Шевченко А. Н. - Клеточно-тканевая динамика очага вторично хронического воспаления на фоне введения натрия нуклеината, Коваленко Л. И. (2011)
Андреева О. В. - Некоторые показатели гистоморфометрии резца нижней челюсти белых крыс различного возраста при введении им глюкокортикоидов и бисфосфоната "Зомета" (2011)
Волошина І. С. - Сучасні уявлення про морфогенез внутрішніх органів чоловічої статевої системи під дією різних факторів (2011)
Лузін В. І. - Сучасні уявлення про морфо-функціональну організацію нижньої щелепи щурів, Морозов В. М. (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2013)
Федорук О. - Велична мистецька збірка колекціонера (2013)
Барма О. - Концепція ризоморфного лабіринту в культурі постмодерну (2013)
Венц Ю. - Камінь та скульптура (2013)
Ковальчук О. - Українська академічна художня школа в контексті пострадянського культурного простору (СНД) (2013)
Котова О. - Вертикаль + горизонталь Володимира Наумця (2013)
Миронова Т. - Проблема пошуку діалогу контемпорарного і класичного мистецтва у традиційному музеї (2013)
Оленєв О. - Соціальні мережі як мас­медійне мистецтво: Пастка кібер­активності (2013)
Петрова О. - "La bella pittura" Сергія Животкова (2013)
Сидор­Гібелинда О. - Венеція, Бієнале, кінематограф (2013)
Скляренко Г. - До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві ХХ сторіччя (2013)
Чепелик О. - RedCat / CalArts та мистецько­науковий центр / UCLA — інноваційні арт­одиниці (2013)
Апчел О. - Міждисциплінарний характер дослідження документального театру як явища сучасної культури (2013)
Велимчаниця О. - Корпоративна культура в театрі (2013)
Гамкало І. ­Я. - К. А. Симеонов у Київському оперному театрі (2013)
Гомон Т. - Виконавсько­педагогічна творчість І. С. Царевич у контексті становлення українського камерно­інструментального виконавства другої половини ХХ століття, Савчук І. (2013)
Захаревич М. - Сценічна алюзія як конспіративний спротив: На прикладі творчої практики Театру ім. І. Франка у 1930­х (2013)
Протас М. - Зрелищное искусство общества "интегрированной театрализации" (2013)
Ставиченко А. - Влияние философских концепций Фридриха Ницше на творчество Рихарда Штрауса (2013)
Бакович О. - Композиційне вирішення іконостасів другої половини XVIII ст. церков Різдва Пресвятої Богородиці с. Новосілка (Підгаєцький р­н) та св. Миколая с. Кальне (Козівський р­н) Тернопільської області (2013)
Гончар К. - Взаємодія народного та професійного декоративно­прикладного мистецтва в 1900–1990 рр. (2013)
Мельник О. - "Празькі сторінки" у творчості Роберта Лісовського (2013)
Оляніна С. - Типологія форм аканта в орнаментиці іконостасів XVII–XVIII століть (2013)
Пінчевська Б. - Портретний жанр в єврейському мистецтві Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: Зміна культурного героя як ознака модернізації пріоритетів суспільно­культурної парадигми (2013)
Пучков А. - К литературной истории Андреевского спуска (2013)
Ревський І. - Типи класицистичних площ за композиційним рішенням планування та забудови (2013)
Марченко І. - Повернення до культурної спадщини в умовах розвитку монументального мистецтва ХІХ ст. (2013)
Даниленко Л. - Британський плакат другої половини ХХ століття: Художньо­соціальний аспект (2013)
Автори (2013)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2013)
Джумабаев Д. С. - Признаки корректной разрешимости линейной нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений, Асанова А. Т. (2010)
Нікітіна О. М. - Запровадження гібридного інтегрального перетворення Бесселя–Фур'є–Ейлера на полярній осі r≥R0>0 (2010)
Пташник Б. Й. - Крайова задача з мішаними умовами для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі змінними коефіцієнтами, Репетило С. М. (2010)
Самойленко А. М. - Аналітичний метод відшукання 2π-періодичних розв'язків гіперболічних рівнянь другого порядку, Хома-Могильська С. Г. (2010)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ многомерной конвективной задачи Стефана, Миненко А. С. (2010)
Ляшко С. І. - Алгоритми векторної оптимізації лінійних систем з узагальненим керуванням, Семенов В. В. (2010)
Скопецький В. В. - Чебишовське наближення сумою многочлена й нелінійного виразу з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка, Малачівський П. С. (2010)
Гавриленко Г. Д. - Устойчивость подкрепленных оболочек при совместном действии осевого сжатия и внутреннего (внешнего) давления, Мацнер В. И. (2010)
Вовк И. В. - Численное моделирование течения в канале с двумя последовательными сужениями (стенозами), Малюга В. С. (2010)
Перепелица В. Г. - Особенности проявления сил вязкого трения при движении различных сред и потоков, Шевелев Г. А. (2010)
Полищук А. С. - Учет двойникования в теории микродеформации, Черняков Ю. А. (2010)
Карбовский В. Л. - Дизайн атомной структуры и электронного строения тройных тетраэдрических структур на основе апатита кальция, Смоляк С. С., Загородний Ю. А., Шпак А. П. (2010)
Нурмагамбетов А. Ю. - Структура суперконформной алгебры теории струн в тензорном суперпространстве (2010)
Соболев В. В. - Закономерности изменения энергии химической связи в поле точечного заряда (2010)
Лавренко В. А. - Влияние предварительной деформации зубных титановых имплантатов на их коррозионные свойства в среде полости рта, Гогаев К. А., Талаш В. Н., Лось В. В., Руденко Ю. Б., Бошицкий К. Ю. (2010)
Ульшин В. І. - Фази і стани вуглецю в розплаві чавуну, Лук'янчук В. В., Мінаков Н. В., Ульшин С. В., Фірстов С. О. (2010)
Арясова О. В. - Взаимодействие просачивания и неупругой деформации пористости при сегрегации расплава в частично расплавленных системах, Хазан Я. М. (2010)
Иванов В. А. - Исследование сгонно-нагонных явлений в Азовском море при наличии стационарных течений и водообмена с Черным морем, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2010)
Тяпкин К. Ф. - Роль атмосферы и гидросферы в сохранении равновесного состояния Земли (геоизостазии), Тяпкин О. К., Довбнич М. М. (2010)
Усенко О. В. - Условия образования месторождений самородной меди Волыно-Подольской плиты (2010)
Атаев М. Б. - Фазовая диаграмма и строение растворов системы нитрат лития — диметилсульфон, Гафуров М. М., Какагасанов М. Г., Кириллов С. А., Присяжный В. Д., Рабаданов К. Ш., Третьяков Д. О. (2010)
Бойченко С. В. - Дослідження гідрофобності різних типів адсорбентів, Черняк Л. М., Черненко Ж. В. (2010)
Затовський І. В. - Кристалізація у розчинах-розплавах систем Li2O–Bi2O3–P2O5–MVIO3 (MVI — Mo, W), Теребіленко К. В., Слободяник М. С. (2010)
Рябов С. В. - Синтез нових карбоксиловмісних полімерів на основі циклодекстрину та їх сорбційні властивості, Кобилінський С. М., Осташко В. В., Керча Ю. Ю. (2010)
Харламов А. И. - Нанохимические особенности наноструктур, нанофаз и наночастиц, Кириллова Н. В., Скрипниченко А. В., Губарени Н. И., Фоменко В. В. (2010)
Жолобак Г. М. - Моделювання і прогнозування в задачах природокористування (на прикладі оцінки врожайності озимої пшениці), Якимчук В. Г., Сахацький О. І., Суханов К. Ю., Рябоконенко О. Д., Федоровський О. Д. (2010)
Пуріш Л. М. - Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених у теплових мережах, Асауленко Л. Г., Абдуліна Д. Р., Іутинська Г. О. (2010)
Мельничук Д. О. - Особливості жовчнокислотного спектра еритроцитарної маси в щурів при експериментальному медикаментозному гепатиті та застосуванні засобів корегувальної терапії, Грищенко В. А., Весельський С. П., Литвиненко О. М. (2010)
Петренко Н. С. - Фулерени: новітні модулятори калієвих каналів нейронів ЦНС, Максимюк О. П., Палигін О. О., Голуб О. А., Кришталь О. О. (2010)
Сорокин В. А. - Влияние ионов Mg2+ и Ca2+ на термостабильность ДНК в области образования металлизированных форм полинуклеотидов, Валеев В. А., Усенко Е. Л. (2010)
Левчук Н. І. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на апоптозні процеси в гормонально активних пухлинних тканинах кори надниркових залоз людини, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2010)
Гончарук В. В. - Очищення фільтратів звалищ твердих побутових відходів від амонійних сполук, Балакіна М. М., Кучерук Д. Д. (2010)
Федоряк М. М. - Трансформація угруповань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці), Брушнівська Л. В., Руденко С. С. (2010)
Скороход Б. А. - Построение по экспериментальным данным динамических моделей Robotino, Гусаков И. В. (2013)
Бохонский А. И. - Оптимальное управление перемещением упругого объекта с учетом сопротивлений движению, Круговой А. Н. (2013)
Балакин А. И. - Моделирование гибких производственных систем с возвратом продукции на повторное обслуживание с учетом числа многократных двухпараметрических измерений, Копп В. Я., Гаджибеков А. Н. (2013)
Маригодов В. К. - Минимаксность условного риска в системах с оптимальным предыскажением сигналов, Чмут В. В. (2013)
Стадник Н. И. - Об использовании самовентилируемых двигателей в составе частотно-регулируемого электропривода ленточных конвейеров (2013)
Краснодубец Л. А. - Оптимизация систем автоматизированного электропривода на основе энергетических критериев, Крамарь В. А., Балаканов Э. О., Осадченко А. Е. (2013)
Бохонский А. И. - Оптимальное переносное движение упругого объекта, Варминская Н. И. (2013)
Никишенко А. Н. - Полумарковская модель покомпонентного контроля скрытых отказов в двухкомпонентной системе (2013)
Доронина Ю. В. - Анализ эффективности функционирования автоматизированных информационных систем мониторингового типа, Копп В. Я., Заморёнов М. В. (2013)
Брюховецкий А. А. - Оптимизация структуры нечетких правил модели обнаружения несанкционированного доступа методами искусственных иммунных систем, Скатков А. В. (2013)
Луговская Л. П. - Оптимизационные процедуры формирования коллективных решений на основе гармонического анализа, Скатков И. А., Стадник И. П. (2013)
Поливцев В. П. - Исследование быстропротекающего процесса наполнения сжатым воздухом емкости постоянного объема, Поливцев В. В., Мосин Е. Е. (2013)
Кабанов А. А. - Синтез робастных систем стабилизации на основе теории сингулярных возмущений (2013)
Кирюхин В. В. - Динамическая оптимизация структуры высокопроизводительного программируемого кластера (2013)
Глеч С. Г. - Стохастическая динамика системы с неизвестным параметром, Filliger Roger. (2013)
Канов Л. Н. - Оптимальный инвариантный выбор параметров электротехнических систем (2013)
Коваленко И. И. - Анализ правил комбинирования групповых экспертных оценок в конфликтных ситуациях, Швед А. В. (2013)
Троценко А. В. - Разработка конструкции испытательной установки, Троценко В. В. (2013)
Кротов К. В. - Модель многоуровневого программирования построения комплексных расписаний групповой обработки (2013)
Козырев В. Г. - Выбор параметров терминального регулятора электропривода (2013)
Долгин В. П. - Оптимизация процедуры комбинаторной фильтрации (2013)
Раков А. А. - Рациональное использование производственных ресурсов, Лекарев Г. В., Ракова О. А. (2013)
Воронова Н. П. - Оптимизация процесса сушки торфа, Грибкова С. М. (2013)
Севриков А. И. - Синтез множества структур эргатической системы контроля и защиты взрывопожароопасных объектов на стадии структурно-компоновочной оптимизации по экспертным оценкам, Квасова Л. В., Севриков И. В. (2013)
Явтушенко А. В. - Оптимизация зубчатого привода кривошипных прессов по расходу энергии на включение (2013)
Сопин Ю. К. - Оптимизация параметров преобразователей угловых ускорений диффузионно-кинетического типа (2013)
Коврыженко Р. В. - Моделирование оптимального регулирования температуры жидкости в технологической ванне (2013)
Обжерин Ю. Е. - Экспериментальная проверка математической модели контроля скрытых отказов, Бойко Е. Г. (2013)
Бобылев С. Н. - Оптимизация параметров сетей микроконтроллеров на основе натурного моделирования, Шалимова Е. М. (2013)
Долгин И. В. - Идентификация функций Лейдермана (2013)
Шишкин Ю. Е. - Имитационная модель кластера для оптимизации процесса мониторинга с целью ликвидации последствий вирусных атак, Чорномыз С. А. (2013)
Майстришин М. М. - Влияние сопротивления на оптимальное перемещение объекта (2013)
Маригодов В. К. - Оптимизация стратегий в борьбе за лучшее использование рыночного пространства, Чмут В. В. (2013)
Апраксин Ю. К. - Программная среда разработки и моделирования управляющих автоматов с программируемой логикой, Волкова Т. В., Сикач В. О. (2013)
Филипович О. В. - Оптимизация селективного комплектования и сборки игольчатых роликовых подшипников (2013)
Скатков А. В. - Системный анализ и оптимизация потоков в логистических неоднородных задачах, Тарасова А. В. (2013)
Липка В. М. - Оценка влияния технологической наследственности на формирование погрешностей изготовления деталей с наружной резьбой и на надежность резьбовых соединений, получаемых автоматизированной сборкой, Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2013)
Букач А. Б. - Некоторые оценки информационных характеристик измерительных приборов (2013)
Милюков В. В. - Моделирование фрагментов Grid-системы в симуляторе GridSim, Сосновский Ю. В. (2013)
Павленко Т. П. - Исследование параметров аморфных сплавов, предназначенных для электромагнитных систем электрических аппаратов, Токарь М. Н. (2013)
Дорош Н. Л. - К вопросу решения задачи распознавания цифр на изображениях, Храпач Ю. А. (2013)
Аминов Ю. А. - Решение проблемы построения подмногообразия по заданному грассманову образу (2010)
Вірченко Н. О. - Про нові узагальнені інтегральні перетворення, Заїкіна С. М. (2010)
Задоянчук Н. В. - Метод исследования динамических контактных задач с нелинейным демпфированием, Касьянов П. О. (2010)
Плакса С. А. - Интегральные теоремы для дифференцируемых функций в трехмерной гармонической алгебре, Шпаковский В. С. (2010)
Швець О. Ю. - Узагальнення сценарію переміжності при переході до детермінованого хаосу (2010)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ стационарной конвективной задачи Стефана, Миненко А. С. (2010)
Кривонос Ю. Г. - Розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою, Крак Ю. В., Бармак О. В., Тернов А. С. (2010)
Сергієнко І. В. - Математична модель плоскої кривої у неявній формі на основі інтерлінації функцій, Литвин О. М., Ткаченко О. В., Пасічник В. О., Черняк О. О. (2010)
Кубенко В. Д. - Аналіз стійкості циліндричних оболонок при взаємодії з рухомою рідиною, Ковальчук П. С., Подчасов М. П. (2010)
Поляков В. Л. - Осветление суспензии фильтрованием с убывающим расходом (2010)
Хорошун А. С. - Условия абсолютной параметрической устойчивости систем Лурье (2010)
Шульга М. О. - До теорії товщинних коливань пружних шарів з викривленими граничними поверхнями (2010)
Локтев В. М. - О взаимной поляризации двух атомов He4, Томченко М. Д. (2010)
Симулик В. М. - Про розширену дійсну алгебру Кліффорда–Дірака та нові фізично важливі симетрії рівняння Дірака з ненульовою масою, Кривський І. Ю. (2010)
Божко А. Е. - Тригонометрические формулы полных сопротивлений RL, RC, RLC электроцепей (2010)
Закарян Д. А. - Комп'ютерне моделювання умов утворенння евтектики в системі Hf–HfB, Картузов В. В., Макара В. А., Хачатрян А. В. (2010)
Найдич Ю. В. - Прочность паяных сочленений нитридокремниевой керамики со сталью и влияние мартенситного превращения и аномалий механических свойств стали, Мильман Ю. В., Костюк Б. Д., Москаленко С. А., Гончарук В. А. (2010)
Арясова О. В. - Сегрегация расплава внутри ограниченных частично расплавленных зон с низкой степенью плавления: результаты численного моделирования, Хазан Я. М. (2010)
Коболев В. П. - Горячие пояса Земли и Антарктанды (к проблеме происхождения), Оровецкий Ю. П., Савенко Б. Я., Чулков С. С., Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2010)
Миронцов Н. Л. - Импульсный боковой каротаж с повышенным пространственным разрешением (2010)
Фомин Ю. А. - Эволюция серы в процессе формирования альбититовых месторождений урана (Украинский щит), Демихов Ю. Н. (2010)
Цифра И. М. - Использование симметрии для построения решений уравнений Максвелла в среде (2010)
Николайчук А. А. - Состав, структура и сорбционные свойства лигноцеллюлозных комплексов растительных материалов (2010)
Тітов Ю. О. - Кристалічна структура BaLn2Ti3O10, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П. (2010)
Тобілко В. Ю. - Сорбція іонів урану та кобальту термічно модифікованими шаруватими силікатами, Корнілович Б. Ю., Денисова Т. І., Ковальчук І. А., Кравченко О. В. (2010)
Чорненька Н. В. - Синтез и строение координационного соединения палладия (II) с β-амидом аспарагиновой кислоты, Пехньо В. И., Волков С. В. (2010)
Коршиков И. И. - Популяционно-генетическая изменчивость сосны Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) в Горном Крыму, Подгорный Д. Ю., Калафат Л. А., Великоридько Т. И. (2010)
Токовенко І. П. - Позаклітинна фруктозобісфосфатаза збудника блідо-зеленої карликовості зернових: молекулярно-біологічні та серологічні властивості, Маліновська Л. П., Скрипаль І. Г. (2010)
Замуліна Л. І. - Кількісна оцінка біодеструкції в модельних середовищах біологічно активних поліуретанів, що містять ізонікотиніл гідразон D-лактози, Гладир І. І., Рожнова Р. А. (2010)
Мельничук Д. О. - Ліпідний спектр еритроцитарної маси крові щурів при медикаментозному гепатиті та застосуванні фосфоліпідовмісних препаратів, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2010)
Шестеренко Ю. А. - QSPR-анализ реакционной способности субстратов тирозиназы методом случайного леса, Артеменко А. Г., Полищук П. Г., Муратов Е. Н., Севастьянов О. В., Романовская И. И., Кузьмин В. Е., Андронати С. А. (2010)
Губський Ю. І. - Оригінальні антиметаболіти пуринового обміну — похідні імідазолу та бензимідазолу, їх молекулярні комплекси з бактерійними лектинами, Вельчинська О. В., Коваленко Е. О., Шарикіна Н. І., Підгорський В. С. (2010)
Чекман І. С. - Експериментальне обгрунтування застосування яктону для корекції мітохондріальної дисфункції в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Максимчук О. О., Павлов С. В. (2010)
Телелим В. М. - Військова освіта в системі обороноздатності держави: проблеми, світові та національні тенденції розвитку, Приходько Ю. І. (2013)
Афонін В. М. - Система аналізу і узагальнення досвіду фізичної підготовки військ (АУДФП) (2013)
Барановський В. Ф. - Виховання фізичної культури як проблема сучасної військової освіти (2013)
Бойко О. В. - Сутність формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ (2013)
Вітченко А. О. - Модульно-рейтингова система оцінювання як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх викладачів ВВНЗ (2013)
Гниденко М. П. - Педагогічний процес в умовах інформатизації, Ільїн О. О. (2013)
Дерев’янчук А. Й. - Використання інформаційних технологій при вивченні військово-технічних дисциплін у процесі підготовки військових фахівців, Москаленко Д. Р., Д’яков А. В. (2013)
Данчак А. М. - Адаптація та морально-психологічна підготовка військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом (2013)
Дяченко В. І. - Готовність до дій у напружених ситуаціях як складова професійної усталеності майбутніх офіцерів української армії (2013)
Зельницький А. М. - Професійна компетентність викладача вищого військового навчального закладу, Мітягін О. О., Пашкова О. О. (2013)
Капосльоз Г. В. - Особливості мотивації до професійної діяльності (опанування професією) в юнацькому віці (2013)
Козубцов І. М. - Натурний науково-педагогічний експеримент з міжнародної системи атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2013)
Козубцов І. М. - Якість підготовки фахівців – проблема сучасності, Герасименко О. О., Ткач В. О. (2013)
Маслов В. С. - Виховні ризики як актуальна проблема освіти (2013)
Осьодло В. І. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку сучасної вищої військової освіти (2013)
Сегеда С. П. - Національна рамка кваліфікацій і формування змісту освіти військових фахівців, Рибчук О. О. (2013)
Стасюк В. В. - Особливості підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління до вимог болонського процесу, Олійник Л. В. (2013)
Покотило О. І. - Удосконалення чинного законодавства, щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, Устименко О. В., Франчук С. М. (2013)
Цікра І. О. - Педагогіка співробітництва – основа Сучасної моделі навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах, Куліда І. М. (2013)
Цюрупа М. В. - Воєнна політологія в структурі та змісті системи фахової підготовки військового керівника, Марценківський В. Т. (2013)
Черних О. Б. - Застосування таксономії Блума при формуванні у слухачів навиків мислення високого рівня, Черних Ю. О. (2013)
Чорний В. С. - Сутність та основні завдання ідеологічної роботи у збройних силах України на сучасному етапі (2013)
Ягупов В. В. - Управлінська культура офіцерів як системна психолого-педагогічна проблема (2013)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України" (2013)
Фурман А. - Ґенеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) (2013)
Сабадуха В. - Персоналізм як українська державна ідеологія (2013)
Рудакевич О. - Національна ідея як модель суспільної організації: європейський досвід (2013)
Щедровицький Г. - Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів (2013)
Яковенко Ю. - Ідентифікація громадської думки в контексті соціальної епістемології, Яковенко А. (2013)
Фурман А. - Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії, Шандрук С. (2013)
Яценко Т. - Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції (2013)
Олійник Н. - Маркетингові відносини та біоетика у системі "лікар – пацієнт” (2013)
Буда Т. - Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві (2013)
Морщакова О. - Цінність у психокультурному бутті людини як особистості (2013)
Човган О. - Особистісне спричинення доброчинної спрямованості поведінки соціального працівника (2013)
Ткачук О. - Психологічне вивчення художніх здібностей творчої особистості (2013)
Карпенко Є. - Духовність і психотерапія у ціннісному співвідношенні (2013)
Карпенко З. - Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця (2013)
Піча В. - Технологічний потенціал політичної "кухні” (2013)
Місінкевич Л. Л. - Реабілітація жертв політичних репресій періоду хрущовської "відлиги" (2010)
Клочко М. І. - Види юридичних термінів (2010)
Павловська Н. В. - До питання розвитку інституту конституційно-правової відповідальності в Україні (2010)
Савков А. П. - Основні напрямки підвищення правової культури учасників та організаторів виборчого процесу (2010)
Юдин А. В. - Актуальные проблемы применения процессуальных норм, регулирующих производство в суде первой инстанции (по материалам практики Верховного Суда Российской Федерации) (2010)
Погрібний С. О. - Імперативні та диспозитивні норми та їх роль в регулюванні цивільних відносин (2010)
Білоусов Ю. В. - Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення, Бондаренко-Зелінська Н. Л., Трач О. М., Гарієвська М. Б. (2010)
Гринько С. Д. - Причинно-наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні (2010)
Бондарєва М. В. - Гарантії нотаріальної діяльності (2010)
Соловьева Т. В. - Особенности реализации актов Конституционного Суда Российской Федерации в сфере гражданского процессуального законодательства (2010)
Цюра В. В. - Вольовий зміст відносин представництва (2010)
Ситницька О. А. - Проблеми правового регулювання трудових відносин громадян України, які працюють за її межами, Кравчук П. С. (2010)
Ольшанецька О. Б. - Виникнення права власності на нерухоме майно (2010)
Полетило К. С. - Цивільні кодекси України та Республіки Білорусь про інформаційні права та свободи людини і громадянина та можливості їх судового захисту (2010)
Петриченко С. А. - Радянська і пострадянська історіографія проблеми розвитку інституту права власності в Україні (2010)
Свіжа О. О. - Поняття та ознаки дитячого будинку сімейного типу: сімейно-правовий аспект (2010)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередницької діяльності в сфері туризму (2010)
Яковлєв О. О. - Становлення та історичні етапи розвитку інституту банкрутства в Україні (2010)
Костяшкін І. О. - Право на безоплатне одержання земельної ділянки: проблеми законодавчого регулювання (2010)
Місінкевич А. Л. - Міжнародний досвід законодавчого забезпечення проведення рекультивації земель (2010)
Потапчук Є. М. - Державна прикордонна служба України як головний суб’єкт забезпечення прикордонної безпеки, Філіппов С. О. (2010)
Когут О. В. - Утвердження принципу верховенства права в нормах Кодексу адміністративного судочинства України, Підвальна М. З. (2010)
Музика-Стефанчук О. А. - Конституційне регулювання бюджетних відносин в Україні (2010)
Колодій І. М. - Принципи та методи захисту банківської інформації (2010)
Ротар Д. П. - Проблеми взаємодії держави, Державного казначейства України та бюджетних установ як суб’єктів бюджетного права (2010)
Теленик С. С. - Проблеми визначення правової природи бюджетного процесу (2010)
Якубовський Р. В. - Правові аспекти позабюджетних коштів на освіту (2010)
Туманянц А. Р. - Забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд (2010)
Корчева Т. В. - Деякі питання законодавчого закріплення права громадян на правову допомогу у кримінально-процесуальному законодавстві України (2010)
Крушинський С. А. - Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України (2010)
Нестор Н. В. - Сучасні правові основи застосування примирення (2010)
Дзюрбель А. Д. - Судовий контроль як засіб виявлення, попередження та усунення слідчих помилок (2010)
Олійник О. Б. - Особливості юридичної риторики прокурора як професійного учасника судового процесу (2010)
Бись О. С. - Правова характеристика Латеранського трактату і його наслідки (2010)
Омельчук О. М. - Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у біхевіористичних теоріях (2010)
Ларіна Р. Р. - Особливості формування потенціалу малих міст, Рєпін С. В. (2010)
Шарий В. І. - Територіальна організація місцевого самоврядування: ефективність управління надвеликими агломераціями та мегалополісами (2010)
Щепанський Е. В. - Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України (2010)
Батістова О. І. - Довіра як механізм передачі імпульсів між економікою та соціокультурною системою (2010)
Матвєєнко І. В. - Вплив засобів масової інформації на становлення громадянського суспільства: теоретичний аспект (2010)
Мостепанюк А. В. - Еволюція наукових поглядів на співпрацю держави та бізнесу в ринковій економіці (2010)
Борейко В. І. - Роль сільського господарства у відновленні економічного зростання в Україні (2010)
Галайко Н. В. - Зарубіжний досвід розроблення державних цільових програм та його адаптація до умов України (2010)
Гохберг О. Ю. - Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності бізнесу (2010)
Швець Л. П. - Особливості планування рентабельності в ринкових умовах, Захаркевич Н. І., Доберчак Н. І. (2010)
Скрипничук Т. В. - Використання інструментів проектного менеджменту для планування дозвільних процедур у будівництві (2010)
Райхенбах Т. М. - Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (2010)
Плішка Т. П. - Пріоритетні напрямки розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2010)
Сафонова В. Є. - Інвестиції в освітній ресурс як найважливіша складова інвестицій в людський капітал (2010)
Рижа Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку вищих навчальних закладів Хмельниччини (2010)
Синчак В. П. - Амбівалентність місцевого комунального податку (2010)
Лазор О. Д. - Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України, Хмелярчук М. І., Павлишин О. П., Павлишин М. І. (2010)
Цвігун І. А. - Індексний аналіз смертності населення України: регіональний аспект (2010)
Онищук С. В. - Економіко-математичне моделювання процесів зайнятості звільнених працівників органів внутрішніх справ (2010)
Культенко О. В. - Комунікативні уміння у професійній діяльності працівників Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу (2010)
Рогожа В. Г. - Індикатив як спосіб вираження наказу в тексті нормативного акта (2010)
Комар Ю. М. - Порівняльний аналіз вітчизняного і закордонного досвіду підготовки управлінського персоналу в контексті атрибутивного підходу (2010)
Сич В. О. - Функції та принципи діяльності працівників юридичної клініки (2010)
Кресін О. В. - Другий міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" (2010)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2010)
Інформація для авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Антонюк В. С. - Високоефективний інструмент для обробки крупногабаритних деталей з високоміцних сплавів, Мельнійчук Ю. О., Разжавін М. О. (2013)
Аскалонова Т. А. - Имитационное моделирование формирования шероховатости при абразивной обработке, Леонов С. Л., Ситников А. А. (2013)
Богуцкий В. Б. - Системный анализ операции чистового шлифования, Братан С. М., Новоселов Ю. К. (2013)
Братан С. М. - Обеспечение стабильности параметров качества изделий за счет разработки систем адаптивного управления, Стреляная Ю. О., Ступко М. Г. (2013)
Васильченко Я. В. - Разработка технологических систем для обработки крупногабаритных деталей на базе адаптивных многоцелевых тяжелых станков, Сукова Т. А., Шаповалов М. В. (2013)
Витренко В. А. - Разработка технологии изготовления винтовых зубчатых колес на универсальном оборудовании, Воронцов Б. С., Семянистая С. Н. (2013)
Водолазская Н. В. - Анализ влияния параметров контролирующих устройств для резьбозавертывающего инструмента на качество сборочных операций, Водолазская Е. Г., Искрицкий В. М. (2013)
Вожжов А. А. - Анализ особенностей расчета сил резания при точении с пилообразными колебаниями резца в радиальном направлении (2013)
Волков И. В. - Вибрационная обработка жестких длинномерных деталей, Дзей С. Е., Романченко А. В. (2013)
Гусев В. В. - Теоретическое исследование влияния режимов обработки на уровень вибраций при алмазном шлифовании тонкостенных оболочек из хрупких неметаллических материалов, Калафатова Л. П., Олейник С. Ю. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Аналитическая модель и рабочие возможности операций алмазного шлифования с оптимальной поддержкой развитости режущего рельефа (2013)
Джемилов Э. Ш. - Исследование контактного взаимодействия инструмента с деталью при развертывании отверстий, Шабдинов М. Л. (2013)
Доброскок В. Л. - Регулирование вибраций при шлифовании труднообраба¬тываемых материалов путем формирования рационального продольного профиля рабочей поверхности кругов, Шпилька А. Н. (2013)
Зуев А. С. - Исследование продуктивности турбоабразивной обработки в установках с дополнительным трубопроводом, Левинская И. М., Ясуник С. Н. (2013)
Истомин В. И. - Методика расчета судовых запасов низкосернистого топлива в соответствии с новыми требованиями конвенции MARPOL 73/78, Финагин В. В. (2013)
Iancu C. - Dynamic FEA of spatial structures - PMCR-63 mecanical press bed (2013)
Канареев Ф. Н. - Исследование стойкости и крутящего момента при работе режуще-деформирующих метчиков, Харченко А. О., Новиков П. А. (2013)
Кияшко Л. А. - Конечно-элементная модель объекта управления в системе коррекции процесса токарной обработки, Ветрогон А. А., Торлин В. Н. (2013)
Ковалев В. Д. - Исследование жесткости станин тяжелых токарных станин, Антоненко Я. С. (2013)
Колесов А. Г. - Разработка математической модели процесса полирования для обработки прецизионных деталей приборов, Сазонов С. Е., Братан С. М. (2013)
Кроль О. С. - Оценка жесткости вала обрабатывающего центра модели ОЦ200, Шевченко С. В. (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Шпиндельные узлы с электромеханическим зажимом и текучей средой для станков нового поколения, Герра Хамуйела Ж. А., Недобой В. А., Придальный Б. И. (2013)
Кузнецова А. В. - Прогнозирование долговечности конических передач с двояковыпукло-вогнутыми зубьями (2013)
Куля В. И. - Информационно-логические схемы интеллектуального управления точностью механообработки в условиях ГПС (2013)
Кюрчев С. В. - Повышение ресурса работы деталей финишной механической обработкой, Юдовинский В. Б., Пенев О. В. (2013)
Ларшин В. П. - Определение температуры нестационарного и прерывистого шлифования, Лищенко Н. В. (2013)
Левченко Е. А. - Экспериментальные исследования радиального износа отрезного круга при абразивной разрезке труб (2013)
Липка В. М. - Повышение качества и надёжности резьбовых соединений в условиях серийного производства силовых агрегатов для легковых автомобилей, Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2013)
Новиков Ф. В. - Особенности формирования погрешностей обработки при растачивании и рассверливании отверстий, Иванов И. Е. (2013)
Оргиян А. А. - Динамические взаимодействия в станках при гашении колебаний разных пространственных форм, Ореховский В. А. (2013)
Пасічник В. А. - Інформаційні зв’язки для реалізації САПР інструментального забезпечення машинобудівного виробництва, Юхимчук В. М. (2013)
Подольский М. И. - Математическое моделирование динамики суппортной системы токарного станка типа "гексаглайд", Русанов С. А., Дмитриев Д. А. (2013)
Покінтелиця М. І. - Опис геометричних та теплофізичних параметрів інструменту для термофрикційної обробки за допомогою функціональних рядів, Струтинський В. Б. (2013)
Ревенко Д. В. - Исследование износостойкости деталей c наплавками из сормайтов после алмазно-искрового шлифования (2013)
Саленко О. Ф. - Про використання функціонально-орієнтованого підходу до удосконалення процесів обробки виробів із композиційних матеріалів, Фомовська О. В., Щетинін В. Т. (2013)
Струтинський В. Б. - Стохастичні динамічні коливальні процеси у виконавчому пристрої мехатронної системи верстата паралельної кінематики, Гуржій А. А., Дем’яненко А. С. (2013)
Якубов Ч. Ф. - Состояние приработочных контактных слоев при фрезеровании стали 12Х18Н10Т в присутствии касторового масла, Ваниев Э. Р. (2013)
Телелим В. М. - Підготовка військових фахівців з вищою освітою: системний підхід, Приходько Ю. І. (2013)
Ананьїн В. О. - Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі: системний підхід, Уваркіна О. В. (2013)
Афанасьєв А. О. - Напрями військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях, Серветник Р. М. (2013)
Барановський В. Ф. - Національно – патріотичне виховання військової інтелігенції у вищих навчальних закладах України (2013)
Винограденко Е. В. - Теоретичне обґрунтування практичного навчання за умов науково-дослідної роботи викладача предмета "Захист Вітчизни”, Лелека В. М. (2013)
Вітченко А. О. - Сучасні підходи до технологізації вищої освіти (2013)
Демченко Н. В. - Some aspects of level testing the ukrainian armed forces personnel English oral proficiency (2013)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до визначення рівня засвоєння навчального матеріалу при вивченні військово-технічних дисциплін (2013)
Дяченко В. І. - Інформаційно-освітнє середовище та можливості його застосування у професійній підготовці курсантів, слухачів та студентів ВВНЗ, Сарафанюк Е. І. (2013)
Єрмоленко І. Ю. - Якість військової освіти з позиції компетентнісного підходу: теоретичні основи, Чернявський О. Ю., Каракуркчі Г. В., Іксариця В. В. (2013)
Зельницький А. М. - Моніторинг в системі вищої військової освіти, Пашкова О. О. (2013)
Капосльоз Г. В. - Місце та завдання системи освіти в процесі формування культури соціального управління (2013)
Коновалов В. В. - Оптимізація педагогічної діяльності викладача фізичної підготовки, Божко С. А., Піддубний О. Г. (2013)
Кузанкіна О. В. - Aactuality of servicemen’ writing skills assessment methods developing (2013)
Макеєв В. І. - Використання елементів дистанційного навчання під час підготовки офіцерів запасу, Петренко В. М., Раскошний А. Ф. (2013)
Маслов В. С. - Актуальні фактори розвитку військової освіти (2013)
Мітягін О. О. - Історичні засади реформування системи військової освіти в Україні, Полуйко М. О., Черних О. Б. (2013)
Олійник Л. В. - Kонцептуальні підходи до визначення структури професійної компетентності сучасного офіцера Збройних Сил України (2013)
Васильєв О. М. - Упровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес ВВНЗ, Орда М. В. (2013)
Панасюк К. В. - Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів - військовиків (2013)
Романишин А. М. - Проблеми психологічного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів, Кожевніков В. М. (2013)
Сакун О. В. - Необхідність науково-дослідної діяльності курсантів під час навчання у вищому військовому навчальному закладі, Сінько О. Г., Данилевський С. П. (2013)
Селіванова О. Д. - Мовленнєва культура професійного спілкування військовослужбовців – складова військової культури сучасної української армії (2013)
Сквoрок І. М. - Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах (2013)
Устименко О. В. - Державне управління системою військової освіти: залежність від кадрової політики (2013)
Черних Ю. О. - Актуальні проблеми розвитку системи військової освіти в контексті подальшого реформування Збройних Сил України (2013)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2013)
Антошкіна Л. І. - Проблеми вдосконалення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності, Беседіна Т. І. (2013)
Єлісєєнко О. В. - Інвестиційна активність України в умовах економічної інтеграції, Скобєлєва Г. С. (2013)
Тарлопов І. О. - Моделі Хекшера­Оліна­Самуельсона й парадокс В. Леонтьєва в теоріях зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Гамалій В. Ф. - Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи, Романчук С. А., Ткачук О. В. (2013)
Соловйов В. І. - Теоретичні основи функціонування бізнес­інкубаторів (2013)
Соловйов Д. І. - Впровадження елементів державно­приватного партнерства у функціонування туристичної сфери України (2013)
Попович А. А. - Ресурсна рента та регулювання рибальства в Азовському морі (2013)
Татьянич Л. С. - Сучасний стан та подальші перспективи ринку праці в сільській місцевості, Бабарика О. В. (2013)
Ващенко Н. В. - Обґрунтування процесу безперервного розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу (2013)
Глубіцька Т. В. - Створення та функціонування техноекопарків як передумова розвитку екологічно стійкого бізнесу (2013)
Каліна Л. М. - Шляхи забезпечення ефективного управління економічним потенціалом підприємств в умовах розвитку країни (2013)
Коваленко Н. М. - Чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств­експортерів металургійної галузі, Галінська О. С. (2013)
Компанієць Т. І. - Кластери як інноваційна форма розвитку регіональної економіки (2013)
Лактіонов Є. Ю. - Розробка методики оцінювання якості програмного забезпечення для потреб підприємства на основі його супроводжуваності (2013)
Маркова Н. О. - Можливості застосування сценарного прогнозування в маркетингових дослідженнях, Кіосєва І. А. (2013)
Рузакова О. В. - Розробка комерційної ідеї інформаційної фірми (2013)
Антошкін В. К. - Соціально­економічна безпека регіонів України (2013)
Клименко А. А. - Державні та регіональні програми сталого розвитку аграрної сфери економіки (2013)
Лепьохіна О. В. - Сільськогосподарське машинобудування у системі економічної науки (2013)
Медвідь В. Ю. - Умови дієвого економічного регулювання регіонального розвитку (2013)
Рунчева Н. В. - Формування ресурсного потенціалу корпоративного сектору сільського господарства регіонів України (2013)
Климаш Н. І. - Методичні основи управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно­орієнтованого підходу (2013)
Малишенко К. А. - Фактори, що визначають особливості фондового ринку України (2013)
Попович А. В. - Підхід до виявлення потреби підприємства у фінансовому виді реструктуризації (2013)
Сілакова Г. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико­ігрового підходу, Сопіженко О. О. (2013)
Вареник О. Ф. - Організація обліку розрахунків за паливними картками, Марченко В. М. (2013)
Георгієва А. І. - Облік фінансування бюджетних установ, Леушина А. О. (2013)
Рунчева Н. В. - Дебіторська заборгованість: шляхи запобігання й оптимізація стягнення, Колесник Н. В. (2013)
Юркова І. М. - Оцінка виробничих запасів на підприємствах вугільної промисловості (2013)
Вітлінський В. В. - Рецензія на підручник "Економічна кібернетика" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" за редакцією професора О. Ю. Чубукової (2013)
Шебанін В. С. - Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету (2014)
Демьяненко С. И. - К вопросу о стратегии развития аграрного сектора экономики Украины (2014)
Бондар В. С. - Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року, Фурса А. В. (2014)
Катеринич О. О. - Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах, Прозорова Н. В. (2014)
Коткова Н. С. - Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (2014)
Соловей Д. Ю. - Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Білоусько Я. К. (2014)
Дієсперов В. С. - Соціальні аспекти організації сільськогосподарських підприємств (2014)
Nesterenko S. A. - Clusters as a form of enterprise's competitiveness management (2014)
Соколова А. О. - SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу формування продуктивної зайнятості сільського населення, Ратошнюк Т. М. (2014)
Калетнік Г. М. - Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв (2014)
Салькова І. Ю. - Україна в міжнародній торгівлі пшеницею (2014)
Загурський О. М. - Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері (2014)
Павленчик Н. Ф. - Теоретичні основи обґрунтування дефініції "ринок сільськогосподарської продукції" (2014)
Клочко В. М. - Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни (2014)
Wyrzykowski P. - Food demand in the EU under conditions of economic slowdown (2014)
Цуркан А. Г. - Проблематика статистической оценки особенностей инновационной деятельности в АПК (2014)
До 90-річчя від дня народження Олександра Олексійовича Сторожука (1924–1987) (2014)
Шпичак О. М. - Видатному вченому, талановитому організатору науки і Людині – Олександру Олексійовичу Сторожуку присвячується (2014)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення теоретичного семінару "Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК" в рамках Лукіновських читань (2014)
Вдовенко О. С. - Економічна сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки (2014)
Швиденко О. М. - Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Гарбар В. В. - Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства (2014)
Музичук М. М. - Роль кластерних утворень у розвитку вітчизняної аграрної економіки (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Шебаніну В’ячеславу Сергійовичу – 65 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Маловічко В. В. - Автоматизований контроль основних параметрів стрілочного електроприводу, Гаврилюк В. І. (2007)
Маловічко В. В. - Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів, Гаврилюк В. І., Кізяков В. Я. (2007)
Карпов О. Н. - Синтез спектрально-временных параметров модели блока распознавания речи в автоматизированной системе управления, Савенкова О. А. (2007)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование загрязнения воздушной среды на промплощадках, Гунько Е. Ю., Машихина П. Б. (2007)
Гетьман Г. К. - Об использовании универсальной магнитной характеристики для расчета электромеханических характеристик тяговых двигателей, Голик С. Н. (2007)
Корженевич И. П. - Смягчение руководящего уклона в кривых на промышленном транспорте, Гоц А. В. (2007)
Курган М. Б. - Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів, Маркова О. С. (2007)
Курган М. Б. - Ретроспективний огляд класифікації залізниць за категоріями, Корженевич І. П., Торопов Б. І., Смялковський В. Є. (2007)
Харлан В. І. - Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного моделювання процессу експлуатації залізничної ділянки, Курган Д. М., Бондаренко І. О. (2007)
Артемчук В. В. - Определение наборов предикторных переменных по ориентированному графу локальных взаимосвязей, Босов А. А. (2007)
Бобровский В. И. - Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей, Вернигора Р. В., Малашкин В. В. (2007)
Босов А. А. - Определение рациональных потоков на графе, Кодола Г. Н. (2007)
Босов А. А. - Многоместные функции множеств, Савченко Л. Н. (2007)
Лошкарев Н. А. - Обобщение "великой теоремы ферма" на сумму степеней независимых и неодинаковых целых чисел (2007)
Полисский Ю. Д. - Алгоритм выполнения операции деления чисел на два в системе остаточных классов (2007)
Козаченко Д. М. - Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначеності параметрів відчепів та характеристик навколишнього середовища, Березовий М. І., Таранець О. І. (2007)
Алпысбаев С. А. - Состояние и перспективы развития транспортного комплекса Казахстана, Сатова Р. К., Мухамбетов Д. Г., Мухамбетова А. Д. (2007)
Блохин Е. П. - О конструкции тягового привода класса II локомотива, Панасенко В. Я., Клименко И. В. (2007)
Мямлин С. В. - Теоретические основы определения рациональных параметров сложных механических систем, Приходько В. И. (2007)
Горбатюк Ю. М. - Конструкції мостів для швидкого наведення в екстремальних умовах, Косяк В. М., Олефіренко С. І. (2007)
Клочко Б. Г. - Исследование физико-механических свойств растворов для бетонирования под водой, Краснюк А. В., Момот В. А. (2007)
Павлов И. Д. - Выбор критериев оптимальности оценки развития производства, Радкевич А. В., Павлов Ф. И. (2007)
Пшинько А. Н. - Анализ материалов для восстановления зданий и сооружений на железнодорожном транспорте, Краснюк А. В., Палий В. В. (2007)
Пшинько А. Н. - Исследование свойств ремонтных составов на основе алкилрезорцина, Краснюк А. В., Ульченко Т. В. (2007)
Распопов А. С. - Применение уравнений Эйлера-Лагранжа к решению задачи динамики системы "мост–поезд", Русу С. П., Артемов В. Е. (2007)
Балака Є. І. - Визначення собiвартостi та тарифiв на примiськi залiзничнi пасажирськi перевезення, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2007)
Корецкая С. А. - Формирование системы показателей для оценки запасов материально-технических ресурсов предприятий железнодорожного транспорта на основе концепции логистики (2007)
Пшинько А. Н. - Анализ экономической эффективности формования железобетонных изделий на новых виброплощадках, Логвиненко Е. А., Щипанова Е. В., Буряк Е. Ю. (2007)
Радкевич А. В. - Економічна оцінка організаційно-технологічних методів експлуатації будівельної техніки, Яковлєв С. О. (2007)
Старостін С. С. - Модифікована оптимізація цифрових регуляторів і спостерігачів стану систем з пружною кінематикою, Крикунова К. Б. (2010)
Вершинин Д. В. - Некоторые особенности построения системы управления многодвигательного электротранспортного средства, Войтенко В. А., Смотров Е. А. (2010)
Толочко О. И. - Сравнительный анализ методов гашения колебаний груза, подвешенного к механизму поступательного движения мостового крана, Бажутин Д. В. (2010)
Бушер В. В. - Обеспечение специальных характеристик асинхронного электропривода с частотным регулированием, Герасимяк В. Г. (2010)
Андрієнко П. Д. - Порівняльний аналіз регуляторів системи керування струмом тягового частотно-керованого електропривода дизель-поїзду, Кулагін Д. О., Качур О. С. (2010)
Бібік А. В. - Формування вихідної напруги тиристорного перетворювача, інваріантної до зміни параметрів навантаження (2010)
Петрушин В. С. - Корректировка расчета энергетических показателей регулируемых асинхронных двигателей в неустановившихся режимах, Бухалфа Бендахман, Якимец А. М., Каленик О. В. (2010)
Осташевский Н. А. - Математическая модель теплового состояния частотно – управляемого асинхронного двигателя в нестационарных режимах, Шайда В. П., Петренко А. Н. (2010)
Радимов С. Н. - Экспериментальное исследование степени искажения сетевого тока частотного электропривода, Беляев В. Л., Бесараб А. Н., Савич С. П., Кузнецов К. С. (2010)
Бобриков С. А. - Оптимальная настройка цифрового регулятора для объекта высокого порядка с запаздыванием, Пичугин Е. Д. (2010)
Положаенко С. А. - Система управления трубчатой печью установки каталитического риформинга высокооктановых бензинов, Григоренко Ю. В. (2010)
Бушер В. В. - Идентификация элементов климатических систем дифференциальными уравнениями дробного порядка (2010)
Фель А. М. - Концепция развития солнечных электростанций в Украине, Ситниченко В. М., Смотров Е. А., Плотницкий А. А., Можей Е. Н. (2010)
Вишневский Л. В. - Сравнение автономных электроэнергетических установок с синхронными и асинхронными генераторами, Дао Минь Куан, Козырев И. П. (2010)
Бондарчук А. С. - Апріорний аналіз нормативних показників проектування електрообладнання систем електропостачання житлових будинків (2010)
Дорошенко А. И. - Анализ собственной электромагнитной обстановки в системе электроснабжения общего назначения, Динь Н. К., Нигрецкул Г. И., Шевчук Е. П. (2010)
Пирковский С. Н. - Моделирование переходных режимов работы однофазных коллекторных двигателей (2010)
Дегтев В. Г. - Компоновка статорных обмоток совмещенного синхронного генератора, Бабушанов А. В., Коваленко И. А. (2010)
Левинский В. М. - Диагностирование обмена информацией по сети PROFIBUS при построении распределенных систем управления, Левинский М. В. (2010)
Левченко А. Ю. - Использование скрытых марковских моделей для классификации корпоративных информационных систем, Пригожев А. С. (2010)
Маєвський Д. А. - Електричне моделювання процесу виявлення помилок в програмному забезпеченні інформаційних систем (2010)
Нестеренко С. С. - Программная система управления трафиком корпоративной компьютерной сети, Нестеренко Ю. С. (2010)
Антощук С. Г. - Моделирование интерпретации изображений в области вейвлет-преобразоания, Николенко А. А. (2010)
Бровков В. Г. - Проверка работоспособности алгоритмов обнаружения звуков средствами VHDL, Беловол В. А. (2010)
Омельчук О. М. - Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у теоріях соціальної дії (2010)
Подорожна Т. С. - Особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій (2010)
Габінет Д. А. - Форма Української держави в теоретичній спадщині Є. Х. Чикаленка (2010)
Міщук В. В. - Витоки дослідження форми територіального устрою держави: методологічний аспект (2010)
Шевченко Я. М. - Концептуальні положення об’єднання управлінських і ринкових засад у процесі розвитку економіки України (2010)
Мічурін Є. О. - Критерії обґрунтованості обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі (2010)
Гринько С. Д. - Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом (2010)
Курочкин С. А. - Об организации системы судебного контроля за решениями третейских судов и международных коммерческих арбитражей (2010)
Чорна Ж. Л. - Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі (2010)
Феннич В. П. - Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження (2010)
Заверуха Т. М. - Синтетичний підхід до визначення поняття та ознак договору в цивільному праві (2010)
Зварич Ж. І. - Первинні суб’єкти авторського права на фотографічні твори (2010)
Ковальська В. С. - Класифікація юридичних фактів у сімейному праві України (2010)
Кульчій О. О. - Правова кваліфікація договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2010)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередницької діяльності на товарному ринку (2010)
Мельник Л. С. - Роль заборон та обмежень у правовому регулюванні трудових відносин (2010)
Тараненко Л. С. - Про деякі питання правового регулювання аграрної дорадчої діяльності в Україні (2010)
Сіцінський А. С. - Правове регулювання дисциплінарної відповідальності та проведення службових розслідувань щодо працівників податкової служби, Котенко Т. А. (2010)
Литвин О. В. - Проблеми виокремлення феномену професійної відповідальності державних службовців як елементу юридичної відповідальності в публічному адмініструванні (2010)
Сторожук І. П. - До питання про місце банківського права в системі права України (2010)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми податкового адміністрування в інвестиційній діяльності (2010)
Войнаровський М. М. - Зарубіжний досвід управління юридичними службами та його застосування в Україні (2010)
Гаєвський І. М. - Фінансовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Кириленко Є. В. - Сутність і співвідношення заходів державного та адміністративного примусу, Тунтула О. С. (2010)
Федевич О. М. - Взаємодія Адміністрації зони відчуження з центральними органами державної влади (2010)
Ляпунова Н. М. - Суб’єктивна сторона складу злочину "Фіктивне банкрутство” (2010)
Ніколаєнко Т. Б. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду (2010)
Захарчук В. М. - Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки (2010)
Чекан Н. М. - Історія кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з порушенням законодавства про працю (2010)
Захаров Д. О. - Визначення обсягу судового слідства та меж судового розгляду судом апеляційної інстанції (2010)
Бабаєва О. В. - Повернення суддею кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього розгляду (2010)
Гасюк І. Л. - Організаційна структура державного управління фізичною культурою та спортом в Україні (2010)
Івачевська Т. В. - Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності (2010)
Кандагура К. С. - Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації (2010)
Шарий В. І. - Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України (2010)
Панчишин С. М. - Стимулювання економіки: переоцінка теорій попиту і теорії пропозиції в результаті глобальної економічної кризи, Павлик Х. Б. (2010)
Трішкіна Н. І. - Проблеми і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні (2010)
Швець Л. П. - Механізм управління прибутком в умовах стабільного функціонування підприємства, Захаркевич Н. П. (2010)
Іванов А. М. - Основи розробки регіональних інвестиційних програм у сфері туризму (2010)
Баланда А. Л. - Соціальні наслідки політичної корупції в Україні (2010)
Синчак В. П. - Податок із реклами як перспективне джерело власних доходів місцевих бюджетів (2010)
Лигор М. М. - Економіко-математичне моделювання прибутку як одного з найважливіших показників функціонування комерційного банку (2010)
Савицький В. Т. - Особливості формування системи оцінювання знань студентів в умовах запровадження європейської кредитно-трансферної системи, Терещенко Т. В. (2010)
Гаман Т. В. - Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика, Молдован Е. С. (2010)
Сич В. О. - Застосування інтерактивних методик при підготовці кадрів для роботи в юридичних клініках (2010)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2010)
Інформація для авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Браїло М. В. - Дослідження впливу вмісту твердника і температури зшивання на властивості епоксидних зв’язувачів (2013)
Грабар І. Г. - Моделювання кінетики накопичення NOx в камері згоряння дизельного двигуна, Вінічук А. М. (2013)
Лоєв В. Ю. - Розширення використання позитивного впливу ефекту Баушингера на процес механічної обробки деталей, Сідоров Я. В. (2013)
Мельник О. Л. - Обґрунтування використання об’ємних змін при поліморфних перетвореннях кремнезему для зміни електричних властивостей композиційних матеріалів (2013)
Степчин Я. А. - Визначення умов застосування динамічних гасителів коливань при торцевому фрезеруванні (2013)
Даник Ю. Г. - Вибір колірної моделі для цифрової обробки зображень у безпілотних авіаційних системах, Проценко М. М. (2013)
Добржанський О. О. - Алгоритм синтезу сучасної мережної системи управління технологічним процесом (2013)
Жиленков А. О. - Моделювання системи оптимального керування процесом перетворення електричної енергії в автономних енергетичних системах (2013)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого розпізнавання виду цифрової лінійної модуляції, заснований на кумулянтному аналізі сигналів, Писарчук О. О., Манойлов В. П. (2013)
Соколовський О. Ф. - Дослідження ефективності інтерактивного керування в насосній установці на основі фізичного моделювання (2013)
Шавурський Ю. О. - Експериментальні дослідження вимірювання витрати біопалива термоанемометричним витратоміром (2013)
Грабар О. І. - Використання мови програмування РНР 5 для створення програмного забезпечення Інтернет-магазинів (2013)
Козлов М. В. - Комп’ютерно-мозкова модель пам’яті і прийняття рішень для складних систем (2013)
Москвін П. П. - Математичне моделювання мультифрактальних станів поверхні напівпровідникових структур ZnCdTe – кремнієва підкладка, Крижанівський В. Б., Омелянчук С. А., Рашковецький Л. В., Литвин П. М., Вуйчик М. В. (2013)
Башинський С. І. - Диференціальні залежності силових параметрів роботи алмазного каната при видобуванні блоків твердих порід облицювального каменю (2013)
Гребенюк Т. В. - Інженерна формула для визначення статичних навантажень при відколі кам’яних блоків (2013)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації артіхолу та імуноплюсу на показники системи глутатіону у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений 3 хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння в динаміці медичної реабілітації, Гарник Т. П. (2010)
Гарник Т. П. - Ефективність фітозасобу авеолу в медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної стомлюваності та його вплив на стан макрофагальної фагоцитуючої системи, Фролов В. М., Лук'янчук В. Д., Пересадін М.О., Білоусова І. В. (2010)
Власюк С. Б. - Стан показників клітинного імунітету у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (2010)
Фролов В. М - Ефективність сучасного комбінованого фітозасобу ентобану при лікуванні хворих 3 кишковим дисбіозом та синдромом подразненого кишечника та його вплив на показники ліпопероксидації, Гарник Т. П., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2010)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу імупрету на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих із синдромом хронічної втоми, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2010)
Шеремет'єва А. В. - Місце сурфактанту в лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, Тихонова С. О. (2010)
Ісаєва Н. С. - Дисбіоз порожнини рота та методи його дослідження, Якубова І. І., Крижалко О. В., Овчиннікова Г. І. (2010)
Коновалова О. Ю. - Аналіз ринку антидепресивних препаратів на основі звіробою звичайного, які зареєстровані в україні, Шураєва Т. К., Джан Т. В., Грошовий Т. А., Дарзулі Н. П. (2010)
Прокопенко Ю. С. - Порівняльна фармакогностична характеристика Fumaria officinalis L. та Fumaria Shleicheri Soy.-willem, Георгіянц B. A. (2010)
Коновалова О. Ю. - Дослідження амінокислотного складу листя рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae Juss.), Стажила Є. М., Лебеда А. П. (2010)
Владимирова І. М. - Вивчення макро- та мікроскопічних ознак слані Fucus vesiculosus L., Сіра Л. М. (2010)
Іщєнко М. В. - Розробка оптимальної технології отримання субстанцій з квіток липи серцелистої та липи широколистої (2010)
Звіт про проведення наукового симпозіуму "Натуропатія з позицій доказової медицини" (19 березня 2010 року, м. Київ) (2010)
Баяндуров С. Э. - Способ создания многокомпонентных лечебных средств с использованием методов бу-се и остаточного диагноза по технологии компьютерной пульсовой диагностики (ПАС, ТАС), Гольцов B. В., Соколовский C. И., Соколовский И. И. (2010)
Бикова-Труедссон Н. І. - Ефективність комбінації фітозасобу артіхолу та сучасного препарату есенціальних фосфоліпідів ліволіну форте при лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу та її вплив на стан ліпопероксидації (2010)
Височин Є. В. - Вплив комбінації фітозасобів релаксилу та імуноплюсу на динаміку показників фагоцитарної активності моноцитів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Рачкаускас Г. С. (2010)
Гайдук В. В. - Нормализация функций позвоночного столба в сеансах релаксации лечебного массажа с применением эфирных масел, Крамар Э. Д. (2010)
Гарник Т. П. - Динаміка показників ліпопероксидації у хворих на синдром психоемоційного вигорання при лікуванні сучасним комбінованим фітозасобом інтелланом, Фролов B. M., Пересадін М. О., Петріщева В.О., Круглова О.В., Олійник B. I. (2010)
Гарник Т. П. - Ефективність фітозасобу імупрету у хворих на хронічний необструктивний бронхіт, сполучений з хронічним безкам'яним холециститом та його вплив на концентрацію середніх молекул у крові, Фролов B. M., Пересадін М. О., Круглова О.В., Петріщева В.О., Олійник B. I. (2010)
Джан Т. В. - Дослідження вмісту амінокислот у плодах, листі та квітках айви (Cydonia oblonga L.), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2010)
Зєльоний І. І. - Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування гірудотерапії у хворих на рецидивуючу бешиху на тлі варикозної хвороби вен гомілки, Кузнєцова Л. В., Гарник Т. П., Фролов B. M., Пересадін М. О. (2010)
Ковальський О. В. - Дослідження жирнокислотного складу насіння кизилу звичайного (Cornus mas L.) сорту "Елегантний", Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2010)
Кононов B. M. - Оцінка ефективності фітопрепарату бонджигару в комплексі засобів медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Кузнєцова Л. В. - Ефективність комбінованого фітозасобу імупрету в лікуванні хворих з синдромом підвищеної стомленості, сполученого із стеатозом печінки та його вплив на показники клітинної ланки імунітету, Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Пілецький А. М. (2010)
Кузнєцова Л.В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу імупрету на динаміку показників клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі стеатозу печінки, Гарник Т. П., Фролов B. M., Пересадін М. О., Білоусова I. B, Олійник B. I. (2010)
Олійник В. І. - Застосування "Пелосиду" у відновлювальному лікуванні хворих, Гриник Н. П., Озадовський О. Г. (2010)
Пащенко В. Н. - Доказательная база антигомотоксической терапии (2010)
Пересадін М. О. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні комбінованим фітозасобом імупретом, Гарник Т. П., Фролов В. М., Круглова О. В., Білоусова І. В., Олійник В. І. (2010)
Прудникова I. B. - Патогенетичне обґрунтування використання сучасного комбінованого фітозасобу еукарбону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням (2010)
Радіонова С. І. - Вплив комбінації фітозасобу імупрету та імуноактивного препарату поліоксидонію на динаміку показників інтерферонового статусу крові у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2010)
Разумний Р. В. - Ефективність комбінованого фітозасобу імупрету в корекції вторинних імунодефіцитних станів у періоді медичної реабілітації після перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки (2010)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на динаміку циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2010)
Соцька Я. А - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та його вплив на рівень перекисного окислення ліпідів, Гарник Т. П., Фролов В. М., Санжаревська І. В., Борзенко І. А. (2010)
Стажила Є. Ж. - Дослідження вмісту амінокислот у плодах обліпихи культивованих сортів та дикорослих форм, Коновалова О. Ю. (2010)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу ентобану у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогенними збудниками, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Круглова О. В., Білоусова І. В. (2010)
Чащева О. Г. - Вплив сучасного фітозасобу імупрету на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний гнійний гайморит (2010)
Чеботарьов Є. В. - Інтерфероновий статус крові хворих на соматизовані депресивні розлади при застосуванні комбінації сучасного фітозасобу депривіту та альфа-токоферолу (вітаміну Е) (2010)
Чистяков Ю. І. - Характеристики і застосування в аюрведичній медицині поширених аюрведичних рослин: Ашвагандхи (Withania Somnifera), Арджуни (Terminalia Arjuna) та Брамі (Brahmi) при захворюваннях центральної нервової системи, Кулемзіна Т. В., Колесніченко О. Ю. (2010)
Чистяков Ю. І. - Аюрведа сьогодення. інтеграція основних методів східної медицини в систему охорони здоров'я України, Кулемзіна Т. В., Колесніченко О. Ю. (2010)
Шаповалова І. О. - Ефективність метаболічно активного препарату гепадифу у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2010)
До 60-річчя від дня народження В. М. Фролова (2010)
Інформація для авторів (2010)
Гнилицька Л. В. - Форумування сучасних науково-методичних підходів до оцінювання стану економічної безпеки суб’єків господарювання (2013)
Головченко О. М. - Особливості формування та специфіка інвестування регіональних програм культурного розвитку, Головченко М. Ф. (2013)
Гончарук А. Г. - Автоматизация процесса упрвления эффективностью бизнеса, Алкубелат А. З. С. (2013)
Горняк О. В. - Теоретичні подіходидо аналізу фірми у посткризовий період (2013)
Дога В. С. - Концептуальные подходы к определению понятия селькой местности через призму рыночных условий (2013)
Захарченко В. І. - Використання кластерного підоду при формування промислової політики (2013)
Лебедева Н. А. - Маркетинковые исследования мощности элементов мультимодальной транспортной систмеы на основе применения метода сечений, Гончарук С. М., Шварцфельд В. С. (2013)
Садченко Е. В. - Эколого-экономические аспекты сохранения биоразнообразия в современных услових развития традиционных форм природопользования (2013)
Степанов В. Н. - Постнеклассическая методология исследования социо-эколого-экономических процессов (2013)
Garanska I. - The realtionship between housing procies and mortgage credit: forecast for Hungary and Ukraine , Yakubovskiy S. (2013)
Мартиенко А. И. - Трансформационные процессы в отношениях собсвенности в природопользовании (2013)
Дяченко Л. Е. - Обгунтування стартегії відтворення основих засобів державних підприємств аграрного сектора на інноваційній основі, Почколіна С. В. (2013)
Банасько Т. М. - Бухгалтерських облік заставних операцій (2013)
Бахчиванжи Л. А. - Диверсифікація діяльності аграрних підприємств як стратегія управління соціально-економічним розвитком, Павлова О. Ю. (2013)
Бутенко Т. В. - Роль та перспективи впровадження трансферу екотехнологій у процесі інноваційної стратегії України (2013)
Grinchenko Y. L. - The impact of the world economic crisis on the competitiveness of nations (2013)
Деркач Т. В. - Основные направления глобализации мировой экономики (2013)
Гладченко Л. І. - Щодо механізму фінансового результату і податку на прибуток підприємства будівельної галузі, Єрьоміна І. О. (2013)
Kobylianska A. V. - Marcoeconmoic disposition of Ukraininan economy with respect toenerging economcies in global financial space (2013)
Мартынюк Е. А. - Технологии реинжиниринга бизнес-процессов предприятий (2013)
Попович В. В. - Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізаціх світового ринку технологій (2013)
Пригунов П. Я. - Діяльність фахівців з економічної безпеки як об’єкт наукових досліджень (2013)
Розанцев О. О. - Організація лікувального туризму в Туреччині (2013)
Степаненко О. А. - Моделювання випадкових грошевих потоків проекту методом системної динаміки (2013)
Степанова К. В. - Кластерізація морегосопдарскої діяльності: світовий досвід та українські реалії (2013)
Андерсон Н. В. - Евроинтеграционных аспект повышения конкурентных преимуществ приграничных регионов Украины (2013)
Титул, Зміст (2014)
Василюк О. М. - Виділення та ідентифікація бактерій роду Lactobacillus з ферментованих продуктів р ізних регіонів України, Коваленко Н. К., Гармашева І. Л., Олещенко Л. Т. (2014)
Лівінська О. П. - Вплив неорганічного фосфату на властивості пробіотичних штамів лактобацил, Гармашева І. Л., Коваленко Н. К. (2014)
Пирог Т. П. - Синтез поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis IМВ AC-5017, Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 и Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на промышленных отходах, Софилканич А. П., Покора К. А., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2014)
Melnychuk T. N. - Ability оf strain Pseudomonas fluorescens P 10 to colonize Brassica capitata var. alba Lizg, Sherstoboev N. K., Parkhomenkо T. Yu., Andronov E. E., Patyka V. P. (2014)
Грицай Р. В. - Фітотоксичні властивості ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Яковлева Л. М., Варбанець Л. Д. (2014)
Пивоваров Є. П. - Роль альгінат-кальцієвого гелю як захисного компонента штаму Bifidobacterium Lactis BB 12 від агресивних чинників травного тракту, Воцелко С. К., Кондратюк Н. В., Неклеса О. П., Гринченко О. О. (2014)
Boyko A. L. - Spread and morphological-structural properties of plant rhabdoviruses and similar phathogens in Basidiomycetes, Zarytskyi N. N., Demchenko A. A., Spivak N. Ya., Boyko O. A., Orlovska G. M., Polischuk V. P., Yuzvenko L. V., Lazarenko L. N., Babenko L. P. (2014)
Войтович О. В. - Особливості мікробіологічних та імунологічних показників слизової оболонки носа людини в умовах техногенного забруднення, Камишний О. М. (2014)
Понятовський В. А. - Очищення стічних вод від ентеровірусів та бактеріофагів на спорудах Бортницької станції аерації, Бобир В. В., Широбоков В. П. (2014)
Faidiuk I. V. - Phytopathogenic bacteria phenotype conversion as a result of their lysogenisation by coliphage Р1, Tovkach F. I. (2014)
Іван Гаврилович Скрипаль (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Товкач Федір Іванович (до 60 річчя від дня народження) (2014)
Фролов В. М. - Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану в лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника і кишковим дисбіозом та його вплив на ферментну ланку системи антиоксидантного захисту, Гарник Т. П., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2010)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару у медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, сполучений з хронічним безкам'яним холециститом, Фролов В. М., Соцька Я. А., Білоусова І. В. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації артіхолу та імуноплюсу на стан процесів ліпопероксидації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння в динаміці медичної реабілітації, Гарник Т. П. (2010)
Мохорт М. А. - Експериментальне вивчення безпечності живокосту настойки, Серединська Н. М., Киричок Л. М., Мисливець С. О., Вишневський І. А., Шекель А. М. (2010)
Джан Т. В. - Дослідження протизапальної дії різних видів плодів хеномелесу Chaenomeles lindl., Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Щьокіна К. Г., Клименко С. В. (2010)
Ковальчук І. В. - Стан противірусної резистентності організму в умовах корекції хронічного стресу адаптогенами рослинного походження (2010)
Лук'янчук В. Д. - Депураліна - дієтична добавка чи лікарський засіб?, Тернинко І. І. (2010)
Попова Н. В. - Лікарські властивості лютеоліну. Повідомлення ІІ. Протизапальні та протиалергійні властивості (огляд літератури), Маслова Н. Ф., Дихтярев С. І., Литвиненко В. І. (2010)
Дудченко Л. Г. - Кавове дерево - сучасні аспекти використання, Козименко Т. М., Петріщева В. О. (2010)
Целюба Ю. С. - Вивчення амінокислотного складу бодяги, Кисличенко В. С., Баранова І. І. (2010)
Цуркан O. O. - Вивчення амінокислотного складулистя та кори шовковиці білої (Morus alba L.) і шовковиці чорної (Morus nigra L.), Ковальчук Т. В., Гергель О. В. (2010)
Бурда Н. Є. - Кількісне визначення флавоноїдів у траві гадючника в'язолистого, Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2010)
Вишневська Л. І. - Наукове обґрунтування і розробка складу фітотерапевтичного засобу для офтальмології, Хохлова К. О., Гарна С. В. (2010)
Макух Х. І. - Фармацевтична опіка щодо взаємодії лікарських засобів рослинного походження із синтетичними ліками - основа раціональної фітотерапії (2010)
Гударенко О. С. - Використання клініко-економічного аналізу для оцінки розподілу коштів на лікарські засоби при різних формах надання медичної допомоги людям літнього віку (2010)
Роїк О. М. - Розробка складу детоксикуючих гелів для очищення шкіри і волосся від солей важких металів (2010)
Кортунова Л. М. - Можливості застосування гірудотерапії в лікуванні цукрового діабету (2010)
Мацьків І. Д. - Наукові підходи та релігійні переконання як синергічні чинники профілактики "захворювань цивілізації", Мацьків І. І. (2010)
Мирошниченко Н. В. - Опыт применения фитопрепарата "Каренол" у больных дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией на санаторном этапе лечения, Кривошеева И. М., Жукова Н. В., Горовая Э. В., Запорожану С. П., Светенко Р. В. (2010)
Мирошниченко Н. В. - Опыт применения лазерной (экситонной) ванны у больных с климактерическим синдромом, Кривошеева И. М., Жукова Н. В., Трегубова Н. А. (2010)
Сплавський О. І. - Антимікробні властивості екстракту лавра благородного, Іващук Г. О., Сидорчук І. Й. (2010)
Сплавський О. І. - Застосування продуктів життєдіяльності воскової молі (ПЖВМ) у комплексній терапії хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), Громовий В. М. (2010)
Інформація для авторів (2010)
Боярский Б. В. - О приведенном уравнении Бельтрами, Гутлянский В. Я., Рязанов В. И. (2010)
Горькавый В. А. - О двумерных псевдосферических поверхностях в E4 с вырожденным преобразованием Бианки, Невмержицкая Е. Н. (2010)
Иванов А. Ю. - О гипотезе Борсука для некоторых множеств с негладкой границей (2010)
Королюк В. С. - Марковские случайные эволюции с независимыми приращениями в схеме асимптотически малой диффузии (2010)
Поліщук Д. О. - ББГКІ ієрархія Фермі та Бозе багаточастинкових систем (2010)
Щедрик В. П. - Про інваріантні множники блочно-трикутних матриць та їх діагональних блоків (2010)
Малик І. В. - Характеристичний показник розв'язку детермінованого диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу в скалярному випадку (2010)
Семенова Н. В. - Багатокритеріальні задачі лексикографічної оптимізації на нечіткій множині альтернатив, Колєчкіна Л. М., Нагірна А. М. (2010)
Лоза И. А. - Решение задачи о неосесимметричных колебаниях полых пьезокерамических цилиндров конечной длины (2010)
Шульга М. О. - Про товщинні пружноелектричні коливання п'єзокерамічних шарів з викривленими граничними поверхнями (2010)
Булавін Л. А. - Комплексне дослідження міцелоутворення у водній системі з катіонним ПАР, Іваньков О. І., Куклін А. І., Ісламов А. Х. (2010)
Вишневський І. М. - Вплив нейтронного опромінення на вольтамперні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів, Конорева О. В., Кочкін В. І., Ластовецький В. Ф., Литовченко П. Г., Опилат В. Я., Тартачник В. П. (2010)
Авраменко А. А. - Гидродинамическая неустойчивость течения в каналах ядерных реакторов с шаровой засыпкой, Дмитренко Н. П., Басок Б. И., Кузнецов А. В., Блинов Д. Г. (2010)
Божко А. Е. - Об определении колебаний якоря электромагнитного виброударного возбудителя при входных периодических полусинусоидальных импульсах (2010)
Большаков В. И. - Микроструктура стали как определяющий параметр при прогнозе ее механических характеристик, Дубров Ю. И., Касьян О. С. (2010)
Солонін Ю. М. - Дослідження особливостей структури границь в плівках С60 методом електронної мікроскопії високої роздільної здатності (ЕМВРЗ), Грайворонська К. О. (2010)
Миронцов Н. Л. - Новый принцип многозондового электрического каротажа (2010)
Полонский А. Б. - Структура и мезомасштабная изменчивость Основного Черноморского течения у побережья Крыма, Джиганшин Г. Ф. (2010)
Цифра І. М. - Застосування теоретико-групового аналізу до рівнянь ядерної геофізики (2010)
Шульга В. Ф. - Выделение в карбоне Львовско-Волынского бассейна третьего посидониевого горизонта (Posidonia III) и его стратиграфическое значение, Коновалова В. А., Николаева С. В. (2010)
Донцова Т. А. - Теоретичний аналіз переробки фосфатовмісної сировини органохімічним вилуговуванням, Астрелін І. М., Черненко В. Ю., Толстопалова Н. М. (2010)
Климов В. В. - Исследование пьезокерамики на основе ЦТС с добавками MnO2, MgO, Bi2O3, PbF2, Fe2O3, SrO, WO3, Селикова Н. И., Бронников А. Н., Штонда А. С. (2010)
Руденко Л. И. - Мембранные методы очистки воды, содержащей полимерные вещества и соединения урана, стронция и натрия, Гуменная О. А., Джужа О. В. (2010)
Яценко А. П. - Колоїдно-хімічні властивості дисперсій на основі шаруватих силікатів для отримання високопористих склокерамічних матеріалів, Корнілович Б. Ю., Маковецький О. Л., Завгородній В. А. (2010)
Кириченко О. В. - Вплив аглютиніну зародків пшениці при передпосівній обробці насіння на рівень цитокінінів і ауксинів у листі рослин, Волкогон М. В. (2010)
Філіппов І. Б. - Механізми регуляції судинного тонусу 2'-5'-олігоаденілатами, Ткачук З. Ю., Дубей І. Я. (2010)
Янович Л. Н. - Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья, Пампура М. М., Васильева Л. А., Межжерин С. В. (2010)
Севериновская О. В. - Масс-спектрометрическое определение компонентов желчи методом DIOS с использованием модифицированного пористого кремния, Алексеев С. А., Гурская С. В., Лавриненко О. Ю., Зайцев В. Н. (2010)
Яблонська С. В. - Вплив регуляторів росту рослин івіну й потейтину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки щурів, Лозовий В. П., Філінська О. М., Рибальченко В. К. (2010)
Броварець О. О. - Скількома символами записується генетична інформація в ДНК?, Говорун Д. М. (2010)
Луцишин О. Г. - Макроморфологічні зміни реакції-відповіді рослинних організмів деревних вуличних насаджень Київського мегаполісу при стресовому рівні техногенного забруднення, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П. (2010)
Mеждународный обмен опытом: как помочь детям с церебральным параличом, проживающим в различных экономических и социальных условиях (2013)
Cоціальний проект "Kартка киянина" набирає обертів (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастритом (2013)
Моісеєнко Р. О. - Oкремі питання розвитку соціальної педіатрії в україні (2013)
Бобкова О. В. - Oбізнаність підлітків щодо проблеми віл/сніду (2013)
Коренєв М. М. - Mетод кваліметричного дослідження організації медичного забезпечення учнів загальноосвітнього навчального закладу, Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І. (2013)
Марушко Ю. В. - Eфективність застосування Mагне-B6 при астенічному синдромі і порушеннях нічного сну у дітей, Гищак Т. В. (2013)
Прохоров Е. В. - Эффективность различных вариантов антибактериальной терапии микробно-воспалительных заболеваний ротоглотки у детей, Челпан Л. Л., Бельская Е. А., Ходанич Н. А. (2013)
Bозможности применения препарата Tантум Bерде® в практике врача-отоларинголога (2013)
Корнева В. В. - Пароксизмальная вегетативная недостаточность у детей — пути профилактики (2013)
Тяжка О. В. - Oсобливості мікробіоти та експресія генів tlr2 та tlr4 клітинами слизової оболонки порожнини рота у дітей раннього віку — пасивних курців, Ванханова Т. О., Мінченко Д. О., Мінченко О. Г. (2013)
Тяжка О. В. - Features of microbiota and tlr2 and tlr4 gene expression in the cells of the mucous membrane of the oral cavity in children of early age who are passive smokers, Ванханова Т. О., Мінченко Д. О., Мінченко О. Г. (2013)
Писарєв А. О. - Cпецифічні зміни центральної нервової системи новонароджених від матерів, інфікованих герпесвірусами (2013)
Юлиш Е. И. - Противовирусная терапия в лечении острых респираторных заболеваний у детей (2013)
Марушко Ю. В. - Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів у дітей, Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С. (2013)
Стриж В. А. - Азитромицин — препарат выбора в терапии обострений бронхиальной астмы и рецидивирующего острого обструктивного бронхита у детей (2013)
Юрочко Ф. - Рецидивуючі респіраторні інфекції у дітей (2013)
Кехиопуло О. И. - Cистемные кортикостероиды (Pектодельт 100) в неотложной терапии острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста, Конюшевская А. А., Франчук М. А., Золото И. С., Лазаренко О. О. (2013)
Корнева В. В. - Эффективное решение проблемы аллергии в практике детского гастроэнтеролога, Бережной В. В. (2013)
Бурбела Е. І. - Kонституційні особливості дітей шкільного віку з контрольованою бронхіальною астмою (2013)
Марушко Ю. В. - Eфективність та безпечність застосування Цефподоксиму Проксетилу в складі ступінчастої антибіотикотерапії позалікарняної пневмонії у дітей із обтяженим алергічним анамнезом та супутньою алергічною патологією, Шеф Г. Г., Мовчан О. С. (2013)
Аряев Н. Л. - Pезультаты клинической апробации препарата Fluvir® у детей дошкольного и школьного возраста с рецидивирующими заболеваниями верхних дыхательных путей, Сеньковская Л. И., Шевченко И. М. (2013)
Вавилова В. П. - Cовременные возможности профилактики респираторных инфекций в образовательных дошкольных учреждениях, Крекова Н. П., Сечная Е. В., Березина Т. А., Капелина Л. Л., Караульнова Т. А., Вайман О. А., Чернюк О. С., Вавилова Т. А. (2013)
Ермакова И. Н. - Kарбоциетеин (Флюдитек) в комплексной терапии рецидивирующих респираторных инфекций нижних дыхательных путей у детей, Мизерницкий Ю. Л. (2013)
Карпова Е. П. - Симптоматическая терапия круглогодичного ринита у детей, Тулупов Д. А., Усеня Л. И., Божатова М. П. (2013)
Авраменко І. Ю. - Що відомо про ізольований некомпактний міокард?, Жук М., Кавалєц В., Гнатейко О. З., Ковальський Р. Я. (2013)
Нагорная Н. В. - Cимпатико-вагальный баланс у детей с вегето-сосудистой дисфункцией и возможность его коррекции, Дубовая А. В., Бордюгова Е. В., Пшеничная Е. В., Муравская И. Ю., Кислица В. Н., Бурка А. А., Беломеря К. В. (2013)
Каладзе Н. Н. - Cостояние стресс-реализующей системы у детей с артериальной гипертензией, Зюкова И. Б. (2013)
Юлиш Е. И. - Mетод восстановления микробиоты кишечника при диареях у детей (2013)
Чернега Н. В. - Динаміка якості життя у дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит в, під впливом оптимізованої терапії, Денисова М. Ф. (2013)
Марушко Ю. В. - Корекція порушень моторно-евакуаторної функції шлунка у дітей, Тодика Ю. І., Полковниченко Л. М. (2013)
Козакевич В. К. - Bикористання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя (2013)
Легеза К. Н. - Применение биоспорина при лечении кишечных инфекций, Чаплинский В. Я., Сорокулова И. Б., Якимова С. В., Грицаенко А. М. (2013)
Бережний В. В. - Cучасний підхід до корекції порушень травлення у дітей раннього віку з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту, Козачук В. Г. (2013)
Вяльцева Ю. В. - Bзаимосвязи между показателями "белой" периферической крови и маркерами клеточного иммунитета у вич-инфицированных детей, Тарасенкова А. А., Бобрышева А. В., Крюгер Е. А. (2013)
Буряк В. Н. - Иммунокорригирующая терапия при хроническом пиелонефрите в детском возрасте, Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Бабич В. Л., Виховская Н. В. (2013)
Тарадий Н. Н. - Экспрессия дифференцировочных маркеров иммунокомпетентных клеток при хроническом гломерулонефрите у детей, Багдасарова И.В., Мандзюк Я. П., Багдасарова Р. В. (2013)
Крючко Т. А. - К вопросу иммунотропной терапии при ведении детей с микробно воспалительными заболеваниями мочевой системы, Остапенко В. П., Кушнерева Т. В., Сарычева Г. П. (2013)
Хурасева А. Б. - Лечебно-профилактические мероприятия у девочек с маточными кровотечениями пубертатного периода (2013)
Дрінь Я. М. - Багатоточкова задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь (2010)
Заводовский М. В. - Рост обобщенных алгебр Темперли–Либа, связанных с графами Кокстера (четыре проектора) (2010)
Мартынюк А. А. - Об одной математической модели мировой динамики и устойчивости развития (2010)
Севостьянов Е. А. - О теореме Лаврентьева–Зорича для отображений, более общих, чем квазиконформные, Салимов Р. Р. (2010)
Стоян Ю. Г. - Комбинаторные виды для перечисления комбинаторных конфигураций со специальными свойствами, Гребенник И. В. (2010)
Гиль Н. И. - Декомпозиция двумерных геометрических объектов, Романова Т. Е., Злотник М. В. (2010)
Малик І. В. - Характеристичний показник для розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу з інтегралом за пуассоновою мірою (2010)
Андрейків О. Є. - Математична модель деформування довгого циліндра з внутрішнім межовим шаром за обмежених переміщень його торців, Галазюк О. В. (2010)
Городецький О. В. - Індукція магнітного поля внутрішніми хвилями, що генеруються рухомим тілом в слабопровідній стратифікованій рідині, Нікішов В. І., Чашечкін Ю. Д. (2010)
Коносевич Б. И. - Асимптотические представления угловых колебаний оси симметрии снаряда (2010)
Булавін Л. А. - Структурна мінливість біологічних молекул, спричинена їхніми нормальними коливаннями, Ніколаєнко Т. Ю., Говорун Д. М. (2010)
Куров А. А. - Конверсия нижнегибридных колебаний, возбуждаемых модулированным вдоль магнитного поля поперечным током, в геликонном источнике, Степанов К. Н. (2010)
Божко А. Е. - О Фурье-комбинированном сингуларисном процессе зарядки аккумулятора (2010)
Карбовский В. Л. - Квантовомеханические расчеты электронного строения и атомной архитектуры апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П., Шпак А. П., Касияненко В. Х., Курган Н. А. (2010)
Марченко И. Г. - Динамические свойства поверхности меди при низких температурах, Неклюдов И. М., Марченко И. И. (2010)
Демышев С. Г. - Особенности глубинной климатической циркуляции Черного моря, Иванов В. А., Маркова Н. В. (2010)
Кушнір С. В. - Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов на Шереметівському газовому родовищі (Передкарпаття), Паньків Р. П., Кость М. В. (2010)
Миронцов Н. Л. - О методе импульсного индукционного каротажа (2010)
Бирюков А. В. - Мчедлов-Петросян Н.О. О возможности существования в ряду производных флуоресцеина лактонной формы дианиона, Лебедь А. В. (2010)
Кудіна О. О. - Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду як нанореактори для синтезу наночастинок срібла, Будішевська О. Г., Воронов А. С., Когут А. М., Воронов С. А. (2010)
Маслош В. З. - Изучение микрокапсулирования двуокиси титана карбамидоформальдегидными олигомерами, Островерхова И. А., Маслош О. В. (2010)
Олексенко Л. П. - Вплив природи носія на ступінь окиснення кобальту та структуру його оксигенвмісних фаз у нанесених каталізаторах, Заславський О. М., Слободяник М. С. (2010)
Шевченко В. В. - Синтез фторированных азосодержащих бисфенолов, Ткаченко И. М., Кононевич Ю. Н., Сидоренко А. В., Шекера О. В. (2010)
Шокол Т. В. - 9-Азагетарил-3-(ізоксазол-3-іл)пірано (2,3-f)хромен-4,8-діони, Горбуленко Н. В., Хиля В. П. (2010)
Емельянов В. И. - Механизм кальцийнезависимого индуцированного отложения каллозы в растительных клетках (2010)
Харчук І. В. - Структурно-функціональний стан нирок та підшлункової залози щурів після тривалої дії новітньої таргетної сполуки — похідного малеіміду, Філінська О. М., Яблонська С. В., Рибальченко Т. В. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Роль центральних та периферичних іонотропних глутаматних рецепторів АМПА та каїнатного типу в регуляції шлункової секреції кислоти у щурів, Берегова Т. В. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль D2-дофамінових рецепторів у механізмах проникності кровоносних судин товстої кишки при експериментальному виразковому коліті, Остапченко Л. І. (2010)
Яковенко И. Н. - Перекись водорода — эндотелиальный фактор расслабления в каротидных артериях гуся, Жирнов В. В. (2010)
Кашпур В. А. - Изменения гидратации при образовании комплексов ДНК-лиганд по данным диэлектрометрии, Хорунжая О. В., Малеев В. Я. (2010)
Пастер І. П. - Порівняльна оцінка ефективності ало- і ксенотрансплантації мікроінкапсульованої тканини прищитоподібної залози щурам з експериментальним гіпопаратиреозом (2010)
Туров В. В. - Нанохимия в разработке новых средств трансдермального введения лекарственных препаратов, Гунько В. М., Барвинченко В. Н., Керусь С. В., Буряк О. А., Чехун В. Ф. (2010)
Луцишин О. Г. - Морфофізіологічна оцінка стану ростових процесів деревних рослин Київського мегаполісу за умов техногенного забруднення довкілля, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П. (2010)
Содержание (2013)
Попсуйшапка А. К. - Особенности формирования, структурно-механические свойства фибрин-кровяного сгустка и его значение для регенерации кости при переломе, Литвишко В. А., Ашукина Н. А., Данищук З. Н. (2013)
Побєл Є. А. - Морфологічні зміни кісткової тканини за умов моделювання травматичного ушкодження діафіза великогомілкової кістки щурів, Дєдух Н. В., Малишкіна С. В. (2013)
Страфун С. С. - Остеосинтез кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичною ішемією в різні періоди ішемічного процесу, Долгополов О. В., Ткач А. В. (2013)
Бэц Г. В. - Предоперационное планирование и применение малотравматичной хирургической техники при переломах pilon, Стойко И. В., Бэц И. Г. (2013)
Омельченко Т. Н. - Переломы лодыжек и быстропрогрессирующий остеоартроз голеностопного сустава: профилактика и лечение (2013)
Кривенко С. М. - Реабілітація хворих із високоенергетичною множинною травмою довгих кісток нижніх кінцівок, Гребенюк А. М., Волкова А. М., Івашутін Д. О. (2013)
Лоскутов О. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием цементных технологий и рентгенологическая оценка состояния имплантата, Васильченко Е. В. (2013)
Бондар В. К. - Роботоспроможність шарнірного зчленування ендопротезів з титановим та хіруленовим компонентами, Шейкін С. Є., Грушко О. В., Сергач Д. А. (2013)
Григоровський В. В. - Кореляційні залежності морфологічних показників стану тканин кульшового суглоба в разі його захворювань, ускладнених фемороацетабулярним конфліктом, Філіпчук В. В., Кабацій М. С. (2013)
Шевченко Н. С. - Ультразвукові параметри структури колінних суглобів у підлітковому віці (2013)
Герасименко С. І. - Взаємозв’язок показників гуморального імунітету та патоморфологічних змін у синовіальній оболонці колінного суглоба хворих на ревматоїдний артрит, Панченко Л. М., Нечипоренко Р. В., Соколовська О. Р. (2013)
Филиппенко В. А. - Ремоделирование костной ткани перипротезной зоны в зависимости от типа фиксации ножки эндопротеза и формы канала бедренной кости, Подгайская О. А., Танькут А. В. (2013)
Головаха М. Л. - Экспериментальное обоснование восстановления клювовидно-ключичной связки при повреждениях акромиально-ключичного сустава, Забелин И. Н., Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О., Красноперов С. Н. (2013)
Калонего Джованни - Костный цемент и техника цементирования, антибиотики и костноцементные спейсеры: что следует знать? (2013)
Салєєва А. Д. - Особливості класифікації та призначення допоміжних засобів для рухомості особам з вадами та захворюваннями опорно-рухової системи, Щетинін В. В., Чернишов О. Д., Кудрявцева Т. Є., Палуб Т. М., Карпенко К. Я., Матвеєва Л. Р. (2013)
Книшов Г. В. - Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Корж Н. А. - Остеопороз и остеоартроз: патогенетически взаимосвязанные заболевания? (обзор литературы), Яковенчук Н. Н., Дедух Н. В. (2013)
Васюк С. В. - Роль мікрочастинок у перенесенні патогенної мікрофлори в повітрі ортопедичних операційних (огляд літератури), Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Вирва О. Є. - Сучасний підхід до лікування злоякісних кісткових пухлин (огляд літератури) (Ч. 1) (2013)
Танькут В. А. - Консервативное лечение больных с гонартрозом на ранних стадиях (обзор литературы), Маколинец К. В. (2013)
Радченко В. А. - Оценка состояния паравертебральных мышц поясничного отдела с помощью компьютерной томографии (обзор литературы), Скиданов А. Г., Змиенко Ю. А., Левитская Л. А., Мищенко Л. П. (2013)
Шевченко С. Д. - Рецензия на монографию Е. П. Дюкенджиева "Бионика в абилитации. Детский церебральный паралич и спинномозговые заболевания. Роботизированные реципрокные комплексы". — Том II. — Рига, 2013. — 100 с. (2013)
Радченко В. А. - Научно-образовательный симпозиум Scolosis Research Society и XI Международный симпозиум "Малоинвазивная и инструментальная хирургия позвоночника", Корольков А. И., Петренко Д. Е., Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Полетаева Н. Ю., Погорелая А. В. (2013)
Коструб О. О. - XVI з’їзд ортопедів-травматологів України, Корольков О. І., Голубєва І. В. (2013)
Резолюція XVI з’їзду ортопедів-травматологів України (2013)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2013 году (2013)
Борисенко С. С. - Про новий аналог інтегральної нерівності Біхарі для розривних функцій та його застосування в проблемі стійкості розв'язків імпульсних систем (2010)
Коробов В. I. - Відображуваність нелінійних систем на системи спеціального вигляду та їх керованість, Скляр К. В., Скорик В. О. (2010)
Михайлец В. А. - Осцилляционные свойства решений задачи Штурма–Лиувилля с сингулярным коэффициентом, Молибога В. Н. (2010)
Смоловая Е. С. - Граничное поведение кольцевых Q-гомеоморфизмов в метрических пространствах (2010)
Чайковський А. В. - Про диференціальні рівняння зі зсувами та віддзеркаленнями аргументу (2010)
Панкратова Н. Д. - Оцінювання багатофакторних ризиків в стратегії розв'язання задач технологічного передбачення, Савченко І. О. (2010)
Стоян Ю. Г. - Покрытие компактной многогранной области конечным семейством прямых параллелепипедов, Сосюрка Е. С. (2010)
Богданов В. Л. - Неосесиметрична задача про дві паралельні співвісні тріщини нормального відриву в матеріалі з початковими напруженнями (2010)
Калиняк Б. М. - Інтегральні рівняння зі змінною верхньою межею динамічної задачі теорії пружності в напруженнях у неоднорідному довгому порожнистому ортотропному циліндрі (2010)
Ревенко В. П. - Подання загального розв'язку рівнянь теорії пружності у сферичній та еліптичній системах координат (2010)
Алисов А. Ф. - Разряд низкого давления, индуцированный микроволновым излучением со стохастическими скачками фазы, Артамошкин А. М., Бердин С. А., Голота В. И., Егоров А. М., Загородний А. Г., Загребельный И. А., Засенко В. И., Карась В. И., Карась И. В., Потапенко И. Ф., Старостин А. Н. (2010)
Атамась Н. О. - Аналіз енергетичних властивостей та радіальних функцій розподілу системи пропанол — вода, Василькевич О. А., Кротенко В. В. (2010)
Басок Б. И. - Автоколебания в агрегатах жидкостного реактивного двигателя, обусловленные теплогидродинамической неустойчивостью, Гоцуленко В. В. (2010)
Остафійчук Б. К. - Вплив технологічних режимів синтезу нанодисперсного бісмут селеніду на параметри Li+-інтеркаляційних струмоутворюючих реакцій, Підлужна А. Ю., Григорчак І. І., Будзуляк І. М., Никипанчук М. В., Матвіїв М. В. (2010)
Вдовиченко А. В. - Высокодемпфирующее интерметаллическое соединение Ti3Sn, Буланова М. В., Фартушная Ю. В., Щерецкий А. А. (2010)
Галанов Б. А. - Двучленный закон трения Б.В. Дерягина в скользящем контакте шероховатых упругих тел, Валеева И. К., Иванов С. М. (2010)
Артюшенко М. В. - Фрактальный анализ спектрограмм растительного покрова в задачах природопользования, Подгородецкая Л. В., Федоровский А. Д. (2010)
Драгомирецкий А. В. - Геолого-генетические модели и принцип суперпозиции золоторудных систем (на примере Украинского щита) (2010)
Еремеев В. Н. - Поле температуры поверхности Атлантики и его ритмодинамика на межгодовых масштабах, Жуков А. Н., Сизов А. А. (2010)
Бабарик А. А. - Синтез та дослідження будови складного фосфату K5,67Ti2,73Nb5,27P5O34, Одинець Є. В., Баумер В. М., Слободяник М. С., Шишкін О. В. (2010)
Братичак М. М. - Пероксидні олігомери на основі ціанурової епоксидної смоли, Червінський Т. І., Яцишин О. І. (2010)
Гузикевич К. Є. - Розроблення нового методу іммобілізації ліпази на целюлозних мембранах, Коновалова В. В., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. (2010)
Третьяков О. В. - Оценка наименьшего количества молекул для обеспечения гомогенной кристаллизации из растворов, Третьяков Д. О., Присяжный В. Д. (2010)
Труш Є. А. - Комплекси кальцію з фосфорильованими сульфонамідами, Мороз O. B., Коновалова І. С., Труш В. О., Амірханов В. М., Скопенко В. В. (2010)
Шевченко В. В. - Органо-неорганические мембраны со свойствами безводных протонпроводящих электролитов, полученные золь-гель методом, Стрюцкий А. В., Гуменная М. А., Лысенков Э. А., Клименко Н. С. (2010)
Берегова Т. В. - Зміни у функціонуванні слизового бар'єру проксимального відділу травного тракту в умовах тривалої гіпоацидності та їх корекція, Непорада К. С., Цирюк О. І., Манько А. М., Янковський Д. С. (2010)
Патика В. П. - Фенотипні та генотипні ознаки бульбочкових бактерій сої, поширених у грунтах України, Крутило Д. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М., Спиридонов В. Г., Волкова І. В. (2010)
Попова А. Ф. - Эффекты различных концентраций неионогенных ПАВ на ультраструктуру клеток Chlamydomonas reinhardtii Dang., Иваненко Г. Ф. (2010)
Комисаренко С. В. - Формальдегид уменьшает цитотоксическое действие азидотимидина на тимоциты крыс, Дмитренко Н. П., Кишко Т. О., Великий Н. Н. (2010)
Філінська О. М. - Вплив похідного малеіміду на розвиток окисного стресу в печінці при індукованому 1,2-диметилгідразином канцерогенезі товстого кишечника щурів, Яблонська С. В., Линчак О. В., Бурлака А. П., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Лук'янчук Є. В. (2010)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості модифікованого нуклеозиду 2'-дезокси-8-аза-пурину: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2010)
Лановенко И. И. - Характеристика гипоксического синдрома больных острой миелоидной лейкемией, Березюк О. М. (2010)
Орел В. Е. - Аналіз впливу механо- та магнетохімічно синтезованого магніточутливого комплексу на основі наночастинок оксиду заліза і доксорубіцину та електромагнітного опромінення на тварин з карциномою Герена, Мовчан Б. О., Дзятковська І. І., Ніколов М. О., Романов А. В., Мельник Ю. Г., Дзятковська Н. М., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І. Б. (2010)
Кульчицька О. М. - Психологічні особливості та соціальна реалізація хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Зайцев И. А. - Эффективность и безопасность противовирусной терапии хронического гепатита С препаратами "Альфарекин" и "Ливел" у больных, инфицированных 2(3)-м генотипами вируса, Бабаев Ю. Я., Домашенко О. Н., Заплотная А. А., Миронова Т. С., Паниева Д. С. (2013)
Боброва І. А. - Морфологічна оцінка стану щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит C при розвитку інтерферон-індукованих тиреопатій (2013)
Железнякова Н. М. - Полівалентність змін імунного гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний панкреатит (2013)
Курилович С. А. - Особенности параметров эритроцитов при циррозах печени: эритроциты — "свидетели" или "виновники" прогрессирования фиброза печени?, Кручинина М. В., Громов А. А., Генералов В. М., Бакиров Т. С., Рихтер В. А., Семенов Д. В., Шакиров М. М., Морозов С. В. (2013)
Вдовиченко В. І. - Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки серед померлих, які страждали на цукровий діабет 2 типу, Аксентійчук Х. Б. (2013)
Журавльова Л. В. - Дисхолія у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Губергриц Н. Б. - Холецистэктомия и сфинктер Одди: как достигнуть консенсуса?, Лукашевич Г. М., Голубова О. А., Фоменко П. Г. (2013)
Денисова М. Ф. - Клинические особенности и эффективность патогенетической терапии болезни Крона у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н., Дыба М. Б., Задорожная Т. Д., Арчакова Т. Н. (2013)
Бордин Д. С. - Хронический гастрит: современный взгляд на старую проблему 72-79, Машарова А. А., Хомерики С. Г. (2013)
Булгаков С. А. - Альгинаты в купировании клинических проявлений диспепсии и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2013)
Передерий В. Г. - Опыт применения секнидазола в схеме для эрадикации инфекции Helicobacter pylori, Чернявский В. В., Купчик Л. М. (2013)
Фадеенко Г. Д. - Дисбиоз кишечника в практике врача-интерниста, Богун Л. В. (2013)
Палій І. Г. - Пантопразол — інгібітор протонної помпи з доведеною переносимістю, безпечністю та ефективністю (2013)
Харченко Н. В. - Особенности лечения больных с синдромом раздраженного кишечника c запорами, Опанасюк Н. Д. (2013)
Фадеенко Г. Д. - "Смекта" – безопасный препарат с поливалентным механизмом действия в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, Гапонова О. Г. (2013)
Манжалій Е. Г. - Проблемні питання діагностики та лікування хронічного панкреатиту (2013)
Христич Т. М. - Патогенетичні особливості розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при хронічному панкреатиті (2013)
Ткач С. М. - Практические подходы к диагностике хронического панкреатита (2013)
Фадеенко Г. Д. - Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника: некоторые вопросы патогенеза и возможности коррекции (обзор литературы и собственные исследования), Чирва О. В. (2013)
Губергриц Н. Б. - И снова репаранты…, Налётов С. В., Фоменко П. Г. (2013)
Contents (2010)
Мічурін Є. О. - Прояви теорії соціальної функції власності при встановленні обмежень прав осіб (2010)
Міщук В. В. - Унітаризм як принцип державного устрою (2010)
Тищенко Ю. В. - Конституційно-правове регулювання державної політики України щодо забезпечення прав споживачів (2010)
Васильєва В. А. - Договірне регулювання відносин з надання посередницьких послуг (2010)
Личенко І. О. - До питання про сутність законних інтересів у сфері власності (2010)
Валах В. В. - Тестаментоздатність як складова цивільної правосуб’єктності (2010)
Іванов С. О. - Сутність правосуб’єктності юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах: досвід зарубіжних країн (2010)
Отраднова О. О. - Деліктні зобов’язання у цивільному праві Німеччини, Безкоровайна Ю. М. (2010)
Подорожна Т. С. - Дефінітивні проблеми нормотворення (на прикладі норм цивільного права) (2010)
Утєхін І. Б. - Якість послуг за договором у цивільному праві (2010)
Церковна О. В. - Умисел потерпілого як підстава звільнення заподіювача від завданої ним шкоди (2010)
Лічман Л. Г. - Щодо необхідності дослідження правозастосування у цивільному судочинстві України (2010)
Шупінська О. В. - Міжнародно-правове регулювання відносин власності при транскордонному спадкуванні (2010)
Гуменюк О. І. - Проблемні питання індивідуалізації учасників цивільних правовідносин (2010)
Нижний А. В. - Виявлення волі на укладення цивільно-правового договору з використанням електронних засобів зв’язку (2010)
Гейнц Р. М. - Поняття договору про надання комунальних послуг (2010)
Желіховська Ю. В. - Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору (2010)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередництва на ринку праці (2010)
Батрин С. В. - Умови виникнення корпоративного господарювання (2010)
Щербаков В. В. - Принципи удосконалення правового регулювання управління акціонерними товариствами (2010)
Ситницька О. А. - Правові проблеми отримання згоди працівника на переведення на іншу роботу (посаду) (2010)
Михайлова І. Ю. - Поняття пенсії за віком у солідарній пенсійній системі України (2010)
Пак У. І. - Щодо класифікації строків за трудовим правом України (2010)
Ковтун О. М. - Проблеми правового забезпечення планування використання та охорони земель як функції державного управління у сфері земельних відносин (2010)
Олійник О. М. - Раціональне та комплексне використання надр: проблеми термінології (2010)
Братель С. Г. - Поняття та види цивільного контролю за діяльністю міліції (2010)
Король М. О. - Поняття координації в охороні державного кордону України (2010)
Міняйло Н. Є. - Законодавство України про боротьбу з корупцією: приведення положень до міжнародних стандартів (2010)
Андрущенко А. А. - Деякі питання кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 54 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2010)
Когунь А. М. - Затримання як захід примусу (2010)
Звонарьова Ю. В. - Функції фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2010)
Виговський Д. Л. - Визначення поняття та змісту кримінальної субкультури (2010)
Жукова Т. С. - Моделі профілактики молодіжної злочинності та її функції в Україні та Італії (2010)
Нікіфорова Т. І. - Місце обставин, які обтяжують покарання, серед загальних засад призначення покарання (2010)
Ковальчук В. П. - Нормативне визначення та кримінально-правові ознаки злочинної організації (2010)
Чечель Н. О. - Деякі історичні аспекти поняття та змісту жіночої злочинності (2010)
Томин С. В. - Окремі аспекти реалізації прокурором функції державного обвинувачення під час судового слідства у суді першої інстанції (2010)
Сірко Б. П. - Правові аспекти прокурорського нагляду за розкриттям та розслідуванням розкрадання майна пасажирів на залізничному транспорті (2010)
Крушинський С. А. - Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні (2010)
Король В. І. - Концептуально-правові засади геоекономічної політики Європейського Союзу: азійський вектор (2010)
Омельчук О. М. - Зародження і розвиток уявлень про поведінку людини у філософії Стародавньої Індії (2010)
Кульчій І. О. - Розробка та реалізація концепції реформування системи органів виконавчої влади України (2010)
Побережна В. А. - Особливості формування державної кадрової політики (2010)
Побережний В. В. - До питання про сучасну державну політику у сфері запобігання корупції (2010)
Гасюк І. Л. - Теоретичне обґрунтування складових моделі організаційної структури державного управління фізичною культурою та спортом (2010)
Білинський-Гродзь Ю. М. - Характеристика державного управління у сфері запобігання загрозам природнокліматичних змін на прикладі Великобританії (2010)
Шарий В. І. - Методика стратегічного управління розвитком територіальної громади в Україні, Дендемарченко Г. Г. (2010)
Ковтун І. Б. - Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні (2010)
Бочарова Ю. Г. - Концептуальні положення щодо підвищення конкурентоспроможності України за рахунок селективного розвитку її цивілізаційного потенціалу (2010)
Карпенко В. В. - Виробництво продукції з географічним маркуванням як механізм підвищення прибутковості дрібних сільськогосподарських товаровиробників (2010)
Зоріна О. А. - Використання нейронних мереж в аналізі фінансового стану корпорацій (2010)
Проскуріна Н. М. - Науково-методичні аспекти оцінювання якості аудиторської перевірки (2010)
Кулинич О. І. - Методика розрахунку рейтингу районів області за результатами їх соціально-економічного розвитку, Кулинич Р. О. (2010)
Биков О. М. - Соціальні функції релігії в житті суспільства (2010)
Войцещук А. Д. - Запровадження професійно-психологічного добору кадрів на службу до митних органів України як один з заходів удосконалення системи розвитку персоналу (2010)
Нагорічна О. С. - Корпоративні тренінги у системі підвищення кваліфікації працівників митних органів (професійно-управлінська практика) (2010)
Сич В. О. - Діяльність юридичних клінік відповідно до Болонського процесу (2010)
Іванюшенко В. В. - Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2010)
Мичко М. І. - Рецензія на монографію з перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках у цивільному судочинстві, Кузьменко С. Г. (2010)
Персоналії (2010)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2010)
Інформація про журнал (2010)
Інформація для авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2014)
Яременко Д. О. - Інвалідність внаслідок дегенеративних захворювань хребта׃ причини, особливості динаміки, шляхи попередження, Шевченко О. Г. (2014)
Шатурсунов Ш. Ш. - Пункционная вертебропластика костным цементом при остеопоротических переломах тел грудопоясничных позвонков, Саттаров А. Р., Мусаев Р. С., Бабоев А. С., Кобилов А. О. (2014)
Корж М. О. - Поширеність транзиторного болю в спині серед харківських викладачів, науковців і студентів, Котульський І. В., Проценко О. С., Дем’яненко Г. М., Москаленко Н. О., Поклонський Є. В., Сальников В. В. (2014)
Тяжелов А. А. - Обоснование стабильно-функционального остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости, Пирогов Е. Н. (2014)
Zykova A. - The improvement of tribological parameters of nano structural multilayer coatings for unipolar modular joint applications, Safonov V., Lukyanchenko V., Samoilenko A., Korzh N., Yakovin S., Kolesnikov D., Goncharov I., Donkov N. (2014)
Попсуйшапка А. К. - Лечение несращения отломков кости после диафизарного перелома, Литвишко А. В., Григорьев В. В., Ашукина Н. А. (2014)
Страфун С. С. - Лікування хворих з травмою хряща колінного суглоба в поєднанні з ушкодженнями передньої схрещеної зв’язки та меніска, Костогриз О. А. (2014)
Григоровський В. В. - Кореляційні залежності морфологічних показників ураження тканин кистьового суглоба у хворих із післятравматичним незрощенням човноподібної кістки, Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2014)
Бруско А. Т. - Морфологічні зміни в тканинах суглобів у разі первинної тофусної подагри, Герасименко С. І., Полулях М. В., Дуда М. С. (2014)
Тихоненко А. А. - Регенерация кости на фоне локального воздействия инсулиноподобного фактора роста-1 (экспериментальное исследование), Дедух Н. В., Бенгус Л. М., Хмызов С. А. (2014)
Люткевич М. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика кульшових суглобів у дітей з дитячим церебральним паралічем, Корольков О. І. (2014)
Корж М. О. - Стан та проблемні питання ендопротезування суглобів в Україні (виконання рішень XV з’їзду ортопедів-травматологів України), Гайко Г. В., Філіпенко В. А., Герасименко С. І., Танькут В. О. (2014)
Birkenmaier C. - Guidelines for percutaneous endoscopic spinal surgery, Chiu J., Fontanella A., Leu H., Ruetten S. (2014)
Салєєва А. Д. - Сучасна класифікація та номенклатура протезів верхніх та нижніх кінцівок в Україні, Ватолінський Л. Є., Карпенко К. Я., Кудрявцева Т. Є., Чернишов О. Д., Кравець А. Є. (2014)
Николай Иванович Хвисюк (2014)
Черный В. Н. - Исторические аспекты применения биодеградирующих сплавов на основе магния для остеосинтеза (обзор литературы), Яцун Е. В., Головаха М. Л. (2014)
Кореньков О. В. - Оптимізація репаративного остеогенезу за допомогою кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів (огляд літератури) (2014)
Вирва О. Є. - Сучасний підхід до лікування злоякісних кісткових пухлин (огляд літератури) (Ч. 2) (2014)
Бариш О. Є. - Динамічні цервікальні пластини у хірургії шийного відділу хребта (огляд літератури), Козирєв С. О. (2014)
Дисертаційні роботи, які у 2013 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2014)
Информация о проведении съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2014 году (2014)
Болотов Д. В. - Об универсально равномерно стягиваемых слоениях коразмерности 1 (2010)
Горбатенко Я. В. - Ергодичність розв'язків абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку в банаховому просторі (2010)
Джалилов А. А. - Некоторые примеры диффеоморфизмов окружности с изломом, Теплинский А. Ю. (2010)
Мартынюк А. А. - Экспоненциальная устойчивость движения на временной шкале при структурных возмущениях (2010)
Мороз-Подворчан И. Г. - О глубине оперирования исходными данными при обоснованном проектировании (2010)
Скопецький В. В. - Ермітова інтерполяція сумою полінома й нелінійного виразу, Малачівський П. С. (2010)
Быстров В. М. - О влиянии упругих характеристик покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала, Зеленский В. С. (2010)
Сичко В. М. - Вынужденные резонансные изгибные колебания и диссипативный разогрев вязкоупругой прямоугольной толстой плиты, Завгородний А. В., Вертелецкий М. И. (2010)
Хорошун А. С. - О параметрической устойчивости нелинейных неточных сингулярно возмущенных систем (2010)
Булавін Л. А. - Аналіз наближення Глаубера для розсіяння нуклонів на дейтронах при проміжних енергіях, Ковальчук В. І., Тартаковський В. К. (2010)
Гончарук В. В. - Нейтронное поле тропосферы и его аномалии у поверхности Атлантического океана, Лапшин В. Б., Плотникова Н. В., Фролова Е. Ю., Сыроешкин А. В. (2010)
Божко А. Е. - Визуализация процесса изменения магнитного потока в трансформаторе при полигармоническом первичном токе, Иванов Е. М., Личкатый Е. А. (2010)
Борисенко А. Ю. - Микроструктурные исследования формирования первичного зерна аустенита после кристаллизации углеродистых сталей с 0,5–0,7% С, Кононенко А. А., Бабаченко А. И., Науменко Л. Д. (2010)
Цивилицин В. Ю. - Применение спеченных высокоэнергетических постоянных магнитов при разработке ''магнитных пружин'', Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2010)
Алексеев Д. В. - Моделирование процесса эрозии донных осадков в Каркинитском заливе Черного моря во время шторма 10–11 ноября 2007 г., Иванов В. А., Иванча Е. В., Фомин В. В., Черкесов Л. В. (2010)
Михайлов В. А. - Рудный район Амбатофинандрахана (Мадагаскар) (2010)
Юдин В. В. - Новые элементы залегания на геологических картах (2010)
Братичак М. М. - Флуоровмісний олігомер на основі епоксидної смоли ЕД-24 та спирту-теломера C9H4F16O, Шуст О. В., Червінський Т. І., Ягупольський Ю. Л. (2010)
Литвин Н. С. - Влияние механохимической обработки на свойства MoO3, Халамейда С. В., Зажигалов В. А. (2010)
Манк В. В. - Особливості поведінки електропровідності водних розчинів крохмалів, Мельник О. П. (2010)
Третьяков О. В. - Індукційний період гомогенної кристалізації CaSO4·2H2O з розчинів, Третьяков Д. О., Присяжний В. Д. (2010)
Шибинская М. О. - Синтез, аффинитет к ДНК, противовирусная и интерферониндуцирующая активности амидов индоло (2,3-b) хиноксалин-6-ил-карбоновых кислот, Коваленко Е. А., Карпенко А. С., Мазепа А. В., Ляхов С. А., Андронати С. А., Антонович Г. В., Олевинская З. М., Жолобак Н. М., Спивак Н. Я., Третьякова Е. В., Шафран Л. М., Зубрицкий М. Ю., Галат В. Ф. (2010)
Господарик А. В. - Молекулярно-біологічна характеристика українських ізолятів вірусу мозаїки яблуні, ізольованих з яблуні (Malus domestica Borkh.), Будзанівська І. Г., Кунду Д. К., Поліщук В. П. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз експресії онкогенів RET/PTC1 та RET/PTC3 у папілярних карциномах щитоподібної залози дітей з найменш та найбільш постраждалих регіонів, що народилися до і після Чорнобильської катастрофи, Костюченко Н. М., Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Зурнаджи Л. Ю., Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2010)
Підгорський В. С. - Структурна характеристика позаклітинного лектину сапрофітної культури Bacillus subtilis ІМВ В-7014, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Гетьман К. І. (2010)
Хижняк С. В. - Стан ліпідної компоненти клітинних мембран колоректальної карциноми, Степанова Л. І., Кудрявцева А. Г., Демешок В. І. (2010)
Шиманський І. О. - Цитопротекторна дія нікотинаміду на бета-клітини підшлункової залози, Донченко Г. В., Трофимова І. М., Гуріна Н. М., Супрун С. М., Клименко А. П., Овчіннікова Е. В., Кучмеровська Т. М. (2010)
Кириленко А. В. - Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости, Чехун В. Ф., Подольцев А. Д., Кондратенко И. П., Кучерявая И. Н., Бондар В. В., Шпилевая С. И., Тодор И. Н. (2010)
Ніколаєнко Т. Ю. - Квантово-механічний конформаційний аналіз молекули 2'-дезоксицитидилової кислоти — структурної ланки ДНК, Говорун Д. М. (2010)
Потопальська Ю. А. - Протипухлинна дія препарату амітозин та його аналога амітозинобераміду на пухлини рослин, Юркевич Л. Н., Негребецька Е. М. (2010)
Ткачук З. Ю. - Антигрипозна активність препарату нуклекс, Рибалко С. Л., Жаркова Л. Д., Старосила Д. Б., Семернікова Л. І. (2010)
Герасименко В. І. - Група операторів ієрархії рівнянь Неймана, Поліщук Д. О. (2010)
Івасишен С. Д. - Про коректну розв'язність параболічних початкових задач Солонникова–Ейдельмана в узагальнених просторах Соболєва, Івасюк Г. П. (2010)
Самойленко А. М. - Властивості 2π-періодичного розв'язку крайової задачі, Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. (2010)
Сейфуллин Т. Р. - Безутиан и ограниченные корневые функционалы системы полиномов (2010)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ пространственной конвективной задачи Стефана, Миненко А. С. (2010)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації, Ярощак С. В. (2010)
Провотар T. M. - Розбиття графів методом незалежних підмножин, Протасова К. Д. (2010)
Григоренко О. Я. - Розв'язання тривимірних крайових задач про згин прямокутних пластин, Бергульов А. C., Яремченко C. M. (2010)
Олійник О. Я. - Моделювання кисневого режиму в біореакторах при очистці стічних вод, Маслун Г. С. (2010)
Линчевский И. В. - Вращение плоскости поляризации электромагнитной волны в ферромагнетиках, индуцированное их деформацией (2010)
Назарчук З. Т. - Розв'язання оберненої задачі дифракції через реконструкцію матриці розсіювання в обмеженому частотному діапазоні, Синявський А. Т. (2010)
Авраменко А. А. - Модель неустойчивости Лоренца для биоконвекции (2010)
Божко А. Е. - Об особенностях в законе Фарадея и энергии электромагнитного поля при полигармонических электродвижущих силах (2010)
Клочков В. К. - , Кавок Н. С., Малюкин Ю. В., Семиноженко В. П. (2010)
Горячкин Ю. Н. - Современное состояние черноморских берегов Крыма, Иванов В. А. (2010)
Даниленко В. А. - Експериментальне дослідження деформування пружнопластичного структурованого середовища та формування компактонів у ньому, Бєлінський І. В., Гржибовський В. В., Лемешко В. А. (2010)
Покалюк В. В. - Новая крупная гипсовая пещера Украины — Мушкарова яма: оценка перспектив и направлений поисков новых лабиринтов на основе космофотодешифрирования, Стефанишин И. М., Грачов А. П., Мусияченко С. Т. (2010)
Воронин Е. Ф. - Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путем образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезема в условиях механоактивации, Носач Л. В., Оранская Е. И., Борисенко Н. В., Чекман И. С. (2010)
Жизневський В. М. - Отримання акрилатних мономерів газофазово-каталітичною конденсацією карбонільних сполук у газовій фазі, Небесний Р. В., Івасів В. В., Шибанов С. В. (2010)
Сторожук Л. П. - Отримання нанокомпозита AgI/γ-АПС методом рідкофазового модифікування γ-амінопропілтриетоксисиланом, Мудрак І. М., Горбик П. П. (2010)
Федорчук О. І. - Фазове розшарування та ліофільні властивості індукованих міцелярних фаз Triton X-100, Куліченко С. А. (2010)
Халамейда С. В. - Некоторые особенности неконвективного синтеза V–Mo-оксидных катализаторов (2010)
Шаранда М. Е. - Получение уксусной кислоты из водно-этанольной смеси на Cu/ZnO–ZrO2–Al2O3 катализаторе, Прудиус С. В., Брей В. В. (2010)
Бараненко В. В. - Активні форми кисню у процесі росту коренів Pisum sativum L. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз експресії симпортера натрію/йоду (NIS), рецепторних тирозинкіназ (EGFR, MET) та наявності генетичних змін у папілярних карциномах щитоподібної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2010)
Колупаєв Ю. Є. - Порівняння впливу саліцилової та янтарної кислот на активність супероксиддисмутази й каталази і теплостійкість проростків проса (Panicum miliaceum L.), Ястреб Т. О., Мусатенко Л. І. (2010)
Онойко Е. Б. - Стимулирование фотофосфорилирования в изолированных хлоропластах шпината экзогенным бикарбонатом: роль карбоангидразы, Полищук А. В., Золотарева Е. К. (2010)
Булавін Л. А. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки та специфічні контакти Ван дер Ваальса у молекулі 2'-дезоксицитидилової кислоти: аналіз топології електронної густини, Говорун Д. М., Ніколаєнко Т. Ю. (2010)
Карахім С. О. - Новий спосіб оцінки впливу оборотних інгібіторів на ензиматичний процес, Костерін С. О., Жук П. Ф. (2010)
Кучков В. Н. - Активность воды как показатель связывания криопротектора с эритроцитами, Зинченко В. Д. (2010)
Загородний М. І. - Квантово-фармакологічні властивості молекул інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту каптоприлу та лізиноприлу, Казакова О. О. (2010)
Пампуро В. И. - Информационный анализ глубокоэшелонированной защиты АЭС (2010)
Кодлюк Т. И. - Непрерывность по параметру решений одномерных линейных краевых задач, Михайлец В. А. (2010)
Олийнык А. С. - Группы RS-автоматных преобразований (2010)
Орлов І. В. - Гранична форма властивості Радона–Нікодима вірна у довільному просторі Фреше, Стонякін Ф. С. (2010)
Сейфуллин Т. Р. - Безутиан и операция расширения ограниченных корневых функционалов для системы полиномов (2010)
Михалевич В. М. - К моделированию ситуации в задаче решения с денежными потерями (2010)
Мороз-Подворчан И. Г. - О неполноте оценок в одном классе сложноорганизованных систем (2010)
Камінський А. О. - Докритичний розвиток тріщини поздовжнього зсуву у в'язкопружному композиті, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2010)
Кушнір Р. М. - Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями, Николишин М. М., Жидик У. В., Флячок В. М. (2010)
Шевченко В. П. - Новый метод решения задач теории вязкоупругости анизотропных сред, Нескородев Р. Н. (2010)
Герасимов О. І. - Структура та динаміка гранульованих матеріалів (2010)
Лелеко Я. Ф. - Ионно-звуковые колебания в сильнонеизотермической слабоионизированной неоднородной водородной плазме, Степанов К. Н. (2010)
Божко А. Е. - О законе полного тока при полигармонических электродвижущих силах на входе электроцепей (2010)
Баранський П. І. - Ізотропність розсіяння на флуктуаціях легуючої домішки в сильно легованому n-кремнії, Гайдар Г. П. (2010)
Талаш В. М. - Механізми утворення оксидних наноплівок на поверхні диборидів перехідних металів IV групи при електрохімічному окисненні (2010)
Булат А. Ф. - Прогнозная оценка выбросоопасности слоев песчаников на основе кластеризации в пространстве геологических данных, Лукинов В. В., Киселева Е. М., Блюсс О. Б. (2010)
Иванов В. А. - Положения экстремумов уровня и стационарных течений, возникающих под действием ветра в открытой части Азовского моря, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2010)
Полонский А. Б. - Статистический прогноз среднемесячного стока черноморских рек на основе циркуляционных атмосферных процессов, Воскресенская Е. Н., Посошков В. Л. (2010)
Бондарь Ю. В. - Радиационно-химический синтез перфторированной полимерной мембраны с сульфокислотными группами, Хан Д. Х. (2010)
Городилова Н. О. - Кристалізація розчинів-розплавів систем K2O–P2O5–V2O5–CaO та K2O–P2O5–V2O5–CaO–YF3, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2010)
Коновалова В. В. - Поліелектролітні гідрогелеві мембрани на основі вінілових мономерів, Самченко Ю. М., Стадній І. А., Побігай Г. А., Полторацька Т. П., Покровський В. О., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2010)
Пузій О. М. - Двобазисний метод дослідження механізму адсорбції іонів важких металів на неоднорідних адсорбентах, Піддубна О. І., Зайцев В. М. (2010)
Ткаленко Д. А. - Механізм гальмування корозії металів комплексоутворюючими інгібіторами, Вишневська Ю. П., Ткаленко М. Д., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2010)
Тюпало М. Ф. - Дослідження механізму каталітичного окиснення метиларенів озоном ізотопним методом, Бондар В. В., Шаповалова І. М. (2010)
Бородина А. В. - Состав каротиноидов гонад брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes), Нехорошев М. В., Маока Т., Солдатов А. А. (2010)
Недуха О. М. - Особливості структури клітин епідермісу підводних листків деяких гідрофітів (2010)
Талан О. О. - Частота аберацій хромосом у осіб різного віку, які проживають у Києві, Шеметун О. В. (2010)
Толстанова Г. М. - Активація VEGF/VEGFR-2-асоційованих шляхів трансдукції сигналу при експериментальному виразковому коліті, Остапченко Л. І. (2010)
Войтешенко І. С. - Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі аніонного цукрово-фосфатного ланцюга ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Танасієнко О. А. - Вплив бактеріального лектину на реакцію лімфоїдних органів у процесі пухлинного росту при різних схемах застосування, Рудик М. П., Тітова Г. П., Позур В. В., Потебня Г. П. (2010)
Ракочий В. К. - Міжвидові морфометричні відмінності гемоцитів молюсків родини Helicidae (Gastropoda), Хлус Л. М., Марченко М. М. (2010)
Горбачук В. М. - Про розв'язність диференціальних рівнянь у неархімедовому банаховому просторі в класі аналітичних вектор-функцій (2010)
Городецький В. В. - Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь, Тупкало І. С. (2010)
Олійник А. С. - Ізоморфні зображення амальгамованих добутків нескінченних циклічних груп скінченно становими автоморфізмами p-адичного кореневого дерева (2010)
Стоян Ю. Г. - Полный класс Φ-функций для базовых двумерных φ-объектов, Романова Т. Е., Чернов Н. И., Панкратов А. В. (2010)
Бєлов Ю. А. - Моделювання альфа-хвиль комплекснозначними штучними нейронними мережами, Тарасюк О. В. (2010)
Михалевич В. М. - К моделированию ситуации в задаче принятия решения с денежными доходами (2010)
Сергиенко И. В. - Идентификация градиентными методами параметров задач диффузии двухкомпонентных веществ в нанопористых средах, Дейнека В. С. (2010)
Гуляєв В. І. - Біфуркації хвильових торсіонних автоколивань складених бурильних колон, Луговий П. З., Глушакова О. В. (2010)
Шевченко В. П. - О влиянии сдвиговой жесткости на напряженное состояние в транстропной сферической оболочке c двумя круговыми отверстиями при их сближении, Закора С. В. (2010)
Вирченко Ю. П. - Флуктуационный подход в теории радиационно-кондуктивного теплообмена, Сапрыкин М. А. (2010)
Шпак А. П. - Энергия связи электронно-позитронной пары в нанопорах триглицеридов, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2010)
Талерко Н. Н. - Прогнозирование последствий аварийных выбросов из объектов атомной энергетики с помощью мезомасштабной модели атмосферного переноса LEDI, Гаргер Е. К., Ключников А. А. (2010)
Засимчук Е. Э. - Влияние диссипативных структур на напряженное состояние деформированного сплава Д16, Гонтарева Р. Г., Баскова А. И., Турчак Т. В., Тарасенко Л. В. (2010)
Храновська К. М. - Характеристики покриттів на залізі після електроіскрової обробки у середовищі вуглеводнів, Мазанко В. Ф., Бевз В. П., Носовський В. О. (2010)
Бицань Є. М. - Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль в узагальненому реологічному тілі Максвелла (2010)
Вахненко В. О. - Подібність автомодельних потоків газу та двофазного середовища з нестисливою компонентою (2010)
Доценко С. Ф. - Связь образования волн-убийц и метеорологических условий в северо-западной части Черного моря, Иванов В. А., Побережный Ю. А. (2010)
Станкевич С. А. - Ефективна обробка даних польового спектрометрування в природоресурсних задачах, Титаренко О. В., Шкляр С. В. (2010)
Гудима Н. В. - Сорбенти, що модифіковані продуктом взаємодії o- або n-амінотіофенолу з γ-(триетоксисилан)пропілізоціанатом, Трохимчук А. К., Грицків А. Я. (2010)
Иванова Н. Д. - Каталитическая активность оксидных соединений молибдена на различных носителях в реакции восстановления кислорода, Болдырев Е. И., Данилов М. О., Филатов А. В., Стадник О. А., Новиченко В. Н., Щербатюк Н. Н. (2010)
Куличенко С. А. - Межфазное распределение лекарственных веществ кислотной природы в модифицированной мицеллярно-экстракционной системе на основе додецилсульфата натрия, Старова В. С. (2010)
Юрлова Л. Ю. - Використання модифікованого монтморилоніту в процесах баромембранного очищення води від урану (VI), Криворучко А. П. (2010)
Жегунов Г. Ф. - Проницаемость эритроцитов млекопитающих для молекул глицерина и ДМСО и степень сохранности клеток после замораживания-оттаивания, Денисова О. Н. (2010)
Межжерин С. В. - Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши, Титар В. М., Гарбар А. В., Гарбар Д. А., Коршунова Е. Д., Жалай Е. И. (2010)
Мошинець О. В. - Фітосфера Brasica napus L. як екологічна ніша для Pseudomonas fluorescens SBW25, Шпильова С. П., Спайрс Е. Д., Косаківська І. В. (2010)
Драговоз І. В. - Продукування фітогормонів деякими вільноіснуючими та симбіотичними грунтовими мікроорганізмами, Леонова Н. О., Білявська Л. О., Яворська В. К., Іутинська Г. О. (2010)
Ляхов О. М. - Взаємодія модуляторів аденілатциклазної та фосфоінозитидної сигнальних систем клітини з ленгмюрівськими моношарами, що сформовані з 1-стеароїлфосфатидилхоліну, Прокопенко В. В. (2010)
Зинченко А. В. - Физические процессы в плазме кордовой крови в присутствии 1,2-пропандиола, глицерина и диметилсульфоксида при температуре ниже 0 °С, Боброва Е. Н. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Взаємозв'язок між наявністю генетичних порушень та інвазійними властивостями папілярних карцином щитоподібної залози, Богданова Т. І., Гулеватий С. В., Тронько М. Д. (2010)
Гулянович І. М. - Розміщення та розвиток салотопних, свічкових і миловарних заводів в Одесі в дореформений час (2013)
Черемісін О. В. - Діячі міського самоврядування Південної України кінця XVIII століття – 1870 р. (2013)
Вітюк О. О. - Розвиток місцевого самоврядування на Поділлі на початковому етапі національно – визвольних змагань українського народу (березень – листопад 1917 р.) (2013)
Зборець С. В. - Аграрна складова "Нарисів програми УДХП" В. Липинського (2013)
Кіндрачук Н. М. - Розвиток туризму на українських землях: історичний аспект (2013)
Лебедєва Г. О. - Партія есерів і меншовиків в Україні (1917–1920 рр.) (2013)
Лопаков В. С. - Реформування пенсійного забезпечення України в сучасних умовах (2013)
Мануілова К. В. - Еволюція теоретичних засад етнополітики УРСР (1920–1930-ті роки) (2013)
Пачос Ю. В. - Міжакадемічне співробітництво України та Польщі на сучасному етапі (2000–2001 рр.) (2013)
Пилипів І. В. - Організаційна структура греко-католицької церкви в другій Речі Посполитій (2013)
Полуденко С. В. - Соціально-історичні відмінності України та Росії з точки зору українського інтегрального націоналізму (2013)
Стасюк І. М. - Побутове життя монахинь Станиславіського жіночого монастиря Чину св. Василія Великого 1900–1946 рр. (2013)
Татарова В. О. - Висвітлення суспільно-політичних подій 1989–1991 років в Україні на сторінках газет "Вечерняя Одеса", "Знамя коммунизма", "Чорноморська комуна" (2013)
Федорова А. І. - Легалізація старообрядницької церкви в Румунії (1925–1947 рр.) (2013)
Філіпова О. І. - Сучасний етап наукового співробітництва НДІ фізики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2013)
Шліхта І. В. - Образ зовнішнього ворога у творах Дмитра Донцова 1921–1939 років (2013)
Верховцева І. Г. - Наративні джерела про селянське самоврядування другої половини ХІХ ст. (2013)
Гончарук Т. Г. - Інформація про українські видання на сторінках газети "Одесский вестник" 1830-х–першої половини 1840-х рр.: від оголошень до рецензій (2013)
Кузьменко Ю. В. - Проблема партійно-державного керівництва УРСР періоду перебудови у вітчизняній історіографії (2013)
Лабур О. В. - "Жіноче розкріпачення" в Радянській Україні (1920–1930 рр.): особливості формування джерел (2013)
Лук'яненко Ю. В. - Історіографічна діяльність Павла Миколайовича Мілюкова у висвітлені Р. О. Кірєєвої (2013)
Мардаренко О. В. - Джерельна база вивчення українсько-російських відносин у політичній діяльності Народного Руху України (1989–1998 рр.), Овсієнко С. Л. (2013)
Щуліпенко І. М. - Зелена аптека природи: минуле і сьогодення, Щуліпенко Л. І. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського