Mazur T. V. - Formation and development of legal protection of cultural heritage in Ukraine (2020)
Онищук І. І. - Правове регулювання технологій штучного інтелекту: теоретико-прикладні та етичні засади (2020)
Теллiс С. О. - Особливості конституційного статусу Президента Угорщини (2020)
Щетінін О. В. - Законодавче регулювання міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2020)
Бальцій Ю. Ю. - Особливості управління в містах із районним поділом в Україні (2020)
Віткова В. С. - До питання європейських стандартів діяльності територіальних громад в Україні (2020)
Дмитренко Г. В. - Професійний розвиток кадрового потенціалу публічної служби в сучасних українських реаліях, Качан Я. В. (2020)
Зелінський С. Е. - Реформування державного управління в Україні: від стратегії до практики (2020)
Корсікова Н. М. - Менеджмент у сфері публічного управління: завдання, філософія розвитку (2020)
Мищак І. М. - Удосконалення механізмів парламентського контролю за діяльністю спецслужб в Україні як складова демократизації та реформування владних інститутів (2020)
Петрів І. М. - Удосконалення державного механізму захисту прав людини і громадянина через призму діяльності Конституційного Суду України (2020)
Фролов A. Ю. - Особливості введення в обіг зелених облігацій в Україні (2020)
Стаценко В. В. - Вплив конструкцій відцентрових змішувачів на їх згладжувальну здатність, Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. (2020)
Бідюк П. І. - Методика побудови моделей гетероскедастичних процесів, Демківський Є. О., Демківська Т. І. (2020)
Залюбовський М. Г. - Експериментальне дослідження впливу режимів руху робочого масиву та об’єму заповнення ємкості на інтенсивність відділення металевих деталей від ливників, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2020)
Арабулі С. І. - Дослідження показників сенсорного комфорту текстильних матеріалів для лікарняної постільної білизни, Супрун Н. П., Очеретна Л., Арабулі A. Т. (2020)
Здоренко В. Г. - Дослідження проходження ультразвукових хвиль крізь двошаровий матеріал із складною структурою при контролі його технологічних параметрів, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О. (2020)
Пожилов-несміян Г. М. - Розробка аплікаційних вкладок у швейні вироби для людей з інвалідністю, Супрун Н. П., Гірна Т. В. (2020)
Первая Н. В. - Дослідження нових хімічних матеріалів для рідинного оздоблення шкіри, Андреєва О. А. (2020)
Савченко Б. М. - Адитивне формування еластичних виробів з ПВХ пластизолю, Сова Н. В., Дебелий Б. С., Іскандаров Р. Ш., Слепцов О. О., Поліщук Т. А. (2020)
Кабат О. С. - Вплив методів отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентів, Карпенко В. А., Бабенко В. Г. (2020)
Плаван В. П. - Екологічно-безпечна технологія оздоблення текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці, Ткаченко І. М., Ляшок І. О., Ступа В. І. (2020)
Cheltonov M. M. - Experimental studies on processing of polybutadiene-based solid propellant to extract ammonium perchlorate, Kyrychenko O. L. (2020)
Баніт Ю. - Інноваційні технології формування підприємницької компетентності у фаховій підготовці студентів – майбутніх економістів (2019)
Богуславець М. - Застосування медіа засобів на заняттях з часткових методик з метою підвищення медіаосвітньої грамотності студентів (2019)
Корнієнко Л. - Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти на заняттях з хімії шляхом застосування технології сторітелінг (2019)
Мельник І. - Інформаційна складова процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання (2019)
Мельніков А. - Ефективність спроектованої моделі у формуванні готовності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України до фізичного виховання за методичною підготовленістю, Бабій Ю., Чудик А., Шинкарук В. (2019)
Рибалко П. - Керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо-спортивної діяльності (2019)
Жмуренко О. - Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи (2019)
Коркішко О. - Самостійна робота як ефективна форма організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи, Заверуха Я. (2019)
Завгородній Д. - Стан проблеми формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2019)
Панасенко Е. - Історико-педагогічне дослідження: сутність, принципи та класифікація джерельної бази, Кучков В. (2019)
Саяпіна С. - Освітній простір ЗВО як чинник особистісно-професійного саморозвитку майбутнього фахівця, Тимошенко М. (2019)
Сипченко В. - Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти, Климова В. (2019)
Саяпіна С. - Формування професійної мобільності студентів у позанавчальній виховній діяльності ЗВО, Онипченко Л. (2019)
Сипченко О. - Упровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів, Набока О., Чугаєва Л. (2019)
Топольник Я. - Інформаційний простір сучасної освіти (2019)
Фатальчук С. - Викориcтання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй під час пiдготовки cтудентiв педагогічних ВНЗ у контекcтi нової українcької школи, Беcпалий А. (2019)
Цьома Н. - Сутність і структура критичного мислення (2019)
Черкашина Л. - Теоретичний аналіз проблеми мікропедагогіки (зарубіжний досвід), Гайдоба Т. (2019)
Чередніченко С. - До питання про методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Бондар В. - Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект (2019)
Гарань Н. - Історія становлення андрагогічної концепції, Пінькевич І. (2019)
Щебликіна Т. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у вищій школі кнр: результати аналізу практичного досвіду, Джоу Ю. (2019)
Ду Ц. - Передумови та історія розвитку ідеї формування підприємницької компетентності молоді в Китаї (2019)
Чжан Ю. - Методи, форми, засоби формуванння полікультурної компетентності у студентів китайських університетів (2019)
Ткачова Н. - Динаміка розвитку сучасних сільських шкіл в Україні: від малокомплектних до опорних (2019)
Сергєєва І. - Новій українській школі – нового сучасного вчителя!, Циганок Р. (2019)
Березка С. - Використання методів фасилітації у соціально-психологічному тренінгу: практичні аспекти (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Зразок оформлення статті (фрагмент) (2019)
Вихідні дані (2019)
Біла С. О. - Стратегії виробництва аграрної продукції: світовий досвід (2020)
Ланченко Є. О. - Інвестиційне забезпечення створення робочих місць в аграрній сфері (2020)
Тетеринец Т. А. - Особенности формирования и развития человеческого капитала в аграрной сфере (2020)
Шульга О. А. - Ключові тенденції та імперативи розвитку аграрного сектору світової економіки (2020)
Semionovaitė E. - Innovations driven sharing economy in the context of tourism business, Baranskaitė E., Labanauskaitė D. (2020)
Клименко О. М. - "Зелені" облігації як перспективний інструмент залучення інвестицій в екологічні проекти в Україні, Мала С. І. (2020)
Навальна М. І. - Реалізація словотвірного потенціалу лексем у суспільно- економічній діяльності, Спис О. А. (2020)
Карпенко Е. М. - Сущность и факторная обусловленность инновационной восприимчивости предприятия, Павлова Д. А. (2020)
Дейнеко Л. В. - Інституціональний механізм модернізації промислового сектора: сутність та шляхи вдосконалення, Ципліцька О. О. (2020)
Кушніренко О. М. - Ухвалення угоди АСАА в інтересах українських виробників та безпеки суспільства, Дейнеко О. Т. (2020)
Макарчук І. М. - Туристичні ресурси та інфраструктура як важливі складові розвитку економіки та туризму регіону, Перчук О. В., Перчук О. В. (2020)
Привалова Н. В. - Рекрутинг на SMART-принципах (2020)
Варналiй З. C. - Соціальна безпека України: сутність, проблеми та шляхи забезпечення, Білик Р. Р., Хмелевський М. О. (2020)
Воробієнко П. П. - Гіпотеза про закон матеріальної задоволеності та її сприйняття людиною (2020)
Воленко В. Г. - Сучасні концепції бюджетної децентралізації (2020)
Гусаревич Н. В. - Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість, Маркуц Ю. І. (2020)
Kalinkova S. - Karaganov V. S. Leontief – is there a misunderstanding of Leontief's model? (2020)
Студінська Г. Я. - Бренд як інструмент глобалізації (2020)
Katrandjiev H. - Over 10 years of Bulgarian membership in EU: evaluation of bulgarian experience and conclusions about Ukraine, Kaniskov V. (2020)
Кудрицька Н. В. - Морська інфраструктура України у рейтингу країн світу: сучасний стан та перспективи (2020)
Хитов М. М. - Некоторые аспекты экономического взаимодействия развивающихся и развитых стран в рамках ЕС на примере Болгарии (2020)
Баранник Л. Б. - Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні, Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. (2020)
Воронкова О. М. - Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів України: сучасні реалії та перспективи (2020)
Забаштанський М. М. - Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в контексті переходу національного господарства на модель сталого розвитку, Захарін С. В., Роговий А. В. (2020)
Горошкова Л. А. - Вдосконалення фінансування неперервних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти, Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. (2020)
Наконечна Ю. Л. - Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій в Україні, Рибалка А. М. (2020)
Тропіна В. Б. - Пріоритети фінансової політики України у контексті цілей і задач сталого розвитку (2020)
Титул, зміст (2020)
Єщенко П. С. - Економіка України в обіймах сучасного Левіафана (2020)
Богдан І. В. - Оцінка фіскального балансу України за міжнародними стандартами ESA 2010 та GFSM 2014, Коноваленко Д. В., Петруха С.В., Свиридовська А. О. (2020)
Шубалий О. М. - Особливості економічного стимулювання виробництва біодизельного палива в регіоні, Косінський П. М., Волинець О. Я. (2020)
Корнєєва Ю. В. - Теоретичні засади інвестиційного регулювання: напрями удосконалення (2020)
Іванов С. М. - Стратегічні орієнтири міжнародного фінансового партнерства України на середньострокову перспективу, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2020)
Олієвська М. Г. - Сталий розвиток людського капіталу: міжнародні ініціативи та національні тренди, Бондаренко Д. В. (2020)
Головко В. О. - Світовий досвід використання інструментів сталого розвитку для структурної перебудови національної економіки (2020)
Бартош С. В. - Досягнення Цілей сталого розвитку: світові тенденції бюджетної децентралізації, Іващенко О. Б., Короленко М. В. (2020)
Prianyshnykova M. - Ensuring banks' competitiveness by the implementation of innovative payment systems, Tarasenko M. (2020)
Кушнерук О. Й. - Податкова безпека: питання теорії, методології та економічної динаміки, Алексеєнко Н. М. (2020)
Demydenko R. - Norming of scientific and researching labour: conceptual sources (2020)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Зразок оформлення статті (фрагмент) (2019)
Вихідні дані (2019)
Гайко Г. В. - Помилки та ускладнення тотального ендопротезування колінного суглоба, Сулима О. М., Торчинський В. П., Підгаєцький В. М., Осадчук Т. І. (2019)
Страфун С. С. - Невідновні розриви ротаторної манжети плеча. Вибір оптимального хірургічного лікування, Лисак А. С., Сухін О. Ю. (2019)
Герасименко С. І. - Реабілітаційні заходи при ушкодженнях та захворюваннях структур колінного суглоба, Рой І. В., Борзих Н. О., Герасименко А. С., Катюкова Л. Д. (2019)
Магомедов С. - Выраженность биохимических изменений сыворотки крови в зависимости от степени трофических нарушений у больных посттравматическим остеомиелитом голени, Грицай Н. П., Цокало В. Н., Полищук Л. В., Колов Г. Б., Кузуб Т. А. (2019)
Калашніков А. В. - Визначення ефективності застосування різних способів лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки, Чіп Є. Е., Калашніков О. В., Чалайдюк Т. П. (2019)
Гайко О. Г. - Проблеми діагностики та лікування карпального тунельного синдрому, Климчук Л. І., Тимошенко С. В. (2019)
Страфун О. С. - Порівняння ряду міжнародних оціночних шкал функції ліктьового суглоба (2019)
Костогриз Ю. О. - Особливості клінічної діагностики та можливості магнітно-резонансної томографії при пігментному віллонодулярному синовіті (теносиновіальній гігантоклітинній пухлині) колінного суглоба, Костогриз О. А., Літинська Ю. М. (2019)
Бабко А. М. - Механізм формування контрактур кульшового та колінного суглобів на ранніх стадіях ревматоїдного артриту (натурний експеримент), Герасименко А. С., Мазевич В. Б. (2019)
Чеверда А. І. - Діагностика та лікування контрактур кульшових та колінних суглобів у хворих із наслідками відкритих форм спінальних дизрафій, Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. М., Сивак М. Ф., Зотя А. В. (2019)
Лазарєв І. А. - Напружено-деформований стан підошовного апоневрозу при плантарному фасціїті, Турчин О. А., Скибан М. В. (2019)
Науменко Н. О. - Нові аспекти рентгенодіагностики пацієнтів із різними формами фіброзної дисплазії, Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю. (2019)
Бодня О. І. - Лікування хворих із переломами п’яткової кістки методом комбінованого остеосинтезу, Сухін Ю. В. (2019)
Долгополов О. В. - Епідеміологія захворювань кістково-м’язової cистеми в Україні за період 1993-2017 рр., Полішко В. П., Ярова М. Л. (2019)
Коструб О. О. - МРТ-діагностика ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки. Сучасні підходи (Огляд), Котюк В. В., Мазевич В. Б., Нікіфорова І. М., Смірнов Д. О. (2019)
Косяков А. Н. - Применения трабекулярных компонентов в эндопротезировании тазобедренного сустава (Обзор), Гребенников К. А., Милосердов А. В., Туз Е. В., Федин Е. М., Галузинский А. А., Бурбурская С. В. (2019)
Содержание (2020)
Романенко П. А. - Морфологическая и молекулярная характеристика представителя Brasilonema (Scytonemataceae, Cyanoprokaryota) из тропической оранжерии в Киеве, Виноградова О. Н., Романенко Е. А., Михайлюк Т. И., Бабенко Л. М., Иванников Р. В., Щербак Н. Н. (2020)
Генкал С. И. - О морфологической изменчивости некоторых видов рода Cymbella (Bacillariophyta) из водохранилищ Днепровского каскада (Украина), Щербак В. И., Семенюк Н. Е. (2020)
Ольхович О. П. - Біохімічна характеристика біомаси Spirulina platensis, отриманої різними способами вирощування, Таран Н. Ю., Караушу О. В., Панюта О. О. (2020)
Трофим А. - Биохимический состав цианобактерии Calothrix marchica и перспективы её применения в биотехнологии, Булимага В., Булимага М. Б. (2020)
Кривошея О. Н. - Диатомовые водоросли водоемов Полтавскоравнинного альгофлористического района (Украина) (2020)
Дерезюк Н. В. - Летний фитопланктон водных объектов дельты р. Днестр (Украина) (2020)
Булатов С. А. - Новый вид Bacillariophyta из залива Кара-Богаз-Гол (Каспийское море, Туркменистан) (2020)
Патова Е. Н. - 2-я Международная научная конференция "Цианопрокариоты/ цианобактерии: систематика, экология, распространение" (г. Сыктывкар, Республика Коми, Pocсия, 16–21 сентября 2019 г.) (2020)
Протасов А. А. - Рецензия на книгу: Альгоиндикация водных объектов Украины: методы и перспективы (2020)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Зразок оформлення статті (фрагмент) (2019)
Вихідні дані (2019)
Борова Г. О. - Постановка завдання експериментального дослідження з організаційного забезпечення взаємодії інституцій щодо попередження та вирішення конфліктів в громадах (2020)
Вахлакова В. В. - Дослідження проблем гендерного нерівноправ'я на ринку праці України, Крамчанінова А. А., Голікова В. А. (2020)
Івченко Є. А. - Формування організаційно-економічного механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства (2020)
Клюс Ю. I. - Роль кластерізаційного підходу у формуванні системи принципів управління інноваціями на промислових підприємствах регіону (2020)
Костирко Л. А. - Зовнішні детермінанти впливу на інвестиційну активність суб’єктів господарювання, Середа О. О., Чернодубова Е. В. (2020)
Кушал І. М. - Система управління інтелектуальним капіталом підприємства, Харьковська Ю. О. (2020)
Марков М. Є. - Аналіз розвитку та сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій в Україні (2020)
Мельнік М. А. - Сучасні аспекти аналізу організаційно-технічного рівня підприємства (2020)
Овєчкіна О. А. - Антропоцентрична модель нанорівня економічної системи: взаємозв’язок виробничих факторів, Захарова А. І. (2020)
Птащенко О. В. - Суть та роль наукової дипломатії в системі міжнародних відносин, Литовченко І. В., Григорова Ю. В. (2020)
Сафонова К. Я. - Пропозиція методу "пункт" і верифікація експертизи фонетичної якості термінів з використанням профілю належної конотації на прикладах з економічної термінології, Кривуля П. В. (2020)
Семененко І. М. - Грантрайтинг для розвитку бізнесу в умовах постконфліктної трансформації, Клюс Ю. І., Бурко Я. В., Лісаконова В. О. (2020)
Тацій І. В. - Витрати на охорону праці як об'єкт управлінського обліку і аналізу (2020)
Тутова А. С. - Роль і місце економічного стимулювання топ-менеджерів у діяльності підприємства (2020)
Христенко Л. М. - Публічні фінанси та фінансовий менеджмент у публічній сфері: сутність понять, відмінні риси та особливості системних складових, Чорна О. Ю. (2020)
Чернявська Є. І. - Розвиток трудового потенціалу та потенціалу підприємства як фактори конкурентоспроможності підприємства, Маслош О. В. (2020)
Швець Н. В. - Малий бізнес в Україні: аналіз стану та тенденції, Ізюмська А. В. (2020)
Нікітюк О. В. - Історико-ретроспективний аналіз становлення системи підготовки молодших військово-медичних фахівців для Збройних Сил України (2015-2019 рр.), Фурдик В. Д. (2020)
Фролов С. М. - Застосування частин спеціального призначення Військово-Морських Сил Збройних Сил Збройних Сил України в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей (2014-2016 рр.) (2020)
Лухтан А. І. - Передумови та етапи створення багатосторонньої військової частини ЛИТПОЛУКРБРИГ (1992 – 2015 рр.) (2020)
Проховник П. М. - Історія міжнародних військових навчань "Швидкий тризуб" як приклад військового співробітництва України – НАТО (2020)
Дрок Л. В. - Основні етапи формування офіцерського корпусу Збройних Сил України (2020)
Ходанович О. Л. - Організаційна перебудова радянських органів державноїбезпеки в Україні у період Другої світової війни (2020)
Грицюк В. М. - Трансформація органів РСЧА з вивчення та використання бойового досвіду у роки Другої світової війни, Євсєєв І. Г. (2020)
Горєлов В. І. - Вплив зовнішньополітичних чинників на становлення української державності у роки визвольних змагань (1917 – 1921 рр.), Клименко В. С., Козинець І. П. (2020)
Чірікалов О. С. - Одеська евакуація військ (сил) "Білого" руху та цивільного населення в лютому 1920 року (2020)
Лищишин М. З. - Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони України в історичній ретроспективі, Павловський Л. М. (2020)
Вєдєнєєв Д. В. - За лаштунками таємного протистояння, Сегеда С. П. (2020)
До відома авторів (2020)
Богомолов А. Є. - Аналіз діагностичних параметрів імуноблотингу різних виробників для визначення сенсибілізації до пилкових алергенів у пацієнтів із респіраторними алергічними захворюваннями, Зайков С. В. (2020)
Гецько Н. В. - Зміни цитокінового профілю сироватки крові у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрію глутамату у віковому аспекті, Криницька І. Я. (2020)
Голяченко А. О. - Соціальна, медична та економічна ефективності охорони здоров’я в період її реформування, Смірнова В. Л., Панчишин Н. Я., Голяченко О. А. (2020)
Коляструк К. А. - Роль вольової саморегуляції у формуванні професіоналізму медичної сестри (2020)
Моісеєва Ю. А. - Самооцінка стану здоров'я пацієнтів терапевтичного профілю, Жуковська М. М. (2020)
Пилипчук Т. П. - Зміни макро- і мікроелементного складу печінки щурів у динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення (2020)
Прозорова Т. М. - Ключові функціональні зміни у клітинах брижових лімфатичних вузлів нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом, Крупєй К. С., Камишний О. М. (2020)
Равлів Ю. А. - Товарознавчий аналіз ринку дезінфекційних засобів, Соловей Я. В. (2020)
Сабадишин Р. О. - Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну до появи клінічних ознак та наявність компонентів метаболічного синдрому в дітей на різних стадіях ожиріння, Лукашук В. Д., Баб’як В. І., Мялюк О. П., Баб’як О. В. (2020)
Ціпкало А. І. - Особливості роботи медичних сестер у зоні бойових дій, Марущак М. І., Криницька І. Я. (2020)
Бакалець О. В. - Принципи використання бронхолітичних препаратів у діагностиці бронхо­обструктивного синдрому, Бегош Н. Б., Дзига С. В., Заєць Т. А., Максів Х. Я. (2020)
Дідух В. Д. - Методи візуалізації у медичних і біологічних дослідженнях, Рудяк Ю. А., Багрій-Заяць О. А., Наумова Л. В. (2020)
Копаниця О. М. - Особливості процесів вільнорадикального окиснення у тканинах організму в нормі й при застосуванні полісахаридів, Ліснянська Н. В., Бучко П. І. (2020)
Мусієнко В. А. - Цукровий діабет 2 типу та захворювання щитоподібної залози: пошук спільних механізмів, Марущак М. І. (2020)
Дзига С. В. - Клінічний випадок бореліозної інфекції як можливої причини ураження серця та виникнення синкопальних станів, Бакалець О. В., Бегош Н. Б., Максів Х. Я. (2020)
Турянський Ю. І. - Щодо правової природи клонування людини (міжнародні та національні позиції) (2020)
Романчук О. З. - Константи електронного урядування в сучасній доктрині конституціоналізму (2020)
Шюкюров Н. Х. - Принятие конституционным судом Азербайджанской республики запросов и обращений для осмотра и подготовки к судебному рассмотрению (2020)
Литвин Н. А. - Адміністративне судочинство як основний засіб прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, Ярош А. О. (2020)
Шевченко А. В. - Функції та принципи кадрової роботи в судовій системі (2020)
Амелін О. Ю. - Проблематика апроксимації зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності органів прокуратури (2020)
Бааджин Н. А. - До дискусії щодо оціночних понять в адміністративному праві (2020)
Стариченко А. О. - Аспекти становлення міжнародного права у сфері охорони прав дітей (2020)
Чумак Ю. Я. - Особливості системи суб'єктів протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин (2020)
Гасымов А.Э. - Экологические преступления как важная проблема развития государств на современном этапе, Гусейнова Ш. А. (2020)
Марисюк К. Б. - Насильство як деструктивний вектор розвитку сусупільства. Сексуальне насильство, Канцір В. С., Канцір І. А. (2020)
Гацелюк В. О. - Сучасні тенденції криміналізації порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційим хворобам та масовим отруєнням з точки зору модернізації теорії та практики протидії злочинності в Україні (2020)
Ismayilova H. - The object of the crime of hooliganism (2020)
Назимко Є. С. - Європейський та північноамерикаський досвід запобігання вуличної злочинності, Бєліков К. А. (2020)
Крет Г. Р. - Застосування міжнародних стандартів формування незалежних доказів у практиці вітчизняних судів (2020)
Маслова Н. Г. - Кримінальний радикалізм: основні кримінологічні типи (2020)
Носач А. В. - Загальносоціальні заходи протидії злочинам проти державного сувернітету і територіальної цілісності України (2020)
Сазонов В. В. - Зовнішні загрози економічній безпеці держави (2020)
Панько М. Є. - Вчинення злочину уповноваженою особою як обставина, яка підлягає доказуванню для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2020)
Кондратов В. Г. - Безпосередній об'єкт складу злочину, передбачиного ст.345 КК України (2020)
Семенишин М. О. - Зарубіжний досвід запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються дітьми (2020)
Сийплокі М. В. - Зарубіжний досвід пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну діяльність (2020)
Єфремова І. О. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за найманство (2020)
Лаба С. В. - Стан теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, Скрекляр Л. І. (2020)
Галушко В. А. - Проблема принципу справедливості у договірних зобов'язаннях (2020)
Сердюк О. О. - Юридичні факти в структурі цивілістичної моделі захисту прав учасників кредитних відносин (2020)
Паладієва Я. В. - Інтерпритація позитивної дискримінації як методу забезпечення принципу рівності (2020)
Черновський О. К. - Окремі питання побудови військового судочинства в Україні на основі міжнародного досвіду, Іл'юк Д. Д. (2020)
Бевзюк І. М. - Актуальні питання забезпечення психологічної безпеки особистості прокурора, Козьяков. Козьяков. (2020)
Шановні колеги! Громадська організація Європейський інститут післядипломної освіти спільно з Академією ГУСПОЛ запрошує вас взяти участь у написанні колективної монографії"Деліктологія" (2020)
Шановні колеги! Громадська організація "Європейський інститут післядипломної освіти" спільно з Академією ГУСПОЛ запрошує науковців, студентів, аспірантів, здобувачів,практикуючих юристів взяти учась міжнародній науково-практичній конференції безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми 29-30 травня 2020р. місто Куновіце(Чеська республіка) (2020)
Рецензія. Доктора юридичних наук, професора кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія" Мішиної Н. В. на монографію Кравцової З. С. "Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні" (2020)
Свір П. В. - Розбійні напади на житло громадян як об'єкткримінологічного дослідження (2020)
Василенко В. А. - Педагогічна діяльність та погляди Г. Дж. Уеллса (2020)
Дефорж Г. В. - Формування експериментаторських умінь під час виконання лабораторних робіт з хімії в навчанні природничих наук, Чередник Д. С. (2020)
Iliadi A. I. - Testing as one of the forms of control of the implementation of linguistic material by students of the humanities (course "Ukrainian for professional purpose"), Hromkо Т. V. (2020)
Біда О. А. - Сформованість патріотичних якостей як основа виховання громадянської відповідальності у системі виховної роботи, Моісєєв В. В., Греба І. З. (2020)
Іваницький О. І. - Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки (2020)
Котелянець Н. В. - Методологічні основи формування технологічних умінь у дітей старшого дошкільного віку (2020)
Кучай Т. П. - Ціннісне ставлення до праці – важлива складова змісту виховання особистості, Чичук А. П., Шинкарук В. Д. (2020)
Подопригора Н. В. - Формування готовності майбутніх учителів природничих наук до реалізації циклу наукового пізнання засобами навчального фізичного експерименту (2020)
Романенко Т. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Cавченко Н. С. - Початок створення системи позашкільної освіти в Україні (Х ст. – початок ХХ ст.) (2020)
Скловський І. З. - Пошук цивілізаційного сенсу метафізики соціокультури громади в європейському просторі, Аксьонова В. І. (2020)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Поліфункціональність творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя мистецтва, Горбенко О. Б. (2020)
Черкасов В. Ф. - Модель формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів основної школи (2020)
Шандрук С. І. - Theory and practice of higher professional education in Ukraine (2020)
Болілий В. О. - Автоматизована системи обліку "Axim" (2020)
Вишпінська Я. М. - Потенціал уроків музичного мистецтва у формуванні естетичного сприймання учнів молодших класів (2020)
Волікова М. М. - Творча реалізація педагогічних ідей А. С. Макаренка в умовах сучасної освіти (2020)
Демешко І. М. - Застосування правописних компетентностей при вивченні дисциплін мовознавчого циклу (2020)
Демченко Ю. М. - Формування основних мисленнєвих операцій у дітей дошкільного віку засобами гри, Нікітіна О. О. (2020)
Дробін А. А. - Змістовне наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти (2020)
Дячук П. В. - Формування екологічних понять і природозберегаючих навичок у молодших школярів засобами природознавчих дисциплін в Україні та Європі, Перфільєва Л. П. (2020)
Кондрашов М. М. - Технологія stem-навчання в системі підготовки майбутніх фахівців до іншомовного спілкування (2020)
Котелянець Ю. С. - Формування творчого конструювання дітей старшого дошкільного віку (2020)
Кушнір Н. С. - Фандрайзинг як технологія реалізації маркетингу соціальних проектів спрямованих на формування соціальної відповідальності (2020)
Лєснік О. С. - Діалогічне спілкування як засіб формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі хормейстерської підготовки (2020)
Лосік В. Г. - Складові формування професійної компетентності фахівців фізичного виховання і спорту (2020)
Ляшенко О. Д. - Теоретичні основи викладання основного музичного інструмента у системі університетської освіти, Бутенко Т. М. (2020)
Маслова Н. М. - Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів, Мирза-Сіденко В. М. (2020)
Паньків Л. І. - Розвиток духовно-творчих якостей учнів старшого шкільного віку засобами мистецтва (2020)
Підвальна Ю. В. - Соціально-психологічні чинники як основа для формування поведінки жертви та булера (2020)
Плющ В. М. - Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення (2020)
Речицький О. Н. - Комплексна комп’ютерна навчальна програма для програмованого навчання органічній хімії, Решнова С. Ф., Горшкова А. І. (2020)
Русіна Н. Г. - Застосування web-ресурсів у процесі навчання студентів закладів вищої освіти (2020)
Sarnovska N. I. - The dual system as one of the features of socio-cultural sphere specialists teaching at the modern stage of education, Antonivska M. O. (2020)
Семакова Т. О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів в сучасних умовах: психологічний аспект, Бойко Л. М., Васеньова Ю. О. (2020)
Терещенко О. В. - Самонавчання майбутніх учителів природничих дисциплін як умова модернізації освіти, Ярова Л. О., Громова Т. В. (2020)
Трифонова О. М. - Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій (2020)
Форостовська Т. О. - Педагогічна інтеграція як важлива умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії (2020)
Chernionkov Ya. O. - Modern understanding of foreign language teacher training system (2020)
Шевченко І. В. - Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі викладання "Практичного курсу основної мови (англійська)" для студентів ІІ курсу ЗВО України, Кордюк О. М. (2020)
Ярошевська Л. В. - Ефективні прийоми виховання національної свідомості студентської молоді засобами музичного мистецтва (2020)
Якименко Н. О. - Організаційно-педагогічні й дидактичні умови формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі дистанційного навчання, Вощенко В. Ю. (2020)
Долгіх Я. В. - Фахова передвища музична освіта у контексті сучасної соціокультурної ситуації (2020)
Криворотько-Тайфур К. С. - Вплив реформ у системі педагогічної освіти на підготовку вчителів іноземних мов Німеччини (друга половина ХХ ст.) (2020)
Осадчук Н. П. - Технологія акмеологічного супроводу культурологічної підготовки майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей (2020)
Твердохліб С. С. - Критерії, показники і рівні сформованості інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2020)
Шпирка А. О. - Критерії та показники сформованості емоційної виразності майбутнього вокаліста (2020)
Ожиндович Л. М. - Застосування технологій проблемно/проєктно орієнтованого навчання на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-сайтів" для студентів технічних та ІТ-спеціальностей (2020)
Анотації (2020)
Вихідні дані (2020)
Атаманчук П. С. - Створення та використання власних сайтів як засобу інноваційного навчання фізиці в старшій школі, Німчук Н. І. (2019)
Атаманчук П. С. - Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес, Форкун Н. В. (2019)
Баранюк О. Ф. - Комплексний підхід до викладання низькорівневого програмування (2019)
Величко С. П. - Оцінка ефективності системи розвитку пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп'ютерно орієнтованими засобами навчання, Шульга С. В. (2019)
Вовкотруб В. П. - Підвищення точності експериментального визначення фундаментальних фізичних сталих та табличних значень фізичних величин (2019)
Войтків Г. В. - Навколопредметне читання з фізики як засіб формування компетентостей особистості (2019)
Волчанський О. В. - Study of thermalwave diagnostic of opaque materials in the course of biological physics (2019)
Донець Н. В. - Формування підприємливості учнів на уроках фізики – практичний підхід, Донець І. П., Маринов О. В. (2019)
Желонкина Т. П. - Особенности изучения барометрической формулы с учетом зависимости ускорения свободного падения от расстояния, Лукашевич С. А., Гузовец А. А. (2019)
Желонкина Т. П. - Многоцелевое применение призменного монохроматора в физическом практикуме по общей физике, Лукашевич С. А., Никитюк Ю. В. (2019)
Желонкина Т. П. - Методические основы изучения физических свойств ферромагнитных материалов, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2019)
Завражна О. М. - Методичні особливості навчання теми "дійсні й віртуальні переміщення", Мороз І. О. (2019)
Задорожна О. В. - Вивчення основ робототехніки у вищому навчальному закладі авіаційного профілю, Якуніна І. Л. (2019)
Величко С. П. - Застосування ігрових технологій у процесі вивчення фізики, Котляр А. О. (2019)
Кулик Л. О. - Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці майбутніх викладачів фізики, Ткаченко А. В., Бодненко Т. В. (2019)
Нагорна О. В. - Застосування технологій природотерапії для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (2019)
Нічишина В. В. - Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій (2019)
Панченко Т. Ю. - Шляхи формування навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи на уроках фізики (2019)
Петріченко О. А. - Можливості соціальних мереж в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2019)
Подалов М. А. - Разработка и изготовление демонстрационного стенда с соленоидным двигателем (2019)
Сірик Е. П. - Розвиток критичного мислення учнів під час проведення семінару з фізики в умовах інтерактивного навчання, Сальник І. В., Соменко Д. В. (2019)
Слободяник О. В. - Комп’ютерні симуляції при вивченні атомної фізики у закладах загальної середньої освіти (2019)
Федоренко В. П. - Застосування фізики при вивченні теми "Термодинаміка відкритих медико-біологічних систем" в медичних коледжах (2019)
Цехмійстер В. А. - Лабораторні роботи фізичного практикуму як засіб формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики (2019)
Чінчой О. О. - Формування широкого кругозору учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання фізики (2019)
Шахіна І. Ю. - Організація самостійної роботи студентів з використанням системи moodle, Андрущенко Д. С., Герасименко В. В. (2019)
Шевчук О. В. - Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики в умовах інклюзивного навчання, Гуменюк І. Л. (2019)
Яременко Ю. В. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні геометрії, Яременко Л. І. (2019)
Муха А. П. - Застосування методу проектів як інструмент формування підприємницької компетентності на уроках фізики (2019)
Анотації (2019)
Вихідні дані (2019)
Владиченко Л. Д. - Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій – понад двадцять років діяльності: здобутки та перспективи (2019)
Гаврилюк Т. В. - Культуротворчий потенціал православної антропології сучасного грецького богослова Хрисостомоса Стамуліса (2019)
Гудима І. П. - Явище неодетермінізму та його осмислення в сучасній християнській теології (2019)
Колібан О. О. - Сучасне неоязичництво в контексті медіатизації релігії в Україні (2019)
Мороз О. В. - Квінтесенція духовних храмів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття у проповідях архієпископа Волинського і Житомирського Димитрія (2019)
Стадник М. М. - Ірраціональне та раціональне в релігійному і науковому пізнанні (2019)
Харьковщенко Є. А. - Біблійні образи і жіноче служіння у християнській церкві, Козар К. В. (2019)
Виговський Л. А. - Екологічна свідомість як основа екологічної культури особистості, Виговська Т. В. (2019)
Petik Ia. О. - Philosophical problems of the mentalistic logic (2019)
Савченко В. А. - Ідеї кантівської філософії в рецепції української думки (у дослідженнях П. Копніна, В. Шинкарука, М. Булатова, О. Савченко) (2019)
Ткач О. І. - Еволюція ідеї національного самовизначення в латиноамериканському політичному дискурсі (2019)
Наукові повідомлення (2019)
Фенно І. М. - Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д 26.001.43 (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Сичевський М. П. - Механізми забезпечення реалізації стратегічного потенціалу продовольчих систем, Коваленко О. В., Куць О. (2020)
Адамчук Л. О. - Адаптація методів електронної скануючої мікроскопії для дослідження пилкових зерен, Сухенко В. Ю., Скорик М. А. (2020)
Берник І. М. - Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій, Коц І. В., Бауман К. В. (2020)
Войцехівська Л. І. - Вплив біологічно активних сполук на стан гемових пігментів м’яса птиці механічного обвалювання, Охріменко Ю. І., Соколова С. Я., Клищева Т. Ю. (2020)
Гіджеліцький В. М. - Вплив технологічного середовища на спрацювання валкових робочих органів формувальних машин, Стадник І. Я., Василів В. П., Кос Т. С. (2020)
Грушецький Р. І. - Стереохімічні властивості інулінів, Хомічак Л. М., Гріненко І. Г. (2020)
Грушецький Р. І. - Актуальнi напрямки розвитку спиртовоi галузi в умовах приватизацii, Олiйнiчук С. Т., Данілова К. О. (2020)
Даниленко С. Г. - Наукове обґрунтування нових технологічних прийомів створення біопрепаратів для заготівлі силосованих кормів, Тетеріна С. М., Хоньків М. О. (2020)
Коваль О. О. - Іммобілізація мікроорганізмів як один з напрямів розвитку біотехнології: переваги, методи, носії (2020)
Копилова К. В. - Виявлення сторонніх включень як складова систем HACCP у кондитерському та хлібопекарському виробництві, Вербицький С. Б., Кос Т. С., Козаченко О. Б., Вербова О. В. (2020)
Кузнєцова І. В. - Вивчення зміни крохмалю за процесу модифікації борошна пшеничного, Хомічак Л. М., Джоган О. І., Зайчук Л. П., Ткаченко С. В., Висоцька С. І. (2020)
Майборода Ю. В. - Дослідження в’язкості молочно-жирових композицій в зоні структуроутворення при виробництві спредів (2020)
Мінорова А. В. - Біологічна цінність сухих молочних багатокомпонентних сумішей, Рудакова Т. В., Крушельницька Н. Л., Наріжний С. А. (2020)
Науменко О. В. - Вплив технологічних факторів на процес виробництва та якість хліба зі спельтового борошна, Полонська Т. А., Гетьман І. А., Бєла Н. І., Королюк К. Є., Богдан Г. С. (2020)
Онофрійчук О. С. - Використання глюкози в технології виробництва неглазурованих помадних цукерок, Кохан О. О., Хомічак Л. М. (2020)
Писарець О. П. - Дослідження реологічних властивостей тіста із спельтового борошна різного помелу, Бєла Н. І., Полонська Т. А. (2020)
Романчук І. О. - Закономірності ферментативного гідролізу лактози в молочній сировині, Мінорова А. В., Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О. (2020)
Туменова Г. Т. - Биохимические аспекты процесса посола цельномышечных мясных продуктов, Садупова Т. Б., Даулетханқызы А., Абилда А. С., Кудренова Л. Г. (2020)
Фалендиш Н. О. - Технологічні аспекти використання борошна з тефу при виробництві органічного хліба, Зінченко І. М., Блаженко М. С. (2020)
Хомічак Л. М. - Практичний досвід та перспективи застосування аналізу розмірів частинок суспензій в технології цукробурякового виробництва, Ткаченко С. В., Шейко Т. В., Кузнєцова І. В., Джоган О. І., Зайчук Л. П. (2020)
Хомічак Л. М. - Аналіз і порівняльна характеристика антисептичних засобів цукробурякового виробництва, Шейко Т. В., Ткаченко С. В. (2020)
Лупенко Ю.О. - Зниження ставки ПДВ на продовольчі товари в Україні: можливості та доцільність, Тулуш Л. Д. (2020)
Варченко О. М. - Організаційно-економічна сутність управління витратами сільськогосподарських підприємств, Свиноус І. В., Микитюк Д. М., Іванова Л.С., Биба В. А. (2020)
Коваленко О. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення технічної модернізації як основа зростання конкурентоспроможності харчової промисловості, Коткова Н. С. (2020)
Коваленко О. В. - Діагностика споживчого попиту на ринку продовольчих товарів з використанням інтернет-технологій, Ященко Л. О. (2020)
Куць О. І. - Акомодація економічної політики та механізмів регулювання розвитку продовольчих систем до умов надзвичайної ситуації (2020)
Куць О. І. - Напрями продовольчої політики в Україні та світі, Бокій О. В. (2020)
Лисенко Г. П. - Пріоритетні напрями державної стратегічної політики розвитку тваринництва в Україні (2020)
Саблук Г. І. - Формування сучасного продовольчого попиту в Україні: харчові традиції та гендерні особливості (2020)
Юрченко Н. С. - Вплив вeртикальнoї інтегрaції на формування доданої вартості молокопродуктового підкомплексу (2020)
Марушко Т. В. - Нова парадигма порушення росту у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, Голубовська Ю. Є. (2020)
Страшок Л. А. - Визначення індексів ураження печінки APRI та FIB-4 score у підлітків з ювенільним ідіопатичним артритом, Павлова О. С. (2020)
Борисова Т. П. - Фармакологическая коррекция нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей у детей, Федько Т. В., Николаенко Т. А., Бойко М. В., Островская О. А., Обертинский А. В., Шевченко К. В. (2020)
Харченко Ю. П. - Особливості клініко-епідеміологічного перебігу кору в дітей першого року життя, Юрченко І. В., Кашинцев С. В., Буйко О. О., Гайдей В. Р., Савчук А. І., Зарецька А. В., Мовлянова Н. В., Целух В. А., Питель Г. О. (2020)
Борисова Т. П. - Клиническая оценка детей с гематурией на уровне первичной медицинской помощи, Аллахвердиева З. С. (2020)
Avramenko I. Yu. - Scimitar syndrome: diagnostic approach and management, Kosmynina N. S. (2020)
Абатуров А. Е. - Протеазы, деградирующие биопленочный матрикс (2020)
Аряєв М. Л. - Перший досвід дистанційного навчання в медичних вузах України в умовах COVID-19-карантину, Капліна Л. Є., Сеньківська Л. І., Павлова В. В. (2020)
Абатуров О. Є. - Досвід дистанційного викладання педіатрії студентам четвертого курсу у медичних вишах України в умовах пандемії COVID-19, Агафонова О. О. (2020)
Аржевітін С. М. - Оновлення підходів до обгрунтування антикризової монетарної політики України, Дробязко А. О. (2020)
Козюк В. В. - Надмірне нагромадження валютних резервів: роль політичних режимів та незалежності центробанків (2020)
Рязанова Н. С. - Фінанси як вихідна детермінанта процесу реалізації енергоінформаційної сутності вартості, Федосов В. М. (2020)
Хохич Д. Г. - Взаємовплив динаміки зростання споживчих цін та інфляційних очікувань в Україні (2020)
Коротун В. І. - Створення і запровадження системи виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2020)
Лещух І. В. - Інноваційний потенціал регіонів України: методичні підходи та результати оцінки (2020)
Гура Н. О. - Облік та оподаткування в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін (2020)
75-річний ювілей Валерія Михайловича Гейця (2020)
Крупчан О. Д. - Синхронізація розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права (2020)
Майданик Р. А. - Методика права України в умовах європеїзації: універсальний метод, алгоритм, етапи вирішення юридичного спору (казусу) (2020)
Миронова Г. А. - Моральні засади суспільства як межа приватного розсуду суб'єктів договірних відносин у сфері надання медичної допомоги (2020)
Полюхович В. І. - Проблемні питання правового регулювання в сфері захисту економічної конкуренції в господарській діяльності в Україні (2020)
Примак В. Д. - Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану воєнними діями і терористичними актами (2020)
Янчук І. А. - Прагматичне спрямування засобів мовного вжитку юридичної галузі на вирішення завдань реалізації євроінтеграційної стратегії України (2020)
Водоп'ян Т. В. - До питання історії розвитку медіації в Україні (2020)
Гетманцев М. О. - Електронне судочинство: порівняльний аналіз цивільного і господарського процесуального законодавства (2020)
Карнаух В. С. - Проблематика визнання правочину джерелом цивільного права (2020)
Кочин В. В. - Європеїзація принципів (засад) цивільного законодавства України (2020)
Круковес В. В. - Окремі питання усиновлення чоловіком та жінкою, які проживають однією сім'єю без шлюбу (2020)
Лопащук І. Д. - Правова природа та характеристика основних ознак висновку експерта у цивільному процесуальному праві України (2020)
Майданик Н. Р. - Методологія вирішення корпоративного спору судом: праворозуміння, алгоритм вирішення, поняття та елементи (2020)
Танасієнко В. М. - Перспективи реформування третейських судів у контексті судової реформи (2020)
Шабалін А. В. - Цивільно-правові аспекти досудового врегулювання спорів (медіація) у сфері інтелектуальної власності (2020)
Штефан О. О. - Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах (2020)
Заіка Ю. О. - До питання про правову природу алеаторних договорів (2020)
Міловська Н. В. - Забезпечення належного виконання договірних зобов'язань зі страхування (2020)
Пожоджук Р. В. - Свобода договору в аспекті споживчих відносин (2020)
Ющенко О. В. - Правова природа договору банківського вкладу (депозиту) (2020)
Галянтич М. К. - Припинення подружжям права спільної сумісної власності на житло, Пижова О. В. (2020)
Погрібна О. В. - Визначення поняття, ознак та видів житла (2020)
Вінник О. М. - Господарсько-правова відповідальність та процедури її застосування у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу (2020)
Гончаренко О. М. - Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2020)
Єфремова К. В. - Правове регулювання штучного інтелекту в епоху цифрової економіки (2020)
Сіщук Л. В. - Відповідальність учасників підприємницьких товариств за порушення корпоративного договору (2020)
Хоменко В. О. - Обрання ефективного способу захисту у разі припинення господарського товариства (2020)
Черненко О. А. - Адвокатування конкуренції та сучасні інформаційні технології (2020)
Зайчук О. В. - Новий міжнародно-правовий інструмент модифікації двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування, Король В. І. (2020)
Попович Т. Г. - Підтримний розвиток як правова основа екологічності економічних відносин (2020)
Франкова А. В. - Історичні витоки правового регулювання публічних закупівель в ЄС (2020)
Шульгін А. А. - Правове регулювання обігу електронних грошей на регіональному рівні за правом ЄС (2020)
Ali I. - Bounds for the right spectral radius of quaternionic matrices (2020)
Бабенко В. Ф. - Оптимальне відновлення елементів гільбертового простору та їхніх скалярних добутків за коефіцієнтами Фур'є, які відомі з похибкою, Гунько М. С., Парфінович Н. В. (2020)
Балог Ж. - Унітарні підгрупи комутативних групових алгебр характеристики 2, Лавер В. (2020)
Бойчук А. А. - Ограниченные решения системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными матрицами, Елишевич М. А. (2020)
Jendoubi C. - On the theory of integral manifolds for some delayed partial differential equations with nondense domain (2020)
Dogan A. - Positive solutions of a three-point boundary-value problem for p-Laplacian dynamic equation on time scales (2020)
Каморников С. Ф. - О σ-субнормальных подгруппах конечных 3′-групп, Тютянов В. Н. (2020)
Roopkumar R. - Quaternionic fractional Fourier transform for Boehmians (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Експоненціально дихотомічні різницеві рівняння з кусково-сталими операторними коефіцієнтами (2020)
Taarabti S. - On p(x)-Kirchhoff-type equation involving p(x)-biharmonic operator via genus theory, El Allali Z., Haddouch K. B. (2020)
Шабозов М. Ш. - Среднеквадратическое приближение "углом" в метрике L2 и значения квазипоперечников некоторых классов функций, Акобиршоев М. О. (2020)
Титул, зміст (2018)
Кінах А. К. - Стратегія трансформації держави – європейський вибір (2018)
Пирожков С. І. - Скажи мені чому ти хочеш мігрувати, і я скажу звідки, Хамітов Н. В. (2018)
Султанський П. О. - Неєвропоцентричний погляд (2018)
Ткач Д. І. - Українсько-угорські відносини: нові виклики і загрози (2018)
Шаров О. М. - Міжнародний валютний фонд – міфи і реальність (2018)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна романтика vs проза геополітики. Брестська угода 2018 року і міжнародна доля України (2018)
Матяш І. Б. - Перший український представник у Сирії та Лівані (2018)
Огризко В. С. - Ізоляція – вибір без права вибору? (2018)
Зернецька О. В. - Велика Британія, Брексіт і сепаратизм (2018)
Капітоненко М. Г. - Миротворці ООН в Україні: місія можлива?, Філіпчук В. О., Івашко І. (2018)
Перший конкурс наукових студентських робіт (2018)
Новашок Д. О. - Конфлікт на Сході України - кваліфікація з точки зору міжнародного права (2018)
Хоменська І. В. - Нові вектори діяльності "Генеральна дирекція з обслуговуванняіноземних представництв" (2018)
Вайнтрауб М. А. - Професійна підготовка інспекторів з охорони праці у галузі освіти: системно-діяльнісний підхід (2019)
Єжова О. В. - Прогностична модель підготовки фахівців індустрії моди (2019)
Галета Я. В. - Розвиток соціальної зрілості майбутнього вчителя (2019)
Кічук Н. В. - Здатність до соціальної дипломатії як особистісно-професійна якість фахівця з міжнародних відносин (2019)
Кузьмінський А. І. - Досвід Франції, Великобританії та США у підготовці фахівців, Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П. (2019)
Рацул О. А. - Соціальна реклама як вектор розвитку інформаційної культури суспільства (2019)
Савченко Л. О. - Художня складова в гендерній освіті України: історичний аспект, Красюк І. О. (2019)
Smyrnova T. A. - The specifity of the personality-oriented technoligy of musical-pedagogical education of students of art professions (2019)
Філоненко О. В. - Підготовка майбутніх викладачів ЗВО до науково-педагогічної творчості (2019)
Черкасов В. Ф. - Становлення теорії і практики загальної музичної освіти дітей і молоді в Польщі (2019)
Андрієць О. М. - Особливості формування дискурсної етики старшокласників (2019)
Барановська І. Г. - Художньо-комунікативний контент підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Мозгальова Н. Г. (2019)
Гребінник Л. В. - Реалізація нових практик формування аудитивної компетентності на заннятях з німецької мови як другої іноземної у закладах вищої освіти, Буленко С. М., Коваленко Л. В. (2019)
Громко Т. В. - Краєзнавство як регіональний компонент у професйній підготовці майбутнього фахівця, Данилюк О. К. (2019)
Дірявка Ю. П. - Інноваційні форми організації занять в школі з метою формування історичної компетентості учнів, Невгодовська І. О. (2019)
Козій О. Б. - Читання і аналіз автентичних текстів і процесі вивчення іноземної мови (2019)
Кравцов В. О. - Формування професійної культури майбутнього соціального працівника (2019)
Краснощок І. П. - Виховний потенціал закладу вищої освіти: структура та критерії розвитку (2019)
Лебідь І. Ю. - Принципи формування цілісного виховного середовища дитини як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського (2019)
Panov S. F. - Innovative technologies and organization of training of technical translators based on intercultural communication (2019)
Семакова Т. О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів в сучасних умовах: психологічний аспект, Бойко Л. М., Васеньова Ю. О. (2019)
Семез А. А. - Асертивність як умова ефективності професійної адаптації майбутніх соціальних працівників, Мельничук С. К. (2019)
Smirnova L. L - Language education formation in the european institutions (The Slovak Republic example) (2019)
Токарєва Т. С. - Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення німецької мови (2019)
Фурсикова Т. В. - Розвиток художньо-творчої компетентності майбутніх фахівців образотворчого мистецтва у професійній підготовці (2019)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Ієрархія понять у дослідженні проблеми підготовки майбутніх логопедів (2019)
Чубрей О. С. - Методологічні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти (2019)
Шахіна І. Ю. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя комп'ютерних техгологій, Остаповець Б. С., Остаповець А. С. (2019)
Бєлкова Т. О. - Формування здорового способу життя майбутніх лікарів як актуальне питання їх професійної діяльності (2019)
Стукаленко З. М. - Толерантність як засіб регулярних гендерних відносин у навчально-виховному процесі (2019)
Кирилюк А. В. - Концептуальне осмислення ідеї "дитиноцентризму" на основі її міждисциплінарного розроблення (2019)
Дереновська О. В. - Розвиток графічних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва на заняттях з курсу "Перспектива" (2019)
Степанова А. О. - Формування пізнавальної активності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2019)
Авдимирець Н. В. - New upbringingwithin the concept of the New Ukranian School (2019)
Кузьменко А. Ю. - Дидактичні засади структурування змісту освіти і історико-педагогічний підхід (20-30 роки ХХ ст.) (2019)
Наконечна Л. М. - Стратегічні виміри впровадження інклюзивної освіти (2019)
Лобода О. Є. - Вплив освітнього середовища на розвиток інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2019)
Нагорна О. В. - Формування нової системи освіти для дітей з особливими освітніми потребами в закладах з інклюзивною формою навчання (2019)
Анотації (2019)
Доценко С. І. - Інтелектуальні системи: принципи евристичної самоорганізації процесів смислового мислення та смислової діяльності (2020)
Li F. - Two-step providing of desired quality in lossy image compression by SPIHT, Krivenko S., Lukin V. (2020)
Пуйденко В. О. - Мінімізація логічної схеми для реалізації pseudo LRU шляхом міжтипового переходу у тригерних структурах, Харченко В. С. (2020)
Гордеев А. А. - Модель качества отдельного требования программного обеспечения (2020)
Левчук І. Л. - Моделювання хіміко-технологічних процесів у SCADA за допомогою технології open platform communications, Мисов О. П., Фесенко К. О., Шейкус А. Р. (2020)
Penkin Yu. - Modeling of vibrational processes in discrete matrix structures approach, Khara G., Fedoseeva A. (2020)
Фролов В. В. - Анализ вариантов двухверсионных многомодульных веб-приложений с использованием облачных сервисов, Орехов А. А., Харченко В. С., Фролов А. В. (2020)
Москаленко В. В. - Багатошарова модель та метод навчання для детектування шкідливого трафіку на основі ансамблю дерев рішень, Зарецький М. О., Москаленко А. С., Кудрявцев А. М., Семашко В. А. (2020)
Федорович О. Є. - Метод формування логістичних транспортних взаємодій для нового портфелю замовлень розподіленого віртуального виробництва, Прончаков Ю. Л. (2020)
Кононенко И. В. - Информационная система выбора и формирования подхода к управлению проектом, Луценко С. Ю. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Гладких І. В. - Основні дослідження динаміки оновлення та розвитку парку вантажних вагонів в україні. Аналітичний огляд, Сулим А. О., Лупітько Н. В. (2020)
Єжов Ю. В . - Шляхи оновлення парку тепловозів в Україні, Павленко Ю. С., Полулях С. М. (2020)
Третяк Е. В. - Основні типи конструкцій довгобазних вагонів-платформ та дослідження їх міцносних характеристи, Сулим А. О., Хозя П. О. (2020)
Юшко О. О. - Дослідження теплотехнічних параметрів мікроклімату при використанні плоских нагрівальних елементів на проміжних вагонах електропоїздів, Мельник О. О., Хвоєнко Є. О., Хозя П. О., Столєтов С. О., Орлов О. В. (2020)
Сафронов О. М. - Гальмівна ефективність бункерних вагонів з роздільним гальмуванням на кожен візок, Хозя П. О., Водянніков Ю. Я, Єськов Д. І. (2020)
Водянніков Ю. Я. - Проблемні питання діагностування промислових і маневрових локомотивів з метою продовження їх терміну служби, Макеєва О. Г., Жихарцев К. Л. (2020)
Чебуров С. А. - Порівняння характеристик центрів колісних литих та центрів колісних катаних (2020)
Чебуров С. А. - Порівняння характеристик забрудненості матеріалу бандажів чорнових локомотивних неметалевими вкрапленнями (2020)
Холод К. Ю. - Ключьові моменти оновленої версії стандарту ISO 19011, Федорак О. О. (2020)
Багров М. О. - Технічний нагляд – складова процесу сертифікації (2020)
Prostak O. - Use of cloud technologies at the enterprise, Lupitko N., Malysh M., Prostak O. (2020)
Шушмарченко В. О. - Щодо питання технічного діагностування вагонів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів, Федоров В. В., Стринжа А. М., Федосов-Ніконов Д. В. (2020)
Гаєвський С. В. - Розробка загальних положень з розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака, Балакірева С. М., Кулаков І. П. (2020)
Колесник А. В. - Розробка моделі знань для інформаційної системи підтримки прийняття рішень авіаційним оператором при виникненні особливих випадків в польоті, Бойко А. В., Міщенко Т. Ю., Руденко В. М. (2020)
Сорока М. Ю. - Метод адаптації поведінки агентів в інтелектуальній навчальній системі підготовки диспетчерів управління повітряним рухом (2020)
Кононов В. Б. - Обґрунтування вимог до сучасних способів та засобів визначення загального технічного стану бензинових та дизельних двигунів військових електростанцій та силових установок зразків озброєння та військової техніки, Кононова О. А., Мусаїрова Ю. Д. (2020)
Лєві Л. І. - Керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при крапельному зволоженні на основі нечіткої логіки (2020)
Макогон О. А. - Вибудовування часової прямої життєвого циклу зразка танка Т-64Б та визначення оптимальної періодичності його технічного обслуговування, Губа С. М., Мащенко С. І., Горбов О. М., Мартиненко О. В., Ковальов І. О. (2020)
Носков В. І. - До питання вибору електричної трансмісії та її системи управління для спеціальної колісної машини, Блиндюк В. С., Мезенцев М. В., Гейко Г. В. (2020)
Федорович О. Є. - Метод та моделі вибору траєкторії руху підприємства, що розвивається до найближчої цілі реформування, Прончаков Ю. Л. (2020)
Любий Є. В. - Підхід щодо формування мережі зарядних станцій електромобілів у напрямку Харків-Бердянськ, Ларін Д. О. (2020)
Очеретенко С. В. - Підвищення ефективності світлофорного регулювання на перехресті, Огульчанська Д. С. (2020)
Breslavets J. - The development of educational computer games, Nehme M. (2020)
Haitan О. - Hybrid approach to solving of the automated timetabling problem in higher educational institution, Nazarov О. (2020)
Кучук Г. А. - Розпізнавання ділянок вирубки лісів з використанням згорткових нейронних мереж, Коваленко А. А., Лукова-Чуйко Н. В., Криволапов І. Ю. (2020)
Литвиненко Я. В. - Методи статистичного опрацювання ритмокардіосигналу із підвищеною роздільною здатністю на основі його моделі у вигляді вектора стаціонарних випадкових послідовностей, Лупенко С. А., Ониськів П. А., Триснюк В. М., Зозуля А. М. (2020)
Міхав В. В. - Метод зберігання даних рекомендаційної системи на основі бінарних діаграм рішень, Мелешко Є. В., Якименко М. С. (2020)
Раскін Л. Г. - Декомпозиційний метод вирішення завдань аналізу марковських систем високої розмірності, Сіра О. В., Корсун Р. О. (2020)
Rukkas K. - Load balancing consistency in a distributed datastore, Zholtkevych G. (2020)
Смірнова Т. В. - Формування евристичних правил, бази знань та формалізація структури й правил технологічного процесу для оптимізаційної хмарної інформаційної системи (2020)
Чалий С. Ф. - Модель інтерфейсу пояснень з темпоральними параметрами в рекомендаційній системі, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2020)
Глива В. А. - Проектування композитних матеріалів на основі дрібнодисперсної залізовмісної субстанції для екранування іонізуючих випромінювань, Матвєєва І. В., Левченко Л. О., Кічата Н. М. (2020)
Данова К. В. - Аналіз функціональних станів людини-оператора з інвалідністю у контексті забезпечення безпеки праці (2020)
Касаткіна Н. В. - Розрахункові методи проектування електромагнітних екранів із заданими захисними властивостями, Тихенко О. М., Фурсенко О. М. (2020)
Мікосянчик О. О. - Аналіз пожежної небезпеки та розробка профілактичних заходів щодо її зниження на спеціалізованій дільниці відновлення деталей автомобілів, Кічата Н. М., Савицька Т. М., Рігус Д. А. (2020)
Панова О. В. - Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності (2020)
Халмурадов Б. Д. - Засади розроблення матеріалів і конструкцій виготовлення засобів індивідуального захисту від впливу електричних полів, Багрій М. М. (2020)
Шпак С. В. - Мерехтіння освітленості та стробоскопічний ефект, що утворюють світлодіодні лампи та світильники, Кислиця С. Г., Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Багиров С. (2020)
Bayramov A. A. - The model of optimal radioelectronic stations deployment in the military field communication site, Pashaev A. B., Sabziev E. N., Imanov R. R. (2020)
Бакуменко Б. В. - Модель розрахунку часу на передислокацію радіотехнічного підрозділу з урахуванням організаційно-штатних змін, Артемиченко Б. І., Сухоруков М. В., Мельник Д. М. (2020)
Лемешко О. В. - Оптимізаційна модель маршрутизації чутливого до затримок трафіка в інфокомунікаційних мережах, Євдокименко М. О., Єременко О. С. (2020)
Ліщенко В. М. - Метод обробки некогерентних сигналів в мультирадарній системі однотипних двокоординатних оглядових радіолокаційних станцій (2020)
Сакович Л. М. - Метод розробки алгоритмів діагностування радіоелектронних комплексів, Криховецький Г. Я., Гиренко І. М., Мирошниченко Ю. В. (2020)
Серков О. А. - Завадостійкість мобільних телекомунікаційних систем, Трубчанінова К. А., Лазуренко Б. О. (2020)
Слюсарь І. І. - Широкосмугові антени на основі кільцевої геометрії, Слюсар В. І., Зуб С. В., Телешун Д. Ю. (2020)
Shyshatskyi A. - Development of theoretical provisions of transmission of discrete messages of military radiocommunication systems, Cherniak O., Lyashenko A., Paniuk S., Doroshets A., Savenko V., Mazurenko V., Hryhorak S. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Євтух М. Б. - Проблема підготовки вчителя в історії педагогіки україни (2019)
Бирка М. Ф. - Закономірності професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2019)
Борова Т. А. - Самокорекція процесу формування іншомовної комунікації у студентів ЗВО (2019)
Каричковський В. Д. - Зміст підготовки майбутніх менеджерів в університетах аграрного профілю Республіки Польща, Каричковська С. П. (2019)
Кучай О. В. - Теоретичні засади інклюзивного навчання в Україні, Шинкарук В. Д., Біда О. А. (2019)
Овчаренко Н. А. - Інклюзивний потенціал музичної освіти: теоретичний дискурс (2019)
Савченко Н. С. - Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії (2019)
Черкасов В. Ф. - Організаційно-методичні засади розвитку загальної музичної освіти в Болгарії (2019)
Бабенко Т. В. - Розвиток соціально-професійної мобільності студентів засобами проектної діяльності (2019)
Бакланова Н. М. - Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки (2019)
Бондар Г. О. - Іншомовна професійна компетентність майбутніх фахівців педагогічного профілю як теоретична проблема (2019)
Вітюк А. В. - Синергетичний підхід навчання вищої математики, Нужна Н. В. (2019)
Дарманська І. М. - Діагностика сформованості управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Демидова М. Г. - Особливості формування творчої ініціативи як компонента пізнавальної активності майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Іванова В. В. - Регулювання системи професійної підготовки вчителя дошкільної освіти у Великій Британії (2019)
Капітан Т. А. - Роль професійної компетентності в підготовці вчителя іноземної мови (2019)
Кияновський О. М. - Лабораторний практикум в курсі загальної фізики для студентів природничо-наукових і технічних спеціальностей (2019)
Кравцова Т. О. - Тьюторська компетентність як складова професійної компетентності майбутнього викладача закладів вищої освіти (2019)
Краснощок І. П. - Виховна компетентність майбутньогопедагога: зміст та структура (2019)
Нечепорук Я. С. - Англійська мова, як одна із офіційних мов міжнародної організації цивільної авіацій (2019)
Перфільєва М. В. - Проблеми соціалізації дітей та молоді з інвалідністю у Польщі та Україні, Карпіч І. О. (2019)
Ракітянська Л. М. - Поліпарадигмальний контекст дослідження емоційного інтелекту майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Рожак Н. В. - Аспект міжкультурного спілкування у процесі формування комунікативної компетенції студентів неспеціальних факультетів (2019)
Саф'ян К. Ю. - Вивчення комунікативного потенціалу студентів засобами ігрових проектувань (2019)
Токарєва Т. С. - Робота з віршами на уроці німецької мови, Хоменко Т. А. (2019)
Трифонова О. М. - Основні компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій при навчанні фізики і технічних дисциплін (2019)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Значимість підготовки логопедів у вищому навчальному закладі (2019)
Шаров С. В. - Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами онлайн платформи prometheus (2019)
Chernionkov Y. O. - Digitalization as the qualitative characteristic of teaching foreign languages: theoretical approach (2019)
Чередніченко Н. Ю. - Теоретичні аспекти підготовки вчителів профільних загальноосвітніх навчальних закладів у європейській педагогічній освіті (2019)
Фурсикова Т. В. - Активізація самостійної діяльності майбутніх магістрів освіти як умова розвитку професійної медіакультури (2019)
Щерба Н. С. - Модель практикоорієнтованого навчання іноземної мови учнів з дцп (2019)
Колоскова Ж. В. - Використання цифрових технологій майбутнім викладачем-вокалістом в контексті соціокультурних реалій сьогодення (2019)
Найдьонова Г. Г. - Методичні аспекти використання біорізноманіття кіровоградщини в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін, Аркушина Г. Ф. (2019)
Руденко Ю. Ю. - Використання тренінгу в професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2019)
Шелудько І. В. - Особливості формування професійної мобільності майбутніх педагогів у професійно-технічних закладах освіти різних профілів (2019)
Кір'янова О. В. - Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти (2019)
Думко Н. В. - Особливості становлення професійної зрілості у фаховій підготовці курсантів поліції (2019)
Пріма Д. А. - Професійне самовизначення як підґрунтя формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Гаргаун Н. М. - Роль і місце економічної культури у системі професійно-технічної освіти (2019)
Корінь О. В. - Застосування інформаційних технологій при викладанні електротехніки у вищих навчальних закладах (2019)
Зінченко С. М. - Професійна адаптація студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у сфері послуг (2019)
Акімкін О. М. - Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти на єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Бітько Н. Г. - Зміст і компонентна структура вокального мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Зінченко А. Л. - Професійна підготовка випускників до організацій соціального партнерства в сфері суспільного виробництва: європейський досвід (2019)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Формування у майбутніх музикантів-педагогів навичок вербальної інтерпретації музики (2019)
Коваленко В. К. - Комп'ютерна графіка як складова художньої освіти майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2019)
Пісна Т. М. - Комунікативна активність як необхідна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2019)
Фірсова І. - Ефективність професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога за допомогою розвитку професійної позиції (2019)
Орлова Н. С. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчання художнього проектування одягу (2019)
Анотації (2019)
Корольов В. Ю. - Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп’ютерах, Ходзінський О. М. (2020)
Донец Г. А. - О задаче локализации линейной функции на перестановках, Билецкий В. И. (2020)
Гуляницький Л. Ф. - Генетичний алгоритм з жадібним стохастичним оператором схрещування для передбачення третинної структури білка, Чорножук С. А. (2020)
Кнопов П. С. - Моделювання епідемій, Богданов О. В. (2020)
Варенюк Н. А. - Алгоритми для чисельного розв’язання задачі дифузії речовини в нанопоровому середовищі, Тукалевська Н. І. (2020)
Хіміч О. М. - Паралельні алгоритми розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах, Полянко В. В., Чистякова Т. В. (2020)
Писаренко В. Г. - Деякі питання впровадження європейських стандартів системи управління якістю підприємств у сучасній Україні, Писаренко Ю. В., Гульчак О. Є., Малачинський В. Ю., Чоботок Т. І. (2020)
Баркалов А. А. - Синтез совмещенного автомата в базисе ASIC, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2020)
Emmenegger J.-F. - Sraffa and Leontief Revisited: Mathematical Methods and Models of a Circular Economy, Chable D., Nour Eldin H. A., Knolle H. (2020)
Волков Ю. І. - Функція дерева та її застосування, Войналович Н. М. (2019)
Іваницький О. І. - Розвиток цифрової компетентності студентів під час виконання навчального фізичного експерименту (2019)
Кух А. М. - Технологія наочного навчання як педагогічна інновація, Кух О. М. (2019)
Мисліцька Н. А. - Мобільне навчання в системі сучасних методичних підходів до організації і проведення учнями фізичних досліджень, Семенюк Д. С., Колесникова О. А. (2019)
Садовий М. І. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач, Рєзіна О. В., Трифонова О. М. (2019)
Турчак А. Л. - Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури у позакласній фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі, Маркова О. В. (2019)
Царенко О. М. - Формування фахових компетентностей майбутніх вчителів трудового навчання при вивченні матеріалознавства (2019)
Ярхо Т. О. - Актуалізація та розвиток самостійної пізнавальної діяльності здобувачів ЗВО в процесі фундаменталізації математичної підготовки, Ємельянова Т. В., Легейда Д. В., Пташний О. Д. (2019)
Абрамова О. В. - Проектування освітнього процесу технологічної підготовки старшокласників засобами індивідуалізації, Онуфрак О. В. (2019)
Безена І. М. - Вчитель та школяр: педагогіка індивідуальності у освітньому поступі через взаємну довіру (2019)
Бєлкова Т. О. - Проблема формування здорового способу життя студентів медичних вузів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти, Малахова Ж. В. (2019)
Біляковська О. О. - Компетентнісна парадигма якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та республіці Польща (2019)
Болілий В. О. - Розробка автоматизованої системи обліку "Axim", Максименко А. Г., Максименко Я. А. (2019)
Бурчак Л. В. - Креативні методи у процесі формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя, Бурчак С. О. (2019)
Гузик Н. М. - Застосування новітніх методик викладання для підвищення якості освіти курсантів, Петрученко О. С., Пінчук І. В., Терещук О. В. (2019)
Гуцалюк О. М. - Науково-педагогічні підходи в дослідженні "Механізму шкідливого впливу тютюнопаління на організм людини" при викладанні дисципліни "Безпека життєдіяльності", Ткачук А. І., Барно О. М. (2019)
Дробін А. А. - Шостий технологічний уклад: освітні аспекти (2019)
Іванова С. М. - Методика використання наукових електронних бібліотек для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників, Новицька Т. Л. (2019)
Ізюмченко Л. В. - Залучення учнів до наукової діяльності (на прикладі підготовки команд до участі в олімпіадах та турнірах юних математиків), Гаєвський М. В. (2019)
Кириченко Р. В. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього педагога-дизайнера, Скоробагатько М. С., Івашко Ю. О. (2019)
Клімова І. М. - Методичний майстер-клас із креативної шкільної математичної підготовки розділу "Елементи комбінаторики та теорії ймовірності", Ричкова Л. В. (2019)
Кононенко С. О. - З досвіду організації та проведення гурткової роботи зі старшокласниками закладів загальної середньої освіти, Манойленко Н. В. (2019)
Кузан Г. С. - Використання матеріалів лекцій ted talks для підвищення комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти, Матвіїв-Лозинська Ю. О. (2019)
Малахова Ж. В. - Передумови створення та функціонування інноваційних організаційних структур дистаційної спрямованості у ЗВО, Бєлих В. Г. (2019)
Манойленко Н. В. - Дефінітивний аналіз формування професійних компетентностей майбутніх вчителів технологічної освіти (2019)
Медведовская О. Г. - Когнитивно-визуальный подход к созданию презентаций с использованием облачных сервисов, Яценко В. В. (2019)
Мироненко О. В. - Робототехніка в медичній освіті (2019)
Овчарук О. В. - Модель комп'ютерно орієнтованого навчального середовища розвитку громадянської компетентності вчителя на основі підходів ради Європи, Гриценчук О. О. (2019)
Огреніч М. А. - Особливості формування мовленнєвого етикету англомовного ділового спілкування студентів немовних спеціальностей (2019)
Плющ В. М. - Готовність майбутніх учителів до професійного самовдосконалення як психолого-педагогічна проблема (2019)
Пуляк О. В. - Особливості формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2019)
Слободяник О. В. - Реалізація принципу індивідуалізації під час роботи з комп'ютерними моделями на уроках фізики (2019)
Сокульська Н. Б. - Індивідуалізація навчання як ефективний метод підготовки військових фахівців, Сокіл Б. І., Ковальчук Р. А., Кмін В. Ф. (2019)
Сороко Н. В. - Використання освітніх електронних платформ для організації steаm-орієнтованого навчального середовища основної школи (зарубіжний досвід) (2019)
Стадніченко С. М. - Моделювання в професійній освіті майбутніх лікарів і фармацевтів (2019)
Царенко І. Л. - Особливості формування професійної компетентності студентів при вивченні курсу "основи фізіології та гігієни харчування", Богомаз-Назарова С. М. (2019)
Чубар В. В. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі профільного навчання старшокласників технологій виробництва (2019)
Шишова І. О. - Соціальна адаптація дошкільників з особливими освітніми потребами засобами праці (2019)
Щирбул О. М. - Проблема інтеграції знань учнів основної школи в процесі трудової підготовки (2019)
Бевз А. В. - Структура методичної системи професійного спрямування навчання інтегративного курсу фізики та астрономії у закладах фахової передвищої освіти (2019)
Вергун І. В. - Методика навчання фізики старшокласників в умовах відкритого білінгвально-орієнтованого освітнього середовища (2019)
Гайда В. Я. - Критерії та показники рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (2019)
Дрозд В. М. - Особливості використання сучасних інноваційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх кравців (2019)
Kvitka A. S. - Using informative and computer technologies in the process of teaching english language to future officers of the state criminal and executive service of Ukraine, Shmelova R. I. (2019)
Осипенко С. М. - Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у фаховій підготовці (2019)
Федоренко В. П. - Вимірювання швидкості світла як фактор впливу на формування наукових теорій природи світла (2019)
Абуватфа С. - Особливості використання ментальних карт на заняттях природничо-наукових дисциплін закладів вищої медичної освіти, Лунгол О. М., Суховірська Л. П. (2019)
Кільченко А. В. - Зміст спецкурсу "використання системи "бібліометрика української науки"" для наукових і науково-педагогічних працівників (2019)
Корольов С. В. - Розвиток понять механіки в епоху ньютона та дослідження природи на її базі (2019)
Крамаренко Н. М. - Формування естетичної компетентності старшокласників в освітньому процесі з трудового навчання і технологій (2019)
Кух О. М. - Цифрова метакомпетентність: задачі, рівні, результати, Кух А. М. (2019)
Сергійчук О. В. - Особливості використання інформаційно-цифрових технологій в організації змішаного навчання з технологічної освіти, Рябець С. І. (2019)
Анотації (2019)
Bayramov A. A. - Conclusion algorithm based on the reconnaissance data processing results, Mammadov V. M. (2020)
Gavrylenko S. - Development of a method for identifying the state of a computer system using fuzzy cluster analysis, Chelak V., Hornostal O., Vassilev V. (2020)
Hlavcheva D. - A comparison of classifiers applied to the problem of biopsy images analysis, Yaloveha V., Podorozhniak A., Lukova-Chuiko N. (2020)
Гороховатський В. О. - Класифікація зображень на підставі формування незалежної системи кластерів у складі структурних описів бази еталонів, Пономаренко Р. П. (2020)
Meleshko Ye. - Method of identification bot profiles based on neural networks in recommendation systems, Drieiev O., Drieieva H. (2020)
Bayramov A. A. - A Modeling of observation in the mountain terrain depending on number of supervisory systems, Sabziev E. N., Nasibov Y. A. (2020)
Haievskyi S. - Mathematical models of the failure flow of the aircraft electronic system components, Hmelevskyi S., Boyko A., Myschenko T., Timochko О. (2020)
Litvinenko Ia. - Mathematical model of rhythmocardiosignal in vector view of stationary and stationary-related case sequences, Lupenko S., Oniskiv P., Trysnyuk V., Zozulia A. (2020)
Rukkas K. - Probabilistic model for estimation of CAP-guarantees for distributed data store, Zholtkevych G. (2020)
Aleksandrov Ye. - Parametric synthesis of а non-stationary automatic control system of the course stability of the car, Aleksandrova T., Kostianyk I., Morgun Ya. (2020)
Андрєєв С. М. - Геоінформаційна система підтримки прийняття рішень на базі сховища просторових даних геопорталу, Жилін В. А. (2020)
Гадецька С. В. - Спеціалізований програмний калькулятор для оцінки клінічної інформативності лабораторних тестів, Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І. (2020)
Dergachov K. - Video data quality improvement methods and tools development for mobile vision systems, Krasnov L., Cheliadin O., Kazatinskij R. (2020)
Касілов О. В. - Моделі і метод синтезу агентної інформаційно-пошукової системи, Крамська К. І. (2020)
Хома Ю. В. - Розроблення цифрового еквалайзера для біосенсора портативного аналізатора біоімпедансу, Хома В. В. (2020)
Василишин В. І. - Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Root-MUSIC при попередньому формуванні ортогональних променів в умовах впливу позасекторного джерела, Заремський М. Й., Коцюба В. П., Чеховський О. В. (2020)
Kopashynskii S. - Investigation of the influence of operational-tactical and military-geographical factors of the combat area on the functioning of elements of the armored weapons and military equipment recovery system, Serpukhov O., Makogon H., Karakurkchi H., Klimov O., Babkin Yu. (2020)
Kuznietsov O. - The influence of statistical characteristics of the fluctuations of the radiation signal initial phases on the accuracy of the measurement aerodynamic object radial velocity, Karlov V., Kolomiitsev O., Sadovyi K., Biesova O. (2020)
Malyeyeva O. - Factor synergy analysis and merger strategy models in investigation of telecommunication operators' performance, Kosenko V., Davydovskyi Yu., Boiev D. (2020)
Pevnev V. - Research and prototyping methods of steganography using mosaic, Voikov Yu. (2020)
Pevnev V. - Analysis and research of well-known orchestration systems ”for the construction of microservice infrastructure, Trehub Yu. (2020)
Krasnobayev V. - Method for the control verification of digital information, represented in a residue number system, Yanko A., Tur S. (2020)
Khudov H. - Optimization of joint search and detection of objects in technical surveillance systems, Tahyan K., Chepurnyi V., Khizhnyak I., Romanenko K., Nevodnichii A., Yakovenko O. (2020)
Горбачов П. Ф. - Закономірності розподілу швидкості руху транспортних засобів на міських вулицях, Ву Д. М., Штанько І. І. (2020)
Chalyi S. - Multilevel personalization of explanations in recommender systems, Leshchynskyi V., Leshchynska I. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Тitle (2020)
Bednarikova Z. - Entrepreneurial intention of agriculture undergraduates in Russia, Bavorova M., Ponkina E. (2020)
Fenghe Z. - Analysis of the current situation of agricultural trade development between China and Ukraine (2020)
Ikudayisi A. A. - Complement-substitution nexus in the Nigerian diet: policy gaps in nutrition, Omotola A. M. (2020)
Maslak N. - Analysis of agricultural trade in China based on the theory of factor endowment, Lei Z., Xu L. (2020)
Owoeye R. S. - Comparing climate adaptation strategies on technical efficiency of cassava production in Southwest, Nigeria (2020)
Stoyanets N. - Modernization of vocational education in the context of rural human resources development in China, Zhao H., Li G. (2020)
Батюк Л. - Боргова залежність і девальваційний цикл в українській економіці (2020)
Кравченко O. - Характерні ознаки, фактори і форми реалізації економічних інтересів учасників ринку продукції тваринництва (2020)
Ринкевич Н. - Розвиток організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості (2020)
Шевченко A. - Сучасний стан розвитку мікро та малого агробізнесу в Україні, Петренко O. (2020)
Запрошення до публікації (2020)
Титул, зміст (2020)
Коробова Ю. В. - Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації (2020)
Котковець А. Л. - Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки (2020)
Мельник Є. Ю. - Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма (2020)
Melnyk P. - Genius Loci de Paris: un moyen d’y initier des étudiants (2020)
Никіфорчук Ж. В. - Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів (2020)
Стельмах Д. О. - Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови (2020)
Паршикова О. О. - Застосування прийомів театральної педагогіки у навчанні елементарного німецькомовного спілкування учнів початкової школи, Паустовська М. В. (2020)
Майєр Н. В. - Модель формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур (2020)
Устименко О. М. - Порівняльний аналіз технологій традиційного та проєктного навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти (2020)
Масіян Н. Б. - Особливості навчання гебрайської мови на Буковині (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2020)
Slobozhenko R. - The English lesson plan on the theme "War conflicts: the human cost” (2020)
Oliynyk M. - The roman military diploma as a historical document (2020)
Andrusyak Y. - The opposition of the Ottoman empire and the holy Roman empire in Central and Eastern Europe and the position of the czech szlachta (the end of the XVth – the 30-ies of the XVIth century) (2020)
Turanly F. - Ukraine’s lands as an important factor of the development of trade and geopolitical contacts according to the data from arabographic written sources (2020)
Kagamlyk S. - How Moscow colonized Kyiv-Pechersk lavra. New pages to the history of the ukrainian printing of the second half of the XVIIIth century (2020)
Smutok L. - Szlachta incorporation in Galicia to knighthood of the Austrian empire at the end of the XVIIIth – beginning of the XIXth centuries, Lyseyko Y. (2020)
Kazmyrchuk M. - Jewish landownership and interethnic relations in Kyiv governorate at the end of the ХІХth and the beginning of the ХХth centuries (2020)
Levchenko I. - Statute of the society for the care of poor jewish children in Kolomyia (1908): historical and legal analysis, Arakelian M. (2020)
Bondarenko D. - The downfall of the Russian and the Austro-Hungarian empires, bolshevism, the monarchist counter-revolution and the formation of new systems of international relations in Central and Eastern europe, 1918 – 1920 (2020)
Gorodnia N. - The post-great war settlement of 1919 and Ukraine (2020)
Yehrechii O. - The repressive policies of the polish authorities against the greek catholic clergy in 1919: methods and features, Deliatynskyi R. (2020)
Davydyuk R. - Theater art as a self-realization form of naddnipryanshchyna political emigrants in Volyn voivodeship (1920 – 1930-ies), Zhyvyuk A. (2020)
Marszałek-Kawa J. - Imposition of the state of emergency in the USSR during the german-soviet war (1941 – 1945), Kudinov S., Kuznichenko S. (2020)
Kharuk A. - The slovak troops in ukraine propagandist ideological support at the initial stage of the german-soviet war, Soliar I. (2020)
Mykhalchuk R. - "Small death jobs”: the role of forced civilian persons in the nazi plans of the holocaust in the general district of Volyn-Podillia (on the materials of Yahad-In Unum) (2020)
Tkachuk P. - Orel offensive operation (12 July – 18 August, 1943): success and failures of the Red Army command regarding the armored and mechanized troops use, Kryvyziuk L. (2020)
Seheda S. - Organization and functions of the intelligence services of foreign centers of ukrainian nationalists under conditions of the world interblock confrontation (1945 – 1950-ies), Viedienieiev D. (2020)
Sytnyk J. - Revival of a language national consciousness of the ukrainians of Donetsk region under conditions of "perestroika” and during the first years of independent Ukraine, Sytnyk O. (2020)
Prylutska L. - The "memory studies” development and the historical memory dynamics in independent ukraine from the view of the modern western historiography (2020)
Zalietok N. - The models of work-life balance in Norway at the end of the XXth century – the beginning of the XXIst century in the context of gender equality (2020)
Ofitsynskyy Y. - The estimation of the war in Donbas by scientists and former politicians on the pages of the newspaper the New York times (March 1, 2014 – February 11, 2015) (2020)
Kuzminskyi A. - The dilo newspaper: achievements of ukrainian biographical bibliography (review of: Kurylyshyn, K. (2015 – 2019). Chasopys "Dilo” (The Dilo newspaper) (Lviv, 1880 – 1939): materials on biobibliography. Drohobych: Kolo, 2015. Vol. 1: 1880 – 1889, 640 pp.; 2016. Vol. 2: 1890 – 1894, 608 pp.; 2017. Vol. 3: 1895 – 1899, 712 pp.; 2018. Vol. 4: 1900 – 1904, 824 pp.; 2019. Vol. 5: 1905 – 1909, 768 pp.), Paten I. (2020)
Korol V. - Hetmanate of 1918 through the prism of ukrainian bureaucracy history Monograph review: Degtyarev S. State Institutions and Officials of the Period of P. Skoropadsky's Hetmanate (Treatise on the History of the Authorities and Governance Bodies of the Ukrainian State in 1918): Monograph. Sumy: SSU, 2018. 168 p. (2020)
Mashevskyi O. - Ukrainian immigrants in post-war western germany Review on the monograph: Olena Podobied. Ukrainian planet DP: Culture and Everyday Life. Zhytomyr: Publ. O.O. Yevenok, 2018. 396 p., Sukhobokova O. (2020)
Contents (2020)
Hmyria V. P. - Qualimetry of financial risks in the system of economic security of an enterprise, Kucherenko V. M. (2020)
But T. V. - Justification of Ukraine’s tourist services development strategy, Pulina T. V., Zaytseva V. M. (2020)
Garmash S. V. - New challenges of modernity for Ukrainian tourist industry (compliance program within the framework of logistics management in the conditions of crisis), Pererva P. G. (2020)
Sadiartha A. A. N. G. - Customer relationship management in mediating impact of customer value on customer retention in the Village Credit Institution of Denpasar Indonesia (2020)
Shavkun I. H. - Vertical leadership development: problems of conceptualization and implementation, Dybchinska Ya. S. (2020)
Zamili M. - Management of educational assessment in high school: transcendental factors, Suwitri S., Dwimawanti I. H., Kismartini (2020)
Harini C. - The role of ecological innovation and ecological marketing towards green marketing performance improvement, Priyanto S. H., Ihalauw J., Andadari R. K. (2020)
Pereverzieva A. V. - Assessment method of social entrepreneurship nature and its development, Volkov V. P. (2020)
Содержание (2019)
Винтер С. В. - Об онтогенезе птенцов серого журавля, Горлов П. И. (2019)
Ликова І. О. - Морфометричні показники кишечника куликів (Charadrii) на міграційних зупинках в Азово-Чорноморському регіоні, Харченко Л. П. (2019)
Андрющенко Ю. А. - Население птиц северного побережья Западного Сиваша в гнездовой период, Дядичева Е. А., Черничко Р. Н., Попенко В. М., Бронсков А. И., Бусел В. А. (2019)
Белик В. П. - Характер пребывания малого буревестника на Чёрном и Азовском морях (2019)
Цвелых А. Н. - Распространение зимородка Alcedo atthis (L.) в Крыму (2019)
Цвелых А. Н. - Орнитофауна скального массива Ак-Кая (Крымский полуостров) и её исторические изменения, Кучеренко В. Н. (2019)
Причепа М. В. - Нові дані про рідкісних птахів Білоцерківського району (Київська область) (2019)
Кисельов Ю. О. - Адвентивна флора України: географічні особливості поширення, Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш В. І. (2020)
Кузнецов С. І. - Диференційований підхід до використання кам'янистих садів у різних категоріях міських зелених насаджень та на Наддніпрянських схилах міста Києва, Татарчук Р. Я., Татарчук В. М. (2020)
Монарх В. В. - Аналіз асортименту рослин оранжереї Ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету (2020)
Бессонова В. П. - Видове багатство дендрофлори та естетичне оцінювання фітоценозів парку смт Магдалинівка, Іванченко О. Є. (2020)
Іванюк І. Д. - Динаміка різноманіття трав'яно-чагарничкового ярусу після суцільних рубань дубових лісів природного походження та створення культур дуба у вологих сугрудах Житомирського Полісся (2020)
Прокопчук В. М. - Перспективи використання Paeonia L. у Ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету, Дідур І. М., Панцирева Г. В. (2020)
Ружицька Н. Е. - Особливості регулювання правомірного використання територій об'єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва, Сидоренко І. О. (2020)
Румянцев М. Г. - Структурно-функціональний розподіл дубових насаджень Лівобережного Лісостепу (2020)
Кратюк О. Л. - Діелектричні показники сосни звичайної в умовах напіввільного утримання ратичних (Cervidae, Bovidae) на території Західного і Центрального Полісся (2020)
Мельничук Н. Я. - Природні процеси розвитку та взаємовідносини компонентів садово-паркових екосистем в урбанізованому середовищі, Геник Я. В., Мельничук С. П., Паславський М. М. (2020)
Часковський О. Г. - Оцінювання втрат лісового покриву Українських Карпат дистанційними методами за матеріалами відкритих джерел супутникової інформації, Гриник Г. Г. (2020)
Вітенко Д. В. - Екологічна пластичність Мaclura pomifera (Rafin.) schneid в умовах України, Шлапак В. П., Вітенко В. А., Баюра О. М. (2020)
Коткова Т. М. - Екологічний моніторинг органолептичних і кисневих показників у поверхневих водах Житомирського району в період сніготанення, Карась І. Ф., Піціль А. О., Федючка М. І. (2020)
Караванович Х. Б. - Здатність деревних видів акумулювати важкі метали в умовах нафтозабруднених ґрунтів, Глібовицька Н. І. (2020)
Жежкун І. М. - Лісоресурсні рентні платежі в Україні за умов значного коливання цін на продукцію необробленої деревини (2020)
Миронов Ю. Б. - Стратегічне маркетингове планування в туризмі, Свидрук І. І., Топорницька М. Я. (2020)
Кітц Р. Р. - Циклічні закономірності розвитку макроекономічних систем (2020)
Сидоренко В. А. - Шляхи активізації банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки (2020)
Дребот Н. П. - Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України, Танчак Я. А., Миколишин М. М. (2020)
Бень І. О. - Досліджування температури на загострюваній поверхні лущильних ножів, Озимок Ю. І., Шостак В. В. (2020)
Станіславчук О. В. - Актуальні питання забезпечення безпеки праці шульги, Марич В. М., Казмірук Н. С. (2020)
Корчак Б. О. - Очищення відпрацьованих мінеральних моторних олив кристалічним карбамідом, Гринишин О. Б., Червінський Т. І., Витрикуш Н. М., Нагурський А. О., Іващенко Р. В. (2020)
Havrysh V. I. - A mathematical model for determining and analyzing temperature regimes in a battery pack of electric trucks, Loik V. B., Korol O. S., Synelnikov O. D. (2020)
Морозов М. Ю. - Генерування ландшафтів для сферичних поверхонь: аналіз завдання та варіанти вирішення, Левус Є. В., Моравський Р. О., Пустельник П. Я. (2020)
Яворський Н. Б. - Моделювання дисперсійних співвідношень пористих композиційних матеріалів на підставі коміркових мікрорівневих структурних моделей, Андрущак Н. А. (2020)
Мочурад Л. І. - Моделювання стресової ситуації людини в автоматизованих системах управління технологічними процесами, Бойко Н. І., Яцків М. В. (2020)
Hrytsiuk Yu. I. - Methods of determination of quality of software, Mukha T. O. (2020)
Лазоришинець В. В. - Вирішальна роль досконалої діагностики в ефективності лікування (2020)
Бабляк О. Д. - Мініінвазивне коронарне шунтування як стандартний підхід у хірургічній реваскуляризації міокарда , Дем’яненко В. М., Бабляк Д. Є., Марченко А. І., Мельник Є. А., Стогов О. С. (2020)
Гогаєва О. К. - Неврологічні ускладнення після вінцевого шунтування пацієнтів високого ризику: сучасний стан проблеми, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2020)
Іоффе Н. О. - Ішемічне прекондиціонування при операціях ізольованого коронарного шунтування на працюючому серці, Сало С. В., Руденко М. Л. (2020)
Никоненко О. С. - Алгоритм диференційованого підходу до лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця до та після аорто-коронарного шунтування з порушенням метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D, Никоненко А. О., Чмуль К. О., Oсауленко В. В. (2020)
Руденко С. А. - Демографічні особливості та клінічний стан хворих з мітральною недостатністю ішемічного генезу, Поташев С. В., Руденко А. В. (2020)
Букарим В. Ж. - Треугольная пластика левого предсердия при хирургической коррекции левой атриомегалии, Гуменюк Б. Н., Попов В. В. (2020)
Гуменюк Б. М. - Вплив комплексної доопераційної підготовки хворих з аортальними вадами серця на рівень післяопераційної анемії, Попов В. В., Логутов А. К., Аксьонов Є. В. (2020)
Тодуров Б. М. - Применение LVAD в лечении терминальной стадии сердечной недостаточности, Ковтун Г. И., Шпачук А. О., Кузьмич И. Н., Дружина А. Н., Судакевич С. Н., Мельник А. Ю. (2020)
Філоненко Г. В. - Характеристика видового складу збудників при інфекційному ендокардиті, Авєтян А. М., Крамаренко Д. Р., Саламаніна А. О., Гур’єва О. С., Романюк О. М. (2020)
Труба Я. П. - Одномоментна корекція гіпоплазії дуги аорти в поєднанні з дефектом міжшлуночкової перегородки, Секелик Р. І., Дзюрий І. В., Прокопович Л. М., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2020)
Габрієлян А. В. - Хірургічна корекція аневризм висхідного відділу аорти в поєднанні з операцією Ozaki: перший досвід, Белейович В. В., Доманський Т. М., Береговой О. В., Романова С. В., Кудлай І. В., Чайковська С. М. (2020)
Кулик Л. - Класифікація розшаровуючих аневризм аорти як інструмент вибору хірургічної тактики, Бешлей Д., Процик І., Ліщенко С., Пецентій В., Аверчук В., Грабовський Н. (2020)
Сіромаха С. О. - Орфанні спадкові захворювання грудної аорти та вагітність. Сучасні уявлення та рекомендації (2020)
Mykychak Y. - Comparison of Echocardiography and Computed Tomography/Magnetic Resonance Imaging for Assessing of Pulmonary Vein Stenosis in Children, Kozhokar D., Yusifli I., Morkovkina A., Tammo R., Yemets I. (2020)
Мультимодальна візуалізація в діагностиці, стратифікації ризику та веденні пацієнтів з дилатаційними кардіоміопатіями. Практичні рекомендації (2020)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2020)
Наукове супроводження формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (2019)
Зінчук Т. О. - Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад, Патинська-Попета М. М. (2019)
Россоха В. В. - Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням, Петриченко О. А. (2019)
Грановська В. Г. - Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань, Алєщенко Л. О. (2019)
Мазуренко О. В. - Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану, Столярчук Н. М. (2019)
Скрипник А. В. - Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій, Саяпін С. П. (2019)
Аверчева Н. О. - Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України, Бойко В. О., Бойко Л. О. (2019)
Барабаш Л. О. - Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів, Мазур К. В. (2019)
Khachatryan L. R. - Current problems of the agricultural market and development prospects on an example of the Republic of Armenia (2019)
Лутковська С. М. - Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти (2019)
Sivitska Yu. О. - Specificity of the discount rate application for agricultural business valuation (2019)
Зміст журналу за 2019 рік (2019)
Вступ (2020)
Sonin E. B. - Superfluid spin transport in magnetically ordered solids (2020)
Безуглый А. И. - Туннелирование в двухслойных системах с электрон-дырочным спариванием (2020)
Kuklov A. B. - Disorder-induced quantum properties of solid 4He, Prokof’ev N. V., Svistunov B. V. (2020)
Филь Д. В. - Переход в фазу "суперсолид" в двумерном разреженном газе электрон-дырочных пар, Шевченко С. И. (2020)
Немировский С. К. - Стохастическая динамика квантованных вихрей. Континуальный и дискретный подходы (2020)
Abedinpour S. H. - Counterflow in Bose gas bilayers: collective modes and dissipationless drag, Tanatar B. (2020)
Конторович В. М. - О фазовом переходе He II в He I при наличии макроскопического движения (2020)
Томченко М. Д. - Акустические моды в He I и He II в присутствии переменного электрического поля (2020)
Вовк Р. В. - Эволюция фононных пучков конечных размеров в сверхтекучем гелии, Немченко К. Э. (2020)
Zvyagin A. A. - Persistent currents in the two-chain correlated electron model (2020)
Koinov Z. - Collective-mode dispersion of atomic Fermi gases in a honeycomb optical lattice: speed of sound of the attractive Kane–Mele–Hubbard model at half filling (2020)
Михайловский В. В. - Динамика импульсов конденсированных экситонных фаз в связанных квантовых ямах, Сугаков В. И. (2020)
Cortés-López S. - Excitation of Josephson plasma waves in a layered high-temperature superconductor slab embedded in a high refractive index dielectric, Pérez-Rodríguez F. (2020)
Соловьев А. Л. - Особенности избыточной проводимости и возможная псевдощель в сверхпроводниках FeSe, Петренко Е. В., Омельченко Л. В., Nazarova E., Buchkov K., Rogacki K. (2020)
Сухарева Т. В. - Топологические фазовые переходы Березинского–Костерлица–Таулесса в джозефсоновской среде гранулярных высокотемпературных сверхпроводников под действием магнитного и электрического полей, Финкель В. А. (2020)
Бойко Ю. И. - Давление и высокотемпературная сверхпроводимость водородных соединений, Богданов В. В., Вовк Р. В. (2020)
Хроніка. Физико-техническому институту низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины — 60 лет (2020)
Шевчук П. Є. - Динаміка та структура народжуваності в найбільших містах України на початку ХХІ ст (2020)
Думанська В. П. - Демографічні тренди в мегаполісах: приклад столиць країн Європи (2020)
Малиновська О. А. - Методи оцінювання чисельності мігрантів з неурегульованим статусом і можливості їх застосування в Україні (2020)
Hnatyuk T. O. - Living Conditions оf the Internally Displaced Persons іn Ukraine (2020)
Сірий Є. В. - Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір (2020)
Zwane T. - Th e Causal Eff ect оf Education оn Earnings іn Urban аnd Rural South Africa: а Further Update (2020)
Ilotah R. - Analysis оf the Failure оf Hunger аnd Poverty Eradication іn Sub-Saharan Africa аnd Suggested Solutions, Ngwakwe C. C. (2020)
Гаврилюк О. К. - Толерантність і ксенофобія в міжетнічних взаємовідносинах київських студентів (2020)
Книжковий огляд (2020)
Правила для авторів (2020)
Брюзгінова Н. В. - Цитобіофізична методика визначення індивідуальної чутливості до НВЧ-терапії, Іванов В. К., Малахов В. О., Сіренко С.П., Стадник А. М. (2019)
Мар’єнко Н. І. - Два способи фрактального аналізу як морфометричного методу в анатомії: спосіб підрахунку квадратів vs спосіб дилатації пікселів, Степаненко О. Ю. (2019)
Бабак О. Я. - Особливості порушень вуглеводного й ліпідного обмінів при неалкогольній жировій хворобі печінки та її коморбідності з артеріальною гіпертензією, Просоленко К. О., Молодан В. І., Панченко Г. Ю., Лапшина К. А. (2019)
Абдряхімов Р. А. - Оцінка якості життя комбатантів із клінічними проявами посттравматичного синдрому й частковою втратою зору внаслідок бойової травми (2019)
Камінська А. О. - Чинники психосоціального ресурсу і їхнє значення у функціонуванні сім’ї, де проживає хворий з ендогенним психічним розладом, Агішева Н. К. (2019)
Хаустов М. М. - Медико-психологічний погляд на проблему розладів адаптації у студентів (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Клінічні особливості медикаментозного комплаєнса пацієнтів зі змішаною деменцією, ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами (2019)
Яворська Т. П. - Система заходів медико-психологічної допомоги, орієнтована на формування здоров’яцентрованої поведінки в пацієнтів із цереброваскулярною патологією (2019)
Кулікова Д. О. - Використання алгоритму ультразвукової діагностики для прогнозування подальшого розвитку відкритої артеріальної протоки в дітей (2019)
Пасичный Д. А. - Восстановление тканей опорных поверхностей стоп усовершенствованным методом fillet flap (2019)
Пуляєва І. С. - Результати хірургічного лікування сонних артерій у хворих із цукровим діабетом (2019)
Дубівська С. С. - 2,3-дифосфогліцерат – індикатор гіпоксії, що впливає на стан післяопераційної когнітивної дисфункції при використанні загальної анестезії (2019)
Губін М. В. - Судово-медична оцінка тяжкості посттравматичних змін під’язиково-гортанного комплексу у смертельних випадках (2019)
Ворона П. В. - Система комплексної реабілітації учасників антитерористичної операції, Гурин А. М. (2019)
Білоус К. С. - Політична відповідальність парламентарів за невиконання основного обов’язку як засіб забезпечення ефективності публічного управління (2019)
Бобрицький А. Л. - Напрями формування правоохоронної політики на районному рівні (2019)
Гикало Ю. В. - Механізми державного управління у сфері військової (2019)
Гладський О. В. - Публічне управління у контексті сучасних дослідницьких підходів (2019)
Гринчишин С. С. - Реформування молодіжної політики України на основі європейського досвіду (2019)
Дзядзіна Н. М. - Вплив децентралізації на сучасні процеси регіонального розвитку (2019)
Євдокимов В. О. - Ефективне покарання підлеглих як професійна компетенція керівника (2019)
Іванов А. В. - Аналіз зарубіжного досвіду у створенні публічних інститутів підтримки підприємницької діяльності (2019)
Ієвлева Л. І. - Врегулювання конфлікту інтересів в органах публічної влади: європейські практики для України (2019)
Крапівіна Г. О. - Дефініції детермінант нестандартних форм зайнятості на сучасному ринку праці (2019)
Кривошей В. М. - Аналіз сучасних дослідницьких підходів до визначення механізмів державного управління у сфері соціального захисту та соціальної адаптації учасників бойових дій (2019)
Лахижа М. І. - Теоретичні та практичні аспекти взаємодії державних інституцій для захисту прав громадян в Україні.(на прикладі системи надання безоплатної правової допомоги та правоохоронних органів), Черчатий О. І. (2019)
Макеєнко Ж. В. - Порівняльний аналіз переговорів у державному управлінні з позицій гарвардського методу та lean-переговорів (2019)
Мошнін А. А. - Джерелознавчий аналіз проблематики взаємозв’язку корупції та національної і державної безпеки (2019)
Пріб Г. А. - Патопсихологічні складові емоційного вигорання військовослужбовців як чинник національної безпеки (2019)
Рудік О. М. - Стан реформи державного управління в країнах-кандидатах та потенційних кандидатах на вступ у контексті сучасної політики ЄС щодо розширення (2019)
Савка І. І. - Система забезпечення функції цивільного контролю у сфері національної безпеки Сполучених Штатів Америки (2019)
Серьогіна Н. О. - Безробіття як внутрішня загроза національній безпеці (2019)
Смачило С. М. - Щодо соціальної функції держави: скандинавська модель (2019)
Фоміцька Н. В. - Суперечності фінансової децентралізації територіальних громад в Україні, Поліщук Д. І. (2019)
Холостова А. М. - Формування чек-листа державної перевірки підприємства на дотримання процедур контролю шкідників (2019)
Шишак А. О. - Дослідження інноваційних цілей у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України у 2019 році (2019)
Туча В. В. - Взаємодія еліт у публічному просторі постмодерної держави (2019)
Брєєва Є. М. - Компоненти соціальної стратегії як засоби ефективної ринкової взаємодії підприємства і споживачів в ланцюгах поставок, Набока Р. М., Семенченко К. Ф. (2020)
Васильченко Л. С. - Веб-сайт підприємства як ефективний інструмент маркетингових комунікацій в мережі Інтернет, Якушев О. В., Литвин С. В. (2020)
Глинська А. Є. - Принципи стратегічної адаптації підприємства на основі інноваційних змін (2020)
Джерелюк Ю. О. - Сучасні методи оцінки ефективності менеджменту персоналу на підприємстві, Зінов'єва І. С. (2020)
Зайцева О. І. - Стартапи як адаптивна модель інноваційно-креативного підприємництва на українському ринку, Вольвач І. Ю., Бетіна В. О. (2020)
Морозов Р. В. - Проблематика застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, Білоус О. В. (2020)
Наумова Л. М. - Принципи регулювання діяльності ТНК в Україні у контексті забезпечення національних економічних інтересів (2020)
Овчиникова М. О. - Забезпечення ефективного проведення оцінки персоналу, Делієва Є. С. (2020)
Савін С. Ю. - Узгодження інтересів підприємства та споживачів за рахунок використання складових інформаційного потенціалу, Яковенко О. В., Журавльова О. В. (2020)
Шандова Н. В. - Дослідження трансформації структури національної економіки (2020)
Шукліна В. В. - Стратегія ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства (2020)
Власенко Н. А. - До питання проблем ліцензування туристичної діяльності в Україні, Чечина В. І. (2020)
Фролова Н. Є. - Статистичний аналіз функціонування підприємств готельного господарства України, Вольвач І. Ю. (2020)
Шарко М. В. - Методика виведення на ринок нових туристичних продуктів: теоретичний аспект, Петрушенко Н. В. (2020)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Потенціал підприємства як основа забезпечення економічної безпеки, Тарасюк А. В. (2020)
Sydorenko N. - Women in a Human Rights Media Discourse During the Armed Conflict in the East of Ukraine, Volobuieva A., Zental O. (2019)
Данильчук Д. В. - Урбанонімічні акти в контексті сучасних інформаційних війн: символічна і комунікаційна функції (2019)
Шевченко В. Е. - Сервіси відкритих даних в Україні (2019)
Фіялка С. Б. - Співавторство наукових статей у контексті академічної доброчесності (2019)
Котлярський Ф. М. - Існуючі уявлення про вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів. Повідомлення 2 (2020)
Бубликов В. Б. - Легований кремнієм високоміцний чавун та його застосування, Нарівський А. В., Бачинський Ю. Д., Ясинський О. О. (2020)
Фон Прусс М. А. - Способи та методи зміни морфології залізовмісних фаз у силумінах (2020)
Дорошенко В. С. - Способи охолодження виливків при проектуванні ЛТО-процесу, що взаємодоповнює технології лиття та термообробки (2020)
Христенко В. В. - Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору , Ушкалова О. В., Болобан Є. О. (2020)
Ліхацький Р. Ф. - Спеціальні сплави та композити на основі міді та методи їх одержання (2020)
Шалевська І. А. - Отримання литих армованих конструкцій рідкофазним суміщенням компонентів системи, Мусбах Д. І. (2020)
Борис Абрамович Кірієвський (до 80-річчя від дня народження) (2020)
Валентин Борисович Бубликов (до 80-річчя від дня народження) (2020)
Панченко Б. Е. - Численное исследование систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом в задаче о дифракции плоских волн на неподвижном включении, Ковалев Ю. Д., Сайко И. Н. (2020)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання бортової системи розпізнавання наземного об’єкта, Будник М. М., П’ятаченко В. Ю., Мироненко М. І. (2020)
Химич А. Н. - Существование и единственность взвешенного нормального псевдорешения, Николаевская Е. А. (2020)
Гридина Н. Я. - Анализ нейрохирургических патологий с применением байесовских процедур распознавания для показателей поверхностного плазмонного резонанса при агрегации клеток крови, Гупал А. М., Тарасов А. Л., Ушенин Ю. В. (2020)
Шарифов Ф. А. - Разрезы в неориентированных графах. I, Гуляницкий Л. Ф. (2020)
Приказчиков В. Г. - Точная трехточечная схема и схемы высокого порядка точности для обыкновенного дифференциального уравнения четвертого порядка (2020)
Ільяшов О. А. - Удосконалення сигнатурно-системного методу із застосуванням пріоритетних ознак у складі сигнатур об’єктів моніторингу для забезпечення максимальної ймовірності правильного розпізнавання, Комаров В. С. (2020)
Закусило П. С. - Метод планування процесу оновлення технічних засобів виробництва на підприємствах (2020)
Ястремський О. І. - Міжгалузевий аналіз витратності та продуктивності економіки України: порівняння у часі і між країнами (2020)
Потьомкін М. М. - Удосконалення методу аналізу ієрархій на основі уточнення процедур формування матриць парних порівнянь, Ніколаєнко М. В., Гразіон Д. І. (2020)
Рагимов А. Б. - О численном решении обратной задачи по восстановлению источника специального вида в параболическом уравнении (2020)
Мамонова Г. В. - Математичний інструментарій для аналізу інтернету речей, Майданюк Н. В. (2020)
Крывый С. Л. - Экосистемы программной инженерии, Гриненко Е. А. (2020)
Тулупов М. А. - Методология построения информационной системы управления проектами на основе интеграции приложений предприятия (2020)
Саженюк В. С. - Інформаційна модель ціноутворення на електронних ринках, Чорноус Г. О., Ярмоленко Ю. А. (2020)
Файнзильберг Л. С. - Новые подходы к анализу и интерпретации формы циклических сигналов (2020)
Сарсембаев М. C. - Использование технологии CUDA для ускорения вычислений в задачах химической кинетики, Урмашев Б. А., Младенович Н., Заславский В. А. (2020)
Погорілий С. Д. - Методи моделювання і верифікації для проєктування застосунків у гетерогенних архітектурах, Слинько М. С. (2020)
Подольчак Н. Ю. - Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства, Блинда Ю. О. (2015)
Федулова С. О. - Регіональна економіка та старопромислові регіони України: сучасні реалії (2015)
Богаченко А. В. - Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні (2015)
Лядова Ю. О. - Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю (2015)
Науменко Ж. Г. - Методика оцінки міжрегіонального диспропорційного розвитку (2015)
Перегудова Т. В. - Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні (2015)
Poberezhets O. V. - Multi system evaluation of economic state sector enterprises (2015)
Cherkasova T. I. - Innovative development of industrial enterprises funding features, Beznos S. V. (2015)
Губарева Ю. А. - Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід (2015)
Ivashchenko A. G. - Features of personnel management in the innovation production, Pashkova A. V. (2015)
Кирилова Л. О. - Задача оптимального управління пакетами інвестиційних проектів, Мамонтова І. В. (2015)
Малик О. В. - Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Oklander T. O. - Marketing research based on the use of information and communication technologies (2015)
Панченко М. О. - Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості, Бровкова О. Г. (2015)
Семенова В. Г. - Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості (2015)
Серікова О. М. - Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства (2015)
Гоголь М. М. - Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку, Колмогорова І. В. (2015)
Патрик Э.И. - Основные факторы,обеспечивающие инновационное развитие экономики германии, Никитин Ю.В., Патрик О.Э. (2015)
Боковець В. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією (2015)
Замлинська О. В. - Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу (2015)
Запша Г. М. - Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України (2015)
Nyenno I. M. - Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management (2015)
Нікулін С. Г. - Світові тенденції розвитку морських портів, Рощіна Н. В. (2015)
Сироватченко Л. В. - Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем (2015)
Sokolovskaya Z. M. - Modeling of logistics networks trading company, Khripko B. B. (2015)
Ущаповський К. В. - Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП "НЕК "Укренерго" (2015)
Ресульєва Н. Ш. - Перспективи використання відходів рослинництва для виробки біоенергії в Україні (2015)
Yukhymenko B. I. - Mathematical formalization of some problems of transport logistics, Maliutina S. V. (2015)
Петрищенко Н. А. - Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України (2015)
Масленніков Є. І. - Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства, Яценко М. С. (2015)
Ковальова О. М. - Теоретична концептуалізація венчурного фінансування (2015)
Левченко О. М. - Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів, Плинокос Д. Д. (2015)
Меджибовська Н. С. - Матеріально-технічне постачання: нові ролі та інструменти реалізації (2015)
Диба М. І. - Формування облікової інформації для управління витратами на інновації, Гик В. В. (2015)
Своробович Л. М. - Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства (2015)
Камінська Т. Г. - Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку (2015)
Каламан О. Б. - Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько-виноробного підкомплексу (2015)
Череп А. В. - Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств (2015)
Ананська М. О. - Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу (2015)
Левицька А. В. - Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності (2015)
Гусєва О. Ю. - Методологічні основи формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства (2015)
Синиця Л. В. - Формування системи стратегічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності (2015)
Войнаренко М. П. - Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств, Троц І. В. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів, Білик О. І., Перхач О. Л. (2015)
Вихідні дані (2015)
Указ Президента України № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"" (2015)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" (2015)
Воєнна доктрина України (2015)
Про нову редакцію Воєнної Доктрини України (2015)
Муженко В. М. - Перспективні напрями розвитку Збройних Сил в умовах суттєвих змін у воєнно-політичній ситуації навколо України на період до 2020 року (2015)
Верба А. В. - Досвід медичного забезпечення антитерористичної операції та шляхи його вдосконалення, Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2015)
Бистряков І. К. - Регіональна асиметрія просторової організації природного багатства як чинник національної безпеки та оборони України, Клиновий Д. В., Рогов П. Д., Пугач В. О. (2015)
Телелим В. М. - До питання організації стратегічного планування у сфері оборони, Пунда Ю. В., Мінєєв П. А. (2015)
Мінасов В. С. - Сухопутні війська США та шляхи їх реформування, Кравчук О. І., Лупаленко О. В. (2015)
Романченко І. С. - Теоретико-методологічні засади побудови системи управління ефективністю планування та виконання програм розвитку Збройних Сил України, Богданович В. Ю., Дєнєжкін М. М. (2015)
Худов Г. В. - Розпізнавання елементів замислу повітряного противника з використанням мінімаксного мультиагентного алгоритму, Таран І. А. (2015)
Величко О. Ф. - Методичні основи управління розвитком системи озброєння збройних сил держави та контролю за виконанням заходів, які реалізуються в програмному періоді часу, Демідов Б. О. (2015)
Харченко О. В. - Шляхи оснащення літальних апаратів Збройних Сил України високоточними засобами ураження та методологічні аспекти щодо їх розроблення, Пащенко С. В., Тараненко В. В. (2015)
Головін О. О. - Обґрунтування напрямів удосконалення тактико-технічних характеристик безпілотних авіаційних комплексів, Бунаков В. П., Маланчук А. М., Білобородов О. О. (2015)
Summaries (2015)
Chaikovska O. - The impact of podcasts designed through audacity on improving grammar skills (2020)
Девін В. В. - Використання некомерційного навчального програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій, Ткачук В. С., Бурдега В. Ю. (2020)
Друшляк М. Г. - Технологія SAMR впровадження засобів комп’ютерної візуалізації в освітній процес з метою формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики (2020)
Koryakin O. - Тhe methodological support of sound engineering training of future masters of musical art (2020)
Кулімова Ю. Г. - Використання веб-технологій у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Лугова Т. А. - Наратив та сторітелінг в знанієвій структурі навчально-ділової відео гри як чинники синергії інформаційних технологій та духовно-орієнтованої педагогіки (2020)
Мокрієв М. В. - Інтеграція навчально-наукових підсистем в єдине інформаційно-освітнє середовище (2020)
Морзе Н. В. - Самооцінювання рівня цифровізації освітнього закладу за умов трансформації середньої освіти, Кучеровська В. О., Смирнова-Трибульська Є. М. (2020)
Морзе Н. В. - Організація STEAM-занять в інноваційному класі, Вембер В. П., Бойко М. А., Варченко-Троценко Л. О. (2020)
Nalyvaiko O - The use of the mobile application "DROPS" in the process of learning foreign languages, Vakulenko A., Zemlin U. (2020)
Cоломаха А. В. - Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови) (2020)
Терлецька Т. С. - Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності "дошкільна освіта" (2020)
Тітаренко С. А. - Використання мультимедійних технологій для оптимізації рухової активності дітей дошкільного віку (2020)
Волошина Т. В. - Платформи та системи автоматизованої перевірки завдань з програмування: аналіз, критерії добору та приклад використання, Глазунова О. Г., Гуржій А. М., Пархоменко О. В., Корольчук В. І. (2020)
Воробець О. Д. - Засоби мобільних технології у контексті формування культури професійного мовлення майбутніх учителів, Ілійчук Л. В. (2020)
Тимофєєва Г. В. - Українські університети в рейтингах публікаційної активності 2019 року, Опришко Т. С. (2020)
Морзе Н. В. - Шляхи розвитку smart-університету (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка), Непреєнко Л. С., Смирнова-Трибульска Є. М. (2020)
Бобрицький Л. В. - Управління обороною держави - головне питання забезпечення національної безпеки України (2019)
Боков О. В. - Теоретико-методологічні підходи прогнозування розвитку ринку праці (2019)
Боровська А. В. - До питання про ключові аспекти проведення конкурсу при доборі на посади державної служби (2019)
Венгер І. О. - Аналіз сучасних дослідницьких підходів до визначення механізмів державного управління у сфері зайнятості та їх вплив на ринок праці (2019)
Гаєвський І. В. - Екологізація державної політики як структурно-функціональний атрибут переходу до сталого розвитку (2019)
Гоголь Т. В. - Трактування сутності cільських територій у науковому дискурсі (2019)
Гурський М. М. - Державна підтримка агропромислового комплексу Чернігівської області: проблеми та пропозиції щодо публічності (2019)
Канафоцька Г. П. - Засаднича роль освітньої складової в механізмах переходу від управління до служіння та в забезпеченні ефективної діяльності лідерів успішних громад (2019)
Качан Я. В. - Проблеми забезпечення професійного розвитку публічної служби (2019)
Колодій О. М. - Історико-методологічний аналіз становлення децентралізаційної моделі демократичного врядування (2019)
Конюх Я. О. - Молодіжні еліти як суб’єкт формування державної політики (2019)
Кравцов М. О. - Основні аспекти функціонування телефонних "гарячих ліній" органів державної влади (2019)
Крапівіна Г. О. - Системно-онтологічний аналіз державного управління зайнятістю населення в сучасних умовах (2019)
Красівський Д. О. - Державна політика щодо досягнення збалансованості регіональних та національного ринків праці (2019)
Кучер О. В. - Лідерство у системі державної служби в умовах трансформаційних змін, Нестеренко Г. П. (2019)
Мальцева А. М. - Суб’єкти прийняття управлінських рішень у сфері публічної служби (2019)
Міщенко К. С. - Теоретико-методологічні засади формування механізму державного управління соціальним захистом осіб з інвалідністю (2019)
Мялковський Д. В. - Механізми державного управління оцінкою відповідності засобів, процесів та суб’єктів електронних довірчих послуг в Україні та ЄС (2019)
Писаренко В. П. - Проблеми кібербезпеки в Україні (2019)
Побережний О. В. - Сутність соціальної політики як складової державної політики (2019)
Постулін О. C. - Державна політика регулювання земельних відносин як структурна умова розвитку ринку землі в умовах кризи (2019)
Станіславський Т. В. - Стан та удосконалення механізму державного управління виконанням стратегії кібербезпеки України (2019)
Терешкевич Г. Т. - Аналіз державної політики реформування системи охорони здоров’я на засадах біоетики в галузі (2019)
Терещенко М. М. - Функціональний вплив громадського контролю на реалізацію державного контролю як інструменту забезпечення відкритості органів публічної влади (2019)
Турчак А. В. - Перспективні напрями застосування механізмів реалізації державної політики інформаційної безпеки в Україні (2019)
Туча В. В. - Структурно-функціональний аналіз ролі політичної та державно-управлінської еліти в процесах стратегічного розвитку держави (2019)
Фоміцька Н. В. - Сутність та напрями децентралізації в Україні, Гашенко І. О. (2019)
Шестаковська Т. Л. - Імперативи державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України на засадах "зеленої економіки" (2019)
Кравчук Л. М. - Україна має стати потрібною світові (2019)
Свергун І. І. - Що нам робити з анексією Криму? (2019)
Ціватий В. Г. - Емануель Макрон – "нове" обличчя Європи (2019)
Вдовиченко В. А. - Постмодерний популізм в Італійській Республіці (у контексті виборів до Європарламенту 2019) (2019)
Семенець О. Є. - П’ятдесят відтінків коричневого (2019)
Троян С. С. - Сторіччя завершення Великої війни 1914-1918 рр.: "не мир, а перемир’я на двадцять років" (2019)
Бершеда Є. Р. - Академічна складова дипломатичного корпусу України (2019)
Музичко О. Є. - Україна-Грузія: витоки культурної дипломатії (2019)
Джафаров М. - Таємні товариства Середнього Сходу і Ватикан у період Хрестових походів (2019)
Ткач Д. І. - Донбас. Чи є вихід з глухого кута? (2019)
Остапенко Н. В. - Реформа Ради Безпеки ООН як засіб подолання кризи ефективності Організації (2019)
Спортивно-дипломатичний клуб ГДІП запрошує на бігові лижі (2019)
Аркушин Г. - Західнополіські вставні слова для привернення уваги співрозмовників (2017)
Богдан С. - Регулятиви сад і квіти в епістолярних текстах Лесі Українки (2017)
Голоюх Л. - Наративний синтаксис прозових текстів Є. Пашковського (2017)
Грицевич Ю. - Діалектна лексика у фольклорі канадських українців першої хвилі еміграції (2017)
Дзера О. - Джерела національних перекладів Святого Письма: англо-український контекст (2017)
Заєць В. - Стилістичні функції конверсії в українських періодичних виданнях ХХІ ст. (2017)
Касянчук Н. - Синонімія в польській екологічній термінології (2017)
Костюк Ю. - Афіксальне словотворення суспільно-політичної неолексики (2017)
Кузьмич О. - Синтаксичні анормативи в молодіжному мовленні (на матеріалі складнопідрядних речень) (2017)
Локайчук С. - Термінологічні питання в публікаціях академіка Агатангела Кримського (2017)
Микитюк О. - Персоналізація текстового простору Дмитра Донцова (аспект опозиції) (2017)
Омельковець Р. - Фітономени як засіб увиразнення текстів Володимира Лиса (2017)
Павленко Л. - "Києво-Печерський патерик" як джерело пізнання мовної картини світу давніх українців (2017)
Приймачок О. - Синонімія, дублетність та варіантність в українській літературознавчій терміносистемі (2017)
Скорук І. - Малопродуктивні моделі прізвищ в антропоніміконі м. Луцька (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського