Гудима Л. О. - Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України в межах кризових перетворень (2020)
Никончук В. М. - Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні конкурентної національної економіки (2020)
Медведовський Д. Г. - Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг (2020)
Приймакова Ю. А. - Інвестиційно-інноваційні процеси в Україні: сучасний стан і зміни в постконфліктний період (2020)
Патицька Х. О. - Закономірності розвитку системи майнового оподаткування в Україні в контексті підвищення фінансової спроможності територіальних громад (2020)
Романчукевич М. Й. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів в умовах нестабільності, Кіцелюк У. М. (2020)
Бабець І. Г. - Тіньова складова ринку транспортних послуг України: масштаби та вплив на економіку регіонів (2020)
Кифор М. В. - Аналіз сезонності та мінливості туристичних потоків на прикладі західних регіонів України (2020)
Богдан Н. М. - Управління інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств туристського та готельного бізнесу на регіональному рівні, Кравець О. М., Соколенко А. С. (2020)
Топалова І. А. - Роль регіональної логістики на засадах економіки знань (2020)
Боженко В. В. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між системним ризиком і показниками розвитку реального сектора економіки в Україні, Кіріл’єва А. В. (2020)
Демченко К. І. - Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу (2020)
Махиборода К. В. - Формування пропозиції на органічну продукцію аквакультури в Україні та Європейському Союзі в контексті модернізації системи збирання статистичних даних (2020)
Дмитренко В. І. - Концептуальний підхід до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2020)
Фаїзов А. В. - Окремі аспекти протидії корупційним схемам у сфері публічних закупівель (2020)
Лобода Н. О. - Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки, Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. (2020)
Нікольчук Ю. М. - Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, фінансове забезпечення, інвестиційна привабливість та перспективи подальшого розвитку в Україні (2020)
Панова І. О. - Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи (2020)
Поплавська О. М. - Державна політика зайнятості: здобутки та перешкоди на шляху подолання бідності в Україні, Поляк Н. О. (2020)
Рудакова С. Г. - Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки, Щетініна Л. В., Шевчук О. В. (2020)
Крамчанінова М. Д. - Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення, Вахлакова В. В., Лєдовська А. І. (2020)
Столярук Х. С. - Аналіз потреби у професійній переорієнтації дорослих в Україні (2020)
Пасінович І. І. - Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання, Кіндзюр О. С. (2020)
Василик А. В. - Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні, Бойчук Н. С., Омельченко К. С. (2020)
Кифяк В. І. - Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи, Малиш Л. Б. (2020)
Лутковська С. М. - Інcтитуцioнaльнi підходи до модернізації системи eкoлoгiчної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку (2020)
Воскресенська Т. І. - Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльності (2020)
Костенко І. С. - Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні (2020)
Шуміло О. С. - Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві, Пакуліна А. А., Далудіна І. В. (2020)
Левкович О. В. - Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства, Мироненко І. О. (2020)
Горобець О. О. - Статистичний аналіз тенденцій та закономірностей зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією (2020)
Клунко Н. С. - Цифровизация в фармацевтической отрасли: современное состояние и перспективы развития (2020)
Цимбалюк С. О. - Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації, Цимбалюк Д. І. (2020)
Спіцина Н. В. - Внутрішній аудит: підходи до визначення, відмінності від зовнішнього аудиту, Кравцова С. В. (2020)
Куранда Л. О. - Перспективи та реформування системи контролю ефективності використання бюджетних коштів в Україні, Ліганенко І. В. (2020)
Жабинець О. Й. - Тінізація фінансових потоків на ринку страхування: основні схеми та інструменти реалізації (2020)
Колєдіна К. О. - Формування банківських кластерних ініціатив в Україні, Семенова Г. І. (2020)
Маліков В. В. - Практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства (2020)
Вінниченко О. В. - Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку, Громакова В. В. (2020)
Полищук В. Н. - Влияние экологических налогов и сборов на качество окружающей среды (2020)
Іщенко Н. А. - Фінансові результати діяльності малих підприємств та особливості їх формування (2020)
Власова Н. О. - Оцінка впливу галузевих факторів на фінансові результати підприємств промисловості, Носирєв О. О. (2020)
Скіцько В. І. - Фінтех у сфері платежів: світовий досвід, тенденції та перспективи, Дідух І. В. (2020)
Автухов Є. Ю. - Управління приватним капіталом у малому та середньому бізнесі України в умовах економічної кризи, Мешко Н. П. (2020)
Головчук Ю. О. - Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства, Середницька Л. П. (2020)
Шкуренко О. В. - Діагностика конкурентного середовища як інструмент розвитку річкових портів України, Мельник Ю. Ю. (2020)
Маковеєва О. В. - Напрямки підвищення ефективності логістичної системи виробничих підприємств (2020)
Проценко В. М. - Стратегічно-контролінгові вектори інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації (2020)
Чобіток В. І. - Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування (2020)
Остапчук Т. П. - Управління внутрішньою соціальною відповідальністю підприємства: суть та ефективність реалізації, Бірюченко С. Ю. (2020)
Павловська Л. Д. - Емоційний інтелект менеджерів та його оцінка, Кащук К. М. (2020)
Журавель О. В. - Система динамічного контролінгу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Мамонтенко Н. С. (2020)
Чала Т. Г. - Моніторинг системи мотивації персоналу мережі продуктових магазинів, Черненко Д. І., Корепанов Г. С., Ноуджейм П. (2020)
Карковська В. Я. - Аспекти нормативно-правового забезпечення механізмів кадрової безпеки органів публічної влади (2020)
Іваненко Л. М. - Розробка моделі професійної підготовки фахівців-маркетологів на основі компетентнісного підходу, Боєнко О. Ю. (2020)
Мірошник М. В. - Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами, Стрюк Л. О., Копица Д. О. (2020)
Григоренко Т. М. - Класифікація видів мерчандайзингу (2020)
Циганок В. М. - Презентація як захід інтегрованих маркетингових комунікацій, Горик-Чубатюк М. О., Гуля Ю. В. (2020)
Кучіна С. Е. - Прийоми залучення уваги глядача в рекламі, Кітченко О. М., Білошкуренко Н. Г. (2020)
Бранн С. Д. - Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні, Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. (2020)
Скриник О. А. - Просторова інтерполяція кліматологічних даних з урахуванням топографічних та фізико-географічних особливостей території України, Осадчий В. І., Сзентімрей Т., Біхарі З., Сіденко В. П., Ошурок Д. О., Бойчук Д. О., Скриник О. Я. (2020)
Сніжко С. І. - Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату, Ободовський О. Г., Шевченко О. Г., Гребінь В. В., Дідовець Ю. С., Купріков І. В., Почаєвець О. О. (2020)
Мезенцев К. В. - Публічні простори через призму партисипативного міського планування – приклад Києва, Провотар Н. І., Пальчук М. В. (2020)
Снігова О. Ю. - Просторовий вимір інклюзивності в умовах становлення "нової" регіональної політики (2020)
Сорокіна Л. Ю. - Зміни структури земного покриву та пожежо-небезпека ландшафтів Чорнобильської зони відчуження: методи оцінювання з використанням супутникових знімків, Петров М. Ф. (2020)
Сосса Р. І. - Розвиток історичної картографії в Україні (2020)
Топчієв О. Г. - Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях, Сич В. А. (2020)
Топчієв О. Г. - Просторове планування - новий науковий напрям вітчизняної географії (2020)
Бойко І. Б. - Діагностика гонореї в Україні відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Криницька І. Я., Когут І. Й. (2020)
Федорич П. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика хворих на сечостатевий трихомоноз в Україні, Мавров Г. І. (2020)
Святенко Т. В. - Імуногістохімічні дослідження та їхнє значення у діагностиці розацеа у жінок, Старостіна О. А. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - "Мікозан": клінічний досвід і тенденції в топічній терапії оніхомікозу, Олійник І. О., Супрун К. Г. (2020)
Анфілова М. Р. - Порівняльна клінічна ефективність препаратів для лікування дистально-латеральних оніхомікозів. Лак чи розчин? (2020)
Андрашко Ю. В. - Дослідження ефективності комбінованої терапії топічним інгібітором кальциневрину — маззю "Протопік" 0,1 % із симбіотиком "ДермаПРО" при лікуванні себорейного дерматиту порівняно з монотерапією маззю "Протопік" 0,1 %, Яремкевич Р. Р., Коваль Г. М., Девіняк О. Т. (2020)
Бардова К. О. - Деякі аспекти застосування фосфоміцину в лікуванні посткоїтального циститу у практиці дерматовенеролога (2020)
Іванов С. В. - Оптимальний підхід до комплексного лікування змішаних інфекцій сечостатевого тракту, Степаненко В. І. (2020)
Богомолов А. Є. - Медична термографія в оцінці результатів шкірного тестування методом прик-тесту у пацієнтів з IgE-опосередкованими алергійними захворюваннями (2020)
Лаврушко С. І. - Клінічний випадок та лікування себорейного дерматиту і кандидозу нігтів кисті, Дудченко М. О., Павленко Г. П., Мироненко Л. В. (2020)
Поліщук Д.С. - Туберозний склероз — полісистемна патологія: міждисциплінарний огляд літератури, клінічний випадок, Поліщук С.Й., Поліщук В.С., Поліщук О.В. (2020)
Саріан О. І. - Сучасні аспекти фармакотерапії акне і розацеа — фокус на ізотретиноїн (2020)
Егудина Е. Д. - Нейтрофильные дерматозы: Свит-синдром и гангренозная пиодермия. Озор литературы и собственные клинические наблюдения, Триполка С. А., Головач И. Ю. (2020)
До уваги авторів. Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2020)
Сизон О. О. - Оптимізація комплексної діагностики та терапії хворих на псоріаз на тлі герпесвірусної інфекції типу 1, 2, Федорова У. В., Дашко М. О. (2020)
Поліщук Д. С. - Кліщі-демодициди: морфологія та біологія. Захворюваність на демодекоз у дітей, Поліщук С. Й. (2020)
Коляденко К. В. - Деякі особливості сприйняття зміни якості життя хворими на бульозний епідермоліз під час карантину через COVID-19, Федоренко О. Є., Сологуб Л. В. (2020)
Денисенко О. І. - Сучасні підходи до лікування хронічної спонтанної кропив’янки у дорослих пацієнтів (2020)
Гречанська Л. В. - Дерматокосметичні препарати як інтегральний компонент у менеджменті пацієнтів з акне, Остапенко С. П. (2020)
Безвершенко К. І. - Сучасні підходи до лікування поверхневих піодермій (2020)
Литинська Т. О. - Сучасні підходи до терапії оніходистрофії різного генезу (2020)
Федорич П. В. - Випадок ефективного лікування хронічного рецидивного трихомонадно-бактеріального кольпоцервіциту (2020)
Diehl C. - Skin during pregnancy (2020)
Лин В. Н. - Личности в истории мировой дерматовенерологии, Кириуцов А. М. (2020)
До уваги авторів. Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2020)
Гайко Г. В. - Особенности метаболизма органического и неорганического матрикса костной ткани у больных с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава, Магомедов С., Гайко О. Г., Бесединский С. Н., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2020)
Страфун С. С. - Аналіз причин розвитку остеоартрозу плечового суглоба у хворих після переломів проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Юрійчук Л. М., Сергієнко Р. О. (2020)
Турчин О. А. - Фактори впливу на результати лікування підошовного фасціїту та їх прогностичне значення, Лябах А. П., Коструб О. О. (2020)
Лютко О. Б. - Визначення чутливості клінічних штамів S. aureus, виділених від хворих ортопедо-травматологічного профілю, до антибактеріального засобу "Піофаг", Вітрак К. В., Митякіна І. Ю (2020)
Коструб О. О. - Диференційна діагностика реактивного та інфекційного артриту після пластики передньої хрестоподібної зв'язки, Котюк В. В., Лютко О. Б., Колов Г. Б., Блонський Р. І., Засаднюк І. А. (2020)
Гайко Г. В. - Визначення залежності форми прогресування коксартрозу від варіанту вертикальної постави хворих із кульшово-поперековим синдромом, Галузинський О. А., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Заєць В. Б., Черняк П. С. (2020)
Науменко Л. Ю. - Хірургічне лікування стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті, Костриця К. Ю., Маметьєв А. О. (2020)
Ямінський Ю. Я. - Комплексне відновне хірургічне лікування хворих із посттравматичним тетрапарезом (2020)
Страфун С. С. - Рентгенденситометрічні показники щільності кісткової тканини голівки плечової кістки у хворих із частковим розривом сухожилка надостьового м'яза, Богдан С. В., Аббасов С. М. (2020)
Лябах А. П. - Сучасний стан проблеми хірургічного лікування hallux valgus (Огляд), Руденко Р. І. (2020)
Сулима О. М. - Варіанти компенсації кісткових дефектів при ревізійному ендопротезуванні колінного суглоба (Огляд літератури) (2020)
Філіпчук В. В. - Ацетабулярна дисплазія: сучасний погляд на проблему (Огляд літератури), Суворов В. Л (2020)
Жук П. М. - Актуальний аналіз ускладнень при монокондилярній артропластиці колінного суглоба (Огляд), Мовчанюк В. О., Маціпура М. М. (2020)
Зазірний Ігор Михайлович (2020)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2019 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія" (шифр 14.01.21) (2020)
Перелік робіт, надрукованих у журналі 2019 року (2020)
Страфун С. С. - Мультидисциплінарний консенсус: комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Основні принципи діагностики та лікування, Бур'янов О. А., Поворознюк В. В., Гайко О. Г., Григор'єва Н. В., Тимошенко С. В., Котюк В. В. (2020)
Цимбалюк В. І. - Мультидисциплінарний консенсус: ураження плечового сплетіння. Основні принципи діагностики та лікування, Страфун С. С., Третяк І. Б., Борзих О. В., Курінний І. М., Гайко О. Г., Гайович В. В., Резніков О. В., Лисак А. С. (2020)
Умови публікації в журналі "Вісник ортопедії, тавматології та протезування" (2020)
Харитонов Є. О. - Одеська наукова школа приватного права, Некіт К. Г. (2014)
Кізлова О. С. - Питання загальних положень забезпечувальних зобов’язань (2014)
Голубєва Н. Ю. - До питання про складне за змістом зобов’язання (2014)
Бабич І. Г. - Належне виконання зобов’язань і принцип справедливості (2014)
Дрішлюк А. І. - Місце цивільно-правового договору в системі джерел цивільного права України (2014)
Колянковська Т. О. - Договір як засіб правового регулювання суспільніх відносин (2014)
Кривенко Ю. В. - Щодо питання "таємниці сповіді", Калітенко О. М. (2014)
Орзих Ю. Г. - Научно-прикладное значение надпредметной сферы гражданского законодательства (2014)
Абрамов М. В. - Усунення від права на спадкування: теоретичний аспект (2014)
Бессараб Н. М. - Сучасне розуміння понять "підвідомчість" та "підсудність" (2014)
Бузовська Н. В. - Право на недоторканість авторського твору: семантичний аналіз (2014)
Грігор’янц Г. І. - Визначення піратства в праві інтелектуальної власності та його основні ознаки (2014)
Дашковська Т. М. - Процесуальне право у системі права та правовій системі (2014)
Завальнюк С. В. - Загальні положення застосування аналогії права згідно чинного цивільного законодавства (2014)
Зінов’єв К. С. - Правова природа люстрації в перехідних державах (2014)
Терещенко В. Ю. - Сучасний стан дослідження самочинного будівництва: проблеми і перспективи (2014)
Толкушкіна К. В. - Співвідношення понять "право на житло" та "житлове право" (2014)
Адамова О. С. - Поняття і види інститутів цивільного права (2014)
Басай О. В. - Умови набуття та реалізації права попереднього користувача на торговельну марку (2014)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості обміну жилих приміщень у будинках житлових кооперативів згідно чинного законодавства (2014)
Бігняк О. В. - Щодо визначення моделей захисту інтересів учасників корпоративних відносин (2014)
Глиняна К. М. - Особливості добровільного виконання батьками та дітьми обов’язку по взаємному утриманню (2014)
Гончаренко В. О. - Особливості правового регулювання прав на чуже майно за цивільним законодавством України (2014)
Давидова І. В. - Недійсність удаваного правочину: проблеми теорії та практики (2014)
Калаур І. Р. - Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання (2014)
Кирилюк А. В. - Проблеми захисту авторських прав в мережі інтернет (2014)
Копилова Ж. В. - Повна виплата паю на кооперативні квартири як похідна підстава виникнення права приватної власності фізичних осіб на квартири за цивільним законодавством України (2014)
Костова Н. І. - Правове регулювання статуту акціонерного товариства (2014)
Сафончик О. І. - Припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України (2014)
Токарева В. О. - Деякі аспекти договору автора з галереєю (2014)
Ульянова Г. О. - Плагіат як порушення авторських прав у сфері реклами (2014)
Харитонова Т. Є. - Проблеми реалізації права власника земельної ділянки, передбаченого ч. 1 ст. 409 Цивільного кодексу України (2014)
Цибульська О. Ю. - "Нabitatio" за заповітом: проблеми теорії та практики (2014)
Чанишева А. Р. - Дія актів цивільного законодавства у часі та динаміка зобов’язання (2014)
Білецький Д. М. - Cпособи та підстави припинення права приватної власності: розмежування понять (2014)
Головня І. Я. - Земля як об’єкт суспільних відносин, що виникають у зв’язку із заподіянням шкоди (2014)
Горобченко Ю. Ю. - Проблемні питання у спадкуванні за заповітом подружжя та спадковим договором (2014)
Громова А. О. - Підстави визнання кредитного договору недійсним (нікчемним) (2014)
Журило С. С. - До питання про необхідність забезпечення таємниці усиновлення в України (2014)
Зверховська В. Ф. - Види культурних цінностей за цивільним законодавством України (2014)
Іванов А. В. - Девелопмент нерухомості в Україні як базовий механізм забезпечення прогресивного розвитку ринку нерухомості: поняття, ознаки, необхідн. і перспект. цивільно-правого регулювання (2014)
Кривенко М. О. - Об’єкти авторських та суміжних прав (2014)
Лабунская А. А. - Правовая природа преддоговорных отношений сторон (2014)
Мельник О. В. - Проблемні питання, обумовлені дією таємниці усиновлення в Україні (2014)
Сірко Р. Б. - Цивільно-правова відповідальність пасажира за договором перевезення пасажиру та багажу залізничним транспортом (2014)
Яніцька І. А. - Роль опікуна (піклувальника) в житті дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (2014)
Харитонова О. І. - Порівняльно-правові дослідження піратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Польщі (2014)
Адаховська Н. С. - Управління спадщиною: порівняльний аналіз дореволюційного та сучасного українського законодавства (2014)
Омельчук О. С. - Право на житло репатріантів за житловим законодавством Польщі та Ізраїлю (2014)
Верховець К. С. - Правове регулювання аліментних відносин в Україні та Росії (2014)
Гринько С. Д. - Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні (2014)
Мельник О. О. - Щодо походження та визначення поняття "ризик" у цивільному праві України (2014)
Полуніна О. О. - Історія правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу (2014)
Швидка В. Г. - Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях (2014)
Жаданова К. Ф. - Проблеми реставрації Хрестовоздвиженської церкви села Мала Білозерка на Запоріжжі, Євдокимов Д. В. (2020)
Bekshaev S. - Semi-curved buckling modes as a result of the optimization of compressed rods (2020)
Bessmertnyi Y. O. - Deformation and stability analysis of shallow thin-walled conical shells in case of combined load of uniform pressure and concentrated in point force using ANSYS software environment, Krasovsky V. L. (2020)
Blikharskyy Ya. Z. - Influence of steel rebar uniform corrosion on reinforced concrete structures` strength, Kopіika N. S. (2020)
Fomin V. M. - Investigation of spatial quasistatic bending of reinforced concrete frames taking into account physical nonlinearity and plasticity of concrete by the boundary element method, Fomina I. P. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Експериментальне дослідження фізико-механічних характеристик клеєної деревини, Махінько М. М., Мислицька А. О. (2020)
Vyrovoy V. M. - Ideas and methods of multi-centre structure formation of composite materials, Korobko O. O., Kazmirchuk N. V., Urazmanova N. F. (2020)
Гузій С. Г. - Дослідження впливу органо-мінеральних модифікаторів на фізичні та реологічні властивості алюмосилікатних адгезивів для склеювання деревини, Гузій О. І., Юшкевич С. В., Бажелко І. К. (2020)
Dvorkin L. I. - Study on deformability of reactive powder concrete with steel mesh, Bordiuzhenko O. M. (2020)
Ілів В. В. - Шляхи підвищення ефективності будівельних матеріалів гідрофобізацією, Брайченко С. П., Гоголь М. М., Терлюжак Я. М. (2020)
Kryzhanovskiy V. O. - Strength of rigid pavement concretes modified with polycarboxylate admixture on different types of cement, Kroviakov S. O. (2020)
Lyashenko T. V. - Multiсriterial search for rational solutions when developing building composites, Antoniuk N. R. (2020)
Nepomyashchy О. М. - Frost resistance of construction composites during one-sided freezing, Vyrovoy V. M., Makarova S. S., Khomenko A. A. (2020)
Rudchenko D. G. - The assessment of efficiency of blast-furnace granulated slag used in autoclaved aerated concrete manufacturing, Dyuzhilova N. A., Serdyuk V. R. (2020)
Саєнко Н. В. - Оцінка можливості застосування теплоізоляційних водно-дисперсійних покриттів в якості декоративно-захисної обробки фасадів будівель, Биков Р. О., Попов Ю. В., Демідов Д. В. (2020)
Анісімов К. І. - Проблеми, пов'язані з реконструкцією дамби Хаджибейського лиману в м. Одеса, Гуртіна Л. Г., Шумінський В. Д. (2020)
Kunanets Y. M. - Applying of multi-section pressed piles in the complex with a foundation plate during the construction of the "Taurus" hotel, Demchyna B. (2020)
Shevchenko L. F. - Investigation of local suction operation in the dust emission zone (2020)
Андреева Н. Н. - Системология антикризисного управления регионом: теоретические подходы и особенности реализации (2010)
Боняр С. М. - Методические основы рейсового планирования на перевозах река-море (2010)
Буркинський Б. В. - Формування стратегічних пріоритетів розвитку малого промислового підприємництва (2010)
Бутенко А. І. - Підвищення ролі держави у формуванні виробничого підприємництва (2010)
Галушкіна Т. П. - Національна екологічна доктрина в умовах трансформаційних екологічних зрушень (2010)
Горячук В. Ф. - Аналіз поняття капіталу та його співвідношення з поняттям багатство (2010)
Громова Е. Н. - Теоретические подходы к формированию экономического механизма антикризисного управления морским природопользованием (2010)
Дергачев В. А. - Геополитическая теория больших многомерных пространств: социально-экономический аспект (2010)
Жихарева В. В. - Необходимые и достаточные условия эффективной реализации инвестиционной деятельности судоходных компаний Украины (2010)
Котлубай М. И. - Судовой ход Дунай-море: проблемы или перспективы для украинских судовладельцев (2010)
Котлубай О. М. - Сучасний стан міжнародного регулювання процесу вільного просування товарів, безпеки судноплавства та навколишнього середовища (2010)
Купінець Л. Є. - Конфліктність в розвитку аграрних економічних відносин (2010)
Кухарская Н. А. - Стратегия структурной трансформации экономики региона (2010)
Кухарчик В. Г. - Напрямки трансформації транспортно-технологічних систем чорноморського регіону (2010)
Лазарєва Є. В. - Становлення інноваційної системи в управлінських процесах регіону (2010)
Лайко О. І. - Податкові механізми регулювання відтворення інвестиційного потенціалу (2010)
Липинская А. А. - Совершенствование инструментария экономики, как науки, морского транспорта (2010)
Лисюк В. М. - До теорії дослідження та розвитку товарних ринків (2010)
Моліна О. В. - Становлення регіону як спеціалізованої відтворювальної системи (2010)
Осипов В. М. - Трансформація стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах нової економіки (2010)
Примачев М. Т. - Принципы нормализации состояния национального морского транспортного комплекса (2010)
Рассадникова С. І. - Базові принципи формування інвестиційної привабливості природокористування (2010)
Рубель О. Є. - Економіко-екологічний дискурс як інструмент наукового мислення (2010)
Садченко Е. В. - Инновационно-экологический поход к управлению природопользованием (2010)
Степанов В. Н. - Территориально-производственный кластер как интегрированная организационно-экономическая система (теоретико-методологический аспект) (2010)
Тараканов М. Л. - Напрямки підтримки участі регіонів у міжрегіональних конкурентних відносинах (2010)
Харічков С. К. - Екоіноваційний збалансований розвиток як імператив суспільного прогресу (2010)
Хумарова Н. І. - Домінанти організації інноваційного розвитку (2010)
Шлафман Н. Л. - Механізми розвитку підприємницького сектора в Україні (2010)
Автори збірника (2010)
Титул, зміст (2020)
Нікішина О. В. - Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків (2020)
Yevtushevska O. - Ways to improve the market of green agricultural products in Ukraine, Holovachenko L., Rudnichenko J. (2020)
Файвішенко Д. С. - Аналіз тенденцій розвитку регіональних ринків мінеральної води України (2020)
Kuprina N. - Analysis of the own capital of Ukrainian enterprises and features of its management in the conditions of the new economy of the global market, Markova T., Stupnytska M. (2020)
Samofatova V. - Current state of fishing industry of Ukraine, Neveseliuk V. (2020)
Козак К. Б. - Дослідження основних проблем щодо мотивації працівників підприємства, Левчук Ю. С., Прунчак М. М. (2020)
Мунтян І. В. - Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку, Євтушок О. В., Гнатовська Д. О. (2020)
Колесник В. І. - Стимулювання творчої праці персоналу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості (2020)
Ніколюк О. В. - Інноваційні засади управління системою логістичних бізнес-процесів зернового господарства, Донець Л. Я. (2020)
Магдалюк О. В. - Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства (2020)
Яценко В. Ф. - Що таке "традиційна" теорія бухгалтерського обліку та чому її критикують? (2020)
Павлов О. І. - Громадівський вимір публічного управління в умовах децентралізації влади та управління, Павлова І. О. (2020)
Титул, зміст (2020)
Алмашова В. С. - Агроекологічне обґрунтування вирощування гороху овочевого із застосуванням біологічного репарату Ризоторфін, Євтушенко О. Т., Онищенко С. О. (2020)
Гораш О. С. - Залежність фріабілітивності пивоварного ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення, Климишена Р. І. (2020)
Дегтярьов В. В. - Сезонна динаміка електропровідності чорнозему типового за умов різних систем землеробства, Дегтярьов Ю. В., Рєзнік С. В. (2020)
Карпенко В. П. - Формування площі листкового апарату й урожайності посівів гречки в умовах Правобережного лісостепу України, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2020)
Строяновський В. С. - Показники структури рослин та урожайність насіння фенхелю звичайного залежно від технологічних чинників в умовах лісостепу західного (2020)
Кур'ята В. Г. - Дія 1-нафтилоцтової кислоти на морфо-фізіологічні показники та урожайність рослин перцю солодкого сорту Антей, Кушнір О. В. (2020)
Любич В. В. - Формування посівних властивостей зерна сорго цукрового залежно від сорту, тривалості зберігання та оброблення регуляторами росту, Войтовська В. І., Климович Н. М., Третьякова С. О. (2020)
Мартинова Н. В. - Адаптивний потенціал злакових видів рослин Sorghastrum Nutans, Pennisetum Setaceum та Spodiopogon Sibiricus в умовах інтродукції степу України, Лихолат Ю. В., Кабар А. М., Рула І. В., Григорюк І. П. (2020)
Мартинюк А. Т. - Поживний режим грунту і врожайність буряку цукрового після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні (2020)
Новак В. Г. - Агрометеорологічні умови 2018–2019 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак А. В. (2020)
Окрушко С. Є. - Вплив регулятора росту марс el на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової (2020)
Паламарчук І. І. - Вплив строків сівби на формування врожаю буряку столового в Правобережному лісостепу України (2020)
Рябовол Я. С. - Вплив морфотипу на інтенсивність фотосинтезу створених зразків жита озимого, Рябовол Л. О. (2020)
Ткачук О. П. - Оптимізація об'ємної маси ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав (2020)
Ткачук О. П. - Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (Raphanus Sativus L.), Демчук О. А., Кравченко В. С. (2020)
Шарипіна Я. Ю. - Мінливість основних господарсько-цінних ознак у стійких до гербіцидів гібридів соняшнику селекції ВНІС в умовах лісостепу і південного степу України, Боровська І. Ю., Парій Я. Ф., Парій Ю. О., Бабич В. О., Сірко А. С., Наконечна М. С., Костенко Ю. С. (2020)
Poltoretskyi S. - Ecological and biological features of formation of millet seeds, Poltoretska N., Kononenko L., Tretiakova S., Bilonozhko V. (2020)
Василишина О. В. - Оптимізація ефективності заморожування плодів вишні методом Харрінгтона (2020)
Господаренко Г. М. - Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна пшениці м'якої залежно від сорту, Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. (2020)
Одарченко Д. М. - Дослідження хімічного складу різних сортів полуниці до та після заморожування, Соколова Є. Б., Ковалевська Н. С. (2020)
Мостов'як І. І. - Вплив гідротермічних чинників на поширення і розвиток хвороб в агроценозі зернових культур Правобережного лісостепу (2020)
Ткачук О. П. - Інтенсивність накопичення PB у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum), Разанов А. М. (2020)
Бредіхіна Ю. Л. - Асортимент рослин для оформлення інтер'єрного рутарія, Туровцева Н. М., Кобець О. В. (2020)
Кобець О. В. - Проєктні пропозиції щодо будівництва скверу у Хортицькому районі м. Запоріжжя, Бредіхіна Ю. Л., Васильєва Т. М. (2020)
Матусяк М. В. - Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia Vahl. в умовах біостаціонару ВНАУ, Варгатюк О. В. (2020)
Іванова Т. В. - Особливості виявлення патогенних бактерій та контроль їх поширення у біотехнологічному процесі культивування печериць, Патика М. В., Туліветрова К. Р. (2020)
Медвідь В. С. - Хімічний захист пшениці озимої від трипса пшеничного у Правобережному лісостепу України (2020)
Мостов'як С. М. - Шкідники суниці, як фактор зниження продуктивності культури, в умовах Вінницької області, Попроцька В. М. (2020)
Авдосьєва І. К. - Грип птиці – стратегія протидії, Калініна О. С., Чайковська О. І. (2020)
Авдосьєва І. К. - Сучасні підходи до профілактики реовірусної інфекції птиці, Коцюмбас І. Я., Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л. (2020)
Бібен І. А. - Фізіологічна стимуляція гуміновими препаратами ростових потенційкурчат-бройлерів , Аленін І. К., Ларіонов Д. П., Шавло О. О., Сосницький О. І., Зажарський В. В., Зажарська Н. М. (2020)
Величко В. О. - Фізіолого-екологічний моніторинг техногенних ксенобіотиків у системі корми–тварина–продукція (2020)
Гончаренко І. В. - Адаптаційна здатність баранів-плідників асканійської м’ясо-вовнової породи та параметри відбору вівцематок закарпатського внутрішньопородного типу породи прекос для міжпородного схрещування, Агій В. М., Філеп Р. Г., Дурдинець Т. М. (2020)
Гримак А. В. - Ефективність маркетингу при підборі та оцінці компетенції персоналу підприємств ветмедицини (2020)
Жила М. І. - Вплив кормової добавки арсіл на гематологічні показники, продуктивність та структуру внутрішніх органів курей-бройлерів, Михалусь Г. М., Максимович О. А., Михалюк О. В., Лапін О. В., Газієв А. Р. (2020)
Журенко О. В. - Зв'язок продуктивності тварин із вмістом окремих макро- і мікроелементів у різних фракціях крові корів за задавання кормової добавки гермацинк (2020)
Когут М. І. - Кореляція між показниками лінійної оцінки за типом та молочною продуктивністю у корів симентальської комбінованої породи , Каплінський В. В. (2020)
Косенко Ю. М. - Обіг протимікробних ветеринарних лікарських засобів в Україні, як чинник раціонального їх використання при лікуванні інфекційних захворювань тварин, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2020)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення кумулятивних властивостей препарату "індез" на лабораторних білих щурах, Брезвин О. М., Івашків Ю. А., Рудик Г. В., Музика Ю. В. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Показники якості молока, відтворення, крові та рубцевої рідини у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту, Бомко В. С. (2020)
Кузьміна Н. В. - Активність та ізоформи супероксиддисмутази у тканинах репродуктивних органів щурів, Остапів Д. Д., Чайковська О. І., Панич О. П. (2020)
Кушнір І. І. - Вивчення патогенних властивостей ентерококів, виділених із карпатської бринзи (2020)
Кушнір І. М. - Застосування кормової добавки бафасаль у птахівництві, Семен І. С., Мурська С. Д., Колодій Г. В. (2020)
Левицький Т. Р. - Вплив технологічної кормової добавки на перетравність поживних речовин корму у курчат-бройлерів (2020)
Нагорна Л. В. - Поширення диктіокаульозу великої рогатої худоби в товарних господарствах Сумської області, Рисований В. І. (2020)
Остапів Р. Д. - Оптимізація умов рідинно-хроматографічного розділення водорозчинних вітамінів, Ткаченко В. І. (2020)
Остап’юк А. Ю. - Вплив кадмієвого навантаження на рівень вітамінів А і Е в крові курей-несучок, Гутий Б. В. (2020)
Ривак Г. П. - Застосування методу капілярного електрофорезу для визначення вмісту l-аргініну в кормових добавках, Левицький Т. Р., Ривак Р. О., Чорній С. В. (2020)
Романик Г. М. - Показники якості яєць курей кросів ломан браун і ломан сенді, Федорович В. В. (2020)
Савчук Т. Л. - Макроскопічні зміни в експериментально ушкодженій великогомілковій кістці кролів за введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин різними способами, Бокотько Р. Р., Харкевич Ю. О., Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Данілов В. Б., Благий Р. С., Брага О. В. (2020)
Сачук Р. М. - Особливості діагностики та лікування абсцесу матки у корів, Стравський Я. С., Кацараба О. А., Горюк В. В., Жигалюк С. В. (2020)
Слободян С. О. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за тривалого кадмієвого і свинцевого навантаження, Гутий Б. В. (2020)
Стецько Т. І. - Бактеріальні інфекції дихальних шляхів у великої рогатої худоби (2020)
Стравський Я. С. - Динаміка вмісту гемоглобіну, еритроцитів та індекси червоної крові корів у період тільності та їх діагностична значимість у прогнозуванні субінволюції матки, Панич О. П., Чайковська О. І., Сачук Р. М., Кацараба О. А. (2020)
Темненко С. М. - Поняття ринку в економічній теорії (2020)
Тесарівська У. І. - Етологічні реакції самиць і самців щурів F2 після відлучення за впливу різних доз германію цитрату (2020)
Чумаченко С. П. - Продуктивна дія плющеного зерна кукурудзи, консервованого бактеріальним препаратом kt-l 18/1, на фізіологічний статус та інтенсивність росту ремонтних телиць, Федак Н. М., Кравченко Н. О. (2020)
Шкромада О. І. - Способи сприяння формуванню мікрофлори рубця у молодняку великої рогатої худоби, Улько Л. Г., Удовенко Я. С. (2020)
Шкільник О. С. - Дія кормової добавки на мінеральний гомеостаз корів, хворих на кетоз, Петрук І. М., Остапів Д. Д., Козак М. Р., Влізло В. В., Павлюк І. В., Везденко О. С., Сех О. А., Пономарьова С. А., Калиновська Л. В. (2020)
Юсифова К. Ю. - Аспекты иммунизации домашних птиц культуральными вакцинами против болезни оспы птиц (2020)
Янович Д. В. - Розробка методики визначення залишкових кількостей тилозину у зразках яєць методом імуноферментного аналізу, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2020)
Безлюдна В. - Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому середовищі університету, Безлюдний Р. (2020)
Бень В. - Нормативно-правове забезпечення формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої освіти (2020)
Бойко Я. - Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови (2020)
Браславська О. - Особливості відкритого навчання в сучасній освіті (2020)
Вітюк В. - Засоби професійно орієнтованого навчання українського правопису в закладах вищої освіти (2020)
Власенко С. - Особливості побудови програм тренувань на передзмагальному етапі підготовки лижників-гонщиків, Ящук С. (2020)
Галацин К. - Технології опрацювання дискусійних питань у процесі вивчення студентами технічних спеціальностей англійської мови, Ярошенко О. (2020)
Гуменюк І. - Принципи реалізації контекстного навчання в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням (2020)
Дутчак Ю. - Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури: досвід Республіки Молдова, Квасниця І. (2020)
Ільніцька К. - Робототехніка як об’єкт вивчення майбутніми учителями фізики в межах дисципліни "Основи сучасної електроніки" (2020)
Коваль Г. - Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти, Логвиненко В. (2020)
Кравченко О. - Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО (2020)
Кравчук Н. - Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2020)
Куценко О. - Педагогічні умови формування толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами (2020)
Лон Сяо Я - Еволюція пластичної мови класичного танцю у Західній Європі та США у ХХ – на початку ХХІ ст. та її вплив на професійні якості артистів балету (2020)
Медвідь М. - Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2 (2020)
Мельник О. - Формування професійної самосвідомості студентів в освітньому процесі технічного коледжу, Гвоздецька Ю., Задорожна О. (2020)
Олійник Т. - Особливості формування виконавської культури студентів-музикантів у ЗВО, Умрихіна О. (2020)
Сидорук І. - Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Сліпенко В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів у середніх школах США, Коберник О. (2020)
Танасійчук Ю. - Ієрархія понять "здоровий спосіб життя", "здоровий стиль життя" (2020)
Тимощук Н. - Лінгводидактичний аспект формування професійної лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти, Бойко Ю. (2020)
Ткаченко І. - Використання елементів мобільного навчання (на прикладі мобільного додатку "Solar Walk") у процесі реалізації змісту астрономічного компоненту освітньої галузі "Природознавство", Підгорний О. (2020)
Тюльпа Т. - Структура соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Харченко І. - Основні принципи формування культури професійної комунікації фахівців з економіки (2020)
Хоменко Л. - Аналіз організації конструкторської діяльності учнів на уроках технологій (2020)
Черніченко Л. - Модель підготовки мaйбутніх логопедів до інновaційної діяльності в умовaх інклюзивної дошкільної освіти (2020)
Черновол Н. - Інтерактивне навчання: закордонний досвід у вітчизняну практику (2020)
Шихненко К. - Формування навичок участі у дебатах як підхід до викладання англійської мови за професійним спрямуванням для магістрів з публічного управління та адміністрування (в сфері цивільного захисту) (2020)
Rzhevska N. - Art-pedagogical technologies in vocational education (2020)
Vovk V. M. - Sposoby ustalenia wyniku finansowego brutto, Konieczna B. (2019)
Zinkevych O. V. - Cele zarządzania kosztami, Zarzeczny P. (2019)
Ковшун Н. Е. - Локальні соціально-економічні системи як територіальні одиниці управління природокористуванням, Стрільчук В. М. (2019)
Конарівська О. Б. - Роль інноваційних технологій в страхуванні на ринку страхових послуг України (2019)
Кондрацька Н. М. - Фінансово-економічна безпека банківських установ: загрози та шляхи їх подолання, Любовська М. М. (2019)
Костюкевич А. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід підтримки молодіжного підприємництва, Демчук А. В., Костюкевич К. Р. (2019)
Levytska S. O. - Unification of methodical accounting approaches of endowment funds for entities of economic activities in Ukraine (2019)
Ляхович О. О. - Методичні підходи визначення фінансовоекономічної безпеки підприємства, Кравчук О. О. (2019)
Мазур Н. О. - Скорочений робочий час як державна гарантія розвитку людського капіталу молодих працівників (2019)
Мазур Н. О. - Тенденції розвитку волонтерства як індикатор нагальних потреб суспільства, Целюх Я. О. (2019)
Меліхова Т. Л. - Економічна підсистема міста: сутність, структура (2019)
Мeльник Л. В. - Регіональні аспекти розвитку іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Мeльник Л. М. - Підвищення ефективності фінансового моніторингу, Вознюк Т. В. (2019)
Міщук Г. Ю. - Інформаційні технології як сучасна детермінанта зайнятості, Тишкун М. В. (2019)
Нароган В. В. - Формування монетарної політики держави: досвід окремих зарубіжних країн, Тихонова О. В. (2019)
Обуховська Л. І. - Виявлення переваг функціонування медичних закладів у формі комунальних підприємств (2019)
Osadcha O. O. - Rachunkowość wariantowa i zarządzanie wrażeniem w księgowości podmiotów gospodarczych, Bellinger-Streissner V. (2019)
Павелко О. В. - Функції та принципи економічного аналізу фінансових результатів будівельних підприємств як інструменти забезпечення якості аналізу (2019)
Петрук В. А. - Оцінювання ефективності конкурентних стратегій торговельного підприємства, Петрук І. Р. (2019)
Подлевська О. М. - Циркулярна економіка в економічній системі України: її стан та перспективи, Подлевський А. А. (2019)
П'ятка Н. С. - Методологія оцінювання економічної ефективності екологічного інвестування (2019)
Рощик І. А. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інтелектуалізації праці (2019)
Рощик І. А. - Ключові показники результативності як основа мотивації працівників центрів надання адміністративних послуг, Овсіюк М. В. (2019)
Савіна Н. Б. - Теоретичні аспекти розвитку транспортної системи як складової національної економіки України, Криворучко О. П. (2019)
Сазонець І. Л. - Визначення основних форм соціальної взаємодії підприємницьких структур із інституційним середовищем та громадянським суспільством, Джинджоян В. В. (2019)
Самолюк Н. М. - Тенденції розвитку інформаційнокомунікаційних технологій за ієрархічними рівнями економічних відносин, Міщук В. А. (2019)
Сиротинська А. П. - Вдосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість в інформаційній системі, Шевчук К. О. (2019)
Стахів О. А. - Оцінка вартості потенціалу суб'єкта підприємництва як діючого, Адамчук Т. Л. (2019)
Торяник В. М. - Перспективи розвитку міжнародних економічних відносин у першій половині ХХІ століття, Приз О. В. (2019)
Щербакова А. С. - Організаційно-економічні основи управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств природних монополій в контексті сталого розвитку України, Мороз Е. Г. (2019)
Якимчук А. Ю. - Оцінка стану збереження й відтворення ялинових лісів Поліського регіону України: аспекти еколого-економічної безпеки, Валюх А. М., Якимчук О. Ф., Микитин Т. М. (2019)
Якимчук А. Ю. - Інструменти вдосконалення системи ліцензування закладів вищої освіти: економічні аспекти запровадження міжнародного досвіду, Клімова А. В. (2019)
Семененко В. М. - Організація внутрішніх комунікацій у штабах і підрозділах Збройних Сил України під час виконання завдань у районі операції Об’єднаних сил, Іващенко А. М., Шидлюх В. В. (2020)
Андріянова Н. М. - Українсько-польська оборонна співпраця: визначення пріоритетних подальших напрямів, Шпура М. І., Ковальчук П. А., Голопатюк Л. С. (2020)
Фролов В. С. - Обґрунтування науково-методичних підходів до розроблення організаційної структури Збройних Сил України за стандартами НАТО (2020)
Лобко М. М. - Деякі аспекти розвитку форм і способів застосування Збройних Сил України для відсічі збройної агресії в сучасних умовах, Фучко А. Й. (2020)
Павліковський А. К. - Обґрунтування пропозиції щодо впровадження системи оцінювання та розвитку спроможностей складових сил оборони: організаційний аспек, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2020)
Фролов В. С. - Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил), Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М., Пушняков А. С. (2020)
Ворович Б. О. - Система управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією національної економіки: проблемні питання функціонування, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2020)
Хімченко О. С. - Планування розвитку спроможностей ракетних військ і артилерії Збройних Сил України: понятійний апарат (2020)
Руденська Г. В. - Моделі та процеси життєвого циклу інформаційної системи управління оборонними ресурсами (2020)
Прокопенко О. С. - Застосування технології контролінгу для управління кар’єрою військовослужбовців, Васюхно С. І., Рибидайло А. А. (2020)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо формування вимог під час розроблення (вдосконалення) інформаційних систем військового призначення Збройних Сил України, Бондарчук С. В., Полішко С. В., Фатальчук А. В. (2020)
Фаріон О. Б. - Інформаційна модель оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України (2020)
Бондарчук С. В. - Обґрунтування фахової компетенції учасників робочої групи щодо розроблення, впровадження та супроводження інформаційних систем військового призначення, Галаган В. І., Беляченко В. В., Мулявка А. С. (2020)
Леонтович С. П. - Завдання з автоматизації основних процесів логістики на різних рівнях управління (2020)
Загорка О. М. - Підтримка вироблення рішень під час ситуаційного управлінні операцією (боєм): методичне забезпечення, Корецький А. А., Загорка І. О., Комолаєва Т. М. (2020)
Бочарніков В. П. - Аналіз методу ідентифікації нечітких мір з послідовним уточненням на основі функції Шеплі, Свєшніков С. В., Ковальчук П. А. (2020)
Зубков В. П. - Топогеодезичне забезпечення як складова інформаційного забезпечення сил оборони України (2020)
Іванов О. В. - Показники оцінювання інформативної доступності джерел радіовипромінювання противника для добування розвідувальних даних засобами радіоелектронної розвідки, Кузнєцов Д. О., Григорак С. В., Лук’янчіков І. М., Ошкодер С. В. (2020)
Гаценко С. С. - Оцінювання тактико-технічних характеристик станцій радіотехнічної розвідки Збройних Сил України та передових країн світу, Металіді О. Г., Любарчук К. В., Мазуренко В. М., Савенко В. В. (2020)
Мітягін О. О. - Стратегічні пріоритети підвищення боєздатності Збройних Сил України в контексті професіоналізації військової освіти: політики і процедури, Вітер Д. В. (2020)
Вимоги до статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Кунець В. В. - До 90-річчя від дня народження Григорія Олександровича Богданова (1930–2009) (2020)
Сушко О. Б. - Олексій Дмирович Бугров – відомий український вчений-репродуктолог (Спогад про колегу та наставника) (2020)
Buyun L. - Antioxidant activity of vegetative organs of Dendrobium Parishii RCHB.F. in the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum): in vitro model study, Gyrenko O., Opryshko M., Kovalska L., Tkachenko H., Kurhaluk N. (2020)
Opryshko M. - Identification of the antibacterial efficacy of ethanolic extracts from Aglaonema Commutatum Schott leaves and its cultivars against Escherichia Coli strain, Gyrenko O., Buyun L., Tkachenko H., Kurhaluk N., Tomin V. (2020)
Tkachenko H. - In vitro screening for antimicrobial potential of ethanolic leaf extracts of some Begonia species against methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) strain, Kurhaluk N., Buyun L., Tomin V. (2020)
Tkachenko H. - Exercise-induced alterations of the oxidative stress biomarkers in erythrocytesof ponies involved in recreational horseback riding, Kurhaluk N., Tkachova I. (2020)
Tsereniuk O. M. - Phenotypic consolidation coefficients of birth-weight indicators in sows of welsh breed, Martyniuk I. M., Akimov O. V., Shkavro N. M., Babicz M. (2020)
Бойко О. А. - Асоціаціативні зв’язки генотипів каппа-казеину, бета-лактоглобуліну, лептину та соматотропіну з молочною продуктивністю худоби в популяції симентальської породи, Россоха В. I., Дробязко О. В., Олійниченко Є. К. Задерихіна О. А. (2020)
Герман Ю. И. - Селекционно-племенная работа с производящим составом разводимых пород овец в Беларуси, Герман А. И., Грекова И. Е. (2020)
Драчук І. В. - Технолого-економічна оцінка виробництва продукції в господарствах за різних технологій утримання птиці, Катеринич О. О., Рябініна О. В. (2020)
Когут М. І. - Розвиток ремонтних телиць симентальської породи різної генеалогічної приналежності в постнатальному онтогенезі (2020)
Мартинюк І. М. - Науковий доробок А. А. Бєлікова у розвиток біології розмноження та теорії і практики штучного осіменіння свиней (до 85-річчя від дня народження) (2020)
Марчук А. А. - Особливості експертної оцінки вартості домашніх тварин (2020)
Павловський С. С. - Оцінка жеребців-плідників Новоолександрівської ваговозної породи, Ткачова І. В. (2020)
Пелих В. Г. - Встановлення цільових меж відбору свиней, Ушакова С. В. (2020)
Помітун І. А. - Комплексна оцінка племінної цінності баранів-плідників різних генотипів, Косова Н. О., Корх І. В., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Рязанов П. О., Данілова Т. М., Мамчич В. В. (2020)
Россоха В. I. - Обґрунтування перспективності використання кандидатних поліморфізмів у маркерній селекції української м’ясної породи свиней, Олійниченко Е. К., Бойко О. А., Задерихіна О. А. (2020)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2020)
Соболь О. М. - Морфометричні та відтворні характеристики собак породи Середньоазіатська вівчарка за різних умов утримання (2020)
Ткачов А. В. - Добова динаміка прояву ознак статевої охоти корів та телиць парувального віку молочного стада за безприв’язного утримання, Шахова Ю. Ю. (2020)
Ткачова І. В. - Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі української частини популяції, Фролова Г. О. (2020)
Церенюк О. М. - Розрахунок генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві (2020)
Правила оформлення статей (2020)
Баб’як К. - Теоретичний аналіз проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров’я через систему інклюзивної освіти, Глинська М. (2019)
Білозерська С. - Психологічні аспекти оволодіння майбутніми педагогами професійними компетенціями, Мащак С. (2019)
Гаврищак Л. - Щастя як психологічна категорія, Борисенко З. (2019)
Гриник І. - Психологічні особливості задоволеності життям людей похилого віку (2019)
Гринців М. - Упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти (2019)
Дуб В. - Особливості саногенного мислення студентів (2019)
Подоляк Н. - Професійно значущі якості психолога в контексті проблеми емоційного вигорання (2019)
Попіль М. - Емпіричне дослідження впливу травмувального стресу на психічне здоров’я комбатантів (2019)
Скотна Н. - Соціально-психологічні витоки розвивального простору освіти, Афанасенко В. (2019)
Стець В. - Готовність педагогів сучасної української школи до роботи в умовах інклюзивної освіти (2019)
Хавула Р. - Особливості ціннісно-смислової сфери в юнацькому віці (2019)
Швець О. - Психологічні особливості розвитку гідності особистості в онтогенезі (2019)
Вимоги (2019)
Горбенко К. - Залишки будівельних споруд "цитаделі" городища Дикий Сад (2020)
Сінельніков О. - Північне Причорномор’я в "Getica" Йордана (2020)
Antoshko M. - Chinese Musical Traditions: Stages of Development (2020)
Янов Д. - Османські акче XIV-XVI ст. в колекції Одеського археологічного музею (2020)
Babii N. - Aesthetics of Modernity at the Turn of the Century: Modern – Postmodern – Hypermodern – Metamodern (2020)
Сапожников І. - Османське містечко Тульча та його фортеці у ХVІІ-ХІХ ст. (2020)
Behal T. - Evolution and Development of Museum Exhibition Display: Historical and Cultural Approach (2020)
Аргатюк С. - Дністровська ескадра Чорноморського гребного флоту та її командир Христофор Бернард де Граве, Сапожников І. (2020)
Bratitsel M. - Ecological Culture in the Context of the Concept of Sustainable Development: the Ukrainian Realities and Prospects (2020)
Тригуб О. - Чарльз Ханмер Діксон – перший британський консул у Сухум-Кале (1858-1865 рр.) (2020)
Havryliuk A. - Activities of the Innovative Project "Treasures of the Nation" by the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts, Rybka L., Skachenko O. (2020)
Федоренко М. - Про підготовчу роботу зі створення першої редакції статуту церковно-археологічного музею та товариства при Київській духовній академії 1870-1871 рр. (2020)
Karakoz O. - The International Activity of the Ukrainian Book Publishing Industry (2020)
Левченко Л. - Повітроплавні частини в Миколаєві періоду Української революції 1917-1921 рр. (2020)
Kliuchko Yu. - Mediation in the Context of Educational Activity of a Modern Museum (2020)
Савченко В. - "Українські справи" анархістів – "повторників" (2020)
Krasnenko O. - Cultural Dimension of the Ukrainian Media Space in Interaction with the American Model of News Reporting (2020)
Вовчук Л. - Зовнішня політика Румунії за президентів Т. Бесеску та К. Йоханніса: порівняльний аналіз (2020)
Krasovskyi S. - International Tourism as a Form and Means of the Dialogue of Cultures (2020)
Kurochkin O. - Soviet Holidays and Ceremonies as an Unsustainable Sociocultural Experiment (2020)
Lyniuk O. - A Woman in the Ukrainian Rituals of the Winter Calendar Cycle (2020)
Rybinska Yu. - The Highlights of Multicultural Education in Canada, Hlazkova I., Chervenko O., Ponochovna-Rysak T., Guba L. (2020)
Sarnovska N. - Interaction of Language and Culture in the Process of Foreign Language Studying at Higher Education Establishments (2020)
Trach Ju. - Scientific and Technological Progress in the Context of Development of "Technological" Society (2020)
Ustymenko L. - Wellness Culture as a Factor of Formation of Wellness-Industry (2020)
Yatsko K. - Cultural Industries as a Method of Self-Expression (2020)
Hrytseniuk R. - Bachata as a Dance Form: Performance and Peculiarities of Artistic Image (2020)
Matvieieva K. - Traditions Background in the Ukrainian Professional Theatre (Through Outstanding Theatre Artists’ Work) (2020)
Mykhailova R. - Simonetta Vespucci in the Mirror of Renaissance Art: Image or Art Image? (2020)
Nykonenko R. - Visual Plastic Expressiveness in the Context of the Ukrainian Theater Art Development (the 1990s – early 2000s) (2020)
Pidlypska A. - Ballet Criticism on the Pages of the New Art Magazine (Kharkiv, 1925-1928) (2020)
Savitska O. - Highlights on the Theory and Practice of Chromatology and Its Application in the Art of Hairdressing (2020)
Syrota L. - Presentation Activities of the Lviv Literary and Art Associations at the Beginning of the 1920s (2020)
Zaitseva A. - Legal Regulation of Television Programme Format as a Media Product (2020)
Від редакції (2019)
Одрехівський В. - Еволюція формотворення у пластиці Еммануїла Миська (2019)
Маланчук-Рибак О. - Періодизація історії української культури ХІХ ст.: основні моделі (2019)
Патик Р. - Неопубліковані мистецтвознавчі праці Володимира Січинського. Питання систематизації і перспективи дослідження (2019)
Костюк І. - Засади міфологізації особистості в контексті тоталітарного суспільства (2019)
Novachynskyi Yu. - Creative achievements of Emmanuil Mysko on modern online platforms (2019)
Глушко М. - Репрезентація творчості Еммануїла Миська на сторінках мистецьких часописів (2019)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисункова спадщина професора Київського державного художнього інституту Костянтина (Костя) Єлеви (2019)
Honcharuk O. - A sculptural portrait the work Emmanuil Mysko: the evolution of plastic language (2019)
Москаль М. - Образ святого воїна в українських пізньосередньовічних іконах з житійними сценами (2019)
Гудак В. - Творчий образ Еммануїла Миська – митця і педагога (2019)
Symotiuk N. - Сoncepts of optical art in contemporary wood plastic (2019)
Тітенков Є. - Eко-технології в сучасній скульптурі і ленд-арт об'єкта (2019)
Гаврилюк Б. - Вплив творчості Блека Ле Рата та Бенксі на мурал-арт у Львові. Шаблонне графіті (2019)
Чебикін А. - Вітальне слово. Матеріали з нагоди відкриття наукової конференції "Творча і педагогічна спадщина Еммануїла Миська: гуманістична парадигма, професійна воля і методологія", присвяченої 90-літньому ювілею видатного українського скульптора (2019)
Луців В. - Незабутній Маестро, професор Еммануїл Мисько (2019)
Кравченко Я. - "Дух Франка вказав мені..." (2019)
Лупій С. - Еммануїл Мисько – з плеяди незабутніх (2019)
Мисько-Пасічник Р. - Роль пісні в житті Еммануїла Миська: мереживо спогадів доньки (2019)
Яців Р. - Ритмічний код Еммануїла Миська: екзистенційні рушії і націлена творча дія (2019)
Бадяк В. - Громадянська позиція Еммануїла Миська (2019)
Шлемкевич С. - Еммануїл Мисько – педагог: приклад для наслідування (2019)
Василик Р. - Духовна і громадська складова в постаті Еммануїла Миська (2019)
Галерея творів Еммануїла Миська (2019)
Dutchak V. - Klyment Kvitka and Kobzar Tradition (to the 140th Anniversary of the Researcher's Birth) (2020)
Золотарчук Н. І. - Особливості декору та форми предметів церковної атрибутики: компаративний аспект (2020)
Kozinchuk V. - Emotional, Expressive and Stylistic Features of the Canonical Sacred Painting of Rus-Ukraine of the 13th to the 14th Century (2020)
Легка С. А. - До історії українського балетного театру кінця ХХ – початку ХХІ ст.: творчий доробок Сергія Бондура (2020)
Мерфі Д. М. - Виражальна емотивність тілесності у сучасному візуальному мистецтві: методологічний аспект (2020)
Осадца М. З. - Міський краєвид у живописних практиках художників Івано-Франківщини 1960–80-х років: художньо-стильові та образні трансформації (2020)
Смирна Л. В. - Індивідуалістична оптика протононконформізму та її формологічні трансформації 1930–1960-х років (2020)
Sovhyra T. - Digital Technologies in Modern Visual Art (2020)
Shkolna O. - Artistic Features of Domestic Architecture in England of the Renaissance Period (2020)
Бондаренко А. І. - Особливості організації акустичних подій в електронній музиці (на прикладі творів А. Загайкевич, Г. Потопальського та Ю. Денисенка) (2020)
Боршуляк А. М. - Семантика музичної мови духовних кантат Й. С. Баха пасіонного типу (2020)
Volkomor V. - The Specifics of Critical Listening in the Art of Sound Recording (2020)
Kasianenko L. - Chopin’s Music: Understanding and New Insight into Its Content (the 210th Anniversary of the Composer's Birth) (2020)
Курбанова Д. А. - Туркменская эпическая песня: музыковедческий подход (2020)
Підгорбунський М. А. - Палеографічний опис "азбуки-півчої" з рукописного збірника XVI ст. (2020)
Roi Y. - Genre and Style Diversity of Ihor Shamo's Music and its Manifestation in the Artistic and Cultural Space of Ukraine (the 1950s – 1980s), Pashkova S. (2020)
Стрижиборода П. В. - Гітарна творчість Штепана Рака: жанрово-стильовий та образно-тематичний аспекти (2020)
Татарнікова А. А. - Специфіка відтворення ідеї національного славлення в оперній поетиці Б. Сметани (на прикладі опери "Лібуше") (2020)
Чернецька Н. Г. - Становлення хорового мистецтва на Волині (20–30 рр. ХХ ст.) (2020)
Шевченко Л. М. - Сакральні витоки інструментальної множинності музичного виконавства як ознаки піаністичної гри (2020)
Іващенко І. В. - Режисура Дмитра Богомазова в контексті інноваційних сценічних практик, Стрельчук В. О. (2020)
Никоненко Р. М. - Експериментальна творча майстерня "Театр у кошику": засоби пластичної виразності (2020)
Гриценюк Р. А. - Соціальні танці в соціокультурному просторі ХХІ ст.: спортивно-змагальний аспект (2020)
Карандєєва О. І. - Міжнародні проекти Івана Путрова в інноваційному оновленні світового балетного театру (2020)
Pidlypska A. - Ballet Criticism of Aleksei Gvozdev (2020)
Фабрика-Процька О. Р. - Діяльність Піддуклянського ансамблю пісні й танцю "Puls" (Пряшів) в контексті збереження духовної культури русинів та українців Східної Словаччини (2020)
Вергунова Н. С. - Параметризм в дизайне. Способы моделирования и направления развития (2020)
Прокопчук І. Ю. - Вплив ідей конструктивізму на становлення дизайну в Україні, Пахолок І. Р. (2020)
Udris I. - Evolution of Artistic Styles of Commercial Advertising Posters in the Context of the History of Graphic Design, Udris-Borodavko N. (2020)
Chuieva O. - Modern Graphic Design Trends in Packaging: Artistic and Stylistic Specific Aspects, Vasenko V. (2020)
До відома авторів (2020)
Довгалюк В. Б. - Енергоефективні технології організації повітророзподілу в музеях різного призначення при змінних режимах тепловологонадходжень, Човнюк Ю. В., Скляренко О. М., Ситницька А. К. (2020)
Приймак О. В. - Розроблення методики дослідження мікроклімату опалювального приміщення із застосуванням теплофізичного моделювання та експериментальних даних, Очеретянко М. Д., Вінтонів А. М. (2020)
Сенчук М. П. - Розподілення вторинного повітря в технологічній схемі спалювання твердого палива в шарі (2020)
Кордюков М. І. - Методика розрахунку викидів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель, Мілейковський В. О. (2020)
Задоянний О. В. - Поглиблений ексергоекономічний аналіз як дієвий інструмент розроблення енергозбережних схемних рішень у системах кондиціонування повітря (на прикладі системи мембранного осушення повітря для приміщення зберігання насіння), Євдокименко Ю. М. (2020)
Вихідні дані (2020)
Сапожников І. - Топографія фортеці та міста Кілії за описами і графічними джерелами 1650-х – 1790-х рр. (2020)
Горобець А. - Тюркські ойконіми новотроїцької локалізації (2020)
Тригуб О. - Від Кавказу до Абіссінії: важкий шлях британського консула Чарльза Дункана Кемерона (1825-1870 рр.) (2020)
Тригуб О. - З думкою про допомогу: АРА на Півдні України у 1921-1923 рр., Михайловський Т. (2020)
Біліченко Л. - Діяльність Одеського муніципалітету Трансністрії (1941-1944 рр.) (2020)
Фомін А. - Соціальне забезпечення у зоні військового командування в умовах нацистської окупації України (1941-1943 рр.) (2020)
Вовчук Л. - Практична реалізація публічної дипломатії Королівства Норвегії в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Центральної та Латинської Америки, Белінська Т. (2020)
Петренко І. - Історія родини Юркевич-Сокологорських в історії кобеляцького краю на Полтавщині (2020)
Рубан М. - Історія та перспективи відновлення Микільської парафії села Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області (2020)
Кривошея І. - Політична культура Речі Посполитої в дзеркалі діяльності каунаського сеймику (2020)
Дерій Ж. - Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС, Зосименко Т., Шадура-Никипорець Н. (2019)
Ільчук В. - Хвильова теорія ризиків промислових підприємств, Шишкіна О. (2019)
Дибач І. - Науково-методичне забезпечення матеріального стимулювання праці науково-педагогічних працівників (2019)
Жук О. - Наукові положення визначення сутності категорії "інформаційна інфраструктура", Нітченко К. (2019)
Камишникова Е. - Сутність та структура організаційного забезпечення стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю (2019)
Повна С. - Міжрегіональні економічні зв’язки у контексті формування конкурентоспроможності держав: світовий досвід та висновки для України (2019)
Харченко Ю. - Категоріальний аспект розвитку інституціоналізму (2019)
Холодницька А. - Оптимізація процедури нормування праці на підприємствах у сучасних умовах, Мозгова І. (2019)
Петровська А. - Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку (2019)
Чайка К. - Компаративний аналіз репрезентативності рейтингів інвестиційної привабливості країн (2019)
Вдовенко Н. - Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання плодоовочевої галузі України, Коробова Н. (2019)
Забаштанський М. - Сучасні підходи управління персоналом підприємств будівельної галузі, Роговий А., Шульга С. (2019)
Косач І. - Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні спекти, Журман С. (2019)
Ніколюк О. - Державне управління інноваційного розвитку морських портів України, Донець Л., Левчук Ю. (2019)
Парубець О. - Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні, Сугоняко Д. (2019)
Акименко О. - Синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва в умовах обрання Україною курсу на євроінтеграцію (2019)
Назарко С. - Сучасна парадигма управління закладом охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи (2019)
Полковниченко С. - Маркетингове забезпечення сфери медичних послуг, Шкулепіна А. (2019)
Гакал Т. - Науково-концептуальні положення обґрунтування сутності категорії "сільський зелений туризм" (2019)
Марченко І. - Інноваційні підходи до регулювання тваринництва в напрямку виділення козівництва та інтеграції його в аграрне виробництво (2019)
Расказов О. - Вплив агропромислових комплексів на розвиток сільських територій (2019)
Сімонов Р. - Особливості регуляторної архітектури глобального фармацевтичного бізнесу (2019)
Зінкевич О. - Науково-концептуальні засади здійснення державного регулювання лісового господарства в Україні (2019)
Бобровник Д. - Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток сільськогосподарських підприємств (2019)
Шандрівська О. - Засади формування ринку персональних даних громадян: безпековий зріз (2019)
Іванова Н. - Обґрунтування стратегічних напрямів підвищення рівня економічної безпеки регіонів (за даними Дніпропетровської області) (2019)
Оліфіренко Л. - Індикатори забезпечення сталого розвитку регіонів України, Коваль К. (2019)
Ломоносова О. - Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти (2019)
Самійленко Г. - Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіонів (2019)
Popelo O. - Institutional framework for regional development regulation (2019)
Гоголь Т. - Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія та практика, Нехай В. (2019)
Дубина М. - Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій "інновація", "фінансова інновація" та "кредитна інновація", Садчикова І., Чийпеш Н. (2019)
Мельник В. - Теоретичні аспекти дослідження сутності антикризового менеджменту банківських установ, Колесник О. (2019)
Поліщук Є. - Глобальні тенденції розвитку кредитних спілок, Орел В. (2019)
Бойко А. - Визначення латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капіталу в Україні, Боженко В. (2019)
Дудченко В. - Діяльність центральних банків країн із розвиненою ринковою економікою (2019)
Кушнір С. - Аналіз кредитування малого бізнесу та новостворених підприємств у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", Кармазіна В. (2019)
Мельничук І. - Діяльність суб’єктів малого бізнесу: податковий аспект (2019)
Пілевич Д. - Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки (2019)
Рубанов П. - Фактори та передумови розвитку FinTech інновацій у національній економіці (2019)
Савастєєва О. - Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах трансформації міжбюджетних відносин (2019)
Федишин М. - Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент, Жаворонок А., Абрамова А. (2019)
Каламан О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу виноробної галузі (2019)
Герасименко О. - Надання корисної інформації про музейні предмети у фінансовій звітності суб’єкта державного сектору (2019)
Жолобецька М. - Фінансування вітчизняної галузі теплопостачання шляхом впровадження проєктів енергоефективності в умовах євроінтеграції (2019)
Луцкевич О. - Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів (2019)
Ящук К. І. - Вдосконалення схеми мікропроцесорного комплексу технічних засобів КТСМ, Петровський С. С. (2019)
Amelina L. V. - Risk assessment with the use of the Monte-Carlo method, Biliaiev M. M., Berlov O. V., Cherednychenko L. A. (2019)
Ночвай В. І. - Фактор емісії пересувних джерел забруднення в задачах управління якістю повітря великих міст (2019)
Петренко В. Д. - Моделювання очистки води у вертикальному відстійнику, Нетеса М. І., Тютькін О. Л., Громова О. В., Козачина В. А. (2019)
Боднар Б. Є. - Оцінка роботи локомотивного парку з використанням методів зменшення розмірності, Очкасов О. Б., Гришечкіна Т. С., Боднар Є. Б. (2019)
Raksha S. V. - Justification of criteria for ropeways energy efficiency, Kuropiatnyk O. S., Krasnoshchok O. L. (2019)
Eller B. - Review of the modern ballasted railway tracks’ substructure and further investigations, Fischer S. (2019)
Nemeth A. - Supplementary laboratory investigations of modern plastic-polymer fishplates for rail joints, Fekete I., Szalai S., Fischer S. (2019)
Juhasz E. - Discrete element modelling of particle degardation of railway ballast material with PFC3D software, Movahedi R. M., Fekete I., Fischer S. (2019)
Сторчак І. М. - Аналіз механізмів та ефективності спеціалізованих мов функціонального програмування, Іванов О. П. (2019)
Турпак С. М. - Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Лебідь Г. О. (2019)
Швець А. О. - Динаміка піввагонів від дії поздовжніх сил (2019)
Тематичний показчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2019 рік (2019)
Андронов В. А. - Формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС, Бурменко О. А., Сошинський О. І., Шевченко Р. І. (2020)
Басманов О. Є. - Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних викидом легких газоподібних небезпечних хімічних речовин, Говаленков С. С. (2020)
Борисова Л. В. - Розробка імовірнісної моделі елементарного фрагмента відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі, Закора О. В., Фещенко А. Б. (2020)
Горовых О. Г. - Теоретические и практические аспекты деконтаминации ртутьсодержащих материалов, Канина М. А. (2020)
Данова К. В. - Врахування обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю при розрахунку часу евакуації, Хворост М. В., Малишева В. В. (2020)
Дерев’янко О. А. - Дослідження застосування широтно-імпульсного управління інерційними об'єктами адаптивних систем безпеки, Литвяк О. М., Дурєєв В. О. (2020)
Іванець Г. В. - Методика порівняльної оцінки потенціальних технічних можливостей підрозділів реагування цивільного захисту, Толкунов І. О., Стецюк Є. І., Матухно В. В., Попов І. І., Бондаренко О. О. (2020)
Калиновский А. Я. - Влияния факторов на риски чрезвычайных ситуаций нефтегазоконденсатных месторождений, Кириченко И. К., Малежик А.В., Поливанов А.Г. (2020)
Калугін В. Д. - Корозійне руйнування алюмінієвих сплавів при використанні їх в рятувальних приладах, Кустов М. В., Тютюник В. В., Чиркіна М. А., Сидоренко О. В. (2020)
Качур Т. В. - Прогнозування надзвичайних ситуацій, викликаних пожежами радіоактивно-забруднених лісових масивів, Тарадуда Д. В., Демент М. О. (2020)
Ковалёв А. А. - Обоснование метода оперативного контроля атмосферы в условиях чрезвычайных ситуаций (2020)
Коваленко Р. І. - Розробка методики оцінки часу реагування аварійно-рятувальних формувань на виклики, Назаренко С. Ю., Кривошей Б. І. (2020)
Ковальов А. І. - Моделювання теплового стану сталевих конструкцій за температурного режиму вуглеводневої пожежі, Отрош В. Ю., Томенко А. І. (2020)
Мельниченко А. С. - Аналіз стану небезпеки на об'єктах зберігання хлору, Кустов М. В., Кірєєв О. О., Лєщова В. А. (2020)
Неклонський І. М. - Математична модель процесу утилізації тактичних ракет 9М21, Смирнов О. М. (2020)
Pietukhov R. - Lifetime research of rapid-hardening foams, Kireev A., Slepuzhnikov E., Chyrkina M., Savchenko A. (2020)
Поспелов Б. Б. - Инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций путем контроля газовой среды помещений, Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Самойлов М. А., Карпец К. М., Безуглая Ю. С. (2020)
Прокопенко О. В. - Методика ресурсно-критичного управління заходами попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру, Шевченко Р. І. (2020)
Чуб І. А. - Створення логістичної інформаційної системи з ліквідації наслідків гідрологічної надзвичайної ситуації, Новожилова М. В., Гудак Р. В. (2020)
Подія. Присвячується пам'яті Подкоритова Анатолія Миколайовича (2020)
Плоский В. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Графічні технології моделювання об'єктів, процесів та явищ", Ботвіновська С. І., Ісмаілова Н. П. (2020)
Бідніченко О. Г. - Про графічний спосіб побудови головного вектора довільної просторової системи сил (2020)
Білицька Н. В. - Можливості анімації в системі Компас для розвитку просторового мислення студентів, Гетьман О. Г., Штиль О. В. (2020)
Ванін В. В. - До питання геометричного моделювання з використанням кривих Безьє, Вірченко Г. А., Яблонський П. М. (2020)
Ванін В. В. - До питання стійкості чисельних методів математичної моделі динамічної систем, Залевска О. В., Сидоренко Ю. В. (2020)
Зданевич В. А. - Структурна модель зорового сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2020)
Іванова Л. С. - Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження ВІМ технології в будівництві (2020)
Ісмаілова Н. П. - Геометричне моделювання евольвентного профілю зуба рейки, Єлісєєв І. М. (2020)
Калінін О. О - Конструювання наближеної розгортки поверхні гелікоїда вітрового генератора, Думанська В. В., Ковальова Г. В., Калініна Т.О. (2020)
Кошева В. О. - Побудова комплексної моделі функціонування енергоактивних об'єктів архітектури (2020)
Кресан Т. А. - Окремий випадок конгруентних центроїд некруглих коліс, утворених дугами логарифмічної спіралі, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Бабка В. М. (2020)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання способу метання для боротьби з пожежами, Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. (2020)
Мостовенко О. В. - Обобщение схем для определения параметра учёта влияния расстояния от точки физического поля до точечного источника энергии (2020)
Панкратов О. В. - Аналітичний опис умов неперетинання геометричних об'єктів в задачах моделювання руху потоку людей, Комяк В. М., Кязімов К. Т., Данілін О. М. (2020)
Поплавський О. А. - Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікації об'єктів зображень за геометричними ознаками, Бондар О. А., Павлов С. В., Поплавська А. А. (2020)
Савєльєва О. В. - Розробка методики проведення ділової гри "абрис" в процесі навчання інженерної графіки, Вікторов О. В., Курінная Т. П. (2020)
Соболь О. М. - Метод геометричного моделювання максимального покриття заданих областей з урахуванням обмежень спеціального виду, Кравців С. Я. (2020)
Трушков Г. В. - Геометричне проектування дискової фрези в системі AutoCAD, Радченко І. Г., Лебедєва Л. В. (2020)
Рубіш В. М. - Вплив лазерного випромінювання на структуру та оптичні властивості аморфних плівок системи миш’як–сурма–сірка, Дуркот М. О., Крючин А. А., Макар Л. І., Микайло О. А., Поп М. М., Ясінко Т. І., Голомб Р.М., Костюкевич С. О., Костюкевич К. В., Шепелявий П. Є. (2019)
Хархаліс Л. Ю. - Вплив тиску на адіабатичний потенціал в кристалах з D2_3d просторовою симетрією і сильною електрон-фононною взаємодією, Глухов К. Є., Бабука Т. Я. (2019)
Росола І. Й. - Вплив температури на дисперсію показника заломлення стекол AsXS1−X, Чобаль О. І., Різак В. М. (2019)
Глухов К. Є. - Ab initio дослідження електрон-фононної взаємодії у халькогенідах індію, Хархаліс Л. Ю., Бабука Т. Я., Лях М. В. (2019)
Трикур І. І. - Методика пошарового нанесення плівок та характеристики двошарових структур на основі бактеріодопсину, Січка М. Ю., Цьома І. Й., Потапчук А. М., Різак В. М. (2019)
Блецкан Д. І. - Вплив катіонного заміщення на електронно-енергетичну структуру і оптичні властивості сполук типу Cu2BIVS3 (BIV = Si, Ge, Sn), Вакульчак В. В., Кампов Ю. В., Студеняк І. П. (2019)
Бендак А. В. - Механічні властивості композитів на основі твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I, Скубенич К. В., Погодін А. І., Біланич В. С., Студеняк І. П. (2019)
Миня О. Й. - Спектри пропускання тонких наноструктурованих плівок на основі міді, алюмінію та халькопіриту, отримані імпульсним газорозрядним способом, Красилинець В. М., Шуаібов О. К., Шевера І. В., Гомокі З. Т., Чаварга М. М., Соломон А. М., Мікла В. І. (2019)
Малініна А. О. - Оптичні характеристики та параметри газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду кадмію з гелієм і малої добавки азоту, Грицак Р. В., Аксенюк І. І. (2019)
Лазур В. Ю. - Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів, Рубіш В. В., Рейтій О. К., Мигалина С. І. (2019)
Євич М. Я. - Асимптотики квазікласичного типу для хвильових функцій квазімолекул у задачах іон-молекулярних зіткнень, Карбованець М. І. (2019)
Жаба В. І. - Апроксимація фаз розсіяння для потенціалу Argonne v18 (2019)
Єпішев В. П. - Причини змін у власному обертанні штучних космічних об’єктів, Кудак В. І., Присяжний В. І., Кожухов Д. М., Періг В. М., Найбауер І. Ф. (2019)
Федулова Л. - Виклики та перспективи формування управлінських компетентностей державних службовців в умовах модернізації державного управління в Україні, Петроє О. (2020)
Васильєва О. - Професіоналізація публічних службовців – вимога успішності задекларованих в Україні реформ, Васильєва Н., Приліпко С. (2020)
Пірен М. - Формування та утвердження національної ідентичності громадян територіальних громад як чинник згуртованості української політичної нації, Гонюкова Л. (2020)
Грищенко І. - Програма діяльності кабінету міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації (2020)
Мудренко Н. - Механізми координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин: зарубіжний досвід (2020)
Дригуля Н. - Сучасні аспекти співпраці органів державної влади та організацій громадянського суспільства в контексті запровадження належного врядування (2020)
Олещенко В. - Новітня політика европейского союзу у сфері соціальних прав (2020)
Антонова О. - Соціокультурний феномен сімей, які свідомо не бажають мати дітей, як об'єкт публічної політики (2020)
Янсонс Я. - Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії, Семенченко А. (2020)
Деміхов О. - Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров'я в Україні, Дегтярьова І. (2020)
Новаченко Т. - Державне регулювання безпекового використання ядерної енергії з позицій аксіологічного підходу, Горьєва С. (2020)
Бунчук М. - Ідентифікація антитерористичної політики як визначального чинника національної безпеки (2020)
Зарецька Н. - Стандартизація процесів відновлення особового складу в публічному управлінні сектором безпеки та оборони (2020)
Гребенюк Б. - Індекс сприйняття корупції в Україні: роль громадськості (2020)
Борденюк В. - Теоретико-методологічні та конституційно-правові засади законодавчого визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України (експертно-аналітична записка), Колтун В., Мельниченко В. (2020)
Biliaiev M. M. - Risk assessment of thermal damage to people at industrial sites in case of emergency burning solid propellant, Berlov O. V., Kozachyna V. A., Kalashnikov I. V., Shevchenko O. V. (2020)
Петренко В. Д. - Математичне моделювання очищення води у фільтрі, Нетеса М. І., Тютькін О. Л., Громова О. В., Козачина В. А. (2020)
Ходоскина О. А. - Современные тенденции в развитии транспортно-логистических систем, Кирпичева С. А., Самсонова А. А., Швецов Е. А. (2020)
Бурченков В. В. - Совершенствование технологии работы сортировочных станций на основе дистанционного акустического зондирования (2020)
Войтків С. В. - Методика оцінки рівня комфортабельності пасажирських купейних спальних вагонів (2020)
Скалозуб В. В. - Уніфікований паралельний алгоритм та програмний комплекс оптимального планування неоднорідних потоків у мережах, Панік Л. О., Панарін О. Д. (2020)
Нетребко В. В. - Вплив хімічного складу зносостійкого чавуну на міжфазне розподілення mарганцю після відпалу за 690 °С (2020)
Плітченко С. О. - Дослідження умов розвитку структурних перетворень під час зварювання тертям із перемішуванням багатофазового алюмінієвого сплаву, Грищенко М. М. (2020)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез прямолінійно-напрямних центральних кривошипно-повзункових механізмів захоплювального пристрою за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2020)
Равлюк В. Г. - Дослідження геометричних параметрів гальмових колодок вантажних вагонів за шкідливого зносу, Афанасенко І. М., Равлюк М. Г. (2020)
Швець А. О. - Стійкість вантажних вагонів у разі дії стискних поздовжніх сил (2020)
Rozumenko D. V. - Dynamic properties of one-storey industrial building, Bannikov D. О. (2020)
Вірна Ж. П. - Передмова (2020)
Алєксєєва А. В. - Соціально-комунікативна компетентність як чинник професійної успішності особистості: гендерний аспект (2020)
Бондар С. С. - Емоційні проблеми та невротичні стани при порушенні життєдіяльності сім’ї (2020)
Дерев`янко Н. З. - Психологічна сутність та мотиви просоціальної поведінки особистості (2020)
Жовтянська В. В. - Психологічні чинники становлення європейської християнської культури з погляду теорії смислових трансформацій (2020)
Коструба Н. C. - Когнітивно-стильова характеристика комунікативної компетентності студента (2020)
Мудрик А. Б. - До питання професійної компетентності юриста, Кихтюк О. В. (2020)
Мушкевич В. О. - Психологічні особливості фрустраційної поведінки військовослужбовців (2020)
Мушкевич М. І. - Психотерапевтична техніка "cімейна скриня" в психологічному супроводі сімей, що мають проблемних дітей (2020)
Федотова Т. В. - Особливості вияву емоційно-вольового компонента самоефективності в старшому шкільному віці, Малімон Л. Я. (2020)
Фіщук О. C. - Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-біологів (2020)
Chugai A. V. - A technogenic load on the environmental components during the formation and accumulation of the waste in the North-Western Black Sea regions, Safranov T. A. (2020)
Петроченко О. В. - Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах (2020)
Фомін Ю. О. - Елементи-супутники уранового зруденіння альбітитової формації Українського щита та їх вплив на навколишнє середовище, Деміхов Ю. М., Верховцев В. Г., Дудар Т. В., Борисова Н. М., Кравчук З. М. (2020)
Сіренко А. П. - До оцінки зсувонебезпечності з урахуванням сейсмічних впливів (2020)
Mammadov B. M. - Effect of the irrigative water quality on ecomeliorative state of soils (2020)
Погребенник В. Д. - Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів, Нестер А. А. (2020)
Кузьмін А. В. - Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 2), Греков Л. Д., Кузьміна Н. Н., Петров О. А., Медведенко О. М. (2020)
Тютюник В. В. - Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, Соболь О. М., Калугін В. Д., Захарченко Ю. В. (2020)
Черній Д. І. - Mетод побудови математичної моделі шаруватих течій (2020)
Содержание (2017)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина III), Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Троценко С. П. (2017)
Дорожинський Г. В. - Стан та проблеми розробки чутливих елементів приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу (Огляд), Ляпін О. М., Дорожинська Г. В., Маслов В. П. (2017)
Редько Р. А. - Вплив мікрохвильового випромінювання на фотолюмінесцентні властивості сполук АIIBVI (Огляд), Вахняк Н. Д., Лоцько О. П., Міленін Г. В., Мілєнін В. В., Редько С. М. (2017)
Борщев В. Н. - Высокоэффективные объемные светодиодные модули для сверхмощных ламп бытового и промышленного применения, Листратенко А. М., Тымчук И. Т., Никитский Г. И., Фомин А. А., Назаренко Л. А., Сорокин В. М., Рыбалочка А. В., Калустова Д. А., Пекур Д. В. (2017)
Ворощенко А. Т. - Особливості виготовлення CdTe p-n-переходів та транспорт носіїв заряду в них, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Кравецький М. Ю., Луцишин І. Г., Матіюк І. М. (2017)
Данько В. А. - Дослідження чутливості сенсорних Au чипів з наноструктурованою поверхнею, Індутний І. З., Ушенін Ю. В., Минько В. І., Хегеманн Д., Ванденбоше М., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Литвин П. М., Христосенко Р. В. (2017)
Михайловська К. В. - Вплив періодичного рельєфу кремнієвої підкладки на поляризацію фотолюмінесценції nc-Si–SiOx наноструктур, Минько В. І., Індутний І. З., Шепелявий П. Є. (2017)
Оліх Я. М. - Дослідження "придислокаційних" кластерів точкових дефектів у кристалах CdZnTe методом акусто-Холла, Тимочко М. Д., Сафрюк Н. В., Ілащук М. І., Оліх О. Я. (2017)
Онищенко В. Ф. - Розрахунок спектрів фотопровідності в кремнії з поверхнями, структурованими макропорами, Карась М. І. (2017)
Гайдар Г. П. - Експериментальний доказ незмінності форми ізоенергетичних еліпсоїдів n-Ge в умовах сильної одновісної пружної деформації, Баранський П. І. (2017)
Карась Н. И. - "Медленные" поверхностные уровни и релаксация фотопроводимости в структурах макропористого кремния в фиолетовой области оптического спектра, Онищенко В. Ф., Калустова Д. А., Корнага В. И. (2017)
Голтвянський Ю. В. - Дослідження процесів формування фотодіодів в InSb при іонній імплантації берилію, Гудименко О. Й., Дубіковський О. В., Любченко О. І., Оберемок О. С., Сабов Т. М., Сапон С. В., Чуніхіна К. І. (2017)
Пам’яті академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2017)
Поздоровлення з ювілеєм Мхітаряна Нвєра Мнацакановича (2020)
Кузнєцов М. П. - Вплив нестабільності споживання на енергетичний баланс гібридної енергосистеми, Мельник О. А. (2020)
Шевченко А. А. - Создание автономных и сетевых энерготехнологических комплексов с водородным накопителем энергии (2020)
Бондаренко Д. В. - Моделювання оптоелектронного навантаження, яке живиться від фотоелемента та акумулятора (2020)
Тонкошкур А. С. - Применение самовосстанавливающихся предохранителей "Polyswitch" для предотвращения токовых перегрузок в фотоэлектрических системах, Накашидзе Л. В. (2020)
Андронова О. В. - Оптимізація розміщення приймачів сонячної енергії рядами для кліматичних умов півдня України, Курак В. В. (2020)
Перминов Ю. Н. - Особенности проектирования ветрогенераторов повышенной мощности (600÷3600) кВт с возбуждением от постоянных магнитов, Монахов Е. А., Волков Л. П. (2020)
Головко В. М. - Математична модель системи орієнтації ротора вітроустановки за рахунок власної парусності ротора, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2020)
Мороз А. В. - 3D моделювання гідромеханічних характеристик малих гідроелектростанцій (2020)
Барило А. А. - Аналіз пріоритетності параметрів для оцінки перспективності використання геотермальних об'єктів (2020)
Клюс В. П. - Утилізація стічних фенолвмісних вод газогенераторних установок шляхом метанової анаеробної переробки, Клюс С. В., Четверик Г. О. (2020)
Резолюція ХXI-ої Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Aralova N. I. - Mathematical Model of the Immune System of Continuous Interaction System Operator, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2020)
Shutko V. N. - Information Systems with Chemosensitive Detectors for Environment Protection, Zakhmatov V. D., Kolganova O. O., Navrotskyi D. A., Mykolushko A. N. (2020)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Hybrid GMDH Network Construction for Time Series Forecast, Kot A. T., Mandrenko А. E. (2020)
Sineglazov V. M. - Intelegence Diagnostic System of Liver Fibrosis Stages, Shevchenko M. V., Kot A. T. (2020)
Mukhina M. P. - Comparison of time Domain Step Counting Method for Pedestrian Dead Reckoning, Ilnytska S. I., Lazarevskyi O. A. (2020)
Bidyuk P. I. - Hyperboloid Parameterization Using in the Moving Object Position and Trajectory Determination, Manuylenko R. I., Pantyeyev R. L., Opanasiuk Yu. A. (2020)
Bezpalko O. S. - Improving the Integration of Three-dimensional Models in Augmented Reality Technology (2020)
Sineglazov V. M. - Hybrid Neural Network Optimization System Based on Ant Algorithms, Chumachenko O. I., Omelchenko D. M. (2020)
Sineglazov V. M. - Hybrid Energy Storage System Design, Yudenko I. O. (2020)
Silvestrov A. M. - Applied a Conditions of Smoothness of Causal Relationships in the Problem of Constructing of Mathematical Models, Spinul L. Yu., Serdiuk A. A. (2020)
Sushchenko O. A. - Automated Design of Autonomous Vector Measuring Instruments, Golytsin V. O., Salyuk A. A., Yehorov S. H. (2020)
Hryshchenko Y. V. - Assesment of the Flight Quality in Vertical Plane, Pavlova S. V., Pipa D. M., Kravets I. V. (2020)
Tupitsin M. F. - Rotationally-Catapult System for Unmanned Aerial Vehicle Take-off and Landing, Stepanenko I. O. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Publisher's imprint (2020)
Мойсієнк В. В. - Залежність урожайності суцвіть ромашки лікарської від тривалості вегетаційного періоду культури, Назарчук О. П. (2020)
Веремеєнко С. І. - Вплив мікродобрив та регуляторів росту рослин на врожайність та якість зерна ячменю ярого, Ткачук С. О., Трушева С. С. (2020)
Котельницька Г. М. - Економічна ефективність елементів технології вирощування люпину вузьколистого в умовах Полісся (2020)
Зимароєва А. А. - Оцінка залежності між параметрами врожайності кукурудзи та показниками ландшафтного різноманіття, Пінкіна Т. В., Іванюк Т. М., Тишковський В. В. (2020)
Кравчук М. М. - Забур’яненість посівів жита озимого залежно від способів обробітку ґрунту в умовах переходу до органічного землеробства, Кропивницький Р. Б., Клименко Т. В., Ярмолович О. О., Кропивницький В. Б. (2020)
Шевчук І. В. - Вдосконалення податкового контролю в умовах бюджетної децентралізації (2020)
Палійчук В. К. - Оптимізація технологічного процесу обробки короткого лляного волокна, Куликівський В. Л., Боровський В. М. (2020)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Волинського Полісся, Никитюк Ю. А. (2020)
Галатюк О. Є. - Стійкість патогенних ентеробактерій бджіл до експериментального йодовмісного дезінфектанту "Йодіс Дез № 2", Романишина Т. О., Лахман А. Р., Лисенко О. М., Шиманська В. В. (2020)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей за вакцинації та застосування Авесстимтм, Буднік Т. С. (2020)
Лігоміна І. П. - Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу, Соколюк В. М., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Лісогурська О. В. (2020)
Журенко О. В. - Особливості впливу кормової добавки гермацинк на мікроелементи та вегетативний статус організму продуктивних корів, Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. (2020)
Борщенко В. В. - Кормова поведінка великої рогатої худоби та прогнозування споживання пасовищного корму тваринами при організації випасу, Лавринюк О. О., Фарафонов С. Ж., Кучер Д. М., Данилюк В. С. (2020)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти●Scientific horizons" (2020)
Бублієнко Н. О. - Біотехнологічна утилізація опалого листя, Семенова О. І., Скидан О. В., Тимощук Т. М., Ткачук В. П. (2020)
Гамаюнова В. В. - Збільшення зерновиробництва в зоні Степу України за рахунок вирощування ячменю та оптимізації його живлення, Панфілова А. В., Бакланова Т. В., Кувшинова А. О., Касаткіна Т. О., Нагірний В. В. (2020)
Марковська О. Є. - Порівняльна оцінка морфометричних показників і господарсько цінних ознак Lavandula angustifolia Mill. та Lavandula hybrida Rev., Свиденко Л. В., Стеценко І. І. (2020)
Плотницька Н. М. - Ефективність протруйників проти грибних хвороб кукурудзи, Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Каштан В. І. (2020)
Гриценко О. Ю. - Урожайність сортів жита озимого за органічного виробництва в Поліссі України (2020)
Швець М. В. - Фітосанітарний стан рослин роду Betula в Ботанічному саду ЖНАЕУ, Марков Ф. Ф., Галєв Е. Н., Піціль А. О., Кульбанська І. М. (2020)
Борщенко В. В. - Аніонні солі нового покоління в раціонах корів пізнього сухостою, Бернацький А. О., Лавринюк О. О., Вербельчук С. П., Фарафонов С. Ж. (2020)
Булуй О. Г. - Тренди асиметрій та диспропорцій розвитку сільських територій, Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф., Раманаускас Ю. (2020)
Кільніцька О. С. - Заробітна плата в контексті мотивації до трудової діяльності, Сушицький О. І., Сардаковський Я. А. (2020)
Гамаюнова В. В. - Сучасні підходи до застосування мінеральних добрив за збереження ґрунтової родючості в умовах зміни клімату, Хоненко Л. Г., Бакланова Т. В., Коваленко О. А., Пилипенко Т. В. (2020)
Сидякіна О. В. - Сучасний стан та перспективи вирощування капусти броколі, Сахно І. М. (2020)
Лутковська С. М. - Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку (2020)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти●Scientific horizons" (2020)
Golikov A. S. - The (re-)birth of biopolitics. Autonomy, biopower, coronavirus, discourse, emergency, fear, globalization, health, I (2020)
Чаплик М. М. - Зміна влади та боротьба з корупцією в Україні: погляд крізь призму теореми Томаса (2020)
Резнік О. С. - Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади, Козловський О. Р. (2020)
Burak O. S. - (In)equality of opportunity in education and the mechanism of non-reproduction (2020)
Дембіцький С. С. - Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19, Злобіна О. Г., Сидоров М. В.-С., Мамонова Г. А. (2020)
Білоус Є. В. - Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві (2020)
Nagorniak K. M. - Generation X, Y and Z values in Ukraine (2020)
Шелудько Е. І. - Ключові виклики та загрози техногенно-екологічній безпеці України, Завгородня М. Ю. (2020)
Ангелко І. В. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького району) (2020)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України: травень – червень 2020 року, Дмитрук Д. А. (2020)
Kvit A. S. - Attitudes towards ATO/JFO veterans and their political activism in Ukraine, Martsenyuk T. O. (2020)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2020 р. (навчання під час карантину, розвиток енергетики, реформа інтернатів), Людоговська К. В. (2020)
До 75-річчя академіка НАН України В.М. Гейця (2020)
Ручка А. О. - Нові пропозиції в соціології знання (2020)
Скворець В. О. - Молодь поповнює соціологічну спільноту України (2020)
Автори номера (2020)
Титул, зміст (2020)
Майданик Л. Р. - Винятки та обмеження з майнових авторських прав: баланс приватного та публічного інтересів (2020)
Федорова Н. В. - Телеформат чи телепрограма? (2020)
Кодинець А. О. - Правова охорона географічних зазначень: новели за законодавством України, Сідоренко А. І. (2020)
Коваленко Т. В. - Торговельна марка як засіб комунікації (2020)
Оверковський К. В. - Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави (2020)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Теоретичні засади нейтралізації внутрішніх і зовнішніх джерел загроз національної безпеки під впливом розвитку сфери інтелектуальної власності за цільовою спрямованістю синапсу (2020)
Чомахашвілі О. Ш. - Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки (2020)
Ткаленко К. В. - Теоретичні основи правового регулювання ринку образотворчого мистецтва в Україні (2020)
Іваницька Х. В. - Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні (2020)
Петренко А. В. - Об'єктний склад бази даних державного земельного кадастру (2020)
Адаменко С. А. - Особливості введення Pinus strobus L. у культуру in vitro, Шлапак В. П., Курка С. С., Парубок М. І., Тисячний О. П. (2020)
Леонтяк Г. П. - Проект благоустрою та озеленення присадибної ділянки в місті Умань, Осіпов М. Ю., Масловата С. А., Майборода Ю. В. (2020)
Левчик Н. Я. - Вміст біохімічних речовин у рослин Phlox paniculata L. в умовах лісостепу України, Скрипка Г. І., Левон В. Ф., Закрасов О. В., Горбенко Н. Є. (2020)
Хромуляк О. І. - Вплив гербіцидів на забур'яненість культур сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Київського Полісся, Савущик М. П., Шлончак Г. А. (2020)
Гринь Х. Ю. - Класифікації скверів та їх розподіл у комплексній зеленій зоні Львова, Геник Я. В. (2020)
Абоімова О. М. - Особливості сезонного розвитку видів роду Juglans L. в умовах Київського Полісся (2020)
Денисюк Н. В. - Оцінювання фітомеліоративної ролі зелених насаджень парків і скверів північного району міста Рівне, Мельник В. Й. (2020)
Лялін О. І. - Схожість, збережуваність і стан сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вирощених у контейнерах, Тарнопільська О. М., Ткач Л. І., Мусієнко С. І., Бондаренко В. В. (2020)
Краснов В. П. - Зміна вмісту 137Cs у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС, Орлов О. О., Жуковський О. В., Гулик І. Т., Курбет Т. В., Корбут М. Б., Давидова І. В., Мельник В. В. (2020)
Башуцька У. Б. - Значення ландшафтів після добування бурого вугілля у Східній та Центральній Німеччині для охорони природи (2020)
Spodyniuk N. A. - Analysis of the cost of heat energy and the ways of it's saving for residential buildings, Shepitchak V. B. (2020)
Саловський О. Б. - Державна політика реформування інституційної системи України (2020)
Фіалко Н. М. - Ексергетична ефективність теплоутилізаторів різного типу для скловарних печей, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І. (2020)
Нагурський О. А. - Технологічні особливості капсулювання гранульованих добрив плівкою на основі модифікованого петф, Тимчук І. С., Мальований М. С., Синельніков С. Д., Крилова Г. В. (2020)
Гудз Г. С. - Моделі визначення впливу вмісту вуглецю в електроді на властивості деталей машин під час вібродугового наплавлення, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2020)
Кусняк І. І. - Ефективність виготовлення фанери, склеєної термопластичною плівкою (2020)
Глобчак М. В. - Науково-методичні підходи підтримання надійності підвіски автобусів засобами матеріального забезпечення, Мастикаш О. Л., Борис М. М. (2020)
Юрасова О. Г. - Обґрунтування рішень технічного переоснащення котлоагрегату Трипільської теплоелектростанції (2020)
Яковина В. С. - Старіння програмного забезпечення мобільних додатків: аналіз проблематики, Угриновський Б. В. (2020)
Кравець О. Я. - Використання геоінформаційних технологій для дослідження зсувних процесів (2020)
Ребот Д. П. - Дослідження зміни амплітуди та частоти коливань сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації, Топільницький В. Г., Велика О. Т. (2020)
Малогловець А. С. - Дослідження статистичних характеристик модифікованого алгоритму BBS із залежністю від поточного та попереднього значення послідовності (2020)
Ващишак І. Р. - Агрофотовольтаїчна сонячна станція з вимірювальними каналами ІОТ, Ващишак С. П. (2020)
Content (2020)
Beck G. - Teaching and assessment strategies in online foreign languages distance learning, Tsaryk O. M., Rybina N. V. (2020)
Bilavych H. V. - The contribution of doctors, members of the Shevchenko Scientific Society in Lviv to the development of Ukrainian education, science and literature (late XIX – early XX century), Bahriy М. А., Bilavych І. V., Savchuk B. P., Fedchyshyn N. O. (2020)
Demianchuk M. R. - Analysis of the results of studying vocational training of future junior specialists in nursing in colleges (2020)
Fedchyshyn N. O. - Herbart and herbartianism in european pedagogy: history and modernity, Protner E. (2020)
Fedchyshyn N. O. - Distance learning of future doctors in foreign language: challenges of time, Yelahina N. I., Permyakova O. H. (2020)
Hantimurova N. I. - Model of learning foreign students in higher medical institutions: analysis of "KROK" examination results (2020)
Hnatiuk M. S. - Mastering endoscopic surgery skills by surgeons, Slabyi O. B., Tatarchuk L. V., Pokhodun K. A. (2020)
Humeniuk V. V. - Methodological principles of formation of readiness of future masters of medicine for pedagogical activities (2020)
Humenna I. R. - The moral principles formation of future doctors during the educational process, Nakhaieva Ya. M. (2020)
Khrystenko O. M. - The ideological foundations of the pro­fessional training of modern doctors: philisophical and bioethical aspects (2020)
Kichula M. Ya. - Medical students' foreign language commu­ni­cative competence as a component of profes­sional training, Shemprukh Jo. (2020)
Kolesnyk M. Yu. - The first experience of using the body interact simulation interactive training platform as a part of interns' attestation (2020)
Koshil N. Ye. - linguistic features of the student abstract as a specific part of the educational process, Rybina N. V., Hyryla O. S. (2020)
Kotsyuba R. B. - Formation of foreign language commu­nication competence of future medical specialists through information and communication technologies (foreign experience), Prokop I. A. (2020)
Melnychuk І. М. - Peculiarities of creating interactive educational environment in vocational training of future medical specialists (2020)
Nakhaieva Ya. M. - The formation of terminological compe­tence of future doctors during studying humanities, Humenna I. R. (2020)
Oliynyk N. M. - The role of higher education in the forma­tion of students' healthy lifestyle, Kravets N. Ya., Pokryshko O. V., Yelahina N. I. (2020)
Palasiuk H. B. - Etymological aspects of developing future physicians’ terminological competence as a pedagogical problem, Kolodnytska O. D. (2020)
Prokop I. A. - Latin sayings as an educational aspect for medical students, Savaryn T. V., Navolska H. I. (2020)
Protsyk H. M. - Development of students' cognitive activity (2020)
Rebukha L. Z. - The importance of training technologies in the formation of intercultural competence of future socio-humanitarian professions, Rambu Nicolae (2020)
Rozlutska G. M. - Education traditions of public schools children healthy lifestyle in Transcarpathia (1919–1939), Sokol M. O., Denizci Ömer Mert (2020)
Sopiha M. О. - Socio-psychological methods of providing the education quality of future doctors, Pylypyshyn О. І. (2020)
Synyshyna V. M. - Conceptual foundations of professional training of future practical psychologists (2020)
Ulishchenko V. V. - Features of implementation of the compe­tence approach to the study of clinical anatomy in medical school, Cherkasov V. H., Ihnatishchev M. R. (2020)
Vorona І. І. - Latin as a component of future nursers' professional education, Kolodnytska O. D. (2020)
Vykhrushch А. V. - Methodology and methods: current issues of theory and practice (2020)
Zalipska I. Ya. - Distance learning of "Ukrainian language (by professional direction)" of students of medical specialties (2020)
Beck G. - "Indication – qualification – frustration?" : teaching "German for healthcare professions" (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (7 вересня 2020 р.) (2020)
Локтєв В. М. - Чи є шанс повернути престиж науки в Україні? (2020)
Горбулін В. П. - Щодо захисту морського узбережжя України (2020)
Стойко С. М. - Біосфера як глобальна екосистема та вплив техносфери на її баланс (2020)
Якимчик А. І. - Щодо проблеми використання в Україні наукометричних показників: на прикладі аналізу публікаційної активності окремого науковця (2020)
Онищенко О. С. - Дослідник рукописної і книжкової спадщини та організатор науки (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної) (2020)
80-річчя академіка НАН України С. А. Андронаті (2020)
80-річчя академіка НАН України М. М. Кулика (2020)
80-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Р. Бершеди (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Майбороди (2020)
Content (2020)
Derevianko T. V. - Formation of the personality of a future doctor through extracurricular activities at the department of Microbiology, Virology and Immunology: experience and perspectives, Zviagolska I. M. (2020)
Fedchyshyn N. O. - Peculiarities of future pe teachers' training at the higher educational establishment, Yelahina N. I. (2020)
Potapova T. M. - The results of implementation of the Unified State Qualification Examination of pharmacy students at Dnipropetrovsk Medical Academy, Sliesarchuk V. Yu., Podpletnia O. A., Lohvynenko N. V. (2020)
Savaryn T. V. - The use of game elements in the study of medical terminology in higher medical educational establishments, Prokop I. A. (2020)
Volyanska L. A. - Problem-oriented teaching of childhood infectious diseases for medical students graduate courses, Vorontsova Т. О., Burbela E. I., Rohalska Y. V. (2020)
Bauer T. - Bilingualism and interference as tendencies of linguistic development of modern educational space in conditions of educational internationalization, Tsaryk O. M., Rybina N. V. (2020)
Khaniukov O. O. - Research competency at the undergraduate level of higher education, Sapozhnychenko L. V., Smolyanova O. V. (2020)
Kolodnytska O. D. - Latin phraseological fund as a source of developing future physicians' lexical competence, Palasiuk H. B., Vorona I. I. (2020)
Kulbashna Ya. A. - A modern model of masters' in dentistry professional training, Malanchuk V. O., Nahirnyj Ya. P., Skrypnyk I. L., Zakharova V. O. (2020)
Lomakina Yu. V. - A technology of communicative competence development of future doctors in the process of professional training, Bulyk R. Ye., Tymofiieva M. P., Fedoniuk L. Ya., Muzyka N. Ya. (2020)
Nazarevych L. T. - Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU, Denysiuk N. R., Havdyda N. I. (2020)
Nazaruk O. V. - Development of the foreign students' cognitive activity at the practicals of Ukrainian (2020)
Protsyk H. M. - Project method: past and future (2020)
Rodionova V. V. - The role of a scientific circle in students' professional training, Hlyniana L. A., Hashynova K. Yu., Razumnyi R. V. (2020)
Sinyshina V. M. - Methodological approaches to professional training of future practical psychologists (2020)
Stefanyshyn K. L. - A practical as the main form of the educational process on the discipline "Ukrainian as a foreign language" at the higher school (2020)
Yelahina N. I. - Games as a means of learning a foreign language by medical students, Fedchyshyn N. O. (2020)
Zenčaka A. - The role of adult vocational education in business environment in Latvia (2020)
Demianchuk М. R. - Terminological analysis of the basic definitions of studying vocational training of future junior specialists in nursing in colleges (2020)
Kichula M. Ya. - Pedagogical approaches in the process of training medical students (2020)
Sheremeta L. P. - Formation of orphoepic students'skills at the classes of the Ukrainian language as foreign (2020)
Vorona І. І. - Professional culture in the context of future doctor training, Prokop I. A. (2020)
Татарчук Т. Ф. - Поліпоз ендометрія: оптимізація протизапальної терапії, Косей Н. В., Занько О. В., Юско Т. І. (2018)
Таран О. А. - Сучасний погляд на оптимальну терапію ВПЛ-асоційованої патології шийки матки на тлі вагінального дисбіозу, Булавенко О. В., Коньков Д. Г., Лобастова Т. В. (2018)
Єфіменко О. О. - Репродуктивні, клінічні та біологічні маркери перименопаузи, Ретунська І. М., Зеленько О. С. (2018)
Кравченко О. В. - Сучасні погляди на лікування плацентарної дисфункції у вагітних після ЕКЗ (2018)
Присташ Ю. Я. - Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії (2018)
Носенко Е. Н. - Повидон-йод (Бетадин) в современной акушерско-гинекологической практике, Москаленко Т. Я., Рутинская А. В. (2018)
Кіра Є. Ф. - Огляд міжнародних наукових даних щодо використання. Поліжинаксу в лікуванні та профілактиці вагінітів різної етіології, Савічева А. М. (2018)
Марковська Я. - Оцінка ефективності використання препарату Cicatridina® для загоєння і відновлення шийки матки, піхви і зовнішніх статевих органів жінки, Марковська А., Мадре Р. (2018)
Суханова А. А. - Безопасность лекарственных средств, Мельник Ю. Н., Гордийчук А. Б. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Клинический случай анемии у пациентки с эндометриозом (2018)
Володько Н. А. - Український національний консенсус з обстеження та лікування жінок після проходження первинного цервікального скринінгу, Вінницька А. Б., Камінський В. В., Татарчук Т. Ф., Попков О. В., Білодід О. О., Боднар Т. М., Бойчук А. В., Волошина Н. М., Ганжий І. Ю. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Метаболічний синдром: що змінилось за 30 років?, Тутченко Т. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Гламазда М. І. (2018)
Квашенко В. П. - Значительное улучшение репарации шейки матки после оперативных вмешательств под влиянием специфической противовоспалительной терапии, Сапожак И. Н. (2018)
Калугіна Л. В. - Дофамінергічні препарати для профілактики порушень менструальної функції в дівчат із автоімунним тиреоїдитом, Бачинська І. В., Яроцька Н. В. (2018)
Sacchi S. - Модуляція індукованих гонадотропіном стероїдогенних ферментів в клітинах гранульози за допомогою D-хіро-інозитолу, Marinaro F., Tondelli D. (2018)
Косей Н. В. - Казуїстичні випадки міграції внутрішньоматкової спіралі, Гюльмамедова О. А., Євтушенко Н. М. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Передменструальний синдром. Патогенетичні аспекти лікування, Захаренко Н. Ф., Маноляк І. П. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Предикторы нарушения репродуктивного здоровья (2018)
Рыкова О. В. - Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования (2018)
Григоренко А. Н. - Прогестерон "против" прогестерона. Новые звенья в патогенезе и будущие стратегии в лечении миомы матки (2018)
Грищук М. О. - Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик, Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. (2019)
Леженюк П. Д. - Відновлювальні джерела електроенергії в електричних мережах як елемент енергоефективного електроспоживання, Кравчук С. В., Котилко І. В. (2019)
Shevchenko S. - Determination of power losses in the isolation of distribution networks, Danylchenko D., Borzenkov I. (2019)
Soskov A. - Principles and methods of calculating hybrid contactors of direct current, controlled by an electric drive current, Forkun Ya., Iegorov O., Kolontaevsky Yu. (2019)
Okhrimenko V. - Construction features of cylindrical linear asynchronous motors, Zbitnieva M., Kolontaevsky Yu. (2019)
Shcherbak I. - Mathematical model of consumer regulators management for alignment of electric load graphs of transformer substation 10/0.4 kV (2019)
Гладчук И. З. - Субфертильность: философия и методология проблемы, Дощечкин В. В. (2018)
Веропотвелян Н. П. - Пренатальная диагностика фенилкетонурии и двусторонней агенезии почек у одного плода, Макух Г. В., Чорна Л. Б., Нетребко Т. А., Погуляй Ю. С., Хаванская Е. О. (2018)
Фесай О. А. - Аналіз частоти поліморфізму генів фолатного циклу в жінок із різних регіонів України: власне дослідження та огляд, Стрелко Г. В., Зайченко Г. В., Уланова В. В. (2018)
Єфіменко О. О. - Вплив ожиріння на розвиток гіперплазії ендометрія в жінок різного віку, Дейнюк К. Д. (2018)
Захаренко Н. Ф. - Особливості гормонального гомеостазу в пацієнток із клімаксом на тлі ендометріозу, Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Калугина Л. В. - Мио-инозитол: терапевтические возможности и прегравидарная подготовка при синдроме поликистозных яичников, Юско Т. И. (2018)
Кузнецова И. В. - Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной коррекции, Бурчакова М. Н., Бурчаков Д. И., Хаджиева Н. Х., Филиппова Г. Г. (2018)
Бурка О. А. - Парвовирус В19 в практике акушера-гинеколога, Сидорова И. В. (2018)
Романенко Т. Г. - Профілактика акушерських ускладнень на тлі ретрохоріальної гематоми в і триместрі вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Дука Ю. М. - Материнська тромбофілія як предиктор виникнення акушерських ускладнень та перинатальних втрат у жінок із невиношуванням вагітності залежно від маси тіла (2018)
Грибач С. М. - Особливості соматичного статусу та клінічної характеристики раку молочної залози в жінок у період постменопаузи (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні синдрому хронічного тазового болю, Суліменко О. М. (2018)
Антоненко И. В. - Применение лактулозы и лигнина в комплексном лечении пациенток с дисбиотическими процессами влагалища (2018)
Татарчук Т. Ф. - Індивідуалізація підходів до ведення пацієнток у період менопаузального переходу, Пирогова В. І., Єфіменко О. О., Булавенко О. В., Антонян І. М., Пілягіна Г. Я. (2018)
Тутченко Т. Н. - Факторы риска венозной тромбоэмболии у женщин, Татарчук Т. Ф., Родионова И. А., Регеда С. И. (2018)
Гладчук И. З. - Субфертильность: философия и методология проблемы. Часть І, Дощечкин В. В. (2018)
Кирильчук М. Є. - Рання діагностика прееклампсії шляхом динамічного моніторингу серцевого ритму вагітних, Найштетік Є. В. (2018)
Корнацька А. Г. - Можливості негормональної терапії лейоміоми матки в жінок репродуктивного віку, Флаксемберг М. А., Чубей Г. В., Ровенько О. О. (2018)
Шумицький А. В. - Лабораторна оцінка ризиків розвитку злоякісних новоутворень молочної залози та яєчників, Бурка О. А., Сідорова І. В. (2018)
Шурпяк С. А. - Принципы менеджмента преждевременной и хирургической менопаузы у женщин с исходными нарушениями репродуктивного здоровья (2018)
Коваленко Н. В. - Особливості клімактеричного синдрому в жінок із ендометріозом (2018)
Бутіна Л. І. - Ефективність профілактики та лікування порушень в менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (2018)
Ефименко О. А. - Оксидативный стресс и репродуктивное здоровье, Юзько А. М., Яроцкая Н. В. (2018)
Заболотнов В. А. - От недостаточности лютеиновой фазы к гипоталамо- гипофизарно-яичниковой дисфункции, Шатило В. И., Рыбалка А. М., Куприяненко А. В. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Вітамін D-дефіцитні стани в ґенезі порушень репродуктивного здоров’я жінки, Дейнюк К. Д., Занько О. В., Юско Т. І., Тарнопольська В. О. (2018)
Пикуза О. И. - Врожденные пороки развития – вклад в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы к профилактике, Закирова A. М., Волянюк Е. В., Ризванова Ф. Ф. (2018)
Петченко О. М. - Конкуренція механізмів блокування рухливих дислокацій центрами закріплення різного типу в іонних кристалах, Петченко Г. О. (2018)
Haidar Gafar Abugoukh - Grid connected photovoltaic systems (2018)
Трунова І. М. - Аналіз застосування методики оцінки технічного стану розподільних мереж, Мірошник О. О., Пазій В. Г. (2018)
Маляренко В. А. - Можливості підвищення ефективності комунальної енергетики втіленням когенерації, Андрєєв С. Ю., Казарова І. О. (2018)
Soroka K. - Vehicle lighting equipment and control methods for an adaptive front-lighting system, Kharchenko V., Shpika M. (2018)
Zhyvoglyad O. - System of automatic control of power usage based on a neural network (2018)
Бойко-Гагарін А. С. - Селянство та фальшивомонетництво в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ-ХХ ст. (2020)
Земзюліна Н. І. - Польська кооперація в першій третині ХХ ст.: становлення, особливості розвитку (2020)
Kornovenko S. - Influence of the peasant factor on the economic policy of the bolsheviks in the Ukrainian countryside (1919 - 1921) (2020)
Морозов А. Г. - Базарна торгівля як складова матеріально-економічного функціонування селянського двору в роки "відлиги", Савченко А. В. (2020)
Пасічник Н. О. - Аграрне питання в теорії та практиці управлінської діяльності М. Бунге: фінансово-правовий аспект, Ріжняк Р. Я. (2020)
Танасюк В. Л. - Голодомор і "Торгзін": джерела доходу торгівельної мережі 1932–1933 рр. (2020)
Тацієнко В. С. - Роль православного сільського духовенства Уманського повіту в поширенні початкової освіти (ХІХ – початок ХХ ст.), Тацієнко Н. Л. (2020)
Лозовий В. С. - Аграрний аспект суспільно-політичної діяльності Подільського губернського старости Сергія Кисельова (1918 р.) (2020)
Присяжнюк Ю. П. - М. Драгоманов і селянське питання: досвід публічної історії (2020)
Федьков О. М. - Пантелеймон Блонський – український соціал-демократ із Поділля та селянство на початку ХХ ст., Глушковецький А. Л. (2020)
Іващенко В. А. - Податкова політика національних урядів в українському селі у 1917 – 1921 рр. у працях зарубіжних україністів, Тараненко О. М. (2020)
Наконечний В. М. - Селянський часопис "Лемко": ідеологія, рубрикація, проблематика (2020)
Telvak V. - Mykhailo Hrushevsky’s editorial projects for peasants: ideology, topics, perception, Zhuravlev S. (2020)
Янишин Б. М. - Соціально-економічна модернізація габсбурзької Галичини: історіографія вибраних аспектів (2020)
Куций І. П. - "Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ: Міленіум, 2020. 420 с." (2020)
Січкаренко Г. Г. - "Петрова І. Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст.: етапи упорядкування документів. Вінниця: Вид-во: ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 490 с." (2020)
Титул, зміст (2020)
Бакаєв Л. О. - Товарний експорт України до країн Східної Європи: аналіз постійних ринкових часток, Бакаєва І. Г. (2020)
Графська О. І. - Сучасні виклики та мегатренди розвитку туристично-рекреаційної сфери (2020)
Кривич Я. М. - Світовий досвід відновлення довіри до фінансового сектора країни, Босак І. Л. (2020)
Максименко А. О. - Інтеграція виробників одягу та взуття у глобальні ланцюги доданої вартості: міжнародний досвід (2020)
Полякова О. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку сільських територій та агропромислового комплексу у країнах ЄС і Україні, Хаустова В. Є. (2020)
Ситник Н. І. - Інструменти державної підтримки екосистеми стартапів: досвід країн Центральної та Східної Європи (2020)
Скарга О. О. - Транснаціоналізація ринку туристичних послуг на етапі глобалізації: концептуально-організаційний аспект (2020)
Барна С. С. - Cучасний стан енергоринку та моніторингу ключових проблем у системі управління інноваціями, Шпак Я. О. (2020)
Грицуленко С. І. - Аналіз динаміки розвитку раціоналізаторства і винахідництва в Україні (2020)
Dankevych V. Y. - Formation of the Land Market as a Prerequisite for Ensuring Food Security of a Country, Dankevych Y. M., Sheheda O. V. (2020)
Жураковська Л. А. - Стан і перспективи розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі України (2020)
Зінчук Т. О. - Cучасна модель об'єднаних територіальних громад як чинник розвитку бізнесу на сільських територіях: європейсько-українські реалії, Патинська-Попета М. М. (2020)
Кизим М. О. - Методичний підхід до оцінки й аналізу зовнішньої торгівлі продукцією промисловості з урахуванням доданої вартості в Україні та країнах світу, Крамарев Г. В. (2020)
Кизим М. О. - Конкурентний ринок електроенергії: теоретичні підходи та моделі формування, Салашенко Т. І. (2020)
Купалова Г. І. - Державне стимулювання розвитку органічного рослинництва в Україні, Гончаренко Н. В. (2020)
Обелець Т. В. - Новітні тенденції трансформації трудових ресурсів під час технологічних змін (2020)
Фаїзов А. В. - Особливості організації проведення публічних закупівель в Україні (2020)
Ястремський О. І. - Повне навантаження обсягів викидів на кінцевий попит в агрегованій міжгалузевій моделі України, Кулик В. В. (2020)
Бабенко К. Є. - Методичний підхід щодо визначення впливу факторів на підвищення конкурентоспроможності території, Дячек О. Ю. (2020)
Бабець І. Г. - Вплив структури інвестицій на якість життя населення міст обласного значення Західного регіону України, Руда О. І. (2020)
Губарєва І. О. - Стратегічні аспекти підвищення енергоефективності регіонів країни, Салашенко Т. І. (2020)
Дмитришин Л. І. - Формування та аналіз пріоритетів економічного розвитку регіонів України в контексті їх ключових факторів успіху, Зварич О. І. (2020)
Іванов Ю. Б. - Коронавірус проти децентралізації: ризики та виклики розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах пандемії, Іванова О. Ю. (2020)
Ольшанська О. В. - Забезпечення сталого регіонального розвитку на основі соціалізації закладів вищої освіти (2020)
Гавкалова Н. Л. - Актуалізація необхідності інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств на основі аналізу економічних показників їх діяльності, Гагарінов О. В. (2020)
Гораль Л. Т. - Багатоаспектність формування процесу управління безпекою розвитку промислового підприємства (2020)
Залуцька Х. Я. - Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства: теоретико-методичні аспекти (2020)
Krivtsova Т. О. - Analysis of the Credit Component of Financial Security of Business Entities in the Context of Improving Accounting and Auditing, Liadova Y. O. (2020)
Нечаєва І. А. - Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку (2020)
Прохорова В. В. - Бізнес-моделі як інструмент коригування стратегічних позицій підприємств на конкурентних ринках (2020)
Проценко В. М. - Концептуальні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації (2020)
Ромашко О. М. - Практичні аспекти оцінювання фінансових ресурсів підприємства, Неміш Ю. В. (2020)
Столярук Х. С. - Проблеми аутсорсингу персоналу та напрями їх вирішення, Давидова Д. Ю. (2020)
Трушкіна Н. В. - Маркетингова стратегія управління розвитком організаційної культури підприємства, Ринкевич Н. С. (2020)
Чобіток В. І. - Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти (2020)
Якимчук І. М. - Організаційно-управлінські інновації в підвищенні ефективності логістичного бізнесу на прикладі ланцюжка поставок (2020)
Янченко Н. В. - Підвищення ефективності праці за рахунок коворкінг-центрів, Головко-Марченко І. С., Тихомирова А. О., Ярець М. В. (2020)
Гайденко С. М. - Інституціональні витоки підприємництва та його зв'язок з регіональним розвитком, Свічко С. О. (2020)
Карпінський Б. А. - Фундаменталізація поведінкових фінансів у системі домінантної взаємодії державотворчого патріотизму нації (2020)
Стойко О. Я. - Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні (2020)
Чмутова І. М. - Забезпечення прибутковості банку на основі визначення стадій розвитку інноваційних кредитних продуктів, Андрійченко Ж. О., Колесніченко А. С., Камсарян М. К. (2020)
Чуницька І. І. - Методологічні джерела формування стратегічних пріоритетів розвитку фінансового ринку та його інфраструктурного забезпечення (2020)
Бондаревська К. В. - Інституційне забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії (2020)
Лункіна Т. І. - Формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектора економіки: концептуальні підходи (2020)
Оганезова А. В. - Інституціалізація самозберігальної поведінки: теоретико-методологічний підхід (2020)
Романовська Ю. А. - Вплив демографічного чинника на соціально-економічну безпеку міста (2020)
Sierova I. A. - International Indices: Measurement and Usage Issues (2020)
Сидорова А. В. - Компаративний аналіз витрат домогосподарств Польщі та України, Буркіна Н. В., Фурман Т. Ю. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Shpenik O. - Inelastic processes of electron interaction with chalcogens in the gaseous phase (a review), Zavilopulo A., Remeta E., Demes S., Erdev­dy M. Erdev­dy M. (2020)
Bulavin L. A. - Concentration dependences of macromolecular sizes in aqueous solutions of albumin, Khorolskyi O. V. (2020)
Gubanov V. O. - Fine spin-dependent splitting of electronic excitations and their dispersion in single-layer graphene and graphite, Naumenko A. P., Dotsenko I. S., Sabov M. M., Gryn D. V., Bulavin L. A. (2020)
Kutsevol N. - Evaluation of a dextran-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer as a potential temperature-dependent nanocarrier for photosensitizers with different properties, Kuziv Yu., Zorin V., Kravchenko I., Zorina T., Marynin A., Bulavin L. (2020)
To the memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020) (2020)
Цимбалюк В. І. - "Репродуктивна Ендокринологія" – перше спеціалізоване медичне видання, що використовує технологію "доповненої реальності", Татарчук Т. Ф. (2018)
Антипкін Ю. Г. - Що ми знаємо про жіночність майбутнього, Татарчук Т. Ф., Єфименко О. О. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Рак молочной железы и беременность, Поминчук Д. В., Шулига-Недайхлебова О. В. (2018)
Косей Н. В. - Миома матки: к вопросу об этиоморфогенезе (2018)
Жук С. И. - СПКЯ: фенотипы, висцеральное ожирение и персонализированный подход в назначении КОК, Гордийчук A. Б. (2018)
Захаренко Н. Ф. - Клинический случай консервативного лечения узловой формы аденомиоза, Коваленко Н. В., Маноляк И. П. (2018)
Гуньков С. В. - Роль факторів зовнішнього середовища у виникненні запальних процесів при полікістозі яєчників, Бабич С. В. (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації з діагностики та лікування цукрового діабету (2018) (2018)
Павлов Б. Б. - Лікування хронічної пудендальної невралгії методом імпульсної радіочастотної абляції (PRF), Новакович К. С. (2018)
Кравченко О. В. - Екстракти артишоку: фізіологічні ефекти, використання в акушерській практиці (2018)
Ших Е. В. - Преимущества проведения коррекции фолатного статуса с использованием витаминно-минерального комплекса, содержащего метафолин, Махова А. А. (2018)
Высоцкая И. В. - Фармакологические эффекты и молекулярные механизмы действия лечебного фитопрепарата на основе Vitex agnus-castus, Летягин В. П. (2018)
Шарикіна Н. І. - Сигнальний шлях Wnt за пухлинного росту, можливості фармакологічної корекції, Пуськов О. М., Хавич О. О., Радівоєвич А. Г., Мунько М. О., Бухтіарова Т. А. (2020)
Demchenko S. A. - Synthesis and anxiolytic activity of 3-aryl-1-(41-methoxyphenyl)-1-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-|1,2,4|triazolo|4,3-a|azepine-3-yl-methyl)-urea derivatives, Yadlovskyi O. E., Yudina O. V., Tubaltseva I. I., Fedchenkova Yu. A., Bobkova L. S., Demchenko А. M. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського