Браславська О. - Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ, Макаревич І. (2014)
Гладка Л. - Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування (2014)
Глазкова І. - Бар’єр: фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів (2014)
Гусак В. - Специфіка виявлення та розвитку виконавської вправності музиканта-педагога (2014)
Деркач С. - Стандартні вимоги до майбутніх учителів англійської мови: польський досвід (2014)
Дишко О. - Теоретичне підґрунтя готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2014)
Дягилева О. - Вплив науково-дослідницького середовища на професійну підготовку студентів навчальних закладів морського профілю (2014)
Жданова В. - Роль системи електронного тестування у формуванні працеохоронної культури бакалаврів ВНЗ України (2014)
Ивлева Н. - Туристско-краеведческая деятельность как составная часть образовательных программ (2014)
Ізотова А. - Аналіз основних моделей вивчення процесу соціалізації особистості (2014)
Камишин В. - Особливості врахування людського чиннику в процесах професійної підготовки авіаційних операторів (2014)
Кардашевська Г. - Проблема формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів медичного університету в наукових дослідженнях (2014)
Ключова Л. - Професійні вимоги до педагогічного працівника: етичний аспект (2014)
Коваль В. - Роль ключових компетентностей у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників (2014)
Коляда Н. - Чинники виникнення дитячого руху як нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст. (2014)
Король О. - Проблеми побудови непрофільного інформатичного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ, Алексєєв О. (2014)
Краснова И. - Туризм как средство образования и воспитания детей (2014)
Крисак Л. - Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2014)
Кришмарел В. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Крохмалюк Р. - Знайомство з історією рідного краю у контексті християнських цінностей (на прикладі роботи краєзнавчого гуртка НВК c. Вербовець) (2014)
Лазарєв О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2014)
Лаппо В. - Прилучення студентської молоді до цінностей духовної культури в освітньому просторі класичного університету (2014)
Лис В. - Организационно-методические основы формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2014)
Логвиновська Т. - Значення студентського самоврядування у процесі виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Лоза Т. - Педагогічна підтримка як базова технологія виховання дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Люленко С. - Компонентний склад підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи (2014)
Мамчур Л. - Стандартизація мовної освіти учня як об’єкт вивчення лінгводидактики вищої школи (2014)
Маслюк Р. - Логіко-історичний аналіз розвитку комплексів "педагогічний коледж – педагогічний університет" у системі неперервної педагогічної освіти (2014)
Мишкарьова С. - Освітньо-виховна діяльність Братства православних богословів у Польщі (1934–1938 рр.) (2014)
Можаровська О. - Метод case-study як сучасна технологія професійно-орієнтованого іншомовного навчання (2014)
Науменко С. - Рівень володіння географічною компетентністю та її складовими в учнів основної та старшої школи (результати анкетування учнів) (2014)
Осаульчик О. - Професійне спілкування на іноземній мові як невід’ємний елемент успішної фахової реалізації (2014)
Остраус Ю. - Структура професійного самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів як психолого-педагогічної категорії (2014)
Павленко А. - Наукові підходи до формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Пернарівська Т. - Рефлексивний тренінг як засіб формування в студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин (2014)
Побірченко О. - Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування сучасних інноваційних технологій (2014)
Радзієвський В. - Про виховний аспект православної духовності в контексті української культури в 1941–1945 рр. (2014)
Руссков С. - Письмо как исторически универсальное средство и культура общения между людьми (2014)
Семина И. - Проблема подготовки кураторов к содействию психологической адаптации первокурсников к условиям вуза (2014)
Сідун М. - Організація самостійної роботи студентів педагогічного профілю щодо вивчення професійно орієнтованої іноземної лексики (2014)
Соколенко Л. - Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя (2014)
Сорочинська Т. - Формування засад моральної культури радянського вчителя педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.): історико-педагогічний аспект (2014)
Ткачук С. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час проведення практичних робіт з дисциплін професійного спрямування (2014)
Хоменко В. - Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентністного підходу (2014)
Хоменко О. - Аналіз мовної політики Європейського Союзу в контексті іншомовної підготовки бізнес-студентів в умовах глобалізації (2014)
Хомік О. - Особливості формування у майбутніх економістів управлінських умінь і навичок (2014)
Азізов Т. - Стратегічний розвиток напряму "професійна освіта. будівельна справа" у підготовці фахівців, Мельник О. (2013)
Антонова К. - Структурні компоненти соціально-освітнього середовища медичного університету в процесі адаптації іноземних студентів (2013)
Байбекова Н. - Формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Бербец В. - Організаційно-дидактичні принципи та функції використання інформаційно-комунікаційних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Бербец Т. - Засоби організації процесу самостійної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання (2013)
Білецька І. - Форми та методи підготовки бакалаврів з іноземної мови у США (2013)
Бовтрук Н. - Сучасні підходи до застосування педагогічних програмних засобів на уроках технологій (2013)
Браславська О. - Науково-технічні інновації й сучасна географічна освіта (2013)
Вдовенко І. - Інформаційна компетенція у процесі формування майбутнього учителя професійної діяльності (2013)
Вдовенко О. - Підготовка майбутніх викладачів спецтехнологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2013)
Гайдук В. - Процес формування практичних умінь і навичок на заняттях з технологічного практикуму (2013)
Гервас О. - Засоби формування знань з декоративних властивостей деревини у майбутніх інженерів-педагогів у галузі деревообробки (2013)
Герлянд Т. - Цільові орієнтири змісту та технологічних особливостей зарубіжного досвіду загальноосвітньої підготовки у ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Єжова О. - Педагогічні умови наступності в навчанні технології швейного виробництва майбутнього вчителя технологій в системі "професійно-технічний навчальний заклад – вищий навчальний заклад" (2013)
Журба Г. - Проблемне навчання як інтегруючий метод освітньої та виробничої діяльності майбутніх фахівців професійної освіти (2013)
Коваленко А. - Роль профільної школи у формуванні професійного самовизначення учнів (2013)
Коляда А. - Вплив мультимедійних навчальних комплексів на пізнавальний процес студентів (2013)
Корж О. - Метод проектів як засіб формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів (2013)
Котловий С. - Організація соціальної служби з розв’язання конфліктів у ПТНЗ (2013)
Кравченко Т. - Особливості ступеневої професійної освіти із врахуванням вимог нових державних стандартів (2013)
Липська І. - Відбір змісту навчання усного професійного мовлення економічної сфери у вищих навчальних закладах (на базі англійської мови), Глінська О. (2013)
Макарова Г. - Можливості інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ щодо професійного розвитку майбутніх вчителів (2013)
Малишевський О. - Навчальне інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності фахової підготовки інженерів-педагогів (2013)
Марущак О. - Проектно-технологічна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів технологій з дизайну костюма (2013)
Мекшун А. - Компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності (2013)
Мельничук Т. - Книга як важливий засіб культурно-просвітницької роботи (на основі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського) (2013)
Михальчук Ю. - Особливості використання тренінгових технологій у професійному навчанні майбутніх менеджерів (2013)
Наход С. - Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога (2013)
Ніколаєвська В. - Маркетинг в системі освіти (2013)
Пеньковець Д. - Теоретичні аспекти формування професійних якостей у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Погромська Г. - Викладання баз даних на комп’ютерних спеціальностях як елемент підготовки студентів-інформатиків до професійної діяльності (2013)
Потапкін В. - Сучасний стан та перспективи впровадження сапр-технологій в процес графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Ребенок В. - Інформаційно-комп’ютерні технології у системі підготовки майбутніх учителів професійної освіти (2013)
Рибачук К. - Роль самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови у немовних ВНЗ: основна мета курсів іноземних мов (2013)
Рябовол Л. - Становлення поглибленого (профільного) вивчення правознавства в незалежній Україні (2013)
Савицька О. - Роль елективних курсів в індивідуальному освітньому маршруті учнів технологічного профілю навчання (2013)
Сажієнко О. - Професійна орієнтація майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Самусь Т. - Методи виховання у процесі формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Сидорчук Л. - Ергономічна освіта: проблеми становлення та розвитку (2013)
Сопівник І. - Системний підхід до виховання відповідальності у сільської молоді (на основі ідей В. Сухомлинського) (2013)
Стрілець С. - Рейтингове оцінювання діяльності викладача як складова покращення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів (2013)
Сусла Н. - Індивідуально-вікові та психологічні закономірності формування графічної культури в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Тамаркіна О. - Внутрішня мотивація студентів ВНЗ щодо самостійного навчання (2013)
Ткачук С. - Проблеми підготовки фахівців професійної освіти та шляхи їх вирішення (2013)
Філімонова І. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2013)
Хоменко Л. - Особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках професійного навчання (2013)
Чепок Р. - Нові можливості вирішення геометричних задач за допомогою компас 3DV10 в процесі викладання інженерної та комп’ютерної графіки з практикумом (2013)
Черноватий Л. - Система вправ для навчання послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису, Червінко Є. (2013)
Шкворець О. - Дидактичні особливості підготовки майбутніх учителів технологій до моделювання та проектування одягу (2013)
Ящук С. - Підготовка магістрів технологічної освіти в Україні: теоретичний аспект (2013)
Алексєєв О. - Способи реалізації дистанційного навчання інженерним спеціальностям (2013)
Антонюк Г. - Ідеї Яна Амоса Коменського у вітчизняному освітньому просторі кінця XVI – початку XVII ст. (2013)
Балаєва К. - Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні (2013)
Безлюдна В. - Мотивації навчання як основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей (2013)
Безлюдний Р. - Формування навичок читання іншомовної літератури за фахом у вищій школі (2013)
Білянін Г. - Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні (1900–2012 роки) (2013)
Бондарчук А. - Зміст, форми і методи виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури міжособистісних взаємин (2013)
Валюк В. - Проектування теоретичної моделі інтерактивного навчання хімічним дисциплінам на основі компетентнісного підходу (2013)
Винник В. - Структура, критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Вороненко О. - Модель системи підготовки керівників системи вищої освіти до регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (2013)
Галушко С. - Роль експериментальної роботи у системі практичної підготовки майбутнього вчителя хімії (2013)
Гончарова С. - Роль теорії чисел в процесі формування професійної педагогічної компетентності майбутніх вчителів математики (2013)
Дакукина Т. - Машинный перевод при обучении чтению оригинальных текстов (2013)
Денисенко А. - Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці (2013)
Дзюбенко І. - Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Дикая И. - Педагогический мониторинг учебных заведений краснодарского края по выявлению одарённых детей и молодёжи в области ландшафтного дизайна, Галустов Р., Дикой А., Глухов В. (2013)
Заболотна О. - Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження шкільної альтернативної освіти (2013)
Загребнюк Ю. - Професійне самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема (2013)
Заргарян И. - Особенности профессиональной подготовки будущих дизайнеров на современном этапе (2013)
Зубчевська С. - Проблема формування загальнокультурної компетентності у студентів аграрного коледжу (2013)
Игнатьева С. - Исследовательская деятельность ребёнка (2013)
Кайкова М. - Особливості роботи викладачів вищих навчальних закладів з обдарованими студентами (2013)
Калько І. - Використання інтерактивних технологій як одна із умов формування гендерної культури сучасної студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2013)
Капран С. - Пошук продуктивного вирішення проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх організаторів діловодства (2013)
Кірдан О. - Ліцеї у системі вищої освіти України у першій третині ХІХ століття (2013)
Коберник Г. - адаптування навчальних завдань як засіб індивідуалізації навчання молодших школярів (2013)
Коновалова Е. - Использование когнитивного подхода при формировании иноязычной культуры будущих работников туиндустрии в вузе (2013)
Коміренко Ю. - Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Копыл А. - Формирование профессиональной компетентности будущих дизайнеров в процессе изучения компьютерных технологий: к постановке проблемы (2013)
Кришко А. - Гумбольдтівська антропоцентрична концепція мови (2013)
Кришталь А. - Класифіційна характеристика проектної технології у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2013)
Кузякіна М. - Система вправ з проектної методики навчання студентів англійської мови для професійного спілкування (2013)
Кучеренко І. - Концептуальні підходи до проектування змісту сучасного уроку рідної мови (2013)
Кучерявий А. - Функціонування системи управління самостійною роботою майбутніх юристів: принципи добору навчальних завдань (2013)
Лабінська О. - Екологічна складова змісту неорганічної хімії в основній школі словацької республіки (2013)
Максименко А. - Проблемы непрерывного профессионального образования будущих дизайнеров (2013)
Малик Л. - Організаційно-методичні умови, формування готовності менеджерів туризму до туристичних походів та туристичної діяльності (2013)
Мамчур Л. - Розвиток мовної особистості у контексті сучасної шкільної освіти (2013)
Маслова Н. - Внедрение результатов нир в образовательный процесс педагогического вуза (на примере изучения категории оценки) (2013)
Оліяр М. - Розвиток толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі оволодіння ними комунікативними стратегіями (2013)
Пасинчук К. - Сутність поняття "фахова компетентність" майбутнього працівника служби цивільного захисту (2013)
Савіцька В. - Готовність майбутнього соціального працівника до професійної діяльності як запорука її ефективності (2013)
Совгіра С. - Теоретико-методологічний аналіз світоглядної спрямованості освітньої практики (2013)
Соколова С. - Спецкурс "чувашское декоративно-прикладное искусство в системе подготовки учителя началных классов к эстетическому воспитанию школьников" в процессе подготовки педагогических кадров (2013)
Солощенко Т. - Постать Яна Амоса Коменського в образотворчому мистецтві (2013)
Шарата Н. - Ефективність управління інноваційними процесами у вищому навчальному закладі (2013)
Шевченко Ю. - Питання про доцільність вибору учнями у школі дисциплін для подальшого навчання та майбутньої професії: аналіз педагогічної спадщини В. Я. Стоюніна у контексті людиновимірного підходу (2013)
Урум Н. - Значення формування знань з "безпеки життєдіяльності" майбутніх фахівців-гуманітаріїв (2013)
Gwozda M. - The unclaimed in the job market. the young standing face to face with a crisis (2013)
Білан В. - Категорія "естетичне ставлення" до праці як психолого-педагогічна проблема (2013)
Величко О. - Провідні теоретичні підходи до проблеми формування громадянської компетентності майбутніх фахівців туристичної індустрії (2013)
Вертегел В. - Рольова гра у навчанні магістрантів вищих навчальних закладів юридичного профілю "професійної іноземної мови" (2013)
Гензьора Т. - Проблема формування в учнів наукової картини світу у процесі біологічної освіти (2013)
Горбатюк О. - Забезпечення умов успішного функціонування системи особистісно-орієнтованого навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Грабовий П. - Використання ресурсів корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з англійської мови (2013)
Гузій Н. - Здобутки вітчизняної педагогіки 20-х рр. ХХ ст. у становленні дидаскалогії як галузі наукових знань про вчителя та його професійну працю (2013)
Жук Н. - Християнські цінності як основа психологічного здоров’я студентської сім’ї (2013)
Задворна С. - Педагогічна модель формування у студентів ВНЗ умінь і навичок концептуального моделювання навчальної інформації (2013)
Ізотова А. - Вплив ЗМІ на гендерну соціалізацію та громадянську позицію дітей з сімей трудових мігрантів (2013)
Казанішена Н. - Формування екологічної культури студентів у процесі викладання екології (2013)
Кіндрась І. - Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання турецької мови у філологічному ВНЗ (2013)
Коваль В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (методологічний аспект) (2013)
Коломієць О. - Гуманітарні основи сучасної системи освітньо-професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Кочубей Т. - Наукові підходи до вивчення емоційної стійкості як особистісної лідерської якості, Семенов А. (2013)
Лаппо В. - Проблеми впровадження навчальних курсів духовно-морального спрямування у систему сучасної української освіти (2013)
Макарова Т. - Шляхи підвищення гуманістичних цінностей як складова професійної культури студентів спеціальностей "менеджмент організацій" та "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (2013)
Малик В. - Гуманістичні засади єзуїтської педагогіки (2013)
Малюська В. - Особливості імплементації аспектів православної педагогіки в контексті підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: культурологічний аспект (2013)
Мартинюк М. - Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти, Декарчук М., Хитрук В. (2013)
Москальова Л. - Духовно-моральне виховання студентів у вищих навчальних закладах (2013)
Мотрич В. - Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського та їх творче впровадження у навчально-виховний процес спеціальної школи-інтернату (2013)
Олексін Ю. - Традиційні та нетрадиційні форми навчання історії в старшій школі (2013)
Орлова О. - Особистісне самовдосконалення учня основної школи: аналіз категорій та понять (2013)
Петровська К. - Методика формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (2013)
Пиж’янова Н. - Вплив хорової музики на розвиток дітей (2013)
Поперечна Л. - Критерії професійного розвитку вчителя початкових класів (2013)
Пучко А. - Вплив ефективності навчання у вальдорфських школах Німеччини на професійне становлення її випускників (2013)
Радзієвський В. - Субкультура бідності у педагогічному вимірі (2013)
Рассказова О. - Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти (2013)
Ровенчак І. - Молодіжний рух як середовище формування активної громадської позиції підростаючого покоління (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Садовий М. - Дотримання принципу історизму при вивченні моделей будови атома у старшій школі (2013)
Сас Н. - Сутність інноваційного управління як професійної діяльності майбутнього керівника навчального закладу (2013)
Слободиська О - Про результати дослідження оціночних суджень взаємодії "викладач-студент" (2013)
Смагін І. - Підходи до оцінювання функціональної ефективності підручників з історії для загальноосвітньої школи (2013)
Совгіра С. - Психолого-педагогічні аспекти пізнання екологічних проблем навколишнього світу (2013)
Сорока Т. - Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі (2013)
Стріхар О. - Використання міжнаукових зв’язків як основи педагогічної інтеграції на уроках музичного мистецтва (2013)
Тарарак Н. - Сутність дефініції "ціннісні орієнтації"в сучасній науково-педагогічній теорії (2013)
Турчак А. - Попередження шкідливих звичок старших підлітків у процесі фізкультурно-спортивної діяльності (2013)
Устименко-Косоріч О. - Сербська банно-акордеонна школа академічно-народного типу: порівняльно-функціональний аналіз (2013)
Филипська В. - Реформування системи матеріального стимулювання вчителів великої Британії(друга половина ХХ століття) (2013)
Хребтова В. - Інтерактивні технології полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов (2013)
Чирва А. - Полікультурна компетентність викладачів як умова інтернаціоналізації змісту вищої освіти Канади (2013)
Школа О. - Формування поняття ентропії в курсі термодинаміки і статистичної фізики (2013)
Щepбань І. - Подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови (2013)
(2013)
Атаманчук П. - Компетентнісний підхід у становленні майбутнього вчителя фізики, Ніколаєв О. (2012)
Біла О. - Застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектної діяльності (2012)
Благодаренко Л. - Педагогічні програмні засоби навчання фізики в основній школі, Шут М. (2012)
Богданов І. - Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами NI MULTISIM, Єфименко Ю. (2012)
Бузян О. - Підвищення фахової підготовки вчителя фізики на основі фундаментального підходу (2012)
Булавинцева Л. - Инвариант методической подготовки учителя биологии (2012)
Валюк В. - Методологічні основи системи формування інформаційно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії (2012)
Вовкотруб В. - Проблема наочності в неперервній фізичній освіті майбутніх вчителів фізики (ергономічний аспект), Подопригора Н. (2012)
Гервас О. - Підготовка майбутніх учителів до використання сучасних інформаційних технологій у процесі виготовлення саморобних приладів (2012)
Гнатюк О. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі "природознавсво", Стеценко Н. (2012)
Грицай Н. - Методичні знання та вміння як основа методичної компетентності майбутніх учителів біології (2012)
Грудинін Б. - Організація самостійної дослідницької діяльності учнів старших класів на основі мультимедіа-проектів (2012)
Декарчук М. - Засоби і прийоми формування продуктивного мислення учнів у процесі вивчення фізики в основній школі (2012)
Доброштан О. - Визначення критеріїв ефективності організації самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу (2012)
Задорожна О. - Ключові поняття у дослідженні проблеми формування екологічної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів (2012)
Задорожна О. - Моніторинг навчальних досягнень з фізики курсантів вищих авіаційних навчальних закладів, Величко С. (2012)
Запорожець Л. - Використання навчально-ігрових технологій в процесі вивчення географії в основній школі, Браславська О. (2012)
Зеленська О. - Культурологічне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України як важливий чинник формування професіонала-гуманіста (2012)
Ільченко В. - Підготовка вчителів природничого циклу предметів до втілення в навчальному процесі інноваційних ідей, Гуз К. (2012)
Качан В. - Принципи проектування веб-орієнтованих навчально-методичних комплексів, Гриценко В. (2012)
Кириленко К. - Проблема формування єдиної наукової картини світу (історико-культурологічний аспект) (2012)
Ковальов С. - Використання навчального комплекту "спектрометр 01" в лабораторному практикумі з оптики у вищих навчальних закладах, Величко С. (2012)
Кугай М. - Екологічна складова шкільної географії (2012)
Кузьменко О. - Концептуальні засади розвитку методики навчання оптики в умовах профільного навчання фізики (2012)
Кулик Л. - Експрес-контроль із загального курсу фізики, Богатирьов О. (2012)
Курило Н. - Діагностування структури навчальної мотивації студентів-документознавців (2012)
Лазаренко Д. - Концептуальні засади розвитку методики навчання розділу механіки в сучасній загальноосвітній школі (2012)
Люленко С. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальнооосвітній школі (2012)
Ляшенко О. - Якість освіти як чинник розвитку української школи (2012)
Макогоненко М. - Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя біології (2012)
Мендерецький В. - Розвиток пізнавального інтересу як психолого-педагогічна проблема, Шуліка В., Дмитрук С. (2012)
Мартинюк М. - Взаємозв’язок і взаємодія фізичних і астрономічних знань у процесі формування природничо-наукової грамотності молоді (2012)
Моклюк М. - Розв’язування фізичних задач з використанням табличного процесора Microsoft Office Excel, Моклюк О., Лиса Г. (2012)
Олексін Ю. - Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці (80-і рр. ХХ ст.) (2012)
Опачко М. - Інноваційна діяльність вчителя на уроках фізики (2012)
Пащенко М. - Готовність майбутнього педагога до інноваційної діяльністі, Красноштан І. (2012)
Садовий М. - Вивчення симетрій майбутніми вчителями фізики, Подопригора Н., Трифонова Олена (2012)
Сиротюк В. - Урок фізики в системі корекційно-розвиткового навчання учнів із затримкою психічного розвитку (2012)
Сиротюк Т. - Фізіологічні та фізичні умови постановки співочого голосу (2012)
Сільвейстр А. - Взаємозв’язок у вивченні шкільного курсу фізики та фізико-технічних дисциплін у педагогічних ВНЗ (2012)
Совгіра С. - Екологічне мислення – вища форма пізнавальної діяльності людини (2012)
Соменко Д. - Основи створення та використання відео-демонстрацій на уроках фізики, Величко С. (2012)
Сосницька Н. - Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інтеграційного підходу, Волошина А. (2012)
Стеценко Н. - Підготовка майбутнього учителя природознавства до використання ікт у навчальному процесі, Ткачук Г. (2012)
Сусь Б. - Унаочнення при вивченні фізики за допомогою електронного посібника з електрики, Шут М., Кравченко О. (2012)
Терещук С. - Науково-методичний аналіз методико-методологічних особливостей вивчення квантової теорії у курсі фізики старшої школи (2012)
Трифонова О. - Висвітлення еволюції становлення поняття електрона та квантових ідей в школі (2012)
Фірчук В. - Основи проектування методичної підготовки науково-педагогічних працівників у вищому військовому навчальному закладі в умовах післядипломної освіти (2012)
Хитрук В. - Становлення і розвиток понять простору і часу як чинник формування змісту природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів (2012)
Хоменко Л. - Формування професійної компетентності учнів в процесі вивчення техніки і технології сучасного виробництва (2012)
Чумак М. - Підвищення педагогічної майстерності вчителів фізики ліцеїв природничо-математичного циклу, Баштовий В., Цоколенко О. (2012)
Шевченко І. - Використання педагогічних технологій – шлях до розвитку фахової компетентності вчителів природничих дисциплін (2012)
Шишкін Г. - Підготовка майбутніх учителів технологій до організації фізико-технічної творчості учнів (2012)
Шулдик В. - Вчитель природничого циклу і технологічний підхід в освіті (2012)
Атаманчук Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування конкурентоспроможності випускника вищого навчального закладу, Россоха М. (2012)
Бондарук Я. - Програми підтримки вчителів-початківців як початок неперервного професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації вчителів у США (2012)
Борзенкова О. - Подготовка студентов факультета начального образования к обучению младших школьников (организация факультативных занятий), Сторожева И. (2012)
Ваколя З. - Організатори педагогічної періодики в Закарпатті (1920–1939) (2012)
Вощевська О. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-аграрників як проблема педагогічного дослідження, Бенескул П. (2012)
Вторнікова Ю. - Структура комунікативної компетентності педагога (2012)
Головко М. - Проблема розвитку творчої пізнавальної діяльності у новаторських пошуках вітчизняної дидактики 1920-х років, Головко С. (2012)
Гусак Л. - Аспекти асоціативного навчання в педагогіічній спадщині Яна Амоса Коменського (2012)
Добриця М. - Еволюція поняття "міжпредметні зв’язки" у педагогіці (2012)
Довга Т. - Гуманізація дитячого освітнього простору: життєствердність педагогічних ідей Я. А. Коменського (2012)
Запорожець Д. - Історико-педагогічний аналіз використання засобів мультимедіа в навчальному процесі (позитивні та негативні наслідки) (2012)
ЗахаревичV М. - Мультимедіа у розвитку інформаційної культури студентів (2012)
Зорочкіна Т. - Дослідницький підхід в організації самостійної роботи студентів при виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань (2012)
Калабська В. - Сучасна оцінка антирелігійної компанії в освіті радянської України (за матеріалами педагогічної періодики 20-х років ХХ ст.) (2012)
Калагурка Х. - Діяльність А. С. Макаренка у 1920-х роках в оцінці Ф. І. Науменка (2012)
Касярум К. - Реалізація персоніфікованого підходу до формування комунікативної компетенції майбутнього викладача (2012)
Касярум Я. - Особливості формування готовності майбутніх економістів до роботи в корпоративних системах захисту інформації (2012)
Кириліва В. - Розвиток ідей розвивального навчання в історії педагогічної думки (2012)
Кін О. - Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кочубей Т. - Просвітницькі погляди Василя Каразіна в рецепції досліджень Дмитра Багалія (початок 20-х років ХХ століття), Майструк О. (2012)
Кришталь М. - Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС України (2012)
Кучеренко І. - Класно-урочна система Я. Коменського: становлення й історія розвитку (2012)
Лашко М. - Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) (2012)
Лоштун О. - Особливості використання тренінгової взаємодії: дидактичний аспект (2012)
Лугіна О. - Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників (2012)
Лупаренко С. - Становлення інституту соціального забезпечення в радянській Україні в 1920-ті рр. (2012)
Луценко Т. - Характеристика творчого мислення у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців державної інспекції техногенної безпеки України (2012)
Мандрик Л. - Зміст та структура гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки (2012)
Мельник І. - Характеристика професійної культури спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки (2012)
Місечко О. - Роль ідей Я. А. Коменського для професійної підготовки вчителя іноземної мови (2012)
Мохнар Л. - Роль викладача вищої школи у вихованні культури міжособистісної взаємодії курсантів (2012)
Нікітіна О. - Дидактичні ідеї Я. Коменського як джерело формування навчальної діяльності молодших школярів (2012)
Обидєннова Т. - Заохочення викладачів вищої школи до підвищення свого професійного рівня (на різних етапах розвитку суспільства) (2012)
Омельченко М. - Стан та підходи до формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності (2012)
Павлов Ю. - Здоров’я як медико-педагогічна категорія (2012)
Півторак О. - Становлення арт-терапії як галузі педагогіки (2012)
Рибалко Л. - Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті інтеграції змісту природничо-наукової освіти (2012)
Савченко О. - Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти (2012)
Сидорова Н. - Принцип оппозиции в контексте модернизации обучения в вузе и школе, Гоннова Н., Гурова И. (2012)
Стинська В. - "Материнська школа" Яна Амоса Коменського та її значення для становлення соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні (2012)
Ткаченко К. - Комунікативні процеси в професійній діяльності вчителя початкових класів (2012)
Трифонова О. - Стан сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку в практиці дошкільних навчальних закладів (2012)
Цимбал О. - Рівні сформованості суб’єктної позиції студента на основі базових характеристик його навчальної діяльності (2012)
Чернишов Д. - Принципи виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру (2012)
Сіка В. - Педагогічна діяльність Андрія Алиськевича у гімназіях Закарпаття 1920-х років (2012)
Товканець Г. - Професійна економічна освіта на Закарпатті в 20-х роках ХХ століття (2012)
Федосова І. - Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) (2012)
Федчишин Н. - Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки (2012)
Фурман І. - Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки (2012)
Яковишина Т. - Рефлексія проблеми соціалізації жінок у педагогічній спадщині першої чверті XX століття (2012)
Авраменко О. - Системний підхід як необхідна умова якості технологічної освіти (2012)
Бербец В. - Сутність професійного самовизначення учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема (2012)
Бербец Т. - Особливості змісту та класифікації рівнів самостійної творчої навчально-трудової діяльності учнів на уроках технологій (2012)
Гайдук В. - Етапність формування трудових умінь та навичок майбутніх учителів технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2012)
Гедзик А. - Переваги та недоліки тестового контролю в процесі графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Гервас О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів основам екодизайну (2012)
Григоряк О. - Умови формування культури проектної діяльності майбутнього вчителя, Пелагейченко М. (2012)
Грицай Н. - Застосування методу проектів у викладанні методики навчання біології (2012)
Гуменюк Т. - Зміст навчання та оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів технологій з технологічного практикуму (2012)
Дубова Н. - Шляхи організації позаурочної діяльності вчителя технологій з обдарованими дітьми (2012)
Дягілєва Л. - Особливості застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх правоохоронців (2012)
Жерноклєєв І. - Формування у майбутніх вчителів технологій країн північної Європи особистісної потреби в удосконаленні професійної компетентності (2012)
Коберник О. - Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу (2012)
Коваленко О. - Особливості формування технологічної культури майбутніх фахівців освітньої галузі "технологія" в умовах ринкових відносин (2012)
Ковальчук Ю. - Особливості процесу формування системи економічних понять в технологічній підготовці (2012)
Кононенко С. - Досвід впровадження проектної технології при проведенні практикуму з електротехнічних робіт (2012)
Король А. - Традиційні методики художньо-проектної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Кравченко К. - Особливості змісту та контролю підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі вищої освіти Німеччини (2012)
Кравченко Л. - Підготовка майбутніх учителів технологій до формування безпечної поведінки учнів у процесі вивчення курсу "безпека життєдіяльності" (2012)
Кравченко Т. - Формування науково-дослідницьких умінь майбутніх техніків-технологів, інженерів-педагогів харчових технологій (2012)
Кривий Ю. - Розвиток творчої обдарованості підлітків у процесі художньо-конструкторської діяльності (2012)
Кришталь М. - Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС України: зміст і структура (2012)
Крутченко Л. - Проблема художньо-конструкторської діяльності учнів в процесі проектування і виготовлення виробів на уроках трудового навчання (2012)
Кулінка Ю. - Технологія педагогічного проектування у превентивній діяльності майбутнього вчителя (2012)
Курач М. - Роль художньо-проектної діяльності в процесі естетизації особистості майбутнього учителя технологій (2012)
Майборода Л. - Розвиток інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку засобами педагогічного проектування (2012)
Малишевський О. - Проблеми інформатичної підготовкибакалаврів професійної освіти (2012)
Мачача Т. - Проектування змісту варіативної складової навчальної програми з предмета технології в основній школі (2012)
Мелентьєв О. - Загальнотеоретичні основи творчої діяльності та інтелектуальної власності (2012)
Мельник О. - Метод проектів у навчально-виховній діяльності старшокласників на уроках інформатики (2012)
Мельничук І. - Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки (2012)
Мироненко Н. - Моніторинг навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності (2012)
Нелюб А. - Сутність техніко-конструкторської діяльності учнів основної школи в процесі технологічної освіти (2012)
Нестерова Л. - Педагогічне проектування у формуванні економічної культури інженера-педагога (2012)
Ніколайчук С. - Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій з текстильного матеріалознавства (2012)
Рогозіна О. - Розвиток творчих здібностей вчителя технологій як передумова його професійної підготовки (2012)
Слатвінська О. - Дидактичні засади щодо використання CASE-STUDY технології у профтехосвіті (2012)
Тадеєва М. - Розвиток шкільної іншомовної освіти в чеській республіці (2012)
Терещук А. - Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи (2012)
Тименко В. - Педагогічна технологія "дизайн-освіта" у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (2012)
Ткачук С. - Форми та методи професійної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Харитонова В. - Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників (2012)
Хоменко Л. - Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства (2012)
Цина А. - Соціальний діалог з охорони праці в галузі освіти в європейському союзі (2012)
Цідило І. - Педагогічне прогнозування засобами інтелектуальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога (2012)
Юрженко В. - Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі "технологія") (2012)
Ящук С. - Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти (2012)
Агейчева Г. - Специфіка і можливості дистанційної освіти Швеції (2012)
Білецька С. - Еволюція образу дитини у педагогічному просторі західної цивілізації (2012)
Бондар Г. - Значення освітнього середовища для формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Боярська-Хоменко А. - Витоки вищої математичної освіти в Україні (2012)
Волосенко А. - Зміст та суть поняття творчої самореалізації вчителя (2012)
Воскобойнікова Г. - Навчальна програма "основи медичних знань та охорони здоров’я дітей" для студентів напряму підготовки "початкова освіта" за вимогами європейської кредитно-трансферної системи (2012)
Гаманюк В. - Іноземні мови у системі освіти дорослих ФРН: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Гончар О. - Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в умовах дистанційної освіти (2012)
Данилевська М. - Формування естетичної картини світу у студентської молоді засобами образотворчого мистецтва (2012)
Данилюк С. - Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті аксіологічного підходу (2012)
Денисенко А. - Вивчення дитини як науково-педагогічна проблема (2012)
Денисова О. - Обеспечение качества аналитической подготовки специалистов образовательного учреждения (2012)
Довбня С. - Вплив психолого-педагогічних чинників на формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині XX – на початку – ХХІ століття (2012)
Дронова О. - Феноменологія ляльки в педагогічному просторі дошкільного дитинства (2012)
Ємець А. - Своєрідність дитячої літератури ХХІ століття і сучасний молодший школяр (2012)
Єрмакова С. - Векторність розгортання домінант експериментальної технології реалізації моніторингу професійної підготовки майбутіх викладачів ВТНЗ (2012)
Іванченко Є. - Системний підхід як теоретико-методологічна засада системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (2012)
Калиндрузь Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування, Миронюк В. (2012)
Каменева К. - Образ "я" дитини-дошкільника і формування його лідерських якостей (2012)
Коляда Н. - "Похід за культуру" як прояв соціальної активності української піонерії (кінець 20-х років ХХ ст.) (2012)
Комаровська О. - Опанування історії мистецтва в контексті освіти художньо обдарованих дітей (2012)
Коновалова Е. - Особенности изменения коммуникативно значимых лексических и фразеологических единиц во всех коммуникативных сферах (2012)
Кочубей Т. - Україна і Канада: до проблеми підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти (2012)
Кудина Г. - Творче використання М. М. Мироновим педагогічної спадщини К. Д. Ушинського (2012)
Кузьо І. - Дитинство в радянському кінематографі 30–60-х рр. ХХ століття (2012)
Кушнір С. - Єдність змістового і процесуального при формуванні знань з радіобіології в студентів-екологів аграрного університету (2012)
Матерова А. - Совершенствование образовательного процесса на основе интеграции в него научно-исследовательской работы студентов (2012)
Мельник Н. - Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність провідних американських педагогів минулого (2012)
Осаульчик О. - Проблема виховання творчої особистості студента в системі вищої аграрної освіти (2012)
Перфільєва М. - Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями в Україні (2012)
Радул О. - Образ дитини у давніх східних слов’ян (2012)
Ратушинська А. - Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти (2012)
Рогальська Н. - Образ дитинства у звичаях українського народу (2012)
Совгіра С. - Проектування змісту екологічних дисциплін на основі доступності та логіки науки (2012)
Стеценко Н. - Питання дитячої ручної праці в концепції елементарної освіти Й. Г. Песталоцці (2012)
Ступак Д. - Обґрунтування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів електротехніків у галузі безпеки життєдіяльності (2012)
Тімець О. - Прогнозувальна оцінка фахової компетентності майбутніх учителів географії як важливої складової їх професійної підготовки (2012)
Ткаченко В. - Організаційно-педагогічні умови реалізацї наукового експерименту в процесі особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів (2012)
Требенко Д. - Аналіз сучасної міжнародної практики конструювання курсу вищої алгебри (2012)
Третьякова Е. - Подготовка специалистов строительного профиля с использованием новых информационных технологий в системе дополнительного профессионального образования (2012)
Турчинова Г. - Зміст курсу навчання викладання біології англійською мовою (2012)
Ялліна В. - Особистість підлітка у вітчизняній педагогічній думці першої третини ХХ ст. (2012)
Ярыгин А. - Влияние развития информационные технологий на информационные потоки в аналитической деятельности (2012)
Huriy M. - Information and communication technologies in the process of teaching citizenship education (2012)
Біжко І. - Ситуативний підхід до навчання інформативного читання майбутніх фахівців у фінансовій галузі (2011)
Бондаренко Зю. Кирилащук С. - Формування професійних компетентностей майбутніх інженерів в процесі їх проектної діяльності на заняттях з вищої математики (2011)
Валюк В. - Особливості використання комп’ютерних технологій при вивченні хімічних дисциплін (2011)
Величко С. - Реалізація засобів ікт у створенні сучасного спектрального обладнання з фізики, Ковальов С. (2011)
Величко С. - Підготовка майбутніх вчителів фізики до роботи в умовах глобальної інформатизації навчального процесу, Соменко Д. (2011)
Гедзик А. - Місце креслення в системі сучасної освіти (2011)
Герантія Т. - Ефективне професійне ствердження студентів філологічного напрямку як результат виховання та використання саморегуляції професійної діяльності (2011)
Гнепа О. - Розв’язання М.Кравчуком проблем ефективного керівництва українськими підготовчими курсами до університету (2011)
Григорчук І. - Структура музикальності: основи теоретичного дослідження, Федюра С. (2011)
Дегтярьова Н. - Співвідношення змісту понять "моніторинг" і "діагностика" навчання та їх застосування в освітньому процесі (2011)
Жмуд О. - Компетентістний підхід при контролі знань з методики інформатики (2011)
Казьмерчук А. - Методологічні підходи щодо формування професійної культури майбутнього менеджера туризму (2011)
Ковальчук М. - Формування системних знань з вищої математики, Хом’юк І. (2011)
Когут У. - Актуальні напрями розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики (2011)
Косовець О. - Методика навчання слухачів з особливими потребами основам роботи в мережі інтернет (2011)
Кочубей Т. - В. А. Лай, К. Д. Ушинський: педагогіка дії, Веремюк Л. (2011)
Крупський Я. - Проблеми ефективної роботи студентів під час використання навчальних Maple тренажерів з покрокового розв’язання типових задач вищої математики, Михалевич В. (2011)
Листопад О. - Феномен творчості: мотивації творчої діяльності та особистісні риси творців (2011)
Любченко І. - Педагогічні умови розвитку логічного мислення у старших дошкільників (2011)
Маркова Є. - З досвіду підготовки майбутніх вчителів початкової школи до розробки тестових завдань засобами MS WORD (2011)
Мартинюк М. - Проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства, Стеценко Н. (2011)
Медведєва М. - Особливості реалізації особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій при вивченні дискретної математики (2011)
Мельник Ю. - Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів на уроках інформатики (2011)
Михалевич В. - Розкриття сутності поняття виродженості задач лінійного програмування за допомогою системи комп’ютерної алгебри Maple, Тютюнник О. (2011)
Мозолюк Т. - Ретроспективно-порівняльний аналіз розвитку змісту і цілей навчання інформаційних технологій студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (2011)
Морін О. - Науково-методичні засади формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Никитина Ю. - Формирование умений аудирования ямайского варианта английского язика, Королькова Марія (2011)
Павлова Н. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності, Батишкіна Ю. (2011)
Русіна Н. - Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей (2011)
Скасків Г. - Використання проектно-ігрових технологій при навчанні інформатики (2011)
Слесик К. - Синергетичний підхід як методологічна основа формування етичної культури учнів у процесі навчання (2011)
Столярова Т. - Інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики та комп’ютерних наук (2011)
Строганова Г. - Інформаційні технології у процесі підготовки майбутніх учителів української мови (2011)
Стрюк А. - Системне програмування у підготовці фахівців з програмної інженерії (2011)
Тимчик О. - Інформаційна культура у професійній підготовці сучасного педагога (2011)
Титаренко Н. - Тест – один з інструментів інформаційно-комунікаційних технологій навчання (на прикладі хімії) (2011)
Ушакова І. - Естетичний образ сучасної людини в умовах нової соціальної реальності (2011)
Хальзова В. - Некоторые подходы к организации языковой подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительного профессионального образования (2011)
Шаров С. - Електронний підручник "історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст." у самостійній діяльності студентів-філологів, Шарова Т. (2011)
Шиман О. - Організація контролю засвоєння навичок роботи з освітніми інтернет-ресурсами у майбутніх учителів початкової школи (2011)
Шишкіна М. - Використання перспективних інформаційно-технологічних платформ е-навчання в інженерній освіті (2011)
Артамонова Г. - Чтение как важнейшее звено при изучении иностранного язика (2011)
Біланич М. - Екологічне виховання під час соціального служіння церкви (дияконії), Бокотей О. (2011)
Вайнтрауб М. - Концептуальні підходи щодо розвитку професійного навчання кваліфікованих робітників з металообробки в ПТНЗ (2011)
Вієвська М. - Використання педагогічних технологій сучасності у фаховій підготовці управлінців (2011)
Ворожбіт В. - Духовно-моральне виховання молоді у науково-дослідницькій діяльності: досвід і перспективи (2011)
Герасимова І. - До питання відмінності ґендерного й статеворольового підходів в освіті (2011)
Григор’єва Т. - Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих (2011)
Гуріненко І. - Характеристика моделі професійної підготовки державних інспекторів пожежної безпеки (2011)
Денисова О. - Аттестация вуза как оценка профессиональной успешности сотрудников (2011)
Єгорова О. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів при вивченні гуманітарних предметів (2011)
Єрмакова С. - Освітній моніторинг в контексті європейского виміру (2011)
Жуков С. - Естетична культура, естетичне виховання як складові всебічного розвитку особистості (2011)
Іванова О. - Розвиток молодших підлітків у позанавчальній пізнавальній діяльності (2011)
Іваха Т. - Пропедевтика знань з хімії органічних речовин в основній школі (2011)
Іващенко О. - Сутність поняття психолого-педагогічної компетентності в процесі підготовки фахівців вищих навчальних закладів (2011)
Іщенко А. - Методичні особливості застосування інформаційних технологій у навчальній діяльності при вивченні математики у 5–6 класах, Волкова Н. (2011)
Карпич І. - Проблеми розвитку дитячого руху в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-тих рр. ХХ століття) (2011)
Качур В. - Основні аспекти зміни цінностей сімейного виховання в США на початок XXI ст. (2011)
Ковнір О. - Політична культура як чинник формування духовного потенціалу курсантів вищих морських навчальних закладів (2011)
Козловський Ю. - Закономірності розвитку науки як методологічна передумова моделювання наукової діяльності (2011)
Коляда Н. - Дитячий рух як соціально-педагогічна система (категорійно-понятійний аналіз) (2011)
Кондрашова Л. - Компетентностно-креативный подход к организации обучения в высшей школе (2011)
Коробова Л. - Система соціального виховання та його особливості в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Кудина Г. - Педагогічна та освітня діяльність Миколи Миколайовича Миронова (1901–1998) (2011)
Лазарєва К. - Навчання умінь ставити запитання – важливий чинник успішної пізнавальної діяльності молодших школярів (2011)
Локшина О. - Європейські концепції професійної підготовки вчителів (2011)
Ляшенко Б. - Професійна підготовка учителів інформатики за кордоном, Вакалюк Т. (2011)
Мілько Н. - Дидактико-методологічні аспекти організації міжкультурного діалогу у творчості М. Бунакова (2011)
Москальова Л. - Характеристика сучасних підходів у вихованні майбутніх учителів (2011)
Осаульчик О. - Система критеріїв оцінки творчого потенціалу студентів вищої школи (2011)
Пастирська І. - Досвід інтеграції змісту дисциплін природничого циклу (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2011)
Перфільєва М. - Проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями в контексті історичних змін в країнах Європи (Польща) (2011)
Підвальна Ю. - Олексій Андрієвський – викладач російської мови (2011)
Полєвікова О. - Мовна освіта й мовленнєвий розвиток молодшого школяра на основі слово центризму (2011)
Полтавська Н. - Педагогічна підтримка – головна умова формування духовних цінностей старшокласників на сучасному етапі (2011)
Потапчук Т. - Становлення національної ідентичності (2011)
Пунгіна О. - Вплив революційних подій 1905–1907 років на розвиток мистецької освіти у південному регіоні (2011)
Ромащенко В. - Головні засади військової політики директорії УНР (1918–1920 рр.) (2011)
Смирнов В. - Засоби новітньої педагогіки: перформативній текст (2011)
Смирнова Е. - Лингвометодические аспекты формирования и совершенствования умений речевой иноязычной деятельности в вузе при использовании средств ИКТ (2011)
Толстих О. - Естетичне світосприймання молодших школярів як педагогічна проблема (2011)
Фадєєв В. - Особливості управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу (2011)
Хазіна С. - Фундаменталізація підготовки майбутніх вчителів фізики, математики, інформатики в рамках наукових гуртків та проблемних груп з комп’ютерного моделювання (2011)
Шаповал О. - Особливості застосування технології інтерактивного навчання у професійній підготовці спеціалістів пожежної безпеки (2011)
Шемуда М. - Духовно-моральне виховання студентів в умовах гуманізації вищої освіти України (2011)
Ягеніч Л. - Сучасні тенденції навчання іноземної мови у вищій школі (2011)
Артюшин Г. - Характеристика розвивальної моделі системи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України (2009)
Артюшина М. - Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті (2009)
Боровець О. - Тренінг формування комунікативної компетентності підлітків (2009)
Велика А. - Cитуація успіху як визначальна умова підвищення якості навчання старшокласників гуманітарним дисциплінам (2009)
Грошовенко О. - Використання інтерактивних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу "людина і світ" з методикою викладання) (2009)
Гузалова О. - Структура творчої діяльності та її організація у закладах вищої технічної освіти (2009)
Дженджеро О. - Інтерактивні технології колективно-групового навчання на уроках української мови в старшій школі (2009)
Дягілєва Л. - Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх правоохоронців (2009)
Жукова О. - Стан сучасних освітніх й інформаційних процесів (2009)
Іщук С. - Інтерактивні технології у процесі етичної підготовки майбутніх соціальних працівників (2009)
Карпенко Г. - Особливості організації позанавчальної роботи з підлітками у середній загальноосвітній школі (2009)
Коберник Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах інтерактивних технологій навчання (2009)
Кравчук О. - Розробка уроку з елементами інтерактивних технологій (2009)
Ткаченко І. - Застосування інтерактивних технологій як складової у системі фахової підготовки студентів фізико-математичного профілю, Краснобокий Ю. (2009)
Кузнецова Г. - Вивчення лексики із символічним компонентом на позначення назв одягу засобами інтерактивації, Кірдей О. (2009)
Лебедик Л. - Інтерактивне модульне навчання як чинник формування педагогічної компетентності майбутнього викладача економіки (2009)
Максимова О. - Формування успішної особистості шестирічного першокласника (експериментальне дослідження) (2009)
Овчарова О. - Особливості організації позанавчальної роботи зі студентами у вищому навчальному педагогічному закладі (2009)
Пелих М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на міцність знань школярів (2009)
Пихтіна Н. - Використання інтерактивних технологій та технологій зворотнього зв’язку у професійній підготовці соціальних педагогів до роботи з дітьми девіантної поведінки (2009)
Пожидаєв А. - Діагностика сформованості організаторських здібностей у курсантів вищого навчального закладу системи МВС України (2009)
Роєнко Л. - Використання інтерактивних технологій на уроках рідної мови в початкових класах (2009)
Тімець О. - Професіоналізм вчителя-географа в контексті його фахової підготовки (2009)
Тяллева І. - Інтерактивні технології у подготовці вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійнії діяльності (2009)
Федорчук В. - Інтерактивні технології та їх використання у навчальному процесі вищої школи (2009)
Фоміних Н. - Позитивні й негативні сторони застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі (2009)
Царенко О. - Технологія підготовки майбутніх учителів до викладання автосправи в середній школі, Колтко Ю. (2009)
Чипиленко Н. - Імідж-студія як ефективна форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців (2009)
Шара С. - Тренінг у формі дискусії як засіб професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2009)
Швай Р. - Інтеракція "викладач – творчий учень" у світлі сучасних педагогічних тенденцій (2009)
Швець Т. - Використання інтерактивних методів у процесі громадянської соціалізації старшокласників (2009)
Бабій І. - Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки (2009)
Басиладзе Н. - "Уроки мышления" в педагогической теории и практике В.А. Сухомлинского (2009)
Бесараб М. - Люби, вивчай і бережи свій рідний край , Левицька Ю., Мельник Ю., Шуйська Л. (2009)
Бєлєнька Г. - Трудове виховання дітей дошкільного віку: реалії ХХІ сторіччя (2009)
Богініч О. - Основні механізми формування мотивації у майбутніх вихователів до фізкультурно-оздорочої роботи з дошкільниками (2009)
Бутенко О. - Родина та її роль у вихованні шанобливого ставлення до матері (2009)
Вереітіна І. - Дослідження впливу складових навчального процесу на формування робочого плану з урахуванням можливостей математичного моделювання (2009)
Войченко О. - Основні тенденції розвитку громадянського виховання в сша в кінці ХХ століття (2009)
Гаврилюк С. - Художній розвиток особистості як проблема психолого-педагогічних досліджень (2009)
Гарбузова І. - Розвиток кооперативного шкільництва в наддніпрянській україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Гуцол А. - Джерела з історії розвитку позашкільних закладів освіти луганської та донецької областей (1946–1991 рр.) (2009)
Денисюк В. В. - Інтерактивне навчання на уроках інформатики, Кулик Т. М. (2009)
Дима Я. - Проведення лабораторних робіт з фізики із застосуванням інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, Руденко О., Саєнко О. (2009)
Дідук-Ступ’як Г. - Процедура застосування технології інтеракції різнотипових підходів у ході мовленнєвої підготовки майбутніх педагогів за європейською кредитно- трансферною системою (2009)
Івашко О. - Передумови впровадження концепцій полікультурної освіти у республіці польща (2009)
Іващенко О. - Використання системи комунікативних вправ та рольових ігор на занятях з іноземної мови (2009)
Інспекторова Т. - Особливості естетичного виховання дошкільників засобами музики (2009)
Іщенко Л. - Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку (2009)
Карнаух Л. - Ретроспективний аналіз проблеми збереження життя і здоров’я дітей дошкільного віку у соціальному середовищі (2009)
Кобилянський О. - Про питання коригування програми з безпеки життєдіяльності для студентів економічних спеціальностей у вищих закладах освіти (2009)
Коваль М. - Птахи в ландшафтному дизайні, Містрюкова Л., Терещенко Ю. Ф., Цьомра Т. С. (2009)
Колесникова О. - Організаційно-педагогічні умови діяльності соціальної психолого-педагогічної службив загальноосвітній школі (2009)
Кочубей Н. - Понятійно-категоріальний апарат української педагогічної думки другої пол. XVII – кінця XVIII ст. (2009)
Кудикіна Н. - Характеристика пізнавального інструментарію проблеми громадянського виховання особистості: понятійно-категоріальний аспект (2009)
Кушнір В. - Підходи до розуміння сім’ї і факторів сімейного виховання (2009)
Леонтьєва О. - Соціальне партнерство як необхідна умова забезпечення якості професійної освіти дорослих у данії (2009)
Мараховська Н. - Діагностика сформованості лідерських якостей майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Марченко Т. - Зміст поняття "моральна поведінка" в контексті досліджень педагогів різних часів (2009)
Мельник Н. - Формування полікультурної компетентності дітей дошкільного віку в контексті компетентнісного підходу в дошкільній освіті України (2009)
Мерзлюк Л. - Креативний розвиток особистості дітей дошкільного віку засобами музики (2009)
Ненько Ю. - Сутність поняття "творчість", "творча самореалізація" (2009)
Пащенко Л. - Особливості формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру засобами образотворчого мистетцва (2009)
Пилинський Я. - Сучасна багато культурність має міцне українське коріння (2009)
Підлипняк І. - Підготовка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку дітей у різновіковій групі (2009)
Попиченко С. - Історія становлення закладів суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Прошкін В. - Про организацію студентської наукової работи в університеті (2009)
П’ясецька Н. - Утвердження здорового способу життя при підготовці фахівця у ВНЗ, Шпильова М., Білан В. (2009)
Рахманіна В. - Аналіз структури художньо-естетичного смаку (2009)
Рогальська Н. - Підготовка педагогів дошкільної освіти: науково-методичний аспект (2009)
Самошкіна Н. - Технології ігрового тренінгу як засіб активізації професійної підготовки майбутніх учителів (2009)
Семчук С. - Особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку (2009)
Скрипник А. - Сирітство в Україні: постановка проблеми (2009)
Скрипник Н. - Методика обстеження стану сформованих толерантних взаємин старших дошкільників (2009)
Товстенко Л. - Синтаксичні засоби зв’язку частин компонентів у конструкціях з неоднорідною супідрядністю (на матеріалі творів М. Стельмаха) (2009)
Хало З. - Творче використання досвіду німецької дошкільної педагогіки та освіти у контексті завдань сучасного українського довкілля (2009)
Шкваріна Т. - Дидактичні засади програми профільно-орієнтованого курсу іноземної мови для підготовки вчителів до навчання дошкільників іноземної мови (2009)
Андрійчук Н. М. - Вимогим до науково-методичної підготовки вчителя народних шкілв учительських семінаріях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2006)
Антонова О. Є. - Підходи провідних діячівнового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей (2006)
Бадья Л. А. - Екстернат як альтернативна форма підготовки вчителів початкового навчання у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2006)
Балдинюк О. Д. - Формування культури художньо-педагогічного спілкування як мета підготовки майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії: пошук методологічних орієнтирів (2006)
Бондаренко Т. В. - Історичні аспекти розвитку краєзнавчої діяльності в Україні (2006)
Бондаренко О. М. - Комп'ютерні та мультемидійні освітні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя (2006)
Бріт Н. М. - Ірландський діалект англійської мови як фактор розвитку англомовної країни світу (2006)
Гембарук А. С. - До проблеми змісту навчання іноземної мови як дедактичної категорії (2006)
Гога О. М. - Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках математики (2006)
Горохівський П. І. - Роль навколишнього природно-історичного середовища у формуванні особистості вчителя історії (2006)
Грітченко Т. Я. - Особливості формування професфйно мовного стилю спілкування майбутньго вчителя початкової школи (2006)
Демченко І. І. - Гуманізація виховання як ключовий елемент нового педагогічного мислення (2006)
Денисенко В. А. - Динаміка Формування готовності майбутнього вчителя словесника до експедиційної народознавчої роботи з учнями загальноосвітньї школи (2006)
Екало С. П. - Виховний ідеал та деякі шляхи його досягнення у філософськиї поглядах основоположниківпедагогічної думки черкащини (зіставний аспект) (2006)
Квас В. М. - Структурно-логічний взаємозв'язок змісту дисциплін вищої і середньої освіти (2006)
Коваль В. О. - Лінгводидактичніоснови навчання діалогічного мовлення школярів (2006)
Коваль Л. В. - Шляхи підвищення якості методико-математичноїпідготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження болонської конвенції (2006)
Ковальчук Л. О. - Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини (2006)
Комар О. А. - Навчання і виховання через спілкування (2006)
Костікова І. І. - Використання методів педагогічного дослідження у процесі підготовки майбутнього вчителя (2006)
Кочубей Л. В. - Формирование культуры отношений младших школьников на кроках русского языка (2006)
Кравчук О. В. - Підготовка студентів педагогічних факультетів до впровадження сучасних інформаційних технологій навчання на уроках "Я і Україна" (2006)
Кучкренко І. А. - Формування стилістичної компетентності старшокласників (2006)
Мальцева О. І. - Робота загальноосвітньої школи України з батьками через посередництво дітей (друга половина 20-х Перша половина 30-хроків ХХ століття) (2006)
Мамчур Л. І. - Комунікативна компетентність особистості: її роль і значення в успішному спілкуванні (2006)
Мартін А. М. - Викладаня географії в школах росії (ХІХ - початок ХХ століття) (2006)
Мелешко В. В. - Сучасні тенденції розвитку системи освіти у сільській місцевості (2006)
Ободянська Н. П. - До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національноїосвіти (2006)
Печенко І. П. - Вплив засобів масової Інформачіїна процес соціалізації особистості дитини (2006)
Рацул А. Б. - Педагогіка співробітництва в роботі класного керівника з батьками молодших школярів (2006)
Рацул А. В. - Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у 80-90-рр. (2006)
Рацул О. А. - Вплив Олександра Потебні та МихайлаДрагоманова на формування світоглядута почуття громадянскості у студентів та прогресивної Української інтелигенції (2006)
Совгіра С. В. - Оперативна інформація про екологічну діяльність шкіл-лаболаторій (2006)
Ципко В. - Особливості навчання соціально-гуманітарним дисциплінам студентів ВНЗ (2006)
Шкваріна Т. М. - Зміст та структура програми "Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку" (2006)
Шоробура І. М. - Проблема пиріодизації процесу розвитку шкільної географічної освіти (2006)
Яковлева Л. В. - Деякі відомості про рівняння вищих степенів (2006)
Вєдєніна Ю. Ю. - Утилізація твердих побутових відходів як основа сталого економічного розвитку, Петрухненко Л. Є., Вєлькін Б. О. (2019)
Грабовська І. В. - Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку промислових підприємств (2019)
Єфременкова Н. А. - Чинники прискорення інноваційних процесів (2019)
Калінська Т. А. - Комплексний аналіз ефективності управління товарними запасами у сфері роздрібної торгівлі, Чебан Т. М. (2019)
Рзаєва Т. Г. - Характеристики конкурентоспроможності підприємства та інноваційні ознаки його розвитку, Красуцький Р. І. (2019)
Шатіло О. В. - Наукові підходи до визначення поняття "інноваційний процес" (2019)
Васильців Т. Г. - Ідентифікація факторів міграційної активності населення карпатського регіону України, Лупак Р. Л., Левицька О. О., Мульска О. П. (2019)
Мороз С. В. - Ринок праці України, Мейш В. О., Рибінська А. П. (2019)
Скорик Г. І. - Удосконалення якості політики соціального захисту літніх людей в Україні, Линник О. О., Барінов В. В. (2019)
Харун О. А. - Підвищення рівня освітньої складової трудового потенціалу підприємств за умов євроінтеграції (2019)
Рзаєв Г. І. - Конкурентоспроможність підприємства та аналітичне спрямування її оцінки, Петрик О. М. (2019)
Сагайдак М. П. - Ціннісно-орієнтоване управління транснаціональними корпораціями, Смирнов Є. В., Теплюк М. А. (2019)
Бушовська Л. Б. - Методологія дослідження галузевих структур, Битий А. В. (2019)
Василечко Н. В. - Інструментарій державної політики зміцнення фінансової безпеки держави: аспект протидії ухиленню від сплати податків із застосуванням офшорних зон, Васильців Т. Г. (2019)
Волошин В. С. - Облік форм організації наукової діяльності з використанням автоматизованих інформаційних систем (2019)
Горбунова А. В. - Розвиток бізнес-інкубаторів з урахуванням трансформаційних процесів в економіці України (2019)
Дибач І. Л. - Регіональний аналіз показників розвитку закладів вищої освіти (2019)
Зайцева О. І. - Маркетинг вражень як інструмент реалізації клієнтоорієнтованого підходу в діяльності готельних підприємств, Фурсов А. М. (2019)
Капінос Г. І. - Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TQM) на вітчизняних підприємствах в умовах євроінтеграції, Ларіонова К. Л., Липчак М. І. (2019)
Крамаренко А. В. - Основні напрями взаємодії інноваційного потенціалу України та глобальних інноваційних мереж (2019)
Куклінова Т. В. - Ефективність фінансового стимулювання малого та середнього бізнесу (2019)
Кучерук О. Я. - Оптимізація структури та обсягів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств методом аналізу ієрархій, Кисіль Т. М. (2019)
Левицька І. В. - Формування попиту та стимулювання збуту послуг готельних підприємств (2019)
Ліщинська Л. Б. - Геоінформаційні технології в управлінській діяльності підприємства (2019)
Мейш А. В. - Моделі та типи національних економік, Матвійчук О. В. (2019)
Мельник Т. Ю. - Обґрунтування напрямів розподілу прибутку підприємства з урахуванням інтересів різних учасників господарських відносин (2019)
Танасієнко Н. П. - Стан та перспективи вирішення екологічних проблем в системі національної безпеки, Поплавська О. В., Федорчук І. І. (2019)
Рзаєв Г. І. - Конкуренція та інноваційний розвиток: зв'язок і залежність, Ковальчук Т. А. (2019)
Рзаєва Т. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості регіону та їх недоліки, Гавриш Р. О. (2019)
Cоколюк Г. О. - Діалектичний зв'язок категорій та атрибутів розвитку і конкурентоспроможності учасників глобального ринку (2019)
Худолєй Л. В. - Розробка моделі розвитку бізнес-інкубаторів з урахуванням особливостей країн з трансформаційною економікою (2019)
Цвігун Т. В. - Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку підприємства (2019)
Шевченко Л. В. - Аналіз українсько-німецького інвестиційного співробітництва (2019)
Шевчук К. С. - Використання інформаційних технологій у сфері протидії злочинності (2019)
Шушкова Ю. В. - Аналізування світового досвіду процесів технологічної модернізації та реіндустріалізації (2019)
Язіна В. А. - Сутність комунікативного потенціалу в індустрії туризму (2019)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Напрями удосконалення обліку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2019)
Бардаченко Д. М. - Система управління фінансовою стійкістю підприємства на ринку будівельних матеріалів як запорука формування його конкурентних переваг, Гарафонова О. І. (2019)
Григорук С. С. - Оптимізаційна модель розподілу транспортних потоків та підвищення їх пропускної здатності на регульованому перехресті, Лісіцина М. Д. (2019)
Сельський А. А. - Стратегічні передумови трансформації державних організацій (2019)
Єлісєєва О. К. - Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій на прикладі підприємства, Бабак К. О. (2019)
Любохинець Л. С. - Цифрова трансформація національної економіки: сучасний стан та тренди майбутнього, Шпуляр Є. М. (2019)
Шарко М. В. - Проблемно-орієнтований підхід до управління конкурентоспроможністю як фактор економічного росту підприємств, Олейник Н. М., Коверга А. В., Петрушенко Н. В. (2019)
Ворвихвост О. Д. - Механізм взаємодії інтелектуального капіталу в структурі національної економіки (2019)
Цимбалюк Г. С. - Інноваційне спрямування розвитку адаптивної системи управління якістю (2019)
Холоденко А. М. - Динамічна модель оптимізації розподілу моряків за вакансіями, Гребенник Н. Г., Данченко О. О. (2019)
Билаш Л. - Организационная культура и значение лидерства в контексте современных перемен (2019)
Сас Л. С. - Методичний підхід до обстеження стану та ефективності технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах (2019)
Шарко В. В. - Алгоритм управління інноваційним розвитком виробничих систем (2019)
Гуменюк А. Ф. - Використання зарубіжного досвіду в створенні ОСББ в Україні (2019)
Козак О. А. - Організаційно-економічні засади розвитку молокопереробної промисловості (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Pappas G. - For the education of the cosmopolitan. The case of tagore and the globalized self (2020)
Лоза Т. - Перспективи вдосконалення освітньої системи україни в контексті концепції людського розвитку (2020)
Жадько О. - Форми і методи взаємодії школи та органів місцевого самоврядування у процесі громадянського виховання школярів (2020)
Куценко Т. - Розвиток конфліктологічної компетенції вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти (2020)
Наумова В. - Стратегія поведінки педагогів у ситуації невизначеності умов професійного розвитку (2020)
Буйницька О. - Цифровізація закладу вищої освіти, Варченко-Троценко Л., Грицеляк Б. (2020)
Ветчанін Є. - Використання віртуальної реальності в освітньому процесі та профорієнтаційній роботі на прикладі програмного продукту vranalytics, Горбатовський Д. (2020)
Глінчук Ю. - Шкільні технології збереження здоров’я учнів: загальна класифікація (2020)
Цуркан М. - Методологічні підходи дo навчання української мови як іноземної в закладах вищої медичної освіти (2020)
Скрипник Т. - Підготовка освітнього середовища до інклюзивного процесу у закладах загальної середньої освіти (2020)
Мієр Т. - Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції, Бондаренко Г. (2020)
Іонова О. - Інтегрований підхід до естетичного виховання школярів у КНР, Лупаренко С., Лахмотова Ю. (2020)
Мельниченко О. - Наукові дослідження в галузі освіти як умова забезпечення якості навчання в університетах світу (2020)
Batechko N. - Implementation of the principles of academic integrity in the context of european practice, Durdas A., Kishchak T., Mykhailichenko M. (2020)
Сердюк Н. А. - Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України (2019)
Буханевич О. М. - Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав, що забезпечують приватність фізичної особи (2019)
Мілевська А. О. - Проблематика включення віртуальних об’єктів до складу спадщини, Петричук М. В. (2019)
Обривкіна О. М. - Особливості спадкового договору: правовий аспект (2019)
Никитченко Н. В. - Ґенеза розвитку правового забезпечення аукціонної торгівлі, Пронькіна А. С., Сарніцька О. В. (2019)
Онишко О. В. - Окремі аспекти правового середовища реалізації відповідальності в системі господарсько-торговельної діяльності (2019)
Князька Л. А. - Порівняльний аналіз соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в Україні та республіці Польща (2019)
Костюченко О. Є. - Правовий інструментарій ціннісної орієнтації трудового законодавства (2019)
Безкровний Є. А. - Правовий статус прокурора (2019)
Бойко-Слобожан О. О. - Співвідношення понять "видатки" та "витрати" у фінансовому праві, Субіна Т. В. (2019)
Гречанюк Р. В. - Застосування адміністративної відповідальності за порушення, пов’язані із корупцією у діяльності посадових осіб правоохоронних органів (2019)
Мацелик Т. О. - Класифікація суб’єктів податкового права, Стріяшко Г. М. (2019)
Новицький А. М. - Електронний податковий аудит як науково-правова категорія, Репеха Н. І. (2019)
Новицька Н. Б. - Організація і планування окремих слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності, Полінкевич О. В. (2019)
Грицюк І. В. - Процесуальний статус судді вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні, Бірюкова І. Г. (2019)
Дідківська Г. В. - Порівняльна характеристика національного та міжнародного кримінального законодавства у сфері регулювання фіктивного підприємництва, Олійник Н. Л. (2019)
Журенок Т. В. - Корупційні ризики в органах ДФС України: шляхи виявлення та подолання, Вороневич О. О. (2019)
Кимлик Р. В. - Запобігання та протидія корупції в діяльності органів державної фіскальної служби України, Ярмоленко Ю. М. (2019)
Лугіна Н. А. - Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, Омельян М. В. (2019)
Мудряк Т. О. - Соціальна обумовленість встановлення криімнальної відповідальності за протидію законній господарській діяльності, Щедріна Я. А. (2019)
Гант О. Є. - Діагностика когнітивних функцій баскетболістів 12-14 років для індивідуалізації психологічної підготовки, Чжоу М. (2020)
Грубар І. Я. - Морфологічні показники футболістів різного амплуа, Грабик Н. М. (2020)
Кравченко І. М. - Методика підвищення рівня загальної фізичної підготовленості студентів-футболістів, які займаються в групах Підвищення спортивної майстерності, Гладов В. В., Прокопова Л. І. (2020)
Остапенко Ю. О. - Спортивні ігри у професійному становленні студентів економічного профілю, Остапенко В. В. (2020)
Пасічник В. М. - Сутність ігрової діяльності у формуванні особистості дітей дошкільного віку (2020)
Піддубний О. Г. - Історичні аспекти використання спортивних та рухливих ігор у фізичній підготовці військовослужбовців Збройних Сил України, Палевич С. В., Цимбалюк Ж. О., Мусієнко А. В. (2020)
Помещикова І.П. - Розвиток руху ветеранів баскетболу, Чуча Н.І., Ляхова Т.П., Телешик Н.С. (2020)
Радченко О. В. - Актуальні проблеми студентського волейболу в Україні, Дмитрук В. С., Ковальчук В. Я. (2020)
Стрикаленко Є. А. - Ефективність експериментальної програми швидкісно-силової підготовки футболістів 13-14 років із використанням блоків спеціально підібраних вправ, Шалар О. Г., Гузар В. М., Бойченко А. В. (2020)
Тарасевич О. А. - Особливості гендерних схожостей і відмінностей у спортсменів, що спеціалізуються в спортивних іграх (2020)
Шевченко О. О. - Порівняльний аналіз показників моторної функціональної асиметрії у студентів спортивної спеціалізації бадмінтон, теніс, Мерзлікін М. В., Чуча Н. І. (2020)
Богданович В. Ю. - Метод оцінювання результативності асиметричної протидії в інтересах забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави, Дублян О. В., Передрій О. В., Прима А. М., Москаленко І. В. (2020)
Варакута В. П. - Визначення критеріїв і показників ефективності оборонної системи та розроблення моделі сил і засобів оперативно-тактичного угрупування для обґрунтування пропозицій щодо прийняття рішення на оборону, Кумпан О. О., Хліманцов Т. В., Іванов В. О., Заверуха Г. В. (2020)
Гузченко С. В. - Обґрунтування обсягу завдань, що вирішуються мобільними тактичними групами під час ведення бойових дій, Козлов Д. М., Телюков С. М. (2020)
Думенко М. П. - Підходи до визначення кількісних показників штатної чисельності служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України, Садикова В. В. (2020)
Курдюк В. Ф. - Особливості процесу вироблення розвідувальної оцінки під час планування та ведення операцій у складі об’єднаного угруповання військ (сил) Збройних Сил України, Огарок А. П. (2020)
Наконечний О. В. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави (2020)
Турінський О. В. - Методичні аспекти планування розвитку систем озброєння протиповітряної оборони в умовах ресурсного обмеження, Демідов Б. О., Гриб Д. А., Хмелевська О. О. (2020)
Хударковський К. І. - Механізм протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України, Залкін С. В., Пєвцов Г. В., Пацек П., Сідченко С. О. (2020)
Лось О. В. - Структура моделей узгодження глибоких змін при заміні маршових двигунів у модифікаціях військово-транспортних літаків (2020)
Петров В. М. - Методичний підхід до рішення задачі прицілювання для скидання вільнопадаючих вантажів з безпілотних літальних апаратів, Шалигін А. А., Кудрявцев А. Ф. (2020)
Шмельова Т. Ф. - Детерміновані та недетерміновані моделі сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Касаткін М. В. (2020)
Климченко В. Й. - Методика розрахунку ефективного значення потужності електромагнітного випромінювання оглядових РЛС, Бєлавін О. В., Тютюнник В. О., Тах’ян К. А. (2020)
Деденок В. П. - Підвищення надійності навігаційного забезпечення військових споживачів інформації глобальних навігаційних супутникових систем, Рєзніков Ю. В., Березіна С. І. (2020)
Voinov V. - Use of ammunition with programmable blasting time in air-defense complex (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Архіпова Х. І. - Засади зовнішньої комунікації Державного природознавчого музею НАН України, Данилюк К. М. (2018)
Чернобай Ю. М. - Академік М. І. Вавилов у хронотопі гостьової книги Державного природознавчого музею НАН України (2018)
Климишин О. С. - Історія становлення і сучасна структура бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України, Савицька А. Г. (2018)
Ходзінський В. П. - Кріт звичайний (Talpa europaea L., 1758) у фондах Державного природознавчого музею НАН України, Черемних Н. М. (2018)
Данилюк К. М. - Музей, як платформа екологічного виховання дітей із особливими потребами, Савицька А. Г., Середюк Г. В., Коновалова І. Б. (2018)
Бедернічек Т. Ю. - Вміст водорозчинних вуглеводів як індикатор якості кріогенних ґрунтів, Партика Т. В. (2018)
Гураль Р. І. - Прісноводні і наземні молюски урбанізованих біотопів Луцька, Гураль-Сверлова Н. В. (2018)
Малиновський А. К. - Основні напрями та результати досліджень фітоінвазій (2018)
Гуштан К. В. - Різноманіття амфібіотичних комах (Іnsecta: Еphemeroptera, Рlecoptera, Оdonata) екосистем басейну річки Латориця (2018)
Гуштан Г. Г. - Різноманіття панцирних кліщів (Аcari: Оribatida) лучних екосистем басейнів річок Латориця та Боржава (2018)
Позинич І. С. - Відновлення рослинності староорних земель на Передкарпатській височині (2018)
Капрусь І. Я. - Значення природно-історичних факторів у хорології різноманіття колембол (2018)
Романь А. М. - Риби, як складовa раціону лелеки чорного (Сiconia nigra),у місцях його регулярного живлення, Франчук М. В., Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В. (2018)
Струс Ю. М. - Чисельність та поширення лучних куликів в поліській частині долин річок Случ та Горинь: аналіз методом моделювання в Мaxent (2018)
Павлюк Н. І. - Фітопатогенні гриби Українського Розточчя (збори весняного періоду 2016–2017 років), Пірогов М. В. (2018)
Гураль-Сверлова Н. В. - Перша знахідка синантропного наземного молюска Оxychilus translucidus (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на Закарпатті, Обедніна І. С. (2018)
До 70-ліття від дня народження доктора біологічних наук О. С. Климишина (2018)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2017 році (2018)
Чернобай Ю. М. - Наукова конференція "Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій (2018)
Правила для авторів (2018)
Діордієва І. П. - Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Наварра, Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. (2019)
Савчук Ю. М. - Залежність урожайності та посівних якостей насіння ріпаку озимого від сортів та технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2019)
Калашник О. В. - Якість крупи гречаної, що імпортується в Україну, Мороз С. Е., Бараболя О. В., Ремізова Н. Л. (2019)
Піньковський Г. В. - Економічна та енергетична ефективність удосконалених елементів технології вирощування соняшника у Правобережному Степу України, Танчик С. П. (2019)
Ляска Ю. М. - Видовий склад основних шкідників агроценозу кукурудзи Лівобережного Лісостепу України, Стригун О. О. (2019)
Колісник О. М. - Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Мельник В. В. - Вміст 137CS у наземній фітомасі рослин свіжих борів лісів Українського Полісся (2019)
Подрезенко І. М. - Особливості екологічної оцінки природно-техногенного впливу на гідросферу в межах міських техноекосистем, Остапенко Н. С., Крючкова С. В., Кириченко В. А., Бондаренко Л. В. (2019)
Писаренко П. В. - Оцінка фітотоксичної дії стічних вод місць захоронення відходів на стійкість Triticum aestivum, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Корчагін О. П., Молчанова А. О. (2019)
Довгій Ю. Ю. - Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність та гематологічні показники корів, Сеніченко В. Ю., Фещенко Д. В., Чала І. В. (2019)
Усенко С. О. - Особливості перебігу процесів пероксидного окиснення у свинок залежно від фізіологічного стану, Шостя А. М., Слинько В. Г., Бондаренко О. М., Березницький В. І., Шаферівський Б. С., Чухліб Є. В. (2019)
Підпала Т. В. - Оцінка інбридингу в різні етапи виведення Української червоної молочної породи великої рогатої худоби, Шевчук Н. П. (2019)
Гиря В. М. - Температурний комфорт і продуктивність свиней, Усачова В. Є., Мироненко О. І., Слинько В. Г. (2019)
Шостя А. М. - Вплив гомогенату трутневих личинок на якість спермопродукції у кнурів-плідників, Ємець Я. М., Мороз О. Г., Ступарь І. І., Павлова І. В., Маслак М. М. (2019)
Левицька В. А. - Фармакологічні дослідження експериментального препарату Імкар-120, Березовський А. В. (2019)
Дубова О. А. - Спленомегалія як ускладнення за бабезіозу собак, Згозінська О. А., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. (2019)
Данілова І. С. - Визначення увареності м’яса равликів, Данілова Т. М. (2019)
Гончаров С. Л. - Деякі біохімічні показники сироватки крові хижих риб за еустронгілідозу (2019)
Кіт А. А. - Мікробіологічні показники м’ясопродуктів та м’яса під час ярмаркових заходів у м. Києві, Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. (2019)
Булаєнко А. Ю. - Використання різних схем синхронізації голштинських корів в умовах СТОВ "Промінь" Миколаївської області, Звенігородська Т. В. (2019)
Замазій А. А. - Вплив гіпоксії на амінокислотний склад амніону плода (2019)
Камбур М. Д. - Використання поживних речовин в організмі корів за умов різного енергетичного забезпечення (2019)
Зезекало В. К. - Узагальнення інформації щодо хламідійних інфекцій тварин та їх зоонозного потенціалу, Передера С. Б., Щербакова Н. С. (2019)
Омельченко Г. О. - Моніторинг поширення африканської чуми свиней в Україні та Полтавській області, Петренко М. О., Авраменко Н. О. (2019)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика води в районі молочнотоварної ферми та свиноферми, Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Духницький В. Б. (2019)
Мельничук В. В. - Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики нематодозів травного каналу овець, Юськів І. Д. (2019)
Киричко Б. П. - Порівняльна ефективність лікування запально-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней, Семіренко В. В. (2019)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічний випадок аліментарного ожиріння у собаки (2019)
Кучерук М. Д. - Органолептична та дегустаційна оцінка м’яса органічних півників (2019)
Байдевлятов Ю. А. - Поширення маститу та особливості ураження чвертей молочної залози у корів різних порід в господарствах Сумської області, Байдевлятова Ю. В. (2019)
Шевченко А. М. - Щодо контролю нападу зоофільних мух на корів в умовах тваринницьких приміщень (2019)
Духницький В. Б. - Кумулятивні властивості клатрохелату феруму(IV) в організмі щурів, Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О. (2019)
Бегас В. Л. - Порівняння методів епізоотологічного моніторингу африканської чуми свиней, Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Пінський О. В. (2019)
Назаренко О. С. - Поширення вароозу медоносних бджіл на території Полтавської області, Євстаф’єва В. О. (2019)
Орленко Н. С. - Порівняльний аналіз ієрархічних методів кластерізації придатних для оброблення даних морфологічних ознак сортів рослин, Мажуга К. М., Душар М. Б., Маслечкін В. В. (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у середньому перерізі. Повідомлення 1. Арки великої кривизни, Горик О. В. (2019)
Онищенко В. О. - Аналіз параметрів ефективного застосування лужного та кислотного засобів для мийки обладнання молочної промисловості, Філонич О. М., Стороженко Д. О., Сененко Н. Б., Бунякіна Н. В., Горобець Д. О., Кисіль В. Р. (2019)
Бурлака О. А. - Дослідження впливу соломистості та ступеня завантаження молотарки зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та "JD-9500" на якість обмолоту зерна озимої пшениці, Яхін С. В., Дрожчана О. У. (2019)
Райківський І. Я. - Особисті фонди Володимира Грабовецького в архівних установах Львова та Івано-Франківська (2018)
Єгрешій О. І - Матеріали особового походження з приватної колекції професора Володимира Грабовецького, Сигидин М. В. (2018)
Горбань Г. В. - Досвід Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.І.Франка з питань популяризації наукового доробку академіка Володимира Грабовецького (2018)
Королько А. З. - "У лещатах радянської цензури…" Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. Крізь призму листування Володимира Грабовецького (2018)
Паньків М. І. - Топоніми та мікротопоніми національних меншин в Івано-Франківській області (2018)
Волощук М. М. - Johann de Ladimiria: до проблеми етнічного походження капелана сілезького князя Генріха VI Доброго, Паршин І.Л. (2018)
Кардаш О. Н. - Протистояння баварської та кирило-мефодіївської християнських місій на землях династії Моймировичів другої половини ІХ ст. (2018)
Кавацюк Д. І. - Русини-українці в австрійському парламенті (1867–1873 рр.) (2018)
Софяк Н. В. - Польський визвольний рух на Поділлі в 1863–1864 рр. (2018)
Останек А. А. - Польсько-українські відносини у Станиславові у період Західно-Української Народної Республіки (1918–1919) (2018)
Малярчук О. М. - Особливості формування науково-технічного потенціалу Івано-Франківської області, Когут О.В. (2018)
Олексишин О. О. - Діяльність музейних закладів Прикарпаття в умовах радянської політичної системи (1944–1964 рр.) (2018)
Кобута С. Й. - Адвокат Лев Бачинський: штрихи до біографічного портрета, Паска Г.М. (2018)
Cавчук Б. Р. - Адвокатська діяльність Степана Федака наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Кобута С. С. - Іван Багряний та Джордж Орвелл: компаративний підхід до вивчення біографій (2018)
Пилипів І. В. - Отець Лев-Микола Бурнадз (1896–1947):штрихи до історичного портрета, Делятинський Р.І., Балій Н.В. (2018)
Kozlowski P. - Ochotnicy z polski w szeregach siczy zakarpackiej 1938–1939. (2018)
Єгрешій О. І. - Місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р.у Галичині (2018)
Паска Б. В. - Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді Надвірнянщини засобами музейної педагогіки, Паска Т. В. (2018)
Лизень Є. В. - Військово-дипломатичні місії країн Антанти на першому етапі польсько-української війни 1918–1919 рр. (2018)
Пліхтяк П. П. - Повстанська криївка в с. Пістинь Косівського району: спроба історичної реконструкції (2018)
Марущенко О. В. - Міжнародна наукова конференція "Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утво¬рення ЗУНР" (2018)
Райківський І. Я. - Вшанування пам’яті академіка Володимира Грабовецького. Всеукраїнська наукова конференція "Другі Грабовецькі історичні читання", Королько А. З. (2018)
Королько А. З. - Міжнародна наукова конференція "Гуцульська республіка – феномен творення української державності на Закарпатті періоду національної революції" (2018)
Королько А. З. - Регіональна наукова конференція "Юліан Целевич – український історик і громадський діяч (1843–1892 рр.). До 175-річчя від дня народження", Міщук А. І. (2018)
Єгрешій. О. І. - Регіональна науково-практична конференція "Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України" (до 175-річчя від дня народження), Делятинський Р. І. (2018)
Волковецький С. В. - Відзначення 150-річчя від часу створення "Просвіти" в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Райківський І. Я. (2018)
Каськів О. В. - Роль греко-католицького духовенства у заснуванні та діяльності товариства "Просвіта" (до 150-річчя створення) (2018)
Наші автори (2018)
Содержание (2019)
Gun’ko V. M. - Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides, Turov V. V., Goncharuk O. V., Pakhlov E. M., Matkovsky O. K. (2019)
Лобанов В. В. - Солнечные элементы на основе органических и органо-неорганических материалов, Теребинская М. И., Филоненко В. В., Ткачук О. И. (2019)
Гребенюк А. Г. - Співіснування іонних пар та молекулярних асоціатів у наночастинках неорганічних сполук (2019)
Смірнова О. В. - Вплив допування цирконієм на властивості дефектного діоксиду титану: квантовохімічні розрахунки, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2019)
Корочкова Т. Е. - Пространственно-временная симметрия броуновских моторов, управляемых дихотомным процессом, Розенбаум В. М., Машира В. А., Шакель Е. В., Шапочкина И. В., Иким М. И., Герасимов Г. Н., Громов В. Ф., Бугаев А. С. (2019)
Зінченко В. Ф. - Спектральні властивості ультрадисперсних систем LaF3 та EuF3 у застиглому плаві NaCl-KCl, Вольчак Г. В., Єрьомін О. Г., Стоянова І. В., Чівірева Н. О., Кулешов С. В., Дога П. Г. (2019)
Дзюбенко Л. С. - Вплив високодисперсного кальциту на реологію, структуру та термостійкість композитів на основі поліпропілену, Сайтарли С. В., Сап’яненко О. О., Горбик П. П., Плаван В. П., Будаш Ю. О. (2019)
Білюк А. А. - Фізико-хімічні властивості та застосування провідного органічного полімеру полі-3,4етилендіоксітіофен-полістирол сульфонату, Семчук О. Ю., Гаврилюк О. О. (2019)
Гринько А. М. - Властивості, методи одержання та застосування нанооксиду церію, Бричка А. В., Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2019)
Pokutnyi S. I. - New quasi-atomic nanostructures containing exciton quasimolecules and exciton quasicrystals: theory (2019)
Дем’яненко Є. М. - Квантовохімічне дослідження впливу наявності графеноподібного кластера на енергію ковалентних зв’язків фрагмента поліаміду в нанокомпозиті, Терець М. І., Лобанов В. В., Семенцов Ю. І., Куць В. С., Картель М. Т. (2019)
Семчук О. Ю. - Поглинання енергії лазерного випромінювання металевими наночастинками в умовах поверхневого плазмонного резонансу, Гаврилюк О. О., Білюк А. А. (2019)
Кутовой В. А. - Физические аспекты диспергирования углерода в термовакуумной установке, Малыхин Д. Г., Кальченко А. С., Василенко Р. Л. (2019)
Shevchenko V. M. - Application of basaltic compositions for the production of biocidal paper, Guts N. A., Shpak A. Ye. (2019)
Крупская Т. В. - Состояние воды в тканях головного мозга и влияние на нее инкапсулирования кремнеземом, Пакришень С. В., Серов А. В., Волик А. Т., Туров В. В. (2019)
Крупская Т. В. - Кластеризация воды в дегидратированной зооглеи "tibetan milk mushroom”, Скубышевска-Зиеба Я., Хармас Б., Цапко М. Д., Туров В. В. (2019)
Иванов Л. В. - Изучение механизмов повышения биосовместимости различных веществ с биологическими структурами с помощью полиэтиленгликолей методом спиновых зондов, Картель Н. Т., Щербак Е. В., Кравченко В. Г. (2019)
Иванов Л. В. - Влияние ряда природных и модифицированных полисахаридов, как вспомогательных веществ, на биодоступность и фармакокинетический профиль нитазола при пероральном введении кроликам, Картель Н. Т., Щербак Е. В., Кравченко В. Г. (2019)
Туранська С. П. - Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну, Опанащук Н. М., Петрановська А. Л., Кусяк Н. В., Тарасюк Б. І., Горобець С. В., Туров В. В., Горбик П. П., Абрамов М. В. (2019)
80-річчя доктора хімічних наук, професора В.А. Тьортих (2019)
80-летие доктора физико-математических наук, профессора В.А. Покровского (2019)
Аліксійчук О. - Організаційно-методичні особливості вивчення української традиційної народної культури учнями закладів загальної середньої освіти у позаурочний час (2018)
Борисова Т. - Методичний інструментарій удосконалення музичного слуху студентів у процесі вивчення дисципліни "Сольфеджіо” (2018)
Воєвідко Л. - Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти (2018)
Карташова Ж. - Діагностика фахової підготовки студентів мистецьких факультетів у процесі інтеграції інструментально-виконавських дисциплін (2018)
Кузнецова О. - Основні тенденції розвитку музично-просвітницької діяльності в Україні: історія та сьогодення (2018)
Лабунець В. - Поетапна методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інтеграції інструментально-виконавських дисциплін, Карташова Ж. (2018)
Янь Лінь - Особливості художньо-інтерпретаційної діяльності вчителя музичного мистецтва (2018)
Маринін І. - Етнорегіональні особливості музичної мови народно-танцювальної музики південно-західного Поділля (на прикладі ансамблю народної музики Олексія Беца) (2018)
Мартинюк А. - Володимир Рожок і українська хорова школа: парадигма духовного зв’язку (2018)
Мартинюк Т. - Вокальна школа Олександра Мишуги: художньо-естетичні та педагогічні засади (2018)
Мендерецька Н. - Асортимент виробів зі скла з фондів Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника (2018)
Панчук Б. - Науково-методичні засади формування образно-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Прядко О. - Особливості роботи з високими жіночими співацькими голосами на заняттях із вокалу (2018)
Савлук І. - Сутність психомоторних здібностей особистості та їх роль у музичному інструментальному виконавстві (2018)
Соловйова Ю. - Підготовка майбутніх вихователів до використання оптимального стилю педагогічного спілкування на заняттях із дисциплін образотворчого циклу (2018)
Сухолова М. - Професійний імідж викладача вокалу: сутність поняття (2018)
Тарківська-Нагиналюк О. - Педагогічні умови розвитку метро-ритмічного чуття майбутніх учителів музики в ансамблі українських народних інструментів (2018)
Ursu N. - Illusory-quadrature painting in the church of St. Nicholas, biscope of Mira, in Kamianets-Podilskyi (2018)
Хмелюк М. - Формування виконавського стилю майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами виконавської інтерпретації (2018)
Ге Хуан - Принципові засади формування виконавської мобільності студентів у процесі вокальної підготовки (2018)
Цзюнь Ян - Методика формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у навчальній діяльності (2018)
Бабюк Т. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійно-валеологічної діяльності (2018)
Ватаманюк Г. - Науково-методичні аспекти роботи з дитячою книгою у педагогічній спадщині Івана Огієнка (2018)
Газіна І. - Інновації в дошкільній освіті: нетрадиційна методика Kumon (2018)
Гальченко В. - Взаємозв’язок життєтворчості й лідерства у контексті професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти (2018)
Гордійчук М. - Контекстний підхід в організації передшкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (2018)
Демчик К. - Формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобами музейної педагогіки (2018)
Каньоса Н. - Використання новітніх технологій у процесі особистісноорієнтованої підготовки фахівців дошкільної освіти (2018)
Кошель А. - Формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки, Кошель В., Бойправ С., Сиз Г. (2018)
Лимар Ю. - Підготовка майбутніх учителів до проведення ранкових зустрічей у початковій школі (2018)
Московчук Л. - Естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості (2018)
Олійник О. - Педагогічні механізми формування емоційного досвіду та емоційно ціннісних компетентностей дитини старшого дошкільного віку в контексті мистецького впливу (2018)
Собчук-Ліва А. - Роль та значення вчителя початкових класів у створенні освітньої траєкторії для дітей із особливими освітніми потребами (2018)
Гудима Н. - Підготовка вчителя нової української школи на засадах компетентнісного підходу (2018)
Довгань О. - Вплив читацьких інтересів на формування читацької самостійності молодших школярів (2018)
Мартиненко В. - Урахування особливостей розвитку пізнавальних функцій учнів 1-2 класів у процесі формування навички читання (2018)
Мартіна О. - Організація навчально–мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках української мови (2018)
Мєлєкєсцева Н. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі професійного становлення майбутніх учителів початкової школи (2018)
Олинець Т. - Формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами проектної технології (2018)
Ольшанський Д. - Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови (2018)
Танана С. - Актуальні питання формування професійного мовлення та іншомовної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів туризму (2018)
Третяк Н. - Робота над відмінками іменників у практиці початкового навчання української мови (2018)
Шеремета Н. - Формування мовно-комунікативних компетенцій студентів-журналістів у процесі впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання (2018)
Титул, зміст (2020)
Шимановський О. В. - Обстеження конструкцій автопроїзду по прогонових будовах греблі ДНІПРОГЕС, зведениху 1977 р., Шалінський В. В. (2020)
Шимановський О. В. - Термінові протиаварійні заходи на автопроїзді по спорудах греблі ДНІПРОГЕС, Шалінський В. В. (2020)
Адріанов В. П. - Єврокоди в системі нормативно-правового забезпечення будівництва (2020)
Галінський О. М. - Організаційно-правові аспекти добровільної сертифікації персоналу у будівництві (2020)
Родченко О. В. - Комп’ютерні технології проектування двошарових жорстких аеродромних покриттів (2020)
Максимов С. Ю. - Исследование трещиностойкости резервуарной низкоуглеродистой стали с применением нейросетевого анализа, Макаренко В. Д., Винников Ю. Л., Чичулина К. В. (2020)
Бужин О. А. - Модифікація розмірів у координаційно-модульній системі, Березовський А. І., Березовська Ю. В. (2020)
Гезенцвей Е. И. - Сравнительный анализ прочности кожуха доменной печи модернизированной конструкции из стали 10Г2ФБ и традиционной из стали 09Г2С, Олевский В. И., Олевский А. В. (2020)
Гезенцвей Е. И. - Повышение живучести стальных промышленных сооружений за счет применения мелкозернистых термоупрочненных сталей, Банников Д. О. (2020)
Ніконець І. І. - Мікроструктура цементного каменю у залізобетонних виробах, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стаднічук О. М. (2020)
Умови друкування (2020)
Звернення (2013)
Орда О. М. - Історія становлення та розвитку системи охорони здоров’я державних службовців, Семенів І. П. (2013)
Mr Erik Koornneef - Council of europe model of a citizens’ consultation platform on the right to the protection of health, Ms Mehri Gafar-Zada. (2013)
Москаленко В. Ф. - Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у контексті допрофесійної підготовки учнів на медичні спеціальності, Цехмістер Я. В. (2013)
Готь Н. Р. - Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2013)
Гульчій О. П. - Комплексний аналіз критеріїв оцінки якості медичних послуг: міжнародний досвід та імплементація, Туряниця С. М. (2013)
Гринзовський А. М. - Становлення нормативно-правової бази системи охороні здоров’я України (20–30 роки ХХ століття) (2013)
Зінченко І. М. - Переваги підпорогової мікромпульсної діод-лазерної фотокоагуляції з індивідуалізованим підбором енергії у порівнянні з традиційною лазерною коагуляцією макулярної ділянки сітківки при дифузному діабетичному макулярному набряку, Собакар І. Ю. (2013)
Дорогавцева Г. А. - Особливості застосування пероральних препаратів для очистки товстої кишки: огляд літератури (2013)
Gerald Gitsch - Fertilit?tsprotektion vor Onkologischer Therapie, Aida Hanjalic-Beck, Stephanie Friebel. (2013)
Мясный И. С. - Современное состояние технологии спирометрии, Лопата В. А., Петренко Л. В., Лыховський Ю. И. (2013)
Вельма І. В. - Випадок із практики: приклад лікування неоперабельної карциноми тимуса у пацієнта похилого віку на фоні вираженої супутньої патології серцево судинної системи в умовах багатопрофільної лікарні Клінічної лікарні "Феофанія" Державнаго управління справами, Шмига О. Ю. (2013)
Сафронова О. В. - Порівняння ступеня проявів місцевої токсичності при використанні 3-d конформної променевої терапії та методики IMRT у пацієнтів з раком передміхурової залози, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г , Кісіль Ю. М. (2013)
Пасічник Г. П. - Роль бронхоскопії у комплексному лікуванні хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу, Гоца Р. В. (2013)
Михальська Л. В. - Руксолітиніб: інгібітор JAK-1 та JAK-2 у лікуванні хронічних мієлопроліферативних захворювань, Власенко А. М. (2013)
Діброва В. А. - Роль патологоанатомічної служби в аналізі якості медичної допомоги, Кузик П. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Алєксєєва Т. С. - Мислення майбутнього лікаря як процес конструктивної діяльності, Бідний В. В., Бедлінський В. О., Мотренко А. Т. (2013)
Гойда Н. Г. - Досвід удосконалення підготовки керівників у галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги, Горачук В.В. (2013)
Чепелевська Л. А. - Нормативне регулювання питання гендерної рівності в суспільстві та галузі охорони здоров’я України, Крапівіна А. А. (2013)
Шупяцький І. М. - Комплексна система захисту інформації медичної – надійний алгоритм надання якісної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (2013)
Зазірний І. М. - Загальні питання при лікуванні хворих з вальгусною деформацією першого пальця стопи (огляд літератури), Лябях А. П., Семенів І. П., Ковальчук В. М (2013)
Зазірний І. М. - Вибір хірургічного рішення при вальгусній деформації першого пальця стопи, Лябях А. П., Семенів І. П., Ковальчук В. М (2013)
Авраменко О. М. - Деякі клінічні кореляти хронічного болю і депресії, Хаустова О. О. (2013)
Осипова Л. С. - Особенности иммунологической реактивности у больных с герпетической инфекцией, Юрчук Ж. Н., Бурба А. П., Черевко С. Ю. Батищева О. Н. (2013)
Винярский Я. М. - Ендоскопические технологии в оперативном лечении женщин с врожденными пороками гениталий, Бенюк В. А., Полинкевич Б. С., Гончаренко В. Н., Войток Т. Г. (2013)
Головач И. Ю. - Клиническое значение новых рекомендации eular (2013) по визуализации поражений суставов при ревматоидном артрите, Михайльченко Е. М. Вершинина Д. В., Рыжик В. Н. (2013)
Гудим О. В. - Коронарний синдром Х у жінок з ПБЛНПГ: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії на етапі стаціонарного лікування в умовах багатопрофільної лікарні, Палаш Т. М. (2013)
Онишко В. М. - Cучасний стан лікування хронічного больового синдрому в онкологічних хворих методом хімічного нейролізису, Данькевич О. С., Красуля О. І., Строкань А. М., Кравцова Л. К. (2013)
Діденко С. М. - Хірургічне лікування дистальних артеріальних оклюзій у хворих на цукровий діабет (2013)
Коржелецький О. С. - Алгоритм ультразвукового обстеження судин нижніх кінцівок та доцільність його застосування в умовах, Джура Н. О., Казарова С. В. (2013)
Слащева Т. Г. - Ресинхронізуюча терапія в лікуванні серцевої недостатності у хворих на дилатаційну кардіоміопатію (клінічний випадок), Нікітан С. В., Приплавко Н. М. (2013)
Пасічник Г. П. - Випадок із практики: фульмінантний стафілококовий сепсис під маскою менінгоенцефаліту не уточненої етіології, Телев’як Б. Р. (2013)
Маркович І. Г. - Аналіз інфекційної захворюваності населення України (2013)
Наші автори (2013)
Очередько О. М. - Економетрична модель поведінки лікаря стаціонару та її емпірична верифікація в умовах реформи охорони здоров'я м. Вінниці, Яремина І. В. (2014)
Борковський Д. С. - Сучасні підходи до організації центру естетичної стоматології (2014)
Лехан В. М. - Менеджмент якості згідно зі стандартами 180 як спосіб підвищення ефективності діяльності медичних закладів, Павленко М. В., Волчек В. В. (2014)
Строкань А. М. - Пролонгована блокада стегнового нерва як ефективний засіб у ранній реабілітації у пацієнтів після ендопротезування колінного суглоба (2014)
Винярский Я. М. - Комплексна гормональна терапія у жінок репродуктивного віку з доброякісною патологією матки, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Козань І. В. - Обтураційна кишкова непрохідність, викликана фітобезоарами шлунка, Бойченко О. З., Лізанець М.М. (2014)
Бодань С. М. - Типология личности в патогенезе системних расстройств у пострадавших с легкой механической травмой, Коровин А. Е., Дергунов А. В. (2014)
Головач И. Ю. - Внутрисуставное лечение синовита с помощью лорноксикама у пациентов с остеоартритом коленньїх суставов, Чипко Т. М., Зазирньїй И. М., Лазоренко Е. А. (2014)
Гудим О. В. - Клінічний випадок тромбоемболії легеневої артерії у пацієнта з гіпертонічною хворобою та іхс. (динамічне спостереження в умовах багатопрофільної лікарні "Феофанія"), Захарченко І. П., Палаш Т. М. (2014)
Коржелецький О. С. - Діагностика інфекційного ендокардиту: сучасний стан проблеми, Дацюк О. Р. (2014)
Каленська О. В. - Імуногістохімічна верифікація апудоцитів при ендометріозі (2014)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів із виразковою хворобою та ерозіями шлунку та 12-палої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2014)
Кметюк Я. В. - Розробка та впровадження локального клінічного протоколу променевого лікування хворих на рак передміхурової залози у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія" ДУС, Сафронова О. В., Удатова Т. В., Кісіль Ю. М. (2014)
Корбут Н. Н. - Перспективньїе направления исследования звуков дьіхания в пульмонологии, Льховский Ю. И., Лопата В. А., Мясньй И. С., Петренко Л. В., Попов А. А., Стукалин В. А., Танчик А. В. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Галаченко О. О. - Аналіз обсягу діагностичних та лікувальних заходів, які надаються пацієнтам госпіталізованим з приводу гострого інфаркту міокарда, на основі когорти пролікованих у Вінницькому кардіологічному відділенні протягом 2006-2013 років (2014)
Гандурська-Павленко О. П. - Міжнародний досвід впровадження системи менеджменту якості освіти (2014)
Родич О. Ю. - Методичні основи процесу прогнозування кількості народжених дітей з малою масою тіла, Гутор Т. Г. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз просторових кореляцій ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, обумовлених природним середовищем, на території Житомирської області, Очередько О. М. (2014)
Колібаба О. А. - Економічна ефективність лазерної вапоризації кіст придатків яєчок на амбулаторному етапі, Романюк Ю. А., Шостак І. М. (2014)
Сошинський С. О. - Результати пілотного опитування населення щодо причин виникнення стресу та поведінки в стресовій ситуації, Шевченко М. В., Ященко Ю. Б., Грицик О.Й. (2014)
Цанько І. І. - Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (2014)
Бабенко І. В. - Диференційований підхід до використання м'яких стимуляцій у поганих та нормальних відповідачів, Однокоз Т. М. (2014)
Бенюк В. О. - Прогнозування перебігу гестозу в сучасних умовах, Майданник І. В. (2014)
Бельська І. В. - Особливості психо-емоційних порушень у жінок із вертеброгенними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Головченко Ю. І., Клименко О. В., Поздняков М. М., Маняк Б. Т. (2014)
Бодань С. М. - Пато-эндо-саногенетическая системная реакция на легкую механическую травму у человека, Коровин А. Е., Дергунов А. В., Шанин Ю. Н. (2014)
Зазирный И. М. - Импинджмент голеностопного сустава: этиология, методики лечения, результати, перспективи: обзор литературы, Ковальчук В. Н., Семенив И. П., Лябах А. П. (2014)
Каленська О. В. - Морфологічна діагностика колоректальних неоплазій, Курик О. Г., Каленська Л. В. (2014)
Удатова Т. В. - Обґрунтування впровадження внутрішньо-тканинної променевої терапії раку передміхурової залози в практичну діяльність всеукраїнського центру радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г. (2014)
Бенюк В. О. - Патогенетичні підходи в диференційованому лікуванні хворих репродуктивного вікуз гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М., Наустина Л. С. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Гончаренко В. М. - Медико-соціальна характеристика жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2015)
Субботин В. Ю. - Комплексная коррекция агрегационной активности тромбоцитов как профілактика прогрессирования критической ишемии у больных синдромом диабетической стопы (2015)
М’ясний І. С. - Діагностика за результатами методу інтерпретації спірометричних тестів у пульмонології, Коваленко М. М., Лопата В. О., Петренко Л. В., Макарова Г. В., Корбут Н. М., Лиховський Ю. І. (2015)
Гудим О. В. - Клінічний випадок ведення хворого з ішемічною хворобою серця, нестабільною стенокардією на фоні гостровиниклого, вперше виявленого мієлодиспластичного синдрому з варіантом рефрактерної анемії, тромбоцитопенії, Палаш Т. М., Захарченко І. П. (2015)
Каленська О. В. - Прогностичне значення рівня експресії Кі-67 в аденомах гіпофізу, Каленська Л. В., Білогаш С. В., Садовий О. Б. (2015)
Козань І. В. - Симультанні операції при виконанні лапароскопічних холецистектомій, Бойченко О. З., Козань Я. І., Лізанець М. М. (2015)
Коржелецький О. С. - Ехокардіографічна оцінка лівого шлуночка, Дацюк О. Р. (2015)
Сафронова О. В. - Застосування сучасних методик променевої терапії при паліативному та симптоматичному лікуванні онкологічних хворих, Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Ашихмін А. В., Костюк К. С., Вельма І. В., Тихоненко О. П., Підлубна Т. Г. (2015)
М’ясний І. С. - Вивчення ефективності застосування препарату "Привитус" у хворих із симптомами сухого кашлю при гострих захворюваннях та загостреннях хронічних хвороб дихальних шляхів, Лиховський Ю. І. (2015)
Покропивний О. М. - Комплексна програма реабілітації хворих на туберкульоз бронхів із застосуванням аромотерапії ефірних олій лаванди та чебрецю, Ігнатьєва В. І. (2015)
Шевченко Л. В. - Резистентність грамнегативних бактерій, що продукують ß-лактамази розширеного спектра, роль "антимікробного стюардшипу" у боротьбі з резистентністю, Строкань А. М., Литвин Б. С., Азимцева О. А. (2015)
Kornyenko M. - Сolonization of Helicobacter pylori in gastric mucosa at chronic atrophic gastritis, Kalenska O., Kuryk O. (2015)
Дячек О. В. - Сучасні принципи терапії хворих з вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу, Остапенко Т. В. (2015)
Покропивний О. М. - Лікувальна фізична культура при хронічному обструктивному бронхіті, Сушинська Е. В., Петренко Л. В. (2015)
Прима И. В. - Эффективность и безопасность препарата Бринтелликс (вортиоксетин) при лечении тревожных расстройств, нарушений адаптации (2015)
Нагорная Д. Н. - Диагностика папиллярно-тубулярных и зубчатых колоректальных неоплазий по данням скрининговой колоноскопии с биопсией, Каленская О. В., Курик Е. Г. (2015)
Наші автори (2015)
Орєхова О. В. - Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників, що зайняті видобутком та переробкою залізної руди (2016)
Мухомор А. И. - Лучевая диагностика кисты Бейкера (обзор литературы и клиническое наблюдение), Колотилов Н. Н., Ковальчук В. Н., Бужава И. И., Челышева В. Е. (2016)
Гордієнко Л. М. - Вивчення особливостей перебігу гіпертонічної хвороби серед медичних працівників, ураховуючи соціологічне опитування (2016)
Левенець Л. С. - Ентеросорбція як метод еферентної терапії. Загальна характеристика та види сорбентів (2016)
Покропивний О. М. - Відновлення повної амплітуди рухів колінного суглоба після розриву схрещеної зв’язки, Юрченко С. А., Пінчук Є. І. (2016)
Івашко Ю. В. - Вивчення ефективності некодеїнвмісного препарату центральної дії при дослідженні залежності частоти застосування анальгетиків у пацієнтів у післяопераційному періоді при оперативному втручанні на грудній клітці від частоти та інтенсивності кашлю, Сас С. С., Лиховський Ю. І. (2016)
Субботін В. Ю. - Профілактика та відновне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок, Гусєв Т. П. (2016)
Петренко Л. В. - Бронхіальна астма: програма реабілітації, Покропивний О. М. (2016)
Korovin A. - The use of minimally invasive techniques in the treatment of benign tumors of the cerebellum, Svistov D., Martynov B., Vystavkin E. (2016)
Шевченко Л. В. - Динаміка грамнегативних неферментуючих бактерій у структурі бактеріальних збудників інфекцій, Строкань А. М., Азімцева О. А. (2016)
Корниенко М. А. - Диагностика типов метаплазии и определение пролиферативной активности метапластического эпителия при пищеводе Барретта, Каленская О. В., Курик Е. Г. (2016)
Наші автори (2016)
До уваги авторів (2016)
Зазірний І. М. - Національні стандарти, клінічні настанови та локальні клінічні протоколи в ортопедії та травматології, Семенів І. П., Котуза А. С. (2017)
Орєхова О. В. - Ризики розвитку захворювань з тимчасовою втратою працездатності у працівників гірничо-металургійної галузі України (2017)
Субботін В. Ю. - Особливості антикоагулянтної терапії в лікуванні гострих тромбозів вен нижніх кінцівок у поранених, Строкань А. М. (2017)
Гаспар Э. - Вагинальный фракционный углекислый лазер: средство с минимальной инвазивностью для восстановления слизистой влагалища, Эддемо Г., Бренди Х. (2017)
Покропивний О. М. - Застосування галокліматичних модулів в комплексній програмі фізичної реабілітації хворих на алергічний риніт, Ігнатьєва В. І., Петренко Л. В. (2017)
Макуха Ю. М. - Особливості психологічного стану та рівня інтерлейкіну-6 у військовослужбовців хворих на бронхіальну астму, що брали участь у антитерористичній операції, Веремчук С. Ф., Андрєєв Є. В. (2017)
Дорогавцева А. А. - Сучасні аспекти діагностики та лікування інфекції Clostridium Difficile (2017)
Кулева О. В. - Взаємозв’язок ехощільності та вмісту коалогену у M. Soleus при свіжих розривах ахілового сухожилка, Поліщук Л. В., Гайко О. Г., Магомедов О. М., Лябах А. П. (2017)
Каленська О. В. - Неспецифічне гранулематозне запалення шлунково-кишкового тракту при хворобі Крона та інших захворюваннях, Рибка В. М., Садовий О. Б., Каленська Л. В. (2017)
Гудим О. В. - Тактика верифікації діагнозу та лікування пацієнтів в практиці лікаря – кардіолога, Захарченко І. П., Палаш Т. М., Басовська Т. С. (2017)
Вельма І. В. - Успішний досвід лікування метастатичного раку Фатерова сосочка, Дороговцева А. А. (2017)
Палаш Т. М. - Клінічний випадок лікування хворого з ішемічною хворобою серця та з вперше виявленою вісцеральною формою первинного гіперпаратіреозу в багатопрофільній лікарні, Гудим О. В., Захарченко І. П., Штомпель Л. В. (2017)
Покропивний А. М. - Вплив стретчингом на стан периферичного кровообігу у молодих людей, Субботін В. Ю., Гусєв П. Є. (2017)
Сміянов В. А. - Проблеми забезпечення якості медичної допомоги в системі охорони здоров'я України (2018)
Дука Р. В. - Гемостазіологічні зміни у жінок з варикозною хворобою під час вагітності (2018)
Курочка В. В. - Імуногістохімічне дослідження рецепторів естрогену і прогестерону в ектопічному і еутопічному ендометрії при аденоміозі і ретроцервікальному ендометріозі, Бенюк В. О., Манжула Л. В. (2018)
Гордієнко Л. М. - Вплив факторів ризику на перебіг хвороб системи кровообігу, а саме артеріальної гіпертензії серед медичних працівників, робота яких пов’язана із шкідливими умовами праці (2018)
Каленська О. В. - Характеристика закономірностей змін показників протеїнового обміну у пацієнтів з морбідним ожирінням після оперативного лікування на тлі зниження маси тіла, Курик О. Г., Каленська Л. В. (2018)
Веремчук С. Ф. - Вплив адекватної реперфузійної терапії при інфаркті міокарду на толерантність до фізичного навантаження хворих молодого віку, Андрєєв Є. В., Макуха Ю. М. (2018)
Кунах Т. Г. - Впроваждення мікрохвильової резонансної терапії в фізіотерапевтичному лікуванні гострих сину ситів, Гапонюк О. А., Матейко А. М., Слободян Т. С., Стукалін В. О., Моісеєва Н. І. (2018)
Танская О. А. - Контроль эффективности медикаментозной терапии пациентов после ортотопической трансплантации сердца, Сас С. С., Танский В. Г., Ершова Е. Б., Ивашко Ю. В. (2018)
Пінчук Є. І. - Фізична реабілітація при пошкодженні ахіллового сухожилля, Покропивний О. М. (2018)
Коваленко О. Є. - Клініко-неврологічні особливості больових та деяких небольових синдромів у хворих після інсульту, Чіжикова М. Є., Кліменко О. В., Алєксєєва Т. С., Гармаш Ю. Ю. (2018)
Танский В. Г. - Перший досвід ведення пацієнта з імплантованими LVAD HeartWare в лікуванні термінальній стадії серцевої недостатності в Україні "Міст до трансплантації" (bridge to transplant), Сас С. С., Танская О. А., Ивашко Ю. В. (2018)
Михальська Л. В. - Клінічний випадок септицемії у хворого на мієлодиспластичний синдром, Килівник О. В. (2018)
3 міжнародний конгрес "Жіноче здоров’я XXI століття: внутрішньоматкова патологія та міждисциплінарні проблеми" (2018)
Єдині для всіх журналів вимоги до змісту й оформлення статті. Обсяг та форматування (2018)
Роша Л. Г. - Основи впровадження державно-приватного партнерства у патолого-анатомічній службі України (2018)
Цвілій Ю. А. - Витрати стаціонарної допомоги при добровільному медичному страхуванні, Котуза А. С. (2018)
Журавель В. І. - Актуалізація менеджменту в системі медичної допомоги населенню України, Журавель В. В. (2018)
Перепадя О. В. - Методичні підходи до оцінки якості сестринської допомоги (2018)
Дерменжі Т. В. - Результати використання радикальної нервозберігаючої гістеректомії (РГЕ С2) у хворих на рак шийки матки, Свінціцький В. С., Лігірда Н. Ф., Ренкас О. П. (2018)
Литвин О. В. - Клінічні та гемодинамічні особливості перебігу гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії в осіб працездатного віку, Кондратюк Н. Ю. (2018)
Танська О. О. - Критерії відбору хворих на трансплантацію серця (лист очікування) (2018)
Sokolovska I. - Influence of specific features of ecological the industrial zone of Zaporizhzhya region on the prevalence of psoriasis, Makurina G., Petrenko P., Kalashnykova N. (2018)
Танський В. Г. - "Механічний міст" до трансплантації серця (bridge to transplantation – BTT) (2018)
Гончаренко В. М. - Ендоскопічне хірургічне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок постменопаузального віку, Ярмак В. С. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського