Дем’янчук О. Н. - Ідеї національного відродження в творчій діяльності Івана Стешенка, Жорняк Б. Є. (2019)
Жулинський М. Г. - Національна освіта – головна запорука формування національної еліти (2019)
Сойко І. М. - Внесок Івана Стешенка в розбудову української національної школи (2019)
Василишин О. В. - Українська приватна гімназія як осередок літературно-мистецького життя Кременця (2019)
Комінярська І. М. - Роль кременецької Української гімназії імені Івана Стешенка у становленні молодої особистості (за романом Уласа Самчука "Юність Василя Шеремети"), Пасічник О. В. (2019)
Легкун О. Г. - Літературно-мистецьке життя у Кременецькій українській гімназії (1918-1938) (2019)
Приймас Н. В. - Кременецька гімназія ім. І. Стешенка у житті та творчості Уласа Самчука (2019)
Сеньківська Г. Я. - Відображення історії Української приватної гімназії у матеріалах Кременецького районного товариства "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка (2019)
Скакальська І. Б. - Модерні виклики та традиції у вихованні і навчанні студентів на спадщині навчальних закладів міста Кременця міжвоєнного періоду ХХ ст. (2019)
Ломакович А. М. - Кременецькій "Граматиці" – 380! (2019)
Багнюк А. Л. - Волинська сторінка в історіографії (2019)
Бенера В. Є. - Ювілей національної школи (2019)
Бабій Н. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів, Фурман О. А., Костюченко А. М. (2018)
Бенера В. Є. - Генеза становлення методики організації художньо-мовленнєвої діяльності у науково-педагогічному дискурсі, Швець О. В. (2018)
Близнюк М. М. - Педагогічний дизайн на основі інформаційних технологій: аналіз і принципи проектного підходу (2018)
Дороніна Т. О. - Розгалуження педагогічних спеціалізацій як відображення соціального спрямування педагогічної освіти (2018)
Курач М. С. - Метод аналізу конкретних ситуацій як педагогічна технологія при вивченні загальнотехнічних дисциплін, Ємець О. П. (2018)
Кухтяк О. Я. - Аналіз змісту та структури спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2018)
Lomakovych A. - Implementation of module object-oriented dynamic educational environment Moodle in the educational process of high school (2018)
Онищук І. А. - Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до творчості з орієнтацією на культуру самовираження суб’єктів освітнього процессу (2018)
Томашівська М. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2018)
Федорова Н. В. - Теоретичні аспекти фахової підготовки логопеда в умовах університетської освіти (2018)
Швець О. В. - Концепт "Поетично-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти" в руслі лінгводидактичної спадщини С. Русової (2018)
Галаган О. К. - Порівняльний аналіз робочих навчальних програм з ботаніки у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка за останні десять років (2018)
Domanyuk О. М. - Components, criteria an qualitative indices of future educators to forming in children of 5-7 years the extraordinary attitude to peers (2018)
Дух О. І. - Реалізація неформальної екологічної освіти молоді в діяльності громадських організацій, Галаган О. К., Михалюк І. М. (2018)
Кононко О. Л. - Виховання здорової совісті в ранньому онтогенгезі: теоретичні та технологічні аспекти (2018)
Корнієнко С. М. - Особливості педагогічної співпраці родини та школи у вихованні молодших школярів (2018)
Падалка О. І. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів засобами поетичного слова (2018)
Фасолько Т. С. - Виховання самовпевненості у дітей передшкільного віку (2018)
Ломакович В. Я. - Формування екологічної компетенції студентів на заняттях німецької мови (2018)
Szewszenko Ż. - Katedralne odprowadzenie praktycznego pracownika socjalnego na wydziale nauk spolecznych uniwersytetu Warminskiego-Mazurskiego (Polska) (2018)
Ковальський А. В. - Православна сакральна архітектура Поділля XVII–XVIII ст. (2018)
Багнюк А. Л. - Волино-Поділля: світ флори (2018)
Мокляк В. М. - Освітній потенціал філософських засад академічної свободи (2018)
Приймас Н. В. - Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори (2018)
Воронецький В. Б. - Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом (2018)
Головнева Е. В. - Методологические подходы к развитию современной воспитательно-образовательной системы вуза (2018)
Головнева Н. А. - Средовой подход как технология формирования и развития личности в образовательном пространстве вуза, Шлычкова С. Л. (2018)
Онищук І. А. - Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Бенера В. Є. - Науково-методичний супровід студентів на педагогічній практиці з використання портфоліо на уроках української літератури (2018)
Коляденко С. М. - Використання казок В. О. Сухомлинського у процесі казкотерапії (2018)
Корнієнко С. М. - Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів у системі "родина-школа" (2018)
Парфанович А. Я. - Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої пари як передумова проявів сімейного насильства (2018)
Сцісловський С. В. - Алгоритм програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи (2018)
Фасолько Т. С. - Формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах суспільного виховання (2018)
Безносюк О. О. - Збереження і зміцнення здоров’я студентів у вищих закладах освіти, Кочергіна Т. І. (2018)
Врочинська Л. І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми (2018)
Папуша В. Г. - Організація і проведення практичних занять із гімнастики методом програмованого навчання, Божик М. В., Гурковський О. М. (2018)
Golota Ja.. - Wokol teoretycznych i praktycznych koncepcji ksztalcenia nauczyciel w Polsce w swietle reform oswiatowych (2018)
Kula E. - Condition and barriers of adult education in Poland, Pekowska M., Kochanowski Ja. (2018)
Рарот Г. - Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах, Супрунюк О. (2018)
Шевченко Ж. М. - Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі (2018)
Панфілова О. Г. - Роль дерев’яної архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища Кременця ХІХ століття (2018)
Багнюк А. Л. - Вірність інноваційній проблематиці (2018)
Кременецький сектор "Подільських читань" (2018)
Abbas N. - Ukraine’s higher education and the Bologna process (2017)
Бенера В. Є. - Організація самостійної роботи магістрів в умовах інтенсифікації навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістовий аспект поняття алгоритму в науково-педагогічній літературі (2017)
Курач М. С. - Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки, Нищак І. Д. (2017)
Syrotyuk M. V. - Communicative technologies challenges (2017)
Tomaszewski R. - Академический капитализм и университетская миссия (правда в качестве товара на рубеже XX – XXI столетий) (2017)
Щербяк Ю. А. - Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект (2017)
Банах В. І. - Історія та становлення лижного спорту в Україні. Стрибки на лижах з трампліна, Бережанський О. О., Яворський Ю. М. (2017)
Боднар М. Б. - Особливості етнічної самоідентифікації студентської молоді в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Легін В. Б. - Самоконтроль у навчальній діяльності молодших школярів (2017)
Мотуз Т. В. - Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді (2017)
Омел’янчик-Зюркалова О. А. - Вплив гімнастичних вправ у формуванні культури руху дітей молодшого шкільного віку (2017)
Осадченко І. І. - Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання (2017)
Спиров К. - Методология построения онлайн курсов в виртуальной среде (2017)
Гречановська О. В. - Робочий зошит для самостійної роботи як один з інноваційних методів формування конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2017)
Дудник Н. З. - Особливості підготовки Монтессорі-педагога (2017)
Петрук В. А. - Досвід формування навичок педагогічної діяльності у майбутніх викладачів з базовою освітою інженера, Прозор О. П. (2017)
Ткачова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями, Ткачов А. С. (2017)
Хом’юк І. В. - Діяльнісний підхід до формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2017)
Чорнусь С. М. - Закономірності формування складових інженерної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у процесі фахової підготовки (2017)
Хом’юк В. В. - Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Шефер М. - Ринково-освітня модель: німецький досвід та українські реалії, Гетьман О. О., Волкова Н. В. (2017)
Jarmoch E. - Wybrane parametry religijnosci wojska polskiego w warunkach przemian systemowych po 1989 r. (2017)
Корсак К. В. - Молоді ноонауки про внесок пращурів українців у створення і поширення індоєвропейських мов, Ляшенко Л. М. (2017)
Висоцька Л. В. - Культура толерантності у контексті Болонського процесу (2017)
Вишневский М. И. - Оптимизация социально-гуманитарного компонента высшего образования и проект "Интегральной социологии" (2017)
Толипов У. К. - Основные принципы и механизмы повышения уровня образовательного процесса вуза (2017)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси у вищій школі (2017)
Juhani A. - Striving for performance excellence in the quality of university (2017)
Безносюк О. О. - Майбутній учитель і контекстне навчання (2017)
Довгань О. М. - Організація реабілітації дітей із захворюваннями органів дихання, Хмара А. В. (2017)
Кучерган Є. В. - Методичне забезпечення валеологічної діяльності вчителя загальноосвітньої школи (за матеріалами вітчизняної періодики) (2017)
Ломакович А. М. - Впровадження модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle в освітній процес вищої школи, Бабій Н. В., Фурман О. А. (2017)
Максимовський М. І. - Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (2017)
Павелко В. В. - Формування основ обчислювальних компетенцій в умовах сьогодення на прикладі прийомів письмового множення й ділення (2017)
Хом’юк І. В. - Готовність до зміни діяльності в контексті формування мобільності майбутніх інженерів (2017)
Василюк В. М. - Професіоналізація і технологізація освітнього процесу як взаємозалежні тенденції у життєдіяльності сучасного університету (2017)
Комарова И. А. - Профессиональная подготовка будущих педагогов учреждений дошкольного образования к эколого-оздоровительному воспитанию детей (2017)
Кононко О. Л. - Інтегральний підхід до розвитку самостійності як базової якості майбутнього педагога (2017)
Онищук І. А. - Актуальність підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до культури самовираження (2017)
Прус А. О. - Показники формування професійної самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рибалко Л. С. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого-педагогічнихдисциплін (2017)
Хом’юк В. В. - Поетапна технологія формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Валенкевич О. В. - Освітні форми роботи чеських музеїв (на прикладі "Музею Столиці Праги") (2017)
Мухитдинов М. М. - Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе образования Узбекистана, Кадыров А. М., Ахмедиева А. Т., Олимхонова Д. А. (2017)
Ломакович В. Я. - Імплементація освіти для сталого розвитку у школах Німеччини, Демченко О. Й. (2017)
М’ясковський М. Є. - Педагогічна освіта Австрії – аспекти ґенези системи (2017)
Paszeczko M. - Badania tribologiczne powloki eutektycznej FE-MN-C-B modyfikowanej SI, NI, CR, CU wykazujacej samoorganizacje powierzchni tarcia, Lenik K., Barszcz M., Dziedzic K. (2017)
Бенера В. Є. - Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України (2016)
Скакальська І. Б. - Релігійна православна освіта в кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. (2016)
Швалюк І. Б. - Діяльність науково-освітніх товариств створених Йосифом Сліпим (2016)
Дебич М. А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики (2016)
Онищук І. А. - До проблеми формування готовності майбутніх вихователів днз до розвитку творчого самовираження зростаючої особистості (2016)
Рожко-Павлишин Т. А. - Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах, Олексюк М. П. (2016)
Фрицюк В. М. - Самоактуалізація майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі професійної підготовки, Шатковська І. С. (2016)
Курач М. С. - Процесуально-діяльнісний компонент моделі художньо-проектної підготовки учителів технологій, Ємець О. П. (2016)
Фурман О. А. - Використання інтернет-сервісів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, Бабій Н. В., Костюченко А. М. (2016)
Максимовська Н. О. - Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід (2016)
Приймас Н. В. - Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання (2016)
Хом’як О. А. - Ретроспективний огляд проблеми виховання естетичного смаку в системі науково-культурологічного пізнання (2016)
Shliczynska J. E. - Ateny Wolynskie versus XIX – wieczne wychowanie "panien z dobrego domu" na przykladzie "dobrej gospodyni.(…)" – Marii Disslowej (2016)
Яблочнікова І. О. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії (2016)
Багнюк А. Л. - 12 науково-практична конференція "Актуальні проблеми сьогодення очима молоді" (2016)
Дубасенюк О. А. - Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків, Антонова О. Є. (2015)
Вознюк О. В. - Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу (2015)
Ворожбит І. В. - Викладацька діяльність О. Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира (2015)
Левківський М. В. - Краєзнавчі педагогічні студії майбутніх вчителів на Волині (2015)
Мирончук Н. М. - Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини 19-го століття (2015)
Самчук Т. В. - Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) (2015)
Скакальська І. Б. - Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець, Швалюк І. Б. (2015)
Цісарук В. Ю. - Особливості становлення системи художньо-промислової освіти на території Правобережної України (друга половина 19-го ст. – 1939 р.) (2015)
Шемета Ю. М. - Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Кравець Л. М. - Гуманістична взаємодія як фактор професійної підготовки майбутнього педагога (2015)
Кузнєцова О. Т. - Системний підхід як засіб управління якістю навчання студентів у вищому навчальному закладі (2015)
Ломакович В. Я. - Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців, Плахотнік О. В. (2015)
Курач М. С. - Мотиваційно-цiльoвий cклaдник мoдeлi xудoжньo-пpoeктної підготовки мaйбутнix учитeлiв тexнoлoгiй (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на психічний стан, фізіологічні показники та репродуктивну систему студенток, Мулик В. В. (2015)
Оршанський Л. В. - Концептуальні засади формування у студентів конструкторсько-технологічного знання, Матвісів Я. Я. (2015)
Терещук А. І. - Сутність та основні завдання профільного навчання у контексті модернізації української освіти (2015)
Волошина Н. М. - Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні, Пампуха І. В. (2015)
Дем’янчук О. Н. - Мистецтво слова в навчально-виховному процесі як засіб формування естетичної культури та загальнолюдських цінностей (2015)
Нестеренко В. В. - Педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх педагогів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Левків С. П. - Реалізація принципу волонтерства в організації спільної діяльності громадського екологічного руху та загальноосвітньої школи (2015)
Безносюк О. О. - Сутність та складові професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Хом’юк І. В. - Введення в освітній простір поняття "математична мобільність" (2015)
Хом’юк В. В. - Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2015)
Герганов Л. Д. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у навчально-тренажерних центрах судноплавних компаній в контексті компетентнісного підходу (2015)
Оршанський Л. В. - Медіаосвіта: ретроспектива розвитку та сучасні проблеми (2015)
Бенера В. Є. - Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків (2015)
Бенера В. - Наукова спадщина В. С. Іконникова в історико-педагогічному дискурсі: ІІ пол. XIX – поч. XX ст. (2015)
Задорожна-Княгницька Л. - Особистість керівника навчального закладу у вітчизняній педагогічній теорії та практиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кючюк Д. - Аналіз структурно-функціонального й управлінського аспектів підготовки вчителів у Туреччині (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Мостіпака Т. - Здоров’язберігаюча освіта: історія, сьогодення, перспективи (2015)
Мотуз Т. - Ідея толерантності в освітній парадигмі України початку ХХІ ст. (2015)
Сопіга М. - Роль Богдана Лепкого як педагога та перекладача у поширенні української культури у світі (2015)
Вітвицька С. - Підготовка майбутніх магістрів освіти до самореалізації в інноваційній діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Грибан Г. - Модернізація методичної системи фізичного виховання студентів як складової навчального процесу (2015)
Княжева І. - Модель розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта” (2015)
Койчева Т. - Функції наукової діяльності в інноваційному розвитку сучасного педагогічного університету (2015)
Крук М. - Вплив занять аеробікою на рівень фізичної підготовленості студентів ВНЗ, Крук А. (2015)
Майковська В. - Застосування інструментів мерчандайзингу в процесі формування комунікаційної політики вищого навчального закладу (2015)
Цісарук В. - Методика організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін, Цісарук І. (2015)
Курач М. - Методологічні аспекти формування у майбутніх учителів технологій художньо-проектних знань і умінь (2015)
Терещук А. - Моделювання навчального процесу технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи (2015)
Батрак Т. - Принципи естетичного виховання студентів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу (2015)
Ганжа М. - Дизайн-діяльність як чинник естетичного виховання та духовного розвитку молодшого школяра (2015)
Кульчицький В. - Педагогічна характеристика категорії "патріотичне виховання” в історичному аспекті (2015)
Клак І. - Створення іншомовного комунікативного середовища як педагогічна умова формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів (2015)
Колесник Н. - Культурологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів (2015)
Кузько М. - Педагогічні шляхи забезпечення адаптації майбутніх геологів на робочому місці (2015)
Ситняківська С. - Активізація професійної підготовки фахівців інженерно-технічних напрямків, Хливнюк М. (2015)
Парфанович І. - Компоненти, критерії, показники, рівні сформованості відповідального ставлення дівчат до соціальних норм (2015)
Рассказова О. - Соціально-педагогічна підтримка сімей учнів з проблемами здоров’я в умовах інклюзивного навчання: від теорії до методики (2015)
Pashechko M. - Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr, Dziedzic K., Barszcz M. (2015)
Репортаж про Бесерівські студії (2015)
Анісімова О. - Термінологічне поле фребельпедагогіки (2014)
Приймас Н. - Патріотичне виховання та розвиток національної свідомості у філософсько-педагогічній концепції Уласа Самчука (2014)
Семеновська Л. - Анропоцентрична сутність реалізації ідеї політехнізму в творчості В. Сухомлинського (2014)
Цюпак І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання на Херсонщині (1959–1972 рр.): історичний екскурс (2014)
Вовк О. - Характеристика комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів в аспекті комунікативно-когнітивного підходу (2014)
Драч І. - Функції професійної діяльності викладача вищої школи в умовах модернізації освіти (2014)
Прус А. - Психолого-педагогічний супровід студентських сімей щодо надання рівних можливостей самореалізації у вищому навчальному закладі (2014)
Шовкова Т. - Методика формування навичок оперування граматичними конструкціями суб’єктивної модальності (2014)
Волікова М. - Проблема статевого виховання в ретроспективі: гендерний аспект (2014)
Голуб В. - Виховання фізичних здібностей та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку у процесі занять фізичною культурою, Бережанський О. (2014)
Дем'янчук О. - Проблеми розвитку творчої особистості у сучасній загальноосвітній школі (2014)
Онищук І. - Інноваційні форми, методи і прийоми оптимізації художньо-творчої діяльності дошкільників (2014)
Фасолько Т. - Використання особистісно орієнтованих освітніх технологій у роботі з дітьми дошкільного віку (2014)
Варецька О. - Місце соціальної компетентності в структурі ключових компетентностей вчителя початкової школи (2014)
Іващенко М. - Підготовка педагогічних працівників для закладів професійної освіти дистанційно, Бикова Т. (2014)
Хом’юк В. - Принципи формування математичної компетентності майбутнього інженера (2014)
Полєвікова О. - Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку на засадах словоцентричного підходу (2014)
Бенера В. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи з використання поетичних творів у дошкільному навчальному закладі, Швець О. (2014)
Бреньскі В. - Etyka i globalny ład gospodarczy jako główne kierunki polityki unii europejskiej w przestrzeganiu praw człowieka (2014)
Корсак К. - Українська ідея ХХІ ст. та її нові наукові основи (2014)
Ломакович А. - Тарас Шевченко й Юліуш Словацький – діалог через століття (2014)
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький - діалог через століття (2014)
Арешонков В. Ю. - Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років (2013)
Гнізділова О. А. - Діяльність науково-педагогічної школи професора М. Чепіль (2013)
Ткачук М. М. - Педагогічна думка україни другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело збагачення теорії і практики сучасного національного виховання (2013)
Гунько Н. А. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін в аграрних університетах (2013)
Лєсовий В. Ю. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання у технічному ВНЗ (2013)
Опришко Н. О. - Аналіз ставлення студенток економічних спеціальностей до занять з дисципліни "Фізичне виховання" (2013)
Петрук В. А. - Методика формування міжкультурної компетенції засобами мистецтва у студентів технічних ВНЗ, Гречановська О. В. (2013)
Романчук С. М. - Перше враження студента про викладача – запорука успішної взаємодії в навчальній діяльності (2013)
Щербяк Ю. А. - Організація самостійної роботи майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (2013)
Головко В. А. - Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади пізнання (2013)
Мантуленко С. В. - Сутність, концептуальні основи та принципи організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі (2013)
Спиров К. - Професионалные компетенции как возможность перехода от горизонтально к вертикально организованному процессу обучения, Йорданов Р., Бабенко И. (2013)
Черевко С. В. - Теоретичні засади освіти заради здоров’я (2013)
Зайцева І. В. - Концепти народної педагогіки як домінанти формування національної свідомості (2013)
Кононко О. Л. - Умови розвитку в ранньому онтогенезі цілісного світобачення (2013)
Лукач О. М. - Моральний розвиток особистості юнацького віку (2013)
Полякова Я. В. - Культурно-освітній простір приватного вищого навчального закладу, Балко О. В., Геєва Т. Ю. (2013)
Титаренко О. М. - Формування екологічної поведінки дорослих: економіко-правові аспекти екологічного виховання (2013)
Труфкіна М. В. - Дослідницька культура як важлива складова загальної культури майбутніх філологів (2013)
Борисюк С. О. - Маркетингові аспекти організації консультативних послуг для студентської молоді через спеціалізовану службу телефону довіри (2013)
Логвиненко Т. О. - Професійні компетенції в концептуальному контексті міжнародної асоціації соціальних педагогів (2013)
Лях Т. Л. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи (2013)
Спіріна Т. П. - Програма менторської підтримки вразливих груп населення (2013)
Тимошенко Н. Є. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи (2013)
Швець О. В. - Сучасні технології самостійної роботи у професійній підготовці соціальних педагогів (2013)
Яковишин Р. Я. - Соціальна робота як система професійної доброчинної діяльності соціального працівника (соціального педагога) (2013)
Самойленко Н. Б. - Особливості формування та реалізації змісту професійних програм підготовки фахівців гуманітарного профілю в университетах Польщі (2013)
Толипов У. К. - Практика реализации инновационных технологий в вузе, Дусматов О. М. (2013)
Федоров А. И. - Дистанционные технологии в системе подготовки специалистов по физической культуре, спорту и туризму (2013)
Якуш Е. И. - Формирование ценностного отношения к профессии в процессе профессиональной подготовки (2013)
Калашник Л. С. - Тенденції розвитку системи підготовки педагогічних працівників до виховної роботи в закладах соціального піклування про дітей-сиріт на сучасному етапі (досвід КНР) (2013)
Бенера В. Є. - Ретродосвід підготовки наукових кадрів у вищих закладах освіти: ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Демченко О. Й. - Значення впровадження національних стандартів в Англії та Уельсі в кінці ХХ – на початку ХХI століття для реформування системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи (2013)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз (2013)
Дзюбенко І. А. - Інноваційний підхід до формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання (2013)
Кочерга О. М. - Орієнтація педагогічної практики студентів педагогічного коледжу на формування соціально відповідальної особистості вчителя (2013)
Куля Е. - На пути к единству европейской системы высшего образования, елементы болонского процесса, содействующие мобильности студентов, Пенковска М. (2013)
Курач М. С. - Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді (2013)
Соколюк О. В. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Янкович О. І. - Підготовка майбутнього вчителя до ціле утворення у навчальній діяльності (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади реалізації інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти (2013)
Міськова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики (2013)
Новак О. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі у сучасних умовах (2013)
Осадченко І. І. - Сутність дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Сич Ю. І. - Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя (2013)
Басюк Л. Б. - Ґендерна орієнтація підручників з української літератури у руслі болонського процесу (2013)
Комінярська І. М. - Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання, Пасічник О. В. (2013)
Лопатич Р. В. - Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Мархева О. Є. - Компетентності як структурні компоненти професійних кваліфікацій учителів іноземних мов (2013)
Палієнка А. М. - Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів (2013)
Савченко К. Ю. - Модернізація якісної освіти майбутнього вчителя філологічних дисциплін (2013)
Солодка А. К. - Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросс-культурному взаимодействию (2013)
Груць Г. М. - Основи формування духовної культури студентської молоді (2013)
Онищук І. А. - Музична діяльність як засіб самовираження зростаючої особистості (2013)
Приймас Н. В. - Мистецтво художнього слова як джерело формування та розвитку особистості (2013)
Шинкаренко В. В. - Методичне забезпечення вчителів початкової ланки до систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування етно-художньої культур (2013)
Абишева Э. Д. - Психологическое развитие студентов на занятиях английского языка с использованием интерактивных методов обучения, Изосимова И. А. (2013)
Новикова К. В. - Основні тенденції процесу вступу обдарованих студентів до вищих навчальних закладів США (2013)
Sławomir Ś. - Działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży w polskim systemie opiekuńczo-wychowawczym (2013)
Толипов У. К. - Профессионально-личностные компетенции педагога (2013)
Чернишенко О. І. - Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів, зарубіжний досвід (2013)
Title (2020)
Alyavi A. L. - Оzonetherapy influence on morphologic changes of liver in purulent inflammation of the lungs in the experiment, Sadуkova G. A., Rakhmatullaev Kh. U., Tadjikhodjaeva Yu. Kh., Zalyalova Z. S. (2020)
Netiazhenko V. Z. - Changes of cognitive function in patients with hypertension with concomitant diabetes mellitus type 2, Malchevska T. I., Plenova O. N., Potaskalova V. S., Taranchuk V. V. (2020)
Alifer O. A. - Changes of life quality score depending on the arterial hypertension degree in the gender aspect (2020)
Rushai A. K. - Early complex rehabilitation treatment of patients with fracture of distal metaepiphysis of the radius, Bogdanova L. V., Klymovytskyy F. V., Lisunov S. V. (2020)
Tutchenko M. I. - The evolution in the treatment of peptic ulcer and its complications, Vasylchuk O. V., Yaroshuk D. V., Piotrovich S. M., Andriiets V. S. (2020)
Flis P. S. - Peculiarities of using orthodontic activators for distal bite and application of retention apparatus to retain results, Omelchuk M. A., Rashchenko N. V., Tsyzh A. V. (2020)
Pletenetska A. A. - Forensic medical and legal aspects of the provision of medical care in obstetrics and gynecology (2020)
Babkina O. P. - The determination of ethyl alcohol in the dead in extreme situations, Matyukhin D. O., Ushko I. A. (2020)
Kodidala S. R. - Indomethacin & SARS-COV-2: prospects for clinical management of the infl ammatory stat. Review, Sorout J., Jayachandra S., Narapogu V. (2020)
AL-Khikani F. H. O. - Refractory fungal vaginitis treated by topical amphotericin B. Review (2020)
Chernyak V. A. - Anatomy of the spinal cord’s blood supply. Review, Shevchenko O. O., Zorenko O. V., Levon M. M., Selivanov S. S., Holinko V. M. (2020)
Bezdrony B. G. - Diagnosis and treatment of combat damages of the heart and main vessels. Review, Dikukha S. O., Kolosovich I. V. (2020)
Андренко П. М. - Методологічні основи визначення надійності роботи гідравлічного привода на стадії проектування універсальних технологічних комплектів малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування, Ємельянова І. А., Субота Д. Ю. (2019)
Батыгин Ю. В. - Плоский круговой соленоид между массивными бифилярными катушками. Расчётные соотношения, Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Безродная А. В. (2019)
Воропай А. В. - Управление нестационарными колебаниями пластины c присоединённой сосредоточенной массой. Активная виброзащита (2019)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Критерий сохранения почти периодичности второй производной от почти периодической функции (2019)
Kozhushko A. P. - Mathematical modeling of free liquid surface motion in transporting agricultural semitrailer tanks, Grigoriev A. L., Kalchenko B. I. (2019)
Кухтенков Ю. М. - До питання проектування проточної частини комплексного гідротрансформатора, Крупа Є. С. (2019)
Набока Е. А. - Уточненные уравнения синфазных упругих колебаний активной механической среды, Григорьев А. Л. (2019)
Oleksenko V. M. - Task solving as the basis of mathematical preparation of future engineers (2019)
Ольшанський В. П. - Наближений розв’язок інтегрального рівняння удару тіл з сингулярною точкою на поверхні контакту (2019)
Ольшанський В. П. - Про обмежену тривалість вільних коливань осцилятора з нелінійно в’язким опором, Ольшанський С. В. (2019)
Pershyna I. I. - Optimal choice of planes for placing tomograms in computed tomography, Tokmakova I. A. (2019)
Плаксій Ю. А. - Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла, Гомозкова І. О. (2019)
Polyanskaya T. S. - Numerical solution of a singular integral equation with the Hilbert kernel by the method of discrete singularities, Naboka O. O. (2019)
Полянский В. И. - Технологические закономерности снижения энергоемкости при механической обработке деталей машин (2019)
Тарасенко А. П. - Теоретические предпосылки полинормализации изображений множества однотипных объектов, Трохимчук С. Н. (2019)
Удовенко В. А. - Моделирование на пилотажном стенде полёта лёгкого вертолёта в спутном следе другого вертолёта, Гладышев А. И. (2019)
Черемська Н. В. - Спектральний розклад одного класу нестаціонарних випадкових послідовностей (2019)
Чикина Н. А. - Прогнозирование временных рядов методом скрытых Марковских моделей, Антонова И. В. (2019)
Бобков Ю. В. - Калориметричний сенсор концентрації озону (2019)
Козир О. В. - Дослідження моделей перехідної характеристики термопари, Туз Ю. М. (2019)
Bondarenko O. M. - Synthesis of inertial positioning algorithm, Chornomorets R. V. (2019)
Мединський В. В. - Вплив гнучкості несучої поверхнi літального апарату на її несучi властивості, Зінченко Д. М. (2019)
Аврутов В. В. - Визначення початкових значень координат місцезнаходження інерціальними методами (2019)
Примушко А. М. - Дослідження комплементарного фільтра на МЕМС вимірювачах, Рижков Л. М. (2019)
Кузьмич Л. В. - Цифровий метод корекції температурної похибки вимірювання тензодатчиком (2019)
Fedorov V. M. - Experimental studies of the algorithms for the temperature measurement time reducing, Savonyk V. О., Sheiko Е. О., Shtefan N. I. (2019)
Бобко Д. В. - Вплив технічних параметрів на критичну жорсткість рульового приводу, Вірченко Г. А. (2019)
Голінко І. М. - Інтегрування систем керування мікрокліматом в автомати-зовану систему керування підприємством, Галицька І. Є. (2019)
Збруцький О. В. - Система автоматичного керування рухом центру мас безпілотного літального апарату, Горбачек Д. О. (2019)
Руденко А. С. - Дослідження впливу технологічних відхилень на аеродинамічні характеристики безпілотних літальних апаратів, Кривохатько І. С. (2019)
Gurkan O. - Analysis of cooling of electric motor by radial fan; realization of the experimental analysis of CFD, Ibrahim E. G. (2019)
Макаров В. Л. - Диференціальні рівняння вищих порядків, які мають поліноміальні розв’язки, пов’язані з класичними ортогональними поліномами (2020)
Goriunov A. S. - Multi-interval dissipative Sturm—Liouville boundary-value problems with distributional coefficients (2020)
Chupordia V. A. - On the structure of Leidniz algebras, whose subalgebras are ideals or core-free, Kurdachenko L. A., Semko N. N. (2020)
Лебєдєв Є. О. - Стаціонарний режим для системи масового обслуговування типу M | M | c | c + m із сталою інтенсивністю повторів, Пономарьов В. Д. (2020)
Селіванов М. Ф. - Порівняння двох потенціальних когезійних моделей для прогнозування граничного рівня навантаження скінченної ортотропної пластини з похилою тріщиною, Процан В. В. (2020)
Nikitchenko Yu. V. - Orthovanadate nanoparticles delay the accelerated aging in rats via the prevention of oxidative disturbances, Klochkov V. K., Kavok N. S., Karpenko N. A., Sedyh O. O., Bozhkov A. I., Malyukin Yu. V., Seminozhenko V. P. (2020)
Баканович Ю. В. - Діарилетеновмісні "степлені” пептиди – інгібітори p53/MDM2 взаємодії, Стрижак О. В., Комаров І. В., Хиля В. П. (2020)
Богдан Н. М. - Піроло|3,4-с|- та тієно|3,4-с|ізохіноліни — нові гетероциклічні хіти для драг-дизайну протипухлинних сполук, Богза С. Л., Пендюх В. В., Степанова Д. С., Суйков С. Ю. (2020)
Кохан С. О. - Підхід до синтезу похідних α,α,α - тризаміщених алкілгідразинів з карбонових кислот, Тимцунік А. В., Москвіна В. С., Григоренко О. О. (2020)
Струтинська Н. Ю. - Ізовалентне заміщення в аніонній підґратці фаз загального складу KSrВі2(PO4)3-х(VO4)x (х = 0÷3.0), Слободяник М. С., Романовська К. С. (2020)
Пілінська М. А. - Цитогенетичні ефекти в змішаній культурі клітин крові хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію з лімфоцитами крові здорових осіб, Шеметун О. В., Талан О. О., Дибська О. Б., Кравченко С. М., Шолойко В. В. (2020)
Приймак Ю. В. - Особливості калусогенезу контрастних за вмістом антоціанів сортів Lactuca sativa L, Смірнов О. Є., Таран Н. Ю., Швартау В. В. (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Овчарук О. В. - Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах (2020)
Жалдак М. І. - Веборієнтована система доступу до віддаленого робочого столу та програмного комплексу Gran у процесі навчання математики в школі, Франчук В. М. (2020)
Башманівська Л. А. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності як компонент підготовки майбутніх журналістів, Башманівський В. І., Шевцова Л. С. (2020)
Малихін О. В. - Актуальні стратегії навчання у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій, Ярмольчук Т. М. (2020)
Pashkevich K. L. - Use of information and communication technologies for organizing self-education of personality in the field of clothes design, Yezhova O. V., Gerasymenko O. D. (2020)
Бех І. Д. - Інтеграція змісту навчання природничо-математичних дисциплін засобами хмарних технологій у віртуальному середовищі закладу вищої освіти технічного профілю, Козловський Ю. М., Марусинець М. М. (2020)
Bihych O. B. - Potential for the use of ICT in teaching scientific and technical translation, Strilets V. V. (2020)
Бондаренко Т. В. - Освітні можливості використання геоінформаційних ресурсів Google в процесі візуалізації навчальної інформації (2020)
Васянович Г. П. - Діагностика рівнів сформованості медіаграмотності майбутніх учителів початкових класів, Герганов Л. Д., Бешок Т. В. (2020)
Gudmanian A. - A web resource map for a university course in the history of the English language, Sydorenko S. (2020)
Дзюба М. М. - Використання мережних ресурсів для формування термінологічної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей, Малевич Л. Д. (2020)
Zaiarna I. S. - The model for e-teaching English reasoning writing to law students based on LMS Moodle (2020)
Клак І. Є. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами мультимедійних технологій навчання, Яценюк Н. І. (2020)
Marcinkowski B. - Non-attendance factors – can e-learning be considered a disincentive?, Carroll-Mayer M., Płotka M. A. (2020)
Rzhevskaya N. - Networking tools in virtual exchange for cooperation at universities in Bulgaria and Ukraine, Dobroskok I., Zaimova D. (2020)
Римар Н. Ю. - Використання інституційного репозитарію для формування науково-дослідницької компетентності магістрів, Шульська Н. М., Матвійчук Н. М., Громик Ю. В., Зінчук Р. С. (2020)
Петренко Л. М. - Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей, Шевченко В. П., Зеліковська О. О. (2020)
Pogorilyi V. V. - Improvement of learning outcomes in educational process of interns-pharmacists using distance learning elements, Dudikova L. V., Yakymenko O. H., Poyda S. A., Koval B. F. (2020)
Sukhovirska L. P. - The effectiveness of implementing "Heart-lung machine SORIN C5" software product in the educational process of medical university, Lunhol O. M., Zadorozhna O. V., Kovalenko P. H. (2020)
Бушуєв С. Д. - Ерозія компетенцій інноваційних проєктів впровадження ІКТ, Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю., Бушуєва В. Б. (2020)
Sorochan T. M. - Experience-technologies in the development of information readiness of pedagogical employees for the performance of their professional activities, Bondarchuk O. I., Olifira L. M. (2020)
Богачков Ю. М. - Комплексне застосування Google Classroom для створення варіативних дистанційних курсів, Букач А. В., Ухань П. С. (2020)
Bykov V. - The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams, Mikulowski D., Moravcik O., Svetsky S., Shyshkina M. (2020)
Preface. Graphene nanostructures (2020)
Strikha M. V. - Nontrivial magnetic field related phenomena in the single-layer graphene on ferroelectric substrate, Morozovska A. N., Zemska Zh. G. (2020)
Krainyukova N. V. - Absorption of atomic and molecular species in carbon cellular structures, Kuchta B., Firlej L., Pfeifer P. (2020)
Господарев И. А. - Низкоразмерные особенности колебательных характеристик и стабильность графеновых наноструктур, Сиренко В. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Минакова К. А. (2020)
Skrypnyk Y. V. - Local spectra at impurity and neighboring sites in graphene: resonance manifestation, Loktev V. M. (2020)
Sukhenko I. V. - Differential entropy per particle in Dirac semimetals in external magnetic field, Sharapov S. G., Gusynin V. P. (2020)
Lykah V. A. - Graphenes and CNTs: adatoms, islands, nanocrystals, and intercalants as interacting multipoles, Syrkin E. S. (2020)
Русакова А. В. - Синтез и микромеханические свойства полимерных нанокомпозитов на основе оксида графена, Фоменко Л. С., Лубенец С. В., Долбин А. В., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Близнюк А. В. (2020)
Kurnosov N. V. - Comparison of temperature dependences of electrical conductivity of composite rGO-SWNT film with rGO and SWNT films, Linnik A. S., Karachevtsev V. A. (2020)
Долбин А. В. - Влияние обработки оксида графена импульсным высокочастотным разрядом на низкотемпературную сорбцию водорода, Винников Н. А., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Прохватилов А. И., Мелешко В. В., Резинкин О. Л., Резинкина М. М., Чередниченко С. В., Kępiński L. (2020)
Sumarokov V. V. - The low-temperature specific heat of thermal reduced graphene oxide, Jeżowski A., Szewczyk D., Dolbin A. V., Vinnikov N. A., Bagatskii M. I. (2020)
Бистрова О. О. - Генологічна та змістові трансформації казки в літературних адаптаціях та перекладах англійською мовою (2020)
Варданян М. В. - Перекладацька діяльність української діаспори ХХ століття: напрями та здобутки (2020)
Галич О. А. - Специфіка відтворення зовнішності та внутрішнього світу реальної особи в спогадах С. Єфремова (2020)
Журба С. С. - Реінтерпретація історії у романах Володимира Лиса (2020)
Кавун Л. І. - Модуси художності поезії Михайла Драй-Хмари (2020)
Коваленко К. П. - Гіперреальність постмодерного наративу в романі "Перверзія" Юрія Андруховича (2020)
Підопригора С. В. - Артбук "Мороки" О. Михеда: специфіка синтезу вербального та візуального образів (2020)
Смаровоз І. С. - Повсякдення у літературознавчому дискурсі останніх десятиліть (2020)
Черниш А. Є. - Інтертекстуальність роману С. Процюка "Тотем" (2020)
Анісімова Н. І. - Художня трансформація герменевтичних концепцій Мартіна Гайдеггера у ліриці Ігоря Римарука (2020)
Каневская О. Б. - Способы выражения оценки в аксиологическоой картине мира Бориса Пильняка (2020)
Ковпік С. І. - Специфіка перекладу настрієвих домінант новели Болеслава Пруса "Камізелька" (2020)
Коломiєць Н. Є. - Регіональні маркери сучасної дитячої літератури Криворіжжя (2020)
Мохначева О. В. - Ключевые приемы создания художественной реальности в экологическом романе нового типа "Веди свой плуг над костями мертвых" Ольги Токарчук (2020)
Юрчук О. О. - "Геть від Москви...". Микола Хвильовий – руйнівник імперських міфів (2020)
Яременко Н. В. - Сенсорні образи в художньо-літературній проекції повісті Е.-Е. Шмітта "Дитя Ноя" (2020)
Василенко I. М. - Духовні шукання особистості та її шляхи до ідеалу святості в драмі-містерії Поля Клоделя "Благовіщення діви Марії" ("L’annonce fiat a Marie") (2020)
Горболіс Л. М. - Музична основа оповідання Лесі Українки "Над морем" (2020)
Дмитренко В. І. - Рецепція Сходу у творчості Пантелеймона Куліша (2020)
Мельник Н. Г. - Роман М. Дочинця "Вічник. Сповідь на перевалі духу" як фольклорний метатекст (2020)
Михальченко Т. В. - Les particulariteś de la technique narative dans "Le page disgracié" de T.L’Hermite (2020)
Троша Н. В. - Національно-патріотичні смисли та сенси етнокультурного потенціалу творів О. Довженка (2020)
Suprunovska N. I. - Transients at changing the configuration of the discharge circuit of the capacitor of semiconductor electrical discharge installations with an electro-spark load, Shcherba M. A., Mykhailenko V. V., Peretyatko Yu. V. (2020)
Смирний М. Ф. - Магнітометричні перетворювачі інформаційних пристроїв керування рухомими об’єктами, Полив’янчук А. П., Смирний М. Ф., Полив’янчук А. П. (2020)
Берека В. О. - Моделювання електричного поля в електродній системі для створення імпульсного бар’єрного розряду в атмосферному повітрі за присутності води в краплинно-плівковому стані, Божко І. В., Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Троценко Є. А. (2020)
Спірін В. М. - Якісні характеристики однофазного мостового випрямляча з активним навантаженням та ємнісним фільтром у разі живлення від джерела струму, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В. (2020)
Grebenikov V. V. - Electric machine with axial magnetic flux, permanent magnets and multilayered printing windings, Gamaleya R. V., Sokolovsky A. N. (2020)
Verbytskyi I. V. - Asynchronous motor drive interharmonics calculation based on generalized Fourier series of several variables, Zhuikov V. J. (2020)
Маляр А. В. - Розроблення математичної моделі для розрахунку допустимих параметрів робочих режимів частотно-керованого електроприводу штангової нафтовидобувної установки, Андреїшин А. С. (2020)
Подольцев О. Д. - Моделювання пов’язаних електромеханічних та теплових процесів в лінійному магнітоелектричному двигуні на основі теорії мультифізичних кіл, Бондар Р. П. (2020)
Башинский В. Г. - Влияние пульсаций бесколлекторного двигателя постоянного тока на процесс управления запуском газотурбинного двигателя вертолета, Шаповалов О. Л., Денисов А. И., Бурсала Е. А., Бурсала А. Л. (2020)
Черненко П. О. - Однофакторне короткострокове прогнозування вузлових електричних навантажень енергосистеми, Мірошник В. О., Шиманюк П. В. (2020)
Земський Д. Р. - Моделювання сумісної роботи систем зовнішнього та тягового електропостачання залізниць змінного струму для оцінки якості електроенергії у несиметричних режимах, Сиченко В. Г., Босий Д. О. (2020)
Rashchepkin A. P. - Electromagnetic stirring of metals in spatially orthogonal magnetic fields, Kondratenko I. P., Karlov O. M., Kryshchuk R. S., Zhiltsov A. V., Vasyuk V. V. (2020)
Меркулова Т. В. - Сучасні тренди поведінкових ризиків учнівської молоді, Меркулов В. В. (2020)
Узел К. - Возможная роль бактериального вагиноза в патогенезе передраковых заболеваний шейки матки, Лахно И. В. (2020)
Радченко О. М. - Особливості перебігу геморагічного васкуліту за умов стеатозу печінки, Комариця О. Й., Стрільчук Л. М., Зімба О. О. (2020)
Makharynska O. - Complete left bundle branch block as predictor of cardiogenic shock in patient with acute myocardial infarction on the background of diabetes mellitus Type 2, Bogun N., Oktiabrova I., Chiamaka E. M. (2020)
Жаров А. В. - Особенности послеоперационнной терапии у пациентов с сахарным диабетом ІІ типа, Смачило Р. М., Почуев А. В., Черникова Ю. А., Безвесильная Д., Козлова Т. В., Черняев Н. С. (2020)
Березуцкий В. И. - "Переигранная рука" или синдромы перенапряжения у музыкантов. часть I: этиопатогенез, диагностика, Березуцкая М. С. (2020)
Литовченко А. Н. - Применение кортикостероидов у больных с тяжелой термической травмой, Белозеров И. В., Кудревич А. Н., Литовченко Е. Ю., Проценко Е. С., Матвеенко М. С. (2020)
Уварова К. Г. - Позакишкові прояви запальних захворювань кишечника (2020)
Шерстюк С. О. - Морфологічні дослідження в практиці студентського наукового експерименту, Наконечна С. А., Зубова Є. О., Зотова А. Б., Філатова Л. С. (2020)
Василюк О. - Функціональна класифікація територій природно-заповідного фонду: історія формування та міжнародний аспект (2019)
Двірна Т. - Ергазіофіти адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Україна): конспект та аналіз (2019)
Dernov V. - Taphonomy and paleoecology of fauna and flora from deltaic sandstones of Mospinka Formation (Middle Carboniferous) of Donets Basin (2019)
Зав’ялова Л. - Огляд методів дослідження адвентивних рослин (2019)
Загороднюк І. - Концепції виду в біології: аналіз сутностей (2019)
Manilo L. G. - Distribution of the gilthead seabream, Sparus aurata Linnaeus, 1758 (Perciformes) in waters of Ukraine, Redinov K. A. (2019)
Merzlikin I. R. - Distribution of the termite Reticulitermes lucifugus (Isoptera) and the specifics of its invasion in Ukraine (2019)
Оптасюк О. М. - Аналіз морфологічного поліморфізму Phalacroloma annuum Dumort. (Asteraceae) у різних типах біотопів Кам’янецького Придністров’я , Романюк Д. Л. (2019)
Ocheretna K. - Johann Hochhuth and his collection of silken-fungus beetles (Coleoptera: Cryptophagidae): significance and unique specimens (2019)
Придатко-Долін В. І. - Про відкриття островів Беллінсгаузена і Лазарєва Аральською описовою експедицією (1848–1849) та імовірний творчий внесок художника у засланні Тараса Шевченка (2019)
Пушкарьов О. В. - Вплив структури палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів, Севрук І. М., Долін В. В. (2019)
Різун В. - Використання агрегаційних карт в інтернет-порталі Центр даних "Біорізноманіття України" для аналізу просторового розподілу біоти, Щербаченко Т. (2019)
Реферати (2019)
Васецький Ю. М. - Спрощена математична модель тривимірного електромагнітного поля довільної системи струмів поблизу електропровідного тіла (2020)
Zagirnyak M. V. - Determination of the ponderomotive magnetic force when calculating the field by the conformal transformation method (2020)
Щерба А. А. - Дослідження магнітного поля силових кабелів, прокладених у поліетиленових трубах з магнітними властивостями, Подольцев О. Д., Кучерява І. М. (2020)
Bolyukh V. F. - Effect of electric conducting element on indicators of linear pulse electromechanical converter induction type (2020)
Артеменко М. Ю. - Енергоефективні стратегії силової активної фільтрації, що базуються на оптимальних декомпозиціях струмів навантаження та відповідних потужностей втрат, Кутафін Ю. В., Михальський В. М., Поліщук С. Й., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2020)
Тугай Д. В. - Еквивалентність "векторного" й "пропорційного" способів керування силовим активним фільтром, Жемеров Г. Г., Колонтаєвський Ю. П., Корнелюк С. І. (2020)
Волков І. В. - Порівняльний аналіз пасивних, активних та гібридних фільтрів гармонік струму для частотно-регульованого електроприводу, Подольний С. В., Маруня Ю. В. (2020)
Толочко О. І. - Керування вантажопідйомним пристроєм крана-маніпулятора під час опускання вантажу у ванну з агресивною рідиною, Стяжкін В. П., Рижков О. М. (2020)
Кирилеко О. В. - Енергетика України та реалії глобального потепління, Басок Б. І., Базєєв Є. Т., Блінов І. В. (2020)
Клен К. С. - Вплив стохастичного характеру енергії в системах розосередженої генерації на їхню стійкість, Жуйков В. Я. (2020)
Шидловська Н. А. - Розвиток напівпровідникових розрядно-імпульсних систем обробки гранульованих струмопровідних середовищ, Захарченко С. М. (2020)
Гориславець Ю. М. - Циркуляція металевого розплаву в індукційній канальній печі при фазовому керуванні напругами живлення, Глухенький О. І., Бондар О. І. (2020)
Брагинець І. О. - Фазовий світлодалекомір з адаптивною системою оптичного калібрування, Масюренко Ю. О. (2020)
До 70-річчя академіка Національної академії наук України Кириленка Олександра Васильовича (2020)
До 85-річчя члена-кореспондента Національної академії наук України Кузнецова Володимира Григоровича (2020)
Киричок П. - Шановні науковці! (2019)
Киричок П. О. - Моделювання технологічного процесу двоетапної ОЗО циліндричних валів поліграфічного обладнання методом кінцевих елементів, Тріщук Р. Л. (2019)
Киричок Т. Ю. - Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку, Баглай В. А. (2019)
Палюх О. О. - Дослідження впливу дискретного нанесення клею на міцність півжорстких книжково-журнальних обкладинок (2019)
Зоренко О. В. - Дослідження якості відтворення друкованої продукції струминною п’єзоелектричною УФ-технологією, Лугова Є. В., Петріченко В. В., Розум Т. В. (2019)
Киричок А. П. - Використання тактильних елементів для розпізнавання банкнот людьми з функціональною сліпотою (2019)
Коробка М. В. - Підвищення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання (2019)
Тріщук О. В. - Гейміфікація в освітньому процесі, Фіголь Н. М., Волик Н. С. (2019)
Балюн О. О. - Еволюція розвитку інструментів корпоративної соціальної відповідальності, Беліменко А. О. (2019)
Бізюк А. В. - Дослідження структурно-логічної схеми навчання методами теорії графів, Ткаченко В. П., Бізюк В. В. (2019)
Макєєв В. Ф. - Результати вивчення особливостей поверхневої структури стоматологічних полімерів для знімного протезування методом скануючої мікроскопії після їх обробки різними полірувальними пастами, Гуньовський Я. Р., Скальський В. Р., Гуньовська Р. П. (2020)
Белоклицкая Г. Ф. - Новый протокол диспансеризации лиц молодого возраста (18–25 лет) с заболеваниями тканей пародонта, основанный на молекулярно-генетическом профиле, Горголь К. О. (2020)
Кушлик А. П. - Стан тканин пародонта при ортопедичному лікуванні хворих із частковою втратою зубів за допомогою запропонованого безпосереднього протеза, Ожоган З. Р. (2020)
Гоцко Ю. М. - Індексна оцінка стану пародонта в носіїв металокерамічних протезів (2020)
Каськова Л. Ф. - Стан тканин пародонта в підлітків, які навчаються в різних закладах освіти, Абрамчук І. І., Батіг В. М. (2020)
Бургонський В. Г. - Оптимізація проведення фотоактивованої дезінфекції тканин пародонта за допомогою розробленої опромінюючої насадки, Миколайчук С. І., Холін В. В., Войцехович В. С. (2020)
Рагимов Ч. Р. - Лечебно-профилактические особенности заболеваний пародонта у больных гипотиреозом, Гусейнова Т. Г., Алиева Л. А. (2020)
Пашаев А. Ч. - Анализ факторов риска развития воспалительных заболеваний пародонта, Гасанов В. М., Гусейнова С. Т., Керимли Н. К., Алекперова Х. А., Гасанова В. А. (2020)
Ищенко П. В. - Состояние гемодинамики пародонта в стадии стабилизации при применении стандартных и заявленных шин на фоне активного ортопедического лечения, Борисенко А. В. (2020)
Репецька О. М. - Поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі первинного гіпотиреозу, Рожко М. М., Скрипник Н. В., Ільницька О. М. (2020)
Батіг В. М. - Ефективність ендодонтичного лікування у хворих на генералізований пародонтит з переважанням симпатичної вегетативної нервової системи (2020)
Самойленко А. В. - Порівняльна характеристика лікування пацієнтів хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі зниження антиоксидантного захисту організму, Горшкова А. Є. (2020)
Коленко Ю. Г. - Клінічні результати застосування протизапального і місцевоанестезуючого препарату для лікування мукозиту в онкологічних пацієнтів які отримували комбіноване лікування, Ліновицька О. В., Тимохіна Т. О., Сінько А. О. (2020)
Приймак Х. В. - Стан догляду за порожниною рота в дітей з дитячим церебральним паралічем, Біденко Н. В. (2020)
Заяць О. Р. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей Івано-Франківської області, Ожоган З. Р. (2020)
Дац В. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей з різними рівнями психічного здоров’я (2020)
Ципан С. Б. - Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей з розладами аутистичного спектру, Якубова І. І., Бардавіль Д. І., Василенко О. І., Жданова Т. В., Бакалінська С. М., Стручек Н. В. (2020)
Семенов Д. М. - Комбіноване використання біологічних і фізіотерапевтичних методів при реконструктивному оперативному втручанні із приводу травм щелепно-лицьової ділянки, Міщенко О. М. (2020)
Потапчук А. М. - Клінічна оцінка ефективності застосування фотодинамічної терапії у профілактиці розвитку вторинного карієсу у дітей регіону Верхнього Потисся, Алмаші В. М. (2020)
Редушко Ю. В. - Клінічний стан тканин протезного ложа в пацієнтів, які користуються різними адгезивними засобами для покращення фіксації знімних протезів, Дмитришин Т. М., Рожко О. М. (2020)
Лейбюк Л. В. - Динаміка реологічних властивостей ротової рідини у процесі їх корекції у хворих на цукровий діабет, які користуються повними знімними пластинковими протезами (2020)
Макєєв В. Ф. - Порівняльний аналіз клінічних ознак в осіб з підтвердженим і непідтвердженим діагнозом скронево-нижньощелепних розладів, Телішевська О. Д., Михайлевич М. Ю. (2020)
Костюк Т. М. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (2020)
Симоненко Р. В. - Эффективность применения Admira Protect (VOCO) для устранения гиперестезии зубов как манифестация первого шага координированного вмешательства в процессе реабилитации пациентов с генерализованными болезнями пародонта (2020)
Marinova V. - Paper recycling: factors of influence, Stoykova T. (2020)
Poluha V. - Cement dry mixes in Ukraine: market researches, Zolotarova O., Komakha O. (2020)
Приймук О. - Дистрибуція швидкопсувних товарів: стратегії ціноутворення (2020)
Osyka V. - Waterproof paper packaging materials: optimization of hydrophobic composition, Karavaiev T., Komakha V. (2020)
Сидоренко О. - Мінеральний склад чорноморської акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Белінська С. (2020)
Мотузка Ю. - Формування консистенції аналога молока з насіння пажитника грецького, Кошельник А., Романенко О. (2020)
Грабовська О. - Фруктові начинки для борошняних виробів на основі модифікованого крохмалю і пектину, Кравченко М., Сабадаш Н. (2020)
Гніцевич В. - Технологія солодких соусів із плодово-ягідної сировини, Васильєва О. (2020)
Антонюк І. - Технологія шербетів з підвищеним вмістом Йоду та Селену, Медведєва А. (2020)
Литвин Н. - Підготовка фахівців комерційної галузі в Україні у 1920–1930-х рр. (2020)
Луцкая И. К. - Клинические примеры как аргумент мотивации пациента на выбор метода лечения в стоматологии (финансовые аспекты эстетической стоматологии) (2020)
Семенова І. С. - Оцінка мікробної флори кореневих каналів у хворих з різними формами апікального періодонтита (2020)
Бульбук О. В. - Аналіз величини втрати твердих тканин у порожнинах різних груп зубів, Рожко М. М., Бульбук О. І., Палійчук І. В. (2020)
Печковський К. Є. - Використання Тантум Верде® в лікуванні виразкового гінгівіту, Несін О. Ф., Печковська І. М., Тімохіна Т. О., Відерська Г. В., Шкредь О. Г. (2020)
Кононова О. В. - Ефективність лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з проявами психоемоційного стресу (2020)
Ищенко П. В. - Анализ состояния пародонта с помощью лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов с различными видами прикуса и состояния пародонта, Борисенко А. В., Ищенко Т. Н., Махнёва А. В. (2020)
Рожко М. М. - Ефективність використання фібрину, збагаченого тромбоцитами, та гідроксиапатиту "Кергап" у комплексному лікуванні генералізованого пародонтита ІІ–ІІІ ступеня, Ільків М. М., Герелюк В. І. (2020)
Кустрьо Т. В. - Структура та клініко-рентгенологічні особливості уражень пародонта в пацієнтів із глютен-асоційованими захворюваннями, Антоненко М. Ю., Губська О. Ю., Значкова О. А., Шемелько М. Л. (2020)
Павленко О. В. - Динаміка морфологічних змін відновлення слизової оболонки порожнини рота після застосування методу високочастотного електрозварювання, Савицька І. М., Бойко М. А. (2020)
Барило О. С. - Дослідження мікроциркуляторних порушень після видалення зуба за допомогою методу фотоплетизмографії у хворих на цукровий діабет, Канішина Т. М., Фурман Р. Л. (2020)
Кручак Р. Ю. - Застосування сучасних імуномодуляторів при комплексному лікуванні одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки (2020)
Макєєв В. Ф. - Особливості визначення клінічних ознак у процесі диференційної діагностики у хворих з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади, Телішевська О. Д., Михайлевич М. Ю. (2020)
Шутурмінський В. Г. - Порівняльна характеристика клінічного застосування новітніх фіксуючих кремів для знімних пластинкових протезів, Серединко І. А. (2020)
Макєєв В. Ф. - Залежність частоти видалення зубів за ортодонтичними показаннями залежно від виду зубощелепних аномалій за класифікацією Енгля та часу початку ортодонтичного лікування, Чучмай О. І., Пилипів Н. В., Чучмай І. Г. (2020)
Леоненко П. В. - Експериментальне обґрунтування комбінації конструкційних матеріалів та персоналізованих протетичних елементів для протезування на дентальних імплантатах, Кокоєва Ю. В. (2020)
Пять причин внедрить CRM-систему в стоматологии: как изменится бизнес после автоматизации с Denta Pro CRM? (2020)
Шейко Л. - Дослідження впливу занять оздоровчим плаванням на фізичний розвиток, функціональний стан і фізичну підготовленість жінок (2020)
Бісмак О. - Ефективність програми відновлення функції верхньої кінцівки при травматичних та компресійно-ішемічних ураженнях периферичних нервів та плечового сплетення (2020)
Калмикова Ю. - Оцінка реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження хворих на метаболічний синдром під впливом застосування фізичної терапії, Калмиков С., Оршацька Н. (2020)
Дейнеко А. - Удосконалення технічної майстерності гімнасток 8–9 років у вправах з булавами, Шевчук О., Архипова А. (2020)
Крайник Я. - Використання бігових і стрибкових вправ у спеціальній руховій підготовці юних нападників 13–14 років, Мулик В., Перевозник В., Коваль С. (2020)
Мамешина М. - Зміна показників розвитку гнучкості учнів 13–15 років під впливом диференційованого навчання (2020)
Бондаренко І. - Дослідження можливостей використання 6-хвилинного веслування на ергометрі Concept2 для оцінки рівня витривалості у студентів, Мінц М., Сергієнко Ю., Головаченко І., Бондаренко О., Кураса Г. (2020)
Соболенко К. - Ефективність фізичної терапії при вегетативній дисфункції у підлітків, Гончаров О., Літовченко А., Жукова Л. (2020)
Титаренко В. - Динамика показателей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации, Тропин Ю. (2020)
Шишкіна О. - Визначення рівня фізичного розвитку та особливості побудови соматотипів жінок віком 21–25 років (2020)
Перцухов А. - Особливості виконання ударів у ворота футболістами в іграх команд високого рівня, Без’язичний Б., Худякова В. (2020)
Тарасевич О. - Особливості гендерної ідентичності у спортсменів, що спеціалізуються в швидкісно-силових видах спорту, Мулик В. (2020)
Муллагільдіна А. - Відбір спортсменок 10–11 років у групові вправи у художній гімнастиці, Красова І., Авдасьова Н. (2020)
Ляшенко В. - Зв’язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності, Кожанова О., Корж Є. (2020)
Артемьев В. - Метод бесконтактного дистанционного определения текущего функционального состояния спортсмена, Друзь В., Ефременко А. (2020)
Puhach Ya. - Modern methods of determining the individual norm of volumes and premising intensity of the exercisable motor activity (2020)
Артем’єва Г. - Методика вдосконалення рівноваги тіла спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки, Мошенська Т., Паньшина А., Медведєв Є. (2020)
Волкова Я. - Соотношение понятия утомляемости и выносливости в практике занятий спортивними танцами (2020)
Гуляев А. - Кинематические и динамические требования, предъявляемые к деятельности в спортивных танцах (2020)
Політько О. - Особливості морфо-функціональних характеристик і фізичної підготовленості спринтерів 15–16 років, які спеціалізуються у різних способах плавання, Шейко Л. (2020)
Мошенська T. - Удосконалення фізичних якостей волейболістів з використанням засобів аеробіки на етапі спеціалізованої базової підготовки, Петров Д. (2020)
Слово редактора (2020)
Головащенко С. - Україна в символічному "біблійному світі": історичні уроки та перспективи (2020)
Островський Р. - Важливість соціальної пам'яті в біблійних текстах (2020)
Франків Д. - Наратив Декалогу як цілісний виразник основного принципу формування єврейського права (2020)
Бабинський А. - Ідея патріархату УГКЦ в українській діаспорі напередодні Другого Ватиканського Собору (2020)
Бринов В. - Зв'язок християнського реалізму Рейнхольда Нібура та неоортодоксії (2020)
Шиманович А. - Роль та значущість праць Карла Барта для протестантського богослов'я ХХ ст (2020)
Филипович Л. - Чи має сучасне українське релігієзнавство стратегію виживання і розвитку? (2020)
Рецензія на монографію Ганни Михайлівни Кулагіної-Стадніченко "Феномен індивідуальної релігійності православного віруючого" (2020)
Історія Української асоціації релігієзнавців. До 25-ліття заснування. Петро Яроцький (2020)
Автори (2020)
Москаленко Н. В. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення якості фізичного виховання школярів, Яковенко А. В., Овчаренко С. В., Сидорчук Т. В. (2020)
Перцухов А. А. - Особливості виконання результативних ударів у ворота футболістами в іграх команд високого рівня, Шаленко В. В. (2020)
Котляр С. М. - Розвиток координаційних якостей у лижників-гонщиків 13-14 років у підготовчому періоді річного макроциклу, Топорков О. М. (2020)
Пилипко О. О. - Вибір ігрового амплуа півзахисників і рухомих нападників у гравців в жіночому водному поло, Пилипко А. В., Ашанін В. С. (2020)
Тарасевич О. А. - Гендерні схожості і гендерні відмінності спортсменів і спортсменок в циклічних видах спорт, Мулик В. В., Гращенкова Ж. В., Окунь Д. О. (2020)
Янчук К. О. - Аналіз ударних прийомів каратисток високої кваліфікації з вадами слуху, Тихорський О. А., Петренко І. В. (2020)
Горбенко О. В. - Удосконалення координаційних здібностей юних спортсменів на етапі початкової підготовки у спортивних танцях, Лисенко А. О. (2020)
Канунова Л. В. - Визначення кореляційного взаємозв’язку між показниками змагальних і спеціальних вправ та морфофункціональними показниками у гирьовичок 12-15 років, Джим В. Ю. (2020)
Сак А. Є. - Вплив різних за тривалістю динамічних навантажень на зміни активності ізоферментів лактатдегідрогенази в клітинах міжхребцевого диска, Антіпова Р. В. (2020)
Ашанін В. С. - Інформаційне забезпечення тренувального процесу юних плавців засобами розробки мобільних додатків, Філенко Л. В., Казмірчук А. Ф., Філенко І. Ю. (2020)
Гуцол Є. М. - Програмування залучення інноваційних технологій до підготовки членів легкоатлетичної збірної команди України, Пилипей Л. П. (2020)
Титул, Зміст (2019)
Господаренко Г. М. - Вміст вітамінів у зерні пшениці м’якої озимої за різного удобрення, Любич В. В., Желєзна В. В., Новіков В. В. (2019)
М’ялковський Р. О. - Урожайність та якість коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив та фунгіцидів, Безвіконний П. В., Хоміна В. Я., Кравченко В. С. (2019)
Доронін В. А. - Особливості визначення лабораторної схожості насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum l.), Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Доронін В. В., Карпук Л. М. (2019)
Кирилюк В. П. - Вирощування кабачка за ущільнених посівів (2019)
Іванюк В. Я. - Ефективність осіннього застосування гербіцидів на забур’яненість пшениці озимої (2019)
Лагуш Н. І. - Вплив тривалого застосування добрив у зерно-просапній сівозміні на агрохімічні властивості ґрунту та продуктивність конюшини лучної (2019)
Любченко І. О. - Морфогенез солестійких клітинних ліній рижію ярого, Рябовол Л. О., Любченко А. І. (2019)
Погромська Я. А. - Мікробіологічна активність чорнозему звичайного залежно від обробітку ґрунту (2019)
Бахмат М. І. - Вплив строку сівби і глибини загортання насіння на польову схожість та врожайність цикорію коренеплідного, Ткач О. В. (2019)
Шевчук О. А. - Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів, Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. (2019)
Шевчук В. В. - Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз, Дідур І. М. (2019)
Князюк О. В. - Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби, Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. (2019)
Благополучна А. Г. - Вплив хітозанового покриття на деякі показники якості ягід суниці під час холодильного зберігання, Ляховська Н.О. (2019)
Калашник О. В. - Оцінювання плодів ківі залежно від умов пакування, Мороз С. Е., Кайнаш А. П., Бородай А. Б., Заркуа К. Р. (2019)
Снітинський В. В. - Вплив йонів кадмію на фенологічну динаміку активності пероксидази у листках Beta Vulgaris l. за використання добрив та меліорантів, Дидів А. І., Качмар Н. В., Багдай Т. В. (2019)
Врадій О. І. - Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді (2019)
Матусяк М. В. - Використання представників родини кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ, Варгатюк О. В. (2019)
Пиж'янов В. В. - Особливості сезонного ритму розвитку рослин актинідії (Actinidia lindl.) в умовах Правобережного лісостепу України, Поліщук В. В., Балабак А. Ф. (2019)
Полуніна О. В. - Продуктивність та економічна оцінка вирощування двопровідникових саджанців яблуні залежно від способу створення двох провідників окуліруванням і щільності розміщення у ряду, Майборода В. П. (2019)
Мулюкіна Н. А. - Нові технічні форми винограду селекції ННЦ "ІВІВ ім. В. Є. Таїрова", Салій О. В., Ковальова І. А., Герус Л. В. (2019)
Мельник О. В. - Освітленість крони яблуні під градозахисною сіткою за різних систем утримання ґрунту, Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. (2019)
Ковальова І. А. - Результати оцінки рівня прояву комплексу ознак інтересу безнасінневих сортів винограду для подальшого застосування в селекційному процесі, Скрипник В. В., Герус Л. В., Мулюкіна Н. А. (2019)
Ибрагимов К. Х. - Некоторые аспекты повышения лежкости плодов яблони и других культур в условиях изменения климата (2019)
Медвідь В. С. - Особливості популяції Eurygaster integriceps put. у Правобережному Лісостепу України (2019)
Патика В. П. - Професор Світлана Пида: науковець, педагог, особистість, Григорюк І. П., Карпенко В. П., Конончук О. Б. (2019)
Варбанец Р. А. - Диагностика и повышение эффективности ремонта и эксплуатации тепловозных дизелей, Ивановский В. Г., Кырнац В. И., Ерыганов А. В. (2019)
Немчук А. О. - Численные методы решения оптимальных задач о транспортировке груза на подвесе переменной длины, Стрельцов П. М. (2019)
Питерская В. М. - Роль таможенной деятельности в логистическом процессе товародвижения (2019)
Постан М. Я. - О вероятностном аналоге модели Уилсона для определения оптимального размера поставок партии товара (2019)
Melnikov S. V. - Cournot competition yields spatial dispersion (2019)
Зябліцев С. В. - Нейродеструкція гіпоталамічних ядер при черепно-мозковій травмі. Дія карбацетаму, Панова Т. І., Стародубська О. О. (2017)
Мішалов В. Г. - Хірургічне лікування ротації протезів молочних залоз, Захарцева О. І., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Мішалов В. Г. - Результати ранньої та відтермінованої лапароскопічної холецистектомії у хворих iз гострим калькульозним холециститом на фоні ішемічної хвороби серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2017)
Черенько Т. М. - Когнітивні порушення, їх динаміка та структура у гострому і відновному періодах інсульту залежно від тяжкості і тривалості артеріальної гіпертензії, Гелетюк Ю. Л., Трепет Л. М. (2017)
Джус М. Б. - Прогнозування віддалених наслідків поліартикулярного варіанту ювенільного ідіопатичного артриту, Марушко Т. В., Мостбауер Г. В., Івашківський О. І., Курильчик І. В., Єгорова Н. А., Носовець О. К. (2017)
Андрюшкова Н. Г. - Кореляція між ентеровірусною інфекцією та гострим порушенням мозкового кровообігу на підставі вірусологічного, молекулярно-генетичного та серологічного методів дослідження, Турчина Н. С., Мельник В. В., Долінчук Л. В., Понятовський В. А., Широбоков В. П. (2017)
Павлюченко А. К. - Изменения органа зрения при анкилозирующем спондилоартрите (2017)
Sevalnev A. I. - Нygienic assessment of the particular mater content in the air of Zaporizhzhia city, Sharavara L. P., Volkova Yu. V. (2017)
Орєхова О. В. - Інтегральна оцінка професійного ризику нещасних випадків та травм на виробництві, Павленко О. І. (2017)
Коробчанський В. О. - Вплив умов навчання на стан здоров’я підлітків – учнів професійного аграрного ліцею, Богачова О. С. (2017)
Хайтович М. В. - Роль дефіциту магнію та його додаткового введення при захворюваннях центральної нервової системи. Огляд (2017)
Король П. О. - Тераностика – унікальна концепція ядерної медицини. Огляд, Ткаченко М. М. (2017)
Топчій Д. В. - Променева діагностика синдрому Шегрена. Огляд (2017)
Мальцев Д. В. - Иммуноглобулинотерапия при трансплантации органов и тканей. Обзор (2017)
Пирожков С. І. - Чи є Україна цивілізаційним суб’єктом історії та сучасності?, Хамітов Н. В. (2020)
Шаталов М. М. - Золото надр України. Загальні відомості, геохімія і мінералогія золота (2020)
Вергунов В. А. - Історичний аспект розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складова формування національної ідентичності (2020)
Мриглод О. І. - Колективне авторство в українській науці: маргінальний ефект чи нове явище?, Мриглод І. М. (2020)
Корсунь А. О. - Як "астрономічні зубри" врятували Полтавську гравіметричну обсерваторію в 1934–1938 рр. (зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року), Лубков М. В. (2020)
Коваленко О. Г. - Життя і творчість С. М. Московця: віддзеркалення душі і часу (до 120-річчя від дня народження) (2020)
Ченцова І. І. - Енергія ритму життя (до 75-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя), Лукянець О. О., Іванова С. Ю. (2020)
Самойленко А. М. - Математика — любов на все життя (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Моторного), Романюк А. С., Парфінович Н. В. (2020)
75-річчя академіка НАН України А. О. Чикрія (2020)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Черепіна (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Симоненка (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Савченка (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Лисенка (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Щерби (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Хоми (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. П. Войнаренка (2020)
Кочубей Т. - Кузь Володимир Григорович: штрихи до портрета (2019)
Сивачук Н. - Проблема виховного потенціалу української народної пісні у педагогічному дискурсі на сторінках часопису "Світло" (2019)
Задорожна-Княгницька Л. - Громадська та приватна ініціатива у розвитку початкової освіти в Маріуполі та Маріупольсь-кому повіті (друга половина ХІХ ст.), Пандазі А. (2019)
Міщенко О. - Питання лекторської майстерності у викладацькій діяльності М. В. Клочкова у дореволюцій-ний період (2019)
Соколов В. - Розвиток бібліотечної освіти в технікумах і школах політосвіти в Україні у 1920–1940-х рр., Косюк О. (2019)
Роєнко С. - Записка по вопросу о мерах к пресечению распространения недозволенного обучения в северо-западном крае (2019)
Виховання чесності і правдивості у дітей молодшого шкільного віку (2019)
Анотації (2019)
Наші автори (2019)
Інформація про альманах (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2020)
Муравйова І. М. - Зв’язок вторинного гіперпаратиреозу та коморбідних станів у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Чикалова І. Г., Афанасьєв Д. Є., Копилова О. В., Камінський О. В., Ульянченко І. В., Рожківська Л. В., Тепла Е. В., Самойлов О. О. (2020)
Перцева Н. О. - Нарушения углеводного обмена в дебюте болезни Иценко — Кушинга, Чурсинова Т. В. (2020)
Урманова Ю. М. - Прогностические признаки неблагоприятного течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа, Мухтарова Ш. Ш., Гроссман А. Б., Мухтарова М. З., Тригулова Р. Х. (2020)
Большова О. В. - Рівень вітаміну D у дітей з низькорослістю внаслідок затримки внутрішньоутробного розвитку на тлі нормосоматотропінемії, Музь Н. М., Кваченюк Д. А., Ризничук М. О. (2020)
Гончарова О. А. - Асоціативні зв’язки між рівнем вітаміну D, імунологічними характеристиками й об’ємом щитоподібної залози у хворих на гіпотиреоз унаслідок автоімунного тиреоїдиту (2020)
Булдигіна Ю. В. - Білі плями в питаннях селенодефіциту: про місце селеновмісних препаратів у лікуванні патології щитоподібної залози, Терехова Г. М., Страфун Л. С., Шляхтич С. Л., Раков О. В. (2020)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетична значущість коморбідного остеодефіциту при цукровому діабеті в жінок у період менопаузи, Єрмолаєва М. В., Морозюк Д. М., Верзілов С. М. (2020)
Орленко В. Л. - Клінічні особливості й фактори ризику діабет-асоційованих остеоартритів, Тронько М. Д., Єлізарова О. Т. (2020)
Сорокман Т. В. - Ожиріння в дітей: критерії прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії, Попелюк Н. О. (2020)
Урбанович А. М. - Роль греліну та серотоніну в контролі харчової поведінки у хворих на ожиріння та цукровий діабет 2-го типу, Ланюш Ф. В. (2020)
Паньків В. І. - Нові можливості фітотерапії гіпотиреозу (2020)
Jargin S. V. - Soy phytoestrogens: hormonal activity and impact on the reproductive system (2020)
Вацеба Т. С. - Вплив ожиріння на формування онкологічного ризику у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу (огляд літератури), Соколова Л. К., Пушкарьов В. М. (2020)
Xhardo E. - Very severe hypertriglyceridemia in a subject with poor glycemic control: a case report with general consideration, Agaçi F. (2020)
Черенько С. М. - Комплекс Карні, що маніфестував соматотропіномою гіпофіза та синдромом Кушинга: клінічний випадок і сучасне розуміння проблеми, Черенько М. С., Марцинік Є. М. (2020)
Титул, зміст (2020)
Плахтій О. А. - Методи боротьби з кондуктивною завадоемісією у зворотноходових перетворювачах, Нерубацький В. П., Гордієнко Д. А., Хоружевський Г. А., Орлов М. Е. (2020)
Бутько Т. В. - Формалізація функціонування системи залізничного транспорту незагального користування при взаємодії зі станцією примикання, Старигіна А. В. (2020)
Ломотько Д. В. - Раціоналізація процесу вибору маршрутів туристичних перевезень на залізницях України, Алексєєнко О. В., Мельников В. П. (2020)
Трубчанінова К. А. - Метод розрахунку основних характеристик хвилевідно-щілинної антени, Курцев М. С., Гаврилюк М. О. (2020)
Чумаченко О. В. - Оцінка програмного забезпечення систем залізничного транспорту станційного рівня на відповідність вимогам українських стандартів, Суліма Є. А. (2020)
Chizhik E. - Video-based coaching in support of elementary teacher-candidate’s professional development, Chizhik A., Burgess B., Tanmajo M., Seng D., Hernandez M. (2019)
Мартынова P. - Виды дидактических моделей процесса обучения (2019)
Ступак О. - Характеристика компонентів системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2019)
Астрахан Н. - "Гаррі Поттер" Дж. К. Ролінґ: розвивальний потенціал дидактичної інтерпретації (2019)
Ганчар A. - Оценивание показателей формирования навыков плавания среди сильнейших пловцов-студентов на XXX Всемирной Универсиаде в Неаполе-2019, Чернявський O., Мединський C., Ганчар И. (2019)
Наливайко Л. Р. - Моделі прямого індивідуального доступу до констуційного правосуддя, Зєлєніна М. В. (2019)
Кириченко Ю. В. - Право на свободу пересуванння: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 33 Конституції України (2019)
Марченко О. В. - Світоглядні та організаційні засади педагогічної взаємодії у сучасному просторі вищої освіти (2019)
Подорожній А. Ю. - Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність у часи існування СРСР (2019)
Селіхов Д. А. - Сільські банки Російської імперії як специфічна форма дрібного кредиту на українських землях 1861-1917 рр.: організаційно правовий аспект (2019)
Безпалова О. І. - Адміністративно-правові засади організаційного забезпечення діяльності господарських судів України, Мандичев Д. В. (2019)
Комісаров О. Г. - Сутність, призначення та основні завдання органів військової юстиції, Бизова А. М. (2019)
Мінка Т. П. - Повноваження місцевої влади щодо справляння податків, Руденко В. О. (2019)
Подорожній Є. Ю. - Поняття правового статусу роботодавця як суб’єкта юридичної відповідальності (2019)
Шульга Є. В. - Правове забезпечення енергетичної безпеки України: сучасний стан та перспективи (2019)
Резворович К. Р. - Особливості здійснення представництва в цивільному процесі, Рябошапка К. В. (2019)
Євтушок В. А. - Правові засади протидії тероризму в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення, Кущенко В. О. (2019)
Мусаелян Д. П. - Правові засади обігу зброї самозахисту в Україні (2019)
Леоненко Т. Є. - Суспільна небезпека умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції, Сокур Т. А. (2019)
Мисливий В. А. - Кримінально-правове значення законодавства про дорожній рух (2019)
Орловська Н. А. - Нелегальна міграція: понятійні контексти та стратегічні напрями запобігання (2019)
Маслова Н. Г. - Поняття і місце стратегії у системі протидії кримінальному радикалізму (2019)
Козар А. В. - Окремі аспекти спеціально-кримінологічного запобігання Національною поліцією України незаконним культивуванням нарковмісних рослин (2019)
Ярема Т. І. - Кримінальна відповідальність за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2019)
Пчеліна О. В. - Про зв’язок криміналістики з іншими науками (2019)
Столітній А. В. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Таджикистану (2019)
Тертишник В. М. - Інтергративна модель принципу недоторканності приватного життя та її реалізації в криміналному судочинстві (2019)
Юрчишин В. М. - Процесуальний порядок відібрання біологічних зразків в особи в ході досудового розслідування (2019)
Каланча І. Г. - Електронний сегмент в кримінальному процесі Грузії (2019)
Калаянова О. Д. - Система інформаційних зв’язків між суб’єктами експертних досліджень (2019)
Крамаренко Ю. М. - Деякі питання удосконалення прийняття рішень та планування тактичних комбінацій у кримінальному провадженні (2019)
Баско А. В. - Напрями модернізації понять місцевого самоврядування та його системи в українському законодавстві (2019)
Березюк В. В. - Роль суду у фіксуванні судового провадження (2019)
Бєсєда Г. В. - Загальні положення судового контрольного провадження (2019)
Венгерова Ю. В. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері туристичної діяльності (2019)
Михайлов В. О. - Зарубіжний досвід забезпечення законності та дисципліни роботи патрульної поліції: перспективи запозичення для України (2019)
Крижановський М. В. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: форми, окремі аспекти застосування та перспективи запровадження нових видів (2019)
Шмат М. С. - Звільнення від покарання за хворобою: понятійна складова та визначення дефініції (2019)
Павлик М. П. - Характеристика способів вчинення злочинів, повʼязаних із працевлаштуванням за кордоном (2019)
Первій В. Ю. - Виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2019)
Мєшков О. О. - Теоретико-наукові засади судової інженерно-технічної експертизи нещасних випадків, пов’язаних з електротравмуванням (2019)
Горбонос В. В. - Правове регулювання статусу судово-експертних установ Німеччини (2019)
Лісняк А. І. - Організаційно-тактичні особливості проведення огляду під час розслідування масових заворушень (2019)
Сенько А. В. - Організаційно-тактичні особливості проведення допиту під час розслідування крадіжок багажу пасажирів, учинених в аеропорту (2019)
Телійчук В. Г. - Щодо питання протидії підрозділами кримінальної поліції розбоям, Приступа Д. В. (2019)
Шевченко С. О. - Теоретико-методологічні засади державної політики формування національно-патріотичної свідомості та демократичних цінностей молоді, Гужва М. Ю. (2019)
Наукові заходи, що відбулися в ДДУВС у IV кварталі 2019 року (2019)
Міжнародна співпраця (2019)
Підготовка наукових кадрів (2019)
Нові видання (2019)
Довідка про авторів (2019)
Горлова O. П. - Контроль якості як функція системи управління підприємством (2019)
Добрунік Т. П. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами операційної діяльності аграрних підприємств (2019)
Карпов В. А. - Початкові умови створення та стратегичні напрями розвитку Роздільнянської об’єднаної територіальної громади (2019)
Крилач О. М. - Митні платежі у забезпеченні фіскальних надходжень держави (2019)
Кубік В. Д. - Етична складова облікової політики підприємств, Обнявко О. В. (2019)
Літвінов О. С. - Структурно-логічна модель управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства, Малишко В. С., Літвінова В. О. (2019)
Мартинова Н. С. - Перспективи розвитку подієво-гастрономічного туризму в Одесі як туристичної дестинації (2019)
Нікуліна Т. М. - Особливості обліку та оподаткування послуг транспортно-експедиторської діяльності підприємства, Гончар М. А. (2019)
Сокуренко І. А. - Класифікація методів прийняття управлінських рішень (2019)
Танасюк І. М. - Створення організаційно-економічних умов зростання продуктивності праці персоналу підприємства, Орленко О. М. (2019)
Черкашина Т. В. - Вдосконалення бухгалтерського обліку як основної складової системи внутрішнього контролю на підприємстві, Іваннікова О. (2019)
Наші автори (2019)
Балджи М. Д. - Пропозиції зі створення "пасивного будинку" на основі старого житлового фонду, Мрук М. М. (2019)
Грінченко Р. В. - Відмінність адаптації від інших теоретичних підходів до управління підприємством, Кошельок Г. В. (2019)
Даніско Ю. І. - Аналіз впливу мотиваційних чинників на підвищення задоволеності роботою, Манжула С. П. (2019)
Клєвцєвич Н. А. - Публічно-приватне партнерство як механізм активізації модернізаційних процесів у сфері житлово-комунального господарства України (2019)
Кривцова М. С. - Аналіз демографічних чинників формування та розвитку людського потенціалу регіону (на прикладі Одеської області), Перепельчук Т. В. (2019)
Самотоєнкова О. В. - Стан і тенденції розвитку ринку споживчих товарів в Україні (2019)
Семенова В. Г. - Диверсифікація діяльності як чинник інноваційного розвитку підприємства (2019)
Сментина Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні в контексті трансформації державної регуляторної політики, Фіалковська А. А., Іжко І. О. (2019)
Уханова І. О. - Транспортна інфраструктура Одеського регіону як чинник забезпечення зовнішньої торгівлі товарами (2019)
Шерер І. Л. - Сучасні підходи до організації обліку витрат на збут та маркетинг торговельного підприємства, Белінська О. В. (2019)
Наші автори (2019)
Даниліна С. О. - Аналіз динаміки валового внутрішнього продукту України (2019)
Іорга С. М. - Власний оборотний капітал як інструмент досягнення фінансової рівноваги підприємства (2019)
Коваленко В. В. - Управління конкурентною позицією банків, Мазур Т. О. (2019)
Кошельок Г. В. - Електронний документообіг як один із інструментів бізнес-інжинірингу, Жамбей Т. В. (2019)
Макуха С. М. - Формування національної моделі економічного розвитку України під впливом глобалізації (2019)
Ольвінська Ю. І. - Дослідження особливостей людського розвитку у пострадянських країнах, Самотоєнкова О. В. (2019)
Пудичева Г. О. - Логістика: сутність поняття та еволюція концепцій розвитку (2019)
Слатвінська М. О. - Актуальні проблеми функціонування та напрями вдосконалення податку на додану вартість в Україні, Гончаренко О. М., Козак О. (2019)
Старенька О. М. - Оцінка ризиків як компонент системи внутрішнього контролю підприємства (2019)
Шикіна О. В. - Дослідження стану музейного господарства в Україні, Нєчева Н. В. (2019)
Наші автори (2019)
Головко О. М. - Професор М. І. Хлєбніков (1840-1880) як історик держави та права Київської Русі, Греченко В. А. (2020)
Кучук А. М. - Людські права в сфері охорони здоров’я (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2020)
Халапсіс О. В. - Релігійні аспекти політико-правових норм Римської Республіки (2020)
Завгородня Ю. С. - Зобов’язання держави у сфері забезпечення прав дитини (2020)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Цивільне процесуальне законодавство на українських землях у складі Російської імперії в дореформений період (кінець XVIII – І половина ХІХ століття) (2020)
Пашков В. О. - Причини та наслідки сучасної міграційної кризи в ЄС, Правдін В. І. (2020)
Селіхов Д. А. - Правове регулювання сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. як історіографічна проблема (2020)
Євдокіменко С. В. - Адміністративно-правові засади ліцензування та акредитації в галузі освіти (2020)
Собакарь А. О. - Застосування антикорупційних засобів в діяльності субʼєктів публічного адміністрування: зарубіжний досвід та перспективи його запозичення для України (2020)
Грибан В. Г. - Фізична активність як важливий фактор зміцнення здоров’я та подовження тривалості життя, Мельников В. Л. (2020)
Брусакова О. В. - Адміністративно-правовий статус авіаційного персоналу в Україні (2020)
Павлютін Ю. М. - Застосування категорії "взаємодія" у забезпеченні національної безпеки України (2020)
Резворович К. Р. - Право на особисте життя vs право на приватне життя: дискусійність співвідношення категорій (2020)
Тіщенкова С. О. - Міграція населення в сучасному світі: наслідки, фактори впливу, правовий контекст, Тищенкова І. О. (2020)
Марисюк К. Б. - Сучасні судові системи світу (на прикладі Квебеку) (2020)
Березняк В. С. - Особливості нормативно-правового забезпечення профілактики корупції в органах поліції (2020)
Кіріленко Ф. О. - Динаміка злочинів, скоєних у 1960-2018 роках із розрахунку на 10 тисяч населення (2020)
Кіріленко Ф. О. - Розбої, вчинені в Україні у 1960-2018 роках, Загорулько А. П. (2020)
Ковальчук А. В. - Нарушение порядка проведения трансплантации: вопросы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь, Духовник Ю. Е. (2020)
Медицький І. Б. - Наслідки сексуального насильства: кримінологічний вимір (2020)
Скок О. С. - Доктринальні основи класифікації злочинів, Омельченко С. В. (2020)
Скок О. С. - Співвідношення злочинів різного ступеня тяжкості в Кримінальному кодексі України, Шило І. В. (2020)
Кобзар О. Ф. - Напрямки удосконалення підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції, Дараган В. В. (2020)
Стащак А. Ю. - Наукова інтерпретація концепту "принципи оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції", Шендрик В. В. (2020)
Столітній А. В. - Електронний сегмент у кримінальному процесуальному законодавстві Республіки Білорусь (2020)
Тертишник В. М. - Потерпілий в змагальному кримінальному процесі (2020)
Чаплинський К. О. - Способи вчинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг: криміналістичний аналіз, Калюга Т. О. (2020)
Юрчишин В. М. - Відомчий контроль та процесуальне керівництво – гарантії дотримання законності під час досудового розслідування (2020)
Арешонков В. В. - Нормативно-правове забезпечення техніко-криміналістичних досліджень (2020)
Єфімов М. М. - Особливості встановлення психологічного контакту при проведенні допиту під час розслідування злочинів проти моральності (2020)
Каланча І. Г. - Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законі Вірменії (2020)
Капустник В. В. - Напрямки удосконалення правового регулювання проведення підрозділами Національної поліції оперативно-розшукового заходу "ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств" (2020)
Павлова Н. В. - Використання демонстраційних засобів (анатомічних ляльок) під час допиту малолітньої особи (2020)
Андрієшин В. В. - Ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, пов’язаних з використанням службових повноважень. концепція "квазікорупційного злочину" (2020)
Андруш Л. В. - Проблематика нормативно-правового визначення категорій осіб та відповідних послуг щодо медичного забезпечення поліції (2020)
Анісімов Д. О. - Суб'єкт протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (2020)
Буждиганчук Є. Ю. - Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики сутенерства, вчиненого організованою групою (2020)
Венгерова Ю. В. - Способи вчинення злочинів у сфері туристичної діяльності (2020)
Єрмаков Ю. В. - Правові засади здійснення адміністративних процедур у сфері міграції (2020)
Зейналов Ф. - Национальный либо народный суверенитет? (2020)
Криловецький А. Л. - Види та форми незаконного (контрабандного) переміщення та/або перевезення на територію (з території) України (2020)
Можечук Л. В. - Правова природа та особливості пенсійних правовідносин в Україні (2020)
Осіпова О. О. - Особливості реалізації принципів адміністративного судочинства при розгляді спорів з надання адміністративних послуг (2020)
Павлик М. П. - Правовий режим діяльності з працевлаштування за кордоном та його вплив на обстановку вчинення злочину (2020)
Проценко О. В. - Запобігання насильству в сім’ї – особиста справа кожного! (2020)
Сенько А. В. - Сутність криміналістичної характеристики крадіжок багажу громадян, учинених в аеропорту (2020)
Таус М. М. - Згода потерпілого на укладення угоди про визнання винуватості: окремі аспекти (2020)
Рецензії (2020)
Наукові заходи, що відбулися у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ протягом і кварталу 2020 року (2020)
Міжнародна співпраця (2020)
Вітаємо вчених-юристів України з ювілеями (2020)
Нові видання (2020)
Довідка про авторів (2020)
Дорофеєв Д. - Організація розроблення фінансових інновацій у небанківських фінансових установах (2019)
Дрожжин О. - Цільові орієнтири підприємств готельно-ресторанного бізнесу в контексті управління вартістю, Сментина Н. (2019)
Журавльова А. - Кон’юнктура світового ринку меду та перспективи для України, Сментина Н. (2019)
Знамеровська А. - Визначення поняття інновації та передумови інноваційної діяльності у соціальній сфері України, Балджи M. (2019)
Іванов А. - Створення готельного оператора як важлива умова розвитку готельного бізнесу в Україні (2019)
Куркін О. - Проблеми ціноутворення на ринку фітнес-послуг, Однолько В. (2019)
Мяснікова Г. - Перспективи створення стартап-компаній та проблеми розвитку в Україні, Ковалев А. (2019)
Никифоренко В. - Інноваційна праця та інноваційна трудова поведінка: сутність та чинники управлінського впливу (2019)
Оруджевa Хаджар Аждар кизи - Формування та шляхи розвитку системи заготівлі в аграрному секторі Азербайджану (2019)
Сілічєва Н. - Конкурентоспроможність промислових підприємств на ринку металопрокату в Україні, Ромадан К. (2019)
Янгьоз А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ "БК "Бастіон", Сілічєва Н. (2019)
Алиев Рамал Али оглу - Історія створення та розвитку заводу синтетичного каучуку (2019)
Цубенко В. - Історико-правові аспекти організації південних поселень на території України (1857–1867) (2019)
Рецензії (2019)
Наші автори (2019)
Антонюк А. - Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України (2019)
Балджи М. - Прогнозування соціальної, екологічної та економічної безпеки на мезорівні (2019)
Боцян Т. - Витрати на забезпечення якості послуг готельного бізнесу: управлінський аспект, Зварич Л. (2019)
Євдокімова О. - Вплив загроз і ризиків на перспективу розвитку готельноресторанного бізнесу в регіоні, Колеснікова К., Маліновська І. (2019)
Кабанова В. - Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у єврорегіонах України (на прикладі єврорегіону "Нижній Дунай"), Уханова І. (2019)
Коломієць В. - Моделювання розвитку людського капіталу в інституціональному середовищі для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2019)
Король В. - Особливості інформаційного забезпечення системи економічної безпеки підприємства (2019)
Лоханова Н. - Інтегрована корпоративна звітність – практичні аспекти складання в Україні (2019)
Пімоненко Т. - Імідж компанії та грінвошинг у рамках концепції зелених інвестицій, Люльов О., Чигрин О. (2019)
Потапов М. - Європейський досвід тарифоутворення у вантажному секторі залізничного транспорту, Міщенко М., Чернова Н. (2019)
Cлободянюк О. - Ринок страхування життя в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Мужайло В., Чабаров В. (2019)
Урсакій Ю. - Ефективне управління інноваціями як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Уханова І. - Перспективи розвитку регіональної торгівлі послугами міжнародного транспорту за умов дії зони вільної торгівлі України та ЄС (на прикладі Одеського регіону), Могилєвська Є. (2019)
Наші автори (2019)
Алиева Г. Т. гызы - Современное состояние и динамика развития азербайджано-германских торговых отношений (2019)
Артюх О. - Експертне оцінювання ефективності планових документальних перевірок, Добрунік Т. (2019)
Балджи М. - Сучасні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні, Мрук М. (2019)
Гусейнова С. - Вопросы внешнеполитического измерения информационной безопасности (2019)
Король В. - Організація процесу формування аналітичної інформації в системі економічної безпеки підприємства (2019)
Корягіна Т. - Аналіз сучасного стану реалізації податкової політики в Україні в умовах децентралізації, Ільченко В. (2019)
Кушнір Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики, Балджи М. (2019)
Мамедова А. У. гызы - Научно обоснованное управление стратегическими изменениями на предприятиях как путь повышения эффективности (2019)
Ржепішевська О. - Інвестиційний клімат в Україні: стан та механізми регулювання, Балджи М. (2019)
Смачило В. - Класифікація синергії в соціально-економічних системах (2019)
Шикіна О. - Моніторинг структури готельних брендів Європи (2019)
Гурбанова С. А. гызы - Геополитические интересы мировых центров сил за азербайджанскую нефть (2019)
Макушина Г. - Благодійна діяльність купецтва міста Миколаєва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Наші автори (2019)
Андросова О. - Показники рентабельності підприємств машинобудування як індикатори ефективності їх діяльності (2019)
Gunawan I. - The effect of information & communication technology towards regional economic growth in Indonesia (2019)
Жарова Л. - Доступність освіти як основа сталого розвитку (2019)
Ілюхіна Н. - Адаптація міжнародних практик оподаткування та обліку нематеріальних активів до вітчизняних стандартів, Аскерова І. (2019)
Оруджева Х. А. гизи - Питання розвитку механізму заготівель в аграрній галузі відповідно до ринкових вимог (2019)
Пащенко Є. - Державне регулювання іноземних інвестицій, Балджи М. (2019)
Румянцева А. - Влада і суспільство: проблеми взаємодії в країнах СНД (2019)
Sotnikov Y. - Big Data as a fundamental approach to creating a portrait of the target consumer, Ereshko A. (2019)
Шикіна Н. - Економічні детермінанти національної безпеки України, Коцюрубенко Г. (2019)
Яцух О. - Методичний підхід до визначення фінансової конкурентоспроможності великих сільськогосподарських підприємств (аграрних холдингів) на світовому аграрному ринку (2019)
Цубенко В. - Книга про феномен президентства Л. Кучми. Рецензія на працю Павла Гайдуцького "Я завжди з Україною! Л. Кучма" (2019)
Наші автори (2019)
Антонюк А. І. - Сучасні підходи до антикризового управління сільськими територіями в умовах децентралізації, Перхач О. Л. (2019)
Балабаш О. С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства готельного бізнесу на засадах процесного підходу (2019)
Балджи М. Д. - Особливості управління розвитком інклюзивної економіки в Україні, Мрук М. (2019)
Вітковська К. В. - Сучасні проблеми вдосконалення інноваційної діяльності в Україні, Ольвінська Ю. І. (2019)
Горбатенко А. В. - Особливості формування маркетингової стратегії на ринку ІТ-послуг (2019)
Гулієв Р. - Основні напрямки впровадження інновативних послуг на підприємствах лікувально-оздоровчого туризму Азербайджану (2019)
Карпенко Ю. В. - Основні підходи до управління запасами в системі операційного менеджменту підприємства (2019)
Кузнецова І. О. - Технологія використання експертних методів в процесі управління стратегічними ризиками діяльності зернопереробних підприємств, Малютенко О. Ю., Кублікова Т. Б. (2019)
Кузнецова І. О. - Ресурсний підхід як основа формування конкурентних переваг підприємства на ринку швейної продукції, Пєнова А. І. (2019)
Кузнецова І. О. - Технологія прийняття управлінських рішень, Сокуренко І. А. (2019)
Місько Г. А. - Нефінансова звітність підприємств в контексті корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Осичка О. В. - Лідерство-служіння як управлінська парадигма розвитку сучасних організацій, Гречкосій І. Д. (2019)
Шикіна О. В. - Тенденції розвитку Європейського ринку готельних послуг, Гончаренко Я. Є., Козловський Р. С. (2019)
Шульга С. В. - Методичні аспекти оцінки ризиків при наданні аудиторських послуг (2019)
Шульгіна Л. М. - Фінансування освітніх послуг у контексті гармонізації стандартів України та ЄС (2019)
Наші автори (2019)
Балджи М. - Удосконалення розвитку житлово-господарського комплексу (на прикладі міста Одеси) (2017)
Бaxшалиев К. Г. - Направления совершенствования управления инновационной деятельности (2017)
Гейко Л. - Інвестиційний клімат міста Одеса та шляхи його покращення, Мігелік М. (2017)
Гумбатов Г. - Государственное стимулирование частных трансфертов как перспективный механизм повышения благосостояния малоимущего населения Республики Азербайджан (2017)
Маммадова Г. М. - Проблемы, возникающие в развитии малого и среднего предпринимательства в сельской местности Азербайджана и пути их решения (2017)
Прохоров К. - Ринок інформаційних технологій України: формування попиту і пропозиції (2017)
Sana Imran - Impact of celebrity endorsement towards the brand’s image (2017)
Траченко Л. - Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку, Бужилова А. (2017)
Фарат О. - Вектори розвитку інноваційних кластерів з позиції інституціональних і суспільних потреб (2017)
Xалиловa В. - Правовые аспекты обеспечения социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев в Азербайджане (2017)
Хомутенко А. - Прогнозування обсягу надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України методом кореляційно-регресійного аналізу, Бзова Ю. (2017)
Цимбал Л. - Теорії розвитку освіти: значення в забезпеченні розвитку національної економіки та її лідерства (2017)
Чебан Р. - Конкурентоспроможність регіонів та методи її оцінки, Гейко Л. (2017)
Яковенко О. - Теоретичні аспекти вдосконалення управління оборотними активами (2017)
Наші автори (2017)
Sultanov F. - The benefits of material requirement planning in inventory management, Asgarov A., Ibadov E. (2018)
Гасанов Т. Г. оглу - Аграрный сектор Азербайджана (2018)
Аскерова У. Г. гызы - Вопросы улучшения оплаты труда и управление качеством в высших учебных заведениях (2018)
Балджи М. - Моделювання процесів прийняття маркетингових рішень на підприємствах харчової промисловості, Мрук М. (2018)
Беспалов А. - Управлінські інновації, як важіль забезпечення стратегічного розвитку, Горбаченко С. (2018)
Дробот Т. - Стан, тенденції та перспективи розвитку овочеконсервної галузі України, Крупіна С. (2018)
Коцюрубенко Г. - Практика та проблематика формування місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Одеської області), Щербатюк А. (2018)
Кузнецова І. - Технологія діагностування управлінських консалтингових проектів (2018)
Литвин К. - Інтелектуальний капітал, як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях (2018)
Рзаев Р. А. оглу - Оптимальное обеспечение занятости в Азербайджанской Республике (2018)
Сазоглу О. Т. - Вопросы международного сотрудничества в области производства и торговли в мировой экономике (2018)
Сілічева Н. - Оцінка економічної ефективності проекту впровадження інновацій на ПАТ "Одеський Коровай", Кисіль О. (2018)
Шекералисой И. Г. оглу - Развитие предпринимательства как один из основных приоритетов Нахчыванской Автономной Республики (2018)
Янковий В. - Аналіз конкурентного стану ТОВ "Телекарт-Прилад", Гвазава В. (2018)
Мaсимли Л. - Европейский мультикультурализм: принципы и современный статус (2018)
Мирзяев Р. - Борьба Надир Шшаха за восстановление государства Сефевидов (2018)
Наші автори (2018)
Антонюк Н. - Зарубіжний досвід антикризового управління національною економікою для України (2018)
Архиереев С. - Оценка реализации потенциала экспортной специализации международным бізнесом (2018)
Бойко О. - Аналіз ефективності використання основних засобів у ТОВ "Холдингова компанія Мікрон", Губар Л. (2018)
Видобора В. - Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах соціально-економічної невизначеності (2018)
Гейко Л. - Інновації на світовому та українському ринку зерна, Кушнір О. (2018)
Доброва Н. - Механізм сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні, Однолько В. (2018)
Короленко Н. - Міжнародна репутація країни як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності: логістичний аспект, Соломко В. (2018)
Коцюбенко В. - Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику ПАТ КБ "ПриватБанку", Осипова М. (2018)
Мужайло В. - Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України, Кривоногова І. (2018)
Ропотан І. - Методичні підходи до оптимізації розподілу дотацій вирівнювання за регіонами країни (2018)
Тіщенко Є. - Використання фінансових інструментів для управління ризиками проектного фінансування в Україні (2018)
Хомутенко А. - Фіскальна роль місцевих податків в Україні, Мельник М. (2018)
Чернега О. - Управління проектною командою, Осичка О. (2018)
Макушина Г. - Діяльність купецтва у складі органів влади в Миколаєві на початку ХХ ст. (2018)
Попков В. - Проблема нового человека в контексте социально-политических трансформаций современной эпохи, Попкова Е. (2018)
Румянцева А. - Необходимость социальных изменений в современной Украине (2018)
Наші автори (2018)
Бабаева З. Р. кызы - Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджанской Республике (2018)
Баранова В. - Домінанти реформування системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України, Великсар Т. (2018)
Гаджиев Ф. С. оглы - Анализ устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и существующие возможности, Гасанов В. А. оглы (2018)
Гловацкая Е. - Роль дисциплин социогуманитарного цикла в согласовании рынков труда и образовательных услуг (2018)
Исатаева А. - Казахстан в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы развития, Накипова Г., Осик Ю. (2018)
Кічук Н. - Перспективи розвитку соціальних підприємств в Україні (2018)
Клунко Н. - Концептуальні питання визначення економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівнях (2018)
Кузнецова І. - Розвиток процесного підходу в концепції контролінгу (2018)
Репушевська Ю. - Сутність організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах нестабільного середовища (2018)
Ропотан І. - Обгрунтування механізмів досягнення конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів (2018)
Сюта С. - Зона вільної торгівлі України з ЄС: наявні результати та перспективи для регіонального торговельного співробітництва (2018)
Чернега Л. - Перспективи оновлення національних стандартів обліку та звітності (2018)
Чубік О. - Кон'юктура ринку олійно-жирової промисловості України (2018)
Чурута І. - Галузева і територіальна структура прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Яковенко О. - Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти (2018)
Багирова И. С. кызы - Влияние азербайджанской культуры на развитие тифлисской литературной среды второй половины XIX - начала XX вв., Меджнунов Р. М. оглы (2018)
Наші автори (2018)
To the 90th anniversary of Stepan Butsko (2020)
Мельничук Х. О. - Структурні дослідження халькогенідів Ce0,5R1,5PbSi2S8 та Pr1,5R0,5PbSi2S8 (R' – Tb, Y, Er), Смітюх О. В., Марчук О. В., Мазур Н. В., Юхимчук В. О. (2020)
Переш Є. Ю. - Закономірності зміни та прогноз деяких властивостей сполук A2TeC6 (A – Li, Na, K, Rb, Cs; C – F, Cl, Br, I), Сідей В. І., Зубака О. В., Барчій І .Є. (2020)
Cабов В. І. - Фазові рівноваги в системі Tl4P2Se6 – TlSbP2Se6, Поторій М. В., П'ясецкі М., Федорчук А. О., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2020)
Сухарева О. Ю. - Оцінка гідрохімічних показників води озера Синевир та його притоків, Ярема Т. М., Сухарева Т. С. (2020)
Король Н. І. - Синтез та біоактивність 5,5'-бутан-біс-4-заміщених-4H-1,2,4-триазол-3-тіонів, Головко-Камошенкова О. М., Сливка М. В., Паллаг О. В., Бойко Н. В., Лендєл В. Г. (2020)
Кут М. М. - Регіо- та стереоселективність телуроіндукованої циклізації 6-метил-2-пропаргілтіопіримідин-4(3H)-oну n-алкоксифенілтелуртрихлоридами, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2020)
Сідей В. І. - Теоретичне дослідження фотоелектричних властивостей гексабромотелурату 3-метилтіо-4-феніл-5-феніламіно-1,2,4-триазол-1-ію, Фізер М. М., Сливка М. В. (2020)
Фізер М. М. - Теоретичне дослідження впливу аміно- та меркапто-груп на ароматичність ядра 1,2,4-триазолу, Фізер О. І., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2020)
Мільович С. С. - Термодинамічні розрахунки іонообмінної сорбції іонів Феруму на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Фізер М. М. (2020)
Глух О. С. - Визначення впливу ЕДТА на вміст та розподіл Плюмбуму у системі "грунт – рослина" під час фіторемедіації, Симканич О. І., Сватюк Н. І., Молнар-Бабіля Д. І. (2020)
Симканич О. І. - Вміст важких металів у грунтах та лікарській рослині lamium Album L. (Lamiaceae) на території Закарпатської області, Сухарев С. М., Крч Х. Л., Глух О. С., Криванич О. В., Сватюк Н. І., Маслюк В. Т. (2020)
Галла-Бобик С. В. - Екологічний стан озера у с. Оріховиця, Чонка І. І. (2020)
Вовкунович М. І. - Антропогенна діяльність на території НПП "Сколівські Бескиди" та її вплив на екологічний стан гідромережі, Роман Л. Ю., Чундак С. Ю. (2020)
Symkanych O. I. - Time evolution of chemical, physical parameters and biological activity of glucose and sucrose aqueous solutions irradiated on a M-30 microtron with an energy of 12.5 MeV, Maslyuk V. Т., Boyko N. V., Tymoshchuk S. A., Svatiuk N. I., Pop О. М., Nyorba Bobikov М. М., Pitchenko G. F., Turkhovskij О. М., Romanyuk N. I. (2020)
Правила для авторів (2020)
Вакуленко І. С. - Використання пробіотичного препарату "Бацелл" в годівлі кролів (2016)
Гончар О. Ф. - Рівень збереженості молодняку норок скандинавської селекції в умовах становлення адаптаційних реакцій до розведення у вітчизняних господарствах, Гавриш О. М., Яремич Н. В. (2016)
Лучин І. С. - Виробництво кролятини в процесі гібридизації з використанням трьохпородних помісей (2016)
Небилиця М. С. - Застосування нового способу моніторингу мікроклімату приміщень у кролівництві, Ващенко О. В., Зубенко О. В. (2016)
Shevchenko E. A. - Blup model as component of rabbit genetic evaluation in Ukraine (2016)
Яремич Н. В. - Динаміка росту і розвитку молодняку норок скандинавської селекції при різних системах утримання (2016)
Степаняк І. В. - Випробування власне розробленого дезінфектанту "Епідез" проти збудників заразних хвороб хутрових тварин, Мандигра М. С., Бойко П. К. (2016)
Осипов О. Ф. - Інформаційна модель процесу піднімання великорозмірних покриттів, Черненко К. В. (2020)
Демішев А. Г. - Система кріогенного забезпечення кріомагнітного комплексу КМК–1000 на базі мікрокріогенних систем замкнутого циклу (2020)
Polishсhuk V. M. - Increasing of the Biogas Release During the Cattle Manure Fermentation by Means of the Rational Addition of Substandard Flour as a Cosubstrate, Shvorov S. A., Tarasenko S. Ye., Antypov I. O. (2020)
Форостяна Н. П. - Оцінка теплопровідності вовняних текстильних наповнювачів для ковдр, Михайлова Г. М., Осієвська В. В., Марчук Н. Б. (2020)
Анатичук Л. І. - Термоелектричні охолоджувачі для рентгенівських детекторів, Прибила А. В. (2020)
Коломієць В. М. - Вакуумний пост для нанесення покриттів на внутрішню поверхню труб методом магнетронного розпилення, Шкурат О. І., Кравченко С. М., Лопаткін Р. Ю., Чижов І. Г., Самойлов П. Є., Павленко Ю. А., Мельник М. О., Гончаренко О. І. (2020)
Жарков І. П. - Прецизійний терморегульований комплекс кріогенної апаратури для дослідження вольт-амперних характеристик тунельних контактів надпровідних матеріалів, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Каленюк О. А., Шаповалов А. П., Шатернік В. Є. (2020)
Нурадінов А. С. - Інноваційні шляхи керування процесом формування кристалічної будови металевих сплавів, Ноговіцин О. В., Нурадінов І. А., Зубеніна Н. Ф., Сіренко К. А. (2020)
Небесний В. Б. - Спектрометричний експрес-метод біоіндикації паркових екосистем, Гродзинська Г. А., Самчук А. І., Дугін С. С., Гончар Г. Ю. (2020)
Буюн Л. І. - Фітомодульний кластер як структурний елемент інтер’єpу внутрішніх приміщень різного функціонального призначення, Іванніков Р. В., Якимець В. М., Степаньков Р. С., Харитонова І. П., Кожокару А. А. (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Baschenko M. - Use breeding and genetic methods to assess to evaluate impact the genotype of meat rabbits the formation of performance, Gonchar A., Shevchenko E., Vashсhenko A. (2016)
Вакуленко І. С. - Біологічні основи формування мۥясної продуктивності кролів, Данець Л. М., Аксьонов Є. О., Петраш В. І. (2016)
Гавриш О. М. - Мінливість морфометричних показників волосяного покриву норок різного типу забарвлення (2016)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування експериментального зразка пристрою для очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих газів (2016)
Донченко Т. А. - Продуктивні якості кролів різних порід в умовах товарної кролеферми (2016)
Лучин І. С. - Хутрова продуктивність кролів за різних термінів вирощування, Корпанюк В. Д. (2016)
Шулько О. П. - Вплив різних доз сірки в раціоні на біохімічні показники м’яса молодняку кролів (2016)
Яремич Н. В. - Порівняльний аналіз впливу препаратів "Катозал" та "Транс-вет" на динаміку росту і розвитку молодняку американської норки (2016)
Макогін В. В. - Ефективність препаратів "Дорамек ЛА" та "Бровермектин" при лікуванні кролів, хворих на псороптоз (2016)
Тарапон О. А. - Шлях до наукових вершин (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, дійсного члена НАПН України Віктора Петровича Коцура) (2019)
Товкун Л. П. - Життєве кредо – працелюбність (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Надії Іванівни Коцур) (2019)
Колибенко О. В. - "Благовірного князя корінь" Ярополк Володимирович – князь Переяславля Руського, Колибенко О. В. (2019)
Ткаченко О. В. - Київська губернія у першій чверті ХІХ ст. (спогади декабристів), Соловйова Т. М. (2019)
Хмельницька Л. В. - Еволюція традиційної системи харчування українців (2019)
Тетеря С. А. - Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко – міфи та дійсність (2019)
Чернов Б. О. - Розвиток національної освіти на початковому етапі Української національно-демократичної революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2019)
Тарапон О. А. - Монументалізація постаті Т. Шевченка в радянській Україні 1930-х рр.: підміна національних цінностей (2019)
Грукач В. О. - Правові засади функціонування Київського Генерал-Губернаторства на початку ХХ ст., Ткаченко Т. В. (2019)
Луцик О. О. - Становлення та функціонування місцевого самоврядування в Україні (1990-2013 рр.): законодавчий аспект (2019)
Красножон Н. Г. - Основні форми українсько-латвійського співробітництва у гуманітарно-культурній сфері у 1991-2018 рр. (2019)
Попик Н. П. - Участь студентів вузів в українському волонтерському русі (1992-2014 рр.) (2019)
Коцур В. П. - Знахідки золотих дукатів як джерело вивчення грошового обігу на теренах України (2019)
Горденко С. І. - Багатогранна діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича на теренах України (2019)
Коцур Н. І. - Формування і поширення соціально-медичних ідей в Україні на сторінках періодичних видань (друга половина ХІХ – 20-і рр. ХХ ст.) (2019)
Костенко О. О. - А. В. Країнський та його внесок у розвиток мікробіології, Сіропол В. О. (2019)
Якименко М. А. - Вплив теоретиків і практиків Полтавського сільськогосподарського товариства на модернізацію галузі рослинництва на рубежі XIX-XX ст., Краснікова О. М. (2019)
Березанська І. М. - Душпастирська та громадська діяльність о. Омеляна Ковча у місті Перемишляни (1922-1944 рр.)) (2019)
Товкун Л. П. - Внесок Всеукраїнського інституту харчування в планування організації підприємств громадського харчування в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2019)
Школьнікова Т. Ю. - Робота медичних установ Вінниччини в сфері охорони материнства і дитинства в перші повоєнні роки (2019)
Бондаренко О. С. - Благодійна діяльність в Наддніпрянській Україні (остання чверть XVIII – початок XX ст.): історіографія імперської доби (2019)
Шпортун О. І. - Зловживання владою та службовим становищем чиновників казенних палат Надніпрянської України (XVIII – XIX ст.), Табачук А. В. (2019)
Бойко-Гагарін А. С. - Нові дані про ввезення до Російської імперії фальшивих грошей із Англії протягом ХІХ ст. (2019)
Вуйко Б. І. - Історіографічні рефлексії щодо участі М. Г. Рєпніна (Волконського) в написанні "Истории Малой Росии" Д. М. Бантиш-Каменським (2019)
Потапенко Р. М. - Науково-освітня інтелігенція в процесах трансформації українознавчих студій в період суспільно-політичних перетворень (1985-1991) (2019)
Коцур В. В. - Національні меншини України в науковому дискурсі вітчизняних дослідників 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. (2019)
Аннєнков І. О. - Особливості умов підготовки науково-технічних кадрів для українського електромашинобудування в 1920-х рр. (2019)
Корнієнко О. М. - Рецензія на монографію Аннєнкової Н. Г. Верстатобудування Української СРР на етапі відтворення науково-технічного потенціалу машинобудівного комплексу республіки в 1920-х – 1930 х роках: монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки; наук. ред. академік НААН В.А. Вергунов. Харків, 2019 (2019)
Демуз І. О. - Рецензія на монографію: Коваленко С. Д. Система організації впровадження наукових розробок у сільське господарство України (друга половина ХІХ – 50-ті роки ХХ століття): монографія / С.Д. Коваленко; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки; наук. Ред. В.А. Вергунов. Київ, 2019. 390 с. (іст.-бібліогр. Сер. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 109) (2019)
Ніколаєць Ю. О. - Рецензія на монографію Коцура В. В. "Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.": монографія. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2019 (2019)
Boyko O. - Variability breeding and genetic factors formation of productivity American mink input using the method of crossing, Gonchar O., Gavrish О. (2017)
Гавриш О. М. - Продуктивні якості кролів вітчизняної та зарубіжної селекції за інтенсивної технології вирощування (2017)
Гончар О. Ф. - Вплив макрокліматичних факторів на відтворювальну здатність помісних норок, Гавриш О. М., Бойко О. В. (2017)
Довбненко О. Ф. - Розрахунок параметрів мікроклімату кролеферми за спрощеною методикою (2017)
Корх І. В. - Ефективний спосіб оцінки і відбору ремонтних самців лисиць для відтворення, Корх О. В., Петраш В. С. (2017)
Коцюбенко Г. А. - Перспективи розвитку екологічних міні-ферм з вирощування кролів, Піроцький О. М., Коцюбенко В. І. (2017)
Лучин І. С. - Продуктивна дія сухої кукурудзяної браги на інтенсивність росту молодняку кролів, Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М. (2017)
Макогін В. В. - Вплив показників мікроклімату приміщень закритого типу на відтворювальні якості кролів у літньо-осінній період (2017)
Погорєлова А. О. - Вплив паратипових факторів на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід (2017)
Сачук Р. М. - Новий вітамінно-мінеральний препарат "Енерголіт": ефективний засіб для нормалізації обмінних процесів і відтворювальної здатності у кролематок, Жигалюк С. В., Катюха С. М., Твердий В. М., Твердий Ю. М., Нікітінський П. А. (2017)
Уманець Д. П. - Продуктивність та зміни в травній системі молодняку кролів залежно від рівня сирої клітковини в комбікормах, Уманець Р. М. (2017)
Новіцька О. В. - Діагностика анаеробних інфекцій кролів (2017)
Степаняк І. В. - Дослідження ензоотичнного енцефаломіеліту (інфекційного гепатиту) у чорно-бурих лисиць, Сачук Р. М. (2017)
Степаняк І. В. - Клініко-епізоотологічні дослідження поголів’я молодняку хутрових тварин у звірогосподарствах регіону, Сачук Р. М. (2017)
Bashchenko M. - Features of body structure and changes in live weight rabbits of the Poltava silver breed in separate periods of their cultivation, Gavrish O., Vashchenko O. (2018)
Бойко О. В. - Ефективність застосування промислового схрещування у кролівництві, Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Сотніченко Ю. М., Ващенко О. В. (2018)
Вакуленко І. С. - Особливості росту та формування м’ясної продукції у кролів за комбінованого типу їх годівлі, Данець Л. М., Аксьонов Є. О. (2018)
Гавриш О. М. - Мінливість селекційних ознак у кролів породи полтавське срібло в процесі консолідації за чистопородного розведення (2018)
Гончар О. Ф. - Застосування методів геномної селекції при дослідженні кролів новозеландської білої породи, Шевченко Є. А. (2018)
Корх О. В. - Особливості формування статевої поведінки у самиць сріблясто-чорних лисиць різного віку та періоду гону, Корх І. В., Петраш В. С. (2018)
Коцюбенко Г. А. - Застосування глюкози для зменшення дії стресу при відсадці у кроленят (2018)
Лучин І. С. - Репродуктивні показники кролематок при згодовуванні різної кількості зерна тритікале в умовах інтенсивної технології, Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М. (2018)
Небилиця М. С. - Вплив різних типів приміщень на формування мікроклімату та відтворювальні якості кролів за сезонами року, Гончар О. Ф., Бойко О. В., Гавриш О. М. (2018)
Платонова Н. П. - Вплив раціонів з різним рівнем та структурою клітковини на збереженість та щоденні прирости ремонтного молодняку кроликів новозеландської білої породи, Петров Г. П., Коцюбенко Г. А. (2018)
Погорєлова А. О. - Вплив типу вищої нервової діяльності на відтворювальні якості кролиць спеціалізованих м’ясних порід (2018)
Уманець Р. М. - Ріст молодняку кролів при згодовуванні повнораціонних комбікормів з різним рівнем протеїну, Уманець Д. П. (2018)
Сачук Р. М. - Дослідження місцево-подразнюючої дії препарату для зовнішнього використання "Мазь Дібуталястін" на кролях, Жигалюк С. В., Лук’яник І. М., Кулініч О. В. (2018)
Степаняк І. В. - Клініко-епізоотологічні дослідження хвороб шкіри хутрових тварин, Сачук Р. М. (2018)
Степаняк І. В. - Поширені дерматопатії хутрових тварин, диференційні ознаки, Сачук Р. М. (2018)
Liutskanov P. - The morph-productive qualities of metis rabbits resulting from crossing of different breeds, Mashner O., Evtodienko S. (2019)
Аксьонов Є. О. - Біохімічні показники крові кролів м'ясо-шкуркового напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів (2019)
Гавриш О. М. - Успадковуваність та ступінь фенотипового домінування селекційних ознак при схрещуванні порід кролів полтавське срібло та новозеландська біла (2019)
Гончар О. Ф. - Особливості cелекційно-генетичного моніторингу в кролівництві за ДНК-маркерами, Шевченко Є. А. (2019)
Довбненко О. Ф. - Результати виробничих випробувань енергоефективної системи забезпеченння мікроклімату в приміщенні для утримання кролів (2019)
Корх О. В. - Практичні основи стандартизації шкурок норок і лисиць (2019)
Коцюбенко Г. А. - Ефективність застосування промислового схрещування у м’ясному кролівництві, Піроцький О. М. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського