Колбіна Т. В. - Навчання іноземних мов студентів на основі теорії поетапного управління засвоєнням знань (2018)
Костюченко М. П. - Системний підхід у науці та в педагогічних дослідженнях. Ч. 2. Онтологія систем (2018)
Кушнір А. Т. - Особливості ставлення до ЛГБТ: від теорії до практики, Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. (2018)
Кушнір Ю. В. - Особливості формування толерантного інклюзивного простору у навчальному закладі, Оверчук В. А. (2018)
Piskurska H. - Diagnozing the level of motivation and value component of professional plurilingual competence of future managers (2018)
Попова О. В. - Методологічні підходи до формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Сидоренко Т. В. - Історичні та онтологічні аспекти методу Рівіна (2018)
Скирда А. Є. - Культурні варіації обдарованості (2018)
Хохлова О. А. - Зміст економічної компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості в контексті підготовки конкурентоспроможних випускників (2018)
Чередніченко Г. А. - Сучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів технологічних спеціальностей (2018)
Довгий С. О. - Освітня діяльність малої академії наук україни у вимірі глобалізаційних процесів сучасності (2012)
Лісовий О. В. - Новітні тенденції розвитку позашкільної освіти та їх реалізація в умовах інноваційного функціонування Малої академії наук України (2012)
Ковбасенко Л. І. - Формування у дітей потреби вчитися впродовж життя: ключова ідея позашкільної освіти України (2012)
Цвірова Т. Д. - Історичний аналіз методів організації навчально- виховної роботи в позашкільних закладах різних типів в Україні в контексті формування творчої активності особистості (2012)
Андрющенко Т. К. - Деякі методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності у процесі дослідницької діяльності (2012)
Вознюк О. В. - Формування дослідницьких умінь та актуалізація дослідницьких здібностей у дітей і молоді (2012)
Гужанова Т. С. - Формування екологічної культури дошкільника (2012)
Довга Т. Я. - Навчально-організаційні вміння: історичний контекст, сутнісний зміст і смислові акценти (2012)
Зайцева Л. І. - Ставлення дитини до навколишнього світу: сутність та межі осягнення (2012)
Калюжна Л. Б. - Психологічні аспекти навчання англійської мови в початковій школі (2012)
Коновальчук М. В. - Формування творчої особистості молодшого школяра у процесі художньої навчально-дослідницької діяльності (2012)
Тарапака Н. В. - Психолого-педагогічне проектування як інноваційна технологія в дошкільних навчальних закладах, Гагаріна Н. П. (2012)
Цимбалару А. Д. - Педагогічне проектування освітнього простору в школі і ступеня: підготовка та організація діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2012)
Чернецька Т. І. - Технологічне забезпечення організації навчально- дослідницької діяльності молодших школярів (2012)
Бузько В. Л. - Експериментальні завдання як ефективний засіб формування пізнавальних інтересів учнів (2012)
Вікторіна О. М. - Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації місцевих експедицій під час дослідження ареальних фразеологізмів (2012)
Голодюк Л. С. - Навчально-дослідницька діяльність учнів: психолого- педагогічний аналіз (2012)
Дяченко-Лисенко Л. М. - Результативна наукова діяльність учнівської і студентської молоді в Україні: концептуальні засади та інноваційний досвід роботи (2012)
Климова К. Я. - "Родинна мова" у дослідженнях майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики (2012)
Митрофаненко Ю. С. - Розвиток громадянської компетентності учнів засобами краєзнавчої навчально-дослідницької діяльності (2012)
Небеленчук І. О. - Концепт сонця у творчості Івана Драча (2012)
Рудницька Н. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики в початковій школі (2012)
Синиця М. О. - Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ (2012)
Федірко Ж. В. - Готовність учителя географії до розвитку навчально-дослідницьких умінь учнів (2012)
Гораш К. В. - Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності студентів у вищих навчальних закладах (2012)
Попова М. А. - Онтологічний інтерфейс як засіб підвищення ефективності підтримки процесу навчальної взаємодії (2012)
Стрижак О. С. - Формування інформаційно-освітніх середовищ на основі розподілених систем знань (2012)
Чернецький І. С. - Проектування навчального середовища експериментальних досліджень учнів в контексті функціонування інформаційно-освітнього середовища національного центру "Мала академія наук України" (2012)
Коновальчук В. І. - Роль креативного вчителя у розвитку творчого потенціалу учня (2012)
Шишова О. М. - Психолого-педагогічний прояв обдарованості дітей дошкільного віку (2012)
Яременко Л. А. - Розвиток дитячої творчості: теоретичне підґрунтя та деякі способи практичної реалізації (2012)
Безверха О. Д. - Особливості порядку слів у середньоанглійському простому реченні (2012)
Вижак Л. О. - Теоретичні засади і функціональні особливості використання нульових суб’єктів у давньоанглійській мові (2012)
Климова О. І. - Роль прислівників часу і місця у тексті прологу до "Кентерберійських оповідей" Джефрі Чосера (2012)
Ободзинська О. В. - Виховання екологічної культури молодших школярів у літніх дитячих таборах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Євтух В. - Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлантичними структурами (2010)
Рафальський О. - Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи (2010)
Кучабський О. - Проблема федералізму в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Зварич І. - Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства (2010)
Краківський О. - Проблеми регіоналізму в умовах європейських інтеграційних процесів (2010)
Панчук М. - Політичні контексти етнонаціональної пам’яті (2010)
Войналович В. - Регіональні особливості інституалізації релігійного простору України, Кочан Н. (2010)
Макаренко Н. - Національна ідентичність: особливості регіонального виміру (2010)
Ляшенко О. - Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи (2010)
Ковач Л. - Мовна ситуація та мовна політика в Україні (2010)
Ніколаєць Ю. - Українізація наприкінці ХХ ст. – на початку ХХ ст. (2010)
Калакура О. - Етнокультурний діалог як чинник формування міжнаціональної злагоди (2010)
Марчук Н. - Роль і місце Карпатської України в процесі само ідентифікації русинів Закарпаття (2010)
Дем’яненко Б. - Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (помірковані технології) (2010)
Геник М. - Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення (2010)
Жовківська Г. - Особливості німецької імміграційної політики в контексті глобального змагання за "кращі умови" (2010)
Азізян С. - Міжнаціональні відносини в Західній Україні: галицькі вірмени і Голокост (1941-1944 рр.) (2010)
Аникин В. - Этническая терпимость как историческое явление: уроки Молдовы (2010)
Панасюк Л. - До витоків білінгвізму в Україні: мовна асиміляція населення українських міст в межах Речі Посполитої та Російської імперії (2010)
Ярмоленко М. - Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки ХХ ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Кривицька О. - Проблема нетерпимості в українському суспільстві: стан та перспективи подолання (2010)
Макаренко Н. - Регіональний вимір національної ідентичності: витоки й модерні виклики (південноукраїнський формат) (2010)
Лихач Ю. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення прав національних меншин в Україні (2010)
Харченко Л. - Етапи формування політико-управлінської еліти у посттрансформаційний період розвитку України (2010)
Панасюк Л. - До витоків білінгвізму в Україні: зміни мовного середовища під впливом міграційних процесів та міграційної політики (2010)
Беззуб’як М. - Етнічна деструктивність та громадянське суспільство (2010)
Кирюшко М. - Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс (2010)
Маковська Д. - Теоретичні засади виділення суб’єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів (2010)
Шаповал Ю. - Пам’ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії (2010)
Поліщук Ю. - Політика російського царизму щодо релігійного життя єврейських громад Правобережної України (кінець XVIII – початок XX століття) (2010)
Винник О. - Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) (2010)
Яремчук В. - Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX – 1914 р.) (2010)
Погребинська І. - Минуле у сучасному: мультикультурні тенденції у країнах Східної Європи і Балтії першої чверті ХХ століття (2010)
Набок С. - Досягнення та перспективи розвитку вітчизняної біографістики. На матеріалах історії УАН / ВУАН 1920 – х років (2010)
Цепенда І. - Українсько-польські взаємини 40-50-х років ХХ ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР (2010)
Нагорна Л. - Моральність у політиці як проблема дієздатності (2010)
Брожина В. - Радикальний ваххабізм як ідеологія релігійно-політичного екстремізму (2010)
Федоренко О. - Проблеми становлення геополітики як напряму політичної науки в умовах побудови незалежної української держави (2010)
Білошицький С. - Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях (2010)
Кононенко С. - Етнонаціональні передумови великодержавного месіанства (2010)
Кондратенко Д. - Економічний націоналізм: політичні теорії (2010)
Кучеренко І. - Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності (2010)
Ляшенко Т. - Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування (2010)
Малько О. - Судова система як чинник формування інституту прав людини в Україні (2010)
Ковач Л. - Міжнаціональні відносини в Україні: стан. проблеми та шляхи гармонізації (2010)
Розумюк В. - Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньо політики (2010)
Черінько І. - Політика лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (на прикладі Туреччини та Балканських країн) (2010)
Полтавець С. - Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана (2010)
Кулик В. - Означувальні рамки в новинних текстах українських мас-медій (2010)
Лісничук О. - Дискурс національних інтересів України як об’єкт політичного дослідження (2010)
Мандебура О. - Політична історія України: знакові події в дискурсі Українських ЗМІ (2010)
Дем’яненко Б. - Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) (2010)
Акайомова А. - Аналіз комунікаційної практики ЗМІ та державної влади (на прикладі Державної думи Російської Федерації) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Передмова (2010)
Яремчук В. - Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні Думи: перший досвід парламентаризму (2010)
Любовець О. - Обґрунтування загальноросійськими політичними партіями курсу ліберально-демократичних реформ навесні 1917 р. (2010)
Мельник О. - Ставлення УСДРП щодо Установчих Зборів як до національної конституанти (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2010)
Туник М. - Національне питання в програмах та діяльності політичних партій в добу Центральної Ради (2010)
Солдатенко В. - Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадської війни (2010)
Штейнле О. - Компартія України та її керівники в політичній системі УРСР періоду повоєнного сталінізму (1945 – 1953 рр.) (2010)
Собачко О. - Роль партії в літературній дискусії 1925 – 1928 рр. (2010)
Кривошея В. - Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах (2010)
Мороко В. - Організаційні засади діяльності сучасних партій в Україні та їх вплив на партійне життя (2010)
Бевз Т. - Політична структуризація та діяльності парламентських фракцій у Верховній Раді України четвертого скликання (2010)
Андрєєв В. - Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта (2010)
Батрак О. - Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець Х – перша половина ХІ ст.) (2010)
Полтавець С. - Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття (2010)
Блануца А. - Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. (2010)
Іржицький В. - Київський полк як військова і адміністративно-територіальна одиниця козацько-гетьманської держави (2010)
Горбаченко Ю. - Національна революція середини XVII ст. на Канівщині (2010)
Манелюк Ю. - Федералістські концепції української державності кінця ХІХ – початку ХХ століття як складова частина ідеології панславізму (2010)
Огієнко В. - Український національний рух наприкінці ХІХ – початку ХХ століття та в добу Української революції: між Сцилою соціального визволення та Харибдою національного звільнення (2010)
Скус О. - "Європейське питання" на Уманьщині в ХІХ ст. (2010)
Куц О. - До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917 – 1918 рр.) (2010)
Головченко В. - Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин (2010)
Гай-Нижник П. - Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) (2010)
Телячий Ю. - Критика Б. Матросом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) (2010)
Кудрявська Я. - "Німецьке питання" в чеських Судетах після приходу А. Гітлера до влади (2010)
Вєдєнєєв Д. - Органи державної безпеки СРСР і релігійні об’єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни (2010)
Кучер В. - Репресії у Червоній армії: сталінська наука перемагати (2010)
Титаренко Д. - Проблеми політичного управління на окупованій території Радянського Союзу: мовою німецьких документів (2010)
Мищак І. - Сучасна історіографія суспільно-політичних перетворень на західноукраїнських землях у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років (2010)
Газізова О. - Кримські татари в умовах інтеграції в український простір (2010)
Омельчук В. - Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами (2010)
Бовсунівський П. - Зовнішня політика Єгипту: балансування в боротьбі за регіональне лідерство, Курас А. (2010)
Бахтыев Р. - Туркменистан в сфере международных интересов (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бевз Т. - Трансформація виборчої системи в умовах української політичної дійсності (2010)
Щербенко Е. - Виборча система як чинник формування української політичної нації (2010)
Кочубей Л. - Виборча система як передумова формування політичного класу в сучасній Україні (2010)
Черінько І. - У пошуках оптимального варіанта: еволюція виборчої системи України (2010)
Гербут Н. - Проблемні питання оптимізації виборчої системи України (2010)
Редькіна Г. - Вибори в Україні: традиції (2010)
Кафарський В. - Виборча система України за критеріями демократії і права (2010)
Ціцуашвілі Н. - Удосконалення виборчого законодавства: загрози етнополітичній безпеці України (2010)
Овчар І. - Міжнародний контекст та політичний підтекст виборчого права України (2010)
Медвідь Ф. - Виборча система України: політико-правові засади генези і становлення, Медвідь Я. (2010)
Мойсієнко В. - Проблеми норамативно-правового закріплення підстав і порядку визнання виборів недійсними у законодавстві України (2010)
Мороко В. - Розвиток виборчого законодавства України у 1996-2007 роках (2010)
Боринська О. - Шляхи удосконалення політико-правового забезпечення виборчого процесу в Україні (2010)
Павко А. - Проблеми еволюції електоральної стратегії і тактики виборчих кампаній (2010)
Войтович Р. - Праймеріз як інструмент оптимізації виборчих технологій в Україні (2010)
Шайгородський Ю. - Політичні міфи виборчих кампаній (2010)
Береза А. - Сучасні технології голосування (2010)
Балабан Р. - Фінансовий вимір виборчого алгоритму (2010)
Меркотан К. - Маніпулятивний присмак виборчих процесів (2010)
Савченко І. - До пошуків оптимальної виборчої системи: відкриті списки, Осаволюк А., Прокопчук Д. (2010)
Квітка К. - Професіоналізація виборчих кампаній (діяльність політичних консультантів в Україні (2010)
Дмитришин Ю. - Симуляція політики в політичній рекламі України в умовах виборчих кампаній (2010)
Ломака І. - Політтехнологічні особливості участі релігійних організацій України у виборах (2010)
Древаль Ю. - Виборчі блоки політичних партій та демократичне представництво: проблеми співвідношення (2010)
Опалько Ю. - Організації громадянського суспільства як чинник впливу на виборчий процес (2010)
Савойська С. - Мовно-політичні сепаратиські тенденції у передвиборчих прорамах і діяльності політичних партій України: ретроспективний аналіз (2010)
Курас А. - Роль партій у сучасному вітчизняному визначенні і формуванні безпеки (2010)
Рябінін Є. - Проблеми українського регіоналізму крізь призму виборів (2010)
Газізова О. - Особливості виборчих кампаній у поліетнічному середовищі Криму (2010)
Роздайбіда Л. - Виборча система і національні меншини в Україні (2010)
Михальченко М. - Порівняльний аналіз європейських виборчих систем, Самчук З. (2010)
Кононенко Н. - Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів (2010)
Ляшенко Т. - Виборчий процес у країнах Центральної Азії: елемент демократії чи інструмент авторитаризму? (2010)
Василевська Т. - Виборча кампанія та цінності й настанови депутатської етики: досвід західних демократій (2010)
Жданов І. - Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду (2010)
Скрипник О. - Ефективність влади після виборів (2010)
Стойко О. - Виборча система як один з чинників ефективності політичних режимів у ході демократизації (2010)
Кондратенко Д. - Організація влади як чинник модернізації країни: (приклад Японії) (2010)
Колтунов О. - Етична інфраструктура державної служби України: загальна характеристика (2010)
Яремчук В. - Виборчі системи та українські політичні партії Австро-Угорщини й Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Монолатій І. - "Криваві" парламентські вибори 1911 р. як приклад етнічного насильства у виборчій кампанії (2010)
Полтавець С. - Козацька старшина за гетьмана Б. Хмельницького: від виборів до призначень (2010)
Відомості про авторів (2010)
Алфімов В. М. - Регіоналізація як тенденція розвитку сучасних освітніх систем (2019)
Zolotarova O. V. - Classroom and extracurricular forms of work with gifted students in Israel (2019)
Кабанець М. М. - Шляхи удосконалення педагогічної підтримки обдарованих школярів у регіональному освітньому просторі (2019)
Каблаш В. В. - Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх психологів в умовах ЗВО (2019)
Костенко Д. В. - Упровадження матричної структури управління інноваційною діяльністю регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти (2019)
Несторук Н. А. - Технології підвищення якості підготовки та рівня професійної компетентності випускників ЗВО, Придатько І. В. (2019)
Нікульчев М. О. - Святе письмо як основа педагогічних концепцій, Єлякіна О. С. (2019)
Піскурська Г. В. - Стейкхолдерський підхід у забезпеченні якості вищої освіти (2019)
Резнік С. М. - Соціокультурні детермінанти розвитку освіти та викладацької майстерності у стародавній Греції в елліністичний та римський періоди (2019)
Сервачак О. В. - Вплив освітнього простору ЗВО на професійний та особистісний розвиток студентської молоді, Придатько Е. М., Придатько С. П. (2019)
Скирда А. Є. - Моральний інтелект – нова складова у моделі множинного інтелекту (2019)
Цибулько О. С. - Православна педагогічна думка про духовність та виховання духовної особистості (2019)
Черниш Л. М. - Шляхи підвищення мотивації під час викладання англійської мови на немовних факультетах (2019)
Gadjiev T. - Solvability of a boundary-value problem for degenerate equations, Kerimova M., Gasanova G. (2020)
Ільків В. С. - Умови розв’язності нелокальноі крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій соболєвській шкалі просторів функцій багатьох дійсних змінних, Страп Н. І., Волянська І. І. (2020)
Komatsu T. - A (p,q)-analogue of poly-Euler polynomials and some related polynomials, Ramírez J. L., Sirvent V. F. (2020)
Кофанов В. А. - Точные неравенства типа Колмогорова–Ремеза для периодических функций малои гладкости (2020)
Лятифова А. Р. - Обратная спектральная задача для одномерного оператора Штарка на полуоси, Ханмамедов А. Х. (2020)
Moussa H. - Existence results for a perturbed Dirichlet problem without sign condition in Orlicz spaces, Rhoudaf M., Sabiki H. (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Узагальнення ознак Абеля і Діріхле (2020)
Хатамов Н. М. - Крайность трансляционно-инвариантных мер Гиббса для модели Блюма–Капеля в случае "жезл" на дереве Кэли (2020)
Хаць Р. В. - Асимптотична поведінка логарифмів цілих функціи покращеного регулярного зростання в Lq|0,2π|-метриці (2020)
Chandok S. - Arbitrary binary relations, contraction mappings, and b-metric spaces (2020)
Vestfrid I. A. - Near-isometries of the unit sphere (2020)
Андрейчин М. А. - Проблема емерджентних інфекцій в Україні (2019)
Moskaliuk V. D. - Renthenological Characteristics of HIV-Infection Combined with Tuberculosis. Main Causes of Mortality, Kolotylo T. R. (2019)
Трихліб В. І. - Реактивний (токсичний) гепатит як ускладнення кору у військовослужбовців, Грушкевич В. В., Тараповська А. С., Пасюк О. П., Боханова Н. А. (2019)
Копча В. С. - Сучасна діагностика та лікування хворих на ботулізм, Бондаренко А. М. (2019)
Крушельницький О. Д. - Окремi епiдемiологiчнi ризики для бiологiчної безпеки України, Івачевська Н. С., Козлова К. В., Шпак М. О. (2019)
Олексенко О. В. - Історична ретроспектива і перспектива рабічної інфекції в Україні (2019)
Андрейчин М. А. - Епідеміологічні та клінічні особливості гарячка Рифт-Валлі, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Йосик Я. І. (2019)
Романюк Л. Б. - Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів: актуальність, умови виникнення, шляхи подолання, Кравець Н. Я., Климнюк С. І., Копча В. С., Дронова О. Й. (2019)
Нагорна Антоніна Максимівна – видатний ювілей та 50-річчя наукової діяльності (2019)
Голубовська О. А. - Пам’яті професорки Олександри Семенівни Сокол (1919–2001 рр.), Гудзенко О. А. (2019)
Карпов І. О. - Світлій пам’яті професора Жана Олександровича Ребенка (2019)
Івахів О. Л. - Зібрання інфекціоністів у Кропивницькому (2019)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2019)
Allahverdiev B. P. - Dissipative Dirac operator with general boundary conditions on time scales, Tuna H. (2020)
Baboş A. - Cheney – Sharma type operators on a triangle with two and three curved edges (2020)
Vukmirovic S. - Geodesic completeness of the left-invariant metrics on RHn, Sukilovic T. (2020)
Desai R. - Integral equations involving generalized Mittag-Leffler function, Salehbhai I. A., Shukla A. K. (2020)
Дзюбенко Г. А. - Оцінка Стєчкіна для майже копозитивного наближення періодичних функцій (2020)
Yildiz S. - A matrix application of power increasing sequences to infinite series and Fourier series (2020)
Коваленко О. В. - Про багатовимірні нерівності типу Островського (2020)
Мороз М. П. - Числові характеристики випадкової величини, пов’язаної із зображенням дійсних чисел рядами Енгеля (2020)
Мухамедов Ф. М. - Слабо периодические основные состояния для λ-модели, Рахматуллаев М. М., Расулова М. А. (2020)
Рабанович В. І. - Зображення ермітової матриці сумою фіксованого числа ортопроекторів (2020)
Raei Z. - A classification of conformal vector fields on the tangent bundle, Latifi D. (2020)
Севостьянов Є. О. - Про нерівність типу Полецького для відображень ріманових поверхонь (2020)
Мітряєва Н. А. - Вміст VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 залежно від об’єктивної відповіді на променеву терапію в поєднанні з інгібітором ЦОГ-2 у хворих на недрібноклітинний рак легені, Білозор Н. В., Старенький В. П., Гребіник Л. В. (2020)
Прохач Н. Е. - Особливості якості життя у хворих на рак грудної залози з різним ступенем ожиріння при хірургічному та променевому лікуванні, Сорочан П. П., Громакова І. А., Шевцов В. Г., Шутов С. В. (2020)
Красносельський М. В. - Характеристика деяких біологічних властивостей канцерогенезу в розвитку раку шлунка, Мовчан О. В., Пономарьов І. М. (2020)
Мотузюк І. М. - Хірургічне лікування хворих на спадковий рак грудної залози, Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Ковтун Н. В., Понятовський П. Л., Голубовька А. О. (2020)
Велигоцький М. М. - Лікування пухлин панкреатодуоденальної зони, ускладнених механічною жовтяницею із застосуванням біліарної декомпресії, Арутюнов С. Е., Балака С. М., Чеботарьов О. С. (2020)
Красносельський М. В. - Особливості інтенсивної терапії синдрому ентеральної недостатності у онкологічних хворих після мультиорганних операцій, Крутько Є. М., Павлюченко О. С. (2020)
Астап'єва О. М. - Сучасні вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального процесу з радіології в Харківському національному медичному університеті, Старенький В. П., Грушка Г. В., Паскевич О. І., Спузяк Р. М. (2020)
Артамонова Н. О. - Сучасні цифрові медичні технології, Мирна О. М., Павліченко Ю. В. (2020)
Мужичук О. В. - Практичні рекомендації щодо лікування хворих на рак грудної залози (Повідомлення 1), Пономарьов І. М. (2020)
Ходак А. С. - Особенности течения метастазов из клеток Меркеля, Ходак В. П. (2020)
Увага! Оголошення! Зміна назви ДУ "Інститут медичної радіології ім С. П. Григор’єва НАМН України" (2020)
Оголошення! Зміна назви Українського Радіологічного Журналу (2020)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології" (24 квітня 2020 р., м. Харків) (2020)
До ювілею В. П. Черних (2020)
Tsubanova N. A. - The antidiabetic activity of the new composition "thigliben” on the experimental dexamethasone diabetes mellitus model in rats, Berdnyk O. H. (2020)
Малоштан Л. М. - Фотопротекторна дія крему "Саліцинк" на моделі фотодинамічного запалення у щурів, Підгайна В. В., Гладух Є. В., Тараненко Ю. С., Шаталова О. М. (2020)
Должикова О. В. - Експериментальне дослідження впливу супозиторіїв "Меланізол" та "Клімедекс" на біохімічні показники крові при неспецифічному вагініті, Малоштан Л. М., Остапець М. О. (2020)
Товчига О. В. - Дослідження хімічного складу екстрактів листя горобини звичайної та їх впливу на обмін глюкози і видільну функцію нирок у щурів, Маркін О. М., Штриголь С. Ю., Криворучко О. В. (2020)
Отрішко І. А. - Клініко-фармацевтичні особливості застосування фітонірингових лікарських препаратів у пацієнтів нефрологічного профілю, Шебеко С. К., Безугла Н. П. (2020)
Колодєзна Т. Ю. - Аналіз сучасного стану впровадження інструментів управління якістю в клінічні випробування лікарських засобів в україні, Попов О. С., Доброва В. Є. (2020)
Місюрьова С. В. - Валідація біохімічної методики визначення рівня аміаку у зразках біологічних рідин як інструмент забезпечення якості діагностики гіперамонемій, Свід Н. О., Доброва В. Є., Отрішко І. А., Пропіснова В. В. (2020)
Майборода О. - Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі (2011)
Зварич І. - Системний підхід у контексті аналізу регіональної складової етнополітичних процесів, Панчук М. (2011)
Макаренко Н. - До питання про методологічні особливості етнодемографії. Проблематика, основні напрями та результати сучасних етнодемографічних досліджень (2011)
Вілков В. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2011)
Горбань Т. - Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми (2011)
Дєдков М. - Вивчення етнокультурних процесів на Півдні України – домінантна проблема науково-дослідної роботи кафедри українознавства ЗНТУ (2011)
Ляшенко О. - Зведені дані як джерело дослідження етнополітичних процесів (2011)
Єфимищ Н. - Дві моделі ідентичності пермських народів на теренах Росії у контексті політичних процесів (наприкінці ХІХ – початку ХХІ сторіччя (2011)
Рафальський О. - Етнополітична регіоналізація України (2011)
Красівський О. - Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів (2011)
Колтунов О. - Політична воля як феномен державного управління (2011)
Савченко І. - Конституційна криза як чинник конфліктів мфж суб’єктами центральної влади в Україні (2011)
Скрипник О. - Політична реформа в Україні: можливість здійснення (2011)
Ніколаєць Ю. - Донбас в історичній пам’яті (2011)
Калакура О. - Культурно-освітні проблеми національних меншин Донбасу (2011)
Марчук Н. - Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття в період чехословацької окупації краю (2011)
Гузинець Ю. - Національні меншини Закарпаття: етнокультурний вимір (2011)
Ковач Л. - Теоретичні засади дослідження етносоціальних процесів у регіонах України (2011)
Кочан Н. - Донбас православний: формування сучасної структури, тенденції розвитку (2011)
Байдич В. - Антирелігійна кампанія радянської влади у 1958-1964 рр. і Римо-католицька церква в Україні (2011)
Друк Ю. - Реформа політичної системи в контексті модернізації системи державного управління (2011)
Пеліванова Н. - Органи самоорганізації населення в Україні як інститути місцевого самоврядування та громадянського суспільства (2011)
Василевська Т. - Особистісні зрізи служіння як місії державної служби (2011)
Гомотюк О. - Іван Франко: проблематика етики бізнесу крізь призму "Тернопільської моральності (2011)
Ярмоленко М. - Регіональні особливості етнокультурних процесів на Заході та Сході України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Кармазіна М. - Партогенез: труднощі осмислення (2011)
Яковлєв М. - Сучасна тематика і методи дослідження політичних партій (2011)
Бевз Т. А. - Інституціоналізація політичних партій як процес (2011)
Рибій О. - Партійна картелізація: новий рівець взаємовідносин партій, держави та суспільства (2011)
Зеленько Г. - Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? (2011)
Висоцький О. - Партії як суб’єкти здійснення технологій легітимізації політичної влади (2011)
Зуйковська А. - Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні (2011)
Гай-Нижник П. - Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) (2011)
Ситник О. - Характеристика ідеології сучасних українських націоналістичних партій: теоретико-методологічний аспект (2011)
Полтавець С. - Геополітична складова у програмах "козацьких" партій України (2011)
Матушенко О. - Вплив політичної та бізнес-еліти на еволюцію ролі та місця політичних партій в політичній системі України (2011)
Любовець О. - Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України ІІ скликання (1994-1998 рр.) (2011)
Мороко В. - Вибори 2006 і 2007 рр. на тлі перманентної політичної кризи в Україні (2011)
Туник М. - Програмні основи європейських політичних партій щодо вирішення питання національних меншин (2011)
Трачук О. - Програма національно-державного розвитку України в документах Української партії самостійників-соціалістів (2011)
Яремчук В. - Сучасна українська історіографія з проблеми українських партійних систем кінця ХІХ – початку ХХ ст.: стан розробки і перспективи (2011)
Сіданич М. - Політологічні аспекти еволюції партійних ідеологій загальнонаціональних партій США (2011)
Левенець Є. - Теорія розподілу державної влади: сутність, концепції та перспективи (2011)
Василевська Т. - Політична культура та етика влади (2011)
Жиган Д. - Соціальна політика держави як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Дмитришин Ю. - Аналіз політичної реформи в дискурсі Хуана Лінца (2011)
Нагорняк М. - Пошуки моделі вирішення етнотериторіальних конфліктів на пострадянському просторі (2011)
Санченко А. - Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні (2011)
Зварич І. - Структурно-функціональний аналіз у контексті дослідження сучасних етнополітичних процесів (2011)
Єфимищ Н. - Проблематика ідентичностей та суб’єктності в науковій та громадсько-політичній думці фіно-угорських народів ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Кальян С. - Політика єврейської національної громади до проголошення незалежності в УНР (2011)
Полтавець С. - Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького (2011)
Курас А. - Баланс розподілу військового та військово-технічного потенціалу колишнього СРСР у регіоні Закавказзя та Середньої (Центральної) Азії (2011)
Кармазіна М. - Рецензія на книгу: Лендьел М. О. "Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи". — Ужгород : Мистецька лінія, 2011. - 688 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До ювілею В. П. Черних (2020)
Fokin A. A. - Noncovalent interactions in crowded olefinic radical cations, Bahonsky V. V., Koso T. V., Hoc N. T., Serafin M., Zhuk T. S., Rodionov V. M. , Schreiner P. R. (2020)
Stavytskyi V. V. - Esters and amides of 3-R-2,8-dioxo-7,8-dihydro-2H-pyrrolo|1,2-a||1,2,4|triazino|2,3-c|quinazolin-5a(6H)-carboxylic(-propanoic) acids: synthesis and biological activity, Nosulenko I. S., Kandybey K. I., Voskoboinik O. Yu., Kovalenko S. I. (2020)
Varynskyi B. O. - ESI-MS fragmentation pathways of some 1,2,4-triazole-3-thiones, the intermediate compounds in the synthesis of active pharmaceutical ingredients, Kaplaushenko А. G. (2020)
Gaidai O. V. - Reactions of Cookson’s diketone with potassium halides in the polyphosphoric acid medium, Zhyhadlo Ye. Yu., Levandovskiy I. A., Sidorenko O. G., Shishkin O. V., Shishkina S. V., Rassukana Yu. V. (2020)
Zaliznaya E. V. - The study of the neurotropic activity of the pyrrolopyrimidin-4-ones rearrangement products under the action of phosphorus oxychloride, Varenichenko S. A., Farat O. K., Markov V. I. (2020)
Семененко О. М. - Доміно-реакції 3-метил-5-амінопіразолу з 1-феніл-3-(4-алкоксифеніл)піразол-4-карбальдегідами та 2,2-диметил-1,3-діоксан-4,6-діоном, Ліпсон В. В., Миронова В. В., Будянська Л. В., Мусатов В. І., Софронов Д. С. (2020)
Zhuk T. S. - Luminescent properties of substituted 4-aminophthalimides: computations vs. experiment, Lanovenko S. V., Pashenko O. Ye., Fokin A. A. (2020)
Slabiak O. I. - Application of thin layer chromatography in the analysis of efavirenz, Ivanchuk I. M., Klimenko L. Yu., Mykytenko O. Ye., Antonenko O. V. (2020)
Слово до читача (2011)
Михальченко М. І. - Україна – не Росія: ціннісний аспект відмінностей і загального (2011)
Шайгородський Ю. Ж. - Аномія як суспільний і особистісний феномен (2011)
Ковалевський В. О. - Політичні комунікації як інструменти ціннісної динаміки сучасної України (2011)
Павлятенко В. В. - Політичне насилля і маніпулювання цінностями (2011)
Яковлєв О. В. - Ціннісні характеристики індивіда як об’єкт маніпулятивного впливу в політиці (2011)
Рудяков П. М. - Мова як цінність у теорії та на практиці (2011)
Яковлєва О. В. - Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації (2011)
Кучеренко І. М. - Ціннісні джерела політичної організації українського суспільства (2011)
Балабан Р. В. - Українські суспільні цінності (2011)
Мандебура О. С. - Сім’я як цінність у площині суспільних цінностей українців (2011)
Гриневич В. А. - Політика пам’яті Другої світової війни в Україні: у пошуках ідентичності та консолідації (2011)
Шевченко О. К. - "Гламуризація" політичної влади як симптом суспільної ціннісної корозії (2011)
Бушанський В. В. - Постмодерн, кітч, нарцисизм (2011)
Лозовицький О. С. - Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геполітичний перерозподіл в умовах глобалізації (2011)
Гапоненко В. А. - Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? (2011)
Гербут І. А. - Вибори як форма реалізації народовладдя (2011)
Балабан Р. В. - Якість народовладдя в Україні (2011)
Брехаря С. Г. - Система взаємовідносин влади і бізнесу в сучасній Україні (2011)
Науменко О. М. - Сучасна українська політико-управлінська еліта в умовах політичної трансформації суспільства (2011)
Гербут Н. А. - Представництво жінок у парламенті: європейський досвід та українські реалії (2011)
Нагорний С. С. - Досвід адміністративно-територіальних реформ у посткомуністичній ЦСЕ: висновки для України (2011)
Ляхович В. С. - Політичні режими Росії та Білорусі (2011)
Кононенко Н. В. - Політичний режим сучасної Росії: чому демократії не вийшло? (2011)
Щербенко Е. В. - "Горе от ума" як дзеркало провалу російських реформ (2011)
Ляшенко Т. М. - Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага (2011)
Мачуський В. В. - Характеристика політичного режиму в Азербайджанській Республіці (2011)
Черінько І. П. - Дуалістична монархія як різновид конституційно- монархічного політичного режиму (переважно на прикладі Королівства Тонга) (2011)
Басараб М. М. - Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям (2011)
Туров І. В. - Антисемітизм в Україні ХХІ ст.: політичний ракурс динаміки змін (2011)
Подольський А. Ю. - Етнополітичні аспекти міжнаціональних взаємин на Південному Кавказі протягом ХХ століття: погляд з України (2011)
Заремба О. В. - "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії (2011)
Єфимищ Н. М. - Формування ідеологічних засад національного відродження фіно-угорських народів у 1920-х -1930-х років (2011)
Козерод О. В. - Актуальні проблеми боротьби з тероризмом у Європі (2011)
Федоренко О. А. - Ідейно-теоретичні аспекти дискурсу політично ідентичності в українському суспільстві на початку ХХІ століття (2011)
Левенець Є. Ю. - Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання (2011)
Черінько І. П. - Розвиток лобізму в Україні як перспективний шлях модернізації громадянського суспільства та розвитку неурядових організацій (2011)
Жиган Д. Ф. - Соціальна політика держави як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Палько О. П. - Австро-марксизм у контексті європейських соціалістичних доктрин (2011)
Відомості про авторів (2011)
Гетьман Г. К. - Снижение энергоёмкости грузовых перевозок за счёт применения модульной тяги, Марикуца С. Л., Васильєв В. Е. (2020)
Доліна Н. Л. - Наукові підходи при розробці стратегії цифрової трансформації залізничного транспорту, Бочаров О. П., Зіненко О. Л. (2020)
Мямлин С. В. - Совершенствование систем лубрикации на железнодорожном транспорте (2020)
Демченко С. М. - Проблеми застосування стаціонарних рейкозмащувальних пристроїв на залізницях АТ "Укрзалізниця", Макаров Ю. О., Татуревич А. А. (2020)
Пустовгар В. О. - Результати діяльності інспекційного органу з оцінки відповідності послуг з технічного обслуговування, ремонту та процесів експлуатації залізничного рухомого складу, Кравченко В. М. (2020)
Мямлин С. В. - С 80-летним юбилеем! Генеральный конструктор по вагоностроению Бубнов Валерий Михайлович (2020)
Петренко В. О. - Експлуатаційні відмови вагонів-хоперів для перевезення зерна, Гордієнко Т. М. (2020)
Новости ОСЖД (2020)
Хлестова О. А. - Температурные факторы Восточно-Украинского региона и их влияние на показатели работы железнодорожного транспорта, Волков Д. В. (2020)
Новини стандартизації (2020)
Реферати статей (2020)
Кулик В. - Погляди громадян України на суть і способи розв’язання мовної проблеми (2011)
Лісничук О. - Проблема ідентифікації суб’єкта національних інтересів України: дискурсійна інтерпретація (2011)
Заремба О. - Модернізаційний дискурс ідентичності в українському суспільстві на початку XXI століття, Федорченко О. (2011)
Нагорна Л. - Соціокультурна ідентичність: Проблема тезаурусу (2011)
Бушанський В. - Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до ново ідентичності (2011)
Кирюшко М. - Ірраціоналістичні основи ідеології релігійно-політчних рухів сучасності (2011)
Левенець Є. - Функціональна складова діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні (2011)
Шевченко О. - "Кінічна свідомість" в сучасній Україні як форма відновлення втрачених суспільних цінностей (2011)
Корнієвський О. - Національний вимір становлення громадянського суспільства: методологічне підґрунтя дослідження (2011)
Федоренко О. - Проблема тенденцій становлення геополітики досліджень як напряму української політичної думки першої третини ХХ століття (2011)
Ганжуров Ю. - Національно-історична пам’ять: проблеми понятійної структуризації (2011)
Курилич М. - Деякі теоретичні підходи до удосконалення міграційної політики України (2011)
Ярема В. - Дослідження формування і завершення роботи коаліційних урядів у зарубіжній політичній науці (2011)
Майборода О. - Синергетична парадигма дослідження функції етнічності у міжнародній системі (2011)
Кривицька О. - Етнофобія в Україні: стан, тенденції, перспективи подолання (2011)
Макаренко Н. - Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі Донбасу) (2011)
Ковач Л. - Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України (2011)
Головченко В. - Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір (2011)
Басараб М. - Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму (2011)
Гнатюк Т. - Досвід країн ЄС у подоланні дискримінації іммігрантів та можливості його застосування в Україні (2011)
Єфимищ Н. - Комі-зиряни та комі-перм’яки – різні шляхи споріднених етносів (2011)
Кочан Н. - Державотворення і релігійний чинник: український досвід (2011)
Грицина О. - Етапи становлення державно-церковних відносин у незалежній Україні (1991-2011 роки) (2011)
Глушко А. - Партизанський Рух часів Другої світової війни як складова історичної пам’яті: українсько-словенські паралелі (2011)
Зінченко А. - Українізація церковного життя на Сіверщині й Середньому Подніпров’ї (за матеріалами історій парафій УАПЦ 1917-1925 рр.) (2011)
Поліщук Ю. - Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект (2011)
Левітас Ф. - Українсько-єврейські відносини 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам’яті (2011)
Набок С. - Держава і політика пам’яті: досвід чотирьох Президентів України (2011)
Шаповал Ю. - Спільна польсько-українська робоча група: 15 років існування і 5 років з Янушем Куртикою (2011)
Глушко А. - Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. – К.: Дух і Літера, 2011. – 464 с. (2011)
Шаповал Ю. - Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Кремень В. Г. - Презентація візуальної грамотності в освітньому процесі та її експлікація в культурі мислення, Ільїн В. В. (2020)
Viktorova L. V. - Educational conditions for implementation of adults’ distance learning of foreign languages (2020)
Микитенко П. В. - Проєктування міждисциплінарної інтеграції медичної інформатики, Лапінський В. В. (2020)
Borysenko I. V. - Experience of ict implementation in primary curriculum in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Bykonia O. P., Rembach O. O., Shumna L. P., Oliinyk O. I., Anishchenko V. O. (2020)
Кучерук О. А. - Використання електронних освітніх ресурсів для формування громадянської компетентності учнів ліцею на уроках української мови, Магдич Т. П. (2020)
Орап М. О. - Вплив інтернет ресурсів на змістові характеристики мовленнєвого досвіду дітей молодшого шкільного віку (2020)
Акімова О. В. - Формування когнітивної складової професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів засобами інформаційно-освітнього блогу, Дудікова Л. В., Коломієць А. М., Остраус Ю. М. (2020)
Волошинов С. А. - Мобільні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців морського транспорту (2020)
Gurevych R. S. - Computer science teachers’ readiness to develop and use computer didactic games in educational process, Klochko O. V., Klochko V. I., Kovtoniuk M. M., Opushko N. R. (2020)
Большаніна С. Б. - Застосування платформи mix для організації змішаного навчання загальної хімії здобувачів інженерних спеціальностей, Диченко Т. В., Чайченко Н. Н. (2020)
Ботузова Ю. В. - Досвід використання засобів ІКТ у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики (2020)
Жерновникова О. А. - Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації, Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. (2020)
Майстренко О. В. - Застосування засобів імітаційного моделювання у процесі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України до виконання службових обов'язків, Бубенщиков Р. В., Стеців С. В. (2020)
Мирончук Н. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб самоорганізації суб’єктів освітнього процесу (2020)
Олійник В. В. - Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Андрощук І. М., Остапйовська І. І., Олешко П. С., Пріма Д. А. (2020)
Пальчевський Б. О. - Використання системи Anylogic для моделювання гнучкої автоматизованої системи пакування під час навчання студентів-інженерів, Крестьянполь О. А., Крестьянполь Л. Ю. (2020)
Писанко М. Л. - Moodle як засіб дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою, Мартиненко О. Є. (2020)
Чухланцева Н. В. - Мобільно орієнтовані фітнес-технології як засіб впливу на фізичну активність студентів, Шуба Л. В., Шуба В. В. (2020)
Шумський О. Л. - Використання інформаційних технологій для лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Lemeshko O. V. - Massive open online courses as a means of border guards’ professional competence development, Yankovets O. V., Lemeshko V. V., Yankovets A. V., Basaraba I. O. (2020)
Биков В. Ю. - Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень, Спірін О. М., Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Діхтяренко О. В., Новицький О. В. (2020)
Osadchyi V. V. - Design of the educational environment for STEM-oriented learning, Valko N. V., Kushnir N. O. (2020)
Семеніхіна О. В. - Відкриті цифрові освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз, Юрченко А. О., Сбруєва А. А., Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А. (2020)
Аккурт В. - Методи маніпулятивного впливу у лінгвістиці (2020)
Боєва Е. - Власні назви будинків у сфері міської топоніміки: прагматичний аспект (2020)
Величенко О. - Лінгвостилістичні особливості англомовного гумористичного роману-фентезі та їхній переклад українською, Фонар Л. (2020)
Hrushko S. - Modelle der Übersetzungsäquivalenz bei der Maschinenübersetzung: der Pragmatische Aspekt (2020)
Дербеньова Л. - "Змістовно-підтекстова" інформація у семантиці іншомовного тексту: герменевтичний підхід (2020)
Derik I. - Scientific Texts in the Paradigm of Translation Studies, Druzhyna T. (2020)
Корольова Т. - Постредагування при машинному перекладі, Жмаєва Н., Колчаг Ю. (2020)
Науменко О. - Звукопис вірша Е. А. По "The Raven” та його відтворення у перекладах (2020)
Савченко Є. - Граматичні особливості перекладу британського роману українською мовою, Гайшун А. (2020)
Святченко В. - Системність мови в генетичному мовознавстві 70-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.: концепція "кількісних змін приголосних" О. О. Потебні (2020)
Steriopolo O. - Segmentalia und Suprasegmentalia des Ukrainischen (2020)
Стоянова Т. - Мовленнєва специфіка англомовних та китайськомовних документів офіційно-ділового стилю (2020)
Шаповал А. - Лiнгвокультурологічний аспект часових номінацій (2020)
Кресіна І. О. - Правові засади модернізації адміністративно-територіального устрою України (2011)
Дем’янчук О. П. - SWOT – аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі (2011)
Бевз Т. А. - Політичний процес в Україні: традиції й інновації політичної модернізації (2011)
Павко А. І. - Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем політичної модернізації українського суспільства (2011)
Шевченко О. А. - Українська "модернізація": крах "проекту Просвітництва" або "в сутінках цинічного Розуму" (2011)
Гапоненко В. А. - Інституційна складова модернізації політичної системи в Україні (2011)
Гордієнко М. Г. - Аналіз консервативної моделі політичної модернізації (2011)
Древаль Ю. Д. - Пізнавальна цінність теорії політичної модернізації (2011)
Смірнова В. О. - Раціональні передумови політичного волюнтаризму (2011)
Неліпа Д. В. - Основні етапи проведення системного аналізу в політологічних дослідженнях (2011)
Балабан Р. В. - Модернізація для України (2011)
Лозовицький О. С. - Інтернаціоналізація та глобалізація як головні тенденції етнонаціонального розвитку (2011)
Євсєєв К. В. - Політичний біхевіоризм як феномен модерністського наукового світогляду (2011)
Береза А. В. - Сучасні підходи до модернізації публічного управління (2011)
Друк Ю. Я. - Центральні органи влади в процесі політико-адміністративної модернізації (2011)
Перегуда Є. В. - Політика модернізації як конфліктогенний чинник у системі державної влади (2011)
Медвідь Ф. М. - Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації, Медвідь А. М. (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Шляхи подолання ризиків абсентеїстського типу політичної поведінки українських виборців (в контексті політичної модернізації України) (2011)
Гербут Н. - Гендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборчих організаціях (2011)
Гербут І. - Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій (2011)
Касап Є. О. - Трансформації органах влади діяльності українських політичних партій (2011)
Левенець Є. Ю. - Модернізація центральних органів виконавчої влади в Україні (1996-2011) (2011)
Черінько І. П. - Скорочення штату державних службовців та дипломатів у контексті адміністративної реформи в Україні (2011)
Митко А. М. - Модернізація інформаційного простору Волині в умовах економічно нестабільності періоду становлення незалежності України (1991-2010 рр.) (2011)
Савойська С. В. - Мовно-політичні конфлікти як наслідок "модернізації" освітньої сфери України на сучасному етапі (2011)
Рябінін Є. В. - Регіональні суперечності по лінії "Схід-Захід" у контексті політичної модернізації (2011)
Фурманюк М. - Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації (2011)
Лікарчук Н. В. - Сутність, ознак та критерії сегментування політичного ринку (2011)
Заставна М. - Сучасні політичний клас і політична еліта в Україні (2011)
Войтенко Ю. - Налагодження системи балансу влади в Україні як необхідна умова політичної модернізації (2011)
Басараб М. М. - Превентивні етнополітичні заходи держави задля мінімізації сепаратистських ризиків (2011)
Дзвінчук Д. І. - Модернізаційні процеси в країнах Центральної Європи та псевдомодернізація в Україні (2011)
Кононенко Н. В. - Чому не вийшло демократії: Росія на початку ХХІ ст. (2011)
Ляшенко Т. М. - Політичні трансформації пострадянського простору (на прикладі країн центральноазійського регіону) (2011)
Соколов В. - Туркменистан: стратегия энергетической политики (2011)
Мачуський В. В. - Політична модернізація в сучасній Грузії (2011)
Овчар І. В. - Фактор політичної модернізації в контексті державно-правових механізмів регулювання українсько-російських взаємин (2011)
Коцур В. В. - Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері (2011)
Бушанський В. В. - Мовні суперечності в Україіні: від раннього модерну до сьогодення (2011)
Полтавець С. В. - Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи (2011)
Кальян С. Є. - Реалізація більшовицької національної політики в УРСР (1920-1939) (2011)
Глушко А. О. - Концепт автохтонності як складова історичної пам’яті українців і словенців: компаративний аналіз (2011)
Вдовичин І. Я. - Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) (2011)
Баран В. В. - Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Ананченко К. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 17-18 років, Хацаюк О. В., Загура Ф. І., Огньова Л. Ю. (2020)
Бойченко Н. В. - Динаміка розвитку гнучкості дзюдоїстів 13-14 років, Чертов І. І., Пирог Ю. В. (2020)
Кривенцова І. В. - Методика розвитку фізичних якостей та функціональної підготовленості студенток секції фехтування педагогічного університету, Клименченко В. Г., Іванов О. В. (2020)
Латышев Н. В. - Анализ результатов выступления сборной команды Украины по вольной борьбе в преддверии Олимпийских игр 2020, Поляничко Е. Н., Юшина Е. В., Еретик А. А., Барабаш О. В. (2020)
Пашков І. М. - Динаміка показників витривалості тхеквондистів 12–14 років під впливом запропонованих засобів, Палій О. В. (2020)
Сидорова Т. В. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів ХДАФК спеціалізацій "лижні перегони" та "східні одноборства", Горіна В. В. (2020)
Тропин Ю. Н. - Показатели соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов различных весовых категорий, Луданов К. В., Галашко М. Н. (2020)
Шандригось В. І. - До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьбі, Яременко В. В., Латишев М. В., Первачук Р. В. (2020)
Железняк М. Г. - Від головного редактора (2019)
Железняк М. Г. - "Енциклопедія Сучасної України" у викликах сьогодення (2019)
Іщенко О. С. - "Енциклопедія Сучасної України" vs. "Вікіпедія": рівень популярності в українському інформаційному просторі (2019)
Болтівець С. І. - До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування (2019)
Циганенко Л. Ф. - Вони змінили історію: 125 вихідців із Південної Бессарабії (2019)
Шмігер Т. В. - Весь вік працюючи для України: Роксолана Зорівчак (1934–2018) (2019)
Федорова М. А. - Пустовіт Тарас Павлович (2019)
Кушнір Р. М. - 30-річчя відновлення діяльності НТШ в Україні (здобутки в царині енциклопедистики), Фелонюк А. В. (2019)
Білокінь С. І. - Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького) (2019)
Савченко О. В. - Енциклопедична хроніка 2019 року, Давиденко О. В. (2019)
Кирисов І. Г. - Аналіз впливу грозових перенапруг на повітряні лінії електричних мереж України (2019)
Воловик Ю. И. - Разделение издержек на топливо при комбинированном производстве электрической и тепловой энергии (2019)
Канюк Г. И. - Научное обоснование и нормативное обеспечение энергоэффективных режимов работы систем автоматического регулирования гидрогенераторных установок, Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. (2019)
Круглякова О. В. - Визначення ефективності градирні бризкального типу з урахуванням поверхні крапель розпиленої води, Чубарова В. В. (2019)
Канюк Г. І. - Питання енерго- і ресурсозбереження при вивченні спеціальних дисциплін, Фурсова Т. М. (2019)
Анахов П. В. - Швидке оцінювання доцільності використання енергетичного потенціалу власних коливань водойми (2019)
Самойлик О. В. - Аналіз балансу потужності локальної системи електропостачання на базі поновлювальних джерел енергії та акумуляторних батарей, Курбака Г. В., Дудник М. В. (2019)
Бабенко В. О. - Теоретико-методичні питання оптимізації управління інноваційною діяльністю підприємств (2019)
Мехович С. А. - Стратегія регіональної кластерної політики та її вплив на розвиток виробничих зв’язків в економічній системі (2019)
Мехович С. А. - Формування адаптаційних зв'язків промислових підприємств в інноваційному кластері, Сікєтіна Н. Г. (2019)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу (2019)
Подання матеріалів статей до журналу (2019)
Рудич Ф. М. - Сучасні виклики, що постали перед владою: спроба політологічного аналізу (2012)
Пахарєв А. Д. - Передумови становлення української державності в подіях ХХ століття: іторико-політологічний аспект (2012)
Ганжуров Ю. С. - Україна в контексті основних комунікацій державотворення, або Яку країну ми будуємо (2012)
Зеленько Г. І. - Політична динаміка в країнах Центрально-Східної Європи в умовах кризи в Європейському Союзі (2012)
Кочубей Л. О. - Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність (2012)
Ткач Д. І. - Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків (2012)
Кудряченко А. І. - Засади демократичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Щербенко Е. В. - Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Кононенко Н. В. - Базові контури парадигми новітньої російської ідеології (2012)
Ляшенко Т. М. - Ідеологічне підґрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані (2012)
Мачуський В. А. - Витоки та еволюція грузино-осетинського конфлікту (2012)
Балабан Р. В. - Конфігурація влади та бізнесу в Україні (2012)
Брехаря С. Г. - Взаємовідносини влади та бізнесу в Республіці Казахстан (2012)
Мілова М. І. - Громадянське суспільство в Україні: три умови переходу до порядку "відкритого доступу", Димова О. В. (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Черінько І. П. - Аналіз загроз утвердженню України як єдиної держави (2012)
Андрущенко Т. В. - Роль національних держав у цивілізаційних конфліктах (2012)
Кирюшко М. І. - Актуальність модернізації політики держави щодо релігії та релігійних організацій в Україні (на прикладі ісламських інститутів) (2012)
Соловей А. О. - Укрансько-російське партнерство в умовах глобалізації – важливий чинник євроінтеграційних процесів (2012)
Чебан А. Д. - Роль Польщі у вирішенні проблем європростору (2012)
Симоненко О. В. - Політичне лідерство в ресурсному вимірі (2012)
Терещук М. І. - Використанні PR-технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах (2012)
Палько О. П. - Еволюція концепції "історичних" та "неісторичних" народів у європейській соціалістичній думці (2012)
Гербут І. А. - Виборча інженерія як технологія формування партійних систем (2012)
Куценко Є. В. - Ефективність застосування виборчих технологій на парламентських виборах 2007 р. в Україні (2012)
Науменко О. М. - Якісний склад і система підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні (2012)
Остапенко М. А. - Інформаційне суспільство: епоха політики образів (2012)
Рафальський І. - Орієнтири самовизначення в умовах державно незалежності України (2012)
Гербут Н. А. - Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень (2012)
Цепенда І. Є. - Рецензія на монографію Харченко Л.В. Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико-методологічний аспект) (2012)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2012)
Відомості про авторів (2012)
Нагорна Л. - Історія й колективна пам’ять (2012)
Кулик В. - Структура та динаміка громадянської думки щодо статусу російської мови (2012)
Шайгородський Ю. - Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології (2012)
Євсеєв К. - Політичний текст як предмет дослідження (2012)
Нагорний С. - Стан і перспективи інституту президенства в Україні в контексті розвитку політичної модернізації країни (2012)
Акайомова А. - Інформаційно-комунікативні процеси (2012)
Бевз Т. - Консервативні партіі сучасної України: традиція чи модернізація (2012)
Бушанський В. - Невизначеність і об’єктивність у мовній політиці (2012)
Віднянський В. - Проблеми та імперативи етнополітичного менеджменту в країнах центрально-східної Європи (історіографічні та правові аспекти питання (2012)
Гай-Нижник П. - "Фронт змін" А. Яценюка на старті до парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. ) (2012)
Ковач Л. - Національно-освітня політика України: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (на прикладі етнічних груп донбаського регіону) (2012)
Кучеренко І. - Політична організація суспільства між політичними конструктами та українськими реаліями (2012)
Лісничук О. - Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України (2012)
Макаренко Н. - Сучасні соціально-демографічні тенденції на Донбасі (2012)
Рафальський І. - Європейська колективна суб’єктивність та ідентичність (2012)
Черінько І. - Концептуальний контекст політики урядів Великої Британії щодо розширення Європейського союзу (1997-2010 рр. ) (2012)
Чупрій Л. - Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації (2012)
Щербенко Е. - Опозиція "відкрите / закрите" і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу (2012)
Набок С. - Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність (2012)
Безверха А. - У боротьбі за національну ідентичність: медійне представлення Української греко-католицької церкви (2012)
Римаренко С. - Суб’єктність національних меншин (2012)
Кривицька О. - Небезпека системних змін полікультурного тренду України (2012)
Кирюшко М. - Етноконфесійні спільноти України у системі факторів відтворення історично пам’яті (теоретико-методологічні аспекти дослідження) (2012)
Волосевич М. - Вплив релігійного фактора на процеси суспільно-політичних трансформацій у Росії початку ХХІ ст. (2012)
Гайдай Д. - Індивідуальний вимір етнічного конфлікту (на прикладі боснійсько війни, 1992-1995) (2012)
Хонін В. - Етапи розвитку міжнародних етногенних відносин (2012)
Баханов К. - Еволюція поглядів на історію радянської доби в шкільних навчальних програмах кінця 80-х-90-х рр. ХХ ст. (2012)
Баханова С. - Висвітлення процесу державотворення 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії (2012)
Федотова О. - Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. (2012)
Поліщук Ю. - Зовнішні та внутрішні чинники етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Левітас Ф. - Українсько-єврейський діалог у контексті історії: подолання стереотипів національної пам’яті (2012)
Литвин Н. - Еміграційний уряд Західно-Української народної республіки: зовнішня політика та програма державного будівництва (2012)
Полтавець С. - Сприйняття суспільством феномену "влади" напередодні Української національної революції середини XVII ст. (2012)
Яремчук В. - Українські партії Західної України на шляху до втілення ідеї національної державності та соборності (1914-1919 рр. ) (2012)
Глушко А. - Обличчя словенської югоностальгії: "druze Tito, mi ti se kunemo" (2012)
Березовенко А. - До 100-річчя з дня народження Юрія Володимировича Шевельова. Спогади (2012)
Відомості про авторів (2012)
Кармазіна М. С. - Українська багатопартійність: становлення і розвиток (2012)
Яковлєв М. В. - Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій (2012)
Рибій О. В. - Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституціоналізації партійної системи та політичних партій в Україні (2012)
Зуйковська А. А. - Конвертація партійного капіталу перед виборами: досвід політичної партії "Сильна Україна" (2012)
Бевз Т. А. - Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р. (2012)
Гай-Нижник П. А. - Всеукраїнське об’єднання "Свобода" на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. (2012)
Кохан Г. В. - Аналіз програм політичних партій і діяльності громадських рухів на предмет корупційності кандидатів у депутатів напередодні парламентських виборів 2012 р. (2012)
Яремчук В. Д. - Комуністична партія України: аналіз виборчої стратегії та тактики (1994-2010 рр. ) (2012)
Чабанна М. В. - Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності (2012)
Мороко В. В. - Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. ) (2012)
Чупрій Л. В. - Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій (2012)
Полунін О. В. - Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибір (2012)
Мельник Н. Т. - Проблема державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Висоцький О. Ю. - Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі політичної модернізації в Україні (2012)
Каращук М. Г. - Інформаційна влада: сутність та особливості впливу (2012)
Квітка К. А. - Медіатизація сучасного політичного життя (2012)
Гаман-Голутвина О. В. - Политические элиты России и проблемы развития (2012)
Полтавець С. В. - Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького (2012)
Відомості про авторів (2012)
Михальченко М. - Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України (2012)
Шайгородський Ю. - Аксіологічний вимір української моделі модернізації (2012)
Шевченко О. - Трансформація образу "Європи" як базової філософської цінності на пострадянському просторі (2012)
Рафальський І. - Європейський вибір як фактор українського національного самовизначення: передумови, зміст і основні чинники (2012)
Чабанна М. - Підходи до інтерпретації сутності суспільно-політичних трансформацій у перехідних країнах (2012)
Горєлов М. - Українська доктрина Росії доби незалежності (2012)
Мандебура О. - Поза політикою: світ культури і духовності крізь призму знакових подій (2012)
Лозовицький О. - Інформаційне суспільство як основа розвитку національних ціннісних орієнтацій зовнішньої політики держави в умовах сучасної доби глобалізації (2012)
Кармазіна М. - Інформаційна прозорість влади: українська ситуація (2012)
Бушанський В. - Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеграунду (2012)
Козьма В. - Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді (2012)
Зуйковська А. - Політизація ідеї суспільної солідарності у програмах сучасних українських політичних партій (2012)
Невмержицький Є. - Проблеми удосконалення антикорупційних механізмів (2012)
Рябчук М. - Аксіологічний аспект національної ідентичності (2012)
Козерод О. - Висвітлення проблем єврейської ідентичності у світі: сучасна англомовна історіографія (2012)
Подольскй А. - Пам’ять про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан (2012)
Заремба О. - Цінності та ціннісні розколи українського єврейства: цивілізаційний контекст (2012)
Рудяков П. - Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України, Яковлєва О. (2012)
Замковая Н. - Статус "національної меншини" та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах (2012)
Мироненко П. - Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії (2012)
Ляшенко Т. - Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії (2012)
Шаповал А. - У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича (2012)
Андрійчук Т. - Розвиток демократії в Україні: вплив політичних цінностей (2012)
Дебенко І. - Символізація політики та інституційна трансформація в умовах транзиту (2012)
Макаренко Є. - Проблема міфу в системі сучасної політичної науки (2012)
Палько О. - Феномен єврокомунізму у суспільно-політичній думці Західної Європи (2012)
Лукаш Т. - Філософії виборчого права: модель періоду становлення незалежності (2012)
Ярема В. - Академічний дискурс проблем коаліційного уряду як діалог між представниками теоретико-ігрового та емпіричного підходів (2012)
Михайлова О. - Цивілізаційна складова національної ідентичності: нові акценти інформаційної доби (2012)
Галагуз І. - Участь етнічних спільнот Центрального полісся в сучасних суспільно-політичних процесах (2012)
Волгов М. - Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії (2012)
Черінько І. - Військовий аташат у складі закордонного дипломатичного представництва як інструмент зміцнення національної безпеки держави (2012)
Відомості про авторів (2012)
Ніколаєць Ю. О. - Міжетнічна взаємодія в Донбасі у другій половині ХХ ст. (2012)
Перевезій В. О. - Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні (2012)
Калакура О. Я. - Мовні практики й етнічна самоідентифікація населення Донбасу (2012)
Пашкова О. Б. - Соціально-політичні фактори консолідації українського суспільства (2012)
Рафальський І. О. - Вектори національного самовизначення (2012)
Рубан А. О. - Виховання міжетнічної толерантності в глобалізованому світі (2012)
Стоянова А. - Етнонаціоналізм у Західній Європі: сучасні інтерпретації (2012)
Гончаров В. І. - Національні традиції у формуванні нового вчителя: історичний і сучасний контекст (2012)
Макаренко Н. Ю. - Етнічна диференціація народжуваності на Донбасі (1991-2012) (2012)
Пергер Т. І. - Формування моральної та естетичної культури молоді як засада українського державотворення (2012)
Березинський В. П. - Соціально-політичні аттрактори як центри потенційних шляхів еволюції соціально-політичної системи у фазі її самоорганізації (2012)
Бушанський В. В. - Архаїчні прояви в українській політичній свідомості (2012)
Гайдай Д. Ю. - Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995) (2012)
Євсеєв К. В. - Основні принципи контекст-аналізу політичних текстів (2012)
Красносільська А. О. - Засади градуалістичного підходу до визначення консолідації демократіх (2012)
Яремчук В. Д. - Проблема національної державності та соборності у стратегії української соціал-демократії Східної і Західної України в роки Першої світової війни (2012)
Ярмоленко М. І. - Мови корінних народів та національних меншин в Україні: право-політична база функціонування (2012)
Ковач Л. Л. - Етностатусні характеристики населення Донбасу: політичні виклики і державна політика (2012)
Хонін В. М. - Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин (2012)
Чиналиев У. К. - 20-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Украиной (2012)
Рябчук М. Ю. - Про "слабку" національну ідентичність білорусів: спроба проблематизації (2012)
Круглашов А. А. - Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні (2004, 2010 рр. ) (2012)
Горбань Т. Ю. - Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР, Коцур В. В. (2012)
Рудич С. Ф. - Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічна та культурна різноманітність (2012)
Кочан Н. І. - Етнополітичні аспекти формування та розвитку ісламу в Донбаському регіоні України (2012)
Заремба О. В. - Періодик "Ратнбілдунг" як джерело до вивчення офіційного дискурсу доби коренізації (1928-1930) (2012)
Акайомова А. - Теорія комунікації як проблема теоретичної ідентифікації (2012)
Галагуз І. В. - Національно-культурні організації Центрального Полісся як осередки відродження та розвитку етнічності (2012)
Відомості про авторів (2012)
Королько В. К. - Моделі зв’язків політичного режиму з громадськістю (2012)
Беззуб’як М. В. - Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму (2012)
Гордієнко М. Г. - Проблеми демократичної трансформації посттоталітарного режиму (2012)
Денисенко І. Д. - Політичний режим і суспільство: особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції (2012)
Древаль Ю. Д. - Розвиненість парламентаризму як фактор досягнення режиму консолідованої демократії (2012)
Литвин В. - Концепти "дефектної" та "вбудованої" демократій: дефініція та генералізація (2012)
Рудакевич О. М. - Демократія як чинник формування націй і національних держав (2012)
Меркотан К. - Політичні партії як уособлення політичного режиму (2012)
Митко А. М. - Ліберальне підґрунтя інформаційної демократії (2012)
Овчар І. В. - Технології легітимації влади: правові механізми та суспільні можливості (2012)
Перегуда Є. В. - Взаємодія загальнодержавних та місцевих органів виконавчої влади в контексті становлення сучасного політичного режиму (2012)
Яцура К. Г. - Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки (2012)
Кармазіна М. С. - Непрозорість української державної влади: причини і наслідки (2012)
Кононенко С. - Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості (2012)
Мацієвський Ю. В. - Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) (2012)
Шевченко О. К. - Основні концептуальні метафори визначення політичного режиму в Україні (2012)
Куц Г. М. - Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору (2012)
Редькіна Г. М. - Особливості політичного режиму в Україні (2012)
Рябінін Є. В. - Типологічні характеристики політичного режиму в Україні (2012)
Рафальський І. О. - Український національний проект і його цивілізаційний контекст (2012)
Балабан Р. В. - Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей (2012)
Арабаджиєв Д. Ю. - Аналіз процесу формування органів влади в Україні як одного з базових елементів політичного режиму, Мяло П. І., Пашков В. В. (2012)
Гаврилюк Д. - Характер впливу діючого політичного режиму в Україні на політичну та електоральну неучасть (2012)
Дем’яненко В. М. - Патерналістські мотивації в електоральному виборі громадян України (2012)
Донченко К. - Нормативно-правові та політичні аспекти становлення регіонального режиму (на прикладі Полтавської області) (2012)
Євсєєв К. В. - Символічна політика в Україні (2012)
Зуйковська А. А. - Громадянська освіта як засіб впровадження цінностей суспільної солідарності: український досвід (2012)
Богомолова Н. - Роль политической элиты в становлении украинской государственности, Малеванный Н. (2012)
Савойська С. В. - Мовно-політична проблема у контексті передвиборчої політичної кризи: теоретичний аналіз основних тенденцій (2012)
Дем’яненко Б. Л. - Україна і світ у 2010 році: компаративний аналіз методами міжнародного ранжування (2012)
Кочубей Л. О. - Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України (2012)
Соколов В. Н. - Туркменистан: эволюция политической системы, Кольцов В. М. (2012)
Вдовичин І. Я. - Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політично думки міжвоєнного періоду) (2012)
Заремба О. В. - Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.), Федоренко О. А. (2012)
Медвідь Ф. М. - Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи, Баран В. В. (2012)
Яремчук В. Д. - Українська революція у Наддніпрянщині як консолідуючий фактор зміцнення партійної системи Західної України (2012)
Рєпіна Н. В. - Політична культура ХХІ століття: тренди і виклики (2012)
Відомості про авторів (2012)
Слово до читача (2013)
Рудич Ф. М. - Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політологічного аналізу (2013)
Пахарєв А. Д. - Перешкоди на шляху формування національної єдності українського суспільства (2013)
Білий О. В. - Легітимація і сучасний політичний режим (2013)
Зеленько Г. І. - Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи (2013)
Ткач Д. І. - Становлення та розвиток інституту прем’єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект (2013)
Кочубей Л. О. - Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації (2013)
Кудряченко А. І. - Що переважить: німецька Європа чи європейська Німеччина? (2013)
Бевз Т. А. - Боротьба за впізнаваність і електорат партії "нового типу" у виборчій кампанії 2012 р. (2013)
Ганжуров Ю. С. - Політична воля та почуття права в контексті законотворення (2013)
Кононенко Н. В. - Політико-ідеологічні підстави еволюції сучасної Російської держави (2013)
Ляшенко Т. М. - Національна ідеологія в державах Центральноазійського регіону (2013)
Мачуський В. В. - Витоки та еволюція міжетнічних конфліктів у незалежній Грузії (2013)
Балабан Р. В. - Якість народовладдя в Україні (2013)
Аманмурадов Н. - Основные направления внешней политики Туркменистана (2013)
Брехаря С. Г. - Політика влади стосовно малого та середнього бізнесу і великого капіталу (2013)
Щербенко Е. В. - Творення засновків політичної мови в сучасній Україні (2013)
Черінько І. П. - Співвітчизники за кордоном: консульські установи на сторожі національних інтересів України (2013)
Курас А. І. - Погляди на політику національної безпеки у програмах політичних партій на виборах 2012 р. (2013)
Тимошевський А. В. - Особенности символики политических партий (2013)
Світич С. І. - Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи (2013)
Хомрач В. П. - Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні (2013)
Гербут Н. А. - Формування егалітарного світогляду у політичному вимірі: концептуально-історичний аналіз (2013)
Гербут І. А. - Теоретико-методологічні засади виборчої інженерії (2013)
Нечипоренко Ю. В. - Законодавча та установча функції парламенту Польщі: ефективність виконання (2013)
Науменко О. М. - Український парламент у дзеркалі статистики (2013)
Куценко Є. В. - "Виборчі технології" як наукова категорія: сутність і класифікація (2013)
Макота А. В. - Маркетизація політики: концепт "політичного ринку" (2013)
Шайхалієва Ю. А. - Феномен політичної корупції в Україні (2013)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2013)
Відомості про авторів (2013)
Нагорна Л. П. - Історичні знання в системі громадянської освіти (2013)
Бушанський В. В. - Історична свідомість і поняття "цивілізація" (2013)
Рябчук М. Ю. - Відміни колоніалізму: про застосовність постколоніальної методології до вивчення посткомуністичної Східної Європи (2013)
Лісничук О. В. - Історична пам’ять та національні інтереси: особливості дискусійних інтерпретацій (2013)
Кривицька О. В. - Історична пам’ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства (2013)
Левітас Ф. Л. - Пам’ять про Другу світову війну в контексті сучасного історичного дискурсу (2013)
Кирюшко М. І. - Ідея Халіфату в історичній пам’яті мусульманських народів у сучасній Україні (2013)
Набок С. В. - Історія в перших особах: знадоби до дослідження державної політики пам’яті (2013)
Лобода Т. М. - Музейний рух на Волині в умовах політики "коренізації": актуалізація історичної пам’яті та етнокультурної ідентичності національних меншин (2013)
Глушко А. О. - Архітектоніка сучасного національного історичного наративу: українські "козаки" і словенські "kosezi" (2013)
Євсєєв К. В. - Історична та колективна пам’ять як феномен (2013)
Піляєв І. С. - Актуалізація проєвропейського концепту Русі-України в контексті сучасних тенденцій націотворення в Україні і Російський Федерації (2013)
Полтавець С. В. - Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р. (2013)
Поліщук Ю. М. - Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей (2013)
Рудакевич О. М. - Взаємозв’язок громадянської та національної самоорганізації (2013)
Рафальський І. О. - Детермінанти українського національного самовизначення (2013)
Римаренко С. Ю. - Самоорганізація етнічних груп в Україні (2013)
Кулик В. М. - Вплив віку на мовні практики й уявлення громадян України (2013)
Кочан Н. І. - Міноритарні релігійні організації (протестантські та етноконфесійні спільноти, новітні релігійні організації та руху) у контексті етнополітичної специфіки українського Донбасу (2013)
Заремба О. В. - Євреї Німеччини та України (1914 - 1933): штрихи до історії культурних взаємовпливів (2013)
Макаренко Н. Ю. - Національна ідентичність: історико-політичні чинники формування (до 1914 р.) (2013)
Березовенко А. В. - Вплив наукових поглядів Юрія Тевельова на формування української національності ідентичності та державності (2013)
Віднянський В. С. - Етнополітичні проблеми в процесі демократичної трансформації країн Вишеградської групи (2013)
Яковлєв О. В. - Етнополітичний дискурс засобів масової комунікації сучасної України: теоретичний контури дослідження (2013)
Майборода О. М. - Політична влада і суспільна солідарність в Україні (2013)
Шедяков В. Є. - Соціальне партнерство як чинник соціальної безпеки суспільства (2013)
Балабан Р. В. - Чинники політичної кризи в Україні: лакуни відповідальності (2013)
Кремень Т. В. - Парадокси політичної рекрутизації (2013)
Полянська В. Ю. - Праксеологічний вимір естетики політичних відносин: можливості та проблеми застосування (2013)
Маслова І. О. - Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях (2013)
Войналович В. А. - Пізньопротестантські спільноти України в умовах трансформації політико-ідеологічної парадигми радянської моделі державно-церковних відносин (2013)
Литвин В. С. - Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості: концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі, Романюк А. С. (2013)
Білошицький С. В. - Демографічна криза західної цивілізації та її наслідки для поширення ліберальної демократії (2013)
Войтович Р. В. - Нові контексти глобальної політичної реструктуризації світу: аксіологічний аналіз (2013)
Петькун С. М. - Мова як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації (2013)
Гайдай Д. Ю. - Місце Косовського міфу у сербському національному дискурсі (2013)
Магда Є. В. - Основні фактори впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Кармазіна М. С. - Ідентичності у сучасному науковому дискурсі (2013)
Мельник Н. Т. - Концептуалізація поняття "політична ідентичність": множина визначень та підходів (2013)
Зуйковська А. А. - Політична ідентичність на рівні міської громади (2013)
Бевз Т. А. - Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси (2013)
Ротар Н. Ю. - Роль нових політичних свят у формуванні політичних ідентичностей: буковинський вимір (2013)
Висоцький О. Ю. - Дніпропетровська політична ідентичність у контексті політичних подій останнього десятиліття ХХ ст. (2013)
Яремчук В. Д. - Процеси трансформації політичних ідентичностей чернігівської міської громади у 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кармазіна М. С. - Суверенітет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища (2013)
Бевз Т. А. - Суверенітет як невід’ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення (2013)
Ротар Н. Ю. - Еволюція комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2013)
Чабанна М. В. - Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз (2013)
Прокопчук І. І. - Протестне голодування українців у виборчій кампанії 2012 року (2013)
Квітка К. А. - Стратегія та аналіз ефективності електоральної комунікації Партії Наталії Королевської "Україна-Вперед!" під час парламентських виборів 2012 р. (2013)
Маслова І. О. - Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях (2013)
Боднараш Г. - Урядова конфігурація та доступ партій до урядування в Україні, Румунії та Республіці Молдова: компаративний аналіз (2013)
Яремчук В. Д. - Національно-політичне становище української громади в Наддніпрянській Україні у ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Вдовичин І. Я. - Свобода людини і культурна традиція (інтерпретація українською політичною думкою європейської ідеї особистої свободи (2013)
Ярмоленко М. І. - Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках ХХ століття (2013)
Кремень Т. - Політична мобілізація в країнах сталих демократій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Майборода О. - Проблеми і перспективи національного конструювання в сучасній Україні (2013)
Кочубей Л. - "Мовчазний спротив" проти влади: особиста відповідальність українців за стан справ у суспільстві (2013)
Чорний О. - Маркетингова комунікаційна політика в політичних комунікаціях: конвергенція і розрив двох теорій і практик (2013)
Піляєв І. - Особливості взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства у сфері захисту національних меншин: досвід країн Вишеградської групи та Балтії (2013)
Бевз Т. - "Образ" громадянського суспільства у документах політичних партій і його взаємодія з опозицією (2013)
Андрійчук Т. - Урядові рішення як складова розвитку громадянського суспільства (2013)
Михальченко М. - Суспільний вплив на діяльність державних інституцій (2013)
Кучеренко І. - Особливості формування інституту держави крізь призму політичних процесів в Україні (2013)
Павко А. - Дослідження теоретико-методологічних і прикладних проблем функціонування політичних режимів у новітній російській політичній думці (2013)
Рябчук М. - Специфічна сила "слабкої держави": інституалізація авторитаризму у пострадянській Україні (2013)
Шевченко О. - "Смерть політики" та її прояви в інституціональному аспекті сучасних пострадянських країн (2013)
Рафальський І. - Суб’єкти права на самовизначення (2013)
Мироненко П. - Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України (2013)
Пробийголова Н. - Технології деміфологізації українського виборчого процесу (2013)
Балабан Р. - Прозорість бюджетного процесу 2012-2013 рр. (Киргизстан, Україна, Казахстан (2013)
Акайомова А. - Символічне втілення інтертекстуальності рекламних повідомлень та вплив ментальних особливостей реципієнтів на їх сприйняття (2013)
Мандебура О. - Конструювання концепту опозиції в українському медіа-просторі (на матеріалах електронних ЗМІ (2013)
Полянська В. - Комунікативні аспекти політичної естетики: теорія та практика (2013)
Ковалевський В. - Порядок денний: теорія і метод структурування політичної реальності (2013)
Подольський А. - Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасно історіографії питання (2013)
Козерод О. - Сучасна єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики (на прикладі Великої Британії) (2013)
Горєлов М. - Глухий кут Переяславського процесу (2013)
Шпак В. - Особливості малого підприємництва в Україні та за кордоном у 1990-2000 рр. (2013)
Ткаченко І. - Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою (2013)
Палько О. - Історичний досвід реалізації принципи національно-культурної автономії в Естонії (2013)
Відомості про авторів (2013)
Зорич О. - Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій (2013)
Панчук М. - До питання про ідентифікацію громадян України (2013)
Ковач Л. - Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону (2013)
Котигоренко В. - Ідеологічний проект "руського мира" і політичні переваги та уподобання населення українського Донбасу, Рафальський О. (2013)
Горбань Т. - Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. ХХ ст., Коцур В. (2013)
Ніколаєць Ю. - Роль мас-медіа дискурсу у формуванні регіональної ідентичності жителів Донбасу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Макаренко Н. - Основні чинники змін етнічної структури України наприкінці ХХ ст. (на прикладі Донбасу) (2013)
Калакура О. - Культурні виміри етнополітичної історії Донбасу (2013)
Кривицька О. - Актуалізація історичного минулого: ризиковий контекст за умов поляризації суспільства (2013)
Кочан Н. - Солідаризуюча функція держави: український контекст (2013)
Сенюшкіна Т. - Проблема досягнення міжпоколінної солідарності в Україні (2013)
Левітас Ф. - Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.): битва за історичну пам’ять (2013)
Бевз Т. - Всеукраїнські референдуми: ініціативи і реалії (2013)
Кармазіна М. - Питання науково-технічної модернізації країни у програмах політичних партій (2013)
Зеленько Г. - Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні (2013)
Круглашов А. - Регіональні аспекти діяльності груп інтересів в Україні (на прикладі Чернівецької області), Щербатюк О. (2013)
Беззуб’як М. - Політичне управління й індивідуальна свобода: націоналізм та індивідуалізм (2013)
Толстокорова А. - Значення питань міграційної політики та менеджменту серед програмних пріоритетів українського політикуму (2013)
Євсеєв К. - Прояви та структура політичних образів (2013)
Мельник Н. - Небезпеки політики ідентичності в ліберальному суспільстві (2013)
Козерод О. - Ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики (2013)
Гайдай Д. - Інший як альтер-его сербської ідентичності (2013)
Ткаченко І. - Розвиток взаємин України та Чеської республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в ХХ столітті (2013)
Климишин П. - Основні вектори геостратегії Китайської Народної Республіки на початку ХХІ століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Луговий В. І. - Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень, Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. (2020)
Пович О. С. - Посилення негативних тенденцій в динаміці кадрового потенціалу НАН України, Костриця О. П. (2020)
Сотник В. В. - Розвиток критичних технологій — важливий крок у майбутнє України, Купчин А. В. (2020)
Язвинська М. В. - Наукова інформація з питань книгознавства і видавничої культури у публікаціях фахівців-книгознавців та науковців НАН України, Коваленко Н. М. (2020)
Мех О. А. - Інтеграційні процеси між академічним та освітянським секторами науки в Україні: передумови, фактори, перспективи (2020)
Ісакова Н. Б. - Відтворення наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: глобальні та національні виклики (2020)
Аллахвердян А. Г. - Советская наука и государственная политика репрессий научного социума (2020)
Оборонна тематика в наукових розробках вчених НАН України в 1971 р. (невідомі сторінки історії) (2020)
Є. О. Патон (150 років від дня народження) (2020)
Іван Пулюй (до 175-річчя від дня народження) (2020)
М. П. Корнєйчук (100 років від дня народження) (2020)
В. М. Перетц (150 років від дня народження) (2020)
Регіональний інноваційно-космічний кластер "Полісся" — перші кроки до ефективного міжвідомчого партнерства (2020)
Актуальна книга про науково-технологічну та інноваційну політику. Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Під ред. д. е. н., проф. Маліцького Б. А. 2-ге вид., виправл. і доп. К.: ІДНТПІ Нім. Г. М. Доброва НАН України, 2019. 342 с. (2020)
Правила для авторів (2020)
Вступне слово редактора (2019)
Щеглов Д. В. - Клінічні та ангіографічні результати тривалого спостереження за пацієнтами після ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій спинного мозку, Свиридюк О. Є., Найда А. В., Самоненко Ю. М., Слободян О. В. (2019)
Щеглов Д. В. - Досвід лікування хворих із фузиформними аневризмами судин головного мозку, Кудельський Я. Е., Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Гончарук О. М. (2019)
Полковнікова К. Ю. - Показники копептину крові як маркера несприятливого прогнозу при крововиливах у підпавутинний простір головного мозку нетравматичного генезу (2019)
Яроцкий Ю. Р. - Комбинированное хирургическое лечение артериовенозных мальформаций головного мозга у пациентов с торпидным типом течения заболевания, Яковенко Л. Н., Орлов М. Ю., Луговский А. Г., Мороз В. В., Скорохода И. И. (2019)
Носенко Н. М. - Диференційний діагноз при гіпертрофії лівого шлуночка, Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю., Кудельський Я. Е. (2019)
Альтман І. В. - Актуальність вивчення ендотеліального фактора росту судин у хворих з артеріовенозними мальформаціями (2019)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярное лечение острой тандемной окклюзии левых внутренней сонной и средней мозговой артерий как осложнения каротидной эндартерэктомии (2019)
Щеглов Д. В. - Досвід одночасного ендоваскулярного виключення артеріовенозної мальформації та мішкоподібної аневризми у породіллі, Конотопчик С. В., Бортник І. М., Свиридюк О. Є., Мамонова М. Ю. (2019)
Buriachok V. - Research of called id spoofing launch, detection, and defense, Sokolov Yu., Taj Dini M. (2020)
Радівілова Т. А. - Балансування самоподібного трафіку в мережних системах виявлення вторгнень, Кіріченко Л. О., Тавалбех М. Х., Зінченко П. П., Булах В. А. (2020)
Терейковська Л. О. - Метод нейромережевого аналізу голосового сигналу (2020)
Смірнова Т. В. - Дослідження хмарних технологій як сервісів, Поліщук Л. І., Смірнов О. А., Буравченко К. О., Макевнін А. О. (2020)
Бараннік В. В. - Технологія кодування трансформант в системах управління бітовою швидкістю відеопотоку, Рябуха Ю. М., Гуржій П. М., Твердохліб В. В., Куліца О. С. (2020)
Рзаєва С. Л. - Автоматизована система маршрутизації логістичних потоків торговельного підприємства, Рзаєв Д. О., Краскевич В. Є., Роскладка А. А., Гамалій В. Ф. (2020)
Бараннік В. В. - Проблематичні аспекти забезпечення дистанційного відеосервісу в кризовій ситуації, Шульгін С. С., Бараннік Н. В., Бабенко Ю. М., Пугачев Р. В. (2020)
Захарченко М. В. - Інформаційні параметри кодових ансамблів, синтезованих на основі одного модуля, Гаджиев М. М., Салманов Н. С., Голев Д. В., Швець Н. В. (2020)
Зибін С. В. - Оптимізація розробки структур і трафіків передачі інформації в захищених корпоративних мережах. Кількісна оптимізація (2020)
Назаркевич М. А. - Вейвлет перетворення ateb-габор фільтрації у біометричних зображеннях, Возний Я. В., Дмитрук С. В. (2020)
Совин Я. Р. - Програмна bitsliced-імплементація шифру "Калина" орієнтована на використання simd-інструкцій мікропроцесорів з архітектурою х86-64, Хома В. В. (2020)
Сторінка головного редактора (2019)
Фармага М. Л. - Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки, Абрагамович М. О., Свінціцький А. С., Абрагамович О. О. (2019)
Абрагамович М. О. - Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму, Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2019)
Бродецький І. С. - Клінічно-ґенетичний і міжґенетичний кореляційний аналіз (за експресією мікроРНК-34а) у хворих із плеоморфними аденомами слинних залоз (2019)
Абрагамович У. О. - Діаґностична цінність лабораторних маркерів гострої цитомеґаловірусної інфекції у хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович О. О., Гута С. І., Циганик Л. В., Романюк О. Т. (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Особливості соціального функціонування хворих із судинною деменцією, ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами (2019)
Пляцко М. Г. - Особливості впливу одноразового інтраґастрального введення блокаторів Н2-гістамінових рецепторів другої (нізатидину) і третьої (фамотидину) ґенерації на кислотно-пептичну та мукоїдно-електролітну секрецію шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (2019)
Авагімян А. А. - Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів (огляд літератури; опис клінічного випадку), Мкртчян Л. Г. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Кармазіна М. С. - Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження та формування міста та його людського ресурсу (у період до кінця 1980-х років (2014)
Бевз Т. А. - Прояви європейської ідентичності в місті Одесі (2014)
Ротар Н. Ю. - Ідентифікаційний розрив з минулим у Чернівецькій громаді: виборчі кампанії, опитування та референдуми 1989-1991 рр. (2014)
Зуйковська А. А. - Формування політично ідентичності у Луганській громаді у 1990-2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментації місцевих рад (2014)
Зорич О. О. - Динаміка електоральних преференцій міської громади Полтави у 1994-2012 рр. (2014)
Мельник Н. Т. - Особливості політично ідентифікації у міському середовищі (2014)
Кучеренко І. М. - Інститут держави у структурі політичної ідентичності українського суспільства (2014)
Кармазіна М. С. - Українські політичні партії: 2013 рік (2014)
Бевз Т. А. - Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси (2014)
Яремчук В. Д. - Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова (2014)
Ротар Н. Ю. - Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України (2014)
Зуйковська А. А. - Соціальні мережі як середовище політичної комунікації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Слово до читача (2014)
Рудич Ф. М. - Євроінтеграційний курс України: стати самостійним геополітичним гравцем (2014)
Пахарєв А. Д. - Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності (2014)
Зеленько Г. І. - Політичний протест зими 2013-2014 років в Україні: зміст, форми, наслідки (2014)
Кочубей Л. О. - Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії (2014)
Ткач Д. І. - Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? (2014)
Кононенко Н. В. - Ліберальна опозиція в Росії: міф чи реальність? (2014)
Ляшенко Т. М. - Російсько-українські відносини в політичній думці Центральної Азії (2014)
Балабан Р. В. - Україна – не Іспанія. Акценти соціально-політичного порівняння (2014)
Брехаря С. Г. - Український бізнес: цивілізаційний вибір і реакція на події Євромайдану (2014)
Щербенко Е. В. - Майдан-2013 як феномен політично мови (2014)
Мачуський В. В. - Опозиція і влада в Україні та Грузії: порівняльний аналіз (2014)
Зернецька О. В. - Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією (2014)
Рябчук М. Ю. - Страсті за федералізацією (2014)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні парадигми (2014)
Непоп Л. В. - Політика Європейського Союзу щодо розвитку громадянського суспільства (2014)
Гербут І. А. - Політичні партії як головні ініціатори змін виборчих правил (2014)
Гербут Н. А. - Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав (2014)
Шестак М. Л. - Сутність і зміст поняття "державна інвестиційна політика" (2014)
Куценко Є. В. - Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні (2014)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадянських об’єднань та їх взаємодія з державною владою (2014)
Герасименко А. - Науково-технічна політика в економічній стратегії держави (2014)
Макаренко Б. Г. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Отрешко В. С. - Відчуження праці та проблеми його подолання: теорія та українська політична практика (2014)
Свиридов К. О. - Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Резниченко О. М. - Бібліотека інформує (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Майборода О. - Перспективи партнерсьої моделі взаємодії між державою і суспільством у сучасній Україні: постановка проблеми (2014)
Михальченко М. - Стратегічний курс України між Сцилою і Харибдою (2014)
Бабкіна О. - Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні (2014)
Розумний М. - Сучасний етап самовизначення України: виклик тоталітарної мобілізації (2014)
Шевченко О. - Фундаменталістські аспекти російського проекту та місце в ньому України (2014)
Рудич Ф. - Геополітичний вибір України (2014)
Бушанський В. - Нові геополітичні протистояння та їх наслідки для України (2014)
Штика О. - Геополітичний розлом як виклик української державності (2014)
Рябека О. - Світова держава як продукт глобалізованого організаційного розвитку (2014)
Оніщенко І. - Чи можливо побудувати ефективну державу в епоху глобалізації? (2014)
Шайгородський Ю. - Роль громадянського суспільства у становленні нової політичної реальності (2014)
Корнієвський О. - Стратегічні пріорітети інституціонального забезпечення державно-громадянської взаємодії в сучасній Україні (2014)
Перегуда Є. - Взаємодія політичних сил як фактор формування національних політичних стратегій (2014)
Цокур Є. - Проблеми легітимності політично влади сучасної України (2014)
Кучеренко І. - Трансформація інституту держави як чинник суспільного розвитку (2014)
Білошицький С. - Консенсусно-компромісна модель стратегії розвитку України: зміст, завдання, механізми (2014)
Хома Н. - Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель (2014)
Ткаченко В. - Ідентичність України: з поглядом в майбутнє (2014)
Бевз Т. - Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні (2014)
Кривицька О. - "ЗіткненняЄ ідентичностей як виклик суспільної консолідації (2014)
Рудакевич О. - Актуальні націотворчі ідеї політичної поезії Т.Шевченка (2014)
Цюрупа М. - Культура миру проти культури проти культури ненависті (2014)
Гнатюк Т. - Політика України щодо закордонного українства: потенціал розвитку (2014)
Слющинський Б. - Взаємовідносини домінуючої культурної групи і культурних меншин: соціологічний аспект (2014)
Колесников О. - Після Майдану: до питання про стратегію розвитку України (2014)
Мандебура О. - Зміни в політичному житті в контексті підготовки до президентських виборів в Україні (2014)
Мельничук І. - Держави пострадянського простору в сучасних геостратегічних документах Російської Федерації (2014)
Бабка В. - Політичний вплив: тенденції концептуальних змін (2014)
Пономаренко Л. - Можливості засобів безпосередньої демократії у формуванні інноваційної культури (2014)
Євсеєв К. - Становлення концепту "історична пам'ять (2014)
Андрійчук Т. - Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та функціонування (2014)
Гридасова Г. - Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації (2014)
Шерман О. - Вікові параметри іміджу політичного лідера: архетипічне підгрунтя та ейджистські стереотипи (2014)
Вдовичин І. - Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кочубей Л. - Стратегічний курс Асоціаці політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук (2014)
Резолюція V Конгресу політологів УКраїни "Стратегічний курс України: політологічний дискурс" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андронова О. В. - Тепловий режим будівлі з пасивною системою опалення, Курак В. В., Сокол К. І. (2020)
Владов С. І. - Математичне моделювання робочих процесів авіаційного газотурбінного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану, Шмельов Ю. М., Пилипенко Л. М., Подгорних Н. В., Назаренко Н. П., Тутова Н. В., Дєрябіна І. О. (2020)
Грудкіна Н. С. - Моделювання процесів комбінованого видавлювання із використанням трапецеїдальних криволінійних кінематичних модулів, Алієва Л. І. (2020)
Ємел’янова Т. А. - Алгоритм дослідження стійкості тришарової кругової оболонки, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості, Сакара О. Ю. (2020)
Повод Я. О. - Розрахунок сонячної інсоляції за межами атмосфери Землі, Шерстюк В. Г. (2020)
Фролов А. Н. - Исследование способов улучшения характеристик и параметров прибора КВ114, Селиверстова С. Р. (2020)
Березовський Ю. В. - Перспективи переробки льону олійного через застосування передових технічних рішень, Кузьміна Т. О. (2020)
Воєвода Н. В. - Оптимізація технології виробництва грильяжних цукерок підвищеної харчової цінності, Похіл К. Є. (2020)
Дмитрик О. М. - Вплив типу в'язального обладнання на показники втрати міцності поліетиленових та параарамідних ниток після в'язання, Безсмертна В. І., Галавська Л. Є. (2020)
Євтушенко В. В. - Дослідження ринку споживачів жіночого одягу різних цінових сегментів, Руденко І. А., Ільонок К. С. (2020)
Калінський Є. О. - Перспективи використання волокна льону олійного для виробництва нетканих матеріалів (2020)
Лялик А. Т. - Зміна органолептичних показників сиркової пасти з лляною олією за різних умов зберігання, Покотило О. С., Кухтин М. Д., Добровольська С. Я. (2020)
Новікова Н. В. - Проблеми впровадження інновації у харчовій промисловості, Ряполова І. О. (2020)
Путінцева С. В. - Потенційні можливості використання вітчизняної сировини в целюлозно-паперовій промисловості України (2020)
Ряполова І. О. - Санітарно-гігієнічні показники молока-сировини, які впливають на якість сиру, Новікова Н. В. (2020)
Танасійчук Б. М. - Шляхи подовження тривалості зберігання хліба, Мєшков Ю. Е. (2020)
Vladov S. I. - Neuro-mechanical methods of control and diagnostics of the technical state of aircraft engine TV3-117 in film regions, Kotliarov K. G., Hrybanova S. A., Husarova O. V., Derevyanko I. G., Gvozdik S. D. (2020)
Лєпа Є. В. - Реалізація та дослідження алгоритму DSA для створення та перевірки електронного цифрового підпису (2020)
Шерстюк В. Г. - Оцінка подібності ситуацій в сценарно-прецедентних системах управління: просторові міри, Доровська І. В., Левківський Р. М., Гусєв В. М. (2020)
Безв Т. А. - Взаємодія опозиції, громадянського суспільства і влади у політичному полі України (2014)
Кармазіна М. С. - Громадянські ідентичності в Україні під впливом зовнішньополітичних чинників (2014)
Нагорна Л. П. - Від революційної екзальтації до соціальної деструкції: криза традиційних параметрів соціально-конфліктологічної діагностики (2014)
Суший О. В. - Державотворення чи держава, яка не склалася, - український контекст? (2014)
Рафальський І. О. - Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії (2014)
Рябчук М. Ю. - Ліберальний націоналізм: contradictio in adiecto? (2014)
Яковлєв О. В. - Суб’єкти маніпулятивного впливу в політиці: сутність та класифікація (2014)
Полянська В. Ю. - Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин (2014)
Михайлова О. Ю. - Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (2014)
Майборода О. М. - Етнічний фактор у започаткуванні державної самоорганізації людськими соціумами (2014)
Кулик В. М. - Роль української мови в національній ідентичності громадян пострадянської України (2014)
Кривицька О. В. - "Ми" / "Вони" кордони простору спільної ідентичності (2014)
Ярмоленко М. І. - Сучасний етап міжкультурної комунікації на Закарпатті (2014)
Поліщук Ю. М. - Українська і російська історіографія XVIII – середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців (2014)
Войналович В. А. - Етноконфесійні об’єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х – 1930-х рр.: наслідки для Донбасу (2014)
Набок С. В. - ІІ Світова війна: сенси, символи, контексти причинки дослідження процесу формування основних елементів політики пам’яті як складової державної політики в сучасній Україні (2014)
Ніколаєць Ю. О. - Демографічна динаміка населення Галичини другої половини 1940-х – 1950-х років (2014)
Калакура О. Я. - Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України (2014)
Макаренко Н. Ю. - Етнодемографічний чинник у формуванні регіональних систем розселення (на прикладі Галичини): історіографія питання (2014)
Ковач Л. Л. - Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії (2014)
Білошицький С. В. - Міграційні процеси у провідних кранах ЄС: соціокультурні трансформації та політичні наслідки (2014)
Бушанський В. В. - Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму (2014)
Кіш Є. Б. - Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського