Кучинська І. - Формування національно-культурної ідентичності особистості в педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2018)
Лебідь І. - Іван Огієнко за українське національно-культурне відродження в часи національно-визвольної революції (1917-1920 рр.), Дутко О. (2018)
Мелешко В. - Особливості управління опорними закладами освіти в умовах децентралізації (2018)
Онищук Л. - Прогнозування соціального замовлення на загальну середню освіту (2018)
Опалюк Т. - Методичні аспекти розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя в системі його професійного становлення (2018)
Орєхова Л. - Система підвищення професійної підготовки вчителів у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття (2018)
Підлісний Є. - Правова діяльність у структурі правової культури майбутніх економістів (2018)
Покрова С. - Інноваційні технології оцінювання навчальних досягнень учнів нової української початкової школи (2018)
Поліщук С. - Педагогічна спадщина І. Огієнка: громадянське виховання учнівської та студентської молоді (2018)
Попов Р. - Імплементація інноваційних технологій в освітній процес вищої школи як засіб розвитку автономності студентів (2018)
Пузіков Д. - Емпіричне дослідження стану готовності суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Ржевська Н. - Професійна ефективність майбутніх фахівців у сфері комерції (2018)
Сагач О. - Теоретичні засади неперервного професійного зростання вчителів (2018)
Синевич І. - Квазіпрофесійний досвід: категоріальний аналіз (2018)
Чабанович Н. - Організація професійної підготовки лікарів-анестезіологів в Україні (2018)
Шевченко В. - Становище спеціальної освіти в Україні у другій половині ХХ століття (1945-1991 рр.) (2018)
Шевченко С. - Порівняльний аналіз розвитку шкіл із єврейською і російською мовами навчання в умовах незалежної України (1991-2010 рр.) (2018)
Шелестова Л. - Дослідження професійної готовності вчителя до творчого розвитку старшокласників в умовах профільного навчання (2018)
Яців О. - Методологічні засади становлення світогляду у спадщині Миколи Шлемкевича та їх використання в сучасній системі виховання (2018)
Анісімов М. - Особливості структурування підручників із технічних дисциплін для вчителів трудового навчання (2018)
Блашкова О. - Формування гуманістичних орієнтирів студентської молоді природничих спеціальностей в умовах сьогодення: пріоритети й перспективи (2018)
Клімішина А. - Формування мотиваційної готовності майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів (2018)
Кобильник Т. - Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання дисципліни "Основи штучного інтелекту” (2018)
Ковальчук Г. - З досвіду організації трудової підготовки у закладах соціального виховання 20-х – початку 30-х років ХХ ст. в Україні (2018)
Комарова О. - Критерії та рівні сформованості методологічної компетентності старшокласників із біології (2018)
Курінная Т. - Теоретико-методологічні підходи до навчання веб-дизайну (2018)
Перетятько В. - Формування методичної компетентності майбутніх викладачів природничих дисциплін у процесі виконання індивідуального практичного завдання (2018)
Сидорук Л. - Особливості викладання вищої математики у процесі розв’язування прикладних задач майбутніми фахівцями економічного профілю (2018)
Стрілець С. - Упровадження засобів інноваційних технологій у процес формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Запорожченко Т. (2018)
Аліксійчук О. - Організаційно-методичні особливості використання дитячих музичних інструментів на уроках мистецтва в початковій школі (2018)
Барановська І. - Новаторські принципи творчості Миколи Леонтовича, Зелінська Т. (2018)
Борисова Т. - Методичні засади удосконалення мануальної техніки майбутнього вчителя музично го мистецтва (2018)
Бренюк А. - Основи аналізу архітектурних пам’яток для студентів художніх спеціальностей (2018)
Василенко Л. - Значення вокального навчання для професійно-особистісного розвитку студентів педагогічних університетів (2018)
Воєвідко Л. - Фортепіанна підготовка здобувачів вищої освіти (2018)
Горбенко С. - Розвиток гуманістично спрямованих ідей музичної освіти учнів у 1901-1917 рр. (2018)
Горобець Т. - Підготовка студентів-практикантів педагогічних коледжів відділення "Музичне виховання” до позакласної роботи у закладах загальної середньої освіти, Шкоба В. (2018)
Данилюк Л. - Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти (2018)
Йоркіна Н. - Особливості прояв у гендерних відмінностей інструменталістів у процесі музично-виконавської діяльності, Черняк Є. (2018)
Карташова Ж. - Формування музичного смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки (2018)
Кашкадамова Н. - Педагогіка Ференца Ліста та українські піаністи (2018)
Крижановська Т. - Наукова діяльність студентів у курсі "Історія музики” як напрям професійного становлення вчителя (2018)
Лабунець В. - Педагогічні умови розвитку методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахово ї підготовки (2018)
Сяоцянь Лай - Педагогічні умови формування культури міжособистісної творчої взаємодії у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2018)
Лисенко Я. - Специфіка розвитку громадянської компетентності студентів музичного закладу вищої освіти, Коротенко Д. (2018)
Лань Лі - Реалізація педагогічних умов формування художнього сприйняття підлітків у процесі фортепіанного навчання (2018)
Ює Лі - Педагогічні умови і методи формування художньо-смислових уявлень майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2018)
Маринін І. - Творчий портрет Олексія Грека – педагога, диригента в контексті розвитку народно-інструментального мистецтва південно-західного Поділля (2018)
Нестерович Б. - Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-виховної роботи з учнями в контексті компетентнісного підходу, Тарасенко Г. (2018)
Поплавська Ю. - Гуманітарний підхід до навчання дітей музичної грамоти в початковій школі (2018)
Прядко О. - Принципи професійної вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Ситник Т. - Деякі психофізіологічні аспекти вокального виконавства (2018)
Совік Т. - Етнокультурне виховання студента-музиканта засобами музично-педагогічної спадщини М. Д. Леонтовича (2018)
Cупрун-Яремко Н. - "Національний голос” у творах Ференца Ліста (2018)
Турчин Т. - Ефективність використання оновленої організаційно-методичної моделі музичної освіти (2018)
Урсу Н. - Володимир Гаґенмейстер – вільний слухач Кам’янець-Подільського державного українського університету, Гуцул І. (2018)
Ле Хань - Сутність та структура поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музично го мистецтва (2018)
Худієнко Ю. - Вокальна школа Олени Муравйової в контексті музичної культури й освіти України першої половини ХХ століття, Школа О. (2018)
Чайка С. - Формування інтересу у студентів педагогічного факультету до української народної музично ї творчості на заняттях в ансамблі бандуристів (2018)
Цзянань Чжан - Методологічна спрямованість світоглядної культури майбутнього вчителя музики (2018)
Якимчук С. - Педагогічно-хорові засади діяльності Миколи Леонтовича (2018)
Яропуд З. - Підготовка студентів до диригування духовних творів з безрозмірним немензурованим письмом (на матеріалі творів М. Леонтовича) (2018)
Бабюк Т. - Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до формування культури здоров’я старших дошкільників (2018)
Берека В. - Роль інституту післядипломної педагогічної освіти у формуванні особистісно-професійної компетентності педагога дошкільної освіти (2018)
Ватаманюк Г. - Особливості сприймання дошкільниками творів художньої літератури та умови формування їх повноцінного сприйняття (2018)
Газіна І. - Українська народна музика як засіб національного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Гордійчук М. - Контекстний підхід в організації передшкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (2018)
Демчик К. - Формування мистецької компетентності старших дошкільників засобами ігрових технологій (2018)
Дорож І. - Морально-виховний потенціал художньо-трудової діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи, Ковальчук А. (2018)
Каньоса Н. - Адаптація дітей раннього віку до умов закладів дошкільної освіти (2018)
Кузьменко В. - Індивідуальні особливості розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб (2018)
Московчук Л. - Естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості (2018)
Олійник О. - Емоційна компетентність: шляхи реалізації якісного розвитку дитини дошкільного віку (2018)
Панченко В. - Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти: математичний аспект (2018)
Барановська О. - Теоретичні передумови проектування педагогічних технологій в умовах профільного навчання за філологічним спрямуванням (2018)
Бондар Н. - Використання інтерактивних методів навчання для формування іншомовної компетентності фахівців сфери туризму (2018)
Voinarovska N. - Particularities of the second foreign language comprehension by the students of non-linguistic specializations, Tkachuk I. (2018)
Горбаток Т. - Технологія диференційованого навчання як засіб формування комунікативних компетентностей учнів початкової школи (2018)
Гудима Н. - Формування комунікативних компетентностей здобувачів освіти в умовах нового державного стандарту початкової освіти (2018)
Колотило Н. - Система інтерактивних вправ та завдань у процесі вивчення граматичних категорій дієслова в початкових класах (2018)
Кулик О. - Сучасні загально дидактичні принципи навчання, визначальні для методики роботи з мовленнєвого розвитку школярів (2018)
Куртева О. - Формирование коммуникативной компетенции младших школьников на текстовой основе (2018)
Майєр Н. - Проектні технології у професійно-методичній підготовці майбутнього викладача іноземних мов і культур (2018)
Мазуренок Н. - Особливості мотивації вивчення іноземної мови, Іщук Т. (2018)
Мартіна О. - Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання (2018)
Мєлєкєсцева Н. - Сучасна українська дитяча література як засіб формування культури мовлення молодших школярів (2018)
Олинець Т. - Комунікативний метод як пріоритетний на сучасному етапі навчання англійської мови у закладах вищої освіти (2018)
Пасічник О. - Гейміфікація процесу навчання іноземної мови студентів закладів вищої освіти (2018)
Попович А. - Формування стилістичних понять у майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти (2018)
Райська Л. - Компетентнісний підхід до вивчення порівняльних конструкцій у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи, Янко Н. (2018)
Рускуліс Л. - Філософські й лінгвофілософські основи формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови (2018)
Третяк Н. - Збагачення мовлення учнів початкової школи синонімами (2018)
Турко О. - Мовленнєва діяльність учнів початкової школи в контексті сучасних освітніх реформ, Кравчук Т. (2018)
Устименко В. - Сучасні тенденції розвитку системи мовної освіти в Канаді (2018)
Чабайовська М. - Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання письма (2018)
Яцина С. - Особливості методики навчання основи слова і закінчення в початковій школі (2018)
Близнюк М. - Екологічний напрям дизайн-процесу як сучасна модель художньо-проектної діяльності (2018)
Довгий С. О. - Освітня діяльність Малої академії наук України у світлі інтернаціоналізаційних процесів (2013)
Лісовий О. В. - Динаміка становлення і розвитку змістово- процесуального концепту освітньої діяльності Малої академії наук України (2013)
Кузнецова І. В. - Організація науково-дослідницької діяльності дітей підліткового віку, Кучеренко М. В. (2013)
Сажина Л. В. - Возможности триангуляционного подхода к анализу гендерной культуры индивида и гендерных исследований (2013)
Бик А. С. - Урок у контексті інформаціогенної природи освіти: структурний підхід (2013)
Цимбалару А. Д. - Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: просторово- предметний і соціальний компоненти (2013)
Чернецька Т. І. - Технологічне зрощення звичного й нового як один із способів забезпечення інноваційності у викладанні (2013)
Фокин Н. И. - Проблема безопасности личности: современные методы и подходы исследования (2013)
Андрющенко Т. К. - Визначення сонця як об’єкта пізнання в нормативних документах дошкільної освіти (2013)
Гагаріна Н. П. - Навчально-дослідницька діяльність дошкільників: сутність, умови та особливості організації (2013)
Зайцева Л. І. - Формування у дітей дошкільного віку уявлень про об’єкти довкілля: теоретичний аспект (2013)
Тарапака Н. В. - Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Мартін А. М. (2013)
Яременко Л. А. - Розвиток творчих здібностей особистості в контексті вікових особливостей (2013)
Styczyńska M. - Rozwijanie zainteresowań książką w przedszkolu (2013)
Бузько В. Л. - Пропедевтика фізичних знань у початковій школі та під час вивчення природознавства як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики (2013)
Буйдіна О. О. - Дослідницький метод навчання в початковій школі на уроках природознавства, Крилевець М. П. (2013)
Вознюк О. В. - Казково-метафоричний ресурс формування наукового світогляду дітей (2013)
Гаряча С. А. - Системний підхід в освітньому процесі початкової школи в контексті тематичного проекту "барви пізнання сонця" (2013)
Демешкевич В. А. - Дидактичні особливості формування дослідницько- пошукових здібностей у молодших школярів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи (2013)
Дудко С. Г. - Інформаційно-освітній простір як здоров’язбережувальне освітнє середовище учнів початкової школи (2013)
Легін В. Б. - Етапи формування рефлексивних умінь навчальної діяльності в учнів школи першого ступеня (2013)
Марущак О. М. - Матеріали дитячих періодичних видань як засіб удосконалення культури мовлення дітей молодшого шкільного віку (2013)
Чупріна О. В. - Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи (2013)
Чернецька Т. І. - З досвіду організації урочної навчально-дослідницької діяльності дітей в рамках реалізації тематичного проекту "барви пізнання сонця", Жукова О. В. (2013)
Антас-Ящук А. - Использование технических средств в процессе реабилитации детей с изъянами слуха, Никитин С. Е. (2013)
Гораш К. В. - Навчально-дослідницька робота учнів ЗНЗ в умовах інноваційних змін сучасної школи (2013)
Гринюк О. С. - Проектна діяльність дітей підліткового віку як метод інтеграції змісту біологічного компонента природничо- наукової освіти основної школи (2013)
Ільченко О. І. - Інноваційні педагогічні технології як ефективний інструмент забезпечення наступності біологічної освіти в системі "школа – вищий навчальний заклад", Козицька Т. В. (2013)
Климова К. Я. - Робота старшокласників – членів гуртка "тележурналісти" – над творчим проектом "моя телепередача" (2013)
Коротков В. А. - Междисциплинарность в образовании и науке (2013)
Матяш О. І. - Задачі методичної діяльності вчителя у навчанні учнів геометрії (2013)
Мітленко Л. О. - Використання lego-технологій для розвитку технічних здібностей учнів (2013)
Міцай Ю. В. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій у навчально-дослідницькій діяльності школярів (2013)
Скрябина Н. Ю. - Социально-аксиологические потенциалы системы непрерывного образования в контексте этико- культурологического подхода (2013)
Сокол І. М. - Організація науково-дослідницької діяльності засобами квест-технології (2013)
Голодюк Л. С. - Організація діяльності учнів на уроках математики в процесі виконання навчально-дослідницьких завдань (2013)
Куприенко Е. Ю. - Математический проект по теме "периодические и непериодические функции" для учащихся старших классов (2013)
Омельчук С. А. - Учнівська науково-дослідницька робота з української мови в аспекті культури мовлення (2013)
Вікторіна О. М. - Ботанічна лексика у степових та суміжних говірках середнього Дніпро-Бузького межиріччя (2013)
Жгут О. А. - Науково-дослідницька діяльність як засіб поглиблення екологічних знань учнів, Чернобровкіна Л. В. (2013)
Небеленчук І. О. - Дослідження міфофольклорних мотивів та мотивів енантіодромії в "казці про калинову сопілку" Оксани Забужко (2013)
Підгурська В. Ю. - Соціолінгвістичні основи формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів (2013)
Рибалко Л. М. - Проектування інформаційно-освітнього простору навчання учнів природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу (2013)
Ткаченко І. А. - Застосування діяльнісного підходу у вивченні природи сонця (2013)
Буртовий С. В. - Особливості використання сучасних електронних засобів навчання для організації навчально-дослідницької діяльності учнів (2013)
Кравчук М. Г. - Реалізація принципу наступності у процесі розвитку креативності обдарованих школярів і студентів-медиків, Головченко О. В., Жгут О. А. (2013)
Ковальчук О. С. - Техніка тімбілдінгу як ефективний метод побудови команди та створення сприятливого психологічного клімату в студентській групі (2013)
Кушнєрова Т. Є. - Розвиток творчих здібностей юних обдарувань у процесі науково-дослідницької діяльності (2013)
Литвиненко О. В. - Проектна діяльність як засіб формування ключових компетентностей учнів підліткового віку (2013)
Попова М. А. - Засоби формування та застосування комп’ютерних онтологій в навчально-дослідницькій діяльності учнів (на прикладі дослідження класифікацій мінералів) (2013)
Синчишина О. А. - Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобів розвитку мислення учнів (2013)
Чернецький І. С. - Цифрові комп’ютерні лабораторії як засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності (2013)
Шемуда М. Г. - Особливості навчально-дослідницької діяльності обдарованих старшокласників (2013)
Клим-Климашевска А. - Интернет как информационно-образовательная среда для детей дошкольного возраста, Ягелло Е. (2013)
Павлюк Р. О. - Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця (2013)
Поліхун Н. І. - Організаційні та методичні підходи щодо використання мережевих ресурсів у підготовці молоді до дослідницької діяльності, Черняк Ю. М. (2013)
Стрижак О. Є. - Онтологічні інструменти управління мережевими інформаційними ресурсами та їх використання в освітній та науковій діяльності, Гуржій А. М. (2013)
Калюжна Л. Б. - Креативність у контексті сучасного освітньо-виховного процесу (2013)
Коновальчук В. І. - Взаємозв’язок психологічного здоров’я та творчого розвитку особистості (2013)
Кучеренко І. А. - Сприйняття й увага – першооснова організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці (2013)
Цумарєва Н. В. - Система психологічного супроводу самореалізації дітей підліткового віку шляхом саморозвитку та саморегуляції (2013)
Шелег Т. В. - Роль освітнього середовища в життєтворчості особистості (2013)
Дубровіна І. В. - Інформаційно-комунікативний компонент самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2013)
Кашуба Л. В. - Економічний аспект у навчанні молодших школярів (2013)
Коновалюк Е. - Семейные детские дома в Польше, Никитин С. (2013)
Климова О. І. - Інформаційно-структурні особливості локативних прислівників у середньоанглійській мові (2013)
Мадюдя О. П. - Типи еліпсу в ранньоновоанглійській мові (2013)
Савчук Р. - Когда к тебе стучатся: воспоминания о Японии (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title (2020)
Zapukhliak O. S. - Synchronization of epileptiform activity between CA1 and CA3 hippocampal fields under synaptic and non-synaptic conditions in rat brain slices, Netsyk O. V., Isaev D. S. (2020)
Грузевський О. А. - Стан неспецифічного імунітету при бактеріальному дисбіозі та бактеріальному вагінозі, Мінухін В. В., Дзигал О. Ф. (2020)
Dyndar O. A. - Risk factors of pre-cancer cervical diseases in women of reproductive age, Nykoniuk T. R., Neimark O. S., Polovynka V. A., Neimark S. L. (2020)
Шипулін В. П. - Потенції ад’ювантної терапії піоглітазоном неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні ожиріння, Мельник Н. Г. (2020)
Лютко О. Б. - Вплив мікробної контамінації кісткової тканини на її регенераторний потенціал при тотальному ендопротезуванні у хворих на ревматоїдний артрит, Панченко Л. М., Герасименко С. І., Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Автомеєнко Є. М. (2020)
Chumachenko O. V. - Autologous blood components and their performance in scaffoldes made by original technol, Topchiі D. V., Gromovy Y. S., Plyatsko S. V. (2020)
Kostiuk T. M. - Analysis of efficiency of the temporo-mandibular disorders treatment, Kaniura A. A., Lytovchenko N. (2020)
Плиска О. М. - Стан тканин періодонту та особливості клінічного перебігу періодонтиту в постійних зубах з порушенням формування кореня внаслідок травми, Чегертма Е. І., Легенчук О. В. (2020)
Зябліцев С. В. - Черепно-мозкова травма: медико-соціальні та наукові аспекти. Oгляд, Панова Т. І., Колеснікова С. В., Нагорний О. В. (2020)
Fedkov D. L. - Treatment response prediction in patients with rheumatoid arthritis. Review, Komkina M. O. (2020)
Нішкумай О. І. - Есенціальний тромбоцитоз – перехрестя гематології і кардіології. Огляд, Рокита О. І., Черняєва К. І., Коваленко А. А. (2020)
Івасишен С. Д. - Фундаментальний розв’язок задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова довільного порядку, Мединський І. П. (2019)
Баранецький Я. О. - Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями крайових умов типу Штурма для звичайного диференціального рівняння парного порядку, Каленюк П. І. (2019)
Лопушанський А. О. - Обернена задача визначення у вагових розподілах правої частини рівняння з дробовими похідними, Лопушанська Г. П. (2019)
Щоголев С. А. - Про розв’язки коливного типу зліченної системи диференціальних рівнянь у резонансному випадку, Джашитова В. В. (2019)
Прокіп В. М. - Канонічна форма інволютивних матриць над областю головних ідеалів відносно перетворень подібності (2019)
Голубчак О. М. - Топологічні та алгебраїчні структури на множині мультимножин, Загороднюк А. В. (2019)
Тилищак О. А. - Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної p-групи над локальним кільцем скінченної довжини (2019)
Дзякович Д. О. - Екстремальність геодезичних і критерії визначення універсальних багатоточкових інваріантів (2019)
Прокопишин І. І. - Дослідження методами декомпозиції області контакту пружних тіл, одне з яких має тонке покриття, з’єднане з тілом через нелінійний вінклерівський шар, Стягар А. О. (2019)
Острик В. І. - Симетрія інверсії розв’язку першої крайової задачі теорії пружності для півпростору (2019)
Григоренко Я. М. - Стійкість систем, складених із оболонок обертання змінної ґауссової кривини, Беспалова О. І., Борейко Н. П. (2019)
Prikazchikov D. A. - Elastic surface waves induced by internal sources, Chevrychkina A. A., Chorozoglou A., Khajiyeva L. (2019)
Чернуха О. Ю. - Моделювання дифузії домішкової речовини у пористому тілі з випадковими сферичними порами при сумірних об’ємних частках фаз, Чучвара А. Є. (2019)
Немировский Ю. В. - Динамический изгиб пластических полиметаллических плит с кусочно-гладкими эллиптическими контурами (2019)
Вихідні дані (2019)
Турчина Н. І. - Коректна розв’язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи, Івасишен С. Д. (2019)
Джалюк Н. С. - Розв’язки матричного рівняння AX + YB = C з трикутними коефіцієнтами (2019)
Білоус А. М. - Стабільний ранг деяких класів некомутативних кілець, Гаталевич А. І. (2019)
Прокопишин І. І. - Диференціально-різницеві ітераційні методи декомпозиції області для задачі про контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів, Шахно С. М. (2019)
Киричок І. Ф. - Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої на зсув в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами, Жук Я. О., Чернюшок О. А., Тарасов А. П. (2019)
Максимук О. В. - Термопружна поведінка податливої до зсувів нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією джерел тепла змінної потужності, Гануліч-Манукян Н. В. (2019)
Процюк Б. В. - Нестаціонарне осесиметричне температурне поле необмеженого циліндра зі змінними по товщині теплофізичними характеристиками, Синюта В. М. (2019)
Шевчук В. А. - Узагальнені граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл зі середовищем через багатошарові неплоскі покриття (2019)
Ясінський А. В. - Керування двовимірними стаціонарними температурними напруженнями півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження, Токовий Ю. В. (2019)
Янковский А. П. - Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. I. Общие двумерные теории (2019)
Григоренко А. Я. - О напряженно-деформированном состоянии эллиптических цилиндров в пространственной постановке, Яремченко С. Н. (2019)
Назаренко В. М. - Вплив міжфазних зсувних тріщин біля кутової точки межі поділу середовищ біоднорідного тіла на напружений стан в околі цієї точки, Кіпніс О. Л. (2019)
Максимович О. В. - Розрахунок концентрації напружень біля штампів, отворів та тріщин у півплощині на основі методу інтегральних рівнянь і розв’язків Ґріна, Соляр Т. Я. (2019)
Ловейкін А. В. - Рівновага пружної півплощини з жорстко закріпленою межею, яка послаблена похилим розрізом (2019)
Богун О. - Еко-спінозизм як сучасний контекст метафізики Бенедикта Спінози (2019)
Галущак М. - Душа і світ Освальда Шпенглера (2019)
Коник М. - Материнство як субстанція сімейного виховання (2019)
Лімонченко В. - "Філософська смерть" як методологічний принцип (2019)
Мельник А. - Бінарність розуміння феномена Іншого у філософській думці ХХ ст. (2019)
Petrushenko O. - Personaly-existential limits of acculturation as a factor of social communication (2019)
Савонова Г. - Онтологія метаморфози добра і зла, Бога та диявола у філософії Ж. Дельоза (2019)
Ференц О. - Ідея справедливості у філософії Е. Левінаса та П. Рікера (2019)
Петрушенко В. - Кіномистецтво як певний самостійний напрям життєвого пошуку (Рецензія на монографію: Бурий А.Р. Західноєвропейський кіноекзистенціалізм 1960–1980-их рр. : монографія / Андрій Бурий. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 315 с. ; іл.) (2019)
Вимоги (2019)
Holubova H. - Using Internet capacities for social statistical surveys (2019)
Потапова М. Ю. - Оцінювання стану конкуренції в Україні за результатами анкетування вітчизняних підприємств, Талах В. М., Опанасенко Л. О. (2019)
Туманова О. О. - Аспекти використання соціальних медіа в дослідженнях (2019)
Коритник Л. П. - Концептуальні засади управлінського обліку суб’єктів державного сектору (2019)
Пантелеєв В. П. - Узагальнення інформації з регулювання, організації та методики аудиту в країнах ЄС (2019)
Артем'єва О. І. - Виклики та можливості цифрової трансформації економіки (2019)
Гринчак Н. А. - Аналіз впливу технологій Інтернету речей на розвиток ринку транспортно-логістичних послуг (2019)
Ігнатенко Т. С. - Україна в сучасних інтеграційних процесах: передумови та проблеми, Пархоменко В. В., Тарасенко А. Г. (2019)
Каліна І. І. - Тенденції розвитку цифрового маркетингу (2019)
Плахотнікова Л. О. - Екологічний маркетинг у системі формування соціальної відповідальності бізнесу, Булах Т. М. (2019)
Сіницький М. Є. - До питання оцінювання ризиків інвестиційних проектів з використанням нечітких множин 1 (2019)
Туниця Ю. Ю. - Національний лісотехнічний університет України – лідер вітчизняної освіти і науки в досягненні цілей сталого розвитку, Адамовський М. Г., Борис М. М., Криницький Г. Т. (2019)
Abrudan I. V. - Post-communism structural changes of the romanian forestry sector (2019)
Kaiser B. - Current influences in the development of future-oriented forestry programs (2019)
Vahrson W.-G. - Eberswalde University for Sustainable Development: With deep roots in forestry towards a "whole institution approach" in sustainability, Spathelf P. (2019)
Динька П. К. - Економічна освіта і наука в НЛТУ України: Здобутки, проблеми та перспективи (2019)
Головко А. А. - Екологізація менеджмент-освіти України: Здобутки, проблеми, можливості, Ковалишин В. Р., Польовський А. М. (2019)
Миклуш С. І. - Лісівнича освіта і наука в Національному лісотехнічному університеті України: Здобутки, проблеми, перспективи, Хомюк П. Г., Гаврилюк С. А. (2019)
Ребезнюк І. Т. - Інженерно-технічна освіта і наука: Здобутки та перспективи (2019)
Дубовіч І. А. - Концептуальні теоретичні та практичні засади формування і впровадження освіти для сталого розвитку, Лесюк Г. М. (2019)
Туниця Ю. Ю. - Сталий університет: Модель системної інтеграції принципів сталого розвитку в усі сфери діяльності, Лиско Л. Р., Загвойська Л. Д., Соловій І. П. (2019)
Лавний В. В. - Успішність природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках в Українських Карпатах (2019)
Максимів Ю. В. - Вплив нанесення лакофарбових матеріалів на блиск термомеханічно модифікованого березового (Betula verrucosa) шпону, Кристофяк Т. (2019)
Яхно О. М. - Математична модель для дослідження нестаціонарних течій нестисливої рідини у трубах, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2019)
Гасій О. Б. - Застосування вакуумних йонно-плазмових покриттів у деревообробленні, Голубець В. М., Степанишин В. І. (2019)
Динька П. К. - Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти (2019)
Kovach J. - The risk analysis at working with a chainsaw, Tiavoda P., Krilek J. (2019)
Коляджин І. Ф. - Деякі особливості сучасної системи лісівничої освіти (2019)
Krilek J. - Analysis of the hydraulic oil to drive band sawmill, Kovach J., Kuvik T., Dobrotova L. (2019)
Леонтяк Г. П. - Роль Національного природного парку "Кармелюкове Поділля" у збереженні лісової екосистеми, Дудник Г. Л. (2019)
Ляшеник А. В. - Теорія і практика використання циклонів на деревообробних підприємствах, Лютий Є. М., Тисовський Л. О., Дадак Ю. Р. (2019)
Мачуга О. С. - Розвиток наукових засад енергетичного підходу у лісотехнічній освіті (2019)
Шлапак В. П. - Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України, Мамчур В. В., Коваль С. А., Іщук Г. П., Курка С. С. (2019)
Кобаль В. І. - Білінгвізм як складова сучасної системи освіти, Островський О. О. (2019)
Кухарчук О. С. - Вплив української еміграції на процеси державотворення в Закарпатті в 20-30-х роках ХХ ст. (національно-культурна діяльність), Олійник В. В., Лалак Н. В. (2019)
Малець О. О. - Філософсько-світоглядні орієнтири в творчості Олександра Духновича, Малець Н. Б., Гавришко С. Г. (2019)
Машіка Г. В. - Сучасні тенденції розвитку географічної науки в умовах компетентнісного навчання, Лужанська Т. Ю., Маслиган О. О. (2019)
Товканець Г. В. - Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів як умова імплементації європейської освітньої стратегії (2019)
Бопко І. З. - Формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов при вивченні латинської мови, Моргун А. В. (2019)
Гаснюк В. В. - Педагогічні умови формування вокально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Боднар О. М. (2019)
Довгопола Л. І. - Інтервізія як інтерактивний метод професійної підготовки студентів-біологів у процесі педагогічної практики (2019)
Поліщук В. А. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців із соціальної роботи (2019)
Пришляк О. Ю. - Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців у контексті провідних теорій міжкультурної взаємодії (2019)
Прокопович Л. С. - Формування орфоепічної та акцентуаційної компентностістудетів ЗВО в процесі вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2019)
Шкирта І. М. - Інформаційні технології та засоби їх реалізації у закладах вищої освіти, Лазар В. Ф. (2019)
Dudash A. M. - Improvement of conducting skills of higher education institutions students with a bachelor’s degree (2019)
Tomashevska M. - The research of the readiness level of future teachers to professional interaction in the conditions of master degree (2019)
Зданевич Л. В. - До питання особистісного розвитку дітей раннього віку в сенсорно збагаченому середовищі, Попович О. М. (2019)
Куцин Е. К. - Казкотерапія в естетичному становленні дитини з вадами мовленнєвого розвитку (2019)
Лавренова М. В. - Міжпредметні зв’язки на уроках у початковій школі: від теорії до практики, Лалак Н. В., Пеняк В. С. (2019)
Олексюк Н. С. - Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема (2019)
Поліщук Ю. Й. - Особливості соціального виховання в дитячих громадських об’єднаннях (2019)
Швардак М. В. - Технологія тимбілдингу в умовах закладу загальної середньої освіти (2019)
Lypchanko-Kovachyk O. - Dynamism of the notion of grammar, Martyn N. (2019)
Моргун А. В. - Лінгводидактична інтерпретація теорії мовної комунікації, Брецко І. І. (2019)
Feltsan I. - Comprehension of culturally marked lexis through genuine text reading, Garapko V., Malinovska D. (2019)
Бондар Т. І. - Модернізація системи освіти США та Канади: порівняльний аспект (2019)
Слозанська Г. І. - Організація інклюзивної освіти у закладах вищої освіти країн Північної та Південної Америки (2019)
Мартин О. В. - Педагогічна практики як умова професійного становлення майбутнього вчителя у Швеції (2019)
Турок О. С. - Екологічне просвітництво в умовах неформальної освіти у Словацькій Республіці (2019)
Олексюк В. Р. - Моделі психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами спектру аутизму (2019)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості навчальної мотивації підлітків, Гоблик В. В., Щербан Г. В. (2019)
Алмашій І. І. - Психологія управління нововведеннями з використанням інформаційно-комунікативних технологій в діяльності екологічних громадських організацій (2019)
Березовська Л. І. - Професійне вигоряння як предмет дослідження психології праці (2019)
Штифурак В. Є. - Психологічні детермінанти здоров’я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів (2019)
Tymkiv N. M. - Role of staff in ensuring environmental safety in the petroleum industry (2019)
Геєць В. М. - Геоекономічні виклики для країн G7 (2020)
Борзенко О. О. - Ефективність для світової економіки брейнстормінгу лідерів країн G7 (2020)
Плотніков О. В. - Розвиток протиріч країн "Великої сімки" в контексті фінансової глобалізації (2020)
Піляєв І. С. - Стратегічно-кризовий трикутник в Євразії: виклики для України та Заходу (2020)
Редзюк Є. В. - Валютно-фінансова політика країн G7 в умовах негативного впливу глобалізації (2020)
Дребот О. І. - Інституціональні основи збалансованого використання земель, Паляничко Н. І., Данькевич С. М. (2020)
Дідківська Л. В. - Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні (2020)
Агаярова А. А. - О некоторых аспектах политики регулирования международной миграции (2020)
До 80-річчя доктора економічних наук, професора І. П. Булєєва (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
До уваги авторів (2020)
До 75-річчя академіка НАН України, доктора економічних наук, професора, Головного редактора журналу "Економіка України" В. М. Гейця (2020)
Залознова Ю. С. - Обґрунтування стратегічних напрямів удосконалення організації збутової діяльності вугільних підприємств України, Трушкіна Н. В. (2020)
Сторонянська І. З. - Передумови і стратегічні пріоритети смарт-спеціалізації регіону, Мельник М. І., Лещух І. В. (2020)
Мельникова М. В. - Економіко-правові аспекти реформування сфери житлово-комунальних послуг українських міст, Тарасевич О. В., Градобоєва Є. С. (2020)
Дульська І. В. - Інвестування ІКТ-інновацій в національній економіці за рахунок коштів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2020)
Манцуров І. Г. - Фундаментальний погляд на проблеми національного фондового ринку (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Бойко В. В. - Изучение активирующего влияния препаратов сурфактанта на легочные макрофаги in vitro у пациентов бронхоэктатической болезнью, Корж П. И., Макаров В. В., Минухин Д. В. (2019)
Бойко В. В. - Прогнозування та профілактика гнійно-запальних ускладнень післяопераційних ран, Лихман В. М., Волченко І. В., Шевченко О. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Мірошниченко Д. О., Белодід Є. О. (2019)
Лопин Д. О. - Вплив вибору місця імплантації правошлуночкового електрода на ефективність кардіостимуляції, Рибчинський С. В., Волков Д. Є. (2019)
Рябцев Р. С. - Тактика хірургічного лікування при ізольованому ушкодженні дванадцятипалої кишки (2019)
Пасієшвілі Н. М. - Антифосфоліпідний синдром і вагітність, Лупояд В. С., Ільченко В. О., Мошко Ю. О. (2019)
Лазуренко В. В. - Сучасний стан проблеми дискоординованої пологової діяльності, Звягіна Н. Ю. (2019)
Щербаков А. Ю. - Современные подходы к лечению осложнений периода гестации у женщин с болезнью Грейвса, Меликова Т. А., Шаповал Д. Н. (2019)
Бодня О. І. - Особливості зовнішньої стрижневої керованої фіксації при переломах п'яткової кістки (2019)
Білоруський Б. О. - Переваги лікування хворих на уретеролітіаз контактними методами літотрипсії порівняно з відкритими оперативними втручаннями (2019)
Демченко В. Н. - Нестандартные подходы к реконструкции верхних мочевых путей (2019)
Білий О. М. - Вторинно-набряковий рак грудної залози: коли оперувати на тлі неоад’ювантної хіміотерапії?, Красносельський М. В., Мітряєва Н. А., Насонова А. М., Слободянюк О. В. (2019)
Міхановський О. А. - Визначення рівня експресії молекулярно-біологічних маркерів у пухлині хворих на рак ендометрію І-ІV стадій із метою прогнозування рецидиву захворювання, Харченко Ю. В., Теплова М. А., Кругова І. М., Моісеєнко Ю. А., Щит Н. М., Піонітковська О. В. (2019)
Вінник Ю. О. - Безпосередні результати хірургічного лікування тричі негативного раку молочної залози, Власенко В. Г., Баранова А. В. (2019)
Asadli G. - Radiotherapy in combined treatment of recurrent stage 3 laryngeal cancer (2019)
Григорова І. А. - Патогенетичний предиктор ендотеліальної дисфункції у хворих із кардіоемболічними та атеротромботичними транзиторними ішемічними атаками, Єскин О. Р., Водоп’янов В. А. (2019)
Куфтеріна Н. С. - Особливості стану вегетативної нервової системи і церебральної нейродинаміки у молодих пацієнтів із хронічними вертеброгенними больовими синдромами (2019)
Черненко М. Є. - Когнітивні порушення при нейродегенеративній патології як показник нейропластичності у психоневрологічній моделі адаптації хворих (2019)
Ковтун М. І. - Особливості офтальмологічної допомоги хворим на ускладнену катаракту, Кочина М. Л., Лапкіна І. І. (2019)
Бачук Н. Ю. - Опыт применения афлиберцепта у больных с экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Зубкова Д. А., Коновалова Д. А. (2019)
Медвідь М. - Імплементація постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації…" в процесі становлення викладача-початківця вищого військового навчального закладу, Черніченко І., Медвідь Ю., Дем’янишин В. (2020)
Дмитренко Г. - Формування здатних до самореалізації здобувачів освіти в умовах глобалізованого світу, Помиткін Е., Головач Н. (2020)
Стеценко Н. - Досвід організації та проведення опитування студентів про якість надання освітніх послуг в університеті, Комарова З., Ткачук Г., Стеценко В. (2020)
Шквир О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання етнічної толерантності (2020)
Магрламова К. - Викладач вищої медичної школи одна з ключових фігур реформи вищої медичної освіти (2020)
Гуменюк С. - Використання технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Ostapenko S. - System approach to the analysis of professional competence of an engineer, Udovichenko H. (2020)
Білецька М. - Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності, Підварко Т. (2020)
Ващенко О. - Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії, Паламар С., Романенко Л., Романенко К. (2020)
Гречаник Н. - Культурологічний підхід підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітньому просторі вищої школи (2020)
Загородня Л. - Концепція формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2020)
Ромащенко І. - Сучасні аспекти розвитку коледжу як закладу фахової передвищої освіти, Романова М. (2020)
Нелін Є. - Діяльність Бруно Беттельхайма і популяризація психоаналізу в освітній практиці (2020)
Пішун C. - Інтеграція музично-педагогічних компонентів у професійній підготовці майбутніх учителів музики в початковій школі (2020)
Іщенко Г. - Індивідуальний підхід в контексті підготовки майбутнього вчителя математики до здоров’язбереження учнів, Шумигай С., Возносименко Д. (2020)
Розман І. - Структурно-особистісні аспекти вивчення педагогічної персоналії (2020)
Вітюк В. - Застосування методичних прийомів розвитку критичного мислення студентів під час вивчення правопису української мови (2020)
Oleniuk O. - Flipped classroom learning model: expand your boundaries as a teacher, Rubel N. (2020)
Даниленко О. - Педагогічні умови і технологія формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності (2020)
Козіброда Л. - Організаційно-методичні засади підготовки вчителів в умовах інклюзивної школи у Франції (2020)
Марчук О. - Основні тенденції навчання та виховання дітей і молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії (2020)
Kornytska Y. - Flipped classrom in the esp course: students’ perceptions (2020)
Ускова А. - Огляд літератури з виховних проблем розвитку духовно-морального світогляду здобувачів хореографічної освіти: теоретичний аспект (2020)
Фрайт І. - Внесок Анатолія Вахнянина у розвиток музичної освіти Східної Галичини, Шуневич Є. (2020)
Туренко Н. - Технології роботи учителя та асистента учителя з дітьми з розладами аутистичного спектру, Шах М. (2020)
Савченко І. - Впровадження дуальної форми професійної освіти як умова підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників для інноваційної економіки: перші кроки реалізації в Україні (2020)
Німилович О. - Українська піаністка Таїса Богданська зі США: концертно-виконавська діяльність, Добрянська С. (2020)
Харченко Ю. - Сучасні підходи до музично-виконавської співтворчості студента і концертмейстера закладу вищої освіти (2020)
Тригуб О. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти України: теоретичні та прикладні аспекти (2020)
Щур Л. - Структурно-функціональні аспекти хореографічної культури Західного Поділля (2020)
Фещенко Н. - Вплив інформаційних технологій на процес проектування одягу у сучасному світі з оглядом супроводжуючого програмного забезпечення, огляд актуальних систем САПР (2020)
Ткаченко У. - Формування інноваційної культури викладача закладу вищої освіти (2020)
Бандура Л. - Педагогічні умови використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО (2020)
Baturin O. - Functional model of definition of integral indicators of quality of educational activity and quality of higher education by institutions of higher education, Ivanov V., Lyfar V., Mytrokhin S., Lyhina L. (2020)
Бойко Г. О. - Оцінка стабільності величини гальмівного моменту колодкового гальма, Либа А. О. (2020)
Венцель Є. С. - Дослідження зношування прецизійних пар паливної системи дизельних агрегатів, Криворотько В. М., Голубов А. С. (2020)
Іваненко О. І. - Комп’ютерне моделювання стійкості на моделі баштового крану на основі визначення опорних реакцій, Щербак О. В., Любімов Ю. Ю. (2020)
Кобцева Д. А. - Експериментальне оцінювання методом бутстреп-аналізу впливу розміру матриці парних порівнянь на рівень узгодженості оцінок відносної значущості цілей надскладних програм та проектів (2020)
Ковалевський С. Г. - Дослідження навантаження самохідного скрепера з усіма провідними колесами (2020)
Колосов А. М. - Управління прийняттям проектного рішення з реорганізації виробничої системи (2020)
Кривуля П. В. - Условия решения задачи отсроченного выбора варианта типового проекта на примере инвестиционного процесса торгового предприятия, Штапаук С. С. (2020)
Малаксіано М. О. - Методика обґрунтування вибору неспеціалізованих суден з врахуванням можливості їх використання для перевезень негабаритних і важковагових вантажів та експлуата-ції на уповільнених швидкостях, Мельник О. М. (2020)
Орел А. В. - Исследование интегрального показателя качества рабочих жидкостей гидроприводов строительных и дорожных машин, Щукин А. В. (2020)
Чаплигіна О. М. - Вплив положення передніх коліс у просторі на траєкторію руху автогрейдера (2020)
Шапкін В. П. - Синтез оксіантрахінонових барвників з антрахінону коксової смоли, Бушуєв А. С., Мороз О. В. (2020)
Content (2019)
Николюк О. М. - Рівень гнучкості сільськогосподарських підприємств Житомирської області, Пивовар П. В., Жерибор Л. Л. (2019)
Тарасович Л. В. - Стратегічне маркетингове управління розвитком сільських територій, Якимчук Д. О. (2019)
Мосієнко О. В. - Аналіз стану та розвитку системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2019)
Горальська І. Ю. - Морфо-біохімічний склад крові клінічно здорових котів, Ковальчук О. М., Дубова О. А. (2019)
Сачук Р. М. - Якість і безпека кормів для корів у період сухостою та отелу в системі акушерської диспансеризації, Стравський Я. С., Жигалюк С. В., Кацараба О. А., Мандигр Ю. М. (2019)
Овезмирадова О. Б. - Продуктивність зернових та силосних гібридів кукурудзи в умовах Полісся, Карась І. Ф., Купчинський А. П., Голійчук К. Ю. (2019)
Лихочвор В. В. - Урожайність гороху сорту Мадонна залежно від норми висіву, Андрушко М. О. (2019)
Шелудченко Б. А. - Передумови синхронізації колективного руху автотранспортних потоків на ділянках серпантину (у шпильках) автомобільних доріг, Кухарець С. М., Білецький В. Р., Плужніков О. Б. (2019)
Кульман С. М. - Прогнозування довговічності деревних композитів на основі прискорених випробувань, Бойко Л. М., Бугаєнко Я. П., Загурський Й. В. (2019)
Алієв Е. Б. - Виробнича перевірка стрічкового пристрою для автоматичного фенотипування насіння соняшнику (2019)
Кульбанська І. М. - Етіологія і симптоматика бактеріозів деревних рослин у насадженнях зеленої зони м. Києва, Швець М. В., Марков Ф. Ф. (2019)
Вимоги (2019)
Галенко О. - Рутенська марка за джерелами IX-XIIст. (2006)
Ярмоленко М. - До питання соціально-економічного розвитку гагаузьких поселень Бессарабії ХІХ ст. (2006)
Поліщук Ю. - Шляхта Правобережної України як об'єкт етносоціальної політики російського царизму (кінець XVIII – середина ХІХ століття) (2006)
Яремчук В. - До проблеми інтегрування української меншини Східної Галичини в політичну систему Австро-Угорської імперії (за оцінками М. Грушевського) (2006)
Горбань Т. - Українці Закарпаття в роки Першої світової війни: етнополітичні аспекти (2006)
Макаренко Н. - Міжнародні змагання за Закарпаття на початку ХХ ст.: моделі політичного та національного устрою (2006)
Костюк М. - Депортація волинських німців взимку 1915 – 1916 рр. (2006)
Гон М. - Західна Україна 1918 – 1939 років: простір міжетнічної соціокультурної дистанції (2006)
Гуцало Л. - Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30 років ХХ століття (2006)
Бевз Т. - Українська еміграція у контексті політики коренізації (2006)
Красівський О. - Українці в національній політиці Польщі в 20 – 30-х роках ХХ століття, Марчук В. (2006)
Гриневич В. - Формування сталінської моделі радянського патріотизму напередодні Другої світової війни 1939 – 1945 рр. (2006)
Войналович В. - Партійно-державна політика щодо релігії, церкви та віруючих в Україні у 40 – 60-х роках ХХ ст. як об'єкт наукового аналізу (2006)
Панчук М. - Коли в Україні порушується мовне питання, значить невдовзі слід очікувати виборів. (За матеріалами регіональної преси) (2006)
Нагорна Л. - Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні (2006)
Липчук О. - Сучасні концептуальні підходи щодо проблем захисту прав етнонаціональних меншин (2006)
Гнатюк Т. - Правове забезпечення працівників-мігрантів на міжнародному та національному рівнях (2006)
Маруховська-Картунова О. - Етнополітичні конфлікти: де, коли і як бунтують етнічні групи (2006)
Ляшенко О. - До питання про перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні: досвід автономізації Криму та Закарпаття (2006)
Павлов О. - Структуризація сільських територій за етнічною ознакою (2006)
Ковач Л. - Динаміка етнічного складу населення Закарпатської області за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. (2006)
Калакура О. - Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства (2006)
Кочан Н. - Етноконфесійні стереотипи сучасної УГКЦ: РЦК як "Польська церква" в Україні (2006)
Перевезій В. - Проблеми українсько-польського порозуміння на початку ХХІ століття та роль релігійних організацій у їх розв'язанні (2006)
Кальян С. - Відродження європейських національних традицій в сучасній Україні (2006)
Кирюшко М. - Протестні акції мусульман 2006 року: політичні та культурні аспекти (2006)
Фролова В. - Інформаційний аспект адаптації "нетрадиційних" іммігрантів в українське суспільство (2006)
Горєлов Д. - Актуальні проблеми розвитку стосунків української діаспори США з Україною (2006)
Чувардинський О. - Теоретико-філософське осмислення поняття "громадянське суспільство" (2006)
Доля І. - Політичні партії як дієві суб'єкти місцевого самоврядування (2006)
Відомості про авторів (2006)
Левенець Ю. - Політична наука: параметри раціоналізму (2006)
Шаповал Ю. - Іван Курас: спроба неупередженої біографії (2006)
Варзарь И. - Слово искреннее – о замечательном современнике (2006)
Кирюшко М. - Академік І.Ф. Курас і проблеми становлення Українського ісламознавства (2006)
Бабинець І. - Суспільно-політичний та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпаття (1991 – 2004 рр.), Останець Ю. (2006)
Балабанов К. - Народна дипломатія в системі міждержавних українсько-греціьких відносин та її роль у реалізації принципів етнополітики України (2006)
Бевз Т. - Політична і етнополітична культура як об’єкт досліджень (2006)
Бурдяк В. - Феномен буковинізму та його конкретний вияв щодо німецької спільноти краю (2006)
Буяк Б. - Етнонаціональні аспекти у формуванні політичної культури та соціалізації молоді в України (2006)
Варзар І. - Державна етнічна політика в політолого-етнологічних аспектах: історіологічний аналіз, Романюк О. (2006)
Вітман К. - Суспільно-державне управління міжетнічними відносинами як модель етнонаціональної політики Киргизстану 1991 – 2005 років (2006)
Волкогонова О. - Русская диаспора в Севастополе (2006)
Геник М. - Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування у контексті гельсінського процесу (2006)
Гринюк Т. - Етнополітична ситуація як об’єкт суспільно-географічних досліджень (2006)
Дегтеренко А. - Етнічний вимір геостратегії України (2006)
Зінич В. - Розселення й облаштування депортованих національних меншин – важлива складова етноціональної політики держави (2006)
Калакура О. - Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття (2006)
Калакура Я. - Етнополітологія в структурі історичного знання (2006)
Кіссе А. - Майбутнє етнічних конфліктів (2006)
Кислая А. - Этническое поведение в Украине: факторы влияния (2006)
Ковач Л. - Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на Закарпатті після здобуття Україною державної незалежності (2006)
Колісник В. - Співвідношення політики і права в процесі формування сучасної державної етнополітики України (2006)
Котигоренко В. - Соціальна адаптація кримськотатарських репатріантів: контекст політичних відносин (2006)
Кривицька О. - Регіональні модифікації полікультурних відмінностей України (2006)
Курінна Т. - Із витоків благодійності й освіти єврейських громад на Україні в ХІХ – початок ХХ ст. (2006)
Макаренко Н. - До питання про пріоритетні напрями сучасної етнополітики (2006)
Маруховська-Картунова О. - Потреби і вимоги сучасних політизованих етнічних груп (2006)
Місержи С. - Лінгвістична само ідентифікація та соціокультурна самоорганізація (на прикладі болгарської національної меншини в Україні) (2006)
Омельченко О. - Витоки української етнополітики (2006)
Панчук М. - Проблема інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство на сторінках регіональної преси (2006)
Перевезій В. - Етнонаціональний фактор конфліктогенності релігійного середовища в сучасній Україні (2006)
Позняк О. - Оцінка трансформацій етнічного складу населення та стану етнічних меншин як передумова формування етнодемографічної політики, Шишкіна Л. (2006)
Римаренко С. - Регіоналізм та регіоналізація (2006)
Ротар Н. - Етнонаціональні чинники політичної участі громадян України (2006)
Семко В. - Регіональні та глобальні аспекти українсько-російських етнополітичних відносин крізь призму досліджень зарубіжних політологів (2006)
Скиба М. - Українська етнополітична ситуація сьогодні: чи можливий перехід від хаосу до полілогу ідентичностей? (2006)
Якушик Е. - Лінії політичного і культурно-цівілізаційного розмежування в сучасній Україні (2006)
Відомості про авторів (2006)
Алексєєнко І. - Майбутнє національно-державного суверенітету – теоретична проблема сучасної політичної науки (2006)
Бакальчук В. - Держава та суспільство в Україні: пошук взаємодії культуротворчого та державотворчого процесів (2006)
Балан С. - Політична відповідальність в процесі здійснення державної влади (2006)
Беззуб’як М. - Політична наука в посткомуністичних суспільствах: об’єктивність і периферизація (2006)
Вакулич В. - Історичні виміри феномена тероризму (2006)
Гадяцький В. - Помаранчевий феномен: від президентських до парламентських виборів (2006)
Ганжуров Ю. - Український парламент: етимологія поняття в політичній комунікації (2006)
Горбатенко І. - Постмодерністський дискурс та його вплив на розвиток політичної науки в Україні (2006)
Гордієнко М. - Співвідношення політики і моралі напередодні парламентських виборів в Україні (2006)
Зеленько Г. - Політико-правові механізми інституалізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країни Вишеградської групи) (2006)
Зимогляд В. - Національний інтерес у контексті концепції політичної безпеки України (2006)
Іщенко О. - Актуальні питання теорії та історії розвитку механізмів регулювання владних відносин (2006)
Каспрук Я. - Політичні конфлікти в умовах політико-адміністративної модернізації (2006)
Ковалевський В. - Характер і особливості інформаційних інтеракцій інститутів влади, громадянського суспільства та громадянина у регіонах сучасної України (2006)
Маруховський О. - Концепція нетократії: сутність, засади, достоїнства та недоліки (2006)
Нагорна Л. - Політична лінгвістика: стан і статус (2006)
Перегуда Є. - Співвідношення політики, права і закону за умов суспільної трансформації (2006)
Пробийголова Н. - Історіографія та джерелознавці засади феномена політичної соціалізації молоді (2006)
Прутько С. - Механізм політико-правового забезпечення екобезпечного розвитку (2006)
Розумюк В. - Міф тоталітарної "ідеократії" (2006)
Рудич Ф. - Правляча політична еліта України, її вплив на розвиток і синхронізацію суспільства (2006)
Семенко В. - Концептуальні підходи до дослідження партійних систем (2006)
Украинец Л. - Патернализм как доминирующая стратегия тоталитарных систем (2006)
Щербенко Е. - Дві моделі політичної мови в українських підручниках з політології (2006)
Барановський Ф. - Особливості розвитку сучасних європейських демократій у контексті європрагнень України: досвід Великої Британії (2006)
Береза А. - Інституційні моделі регіональної політики в європейських країнах (2006)
Боринська О. - Порівняльний аналіз політичних трансформацій України та Білорусії у посттоталітарний період (2006)
Каращук М. - Шляхи демократизації інформаційної влади: Україна і зарубіжний досвід (2006)
Кононенко С. - Ідеалізм – тип зовнішньополітичного мислення і форма пізнання в політології міжнародних відносин (2006)
Курас А. - Дипломатична активність навколо ядерної програми КНДР (2006)
Ляшенко О. - Участь України у процесі демілітаризації Європи (1991 – 1995 рр.) (2006)
Матвійчик А. - Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду (2006)
Медвідь Ф. - Політико-правові засади аналізу категорії "Національно-державні інтереси України" в системі міжнародних відносин (2006)
Рябінін Є. - Транскордонне співробітництво і проблеми його функціонування в Україні (2006)
Стойко О. - Особливості адміністративної реформи в країнах Східної Європи (2006)
Войналович В. - Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії в Україні (40 – 60-ті роки ХХ ст.): аналіз джерельної бази (2006)
Глазунов Г. - Новий епізод політбіографії боротьбиста А. Сліпанського (2006)
Єгоров В. - Проблема русифікації під російської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова (2006)
Красівський О. - Українські політичні партії Західної України в період становлення Польської держави (1918 – 1923 рр.) (2006)
Куташев І. - Політична думка доби становлення Козацької держави (2006)
Кучер В. - Погляди В. Винниченка на відносини між СРСР і Німеччиною в контексті пакту Молотова-Ріббентропа (2006)
Поліщук Ю. - Російська православна церква, як інструмент колонізаторської політики царизму на Правобережній Україні (кінець XVIII – середини ХІХ ст.) (2006)
Солдатенко В. - Актуальні теоретико-методологічні проблеми історіографічного освоєння досвіду української революції 1917 – 1920 рр. (2006)
Відомості про авторів (2006)
Передмова (2006)
Подольський А. - Дослідження проблем антисемітської пропаганди в пресі часів нацистської окупації в сучасній українській історіографії (2006)
Нахматович В. - Деякі методологічні аспекти дослідження ЗМІ часів окуапції (2006)
Смилянская Ю. - Пресса оккупационного периода в Украине: создание, структура и предварительный анализ базы данных (2006)
Черняков Б. - Окупаційна преса Райхскомісаріату України: розбудова і функціонування (1941 – 1943 рр.) (2006)
Титаренко Д. - Умови функціонування окупаційної преси на території України (зона військової адміністрації) (2006)
Дерейко І. - Антисемітизм як основа політичної підготовки місцевої поліції в Райхскомісаріаті Україна (2006)
Фредекінд А. - Психологічні аспекти досліджень нацистської ідеології пропаганди (2006)
Беркгоф К. - Антисемітизм в україномовних виданнях у Райхскомісаріаті Україна (2006)
Винокурова Ф. - "Єврейське питання" в окупаційних виданнях на території Вінницької області (2006)
Гон М. - Деперсоніфікація жертв: образ євреїв на шпальтах газети "Волинь" (1941 – 1943) (2006)
Суровцев О. - Газета "Bucovina" як джерело вивчення антисемітської політики румунської влади в Північній Буковині в 1941 – 1944 роках (2006)
Тяглий М. - Антисемитская доктрина на страницах крымскотатарской газеты "Азат Кърым" (1942 – 1944) (2006)
Гогун А. - Проблема эффективности нацисткой антисоветский и антисемитской пропаганды (2006)
Відомості про авторів (2006)
Передмова (2006)
Кривошея В. - Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини (2006)
Куташов І. - Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи (2006)
Яремчук В. - Українські партії Наддніпрянської та Наддністрянської Укоаїни й українське питання наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Бевз Т. - Трансформація владної вертикалі у добу Центральної Ради (2006)
Пиріг Р. - Михайло Грушевський у контексті українського сьогодення (2006)
Митрофаненко Ю. - "Народне повстання" 1918 р. в Єлисаветграді (2006)
Солдатенко В. - Гетьманська альтернатива: шлях до конструктивної суспільної трансформації чи консервативної безвиході? (2006)
Бавико О. - Оформлення політичної опозиції гетьманському уряду П. Скоропадського та основні форми її діяльності (2006)
Любовець О. - Пошук шляхів державного будівництва: між партійна боротьба на Трудовому Конгресі України (2006)
Курас Д. - Проблема влади у період революційної боротьби в працях М. Ю. Шаповала (2006)
Куц О. - Українізація як каталізатор духовного життя українського суспільства 20–30-х років (2006)
Захожай З. - Про радянофільські настрої у Східній Галичині в 20– 30-ті роки ХХ сторіччя (2006)
Глазунов Г. - Сліпанський і справа "УВО" (2006)
Собачко О. - Українські літературні організації та течії в другій половині 20-х років ХХ століття (2006)
Старічнєва В. - Категорія "соборності" у теорії та суспільно-політичній практиці (2006)
Кучер В. - Німецька модель України в контексті підготовки до війни проти СРСР (2006)
Радько П. - Історик і суспільство (До питання громадської позиції вчених) (2006)
Токар Л. - Українознавство і побудова національної держави в Україні (2006)
Кармазіна М. - Росія у фокусі президентського окуляра (грудень 1991 – липень 1994 рр.) (2006)
Кузьменко Т. - Український середній клас та його перспективи в контексті соціальних трансформацій (2006)
Василевська Т. - Елітарність бюрократії у контексті професійної етики (2006)
Траверсе О. - Сучасні інтерпретації дослідження політичного лідерства (2006)
Богуславська К. - Мережевий підхід: причини виникнення, напрями дослідження мереж та їх типологізація (2006)
Кальян С. - Єврейські громадські організації: специфіка становлення та діяльності (2006)
Шульга М. - Дещо про зближення понять "геополітика" та "стратегія" в геополітичній думці сучасної Росії (2006)
Крушинський В. - Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики, Константинов В. (2006)
Чувардинський О. - "Четверта влада" в структурі громадянського суспільства (2006)
Вакулич В. - Шляхи протидії тероризму (2006)
Про авторів (2006)
Поліщук Ю. - Боротьба царизму проти польського шкільництва у Правобережній Україні та заміна його на російську систему освіту (кінець XVIII – перша половина XIX століття) (2007)
Майборода О. - Проблеми національної єдності в Україні: соціальні й мовно-культурний аспект (2007)
Шаповал Ю. - Іван Дзюба: інтернаціоналізм чи русифікація? (До історії запитання) (2007)
Нагорна Л. - Проблеми регіональної ідентичності в українському політичному просторі (2007)
Кривицька О. - Чинники національної толерантності та ідентичності: регіональна специфікація (2007)
Гон М. - Культура міжетнічної взаємодії в умовах воєнно-політичного конфлікту (2007)
Рафальська Т. - Національні меншини Житомирщини в ХХ столітті: від "коренізації" до "великого терору" (2007)
Мучник А. - Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення (2007)
Мандебура О. - Національна наукова інтелігенція і мовне питання (на основі подій 1905 року) (2007)
Войтович Р. - Особливості формування "сильної держави" в умовах глобалізації (2007)
Кирюшко М. - Стан і перспективи християнського лібералізму в сучасній Україні (2007)
Перевезій В. - Політична участь релігійних організацій як фактор конфліктогенності релігійного середовища (на прикладі виборчої кампанії 2006 р.) (2007)
Лобода Т. - Сучасна вітчизняна історіографія про феномен політичного лідерства (2007)
Холод В. - Тоталітаризм – вінець параполітики (2007)
Траверсе О. - Політичне лідерство як предмет політичної теорії (2007)
Сорокопуд О. - Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем (2007)
Тупчієнко Л. - Політична еліта в Україні чи українська політична еліта? (2007)
Кучеренко І. - Еволюція моралі радянського тоталітарного режиму (2007)
Чувардинський О. - Громадянське суспільство й ідея пріоритету загальнолюдських цінностей в світовій політиці (2007)
Лойко Л. - Громадські організації етнічних меншин України: історичний досвід створення та діяльності (2007)
Васильчук Г. - Політична система "непівського суспільства": сучасні інтерпретації російських істориків (2007)
Ганжуров Ю. - Інформаційна функція парламенту в контексті конституційних повноважень Верховної Ради України (2007)
Кулик В. - Мовні ідеології в українському медійному дискурсі (2007)
Лісничук О. - Росія і Україна – дві альтернативні моделі новітніх пострадянських трансформацій (2007)
Гнатюк Т. - Угода про реадмісію з ЄС як виклик для України (2007)
Гринюк Т. - Політико-географічні аспекти розвитку російських національних меншин у державах колишнього СРСР у пострадянський період, Кошелюк В. (2007)
Умланд А. - Новые идеологические образования в современном русском антидемократизме: западные концепции, антизападные политические доктрины и постсовесткий партийный спектр (2007)
Грицина О. - Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції (2007)
Туряниця С. - Захист етнонаціональних меншин Німеччини (2007)
Васильчук В. - Процес розвитку освіти в німецьких поселеннях на Півдні України (XVIII – початок XX століття) (2007)
Відомості про авторів (2007)
Майборода О. - Проблеми методу в етнополітичному прогнозуванні (2007)
Балабанов К. - Академік Іван Федорович Курас та його внесок у розвиток українсько-грецьких відносини (2007)
Беззуб’як М. - Відродження моделі "державної інкорпорації" та "офіційного націоналізму" в етнічно гетерогенних суспільствах напівпериферії (2007)
Бевз Т. - Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи (2007)
Буяк Б. - Етнічні межі глобалізаційно-трансформаційних тенденцій у системі освіти сучасної української молоді (2007)
Василевська Т. - Етнічні виміри етнополітики: державно-управлінський аспект (2007)
Гордієнко М. - Досвід етатистської традиції націєтворення в добу демократичного оновлення України (2007)
Загоруй Г. - До теоретичних засад проблеми співвідношення політичної та етнополітичної нації (2007)
Землюк В. - Етнопсихологічні й етнополітичні особливості ідентичності українців (2007)
Кривицька О. - Етнокультурні відмінності як чинник дезінтеграції в Україні (2007)
Лавський В. - Трансцендентальна етика та етнополітичні процеси України, Бойко О. (2007)
Макаренко Н. - Етнонаціональні відмінності регіонів: проблеми формування державної етнополітики України (2007)
Мозговий А. - Суспільно-географічне бачення багатоаспектності етнонаціональних чинник у визначенні політичних конфліктів, Гринюк Т. (2007)
Пилипенко В. - Державна етнополітика в умовах півдня України: правовий та культурологічний аспект (2007)
Рєзнік В. - Шляхи здобуття української державності (класократична версія) (2007)
Ротар Н. - Етнонаціональні політичні субкультури на пострадянському просторі як фактор консолідації демократії (2007)
Зеленько Г. - Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-східної Європи (2007)
Троян С. - Особливості національної толерантності в Україні: проблеми методології та регіональний вимір (2007)
Васильчук Г. - Обов’язок чи право: історико-правовий дискурс щодо виконання "Закону про мови" (2007)
Стахєєва Г. - Питання мови в законодавстві України (2007)
Васильчук В. - Німці в Україні: історіографія проблеми (2007)
Калакура О. - Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні (2007)
Ковач Л. - Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку (2007)
Курас Д. - Проблеми національних меншин і національна політика української держави у працях М. Ю. Шаповала (2007)
Липчук О. - Міжнародні та національні інститути захисту прав етнонаціональних меншин (2007)
Бурдяк В. - Прагматизм етнополітичних аспектів розвитку Республіки Болгарія (2007)
Вакулич В. - "Священна" місія асоціації "Брати-мусульмани" (2007)
Гузєв О. - Вплив Режиму санкцій Організації об’єднаних націй на етнополітичні процеси країн – об’єктів санкцій (2007)
Гуцало М. - Деякі теоретичні аспекти аналізу проблеми протидії міжнародному тероризму (2007)
Кононенко С. - Міжнародно-політичні та етнополітичні відносини: сфери накладання і форми розуміння (2007)
Курас А. - Внутрішньополітична ситуація в Лівані як приклад етнополітичних проблем та їх міжнародні наслідки (2007)
Бавико О. - Структурна характеристика політичної опозиції гетьманатові П. Скоропадського (2007)
Гусєв В. - Закон Центральної Ради "Про персонально-національну автономію": передумови прийняття, історія, уроки (2007)
Красівський О. - Західні українці в польській етнонаціональній політиці 20-х років ХХ ст. (2007)
Горбань Т. - Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) (2007)
Медвідь Ф. - "Ідеал національної самостійності" Івана Франка в контексті Універсалу національної єдності (2007)
Поліщук Ю. - Фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві як джерело вивчення національної політики російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття) (2007)
Романюк О. - Етнополітика в проблемному колі етнологічних досліджень: історіологічний аналіз (2007)
Яремчук В. - Особливості формування ідейних засад українських політичних партій наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Довідка про авторів (2007)
Дубас О. - Особливості аксіологічного підходу до розуміння політичної комунікації: аналіз основних концепцій (2007)
Богуславська К. - Характеристика та інтерпретація параметрів політичних мереж для дослідження політичних акторів (2007)
Беззуб’як М. - Суспільство національне та суспільство громадянське (2007)
Гордієнко М. - Імператив легітимної моделі влади в умовах реформування політичної системи України (2007)
Цюрупа М. - Поняття "м’якої сили" в структурі влади сучасної держави (2007)
Кононенко С. - Суспільство і політика за умов олігархії (2007)
Розумюк В. - Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? (2007)
Бучма О. - Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства (2007)
Шайгородський Ю. - Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям? (2007)
Кудряченко А. - Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України (2007)
Бідзюра І. - Політологічні роздуми у контексті тріади "парламентаризм — громадянське суспільство — правова держава" (2007)
Бондар С. - Правова регламентація статусу опозиції в Україні: доцільність та форми реалізації (2007)
Макаренко Н. - Роль Верховної Ради як законодавчого інституту у процесі розвитку соціальної держави (2007)
Пащенко В. - Від демократичної держави до демократичного суспільства (2007)
Черінько І. - Виборча система України: від мажоритарної до пропорціональної (2007)
Барановський Ф. - Особливості розвитку та проблеми подальшого розширення ЄС в контексті успішної реалізації євроінтеграційного курсу України (2007)
Ляшенко О. - Питання автономії Закарпаття у виборчих кампаніях 1994 - 2006 рр. (2007)
Дергачов О. - Виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства (2007)
Іванюк М. - Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України (2007)
Буяк Б. - Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства (2007)
Олексин Я. - Церква та релігійні організації як важлива складова розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні (2007)
Ляшенко Т. - Громадянське суспільство в Центральній Азії: проблеми та перспективи (2007)
Ковач Л. - Українсько-польске транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку (2007)
Плющ А. - Дискурсивная практика информационного пространства (2007)
Кочубей Л. - Інтернет-технології, вибори і процес утвердження громадянського суспільства України: проблеми і перспективи (2007)
Дмитришин Ю. - Соціальна реклама як інструмент у боротьбі за політичну владу (2007)
Рудич Ф. - Політичний клас (Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні незалежності Української держави) (2007)
Пахарєв А. - Проблеми формування політичних еліт у маргиналізованому суспільстві: український вимір (2007)
Бевз Т. - "Політики" і "політикани" у структурі владних відносин (2007)
Кононенко Н. - Механізм формування та шляхи інституалізації сучасної української еліти (2007)
Медвідь Ф. - Діяльність політичних еліт і лідерів у реформуванні політичної системи України в умовах становлення стратегії національної безпеки (2007)
Симоненко О. - Інноваційні моделі сучасного загальнополітичного лідерства в умовах політичних трансформацій в Україні (2007)
Дем’яненко Б. - Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій (2007)
Василевська Т. - Інституціональні впливи та моральнісна саморегуляція як фактори підтримки етики державних службовців (2007)
Левицька Н. - Фінансове забезпечення науки і освіти як один з пріоритетів державної політики (2007)
Рачинський А. - Компетенція державно-управлінського персоналу: сучасні методики її формування (2007)
Друк Ю. - Центральні органи влади в умовах політико-адміністративної модернізації: досвід, проблеми формування і функціонування (2007)
Солдатенко В. - До питання про формування традицій взаємин української влади і суспільства (революційна доба 1917 - 1920) (2007)
Кривошея В. - Еволюція владних інститутів Козацько-гетьманської держави (2007)
Полтавець С. - Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини XVII століття (2007)
Редькіна Г. - Психологічний тип "радянський українець" та його еволюція в пострадянському просторі (2007)
Поліщук Ю. - Старовіри Правобережної України, як об’єкт політики російського царизму (кінець XVIIІ – початок ХХ століття) (2007)
Красівський О. - Дипломатична діяльність М. Тишкевича в період відродження Української держави (1919 - 1920 рр.) (2007)
Довідка про авторів (2007)
Котигоренко В. - Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави (2008)
Зварич І. - Методи моделювання та прогнозування в етнополітиці (2008)
Майборода О. - Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні (2008)
Калакура О. - Трагедія поляків УСРР у контексті політики суцільної колективізації та геноциду українського народу (2008)
Іванов І. - Мова в контексті етнонаціонального розвитку України: теоретико-методологічні засади (2008)
Монолатій І. - Західноукраїнська етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції імперського простору (2008)
Кривицька О. - Демаркаційні лінії України: міфи чи реальність (2008)
Татаренко Т. - Система районування у регіональному розвитку України (2008)
Санченко А. - Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні (2008)
Горбань Т. - Українське національне самовизначення: зміст поняття в історичному контексті першої половини чверті ХХ ст. (2008)
Лобода Т. - Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації (на прикладі діяльності В. Кравченка) (2008)
Проскуріна О. - Політична культура України: сучасні проблеми та досвід становлення в умовах глобалізації (питання теорії та практики) (2008)
Поліщук Ю. - Політика російського царизму щодо польської освіти в Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2008)
Красівський О. - Західна Україна в національній політиці Ю. Пілсудського, Мелінишин Т. (2008)
Макаренко Т. - Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. (2008)
Ковач Л. - Етнокультурний розвиток Закарпаття в період незалежності України (2008)
Кочан Н. - Формування етнонаціональної специфіки Закарпатського регіону на зламі XVIII – XIX ст. (2008)
Ляшенко О. - Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв (2008)
Латигіна Н. - Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки (2008)
Опанасенко О. - Українсько-німецькі наукові зв’язки в період 1994-2004 рр. (2008)
Волошин Ю. - Міжнародно-правові засоби розв’язання греко-турецького конфлікту в контексті процесів європейської міждержавної інтеграції (2008)
Гузинець Ю. - Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців (2008)
Білошицький С. - Геополітичні виклики лібералізації світового порядку (2008)
Кошелюк С. - Самопроголошені держави як інструмент геополітичної стратегії провідних держав на Європейському континенті, Гринюк Т. (2008)
Попок А. - Особливості еволюції сучасних праворадикальних рухів у Росії, Васильчук Є. (2008)
Олексин Я. - Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні (2008)
Краснолюдська С. - Суб’єктність ісламу у світових політичних процесах (2008)
Жулкавич Н. - Стан релігійної ситуації і утвердження духовності в сільській місцевості областей українських Карпат (1965-2000 рр.) (2008)
Курінна Т. - Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні (2008)
Васильчук Г. - "Радянська інтелігенція": сучасні тлумачення та аксіологічні орієнтири (2008)
Трачук В. - Політична толерантність як механізм політичної взаємодії: проблеми та перспективи (2008)
Відомості про авторів (2008)
Слово до читача (2008)
Рудич Ф. М. - Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави (2008)
Пахарєв А. Д. - Бюрократия переходных политических систем: специфика формирования, особенности развития (2008)
Кочубей Л. О. - Політична еліта та політичний клас у сучасній політології (2008)
Майборода О. М. - Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності (2008)
Бурдяк В. - Новий політичний клас України і суспільні інтереси (2008)
Ганжуров Ю. С. - Політична реклама: комунікативний формат і електоральна результативність (2008)
Балабан Р. В. - Політичні партії України на шляху до політичного класу (2008)
Кононенко Н. В. - Політичний клас у сучасних Україні та Росії: актор чи модератор політичного процесу (2008)
Гнатюк М. М. - Україна і геополітична традиція Росії: вплив внутрішніх геополітичних ідей на формування стратегічних пріоритетів (2008)
Ляшенко Т. М. - Політичний клас Республіки Казахстан: проблеми формування (2008)
Щербенко Е. В. - Руйнування політичної форми в українському політологічному дискурсу (на матеріалі підручників з політології) (2008)
Цюрупа М. В. - Розробка і реалізація воєнної політики як царина можливого консенсусу політичних сил України (2008)
Кіш Є. Б. - Проблеми регіонального лідерства Вишеградської четвірки у Центральноєвропейському регіоні (2008)
Кудряченко А. І. - Євроатлантична інтеграція Україна як цивілізаційний табір (2008)
Артьомов І. В. - Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави, Віціан Т. (2008)
Федорчак Т. П. - Політичний клас Чеської Республіки: компроміси на шляху до консолідованої демократії (2008)
Зварич І. Т. - Регіоналізм як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2008)
Черінько І. П. - Політичний клас постреволюційних держав СНД: загальне, особливе (2008)
Щедров С. В. - Політична еліта сучасної України: регіональний аспект (2008)
Латигіна Н. А. - Перспективи демократії (2008)
Опанасюк В. В. - Український Левіафан, або правляча еліта у пошуках ефективної моделі політичної влади (2008)
Романова В. В. - Політичний режим у національному та регіональному форматі (2008)
Симоненко О. В. - Модернізаційні зрушення політичної системи в незалежній Україні і вплив на них провідних політиків (2008)
Шульгіна А. А. - Політичні вибори як чинник електоральної участі (2008)
Шпортько О. В. - Маніпулятивний характер впливу телебачення на особистість (2008)
Харченко О. В. - Система державного правління Веймарської республіки: політологічний аналіз (2008)
Остапенко М. А. - Політичний плюралізм в умовах постіндустріального суспільства: комунікативний вимір (2008)
Мазурок Ю. - Веб-присутність органів державно влади України як засіб налагодження зворотного зв’язку в процесах політичних комунікацій (2008)
Резніченко О. М. - Нове в політичній науці: огляд наукової літератури (2008)
Відомості про авторів (2008)
Передмова (2008)
Кривошея В. - Козацька еліта в національній революції середини XVII ст. (Гетьманат Юрія Хмельницького) (2008)
Степанчук Ю. - Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI – першій половині XVII ст. (2008)
Пономаренко О. - Еволюція української національної ідеї в XVII – XVIII століттях (2008)
Іржицький В. - Родина Виговських в історії Української козацької держави, Тітаренко Н. (2008)
Цубенко В. - Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) (2008)
Гай-Нижник П. - Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності (2008)
Яремчук В. - Університетське питання – один з консолідуючих факторів у діяльності українських політичних партій Західної України (2008)
Бевз Т. - Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради (2008)
Шевченко В. - Центральна Рада: політика українізації (2008)
Федоренко О. - Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції (2008)
Папакін Г. - Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. (2008)
Любовець О. - Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту (2008)
Гошуляк І. - Трудовий конгрес і проблема соборності України (2008)
Солдатенко В. - Осінь 1919 року: основні чинники розриву соборного фронту (2008)
Петриченко К. - Феномен українського повстантва (березень 1917—серпень 1919 рр.) (2008)
Тороповська Т. - Персональний склад урядів Директорії (2008)
Левицька Н. - Українська революція: духовно-релігійні чинники, Чуприна В. (2008)
Губський С. - Внесок інонаціональних військових формувань армії УНР (1918-1920 рр.) у боротьбу за незалежність України (2008)
Красівський О. - Україна і Польща в період революції: від конфронтації до співробітництва (2008)
Трачук О. - Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. (2008)
Собачко О. - Національне відродження в літературі 20-30 рр. та натиск тоталітаризму (2008)
Васильчук Г. - Політичні репресії в УСРР 20-30 рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2008)
Кучер В. - Німецька окупація України в початковий період війни: політико-економічна парадигма (2008)
Погребинська І. - Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект (2008)
Соловей А. - Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд (2008)
Відомості про авторів (2008)
Передмова (2008)
Гордієнко М. Г. - Політичний конфлікт як спосіб існування соціуму (2008)
Кочубей Л. О. - Політичні конфлікти в сучасній Україні: технології запобігання та специфіка перебігу (2008)
Кальян С. Є. - Становлення та розвиток концептуальних підходів й інструментів дослідження політичного процесу (2008)
Оніщенко Н. М. - Підвищення ефективності законодавства як передумова запобігання соціальним конфліктам (2008)
Томенко М. В. - Зміни до Конституції як засіб розв’язання політичних конфліктів в Україні (2008)
Кононенко С. В. - Війна в міжнародній політиці: технологія, культура. організація (2008)
Беззуб’як М. Й. - Націоналізм, інтернаціоналізм, війна. Хто винен? (2008)
Бурдяк В. І. - Конфліктність етнонаціональних чинників політичних відносин у контексті соціального дискурсу (2008)
Гон М. М. - Семіотика як інструмент етнічного обвинувачення в сучасній Україні (2008)
Сенюшкіна Т. О. - Публічні механізми управління етнополітичними конфліктами: концептуальні засади (2008)
Макаренко Н. Ю. - Соціально-політичні чинники державно етнополітики (др. пол. ХХ ст.) (2008)
Вакулова Т. В. - Цивілізаційний вимір чинників етнополітичного конфлікту (2008)
Кривицька О. В. - Конфліктна специфіка етнічної ідентифікації в Україні (2008)
Марчук Н. В. - Політизація діяльності громадських організацій етнічних меншин як чинник етноконфліктних ситуацій (2008)
Велешко О. М. - Етнічна ідентичність як об’єкт політичних маніпуляцій: віктимологічний аспект (2008)
Редькіна Г. М. - Етнонаціональні стереотипи у масовій свідомості населення України в умовах державної незалежності (2008)
Монолатій І. С. - Австролоялізм як "тактика очікування" етнонаціональних спільнот західноукраїнського регіону (2008)
Зварич І. Т. - Етноекономіка і деякі ментальні особливості управління персоналом за її сучасного розвитку (2008)
Дегтяренко А. М. - Етномовна компетенція, діяльність та орієнтація територіальних громад Українського Північного Приазов’я: бути чи не бути … (2008)
Лихач Ю. Ю. - Забезпечення представництва національних меншин у виборних органах Європейського Союзу (2008)
Савойська С. В. - Українська православна церква і міжцерковні мовно-політичні конфлікти (2008)
Брожина В. Я. - Типологія сучасних ідеологічних течій ісламського радикалізму (2008)
Азізян С. Л. - Політико-правові механізми врегулювання суперечностей щодо сакрального "майна" вірменської церкви в Україні (2008)
Солдатенко В. Ф. - До історії першого конфлікту між керівництвом УССР і РСФРР (2008)
Красівський О. Я. - Польсько-українські конфлікти і компроміси початку 1930-х років (2008)
Яремчук В. Д. - Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни (2008)
Собачко О. М. - Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. (2008)
Відомості про авторів (2008)
Бабаян А. А. - Исследование процесса прессования спеченной тонкостенной трубы в конической матрице упрощенным методом (2019)
Габрусєв Г. В. - Тиск параболічного штампа на попередньо напружений шар, Габрусєва І. Ю., Пиндус Т. Б. (2019)
Дудніков А. А. - Процес і механізм абразивного зношування, Дудніков І. А., Горбенко О. В., Келемеш А. О., Бурлака О. А. (2019)
Ковалевський С. В. - Ідентифікація об’єктів машинобудування за кількома кількісними ознаками одночасно, Ковалевська О. С. (2019)
Ковальчук С. Б. - Задача термопружності для композитного бруса із плоскою віссю довільної форми у природній системі координат (2019)
Козбур Г. В. - Осесиметричні пластичні деформації тонкостінного циліндра, Шкодзінський О. К. (2019)
Колупаєв Б. Б. - Математичне моделювання теплопровідності лінійних гнучколанцюгових полімерів (2019)
Крутій Ю. С. - Скінченно-елементний аналіз осесиметричного згину круглих суцільних пластин на змінній пружній основі, Сур’янінов М. Г., Сорока М. М., Карнаухова Г. С. (2019)
Куда О. А. - Структура та властивості модифікованої міддю кераміки на основі біогенного гідроксиапатиту медичного призначення, Отиченко О. М., Сич О. Є. (2019)
Мащенко В. А. - Частотно-температурні вимірювання динамічного модуля пружності конструкційного полівінілхлориду, Крівцов В. В., Квасніков В. П. (2019)
Михайлов А. О. - Моделирование процесса обратного выдавливания пористых заготовок, Михайлов О. В., Штерн М. Б. (2019)
Роїк Т. А. - Антифрикційний композиційний матеріал на основі шліфувальних відходів інструментальної сталі для деталей друкарських машин, Віцюк Ю. Ю. (2019)
Рубець А. В. - Система моніторингу для прогнозування використання ресурсів у розподілених системах (2019)
Савчук П. П. - Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля, Матрунчик Д. М., Кашицький В. П., Садова О. Л., Петрук Г. Ю. (2019)
Саржанов Б. О. - Новый способ повышения качества покрытий при восстановлении деталей методом электроэрозионного легирования (2019)
Семенова І. О. - Розробка методики планування бюджету в галузі інформаційної безпеки (2019)
Сур’янінов М. Г. - Експериментальні дослідження несучої здатності моделі залізобетонної пустотної плити перекриття, Неутов С. П., Корнеєва І. Б. (2019)
Сяський А. - Математична модель міжфазної тріщини в пластинці з підсиленим круговим контуром при її згині, Кот В., Вороницька В. (2019)
Федорчук-Мороз В. І. - Формування культури безпеки праці у професійній освіті, Вісин О. О. (2019)
Фурс Т. В. - Технологічні особливості одержання монокристалів PbI2 (2019)
Фурс Т. В. - Вплив технологічних домішок на процес кристалізації PbI2 з розплаву (2019)
Челтонов М. М. - Исследование переработки продуктов утилизации твердого ракетного топлива, Кириченко О. Л. (2019)
Чигвінцева О. П. - Изучение трибологических свойств органопластика на основе ароматического полиамида фенилон С-1, Кабат О. С., Бойко Ю. В. (2019)
Чумало Г. В. - Лабораторні дослідження впливу робочих параметрів сірководневих середовищ на швидкість корозії трубних сталей, Харченко Є. В., Кичма А. О., Палюх В. М. (2019)
Передмова (2008)
Яременко В. С. - Модель мультиагентної системи для семантичного аналізу текстів, Худяков А. С. (2019)
Михальченко М. І. - Чи подолала Україна роздоріжжя раціонального вибору? (2008)
Дергачов О. П. - Проміжні результати державного будівництва (2008)
Томенко М. В. - Концептуалізація ризиків сучасного конституційного процесу в Україні (2008)
Древаль Ю. Д. - Теорія конфліктів і організація роботи парламентів (2008)
Кононенко С. В. - Політичний ризик і тоталітарний комфорт (2008)
Мироненко П. В. - Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності (2008)
Ковалевський В. О. - Політичні ризики функціонування архетипів інформаційних інтеракцій (2008)
Опанасюк В. В. - Революція як форма політичного конфлікту (2008)
Руденко О. М. - Соціальні конфлікти як механізм забезпечення суспільної стабільності (2008)
Розумюк В. М. - Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація (2008)
Андрєєва О. М. - Національна ідентичність як фактор соціального ризику в Україні (2008)
Борозенець Т. А. - Світоглядний вимір релігійної конфліктності (2008)
Перевезій В. О. - Міжправославний конфлікт як фактор політичного ризику в сучасній Україні (2008)
Гуцало М. Г. - Конфліктний потенціал міграційних процесів як чинник зростання терористичної загрози (2008)
Соколов В. Н. - Оппозиция и конфликты: приемлемое и недопустимое (еще раз о политической ответственности), Шагли В. А. (2008)
Когут П. В. - Обмеження персоніфікованої сутності як першооснова політико-владного конфлікту (2008)
Кучеренко І. М. - Політичні ризики 2004 року (2008)
Черінько І. П. - Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України (2008)
Кохан Г. - Політична корупція як наслідок конфлікту між державою та суспільством (2008)
Погребинська І. М. - Стратегія консоціації – громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study. (2008)
Беззуб’як М. Й. - Націоналізм і політичні ризики (2008)
Білошицький С. В. - Піднесення ролі транснаціональних еліт та наслідки цього для ствердження ліберально-демократичної ідеї представництва (2008)
Медвідь Ф. М. - Історія і теорія становлення системи національних інтересів України: правові колізії (2008)
Опанасенко О. І. - Проблема повернення культурних цінностей (Україна – Німеччина) (2008)
Корнієвський О. А. - Недержавна система забезпечення національної безпеки держави: концептуальні засади (2008)
Латигіна Н. А. - Сучасні тенденції розвитку демократії у світовому політичному просторі (2008)
Бойко-Бойчук Л. - Тематика інноваційних досліджень сучасної України (2008)
Анупрієнко О. Л. - Жінка-керівник у державному управлінні: подолання гендерних стереотипів суспільства (2008)
Яворська Г. М. - До проблеми формування європейської ідентичності в Україні (2008)
Кальян С. Є. - Українське єврейство : нашарування ідентичностей (2008)
- Відомості про авторів (2008)
Передмова (2009)
Полтавець С. - Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській національній революції середини XVII століття (2009)
Степанчук Ю. - Козацька старшина у політичних планах царату у період діяльності Першої Малоросійської колегії в Україні (2009)
Яремчук В. - Загальна Укоаїнська Рада (1915-1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України (2009)
Любовець О. - Перша коаліція Тимчасового уряду – перший досвід об’єднання "всіх живих сил" революції (2009)
Жванко Л. - Деякі аспекти дослідження проблеми біженства Першої світової війни на початку Української революції (2009)
Мельник О. - Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради (2009)
Гай-Нижник П. - Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917-1918 рр.) (2009)
Стрілець В. - Невдала спроба "українізації" уряду (Позіція Української партії соціалістів-федералістів у перші дні Української Держави гетьмана П. Скоропадського) (2009)
Кучер В. - Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. (2009)
Корновенко С. - Заходи Особливої наради з проведення весняної посівної кампанії та жнив на підконтрольних українських територіях у 1919 р. (2009)
Солдатенко В. - Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 1919 – травень 1920 р.) (2009)
Бевз Т. - Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії (2009)
Огієнко В. - Націонал-комунізм у добу Української революції (2009)
Пономаренко О. - Релігійні чинники українського державотворення (2009)
Дорошко М. - Проблема соборності українських земель у ХХ столітті (2009)
Собачко О. - Встановлення монополії партійної критики в літературі в 1927-1932 роках (2009)
Цубов Л. - На шляху до державності (До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України) (2009)
Кучер В. - Рух опори на перешкоді нацистських злочинів в Україні (2009)
Штейнле О. - Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940-х – початку 1950-х років (2009)
Прилуцька О. - Українська багатопартійність в історичних студіях І. Ф. Кураса (2009)
Бочко-Бойчук Л. - Суспільні реформи як керовані соціальні інновації: методологічні засади моделювання (2009)
Каращук М. - Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні (2009)
Омельчук В. - Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав (2009)
Черінько І. - Українсько-британські відносини: історія та сучасність (2009)
Андрєєва О. - Перспектива конструктивістської парадигми в Україні (2009)
Зварич І. - Формування національної ідентичності – домінанта етнополітичного менеджменту України (2009)
Білошицький С. - Методологічні проблеми обґрунтування універсального характеру ліберально-демократичної трансформації сучасних суспільств (2009)
Крушинський Ю. - Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства, Білий М. (2009)
Федько О. - Здоровий спосіб життя як цінність: проблеми формування (2009)
Відомості про авторів (2009)
Оніщенко І. - Політичний інструментарій нової епохи (2009)
Горло Н. - Міждисциплінарне дослідження іредентизму: теоретичний аспект (2009)
Беззуб’як М. - Соціальна уніфікація і регіональне розмаїття (2009)
Пантелейчук І. - Сучасні підходи до побудови структурної моделі іміджу регіону (2009)
Кононенко С. - Політичний простір і політичний контроль (2009)
Панченко Т. - Політична регіоналістика в системі регіональних і політичних дисциплін: огляд концептуальних підходів (2009)
Білошицький С. - Національний суверенітет в умовах глобальних викликів: характер трансформації та перспективи демократизації (2009)
Лісничук О. - "Територіальна цілісність" у дискурсі національних інтересів України (2009)
Мойсієнко В. - Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади (2009)
Прилуцька О. - Концептуальні засади розв’язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І.Ф. Кураса та становлення етнополітичної науки в Україні (2009)
Щербенко Е. - "Помаранчева революція": гідність у здобутті інститутів (2009)
Перегуда Є. - Актуальні проблеми структуризації регіонального політикуму (2009)
Токовенко О. - Дослідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного обґрунтування, Пащенко В. (2009)
Бевз Т. - Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства (2009)
Меркотан К. - Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті (2009)
Квітка К. - Політичні консультанти – політичні актори? (2009)
Соколов В. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень, Хижняк Д. (2009)
Ворона П. - Дуалізм політичних уподобань виборців Полтавщини на виборах 2002-2006 рр. (2009)
Митко А. - Вектори формування іміджу представників політичної влади Волині (на основі аналізу повідомлень у місцевих ЗМІ) (2009)
Гордієнко М. - Проблеми ідентифікації регіону як суб’єкта політичної діяльності (2009)
Кривицька О. - Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій (2009)
Макаренко Н. - Особливості формування і вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні (2009)
Редькіна Г. - Українська національна ідентичність: потенціал психологічної консолідації населення України (2009)
Тітовський М. - Регіональна політична ідентичність: Дніпропетровська область, Яковлєв І. (2009)
Барановський Ф. - Регіональний вимір політичної культури (2009)
Розумюк В. - Регіональний розкол України: реальність міфу (2009)
Гапоненко В. - Підстави регіонального поділу в Україні (2009)
Ротар Н. - Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи (2009)
Тарасенко О. - Механізми лобіювання регіональних інтересів (2009)
Жданов І. - Регіональні прояви активності політичної свідомості на Сході і Заході України (2009)
Медвідь Ф. - Національні економічні інтереси України, їх пріоритети, загрози і небезпеки в системі регіонального розвитку держави (2009)
Зоткин А. - Механизмы решения региональных конфликтов в Европейском Союзе: опыт для Украины (2009)
Молочко П. - Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії (2009)
Давидова В. - Чорноморський регіон: проблеми та перспективи регіональної інтеграції (2009)
Бурдяк В. - Регіональна етнополітика в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності (2009)
Панібудьласка В. - Етнополітичний сепаратизм – поняття, зміст, форми і природа (2009)
Басараб М. - Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України (2009)
Сенюшкіна Т. - Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні (2009)
Вакулова Т. - Цивілізаційний вимір регіонів України (2009)
Ковач Л. - Етнорегіональні процеси в Україні: динаміка змін у мовному середовищі та освіті (2009)
Вербовський В. - Лемки на Луганській землі: історико-етнологічний аналіз (2009)
Ломака І. - Регіональні особливості релігійних організацій в Україні (2009)
Ханстантинов В. - Забезпечення міжконфесійної толерантності як важливий напрям регіональної політики (2009)
Кирюшко М. - Партія "Хізб ат-Тахрір" – нове регіональне релігійно-політичне явище в Україні (2009)
Дем’яненко Б. - Українська медіакратія: регіональні штрихи до портрета четвертої влади (2009)
Мандебура О. - Визначення "знакова подія" в регіональному медіа-дискурсі: суспільні очікування та настрої (2009)
Савойська С. - Проросійська преса в Україні (на матеріалах засобів масової інформації російського націоналістичного руху) (2009)
Артыкова Г. - Медийное поле Крыма в участии формирования имиджа крымскотатарского народа (2009)
Яремчук В. - Український суспільно-політичний рух на зламі ХІХ-ХХ ст. і проблема політичного регіоналізму (2009)
Монолатій І. - Політична мобілізація етнічної більшості західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.: еволюція стратегій інтеракціонізму груп (2009)
Лазарєва В. - Регіональні особливості українських земель у творчості Пантелеймона Куліша та їх значення для сьогодення (2009)
Гутор М. - Християнські демократи Тернопільщини у виборах до Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування у 1994 році – регіональний фактор нового політичного процесу (2009)
Відомості про авторів (2009)
Слово до читача (2010)
Рудич Ф. М. - Політичний режим та народовладдя: методологічний контекст (2010)
Пахарев А. Д. - Политические элиты современной Украины: каналы рекрутирования (2010)
Кочубей Л. О. - Сучасні політична еліта та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення (2010)
Ганжуров Ю. С. - Особливості структуризації українського парламенту (2010)
Кудряченко А. І. - Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави (2010)
Цюрупа М. В. - Військова еліта України: її місце і роль у структурі правлячого класу (2010)
Брехаря С. Г. - Бізнес-еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес (2010)
Балабан Р. В. - Політичний клас: виклики і ризики (2010)
Щербинко Е.В. - Політичний клас і вироблення національної ідеї (2010)
Кононенко Н. В. - Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант розв’язання проблеми політичної суб’єктності на пострадянському просторі (2010)
Ляшенко Т. М. - Особливості формування політичного класу в країнах Центральної Азії (2010)
Зеленько Г. І. - Factors of forming of political class in the countries of Central and Easten Europe (2010)
Морарь М. В. - Політичне лідерство: проблеми теорії та методології (2010)
Кучеренко І. М. - Трансформація влади в сучасній Україні: моральна й політична специфіка (2010)
Бушанський В. В. - Естетизм політичних ідеалів і цінностей (2010)
Опанасюк В. В. - Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б. Хмельницького: екстраполяція на сучасність (2010)
Черінько І. П. - Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівського на сучасному етапі (після розширення ЄС – 2007) (2010)
Заблоцька Н. В. - Інститут уповноваженого з прав людини як предмет політичного дослідження (2010)
Бєлашко С.О. - "Партії влади" в умовах неопатрімоніального режиму (2010)
Бишер А. - Формирование Палестинского движения сопротивления (2010)
Українець Н. П. - Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей": технологія ухвалення політичних рішень (2010)
Кулик В. М. - Політика української влади щодо мас-медій та її вплив на недійний дискурс (2010)
Симоненко О. В. - Політичні лідери в Україні: наскільки вони можливі (політологічний аналіз)? (2010)
Резніченко О. М. - Нове в політичній науці: огляд наукової літератури (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бєлкіна С. Д. - Мета і завдання професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах неоіндустріалізації (2018)
Золотарьова О. В. - Теоретичні засади педагогічної підтримки обдарованих учнів в Ізраїлі (2018)
Кабанець М. М. - Роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у педагогічній підтримці обдарованих школярів (2018)
Керекеша-Попова О. В. - Модель формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2018)
Колбіна Т. В. - Навчання іноземних мов студентів на основі теорії поетапного управління засвоєнням знань (2018)
Костюченко М. П. - Системний підхід у науці та в педагогічних дослідженнях. Ч. 2. Онтологія систем (2018)
Кушнір А. Т. - Особливості ставлення до ЛГБТ: від теорії до практики, Кушнір Ю. В., Оверчук В. А. (2018)
Кушнір Ю. В. - Особливості формування толерантного інклюзивного простору у навчальному закладі, Оверчук В. А. (2018)
Piskurska H. - Diagnozing the level of motivation and value component of professional plurilingual competence of future managers (2018)
Попова О. В. - Методологічні підходи до формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Сидоренко Т. В. - Історичні та онтологічні аспекти методу Рівіна (2018)
Скирда А. Є. - Культурні варіації обдарованості (2018)
Хохлова О. А. - Зміст економічної компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості в контексті підготовки конкурентоспроможних випускників (2018)
Чередніченко Г. А. - Сучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів технологічних спеціальностей (2018)
Довгий С. О. - Освітня діяльність малої академії наук україни у вимірі глобалізаційних процесів сучасності (2012)
Лісовий О. В. - Новітні тенденції розвитку позашкільної освіти та їх реалізація в умовах інноваційного функціонування Малої академії наук України (2012)
Ковбасенко Л. І. - Формування у дітей потреби вчитися впродовж життя: ключова ідея позашкільної освіти України (2012)
Цвірова Т. Д. - Історичний аналіз методів організації навчально- виховної роботи в позашкільних закладах різних типів в Україні в контексті формування творчої активності особистості (2012)
Андрющенко Т. К. - Деякі методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності у процесі дослідницької діяльності (2012)
Вознюк О. В. - Формування дослідницьких умінь та актуалізація дослідницьких здібностей у дітей і молоді (2012)
Гужанова Т. С. - Формування екологічної культури дошкільника (2012)
Довга Т. Я. - Навчально-організаційні вміння: історичний контекст, сутнісний зміст і смислові акценти (2012)
Зайцева Л. І. - Ставлення дитини до навколишнього світу: сутність та межі осягнення (2012)
Калюжна Л. Б. - Психологічні аспекти навчання англійської мови в початковій школі (2012)
Коновальчук М. В. - Формування творчої особистості молодшого школяра у процесі художньої навчально-дослідницької діяльності (2012)
Тарапака Н. В. - Психолого-педагогічне проектування як інноваційна технологія в дошкільних навчальних закладах, Гагаріна Н. П. (2012)
Цимбалару А. Д. - Педагогічне проектування освітнього простору в школі і ступеня: підготовка та організація діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2012)
Чернецька Т. І. - Технологічне забезпечення організації навчально- дослідницької діяльності молодших школярів (2012)
Бузько В. Л. - Експериментальні завдання як ефективний засіб формування пізнавальних інтересів учнів (2012)
Вікторіна О. М. - Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації місцевих експедицій під час дослідження ареальних фразеологізмів (2012)
Голодюк Л. С. - Навчально-дослідницька діяльність учнів: психолого- педагогічний аналіз (2012)
Дяченко-Лисенко Л. М. - Результативна наукова діяльність учнівської і студентської молоді в Україні: концептуальні засади та інноваційний досвід роботи (2012)
Климова К. Я. - "Родинна мова" у дослідженнях майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики (2012)
Митрофаненко Ю. С. - Розвиток громадянської компетентності учнів засобами краєзнавчої навчально-дослідницької діяльності (2012)
Небеленчук І. О. - Концепт сонця у творчості Івана Драча (2012)
Рудницька Н. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики в початковій школі (2012)
Синиця М. О. - Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ (2012)
Федірко Ж. В. - Готовність учителя географії до розвитку навчально-дослідницьких умінь учнів (2012)
Гораш К. В. - Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності студентів у вищих навчальних закладах (2012)
Попова М. А. - Онтологічний інтерфейс як засіб підвищення ефективності підтримки процесу навчальної взаємодії (2012)
Стрижак О. С. - Формування інформаційно-освітніх середовищ на основі розподілених систем знань (2012)
Чернецький І. С. - Проектування навчального середовища експериментальних досліджень учнів в контексті функціонування інформаційно-освітнього середовища національного центру "Мала академія наук України" (2012)
Коновальчук В. І. - Роль креативного вчителя у розвитку творчого потенціалу учня (2012)
Шишова О. М. - Психолого-педагогічний прояв обдарованості дітей дошкільного віку (2012)
Яременко Л. А. - Розвиток дитячої творчості: теоретичне підґрунтя та деякі способи практичної реалізації (2012)
Безверха О. Д. - Особливості порядку слів у середньоанглійському простому реченні (2012)
Вижак Л. О. - Теоретичні засади і функціональні особливості використання нульових суб’єктів у давньоанглійській мові (2012)
Климова О. І. - Роль прислівників часу і місця у тексті прологу до "Кентерберійських оповідей" Джефрі Чосера (2012)
Ободзинська О. В. - Виховання екологічної культури молодших школярів у літніх дитячих таборах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Євтух В. - Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлантичними структурами (2010)
Рафальський О. - Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи (2010)
Кучабський О. - Проблема федералізму в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Зварич І. - Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства (2010)
Краківський О. - Проблеми регіоналізму в умовах європейських інтеграційних процесів (2010)
Панчук М. - Політичні контексти етнонаціональної пам’яті (2010)
Войналович В. - Регіональні особливості інституалізації релігійного простору України, Кочан Н. (2010)
Макаренко Н. - Національна ідентичність: особливості регіонального виміру (2010)
Ляшенко О. - Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи (2010)
Ковач Л. - Мовна ситуація та мовна політика в Україні (2010)
Ніколаєць Ю. - Українізація наприкінці ХХ ст. – на початку ХХ ст. (2010)
Калакура О. - Етнокультурний діалог як чинник формування міжнаціональної злагоди (2010)
Марчук Н. - Роль і місце Карпатської України в процесі само ідентифікації русинів Закарпаття (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського