Кармазіна М. С. - Інформаційний простір Донеччини: регіоанльні особливості (2015)
Ротар Н. Ю. - Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації (2015)
Кочубей Л. О. - Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі (2015)
Зорич О. О. - Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні (2015)
Яремчук В. Д. - Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті політики РФ щодо України на сучасному етапі (2015)
Литвин В. - Техніка "санітарного кордону до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи, Романюк А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Тренди інформатизації маркетингу (2019)
Dereń A.-M. - The legal nature of the know-how and its impact on the effective management of this resource in the enterprise (2019)
Litvinov O. - Marketing as the source of establishment of pillars of the enterprise intellectual capital, Nefedova T. (2019)
Підгурська І. А. - Конкурентний аналіз інформаційного бізнес-середовища у цифровому маркетингу, Легкий О. А. (2019)
Serohina N. - Digital Marketing in Hotels, Petryshchenko N., Andrlic B. (2019)
Максименко А. О. - Комунікаційний ресурс об’єднаних територіальних громад (на прикладі аналізу фейсбук-сторінок сільських ОТГ Карпатського регіону), Куропась І. С. (2019)
Чайка Є. В. - Фінансово-економічні аспекти функціонування ринку кіберспорту, Зозульов О. В. (2019)
Окландер М. А. - Маркетингові дослідження перспектив розвитку вело-інфраструктури на основі стратегії "Одеса 5Т", Діянова Д. В. (2019)
Орлов О. О. - Зміна парадигми управління витратами, прибутком та цінами на машинобудівних підприємствах, Рясних Є. Г. (2019)
Alyokhin A. - What exactly is economic competitiveness? Is this an eternal question?, Brutman А., Sokolovska Z. (2019)
Артамонов В. В. - Нестаціонарний режим очистки стічних вод в установках "Біософ", Василенко М. Г. (2019)
Артамонов В. В. - Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2019)
Артамонов В. В. - Методичні засади оцінки стійкості агроландшафтів, Міхно П. Б., Василенко М. Г. (2019)
Байда Б. Ф. - Менеджмент туризму з позиції управлінських підходів (2019)
Белявцева В. В. - Державні інтереси і самоуправління на місцевому рівні в реформаційному процесі (2019)
Білявський В. М. - Територіальний брендинг як інструмент розвитку регіону (на прикладі Житомирської області) (2019)
Бондарчук М. К. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання доходів об’єднаних територіальних громад, Джурик Х. Б. (2019)
Гевчук А. В. - Щодо методології виправлення помилок розрахунків у бухгалтерському обліку і звітності (2019)
Гонтарева І. В. - Економічна оцінка вартості інформаційної безпеки підприємницької діяльності (2019)
Гриневич Л. В. - Система прийняття рішень щодо подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону (2019)
Гриценко С. І. - Перспективи логістичного обслуговування споживачів в авіаційних вантажних перевезеннях (2019)
Гуменюк Ю. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування зернопродуктового підкомплексу (2019)
Єпіфанова І. Ю. - Організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств (2019)
Дончак Л. Г. - Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області, Добіжа В. В., Мазур В. Г. (2019)
Зайцева О. І. - Використання інструментарію маркетингу вражень в індустрії гостинності, Фурсов А. М. (2019)
Зайченко В. В. - Формування технологічної конкурентоспроможності економіки України: проблема критичних регіональних диспропорцій інноваційно-технологічного розвитку (2019)
Кирилюк О. В. - Інформаційні технології в управлінні асиметрією розвитку компанії (2019)
Климчук А. О. - Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства (2019)
Коскіна Ю. О. - Система доставки вантажів як сукупність виробничих процесів її елементів (2019)
Кузьміна О. М. - Взаємозв’язок СRM-системи та соціальних мереж як метод покращення діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Володарка"), Статкевич К. О., Янчук Т. В. (2019)
Лашко С. П. - Технологічні шляхи гірничодобувних підприємств як рентоутворюючий чинник (2019)
Левицька І. В. - Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України, Климчук А. О. (2019)
Мейш А. В. - Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності, Ільченко О. М. (2019)
Petrova R. - Informational and analytical modelling of development process of innovation investment strategy at high-tech enterprise, Moskavtsova K. (2019)
Подлепіна П. О. - Економічна природа міжнародних туристичних послуг в умовах трансформаційних процесів країн, що розвиваються (2019)
Подра О. П. - Теоретичні засади формування системи економічної безпеки підприємства, Левків Г. Я., Копитко М. І. (2019)
Рзаєв Г. І. - Ознаки і характеристики інвестиційної привабливості відповідно до завдань економічного аналізу, Дубік І. Г. (2019)
Рзаєва Т. Г. - Аналіз фінансової безпеки підприємства за ознаками його фінансового стану, Драпчук А. І. (2019)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні можливості методик оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Корольчук І. І. (2019)
Рзаєв Г. І. - Напрями аналізу фінансової безпеки підприємства під кутом результативності його діяльності, Слива А. В. (2019)
Сабадирьова А. Л. - Оцінка складових потенціалу підприємницької діяльності (2019)
Ситник Л. С. - Нереалістичність державної концепції розвитку цифрової економіки в Україні (2019)
Сокирник І. В. - Формування та реалізація стратегій підприємств ресторанного господарства в умовах цифрової трансформації економіки (2019)
Степанюк О. С. - Сучасна система інформаційного забезпечення управління оборотними активами підприємств (2019)
Теплюк М. А. - Ділова досконалість підприємств як ключовий фактор інноваційного розвитку економіки України, Лєзіна А. В. (2019)
Топалова І. А. - Логістичні ланцюги регіональних товарних ринків: проблеми та шляхи формування і планування (2019)
Уманець Т. В. - Методичні основи дослідження інвестиційно-фінансового потенціалу технологічного підприємництва регіону, Шаталова Л. С. (2019)
Фабіянська В. Ю. - Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери, Огородник А. О. (2019)
Хохлов О. Г. - Житловий фонд України – глобальні проблеми сьогодення, Козарь В. І., Козарь Л. М. (2019)
Христіановський В. В. - Модель координації інформаційних потоків для розрахунку командного ефекту управлінської структури, Щербина В. П. (2019)
Шаховалова Є. О. - Україна – агросировинна країна світу (2019)
Шелковська І. М. - Особливості системи управління та моніторингу прибережних територій водосховищ (2019)
Шпак С. О. - Ресурсний потенціал промислового підприємства: альтернативні підходи до визначення та оцінки (2019)
Юрченко Ю. О. - Ключові елементи формування облікової політики будівельних підприємств (2019)
Дибач І. Л. - Посилення конкурентоспроможності корпоративно-підприємницького закладу вищої освіти: стратегічний підхід (2019)
Від редакції - Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019)
Illiashenko S. - Marketing of scientific and educational knowledge of the modern university, Shypulina Y., Klisinski J. (2019)
Liba N. - Organizational and economic mechanism of formation of border industrial park, Chuchka I., Rakotsi A. (2019)
Menkovа K. - Approaches to forming enterprises’ business-models, Zozul`ov O. (2019)
Сіньковська В. М. - Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції (2019)
Kosar N. - The like economic phenomenon, Kindrat S. (2019)
Дацькова Д. В. - Форми інтеграції споживача у процес розробки та комерціалізації нового продукт (2019)
Нікітін Ю. О. - Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація, Кульчицький О. І. (2019)
Кармазіна М. - Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.) (2018)
Горбатюк М. - Діяльність НДП як "партії влади" у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області) (2018)
Бевз Т. - Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр. (2018)
Яремчук В. - Вибори до органів місцевого самоврядування 1990 - 2015 рр. як індикатор стану регіональних політичних режимів (на прикладі Львівської області (2018)
Ясінська А. - Підстави формування регіональних політичних режимів у харківській області (1991 - 2017 рр.) (2018)
Ротар Н. - Вибори як механізм формування та динаміки регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2018)
Горбатюк М. - Експертне середовище республіки Молдова про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі (2018)
Нападиста В. - Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії (2018)
Бевз Т. - Соборність України: виклики і загрози (2018)
Василевська Т. - Публічні інтелектуали: в пошуках призначення (2018)
Ладний Ю. - Політика Центральної Ради у сфері міжнаціональних відносин на етапі мирного розвитку революції (березень – листопад 1917 р.): історико-політологічні дискурси (2018)
Рафальський О. О. - Передмова (2018)
Михальченко М. - Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України (2018)
Майборода О. - Політична стратегія цивілізаційного самовизначення України (2018)
Чорний О. - Україна в європейській цивілізаційній конкуренції (2018)
Самчук З. - Повернення епохи Realpolitik: принцип задоволення проти принципу реалізму (2018)
Зернецька О. - Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз (2018)
Сич О. - Націоналізм – фактор цивілізаційного визначення (2018)
Поліщук Ю. - Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України (2018)
Бегей І. - Цивілізаційне самовизначення інтелігенції України наприкінці XX – на початку XXI століття (2018)
Рудакевич О. - Українська національна стратегема початку XXI століття (2018)
Галина Куц - Влада і суспільство в постмайданній Україні: діагностика відносин (2018)
Шульга М. - Цивілізаційний вибір у поведінковому вимірі (2018)
Недюха М. - "Суспільні відносини" та "соціальні відносини" як поняття політико-правової науки (2018)
Литвин В. - Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні (2018)
Фурманюк М. - Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України (2018)
Кукуруз О. - Наукова основа вдосконалення політики і права як необхідна умова ефективного розвитку України (2018)
Дем’яненко Б. - "Путінізм" як різновид авторитарного політичного режиму, Дем’яненко В. (2018)
Кривицька О. - Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації (2018)
Андрійчук Т. - Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз досвіду Албанії та України (2018)
Ткач О. - Антикорупційна політика і демократія в Бразилії: досягнення і нові виклики, Ткач А. (2018)
Лозовицький О. - Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав (2018)
Рябчук М. Ю. - "Химера національної ідентичності": кілька методологічних проблем (2018)
Бушанський В. В. - Утопії й антиутопії в європейській культурі (2018)
Кулик В. М. - Еволюція наукових уявлень про етнонаціональні ідентичності в пострадянській Україні (2018)
Поліщук Ю. М. - Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників (2018)
Рябчук М. Ю. - "Європейці" мимоволі? Про ціннісний вимір української національної ідентичності (2018)
Кривицька О. В. - Спільна ідентичність в умовах дезінтеграції українського суспільства: особливості і шляхи формування (2018)
Войналович В. А. - Сучасне українське православ’я: старі і нові виклики (2018)
Набок С. В. - Пам’ятник як маркер: особливості функціонування в публічному просторі в контексті політики декомунізації в Україні (2018)
Ніколаєць Ю. О. - Німецьке населення України у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс (2018)
Єндрашик К. - Історичні проблеми та політика пам’яті в польсько-українських стосунках (1991-2017) (2018)
Новородовський В. В. - Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення (2018)
Березовенко А. В. - Після Майдану 2014: образи України і Росії у російському політичному дискурсі (2018)
Рафальський О. - Наукова кооперація у вирішенні сучасних завдань етнополітології, Цепенда І. (2017)
Калакура О. - Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю (2017)
Ніколаєць Ю. - Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х – 1991 рр. (2017)
Коцур В. - На шляху до проголошення незалежної України: ідея "Галицької автономії"і пропагандистські спекуляції наприкінці 1980-х – початку 1990-х - років (2017)
Адамович С. - Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави (2017)
Войналович В. - "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років (2017)
Кочан Н. - Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини: міноритарні етнорелігійні та релігійні організації (2017)
Ковач Л. - Політичний контекст етнопрофесійних характеристик населення сучасної Галичини (2017)
Климончук В. - Ціннісний вимір електоральних процесів у Галичині (на прикладі Івано-Франківської області (2017)
Ляшенко О. - Міф про "галицький сепаратизм": витоки і підстави (2017)
Гулай В. - Регіональна ідентичність мешканців Галичини та "галицький автономізм": сучасні політико-культурні та інституційно-процедурні практики (2017)
Доцяк І. - Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації (2017)
Дерев’янко С. - Внутрішньо переміщені особи: проблеми політичної соціалізації в Галичині (2017)
Котигоренко В. - Про зв’язок політичних переваг і цінностей населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини, Рафальський О. (2017)
Білоус О. - Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності (2017)
Нападиста В. - Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України (2017)
Кривицька О. - Ідентичність українського пограниччя: Донбас (2017)
Ляшенко Т. - Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кармазіна М. С. - Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні (2017)
Ротар Н. Ю. - Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2017)
Бевз Т. А. - Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації (2017)
Яремчук В. В. - Специфіка формування та проявів регіонального політичного режиму у Львівській області (2017)
Кармазіна М. С. - Оцінка західними інформаційними ресурсами загроз і перспектив України (2017)
Бевз Т. А. - Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії (2017)
Бевз Т. А. - Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиріччя ХХІ ст. (2017)
Кривошеїв В. В. - Ментальні ризики в ракурсі "Ми" - "Вони" (2017)
Гон М. М. - Інший на маргінесі української колективної пам’яті (2017)
Ладний Ю. А. - Етнополітика української національної революції 1917-1921 рр.: методологічний аспект (2017)
Литвин В. С. - Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного управління: теоретико-методологічний зріз (2017)
Нагорняк І. М. - Ініціатива ЄС "Східне партнерство". Інституційні основи, завдання та перспективи змін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Слово до читача (2017)
Рудич Ф. - Президенти сучасної України (2017)
Зеленько Г. - Фактори розмежування політичних сил в країнах Вишеградської групи (2017)
Кочубей Л. - Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні (2017)
Ляшенко Т. - Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі (2017)
Балабан Р. - Дослідження явища суспільного протесту у Російській Федерації (за матеріалами дисертацій російських науковців 1991 - 2016 років) (2017)
Брехаря С. - Українських бізнес: від економічної раціональності до корпоративно-соціальної відповідальності (2017)
Кононенко Н. - Гібридні цінності як чинник, що гальмує модернізацію України (2017)
Щербенко Е. - Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії (2017)
Мачуський В. - Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі (2017)
Чорний О. - Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні (2017)
Барановський Ф. - Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст (2017)
Кудряченко А. - Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей, Солошенко В. (2017)
Ганжуров Ю. - Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу (2017)
Трофимов Е. - "Гражданский контроль" в моноцентрической политии (на примере Российской Федерации) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2017)
Михальченко М. - Цивілізаційний аналіз як засіб політичного пізнання (2017)
Майборода О. - Суб’єкти та тематика "міжцивілізаційного діалогу" (2017)
Шульга М. - Універсальність цінностей європейської цивілізації (2017)
Фадєєв В. - У чому полягає цивілізаційний вибір України? (2017)
Самчук З. - Формування цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз перспектив і обмежень (2017)
Хамітов Н. - Філософія цивілізаційного проекту України: людина та її гідна самореалізація як мета і умова поступу (2017)
Ткаченко В. - Цивілізаційний вектор України: виклик часу (2017)
Шайгородський Ю. - Унітарність як засадничий принцип організації та регулювання політичного життя в Україні (2017)
Свідлов Ю. - "Особливість російської цивілізації" й імперіалізм (2017)
Хамітов Н. - Цивілізаційний розвиток України в контексті демократії: взаємодія держави та громадянського суспільства, Любивий Я. (2017)
Мандебура О. - Громадянське суспільство як чинник формування політичної нації (2017)
Бушанський В. - Девід Лінч – "велика риба": нові тоталітарні тенденції в сучасній культурі (2017)
Подольський А. - Сучасна історія як інструмент політичних маніпуляцій (на прикладі вивчення історії Голокосту) (2017)
Козерод О. - Сучасні єврейські громади на європейському континенті: цивілізаційні аспекти та виклики інтеграції (2017)
Туров І. - Вплив єврейських та ісламських релігійних рухів на розвиток арабо-ізраїльських взаємин: міжцивілізаційний діалог (2017)
Хамітов Н. - Соціокультурні складові цивілізаційного поступу України: толерантність, діалог, партнерство, Жулай В., Крилова С. (2017)
Бабкіна О. - Цивілізаційний вибір України (рецензія на наукове видання "Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії" |ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.|; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.Київ: НАН України, 2016. 284 с.) (2017)
Мандебура О. - Становлення України як європейської регіональної цивілізації (рецензія на монографію М. Михальченка "Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ-ХХI веков" Київ: Парламентське видавництво, 2016. 504 с.) (2017)
Войналович В. - Цивілізаційне розлучення, або Історія невдалого "шлюбу" (рецензія на монографію М. Горєлова, О. Моці, О. Рафальського "Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі") Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 235 с.) (2017)
Литвин В. - Політичне лідерство: теорії і реалізації сучасного світу (2017)
Перегуда Є. - Діалектика соціального та національного визволення у поглядах українських революціонерів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історична стежка залежності (2017)
Бевз Т. - "Українська революція" у науковому дискурсі: суперечності оцінок і висновків (2017)
Бойко Н. - Неформальна соціально-політична online комунікація – новітній чинник соціальної напруженості в сучасному суспільстві (2017)
Бушанський В. - Екзистенціальний підхід до концептуалізації часу (2017)
Бушанський В. - Концептуальні метафори і трансгуманізм (2017)
Майборода О. - Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень (2017)
Поліщук Ю. - Поняття "суспільна консолідація" у вітчизняному політологічному дискурсі (2017)
Римаренко С. - Глобалізація та криза ідентичності (2017)
Кривицька О. - Криза інтеграції у контексті перспективи консолідації українського суспільства (2017)
Кулик В. - Державна політика та громадська думка щодо пам’яті й мови в Україні після Євромайдану (2017)
Рябчук М. - "Майже один народ". Особливості використання пропагандистської міфологеми в умовах неоголошеної війни (2017)
Лісничук О. - Пошуки формули "нового суспільного договору" після Євромайдану (2017)
Набок С. - Простір і пам’ять: на перехрестях контекстів (2017)
Реєнт О. - Проблеми організації духовно-релігійного життя в контексті Української революції (1917-1921), Лисенко О. (2017)
Калакура О. - Етнополітичний дискурс наслідків Голодомору 1932-1933 рр. для національних меншин УСРР (2017)
Ковач Л. - Суспільно-політичний розвиток Закарпаття у міжвоєнний період в оцінках вітчизняних і зарубіжних науковців (2017)
Ніколаєць Ю. - Національні меншини України у роки Другої світової війни у контексті етнополітичних практик воюючих сторін: науковий дискурс (2017)
Коцур В. - Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр. (2017)
Ляшенко О. - Кількісні дані як джерело дослідження національних меншин (2017)
Бортнікова А. - Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) (2017)
Кармазіна М. С. - Політичний регіон: підстави формування та функціонування (2016)
Горбатюк М. В. - Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні (2016)
Бевз Т. А. - Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.) (2016)
Зорич О. О. - Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) (2016)
Яремчук В. Д. - Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції (2016)
Ротар Н. Ю. - Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму (2016)
Бевз Т. А. - Місцеві вибори як засіб легітимації локального політичного режиму (на прикладі місцевих виборів 2010 та 2015 рр. у Дніпропетровську) (2016)
Бевз Т. А. - Ідентифікаційна матриця міської громади Одеси (2016)
Рябчук М. Ю. - "Хохли", "малороси", "бандери": стереотип українця у російській культурі та його політична інструменталізація (2016)
Василевська Т. Е. - Ціннісні виміри вироблення публічної політики (2016)
Нападиста В. Г. - Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України (2016)
Андрощук І. М. - Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Раціонально-логічна зумовленість та емпіричний досвід формування різних типів урядів у європейських парламентських демократіях (2016)
Зорич О. О. - Сучасні тенденції розвитку політичної науки (2016)
Кочубей Л. О. - Рецензія на книгу: національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.): у 5 ч. / упорядники: Леонід Рябошапко, Ігор Вдовичин, Володимир Гринчак, Андрій Луцький, Ігор Томюк. – Львів: Ліга-Прес, 2015 (2016)
Відомості про авторів (2016)
Поліщук Ю. - Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців (2016)
Перевезій В. - Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях (2016)
Войналович В. - Геополітичні орієнтації громадян України як вияв цивілізаційної ідентичності українського суспільства (2016)
Кривицька О. - Дослідження пограниччя у контексті парадигми простору (2016)
Кулик В. - Мова й ідентичність в Україні після Євромайдану (2016)
Рябчук М. - Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу "декомунізаційних" законів? (2016)
Балабан Р. - Люстрація по-українськи. Політологічний аспект: виклики і перспективи (2016)
Білошицький С. - Міжнародна міграція як різновид сучасної зброї: соціокультурний та політичний аспекти (2016)
Котигоренко В. - Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтацій та політичної поведінки населення Галичини, з параметрами і чинниками етнонаціональної компоненти регіональної ідентичності, Рафальский О. (2016)
Панчук М. - Національно-громадянські ідентичності та ціннісні орієнтації мешканців Галичини, Рябчук М. (2016)
Ніколаєць Ю. - Динаміка етнічної та етносоціальної структури населення Галичини на початку другої світової війни (1939-1941 рр.) (2016)
Ляшенко О. - Деякі аспекти дослідження регіональної ідентичності (2016)
Калакура О. - Цивілізаційний вимір українсько-польської співпраці на тлі євро інтеграційних процесів (досвід Галичини) (2016)
Ладний Ю. - Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рафальський О. - Сучасні погляди на проблему діалогу цивілізацій (2016)
Легчилин А. - Диалог цивилизаций в контексте глобализурующегося мира, Зафир Э. (2016)
Tanase L. - Do modern Religions unite or divide our societies? (2016)
Телешун С. - Виклики та загрози світовому порядкові: погляд з України (2016)
Калакура Я. - Методологічні засади цивілізаційного пізнання культури, Юрій М. (2016)
Шульга М. - Ориентализм и диалог цивилизаций (2016)
Бушанський В. - Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації (2016)
Маруховська-Картунова О. - Філософські засади етнополітичної толерантності в поліетнічному суспільстві (2016)
Траферсе Т. - Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми (2016)
Волянюк О. - Роль міжнародної спільноти у збереженні політико-культурних цінностей (2016)
Підскальна О. - Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу (2016)
Козерод О. - Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики (2016)
Туров І. - Діяльність європейського ортодоксального руху "Нетурей Карта" в контексті сучасного діалогу цивілізацій (2016)
Рафальський О. - Політична наука в Україні: здобутки та перспективи (2016)
Котигоренко В. - Націотворчий потенціал суспільних криз в Україні (2016)
Круглашов А. - Інтеграція української політичної науки в Європейський простір (2016)
Колодій А. - Проблема вибору форми державного правління в Україні (в контексті конституційної реформи) (2016)
Рудич Ф. - Влада в незалежній Україні: методологічний контекст (2016)
Бех В. - Предмет політології як проблемне поле політичних досліджень (2016)
Шайгородський Ю. - Прояви політичної деструкції в умовах демократії (2016)
Рудакевич О. - Публічна політика в контексті українських реалій (2016)
Корнієвський О. - Суперечності сучасного розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Гаврилюк К. - Діяльність громадських організацій із врегулювання політичної кризи в сучасній Україні (2016)
Матвійчук А. - Громадянська ініціатива як чинник самоорганізації громадянського суспільства в сучасній Україні (2016)
Кривицька О. - Лімітрофна ідентичність крізь призму феномена пограниччя (2016)
Ярош О. - Моніторинг виборів як чинник демократичного розвитку українського суспільства: гендерний аспект (2016)
Стефурак М. - Специфіка проведення місцевих виборів та функціонування інституту політичної опозиції (на прикладі системи України) (2016)
Молочко П. - Кількісні індикатори розвитку партійної системи України (2016)
Моргун А. - Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу в сучасних українських ЗМІ (2016)
Розумний О. - Деконсолідуючі стратегії історизації як виклик національній політиці пам’яті (2016)
Маруховський О. - Геополітичні ідеї С. Рудницького крізь призму сучасності (2016)
Бортніков В. - Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення (2016)
Поліщук Ю. - Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Зеленько Г. - Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2015 рр. (2016)
Батанов О. - Актуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні (2016)
Нечипоренко Ю. - Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти (2016)
Перегуда Є. - Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями (2016)
Рудич Ф. - Становлення суспільно-політичного устрою в сучасній Україні: політологічний аналіз. Шляхи виходу із кризи (2016)
Ляшенко Т. - Професійні спілки України як політичний інститут (2016)
Янішевський С. - Теорія міських політичних режимів: засади та можливості застосування щодо вітчизняних локальних політій (2016)
Лозовицький О. - "Розумна могутність" - стратегічна основа зовнішньополітичної та оборонної складових дієвого реформування держави в умовах глобалізації (2016)
Бушанський В. - Деструкція в естетиці та філософії модерну (2016)
Войналович В. - Концепт суспільного інтересу постмайданної України: аксіологічні, стратифікаційні, соціально-демографічні та регіональні аспекти, Білошицький С. (2016)
Єгоров І. - Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми, Грига В. (2016)
Набок С. - Образи війни і воїна: трансформація окремих аспектів політики пам’яті (2016)
Горєлов М. - "Русский мир" закреслює Переяслав, Рафальський О. (2016)
Скляр В. - Чисельність та етномовний склад населення не підпорядкованих Україні територій Донецької та Луганської областей (2016)
Яремчук В. - Процес трансформації регіональної багатопартійності в АР Крим у 1991-2002 рр.: суперечності і наслідки (2016)
Бевз Т. - Бізнес-партійні корпорації і українська політична практика (2016)
Брехаря С. - Етапи становлення корпоративно-соціальної відповідальності українського бізнесу (2016)
Поліщук Ю. - Трансформаційні процеси в сучасній Україні: зарубіжна історіографія (2016)
Щербенко Е. - Український транзит у дзеркалі дисертаційного жанру: зміни парадигми (2016)
Резніченко О. - Бібліотека інформує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Удовенко С. А. - Використання штучного інтелекту в освітньому процесі (2020)
Коваленко О. В. - Питання застосування компетентнісного підходу під час професійної підготовки майбутніх музикантів (2020)
Бобович О. Ю. - Метакогнітивні стратегії в навчальній діяльності студентів (2020)
Аверіна К. С. - Розвиток соціальної компетентності фахівців соціономічних професій в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2020)
Фокша О. М. - Методичні рекомендації з формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти (2020)
Данілова Л. В. - Соціально-педагогічні умови формування професіних компетентностей майбутніх державних службовців (2020)
Hasiak M. - Supporting students experiencing trauma in a higher educational setting (2020)
Круглик А. С. - Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки сім’ї у кризових ситуаціях (2020)
Коваленко А. С. - Громадянська копметентність як необхідна складова майбутнього вчителя (2020)
Лученкова Е. С. - Компетентностный подход в высшем образовании в условиях транзитивного социума (2020)
Фастовець О. О. - Біо-безпека як пріоритет розвитку сфери авіаційних перевезень (2020)
Захарець Л. Г. - Філософські засади науки (2020)
Wenru J. - Practicing and thinking of chinese online teaching in confucius institute under the quarantine restrictions (2020)
Фрумкіна А. Л. - Предметно-змістовна компетентність майбутніх учителів (2020)
Зборівська О. М. - Організація дистанціного навчання зі здобувачами освіти з низьким рівнем мотивації (2020)
Борисова М. Є. - Flipped classroom in teaching english to it specialists (2020)
Музиченко Д. С. - Онтогенез материнської сфери: етапи становлення (2020)
Борисова М. Є. - Flipped classroom - one of the most innovative models of blended learning (2020)
Жидкова М. О. - Пространство города: представление о чистом и грязном (2020)
Герасименко Л. Б. - Специфіка інтегративного підходу до формування освітнього середовища у вимірі європейських стандартів (2020)
Яворська Н. П. - Модель формування професійних якостей бакалаврів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Данько Т. І. (2020)
Стеблинська Т. М. - Роль проектної діяльності у формуванні дослідницьких умінь учнів молодшого шкільного віку (2020)
Хомік І. В. - Застосування технологій дистанціного навчання на кафедрі військової підготовки цивільного закладу вищої освіти (2020)
Ходанич Ю. М. - Статус знання в постмодерністській філософії (2020)
Сафонова Н. А. - Роль невербальних засобів спілкування при навчанні говорінню учнів закладів загальної середньої освіти (2020)
Сасовська О. В. - Особливості інтернет-адикції у підлітковому віці: емпіричний ракурс (2020)
Мараєва У. М. - Феноменологічний підхід у розгяді традиційної культури (2020)
Чень Ч. - Исследование и изучение моделей дистанционного обучения в новом контксте (2020)
Галай В. Б. - Метафора как один из основних способов формирования анатомической терменалогии (2020)
Джаббарова Л. В. - Сучасна когнітивно-поведінкова терапія (2020)
Адиева О. С. - Обучение культуре безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, Каркин Ю. В., Новицкий В. В. (2020)
Калініна О. С. - Місце та роль міфу в масовій культурі ХХ ст. (2020)
Яковлева Д. М. - Фестивальна діяльність як феномен сучасного культурного простору: аналіз регіонального вектору, Коваленко О. В. (2020)
Пашкова Н. І. - Алгоритм аналізу моделей номінації етнокультурних артефактів діалектних ареалів у мовно-культурному континуумі (2020)
Мішеніна Н. І. - Проектна робота як засіб формування творчої активності та самостійності студентів, Яценко Н. В. (2020)
Гладко М. А. - Интенциональность и функции познавательного медиадискурса (2020)
Якубович М. С. - Особенности экстралингвистического выражения иронии в британской культуре, Манкевич Ж. Б. (2020)
Шаров С. В. - Протистояння двох світів у романі Салмана Рушді "Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей (2020)
Таган Я. І. - Творчий портрет Ганни Хазової (2020)
Корзюк А. А. - Цели и концептуальные проблемы современного исторического образования в США (2020)
Манкевич Ж. Б. - Семантическая структура предлога "at" и взаимодействие между ее компонентами, Лебединская А. О. (2020)
Wang B. - Cultural teaching research of winter solstice in chinese teaching overseas (2020)
Мішеніна Н. В. - Дидактичний та методичний аспекти використання відеоматеріалів у викладанні іноземних мов (на прикладі німецької мови), Яценко Н. В. (2020)
Ярошук М. В. - Прецедентные феномены в англоязычном рекламном тексте косметики и парфюмерии (2020)
Старикова Г. Г. - Применимость математических методов в искусствоведении (2020)
Копилова Н. О. - Гендерні стереотипи як важелі жіночої влади (2020)
Лукашик А. А. - Предлоги: значимость незначимых частей речи, Манкевич Ж. Б. (2020)
Сивакова Н. А. - Понятие "комплекс мотивов": теоретический аспект (2020)
Максимчук О. О. - Питання класифікації неологізмів-входжень у сучасній французькій мові (2020)
Акіншина І. М. - Античні міфологічні образи в художній біографії кінця ХХ ст. (2020)
Варпахович Д. С. - Экодизайн и парадокс Браеса. Парки вместо эстакад (2020)
Клименко М. С. - Образ Тараса Шевченка й Івана Франка у творчості Олександра Архипенка (2020)
Ковтюк Е. Е. - Особливості асиміляції англіцизмів у канадському варіанті французької мови (2020)
Мисюро А. Я. - О самопрезентации пользователей дейтинговых сервисов: притязание на обладание определенными внешними характкристиками (2020)
Орлова Р. В. - Інтонаційно-синтаксичні особливості поетичних творів Стефана Малларме (2020)
Пономаренко Л. В. - Язык специальности: особенности обучения на довузовском этапе (2020)
Косціна Ж. В. - Жанр балады ў творчасці Яна Чачота як эстэтычна значымая форма для літаратуры Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя (2020)
Кe Ї. - Як читати китайську картину (2020)
Ліфінцева О. В. - Вплив державної культурної політики на формування творчої особистості (2020)
Полякова Ю. Ю. - Комедія М. Л. Кропивницького "Нашествіє варварів": pro et contra (2020)
Кирпита Т. В. - Теорія Дарвіна й англійська фантастика другої половини ХІХ століття (2020)
Алішер А. В. - Авангардистські реконструкції української сценографії (2020)
Солодкая О. О. - Определение рынка сбыта предприятия инструментами STP-маркетинга (2020)
Носко О. О. - Глобальні проблеми людства як загрози сучасній міжнародній безпеці (2020)
Кошляк А. В. - Універсам адміністративних рослуг як модель муніципального управління в Україні (2020)
Иванов Е. А. - Влияние транспортных процессов на совершенствование таможенных процедур (2020)
Бакуліч О. О. - Сучасна концепція екологічного менеджменту, Франовська В. О. (2020)
Червеняк К. Т. - Проблеми та перспективи інтеграції національних мнешин в українське етнокультурне середовище (2020)
Бондаренко С. О. - Місце органів місцевого самоврядування на регіональному молодіжному ринку праці (2020)
Ілляшенко О. В. - Іформаційна підтримка механізму захисту економічної діяльності підприємства: управлінський та обліковий аспект, Литовченко О. Ю., Гордієнко Н. І. (2020)
Бабушко К. М. - Соціальні ініціативи ТМ "Сільпо" в умовах карантину (2020)
Зінько О. А. - Фінансове забезпечення охорони навколишнього середовища (2020)
Приятельчук О. А. - Застосування світового досвіду формування соціально-економічної політики як методу трудоресурсного забезпечення економіки України (2020)
Рішко Л. М. - Ліберальні традиції в політичній культурі США (2020)
Дрозд А. И. - Формs и направления прокурорского надзора за исполнением законодательства о труде в Республіке Беларусь (2020)
Варцаба В. І. - Вдосконалення грошово-кредитної політики як інструменту впливу на розвиток національної економіки (2020)
Кулик С. М. - Контроль влади КНДР у сфері фізичної культури і спорту (2020)
Тарлецкая Е. И. - Особенности функционирования рынка музыкальных стриминговых сервисов (2020)
Комоцкая И. А. - Отдельные особенности применения гибких форм занятости в Республике Белорусь (2020)
Al Safi B. - Contemporary socio-political trends in the Kingdom of Saudi Arabia (2020)
Шунько К. А. - Перспективы развития чистой энергетики (2020)
Berezovska-Chmil O. - The main types of state social policy (2020)
Ромащенко М. І. - Вплив сучасних кліматичних змін на водні ресурси та сільськогосподарське виробництво, Гусев Ю. В., Шатковський А. П., Сайдак Р. В., Яцюк М. В., Шевченко А. М., Матяш Т. В. (2020)
Воропай Г. В. - Узагальнення наукового досвіду та сучасні аспекти його використання для забезпечення ефективного функціонування водорегулюючих систем у зоні Лівобережного Лісостепу України, Молеща Н. Б., Мозоль Н. В. (2020)
Adiaha M. S. - Evaluating hydraulic properties of soils: a management strategy towards fighting the 21st century flood disaster, Oku E. E. (2020)
Ковальчук П. І. - Системна модель інтегрованого управління водними ресурсами р. Інгулець за басейновим принципом, Коваленко Р. Ю., Яцюк М. В., Ковальчук В. П., Демчук О. С., Балихіна Г. А. (2020)
Чарний Д. В. - Особливості дослідження фізико-хімічного очищення стічних вод зі значним вмістом синтетичних миючих засобів на фосфатній основі, Мацелюк Є. М., Онанко Ю. А. (2020)
Ромащенко М. І. - Проблеми та основні напрями розвитку зрошення та дренажу в Україні в умовах змін клімату, Дехтяр О. О., Гусев Ю. В., Яцюк М. В., Сайдак Р. В., Матяш Т. В., Шатковський А. П., Воропай Г. В., Войтович І. В., Музика О. П., Усатий С. В. (2020)
Приведенюк Н. В. - Вплив площі живлення на продуктивність рослин материнки звичайної (Origanum vulgare L.) в умовах краплинного зрошення, Шатковський А. П. (2020)
Рокочинський А. М. - Формування водопотреби осушуваних земель щодо змінних кліматичних та агромеліоративних умов, Волк П. П., Коптюк Р. М., Приходько Н.В. (2020)
Мельничук Ф. С. - Контроль чисельності ґрунтових шкідників кукурудзи за умов краплинного зрошення та дощування, Алексеева С. А., Гордієнко О. В., Мельничук Л. М., Шатковська К. Б. (2020)
Макарова Т. К. - Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом, Максимова Н. М., Гапіч Г. В., Чушкіна І. В. (2020)
Рокочинський А. М. - Водопотреба супутніх культур на рисових зрошувальних системах, Турченюк В. О., Волк П. П., Коптюк Р. М., Приходько Н. В., Ричко Д. М. (2020)
Мороз В. В. - Зниження вуглецепоглинальної здатності деревостанів Житомирського Полісся через загибель соснових насаджень, Никитюк Ю. А. (2020)
Голобородько С. П. - Продуктивність сортів сої за інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення Півдня України, Іутинська Г. О., Титова Л. В., Дубинська О. Д. (2020)
Chude V. O. - Soil compaction assessment as a manipulative strategy to improve soil biodiversity: an approach for meeting SDG two and six, Oku E. E., Nwaka G. I. C., Adiaha M. S. (2020)
Ромащенко М. І. - Проблеми та перспективи використання меліорованої заплави р. Ірпінь за сучасних соціально-економічних і кліматичних трансформацій, Яцюк М. В., Шевченко А. М., Шевчук С. А., Козицький О. М., Боженко Р. П., Лютницький С. М., Забуга А. О. (2020)
Андреев В. Г. - Вплив будівництва ставків і водосховищ на екологічну безпеку басейнів малих річок степової зони України (на прикладі Дніпропетровської області), Гапіч Г. В. (2020)
Шевчук С. А. - Зниклі та збережені озера на Позняках у Києві, Козицький О. М., Вишневський В. І. (2020)
Коваленко О. В. - Сучасні гідроізоляційні матеріали на цементній основі для захисту гідротехнічних споруд (2020)
Хоружий П. Д. - Удосконалення технологій знезалізнення та подачі підземних вод в автоматизованих системах сільськогосподарського водопостачання, Левицька В. Д., Стасюк С. Р., Hop В. В., Хомутецька Т. П. (2020)
Резолюція конференції "Інновації в алергології та імунології” 5 – 6 грудня, 2019, м. Львів (2020)
Ошлянська О. А. - Діарея та втрата ваги в дитини: чи завжди це безпечний і минущий стан?, Надточій Т. Г., Денисова М. Ф. (2020)
Шукліна Ю. В. - Інноваційне вирішення проблеми назальної обструкції у вагітних (2020)
Yu Ch. - Новий коронавірус: структура геному, реплікація та патогенез, Qianyun L., Deyin G. (2020)
Різдвяні читання у Львові: інновації в алергології та імунології (2020)
Інфекції та імунітет: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань (2020)
Хвороба Лайма NICE. The National Institute for Health and Care Excellence (2020)
Caffarelli C. - Лікування хронічної кропив’янки в дітей: клінічні рекомендації, Paravati F., Hachem Maya El (2020)
Lauriello M. - Дворічний курс специфічної імунотерапії та тривале лікування антигістамінними препаратами забезпечують зворотний розвиток еозинофільного запалення при тяжкому хронічному алергічному риніті, Muzi P., Rienzo L. D. (2020)
Кайдашев И. П. - Гиперчувствительность к нестероидным противовоспалительным средствам: этиология, патогенез, классификация, клиническое течение и лечение (2020)
Зайков С. В. - Можливості використання антигістамінних препаратів під час вагітності: безпечність цетиризину, Гришило П. В., Гришило А. П. (2020)
COVID 19: що необхідно знати про пандемію коронавірусної інфекції (2020)
Гашинова К. Ю. - Вимірювання фракції видихуваного оксиду азоту (FeNO) при астмі: космічні технології в реальній клінічній практиці (2020)
Зубченко С. О. - ALEX2®: нові можливості багатокомпонентного дослідження в алергології, Юр’єв С. Д., Чоп’як В. В. (2020)
Юр’єв С. Д. - Лікування алергічних захворювань: у фокусі – алерген-специфічна імунотерапія (2020)
Богомолов А. Є. - Хронічна кропив’янка: міфи та факти в практиці алерголога (2020)
Санофі допомагає українцям подолати алергію (2020)
Бронхіальна астма, що важко лікується, тяжка астма у підлітків та дорослих Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми Global Initiative for Asthma – GINA, листопад 2019 р (2020)
Bousqueta J. - Нові рекомендації ARIA для алергічного риніту за системою GRADE і доказами, отриманими в умовах рутинної клінічної практики, Schunemannc H. J., Togiasd A. (2020)
Матеріали науково-практичної конференції алергологів Слобожанщини "Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань”, 10 квітня 2020 р., м. Харків (2020)
Ведмідь М. М. - Ріст дерев головних порід на ділянках реконструкції малоцінних молодняків коридорним способом, Жежкун А. М., Поляков О. К., Порохняч І. В., Погорєлов А. С. (2019)
Гармаш А. В. - Соснові деревостани лісостепу Харківщини: продуктивність і природне поновлення (2019)
Приходько О. Б. - Стан, структура і продуктивність соснових лісів "ДП Лиманське ЛГ", Пастернак В. П., Яроцький В. Ю. (2019)
Тарнопільська О. М. - Ріст, структура і стан насаджень, створених на зрубах уражених кореневою губкою соснових деревостанів, Лук'янець В. А., Кобець О. В., Луначевський Л. С., Румянцев М. Г. (2019)
Ткач В. П. - Ріст і продуктивність порослевих осичників у свіжих і вологих грудах рівнинної частини України, Висоцька Н. Ю., Кобець О. В. (2019)
Ткач В. П. - Сучасний стан дубових насаджень Східного Полісся, Румянцев М. Г., Кобець О. В., Лук’янець В. А. (2019)
Дишко В. А. - Особливості морфологічних і біометричних характеристик репродуктивних органів сосни звичайної різної стійкості в насадженнях, уражених кореневою губкою, Усцький І. М., Михайличенко О. А. (2019)
Терещенко Л. І. - Продуктивність і стан насаджень cосни чорної австрійської (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) у центральній та північно-східній частинах України, Лось С. А., Петренко М. І., Самодай В. П. (2019)
Шлончак Г. А. - Якість пилку та насіння інтродукованих видів сосни в умовах ДП "Киівська ЛНДС", Шлончак Г. В., Базан Т. А. (2019)
Висоцька Н. Ю. - Стан захисних лісових смуг різного призначення в Олешківському районі Херсонської області, Зубов О. Р., Зубова Л. Г., Фомін В. І. (2019)
Зубов О. Р. - Оцінка кліматичних і ґрунтових умов заказника "Урочище "Саги"", Зубова Л. Г., Глод О. І., Тимощук І. В., Ткаченко В. Є. (2019)
Юрченко В. А. - Лісотипологічна структура насаджень ботанічного заказника загальнодержавного значення "Юницький" (2019)
Бідолах Д. І. - Визначення параметрів горизонтальних проекцій крон дерев за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами, Білоус А. М., Кузьович В. С. (2019)
Ворон В. П. - Пірогенні зміни ґрунтів соснових насаджень, Мельник Є. Є., Іванічева Є. В., Тимощук І. В., Ткач О. М. (2019)
Коваль І. М. - Реакція радіального приросту Pinus sylvestris L. на зміну клімату в насадженнях Лівобережного Лісостепу, Воронін В .О. (2019)
Сидоренко С. Г. - Основні показники вогнестійкості сосни звичайної в умовах Лівобережного Лісостепу, Ворон В. П., Сидоренко С. В., Бологов О. М. (2019)
Сидоренко С. Г. - Прогнозування постпірогенного відпаду в сосняках, пошкоджених літніми низовими пожежами, у Лівобережному Лісостепу України, Любчич А. М. (2019)
Meshkova V. L. - Age structure of European ash (Fraxinus excelsior L.) forests in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Borysova V. L. (2019)
Андреєва О. Ю. - Біотичні чинники ослаблення дубових насаджень Житомирської області, Житова О. П., Мартинчук І. В., Власюк В. П., Стегняк В. Д. (2019)
Порохняч І. В. - Роль метеорологічних чинників у зменшенні продукції верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся (2019)
Соколова І. М. - Фенологічні особливості в’язового листоїда в зелених насадженнях Харкова (2019)
Вергунов В. А. - К истории лаборатории лесного почвоведения УкрНИИЛХА. А. С. Скородумов, морской офицер и ученый, Мигунова Е. С. (2019)
Правила для авторів (2019)
Довідка рецензента (2019)
Авраменко О. О. - Поезія триєдності - почуттів, розуму й вислову, або "Station № 5” Андрія Блудова (2019)
Авраменко О. О. - "Aeterna historia" Антона Ковача, або еротичне як духовне (2019)
Братерська-Дронь М. Т. - Поняття моральнісної свідомості (совість, сором, провина, розкаяння) в творах кіномистецтва (2019)
Бушак С. М. - Мистецтво об’єднує світ: Міжнародний пленер "Silver land-Art - Академія відкритих сердець” в селі Чорна Тиса на Рахівщині (2019)
Васильєв С. Г. - За ширмою та перед нею: Проблеми українського театру ляльок середини 1980-х - початку 1990-х років (2019)
Веселовська Г. І. - Хитрий тактик і далекоглядний стратег Микола Тобілевич: Київські гастролі трупи Миколи Садовського 1892 - 1897 років (2019)
Єрмакова Н. П. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина четверта (література — театр — кіно у просторі українського авангарду) (2019)
Криволапов М. О. - Митець із світлою і щирою вдачею (2019)
Криволапов М. О. - Шляхи формування київської живописної школи у ХХ столітті (2019)
Ламонова О. В. - Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України) (2019)
Лукашенко Н. А. - О позднем стиле Всеволода Петровича Задерацкого в Концерте ре мажор для скрипки с оркестром (1953) (2019)
Пучков А. А. - Нетрафаретность дезаппликации: К выставке Йоханана Петровского-Штерна в Zorya Fine Art Gallery (Гринвич, Коннектикут, США) (2019)
Пучков А. А. - Сергей Кулаковский об Осипе Мандельштаме: Ещё одна прижизненная характеристика (2019)
Сидор-Гібелинда О. В. - 58-а Венеційська Бієнале 2019 року: "Pro” і "Contra” (2019)
Сом-Сердюкова О. М. - Новий музей Акрополя як діалог античності із сучасністю (2019)
Сом-Сердюкова О. М. - Музеї сучасного мистецтва Європи як міждисциплінарний та мультикультурний простір (2019)
Сом-Сердюкова О. М. - Жіночий вислів у мистецтві Норвегії (2019)
Тузов В. О. - Аналіз візуальних матеріалів сучасного українського мистецтва представлених у просторі ІПСМ НАМ України у 2018 - 2019 роках (2019)
Надвипускні та випускні дані (2019)
Абрамович С. - Польське письменництво україни у форматі національної самоідентифікації (до проблеми методології вивчення) (2019)
Голубишко И. - Зеркало и мотив зеркальности в художественном произведении (2019)
Крук А. - Poetic transformations of folk images and motives in the creativity of Maurycy Gosławski (2019)
Лаврова А. - Модифікації жанру хорор у творчості Г. Ф. Лавкрафта (2019)
Попадинець О. - Інтерпретація постаті Устима Кармелюка в історичному романі М. Старицького "Кармелюк” та белетризованій розвідці Й. Ролле "Опришок” (2019)
Притуляк В. - Підтекст і надтекст в оповіданнях Степана Риндика "Благословення Боже" і "Савка Булавка" (2019)
Ринда В. - Образ Устима Кармелюка в історичному нарисі Антонія Роллє "Opryszek” (2019)
Семелюк Р. - Особливості історичного дискурсу в новітньому британському постмодерністському романі (2019)
Сліпачук Н. - Польське, російське й українське літературознавство про Джозефа Конрада (2019)
Стахнюк Н. - Творчість Томаша Падури у контексті "української школи" романтизму (2019)
Тарасов І. - Постать козака у "Хотинській війні" В. Потоцького (2019)
Чікарькова М. - Пейзажний образ в оповіданні Б. Шульца "Серпень" ("Цинамонові крамниці") як символ звабливості "тілесного" (до питання про творчий метод письменника) (2019)
Шаповал О. - Жанрова своєрідність романів морської трилогії В. Ґолдінґа "До краю землі" (2019)
Шулик П. - Специфічні жанри єврейської літератури (2019)
Безпалова Н. - Рольова гра на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей у ВНЗ, Книшевицька Л. (2019)
Литвинюк О. - Методи виправлення граматичних помилок у студентів-філологів молодших курсів при вивченні англійської мови (2019)
Мінєнкова Н. - Навчання польської мови як іноземної в Україні: сучасні виклики та потреби, Штепура А. (2019)
Слюсар О. - Język polski w systemie oświaty Ukrainy (2019)
Januszkiewicz B. - Studia polonistyczne na Narodowym Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim (2019)
Барбанюк О. - Culture-loaded vocabulary: a problem of definition (2019)
Білоусова Т. - Лексикографічне впорядкування біоетичної термінології (2019)
Братиця Г. - Farbensymbolismus von Lexeme "Grün" im Schaffen von Wolfgang Borchert (2019)
Главацкая Е. - Структурно-семантическая организация наименований человека в современных русском и английском языках (отадъективная производность) (2019)
Глушковецька Н. - Теоретико-термінологічні аспекти вивчення письменницького епістолярію (2019)
Дворницька Н. - Елементи порівняльно-історичного аналізу в процесі вивчення іноземних мов (2019)
Дубінська А. - Historical events that influenced the word-stock of the English language (2019)
Зданюк Т. - До питання звучання у перекладі ліричної поезії (2019)
Казимір І. - Шляхи вирішення проблеми синонімії у контексті теорії варіантності (2019)
Калинюк Т. - "Weibliche" und "Männliche" im Deutschen (2019)
Кришталюк Г. - Вербальне гіпертекстове конструювання медіа-подій у сучасному британському газетному дискурсі (2019)
Петрова Т. - Імліцитні значення риторичних запитань (2019)
Свідер І. - Емотивні концепти у тексті англійської фольклорної казки (2019)
Уманець А. - Some glimpses on ESP learning and translation (2019)
Фоміна Г. - Transformation des Konzeptes "Gender” in der modernen deutschen Sprache, Боднарчук Т. (2019)
Фрасинюк Н. - Мовна та концептуальна картини світу в дослідженнях сучасної лінгвістичної науки (2019)
Кеба О. - Письменницька міграція як екзистенційний досвід (2019)
Вовканич С. - Візія ідеології розбудови національної держави — ексклюзив українського народу (2018)
Глушко М. - Володимир Гнатюк — біля джерел формування українознавства (2018)
Яців А. - Шостий Світовий Конґрес Вільних Українців: дискусії про місію і майбутнє (2018)
Косів В. - Релігійні та національні символи у візуалізації української ідентичності у графічному дизайні діаспори 1945 — 1989 рр. (2018)
Ковальчук Н. - Звичай випроваджувати русалок: локальні форми та ареал поширення на території Полісся України і Білорусі (2018)
Серебрякова О. - Календарна ворожба про шлюб в українській традиції: історіографічний аспект (2018)
Куцир Т. - Компоненти чоловічого народного вбрання Опілля ХІХ — першої половини ХХ століття: особливості конструктивних вирішень (2018)
Кузьменко О. - Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та типи (2018)
Харчишин О. - Коляди з "Богогласника" (1790): функціонуванняв українській та польській етнокультурах (2018)
Пастух Н. - Плювіальні практики в українських селах українсько-молдовського пограниччя: обряд "похорон ляльки" та супровідні голосіння (2018)
Луньо Є. - Оповідна традиція Яворівщини про євреїв-комерсантів першої половини ХХ ст. (2018)
Філевич М. - "Українська абетка" Георгія Нарбута (2018)
Матвєєва Ю. - Церковні завіси і воздухи доби хрещення Київської Русі: становлення обряду та іконографія (2018)
Фесенко Д. - Іконографічна програма стінопису XVIII ст. хорів Софії Київської: спроба реконструкції та семантичного аналізу (2018)
Косів Р. - Образ Христа в іконостасах 1670 — 1760-х рр. авторства майстрів з м. Риботичі на Надсянні (2018)
Болюк О. - Дерев’яне обрядово-ужиткове облаштування українських церков ХVI — середини ХХ ст.: розвиток і чинники впливу (2018)
Олійник О. - Українські однофігурні гаптовані плащаниці: походження та іконографічні особливості (2018)
Широка О. - Походження, структура та іконографія акафістів до Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві XVII — XVIII ст. (2018)
Герій О. - Церкви Галичини кінця ХІХ ст. з декоративними наріжними пілонами: генеза форми (2018)
Зінчук О. - Передумови становлення творчого методу Олени Кульчицької. Акварельні листи в останні роки творчості художниці (2018)
Яців Р. - Оля Окуневська: творча доля учениці Йоганнеса Іттена (2018)
Клименко М. - Концептуалізм світогляду Олександра Архипенка (2018)
Мулик А. - Настінний живопис Мартина Яблонського в храмах Львівщини в контексті його творчого доробку (2018)
Надопта А. - Вироби лемківських різьбярів у фондовій збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (2018)
Мовна М. - Бібліотека Львівського університету в світлі путівників Львовом Олександра Мединського (2018)
Глушко М. - Підсумкова праця про традиційне будівництво українців Словаччини (2018)
Федорчук О. - Микола Іванович Моздир: кілька веселих штрихів до портрета поважного вченого (2018)
Абрамович С. Д. - Психологизм раннехристианской литературы, его рецепция и отторжение (2017)
Бабенко В. С. - Трансгресивний Ерос в художній парадигмі антології "120 сторінок Содому": стратегії маніфестації квір-ідентичності, Курилова Ю. Р. (2017)
Бураго Д. С. - Бытовой фон в мемуарах В. Ходасевича "Некрополь" (2017)
Вайнагій Т. М. - Identification of "oneself" in "the other" in Jonatan Safran Foer’s novel "Everything is illuminated" (2017)
Голубишко И. Ю. - Жанровое своеобразие романа Артуро Перс-Реверте "Фламандская доска" (2017)
Гук О. В. - Специфіка художнього вираження есеми в есеїстиці Є. Кононенко (2017)
Дацер К. С. - Хронотоп роману Джона Фаулза "Маг" в різномовних перекладацьких інтерпретаціях (2017)
Джигун Л. М. - Експресивізація та інтимізація в художньо-мовній практиці мемуаристів (2017)
Дмитрієва В. В. - Казка про Синю Бороду в однойменному романі Амелі Нотомб (2017)
Долгая Н. Н. - Английский приключенческий роман в контексте неоромантизма (Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард) (2017)
Жигун С. В. - Чи приречений детектив бути масовим жанром? (2017)
Жиленко І. Р. - В. Набоков і Ю. Косач – письменники-модерністи (на матеріалі малої прози 20–40-х рр. ХХ ст.) (2017)
Жилін М. В. - Кінофобія в давньоруській літературі: до питання ґенези (2017)
Заярна І. С. - Інтермедіальне переосмислення циркового мистецтва в літературному доробку оберіутів (2017)
Землянська А. В. - Досвід сакрального французьких письменників-католиків та Микола Хвильовий: точки дотику, Землянський А. М. (2017)
Зотова В. Г. - Ґ. Ґарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж, Копєйцева Л. П. (2017)
Ильинская Н. И. - Традиция литературной готики в малой прозе Александра Грина (2017)
Йовдій В. Я. - Мотиви Ж.-Ж. Руссо в творчості Панаїта Істраті: до питання про "непрямі" контакти в компаративних дослідженнях (2017)
Каламбет Я. І. - Ментальна складова сюжетно-мотивної основи української літературної казки ХІХ століття (2017)
Кеба А. В. - "Чевенгур" Андрея Платонова как модернистский роман (2017)
Keba D. O. - Graphic novel: theoretical aspects, Keba T. V. (2017)
Кирильчук О. М. - Російськомовний роман Михайла Старицького "Останні орли": постколоніальне перепрочитання (2017)
Конончук Т. І. - Українська література про масштаби померлих у 1932–1933 рр. в Україні: художні прийоми (2017)
Корнєєва Л. Л. - Крос-опусний художній світ як літературознавчий та мистецтвознавчий аналог медіафраншизи (2017)
Коротєєва В. В. - Образні репрезентації міфологеми землі у ліриці Арсенія Тарковського та Василя Стуса (2017)
Костенко Г. М. - Реалізація концепту національної ідентичності у романі Дж. Барнса "Англія, Англія" (2017)
Кравчук О. В. - "Чекаю на мого воскреслого лицаря": інтерпретація образу Дон Кіхота в ліриці Рози Ауслендер (2017)
Kruk A. A. - The role of fate and destiny in the novels of T. Hardy and I. Nechui-Levytsky (2017)
Крупка М. А. - Конструювання пам’яті про Другу світову війну в літературному просторі Східної Європи: жіночий погляд (2017)
Кузьма О. Ю. - Образ іспанської танцівниці в художній рецепції Р.-М. Рільке, С. Черкасенка та Й. Бродського: типологічні паралелі (2017)
Лаврова А. А. - Миф о джентльмене в творчестве У. С. Моэма (2017)
Мітракова О. О. - Поетика міфу про Орфея у творі "Видіння Орфея" Галини Пагутяк та "Човен Харона" Івана Давидкова (2017)
Мурейко А. Б. - Прийоми психологічного зображення у новелістиці М. Коцюбинського та П. Мериме (2017)
Нагай І. Д. - Рецепція як предмет теоретичної й естетичної рефлексії (2017)
Назаренко Н. И. - Интеллектуал-пикаро в эпоху "fin de siècle" (2017)
Новик О. П. - Наратив та номеносфера малої прози Миколи Костомарова (2017)
Осяк С. В. - Постать Миколи Вороного на перетині літературних дискусій початку ХХ ст. (2017)
Підопригора С. В. - Експериментальність літератури в дискурсивному полі семіотичних досліджень та рецептивної естетики (2017)
Помогайбо Ю. А. - Множественная идентичность в мультикультурной литературе Германии (О. Грязнова, Ю. Рабинович) (2017)
Popadynets O. O. - Artistic interpretation of Haydamachyna in the historical novel "The Last Eagles" by M. Starytsky (2017)
Проценко О. А. - Особливості поетики кінороману "Режисер" К. Тур-Коновалова, Д. Замрія (2017)
Пустовіт В. Ю. - Поетика листів Михайла Коцюбинського до Олександри Аплаксіної в контексті любовного епістолярію (2017)
Романец В. М. - Молитва как метафора бесконечности в поэзии и прозе В. Гюго (2017)
Семелюк Р. М. - Своєрідність художнього методу Майкла Каннінгема в романі "Години" (2017)
Сивець Т. В. - Літературознавчий аналіз християнського концепту "віра" в проповідницькому дискурсі Київської Русі (2017)
Синявська Л. І. - Роль заголовка в драматургічному тексті (2017)
Стадніченко О. О. - Інтертекстуальність як риса сучасної української мемуаристики (на прикладі книги "Спогади" Д. Павличка) (2017)
Староста О. І. - Діалектика космізму й антропоцентризму в ліриці В. Самійленка (2017)
Старостенко Т. М. - Емоційно-образна трансформація лексичних засобів повсякденного спілкування як компонент художнього простору оповідання Галіт Дахан Карлібах "Лінбер" (2017)
Стахнюк Н. О. - Інтертекстуальні кореляції біографічної прози С. Жеромського (2017)
Титянин К. А. - Экзистенциальные акценты в трактовке образа Печорина (роман М. Лермонтова "Герой нашего времени") (2017)
Товт О. О. - Художні пошуки М. Костомарова в жанрі драматичної поеми ("Переяславська ніч") (2017)
Харлан О. Д. - Геопоетика в контексті сучасних літературознавчих досліджень (2017)
Цікавий С. А. - Особливості художнього простору в літературі: деякі філософські та нейрофізіологічні аспекти (2017)
Шаповал О. Г. - Концепція часу в романі В. Ґолдінґа "Вільне падіння" (2017)
Шарова Т. М. - Філософські візії прози К. Гордієнка (2017)
Шистовська А. А. - Інтертекстуальність п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" (2017)
Школа В. М. - Казковість як структурний чинник поетики п’єс Олександра Корнійчука (2017)
Шулык П. Л. - Романы Батьи Гур: под маской детектива (2017)
Юферева О. В. - Російськомовний переклад роману М. Матіос "Солодка Даруся": стратегія, принципи, норми (2017)
Беценко Т. П. - До питання про нові аспекти аналізу художнього тексту: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Галайбіда О. В. - Rendering sound nominating words in Ukrainian translation of "Dandelion wine" by R. Bradbury (2017)
Грушко С. П. - Перекладацька діяльність у професійній сфері: лінгво-прагматичні особливості науково-технічних текстів (2017)
Дербеньова Л. В. - Концептуальний зміст науково-технічної лексики у професійному дискурсі (2017)
Калинюк Т. В. - Репрезентація концепту frau / жінка в асоціативно-образній системі німецьких прислів’їв (2017)
Крецька Ю. А. - Farbbezeichnungen: Begriff und Klassifikation (2017)
Кришталюк Г. А. - Друкований та електронний британський газетний гіпертекст: зіставне комунікативно-когнітивне дослідження (2017)
Лівіцька О. В. - Телевізійна реклама: мова і стиль написання (2017)
Матковська М. В. - Граматикалізація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові (2017)
Притуляк В. Г. - Деякі аспекти мовно-концептуальної картини у перекладах Біблії німецькою та українською мовами (порівняльний аспект), Бенкендорф Г. Д. (2017)
Уманець А. В. - Translation transformations in the English translation of L. Kostenko’s poetry (2017)
Фоміна Г. В. - Лінгвостилістичні аспекти функціонування германських імен, Литвинюк О. М. (2017)
Боднарчук Т. В. - Verben mit Raumsemantik im Deutschunterricht (2017)
Саволайнен Я. В. - Використання комп’ютерної техніки в навчанні іноземної мови (2017)
Кеба О. В. - Література як комунікація: новітня онтологія художнього слова (2017)
Копитець Н. Г. - Ринок м’яса великої рогатої худоби: виробництво та ціна, Волошин В. М. (2019)
Orlov V. - The relevant trends of crowdfunding and practical aspects of its development in Ukraine, Otlyvanska G., Haitan A. (2019)
Співак С. М. - Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад, Королюк Т. М., Мазуренок О. Р. (2019)
Струтинська І. В. - Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та вітчизняні реалії (2019)
Шелудько Л. В. - Значення розвитку продовольчих банків для продовольчої безпеки в Україні (2019)
Бондаренко Н. - Проблеми виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки, Гринько І. (2019)
Єфремова Н. О. - Особливості імплементації маркетингових інновацій в операційний менеджмент комерційно-підприємницької діяльності суб’єктів агробізнесу (2019)
Занора В. О. - Розвиток підприємства: сутність, форми, види (2019)
Іванечко Н. Р. - Контекстна реклама: метрики і КРІ, Хрупович С. Є. (2019)
Ковальова О. - Управління витратами господарської діяльності підприємства (2019)
Лебединська О. І. - Підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів у підприємствах АПК, Волченко А. О. (2019)
Ломовських Л. О. - Діджиталізація економічних бізнес-процесів при прийнятті управлінських рішень у маркетинговій діяльності, Марченко М. В., Гоел А. К. (2019)
Ніколайчук О. А. - Маркетингова стратегія: сутність й особливості (2019)
Оксентюк Б. А. - Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики, Міщук О. І. (2019)
Філіна С. В. - Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації (2019)
Ніколайчук О. А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС, Чеботар А. В. (2019)
Рябець Н. М. - Глобалізація ринку освітніх послуг: регіональні особливості та інтеграційні перспективи України, Тимків І. В. (2019)
Тимошик В. Ю. - Компетентнісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства (2019)
Біленко Д. В. - Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці (2019)
Галушка Н. Й. - Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування, Стецюк Н. Є. (2019)
Павликівська О. І. - Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Марущак Л. І. (2019)
Фесенко В. В. - Методичний підхід до консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ, Бойко А. В. (2019)
Для нотаток (2019)
Видавнича сторінка (2019)
На якість завжди є попит (2019)
Как я "подружилась" с упаковкой (2019)
Кривошей В. М. - Сучасні тренди розвитку пакування (2019)
Інновації в упаковці (2019)
Маркетологи інформують… (2019)
K-2019: полімери формують майбутнє (2019)
Корнацкий А. - Целлюлозные пленки – компостируемая альтернатива полимерным пленкам (2019)
Вербицький С. Б. - Біопаковання для молочних продуктів (реально та практично), Копилова К. В., Козаченко О. Б., Вербова О. В., Кос Т. С. (2019)
Гриценко О. О. - Нанофотонні маркування на невсотувальних матеріалах для розумних паковань, Гриценко Д. С. (2019)
Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити (2019)
Слабий В. Г. - Європейський погляд на екологію упаковки (2019)
Кривошей Н. В. - Двадцятий "Золотий каштан" (2019)
Халайджі В. В. - Україна на Taropak-2019, Кривошей В. М. (2019)
Халайджі В. В. - Тиждень з WPO на Балі (2019)
Маценко Г. О. - "Друге життя" пляшки та корка (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2019 р. (2019)
Упаковка зберігає харчові продукти (2020)
Полімери та довкілля (2020)
Маніфест Французької федерації пластмас та композиційних матеріалів (2020)
Пакування – його покликання (2020)
Замотаев П. В. - Потери и отходы продуктов питания – глобальная проблема (2020)
Сичевський М. П. - Виробництво та споживання харчових продуктів в Україні, Коваленко О. В., Копилова К. В., Вербицький С. Б., Лисенко Г. П. (2020)
Инновации в упаковке (2020)
Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити (2020)
Кривошей В. М. - М’ясна продукція та її пакування (2020)
Маркетологи інформують... (2020)
Упаковка з усіх континентів (2020)
Корнацький А. - Упаковка цукерок – це мистецтво (2020)
Шкода Е. - Мономатеріали. Виклик! (2020)
Бегень П. І. - Штанцювальний прес з використанням передачі гвинт – гайка (дослідження кінематичних параметрів натискної плити), Радіховський І. А., Млинко О. І. (2020)
BOBST напередодні drupa 2020 (2020)
Київ – Берлін. Політ, що надихає (2020)
Гавва О. М. - Обладнання для формування транспортних пакетів, Кулик Н. В. (2020)
Маценко Г. О. - "Привіт" від Пасіадаса (про упаковку античної доби) (2020)
Служба коротких повідомлень (2020)
Жовті сторінки (2020)
Industry 4.0 за часів коронавірусу (2020)
Циклічні технології в пакуванні – дружні до довкілля (2020)
"Пакувальна індустрія – 2020": у Брюховичах біля Львова (2020)
Хімік, поліграфіст, пакувальник (2020)
Вірність традиціям (про хліб та його пакування) (2020)
Знову про полімери та довкілля (відгуки на лист редакції в журналі № 1 за 2020 р.) (2020)
Инновации в упаковке (2020)
Маркетологи інформують... (2020)
Електропровідні полімери: захист від статики, заміна металів (2020)
Александров О. М. - Рух від лінійної до циркулярної економіки (2020)
Корнацький А. - Біоламінати – чи доступні вони на ринку? (2020)
Регей І. І. - Картонне паковання в умовах застосування циркулярних технологій (2020)
Замотаев П. В. - Контекст для упаковки (экология в кривом зеркале информации) (2020)
Кривошей В. М. - Харчові продукти, їх втрати та упаковка, Халайджі В. В. (2020)
Репета В. Б. - Чорнила для струменевого маркування упаковки, Шибанов В. В. (2020)
Бєльський М. Є. - Рото, флексо або цифра. Що обирає ринок?, Шелеховський М. К. (2020)
Жовті сторінки (2020)
Хао Фу - Ендемічні пшениці Китаю як ресурс селекції, Гончаров М. П. (2019)
Ткач В. П. - Стан лісових генетичних ресурсів у світі й Україні, Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Терещенко Л. І., Торосова Л. О. (2019)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси рослин Поділля України, Глущенко Л. П., Глущенко Ю. В., Богуславський Р. Л. (2019)
Мозговська Г. В. - Інтродукція нової нішевої культури батату (Ipomoea batatas L.) в умовах східного лісостепу України, Івченко Т. В., Баштан Н. О., Мірошниченко Т. М. (2019)
Vecherska L. A. - Morphogenesis in early generations of winter emmer / durum winter wheat hybrids, Relina L. I., Bohuslavskyi R. L., Golik O. V. (2019)
Ярош А. В. - Стабільність та пластичність маси зерна з колосу, маси 1000 зерен та врожайності середньорослих та напівкарликових генотипів пшениці м’якої озимої, Четверик О. О., Рябчун В. К., Чернобай Ю. О. (2019)
Кузьмишина Н. В. - Генетична цінність самозапилених ліній кукурудзи за рівнем комбінаційної здатності, Рябчун В. К., Вакуленко С. М., Тертишна Н. В., Бібель Ю. О. (2019)
Бондус Р. О. - Вірусостійкість генетичного різноманіття картоплі в умовах зміни клімату, Харченко Ю. В., Міщенко Л. Т. (2019)
Кириченко Г. І. - Аналіз колекційних зразків Cannabis sativa L. за вмістом канабіноїдних сполук і хемотипом, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2019)
Ковальова І. А. - Ампелографічна колекція ННЦ "ІВІВ ім. В. Є. Таїрова, сучасні напрями досліджень і перспективи використання, Герус Л. В., Скрипник В. В., Федоренко М. Г., Салій О. В., Джуманазарова С. П. (2019)
Zadorozhna O. A. - Barley seed storage under controlled conditions, Shyianova T. P., Skorokhodov M.YU. (2019)
Скороходов М. Ю. - Вплив лусок на довговічність насіння плівчастих пшениць в умовах прискореного старіння, Богуславський Р. Л. (2019)
Харченко Ю. В. - Вадим Васильович Колотілов, Силенко С. І. (2019)
Терещенко Ю. Ф. - Світлій пам’яті Івана Максимовича Єремеєва (1887–1957 рр., Рябчун В. К., Костюк М. В., Любич В. В., Третьякова С. О. (2019)
Ожерельєва В. М. - Життєвий та творчий шлях академіка В.Я. Юр’єва (до 140-річчя від дня народження) (2019)
Власов В. В. - В. Є. Таїров — організатор вітчизняної науки про виноград і вино, Мулюкіна Н. А. (2019)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2019)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2019)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2019)
Правила для авторів (2019)
Содержание (2020)
Старостенко В. И. - Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. II. Плотностные разрезы, Макаренко И. Б., Русаков О. М., Куприенко П. Я., Савченко А. С., Легостаева О. В. (2020)
Gordienko V. V. - Deep processes, velocity, heat and density models of the East Kamchatka upper mantle, Gontovaya L. I., Nizkous I. V. (2020)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры северо-запада Украинского щита по данным 2D инверсии, Тарасов В. Н., Гордиенко И. В. (2020)
Ахмедова Э. В. - Структурный анализ поля скоростей горизонтальных движений территории Азербайджана по данным GPS измерений (2020)
Буртиев Р. З. - Модель главных компонент в сейсмичности зоны Вранча, Карданец В. Ю. (2020)
Баранов В. А. - Моделювання метасоматозу в радіогенних породах як чинника змінення їх властивостей, Маметова Л. Ф., Коровін В. Ю. (2020)
Гринь Д. М. - Виділення глибинних, енергетично слабких хвиль в сейсмічних записах ГСЗ (2020)
Гинтов О. Б. - Автобиография (2020)
Гирка І. - Загальні методи дослідження стратегій позиціонування провідних університетів західної Європи (2019)
Зварич І. - Англомовні висловлення у вивченні навчальної дисципліни (2019)
Кондур О. - Сучасні технології контролю знань та вмінь здобувачів освіти, Ратушняк В. (2019)
Орлова Г. - Сучасні стандартизовані зарубіжні методики дослідження я-концепції молодших школярів (2019)
Пантюк Т. - Інноваційні технології як чинник формування здорового способу життя дітей, Ярушак М., Прейс Н., Потюк С. (2019)
Bejger H. - Praca z rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy spolecznej w polsce (2019)
Єрмаков І. - Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки (2019)
Кохановська О. - Провідні тенденції розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Мукан Н. - Розвиток освіти в Україні на початку ХХІ століття: можливості та виклики, Блавт О. (2019)
Федірчик Т. - Педагогіка партнерства як чинник формування ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах нової української школи, Дідух В. (2019)
Височан Л. - Підготовка майбутніх учителів до еколого-краєзнавчої роботи в початковій школі, Мілевська С. (2019)
Данилюк Т. - Усна народна творчість Прикарпаття як чинник національно-патріотичного виховання молодших школярів (2019)
Наконечна Л. - Основи формування лексичної компетенції майбутніх учителів (2019)
Оліяр М. - Теоретико-методичні засади технологій формування комунікативної культури майбутніх педагогів (2019)
Редькіна М. - Особливості індивідуальної рухової активності студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Савчук Б. - Коучинг як філософія і технологія розвитку професійної педагогічної освіти, Білавич Г., Душенко Ю. (2019)
Харківська А. - Методологічні підходи до розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури (2019)
Власій О. - Особливості розвитку логічного мислення учнів за умов інформатизації освіти, Довгий О. (2019)
Ворощук О. - Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу , Лемко Г. (2019)
Cкоморовська І. - Розвиток творчості дошкільників у різних видах образотворчої діяльності (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2019)
Гудманян А. - Розмовна лексика С. Жадана у романі "Ворошиловград" в англійському перекладі, Линтвар О. (2019)
Дишлева Г. - Семантичні характеристики фразеологічних антропонімів на позначення емоційної оцінки дійсності людиною (2019)
Ковалюк О. - Синонімія та варіативність лексем XIV–XVI ст. на позначення емоцій та емоційних станів людини (2019)
Куницька І. - Жанрова своєрідність конструктивістського роману (на матеріалі романів Майка Йогансена "Пригоди Мак-Лейстона", "Гаррі Руперта та інших", "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у слобожанську Швейцарію") (2019)
Литвинська С. - Діалектизми у творчості прозаїка Леоніда Куліша (2019)
Межжеріна Г. - Інваріант перекладу, перекладний відповідник і питання лексикографії (2019)
Плетенецька Ю. - Відтворення розмовного стилю мовлення та редукції тексту в субтитрах до українського фільму (2019)
Сізова К. - Перекладацькі інтерпретації гумористичних новел Карела Чапека (2019)
Тимкова В. - Використання прийменника ПРИ в українській та російській мовах (2019)
Береговська Х. - Національне самовизначення у творчості В. Курилика: конотації нонконформізму (2019)
Василишин І. - Екзистенційні мотиви в циклі тюремних сонетів Богдана Кравціва (2019)
Володарська М. - Концепт дитини в літературі романтизму США: специфіка наукової рецепції (2019)
Гриневич О. - Жіноча ідентичність в сучасній підлітковій літературі для дівчат (на матеріалі повісті Марини Павленко "Русалонька із 7-В або прокляття роду Кулаківських" (2019)
Підодвірна М. - Наративні стратегії у романі Ґ. Шкурупія "Двері в день" (2019)
Семерин Х. - (Де)фрагментований єврейський світ у малій прозі Сильвестра Яричевського (2019)
Бадюл В. - Контекстна актуальність заміни компонентів фразеологічних одиниць в українській жіночій прозі початку XXI століття (2019)
Безгодова Н. - Формули-звертання в епістолярію Лесі Українки як вияв прагмалінгвального (конотативного) компонента, Найрулін А. (2019)
Босак Н. - Інтертекстуальні включення в сучасному українському політичному дискурсі: види, джерела, функції, Лазаренко С. (2019)
Вусик Г. - Теоретико-методологічне осмислення проблем міграційної політики щодо вимушено переміщених осіб у сучасному міжнародному просторі, Олійник Е., Павлик Н. (2019)
Галайбіда О. - Stylistic functions of synonyms in memoirs by Mitch Albom (2019)
Горіна Ж. - Звуко-колірна синестезія в текстах комерційної реклами (2019)
Греб М. М. - Прикладні форми організації навчання у закладах вищої освіти: зміст, структура, методи, Грона Н. В. (2019)
Гримашевич Г. - Діалектні тексти середньополіських говірок як джерело збереження морфологічних особливостей (2019)
Диба Г. - Концепт партнёр у лінгвістичному моделюванні репрезентації російсько-українських відносин (на матеріалі російського мас-медіа дискурсу) (2019)
Доброльожа Г. - Обсценна лексика у мові інформаційних Інтернет-ресурсів (2019)
Завальська Л. - Комунікативна тактика інтеграції влади з народом як реалізація кооперативної стратегії в політичних ток-шоу (2019)
Кісельова А. - Актуальні аспекти вдосконалення судового мовлення (2019)
Коваленко Б. - Лексика художніх творів М. Коцюбинського в лексикографічних описах (2019)
Коваленко Н. - Регіональні атласи як джерело досліджень фраземіки говорів (2019)
Козак Р. - Експресивність мовного висловлювання: співвідношення функцій і засобів їх реалізації (2019)
Кондратенко Н. - Український парламентський дискурс як вияв політичної комунікації: основні функції (2019)
Кравець Л. - Рідна мова в полікультурному середовищі (2019)
Крижкко О. - Образно-номінативна та оцінна характеристика фольклорних зоосемізмів української мови (2019)
Кримець О. - Польова та мікропольова структура термінології нанотехнологій (2019)
Крук А. - Creative accents and references to traditional culture: Thomas Hardy and Panas Myrnyi (2019)
Кучерява О. - Арт-технології як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови (2019)
Лисенко Л. - Українська ментальність у лінгвокультурному зрізі (2019)
Личук М. - Гетерогенність семантичної типології синтаксично нечленованих словосполучень і нечленованих напівфразеологізованих речень (2019)
Мамич М. - Медіатизація юридичної інформації: жанрово-стильова варіантність і культуромовна практика (на матеріалі текстів "Вісника Асоціації Правників України"), Шевченко-Бітенська О. (2019)
Марчук Л. - Символіка як метафоричне сприйняття та вербалізація навколишнього світу, Копусь О. (2019)
Мітроусова Т. - Особливості функціонування кольоропозначень у романі Джуліана Барнса "Англія, Англія” (2019)
Наєнко Г. - Український складник мовотворчості Симона Тодорського (2019)
Нерян С. - Комунікативні тактики аргументації в мережевому дискурсі (на матеріалі українськомовного сегменту соцмережі Facebook) (2019)
Павлова А. - Комунікативна ефективність журналістського тексту: шляхами семантичних інновацій, Полковенко Т. (2019)
Петрова Т. - Рецензія на термінологічний словник як жанр критичного субдискурсу (2019)
Popadynets O. - Lexical composition of W. Scott’s and M. Starytsky’s historical novels (2019)
Рарицький О. - Некролог у жанровій системі художньо-документальної прози українських шістдесятників (2019)
Семашко Т. - Когнітивний аспект результатів чуттєвого сприйняття та їх вербальних об’єктивацій (2019)
Сподарець В. - Національна ідея в дзеркалі слова (2019)
Філінюк В. - Власні назви роману "Фелікс Австрія" Софії Андрухович: лінгвостилістичний аналіз (2019)
Чекман І. С. - Капіляри живих систем: природні наномеханізми функціонування (2013)
Лизогуб В. Г. - Порушення жирно-кислотного спектра тригліцеридів плазми крові та їх медикаментозна корекція статинами у хворих з нестабільною стенокардією, Артемчук О. О., Долинна О. В., Алтуніна Н. В., Шараєва М. Л., Конюк Т. Н. (2013)
Вайда Л. С. - Зв’язок структурно-функціонального стану лівих відділів серця, рівня циркулюючого NT-pro-BNP та ендотелійзалежної вазодилататорної відповіді з показниками добового моніторування артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією, Лозинська Н. В. (2013)
Передрук Т. В. - Вплив факторів серцево-судинного ризику на виникнення та перебіг безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2013)
Сірчак Є. С. - Порівняльна оцінка ефективності різних схем корекції тиску в портальній системі у хворих на цироз печінки (2013)
Копчак О. О. - Визначення клінічних особливостей когнітивних порушень та депресивних розладів у хворих з метаболічним синдромом на фоні дисциркуляторної енцефалопатії (2013)
Безсмертний Ю. О. - Частота ендотеліальної дисфункції в осіб з хибним суглобом довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих метаболічних порушеннях (2013)
Завальська Т. В. - Вплив клопідогрелю і аспігрелю на ектопічну активність міокарда у хворих з нестабільною стенокардією (2013)
Spaska G. - Heart left ventricle’s diastolic function features in patients with reactive arthritis (2013)
Танага В. А. - Динамика функции внешнего дыхания и состояния сердечно-сосудистой системы у детей, больных бронхиальной астмой, на этапе длительного санаторно-курортного лечения, Кобец Т. В. (2013)
Коваленко О. Є. - Особливості тривожно-депресивних розладів у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом, Литвин О. В. (2013)
Рыткис И. С. - Эффективность прогнозирования вероятности отказа от табакокурения (на примере студенческой молодёжи) (2013)
Маланчук В. А. - Диагностика и лечение острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти с учётом функционального состояния нижнего альвеолярного нерва, Павловский Л. Л. (2013)
Яковлєва І. Ю. - Механізми актопротекторної дії похідних янтарної кислоти (2013)
Кобиляк Н. М. - Жорсткість печінки у тварин з глютаматіндукованим ожирінням (за даними ультразвукової еластографії хвилі зміщення), Динник О. Б., Михальчишин Г. П., Боднар П. М. (2013)
Никула Т. Д. - Динаміка показників імунного та цитокінового статусу у хворих з есенціальною гіпертензією, поєднаною з остеоартрозом, Бичков О. А., Бичкова Н. Г. (2013)
Шкурупій Д. А. - Імунні ланки патогенезу синдрому поліорганної недостатності у новонароджених, Куценко Н. Л., Мамонтова Т. В. (2013)
Бабанин В. А. - Механизмы иммуносупрессии системного воспаления при действии узкополосной ультрафиолет В-терапии (311 нм) у больных псориазом (2013)
Іванько О. М. - Сучасні підходи до очищення стічних вод (2013)
Зозуля В. В. - Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування (2013)
Радиш Я. Ф. - Лікарська помилка з позицій взаємовідносин хворий–юрист–лікар, Цема Є. В., Мегедь В. П. (2013)
Павловский Л. Н. - Организация лечения раненых с огнестрельными ранениями и повреждением лица и челюстей на этапах медицинской эвакуации в боевых операциях на Дальнем Востоке (1938–1939) и войны с Финляндией (1939–1940) (2013)
Книшов Г. В. - V конгрес серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвячений сторіччю від дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Андріянова О. - Уживання військового жаргону в мовленні курсантів (2019)
Бурлакова І. - Проблема багатозначності в термінології (на прикладі соціально-економічної термінолексики), Дячук Т. (2019)
Гудманян А. - Феномен мовної аномалії, Сітко А., Струк І. (2019)
Кульчицький В. - Способи метафоризації лексичних одиниць у рекламному тексті (на матеріалі сучасної англійської мови), Попадюк С. (2019)
Линчак І. - Анекдот як навчальний текст на початковому етапі вивчення УМІ (2019)
Марчишина А. - Гендерна ідентичність у медіа тексті: соціокультурний феномен, вербальний конструкт (2019)
Сібрук А. - Сучасний український науковий дискурс у мовознавчих працях, Барабаш О. (2019)
Стецик Х. - Типологія взаємодії літературної мови і наддністрянського діалекту в українській художній прозі (2019)
Томенко О. - Особливості мови драматичного тексту. Компетентне прочитання та створення сценічного образу студентом-художником театру (2019)
Галич О. - Експериментальний роман Б. Акуніна "Ф. М.": жанрові особливості (2019)
Гулевич О. - Мова тіла як метафізика душі героя (на матеріалі оповідання В. Набокова "Різдво") (2019)
Дроздовський Д. - Особливості репрезентації реального контенту в англійському постмодерністському романі: між художньою ідеалізацією й науковими даними (2019)
Закальська Я. - Коломийка у фольклорі спротиву ХХ–ХХІ століть (2019)
Сенчило Н. - Порівняльний аналіз персонажів українських та турецьких народних казок, Кузнецова Т. (2019)
Залесский В. Н. - Ишемическая болезнь сердца: от традиционных хирургических и консервативных подходов к клеточной кардиомиопластике и лазерной реваскуляризации, Нудченко А. О. (2013)
Сивак Л. А. - Гепатотоксичність цитостатичних препаратів у хворих на онкологічні захворювання, Лялькін С. А., Кліманов М. Ю., Губарева Г. О., Аскольський А. В., Касап Н. В., Майданевич Н. М. (2013)
Новосад О. - Первинна лімфома кісток, Крячок І., Каднікова Т. (2013)
Степанова Є. І. - Ендотелійзалежна реакція судин та вегетативний гомеостаз у дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, Березовський В. Я., Колпаков І. Е., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М. (2013)
Шевчук С. В. - Дисліпідемія у хворих з антифосфоліпідним синдромом, зв’язок з дисфункцією ендотелію й атеросклеротичними змінами в каротидних артеріях, Сегеда Ю. С., Кувікова І. П. (2013)
Свінціцький А. С. - Мікроциркуляторні зміни слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний Н. pylori-асоційований ерозивний гастрит у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом в процесі лікування, Соловйова Г. А., Курик О. Г., Долгая Н. Є. (2013)
Михальчишин Г. П. - Вплив пробіотикотерапії на рівень прозапальних цитокінів у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2013)
Вознюк С. М. - Математичний аналіз ускладненого перебігу гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини, Польовий В. П., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2013)
Завальська Т. В. - Вплив клопідогрелю і аспігрелю на міокардіальну ішемію у хворих з нестабільною стенокардією (2013)
Оводюк Н. М. - Клінічні особливості екстрапірамідних порушень, пов’язаних з феноменом діашізу, у хворих після ішемічного інсульту (2013)
Знаменська Т. К. - Методи діагностики, диференціальної діагностики та критерії прогнозу гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді, Кирилова Л. Г., Швейкіна В. Б. (2013)
Ждан В. М. - Аспекти терапії постменопаузального остеопорозу в загальнолікарській практиці (клінічний випадок), Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2013)
Сміян О. І. - Стан імунної системи у дітей з тонзилогенними ураженнями серцево-судинної системи, Мозгова Ю. А., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Слива В. В. (2013)
Демидик С. Н. - Влияние терапии с использованием индуктора интерферона на параметры качества жизни больных туберкулёзом органов дыхания, Романцов М. Г., Смагина А. Н., Вольф С. Б. (2013)
Крамарев С. А. - Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (2013)
Чоп’як В. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хворих на часто рецидивуючі гострі респіраторні інфекції на фоні імунодефіцитних порушень з використанням препарату Лікопід®, Потьомкіна Г. О. (2013)
Криворутченко Ю. Л. - Перспективы применения мирамистина для индивидуальной профилактики половой передачи ВИЧ-инфекции, Андроновская И. Б. (2013)
Фролов В. М. - Оценка клинико-патогенетической эффективности комбинации реамберина и циклоферона у больных острым тонзиллитом тяжёлого течения, Терёшин В. А., Соцкая Я. А., Пересадин Н. А., Круглова О. В. (2013)
Самосюк Н. І. - Саногенетичні процеси і медична реабілітація хворих після інсульту: основні поняття і дефініції (2013)
Інформація (2013)
Степанова Е. И. - Особенности cтруктуры цитомембраны эритроцитов и лимфоцитов периферической крови у детей, проживающих на радиоактивно загрязнённой территории в отдалённый период чернобыльской катастрофы, Вдовенко В. Ю., Литвинец О. М. (2013)
Іскра Н. І. - Оцінка функціональної активності фагоцитарної системи у хворих з контрактурою Дюпюітрена та фіброзом печінки, Шатрова К. М., Гур’єв С. О., Кузьмін В. Ю., Рощін Г. Г., Плескач О. Я. (2013)
Лизогуб В. Г. - Механізми розвитку та прогностичне значення безбольової ішемії міокарда, Завальська Т. В., Стахурська Л. А., Пліскевич Д. А., Савченко О. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Предиктори резистентності до стандартної медикаментозної терапії хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця (2013)
Волкова Н. І. - Мікроальбумінурія як маркер ендотеліальної дисфункції у хворих з коригованою коарктацією аорти у віддаленому післяопераційному періоді, Лазоришинець В. В. (2013)
Ходан В. В. - Кореляційний аналіз функціонального стану та артеріального кровотоку печінки у дітей, хворих на хронічний холецистохолангіт (2013)
Литвинець Л. Я. - Особливості дисбалансу мікро- і макроелементів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від її контрольованості (2013)
Демихова Н. В. - Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при хроническом ренокардиальном синдроме, Власенко Е. М., Руденко Т. Н., Смиянова О. И., Кириченко Н. Н., Приходько О. А. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Метаболічний стан та мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з хибним суглобом довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії (2013)
Комісаренко Ю. І. - Показники мінерального обміну та метаболічних маркерів у хворих з поєднаною ендокринною патологією на фоні дефіциту вітаміну D3 (2013)
Кваченюк А. М. - Клінікоепідеміологічні аспекти медулярної карциноми щитоподібної залози в Україні, Рейзін Д. В. (2013)
Лембрик И. С. - Эффективность лечения нарушений функций поджелудочной железы у детей (по результатам катамнеза) (2013)
Ліснянська І. С. - Прозапальні цитокіни та С-реактивний білок: діагностичні перспективи визначення у сечі хворих на хронічний пієлонефрит, Яцишин Р. І. (2013)
Никула Т. Д. - Особливості лікування хворих на виразкову хворобу, поєднану з хронічним пієлонефритом, Фурлета В. В. (2013)
Козар-Гуріна О. М. - Взаємозв’язок показників церебрального кровотоку і рефлекторних проявів при цервікогенній вертебробазилярній недостатності мозкового кровообігу (2013)
Вишневська О. А. - Вплив замісної терапії препаратами рекомбінантного гормону росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-наднирникової систем у дітей препубертатного віку із соматотропною недостатністю, Большова О. В. (2013)
Рузин Г. П. - Патоморфологические особенности хронического токсического остеомиелита у наркоманов, принимающих амфетамин кустарного производства, Ткаченко О. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2013)
Тарабрин О. А. - Состояние эндотелиальной системы при физиологическом течении беременности и возникновении гестоза, Салех Е. Н. (2013)
Неспрядько В. П. - Дослідження змін геометричних параметрів силіконових відбитків під впливом двох методів дезінфекції, Шевчук В. О., Омельяненко М. Д. (2013)
Маланчук В. О. - Нові підходи до комплексного лікування верхньої мікрогнатії, поєднаної із звуженням зубних рядів, Астапенко О. О., Чепурний Ю. В. (2013)
Дасюк Т. Є. - Комплексна індивідуалізована терапія хворих на сечостатевий хламідіоз з урахуванням порушень прооксидантно-антиоксидантної та імунної систем (2013)
Лоскутова І. В. - Стан локального імунітету у хворих на герпетичний стоматит, Макаревич В. А. (2013)
Романюк А. М. - Судинно-паренхіматозні співвідношення сім’яників при корекції впливу сполук важких металів, Москаленко Ю. В., Сауляк С. В., Бончев С. Д., Москаленко Р. А. (2013)
Головаха М. Л. - Результати застосування малоінвазивної методики лікування вивихів акроміального кінця ключиці, Забєлін І. Н., Шишка І. В. (2013)
Степанова E. И. - Ультраструктура лимфоцитов периферической крови у детей при длительном поступлении в организм радиоактивного цезия, Литвинец О. М. (2013)
Кузьмінов Б. П. - Мікроелементний профіль дитячого організму як індикатор техногенно забрудненого навколишнього середовища, Скалецька Н. М. (2013)
Пишак В. П. - Пренатальные факторы риска развития врождённых пороков у новорождённых равнинных районов Черновицкой области, Ризничук М. А. (2013)
Лизогуб В. Г. - Значення метаболізму амінокислот з розгалуженим бічним ланцюгом у розвитку серцево-судинних захворювань та факторів їх ризику, Завальська Т. В., Савченко О. В., Тиравська Ю. В. (2013)
Долинна О. В. - Порушення балансу вегетативної нервової системи у хворих на ішемічну хворобу серця і з депресивними розладами (2013)
Кирильчук М. Є. - Вроджена вада серця у вагітних – фактор ризику розвитку дистресу плода (2013)
Абрагамович О. О. - Особливості функціонування вегетативної нервової системи у хворих на цироз печінки, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2013)
Ткаченко О. В. - Дослідження рівня тривожності у хворих з хронічними захворюваннями печінки, Харченко Н. В., Корженевський Ю. Л., Лопух І. Я. (2013)
Ковтюк Н. І. - Сон як фізіологічна складова показника якості життя у дітей (2013)
Безсмертний Ю. О. - Поліморфізм гена метилентетрагідрофолатредуктази C677Т в осіб з консолідованими переломами та хибними суглобами довгих кісток: зв’язок з рівнем гомоцистеїну і медіаторами запалення (2013)
Михайлова А. О. - Вплив кабінетів консультування на ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Литвинець Л. Я. - Функціональна значимість генів детоксикації ксенобіотиків у дітей, хворих на бронхіальну астму (2013)
Большова О. В. - Вміст цинку в організмі дітей та підлітків із соматотропною недостатністю, Пахомова В. Г., Спринчук Н. А. (2013)
Балицький О. П. - Застосування транскраніальної магнітної стимуляції для визначення функціонального стану рухових центрів у хворих на ішемічний інсульт (2013)
Риткіс І. С. - Особливості системного підходу до психотерапії, психопрофілактики та корекції тютюнокуріння і тютюнової залежності в осіб молодого віку (2013)
Александрук О. Д. - Сучасний клінічний профіль дорослих, хворих на атопічний дерматит (2013)
Дутчак Г. М. - Характеристика показників окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у дітей з атопічним дерматитом (2013)
Никула Т. Д. - Протизапальна активність глюкокортикоїдних засобів та їх використання в нефрології, Бондур В. В., Мойсеєнко В. О., Алєксєєва Н. Г. (2013)
Маланчук В. А. - Ранняя дифференциальная диагностика сиалоза околоушных слюнных желёз сонографическим методом, Перерва В. В., Логановская Е. Н., Гуч А. А. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив фітотерапії на про- та антиоксидантний статус сперматозоїдів і сім’яної плазми та на імунологічні показники сперми чоловіків з хронічною формою запалення сечостатевого апарата, ускладненого безпліддям, Лоскутова І. В. (2013)
Сімонов П. В. - Вплив колоїдного розчину наночастинок міді на діяльність серця та показники системної гемодинаміки у кролів (2013)
Гайдук Р. В. - Морфологічні особливості репаративного остеогенезу експериментальних дірчастих дефектів нижньої щелепи при застосуванні остеопластичного матеріалу "Гіалуост", Огоновський Р. З., Мокрик О. Я., Вишемірська Л. Д. (2013)
Сова С. Г. - Звивистість коронарних артерій у робітників вібро-шумових професій та її роль в ішемічному пошкодженні міокарда, Лебедєва Е. О. (2013)
Стрижак О. - Вступне слово, Патрикеєва О. (2017)
Патрикеєва О. - Сучасні засоби формування STEM-грамотності, Черноморець В. (2017)
Андрієвська В. - Міждисциплінарний підхід до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEAM-освіти, Білоусова Л. (2017)
Корсак К. - Національна нооосвіта для ХХІ століття (2017)
Бутурліна О. - Філософсько-освітня рефлексія STEM-інновацій (2017)
Савченко І. - STEM-освіта як ключовий фактор формування креативної особистості юного дослідника, Савченко Я. (2017)
Ростока М. - STEM-підхід у контексті формування інтелектуального потенціалу України (2017)
Кальной С. - Концептуальна модель організації корпоративної бази знань, як засобу інформаційної підтримки STEM-освіти (2017)
Постова К. - Передумови та перспективи STEM-освіти в Україні (2017)
Лозова О. - Використання засобів STEM-навчання в умовах модернізації системи позашкільної освіти, Горбенко С., Гончарова Н. (2017)
Стрижак О. - Ключові поняття STEM-освіти, Чернецький І., Поліхун Н., Сліпухіна І. (2017)
Гончарова Н. - Понятійно-категоріальний апарат з проблеми дослідження аспектів STEM-освіти (2017)
Крутій К. - STREAM – освіта для дошкільників або "стежинки у всесвіт", Грицишина Т., Стеценко І. (2017)
Вербицький В. - Впровадження агробіологічної STEM-освіти (2017)
Кузьменко О. - Фізичний експеримент як фактор розвитку світи у вищих навчальних закладах технічного профілю (2017)
Воронкін О. - Використання елементів STEАM-освіти під час розгляду базових питань шкільної програми фізики з кінематики механічного руху (2017)
Попова М. - Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка, як інструмент STEАM-освіти (2017)
Павлиш Т. - Розвиток професійної мобільності викладача інформатики в умовах STEM-освіти (2017)
Багашова В. - STEM-освіта – від уроку до інновації, Ісак Т. (2017)
Гриньова О. - Трансформація інформаційно-освітнього середовища в контексті впровадження STEM-навчання, Цунікова І. (2017)
Бабійчук С. - Науково-дослідницькі роботи учнів-членів Київської Малої академії наук, виконані з використанням концепту STEM-освіти (2017)
Лакоза Н. - Природничо-наукова дослідницька екскурсія як елемент STEM-підходу в освіті у контексті організації профільного навчання, Білик Ж. (2017)
Лавриченко Н. - Теоретична і прикладна значущість авторської моделі обдарованості А. Танненбаума (2017)
Кириленко С. - Модель навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку (2017)
Бережна Т. - Структурні компоненти готовності учителів до здоров’язбережувальної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Відомості про авторів (2017)
Долинна О. В. - Нейрогуморальний вплив дофамінергічної системи на розвиток аліментарно-конституційного ожиріння (2013)
Вацеба М. О. - Ендотеліальна дисфункція як маркер синдрому раннього судинного старіння на фоні артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, подагри та ожиріння (2013)
Завальська Т. В. - Жирнокислотний спектр тромбоцитів у хворих з вперше виниклою і прогресуючою стенокардією (2013)
Казимирко В. К. - Рівень деяких показників метаболізму заліза та маркерів запалення у хворих з хронічною серцевою недостатністю при різних варіантах дисфункції лівого шлуночка, Кутовий В. В., Іваницька Л. М., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С. (2013)
Михайленко О. Ю. - Нетрадиційні фактори ризику розвитку атеросклерозу при синдромі гіпотиреозу (2013)
Огородник П. В. - Діагностичний алгоритм ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Дейниченко А. Г., Христюк Д. І., Коломійцев В. І. (2013)
Гайсенюк Ф. З. - Провоспалительные цитокины у больных пиелонефритом, Дриянская В. Е., Дранник Г. Н., Руденко М. Ю., Лавренчук О. В., Степанова Н. М., Сташевская Н. В., Бусыгина Ю. С. (2013)
Єфімов А. С. - Частота дефіциту вітаміну D у хворих на цукровий діабет типу 2 з ожирінням, Михальчук Л. М. (2013)
Свінціцький А. С. - Психологічний статус хворих з різними клінічними варіантами синдрому подразненої кишки, Соловйова Г. А., Маляров С. О., Нагієва С. А. (2013)
Попадинець І. Р. - Порівняння ефективності омепразолу та пантопразолу в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму (2013)
Мартынович Т. Л. - Биохимические показатели метаболизма соединительной ткани у больных хроническим гепатитом В и С, Магомедов С. (2013)
Колосович І. В. - Хірургічна тактика при "складній" перфоративній дуоденальній виразці, Безродний Б. Г., Чемоданов П. В., Сисак О. М. (2013)
Совенко В. М. - О влиянии дендритноклеточной аутовакцины на результаты лечения больных немелкоклеточным раком лёгкого, Храновская Н. Н., Ганул А. В., Ганул В. Л., Гриневич Ю. А., Орёл В. Э., Скачкова О. В., Свергун Н. Н., Бороров Л. В., Борисюк Б. О. (2013)
Головко С. В. - Фотоселективна вапоризація передміхурової залози із застосуванням лазера "Greenlight" потужністю 120 Вт порівняно з монополярною транс уретральною резекцією (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив імунокорекції на динаміку рівнів CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів у спермі чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту, ускладненого безпліддям (2013)
Маланчук В. О. - Дослідження біодеградації епоксиполіуретанового композиційного матеріалу, використовуваного в реконструктивно-відновній хірургії щелепно-лицевої ділянки, Астапенко О. О., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2013)
Морозов С. А. - Антенатальные факторы формирования кариесвосприимчивости у детей, Решетникова О. С., Деньга О. В. (2013)
Айзятулова Э. М. - Экспериментальное моделирование синдрома гиперстимуляции яичников у лабораторных животных, Чайка А. В., Носенко Е. Н., Смольянинова Е. И., Волина В. В., Айзятулова Д. Р. (2013)
Горбань А. Є. - Концептуальні засади створення галузевої бази даних про технології та майнові права інтелектуальної власності, що належать науковим установам, організаціям, вищим медичним навчальним закладам та підприємствам сфери охорони здоров’я України (2013)
Дасюк Т. Є. - Захворюваність населення Львівської області на хламідійну інфекцію в 1992–2012 рр. (2013)
Лисенко Г. І. - Моніторування серцево-судинного ризику у хворих з дисфункцією жовчного міхура як елемент скринінгу в роботі сімейного лікаря, Кіча Н. В., Данилюк С. В., Луценко О. Г. (2013)
Гутченко К. С. - Особливості захворюваності, госпіталізації, працевтрат серед військовослужбовців, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Мегедь В. П., Гутченко О. А. (2013)
Мельникова И. Ю. - Профессиональное медицинское образование в России, Романцов М. Г., Шульдяков А. А. (2013)
Пиріг Л. А. - Вагомий внесок в історію медицини України (2013)
Chekman I. S. - Wave Properties of Nanoparticles: The View of a Problem (2013)
Данилов Ю. В. - Проблеми морфологічної верифікації впливу чорнобильського чинника на яєчка шахтарів Донбасу – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Мотков К. В., Шевченко Т. І. (2013)
Беляев С. Г. - Особенности развития плода у женщины с uterus duplex (клинический случай), Федота А. М., Гонтарь Ю. В., Яковенко Е. А. (2013)
Завальська Т. В. - Вплив клопідогрелю і аспігрелю на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих з вперше виниклою стенокардією (2013)
Лоскутова Т. А. - Прогноз гипертензивных нарушений у беременных, Турчин В. Н. (2013)
Юзвишина О. В. - Зміни функціонального стану судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу з кальцинозом клапанів серця під впливом гіполіпідемічної терапії (2013)
Філіппова О. Ю. - Процеси перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2013)
Віничук С. М. - Особливості атаксичних порушень у хворих з гострим ізольованим інфарктом мозочка, Трепет Г. С., Прокопів М. М., Турчина Н. С. (2013)
Пітик М. І. - Динаміка показників ендотеліальної функції та маркери гіпоксії при невропатії лицевого нерва у дітей в процесі лікування, Ліскевич І. І. (2013)
Сергиенко Н. М. - Аберрометрическое исследование модели искусственного хрусталика с изменяемой преломляющей поверхностью, Чиж И. Г., Владимиров Д. В. (2013)
Кутовой В. В. - Влияние различных вариантов комбинированной фармакотерапии больных с хронической сердечной недостаточностью на показатели гемограммы, Казимирко В. К., Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г. (2013)
Варешнюк Е. В. - Риски развития и особенности симптоматической эпилепсии у детей, рождённых недоношенными, Гасюк Г. И. (2013)
Гайко Г. В. - Биохимические показатели сыворотки крови больных идиопатическим и диспластическим коксартрозом в зависимости от формы прогрессирования, Магомедов А. М., Калашников А. В., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2013)
Польовий П. В. - Стан кислотнолужного гомеостазу рідини ротової порожнини в період гестації (2013)
Бачинська Н. Ю. - Застосування мемантину гідрохлориду у хворих похилого віку на початкових стадіях судинної деменції і хвороби Альцгеймера, Рожелюк І. Ф., Полєтаєва К. М., Холін В. О. (2013)
Линевский Ю. В. - Использование Гепатомакса® Форте в лечении хронического алкогольного гепатита, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2013)
Куценко С. А. - Дослідження специфічної активності настойки "Венотон", Трутаєв І. В. (2013)
Пионтковски В. - Польская система здравоохранения (проба социологической диагностики), Новаковска Л., Пастернак В. (2013)
Иващенко С. Н. - Гигиенические требования к уровню интенсивности интеллектуальных нагрузок в процессе изучения иностранных языков (2013)
Ісаак Михайлович Трахтенберг – вчитель та талановитий вчений (2013)
Білоус Н. - Визначення структури професiйно-комунiкативної компетентностi майбутнього перекладача авiацiйної галузi (2020)
Варенко В. - Проблеми та особливості класифiкацiї авiацiйних термiнiв української мови, Добровольська Л. (2020)
Гудманян А. - Вiдтворення англомовних елементiв у перекладi нiмецьких публiцистичних текстiв українською мовою, Баклан І. (2020)
Дячук Т. - Структурно-семантичнi типи iнновацiй в мовi сучасних ЗМІ (2020)
Кульчицький В. - Семантичний аналiз словотвiрних значень вiддiєслiвних прикметникiв у сучаснiй нiмецькiй мовi, Ситюк В. (2020)
Нежива О. - Мовна економiя в нiмецькiй мовi на прикладах складних i скорочених слiв (2020)
Сенчило Н. - До питання розвитку культури, мови i комунiкацiї в iсторичнiй ретроспективi (2020)
Сібрук А. - Концепт душа у романi Ліни Костенко "Берестечко", Чухліб Т. (2020)
Тимкова В. - Лiнгвокультурний пiдхiд до аналiзу друкованих рекламних оголошень (2020)
Хайдарі Н. - Шляхи вiдтворення фразеологiчних одиниць роману О. Забужко "Музей покинутих секретiв" в англiйському перекладi (2020)
Акулова Н. - "Код Да Вiнчi" у романi Адальберта Ерделi "Imen" (2020)
Василишин І. - Нацiонально-iсторiософський концепт "Роду й Дому" у вiнку сонетiв Б. Кравцiва "Дзвенислава" (2020)
Гулевич О. - Фатальнi символи в оповiданнi В. Набокова "Весна у Фiалтi" (2020)
Колісниченко А. - Сучасний стан осмислення дефiнiцiї "Мiтопоетика", Харицька С. (2020)
Лапушкіна Н. - Доля жiнки в радянському суспiльствi (за романами О. Слоньовської), Вихор В. (2020)
Соколова К. - Художнє втiлення соцiального мiфу у п’єсi М. Кулiша "Вiчний бунт" (2020)
Шостак О. - Сучаснi твори корiнних письменникiв США та Канади у свiтлi критики постмодернiзму (2020)
Тронько Н. Д. - Ожирение и сахарный диабет, Зак К. П. (2013)
Коровин С. И. - Рекомбинантный α-2 интерферон в профилактике прогрессирования меланомы кожи, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Остафийчук В. В. (2013)
Данилов Ю. В. - Проблеми морфологічної верифікації впливу чорнобильського чинника на стан передміхурової залози шахтарів Донбасу – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Мотков К. В., Шевченко Т. І. (2013)
Тарасенко К. В. - Патогенетичні механізми проатерогенних змін у вагітних з супутнім ожирінням (огляд літератури і власні дані), Мамонтова Т. В. (2013)
Фещенко Ю. І. - Аналіз газового складу видихуваного повітря та його застосування для діагностики порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Яшина Л. О., Опімах С. Г. (2013)
Петренко В. І. - Лікування хіміорезистентного деструктивного туберкульозу легень: клінічна ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів наприкінці інтенсивної фази терапії, Радиш Г. В. (2013)
Загута Ю. Б. - Функціональний стан симпатико-адреналової системи хворих на туберкульоз, асоційований з ВІЛ-інфекцієї (2013)
Москв’як-Лесняк Д. Є. - Про епідеміолоічний характер порушень перебігу менструального циклу та перименопаузи у жінок як чинник ризику виникнення раку грудної залози (С.50) (за даними соціологічного дослідження), Рудень В. В. (2013)
Абрагамович О. О. - Нові можливості ультразвукової допплерофлоуметричної діагностики портальної гіпертензії, ускладненої варикозно розширеними венами стравоходу, та прогнозування кровотечі, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Довгань Ю. П., Толопко С. Я. (2013)
Комарова О. Б. - Можливості артроскопії в діагностиці та лікуванні ревматоїдного артриту, Ребров Б. О., Лібстер К. С., Панкрат’єв О. О. (2013)
Пітик О. І. - Комплексний міждисциплінарний підхід до лікування хворих із синдромом діабетичної ступні, Прасол В. О., Бойко В. В., Бабинкін А. Б. (2013)
Шальмін О. С. - Особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Неткал Т. І., Логійко В. С., Некрасова Н. М. (2013)
Вакалюк І. П. - Особливості медикаметозного застосування Корвазану® у відновному лікуванні хворих, які перенесли інфаркт міокарда, з урахуванням чинників ризику, Тимочко Н. Б. (2013)
Каминский А. В. - Клинические возможности применения лапчатки белой в профилактике и лечении больных с патологией щитовидной железы, Киселёва И. А., Тёплая Е. В. (2013)
Диденко Г. В. - Коррегирующее действие бациллярного пробиотика на иммунную систему животных при экспериментальном дисбактериозе, Сафронова Л. А., Шпак Е. Г., Авдеева Л. В., Потебня Г. П. (2013)
Вежновець Т. А. - Вплив досвіду керівної роботи на стиль ухвалення управлінського рішення керівником закладу охорони здоров’я (2013)
Горбань А. Є. - Наукові медичні форуми – важлива складова науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів у сфері охорони здоров’я України, Закрутько Л. І., Уваренко С. В., Присяжнюк Л. В. (2013)
Безуглая М. В. - Стандартизация и архивирование результатов клинических осмотров: поиск оптимальных решений (2013)
Соколова Н. А. - Аналіз захворюваності та стан діагностики злоякісних новоутворень щелепно-лицевої ділянки (за матеріалами Полтавської області), Аветіков Д. С., Гаврильєв В. М., Ахмеров В. Д. (2013)
Покажчик статей (2013)
Іменний покажчик (2013)
Вступне слово директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна (2020)
Когутич І. І. - Про окремі виклики криміналістиці та шляхи її усталення (2020)
Кучинська О. П. - Дослідження висновку експерта у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, Пилипчук О. П. (2020)
Гора І. В. - Використання сучасних експертних технологій для вирішення окремих задач у традиційних криміналістичних експертизах, Колесник В. А. (2020)
Чорноус Ю. М. - Криміналістичне забезпечення кримінального провадження: рівні, напрями та форми реалізації (2020)
Щербаковский М. Г. - Рецензия заключения судебного эксперта и письменное разъяснение специалиста: сходство и различие (2020)
Нестор Н. В. - Наслідки ухилення від участі в експертизі в цивільному судочинстві: практичний аспект (2020)
Столітній А. В. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Литовської республіки (2020)
Нестеренко С. Д. - Правовий статус судового експерта: актуальні проблеми регламентації, Стулов О. О. (2020)
Каланча І. Г. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Латвії (2020)
Думчиков М. О. - Процеси діджиталізації і криміналістика: ретроспективний аналіз (2020)
Жеребко О. І. - Шляхи і способи вдосконалення судово-експертної діяльності (2020)
Кравченко О. А. - Комплексна оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні, Заверико Р. О. (2020)
Полтавський А. О. - До питання щодо документування систем управління якістю установ, що здійснюють експертне забезпечення правосуддя (2020)
Восканян П. С. - Некоторые особенности оценки экспертного заключения в гражданском процессе (сопоставление судебных практик республики Армения и США), Титанян Э. Л. (2020)
Гуменский А. А. - Интеграционный характер исследования. Проведение комплексной экспертизы (2020)
Шуневич К. А. - Судова експертиза у кримінальному процесі Латвії (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського