Лемещук М. - Соціально-комунікативний критерій соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Луценко І. - Неперервність процесу формування активно-патріотичної позиції дитини у виховному просторі дошкільної і початкової освіти (2016)
Максимова О. - Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі (2016)
Мачинська Н. - Наступність дошкільної та початкової освіти: теоретико- практичний аспект підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу (2016)
Моцик Р. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі, Моцик Л. (2016)
Олійник О. - Теоретичні засади становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної і початкової ланок освіти (2016)
Пуглій В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Савченко І. - Реалізація моделі формування довірливого ставлення у дітей 5-6 років до дорослих в умовах дошкільного навчального закладу (2016)
Садова І. - Причини виникнення труднощів у навчанні молодших школярів (2016)
Ткачук Г. - Роль педагога-вихователя і місце дитячої книжки у розвитку творчої особистості (2016)
Трофаїла Н. - Професійна підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку в контексті сучасної наукової думки (2016)
Федій О. - Агогічна функція естетотерапії в процесі опанування дитиною основ "Мистецтва життя" (2016)
Воронка Г. - Викладання трансєвропейських лінгвістично-літературознавчих магістерських програм (кентерберійський/ паризький варіанти), використання специфічно-диференційних, інструктивно- диверсифікаційних педагогічних технологій (2016)
Годунко Л. - Реформування змісту підготовки вчителів іноземних мов для початкової та середньої школи у Словацькій республіці (2016)
Голуб Н. - Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: емоційний аспект (2016)
Голубєва І. - Структура лінгвістичної обдарованості особистості в працях американських учених (2016)
Гордієнко Ю. - Педагогічна толерантність учителя іноземної мови в процесі взаємодії з учнями початкової школи (2016)
Гудима Н. - Комунікативна спрямованість риторики в початковій школі (2016)
Ковальчук О. - Історія дослідження формування із харчових технологій англомовних рецептивних комунікативних компетентностей у майбутніх фахівців (2016)
Ковтун О. - Теоретико-методологічні засади моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі (2016)
Компаній О. - Наступність у формуванні текстотворчих умінь молодших школярів в умовах мовної освіти (2016)
Купчик Л. - Англійська мова як засіб реалізації білінгвальної освіти у німецькомовних країнах Європи (2016)
Куца Л. - Двосуб’єктність як структурний принцип художнього автора поезії І. Франка "З усіх солодких, любих слів…" (2016)
Майєр Н. - Модель організації самостійної роботи з формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови (2016)
Мартіна О. - Основні етапи навчання діалогічного мовлення молодших школярів (2016)
Мєлєкєсцева Н. - Інтерактивні технології як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2016)
Новікова К. - Методика проведення тренінгу як ефективного засобу вивчення іноземної мови (2016)
Остапенко С. - Планування заняття з розвитку навичок читання в процесі викладання іноземних мов (2016)
Павлович Ю. - Реформаторські зміни в ранній іншомовній освіті Чеської республіки (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Пасічник О. - Інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів немовних спеціальностей: виклики та перспективи (2016)
Покулевська А. - Методика викладання німецької мови за допомогою комунікаційної системи Skype (2016)
Полонська Т. - Концептуальні засади створення навчального посібника елективного курсу "Культура і мистецтво Великої Британії" для учнів профільної школи (2016)
Попович А. - Лабораторні заняття з методики навчання української мови, їх специфіка та особливості проведення (2016)
Рокіцька Н. - Сучасна модель підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Німеччині: реалії та перспективи (2016)
Рудич О. - Інтегративний підхід до викладання літератури в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, Стиркіна Ю. (2016)
Саєнко Н. - Корпусні технології у навчанні іноземних мов у вищій технічній школі (2016)
Сіліванова І. - Діяльність французьких національних агенцій, центрів і відділів із питань вищої освіти та академічної мобільності (2016)
Ткаченко Л. - Застосування естетичної словесної гри в процесі навчання та розваг (на прикладі віршованої творчості Марійки Підгірянки) (2016)
Третяк Н. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів на основі текстового матеріалу (2016)
Трефяк Н. - Проблема вибору методу викладання української мови як іноземної у студентів вищих медичних навчальних закладів (2016)
Фурт Д. - Використання елективних курсів у процесі викладання англійської мови старшокласникам (2016)
Яцук О. - Комунікативна спрямованість застосування елементів лінгвоаналізу в початковій школі (2016)
Головко М. - Система джерельної бази історії методики навчання фізики в Україні (2016)
Семергей Н. В. - Самоорганізація суспільного життя українського народу в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічна карта (2020)
Яковлєв М. В. - Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики (2020)
Коннова Н. О. - Економіка цінностей та філософія економіки (2020)
Мурашкін М. Г. - Піднесене як стан, його зв'язок з метапізнанням і священними текстами релігійно-містичної культури (2020)
Кузьмін В. В. - Особливості реалізації кар’єрних стратегій у рамках постструктуралізму (2020)
Дубініна В. О. - Структура герменевтичного досвіду (2020)
Терлецька Н. О. - Проблема трансформації людини та критерії "добра" та "зла" в метаантропології і трансгуманізмі (2020)
Дандекар Д. - Концепції політичного лідерства: філософсько-антропологічні та соціокультурні виміри (2020)
Міхно Н. К. - Місто як емоційний простір: теоретико-соціологічний аналіз (2020)
Лучка Л. М. - Бібліотечна справа Катеринославщини у 1917 – 1920 рр.: стан та проблеми (2020)
Бадер А. В. - Громадянська війна як вид збройного насилля: дефініція феномену в українській та зарубіжній політичній науці (2020)
Юрко О. С. - Функціонування інформаційної системи у суспільстві Другого модерну в умовах воєнного конфлікту (2020)
Русецький О. - Абхазька криза: від Концепції усвідомлення спільних загроз до побудови "Абхазької спільноти безпеки", Дорохіна О. (2020)
Костенко А. М. - Людський ресурс громад: аналіз портрету працездатного населення, Король С. М., Панченко Ю. В. (2020)
Aliyeva N. - Armenian claims to Nakhchivan and its impact to the historical geography of the region (1918 – 1924s years) (2020)
Собко Б. Ю. - Обгрунтування ефективності застосування технологічної схеми розробки розкривних порід в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу, Кардаш В. А. (2020)
Анісімов О. О. - Вирішення проблеми розміщення внутрішніх відвалів при формуванні бортів глибоких кар’єрів крутонахиленими шарами (2020)
Баскевич А. С. - Об устойчивости связи двухатомной молекулы в поле электрического заряда, Куливар В. В., Чоботько И. И., Курляк А. В., Балакин О. А. (2020)
Bondarenko А. - Substantiation of the parameters of the erosion jet underwater face, Shustov O. (2020)
Заікіна Д. П. - Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства (2020)
Зуєвська Н. В. - Стабілізація ґрунтового масиву за допомогою ін'єкційних анкерів. порівняльний аналіз особливостей проектування, Губашова В. Є. (2020)
Ложніков О. В. - Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ (2020)
Лубенець Т. М. - Визначення натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра (2020)
Мінєєв С. П. - Питання можливих займань метаноповітряної суміші в шахті за рахунок реалізації механоелектричних і п'єзоефектів при виїмці вугілля, Макеєв С. Ю., Бєликов І. Б., Самопаленко П. М., Головко А. М. (2020)
Пічка Т. В. - Перетворення мікроструктури кам'янного вугілля внаслідок дії слабкого електричного поля (2020)
Пчолкін Г. Д. - Обґрунтування технології розробки техногенного родовища Новотроїцького рудоуправління, Валенко О. С. (2020)
Симоненко В. І. - Щодо екологобезпечної розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин із застосуванням конвеєрного транспорту, Черняєв О. В., Гриценко Л. С., Черняєва О. В., Синькевич В. В. (2020)
Феофанов Н. М. - Определение параметров террикона по результатам маркшейдерско-геодезических измерений, Феофанов А. Н. (2020)
Чебанов М. О. - Обґрунтування раціонального місця установки екскаватора драглайна у вибої, при його роботі з автосамоскидами (2020)
Ковров О. С. - Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного шахтного дренажу, Клімкіна І. І., Самарська А. В., Красовський С. А. (2020)
Колесник В. Є. - Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки, Павличенко А. В., Монюк І. В. (2020)
Муліна А. В. - Дослідження стану зелених насаджень м. дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту, Павличенко А. В. (2020)
Орлінська О. В. - Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи, Пікареня Д. С., Гапіч Г. В., Максимова Н. М., Рудаков Л. М., Чушкіна І. В. (2020)
Бельмас І. В. - Часткове відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа з ушкодженою тросовою основою, Колосов Д. Л., Онищенко С. В., Бобильова І. Т. (2020)
Долгов О. М. - Кінетика тріщини в ізотропній пластині змінної товщини, Долгова І. М., Колосов Д. Л. (2020)
Кравченко Ю. Г. - Кількість абразивних зерен в контакті і товщина зрізу при шліфуванні, Пацера С. Т. (2020)
Дубельт Т. М. - Дослідження зміни тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій (2020)
Бусленко В. В. - Тенденції взаємодії влади та опозиції в Польщі в контексті процесів демократизації (2020)
Бондар Д. В. - Дієздатність системи цивільного захисту Хмельниччини в контексті забезпечення соціального комфорту громади, Прус Л. І. (2020)
Гижко А. П. - Світові практики впровадження децентралізації та їх досвід для України (2020)
Довбиш М. О. - Соціальні програми в контексті державної підтримки захисту населення в країнах ЄС (на прикладi програми "Сiм’я 500+” Республiки Польщі) (2020)
Кухта В. В. - Сучасні авторитарні політичні режими регіону Тропічної Африки та перспективи їх демократизації (2020)
Неприцька Т. І. - Розширення можливостей досягнення гендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні, Неприцький О. А. (2020)
Pervushyn M. M. - Human rights in cyber-space through the prism of democratic theory (2020)
Поведа О. П. - Дискурс Чеської соціал-демократичної партії щодо європейської інтеграції Чехії (2020)
Павлюх М. В. - Політична ідентичність у польській локальній пресі (1989 ‒ 2005) (2020)
Свідерська О. І. - Інституційно-психологічні детермінанти формування віртуальної маси у епоху постправди (2020)
Steblyna N. O. - Transformation of an authoritarian regime in the digital reality (the case of Belarus 2006 – 2015) (2020)
Аблазов І. В. - Правові основи сучасних українcько-угорських відносин: від Тріанону до сьогодення, Терпяк П. А. (2020)
Велика О. В. - Україно-японські відносини в контексті пріоритетних напрямків зовнішньої політики Японії (2020)
Захарченко А. М. - Відносини між США та ЄС в контексті проблем безпеки Близького Сходу в період президентства Д. Трампа (2020)
Копійка М. В. - Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки (2020)
Лозова В. В. - Інструменти експортного контролю: дублювання зусиль (2020)
Матчук Я. Ю. - Порівняльна характеристика програмно-інституційної бази цифрової дипломатії Словацької Республіки та Угорщини (2020)
Могильницька К. О. - Україно-литовське партнерство в сфері безпеки та оборони (2020)
Семенюк Ю. В. - Виокремлення та обгрунтування основних складових суспільно-політичної обстановки, Голинський І. М. (2020)
Яцюк П. Ф. - Стратегічне планування у сфері національної безпеки республіки Польща: досвід для України (2020)
Доценко С. І. - Інтелектуальні системи: принцип евристичної самоорганізації (2020)
Лисенко С. М. - Резильєнтність комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз: таксономія та онтологія, Харченко В. С., Бобровнікова К. Ю., Щука Р. В. (2020)
Kliushnikov I. M. - Scheduling UAV fleets for the persistent operation of UAV-enabled wireless networks during NPP monitoring, Fesenko H. V., Kharchenko V. S. (2020)
Аль-Хафаджі А. В. - Дослідження марковської моделі готовності системи фізичного захисту з деградацією внаслідок aтак і апаратних відмов, Поночовний Ю. Л., Харченко В. С., Узун Д. Д. (2020)
Makarichev V. O. - On estimates of coefficients of generalized atomic wavelets expansions and their application to data processing, Lukin V. V., Brysina I. V. (2020)
Rvachov V. O. - Tomic functions and lacunary interpolation series in boundary value problems for partial derivatives equations and image processing, Rvachova T. V., Tomilova E. P. (2020)
Фролов В. В. - Анализ подходов к обеспечению безопасности облачных сервисов (2020)
Тереник Д. - Порівняння SQL і NoSQL баз даних на прикладі проектування аффілейт репорт систем, Кучук Г. А. (2020)
Мигаль Г. В. - Когнітивні та ергономічні аспекти взаємодії людини з комп’ютером, Мигаль В. П. (2020)
Прохорова О. М. - Ж.-Л. Лагранж как один из основоположников теории экстремумов функций многих переменных (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Contents (2019)
Sidorenko І. - Decreased reliability of equipment as a result of lower production culture, Kravtsov E., Prokopovych I., Korolkova M., Dmіtrієva S. (2019)
Maslo O. - Principles of representative thermohydraulical scenarios choosing used for strength simulation of NPP units, Bulah P., Chyzhyk G., Shyrokov A., Byalonovich A. (2019)
Skalozubov V. - Qualification of the afterheat removal passive system from the reactor to manage blackout accidents, Spinov V., Spinov D., Gablaya T., Kochnyeva V., Skalozubov K. (2019)
Filonov V. - Estimation of MCP-195M elements stress-strain state at the initialdinamics of shaft jamming/MPA transient process, Dubyk Y., Lukianenko K. (2019)
Bondarchuk A. - Analysis of the impact of global climate warming on electric consumption of multiflat houses in the Odessa city, Nechiporuk E. (2019)
Skalozubov V. - Substantiation of strategies for the management of blackout accident at Nuclear Power Plants with WWER-type reactors, Spinov V., Spinov D., Gablaya Т., Kochnyeva V., Komarov Yu. (2019)
Butenko О. - The coefficient of efficiency of a complex hydraulic circuit, Karamushko A., Podufala T. (2019)
Chulkin O. - Structure and stability of solid solutions crystal lattice based on zirconium dioxide, Kravchenko V., Zotyeyev V., Zotyeyev O. (2019)
Pavlyshyn P. - Damage to power valves and their input control (2019)
Makarenko V. - Analysis of the influence of the power factor corrector on the level of electromagnetic interference of AC/DC converters, Lukashev O. (2019)
Blintsov V. - Classification of projects for the protection of marine critical infrastructure facilities, Maidaniuk P. (2019)
Lyalin V. - Purification of fuelfractions of petroleum products fromsulflr compounds, Drevnitskaya Y. (2019)
Мосьпан Л. П. - Численное моделирование частотно-селективных поверхностей с П-образными апертурами, Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Стешенко С. А. (2020)
Бровенко А. В. - Дифракция электромагнитных волн на композитной структуре "ленточная решетка – ферромагнитное полупространство": резонансы на поверхностных волнах, Мележик П. Н., Поединчук А. Е., Трощило А. С. (2020)
Бычков Д. М. - Космическое радиолокационное наблюдение воздействия приповерхностного ветра на аномально узконаправленное рассеяние радиоволн при эоловой транспортировке песка и пыли в пустынных областях, Иванов В. К., Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2020)
Педенко Ю. А. - Радиолокационное многочастотное измерение углов места маловысотных целей над морем с использованием метода root-Music (2020)
Балабан М. В. - Модификация алгоритма обратного проецирования для повышения вероятности обнаружения движущихся целей при обработке данных РСА, Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Кивва Ф. В., Коворотный А. Л., Фаркухарсон Г. (2020)
Артеменко А. М. - Планарна плазмова антена з діелектричним покриттям, Карлов В. Д., Кириченко Ю. В., Лонін Ю. Ф. (2020)
Аверков Ю. О. - Потери энергии заряженной частицы при взаимодействии с диэлектрическим цилиндром, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2020)
Лысенко А. В. - Влияние продольного электростатического поля на ширину спектра мультигармонической волны пространственного заряда в двухпотоковом супергетеродинном ЛСЭ с винтовым электронным пучком, Алексеенко Г. А., Волк Ю. Ю. (2020)
Миляев М. А. - Управляемый разветвитель на основе планарного гиперболического метаматериала, Недух С. В., Тарапов С. И. (2020)
Шаповал М. - Художня біографія інтелектуала у драматургії С. Росовецького (2020)
Борщ С. - "Легендовий стиль" на прикладі "Просторого житія Костянтина (Кирила) Філософа" (2020)
Титул, зміст (2019)
Serpukhov M. Y. - Methodological Approach to Evaluating the Potential of Under-Served Markets within the Framework of Canada-Ukraine Free Trade Agreement (2019)
Хаустова В. Є. - Дослідження стану та тенденцій розвитку науки в країнах світу та Україні, Решетняк О. І. (2019)
Шлапак А. В. - Мережева модель досліджень інноваційної діяльності США (2019)
Voloshan I. G. - Promoting the Export-Orientation of Ukraine’s Economy: Legislative and Regulatory Aspects, Mazorenko O. V., Pysmak V. O. (2019)
Гуторов А. О. - Теоретичні засади розвитку агропродуктових інтеграційних відносин (2019)
Данілова Е. І. - Концептуальний підхід до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки стадій суспільного відтворення (2019)
Дибчук Л. В. - Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку, Пчелянська Г. О. (2019)
Євтушенко В. А. - Заклади вищої освіти України в національній екосистемі підтримки молодіжних стартапів, Кудінова М. М., Сіладі К. Б. (2019)
Мостова А. Д. - Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави (2019)
Боняр С. М. - Систематизація факторів впливу на інноваційний розвиток підприємства в сучасних економічних умовах, Аляб’єва О. М. (2019)
Власенко Т. А. - Модель оцінки готовності підприємства до стратегічних змін (2019)
Герасименко О. О. - Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці: науково-прикладний сценарій для високотехнологічних підприємств, Герасименко Г. В. (2019)
Давидова І. О. - Дослідження стану ринка праці в Україні як основи для формування імідж-стратегії підприємств у рамках Індустрії 4.0, Гатило В. П. (2019)
Данько Т. В. - Еволюція наукових засад міжнародного бізнесу (2019)
Kravtsov S. S. - Operations Management of Tourism Enterprises Based on the Concept of Experience Economy (2019)
Носовець О. І. - Місце інноваційної інфраструктури у визначенні результатів інноваційної діяльності, Волощук Л. О. (2019)
Прохорова В. В. - Просторово-динамічна оцінка системи управління сучасними промисловими підприємствами, Колещук О. Я. (2019)
Приймак Н. С. - Впровадження управління стратегічними змінами на підприємстві в умовах ідентифікації впливу зовнішніх і внутрішніх драйверів змін (2019)
Квилинский А. С. - Концептуальные подходы к определению термина "информационная экономика", Трушкина Н. В., Рынкевич Н. С. (2019)
Kyzym M. O. - Economic Science in Ukraine: Challenges, Problems and Ways of their Solving, Doronina M. S. (2019)
Нікішина О. В. - Логістичний фактор трансформації теоретичних положень функціонування товарних ринків, Діленко В. О., Тараканов М. Л. (2019)
Романовська Ю. А. - Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки (2019)
Ярмоленко В. О. - Вимірювання ефективності процесу функціонування системи з одночасним урахуванням його ефективності у класичному розумінні й коефіцієнта корисної дії: енергетичний аспект, Бурєннікова Н. В. (2019)
Алєксєєв І. В. - Податкові і неподаткові потоки об’єднаних територіальних громад, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2019)
Житар М. О. - Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація та структурні компоненти (2019)
Макурін А. А. - Визначення правового статусу в Україні та за кордоном сучасних грошових знаків (2019)
Маршалок Т. Я. - Розвиток державних фіскальних інститутів у контексті забезпечення економічної рівноваги в Україні (2019)
Ткачук І. Я. - Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства (2019)
Шірінян А. А. - Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для покупців страхових послуг, Шірінян Л. В. (2019)
Дика О. С. - Ідентифікація об’єктів облікового відображення діяльності небанківських фінансових установ: первинне спостереження та оцінка, Прокопенко Ж. В. (2019)
Крупка Я. Д. - Нові аспекти контролю та регулювання діяльності страхових компаній (2019)
Луцька Н. І. - Загальні положення економічного аналізу необоротних активів, отриманих у концесію, та їх модернізації (2019)
Бондаревська К. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави (2019)
Ткачук В. І. - Cоціально-економічні детермінанти продовольчої незахищеності населення, Кравчук Н. І., Кільніцька О. С. (2019)
Опенько І. А. - Розрахунок економічної ефективності використання земель лісогосподарського призначення у розрізі природно-кліматичних зон України, Степчук Я. А., Цвях О. М. (2019)
Skydan O. V. - The Current State of Applying Space Technologies to Monitor Land Use Efficiency, Dankevych V. Y., Dankevych Y. M. (2019)
Бережний А. О. - Комплекс задач системи підтримки прийняття рішення на планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів, Крижанівський І. М. (2020)
Тимочко О. І. - Методика формування навчальної вибірки для навчання нечіткої нейронної мережі при автоматизації процесу прийняття рішення в задачах наведення авіації на наземні (морські) цілі, Самокіш А. В., Аросланкін О. О. (2020)
Borozdin M. K. - Improvement of drilling rig electrical equipment, Nepochatov S. S., Primachenko N. O. (2020)
Гаєвський С. В. - Аналіз радіоелектронної системи літака як об’єкта продовження терміну експлуатації, Балакірева С. М., Комаров Д. В., Явтушенко В. О. (2020)
Єрмілова Н. В. - Розроблення сучасної системи автоматичного керування електроприводом бетонороздавача, Кислиця С. Г., Буркун Я. Р., Гончаров А. Г. (2020)
Кійко С. Г. - Модель планування енергоспоживання металургійного підприємства, Дружинін Є. А., Прохоров О. В. (2020)
Kononov V. - Development gauge for control parameters radiation electromagnetic fields, Kushnyeruk Yu., Rak S. (2020)
Kopashynskii S. - Justification of recommendations for improving the functioning of the armored weapons and military equipment recovery system based on the study of the graphical network model, Serpukhov O., Makogon H., Guba S., Isakov O., Babkin Yu., Klimov O. (2020)
Nesterenko K. - Human factor in the quality improvement system of aircraft maintenance, Rahulin S., Sharabaiko A. (2020)
Денисенко О. В. - Новий підхід до визначення пропускної здатності нерегульованих перехресть (2020)
Зеленюх О. М. - Обґрунтування напрямків підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин, Тимко А. Ю., Пинчук М. В. (2020)
Ковба М. В. - Обґрунтування технічних рішень щодо підвищення живучості автомобільної техніки Збройних Сил України, Рій В. Б. (2020)
Ковцур К. Г. - До питання визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження, Птиця Н. В., Федоров В. Ю. (2020)
Главчева Ю. М. - До питання оцінки якості науки, Главчев М. І. (2020)
Гороховатський В. О. - Дослідження результативності застосування ознак розподілів даних для обчислення релевантності описів зображень, Запорожченко А. П., Сірик Т. О., Тарасенко О. П. (2020)
Ічанська Н. В. - Основні аспекти створення мобільних додатків та вибір інструментів їх розробки, Улько С. І. (2020)
Кошель Т. А. - Вибір метода лінгвістичної стеганографії для виконання завдань з реєстрації сейсмічних подій (2020)
Кучук Н. Г. - Синтез мережевої моделі комп’ютерної системи на гіперконвергентній платформі (2020)
Лада Н. В. - Дослідження і синтез групи симетричних модифікованих операцій правостороннього додавання за модулем чотири, Рудницький С. В., Зажома В. М., Рудницька Ю. В. (2020)
Руденко О. А. - Оцінювання кількості вторинних дефектів програмних засобів шляхом комплексування модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона, Одарущенко О. М., Руденко З. М., Одарущенко О. Б. (2020)
Рудницький В. М. - Спеціалізована комп’ютерна система для розрахунку з підвищеною точністю меха-нічних характеристик задач напружено-деформованого стану тонкостінних циліндричних оболонок змінної товщини, Дзюба В. А. (2020)
Ткачук М. В. - Аналіз та експериментальне дослідження CASE - засобів для моделювання варіабельності в процесах розробки лінійок програмних продуктів, Гамзаєв Р. О., Товстокоренко О. Т., Мартінкус І. О., Нагорний К. А. (2020)
Данова К. В. - Інформаційна ентропія як показник невизначеності у забезпеченні безпеки на робочих місцях працівників із інвалідністю, Малишева В. В. (2020)
Тихенко О. М. - Загальні засади проектування електромагнітних екранів та екрануючих конструкцій (2020)
Третьяков О. В. - Ризик-орієнтований підхід до визначення умов праці окремих категорій працівників транспортної галузі, Гармаш Б. К., Халмурадов Б. Д., Білецька Є. С. (2020)
Триснюк В. М. - Екологічна безпека Карпатського регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря, Шумейко В. О., Триснюк Т. В., Курило А. В., Голован Ю. М., Мирончук В. В. (2020)
Зінченко А. О. - Методичний підхід з оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення, Пікуль Р. В., Зінченко К. А., Любарчук К. В., Юсухно Є. А., Максіменко О. М., Сокіл Ю. М., Риндін Ю. І. (2020)
Kovalevskii S. - Study of detection and radar stealth pinpoint air objects (2020)
Krasnobayev V. - Control and correction of data errors in a residue class, Koshman S. (2020)
Москаленко А. О. - Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Підвищення ефективності оптоволоконних каналів зв’язку, Малик Б. О., Токарєва О. В., Невлюдова В. В. (2020)
Серков О. А. - Метод забезпечення завадостійкості рухомого зв’язку при виникненні внутрішньосистемних завад, Трубчанінова К. А., Лазуренко Б. О. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Іншин М. І. - Зміст механізму реалізації права працівників на відпочинок (2019)
Андрєєв А. В. - Особливості виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України (2019)
Багрій В. А. - Загальнотеоретична характеристика права працівників на відпочинок (2019)
Кузьменко В. В. - Функції правового звичаю у сучасному трудовому праві України (2019)
Чернега Р. Т. - Доктринальні проблеми у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні (2019)
Безусий В. В. - Мета соціального захисту державних службовців (2019)
Гаврилюк В. О. - Переваги та недоліки соціального захисту працівників публічної служби (2019)
Малюга Л. Ю. - Практичні проблеми соціального законодавства в умовах євроінтеграції України та шляхи їх вирішення (2019)
Мельник Я. Я. - Феномен життя людини у постмодерні права або грані сюрреалізму його правової ресоціалізації: антрополого-правовий дискурс (2019)
Сайнецький О. П. - Тенденції подальшого розвитку систематизації соціального законодавства в Україні (2019)
Миколаєць В. А. - Болгарський досвід щодо правового регулювання зразкових та типових справ в адміністративному судочинстві (2019)
Щербань В. Д. - Система принципів функціонування osint у сфері антикорупційної діяльності в правоохоронних органах (2019)
Корнієнко Г. С. - Щодо структури правовідносин у сфері агробізнесу України (2019)
Курчин О. Г. - Система місцевого самоврядування як інституціональна основа містобудівної діяльності на локальному рівні (2019)
Віжунов О. В. - Значення соціального забезпечення в цілому для правової системи (2019)
Габрелян Г. В. - Проблеми захисту медичного персоналу в контексті збройного конфлікту в Україні (2019)
Гаєвий В. В. - Форми, способи та засоби захисту права на відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах (2019)
Кривенко Д. Є. - Поняття медіації як способу вирішення трудових спорів (2019)
Киризлієв О. Ф. - Поняття правового статусу працівників фінансових установ в Україні (2019)
Кириченко Т. М. - Адекватність застосування поняття "моральна шкода" до юридичних осіб (2019)
Куцевич А. А. - Сучасний стан правового регулювання порядку звільнення державних службовців: позитивні та негативні аспекти (2019)
Лисков С. О. - Переваги та недоліки сучасного стану адміністративно-правового регулювання суб’єктів податкової служби в Україні (2019)
Олійник С. Д. - Тенденції подальшого правового регулювання трудової дисципліни в Ураїни (2019)
Реуцьков О. Г. - Загальнотеоретична характеристика правового регулювання атестації працівників поліції (2019)
Світовенко Д. В. - Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників (2019)
Сорока В. А. - Періодизація закріплення права роботодавця на розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни: історико-правовий аналіз (2019)
Сухан С. С. - Місце свідка та реалізація його функцій в цивільному процесі (2019)
Труба Р. М. - Теоретичні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності державного бюро розслідувань (2019)
Чепова Л. О. - Соціальні послуги як окрема форма соціального забезпечення працівників у сфері освіти в Україні (2019)
Титул, зміст (2019)
Болквадзе Н. І. - Теоретичні концепти становлення біржових ринків електроенергії у процесі лібералізації енергетичного сектора країн світу (2019)
Догадіна В. Ю. - Особливості функціонування сучасного ринку освітніх послуг (2019)
Кікоть О. Ю. - Евристична оцінка достатності запасів газу, накопичених у газосховищах Європи для проходження осінньо-зимового періоду 2019/2020 рр. (2019)
Аксьонова І. В. - Статистичне оцінювання тиску на ринку праці України (2019)
Гораль Л. Т. - Тарифоутворення для природних монополій в умовах цифровізації економіки, Гавриленко М. М., Войтків Т. І. (2019)
Савченко М. В. - Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки, Шкуренко О. В. (2019)
Шевців Л. Ю. - Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні, Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І. (2019)
Жабинець О. Й. - Міста обласного значення у міжнародній торгівлі послугами в умовах глобалізації: регіональний зріз, Сухий О. О. (2019)
Кондратенко Н. О. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України, Оболенцева Л. В. (2019)
Моргачов І. В. - Недооцінені складові інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в Україні (2019)
Перепелюкова О. В. - Диспропорції регіонального розвитку в умовах системних трансформацій (2019)
Якименко О. В. - Теоретико-методичне забезпечення стратегії регіонального розвитку України (2019)
Ярошенко І. В. - Методичні підходи до стратегічного управління розвитком територій в Україні на основі застосування елементів розумності, Семигуліна І. Б. (2019)
Ареф’єва О. В. - Закономірності інтелектуалізації управління підприємством на основі розвитку бізнес-моделей, Побережна З. М. (2019)
Балацька Н. Ю. - Оцінка проблемного простору розвитку підприємств ресторанного бізнесу на основі сучасних технологій нейролінгвістичного програмування (2019)
Вітюк А. В. - Застосування електронних майданчиків у збуті машинобудівної продукції, Коляденко Н. А. (2019)
Проценко А. В. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств як об’єктивна основа реалізації структурних трансформацій: методичний аспект (2019)
Прохорова В. В. - Культура безпеки розвитку – культура комунікаціювання як основа інтелектуалізації управлінського процесу, Мушникова С. А. (2019)
Грибіненко О. М. - Еволюція теоретичного базису вивчення економічної безпеки країн (2019)
Kyzym M. O. - Worldview, Social Consolidation, Science: Dialectic Relationship, Doronina M. S. (2019)
Гаряга Л. О. - Фінансова безпека банківської діяльності в умовах цифровізації, Куліш Р. Р. (2019)
Житар М. О. - Парадигма формування сучасної фінансової архітектури, Сосновська О. О. (2019)
Коровій В. В. - Податкова політика країни в умовах глобалізації економіки (2019)
Рудик Н. В. - Необхідність податкового контролю малого та середнього бізнесу (2019)
Танчак Я. А. - Проблематичні аспекти розвитку страхування фінансових ризиків підприємства, Миколишин М. М. (2019)
Панькова О. В. - Формування ефективних комунікаційних стратегій взаємодії суб’єктів соціально-економічного розвитку в умовах цифрових трансформацій: методологічний аспект, Касперович О. Ю. (2019)
Кобилинська Т. В. - Світовий досвід статистичного оцінювання ефективності зеленої логістики (2019)
Фесенко В. В. - Міжнародний досвід аудиту і контролю трансфертного ціноутворення, Мигаль Ю. І. (2019)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистичні й облікові аспекти формування і оцінювання економічних показників розвитку соціальних медіа як суб’єктів бізнесу України, Мороз Ю. Ю. (2019)
Чала Т. Г. - Статистичне вивчення технологічних трендів у логістиці: патентний аналіз, Гринчак Н. А. (2019)
Чала Т. Г. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення соціальних медіа, Туманов О. О. (2019)
Благун І. С. - Прогностична модель оцінки туристичних потоків з урахуванням фактора адитивної сезонності на прикладі Івано-Франківської області, Лещук Г. В., Кифор М. В. (2019)
Колещук О. Я. - Розвиток інноваційності машинобудівних підприємств на основі когнітивного моделювання: стратегічні сценарії управління (2019)
Коцюба О. С. - Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу (2019)
Никифорчин І. В. - Модель взаємодії принципал-агент з інформативним сигналом на користь агента (2019)
Потрашкова Л. В. - Імітаційна модель соціально відповідальної діяльності підприємства з реалізацією нечіткого логічного висновку щодо рівня екологічності (2019)
Раєвнєва О. В. - Модель прогнозування поведінки підприємства в умовах нестаціонарного середовища, Тоузані Т. (2019)
Шапран Є. М. - Багаторівневі структурні моделі сценаріїв розвитку суб’єктів міжнародного торговельного ринку в аграрному секторі в умовах ризиків, Сергієнко О. А., Соснов І. І. (2019)
Sherstennykov Y. V. - The Methodology for Modeling Logistics Systems: Implementation Principles and Examples (2019)
Самбор М. А. - Джерела права на свободу мирних зібрань (2019)
Білоус Т. Л. - Аспекти вивчення саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльностіАспекти вивчення саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльності (2019)
Сендецька О. В. - Свобода вираження поглядів у Конституції США: становлення та розвиток (2019)
Байдюк І. І. - Генезис інституту взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2019)
Біла В. Р. - Адміністративний договір як правова форма публічного адміністрування: оновлення доктринальних підходів (2019)
Ігонін Р. В. - Особливості адміністративно-правових засобів охорони земель лісового фонду України, Вікторчук М. В. (2019)
Рогозіннікова К. С. - Методи адміністративно-правової охорони податкових відносин: теоретико-правове дослідження (2019)
Стеблянко А. В. - Адміністративно-правовий статус правоохоронних органів як суб’єктів взаємодії з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів (2019)
Котлубаєва К. С. - Характеристика особи злочинця, який вчиняє введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (2019)
Mohammad Ali Zohourian - Statistical Comparison of piracy and armed robbery with emphasis on the South China Sea - Malacca Strait and the Persian Gulf - Strait of Hormuz (2019)
Гринько Л. П. - Формалізація методів у криміналістиці (2019)
Лукашов Р. С. - Новели Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (2019)
Сокуренко В. В. - Рецензія на монографію "Публічне адміністрування в органах Національної поліції України", підготовлену кандидатом юридичних наук, доцентом Костянтином Леонідовичем Бугайчуком (2019)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2019)
Сторінка редакції (2019)
Вихідні дані (2019)
До ювілею Валентина Петровича Черних (2020)
Назаркіна В. М. - Проблеми і перспективи підготовки фахівців з оцінки технологій охорони здоров’я в Україні (2020)
Тарасенко В. О. - Дослідження кінетики вивільнення активних фармацевтичних інгредієнтів із плівкоутворювального аерозолю методом in vitro (2020)
Вороненко Д. В. - Методичні засади фармацевтичного забезпечення профілактики і лікування нервово-психічних розладів в умовах надзвичайної ситуації радіаційного походження (2020)
Зуйкіна С. С. - Обґрунтування технології гідрофільної фракції бігелю для комплексної терапії мастопатії в аспекті методологічних підходів до створення лікарського препарату, Вишневська Л. І. (2020)
Пестун І. В. - Теоретичне обґрунтування та практична реалізація концепції кадрового маркетингу у фармації, Бабічева Г. С., Жадько С. В. (2020)
Посилкіна О. В. - Науково-практичні підходи до організації й оцінювання якості надання фармацевтичної допомоги споживачам із дерматокосметичними захворюваннями в аптечних закладах, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2020)
Яковлєва Л. В. - Тетрацикліни: аналіз фармацевтичного ринку України та споживання у порівнянні з країнами Європи, Баглай Т. О. (2020)
Оксенюк О. Є. - Аналіз фармацевтичного ринку України лікарських засобів протигрибкової дії, Гудзенко О. П., Шпичак О. С. (2020)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2020)
Čepar Ž. - Youth Unemployment and Higher Education, the Case of Slovenia, Ojsteršek M., Milost F. (2018)
Галущак М. - Ефективність публічних закупівель при зміні умов укладеного договору, Галущак О., Гарасимчук Н. (2018)
Головкова Л. - Роль "гудвілу" у діяльності підприємств сфери туризму в контексті обмежень оточуючого середовища, Дяченко Л. (2018)
Кирич Н. - Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти), Лібусь Т., Співак С. (2018)
Kuzhda T. - Organization development components, process and performance, Gevko V. (2018)
Мазуренко О. - Трансфер інновацій в галузі тваринництва (2018)
Майорова І. - Багаторівнева концепція економічної безпеки промислового підприємства (2018)
Мачуга Н. - Якість і задоволення стейкхолдерів системи охорони здоров'я Польщі (2018)
Машлій Г. - Регіональний аспект процесів інвестування в Україні: стан та проблеми вдосконалення управління (2018)
Риндзак О. - Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України (2018)
Siriy E. - Scientific methods of regionalization of Ukraine in the context of a sociological study of social tension (2018)
Sozanskyy L. - Indicators of activity and efficiency of the industry of Lviv region and Podkarpackie voivodship (2018)
Стадник В. - Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності, Іжевський П. (2018)
Химич І. - Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації, Юрик Н., Котовська І. (2018)
Ющенко Н. - Формування і наслідки державно-олігархічної моделі розвитку України (2018)
Дячун О. - Особливості управління продажами на зарубіжних ринках, Радинський С. (2018)
Оксентюк Р. - Впровадження інноваційних управлінських технологій електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Тернопільської області (2018)
Добровольська О. - Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні (2018)
Ратинський В. - Індикативні механізми вирішення проблем маркетингового консультування промислових підприємств (2018)
Szajda M. - Transposition of sacral space in Poland as a result of desacralization of sacred objects (2018)
Калініна С. - Рецензія на монографію Вівчар Оксани Іванівни "Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти” (2018)
Попова О. - Рецензія на монографію Жовковської Тетяни Тарасівни "Системно-рефлексивне управління розвитком промислових підприємств: теорія, методологія та практика" (2018)
Череп А. - Рецензія на одноосібову монографію Малюти Людмили Ярославівни "Парадигма забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах інституційних трансформацій суспільства" (2018)
Тарасюк Г. - Рецензія на монографію Мельник Лілії Миколаївни "Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика" (2018)
Гуцал І. - Рецензія на монографію Павликівської Ольги Іванівни "Управління соціально відповідальною діяльністю підприємств на основі концепції обліку та контролінгу (теорія, методологія, практика)" (2018)
Петрова І. - Про iнтерполяцiйну оцiнку монотонного кусково-полiномiального наближення (2019)
Сердюк М. - До рівняння Чандрасекара у просторах C(|0,1|) та Lp(|0,1|) (2019)
Щеглов М. - Поточкова оцінка відхилення полінома Крякіна від неперервної на відрізку функції (2019)
Верьовкіна Г. - Асимптотичний аналіз розв'язків рівнянь із регулярним збуренням, Гап'як І., Самойленко В., Телятник Т. (2019)
Пафик С. - Асимптотичне розв'язання двоточкової крайової задачі для лінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у некритичному та критичному стійких випадках (2019)
Гап'як І. - Чисельний розв'язок кінетичного рівняння типу Больцмана для гранульованих газів (2019)
Авраменко О. - Модуляційна стійкість хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі, Луньова М. (2019)
Самойленко В. - Асимптотичні розв'язки рівняння Кортевега–де Фріза зі змінними коефіцієнтами на ненульовому фоні, Самойленко Ю., Орлова М. (2019)
Гук Н. - Особливості варіаційного формулювання оберненої задачі теорії тонких пластин (2019)
Лимарченко О. - Аналіз впливу кутової швидкості обертання трубопроводу з рідиною на розвинення динамічних процесів, Сапон М. (2019)
Лимарченко О. - Аналіз силової взаємодії рідини і сферичного резервуара при збудженні руху системи періодичною силою, Слюсарчук Ю. (2019)
Городній М. Ф. - Володимир Васильович Шарко (25.09.1949 – 07.10.2014), Лимарченко О. С., Максименко С. І., Парасюк І. О., Пришляк О. О., Самойленко В. Г. (2019)
Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Математика. Механіка" (2019)
Вихідні данні (2019)
Любчич А. М. - Фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному законодавстві: порівняльна характеристика (2019)
Стріжкова А. В. - Концепція "Держава у смартфоні": напрям державної політики чи засіб модернізації економічного та суспільного розвитку України (2019)
Петкевич А. С. - Понятие и сущность государственного управления инновационными процессами в Республике Беларусь, Шерстобитов А. В. (2019)
Мартыненко И. Э. - Особенности обеспечения сохранности объектов культурного наследия по законодательству Беларуси и Украины, Розгон О. В. (2019)
Єрьоменко В. В. - Форми реалізації права на працю у трудовому праві, Гоцкалюк І. П. (2019)
Єрьоменко В. В. - Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з керівниками та художнім й артистичним персоналом закладів культури, Калашнікова Є. В. (2019)
Єрьоменко В. В. - Підстави виникнення індивідуальних службових (трудових) правовідносин у поліцейських, Бандура Д. В. (2019)
Єрьоменко В. В. - Призначення на посади голів та заступників голів місцевих державних адміністрацій як підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин, Пугач А. О. (2019)
Мороз М. В. - Спеціальні підстави припинення договору найму (оренди), Чуркін І. А. (2019)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративної форми іноземного інвестування (2019)
Квіт Н. М. - Правове регулювання поняття та принципів дослідницької діяльності, як мети створення та використання дослідницьких біобанків (2019)
Шевченко Л. С. - Стратегічний форсайт: управління майбутнім (2019)
Макух О. В. - Правовий механізм земельного податку: сучасний підхід до визначення (2019)
Рішняк М. О. - Інституції громадянського суспільства у вирішенні соціальних конфліктів (спорів (2019)
Закаленко О. В. - Методологічно-антропологічні засади дослідження та розуміння права на адміністративний позов, Большакова О. В. (2019)
Бутенко В. Б. - Поняття та підстави обрання запобіжних заходів (2019)
Калмикова О. С. - Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту від дискримінації за ознакою віку (2019)
Kosinova D. S. - Particularities of Legal Regulation of Franchising Relations Under the Usa Legislation (Problem Statement) (2019)
Лискова К. Г. - Розвиток значення одиниць ЛСГ дієслів на позначення процесу переміщення суходолом (на матеріалі англійської мови), Савицька А. В., Гребенюк А. А. (2019)
Онищак Г. В. - Семантична структура іменників на позначення добра в українській та англійській мовах (2019)
Сегін Л. В. - Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми префіксальних дієслів із значенням наближення в українській і польській мовах (2019)
Ситенко О. О. - Лексичні інновації в сфері інформаційних технологій англійської мови (2019)
Стрюк Н. В. - Фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами (2019)
Navarro José Antonio Alonso - Un esbozo del Caballero Orfeo (2019)
Оленяк М. Я. - Cпецифіка структури давньоанглійських образних порівнянь рівності з компонентом gelice/onlice/anlice (2019)
Маменко М. - Офіційна позиція ГС "Українська Академія Педіатричних спеціальностей" Щодо ситуації, яка склалась навколо спалаху нового коронавірусу COVID/19, Романкевич І., Катілов О., Риков О., Гапонова С., Лапій Ф., Георгіянц М. (2020)
Гнедько Т. В. - Перинатальные риски и профилактика нарушений развития тазобедренных суставов у недоношенных детей, Сердюченко Н. С. (2020)
Ошлянська О. А. - Профілактика порушень функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з дисплазією сполучної тканини, Остапенко Ю. Ю., Чайковський І. А. (2020)
Марушко Ю. В. - Характеристика перебігу хронічного гастродуоденіту у поєднанні з первинною артеріальною гіпертензією у дітей залежно від забезпечення організму магнієм, Злобинець А. С., Гищак Т. В. (2020)
Буднік Т. В. - Епідеміологія антибактеріальної резистентності у дітей з інфекцією сечової системи: її динаміка за 2009–2019 рр. та вплив на перебіг захворювання (2020)
Єфанова А. О. - Синдром зригування у дітей раннього віку: діагностика і корекція, Мишина Н. В. (2020)
Лісецька І. С. - Стан гігієни ротової порожнини та рівень гігієнічних знань у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом (2020)
Охотнікова О. М. - Еозинофільний гранульоматоз з поліангіїтом: сучасний погляд на патогенез та лікування (літературний огляд), Кваченюк О. Г., Мелліна К. В., Поночевна О. В. (2020)
Osypchuk D. V. - Hyper IgE syndrome associated with novel DOCK8 heterozygous mutation: а case report, Hilfanova A. M. (2020)
Макеева Н. И. - Применение сульфасалазина в лечении иммуноглобулин А (IgA)-васкулита в педиатрической практике, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н., Чайка К. (2020)
Міщенко О. Я. - Препарати з екстрактом плюща для лікування кашлю при бронхіті у дітей (2020)
Назаров К. Ю. - Напруження адаптаційно-компенсаторних реакцій під час гострих респіраторних інфекцій у дітей як фактор нейровегетативних дисфункцій (2020)
Гляделова Н. П. - Фитотерапевтические препараты в терапии острых респираторных инфекций у детей, Козачук В. Г. (2020)
Діагностика нейтропеній у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах (2020)
До уваги авторів! (2020)
Правила подачі та оформлення статей (2020)
Москаленко О. М. - Концепція правової системи в теорії та філософії права: від утилітаризму до позитивізму (2020)
Лялюк О. Ю. - Зарубіжний досвід запровадження інституту префекта та його значення для України, Петренко І. В. (2020)
Пучковська І. Й. - Про основне призначення видів забезпечення виконання зобов’язання (2020)
Вавженчук С. Я. - До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори (2020)
Цувіна Т. А. - Роль верховних судів: у пошуках балансу приватних та публічних інтересів у цивільному судочинстві (2020)
Ярошенко А. С. - Визнання судом недійсними фіктивних договорів дарування, укладених з метою приховання майна боржника: проблеми формування єдиної правозастосовної практики, Костенко О. М. (2020)
Семенюк К. О. - Особливості правового регулювання цифрових об’ємно-просторових творів в авторському праві (2020)
Петрик І. Й. - Створення та продаж перехідного банку як спосіб приведення діяльності неплатоспроможного банку до вимог економічних нормативів (2020)
Авескулов В. В. - Формування законодавчої дефініції трудового договору: від Л. Таля до проєкту закону України "Про працю” (2020)
Getman A. P. - State and prospects of development of the science of environmental law of Ukraine in the context of European integration (2020)
Шеховцов В. В. - Теоретико-правове розуміння тваринного світу: сутність та співвідношення із суміжними поняттями (2020)
Суєтнов Є. П. - "Екосистемізація” об’єктів екологічного права в контексті впровадження та реалізації екосистемного підходу (2020)
Туліна Е. Є. - Особливості юридичної термінології об’єктів тваринного світу, що негативно впливають на довкілля (2020)
Корнієнко Г. С. - Окремі питання правового забезпечення фермерського землекористування в умовах ринку земель (2020)
Титко А. В. - Проблемні питання правової кваліфікації порушення обмежень щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності (2020)
Шостко О. Ю. - Сучасні світові тенденції злочинності, Подільчак О. М. (2020)
Jikia M. - Parliamentary representation of minorities in Romania: current challenges, Demetrashvili S. (2020)
Гусаров К. В. - Комарову Вячеславу Васильовичу – 70 (2020)
Керівництво для авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Абрамович І. - "Межа зусиль національного постеклектизму": Український арт-гурт останньої чверті ХХ століття в культурному контексті доби (2019)
Amblard J. - Visual temptation in 21st century music (2019)
Авраменко О. - Точка проекції на часи "плавильного котла" або Інформація як інструмент дезінформації (Україна на Венеційській Бієнале 2019) (2019)
Азарова Ю. - Експресія страху, жаху і відчаю у живопису Ф. Бекона: "Три етюди до фігур біля підніжжя Розп’яття" (1944) (2019)
Булавіна Н. - Досвід візуального мистецтва в ритмі глобальних трансформацій. Нові моделі художньої дії (2019)
Веселовська Г. - Перша жінка — український театральний режисер Ірина Дєєва (2019)
Вишеславський Г. - Перформанс в культурі та мистецтві 1950-2010-х років. Плинність форм і змістів (2019)
Гончаренко А. - Розробка та організація групових арт-проектів як один із засобів дослідження розвитку сучасного українського мистецтва (2019)
Gruodytė V. - Contemporary music festivals in Lithuania: from action to concept (2019)
Даниленко Л. - Психоделічний плакат як прояв поп-артівського руху в британському графічному дизайні 1960-х років (2019)
Зубавіна І. - Парадокси та резонанси Berlinale-2019 (2019)
Когут В. - Науковий експеримент і комп’ютерна симуляція у відеоарті та інсталяції (2019)
Мельник Т. - Постать жінки в сучасному візуальному мистецтві України (2019)
Міронова Т. - Інноваційна діяльність у сучасній образотворчості: новітні технології (2019)
Оспіщева-Павлишин М. - Тенденції розвитку київського моралізму в умовах глобалізації (2019)
Сидор О. - Нові технології на Венеційських Бієнале початку ХХІ століття (2019)
Скляренко Г. - Творчість Віктора Марущенка: документальне фото в художньому просторі (2019)
Чепелик О. - Проект "Мета-фізичний Часо-Простір" в алгоритмі Венеційської бієнале (2019)
Школьна О. - Зображення жінок у муралах ісламського соціуму в епоху глобалізаційних викликів (на прикладі образів стріт-арту Стамбула) (2019)
Шумакова С. - Мистецькі пріоритети інновацій театру: виклики часу чи втеча від архаїки сприйняття? (2019)
Trocha B. - Heroes make you think (2019)
Юр М. - Конвенціональний живопис як форма відображення ідеології тоталітарної системи (2019)
Яцик І. - Платформа "Новітні спрямування" 2013 року: проблематика контенту, інституційна роль та практика реалізації проектів "Індустріальний Едем" (2019)
Савчук І. - "Варшавська осінь" 1950-1960-х і український комунікативний контекст (2019)
Смирна Л. - Невловний сенс нонконформізму. Зауваги щодо контексту функціонування поняття в Україні (2019)
Баян Ель Сафі Максед Салех - Політичні партії в Іраку: етапи становлення та ідеологічні відмінності (2019)
Безрук О. О. - Мобільність і трансформації політичної системи та суспільства: теоретичний аспект (2019)
Бондар Н. О. - Феномен електорального абсентеїзму в сучасному суспільстві, Тодріна І. В. (2019)
Воронянський О. В. - Проблеми трансформації політичної суб’єктності в постіндустріальному суспільстві (2019)
Данько Ю. А. - Особливості використання Інтернет-технологій на президентських виборах 2019 року в Україні, Білоцерківська Н. Г. (2019)
Денисенко І. Д. - Концепція війни та миру Реймона Арона: до визначення евристичного потенціалу, Тяпкіна Ю. О. (2019)
Житко А. О. - "Вибух популізму" у ХХІ столітті: дослідницькі інтенції щодо визначення "універсальних" характеристик (2019)
Застава І. В. - Демократизація суспільства як основа демократизації влади: теоретико-методологічні підходи (2019)
Калюжна Ю. І. - До питання державної безпеки і міжнародної стабільності в умовах "Екологічних Війн" ХХІ століття (2019)
Кошкіна О. І. - Інститут громадянства суспільства модерну: проблема реалізації в Україні (2019)
Онацький М. Ю. - Клани Туркменістану: історико-політичний аспект (2019)
Пасісниченко В. Л. - Сучасна концепталізація громадянського суспільства: рух поза межі інституціонального підходу, Пасісниченко І. М. (2019)
Поліщук О. О. - Проблема національного суверенітету в контексті сучасних міжнародних відносин (2019)
Страфун С. С. - Роль нестабільності сухожилка довгої головки біцепса в розвитку ротаторної артропатії плечового суглоба, Сергієнко Р. О., Негря Н. М. (2020)
Білінський П. І. - Концептуальні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки, Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Антонів В. Р. (2020)
Болховитин П. В. - Препараты гиалуроновой кислоты в системе реабилитационного лечения повреждений хряща после артроскопических операций на коленном суставе, Белостоцкий А. И., Болховитин Н. П. (2020)
Філіпенко В. А. - Експериментальне дослідження механічних властивостей матеріалів у вигляді гранул та чипсів для заповнення кісткових дефектів, Мезенцев В. О., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2020)
Білінський П. І. - Концептуальне моделювання репаративної регенерації при оперативному лікуванні діафізарних переломів, Андрейчин В. А. (2020)
Вирва О. Є. - Дослідження напружено-деформованого стану в системі "імплантат — кістка" на моделі алокомпозитного ендопротеза проксимального відділу стегнової кістки, Головіна Я. О., Карпінський М. Ю., Яресько О. В., Малик Р. В. (2020)
Корж М. О. - Експериментальні дослідження міцнісних характеристик міжтілових кейджів із вуглець-вуглецевого композитного матеріалу, Куценко В. О., Попов А. І., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2020)
Бец І. Г. - Аналіз розподілу внутрішніх напружень і відносних деформацій в умовах накісткового й позаосередкового остеосинтезу при переломах дистального метаепіфіза стегнової кістки, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2020)
Корольков О. І. - Результати лікування мобільної плосковальгусної деформації стоп у дітей, хворих на ДЦП, Рахман П. М. (2020)
Фіщенко В. О. - Маркери порушення параметрів ходьби хворих після ендопротезування кульшового суглоба як наслідок тривалого перебігу остеоартрозу (за даними системи GAITRite), Браніцький О. Ю., Московко Г. С., Карпінська О. Д. (2020)
Хвисюк О. М. - Розрахунок міцнісних характеристик композитного матеріалу на основі полілактиду трикальційфосфату та гідроксіапатиту, Павлов О. Д., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2020)
Бабко А. М. - Стан репаративної регенерації кісткової тканини при ураженні кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондиліт, Герасименко А. С., Панченко Л. М. (2020)
Синяченко О. В. - Поражение опорно-двигательного аппарата при узелковом полиартериите, Помазан Д. В., Ермолаева М. В., Верзилов С. Н. (2020)
Головач І. Ю. - Роль візуалізаційних методів дослідження в діагностиці та менеджменті аксіального спондилоартриту, Єгудіна Є. Д., Вартаньян С. Х. (2020)
Duke A. B. - The healthcare preferences of pregnant women for traditional birth home and hospitals in Calabar, Nigeria, Shevchenko M. V. (2019)
Рогач І. М. - Складові перинатальної смертності в Закарпатській області та Україні протягом 2012–2016 років: гострі проблеми, причини та перспективи, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І. (2019)
Данко Д. В. - Геополітичні, демографічні та соціально- економічні характеристики Закарпатської області, як важливі чинники реформи системи охорони здоров’я в регіоні (2019)
Belovičová М. - Screening of patients with non-alcoholic fatty liver disease using non-invasive methods in clinical practice (2019)
Гребняк М. П. - Діалектика розвитку медико-профілактичної справи, Щудро С. А., Кірсанова О. В., Таранов В. В. (2019)
Слабкий Г. О. - Медико-демографічні показники дитячого населення Закарпатської області як проблема громадського здоров’я регіону, Білак-Лук’янчук В. І., Кручаниця В. В. (2019)
Gavlovsky A. D. - New horizons in the rehabilitation of participants of an antiterorist operation / united states operation, Golovanova I. A., Rudenko L. A., Kasinets S. S. (2019)
Брич В. В. - Стан підготовки фахівців з фізичної терапії/ реабілітації, які займаються практичною діяльністю, до забезпечення комплексної реабілітації населення, Грига М. М. (2019)
Одинець Т. Є. - Ефективність застосування засобів йоги у зменшенні болю у жінок з постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації (2019)
Медведовська Н. В. - Результати дослідження змін якості життя в процесі реабілітації у пацієнтів з глаукомою на Закарпатті, Миронюк І. С. (2019)
Іваць-Чабіна А. Р. - Вивчення рівня теоретичної і практичної підготовки лікарів загальної практики-сімейних лікарів, як спеціалістів базового рівня надання медичної допомоги для забезпечення комплексної реабілітації цільових груп прикріпленого населення (2019)
Кашуба В. О. - Проектування та впровадження системи контролю за станом біогеометричного профілю постави дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями постави у процесі фізичної реабілітації, Носова Н. Л. (2019)
Баркаси Д. - Просоциальные тенденции медсестер, работающих в больнице (2019)
Jozef B. - Nursing education for patients with diabetes mellitus type 2 Nursing education for patients with diabetes mellitus type 2 (2019)
Поповичева М. - Работа сестры по уходу в ADOS (домашним медицинским уходом за больным) (2019)
Рогач І. М. - Особливості та тенденції кадрового забезпечення середнім медперсоналом в Закарпатській області, Керецман А. О., Фегер О. В. (2019)
Воронкова О. С. - Аналіз ефективності різних схем корекції дисбіозу репродуктивного тракту, Вінніков А. І., Щербиніна М. Б., Дикленко Т. В. (2019)
До ювілею В. П. Черних (2020)
Yarnykh T. - Organizational principles of a veterinary pharmacy using the example of "The Animal Pharmacy” (Australia), Pul-Luzan V., Rukhmakova O. (2020)
Чушенко В. М. - Вивчення стабільності комбінованих вагінальних супозиторіїв з ацикловіром і ефірними оліями чайного дерева та чебрецю у процесі зберігання, Ярних Т. Г., Левачкова Ю. В., Літвінова О. М. (2020)
Іванов Л. В. - Вивчення молекулярно-масового розподілу фракцій водного екстракту тканини свинячої плаценти методом високоефективної гель-проникаючої хроматографії, Щербак О. В., Деримедвідь Л. В., Кравченко В. Г., Безугла О. П. (2020)
Колпакова О. А. - Обґрунтування вибору концентрації водорозчинного білково-полісахаридного комплексу гриба Плеврот черепичастий для м’якої лікарської форми протирубцевої дії, Кучеренко Н. В., Ханіна О. В. (2020)
Зуйкіна С. С. - Дослідження показників якості та стабільності збору для комплексної терапії мастопатії, Вишневська Л. І. (2020)
Старченко Г. Ю. - Антидепресивна активність екстрактів з трави Calluna vulgaris L. (Hull.) (2020)
Набока Ю. М. - Експериментальне дослідження впливу препарату "Артритан" на індуковану та спонтанну больові реакції, Зубицька Н. П., Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2020)
Харченко Ю. В. - Зміни нейронально-астроцитарного апарату гіпокампу на тлі тривалого введення ізоніазиду та рифампіцину за умов введення фіксованої комбінації іпідакрину гідрохлорид/фенібут, Бондаренко Н. С., Сердюк А. Г., Ушакова Г. О., Жилюк В. І. (2020)
Щокіна К. Г. - Порівняльне дослідження нефротропних властивостей сучасних нестероїдних протизапальних препаратів, Семенів Д. В., Дроговоз С. М., Бєлік Г. В., Куценко Т. О. (2020)
Степанова С. І. - Вивчення динаміки накопичення флавоноїдів у пагонах карагани дерев’янистої, Бойнік В. В., Гонтова Т. М., Філатова О. В. (2020)
Гонтова Т. М. - Морфолого-анатомічне вивчення листя Rhododendron luteum sweet, Гапоненко В. П., Проскуріна К. І., Руденко В. П., Левашова О. Л. (2020)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2020)
Иванова Е. В. - Адаптированное к северо-западному Причерноморью мезомасштабное численное моделирование пограничного слоя атмосферы. Часть 1. Математическая постановка задачи (2019)
Савенець М. В. - Метод критичного контролю даних радіозондування атмосфери в області екстремальних відхилень (2019)
Уманська О. В. - Вплив синоптичної ситуації на виникнення спекотних та холодних погодних умов в Україні, Боровська Г. О., Хохлов В. М. (2019)
Варданян В. П. - Современное состояние проблемы изучения ресурсов подземных вод вулканических областей Армянского нагорья (на примере горы Арагац) (2019)
Докус А. О. - Використання операторної моделі формування стоку для визначення середньобагаторічних величин максимальних витрат води весняного водо-пілля в басейні річки Південний Буг, Овчарук В. А., Шакірзанова Ж. Р. (2019)
Лобода Н. С. - Роль приток Донбасу у формуванні якості поверхневих вод річки Сіверський Донець, Смалій О. В. (2019)
Makarynskyy О. - Long-term natural flow regime (spells) analysis for water treatment dis-charges, Makarynska D. (2019)
Андріанова О. Р. - Методика розрахунків розподілу швидкості звуку за температурою води на прикладі Чорного моря, Сриберко А. В. (2019)
Гаврилюк Р. В. - Льодові явища в Чорному і Азовському морях та їх прогнозуван-ня в умовах кліматичних змін, Ювченко Н. М. (2019)
Попов Ю. И. - Апвеллинги и циркуляция вод северо-западного шельфа Черного моря в летний период 2017 года, Матвеев А. В. (2019)
Юрасов С. Н. - Рекомендации по численному моделированию распространения взвеси при производстве дноуглубительных работ, Комаренко А. Д. (2019)
Юрасов С. М. - Іригаційна оцінка якості вод Сасику, Кузьмина В. А. (2019)
Bychkov D. M. - Space-borne radar observation of near-surface wind effect on anomalously highly-directional backscattering of radio waves from Aeolian processes of sand and dust transporting in desert regions, Ivanov V. K., Matveyev A. Ya., Tsymbal V. N., Yatsevich S. Ye. (2020)
Stankevich S. A. - Estimation of mutual subpixel shift between satellite images: software implementation, Popov M. O., Shklyar S. V., Sukhanov K. Yu., Andreiev A. A., Lysenko A. R., Kun X., Cao S., Yupan S., Boya S. (2020)
Лялько В. І. - Експериментальні дослідження особливостей кругообігу вуглецю в системі "атмосфера-рослинність" на території водно-болотних угідь лісостепової зони України із залученням дистанційних спектро- та газометричних зйомок за сучасних кліматичних змін, Жолобак Г. М., Дугін С. С., Сибірцева О. М., Голубов С. І., Дорофей Є. М., Поліщук О. В. (2020)
Єсипович С. М. - Геодинамічне районування шельфу Азовського моря та екологічні проблеми при нафтогазовидобувних роботах, Товстюк З. М., Титаренко О. В., Єфіменко Т. А., Свіденюк М. О., Рибак О. А., Бондаренко А. Д., Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Rodyhin K. - Legends and realities of Ukrainian alchemy: the cultural and historical reminiscences Doctor Faust - Pan Twardowski, Rodyhin M. (2020)
Hewamanage W. - Examination of the Noble Truths in the Mulamadhyamakakarika and its relevance to Early Buddhism (2020)
Biletsky V. - Discourse of manipulation of consciousness in literary works of A. Huxley and the Strugatsky brothers. Analogies with modernity (2020)
Boichenko M. - The social and biological aspects of human death and social downshifting as a philosophical problem, Boichenko N., Shevchenko Z. (2020)
Gever V. C. - Informational dimension of HIV/AIDs problem inside Internally Displaced Persons community of Nigeria, Ottah G. A. (2020)
Donaj L. - Polish way to the information society, Zavadskyi V. (2020)
Kari Hudron K. - Libraries and mobile technologies: an assessment of the deployment of mobile technologies in libraries of Nigeria (2020)
Masiuk O. - The influence of cosmism on the development of social hope (2020)
Stovpets O. - Social-ecological approach to analysis of the municipal waste utilization problem in metropolis (through the lens of philosophy and law) (2020)
Dymchuk A. - Masonic symbolism in the context of philosophical anthropology searches (2020)
Lobas V. - Sociocultural challenges as determinants of the receptions and practices of modern yoga (2020)
Makarova A. - Archetypical approach to activity: legitimation by practice (2020)
Troitska O. - Aspects of the "carnivalization" of contemporary cultural practices, Popravko O., Shcherbakova N. (2020)
Honcharenko D. - Does the social teaching of the Catholic Church contain the modernized elements of the medieval Doctrina de Duo Gladi? (2020)
Chornobai V. - The development and initial validation of the Loneliness Inventory for Christians (LIFC) (2020)
Veronika K. - The judeo-christian polemic between the karaite scholar Isaac ben abraham Troki and the protestant theologian Marcin Czechowic in the book Hizzuq ’Emuna (2020)
Kryvosheia I. - Ukrainian everyday life of the first quarter of the XVIIIth century (based on the example of the court case of Prokop Sylenko, starodubskyi regiment judge and Yakov Shyrai, a merchant), Kryvosheia I. (2020)
Vilhushynskyi M. - Interview protocol of fr. Yosafat Makarevych Kremenets basilian monastery hegumen (1774), Stetsyk Y. (2020)
Mykhailenko H. - New Ukraine vs Novorussia: myths and realities of geopolitical changes during the second half of the XVIIIth – at the end of the XIXth century, Cheremisin O. (2020)
Lazurko L. - Historical and economic problems on the pages of the journal "Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1918), Shcherban O. (2020)
Zemzyulina N. - The colonial expansion of Africa and the formation of a new world order (the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries), Tsymbal T. (2020)
Zadunaiskyi V. - Two types of individual armed combat of the kuban cossacks before World War I: reasons, content and essence (2020)
Shvab A. - Food supply of the frontline cities of the Volhyn governorate in 1914 – 1917, Denysiuk V. (2020)
Lozynska T. - General secretariat (ministry) for Polish affairs of Ukrainian people’s republic at the time of the Central rada: formation stages and structure development, Shchetinina T. (2020)
Naboka A. - W. Wilson’s administration and the beginning of the Polish-Ukrainian conflict in Eastern Halychyna (November 1918 – February 1919) (2020)
Burenkov V. - The formation of non-formal groups of nomenclature in the USSR during the 1930-ies (on the example of the soviet party leadership in Dnipropetrovsk region), Kahanov Y. (2020)
Grycenko I. - Statute of the Ukrainian National Cossack Movement (UNAKOR) (1935) as a historical source, Shchehlov A. (2020)
Kuprii T. - The Czechoslovak crisis issue of 1938 (based on the periodicals of Subcarpathian Rus’), Tymish L. (2020)
Danylchuk V. - Social support of the population of Volyn and Rivne regions by local committees to help in the period of the Nazi occupation, Levder A. (2020)
Hrubinko A. - Ukraine in the foreign policy of the United Kingdom in the context of European integration (1991 – 2019) (2020)
Sypko B. - Muslim community in the educational space of Swiss confederation at the turn of the XXth – XXIth centuries (2020)
Alexiyevets L. - Ukraine – the NATO: mutual relation and partnerships main stages, Alexiyevets M. (2020)
Kuryliak V. - The seventh-day adventists’ military service peculiarities, Balaklytskyi M. (2020)
Konta R. - Ethnocultural features of the month of Ramadan represented by sunni muslims in Kyiv: intercultural dialogue under conditions of globalization and international migration, Liulka V. (2020)
Mozolevska A. - Catalonia and catalans in Carles Puigdemont political discourse: in search of national identity, Khmel A. (2020)
Hupalo V. - New view on the beginning of the history of annalistic Plisnesk. Monograph Review: Radosław Liwoch. Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie). Kraków: Ekodruk, 2018. 168 s., Bulyk N. (2020)
Skotna N. - Teachers and students of the pedagogical institutes of Ukraine in the 1920 – 1960s through the prism of everyday life. Review of the monograph: Oleksandr Lukianenko. "The closest friends of the party”: collectives of pedagogical higher education institutions of Ukraine in the images of daily 1920s – the first half of 1960s. Poltava: "Simon” Publishing House, 2019. 658 p., Bodak V. (2020)
Титул, зміст (2020)
Лобанов Л. М. - Підвищення довговічності зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6, Пащин М. О., Тимошенко О. М., Гончаров П. В., Міходуй О. Л., Шиян К. В. (2020)
Фальченко Ю. В. - Особливості отримання металевих шаруватих композиційних матеріалів на алюмінієвій основі, Петрушинець Л. В., Половецький Є. В. (2020)
Книш В. В. - Вплив високочастотної проковки та атмосфери морського клімату на циклічну довговічність таврових зварних з’єднань з поверхневими втомними тріщинами, Соловей С. О., Ниркова Л. І., Кот В. Г., Гришанов А. О. (2020)
Хаскін В. Ю. - Особливості прояву синергетичного ефекту при лазерно-плазмовому зварюванні сталі SUS304 з використанням випромінювання дискового лазера, Коржик В. М., Бернацький А. В., Войтенко А. М., Ілляшенко Є. В., Саі Д. (2020)
Юрженко М. В. - Зварювання термопластичних полімерних композитів в авіаційній промисловості (Огляд), Кораб М. Г., Колісник Р. В., Масючок О. П., Андрєєв А. В., Петропольський В. С. (2020)
Маградзе Эр. - О старейшей технологии пайки на примере археологических находок – золотого кубка из Триалети и муфеля из Квацхели (2020)
Інституту зварювання Польщі – 75 років! (2020)
Збори, присвячені 150-річчю від дня народження Є. О. Патона (2020)
Реферати статей з журналу "Welding in the World", № 2, 2020 р. (2020)
TransTig 170/210: розширений набір можливостей TIG та ММА з мінімізацією витрат (2020)
Гірняк І. І. - Структурна організація жовчних проток за умов патології (2020)
Маракушин Д. І. - Функціональні резерви організму як показник ефективності регуляторних процесів, що забезпечують адаптацію організму до дії факторів навколишнього середовища, Чернобай Л. В., Ісаєва І. М., Кармазіна І. С., Ващук М. А., Алексеєнко Р. В., Булиніна О. Д., Зеленська Г. М. (2020)
Хареба Г. Г. - Оцінка складності органозберігаючої хірургії пухлин нирок, системи та шкали нефрометрії, Лісовий В. М., Щукін Д. В. (2020)
Гармаш О. В. - Морфологічні зміни в зачатках зубів та в тканинах, що їх оточують, у новонароджених щурів із експериментально змодельованою макросомією (2020)
Дудченко Є. С. - Гістологічна структура регенерату довгих трубчастих кісток скелета за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії, Ткач Г. Ф., Муравський Д. В., Максимова О. С., Даниленко М. І. (2020)
Єлисеєва І. В. - Вивчення динаміки фагоцитарної активності нейтрофілів після повторних щеплень лабораторних тварин експериментальним дифтерійним бактеріальним антигенним препаратом, Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А., Балак О. А. (2020)
Мар’єнко Н. І. - Листок як структурна одиниця мозочка людини, Степаненко О. Ю. (2020)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурна організація м’язової оболонки шийки матки при тривалому впливі опіоїду в експерименті, Іванків Я. Т., Подолюк М. В. (2020)
Полстяной А. О. - Варіантна анатомія під’язикової кістки людини на антропологічному матеріалі могильника салтівської культури у с. Нова (Червона) Гусарівка (2020)
Потапов С. М. - Імуногістохімічна оцінка проліферативно-апоптотичних процесів в ембріональному раку яєчка, Галата Д. І., Плітень О. М. (2020)
Ртайл Р. А. - Гістоморфометричний аналіз різних фаз регенерації скелетної мускулатури щурів після нанесення механічної травми (2020)
Селюкова Н. Ю. - Вплив фетоплацентарної недостатності на стан плодів в залежності від віку матері (2020)
Шарапова О. М. - Формоутворення сперматозоїдів в процесі дії електромагнітного поля (2020)
Бек Н. С. - Особливості метаболічних факторів кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла та статі, Радченко О. М., Оленич Л. В. (2020)
Бодня А. И. - Ошибки и осложнения при лечении больных с повреждениями заднего отдела стопы, Сухин Ю. В. (2020)
Ждан В. М. - Показники жорсткості менісків колінних суглобів за даними зсувнохвильової еластометрії в залежності від наявності синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницький І. В., Катеренчук О. І. (2020)
Копиця М. П. - Роль однонуклеотидного поліморфізму G634C гена ВЕФР-A у хворих з гострим інфарктом міокарда в найближчий та віддалений періоди, Кутя І. М., Гільова Я. В. (2020)
Королюк О. Я. - Особливості клінічних проявів та ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця з метаболічним синдромом у залежності від рівня тригліцеридів крові (2020)
Кочина М. Л. - Результати моделювання напружено-деформованого стану рогівки ока за патології екстраокулярних м’язів, Ковтун Н. М. (2020)
Лобанов І. Ю. - Особливості клінічного вмісту алкогольної залежності, що має початок у підлітковому віці (2020)
Муратова Т. М. - Рання інкрементальна мобілізація в практиці нейрореабілітації при ішемічному інсульті, Храмцов Д. М., Стоянов О. М., Андрющенко Є. О., Котов С. А. (2020)
Невойт Г. В. - Біоімпендансна оцінка складу тіла як доцільний сучасний біофізичний інструментальний метод об’єктивного обстеження пацієнтів терапевтичного профілю і функціонально здорових осіб (2020)
Немцова В. Д. - Вплив левотироксину на стан ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу (2020)
Немченко О. О. - Протимікробна терапія за умов Helicobacter pylori –інфекції, Шикула Р. Г., Панас М. І., Тимчук І. В., Панас М. А. (2020)
Пісоцька Л. А. - Гострий моноцитарний лейкоз, Гетман М. Г., Сімонова Т. А., Писаревська О. В., Опрятная Т. О. (2020)
Просоленко К. О. - Показники оксидативного стресу та антиоксидантної активності при коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії (2020)
Рішко М. В. - Стан надання медичної допомоги при гострому коронарному синдромі жителям гірських регіонів Закарпаття, Данча Н. Є., Чендей Т. В., Раточка Я. Г. (2020)
Сірчак Є. С. - Дисфункція ендотелію та дисбіоз кишечника у хворих на неалкогольний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу, Грига В. І., Петричко О. І., Олексик О. Т., Пічкар Й. І. (2020)
Сірчак Є. С. - Порівняльна оцінка ефективності використання прокінетиків у лікуванні пацієнтів з хронічним гастритом та цукровим діабетом 2 типу, Пацкун С. В. (2020)
Strelkova M. I. - Features of phenotypic manifestations, anamnesis, connective tissue metabolism among children on the background of acute bronchitis, Senatorova G. S. (2020)
Танцура Л. М. - Дослідження зв’язку поліморфізмів генів системи цитохрому Р450 та перебігу резистентних епілепсій у дітей (клініко–фармакогенетичне співставлення), Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В. (2020)
Тимошенко Г. Ю. - Вплив тривалості цукрового діабету 2 типу на активність фактору росту фібробластів 19 у хворих із супутньою біліарною патологією (2020)
Філіпюк А. Л. - Ризик виникнення гострих судинних ускладнень у пацієнтів з кальцинозом аортального клапана та ішемічною хворобою серця, Зенін В. В. (2020)
Харченко Л. Б. - Визначення гостроти зору та контрастної чутливості в різних вікових групах школярів, Плиска О. І., Груша М. М., Шкробанець І. Д. (2020)
Шумко Г. І. - Оцінка факторів впливу на рівень прихильності до лікування у осіб хворих на бронхіальну астму, Шупер В. О., Трефаненко І. В., Рева Т. В. (2020)
Білецька Е. М. - Біомоніторінг вмісту свинцю у кістковій тканині мешканців екологоконтрастних територій Дніпропетровської області, Калінічева В. В., Онул Н. М. (2020)
Zemlyakova T. D. - Using Chronobiological Approach for Assessing the Students Health Status for the Purpose its Preserving, Нolovkova T. A., Antonova O. V. (2020)
Калиниченко І. О. - Стан здоров’я дітей 6-10 років у динаміці навчання у початковій школі, Колесник А. С., Щапова А. Ю. (2020)
Кобзарь Т. А. - Самооценка здоровья с использованием метода обобщённых оценок, Гонтарь Т. М., Крячок Т. В., Семихова Е. С., Веткина З. В. (2020)
Білобров Р. В. - Визначення оптимальних індивідуальних параметрів суцільнолитих штифтово-куксових конструкцій за допомогою комп?ютерної програми при лікуванні пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів (2020)
Назарян Р. С. - Клиническая оценка методики ирригации корневого канала как важного этапа при консервативном лечении зубов со значительными деструктивными изменениями в периапикальных тканях, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В., Шаповалова А. С. (2020)
Янішен І. В. - Визначення показників міцності адгезії склоіономерних цементів для постійної фіксації до твердих тканин опорних зубів, Сідорова О. В. (2020)
Данищук А. Т. - Стан склепінчастого апарату стопи спортсменів таеквон-до 7-14 років з плоскостопістю (2020)
Наконечна С. П. - Фізична терапія при функціональних порушеннях постави і склепінчастого апарату стопи у студентів першого курсу, Данищук А. Т., Дума З. В., Баскевич О. В. (2020)
Панченко О. А. - Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії, Єрмішев О. В., Заварзіна А. Р. (2020)
Жданюк Ю. И. - Клинические и иммунологические особенности вторичного иммунодефицита у жителей Донецкой области, вынужденно переселенных из зоны военных действий, Такташов Г. С., Гомозова Е. А., Грона Н. В., Супрун А. А. (2020)
Kyselova A. A. - The Relationship between Mindfulness Meditation and Depression, Kravtsova E. S., Mishchenko D. O., Chernishova E. R. (2020)
Волкогон А. Д. - Зв'язок генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК MALAT1 із метастазуванням раку сечового міхура, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2020)
Мерецький В. М. - Раціональне застосування лікарських засобів: значення клінічної фармакології, Мерецька І. В., Редько С. В. (2020)
Шастун Н. П. - Особливості формування науково-дослідницького потенціалу у студентів вищих медичних закладів в умовах інноваційних технологій, Кальбус О. І., Макаров С. О., Букрєєва Ю. В. (2020)
Єрмішев О. В. - Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку (2020)
Заікіна Г. Л. - Особливості нейродинамічних властивостей у школярів з різною інтенсивністю інформаційної та рухової активності (2020)
Кучменко О. Б. - Біохімічні показники крові студентів в передсесійному періоді навчання, Петрюк С. Є., Мхітарян Л. С., Дроботько Т. Ф., Мостов’як М. П. (2020)
Lanovenko Оlena - The Frequency and Structure of Congenital Malformations in Rural Populations of Southern Ukraine and the Role of Genetic and Demographic Factors in their Distribution, Fomina Julia (2020)
Латіна Г. О. - Гігієнічна оцінка харчового статусу учнів середнього шкільного віку (2020)
Поліщук А. О. - Рівень експресії довгих некодуючих РНК при тривалій та довготривалій адаптації у відповідь на фізичне навантаження, Дроздовська С. Б., Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2020)
Хоменко І. В. - Морфологічна структура щитоподібної залози за умов реадаптації після моделювання клітинного зневоднення, Бумейстер В. І. (2020)
Іванова Н. - Оновлення інфраструктурного потенціалу України: модернізаційний аспект (2019)
Люльов О. - Методи оцінки національного бренда країни: місце України у глобальній економічній системі, Решетняк Я., Хоменко Л. (2019)
Радєва М. - Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації (2019)
Занора В. - Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат, Куценко Д., Одородько Н. (2019)
Чумак О. - Нормативно-правове інтерпретування та економічна ідентифікація об’єктів державної власності (2019)
Серняк І. - Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві (2019)
Варгатюк М. - Науково-концептуальні засади використання бенчмаркінгу в управлінні підприємствами (2019)
Лисак В. - Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля (2019)
Кушнір С. - Формування інституційного середовища забезпечення функціонування аграрного сектору (2019)
Габ О. - Конкурентоспроможність національної економіки в контексті стратегічного розвитку вітчизняних морських портів (2019)
Жогіна О. - Наукові засади дослідження процедур бюджетування військових закупівель, Забаштанський М. (2019)
Polkovnychenko S. - Study of the competitiveness of Ukraine in the European market of tourist services, Murai A. (2019)
Ревко А. - Системно-синергетична парадигма розвитку соціальної інфраструктури в системі соціогуманітарного простору регіону (2019)
Шадура-Никипорець Н. - Дослідження впливу масштабів виробництва на екологічні характеристики регіону на основі стохастичного факторного аналізу, Шадура Ю. (2019)
Бондарук Т. - Економічна природа механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки, Бондарук О., Ігнатова І. (2019)
Гоголь Т. - Напрями реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: правовий та фінансовий аспекти, Гнедіна К. (2019)
Дубина М. - Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід, Шеремет О. (2019)
Савченко В. - Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційно-інноваційні важелі та інструменти (2019)
Ткаченко Н. - Диференціація форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні (2019)
Абрамова А. - Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні, Марич М., Попова Л. (2019)
Бричко М. - Моделювання циклічності (нелінійності) суспільної довіри до фінансового сектору економіки та його основних складових, Кузьменко О. (2019)
Жаворонок А. - Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах, Федишин М., Ковальчук Н. (2019)
Кіндрацька Г. - Інформаційні ресурси фінансового аналізу: вплив викривленої фінансової інформації на якість його результатів, Гордієнко С. (2019)
Мартиненко В. - Фіскальна політика та міжбюджетні відносини в умовах фінансової децентралізації (2019)
Панченко О. - Понятійно-категоріальні засади страхування фінансових ризиків (2019)
Шишкіна О. - Ризикозалежність промислових підприємств від інвестиційної привабливості національної економіки, Кальченко О. (2019)
Біловус Т. - Недержавний пенсійний фонд як суб’єкт ринку цінних паперів (2019)
Кононець О. - Виклики сьогодення на ринку оцінки вартості компаній в Україні (2019)
Титул, зміст (2020)
Гура Т. - Способи активізації самостійної роботи студентів, Михайличенко В., Галущак І. (2020)
Zinchenko L. - A study of pedagogical conditions for development of professional responsibility among physical training and sports professionals (2020)
Асеева І. - Результати педагогічного експерименту формування базової професійної компетентності у майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (2020)
Vorobieva E. - Оrganization of the educational process in a modern higher education institution based on a facilitative approach, Chebakova Yu. (2020)
Kozlov D. - Method of experimental assessing of the model of the system of the innovative culture development of future manager of general secondary educational institution (2020)
Жушма Т. - Зміст та структура педагогічної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти як важливий компонент професійної діяльності фахівця (2020)
Романовський О. - Два аспекти філософії лідерсва, Пономарьов О., Іліаш Н. (2020)
Дубініна О. - Методика діагностики професійно значущих якостей педагога-лідера, Ігнатюк О. (2020)
Лютий М. - Лідерські якості майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2020)
Мороз С. - Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об’єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти), Бука І., Мороз В., Бука С. (2020)
Bеrеzhnyi A. - Information technology of automatic detection and identification of stationary objects with unmanned aerial vehicles, Trystan A., Lavrov O. (2020)
Hasanova S. A. - Fuzzy diagnostics of soils according to the World Reference Base for soil resources, Pashayev A. B., Sabziev E. N. (2020)
Davydovskyi Yu. - Application of the sliding window mechanism in simulation of computer network loading parameters, Reva O., Malyeyeva O., Kosenko V. (2020)
Mikayilov T. N. - Principles of using the mathematical models of combat activities and means of destructions during operational preparation of the troops, Bayramov A. A. (2020)
Nakonechnyi O. - Mathematical model for forecasting the state of a logistical system of state defense (2020)
Tverytnykova E. - Environmental management as a component of an integrated management system for gas condensate and oil processing enterprises, Drozdova T., Demidova Yu. (2020)
Aleksandrov Ye. - Parametric synthesis of the digital invariant stabilizer for a non-stationary object, Aleksandrova T., Kostianyk I. (2020)
Андрєєв С. М. - Методика створення атласів історичних картографічних моделей за даними аерофотозйомки з використанням геоінформаційних технологій, Жилін В. А. (2020)
Годлевський І. М. - Інформаційна технологія формування варіантів конфігурації логістичного каналу дистрибуції, Туревич М. Д., Медведєв В. В. (2020)
Krasnobayev V. - Implementation of the arithmetic addition operation in the system of residual classes, Koshman S., Kurchanov V. (2020)
Milanov M. - Development of the application of information support of medical diagnostic and treatment centers, Leshchenko Yu., Yelizieva A., Artiukh R. (2020)
Кононов В. Б. - Метод завдання послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом, Сакович Л. М., Коротченко Л. А. (2020)
Kuznietsov O. - Analysis of possibilities of providing of necessary exactness of measuring of spatial coordinates of air objects in the radiolocation station of accompaniment with phase aerial by a grate, Kolomiitsev О., Kiyko A., Kovalchuk А., Sadovyi K. (2020)
Кучук Н. Г. - Метод зменшення часу доступу до слабкоструктурованих даних, Мерлак В. Ю., Скороделов В. В. (2020)
Khmelevskiy S. - Information analysis method about current situations in ACS of special operations, Pavlenko M., Petrov O. (2020)
Shyshatskyi A. - "Method of assessment of the efficiency of the communication of operational troop grouping system, Suhak S., Tiurnikov M., Lyashenko A., Bokhno T., Bondar O., Melnyk A. (2020)
Гороховатський В. О. - Дослідження трансформацій простору даних при навчанні мережі Кохонена у методах структурної класифікації зображень, Пупченко Д. В., Стяглик Н. І. (2020)
Pevnev V. - Web application protection technologies, Popovichenko O., Tsokota Ya. (2020)
Bortnyk S. - Method of arrangements of exploration objects during the exploration of data, Boiko O., Pylypyshyn O., Yusukhno Ye., Maksymenko O., Koutnyi Ye., Sokil Yu. (2020)
Butenko О. - Assessment of the dynamics of environmental changes in eastern Ukraine using the data of the earth space monitoring, Gorelik S., Topchiy А., Bryzhachenko T. (2020)
Imanov R. R. - Development of field signal centers based on the modern telecommunication technologies, Bayramov A. A. (2020)
Tymochko O. - Method of processing video information resource for aircraft navigation systems and motion control, Larin V., Osiievskyi S., Timochko O., Abdalla A. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Аулін В. В. - Підвищення енергоефективності обробітку ґрунту зменшенням процесів його налипання на поверхні робочих органів, Тихий А. А., Карпушин С. О., Деревянко Д. А. (2019)
Велит І. А. - Зарнодробарки для малих свиновідгодівельних ферм, Неділько Я. В., Дорохін Р. С. (2019)
Гевко Ів. Б. - Синтез гвинтових конвеєрів з можливостями технологічного перетворення і мобільної зміни траєкторії перевантаження матеріалів, Гудь В. З. (2019)
Дідур В. В. - Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів шнекового преса для віджимання мезги насіння рицини (на прикладі одного витка шнекового вала), Чебанов А. Б., Дідур В. А., Назарова О. П., Верещага О. Л. (2019)
Єрмаков В. Ю. - Аналіз сучасних досліджень безпілотних літальних апаратів, Ізвалов О. В. (2019)
Аулін В. В. - Модель надійності деталей транспортних машин за процесами реалізації триботехнологій їх припрацювання і відновлення, Лисенко С. В., Гриньків А. В. (2019)
Аулин В. В. - Обоснование использования современных подходов для усовершенствования диагностирования систем и агрегатов автомобиля, Замота Т. Н., Гринькив А. В., Лысенко С. В., Крупица О. В., Панайотов К. К. (2019)
Markevich A. - Results of Social-Transport Monitoring of Passenger Transportation Kremenchuk City, Moroz M., Moroz O., Vasylkovskyi O. (2019)
Присяжнюк П. М. - Формування фазового складу, структури та властивості електродугових покриттів системи Fe-Mn-Nb-Si-C для зміцнення робочих поверхонь землерийної техніки, Андрусишин Р. В., Луцак Л. Д., Іванов О. О. (2019)
Присяжнюк П. М. - Вибір системи легування порошкових електродних матеріалів для зміцнення робочих поверхонь обладнання з переробки деревної біомаси, Семяник І. М., Луцак Д. Л., Трощук Л. Л. (2019)
Рутковський А. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів процесу вакуумного азотування алюмінієвих сплавів на властивості дифузійних іонноазотованих шарів, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2019)
Ковальов М. Ф. - Визначення закономірностей зношування шийок колінчастих валів двигунів транспортних засобів, Головащук М. В. (2019)
Бондаренко В. Б. - Синтез електромагнітної системи діагностування дефектів опор повітряних ЛЕП із використанням нейро-нечіткого моделювання, Петрова К. Г., Серебренніков С. В. (2019)
Плєшков П. Г. - Методика визначення розрахункових навантажень промислових підприємств за питомою витратою електроенергії з використанням нестаціонарної моделі графіків електричних навантажень, Казанцев Ю. І., Сіріков О. І., Гарасьова Н. Ю., Величко Т. В. (2019)
Солдатенко В. П. - Технічна реалізація системи автоматичного управління режимом низьковольтної розподільчої електричної мережі з відновлюваними джерелами енергії, Зінзура В. В., Плєшков С. П., Гарасьова Н. Ю., Величко Т. В. (2019)
Носуленко В. І. - Технологічні схеми формоутворення за умов розмірної обробки електричною дугою, Шмельов В. М., Голованич О. С. (2019)
Дрєєва Г. М. - Фрактальний аналіз генератора самоподібного трафіку на основі ланцюга Маркова, Смірнов О. А., Дрєєв О. М., Смірнова Т. В. (2019)
Коваленко О. В. - Математична модель технології тестування комплексу DOM XSS вразливостей для аналітичної оцінки часових витрат (2019)
Лада Н. В. - Дослідження і синтез групи симетричних модифікованих операцій додавання за модулем чотири, Козловська С. Г., Рудницька Ю. В. (2019)
Parkhomenko Yu. - Analysis of the Methods for Solving Game Puzzles such as "Flip-Flop", Parkhomenko M., Rybakova L., Bokiy A. (2019)
Смирнов В. В. - Использование статистических методов в системе радиоуправления робототехническим объектом, Смирнова Н. В. (2019)
Shevtsiv N. - Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications, Shvets D., Karabut N. (2019)
Голик О. П. - Структура моніторингу та ідентифікації нафтових забруднень, Волков І. В., Ісмаіл Мухаммед (2019)
Лужков Д. М. - Імітаційне моделювання роботи холодильного устаткування фірми Danfoss у складі оптимальної двоканальної системи стабілізації температури повітря у холодильній камері супермаркету, Осадчий С. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Aydin M. E. - Classifications of translation surfaces in isotropic geometry with constant curvature (2020)
Atalan F. - The Birman–Hilden property of covering spaces of nonorientable surfaces, Medetogullari E. (2020)
Бандура А. І. - Обмеженість l-індексу і цілком регулярне зростання цілих функцій, Скасків О. Б. (2020)
Башун C. Ю. - О разрешимых радикалах конечных групп, Пальчик Э. М. (2020)
Бойчук А. А. - Линейная нетерова краевая задача для матричного разностного уравнения, Чуйко С. М., Калиниченко Я. В. (2020)
Братійчук М. С. - Система M/M/1 з повторними вимогами та змінною інтенсивністю обслуговування, Чечельницький О. А., Усар І. Я. (2020)
Грицук Д. В. - Производная p-длина p-разрешимой группы с ограниченными индексами фиттинговых p-подгрупп в своих нормальных замыканиях, Трофимук А. А. (2020)
Indlekofer K.-H. - Remarks on number theory over additive arithmetical semigroups, Kaya E. (2020)
Tepnadze T. - On the approximation properties of Cesàro means of negative order of double Vilenkin–Fourier series (2020)
Hwang S.-R. - On some Hermite–Hadamard inequalities for fractional integrals and their applications, Yeh S.-Y., Tseng K.-L. (2020)
Pokrovskii A. V. - A note on the removability of totally disconnected sets for analytic functions (2020)
Sarkar A. - Some characterizations of three-dimensional trans-Sasakian manifolds admitting η-Ricci solitons and trans-Sasakian manifolds as Kagan subprojective spaces, Sil A., Paul A. K. (2020)
Панов М. І. - Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування (2020)
Баулін Ю. В. - Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України, Тацій В. Я. (2020)
Панов М. І. - Загальна теорія науки кримінального права: проблеми обґрунтування і формування (2020)
Фріс П. Л. - Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика (2020)
Загиней-Заболотенко З. А. - Невизначеність vs визначеність кримінального законодавства України (2020)
Навроцький В. О. - Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України (2020)
Музика А. А. - Про кримінально-правові ризики: загальний огляд проблеми (2020)
Хавронюк М. І. - Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи, порівнюючи з уже відомими (2020)
Борисов В. І. - Склад злочину та місце потерпілого в його структурі (2020)
Стрельцов Є. Л. - Підстава кримінальної відповідальності потребує законодавчого закріплення, Мирошниченко Н. А. (2020)
Батиргареєва В. С. - Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні, Бабенко А. І. (2020)
Дудоров О. О. - Концепт "вік сексуальної згоди” за міжнародним кримінальним правом і кримінальним правом України, Задоя К. П. (2020)
Харитонов С. О. - Зміцнення військового правопорядку та окремі питання вдосконалення кримінального законодавства України (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Бібліографія з актуальної теми: "Доктрина кримінального права України” (2020)
Попова А. В. - Торгівля валютними цінностями як вид професійної фінансової діяльності (2020)
Антонюк Н. О. - Засоби диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Шереметьєва О. Ю. - Правовий статус та роль міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин в глобалізаційному процесі (2020)
Мошак Г. Г. - Щодо поняття водного шляху у праві внутрішнього судноплавства придунайських країн (2020)
Шевела В. О. - Загрози електронної демократії у контексті збереження конституційного ладу в Україні (2020)
Silverbern B. - Welcoming Speech (2020)
Kresin O. В. - Ukrainian-Swedish Relations and Treaties of the XVII–XVIII Centuries (2020)
Забезпечення прав людини як концептуальна засада реформування кримінально-виконавчої системи України (за матеріалами VІI міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті з законом, крізь призму правових реформ”, Київ, 14 лютого 2020 року) (2020)
Савченко А. В. - Кримінальне право на латині, Вереша Р. В. (2020)
Кононенко В. І. - Перевага м’якої сили (світлій пам’яті Віталія Федоровича Бойка) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Алієв Е. Б. - Розробка і калібрування блока вимірювання об’ємної маси потоку насіннєвого матеріалу соняшнику (2019)
Artemenko D. - Experimental researches of a precision seed drills coulter equipped with a disk seedbed former, Onopa V. (2019)
Бакум М. В. - Виробничі випробування пневматичного сепаратора на попередньому очищенні насіннєвих сумішей цибулі, Крекот М. М., Абдуєв М. М. (2019)
Бешлягэ И. И. - Опыт использования альтернативного топлива в автомобилях и его воздействие на окружающую среду, Малай Л. Г., Горобец В. Ф. (2019)
Богатирьов Д. В. - Обґрунтування технологічних параметрів зернового сепаратора, Скриннік І. О., Юрченко О. В. (2019)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження взаємодії бульби із спіраллю очисника картопляного вороху, Ружило З. В., Черновол М. І., Свірень М. О. (2019)
Васильковська К. В. - Визначення раціональних параметрів пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння (2019)
Васильковський О. М. - Експериментальні дослідження енергоємності роботи відцентрового прямоточного сепаратора зерна, Лещенко С. М., Мороз С. М., Петренко Д. І. (2019)
Дикий А. А. - Математическое симулирование энергетических и экономических параметров двигателя 4DC-125/110 работающего на различных видах топлива на основании теплового расчета, Воляк П. С., Банарь Э. П. (2019)
Дубовик В. О. - Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів, Невдаха Ю. А., Василенко І. Ф., Богатирьов Д. В. (2019)
Дубовик Д. А. - Кинематический и силовой анализ клавишного соломотряса зерноуборочного комбайна, Баран О. А., Чепелевич С. С., Шантыко А. С., Вырский А. Н., Бойко Т. В. (2019)
Ерхан Ф. М. - Влияние износа подшипниковых щитков накоэффициент мощности электродвигателей переменного тока, Корнейчук Н. И. (2019)
Котов Б. І. - Дослідження руху часток зернового матеріалу у вертикальному каналі пневмогравітаційного класифікатора, Степаненко С. П. (2019)
Леженкін О. М. - Стратегічний напрямок отримання органічних добрив (2019)
Лещенко С. М. - Вивчення конструктивно-технологічних параметрів робочих органів комбінованих чизельних глибокорозпушувачів, Сало В. М., Петренко Д. І., Васильковський О. М. (2019)
Лисих А. Ю. - Експериментальне дослідження залежності стійкості інструменту від інтенсивності охолодження і режимів різання, Будуров В. Л. (2019)
Лузан П. Г. - Обґрунтувaння пaрaметрiв рeшeта з щілинами непостійного розміру, Кісільов Р. В., Лузан О. Р. (2019)
Малай Л. Г. - Восстановление подшипниковых узлов скольжения полиамидоэпоксидными композиционными материалами, Горобец В. Ф., Попескул А. Т. (2019)
Нестеренко О. В. - Статистична оцінка якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна (2019)
Ошовський В. Я. - Енергетична ефективність ступінчастих ресорбційних циклів для охолодження, Анастасенко С. М., Святецький М. В., Шостак О. В. (2019)
Осипов І. М. - Обґрунтування раціонального співвідношення дугової довжини вакуумної камери та кількості комірок висівного диска пневмомеханічних вакуумних висівних апаратів, Сисоліна І. П. (2019)
Ошовський В. Я. - Взаємодія рослинних олій з робочими контактними поверхнями деталей паливної апаратури дизельних двигунів, Грабовенко О. І., Швець І. А. (2019)
Підгаєцький М. М. - Динамічний аналіз традиційної кінцевої ланки хонінгувальної головки, Щербина К. К., Мажара В. А., Дяченко Т. В. (2019)
Попеску В. - Надёжная система для переработки сельскохозяйственной продукции, Малай Л., Ротарь В., Волконович О. (2019)
Пришляк В. М. - Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії, Бабин I. А. (2019)
Смирнова Н. В. - Синхронное управление пулом сервоприводов радиоуправляемых робототехнических систем, Смирнов В. В. (2019)
Субочев О. І. - Моделювання виробництва сервісних підприємств вантажних автомобілів, Полоз Ю. О., Малищук В. Ю., Січко О. Є. (2019)
Трикін Д. М. - Використання сучасних систем САПР при проектуванні сільськогосподарських машин, Мороз С. М., Васильковська К. В., Карпушин С. О. (2019)
Шейченко В. О. - Зерно кукурудзи – фактор зменшення енергетичної залежності України, Дудніков І. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Земський Ю. С. - Міжнародний чинник спонукання Великої реформи 1861 рок (2019)
Ivashchenko V. - Agricultural issues in Ukraine: the experience of the Ukrainian State in 1918 and in the modern period, Taranenko O. (2019)
Ковальова Н. А. - Чернігівське повстання 1918 р.: спроба реалізації більшовицької ідеї селянської революції (2019)
Kompaniiets O. - Collective biography of the leaders of the rural rebellion movement of middle Dnipro region (1918 – 1920’s), Morozov A. (2019)
Kornovenko S. - Eastern european agrarianism. Ukrainian intellectual space in the late 19th and early 20th centuries, Pasichna Y. (2019)
Міронова І. С. - Практика боротьби з алкоголізмом серед сільського населення Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Motuz V. - The struggle against opportunism in the grassroots party-soviet institutions of the ukrainian countryside during the second "communist assault” (1928–1933) (2019)
Священко З. В. - Селянська громада в урядових проектах Російської імперії початку ХХ ст (2019)
Zemzyulina N. - The effect of social transformations in early XX century on the change of social activity forms of the peasant women in Ukraine (2019)
Кузнець Т. В. - Впровадження Столипінської аграрної реформи на Уманщині у висвітленні газети "Киевлянин" (2019)
Присяжнюк Ю. П. - Українське селянство Півдня України як об’єкт етнологічних студій (на матеріалах спогадів Є. Чикаленка) (2019)
Сінкевич Є. Г. - П. І. Лященко – дослідник процесів еволюції аграрних відносин у Російській імперії (2019)
Масненко В. В. - "Аграрне законодавство періоду Української революції (1917-1921 рр.): збірник документів і матеріалів / упоряд. : С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2019 – 554 с." (2019)
Norkin V. I. - A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization (2020)
Березовський О. А. - Покращення лагранжевих двоїстих оцінок для квадратичних екстремальних задач (2020)
Стецюк П. І. - До побудови зовнішнього контуру сопла Франкля за квадратичною кривиною, Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2020)
Аралова А. А. - Про деякі задачі ідентифікації щільності теплового потоку температурного стану циліндричної оболонки з порожниною (2020)
Марченко О. О. - Побудова наближеного розв’язку осесиметричної задачі динаміки неізотермічного вологопереносу, Самойленко Т. А. (2020)
Пепеляєв В. А. - Моделювання квантилей розподілу ймовірностей врожайності за умов зміни клімату (на прикладі кукурудзи) , Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2020)
Lebyedyeva T. S. - Development and Application of Devices Based on Surface Plasmon Resonance, Minov Y. D., Sutkovyi P. G., Frolov Y. O., Shpylovyy P. B, Starodub M. F. (2020)
Тульчинський В. Г. - Фактори продуктивності застосування моделей штучного інтелекту у хмарі з використанням GPU, Лавренюк С. І., Роганов В. Ю., Тульчинський П. Г., Халімендік В. В. (2020)
Кондратов В. Т. - Метрологическое обеспечение беспроводных сенсорных систем (2020)
Багацький О. В. - Канал вимірювання та індикації напруги 220 В у приладі "Якість-Е1", Багацький В. О. (2020)
Гримуд А. Г. - Класифікація задач управління групою тактичних безпілотних літальних апаратів (2020)
Гурський Т. Г. - Аналітична модель позиціонування повітряних ретрансляторів військових радіомереж в умовах навмисних завад, Остапчук В. М., Сова О. Я., Палівода В. С. (2020)
Думітраш В. О. - Аналіз напрямків розвитку систем радіозв’язку НАТО, Бондаренко О. Є., Думітраш О. В., Гетьман А. В. (2020)
Ільницький Л. Я. - Дослідження харатеристик малогабаритної спіральної антени, Михальчук І. І., Щербина О. А. (2020)
Лебідь Є. В. - Оцінка ефективності застосування адаптивних антенних решіток у системах радіозв’язку в умовах активної радіоелектронної боротьби, Лазута Р. Р., Коваль О. М. (2020)
Паламарчук С. А. - Забезпечення захисту кіберпростору в провідних країнах світу, Шемендюк О. В., Ляшенко Г.Т., Ткач В.О. (2020)
Романюк В. А. - Методика оцінювання показників функціональной групи спроможностей "зв’язок та інформаційні системи”, Степаненко Є. О. (2020)
Слюсар В. І. - Особливості нелінійного допплерівського ефекту при забезпеченні зв’язку в режимі MIMO, Троцько О. О., Симоненко О. А., Лаптєва І. С. (2020)
Татарінов А. С. - Використання транспортних радіотехнологій діапазону 80 ГГц для побудови захищених ліній прив’язки, Османов Р. Н., Пилипенко М. Г. (2020)
Толюпа С. В. - Алгоритм протидії кібератакам на основі стеганографічних методів технології SOFT tempest, Наконечний В. С., Штаненко С. С., Костриця В. О. (2020)
Фесенко О. Д. - Експериментальний аналіз застосування нейронних мереж для керування траекторією польоту БПЛА, Бєляков Р. О., Радзівілов Г.Д., Гулій В.С. (2020)
Чевардін В. Є. Пономарьов О. А. - Перспективи розвитку криптосистем на основі перетворень в групі точок еліптичних кривих (2020)
Гантімурова Н. І. - Професійна підготовка студентів-іноземців у медичних університетах України, Федчишин Н. О., Рудяк Ю. А. (2019)
Глушко Н. Л. - Можливості педагогічного використання дистанційної системи навчання у позааудиторній самостійній роботі, Ленчук Т. Л., Мацькевич В. М., Мицик Ю. О. (2019)
Івануса І. Б. - Особливості викладання аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання), Михалків М. М. (2019)
Корильчук Н. І. - Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту, Воронцов О. О., Ясній О. Р. (2019)
Мінченко О. Г. - Обґрунтування необхідності вивчення молекулярної біології в медичних університетах, Мінченко Д. О., Корда М. М. (2019)
Ніколішина Е. В. - Моніторинг якості оцінювання знань студентів засобами тестового контролю, Литовченко І. Ю., Іленко Н. М. (2019)
Перепелиця О. О. - Динаміка чинників професійного вибору фармацевтів у процесі багатоступеневого навчання, Чорноус В. О., Яремій І. М., Купчанко К. П. (2019)
Сельський П. Р. - Інформаційна система підсумкового оцінювання знань іноземних громадян на додипломному етапі підготовки лікарів, Вольська А. С., Кліщ І. М., Сельський Б. П., Бурячківський Е. С., Курило Х. І. (2019)
Хасхачих Д. А. - Використання методів горизонтальної комунікації та мотивації в процесі навчання студентів-медиків (2019)
Чечотіна С. Ю. - Актуальність організації ефективної самостійної роботи студентів при вивченні фармакології, Луценко Р. В., Дев’яткіна Т. О., Колот Е. Г., Сидоренко А. Г. (2019)
Чорномидз А. В. - Бар’єри педагогічного спілкування викладача і студента у медичному університеті (2019)
Burgess-Pinto E. - Sustainable development principles in health promotion and nursing education, Yastremska S. O., Fedoniuk L. Ya., Shelast Yv., Martynyuk L. P. (2019)
Гутор Н. С. - Підготовка майбутніх лікарів-стоматологів у контексті реформи вищої освіти, Авдєєв О. В., Mіц І. Р., Бойків А. Б. (2019)
Драч І. Д. - Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах, Миколенко А. З., Тишковець М. П. (2019)
Захарова В. О. - Використання відеоматеріалів як засобу формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології (2019)
Клигуненко О. М. - Досвід впровадження концепції безперервної медичної освіти в навчанні лікарів-анестезіологів Дніпропетровської області, Площенко Ю. О., Кравець О. В. (2019)
Маланчин І. М. - Імплементація симуляційного навчання в об’єктивний структурований клінічний іспит для студентів медичного факультету на кафедрі акушерства та гінекології, Маланчук Л. М., Мартинюк В. М., Лимар Л. Є. (2019)
Паласюк Б. М. - Дидактичні аспекти викладання медичної фізики у вищому медичному навчальному закладі (2019)
Стечишин І. П. - Роль інтерактивних методів в оптимізації процесу викладання дисципліни "Етика та деонтологія у фармації", Денис А. І. (2019)
Yelahina N. I. - Motivation as a key component of teaching english for medical students, Fedchyshyn N. O. (2019)
Беденюк А. Д. - Інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі, Боднар Т. В., Боднар П. Я. (2019)
Білавич Г. В. - Курортно-рекреаційний потенціал Карпат як чинник здоров’язбереження дітей та дорослих (початок ХХ сторіччя), Білавич І. В., Пантюк М. П., Савчук Б. П., Федчишин Н. О. (2019)
Гаврищак І. І. - Лінгвофілософська система Вільгельма фон Гумбольдта: історико-біографічний аспект, Проців О. Я. (2019)
Горпініч Т. І. - Експертна оцінка американської системи вищої медичної освіти (2019)
Мукан Н. В. - Історико-педагогічне підґрунтя професійної підготовки лікарів в університетах США, Блавт О. З. (2019)
Перевізник Б. О. - Європейська медична освіта: модель Польщі, Ковальчук Т. А., Джавадова Н. А. (2019)
Ященко А. М. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Матешук-Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія : навч.-метод. посіб. для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів / Леся Матешук-Вацеба ; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. – 2-ге вид. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка; Вінниця: Нова Книга, 2019. – 432 с.: іл., Луцик О. Д. (2019)
Кобрін Ю. Г. - Аналіз дії незбалансованості ротора молоткової дробарки на його опори, Васильченко Т. О., Бондаренко Ю. В., Шевченко І. А. (2019)
Мармут І. А. - Силова взаємодія коліс автомобіля з повноопорним стендом з біговими барабанами, Рабінович Е. Х., Волкова Т. В. (2019)
Козаченко О. В. - Моделювання аеродинамічних процесів двобарабанної жниварки обчісуючого типу, Шкрегаль О. М., Гончаров В. В., Пахучий А. М., Дьяконов С. О. (2019)
Мороз В. І. - Збільшення ресурсу тягових зубчастих передач рухомого складу залізниць на основі їх оптимізаційного проектування, Братченко О. В., Громов В. І. (2019)
Дмитрів І. В. - Дослідження змикання дійкової ґуми адаптивного доїльного стакана, Красниця Б. С. (2019)
Войтов В. А. - Моделювання витрат на транспортне обслуговування міських вантажних перевезень, Кутья О. В. (2019)
Богомолов В. А. - Особенности выбора рациональных схем компоновки тормозного привода при обеспечении высокой эффективности торможения многоосного транспортного средства, Клименко В. И., Леонтьев Д. Н., Тимонин В. А., Дон Е. Ю., Вербицкий В. И. (2019)
Оробінський О. В. - Підвищення витривалості хрестовини пружної муфти колінчастого валу, Аксьонова Н. А. (2019)
Романюк С. П. - Исследование стабильности свойств наноструктурных покрытий на нано- и микроуровне (2019)
Калюжный А. Б. - Структура и физико-механические свойства пористого (поли)тетрафторэтилена, Платков В. Я., Калюжная О. С. (2019)
Кривошапов С. І. - Визначення норми витрати палива газобалонних автомобілів на прогрів в умовах низьких температур експлуатації (2019)
Білецький О. А. - Проблеми становлення соціально-педагогічного цілепокладання в контексті розвитку народної освіти в україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Маврін В. В. - Історико-педагогічна діалектика становлення теорії і практики життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (ХVІ – початок ХХ ст.). (2019)
Павленко А. І. - Сучасна методологія педагогіки: значення, роль і місце вчення про рефлексію (2019)
Позднякова О. Л. - Інтерпретація концепту "виховна система" у сучасній педагогічній науці (2019)
Борисов В. В. - Стратегії розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках "Я у світі", Лупінович С. М., Борисова С. В. (2019)
Топузов О. М. - Стан шкільної практики організації навчальної взаємодії учнів із об’єктами освітнього середовища, Цимбалару А. Д. (2019)
Андрєєв А. М. - Система підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів, Тихонська Н. І. (2019)
Belmaz Y. - Criteria of efficiency of higher education teachers (us and Great Britain experience) (2019)
Вікторенко І. Л. - Формування мотивації першокурсників педагогічних закладів вищої освіти до навчальної і майбутньої професійної діяльності (2019)
Дьоміна В. В. - Білінгвізм майбутнього перекладача – вимога сучасної европейської вищої освіти (2019)
Іваницький О. І. - Формування у майбутніх учителів фізики професійної здатності до застосування інваріантів навчально-пізнавальної діяльності (2019)
Нечипоренко В. В. - Розвиток професійної готовності менеджерів освіти до системної організації інклюзивного навчання у Новій українській школі, Ястребова В. Я. (2019)
Пономарьова Г. Ф. - Формування актуальних академічних цінностей у майбутніх фахівців закладів освіти : контекст філософії вищої освіти (2019)
Супрун Д. М. - Педагогічні умови організації системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (2019)
Kalinina T. - Development of psychosocial competence for preteens with developmental delay (2019)
Сілявіна Ю. С. - Здатність учнів з особливими освітніми потребами до уcпішної навчальної діяльності як критеріальний показник ефективності системи педагогічної реабілітації в інклюзивному освітньому середовищі школи (2019)
Федоренко С. В. - Формування образотворчої компетентності у молодших учнів зі зниженим зором про українську народну іграшку, Дашковська А. В. (2019)
Шеремет М. К. - Розвиток спеціальної освіти в Україні як окремої галузі науки в 1940-1960-х рр, Ковальчук Ж. М. (2019)
Гордієнко Н. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження соціального ресурсного потенціалу освітніх закладів інтернатного типу (2019)
Загорянський В. Г. - Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області, Мороз М. М., Хорольський В. Л., Король С. О., Кузєв І. О. (2019)
Добруха Л. Г. - Індекс ефективності логістики як інтерактивний інструмент порівняльного аналізу ефективності транспортної системи (2019)
Кулик В. А. - Перевезення продукції органічного землеробства в повітряних коридорах, Захарчук А. П., Любиш Ю. В., Градиський Ю. О. (2019)
Лютенко В. Є. - Дослідження віброударного способу заглиблення паль, Бондал І. І. (2019)
Кутья О. В. - Оптимізація параметрів транспортного процесу міських вантажних перевезень, Бережна Н. Г., Войтов О. В. (2019)
Анікєєв О. І. - Методика обґрунтування раціонального складу і швидкісного режиму роботи машинних агрегатів, Сировицький К. Г., Агапов М. О., Бойко А. О. (2019)
Shramenko N. - Analysis of the grain market in Ukraine and the directions of the development of grain cargo transportation logistics, Muzylyov D., Manukian A. (2019)
Калінін Є. І. - Робота фронтального навантажувача в крановому режимі, Колєснік І. В., Медведєв Є. П., Шаповалов В. В., Пітя В. В. (2019)
Ліннік А. Ю. - Обгрунтування конструктивних особливостей та кінематичний аналіз руху гичкоочисної машини, Диня В. І., Семенів І. І., Кирик О. М. (2019)
Гора А. В. - Організаційно˗економічна основа забезпечення зайнятості молоді (2019)
Грановська В. Г. - Визначення функцій молодіжного підприємництва, Жосан Г. В. (2019)
Дорошенко Т. М. - Аналіз особливості валютного регулювання у зв’язку з введенням нового валютного законодавства в Україні (2019)
Козир І. С. - Роль компетентності персоналу в формуванні соціального капіталу на мікрорівні (2019)
Лісовий А. В. - Стратегічний аналіз оподаткування сільських територій України, Савченко А. М. (2019)
Шалімова Н. С. - Ідентифікація проблем та напрямів поліпшення формування трудового потенціалу регіону як чинника забезпечення ефективного інноваційного розвитку, Магопець О. А., Шалімов В. В. (2019)
Tanklevska N. - The intelligent technological solutions as a tool of efficient use of the agriculture resources, Kovtun V. (2019)
Скаско О. І. - Характеристика пов’язаності підприємств та принципи, постулати їх аудиту (2019)
Баранов В. В. - Система вищої освіти як основний елемент інноваційного середовища: досвід Ізраїля (2019)
Сагун А. О. - Технологічні особливості забезпечення процесу завантаження повітряних суден, Сагун Є. С. (2019)
Сікірда Ю. В. - Оптимізація транспортних потоків при організації міжнародних авіаційних перевезень, Шмельова Т. Ф., Гаєвський С. В. (2019)
Бондар Ю. А. - Оптимізація системи функціонування фінансового контролю на підприємстві, Легінькова Н. І. (2019)
Коваленко Н. О. - Економіко-аналітичні засади управління інвестиційною привабливістю авіакомпанії із застосуванням елементів бізнес-плану, Столярчук Н. В. (2019)
Саркісова О. М. - Особливості організації туристичних авіаційних перевезень (2019)
Досужий В. А. - Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві України (2019)
Погрібна Н. В. - Сучасна філософія світового ринку фінансового капіталу (2019)
Середа Н. М. - Умови формування ефективної стратегії авіапідприємства на основі принципів TQM (2019)
Смутчак З. В. - Неврегульовані міграційні потоки як чинник зниження трудового потенціалу України, Ситник О. Ю. (2019)
Зайцева О. І. - Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку в контексті світових мегатрендів інтелектуалізації економіки, Бетіна В. О. (2019)
Залевський А. В. - Оцінка ефективності транспортного обслуговування туристичних авіаційних перевезень (2019)
Колотуха О. В. - Макроекономічний аналіз розвитку спортивного туризму в геопросторовому аспекті, Миргородська О. Л. (2019)
Щоголєва І. В. - Роль інтеграційних процесів у розвитку туристських дестинацій, Соколовський В. А. (2019)
Кравцова Т. М. - Актуальні питання розмежування понять "державна допомога" та "державна підтримка" в сфері господарювання, Петрова Н. О. (2019)
Максименко Н. В. - Особливості розвитку трудових відносин в Україні (2019)
Москаленко С. І. - Класифікація принципів державного контролю цивільної авіації, Єрмоленко-Князєва Л. С., Арапов О. С. (2019)
Стецюк Б. Р. - Судова система в часи національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.) (2019)
Удовенко С. Г. - Комбінований метод нечіткої кластеризації даних в системах технічної діагностики, Келембет Д. В., Тесленко О. В. (2020)
Ushakova I. - Application of computer agent modeling for optimization of the assembly process (2020)
Антипіна О. В. - Порівняльний аналіз сучасних методів прогнозування економічних показників торгівельного підприємства, Нeділько А. А., Cкорін Ю. І. (2020)
Чередніченко О. Ю. - Моделі формування рекомендацій у інтелектуальних системах електронної комерції, Янголенко О. В., Іващенко О. В., Матвєєв О. М. (2020)
Дубницький В. Ю. - Пряма і обернена задача визначення параметрів критеріальних рівнянь, отриманих на основі Пі – теореми теорії подібності, Кобилін А. М., Кобилін О. А. (2020)
Задачин В. М. - Комбінований метод для розв'язання вироджених задач безумовної оптимізації (2020)
Лосєв Ю. І. - Моделювання процесу збору інформації в розподілених ієрархічних мережах, Лосєв М. Ю. (2020)
Машкін О. О. - Особливості чисельного вирішення диференційних рівнянь моделей ланчестерського типу у стохастичній постановці (2020)
Натарова А. О. - Електродинамічне моделювання лазера на основі решітки зі скінченної кількості срібних нанониток з активними оболонками (2020)
Руденко О. Г. - Робастна ідентифікація об'єктів на основі мінімізації комбінованого функціоналу, Безсонов О. О., Сердюк Н. М., Олійник К. О., Романюк О. С. (2020)
Гаврилов В. П. - Оцінка впливу колірного і графічного оформлення контенту сайту на його конверсію (2020)
Знахур C. В. - Прогнозування пунктуації тексту на основі моделі BERT, Знахур Л. В. (2020)
Бурдаєв В. П. - Використання чат-бота @es_economy_karkas_bot для онлайн консультації з експертною системою (2020)
Золотарьова І. О. - Інформаційні технології оптимізації роботи приватного блокчейн за допомогою вибору алгоритму консенсусу, Плеханова Г. О. (2020)
Мінухін С. В. - Дослідження моделі сегментації зображень з використанням розподілених режимів TensorFlow та згорткової нейронної мережі U-Net (2020)
Федько В. В. - Побудова веб застосунків на основі конструктивних елементів, Безуглий Д. Є. (2020)
Гапон А. О. - Підходи до побудови моделі загроз для аналізу безпеки відкритого програмного кода, Федорченко В. М., Поляков А. О. (2020)
Грицюк В. К. - Порівняння стійкості стеганографічних методів Кохо-Жао та DWT|10| до різних типів спотворення програмними засобами, Золотарьов В. А. (2020)
Харітонов В. С. - Аналіз алгоритмів оцінювання відповідей на тестові завдання відкритого типу, Парфьонов Ю. Е. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні дані (2020)
Іщук С. О. - Проблеми і перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні (2019)
Гмиря В. П. - Продовольча безпека як головний вектор розвитку економіки країни (2019)
Дем'янчук М. А. - Сучасні закономірності розвитку сфери зв'язку та інформатизації (2019)
Танклевська Н. С. - Основи маркетингу в спортивній сфері, Вибранський В. В. (2019)
Возняк Г. В. - Особливості функціонування та проблеми розвитку сфери культури та мистецтва в умовах реформи публічних фінансів, Жеребило І. В. (2019)
Юринець З. В. - Оцінка ефективності функціонування системи охорони здоров’я України в умовах прискореного розвитку інноваційних технологій, Петрух О. А., Мищишин І. Р., Кохан М. О., Гнилянська Л. Й. (2019)
Абдуллаєв С. І. - Конкурентоспроможність працівників у сфері торговельних послуг: понятійно-термінологічний аналіз поняття (2019)
Кравченко О. О. - Теоретико-методологічні підходи до регулювання оплати праці в контексті кадрової безпеки (2019)
Романчукевич В. В. - Принципи наукового дослідження модернізації державної фінансової політики в умовах глобалізації (2019)
Григорук І. І. - Оцінювання енергетичного потенціалу рослинних відходів сільськогосподарського походження (2019)
Петренко Л. А. - Стратегічні детермінанти виведення інновацій на ринок (2019)
Дерев’янко О. Г. - Репутаційні аспекти капіталізації підприємства (2019)
Волошанська А. В. - Орієнтири розвитку світової економіки в умовах подолання процесів деіндустріалізації (2019)
Holyaka R. - Signal model for spatial position sensors in magnetic tracking systems, Marusenkova T., Fedasyuk D. (2020)
Смідович Л. С. - Автоматизація аналізу якості тестових завдань та результатів тестування студентів ІТ-спеціальностей, Артюх О. В., Косенко Н. В. (2020)
Bondar A. - Management of human resources of the project-oriented organization based on the profile of the specialist and the degree of its uniqueness (2020)
Bushuiev D. - Hybrid infrastructure project management methodologies, Kozyr B. (2020)
Kowo S. A. - Impact of employees diversity on organizational performance of selected multinational food producing industry in South-West Nigeria, Kadiri I. B., Zekeri A. (2020)
Piterska V. - Conceptual model of project-oriented management of educational activities of higher education institutions, Lohinov O., Lohinova L. (2020)
Попко О. В. - Ідентифікація проблем та прогнозування тенденцій розвитку молочного ринку України (2020)
Reshetnyak O. - Modeling rating of scientific and technological development of the countries (2020)
Федорович О. Є. - Управління модернізацією підприємства, що розвивається в умовах короткострокової перспективи, Косенко В. В., Прончаков Ю. Л. (2020)
Iastremska O. - Educational tourism as a basis for the growth of economic activity of the labor market (2020)
Averyanova L. - Analysis of radiation therapy equipment status in Ukraine, Starenkiy V. (2020)
Захарова І. В. - Теоретичні дослідження та практична розробка процесу дугового напилення з пульсуючим розпилювальним потоком повітря з метою підвищення якості покриттів, Роянов В. О, Серенко О. М. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Матрично-структурний аналіз напружено-деформованого стану гнучких міжз’єднань і компонентів МЕМС, Демська Н. П., Палагін В. А., Боцман І. В. (2020)
Romenskiy V. - Study of the operating time of the protective coating of surfaces of assembly and welding equipment, Nevliudova V., Persiyanova E. (2020)
Selivanova K. - Determination of the basic parameters of sensor devices for the implementation of psychoneurological research with the introduction of multitouch technology, Avrunin O., Kazimirov N. (2020)
Trishch R. - Analysis of the requirements of international and national standards for measurement methods and metrological equipment, Maletska O., Cherniak O., Semionova Ju., Jancis V. (2020)
Єременко О. С. - Удосконалена модель швидкої перемаршрутизації з реалізацією схеми захисту шляху та пропускної здатності в програмно-конфігурованих мережах, Євдокименко М. О., Слейман Б. (2020)
Rudnytsky V. - Method for the diagnostics of synchronization disturbances in the telecommunications network of a critical used computer system, Mozhaiev M., Kuchuk N. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Андрущак В. С. - Інтелектуальне управління інформаційними потоками в оптичних транспортних мережах, Кайдан М. В., Максимюк Т. А., Думич С. С., Пиріг Ю. В. (2019)
Рубан І. В. - Метод самовідновлення розподіленого програмного забезпечення в гетерогенних комп’ютерних системах, Волк М. О., Рісухін М. В. (2019)
Кагало І. О. - Адаптивне формування багаторівневої радіоструктури інтегрованих мереж LTE/Wi-Fi, Бешлей М. І., Климаш М. М., Панченко О. М., Бешлей Г. В. (2019)
Харлай Л. О. - Метод вимірювання показника заломлення циліндричних заготовок з метою управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів, Кунах Н. І., Манько О. О., Сотніченко Ю. О., Скубак О. М., Нікіфоренко К. Б. (2019)
Sobchuk A. V. - Assessment methods of functional stability of wireless sensor networks, Barabash O. V., Musienko A. P. (2019)
Kuchuk N. H. - Comprehensive performance criterion for hyper-converged infrastructure (2019)
Пальчевський Б. О. - Побудова діагностичної матриці як компоненти розробки інтелектуальної виробничої системи, Крестьянполь Л. Ю. (2019)
Лаптєв О. А. - Порівняльний аналіз методів розпізнавання сигналів радіозакладних пристроїв на основі частотних перетворень (2019)
Zolotukhina O. A. - Methods for constructing virtual laboratories, Bondarchuk A. P., Storchak K. P., Nehodenko O. V., Shtimmerman A. M., Reznyk S.Y. (2019)
Довженко Н. М. - Математична модель багатокритеріальної оптимізації якості обслуговування сенсорних мереж з використанням принципу справедливості, Собчук В. В., Коваль М. О. (2019)
Калакура Я. - Методологічні засади соціокультурного повороту в українознавстві (2020)
Хоменко О. - "Зазирнути під стріху селянина": пісня як етнічна автентика у дослідницьких практиках Зоріана Доленги-Ходаковського (2020)
Крисаченко В. - Конституційні засади з’єдинення України: соборність vs федералізація (2020)
Зеленцова С. - Матеріали Департаменту поліції як джерело з історії анархістського руху в Україні (1903—1914 рр.) (2020)
Бондаренко А. - Військові символи Скіфії та Сарматії: тотемні звичаї та культ вовка (2020)
Тимошик М. - Українська еміграція в боротьбі за україномовні передачі радіостанції "Голос Америки": 40—50-ті роки ХХ століття (2020)
Ціпко А. - Програма курсу за вибором "Українознавство" для 5—11 класів закладів загальної середньої освіти України, Бойко Т., Газізова О., Бойко С. (2020)
Воробей М. - Результативність ініціатив Чернігівського рицарського кола на вигнанні у світлі сеймових ухвал середини — другої половини XVII століття (2020)
Штанько О. - Документ до історії міського самоврядування Луцька 1614 р. (2020)
Гоцалюк А. - Етнодизайн у декоративно-прикладному мистецтві кінця XX — початку XXI століття (2020)
Семенова О. - Етнокультурні традиції побутування та художнього оформлення кустарних виробів зі шкіри та хутра в Київській губернії у кінці ХІХ — першій половині ХХ століття (2020)
Куцаєва Т. - Причинки до біографії Гната Колцуняка (1888—1937): історія двох інскриптів (2020)
Лакизюк В. - Анатолійські мови як основний субстрат української (2020)
Фігурний Ю. - Феномен Криму у минулому, сьогоденні і майбутті України (Рецензія на книгу "Наш Крим: неросійські історії українського півострова: зб. ст. / упоряд. та вступ С. В. Громенко. Київ: К.І.С., 2016. 315 с.") (2020)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2018 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Федірко П. А., Талько В. В., Янович Л. А. (2019)
Логановський К. М. - Нейроендокринні ефекти пренатального опромінення радіоактивним йодом (огляд), Талько В. В., Камінський О. В., Афанасьєв Д. Є., Масюк С. В., Логановська Т. К., Лавренчук Г. Й. (2019)
Севальнєв А. І. - Проблеми радіаційної безпеки населення Запорізької області, яке зазнає опромінення від основних джерел (за оглядом літератури), Куцак А. В., Соколовська І. А. (2019)
Шеметун О. В. - Радіаційно-індукований ефект свідка – моделювання, прояви, механізми розвитку, персистенція, онкологічні ризики (огляд літератури), Пілінська М. А. (2019)
Василенко В. В. - Оцінка споживання основних харчових продуктів мешканцями окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій України, Задорожна Г. М., Курята М. С., Литвинець Л. О., Новак Д. В., Міщенко Л. П. (2019)
Гунько Н. В. - Аналіз чисельності та структури населення найбільш радіоактивно забруднених територій України в різні часи, Короткова Н. В., Засоба Я. Ю. (2019)
Павленко Т. О. - Вміст природних радіонуклідів у технологічних відходах видобувної та переробної промисловості України, Аксьонов M. В., Фризюк M. А. (2019)
Прилипко В. А. - Вплив діяльності Рівненської АЕС на природне та соціальне середовище зони спостереження, Морозова М. М., Бондаренко І. В., Петриченко О. О., Романенко О. М., Туз К. К., Озерова Ю. Ю. (2019)
Присяжнюк А. Є. - Епідеміологія раку молочної залози в Україні з урахуванням факторів ризику Чорнобильської аварії, Базика Д. А., Романенко А. Ю., Федоренко З. П., Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Троцюк Н. К., Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Хухрянська О. М., Даневич С. А. (2019)
Селіна І. О. - Захворюваність на множинну мієлому в Дніпропетровській області, Ярчук О. О., Каплан П. Ю., Усенко Г. В., Сідоренко І. В., Дягіль І. С. (2019)
Стадник Л. Л. - Визначення ефективних доз пацієнтів при найбільш поширених рентгенографічних дослідженнях методом фантомного моделювання, Носик О. В. (2019)
Суховірська Л. П. - Дослідження радіаційного фону в мікрорайонах м. Кропивницького за допомогою дозиметра-радіометра МКС-08-01 Гм "ДКС-96" та бездротових датчиків, Лунгол О. М., Соменко Д. В., Гуменюк К. В. (2019)
Білько Д. І. - Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі, Руссу І. З., Білько Н. М. (2019)
Геращенко Б. І. - Індукована поліплоїдія та сортування пошкодженої ДНК мікронуклеацією в радіорезистентних епітеліальних стовбурових клітинах печінки щурів за впливу рентгенівських променів, Салміна К. А., Крігерц Й., Еренпрейса Й. А., Бабський А. М. (2019)
Дьоміна Е. А. - Залежність доза-ефект в радіаційній цитогенетиці людини (2019)
Красносельський М. В. - Тканинні імунні клітини та їх роль у процесах загоєння інфікованих променевих виразок при впливі фотодинамічної терапії (експериментальне дослідження), Сімонова Л. І., Гертман В. З., Пушкар О. С., Завадська Т. С. (2019)
Мітряєва Н. А. - Вплив комбінованої дії Х-випромінення та інгібітора циклооксигенази-2 – мелоксивету на вміст VEGF та PGE-2 у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Гребіник Л. В., Узлєнкова Н. Є. (2019)
Поморцева Н. А. - Вплив додаткового гострого опромінення на цитоморфологічні порушення еритроцитів карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch) із забрудненої радіонуклідами водойми, Гудков Д. І. (2019)
Антипкін Ю. Г. - Репродуктивне здоров’я жінок-мешканок радіоактивно забруднених територій України (2007–2017 рр.), Горбань Н. Є., Борисюк О. Ю., Линчак О. В. (2019)
Базика Д. А. - Радіотермометрична індивідуалізація хіміопроменевого лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки занедбаних (III, IVА та IVВ) стадій, Воробйов М. О., Кечін І. Л., Воробйов О. М., Шмикова О. В. (2019)
Базика Д. А. - Аналіз структурних і функціональних показників щитоподібної залози у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями молочної залози, які постраждали від аварії на ЧАЕС, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Шахрай Г. Ф., Данилюк І. І. (2019)
Бебешко В. Г. - Особливості клінічної симптоматики, гематологічних та біохімічних показників у дітей з гіпермобільністю суглобів у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, Бруслова К. М., Володіна Т. Т., Ляшенко Л. О., Цвєткова Н. М., Трихліб І. В., Черниш Т. О., Боярський В. Г., Гончар Л. О., Кавардакова Н. В. (2019)
Бебешко В. Г. - Прогноз перебігу гострих лімфобластних лейкемій чорнобильського походження у дітей України залежно від причин перерв при проведенні стандартної хіміотерапії, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Пушкарьова Т. І., Гончар Л. О., Трихліб І. В., Яцемирський C. М., Самсон Ю. М., Боярський В. Г., Грищенко К. В., Полянська В. М., Дмитренко І. В. (2019)
Білий Д. О. - Вплив умов перебування учасників ліквідації наслідків аварії під дією радіації на розвиток гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Габулавичене Ж. М., Ковальов О. С. (2019)
Горпинченко І. І. - Порівняльна характеристика показників спермограми при ідіопатичних формах безпліддя у чоловіків з радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В., Литвинець Є. А. (2019)
Камінський О. В. - Гіперпаратиреоз та ураження прищитоподібних залоз у осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Логановський К. М., Талько В. В., Муравйова І. М., Чикалова І. Г., Тепла О. В., Кисельова І. О., Брильова Н. В., Грищенко K. O., Цвєт Л. O., Плескач О. Я. (2019)
Лісуха Л. М. - Стан когнітивних функцій у дітей з патологією органів травлення, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України, Колпаков І. Є. (2019)
Мазник Н. О. - Цитогенетичні пошкодження у хворих на рак легені при дистанційній променевій терапії, Сипко Т. С., Старенький В. П., Богатиренко Н. Д., Білозор Н. В. (2019)
Мінченко Ж. М. - Імуногенетичний та фармакохімічний аналіз властивостей глікопротеїнів системи АВО як критеріїв індивідуальної чутливості щодо протипухлинного препарату бортезомібу у хворих на плазмоклітинну мієлому, Кустовська А. Д., Примаченко С. В., Дмитренко О. О., Любарець Т. Ф., Шляхтиченко Т. Ю., Балан В. В., Бебешко В. Г. (2019)
Позниш В. А. - Застосування арт-терапії для корекції порушень психоемоційного стану дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій та дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на Південному Сході України, Вдовенко В. Ю., Колпаков І. Є., Степанова Є. І. (2019)
Razavi S. - IL-10 is down-regulated in the cardiovascular diseases suspected patients, independent of angiography, Ahmadi-Roknabadi F., Safarian M., Mehdipour A., Anbarian A., Mirzamohammadi M., Zeinali M., Kazemi Arababadi M. (2019)
Рибченко Л. А. - Мутації у генах BRCA1 та BRCA2 у жінок, хворих на рак яєчників, які зазнали впливу чинників Чорнобильської катастрофи, Полубень Л. О., Бичкова Г. М., Стефанович Г. В., Клименко С. В. (2019)
Саркісова Е. О. - Ретроспективна оцінка клініко-морфологічних змін гепатобіліарної системи при цирозі печінки в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Сушко В. О., Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Носач О. В., Альохіна С. М., Шийко Т. О. (2019)
Степанова Є. І. - Функція зовнішнього дихання і маркери оксидативного стресу у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Альохіна С. М., Вдовенко В. Ю., Зигало В. М., Леонович О. С. (2019)
Федірко П. А. - Клінічні різновиди катаракти у віддаленому періоді після перенесеної гострої променевої хвороби, Бабенко Т. Ф., Колосинська О. О., Дорічевська Р. Ю., Гарькава Н. А., Сушко В. О. (2019)
Швайко Л. І. - Функціональний стан бронхолегеневої системи та відносна довжина теломер в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді, Базика К. Д., Сушко В. О., Ільєнко І. М., Базика Д. А. (2019)
Гречанська Л. В. - Клінічний випадок Т-клітинної лімфоми шкіри у пацієнтки, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, Калюжна Л. Д., Федорич П. В., Петренко А. В. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського