Pavlenko L. I. - Question-Answer Thematic Units in Nobel Lectures Delivered by Prizewinners in the Field of Literature (2019)
Бульбачинська О. І. - Прийом монтажу в формуванні художніх сенсів роману "Приватне життя феномена" Э. Гуцала (2019)
Муслієнко О. В. - Полісемантичний комплекс "Море" в художній прозі М. Хвильового (2019)
Суворова Л. К. - Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова, Храпчук С. Ю. (2019)
Білявська В. С. - Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По, Рудюк О. В. (2019)
Канчура Є. О. - Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст (2019)
Ліпісівіцький М. Л. - "Жовтий звук" В. Кандінського — художній твір на межі драматичного, театрального, музичного та образотворчого мистецтва (2019)
Гримашевич Г. І. - Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті (2019)
Римар Н. Ю. - Особливості структурно-функціональної організації лексико-семантичного поля "Земля" в поетичній мовотворчості Лесі Українки (2019)
Шульська Н. М. - Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману "Радісна пустеля"), Громик Ю. В., Зінчук Р. С. (2019)
Баюн К. Й. - Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами) (2019)
Khmara V. V. - Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology, Voinalovych L. P. (2019)
Андріянова О. Я. - Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі (2019)
Zahorodnia O. F. - The Associative Field of a Word as a Multilingual Structure (Ваsed on The Mass Free Associative Experiment With Ukrainian Social and Political Lexis), Nedashkivska T. Ye. (2019)
Совтис Н. М. - Лінгвокультурний український компонент у польському поетичному тексті (на матеріалі творів Лева Венглінського), Адах Н. А. (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Цитокератин­18 — патогенетичний чинник прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Курінна О. Г., Шуть І. В. (2020)
Маслова Г. С. - Модель дієт­індукованого стеатогепатиту у щурів: морфологічні та патогенетичні особливості, Скрипник Р. І., Щербак О. В., Скрипник І. М. (2020)
Губська О. Ю. - Вивчення генетичних особливостей хворих на глютенчутливі захворювання в Україні, Кузьмінець А. А., Башинська В. В., Мосейко В. В., Долько О. А., Заплатніков Я. С., Борисович Ю. Г., Загородня О. О., Коляда О. К., Наумова О. О. (2020)
Скрипник І. М. - Оптимізація лікування хворих на НПЗЗ­гастропатію, асоційовану з Helicobacter pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Пархоменко В. В., Гопко О. Ф. (2020)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок між фактором росту фібробластів­19, рівнем жовчних кислот та показниками ліпідограми у хворих на хронічний безкам’яний холецистит із супутнім цукровим діабетом 2 типу та без нього, Тимошенко Г. Ю. (2020)
Скрипник І. М. - Сучасні можливості корекції вісцеральної гіперчутливості у хворих на синдром подразненого кишечника, Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П. (2020)
Губергриц Н. Б. - Крылья бабочки и кишечный микробиом, или мегаэволюция в мире пробиотиков, Беляева Н. В. (2020)
Швець О. В. - Синбіотичний вплив з метою корекції композиції та функцій кишкової мікробіоти (2020)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота и функциональные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, Беляева Н. В., Рахметова В. С., Цыс А. В. (2020)
Христич Т. М. - Варіанти перебігу хронічного панкреатиту при цукровому діабеті (можливі патогенетичні механізми), Гонцарюк Д. О. (2020)
Berezutskyi V. I. - Treatment of chronic enterocolitis in the first half of the XIX century: Beethoven’s mineral water intake, Berezutska M. S. (2020)
До уваги авторів (2020)
The table of contents (2020)
Ishchenko V. - Offshore renewable energy development: U.S. experience and takeaways for Ukraine (2020)
Kormych L. - The gender equality in maritime industries: transnational law perspectives (2020)
Andrushchenko S. - The regime of seaports in Ukraine: a complicated way to updating legal regulation (2020)
Darahan V. - The history of the principle of transparency in international trade law (2020)
Fedotov O. - Risk management in customs inspections of goods, Zotenko O. (2020)
Instructions for authors (2020)
Глущенко В. - У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький (2020)
Піскунов О. - Субстанційний характер реконструкції в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2020)
Рябініна І. - Прийоми роботи з матеріалом давніх писемних пам’яток як джерелом вивчення історії Східнослов'янських мов у працях Б. О. Ларіна, Потапенко М. (2020)
Орел А. - Лінгвоісторіографічний аналіз фонологічних процесів протослов’янського діалекту (2020)
Роман В. - Проблема доцільності / недоцільності лексичних запозичень у витлумаченні учених другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2020)
Руденко М. - Питання класифікації англійських соціальних діалектів (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Маторін Б. - Традиційне й сучасне мовознавство про проблему визначення термінів підмет і присудок, Маторіна Н. (2020)
Бурковська О. - Огляд інфінітивних речень у системі односкладних конструкцій (2020)
Ніколайчук А. - Питання походження гіпотаксису в інтерпретації Л. П. Якубинського, Седашев Я. (2020)
Сорока Т. - Конвергенція в семантиці англійських моноаксіономенів (2020)
Онищак Г. - Матричне представлення найбільш багатозначних іменників на позначення зла (на матеріалі сучасної французької мови) (2020)
Юшак В. - Функціональний потенціал оцінних прикметників у сучасних англомовних софтонімах (2020)
Савченко Е. - Англицизмы на современном этапе развития лексики, Рубан А. (2020)
Сушко О. - Функціональні особливості фразеологічних одиниць в текстах публіцистичного стилю української мови, Кубрак Л. (2020)
Cєкіна Н. - Вербалізація маскулінного стереотипу чоловік-лідер (2020)
Шийка С. - Особливості давньоруського жіночого іменника історичної Ровенщини (2020)
Дмитрук Л. - Інфінітив та інфінітивні конструкції в англійському науковому тексті, Рибалка Н. (2020)
Holub O. - Memory training as part of interpreter’s professional competence formation, Mishyn D. (2020)
Остапенко С. - Застосування лексико-семантичних трансформацій в українських перекладах роману Г. Веллса "Машина часу" (2020)
Жуйкова М. - Параметричні прикметники у словникових дефініціях як прояв антропоцентризму (на матеріалі словників англійської та слов’янських мов) (2020)
Йодловська А. - Полімодальне, бімодальне та інтермодальне сприйняття та його відбиття у структурі словникових дефініцій та у лінгво-психологічній свідомості мовців (2020)
Ясногурська Л. - Мовна репрезентація концепту "страх" у сучасній англійській мові на прикладі творів Стівена Кінга "Salem’s lot" та "Pet sematary" (2020)
Решетняк О. - Функціонування біблійних символем у сучасному поетичному дискурсі українських, польських й англійських митців, Данильченко Є. (2020)
Прокопович Л. - Змістовий та функціонально-стилістичний потенціал лексико-семантичного поля людина в романі Мирослава Дочинця "Лис" (2020)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками говорити, кричати, кликати), Чепурна А. (2020)
Antonova O. - Three Ways to Use ASMR-Technologies in Modern Advertising and Marketing (2019)
Баєтул Г. П. - Оцінка бюджетного механізму у контексті проведення фінансової децентралізації (2019)
Базенко О. Д. - Впровадження електронного урядування в Україні, Ручинська Н. С. (2019)
Баришевська І. В. - Аналіз фінансової стійкості на основі альтернативних рішень управління витратами сільськогосподарських підприємств, Гринчук Ю. В. (2019)
Бєлова І. В. - Інструменти капіталу та їх вплив на рівень фінансового стресу в країнах ЄС, Дідик О. В., Нілова Н. М. (2019)
Бобровська Н. В. - Напрями й особливості формування екологічної свідомості молоді, Біліченко О. С., Іваськевич М. В. (2019)
Боднар О. А. - Особливості фінансування санаційних заходів, Гринчук Ю. В., Бережанський С. О. (2019)
Borshch V. I. - Collaborative Approach to Management Using a Three-Way Management Model, Aizenshtat A. L. (2019)
Бурковська А. В. - Особливості валютного регулювання в Україні, Шевченко В. М. (2019)
Васільєва Л. М. - Державна підтримка аграрного сектору економіки країни в умовах функціонування в складі СОТ як основа забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Грінько А. П. - Інноваційний розвиток бізнесу як основи цифрової економіки, Гринько П. Л. (2019)
Дем’янчук М. А. - Економетрична модель залежності відрахувань на соціальні виплати підприємств та їх фінансових результатів, Єдакіна М. С. (2019)
Дубина М. В. - Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні, Жаворонок А. В., Федишин М. П. (2019)
Дюк А. А. - Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу (2019)
Єфремова Н. О. - Стратегічне управління ризиками на біржовому ринку сільськогосподарської продукції (2019)
Желізняк Р. Й. - Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації, Бонецький О. О., Жулевич М. І. (2019)
Кулиняк Ю. І. - Діагностика стану та перспективи врегулювання неплатоспроможності українських підприємств за результатами міжнаціональних порівнянь, Кіндрацька Г. І. (2019)
Купчак М. Я. - Мотивація як засіб ефективного функціонування менеджменту у сфері цивільного захисту, Саміло А. В. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Особливості податкового планування в управлінні підприємством: методи та інструменти, Бондаренко Г. Ю., Тарасенко В. П. (2019)
Лесік І. М. - Соціально-економічні небезпеки безробіття для інфраструктури аграрного ринку України (2019)
Мажара Г. А. - Гіперболізоване дисконтування на прикладах поведінки економічних агентів з різними когнітивними функціями, Капустян В. О. (2019)
Мельник Л. В. - Управління системними ризиками ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері (2019)
Міньковська А. В. - Забезпеченість трудовими ресурсами та їх вплив на економічну активність Східного регіону (2019)
Мороз Т. О. - Перспективи використання блокчейн-технології в аграрному секторі економіки (2019)
Мулик Т. О. - Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи (2019)
Mulska O. - Children’s Welfare in Ukraine’s Economy: Analysis and Modelling, Ivaniuk U. (2019)
Найденко О. Є. - Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави, Рєзнікова Є. С. (2019)
Неліпович О. В. - Особливості застосування автоматизованих систем управління митними ризиками: європейський досвід (2019)
Параниця Н. В. - Проблеми та напрями вдосконалення банківської системи України, Чубенко В. Ю. (2019)
Порудєєва Т. В. - Оцінка розвитку зернового ринку Причорноморського регіону (2019)
Рабей Н. Р. - Тренди сучасного інтернет-маркетингу як основа для формування інтернет-стратегії підприємства (2019)
Рахман М. С. - Кон’юнктура споживчого ринку реклами в Україні, Маслій В. О. (2019)
Рибачук В. П. - Еволюція теоретичних аспектів і визначення ролі інновацій у забезпеченні науково-технічного прогресу в економіці (2019)
Селінний М. М. - Лісове господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку, Корма О. М. (2019)
Сосновська О. О. - Фінансові потоки підприємства та напрями їх оптимізації, Міняйленко І. В. (2019)
Тучак Т. В. - Соціалізація оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Файвішенко Д. С. - Теоретичні основи стратегічного управління брендом (2019)
Хорунжак Н. М. - Обґрунтування індикаторів і формалізація інтегрального показника стратегічного аналізу підприємств, Бойчик І. М., Спяк Г. І. (2019)
Шило Л. А. - Удосконалення системи оплати праці на залізниці в умовах корпоратизації, Кіржа К. Ю., Пятак Ю. С. (2019)
Шишпанова Н. О. - Репутаційно-іміджевий підхід в управлінні фінансами страхових компаній (2019)
Ювілей академіка Дужого Ігоря Дмитровича (2020)
Сердечно вітаємо Михайла Михайловича Кужка із 70-річчям! (2020)
Тодоріко Л. Д. - Досягнення та складні питання щодо подолання туберкульозу в Україні (консолідований погляд з різних регіонів), Петренко В. І., Валецький Ю. М., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Макойда І. Я., Сахелашвілі М. І., Грищук Л. А. (2020)
Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню (2020)
Швидке повідомлення. Молекулярні аналізи, призначені в якості початкових тестів для діагностики легеневого та позалегеневого туберкульозу та резистентності до рифампіцину (2020)
Дужий І. Д. - Порівняння ефективності консервативного та хірургічного методів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Глиненко В. В. (2020)
Опанасенко М. С. - Обґрунтування показань та оптимальних строків для проведення малоінвазивних хірургічних втручань при лікуванні хворих на туберкульоз легень і плеври, Терешкович О. В., Шамрай М. Ю., Конік Б. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Білоконь С. М., Обремська О. К., Ткач Д. С. (2020)
Богомолов А. Є. - Визначення сенсибілізації до кліщових алергенів D. pteronyssinus та D. farinae у хворих на респіраторні алергійні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування, Зайков С. В., Назаренко О. П. (2020)
Невзгода О. А. - Ексудативний плеврит туберкульозного генезу в структурі позалегеневого туберкульозу та загальної кількості ексудативних плевритів, Рак Л. М., Невзгода А. А., Фургала Я. І., Процюк Р. Г. (2020)
Матвєєва С. Л. - Міліарний туберкульоз із множинною локалізацією у хворої на системний червоний вовчак на тлі тривалої стероїдної терапії, Шевченко О. С., Боровок Н. М., Філіппова О. Ю. (2020)
Питецька Н. І. - Клінічний випадок тяжкої негоспітальної пневмонії, ускладненої гострим респіраторним дистрес-синдромом, Касєєв П. Л., Бондар Ю. В., Ілляшенко Ю. М., Кириченко І. І. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Бронхіальна астма — нова парадигма у клінічних рекомендаціях GINA. Частина 1, Петренко В. І., Островський М. М., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Макойда І. Я. (2020)
Стандарт інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз (2020)
Шевченко О. С. - Дистанційне навчання у медичній освіті: світовий досвід, Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Овчаренко І. А., Погорєлова О. О. (2020)
До уваги авторів (2020)
Amanda A. P. - Factors Affecting Labor Absorption: Case Study In South Sumatra Province, Kadir S. A., Chodijah R. (2019)
Борщ В. І. - Проблеми формування та розвитку людського капіталу як основного чинника конкурентоспроможності закладів ресторанної діяльності, Крусір Т. О. (2019)
Бурковська А. В. - Місце криптовалюти у фінансово-економічній системі, Лященко Н. В. (2019)
Волосюк Ю. В. - Формування та особливості використання Android-додатку у процесі вищої економічної освіти, Буганов О. В., Ендрес В. С. (2019)
Гуріна О. В. - Адаптивні моделі прогнозування фінансового забезпечення регіонального розвитку (2019)
Drahumirova A. - Analysis of Optimal Capital Structure of Technological Companies (2019)
Дюк А. А. - Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва (2019)
Іваницька С. Б. - Перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Троян Ю. Т. (2019)
Колеватова А. В. - Роль та значення фінансів домогосподарств у ринковій економіці, Кондрацька К. В. (2019)
Конєва Т. А. - Вплив операційного грошового потоку на фінансовий стан компанії, Пастух А. В. (2019)
Король С. Я. - Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку, Польовик Є. В. (2019)
Костирко А. Г. - Організація раціональної системи інформаційного забезпечення управління підприємством, Олійник Т. Г., Костирко П. Д. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Оптимізація податкового планування на підприємствах України, Костенко Т. А., Рудиченко М. В. (2019)
Лопащук І. А. - Теоретичні засади комплексного підходу до моделювання комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі, Мацюк Н. О. (2019)
Лункіна Т. І. - Основні аспекти розвитку соціальної відповідальності в закладах вищої освіти України, Василенко М. Ю. (2019)
Мельник І. О. - Застосування соціально-психологічних методів управління колективом, Разговорова А. А. (2019)
Могилова А. Ю. - Аналіз сучасного стану вітчизняних підприємств транспортно- експедиторських послуг у контексті логістичної діяльності, Селіванова К. Р. (2019)
Ніколайчук О. А. - Оцінка дієвості національних моделей розвитку туризму в країнах Центрально-Східної Європи (2019)
Орєхова К. В. - Сутність власних фінансових ресурсів банку та особливості їх формування в Україні, Костюков О. А. (2019)
Полторак А. С. - Моніторинг чинників впливу на рівень фінансової безпеки України в умовах діджиталізації, Паламарчук В. Ю. (2019)
Полюхович М. В. - Конкурентна стратегія розвитку підприємства як сучасний ефективний інструмент менеджменту (2019)
Потриваєва Н. В. - Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку, Лугова О. І., Волхонська А. А., Кириленко А. В. (2019)
Радченко Г. А. - Тенденції розвитку ринку труб України, Тесля О. В. (2019)
Ракицька С. О. - Інтереси стейколдерів на первинному ринку житлової нерухомості, Жусь О. М., Гончаренко Н. О. (2019)
Решетняк О. І. - Вибір форсайт-методів для обґрунтування напрямів наукового розвитку (2019)
Савченко А. М. - Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ПАТ "Монделіс Україна", Коротаєва І. Р. (2019)
Семеног А. Ю. - Порівняльний аналіз систем страхування вкладів у країнах світу, Ткаченко Д. О. (2019)
Сирцева С. В. - Розрахунки з підзвітними особами у бюджетних установах: особливості обліку і контролю, Чебан Ю. Ю., Браславська І. М. (2019)
Танасійчук А. М. - Маркетинговий аналіз ринку олійного насіння та плодових маслин, Дячук М. В., Ваколюк А. І. (2019)
Теловата М. Т. - Особливості проведення моніторингу публічних закупівель в Україні, Пісоченко Т. С., Кулаковська А. В., Ткаченко Т. А. (2019)
Тимощик Л. П. - Аналіз концептуальних проблем оцінки майна в системі управління власністю (2019)
Tretiak K. - Problems of Involving Population to Participate in Private Pension Funds, Demchenko V. (2019)
Христенко О. А. - Соціальна складова забезпечення сталого розвитку, Тимофєєва Т. С. (2019)
Shebanin V. - Changing the Paradigm of Educating the Generation Z Students of University-Level Economics, Kormyshkin Yu. (2019)
Рекалова О. М. - COVID-19 — нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування (2020)
Рекалова О. М. - Лабораторна діагностика імуноопосередкованих реакцій гіперчутливості до препаратів у хворих на туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Панасюкова О. Р., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Тлустова Т. В., Тараненко А. В. (2020)
Петренко В. І. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-CoV-2, Норейко С. Б., Мостепан Т. В., Аксютін Г. В., Попова Л. І., Патюк Ю. О., Гамачек М. В., Гречанюк Ю. О., Бондаренко Я. В. (2020)
Дужий І. Д. - Порівняння ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в умовах реорганізації фтизіатричної служби, Олещенко Г. П. (2020)
Шевченко О. С. - Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз, Петренко В. І., Киба В. П., Погорєлова О. О. (2020)
Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі (2020)
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (тест сечі LF-LAM) для діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Оновлення політики (2019). Додатки (2020)
9-й Регіональний симпозіум з питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи та Центральної Азії (2020)
Тези конференції. "Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології" (2020)
До уваги авторів (2020)
Contents (2019)
Khmil V. V. - Gender project of the future (2019)
Boichenko M. I. - The role of biological and social factors in determining gender identity, Shevchenko Z. V., Pituley V. V. (2019)
Melnyk V. V. - Fear of social alienation of love as gender characteristics, Моzhovyi L. І., Reshetova I. A. (2019)
Chuikova O. V. - Farewell, "castrated other": gender medicine and deconstruction strategies of postmodernism (2019)
Кhamitov N. V. - Gender strategies and political leadership, Dandekar D. D. (2019)
Andrushchenko T. V. - Gender aspects of relationship in the system of management, Cherednyk O. V., Belozorova R. O. (2019)
Blikhar V. S. - Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem, Zharovska I. M., Lychenko I. O. (2019)
Kuzmenko R. I. - Gender partnership and tolerance phenomenon (2019)
Tormakhova А. M. - Androgyny in the context of current visual fashion space: philosophical and culturological aspect (2019)
Usov D. V. - Contractualistic measurements of the gender: possibilities and borders (2019)
Danylova T. V. - "All animals are equal, but some animals are more equal than others": the negtive impact of gender inequality on the global economy and public health, Kats L. A. (2019)
Snitko D. Y. - Will to truth and gender studies, Varshavskyi O. P. (2019)
Koliieva I. A. - Anthropological comprehension of a woman-author as the subject of culture through the prism of language and literature (gender aspect), Kuptsova T. A. (2019)
Muntian A. O. - Philosophical representation of female artistic images in objectivism (2019)
Petrushov V. M. - The antropology of gender by vasil rosanov and the ethics of sexual difference by Luce Irigaray, Tolstov I. V. (2019)
Poliakova O. O. - Dionysus cult as a prototype of autonomous gender, Asotskyi V. V. (2019)
Slobodyanyuk M. A. - Women of Ukrainian anti-Nazi underground reflected in historical antropology, Radkevich T. O. (2019)
Contents (2019)
Svyrydenko D. B. - Organicity of the phenomenon of culture as an explication of vitality, Yatsenko O. D., Prudnikova O. V. (2019)
Rubskyi V. M. - Communication levels of the individual (2019)
Predko O. I. - Religious faith: existential-anthropological meanings (2019)
Mykulanynets L. M. - Image of human in the postmodern epoch (2019)
Khmil V. V. - Philosophical and psychological dimensions of social expectations of personality, Popovych I. S. (2019)
Hoian I. M. - Axiological aspects of moral and legal decision-making (2019)
Halapsis A. V. - Gods of transhumanism (2019)
Synytsia A. S. - Anthropological dimensions of pragmatism and perspectives of socio-humanitarian redescription of analytic methodology (2019)
Marchenko O. V. - Philosophy of information and transhumanism: explications of philosophical anthropology, Kretov P. V. (2019)
Liakh V. V. - J.-P. Sartre’s humanism in the context of modern anthropological situation, Khylko M. I. (2019)
Malivskyi A. M. - Doctrine of man in Descartes and Pascal (2019)
Rudenko S. V. - Formation and development of the philosophical anthropology studies in Soviet Ukraine, Turenko V. E. (2019)
Kuzmenko V. V. - Anthropological search for value orientations of a new culture by Aurelius Augustine, Boniak V. O., Serdіuk I. A. (2019)
Alushkin S. V. - Material basis of ethical attitude towards desire in ancient eastern religious and philosophical systems (2019)
Бойко В. В. - До спільного 90-річного ювілея ДУ "ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України” та професора В. Т. Зайцева: історія та сучасність (1930 - 2020), Замятін П. М., Тарабан І. А., Береснєв С. О., Провар Л. В. (2020)
Мамонтов И. Н. - Общий объем гепатоцитов как фактор выживаемости при экспериментальной обструкции внепеченочных желчных путей (2020)
Бабий А. М. - Миниинвазивное лечение ахалазии кардии, Шевченко Б. Ф., Пролом Н. В., Галинский А. А. (2020)
Tymchenko M. - Prevention of early postoperative complications of intestinal surgery using immunomodulating therapy (2020)
Шаповал С. Д. - Порушення вуглеводного обміну у хворих на сепсис, Савон І. Л., Максимова О. О., Василевська Л. А., Софілканич М. М., Трибушний О. В. (2020)
Каштальян М. А. - Лапароскопічний перитонеальний лаваж в лікуванні гнійного і калового перитоніту, як ускладнення дивертикулярної хвороби товстої кишки, Тимчук О. Б., Кураченко І. П. (2020)
Вільцанюк О. А. - Обґрунтування ефективності застосування ректальних супозиторіїв "Далмаксін” (тіотриазолін) при комплексному лікуванні гострого парапроктиту, Мазур М. В. (2020)
Білик І. І. - Дослідження ефективності використання комбінації сорбенту та антисептика у комплексному лікуванні перитоніту, Петрюк Б. В., Ротар О. В., Дутка І. І., Cеменюк І. Є. (2020)
Бойко В. В. - Ендобронхіальні хірургічні методи в лікуванні хронічних абсцесів легень, Серенко А. А., Краснояружський А. Г., Мінухін Д. В., Грома В. Г., Євтушенко Д. O., Корж П. І. (2020)
Малоштан О. В. - Патоморфологічні зміни внутрішньопечінкових жовчних проток та холедоха у хворих на гострий та хронічний холангіт, Неклюдов А. О., Смачило Р. М., Тищенко О. М., Кльосова М. О., Волченко О. В. (2020)
Гончарова Н. М. - Діагностика сполучених пошкоджень черевної порожнини при травмі підшлункової залози, Тесленко С. М. (2020)
Криворучко І. А. - Реалізація концепції "fast-track surgery" при лікування хворих на гострий панкреатит за тактикою "step-up approach", Пархоменко К. Ю., Дроздова А. Г., Супліченко М. В. (2020)
Міщенко В. В. - Арозивні кровотечі при панкреонекрозі — тактичні підходи, Пустовойт П. І., Вододюк Р. Ю., Величко В. В., Горячий В. В. (2020)
Хворостов Е. Д. - Классификация, диагностика и современные подходы хирургической коррекции синдрома Мириззи, Дериколенко В. В., Бычков С. А., Цивенко А. И., Гринёв Р. Н. (2020)
Лупальцов В. І. - Доопераційна діагностика протипоказань до лапароскопічного доступу при оперативному лікуванні гострого холециститу, Вандер К. О., Ягнюк А. І., Кітченко С. С. (2020)
Бойко В. В. - Оптимізація діагностики та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту, Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Османов Р. Р., Волченко І. В., Мирошниченко Д. О. (2020)
Тамм Т. И. - Осложнения транспапиллярных эндоскопических вмешательств, Крамаренко К. А., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В., Захарчук А. П., Зульфигаров И. (2020)
Запорожченко Б. С. - Рoль чрeскoжных и эндoскoпичeских мeтoдoв в лeчeнии бoльных с жёлчнo-кaменнoй бoлезнью и eё oслoжнeниями, Кравец К. В., Зубков О. Б., Гомонюк И. В. (2020)
Копчак В. М. - Ендоваскулярні методики зупинки кровотечі після резекцій підшлункової залози, Перерва Л. О., Кондратюк В. А., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Андронік С. В., Трачук В. І. (2020)
Бойко В. В. - Особливості лікування пацієнтів кардіохірургічного профілю з інфекційними ускладненнями після стернотомії методом VAC-терапії, Шафер Я. В., Бучнєва О. В. (2020)
Пуляева И. С. - Хирургическое лечение стеноза сонных артерий у больных с ишемической болезнью сердца с целью профилактики ишемического инсульта, Прасол В. А. (2020)
Клімова О. М. - Прогноз результату хірургічного лікування хворих на аневризми аорти за зміною концентрації фактора росту ендотелію судин (VEGF) і вмісту імунологічних маркерів, Бучнєва О. В., Мережко О. С., Калашникова Ю. В. (2020)
Велигоцький М. М. - Оптимізація лікування трофічних виразок методом вакуумекстракції, Трушин О. С., Сєроштанов О. І., Бугаков І. Є., Шептуха А. О., Боєв В. М. (2020)
Василюк С. М. - Хірургічне лікування пацієнтів із хронічним гемороєм, Шевчук А. Г., Гудивок В. І., Лаб’як І. Р., Сідорук С. С. (2020)
Русин В. І. - Показники венозного кровоплину після каваплікації у пацієнтів з тромбозами нижньої порожнистої вени, Попович Я. М. (2020)
Климова Е. М. - Предикторы геморрагических и тромботических осложнений синдрома гепатоспленомегалии, Калашникова Ю. В., Кордон Т. И., Лавинская Е. В., Агаркова А. Н., Османов Р. Р., Рябинская О. В. (2020)
Белоус М. М. - Диагностическая тактика при травматических повреждениях селезенки (2020)
Негодуйко В. В. - Капсулювання металевих сторонніх тіл м’яких тканин з довготривалим терміном носійства, Михайлусов Р. М., Якимова Т. П., Замятін П. М., Береснєв С. О., Провар Л. В. (2020)
Хасан Я. - Выбор метода хирургического лечения острого аппендицита у больных с сопутствующей легочной патологией, Бородаев И. Е., Колодий В. В., Качанов В. Н., Волков В. Б. (2020)
Бойко В. В. - Клиническое использование декасана при выполнении операций на органах брюшной полости, Замятин П. Н., Савви С. А., Замятин Д. П., Воскресенская Н. М. (2020)
Шевченко В. П. - Диференційована лікувальна тактика у хворих із стороннім тілом прямої кишки, Шевченко В. В., Кобилецький М. М., Кобилецький С. М., П’ятикоп Г. І., Кравець О. В., Братушка В. О., Шимко В. В., Мисловський І. А., Гресько І. Я. (2020)
Шепетько Е. Н. - Технологии протезирующей пластики ущемленных грыж, Кошман И. С., Янюк С. В., Музычук Б. И., Азаренков А. В. (2020)
Сивожелізов А. В. - Ускладнення лапароскопічних пластик вентральних гриж, Сикал М. О., Чугай В. В., Тонкоглас О. А. (2020)
Gulášová I. - Analysis of risk factors of colorectal carcinoma and recommendations for prevention, Nováková L., Cetlová L. (2020)
Шапринський В. О. - Удосконалення методики гемостазу при виконанні одномоментної залобкової простатектомії та симультанної передочеревинної герніопластики у хворих на доброякісну гіперплазію простати та пахвинну грижу, Горовий В. І., Капшук О. М., Воровський О. О. (2020)
Ефимов Д. С. - Анализ случаев диагностических затруднений при разрыве селезенки (2020)
Маруняк Є. О. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2019 році, Чехній В. М. (2020)
Палеха Ю. М. - Нова редакція генеральної схеми планування території України – стратегія інтеграції України у європейський простір (2020)
Апостолов О. А. - Виявлення осередків опустелювання в Україні на основі розрахунків водних індексів за даними дистанційного зондування Землі, Єлістратова Л. О., Романчук І. Ф., Чехній В. М. (2020)
Позняк С. П. - Інвестиційна привабливість ґрунтів Карпатського регіону України, Паньків З. П., Ямелинець Т. С., Гавриш Н. С. (2020)
Антипова Е. А. - Динамика демографического пространства Республики Беларусь в ХХІ веке: сходства и различия между городской и сельской местностью (2020)
Бондар В. В. - Локалізація об’єктів корпоративного менеджменту в метрополісі Києва у контексті розвитку його організаційно-управлінських функцій (2020)
Nguyen T. N. - Sustainable tourism indicators for Co To - Van Don islands, Pham H. H., Nguyen M. H., Nguyen K. V., Hoang B. (2020)
Гаднадь I. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні, зокрема на Закарпатті, Тар К., Молнар Й. (2020)
Титул, зміст (2020)
Шулла Р. С. - Концептуальні підходи до оцінки якості життя: зарубіжний досвід і можливості його застосування у вітчизняній теорії та практиці, Попик М. М., Зеліч В. В. (2020)
Івашина О. Ф. - Методологічні проблеми макроекономічного регулювання, Івашина С. Ю. (2020)
Абрамов Ф. В. - Індукований опір суспільства та заходи його попередження (2020)
Вишневский А. С. - Революция платформ с позиций австрийской теории экономических циклов (2020)
Давидова І. О. - Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль у забезпеченні національної безпеки держави, Лебедченко В. В. (2020)
Ковтуненко К. В. - Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення, Коцага А. О. (2020)
Марченко О. В. - Аналіз підходів до визначення терміна "платоспроможність банку", Линьова В. Д. (2020)
Velychko K. Yu. - The Phenomenon of Student Migration in Ukraine, Yaremenko M. O. (2020)
Калюжна Н. Г. - Рейтингові системи оцінювання бізнес-середовища приймаючої країни, Лежепекова В. Г. (2020)
Кононов І. І. - Сутність зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта облікового моделювання (2020)
Мельник О. Г. - Проблеми фінансування програм і проєктів транскордонного співробітництва в Україні, Приведа Р. Б. (2020)
Атаманчук З. А. - Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування (2020)
Гудима Л. О. - Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України в межах кризових перетворень (2020)
Никончук В. М. - Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні конкурентної національної економіки (2020)
Медведовський Д. Г. - Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг (2020)
Приймакова Ю. А. - Інвестиційно-інноваційні процеси в Україні: сучасний стан і зміни в постконфліктний період (2020)
Патицька Х. О. - Закономірності розвитку системи майнового оподаткування в Україні в контексті підвищення фінансової спроможності територіальних громад (2020)
Романчукевич М. Й. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів в умовах нестабільності, Кіцелюк У. М. (2020)
Бабець І. Г. - Тіньова складова ринку транспортних послуг України: масштаби та вплив на економіку регіонів (2020)
Кифор М. В. - Аналіз сезонності та мінливості туристичних потоків на прикладі західних регіонів України (2020)
Богдан Н. М. - Управління інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств туристського та готельного бізнесу на регіональному рівні, Кравець О. М., Соколенко А. С. (2020)
Топалова І. А. - Роль регіональної логістики на засадах економіки знань (2020)
Боженко В. В. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між системним ризиком і показниками розвитку реального сектора економіки в Україні, Кіріл’єва А. В. (2020)
Демченко К. І. - Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу (2020)
Махиборода К. В. - Формування пропозиції на органічну продукцію аквакультури в Україні та Європейському Союзі в контексті модернізації системи збирання статистичних даних (2020)
Дмитренко В. І. - Концептуальний підхід до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2020)
Фаїзов А. В. - Окремі аспекти протидії корупційним схемам у сфері публічних закупівель (2020)
Лобода Н. О. - Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки, Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. (2020)
Нікольчук Ю. М. - Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, фінансове забезпечення, інвестиційна привабливість та перспективи подальшого розвитку в Україні (2020)
Панова І. О. - Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи (2020)
Поплавська О. М. - Державна політика зайнятості: здобутки та перешкоди на шляху подолання бідності в Україні, Поляк Н. О. (2020)
Рудакова С. Г. - Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки, Щетініна Л. В., Шевчук О. В. (2020)
Крамчанінова М. Д. - Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення, Вахлакова В. В., Лєдовська А. І. (2020)
Столярук Х. С. - Аналіз потреби у професійній переорієнтації дорослих в Україні (2020)
Пасінович І. І. - Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання, Кіндзюр О. С. (2020)
Василик А. В. - Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні, Бойчук Н. С., Омельченко К. С. (2020)
Кифяк В. І. - Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи, Малиш Л. Б. (2020)
Лутковська С. М. - Інcтитуцioнaльнi підходи до модернізації системи eкoлoгiчної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку (2020)
Воскресенська Т. І. - Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльності (2020)
Костенко І. С. - Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні (2020)
Шуміло О. С. - Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві, Пакуліна А. А., Далудіна І. В. (2020)
Левкович О. В. - Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства, Мироненко І. О. (2020)
Горобець О. О. - Статистичний аналіз тенденцій та закономірностей зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією (2020)
Клунко Н. С. - Цифровизация в фармацевтической отрасли: современное состояние и перспективы развития (2020)
Цимбалюк С. О. - Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації, Цимбалюк Д. І. (2020)
Спіцина Н. В. - Внутрішній аудит: підходи до визначення, відмінності від зовнішнього аудиту, Кравцова С. В. (2020)
Куранда Л. О. - Перспективи та реформування системи контролю ефективності використання бюджетних коштів в Україні, Ліганенко І. В. (2020)
Жабинець О. Й. - Тінізація фінансових потоків на ринку страхування: основні схеми та інструменти реалізації (2020)
Колєдіна К. О. - Формування банківських кластерних ініціатив в Україні, Семенова Г. І. (2020)
Маліков В. В. - Практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства (2020)
Вінниченко О. В. - Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку, Громакова В. В. (2020)
Полищук В. Н. - Влияние экологических налогов и сборов на качество окружающей среды (2020)
Іщенко Н. А. - Фінансові результати діяльності малих підприємств та особливості їх формування (2020)
Власова Н. О. - Оцінка впливу галузевих факторів на фінансові результати підприємств промисловості, Носирєв О. О. (2020)
Скіцько В. І. - Фінтех у сфері платежів: світовий досвід, тенденції та перспективи, Дідух І. В. (2020)
Автухов Є. Ю. - Управління приватним капіталом у малому та середньому бізнесі України в умовах економічної кризи, Мешко Н. П. (2020)
Головчук Ю. О. - Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства, Середницька Л. П. (2020)
Шкуренко О. В. - Діагностика конкурентного середовища як інструмент розвитку річкових портів України, Мельник Ю. Ю. (2020)
Маковеєва О. В. - Напрямки підвищення ефективності логістичної системи виробничих підприємств (2020)
Проценко В. М. - Стратегічно-контролінгові вектори інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації (2020)
Чобіток В. І. - Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування (2020)
Остапчук Т. П. - Управління внутрішньою соціальною відповідальністю підприємства: суть та ефективність реалізації, Бірюченко С. Ю. (2020)
Павловська Л. Д. - Емоційний інтелект менеджерів та його оцінка, Кащук К. М. (2020)
Журавель О. В. - Система динамічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Мамонтенко Н. С. (2020)
Чала Т. Г. - Моніторинг системи мотивації персоналу мережі продуктових магазинів, Черненко Д. І., Корепанов Г. С., Ноуджейм П. (2020)
Карковська В. Я. - Аспекти нормативно-правового забезпечення механізмів кадрової безпеки органів публічної влади (2020)
Іваненко Л. М. - Розробка моделі професійної підготовки фахівців-маркетологів на основі компетентнісного підходу, Боєнко О. Ю. (2020)
Мірошник М. В. - Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами, Стрюк Л. О., Копица Д. О. (2020)
Григоренко Т. М. - Класифікація видів мерчандайзингу (2020)
Циганок В. М. - Презентація як захід інтегрованих маркетингових комунікацій, Горик-Чубатюк М. О., Гуля Ю. В. (2020)
Кучіна С. Е. - Прийоми залучення уваги глядача в рекламі, Кітченко О. М., Білошкуренко Н. Г. (2020)
Бранн С. Д. - Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні, Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. (2020)
Скриник О. А. - Просторова інтерполяція кліматологічних даних з урахуванням топографічних та фізико-географічних особливостей території України, Осадчий В. І., Сзентімрей Т., Біхарі З., Сіденко В. П., Ошурок Д. О., Бойчук Д. О., Скриник О. Я. (2020)
Сніжко С. І. - Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату, Ободовський О. Г., Шевченко О. Г., Гребінь В. В., Дідовець Ю. С., Купріков І. В., Почаєвець О. О. (2020)
Мезенцев К. В. - Публічні простори через призму партисипативного міського планування – приклад Києва, Провотар Н. І., Пальчук М. В. (2020)
Снігова О. Ю. - Просторовий вимір інклюзивності в умовах становлення "нової" регіональної політики (2020)
Сорокіна Л. Ю. - Зміни структури земного покриву та пожежо-небезпека ландшафтів Чорнобильської зони відчуження: методи оцінювання з використанням супутникових знімків, Петров М. Ф. (2020)
Сосса Р. І. - Розвиток історичної картографії в Україні (2020)
Топчієв О. Г. - Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях, Сич В. А. (2020)
Топчієв О. Г. - Просторове планування - новий науковий напрям вітчизняної географії (2020)
Бойко І. Б. - Діагностика гонореї в Україні відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Криницька І. Я., Когут І. Й. (2020)
Федорич П. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика хворих на сечостатевий трихомоноз в Україні, Мавров Г. І. (2020)
Святенко Т. В. - Імуногістохімічні дослідження та їхнє значення у діагностиці розацеа у жінок, Старостіна О. А. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - "Мікозан": клінічний досвід і тенденції в топічній терапії оніхомікозу, Олійник І. О., Супрун К. Г. (2020)
Анфілова М. Р. - Порівняльна клінічна ефективність препаратів для лікування дистально-латеральних оніхомікозів. Лак чи розчин? (2020)
Андрашко Ю. В. - Дослідження ефективності комбінованої терапії топічним інгібітором кальциневрину — маззю "Протопік" 0,1 % із симбіотиком "ДермаПРО" при лікуванні себорейного дерматиту порівняно з монотерапією маззю "Протопік" 0,1 %, Яремкевич Р. Р., Коваль Г. М., Девіняк О. Т. (2020)
Бардова К. О. - Деякі аспекти застосування фосфоміцину в лікуванні посткоїтального циститу у практиці дерматовенеролога (2020)
Іванов С. В. - Оптимальний підхід до комплексного лікування змішаних інфекцій сечостатевого тракту, Степаненко В. І. (2020)
Богомолов А. Є. - Медична термографія в оцінці результатів шкірного тестування методом прик-тесту у пацієнтів з IgE-опосередкованими алергійними захворюваннями (2020)
Лаврушко С. І. - Клінічний випадок та лікування себорейного дерматиту і кандидозу нігтів кисті, Дудченко М. О., Павленко Г. П., Мироненко Л. В. (2020)
Поліщук Д.С. - Туберозний склероз — полісистемна патологія: міждисциплінарний огляд літератури, клінічний випадок, Поліщук С.Й., Поліщук В.С., Поліщук О.В. (2020)
Саріан О. І. - Сучасні аспекти фармакотерапії акне і розацеа — фокус на ізотретиноїн (2020)
Егудина Е. Д. - Нейтрофильные дерматозы: Свит-синдром и гангренозная пиодермия. Озор литературы и собственные клинические наблюдения, Триполка С. А., Головач И. Ю. (2020)
До уваги авторів. Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2020)
Сизон О. О. - Оптимізація комплексної діагностики та терапії хворих на псоріаз на тлі герпесвірусної інфекції типу 1, 2, Федорова У. В., Дашко М. О. (2020)
Поліщук Д. С. - Кліщі-демодициди: морфологія та біологія. Захворюваність на демодекоз у дітей, Поліщук С. Й. (2020)
Коляденко К. В. - Деякі особливості сприйняття зміни якості життя хворими на бульозний епідермоліз під час карантину через COVID-19, Федоренко О. Є., Сологуб Л. В. (2020)
Денисенко О. І. - Сучасні підходи до лікування хронічної спонтанної кропив’янки у дорослих пацієнтів (2020)
Гречанська Л. В. - Дерматокосметичні препарати як інтегральний компонент у менеджменті пацієнтів з акне, Остапенко С. П. (2020)
Безвершенко К. І. - Сучасні підходи до лікування поверхневих піодермій (2020)
Литинська Т. О. - Сучасні підходи до терапії оніходистрофії різного генезу (2020)
Федорич П. В. - Випадок ефективного лікування хронічного рецидивного трихомонадно-бактеріального кольпоцервіциту (2020)
Diehl C. - Skin during pregnancy (2020)
Лин В. Н. - Личности в истории мировой дерматовенерологии, Кириуцов А. М. (2020)
До уваги авторів. Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2020)
Гайко Г. В. - Особенности метаболизма органического и неорганического матрикса костной ткани у больных с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава, Магомедов С., Гайко О. Г., Бесединский С. Н., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2020)
Страфун С. С. - Аналіз причин розвитку остеоартрозу плечового суглоба у хворих після переломів проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Юрійчук Л. М., Сергієнко Р. О. (2020)
Турчин О. А. - Фактори впливу на результати лікування підошовного фасціїту та їх прогностичне значення, Лябах А. П., Коструб О. О. (2020)
Лютко О. Б. - Визначення чутливості клінічних штамів S. aureus, виділених від хворих ортопедо-травматологічного профілю, до антибактеріального засобу "Піофаг", Вітрак К. В., Митякіна І. Ю (2020)
Коструб О. О. - Диференційна діагностика реактивного та інфекційного артриту після пластики передньої хрестоподібної зв'язки, Котюк В. В., Лютко О. Б., Колов Г. Б., Блонський Р. І., Засаднюк І. А. (2020)
Гайко Г. В. - Визначення залежності форми прогресування коксартрозу від варіанту вертикальної постави хворих із кульшово-поперековим синдромом, Галузинський О. А., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Заєць В. Б., Черняк П. С. (2020)
Науменко Л. Ю. - Хірургічне лікування стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті, Костриця К. Ю., Маметьєв А. О. (2020)
Ямінський Ю. Я. - Комплексне відновне хірургічне лікування хворих із посттравматичним тетрапарезом (2020)
Страфун С. С. - Рентгенденситометрічні показники щільності кісткової тканини голівки плечової кістки у хворих із частковим розривом сухожилка надостьового м'яза, Богдан С. В., Аббасов С. М. (2020)
Лябах А. П. - Сучасний стан проблеми хірургічного лікування hallux valgus (Огляд), Руденко Р. І. (2020)
Сулима О. М. - Варіанти компенсації кісткових дефектів при ревізійному ендопротезуванні колінного суглоба (Огляд літератури) (2020)
Філіпчук В. В. - Ацетабулярна дисплазія: сучасний погляд на проблему (Огляд літератури), Суворов В. Л (2020)
Жук П. М. - Актуальний аналіз ускладнень при монокондилярній артропластиці колінного суглоба (Огляд), Мовчанюк В. О., Маціпура М. М. (2020)
Зазірний Ігор Михайлович (2020)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2019 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія" (шифр 14.01.21) (2020)
Перелік робіт, надрукованих у журналі 2019 року (2020)
Страфун С. С. - Мультидисциплінарний консенсус: комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Основні принципи діагностики та лікування, Бур'янов О. А., Поворознюк В. В., Гайко О. Г., Григор'єва Н. В., Тимошенко С. В., Котюк В. В. (2020)
Цимбалюк В. І. - Мультидисциплінарний консенсус: ураження плечового сплетіння. Основні принципи діагностики та лікування, Страфун С. С., Третяк І. Б., Борзих О. В., Курінний І. М., Гайко О. Г., Гайович В. В., Резніков О. В., Лисак А. С. (2020)
Умови публікації в журналі "Вісник ортопедії, тавматології та протезування" (2020)
Харитонов Є. О. - Одеська наукова школа приватного права, Некіт К. Г. (2014)
Кізлова О. С. - Питання загальних положень забезпечувальних зобов’язань (2014)
Голубєва Н. Ю. - До питання про складне за змістом зобов’язання (2014)
Бабич І. Г. - Належне виконання зобов’язань і принцип справедливості (2014)
Дрішлюк А. І. - Місце цивільно-правового договору в системі джерел цивільного права України (2014)
Колянковська Т. О. - Договір як засіб правового регулювання суспільніх відносин (2014)
Кривенко Ю. В. - Щодо питання "таємниці сповіді", Калітенко О. М. (2014)
Орзих Ю. Г. - Научно-прикладное значение надпредметной сферы гражданского законодательства (2014)
Абрамов М. В. - Усунення від права на спадкування: теоретичний аспект (2014)
Бессараб Н. М. - Сучасне розуміння понять "підвідомчість" та "підсудність" (2014)
Бузовська Н. В. - Право на недоторканість авторського твору: семантичний аналіз (2014)
Грігор’янц Г. І. - Визначення піратства в праві інтелектуальної власності та його основні ознаки (2014)
Дашковська Т. М. - Процесуальне право у системі права та правовій системі (2014)
Завальнюк С. В. - Загальні положення застосування аналогії права згідно чинного цивільного законодавства (2014)
Зінов’єв К. С. - Правова природа люстрації в перехідних державах (2014)
Терещенко В. Ю. - Сучасний стан дослідження самочинного будівництва: проблеми і перспективи (2014)
Толкушкіна К. В. - Співвідношення понять "право на житло" та "житлове право" (2014)
Адамова О. С. - Поняття і види інститутів цивільного права (2014)
Басай О. В. - Умови набуття та реалізації права попереднього користувача на торговельну марку (2014)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості обміну жилих приміщень у будинках житлових кооперативів згідно чинного законодавства (2014)
Бігняк О. В. - Щодо визначення моделей захисту інтересів учасників корпоративних відносин (2014)
Глиняна К. М. - Особливості добровільного виконання батьками та дітьми обов’язку по взаємному утриманню (2014)
Гончаренко В. О. - Особливості правового регулювання прав на чуже майно за цивільним законодавством України (2014)
Давидова І. В. - Недійсність удаваного правочину: проблеми теорії та практики (2014)
Калаур І. Р. - Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання (2014)
Кирилюк А. В. - Проблеми захисту авторських прав в мережі інтернет (2014)
Копилова Ж. В. - Повна виплата паю на кооперативні квартири як похідна підстава виникнення права приватної власності фізичних осіб на квартири за цивільним законодавством України (2014)
Костова Н. І. - Правове регулювання статуту акціонерного товариства (2014)
Сафончик О. І. - Припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України (2014)
Токарева В. О. - Деякі аспекти договору автора з галереєю (2014)
Ульянова Г. О. - Плагіат як порушення авторських прав у сфері реклами (2014)
Харитонова Т. Є. - Проблеми реалізації права власника земельної ділянки, передбаченого ч. 1 ст. 409 Цивільного кодексу України (2014)
Цибульська О. Ю. - "Нabitatio" за заповітом: проблеми теорії та практики (2014)
Чанишева А. Р. - Дія актів цивільного законодавства у часі та динаміка зобов’язання (2014)
Білецький Д. М. - Cпособи та підстави припинення права приватної власності: розмежування понять (2014)
Головня І. Я. - Земля як об’єкт суспільних відносин, що виникають у зв’язку із заподіянням шкоди (2014)
Горобченко Ю. Ю. - Проблемні питання у спадкуванні за заповітом подружжя та спадковим договором (2014)
Громова А. О. - Підстави визнання кредитного договору недійсним (нікчемним) (2014)
Журило С. С. - До питання про необхідність забезпечення таємниці усиновлення в України (2014)
Зверховська В. Ф. - Види культурних цінностей за цивільним законодавством України (2014)
Іванов А. В. - Девелопмент нерухомості в Україні як базовий механізм забезпечення прогресивного розвитку ринку нерухомості: поняття, ознаки, необхідн. і перспект. цивільно-правого регулювання (2014)
Кривенко М. О. - Об’єкти авторських та суміжних прав (2014)
Лабунская А. А. - Правовая природа преддоговорных отношений сторон (2014)
Мельник О. В. - Проблемні питання, обумовлені дією таємниці усиновлення в Україні (2014)
Сірко Р. Б. - Цивільно-правова відповідальність пасажира за договором перевезення пасажиру та багажу залізничним транспортом (2014)
Яніцька І. А. - Роль опікуна (піклувальника) в житті дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (2014)
Харитонова О. І. - Порівняльно-правові дослідження піратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Польщі (2014)
Адаховська Н. С. - Управління спадщиною: порівняльний аналіз дореволюційного та сучасного українського законодавства (2014)
Омельчук О. С. - Право на житло репатріантів за житловим законодавством Польщі та Ізраїлю (2014)
Верховець К. С. - Правове регулювання аліментних відносин в Україні та Росії (2014)
Гринько С. Д. - Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні (2014)
Мельник О. О. - Щодо походження та визначення поняття "ризик" у цивільному праві України (2014)
Полуніна О. О. - Історія правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу (2014)
Швидка В. Г. - Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях (2014)
Жаданова К. Ф. - Проблеми реставрації Хрестовоздвиженської церкви села Мала Білозерка на Запоріжжі, Євдокимов Д. В. (2020)
Bekshaev S. - Semi-curved buckling modes as a result of the optimization of compressed rods (2020)
Bessmertnyi Y. O. - Deformation and stability analysis of shallow thin-walled conical shells in case of combined load of uniform pressure and concentrated in point force using ANSYS software environment, Krasovsky V. L. (2020)
Blikharskyy Ya. Z. - Influence of steel rebar uniform corrosion on reinforced concrete structures` strength, Kopіika N. S. (2020)
Fomin V. M. - Investigation of spatial quasistatic bending of reinforced concrete frames taking into account physical nonlinearity and plasticity of concrete by the boundary element method, Fomina I. P. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Експериментальне дослідження фізико-механічних характеристик клеєної деревини, Махінько М. М., Мислицька А. О. (2020)
Vyrovoy V. M. - Ideas and methods of multi-centre structure formation of composite materials, Korobko O. O., Kazmirchuk N. V., Urazmanova N. F. (2020)
Гузій С. Г. - Дослідження впливу органо-мінеральних модифікаторів на фізичні та реологічні властивості алюмосилікатних адгезивів для склеювання деревини, Гузій О. І., Юшкевич С. В., Бажелко І. К. (2020)
Dvorkin L. I. - Study on deformability of reactive powder concrete with steel mesh, Bordiuzhenko O. M. (2020)
Ілів В. В. - Шляхи підвищення ефективності будівельних матеріалів гідрофобізацією, Брайченко С. П., Гоголь М. М., Терлюжак Я. М. (2020)
Kryzhanovskiy V. O. - Strength of rigid pavement concretes modified with polycarboxylate admixture on different types of cement, Kroviakov S. O. (2020)
Lyashenko T. V. - Multiсriterial search for rational solutions when developing building composites, Antoniuk N. R. (2020)
Nepomyashchy О. М. - Frost resistance of construction composites during one-sided freezing, Vyrovoy V. M., Makarova S. S., Khomenko A. A. (2020)
Rudchenko D. G. - The assessment of efficiency of blast-furnace granulated slag used in autoclaved aerated concrete manufacturing, Dyuzhilova N. A., Serdyuk V. R. (2020)
Саєнко Н. В. - Оцінка можливості застосування теплоізоляційних водно-дисперсійних покриттів в якості декоративно-захисної обробки фасадів будівель, Биков Р. О., Попов Ю. В., Демідов Д. В. (2020)
Анісімов К. І. - Проблеми, пов'язані з реконструкцією дамби Хаджибейського лиману в м. Одеса, Гуртіна Л. Г., Шумінський В. Д. (2020)
Kunanets Y. M. - Applying of multi-section pressed piles in the complex with a foundation plate during the construction of the "Taurus" hotel, Demchyna B. (2020)
Shevchenko L. F. - Investigation of local suction operation in the dust emission zone (2020)
Андреева Н. Н. - Системология антикризисного управления регионом: теоретические подходы и особенности реализации (2010)
Боняр С. М. - Методические основы рейсового планирования на перевозах река-море (2010)
Буркинський Б. В. - Формування стратегічних пріоритетів розвитку малого промислового підприємництва (2010)
Бутенко А. І. - Підвищення ролі держави у формуванні виробничого підприємництва (2010)
Галушкіна Т. П. - Національна екологічна доктрина в умовах трансформаційних екологічних зрушень (2010)
Горячук В. Ф. - Аналіз поняття капіталу та його співвідношення з поняттям багатство (2010)
Громова Е. Н. - Теоретические подходы к формированию экономического механизма антикризисного управления морским природопользованием (2010)
Дергачев В. А. - Геополитическая теория больших многомерных пространств: социально-экономический аспект (2010)
Жихарева В. В. - Необходимые и достаточные условия эффективной реализации инвестиционной деятельности судоходных компаний Украины (2010)
Котлубай М. И. - Судовой ход Дунай-море: проблемы или перспективы для украинских судовладельцев (2010)
Котлубай О. М. - Сучасний стан міжнародного регулювання процесу вільного просування товарів, безпеки судноплавства та навколишнього середовища (2010)
Купінець Л. Є. - Конфліктність в розвитку аграрних економічних відносин (2010)
Кухарская Н. А. - Стратегия структурной трансформации экономики региона (2010)
Кухарчик В. Г. - Напрямки трансформації транспортно-технологічних систем чорноморського регіону (2010)
Лазарєва Є. В. - Становлення інноваційної системи в управлінських процесах регіону (2010)
Лайко О. І. - Податкові механізми регулювання відтворення інвестиційного потенціалу (2010)
Липинская А. А. - Совершенствование инструментария экономики, как науки, морского транспорта (2010)
Лисюк В. М. - До теорії дослідження та розвитку товарних ринків (2010)
Моліна О. В. - Становлення регіону як спеціалізованої відтворювальної системи (2010)
Осипов В. М. - Трансформація стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах нової економіки (2010)
Примачев М. Т. - Принципы нормализации состояния национального морского транспортного комплекса (2010)
Рассадникова С. І. - Базові принципи формування інвестиційної привабливості природокористування (2010)
Рубель О. Є. - Економіко-екологічний дискурс як інструмент наукового мислення (2010)
Садченко Е. В. - Инновационно-экологический поход к управлению природопользованием (2010)
Степанов В. Н. - Территориально-производственный кластер как интегрированная организационно-экономическая система (теоретико-методологический аспект) (2010)
Тараканов М. Л. - Напрямки підтримки участі регіонів у міжрегіональних конкурентних відносинах (2010)
Харічков С. К. - Екоіноваційний збалансований розвиток як імператив суспільного прогресу (2010)
Хумарова Н. І. - Домінанти організації інноваційного розвитку (2010)
Шлафман Н. Л. - Механізми розвитку підприємницького сектора в Україні (2010)
Автори збірника (2010)
Титул, зміст (2020)
Нікішина О. В. - Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків (2020)
Yevtushevska O. - Ways to improve the market of green agricultural products in Ukraine, Holovachenko L., Rudnichenko J. (2020)
Файвішенко Д. С. - Аналіз тенденцій розвитку регіональних ринків мінеральної води України (2020)
Kuprina N. - Analysis of the own capital of Ukrainian enterprises and features of its management in the conditions of the new economy of the global market, Markova T., Stupnytska M. (2020)
Samofatova V. - Current state of fishing industry of Ukraine, Neveseliuk V. (2020)
Козак К. Б. - Дослідження основних проблем щодо мотивації працівників підприємства, Левчук Ю. С., Прунчак М. М. (2020)
Мунтян І. В. - Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку, Євтушок О. В., Гнатовська Д. О. (2020)
Колесник В. І. - Стимулювання творчої праці персоналу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості (2020)
Ніколюк О. В. - Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства, Донець Л. Я. (2020)
Магдалюк О. В. - Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства (2020)
Яценко В. Ф. - Що таке "традиційна" теорія бухгалтерського обліку та чому її критикують? (2020)
Павлов О. І. - Громадівський вимір публічного управління в умовах децентралізації влади та управління, Павлова І. О. (2020)
Титул, зміст (2020)
Алмашова В. С. - Агроекологічне обґрунтування вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного репарату Ризоторфін, Євтушенко О. Т., Онищенко С. О. (2020)
Гораш О. С. - Залежність фріабілітивності пивоварного ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення, Климишена Р. І. (2020)
Дегтярьов В. В. - Сезонна динаміка електропровідності чорнозему типового за умов різних систем землеробства, Дегтярьов Ю. В., Рєзнік С. В. (2020)
Карпенко В. П. - Формування площі листкового апарату й урожайності посівів гречки в умовах Правобережного лісостепу України, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2020)
Строяновський В. С. - Показники структури рослин та урожайність насіння фенхелю звичайного залежно від технологічних чинників в умовах лісостепу західного (2020)
Кур'ята В. Г. - Дія 1-нафтилоцтової кислоти на морфо-фізіологічні показники та урожайність рослин перцю солодкого сорту Антей, Кушнір О. В. (2020)
Любич В. В. - Формування посівних властивостей зерна сорго цукрового залежно від сорту, тривалості зберігання та оброблення регуляторами росту, Войтовська В. І., Климович Н. М., Третьякова С. О. (2020)
Мартинова Н. В. - Адаптивний потенціал злакових видів рослин Sorghastrum Nutans, Pennisetum Setaceum та Spodiopogon Sibiricus в умовах інтродукції степу України, Лихолат Ю. В., Кабар А. М., Рула І. В., Григорюк І. П. (2020)
Мартинюк А. Т. - Поживний режим грунту і врожайність буряку цукрового після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні (2020)
Новак В. Г. - Агрометеорологічні умови 2018–2019 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак А. В. (2020)
Окрушко С. Є. - Вплив регулятора росту марс el на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової (2020)
Паламарчук І. І. - Вплив строків сівби на формування врожаю буряку столового в Правобережному лісостепу України (2020)
Рябовол Я. С. - Вплив морфотипу на інтенсивність фотосинтезу створених зразків жита озимого, Рябовол Л. О. (2020)
Ткачук О. П. - Оптимізація об'ємної маси ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав (2020)
Ткачук О. П. - Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (Raphanus Sativus L.), Демчук О. А., Кравченко В. С. (2020)
Шарипіна Я. Ю. - Мінливість основних господарсько-цінних ознак у стійких до гербіцидів гібридів соняшнику селекції ВНІС в умовах лісостепу і південного степу України, Боровська І. Ю., Парій Я. Ф., Парій Ю. О., Бабич В. О., Сірко А. С., Наконечна М. С., Костенко Ю. С. (2020)
Poltoretskyi S. - Ecological and biological features of formation of millet seeds, Poltoretska N., Kononenko L., Tretiakova S., Bilonozhko V. (2020)
Василишина О. В. - Оптимізація ефективності заморожування плодів вишні методом Харрінгтона (2020)
Господаренко Г. М. - Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна пшениці м'якої залежно від сорту, Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. (2020)
Одарченко Д. М. - Дослідження хімічного складу різних сортів полуниці до та після заморожування, Соколова Є. Б., Ковалевська Н. С. (2020)
Мостов'як І. І. - Вплив гідротермічних чинників на поширення і розвиток хвороб в агроценозі зернових культур Правобережного лісостепу (2020)
Ткачук О. П. - Інтенсивність накопичення PB у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum), Разанов А. М. (2020)
Бредіхіна Ю. Л. - Асортимент рослин для оформлення інтер'єрного рутарія, Туровцева Н. М., Кобець О. В. (2020)
Кобець О. В. - Проєктні пропозиції щодо будівництва скверу у Хортицькому районі м. Запоріжжя, Бредіхіна Ю. Л., Васильєва Т. М. (2020)
Матусяк М. В. - Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia Vahl. в умовах біостаціонару ВНАУ, Варгатюк О. В. (2020)
Іванова Т. В. - Особливості виявлення патогенних бактерій та контроль їх поширення у біотехнологічному процесі культивування печериць, Патика М. В., Туліветрова К. Р. (2020)
Медвідь В. С. - Хімічний захист пшениці озимої від трипса пшеничного у Правобережному лісостепу України (2020)
Мостов'як С. М. - Шкідники суниці, як фактор зниження продуктивності культури, в умовах Вінницької області, Попроцька В. М. (2020)
Авдосьєва І. К. - Грип птиці – стратегія протидії, Калініна О. С., Чайковська О. І. (2020)
Авдосьєва І. К. - Сучасні підходи до профілактики реовірусної інфекції птиці, Коцюмбас І. Я., Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л. (2020)
Бібен І. А. - Фізіологічна стимуляція гуміновими препаратами ростових потенційкурчат-бройлерів , Аленін І. К., Ларіонов Д. П., Шавло О. О., Сосницький О. І., Зажарський В. В., Зажарська Н. М. (2020)
Величко В. О. - Фізіолого-екологічний моніторинг техногенних ксенобіотиків у системі корми–тварина–продукція (2020)
Гончаренко І. В. - Адаптаційна здатність баранів-плідників асканійської м’ясо-вовнової породи та параметри відбору вівцематок закарпатського внутрішньопородного типу породи прекос для міжпородного схрещування, Агій В. М., Філеп Р. Г., Дурдинець Т. М. (2020)
Гримак А. В. - Ефективність маркетингу при підборі та оцінці компетенції персоналу підприємств ветмедицини (2020)
Жила М. І. - Вплив кормової добавки арсіл на гематологічні показники, продуктивність та структуру внутрішніх органів курей-бройлерів, Михалусь Г. М., Максимович О. А., Михалюк О. В., Лапін О. В., Газієв А. Р. (2020)
Журенко О. В. - Зв'язок продуктивності тварин із вмістом окремих макро- і мікроелементів у різних фракціях крові корів за задавання кормової добавки гермацинк (2020)
Когут М. І. - Кореляція між показниками лінійної оцінки за типом та молочною продуктивністю у корів симентальської комбінованої породи , Каплінський В. В. (2020)
Косенко Ю. М. - Обіг протимікробних ветеринарних лікарських засобів в Україні, як чинник раціонального їх використання при лікуванні інфекційних захворювань тварин, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2020)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення кумулятивних властивостей препарату "індез" на лабораторних білих щурах, Брезвин О. М., Івашків Ю. А., Рудик Г. В., Музика Ю. В. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Показники якості молока, відтворення, крові та рубцевої рідини у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту, Бомко В. С. (2020)
Кузьміна Н. В. - Активність та ізоформи супероксиддисмутази у тканинах репродуктивних органів щурів, Остапів Д. Д., Чайковська О. І., Панич О. П. (2020)
Кушнір І. І. - Вивчення патогенних властивостей ентерококів, виділених із карпатської бринзи (2020)
Кушнір І. М. - Застосування кормової добавки бафасаль у птахівництві, Семен І. С., Мурська С. Д., Колодій Г. В. (2020)
Левицький Т. Р. - Вплив технологічної кормової добавки на перетравність поживних речовин корму у курчат-бройлерів (2020)
Нагорна Л. В. - Поширення диктіокаульозу великої рогатої худоби в товарних господарствах Сумської області, Рисований В. І. (2020)
Остапів Р. Д. - Оптимізація умов рідинно-хроматографічного розділення водорозчинних вітамінів, Ткаченко В. І. (2020)
Остап’юк А. Ю. - Вплив кадмієвого навантаження на рівень вітамінів А і Е в крові курей-несучок, Гутий Б. В. (2020)
Ривак Г. П. - Застосування методу капілярного електрофорезу для визначення вмісту l-аргініну в кормових добавках, Левицький Т. Р., Ривак Р. О., Чорній С. В. (2020)
Романик Г. М. - Показники якості яєць курей кросів ломан браун і ломан сенді, Федорович В. В. (2020)
Савчук Т. Л. - Макроскопічні зміни в експериментально ушкодженій великогомілковій кістці кролів за введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин різними способами, Бокотько Р. Р., Харкевич Ю. О., Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Данілов В. Б., Благий Р. С., Брага О. В. (2020)
Сачук Р. М. - Особливості діагностики та лікування абсцесу матки у корів, Стравський Я. С., Кацараба О. А., Горюк В. В., Жигалюк С. В. (2020)
Слободян С. О. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за тривалого кадмієвого і свинцевого навантаження, Гутий Б. В. (2020)
Стецько Т. І. - Бактеріальні інфекції дихальних шляхів у великої рогатої худоби (2020)
Стравський Я. С. - Динаміка вмісту гемоглобіну, еритроцитів та індекси червоної крові корів у період тільності та їх діагностична значимість у прогнозуванні субінволюції матки, Панич О. П., Чайковська О. І., Сачук Р. М., Кацараба О. А. (2020)
Темненко С. М. - Поняття ринку в економічній теорії (2020)
Тесарівська У. І. - Етологічні реакції самиць і самців щурів F2 після відлучення за впливу різних доз германію цитрату (2020)
Чумаченко С. П. - Продуктивна дія плющеного зерна кукурудзи, консервованого бактеріальним препаратом kt-l 18/1, на фізіологічний статус та інтенсивність росту ремонтних телиць, Федак Н. М., Кравченко Н. О. (2020)
Шкромада О. І. - Способи сприяння формуванню мікрофлори рубця у молодняку великої рогатої худоби, Улько Л. Г., Удовенко Я. С. (2020)
Шкільник О. С. - Дія кормової добавки на мінеральний гомеостаз корів, хворих на кетоз, Петрук І. М., Остапів Д. Д., Козак М. Р., Влізло В. В., Павлюк І. В., Везденко О. С., Сех О. А., Пономарьова С. А., Калиновська Л. В. (2020)
Юсифова К. Ю. - Аспекты иммунизации домашних птиц культуральными вакцинами против болезни оспы птиц (2020)
Янович Д. В. - Розробка методики визначення залишкових кількостей тилозину у зразках яєць методом імуноферментного аналізу, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2020)
Безлюдна В. - Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому середовищі університету, Безлюдний Р. (2020)
Бень В. - Нормативно-правове забезпечення формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої освіти (2020)
Бойко Я. - Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови (2020)
Браславська О. - Особливості відкритого навчання в сучасній освіті (2020)
Вітюк В. - Засоби професійно орієнтованого навчання українського правопису в закладах вищої освіти (2020)
Власенко С. - Особливості побудови програм тренувань на передзмагальному етапі підготовки лижників-гонщиків, Ящук С. (2020)
Галацин К. - Технології опрацювання дискусійних питань у процесі вивчення студентами технічних спеціальностей англійської мови, Ярошенко О. (2020)
Гуменюк І. - Принципи реалізації контекстного навчання в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням (2020)
Дутчак Ю. - Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури: досвід Республіки Молдова, Квасниця І. (2020)
Ільніцька К. - Робототехніка як об’єкт вивчення майбутніми учителями фізики в межах дисципліни "Основи сучасної електроніки" (2020)
Коваль Г. - Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти, Логвиненко В. (2020)
Кравченко О. - Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО (2020)
Кравчук Н. - Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2020)
Куценко О. - Педагогічні умови формування толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами (2020)
Лон Сяо Я - Еволюція пластичної мови класичного танцю у Західній Європі та США у ХХ – на початку ХХІ ст. та її вплив на професійні якості артистів балету (2020)
Медвідь М. - Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2 (2020)
Мельник О. - Формування професійної самосвідомості студентів в освітньому процесі технічного коледжу, Гвоздецька Ю., Задорожна О. (2020)
Олійник Т. - Особливості формування виконавської культури студентів-музикантів у ЗВО, Умрихіна О. (2020)
Сидорук І. - Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Сліпенко В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів у середніх школах США, Коберник О. (2020)
Танасійчук Ю. - Ієрархія понять "здоровий спосіб життя", "здоровий стиль життя" (2020)
Тимощук Н. - Лінгводидактичний аспект формування професійної лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти, Бойко Ю. (2020)
Ткаченко І. - Використання елементів мобільного навчання (на прикладі мобільного додатку "Solar Walk") у процесі реалізації змісту астрономічного компоненту освітньої галузі "Природознавство", Підгорний О. (2020)
Тюльпа Т. - Структура соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Харченко І. - Основні принципи формування культури професійної комунікації фахівців з економіки (2020)
Хоменко Л. - Аналіз організації конструкторської діяльності учнів на уроках технологій (2020)
Черніченко Л. - Модель підготовки мaйбутніх логопедів до інновaційної діяльності в умовaх інклюзивної дошкільної освіти (2020)
Черновол Н. - Інтерактивне навчання: закордонний досвід у вітчизняну практику (2020)
Шихненко К. - Формування навичок участі у дебатах як підхід до викладання англійської мови за професійним спрямуванням для магістрів з публічного управління та адміністрування (в сфері цивільного захисту) (2020)
Rzhevska N. - Art-pedagogical technologies in vocational education (2020)
Vovk V. M. - Sposoby ustalenia wyniku finansowego brutto, Konieczna B. (2019)
Zinkevych O. V. - Cele zarządzania kosztami, Zarzeczny P. (2019)
Ковшун Н. Е. - Локальні соціально-економічні системи як територіальні одиниці управління природокористуванням, Стрільчук В. М. (2019)
Конарівська О. Б. - Роль інноваційних технологій в страхуванні на ринку страхових послуг України (2019)
Кондрацька Н. М. - Фінансово-економічна безпека банківських установ: загрози та шляхи їх подолання, Любовська М. М. (2019)
Костюкевич А. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід підтримки молодіжного підприємництва, Демчук А. В., Костюкевич К. Р. (2019)
Levytska S. O. - Unification of methodical accounting approaches of endowment funds for entities of economic activities in Ukraine (2019)
Ляхович О. О. - Методичні підходи визначення фінансовоекономічної безпеки підприємства, Кравчук О. О. (2019)
Мазур Н. О. - Скорочений робочий час як державна гарантія розвитку людського капіталу молодих працівників (2019)
Мазур Н. О. - Тенденції розвитку волонтерства як індикатор нагальних потреб суспільства, Целюх Я. О. (2019)
Меліхова Т. Л. - Економічна підсистема міста: сутність, структура (2019)
Мeльник Л. В. - Регіональні аспекти розвитку іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Мeльник Л. М. - Підвищення ефективності фінансового моніторингу, Вознюк Т. В. (2019)
Міщук Г. Ю. - Інформаційні технології як сучасна детермінанта зайнятості, Тишкун М. В. (2019)
Нароган В. В. - Формування монетарної політики держави: досвід окремих зарубіжних країн, Тихонова О. В. (2019)
Обуховська Л. І. - Виявлення переваг функціонування медичних закладів у формі комунальних підприємств (2019)
Osadcha O. O. - Rachunkowość wariantowa i zarządzanie wrażeniem w księgowości podmiotów gospodarczych, Bellinger-Streissner V. (2019)
Павелко О. В. - Функції та принципи економічного аналізу фінансових результатів будівельних підприємств як інструменти забезпечення якості аналізу (2019)
Петрук В. А. - Оцінювання ефективності конкурентних стратегій торговельного підприємства, Петрук І. Р. (2019)
Подлевська О. М. - Циркулярна економіка в економічній системі України: її стан та перспективи, Подлевський А. А. (2019)
П'ятка Н. С. - Методологія оцінювання економічної ефективності екологічного інвестування (2019)
Рощик І. А. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інтелектуалізації праці (2019)
Рощик І. А. - Ключові показники результативності як основа мотивації працівників центрів надання адміністративних послуг, Овсіюк М. В. (2019)
Савіна Н. Б. - Теоретичні аспекти розвитку транспортної системи як складової національної економіки України, Криворучко О. П. (2019)
Сазонець І. Л. - Визначення основних форм соціальної взаємодії підприємницьких структур із інституційним середовищем та громадянським суспільством, Джинджоян В. В. (2019)
Самолюк Н. М. - Тенденції розвитку інформаційнокомунікаційних технологій за ієрархічними рівнями економічних відносин, Міщук В. А. (2019)
Сиротинська А. П. - Вдосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість в інформаційній системі, Шевчук К. О. (2019)
Стахів О. А. - Оцінка вартості потенціалу суб'єкта підприємництва як діючого, Адамчук Т. Л. (2019)
Торяник В. М. - Перспективи розвитку міжнародних економічних відносин у першій половині ХХІ століття, Приз О. В. (2019)
Щербакова А. С. - Організаційно-економічні основи управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств природних монополій в контексті сталого розвитку України, Мороз Е. Г. (2019)
Якимчук А. Ю. - Оцінка стану збереження й відтворення ялинових лісів Поліського регіону України: аспекти еколого-економічної безпеки, Валюх А. М., Якимчук О. Ф., Микитин Т. М. (2019)
Якимчук А. Ю. - Інструменти вдосконалення системи ліцензування закладів вищої освіти: економічні аспекти запровадження міжнародного досвіду, Клімова А. В. (2019)
Семененко В. М. - Організація внутрішніх комунікацій у штабах і підрозділах Збройних Сил України під час виконання завдань у районі операції Об’єднаних сил, Іващенко А. М., Шидлюх В. В. (2020)
Андріянова Н. М. - Українсько-польська оборонна співпраця: визначення пріоритетних подальших напрямів, Шпура М. І., Ковальчук П. А., Голопатюк Л. С. (2020)
Фролов В. С. - Обґрунтування науково-методичних підходів до розроблення організаційної структури Збройних Сил України за стандартами НАТО (2020)
Лобко М. М. - Деякі аспекти розвитку форм і способів застосування Збройних Сил України для відсічі збройної агресії в сучасних умовах, Фучко А. Й. (2020)
Павліковський А. К. - Обґрунтування пропозиції щодо впровадження системи оцінювання та розвитку спроможностей складових сил оборони: організаційний аспек, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2020)
Фролов В. С. - Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил), Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М., Пушняков А. С. (2020)
Ворович Б. О. - Система управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією національної економіки: проблемні питання функціонування, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2020)
Хімченко О. С. - Планування розвитку спроможностей ракетних військ і артилерії Збройних Сил України: понятійний апарат (2020)
Руденська Г. В. - Моделі та процеси життєвого циклу інформаційної системи управління оборонними ресурсами (2020)
Прокопенко О. С. - Застосування технології контролінгу для управління кар’єрою військовослужбовців, Васюхно С. І., Рибидайло А. А. (2020)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо формування вимог під час розроблення (вдосконалення) інформаційних систем військового призначення Збройних Сил України, Бондарчук С. В., Полішко С. В., Фатальчук А. В. (2020)
Фаріон О. Б. - Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України (2020)
Бондарчук С. В. - Обґрунтування фахової компетенції учасників робочої групи щодо розроблення, впровадження та супроводження інформаційних систем військового призначення, Галаган В. І., Беляченко В. В., Мулявка А. С. (2020)
Леонтович С. П. - Завдання з автоматизації основних процесів логістики на різних рівнях управління (2020)
Загорка О. М. - Підтримка вироблення рішень під час ситуаційного управлінні операцією (боєм): методичне забезпечення, Корецький А. А., Загорка І. О., Комолаєва Т. М. (2020)
Бочарніков В. П. - Аналіз методу ідентифікації нечітких мір з послідовним уточненням на основі функції Шеплі, Свєшніков С. В., Ковальчук П. А. (2020)
Зубков В. П. - Топогеодезичне забезпечення як складова інформаційного забезпечення сил оборони України (2020)
Іванов О. В. - Показники оцінювання інформативної доступності джерел радіовипромінювання противника для добування розвідувальних даних засобами радіоелектронної розвідки, Кузнєцов Д. О., Григорак С. В., Лук’янчіков І. М., Ошкодер С. В. (2020)
Гаценко С. С. - Оцінювання тактико-технічних характеристик станцій радіотехнічної розвідки Збройних Сил України та передових країн світу, Металіді О. Г., Любарчук К. В., Мазуренко В. М., Савенко В. В. (2020)
Мітягін О. О. - Стратегічні пріоритети підвищення боєздатності Збройних Сил України в контексті професіоналізації військової освіти: політики і процедури, Вітер Д. В. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Кунець В. В. - До 90-річчя від дня народження Григорія Олександровича Богданова (1930–2009) (2020)
Сушко О. Б. - Олексій Дмирович Бугров – відомий український вчений-репродуктолог (Спогад про колегу та наставника) (2020)
Buyun L. - Antioxidant activity of vegetative organs of Dendrobium Parishii RCHB.F. in the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum): in vitro model study, Gyrenko O., Opryshko M., Kovalska L., Tkachenko H., Kurhaluk N. (2020)
Opryshko M. - Identification of the antibacterial efficacy of ethanolic extracts from Aglaonema Commutatum Schott leaves and its cultivars against Escherichia Coli strain, Gyrenko O., Buyun L., Tkachenko H., Kurhaluk N., Tomin V. (2020)
Tkachenko H. - In vitro screening for antimicrobial potential of ethanolic leaf extracts of some Begonia species against methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) strain, Kurhaluk N., Buyun L., Tomin V. (2020)
Tkachenko H. - Exercise-induced alterations of the oxidative stress biomarkers in erythrocytesof ponies involved in recreational horseback riding, Kurhaluk N., Tkachova I. (2020)
Tsereniuk O. M. - Phenotypic consolidation coefficients of birth-weight indicators in sows of welsh breed, Martyniuk I. M., Akimov O. V., Shkavro N. M., Babicz M. (2020)
Бойко О. А. - Асоціаціативні зв’язки генотипів каппа-казеину, бета-лактоглобуліну, лептину та соматотропіну з молочною продуктивністю худоби в популяції симентальської породи, Россоха В. I., Дробязко О. В., Олійниченко Є. К. Задерихіна О. А. (2020)
Герман Ю. И. - Селекционно-племенная работа с производящим составом разводимых пород овец в Беларуси, Герман А. И., Грекова И. Е. (2020)
Драчук І. В. - Технолого-економічна оцінка виробництва продукції в господарствах за різних технологій утримання птиці, Катеринич О. О., Рябініна О. В. (2020)
Когут М. І. - Розвиток ремонтних телиць симентальської породи різної генеалогічної приналежності в постнатальному онтогенезі (2020)
Мартинюк І. М. - Науковий доробок А. А. Бєлікова у розвиток біології розмноження та теорії і практики штучного осіменіння свиней (до 85-річчя від дня народження) (2020)
Марчук А. А. - Особливості експертної оцінки вартості домашніх тварин (2020)
Павловський С. С. - Оцінка жеребців-плідників Новоолександрівської ваговозної породи, Ткачова І. В. (2020)
Пелих В. Г. - Встановлення цільових меж відбору свиней, Ушакова С. В. (2020)
Помітун І. А. - Комплексна оцінка племінної цінності баранів-плідників різних генотипів, Косова Н. О., Корх І. В., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Рязанов П. О., Данілова Т. М., Мамчич В. В. (2020)
Россоха В. I. - Обґрунтування перспективності використання кандидатних поліморфізмів у маркерній селекції української м’ясної породи свиней, Олійниченко Е. К., Бойко О. А., Задерихіна О. А. (2020)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2020)
Соболь О. М. - Морфометричні та відтворні характеристики собак породи Середньоазіатська вівчарка за різних умов утримання (2020)
Ткачов А. В. - Добова динаміка прояву ознак статевої охоти корів та телиць парувального віку молочного стада за безприв’язного утримання, Шахова Ю. Ю. (2020)
Ткачова І. В. - Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі української частини популяції, Фролова Г. О. (2020)
Церенюк О. М. - Розрахунок генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві (2020)
Правила оформлення статей (2020)
Баб’як К. - Теоретичний аналіз проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров’я через систему інклюзивної освіти, Глинська М. (2019)
Білозерська С. - Психологічні аспекти оволодіння майбутніми педагогами професійними компетенціями, Мащак С. (2019)
Гаврищак Л. - Щастя як психологічна категорія, Борисенко З. (2019)
Гриник І. - Психологічні особливості задоволеності життям людей похилого віку (2019)
Гринців М. - Упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти (2019)
Дуб В. - Особливості саногенного мислення студентів (2019)
Подоляк Н. - Професійно значущі якості психолога в контексті проблеми емоційного вигорання (2019)
Попіль М. - Емпіричне дослідження впливу травмувального стресу на психічне здоров’я комбатантів (2019)
Скотна Н. - Соціально-психологічні витоки розвивального простору освіти, Афанасенко В. (2019)
Стець В. - Готовність педагогів сучасної української школи до роботи в умовах інклюзивної освіти (2019)
Хавула Р. - Особливості ціннісно-смислової сфери в юнацькому віці (2019)
Швець О. - Психологічні особливості розвитку гідності особистості в онтогенезі (2019)
Вимоги (2019)
Горбенко К. - Залишки будівельних споруд "цитаделі" городища Дикий Сад (2020)
Сінельніков О. - Північне Причорномор’я в "Getica" Йордана (2020)
Antoshko M. - Chinese Musical Traditions: Stages of Development (2020)
Янов Д. - Османські акче XIV-XVI ст. в колекції Одеського археологічного музею (2020)
Babii N. - Aesthetics of Modernity at the Turn of the Century: Modern – Postmodern – Hypermodern – Metamodern (2020)
Сапожников І. - Османське містечко Тульча та його фортеці у ХVІІ-ХІХ ст. (2020)
Behal T. - Evolution and Development of Museum Exhibition Display: Historical and Cultural Approach (2020)
Аргатюк С. - Дністровська ескадра Чорноморського гребного флоту та її командир Христофор Бернард де Граве, Сапожников І. (2020)
Bratitsel M. - Ecological Culture in the Context of the Concept of Sustainable Development: the Ukrainian Realities and Prospects (2020)
Тригуб О. - Чарльз Ханмер Діксон – перший британський консул у Сухум-Кале (1858-1865 рр.) (2020)
Havryliuk A. - Activities of the Innovative Project "Treasures of the Nation" by the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts, Rybka L., Skachenko O. (2020)
Федоренко М. - Про підготовчу роботу зі створення першої редакції статуту церковно-археологічного музею та товариства при Київській духовній академії 1870-1871 рр. (2020)
Karakoz O. - The International Activity of the Ukrainian Book Publishing Industry (2020)
Левченко Л. - Повітроплавні частини в Миколаєві періоду Української революції 1917-1921 рр. (2020)
Kliuchko Yu. - Mediation in the Context of Educational Activity of a Modern Museum (2020)
Савченко В. - "Українські справи" анархістів – "повторників" (2020)
Krasnenko O. - Cultural Dimension of the Ukrainian Media Space in Interaction with the American Model of News Reporting (2020)
Вовчук Л. - Зовнішня політика Румунії за президентів Т. Бесеску та К. Йоханніса: порівняльний аналіз (2020)
Krasovskyi S. - International Tourism as a Form and Means of the Dialogue of Cultures (2020)
Kurochkin O. - Soviet Holidays and Ceremonies as an Unsustainable Sociocultural Experiment (2020)
Lyniuk O. - A Woman in the Ukrainian Rituals of the Winter Calendar Cycle (2020)
Rybinska Yu. - The Highlights of Multicultural Education in Canada, Hlazkova I., Chervenko O., Ponochovna-Rysak T., Guba L. (2020)
Sarnovska N. - Interaction of Language and Culture in the Process of Foreign Language Studying at Higher Education Establishments (2020)
Trach Ju. - Scientific and Technological Progress in the Context of Development of "Technological" Society (2020)
Ustymenko L. - Wellness Culture as a Factor of Formation of Wellness-Industry (2020)
Yatsko K. - Cultural Industries as a Method of Self-Expression (2020)
Hrytseniuk R. - Bachata as a Dance Form: Performance and Peculiarities of Artistic Image (2020)
Matvieieva K. - Traditions Background in the Ukrainian Professional Theatre (Through Outstanding Theatre Artists’ Work) (2020)
Mykhailova R. - Simonetta Vespucci in the Mirror of Renaissance Art: Image or Art Image? (2020)
Nykonenko R. - Visual Plastic Expressiveness in the Context of the Ukrainian Theater Art Development (the 1990s – early 2000s) (2020)
Pidlypska A. - Ballet Criticism on the Pages of the New Art Magazine (Kharkiv, 1925-1928) (2020)
Savitska O. - Highlights on the Theory and Practice of Chromatology and Its Application in the Art of Hairdressing (2020)
Syrota L. - Presentation Activities of the Lviv Literary and Art Associations at the Beginning of the 1920s (2020)
Zaitseva A. - Legal Regulation of Television Programme Format as a Media Product (2020)
Від редакції (2019)
Одрехівський В. - Еволюція формотворення у пластиці Еммануїла Миська (2019)
Маланчук-Рибак О. - Періодизація історії української культури ХІХ ст.: основні моделі (2019)
Патик Р. - Неопубліковані мистецтвознавчі праці Володимира Січинського. Питання систематизації і перспективи дослідження (2019)
Костюк І. - Засади міфологізації особистості в контексті тоталітарного суспільства (2019)
Novachynskyi Yu. - Creative achievements of Emmanuil Mysko on modern online platforms (2019)
Глушко М. - Репрезентація творчості Еммануїла Миська на сторінках мистецьких часописів (2019)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисункова спадщина професора Київського державного художнього інституту Костянтина (Костя) Єлеви (2019)
Honcharuk O. - A sculptural portrait the work Emmanuil Mysko: the evolution of plastic language (2019)
Москаль М. - Образ святого воїна в українських пізньосередньовічних іконах з житійними сценами (2019)
Гудак В. - Творчий образ Еммануїла Миська – митця і педагога (2019)
Symotiuk N. - Сoncepts of optical art in contemporary wood plastic (2019)
Тітенков Є. - Eко-технології в сучасній скульптурі і ленд-арт об'єкта (2019)
Гаврилюк Б. - Вплив творчості Блека Ле Рата та Бенксі на мурал-арт у Львові. Шаблонне графіті (2019)
Чебикін А. - Вітальне слово. Матеріали з нагоди відкриття наукової конференції "Творча і педагогічна спадщина Еммануїла Миська: гуманістична парадигма, професійна воля і методологія", присвяченої 90-літньому ювілею видатного українського скульптора (2019)
Луців В. - Незабутній Маестро, професор Еммануїл Мисько (2019)
Кравченко Я. - "Дух Франка вказав мені..." (2019)
Лупій С. - Еммануїл Мисько – з плеяди незабутніх (2019)
Мисько-Пасічник Р. - Роль пісні в житті Еммануїла Миська: мереживо спогадів доньки (2019)
Яців Р. - Ритмічний код Еммануїла Миська: екзистенційні рушії і націлена творча дія (2019)
Бадяк В. - Громадянська позиція Еммануїла Миська (2019)
Шлемкевич С. - Еммануїл Мисько – педагог: приклад для наслідування (2019)
Василик Р. - Духовна і громадська складова в постаті Еммануїла Миська (2019)
Галерея творів Еммануїла Миська (2019)
Dutchak V. - Klyment Kvitka and Kobzar Tradition (to the 140th Anniversary of the Researcher's Birth) (2020)
Золотарчук Н. І. - Особливості декору та форми предметів церковної атрибутики: компаративний аспект (2020)
Kozinchuk V. - Emotional, Expressive and Stylistic Features of the Canonical Sacred Painting of Rus-Ukraine of the 13th to the 14th Century (2020)
Легка С. А. - До історії українського балетного театру кінця ХХ – початку ХХІ ст.: творчий доробок Сергія Бондура (2020)
Мерфі Д. М. - Виражальна емотивність тілесності у сучасному візуальному мистецтві: методологічний аспект (2020)
Осадца М. З. - Міський краєвид у живописних практиках художників Івано-Франківщини 1960–80-х років: художньо-стильові та образні трансформації (2020)
Смирна Л. В. - Індивідуалістична оптика протононконформізму та її формологічні трансформації 1930–1960-х років (2020)
Sovhyra T. - Digital Technologies in Modern Visual Art (2020)
Shkolna O. - Artistic Features of Domestic Architecture in England of the Renaissance Period (2020)
Бондаренко А. І. - Особливості організації акустичних подій в електронній музиці (на прикладі творів А. Загайкевич, Г. Потопальського та Ю. Денисенка) (2020)
Боршуляк А. М. - Семантика музичної мови духовних кантат Й. С. Баха пасіонного типу (2020)
Volkomor V. - The Specifics of Critical Listening in the Art of Sound Recording (2020)
Kasianenko L. - Chopin’s Music: Understanding and New Insight into Its Content (the 210th Anniversary of the Composer's Birth) (2020)
Курбанова Д. А. - Туркменская эпическая песня: музыковедческий подход (2020)
Підгорбунський М. А. - Палеографічний опис "азбуки-півчої" з рукописного збірника XVI ст. (2020)
Roi Y. - Genre and Style Diversity of Ihor Shamo's Music and its Manifestation in the Artistic and Cultural Space of Ukraine (the 1950s – 1980s), Pashkova S. (2020)
Стрижиборода П. В. - Гітарна творчість Штепана Рака: жанрово-стильовий та образно-тематичний аспекти (2020)
Татарнікова А. А. - Специфіка відтворення ідеї національного славлення в оперній поетиці Б. Сметани (на прикладі опери "Лібуше") (2020)
Чернецька Н. Г. - Становлення хорового мистецтва на Волині (20–30 рр. ХХ ст.) (2020)
Шевченко Л. М. - Сакральні витоки інструментальної множинності музичного виконавства як ознаки піаністичної гри (2020)
Іващенко І. В. - Режисура Дмитра Богомазова в контексті інноваційних сценічних практик, Стрельчук В. О. (2020)
Никоненко Р. М. - Експериментальна творча майстерня "Театр у кошику": засоби пластичної виразності (2020)
Гриценюк Р. А. - Соціальні танці в соціокультурному просторі ХХІ ст.: спортивно-змагальний аспект (2020)
Карандєєва О. І. - Міжнародні проекти Івана Путрова в інноваційному оновленні світового балетного театру (2020)
Pidlypska A. - Ballet Criticism of Aleksei Gvozdev (2020)
Фабрика-Процька О. Р. - Діяльність Піддуклянського ансамблю пісні й танцю "Puls" (Пряшів) в контексті збереження духовної культури русинів та українців Східної Словаччини (2020)
Вергунова Н. С. - Параметризм в дизайне. Способы моделирования и направления развития (2020)
Прокопчук І. Ю. - Вплив ідей конструктивізму на становлення дизайну в Україні, Пахолок І. Р. (2020)
Udris I. - Evolution of Artistic Styles of Commercial Advertising Posters in the Context of the History of Graphic Design, Udris-Borodavko N. (2020)
Chuieva O. - Modern Graphic Design Trends in Packaging: Artistic and Stylistic Specific Aspects, Vasenko V. (2020)
До відома авторів (2020)
Довгалюк В. Б. - Енергоефективні технології організації повітророзподілу в музеях різного призначення при змінних режимах тепловологонадходжень, Човнюк Ю. В., Скляренко О. М., Ситницька А. К. (2020)
Приймак О. В. - Розроблення методики дослідження мікроклімату опалювального приміщення із застосуванням теплофізичного моделювання та експериментальних даних, Очеретянко М. Д., Вінтонів А. М. (2020)
Сенчук М. П. - Розподілення вторинного повітря в технологічній схемі спалювання твердого палива в шарі (2020)
Кордюков М. І. - Методика розрахунку викидів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель, Мілейковський В. О. (2020)
Задоянний О. В. - Поглиблений ексергоекономічний аналіз як дієвий інструмент розроблення енергозбережних схемних рішень у системах кондиціонування повітря (на прикладі системи мембранного осушення повітря для приміщення зберігання насіння), Євдокименко Ю. М. (2020)
Вихідні дані (2020)
Сапожников І. - Топографія фортеці та міста Кілії за описами і графічними джерелами 1650-х – 1790-х рр. (2020)
Горобець А. - Тюркські ойконіми новотроїцької локалізації (2020)
Тригуб О. - Від Кавказу до Абіссінії: важкий шлях британського консула Чарльза Дункана Кемерона (1825-1870 рр.) (2020)
Тригуб О. - З думкою про допомогу: АРА на Півдні України у 1921-1923 рр., Михайловський Т. (2020)
Біліченко Л. - Діяльність Одеського муніципалітету Трансністрії (1941-1944 рр.) (2020)
Фомін А. - Соціальне забезпечення у зоні військового командування в умовах нацистської окупації України (1941-1943 рр.) (2020)
Вовчук Л. - Практична реалізація публічної дипломатії Королівства Норвегії в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Центральної та Латинської Америки, Белінська Т. (2020)
Петренко І. - Історія родини Юркевич-Сокологорських в історії кобеляцького краю на Полтавщині (2020)
Рубан М. - Історія та перспективи відновлення Микільської парафії села Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області (2020)
Кривошея І. - Політична культура Речі Посполитої в дзеркалі діяльності каунаського сеймику (2020)
Дерій Ж. - Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС, Зосименко Т., Шадура-Никипорець Н. (2019)
Ільчук В. - Хвильова теорія ризиків промислових підприємств, Шишкіна О. (2019)
Дибач І. - Науково-методичне забезпечення матеріального стимулювання праці науково-педагогічних працівників (2019)
Жук О. - Наукові положення визначення сутності категорії "інформаційна інфраструктура", Нітченко К. (2019)
Камишникова Е. - Сутність та структура організаційного забезпечення стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю (2019)
Повна С. - Міжрегіональні економічні зв’язки у контексті формування конкурентоспроможності держав: світовий досвід та висновки для України (2019)
Харченко Ю. - Категоріальний аспект розвитку інституціоналізму (2019)
Холодницька А. - Оптимізація процедури нормування праці на підприємствах у сучасних умовах, Мозгова І. (2019)
Петровська А. - Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку (2019)
Чайка К. - Компаративний аналіз репрезентативності рейтингів інвестиційної привабливості країн (2019)
Вдовенко Н. - Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання плодоовочевої галузі України, Коробова Н. (2019)
Забаштанський М. - Сучасні підходи управління персоналом підприємств будівельної галузі, Роговий А., Шульга С. (2019)
Косач І. - Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні спекти, Журман С. (2019)
Ніколюк О. - Державне управління інноваційного розвитку морських портів України, Донець Л., Левчук Ю. (2019)
Парубець О. - Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні, Сугоняко Д. (2019)
Акименко О. - Синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва в умовах обрання Україною курсу на євроінтеграцію (2019)
Назарко С. - Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи (2019)
Полковниченко С. - Маркетингове забезпечення сфери медичних послуг, Шкулепіна А. (2019)
Гакал Т. - Науково-концептуальні положення обґрунтування сутності категорії "сільський зелений туризм" (2019)
Марченко І. - Інноваційні підходи до регулювання тваринництва в напрямку виділення козівництва та інтеграції його в аграрне виробництво (2019)
Расказов О. - Вплив агропромислових комплексів на розвиток сільських територій (2019)
Сімонов Р. - Особливості регуляторної архітектури глобального фармацевтичного бізнесу (2019)
Зінкевич О. - Науково-концептуальні засади здійснення державного регулювання лісового господарства в Україні (2019)
Бобровник Д. - Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток сільськогосподарських підприємств (2019)
Шандрівська О. - Засади формування ринку персональних даних громадян: безпековий зріз (2019)
Іванова Н. - Обґрунтування стратегічних напрямів підвищення рівня економічної безпеки регіонів (за даними Дніпропетровської області) (2019)
Оліфіренко Л. - Індикатори забезпечення сталого розвитку регіонів України, Коваль К. (2019)
Ломоносова О. - Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти (2019)
Самійленко Г. - Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіонів (2019)
Popelo O. - Institutional framework for regional development regulation (2019)
Гоголь Т. - Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія та практика, Нехай В. (2019)
Дубина М. - Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій "інновація", "фінансова інновація" та "кредитна інновація", Садчикова І., Чийпеш Н. (2019)
Мельник В. - Теоретичні аспекти дослідження сутності антикризового менеджменту банківських установ, Колесник О. (2019)
Поліщук Є. - Глобальні тенденції розвитку кредитних спілок, Орел В. (2019)
Бойко А. - Визначення латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капіталу в Україні, Боженко В. (2019)
Дудченко В. - Діяльність центральних банків країн із розвиненою ринковою економікою (2019)
Кушнір С. - Аналіз кредитування малого бізнесу та новостворених підприємств у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", Кармазіна В. (2019)
Мельничук І. - Діяльність суб’єктів малого бізнесу: податковий аспект (2019)
Пілевич Д. - Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки (2019)
Рубанов П. - Фактори та передумови розвитку FinTech інновацій у національній економіці (2019)
Савастєєва О. - Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин (2019)
Федишин М. - Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент, Жаворонок А., Абрамова А. (2019)
Каламан О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу виноробної галузі (2019)
Герасименко О. - Надання корисної інформації про музейні предмети у фінансовій звітності суб’єкта державного сектору (2019)
Жолобецька М. - Фінансування вітчизняної галузі теплопостачання шляхом впровадження проєктів енергоефективності в умовах євроінтеграції (2019)
Луцкевич О. - Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів (2019)
Ящук К. І. - Вдосконалення схеми мікропроцесорного комплексу технічних засобів КТСМ, Петровський С. С. (2019)
Amelina L. V. - Risk assessment with the use of the Monte-Carlo method, Biliaiev M. M., Berlov O. V., Cherednychenko L. A. (2019)
Ночвай В. І. - Фактор емісії пересувних джерел забруднення в задачах управління якістю повітря великих міст (2019)
Петренко В. Д. - Моделювання очистки води у вертикальному відстійнику, Нетеса М. І., Тютькін О. Л., Громова О. В., Козачина В. А. (2019)
Боднар Б. Є. - Оцінка роботи локомотивного парку з використанням методів зменшення розмірності, Очкасов О. Б., Гришечкіна Т. С., Боднар Є. Б. (2019)
Raksha S. V. - Justification of criteria for ropeways energy efficiency, Kuropiatnyk O. S., Krasnoshchok O. L. (2019)
Eller B. - Review of the modern ballasted railway tracks’ substructure and further investigations, Fischer S. (2019)
Nemeth A. - Supplementary laboratory investigations of modern plastic-polymer fishplates for rail joints, Fekete I., Szalai S., Fischer S. (2019)
Juhasz E. - Discrete element modelling of particle degardation of railway ballast material with PFC3D software, Movahedi R. M., Fekete I., Fischer S. (2019)
Сторчак І. М. - Аналіз механізмів та ефективності спеціалізованих мов функціонального програмування, Іванов О. П. (2019)
Турпак С. М. - Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Лебідь Г. О. (2019)
Швець А. О. - Динаміка піввагонів від дії поздовжніх сил (2019)
Тематичний показчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2019 рік (2019)
Андронов В. А. - Формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС, Бурменко О. А., Сошинський О. І., Шевченко Р. І. (2020)
Басманов О. Є. - Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних викидом легких газоподібних небезпечних хімічних речовин, Говаленков С. С. (2020)
Борисова Л. В. - Розробка імовірнісної моделі елементарного фрагмента відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі, Закора О. В., Фещенко А. Б. (2020)
Горовых О. Г. - Теоретические и практические аспекты деконтаминации ртутьсодержащих материалов, Канина М. А. (2020)
Данова К. В. - Врахування обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю при розрахунку часу евакуації, Хворост М. В., Малишева В. В. (2020)
Дерев’янко О. А. - Дослідження застосування широтно-імпульсного управління інерційними об'єктами адаптивних систем безпеки, Литвяк О. М., Дурєєв В. О. (2020)
Іванець Г. В. - Методика порівняльної оцінки потенціальних технічних можливостей підрозділів реагування цивільного захисту, Толкунов І. О., Стецюк Є. І., Матухно В. В., Попов І. І., Бондаренко О. О. (2020)
Калиновский А. Я. - Влияния факторов на риски чрезвычайных ситуаций нефтегазоконденсатных месторождений, Кириченко И. К., Малежик А.В., Поливанов А.Г. (2020)
Калугін В. Д. - Корозійне руйнування алюмінієвих сплавів при використанні їх в рятувальних приладах, Кустов М. В., Тютюник В. В., Чиркіна М. А., Сидоренко О. В. (2020)
Качур Т. В. - Прогнозування надзвичайних ситуацій, викликаних пожежами радіоактивно-забруднених лісових масивів, Тарадуда Д. В., Демент М. О. (2020)
Ковалёв А. А. - Обоснование метода оперативного контроля атмосферы в условиях чрезвычайных ситуаций (2020)
Коваленко Р. І. - Розробка методики оцінки часу реагування аварійно-рятувальних формувань на виклики, Назаренко С. Ю., Кривошей Б. І. (2020)
Ковальов А. І. - Моделювання теплового стану сталевих конструкцій за температурного режиму вуглеводневої пожежі, Отрош В. Ю., Томенко А. І. (2020)
Мельниченко А. С. - Аналіз стану небезпеки на об'єктах зберігання хлору, Кустов М. В., Кірєєв О. О., Лєщова В. А. (2020)
Неклонський І. М. - Математична модель процесу утилізації тактичних ракет 9М21, Смирнов О. М. (2020)
Pietukhov R. - Lifetime research of rapid-hardening foams, Kireev A., Slepuzhnikov E., Chyrkina M., Savchenko A. (2020)
Поспелов Б. Б. - Инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций путем контроля газовой среды помещений, Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Самойлов М. А., Карпец К. М., Безуглая Ю. С. (2020)
Прокопенко О. В. - Методика ресурсно-критичного управління заходами попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру, Шевченко Р. І. (2020)
Чуб І. А. - Створення логістичної інформаційної системи з ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайної ситуації, Новожилова М. В., Гудак Р. В. (2020)
Подія. Присвячується пам'яті Подкоритова Анатолія Миколайовича (2020)
Плоский В. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Графічні технології моделювання об'єктів, процесів та явищ", Ботвіновська С. І., Ісмаілова Н. П. (2020)
Бідніченко О. Г. - Про графічний спосіб побудови головного вектора довільної просторової системи сил (2020)
Білицька Н. В. - Можливості анімації в системі Компас для розвитку просторового мислення студентів, Гетьман О. Г., Штиль О. В. (2020)
Ванін В. В. - До питання геометричного моделювання з використанням кривих Безьє, Вірченко Г. А., Яблонський П. М. (2020)
Ванін В. В. - До питання стійкості чисельних методів математичної моделі динамічної систем, Залевска О. В., Сидоренко Ю. В. (2020)
Зданевич В. А. - Структурна модель зорового сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2020)
Іванова Л. С. - Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження ВІМ технології в будівництві (2020)
Ісмаілова Н. П. - Геометричне моделювання евольвентного профілю зуба рейки, Єлісєєв І. М. (2020)
Калінін О. О - Конструювання наближеної розгортки поверхні гелікоїда вітрового генератора, Думанська В. В., Ковальова Г. В., Калініна Т.О. (2020)
Кошева В. О. - Побудова комплексної моделі функціонування енергоактивних об'єктів архітектури (2020)
Кресан Т. А. - Окремий випадок конгруентних центроїд некруглих коліс, утворених дугами логарифмічної спіралі, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Бабка В. М. (2020)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання способу метання для боротьби з пожежами, Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. (2020)
Мостовенко О. В. - Обобщение схем для определения параметра учёта влияния расстояния от точки физического поля до точечного источника энергии (2020)
Панкратов О. В. - Аналітичний опис умов неперетинання геометричних об'єктів в задачах моделювання руху потоку людей, Комяк В. М., Кязімов К. Т., Данілін О. М. (2020)
Поплавський О. А. - Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об'єктів зображень за геометричними ознаками, Бондар О. А., Павлов С. В., Поплавська А. А. (2020)
Савєльєва О. В. - Розробка методики проведення ділової гри "абрис" в процесі навчання інженерної графіки, Вікторов О. В., Курінная Т. П. (2020)
Соболь О. М. - Метод геометричного моделювання максимального покриття заданих областей з урахуванням обмежень спеціального виду, Кравців С. Я. (2020)
Трушков Г. В. - Геометричне проектування дискової фрези в системі AutoCAD, Радченко І. Г., Лебедєва Л. В. (2020)
Рубіш В. М. - Вплив лазерного випромінювання на структуру та оптичні властивості аморфних плівок системи миш’як–сурма–сірка, Дуркот М. О., Крючин А. А., Макар Л. І., Микайло О. А., Поп М. М., Ясінко Т. І., Голомб Р.М., Костюкевич С. О., Костюкевич К. В., Шепелявий П. Є. (2019)
Хархаліс Л. Ю. - Вплив тиску на адіабатичний потенціал в кристалах з D2_3d просторовою симетрією і сильною електрон-фононною взаємодією, Глухов К. Є., Бабука Т. Я. (2019)
Росола І. Й. - Вплив температури на дисперсію показника заломлення стекол AsXS1−X, Чобаль О. І., Різак В. М. (2019)
Глухов К. Є. - Ab initio дослідження електрон-фононної взаємодії у халькогенідах індію, Хархаліс Л. Ю., Бабука Т. Я., Лях М. В. (2019)
Трикур І. І. - Методика пошарового нанесення плівок та характеристики двошарових структур на основі бактеріодопсину, Січка М. Ю., Цьома І. Й., Потапчук А. М., Різак В. М. (2019)
Блецкан Д. І. - Вплив катіонного заміщення на електронно-енергетичну структуру і оптичні властивості сполук типу Cu2BIVS3 (BIV = Si, Ge, Sn), Вакульчак В. В., Кампов Ю. В., Студеняк І. П. (2019)
Бендак А. В. - Механічні властивості композитів на основі твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I, Скубенич К. В., Погодін А. І., Біланич В. С., Студеняк І. П. (2019)
Миня О. Й. - Спектри пропускання тонких наноструктурованих плівок на основі міді, алюмінію та халькопіриту, отримані імпульсним газорозрядним способом, Красилинець В. М., Шуаібов О. К., Шевера І. В., Гомокі З. Т., Чаварга М. М., Соломон А. М., Мікла В. І. (2019)
Малініна А. О. - Оптичні характеристики та параметри газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду кадмію з гелієм і малої добавки азоту, Грицак Р. В., Аксенюк І. І. (2019)
Лазур В. Ю. - Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів, Рубіш В. В., Рейтій О. К., Мигалина С. І. (2019)
Євич М. Я. - Асимптотики квазікласичного типу для хвильових функцій квазімолекул у задачах іон-молекулярних зіткнень, Карбованець М. І. (2019)
Жаба В. І. - Апроксимація фаз розсіяння для потенціалу Argonne v18 (2019)
Єпішев В. П. - Причини змін у власному обертанні штучних космічних об’єктів, Кудак В. І., Присяжний В. І., Кожухов Д. М., Періг В. М., Найбауер І. Ф. (2019)
Федулова Л. - Виклики та перспективи формування управлінських компетентностей державних службовців в умовах модернізації державного управління в Україні, Петроє О. (2020)
Васильєва О. - Професіоналізація публічних службовців – вимога успішності задекларованих в Україні реформ, Васильєва Н., Приліпко С. (2020)
Пірен М. - Формування та утвердження національної ідентичності громадян територіальних громад як чинник згуртованості української політичної нації, Гонюкова Л. (2020)
Грищенко І. - Програма діяльності кабінету міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації (2020)
Мудренко Н. - Механізми координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин: зарубіжний досвід (2020)
Дригуля Н. - Сучасні аспекти співпраці органів державної влади та організацій громадянського суспільства в контексті запровадження належного врядування (2020)
Олещенко В. - Новітня політика европейского союзу у сфері соціальних прав (2020)
Антонова О. - Соціокультурний феномен сімей, які свідомо не бажають мати дітей, як об'єкт публічної політики (2020)
Янсонс Я. - Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії, Семенченко А. (2020)
Деміхов О. - Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров'я в Україні, Дегтярьова І. (2020)
Новаченко Т. - Державне регулювання безпекового використання ядерної енергії з позицій аксіологічного підходу, Горьєва С. (2020)
Бунчук М. - Ідентифікація антитерористичної політики як визначального чинника національної безпеки (2020)
Зарецька Н. - Стандартизація процесів відновлення особового складу в публічному управлінні сектором безпеки та оборони (2020)
Гребенюк Б. - Індекс сприйняття корупції в Україні: роль громадськості (2020)
Борденюк В. - Теоретико-методологічні та конституційно-правові засади законодавчого визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України (експертно-аналітична записка), Колтун В., Мельниченко В. (2020)
Biliaiev M. M. - Risk assessment of thermal damage to people at industrial sites in case of emergency burning solid propellant, Berlov O. V., Kozachyna V. A., Kalashnikov I. V., Shevchenko O. V. (2020)
Петренко В. Д. - Математичне моделювання очищення води у фільтрі, Нетеса М. І., Тютькін О. Л., Громова О. В., Козачина В. А. (2020)
Ходоскина О. А. - Современные тенденции в развитии транспортно-логистических систем, Кирпичева С. А., Самсонова А. А., Швецов Е. А. (2020)
Бурченков В. В. - Совершенствование технологии работы сортировочных станций на основе дистанционного акустического зондирования (2020)
Войтків С. В. - Методика оцінки рівня комфортабельності пасажирських купейних спальних вагонів (2020)
Скалозуб В. В. - Уніфікований паралельний алгоритм та програмний комплекс оптимального планування неоднорідних потоків у мережах, Панік Л. О., Панарін О. Д. (2020)
Нетребко В. В. - Вплив хімічного складу зносостійкого чавуну на міжфазне розподілення mарганцю після відпалу за 690 °С (2020)
Плітченко С. О. - Дослідження умов розвитку структурних перетворень під час зварювання тертям із перемішуванням багатофазового алюмінієвого сплаву, Грищенко М. М. (2020)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез прямолінійно-напрямних центральних кривошипно-повзункових механізмів захоплювального пристрою за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2020)
Равлюк В. Г. - Дослідження геометричних параметрів гальмових колодок вантажних вагонів за шкідливого зносу, Афанасенко І. М., Равлюк М. Г. (2020)
Швець А. О. - Стійкість вантажних вагонів у разі дії стискних поздовжніх сил (2020)
Rozumenko D. V. - Dynamic properties of one-storey industrial building, Bannikov D. О. (2020)
Вірна Ж. П. - Передмова (2020)
Алєксєєва А. В. - Соціально-комунікативна компетентність як чинник професійної успішності особистості: гендерний аспект (2020)
Бондар С. С. - Емоційні проблеми та невротичні стани при порушенні життєдіяльності сім’ї (2020)
Дерев`янко Н. З. - Психологічна сутність та мотиви просоціальної поведінки особистості (2020)
Жовтянська В. В. - Психологічні чинники становлення європейської християнської культури з погляду теорії смислових трансформацій (2020)
Коструба Н. C. - Когнітивно-стильова характеристика комунікативної компетентності студента (2020)
Мудрик А. Б. - До питання професійної компетентності юриста, Кихтюк О. В. (2020)
Мушкевич В. О. - Психологічні особливості фрустраційної поведінки військовослужбовців (2020)
Мушкевич М. І. - Психотерапевтична техніка "cімейна скриня" в психологічному супроводі сімей, що мають проблемних дітей (2020)
Федотова Т. В. - Особливості вияву емоційно-вольового компонента самоефективності в старшому шкільному віці, Малімон Л. Я. (2020)
Фіщук О. C. - Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-біологів (2020)
Chugai A. V. - A technogenic load on the environmental components during the formation and accumulation of the waste in the North-Western Black Sea regions, Safranov T. A. (2020)
Петроченко О. В. - Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах (2020)
Фомін Ю. О. - Елементи-супутники уранового зруденіння альбітитової формації Українського щита та їх вплив на навколишнє середовище, Деміхов Ю. М., Верховцев В. Г., Дудар Т. В., Борисова Н. М., Кравчук З. М. (2020)
Сіренко А. П. - До оцінки зсувонебезпечності з урахуванням сейсмічних впливів (2020)
Mammadov B. M. - Effect of the irrigative water quality on ecomeliorative state of soils (2020)
Погребенник В. Д. - Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів, Нестер А. А. (2020)
Кузьмін А. В. - Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 2), Греков Л. Д., Кузьміна Н. Н., Петров О. А., Медведенко О. М. (2020)
Тютюник В. В. - Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, Соболь О. М., Калугін В. Д., Захарченко Ю. В. (2020)
Черній Д. І. - Mетод побудови математичної моделі шаруватих течій (2020)
Содержание (2017)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина III), Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Троценко С. П. (2017)
Дорожинський Г. В. - Стан та проблеми розробки чутливих елементів приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (Огляд), Ляпін О. М., Дорожинська Г. В., Маслов В. П. (2017)
Редько Р. А. - Вплив мікрохвильового випромінювання на фотолюмінесцентні властивості сполук АIIBVI (Огляд), Вахняк Н. Д., Лоцько О. П., Міленін Г. В., Мілєнін В. В., Редько С. М. (2017)
Борщев В. Н. - Высокоэффективные объемные светодиодные модули для сверхмощных ламп бытового и промышленного применения, Листратенко А. М., Тымчук И. Т., Никитский Г. И., Фомин А. А., Назаренко Л. А., Сорокин В. М., Рыбалочка А. В., Калустова Д. А., Пекур Д. В. (2017)
Ворощенко А. Т. - Особливості виготовлення CdTe p-n-переходів та транспорт носіїв заряду в них, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Кравецький М. Ю., Луцишин І. Г., Матіюк І. М. (2017)
Данько В. А. - Дослідження чутливості сенсорних Au чипів з наноструктурованою поверхнею, Індутний І. З., Ушенін Ю. В., Минько В. І., Хегеманн Д., Ванденбоше М., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Литвин П. М., Христосенко Р. В. (2017)
Михайловська К. В. - Вплив періодичного рельєфу кремнієвої підкладки на поляризацію фотолюмінесценції nc-Si–SiOx наноструктур, Минько В. І., Індутний І. З., Шепелявий П. Є. (2017)
Оліх Я. М. - Дослідження "придислокаційних" кластерів точкових дефектів у кристалах CdZnTe методом акусто-Холла, Тимочко М. Д., Сафрюк Н. В., Ілащук М. І., Оліх О. Я. (2017)
Онищенко В. Ф. - Розрахунок спектрів фотопровідності в кремнії з поверхнями, структурованими макропорами, Карась М. І. (2017)
Гайдар Г. П. - Експериментальний доказ незмінності форми ізоенергетичних еліпсоїдів n-Ge в умовах сильної одновісної пружної деформації, Баранський П. І. (2017)
Карась Н. И. - "Медленные" поверхностные уровни и релаксация фотопроводимости в структурах макропористого кремния в фиолетовой области оптического спектра, Онищенко В. Ф., Калустова Д. А., Корнага В. И. (2017)
Голтвянський Ю. В. - Дослідження процесів формування фотодіодів в InSb при іонній імплантації берилію, Гудименко О. Й., Дубіковський О. В., Любченко О. І., Оберемок О. С., Сабов Т. М., Сапон С. В., Чуніхіна К. І. (2017)
Пам’яті академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2017)
Поздоровлення з ювілеєм Мхітаряна Нвєра Мнацакановича (2020)
Кузнєцов М. П. - Вплив нестабільності споживання на енергетичний баланс гібридної енергосистеми, Мельник О. А. (2020)
Шевченко А. А. - Создание автономных и сетевых энерготехнологических комплексов с водородным накопителем энергии (2020)
Бондаренко Д. В. - Моделювання оптоелектронного навантаження, яке живиться від фотоелемента та акумулятора (2020)
Тонкошкур А. С. - Применение самовосстанавливающихся предохранителей "Polyswitch" для предотвращения токовых перегрузок в фотоэлектрических системах, Накашидзе Л. В. (2020)
Андронова О. В. - Оптимізація розміщення приймачів сонячної енергії рядами для кліматичних умов півдня України, Курак В. В. (2020)
Перминов Ю. Н. - Особенности проектирования ветрогенераторов повышенной мощности (600÷3600) кВт с возбуждением от постоянных магнитов, Монахов Е. А., Волков Л. П. (2020)
Головко В. М. - Математична модель системи орієнтації ротора вітроустановки за рахунок власної парусності ротора, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2020)
Мороз А. В. - 3D моделювання гідромеханічних характеристик малих гідроелектростанцій (2020)
Барило А. А. - Аналіз пріоритетності параметрів для оцінки перспективності використання геотермальних об'єктів (2020)
Клюс В. П. - Утилізація стічних фенолвмісних вод газогенераторних установок шляхом метанової анаеробної переробки, Клюс С. В., Четверик Г. О. (2020)
Резолюція ХXI-ої Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Aralova N. I. - Mathematical Model of the Immune System of Continuous Interaction System Operator, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2020)
Shutko V. N. - Information Systems with Chemosensitive Detectors for Environment Protection, Zakhmatov V. D., Kolganova O. O., Navrotskyi D. A., Mykolushko A. N. (2020)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Hybrid GMDH Network Construction for Time Series Forecast, Kot A. T., Mandrenko А. E. (2020)
Sineglazov V. M. - Intelegence Diagnostic System of Liver Fibrosis Stages, Shevchenko M. V., Kot A. T. (2020)
Mukhina M. P. - Comparison of time Domain Step Counting Method for Pedestrian Dead Reckoning, Ilnytska S. I., Lazarevskyi O. A. (2020)
Bidyuk P. I. - Hyperboloid Parameterization Using in the Moving Object Position and Trajectory Determination, Manuylenko R. I., Pantyeyev R. L., Opanasiuk Yu. A. (2020)
Bezpalko O. S. - Improving the Integration of Three-dimensional Models in Augmented Reality Technology (2020)
Sineglazov V. M. - Hybrid Neural Network Optimization System Based on Ant Algorithms, Chumachenko O. I., Omelchenko D. M. (2020)
Sineglazov V. M. - Hybrid Energy Storage System Design, Yudenko I. O. (2020)
Silvestrov A. M. - Applied a Conditions of Smoothness of Causal Relationships in the Problem of Constructing of Mathematical Models, Spinul L. Yu., Serdiuk A. A. (2020)
Sushchenko O. A. - Automated Design of Autonomous Vector Measuring Instruments, Golytsin V. O., Salyuk A. A., Yehorov S. H. (2020)
Hryshchenko Y. V. - Assesment of the Flight Quality in Vertical Plane, Pavlova S. V., Pipa D. M., Kravets I. V. (2020)
Tupitsin M. F. - Rotationally-Catapult System for Unmanned Aerial Vehicle Take-off and Landing, Stepanenko I. O. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Publisher's imprint (2020)
Мойсієнк В. В. - Залежність урожайності суцвіть ромашки лікарської від тривалості вегетаційного періоду культури, Назарчук О. П. (2020)
Веремеєнко С. І. - Вплив мікродобрив та регуляторів росту рослин на врожайність та якість зерна ячменю ярого, Ткачук С. О., Трушева С. С. (2020)
Котельницька Г. М. - Економічна ефективність елементів технології вирощування люпину вузьколистого в умовах Полісся (2020)
Зимароєва А. А. - Оцінка залежності між параметрами врожайності кукурудзи та показниками ландшафтного різноманіття, Пінкіна Т. В., Іванюк Т. М., Тишковський В. В. (2020)
Кравчук М. М. - Забур’яненість посівів жита озимого залежно від способів обробітку ґрунту в умовах переходу до органічного землеробства, Кропивницький Р. Б., Клименко Т. В., Ярмолович О. О., Кропивницький В. Б. (2020)
Шевчук І. В. - Вдосконалення податкового контролю в умовах бюджетної децентралізації (2020)
Палійчук В. К. - Оптимізація технологічного процесу обробки короткого лляного волокна, Куликівський В. Л., Боровський В. М. (2020)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Волинського Полісся, Никитюк Ю. А. (2020)
Галатюк О. Є. - Стійкість патогенних ентеробактерій бджіл до експериментального йодовмісного дезінфектанту "Йодіс Дез № 2", Романишина Т. О., Лахман А. Р., Лисенко О. М., Шиманська В. В. (2020)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей за вакцинації та застосування Авесстимтм, Буднік Т. С. (2020)
Лігоміна І. П. - Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу, Соколюк В. М., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В. (2020)
Журенко О. В. - Особливості впливу кормової добавки гермацинк на мікроелементи та вегетативний статус організму продуктивних корів, Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. (2020)
Борщенко В. В. - Кормова поведінка великої рогатої худоби та прогнозування споживання пасовищного корму тваринами при організації випасу, Лавринюк О. О., Фарафонов С. Ж., Кучер Д. М., Данилюк В. С. (2020)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти●Scientific horizons" (2020)
Бублієнко Н. О. - Біотехнологічна утилізація опалого листя, Семенова О. І., Скидан О. В., Тимощук Т. М., Ткачук В. П. (2020)
Гамаюнова В. В. - Збільшення зерновиробництва в зоні Степу України за рахунок вирощування ячменю та оптимізації його живлення, Панфілова А. В., Бакланова Т. В., Кувшинова А. О., Касаткіна Т. О., Нагірний В. В. (2020)
Марковська О. Є. - Порівняльна оцінка морфометричних показників і господарсько цінних ознак Lavandula angustifolia Mill. та Lavandula hybrida Rev., Свиденко Л. В., Стеценко І. І. (2020)
Плотницька Н. М. - Ефективність протруйників проти грибних хвороб кукурудзи, Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Каштан В. І. (2020)
Гриценко О. Ю. - Урожайність сортів жита озимого за органічного виробництва в Поліссі України (2020)
Швець М. В. - Фітосанітарний стан рослин роду Betula в Ботанічному саду ЖНАЕУ, Марков Ф. Ф., Галєв Е. Н., Піціль А. О., Кульбанська І. М. (2020)
Борщенко В. В. - Аніонні солі нового покоління в раціонах корів пізнього сухостою, Бернацький А. О., Лавринюк О. О., Вербельчук С. П., Фарафонов С. Ж. (2020)
Булуй О. Г. - Тренди асиметрій та диспропорцій розвитку сільських територій, Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф., Раманаускас Ю. (2020)
Кільніцька О. С. - Заробітна плата в контексті мотивації до трудової діяльності, Сушицький О. І., Сардаковський Я. А. (2020)
Гамаюнова В. В. - Сучасні підходи до застосування мінеральних добрив за збереження ґрунтової родючості в умовах зміни клімату, Хоненко Л. Г., Бакланова Т. В., Коваленко О. А., Пилипенко Т. В. (2020)
Сидякіна О. В. - Сучасний стан та перспективи вирощування капусти броколі, Сахно І. М. (2020)
Лутковська С. М. - Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку (2020)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти●Scientific horizons" (2020)
Golikov A. S. - The (re-)birth of biopolitics. Autonomy, biopower, coronavirus, discourse, emergency, fear, globalization, health, I (2020)
Чаплик М. М. - Зміна влади та боротьба з корупцією в Україні: погляд крізь призму теореми Томаса (2020)
Резнік О. С. - Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади, Козловський О. Р. (2020)
Burak O. S. - (In)equality of opportunity in education and the mechanism of non-reproduction (2020)
Дембіцький С. С. - Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19, Злобіна О. Г., Сидоров М. В.-С., Мамонова Г. А. (2020)
Білоус Є. В. - Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві (2020)
Nagorniak K. M. - Generation X, Y and Z values in Ukraine (2020)
Шелудько Е. І. - Ключові виклики та загрози техногенно-екологічній безпеці України, Завгородня М. Ю. (2020)
Ангелко І. В. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького району) (2020)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України: травень – червень 2020 року, Дмитрук Д. А. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського