Кут В.І. - Моделювання процесів формування індивідуальних навчальних планів для систем дистанційного навчання, Павлов О. А., Пасічник В. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Самостійна робота у креативному навчанні майбутніх фахівців харчової галузі, Ільмінська О. О. (2012)
Лісниченко А. П. - Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності (2012)
Логвінова Я. О. - Потенціал природничих дисциплін у формуванні екологічної компетентності особистості майбутнього викладача біології (2012)
Максимчук І. А. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя фізичної культури (2012)
Максимчук Б. А. - Теоретичні основи валеологічної підготовки студентів у процесі фізичного виховання (2012)
Мартинюк О. С. - Апаратно-програмний комплекс на основі машини атвуда для навчального експерименту з механіки (2012)
Мєдвєдєва М. Б. - Методологія використання коучингу на прикладі практичного заняття "клінічна класифікація запальних захворювань пародонту" (2012)
Мищенко О. Н. - Модель индивидуально-ориентированного обучения студентов в вузе (2012)
Поляковська Ю.В. - Вплив мотивації на навчальну діяльність студента (2012)
Попович Н. М. - Специфіка використання інформаційних технологій у процесі формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Райковська Г. О. - Оцінка сформованості інженерно-конструкторських знань, умінь і навичок у світлі сучасних інноваційних процесів на виробництві й освіті (2012)
Романюк Л. П. - Вивчення поширених розладів навчання майбутніми вчителями іноземних мов в ізраїлі (2012)
Сергієнко В. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни "стратегія збалансованого розвитку", Скиба Ю.А. (2012)
Соколова С. В. - Правова культура у формуванні ідентичності особистості інженера-педагога (2012)
Солтик О. О. - Визначення надійності професійної діяльності викладача фізичного виховання (2012)
Тарасова О. - Key methodological aspects of professional training specialists in international relations at leading american universities (2012)
Ткачук С. І. - Технологія підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури (2012)
Томіліна А. О. - Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін при використанні інформаційних технологій (2012)
Шевчук О. Б. - Стан дослідження проблеми використання інформаційних експертних систем у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічних спеціальностей (2012)
Шовковий В. М. - Методика формування соціокультурної компетенції у процесі навчання класичних мов (2012)
Ярмоленко В. О. - Індекси складових результативності як індикатори оцінювання дієвості педагогічного процесу, Поліщук Н. В. (2012)
Скупий О. М. - Інтерактивність навчання - засіб підвищення рівня прпофексійної підготовки студентів (2012)
Шестопалюк О. В. - Формування професійної компетентності викладача ВНЗ (2011)
Гуревич Р. С. - Педагогічна компетентність і професіоналізм педагога (2011)
Денькович І. В. - Cучасні освітні технології навчання в контексті моніторингових досліджень (2011)
Каплунович И. Я. - Теоретико-информационная модель восприятия в самообучающей системе (2011)
Козяр М. М. - Професійна компетентність майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності, Євсюкова Л. С. (2011)
Лавриш Ю. Е. - Форми стимулювання наукової та інноваційної діяльності студентів медсестринських факультетів університетів Канади (2011)
Мовчан Л. В. - Інтеграція Австралії у міжнародний освітній простір (2011)
Нежданова Л. І. - Теорія гуманістичних цінностей у світлі етично-філософських концепцій стародавнього світу, середньовіччя та епохи Відродження (2011)
Паласюк Г. Б. - Проблемно орієнтоване навчання-засіб формування професійної компетентності у неперервній підготовці медичних сестер Австрії (2011)
Пастовенський О. В. - Рівні впливу громадських чинників на систему управління загальною середньою освітою (2011)
Пономаревський С. Б. - Полікультурна освіта у контексті міжкультурної толерантності (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Рахманов В. О. - Удосконалення інформаційної системи процесу навчання як засіб підвищення якості освіти (2011)
Романовська О. О. - Соціально-економічна освіта як один із засобів підготовки конкурентоздатного фахівця (2011)
Сігаєва Л. Є. - Використання сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих України (2011)
Гуревич Р. С. - Реформи загальної освіти в сучасній Німеччині, Ігнатова О. М. (2011)
Бутенко О. І. - Використання сучасних інформаційних джерел та інформаційно-комунікативних технологій у проектно-технологічній діяльності учнів старших класів, Солоднюк А. О. (2011)
Василенко Н. В. - Технологія портфоліо як засіб розвитку професійної соціокомунікативної компетентності педагога (2011)
Витковский А. Е. - Развитие цветоощущения у детей младшего школьного возраста в процессе восприятия художественных произведений и репродукций, Симак А. И. (2011)
Головська І. В. - Аналіз ефективності впровадження педагогічних умов формування моральної вихованості молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї (2011)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування в учнів СЗШ природничо-математичних знань, умінь і навичок (2011)
Демінська Л. О. - Вимоги до сучасного вчителя фізичного виховання (2011)
Дунаєвська Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів старших класів (2011)
Заводнюк В. Л. - Формування інформаційної компетентності учнів на уроках предмету "Технології" (2011)
Капелюшна Т. В. - Технологічна підготовка учнівської молоді США (2011)
Кільдерова Л. В. - Роль індивідуального підходу в розвитку творчих здібностей старшокласників (2011)
Кондратюк В. М. - Модульне навчання учнів старшої школи основам технологій, Фіногєєва С. М., Ніколишина О. С. (2011)
Симак А. - Художественное образование в республике Молдова в свете требований Болонского процесса (2011)
Ткачук С. І. - Особливості технологічної підготовки старшокласників в умовах ринку праці (2011)
Уварова А. - Специфика изучения современной композиционно-проектной деятельности в области художественной обработки металлов, Даги О. (2011)
Федорук Г. М. - Методичні аспекти реалізації змісту економічної освіти учнів у трудовому навчанні (2011)
Андрющенко М. П. - Формування професійних умінь і навичок учнів ПТНЗ інформаційно-комунікаційними засобами (2011)
Величко Н. О. - Збалансування попиту і пропозицій на ринку праці у кваліфікованих робітниках шляхом моніторингу працевлаштування випускників ПТНЗ (2011)
Гириловська І. В. - Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю розв'язуванню стереометричних задач на побудову (2011)
Кобися А. П. - Застосування телекомунікаційного освітнього середовища у навчальному процесі ПТНЗ (2011)
Кобися В. М. - Ефективність упровадження моделі підготовки електромеханіків засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ (2011)
Хамуляк О. Й. - Періодизація професійної підготовки фахівців залізничного транспорту в системі ПТНЗ (2011)
Власюк І. В. - Професійна компетентність як складова якісної професійної підготовки майбутнього економіста (2011)
Головенко Л. О. - Сутність інтерактивного навчання (2011)
Лутковська С. М. - Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (2011)
Андрущенко Н. О. - Сучасний менеджер і шляхи досягнення його компетентності (2011)
Арбуз-Спатарь О. - Методические основы развития творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по текстильному искусству (2011)
Афанасьєва Л. В. - Формування культури професійного спілкування як складова підготовки майбутніх менеджерів (2011)
Білан С. В. - Метод проектів як засіб пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу "Інформаційні системи та мережі" (2011)
Білецька Г. А. - Формування екологічної свідомості студентів-екологів засобами туристично-краєзнавчої діяльності (2011)
Бірецька Л. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у процесі вироблення іншомовних навичок читання (2011)
Бовдир О. С. - Педагогічні умови виховання комунікативної культури студентів-юристів (2011)
Бойчук В. М. - До питання виникнення графічних зображень (2011)
Василик В. В. - Тенденції на ринку юридичних послуг і вимоги до професійних якостей молодших юристів (2011)
Вовк М. П. - Інформаційно-семіотична концепція культури у контексті формування системи підготовки фольклориста у класичних університетах України (2011)
Воробйова Є. В. - Педагогічна спрямованість управлінської діяльності (2011)
Гаркушевський В. С. - Методологія наступності навчання у змістовому компоненті професійної освіти, Цвілик С. Д. (2011)
Герасімова О. В. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього педагога (2011)
Гомонюк О. М. - Визначення коефіцієнта ефективності формування професійно-педагогічної культури соціальних педагогів (2011)
Горбатюк Р. М. - Оцінка рівня професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю до роботи у ПТНЗ (2011)
Горохівська Т. М. - Зміст поняття "професійна культура майбутнього учителя історії" на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2011)
Гречановська О. В. - Обгрунтування ключових культурологічних компетенцій випускників технічних ВНЗ, Петрук В. А. (2011)
Гудзевич Л. С. - Особливості організації польових практик з природничих дисциплін та чинники їх безпеки (2011)
Гуренкова О. В. - Концептуальні підходи до організації екологічної освіти у технічних ВНЗ (2011)
Гусєва В. О. - Проблема наступності навчання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці: сучасні аспекти (2011)
Дзяна О. С. - Спецкурс "Конфліктологічна культура майбутніх фахівців сфери обслуговування" як засіб формування конфліктологічної культури студентів (2011)
Добровольська Н. В. - Використання веб-квестів для формування креативності майбутніх менеджерів (2011)
Дутка Г. Я. - Філософські передумови фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Емельянова Т. В. - Об одном примере реализации совершенствования содержательной составляющей общего курса высшей математики, Ярхо Т. А. (2011)
Іващенко О. Г. - Підготовка перекладача для роботи в інформаційних умовах ХХІ століття. Деякі філософсько-освітні аспекти (2011)
Кадемія М. Ю. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання Web-квестів (2011)
Кириленко Н. М. - Моделювання процесу навчальної ігрової діяльності в умовах використання освітньо-наукового порталу вищого педагогічного навчального закладу (2011)
Кізім С. С. - Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Клочко В. І. - Професійна спрямованість фундаментальної освіти майбутніх інженерів (2011)
Коломієць А. М. - Упровадження інноваційних методів і технологій навчання у підготовку викладача вищої школи в системі магістратури, Супрун М. В. (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз педагогічних програмних засобів і їх застосування в підготовці майбутнього вчителя технологій (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз змісту інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці вчителів (2011)
Коношевський Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в інформаційному освітньому середовищі, Коношевський О. Л. (2011)
Коростіянець Т. П. - Особливості професійного самовизначення особистості у процесі навчання у ВНЗ (2011)
Лєсовий В. Ю. - Мотивація навчальної діяльності як основний чинник адаптації першокурсників ВНЗ (2011)
Макоцьоба Ю. С. - Формування професійної медіакомпетентності вчителя технології (2011)
Максимчук Б. А. - Навчально-пізнавальна активність студентів у контексті валеологічних завдань педагогічної освіти (2011)
Максимчук І. А. - Основні знання й уміння фахівця галузі фізичної культури та спорту (2011)
Мельник Л. В. - Забезпечення якісного контролю вмінь і навичок студентів педагогічних ВНЗ у процесі застосування інтерактивних технологій (2011)
Мулик К. О. - Критерії сформованості експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2011)
Надточій Ю. М. - Дослідження впливу соціальних факторів на зміст і форму текстів у професійній підготовці перекладачів (2011)
Очеретна Н. Д. - Інтенсифікація навчальної діяльності студентів-аграріїв (2011)
Падалко А. М. - Організація практичної підготовки майбутніх інженерів-електриків (2011)
Парфенова Н. Д. - Конформные отображения со свободно распространяемой системой компьютерной математики Махіма (2011)
Пастирська І. Я. - Дидактичні можливості інтегративних форм навчання (2011)
Петрович С. Д. - Компетентнісний підхід в процесі використання інформаційно-освітнього порталу у педагогічному університеті (2011)
Піжук Ю. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в Російській Федерації (2011)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців державної податкової служби України (2011)
Прозор О. П. - Теоретичні засади формування когнітивно-творчої компетенції у студентів інженерних спеціальностей (2011)
Пудова С. С. - Аналіз сучасних досліджень формування професійної культури майбутніх лікарів в Україні та світі (2011)
Радзіховська Л. М. - Застосування диференціального числення функції однієї змінної у розв 'язуванні прикладних задач економіки (2011)
Радчук О. В. - Використання освітнього сайту в навчальній і науковій роботі студентів (2011)
Рибачук А. В. - Сучасний стан і проблематика фахової підготовки майбутніх юристів (2011)
Сальникова С. В. - Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до організації дитячого аквафітнесу (2011)
Свірщук Н. С. - Діагностика рівня сформованості теоретичних знань і практичних навичок учителів фізичної культури до проведення фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2011)
Скороход О. М. - Система функціонально-цільової підтримки віртуальної педагогічної системи як фактор підвищення її ефективності (2011)
Слабко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2011)
Слободянюк А. В. - Місце та роль інформаційної системи Інтернет у житті студента (2011)
Сотська Г. І. - Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Тарасенкова Н. А. - Формування умінь майбутнього вчителя математики конструювати диференційовану систему вимог до тематичних результатів навчання, Коломієць О. М., Боркач Є. І. (2011)
Тихолаз С. І. - Тренінг професійної спрямованості студентів медичного університету (2011)
Уваров Ю. В. - Формування професійної готовності перекладачів до роботи в умовах нестандартної зайнятості (2011)
Шаполова В. В. - Особистість менеджера як провідний чинник його професійної діяльності (2011)
Шестопал О. В. - Формування професійної компетентності майбутнього педагога (2011)
Шинін О. С. - Концептуальне творче мислення у формальній композиції (2011)
Шлапак О. - Особливості застосування дидактичних ігор у навчальному процесі ВНЗ (2011)
Шовковий В. М. - Методика формування лексичних рецептивних навичок з латинської та давньогрецької мов у студентів вищих навчальних закладів (2011)
Шпортун О. М. - Розвиток інтелектуальної активності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2011)
Іванова К. - Місце філософії в університетській системі підготовки фахівців, Балабай Я., Кулакова О. (2020)
Зуб С. - Розвиток е-інфраструктури в системі освіти і науки України, Прокопенко А., Яловега І. (2020)
Селецький А. - Національна академія педагогічних наук України у науково-методичному забезпеченні освітньої сфери (2020)
Пазиніч С. - Чікаґська школа Джона Дьюї, Пономарьов О., Черемський М. (2020)
Таймасов Ю. - Науковець, педагог, керівник, Зуб О. (2020)
Панченко С. - Перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту, Приходько С., Каменєв О., Лапко А., Василега Л., Терещенко Ю. (2020)
Нешко С. - Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій, Близнюк Л. (2020)
Маракушин А. - Деякі аспекти фізкультурно-оздоровчої та рекреаційно-дозвіллєвої діяльності студентів, Мкртічян О. (2020)
Юрченко В. - Особливості спрямування та розвитку наукових досліджень кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, Даньшева С., Шилін В. (2020)
Дорожко І. - Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі, Малихіна О., Туріщева Л. (2020)
Левашова Ю. - Особливості викладання природничих дисциплін іноземним студентам, Косенко Н. Лебедєва О., Коваленко А. (2020)
Laguta T. - Methods for overcoming communication difficulties, Verzhanskaya O. (2020)
Пономарьова Н. - Етапи становлення системи професійної орієнтації в Україні в аспектно-історичній ретроспективі (2020)
Штефан Л. - Наукові школи кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки (2020)
Мокроменко О. - Фактори становлення елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2020)
Третя щорічна конференція проекту "Голос громади у місцевому самоврядуванні" Програми DOBRE в ОТГ Харківської області (2020)
Анотації (2020)
Бахмат Н. - Педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти (2018)
Березкіна О. - Актуалізація проблеми формування свідомого ставлення особистості до здорового способу життя, Кошельник Т., Кошель В. (2018)
Бодак Л. - Теоретико-методичні засади виховання у педагогічній спадщині О. Макарушки (2018)
Боднар Д. - Історико-педагогічні дослідження О. Мазуркевичем педагогічних поглядів передових діячів освіти, науки і культури дорадянської доби в контексті розвитку педагогічної науки (2018)
Боровець О. - Проектні технології як засіб реалізації діяльнісного підходу до організації професійної підготовки майбутніх педагогів (2018)
Буклов Ю. - Народознавчий гурток як форма національно-патріотичного виховання учнівської молоді (2018)
Бхіндер Н. - Інтерактивні технології у підготовці прикордонників у відомчих навчальних закладах республіки Індія (2018)
Вонсович В. - Удосконалення професійної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Герасимова І. - Методологічні принципи формування професійної мобільності майбутніх фахівців із вищою освітою (2018)
Голуб Л. - Дослідження впливу соціальних чинників фізкультурно-спортивної діяльності на формування здорового способу життя особистості, Гогоць В. (2018)
Горбатюк О. - Компетентнісний підхід щодо розвитку управлінської майстерності сучасного керівника навчального закладу (2018)
Даниляк Р. - Виховання загальнолюдських чеснот як складова морального виховання молодших школярів засобами дитячої періодики (2018)
Дічек Н. - Проблема індивідуалізації навчання школярів у суверенній Україні крізь внесок у її вирішення В.Г. Кременя (біографічний підхід) (2018)
Довгань О. - Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної діяльності учнів підліткового віку, Соколан О. (2018)
Ельбрехт О. - Проблеми термінології в освіті (2018)
Ілляш С. - Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи у системі підготовки до педагогічної діяльності (2018)
Кириленко Г. - Чинники здоров’язбережувальної діяльності навчального закладу, Кириленко О., Воліченко А. (2018)
Кліпа Ю. - Педагогічні етапи готовності економістів-підприємців до професійної освіти (2018)
Ковальчук Г. - Організація професійної освіти у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах України в 70-80 рр. XX ст. (2018)
Колток Л. - Місце та роль педагогічного дискурсу в освітньому процесі вищої школи, Заяць О. (2018)
Косарєва Г. - Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів, Руденко Н. (2018)
Kurlishchuk I. - University student volunteering as a modern trend in Ukrainian higher education, Aleksieieva O. (2018)
Кучинська І. - Професійна компетентність науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти: ключові орієнтири, завдання й результат (2018)
Лісовець О. - Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу (2018)
Мажец Б. - Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів Польщі (2018)
Марущак М. - Цінність науково-дослідної роботи в університетській підготовці медичних кадрів, Криницька І., Бекус І., Мазур Л., Петренко Н. (2018)
Муращенко О. - Ретроспективний аналіз розвитку інтегративних процесів в освіті (2018)
Могорита В. - Тенденції українського підручникотворення на прикладі підручника історії для 6 класу закладів загальної середньо ї освіти (2018)
Назаренко Т. - Наукові поняття як засіб формування в учнів ліцею предметної компетентності (2018)
Науменко С. - Результати апробації моніторингової системи оцінювання природничо-наукової компетентності учнів закладу загальної середньо ї освіти (із застосуванням тестових технологій) (2018)
Олійник Н. - Мотиваційний процес та його реалізація в процесі застосування методів навчання (2018)
Оніщук І. - Іншомовна освіта як невід’ємна складова освітнього процесу у закладах вищої освіти України (2018)
Остапова О. - Фізична культура професійно-прикладної спрямованості як невід’ємна складова загальної культури особистості сучасного фахівця, Остапов А. (2018)
Палюх M. - Национальный реестр правонарушителей, совершивших проступки сексуального характера, как важный элемент системной защиты интересов социума, Шайна К. (2018)
Петришин Л. - Позитивні девіації як соціально-культурний феномен особистісного розвитку (2018)
Плєтіке А. - Особливості міжособистісних стосунків підлітків з порушенням слуху (2018)
Поліщук В. - Релігійний туризм, його значення та роль у виховному процесі та становленні особистості (2018)
Поліщук С. - Виховання дітей у контексті вчень зарубіжних педагогів-реформаторів (2018)
Поліщук С. - Реформування вітчизняної освітньої системи в період національно-визвольних змагань (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Савош В. - Освіта дорослих у ранзі суб’єкт орієнтованого складника системи неперервної освіти (2018)
Сагач О. - Професійне зростання вчителів як складова неперервної педагогічної освіти у скандинавських країнах (2018)
Садова І. - Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами (2018)
Старокожко О. - Дескриптивний континуум структури аксіологічної парадигми управління освітою (2018)
Трубачева С. - Дидактичні особливості метапредметних педагогічних технологій в умовах профільного навчання (2018)
Черненко Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра на уроках "Я у світі” (2018)
Чорноус О. - Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників (2018)
Шевченко С. - Розвиток шкіл із єврейською мовою навчання в умовах незалежної України як відображення зовнішньо ї диференціації в організації шкільної освіти (1991-2010) (2018)
Шелудько І. - Формування педагогічних умов використання інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-викладачів швейного профілю (2018)
Юхимець О. - Організаційно-педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх правознавців в умовах інтеграційних процесів (2018)
Балакірєва В. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи (2018)
Гнатенко О. - Формування алгоритмічного мислення молодших школярів у процесі розв’язування задач (2018)
Грошовенко О. - Педагогічні умови формування основ екологічної культури молодших школярів у контексті освітніх інновацій, Присяжнюк Л. (2018)
Комарова О. - Принципи формування системи знань старшокласників у процесі навчання біології (2018)
Максимова О. - Формування екологічної компетентності як складової готовності дитини до школи (2018)
Перетятько В. - Деякі аспекти формування професійної компетентності у майбутніх учителів біології (2018)
Стахова І. - Ґенеза проблеми формування природничої компетентності вчителя початкової школи у вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2018)
Довгий С. - Вступне слово (2019)
Сліпухіна І. - Цифрова дидактика фізики: методика дослідження процесу випарювального охолодження, Чернецький І., Євтушенко Д., Сич В. (2019)
Попова М. - Використання медичних онтологій у навчальному процесі, Ладичук О., Приходнюк В. (2019)
Кузьменко О. - Цифрова реальність у навчанні фізики на основі технологій STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти: на прикладі лабораторій "PASCO" і "Phywe" (2019)
Кальной С. - Принцип мережевої організації навчальних ресурсів у форматі сценаріїв бази знань і засіб їх інсталяції у формат "призма знань" (2019)
Білик Ж. - Здоров’язбережувальний потенціал STEM-технології (2019)
Войтенко О. - Виховання в учнів початкових класів цінностей здорового способу життя засобами ігрової діяльності (2019)
Сергієнко О. - Особливості організації та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, Бондаренко В. (2019)
Бублик О. - Булавінське повстання в контексті краєзнавчих розвідок (2019)
Чоладзе М. - Пошукова робота в рамках проведення практичних занять з історії (2019)
Савченко Я. - Перші інтерактивні музеї науки і техніки для юнацтва: ретроспективний аспект (2019)
Персоналії авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Славкова О. П. - Державна політика детінізації економіки: податковий аспект, Гордієнко М. І. (2019)
Кравченко А. С. - Інституційні засади функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2019)
Лозинська І. В. - Сучасний стан та передумови розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Скрипник О. А., Скрипник Д. М. (2019)
Хмєліньска М. В. - Проблемні аспекти розвитку ринків ЖКП в Україні на сучасному етапі (2019)
Шевченко Т. І. - Обґрунтування доцільності створення оператора руху електронних відходів від користувача до переробного підприємства для запобігання розвитку неформального сектору поводження з відходами в Україні, Гончарова Н. І., Мельник Ю. Ю. (2019)
Zhao Haipeng - Under the "Belt and Road” initiative, the China and Ukraine governments should assume greater responsibility to promote trade, Bliumska-Danko K., Lu Xu (2019)
Усикова О. М. - Аналіз та використання м’ясного кластеру в сільськогосподарській галузі (2019)
Бортнік С. М. - Формування та розвиток логістичної інфраструктури України в контексті євроінтеграції (2019)
Дмитрієва О. І. - Просторова нерівність та галузево-регіональна асиметрія інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України (2019)
Галамай Р. Я. - Податкова децентралізація як чинник формування фінансової бази територій (2019)
Пелехатий А. О. - Методологічні засади управління процесами формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій (2019)
Прокіпчук Л. І. - Досвід Європейського Союзу у питаннях адміністрування митних платежів: теоретичні основи та практичні рекомендації (2019)
Шушулков С. Д. - Соціально-економічні аспекти розвитку рекреаційного землекористування (2019)
Вітковський Ю. П. - Пoтенцiaл екoнoмiчнoгo зpoстaння суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу і його типoлoгiя (2019)
Ганжуренко І. В. - Мapкeтингoвo-лoгicтичнa дiяльнicть в cиcтeмi мeнeджмeнту aгpapних пiдпpиємcтв (2019)
Матвєєв П. М. - Методологічні підходи до відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства (2019)
Сьомич М. І. - Роль та місце організаційно-правової безпеки в структурі економічної безпеки підприємства (2019)
Орел А. М. - Інноваційна орієнтація інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, Руденко С. В. (2019)
Гевко В. Л. - Формування моделі управління організаційною культурою підприємств мережевих структур в контексті макротрендів бізнесу (2019)
Лагодієнко Н. В. - "Точки відновлення" сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки (2019)
Турленко Н. В. - Моделювання програм інвестиційної підтримки розвитку агросфери регіону (2019)
Машканцева С. О. - Економічна діагностика стану та перспективи діяльності підприємств транспортної галузі регіону (2019)
Спатар О. В. - Особливості функціонування аміакопроводу в структурі трубопровідного транспорту Миколаївського регіону (2019)
Попадинець Н. М. - Інвестиційно-інноваційний розвиток національної економіки на засадах діджиталізації та дизайн-менеджменту, Журавель Ю. В. (2019)
Скрипник С. В. - Підвищення конкурентоспроможності продукції фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств як організаційно-економічний пріоритет їх функціонування та розвитку (2019)
Адамчик О. О. - Методичні засади визначення та оцінки конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму (2019)
Данило С. І. - Сутність і особливості розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні (2019)
Коркуна О. І. - Аналіз сучасного стану монетарної політики України та її вплив на сферу туризму, Коркуна І. І., Цільник О. Я., Бордун О. В. (2019)
Зубков С. О. - Торговельний кластер в стратегіях розвитку підприємств торгівлі (2019)
Титул, зміст (2019)
Деменко В. М. - Фітосанітарний стан посівів ріпаку ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Голінач О. Л., Власенко В. А., Хілько Н. В., Жатов О. Г., Троценко В. І. (2019)
Зубцова І. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій Melilotus officinalis (L.) Pall. в умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району, Скляр В. Г., Мельничук C. Д., Бондарєва Л. М. (2019)
Кременецька Є. О. - Фізико-хімічні властивості ґрунтів у лісопаркових насадженнях м. Києва, Мельник А. В. (2019)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на прояв багатобульбовості у міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Кравченко Н. В., Гордієнко В. В., Бондус Р. О., Мухоїд Т. І. (2019)
Сахошко М. М. - Розвиток листкової поверхні та структура продуктивності гібридів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Кравченко М. Й., Яценко В. М., Колосок І. О. (2019)
Скляр В. Г. - Біорізноманіття проектованого заказника "Говорунівський", Мельничук С. Д., Скляр Ю. Л., Бондарєва Л. М., Баштовий М. Г., Зубцова І. В. (2019)
Страхоліс І. М. - Сортова реакція гречки на комплексне застосування препаратів та добрив, Бердін С. І., Оничко В. І., Оничко Т. І. (2019)
Татаринова В. І. - Іржа груші в умовах північно-східного Лісостепу України, Жатов О. Г., Троценко В. І., Бурдуланюк А. О., Рожкова Т. О., Ємець О. М., Горбась С. М. (2019)
Ярощук Р. А. - Історичні аспекти інтродукції Pinus rigida Mill. та заходи щодо оптимізації структури генетико-селекційних об’єктів для подальшого використання виду у північно-східному Лісостепу України, Жердецька С. В., Казанцев Ю. В. (2019)
Li Fang - Study of mathematical methods and models usage in the pesticide degradation and residue prediction, Dubovyk V., Runqiang L. (2019)
Лісовий О. - Вступне слово (2019)
Алексик Н. - Результати застосування дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем у науково-дослідницьких роботах чнів Малої академії наук України, Яковлева Т., Томченко О., Бабійчук С. (2019)
Басалига О. - STREAM-HUB — новий тренд у дошкільній освіті, Коваль С. (2019)
Воронкін О. - Потенціал використання графічних калькуляторів у навчанні математики в закладах загальної середньої освіти України (2019)
Дашко І. - Впровадження в навчальний процес STEM-освіти засобами гуртка на уроках математики і креслення (2019)
Лакоза Н. - Дидактичний аспект формування наукових понять з біології в учнів профільних класів (2019)
Малецька Т. - Художньо-освітній проєкт "Подаруй Петриківку школі": досвід реалізації (2019)
Маркова Н. - Гендерний підхід у соціальній роботі (2019)
Мірча Н. - Зміст і напрями організації освітнього процесу із запровадженням STEM-навчання задля формування компетенцій учнів (2019)
Постова К. - STEM-проєкт — особливості планування і реалізації в освітньому процесі (на прикладі проєкту "Червона книга та природоохоронні території України" для п’ятикласників) (2019)
Цвікова Н. - Інклюзивне навчання в системі позашкільної освіти (2019)
Шаповалов В. - Інформаційні онтологічні інструменти для забезпечення дослідницького підходу в STEM-навчанні, Шаповалов Є., Атамась А., Білик Ж. (2019)
Шибка О. - Методичний досвід проведення семінару-тренінгу "Позашкільна технічна освіта: початкове технічне моделювання, іграшкова фізика" для педагогів, які працюють над впровадженням STEAM-освіти (2019)
Юров О. - Наукові школи ЦЕРН для учнів та педагогів України — джерело знань, натхнення та успіху (2019)
Персоналії авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Бакуменко О. М. - Селекційна оцінка сучасного китайського сортименту пшениці м’якої озимої в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Осьмачко О. М., Мен Фаньхуа, Чжоу Чіань (2019)
Верещагін І. В. - Застосуваня растрової електронної мікроскопії у цитогістологічних дослідженнях сортів льону-довгунця, Кандиба Н. М., Кривошеєва Л. М. (2019)
Данильченко О. М. - Ефективність бактеріальних препаратів в агроценозах гороху в умовах північно-східного Лісостепу України, Радченко М. В., Глупак З. І. (2019)
Мельник А. В. - Вплив позакореневого підживлення на продуктивність гірчиці білої в умовах північно-східного Лісостепу України, Жердецька С. В., Алі Ш., Шаббір Г., Бутенко С. О. (2019)
Подгаєцький А. А. - Проростання гібридного насіння картоплі під впливом радіаційного опромінення, Кравченко Н. В., Гнітецький М. О. (2019)
Радченко М. В. - Вирощування міскантусу в умовах Північно-Східної частини Лісостепу України, Глупак З. І., Данильченко О. М. (2019)
Fu Yuanzhi - Screening of variety collections of sunflower and winter wheat for Cadmium low accumulation, Wu Liuliu, Trotsenko V., Zhatova H. (2019)
Зубцова І. В - Розмірні характеристики рослин та популяцій Leonurus villosus Desf. ex Spreng spreng. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району, Скляр В. Г. (2019)
Пеньковська Л. В. - Особливості онтогенетичної структури ценопопуляцій Helichrysum arenarium L. (Asteraceae) у різних фітоценозах Шосткинського геоботанічного району Сумської області (Україна) (2019)
Шерстюк М. Ю. - Комплексний популяційний аналіз як напрямок сучасних біолого-екологічних досліджень, Скляр В. Г., Скляр Ю. Л., Хе Сонгтао (2019)
Титул, зміст (2019)
Деменко В. М. - Фітосанітарний стан посівів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Голінач О. Л., Власенко В. А. (2019)
Захарченко Е. А. - Ефективність застосування цинку при вирощуванні кукурудзи на зерно (2019)
Кожушко Н. С. - Перспективи практичного використання нових державних сортових ресурсів картоплі у північно-східному Лісостепу України, Сахошко М. М., Баштовий М. Г., Смілик Д. В., Авраменко В. І., Дегтярьов О. М. (2019)
Кравченко Н. В. - Прояв середньої маси товарних бульб у міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від місця та років випробування (2019)
Мельник Т. І. - Вплив погодних умов та застосування мінеральних добрив на якісні показники Callistephus chinensis (L.) Nees, Сурган О. В. (2019)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивної сидерації на забур’яненість буряків цукрових, Захарченко Е. А. (2019)
Петренко С. В. - Екологічні аспекти умов вирощування сільськогосподарських культур, Харченко О. В., Собко М. Г., Медвідь С. І. (2019)
Баштовий М. Г. - Ботанічний геомоніторинг рослинного покриву в рекреаційних зонах об’єктів екотуризму, Скляр В. Г., Кирильчук К. С., Скляр Ю. Л. (2019)
Жатова Г. О. - Особливості ризосферної мікробіоти лікарських рослин, Бондарєва Л. М., Коплик Я. В. (2019)
Коваленко І. М. - Особливості віталітетної структури насаджень Ginkgo biloba L. в умовах Північного Сходу України, Клименко Г. О., Ярощук Р. А., Су Яхуей (2019)
Contents (2020)
Arsirii O. O. - Information Technology of Supporting Architectural Solutions using Polyglot Persistence Concept in Learning Management Systems, Glava M. G., Kolonko M., Glumenko A. O. (2020)
Kolesnikov O. Ye. - Elaboration of Theoretical Foundations for the Creation of the Educational Environment of the Educational Institution, Biloshchytskyi A. O., Faizullin A. R. (2020)
Tolochko O. I. - Field Weakening Control for Induction Motors Based on Copper and Iron Losses Minimization, Kaluhin D. V., Palis Stefan, Oshurko S. V. (2020)
Larshin V. P. - Intermittent Grinding Temperature Modeling for Grinding System State Monitoring, Lishchenko N. V., Pitel Jan (2020)
Sadovoi O. V. - Information System of Minimization Consumption Reactive Power in Asynchronous Electric Drive with Vector Control, Klyuyev O. V., Sokhina Yu. V., Filin I. V. (2020)
Kolot S. A. - Emotional Management as a Component of Effective Team Management, Khristich A. L., Polic Viktor (2020)
Contents (2020)
Kungurtsev O. B. - Identification of Class Models Imperfection, Novikova N. O. (2020)
Shcherbakova G. Y. - Determination of Characteristic Points of Electrocardiograms using Multi-Start Optimization with a Wavelet Transform, Krylov V. N., Plachinda O. E. (2020)
Dydyk A. P. - Feature Selection for Predicting the Patient State in Distant Postoperative Period, Nosovets O. K., Babenko V. O. (2020)
Arsirii O. O. - Development of the Intelligent Software and Hardware Subsystem for Capturing an Object by Robot Manipulator, Yadrova M. V., Kondratyev S. B., Stelmakh D. E. (2020)
Fomin O. О. - Construction of the Nonlinear Dynamic Objects Diagnostic Model Based on of Multiple Factors Variance Analysis, Ruban O. D., Fedorova H. N., Bartalyov P. E., Katsiuk D. G. (2020)
Larshin V. P. - Detecting Systematic and Random Component of Surface Roughness Signal, Lishchenko N. V., Pitel Jan (2020)
Oborskyi H. O. - Project Manager Job Description as one of Project Management Key Success Factors, Saveleva O. S., Stanovska I. I., Saukh I. A. (2020)
Kadykova I. M. - Application of Convergent Approach in Strategic Project Management, Khvostichenko V. V., Khudiakov I. O. (2020)
Title (2020)
Original papers (2020)
Kopp M. I. - Weakly Nonlinear Magnetic Convection in a Nonuniformly Rotating Electrically Conductive Medium Under the Action of Modulation of External Fields, Tur A. V., Yanovsky V. V. (2020)
Andreeva O. L. - Rayleigh-Plateau Dissipative Instability, Bulavin L. A., Tkachenko V. I. (2020)
Kostenko V. V. - On The Periodic Change of the Luminosity of the Cosmic Sources with an Active Medium, Kuklin V. M., Poklonskiy E. V. (2020)
Khanna K. M. - Incommensurate Crystallization of Neutron Matter in Neutron Stars, Kandie D. K., Tonui J. K., Cherop H. K. (2020)
Sukhender Sukhender - Structural, Electronic, Optical and Magnetic Properties of Co2CrZ (Z= Al, Bi, Ge, Si) Heusler Compounds, Mohan L., Kumar S., Sharma D., Verma A. S. (2020)
Svishch V. М. - Speed Measurement in an Accompanying Reference System (2020)
Lisovska V. V. - Computer Simulation of the Angular Distribution of Primary Electrons and Bremsstrahlung Photons in Tantalum Converter for a 36.7 MeV Electron Beam, Malykhina T. V. (2020)
Daniel T. - Tuning of SnS Thin Film Conductivity on Annealing in an Open Air Environment for Transistor Application, Uno U., Isah K., Ahmadu U. (2020)
Kutnii D. V. - Determination of 234U/238U, 235U/238U, 236U/238U Isotope Ratios in Uranium Oxide by Sector-Field ICP-MS, Burdeynyi D. D., Vanzha S. A., Rud N. V. (2020)
Kutovyi V. O. - Effect Of Thermal-Vacuum Dispertion Of Graphite, Malykhin D. G., Kalchenko O. S., Vasilenko R. L., Virych V. D., Germanov O. O. (2020)
Trusova V. - Nanomechanical Characterization Of Apolipoprotein A-I Amyloid Fibrils, Vus R., Zhytniakivska O., Tarabara U., Saito U., Gorbenko G. (2020)
Naumovets A. S. - Nonlinear Effects in the Phonon System of Diamond Crystal, Poluektov Y. M., Khodusov V. D. (2020)
Chauhan S. - An Ab Initio Calculations of Single-Electron Transistor Based Single Walled Carbon Nanotube of Ultra-Small Diameter, Verma A. S. (2020)
Таньшина А. - Надо помнить, что до появления Петра Капицы мы были первой и единственной лабораторией в СССР… (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Minasyan D. - Gender Differences in Decision-making and Leadership: Evidence from Armenia, Tovmasyan G. (2020)
Mujtaba B. G. - Workplace Mobbing and the Role of Human Resources Management, Senathip T. (2020)
Thomas G. - Leadership Models and Leadership Styles as Success Factors in Small and Medium-sized Enterprises (2020)
Wang F. - Mediating Effects of Stakeholders and Supervision on Corporate Social Responsibility, Lo J., Lam M. (2020)
Abeysekera R. - Examining Counsellor Expertise: Evidence from the Sri Lankan Microfinance Sector (2020)
Kiss L. B. - The Importance of Business Partnership on the World Wide Web (2020)
Barber D. - Czech Students’ Perceptions of Ethical Behavior in Business and Entrepreneurship, Batchelor J. H., Hatten T., Gibson S. G., Rolinek L. (2020)
Giebe C. - "Take a Knee” Protests in Professional Sports: An Empirical Study about the Influence on Customer Loyalty to Nike in Germany, Loffler L., Schneider S. (2020)
Abbas A. - The Role of Organizational Culture in Job Satisfaction and Turnover: A Study of Pakistani Employees, Khan R., Ishaq F., Mehmood K. (2020)
Goncharenko T. - From Business Modelling to the Leadership and Innovation in Business: Bibliometric Analysis (Banking as a Case) (2020)
Akpoviroro K. S. - Correlate of Workforce Diversity and Organisational Performance of Multinational Food Producing Industry in Nigeria, Ismaila K. B., Abu Z. (2020)
Пазюк М. Ю. - Про сегрегацію грудкованої шихти під час агломерації, Мних А. С., Овчинникова І. А., Міняйло Н. О. (2019)
Харченко А. В. - Усовершенствование системы кон троля сталеплавильного производства "Мастер", Ковалев В. Л., Личконенко Н. В. , Ляшенко Р. П. (2019)
Терновой Ю. Ф. - Вынужденный теплообмен и скорость охлаждения капель при распылении расплава водой, Панова В. О. (2019)
Терновой Ю. Ф. - Теплофизические процессы при получении микрогранул газовым распылением, Личконенко Н. В. (2019)
Малишев В. В. - Одержання дисперсних порошків карбідів металів IV - VI груп з йонних розплавів (огляд), Габ А. І., Брускова Д. М.-Я., Нестеренко Т. М., Кириченко О. Г., Воляр Р. М. (2019)
Колобов Г. О. - Вилучення літію та інших металів зі скрапу відпрацьованих літієвих акумуляторів, Кириченко О. Г., Мосейко Ю. В., Павлов В. В., Панова В. О., Печериця К. А., Бубінець О. В. (2019)
Карпенко Г. В. - Математична модель процесу карбонізації вуглецевих композитів з термохімічним змінюванням компонентів, Щербакова О. П., Прохорова Н. Д. (2019)
Скачков В. О. - Дослідження тверднення феноло-формальдегідного в’яжучого у вуглецевих композитах, Воденніков С. А., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Воляр Р. М. (2019)
Явтушенко О. В. - Оптимізація продуктивності станів холодної прокатки, Проценко В. М., Сагулякін О. Є. (2019)
Грес Л. П. - Економія природного газу при нагріванні доменного дуття, Гупало О. В., Єрьомін О. О., Карпенко С. А., Самойленко Т. В., Каракаш О. Є. (2019)
Зінченко В. Ю. - Розробка раціональної технології опалення двокамерних термічних печей, Іванов В. І., Каюков Ю. М., Радченко Ю. М. (2019)
Ніколаєнко А. М. - Охолодження зливка та стабілізація теплового режиму в кристалізаторі ливарно-прокатного агрегату, Якушевич І. В. (2019)
Тарасов В. К. - Розробка технології одноопераційного різання листів катодного нікелю, Потапенков О. П., Румянцев В. Р., Куріс Ю. В., Мосейко Ю. В. (2019)
Скачков В. О. - До оцінки надійності конструкцій з композитів під час малоциклового вантаження, Іванов В. І., Пожуєв А. В., Румянцев В. Р. (2019)
Гречаний О. М. - Використання частотних моделей під час технічної діагностики несправностей металургійного обладнання, Кобрін Ю. Г., Васильченко Т. О., Шевченко І. А., Ігнатьєв О. О., Кузьменко Р. В. (2019)
Куліков В. Ю. - Дослідження впливу режимів випалення напівфабрикату магнезіальних вогнетривів на фізико-керамічні показники готової продукції, Карпенко Г. В., Варченко Д. А. (2019)
Критская Т. В. - Переход примеси углерода в кристаллический кремний полупроводниковой чистоты, Шварцман Л. Я., Киселев Е. Н. (2019)
Малишев В. В. - Сучасний стан та прогнози розвитку світового ринку нанопорошків, Шахнін Д. Б., Зінченко В. В., Воденнікова О. С., Сергієнко Т. І., Воденнікова Л. В. (2019)
Малишев В. В. - Сучасний стан та прогнози розвитку українського ринку нанорозмірних порошків, Габ А. І., Пацаловська Л. Ю., Воденнікова О. С., Сергієнко Т. І., Воденнікова Л. В. (2019)
Манідіна Є. А. - До зниження рівня тонального аеродинамічного шуму в широкому діапазон частот, Рижков В. Г., Бєлоконь К. В., Беренда Н. В., Троїцька О. О. (2019)
Авдєєва М. С. - Особливості функціонально-планувальних рішень музейно-туристичних комплексів, Сольона І. В. (2020)
Агеева Г. Н . - Эволюция зданий командно-диспетчерских пунктов в аэропортах (2020)
Бєлятинський А. О. - До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету(1969-2019рр), Першаков В. М., Білеуш А. І., Пилипенко О. І. (2020)
Буравченко С. Г. - Сценарні методи в проектуванні громадських просторів з програмами театралізації середовища, Дзюба К. О. (2020)
Дорошенко Ю. О. - Архітектурні рішення щодо позитивізації сприйняття сміттєпереробних підприємств (2020)
Костюченко О. А. - До 100-річчя Баухаузу. Спадок функціоналізму в Україні, Симоненко В. М. (2020)
Лисницька К. М. - Методи оцінки надійності цегляної будівлі, Першаков В. М. (2020)
Машков І. Л. - Дослідження стійкості металевих арок, Скребнєва С. М., Омельченко К. В., Глушаниця А. І. (2020)
Михайлик О. О. - Особливості охорони прибережних територій (2020)
Ольховська О. В. - Ревіталізація міського середовища засобами ландшафтного дизайну (2020)
Ольховська О. В. - Особливості впливу арт-об'єктів на міське середовище, Блудов А. В. (2020)
Першаков В. М. - Використання геосинтетичних армуючих прошарків в дорожньому будівництві, Бєлятинський А. О., Стефашина Н. М. (2020)
Степура В. С. - Особливості проектування висотного житлового будинку з урахуванням прогресуючого обвалення, Лисницька К. М., Матвієнко О. І., Ніконець І. І. (2020)
Степанчук О. В. - Обстеження пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст (2020)
Сидоренко І. О. - Прийоми використання деревних рослин у формуванні обрису ландшафту Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М. Т. Рильського міста Києва, Міндер В. В. (2020)
Стасюк О. С. - Історичні цвинтарі підкаменя-генеза та сучасний стан (2020)
Трошкіна О. А. - Проєктування жанрів кінематографу на архітектурне середовище (2020)
Трошкін А. А. - Вимоги пішохідної доступності до об'єкту харчування та задоволення потреби гастрономічної різноманітності кухонь (2020)
Триколенко С. Т. - Ювелірні мости Володимира Маркіна (2020)
Цись А. С. - Синтез мистецтв при проектуванні сучасного комунікативного простору в інтер'єрах громадських будівель, Авдєєва М. С., Авдєєва Н. Ю. (2020)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: балістична швидкість впорскування і об’єднання балістичної моделі з моделлю віртуального витоку, Стріха М. В. (2020)
Glushkov A. V. - Theoretical auger spectroscopy of solids: calculation of energy parameters, Buyadzhi V. V., Tsudik A. V., Chernyshev A. S., Efimova E. A. (2020)
Глауберман М. А. - Вплив температури на параметри магніточутливих транзисторних структур, Лепіх Я. І. (2020)
Ignatenko A. V. - Sensing cooperative electron-gamma-nuclear effect in multiatomic molecules and its application, Glushkov A. V., Khetselius O. Yu., Bunyakova Yu. Ya., Svinarenko A. A. (2020)
9та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-9) (2020)
9th International scientific and technical conference "Sensor electronics and microsystem technologies" (SEMST-9) (2020)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2020)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2020)
Романенко Я. І - Похідні 4-гідразинохіноліну та їх біологічна активність (огляд літератури), Лагрон А. В., Бражко О. А. (2019)
Гаврилюк Ю. В. - Агробіологічна характеристика Ambrosia artemisifolia L. в умовах Луганської області (2019)
Денисюк Н. В. - Сучасний стан озеленення території міста Рівне, Мельник В. Й. (2019)
Журавльова І. М. - Застосуванням гістохімічного методу при вивчення розподілу важких металів в проростках кукурудзи (2019)
Філатова О. В. - Репрезентативність рідкісної фітобіоти на заповідних та перспективних для заповідання територіях Зачепилівського району Харківщини, Гонтова Т. М., Руденко В. П. (2019)
Тимчук Д. С. - Генетичне різноманіття кукурудзи і сучасні підходи до його систематизації, Потапенко Г. С., Тимчук Н. Ф. (2019)
Коцун Л. О. - Перспективи для надання природоохоронного статусу ділянці лісових насаджень за участі вікових дерев Quercus robur L. на території державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" (Волинська область, Україна), Кузьмішина І. І., Войтюк В. П., Коцун Б. Б. (2019)
Леневич О. І. - Вплив рекреаційного навантаження на морфологічні особливості лісової підстилки (НПП "Сколівські Бескиди" Українські Карпати) (2019)
Бачинський Р. О. - Дослідження стану імунної системи щурів при дії нітробензолу та метилтретбутилового ефіру в умовах холодового стресу та в умовах температурного оптимуму, Бачинська Я. О. (2019)
Бєлявцев М. П. - Комахи-ксилофаги листяних порід у Національному природному парку "Гомільшанські ліси", Мєшкова В. Л. (2019)
Генсицький М. В. - Міжпопуляційна мінливість забарвлення черепашки равлика великого звичайного (Нelixalbescens) у північно-західному Приазов’ї, Кошелев О. І. (2019)
Коржова Т. А. - Видовий склад комах-некробіонтів на ділянках з різними типами ґрунтів в околицях міста Харкова (Україна), Маркіна Т. Ю., Бачинська Я. О. (2019)
Федяй І. О. - Деякі особливості сезонних циклів представників підряду напівтвердокрилі (Heteroptera) урбоценозів міста Харкова, Маркіна Т. Ю. (2019)
Сипко Т. С. - Цитогенетичні пошкодження хроматидного типу та геномні порушення у лімфоцитах онкологічних пацієнтів з різною локалізацією пухлин при променевій терапії (2019)
Тихвинська О. О. - Використання тромбоцитарного лізату як компонента кріозахисних средовищ для кріоконсервування мезенхімальних стромальних клітин, Рогульська О. Ю., Петренко О. Ю. (2019)
Від головного редактора (2020)
Verbovytskyy Yu. - Hydrogen generation by hydrolysis of MgH2, Berezovets V. V., Kytsya A. R., Zavaliy I. Yu., Yartys V. A. (2020)
Василів Б. Д. - Вплив робочого середовища паливних комірок на структуру і фізико-механічні характеристики кераміки системи ZrO2–Y2O3–NiO, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Полішко І. О., Бродніковський Є. М., Іванченко С. Е., Васильєв О. Д. (2020)
Бродніковський М. П. - Вибір складу багатокомпонентного сплаву системи Nb–Ti–Al–X з підвищеними жароміцністю, жаростійкістю та технологічністю, Кузнєцова Т. Л., Рокицька О. А., Зубець Ю. Ю. (2020)
Чумало Г. В. - Вплив складу електролітів на властивості плазмоелектролітних оксидних покриттів на легких сплавах, Посувайло В. М., Харченко Є. В., Палюх В. М. (2020)
Толстолуцька Г. Д. - Особливості насичення дейтерієм вакуумно-дугових покриттів на основі заліза, Ружицький В. В., Копанець І. Є., Купрін О. С., Воєводін В. М., Білоус В. А., Василенко Р. Л. (2020)
Голубець В. М. - Фрикційна поведінка електроіскрових покриттів за умов граничного мащення, Довгуник В. М., Пашечко М. І., Корній С. А., Шпуляр Ю. С. (2020)
Каплун П. В. - Кінетика зношування сталей з дифузійними покриттями за тертя кочення, Гончар В. А., Донченко Т. В. (2020)
Zhibin Z. - Structure and properties of bimetallic centrifugally cast flour milling rollers, Shatrava A. P. , Likhoshva V. P., Pelikan O. A., Pelikan O. A. (2020)
Song Wen-Guang - Математичне моделювання впливу водню на корозійну активність металоконструкцій, Гембара О. В., Сапужак Я. І. (2020)
Прядко Т. В. - Вплив оточуючого середовища під час лазерної обробки на тривкість титану до водневого окрихчення, Дехтяренко В. А., Школа А. А. (2020)
Скородинський І. С. - Напружений стан в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією зосередженого циклічного навантаження, Максимук О. В. (2020)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування періодичної системи тонких примежових включень, Бойко А. Р., Валяшек В. Б., Цимбалюк Л. І. (2020)
Острик В. І. - Часткове розкриття півнескінченної тріщини на межі пружної смуги і жорсткої стінки (2020)
Стащук М. Г. - Оптимізація режимів термообробки елементів конструкцій з функціонально-градієнтних матеріалів, Ірза Є. М. (2020)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу штанги польового обприскувача за маневрового режиму навантаження, Бабій А. В., Долінська І. Я., Матвіїв Ю. Я. (2020)
Волошин В. А. - Циклічна корозійна тріщиностійкість експлуатованого зварного з’єднання трубної сталі 17Г1С (2020)
Копей Б. В. - Підвищення втомної міцності насосних штанг обробкою спеціальним середовищем, Звірко О. І., Венгринюк Т. П., Слободян З. В., Штойко І. П. (2020)
Шопа Т. В. - Поперечні коливання ортотропної пластини з отворами та включеннями (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Botchkaryov O. - Distributed Adaptation of the Functional Integration Structure of a Multi-Agent System in a Dual-Tasking Environment (2019)
Komarenko O. - TPSOC4 based IntelLigent Water Consumption Meter, Hrytsyk I. (2019)
Lagun I. - The Methods of Choice the Wavelets for One Dimensional Signals Processing (2019)
Martsenyuk V. - Numerical Simulation of Cyber-Physical Biosensor Systems on the Basis of Lattice Difference Equations, Kłos-Witkowska A., Sverstiuk A., Bahrii-Zaiats O. (2019)
Melnyk A. - Data Correction Using Hamming Coding and Hash Function and its CUDA Implementation, Kozak N. (2019)
Melnyk A. - Easy Universal Translator as an Alternative Compiler-Compiler, Kozak N. (2019)
Nykolaychuk Y. - Perspective Components of Cyber-Physical Systems implementing Conversion, Coding Data Exchange, and User Communication Processes, Voronych A., Vozna N., Nykolaychuk L., Pituh I., Grynchyshyn T. (2019)
Pavych N. - Method for Time Minimization of Api Requests Service from Cyber-Physical System to Cloud Database Management System, Pavych T. (2019)
Voytko M. - Identification of the Defect in the Elastic Layer by Sounding of the Normal Sh-Wave, Kulynych Y., Grynenko M., Kuryliak D. (2019)
Zhukov I. - GDP in Value as a Measure for Evaluating Annual Data Flow Increase on IoT, Pechurin N., Kondratova L., Pechurin S. (2019)
Саврук М. П. - Напружений стан ортотропної площини з дволанковою ламаною тріщиною за антиплоскої деформації, Онишко Л. Й., Кваснюк О. І., Біда Н. М. (2020)
Євтушенко О. - Визначення максимальної температури трибосистеми накладка–диск під час одноразового гальмування, Куцєй М., Топчевска К. (2020)
Шишковський Р. О. - Визначення питомої енергії руйнування матеріалу за зсувної деформації (2020)
Андрейків О. Є. - Вплив експлуатаційних середовищ і маневрового режиму навантаження на ресурс штанг польових обприскувачів, Бабій А. В., Долінська І. Я. (2020)
Рудавський Д. В. - Поширення втомної тріщини на поверхні боковини рами візка вантажного вагона за нерегулярного експлуатаційного навантаження, Шефер М. С., Канюк Ю. І. (2020)
Семенов П. О. - Комплексне діагностування стану експлуатованих елементів грейферного перевантажувача, Пустовий В. М. (2020)
Ясній П. В. - Моделювання холодного пластичного деформування отворів у зразках зі сплаву з пам’яттю форми, Дивдик О. В., Ясній В. П. (2020)
Григоренко Г. М. - Вплив титановмісних інокулянтів на структуру металу зварних швів низьколегованої високоміцної сталі, Маркашова Л. І., Головко В. В., Берднікова О. М., Алексеєнко Т. О., Жуков В. В. (2020)
Дзюбик А. Р. - Ударна в’язкість зварних з’єднань зі сталі 34ХН2МА, виконаних електродами різного фазового складу (2020)
Ghazvinloo H. R. - Mechanical strength of the weld metal in CK45 carbon steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2020)
Аскеров Х. А. - Оцінювання впливу дисперсності перліту на втому вуглецевої сталі, Вакуленко І. О. (2020)
Куг Х. - Вплив термомеханічної обробки на властивості сплавів системи Mg–Al–Zn–Mn, Халифа Ш. С. М. (2020)
Мисливченко О. М. - Структура та фізико-механічні властивості литих титанових сплавів системи Ti–Nb–Mo, Бондар А. А., Горбань В. Ф., Луговський Ю. Ф., Соболєв В. Б., Тіхонова І. Б. (2020)
Сизоненко О. М. - Розрядноімпульсна підготовка модифікатора системи Ti–TiC і його вплив на структуру та властивості металу, Прохоренко С. В., Липян Є. В., Зайченко А. Д., Присташ М. С., Торпаков А. С., Пащин М. О., Войнаровська-Новак Р., Шерегій Є. (2020)
Піддубний С. В. - Прискорений метод визначення морозостійкості силікатних будівельних матеріалів, Татарченко Г. О., Соколенко В. М. (2020)
Іваницький Я. Л. - Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури, Бойко В. М., Станкевич В. З., Гануліч Б. К. (2020)
Похмурський В. І. - Вплив легування карбідами хрому і ванадію на корозійні та трибокорозійні характеристики твердих сплавів системи WC–Ni, Василів Х. Б., Бондаренко В. П., Винар В. А., Рацька Н. Б., Барановський О. М. (2020)
Рябцев С. І. - Структура та корозія квазікристалічних литих сплавів і плівкових покриттів Al–Cu–Fe, Полонський В. А., Сухова О. В. (2020)
Ниркова Л. І. - Корозійне розтріскування трубної сталі Х70 в умовах катодного захисту (2020)
Крет Н. В. - Корозійно-втомний ріст тріщини в експлуатованих насосних штангах зі сталі 20Н2М, Свірська Л. М., Венгринюк Т. П. (2020)
Зінь І. М. - Захисні властивості алкідного покриття, інгібованого комплексним цеолітфосфатним пігментом, Корній С. А., Киця А. Р., Білий Л. М., Даниляк М.-О. М., Лютий П. Я. (2020)
Креденець Н. Д. - Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну) (2020)
Абизов В. А. - Основні матеріали в дизайні сучасних корпусних меблів кухні, Агліуллін Р. М. (2020)
Абрамова О. В. - Дизайн-проєктування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк, Єжова О. В., Чистякова Л. О., Кудревич І. О. (2020)
Артеменко М. П. - Типологія костюма для рекреаційно-туристичної сфери, Чепелюк О. В., Колосніченко М. В. (2020)
Березко О. В. - Особливості застосування оптичних ілюзій в дизайні інтер’єрів, Галишич Р. Я., Черничук О. П. (2020)
Васильєва О. С. - Архітектура як джерело натхнення для розробки авторських колекцій одягу, Винничук М. С., Васильєва І. В., Олійник І. В. (2020)
Габрель Т. М. - Еклектика, фьюжн та кітч у дизайні інтер’єру громадських закладів (2020)
Гаврилюк Р. М. - Історико-краєзнавча спадщина як ефективний механізм етнодизайнерської освіти (2020)
Кисіль С. С. - Цифрові технології в дизайні сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель, Полякова О. В., Булгакова Т. В. (2020)
Козакевич О. Р. - Мереживо і в’язання в декорі лемківського вбрання: етнолокальні та художні особливості (2020)
Колосніченко М. В. - Проектування модного одягу на основі принципів параметричного дизайну, Чупріна Н. В., Кротова Т. Ф., Олішевська Т. М. (2020)
Міхєєва Л. B. - Особливості візуалізації логотипів музичних колективів незалежної України (2020)
Ніколаєва Т. В. - Дизайн сучасного костюма на основі асоціативних трансформацій тектонічної структури народного одягу, Гайова І. Л., Ніколаєва Т. І., Гладка В. А. (2020)
Тарасенко О. А. - Храм науки: мозаїки М. А. Стороженка в інтер’єрах Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України у Феофанії, Тарасенко А. А., Кубриш Н. Р. (2020)
Грищенко І. М. - Молитва за Україну": творчість-сповідь живописця Євгена Гули. До 75-річчя від дня народження, Колосніченко М. В., Колісник О. В. (2020)
Title (2018)
Content (2018)
Dmitriev M. O. - Determination of individual cephalometric characteristics of the occlusal plane in Ukrainian young men and young women with orthognatic bite, Gunas I. V., Dzevulska I. V., Zhulkevych I. V. (2018)
Malachkova N. V. - Effect of TXNRD2 rs35934224, FOXC1 rs2745599 and rs984253 genetic polymorphisms combinations on the development of primary open-angle glaucoma and their degree of association with the disease, Veretelnyk S. P., Slobodian P. P. (2018)
Prodanchuk A. I. - Peculiarities of organometric parameters of the hard palate in the second and third trimester of the intrauterine development and newborns, Slobodian O. M., Korchynska N. S. (2018)
Sukholentsev A. N. - Sleep disturbances and related occupational diseases in Ukrainian firefighters, Кraisvitniy A. I., Kovalchuk V. B., Cherniy V. P., Kovalchuk N. D. (2018)
Ruzhanska V. O. - Galectin-3 - a modern biomarker for the diagnosis of left ventricular hypertrophy and chronic heart failure and control of treatment of patients with hypertension, Sivak V. G., Polishchuk T. V., Zhebel V. M. (2018)
Hnatiuk M. S. - Age-related features of tongue arteries remodeling in the experimental animals, Bodnarchuk I. V., Tatarchuk L. V., Hasiuk P. A. (2018)
Hmel L. L. - Features of indicators of crus rheogram in practically healthy teenagers of different somatotypes, Gnenna V. O., Serebrennikova О. А., Smolko N. M. (2018)
Sarafyniuk L. A. - Peculiarities of the chest's size in female volleyball players of different constitutional types, Pivtorak V. I., Khavtur V. O., Fedoniuk L. Ia., Khapitska O. P. (2018)
Kyrychenko Yu. V. - Age peculiarities of spirometric indices within the juvenile period of ontogenesis (2018)
Datsenko G. V. - Correlation of indicators of cerebral blood circulation with anthropometric dimensions in practically healthy young men of ectomorphic somatotype, Smolko D. G., Makarchuk I. M., Slabyy O. B., Prokopenko S. V. (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Cherkasov V. G. - Qualitative signs of digital dermatoglyphics as markers of diseases of atopic nature , Маievskyi О. Ye., Serheta I. V., Makarchuk I. M., Smolko N. M. (2019)
Tymoschuk O. V. - Indicators of subjective control level of pupils and students of modern education institutions of different types, Shkolnikov V. S., Gzhegotsky M. R., Marchuk I. A., Kozan N. M. (2019)
Gunas V. І. - Correlations of indices of personality traits with indexes of finger and palmar dermatoglyphics of practically healthy Ukrainian men (2019)
Serebrennikova O. A. - Features of emotional burnout of students in the conditions of pre-examination and examination academic stress, Makarov S. Yu. (2019)
Proniaiev D. V. - Ovarian characteristics in the fetal period: topographic and morphometric parallels, Bulyk R. Ye. (2019)
Kyrychenko Yu. V. - Sexual features of spirometric indices within the juvenile period of ontogenesis, Sarafinyuk L. A., Sarafinyuk P. V., Romanenko O. I., Lischyshyn G. B. (2019)
Serkova V. K. - Quality of life in patients of specialized cardiology unit, Monastyrsky Yu. I., Monastyrskaya I. A., Kostenko Ya. V., Kalandey T. A. (2019)
Herasym L. M. - Peculiarities of organometric parameters of the coronary arteries in the perinatal period of ontogenesis, Slobodian O. M. (2019)
Horban N. Ye. - Features of gynecological pathology in women of reproductive age from Kyiv region, Dzys N. P., Lynchak Lynchak, O. V., Pokanevych T. M. (2019)
Moroz V. M. - Age-related features of walking with cognitive tasks, Yoltukhivskyy M. V., Vlasenko O. V., Moskovko G. S., Bogomaz O. V., Rokunets I. L., Tyshchenko I. V., Kostyuk L. V., Suprunov K. V. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Pivtorak K. V. - Component composition of body weight in patients with non-alcoholic fatty liver disease (2019)
Serheta I. V. - Regularities of the patterns of interdependence between characteristics of the functional state of the organism and indicators of the health status of students and their comprehensive assessment, Mostova O. P., Stoyan N. V., Panchuk O. Y., Olkhova I. V. (2019)
Sarafyniuk L. A. - Correlations of cardiointervalographic indicators with constitutional characteristics in athletes of mesomorphic somatotype, Syvak A. V., Yakusheva Yu. I., Borejko T. I. (2019)
Efimenko O. O. - Forecasting early climax on taking into account of reproductive and biological age indicators, Retunska I. M., Marturosova T. O. (2019)
Pozur T. P. - Modeling by regression analysis of the transverse dimensions of the upper and lower jaws and sagittal characteristics of the dental arch in young women with a very wide face, depending on the features of the odonto- and cephalometric indicators (2019)
Mezhiievska I. А. - The ratio of structural and functional status of myocardium to plasma level of stimulating growth factor expressed by gene 2 in patients with myocardial infarction without ST segment elevation (2019)
Vaskiv О. V. - Peculiarities of hormonal homeostasis in perimenopausal and postmenopausal women with menopausal disorders, Grigorenko А. P., Horbatiuk О. G., Shatkovska A. S., Binkovska А. N. (2019)
Chorna V. V. - Modern going near creation of in-hospital comfort for patients and medical personnel in psychiatric establishments of health protection, Sergeta I. V., Makhnyuk V. M. (2019)
Koval O. I. - Choice of dental treatment in adolescent children based on the results of monitoring brain oxygen saturation - cerebral oximetry (2019)
Strafun S. S. - The impact of glenoid labrum damages on condition of the cartilage of the shoulder joint, Sergienko R. A. (2019)
Данилишин Б. М. - Перспективи удосконалення монетарної політики України (2020)
Сторонянська І. З. - Моделі фінансового вирівнювання: світова практика, Беновська Л. Я. (2020)
Кощук Т. В. - Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України (2020)
Ватульов А. В. - Упровадження ґендерного підходу в систему управління державними фінансами, Клименко К. В., Кузнєцов К. В. (2020)
Бак Н. А. - Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку (2020)
Рязанова Н. С. - Властивості та об’єктивні закони вартості у світлі її енергоінформаційної природи, Федосов В. М. (2020)
Дерлиця А. Ю. - Майбутнє суспільних фінансів: вступ до фінансової футурології (2020)
Ювілей Елли Марленівни Лібанової (2020)
Даниленко А. І. - Фінансові ризики: їх сутність та оцінювання на підприємствах України (2020)
Ловінська Л. Г. - Деякі аспекти звітності компаній про сталий розвиток (2020)
Кудряшов В. П. - Інституційне забезпечення імплементації фіскальних правил (2020)
Бортніков Г. П. - Заходи реагування центральних банків і банківської спільноти на епідемію коронавірусу (2020)
Сторонянська І. З. - Ризики бюджетного вирівнювання в умовах адміністративно-фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2020)
Малиняк Б. С. - Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування (2020)
Дмитренко Т. Л. - Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2020)
Дробот В. І. - Використання шроту насіння гарбуза в технології безглютенового хліба, Сорочинська Ю. С., Бондаренко Ю. В., Ренкас О. І. (2019)
Миколенко С. Ю. - Вплив технологічних факторів на поп-властивості зерна сорго, Тимчак Д. О. (2019)
Кизюн Г. О. - Розроблення нормативів граничнодопустимих втрат спирту етилового під час виробництва зневодненої спиртовмісної продукції з бражки, Міщенко О. С., Можаровська А. А., Олійник С. І. (2019)
Мількевич В. М. - Збереження технологічних якостей цукрових буряків під час збирання і зберігання – запорука одержання цукру високих категорій якості (2019)
Писків С. І. - Вплив природного сквашування сирого молока та заквасочних культур при виготовленні йогурту і сметани на процес денітрифікації, Кухтин М. Д. (2019)
Рубанка К. В. - Дослідження впливу крохмалю на структурно-механічні властивості тіста у виробництві кукурудзяних снеків, Терлецька В. А. (2019)
Полумбрик М. М. - Дослідження мікробіологічної стабільності пастеризованих сосисок з використанням гемового заліза, Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Мороз О. О. (2019)
Лаптенок Н. С. - Спеціалізовані продукти екструзій для вагітних і годуючих жінок та їх біологічні дослідження, Тумар Е. М., Лапцевич В. В., Мельникова Л. А. (2019)
Бендерська О. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей томатних соусів, Бессараб О. С., Шутюк В. В. (2019)
Негрей О. В. - Дослідження процесів руйнування оболонок волоських горіхів, Укpaїнeць A. I. (2019)
Пащенко Б. С. - Комп’ютерне моделювання деформації керамічної мембрани в процесі ультрафільтрації харчових середовищ, Литвиненко О. А., Штефан Є. В. (2019)
Шевченко О. Ю. - Моделювання розподілу процентного складу етанолу по тарілкам колони концентрації домішок, Бедрик О. В., Малета В. М. (2019)
Скиба М. Є. - Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів, Стечишина Н. М. (2019)
Шпак М. С. - Обґрунтування ефективної конструкції робочих органів тістомісильних машин, Данилейчук О. В., Литовченко О. І., Чепелюк О. О. (2019)
Васильківський К. В. - Тертя в транспортних системах, МаксименкоІ. Ф., Костюк В. С. (2019)
Євтушенко О. В. - Аналіз причин, наслідків та обставин виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості, Сірик А. О. (2019)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вимушеного руху води в трубах, каналах і вздовж плоскої стінки, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2019)
Соколенко А. І. - Енергетичні трансформації в механічних системах, Степанець О. І., Бойко О. О. (2019)
Кальченко В. - Однопрохідне доводочне шліфування зі схрещеними осями круга та циліндричної деталі, Кологойда А., Кужельний Я., Морочко В. (2018)
Кальченко В. - Дослідження процесу фрезерування циліндричних поверхонь зі схрещеними осями інструмента та вала, Сіра Н., Кальченко Д., Аксьонова О. (2018)
Кузьмич Л. - Механічні впливи на надійність складних технічних систем (2018)
Пасов Г. - Анімаційне моделювання гідроциліндрів та пневмокамер для створення прямолінійного поступального руху, Венжега В. (2018)
Шаповалов О. - Навантаженість зубчастих передач вертольотних редукторів та їх напружено-деформований стан, Колесник Д., Пилипенко О. (2018)
Ткачешак Н. - Діагностика помпажу газотурбінного двигуна на основі S-дискримінанта, Горбійчук М. (2018)
Gmiterko A. - Analysis of air-spring for a link of hyper-redundant manipulator, Miková Ľ., Prada E. (2018)
Vagaš M. - Safety and risk assessment at automated workplace (2018)
Hroncová D. - Multibody systems and simulation in MATLAB (2018)
Janos R. - Design of industrial robot with increased locomotion, Dobias D. (2018)
Tuleja P. - Analysis of the aspects that determine the selection of the drive system for a vehicle driven by compressed, Demko M. (2018)
Virgala I. - Concertina locomotion of a snake robot in the pipe, Filakovský F. (2018)
Стеценко І. - Інформаційна система розумного відеореєстратора, Суханюк М., Шишкін В. (2018)
Тесля Ю. - Технологічні аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами, Хлевна Ю., Єгорченков О. (2018)
Арутюнян В. - Клієнт-серверна модель інформаційної системи масового оповіщення населення (2018)
Копп А. - Анализ и оптимизация моделей бизнес-процессов в нотациях EPC и BPMN, Орловский Д. (2018)
Кривченко Ю. - Комп’ютерне моделювання самоорганізації кластерних систем: залежність структури від особливостей генезису (2018)
Šarga P. - Design of control for the device using for the de-termination of residual stresses by ring-core method, Trebuňa F., Grejták B. (2018)
Волканін Є. - Автоматизація процесу магнітної сепарації наночастинок, Бойко С., Городній О., Борисенко О., Димерець А. (2018)
Kelemen M. - Design of puck collecting robot (2018)
Фесенко А. - Огляд масогабаритних та вартісних параметрів комерційних сонячних інверторів, Гусев О., Чуб А., Вінніков Д., Матюшкін О. (2018)
Gmiterko A. - Line recognition sensors (2018)
Višňovský M. - Proposal of the module for experimental workplace based on platform INDUSTRY 4.0, Rákay R., Galajdová A., Šimšík D. (2018)
Semjon J. - Design of docking system for mobile robotics platform type AGV, Grexa J., Mako P. (2018)
Marcinko P. - An experimental workplace with Scara robot, Juruš O. (2018)
Мотузка Ю. - Математичне моделювання комплексних показників якості продуктів для ентерального харчування на етапах їх життєвого циклу, Ященко Л., Мотузка О. (2018)
Савченко О. - Технологія виготовлення житньопшеничного хліба на заквасках із використанням перцю болгарського сухого, Лемеш М., Гунько Д., Сиза О., Челябієва В. (2018)
Корнієнко І. - Геоінформаційне моделювання пріоритетності чищення сегментів вулично-дорожньої мережі за критерієм інтенсивності руху громадського транспорту, Терещук О., Корнієнко С. (2018)
Бурачек В. - Автоматизована система геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги, Крячок С., Малік Т., Мамонтова Л., Немих В. (2018)
Іванишин В. - Техніка й технологія видобутку підземних вод із Чернігівського родовища, Чорний Є. (2018)
Гуревич Р. С. - Університети Німеччини в Болонському процесі, Ігнатова О. М. (2011)
Gurevych I. - The people’s web meets linguistic knowledge: automatic sense alignment of wikipedia and wordnet, Niemann E. (2011)
Баздирєва О. В. - Розвиток ідей гуманітаризації математичної освіти у зарубіжній педагогіці (2011)
Журавська Н. С. - Педагогічна освіта у вищих аграрних навчальних закладах (2011)
Орєхова Л. І. - Духовно-культурна спадщина в мовній освіті (2011)
Піжук Ю. М. - Історико-методологічний аналіз проблеми управлінської культури вчителя як складової його професіоналізму (2011)
Бойчук В. М. - Розвиток мислення та творчої активності учнів на уроках трудового навчання (2011)
Ващенко Л. Ф. - Дослідження показників ставлення соціуму до впровадження інклюзивної освіти в школах Криму, Василенко О. С. (2011)
Витковский А. Е. - Компетентностный подход учителей к работе с учениками по развитию у них чувствительности к цвету, Симак А. И. (2011)
Карплюк С. О. - Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів (2011)
Клочко В. І. - Комп’ютерне моделювання як засіб формування дослідницьких умінь учнів, Мельник Ю. І. (2011)
Овсієнко Я. М. - Художньо-творчий розвиток школярів у гімназії естетичного профілю (2011)
Олефіренко Т. О. - Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі (2011)
Павленко-Пидляк М. - Особенности формирования пространственных представлений у первоклассников (2011)
Слабко В. М. - Роль та місце дизайну у технологічній підготовці школярів (2011)
Сліпіч Ю. В. - Діагностика професійного розвитку педагогів у позашкільних закладах художньо-естетичного профілю (2011)
Бартюк В. В. - Педагогічні умови формування економічних знань учнів ПТНЗ у процесі професійної підготовки, Подоляк В. О. (2011)
Величко Н. О. - Основні підходи щодо створення моделі оптимізації обсягів контингенту учнів ПТНЗ з урахуванням потреб ринку праці (2011)
Зузяк Т. П. - Значення вивчення мистецьких дисциплін у художніх професійно-технічних закладах освіти, Капустіна О. І. (2011)
Зузяк Т. П. - Особливості реалізації принципів навчання учнів птнз у процесі викладання економічних дисциплін, Мельничук Л. В. (2011)
Капченко Л. М. - Педагогічні принципи моделювання планів роботи в професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Козловська Л. В. - Особливості методів навчання у професійній підготовці майбутніх кухарів (2011)
Корницька Л. А. - Від оцінки знань до оцінки компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників у птнз швейного профілю (2011)
Котловий С. А. - Конфліктні форми поведінки та причини їх виникнення в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Сушенцева Л. Л. - Психолого-педагогічна готовність педагогів до формування професійної мобільності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Федорець К. П. - Розробка та використання інформаційного освітнього середовища у ПТНЗ (2011)
Білан С. В. - Місце і роль електронного навчально-методичного комплексу в курсі "інформаційні системи та мережі" для студентів спеціальності "діловодство" (2011)
Бурдейна Л. І. - Оптимізація управлінського рішення як необхідна умова підвищення ефективності роботи підприємства (2011)
Вербівський Д. С. - Особливості розроблення професійно-етичних кодексів персоналу компаній мобільного зв’язку (2011)
Головенко Л. О. - Застосування ділових ігор у медичних навчальних закладах (2011)
Марцева Л. А. - Принципи організації професійного навчання молодших спеціалістів у технічних коледжах (2011)
Можаровська О. Е. - Основні методологічні аспекти та особливості навчання іноземних мов у технічно-професійній освіті (2011)
Петрович С. Д. - Аналіз експериментальної роботи з формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з обчислювальної техніки засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Саражинська В. В. - Сутність феномену "пізнавальна компетентність" (2011)
Семенюк О. І. - Проблемний підхід як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання хімії у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2011)
Адабашев Б. В. - Використання сучасних інформаційніх технологій у подготовці інженерів – педагогів автомобільного профіля (2011)
Адабашева Ф. Б. - Особливості підготовки майбутніх вчителів-філологів у полікультурному середовищі (2011)
Акімова О. В. - Формування креативного мислення студентів у процесі реалізації модульно-варіантної технології вивчення педагогічних дисциплін (2011)
Арбуз-Спатарь О. С. - Развитие творческих способностей студентов факультетов изобразительного искусства посредством информационных технологий на базе курса "текстильное искусство" (2011)
Бардашевська Ю. О. - Проблема педагогічної взаємодії в аксіологічному аспекті (історія і становлення) (2011)
Батіщева М. Р. - Стажування магістрів у вищому фізкультурному навчальному закладі (2011)
Берека В. Є. - Інформаційні технології в позааудиторній навчальній діяльності студентів (2011)
Білозерська Г. О. - критерії та рівні сформованості розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2011)
Бірецька Л. С. - Види полікодових текстів у процесі навчанню читання майбутніх лікарів (2011)
Боблієнко О. П. - Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2011)
Будас А. П. - Інтерактивні технології навчання правознавству студентів економічних спеціальностей (2011)
Василенко Н. В. - Педагогічні умови підготовки керівників профільної школи до соціокомунікативної компетентності у системі післядипломної освіти (2011)
Везетіу К. В. - Моделювання процесу розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті (2011)
Власенко К. В. - Управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів технічних внз під час навчання вищої математики, Реутова І. М. (2011)
Вовчаста Н. Я. - Методи формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час навчання англійської мови за професійним спрямуванням (2011)
Гедзик А. М. - Показники розвитку просторового мислення майбутніх учителів технологій (2011)
Голєва Т. В. - Теоретичні основи іннноваційної діяльності учителя як педагогічна проблема (2011)
Горбатюк Р. М. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності (2011)
Демінська Л. О. - Системний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання (2011)
Джеджула О. М. - Проектно-дослідницька діяльність як основа розвитку творчого мислення студентів ВНЗ, Зінченко Д. В. (2011)
Дуганець В. І. - Oрганізація виробничого навчання студентів агроінженерних напрямів у спеціалізованих майстернях (2011)
Зарічанський О. А. - Педагогічна система вузу як фактор формування правової культури майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2011)
Зубко А. М. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності вчителів у післядипломній освіті до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі, Цись В. В. (2011)
Іванчук А. В. - Особливості методики викладання дисципліни "опір матеріалів" у вищих педагогічних навчальних закладах (2011)
Кадемія М. Ю. - Використання мультимедійної інтерактивної дошки у навчальному процесі (2011)
Каплунович С. М. - Педагогическое сопровождение продуктивного обучения студентов (2011)
Карпова О. О. - Презентація як засіб перевірки індивідуальних завдань студентів-економістів з іноземної мови (2011)
Киливник А. М. - Використання спеціалізованого словника в процесі самостійної роботи для формування навичок самоорганізації майбутніх учителів початкових класів (2011)
Клочко В. І. - Інтегративний підхід до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів засобами чисельного моделювання, Бондаренко З. В. (2011)
Клочко О. В. - Формування вмінь моделювання в навчальному процесі ВНЗ, Клочко Н. А. (2011)
Клочко В. І. - Сучасні підходи до технології навчання фундаментальним дисциплінам у технічних університетах, Кирилащук С. А. (2011)
Кляп М. І. - До питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики (2011)
Коваль П. М. - Готовність викладачів втнз до впровадження в навчально-виховний процес художніх засобів (2011)
Козловський Ю. М. - Компоненти готовності до наукової діяльності працівників вищих навчальних закладів (2011)
Козяр М. М. - Використання методів активного навчання у підготовці фахівців безпеки життєдіяльності (2011)
Койчева Т. І. - Роль науково-дослідницької діяльності в інновоційному розвиткові вищих навчальних закладів (2011)
Коломієць О. М. - Засоби навчання аналітичної геомерії в умовах диференціації (2011)
Кондратюк В. Д. - Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних елементів у навчальному процесі (2011)
Король В. П. - Огляд програмного забезпечення для дистанційного навчання в професійній підготовці вчителя технологій, Луп’як Д. М. (2011)
Маладика Л. В. - Електронний підручник як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення спеціальних дисциплін (2011)
Матохнюк Л. О. - Методика розв’язування прикладних задач за допомогою диференціальних рівнянь, Блінніков Г. П. (2011)
Матяш О. І. - Модель системи методичної підготовки вчителя математики в педагогічному університеті (2011)
Медвецкий А. В. - Человек и окружающий мир в Белорусской живописи 1950 – 1980-х гг (2011)
Мельник Л. В. - Навчання рефлексії як умова формування у майбутніх учителів потреби в творчій самореалізації (2011)
Миколюк О. П. - Можливості іноземної мови для розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків (2011)
Михайленко Л. Ф. - Роль і місце позаурочної роботи у підготовці вчителя математики (2011)
Наконечна Л. Й. - Пізнавальна самостійність студентів: компонентний склад поняття та рівні розвитку (2011)
Нежданова Л. І. - Підготовка вчителя-словесника до формування гуманістичних знань учнівської молоді засобами української літератури епохи ренесансу (2011)
Нестеренко В. В. - Індивідуалізація процесу навчання студентів-заочників як психолого-педагогічна проблема (2011)
Осадчий В. В. - Мобільні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів (2011)
Петрук В. А. - Компетентнісно-орієнтований підхід у процесі фундаментальної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю (2011)
Підбуцька Н. В. - Куратор у навчально-виховному процесі ВНЗ (2011)
Подоляк В. О. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання на основі компетентнісного підходу з використанням педагогічної спадщини академіка Д. О. Тхоржевського (2011)
Половенко Л. П. - Аналіз вітчизняного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики у ВНЗ (2011)
Попко І. А. - Дистанційне навчання у національній приватній комерційній школі (Enaco) м. Ліон (Франція) (2011)
Продан І. В. - Включення майбутніх дизайнерів одягу в самостійну проектну діяльність засобами моделювання та проектування у 3d-середовищі (2011)
Прусак В. Ф. - Культурологічний підхід до формування системи неперервної екологічної підготовки дизайнера (2011)
Прушковська Н. Н. - Індивідуально-типологічні особливості спілкування студентів з музикою в процесі професійної підготовки, Василевська-Скупа Л. П. (2011)
Рогульська О. О. - Дистанційна освіта як педагогічна технологія забезпечення навчання (2011)
Свіржевський М. П. - Шляхи формування інтелектуальної культури студента (2011)
Сидоренко О. Д. - Роль навчального предмета "композиція" серед дисциплін художнього циклу у підготовці майбутнього вчителя трудового навчання (2011)
Скороход О. М. - Методологія та прикладні аспекти формування декларативних компетенцій фахівців сфери інженерії та технологій (2011)
Смоктій А. О. - Формування курсанта як суб’єкта навчальної діяльності, Мухіна Г. В. (2011)
Смолінська А. В. - Використання інформаційних і комп'ютерних технологій у викладанні економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, Чорновіл І. А. (2011)
Сольська Т. В. - Інформаційна культура сучасного менеджера (2011)
Стальченко Л. А. - Формування технічної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін, Подоляк В. О. (2011)
Тернопільська В. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників, Дерев’янко О. (2011)
Шаран Р. В. - Дистанційне навчання як освітня технологія професійної підготовки магістрів (2011)
Шахіна І. Ю. - Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання (2011)
Швець О. А. - Дослідження творчого розвитку фахівця з дизайну у процесі підвищення кваліфікації (2011)
Шинін О. С. - Сучасні принципи створення ландшафтного дизайну (2011)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу професійної спрямованості навчання студентів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В. (2011)
Яровенко А. Г. - Використання засобів комп'ютерної підтримки курсу аналітичної геометрії з метою формування математичної компетентності студентів, Чухно М. В. (2011)
Козловська І. М. - Дидактична інтегрологія: теорія та практичне застосування у професійно-технічній школі (2011)
Буряк С. Ю. - Математичне моделювання стрілочного електроприводу в середовищі SIMULINK пакету MATLAB (2011)
Завгородній О. В. - Забезпечення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах впливу електромагнітних завад від тягової мережі сусідньої колії на дільницях зі швидкісним рухом поїздів, Гаврилюк В. І. (2011)
Гончаров К. В. - Повышение функциональной безопасности устройств счета осей подвижного состава (2011)
Рибалка Р. В. Маловічко В. В. - Удосконалення безпеки сортувальних гірок (2011)
Разгонов А. П. - Метод автоматизированного определения контактного давления реле железнодорожной автоматики, Бондаренко Б. М., Профатилов В. И. (2011)
Романцев И. О. - Определение параметров и критериев для системы автоматического контроля состояний тональных рельсовых цепей (2011)
Маловічко В. В. - Контроль та діагностування стрілочних переводів по часовій залежності струму переводу стрілки без виключення стрілочного переводу з експлуатації, Гаврилюк В. І. Рибалка Р. В. (2011)
Дунаєв Д. В. - Аналіз структури відмов і методів вимірювання параметрів рейкових кіл, Романцев І. О. (2011)
Лагута В. В. - Тягові розрахунки з використанням векторної оптимізації (2011)
Міщенко Т. М. - Метод імовірнісного аналізу випадкових електромагнітних процесів (2011)
Гончаров Ю. П. - Принципы реализации активной фильтрации при построении современных систем электроснабжения электрической тяги, Панасенко Н. В, Гаврилюк В. И., Сыченко В. Г. (2011)
Сердюк Т. Н. - Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей, Швец А. В., Иванов В. К. (2011)
Щека В. І. - Організація захисту рейкових кіл від електромагнітних завад з боку контактної мережі (2011)
Бадер М. П. - Анализ и синтез электромагнитной совместимости тягового электроснабжения, систем управления и телекоммуникаций (2011)
Завгородний А. В. - Методы расчета импеданса линий электрифицированных железных дорог, Гаврилюк В. И. (2011)
Панасенко М. В. - Сучасні випрямлячі для модернізації тягових підстанцій при впровадженні швидкісного руху, Гончаров Ю. П., Сиченко В. Г. (2011)
Bialon A. - Polish national European Railway traffic management system plan, Gradowski P. (2011)
Аннотації (2011)
Артемов В. Е. - Взаимодействие системы упругих и твердых тел,моделирующих элементы моста и поезда, Распопов А. С. (2012)
Гуслиста Г. Є. - Тестування методики спільного статичного розрахунку системи споруда – ґрунтовий масив, Банніков Д. О. (2012)
Железняк Г. С. - Исследование собственных колебаний пролетного строения Иванчицкого виадука, Солдатов К. И. (2012)
Кириленко В. Ф. - Напряжения в двускатных коробчатых балках в зонах поперечного и чистого изгиба, Пинчук Е. А., Трач Е. Н. (2012)
Коваленко В. В. - Исследование структуры и свойств минеральных добавок для бетонов и строительных растворов, Коваленко С. В., Вовк А. И., Заяц Ю. Л. (2012)
Круковский А. П. - Исследование напряженного состояния заглубленных бетонных конструкций в процессе эксплуатации шахтного водосброса, Круковская В. В., Гребенюк С. Д. (2012)
Линник Г. О. - Компресійні дослідження щебенево-ґрунтової суміші для повторного застосування, Петренко В. Д., Тютькин О. Л., Петрівська І. М. (2012)
Марочка В. В. - Особенности расчета неразрезного пролетного строения коробчатого сечения, Ульянов Р. В. (2012)
Минеев С. П. - Основные технологические решения по эффективной разгрузке смерзшегося груза из железнодорожных полувагонов, Прусова А. А., Выгодин М. А., Минеев А. С. (2012)
Мирошник В. А. - Проблемы аварийности мостовых конструкций, Ключник С. В., Журбенко М. К. (2012)
Нетеса Н. И. - Технология возведения здания со сборно-монолитным каркасом, Паланчук Д. В. (2012)
Нікіфорова Н. А. - Встановлення придатності використання порід розкриву буровугільних кар’єрів у будівельній галузі, Дриженко А. Ю., Сафронов І. Л., Стецюк В. І. (2012)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз ндс земляного полотна при модернізації, Гузченко В. Т., Тютькин О. Л., Алхдур А. М. М., Ковалевич В. В. (2012)
Петренко В. Д. - Обзор аналитических и экспериментальных методов исследования взаимодействия массива и крепи, Тютькин А. Л., Петренко В. И. (2012)
Пшінько О. М. - Логістичні системи функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов, Павлов І. Д., Арутюнян І. А. (2012)
Пшінько О. М. - Аналіз сучасних підходів до організаційно-технологічної надійності транспортних споруд, Радкевич А. В., М’якенька І. В. (2012)
Редченко В. П. - Ідентифікація лінійних динамічних систем шляхом анлізу їх вільних коливань (2012)
Савчинский Б. В. - Анализ методов расчета надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов (2012)
Солдатов К. І. - Дослідження стійкості позацентрово стисненого складеного стержня (2012)
Соломка В. І. - Аналіз причин понаднормативного нахилу балансирів рухомих опорних частин залізобетонного залізничного мосту через річку Саксагань, Сухоруков Б. Д. (2012)
Сухоруков Б. Д. - Обработка экспериментальных данных испытаний мостовых конструкци медленно движущейся нагрузкой (2012)
Хоменчук О. В. - Возведение набрызгбетонной крепи взрывом, Борщевский С. В., Гончаренко В. В. (2012)
Чуб А. А. - Исследование морозостойкости, прочностных и деформативных свойств бетона от технологических характеристик бетонных смесей (2012)
Шашенко А. Н. - Комплексное решение вопросов развития города Днепропетровска с учетом освоения подземного пространства, Солодянкин А. В., Выгодин М. А. (2012)
Артемов В. Е. - К вопросу о точности вычислений в расчетах cтроительных конструкций, Распопов А. С. (2012)
Бабич Ф. В. - Особенности застроенного склона над железнодорожной станцией встречная в Днепропетровске, Седин В. Л., Левченко Г. Н. (2012)
Баранов О. П. - Концептуальні напрямки розвитку техніки Державної спеціальної служби транспорту, Яковлєв С. О., Крамар І. Є., Шаптала О. І. (2012)
Баранов О. П. - Математична модель оптимальної структури комплекту машин мобільних загонів механізації будівництва, Щока І. М. (2012)
Брынза А. А. - К вопросу о выявлении трещин в транспортных конструкциях (2012)
Винников Ю. Л. - Розрахунок фундаментної плити силосів на армованій стохастичній основі, Харченко М. О., Марченко В. І. (2012)
Гоголь М. В. - Проектування і розрахунок комбінованих мостових переходів, Більський М. Р., Пелешко І. Д. (2012)
Гузченко В. Т. - Класифікація підпірних стін, Лісневський М. А. (2012)
Дорофєєв В. С. - Розрахункова модель стержневої залізобетонної конструкції з урахуванням її складного напружено деформованого стану, Карпюк В. М., Петров О. М., Петров М. М. (2012)
Игнатенко Е. В. - Расчет и конструирование коротких сталебетонных колон (2012)
Казакевич М. И. - О реальной стоимости сооружений (2012)
Казакевич М. И. - Причины глобальных и локальных отказов вантовых мостов (2012)
Карапетов Э. С. - Исследование по определению коэффициента диффузии хлоридов в бетоне, Шестовицкий Д. А. (2012)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних попередньо напружених балок методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Мольков Ю. В., Ковальчик Я. І. (2012)
Кулябко В. В. - Трактат о развитии научно-лабораторной базы и разработке спецкурсов по динамике конструкций и сооружений (2012)
Купрій В. П. - Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану, Тютькін Д. В. (2012)
Лантух-Лященко А. И. - Стратегия управления ресурсом железобетонных элементов автодорожных мостов (2012)
Лантух-Лященко А. І. - До визначення граничного зносу прогонових будов автодорожніх мостів, Медвєдєв К. В. (2012)
Линник Г. О. - Шляхи удосконалення системи управління станом штучних споруд на залізницях України, Соломка В. І. (2012)
Лучко Й. Й. - Розподіл температури у залізобетонних балкових конструкціях мостів, Ковальчук В. В. (2012)
Мальгин М. Г. - Анализ переменных напряжений в сварных узлах пролетных строений системы "мост-поезд", Дворецкий В. И., Михеев Г. В, Круговова Е. А. (2012)
Микитенко С. М. - Застосування оптимізаційних методів до розрахунку міцності залізобетонних елементів (2012)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз напруженого стану конструкцій станцій односклепінчастного типу мілкого закладення, Тютькін О. Л., Харатян М. В., Петренко В. І. (2012)
Петренко Д. Г. - Определение зависимости коэффициента продольного изгиба от гибкости сталебетонного элемента (2012)
Попович Н. М. - Исследование напряженного состояния пролётного строения с предварительно напряженного железобетона, Клименко И. В. (2012)
Попруга П. В. - Строительство автомобильной эстакады (виадук) терминального комплекса "D" ДМА "Борисполь" г. Киев, Шейнич Л. А., Миколаец М. Г. (2012)
Радкевич А. В. - Оцінка вірогідності моделей вибору режимів організаційно-технологічних процесів, Ткач Т. В. (2012)
Рачкевич В. С. - Прогнозування режиму тимчасової експлуатації залізобетонного моста за приведеним коефіцієнтом запасу, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2012)
Редченко В. П. - Моделювання прогонових будов мостів за їх фактичними модальними характеристиками, Косяк В. М. (2012)
Савчинский Б. В. - Некоторые аспекты надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов (2012)
Сивцов А. А. - Алгоритм расчета устойчивости крепи вертикальных горных выработок с учетом их контактного взаимодействия с массивом пород, Десятых Г. В. (2012)
Синеок А. Г. - Современные технологии сварки при укрупнении и монтаже металлоконструкций арки Подольского мостового перехода в Киеве, Герасименко А. М., Рябоконь В. Д., Рябцев К. В., Бричак В. В., Товстий С. Н. (2012)
Скальський В. Р. - Амплітудно-частотні характеристики пружних коливань поверхні півпростору, послабленого дископодібною тріщиною відриву, Станкевич О. М., Станкевич В. З., Матвіїв Ю. Я. (2012)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне ідентифікування джерел руйнування алюмінієвого сплаву, Лясота І. М., Станкевич О. М., Селівончик Т. В. (2012)
Солдатов К. І. - Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів, Журбенко М. К., Ключник С. В., Мірошник В. А. (2012)
Солдатов К. І. - Порівняльний розрахунок класу залізничної залізобетонної прогонової будови моста, Журбенко М. К., Ключник С. В., Гармаш А. В. (2012)
Сухоруков Б. Д. - Распределение временной нагрузки между балками в автодорожном железобетонном путепроводе рамно неразрезной системы (2012)
Тимофеев М. Р. - Поведение стенок коробчатого пролетного строения моста в процессе надвижки (2012)
Тимофеева Л. М. - Применение микротоннелирования в Перми (2012)
Тимофеева Л. М. - Современные методы усиления слабых оснований автомобильных дорог, Краснов Е. С. (2012)
Тимофеева Л. М. - О проблемах применения геосинтетических материалов в современном транспортном строительстве, Шепетева Л. С. (2012)
Шаповал А. В. - К вопросу использования модификации теории старения для расчета осадок грунтовых оснований при переменной внешней нагрузке (2012)
Шаповал А. В. - Полевой метод определения упругих и реологических свойств грунта, Крысан В. В., Шаповал В. Г., Нестерова Е. В. (2012)
Шкуматов А. Н. - Управление разлетом породы при буровзрывной технологии строительства подземных сооружений (2012)
Яцко Ф. В. - Застосування методу монте-карло для оцінки довговічності залізобетонних елементів мостів (2012)
Pantak M. - Double composite bridges – the main concept and examples of its implementation (2012)
Flaga K. - Thermal stresses in composite steel-concrete bridges during construction stage, Pantak M. (2012)
Мазуренко В. - Фізична економія як платформа для перезавантаження сучасної освітньої системи, Логвиненко Ю. (2020)
Боднар О. - Структура самооцінювання проєктної діяльності у контексті адаптивного менеджменту, Івасів О. (2020)
Гончар Л. - Критерії сформованості культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Гречаник Н. - Компетентнісний підхід у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Подозьорова А. - Впровадження технології розвитку критичного мислення у закладах вищої освіти морського профілю під час навчання фізики, Барильник-Куракова О. (2020)
Filipczuk N. - Wpływ pedagogiki muzealnej na świadomość społeczną (2020)
Тєвікова О. - Тенденції тa зaкoнoмiрнoстi мoвнoї пoлiтики в Укрaїнi в 1950–1960-х рр, Лисенко А. (2020)
Леврінц М. - Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні (2020)
Дибська Т. - Моделі змішаного навчання майбутніх філологів усного японського мовлення (2020)
Орищин І. - Мотивація – важливий фактор у вивченні іноземних мов у закладі вищої освіти (2020)
Гнатенко Я. - Методичні основи контекстного навчання іноземних мов майбутніх фахівців міжнародної економіки (2020)
Дмитренко О. - Німецькі лексичні запозичення в українському розмовному дискурсі, Полуніна Ю. (2020)
Помогайбо В. - Педагогічна генетика як потенціал удосконалення підготовки вчителів, Карапузова Н. (2020)
Білик Н. - Формування наукової картини світу і образу світу в процесі вивчення зарубіжної літератури (2020)
Рибалко Л. - Оцінювання якості освітніх продуктів у процесі викладання теорії й методики виховання особистості, Чжоу М. (2020)
Вільхова О. - Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до трудової діяльності, Манжелій Н. (2020)
Мельниченко І. - Медіапрактики у сучасному музичному виконавстві, Виноградча Д. (2020)
Власова С. - Творча діяльність Р. Кириченко в контексті сценічної інтеграції народнопісенного виконавства (2020)
Закрасняна Ж. - Розвиток вокальної майстерності співака (на прикладі творів Джузеппе Верді) (2020)
Яговенко Н. - Історичні аспекти формування педагогічного репертуару (2020)
Сіненко О. - Хорова самодіяльність як соціокультурний феномен (2020)
Шевчук С. - Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах (2020)
Москалик Г. - Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу (2020)
Мастеркова Т. - Фахові конкурси як чинник розвитку професійної компетентності педагогів (2020)
Комліченко О. - Використання технології WebQuest для формування фахових компетентностей майбутніх економістів (2020)
Кундій Ж. - Показники ефективності проєктувальної майстерності викладача закладу передвищої освіти, Стрельніков В., Вонсович Л. (2020)
Марціхів Х. - Формування умінь, навичок, знань і цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх журналістів в університетах США (2020)
Івасів Н. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів, Козяр М. (2020)
Павельєва А. - Фразеологічні одиниці в повісті М. В. Гоголя "Вечір напередодні Івана Купала": структурно-семантичний і перекладацький аспект, Кіщенко А. (2020)
Олефір О. - Формування розуміння художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями на уроках літературного читання (2020)
Мозговий В. - Режисура предметної дії: ефективність надлишкових знань учителя (2020)
Григорович О. - Використання технології критичного мислення у процесі формування екологічної культури молодших школярів (2020)
Ostapenko L. - Ways of renewal and modernization of art education in Ukraine, Narozhna N., Sinelnikova V. (2020)
Остапенко Л. - Музична творчість в епоху Digital, Скоромний В. (2020)
Бондаренко А. - Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи (2020)
Мельниченко І. - Опера "Iyov" в українському музичному мистецтві XXI століття, Виноградча Д. (2020)
Кречко Н. - Роль хору в оперних творах Джузеппе Верді (на прикладі "Набукко"), Якобенчук Н. (2020)
Овчаренко С. - Зміни в традиційному пісенному виконавстві в процесі переходу від автентичного фольклору до фольклоризму (2020)
Лузан О. - Соната для баяну в творчості українських композиторів, Самолюк В. (2020)
Шуміліна О. - Три клавірні сонати синьйора Бера з краківського рукопису: питання стилю і формотворення (2020)
Гаценко Г. - Оцінювання музичної діяльності в умовах сучасної поп-культури, Тринько О. (2020)
Попова А. - Сутність і специфіка роботи у вокальному естрадному ансамблі, Сіненко О. (2020)
Цюряк І. - Акомодація вокальних прийомів звуковидобування в процесі інтерпретації студентами-магістрами композицій "симфо-металу" (2020)
Войченко О. - Дихотомія "джаз та академічна музика": минуле та сьогодення, Шпортько О. (2020)
Shmorgun L. G. - Factor and expert analysis in the management System of the socio-cultural sphere of rural Areas of ukraine, Atamanyuk О. О. (2020)
Громоздова Л. В. - Проблеми переорієнтації зовнішньоторговельної діяльності України, Дербеньова Я. В., Аблова О. К., Ільченко В. М., Юрченко О. В. (2020)
Стенічева І. Б. - Оцінка зовнішніх факторів формування інноваційного простору (2020)
Ткаченко І. П. - Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини в системі національної економічної безпеки (2020)
Оршанська М. І. - Економіко-правові інструменти реалізації прямих іноземних інвестицій в інфраструктурних галузях економіки (2020)
Пораденко О. С. - Особливості взаємодії держави і транснаціональних компаній (2020)
Тоцька О. Л. - Концептуальні засади управління розвитком вищої освіти в Україні: трансформація напрямів державної політики (2020)
Нікілєва Л. О. - Інноваційні підходи до проведення бінарних занять як дієвого засобу формування професійних компетенцій майбутніх молодших спеціалістів у внз І-ІІ рівня акредитації, Прасол Л. В. (2020)
Сіренко С. І. - Інновації системи освіти Фінляндії та інтеграція в навчальні заклади України (2020)
Бунда О. М. - Відображення інформації щодо оплати праці у звітності бюджетної установи, Козачук Ю. В. (2020)
Бунда О. М. - Аудит безготівкових розрахунків підприємств у сфері спорту, Оляніна А. В. (2020)
Тоцька О. Л. - Особливості управління підготовкою операторів call-центрів у банківській сфері, Блеянюк М. О. (2020)
Панченко С. А. - Менеджмент релігійного туризму: перспективи розвитку в Україні (2020)
Тоцька О. Л. - Планування проекту створення пункту технічної допомоги електромобілів, Гловатських А. І. (2020)
Бунда О. М. - Аналітичні процедури діяльності підприємств автосервісних послуг, Фаренюк К. С. (2020)
Гуревич Р. С. - Електронна бібліотека у вищому навчальному закладі, Шестопалюк О. В. (2010)
Винарчик В. П. - Творче використання досвіду білінгвальної освіти у Франції в умовах реформування вітчизняної освіти, Марусик О. М. (2010)
Возняк А. Б. - Перспективи виховної роботи з творчою молоддю у загальноосвітній школі України (2010)
Генкал С. Е. - Методологічні підходи до реалізації змісту біологічної освіти у профільних класах (2010)
Герасимова О. В. - Проектна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій у навчанні німецької мови, Кадемія М. Ю. (2010)
Дмітренко Н. Є. - Аналіз результатів соціолого-педагогічного дослідження щодо розповсюдження віртуального хуліганства серед підлітків (2010)
Коляда А. М. - Реалізація педагогічних умов підготовки учнів до фермерської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Матяш О. І. - Система задач на урок як засіб підвищення ефективностінавчання геометрії в школі (2010)
Мельничук В. П. - Зміст і особливості професійного самовизначення учнів середньої загальноосвітньої школи, Мельничук Л. В. (2010)
Пилинський Я. - До історії розвитку освіти у США (початок XVII - початок XIX ст.) (2010)
Рибак С. М. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації навчально-дослідницької діяльності учнів, Дідовик М. В. (2010)
Севастьянова О. С. - Використання ділових ігор у процесі проектування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів (2010)
Чорновіл І. А. - Інтерактивні методи викладання дисциплін економічного спрямування у загальноосвітній школі (2010)
Радкевич В. О. - Дидактичні підходи до відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти (2010)
Василина С. І. - Правова підготовка учнів ПТНЗ у контексті формування громадянського суспільства (2010)
Кальбус О. В. - Розвиток комунікативних навичок майстрів виробничого навчання як фактор попередження їхнього професійного вигорання (2010)
Смоляна Н. В. - Поєднання професійного навчання і виробничої праці учнів як наукова проблема професійної педагогіки (2010)
Тіняков А. О. - Інноваційний підхід у створенні організаційно-педагогічної моделі виховання моральних якостей учнів училищ фізичної культури (2010)
Якимович О. Н. - Критерії й рівні сформованості соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування (2010)
Якимович Т. Д. - Підвищення якості професійно-практичної підготовки в сучасних умовах (2010)
Колесник А. І. - Віртуальний навчальний експеримент на уроках електротехніки, Колесник І. В. (2010)
Петрович С. Д. - Використання інформаційного освітнього середовища в технічних коледжах (2010)
Стахова О. А. - Основні чинники професійно-творчого розвитку фахівця у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2010)
Сторожук С. К. - Формування в майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю вміння роботи з іншомовною фаховою літературою (2010)
Федірко Н. О. - Організація самостійної роботи студентів у структурі навчального процесу педагогічних коледжів Великобританії (2010)
Абрамчук О. В. - Професійна підготовка студентів технічних ВНЗ на заняттях з української мови (2010)
Акуленко К. Ю. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій для ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності (2010)
Андрійчук Л. В. - Організація і зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичного профілю (2010)
Бадюк Ю. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів (2010)
Баніт О. В. - Комп'ютерна грамотність як один із головних компонентів інформаційної культури викладача графічного дизайну (2010)
Білозерська Г. О. - Педагогічні та музично-естетичні вимоги до розвивального середовища професійної підготовки на мистецьких факультетах ВУЗів (2010)
Бойчук В. М. - Використання сучасних технологій навчання у підготовці вчителя фізики, Яременко Н. О. (2010)
Бондар М. В. - Інтелектуальна культура як психолого-педагогічна категорія (2010)
Бондар С. П. - Роль інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів зарубіжної літератури (2010)
Бровчак Л. С. - Науково-теоретичні засади інтерактивного навчання й виховання студентів-практикантів, Надкернична Л. І. (2010)
Буга О. І. - Дидактична сутність педагогічних технологій в економічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Будас А. П. - Становлення та розвиток правової освіти в Україні: історико-педагогічний аспект (2010)
Будас Ю. О. - Психологічний мікроклімат ділової гри (2010)
Гаркушевський В. С. - Педагогічні аспекти економічного виховання як засобу реалізації та саморозвитку особистості, Смолінська А. В. (2010)
Гомонюк О. М. - Структура професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога з позицій компетентнішого підходу (2010)
Горохівська Т. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії в педагогічній теорії (2010)
Грітченко А. Г. - Компетентність як інтеграційна характеристика сучасного вчителя трудового навчання (2010)
Грітченко Т. Я. - Комунікативна компетентність учителя початкової школи як системоутворювального компонента його професійної діяльності (2010)
Грузевич З. В. - Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Гуцол В. В. - Суть екологічної культури особистості та методологічні підходи до її формування в студентів (2010)
Дячук А. О. - Застосування кейс-методу в підготовці майбутніх управлінців екологічною безпекою (2010)
Євсюкова Л. С. - Формування індивідуального стилю професійної діяльності та спілкування майбутніх фахівців МНС (2010)
Жукова О. С. - Технології формування іншомовної діяльності в студентів ВНЗ, Паніна О. А., Жигло І. В. (2010)
Зарічанська Н. В. - Формування готовності майбутнього вчителя філологічних дисциплін до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства (2010)
Зарічанський О. А. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх юристів (2010)
Зарубінська І. Б. - Експериментальне дослідження когнітивного компонента соціальної компетентності студентів вищого навчального закладу (2010)
Кабанець М. М. - Фактори формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації у вищих технічних навчальних закладах (2010)
Каверина О. Г. - Формування готовності до професійної комунікації як невід'ємна складова професійної підготовки майбутніх інженерів (2010)
Каленський А. А. - Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій навчання в процесі вивчення військових дисциплін, Автушенко О. С., Бондаренко Ю. Г. (2010)
Капустян І. І. - Роль інформаційно-комп'ютерних технологій у ході підготовки студентів вищих навчальних закладів Швеції до безперервного навчання (2010)
Квасник О. В. - Теоретичні засади формування соціокультурної компетентності у студентів технічних ВНЗ (2010)
Кириленко В. В. - Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів-філологів (2010)
Кирильчук О. - Аналіз теоретичних поглядів на проблему культури мовлення крізь призму риторики (2010)
Кіт Г. Г. - Етнопедагогічні засади сучасної виховної системи в Україні (2010)
Ковтонюк М. М. - Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи, Антонюк Л. В. (2010)
Козяр М. М. - Професійна компетентність викладача ВНЗ (2010)
Кондратюк В. Д. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі (2010)
Коровець І. Є. - Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні (2010)
Коношевський Л. Л. - Значення інформаційної культури студентів у процесі навчання у ВНЗ, Коношевський О. Л. (2010)
Краєвська О. Д. - Цілі особистісно орієнтованої освіти як педагогічна проблема: постановка та умови досягнення (2010)
Крупський Я. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення диференційного числення (за допомогою Maple-технологій) (2010)
Куцак Л. В. - Дефініція поняття "компетентність" та "компетенція" у наукових дослідженнях (2010)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність у системі професійних компетентностей випускників Київського та Харківського Імператорських університетів першої половини ХІХ ст. (2010)
Лапшина І. М. - Розвиток професійно-орієнтованого мовлення у майбутніх учителів початкових класів під час вивчення дисциплін методичного циклу (2010)
Ломницький Я. Т. - Формування композиційно-художніх та конструкторсько-технологічних умінь в процесі проектування спеціалізованого верстата для виготовлення деталей з декількома осями фрезерування (2010)
Любарська Л. А. - Формування компетентності майбутніх учителів в умовах використання сучасних технологій (2010)
Любчак Л. В. - Шляхи реалізації компетентнішого підходу до навчання під час викладання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2010)
Максимчук А. Л. - Лікарі Поділля ХVІІІ-ХІХ століття, як організатори медичної освіти, медичної справи та науки (2010)
Максимчук Б. А. - Формування системи світоглядного ставлення майбутнього вчителя до здорового способу життя (2010)
Мельник М. В. - Роль і місце цивільного захисту населення в підготовці майбутніх вчителів (2010)
Михалевич В. М. - Наочність під час розв'язування задач з елементарної математики за допомогою засобів Maple, Дода А. Ф. (2010)
Мойсеюк Н. Є. - Становлення особистісної позиції майбутнього вчителя: проблеми і можливості навчального закладу (2010)
Нестерович Б. І. - Проблема фахової підготовки майбутнього вчителя музики в контексті компетентнішого підходу до професійної освіти (2010)
Падалко А. М. - Формування професійних знань майбутніх інженерів-електриків в процесі вивчення математичних дисциплін (2010)
Педорич А. В. - Новітні технології при вивченні профілю "Автосправа" (2010)
Петрук В. А. - Мотиваційна складова професійних умінь майбутніх випускників навчальних закладів (2010)
Піжук Ю. М. - Формування професіоналізму вчителя суспільствознавчих дисциплін як педагогічна проблема (2010)
Пінаєва О. Ю. - Застосування інформаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців, Шилов А. В. (2010)
Плахотнюк Г. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури педагога (2010)
Попко І. А. - Дистанційне навчання французьких пожежників (2010)
Пудова С. С. - Професійна культура в організаційному контексті (2010)
П'ятакова Т. С. - Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності (2010)
Радзіховська Л. М. - Професійна спрямованість змісту математичної підготовки фахівців з економічної кібернетики (2010)
Романюк Л. П. - Практичний підхід до формування курікулуму у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов у розвинених країнах світу (Німеччина, США Мексика, Ізраїль) (2010)
Салапак Л. В. - Формування графічної компетентності майбутніх технологів деревообробки (2010)
Сафрін Є. С. - Загальні питання контролю навчальної діяльності майбутніх учителів технології (2010)
Сидоренко О. Д. - Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчої підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Скороход О. М. - Застосування та технологія створення системи підтримки прийняття рішень у вищому навчальному закладі (2010)
Соловей В. В. - Роль і значення спеціальних дисциплін у технологічній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Соя О. М. - Формування навичок самостійної навчальної діяльності студентів (2010)
Сулима О. В. - Підготовка вихователів до реалізації педагогічної технології "проектна робота" у ВНЗ Німеччини (2010)
Султанова Е. В. - Значення самоактуалізації майбутнього вчителя музики у педагогічній практиці (2010)
Титаренко В. П. - Теоретичні основи формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Тихолаз С. І. - Cтруктура, критерії та показники професійної спрямованості студентів медичного університету (2010)
Ткачук С. І. - Проектна діяльність як основа технологічної культури (2010)
Трофименко В. І. - Деякі складові формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у навчанні математики (2010)
Тютюн Л. А. - Використання вільного програмного забезпечення у процесі викладання математичних дисциплін (2010)
Фуштей О. В. - Дидактичні можливості засобів мультимедіа в навчальному процесі (2010)
Хоменко Л. М. - Характеристика концептуальних підходів до формування пропедевтичного змісту предмету "Основи сучасного швейного виробництва" (2010)
Черній Г. В. - Досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні та світі (2010)
Чернякова Ж. Ю. - Академічна мобільність в рамках програми "Коменіус": європейський досвід (2010)
Берека В. Є. - Теоретичні підходи до конструювання змісту магістерської підготовки менеджерів освіти (2008)
Березюк О. С. - Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно-зорієнтованого навчання (2008)
Вознюк О. В. - Інноваційний ресурс педагогічної синергетики (2008)
Глинський Я. М. - Поняття "інформатика" в сучасній навчальній літературі, Дорошенко Ю. О., Ряжська В. А. (2008)
Гриценко В. В. - Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд, Красильникова Г. В. (2008)
Заблоцька О. С. - Генезис змісту компетентністного навчання у вищій школі: міжнародний вимір (2008)
Карплюк С. О. - Деякі аспекти проблеми організації взаємонавчання в історії зарубіжної педагогіки (2008)
Креденець Н. Д. - Проблема формування професійної компетентності в історії педагогічної науки (2008)
Лістарова Ж. Ю. - Пріоритетні напрями реформування освітньої системи великої британії в контексті інтернаціоналізації (2008)
Магрламова К. Г. - Ціннісне ставлення до природи як філософська і психолого-педагогічна проблема (2008)
Онопрієнко О. В. - Характеристика етапів становлення компетентністного підходу в освіті (2008)
Орел Н. Н. - Об интеграции инновационной методики в преподавании истории мировой музыкальной культуры (2008)
Пастовенський О. В. - Реалізація напрямів оптимізації шкільних мереж в умовах поліського регіону (2008)
Романенко С. І. - Проблема індивідуалізації навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (2008)
Свіржевський М. П. - Впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання: проблеми, пошуки, перспективи (2008)
Туржанська О. С. - Якість освіти: сучасні підходи і точки зору (2008)
Якимович О. Н. - Основні концептуальні підходи до формування соціально-економічних знань майбутніх фахівців (2008)
Бурдун В. В. - Формування в учнів навичок самостійної роботи на уроках трудового навчання (2008)
Деркач В. В. - Перспективи розвитку початкового навчання у польщі: використання інформаційно-комунікаційних технологій (2008)
Дмітренко Н. Є. - Критерії оцінювання ефективності профільного навчання учнів приватних загальноосвітніх навчальних закладів (2008)
Іваниця Г. А. - Упровадження інноваційних виховних технологій в освітній процес школи і-го ступеня (2008)
Іванчук А. В. - Методичний потенціал генетичного підходу до винаходів (2008)
Клочко Н. Л. - Порівняльна характеристика готовності до школи шестирічних та семирічних першокласників (2008)
Козубенко І. С. - Структура компетентності вчителя трудового навчання (2008)
Матяш О. І. - Особливості підготовки до зовнішнього тестування оцінювання знань з математики, Коломієць Т. Д. (2008)
Нелюб А. М. - Організація робочого місця студента в слюсарній майстерні як педагогічна проблема (2008)
Павлюк Б. В. - Педагогічний програмний засіб як прикладний програмний засіб навчального призначення, Заболотний В. Ф. (2008)
Пагута М. В. - Застосування методів оптимізації шляхів розв’язку технічно-творчих задач у процесі ергодизайнерської діяльності школярів (2008)
Соловйов В. Ф. - Функції та структура допрофесійної підготовки майбутніх аграріїв (2008)
Чубар В. В. - Орієнтація старшокласників на робітничі професії в процесі профільного навчання технологіям виробництва (2008)
Адабашев Б. В. - Підготовка інженера-педагога до застосування інформаційних технологій (2008)
Дорошенко Н. І. - Ключові аспекти конструювання навчальної програми предмета "будівельне креслення" для ПТНЗ (2008)
Приведенна К. В. - Проблема наступності у системі шкільної та професійно-технічної освіти (2008)
Кадемія М. Ю. - Професійне навчання на базі ситуаційного центру (2008)
Криницька Л. Я. - Організація професійної підготовки безробітних до підприємницької діяльності в умовах вищого професійного училища (2008)
Кубська Л. І. - Діяльність керівників птнз в умовах інформаційного суспільства (2008)
Лук’яненко Г. - Формування практичних умінь учнів ПТНЗ засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій (2008)
Матійків І. - Педагогічний потенціал тренінгових технологій формування спеціально-професійних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування, Руденко Л. (2008)
Мельник М. В. - Позаурочна та самостійна робота учнів ПТНЗ і студентів як засіб формування професійних знань (2008)
Кудряшова Н. О. - До питання формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування готовності до професійного спілкування (2008)
Омельченко Г. Л. - Концептуальные подходы к взаимодействию мастера производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин в птуз швейного профиля (2008)
Савченко І. М. - Розвиток інформаційно-освітнього середовища професійно-технічної освіти (2008)
Стечкевич О. О. - Особливості вивчення програмного забезпечення на уроках виробничого навчання (2008)
Улюкаєв С. Г. - Проблема підготовки робітничих кадрів на підприємствах україни в історії професійно-технічної освіти (2008)
Черниш Т. М. - Формування Професійних умінь у підготовці секретарів засобами ІТКТ (2008)
Казьмірова Г. М. - Перспективи вирішення питання професійної відповідності інженера-педагога ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації впровадженню інновацій в навально-виховний процес (2008)
Калашніков І. В. - До проблеми вивчення тригонометрії в закладах економічного профілю, Коваленко Т. О. (2008)
Крижанівська В. П. - Методичні особливості впровадження особистісно зорієнтованих технологій в економічних коледжах (2008)
Максімова І. М. - Використання тестів для контролю знань студентів (2008)
Полонська О. В. - Розвиток лідерського потенціалу як необхідний елемент формування стабільного економічного суспільства (2008)
Стахова О. А. - Удосконалення процесу практичної підготовки фахівця в технічних коледжах (2008)
Яречук Н. Ф. - Методичні форми вивчення біографії письменника на заняттях зарубіжної літератури. методика. досвід (2008)
Воробйова Є. В. - Проблема професійної діяльності менеджера у науково-педагогічних дослідженнях (2008)
Букаткіна Ю. М. - Особливості організації науково-дослідної діяльності студентів технологічних спеціальностей у ВНЗ (2008)
Вяхк І. А. - Умови ефективного використання інформаційних технологій у вивченні іноземних мов студентами технічних ВНЗ (2008)
Гончаренко Т. Є. - Про один підхід до формування контингенту студентів спеціальності технічного вузу, що навчаються англійською мовою (2008)
Грень Л. М. - Роль самооцінки у формуванні професійної самосвідомості студентів (2008)
Грушева А. А. - Кваліфікаційна характеристика менеджера як управлінця-професіонала в контексті підготовки майбутніх економістів до менеджерської діяльності (2008)
Грущенко Л. В. - Використання мультимедійних технологій у підготовці вчителя-словесника в курсі професійної риторики (2008)
Гура Т. В. - Педагогічні умови формування управлінської компетенції в студентів-електромашинобудівників в умовах нту "хпі" (2008)
Гуренкова О. В. - Екологічна компонента курсу "безпека життєдіяльності" у ВНЗ водного транспорту (2008)
Дишлева Ю. В. - "Комунікативна компетентність" та "комунікативна компетенція" як базові складові підготовки перекладачів у технічному ВНЗ (2008)
Долгош К. І. - Методологічні та практичні аспекти впровадження технології кооперованого навчання у процес вивчення мови спеціальності студентами факультету міжнародних відносин, Химинець О. В. (2008)
Дрозд Т. М. - Мовленнєва та риторична компетентність як складові комунікативної компетентності педагога (2008)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів (2008)
Єфіменко І. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики, Сидоренко А. В. (2008)
Зузяк Т. П. - Художнє плетіння з рослинних матеріалів та впровадження його у навчальний процес для спеціальності "трудове навчання та основи декоративно-ужиткового мистецтва", Шинін О. С. (2008)
Івасів Н. С. - Чисельні критерії для оцінки навичок взаємного оцінювання студентами powerpoint- презентацій на заняттях з іноземної мови (2008)
Івашкова Т. О. - Методика формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів-правоохоронців та результати цієї роботи (2008)
Каленський А. А. - Сучасні аспекти інтенсивної підготовки студентів засобами інформаційних технологій навчання, Корняков О. С., Автушенко О. С., Бондаренко Ю. Г. (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського