Кузьменко В. І. - Зв’язані контактні задачі про дію важких штампів зі змінним центром мас, Плашенко С. О. (2019)
Куреннов С. С. - Напруження в клейовому з’єднанні двох коаксіальних труб. спрощена двовимірна модель, Барахов К. П. (2019)
Леонтьєва В. В. - Керованість динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень, Кондрат’єва Н. О. (2019)
Михайлишин В. С. - Моделювання пружнопластичних процесів в тілах при відпалі та наступних термомеханічних впливах (2019)
Морозов М. В. - Моделювання стану електрона у циліндричній квантовій точці з оболонкою, Халанчук Л. В. (2019)
Николишин М. М. - Розтяг кусково-однорідної пластини з двома поверхневими тріщинами на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон по їх фронту, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2019)
Остос О. Х. - Дослідження поведінки гумоподібного матеріалу на прикладі термомеханічної задачі про коливання в’язкопружного циліндричного стержня, Жук Я. О. (2019)
Панасенко Є. В. - Збурення крайової задачі для рівняння Ляпунова у просторі Гільберта, Анохін А. І., Гужва А. А., Чміль М. М. (2019)
Selezov I. T. - Timoshenko equation, violation of continuity and some applications (2019)
Сенченков И. К. - Расчет температурного поля и квазистатического напряженно-деформированного состояния подкрепленного оболочкой вязкоупругого цилиндра при нестационарном термическом нагружении, Червинко О. П., Доля Е. В. (2019)
Шейко Т. И. - Математическое и компьютерное моделирование рабочих колес насосов для реализации на 3D-принтере, Максименко-Шейко К. В., Литвинова Ю. С., Морозова А. И. (2019)
Янчевський І. В. - Нестаціонарні вісесиметричні коливання електропружної циліндричної оболонки скінченної довжини, Савченко О. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки" (2019)
Процес рецензування (2019)
Вихідні дані (2019)
Ахундов В. М. - Эластоармированная труба из трех слоев с кольцевыми волокнами под воздействием внутреннего давления, Наумова И. Ю., Забродская А. А. (2019)
Базилевич Ю. Н. - Про один підхід до вирішення лінійних рівнянь у частинних похідних першого порядку, Костюшко І. А., Левчук О. С. (2019)
Белова О. В. - Ортотропний прямокутник під впливом плоского штампа, Щербина І. В. (2019)
Галішин О. З. - Неізотермічна повзучість порожнистого циліндра, Склепус С. М. (2019)
Григоренко О. Я. - Чисельний аналіз вільних коливань прямокутних пластин на основі різних підходів, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Новицький В. С. (2019)
Дем’яненко А. Г. - Динаміка пружних систем з рухомим інерційним навантаженням: механічні, математичні моделі, їх особливості та дослідження, Гурідова В. О., Клюшник Д. В. (2019)
Дихтярук Н. Н. - Контактные задачи для одной и двух предварительно напряжённых полос, усиленных бесконечным стрингером, Ярецкая Н. А. (2019)
Козлов В. І. - Чисельне моделювання нестаціонарних коливань шаруватих тіл обертання з в’язкопружного матеріалу, Зінчук Л. П., Шевченко О. Ю. (2019)
Левчук С. А. - Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини, Хмельницький A. A., Швидка С. П. (2019)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень у нелінійно-пружній ортотропній циліндричній оболонці з прямокутними отворами, Максимюк В. А., Чернишенко І. С., Корнієнко В. Ф. (2019)
Сулим Г. Т. - Нестаціонарне температурне поле в циліндрі з покриттям при змішаному нагріванні, Турчин І. М., Василько Г. В. (2019)
Хома Н. Г. - Нова постановка крайової 2π-періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку в асимптотичній теорії нелінійних коливань, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2019)
Чопоров С. В. - Матриця жорсткості "напівнескінченного" скінченного елемента для слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми, Манько Н. І.-В., Спиця О. Г., Гребенюк С. М. (2019)
Чопорова О. В. - Оптимізація згорткових нейронних мереж та їх ансамблів, Кривохата А. Г. (2019)
Шевченко В. О. - Активне гасіння коливань вала з лопатями поворотно-лопатевої гідротурбіни, Лимаренко Ю. О., Попівщий В. І. (2019)
Шпорта А. Г. - Урахування тертя та зчеплення в контактній задачі для криволінійного сектора, Кагадій Т. С. (2019)
Ярош А. О. - Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій, Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. (2019)
Galchenko A. - Block cipher modes in the deniable encryption, Choporov S. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Ботнер В. С. - Своєрідність хронотопу в прозі Г. Лупинос (2019)
Галич О. А. - Олесь Гончар і Запоріжжя: щоденникова рецепція (2019)
Дудніков М. О. - Варіанти використання історичного факту в сучасному зарубіжному романі, Мохначова О. В. (2019)
Костецька Л. О. - Художній простір Донбасу в циклі "Розкладання” Любові Якимчук (2019)
Кушнарьова М. Б. - Розмова автора з власним твором: приклади автокомунікації в італійській ренесансній літературі (2019)
Ласкава Ю. В. - Інтерпретація образу останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського в історичній поемі В.Северинюка "Україна козацька” (2019)
Ніколаєнко В. М. - Екзистенційний дискурс філософської лірики М. Брацило, Смирнов О. В. (2019)
Новодворчук О. В. - Опозиція образів-символів "вітер / ракета” як стилістичний прийом активізації ідейного змісту оповідання "Були вони смагляві й золотоокі” Рея Бредбері (2019)
Проценко О. А. - "Не грішми – римою-віршем за все плачу…” (природа поетичного світу В. Северинюка) (2019)
Слижук О. А. - Розвиток поезії для підлітків в Україні від давнини до кінця ХХ ст. (діахронний аспект) (2019)
Юферева О. В. - Clamor validus gandershemensis: рецепція творчості ґросвіти гандерсґеймської в сучасній медієвістиці (2019)
Білоусенко П. І. - Словотвірна структура іменників pluralia tantum у староукраїнській мові ХІV–ХVІІ ст., Бойко Л. П. (2019)
Гамали О. И. - Семантика сравнений в поэтике А. Тарковского, Каневская О. Б. (2019)
Жуйкова М. В. - До питання про виокремлення лексико-семантичних варіантів багатозначних дієслів (на матеріалі дієслова залишити) (2019)
Зубець Н. О. - Авторські алюзії у збірці Миколи Білокопитова "Вам таке й не снилося!” (2019)
Калужська Л. О. - Особливості англійськомовного перекладу фразеологічних одиниць в українських політичних текстах (2019)
Корнієнко С. І. - Старослов’янізми в українській мові: від семантики до стилю (2019)
Коца Р. О. - Семантико-стилістична диференціація основ много- і багато- (2019)
Марчук Л. М. - Тематичні групи діалектної фразеології поділля: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі збірки фразеологізмів села Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області), Рарицький О. А. (2019)
Микитів Г. В. - Модифікація архетипного символу "вогонь” у сучасному медіатексті (2019)
Міняйло Р. В. - Рибальська лексика і фразеологія як складник національної культури (2019)
Павлюк О. О. - Концепт fierté в романі Ромена Роллана "L'âme enchantée” (2019)
Царьова І. В. - Особливості функціонування сполучників у сучасному юридичному тексті (2019)
Рахно К. Ю. - Відгомін скіфського землеробського свята в легендах Нижньої Наддніпрянщини (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Філологічні науки” (2019)
Вихідні дані (2019)
Абизова Л. - Модернізація освітніх стратегій: перспективи, ризики, сподівання, Єщенко М. (2016)
Бацуровська І. - Експериментальна модель підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Бахмат Н. - Формування фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища (2016)
Баранецька Ю. - Стан сформованості культури дозвілля студентської молоді на сучасному етапі розбудови вітчизняної системи освіти (за результатами констатувального експерименту) (2016)
Вайнтрауб М. - Методологічні основи професійної підготовки студентів педагогічного університету зі спеціальності "Охорона праці" (2016)
Василенко Л. - Задоволеність студентів навчальною діяльністю як чинник успішності їхньої професійної підготовки (2016)
Горбатюк О. - Критерії визначення рівня педагогічної майстерності в умовах переходу на стандарти компетентнісної освіти (2016)
Горбенко О. - Наукові підходи щодо сутності феномена "компетентність" (2016)
Даюк Ж.. - Культурно-просвітницька діяльність викладачів Кременецького ліцею (ХІХ–поч. ХХ ст.) у регіоні та в Україні, Овсіюк Н. (2016)
Демченко О. - Сучасні тенденції реформування початкової освіти в США (2016)
Діденко І. - Освітянські з’їзди кінця 1905 – початку 1906 рр. як основний чинник прогресивних зрушень у реформуванні середньої школи в нашій країні (2016)
Дічек Н. - На зламі епох: українські психологи і впровадження особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти (кінець 1980-х – перша половина 1990-х рр.) (2016)
Земба Б. - Насилие между ровесниками в школе и его влияние на самочувствие учеников гимназии, Зайдель И. (2016)
Калаур С. - Потенціал інформаційних технологій у формуванні готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Ковальчук Г. - Виховна роль діяльності учнівських виробничих бригад у сільських загальноосвітніх школах України 50-60 рр. XX ст. (2016)
Ковальчук О. - Гуманістичні детермінанти та цінності соціальної роботи (2016)
Кужель М. - Формування нових підходів до занять із фізичної культури у вищих навчальних закладах (2016)
Кучинська І. - Перспективні орієнтири змісту виховного процесу у сучасній вищій школі (2016)
Лещук Г. - Організаційно-педагогічні особливості дистанційного навчання фахівців соціальної сфери (2016)
Максимова О. - Історико-педагогічний аспект виховання толерантної особистості (2016)
Мельник Н. - Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи (2016)
Моцик Р. - Європейський досвід використання дистанційного навчання в освіті та його ефективність, Моцик Л. (2016)
Музиченко С. - Семантичний аналіз поняття професійної самостійності вчителя (2016)
Олексюк Н. - Зміст соціального захисту особи в процесі її соціальної реабілітації (2016)
Онопрієнко О. - Дидактико-методичні підходи до реалізації контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів (2016)
Петришин Л. - Синергетичний підхід як необхідний складник процесу підготовки фахівців соціальної сфери до креативної діяльності (2016)
Поліщук В. - Інтелектуальна власність як категорія науково-освітянського простору сучасної України (2016)
Поліщук В. - Форми, методи та підходи до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Поліщук С. (2016)
Рибалко Л. - Застосування інноваційних підходів до навчання студентів загальній теорії здоров’я (2016)
Самойленко О. - Класифікації хмарних технологій у професійній освіті: педагогічний аспект (2016)
Слозанська Г. - Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах на основі застосування контекстного підходу (2016)
Сорока О. - Діагностика управлінської культури у майбутніх соціальних працівників (2016)
Черній Г. - Масові відкриті онлайн курси як сучасний засіб підготовки бакалаврів із туризму (2016)
Шандрук С. - Система педагогічної освіти у Сполучених Штатах Америки (2016)
Шевченко С. - Організація навчального процесу у школах національних меншин в умовах незалежної України (1991-1997 рр. ХХ ст.) (2016)
Юзик О. - Особливості використання мультимедійних засобів у процесі підготовки молодших спеціалістів до роботи в системі інклюзивної освіти (2016)
Янченко Т. - Психологічне вивчення дитини як результат еволюції ідей педології (60 – 70-ті роки ХХ ст.) (2016)
Анісімов М. - Застосування графічних редакторів у процесі вивчення навчального предмета "Креслення" (2016)
Гнатенко О. - Сюжетні задачі як засіб розвитку математичного мислення молодших школярів (2016)
Кир’ян Т. - Упровадження новітніх освітніх технологій у сучасній вищій медичній освіті України (2016)
Кобильник Т. - Методичні аспекти навчання однофакторного дисперсійного аналізу з використанням пакету R (2016)
Науменко С. - Модель міжнародних порівняльних моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти (2016)
Перетятько В. - Застосування диференційованих завдань на лабораторних заняттях з хімії як засіб дидактичної адаптації студентів-першокурсників, Ткачук О. (2016)
Аліксійчук О. - Культурологічні засади диригентсько-хорової діяльності заслуженого працівника культури України М. А. Олексійчука (2016)
Борисова Т. - Театр як засіб розвитку духовної сфери особистості (2016)
Бурчак І. - Етимологія розвитку спортивно-бального танцю (2016)
Воєвідко Л. - Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти (2016)
Вознюк О. - Методи вокального навчання в класі сольного співу (2016)
Демчик К. - Наступність у змісті та методах навчання образотворчого мистецтва між сучасним дошкільним навчальним закладом і початковою школою (2016)
Зайцева А. - Педагогічні умови формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2016)
Заходякин О. - Організація самостійної навчальної роботи студентів мистецьких вузів, Цюлюпа Н. (2016)
Каньоса Н. - Особливості розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва (2016)
Карташова Ж.. - Організація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на основі інтегративного підходу (2016)
Ковальський Р. - Розвиток професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів (2016)
Лабунець В. - Методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Лаврентьєва Н. - Творче мислення майбутнього вчителя музики в контексті змісту його професійної підготовки (2016)
Лань Сін Цзюнь - Моделювання процесу наступності фортепіанного навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України (2016)
Маринін І. - Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в контексті багатофункціональності професійної діяльності (2016)
Мозгальова Н. - Взаємодія педагогічних практик як змістова та процесуальна складова підготовки вчителів музичного мистецтва (2016)
Московчук Л. - Артистичні вміння молодших школярів: зміст, структура та система оцінювання на уроках музичного мистецтва (2016)
Палаженко О. - Технічні та художні компоненти виконавської майстерності музиканта-духовика (2016)
Пастушенко Л. - Технологічний концепт розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Прядко О. - Педагогічна спадщина Олександра Мишуги (2016)
Рева В. - Культура музыкального восприятия слушателя: принципы воспитания (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Інноваційний аспект творчо-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта (2016)
Урсу Н. - Домініканський храм Св. Михайла архангела у Кам’янці на Поділлі (2016)
Черкасов В. - Методика роботи з першокласниками над інтерпретацією творів музичного мистецтва (2016)
Чжоу Цянь - Особливості музично-естетичної діяльності у вихованні духовної культури студентів (2016)
Альмерот О. - Діагностичний апарат сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки (2016)
Бабюк С. - Фізична підготовка дітей старшого дошкільного віку під час занять із фізичного виховання (2016)
Бабюк Т. - Вплив вікових особливостей дітей на формування здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (2016)
Ватаманюк Г. - Організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книжкою в дошкільному навчальному закладі (2016)
Гнізділова О. - Порівняльна дошкільна педагогіка як інтердисциплінарна галузь наукового знання (2016)
Дичківська І. - Інноваційна діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті методології синергетичного підходу (2016)
Калініченко Л. - Внесок Г. Костюка у дослідження проблеми формування творчого мислення учнів початкової школи (1950-1960-ті роки) (2016)
Каньоса Н. - Роль учителя початкових класів у формуванні культури здоров’я молодших школярів (2016)
Коржук О. - Чуйна особистість вихователя дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2016)
Луценко І. - Роль дитячої книжки у вихованні людяності в дітей дошкільного віку (2016)
Манжелій Н. - Сутність та структурні компоненти екологічно безпечної поведінки дошкільників, Вашак О. (2016)
Новосельська Н. - Національно-патріотична спрямованість змісту букварів (середина 80-х – середина 90-х років ХХ століття) (2016)
Олійник О. - Сутність педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників у процесі театралізованих ігор (2016)
Семенов О. - Управлінські засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками в позашкільному навчальному закладі (2016)
Бабушко С. - Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі, Соловей Л. (2016)
Галицька М. - Критерії та рівні сформованості у майбутніх фахівців сфери туризму готовності до іншомовного спілкування (2016)
Гордійчук М. - Методика активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в контексті проблеми мовленнєвого розвитку (2016)
Гудима Н. - Технології увиразнення мовлення молодших школярів синонімами (2016)
Денисовець І. - Емоційно-експресивна та комічна природа мовної гри у творах сучасних українських дитячих письменників (2016)
Кужель О. - Психологічні особливості формування англомовної компетентності у читанні з використанням навчальної комп’ютерної програми (2016)
Мартіна О. - Система вправ як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом (2016)
Мєлєкєсцева Н. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення прикметника на уроках української мови в початкових класах (2016)
Наконечна Л. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою (2016)
Третяк Н. - Методика формування комунікативної компетенції учнів під час вивчення простого речення в початкових класах (2016)
Чепіль М. - Патріотизм як ціннісна орієнтація української молоді у творчому доробку Івана Франка (1856–1916) (2016)
Яцук О. - Лінгводидактичний аспект фоностилістичних засобів увиразнення картин природи в поезії для дітей (2016)
Барановська О. - Міжпредметна інтеграція як провідна тенденція в організації профільного навчання (2017)
Бахмат Н. - Професійно-педагогічна освіта: підготовка вчителів для нової української школи (2017)
Бондар Т. - Особливості фінансування інклюзивної освіти в Канаді (2017)
Браткова О. - Сутність та структура готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії (2017)
Власенко Н. - Професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури як процес якісних змін його особистісно-професійної сфери і педагогічної діяльності, Кириленко Г., Кириленко О. (2017)
Войтович О. - Методи формування емоційної культури майбутніх вихователів (2017)
Воліченко А. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності, Гогоць В. (2017)
Вонсович В. - Формування управлінської культури керівника сучасної школи (2017)
Горбатюк О. - Інтерактивні форми і методи формування професійної культури майбутнього вчителя (2017)
Городиська О. - Формування педагогічного мислення майбутнього вчителя (2017)
Грошовенко О. - Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх педагогів: контекст філософсько-концептуального аналізу (2017)
Демченко О. - Особливості підготовки американських учителів початкової школи: історичний досвід та сучасні тенденції, Ломакович В. (2017)
Дічек Н. - Актуальність ідей Ю.З. Гільбуха про ставлення до обдарованих дітей (2017)
Дроздова В. - Використання інтерактивних технологій з драматургійно-рольовим компонентом для розвитку професійних якостей викладача ВНЗ (2017)
Дудка Т. - Діалектичність освітнього процесу європейських університетів ХІХ століття (2017)
Дуткевич Т. - Формування професійного досвіду студентів у процесі вивчення дитячої психології (2017)
Єгоров Р. - Філософсько-психологічна основа педагогічних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи (1895 – 1939 рр.) (2017)
Єзерський В. - Динаміка підвищення в підлітків рівня інтересу до занять фізичними вправами у літньому оздоровчому таборі (2017)
Заїка Л. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності у контексті застосування технології імітаційного моделювання (2017)
Іноземцев А. - Роль самоосвіти в професійному зростанні майбутнього офіцера-вихователя, Іноземцев Т. (2017)
Каньоса Н. - Особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі (2017)
Ковальчук Г. - Формування педагогічної культури майбутніх фахівців з фізичного виховання в умовах навчання у ВНЗ (2017)
Ковальчук-Дорож І. - Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності, Ковальчук А. (2017)
Kрaуз A. - Наука сегодня, полупрограммирование в профобразовании современного человека, Палюх М. (2017)
Кучинська І. - Духовно-моральне виховання дітей і молоді: сучасні завдання й перспективи їх вирішення (2017)
Мажец Б. - Моніторинг та аналіз досягнень дітей на основі модифікацій дошкільних виховних програму Польщі (2017)
Момот О. - Траєкторія професійного зростання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Онишків З. - Педагогічна практика як засіб підготовки студентів до професійної діяльності (2017)
Остапов А. - Технологія формування управлінської компетенції сучасного фахівця з фізичної культури і спорту в умовах спеціалізованих вузів, Гордієнко О., Гордієнко Ю. (2017)
Потапчук Т. - Моральна відповідальність: основні складові поняття (2017)
Рибалко Л. - Організація процесу навчання студентів основ здоров’я та здорового способу життя на засадах компетентнісного підходу (2017)
Сімак К. - Педагогічні передумови розвитку академічної мобільності студентів у Канаді (2017)
Смирнова І. - Професійна підготовка вчителів технологій у зарубіжних країнах (2017)
Соколовський В. - Виховання патріотизму в учнів підліткового віку в процесі позакласної та позашкільної роботи (2017)
Столяренко О. - Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі мало комплектної школи (2017)
Тарасенко Н. - Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього середовища в ВНЗ (2017)
Хіля А. - Використання діагностичного потенціал у арт-терапевтичних технологій у соціальній роботі в Україні (2017)
Чепіль М. - Діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в умовах української держави (2017)
Червінська І. - Соціокультурний простір громадсько-активної школи Карпатського регіону (2017)
Шапаренко І. - Теоретико-методичні аспекти викладання дисципліни "Екологічна гігієна фізичної культури та спорту" в системі підготовки магістрів із спеціальності "Фізичне виховання" (2017)
Шевченко В. - Життя та діяльність польського дворянин а Фелікса Францовича Мовчановського (кінець ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Шевченко С. - Розвиток шкіл з польською мовою навчання в умовах незалежної України як відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти (1991–2010) (2017)
Шевчук Л. - Управлінсько-лідерські та підприємницькі здібності школярів: основні аспекти (2017)
Яцзюнь Ван - Комунікативна культура особистості на векторі розвитку "схід-захід" (2017)
Березкіна О. - Особистісний компонент змісту фізичної культури особистості підлітків, Кошельник Т. (2017)
Дяченко-Богун М. - Основні напрями модернізації підготовки майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2017)
Колток Л. - Особливості застосування оздоровчих технологій під час вивчення природознавства у початковій школі (2017)
Комарова О. - Система знань старшокласників із загальної біології та її якості (2017)
Лупало О. - Актуалізація емоційно-ціннісного ставлення студентів-медиків до здорового способу життя, Сосненко Є. (2017)
Моцик Р. - Використання Google-сервісів у професійній діяльності педагогічного працівника, Моцик Л. (2017)
Назаренко Т. - Методичні особливості навчання географії в школі (2017)
Науменко С. - Природничо-наукова компетентність як об’єкт моніторингу якості загальної середньої освіти (2017)
Олійник Н. - Формування пізнавальної активності старшокласників у процесі вивчення економіки (2017)
Павлюк Т. - Формування логіко-математичної компетенції дошкільників засобами народної математики (2017)
Перетятько В. - Засвоєння методики надання домашнього завдання майбутніми вчителями хімії, Ткачук О. (2017)
Концур В. В. - Слово про людину і вченого, Муратова О. В. (2008)
Вовк М. А. - Проблема равенства мужчин и женщин в деятельности Международной организации труда (2008)
Гулечко Т. М. - Аспекти організаційної діяльності профспілок із питань інформаційного забезпечення управління закладами позашкільної освіти (2008)
Докашенко В. М. - Одержавлення профспілок у колі статутних повноважень (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2008)
Захарова Л. М. - Профспілки України у сфері позаекономічного стимулювання праці (1956 - 1964 рр.), Концур В. В. (2008)
Євсеєнко С. А. - Виникнення й діяльність профспілок серед промислового робітництва Донбасу в 1900 - 1907 роках (2008)
Євсюкова Н. В. - Обумовленість процесу політизації українських профспілок: соціально-економічний аспект (1991 - 2000 рр.) (2008)
Єпішева А. О. - Профспілки й охорона праці в історичному вимірі "відлиги” (2008)
Коваленко Г. В. - Кадровое обеспечение деятельности профсоюзов в условиях трансформации общественных, экономических и социальных отношений в Украине. Проблемы и пути решения (2008)
Коваль Л. Є. - Роль профспілок у маркетинговому управлінні навчальними закладами (2008)
Концур В. В. - Ідеологічна функція українських профспілок у добу "відлиги”: методологія проблеми (2008)
Корольова О. Ю. - Кадрова політика профспілок на кінцевому етапі тоталітаризму (1975 - 1985) (2008)
Коротун О. В. - Виборча система профспілок у світлі повоєнних тоталітарних відносин (1946 - 1950 рр.) (2008)
Навка І. О. - Інтереси національних меншин крізь призму діяльності неурядових організацій (на прикладі профспілок, партій та національно-культурних товариств), Комар Я. В. (2008)
Нейко О. В. - Вопросы подготовки профсоюзных работников и профсоюзных активистов к информационно-разъяснительной работе в трудовых коллективах Донецкой области в первом десятилетии XXI столетия (2008)
Постернак О. О. - Південноросійська буржуазія і профспілкове питання під час революції 1905 - 1907 рр (2008)
Самойленко Є. М. - Гендерна політика як важлива складова діяльності профспілок про посилення свого впливу на суспільно-політичне життя і формування в Україні громадянського суспільства (2008)
Тупиця О. Л. - Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі (2008)
Шелиханов Е. В. - Профсоюзное образование: вызовы современности и перспективы развития (2008)
Шемяков О. Д. - Дієздатність профспілок як фактор впливудосягнення тривалої стабільності суспільно-політичної системи незалежної України (2008)
Грідіна І. М. - Духовні цінності українського народу в роки Другої світової війни: до методології дослідження (2008)
Касперович П. М. - Євреї Донеччини у дзеркалі періодичної преси регіону (1991 - 2008 роки) (2008)
Лук’яненко В. П. - Аграрне питання в українських губерніях Росії на початку XX ст. Погляд дореволюційних науковців (2008)
Разумна Н. М. - Досвід земських органів самоврядування з розвитку охорони здоров’я в Україні в к. ХІХ – на поч. ХХ ст. Історіографія проблеми (2008)
Стяжкіна О.В. - Становлення органів Донецької обласної прокуратури (1919 - 1925 рр.) (2008)
Темірова Н. Р. - Технологічний рівень поміщицьких господарств українських губерній Росії доби капіталізму (2008)
Шевченко Т. Б. - Культура України в умовах нової соціальної реальності (2008)
Абакелія Ю. І. - Історичні традиції розвитку україно-болгарських культурних зв’язків до ХХ ст (2008)
Віднянський С. В. - Міжнародні аспекти ядерного роззброєння України та вразливість гарантій її національної безпеки (2008)
Володіна М. О. - НАТО в системі трансатлантичної безпеки США (90-і роки ХХ ст.) (2008)
Докашенко Г. П. - Політичні сили повоєнної Болгарії про стратегію розвитку освітянської сфери (2008)
Каракуц А. М. - Фактор НАТО в процесі об’єднання Німеччини (1989 - 1990 рр.) (2008)
Крапивин А. В. - Трансформация политического режима в Болгарии (конец 80-х – 90-е годы ХХ в.) (2008)
Разумный В. В. - Социально-экономические предпосылки деятельности террористических организаций в арабских странах в 1968 - 1998 гг (2008)
Руда В. В. - Розвиток інтеграційної співпраці західноєвропейських країн під час конфліктів у колишній Югославії (2008)
Тодоров І. Я. - Європейська та євроатлантична інтеграція України: методологічний вимір (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2018)
Новікова А. М. - Фінансування громадських послуг з перевезення пасажирів – рівняння на європейський рівень якості, Ященко Т. М., Ковальчук Н. М., Леонов М. А. (2018)
Агеєв В. Б. - Застосування математичного моделювання SafeFITS у системі управління безпекою дорожнього руху, Горпинюк А. В., Хабутдінов А. Р., Коськовецький В. М. (2018)
Форнальчик Є. Ю. - Рівень насичення автомобільною технікою обласних і міських поселень та кількість ДТП, Гілевич В. В. (2018)
Бойків М. В. - Аналіз досліджень якості обслуговування велосипедного руху, Житенко О. В., Мацех Р. З. (2018)
Шкуротяний Ю. В. - Добровільна сертифікація частин та обладнання КТЗ, Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В. (2018)
Вирожемський В. К. - Вплив технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом, Кіщинський С. В., Копинець І. В., Соколова О. Б., Гудима І. В., Юнак А. Л. (2018)
Боднар Л. П. - Критерії формування планів обстежень мостів, Коваль П. М., Степанов С. М. (2018)
Вирожемський В. К. - Визначення оптимального варіанту ширини смуги руху на автомобільних дорогах, Нагребельна Л. П. (2018)
Нагребельна Л. П. - Підняті пішохідні переходи, як засіб забезпечення безпеки пішоходів, Беленчук О. В., Кононенко А. О. (2018)
Афонін М. О. - Зміна функціонального стану водія при перевезенні небезпечного наливного вантажу за різної складності дорожніх умов, Постранський Т. М., Семків Д. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Назаренко Я. Я. - Пріоритетні напрями розвитку міського пасажирського транспорту в умовах трансформації соціально-економічного розвитку суспільства (2018)
Омельницький О. - Який транспорт зможе стати альтернативою метрополітену в Україні та швидко витіснити "маршрутки" з наших міст (2018)
Федоров В. В. - Вдосконалений глушник шуму бронеавтомобіля з врахуванням ефекту Доплера, Яновський В. В., Кондратенко В. М. (2018)
Хабутдінов А. Р. - Ергатичні основи комплексного підвищення безпеки та енергоефективності автотранспортних операцій (2018)
Копаниця І. В. - Підтвердження професійної компетентності як один із засобів зниження аварійності на автомобільних дорогах України, Дихтун А. В. (2018)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: пальне чи паливо?, Пономарьва Ю. О. (2018)
Бондар Т. В. - Методика оцінювання безпеки нерегульованих пішохідних переходів за бальною системою, Єфименко Р. В., Петрашенко О. П., Теплюк Є. Ф. (2018)
Золотарьов В. А. - Какие дороги строить: жесткие или нежесткие? (2018)
Литвиненко А. С. - До питання визначення розрахункових значень показників деформативності і міцності зв’язних ґрунтів при розрахунках дорожніх одягів автомобільних доріг (2018)
Коваль П. М. - Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Титул, зміст (2018)
Редзюк А. М. - Щодо стратегії підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом, Клименко О. А. (2018)
Ковальов С. О. - Розроблення електронної системи управління газовими ДВЗ із примусовим запалюванням, переобладнаними на базі дизелів для роботи на зрідженому нафтовому газі (2018)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: спалини, Пономарьова Ю. О. (2018)
Нагайчук В. М. - Особливості гарячого ресайклінгу на дорозі зі зміною гранулометричного складу асфальтобетонної суміші, Ілляш С. І., Терещенко Т. А. (2018)
Nagaychuk V. M. - Experience on implementation of hot in-place recycling of asphalt concrete in Ukraine, Illiash S. I., Tereshchenko T. A. (2018)
Каредін В. С. - Кредо на службі у дорожників, Павленко Н. В. (2018)
Титул, зміст (2019)
Клименко О. А. - Аналіз результатів досліджень викидів забруднювальних речовин легковими автомобілями, що були в користуванні, та імпортовані в Україну з США, Устименко В. С., Колобов К. С., Ричок С. О., Гора М. Д., Науменко Н. О. (2019)
Баранов Г. Л. - Формування концепції інформаційної технології управління міської інтелектуальної транспортної системи, Мнацаканян М. С., Данилова Т. Г. (2019)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: "гальмовий чи гальмівний", Пономарьова Ю. О. (2019)
Федоров В. В. - Вдосконалений глушник шуму бронеавтомобіля КрАЗ "ФІОНА", Яновський В. В., Ковальчук Д. М. (2019)
Попелиш Д. М. - До стійкості автоцистерни у гальмівному режимі, Селюк Ю. М., Томчук С. М. (2019)
Коваль П. М. - Вплив складу бетону на корозійний стан сталевої арматури та довговічність залізобетонних конструкцій, Зеленовський В. А. (2019)
Боднар Л. П. - Про посібник до Національного стандарту щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів, Редченко В. П. (2019)
Александров С. Н. - Опыт борьбы с угольной пылью на шахте имени Дзержинского, ГП "Дзержинскуголь", Берчак Ю. И. (2013)
Аль-Джерди Орва - Управление процессом гидравлического воздействия на угольный пласт с применением специализированного автоматического устройства (2013)
Антипов И. В. - Инструментальные наблюдения конвергенции вмещающих пород и смещения краевой части угольного пласта в очистном забое шахты "Трудовская", Савенко А. В., Стаднюк Е. Д., Жуковцов И. В., Козырь С. В. (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка влияния изменения натяжения конвейерной ленты на параметры процесса виброочистки (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины неотделенного в результате виброочистки слоя горной массы на конвейерной ленте (2013)
Бабиюк Г. В. - Распорно-податливая крепь с регулируемыми параметрами, Леонов А. А., Пунтус В. Ф. (2013)
Біла Н. С. - Основні визначення, нормативна база і актуальність проблеми електробезпеки (2013)
Білашенко О. Г. - До питання використання геофізичних методів для вирішення геоекологічних завдань (2013)
Борщевский С. В. - К вопросу исследования основных причин нарушений крепи вертикальных стволов Донбасса, Прокопов А. Ю., Формос В. Ф., Глебко В. В. (2013)
Chmurko M. - Work analysis of frictional joint with the resistance wedge (2013)
Brodny J. - Determining the working characteristic of a friction joint applied in mining yielding support (2013)
Васильковский В. А. - Пикнометрические исследования каменных углей шахт Донбасса: поиск закрытой пористости и зависимости плотности от степени измельчения угля (2013)
Волошина Н. И. - Пути повышения эффективности щитовой выемки, Череповский П. В. (2013)
Гулько С. Е. - Анализ состава и состояния гидротехнических сооружений угольных шахт, Гомаль И. И. (2013)
Деменков П. А. - Геомеханическое обоснование разных схем строительства многофункционального подземного комплекса с пересадочным узлом метрополитена, Карасев М. А. (2013)
Деменков П. А. - Геомеханический прогноз напряженно-деформированного состояния обделок взаимовлияющих перегонных тоннелей (2013)
Касьян Н. - Лабораторные исследования способа закрепления анкера методом статического вдавливания, Дрипан П. С., Андрейко В. А. (2013)
Ефремов И. А. - Охрана окружающей среды и энергообеспечение промышленных горнодобывающих регионов путем создания теплоэнергетических комплексов (2013)
Зуєвська Н. В. - Аварійні явища на міських об’єктах в умовах лесових просадних грунтів в присутності температурного чинника (2013)
Костюк И. С. - Прогнозирование направлений научных исследований по разработке индивидуальных информационных систем для обеспечения безопасности труда шахтеров, Казуб Б. Н. (2013)
Калініченко О. В. - Особливості механізму оптимізації управління страховими ризиками на гірничовидобувних підприємствах (2013)
Калякин С. А. - Пожаровзрывоопасность угля и пылегазовых смесей в шахтах (2013)
Калякин С. А. - Условия разрушения горных пород и строительных конструкций накладными зарядами ВВ в режиме гидровзрывания, Шевцов Н. Р., Стрильчук Р. А., Сирачев И. Ж. (2013)
Калякин С. А. - Управление разрушающим действием взрыва удлиненного шпурового заряда взрывчатого вещества, Шкуматов А. Н., Лабинский К. Н. (2013)
Каменец В. И. - Совершенствование проведения и поддержания выработок уклонного поля шахты "Октябрьский рудник", Татаренко Н. Н. (2013)
Клочко И. И. - Обоснование и расчет предельного пролета породного слоя над выработанным пространством, Лобков Н. И. (2013)
Кольчик Е. И. - Влияние труднообрушаемой основной кровли угольных пластов на метановыделение в выемочные выработки, Волошина Н. И., Кольчик А. Е. (2013)
Копылов А. Б. - Геомеханическое обоснование особенностей поддержания горных выработок в слабых глинистых породах, Харламов А. Е. (2013)
Литвинский Г. Г. - Учет формы образца при испытаниях бразильским методом, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Литвинский Г. Г. - Оптимальный прокатный профиль для рамной крепи, Фесенко Э. В. (2013)
Манидина Е. А. - К вопросу снижения аэродинамического шума на промышленных предприятиях, Белоконь К. В., Румянцев В. Р., Матухно Е. В. (2013)
Кратт О. А. - Побудова цифрової моделі проекту вуглевидобутку для кількісного дослідження його ризиків, Мерзлікін А. В., Назимко В. В. (2013)
Негрей С. Г. - Поддержание выемочных выработок для обеспечения их эксплуатационного и безаварийного состояния, Негрей Т. А., Курдюмов Д. Н. (2013)
Петренко Ю. А. - Новые способы повышения устойчивости выработок, закрепленных податливой крепью, Новиков А. О., Резник А. В., Шестопалов И. Н., Петришин Р. И. (2013)
Приходько С. Ю. - Возможности применения современных технологий в экологии, Курапов С. А. (2013)
Приходько С. Ю. - Системный метод оценки устойчивого функционирования природно-промышленных систем, Поляков П. И., Грищенков Н. Н. (2013)
Прокопенко Е. В. - Создание динамической модели для рационального размещения пород в отвале (2013)
Резник А. В. - Анализ состояния горных выработок глубоких шахт Донбасса (2013)
Рябич О. М. - Реформування вугільної галузі і створення вільного біржового ринку вугілля (2013)
Самойлов В. Л. - Разработка мероприятий по повышению добычи угля из очистного забоя пласта k6н шахты имени В.И. Ленина ГП "Макеевуголь", Подкопаев С. В., Рубан Я. И. (2013)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования изменения скорости гидратации и фазового состояния саморасширяющихся смесей при воздействии электрического поля (2013)
Стариков Г. П. - Перспективы отработки выбросоопасных угольных пластов на больших глубинах, Худолей О. Г., Навка Е. А., Пилюгин Д. В. (2013)
Ступнік М. І. - Організаційно-методичні положення розробки ефективних схем розкриття родовищ на шахтах Кривбасу концентраційними горизонтами (2013)
Тарабаева И. В. - Автоматизация проектирования технологических схем сушки обогащенного угля (2013)
Терещук Р. Н. - Шахтные исследования поведения приконтурного массива наклонных горных выработок, закрепленных рамно-анкерной крепью (2013)
Фролов О. О. - Обґрунтування раціональних відстаней між циліндричними зарядами при їх підриванні в скельному масиві гірських порід (2013)
Шубин А. А. - Оценка состояния торкретбетонных конструкций с фибронаполнителем (2013)
Гуревич Р. С. - Професійна спрямованість вивчення загальноосвітніх дисциплін у профільній школі (2012)
Горбатюк Р. М. - Проектування педагогічної системи підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Гордієнко М. Г. - Феномен відкритої освіти як наслідок інформатизації суспільства (2012)
Зубченко О. С. - Iнформацiйно-комyнiкацiйні тexнологiї у пeдагогiчнiй тeорiї та практицi Вeликобританiї (2012)
Макаренко О. А. - Комп’ютерна етика як складова професійної етики педагога (2012)
Маладика Л. В. - Практичний аспект організації самостійної роботи в умовах реалізації основних вимог Болонського процесу (2012)
Поліщук Н. М. - Здоров'язбігаюча компетентність особистості: сутність, структура (2012)
Толок І. В. - Методика проведення експериментального дослідження формування психолого-педагогічної компетентності військових фахівців оперативно-тактичного рівня підготовки (2012)
Требенко Д. Я. - Порівняльний аналіз змісту курсів вищої алгебри різних університетів світу (2012)
Шевчук С. В. - Дистанційне навчання в системі нових педагогічних технологій (2012)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Становлення слова у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2012)
Білянін Г. І. - Формування комунікативної компетентності здібних до педагогічної діяльності учнів (2012)
Бобовська Х. Ю. - Методика навчання учнів старших класів технології оздоблення виробів художнього розпису тканини у гуртковій роботі, Бобовська М. Ю., Бобовська З. В. (2012)
Бутурлим Т. І. - Технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2012)
Гончарова І. В. - Використання методичних прийомів під час проектування початку та кінця уроку математики (2012)
Грицик Т. А. - Розвиваємо творче мислення учнів на уроках математики (2012)
Данильчук О. М. - Сучасні інформаційні технології в навчанні та розвитку обдарованих дітей з математики, Сердюк І. В. (2012)
Дідик Л. В. - Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу "Total Physical Response" на уроках англійської мови в загальноосвітній школі (2012)
Жук І. В. - Фахова компетентність вчителя математики під час виконання наближених обчислень (2012)
Казьмірчук Н. С. - Трудове навчання у контексті гуманітарно-освітнього процесу (2012)
Лов’янова І. В. - Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі математичної освіти старшокласників (2012)
Матохнюк Л. О. - Деякі аспекти вдосконалення пізнавальної активності учнів і студентів у процесі викладання точних наук, Боровик Г. Д. (2012)
Москаленко О. А. - Підготовка вчителя математики: організаційно-процесуальний компонент, Москаленко Ю. Д., Марченко В. О. (2012)
Романишин Р. Я. - Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів у нових програмах і підручниках з математики (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді (2012)
Салтановська Н. І. - Прийоми усних обчислень як засіб розвитку особистості учня основної школи, Моспанок В. О. (2012)
Шаповалова Н. В. - Сучасні підходи до навчання еліптичної геометрії, панченко Л. Л. (2012)
Дьоміна О. В. - Самооцінка мотиваційних станів учнів професійного ліцею-шлях до ефективного уроку (2012)
Лозинська Л. І. - Методологічні засади професійно-технічної підготовки дизайнерів одягу (2012)
Луговська Е. М. - Компетентнісний підхід до формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків сільського господарства в процесі професійної підготовки (2012)
Слатвінська О. А. - Використання "кейс"-методу як засобу для формування дидактичних комплексів у професійно-технічній освіті (2012)
Собко Я. М. - Педагогічні умови організації спільної діяльності викладача та учнів ПТНЗ у процесі ігрового проектування (2012)
Якимович Т. Д. - Особливості методів формування умінь у процесі професійно-практичної підготовки (2012)
Кристопчук Т. Є. - Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти, Люльчик В. О. (2012)
Лутковська С. М. - Проблеми екології й становлення екологічної освіти в аграрних коледжах України (2012)
Токарчук О. М. - Педагогічні умови формування математичної компетентності фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін (2012)
Шевчук Н. І. - Пріоритети превентивності в організації виховного процесу в навчальному закладі (з досвіду роботи) (2012)
Авраменко О. Б. - Науково-методологічні основи формування технічних знань (2012)
Акуленко І. А. - Методична аналітико-синтетична діяльність майбутнього вчителя математики профільної школи (2012)
Алімасова Д. П. - Теоретичні аспекти інформатичної компетентності в процесі підготовки майбутніх менеджерів готельного та туристичного підприємств (2012)
Антонюк Л. В. - Дослідження готовності майбутніх вчителів математики до навчально-дослідницької діяльності, Зарудня Т. О. (2012)
Благодир Л. А. - Превентивна культура вчителя математики: знання та уміння (2012)
Блажко О. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки студентів до профільного навчання хімії (2012)
Босовський М. В. - Методика вивчення теореми про границю проміжної послідовності та монотонних послідовностей, Бочко О. П. (2012)
Бойчук В. М. - Підготовка майбутнього вчителя технологій у вищому педагогічному навчальному закладі, Зброжек І. С. (2012)
Боблієнко О. П. - Педагогічні умови формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Браніцька Т. Р. - Вивчення поняття "конфлікт" у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2012)
Bryga T. R. - The concept of educational management (2012)
Бубнова М. Ю. - Особливості створення електронних курсів з математичних дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle (2012)
Бузінська Я. М. - Проблема підготовки та перепідготовки вчителів початкової школи (2012)
Вассалатій Ю. В. - Умови впровадження спецкурсу з організації самостійної роботи у профільній школі для майбутніх вчителів математики (2012)
Гаєвець Я. С. - Підготовка майбутніх учителів до навчання математики молодших школярів (2012)
Гнатюк Н. Є. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю та шляхи їх розв’язання (2012)
Головченко О. В. - Лекція - як засіб формування компетентності майбутніх лікарів у контексті інтеграції медичної освіти до європейського інформаційного простору, Кравчук М. Г. (2012)
Гомонюк О. М. - Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів з позицій компетентнісного підходу (2012)
Гуменюк С. В. - Гуманізація і демократизація фізичного виховання на основі особистісно орієнтовного підходу (2012)
Гусак Л. П. - Організація самостійної діяльності студентів у процесі актуалізації знань і вмінь з вищої математики (2012)
Гусєва В. О. - Проблеми готовності вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання між початковою та середньою ланками шкільної освіти (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Денькович І. В. - Управління якістю освіти у ВНЗ (2012)
Джулай Л. - До питання алгоритму дидактичної обробки навчального матеріалу (2012)
Єнигін Д. В. - Інтегральний аналіз феномену "проективне вміння" (в аспекті формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов) (2012)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних технологій під час математичної обробки результатів експерименту в процесі підготовки магістрів технологічної освіти (2012)
Ільчук В. В. - Роль бібліотеки в професійному становленні сучасного студента (2012)
Кабак В. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання технології "Веб-квест" у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Карпушина М. Г. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні вмінь розв’язувати проблемні ситуації майбутніми офіцерами-прикордонниками (2012)
Кобися В. М. - Педагогічні аспекти використання систем онлайнового офісу у навчальному процесі (2012)
Коношевський Л. Л. - Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Ноношевський О. Л. (2012)
Кондратюк В. Д. - Розвиток творчої особистості учнів на уроках "Технологій" засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Креденець Н. Д. - Сучасні інформаційні технології як основа компетентнісно-орієнтованого формування професіоналізму спеціалістів у процесі їхньої освітньої підготовки (2012)
Кучер З. С. - Формування професійно-технологічної компетентності студентів засобами інформаційних технологій (2012)
Кучер С. Л. - Проектування дизайнерських компетенцій майбутнього вчителя технології в умовах кредитно-модульної системи навчання (2012)
Кушнір В. С. - Інформаційні ресурсні джерела як засіб формування іншомовної компетенції майбутніх лікарів під час самостійної роботи (2012)
Ленчук І. Г. - Психолого-педагогічні основи реалізації ідей і методів конструктивізму в евклідовій геометрії (2012)
Максимчук І. А. - Провідні компоненти змісту діяльності вчителя фізичної культури у контексті розвитку педагогічної майстерності (2012)
Мартинова Н. С. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів туризму як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матяш О. І. - Актуальні проблеми формування методичних компетенцій майбутніх учителів математики (2012)
Михайленко Л. Ф. - Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики, Коношевський О. Л. (2012)
Міхо О. І. - Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму (2012)
Моштук В. В. - Місце інформаційних технологій у проектно-технологічній діяльності майбутнього вчителя технологій і креслення (2012)
Наконечна Л. Й. - Використання інтерактивних технологій навчання для формування професійної компетентності майбутніх учителів математики (2012)
Нелін Є. П. - Підвищення якості фахової підготовки вчителя математики засобами педагогічного тестування, Сушко Ю. С. (2012)
Панасюк Н. Л. - Організація експериментальної перевірки моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Петруняк Н. Є. - Тенденції розвитку гендерної педагогіки (2012)
Половенко Л. П. - Дослідження чинників забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики (2012)
Полудьонна Н. С. - Рейтингова оцінка як елемент системи діагностики якості результату навчальної діяльності курсантів (студентів, слухачів) у вищому юридичному навчальному закладі (2012)
Протас О. Л. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного самовизначення старшокласників засобами впровадження інноваційних технологій (2012)
Прус А. В. - Формування методичних компетентностей вчителя на заняттях із методики навчання математики (2012)
Радченко С. П. - До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін (2012)
Савюк Л. А. - Проектирование дистанционных курсов студентов инженерного уровня подготовки (2012)
Самохіна Н. М. - Новий погляд на проблему готовності майбутніх учителів музики до музично-просвітительської діяльності (2012)
Свірщук Н. С. - Теоретична готовність майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2012)
Сиверин Ю. В. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців сфери зв'язку: теоретичний аспект (2012)
Синчишина О. А. - Соціально-педагогічні аспекти супроводу навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Слободиська О. А. - Mультимедійна презентації як форма самостійної науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Соціологія" (2012)
Спринчук Н. О. - Інтеграція медіаосвіти вчителів початкових класів у систему післядипломної освіти (2012)
Сторчова Т. В. - Методика презентації граматичного матеріалу часів системи перфекта латинської мови студентам-германістам (2012)
Стечкевич О. О. - Особливості реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ (2012)
Тягай І. М. - Активні методи навчання математичних дисциплін у вищій школі (2012)
Федорина Т. П. - Сутність техніко-конструкторської підготовки студентів в сучасних умовах (2012)
Фурман О. А. - Шляхи та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2012)
Цвілик С. Д. - Системний підхід у дослідженні наступності професійної підготовки вчителя технологій, Гаркушевський В. С. (2012)
Шевчук Л. О. - Іншомовна підготовка фахівців технічного профілю в умовах Болонського процесу (2012)
Цюприк А. Я. - Проблема самостійної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу (2012)
Якимович О. Н. - Результати дослідження формування соціально-економічних знань майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Яровенко А. Г. - Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм (2012)
Сорока О. В. - Вдосконалення процесу адаптації молодших школярів до навчання у середній загальноосвітній школі за допомогою методів арт-терапії (2012)
Сметанюк Л. В. - Підтримка використання регулярних виразів в комп’ютерних системах тестування (2012)
Требик О. С. - Новітні інформаційні технології в курсі "Алгебра і початки аналізу" (2012)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу розвитку інтелектуальної культури студентів-економістів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В., Бондар М. В. (2012)
Деркач О. О. - Концептуальні засади педагогіки життєтворчості та їх реалізація в умовах оновлення системи вищої професійно-педагогічної освіти (2012)
Драч І. І. - Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога (2012)
Дубовик О. В. - Пріоритети реформування професійної освіти США (2012)
Жорова І. Я. - інновації в системі післядипломної освіти Eкраїни (30-40-і рр. XX століття) (2012)
Захарчук М. Є. - Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2012)
Кохановська О. В. - Трансформація основних елементів дидактичної системи у використанні дистанційних технологій (2012)
Макєєв С. Ю. - Аналіз досвіду впровадження ікт у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів у країнах Європи та США (2012)
П’ятак М. М. - Можливості соціальних сервісів Google у контексті інформатизації освіти (2012)
Петришин О. Л. - Організація науково-дослідної роботи студентів екологічного профілю в університетах США (2012)
Плахотнюк Г. М. - Галузева термінологія - засіб формування іншомовної професійної комунікативної компетенції (2012)
Поддубей О. В. - Стан розвитку відкритої освіти у зарубіжних країнах: італійський досвід (2012)
Попко І. А. - Передумови виникнення дистанційного навчання у франкомовній Канаді (2012)
Скрипник А. В. - Патронатне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США (2012)
Федоренко С. В. - Креативність особистості у контексті сучасної освіти для сталого розвитку (2012)
Гуревич Р. С. - Моніторинг навчальних досягнень учнів в умовах профільного навчання (2012)
Байкачова К. В. - Сучасний стан і проблеми економічної освіти молодших школярів (2012)
Баранецька Ю. М. - Проблема виховання дітей та молоді в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки: філософсько-культурологічний аспект (2012)
Бордакова О. М. - Основні форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в Україні та Польщі (2012)
Гавриліна О. В. - Психолого-дидактичні та методичні основи дослідницької діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення елементів інтегрального числення (2012)
Гаркуша С. В. - Моніторинг розподілу учнів загальноосвітніх навчальних закладів на групи здоров’я (2012)
Григорович А. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій У системі роботи з обдарованою молоддю в Дрогобицькому педагогічному ліцеї, Заяць О. В., Хлопик Р. М. (2012)
Дмитренко Л. И. - Подготовка студента к работе над формированием музыкального мышления младших школьников (2012)
Ємельова А. П. - Внесок предводителя дворянства Е. К. Бродського в розвиток трудового навчання в Катеринославській губернії (2012)
Іванова О. І. - Педагогічна підтримка проектування самозмін молодших підлітків (2012)
Комарівській В. Д. - Створення динамічних об’ємних рисунків до задач з стереометрії використовуючи геометричне середовище Geogebra (2012)
Косовець О. П. - Метод асоціацій у викладанні інформатики слухачам з особливими потребами (2012)
Матвієнко В. Г. - Елективні курси як важлива складова допрофільної економічної освіти (2012)
Мельник Г. М. - Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках трудового навчання (2012)
Мішак В. М. - Вплив корелятивної дидактики на форми та методи викладання релігії в австрійських школах (2012)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток пізнавальної активності школярів в умовах сценічно-ігрової діяльності (2012)
Палій А. А. - Когнітивно-стильовий підхід до діагностики і психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2012)
Чумак Л. В. - Деякі аспекти деонтологічного виховання учнів старших класів (2012)
Василина С. І. - Розвиток критичного мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів у вивченні правознавчих дисциплін (2012)
Вдович С. М. - Стан використання сучасних освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у ПТНЗ (2012)
Височина Т. М. - Особливості формування системи підготовки кваліфікованих робітників у ар крим у 20-40 роки ХХ століття (2012)
Дегтярьова Г. С. - Організація педагогічної взаємодії в процесі професійної підготовки фахівця в ПТНЗ (2012)
Мацейко О. В. - Теоретичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-технічній освіті (2012)
Палка О. В. - Смартфон як засіб активізації навчання на заняттях з іноземної мови у ПТНЗ (2012)
Сліпчишин Л. В. - Моделювання організації творчої діяльності учнів у рамках комплексу "ПТНЗ – будинок техніки – мала робітнича академія" (2012)
Кордонська А. В. - Ефективність використання інноваційних комп’ютерних технологій на заняттях української словесності (2012)
Лебеденко Ю. М. - Роль інтерактивних методів навчання у формуванні творчої особистості педагога, Лебеденко І. С. (2012)
Лутковська С. М. - Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм (2012)
Очкань Г. О. - Творчі завдання як засіб соціокультурної лінії на заняттях української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Попова О. О. - Системий підхід до вирішення проблеми девіантної поведінки студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, Гринчук О. Д. (2012)
Цирульник С. М. - Нові підходи до виконання лабораторних робіт з дисципліни "підсилювальні пристрої", Метелиця А. О., Ткачук В. М. (2012)
Антонюк Л. В. - Проектування методики формування готовності майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Атаманська К. І. - Модульне навчання в процесі формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога (2012)
Беженарь Ю. П. - Использование компьютерно-графического моделирования в художественно-графической подготовке учащихся, Бойчук В. Н. (2012)
Браніцька Т. Р. - Особливості попередження конфліктних ситуацій у студентському колективі (2012)
Буга О. І. - Роль і місце педагогічних технологій у економічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2012)
Волошина Т. А. - Развитие творческих способностей студента (2012)
Гаврілова Л. Г. - Використання музичних мультимедійних програм, електронних шкіл і тренажерів з метою формування інформаційної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Гапонова В. М. - Методика використання засобів інтерактивних технологій на заняттях гуманітарного циклу з метою підвищення готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності, Кирилюк В. В. (2012)
Головченко О. В. - Практичне заняття з медичної паразитології як засіб формування компетентності майбутніх лікарів, Кравчук М. Г., Груша М. М., Панчук О. В. (2012)
Гомонюк О. М. - Розкриття сутності поняття "соціально-педагогічна діяльність" у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників (2012)
Горбатюк Р. М. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності (2012)
Деркач Ю. Я. - Проблема естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у вивченні гуманітарних дисциплін (2012)
Довгаль О. П. - Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в процесі вивчення математичного аналізу в педагогічних університетах (2012)
Долгош К. І. - Використання презентацій POWER POINT у процесі вивчення іноземної мови спеціальності (2012)
Дягілєва Л. Д. - Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології (2012)
Кадемія М. Ю. - Інформаційно-комунікаційна компетентність магістрів –педагогів, Савчук І. В. (2012)
Кірей К. О. - Діяльнісний підхід у процесі теоретичної підготовки майбутніх менеджерів (2012)
Ковалькова Т. О. - Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Ковтонюк М. М. - Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання (2012)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Роль гуманітарної підготовки у становленні професійних якостей майбутніх медиків (2012)
Копитков Д. М. - Моделювання успішності навчання майбутніх фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті як основа формування їхньої професійної компетентності (2012)
Кравчук О. М. - Формування у студентів готовності до розвитку свого творчого потенціалу в процесі самоосвітньої діяльності, Кравчук М. А. (2012)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у реаліях і перспективах інформаційного суспільства (2012)
Крецька Ю. А. - Формування професійної мотивації майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Кулеша Н. П. - Психологічні особливості адаптації студентів i курсу навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Лазебна О. М. - Формування професійної компетентності у процесі навчання спеціальним дисциплінам майбутніх фахівців екологічного профілю, Шевченко В. Г. (2012)
Максимович О. М. - Ціннісні орієнтири сучасної системи економічного виховання як вихідна ланка становлення життєвої позиції особистості, Стефанків О. М. (2012)
Максимчук Б. А. - Рівні підготовленості майбутніх учителів у процесі формування валеологічної компетентності (2012)
Матвійчук Л. А. - Інноваційні аспекти формування професійних знань майбутніх фахівців інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах (2012)
Мовчан В. О. - Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів, Ілюк Н. А. (2012)
Павлова Н. С. - Спеціальні курси з інформатики на педагогічному факультеті, Гнедко Н. М. (2012)
Петрицин І. О. - Використання навчальних мультимедійних відеофільмів у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Петрицин О. І. - Мультимедійні навчальні технології як засіб формування професійних знань і вмінь майбутнього вчителя (2012)
Попадич О. О. - Цілі та зміст правого виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у вищій школі (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Зміст і структура спецкурсу для майбутніх учителів початкових класів "індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" (2012)
Раскалинос В. Н. - Использование контекстного обучения в формировании профессиональной компетентности социального педагога (2012)
Романенко Ю. А. - Проблеми впровадження методики портфоліо студента у навчальний процес ВНЗ (2012)
Савченко К. Ю. - Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів (2012)
Савченко Л. О. - Використання педагогічної діагностики як основа успішності навчання майбутніх учителів (2012)
Саприкіна Л. В. - Зміст професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Соколова І. В. - Проблеми впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів, Грузнова С. В. (2012)
Соколюк О. В. - Визначення готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до здійснення дистанційного навчання (2012)
Сулима Т. С. - Формування творчих педагогічних Умінь як складової професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2012)
Тарнауз О. І. - ключові компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Міжнародні стандарти забезпечення якості освіти, Касаткін Д. Ю. (2012)
Тинний В. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації самоосвітньої діяльності фахівців з економіки (2012)
Товканець Г. В. - Застосування інноваційних методів навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування (2012)
Трояновська Т. І. - Методи кластерного аналізу у сприйнятті студентами навчального матеріалу дистанційного курсу, Непийвода М. В., Бортнік В. М. (2012)
Федорук Г. М. - Компетентність як педагогічна категорія (2012)
Хижняк І. А. - Структура та зміст електронного навчально-методичного комплексу з методики навчання української мови (2012)
Хом’юк І. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2012)
Хотунов В. І. - Діагностика навчальних досягнень з математики майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжі (2012)
Хоцкіна С. М. - Дидактична модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Худенко О. М. - Післядипломна освіта як інноваційне середовище розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2012)
Цюра С. Б. - Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Україні, Боднарчук Т. В. (2012)
Шевченко І. А. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття фахова компетентність учителів природничих дисциплін (2012)
Шереметьева Ю. А. - Профессиональная подготовка инженеров-педагогов швейного профиля: особенности и современное состояние (2012)
Шпортун О. М. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх учителів (2012)
Шпиталевська Г. Р. - Можливості змісту спецкурсу у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів (2012)
Яскевіч О. В. - Педагогічні умови формування інформаційної компетентності викладача іноземної мови (2012)
Авшенюк Н. М. - Світовий досвід використання потенціалу транснаціональної вищої освіти у розвиткові країн: уроки для України (2012)
Андрущенко Н. О. - Освіта впродож життя-шлях до успіху, Власенко А. М. (2012)
Гагіна Н. В. - Моделювання процесу формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту (2012)
Горбатюк Р. М. - Комп’ютерне моделювання як ефективний метод підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Гордієнко Т. В. - З історії становлення багаторівневої педагогічної освіти (2012)
Грітченко А. Г. - Підвищення педагогічної ефективності навчання у процесі використання мультимедіа, Захаревич М. А. (2012)
Давиденко О. В. - Становлення середньої освіти на теренах окупованої Польщі (1939-1944 рр.) (2012)
Довгань Л. І. - Концептуальні засади формування полікультурних цінностей в освітніх закладах США (2012)
Коржов О. Ю. - Особливості розвитку феномену глобалізації сучасних соціокультурних процесів засобами гуманітарно-інформаційних технологій (2012)
Кравченко Т. В. - Особливості інженерно-педагогічної освіти з урахуванням вимог європейського освітнього простору (2012)
Павлюк О. С. - Аналіз підходів визначення професійного самовдосконалення у педагогічній сфері (2012)
Погоріла І. О. - Сімейна медицина як перспективний напрямок удосконалення системи охорони здоров’я громадян України (2012)
Тулашвілі Ю. Й. - Ефективність формування iнформацiйно-комунікативної компетентності в осіб із порушеннями зору в умовах професійної комп’ютерної підготовки (2012)
Ушаков А. С. - Електронний навчальний контент в аспекті навчання іноземних мов (2012)
Ferschke O. - Wikipedia revision toolkit: efficiently accessing wikipedia’s edit history, Zesch T., Gurevych I. (2012)
Чучмій І. І. - Підготовка фахівців аграрного профілю в системі вищої освіти: зарубіжний досвід (2012)
Шульга Н. В. - Періодизація розвитку полікультурної освіти у зарубіжній педагогічній думці (2012)
Василенко Н. В. - Співвідношення понять "компетентності" і "компетенції" керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у контексті вимог до післядипломної освіти (2012)
Везетіу К. В. - Принципи функціонування системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Гайдамашко І. А. - Технології роботи майбутнього соціального педагога з профілактики агресії підлітків (2012)
Гедзик А. М. - Використання компʼютерної тестової системи у процесі професійно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Гервас О. Г. - Тенденеції та розвиток ергодизайнерської діяльності учнів у системі професійної освіті (2012)
Гусєва В. О. - Шляхи практичного розвитку критичного мислення учнів початкових класів (2012)
Демінська Л. О. - Психологічне здоров'я учня як головна цінність педагогічного процесу (2012)
Дмітренко Н. Є. - Розв’язання проблеми впливу інформаційно-телекомунікаційних технологій на підлітків у психолого-педагогічних дослідженнях (2012)
Дремова І. Б. - Диференціація навчання і професійне самовизначення старшокласників у зарубіжній профільній школі (2012)
Коломієць Л. І. - Модель професійної підготовки вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2012)
Ліщинська-Кравець Г. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій як складової їхньої педагогічної майстерності (2012)
Москалюк А. М. - Використання ігрових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (2012)
Назарчук А. А. - Педагогічне сприяння самовизначенню школярів у виборі професії вчителя іноземної мови (2012)
Осаволюк О. А. - Особливості професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у Великосорочинській учительській семінарії (2012)
Смелянська В. В. - Особливості оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови в початковій школі США (2012)
Сотська Г. І. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у контексті культурологічного підходу (2012)
Чеховская О. Л. - Реализация интегративного подхода к обучению русскому языку в начальной школе (2012)
Шугуан Шугуан - Структурні складові "досвіду виконавської діяльності" педагога-музиканта (2012)
Шульга Г. Б. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя до формування наукових понять в учнів початкової школи (2012)
Величко Н. О. - Поліпшення працевлаштування випускників ПТНЗ шляхом упровадження рейтингового оцінювання в навчальний процес (2012)
Волкова Т. В. - Моделювання підготовки інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій до інформаційно-аналітичної діяльності (2012)
Гуменний О. Д. - Інформаційна культура директора як потенціал розвитку професійно-технічного навчального закладу (2012)
Гуралюк А. Г. - Концепція контент-бібліотеки електронних підручників для системи професійно-технічної освіти України (2012)
Кадемія М. Ю. - Модернізація професійно-технічної освіти в умовах інформаційного суспільства, Адабашев Б. В. (2012)
Майборода Л. А. - Методичні аспекти використання відеоматеріалів у формуванні інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Нестерова Л. В. - Дидактичні умови формування економічної культури кваліфікованого робітника в процесі його професійної підготовки (2012)
Пулінець О. Б. - Професійно-технічна освіта в Австралії: сучасний стан і перспективи (2012)
Ростока М. Л. - Інформаційне навчальне середовище профтехосвіти (2012)
Савченко Р. А. - Кооперативно-діяльнісний підхід: сутність і реалізація у формуванні музично-педагогічної компетентності педагогів дошкільної освіти (2012)
Сараєва С. О. - Підготовка кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії як дидактична проблема (2012)
Скварок М. Ю. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до використання ІТ-технологій у професійно-педагогічній діяльності (2012)
Кордон Ю. В. - Тестовий контроль як один із методів перевірки знань, умінь студентів у вищих медичних навчальних закладах, Керницька Г. С. (2012)
Лановенко А. О. - Сучасний підхід у викладанні іноземних мов (2012)
Марцева Л. А. - Сучасні аспекти формування професійної компетентності молодших спеціалістів технічного профілю (2012)
Моторна Л. В. - Компетентність як інтегративна характеристика особистості фахівця (2012)
Петрович С. Д. - Особливості створення інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах, Білик О. О. (2012)
Стахова О. А. - Компоненти та рівні професійної готовності майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю (2012)
Акуленко К. Ю. - Визначення рівнів готовності студентів економічних спеціальностей до професійної діяльності (2012)
Арабаджи Т. Д. - Спортивна кар'єра і професійне самовизначення спортсмена (2012)
Базиляк Н. - Місце педагогічної практики в процесі формування творчих можливостей студентів (2012)
Білецька Г. А. - Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти (2012)
Бородулін В. Т. - Основи вокальної майстерності, Штепа Ж. В. (2012)
Власенко К. В. - Евристичний підхід до навчання елементів векторної алгебри та аналітичної геометрії студентів технічних ВНЗ, Реутова І. М. (2012)
Вовк М. П. - Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів (2012)
Гандзюк В. О. - Використання можливостей мережі Інтернет у системі професійної підготовки журналістів (2012)
Горохівська Т. М. - Упровадження інформаційних технологій навчання в процес викладання суспільних дисциплін у вищій школі (2012)
Горчакова І. А. - Позбудова педагогічної моделі підготовки економістів-кібернетиків на основі сучасних інформаційних технологій (2012)
Грітченко І. А. - Використання сучасних засобів Інтернет-технологій у процесі навчання аудіюванню майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Джеджула О. М. - Комплексний підхід до організації наукової роботи майбутніх інженерів-механіків у ВНЗ, Нахайчук О. В., Островський А. Й., Хом'яківський Ю. Л. (2012)
Друзь І. М. - Готовність майбутнього інженера до професійної діяльності (2012)
Дудорова Л. Ю. - Упровадження сучасних технологій навчання у процес професійно-туристичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Євсюкова Л. С. - Формування самоосвітньої компетенції-необхідна умова якісної підготовки майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2012)
Іванчук А. В. - Дидактична обробка технічних розв’язань винахідницьких задач (2012)
Іць С. В. - Застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Кащук М. Г. - Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання іноземної мови (2012)
Кириленко В. В. - Формування інформаційної культури студентів педагогічногоуніверситету у процесі використання інформаційного освітнього Інтернет-порталу, Кириленко Н. М. (2012)
Коломієць С. С. - Рольова гра як засіб розвитку творчої педагогічної активності студентів, Гулецька Я. Г. (2012)
Кравченко К. А. - Форми навчання в німецькій моделі підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Кулешова О. В. - Роль і місце почуття гумору викладача в навчальному процесі (2012)
Кушнір С. Л. - Професійна підготовка майбутніх екологів: інтеграція знань із радіобіології у зміст нормативних навчальних дисциплін (2012)
Лапшин С. А. - Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у процесі вивчення курсу "Політологія" у ВНЗ (2012)
Левчук О. В. - Мета та завдання математичної підготовки студентів економічних спеціальностей, Миронюк М. В. (2012)
Миколюк О. П. - Творча професійна діяльність майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю (2012)
Міхеєва Л. В. - Особливості формування навчально-пізнавальної мотивації у студентів-першокурсників спеціальності "Практична психологія" (2012)
Мозгальова Н. Г. - Інтеграційний і тезаурусний підходи як методологічні орієнтири дослідження інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2012)
Онишко О. Г. - Трансформація змісту навчання інформатики з метою розвитку творчих здібностей студентів (2012)
Очеретна Н. Д. - Використання інформаційно-компютерних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах (2012)
Підбуцька Н. В. - Досвід упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес НТУ "ХПІ", Гуріна Г. І. (2012)
Похилько О. В. - Вимоги до створення та особливості функціонування і використання веб-ресурсу ВНЗ, Коломієць Т. Д. (2012)
Радзіховська Л. М. - Удосконалення змістовної складової у процесі викладання вищої математики майбутнім економічним кібернетикам (2012)
Ракович Г. М. - Взаємозв’язок інноваційних педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Рибачук А. В. - Стан використання педагогічних технологій у фаховій підготовці юристів (2012)
Рощіна С. М. - Теоретичні засади формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів (2012)
Рум’янцева К. Є. - Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей, Мартусенко І. В. (2012)
Сорочинська О. А. - Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи (2012)
Староста В. І. - Самооцінка рівня інноваційної культури майбутніх учителів, Кепенача А. Р. (2012)
Творун О. В. - Розвиток навичок самоосвіти студентів технічних ВНЗ засобами ІКТ (2012)
Філоненко О. С. - Особливості соціально-психологічної адаптації студента-практиканта у дитячому оздоровчому таборі (2012)
Хмуринська Т. О. - Суть і значення системного підходу у процесі формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Чопик Т. В. - Компетентнісний підхід у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищому навчальному закладі (2012)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів математики (2012)
Шелудешева М. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до спортивно-оздоровчої роботи в дитячих громадських об’єднаннях (2012)
Шинін О. С. - Особливості вивчення образотворчого мистецтва студентамивнз гуманітарного профілю (2012)
Ярхо Т. А. - До питання про поглиблення фундаментальної підготовки в сучасній інженерній освіті, Емельянова Т. В. (2012)
Чекман І. С. - Природні нанотехнології у живій клітині: погляд на проблему (2012)
Лизогуб В. Г. - Вікові особливості нейрогуморального впливу дофамінергічної системи на діяльність серцево-судинної системи в осіб похилого віку, Долинна О. В., Завальська Т. В. (2012)
Габулавічене Ж. М. - Порівняльний аналіз ефективності комбінованого антигіпертензивного лікування учасників ліквідації наслідків чорнобильської аварії, хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Бебешко В. Г. - Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей, Бруслова К. М., Кузнєцова О. Є., Цвєткова Н. М., Гончар Л. О., Яцемирський С. М., Самсон Ю. М., Пушкарьова Т. І. (2012)
Воронков Л. Г. - Поліморфізм I/D гена ангіотензинперетворюючого ферменту: морфофункціональні зміни міокарда та прогностичне значення у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Ляшенко А. В. (2012)
Плескач Г. В. - Асоціація поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда, Чумак А. А., Зелінська А. В., Шеденко Л. І. (2012)
Свінціцький А. С. - Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка в патогенезі ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Соловйова Г. А. (2012)
Зрячкин Н. И. - Клинико-лабораторная характеристика ацетонемического синдрома у детей с тяжёлой формой острой кишечной инфекции, Чудакова Т. К., Бучкова Т. Н. (2012)
Песоцкая Л. А. - Кирлианография при железодефицитной анемии у больных с гастроэнтерологической патологией, Евстигнеев И. В., Боброва Е. А., Малый В. П., Капшученко О. Н., Вязовская В. Н. (2012)
Буряк В. Н. - Особенности клинических проявлений у детей с синдромом раздражённого кишечника, Бессараб П. А. (2012)
Абу Шамсия Р. Н. - Лапароскопические вмешательства в неотложной абдоминальной хирургии (2012)
Орос М. М. - Фармакогенетичні критерії фармакорезистентності епілепсії (2012)
Рыткис И. С. - Прогнозирование риска формирования никотиновой зависимости у студенческой молодёжи (2012)
Самохін А. В. - Досвід оперативного лікування переломів виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В. (2012)
Дмитренко М. І. - Функціональний стан скроневих та жувальних м’язів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів, Куроєдова В. Д., Дворник В. М. (2012)
Камалов Р. Х. - Клиническая эффективность препарата Мажезик® при лечении постпломбировочной боли в терапевтической стоматологии, Павловская Т. В. (2012)
Тутченко Л. П. - Дослідження впливу внутрішньокамерного введення вітчизняного лідокаїну на товщину рогівки при факоемульсифікації катаракти, Знаменська М. А., Джулай М. В., Джулай І. М. (2012)
Зюганов В. В. - Случай успешного лечения инфицированной раны стопы в фазе некроза, вызванного аллергическим дерматитом, препаратом БАД "Леюрус Арктика+", Бойко А. Г., Фомченков С. В. (2012)
Корж А. Н. - Рациональная фармакотерапия больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с тревожными расстройствами, Краснокутский С. В., Майборода О. Ф. (2012)
Фролов В. М. - Эффективность энтеросорбента Белый Уголь® в лечении больных циррозом печени, Соцкая Я. А., Пересадин Н. А., Круглова О. В. (2012)
Киселёва И. А. - Применение растительного препарата Альба® в лечении больных с патологией щитовидной железы, Тёплая Е. В., Каминский А. В. (2012)
Попов С. В. - Застосування "Рейтоілу" в профілактиці атеросклерозу у хворих на цукровий діабет, Мелеховець О. К., Деміхова Н. В., Винниченко Л. Б., Хілько Є. С., Тичина Д. О., Мурга І. В. (2012)
Дячук Д. Д. - Удосконалення діяльності лікувально-профілактичної установи – шлях до підвищення задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги, Зюков О. Л. (2012)
Сівкович С. О. - Стан медичної допомоги хворим з онкогематологічними захворюваннями у Києві, Зінченко В. Н., Зубрицька Т. Б. (2012)
Покажчик статей (2012)
Імений покажчик (2012)
Інформація (2012)
Залесский В. Н. - Нанобиофотоника: фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины, Мовчан Б. А. (2013)
Загородний М. І. - Квантово-фармакологічні аспекти дослідження серцевосудинних лікарських засобів, Небесна Т. Ю., Казакова О. О., Горчакова Н. О., Свінціцький А. С., Чекман І. С. (2013)
Витрук С. К. - К вопросу об этиологии и патогенезе атеро склероза (2013)
Лизогуб В. Г. - Постпрандіальна гіпотензія, Завальська Т. В., Стахурська Л. А., Пліскевич Д. А., Долинна О. В., Банас Т. С. (2013)
Лысенко И. М. - Синдром "Часто болеющий ребёнок", Романцов М. Г. (2013)
Спасьонова Л. Г. - Особливості розвитку проатерогенних порушень у жінок з різним репродуктивним статусом, Дмитрук С. М., Медведєва І. М., Дмитрук С. А. (2013)
Попов С. В. - Распространённость малых аномалий развития сердца у детей, рождённых поздненедоношенными, Бокова С. И. (2013)
Приступюк О. М. - Біомаркери та фактори ризику серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет типу 2 (2013)
Мурашко Н. К. - Клініко-неврологічні особливості розвитку ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь, Шкляєва О. П. (2013)
Михалойко О. Я. - Зміни в хребцевих артеріях у хворих на задньоциркулярний ішемічний інсульт за результатами дуплексного сканування, Герасимчук Р. Д. (2013)
Донськой Б. В. - Прогностичне значення акцентованої експресії CD158a рецептора на NK-лімфоцитах у пацієнток з репродуктивними втратами, Чернишов В. П., Судома І. О., Гончарова Я. О., Осипчук Д. В. (2013)
Абу Шамсия Р. Н. - Лапароскопия в лечении осложнённых форм острого холецистита (2013)
Побережная Н. В. - Особенности групповой психопрофилактики и психокоррекции пивной зависимости у подростков (2013)
Асадов Д. А. - Эффективность современных технологий в акушерской практике, Ан А. В. (2013)
Лемко О. І. - Комплексне відновлювальне лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з використанням галоаерозольтерапії та бластомунілу (віддалені результати), Болоховська В. А. (2013)
Савченко Л. Г. - Клінічна характеристика ефективності комбінації метформіну та раміприлу в комплексній терапії хворих з метаболічним синдромом, Кайдашева Е. І., Куценко Л. О., Куценко Н. Л., Гординська І. Л., Мамонтова Т. В., Маркіна Т. М., Кайдашев І. П. (2013)
Иващенко С. Н. - Исследование динамики изменения показателей эмоционального состояния в ходе учебного процесса у иностранных и отечественных студентов спортивных специальностей (2013)
Казімірко Н. К. - Активність деяких ферментів в еритроцитах периферічної крові спортсменів, Гаврилін В. О., Шейко В. І., Ал-Хашiмi Садад Халаф Тамiр, Aл-Хашiмi Кавакiб Джабер Саад (2013)
Сорока І. М. - Життя і наукова діяльність видатного українського акушера-гінеколога Григорія Федоровича Писемського (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Інформація (2013)
Аліксійчук О. - Методичні особливості проведення уроків-спектаклів у процесі опанування учнями старшої школи дисципліни "Художня культура" (2017)
Борисова Т. - Театральна діяльність як засіб формування інтерактивної компетентності школярів (2017)
Буцяк В. - Теоретико-методичні засади розвитку техніки на початковому етапі фортепіанної підготовки (2017)
Василенко Л. - Структурні компоненти професійної культури педагога-музиканта (2017)
Воєвідко Л. - Самостійна робота здобувачів вищої освіти з методики музично го виховання (2017)
Крижановська Т. - Розвиток професіоналізму вчителя музично го мистецтва в процесі вивчення творчого спадку М.В. Лисенка (2017)
Лабунець В. - Конструювання змісту інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в умовах неперервно ї мистецької освіти (2017)
Лабунець В. - Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін, Карташова Ж.. (2017)
Чао Ло - Компонентна модель вокально ї підготовки майбутнього вчителя музики в контексті технології персоніфікації (2017)
Маринін І. - Духовно-патріотичний тематизм у вокально-хоровій творчості композитора Олексія Беца (2017)
Мартинюк А. - Диригентська школа Миколи Колесси як феномен української музично ї культури ХХ століття (2017)
Мартинюк Т. - Навчальний хор педагогічного університету у дзеркалі науково ї концепції академіка Анатолія Авдієвського (2017)
Мозгальова Н. - Історія становлення хореографічного мистецтва в Україні (2017)
Палаженко О. - Художня інтерпретація як елемент виконавської майстерності музиканта-духовика (2017)
Прядко О. - Специфіка формування вокально-технічних умінь та навичок майбутніх педагогів-музикантів у процесі їх фахової підготовки (2017)
Ситник Т. - Засади розвитку вокально-виконавських умінь студентів ВНЗ у класі сольного співу (2017)
Тарківська-Нагиналюк О. - Поняття музично-ритмічного чуття: визначення дефініцій (2017)
Теплова О. - Шляхи формування готовності майбутніх учителів музичного фаху до творчої самореалізації в системі мистецьких виконавських практик (2017)
Турчин Т. - Деякі функції початкової загальної музичної освіти в сучасних умовах розвитку суспільства (2017)
Урсу Н. - Донатори домініканських осередків на землях Правобережної України (2017)
Форостюк В. - Творча активність студентів як важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва У ВНЗ України (XX-XXI ст.) (2017)
Чайка С. - Педагогічне значення української народної пісенної творчості у вихованні особистості (2017)
Люсін Чен - Педагогічний потенціал романсової лірики у формуванні творчих якостей майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Ашиток Н. - Проблеми наступності в комунікативній соціалізації дошкільнят (2017)
Бабюк С. - Виховання свідомого ставлення дітей старшого дошкільного віку до занять фізичною культурою за експериментальною технологією взаємодії дошкільного навчально го закладу і сім’ї (2017)
Бабюк Т. - Готовність майбутнього вихователя до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників (2017)
Бурсова С. - Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти, Карапузова І. (2017)
Ватаманюк Г. - Теоретичні основи формування лексично ї компетенції старших дошкільників у процесі сприйняття художніх картин (2017)
Горопаха Н. - Формування у майбутніх вихователів дошкільних закладів готовності до роботи з обдарованими дітьми (2017)
Іщук Т. - Розвиток педагогічної спостережливості як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, Мазуренок Н. (2017)
Кіліченко О. - Професіограма вчителя, здатного забезпечити наступність дошкільного і початкового навчання в умовах модернізації освіти (2017)
Олійник О. - Шляхи реалізації театрально-ігрової діяльності як джерела ефективного формування емоційної культури дітей у дошкільному закладі (2017)
Омері І. - Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті, Спесивих О., Комоцька О. (2017)
Падалка О. - Мотиваційний компоненту структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2017)
Федорова М. - Деякі аспекти реалізації наступності між дошкільним закладом і початково ю школою у вихованні моральних цінностей дітей (2017)
Шевцова Г. - Моральне виховання молодших школярів як основа формування майбутньої особистості (2017)
Шовкопляс О. - Theoreticaiiy-methodic aspects of monitoring of the early childhood development in preschool educational institutions, Савченко І. (2017)
Шулигіна Р. - Самоосвіта як складова фахово ї майстерності майбутнього педагога дошкільної та початково ї ланок освіти (2017)
Гордійчук М. - Педагогічні умови ефективно ї роботи з орфоепії на уроках української мови в початковій школі (2017)
Гудима Н. - Формування національної свідомості учнів початкових класів засобами фразеологізмів (2017)
Дружененко Р. - Теоретичне обґрунтування комунікативно -прагматично го аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти (2017)
Компаній О. - Навчання молодших школярів писати лист и на завершальному етапі початкової мовної освіти в умовах принципу наступності (2017)
Майєр Н. - Методична підготовка майбутнього викладача до організації самостійної позааудиторної роботи студентів з французької мови (2017)
Мартіна О. - Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у період навчання грамоти (2017)
Мацько В. - Українська школа в еміграції: проблеми рідно мовно го навчання в початкових класах (2017)
Мєлєкєсцева Н. - Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2017)
Олинець Т. - Інтерактивні вправи на уроках англійської мови в початковій школі (2017)
Паламар С. - Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Пасічник О. - Система вправ і завдань у змісті елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" (2017)
Пасічник О. - Особливості навчання мови фаху студентів немовних спеціальностей у ВНЗ (2017)
Полонська Т. - Сутність компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі (2017)
Попович А. - Дисципліна "Стилістика української мови": предмет і об’єкт вивчення (2017)
Рибак Т. - Дидактичні компоненти в підручниках з української мови для початкових класів освітніх установ західної діаспори (2017)
Рудніцька К. - Вплив інноваційних педагогічних технологій на формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах (2017)
Садова І. - Виявлення порушення письма в учнів початкової школи, Мураль Н. (2017)
Третяк Н. - Розвиток комунікативної компетентності молодших школярів у процесі вивчення лексики (2017)
Трофименко А. - Переваги використання мобільних технологій у процесі вивчення англійської мови (2017)
Яцук О. - Інтерактивні технології як засіб формування правописної грамотності учнів молодшого шкільного віку, Кравчук Т. (2017)
Абрамович Т. - Ретроспективний аналіз становлення спеціальності "соціальний педагог" у системі освіти України та країн зарубіжжя (2017)
Анісімов М. - Шляхи удосконалення технологічної освіти в середній школі (2017)
Ашиток Н. - Соціалізація дітей з особливими потребами в Україні у контексті світових тенденцій розвитку інклюзивної освіти (2017)
Бабюк С. - Превентивне спрямування фізкультурно-оздоровчої роботи зі старшими дошкільниками (2017)
Бабюк Т. - Роль соціалізації у формуванні навичок здорового способу життя дітей дошкільного віку (2017)
Бахмат Н. - Професійна підготовка вчителів початкової школи: досвід країн Європейського союзу (2017)
Березкіна О. - Оптимізація процесу адаптації школярів до навчання у вищому навчальному закладі щодо забезпечення наступності і цілісності процесу фізичного виховання, Кошельник Т. (2017)
Біла І. - Психолого-педагогічний супровід розвитку базових характеристик здібностей дитини (2017)
Бурсова С. - Психологічний супровід дітей у період адаптації до дошкільного навчального закладу, Карапузова І. (2017)
Вербин Н. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління в процесі оперативно-тактичної підготовки (2017)
Воронка Г. - Викладання британських магістерських "прикладних" економічних програмових матеріалів – як альтернативно-перекваліфікаційне (2017)
Галицька М. - Сучасний стан формування готовності студентів вищих навчальних закладів сфери туризму до іншомовного спілкування, Рекун Н. (2017)
Горбатюк О. - Розвиток та саморозвиток громадянської позиції студента в процесі його професійного становлення (2017)
Довгань О. - Мотивація – основа навчально-пізнавальної діяльності учнів (2017)
Дорож І. - Рефлексивно-творчі механізми формування активної гуманістичної професійної позиції майбутніх педагогів, Ковальчук А. (2017)
Дудка Т. - Просвітницька діяльність українських земств у контексті відкриття музеїв (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Ельбрехт O. - Сучасні тенденції розвитку системи підручникотворення у США (2017)
Капська А. - Педагогічна підтримка саморозвитку студента в умовах вищої школи (2017)
Ковальчук Г. - Проблема виховання у школярів культури міжетнічних відносин у період національно-культурного будівництва в Україні у 20–30-х рр. XX ст., Присакар В. (2017)
Ковальчук Г. - Трудове виховання і політехнічне навчання школярів в Україні у передвоєнний період (1937-1941 рр.) (2017)
Кучинська І. - Формування громадянського світогляду особистості: сучасні орієнтири й перспективи (2017)
Мартинець Л. - Оцінювання професійного розвитку педагогічних працівників адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Музиченко С. - Шляхи протидії студентському плагіату (2017)
Ненько Ю. - Логіко-семантичний аналіз поняття "комунікація" та його похідних у контексті професійної підготовки офіцера служби цивільного захисту (2017)
Оксенюк І. - Соціально-перцептивна характеристика міжособистісних взаємин у спортивній команді (2017)
Пантюк Т. - Міграційні процеси в сучасній Україні: цивілізаційний та освітній контексти, Пантюк М. (2017)
Петришин Л. - Роль соціального працівника як медіатора у врегулюванні конфліктів (2017)
Поліщук С. - Педагогічні доробки вітчизняних учених у галуз і розвитку і становлення вітчизняної освіти (початок 30-х – кінець 90-х рр. ХХ ст.) (2017)
Приходько Ю. - Військова освіта в контексті теорії самоорганізації (2017)
Пукас І. - Проблеми та тенденції розвитку професіоналізму вчителя у психолого-педагогічній літературі (2017)
Савельєв М. - Необхідність удосконалення процесу адаптації "вчорашніх" студентів коледжу до університетського життя (2017)
Сегеда Н. - Акмеологічний дискурс аксіосфери професійного зростання педагога (2017)
Сесак І. - Екстернат Правобережної України як одна з форм підготовки вчителів початкової школи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Сітарска Б. - Ян Амос Коменский: путь человека к познанию самого себя как путь к гармонии в мире хаоса (2017)
Сорока О. - Формування соціальної активності майбутніх соціальних працівників засобами рекламно-інформаційних технологій (2017)
Цуркан Т. - Модель формування педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи та педагогічні умови її реалізації (2017)
Швирка В. - Проблеми формування толерантності студентської молоді в умовах соціокультурного пограниччя сходу України (2017)
Ясточкіна І. - Особливості соціально-терапевтичної допомог и дітям та підліткам (2017)
Гнатенко О. - Комп'ютерні ігри як засіб формування уявлень молодших школярів про частини і дроби (2017)
Єжова О. - Застосування інноваційних технологій навчання комп'ютерного дизайну одягу засобами САПР Грація (2017)
Моцик Л. - Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті (2017)
Моцик Р. - Зарубіжний досвід підготовки майбутніх іт-фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Перетятько В. - Хімічні задач і екологічного змісту як засіб формування предметної компетентності студентів-екологів, Булгака Ю. (2017)
Рибалко Л. - Застосування інноваційних підходів у підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2017)
Шевченко О. - Екологічні аспекти патріотичного виховання молоді, Снісар О. (2017)
Бурчак І. - Професійна компетентність майбутнього керівника дитячого ансамблю спортивно-бального танцю (2017)
Ван Яюєци - Методичні аспекти формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики (2017)
Василенко Л. - Провідні підходи до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Вей Лімін - Конструктивно-творчий аспект підготовки студентів факультетів мистецтв до продуктивної співацької роботи з учнями (2017)
Воєвідко Л. - Аналіз музичних творів у процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти (2017)
Карташова Ж.. - Педагогічні технології здійснення інтеграції інструментально-виконавських дисциплін у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Ковальський Р. - Професійна діяльність керівника учнівського інструментального колективу як педагогічна проблема (2017)
Козир А. - Акмеологічний контекст формування професійної майстерності вчителів музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. - Особливості формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Кудрицький Д. - Педагогічна проблема періодизації дорослого віку в конотації фортепіанного аматорства (2017)
Кузнецова О. - Компетентнісний напрям підготовки вчителів музично го мистецтва до творчо-продуктивної роботи з учнями (2017)
Лабунець В. - Діагностика рівнів інструментально-виконавської підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва до інноваційної діяльності (2017)
Маковський Д. - Стан вивчення проблеми розвитку розуміння музики в історії гуманітарного знання (2017)
Маринін І. - Особливості побутування польської напливової музично ї культури в традиційній обрядовості українців південно -західного Поділля (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Мендерецька Н. - Художнє скло Кам'янеччини XVII-XIX століття: проблеми вивчення стильових особливостей (2017)
Печенюк М. - Музична форма як засіб виконавської виразності (на прикладі твору "Колискова" Л. Тимковської) (2017)
Прядко О. - Місце і роль народного пісенного репертуару в практиці вокальної підготовки майбутніх учителів музично го мистецтва (2017)
Радван Нассіб - Удосконалення інструментально-виконавських умінь майбутнього педагога-скрипаля на засадах компетентнісного підходу (2017)
Сверлюк Л. - Сучасний стан гуманізації взаємин у дитячих хорових колективах (2017)
Сверлюк Я. - Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки диригента оркестрового колективу (2017)
Ситник Т. - Аспекти цілісності вокально–художнього становлення співака (2017)
Тарчинська Ю. - Методичні підходи до формування техніки гри у моцартівському стилі піанізму (2017)
Штогрин А. - До питання викладання мистецьких дисциплін та східно-християнської атрибутики й архітектури (2017)
Богуш А. - Мовленнєвотворча діяльність дітей передшкільного віку як засіб розвитку образного мовлення (2017)
Ватаманюк Г. - Розмаїття дитячих книг – передумова формування читацьких інтересів дошкільників (2017)
Газіна І. - До питання формування початкових навичок читання у дітей дошкільного віку (2017)
Гордійчук М. - Теоретичні засади розвитку логічного мислення старших дошкільників (2017)
Зімакова Л. - Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи у дошкільному навчальному закладі на засадах партнерської педагогіки (2017)
Каньоса Н. - Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами театрально-мовленнєвої діяльності (2017)
Ковалевська Н. - Впровадження у роботу дошкільного навчального закладу нової форми співпраці – сімейний клуб (2017)
Логвін Т. - Особливості формування правильної постави у дітей молодшого шкільного віку (2017)
Мартиненко В. - Сучасні тенденції розвитку читацької діяльності молодших школярів (2017)
Новак О. - Забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах (2017)
Олійник О. - Педагогічні умови налаштування дитини на публічний виступ у процесі театралізовано ї діяльності (2017)
Шулигіна Р. - Формування міжособистісної злагоди у дітей дошкільного віку в контексті сучасних досліджень: теоретичний аспект (2017)
Бейліс Н. - Умови ефективності використання німецьких газет і журналів на уроках німецької мови в Україні (2017)
Гудима Н. - Формування комунікативно компетентної особистості молодшого школяра засобами риторики (2017)
Зваричук А. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб вивчення іменника в початковій школі (2017)
Колотило Н. - Ігрові технології як засіб вивчення граматичних категорій іменника в початкових класах (2017)
Мартіна О. - Фразеологізми в системі роботи над словом у методиці початкового курсу навчання української мови (2017)
Мєлєкєсцева Н. - Інтерактивні технології навчання української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах (2017)
Олинець Т. - Формування іншомовної лексичної компетентності молодших школярів засобами ігрових технологій, Гурман Л. (2017)
Ольшанський Д. - Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки (2017)
Попович А. - Теоретичні аспекти виокремлення підходів до навчання в освітньому процесі вищої школи (2017)
Редько В. - Вікові особливості учнів початкової школи як передумова компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов : досвід інтерпретації результатів аналізу (2017)
Сторчова Т. - Диференційований підхід у методиці навчання іноземних мов : гендерний аспект (2017)
Третяк Н. - Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови (2017)
Тригуб І. - Літературознавчий контекст як ефективний засіб поглибленого вивчення художнього твору (2017)
Шандрук С. - Професійна підготовка вчителів іноземних мов : реформування педагогічно ї освіти (2017)
Шевченко С. - Особливості розвитку шкіл з 2-3 мова ми навчання в умовах незалежно ї України як відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти (2017)
Вітаємо ювіляра (2020)
Чернець В. Г. - Слово про Ювіляра (2020)
Дубровіна Л. А - Завжди у творчому пошуку (2020)
Шинкарук В. Д. - Аmicus optima vitae possession (Друг – найкращий скарб у життті) (2020)
Добровольська В. В. - Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність – понад усе". Інтерв’ю з ювіляром (2020)
Бездрабко В. В. - Актуальні проблеми документознавства в Україні (2020)
Тур О. М. - Сучасна проблематика гармонізування національних стандартів із міжнародними та європейськими (2020)
Палеха Ю. І. - Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації, Апшай М. В. (2020)
Литвинська С. В. - Документаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності в авіаційній галузі (2020)
Бойко Н. В. - Інформаційно-аналітична діяльність органів місцевого самоврядування – важлива складова процесу прийняття управлінських рішень (2020)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечний соціальний інститут в першій чверті ХХІ століття: історичні та соціокультурні чинники розвитку (2020)
Добровольська В. В. - Електронна бібліотека "Україніка" – унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини (2020)
Лобузін І. В. - Модель даних Європеани: перспективні підходи для цифрових гуманітарних проектів (2020)
Збанацька О. М. - Термінологія законодавства в контексті цифровізації (2020)
Петрушка А. І. - Функціональні ознаки електронних наукових ресурсів, Пелещишин А. М. (2020)
Білущак Т. М. - Використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи закладами вищої освіти, Пелещишин А. М. (2020)
Комова М. В. - Ідентифікаційні образи дисфункційності документальної інформації в соціальних комунікаціях, Пелещишин А. М. (2020)
Бондаренко В. І. - Реалізація концепції "Повсюдного навчання u-learning" за допомогою мобільних технологій (2020)
Чередник Л. А. - Використання прийомів сугестії у сучасній рекламі (2020)
Вакульчук О. А. - Стінні газети як різновид радянських багатотиражних видань (20–30 рр. ХХ ст.) (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Рябчун В. К. - Інтродукція рослин як пріоритетний напрямок наукової і практичної діяльності Національного центру генетичних ресурсів рослин, Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л., Безугла О. М., Музафарова В. А., Бондаренко В. М. Докукіна К. І. (2019)
Кір´ян В. М. - Генетичне різноманіття рослин північно-східних районів України (за результатами експедиції 2018 р.), Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л., Глущенко Ю. В. (2019)
Чернобай Ю. О. - Елементи продуктивності та врожайність зразків пшениці м’якої озимої в залежності від походження, Рябчун В. К. , Ярош А. В., Моргунов О. І. (2019)
Діордієва І. П. - Характеристика ліній пшениці м’якої озимої, створених за участю пшениці спельти (2019)
Байструк-Глодан Л. З. - Генетичне різноманіття кормових трав як вихідний матеріал для селекції, Хом’як М. М., Жапалеу Г. З. (2019)
Осьмачко О. М. - Оцінка стійкості до борошнистої роси зразків Triticum aestivum L. 4th WWSRRN CIMMYT в умовах північно-східного лісостепу України, Власенко В. А., Бакуменко О. М., Тао Є, Ошомок Т. В. (2019)
Петкевич З. З. - Ознакова колекція рису за стійкістю до враження пірикуляріозом, Дудченко Т. В., Дудченко В. В. (2019)
Красуля Т.І. - Формування робочої колекції генофонду яблуні (Malus domestica Mill.) для пріоритетних напрямів селекції (2019)
Толстолік Л. М. - Склад і селекційна цінність колекції черешні Мелітопольської дослідної станції садівництва (2019)
Скороходов М. Ю. - Вплив вологості насіння різних видів пшениці на його довговічність, Богуславський Р. Л., Лютенко В. С (2019)
Пашкевич Г. О. - Витоки рослинництва України (за матеріалами історико-археологічних досліджень), Богуславський Р. Л. (2019)
Рябчун В. К. - До 60-річного ювілею академіка Миколи Петровича Гончарова, Богуславський Р. Л. (2019)
Ласкавий Віктор Володимирович (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Пам'яті Світлани Віталіївни Рабінович (2019)
Панасенко Г. В. - Пам’яті Гибала Валентина Миколайовича (1959–2019) (2019)
Куц О. В. - Пам’яті Тамари Корніївни Горової (1948–2019) (2019)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2019)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2019)
МІжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2019)
Правила для авторів (2019)
Антонець Н. - Тенденції реформування шкільної освіти в Україні: школа соціальної реабілітації (кінець ХХ ст.) (2019)
Березкіна О. - Моніторинг дослідження впливу організації здоров’язберігальної діяльності закладу вищої освіти на формування здорового способу життя підлітків, Височин О. (2019)
Бесарабчук Г. - Педагогічні умови використання моделі управління підготовкою учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в збройних силах України (2019)
Вонсович В. - Проблема поточного та періодичного контролю знань студентів у практиці вищої школи XIX століття, Вонсович Г. (2019)
Гилярська О. - Риторична підготовка майбутніх учителів у педагогічних коледжах на засадах компетентнісного підходу (2019)
Голуб Л. - Методологія формування професійної динамічності та її значення в процесі становлення компетентності вчителя фізичної культури, Шаповал Є. (2019)
Горбатюк О. - Управлінські аспекти формування професійно-педагогічної культури викладача в умовах ЗВО (2019)
Гуменюк І. - Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців педагогічного профілю (2019)
Давидова М. - Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності (2019)
Демченко О. - Пізнавально-синкретична складова в підготовці майбутніх вихователів до розвитку соціальної обдарованості дітей, Вацьо М. (2019)
Дічек Н. - Психолого-педагогічні моделі особистісно зорієнтованого виховання (період незалежності України (2019)
Казаннікова О. - Зміст та науково-методичне забезпечення моделі формування професійної компетеності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики (2019)
Калюжка Н. - Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу, Самойленко Н. (2019)
Кириленко Г. - Аналіз причин виникнення проблеми впровадження "міфотворчих" декларацій європейських стандартів теоретико-правових засад фізичного виховання студентської молоді в Україні та обґрунтування необхідності її розв'язання, Кириленко О. (2019)
Ковальчук Г. - Діяльність літніх таборів праці і відпочинку в системі трудової підготовки старшокласників у кінці 60-х – початку 80-х років XX століття в Україні (2019)
Ковчин Н. - Роль шкільної економічної освіти у формуванні підприємницької компетентності старшокласників (2019)
Кононова М. - Майстер-клас – технологія підготовки майбутнього дефектолога до професійної діяльності (2019)
Кучинська І. - Психолого-педагогічні особливості організаційних спрямувань у дошкільній освіті в умовах сучасного реформування (2019)
Ликтей Л. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна (2019)
Мазур Д. - Розвиток професійної рефлексії керівника інструментального колективу як педагогічна проблема (2019)
Мозгальова Н. - Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток, Герасимова І. (2019)
Московчук Л. - Структурні компоненти естетичного виховання здобувачів початкової освіти (2019)
Назаренко Т. - Методичні засади функціонування географічної освіти на профільному рівні навчання в ліцеї (2019)
Олійник Н. - Професійна підготовка майбутнього вчителя економіки (2019)
Онищук Л. - Проектування освітнього середовища гімназії (2019)
Петришин О. - Упровадження стренфлексу як засобу професійно-прикладної фізичної підготовки у систему фізичного виховання студентів-медиків (2019)
Поліщук С. - Розвиток закладів вищої освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст. та управління ними (2019)
Пукас І. - Теоретико-практичні основи розвитку професійно-педагогічної компетентності сучасного педагога (2019)
Сагач О. - Закономірності формування студента як суб'єкта неперервного професійного зростання (2019)
Сембрат А. - Особливості функціонування особистісно зорієнтованої технології виховання в освіті (2019)
Ситник П. - Фахова підготовка майбутніх юристів у закладах вищої освіти: сучасний стан і проблематика (2019)
Ткач Л. - Практична підготовка майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів": досвід, стан і проблеми (2019)
Цюняк О. - Професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності у контексті ідей І.А. Зязюна (2019)
Чумак М. - Соціокультурна роль науково-педагогічної інтелігенції у розвитку вітчизняного просвітництва ХІХ століття (2019)
Шевченко С. - Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із особливими освітніми потребами в умовах незалежної України (1991-2000 рр.) (2019)
Яковишена Л. - Компоненти фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів (2019)
Яцемірська І. - Особливості реалізації інклюзивної освіти в Україні, Поліщук С. (2019)
Блашкова О. - Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів природничих дисциплін як педагогічна проблема. підходи до її розв'язання (2019)
Войтович О. - Організація групової роботи студентів університету під час вивчення курсу "Фізіологія та біохімія рослин", Перетятько В. (2019)
Гнатенко О. - Розв’язування нестандартних арифметичних завдань як складова формування математичної компетентності учнів початкової школи (2019)
Запорожченко Т. - Модель формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій (2019)
Панченко В. - Формування усвідомлених і міцних обчислювальних навичок як складової предметно-математичної компетентності молодшого школяра (2019)
Плахтій П. - Вплив вправ ЛФК і профілактора Євмінова на розвиток статичної витривалості м'язів з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів, Рубановська Н., Колодій В. (2019)
Смалько О. - Вивчення студентами онлайн-сервісів, пов'язаних iз організацією поїздок (2019)
Алещенко В. - Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави: педагогічний аспект (2019)
Артемов В. - Застосування ризик-орієнтованого підходу навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. (2019)
Бахов І. - Використання адаптивних та інтелектуальних освітніх технологій у підготовці сучасних фахівців (2019)
Безсмолий Є. - Сутність і практична значимість педагогічних умов і принципів у підготовці майбутніх магістрів з правознавства до викладацької діяльності (2019)
Buryy S. - Principles of training as the main didactic requirements of the formation of management culture of future officers in the process of practical training, Savchenko A. (2019)
Ахмед К. - Сутність естетичного виховання у закладах вищої освіти (2019)
Колісник О. - Патріотична складова в сучасному освітньо-виховному процесі підготовки офіцерів Збройних Сил України (2019)
Кучерявий А. - Порівняльна характеристика змісту функцій суб’єктів виховання у вищих педагогічних і військових закладах освіти (2019)
Охрамович М. - Переваги впровадження технологій дистанційного навчання в систему військової освіти, Соколіна О. (2019)
Ryzhykov V. - The pedagogical system as a structural component of the content of character training of servicemen in the modern context of the development of the armed forces of Ukraine, DobryanskyiI. DobryanskyiI., Storublov O. (2019)
Черних Ю. - Проблема гарантування якості підготовки військових фахівців: підсумки експериментальних досліджень, Черних О. (2019)
Shestopalova I. - The english language learning as a process of socialisation (2019)
Шишкіна Т. - Методи використання рольових ігор при формуванні фахових компетенцій працівників банківської сфери на практичному прикладі (2019)
Юник І. - Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної діяльності (2019)
Вихідні дані (2019)
Аліксійчук О. - Методика проведення підсумкових уроків мистецтва в основній школі (2019)
Балабан О. - Засоби "театральної експресії” у вихованні фахівців аудіовізуального мистецтва та виробництва (2019)
Борисова Т. - Музична казка як інструмент розвитку креативних якостей молодших школярів (2019)
Бренюк А. - Основи аналізу скульптурних творів для студентів художніх спеціальностей (2019)
Їсін Ван - Педагогічні умови формування вокально-педагогічної ерудованості майбутнього вчителя музики у процесі фахового навчання (2019)
Цізі Ван - Особливості музично-виконавської діяльності майбутнього керівника інструментального ансамблю в спеціалізованих музичних закладах (2019)
Воєвідко Л. - Вимоги до практичних занять здобувачів вищої освіти з методики музичного виховання (2019)
Галкін М. - Професійні якості актора (2019)
Гріньова В. - Елементи інноваційних методів роботи на уроках сольфеджіо та музичної літератури в ДМШ і ДШМ (2019)
Данилюк Л. - Професійний розвиток національної свідомості майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народної творчості (2019)
Джумеля А. - Настановно-орієнтаційний етап формування художнього сприйняття майбутніх учителів музики та хореографії на основі пластичного інтонування (2019)
Домбровська В. - Метод театральної експресії, Приліпко В. (2019)
Закопець Л. - Урок музики як основний компонент формування музичного смаку у дітей Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької (2019)
Захарченко А. - Музично-виконавська діяльність як складова професійної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Карпенко Т. - Педагогічні умови формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музики (2019)
Карташова Ж.. - Формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва в ансамблевому класі (2019)
Козир А. - Історичні етапи реформування музично-педагогічної освіти у Китаї в процесі її глобалізації, Кучменко Е. (2019)
Котляр С. - Творчі індустрії: стратегія інноваційного розвитку, Григорук Д. (2019)
Лабунець В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інноваційної діяльності (2019)
Лабунець В. - Смислові константи етнопедагогічної культури майбутнього педагога-музиканта (2019)
Лисенко Я. - Українське хорове мистецтво першої третини ХХ ст. у контексті процесів національного культурного відродження, Коротенко Д. (2019)
Ляшко М. - Розвиток творчих здібностей учнівської молоді на основі музичного сприймання як одна з первинних проблем сучасної музичної педагогіки (2019)
Медведєва А. - Сценічне мистецтво в період соціокультурних трансформацій, Муравін Р. (2019)
Михайлишен О. - Специфічні основи техніки формування виконавського дихання під час гри на мідних духових інструментах, Михайлишена А. (2019)
Олійник В. - Музична інформатика та її вплив на формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Опанасик О. - Театральна освіта та сценічне мистецтво в період соціокультурних трансформацій: стратегії розвитку, Юр М. (2019)
Переверзєва О. - Сутність і зміст професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва (2019)
Прядко О. - Вивчення творів світової вокальної класики як важливий елемент вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Ситник Т. - Розвиток творчої особистості майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності (2019)
Турчин Т. - Програма спецкурсу "Модернізація початкової загальної музичної освіти в Україні” у системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Чайка С. - Виховне та педагогічне значення українського дитячого музичного фольклору (2019)
Чайка С. - Специфіка проведення уроків музичного мистецтва з учнями початкових класів (2019)
Шевченко О. - Консолідаційний підхід як методологічна основа формування вокально-виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Якубовська О. - Вплив Київської школи реставрації на формування реставраційних майстерень Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2019)
Яропуд З. - Внесок М. Дилецького у розвиток українського музичного мистецтва XVII століття (2019)
Бабюк С. - Методичні аспекти використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні молодших школярів, Федірчик Т. (2019)
Бабюк Т. - Готовність вихователя до формування еколого-валеологічної поведінки старших дошкільників, Перепелюк І. (2019)
Ватаманюк Г. - Науково-методичний супровід організації розвивально-мовленнєвого середовища в закладі дошкільної освіти (2019)
Гордійчук М. - Методика активізації пізнавальної діяльності у контексті проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, Колтунович Т. (2019)
Григорович О. - Інноваційна культура майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-методологічний аналіз, Пахальчук Н. (2019)
Деньга Н. - Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів (2019)
Довгань О. - Теоретичні аспекти амбідекстрії та ліворукості учнів початкових класів (2019)
Дорож І. - Освітня галузь "Мистецтво” як сфера виховання світоглядних компетентностей майбутніх учителів початкової ланки навчання, Ковальчук А. (2019)
Іванчук М. - Розвиток особистісного потенціалу молодшого школяра в умовах інтегрованого навчання, Олійник М. (2019)
Каньоса Н. - Наступність дошкільного та початкового навчання в умовах нової української школи (2019)
Кисла О. - Особливості підготовки педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Коваль В. (2019)
Ларіна І. - Підготовка майбутніх працівників дошкільних навчальних закладів до педагогічного спілкування в процесі музично-естетичної роботи з дітьми, Доля Ю. (2019)
Машкіна Л. - Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи (2019)
Олійник О. - Стратегія культивації емоційної культури як ключова інноваційна ідея формування ціннісних потреб дитини (2019)
Павленко Ю. - Музейна педагогіка у дошкільній і початковій освіті: система роботи, Вільхова О. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського