М. - Інформаційно-структурний метод формування органу виконавчої влади регіональної системи взаємодії (2013)
Колесникова К. О. - Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації (2013)
Єганов В. В. - Дослідження стилю державно-управлінської діяльності (процедурний аспект) (2013)
Боделан В. Р. - Організаційно-функціональні структури: особливості впливу чинників їх побудови на ефективність функціонування організаційного механізму державного управління (2013)
Мамонова В. В. - Організаційний плюралізм співробітництва в місцевому самоврядуванні як віддзеркалення інтеграційних процесів на території (2013)
Капустина Л. Б. - Искусство авангарда и медиакультура в поисках новой коммуникационной парадигмы, Чечікова Г. М. (2013)
Лопушинський І. П. - Особливості політичної соціалізації в управлінських процесах демократичної трансформації суспільства, Солових В. П. (2013)
Маланчій М. О. - Соціалізація посадових осіб прикордонної служби України : факторний аналіз (2013)
Бухтатий О. Є. - Проблематика постановка інформаційної функції держави у працях давньогрецьких філософів (2013)
Кий-Кокарєва В. Г. - Моделі комунікаційних кампаній у соціальній політиці державних органів (2013)
Новаченко Т. В. - Генезис авторитету керівника в умовах українського циклу Модерн – Постмодерн (2013)
Інковська Ю. М. - Напрями реалізації державної політики брендингу територій в Україні (2013)
Коваленко О. О. - Функції державного управління в процесі подолання корупції і тіньової економіки (2013)
Дєгтяр О. А. - Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу (2013)
Ульянченко Ю. О. - Антимонопольне регулювання конкурентного середовища в аграрному секторі економіки України (2013)
Казюк Я. М. - Проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів (2013)
Половцев О. В. - Оптимальне управління процесом інфляції на державному рівні (2013)
Панасенко І. О. - Проблеми функціонування житлово-комунальної галузі у системі публічного управління України (2013)
Долідзе М. О. - Грузинская Hациональная Kонсолидация (2013)
Кринична І. П. - Регіональне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення (2013)
Бульба В. Г. - Громадські гуманітарні ради в Україні : потенціал, проблеми, перспективи, Меляков А. В. (2013)
Немчинов О. М. - Утвердження місцевого самоврядування в державах центрально-східної Європи: приклад для України (2013)
Наконечний В. В. - Дихотомічна природа влади органів місцевого самоврядування на рівні міста (2013)
Киян С. О. - Інформаційна логістика місцевого самоврядування: концептуальні підходи та поняття (2013)
Гуржий Т. О. - Автономізація місцевого самоврядування як об’єктивна передумова формування та розвитку системи публічного управління (2013)
Кравченко Ж. Д. - Удосконалення державного регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги студентам вищих навчальних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я (2013)
Держко І. З - Трансформація політичної культури суспільства в умовах демократичного державотворення, Парубчак І. О. (2013)
Васильєв А. О. - Конвергенція моделей реалізації державної політики, спрямованої на молодь (2013)
Костицький В.В. - Питання поняття та предмета повітряного права України (2008)
Клепікова О.В. - Шляхи вдосконалення транспортного законодавства в контексті висвітлення пропозицій щодо необхідності внесення змін та доповнень до Повітряного кодексу України (2008)
Дараганова Н. В. - Питання дисциплінарної відповідальності авіаційного персоналу цивільної авіації України (2008)
Новицька Н. Б. - Формування інформаційної культури у співробітників цивільної авіації (2008)
Гелич А. О. - Підвищення конкурентноспроможості авіакомпаній України на міжнародному ринку (2008)
Новицький А. М. - Проблеми застосування електронного банкінгу в господарськй діяльності суб’єктів цивільної авіації (2008)
Усатий Г. О. - Кримінально-правове забезпечення безпеки цивільного авіатранспорту: шляхи удосконалення (2008)
Мацелик М. О. - Правове забезпечення залучення інвестицій розвиток цивільної авіації в Україні (2008)
Краснова Ю. А. - Юридичні ознаки, види та поняття екологічно небезпечної діяльності в галузі авіації (2008)
Рибікова Г. В. - Місце правової експертизи нормативно-правових актів в процесі правотворчості (2008)
Корнєєв Ю. В. - Приватизація земельних ділянок в Україні (2008)
Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічний патріотизм і стратегічні можливості України (Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2008 року) (2008)
Від редколегії (2013)
Кулик М. М. - Універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах, Дрьомін І. В. (2013)
Дубовський С. В. - Підвищення маневрених можливостей енергетичної системи шляхом впровадження теплових насосів-регуляторів у складі ТЕЦ, Левчук А. П., Каденський М. Я. (2013)
Лещенко І. Ч. - Оцінка вартісних показників технологічних об’єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування (2013)
Маляренко О. Є. - Прогнозування змін кінцевого споживання енергоресурсів з урахуванням структурних і технологічних зрушень в економіці країни, Євтухова Т. О., Майстренко Н. Ю. (2013)
Стогній О. В. - Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України, Макортецький М. М., Перов М. О. (2013)
Шрайбер О. А. - Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації у двигуні внутрішнього згоряння, Яценко В. П. (2013)
Мацюк Г. М. - Розрахункове дослідження системи теплопостачання будівлі із застосуванням традиційного і альтернативного джерела енергії (2013)
Каленюк І. С. - Регулювання зайнятості в Україні та міжнародний досвід (2012)
Савченко В. Ф. - Моделі національної економіки: теоретичні основи, історичний екскурс та українські реалії (2012)
Сахно Є. Ю. - Державне регулювання сфери послуг, Лазовська К. В. (2012)
Ладонько Л. С. - Макроекономічні передумови та можливі напрями промислового зростання в Україні, Барбаш Г. І., Руденко Я. В. (2012)
Мекшун Л. М. - Теоретико-методологічні основи бюджетної статистики в працях О. В. Чаянова (2012)
Холявко Н. І. - Модель управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики (2012)
Мискін Ю. І. - Вектори розвитку залізничної галузі економіки України, Долгий А. О. (2012)
Терещенко Т. А. - Метод канонічних кореляцій у багатовимірних економічних дослідженнях, Романюк Т. П., Богомазова В. М. (2012)
Демченко О. П. - Вища освіта як фактор формування інноваційного потенціалу України (2012)
Кравченко О. М. - Декомпозиція програми соціально-економічного розвитку за модульним принципом (2012)
Мекшун П. В. - Світовий досвід державного захисту національних економічних інтересів від небажаного впливу транснаціональних корпорацій (2012)
Прилуцький А. М. - Формування аграрного сервісу в Україні: переваги та недоліки (2012)
Шкінь О. М. - Інноваційні напрями модернізації системи централізованого водопостачання і водовідведення в Україні (2012)
Алєшугіна Н. О. - Тенденції та перспективи розвитку ринку ресторанних послуг м.Чернігів, Зеленська О. О. (2012)
Маргасова В. Г. - Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах, Сіренко К. Ю. (2012)
Кунденко А. В. - Регіональна підтримка реалізації інноваційних проектів підприємств Чернігівської області, Мороз Н. В., Довженко В. С. (2012)
Коновалов Ю. І. - Зниження рівня професійної захворюваності – резерв збільшення трудового потенціалу українського села (2012)
Пасєка С. Р. - Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону (2012)
Гордієнко В. В. - Регіональна інвестиційна привабливість національних автотранспортних підприємств на ринку пасажирських перевезень (2012)
Ковтун М. В. - астосування інструменту "портрет покупця" з метою сегментації ринку житла (2012)
Просяник Н. В. - Поняття міста та його господарства в економіці України (2012)
Уляненко Ф. М. - Конкурентні імперативи як фактор формування регіонального лідерства на ринках майбутнього (2012)
Христенко О. В. - Основні завдання формування і розвитку регіональної інноваційної системи Полтавського регіону (2012)
Петращак О. О. - Анкетування працівників як шлях виявлення факторів росту продуктивності праці (2012)
Бражнікова Л. М. - Управління витратами як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства ЖКГ (2012)
Лисенко Ю. В. - Аналіз економічних і організаційних ситуацій будівельної організації, Кірнос О. І. (2012)
Бутук О. І. - Пострадянські метаморфози трансакцій товарного обігу (2012)
Бріт О. В. - Вища освіта: міжнародний вимір (2012)
Асмолова І. М. - Проблеми, перспективи удосконалення управління приватними готелями в умовах підготовки та проведення в Україні "Євро–2012” (2012)
Гончаренко О. Г. - Особливості ресурсного потенціалу державних підприємств установ виконання покарань (2012)
Забаштанський М. М. - Особливості управління оборотними активами агропромислових підприємств України, Забаштанська Т. В. (2012)
Mаргасова В. Г. - Оцінка сучасного стану сільського господарства України, Пидан К. М. (2012)
Волот О. І. - Облік як основа інформаційного забезпечення управління підприємствами (2012)
Передерєєва О. С. - Методичні положення діагностики техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства (2012)
Пшенична Т. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів в Україні (2012)
Рябова Т. А. - Формування та забезпечення ефективних систем взаємодії виробників сухого молока, Рябов І. Б. (2012)
Коваленко Л. О. - Фінансове забезпечення розвитку міського електротранспорту: стан, проблеми та перспективи вирішення, Костюк Д. М. (2012)
Карчева Г. Т. - Ефективне управління активами і пасивами необхідна умова фінансової стійкості банку, Карчева О. Я. (2012)
Кулінська А. В. - Економіко-організаційні проблеми розвитку банківської системи України (2012)
Відомості аспірантури (2012)
Пам’яті Миколи Андрійовича Даниленка (2012)
Відомості про авторів (2012)
Дмитрієв І. А. - Вплив кризи на розвиток підприємства, Мельниченко О. О. (2013)
Бабайлов В. К. - Предпринимательство: концепция новой парадигмы (2013)
Горова К. О. - Значення аутсорсингу у сучасній економіці (2013)
Абрамова О. С. - Диверсифікація бізнесу в умовах сучасного податкового навантаження (2013)
Суска А. А. - Екологічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісового господарства, Бабич А. П. (2013)
Лисанова А. М. - Оцінка роботи функціональних керівників експертним методом, Кірєєва М. П. (2013)
Прокопенко М. В. - Якість та контроль корпоративного управління як основи ефективності функціонування акціонерного підприємства (2013)
Євтушенко В. А. - Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Остроухов О. В. - Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства (2013)
Касатонова І. А. - Електронний бізнес: фактори зниження витрат та економічна безпека, Онісіфорова В. Ю. (2013)
Майорова І. М. - Система логістичної координації ланцюгів постачання сучасних корпорацій (2013)
Дмитрієв І. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, Бурмака М. М. (2013)
Пономарьова Н. М. - Міжнародна логістика як чинник ефективного управління підприємством в умовах турбулентного ринку (2013)
Приходько Д. О. - Дослідження положення автовиробників на ринку України на базі використання матричних методів аналізу (2013)
Бабич Д. В. - Дослідження науково-практичних основ формування стратегії інноваційного розвитку держави, Бородін О. Д. (2013)
Гольдфарб А. Г. - Карьера в условиях информационной экономики (2013)
Поясник П. Г. - Класифікація видів економічної інформації (2013)
Дмитрієв І. А. - Визначення поняття управління змінами, як основної складової діяльності сучасного підприємства, Курилова Н. М. (2013)
Євтушенко Г. В. - Маркетингова складова інтелектуальних активів національного господарства (2013)
Титул, зміст (2014)
Гальчинський А. С. - Конвергентний ринок – методологія перспективи (2014)
Кістерський Л. Л. - У пошуках виходу з кризи: Біблія очима економіста (2014)
Боголіб Т. М. - Комерціалізація наукових розробок університетів (2014)
Набока Т. С. - Оптимізація структури видаткової частини бюджету (2014)
Шубравська О. В. - Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору, Прокопенко К. О. (2014)
Хвесик М. А. - Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання, Степаненко А. В. (2014)
Торжевський М. В. - Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення (2014)
Хриков Є. М. - Стан та напрями подальшого розвитку наукової галузі "Державне управління" (2013)
Зубчик О. А. - Ефективність політичної системи в контексті теорії "залежності від раніше пройденого шляху" (2013)
Половцев О. В. - Методологічні аспекти формування критеріальної бази процесу прийняття рішень в державному управлінні, Бухтатий О. Є. (2013)
Шаров Ю. П. - Громадський моніторинг надання адміністративних послуг в Україні: огляд стану нормативного регулювання, Маматова Т. В. (2013)
Дегтяр О. А. - Прогнозування як функція державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери (2013)
Бадалова О. С. - Зародження законодавчого регулювання діяльності державної виконавчої служби України в Південному регіоні на початку ХХ століття (2013)
Ромін А. В. - Методологічні засади державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, Приходько Р. В. (2013)
Клюєв М. М. - Формування компетенцій конституційного правосуддя в системі державних інститутів (2013)
Лаврешов А. Ю. - Теоретико-методичні основи побудови податкової системи в Україні (2013)
Лахижа М. І. - Удосконалення надання адміністративних послуг в Республіці Болгарія: ретроспективний аналіз (2013)
Нестеряк Ю. В. - Міжнародні принципи нормативно-правового регулювання нових конвергентних медіа (2013)
Пістракевич О. В. - Агенції в Європейському Союзі (2013)
Філіпчук В. О. - Євроінтеграційні засоби державотворення (2013)
Попович В. В. - Стандарти публічного управління як елементи методології європейської державної муніципальної політики (2013)
Вишневська О. А. - Зарубіжний досвід створення статистичної системи на основі електронних реєстрів для потреб соціальної політики (2013)
Сімкіна О. В. - Соціальна політика європейського зразка: пріоритетний досвід для реформ в Україні (2013)
Ель-Шаманді С. Х. - Аналіз законодавчого забезпечення українсько-польського торговельно-економічного співробітництва (2013)
Шовгеля О. М. - Зарубіжний досвід мотивування професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (2013)
Бульба В. Г. - Територіальна громада як об'єкт і суб'єкт державної соціальної політики (2013)
Кризина Н. П. - Центри надання адміністративних послуг як продукт проектного підходу, Васильєва Н. В. (2013)
Ашикова Е. І. - Громадська участь у реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні (2013)
Серебрянський С. М. - Становлення соціальної політики держави в Західноукраїнських областях у постсталінську епоху (2013)
Лопушинський І. П. - Теоретико-методологічні основи дослідження політичної соціалізації в сучасній державі, Солових В. П. (2013)
Непомнящий О. М. - Національний огляд житлового сектору в Україні: дороговказ урядової житлової політики, Радченко О. В. (2013)
Коваль Г. В. - Шляхи реформування державної молодіжної політики (2013)
Олійник Н. І. - Еволюція інституційних форм системи управління житловим фондом України, Чеберяк Ю. П. (2013)
Мамонова В. В. - Сутність та значення діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення захисту прав споживачів, Коваленко А. В. (2013)
Колтун В. С. - Трансформаційні процеси у розвитку системи місцевих органів публічного управління (2013)
Шурма І. М. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму соціального захисту інвалідів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського