Чорна Н. М. - Інтеграція Польщі у європейський союз як результат реалізації її зовнішньополітичного курсу (2005)
Вацьо М. В. - Музичне сприймання - важливий фактор естетичного виховання людства (історико-педагогічний ракурс) (2005)
Мельничук Л. С. - Етнографія Поділля в дослідженнях польських істориків ХІХ ст. (2005)
Стопчак М. В. - Аграрна політика директорії УНР (історіографія проблеми) (2005)
Корновенко С. В. - Аграрна політика білогвардійців: короткий історіографічний огляд (2005)
Кононенко В. В. - Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.): вітчизняна історіографія проблеми (2005)
Ніколаєць Ю. О. - Вітчизняні історіографічні дослідження історії суспільно-політичних процесів в УРСР середини 40-х – середини 60-х рр. ХХ ст. (2005)
Тучинський В. А. - Молдовська національна меншина півдня України в дослідженнях істориків Республіки Молдови (2005)
Тростогон А. М. - Французькі витоки європейської цивілізації за працями медієвістів школи "Анналів" (2005)
Демидас Ю. І. - Матеріали Кам’янець-подільського міського державного архіву та їх роль у вивченні кооперативного руху в Подільській губернії (2005)
Легун Ю. В. - Матеріали місцевих контор удільного відомства в Подільській губернії як історичне джерело (2005)
Дровозюк С. І. - Культурно-духовні процеси в українському селі у 20-30-х рр. ХХ ст.: огляд історіографічних джерел (2005)
Антонішина Т. П. - Сучасна періодика про політичний терор щодо національних меншин в Україні під час "великої чистки" (2005)
Павлишена Ю. В. - Джерела про характер, особливості та типологію внутрішньополітичної діяльності іспанського франкістського режиму (1939 – 1975 рр.) (2005)
Годлєвська В. Ю. - Конституція Іспанії 1978 року та її значення для зміцнення сил демократії (2005)
Неприцький О. А. - Джерельна база вивчення європейської інтеграції великої Британії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. (2005)
Кравченко П. М. - Нікольський В. М. Pепресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. - Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2003. – 624 с. (рецензії) (2005)
Калитко С. Л. - Прокопчук В. С. Під егідою українського комітету краєзнавства. - Кам’янець-Подільський, 2004.— 311 с. (рецензії), Соломонова Т. Р. (2005)
Заєць І. І. - І. С. Винокур, Д. Я. Телегін Археологія України. Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004.-479 с. (рецензії) (2005)
Лисий А. К. - Дан О. Ю., Кривошея В. В. Вінниччина козацька: історія вінницького козацького полку. - Київ: видавничий дім "Стилос", 2004. -202 с. (рецензії), Лойко О. Г. (2005)
Коляструк О. П. - Вітмор С. Державне будівництво в Україні (український парламент, 1990-2003). – Лондон-Нью-Йорк, 2004. – 222 с. (рецензії) (2005)
Єврейский вопрос: поиски ответа: документи 1919-1926 гг. Вьп. 1 / Центр изучения и публикации документов еврейской истории "Храни и помни”; Под общ. ред. В. Ю. Васильева. - Винница: Глобус-пресс, 2003. - 351 с. (2005)
Відомості про авторів (2005)
Заєць І. І. - Витоки духовної культури українського народу (на матеріалах мезолітичної епохи) (2006)
Стадніченко Р. В. - Історико-географічне коріння співпраці України з кранами Середнього Сходу в епоху древності (2006)
Струкевич О. К. - Ставлення старшин Гетьманщини до представників Московської еліти (2006)
Шахрай Т. О. - Еволюція дворянсько-поміщицьких господарств та трансформація земельної власності Волинської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Кузнець Т. В. - Церковне землеволодіння православного кліру Уманського повіту в ХІХ ст. (2006)
Редькіна О. А. - Організаційні засади діяльності земських управ в Україні (2006)
Магурчак А. М. - Микола Порш в період партійної кризи УСДРП в другій половині 1907–1910 рр. (2006)
Бардаш О. Д. - Політика царизму щодо театрального життя в Україні та її наслідки (кінець ХІХ ст. – 1917 р.). (2006)
Козак І. І. - Український буквар кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті соціально-політичних подій тієї пори (2006)
Скус О. В. - Єврейські общини уманського повіту в другій половині ХІХ ст. (2006)
Рудницька Н. В. - Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Bолині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Колодюк І. В. - Магічне лікування раціонально пояснювальних хвороб на Поліссі (за експедиційними матеріалами) (2006)
Козинець І. Ю. - Соціально-економічні передумови утвердження гетьманської адміністрації на Волині (2006)
Мельничук О. А. - З історії соціального страхування у другій половині XIX – початку XX ст. (2006)
Дудник О. В. - Селянський рух на київщині в роки української революції (березень 1917 - липень 1919 рр.) (2006)
Красносілецький Д. П. - Повстансько-підпільна діяльність Якова Гальчевського на Правобережній Україні (друга половина 1922 – 1925 рр.) (2006)
Гончарова Н. П. - Проблеми непу в дослідженнях 1920-х рр. (2006)
Кузьмінець Н. П. - Більшовицька політика "оживлення" рад і її проведення на Поділлі в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Мазур І. В. - Формування органів влади в губернських містах України (1920-1929 рр.) (2006)
Тучинський В. А. - Історичні передумови та утворення молдавської автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР в 1924 р. (2006)
Петренко В. І. - Хлібозаготівельна політика більшовиків в Україні в 1929 р. (2006)
Степанчук Ю. С. - Товариство Червоного Хреста України та його місце в громадсько-політичному житті республіки в 20-ті – початку 30-х рр. XХ ст. (2006)
Шарпатий В. Г. - Особливості пенсійного забезпечення в УССР другій половині 30-х рр. ХХ ст. (2006)
Ніколіна І. І. - Українізація загальноосвітньої школи України та вплив суспільно-політичного життя 20–30-х рр. ХХ ст. на її здійснення (2006)
Стасюк О. О. - Трансформація традиційної культури українців в кінці 1920-х- на початку 1930-х рр. (2006)
Стрижак Є. М. - Василь Гоца (1885–1937): сторінки біографії директора Житомирського інституту народної освіти (2006)
Дабіжа К. Л. - Олександр Кошиць – диригент, композитор, етнограф (2006)
Гуменюк О. В. - Історичні передумови і причини еволюції у взаєминах західноукраїнської спільноти зі сталінським тоталітарним режимом на першому етапі Другої світової війни (2006)
Мазило І. В. - Трудовий подвиг залізничників України в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) (2006)
Данілова І. Ю. - Політика радянських органів влади відносно протестантских релігійних організацій України у післявоєнний період (1945-1955 рр.) (2006)
Лутай М. Є. - До історії німецької і чеської "військово-повстанських організацій" на Житомирщині (2006)
Романець Л. М. - Проблема поповнення вчительськими кадрами шкіл України в повоєнні роки (2006)
Романюк І. М. - Місце особистого підсобного господарства України в аграрному виробництві 1950-х - першої половини 60-х рр. ХX ст. (2006)
Заплотинська О. О. - Літературно-мистецький нонконформізм в Україні у 1960 – 70-х рр.: соціо-демографічний аналіз (2006)
Мельников Д. О. - Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст.) (2006)
Барановська Н. П. - Вплив Чорнобильської катастрофи на довкілля та спосіб життя населення забруднених регіонів (2006)
Мельничук Т. А. - Соціальна структура селянства україни за результатами всесоюзного перепису населення 1989 р. (2006)
Реєнт О. П. - Соборність України як наукова проблема і виклик часу (2006)
Кабачинський М. І. - Становлення та розбудова прикордонних структур на південній ділянці державного кордону України в 1991-2003 рр. (2006)
Ніколаєць К. М. - Побудова соціально орієнтованої економіки в Україні: проблеми та перспективи (2006)
Буртяк Г. Я. - Соціально-політичні конфлікти в Україні, причини виникнення та шляхи розв’язання, Юр’єв В. І (2006)
Коляструк О. П. - Діяльність депутатських груп та фракцій Верховної Ради України другого скликання у 1994-1998 рр. (2006)
Кондюк А. С. - Комплекси традиційного вбрання Поділля (2006)
Косаківський В. А. - Етнічний та кількісний склад населення Чечельника у ХVІ – на початку ХХІ ст. (2006)
Бакалець О. А. - Грошовий обіг на Поділлі в ХVІІ –ХVІІІ ст. (за скарбовими матеріалами 1844- 2005 рр.) (2006)
Сторожук А. І. - Автентична пісня Східного Поділля: історичний аспект творення, локальні особливості, манери співу, Куриленко В. М. (2006)
Шатковська І. С. - Творчі постаті українсько-польських діячів А. Г. Коціпінського та В. І. Заремби в історії музичного життя Поділля ХІХ ст. (2006)
Дзюба А. С. - Марія Руденко – подільська фольклористка ХХ ст. (2006)
Стрельбіцька Н. І. - Діяльність земського поштового зв’язку на Поділлі в ХІХ – на початку ХХ ст., Халайцан В. П. (2006)
Публіка Т. В. - Культурне життя на Поділлі в 20-30-ті роки ХХ ст. (2006)
Соломонова Т. Р. - Становлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН) (2006)
Пойда О. А. - Софія Русова і Поділля (2006)
Мельничук І. П. - Тульчинський округ в 20-х рр. ХХ ст., Ткаченко А. Д. (2006)
Кравченко М. М. - Формування місцевих органів влади на Вінниччині в 20-х рр. ХX ст. (2006)
Маринчук Т. Т. - Еволюція уявлень про засоби музичної виразності в історії європейської культури (від античності до відродження) (2006)
Довгань П. В. - Втілення світоглядних ідей відродження і бароко у процесі становлення жанру інструментальної сюїти (2006)
Васильєв В. Ю. - Формування міждержавних відносин УСРР з РСФРР (1920 р.) (2006)
Коляструк О. А. - Українська і російська інтелігенція на початковому етапі радянізації (20-і рр. ХХ ст.) (2006)
Кравчук О. М. - Словаччина в національній політиці Праги (1918 – 1929 рр.) (2006)
Разиграєв О. В. - Історія польської поліції волинського воєводства 1921-1939 рр. в архівних збірках України (2006)
Денисюк А. В. - Трудовий ресурс Сибіру в кінці 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Коннова М. В. - Військова допомога СРСР Республіканській Іспанії у період громадянської війни 1936 – 1939 рр. (2006)
Боднарчук Т. В. - Постмодернізм як історичний феномен в його зв’язках з іншими культурами (2006)
Біньовська Л. С. - Г. А. Кіссінджер – патріарх зовнішньої політики США (2006)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми аграрного виробництва (1990 – початку 2000-х рр.) (2006)
Жукова О. О. - Система охорони здоров’я у Bеликобританії як один з аспектів соціальної політики лейбориського уряду у 1997-2001 рр. (2006)
Неприцький О. А. - Придністровський конфлікт: спроби врегулювання на початку ХХІ ст. (2006)
Красовський Я. Й. - Реформа 1861 року та її оцінка в працях істориків кінця XX– початку XXI ст. (2006)
Іскра С. І. - Католицькі згромадження Середньовічного Поділля у дослідженнях польських істориків (2006)
Лаас Н. О. - Концепція історії Арнольда Тойнбі в дослідженнях радянських та пострадянських вчених (2006)
Стопчак М. В. - Робітнича політика Директорії УНР: історіографічний аспект (2006)
Тростогон А. М. - Етнічні меншості в Україні в 1920 – 1930 рр.: історіографічний аспект (2006)
Стадник О. О. - Подільське село в роки НЕПу: історіографія проблеми (2006)
Плахотнюк С. С. - Документи ЦДАВО України про культурно-освітні процеси в українському селі в 20-30 рр. ХХ ст. (2006)
Григорчук П. С. - Радянсько-чехословацькі взаємини в кінці 30-х рр. ХХ ст. історіографія проблеми (2006)
Войнаровський А. В. - Джерела та історіографія проблеми становлення комуністичного режиму в Польщі у 1944-1948 рр. (2006)
Ніколаєць Ю. О. - Новатори виробництва УРСР періоду хрущовської "відлиги" у працях вітчизняних дослідників (2006)
Родінова Н. Л. - "Словарь української мови" Бориса Грінченка (2006)
Антонішина Т. П. - Україно-єврейські взаємини та їх відродження в історичній науці (2006)
Калитко С. Л. - Копилов С. А. проблеми історії словянських народів в історичній думці України (остання третина хvіі – початок ХХ ст.). – Камянець-Подільский: ОІЮМ, 2005.- 464 с., Поп Ю. І. (2006)
Павлишена Ю. В. - Хосе Сафра Валверде. Політична система в десятиріччя Франко. – Мадрид, 2005. – 515 с.: Jose Zafra Valverde. El sistema politico en las decаdas de Franco. – Madrid: grafite ediciones s.l., 2004. – 515 p. (2006)
Григорчук П. С. - Дмитро Поп. Історія Підкарпацької Русі. – Ужгород, 2005. – 261с., Романюк І. М. (2006)
Лисий А. К. - Білецька Ольга. Поділля на зламі XIV-XV ст.: до витоків формування історичної області: монографія. – Одеса: Астропринт, 2004. – 416 с., Лойко О. Г. (2006)
Соломонова Т. Р. - Баженов Л. Alma mater подільського краєзнавства: місто Кам‘янець-Подільський - осередок історичної регіоналістики ХІХ- початку ХХ ст. - Кам‘янець-Подільський:ОІЮМ, 2005.-415 с., Калитко С. Л. (2006)
Григорчук П. С. - Романюк І. М. Українське село у 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. - 256 с., Зінько Ю. А. (2006)
Ткаченко А. Д. - Регіональний портрет України. – К., 2006. – 336 с. (2006)
Дибчук Л. В. - Фінансова підтримка Kанадським інститутом українських студій при Альбертському університеті сучасної українознавчої науки (2006)
Відомості про авторів (2006)
Вихідні дані (2006)
Бармак М. В. - Формування системи шляхів сполучення та створення поштової служби на території Правобережної України (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) (2007)
Богатчук С. С. - Боротьба українських залізничників за покращення економічного, соціального та політичного становища в кінці XIX - на поч. XX ст. (2007)
Брославський В. В. - Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні в кінці XVIII ст. (2007)
Войцехівський Ю. В. - Вчителі сільських шкіл: 1960 - перша половина 1980-х pp. (історична ретроспектива) (2007)
Гарбар Г. А. - Культура гостинності на матералі внутрішнього туризму Миколаївської області 70-х - початку 80-х pp. XX ст. (2007)
Гончарова Н. О. - Участь учнівської молоді у діяльності політичних партій в Україні на початку XX ст. (2007)
Горбатюк М. В. - Діяльність А. Ніковського на посаді міністра закордонних справ УНР в уряді В. Прокоповича (26 травня-14 жовтня 1920 р.) (2007)
Горьовий В. П. - Соціально-поселенська структура села (2007)
Григорчук П. С. - Трансформація внутрішньої торгівлі України в 1921-1925 pp., Тучинський В. А. (2007)
Денисюк А. В. - Переселення селян з перенаселених регіонів України до Сибіру у 20-х pp. XX ст. (2007)
Жулканич Н. М. - Напрями аграрного господарювання в областях українських Карпат (70-ті роки XX ст.) (2007)
Земзюліна Н. І. - Громадська позиція I. Франка через призму тендерних досліджень (2007)
Коляструк О. А. - Реалії повсякденного життя інтелігенції України на початку 1920-х рр. (2007)
Кондратюк О. В. - Значення спорідненості при звичаєво-правових поділах майна для українського селянина у XIX ст. (2007)
Корновенко С. В. - Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний досвід вирішення земельного питання в Україні (1918-1920 pp.) (2007)
Кривошея О. В. - Еволюція духовних заповітів козацької старшини (2007)
Кутець Т. Н. - Єпископ Феодосій Олтаржевський в національно- духовному житті України кінця ХІХ-початку XX ст. (2007)
Лапшин С. А. - Компетенція та матеріальне забезпечення правління Гетьманського уряду (2007)
Легун Ю. В. - Надбання Собанськими земель у Брацлавському воєводстві у 1870-х pp.: обставини і особливості (2007)
Логінов О. В. - До історії української автономної православної церкви після смерті митрополита Алексія (Громадського) (2007)
Мазило І. В. - Матеріально-побутове становище робітників залізничного транспорту України (1943-1950-х pp.) (2007)
Мельников Д. О. - Молодіжний рух в Україні: етапи та проблеми розвитку (80-90-ті pp. XX ст.) (2007)
Мельничук О. А. - Реформування системи соціального страхування в Україні У 1930-х рр. (2007)
Нестеренко В. А. - Діяльність УКП(б) на правобережній Україні (2007)
Нізова Л. В. - Втягнення дрібного власника в радянську систему виробництва в Україні (початок 1930-х pp.) (2007)
Петренко В. І. - "Червоні валки" в системі хлібозаготівельних реквізицій в українському селі (2007)
Пойда О. А. - Постать Олекси Стороженка в епістолярії та спогадах (штрихи до портрета митця) (2007)
Поташнікова Г. В. - Управління та структура митних установ правобережної України (кінець XIX - початок XX ст.) (2007)
Потіха О. Б. - Степан Баран. Тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921 -1939 pp.) (2007)
Тучинський В. А. - Чисельність та національний склад населення Молдавської автономної соціалістичної республіки 1924-1940 рр., Григорчук П. С. (2007)
Хоменко Н. М. - Суспільно-політичні настрої студентства 1950-х рр. (2007)
Чорна Л. В. - Громадський рух 60-70-х pp. XIX ст. у контексті українського національного відродження (2007)
Чорнодід Л. В. - Формування кадрів наукової інтелігенції у 20-30-ті pp. XX ст. (деякі напрямки партійно-державної політики) (2007)
Шаповал В. В. - Роль молоді під час серпневих подій 1991 р. та розвиток українського молодіжного руху після розпаду Радянського Союзу (2007)
Щатковська І. С. - До питання історії становлення музичного слов'янознавства (2007)
Антонишин А. П. - Селянсько-повстанський рух на Поділлі (квітень-листопад 1918 р.) (2007)
Багас Л. М. - Вирішення проблеми біженців у Подільській губернії під час першої Світової війни (2007)
Барнасюк О. С. - Профспілки Вінниччини в роки голодомору 1932-1933 рр., Романюк І. М. (2007)
Батирєва І. М. - Висвітлення питань духовної культури Поділля у другій половині XIX - початку XX ст. на сторінках місцевих та центральних часописів (2007)
Божко Л. М. - Внесок Володимира Гериновича у вивчення етнографії Поділля (20-ті pp. XX ст.) (2007)
Василенко В. М. - Відображення у настроях подолян політики щодо утвердження радянської системи управління на початку 1920-х рр. (2007)
Вороліс М. Г. - Стан середньої освіти на Поділлі у 1891-1901 рр. (2007)
Жмуд Н. В. - Традиції молодіжних громад на Поділлі: етнопедагогічний аспект (поч. XX-1960-ті pp.) (2007)
Єсюнін С. М. - Розвиток промисловості у заштатних містах подільської губернії в другій половині XIX ст. (2007)
Косаківська Є. М. - Народний одяг в колекціях вінницьких музеїв (2007)
Красовський Я. Й. - Подільський селянин пореформеної доби в оцінці авторів "Подольских епархиальных ведомостей" (2007)
Кузьмінець Н. П. - Господарська політика місцевих органів влади Поділля в галузі промисловості і транспорту (1921-1925 pp.) (2007)
Лисий А. К. - Вінниця між лютим і жовтнем 1917 р. (2007)
Мазур В. М. - Етнографічні аспекти землеробства на Поділлі (друга половина ХІХ-ХХ ст.) (2007)
Місінкевич Л. Л. - Вклад партійно-державних структур Хмельниччини в реабілітацію жертв політичних репресій у 1950 рр. (2007)
Непийвода В. А. - Становище учительської інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр. (2007)
Рекрут В. П. - Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 pp.) (2007)
Романець Л. М. - Ідеологічний тиск на вчительство Вінниччини в повоєнні роки, Зінько Ю. А., Романюк І. М. (2007)
Соломонова Т. Р. - Доля бібліотек поміщицьких мастків Поділля за доби української революції (2007)
Стадник О. О. - Діяльність політичних партій у подільському селі на початку 1920-х рр. (2007)
Стецюк Т. В. - Ананій Волинець організатор повстанського антибільшовицького руху на Поділлі доби УНР (1919-1920 pp.) (2007)
Стрельбіцька Н. І. - До історії діяльності органів міського самоврядування міста Вінниці в XIX - на початку XX ст. (2007)
Трембіцький А. М. - Енциклопедична діяльність Володимира Січинського (2007)
Черкашина О. В. - Подільський митець Володимир Перепелюк як представник кобзарської культури України XX ст. (2007)
Юрченко В. О. - Вплив ярмарків та базарів на розвиток ремесл та прoмислів Поділля (друга половина XIX - початок XX ст.) (2007)
Ясинецька Л. В. - Історичний нарис "Село Борсков", як джерело вивчення традиційно-побутової культури старообрядців краю кінця XIX - початку XX ст. (2007)
Білоус С. В. - Національна політика тимчасового уряду Росії щодо Фінляндії (2007)
Войнаровський А. В. - Особливості становлення комуністичного режиму в Польщі (2007)
Годлевська В. Ю. - Демократизація Іспанії: розв 'язання національно- регіональної проблеми (2007)
Жукова О. О. - Проблеми пенсійного забезпечення у системі соціальної політики Великої Британії у 1997-2001 рр. (2007)
Кашка М. Ю. - Проблеми національного руху русинів в Австрійській імперії в 50-х pp. XIX ст. (2007)
Кравчук О. М. - Словаччина в економічній політиці уряду ЧСР (1918-1929 pp.) (2007)
Неприцький О. А. - Позиція лейбористської партії Великої Британії щодо європейського питання на виборах 1997 р. (2007)
Нерушева Л. Г. - Філософія історії Iбн Хальдуна (2007)
Поп Ю. І. - Словаччина і словаки в, новій Європі" Т.Г. Масарика (1918 p.), Кравчук О. М. (2007)
Разиграєв О. В. - Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні східного кордону (2007)
Тростогон A. M. - Західноєвропейська абсолютна монархія: історіографія проблеми (2007)
Чорна Н. М. - Нормативно-правове забезпечення інтеграції Польщі у європейські та євроатлантичні структури (2007)
Антонішина Т. П. - Архівні джерела про україно-єврейські взаємовідносини на Поділлі у 1920 рр. (2007)
Гандзюк В. О. - Армія УНР на Поділлі у травні-липні 1919 p.: поразки та перемоги (за газетною періодикою 1919 р.) (2007)
Данілова І. Ю. - Взаємини радянської влади та протестантських релігійних організацій у післявоєнний період в українській та зарубіжній історіографії (1945-1955 pp.) (2007)
Дровозюк С. І. - Проблема "живої" людини в українській історичній думці ХХ-ХХІ ст. (2007)
Коннова М. В. - Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 pp. у зарубіжній історіографії (2007)
Красовськии Я. Й. - Документи державного архіву Вінницької області про пореформене селянство Поділля (2007)
Кривошея В. В. - Українська козацька старшина: стан та перспективи досліджень, Степанчук Ю. С. (2007)
Кузіна Б. С. - Плюси та мінуси одного історичного джерела і проблема наукової періодизації історії споживчої кооперації Поділля (2007)
Мазур І. В. - Радянські переписи населення 1920 pp.: програми, принципи та основні характеристики (2007)
Ніколаєць Ю. О. - Методи ідеологічної роботи партії в роки хрущовської "Відлиги" у висвітленні українських вчених (2007)
Очеретяний В. В. - Життєвий і творчий шлях Максима Антоновича Славинського (історіографія) (2007)
Подолян В. В. - Діяльність Й. Волошиновського по пропаганді ідей розвитку кооперації на сторінках часопису "Dziennik kijowski" ("Київський щоденник") (2007)
Рекрут В. П. - Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 рр.) (2007)
Стельникович С. В. - Архівна джерельна база дослідження діяльності Поліської Січі (2007)
Стопчак М. В. - Повстанський рух в контексті військової політики Директорії УНР (історіографія проблеми) (2007)
Тарасов В. В. - Дослідження вітчизняною публіцистикою 1989-1991 pp. проблематики "українського питання" в європейській політиці передвоєних часів (2007)
Шаповал Л. І. - Дослідження сучасними українськими істориками основних етапів реалізації непу в аграрному секторі (2007)
Войнаровський А. В. - Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923). Бібліографічний посібник. Укладач Т. Р. Соломонова. - Вінниця, 2006. - 352 с. (2007)
Завальнюк К. В. - В. П. Рекрут "З людьми і для людей..." (Дмитро Маркович в українському національно-визвольному Русі: кінець XIX - початок XX СТ.). - Вінниця: ПП Балюк, 2006.-408 с., Стецюк Т. В. (2007)
Лисий А. К. - Бушин М. І., Гуржій О. І., Товстопят Л. М. Ілля Шульга – історик України: нарис життя та діяльності. - Черкаси, 2006. - 252 с., Ткаченко А. Д. (2007)
Неприцький О. А. - Малиновська О. А. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. - К.: Бланк-Прес, 2004.- 171 с. (2007)
Поп Ю. І. - Реабілітовані історією: В 27 томах. Вінницька область/ Редакція тому: І. С. Гамрецький (голова), В. П. Лациба, С. Нешик та ін. - упорядники: В. П. Лациба (керівник), Білоконь, К. Д. Бухін, В. Ю. Васильєв, К. В. Завальнюк, Л. С. Калитко, П. М. Кравченко, І. Г. Паламар, Р. Ю. Подкур, O. K. Струкевич - Кн. 1. - Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 908 с. (2007)
Поп Ю. І. - Ян Млинарік. Доля бандерівців і трагедія греко-католицької церкви. - Прага, 2005. – 95 с.; An Mlynarik. Osud banderovcu a tragedie reckokatolicke cirkve. - Praha: Nakladateltoi ubri., 2005. – 95 S (2007)
Відомості про авторів (2007)
Струкевич О. К. - Трансформація поглядів козацької старшини щодо місця і ролі Запорозької Січі у політичному житті гетьманщини другої половини XVII ст., Степанчук Ю. С. (2008)
Філінюк А. Г. - Регіональні особливості розвитку правобережної України на межі ХVІІІ–ХІХ ст. (2008)
Сколуб М. В. - Боротьба проти кріпацтва на українських землях в середині ХІХ ст. (2008)
Яшин В. О. - Економічна діяльність єврейського населення Наддніпрянщини і Півдня України в пореформену добу (2008)
Барнасюк О. С. - Ян Засідатель – видатний художник ХІХ ст. (2008)
Кузнець Т. В. - Родина Ящуржинських у громадсько-політичному житті України ХІХ ст. (2008)
Ігнатьєва Т. В. - Нова наукова розвідка про селянські партійні та громадські організації в Правобережній Україні на початку ХХ ст., Філінюк А. Г. (2008)
Сітарчук Р. А. - Політика самодержавства щодо адвентистів у контексті загального євангельського руху у 1905–1913 рр. (2008)
Рекрут В. П. - Боротьба Д. В. Марковича проти втручання політичного "Союзу руського народу" у розвиток кооперативного руху на Волині у 1905–1913 рр (2008)
Тканко Т. В. - Організаційний устрій та компетенція військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії у роки Першої світової війни (2008)
Трембіцький А. М. - Життєві шляхи й педагогічна діяльність Володимира Чехівського (2008)
Шаповал А. І. - Громадсько-політична діяльність Дмитра Антоновича в період української Центральної ради (2008)
Марущак М. Й. - Симон Петлюра в час перебування Директорії у Вінниці (1919–1920 рр.) (2008)
Доценко В. О. - Єврейська громадська ініціатива в Україні в 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Жуковський О. І. - Роль єврейських громадських організацій та політичних партій у суспільному житті Правобережної України в 1920-ті рр (2008)
Гончарова О. С. - Соціально-професійний склад національних меншин Харківщини (20-ті – початок 30-х рр. XX ст.) (2008)
Москаленко В. Г. - Становлення основ загального виборчого права в УСРР (20-30 рр. ХХ ст.) (2008)
Низова Л. В. - Взаємовідносини радянської влади із старими кооператорами в Україні у 1919-1920 рр. (2008)
Разиграєв О. В. - Становлення польської поліції у західній Волині: 1919-1921 рр. (2008)
Мельничук О. А. - Організація лікарняного контролю в системі соціального страхування з тимчасової непрацездатності в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Костюк Є. С. - Участь профспілок в організації страйкового руху та вирішенні трудових конфліктів на приватних підприємствах УСРР (20-ті рр. XХ ст.) (2008)
Рибак І. В. - Кампанія радянської влади з вилучення цінностей православної церкви в Криму (1920-ті рр.) (2008)
Подолян В. В. - Кооперативна діяльність Й.А. Волошиновського на Волині у 1929-1939 рр (2008)
Богатчук С. С. - Еміграція українського населення в ХІХ – на початку ХХІ ст. (2008)
Петренко В. І. - Масове розкуркулення українського селянства в 1930–1933 рр.: механізм творення голодомору (2008)
Мазило І. В. - Відбудова залізничної мережі у 1943–194 5 рр. як засобу об’єднання України (2008)
Войнаровський А. В. - Взаємини між католицькою церквою і владою у Польщі в 1944–1948 рр. (2008)
Гальчак С. Д. - Особлива категорія репатріантів (2008)
Іскра С. І. - Соціокультурна діяльність католиків вінниччини за часів "войовничого атеїзму" (2008)
Бондаренко Н. О. - "Рада церков євангельських християн-баптистів" в УРСР у першій половині 1970-х рр (2008)
Лісовська О.В. - Державно–правовий розвиток УРСР в період загострення кризи радянської системи (2008)
Кононенко В. В. - Радянська національна політика періоду десталінізації: зміна основоположних принципів чи форм (2008)
Жулканич Н. М. - Управлінські проблеми функціонування аграрної сфери виробництва в Україні (80-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Шановська О. А. - Дискредитація діяльності національно свідомої інтеліґенції в офіційній пресі в Україні кінця 1980-х рр. (2008)
Ворончук Н. В. - Українська держава й культура: спроби ретроспективного аналізу 90-ті рр. ХХ ст (2008)
Мельничук Т. А. - Трансформація форм господарювання у сільській місцевості України(1989–2001 рр.) (2008)
Падалка С. С. - Аграрна політика в Україні: між радянським минулим і капіталістичним майбутнім (1991–2002 рр.), Ігнатенко М. М. (2008)
Конотопенко О. П. - Соціокультурні тенденції у політичній участі громадян України (2008)
Мельников Д. О. - Молодь і політика в умовах посттоталітарного суспільства (1991-2000 рр) (2008)
Галушко О. В. - Розвиток концептуальних основ україно-російського економічного співробітництва 1991–2005 рр. (2008)
Косаківський В. А. - Топоніміка селища Чечельник на південно-східному Поділлі (2008)
Чорний В. Б. - Найдавніші відомості про митну справу на Поділлі в історичних джерелах (2008)
Соломонова Т. Р. - Рукописна книжкова традиція Поділля XV-XVII ст (2008)
Хіхлач Б. М. - Огляд архітектури уніатських церков Поділля у XVIII ст. (2008)
Красовський Я. Й. - Проведення реформи 1861 року на Поділлі (2008)
Багас Л. М. - Деякі факти з історії першої світової війни на подільській землі (за матеріалами розкопок у м. Городок) (2008)
Єсюнін С. М. - Становлення банківсько-кредитної системи у містах подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Батирєва І. М. - Дослідження матеріальної культури подолян кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Мазур В. М. - Соціально-економічне становище селянства Поділля наприкінці ХІХ –початку ХХ ст (2008)
Вороліс М. Г. - Освітній та культурний розвиток на поділлі в другій половині 19 — початку 20 ст. (2008)
Вітковський В. М. - Українська розвідка і контррозвідка на Поділлі в період національно-визвольних змагань (90-ті рр. ХVІ – першій половині ХVІІ ст. та 1917-1919 рр.) (2008)
Лисий А. К. - Вінниця у 1914-1917 рр., Марценюк Н. М. (2008)
Потапенко М. В. - Польський легіонер проти українського селянина. До історії діяльності ІІІ корпусу польських військ на Поділлі у березні-квітні 1918 р. (2008)
Антонишин А. П. - Діяльність політичних партій на Поділлі в період гетьманату Павла Скоропадського (2008)
Калитко С. Л. - Поділля у період гетьманату 1918 р.: консервативна модель внутрішньо політичної стабілізації, Кравчук О. М. (2008)
Котик Ю. В. - Особливості становлення та функціонування більшовицьких податкових органів Подільської губернії у 1919-1920 рр. (2008)
Гандзюк В. О. - Відстоювання ідей державності часописами поділля в останній період Директорії УНР (1920 р.) (2008)
Савчук В. О. - Наукове краєзнавство Поділля у 20-х рр. 20 ст.: становлення, проблеми вибору пріоритетів (2008)
Мазур І. В. - Динаміка чисельності, національний склад і соціальна структура населення губернського міста (на прикладі м. Вінниці) (2008)
Стадник О. О. - Формування місцевих органів радянської влади на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст. (2008)
Кузьмінець Н. П. - Сільські ради Поділля на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Василенко В. М. - Голодні лихоліття першої половини 1920-х рр. та їхній вплив на соціально-економічне становище та настрої населення Поділля (2008)
Антонішина Т. П. - Діяльність єврейських секцій на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мазур І. В. - Проблеми збиральницької діяльності музичного товариства ім. Миколи Леонтовича на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. та творче використання народнопісенного матеріалу у процесі вивчання та виховання (за матеріалами наукових збірників Кам’янець-Подільського національного Університету "Микола Леонтович і сучасна освіта та культура") (2008)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля (2008)
Жмуд Н. В. - Дитина як архетип етнічної культури українців (2008)
Тростогон А. М. - Духовна культура французького середньовіччя (2008)
Берендєєва О. В. - Зародження та розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах західної Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Біньовська Л. С. - Трансатлантичні відносини у 70-х рр. ХХ ст. (2008)
Годлевська В. Ю. - Місце та роль опозиції на першому етапі демократизації іспанського суспільства (1975-1978 рр.) (2008)
Жукова О. О. - Освітня реформа першого уряду Е. Блера (1997-2001 рр.) (2008)
Постемська І. А. - Еволюція політики безпеки й оборони ФРН: білі книги 1994 і 2006 рр. (2008)
Легун Ю. В. - Матеріали з історії теплицько-бубнівецького маєтку Потоцьких у зібранні головного архіву давніх актів (м. Варшава) (2008)
Кривошея О. В. - Тестаменти як джерело до історії духовенства (2008)
Петренко І. М. - Дослідження шлюбу і сім'ї серед православного населення російської імперії XVIII - поч. XIX ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) (2008)
Віліжінський В. М. - Джерела про пам’яткоохоронну діяльність російської православної церкви на равобережній Україні у ІІ-й половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Коляструк О. А. - Проблеми історії радянської інтелігенції 1920-х рр. в сучасній російській історіографії (2008)
Футала В. П. - Молодіжний рух західної України 1920–1930-х рр. у сучасній вітчизняній історичній науці (2008)
Носань Н. С. - Грошова реформа 1922-1924 рр.: історіографічна база доби НЕПУ (2008)
Гончарова Н. П. - Соціально–економічні відносини між містом та селом в роки непу: сучасна історіографія (2008)
Шологон Л. І. - Національно-культурне життя українців галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках часопису "Діло" (1922–1939 рр.) (2008)
Тучинський В. А. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. історіографічна довідка, Григорчук П. С. (2008)
Мельничук І. П. - Справи репресованих, вміщені у фондах державного архіву Вінницької області, як джерело до вивчення історії України 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Дровозюк С. І. - Свідчення про голодомор 1932-1933 рр. в Україні як історичне джерело (2008)
Вітюк О. О. - Діяльність ревкомів на Поділлі: історіографія 20–80-х рр. ХХ ст. (2008)
Стопчак М. В. - Інтернована армія УНР у таборах країн центральної європи (історіографія проблеми) (2008)
Шайкан В. О. - Війна у спогадах очевидців (з щоденника учасника УПА О. Повшука), Шайкан В. О. (2008)
Бінцаровський С. В. - Радянська та австрійська історіографія австрійського питання в міжнародних відносинах у 1945–1955 рр. (2008)
Яремчук В. П. - Дискусії в історичній науці срср у другій половині 1950–1960 рр. та їх український контекст (2008)
Романюк І. М. - Методи дослідження соціально-економічних та культурних процесів в українському селі в другій половині ХХ ст. (2008)
Шевченко Л. М. - Аналіз радянської історіографії з питань рівня та якості життя сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2008)
Тарасов В. В. - Горбачовська гласність у дзеркалі сучасної історіографії: подолання стереотипів (2008)
Барцьось В. В. - Соціально-економічне питання в матеріалах установчих конференцій крайових організацій народного руху України (кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2008)
Пальонний В. І. - Історико-культурний розвиток українського оркестру народних інструментів: історіографічний аспект (2008)
Коляструк О. П. - Діяльність Верховної Ради України в оцінці зарубіжних дослідників (2008)
Лавріненко Л. І. - Розвиток науково-краєзнавчих досліджень з історії медицини Чернігівщини (1918–2006 рр.) (2008)
Лисий А. К. - Колесник В. Відомі поляки в історії вінниччини: бібліографічний словник. – Вінниця: ВМГО "Розвиток",2007. – 1008 с., іл. (2008)
Степанчук Ю. С. - Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біографії. –Харків: Фоліо, 2007. –415 с. (2008)
Зінько Ю. А. - Україна в полум’ї війни. 1941-1944/ П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. - К.:Україна, 2005. – 560 с.:іл., Романюк І. М. (2008)
Григорчук П. С. - Комарніцький О. Б. Історія України: матеріали для підготовки до тестування. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2007. – 456 с. (2008)
Калитко С. Л. - Прокопчук В. С. Історичне краєзнавство правобережної України 30-х років ХХ – початку ХХІ століття: від репресій, занепаду, до відродження, розквіту. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 599 с., Соломонова Т. Р. (2008)
Романюк І. М. - Павликівська Н. М. Словник псевдонімів ОУН–УПА . – Вінниця: О. Власюк, 2007. – 440 с. (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Гриськів В. В. - Князі Вишневецькі – визначні представники національної еліти (2008)
Петренко І. М. - Шлюбно-сімейні відносини козацької еліти Гетьманщини XVIII ст. (2008)
Струкевич О. К. - Відстоювання ідеї державності в Україні в умовах наступу російського царату на її автономію (20-ті рр. XVIII ст.), Степанчук Ю. С. (2008)
Посохова Л. Ю. - Доля українського інтелектуала: Андрій Прокопович (1757-1826) (2008)
Кривошея О. В. - Духовний заповіт Вадима Львовича Модзалевського як джерело до духовної історії інтелігенції (2008)
Яремчук В. П. - Чому Михайло Брайчевський став істориком-нонконформістом (2008)
Шологон Л. І. - Джерела про громадську та літературну діяльність Наталії Кобринської (2008)
Великочий В. С. - Українське Січове Стрілецтво й українська галицька армія в дослідженнях з біографістики: до історіографії проблеми (2008)
Стопчак М. В. - Діяльність товариств "Просвіта" за доби Директорії в українській історіографії (2008)
Горбатюк М. В. - Громадсько-політична діяльність А. Ніковського: історіографія проблеми (2008)
Коляструк О. А. - Повсякдення інтелігенції за доби непу (за оповіданнями і фейлетонами М. Зощенка) (2008)
Поп Ю. І. - Державницька тематика у програмних документах українських емігрантських організацій в Чехословаччині у міжвоєнний період, Поп І. І. (2008)
Григорчук П. С. - Історіографія політики більшовицької влади в Україні в галузі культури на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2008)
Барановська Н. П. - Чорнобильська трагедія в баченнях радянської та української інтелігенції (2008)
Лаас Н. О. - Дискусії в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. про місце еліти в структурі радянського суспільства (2008)
Гусак Л. В. - Благодійна діяльність родини Іловайських у святогірському монастирі в ХІХ ст. (2008)
Тітаренко Н. Л. - Представники наукової династії Антоновичів як дослідники історії козаччини (2008)
Нікітін Ю. О. - Участь органів міського самоврядування у розвитку освіти в Україні в 70-90-ті рр. ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської, Полтавської, Харківської та Катеринославської губерній) (2008)
Лісовська О. В. - Роль сільської інтелігенції Наддніпрянщини у формуванні підвалин модерної української нації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Василик І. Б. - Роль економічних товариств і організацій у процесі формуванні української політичної еліти Східної Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Малашкевич-Більська Е. - Польська культура у житті Правобережної України на зламі ХІХ – ХХ ст. (2008)
Клапчук В. М. - Визначні діячі світської інтелігенції Західної Гуцульщини початку XX ст. (2008)
Олексієнко О. Г. - Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей (2008)
Лисий А. К. - Таємний радник із Бару В. Я. Буняківський (2008)
Бобко Т. Г. - "А в чому ж винуваті ми?": доля архієпископа Георгія Делієва (2008)
Кузнець Т. В. - Протоієрей Леонтій Гримальський у національно-духовному житті кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2008)
Гончарова Н. О. - Академічна течія у студентському та учнівському русі початку ХХ ст (2008)
Постернак О. І. - Буржуазія та інтелігенція півдня Росії у пошуках соціального діалогу під час революції 1905-1907 рр. (2008)
Дацків І. - Дипломатичні заходи Гетьманату П. Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України (2008)
Козинець І. Ю. - Заходи гетьманської адміністрації П. Скоропадського щодо відродження промисловості Волині (2008)
Телячий Ю. В. - "Записки наукового товариства ім. Шевченка" в 1917-1921 рр. (2008)
Трембіцький А. М. - Український письменник і громадсько-політичний діяч – Лев (Левко) Юркевич (1884-1917) (2008)
Єгоршина О. О. - Лідери української кооперації у здійсненні продовольчої політики української Центральної Ради (2008)
Потапенко М. В. - Діяльність польських студентських організацій на території Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр. (2008)
Передерій І. Г. - В. Липинський як фундатор та теоретик української демократичної хліборобської партії (2008)
Приймак О. О. - В. К. Липинський про розбудову української держави (2008)
Вєтров Р. І. - Про роль та значення інтелігентної верхівки національно-комуністичних партій УКП (боротьбистів) та УПЛСР (борьбистів) у справі входження їх до лав КП(б)У у 1920 р., Зборець С. В. (2008)
Бондаренко В. Г. - "Отаманщина" й українська інтелігенція (1919-1920 рр.) (2008)
Галамай О. М. - Проблеми викладання православ’я у школах Волинської єпархії у 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Іваницька С. Г. - О. Х. Саліковський як представник національної ліберальної еліти в добу українських визвольних змагань 1917-1921 рр. (2008)
Сорочан Н. А. - Діяльність П. І. Холодного в центральному апараті управління освітою в Україні (1917–1921 рр.) (2008)
Завальнюк О. М. - Кам’янець-Подільський державний український університет: робота із збереження культурно-історичної спадщини регіону (1919-1920 рр.) (2008)
Мезга Н. Н. - Западная Украина и западная Беларусь в межгосударственной борьбе в 1921-1926 гг. (2008)
Цьомра Т. - Умови та характер "культурної роботи" сільської інтелігенції Української СРР у добу непу (2008)
Ігнатуша А. Є. - І. А. Кмета-Єфимович – патріот України, представник української християнської інтелігенції 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мельничук О. А. - Пенсійне страхування інтелігенції в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мазур І. В. - Стан забезпечення медичними працівниками закладів охорони здоров’я губернських міст України на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Костюк Є. С. - Участь інженерно-технічних секцій у розвитку індустрії України в 20-30-ті рр. XX ст. (2008)
Посвістак О. А. - Офіційна політика радянської влади щодо театрального мистецтва та театральної інтелігенції Поділля в 1920 – 1930 рр. (2008)
Непийвода В. А. - Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності ВУКСУ у 1930-ті рр. (2008)
Скоморовська І. А. - Західноукраїнська інтелігенція про роль бібліотек у національному вихованні учнівської молоді (1919-1939 рр.) (2008)
Шаповал А. І. - Наукова діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920-1945 рр.) (2008)
Боднарчук Ю. Ю. - Кількісна характеристика й зони проживання населення локальних етнографічних груп – холмщаків та підляшуків на території польщі напередодні їх виселення в УРСР (2008)
Маринич Л. В. - Петро Телев’як (1896–1937?): сторінки радянської біографії західноукраїнського інженера (2008)
Сирота О. І. - Інтелігенція національних меншин півдня радянської України як об’єкт політичного терору (1934 – 1937 рр.) (2008)
Гінда В. В. - Українська інтелігенція в період німецької окупації (1941-1944 рр.) (2008)
Салата О. О. - Становище української інтелігенції в умовах німецько–фашистської окупації (1941-1944) (2008)
Мазило І. В. - Підготовка технічної інтелігенції для роботи на залізничному транспорті України у 1943-1945 рр. (2008)
Стародубець Г. М. - Особливості формування партійно-радянської еліти західних областей України в 1944-1945 рр. (2008)
Подобєд О. А. - Соціально-правові та морально-психологічні умови життя та діяльності І. Багряного у західній Німеччині (1945-1950 рр.) (2008)
Кононенко В. В. - Єврейське національне питання в СРСР у другій половині 1940-х – 1960-х рр. (2008)
Романець Л. М. - Участь учительства у культурному та господарському житті України в другій половині 40-х–50-х рр. ХХ ст. (2008)
Романюк І. М. - Деякі методологічні проблеми вивчення соціально-культурних процесів на селі в 1950-60-ті рр. (2008)
Барцьось В. В. - Роль української інтелігенції в розробці і ухваленні соціально-економічної програми на установчому з’їзді Народного Руху України 8-10 вересня 1989 р. (2008)
Шамара С. О. - Сільська інтелігенція: поняття, дискурси й особливості дослідження в Україні (2008)
Падалка С. С. - Мовна ситуація в сільській місцевості України (1989 – 2001 рр.), Мельничук Т. А. (2008)
Миклін О. В. - Влодзімеж Бончковський (1905–2000): сторінки біографії польського "неукраїнофіла" (2008)
Шугальова І. М. - Українська інтелігенція про перспективи модернізації православної церкви (2008)
Парандій В. О. - Національні еліти як фактор українського державотворення (історико-політологічні дискусії) (2008)
Левченко С. Ю. - Творча інтелігенція крізь призму друкованих ЗМІ Запоріжжя (2008)
Адамович С. В. - Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України (2008)
Красовський Я. Й. - Новий етап формування сільської інтелігенції Поділля після реформи 1861 року (2008)
Чорнобай П. О. - Курси для дорослих при катеринославському відділенні російського технічного товариства (2008)
Стрельбіцька Н. І. - Громадсько-політична діяльність Миколи Вікентійовича Сікори в Проскурові на початку ХХ ст. (2008)
Рекрут В. П. - Кооперативна та державницька діяльність П. П. Відибіди на Поділлі у добу українських національно-визвольних змагань (1914 – 1920 рр.) (2008)
Кривобок О. П. - Єврейська та українська інтелігенція в національному русі на Чернігівщині між двома революціями (1907-1916 рр.) (2008)
Дружкова І. С. - Внесок Одеси в український державотворчий рух 1917-1918 рр. (на прикладі діячів Центральної Ради та Гетьманату) (2008)
Стадник О. О. - Освітяни Поділля в громадсько-політичному житті краю на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Наумов С.О. - Викладатська інтелігенція Харкова на початковому етапі національно-демократичної революції (1917 р.) (2008)
Кравчук О. М. - Діяльність С. І. Кисельова на посаді губернського старости Поділля (1918 р.) (2008)
Олійник М. П. - Становлення політики щодо освіти та освітян в перші роки радянської влади (на матеріалах фондів виконкомів рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів повітів західного Поділля) (2008)
Бакалець О. А. - Марія Дмитрієнко – визначний історик з Поділля (2008)
Семенко Л. І. - Подільські сторінки життя диригента Олександра Кошиця (2008)
Ігнатуша О. М. - В. Г. Фоменко – провісник відродження історичного краєзнавства на Запоріжжі (2008)
Салтан Н. М. - Політика радянської держави в галузі професійно-технічної освіти в 1919–1921 рр. (за матеріалами Харківської області) (2008)
Задорожна Л. В. - Проблеми становлення педагогічної інтелігенції та її роль в соціокультурному просторі Дніпропетровщини в умовах трансформації українського суспільства 20 - х рр. ХХ ст. (2008)
Анпілогова Т. Ю. - Освітньо-виховна діяльність як один з напрямів використання гуманітарної інтелігенції Донбасу в період непу (на матеріалі Донбасу) (2008)
Савчук В. О. - Внесок інтелігенції в національно-культурний розвиток Кам’янець-Подільського регіону у контексті краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Кузьмінець Н. П. - Літературно-мистецьке житття на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Косаківський В. А. - Подолянка (Кларісе Ліспектор) – класик бразильської літератури (2008)
Адамський В. Р. - Науково-освітня інтелігенція Поділля у добу комунізму: перша хвиля репресій (2008)
Архіпова В. О. - Освіта та наука на Харківщині у роки німецької окупації (1941-1943 рр.) (2008)
Дьякова О. В. - Діяльність медичних працівників під час гітлерівської окупації Харківщини (2008)
Легун Ю. В. - Товариство подолян при Українській вільній академії наук у США (кінця 1960-х – початку 1970-х рр.) (2008)
Відомості про авторів (2008)
Криворучко О. І. - Дискусійні аспекти боротьби Ярослава Володимировича за київський стіл (2009)
Поп Ю. І. - Закарпаття у складі державних утворень центральної Європи (І ст. до н. е. – ХХ ст.), Кравчук О. М. (2009)
Тітаренко Н. Л. - Шляхтичі Кожуховські – учасники Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. (2009)
Кривошея В. В. - Б. Хмельницький і українська державна ідея (2009)
Степанчук Ю. С. - Нарощування військової присутності на території Гетьманщини як інструменту реалізації імперської політики щодо України (2009)
Лапшин С. А. - Українська політика Російської імперії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XVIII ст. (2009)
Кашка М. Ю. - Інтервенція російських військ на Закарпаття під час революції 1848-1849 рр. (2009)
Богатчук С. С. - Формування технічних кадрів для залізниць України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Буравський О. А. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) (2009)
Огієнко О. В. - Земство та церква Правобережної України на початку ХХ ст.: особливості взаємовідносин у сфері освіти (2009)
Борщевич В. Т. - Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. (2009)
Вороліс М. Г. - Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., Вороліс О. М. (2009)
Кравчук О. М. - Політика української Гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування, Мельник Н. М. (2009)
Оніпко Т. В. - Споживча кооперація України в контексті "нової торговельної політики" 1924-1925 рр. (2009)
Тучинський В. А. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УСРР в 1924 р., Григорчук П. С. (2009)
Заставецька Н. І. - Охорона пам’яток як засіб формування пропольської свідомості у молоді Західної України (1920 – 1930-ті рр.) (2009)
Стоян Т. А. - "За чітке більшовицьке художнє мовлення": до історії радіоцензури в УСРР 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Мотуз В. К. - Вплив радянської преси на свідомість українського селянства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Даниленко О. В. - Закордонні відрядження наукової інтлігенції УСРР (1921-1925 рр.) (2009)
Трембіцький А. М. - Родина Сіцінських-Січинських та українське історично-філологічне товариство в Празі (1923-1945 рр.) (2009)
Борисенко Л. Б. - Життєвий і творчий шлях Л. Л. Семполовського – видатного селекціонера цукрових буряків в Україні (2009)
Гальчак С. Д. - Політика німецької окупаційної влади стосовно використання робочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни (2009)
Зінько Ю. А. - Особливості правового регулювання національного життя в СРСР наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр.), Кононенко В. В. (2009)
Салата О. О. - Радянське інформаційне бюро як механізм управління інформаційними потоками в умовах Великої Вітчизняної війни (2009)
Прищепа О. П. - Організація навчального процесу у Ровенському державному вчительському інституті (1940–1941 рр.) (2009)
Гінда В. В. - Освітня політика нацистів стосовно "Фольксдойче" в рейхскомісаріаті "Україна" (2009)
Романець Л. М. - Соціальний захист учительства України в другій половині 40-х – 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Махиня О. М. - Місце фахової підготовки, морального та матеріального заохочення в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Романюк І. М. - Становище і діяльність Російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Бондаренко Н. О. - Церква свідків Ієгови в Україні у 70-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Барцьось В. В. - Треті Всеукраїнські збори народного Руху України (28 лютого – 1 березня 1992 р.): соціально-економічний аспект (2009)
Шановська О. А. - Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій в реформуванні агропромислового комплексу України (1991-1996 рр.) (2009)
Буртяк Г. Я. - Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії (2009)
Коляструк О. А. - Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці (2009)
Антонішина Т. П. - Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин, Мельничук І. П. (2009)
Довгань С. О. - Подільське житло в системі звичаїв та обрядів (2009)
Пилипак М. А. - Весільне печиво Поділля (2009)
Косаківський В. А. - Рибальство та бджільництво – допоміжні види господарських занять українців південно-східного Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Подолинний А. М. - Микола Гоголь і Поділля (до 200-річчя від дня народження письменника) (2009)
Хіхлач Б. М. - Вплив унії на церковне життя Поділля у XVIII ст. (2009)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Поділля в розвитку торгівлі краю у другій половині ХІХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Заходи революційних комітетів на Поділлі зі створення мережі професійної освіти та підготовки вчительських кадрів (1918-1920 рр.) (2009)
Соломонова Т. Р. - Доля М. О. Хитька (Хитькова) – представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. (2009)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний університет у період становлення радянської влади: зміна структурних форм (2009)
Вдовцов М. Л. - Створення та діяльність на Вінниччині відділу Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. (2009)
Рекрут В. П. - Політичні репресії НКВС проти керівництва Вінницької облспоживспілки у 1936 – 1938 рр. (2009)
Стадник О. О. - Деякі особливості суспільно-політичних процесів у подільському селі в період нової економічної політики (2009)
Мазило І. В. - Завершення відбудови і розвиток залізничного транспорту України у 1945-1950-х рр. (на матеріалах вінницької магістралі) (2009)
Поп Ю. І. - Еріх Лясота і переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа ІІ (2009)
Шатковська І. С. - Духовна спадщина Д. С. Бортнянського у контексті становлення російської музичної класики, Верещагіна О. Є. (2009)
Піковська Т. В. - Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) (2009)
Поп О. Ю. - Південна Африка: політика апартеїду відносно небілих учнів (2009)
Біньовська Л. С. - Трилатералізм – альтернативна програма зовнішньоекономічної політики США 1970-х рр. (2009)
Головкіна Ю. Ю. - Історія українського козацтва у спогадах європейців (2009)
Кривошея О. В. - Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII – XVIIІ ст.) (2009)
Шологон Л. І. - Літературне та наукове життя Галичини на сторінках часопису "Житє і Слово" (1894 – 1897 рр.) (2009)
Григорук О. Б. - Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами "Подольских епархиальных ведомостей") (2009)
Стопчак М. В. - Взаємовідносини УНР і ЗУНР з білим рухом за доби Директорії: історіографія проблеми (2009)
Гандзюк В. О. - Українсько-польські відносини періоду УНР в оцінці подільських часописів 1920 р. (2009)
Мельничук О. А. - Діяльність органів соціального страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) за матеріалами ЦДАВО України (2009)
Ратніков Б. М. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку воєнного мистецтва в морських десантних операціях в Криму (1941-1943 рр.) (2009)
Данілова І. Ю. - Джерельна база з історії протестантських церков в Україні (1945-1955 рр.) (2009)
Іскра С. І. - Офіційні документи римо-католицької церкви у галузі використання засобів масової комунікації (2009)
Мельников Д. О. - Молодь України в управлінні державними та суспільними справами у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2009)
Чорна Н. М. - Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження (2009)
Жукова О. О. - Російська історіографія проблеми соціальної політики першого уряду Е. Т. Блера (1997-2001 рр.) (2009)
Лисий А. К. - Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1006 с. (2009)
Романюк І. М. - Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.): історіографічний процес 1919-2000-х рр. С. В. Корновеко. – Черкаси: АНТ, 2008. – 238 с., Степанчук Ю. С. (2009)
Калитко С. Л. - В. Адамовський. ешелони у вічність: депортації населення в першій половині ХХ ст. – Камянець-Подільський, 2007. – 208 с. (2009)
Романюк І. М. - Кушнір А. Г. Кривохижинці – колиска наших душ. – Вінниця: Континент-прим, 2007. – 128 с. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Кривошея В. В. - Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст, Степанчук Ю. С. (2009)
Кононенко В. П. - Вплив "нещасливого шведського року" на політичну свідомість світської інтелектуальної еліти гетьманщини (2009)
Струкевич О. К. - Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти української козацької держави (2009)
Степанчук Ю. С. - Нищення збройних сил гетьманщини як елемент системного наступу царського уряду на українську автономію (2009)
Зваричук Е. О. - Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. (2009)
Гуз А. М. - Еволюція шкільної правової освіти України у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2009)
Трембіцький А. М. - Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського (2009)
Кахно І. В. - Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст., Ніколіна І. І. (2009)
Оніпко Т. В. - Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу (2009)
Мазур І. В. - Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах україни в 1920-1926 рр. (2009)
Тригуб О. П. - Помісний обновленський Собор УПЦ 1925 р.: рішення та їх реалізація (2009)
Гінда В. В. - Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр. ) (2009)
Гальчак С. Д. - Становище "східних робітників" на завершальному етапі Другої світової війни (2009)
Мазило І. В. - Стан соціальної інфраструктури залізничної галузі України 1943-1950-х рр. і її відбудова (2009)
Романець Л. М. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи у перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій України у соціальному захисті постраждалого від чорнобильської катастрофи населення (1991–1996 рр. ) (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка військових фельдшерів для збройних сил України (1997-2007 рр.) (2009)
Кримська О. М. - Землеволодіння Вінниці - повітового міста подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2009)
Соломонова Т. Р. - Бібліотечна мережа подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Корзун О. В. - Дослідна справа для потреб тваринництва в подільській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Організаційна структура революційних комітетів Поділля (2009)
Яценко О. В. - Участь кооперації у встановленні влади української центральної ради на Поділлі у 1917–1918 рр. (2009)
Ладаняк І. А. - Заходи більшовиків щодо перебудови кооперації подільської губернії на радянський лад (1920 – 1921 рр.) (2009)
Котик Ю. В. - Особливості діяльності радянських податкових органів в Україні у добу "воєнного комунізму" (за матеріалами подільської губернії) (2009)
Григорчук П. С. - Податкова політика радянської влади на поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2009)
Кузьмінець Н. П. - Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр., Зінченко О. В. (2009)
Рекрут В. П. - З хроніки "великого терору": доля подолянина В. Д. Кузьменка (2009)
Салата О. О. - Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети "Вінницькі вісті") (2009)
Петрова А. І. - Становище й доля фольксдойче в генеральній окрузі Волинь-Поділля (1941-1944 рр.) (2009)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля в радянський період (2009)
Барташук О. Ю. - Дослідження та фіксація календарної обрядовості Поділля в ХХ – на початку ХХІ ст. (на матеріалах Xмельниччини) (2009)
Кравчук О. М. - Чехословацька політика щодо судетських німців в оцінці Т. Г. Масарика (1918-1935 рр.) (2009)
Піковська Т. В. - Еволюція програми комуністичної партії Чехословаччини на Закарпатті в 1920-1938 рр. (2009)
Годлевська В. Ю. - Проблема баскського тероризму в період правління іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996 рр.) (2009)
Кукотенко О. О. - Еволюція зовнішньої політики Італії в регіоні Близького Сходу й Середземномор’я у постбіполярний період (2009)
Довгань С. О. - Житло середньої Наддніпрянщини в історіографічних дослідженнях (2009)
Кривошия О. В. - Еволюція внутрішньої структури заповітів (2009)
Сидорук С. А. - Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини (2009)
Філінюк А. Г. - Документи і матеріали державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій на поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2009)
Лукашук В. С. - Часопис "Волынские епархиальные ведомости" як джерело вивчення проблем волинського регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Лиса О. І. - Політичні настрої інтелігенції України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографі проблеми (2009)
Косаківський В. А. - Приватні архіви як джерело до історії Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Венгерська В. О. - Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) (2009)
Телячий Ю. В. - Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. (2009)
Бінцаровська Г. Д. - Національно-визвольні події на Вінниччині 1917-1920 рр. В історико-краєзнавчих дослідженнях (2009)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в сучасній західній науковій традиції (2009)
Лисий А. К. - Східне Полілля в добу центральної ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918 р.): збірник документів та матеріалів. Упорядники: Завальнюк К. В. , Стецюк Т. В. – Вінниця, 2008. – 208 с. (2009)
Любовець О. М. - Корновенко С. В. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр. ) – Черкаси, 2009. – 440 с. (2009)
Тучинський В. А. - Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) – Вінниця: Едельвейс і К, 2009. – 372 с. (2009)
Зінько Ю. А. - Реабілітовані історією: у двацяти семи томах. Вінницька область. (редакція тому: Л. М. Спірідонова (голова), В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін. ) – кн. 2. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2007. – 848 с., Романюк І. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Зінько Ю. А. - Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка, Коляструк О. А. (2010)
Огієнко О. В. - Організаційне оформлення управління у справах земського господарства Правоборежної України 1904-1911 рр. (2010)
Шарпатий В. Г. - Становлення сисеми пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр. ) (2010)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування сільських робітників в Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Потильчак О. В. - "Чинник військовополонених" у міжетнічних стосунках повоєнної України: невідомі сторінки історії публічних судових процесів 1946 р. (2010)
Ісайкіна О. Д. - Проблеми постачання та купівельна спроможність міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.) (2010)
Романюк І. М. - Сільські клуби України в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст. : наростання кризи (2010)
Лисак В. Ф. - Святкова буденність українських селян у 1950 – 1960-ті рр. (2010)
Шевченко Л. М. - Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2010)
Коляструк О. А. - Апологія історії повсякденності (2010)
Кручек О. А. - Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. (2010)
Стоян Т. А. - Функціонування радянської системи політичного контролю за радіомовленням (20-30-ті рр.) (2010)
Ковальчук І. В. - Поширення впливу ОУН на Житомирщину в 1941 р. (2010)
Стельникович С. В. - Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця (2010)
Петрова А. І. - Характерні риси та особливості окупаційного режиму в рейхскомісаріаті "Україна" (на матеріалах Хмельницької та Вінницької областей) (2010)
Прохоренко О. А. - Вплив політико-ідеологічних кампаній на становище науково-педагогічної інтелігенції еврейської національності в УРСР (1945-1955 рр.) (2010)
Хоменко Н. М. - Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студенства України (2010)
Смольніков Ю. Б. - Використання історії в політичних цілях у період Перебудови в Україні (2010)
Лаас Н. О. - Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. (2010)
Бонь О. І. - Особливості архівної джерельної бази біографічних досліджень діячів гуманітарної науки радянської України в 1920-1930 рр. (2010)
Васильчук Г. М. - Сучасна зарубіжна історіографія політичного та соціально-економічного розвитку радянського суспільства 1920-х–1930-х рр. (2010)
Кравченко А. А. - Висвітлення питань "остарбайтерів" у пресі періоду другої світової війни (2010)
Мазуркевич А. В. - Оцінка радянської історіографії з питань рівня і якості життя сільського населення України в другій половині 60-х – в першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Самойленко С. - Відомі архітектори ХVІІІ ст. в Ніжині (2010)
Готра О. Б. - Академік М. Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог (2010)
Криворучко О. І. - Микола Хвильовий – речник українського відродження 1920-х рр. (2010)
Сухобокова О. О. - Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Смольніцька М. К. - Випускники колегії Павла Галагана: внесок у розвиток вітчизняної і світової науки (2010)
Зайцева З. - Академізація versus політизація наукового товариства ім. Шевченка: вибір М. Грушевського (2010)
Галамай О. М. - Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х – 1960-х рр. (2010)
Бондарчук П. М. - Релігійні настрої в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) (2010)
Данілова І. Ю. - Зареєстровані протестантські релігійні організації України та їх стосунки з місцевими органами влади (2010)
Відомості про авторів (2010)
Пономаренко О. В. - Релігійні чинники українського державотворення (2010)
Хаврук Я. І. - Дерманський осередок в контексті релігійно-культурної діяльності князя В. К. Острозького (2010)
Калуцький С. С. - В’ячеслав Липинський про становлення політичної еліти Української держави середини XVII ст. в умовах взаємовпливу Сходу та Заходу (2010)
Верстюк В. В. - М. І. Костомаров: основні аспекти культурно-освітньої та громадської діяльності (2010)
Удовик І. А. - Доля Смілянського маєтку князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського (1791 рр. – першій половині ХІХ ст.) (2010)
Перерва В. С. - Шкільне меценатство графині Олександри Василівни Браницької (2010)
Богатчук С. С. - Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. (2010)
Баженова С. Е. - Суспільно-економічний і політичний стан польської меншини Правобережної України в період українського національного відродження (2010)
Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в Харкові та Чернігові за положенням 1870 року (2010)
Романенко І. С. - Х Ризький археологічний з’їзд 1896 року і Україна (2010)
Маланчук А. М. - Позикова політика селянського поземельного банку в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гордуновський О. М. - Внутрішні ціни на хліб і їх регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ ст. (2010)
Юрченко Д. Ю. - Роль династії Харитоненків в цукровій галузі Російської імперії другої половини ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Гончарова Н. О. - Гуртківська діяльність учнівської молоді в Україні наприкінці ХІХ ст. (2010)
Венгерська В. О. - Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. (2010)
Рудишина О. С. - Академік М. Г. Холодний – засновник вітчизняної школи фітогормонологів (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема забезпечення учбовою літературою українських університетів у 1918-1920 роках (2010)
Зубко О. І. - Білоруський національний комісаріат в Одесі (1918 - 1919 рр.) (2010)
Іващенко В. А. - Податкова політика директорії в українському селі (вересень 1918 – листопад 1920 рр.) (2010)
Дулгерова О. М. - Забезпеченість селянських господарств України сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Фільваркова А. В. - Хлібозаготівельна політика і основні методи управління тоталітарного режиму (2010)
Білик О. А. - Грошові повинності селян УСРР в умовах хлібозаготівельної кризи (1927 – 1928) (2010)
Даниленко О. В. - УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. ХХ ст. ) (2010)
Григорчук П. С. - Місцеві органи радянської влади на Поділлі: історія становлення і розвитку (перша половина 20-х років ХХ ст.), Кузьмінець Н. П. (2010)
Пилипенко Л. - Агатангел Кримський: реабілітований посмертно, Рященко Д. С. (2010)
Горбуров К. Є. - До питання про чисельність польського населення УСРР за переписом 1926 р. (2010)
Сергієнко С. Ю. - Прояви специфіки процесу українізації 1920 – 1930-х рр. в партійних організаціях і державних установах на Донбасі (2010)
Ніколіна І. І. - Реалiзацiя принципу полiтехнiзму в загальноосвiтнiй школi України наприкiнцi 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2010)
Тучинський В. А. - Соціальне страхування в молдавській автономній соціалістичній радянській республіці у 1925-1926 рр. (2010)
Слободинський О. О. - Особливі риси розвитоку промисловості в Україні в 20-х – на початку 30 рр. ХХ ст. (2010)
Рекрут В. П. - Участь споживчої кооперації України в реалізації курсу "великого стрибка" запровадженого ВКП(б) на початку 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стоян Т. А. - "Как это освещать в печати": політичне утаємнення голоду 1932-1933 рр. (2010)
Мазило І. В. - Кадрове забезпечення роботи залізничного транспорту України в період його відбудови (1943-1950-ті рр. ) (2010)
Терлецька І. В. - Влада і суспільство епохи сталінізму через призму соціального портрету можновладців і репресованих (2010)
Мельников Д. О. - Молодь України у місцевих органах влади (80-90 рр. ХХ ст.) (2010)
Нікітюк О. В. - Підготовка офіцерів медичної служби запасу для збройних сил України (1991-2006 рр.) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Національно-культурна політика в Україні на початку ХХІ ст. (2010)
Мельничук Т. А. - Природне зменшення сільського населення України (1989 – 2001 рр.) (2010)
Кривошея В. В. - Персональний склад старшини Брацлавського і Кальницького полків в період національної революції середини ХVІІ ст. (2010)
Кузнець Т. В. - Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ-початку ХХ ст. (2010)
Кривошея І. В. - Польські поміщики Потоцькі (герб "Пилява") й українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем (2010)
Тростогон А. М. - Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля (2010)
Іваневич Л. А. - Формування наукових засад і громадських поглядів К. В. Широцького під час отримання освіти в Петербурзі (2010)
Гандзюк В. О. - Ідеологічні та соціальні компоненти подільської газети "Шлях" (1919 р.) в контексті щоденної подачі інформації (2010)
Ладаняк І. А. - Розвиток споживчої кооперції Поділля на початку непу (2010)
Комарніцький О. Б. - Партійно-комсомольські осередки студентів Вінницького педвузу у 30-ті рр. ХХ ст.: підтримка правлячого режиму (2010)
Черкашина О. В. - Вінницький театр опери та балету ім. Леніна (1932-1940 рр. ) (2010)
Гальчак С. Д. - Причини неповернення на рідну землю подільських "остарбайтерів" (2010)
Трембіцький А. М. - До проблеми створення колективної біографії родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор (2010)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Просвітницько-педагогічна спрямованість творчої діяльності композиторів доглінкінської і глінкінської доби, Шатковська І. С. (2010)
Скопова О. І. - Партійно-політична система Іспанії, її структура та особливості в роки кризи конституційно-монархічного ладу (1918 – 1923 рр.) (2010)
Кравчук О. М. - Словацькі політики в урядах ЧСР у 1918 – 1929 рр. (2010)
Очеретяний В. В. - Державницька позиція М. А. Славинського на з’їзді народів Росії 8-15 вересня 1917 р (2010)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмах українських політичних партій першої Чехословацької республіки (1918-1938) (2010)
Годлевська В. Ю. - Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії (2010)
Чорна Н. М. - Євроатлантична інтеграція Польщі та Росія: місце російського фактора у розширенні НАТО на Схід (2010)
Сухобокова О. О. - Українська шкільна освіта в Канаді (2010)
Баркалова О. Н. - Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі (2010)
Вознюк О. М. - Застосування текстоцентричного підходу у вивченні історії України (2010)
Дудник О. В. - Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела (2010)
Степанчук Ю. С. - Політика Гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори (2010)
Кривошея І. І. - Бунчуковий товариш Опанас Дорофійович Грушинський та його рід (2010)
Іржицький В. Ю. - Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) (2010)
Соломонова Т. Р. - Книга як знаряддя збереження етнічної ідентичності поляками поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Корновенко С. В. - Еволюція поглядів лідерів білого руху Півдня Росії на сутність аграрного питання та шляхи його вирішення (2010)
Шологон Л. І. - Наукові праці кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело до вивчення національно-культурного руху українців Галичини зазначеного часового проміжку (2010)
Стопчак М. В. - Політика директорії УНР у стосунках з Польщею і Румунією в роки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. в сучасній вітчизняній історіографії (2010)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського у контексті вивчення радянською історіографією історії революції та Громадянської війни (1930-ті – перша половина1950-х рр.) (2010)
Васильчук Г. М. - Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР 1920-30-х рр. : до історіографії проблеми (2010)
Мельничук О. А. - Опубліковані джерела з історії соціального страхування в Радянській Україні 1920 – 30-х рр. (2010)
Кукуруза Ж. Б. - Проблеми розвитку сільського господарства УРСР (1950-ті– 60-ті рр. ) в сучасній українській історіографії (2010)
Лісовська О. В. - Становище матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ століття: сучасна історіографія (2010)
Ніколаєць К. М. - Вітчизняні історіографічні дослідження історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х – початку 1990-х років (2010)
Тарасов В. В. - Етимологія горбачовської гласності (1985-1991 рр. ) як проблема сучасної історіографії (2010)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в Україні: проблема становлення і легітимізації (2010)
Зінчук М. Ю. - Історія повсякденності як новий напрямок гуманітарних досліджень (2010)
Зінько Ю. А. - Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А. А. , 2009. – 300 с., Лисий А. К. (2010)
Калитко С. Л. - Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. - Одеса: Астропринт, 2005. -208 с., Ханенко П. Л. (2010)
Мазило І. В. - Данилюк Д. Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження /кінець XVIII - середина XIX ст. /. Ужгород, 2009. – 392 с. (2010)
Зінько О. В. - Сторожук А. Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (Події. Особистості. Факти). Навчальний посібник. – К. , 2010. – 282 с . (2010)
Романюк І. М. - Гандзюк В. О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917–1920 рр. ): Монографія. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г. , 2009. -368 с., Криворучко О. І. (2010)
Зінько Ю. А. - Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української народної республіки (1918 – 1920 рр. ): історіографічний нарис: монографія. - Вінниця: І. Балюк, 2010. - 812 с. (2010)
Романюк І. М. - Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 386 с. (2010)
Калитко С. Л. - Петренко В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : причини, технології, наслідки Голодомору-Геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2008. – 320 с (2010)
Лисий А. К. - Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942 – 2007 рр. ). – Вінниця: Меркьюрі Поділля, 2009. – 768 с (2010)
Неприцький О. А. - Полтораков О. Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстах. – К.: "lat & k", 2009. – 300 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Баженов Л. В. - Магдебурзьке право ХІV-ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування (2011)
Йолтуховський М. П. - Магдебурзьке право і самоврядування в місті Бар та його передмістях у ХVІ – на початку ХХ ст. (2011)
Меснянкін Є. Й. - Роль Бони Сфорца та Бернарда Претвіча в становленні магдебурзького права у місті Барі (2011)
Пламеницька О. А. - Початок литовського правління на Поділлі (фортифікаційний аспект) (2011)
Брехуненко В. А. - Донські козаки з Бара (2011)
Гальчак С. Д. - Історичні аспекти становлення й розвитку місцевого самоврядування у Східному Поділлі в дорадянський період, Гальчак Н. П. (2011)
Васільєв С. А. - Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) (2011)
Бодров Ю. І. - Уманщина в економіці та торгівлі Правобережної України початку XX ст (2011)
Зінько Ю. А. - Перші півстоліття в історії барського спиртзаводу, Лисий А. К. (2011)
Гандзюк В. О. - Типологічна класифікація газетної періодики Поділля в Гетьманську добу (1918 р.) (2011)
Григорчук П. С. - Становлення системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку 1920-х рр. , Кузьмінець Н. П. (2011)
Мельничук О. А. - Організація пенсійного страхування на Поділлі у 1920-х рр. (2011)
Стадник О. О. - Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (на матеріалах Поділля) (2011)
Міщук Я. В. - Роль і діяльність системи "торгзінів" Вінниччини на початку 1930-х рр. (2011)
Лебединська Т. М. - Розвиток видавничої справи та літературного руху за часів посилення тоталітарного ладу на Поділлі у 30-ті – початок 40-х рр. ХХ ст. (2011)
Крижанівський О. А. - Особливості містобудування на Поділлі у другій половині XX ст. (2011)
Войцехівська Г. А. - Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області , Пацеля О. П. (2011)
Зелененька І. А. - Образ міста Бара й барської землі в сучасній подільській поезії (2011)
Мелетій о. - Барський монастир отців Василіян і Барська Василіянська школа (2011)
Григоренко О. П. - Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького (2011)
Харитонова І. В. - Історичні центри духовного життя міста Бара (2011)
Хілінська Л. В. - Обласний гуманітарний ліцей в історії міста Бара (2011)
Мороз М. В. - Історичні легенди про утворення гідронімів Барського району (2011)
Кондель-Пермінова Н. М. - До питання опрацювання теми "барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку" (2011)
Філіпова С. М. - Історія розвитку Барської районної бібліотеки (2011)
Сторожук А. І. - Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону (2011)
Савчук П. Н. - Історія та сучасність Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2011)
Крижанівський О. А. - Районний реабілітаційний центр для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями у місті Барі: історія та сучасність , Матющенко О. М. (2011)
Нікітіна І. П. - Екскурсія як одна з форм ознайомлення студентів із пам’ятками історії (2011)
Заболотна О. А. - П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива , Кривошея І. І. (2011)
Крижанівський О. А. - Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період , Кузнєцова Л. В. (2011)
Бабич О. І. - Про надання місту Василькову магдебурзького права (2011)
Панкевич І. М. - Місцеве самоврядування – важливий елемент становлення громадянського суспільства в Україні (2011)
Задворняк Л. С. - Просвітницька діяльність земств в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Буравський О. А. - Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польських визвольних змаганнях другої половини XIX – початку ХХ ст (2011)
Цубенко В. Л. - Деякі питання історії південних поселень (1857–1867) (2011)
Савченко Г. П. - Участь 34-го корпусу російської армії П. Скоропадського в літньому наступі 1917 р. (2011)
Оніпко Т. В. - Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. (2011)
Подолинний А. М. - Перейменування як складова частина ідеологічної політики держави в минулому і тепер (2011)
Прокопенко О. В. - Інноваційно-інвестиційні процеси у незалежній Україні , Кліменко О. В. (2011)
Фролов С. М. - Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики у незалежній Україні (2011)
Дюжев С. А. - Історичні особливості міського планування в Україні (2011)
Ліфінцев М. О. - Комунікативна політика в концепції формування і реалізації сталого розвитку регіону (історичний аспект) , Ліфінцев С. М. (2011)
Саламатов В. О. - Інвестиції як фактор для сталого територіального розвитку (2011)
Стецюк І. І. - Аналіз соціокультурної ситуації та стану міського середовища (2011)
Дегтярьов С. І. - Повноваження та проблеми функціонування поліцейських чиновників у повітах російської імперії (на прикладі станових приставів) (2011)
Семків В. О. - Самоврядування в українських містах Австро-Угорської та Російської імперій другої половини ХІХ ст, Хомко Л. В. (2011)
Нікітін М. Ю. - Спроби реалізації земської реформи тимчасового уряду в українських губерніях (2011)
Тучинський В. А. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924-1940 рр. і адміністративні зміни на території Придністров’я (2011)
Боковня В. М. - Реформування суду та прокуратури СРСР і УРСР в 1956-1964 рр. (2011)
Олійник М. М. - Історичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світу: порівняльна характеристика , Олійник О. М. (2011)
Фурсман И. А. - Барская земля Подолья - европейское измерение для устойчивого развития (2011)
Лисий А. К. - Бар на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" Олександра Гваньїні (2011)
Кобилецький М. М. - Загальна характеристика джерел маґдебурзького права (2011)
Романюк І. М. - Битва на Синіх Водах: історіографія проблеми , Рогозовська А. В. (2011)
Дячок В. В. - Місто Бар та його передмістя в камеральному і топографічному описі могилівського повіту кінця ХVІІІ–початку ХІХ ст. , Дячок О. Я. (2011)
Барвінок О. В. - Шляхта Поділля в підготовці селянської реформи 1861 р. у дзеркалі мемуарів Тадеуша Бобровського (2011)
Іваневич Л. А. - Народна вишивка українців Поділля в листах Ю. Александровича (2011)
Нікітін Ю. О. - Міська реформа 1892 р. у сучасній історіографії (2011)
Григоренко О. П. - Місто Бар Подільської губернії на сторінках адрес-календарів кінця ХІХ ст. (2011)
Бакалець О. А. - Магдебурзьке право на території україни в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст. (2011)
Семенчук О. О. - Церковне землеволодіння на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами Уманського повітового суду (2011)
Завальнюк К. В. - Український легальний часопис періоду німецької окупації "Тижневик Барської округи" , Стецюк Т. В. (2011)
Котик А. В. - Газета "Подільський край" крізь призму історії (2011)
Войцехівська Г. А. - Бібліографічне дослідження історії міста Бар Вінницької області, Войцехівська І. В. (2011)
Зінько Ю. А. - Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття: навчальний посібник. –Львів: "Магнолія 2006", 2010. – 579 с. , Романюк І. М. (2011)
Струкевич О. К. - Свідерський Ю. Ю. , Окариновський В. М. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина І. Від найдавніших часів до останньої чверті ХІІV ст. Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 400 С. Михальчук П. А. , Куций І. П. , Брославський В. Л. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина ІІ (кінець ХVІІ – початок ХХ ст. ). Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 412 С. (2011)
Калитко С. Л. - Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Фартушняк А. К. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття у двох частинах. Частина І (початок ХХ ст. – 1939 р. ) –Тернопіль, 2010 –376 с. Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття. У двох частинах. Частина ІІ (1939 -2010 РР. ) –Тернопіль, 2010 – 392 С. (2011)
Степанчук Ю. С. - Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – К.: "Стилос", 2010. – 792 С. (2011)
Коляструк О. А. - Вільшанська О. Л. Повсякденне життя міст України кінця ХІХ – початку ХХ СТ. : європейські впливи та українські національні особливості. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 172 с (2011)
Резолюція ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Відомості про авторів (2011)
Жмуд Н. В. - Образ "чужого" в традиційній зимовій обрядовості українців (2012)
Потапенко Я. О. - Тілесні символи та метафори у міфопоетичній традиції українців (2012)
Бороденко О. - Самотня жінка села Диканьки полтавського полку другої половини XVIII ст. історико-демографічний аспект (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2012)
Степанчук Ю. С. - Зміни політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини в умовах початку наступу російського царату на українську автономію (2012)
Короленко Б. О. - Колонізація Kриму 80–90-х рр. XVIII ст. як інструмент демографічної політики російської імперії (2012)
Зваричук Є. О. - Яків Франк і витоки франкізму (2012)
Куйбіда В. В. - Народна зоологія становлення, рівень обєктивності, структура та значення (2012)
Венгерська В. О. - Український національний проект та російські столиці в хіх ст. (2012)
Жукова О. В. - Селезнівська садиба Мсциховського в контексті надбань дворянсько-садибного будівництва України (2012)
Перерва В. С. - Православне меценатство графа-католика Олександра Браницького (2012)
Земський Ю. С. - Протистояння польської та російської політичних технологій в боротьбі за українське Правобережжя початку 60-х рр. ХІХ ст. (2012)
Короткова О. О. - Світоглядні позиції українського селянства в умовах аграрних перетворень 1906–1916 рр. (2012)
Галатир В. В. - Діяльність земств в Правобережній Україні у освітній та культурній сферах життя доби Гетьманату П. Скоропадського (2012)
Красніцька Г. М. - Діяльність професора О.А. Янати, засновника ботанічної секції сільськогосподарського наукового комітету України (1918–1927) (2012)
Прилипко Р. Д. - Стан ринку праці в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Горбань А. В. - Реквізиція Вінницької повітової земської лікарні ім. М. М. Пирогова австро-угорською військовою адміністрацією (червень-липень 1918), Герасимов Т. Ю. (2012)
Плахотнюк С. С. - Участь громадських організацій в ліквідації неписьменності і малописьменності сільського населення України в умовах тоталітарного режиму в 20-30 рр. ХХ ст., Мельников Д. О. (2012)
Тимошенко Ю. О. - Фізична культура в умовах становлення радянської тоталітарної культури (1920-ті рр. ) (2012)
Сітарчук Р. А. - Репресії щодо протестантських церков та їх керівників у 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Комарніцький О. Б. - Студентство житомирського педвузу в 30-ті рр. ХХ ст. партійна, політосвітня та громадська діяльність (2012)
Шилюк О. - Радянізація західних областей України через призму бібліотечної справи (1939-1940-ті рр. ) (2012)
Зінько Ю. А. - Піклування населення України про поранених радянських військовослужбовців у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2012)
Пронь Т. М. - Початки ментальних зрушень у свідомості українців, переселених із Польщі в південні та східні області України в 1944-1946 рр. (2012)
Давидюк Р. П. - Співпраця Ананія Волинця з газетою "Дзвін" у Рівному (1923-1926 рр. ) (2012)
Гандзюк В. О. - Пропаганда в ідеологічному дискурсі газети УВО "Сурма" (2012)
Коляструк О. А. - Повсякденне життя українського суспільства у перші повоєнні роки (1944-1947) (2012)
Мазило І. В. - Умови повсякденного життя працівників залізничного транспорту України в період Відбудови (1943 – 1950-х рр. ) окремі аспекти проблеми (2012)
Скрипник О. М. - Особливості введення та розширення хімічних потужностей "великої хімії" в УРСР (1960 – 1970) (2012)
Ніколаєць Ю. О. - Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 50-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мельников Д. О. - Молодь України у 90-х рр. ХХ ст. надії і розчарування, Плахотнюк С. С. (2012)
Левчук К. І. - Діяльність товариства "Знання" в умовах суспільно-політичних трансформацій України (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Богатчук С. С. - Історичне значення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. (2012)
Мельничук Т. А. - Шлюби та розлучення в українському селі (1989 – 2001) (2012)
Буртяк Г. Я. - РНБО України як координаційний орган у сфері забезпечення національної безпеки (2012)
Пачос Ю. В. - Співробітництво вищих навчальних закладів України та республіки Польща на сучасному етапі (2012)
Іваневич Л. А. - До історії сакральних символів подільських вишитих рушників (2012)
Соломонова Т. Р. - Формування книготорговельної мережі подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пугач В. М. - Становлення навчальних закладів освіти у Вінниці на початку ХХ ст. (2012)
Антонишин А. П. - Поділля в період української держави 1918 р. (джерела дослідження) (2012)
Петренко В. І. - "Експертне" оподаткування подільського селянства у 1928-1933 рр. (2012)
Рекрут В. П. - Політичні репресії проти керівництва торговельних організацій Вінниччини в контексті провалу економічної політики ВКП(б) у 1936-1938 рр. (2012)
Кузьмінець Н. П. - Організація охорони материнства і дитинства на Поділлі на початку 1920-х рр (2012)
Григорчук П. С. - Деякі особливості аграрних відносин в Подільській губернії на початку 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Стадник О. О. - Особливості соціально-економічного розвитку подільського селянства в умовах переходу до непу (2012)
Лозовик М. П. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху в селах Вінниччини в 1948-1949 рр., Горбань А. В., Романюк І. М. (2012)
Мельник А. Б. - Діяльність органів соціального забезпечення у сфері медичного та матеріально-побутового обслуговування інвалідів вітчизняної війни на Вінниччині у перші повоєнні роки (2012)
Батирєва І. М. - Етносоціальна структура населення с. Мурафа Шаргородського району Вінницької області 1940-1950-х рр. (2012)
Жаровська О. П. - Шкільне краєзнавство Вінниччини в роки "Хрущовської відлиги" (2012)
Пірус Т. П. - Вчителі Рахнівсько-Лісової СЗШ №1 та СЗШ №2 Шаргородського району Вінницької області-випускники Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2012)
Тростогон А. М. - Реформація у Скандинавських країнах компаративний аналіз (2012)
Мельничук О. А. - Передумови запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування у Hімеччині в другій половині ХІХ ст., Шарпатий В. Г. (2012)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмі Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії в першій Чехословацькій республіці (1918-1938) (2012)
Винница Г. - Участие Вермахта в уничтожении еврейского населения восточных областей Белоруссии (2012)
Таранець С. - Куренівське тримонастир’я як один з провідних центрів старообрядців у Росії (2012)
Данілова І. Ю. - Протестантські релігійні організації у політико-правовій системі повоєнного радянського суспільства (2012)
Годлевська В. Ю. - Особливості реформування судової системи Іспанії в роки правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996) (2012)
Чорна Н. М. - Вишеградська група досвід регіональної інтеграції країн центрально-східної Європи (2012)
Кошевич Д. Ю. - Досвід Німеччини у методиці і технології формування етноконфесійної толерантності в студентському середовищі (2012)
Венгерська В. О. - Лінгвістичні та ідентифікаційні особливості Полісся та Поділля в ХІХ ст. (2012)
Клименко Ю. С. - Розвиток історико-краєзнавчого руху у харківській губернії у національній історіографії іі половини ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Трембіцький А. М. - Статті-огляди церковної періодики Є. Сіцінського — цінне історичне джерело дослідження регіональної культурної спадщини, Трембіцький А. А. (2012)
Мазур І. В. - Губернські міста України 1920-х рр. джерелознавчий огляд (2012)
Ладаняк І. А. - Історіографічні аспекти участі споживчої кооперації в реалізації більшовицькою владою нової економічної політики в УСРР та на Поділлі (2012)
Стопчак М. В. - Діяльність українського національно-державного союзу (Українського національного союзу) – важлива передумова виникнення директорії УНР історіографія проблеми (2012)
Білоус С. В. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка 1924–1940 рр. Історіографія проблеми (2012)
Тучинський В. А. - Журнал "Красная Бессарабия" як джерело до історії Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки (2012)
Войнаровський А. В. - Cпецифіка політичної боротьби в повоєнній польщі історіографічний аспект (2012)
Ніколаєць К. М. - Рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину у 60–80-х рр. ХХ ст. історіографія (2012)
Зінчук М. Ю. - Повсякденнісь як об’єкт соціологічних досліджень історичний екскурс (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Поняття "праця" в космогенно-енергетичній концепції С. А. Подолинського (2012)
Курінна Т. М. - Cуспільне регулювання благодійності і меценатства зарубіжна історіографія (2012)
Ведмідь Л. А. - Опозиційний рух в Україні другої половини 1950-х-середни 80-х рр. вітчизняна історіографія (2012)
Тарасов В. В. - Політика "прискорення" (1985-1987) в українській та російській історіографії природа, витоки, сутність (2012)
Гребеньова В. О. - Джерельна база вивчення дитячої субкультури українців другої половини XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) (2012)
Гадмалієв Б. С. - Розвиток вищої освіти України в 90-х рр. ХХ ст. історіографія (2012)
Зінько Ю. А. - Даниленко О. В. Відносини української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки) монографія О. В. Даниленко. – К. , 2011. – 480 с., Романюк І. М. (2012)
Зінько Ю. А. - Історичний часопис з богемістики і словакістики. Випуск 1. Матеріали наукових читань "томаш масарик – видатний учений, політик та державний діяч" (Ужгород, 21 грудня 2010 р. ). Ужгород поліграфцентр "Ліра", 2011. – 168 с., Кравчук О. М. (2012)
Яніцький Ю. А. - Ревуцький В. А. Снітків. Історія без акцентів. Історичний нарис. – К. Інститут передових технологій, 2011. – 444 с., Яніцький О. Ю. (2012)
Зінько О. В. - Зінченко А. Л. Новітня історія релігійних спільнот в Україні Навч. Посіб. Для студ. Спец. "Історія". – К., 2011. – 408 с. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Криворучко О. І. - Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву (2013)
Черепанов А. - Соціально-правове становище селян Київської губернії у першій чверті ХІХ ст. (2013)
Кузнець Т. В. - Київська єпархія початку ХІХ ст.: формування церковно-адміністративної структури (2013)
Буряк Л. І. - П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів (2013)
Семенчук О. О. - Родини православного священства в Україні у ХІХ – початку ХХ ст.: Атаназевичі (2013)
Маркова С. В. - Соціально-класове розшарування українського селянства наприкінці 1920-х рр. (2013)
Степанчук Ю. С. - Формування громадської думки в радянській Україні за допомогою органів низової преси в 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Гандзюк В. О. - Феноменологія та пропагандистська діяльність газети УВО "Сурма" у 1927-1929 рр. (2013)
Плахотнюк С. С. - Форми культурно-масової роботи серед селянства України в 20-30 рр. ХХ ст., Мельников Д. О. (2013)
Ніколіна І. І. - Особливості шкільного будівництва в УССР в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Ніколаєв І. Є. - Боротьба з опозиційними партіями УССР на сторінках офіційної преси в період раннього тоталітаризму (перша половина 1920-х рр.) (2013)
Прилипко Р. Д. - Натуральні форми допомоги безробітним в УССР у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Білан С. О. - Запровадження соціального страхування сільського населення України в першій половині 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Гінда В. В. - "Матч смерті": спростування радянського міфу (2013)
Мельников Д. О. - Молодь в роботі Верховних Рад СРСР, УРСР та України (80-90–ті рр. ХХ ст.), Плахотнюк С. С. (2013)
Кононенко В. В. - Чисельність та структура єврейського населення в Україні і на Поділлі за доби незалежності (2013)
Бабенко В. Я. - Сімейна та календарна обрядовість українців Башкортостану (2013)
Красніцька Г. М. - Символи та обереги українців (2013)
Жмуд Н. В. - "Чужість" у традиційній весільній обрядовості українців (2013)
Красніцька Г. М. - Історичні засади формування педагогічної культури викладача (2013)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв у етикетних жестах (2013)
Чернієнко Д. А. - З історії розвитку експедиційного українознавства в Башкортостані (2013)
Кузьмінець Н. П. - Т. Г. Шевченко і Поділля (2013)
Легун Ю. В. - Подільські карти і плани у російському державному архіві давніх актів у Москві (2013)
Вороліс О. М. - Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в XIX ст. (2013)
Рекрут В. П. - Тульчинський період музеєзнавської діяльності І. Зборовського (2013)
Трембіцький А. А. - Громадсько-просвітницька та професійна діяльність Миколи Стаховського (1879-1948), Трембіцький А. М. (2013)
Тацієнко Н. Л. - Уманщина ХІХ ст. в показниках демографічної та сільськогосподарської статистики (2013)
Калитко С. Л. - Діяльність Пилипа Гусакова на посаді вінницького повітового старости у 1918 р., Кравчук О. М. (2013)
Олійник М. П. - Адміністративно-територіальна реформа 1923-1925 рр. та доля подільських містечок (2013)
Єрмакова В. Я. - Діяльність місцевих органів влади Поділля щодо подолання дитячої безпритульності на початку 1920-х років (2013)
Стадник О. О. - Податкові платежі селянства Поділля в роки нової економічної політики (2013)
Котик Ю. В. - Стягнення трудгужподатку в Україні у добу непу (за матеріалами Подільської губернії) (2013)
Горин М. П. - Структура та особливості функціонування карних установ для радянських військовополонених на території Поділля та південно-східної Волині в період 1941-1944 рр. (2013)
Зінько І. Ю. - Антирелігійна політика радянської влади на Поділлі у повоєнний період (2013)
Лозовик М. П. - Михайло Стахурський – один із фундаторів фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині в перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2013)
Хуторянський М. В. - Формування політичних настроїв населення України на початку 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Пилипак М. А. - Заручини у весільному обряді Східного Поділля (2013)
Маховська С. Л. - Обрядове рядження гостей у весільній традиції Слобідської України кінця ХІХ – 80-х рр. ХХ ст.: локальні особливості та динаміка змін (2013)
Гребеньова В. О. - Види ініціацій у дитячій субкультурі українців Вінниччини (другої половини XX–початку XXI ст.) (2013)
Мороко В. В. - Особливості становлення політичного об’єднання "Наша Україна" (2013)
Лапшин С. А. - Особливості української політики Російської Імперії у 40-х роках XVIII ст. (2013)
Священко З. В. - Результати діяльності губернських нарад з розгляду проекту аграрної реформи в Російській Імперії напередодні та на початку революції 1905 – 1907 рр (2013)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування робітників установ і підприємств СРСР за кордоном (2013)
Байлема Т. М. - Становлення надійної особистості та її значення в історичному минулому, Слободиська О. А. (2013)
Мельничук О. А. - Критика наукових поглядів теоретиків радянського соцстраху в умовах взяття курсу на модернізацію промисловості (2013)
Григорчук П. С. - Сталінські всесоюзні переписи населення 1937 і 1939 років (2013)
Роїк С. В. - Репресії як фактор формування умов повсякденного життя польського суспільства на початку німецької окупації (кінець 1939 – початок 1941 рр.) (2013)
Войнаровський А. В. - Діяльність антикомуністичного підпілля у повоєнній Польщі (1945-1948 рр.), Савчук А. А. (2013)
Кравченко П. М. - Раднаргоспи М. Хрущова як складова комуністичного будівництва в СРСР: плани і реальність, Прокопенко О. В. (2013)
Прокопенко О. В. - Раднаргоспи доби М. Хрущова: структура, завдання, функції (2013)
Годлевська В. Ю. - Формування демократичної виборчої системи в Іспанії в роки консолідації демократичного режиму (1982-1996) (2013)
Неприцький О. А. - Образ Польщі і поляків у громадській думці Великої Британії після розширення ЄС 2004 р. (2013)
Пачос Ю. В. - Культурна співпраця України та Польщі в рамках підготовки та проведення "Євро 2012" (2013)
Мілясевич І. В. - Журнал "Известия Волынского губернского земства" (1912-1914) – літопис земського життя Волині (2013)
Красилюк Я. В. - Фотографія як джерело: окремі теоретичні аспекти дослідження (2013)
Кароєва Т. Р. - Деякі підходи до методології історико-регіонального дослідження приватних книжкових зібрань (2013)
Стопчак М. В. - Діяльність Директорії УНР по створенню конституційно-правових засад української державності в сучасній вітчизняній історіографії (2013)
Мазур І. В. - Історіографічна традиція та проблеми дослідження губернських міст України першої половини 1920-х рр., Андріїшин Н. В. (2013)
Білоус С. В. - Опубліковані джерела з історії Молдавської автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. (2013)
Розовик О. Д. - Сучасна українська історіографія про участь жінок в громадсько-політичному житті УССР у 1920-х рр. (2013)
Тучинський В. А. - Історичні зв’язки українського та молдовського народів з найдавніших часів до сьогодення:історіографічна довідка (2013)
Зінько Ю. А. - Релігія та церква на Вінниччині у 1950-1960-х рр.: історіографічний аспект, Науменко В. І. (2013)
Чорна Н. М. - Етапи становлення сучасних українсько-польських взаємин в українській історіографії (2013)
Іваницька О. П. - Події 11 вересня 2001 р. та заходи зі зміцнення національної безпеки США у контексті мемуарів Джорджа Вокера Буша-молодшого "Ключові рішення" (2013)
Мельничук Т. А. - Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989 – 2001 рр.) : характеристика джерел (2013)
Григорчук П. С. - Остаповець Т. М., Остаповець О. С. Крізь епоху…історія с. Купчинці Іллінецького району Вінницької області. – К.:Дніпро, 2012. – 256 с. (2013)
Романюк І. М. - Загородній І. М. Втрачені покоління. – Вінниця: Консоль, 2012. – 848 с., Зінько О. В. (2013)
Мельничук О. А. - Венгерська В. О. Українські проекти та процеси націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVІІІ–початок ХХ ст.). – Житомир: Видавництво ПП Євенок О. О., 2013. – 456 с.: іл. (2013)
Зінько Ю. А. - Бакалець О. А. Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648 – 1781 рр.) – К.: Стилос, 2012., Романюк І. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Іванюк І. А. - Роль монастирів і монастирських бібліотек Києва в духовній освіті ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лапшин С. А. - Кадрова політика уряду Російської імперії в Україні-Гетьманщині у 1730–1750 роках (2014)
Білобровець О. М. - Вибори до Державної Думи та Державної Ради НА Правобережжі: участь польського населення (2014)
Кароєва Т. Р. - Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ століття (2014)
Дмитришена О. С. - Процес формування багатопартійності на Правобережній Україні на початку ХХ століття (2014)
Доценко В. О. - Єврейські громадські об’єднання українських губерній Російської імперії в роки Першої Світової війни (2014)
Бортник Л. В. - Особливості боротьби корпусу охорони прикордоння із нелегальним перетином польсько-радянського кордону на проміжку Волинського воєводства (2014)
Білоус С. В. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР в 1924 році, Тучинський В. А. (2014)
Красніцька Г. М. - Заснування та діяльність ботанічної секції СГНКУ в 20-х роках ХХ століття (2014)
Маркова С. В. - Еволюція економіко-громадянських форм активності в українському селі часів непу (2014)
Кузьмінець Н. П. - Охорона здоров’я в Україні в першій половині 1920-х років: історичний аспект (2014)
Даниленко С. В. - Школа В. Дурдуківського в 1920-х роках (2014)
Мазур-Стукальська І. В. - Антирелігійна політика радянської влади початку 20-х років ХХ століття: форми та методи (на прикладі губернських міст України), Войнаровський А. В. (2014)
Трембіцький А. М. - Українське посередництво в литовсько-польському конфлікті 1926–1928 років (2014)
Даниленко О. В. - Науково-технічна взаємодія УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2014)
Сидоров К. С. - Підготовка механізаторських кадрів МТС на Житомирщині у 30-х роках XX століття (2014)
Коваль М. В. - Спорудження укріплених районів "лінії Сталіна" в Українській РСР (2014)
Стельникович С. В. - Умови життя Фольксдойче на території генерального округу Житомир (2014)
Новак Д. Г. - Діяльність уродженця України маршала Родіона Малиновського в роки Другої Світової війни, Романюк І. М. (2014)
Єфимчук Н. Л. - Особливості функціонування колгоспної системи на Житомирщині в 1948–1953 роках (2014)
Жмуд Н. В. - Конструювання образу "Чужого" у традиційній похоронно-поминальній обрядовості українців (за схемою "переходу" М. Маєрчик) (2014)
Федоренко Я. Я. - Проблеми формування середнього класу в процесі трансформації соціальної структури в українському селі періоду незалежності (2014)
Рудь В. С. - Трипільські пам’ятки Правобережжя середньої течії Південного Бугу: історія досліджень (2014)
Зваричук Е. О. - Соціальна та етнічна структура населення Подільського воєводства в другій половині XVII–XVIII столітті, Маланчук С. В. (2014)
Іваневич Л. А. - Узагальнена типологія традиційного комплексу вбрання українців східного Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Айвазян О. Б. - Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лопатовський Ю. М. - Формування комітетів громадських організацій у подільському селі після Лютневої революції 1917 року (2014)
Сидоренко А. О. - Зміни соціальної структури населення Поділля під впливом формування радянської ідентичності у роки непу (2014)
Стадник О. О. - Голод 1920-х років на Поділлі і продподаток (2014)
Онопенко О. П. - Окремі аспекти становлення медичного обслуговування жителів м.Вінниці в 1953–1955 роках (2014)
Поліщук А. С. - Пенсійне забезпечення населення Подільського краю в середині 60-х – 80-х роках ХХ століття (2014)
Скворцова І. А. - Демографічні процеси у сільських поселеннях Вінницької та Хмельницької областей у 60–80-х роках ХХ століття (2014)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області (2014)
Гребеньова В. О. - Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) (2014)
Косаківський В. А. - Етнографічно-краєзнавчі дослідження Поділля на початку ХХІ століття: специфіка і перспективи (2014)
Зайончковський Ю. В. - Азакські срібні монети Джучидських ханів Шадибека та Пулада (2014)
Шатковська І. С. - Російсько-французькі художні зв’язки у творчості П.І. Чайковського, Верещагіна-Білявська О. Є. (2014)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика, інститути дипломатії та дипломатичний інструментарій доби раннього Нового часу (XVI–XVIII століття) (2014)
Гончарова Н. О. - Регламентація діяльності піклувальників лікарень у Російській імперії (2014)
Мельничук О. А. - Страхування робітників від нещасних випадків у Німеччині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Кравчук О. М. - Токійський меморандум Т. Ґ. Масарика президенту США Т.В. Вільсону (квітень 1918 року) (2014)
Вальчук О. І. - Організатори та провідники радянського соцстраху 1920–1930-х років (2014)
Посвістак О. А. - Формування масової політичної культури в радянському суспільстві 1930-х років (2014)
Роїк С. В. - Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки) (2014)
Неприцький О. А. - Погляди Уоллі Олінса на формування іміджу республіки Польща на початку ХХІ століття (2014)
Біла О. М. - Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках Волинської періодики XIX – початку XX століття (на прикладі газети "Волынские губернские ведомости") (2014)
Іванчишен В. Р. - Дослідження Ю. Александровича як джерело до вивчення каменотесного промислу на Поділлі (2014)
Новосадова Н. Г. - Дискурс щодо дефініції "інтелігенція" впродовж ХІХ століття (2014)
Погуляєв О. І. - Національні меншини Правобережної України у добу української революції (1917–1921 роки): історіографія проблеми (2014)
Щербатюк В. М. - Фонди державного архіву міста Севастополя як вагоме джерело дослідження селянського повстанського руху в Криму 1917–1920 х років (2014)
Крюков А. В. - Дослідження проблеми аграрної політики Польщі в Галичині в історичному аспекті (2014)
Мезга Н. Н. - Проблема заключения договора о ненападении между СССР и Польшей в межвоенной историографии и публицистике двух стран (2014)
Корзун О. В. - Наукове забезпечення сільського господарства УРСР в роки Другої Світової війни: загальний огляд історіографії (2014)
Науменко В. І. - Релігія та церква на Вінниччині у 1950–1960-х роках: історіографічний аспект (2014)
Привалко Т. В. - Народна і національна традиції: концептуалізація понять у контексті студій пам’яті (2014)
Гайдай О. Ю. - Репрезентація радянського періоду у відповідях студентів-істориків (на матеріалах опитування) (2014)
Чорна Н. М. - Транскордонне співробітництво України та Польщі у висвітленні української історіографії (2014)
Пачос Ю. В. - Джерела до вивчення українсько-польських культурних відносин (2000–2012 роки) (2014)
Лисий А. К. - Сергій Гальчак. Розвиток краєзнавства у східному Поділлі: ХІХ – початок ХХІ століття. – Вінниця: "Меркьюрі-Поділля", 2013. – 876 с. (2014)
Зінько О. В. - Загородній І.М. Трагічний шлях ВНК – КДБ/ВЧК – КГБ. – Вінниця: ТОВ "Консоль", 2014. – 200 с. (2014)
Кравченко П. М. - Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 рр.: вожді. працівники. активісти. збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 444 с. (2014)
Войнаровський А. В. - Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Том 6. Операція "Сейм" 1944–1946. Polska і Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych xx wieku. Nieznane dokumenty z archiwow sluzb specjalnych. Tom 6. Operacja "Sejm" 1944–1946 / Упоряд.: З. Гайовнічек, С. Кокін, Ю.Кулаковський, М. Маєвський, Є. Тухольський, В. Худзік, Ю. шаповал. – Варшава – Київ, 2007.; Warszawa – Kijow, 2007. – 1355 с.: ФОТО, Мазур-Стукальська І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гуцал В. А. - Археологічні дослідження І. С. Винокура на Вінниччині (2015)
Лапшин С. А. - Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України-гетьманщини (30-ті рр. XVIIІ ст.) (2015)
Друздєв О. В. - Протистояння львівського ставропігійського братства та єпископа Йосифа Шумлянського, прийняття унії: загальний огляд (2015)
Ступко К. В. - Переселення молдавського народу на землі півдня України у XVIII ст. (2015)
Бороденко О. А. - Населеність домогосподарств сільського соціуму Полтавського полку другої половини у XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів) (2015)
Мельник І. В. - Єврейська сім’я в Умані ХІХ ст. (2015)
Кунецька О. О. - Майновий стан православного духовенства в українських парафіях кінця ХVІІІ – ХІХ ст. (2015)
Гусак Л. В. - Спасо-Святогірський Скит Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Розвиток трамвайного руху в м. Вінниці в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Зінько Ю. А. - Заходи радянської влади в боротьбі з релігійними впливами на Вінниччині у 1920-1930-х рр. (2015)
Андрущак Р. І. - Реєстрація римо-католицьких громад на Вінниччині в 20-х рр. ХХ ст. як прояв антикатолицького вектора радянської релігійної політики (2015)
Мурашова О. П. - Заходи радянської влади у сфері охорони здоров’я в Україні у 1920 – 1930-х рр. (2015)
Мазур-Стукальська І. В. - Інфраструктура системи охорони здоров’я губернських міст України в середині 20-х рр. ХХ ст: історичні умови та специфіка (2015)
Ніколіна І. І. - Стан шкільного будівництва і забезпечення загальноосвітніх шкіл приміщеннями в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Кузьмінець Н. П. - Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст (2015)
Мартинюк Я. М. - Підтримка освіти органами територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2015)
Стадник О. О. - Профспілкові організації України як засіб комуністичного впливу на населення в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Поліш В. В. - Балагульство на Поділлі в 30-40-х рр. ХІХ ст. у контексті українського національного відродження (2015)
Cокур Л. А. - Організація процесів діловодства в УРСР: основні риси й напрями державної політики (1930-1950-ті рр.) (2015)
Корзун О. В. - Науково-дослідні сільськогосподарські установи України в період окупації під час Другої світової війни: загальний огляд проблеми (2015)
Стельникович С. В. - Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі "Житомир" (1941–1944 рр.) (2015)
Очеретяний В. В. - Журналістська та публіцистична діяльність М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Онопенко О. П. - Житлово-комунальне господарство м. Вінниці у 1950-1955 рр. (2015)
Ломака О. А. - Мовна ситуація в системі державних закладів Кіровоградської області у другій половині ХХ ст. (2015)
Яніцький О. Ю. - Освітня реформа 1958-1964 років в УРСР: причини, хід, значення (2015)
Кононенко В. В. - Іудейські релігійні громади Вінниччини в епоху "застою" (1960-ті – 1980-ті рр.) (2015)
Мельничук Т. А. - Реалії розвитку фермерських господарств в Україні на сучасному етапі (2015)
Ціватий В. Г. - Гуманістичний дискурс зовнішньої політики і дипломатії у Франції доби раннього нового часу (XVI-XVIII ст.): інституціональний аспект (2015)
Балицький О. Ю. - Становлення системи освітніх закладів в містах Бессарабії в першій половині ХІХ ст (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик: кардинальні політичні рішення особистості в глобальній кризі європейської цивілізації (1914-1918 рр.) (2015)
Ластовець Н. О. - Вплив особового складу місії УНР в США на встановлення дипломатичних відносин в 1919 – 1921 рр. (2015)
Покляцька А. І. - Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування "нового побуту" в СРСР (2015)
Мельничук О. А. - Страхування інвалідності та старості в Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Іванов В. О. - Німецько-фінляндське військове співробітництво під час "війни-продовження" з радянським союзом у 1941 р. (2015)
Окуньовська Ю. В. - Активізація діяльності неурядових організацій Польщі у 90-х рр. ХХ ст. в контексті громадянського суспільства (2015)
Захарчук В. О. - Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. (2015)
Неприцький О. А. - Формування міжнародного іміджу держави в епоху глобалізації (2015)
Якименко О. І. - Історико-демографічні характеристики селянської родини у другій половині XVIII ст. (на прикладі села Крута Буда Стародубського полку) (2015)
Іваневич Л. А. - Локальні аспекти класифікації традиційних взуття, поясів і доповнень до одягу українців Поділля (2015)
Кудінова А. Г. - Звичай "завдатку" в українській ярмарковій культурі та повсякденному житті селян Полтавщини ХІХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ганус Д. М. - Магічні способи лікування епілепсії у дітей (за матеріалами польових досліджень населення західноукраїнського пограниччя) (2015)
Воробєй О. В. - Подільське село в період повоєнної відбудови 1940 – 1950-х рр.: здобування одягу (2015)
Жмуд Н. В. - Діалоги "свого-чужого" у сучасній календарній обрядовості українців східного Поділля (2015)
Кротов А. М. - Проблемы становления белорусской имагологии (на примере белорусского стереотипа поляка) (2015)
Гребеньова В. О. - Дитячий фольклор за матеріалами Н. А. Присяжнюк (2015)
Косаківський В. А. - До історії подільської витинанки (2015)
Полек(Момот) Т. В. - Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській Україні (2015)
Цимбалюк В. І. - Становлення національної свідомості українського народу в контексті розвитку державності: окремі аспекти, Гришко В. І. (2015)
Степанчук Ю. С. - Особливості поглядів Б. Хмельницького щодо функцій загальної козацької ради в сучасній історіографії (2015)
Дорожинська М. Ю. - Джерела до вивчення діяльності українських народовських мистецьких товариств Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Ратушняк І. І. - Подільський губернський староста Української держави 1918 р. С. Кисельов у спогадах сучасників (2015)
Попенко Я. В. - Історія українсько-турецьких дипломатичних взаємин 1917-1920-х рр. у вітчизняній мемуарній спадщині (2015)
Тучинський В. А. - Актуальні проблеми історії молдавської автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. в сучасній російській історіографії (2015)
Коляструк О. А. - Офіційні документи та свідчення очевидців про повсякденне життя вінничан в умовах окупації (2015)
Тарасов В. В. - "Держись, казак, атаманом будешь!". Щоденник та листування з рідними випускника залізничного технікуму 1946-1948 рр. (2015)
Зінько О. В. - Зінченко А. Л. Історія. Вступ до спеціяльности: навч. Посіб. Для студ. Вишів спец. "історія" / А. Л. Зінченко. – ТОВ "Меркьюрі-Поділля", Вінниця, 2014. – 236 с. (2015)
Дровозюк С. І. - Кароєва Т. Р. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини ХІХ - початку ХХ ст. – Вінниця, 2014. – 414 с (2015)
Круковська О. М. - О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. Нариси історії української культури. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / 2-ге вид.: доповн., перероб. – Вінниця, ТОВ "Нілан-лтд" 2012. – 248 с (2015)
Войнаровський А. В. - Васильєв Валерій. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр – субцентр влади (1917 – 1938) / Валерій Васильєв; інститут історії України НАН України –К.: Видавництво інституту історії України НАН України, 2014. – 376 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бороденко О. А. - Особливості типологічної структури домогосподарств сільських мешканців Полтавського полку (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2016)
Андріяка Г. О. - Внесок приказів громадської опіки у розбудову системи медичного обслуговування населення України наприкінці XVIII – XIX ст. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського