Kuznetsov M. A. - Cryogenic complex for accumulation, storages and technological use of LNG, Lastovsky Yu. V., Mashkantsev M. A., Polyakov V. A. (2008)
Черемных О. Я. - Особенности мультимодальных перевозок на экспорт СУГ и СПГ в контейнерах-цистернах (2008)
Cheremnykh O. Ya. - Features of multimodal transportations for export of LPG and LNG into tank containers (2008)
Вассерман А. А. - Об эффективности смесей R125/R290 и R134a/R290 как рабочих тел холодильных машин, Мальчевский В. П. (2008)
Vasserman A. A. - About efficiency of mixtures R125/R290 and R134a/R290 as working media of refrigerating plants, Malchevskiy V. P. (2008)
Лавренченко Г. К. - Пути повышения эффективности крупных аммиачных холодильных машин, Копытин А. В., Швец С. Г. (2008)
Lavrenchenko G. K. - Ways of increase of efficiency of large ammoniac refrigerating machines, Kopytin A. V., Shvets S. G. (2008)
Безруков К. В. - Блочная установка ожижения природного газа производительностью 1,5 т/ч, Довбиш А. Л., Передельский В. А. (2008)
Bezrukov K. V. - Block unit by productivity of 1,5 t/h for liquefaction of natural gas, Dovbish A. L., Peredelsky V. A. (2008)
Дудышева В. Н. - Модернизация транспортных криогенных ёмкостей и холодных газификаторов, Павлов Н. В., Мостовой В. В. (2008)
Dudisheva V. N. - Modernization of transport cryogenic tanks and Low-pressure gasifiers, Pavlov N. V., Mostovoy V. V. (2008)
Скрипнюк О.В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (2013)
Малий А. О. - Про поділ влади у місцевому самоврядуванні Росії (2013)
Маріно І. - Рада Федерації: Шахрайська модель (частина 2) (2013)
Перепелюк В. Г. - Диференціація процесуального права: погляд через призму адміністративного судочинства (2013)
Лотюк О. С. - Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства (2013)
Щербанюк О. В. - Народний суверенітет у формуванні конституційно-правової зовнішньої і внутрішньої політики держави (2013)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративний процес: проблеми визначення сутності та змісту (2013)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні: тези до нормативно-правового забезпечення (2013)
Черних Є. М. - Неприбутковість як визначальна ознака громадських асоціацій (2013)
Борко А. Л. - Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення функціонування судової системи України (2013)
Щавінський В. Р. - Становлення адміністративної юстиції як державно-правового феномену (український історико-правовий досвід) (2013)
Гетьман Є. А. - Система органів виконавчої влади (2013)
Ісаков М. Г. - До визначення адміністративно-правового статусу суб'єктів державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2013)
Петьовка В. В. - Окремі проблеми визначення поняття "адміністративна послуга" та шляхи їх вирішення (2013)
Кравченко І. О. - Місце та призначення Пенсійного фонду України в системі державних органів (2013)
Мурза В. В. - Форми та методи державної контрольно-наглядової діяльності (2013)
Ковальчук А. Т. - Особливості публічно-правового статусу центральних банків в сучасних економічних умовах (2013)
Чернадчук Т. О. - Державне регулювання інформаційної сфери банківської діяльності (2013)
Матіос А. В. - Актуальні проблеми правового регулювання системи фінансового моніторингу (2013)
Світличний О. О. - Доктринальне визначення об’єкту злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Галаван З. С. - Теоретико-методологічні засади визначення завдання системи досудового слідства (2013)
Сметаніна Н. В. - Злочинність та її прояви: питання класифікації (2013)
Терещук С. С. - Деякі сучасні проблеми застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Малишева Ю. В. - Резолюції Ради Безпеки ООН 1970 (2011) та 1973 (2011) проти Лівії: санкції чи гуманітарна інтервенція? (2013)
Копотун І. М. - Запобігання надзвичайним подіям кримінального характеру в пенітенціарних установах Російської імперії (2013)
Теличкін І. О. - Протидія корупції в органах внутрішніх справ України: використання передового зарубіжного досвіду (2013)
Чернота С. В. - Роль стандартів та правил поведінки у професійній діяльності суддів (2013)
Лук’яненко С. В. - Принципи соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Дудченко О. Ю. - Щодо адміністративних повноважень голови суду (2013)
Іншин М. І. - До проблеми співвідношення понять "реалізація" та "забезпечення" права на державну службу (2013)
Середа О. Г. - Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України (2013)
Обушенко О. М. - Співвідношення інституту охорони праці з іншими інститутами трудового права України (2013)
Колєснік Т. В. - Причини порушення дисципліни праці: науково-практичний аспект (2013)
Рунова Н. О. - Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації (2013)
Чечоткін В. В. - Види і класифікація правовідносин, що складають предмет трудового права (2013)
Романовська О. В. - Юридичні особи публічного права (2013)
Лощихін О. М. - Комунікативна функція у системі функцій сучасної держави (2013)
Рєзнікова В. В. - Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність (2013)
Кудін С. В. - Теоретико-методологічні аспекти порівняльного правознавства у працях М.К. Ренненкампфа (2013)
Бедрій М. М. - Народ і право: взаємообумовленість і взаємозв’язки (2013)
Омельчук В. В. - Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії (2013)
Бакаєв Д. С. - Зловживання правом як форма реалізації розсуду в праві (2013)
Дробот В. О. - Відображення сучасних ознак мирової юстиції у Судних грамотах XIV–XV століть (2013)
Лепіш Н. Я. - Структура актів тлумачення норм права (2013)
Фролков М. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів (2013)
Гурик А. Ю. - Гарантії забезпечення права на пенсію державних службовців (2013)
Бучинська А. Й. - Нормативно-правові підстави формування представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз (2013)
Юсупова Д. В. - Комерційна таємниця як об’єкт трудових відносин: поняття та ознаки (2013)
Болдіжар С. О. - Удосконалення форми правління Словацької Республіки в 1999 – 2012 роках: основні напрями (2013)
Попович Т. П. - Європейські стандарти демократії: теоретико-правові аспекти (2013)
Смілий І. А. - Форми та методи діяльності Державної міграційної служби України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (2013)
Геня Б. О. - Право і мораль в системі соціонормативного регулювання (2013)
Лук’янова М. Л. - Правове регулювання адміністративного оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби (2013)
Козьмук Б. П. - Правова політика гетьмана П. Скоропадського у вирішенні мовних питань (2013)
Сіньова Л. М. - Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні (2013)
Фазикош О. В. - Роль та компетенція суду у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Третьяченко М. О. - Cхідноєвропейський досвід територіальної організації публічної влади на місцевому рівні (2013)
Бурмака Є. А. - Післядипломна підготовка суддів у контексті верховенства права (2013)
Мацюк А. А. - Проблеми співвідношення понять влади, демократії, народовладдя та самоврядування (2013)
Щербань М.Т. - Не правом єдиним…(Про Поетичний щоденник Анатолія Васильєва) (2013)
Стовба О. В. - Чи реальна юридична реальність? (Рецензія на монографію Г.А. Гаджиєва "Онтологія права (критичне дослідження юридичного концепту реальності)") (2013)
Бернацький Г. Г. - До проблеми конституційно-правової відповідальності (2013)
Пузирьов М. С. - Інститут кримінально-виконавчої служби: пріоритетний напрям розвитку – міжнародна наукова співпраця (2013)
Дука О. А. - "Фестиваль науки" або візит делегації Інституту кримінально-виконавчої служби в Академію права та управління Федеральної служби виконання покарань Росії (2013)
Іншин М. І. - Ювілей Ірини Василівни Арістової (2013)
Стеценко С. Г. - До 55-ліття відомого російського адміністративіста О.С. Дугенця (2013)
Лавренченко Г. К. - Анализ проблем производства и использования КПГ и СПГ (2008)
Lavrenchenko G. K. - The analysis of problems of manufacture and use of CNG and LNG (2008)
В непрерывном созидающем творческом поиске (к 60_летию Сергея Васильевича Афанасьева) (2008)
In continuous creative search (to 60 anniversary of Sergey V. Afanasiev devoted) (2008)
Таран В. Н. - Криогенное сжатие природного газа (2008)
Taran V. N. - Cryogenic compression of natural gas (2008)
Бухолдин Ю. С. - Совершенствование технологии сжижения природного газа на базе модернизированного стенда реконденсации метана, Зленко А. В., Татаринов В. М., Северин А. С., Шахов С. В. (2008)
Buholdin Yu. S. - Perfectionof liquefaction technology of natural gas on the basis of modernized stand of recondensation of methane, Zlenko A. V., Tatarinov V. M., Severin A. S., Shahov S. V. (2008)
Хмельнюк М. Г. - Повышение эффективности установки низкотемпературной конденсации природного газа, Мартынюк М. О., Зозуля А. В. (2008)
Khmelnyuk M. G. - Increase of efficiency on unit of low-temperature condensation of natural gas, Martynyuk M. O., Zozulya V. V. (2008)
Ахмеров М. С. - Комбинированное охлаждение центробежных компрессоров, Швец С. Г. (2008)
Ahmerov M. S. - Combined cooling of centrifugal compressors, Shvets S. G. (2008)
Смирнов А. В. - Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции нового поколения, Слатвинский В. С., Игитов А. С. (2008)
Smirnov A. V. - Automobile gas_filling compressor stations of new generation, Slatvinsky V. S., Igitov A. S. (2008)
Брагин А. В. - Использование СПГ на транспорте, Колгушкин Ю. В., Попов О. М., Удут В. Н. (2008)
Bragin A. V. - Using of LNG on transport, Kolgushkin Yu. V., Popov O. M., Udut V. N. (2008)
Недоступ В. И. - Термодинамическая модель газовых гидратов, Недоступ О. В. (2008)
Черепанов А. П. - О выборе оборудования для строительства АГНКС, Мовчан Е. П. (2008)
Cherepanov A. P. - About choice of equipment for construction of automobile gas filling compressing station, Movchan E. P. (2008)
Павлов Н. В. - Характеристики гибких криогенных трубопроводов для жидких криопродуктов, Шиппл К. (2008)
Pavlov N. V. - Characteristics of flexible cryogenic pipelines for liquid cryoproducts, Schippl K. (2008)
Лавренченко Г. К. - Демонстрация оборудования и технологий для сжиженных и сжатых газов (2008)
Lavrenchenko G. K. - Demonstration of the equipment and technologies for liquefied and the compressed gases (2008)
Памяти Юрия Георгиевича Писарева (2008)
For memory of Yuri Georgievich Pisarev (2008)
Лавренченко Г. К. - Оптимизация детандер-компрессорных агрегатов воздухоразделительных установок, Швец С. Г. (2008)
Lavrenchenko G. K. - Optimization of expander-compressor units of air separation plants, Shvets S. G. (2008)
Лавренченко Г. К. - О резервах повышения эффективности производства низкотемпературного жидкого диоксида углерода, Швец С. Г., Копытин А. В. (2008)
Lavrenchenko G. K. - About reserves of increase of a production efficiency low-temperature liquid carbon dioxide, Shvets S. G., Kopytin A. V. (2008)
Краковский Б. Д. - Современные технологии сжижения природного газа в установках малой и средней производительности, Мартынов В. А., Попов О. М., Удут В. Н., Кузнецов П. В., Мишин О. Л. (2008)
Krakovsky B. D. - Modern technologies of liquefaction of natural gas in plant of small and average productivity, Martynov V. A., Popov O. M., Udut V. N., Kuznetzov P. V., Mishin O. L. (2008)
Писарев Ю. Г. - Характеристики воздухоразделительной установки нового поколения, введённой в эксплуатацию в ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", Тарасова Е. Ю., Ляпин А. И. (2008)
Pisarev Yu. G. - Characteristic of air separation plant of new generation entered into operation in close JSC "Severodonetsk Azot association", Tarasova E. Yu., Lyapin A. I. (2008)
Бондаренко В. Л. - Извлечение редких газов из побочных продуктов аммиачных производств, Симоненко О. Ю. (2008)
Bondarenko V. L. - Extraction of rare gases from by_products of ammoniac manufactures, Simonenko O. Yu. (2008)
Баранов А. Ю. - Об опыте применения сосудов_газификаторов для снабжения азотом криомедицинской аппаратуры, Балахнин Д. Г., Баранов В. А., Козлова И. А. (2008)
Baranov A. Yu. - About experience of application of vessels_gasifiers for supply the cryomedical equipment by nitrogen, Balahnin D. G., Baranov V. A., Kozlova I. A. (2008)
Троценко А. В. - Определение критических параметров чистого вещества из единого уравнения состояния (2008)
Trotsenko A. V. - Determination of pure substance critical parameters from united equation of state (2008)
Файнштейн В. И. - Результаты мониторинга содержаний углеводородов в технологических потоках жидкого кислорода вру, оснащённых блоками комплексной очистки воздуха (2008)
Fainshtein V. I. - Results of monitoring the hydrocarbons content at technological flow of liquid oxigen of ASP, equipped by blocks of complex air cleaning (2008)
Гакман О. А. - Новый комплекс для пневматических испытаний предохранительных клапанов давлением до 40 МПа (2008)
Gakman O. A. - New complex for pneumatic tests of safety valves by pressure up to 40 MPa (2008)
Попов Л. В. - Цистерны для перевозки криогенных продуктов, Рогальский Е. И., Левин И. В., Уткин В. Н. (2008)
Popov L. V. - Tanks for transportation of cryogenic products, Rogalsky E. I., Levin I. V., Utkin V. N. (2008)
Karpenko O. S. - Properties of hexagon-shaped carbon nanoclusters, Lobanov V. V., Kartel N. Т.
Бабаев И. А. - Управление программами развития организаций на основе модели "шестеренок", Тиминский А. Г. (2008)
Шарова О. С. - Система моделей та критерій закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування (2008)
Долгова Н. Г. - Построение адаптивной модели объекта девелопмента, Новожилова М. В. (2008)
Гиба М. І. - Управління вартістю в будівельних проектах (2008)
Снитко Е. А. - Влияние количества ресурсов на организационно-технологические схемы и параметры реализации строительного проекта (2008)
Мазуркевич А. И. - Управление портфелями: увязка выполняемых проектов со стратегическими целями организации (2008)
Зачко О. Б. - Підходи до формування портфелю проектів вдосконалення системи безпеки життєдіяльності, Рак Ю. П., Рак Т.Є. (2008)
Россошанская О. В. - Компетентностный подход в управлении проектами: основные принципы (2008)
Рач В. А. - Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров, Бирюков О. В. (2008)
Коляда О. П. - Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения (2008)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд (2008)
Василенко О. В. - Якість продукту освітніх проектів з погляду споживача (2008)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 1. Основні визначення (2008)
Чугуевец С. С. - Разработка инструмента определения исходной информации для описания содержания работ по проекту создания системы управления знаниями организации (2008)
Ярошенко Р. Ф. - Проектное финансирование на потоковой модели проектов (2008)
Ткаленко Н. В. - Визначення відносної цінності складових фінансових потоків проектів ліквідації підприємств-банкрутів (2008)
Пилипенко А. И. - Классификация угроз информационной безопасности в проектах нематериальной сферы (на примере индустрии платежных карт), Пилипенко С. В. (2008)
Тимофієва Є. С. - Вдосконалення методів управління проектами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу за рахунок використання механізмів штучного інтелекту (2008)
Тисунова В. Н. - Роль кластерных систем в повышении эффективности экономики области (2008)
Колосов А. Н. - Метод установления экономического подобия решений при организационном проектировании на предприятии (2008)
Дібніс Г. І. - Чинники, що визначають адаптивні можливості підприємства до змін кон’юнктури ринку, Дем’янова Є. В. (2008)
Саєнко В. Г. - Обґрунтування моделі інформаційного забезпечення стійкого економічного розвитку промислового підприємства, Демидова І. А. (2008)
Бродянский В. М. - От лабораторногоожижения кислорода к началу его промышленного производства, Лавренченко Г. К. (2008)
Brodyansky V. M. - From laboratory liquefaction of oxygen to the beginning of its industrial production, Lavrenchenko G. K. (2008)
Криштал В. Н. - Криогенные заправочные системы многоразового космического комплекса "Энергия-Буран", Ленский А. Б. (2008)
Krichtal V. N. - Cryogenic refueling systems of reusable space complex "Energy-Buran", Lenskiy A. B. (2008)
Посвятивший себя созданию криогенных систем (к 60_летию Олега Максимовича Попова) (2008)
Devoted oneself to creation of cryogenic systems (to 60 anniversary of Oleg M. Popov) (2008)
Криогенная техника — его призвание (к 70-летию Вячеслава Николаевича Уткина) (2008)
Cryogenic engineering is his vocation (to 70 anniversary of Vyacheslav N. Utkin) (2008)
Бондаренко В. Л. - Создание криогенного комплекса для реализации безотходной технологии получения неона и гелия, Лосяков Н. П., Графов А. П., Далаков П. И. (2008)
Bondarenko V. L. - Creation of cryogenic complex for realization of nonwaste technology of reception of neon and helium, Losyakov N. P., Grafov A. P., Dalakov P. I. (2008)
Создание нового ряда кислородных центробежных компрессоров на базе высокоэффективных ступеней сжатия, Харитонов С. (2008)
Hisameev I. G. - Creation of new lines of oxygen centrifugal compressors of the basis of highly effective steps of compression, Safiullin A. G., Guzelbaev Ya. Z., Kharitonov A. P. (2008)
Лавренченко Г. К. - О пуске в эксплуатацию крупнотоннажной ВРУ на ОАО "МК "Азовсталь" (2008)
Lavrenchenko G. K. - About putting into operation of tonnage air separation plant on public joint stock company "Azovstal Iron and Steel Works" (2008)
Гринь Н. П. - Показатели поршневых компрессорных машин нового поколения для ВРУ средней производительности, Наталуха Ю. Б., Смирнов А. В. (2008)
Grin N. P. - Parameters of piston compressor machines of new generation for ASP by average productivity, Nataluha Y. B., Smirnov A. V. (2008)
Сафиуллин А. Г. - Мультипликаторные центробежные компрессоры для сжатия воздуха и азота, Коханов С. Г., Гузельбаев Я. З., Зеленов А. В. (2008)
Safiullin A. G. - Multiplicatory centrifugal compressors for compression of air and nitrogen, Kohanov S. G., Guzelbaev Ya. Z., Zelenov A. V. (2008)
Дабахов С. И. - Опыт реконструкции наполнительного отделения, Завадских Р. М. (2008)
Dabakhov S. I. - Experience of reconstruction of filling shop, Zavadskikh R. M. (2008)
Лавренченко Г. К. - Повышение эффективности охлаждения потоков жидкостей и газов в низкотемпературных системах (2008)
Lavrenchenko G. K. - Increase of efficiency of liquids and gases during cooling at low-temperature systems (2008)
Памяти Владимира Егоровича Курташина (2008)
For memory of Vladimir E. Kurtashin (2008)
Чижиченко В. П. - Анализ причин взрыва кислородных баллонов, приведшего к групповому несчастному случаю (2008)
Chizhichenko V. P. - The analysis of reasons of explosion of the oxygen cylinders resulted in group accident (2008)
Кардаков С. В. - Оценка взрывобезопасности производств продуктов разделения воздуха, Фёдорова А. В. (2008)
Kardakov S. V. - Estimation of explosion safety of manufactures of air separation products, Fyodorova A. V. (2008)
Зырянов Е. Н. - Характеристики новой установки для обезжиривания резервуаров УОР-80-141В, Белошейкин К. Ю., Рубцов Д. В. (2008)
Zyryanov Ev. N. - Characteristics of new unit for degreasing of tanks "UOR-80-141B", Beloshejkin K. Yu., Rubtsov D. V. (2008)
Національна академія наук України: досягнення 2012 року та основні напрями подальшої роботи (Сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2012 році) (2013)
Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи (доповідь Президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року) (2013)
Практичні реформи в Україні повинні спиратися на міцний теоретичний фундамент(виступ Віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка) (2013)
Наукові досягнення радіоастрономії у вирішенні прикладних завдань (виступ академіка НАН України Л.М. Литвиненка) (2013)
Стратегія співпраці НАН і НАМН України (виступ академіка НАМН України А.М. Сердюка) (2013)
Про роботу Малої академії наук України (виступ члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого) (2013)
Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні (виступ академіка НАН України Б.В. Гриньова) (2013)
Щодо діяльності Західного наукового центру НАН України і МОН України (виступ академіка НАН України З.Т. Назарчука) (2013)
Проблеми наукової молоді НАН України (виступ к.х.н. І.Б. Стратійчук) (2013)
Астрофізичні та космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту (виступ академіка НАН України В.М. Шульги) (2013)
Взаємодія науки і промисловості у розробленні ракетно-космічної техніки (виступ Генерального конструктора – Генерального директора КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля О.В. Дегтярева) (2013)
Новітня наукова історіографія та національна пам'ять: проблема гармонізації взаємодії (виступ члена-кореспондента НАН України В.Ф. Солдатенка) (2013)
Про науково-видавничу діяльність Національної академії наук України (виступ академіка НАН України Я.С. Яцківа) (2013)
Українська національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів (виступ академіка НАН України С.П. Павлюка) (2013)
Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери? (виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України А.І. Широкова) (2013)
Нагальні проблеми фізики і не тільки... (за матеріалами виступу на річних Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України В.М. Локтєва) (2013)
Проблеми і реалії української наукової сфери (виступ академіка НАН України І.М. Мриглода) (2013)
Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні (виступ члена-кореспондента НАН України Г.Ю. Івакіна) (2013)
Нові аналітичні методи обґрунтування бюджетно-податкової політики держави (виступ академіка НАН України В.П. Вишневського) (2013)
Чи бути експериментальному комплексу з гідродинаміки? (виступ академіка НАН України В.Т. Грінченка) (2013)
Досягнення і проблеми українського газотурбобудування (виступ академіка НАН України А.А. Халатова) (2013)
Досвід переходу Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України на альтернативні опалювальні системи (виступ д.б.н. Н.В. Заіменко) (2013)
Теоретичні розробки НАН України і їх практичне впровадження в систему охорони здоров'я України та інших країн (виступ члена-кореспондента НАМН України О.М. Пархоменка) (2013)
Постанови загальних зборів НАН України (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (27 березня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (12 квітня 2013 року) (2013)
VІІ Всеукраїнський фестиваль науки (23–25 квітня 2013 року) (2013)
80-річчя академіка НАН України В.Г. Манжелія (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.І. Кутаса (2013)
Гриценко П. Ю. - Сьогодення українського термінознавства (2011)
Шелов С. Д. - Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70−80-х годов ХХ века, Лейчик В. М. (2011)
Гринев-Гриневич С. В. - О терминологических аспектах языковой политики (2011)
Комарова З. И. - Категория как формат знания в когнитивной лингвистике, когнитивном терминоведении и философии наук: история и современность, Дедюхина А. С. (2011)
Іващенко В. Л. - Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку (2011)
Романова О. О. - Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен (2011)
Жайворонок В. В. - Уваги до сучасної гуманітарної термінології (2011)
Шипицына Г. М. - Процессы детерминологизации экономической лексики в русском языке ХХІ века (2011)
Гінзбург М. Д. - Терміни процес, дія, подія, стан у мовознавстві та термінознавстві (2011)
Федуленкова Т. Н. - Что мы понимаем под термином фразеологическая апокопа, Антонова И. В. (2011)
Белоусова Т. П. - О целесообразности введения в научный обиход терминов фразеологическая универбация и фразеологический универб (2011)
Ляшук Н. А. - Причини виникнення концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів (2011)
Мирошніченко І. М. - Обсяг термінопоняття "фразеологія” в кореляції "сукупність мовних одиниць” (2011)
Піхт Г. - Навчання термінології (2011)
Іващенко В. Л. - Організація термінологічної діяльності в галузі стандартизації в країнах Європи та Америки (аналітичний огляд веб-порталів), Казимирова І. А., Туровська Л. В., Яценко Н. О. (2011)
Кочан І. М. - Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення (2011)
Романова О. О. - Словникова кодифікація термінів швацької промисловості (2011)
Василькова Л. М. - Різновиди словникових статей термінів кримінального права в юридичній лексикографії (2011)
Цимбал Н. А. - Мотиваційний аспект вивчення професійної лексики (на матеріалі прозових творів Івана Франка) (2011)
Колган О. В. - Особливості використання гірничих термінів у романі Вадима Собка "Нам спокій тільки сниться” (2011)
Тищенко О. М. - Від ґудзикаря до інсайдера (Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / За ред. Л. В. Туровської. – К.: Наукова думка, 2009. – 176 с.) (2011)
Іващенко В. Л. - Грошове утримання – грошове забезпечення. Професійні об’єднання – фахові об’єднання (2011)
Казимирова І. А. - Круглий стіл – засідання за круглим столом (2011)
Казимирова І. А. - Комунікаційна політика – комунікативна політика (2011)
Туровська Л. В. - Обґрунтування – припущення (2011)
Туровська Л. В. - Опрацювання – оброблення (2011)
Туровська Л. В. - Трибологія – трибосистема – трибоелектричний (2011)
Туровська Л. В. - Шахтна зерносушарка – копальнева зерносушарка (2011)
Тищенко О. М. - Подільність – віддільність – очищувач зерна (2011)
Дрібнодисперсна / крупнодисперсна – дрібнозерниста / великозерниста культура (2011)
Тищенко О. М. - Швидкість витання – швидкість, зависання − парусна швидкість (2011)
Тищенко О. М. - Аспіраційна система – аспіраційна мережа (2011)
Тищенко О. М. - Сушіння – сушка – зневоднення (2011)
Яценко Н. О. - Торговельна марка (2011)
Яценко Н. О. - Фактична вартість виконаних робіт – вартість фактично виконаних робіт (2011)
Яценко Н. О. - Антикорозійний цех – цех захисних покриттів (2011)
Яценко Н. О. - Упущена (втрачена) вигода – виплати страхової суми – виплата страхового відшкодування – виплати компенсаційні (2011)
Тименко Л. О. - Сепарування / подільність / фракціонування – сепарувати / поділяти / фракціонувати (2011)
Тименко Л. О. - Пори – шпарини (2011)
Тименко Л. О. - Капілярно-пористі – капілярно-шпаристі (2011)
Святий і вічний обов’язок живих — пам’ятати (2012)
Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію "Забезпечення єдності судової практики — основне завдання вищих судових органів держави", що відбулася у Верховному Суді України 19 квітня 2012 р. (2012)
Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 9 квітня 2012 року № 5) (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Романюк Я. М. - Єдність судової практики: теоретичні засади забезпечення та вдосконалення законодавчого регулювання , Бейцун І. В. (2012)
Бородін М. М. - Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення (2012)
Новини. Події. Факти (2012)
Рішення у госпо дарських справах (2012)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2011 р. (за даними судової статистики) (2012)
Романюк Я. М. - Складні питання судової практики, пов’язані з порукою , Мельник З. П. (2012)
Артеменко Л. Ф. - Дослідна установка і метод визначення анізотропії текстильних та шкіряних матеріалів, орієнтованих полімерних плівок, Демішонкова С. А., Кострицький В. В. (2013)
Березін Л. М. - Визначення втомної довговічності деталей критеріальних за розмірами (2013)
Березненко М. П. - Роль одягу як фактора оздоровчого характеру, Федоткін І. М., Березненко С. М., Янцаловський О. Й. (2013)
Білик Ю. М. - Кавітаційно-ерозійна зносостійкість КЕП зміцнених частинками Sic в нейтральних середовищах, СТечишин М. С., Мартинюк А. В. (2013)
Білоусова Г. Г. - Розробка радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС, Курганський А. В. (2013)
Бурмістенков О. П. - Аналітичне визначення конструктивних параметрів шнекового пристрою для віджимання соків, Місяць В. П., Стародуб О. А. (2013)
Ващенко Ю. О. - Вологоперенос в пакетах матеріалів для одягу, Супрун Н. П., Мархай М. А. (2013)
Вдовенко А. В. - Антропометричні дослідження стоп дітей 10–11 років південного регіону України, Коновал В. П., Кернеш В. П. (2013)
Гайдашевська О. Б. - Застосування асортиментної колекції у розробці сезонних комплектів одягу для дівчаток молодшого шкільного віку, Славінська А. Л. (2013)
Гордєєв О. А. - Особливості проектування конструкції деталей вібраційного обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок у вузлах тертя, Кармаліта А. К., Гордєєв А. І. (2013)
Горкун В. В. - Використання оптичних перетворювачів для підвищення точності просторового позиціонування об’єктів та механізмів, Скрипник Ю. О., Шевченко К. Л. (2013)
Горобець В. А. - Дослідження впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність, Манойленко О. П., Дворжак В. М. (2013)
Ермаков А. С. - Моделирование процесса предотвращения стягивания материала в швейной машине с дифференциальным двигателем ткани, Писаренко И. В. (2013)
Єліна Т. В. - Розробка алгоритму аналізу даних топологічної моделі нитки в структурі трикотажу, Галавська Л. Є. (2013)
Єрмоленко І. В. - Новий аспект використання основов'язаних сіткополотен (2013)
Захаркевич О. В. - Визначення показників властивостей матеріалів для виробів-трансформерів верхнього одягу, Савчук Н. Г. (2013)
Защепкіна Н. М. - Підвищення стабільності відтяжки полотна на круглов’язальній машині, Піпа Б. Ф. (2013)
Защепкіна Н. М. - Аналіз розвитку виробництва фільтрувальних матеріалів, Дрегуляс Е. П., Конахевич Н. Р. (2013)
Здоренко В. Г. - Дослідження проходження імпульсного ультразвукового сигналу крізь тканину при контролі поверхневої щільност, Барилко С. В. (2013)
Зябліцев Л. В. - Стенд для дослідження моментних характеристик крокових двигунів , Залізецький А. М. (2013)
Капустенський П. Г. - Розрахунок діаграми голкової нитки кривошипно-коромислового механізму ниткопритягувача з використанням програмного середовища, Манзюк Е. А. (2013)
Кармаліта А. К. - Експериментальне дослідження впливу механізму повороту ударника на ефективність роботи електрогідравлічного пресового обладнання, Якимчук Д. М. (2013)
Кизимчук О. П. - Розтяжність трикотажу переплетення "Ластик 1+1", виробленого з армованих еластомерних ниток фірми "Gumex", Мельник Л. М. (2013)
Клапцов Ю. В. - Визначення конструктивних параметрів струменеформуючого пристрою, Панасюк І. В. , Петко І. В. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных измерений: решение метрологических задач избыточных измерений физических величин ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений нелинейной математической моделью. сообщение № 2.3 (2013)
Корнеенко Д. В. - Определение времени восстановления лоскута ткани, загнутого вокруг шаблона, Федосеев Г. Н. (2013)
Корнеенко Д. В. - Учет точности кинематических пар при проектировании прессов для фальцевания деталей одежды, Сункуев Б. С. (2013)
Кошель С. О. - Особливість структурного дослідження механізмів вищих класів, Кошель Г. В. (2013)
Кузьміна Г. І. - Сучасні тенденції забезпечення якості продукції на підприємствах фармацевтичної промисловості, Строкань А. П. (2013)
Кулешова С. Г. - Розробка баз даних графічних образів моди XX–XXI ст. (2013)
Кулік Т. І. - Технологічні параметри лиття суцільно полімерного взуття, Бурмістенков О. П., Злотенко Б. М. (2013)
Майдан П. С. - Розробка універсального пристосування для базування деталей верху взуття, Горященко С. Л. (2013)
Михайловський Ю. Б. - Система Anti-Plagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності, Длугунович Н. А. (2013)
Мокроусова О. Р. - Роль різнофункціональних матеріалів у формуванні якісних показників готових шкір, Качан Р. В. (2013)
Орловський Б. В. - Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин з трьома ступенями вільності зі структурними групами ІІІ класу IV порядку, Дворжак В. М., Савченко І. В. (2013)
Орловський Б. В. - Об’єктно-орієнтований аналіз і синтез циклового програмного керування автоматизованим завантажувальним пристроєм взуттєвих машин, Поповиченко C. А. (2013)
Панасюк І. В. - Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем, Бурмістенков О. П., Залюбовський М. Г. (2013)
Пастух І. М. - Особливості азотування в тліючому розряді з нестаціонарним живленням отворів з відносно малим діаметром , Люховець В. В., Курской В. С. (2013)
Пастух І. М. - Попередні передумови для застосування азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами , Соколова Г. М., Курской В. С. (2013)
Петко І. В. - Підвищення якісних характеристик гідроструменевих установок за рахунок оптимізації параметрів гідромультиплікаторів високого тиску, Павленко В. М. (2013)
Петко І. В. - Визначення впливу конструктивних та технологічних факторів на якість відпирання білизни в автоматичних пральних машинах, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2013)
Петухов Ю. В. - Методика проектирования оснастки к швейным полуавтоматам с микропроцессорным управлением, Сункуев Б. С. (2013)
Поліщук О. С. - Методи і засоби, що визначають використання пресового обладнання в легкій промисловості, Бурмістенков О. П., Кармаліта А. К. (2013)
Поломошных С. П. - Основы механической технологии обработки кожевенно-мехового полуфабриката на жидкостных операциях, Раднаева В. Д., Титов О. П., Калашникова Ю. М. (2013)
Пундик С. І. - Перспективи використання частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості, Поліщук О. С., Литвинов А. О. (2013)
Селезньова А. В. - Дослідження динамічної поведінки деталей корсета під дією тиску на лінії талії, Славінська А. Л. (2013)
Смутко С. В. - Експериментальні динамічні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму з використанням програмного середовища Labview, Неймак В. С. , Парска Г. Б. (2013)
Стаценко Д. В. - Використання умовної в’язкості для визначення дії розчинів ферментних препаратів на субстрат колагену (2013)
Сумзина Л. В. - Анализ распределения энергетических ресурсов предприятия сервиса, Максимов А. В., Литвиненко А. А. (2013)
Терещенко О. П. - Дослідження механізму транспортування матеріалу швейної машини ланцюгового типу, Ліствін К. В. (2013)
Ткачук В. П. - Поведінка рідини в автобалансирі при проходженні ротора через резонанс, Ройзман В. П., Нікітін О. О. (2013)
Трофімова О. В. - Дослідження анізотропії структури волокнистих продуктів електрохвильовими методами, Слізков А. М., Потапов А. О. (2013)
Чабан В. В. - Апроксимація пускового моменту асинхронного електродвигуна приводу основов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2013)
Чумакова С. В. - Математична модель технологічної операції встановлення металевих люверсів у виробах легкої промисловості на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном (2013)
Свідерський В. П. - Удосконалення експериментальної установки для визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення металевих і неметалевих твердих тіл , Яремчук В. С., Захарчук Ю. О. (2013)
Наставник, вчений, педагог (До 100-річчя від народження професора Г.А. Піскорського) (2013)
Іващенко В. Л. - Історіографія термінознавства : метамова і структурні підрозділи (2013)
Ivashchenko V. L. - General slavic terminology: main trends of study, Turovska L. V., Kazymyrova I. A., Yatsenko N. O. (2013)
Стасюк Т. В. - Нові тенденції розвитку термінознавства : здобутки міжнародної наукової групи Р. Теммерман (2013)
Філон М. І. - Наукова картина світу у філософському й лінгвістичному вимірах, Кримець О. М. (2013)
Голованова Е. И. - Фразеологизм как особый тип терминологической номинации (2013)
Нікуліна Н. В. - Номен як об’єкт східнослов’янських термінологічних студій (2013)
Симоненко Л. О. - Українознавчі й термінознавчі студії академіка А. Ю. Кримського (2013)
Теркулов В. И. - Термин для баз овой номинативной единицы языка (2013)
Ляшук Н. А. - Метапростір системотворчого поняття "Лінгвістика / мовознавство” (2013)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавстві (2013)
Продан Ю. П. - Поняття "термін-фразема” у лінгвістиці (2013)
Чернобров Ю. А. - Синтаксичний термін як об’єкт дослідження в українському історичному термінознавстві (2013)
Пименова М. В. - Терминология когнитивной лингвистики: концептуальная система и концептуальная картина мира (2013)
Лозова Н. Г. - "Когнітема – когнітивний простір”, "когнітосема – когнітивно-семас іологічний простір”: диференціація понять (2013)
Коляденко О. О. - Термін фрейм у лінгвістиці (2013)
Бородіна Н. С. - Основні класифікаційні ряди в українській лінгводидактичній термінологІЇ (2013)
Олійник О. Ю. - Термінологія опису мовного ландшафту у вітчизняному та за рубіжному мовознавстві (2013)
Мовчун Л. В. - Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття "рима”) (2013)
Щербин В. К. - Функции научных цитат в терминографии и специальной концептографии (2013)
Радзієвська С. О. - Принципи укладання англо-українського словника-довідника з нанонауки, Чекман І. С. (2013)
Купріянов Є. В. - Полісемічні терміни енергетичного машинобудування в електронному словнику лінгвоенциклопедичного типУ (2013)
Боярова Л. Г. - Терміни-варіанти в українській загальномовній лексикографії: нормативний аспект (2013)
Андрусишин О. М. - Терміни грецького та латинського походження в українській ас трономічній термінології першої третини ХХ століття (2013)
Кочан І. М. - Словотвірні норми і термінологія (2013)
Кислюк Л. П. - Паралелізм лексичної та синтаксичної дерива ції в термінології (2013)
Куньч З. Й. - Проблеми чужомовного впливу на українську науково-технічну термінологію (2013)
Комарова З. И. - Основы системной методологии современной полипарадигмальной лингвистики и терминоведения (2013)
Вакуленко М. О. - Методологічні засади вивчення наукової термінології (2013)
Цимбал Н. А. - Полісемія в українській термінології органічної хімії (2013)
Луковенко Т. О. - Складання як один із способів термінотворення у галузі гомеопатії (2013)
Міняйло Р. В. - Етимони багатозначних і омонімних українських рибальських лексем (2013)
Морозова Г. О. - Вторинна номінація як спосіб творення термінів акушерства і гінекології (2013)
Романова О. О. - Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і професіоналізм (2013)
Колган О. В. - Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи творення термінів гірничої справи (2013)
Сокол І. О. - Основні віхи розвитку української гірничої термінології (2013)
Халіновська Л. А. - Вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил? (2013)
Гаращенко Л. Б. - Багатокомпонентні термінологічні одиниці загальнотехнічної терміносистеми (2013)
Харчук Л. В. - Тематична класифікація українських електроенергетичних термінів (2013)
Микульчик Р. Б. - Антонімія українських фізичних термінів із прізвищевими компонентами (2013)
Закреницька Л. А. - Семантичні моделі поліморфемних термінів (на матеріалі англомовної термінології християнського богослов’я) (2013)
Снісаренко Я. С. - Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на розвиток суспільно-політичної лексики та суспільно-політичної термінології (2013)
Монастирська Р. І. - Вербалізація правових понять у термінах на позначення непідприємницьких товариств (2013)
Яцишин Н. П. - Юридична термінологія як спеціалізована система правових понять (2013)
Вереш М. Т. - Загальна лінгвістична характеристика християнсько-богословської терміносистеми (2013)
Фецко І. М. - Особливості використання термінів музейної сфери (2013)
Василяйко І. Ю. - Лексико-семантичні відношення в українській термінології кіномистецтва (2013)
Василькова Л. М. - Законодавче та філологічне тлумачення термінопонять кримінального права (2013)
Процик І. Р. - Спеціальна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів (2013)
Поліщук Н. О. - Медична лексика в газетному тексті (2013)
Таран А. А. - Термінологізація лексики в суспільно-політичному дискурсі (2013)
Романюк Ю. В. - Детермінологізація дієслів у сучасній українській мові (2013)
Середюк І. В. - Типологія детермінологізації англомовних філософських термінів (2013)
Півньова Л. В. - Адаптація в українській термінології іншомовних лексем на позначення засобів розміщення туристів (2013)
Гуреева А. М. - Вариативность терминологии Международного Бакалавриата, Мишланова С. Л., Мишланов В. Ю. (2013)
Жара Г. І. - Проблеми використання української анатомічної термінології (2013)
Харченко І. І. - Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовно-професійної культури майбутніх юристів (2013)
Потоцький М. К. - Словник української біологічної термінології – неординарна подія в українській лексикографії (2013)
Іващенко В. Л. - Слідство – слідчі дії – розслідування (2013)
Іващенко В. Л. - Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України, Василькова Л. М. (2013)
Симоненко Л. О. - Грецький алфавіт – грецька абетка (2013)
Симоненко Л. О. - Пожежний – протипожежний (2013)
Симоненко Л. О. - Імунно-мікробні фактори – імунодефіцит (2013)
Симоненко Л. О. - Російсько-українські відповідники з пожежної справи, Туровська Л. В. (2013)
Туровська Л. В. - Капітальні інвестиції – капітальні вкладення (2013)
Туровська Л. В. - Жесткая вода – тверда вода // тяжелая вода – важка вода (2013)
Туровська Л. В. - Казначейство – скарбниця (2013)
Казимирова І. А. - Харчовий продукт – дієтична добавка (2013)
Яценко Н. О. - Преддобруджский прогиб – Переддобруджинський прогин (2013)
Яценко Н. О. - Оборот – обіг (2013)
Lauren C. - 18 Steps of LSP Symposium to the East, Picht H., Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. (2013)
Яценко Н. О. - Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність” (2013)
Дисертаційні теми з термінології (2013)
Матковський О. І. - 40 років Українському мінералогічному товариству (2011)
Беспояско Т. В. - Особливості нагромадження і мінеральний склад відходів збагачення гематитових руд шахти "Північна” ім. В.А. Валявка (Криворізький басейн) (2011)
Білоніжка П. М. - Деякі аспекти термінології і кристалохімії тонкодисперсних шаруватих силікатів (2011)
Бурбан К. А. - Графіт–сульфідний парагенезис Заваллівського родовища графіту, Скакун Л. З. (2011)
Вальтер А. А. - Два доповнення до ядерної мінералогії (2011)
Вишневський О. А. - Мінеральні включення в піропах із осадових комплексів західної частини Українського щита (2011)
Гаевский Ю. Д. - Инструментальная диагностика аметистов с использованием метода инфракрасной спектроскопии, Грущинская Е. В., Беличенко Е. П. (2011)
Галецький Л. С. - Мінералого-геохімічні дослідження габроїдів анортозит-рапаківігранітної формації у зв’язку з розширенням мінерально-сировинної бази титану України, Ремезова О. О. (2011)
Галецький Л. С. - Геолого-геохімічні умови формування Пержанського родовища гентгельвіну, Романюк Л. С. (2011)
Горовенко Т. М. - Морфологічні особливості нікелистого заліза в паласиті Омолон, Семененко В. П. (2011)
Гречановская Е. Е. - Структурное состояние и генезис адуляра из туфо-игнимбритов Сокирницкого месторождения цеолитов (Закарпатье, Украина), Мельников В. С. (2011)
Грущинська О. В. - Герциніт ксенолітів із гранітоїдів Коростенського плутону, Митрохин О. В., Зінченко О. В. (2011)
Євтєхов В. Д. - Прикладна мінералогія багатих гематитових руд "втрачених” покладів Інгулецького родовища (Криворізький басейн), Беспояско Е. О., Ковальчук Л. М., Філенко В. В., Мельникова М. М. (2011)
Євтєхов В. Д. - Сучасний етап розвитку мінерально-сировинної бази залізорудних родовищ Криворізького басейну, Євтєхов Є. В. (2011)
Євтєхова А. В. - Мінералогічна зональність покладів гематитових кварцитів Інгулецького родовища, Беспояско Е. О., Злобіна А. В. (2011)
Ємельянов І. О. - Сучасна діагностика природних і штучних алмазів із застосуванням приладу "Diamondview™”, Грущинська О. В., Бєлєвцев О. Р. (2011)
Заріцький П. В. - Конкреції як чутливі мінеральні індикатори літогенезу (2011)
Заріцький П. В. - Мінералогічний музей Харківського національного університету та його роль у підготовці кадрів геологів, Андрєєв В. В. (2011)
Зима С. М. - Мінералогічний виробничий музей НДПІ "Механобрчормет”, Воробйов Н. К., Дмоховська С. В., Беспояско Т. В., Семеніхіна Є. В., Семеніхіна К. В., Артюхова А. В. (2011)
Зима С. М. - Сучасний стан мінералогічних досліджень руд у зв’язку з вивченням їх збагачуваності, Воробйова Л. С., Семеніхіна Є. В. (2011)
Зима С. М. - Мінералогічні дослідження залізорудних окатишів у НДПІ "Механобрчормет”, Дворніченко І. Ф. (2011)
Зінченко О. В. - Кадастр мінералів Волинського та Інгульського мегаблоків Українського щита (порівняльний аналіз) (2011)
Зінченко О. В. - Мінерали України: база даних, Павлишин В. І., Васинюк А. В. (2011)
Іванченко В. В. - Мінералогія донних відкладів р. Інгулець, Журавель Н. Р. (2011)
Іванченко В. В. - Деякі особливості морфології кристалів залізовмісних мінералів і їх вплив на технологічні властивості металургійного шлаку, Зигхмі К. (2011)
Іванченко В. В. - Мінеральні парагенезиси і геохімія шламів Криворізького металургійного комбінату, Нестеренко Т. П. (2011)
Карпенко С. В. - Технологічна мінералогія бідних магнетитових руд північного залізорудного району Криворізького басейну (2011)
Квасниця В. М. - Плоскі грані куба та їх спіральний ріст на мікрокристалах алмаза із кімберлітів (2011)
Квасниця І. В. - Ортопіроксен з неогенових туфів Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття), Шемякіна Т. І. (2011)
Кичань Н. В. - Структури ударного метаморфізму в метеориті Грузьке (2011)
Ковальчук М. С. - Мінералогія розсипного золота України (2011)
Ковальчук М. С. - Мінералогія розсипного золота з нижньокрейдового алювію центральної частини Українського щита, Крошко Ю. В. (2011)
Крапівка В. А. - Умови утворення гемологічної і колекційної сировини Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2011)
Литвиненко Ю. О. - Фазова неоднорідність ільменіту з кімберлітів трубки "Південна” (Східне Приазов’я), Вишневський О. А. (2011)
Матковський О. І. - Мінерали і найважливіші мінеральні об’єкти Українських Карпат (2011)
Нестеровський В. А. - Мінералогічні музеї України, Волконська Л. О. (2011)
Нестеровський В. А. - Сучасний водно-хемогенний мінералогенез Керченського півострова, Деяк М. А. (2011)
Палкин И. Е. - Труднообогатимые золотосодержащие руды и разработка технологии их переработки (на примере Китая и Украины), Сидякина Г. Г., Палкина Е. Ю. (2011)
Пирогов Б. И. - Будущее технологической минералогии (2011)
Прокопець В. В. - Музей каменю – що він може? (2011)
Ремезова О. О. - Мінерали-індикатори петрорудогенезу розшарованих титаноносних інтрузій габро Коростенського плутону (2011)
Рилькова А. С. - Фазовий аналіз залізних руд, Сазонова А. В., Варакута І. М., Мірошниченко З. С. (2011)
Рузіна М. В. - До питання мінералоутворення під впливом електротермічних полів, Білан Н. В., Соболєв В. В. (2011)
Рузіна М. В. - Флюїдизатно-експлозивні утворення Інгульського мегаблока Українського щита, Терешкова О. А., Білан Н. В. (2011)
Семененко В. П. - Мінералогія пилової компоненти протопланетної туманності (2011)
Семеніхіна К. В. - Склад та структура залізистих кварцитів Васинівського родовища (Запорізька обл.), Зима С. М., Воробйов О. М. (2011)
Скакун Л. З. - Мінералогічна зональність та особливості формування смуг гранат-біотитових порід у гранулітових комплексах Середнього Побужжя, Скакун О. Л., Білик Н. Т., Бурбан К. А. (2011)
Словотенко Н. О. - Фізико-хімічні умови формування алуніт-баритового парагенезису Мужієвського золото-поліметалевого родовища, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2011)
Смірнов О. Я. - Мінералогічна спрямованість процесу утворення багатих гематитових руд родовища шахти "Ювілейна” (Криворізький басейн), Євтєхов В. Д. (2011)
Сокур Т. М. - Особенности петрогенеза аргиллитов в калюсских слоях венда на юго-западной окраине Восточно-Европейской платформы (2011)
Степанюк Л. М. - Циркон Українського щита: мінералогія та радіогеохронологія, Пономаренко О. М. (2011)
Taran M. - Spectroscopy studies of natural andalusite from Brazil, Koch-Müller M. (2011)
Тищенко О. І. - Мінерали Криму – знахідки 2006–2010 рр. (2011)
Филенко В. В. - Повышение качества магнетитового концентрата. Минералогический аспект (2011)
Харитонов В. М. - Мінералогічні дослідження фосфор-титанових руд у сферичних препаратах (2011)
Цільмак О. В. - Типоморфізм та умови формування бляклих руд Бобриківського золоторудного родовища, Скакун Л. З., Литвинович О. Р., Серкіз Р. Я. (2011)
Чепіжко О. В. - Мінералогенія рідкісноземельних елементів на стадії ультраметаморфізму і метаморфізму Інгульського мегаблока Українського щита, Кадурін В. М. (2011)
Шуліка Ю. М. - Варіативність мінерального складу залізистих порід у природних і техногенних відслоненнях як експозиціях Криворізького мінералогічного музею під відкритим небом, Євтєхов В. Д. (2011)
Шушков Д. А. - Свойства и применение клиноптилолитовых туфов Закарпатья и анальцимсодержащих пород Тимана, Котова О. Б., Наумко И. М. (2011)
Яковлєва В. В. - Музей коштовного і декоративного каміння Міністерства фінансів України, Власюк Л. Л. (2011)
Яценко Г. М. - Мінеральні особливості та рудоносність флюїдизатно-експлозивних структур (на прикладі Кіровоградського блока УЩ), Бекеша С. М., Гайовський О. В., Яценко І. Г. (2011)
Яцина Д. В. - Послідовність утворення серпентинів в ультрабазитах Олися-Мусюрського масиву (Приполярний Урал) (2011)
Черниш Д. С. - Другий блок марок "Мінерали України” (2011)
Ювілей Н. М. Гаєвої (2011)
Ювілеї К. Лангера, А.М. Таращана, І.М. Наумка (2011)
До 110-річчя від дня народження академіка АН СРСР М.В. Бєлова, почесного члена УМТ (2011)
До 105-річчя від дня народження члена-кореспондента АН УРСР І. С. Усенка, почесного члена УМТ (2011)
До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ю.П. Мельника, почесного члена УМТ (2011)
Лауреат премії імені академіка Є.К. Лазаренка за 2010 р. (2011)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2011)
Проект "Розвиток агрострахування в Україні" (2012)
Степанов Н. - Агрострахование: быть или не быть? (2012)
Чепур Е. - "Державна підтримка агробізнесу" (2012)
Назаренко В. - Теперь государство на законном основании будет финансово помогать развитию отечественного агрострахования (2012)
Хорошая техника – уже треть успеха (2012)
Габидулин И. - Будет ли у нас в почете агрострахование?, Прищепа А. (2012)
Перспективы для всех! (2012)
Залетов А. - Проблемы и перспективы развития аграрного страхования в Украине (2012)
Русанов В. - Агрострахование в Украине: будет ли плодотворным сотрудничество (2012)
Шилов М. - Использование инструментов спутникового мониторинга в страховании сельскохозяйственных культур (2012)
Биждов К. Д. - Агрострахование: реальные шаги к повышению эффективности (2012)
Голованов Л. - Внедрение новой системы агрострахования в 2012 году (2012)
"Нове в зерноочищенні" (2012)
Аптекарь М. Д. - Григорий Ильич Дибнис ушёл и остался (2012)
Ватулин В. М. - Григорий Ильич Дибнис – Исследователь и практик, прививший интерес к вопросу экономической безопасности банков в условиях финансовой нестабильности (2012)
Воронкова А. Э. - Памяти друга (2012)
Гончаров В. Н. - Памяти ученика, ученого, человека и друга! (2012)
Данич В. Н. - Григорий Ильич Дибнис в моей жизни (2012)
Колосов А. Н. - Г. И. Дибнис – ученый, банкир, финансист, организатор (2012)
Кривуля П. В. - Дибнисовская школа научных школ (2012)
Рамазанов С. К. - Григорий Ильич был настоящий профессор! (2012)
Ромахова О. А. - Учитель, коллега, друг (2012)
Рыбников С. Р. - Некоторые потенциально перспективные направления применения положений теории биологической адаптации к управлению предприятием (2012)
Рыбникова Н. А. - К вопросу о влиянии упругости, гибкости и пластичности на адаптивность предприятия (2012)
Сосновская Ю. В. - Взгляд в прошлое: мысли вслух (2012)
Степанова Ю. Л. - Роль адаптивних можливостей підприємства у забезпеченні результативності адаптації (2012)
Шарипова О. С. - В памяти навсегда… (2012)
Антонюк А. В. - Проверка правил запуска в групповое производство на основе статистического эксперимента (2012)
Дорошко В. В. - Організація виробництва за допомогою імітаційного моделювання операцій (2012)
Дьоміна В. В. - Співвідношення класифікатора форм поєднання елементів процесу створення продукту та морфологічного ящика форм поєднань диверсифікації і комбінування виробництва (2012)
Колосов А. М. - Актуалізація організаційних інструментів управління виробничими процесами в мінливих умовах діяльності підприємств (2012)
Моисеева Н. К. - Вопросы организации промышленно-сбытовых структур при переходе к "открытым инновациям" (2012)
Родионова В. Н. - Основные тенденции развития организации производства , Коваленко Ю. С. (2012)
Пономарьова Г. О. - Вплив факторів внутрішнього середовища підприємства на рівень організації виробництва, Балакін Б. Г. (2012)
Шурхно И. В. - Отличение производственных факторов риска и рисков в производственной сфере в классификации угроз экономической безопасности (2012)
Ганзий Е. А. - Вопросы разработки показателей анализа и планирования оборотных средств коммерческого предприятия, Кривуля П. В. (2012)
Лохматов С. О. - Організація оперативного планування на підприємствах малого бізнесу (2012)
Стрижиченко Н. О. - Планування грошових потоків підприємств вугільної галузі, Харківський Р. Г. (2012)
Худякова Г. О. - Особливості кругообігу оборотних активів у сільському господарстві (2012)
Шарко О. Р. - Календарно-планові нормативи операційного управління розробкою управлінських продуктів агрегатного планування (2012)
Jaiyeola E. O. - Operational project management (2012)
Васильківська Т. В. - Аутсорсинг як метод оптимізації організаційної структури (2012)
Ватулин В. М. - Организация процесса принятия решений при проектировании службы экономической безопасности финансовых учреждений (2012)
Дорошко М. В. - Щодо поняття системи економічної безпеки (2012)
Кайдаш А. Д. - Актуальність запровадження аутсорсингу у діяльність сучасних підприємств (2012)
Чернявская Е. И. - Реструктуризация предприятия: условия эффективности (2012)
Штапаук С. С. - Классифікація та типологія підприємств неспеціалізованої роздрібної торгівлі (2012)
Вовк Д. М. - Необхідність удосконалення стратегічного управління на промислових підприємствах в сучасних умовах, Кандиба О. Л. (2012)
Галюза І. С. - Встановлення окупності професійних спортивних клубів як наукова проблема науки менеджменту (2012)
Гончаров В. М. - Адаптаційний потенціал кластерів АПК, Мартинова Л. В. (2012)
Даніч В. М. - Валютний ажіотаж та його вплив на діяльність підприємств, Шеховцова К. В. (2012)
Дєєва К. А. - Ресурси стратегії розвитку підприємства: управління фінансами – банківський аспект, Лейко О. С. (2012)
Кокура К. В. - Чинники конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2012)
Колосова К. А. - Діагностика стану стійкості підприємства (2012)
Коренєв Е. Н. - Корпоративне управління та культура соціальної відповідальності корпорації (2012)
Трошин А. С. - Влияние механизмов корпоративной социальной ответственности на рыночную стоимостью предприятия, Коренев Э. Н. (2012)
Свірідова О. В. - Статична та діяльнісна характеристики привабливості підприємства (2012)
Тарасюк Н. В. - Состав и характеристики методов обеспечения устойчивого развития предприятия (2012)
Федорова О. В. - Соціальна політика – основа управління соціальними процесами та відносинами на підприємстві (2012)
Штапаук Г. П. - Планування товарообігу комерційних підприємств з урахуванням соціально-економічної структури споживчого попиту (2012)
Щербакова К. В. - Ділова репутація промислового підприємства як об’єкт рефлексивного управління (2012)
Гостєва І. С. - Шкода як головна категорія небезпеки у предметній області безпекознавства (2012)
Дібніс Г. І. - Вплив моніторингу на ефективність адміністрування роботи виконавців, Ромахова О. О. (2012)
Дібніс Г. І. - Забезпечувальні процеси адміністративного управління на підприємствах, Шаріпова О. С., Алєксєєв А. С. (2012)
Калюжна Н. Г. - Визначення поняття "Управлінський персонал" на основі встановлення ключових характеристик управлінської праці (2012)
Кривуля Л. В. - Организационные компульсии и обсессии организационного поведения как продукт междисциплинарной аналогии (2012)
Кузнецова О. М. - Шляхи вдосконалення управління лояльністю персоналу підприємства (2012)
Лохматов А. С. - Відмінності контролю в системі управління туристичним підприємством (2012)
Надьон Г. О. - Три напрямки у моніторингу розвитку ситуації та виявлення кризових явищ на основі оцінки використання потенційних можливостей підприємства (2012)
Щербань А. А. - Запровадження інноваційних методів в управління нафтосервісних підприємств (2012)
Анисимов А. А. - Ключевые цели функционирования организационно-управленческого механизма интегрированных комплексов (2012)
Бабенко М. К. - Термінологічна невизначеність в контексті характеристики економіки постіндустріального суспільства як економіки знань (2012)
Бандилко О. С. - Корпоративна стійкість та стійкий розвиток як прояв сучасної соціалізації підприємства (2012)
Головкова К. Ю. - Алгоритм розроблення інформаційної системи управління зед підприємства: стисла характеристика (2012)
Дашков С. І. - Соціальні інвестиції як формареалізації корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Жидков А. Б. - Система контрольних показників для оцінки персональних продаж (2012)
Зеленкіна К. І. - Кластерна стратегія транскордонного розвитку промислових підприємств регіону (2012)
Кривуля П. В. - О соотношении противоречия, проблемы и цели исследования ситуационной диагностики управленческих систем показателей (2012)
Мозговий Р. О. - Актуальні завдання інформаційно-аналітічного забезпечення функціонування інституціональних агентів управління (2012)
Овчаренко Є. І. - Підґрунтя використання цілі як системотворчого чинника у системі економічної безпеки підприємства (2012)
Семененко І. М. - Цілі діяльності підприємств з урахуванням концепції сталого розвитку (2012)
Сіканевич Ю. В. - Використання внутрішньої вартості підприємства як загального критерію управління підприємством (2012)
Туровец О. Г. - Выявление перспективных направлений развития наукоемких предприятий, Курбатова С. П. (2012)
Чурсин Н. Н. - Обобщение роли тезауруса в представлении информационной картины мира (2012)
Слово редактора (2012)
Черняховский В. - Второстепенные брокеры (2012)
Гришан Ю. - Качество страховых продуктов и услуг как основной фактор конкурентоспособности (2012)
Селивончик В. - "Должна быть конкуренция – только тогда страхование будет эффективным" (2012)
Стецюк В. М. - Страховая наука: уроки финансового кризиса (2012)
Осадец С. С. - Повышение роли науки в модернизации страхового дела (2012)
Клепикова Т. - Страхование имущества физических лиц (2012)
Ганчак В. - Негосударственное страхование – экономический инструмент влияния на общество (2012)
Коновченко А. - Как выполнить требования украинского законодательства по МСФО? (2012)
Кравчук А. - Методологические подходы определения рейтинга страховых компаний (2012)
Ширинян Л. - Конкуренция на рынке страховых услуг Германии (2012)
Алфеева Е. - Страховой рынок Прибалтики (2012)
Верезубова Т. - Финансовое регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь (2012)
Пукала Р. - Нуждаются ли страховщики в Solvency II? (2012)
Тимощук В. І. - Гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянці шламонакопичувача в балці Ясинова Дніпропетровської області, Шерстюк Є. А., Тішков В. В. (2013)
Tymoshchuk V. I. - Hydrodynamic substantiation of water control measures at the site of sludge collector in Yasinovaya valley, Dnipropetrovsk oblast, Sherstiuk Ye. A., Tishkov V. V. (2013)
Калашник Г. А. - Геолого-структурные особенности экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в Ингуло-Ингулецком рудном районе Украинского щита (2013)
Kalashnyk A. A. - Geological and structural features of exogenous-infi ltration uranium deposits in the Ingulo-Inguletsky uranium ore region of the Ukrainian shield (2013)
Харитонов В. М. - Сучасний стан методів мінералогічного аналізу корінних фосфор-титанових руд родовищ України, Олійник Т. А. (2013)
Kharytonov V. M. - Current state of methods of mineralogical analysis of phosphorus-titanium ledge ore deposits of Ukraine, Olііnyk T. A. (2013)
Литвинський Г. Г. - Исследование предельных состояний рамной крепи, Фесенко Е. В. (2013)
Litvinsky G. G. - Analysis of limit states of mining frame support, Fesenko E. V. (2013)
Филимонов П. Є. - Испытания способа контроля бурения и оценки эффективности опережающих скважин по параметрам акустического сигнала (2013)
Filimonov P. Ye. - Testing of the method of monitoring and evaluation of the advance bores drilling effectiveness by acoustic signal parameters (2013)
Жулай Ю. О. - Энергетический подход к исследованию импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловський О. А. (2013)
Zhulay Yu. A. - Energy approach to analysys of the fl uid pulse injection into a coal bed, Angelovskiy A. A. (2013)
Лапшин Є. С. - Пути совершенствования вибрационного разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья, Шевченко О. І. (2013)
Lapshin E. S. - Ways of improvement of vibrational segregation and dehydration of mineral raw materials, Shevchenko A. I. (2013)
Сапегин В. М. - Расчет фильтрационных параметров газоносного углепородного массива, Зберовский В. В., Арестов В. В., Ангеловский А. А. (2013)
Sapegin V. N. - Calculation of fi ltration parameters of the gasbearing coal rock massif, Zberovskiy V. V., Arestov V. V. , Angelovskiy A. A. (2013)
Проців В. В. - Використання бандажно-колодкового гальма на шахтному локомотиві (2013)
Protsiv V. V. - Usage of tire-shoe brake on mine locomotive (2013)
Шпашенко А. Н. - Анализ структуры угольного пласта методом акустической геолокации, Журавлев В. Н., Масленников Е. В., Дубицкая М. С. (2013)
Shashenko A. N. - Analysis of coal beds structure by the method of acoustic geolocation, Zhuravlev V. N., Maslennikov Ye. V., Dubitskaya M. S. (2013)
Кузьо І. В. - Обгрунтування технологічної ефективності двочастотних резонансних вібраційних машин з імпульсним електромагнітним збуренням, Ланець О. С., Гурський В. М. (2013)
Kuzo I. V. - Substantiation of technological effi ciency of two-frequency resonant vibration machines with pulse electromagnetic disturbance, Lanets О. S., Gurskyi V. М. (2013)
Ковшов Г. М. - До питання підвищення точності визначення положення бурового снаряда при дослідженні впливу температури на результати первинних перетворювачів, Рижков І. В., Ужеловський А. В. (2013)
Kovshov G. M. - On the issue of the increase of the drill string position determination accuracy during the study of temperature infl uence on primary transducer performance, Ryzhkov I. V., Uzhelovskyi A. V. (2013)
Пукач П. Я. - Нелінійні поперечні коливання напівнеобмеженого каната з урахуванням опору, Кузьо І. В. (2013)
Pukach P. Ya. - Nonlinear transverse vibrations of semiinfi nite cable with consideration paid to resistance, Kuzio I. V. (2013)
Иванова А. П. - Исследование долговечности центрально сжатых стержней с изменяющимися геометрическими характеристиками (2013)
Ivanova A. P. - Research of longevity of the centrally compressed bars with changing geometrical characteristics (2013)
Вернигора Р. В. - Математична модель перевезення сировини та готової продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу за залізничними напрямками з паралельними ходами, Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. (2013)
Vernigora R. V. - Mathematical model of transportation of rawmaterial and finished products of mining and metallurgical enterprises by railway directions with parallel motion, Papakhov O. Yu., Logvinova N. O. (2013)
Ковров О. С. - Порівняльна характеристика методик розрахунку технологічних параметрів роботи циклонів для пиловловлювання (2013)
Kovrov O. S. - Comparative analysis of methods of calculation of dedusting cyclone operational parameters (2013)
Лустюк М. Г. - Математична модель оцінки запасів бурштинових розсипів з використанням методу безперервного крайгінгу, Дякон В. М., Рачковський В. П. (2013)
Lustyuk M. H. - A mathematical model for estimation of amber placer reserves using the continuous kriging method, Dyakon V. M., Rachkovsky V. P. (2013)
Пилипенко Г. М. - Вплив культури на співвідношення державної та ринкової координації в Україні (2013)
Pilipenko G. M. - Cultural impact on the ratio of public and market coordination in Ukraine (2013)
Бараш Ю. С. - Концептуальный подход к реформированию ремонтной базы для грузовых вагонов в современных рыночных условиях, Булгакова Ю. В. (2013)
Barash Yu. S. - Conceptual approach to freight car repair base reforming under current market conditions, Bulgakova Yu. V. (2013)
Шевчук Е. А. - Экономическая элита как открытая сложная система (2013)
Shevchuk О. A. - Economic elite as an open complex system (2013)
Швець В. Я. - Агрегована методика багатокритеріальної економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів, Роздобудько Е. В., Соломіна Г. В. (2013)
Shvets V. Ya. - Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment projects, Rozdobudko E. V., Solomina G. V. (2013)
Шаров О. І. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю машинобудівних підприємств, Дубєй Ю. В. (2013)
Sharov O. I. - Accounts receivable management problems at machine-building enterprises, Dubiei Yu. V. (2013)
Тургель И. Д. - Долгосрочные последствия реструктуризации градообразующих угледобывающих предприятий (на примере муниципальных районов Пермского края), Курицева Ю. Е. (2013)
Turgel I. D. - The long-term effects of the restructuring of town-forming coal mining enterprises (based on the example of the municipal districts of Perm krai), Kuritseva Yu. Ye. (2013)
Ківалов С. В. - Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти (2013)
Кормич Л. І. - Гендерні відносини: сутність та значення в суспільно-політичному розвитку (2013)
Кузьмин П. В. - Інститути влади та громадянське суспільство: механізми, технології та перспективи взаємодії (2013)
Богданов В. С. - Природа авторитарних проявів в сучасному соціально-політичному просторі (2013)
Долженков О. О. - Політична та соціальна трансформація: взаємозв’язок та особливості (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети та їх атрибути в контексті "зрілого" транзиту конституційного дизайну у Вірменії (1998-2012 рр.) (2013)
Білоусов О. С. - Розвиток концепцій інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності (2013)
Бондар О. М. - Забезпечення безпеки громадян за межами держави в умовах політичної нестабільності та терористичних дій (2013)
Милосердна І. М. - Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень (2013)
Олійник М. О. - Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні (2013)
Оверчук О. В. - Вплив стереотипів на виникнення рухів протесту в Україні (2013)
Головченко А. В. - Основні теоретико-методологічні підходи до аналізу політики країн Центрально-Східної Європи на шляху демократизації (2013)
Пальшков К. Є. - Проблеми становлення багатопартійності в Україні (2013)
Хлівнюк Т. П. - Сучасна система мас-медіа як умова досягнення соціального консенсусу (2013)
Блінцова В. О. - Процес медіатизації політики та функції мас-медіа у сучасному суспільстві (2013)
Харечко І. З. - Політико-правові аспекти доступу до публічної інформації в Україні через мережу Інтернет (2013)
Драшкович А. І. - Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу (2013)
Карпець Ю. В. - Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах (2013)
Лазарев С. С. - Концептуальні підходи до розуміння політичних ресурсів (2013)
Полухіна А. В. - Дослідження ненасильницьких дій у сучасній вітчизняній політичній думці (2013)
Сурвілайтє Д. В. - Правові основи процесу формування молодіжної політики (2013)
Демчук Д. В. - Стадії та фактори політичного ризику: актуальні аспекти дослідження та аналізу (2013)
Гаджиєва Д. В. - Поняття, ознаки та функції інституту політичного транзиту (2013)
Малінін В. В. - Процес формування політичної ідентичності в умовах глобалізації: особливості та складові (2013)
Туляков В. О. - Кримінальна політика України: концептуальні основи, Пімонов Г. П., Балобанова Д. О., Полянський Є. Ю., Дмитрук М. М. (2013)
Козаченко О. В. - Спеціальні кримінально-правові заходи (2013)
Ягунов Д. В. - Трансформація модуляцій кримінального покарання: від законності до убезпечення (філософсько-правовий аналіз) (2013)
Годованюк А. Й. - Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми (2013)
Івченко К. А. - Шляхи вдосконалення банківського законодавства України (2013)
Розман Ю. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів (2013)
Дарморіс О. М. - Європейська стратегія зайнятості молоді (2013)
Андронова В. А. - Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством України (2013)
Бакаянова Н. М. - Практичні та теоретичні питання визначення повноважень органів адвокатського самоврядування (2013)
Панфілова О. Є. - Розслідування фактів зростання імпорту в системі адміністративних проваджень (2013)
Хаялі Р. І. - Політико-правовий статус Криму в програмних документах Тимчасового кримського мусульманського виконавчого комітету і татарської партії (березень – жовтень 1917 року) (2013)
Резнік О. І. - Православне духовенство як соціальний стан українського суспільства другої половини XVII – XVIII cт. (2013)
Громовенко К. В. - Історико-правовий аналіз військового найманства в античній, середньовічній та ранньомодерній Європі (2013)
Юрій І. А. - Організація протидії торгівлі жінками на півдні Російської імперії в ХІХ ст. (2013)
Кройтор А. В. - Умови та характер процесу інституціоналізації політичних партій в Україні на початку ХХ століття (2013)
Мокін І. С. - Абсолютистські аспекти гетьманату П. П. Скоропадського (2013)
Хижняк Ю. В. - Правове життя радянського суспільства в фейлетонах М. А. Булгакова (2013)
Забеліна І. О. - Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз (2013)
Дзевелюк А. В. - Микола Юхимович Чижов про статус та призначення енциклопедії права (2013)
Кондратенко Ю. В. - Правове регулювання забудови міських земель в законодавстві 1917-1940 років (2013)
Шевчук-Бєла Я. В. - Правові основи політики Російської імперії у відношенні німецьких колоністів у Північному Причорномор’ї (2013)
Тимошенко З. І. - Життя в освіті (з поетичної збірки "Слова мого серця") (2011)
Філіпенко А. С. - Міжнародна економічна політика: структура і функції (2011)
Дрозд В. Д. - Міжбюджетні відносини різних рівнів у фінансовій системі України, Балацький Є. О., Капустін А. Д. (2011)
Павлюк В. І. - Особливості входження України до системи сучасного глобального поділу праці (2011)
Куценко В. І. - Соціалізація економіки — шлях до сталого розвитку та високої якості життя, Гаращук О. В. (2011)
Гаврилова О. А. - Інноваційна реструктуризація — пріоритетна стратегія розвитку регіонів, Алямкін Р. В. (2011)
Пантелейчук О. С. - Розвиток технологій програмно-цільового планування у системі бюджетного фінансування вищої освіти (2011)
Кінаш І. П. - Знання як чинник інноваційного розвитку України (2011)
Батрименко В. В. - Суперечності транснаціоналізації банківської діяльності у нових ринково-господарських системах (2011)
Нерода-Березка К. В. - Чинники впливу на міжнародну конкурентоспроможність продукції підприємства в Україні (2011)
Забуранна Л. В. - Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України (2011)
Наконечна А. В. - Характеристика хімічної промисловості України (2011)
Левківський В. Н. - Особливості розвитку інтеграційних процесів у регіоні Перської затоки: досвід для України, Рибчук А. В., Антоненко В. Г. (2011)
Пригода В. М. - Формування та розвиток єдиного інформаційного простору органів державної влади України (2011)
Воронянська А. П. - Розширення участі працівників підприємств у розподілі доходів як чинник підвищення мотивації праці (2011)
Пенякова Г. Л. - Податкове стимулювання виробничої активності (2011)
Нечипорук С. В. - Зміст та сутнісні характеристики стратегічного маркетингу (2011)
Ляльчук О. М. - Проблемні питання здійснення ризик-менеджменту в банках України (2011)
Кондратенко О. В. - Формування програм зовнішнього аудиту складських запасів на промисловому підприємстві (2011)
Захарін С. В. - Стимулювання інвестиційної та інноваційно-технологічної діяльності в контексті реалізації регіональної економічної політики (2011)
Сєрік Ю. В. - Основні важелі управління фінансовою діяльністю підприємств (2011)
Чеснакова Л. С. - Методичні засади комплесної оцінки рівня виробничого потенціалу вантажного автомобільного транспорту, Щербакова Н. О. (2011)
Кубайчук О. О. - Тіньова економіка у соціально-економічній сфері, Петрова А. С., Ткач В. О. (2011)
Бондар Т. І. - Всеукраїнський теоретично-практичний семінар "Можливості й проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні" (2011)
Трикіша А. П. - Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах Європейської інтеграції, Загороднюк І. М. (2011)
Долженков О. О. - Становлення місцевого самоврядування в Україні (2013)
Кормич А. І. - Ефективність управління: фактори впливу та критерії рівня (2013)
Білоусов О. С. - Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні (2013)
Назарко А. Т. - Конституційно-правові засади політичної суб’єктності великих міст (2013)
Каплій О. В. - Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання (2013)
Колісниченко І. В. - Позитивна комунікація як умова політичної патернізації (2013)
Аблякімова Е. Е. - Правове і суспільне значення публічної інформації (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові відносини України та Російської Федерації стосовно спільних проектів економічного співробітництва (2013)
Кориневич А. О. - Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів (2013)
Короткий Т. Р. - Основні етапи розвитку доктрини міжнародного права про охорону морського середовища (2013)
Плотніков О. В. - Доктринальне розуміння та оцінка явища фрагментації міжнародного права (2013)
Крук Н. І. - Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини (2013)
Каравайцева О. В. - Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту (2013)
Бєлогубова О. В. - Колізійно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом, в міжнародному судноплавстві (2013)
Володіна М. О. - Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського союзу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Кравченко В. В. - Військове втручання Франції у Сахелі на прикладі операції "Сервал" у Малі (2013)
Кухтін М. М. - Німецько-російське співробітництво в системі європейської безпеки (2013)
Сіленко А. О. - Медіаполітика: сутність поняття, Волянський В. В. (2013)
Іжа М. М. - Переосмислення ролі відстаючих регіонів у регіональній політиці держави (2013)
Польовий М. А. - Про гіпотетичний зв'язок між політичним тероризмом та демократією (2013)
Шерман О. М. - Еротична привабливість як фізичний параметр іміджу політичного лідера (2013)
Семченко О. А. - Проектування зовнішньополітичного іміджу сучасної України (2013)
Пальшков К. Є. - Легіслатури Л.М. Кравчука та Л.Д. Кучми як період становлення та затвердження авторитарного іміджу українського президентства (2013)
Купцова І. І. - Політичний імідж як складова легітимації політичної влади (2013)
Сорба О. М. - Проблема імперативності політичного виміру насильства у морально-орієнтованому політичному дискурсі (2013)
Полухіна А. В. - Критерії типологізації ненасильницьких дій (2013)
Демчук Д. В. - Оцінка політичного ризику при прийнятті інвестиційного рішення (2013)
Білецька Ю. В. - Політичні конфлікти у розвитку сучасної української держави (2013)
Лазарев С. С. - Використання теорії мобілізації ресурсів в рамках соціально-політичних змін та рухів (2013)
Карпець Ю. В. - Вплив як форма та результат взаємодії суб’єктів політики (2013)
Ільтьо Г. Ф. - Символізація політичної дійсності як чинник утворення реальності символічного "я-політичного" (2013)
Єфтєні Н. М. - Вплив глобалізаційних процесів на ціннісні орієнтації молодіжного середовища (2013)
Дисюк Т. М. - Гендерний аспект соціально-економічної політики України (2013)
Лазор К. П. - Релігійні об’єднання в Україні: організаційно-правові основи діяльності (2013)
Сурвілайтє Д. В. - Молодіжні субкультури: сутність та особливості функціонування (2013)
Руженко Л. М. - Сутність та підстави класифікації громадської думки (2013)
Короход Я. Д. - Інформаційно-психологічні війни – зброя ХХІ століття (2013)
Католик Я. Б. - Аналіз нової редакції Закону України "Про вибори народних депутатів України" в контексті зміни виборчої системи України (2013)
Кройтор А. В. - Виборча кампанія як складова процесу ротації партійної еліти: теорія та практика (2013)
Туровець О. В. - Політичні модернізації в Україні: історія та сучасність (2013)
Короткий Т. Р. - Принцип мирного вирішення спорів як загальний принцип права (2013)
До 20-річчя Європейського університету. Гімн Європейського університету (слова Тимошенко З. І., музика Поклада Д. Д.) (2011)
Ещенко П. С. - Метаморфозы и угрозы рыночного фундаментализма на пороге третьего тысячелетия, Арсеенко А. Г. (2011)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні ризики стратегії "навздогінної модернізації" (2011)
Різник В. В. - Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності — важливе завдання підготовки фахівців нової якості (2011)
Огородник Н. П. - Теоретичні основи дослідження соціально-економічного стану молоді у контексті сталого розвитку (2011)
Захарін С. В. - Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку сфери вищої освіти в контексті глобалізаційних викликів (2011)
Пригода В. М. - Основні тенденції розвитку послуг галузі телекомунікацій (2011)
Чуркіна І. Є. - Розвиток податкової системи України (2011)
Шпильова Ю. Б. - Сучасні тенденції трансформації роздрібної торгівлі в Україні, Носуліч Т. М. (2011)
Кучеренко Д. Г. - Вплив розвитку інноваційної системи на удосконалення процесу управління персоналом, Шморгун Н. П. (2011)
Матвієнко М. І. - Внутрішньогосподарські системи управління капіталізацією підприємств (2011)
Проскуріна Н. М. - Методико-організаційні аспекти управління якістю аудиторських послуг, Гринь В. П. (2011)
Каленик В. О. - Оцінювання ймовірності екологічного ризику при моніторингу навколишнього середовища (2011)
Солодухін С. В. - Науково-методичний підхід до моделювання економічного потенціалу підприємства, Хорошун В. В. (2011)
Вернудіна Г. В. - Методичний підхід до конкурентного ціноутворення на продукцію підприємств (2011)
Бєляєва С. В. - Оптимізація процесів заміни виробничого устаткування (2011)
Алтухова Н. В. - Методика оцінки узгодження цілей учасників виробничого кластеру (2011)
Буян О. А. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на поведінку інвесторів (2011)
Чумаков А. Г. - Особливості національного округлення (2011)
Романовський О. О. - Модульна структура і концепції сучасного інноваційного підприємницького ВНЗ (2011)
Пятигін А. С. - Світова практика використання кількісних методів у прийняті управлінських рішень (2011)
Горбовий А. Ю. - Наука без кордонів: досвід Волинського інституту економіки та менеджменту, Мисковець О. В. (2011)
Лукінова Л. В. - Посвячення у студенти Європейського університету (2011)
Татарчук Т. Ф. - Коррекция гиперпролактинемии в комплексном лечении гиперплазии эндометрия, Тутченко Т. Н. (2013)
Линников В. И. - Иммунная терапия в комплексном лечении антифосфолипидного синдрома (2013)
Нагорная В. Ф. - Болезни органов мочевыводящей системы у беременных: акушерская и терапевтическая тактика (2013)
Давыдова Ю. В. - Современные подходы к профилактике и лечению железодефицитных анемий при беременности в XXI веке, Огородник А. А. (2013)
Рощина Г. Ф. - Эстрогензависимые урогенитальные и сексуальные расстройства (2013)
Мерфи Дж. К. - Скрининг рака шейки матки, Хоулетт Р. (2013)
Калугина Л. В. - Полипы эндометрия. Нужна ли противорецидивная терапия?, Татарчук Т. Ф. (2013)
Сороколат Ю. В. - Некоторые аспекты вакцинопрофилактики онкологических заболеваний, Голубова М. А., Черняк О. Л. (2013)
Дисгормональная дисплазия молочной железы. Взгляд онколога (2013)
Кольпоскопическая тактика ведения пациенток с патологическими результатами цервикальной цитологии и гистологии (2013)
Герасимова Н. М. - Генитальный герпес, обусловленный сочетанием вирусов простого герпеса типа 1 или 2 и вируса Эпштейна – Барр : особенности клинического течения, лабораторной диагностики и лечения, Кунгуров И. В., Чигвинцева Е. А. (2013)
Кушнір Р. М. - Оптимальне за швидкодією нагрівання термочутливих тіл за обмежень на температуру середовища і пластичні деформації, Ясінський А. В. (2012)
Токовий Ю. В. - Тривимірний термонапружений стан пружного суцільного циліндра скінченної довжини (2012)
Николишин М. М. - Гранична рівновага виготовленої з функціонально-градієнтного матеріалу циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації, Ростун М. Й. (2012)
Левчук К. Г. - Відхилення ротора гірокомпаса на рухомій основі, Цідило І. В. (2012)
Пукач П. Я. - Вплив руху рідини та кутової швидкості обертання колони для буріння свердловин на її нелінійні згинні коливання, Кузьо І. В. (2012)
Пономаренко О. М. - Концентрація напружень у пластині з отвором утвореним дугами двох кіл, що перетинаються, за дії чистого зсуву (2012)
Цідило І. В. - Деякі особливості плоскопаралельного руху тіла, Левчук К. Г. (2012)
Загороднюк А. В. - Гіперциклічні оператори на вільних банахових просторах, Марцінків М. В. , Можировська З. Г. (2012)
Патра М. І. - Про операцію кроскореляції гіперфункції та дійсної аналітичної функції, Шарин С. В. (2012)
Микицей О. Я. - Неперервність симетричних добутків гіперпросторів включення та ємностей, Никифорчин О. Р. (2012)
Осипчук О. - Про одну задачу оптимального управління вінеровим процесом (2012)
Савчук С. - Про міру Хаусдорфа множини валіронівських дефектних векторів цілої кривої (2012)
Гаврилків В. М. - Монотонні сім’ї на циклічних напівгрупах (2012)
Bandura A. I. - The metric properties of a space of entire functions of bounded L-index in direction (2012)
Гургула С. І. - Дослідження стійкості розв’язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією другим методом Ляпунова, Собкович Р. І. (2012)
Федак І. В. - Турніри юних математиків та нерозв’язані проблеми математики (2012)
Малашкевич Г. Є. - Оптичні властивості топологія нанокристалічних структур на основі плюмбум телуриду: модельні підходи, Фреїк Д. М., Яворський Я. С. (2012)
Мельник П. І. - Залежність зносостійкості осадженого композитного покриття від дисперсності його наповнювача, Кіндрачук М. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Нанокомпозитні термоелектричні матеріали: отримання, властивості використання (огляд), Криницький О. С., Матківський О. М. (2012)
Дзумедзей Д. - Розрахунок та шляхи оптимізації термоелектричних параметрів сполук IV-VI (огляд) (2012)
Новосядлий С. П. - Особливості проектування слухових апаратів на інтегральній елементній базі , Мельник Л. В. (2012)
Грицишин В. І. - Петрофізичні властивості нафтових і газових колекторів Передкарпаття, Кучер С. Ф. (2012)
Криштопа Л. І. - Нові методи оптимізації процесів тертя в гальмівних механізмах бурових установок, Криштопа С. І., Прунько І. Б., Богатчук І. М. (2012)
Возняк М. П. - Дослідження впливу зовнішніх чинників на температурний та гідравлічний режими нафтопроводу, Возняк Л. В., Кривенко Г. М., Кривенко С. О., Мойсюк Ю. Я. (2012)
Якимів Й. В. - Мінімальні витрати електроенергії як критерій оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів, Кацаба В. М. (2012)
Адаменко О. М. - Геоекологічна оцінка впливу магістральних газопроводів на долинні екосистеми Передкарпаття, Адаменко Я. О., Шкіца Л. Є., Мандрик О. М., Міщенко Л. В., Зорін Д. О., Міщенко А. В. (2012)
Мельников М. - Підвищення ефективності використання струминних насосів у процесі буріння (2012)
Іванків Р. В. - Аналіз відмов морського противикидного обладнання (2012)
Заміховський Л. М. - Організація апаратно-програмних засобів автоматизованих систем управління резервуарними парками рідких вуглеводнів, Николайчук М. Я., Мойсюк Ю. Я. (2012)
Матвієнко Р. М. - Особливості функціонування сучасних комп’ютерних тренажерних комплексів , Сав’юк Л. О. (2012)
Заміховська О. Л. - Автоматизовані інформаційні системи в індустрії готельного бізнесу та туризму на Україні (2012)
Сав’юк Л. О. - Концепція створення віртуальних лабораторних практикумів з використанням Web-технологій, Рогач А. О. (2012)
Слободяник М. С. - Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні (2012)
Нестерович Ю. В. - Очерк по экспликации и корреляции понятий книги и электронной книги в рамках документологии (2012)
Добровольська В. В. - Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою (2012)
Папакін Г. В. - Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень (2012)
Лобузіна К. В. - Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення (2012)
Мар’їна О. Ю. - Бібліотека у процесах формування цифрового контенту (2012)
Ашаренкова Н. Г. - Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90¬і роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2012)
Філіпова Л. Я. - Медіа­простір та документальні комунікації: інформаційно­технологічний підхід (2012)
Шемаєва Г. В. - Тенденції розширення взаємозв’язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій (2012)
Кириленко О. Г. - Прикладні аспекти використання інформаційного моніторингу в системі підготовки документознавців (2012)
Пастушенко О. В. - Періодичні видання історико­бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого прямування як об’єкт сучасних досліджень (2012)
Матвійчук Л. О. - Внесок Л.І. Гольденберга у розвиток академічної літературознавчої біобібліографії (50-80-і роки ХХ ст.) (2012)
Коваленко С. Д. - Конференція молодих учених і спеціалістів (2012)
Литвин С. Х. - Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства (2012)
Боряк Т. Г. - Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: розробка академічних та архівних проектів (1992-1998) (2012)
Кудлай В. О. - Класифікація документів у системі управління якістю підприємства (2012)
Збанацька О. М. - Відображення термінології документознавства в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України (2012)
Пасічник Л. П. - Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації (2012)
Тур О. М. - Термінологічні пошуки в галузі діловодства 20-30-х років ХХ століття (2012)
Стрілець Н. О. - Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів (2012)
Плитус О. С. - Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (історичний аспект) (2012)
Олійник О. В. - Особливості організації вищої інформаційної освіти в США (2012)
Вінічук І. М. - Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях (2012)
Якимюк Ю. П. - Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом (2012)
Польовик С. М. - Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій (2012)
Грабар Н. Г. - Соціально-психологічні проблеми спілкування у віртуальній реальності (2012)
Чуканова С. О. - Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НАУКМА) (2012)
Соколов В. Ю. - Видання календарів та розвиток природничо-наукового книгодрукування в Україні у ХVІІІ столітті (2012)
Столяров Ю. М. - Материальный носитель информации (МНИ) продукта деятельности с закрепленной информацией (ПДЗИ) сильнее! (дискуссия в защиту документоведения) (2012)
Боряк Г. В. - Роль бібліотек в інформаційно-знаннєвих перетвореннях у документальних комунікаціях суспільства (2012)
Мага І. М. - Нове слово у дослідженні "Празького архіву" (Нотатки з презентації книги Тетяни Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)" (2012)
Покажчик змісту за 2012 рік (2012)
Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію (2012)
Боряк Т. Г. - Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: програма "Архівна та рукописна україніка...” (1991) (2011)
Климчук Л. В. - Веб-сайти архівних установ Поділля як джерельна база краєзнавчих досліджень (2011)
Шевченко Б. Г. - Інноваційні навчальні технології в інформаційній освіті (2011)
Литвинова Л. А. - Дисертаційні дослідження з бібіліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008-2011) (2011)
Ашаренкова Н. Г. - Тенденції у фінансуванні публічних бібліотек України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2011)
Лобузіна К. В. - Онлайнові бібліотечні послуги: нові підходи та технології (2011)
Грабар Н. Г. - Бібліотечне спілкування як об’єкт дослідження і практика здійснення (2011)
Барабаш С. І. - Метод модерації як форма групової комунікації в менеджменті сучасної бібліотеки (2011)
Андрієнко В. М. - Роль і місце інформації та документів у сучасних системах менеджменту (2011)
Шелестова А. М. - Веб-сайт ВНЗ як комунікаційне середовище функціонування електронної навчальної документації (2011)
Матвієнко А. Т. - Інформатизація туризму та соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в Україні (2011)
Слободяник М. С. - Чи можливе порозуміння представників різних сфер науково­практичної діяльності в новому дискурсі пізнання? (2011)
Покажчик за 2011 рік (2011)
Тимошенко І. І. - Новорічне привітання Голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету (2011)
Пригода В. М. - Капіталізація інформаційних ресурсів та її особливості в Україні (2011)
Борисенко М. А. - Визначення сутності та ролі економічної безпеки у соціально-економічному розвитку суб'єктів господарювання, Краснощокова Ю. В. (2011)
Буряк Р. І. - Еволюція поняття якості як чинника економічного розвитку (2011)
Захарін С. В. - Особливості розвитку вищої освіти в контексті сучасних викликів (2011)
Ільєнко Р. В. - Оптимізація механізму фінансування вищого навчального закладу (2011)
Михайленко С. В. - Удосконалення механізмів управління бюджетним фінансуванням розвитку сфери вищої освіти (2011)
Василькевич Л. О. - Основні сегменти споживачів на ринку туристичних послуг України та обґрунтування особливостей їх купівельної поведінки (2011)
Тимошенко А. О. - Формування нової парадигми податкового контролю в Україні (2011)
Козловська М. В. - Інноваційні складові трансформацій туристичних підприємств (2011)
Саблук Р. П. - До новітніх проблем оподаткування малого бізнесу (2011)
Тонюк М. О. - Удосконалення процесу управління персоналом підприємства (2011)
Гаврилюк С. І. - Місце фондової біржі на ринку цінних паперів (2011)
Негреєва М. В. - Формування програм аудиту заробітної плати на промисловому підприємстві, Панченко О. М. (2011)
Шинкаренко О. В. - Методологічні підходи до формування програм внутрішнього контролю запасів на промисловому підприємстві (2011)
Полторак А. С. - Специфічні особливості обліку розрахунків готівковими коштами на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Птіцина Л. А. - Удосконалення формування інформаційного забезпечення системи управління підприємствами хлібопекарської промисловості України (2011)
Кулик А. О. - Бенчмарки лояльності партнерства в системі авіаційних перевезень (2011)
Олійник Л. В. - Структурні чинники розрахунку ефективності природоохоронних інвестицій (2011)
Лазебнік Т. Г. - Використання абсолютних показників для аналізу динамічних рядів (2011)
Георгієв В. А. - Еластичність фінансових коефіцієнтів як інструмент управління підприємством (2011)
Давиденко М. М. - Порівняльний аналіз різних видів кредитування та методика їх розрахунку як складова бізнес-планування (2011)
Будкевич О. О. - Моделювання та аналіз динаміки зовнішньої туристичної діяльності в Україні (2011)
Малишкіна Т. Г. - Удосконалення інформаційної підсистеми забезпечення маркетингу молокопереробних підприємств (2011)
Трикіша А. П. - Розмаїття здобутків осені: традиційний XIV міжнародний фестиваль студентської творчості "Барви осені", Загороднюк І. М. (2011)
Войно-Данчишина О. Л. - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Українсько-американські контакти в сфері вищої освіти: досвід і перспективи розвитку" (2011)
Рекомендації I Міжнародної науково-практичної конференції "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України" (6-7 жовтня 2011 року м. Київ) (2011)
Каленюк П. І. - Зада­ча з не­од­но­рід­ною ін­тег­раль­ною ча­со­вою умо­вою для рів­нян­ня із час­тин­ни­ми по­хід­ними пер­шо­го по­ряд­ку за ча­сом та не­скін­чен­но­го по­ряд­ку за про­сто­ро­ви­ми змін­ни­ми, Когут І. В., Нитребич З. М., Ярка У. Б.
Рудницький Л. І. - "А до того – я не знаю Бога". Ключ до духовного світу поета (2012)
Ільків А. В. - Епістолярний образ Тараса Шевченка: символічний підхід (2012)
Кузь Б. - Шевченкова теорія естетики і підхід до проблеми (за статтею Віктора Петрова) (2012)
Лазарович О. М. - Концептуалізація світу та лінгвістичні засоби її вираження у споріднених мовах (2012)
Рис-Вікерс У. - Когнітивно-семантичний потенціал похідного слова (на матеріалі дієслів-інтенсивів польської мови) (2012)
Салига Т. Ю. - Духовні виміри Євгена Маланюка: гармонія неспокою (2012)
Голод Р. Б. - Проблема еволюційного розвитку естетичної свідомості Івана Франка крізь призму текстологічного аналізу його повісті "Boa Constrictor" (2012)
Деркачова О. С. - Тип автора-художника у текстах Київської школи поетів (2012)
Мочернюк Н. Д. - Поезія художника Володимира Гаврилюка (на матеріалі збірки "Тінь і мандрівник") (2012)
Шевчук Л. Т. - Творчість Дарії Віконської в літературно-критичній рецепції 30-х років ХХ століття (у 120-літній ювілей) (2012)
Гайдабура В. Л. - Син землі галицької (2012)
Карась Г. В. - Роль духовних освітніх закладів у житті і діяльності Мирослава Антоновича (2012)
Королько А. З. - Мистецьке життя українців Коломиї періоду ЗУНР (1918-1919 рр.) (2012)
Цівкач О. М. - Відгуки польської преси про український театр ім. Івана Тобілевича в Станіславові (1921-1931) (2012)
Родчин З. Я. - Західноукраїнська політична комедія 20-30-х рр. ХХ ст.: жанрова модифікація (2012)
Касьяненко Т. А. - Художній світ драми Івана Зубенка "Остання жертва": текст і контекст (2012)
Васильчук М. М. - Газета "Покуття" та її роль у відновленні системи функціонування української преси міжвоєнного періоду в гуцульсько-покутському регіоні (2012)
Сілевич Л. І. - Становлення українського книгознавства (галицькі періодичні видання першої третини ХХ ст.), Мельничук О. М. (2012)
Гром’як Л. М. - Розвиток католицької літератури та преси в Західній Україні (генеза, тенденції) (2012)
Димніч Н. Д. - Релігійна телепрограма "Днесь" як джерело формування духовності молоді (2012)
Солецький О. М. - Міфологізація бароко: архетипні форми інтерпретації в художніх структурах Валерія Шевчука (2012)
Кобзей Н. В. - Соціальна заангажованість як складник натуралістичної проблематики художніх творів Володимира Винниченка (2012)
Ткачик Н. М. - Міфопеотичний хронотоп як змістова категорія творів про історію роду (2012)
Залевська О. М. - Мала проза Ростислава Єндика та Леся Мартиновича: типологія характеротворення (2012)
Савка М. Б. - Християнсько-екзистенційні імперативи творчості Ольги Кобилянської (з антимілітаристського циклу новел та оповідань) (2012)
Лис І. В. - Феномен експресіонізму в генетико-типологічних вимірах світового та національного літературних процесів (2012)
Стецюк С. І. - Іронія та іронічність у літературі як ознаки критичної рефлексії сучасності (2012)
Киященко М. П. - Художня інтерпретація теми битви під Крутами в українській поезії (2012)
Касіян Л. С. - Невідомі сторінки життєвого та творчого шляху поета Мелетія Кічури (2012)
Хороб С. І. - Критика. Дух часу, дух аналізу чи стан свідомості й душі?!.. (2012)
Хороб М. Б. - Незабутній Павло Добрянський (2012)
Ганущак В. В. - Талант-самоук з Перегінська (2012)
Костюк В. М. - Розтоптаний чоботом окупанта (2012)
Погребенник Ф. Г. - "Верховино, світку ти наш…" (Тисячі автографів, серед них чимало унікальних, в одній рукописній книзі) (2012)
Макаровський І. П. - Світ живопису Тараса Шевченка (до 200-річчя від дня народження українського генія) (2012)
Ґеник С. М. - Степан Руданський – лікар, громадський діяч, класик української літератури (до 180-річчя від дня народження) (2012)
Білоус Л. В. - Ідеї національного відродження в русі українських шістдесятників (2012)
Петруня-Пилявська Н. А. - До питання про нерозривність процесів культуро- та етногенезу в палеолітичній культурі України (2012)
Макаровський І. П. - Пам’яті душпастиря Євстахія Мацькова (2012)
Мандрик Я. І. - Кадрове забезпечення нафтогазового комплексу України (2012)
Пуйда Р. Б. - Історія розвитку нафтогазової справи на Прикарпатті в післявоєнний період (2012)
Гуцуляк О. Б. - Тарас Шевченко як представник "штурмерського" міфоромантизму (2012)
Скальська Д. М. - Екзистенціальна філософія: пізнання людських реалій та цінностей (2012)
Гнатюк Я. С. - Світовий дух і концептуальний персонаж: два суб’єкти історії філософії як філософської логіки (2012)
Палагнюк М. М. - Гендерна проблематика: історико-філософський аналіз (2012)
Пішак О. В. - Вплив сучасних інформаційних технологій на формування моральнісної культури майбутніх фахівців нафтогазової промисловості (2012)
Донченко О. А. - Деякі аспекти формування сучасного поля інтерсуб’єктивності (2012)
Мойсеєнко Л. А. - Формування мислення майбутнього інженера в процесі вивчення математики, Шегда Л. М. (2012)
Ралько І. М. - Динаміка переходу здібностей у геніальність: психологічний аспект аналізу (2012)
Ольга К. - Психологічне обґрунтування феномену релігійної віри (2012)
Чудакова О. В. - Соціально-психологічні чинники поширення деструктивних ідеологій у молодіжному середовищі (2012)
Адамович С. В. - Соборність незалежної України: дезінтеґраційні чинники та спроби консолідації суспільства в історичній ретроспективі (2012)
Мислюк Ю. В. - Гібридність політичної системи України: на шляху до модернізації (2012)
Федорів Х. І. - Поняття виборчої системи та її характеристика (2012)
Монолатій М. - Стратегія Габсбурґів в освіті: загальноімперські тенденції та західноукраїнські реалії (2012)
Лазарович М. В. - "Всі громадяни України – рівноправні…" (до питання про засади етнополітики Другого Гетьманату) (2012)
Пуйда Р. Б. - Парламентська діяльність УНДО у працях українських громадсько-політичних діячів і тогочасних радянських і польських науковців (2012)
Венгринюк Л. Я. - Реалізація політики пам’яті: реґіональний вимір (на прикладі м. Івано-Франківська) (2012)
Петруня-Пилявська Н. А. - Яскрава сторінка козацької героїки (з нагоди публікації монографії І. П. Макаровського "Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі України" (до 390-річчя від дня його смерті) (2012)
Александрук О. Д. - Особливості перебігу атопічного дерматиту та екземи у дорослих, Сенишин Н. Ю. (2012)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини грудної залози та їх участь у канцерогенезі, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2012)
Галюк Н. М. - Синдром судинного старіння і атеросклероз у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня (2012)
Голотюк В. В. - Особливості діагностики та результати хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки, ускладнений непрохідністю (за матеріалами лікувальних закладів Івано-Франківської області протягом 2000-2010 рр.) (2012)
Геращенко С. Б. - Досвід застосування комп’ютерної морфометрії в експериментальних і клінічних дослідженнях патологічного стану печінки, Дєльцова О. І. , Захараш А. Д., Кулинич Г. Б., Кушнір О. Р. (2012)
Костишин А. Б. - Протокол електроміографічного дослідження жувальних та скроневих м’язів у пацієнтів із зниженою висотою прикусу з допомогою електронейроміографа "Нейро-ЭМГ-Микро", Рожко М. М. , Пелехан Л. І. (2012)
Островський М. М. - Вплив куріння на органи дихання, Варунків О. І. (2012)
Александрук Н. В. - Ураження слухового аналізатора при різних стадіях ниркової недостатності (2012)
Ванджура Я. Л. - Порівняльний аналіз обміну сполучної тканини та функціональних характеристик лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Лучко О. Р. - Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція (2012)
Зозуляк В. І. - Порушення мінерального обміну як один із патофізіологічних патогенетичних механізмів розвитку запального процесу у хворих на туберкульоз та його корекція (2012)
Шеремета Л. М. - Про побічні реакції та співвідношення критеріїв "користь/ризик" при застосуванні лікарських засобів, що впливають на нервову систему (за даними повідомлень, зареєстрованих в Івано-Франківській області протягом 2007-2012 рр.) (2012)
Голотюк С. І. - Порівняльна характеристика ефективності методів неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у комплексному лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози, Гнидюк М. І., Живецький В. А., Голотюк І. С., Горошко С. С. (2012)
Терен Т. І. - Особливості застосування доопераційної хіміопроменевої терапії у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки (2012)
Штурмак В. М. - Дослідження динаміки змін оклюзійних контактів у пацієнтів, ортопедичне лікування яким проведено частковими знімними пластинковими протезами (2012)
Тучак О. І. - Зміни системи перекисного окислення ліпідів за умов корекції гіпотиреозу препаратом "Йодид-100” та a-токоферолом (2012)
Ковальчук Л. Є. - Молекулярно-генетичні ефекти ґрунтів м. Івано-Франківська, визначені за допомогою гетерозиготних рослин NICOTIANA TABACUM SU/+, Ястребова О. С., Ковальчук І. П. (2012)
Геник С. М. - Хронобіологічні аспекти добових ритмів (2012)
Данилів С. І. - Імунотосичність свинцю та його сполук (2012)
Геник С. М. - Хвороби і смерть Т.Г. Шевченка (2012)
Бульбук О. І. - Сучасні аспекти виховання студентів вищих медичних навчальних закладів, Бугерчук О. В. (2012)
Мямлин С. В. - Прогресс транспорта – залог развития национальной экономики (2013)
Бурейка Г. А. - Оценка аварийности на железнодорожных переездах Литвы, Людвинавичюс Л. Г. (2013)
Буряк С. Ю. - Диагностирование состояния поверхности катания колеса подвижного состава железных дорог (2013)
Гончаров К. В. - Синтез цифрового локомотивного приемника автоматической локомотивной сигнализации (2013)
Нагорная Е. К. - CFD-модель процесса массопереноса в вертикальном отстойнике (2013)
Черняк Л. М. - Втрати від випаровування – шлях до погіршення якості палив (2013)
Зелікман В. Д. - Методика оцінки якісних показників ефективності діяльності неприбуткових організацій, Рубець О. Ю. (2013)
Марценюк Л. В. - Огляд досвіду реформування провідних залізниць світу (2013)
Пшинько А. Н. - К вопросу о научной обоснованности процентов по депозитам и кредитам, Мямлин В. В., Мямлин С. В. (2013)
Бобровский В. И. - Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава, Дорош А. С. (2013)
Боднар Б. Є. - Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля, Очкасов О. Б., Черняєв Д. В. (2013)
Міщенко Т. М. - Теоретичні аспекти та методи ідентифікації параметрів пристроїв системи електричної тяги. Метод циклічної вольт-амперної характеристики (2013)
Вакуленко Л. И. - Электрическая импульсная обработка металла обода железнодорожного колеса после эксплуатации, Сокирко В. А., Надеждин Ю. Л. (2013)
Беспалько С. В. - Оценка влияния параметров днища на напряженное состояние котла цистерны, Богачев В. И. (2013)
Бондаренко І. О. - Вирішення задач надійності системи на основі моделювання напружено-деформаційного стану залізничної колії засобами теорії розповсюдження пружних хвиль, Курган Д. М. (2013)
Комарова А. Н. - Оценка энергоэффективности нетягового подвижного состава, Бороненко Ю. П. (2013)
Науменко Н. Е. - Оценка влияния работы устройств системы пассивной безопасности пассажирского локомотива на его динамическую нагруженность при аварийном столкновении с препятствием на железной дороге, Хижа И. Ю. (2013)
Myamlin S. - Determination of dynamic performance of freight cars taking into account technical condition of side bearers, Neduzha L., Ten O., Shvets A. (2013)
Пристинська В. В. - Ефективність використання хімічних добавок для виготовлення залізобетонних виробів (2013)
Радкевич А. В. - Міські залізниці як об’єкт повторної забудови, Худенко В. Ф., Юрков Д. А. (2013)
Сурмін Ю. П. - Зміна векторів розвитку сучасної науки: статус, предмет, метод і етос (2011)
Толкованов В. В. - Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції (2011)
Бутирська Т. О. - Природа загального блага в державному будівництві (2011)
Вітер Д. В. - Інноваційна економіка і зовнішньоекономічна політика держави: конконцептуалізація теоретичної моделі (2011)
Жарая С. Б. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в контексті консервативно-інноваційної моделі державного управління (регіональний аспект) (2011)
Малащенко В. Б. - Класифікація загроз економічній безпеці підприємства в контексті сучасних технологій запобігання й протидії (2011)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретичні засади формування системи державних посад в Україні та за кордоном (2011)
Батушан В. В. - Становлення Інституту політичного лідерства в сучасній Україні: досягнення та перспективи (2011)
Власенко О. С. - Витоки ідеї національних інноваційних систем (2011)
Дутко Н. Г. - Правові аспекти забезпечення державно-приватного партнерства (2011)
Иманбердиев Д. Ч. - Кадровый потенциал государственной службы Кыргызской Республики (2011)
Кириченко С. І. - Теоретико-правові основі визначення фінансово-економічного механізму регулювання сфери культури України (2011)
Козловський В. О. - Авіаційний пошук та рятування в Україні: державно-управлінський підхід (2011)
Нестеряк Ю. В. - Доступ до публічної інформації як механізм відкритої інформаційної політики держави (2011)
Ринковий Т. П. - Вплив політичних технологій на суспільно-політичну сферу та діяльність органів державної влади (2011)
Сурміна Г. Ю. - Проблемний комплекс сучасного українського театру опери та балету як соціального інституту (2011)
Марутян Р. Р. - Прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки: принципи наукового аналізу та управлінської діяльності (2011)
Піддубна Л. П. - Предмет і завдання управління документами в сучасних умовах (2011)
Руденко О. М. - Методологія аналізу та оцінювання суспільної стабільності в державному управлінні: пріоритетні напрями дослідження (2011)
Дегтярьова І. О. - Формування регіональної політики в умовах посилення процесів глобалізації та територіальної конкуренції (2011)
Дихнич І. В. - Удосконалення державно-управлінського впливу на формування інституціонального середовища у регіоніз, Воронов М. П., Мягкова О. В. (2011)
Дмитрук П. М. - Концептуальна схема інституціоналізації механізму державного регулювання економічного сектору Автономної Республіки Крим (2011)
Мужилко О. О. - Бюджет розвитку мегаполіса як ресурс забезпечення його сталого інноваційного розвитку (2011)
Немирівська О. Я. - Особливості правового регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2011)
Пак С. Я. - Організаційно–правові засади інституційного розвитку державного управління охороною здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2011)
Сергієнко Є. В. - Аналіз ефективності взаємодії в системі місцевого самоврядування (2011)
Щесюк С. В. - Роль місцевих органів виконавчої влади у просуванні туристичного продукту регіону (2011)
Купрійчук В. М. - Модернізація системи управління освітою урядом П. Скоропадського (2011)
Сєров О. В. - Поняття рецепції в історії державного управління Київської Русі (2011)
Борисенко О. П. - Нетарифні заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2011)
Загайнова Л. І. - Проектне забезпечення інституційного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України (2011)
Загороднюк С. В. - Реформування системи державного управління України в контексті адміністративної реформи на сучасному етапі державотворення, Купрійчук В. М. (2011)
Кризина Н. П. - Державна політика охорони здоров’я: механізми реформування медичної допомоги на сучасному етапі, Кризина П. С., Письменна О. В., Слабкий В. Г., Сізов О. С. (2011)
Куйбіда В. С. - Зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування: погляд через призму кадрового потенціалу, Поп’юк Л. В. (2011)
Науменко Р. А. - Концептуальні засади модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і управлінських кадрів у сфері позашкільної освіти (2011)
Фролов А. Ю. - Специфіка інституціалізації державного регулювання забезпечення продовольством населення Польщі: досвід для України (2011)
Гаман М. В. - Державна інноваційна політика України в контексті забезпечення суспільного розвитку (Рецензія на монографію: В.О. Гусєв Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження) (2011)
Мацелюх І. А. - Історіографічна література щодо походження великокнязівських церковних Уставів: дискусійні питання (2013)
Ковальчук І. В. - Усиновлення, як соціально-правове явище на території України до середини XVIII ст. (2013)
Солтис Д. C. - Американська концепція екологізації економіки як прагматична альтернатива Кіотському протоколу (2013)
Мовчан В. В. - Поняття, сутність та види меж здійснення судової влади (2013)
Клименко О. І. - Нормативні джерела конституційного права громадян України на мирні зібрання (2013)
Чернеженко О. М. - Фінансові основи місцевого самоврядування у Швейцарії (2013)
Плахіна І. В. - Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні (2013)
Яценко Н. Г. - Цивільна процесуальна правосуб’єктність суду (2013)
Білоус О. C. - Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА (2013)
Зварич Ж. І. - Авторське право та право власності на фотографічні твори (2013)
Шищак-Качак О. О. - Застосування звичаїв іноземної держави в сфері регулювання сімейних відносин (2013)
Гніздовська Г. М. - Цивільно-правове регулювання відносин, які виникають при реалізації права на висвітлення спортивних заходів у сфері професійного футболу в Україні (2013)
Джумагельдієва Г. Д. - Господарсько-правовий механізм продовольчого забезпечення: правова сутність та структура, Кожух М. С. (2013)
Просянюк О. - Деякі проблеми передання права на частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Пахомова А. О. - Шляхи реформування системи державного управління в сфері науково-технологічного забезпечення АПК (2013)
Юрченко В. П. - Адміністративна юстиція в Україні: поняття та ознаки (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського