Безугла Р. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномена наслідування в модусі гуманітарного знання XVIII-XX століть (2019)
Гайдукевич К. - Видовище та видовищність в сучасній культурі України (2019)
Юдова-Романова К. - Сценічний простір: проблеми термінології у мистецтвознавчих дослідженнях (2019)
Островська М. В. - Свято в просторі сучасної міської культури: питання художності і соціокультурного значення (2019)
Курочкін О. В. - Пиво у побутовій культурі й фольклорі українців (2019)
Кобзар М. В. - Феномен їжі як культурний компонент: категорії та терміни (2019)
Стас Т. В. - Музей як "форма буття" сучасної культури (технологічні впливи і трансформації) (2019)
Мараховська К. Д. - Генеза та стан анімації в сучасній культурі (2019)
Виткалов С. В. - Регіональний митець в інокультурному середовищі: проблема функціонування, Вігула В. І. (2019)
Прилуцька О. І. - Потенційні можливості закладів культури в умовах реформи: на прикладі діяльності в малолюбашанській сільській раді, Виткалов В. Г. (2019)
Тадля О. М. - Соціокультурна діяльність студентського клубу в системі закладу вищої освіти (2019)
Гріза В. А. - Абсурдізм проекту "ДАУ" на межі локальних свобод і глобального карантину (2019)
Караєва І. С. - Олдос Гакслі: біля витоків трансперсональної психології (2019)
Adamczyk B. - International non-governmental organizations as a platform for street work activities directed at street children (2015)
Бєлкіна С. Д. - Методичний супровід формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання природничо-наукових навчальних дисциплін (2015)
Гаращук К. В. - До проблеми відбору текстів для читання на заняттях з англійської мови в процесі підготовки вчителів початкової ланки освіти (2015)
Гурова Т. Ю. - Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської мови на засадах інтерактивного навчання (2015)
Дєньгаєва С. В. - Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Дмітренко Н. Є. - Інформаційна компетентність як вагома складова професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Калініна Л. В. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови під час професійної підготовки у мовному ВНЗ, Калінін В. О. (2015)
Лісниченко А. П. - Рефлексивна складова підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльност, Дерун В. Г. (2015)
Мазко О. П. - Технологія формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2015)
Нищак І. Д. - Аналіз авторських педагогічних програмних засобів для реалізації комп'ютерно-орієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін (2015)
Плотніков Є. О. - Дистанційний курс навчання англійської мови: деякі особливості реалізації зворотного зв'язку, Ларіна Т. В. (2015)
Самойлюкевич І. В. - Планування безперервного професійного розвитку як інноваційний компонент змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, Волкова О. О. (2015)
Семенець Л. М. - Діяльнісна модель формування професійної готовності майбутніх учителів (2015)
Сіранчук Н. М. - Процес формування лексичної компетентності молодшого школяра у структурі теорії мовленнєвої діяльності (2015)
Халимон І. Й. - Дослідження сприйняття образу вчителя іноземної мови за допомогою метафори, Шевченко С. І., Штепура А. П. (2015)
Байда М. В. - Використання класичних технологій кооперативного навчання на змішаних та перевернутих заняттях у процесі фахової підготовки вчителів-філологів (2015)
Пономаренко Н. Г. - Підготовка експертів з освіти: теоретичний аспект (2015)
Веремій Т. Б. - Основні аспекти методу портфоліо на заняттях з економіки (2015)
Гудзь Н. О. - Розвиток критичного мислення старшокласників як один із засобів успішного оволодіння іноземною мовою, Кузьменко О. Ю., Черниш О. А. (2015)
Зимовець О. А. - Педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Палько І. М. - Когнітивний компонент у структурі моделі формування міжкультурної толерантності у професійній підготовці соціальних педагогів (2015)
Прохорова С. М. - Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі (2015)
Устименко В. В. - Вивчення другої мови у державних закладах освіти Канади (2015)
Донченко В. М. - Глобалізація та інтернаціоналізація в управлінні міжнародною діяльністю сучасного університету (2015)
Костюк І. О. - Формування здорового способу життя в учнів початкової школи як чинник створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у початковій школі (2015)
Луценко О. В. - Формування професійної мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України на основі інноваційних дидактичних моделей (2015)
Мельник О. Ф. - Аналіз термінологічної системи дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції (2015)
Подоляк М. В. - Психічний розвиток дитини у дослідженнях Степана Балея (2015)
Умінська А. П. - Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови на основі ротаційної моделі змішаного навчання (2015)
Фасоля О. І. - Ретроспектива законодавства України в галузі екологічної освіти (2015)
Adamczyk B. - "Bad touch" (pedophilia) – the stolen innocence of a child. The analysis of the phenomenon and the forms of aid offered to pedophiles' victims in Poland (2016)
Fejkiel G. - Rodzina jako środowisko wychowawcze (2016)
Kilianska–Przybylo G. - Making implicit knowledge explicit. The results of the longitudinal study into EFL teacher cognition (2016)
Галкіна В. Д. - Використання технології змішаного навчання під час формування іншомовної професійної компетентності військових фахівців (2016)
Гальчевська О. А. - Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень (2016)
Гамза А. В. - Формування словниково-логічних навичок у молодших школярів під час аналізу тексту на уроках української мови (2016)
Єршова Л. М. - Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти XXI – початку XX ст. (2016)
Жуковський Є. І. - Формування в майбутніх учителів фізичної культури вмінь і навичок організовувати самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність школярів (2016)
Зарічна О. В. - Урок англійської мови як ресурс для розвитку навичок діалогічного спілкування (2016)
Калашнік Н. В. - Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України (2016)
Корсак О. І. - Удосконалення педагогічної практики майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Кузнєцова О. Т. - Становлення та розвиток програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Україні (2016)
Лавриш Ю. Е. - Багаторівнева стратегія як метод диференційованого підходу при викладанні іноземної мови у вищих навчальних технічних закладах (2016)
Ляпунова В. А. - Роль оцінки у формуванні толерантності дитини дошкільного віку (2016)
Мельниченко Р. К. - Роль інститутів післядипломної педагогічної освіти в підготовці вчителів біології до роботи в профільних класах (2016)
Мішак В. М. - Роль і місце релігійного екуменізму в сучасній австрійській педагогіці (2016)
Павлик Н. П. - Зміст і програма експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів (2016)
Петренко Н. В. - Проблема визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання у ВНЗ (2016)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі (2016)
Савельчук І. Б. - Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції (2016)
Самборська Н. М. - Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця (2016)
Сербин С. Ф. - Проблема використання інтерактивних методів у процесі навчання української мови та літератури: теоретичний аспект (2016)
Ситняківська С. М. - Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим дисциплінам у вищому навчальному закладі (2016)
Шишка О. Ю. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів (2016)
Шквир О. Л. - Аналіз стану підготовки магістрантів до проведення педагогічних досліджень у початковій школі (2016)
Школа О. В. - Теоретичні та методичні особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчанні теоретичної фізики (2016)
Gihad M. G. - Military-Physical Training System before Independence Period of Azerbaijan, Gouliyev D. G. (2016)
Ziółkowski P. - Innowacje metodyczne w glottodydaktyce (2016)
Ващенко С. В. - Особливості використання медіа бібліотеки як засобу навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ, Лихошвед Н. В., Сайко М. М. (2016)
Голубовська І. В. - Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання, Гордієнко О. А. (2016)
Денисенко С. М. - Врахування особливостей пам’яті при створенні електронних освітніх ресурсів (2016)
Дяченко О. Ф. - Відбір й структурування змісту математичної освіти бакалаврів із системного аналізу в умовах реалізації компетентнісного та інтеграційного підходів (2016)
Заблоцька І. М. - Міждисциплінарні зв’язки "Медичної хімії" та "Аналітичної хімії" у підготовці бакалаврів лабораторної діагностики (2016)
Карпенко О. Є. - Опіка над дітьми у сос-дитячих містечках Польщі (2016)
Клак І. Є. - Вплив педагогічної взаємодії на формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів (2016)
Короленко В. Л. - Особливості морального формування молоді з давніх часів і до наших днів (2016)
Костюк Ю. С. - Передумови диференційованого підходу до організації процесу фізичного виховання в школах сільської місцевості (2016)
Кючюк С. - Турецький досвід реформування середньої освіти в умовах глобалізації (2016)
Лисак О. Б. - Фінансування програм мобільності майбутніх фахівців економічного профілю в Україні та ЄС (2016)
Луценко О. В. - Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності (2016)
Мирончук Н. М. - Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Михайлова О. С. - Формування особистості в соціальному середовищі у педагогічних концепціях американських учених 20 століття (Джон Дьюї, Вільям Кілпатрик, Хелен Паркхерст) (2016)
Найда Р. Г. - До проблеми формування життєвої компетентності дитини в дошкільному закладі (2016)
Осідак В. В. - Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов (2016)
Павлик Н. П. - Оцінювання результативності неформальної освіти (2016)
Пастовенський О. В. - Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем (2016)
Піддубна О. М. - Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва з дисциплін "Малюнок" і "Живопис" (2016)
Супрун М. В. - Особливості використання мультимедійних технологій навчання у ВНЗ (2016)
Тимченко С. В. - Міжособистісна взаємодія у формуванні комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2016)
Тичина І. В. - Основні етапи розвитку системи підготовки військових фахівців в Україні у 20–40 роках ХХ століття (2016)
Шафранська Т. Ю. - Основні дефініції деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Ярошинська О. О. - Проектування змісту професійної підготовки майбутніх учителів з метою створення інноваційного проекту їх освітнього середовища (2016)
Яценко О. І. - Можливості використання некомерційного програмного забезпечення під час вивчення дисципліни "Інформатика і інформаційні технології", Яценко О. С. (2016)
Chernii H. V. - Interactive Technologies in Training Interpreters (2016)
Perlova V. V. - Using Social Network for Implementation of the Learner-Centered Approach While Teaching English Methodology to University Students (2016)
Бацуровська І. В. - Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Бурмакіна Н. С. - Критерії та показники сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2016)
Бутко О. В. - Сутність та особливості формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи у навчально-виховному процесі (2016)
Гончарук В. В. - Запровадження державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами розширить функції управління (2016)
Гордійчук С. В. - Забезпечення якості освітньої діяльності за участю студентів у вищому медичному навчальному закладі (2016)
Дерека Т. Г. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу (2016)
Дідківська Т. В. - Системи рівнянь у старовинних задачах, Сверчевська І. А. (2016)
Кендзьор П. І. - Переосмислення поняття патріотизму у контексті перспективи розвитку полікультурного виховання в Україні (2016)
Ковальчук В. А. - Стан професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Козачко О. М. - Графічно-інформаційні технології формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної та комп'ютерної графіки, Козачко А. О. (2016)
Кошук О. Б. - Професійна компетентність спеціаліста як характеристика його професійної діяльності (2016)
Ліщук І. І. - Проблема формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2016)
Ляпунова В. А. - Інтеграція змісту гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки студентів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Миценко Д. В. - Особливості застосування методу проектів у процесі викладання психологічних дисциплін (2016)
Мосіюк О. О. - Використання системи MOODLE для організації змішаного процесу навчання майбутніх видавців комп'ютерній графіці (2016)
Підлубна О. М. - Використання інноваційних ідей американського досвіду професійної підготовки пілотів цивільної авіації (2016)
Процюк І. Є. - Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі (2016)
Рибінська Ю. А. - Особливості застосування сучасних педагогічних технологій майбутніми вчителями іноземних мов (2016)
Самаріна С. І. - Особливості естетичного виховання учнів в початковій школі України другої половини ХІХ — початку ХХ століття, Демченко Н. М. (2016)
Свиридюк В. В. - Лінгвістична та наукометрична складові наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства (2016)
Скляренко І. Ю. - Стан мережі навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920–60 рр. ХХ ст. (2016)
Солодовник О. В. - Практична медична підготовка: інноваційний підхід формування готовності молодших медичних спеціалістів до професійного самовдосконалення (2016)
Фальштинська Ю. В. - Методологічні та психологічні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному навчанні (2016)
Харченко Г. І. - Формування комунікативних умінь школярів в умовах компетентнісної мовної освіти (2016)
Черкашин О. В. - Основи пожежної безпеки в системі навчання та виховання молодших школярів (2016)
Шарлович З. П. - Пошук шляхів розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів у післядипломній освіті (2016)
Час визнання та започаткування сміливих проектів: Поліщук Олені Петрівні - 50 (2016)
Бєдакова С. В. - Творчість українських композиторів "Празької школи" в контексті музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів дисциплін мистецького спрямування (2016)
Білик О. В. - Самоосвіта як важливий фактор підготовки майбутніх техніків-електриків (2016)
Біліченко В. П. - Церковно-співочі книги Ірмолої як основні навчально-методичні музичні посібники XVII–XVIII століть (2016)
Бірук Н. П. - Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога-дослідника (2016)
Благова Т. О. - Динаміка формування концептів професії балетмейстера в Україні (на матеріалі творчості П. П. Вірського) (2016)
Бовсунівська Н. М. - Діяльність польської спільноти Волині у сфері музичної освіти України (2016)
Ващенко С. В. - Шляхи організації самостійної роботи студентів напряму підготовки "Екологія" в процесі вивчення іноземної мови, Мороз М. В., Сайко М. М. (2016)
Вітвицька С. С. - Педагогічні ідеї у спадщині І. Я. Франка (2016)
Вознюк О. В. - Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок, Гужанова Т. С. (2016)
Галів М. Д. - Критика писемних джерел в історико-педагогічних працях Івана Франка (2016)
Горбенко С. С. - Крос-культурна домінанта в гуманістичному вихованні особистості засобами музики (2016)
Дубовий З. С. - Самостійність як необхідна складова підготовки майбутнього учителя музики в процесі дистанційного навчання (2016)
Журавська Н. С. - Особливості організації науково-дослідної роботи в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Кендзьор П. І. - Ефективність полікультурного виховання у ЗНЗ за результатами педагогічного експерименту (2016)
Колос К. Р. - Основні характеристики комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Грабовський П. П. (2016)
Левківська К. В. - Критерії моніторингу діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів: акмеологічний підхід (2016)
Лисенко М. Ю. - Методи саморегуляції диригентсько-хорових умінь і навичок студентів музично-педагогічних навчальних закладів (2016)
Мирончук Н. М. - Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності (2016)
Олійник С. В. - Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті міжгалузевої інтеграції (2016)
Пастовенський О. В. - Модернізаційна матриця ефективних освітніх систем (2016)
Писаревська С. В. - Деякі особливості формування професійної мотивації молоді, Яремко З. М., Тимошук С. В. (2016)
Підгурська В. Ю. - Креативність як необхідна умова формування мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Плотницька О. В. - Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Проворова Є. М. - Формування культури слухання у методичній підготовці майбутнього вчителя музики: праксеологічний підхід (2016)
Рожнова Г. П. - Теоретичний та історико-педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Руденька Т. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей на засадах арт-педагогіки в умовах навчання у коледжі (2016)
Русіна Н. Г. - Ключові компетенції як важливий фактор становлення майбутнього фахівця (на прикладі Республіки Польщі) (2016)
Рябова О. В. - Колективне музикування як ефективний засіб формування музично-стильових уявлень підлітків (2016)
Свірідовська Л. М. - Музично-теоретичний підхід до вивчення національної стилістики класиків української фортепіанної музики майбутніми вчителями музичного мистецтва (2016)
Сейко Н. А. - Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу "Соціальний фандрайзинг" (2016)
Тушева В. В. - Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів музики (2016)
Цихуляк І. М. - Гуманітарно-богословска ґенеза аспектів католицького суспільного навчання в контексті міжконфесійних реалій в Україні (2016)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології навчання у підготовці студентів мистецьких спеціалізацій, Луценко В. В. (2016)
Ящук С. П. - Проблемно-розвивальне навчання як засіб розвитку професійно-правової компетентності студентів (2016)
Janicka-Panek T. - Jednostka jako podmiot badan pedagogicznych i spolecznych (2017)
Tymoschuk N. M. - Formation of Professional Skills of Future Lawyers in the Process of Learning Foreign Languages, Dovhan L. I. (2017)
Voinarovska N. V. - Benefits and Drawbacks of Applying Innovative Teaching Techniques of Ed TPA for Training Tourism Specialists in English, Tkachuk I. V. (2017)
Voznyuk O. V. - Defining and Diagnosing the Gifted Students (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Виховання базових якостей особистості з дошкільного віку: аналіз програмового забезпечення (2017)
Антонюк Д. С. - Підходи до формування економічної компетентності особистості у науковій літератур (2017)
Бодрова Т. О - Організаційно-управлінські засади методичної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Величко В. Є. - Організаційно-педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення в підготовці вчителів математики, фізики та інформатики (2017)
Вoйцицький А. П. - Впровадження iннoвaцiйних мeтoдик дiaгнocтики знaнь пpи пiдгoтoвцi фaхiвцiв iнжeнepнoгo пpoфiлю, Нeздвeцькa I. В. (2017)
Вознюк О. В. - Освітньо-виховне питання регіонів України на сторінках протестантської періодики (кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.) (2017)
Зузяк Т. П. - Естетичні засади професійної підготовки майбутніх учителів у жіночих духовних училищах Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.) (2017)
Козаченко Г. В. - Теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю (2017)
Копил Г. О. - Аспекти рефлексії в процесі формування інтеркультурологічної компетенції на заняттях з іноземної мови фахового спрямування (2017)
Косенко В. М. - Реалізація компетентнісного підходу на практичному занятті з навчальної дисципліни "Профілактика стоматологічних захворювань" (2017)
Кузько М. С. - Рівні, критерії та показники якості професійної підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі (2017)
Кульчицький В. Й. - Військово-патріотичне виховання молоді в українській радянській школі у 50-90 роках ХХ століття (2017)
Купрієнко Ю. В. - Шляхи презентації предметної інформації при навчанні галузевого перекладу (2017)
Литньова Т. В. - Розробка цільового компонента навчання іноземної мови в умовах відновлення вітчизняної шкільної освіти в повоєнний період (1946 – початок 1950-х років) (2017)
Лихошвед Н. В. - Розвиток іншомовної професійної компетентності майбутніх маркетологів за допомогою соціальних мереж (2017)
Майковська В. І. - Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні (2017)
Максимова О. О. - Методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільників (2017)
Подолянчук С. В. - Методика визначення уточненого коефіцієнта компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності (2017)
Рева Т. Д. - Програма елективного курсу "Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті" як об'єкт педагогічного проектування (2017)
Рибінська Ю. А. - Особливості формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів (2017)
Савельчук І. Б. - Парадигмальний підхід до підготовки фахівців соціальної сфери (2017)
Сайко М. М. - Застосування іншомовних подкастів для розвитку іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей, Мороз М. В., Свисюк О. В. (2017)
Cлоньовська О. Б. - Особливості підготовки вчителів України та Туреччини в контексті євроінтеграції (2017)
Тимченко С. В. - Активне навчання у формуванні професійного спілкування майбутніх авіафахівців у процесі вивчення професійної англійської мови, Зеленська Л. М. (2017)
Чернишова А. М. - Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії (2017)
Юрченко О. В. - Становлення мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової школи на основі атрибутивного підходу як педагогічна умова їх підготовки до формування соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Ямін Яо - Вокально-педагогічна освіта Китаю та її значення для самоорганізації навчального простору китайських студентів (2017)
Ящук С. П. - Застосування інтерактивних технологій навчання у формуванні професійно-правової компетентності студентів у вишах України, Європейського Союзу та Великобританії:порівняльний аспект (2017)
Антонова О. Є. - Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності (2017)
Барановська Л. В. - Гармонізація вищої освіти України із системами вищої освіти країн Європи (2017)
Барно О. М. - Людина – основа соціокультурних цінностей суспільства (2017)
Барно Т. О. - Шляхи формування духовного світу сучасного юриста (2017)
Бекирова А. Р. - Педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (2017)
Белецька Н. Г. - Аспекти впровадження технології МТН у підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів для будівельної галузі в вітчизняній системі освіти з використанням інституту СРО (2017)
Бeрeзюк О. С. - Науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності особистості (2017)
Вербин Н. Б. - Сутність, зміст і структура професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2017)
Візнюк І. М. - Особливості прояву іпохондричних розладів у фахівців різних професій (2017)
Вознюк О. В. - Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу (2017)
Волохата К. М. - Роль краєзнавства у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів, Блажко О. А. (2017)
Волошин П. М. - Методика формування надійності співу в майбутніх учителів музики засобами активізації емоційного впливу на процес виконавської діяльності (2017)
Гавран І. А. - Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва (2017)
Гаврилюк С. М. - Методологічні засади розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Поліщук О. В. (2017)
Гедзик А. М. - Термінологічна складова професійно-графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Годунко Л. В. - Організація навчання іноземних мов на всіх етапах шкільної та вищої освіти у Чеській республіці (2017)
Грошовенко О. П. - Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня (2017)
Дікун І. А. - Теоретико-методологічні засади формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчителя музики (2017)
Дубасенюк О. А. - Професійна майстерність педагога-вихователя як передумова особистісного зростання учнівської молоді (2017)
Дусь Н. А. - Принцип культуровідповідності виховання підростаючого покоління в контексті сучасних державних освітянських пріоритетів (2017)
Желанова В. В. - Розвиток рефлексивної компетентності та суб'єктності як ознак обдарованої особистості майбутнього педагога у ВНЗ (2017)
Йовенко Л. І. - Образи героїв у поемі "Слово о полку Ігоревім" та їхнє трактування у шкільних підручниках ХХ століття (2017)
Іськова Л. М. - Загальнонауковий контекст категорії "уміння" (2017)
Каплінський В. В. - Конкурс педагогічної майтерності як засіб визначення рівня загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів, Акімова О. В., Асаулюк І. О. (2017)
Ковальчук В. А. - Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2017)
Козаченко Г. В. - Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І - ІІ рівнів акредитації (2017)
Козлакова Г. О. - Формування готовності до мобільності студентів і викладачів в умовах європейської інтеграції освітніх систем (2017)
Копетчук В. А. - Аналіз проблеми поліетнічного середовища в науково-педагогічній літературі (2017)
Корінна Л. В. - Формування та цілеспрямований розвиток обдарованої особистості: аспекти професійного самовизначення (2017)
Кочубей Т. Д. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованою особистістю (2017)
Майданик О. В. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2017)
Мелько М. В. - Інноваційні форми творчого розвитку майбутніх фахівців кулінарного профілю у процесі професійної підготовки (2017)
Мирончук Н. М. - Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності (2017)
Михайлишин Р. Р. - Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність (2017)
Мовчан Т. В. - Экскурсия как способ формирования вторичной языковой личности иностранного студента музыкальной специальности, Сянюн Чжан (2017)
Музика О. Я. - Художньо-творча обдарованість майбутніх учителів образотворчого мистецтва як передумова професійно-особистісного саморозвитку, Король А. М. (2017)
Онкович Г. В. - Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти, Онкович А. Д. (2017)
Павленко В. В. - Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи (2017)
Петрович О. Б. - Формування готовності майбутніх учителів української мови і літератури до творчої професійної діяльності, Лебедь Ю. Б. (2017)
Проворова Є. М. - Обґрунтування і реалізація моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії, Цзінцзін Чжан (2017)
Рибчук О. О. - Педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Свистун В. І. - Організаційна культура як інноваційний напрям управління навчальним закладом (2017)
Семеног О. М. - Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування (2017)
Сидорчук Н. Г. - Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми (2017)
Слободянюк І. Ю. - Електронні засоби навчання у системі інноваційних підходів для підвищення ефективності навчального процесу з фізики (2017)
Статівка В. І. - Содержание обучения русскому языку в контексте формирования профессиональной компетентности иностранных аспирантов, Цзин Люй, Йин Чжон, Тао Чень (2017)
Ткачук С. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці (2017)
Тракалюк О. Л. - Суб'єктно-діяльнісний підхід до розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти (2017)
Циганок О. О. - Українознавчий компонент мовознавчих дисциплін (2017)
Чернілевський Д. В. - Проблеми і завдання педагогічної науки України: аксіологічний підхід, Сіранчук Н. З. (2017)
Шевельова О. Б. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2017)
Юзько Т. М. - Актуальні аспекти підготовки студентів спеціальності "Правознавство" у гуманітарному коледжі, Слугоцька В. М. (2017)
Ягупов В. В. - Кто должен быть результатом профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего профессионального образования: личность, специалист, личность специалиста (2017)
Ярошенко О. Г. - Феномен готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності: теоретичний аспект і практичний стан, Мозуль І. В. (2017)
Konevshchynska O. E. - Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution, Kravchenko A. O. (2017)
Авраменко О. Б. - Зміст та структура предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем майбутніх учителів інформатики, Жмуд О. В. (2017)
Атаманчук Ю. М. - Вплив освітнього середовища на якість підготовки студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Березюк Ю. В. - Особливості організаційної роботи з підручником як важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2017)
Бордюг Н. С. - Cоціально-екологічне замовлення суспільства на підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля, Рідей Н. М., Алпатова О. М. (2017)
Бурмакіна Н. С. - Факультативний спецкурс як складова технології формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2017)
Валенкевич О. В. - Культурно-освітні засади діяльності чеських музеїв (на прикладі "Наукового центру "Техманія" у місті Плзень") (2017)
Ващенко С. В. - Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу "Іноземна мова" для майбутніх маркетологів, Рибак Т. М., Свисюк О. В. (2017)
Власенко О. М. - Теоретичний аспект підготовки майбутніх вчителів до формування ціннісних орієнтацій школярів в умовах цивілізаційних змін (2017)
Гайдай І. О. - Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-філолога подвійного профілю: історія і сьогодення (2017)
Галян О. І. - Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб'єктності особистості школяра) (2017)
Гаращук К. В. - Значення британського досвіду структурного реформування системи загальної середньої освіти для українського шкільництва (2017)
Горохова Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти професійної кар'єри особистості (2017)
Жмуд О. В. - Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів, Чирва Г. М. (2017)
Калашнік Н. В. - Формування толерантності студента-медика як інструменту міжнаціонального спілкування (2017)
Канова Л. П. - Особливості іншомовної підготовки військовослужбовців до тестування STANAG 6001, Маліновський Е. Ф. (2017)
Климова К. Я. - Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект (2017)
Ковальова С. М. - Технологія застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні (2017)
Кубрак С. В. - Розробка туристичних інформаційних матеріалів на заняттях з іноземної мови із студентами спеціальності "Туризм", Лихошвед Н. В. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Системні механізми застосування оздоровчих технологій у позанавчальних формах занять фізичним вихованням, Пасевич А. М. (2017)
Нечипорук Н. Л. - Мотивація як основа формування професійної мовної компетенції майбутніх розвідників ЗСУ, Супрунчук Ю. О. (2017)
Одайський С. І. - Удосконалення менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ у процесі трудової діяльності (2017)
Осадчук Н. П. - Культурологічна компетентність як домінантна складова у системі професійних компетентностей майбутніх офіцерів (2017)
Ситняківська С. М. - Розробка навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Тарасенко С. М. - Розвиток навичок іншомовного говоріння через створення ситуацій мовного спілкування (2017)
Фугалевич Д. О. - Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності студентами напряму міжнародних відносин на матеріалі TED Talk (2017)
Харченко Г. І. - Проблема реалізації компетентнісного підходу в процесі мовної підготовки учнів загальноосвітньої школи (2017)
Шевцова Л. С. - Формування мовленнєвої компетентності студентів у процесі оволодіння методикою української мови (2017)
Борисенко Н. Д. - Рецензія на цикл підручників з англійської мови за загальною редакцією професора В. І. Карабана (2017)
Babyshena M. I. - Pedagogical Сonditions for Сultivating Significant Professional Qualities of Future Ship Officers in the Process of Studying Human Sciences (2017)
Бацуровська І. В. - Дослідження стану використання студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації, Доценко Н. А. (2017)
Березіна О. О. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов освітньої діяльності дошкільного навчального закладу нового типу (2017)
Бондаренко З. В. - Прикладна спрямованість викладання вищої математики студентам економічного профілю ВНЗ, Кирилащук С. А. (2017)
Вакалюк Т. А. - Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Гавриловський С. О. - Науково-дослідна діяльність майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки: пошуки нових можливостей (2017)
Голубовська І. В. - Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Підгурська В. Ю. (2017)
Гонгало Н. В. - Аналіз зарубіжного досвіду вдосконалення умов фахової підготовки майбутніх геодезистів (2017)
Демченко І. В. - Міжкультурне спілкування як важливий складник навчально-виховного процесу іноземних студентів авіаційної галузі (2017)
Джус О. В. - Проблеми фахової підготовки і виховання дівчат у змісті діяльності перших на американському континенті українських жіночих організацій (2017)
Закірова Н. Ш. - Концептуальна модель іншомовної підготовки дорослих (2017)
Каричковський В. Д. - Інформаційні технології як необхідна передумова підготовки майбутнього фахівця у вищій школі (2017)
Климчук А. М. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування технології подкастингу у професійній діяльності (2017)
Кравчук О. С. - Вітчизняний та зарубіжний досвід професійної підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури (2017)
Лихошвед Н. В. - Розвиток навичок складання грантових заявок іноземною мовою як складова змісту підготовки студентів магістратури спеціальності "Екологія", Свисюк О. В. (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Ключові компетентності фахівців спеціальності "Кібербезпека" з предмету "Комп'ютерна графіка" згідно індустріальної моделі промисловості (2017)
Мелешко Л. В. - Концепції мовної гри як теоретичні засади організації навчально-ігрової діяльності (2017)
Новіцька І. В. - Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування професійно-педагогічних задач (2017)
Осадча К. П. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії (2017)
Поліщук Л. П. - Основні напрямки професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції (2017)
Пушкар Т. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій (2017)
Сидорчук Н. Г. - Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів (2017)
Спільник Т. М. - Можливості практичного використання смартфонів і планшетів на занятті з іноземної мови у вищому навчальному закладі, Мокрій Я. О. (2017)
Таможська І. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: сучасні історико-педагогічні дослідження (2017)
Фурт Д. В. - Психологічні чинники формування термінологічної компетентності студентів-іноземців (2017)
Чухно О. А. - Підсистема вправ для формування професійної фонетичної компетентності в англійській мові після німецької (2017)
Василенко Н. В. - Розвиток творчої активності особистості: пошук оптимальних управлінських рішень (2015)
Зюлковський П. - Випускні кваліфікаційні роботи студентів магістратури та бакалаврату в системі науково-дослідної підготовки майбутніх соціальних педагогів, Сейко Н. А. (2015)
Ніженковська І. В. - Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні дисципліни "Фармацевтична хімія" при підготовці провізорів в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Глушаченко О. О., Афанасенко О. В., Головченко О. І. (2015)
Самойленко О. М. - Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики (2015)
Тарнопольський О. Б. - Педагогічне зіставлення мовних систем іспанської та англійської мов як лінгвістичне підґрунтя навчання у виші іспанської мови як другої іноземної на основі англійської як першої іноземної, Кухаренко А. А. (2015)
Айстраханов Д. Д. - Стан досліджень змісту професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Андрійчук Н. М. - Проблема інклюзивної освіти в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (2015)
Будас Ю. О. - Створення психологічно сприятливої атмосфери для формування професійної іншомовної компетентності (2015)
Войтанік І. В. - Етапи формування англомовної дискурсивної компетентності в говорінні у майбутніх економістів-міжнародників (2015)
Гирич З. И. - Принципы обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе (2015)
Глазунова Т. В. - Навчання англомовного писемного мовлення: психологічний аспект, Глазунов М. С. (2015)
Головська І. В. - Психолого-фізіологічні основи навчання англійської мови в початковій школі, Петренко І. П. (2015)
Гончарова О. А. - Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності, Коноваленко Т. В. (2015)
Григораш С. М. - Роль інформаційних установ різного типу для задоволення інформаційних потреб фахівців ВНЗ, Бурківська Л. Ю. (2015)
Денисенко С. М. - Педагогічний дизайн у сучасному освітньому процесі (2015)
Карасьова О. В. - Форми організації самостійної аудиторної роботи студентів у вузах Слобожанщини у період 70-80-х рр. другої половини XІХ століття (2015)
Карпенко Н. М. - Інтерактивні технології на заняттях із домашнього читання на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи, Смелянська В. В. (2015)
Кoвальчук O. А. - Прoблема фoрмування гoтoвнoстi майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї (2015)
Литньова Т. В. - Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті роки) (2015)
Петрова А. І. - Навчання іноземної мови для професійного спілкування майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Подзигун О. А. (2015)
Романишин І. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього учителя іноземних мов до реалізації контрольно-оцінювальної компетентності (2015)
Супрун М. В. - Організація навчального процесу в магістратурі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (2015)
Ярова О. Б. - Соціальний контекст розвитку Європейської початкової освіти в XXI столітті (2015)
Федьович М. В. - Визначення швидкості звуку за допомогою ПК, Поліщук З. П., Свищ Б. В. (2015)
Анічкіна О. В. - Особливості формування експериментально-методичних вмінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Методика навчання хімії" (2015)
Березюк Ю. В. - Методичні аспекти застосування шкільного підручника при вивченні іноземної мови (2015)
Байда М. В. - Модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізацій технологій кооперативного навчання, Місечко О. Є. (2015)
Лебідь М. М. - Ділова гра як спосіб компетентнісного підходу на заняттях економіки (2015)
Литньова І. Ф. - Cутність та зміст моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Кириченко С. В. - Аналіз освіти обдарованих учнів у штаті Новий Південний Уельс (Австралія) (2015)
Ліпінська І. О. - Наукова монографія як джерело розвитку професійного світогляду майбутнього вчителя-філолога подвійного профілю (2015)
Моісеєва О. В. - Інтерактивні технології навчання як спосіб вдосконалення вищої освіти в України (2015)
Світельська-Дірко С. В. - Формування соціалізації засобами казки в учнів початкових класів у творах В. О. Сухомлинського (2015)
Afanasenko O. V. - Aspects of Moral Upbringing in Educational Process of Future Pharmacists (2017)
Kanios A. - The Distinguishing Features of the Professional Circumstances of Social Workers in Poland in the Context of Difficult Situations Experienced (2017)
Zakirova N. Sh. - Adult Motivation in Non-Formal Foreign Language Education, Corporate Training (2017)
Басюк Н. А. - Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках "Я у світі" (2017)
Березівська Л. Д. - Шкільна бібліотека як центр розвитку дитини у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2017)
Бєлан Г. В. - Філософія для дітей В. О. Сухомлинського в світовому освітньому просторі (2017)
Вітвицька С. С. - Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2017)
Грона Н. В. - Формування у молодших школярів уміння переконувати й аргументувати в контексті ідей В. О. Сухомлинського (на прикладі епістолярних текстів) (2017)
Дембровська Г. М. - Єдність духовного та фізичного розвитку у філософії для дітей В. Сухомлинського (2017)
Красножон В. О. - Організація професійної підготовки авіаційних диспетчерів у навчальних закладах США (2017)
Крук М. З. - Погляди Василя Сухомлинського на фізичне виховання підростаючого покоління (2017)
Максимова О. О. - Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського (2017)
Мирончук Н. М. - Погляди В. Сухомлинського щодо організації професійно-педагогічної діяльності та особистісної самоорганізації педагога (2017)
Нечерда В. Б. - Форум-театр як форма реалізації "Філософії для дітей": до питання виховання підлітків уразливих категорій (2017)
Пастовенський О. В. - Еволюція управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем (2017)
Петренко О. Б. - Оповідання Василя Сухомлинського у "Філософії для дітей" М. Ліпмана (2017)
Сараєва О. В. - Формування гуманістичних цінностей у дітей засобами філософії В. Сухомлинського (2017)
Свиридюк В. В. - Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Формування наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства" (2017)
Сєрадзка-Базюр Б. - Темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського, Сейко Н. A. (2017)
Соколовська О. С. - Формування пізнавальних інтересів до природи у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку на засадах філософських ідей літературних творів В. О. Сухомлинського, Січко І. О. (2017)
Старикова Л. В. - Оповідання та казки Василя Сухомлинського та їх розповсюдження в Україні і світі (2017)
Стрілець С. І. - Формування життєвих компетенцій дошкільника з опертям на гуманістичні тенденції вітчизняної літератури, Сазонова О. В. (2017)
Сухомлинська О. В. - Дитина і питання про смертність: підхід Василя Сухомлинського (2017)
Тушева В. В. - Обґрунтування моделі формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів в умовах вищої педагогічної школи (2017)
Федяєва В. Л. - Філософія для дітей В. Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя (2017)
Циганок О. О. - Філософія для дітей у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Санівський О. М. (2017)
Шарлович З. П. - Акмеологічний аспект розвитку професійної майстерності спеціаліста медсестринства через післядипломну освіту на опорних ідеях В. О. Сухомлинського (2017)
Шевцова Г. Г. - Філософія для дітей у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2017)
Rybinska Yu. A. - Methodical Foundations of the Professional Communicative Preparation of Future Philologists By Means of Creative Writing (2018)
Ziółkowski P. - System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej (2018)
Антонюк Д. С. - Ефективність використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за результатами педагогічного експерименту (2018)
Бардус І. О. - Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти (2018)
Білошицька Т. Ю. - Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування (2018)
Бовсунівська Н. М. - Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.) (2018)
Боса В. П. - Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Бриль Ю. О. - Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні (2018)
Ващенко С. В. - Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм", Мороз М. В. (2018)
Власенко О. М. - Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні (2018)
Горобець С. М. - Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Грицюк О. С. - Використання інформаційної технології електронного портфоліо в освітньому процесі ВНЗ (2018)
Жуковський Є. І. - Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2018)
Концедайло В. В. - Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Кючюк С. - Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління (2018)
Лесіна Т. М. - Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників (2018)
Лесь Т. В. - Особливості змісту навчання англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (2018)
Модестова Т. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті викладання англійської мови професійного спрямування: досвід Великобританії (2018)
Папушина В. А. - Методичні рекомендації щодо впровадження системи формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури (2018)
Сербин Г. Л. - Педагогічні умови формування математичної компетентності у студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки (2018)
Сідун М. М. - Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей (2018)
Федорцова О. Г. - Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату — майбутніх економістів (2018)
Харченко Г. І. - Теоретичні засади підготовки учителів освітніх закладів до формування комунікативної компетентності учнів (2018)
Черніченко Л. А. - Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти (2018)
Vozniuk O. V. - Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means (2018)
Андрощук І. М. - Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти (2018)
Ахмєдов Е. Ю. - Проблеми дитячого читання в історії азербайджанської педагогічної думки (2018)
Баглай О. І. - Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) (2018)
Бхіндер Н. В. - Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія (2018)
Вакалюк Т. А. - Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності (2018)
Герасимчук О. Л. - Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2018)
Гриців В. Б. - Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи (2018)
Драгунова В. В. - Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2018)
Жиляєва Ю. М. - Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентів-політологів (2018)
Карасьова О. В. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ — початку ХХ ст. (2018)
Козолуп М. С. - Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід (2018)
Мелещенко А. А. - Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2018)
Мінькович Б. А. - Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Новіцька І. В. - Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками, Колодяженська Т. М. (2018)
Пастовенський О. В. - Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем (2018)
Попович А. С. - Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти (2018)
Савош В. О. - Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу (2018)
Свисюк О. В. - Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови, Лихошвед Н. В. (2018)
Танська В. В. - Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі (2018)
Тимощук Н. М. - Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект (2018)
Шевцова Л. С. - Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови (2018)
Stebaieva O. V. - An International Perspective on Teaching Italian Language and Culture (2018)
Агапова М. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з соціального забезпечення у процесі фахової підготовки (2018)
Башманівська Л. А. - Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника, Башманівський В. І. (2018)
Благова Т. О. - Формування професійних компетентностей балетмейстера-педагога у структурі вищої хореографічної освіти: теоретичний аспект (2018)
Ващенко С. В. - Підготовка студентів юридичних спеціальностей до укладання та тлумачення іншомовних договорів, Мороз М. В. (2018)
Власенко О. М. - Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства (2018)
Гордієнко О. А. - Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3-4 класах (2018)
Грицак Н. Р. - Методичні основи жанрового аналізу художнього твору: ретроспективний огляд (2018)
Климова К. Я. - Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ (2018)
Кравченко А. О. - Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів (2018)
Підгурська В. Ю. - Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів, Голубовська І. В. (2018)
Пронтенко К. В. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичну підготовленість курсантів військових закладів вищої освіти України, Грибан Г. П., Пронтенко В. В., Гоманюк C. В. (2018)
Ребуха Л. З. - Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2018)
Рибак Т. М. - Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови, Лесь Т. В. (2018)
Саух П. Ю. - Філософія — освіта — виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу (2018)
Федорець В. М. - Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології і методики розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Шліхта Г. О. - Класифікація бізнес-процесів в освітніх установах (2018)
Шульга Н. В. - Формування математичної компетентності здобувачів вищої економічної освіти на прикладі використання додатку Open Office Calc, Піддубна Л. В. (2018)
Adamczyk B. - The Digital Generation of Children and Adolescents in Face of Internet Dangers (2018)
Stebaieva O. V. - Communicative Approach in Teaching Italian as a Second Foreign Language (2018)
Антонова О. Є. - Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу, Поліщук Н. М. (2018)
Барановська Л. В. - Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у системі вищої й післядипломної освіти" (2018)
Бойко О. В. - Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти методики формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів (2018)
Браткова О. І. - Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії (2018)
Ващук О. В. - Наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня середньої школи (2018)
Воскобойнікова Г. Л. - Організація підготовки педагога-дослідника на основі інтегрованого поєднання методів математичного моделювання та інформаційних технологій, Рудик А. В., Воскобойніков С. О., Мельник С. В., Ступак Д. Є. (2018)
Гордійчук Г. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інформаційної компетентності фахівців у галузі екології, Яценко Н. А. (2018)
Дубасенюк О. А. - Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи (2018)
Климчук А. М. - Особливості застосування аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов (на прикладі французької мови) (2018)
Козаченко Г. В. - Циклова методична комісія як середовище розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю (2018)
Козлакова Г. О. - Вплив дидактичних технологій на формування духовної культури студентської молоді у наукових працях академіка Д. В. Чернілевського (2018)
Коновальчук І. І. - Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти (2018)
Коновальчук І. М. - Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту (2018)
Кочубей Т. Д. - Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2018)
Мирончук Н. М. - Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу (2018)
Мінтій І. С. - Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору, Вакалюк Т. А., Пірогов В. М., Горло А. М., Мінтій М. М. (2018)
Мороз М. О. - Професійна компетентність майбутнього вчителя музики: семантичний аналіз поняття (2018)
Новіцька І. В. - Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач, Грушева А. А., Вербовський І. А. (2018)
Остапенко В. С. - Методика розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у системі післядипломної освіти (2018)
Pavelkiv E. M. - Іншомовна підготовка фахівців соціальної сфери в світлі діяльнісного підходу (2018)
Павлик Н. П. - Експертна оцінка результативності неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2018)
Папротна Г. - Професійний розвиток учителя (2018)
Погребняк Д. В. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти (2018)
Почтовюк С. І. - Сутність методичної компетентності вчителя інформатики (2018)
Самодумська О. Л. - Підготовка науково-педагогічних працівників до діяльності у неформальній освіті дорослих: реалії та перспективи (2018)
Самойленко О. А. - Становлення системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку XX століття (2018)
Свистун В. І. - Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу, Шемчук В. А. (2018)
Сейко Н. А. - Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя (2018)
Ситняківська С. М. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки (2018)
Смагін І. І. - Ідеологеми освітньої реформи (2018)
Сторожук А. І. - Родинно- та суспільно-побутові пісні Східного Поділля як засіб формування самосвідомості особистості (2018)
Удич З. І. - Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні (2018)
Федорець В. М. - Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Шліхта Г. О. - Методологія побудови системи регламентуючої документації у закладах вищої освіти на на основі процесного підходу до управління (2018)
Ягупов В. В. - Проблема суб'єктності вчителів та учнів у польській педагогічній науковій школі, Бекірова А. Р. (2018)
Ярошенко О. Г. - Дослідницький потенціал наукової школи вченого: становлення, розвиток, здобутки, Блажко О. А. (2018)
Яценко С. Л. - Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти (2018)
Contents (2019)
Maksymova O. О. - Diagnosis of the Interpersonal Tolerance Manifestation of Senior Preschool Children (2019)
Fedorova M. А. - Diagnosis of the Emotional Component of the Moral Value Formation of Senior Preschool Children (2019)
Dubaseniuk О. A. - Competency Principles of Teacher's Professional Training and Development in the Conditions of European Integration, Vozniuk О. V. (2019)
Myronchuk N. M. - Research of Volitional Efforts in a Structure of a Regulatory-Volitional Component of Readiness to Self-Organization in Professional Activity of a Future Lecturer in Higher Education, Makarevych O. O. (2019)
Tereshchuk H. V. - Pre-Diploma Training of a Teacher-Philologist of the English Language, Yashchuk I. P., Binytska K. M., Binytska O. P. (2019)
Vitvytska S. S. - Model of Professional Competence Formation of Future Specialists of Food Technologies in the Process of Studying Natural Science Disciplines at College, Melnyk O. F. (2019)
Zahorodnia L. P. - Empirical Study on the Formation of the Motivational-Personal Component of Masters' Readiness to Ensure the Quality of Educational Process in the Preschool Educational Institutions (2019)
Antonova O. Ye. - Study of the Development of the Teacher's Information and Communication Mobility within the System of Postgraduate Education, Familiarska L. L. (2019)
Shanskova T. I. - Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education, Guzhanova T. S. (2019)
Horpinich T. I. - Optimization of the Management of Higher Medical Educational Establishments in the USA (2019)
Pavlyk N. P. - The Content Analysis of Practices and Projects of Organizing Non-Formal Education in Ukraine, Pustovit H. P. (2019)
Contents (2019)
Vylkhova O. G. - The development of choreographic education of preschool and primary school age children in Ukraine during the post-war period (2019)
Shynkarenko V. V. - The results of experimental work on patriotic education among high school students within the educational process housed by general secondary education institutions (2019)
Duhanets V. I. - Criteria for assessing the practical preparedness of the future technologist-technician in the specialty "production of bread, confectionary, pasta and food concentrates" at the food industry college, Tkach L. V. (2019)
Gordiichuk S. V. - Education quality management at a medical education establishment based on an innovative approach (2019)
Hrynko V. О. - Measuring the digital competence of future primary school teachers (2019)
Kobernyk O. M. - Developing students' skills into pedagogical improvisation using didactic games, Kalashnik N. V. (2019)
Pysarevka S. V. - Problems of professional self-determination of students in higher education institutions, Yaremko Z. M., Vashchuk V. V., Tymoshuk S. V. (2019)
Riabokrys A. V. - The role of tutor as the mentor in academic writing (2019)
Davydenko H. V. - Social inclusion principles in ukrainian higher education institutions: theoretical and practical aspects of implementation (2019)
Voznyuk О. V. - Efficiency estimation of scientific research conducted by masters' of nursing by means of modern scientometric technologies, Svyrydyuk V. V. (2019)
Contents (2019)
Sarnavskyi M. O. - Desktop intellectual games and their use in the educational process of institutions of general secondary education (2019)
Ageykina-Starchenko T. W. - Training of future teacher of music to research activity based on competency approach, Chorna N. B. (2019)
Melnychenko R. К. - Substantiation of the professional competence structure of biology teacher at specialized school (2019)
Stechenko O. V. - Competency approach to structuring the curriculum on biological and bioorganic chemistry (2019)
Scherba N. S. - The conceptual idea of would-be english teachers' preparation to practice-oriented instruction of learners with disability, Zablotska O. S. (2019)
Dubaseniuk O. А. - Trends in the development of adult education (second half of XX – beginning of XXI century): european dimension, Samoilenko O. А. (2019)
Boichenko M. A. - Preparation of stem teachers in the USA and Ukraine: comparative study of teachers training programs, Sbruieva A. A., Boichenko V. V. (2019)
Paukova A. S. - Online risks and information protection of children on the pages of pedagogical press of the USA (2019)
Antonova O. Ye. - The implementation of the creative thinking development technology of high school pupils in the extracurricular activities: results of the pedagogical experiment, Postova S. A., Yatsenko S. L. (2019)
Hrytsenko A. P. - Peculiarities of Using Information and Reference Multimedia Publications in The Process of Future History Teachers Training (2019)
Kovtun O. V. - Exploiting podcasting technology in the process of organization of self-directed learning on the formation of foreign language listening competence of students of the humanities, Harmash T. А., Khaidari N. І. (2019)
Contents (2019)
Kozlov D. О. - Innovations as an attribute of modernity: philosophical and pedagogical discourse (2019)
Кhodunova V. L. - Professional-personal qualities as a basis for development of professional competence of the educator (2019)
Kochubey L. V. - Teaching russian dialogical speech in the context of new educational standards adoption in the primary educational system (2019)
Samoylyukevych I. V. - Developing entrepreneurial competence in primary school pupils in the context of teaching english, Kravets V. S. (2019)
Antonova O. Ye. - Study of teachers' readiness for health-preserving activities in primary school, Polishchuk N. M. (2019)
Bashmanivska L. A. - Media education as a factor in the formation of media literacy of students-philologists, Kucheruk O. A., Bashmanivskyi V. I. (2019)
Kalashnik N. V. - Interactive training of foreign medical students for verbal communication in the process of learning the ukrainian language (2019)
Shorobura I. M. - Training of natural specialty teachers for the development of entrepreneurship competence as a modern scientific and pedagogical, Kurysh N. K. (2019)
Pechenizka S. S. - Developing foreign language communicative competence of students by means of art pedagogy, Zavalna О. M. (2019)
Kuchai T. P. - Theoretical basis of primary school teacher training in japanese and ukrainian universities, Bida O. A., Sbruieva A. A., Kuchai О. V. (2019)
Duschenko O. S. - Features of youtube video service use in the education process (2019)
Contents (2020)
Vozniuk О. V. - To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education, Dubaseniuk О. A. (2020)
Kotelianets Y. S. - Development of preschoolers' speech activity (2020)
Kuchynska L. F. - Pedagogical conditions of maintaining teachers' good professional health in preschool educational institutions (2020)
Tarnavska N. P. - Theoretical and methodological aspects of preschool teacher's activity in overcoming social insecurity of children in inclusive education, Argiropoulos D. (2020)
Bespalova O. O. - The essence and content of the concept "Readiness of future physical therapy specialists to implementation of physical and health technologies in professional activity", Bugaenko T. V., Arieshyna Y. B., Lytvynenko V. A., Avramenko N. B. (2020)
Dovhan L. I. - Organizational aspects of improving the process of teaching foreign languages to economics students (2020)
Pinchuk I. O. - Analysis of the current state of forming intending primary school teachers’ foreign language communicative competence in the process of professional training (2020)
Tomilina A. O. - Social media as means of individualization of english language acquisition for students majoring in philology, Maloivan M. V. (2020)
Goray O. V. - The problem of reforming the training of nurses in Ukraine and Poland, Kovalchuk V. A. (2020)
Podkovyroff N. - Analyzing the leading ways of implementation of the inter-cultural education in Italy (2020)
Argiropoulos D. - The role of mediators-educators as activators of language support for people with deafness (2020)
Voinytskyi A. P. - Improvement of the methodology of laboratory practices for training electrical engineering experts, Nezdvetska I. V., Logvinov G. S., Melnychuk V. V. (2020)
Barkasi V. V. - Clil implementation problems at universities of Ukraine, Filippjeva T. I. (2020)
Silchuk O. V. - Technology of formation of business communication culture of agrarian master students while studying the humanities, Nikolaienko Y. O. (2020)
Tsurkan M. V. - Interactive methods of studying of ukrainian language by foreign medical students (2020)
Voinarovska N. V. - Bilingualism types and their didactic potential, Angus A. J. (2020)
Ханін І. Г. - Співробітництво з міжнародними організаціями як чинник розвитку військово-промислового комплексу України (2015)
Чубукова О. Ю. - Адаптація системи управління економічної безпеки підприємства, Ольшанська О. В. (2015)
Гораль Л. Т. - Шляхи оптимізації обслуговування об’єктів системи магістрального транспорту газу (2015)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади науково – методичного забезпечення контролінгу в управлінні підприємством (2015)
Бенько М. М. - Розвиток контролю результату операційної діяльності з урахуванням сучасних запитів (2015)
Ящишина І. В. - Інноваційно-інформаційна економіка: зміни у трудових відносинах (2015)
Грудз Я. В. - Принципи техніко-економічної оптимізації розміщення ремонтно-експлуатаційних підрозділів у регіоні обслуговування газопроводів (2015)
Пріб К. А. - Удосконалення засад стратегічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Мороз О. В. - Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності виробництва органічної продукції в Україні, Андрушенко В. М. (2015)
Коваленко Ю. М. - Фінансова глобалістика: теоретико-методологічні засади (2015)
Otlivanskaya N. V. - Managerial aspect of applying six sigma in non-manufacturing companies (2015)
Степанова О. В. - Публічно-приватні партнерства в глобальних ланцюгах формування вартості (2015)
Попадюк О. М. - Формування механізмів підтримки та стимулювання розвитку підприємництва в аграрній сфері виробництва (2015)
Mykhailenko D. - Evaluation of the perception of civil society model in Ukraine, Polubiedova A., Prikhodko M. (2015)
Гадецька З. М. - Застосування хвильової теорії елліота для аналізу та прогнозування курсу фондового індексу s & p 500, Трунін Д. Ю., Орляцький О. П. (2015)
Кахович О. О. - Інновації та управління інноваційним розвитком суб'єкта господарювання, Ковриженко А. Ю. (2015)
Куценко М. А. - Обґрунтування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту на основі статистичних даних (2015)
Гришко Н. Є. - Розвиток методичного інструментарію управління техніко-технологічною підсистемою економічної безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Береговий В. К. - Збільшення виробництва яловичини та телятини основний напрям вирішення продовольчої безпеки України, Береговий К. В. (2015)
Королович О. О. - Оцінка організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємства з іноземними інвестиціями (2015)
Білик О. І. - Основні напрями трансформаційних процесів у сфері фінансування соціального забезпечення в Україні (2015)
Ольвінська Ю. О. - Актуальні проблеми розвитку малих підприємств одеської області (2015)
Васильчук І. П. - Цільові орієнтири та чинники сталого розвитку корпорацій (2015)
Букреєва Д. С. - Комплексна система показників ефективності контроллінгу (КСПЕК) (2015)
Лавров Р. В. - Фінансові перспективи впровадження інноваційних технологій банками (2015)
Босовська М. В. - Концептуальні засади управління кластерним розвитком економічних суб’єктів (2015)
Галан Л. В. - Перспективи впровадження фінансових послуг в сфері поштового зв’язку України, Щуровська А. Ю. (2015)
Залізко В. Д. - Науково-практичні аспекти формування цільових орієнтирів та структури стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій в сучасних умовах (2015)
Лункіна Т. І. - Використання скоринг моделі при управлінні ризиками споживчого кредитування, Вельховацька К. О. (2015)
Стойка В. О. - Роль стратегічного управління у стимулюванні розвитку туристичної галузі, Стойка С. О. (2015)
Тришак Л. С. - Історичні аспекти генезису податкової системи України (2015)
Гагауз В. Н. - Методы управления рисками обеспечения возвратности банковских ссуд (2015)
Щаслива Г. П. - Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрної сфери на інноваційній основі (2015)
Філонич О. М. - Розвиток енергетичної кризи та її вплив на енергетичну безпеку країни (2015)
Гуріна І. В. - Підходи до організації партнерських відносин у полідименсіональних системах (2015)
Феофанова І. В. - Дослідження факторів, що впливають на рівень споживчих витрат, Феофанов Л. К. (2015)
Власенко Ю. Г. - Сучасний стан та економічна ефективність підприємств інтенсивного птахівництва, Власенко Т. О. (2015)
Голвазін О. М. - Поліцентричність територіального розвитку: економічний аспект (2015)
Шашина М. В. - Участь державного сектору в модернізації економіки (2015)
Шпортько Г. Ю. - Залучення персоналу до впровадження бережливого виробництва та безперервного поліпшення на підприємстві (2015)
Костенко С. В. - Вибір та обгрунтування економіко-організаційних рішень облігаційно-орендного механізму управління проектами реконструкції та реставрації (2015)
Коваль Л. А. - Особливості розвитку соціально-трудових відносин в сучасних умовах (2015)
Безрукова Н. В. - Креативний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності компанії, Гунченко В. О. (2015)
Боровик П. М. - Недоліки механізму справляння в Україні податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, Гузар Б. С., Поліщук Д. В. (2015)
Свічкарь В. А. - Партизанський та епатажний маркетинг як інноваційні прийоми просування товарів на ринку, Чорномурова В. Ю. (2015)
Мельник Л. І. - Інвестиційна стратегія як чинник антикризового управління діяльностю підприємства, Блинда Ю. О. (2015)
Яремко І. І. - Практичні рекомендації щодо превентивного управління вітчизняних кондитерських фабрик, Новікова А. В. (2015)
Кобзар О. М. - Механізми політики використання та охорони природних ресурсів Хорватії (можливості адаптації досвіду) (2015)
Романова Т. В. - Вплив іноземного інвестування на розвиток вітчизняних підприємств, Семиволос П. В. (2015)
Набатова Ю. О. - Процес формування ресурсозберігаючої політики фінансових суб’єктів господарювання в умовах економічної кризи, Бабенко-Левада В. Г. (2015)
Сікора О. А. - Аспекти розвитку людського капіталу у контексті зрівноваженого розвитку сільських територій (2015)
Маркевич А. Є. - Економічний зміст та підходи до поняття "заробітна плата" (2015)
Фірсова С. Г. - Хайтек-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства, Полункіна К. О. (2015)
Богер О. В. - Податкові стимули для інноваційної діяльності: втрачені можливості та перспективи (2015)
Кривенко А. Е. - Формування та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства (2015)
Педорченко А. Л. - Формування конкурентних переваг товаровиробників-експортерів олійних культур (2015)
Ілащук С. А. - Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів (2015)
Удалих О. О. - Організація моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання промислових підприємств (2015)
Гурняк І. Г. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств, Юринець З. В. (2015)
Горун М. В. - Аналізування внутрішніх факторів впливу на маркетингове забезпечення формування депозитних ресурсів банків (2015)
Бажеріна К. В. - Методика дослідження доцільності розробки товарної модифікації на ринку спеціалізованих видань (2015)
Тютлікова В. В. - Проблеми обліку трудових ресурсів (2015)
Гавриличенко Є. В. - Оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону (2015)
Савич О. В. - Основні чинники та шляхи протидії тінізації економіки України, Савич І. В. (2015)
Рубан Ю. В. - Страхування ризиків зміни ціни на зерно за допомогою ф’ючерсних контрактів (2015)
Кудіна О. М. - Процесно-орієнтована система управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства (2015)
Ладиченко К. І. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг, Тронько В. В. (2015)
Зінченко М. А. - Податковий метод формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів України (2015)
Кроленко О. Є. - Формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності гтс України як ключового елементу її фінансової стратегії (2015)
Кожушко О. В. - Методичний підхід до оцінки якості аудиторських послуг (2015)
Крівцова Т. О. - Сутність державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Владімірова Н. П. (2015)
Івченко Є. А. - Інформаційне забезпечення ухвалення стратегічних рішень у маркетинговій діяльності підприємства (2015)
Басюк Д. І. - Експертно-статистична оцінка життєвого циклу дестинацій винного туризму, Примак Т. Ю. (2015)
Потриваєва Н. В. - Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства (2015)
Крейдич І. - Кластерний підхід до фінансово-економічного регулювання тарифної політики на послуги житлово-комунального господарства, Наконечна О., Устінов Д. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові та стратегічні складові контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємстві (2015)
Пиріков О. В. - Формування та обґрунтування інструментарію еколого-економічного розвитку (2015)
Фролова Л. В. - Оцінка "інтелектуальної привабливості" інтересів суб’єктів управління інтелектуальним потенціалом підприємства, Носова Т. І. (2015)
Попова В. В. - Особливості розробки проекту реструктуризації сільськогосподарського підприємства, Судакова О. І. (2015)
Ґудзь М. В. - Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні (2015)
Бузько І. Р. - Особливості прогнозування продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму, Бойченко Е. Б. (2015)
Потишняк О. М. - Об’єктивна необхідність і фактори розвитку аграрного виробництва натуральної текстильної сировини (2015)
Гончарова З. В. - Модернізація у контексті реформування та розвитку житлово-комунального господарства (2015)
Мельникова О. А. - Теоретико-методичні засади розробки стратегії бренду міста (2015)
Писарєва Н. В. - Стратегічне управління виробництвом та реалізацією аграрної продукції з урахуванням ризику (2015)
Безп’ята І. В. - Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки (2015)
Батченко Л. В. - Методологічний базис трансформації інституційних засад формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці, Дєліні М. М. (2015)
Фокас Л. М. - Підприємництво як форма продуктивної зайнятості населення сільських територій (2015)
Гайдуцький І. П. - Кіотські механізми транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2015)
Літвінов О. С. - Управління закладами охорони здоров’я в умовах конкурентного середовища (2015)
Рогозян Ю. С. - Складові та елементи транспортної системи регіону (2015)
Пересадько Г. О. - Організаційно-методичні підходи до проведення маркетингових досліджень промислових підприємств (2015)
Олефіренко О. М. - Теоретичні основи визначення інструментів та каналів збуту продукції промислових підприємств (2015)
Рубанов П. М. - Однорангові технології (peer-to-peer): загрози та можливості для ринку фінансових послуг (2015)
Плотницька С. І. - Формування внутрішнього інноваційного середовища аграрних підприємств (2015)
Довгаль О. В. - Аналіз деяких аспектів інвестиційної діяльності (2015)
Кириченко К. І. - Державні інструменти комплексного регулювання соціо-економіко-політичного стану держави (2015)
Остапюк А. О. - Геоекономічні інтереси країн і проблема їх реалізації в умовах глобальних трансформацій (2015)
Раллє Н. В. - Вплив економічних циклів на формування засад когнітивного управління розвитком національного господарства (2015)
Адамчук В. В. - Теоретичні дослідження коливань очисних робочих органів спірального сепаратора картоплі, Булгаков В. М., Головач І. В., Ружило З. В. (2019)
Вожик Ю. Г. - Шляхи підвищення родючості ґрунтів (2019)
Горобей В. П. - Теоретичні дослідження розсіву насіння лаповим сошником із роликом-розсіювачем (2019)
Панасюк В. І. - Дослідження закономірності осідання краплин рідини під час обприскування польових культур (2019)
Маранда С. О. - Теоретичні дослідження процесу розподілу біоматеріалу на поверхні поля (2019)
Котов Б. І. - Аналіз впливу нерівномірності швидкості повітряного потоку на траєкторії руху зернових частинок у пневмоінерційному сепараторі, Степаненко С. П. (2019)
Швидя В. О. - Теоретичне обґрунтування використання контактного нагріву для сушіння насіння у вакуумі (2019)
Степаненко С. П. - Аналітичні дослідження технологічних параметрів криволінійного каналу пневмосепаратора (2019)
Крупич О. М. - Дослідження прискорень струшування гілок та відриву плодів волоського горіха, Банга В. І., Веремейчик Н. В., Крупич С. О. (2019)
Мілько Д. О. - Методика складання раціону великої рогатої худоби на основі поживної цінності кормових компонентів, Журавель Д. П., Педченко Г. П., Кузьменко В. Ф. (2019)
Болтянська Н. І. - Обґрунтування вибору системи опалення свинарників, Болтянський О. В. (2019)
Болтянська Н. І. - Шляхи вдосконалення конструкцій шестеренних прес-грануляторів (2019)
Григоренко С. М. - Методика експериментальних досліджень процесу сушіння пташиного посліду в барабанній сушарці, Мілько Д. О. (2019)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень сили опору коченню МЕЗ-330 "Автотрактор" (2019)
Журавель Д. П. - Використання біологічної оливи для сільськогосподарської техніки, Мілько Д. О., Бондар А. М. (2019)
Скляр О. Г. - Аналіз роботи біогазових установок, Скляр Р. В. (2019)
Скляр О. Г. - Аналіз роботи насосів, що використовуються в біогазових установках, Скляр Р. В. (2019)
Wardal W. J. - Prawne i praktyczne aspekty wytwarzania i uzdatniania biogazu rolniczego (2019)
Василенко М. О. - Дослідження зносостійкості лемешів плугів, зміцнених електроконтактним обробленням і точковим наплавленням, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2019)
Болтянська Н. І. - Кількісні показники економічного аналізу надійності прес-гранулятора з нерухомою матрицею, Комар А. С. (2019)
Мироненко В. Г. - Система інформаційного забезпечення визначення раціонального терміну початку збирання врожаю зернових колосових культур, Тютюнник Н. В. (2019)
Крутякова В. І. - Концепція стратегії розвитку виробництва біологічних засобів захисту рослин (2019)
Вітрух П. І. - Моделювання продуктивності для оцінки проектних параметрів транспортно-технологічних машин (2019)
Савченко Ігорю Феодосійовичу – 80 (2019)
Лисанюку Віктору Григоровичу – 70 років (2019)
Пам’яті вченого (2019)
Степанков В. С. - Видатний учений та менеджер історичної науки (кілька штрихів до змалювання образу Валерія Смолія) (2019)
Шеретюк Р. М. - Основні віхи історії Холмської греко-уніатської духовної семінарії: чинники, перебіг, наслідки (2019)
Міхеєв А. В. - Формування образу України у Великій Британії напередодні Першої світової війни (2019)
Грачов А. Я. - Дипломатичне зондування можливостей сепаратного миру між Османською імперією та Великою Британією в липні 1917 р. (2019)
Коляда І. А. - Функціонування інституту цивільного губернатора на території українських губерній у складі Російської імперії (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.): історико-правові аспекти, Ніколайчук Д. О., Дрозденко А. П. (2019)
Копилов С. А. - У пошуках першої поштівки з видами Кам’янця-Подільського (друга половина 1890-х рр.), Паур І. В. (2019)
Пагор В. В. - Архітектурна спадщина Кам’янеччини: питання вивчення, збереження і наукова популяризація (2019)
Опря І. А. - Відносини Римо-католицької церкви з російською владою у Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії (2019)
Хоменко В. О. - Співпраця Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів в українській діаспорній історіографії (2019)
Михайлюк М. В. - Євреї у складі УПА: порятунок vs винищення (історіографія проблеми) (2019)
Доценко В. О. - Московський міф про походження та обраність і формування нового владного конструкту в ХV – ХVІІ ст. (2019)
Мацьков О. М. - Битва під Слободищем 1660 року: спроба реконструкції (2019)
Григорак А. К. - Грішники і злочинці в українській правосвідомості та іконографії "Страшного Суду” (2019)
Мазур В. В. - Пенсійне забезпечення чиновників у Російській імперії: нормативно-правове регулювання (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2019)
Жванко Л. М. - Полонія на терені Полтавської губернії (1802-1914): статистистичні дані та соціо-професійний склад, Гладка С. М. (2019)
Скрипник А. Ю. - Становлення російського військово-кримінального законодавства у ХІХ ст. (2019)
Гуменюк А. О. - Розвиток ресторанної справи та системи закладів громадського харчування у містах Правобережної України протягом 1861-1914 рр. (2019)
Олійник С. В. - Галицький фактор у боротьбі Російської імперії з польськими повстаннями ХІХ ст. (2019)
Галецька Я. С. - Кароль Гадачек та його внесок у розвиток археологічних досліджень в Україні (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) (2019)
Чуткий А. І. - Перша світова війна крізь призму доль викладачів і студентів Київського комерційного інституту (2019)
Ковальова Н. А. - Більшовицька візія селянської революції та роль у ній українського селянства (1917 – початок 1919 рр.) (2019)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко і упровадження української мови в усі сфери діяльності Кам’янець-Подільського університету (1918-1920 рр.) (2019)
Ляскович Р. С. - Військово-мобілізаційні кампанії на визволених територіях Поділля: організація та результативність (червень-вересень 1919 р.) (2019)
Яблонська Д. Р. - Науково-педагогічна, музейна і громадська діяльність зоолога В.П. Храневича у Кам’янці-Подільському (1919-1933 рр.) (2019)
Комарніцький О. Б. - Забезпечення харчуванням студентів подільських педагогічних закладів освіти у 1930-ті рр. (2019)
Калакура Я. С. - Нова сторінка в українському історичному джерелознавстві. Копилов С., Паур І. Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – очатку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження. Кам’янець-Подільський, 2019. 204 с. (2019)
Коротко про авторів (2019)
Черненко Н. А. - Фреймове моделювання концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ: зіставний аспект, Голубовська І. О. (2017)
Кудрявцева Н. С. - Простір у мові й мисленні: лінгвістичні джерела філософських концепцій простору (2017)
Симоненко Л. О. - Термін як предмет лексикографії (2017)
Коць Т. А. - Мовна свідомість в синхронії та діахронії (2017)
Вербич Н. С. - До питання про макросегментацію діалектного тексту (2017)
Полякова Т. М. - Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2017)
Томіленко Л. М. - Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку XX ст. (2017)
Пономаренко В. - Potebnja, langage, pensée (2017)
Чоруца Б. - Від екологічної інформатики до сталого розвитку: за межами визначення і концептуальних обмежень, Коман М. (2019)
Адаменко О. М. - Значення геологічної пам’ятки природи "Старуня" для соціально-економічного розвитку Прикарпаття та України (2019)
Лагойда М. М. - Тенденції часового розподілу кліматичних показників на території Івано-Франківської області, Яремко О. Є., Архипова Л. М. (2019)
Aderemi S. - The effect of electromagnetic radiation (EMR) from laptop on reproductive hormones, sperm quality and prostate specific antigen of male albino rats (Rattus norvegicus), Njoku K., Adesuyi A. (2019)
Бужин О. А. - Екологічна безпека: експлуатація ґрунтів у Черкаській області, Швиденко А. В., Куліца О. С., Заєць Р. А., Гора В. А. (2019)
Давибіда Л. І. - Геоінформаційна оцінка ризику забруднення підземних вод Чернігівської області, Подголов В. М. (2019)
Машков О. А. - Новий підхід до синтезу відновлюючого керування для дистанційно пілотованих літальних апаратів екологічного моніторингу, Триснюк В. М., Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В., Нігородова С. А., Курило А. В. (2019)
Адаменко Я. О. - Методологія скоупінгу в процедурах ОВД (2019)
Кривенко Г. М. - Аналіз викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, Возняк Л. В., Зорін В. О. (2019)
Shittu A. - Indoor air quality and microbial assessment of the Nigerian university campus in Lagos, Nigeria, Njoku K., Adesuyi A. (2019)
Dimitrijević Jovanović D. - Green living roof simulation model review, Živković P., Janevski O., Vukić M., Momčilović A., Jovanović D. (2019)
Коробейникова Я. С. - Проблеми туристичного ресурсокористування в гірських об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківської області, Юрас Ю. І. (2019)
Смадич І. П. - Обгрунтування вимог розвитку рекреації гірських районів Івано-Франківської області в контексті екологічної безпеки (2019)
Мандрик О. М. - Екологічна освіта для сталого розвитку, Мальований М. С., Орфанова М. М. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мойсієнко А. К. - Віршовий текст як динамічна структура (2002)
Бойко Н. І. - Типи лексичної експресивності в українській літературній мові (2002)
Осташ Л. Р. - Слов'янські автохтонні власні особові імена-композити в чеських і українських мовах (2002)
Радчук В. Д. - Мова в Україні: стан, функції, перспективи (2002)
Васильєва Л. П. - До питання співвідношення мови-системи та мови-стандарту (2002)
Коцюба З. Г. - Семантична структура номінативних речень англійської та української мов (2002)
Прокопова Л. І. - Тенденції розвитку сучасної німецької мови (2002)
Лісова І. Г. - Лексичні засоби створення темпорального плану висловлення в текстах офіційно-ділового стилю (2002)
Вербич С. - Записки з ономастики (2002)
Хроніка (2002)
Юрій Володимирович Шевельов (2002)
Глузман Д. Ф. - Стволовые клетки при острых миелоидных лейкозах, Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Вакульчук А. М., Зинченко В. Н. (2018)
Караман О. М. - Перспективи використання лектинів для діагностики і лікування злоякісних новоутворень, Федосова Н. І., Воєйкова І. М., Черемшенко Н. Л., Іванченко А. В., Савцова З. Д. (2018)
Бурлака А. П. - Прогностичне значення показників редокс-стану крові у хворих на рак молочної залози, Ганусевич І. І., Вовк А. В., Лукін С. М., Вірко С. В. (2018)
Ryspayeva D. E. - Predictive and prognostic potential of CD44 and CD24 expression in primary tumour and after chemotherapy in patients with breast cancer (2018)
Гнедкова И. А. - Соотношение в периферической крови клеток врожденного и приобретенного иммунитета в зависимости от гистогенеза и степени анаплазии опухолей головного мозга, Лисяный Н. И., Шмелева А. А., Васлович В. В., Кот Л. А., Малышева Т. А., Гнедкова М. А., Главацкий А. Я. (2018)
Коваль С. В. - Структура онкогематопатологии в постчернобыльский период (предварительные данные) (2018)
Burkitbayev Zh. K. - Distribution of HLA specificity in patients with acute lymphoblastic leukemia, Ramilyeva I. R., Turganbekova A. A., Zhiburt E .B. (2018)
Мариненко С. В. - Цитоморфологические признаки псевдомиксомы, Болгова Л. С., Ярощук Т. М. (2018)
Витовский Р. М. - Необычный случай поражения правого желудочка сердца злокачественной опухолью, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Мартыщенко И. В., Параций А. З. (2018)
Мотузюк І. М. - Спадковий рак молочної залози: сучасний стан проблеми, Сидорчук О. І., Костюченко Є. В. (2018)
Глузман Д. Ф. - Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (проект 11-го пересмотра Международной классификации болезней, МКБ-11), Скляренко Л. М., Завелевич М. П., Иванивская Т. С., Коваль С. В. (2018)
Кошлак Г. В. - Екологічна небезпека техногенного забруднення ґрунтів важкими металами для територій впливу Бурштинської ТЕС (2019)
Решетченко А. І. - Аналіз існуючих нормативів країн ЄС порівняно із вимогами українського законодавства в сфері шумового навантаження в урбоексистемі, Борсук А. І., Вергелес Ю. І. (2019)
Архипова Л. М. - Екосистемні послуги – аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду концепції, Приходько М. М. (2019)
Микицей М. Т. - Впровадження показників активності ґрунтових ензимів в розрахунок оптимальної дози внесення агентів-субстратів під час розробки нових способів біоремедіації ґрунтового покриву, забрудненого нафтою і нафтопродуктами, Кундельська Т. В. (2019)
Богуславець М. М. - Забруднення довкілля: чинники і показники екологічної безпеки нафтопереробного об’єкта, Челядин Л. І., Крика Д. Р. (2019)
Дядін Д. В. - Аналіз просторових обмежень нафтогазовидобувної діяльності в складі оцінки впливу на довкілля, Сенько О. С. (2019)
Адаменко Я. О. - Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан ґрунтових вод (2019)
Kachala T. - Soil monitoring in production fields, Kachala S. (2019)
Касіянчук Д. В. - Передумови використання басейнового принципу при оцінці еколого-геологічних ризиків розвитку зсувних процесів у межах річки Прут, Шимонюк М. М. (2019)
Качала С. В. - Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра), Качала Т. Б. (2019)
Петрук Р. В. - Аналіз екологічно безпечних методів відновлення забруднених пестицидами грунтів, Яковишина Т. Ф. (2019)
Mosiuk M. - Using miscanthus raw material for solid biofuel production, Mykhailiuk Yu., Plaksii L. (2019)
Тарельник В. Б. - Спосіб екологічно безпечного зміцнення деталей з листової сталі методом електроерозійзного легування графітовим електродом, Гапонова О. П., Саржанов Б. А. (2019)
Побігун О. В. - Програма моніторингу впливів нетрадиційних джерел енергії у туристичних зонах (2019)
Адаменко О. М. - Парк історії Землі та Людини – новий еколого-туристичний центр на Прикарпатті, Зорін Д. О., Белз Т. П. (2019)
Коробейникова Я. С. - Перспективи розвитку рекреаційного туризму в контексті збалансованого ресурсокористування в гірських об’єднаних територіальних громадах (на прикладі Витвицької ОТГ Івано-Франківської області), Мельник О. Д. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2018)
Бережная Н. М. - Физиологическая система соединительной ткани и онкогенез. IV. Мезенхимальная стволовая клетка: что определяет неоднозначность ее действия?, Чехун В. Ф. (2018)
Фильченков А. А. - Нарушения апоптоза при миелодиспластических синдромах, Ивановская Т. С. (2018)
Філоненко К. С. - PD-L1/2: прогностичне значення в онкології, Крячок І. А., Мартинчик А. В. (2018)
Ганусевич І. І. - Адипонектин як фактор мікрооточення раку шлунка: зв’язок з перебігом захворювання у пацієнтів з надмірною масою тіла, Бурлака А. П., Гуменюк Л. Д., Вовк А. В., Скороход А. Р. (2018)
Звірич В. В. - Аналіз безпосередніх результатів застосування режиму XELOX при передопераційному хіміопроменевому лікуванні пацієнтів з місцево-поширеним раком прямої кишки, Бурлака А. А., Бабак Л. В., Колеснік О. О. (2018)
Пономарева О. В. - Гормоночувствительный рак молочной железы: молекулярно-биологические и клинические аспекты предоперационной противоопухолевой гормонотерапии (2018)
Завелевич М. П. - Миелодиспластические синдромы: место в структуре онкогематологических заболеваний, проблемы диагностики, учета и регистрации, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Коваль С. В., Фильченков А. А., Нарольский Н. Б., Глузман Д. Ф. (2018)
Науково-практична конференція для молодих вчених "Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування" (2018)
Кашуба О. В. - "Фундаментальні засади біотерапії злоякісних новоутворень" (міжнародний симпозіум) (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Тараненко О. О. - Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові (2016)
Бацевич Ф. С. - Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики (2016)
Кондратенко Н. В. - Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми (2016)
Васильєва Л. П. - Соціолінгвістика в південнослов’янських країнах (2016)
Купріянов Є. В. - Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об ’ єкт теорії семантичних станів, Широков В. А. (2016)
Пономаренко С. С. - Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові (2016)
Коць Т. А. - Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми (2016)
Жаборюк О. А. - Психогенез versus онтогенез (2016)
Єрмоленко С. С. - Мойсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі (2016)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2016 рік (2016)
Відомості про авторів (2020)
Бортун Б. О. - Системний аналіз конструктивної конфліктності особистості (2020)
Брюховецька О. В. - Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій (2020)
Волянюк Н. Ю. - Предиктори професійної деформації особистості в спорті, Ложкін Г. В., Колосов А. Б. (2020)
Довгань Н. О. - Категорія контексту життєдіяльності поколінь: соціокультурний аспект (2020)
Левшенюк Н. А. - Програма розвитку особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до діяльності в умовах змін (2020)
Москальова А. С. - Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя, Москальов М. В. (2020)
Шикер Л. В. - Психологічна технологія активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти (2020)
Попович Л. М. - Використання субмоделі управління ресурсним забезпеченням опорних закладів освіти (2020)
Смутчак З. В. - Генезис та особливості регулювання міграційного руху населення (2020)
Діденко Н. Г. - Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти (2020)
Содержание (2018)
Гуслицер Л. Н. - Дескриптивная эпидемиология онкогематологических последствий аварии на ЧАЭС для детского населения Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации, Завелевич М. П., Коваль С. В., Скляренко Л. М., Глузман Д. Ф., Фильченков А. А. (2018)
Дьоміна Е. А. - Обґрунтування профілактики радіогенного раку у професіоналів, що працюють у сфері дії іонізуючих випромінювань, із залученням біологічних методів, Михайленко В. М. (2018)
Налєскіна Л. А. - Особливості цитоархітектоніки новоутворень та молекулярний профіль пухлинних клітин хворих на рак молочної залози, Лук’янова Н. Ю., Сторчай Д. М., Яловенко Т. М., Кунська Л. М., Клюсов О. М., Чехун В. Ф. (2018)
Грибач С. М. - Експресія СD44 за прогресії пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози з метаболічним синдромом, Лук’янова Н. Ю., Поліщук Л. З., Чехун В. Ф. (2018)
Смоланка І. І. - Комплексне лікування хворих на набряковий рак молочної залози з використанням селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії, Ляшенко А. О., Досенко І. В., Лобода О. Д., Іванкова О. М., Супруненко О. А., Риспаєва Д. Е., Смоланка І. І. (2018)
Бурлака А. П. - Метаболізм прилеглої до пухлини жирової тканини та маса тіла хворих на колоректальний рак III–IV стадії, Вовк А. В., Бурлака А. А., Звірич В. В., Лукін С. М., Вірко С. В. (2018)
Бєльська Л. М. - Дослідження вмісту ефекторних клітин у периферичній крові хворих з гліомами різного ступеня злоякісності, Лісяний М. І. (2018)
Федосова Н. І. - Оцінка цитотоксичної активності лектиноподібної речовини B. subtilis B-7724 у системі in vitro, Караман О. М., Воєйкова І. М., Симчич Т. В., Іванченко А. В., Черемшенко Н. Л., Круць О. О., Діденко Г. В. (2018)
Носко М. М. - Медикаментозне лікування пацієнтки з первинною дилатаційною кардіоміопатією та меланомою шкіри: клінічний випадок, Банахевич Н. В. (2018)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ та НАМН України (2018)
Вимоги до авторів (2018)
Загнітко А. П. - Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики (2018)
Яворська Г. М. - Семантика війни і миру в сучасних слов’янських мовах: історико-типологічний аспект, Чмир О. Р. (2018)
Ярмак В. І. - Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов’янському і ширшому компаративному контексті, Пономаренко В. П. (2018)
Симоненко Л. О. - Українське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ ст.: стан і перспективи розвитку (2018)
Шевченко Л. Л. - Семантична основа моделювання системності концептосфери Нового Завіту (2018)
Ущина В. - Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід (2018)
Коцюба З. - Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (2018)
Биховець Н. - Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2018)
Єрмоленко С. С. - Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст (2018)
Хроніка (2018)
Михайло Григорович Сенів (2018)
Скляренко В. Г. - "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім" (2018)
Селігей П. О. - Про джерела і найдавніші етапи німецького пуризму (2018)
Вербич С. О. - Кельтська гідронімія в басейні Дністра (2018)
Іваночко К. М. - Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови (2018)
Богуцький В. М. - Мовні моделі простору як національно-культурний феномен, Голубовська І. О. (2018)
Просяник О. П. - Наукова концепція Ф. де Соссюра у світлі нових автографічних матеріалів (2018)
Єрмоленко С. С. - Ярмак В. І. Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти (2018)
Хроніка (2018)
Микола Петрович Савицький (2018)
Содержание (2018)
Чехун В. Ф. - Онкологічна наука у фарватері НАН України: до 100-річчя Академії (2018)
Скляренко Л. М. - Диагностика хронического миеломоноцитарного лейкоза, Глузман Д. Ф., Ивановская Т. С., Коваль С. В., Полищук А. С., Завелевич М. П., Фильченков А. А., Вакульчук А. М. (2018)
Бучинська Л. Г. - Визначення індивідуального генетичного ризику виникнення злоякісних пухлин у родичів хворих на рак ендометрія, Глущенко Н. М., Несіна І. П. (2018)
Дружина М. О. - Вільнорадикальні процеси в периферичній крові хворих із передпухлинною патологією молочної залози, Маковецька Л. І., Главін О. А., Смоланка І. І., Михайленко В. М. (2018)
Shliakhtunou Ya. A. - Expression of anti-apoptothic protein survivin and gene BIRC5 in primary breast carcinoma as a prognostic marker for progression of disease (2018)
Зелінська Г. В. - Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності клітин папілярного раку щитоподібної залози (2018)
Гоголь С. В. - Активність та експресія аргінази в клітинах крові при різних формах лейкозів, Яніш Ю. В., Залєток С. П., Іванівська Т. С. (2018)
Yevstakhevych Yu. L. - Splenectomy in the treatment of diffuse large b cell lymphoma and its results, Semerak M. M., Yevstakhevych I. Yo., Vyhovska Ya. I., Lebed H. B., Tumak I. M., Petronchak O. A., Loginsky V. E. (2018)
Колеснік О. О. - Стратегія хірургічного лікування білобарного метастатичного ураження печінки при колоректальному раку, Бурлака А. А., Звірич В. В., Чуканов О. М., Гого-Абіте А. (2018)
Кравець О. В. - Порівняльний аналіз результатів заміщення половинних дефектів язика у онкологічних хворих при застосуванні різних реконструктивних підходів, Процик В. С., Колеснік О. О., Хлинін О. В., Гур'янов В. Г. (2018)
Глузман Д. Ф. - Иммуноцитохимические маркеры при выявлении микрометастазов опухолей, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Полищук А. С. (2018)
Федосова Н. І. - Науково-практична конференція "Індивідуалізація медикаментозного лікування хворих на солідні пухлини" (2018)
Науково-практична конференція "Індивідуалізація медикаментозного лікування хворих на солідні пухлини", 18–19 жовтня 2018 р., Рівне (2018)
Болгова Л. С. - Міждисциплінарний семінар цитопатологів, патологоанатомів, гінекологів і організаторів охорони здоров’я "Передрак і рак шийки матки у вагітних, цитологічна діагностика і клінічні аспекти" (2018)
Міждисциплінарний семінар цитопатологів, патологоанатомів, гінекологів і організаторів охорони здоров’я "Передрак і рак шийки матки у вагітних, цитологічна діагностика і клінічні аспекти", 9 листопада 2018 р., Київ (2018)
Фильченков А. А. - Научно-практическая конференция "Современная диагностика и лечение миелодиспластических синдромов и острых миелоидных лейкозов" (2018)
Про роботу експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ та НАМН України (2018)
Авторский указатель (2018)
Указатель ключевых слов (2018)
Шевченко Л. І. - Проблеми наукової школи в харківській славістиці середини ХІХ ст.: О. О. Потебня і П. О. Лавровський, Дядищева-Росовецька Ю. Б. (2018)
Пономаренко В. П. - Етноніміка сучасних європейських мов і проблема національних стереотипів (2018)
Васильєва Л. П. - Роль сучасних українсько-південнослов’янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури (2018)
Дель Гаудіо С. - Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння (2018)
Rychkova L. V. - Specialized language data base incorporating the texts of the regional Belarusian newspapers, Stankevich A. YU. (2018)
Купріянов Є. В. - Електронний словозмінний словник іспанської мови: його структура, зміст і параметризація, Любченко Т. П. (2018)
Єрмоленко С. С. - Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови : До 80-річчя від дня народження (2018)
Дьячок Н. - Просяник О. П. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції (2018)
Коваль Л. - Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти (2018)
Хроніка (2018)
Любомир Омелянович Белей (2018)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2018 рік (2018)
Стечишин М. С. - Розробка і дослідження низькотемпературних газорозрядних технологій у Подільському науковому фізико-технологічному центрі, Лук`янюк М. В., Олександренко В. П., Лук’янюк М. М. (2019)
Кухарчук В. В. - Диагностика предаварийного состояния болтового токоведущего соединения при стационарном и не стационарном режимах токов загрузки, Злепко С. М., Кривоносов В. Е., Пирроти Е. Л. (2019)
Сяський А. О. - Міжфазний розріз в ізотропній пластинці з криволінійним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2019)
Свідерський В. П. - Структурно-технологічна модель процесу виготовлення заспокоювача і натяжного башмака ланцюга газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згорання, Сіренко Г. О., Яремчук В. С. (2019)
Свита М. П. - Розробка ємнісного перетворювача для крильчатих вимірювачів швидкості та витратомірів газів, Защепкіна Н. М. (2019)
Косенков В. Д. - Корегування методики проектування генератора постійного струму з безобмотковим ротором за результатами експериментальних досліджень, Івлев Д. А., Булгар В. В., Огінська С. М., Моспан Т. М. (2019)
Каток О. А. - Порівняльний аналіз методик визначення характеристик механічних властивостей за результатами випробувань дискових мікрозразків, Кравчук Р. В. (2019)
Дорофєєв О. А. - Реологічні моделі середовища з суттєвим внутрішнім тертям, Ковтун В. В. (2019)
Білоус Г. А. - Розбиття 3D-об’єктів на тетраедри із заданим ступенем дискретності, Скрипник Т. К., Медведчук Н. К. (2019)
Яновицький О. К. - Метод інтенсифікації гальванічних покриттів на друкованих платах, Байдич Л. Е. (2019)
Мандзюк І. А. - Оптимізація складу мастильної композиції, розробленої на основі яловичого жиру з використанням технології рециклінгу поліетилентерефталату, Присяжна К. О. (2019)
Іщенко О. В. - Біосумісні неткані матеріали на основі хітозану, Плаван В. П., Ляшок І. О. (2019)
Грибова Н. Ю. - Інтерактивні методи навчання та ревалідаційні дослідження методик виконання вимірювань ксенобіотиків, Малишевська А. І., Курсенко О. Ю., Хижан О. І., Ковшун Л. О. (2019)
Дружинін В. А. - Методика визначення місцезнаходження джерел радіозавад в умовах пасивної локації, Корсун В. І., Соколов К. А., Бойко Ю. М., Богомол О. Ю. (2019)
Бортник Г. Г. - Цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових сигналів, Васильківський М. В., Коваленко А. В. (2019)
Осадчук О. В. - Магніточутливий сенсор на основі гетерометалевої комплексної сполуки, Мартинюк В. В., Євсєєва М. В., Селецька О. О. (2019)
Слободяник А. Д. - Закони теплового випромінювання в спектроенергетичних перетворювачах, Коваль Л. Г., Злепко С. М., Клапоущак А. Ю. (2019)
Teplyakov I. Yu. - Modelling of the metal corrugated-rod antenna with transverse radiation (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 6. Измерение энергетического уровня ферми и энергии ферми при нормальных условиях проведения измерений (2019)
Білинський Й. Й. - Розробка математичної моделі хвилеводного нвч вимірювального перетворення вологості природного газу, Городецька О. С., Новицький Д. В. (2019)
Вишенский А. А. - О погрешности корреляционного метода измерений, использующего псевдослучайные сигналы (2019)
Косенков В. Д. - Аналіз шляхів послаблення магнітного поля поперечної реакції якоря в машинах постійного струму, Івлєв Д. А. (2019)
Боровик О. В. - Експериментальне дослідження вибору мікроконтролера за критерієм максимізації швидкодії, Сапожник І. О., Левчунець Д. О. (2019)
Ляшенко А. В. - Система автоматизованої синдромальної діагностики за лапароскопічними захворюваннями (2019)
Безвесільна О. М. - Шляхи підвищення точності приладових стабілізаторів, Петренко О. В., Ільченко М. В. (2019)
Тітова В. Ю. - Концептуальна модель системи захисту інформації в сучасних комп’ютерних системах, Савчук С. О., Черниш В. Ю. (2019)
Іванов О. В. - Аналіз методів автоматизованого моніторингу пасивних оптичних мереж, Нестеренко А. Ю., Калюжний В. В. (2019)
Лисенко С. М. - Метод та програмне забезпечення виявлення шкідливих запитів в комп'ютерних мережах на основі протоколу DNS, Лісовий В. О. (2019)
Лисенко С. М. - Метод та програмні засоби виявлення кібератаки типу R. U. D. Y. На основі використання алгоритму визначення самоподібності трафіку, Ткачук В. А. (2019)
Мазурець О. В. - Інформаційна технологія рекурсивного пошуку ключових термінів у цифрових текстах, Коваль О. О. (2019)
Возна Н. Я. - Теоретичні засади та метод моніторингу станів технологічного обладнання малих гідростанцій на основі образно-кластерної моделі, Пітух І. Р. (2019)
Фундак Л. І. - Оптимальний блоковий пошук у випадку рівномірного розподілу ймовірностей звертання до записів, Цегелик Г. Г. (2019)
Князєв О. А. - Програмне забезпечення адаптивної комплексної системи фільтрації контенту (2019)
Горященко К. Л. - Обеспечение надежности функционирования телекомуникационных линий связи в стантарте TMN, Шевчук О. В. (2019)
Бурбело М. Й. - Аналіз динамічних помилок розподільних статком, що зумовлені неточністю формування задавальних струмів, Лобода Ю. В., Степура О. В. (2019)
Криворучко І. О. - Психологічний і фізіологічний профілі оператора в контексті оцінювання його функціонального стану, Злепко С. М., Коваль Л. Г., Паламарчук М. І. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Методи розрахунку теплопровідності електричних машин, Петренко О. М., Ліньков В. В. (2019)
Старий А. Р. - Технологія очистки та мийки забруднень деталей машин під час ремонту потоком рідини з твердими частками та вібраційна машина для її реалізації, Гордєєв А. І. (2019)
Scherbyna К. К. - Mechanics of contact interaction of elastic helical hone and machining surface (2019)
Броварець О. О. - Проектування та аналіз обчислювального алгоритму під час виконання технологічних процесів до питання про прийняття рішень в ході моделювання вібророзпушення сипкого середовища у контейнері. частина 2, Ковбаса В. П., Цуркан О. В. (2019)
Ганзюк А. Л. - Спеціальний пристрій для дистанційного приведення в дію реактивних гранатометів із забезпеченням надійного спрацювання, Кравчук О. В., Кудинов О. О., Гордєєв А. І. (2019)
Слащук О. О. - Особливості руйнування контактних поверхонь, обумовлені хвильовими процесами при терті, Слащук В. О. (2019)
Кущевський М. О. - Фізична модель процесу формування деталей головних уборів пневморідинним способом (2019)
Онисько М. С. - Розробка технології виготовлення багатофункціональних жіночих трусів лікувально-профілактичної дії, Галавська Л. Є. (2019)
Іскандаров Р. Ш. - Бетта нуклейований поліпропілен як перспективний матеріал для пакування з модифікованою атмосферою, Савченко Б. М., Сова Н. В., Слєпцов О. О. (2019)
Грищенко І. М. - Дослідження функціонально-експлуатаційних властивостей шкіри для верху взуття, Данилкович А. Г., Первая Н. В. (2019)
Кльоц Ю. П. - Динамічне балансування трафіку між декількома провайдерами, Стефанович К. Ю., Шаховал Є. С., Демешко В.І. (2019)
Ковтун Л. О. - Метод прийняття рішення про надання телекомунікаційних послуг, Струтинський М. В. (2019)
Вітинський П. Б. - Ансамблі нейроподібних структур мпгп з rbf розширенням входів для задач регресії та класифікації, Ткаченко Р. О., Ізонін І. В., Кустра Н. О. (2019)
Джурабаєв О. В. - Інформаційна зосередженість змістовності в тексті, Бармак О. В., Манзюк Е. А., Скрипник Т. К. (2019)
Мазурець О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого створення тестів до навчальних матеріалів (2019)
Огнєвий О. В. - Метод підвищення надійності доступу до інформаційних ресурсів систем відеоконференцзв’язку, Сич Л. Л. (2019)
Марценюк В. П. - Використання пакету r для комп'ютерного моделювання контактів антигенів з антитілами в кіберфізичних імуносенсорних системах на прямокутній решітці, Сверстюк А. С., Козодій Н. В., Кравчик Ю. В. (2019)
Огнєвий О. В. - Методи створення мультиагентних систем управління інформаційними ресурсами у реальному часі, Заворотний М. В., Огнева А. М. (2019)
Лужанський В. І. - Дослідження завадостійкості блокових кодів в умовах зміни швидкості коду, швидкості передачі цифрових потоків інформації та температури навколишнього середовища для забезпечення заданої якості зв’язку, Карпова Л. В., Люльчук А. О. (2019)
Васильків Н. М. - Нечітка система оцінювання якості функціонування інформаційної управляючої системи, Дубчак Л. О., Турченко І. В. (2019)
Чернетченко Д. В. - Апаратна реалізація імпульсної штучної нейронної мережі для детектування параметрів електрокардіографічного сигналу (ЕКГ), Мілих М. М., Луданов К. В. (2019)
Пятін І. С. - Інтерполяція і децимація сигналів у цифрових системах зв’язку, Мішан В. В., Дукач Д. М. (2019)
Вовчук Д. А. - Спектральні характеристики сигналів, що передаються через провідникову мета структуру, Галюк С. Д., Політанський Л. Ф., Робулець П.Ф. (2019)
Любчик В. Р. - Розробка та дослідження цифрового методу придушення сигналу запиту боковими пелюстками радіолокаційної систем керування повітряним рухом, Яновицький О. К., Яновицький О. С. (2019)
Пивовар О. С. - Метод нелінійної реакції у сегментованих кабельних лініях діагностичних та охоронних систем, Вержбицький Я. В. (2019)
Лужанський В. І. - Розробка високоефективних систем передачі електричної енергії бездротовим способом в навколорезонансному режимі, Костюк С. А. (2019)
Бачинський М. В. - Комплексний підхід до визначення функціонального стану оператора при дії на його організм низькоінтенсивного світлодіодного випромінювання (2019)
Безвесільна О. М. - Інтегруючий режим вібраційного гіроскопа з металевим циліндричним резонатором, Петренко О. В., Ільченко М. В. (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 7. Измерение дискретных энергетических уровней ландау при нормальных условиях проведения измерений (2019)
Зубенко Д. Ю. - Диагностика асинхронного электродвигателя тепловизором с использованием нейронных сетей, Петренко О. М. (2019)
Огнєвий О. В. - Метод контролю цілісності конфіденційних даних на основі функцій хешування, Акатов О. І., Нездоровін В. П. (2019)
Корсун В. І. - Процедура виявлення і розпізнавання несанкціонованого випромінювання мобільними системами радіомоніторингу із апріорно визначеною просторово-часовою конфігурацією її рухомих радіоприймачів (2019)
Квасніков В. П. - Обробка результатів вимірювання механічних величин інтелектуальними приладовими системами (в умовах невизначеності), Передерко А. Л., Кузьмич Л. В., Котетунов В. Ю. (2019)
Shuiabov O. - Source of bacteriocidic ultra-violet radiation and flow of nano-particles of zinc and copper oxide for applications in microbiology, medicine and nanotechnology, Malinina A., Danylo V., Chyhin V. (2019)
Грибова Н. Ю. - Методологія підготовки проб в контролі вмісту ксенобіотиків, Курсенко О. Ю., Хижан О. І., Ковшун Л. О. (2019)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система управління медичним обслуговуванням територій з техногенним забрудненням, Коренець Ю. М., Хорольський К. Д., Копайгора О. К. (2019)
Заспа Ю. П. - Корпускулярно-вихор-хвильові термокомплекси (тріони) в гетерогенних системах: технічних, космічних, псевдоелементарних, біологічних. ядро землі: чавун, рідкий вуглець та алмази. великий адронний колайдер: гаряча трансформація протонів. хмара оорта: холодний колапсний генератор космічних променів надвисоких енергій та джерело мікрохвильового фонового випромінювання (2019)
Пахаренко В. - Нігілістична стратегія в сучасному шевченкознавстві: стислий огляд (2013)
Кикоть В. - Суть підтексту і суміжних понять, релевантних для перекладу (2013)
Кривопишина А. - Масова та елітарна літератури: критерії розмежування і проблема смаку (2013)
Кавун Н. - Теорія художнього перекладу в сучасній літературознавчій рецепції: лексичний аспект (2013)
Марценішко В. - Історичні твори як джерело формування етнічних стереотипів (Старицький – Сенкевич) (2013)
Кавун Л. - Морально-етичні виміри людського буття у творі Аркадія Любченка "Образа” (2013)
Смірнов Н. - Історичні казки Ольги Мак: семантичний рівень (2013)
Клименко Г. - Історіософська та міфософська парадигми поетичної збірки Леоніда Череватенка "Закляте залізо”: розмисли над книгою. Стаття перша (2013)
Скорина Л. - Еренбургівський "слід" у комедії Миколи Куліша "Хулій Хурина" (2013)
Градовський А. - "Спартак серед рабинь" (феміністичний дискурс у творчості Жорж Санд) (2013)
Могілей І. - Міфопоетичні параметри "магічного реалізму" у творчості американських письменників-романтиків ХІХ століття (2013)
Дуркалевич В. - Топос дому в "Атлантиді" Анджея Хцюка (2013)
Андрійчук Н. - Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г. К. Честертона "Злочин комуніста") (2013)
Кошова І. - "За словом колір"…Кольорові образи творів Миколи Гоголя (2013)
Вертипорох О. - Психоаналітична інтерпретація: методика і практика (на матеріалі оповідання Володимира Даниленка "Солом’яний пан") (2013)
Жаркова Р. - Перед дзеркалом свого письма: саморепрезентація жінки в українській прозі fin de siecle (експозиція проблеми) (2013)
Галушка Н. - Мелодрама "Зів’ялі квіти викидають" Ірен Роздобудько в контексті масової літератури (2013)
Галушко М. - Художнє слово як сповідь: роман Кнута Гамсуна "Голод" у процесі викладання зарубіжної літератури у ВНЗ (2013)
Алієва З. - Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації: імалогічний дискурс (2013)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти (2013)
Ромащенко Л. - Відкривається духовна атлантида зарубіжжя (роздуми над книгою) (2013)
Галаєва О. - Містична реальність села Уріж (Пагутяк Галина. Уріж та його духи / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА "Піраміда", 2012. – 120 с. – (Приватна колекція) (2013)
Селиванова Е. А. - Парадокс в энигматическом дискурсе кроссворда (2014)
Pjetsukh O. I. - Specific features of the parliamentary debates in Great Britain (2014)
Велівченко В. Ф. - Когнітивно-комунікативний аспект вираження непрямої оцінки в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Велівченко В. О. - Комунікативне виявлення експресивності та експресива в сучасній англійській мові (2014)
Сливка Н. П. - Варіювання позитивного експресива: формально-синтаксичний та комунікативно-синтаксичний аспекти (2014)
Юсікова О. В. - Особливості функціонування дифтонгічних вокалів у говірці села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2014)
Вовк О. І. - Когнітивні аспекти розуміння іншомовного тексту (2014)
Лонська Л. І. - Роль кличних комунікатів у створенні експресивності (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2014)
Сукаленко Т. М. - Концепт "ПАН" у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Тараненко Л. І. - Підходи та напрями дослідження фольклорних текстів малої форми (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Храбан Т. Є. - Концептосфера як сукупність концептів у когнітивній лінгвістиці (2014)
Литвин И. Н. - Лексические трансформации в украинском переводе повести Н. Гоголя "Вий" (2014)
Лященко О. А. - Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі "якісної" преси (2014)
Могілей І. І. - Ідіостилістична організація перекладацького дискурсу у творах художньої літератури жанру саспенс (2014)
Таран А. А. - Мова протесту в сучасних українських реаліях (2014)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора в українських фітонімах (2014)
Калько М. І. - Вид дієслова у фокусі впливу різнорівневих чинників (2014)
Гарбарчук Т. В. - Структура та функціонування гібридних мішаних абревіатур в українській мові (2014)
Гримашевич Г. І. - Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах (2014)
Стройкова С. А. - Пропозиційно мотивовані іхтіоніми у німецькій мові (2014)
Teslia W. А. - Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache: semantischer aspekt (2014)
Мірошник О. - Петро Жур: із Шевченком крізь життя (2015)
Ткалич І. - Семіотична природа іронії (2015)
Nabytowycz I. - Postmodernizm w krajobrazie literatury Ukraińskiej lat 1990 – początku 2000 (2015)
Вертипорох О. - Літературознавча деконструкція як практика інтерпретації художнього тексту (2015)
Кошова І. - Любов – не любов. Роздуми над любовним листуванням Марка Вовчка (Стаття друга) (2015)
Ткаченко Т. - Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Скорина Л. - Одеський "текст" у творчості Івана Микитенка (2015)
Марценішко В. - Стильові особливості історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: стереотипи літературної критики (2015)
Міненко О. - Рецепція та інтерпретація сонету 143 Вільяма Шекспіра українським письменником Іваном Франком (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про розкуркулення й колективізацію: структурно-семантична класифікація (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) (2015)
Скрипник Т. - Методичні нотатки щодо виконання компаративного аналізу англомовної поезії у процесі фахової підготовки студентів-філологів (на прикладі вірша В.Г.Одена "Куди ж ти, куди?”) (2015)
Бігунова Н. - Реалізація контакто-встановлюючої стратегії шляхом вираження схвалення, похвали і компліменту (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Мовчан Б. - Роль образних фразеологізмів у авторському ідіостилі та їх відтворення в англійсько-українському перекладі (2015)
Kravchenko T. - Utopia: journey through time and space towards real noland, Cheban О. (2015)
Олійник Г. - Філософське осмислення феномену нерозуміння (2015)
Клименко Г. - Творча майстерня Олександра Солодаря: спроба рецензії та думки з приводу (Солодар О. Майстерня творчості / Олександр Солодар. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. – 152 с.) (2015)
Ромащенко Л. - У вінок слави Кобзареві (2015)
Шестопалова Т. - Нова студія з української мемуаристики ХХ століття (Рецензія на монографію: Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія: |монографія| / Т. Ю. Черкашина ; |за наук. ред. О. А. Галича|. – Харків : Факт, 2014. – 380 с.) (2015)
Селиванова Е. А. - Когнитивный механизм метафоризации терминологии лингвыстики (на материале русского языка) (2015)
Bagach I. G. - Die lexikalischen Besonderheiten der russischen Gaunersprache nach der Oktoberrevolution 1917 (2015)
Шкарбан І. В. - Елементи фреймового аналізу наукових текстів (2015)
Калько В. В. - Вербальна реперзентація позитивної естетичної оцінки в укрїнських пареміях (2015)
Архіпова І. М. - Комунікативно-прагматичні особливості авторських відступів у англомовних художніх текстах ХІХ-ХХ ст. (2015)
Велівченко В. Ф. - Тактико-стратегічне забезпечення вираження і сприйняття непрямої оцінки в англомовному емотивно-оцінному діалогічному дискурсі (2015)
Падалка О. В. - Перцептивні характеристики просодики актуального членування сучасної німецької політичної промови (2015)
Pjetsukh O. I. - The UK parliamentary debates of the Conservatives: analysis of some productive metaphors (2015)
Овсієнко Л. О. - Реалізація імпліцитивних смислів у контексті німецькомовного діалогічного дискурсу (2015)
Цапок О. М. - Вияв інформативності як текстової категорії в дикторських підводках до регіональних теленовин (2015)
Шатілова О. С. - Функційно-семантичне поле евіденційності в сучасній українській мові (2015)
Литвин І. М. - Фонетичний аспект перекладу (2015)
Могілей І. І. - Архетипні образи в англомовних текстах доби романтизму (2015)
Опанасенко Ю. В. - Оосбливості відтворення ідіостилю автора в українських перекладах оповідань А. Конан Дойла про Шерлока Холмса (2015)
Щеголєва Т. Л. - Використання та переклад стилістичних засобів в американському політичному дискурсі (2015)
Redchyts T. V. - Kognitive und kulturologische ansatzes bei der ubersetzung (2015)
Литвин И. Н. - Русский перевод фразеологизмов польской повести К.Грохоли "Nigdy w zyciu", Потапенко Л. В. (2015)
Вітонів М. О. - Функційні вияви реми в сучасній українській мові (2015)
Калько М. І. - Аспектологія українського дієслова: eventina tantum (2015)
Шитик Л. В. - Різноранговий синкретизм спільносуб'єктивних цільових одиниць (2015)
Щербина Т. В. - Обставинні адвербіанти в говірці середньонаддіпрнсько-степового порубіжжя (2015)
Наші автори (2015)
Кузьменко А. - Історичні та суспільно-полтичні погляди Тараса Шевченка в процесі формування української національної самосвідомості (2015)
Пахаренко В. - Мистецтво як шлях згармонізування людського духу (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського