Пєвцов Г. В. - Пропозиції щодо удосконалення процесу управління інформаційно-психологічними впливами в ході проведення інформаційно-психологічних операцій, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2020)
Турінський О. В. - Фінансово-економічні аспекти життєвих циклів складних наукоємних і високотехнологічних зразків озброєння і військової техніки, Демідов Б. О., Гриб Д. О., Хмелевський С. І., Хмелевська О. О. (2020)
Юзова І. Ю. - Інформаційно-психологічний вплив противника та протидія йому в умовах ведення гібридних війн, Пацек П. (2020)
Леонтьєв О. Б. - Напрями удосконалення науково-методичного апарату обґрунтування основних напрямів розвитку системи озброєння авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Науменко М. В. (2020)
Пєвцов Г. В. - Методика розрахунку потреби на підготовку та спеціальне використання аеродромів цивільної авіації, аеродромних ділянок доріг, польових аеродромів, Дзеверін І. Г., Усачова О. А., Бурковський С. І., Новічонок С. М. (2020)
Кузнєцов О. Л. - Оцінювання точності поточного вимірювання радіальної швидкості аеродинамічого об’єкту в когерентно-імпульсній РЛС супроводження, Коломійцев О. В., Кітов В. С., Карлов А. Д. (2020)
Васюта К. С. - Метод генерування складеного хаотичного сигналу радіолокаційних систем, Кащишин О. Л. (2020)
Лагутін Г. І. - Аналіз способів та засобів щодо зниження демаскуючих чинників пересувних електростанцій в умовах ведення бойових дій, Смола Я. А., Уваров В. М., Юр’єв О. О. (2020)
Nevliudov I. - A method of monitoring the functional surfaces of the micro-opto-electro-mechanical systems’ components, Filipenko О., Chala О., Botsman І. (2020)
Пічугін М. Ф. - Побудова спеціалізованого шару параметрів рельєфу місцевості у геоінформаційній системі для планування дій радіоелектронних засобів в умовах радіоелектронної боротьби, Іщенко Д. А., Кирилюк В. А., Кожушко Я. М. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Липовська Н. А. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" у Дніпропетровську (2013)
Квітка С. А. - Партнерство влади та бізнесу: європейські підходи і концепції (2013)
Дегтярьова І. О. - Польський досвід державної атестації науково­педаго­гічних кадрів (2013)
Дрешпак В. М. - Структура та функції комунікативної підсистеми державного управління (2013)
Гончарук Н. Т. - Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи (2013)
Рудік Н. М. - Вплив процесу європейської інтеграції на європеїзацію державного управління в Україні (2013)
Лазарєва Л. О. - Механізм розгляду звернень громадян: досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2013)
Баштанник А. Г. - Механізми державного регулювання трансформаційних процесів у системі судової влади України, Баштанник В. В. (2013)
Кринична І. П. - Державне управління системою ядерної безпеки в умовах гармонізації євроінтеграційних процесів (2013)
Серьогін С. М. - Мета, завдання та функції державної служби (2013)
Лукашева Н. А. - Мотиваційно­ціннісний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Хожило І. І. - Державне управління системою професійного навчання державних службовців в Україні: аналіз інституційної бази (2013)
Шпекторенко І. В. - Теорія мотивації Ф. Герцберга у контексті структури професійної мобільності персоналу (2013)
Сидоренко Н. С. - Структурні компоненти професійної культури державних службовців (2013)
Бородін Є. І. - Визначення повноважень районної у місті ради як проб­лема місцевого самоврядування в Україні (на прикладі міста Дніпропетровська) (2013)
Літвінов О. В. - Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Єдинак Я. Б. (2013)
Маматова Т. В. - Впровадження систем управління якістю при наданні муніципальних послуг: існуючі практики та напрями вдосконалення (2013)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державного управління розвитком територій у Польщі (2013)
Прокопенко Л. Л. - Державна політика щодо розвитку неурядового сектора вищої школи в Україні на початку ХХ ст. (2013)
Рудік О. М. - Забезпечення гендерного балансу у прийнятті політичних та економічних рішень: досвід ЄС (2013)
Хожило І. І. - Гуманізація державного управління в Україні в аспекті стратегії ООН (2013)
Прокопенко А. Л. - Здійснення державного управління суспільними відносинами в умовах соціальних змін (2013)
Лахижа М. І. - Посткомуністична трансформація: закономірності та особливості в Республіці Болгарія (2013)
Літвінов О. В. - Напрями вдосконалення інституційного забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг, Літвінова Н. М. (2013)
Дрешпак В. М. - Концептуальні основи періодизації державної інформаційної політики України (2013)
Гончарук Н. Т. - Мотивація персоналу у сфері державної служби Украї­ни: проблеми та перспективи, Артеменко Н. Ф. (2013)
Липовська Н. А. - Професійна ідентичність державних службовців як наукова проблема, Маланчій М. О. (2013)
Арабаджийски Н. - Оценка эффективности работы государственных служащих в Респуб­лике Болгария (2013)
Шаров Ю. П. - Міжнародні практики громадського моніторингу надання публічних послуг, Маматова Т. В. (2013)
Бобровська О. Ю. - Реалізація технологій імідж-білдінгу міст органами місцевого самоврядування, Ліфанова Є. О. (2013)
Шумляєва І. Д. - Функціональна характеристика діяльності територіальної громади (2013)
Квітка С. А. - Розробка інноваційних стратегій та їх впровадження в соціально-економічну структуру регіону, Соколовська О. О. (2013)
Гайнутдинова Л. А. - "Постполитические" подходы в управлении процессами взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества (2013)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Калитюк Л. О. - Аналітичні засади державно-управлінського регулю­вання етнонаціонального розвитку України (2014)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державного управління охороною навколишнього середовища в країнах ЄС, Тішкова Н. Л. (2014)
Решетніченко А. В. - Пізнавальні засоби управління процесами перетворень, Кірєєва О. Б. (2014)
Рудік Н. М. - Банківський союз як ключовий етап поглиблення фінан­сової інтеграції в ЄС (2014)
Рудік О. М. - Досвід ЄС у сфері боротьби з насильством стосовно жінок (за результатами загальноєвропейського опитування) (2014)
Діденко О. Г. - Зарубіжний досвід патріотичного виховання громадян та можливості його адаптації в Україні (2014)
Літвінов О. В. - Громадський моніторинг процесу створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні, Літвінова Н. М. (2014)
Лищук Р. Н. - Механизм государственного управления в условиях кри­зиса: опыт США (2014)
Хожило І. І. - Здоровий спосіб життя як сучасна домінанта державної молодіжної політики в Україні (2014)
Летучий Д. М. - Зарубіжна практика формування стилів управління персоналом у сфері державної служби (2014)
Маланчій М. О. - Формування професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України (2014)
Терентьєв О. М. - Теоретичне обґрунтування управління професійним простором державної служби (2014)
Бобровська О. Ю. - Генезис ідеї соціальної диверсифікації економіки муніципальних утворень (2014)
Попова О. І. - Державне управління якістю освіти на місцевому рівні в контексті компетентнісного підходу (2014)
Костенко В. О. - Реформа місцевого самоврядування – як ефек­тивний механізм підвищення рівня цивільного захисту територіальних громад (2014)
Бобровська О. Ю. - Погляд молодих учених на проб­леми та перспективи розвитку регіонів України в сучасних умовах, Корнієвський С. (2014)
Рудік О. М. - Політичні положення Угоди про асоціацію з ЄС: значення для України (2014)
Квітка С. А. - Синергетика глобалізації та державне управління, Яценко Н. Ю. (2014)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування "демографічного законодавства" в Україні (2014)
Махиня Р. А. - Ефективність органів публічного управління міст-мегаполісів у контексті механізмів державного управління (2014)
Рожко О. О. - Регіональна цільова програма "Зір ветерана" як складова вітчизняної системи соціального захисту населення, Хожило І. І. (2014)
Прокопенко Л. Л. - Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в Україні та можливість її адаптації до європейських вимог, Тішкова Н. Л. (2014)
Cальнікова О. Ф. - Визначення цілей військово-технічної політики України, Ленський Л. М. (2014)
Летучий Д. М. - Інтегрування стилів управління як засіб підвищення ефективності державної служби в Україні (2014)
Черчатий О. І. - Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду підвищення професійної компетентності працівників органів влади, Трегубенко Г. П. (2014)
Серьогін С. М. - Концептуальні засади реформу­вання місцевого самоврядування в Україні, Гончарук Н. Т. (2014)
Шаров Ю. П. - Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти (2014)
Балін В. А. - Державне регулювання ринку автотранспортних послуг у Польщі (2014)
Орлатий М. К. - Формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області, Величко А. Є. (2014)
Иванова С. А. - Очерки о Стратегии (2014)
Словник публічного управління (2014)
Квітка С. А. - Неокорпоративізм як механізм взаємодії між державою та групами інтересів (2014)
Михайленко О. В. - Законодавче забезпечення державної сімейної політики в Україні (2014)
Новосяд В. В. - Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління (2014)
Літвінов О. В. - Закордонний досвід проведення регуляторних реформ та застосування "регуляторної гільйотини", Літвінова Н. М. (2014)
Шпекторенко І. В. - Компетентнісна сутність професійного досвіду кадрів (2014)
Липовська Н. А. - Інтерпретація концепту "державна служба" з позицій організаційного підходу (2014)
Погребняк Ю. В. - Структурно-компонентний аналіз готов­ності державних службовців до управління соціальними проектами (2014)
Шовгеля О. М. - Формування механізму мотивації праці співробітників органів місцевого самоврядування (2014)
Сальнікова О. Ф. - Організаційні форми державного управ­ління військово-технічною політикою України (2014)
Костенок І. В. - Державно-управлінський механізм оптимі­зації співвідношення інтересів держави та місцевих громад усистемі публічної влади в Україні (2014)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державно-громадського управління вищою освітою в Польщі, Дегтярьова І. О. (2014)
Боделан В. Р. - Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз наукових концепцій у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2014)
Квітка С. А. - Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави (2014)
Балін В. А. - Основні напрями адаптації державного регулювання допуску до ринку автотранспортних послуг в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Зарицька І. П. - Зарубіжна практика запровадження конвенціональної комунікативної стратегії при реалізації функцій державного управління (2014)
Капуловський А.В. - Забезпечення безпеки особистості як дієвий механізм реагування на загрози національній безпеці (2014)
Найдюк С. В. - Інтернет-сервіс сплати податків та зборів як елемент електронного уряду України (2014)
Романенко Є. О. - Оптимізація державної інформаційної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів (2014)
Cальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо організаційної структури системи державного управління військово-технічною політикою України (2014)
Ярова І. В. - Модель механізму антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні, Шаров Ю. П. (2014)
Копильцов В. М. - Управління професійним навчанням посадових осіб місцевого самоврядування (досвід Франції) (2014)
Єдинак Я. Б. - Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів самоорганізації населення (2014)
Корнієвський С. В. - Погляд молодих учених на проблеми та перспективи функціональної децентралізації в Україні (2014)
Рудік О. М. - Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Батанов О. В. - Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого регулювання, Кравченко В. В., Приходько Х. В. (2014)
Квітка С. А. - Вплив глобалізації на взаємодію бізнесу та держави в Україні (2014)
Бородін Є. І. - Європейські структури та програми з питань молоді, Хожило І. І. (2014)
Гаджиева Ч. Ш. - Сценарии геоэкономического развития азербайджанской республики (2014)
Івасенко С. М. - Удосконалення організаційного забезпечення запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Cальнікова О. Ф. - Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу, Ситник Г. П. (2014)
Твердохліб О. С. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної інформаційної політики (2014)
Коцовська О. С. - Механізм фінансового забезпечення освіти: правові засади розподілу владних повноважень (2014)
Лутчак В. Ф. - Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення (2014)
Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Друга міжнародна наукова відео­-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Рудік О. М. - Стан та актуальні проблеми ґендерної рівності крізь призму Глобального індексу ґендерного розриву-2014 (2014)
Кравченко В. В. - Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Квітка С. А. - Взаємовідносини держави та бізнесу: мінливий баланс впливу (2014)
Бородін Є. І. - Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах (2014)
Балін В. А. - Досвід державного управління автомобільними перевезеннями в УРСР (2014)
Івасенко С. М. - Організаційно-управлінські засади протидії корупції в правоохоронних органах (2014)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз та систематизація досвіду державного управління оборонно-промисловим комплексом Російської Федерації, Ситник Г. П. (2014)
Слобожан О. В. - Унормування адміністративних про­цедур як напрям удосконалення правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Баштанник А. Г. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення механізмів регулювання діяльності органів державної влади у процесі адміністративної реформи (2014)
Соколовська О. О. - Smart City: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні (2014)
Семенов М. В. - Європейський досвід форсайт-досліджень розвитку міст і регіонів (2014)
List of articles in 2014 (2014)
Слобожан О. В. - Ретроспективний аналіз форму­вання дер­жавної політики у сфері реформування місцевого самоврядування (2015)
Квітка С. А. - Транснаціональний бізнес і проблеми глобального управління (2015)
Балін В. А. - Реформування державного управління автомобільними перевезеннями в Україні в 1990 – 2000 рр. (2015)
Дяченко О. І. - Державне управління процесами мінімізації ризиків транскордонних техногенних загроз радіаційного поход­ження (2015)
Завгородня С. П. - Національні інтереси в економічній сфері: сутність та побудова їх ієрархії (2015)
Карапетян А. О. - Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти (2015)
Кизима В. В. - Підхід до визначення вектора розвитку системи надання публічних послуг в Україні за допомогою міжнародної рейтингової системи WGI, Ігнатова О. В. (2015)
Лаврухін В. В. - Державне управління у сфері соціального захисту населення: теоретичні аспекти (2015)
Забродіна О. В. - Політико-правові аспекти подолання бюрократизму в системі державної служби України (2015)
Трегубенко Г. П. - Теоретичні аспекти використання інновацій в освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Семенченко А. І. - Теоретико-методологічні основи організаційно-правових механізмів навчання публічних службовців електронному урядуванню, Власенко Р. В. (2015)
Ісаєва І. М. - Удосконалення регуляторно-управлінської діяльності органів державного управління магістральними трубопровідними системами України (2015)
Дрешпак В. М. - Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації (2015)
Квітка С. А. - Синергетика глобалізації та державне управління: методологічні аспекти (2015)
Кринична І. П. - Обґрунтування необхідності проведення реформування системи охорони здоров’я в Україні: історичний аспект (2015)
Васюк Ю. М. - Податковий контроль в умовах реформ в Україні (2015)
Капуловський А. В. - Значення інституту звернень громадян в умовах наростання загроз національній безпеці (2015)
Кожушко Н. І. - Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал (2015)
Костенко В. О. - Характеризація ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на транскордонних територіях України (2015)
Лаврухін В. В. - Чинники розвитку комплексного механізму соціального захисту населення (2015)
Дубич К. В. - Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження (2015)
Вострікова Н. В. - Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні, Востріков В. П. (2015)
Война Ю. В. - Підвищення ефективності діяльності керівника органу виконавчої влади (2015)
Золотарьов В. Ф. - Моральна відповідальність працівників органів державної влади, Білосорочка С. І. (2015)
Ковальчук В. Г. - Вплив процесів глобалізації на державне управління регіональним розвитком (2015)
Запорожець С. А. - Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста (2015)
Удод Є. Г. - Проектний підхід щодо підсилення спроможності територіальних громад в умовах децентралізації (2015)
Серьогін С. М. - Реформування місцевого самоврядування в Литві: досвід для України, Прокопенко Л. Л. (2015)
Тертишна О. А. - Науково-методичне і освітнє забезпечення реформ на регіональному рівні (на прикладі впровадження курсу дистанційного навчання "Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади") (2015)
Квітка С. А. - Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні (2015)
Серьогіна Т. В. - Адміністративно-територіальна реформа як складова децентралізації влади в Естонській Республіці (2015)
Дрешпак В. М. - Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів, Липовська Н. А. (2015)
Бородін Є. І. - Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні, Тарасенко Т. М. (2015)
Серьогін С. М. - Відновлення довіри до органів публічної влади як умова успішності реформ в Україні, Письменний І. В. (2015)
Чикаренко І. А. - Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування (2015)
Маматова Т. В. - Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації (2015)
Бобровська О. Ю. - Фінансово-економічне забезпечення територій в умовах децентралізації, Мунько А. Ю. (2015)
Прокопенко Л. Л. - Досвід реформування місцевого управління в країнах Європейського Союзу (2015)
Шаров Ю. П. - Потенціал та інструменти співробітництва спроможних громад в умовах децентралізації (2015)
Серьогін С. М. - Теоретичні засади та основні напрями реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні, Гончарук Н. Т. (2015)
Кравченко Т. А. - Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр. (2015)
Крушельницька Т. А. - Передумови створення фінансової основи самодостатніх територіальних громад (2015)
Інформаційно-аналітичні матеріали (2015)
Рудік О. М. - Поглиблення інтеграційних процесів в ЄС як відповідь на виклики політичної та фінансово-економічної кризи (2015)
Письменний І. В. - Ретроспектива адміністративно­територіальних реформ в Україні в контексті суспільної самоорганізації, Прокопенко Л. Л. (2015)
Криворучко Т. В. - Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій (2015)
Гончарук Н. Т. - Реформування соціально-гуманітарної сфери в процесі децентралізації влади в Україні (2015)
Кравченко М. В. - Основні міжнародні тенденції реформування солідарної пенсійної системи (2015)
Бобровська О. Ю. - Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на формування інвестиційного профілю територій, Крушельницька Т. А., Мунько А. Ю. (2015)
Дрешпак В. М. - Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти, Липовська Н. А. (2015)
Бородін Є. І. - Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти, Хожило І. І., Тарасенко Т. М. (2015)
Кандзюба С. П. - Методика формування простору електронної взаємодії у межах об’єднаної територіальної громади, Кравцов О. В., Титаренко О. М. (2015)
Дрешпак В. М. - Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад (2015)
Липовська Н. А. - Загальні збори громадян: методологія проведення (2015)
Прокопенко Л. Л. - Порядок вивчення органами місцевого самоврядування пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад (2015)
Савенко І. М. - Покращення організаційної структури прикордонної служби України (2015)
Корнат Л. Я. - Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні (2015)
Дегтярьова І. О. - Державне управління вищою освітою Словаччини: реформи у контексті європейської інтеграції (2015)
Рудік О. М. - Механізм громадянської ініціативи в Європейському Союзі: процедура та досвід практичної реалізації (2015)
Макота Г. З. - Напрями вдосконалення державного управління міжнародним технічним співробітництвом України з ЄС (2015)
Квітка С. А. - Публічно-приватне партнерство як дієвий механізм взаємодії влади та бізнесу (2015)
Баранов С. О. - Шляхи детінізації економічних процесів (2015)
Баранов Р. О. - Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні (2015)
Чаплай І. В. - Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління (2015)
Мельничук Л. М. - Принцип децентралізації влади як ключовий вектор модернізаційних перетворень у системі державного управління соціальним розвитком регіонів (2015)
Скакальський О. М. - Державні цільові екологічні програми: сутність та шляхи формування на регіональному рівні (2015)
Ящук Л. П. - Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування (2015)
Хохрякова І. В. - Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні (2015)
Лутчак В. Ф. - Концептуальні підходи до удосконалення організаційно-правових механізмів розвитку економічного транс­кордонного співробітництва (2015)
До 55-річчя Є. І. Бородіна (2015)
Письменний І. В. - Громадянський діалог як форма взаємодії між владою та суспільством, Липовська Н. А. (2015)
Найдюк С. В. - Сутність процесу прийняття управлінських рішень у державному управлінні (2015)
Світлична А. В. - Адміністративно-територіальна реформа: досвід Польщі та напрацювання в Україні, Джос Д. С. (2015)
Квітка С. А. - Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні, Соколовська О. О. (2015)
Борисенко О. П. - Компаративний аналіз моделей координації діяльності прикордонних контролюючих відомств у провідних країнах світу та в Україні, Боркут О. В. (2015)
Лис А. Б. - Світовий досвід надання послуг населенню державними і самоврядними органами влади (2015)
Харламова Ю. Є. - Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об’єкт державного управління (2015)
Бегей І. П. - Використання досвіду Польщі для визначення особливостей реформування державного управління на районному та регіональному рівнях (2015)
Безуглий Д. Г. - Проектний підхід в управлінні розвитком та співробітництвом укрупнених територіальних громад, Шаров Ю. П. (2015)
Єдинак Я. Б. - Визначення потреби у реорганізації районних у місті рад в умовах децентралізації державної влади (на прикладі міста Дніпропетровська) (2015)
Чикаренко І. А. - Інтегрована модель системи управління інноваційним розвитком територіальних громад (2015)
7 науково-практична конференція "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика" (2015)
Письменний І. В. - Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти, Липовська Н. А. (2015)
Борисенко О. П. - Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України (2015)
Гайнутдинова Л. А. - От "ослабления государства" к "государственному строительству": теоретический разворот (2015)
Квітка С. А. - Синергетична модель державного управління (2015)
Sobczyk A. - System monitorowania sytuacji spoeczno-ekonomicznej jako narzdzie realizacji strategii rozwoju (2015)
Козак В. І. - Формування креативності в системі публічної служби України: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Письменна І. І. - Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій (2015)
Єдинак Я. Б. - Особливості діяльності районних у місті адміністрацій (в умовах децентралізації державної влади) (2015)
Шепеленко О. Г. - Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів (2015)
Кравченко Т. А. - Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян України у місцевому самоврядуванні (2015)
Полінчук К. І. - Необхідність проведення структурних змін як умова забезпечення стабільного розвитку України (2015)
Кондратинський О. С. - Термінологічний аналіз понять "громадянське суспільство" та "територіальна громада" (2015)
Нестеряк Ю. В. - Узагальнення міжнародних принципів законодавчого регулювання медіа (2015)
Пелих А. О. - Теоретичні засади оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози воєнній безпеці (2015)
Кравченко М. В. - Основні проблеми соціального захисту учасників АТО (2015)
Дегтярьова І. О. - Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти (2015)
Мороз С.А. - Загальна класифікація нормативно-правових актів щодо державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Липовська Н. А. - Формування управлінської культури керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України (на прикладі митниць), Квеліашвілі І. М. (2015)
Єдинак Я. Б. - Особливості форм організації управління районами у місті без районних у місті рад (в умовах децентралізації державної влади) (2015)
Матвеєва О. Ю. - Інвестиційна привабливість регіону в контексті формування засад забезпечення його сталого розвитку, Міняйло А. С. (2015)
Безуглий Д. Г. - Підхід до оцінювання рівня проектної зрілості органів місцевого самоврядування, Шаров Ю. П. (2015)
Бєліков К. А. - Нормативно-правова база діяльності органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення великого промислового міста в Україні (2015)
Кириченко К. І. - Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору (2015)
Деміхов О. І. - Світовий досвід державного регулювання механізмів розвитку житлово-комунального господарства, Лук’янихін В. О., Теліженко О. М. (2015)
Перелік статей за 2015 рік (2015)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду, Кравченко В. В. (2016)
Зозуля О. С. - Дискурсивне поле дисертаційних досліджень з проблем державного управління інформаційною безпекою України (2016)
Квітка С. А. - Державне управління та циклічні меха­нізми соціально-економічного розвитку (2016)
Лозицька І. О. - Теоретико-методо­логічні засади імплементації зарубіжного досвіду реформування державного управління, Баштанник В. В. (2016)
Мануілова К. В. - Інститут омбудсмена в децентралізованих країнах ЄС: досвід для України (2016)
Томашевська Т. В. - Пріоритетні функції політико-управлінської еліти на сучасному етапі державотворення (2016)
Бунчук М. М. - Економічні причини і наслідки міжнародного тероризму (2016)
Романенко Є. О. - Державне управління процесами забезпечення внутрішньої екологічної безпеки в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Шпанковська Н. Г. - Державне управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання, Труш Ю. Т. (2016)
Матвейчук Л. О. - Модернізація державної податкової служби в контексті розвитку електронного оподаткування (2016)
Новак А. М. - Формування основ національної антикорупційної стратегії в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні (2016)
Євмєшкіна О. Л. - Використання законів і закономірностей державного управління у державному стратегічному плануванні (2016)
Голуб В. Л. - Основні аспекти взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності: європейський та вітчизняний досвід (2016)
Щербак Н. В. - Інституційна підтримка модернізації державного управління в умовах реалізації політики європейської інтеграції (2016)
Боднарчук В. Д. - Бюрократизм як феномен раціональної бюрократії: причини появи та шляхи подолання (2016)
Романенко Є. О. - Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі органів внутрішніх справ (2016)
Матвейчук Л. О. - Механізми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі (2016)
Верещак В. М. - Способи державного регулювання системи обов’язкових пенсійних накопичень в Україні (2016)
Юр’єва О. І. - Податковий борг: аналіз поняття та вплив на суспільно-економічні відносини (2016)
Бобровська О. Ю. - Корпоративність місцевого самоврядування як інтегральний чинник його розвитку (2016)
Єдинак Я. Б. - Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст (без спеціального статусу) Республіки Білорусь) (2016)
Цедік М. Г. - Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України (2016)
Семенець-Орлова I. A. - Державне управління освітніми змінами : проблеми та протиріччя (2016)
Мануілова К. В. - Особливості децентралізації публічної влади українських земель, що входили до складу Литви (XIII – на початку XVII ст.) (2016)
Титаренко Д. В. - Громадське управління освітою дорослих України (2016)
Записний Д. Ю. - Нові підходи до підвищення якості адміністративних послуг в умовах модернізації державного управління в Україні (2016)
Артеменко Н. Ф. - Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні (2016)
Хаітов П. О. - Типологічні характеристики лідерства на державній службі (2016)
Бобровська О. Ю. - Потенціал місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону (2016)
Деміхов О. І. - Філософія міста в Україні – право городян на участь в муніципальному управлінні на прикладі м. Суми (2016)
Кондратинський О. С. - Формування громадянських компетентностей територіальних громад з використання програмно-цільових підходів: теоретичний аналіз (2016)
Серьогін С. С. - Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції (2016)
Поліщук І. В. - Сутність поняття "професійний потенціал" у контексті наукової галузі державного управління (2016)
Шведун В. О. - Механізм реінжинірингу процесу державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Кобець А. С. - Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні, Пугач А. М. (2016)
Гуненкова О. В. - Експертне опитування як інструмент для дослідження проблемних питань у сфері надання адміністративних послуг (2016)
Мізіна І. В. - Фінансова децентралізація та її вплив на систему місцевих фінансів України (2016)
Хаітов П. О. - Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі (2016)
Кізілов Ю. Ю. - Зарубіжний досвід проходження державної служби та можливості його використання в Україні в умовах адміністративної реформи (2016)
Прудиус Л. В. - Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС (2016)
Тарасенко Т. М. - Дискреційні повноваження: загрози та можливості для розвитку місцевого самоврядування в Україні (2016)
Красівський О. Я. - Еволюція системи місцевого самоврядування у Німеччині (на прикладі землі Бранденбург): історико-управлінський аспект, Янишевський М. М. (2016)
Шаров Ю. П. - Типологія проектів місцевого самоврядування та її використання для методичної підтримки обґрунтування проектів, Безуглий Д. Г. (2016)
Чикаренко О. О. - Формування професійних компетентностей персоналу органів державної фіскальної служби, Чикаренко І. А. (2016)
Квітка С. А. - Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства (2016)
Записний Д. Ю. - Історія становлення та розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні (2016)
Сердюк С. А. - Шляхи вдосконалення державного регулювання обігу земель державної та комунальної власності в Україні (2016)
Пак В. І. - Активізація державної політики щодо єврорегіонального співробітництва у сфері міждержавного регіонального управління (2016)
Вишневська О. А. - Пенсійна реформа: зарубіжний досвід для України (2016)
Греба Р. В. - Модернізація механізму реформування системи соціальних послуг в Україні (2016)
Серьогін С. М. - Поняття "честь", "гідність" у контексті професіоналізації публічної служби, Сорокіна Н. Г. (2016)
Прудиус Л. В. - Європейські стандарти доброчесної державної служби (2016)
Линдюк О. А. - Модель оцінювання ефективності модернізації державної служби (2016)
Скіць С. В. - Інститут президентства: проблема лідерства (2016)
Зубчик О. А. - Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики (2016)
Подскальна О. А. - Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності (2016)
Ворона М. І. - Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг (2016)
Гусаков С. І. - Реструктуризація корпоративного сектора національної економіки: зміст та механізми здійснення (2016)
Держановська С. Л. - Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини (2016)
Козак В. І. - Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації (2016)
Сидоренко Н. С. - Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Онуфрієнко О. В. - Розвиток європейської державної (публічної) служби: від модернізації до постмодернізації (2016)
Ботвінов Р. Г. - Типологізація державної служби: термінологічна полеміка (2016)
Волинець С. С. - Розвиток громадянського суспільства як чинник впровадження принципів "належного врядування" в Україні (2016)
Рудік О. М. - Особливості норвезької моделі інтеграції з ЄС: досвід для України (2016)
Верещак В. Н. - Государственное управление внедрением обязательной накопительной пенсионной системы в Украине (2016)
Лепеха А. В. - Проблемні питання реалізації податкової реформи в Україні (2016)
Krynychnay I. P. - Ukraine International cooperation in nuclear and radiation safety: public-administrative aspect, Hozhilo I. I., Djachenko O. I. (2016)
Мелко В. Л. - Імплементація міжнародного досвіду державного регулювання страхування ризиків будівельної діяльності в Україні (2016)
Линдюк О. А. - Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України (2016)
Письменна І. І. - Чиновництво в Німеччині: досвід для України (2016)
Udod Y. G. - Community-led local development approach principlesimplementation when forming a regional local development projects support system in Ukraine (2016)
Serohina T. V. - Territorial community: a systematic approach to advance functions of individual elements (2016)
Кондаков К. Г. - Удосконалення комплексного механізму державного управління процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні, Надюк З. О. (2016)
Костіна Н. А. - Розвиток співробітництва територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС) в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування (2016)
Матюшенко О. І. - Напрями вдосконалення організаційної структури державного управління у сфері екології на регіональному рівні, Надюк З. О. (2017)
Сорокіна Н. Г. - Аналіз основних вимог до етичної поведінки державних службовців в Україні: правовий аспект (2017)
Артеменко І. В. - Взаємодія суб’єктів формування і реалізації молодіжної політики в Україні: вибір моделі (2017)
Говорун С. В. - Державне управління системою технічного обслуговування пожежно-рятувальної техніки при передачі частини функцій до аутсорсингу (2017)
Попок А. А. - Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід, Дяченко А. В. (2017)
Онуфрієнко О. В. - Розвиток публічної служби П’ятої французької республіки: голлістський та постголлістський періоди (2017)
Шульга В. М. - Державне регулювання у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів: поняття та сутність (2017)
Серьогіна Т. В. - Європейські практики забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення в контексті надання суспільних послуг (2017)
Бобровська О. Ю. - Функціонально-аналітичне забезпечення управління процесами розвитку регіонів (2017)
Єдинак Я. Б. - Теоретичні засади формування та розвитку інституту районної у місті адміністрації (2017)
Квітка С. А. - Глобальне громадянське суспільство: між національними державами і транснаціональними корпораціями (2017)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми розвитку статутного права в Україні (на прикладі міста Києва), Кравченко В. В. (2017)
Дрешпак В. М. - Сучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) (2017)
Маматова Т. В. - Особливості механізмів імплементації "чутливості до конфліктів" у проектах публічного сектора (2017)
Krynychna I. P. - Improvement of public administration in the sphere of solid household waste management, Hozhylo I. I., Kostenko V. O. (2017)
Бритова Г. В. - Роль бюджетно-податкової сфери у підвищенні фіскальної безпеки держави, Скрильник Є. В. (2017)
Бутирська Т. О. - Складові індексу якості державного управління як основа парадигми державного будівництва, Дзвінчук Д. І. (2017)
Тарасенко К. М. - Особливості державного регулювання міграційних процесів у Дніпропетровській області (2017)
Мороз С. А. - Вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти на рівні функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (2017)
Квітка С. А. - Державне управління та цикли в розвитку суспільства (2017)
Бакай А. Є. - Міжвідомча взаємодія як інструмент публічного управління галуззю охорони здоров’я в Україні (2017)
Радчич С. О. - Дослідження механізмів антикризової політики федеральної резервної системи США та європейського центрального банку в період 2007-2009 років: практичні імплікації для сучасної України (2017)
Соколов В. А. - Cпецифіка етапів інституалізації розвідувальної діяльності в системі забезпечення національної безпеки України (2017)
Молоканова В. М. - Впровадження ціннісно-орієнтованого проектного менеджменту у сфері державного управління (2017)
Борисенко Ю. В. - Підхід до оцінювання зрілості мережевих систем місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, Маматова Т. В. (2017)
Говорун С. В. - Суб’єкти та об’єкти державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні (2017)
Орел М. Г. - Сутність та особливості стратегічного планування в інтересах забезпечення політичної безпеки (2017)
Письменний І. В. - Лідери територіальних громад як атрактори ефективного суспільного розвитку (2017)
Рудік О. М. - Майбутнє ЄС в контексті сценаріїв його розвитку до 2025 р. (2017)
Сивий Р. П. - Трансформація державної служби у контексті новітніх викликів екзогенного характеру (2017)
Барило О. Г. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення функціонування системи управління цивільного захисту (2017)
Квітка С. А. - Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу (2017)
Гапон А. А. - Криоконсервирование сперматозоидов человека в ПВП и сахарозе, Павлович Е. В., Юрчук Т. А., Пиняев В. И., Петрушко М. П. (2019)
Потапов С. М. - Прогнозування гістотипу герміногенної пухлини яєчка, Арсен'єв О. В., Горголь Н. І., Плітень О. М., Галата Д. І. (2019)
Дериенко Т. А. Тихонова Т. М. - Стадии артериальной гипертензии и параметры электрокардиостимуляции у пациентов на годовом этапе после имплантации и медикаментозной терапии, Мартимьянова Л. А. (2019)
Просоленко К. О. - Ультразвукові параметри печінки та показники портальної гемодинаміки при коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки з артеріальною гіпертензією (2019)
Ісаков Р. І. - Характеристика внутрішньої картини хвороби у жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу та рівня психосоціальної дезадаптації (2019)
Кривоніс Т. Г. - Гендерні аспекти сприйняття психосоціальної підтримки у пацієнтів на різних етапах перебігу онкологічного захворювання (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Когнітивні порушення у хворих на змішану деменцію різного ступеня вираженості, ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами (2019)
Дубівська С. С. - Основні моніторингові показники вуглеводного обміну, які впливають на перебіг післяопераційної когнітивної дисфункції (2019)
Пуляєва І. С. - Критерії використання тимчасового шунта у хворих із стенозами сонних і церебральних артерій (2019)
Sizyi M. Yu. - Septic complications in patients with neck wounds (2019)
Черненко М. Е. - Нейротрофический фактор BDNF при нейродегенеративных заболеваниях, Волошин-Гапонов И. К. (2019)
Колупаєв С. М. - Особливості лікувальної тактики у пацієнтів з безсимптомними каменями ниркових чашок (2019)
Шимова А. Ю. - Нутритивний статус у хворих на хронічну хворобу нирок V Д стадії, які лікуються перитонеальним діалізом (2019)
Бобровська О. Ю. - Організаційно-управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни (2018)
Богданенко А. І. - Історичний аналіз наукової бази проблематики інвестиційної діяльності в житлове будівництво (2018)
Делія О. В. - Чинники політичної культури у структурі політичного середовища державної політики (2018)
Магась Г. А. - Ретроспективний аналіз прикордонної політики по забезпеченню недоторканності державного кордону України (2018)
Непомнящий О. М. - Зарубіжний досвід управління ризиками в системі закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва, Митропан Т. К. (2018)
Гончарук Н. Т. - Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні, Прудиус Л. В. (2018)
Чаплай І. В. - Методи підвищення операційної ефективності каналів комунікативного впливу громадянського суспільства (2018)
Шаульська Г. М. - Концепція громадянського суспільства і публічне управління (2018)
Кравченко В. В. - Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи, Янчук А. О. (2018)
Кривошеїн В. В. - Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління (2018)
Батанов О. В. - Муніципально-правові проблеми реалізації та захисту прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти (2018)
Андрєєв В. О. - Генезис присяги державного службовця як складового елемента його правового статусу (2018)
Мосьондз С. О. - Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України, Казміришин Е. О. (2018)
Витко Т. Ю. - Державний службовець в умовах реформування державного управління в Україні (2018)
Гайнутдинова Л. А. - Глобальное управление и гражданское общество (2018)
Прокопенко Л. Л. - Розвиток інституційної основи співробітництва України та ЄС, Ракша О. В. (2018)
Махтаб Джафарі - Взаємозв’язок між виконанням адміністративної системи та національними органоми влади: ісламський погляд (2018)
Серьогіна Т. В. - Категорія "публічна послуга" як об’єкт наукового дослідження (2018)
Власенко І. М. - Удосконалення opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoгo мexaнiзму дepжaвнoгo упpaвлiння pизикaми у cфepi будiвництвa тa eкcплуaтaцiї cпopуд пiд чac дeцeнтpaлiзaцiї влaди (2018)
Нахкур Т. Ф. - Напрями підвищення ефективності механізмів державного управління ризиками у процесі регулювання інвестиційної діяльності у будівництві (2018)
Адамов Д. В. - Децентралізований принцип податкової системи: стан та перспективи розвитку інституту єдиного податку (2018)
Юхненко М. А. - Організаційні напрями удосконалення інституційної моделі казначейської служби України (2018)
Квітка С. А. - Державне управління взаємодією влади та бізнесу: європейський досвід для України (2018)
Магась Г. А. - Сутність та зміст поняття ефективності оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2018)
Слоньовський М. В. - Оптимальність розвитку людського потенціалу системи публічного управління (2018)
Москалець Н. В. - Комплекс інструментів механізму взаємодії Конституційного Суду України з Верховною Радою України (2018)
Бородін Є. І. - Статус голови місцевої державної адміністрації в Україні: досвід законодавчого визначення (2018)
Сокольська Т. В. - Роль публічного управління у розвитку транскордонного співробітництва, Поліщук С. П. (2018)
Калиновський Б. В. - Нормотворча діяльність місцевих рад в Україні, Кулик Т. О. (2018)
Головко О. С. - Місце та функції інституту президента в політичній системі демократичних суспільств (2018)
Андрєєв В. О. - Присяга державного службовця в Україні: процедурно-управлінський аспект (2018)
Онуфрієнко О. В. - Cучасна доктринально-концептуальна основа модернізації публічного управління та державної служби України: веберівська бюрократія, нове публічне управління, електронне врядування (2018)
Акімова Л. М. - Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку (2018)
Бобровська О. Ю. - Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій (2018)
Євтухов О. В. - Тенденції розвитку соціальних ризиків у сучасному суспільстві: державно-управлінський аспект (2018)
Тарасенко Т. М. - Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління (2018)
Турій О. В. - Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: правовий та управлінський аспекти (2018)
Батанов О. В. - Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування, Кравченко В. В. (2018)
Волинець С. С. - Щодо визначення поняття "державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства" (2018)
Ясинська Н. А. - Значення економічної праксеології у розвитку системи державного управління в Україні (2018)
Гугнин А. М. - Фидель Кастро – менеджер и маркетолог революции, Лисневская Ю. А. (2018)
Турій О. В. - Правові аспекти взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування (2018)
Андрієнко А. О. - Концепція "розумного міста": уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворенняя (2018)
Аль-Атті І. В. - Публічне управління: сутність і визначення (2018)
Серьогіна Т. В. - Сучасні світові тенденції розвитку сервісної сфери та їх вплив на систему надання публічних послуг (2018)
Кубанов Є. В. - Теоретичні підходи до понятійно-категоріального апарату кібербезпеки в системі публічного управління (2018)
Квітка С. А. - Форсайт в публічному управлінні: методи і перспективи реалізації в Україні (2018)
Осадчук С. В. - Інституційні та нормативно-правові засади діяльності малого підприємництва (2018)
Крилова І. І. - Сфера водопостачання та водовідведення як об’єкт державного регулювання (2018)
Чмир Я. І. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в системі публічного управління (2018)
Лисневская Ю. А. - Реформа высшего образования в Польше в контексте Болонского процесса (2018)
Хребтій І. В. - Децентралізація у Франції: досвід для України (2018)
Polyakova O. S. - Conceptual foundations of formation of the public administration system in legal education (2018)
Корнієвський С. В. - Підвищення ефективності кадрового потенціалу органів влади щодо реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання молоді (2018)
Бобровська О. Ю. - Концептуалізація управління процесами розвитку територіальних громад (2018)
Олійник А. М. - Основні принципи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів доходів і зборів в Україні (2018)
Акімова Л. М. - Механізми впливу інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави у соціальній і демографічній сферах: світовий досвід (2018)
Альциванович О. В. - Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні, Цимбаленко Я.Ю. (2018)
Устимчук О. В. - Аналіз нормативно-правових засад регулювання сфери надання медичних послуг в Україні (2018)
Алкум М. - Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством: прикладний аспект (2018)
Мартишин Д. С. - Православні церкви України в процесі українського державотворення (2018)
Охотникова О. В. - Теоретичні засади формування меритократичного підходу до відбору кадрів в системі публічного управління (2018)
Дяченко С. А. - Правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні (2018)
Гайданка Є. І. - Транскордонна співпраця у процесах модернізації державного управління (досвід Трнавського краю Словаччини) (2018)
Чикаренко І. А. - Досвід стратегічного управління розвитком об`єднаних територіальних громад, Чикаренко О. О., Ушакова А. С. (2018)
Альциванович О. В. - Міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ризиків під час здійснення публічних закупівель, Цимбаленко Я. Ю. (2018)
Гайнутдинова Л. А. - Революционные идеи Ж.-Ж. Руссо и радикализация современных политических преобразований (2018)
Гаврилечко Ю. В. - Комплекс маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління (2018)
Томашевська Т. В. - Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві (2018)
Иванова С. А. - Стратегия развития территории: стратег и информация (2018)
Горбик В. М. - Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів (2018)
Крилова І. І. - Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення (2018)
Машненков К. А. - Концептуалізація базових понять у контексті державного управління розбудовою екологічної держави (2018)
Каюн С. В. - Особливості державного регулювання у сфері розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2018)
Cерьогіна Т. В. - Система захисту прав дітей як об’єкт державної політики (2018)
Курілов Ю. Ю. - Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект (2018)
Молоканова В. М. - Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні (2018)
Сурай І. Г. - Стандартизація професійної підготовки державних службовців України на основі компетентнісного підходу, Григор’єв С. М. (2018)
Серьогін С. М. - Психологічна залежність публічних службовців як фактор корупційної поведінки, Петренко О. C., Соколовський С. І. (2018)
Поплавський А. - Проблеми державного регулювання діяльності міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю (2019)
Крилова І. - Система нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення. Ефективність та реалізація (2019)
Горбик В. - Адаптація маркетингової складової функціонування механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2019)
Угоднікова О. - Перспективи реалізації державної політики у розвитку інклюзивного туризму (2019)
Чикаренко І. - Розширення предметної сфери муніципального менеджменту, Маматова Т. (2019)
Яровой Т. - Становлення законодавчого регулювання лобізму в США як приклад для України (2019)
Мартышин Д. - Социально-философский анализ христианской эсхатологии в диалоге государственного управления и теологии (2019)
Стройны Я. - Направления стратегического развития Подкарпатского воеводства – юго-восточного региона Польши (2019)
Ружевичюс Ю. - Качество жизни на работе: концепция и исследования, Иванова С. (2019)
Бобровська О. - Теоретико-методичне обґрунтування створення нових спеціальностей вищої освіти в контексті сталого розвитку територій (2019)
Магась Г. - Обґрунтування основних підходів щодо формування методичного апарату прогнозування ефективності оперативно-службової діяльності в Державній прикордонній службі України (2019)
Прокопенко Л. - Державне регулювання розвитку приватної освіти на Катеринославщині у першій половині ХІХ ст. (2019)
Письменна І. І. - Імплементація досвіду Німеччини щодо кадрового формування митних органів України (2019)
Иванова С. А. - Редколлегия "Аспектов публичного управления" представляет статью Юрия Павловича Адлера "Метрология – где спотыкаемся?" (2019)
Адлер Ю. П. - Метрологія: де спотикаємося? (2019)
Крушельницька Т. А. - Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні (2019)
Карнаухова М. Д. - Демаркація публічного і приватного у дискурсивному просторі врядування (2019)
Гнітько І. В. - Еволюція підходів до сутності поняття "професійне здоров’я" (2019)
Яровой Т. С. - Розвиток партисипативної демократії – важливий фактор вдосконалення управління в об’єднаних територіальних громадах (2019)
Квітка С. А. - Інноваційні механізми в публічному управлінні: форсайт (2019)
Батанов О. В. - Доктринальні проблеми муніципальної статутної нормотворчості (аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти), Кравченко В. В. (2019)
Бородін Є. Є. - Організаційно-правові підстави застосування медіації в системі державного управління (2019)
Прокопенко Л. Л. - Процес імплементації європейського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища України, Тішкова Н. Л. (2019)
Сьомич М. І. - Особливості сучасних моделей публічного управління (2019)
Квеліашвілі І. М. - Brexit: ознаки дезінтеграції митного союзу ЄС в умовах глобалізації (2019)
Демченко Л. - Критика теорії і практики бюрократії (2019)
Ігнат О. - Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні, Маматова Т. (2019)
Сак Ю. - Проблеми реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління (2019)
Bortnik O. - Implementation of international standards in local government as a key to sustainable development (2019)
Турчак А. - Основні складові інформаційної безпеки держави (2019)
Прав Ю. - Аналіз теоретико-методичних підходів до визначення механізмів державного регулювання у галузі будівництва (2019)
Овсяник В. М. - Мережеві спільноти в умовах надзвичайних ситуацій (2019)
Качан Я. В. - Принципи, функції та технології проходження публічної служби (2019)
Соловйов Є. В. - Детермінація основних понять міграційних процесів, що протікають в Україні, в ракурсі сучасних реалій (2019)
Пухтинський М. О. - Пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні (2019)
Лаврук О. В. - Державна підтримка як основна складова державної політики у розвитку тваринництва (2019)
Невмержицький О. І. - Основні напрями вдосконалення здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у сфері земельних відносин (2019)
Баранов А. П. - Сучасний стан розвитку публічного управління в Україні (2019)
Грабовенко Н. В. - Людиноцентристські пріоритети державного управління якістю освіти (2019)
Сорока М. А. - Смарт-спеціалізація у стратегічному плануванні на регіональному та місцевому рівнях: витоки підходу та перспективи для України (2019)
Яремчук О. В. - Напрями сучасної політики у сфері охорони здоров’я (2019)
Онуфрієнко О. В. - Архітектоніка електронного врядування у США: концептуалізація та реалізація ініціативи "е-уряд" президентською адміністрацією ДЖ. Буша-Мол. (2019)
Соколовська О. О. - Проведення громадських обговорень проектів регуляторних актів як дієвий механізм запобігання корупції в органах місцевого самоврядування, Сомсіков К. В. (2019)
Присяжнюк П. В. - Проект закону про публічні консультації в контексті модернізації правового забезпечення комунікації між суспільством та державою (2019)
Матвеєва О. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку галузі охорони здоров’я Дніпропетровської області України (2019)
Квітка С. А. - Доступ до мережі Інтернет через мобільні пристрої: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні, Мазур О. Г. (2019)
Костюк Н. П. - Перспективи запровадження механізмів правового регулювання мобінгу в Україні, Скубченко Д. О. (2019)
Бойко О. А. - Стратегія реформування державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України (2019)
Гончарук Н. Т. - Формування та розвиток інтегральної компетентності депутатів місцевих рад в Україні: правові аспекти (2019)
Семчик О. О. - Стимулювання Е-розвитку громад в Україні: концептуально-правові засади (до питання про муніципальне управління на основі даних), Приходько Х. В., Сидоренко П. О., Петрухін Ф. В. (2019)
Курілов Ю. Ю. - Адміністративна реформа в Україні: від витоків до майбутнього (2019)
Матвеєва О. Ю. - Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Дніпропетровській області: виклики та можливості для сталого регіонального зростання, Шевченко Л. Г. (2019)
Серьогін С. М. - Мотивація як основний спосіб підвищення ефективності роботи публічних службовців (соціологічний аналіз), Сорокіна Н. Г., Шеломовська О. М. (2019)
Квітка С. А. - Оцінка стану цифрового розвитку адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської області, Титаренко О. М., Мазур О. Г. (2019)
Липовська Н. А. - Удосконалення методологічних засад оцінювання виконання стратегічних планів розвитку регіонів, Бобровський О. І. (2019)
Шпекторенко І. В. - Евристичні можливості блокового підходу у формуванні структури управлінської діяльності публічного службовця (2019)
Прокопенко Л. Л. - Катеринославське губернське земство і розвиток медичної освіти губернії на початку ХХ ст. (2019)
Марушева О. А. - Тенденції розвитку та основні проблеми державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин будівництва (2019)
Ганцюк Т. Д. - Сучасний стан та проблеми функціонування механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні (2019)
Аюб К. - Інноваційні моделі функціонування антикорупційних органів у світі (2019)
Щербак В. М. - Формування регіональної політики співробітництва з міжнародними торго­во-економічними організаціями в контексті децентралізації державного управління (2019)
Серьогіна Т. В. - Нормативне забезпечення інституту звернення в системі надання публіч­них послуг (2019)
Долгіх М. В. - Проблеми формування механізмів публічного управління системою охоро­ни здоров’я: огляд дискусійного поля (2019)
Кандзюба С. П. - Регіональна хмара публічного управління як складова електронного уряду України (2019)
Полянська Я. В. - Зарубіжний досвід формування ефективної моделі взаємодії органів дер­жавної влади і місцевого самоврядування на прикладі Французької Республіки (2019)
Мейко О. В. - Принципи та умови формування типових організаційних структур прикор­донних підрозділів (2019)
Деміхов О. І. - Взаємозв’язок урбанізації з формуванням і реалізацією публічної політики громадського здоров’я в Україні (2019)
Альван Амро - Наукові підходи до системи понять "національна безпека": міжнарод­но-правовий аспект (2019)
Щербак В. М. - Регіональна політика як чинник інституційних перетворень публічного менед­жменту на регіональному рівні (2019)
Бобровська О. Ю. - Організаційні і мотиваційні чинники забезпечення якості викладацької праці в закладах вищої освіти в Україні (2019)
Адамов Д. В. - Впровадження управлінського обліку в систему господарського моніторингу діяльності в умовах глобалізації, Юхненко М. А., Богдяж Є. Р. (2019)
Тимчук А. Л. - Теоретичні аспекти феномена "громадянське суспільство", Полторацька Н. В. (2019)
Пашков В. О. - Аналіз міграційних процесів в ЄС та теорія мультикульти­ралізму: сучасний стан та перспективи, Правдін В. І. (2019)
Латинін М. А. - Закордонний досвід державного регулювання розвитку еко­номічного потенціалу територій, Іванов Д. В. (2019)
Терханов Ф. І. - Теоретико-методологічні засади формування національних інтересів у си­стемі антикризового управління (2019)
Мазур О. Г. - Сучасні тенденції упровадження електронного урядування в публічному управлінні: зарубіжний досвід (2019)
Гнітько І. В. - Нормативне-правове забезпечення професійного здоров’я публічних службовців (2019)
Крушельницька Т. А. - Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики (2020)
Венцель В. Т. - Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи (2020)
Чикаренко І. А. - Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади, Маматова Т. В., Чикаренко О. О. (2020)
Берлінець І. А. - Аналіз сучасного стану надання медико-реабілітаційної допомоги і послуг в Україні: державно-управлінський аспект (2020)
Мейко О. В. - Показник втрат ефективності реалізації однієї функції оперативно-службової (бойової) діяльності в межах організаційно-штатної структури, Кириленко В. А., Городнов В. П. (2020)
Панченко О. А. - Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури (2020)
Костєнніков Д. М. - Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили (2020)
Семенченко А. І. - Концептуальні засади розвитку електронної демократії, Янсонс Я. В. (2020)
Теличкан Ю. В. - Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС (2020)
Безена І. М. - Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів підприємницької діяльності в умовах децентралізації (2020)
Мартиненко Н. В. - Соціально-економічні передумови підвищення пенсійного віку в Україні (2020)
Сьомич М. І. - Характеристика ресурсного забезпечення громади міста Миргород Полтавської області (2020)
Лола В. В. - Локальна ідентичність та "соціальне включення" в умовах децентралізації влади в Україні (2020)
Токар М. Ю. - Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України (2020)
Сагуйченко В. В. - Нова українська школа: актуальні питання культури управління і освітнього менеджменту, Волокітіна Н. Ю. (2020)
Височанський М. Р. - Вдосконалення досудового розслідування як фактору впливу на забезпе­чення економічної безпеки України (2020)
Морохов О. О. - Концептуальні засади стратегічного планування у сфері безпеки державного кордону України, Магась Г. А. (2020)
Панченко О. А. - Тривожне очікування людини в епоху турбулентності, Кабанцева А. В., Сердюк І. А. (2020)
Деміхов О. І. - Міжсекторальна складова структурно-функціональної моделі управління: методологія розробки регіональних програм профілактики та оцінки її ефективності (на прикладі дитячого населення окремих адміністративних областей України) (2020)
Карковська В. Я. - Етапи оцінювання ризику безпеки державних службовців (2020)
Сокольська Т. В. - Формування механізмів публічного управлін­ня інноваційним розвитком сільського господарства України, Поліщук С. П., Білик О. В. (2020)
Шкурат І. В. - Історичні засади становлення та розвитку держави (2020)
Молоканова В. М. - Трансформаційні технології у процесах розвитку спроможних територіальних громад, Ольховікова Ю. М. (2020)
Рачинська О. А. - Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління (2020)
Бондаренко В. Б. - Соціологічні та етнологічні аспекти аналізу державної етнічної політики (2020)
Туча В. В. - Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави (2020)
Удод Є. Г. В. Б. - Програмування розвитку місцевого самоврядування: регіональний досвід і су­часні виклики (2020)
Марушко Р. В. - Cтандарти істотної еквівалентності між системами акредитації безперервного професійного розвитку (2020)
Експертний круглий стіл "Вакцинація дітей груп ризику проти пневмококової інфекції", м. Київ, (25.01.2020 року) з результатами остаточного обговорення від 29.04.2020 року. Резолюція (2020)
Охотнікова О. М. - Клінічний протокол медичної допомоги дітям із коронавірусною інфекцією (COVID-19), яка перебігає на фоні хронічних соматичних захворювань, Іванова Т. П., Ошлянська О. А., Поночевна О. В., Усова О. І., Шарікадзе О. В., Яковлева Н. Ю., Ткачова Т. М., Грищенко О. М., Зарудня О. Ф. (2020)
Багацька Н. В. - Щодо ролі спадкових та середовищних чинників ризику у формуванні отеоартрозу в підлітків, Нефідова В. Є. (2020)
Порохня Н. Г. - Прогнозування розвитку недостатності мітрального клапана у дітей з інфекційним і ревматичним ендокардитами (2020)
Воробйова Н. В. - Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей раннього віку в Запорізькій області, Усачова О. В., Матвєєва Т. Б. (2020)
Ошлянська О. А. - Особливості стану серцево-судинної системи у хворих на ювенільні ідіопатичні артрити, Арцимович А. Г. (2020)
Ковальчук Т. А. - Особливості профілю вітаміну В6 у дітей та підлітків із вазовагальними синкопе (2020)
Безруков Л. О. - Математична модель сепсису новонароджених, батьки яких проживали в місцях різної екологічної обстановки, Власова О. В., Трекуш Є. З. (2020)
Охотнікова О. М. - ГРВІ влітку: різноманітні та небезпечні, Поночевна О. В. (2020)
Горобець А. О. - Особливості нутритивного статусу, його оцінки та нутритивної підтримки при хронічних захворюваннях печінки в дітей, Березенко В. С., Левадна Л. О. (2020)
Рейтмаєр М. Й. - Дебют і перебіг рідкісного ювенільного дерматоміозиту. Частина І: клінічний випадок, Волосянко А. Б., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Алексеєва Ю. І. (2020)
Усачова О. В. - Вітряна віспа і стрептококова інфекція: клінічний приклад поєднаного перебігу вітряної віспи і скарлатини, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А. (2020)
Бабухіна С. А. - Сучасні політичні дослідження у контексті неоінституціоналізму: стратегії наукових розвідок, Савельєва Т. П. (2020)
Волвенко Н. М. - Вплив інформаційного простору на соціальне здоров'я суспільства: глобалізаційний вимір (2020)
Воронянський О. В. - Після кінця історії: криза ліберально-демократичної парадигми (2020)
Денисенко І. Д. - Сучасна конспірологія: до визначення евристичного потенціалу щодо соціально-політичних досліджень (2020)
Євсєєв С. Є. - ТНК як суб'єкти зовнішньої політики держав, Тодріна І. В. (2020)
Жезняк М. М. - Електронний уряд як форма взаємодії влади і громадян: український контекст (2020)
Житко А. О. - "Сучасний популізм" як елемент проблемного поля сучасного політологічного дискурсу (2020)
Зайончковський Ю. В. - Глобальний політичний простір: постмодерністський погляд, Фірсова Л. В. (2020)
Застава І. В. - Проблематика демократизації у контексті формування нового світового порядку (2020)
Калюжна Ю. І. - Інтеграція екологічного питання в український політичний простір: проблемні аспекти (2020)
Комар Р. О. - Кінофестиваль як інструмент "м'якої сили" культурної дипломатії у міжнародних відносинах, Солових Є. М. (2020)
Кошкіна О. І. - Проблема політичного простору в науковій парадигмі сучасності, Моісеєва Н. І. (2020)
Куц Г. М. - Концептуалізація понять "національна безпека" і "державна безпека" у політико-правовому дискурсі (2020)
Пелішенко І. І. - Ризик як провідна характеристика сучасного суспільства (2020)
Роговський О. М. - Політаналіз форм демократії: український вибір (2020)
Стеблина Н. О. - Український цифровий політичний дискурс в умовах "гібридної медіасистеми" (2020)
Тяпкіна Ю. О. - Армія & суспільство: до визначення стратегії дослідження (2020)
Яцура К. Г. - Основні етапи та тенденції формування відкритої освіти в Україні (2020)
Содержание (2017)
Лазарев І. А. - Біомеханічне визначення навантаження на ліктьовий суглоб при переломах головки променевої кістки, Курінний І. М., Страфун О. С., Скибан М. В. (2017)
Рушай А. К. - Реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки, Климовицький В. Г., Климовицький Ф. В., Лісунов С. В., Богданова Л. В. (2017)
Чорний В. С. - Оцінка ефективності та ускладнень неоад’ювантної поліхіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих на остеосаркому довгих трубчастих кісток, Коноваленко В. Ф., Проценко В. В. (2017)
Бур’янов О. А. - Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок, Ярмолюк Ю. О., Лось Д. В., Вакулич М. В. (2017)
Климовицкий В. Г. - Применение наружного чрескостного остеосинтеза в практике специализированного травматологического отделения городской больницы (на примере городской больницы № 3 г. Краматорска), Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В., Демочка С. В., Нехно В. С. (2017)
Канзюба А. І. - Первинне ендопротезування при переломах вертлюжної ділянки в осіб похилого та старечого віку, Климовицький В. Г., Хайло П. А., Канзюба М. А. (2017)
Радченко В. А. - Экспериментальное моделирование взрывных переломов грудопоясничного отдела позвоночника, Попсуйшапка К. А., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Тесленко С. А. (2017)
Стародубська О. О. - Вплив карбацетаму на когнітивні порушення при експериментальній черепно-мозковій травмі, можлива роль вазопресину, Богза С. Л. (2017)
Макогончук А. В. - Екстрена медична допомога при зовнішніх кровотечах на догоспітальному етапі (2017)
Шуба В. Й. - Медикаментозна корекція гострого больового синдрому в комплексному лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату (2017)
Новітні пероральні антикоагулянти в пацієнтів хірургічного та ортопедичного профілю (2017)
Бур’янов О. А. - Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба, Клапчук Ю. В., Бородай О. Л. (2017)
Прозоровский Д. В. - Дифференцированный подход к выбору вида хирургического пособия при коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы, Бузницкий Р. И., Романенко К. К. (2017)
Білінський П. І. - Сучасні тенденції лікування перипротезних переломів стегнової кістки, Паламар Б. І., Дроботун О. В., Андрейчин В. А., Шишко Е. О., Вихров С. Л. (2017)
Рой И. В. - Радиочастотная нейроабляция крестцово-подвздошного сустава как метод лечения болевого синдрома, Фищенко Я. В., Кудрин А. П. (2017)
Analysis of the current state of treating intra-articular factures of the calcaneus (2017)
Козопас В. С. - Аналіз сучасного стану лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток (2017)
Тарасов М. Ю. - Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения экстренной помощи, Климовицкий Р. В., Чубатов А. Е. (2017)
Гужевський І. В. - Вплив коморбідності на результати ендопротезування суглобів нижніх кінцівок у хворих з остеоартрозом при спондилоепіфізарній дисплазії, Герасименко С. І., Панченко Л. М. (2017)
Григорук В. В. - Оцінка віддалених результатів лікування постраждалих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок, яких лікували на базі КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" м. Харкова (2017)
Панасенко С. І. - Біомеханічні характеристики окремих методів остеосинтезу ребер, Ковальчук С. Б., Гур’єв С. О., Горик О. В., Шейко В. Д., Бурлака О. А. (2017)
Проценко В. В. - Результати моніторингу біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих із пухлинами кісток після ендопротезування та лікування бісфосфонатами, Туз Є. В. (2017)
Величко Л. Ю. - Механізми державного управління примусовим виконанням судових рішень щодо суб'єктів господарювання: аналіз проведених досліджень і виокремлення їхніх перспективних напрямів, Товмасян А. Е. (2019)
Куц Ю. О. - Сучасна державна мовна політика України: європейський вимір, Сергєєва О. Ю. (2019)
Ковальова Т. В. - Сучасний стан реалізації окремих напрямів державної антикорупційної політики у сфері публічної служби в Україні (2019)
Мороз С. А. - Рівень державного контролю якості надання освітніх послуг у контексті поглядів студентів вітчизняних ЗВО (2019)
Оганісян М. С. - Концепт "оптимізація" в політико-управлінському дискурсі, Ковтун Ю. Є. (2019)
Ревенко О. В. - Прозорість інформації у процедурах внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Ревенко Т. В. (2019)
Savchenko I. G. - Theoretical Bases of the State Policy in the Land Relations, Herasymov O. I. (2019)
Токар М. Ю. - Особливості суб'єктності громадської організації в публічно-управлінських відносинах сервісно орієнтованих держави і суспільства (2019)
Бігарі М. І. - Аналіз основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини в мовній сфері в Україні (2019)
Павленко Є. М. - Державна комунікативна політика та комунікативна політика органів державної влади: співвідношення понять (2019)
Присяжнюк П. В. - Демократична модель комунікації в системі державного управління України: сутність та основні елементи (2019)
Сак Ю. А. - Періодизація проведення політико-адміністративного реформування системи публічного управління в Україні (2019)
Застрожнікова І. В. - Понятійний апарат дослідження державного регулювання розвитку освітньої системи (2019)
Матвеєва О. Ю. - Аналіз стану розвитку галузі освіти і науки в Дніпропетровській області (дескриптивно-аналітичний контекст регіональної стратегії сталого розвитку) (2019)
Худоба О. В. - Роль неурядових організацій у виробленні та реалізації політики з питань деменції (2019)
Поліщук Ю. А. - Удосконалення державної політики щодо упровадження зеленої економіки в Україні (2019)
Ушакова М. В. - Обумовлені грошові трансферти в контексті політики розвитку людського потенціалу (2019)
Фольгіна Т. О. - Концептуальні засади організаційно-правового забезпечення упровадження проєктів державно-приватного партнерства в житлово-комунальну сферу України (2019)
Коваленко Н. О. - Інституційно-функціональний аналіз виконавчих органів місцевих рад (2019)
Батюк А. А. - Удосконалення комунікацій на ринку праці у процесі первинного профілювання осіб (2019)
Крихтіна Ю. О. - Політика управління персоналом АТ "Укрзалізниця" та шляхи її вдосконалення, Савченко О. В., Ткаченко І. М. (2019)
Паламарчук І. В. - Закордонний досвід управління персоналом державної служби країн – членів ЄС для України: проблеми та перспективи розвитку, Міроненко В. А. (2019)
Кірєєв Є. В. - Мотивація праці працівників органів публічного управління (2019)
Малиш Н. А. - Стратегічні імперативи розвитку державної екологічної політики України, Москаленко С. О. (2019)
Баранов А. П. - Характеристика принципів публічного адміністрування в країнах – членах ЄС (2019)
Мялковський Д. В. - Організаційно-правові механізми державного управління міжнародним співробітництвом України у сфері кібербезпеки (2019)
Семенюк Ю. Є. - Європейський освітній простір як чинник змін у системі управління загальною освітою, Колісніченко Н. М. (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Berkson R. - Experiences of Students with Communication Related Disabilities in the TBL Classroom, Richter U. M., Veerabhatla S., Zasiekina L. (2020)
Bohdan S. - Associated Field Semantics in Modeling Lesya Ukrainka’s Image, Tarasiuk T. (2020)
Gordienko-Mytrofanova I. - Investigating the Concept of "Lightness" As Reflected in the Russian-Speaking Ukrainians' Linguistic Consciousness, Kobzieva I., Borokh K. (2020)
Kiyko S. - Homonymy and the Cognitive Operator of Norm in German, Kiyko Y. (2020)
Messer R. H. - The Contributions of Singular and Plural Nouns to Sentence Processing Complexity: Evidence from Reading Time, Kennison S. (2020)
Mezhov O. - Invective Vocabulary in Media Discourse at the Beginning of the 21st Century: A Psycholinguistic Aspect, Navalna M., Kostusiak N. (2020)
Mizin K. - Application Perspectives of Corpus-Based Methods Within Linguo-Cultural and Psycholinguistic Analysis: German Emotional Concept Sehnsucht, Ovsiienko L. (2020)
Nalabandian T. - Assessing College Writing: Do Students Connect with the Text?, Taraban R., Pittman J. C., Maliepaard S. (2020)
Petiak O. - Associative and Gender Aspects of the Emotional Concept of "Jealousy" in the Ukrainian Linguistic Culture (2020)
Savchenko O. - Reflective Style and Speech Production During Academic Task Solving in University Students, Kalmykov H. (2020)
Scardigno R. - The Discursive Construction of Certainty and Uncertainty in the Scientific Texts of Forensic Psychiatry, Grattagliano I., Manuti A., Mininni G. (2020)
Todorova B. - The Phrase "Krivorazbrana Tolerantnost" in Bulgarian Maternity Forum Communication (2020)
Zarichna O. - Content and Language Integrated Learning in Tertiary Education: Perspectives on Terms of Use and Integration, Buchatska S., Melnyk L., Savchuk T. (2020)
Rabindra K. V. - Reviews Susheel Kumar Sharma’s Unwinding Self: A Collection of Poems. Cuttack: Vishvanatha Kaviraj Institute, 2020, ISBN: 978-81-943450-3-9, Paperback, pp. viii + 152. (2020)
Марченко О. С. - Психологічні умови професійної самореалізації особистості у спортивній сфері діяльності (2020)
Мельник І. М. - Особливості формування афективного компонента професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Онопченко І. В. - Трудоголізм як модератор взаємозв’язку між особистісними дисфункційними схемами та психологічним благополуччям вчителів (2020)
Педоренко В. М. - Рефлексія як чинник розвитку суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів (2020)
Ган Р. З. - Психолого-педагогічне формування життєвої компетентності студента на практичних заняттях із дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки", Пітулей В. В. (2020)
Каргіна Н. В. - Проблема психологічної мотивації екстеріоризації матеріалістичного світогляду, Рубський В. М. (2020)
Валитова И. Е. - Отношение матери к ребенку раннего возраста с отклонениями в развитии в зависимости от полоролевых характеристик ребенка (2020)
Вовченко О. А. - Саморегуляції базових емоцій підлітками з порушеннями розумового розвитку як основа формування емоційного інтелекту (2020)
Громова Н. М. - Чинники іншомовної тривожності у студентів та способи її подолання (2020)
Журавльова О. В. - Особливості мотиваційної структури особистості прокрастинатора (2020)
Комплієнко І. О. - Психологічні чинники дезадаптивних взаємостосунків одного з батьків та старшокласника в неповній сім’ї (2020)
Бондар Л. В. - Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців, Литвинчук Н. Б. (2020)
Шугай М. А. - Психологічні ресурси реалізації професійного сценарію психолога Джордана Петерсона крізь призму психологічного вигорання, Медведєв В. М. (2020)
Stanibula S. O. - Peculiarities of coping strategies within people with various type of accentuation of character (2020)
Уханова А. І. - Інтернет-залежність та психосоматизація як модератори взаємовідношень між стресом та ризиковою поведінкою підлітків (2020)
Шпортун О. М. - Психологічні особливості самоефективності осіб юнацького віку, Савчук З. С. (2020)
Пасічник І. Д. - Рефлексія та децентрація як чинники ілюзії знання, Ткачук О. В. (2020)
Булавіна О. А. - Особистісний потенціал підприємницької діяльності: формування економічного мислення та комерційного інтелекту в умовах навчальної дисципліни "Психологія підприємницької діяльності" (2020)
Дерев’янко С. П. - Штучний інтелект та емоційний штучний інтелект як феномени сучасної когнітивної психології, Примак Ю. В., Ющенко І. М. (2020)
Івашкевич Е. Е. - Сформованість мотиваційних доменів у студентів – майбутніх перекладачів (2020)
Когутяк Н. М. - Поведінкові індикатори уваги до емоцій у дітей із розладами спектру аутизму, Мицько В. М. (2020)
Раджабова С. Ш. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя як передумова його професіоналізму (2020)
Railianova V. E. - Methods of foreign language teaching: psychological context (2020)
Халявка Ю. Г. - Дослідження мови та мовлення в судово-психологічній експертизі (на прикладі судово-психологічної експертизи комунікативної діяльності особи, зафіксованої у відеозаписі), Тульвінська А. Ю. (2020)
Hupavtseva N. O. - The facilitative approach from the point of view of cognitive psychology (2020)
Гандзілевська Г. Б. - Детермінанти життєвих сценаріїв науково-педагогічних працівників ЗВО в розрізі їхнього акмерозвитку, Онипчук А. С. (2020)
Костіна Т. О. - Криза в умовах карантину: нові гендерні перспективи (2020)
Назаревич В. В. - Причини та прояви остракізму в освітньому середовищі (2020)
Панов М. С. - Соціально-психологічні аспекти забезпечення професійної реадаптації особистості (огляд кадрових систем і суспільних програм) (2020)
Shcherbakova I. M. - Professional activity stress factors of health workers (2020)
Юрченко В. М. - Системна сімейна психотерапія як практичний засіб роботи психологів системи освіти України, Грищук М. М., Мороз О. І. (2020)
Нікітчук У. І. - Вимірювання трудоголізму студентів: досвід розроблення опитувальника, Костриба О. В., Павловська В. В. (2020)
Babsky A. - Dynamic contrast enhanced 1H-magnetic resonance imaging in assessment of skeletal muscle and fibrosarcoma perfusion, Bansal N. (2020)
Grushanyk N. V. - Prooxidant-antioxidant balance in the methylotrophic yeast Ogataea polymorpha exoposed to spermidine, Sarai I. A., Stasyk O. V., Stasyk O. G. (2020)
Klyuchko O. M. - Electrophysiological studies of Nephila clavata venom and toxin influence on hippocampal neuronal membranes after pretreatment with Aspergillus oryzae proteases (2020)
Kryvtsova M. V. - Determination of biofilm formation and associated gene detection in Staphylococcus genus isolated from the oral cavity under inflammatory periodontal diseases, Király J., Koščová J., Kostenko Ye. Ya., Bubnov R. V., Spivak M. Ya. (2020)
Vortman M. Ya. - Fungicidal and bactericidal activity of alkyl-substituting polyetherguanidines, Pysmenna Yu. B., Rudenko A. V., Tretyak V. V., Lemeshko V. N., Shevchenko V. V. (2020)
Savenko М. V. - Anthropogenic impact on the development of resistance to antibio­tics in microorganisms of the Uzh River (Ukraine), Kryvtsova M. V. (2020)
Kobyletska M. S. - Fatty acid composition of corn and wheat plant shoots under the action of sali­­cy­late in drought conditions (2020)
Wieczorek M. - Intraspecific variability of the quantity of postnasal and loreal scales оf the sand lizard (Lacerta agilis) from the western Poland, Najbar B. (2020)
Skyrpan I. P. - List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part I. Families Andrenidae Latreille, 1802 and Apidae Latreille, 1802, Pytel S. R. (2020)
Бабський А. - Пам’яті професора М. М. Кондрашової (1928–2020) (2020)
Азьмук Н. А. - Сучасні виклики ринку праці при переході до цифрової економіки (2020)
Бабінська С. Я. - Інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку промисловості України, Бойчук А. Б. (2020)
Bakos N. H. - Social Entrepreneurship and Innovation Management in a Scandinavian Context (2020)
Боєнко О. Ю. - Розробка політики просування гібридної технології автомобілів як елементу соціально-етичного маркетингу, Статкевич К. О., Шаповал А. С. (2020)
Бугас В. В. - Управління фінансовими ресурсами підприємства, Коваль А. А. (2020)
Бучнєв М. М. - Особливості стратегічного управління в умовах динамічного розвитку інтелектуального ринку (2020)
Ghimire R. P. - Practical Applications of Social Entrepreneurship in Business Community Innovation (2020)
Dranus V. - Current Situation and Prospects of Agricultural Insurance Development in Ukraine, Dranus L. (2020)
Кoблянськa O. I. - Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування, Портнова О. Є., Коблянська Г. Ю. (2020)
Кіщак І. Т. - Економічні втрати України в результаті військової ескалації, Глубоченко К. О., Саваріна І. П. (2020)
Коваленко В. В. - Ризики проєктного фінансування в сучасних умовах розвитку національної економіки (2020)
Колісник О. П. - Облік екологічних витрат у системі управління підприємством в умовах сталого розвитку, Гордієнко Т. В. (2020)
Коляда С. П. - Візія – основа стратегічного лідерства (2020)
Кононенко Ж. А. - Економічна інформація як інструмент управління підприємством, Ходаківська Л. О., Грибовська Ю. М. (2020)
Кузьминчук Н. В. - Аналітичне забезпечення прогнозування обсягів експорту промислового підприємства, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. (2020)
Kurepin V. - Public administration in the field of civil protection and security of life in the conditions of local self-government reform and decentralization of power, Kurepin D. (2020)
Кушнірук В. С. - Тенденції розвитку промислового виробництва харчових продуктів: регіональний аспект, Сирцева С. В., Самойленко Ю. В. (2020)
Лаговська О. А. - Формування облікової політики ІТ-підприємств, Лоскоріх Г. Л. (2020)
Лункіна Т. І. - Сучасний стан процесу децентралізації та перспективи її розвитку в Україні, Бойко О. А. (2020)
Мельник О. І. - Вплив фінансових інновацій на розвиток економіки, Врабіє Н. В., Коваленко А. Р., Джосан В. П. (2020)
Mohammed A. I. - Influence of Factors on Crop Cultivation Efficiency: Regional Aspect, Abubakar M. A., Garba S., Damamusau M. S., Salisu Y. (2020)
Мулик Т. О. - Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект (2020)
Nepal A. - Entrepreneurship and Economic Development (2020)
Огієнко М. М. - Просування заходів подієвого туризму інструментами таргетингу, Огієнко А. В. (2020)
Попова І. А. - Інструменти імплементації об`єднаних територіальних громад: світовий досвід, Демченко Н. В. (2020)
Рахман М. С. - Аналіз сучасного стану страхового ринку України, Мангушев Д. В., Юхименко І. Р. (2020)
Sereda V. - The Development of the Modern Economy and Dynamic Innovative Pedagogy: Theoretical Aspect (2020)
Слободяник Ю. Б. - Звіт про управління: якісні характеристики та досвід підготовки підприємствами пасажирського транспорту, Сиротенко Н. А. (2020)
Танасійчук А. М. - Особливості формування сучасного ринку мінеральної води, Середницька Л. П., Габрид А. І. (2020)
Тимощик Л. П. - Базові засади оцінки майна державної власності (2020)
Томашевська А. М. - Аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості (2020)
Fedirko A. - Formation of Competition Policy of the Enterprise in the System of Corporate Governance (2020)
Шаповал В. А. - Моделювання бізнесу виробничого підприємства як підґрунтя проєктів забезпечення конкурентної позиції, Літвінов Ю. І., Висоцький С. В. (2020)
Шишкіна О. В. - Принципи управління фінансовими ризиками промислових підприємств (2020)
Ладика В. І. - Річна динаміка параметрів мікроклімату у секції з системою вентиляції рівномірного тиску залежно від живої маси тварин, Хмельничий Л. М., Шпетний М. Б., Вечорка В. В. (2020)
Riaz M. H. - Effect of protease supplementation on the performance and digestibility of broilers, Iqbal A., Khan S., Tahir M., Shah M. N., Memoon S., Karkach P., Mashkin Yu., Bomko V., Tytariova O. (2020)
Нежлукченко Т. І. - Тонина вовни та її взаємозв'язок з показниками продуктивності баранців асканійської тонкорунної породи таврійського типу, Корбич Н. М., Нежлукченко Н. В., Дубинський О. Л. (2020)
Хмельничий Л. М. - Тривалість життя корів української бурої молочної породи залежно від лінійної оцінки морфологічних ознак вимені, Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. (2020)
Ладика В. І. - Характеристика генетичної структури за геном β- казеїну плідників, допущених до використання в Україні у 2020 році, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2020)
Маменко О. М. - Продуктивність корів за аліментарного надходження в організм важких металів, Портянник С. В. (2020)
Rol N. V. - Peroxidation processes in the rabbit organism during postnatal ontogenesis, Tsekhmistrenko S. I., Vovkogon A. G., Polishchuk V. M., Polishchuk S. A., Ponomarenko N. V., Fedorchenko M. M. (2020)
Храмкова О. М. - Залежність фізико-хімічних властивостей та хімічного складу м'яса свиней від їх генотипу і передзабійної живої маси, Повод М. Г. (2020)
Жижка С. В. - Залежність продуктивних якостей свиней від системи вентилювання приміщень у підсисний період їх вирощування, Повод М. Г. (2020)
Михалко О. Г. - Продуктивність свиноматок та річна динаміка інтенсивності росту поросят залежно від конструктивних особливостей системи підтримання мікроклімату, Повод М. Г. (2020)
Швачка Р. П. - Відтворні якості свиноматок ірландської селекції залежно від тривалості підсисного періоду та сезону року в умовах промислового комплексу, Повод М. Г. (2020)
Разанов С. Ф. - Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку, Недашківський В. М., Мельник В. О. (2020)
Міщенко О. А. - Біологічні та технологічні особливості отримання бджолиного маточного молочка, Литвиненко О. М., Криворучко Д. І., Іщенко Я. А. (2020)
Подхалюзіна О. М. - Перетравність корму та продуктивність молодняку свиней на відгодівлі за використання змішанолігандного комплексу Купруму, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2020)
Новаковська В. Ю. - Гематологічний профіль крові свиней за згодовування целюлозоамілолітичної добавки (2020)
Олешко М. О. - Рибницько-біологічне оцінювання помісних коропів української селекції на першому році життя, Бех В. В., Олешко О. А., Гейко Л. М. (2020)
Водяніцький О. М. - Вплив фізичних показників води на кількість мікроядер у клітинах ембріонів хижих видів риб, Гриневич Н. Є., Хом'як О. А., Присяжнюк Н. М. (2020)
Дзюндзя О. В. - Оптимізація рецептурного складу заморожених млинців з м'ясним фаршем, Мєрна І. І., Трибух Ю. В. (2020)
Данилишин Б. М. - Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки та посткризового зростання, Богдан І. В., Богдан Т. П. (2020)
Суходоля О. М. - Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України, Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г. (2020)
Диба М. І. - Виклики Індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях, Гернего Ю. О. (2020)
Сердюк О. С. - Феномен подвійних організацій як негативний наслідок інституціонального переходу України (2020)
Миргасан С. М. - Государственное регулирование цен (2020)
Попова О. Л. - Новації Спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021–2027 рр. (2020)
Бородіна О. М. - Неординарний погляд на сучасні трансформації земельних відносин у світлі аграрної історії України (2020)
Редакційна політика та етичні норми (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Itty S. S. - Breaking the Glass Ceiling Philosophy and Reality: A Study of Gender Progress and Career Development in the Corporate World, Garcia J. R., Futterman C., Austt S. G., Mujtaba B. G. (2019)
Trifu A. - The Leadership's Fairness and Social Skills - the Very Foundation of the Management and Functionality of an Entity (2019)
Kiss L. B. - Examination of the Role of Business Ethics with Google Trends (2019)
Moradi M. - Moderating Effects of Contextual and Individual Factors on the Relationship between Cultural Precedents and Marketing-Related Norms, Zihagh F. (2019)
Muneeb F. M. - Fostering Employee's Service Quality and Customer Satisfaction: Evidence from Emerging Pakistan, Chughtai M. S., Anjum U., Ma J. (2019)
Evana E. - Business Ethics in Providing Financial Statements: The Testing of Fraud Pentagon Theory on the Manufacturing Sector in Indonesia, Metalia M., Mirfazli E., Georgieva D.V., Sastrodiharjo I. (2019)
Sapele F. F. - Motivation and Job Satisfaction in Organizations: A Study of University of Africa and Market Square Company, Bayelsa State, Idoniboye-Obu S. A. (2019)
Yu S. O. - A Grace-Based Leadership Approach to Managing Gen A in the Digital Age (2019)
Ahmmed Md. M. - The Impact of Internet on the Youth Leadership, Salim Z. R. (2019)
Nur-Al-Ahad Md. - New Trends in Behavioral Economics: A Content Analysis of Social Communications of Youth, Nusrat S. (2019)
Содержание (2008)
Ромащенко О. В. - 4 Съезд акушеров-гинекологов России (2008)
Былим А. - В Украине появился уникальный контрацептив "Джаз" (2008)
Ивах В. И. - Новые горизонты гинекологической эндохирургии, Мочайло С. В., Банахевич Р. М., Ечин А. В. (2008)
Дефицит йода в Украине приобретает угрожающие формы (2008)
Гощинський В. Б. - Чи є альтернатива низькомолекулярним гепаринам у попередженні ускладнень варикозної хвороби у вагітних? (2008)
Новикова С. В. - Возможности и перспективы фармакотерапии фетоплацентарной недостаточности, Туманова В. А., Микаелян А. В., Аксенов А. Н. (2008)
Ганжий И. Ю. - Гормональная контрацепция: прогресс продолжается. Опыт применения нового комбинированного орального контрацептива, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (Джаз), с режимом 24+4 (обзор литературы), Гопчук Е. Н. (2008)
Лобода О. Ю. - Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія в поліклінічній практиці, Каневський О. С. (2008)
Гладчук І. З. - Ультразвукова діагностика гемоперитонеума в гінекології, Назаренко О. Я., Якименко О. В., Дунай Є. А. (2008)
Рощина Г. Ф. - Оптимизация лечения вульвовагинитов (2008)
Железная А. А. - Преимущества медикаментозного аборта сегодня в практике акушера-гинеколога, Чайка К. В., Ласачко С. А., Трегубенко А. А., Корниенко С. М. (2008)
Резніченко Г. І. - Тактика лікаря в разі загрози самовільного переривання вагітності, Резніченко Ю. Г., Бєлай І. М., Плотнікова В. М., Потебня В. Ю. (2008)
Татарчук Т. Ф. - Жировая ткань и репродуктивная система женщины, Косей Н. В., Ганжий И. Ю. (2008)
Palacios S. - Оценка безопасности действия специфического стандартизированного экстракта сои на эндометрий в соответствии с международными рекомендациями, Pornel B., Bergeron Ch., Chantre Ph., Nogales F., Aubert L., Vazquez F., Eden J., Mares P. (2008)
Milani M. - Действие биоадгезивного поликарбофильного вагинального геля РеФреш на рН влагалища в сравнении с вагинальным спринцеванием раствором молочной кислоты у женщин с бактериальным вагинозом: рандомизированное контролируемое исследование, Molteni B., Silvani I. (2008)
Haggerty Catherine L. - Новейшие подходы к лечению воспалительных заболеваний органов малого таза: обзор последних рандомизированных клинических испытаний, Ness Roberta B. (2008)
Обзор исследования влияния двух видов гормональной контрацепции – оральной и интравагинальной – на сексуальную жизнь женщин и их партнеров (2008)
Ling F. W. - Рандомизированное контролируемое исследование Лейпролида депо у пациенток с синдромом хронической тазовой боли и клиническими признаками эндометриоза (2008)
Гайструк Н. А. - Ефективність терапії в корекції структурних змін плаценти у вагітних з пієлонефритом, Гайструк А. Н., Шевчук М. В. (2008)
Бенюк В. А. - Лечебно-профилактическое применение Магне-В6 в комплексной терапии перинатальной патологии у беременных группы высокого риска, Никонюк Т. Р. (2008)
Романенко Т. Г. - Гепатопротектор Эссенциале® форте Н в профилактике плацентарной недостаточности у женщин с невынашиванием беременности (2008)
Жабченко І. А. - Акушерська тактика за наявності мастодинії в жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз у І половині вагітності, Коломійцева А. Г., Хомінська З. Б., Бондаренко О. М., Похитун М. В. (2008)
Волошина Т. В. - Частота виявлення та спектр антифосфоліпідних антитіл у вагітних із хронічними запальними захворюваннями нирок (2008)
Герзанич С. О. - Епідеміологічна оцінка зобогенної ситуації серед вагітних – мешканок ендемічних територій (2008)
Корчинська О. О. - Особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних з еутиреоїдним зобом в умовах природного йодного дефіциту, Бобик Ю. Ю., Коломійцева А. Г. (2008)
Подольський В. В. - Прогнозування дитячої соматичної захворюваності в жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи, мешканок типових промислового та сільськогосподарського регіонів, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Гульчій Л. П., Подольський Вл. В. (2008)
Жук С. И. - Опыт применения иммунохроматографических тестов INEXSCREENTM для диагностики прогрессирующей трубной беременности, Чечуга С. Б., Захурдаева Л. Д. (2008)
Зароченцева Н. В. - Особенности ведения I триместра беременности у женщин с невынашиванием в анамнезе, Капрова Ю. П., Марченко С. Ю., Серова О. Ф. (2008)
Половинка В. А. - Состояние вегетативной нервной системы и психоэмоциональный статус у женщин при угрозе преждевременных родов (2008)
Ломага Ю. Ю. - Особливості перебігу анемії вагітних у жінок, які багато народжують (2008)
Ледина А. В. - Иноклим при лечении климактерического синдрома, Прилепская В. Н., Тагиева А. В. (2008)
Лескив В. Л. - Особенности генитальной патологии у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2008)
Вдовиченко Ю. П. - Кандидозный вульвовагинит – современный взгляд на вечную проблему, Гопчук Е. Н. (2008)
Корнацька А. Г. - Особливості комплексної терапії жінок фертильного віку зі специфічним і неспецифічним вагінітом, Лісяна Т. О., Борисюк О. Ю. (2008)
Гладчук И. З. - Профилактика спайкообразования после хирургического лечения бесплодных женщин с миомой матки и эндометриозом, Рожковская Н. Н., Рогачевский А. П., Латий К. В., Волянская А. Г. (2008)
Потапов В. А. - Дистрептаза – новое решение проблемы патогенетической коррекции воспалительного ответа и нарушений кровообращения в органах малого таза у женщин с обострением хронического сальпингоофорита (2008)
Іванюта С. О. - Застосування препарату Гексикон у жінок репродуктивного віку в лікуванні неспецифічних інфекційних захворювань піхви, Іванюта Л. І. (2008)
Данкович Н. А. - Применение Хемомицина и Лавомакса для лечения воспалительных заболеваний органов малого таза в поликлинических условиях, Гопчук Е. Н. (2008)
Воробий В. Д. - Состояние вертебрологического статуса у больных с генитальным эндометриозом (2008)
Дурягин В. И. - Персистентные характеристики микрофлоры репродуктивного тракта женщин при воспалительных заболеваниях гениталий (2008)
Рудь В. А. - Функциональное состояние системы гемостаза и гемореологии при постгистерэктомическом синдроме (2008)
Левенец С. А. - Применение Циклодинона при полной форме преждевременного полового развития у девочек, Верхошанова О. Г. (2008)
Татарчук Т. Ф. - Вплив умов психосоціальної дезадаптації на стан репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, Бурлака О. В., Тутченко Т. М., Ганжий І. Ю. (2008)
Жук С. І. - Індивідуалізований підбір комбінованих оральних контрацептивів пацієнткам з урахуванням їх конституціональних особливостей, Захурдаєва Л. Д., Пехньо Н. В. (2008)
Полторак А. В. - Экстренная контрацепция – реальная альтернатива искусственному аборту, Полищук И. Ю. (2008)
Гюльмамедова И. Д. - Особенности эндокринного статуса и коррекция гормональных отклонений в программе ЭКО-ПЭ (2008)
Подольський В. В. - Проблеми репродуктивного здоров’я у ВІЛ-інфікованих жінок, Луценко О. В., Гульчій Л. П., Подольський Вл. В. (2008)
Мельников С. Н. - Индуктор эндогенного интерферона Кагоцел в лечении генитального герпеса у женщин (2008)
Нагорный А. Е. - Современная терапия папилломавирусной инфекции половых органов у мужчин и женщин, Гурженко Е. Ю. (2008)
Корчинська О. О. - Токсоплазмоз: акушерські та перинатальні наслідки інфекції (2008)
Олейник В. - Современные подходы к лечению урогенитальных инфекций у женщин (обзор литературы) (2008)
Данькина І. А. - Порівняльна оцінка ефективності макролідів у лікуванні урогенітального хламідіозу під час вагітності, Джеломанова С. О. (2008)
Воронцова А. Л. - Интерферон как компонент комплексного лечения больных раком молочной железы, Кудрявец Ю. И., Жильчук В. Е. (2008)
Дубініна В. Г. - Оптимізація лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії ІІ, Кузєва Н. Г. (2008)
Медведь В. И. - Беременность и злокачественные новообразования: варианты сочетаний, взаимное влияние, тактика ведения, Данилко В. А. (2008)
Суханова А. А. - Флуоресцентний аналіз (оптична біопсія) у діагностиці патологічних процесів шийки матки у вагітних (2008)
Муквіч О. М. - Особливості місцевого імунітету в дітей грудного віку з дисбактеріозом кишечнику (2008)
Знаменська Т. К. - Стан мікробіоценозу кишечнику новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією, Срібна В. Є., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г., Ковальчук О. А. (2008)
Мосієнко Г. П. - Стан вегетативної нервової системи в підлітків із дисфункцією жовчного міхура (2008)
Баранов В. В. - Інноваційний розвиток підприємств: досвід Норвегії (2020)
Легінькова Н. І. - Інвестиційні ресурси як економічна категорія та об’єкт підприємства, Бондар Ю. А. (2020)
Ушакова-Кирпач І. М. - Виробництво органічної сільськогосподарської продукції: економіко-правові інструменти регулювання (2020)
Слободяник Ю. Б. - Розвиток систем обліку та контролю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, Сиротенко Н. А. (2020)
Швиданенко Д. В. - Застосування концептуальної основи фінансової звітності на підприємстві, Мусієнко О. С. (2020)
Сікірда Ю. В. - Автоматизація туристичного бізнесу на основі використання програмного комплексу "Оверія-Туризм" (2020)
Gdowska K. - Solving the garbage truck routing problem for collecting recyclables from big recycling bins using the VRP spreadsheet solver, Książek R., Korcyl A. (2020)
Гора А. В. - Шляхи трансформації механізму іпотечного молодіжного кредитування в Україні на основі закордонного досвіду, Гребінчук О. М. (2020)
Заєць Н. М. - Аналіз визначення та застосування аномально низької ціни у публічних закупівлях (2020)
Петренко Л. М. - Спроможність територіальних громад фінансово забезпечити інвестиційний розвиток регіону (2020)
Досужий В. А. - Інвестиційна активність на ринку безпілотних авіаційних систем (2020)
Коваленко Н. О. - Впровадження корпоративної інформаційної системи як елементу вдосконалення управління діяльністю авіакомпанії (2020)
Столярчук Н. В. - Концесія як форма інвестування діяльності регіональних аеропортів України (2020)
Середа Н. М. - Маркетингова модель зростання конкурентоспроможності товарів на світовому ринку (2020)
Смутчак З. В. - Збереження демографічного потенціалу України з позицій міжнародної мобільності, Ситник О. Ю., Бідак В. Я. (2020)
Щоголєва І. В. - Особливості організації комбінованих турів, Соколовський В. А. (2020)
Аманжолова Б. А. - Обобщение судебной практики по делам о преступлениях террористического и экстремистского направления в условиях диджитализации: опыт Республики Казахстан, Калгужинова А. М. (2020)
Москаленко С. І. - Правові засади проведення авіаційних робіт з використанням безпілотних літальних апаратів (далі - БПЛА) у сфері кримінального правосуддя, Зеленський С. М. (2020)
Письменна М. С. - Господарсько-правова ідентифікація учасників публічних закупівель (2020)
Чумак О. О. - Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців, Єрмоленко-Князєва Л. С. (2020)
Barć M. - Civil protection in the crisis situations, Łabuz P., Michalski M. (2020)
Malinowska I. - Woman in cultural and civilization reality (2020)
Rybicka A. - Ecological threats as a contemporary socio-health problem related to smog (2020)
Кравців В. С. - Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі, Жук П. В. (2020)
Дзюблюк О. В. - Економічний розвиток і банківський сектор в умовах глобальної пандемічної кризи (2020)
Кудряшов В. П. - Застосування фіскальних правил у бюджетному плануванні (2020)
Ловінська Л. Г. - Міжнародні стандарти в обліку державних підприємств України (2020)
Диба М. І. - Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків, Гернего Ю. О. (2020)
Захарченко Н. В. - Фінансова інклюзія для підвищення добробуту населення та економічного зростання держави (2020)
Безтелесна Л. І. - Компетенції педагогічних працівників та якість послуг як чинники визначення освітніх субвенцій, Василів В. Б. (2020)
Ромащенко М. І. - Причини обміління Шацьких озер і шляхи регулювання їх водного балансу, Яцюк М. В., Сидоренко О. О., Нечай О. М., Воропай Г. В., Насєдкін І. Ю., Цвєтова О. В., Сайдак Р. В. (2020)
Скрильник Є. В. - Вплив різних систем удобрення на кількість і якісний склад гумусу дерново-підзолистого ґрунту, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Герасименко Я. О. (2020)
Мірошниченко М. М. - Магнітна сприйнятливість ґрунтів чорноземної зони Лівобережжя України та її інформативність в агрохімічному аспекті, Круглов О. В., Панасенко Є. В., Назарок П. Г. (2020)
Ратошнюк В. І. - Люпин вузьколистий — культура універсального використання у зоні Полісся України, Гаврилюк М. М. (2020)
Карбівська У. М. - Ефективність мінеральних добрив на суходільних луках Прикарпаття, Кургак В. Г. (2020)
Дерев'янко С. В. - Противірусні властивості наночастинок титану, Васильченко А. В. (2020)
Файт В. І. - Фізіологічні та генетичні особливості темпів розвитку сучасних сортів дворучок м'якої пшениці (Triticum aestivum L.), Губич О. Ю., Нагуляк О. І. , Балашова І. А., Федорова В. Р., Зеленіна Г. А. (2020)
Адамчук В. В. - Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві, Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Черниш О. М. (2020)
Лутковська С. М. - Модернізація системи екологобезпечного сталого розвитку (2020)
Балашова Г. С. - Економіко-енергетична ефективність вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах Південного Степу, Юзюк С. М., Котова О. І., Юзюк О. О., Котов Б. С. (2020)
П. І. Польській — 90 (2020)
М. І. Полупану — 85 (2020)
Guliy V. - Features of REE and Sr distribution in apatite of different genesis from the Aldan Shield rocks (Siberian Platform), Furuta T., Bilyk N. (2017)
Slovotenko N. - Thermodynamic modelling of the cinnabar and metacinnabar coexistence (2017)
Зинчук Н. - Минералогические особенности материала в древних алмазоносных толщах Сибирской платформы (2017)
Slyvko Ye. - Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the North-Western part of the Ukrainian shield. Part 2. Usivska area, Razumeieva N., Bura O. (2017)
Побережська І. - Мінералого-петрографічні особливості вулканічних порід Вигорлат-Гутинського пасма (околиці смт Кольчино та с. Кленовець Закарпатської області), Білик Н., Степанов В., Яценко І., Давидович Н. (2017)
Наумко І. - Особливості петрохімії та розплавні включення в мінералах андезитів матеківського комплексу в каменоломні Лісарня (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо, Українські Карпати), Скакун Л., Бринський Т., Серкіз Р. (2017)
Яремчук Я. - Умови утворення глинистих мінералів верхньонеопротерозойсько-нижньокембрійської кам’яної солі формації Соляний кряж, Пакистан, Вовнюк С., Гринів С., Тарік М., Менг Ф., Білик Л., Кочубей В. (2017)
Мельничук В. - МІнерально-сировинна база Рівненської області: стан, проблеми, перспективи, Мельничук Г. (2017)
Павлишин В. - Історія зародження мінералогії в Україні, Матковський О. (2017)
Матковський О. - Мінералогічна родина Лазаренків та її внесок у розвиток мінералогії (до 105-х роковин від дня народження Катерини Федорівни Сидоренко та Євгена Костянтиновича Лазаренка) (2017)
Предборський В. А. - Принцип деконструкції у вивченні розвитку організованих неформальних тіньових центрів влади в Українї (2020)
Матковський О. - Внесок професора О. М. Платонова у розвиток сучасної мінералогії (до 80-річчя від дня народження), Наумко І. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна політика в умовах інституційних перетворень, Адаменко І. П. (2020)
Матковський О. - Дев’ятий з’їзд Українського мінералогічного товариства, Наумко І., Сливко Є. (2017)
Довбуш В. І. - Значення ІТ-компаній для економіки України та їх специфіка для цілей бухгалтерського обліку, Пузирьова П. В. (2020)
Матковський О. - Юрій Андронович Галабурда (до 80-річчя від дня народження), Наумко І., Білоніжка П., Сливко Є. (2017)
Сотніченко О. А. - Фіскальна ефективність непрямих податків в Україні, Гнатенко О. А. (2020)
Світлої пам’яті Ангеліни Андріївни Ясинської (2017)
Барон І. Г. - Детермінанти впливу на економічну безпеку держави в умовах глобалізаційних та геополітичних викликів (2020)
Зоріна О. А. - Інтегрування аналітичних функцій у систему контролінгу корпорацій, Петраковська О. В. (2020)
Соломянюк Н. М. - Гeнeзис тeoрії стeйкхoлдeрів, Соловйова Ю. Є., Саліонова Т. В. (2020)
Біловодська О. А. - Системне дослідження використання чат-боту в комунікації з клієнтами, Лагута К. О. (2020)
Марченко В. М. - Джерела самоорганізації процесів злиттів та поглинань (2020)
Піддубний В. А. - Підвищення ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності за рахунок організації міні-виробництв харчової продукції, Тарасюк Г. М., Чагайда А. О., Красножон С. В. (2020)
Євсейцева О. С. - Розвиток маркетингових комунікацій шляхом стимулювання продажу дитячих товарів, Гейко М. Є. (2020)
Чуприна Х. М. - Структурно-когнітивне моделювання на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами, Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Грабчак Д. В. (2020)
Климчук М. М. - Методологія управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств, Клочко А. А., Ільїна Т. А. (2020)
Кожемяченко О. О. - Проблеми формування системи медичного страхування в Україні, Малихіна Є. В. (2020)
Ковальчук І. В. - Реалізація концепції сталого розвитку підприємствами пивної галузі, Черній А. С. (2020)
Вергун А. М. - Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення в Україні, Побережець В. С. (2020)
Вознюк А. А. - Порушення правил і норм щодо запобігання COVID-19: актуальні проблеми кримінальної та адміністративної відповідальності, Чернявський С. С. (2020)
Довгань О. О. - Захист професійної діяльності журналістів: проблеми міжгалузевого регулювання (2020)
Моргун В. В. - Удосконалення фінансової основи місцевого самоврядування в контексті децентралізації, реалізації бюджетної та податкової політики держави (2020)
Атаманов О. М. - Вручення письмового повідомлення про підозру як невідємна складова притягнення особи до кримінальної відповідальності (2020)
Грібов М. Л. - Допустимість доказів, одержаних у процесі візуального спостереження, Венедіктов А. А., Никипорець С. М. (2020)
Гетьман А. Д. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини шляхом незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом (2020)
Самойленко О. С. - Етичні засади формування службового права (2020)
Романова Н. В. - Еволюція доктринальних джерел з питань гендерної рівності (2020)
Коваленко В. В. - Механізм захисту прав і свобод людини в діяльності Національної поліції України (2020)
Старенький О. С. - Аспекти застосування відеоконференції в кримінальному процесуальному доказуванні в умовах запровадження надзвичайної ситуації в Україні (2020)
Чорноус Ю. М. - Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини, ГВОЗДЮК В. В. (2020)
Камінська Н. В. - Діяльність міжнародних організацій у сфері забезпечення гендерної рівності, СВЄШНІКОВА М. М. (2020)
МАЗУР Т. В. - Імплементація в законодавство України міжнародно-правових норм ООН та ЮНЕСКО щодо охорони культурної спадщини (2020)
Палюх А. Я. - Роль і значення Ради Європи в забезпеченні розвитку фізичної культури та спорту (2020)
Гусяк М. П. - Статут як джерело міжнародного права: загальнотеоретична характеристика (2020)
Калінніков О. В. - Міжнародно-правові гарантії прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні in absentia (2020)
Монаєнко А. О. - Фінансово-правові проблеми інституційного розвитку платіжних систем в Україні (2020)
Наливайко Л. Р. - Теоретичне осмислення сутності правозахисної функції в державах Центральної Європи (2020)
Костицький М. В. - Сучасний підручник з кримінології: на допомогу студенту, викладачу, практику, Дрьомін В. М. (2020)
Валько Н. В. - Компетентнісний підхід до формування stem-культури майбутніх вчителів (2019)
Поддубей О. В. - Аналіз поняття "професійна підготовка" у вітчизняних і зарубіжних наукових працях (2019)
Волошинов С. А. - Методологічні основи формування професійної компетентності майбутніх морських фахівців (2019)
Zotova-Sadylo O. - Intercultural communicative skills: progress analysis (2019)
Хандогіна О. В. - Методика комплексної оцінки рівня розвитку системи управління побутовими відходами на регіональному рівні (2019)
Бачкір І. Г. - Інформаційно-методичне забезпечення процедури діагностики банкрутства підприємств (2019)
Мислюк О. О. - Оцінка засолення урбоземів м. Черкаси, Хоменко О. М., Єгорова О. В., Качай В. М. (2019)
Шендрик В. С. - Дослідження впливу мікроцистинів для профілактики фітофторозу томатів, Сакун О. А. (2019)
Аніщенко Л. Я. - Комплексна оцінка впливів діючих водойм-накопичувачів на довкілля, Полозенцева В. О., Свердлов Б. С. (2019)
Міхнова А. В. - Модель спеціалізованої медичної інформаційної системи служби крові, Міхнов Д. К., Чиркова К. С. (2019)
Погромська Г. С. - Оцінка характеристик CASE-засобів на основі однопараметричної моделі раша (2019)
Vladov S. - Onboard parameter identification method of the TV3-117 aircraft engine of the neural network technologies, Shmelov Yu., Kotliarov K., Hrybanova S., Husarova O., Derevyanko I., Chyzhova L. (2019)
Парфененко Ю. В. - Рекомендаційна інформаційна система для пошуку відеоматеріалів, Ковтун А. А., Вербицька А. А. (2019)
Шевченко И. В. - Модель и метод динамического формирования исполнительных структур в роботизированных организационно-технических системах, Оксанич И. Г., Конох И. С. (2019)
Москаленко О. О. - Вибір методу для прискорення пошуку інформації в реляційні базі даних (2019)
Терещенко В. В. - Перспективи вдосконалення методів інформаційного пошуку (2019)
Копей Б. В. - Экспериментальные исследования характеристик углепластиковых элементов нефтепроводов в условиях,моделирующих эксплуатационные, Манько Т. А., Роменская О. П., Гусарова И. А. (2019)
Батсайхан Ж. - Исследование взаимодействия поверхностного вибрационного рабочего органа с уплотняемой средой, Маслов А. Г. (2019)
Маслов А. Г. - Реологическая модель вибрирующего полимерного бетона, Савелов Д. В. (2019)
Diachenko G. - Power losses minimization and energy accounts in induction motors with nonstationary load, Aziukovskyi O., Yakimets S. (2019)
Оксанич А. П. - Моделювання і дослідження діоду Шотткі на основі поруватих напівпровідників, Когдась М. Г., Чебенко В. М., Мащенко М. А., Остріковська Д. А. (2019)
Мохор В. В. - Структури архітектури систем управління інформаційною безпекою, Цуркан В. В., Дорогий Я. Ю., Штифурак Ю. М. (2019)
Павленко В.Д. - Ідентифікація око-рухової системи на основі моделі вольтерри і технології айтрекінгу, Броска Д. В., Чорний В. С. (2019)
Bidyuk P. I. - Adaptive modeling and forecasting economic and financial processes, Gozhyj O. P., Kalinina I. O., Danilov V. J., Jirov O. L. (2019)
Положаєнко С. А. - Математичні моделі вагона-цистерни та наливних вантажів, що перевозяться нею, Рудковський О. В. (2019)
Палагин В. В. - Полиномиальные методы оценивания параметров сигнала на фоне негауссовских коррелированных помех, Ивченко А. В., Палагина Е. А., Ведерников Д. А. (2019)
Ложечніков В. Ф. - Особливості математичного моделювання динаміки рівня рідини в барабанному парогенераторі як об'єкті управління, Григоренко С. М., Ложечнікова Н. В., Авраменко М. С. (2019)
Дранишников Л. В. - Розробка генератора псевдовипадкових чисел на основі клітинних автоматів, Бірюков Р. Є. (2019)
Волошин Д. О. - Задача складання календарного плану виконання робіт на підприємстві з мінімізацією сумарного випередження директивних термінів та максимізацією моменту початку виконання робіт паралельними пристроями, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2019)
Вычужанин В. В. - Программное обеспечение автоматизации оценки риска отказов сложных технических систем, Рудниченко Н. Д., Вычужанин А. В., Козлов А. Е. (2019)
Шелест М. Є. - Стеганографічний метод, стійкий до збурних дій, Варда Т. В., Родюк І. І. (2019)
Технічна сторінка (2019)
Каменська І. С. - Компетентнісний підхід до підготовки магістрів з професійної освіти (2019)
Ащеулова О. М. - Механізм оцінки доцільності підтримки збиткових шахт, Фомичова Л. Я., Почепов В. М., Лапко В. В., Мамайкін О. Р. (2019)
Райко Д. В. - Прогнозування доходу промислових підприємств від проведення капіталізації виробництва, Подрез О. І. (2019)
Струтинська І. В. - Трансформація бізнес–процесів та бізнес–моделі організації – імператив інноваційного розвитку (2019)
Ісаєнко В. М. - Удосконалення способу контролю стану атмосферного повітря, Маджд С. М., Фролов В. Ф., Дмитруха Т. І. (2019)
Дмитриков В. П. - Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов’яних акумуляторних батарей. Повідомлення 2. Апаратно-технологічна схема, Дудніков І. А., Мусієнко К. А. (2019)
Петрова О. О. - Розробка дистанційного курсу "Теорія систем в задачах Machine Learning", Бобрієхова К. М. (2019)
Ляшенко О. А. - Анализ производительности баз данных PostgreSQL/PostGIS и MongoDB для геопространственных запросов, Литвинов С. Н., Солодкая Н. А. (2019)
Шевченко И. В. - Адаптивная стратегия управления очередями в автоматизированной организационно-технической системе, Оксанич И. Г., Савушкин П. Д. (2019)
Владов С. І. - Застосування спектрального методу оцінювання інтервальної достовірності прогнозування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Шмельов Ю. М., Дерев’янко І. Г., Пилипенко Л. М., Дєрябіна І. О. (2019)
Кравцова Л. В. - Математичне моделювання прогнозування природних явищ у професійній роботі моряка, Зайцева Т. В., Камінська Н. Г. (2019)
Vladov S. - On-board information restoring method in case of failure of one of the sensors of the aircraft engine TV3-117 based on neural network technologies, Kotliarov K., Hrybanova S., Husarova O., Chyzhova L. (2019)
Ган О. В. - Зміна пористості та утримуючої здатності аміачної селітри під впливом ультразвукового опромінення, Ган А. Л., Вапнічна В. В., Шайдецька Л. В. (2019)
Шаповал О. О. - Удосконалення технології виробництва композиційних матеріалів на основі тугоплавких металів, Шлик С. В., Сніщенко Т. Р., Рудич М. Л. (2019)
Батсайхан Ж. - Разработка теории взаимодействия виброплощадки с бетонной смесью (2019)
Король С. А. - Привод вала топливного насоса транспортного дизеля, Мороз Н. Н., Бугайов А. А., Кантемирова Е. Р. (2019)
Савелов Д. В. - Разработка теории взаимодействия поверхностного вибрационного рабочего органа с полимерным бетоном при его модельном представлении (2019)
Рибіцький І. В. - Відбір тепла із лінії трубопроводів охолоджуючого масла газоперекачуючого агрегату та способи його ефективного використання, Трофімчук В. І. (2019)
Лось А. В. - Создание среднего военно-транспортного самолета АН-178 на базе пассажирского варианта АН-148 путем реализации глубоких модификационных изменений (2019)
Яндульський О. С. - Керування роботою електростанції з фотоелектричною та вітровою установками з накопичувачем електроенергії в електричній мережі, Труніна Г. О., Настенко Д. В., Лисак К. М. (2019)
Дымова А. О. - Проекционные методы описания структуры оператора линейных динамических систем (2019)
Каштанов С. Ф. - Сучасні вимоги з безпеки при проектуванні електричних та електронних систем управління, Полукаров Ю. О., Мітюк Л. О. (2019)
Мосьпан Д. В. - Можливість тривалого самоконтролю стану з використанням мобільного кардіографу приєднаного до хмарних технологій, Мосьпан В. А., Фомовська О. В., Юрко А. А., Артеменко В. А. (2019)
Содержание (2020)
Скоробогатова Е. А. - Утверждение приема: Грамматическая аттракция в лирике Марины Цветаевой 1922-1923 годов (2020)
Степанченко И. И. - Лексическое значение слова как несемиотическая категория (2020)
Васильева О. В. - Особенности межъязыковой интерференции русскоговорящих американцев (2020)
Дьячок Н. В. - Особенности универбальной омонимии в русском языке (2020)
Мосьпан Е. П. - Особенности функционирования железнодорожных неологизмов (2020)
Стаценко Е. Н. - Генезис когнитивного подхода в философии и лингвистике (2020)
Сапрун И. Р. - Лингвокультурный типаж старец: понятийная составляющая, Н. Н. Старцева Н. Н. (2020)
Климова Е. В. - Концепт "поле" в языке русского фольклора (2020)
Меняйло Н. В. - Cвободный косвенный дискурс как способ пихологической характеристики персонажа в романе А. И. Солженицына "В круге первом" (2020)
Проскурин И. А. - О переводе И. А.Буниным стихотворения А.Теннисона "Godiva" (парадигматический анализ лексики) (2020)
Козлова. А. Г. - Особенности представления образа тишины в поэзии Б. А. Чичибабина (2020)
Соценко Н. Ф. - Пародия А. И. Куприна "По заказу" как "металитература" (2020)
Вальченко И. В. - Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку: о критериях проверки знаний (на примере курса "Страноведение"), Соколова Г. П., Плотникова Т. А., Сергейчук Л. В. (2020)
Калашникова Г. Ф. - Рецензия на монографию: Радчук О. В. Лингвокогнитивная репрезентация понятия "отсутствие" в русском языке: Монография. Харьков: Юрайт, 2019. 288 с. (2020)
Степанов Ю. М. - Роль однонуклеотидного поліморфізму TLR4 у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей, Завгородня Н. Ю., Грабовська О. І., Кленіна І. А., Татарчук О. М. (2020)
Денисова М. Ф. - Підліткова агресія. Пренатальні фактори ризику, Музика Н. М., Горбань Н. Є., Букулова Н. Ю. (2020)
Няньковський С. Л. - Постбіотики і їх потенційне застосування в харчуванні дітей раннього віку, Няньковська О. С., Яцула М. С., Городиловська М. І. (2020)
Недельська С. М. - Сучасний погляд на діагностику рецидивуючої та хронічної кропив’янки в дітей, Ярцева Д. О. (2020)
Абатуров О. Є. - Фенотипи ожиріння у дітей, клінічні прояви й генетичні асоціації, Нікуліна А. O. (2020)
Борисова Т. П. - К вопросу о вторичном амилоидозе почек при ювенильном ревматоидном артрите у детей, Самсоненко С. В., Бадогина Л. П. (2020)
Белоусова О. Ю. - Нутритивная терапия детей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются развитием синдрома мальабсорбции, Казарян Л. В. (2020)
Борисова Т. П. - Цитомегаловірусний езофагіт у підлітка з ВІЛ-інфекцією: клінічний випадок, Бадогіна Л. П., Аллахвердієва З. С., Заболотня Л. Д., Щудро С. О. (2020)
Абатуров А. Е. - Полисахаридразрушающие ферменты как агенты, диспергирующие бактериальные биопленки (2020)
Андреев С. И. - Основы минерагении океана (2020)
Лукин А. Е. - Ранневизейский эвксинский бассейн в системе Палеотетиса (в свете современных данных) (2020)
Шнюков Е. Ф. - Cлепые грязевые вулканы Черного моря, Коболев В. П. (2020)
Собисевич Л. Е. - Грязевой вулкан Шуго, глубинное строение и механизмы деятельности, Собисевич А. Л. (2020)
Собисевич Л. Е. - Извержение вулкана Килауэа. Сейсмогравитационные процессы и гравитомагнитные возмущения, зафиксированные на этапе активизации вулкана (2020)
Гошовский Сергей Владимирович (к 70-летию со дня рождения) (2020)
Шнюков Е. Ф. - Памяти нашего близкого друга и коллеги — Анатолия Андреевича Пасынкова, Коболев В. П. (2020)
Памяти Александра Петровича Лисицына (2020)
Содержание (2008)
В последний день осени в Крыму. Конференция "Сексуальное здоровье женщины" (2008)
Назарова И. Б. - Современная методология репродуктивного здоровья, Баскаков П. Н. (2008)
Паркер-Поуп Т. - Как Национальный институт здоровья США неправильно интерпретировал данные гормональных исследований 2002 года (2008)
Смит Р. П. - НПВП: чем новее тем лучше при дисменорее? Сокращенное изложение (2008)
Меллина И. М. - Ожирение. Современные представления о проблеме. Значение избыточной массы тела для течения беременности, состояния плода и новорожденного (обзор литературы), Тутченко Л. И., Гудыменко А. А., Поворознюк М. В., Горелая Е. М. (2008)
Иремашвили В. В. - Инфекции мочевыводящих путей: современный взгляд на проблему (2008)
Камінський В. В. - Вітчизняний та світовий досвід у проблемі емболізму в акушерській практиці, Ошовський В. І., Чечуга С. Б. (2008)
Minni G. F. - Клинические и уродинамические эффекты проместрина при стрессовом недержании мочи у женщин в менопаузе, Paganotti C., Roggia A., Moreti R. (2008)
Spreafico L. - Эффективность проместрина в лечении недержания мочи вследствие недостаточности сфинктера, Fochi F., Agnelli P., Ghirardini G., Montanari R., Gualerzi C. (2008)
Colao A. - Результаты беременностей после лечения каберголином: расширенные результаты 12-летнего обсервационного исследования, Abst R., Barcena D. G., Chanson Ph., Paulus W., Kleinberg D. L. (2008)
Результаты Независимого Всеукраинского исследования эффективности препарата Флуомизин® ("Мединова", Швейцария) для лечения fluor vaginalis бактериального и грибкового происхождения (2008)
Каминский В. В. - Применение гепатопротекторов в комплексной антибактериальной терапии урогенитальных инфекций, Суменко В. В., Синенко Н. А., Шалько М. Н., Каминский А. В. (2008)
Хименко М. В. - Гепатопротектор Эсавит в комплексной терапии хронической плацентарной недостаточности, Бокучава Р. А. (2008)
Нагорная В. Ф. - Опыт клинического применении препарата Залаин в лечении вагинального кандидоза, Николаева С. В. (2008)
Линч М. Э. - Сравнительная активность in vitro противогрибковых средств против изолята патогенных влагалищных дрожжевых грибов, Собель Дж. Д. (2008)
Романенко Н. М. - Диагностическая ценность специфического иммунного ответа к липополисахариду кишечной палочки у женщин с угрожающим выкидышем (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського