Білоус С. П. - Cтруктурно-рівневі характеристики економічної безпеки регіону (2018)
Воронкова О. М. - Управління податковими ризиками у сучасній системі фінансової безпеки України (2018)
Зачосова Н. В. - Змістова характеристика та напрями менеджменту фінансової безпеки підприємств у системі регулювання фінансової безпеки держави, Дудак О. В., Курченко О. Д. (2018)
Климчук О. В. - Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України (2018)
Міщук Є. В. - Економічна безпека конкурентного статусу: генезис поняття (2018)
Лозова О. В. - Якість життя населення, як інструмент підвищення інвестиційної привабливості країни, Сєдаков М. А. (2018)
Милашевич Е. А. - Алгоритм ранжирования как инструмент определения эффективных практик привлечения иностранных пациентов (2018)
Назаренко C. А. - Роль та значення антикризового менеджменту у системі управління економічною безпекою підприємств (2018)
Опалько В. В. - Концептуальні засади скорочення соціально-економічної нерівності в Україні в умовах глобального розвитку (2018)
Пархимчик Е. П. - Кадровая политика как инструмент изменения организации (2018)
Пугачева О. В. - Оценка состояния, проблем и перспектив развития инновационной деятельности и коммерциализации инноваций в Республике Беларусь (2018)
Чорний О. В. - Міждисциплінарні поля як феномени: знання, що мають цінність (2018)
Шевченко О. С. - Стан та напрямки реформування пенсійної системи України, Мех Л. М. (2018)
Андрусяк Н. О. - Стратегічні напрями зростання економічної ефективності виробництва (2017)
Бегей М. В. - Основні умови та фактори формування дестабілізуючого потенціалу лісопромислового комплексу України (2017)
Варналій З. С. - Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України (2017)
Гнилицька Л. В. - Управлінський облік – інформаційна платформа безпекоорінтовного управління діяльністю промислових підприємств (2017)
Захаров О. І. - Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства (2017)
Зачосова Н. В. - Особливості державного регулювання фінансової безпеки України та економічної безпеки фінансових установ як суб’єктів її забезпечення, Куценко Д. М. (2017)
Іващенко М. В. - Транзитна міграція як загроза економічній безпеці України (2017)
Kalashnikov V. V. - Solution of the portfolio optimization model as a bilevel programming problem, Kalashnykova N. I., Leal-Coronado M. A. (2017)
Кобко Р. В. - Концептуальний підхід до державного регулювання економічної безпеки ринку страхових послуг України (2017)
Копитко М. І. - Проблема рейдерства в Україні (2017)
Ляшенко П. А. - Дослідження взаємозалежності понять соціальної та інформаційної безпеки з використанням Google Trends та Ahrefs (2017)
Майданюк Н. В. - Перспективні технології підтримки інформаційної безпеки в банківській сфері (2017)
Макаревич О. В. - Роль захисту прав інтелектуальної власності підприємств в системі економічної безпеки (2017)
Федулова І. В. - Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві (2017)
Шамов С. О. - Загрози діяльності брокерських компаній, Сарбаш А. О. (2017)
Єфіменко Н. А. - Методи державного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності аграрного сектору економіки (2017)
Мельниченко О. В. - Стратегія економічного розвитку банківської сфери України (2017)
Назаренко С. А. - Теоретичні засади управління проектами регіонального розвитку (2017)
Андрусяк Н. О. - Стратегія економічного розвитку галузі овочівництва (2017)
Бієвець А. В. - Концептуальні підходи до удосконалення механізму нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Водяник Т. В. - Становлення системи соціально-економічного моніторингу регіонів України (2017)
Gurbanov N. H. - Modern problems and prospects of training specialists in security matters, Ismayilzade A. A. (2017)
Захаров О. І. - Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні (2017)
Зачосова Н. В. - Рівень економічної свободи як індикатор стану економічної безпеки держави та фактор впливу на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2017)
Кобко Р. В. - Методика стрес-тестування страхових компаній як інструмент державного регулювання ринку страхових послуг (2017)
Красномовець В. А. - Основи забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні (2017)
Куценко Д. М. - Засади державного регулювання фінансової безпеки країни (2017)
Лаптєв М. С. - Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки вищого навчального закладу (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Механізм управління фінансовою безпекою промислових підприємств в умовах глобалізації (2017)
Черевко О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності регіонів України (2017)
Wood K. - Cyber supply chain resilience manufacturing impact on the economic security, Birch N. (2017)
Єфіменко Н. А. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу галузей національної економіки (2017)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади державного регулювання обігу електронних грошей в Україні (2017)
Бутко Н. В. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності цукробурякового виробництва, Уманська В. Г. (2017)
Гріднєв М. А. - Наукові напрями економічних інтересів, їх роль у кластероутворенні та гармонізації регіонального розвитку (2017)
Ляшенко П. А. - Соціальна безпека регіону як форма метастабільного стану його соціальної системи (2017)
Чирва Г. М. - Мобілізація соціальних стимулів економічного розвитку (2017)
Гонта О. І. - Податкова система України: сучасний стан та напрями вдосконалення, Жаворонок А. В. (2017)
Зачосова Н. В. - Управлінські проблеми убезпечення фінансової підсистеми економічної безпеки національної економіки України (2017)
Кирилюк Є. М. - Логістичні риси міграційних процесів в умовах глобалізації, Гунченко М. В. (2017)
Кирилюк І. М. - Складники новітньої системи державного регулювання та контролю у сфері безпечності продукції тваринництва в Україні (2017)
Кундєєва Г. О. - Інтеграційна модель забезпечення продовольчої безпеки за принципами автаркії (2017)
Лісогор Л. С. - Підготовка конкурентоспроможних фахівців системою вищої освіти: проблеми та перспективи (2017)
Маклаков С. М. - Соціально-економічна мотивація персоналу: функціонально-змістовний опис (2017)
Нижник І. О. - Задоволення продовольчих потреб населення України: стан проблеми та перспективи її вирішення (2017)
Пасєка А. С. - Маркетингові характеристики ринку праці України (2017)
Пасєка С. Р. - Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій, Демко В. С. (2017)
Садова У. Я. - Кластери і кластерні ініціативи розвитку ІТ-сектору регіону, Цигилик Ю. М. (2017)
Семикіна М. В. - Деформація мотиваційних чинників у сфері праці як передумова формування міграційних настроїв вітчизняних працівників, Мельнік А. В., Кабай В. О. (2017)
Федосенко Л. В. - Финансовый рынок и распределительные отношения в контексте экономического роста (на примере Республики Беларусь), Иванова Т. И. (2017)
Цимбал Н. В. - Комплексна оцінка людського капіталу як засобу економічної безпеки підприємства (2017)
Шпильова В. О. - Управління стратегічним розвитком підприємства (2017)
Шпильова В. О. - Методологічні підходи до управління розвитком підприємства, Котькалова-Литвин І. В. (2017)
Яценко О. В. - Освіта та культура ведення бізнесу, як базис розвитку ділового середовища регіону (2017)
Бієвець А. В. - Економічна безпека у сфері готельно-ресторанного бізнесу у сучасних економічних умовах (2017)
Білоус С. П. - Комерціалізація інтелектуальної власності (2017)
Бітюк І. М. - Проблеми функціонування бізнес-інкубаторів: актуальні питання регіональної політики (2017)
Головня Ю. І. - Соціальна інфраструктура регіону: еволюція поняття в контексті сучасних економічних змін (2017)
Гріднєв М. А. - Концептуальні засади гармонізації регіональних економічних інтересів кластероутворення в Україні (2017)
Загородня Ю. В. - Проблеми розвитку логістичних центрів в Україні (2017)
Клєвцова О. М. - Особливості забезпечення економіко-екологічної безпеки регіону (2017)
Лаба І. З. - Інструментарій регулювання міжнародних потоків капіталу в країнах, що розвиваються (2017)
Лисий О. П. - Підвищення інвестиційної привабливості морських портів в Україні, Очередько О. О., Тонких Л. С. (2017)
Очередько О. О. - Сутність та значення інвестиційної привабливості сучасних холдингових підприємств, Тонких Л. С. (2017)
Подлужна Н. О. - Систематизація факторів впливу на знаннєвий розвиток регіонів України (2017)
Рижко О. В. - Фактори впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів малого бізнесу (2017)
Сурай А. С. - Дослідження ділового середовища в умовах узагальнення знань регіонального менеджменту (2017)
Фімяр С. В. - Сучасні підходи до формування та розподілу витрат, Турченяк О. В. (2017)
Чернишов О. Ю. - Економічна оцінка інвестицій як складова процесу побудови інноваційних кластерів (2017)
Щербатих Д. В. - Позитивні і негативні фактори впливу іноземного капіталу на банківський сектор України (2017)
Якушев О. В. - Формування бізнес-інкубаторів у інноваційно-освітніх кластерах: проблеми та перспективи регіонів України (2017)
Яценко В. М. - Підвищення продовольчої і енергетичної безпеки України – відтворювальні джерела енергії (2017)
Андрієнко В. М. - Управління загрозами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Кобко Р. В. (2016)
Білик В. В. - Форми і методи стратегічної дії на управління інноваційними системами підприємства (2016)
Васенко В. К. - Тіньова економіка України та шляхи її детінізації (2016)
Горячківська І. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Занора В. О. - Управління кадрами: методичний інструментарій оцінювання управлінців промислових підприємств (2016)
Захаров О. І. - Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ (2016)
Кавун С. В. - Застосування теорії графів у задачах комунікаційного менеджменту (2016)
Кирилюк І. М. - Шляхи нарощування пропозиції вітчизняної продукції тваринництва та підвищення її якості (2016)
Котетунов В. Ю. - Управління ризиками в проектах (2016)
Куриліна О. В. - Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Куценко Д. М. - Юридичні особливості використання корпоративних прав у якості застави: загрози для кредиторів (2016)
Мойсієнко А. В. - Управління загрозами економічній безпеці підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2016)
Польова Н. М. - Підходи до стратегічного управління машинобудівними підприємствами (2016)
Січиокно Г. Б. - Інноваційні підходи до побудови служби економічної безпеки підприємств (2016)
Трухан О. В. - Ринок праці як інститут соціалізації (2016)
Тулуб О. М. - Концептуальні підходи до трактування категорії "невизначеність" в системі економічної безпеки виробничих підприємств (2016)
Фурман В. М. - Щодо стабілізації банківської системи та валютного курсу (2016)
Чапліна А. С. - Фінансове забезпечення системи вищої освіти в сучасних умовах (2016)
Шикова О. М. - Модулювання системи економічної безпеки (2016)
Щербатих Д. В. - Підходи та загрози до формування фінансово-економічної безпеки банківських установ, Шпильовий Б. В. (2016)
Соловйов В. М. - Принцип невизначеності Гейзенберга і економічні кризи, Сапцін В. М. (2016)
Анкудович Т. Є. - Фінансово-податкові інструменти в забезпеченні пріоритетів інноваційного розвитку реального сектору економіки України, Анкудович І. Г. (2016)
Вітлінський В. В. - Ризики в індустрії 4.0, Скіцько В. І. (2016)
Гадецька З. М. - Використання опціонів як сучасних інструментів хеджування біржових ризиків, Костяна Я. В., Попадик М. С. (2016)
Гнилицька Л. В. - Управління професійними ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Гострик О. М. - Використання методу системної динаміки для управління оборотними коштами підприємств, Степаненко О. А. (2016)
Данченко О. Б. - Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства, Поскрипко Ю. А., Занора В. О. (2016)
Кібальник Л. О. - Аналіз моделей та особливостей світових фінансових криз ХХ сторіччя (2016)
Кучерова Г. Ю. - Еластичність обсягів податкових надходжень до змін економічних результатів України (2016)
Рамазанов С. К. - Розробка ментальної моделі для системно-динамічного моделювання регіону, Івановська М. В. (2016)
Pihnastyi O. M. - Аnalysis of the principles and methods of construction control systems of technological process. basic terms and definitions, Tubychko K. V. (2016)
Потапенко С. Д. - Оцінювання виконання стратегічного плану сформованого за допомогою SWOT-аналізу (2016)
Сологуб М. П. - Формування та розвиток інноваційних та інвестиційних регіональних кластерів (2016)
Тенета В. М. - Інвестиційна складова економічної безпеки підприємства (2016)
Власюк Т. О. - Експортні чинники підвищення конкурентоспроможності економіки України (2016)
Черевко О. В. - Джерела виникнення загроз інформаційній безпеці банківських установ, Андрієнко В. М., Напора І. Ю. (2016)
Данильчук Г. Б. - Використання ентропії перестановок для передпрогнозного аналізу кризових явищ на фондовому ринку, Соловйова В. В. (2016)
Дида Т. М. - Фінансова звітність підприємства: методика складання, Кондратюк М. Ф. (2015)
Доценко І. О. - Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки держави (2015)
Дудченко Н. В. - Принципові основи оцінювання системи економічної безпеки банківських установ з урахуванням впливу державного регулювання (2015)
Єрмоленко В. А. - Україна на початку III тисячоліття: глобалізаційні ризики та загрози (2015)
Засанський В. В. - Забезпечення економічної безпеки європейських держав за уов дії соціально-економічних загроз, Шаргут В. І., Брицький Р. М. (2015)
Захаров О. І. - Узгодження функцій суб'єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Зачосова Н. В. - Обґрунтування необхідності змістовно-понятійного трактування наукової категорії економічної безпеки фінансових установ (2015)
Кирилюк Є. М. - Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2015)
Кирилюк І. М. - Категоріальний апарат сучасних досліджень у сфері якості та його еволюція (2015)
Клочан В. В. - Досвід інвестування аграрного сектора економіки в зарубіжних країнах, Безп’ята І. В. (2015)
Кощенко К. В. - Конкурентна розвідка як засіб забезпечення стратегії підприємства: призма іноземного досвіду (2015)
Кулик Я. О. - Вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом, Чен Н. О. (2015)
Курузенкова Л. А. - Критерії ефективності управління екологічно чистим виробництвом, Зоря П. С. (2015)
Літвінова І. М. - Стратегічний контролінг як елемент системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства (2015)
Матвійчук Л. О. - Податкова політика як інструменті оптимізації фінансової безпеки підприємства, Олійник Л. Г. (2015)
Мігус І. П. - Вплив чуток на розвиток бізнесу та забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання, Таран В. В. (2015)
Палчей А. М. - Особливості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у зарубіжних країнах, Яцко М. В. (2015)
Прокопенко В. Ю. - До питання визначення ринкової ціни на нерухомість (2015)
Ревак І. О. - Мультиаспектність поняття "інтелектуальна безпека держави" (2015)
Росоха М. М. - Актуальні проблеми кредитування фінансово-господарської діяльності підприємств, Войтенко Г. В. (2015)
Сідор Н. В. - Формування і використання прибутку комерційного банку, Фетько С. В. (2015)
Стойка В. С. - Розвиток фінансових послуг в системі електронного бізнесу, Палош М. І. (2015)
Чичкалюк Т. О. - Застосування програмно-цільового методу як ефективного інструменту управління розвитком рекреаційно-туристичного регіону (2015)
Щербатих Д. В. - Напрями забезпечення підтримки фінансової безпеки страхової компанії (2015)
Янчев А. В. - Компетентнісна складова організації документування господарських операцій (2015)
Артюх Т. М. - Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес-середовища в Україні, Григоренко І. В. (2015)
Богославська А. В. - Інноваційно-інвестиційні засади розвитку природоохоронних територій (2015)
Войтецький В. В. - Визначення поняття "конкурентоспроможность підприємства" (2015)
Vyadrova I. M. - The modern state and prospects of stock market development in Ukraine in the context of investment bank activity, Kavun S. V., Musiіenko O. M., Maslova A. Yu. (2015)
Гончарова К. Г. - Система комплаєнс як елемент економічної безпеки банку (2015)
Дмитренко В. І. - Методичний підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки будівельних підприємств під впливом державного регулювання (2015)
Дмитрова О. С. - Загрози економічній безпеці як складова системи ризик-менеджменту банку (2015)
Жулай Г. C. - Управління ефективністю діяльності підприємства на засадах системного підходу (2015)
Занора В. О. - Узагальнення науково-методичних підходів до стратегічного управління підприємством (2015)
Захаров О. І. - Механізм взаємодії влади та бізнесу в системі економічної безпеки (2015)
Зачосова Н. В. - Основи побудови сучасного механізму управління системою економічної безпеки фінансових установ (2015)
Кавун С. В. - Розвиток ринку банківських платіжних карток на прикладі кредитування проектів для екологічного підприємництва, Мацієвич Т. О. (2015)
Карпова К. В. - Робота з персоналом як елемент економічної безпеки вищого навчального закладу та шляхи протидії корупції у ВНЗ (2015)
Куриліна О. В. - Підходи до сутності забезпечення безпеки держави, Грицко Р. Р., Кравченко І. В. (2015)
Лагутін Г. В. - Практичні аспекти становлення інноваційного провайдингу підприємств реального сектору економіки в контексті теорій технологічного розвитку (2015)
Нагорна І. І. - Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Пушкар О. І. - Класифікація мультимедійних видавництв як нової форми ведення бізнесу в умовах інформаційної економіки, Назарова С. О. (2015)
Рижаков Д. А. - Концептуальні основи формування моделей інноваційно-орієнтовного розвитку підприємств на засадах венчурного інвестування (2015)
Фімяр С. В. - Особливості функціонування кредитної системи України: міжнародні порівняння (2015)
Шикова О. М. - Оцінка ризиків при моделюванні системи економічної безпеки підприємства (2015)
Щербатих Д. В. - Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах, Білик В. В. (2015)
Шпильова В. О. - Забезпечення оптимальної діяльності підприємства при ефективному фінансовому обліку дебіторської заборгованості, Андрушкевич Н. В. (2015)
Шпильовий В. А. - Актуальні питання необхідності реформування обліку акцизного податку, Фурса В. П. (2015)
Леоненко П. М. - Концептуальні основи дослідження соціально-економічних наслідків ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах (2013)
Кукурудза І. І. - Фіаско неоліберальних перетворень в Україні (2013)
Волейшо Я. - Организация работы менеджера (руководителя) (2013)
Проданова Л. В. - Інвестиційно-інноваційне ресурсозабезпечення національної економіки (2013)
Мандзюк О. М. - Проблеми фінансування ремонту внутрішньогосподарських меліоративних систем в умовах трансформації відносин власності (2013)
Васюткіна Н. В. - Механізм адаптації корпоративних змін до зовнішніх умов середовища (2013)
Воробей К. А. - Модернизация промышленных предприятий: пути, проблемы и перспективы (2013)
Сологуб М. П. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК України (2013)
Витко Ф. П. - Проблемы развития препринимательства в контексте реформирования экономики Беларуси (2013)
Ромащенко К. М. - Регулювання ринку освітніх послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2013)
Ермалович Л. П. - Модернизация подходов к образованию сотрудников на основе принципов андрагогики (2013)
Шевченко Н. В. - Государственное регулирование туристической деятельности в России: национальный и региональный аспекты (2013)
Юрманова Е. А. - Организационные инновации в кооперативном секторе развитых стран: зарубежный опыт для Украины (2013)
Зеленкевич М. Л. - Развитие национальной банковской системы в условиях финансовой конвергенции: перспективы после кризиса (2013)
Щербакова А. С. - Світовий досвід формування та розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарських організацій, Судук О. Ю. (2013)
Богомазов Е. Г. - Внешняя торговля и торговая политика Беларуси: текущая ситуация и перспективы развития (2013)
Ромащенко Т. І. - Українці на зарубіжних ринках праці (2013)
Плecкaч Ж. - Финансовые условия регионального развития в Польше, Врубель Ю. (2013)
Пузиков В. В. - Теоретические основы моделирования деятельности по обеспечению экономической безопасности (2013)
Федорук О. В. - Сутнісна характеристика економічної безпеки функціонування підприємств в умовах посилення інтеграційних зв’язків (2013)
Данилова О. В. - Инвестирование в создание системы безопасных условий труда (2013)
Сотула О. В. - Соціальний аудит: можливості та перспективи застосування на регіональному рівні (2013)
Титул, зміст (2019)
Михайлів І. Р. - Обґрунтування перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Бойко А. П. (2019)
Слабий О. О. - Дослідження та метод аналізу впливу деформації водовіддільної колони на поздовжні коливання бурильної колони (2019)
Грудз Я. В. - Дослідження енергоефективності експлуатації міських газових мереж, Стасюк Р. Б., Криль М. Я. (2019)
Василів О. Б. - Моделювання режимів транспортування природного газу магістральними газопроводами в умовах недовантаження, Тітлов О. С., Сагала Т. А. (2019)
Запухляк В. Б. - Удосконалення способу ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки трубопровідного транспорту газу, Стасюк Р. Б., Мельниченко Ю. Г., Пиріг Т. Ю., Береза Д. П. (2019)
Струк А. Б. - Напруження у підземному трубопроводі від пошкодження основи поблизу анкерного кріплення (2019)
Олексюк М. П. - Розроблення конструкції та аналіз стійкості пакету пружних оболонок пристрою для керування траєкторією свердловин, Рачкевич Р. В., Яциняк І. І., Рачкевич І. О., Івасів В. М. (2019)
Панчук М. В. - Перспективи виробництва твердого біопалива в Україні, Сем’яник І. М., Мандрик І. О. (2019)
Романюк Ю. Ф. - Підвищення коефіцієнта корисної дії нафтопромислової розподільної електричної мережі, Соломчак О. В., Гложик М. В. (2019)
Криштопа С. І. - Дослідження показників дизель-компресорного агрегату при його роботі на альтернативному біопаливі, Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М. (2019)
Левко С. Ф. - Перспективи використання сивушних масел як добавок до товарних палив для двигунів внутрішнього згоряння, Долішній Б. В., Мельник В. М. (2019)
Єрмоленко С. С. - Особливості реалізації геортонімів у контексті народно-календарних прислів'їв (2017)
Черниш Т. О. - До питання про множинність вирішень в етимологізуванні (2017)
Радзієвська Т. В. - Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія Єфремова (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Семантика і валентність дієслів семантичного поля "співчуття" (2017)
Казимирова І. А. - Прикладна лінгвотермінографія в типологічному аспекті (2017)
Тимошук Р. П. - Нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників, Сосновський В. (2017)
Снитко О. - Шумарова Н. П. Соціолінгвістика (2017)
Хроніка (2017)
Титул, зміст (2020)
Лисканич М. В. - Аналіз хвильових процесів у бурильній колоні при ліквідації прихоплень ударним способом, Слабий О. О., Бережницький Б. С. (2020)
Кривуля С. В. - Особливості оцінки дренованих запасів газу щільних колекторів, Матківський С. В., Бікман Є. С., Кондрат О. Р., Бурачок О. В. (2020)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності очистки газопроводів шляхом регулювання швидкості руху очисних пристроїв, Слободян Н. Б. (2020)
Дорошенко Я. В. - Розроблення технології ремонту фасонних елементів трубопровідних систем у важкодоступних місцях (2020)
Циганчук В. В. - Моніторинг напруженого стану трубопроводів магнітоанізотропним методом, Шлапак Л. С., Матвієнків О. М. (2020)
Коробков О. Ю. - Математичне моделювання в задачах геодезичного контролю напружено-деформованого стану газопроводів на ділянках надземних переходів, Ріпецький Є. Й., Ріпецький Р. Й., Олеськів Р. Є. (2020)
Васьковський М. І. - Динамічний скрут підземного трубопроводу від раптового повороту фрагмента основи (2020)
Крижанівський Є. І. - Оптимізація конструкційних та режимних параметрів свердловинної ежекційної системи, Паневник Д. О. (2020)
Криштопа С. І. - Розроблення енергоефективної системи охолодження газу пересувних дизельних компресорних станцій нафтогазової галузі, Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М., Цебер М. М. (2020)
Паневник Д. О. - Аналіз світових тенденцій розвитку нафтогазового машинобудування, Паневник О. В. (2020)
Дикун Т. В. - Аналіз залишкових газів двигунів внутрішнього згоряння при роботі на біогазі та їх вплив на довкілля, Артим В. І., Дем’янчук Я. М., Козак Ф. В., Гаєва Л. І. (2020)
Мельник В. М. - Дослідження параметрів сумішо- і теплоутворення дизеля у процесі використання альтернативних палив, Лях М. М., Синоверський М. М. (2020)
Мельник В. О. - Вплив складу та дисперсності водо-емульсійних палив на екологічні та економічні показники горіння (2020)
Ващишак І. Р. - Підвищення енергоефективності сонячної електростанції, Цих В. С. (2020)
Герасименко А. - Геоекономічні трансформації у ХХІ ст.: діалектика динаміки та сталості (2020)
Дугінець Г. - Інституційна підтримка українського експорту, Чернишев О. (2020)
Мазаракі А. - Трансформація туризму в суспільстві 5.0, Бойко М., Босовська М. (2020)
Ткаченко Т. - Івент-індустрія та туризм у світовій економіці, Дупляк Т., Забалдіна Ю. (2020)
Мельниченко С. - Туристичний збір: вплив на економіку регіону (2020)
Федулова І. - Економічні наслідки пандемії COVID-19 для підприємств України, Джулай М. (2020)
Притуляк Н. - Факторний аналіз ліквідності активів підприємства (2020)
Чугунов І. - Еволюція фінансового забезпечення соціального захисту населення, Насібова О. (2020)
Пасічний М. - Детермінанти екологічного оподаткування (2020)
Романовcька Ю. - Фінансова забезпеченість пенсійного фонду України (2020)
Яцишин М. - Концепції та основні ідейні принципи соціального контролю, Яцишин Н. (2020)
Булавіна С. - Наслідки недотримання права на приватність у мережі Інтернет: міжнародний аспект, Давидова Т. (2020)
Крисюк Ю. - Дихотомія свободи та рівності як детермінуюча засада права (2020)
Glamazda P. - Historical and Legal Features of Implementation and Functioning of Magdeburg Law in Lutsk (2020)
Музичук К. - Принцип процесуальної справедливості (процесуальної рівності) та принцип рівності сторін у практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Гороть А. - Генезис формування договірної бази регіонального співробітництва України та Республіка Польща (2020)
Копетюк М. - Поняття та класифікація міжнародних стандартів прав людини та громадянина (2020)
Кравчук В. - Громадянські (особисті) права суддів як елемент їх конституційної правосуб’єктності (2020)
Коваленко І. - Поняття та правові засади державної екологічної політики і екологічної безпеки на сучасному етапі розвитку України (2020)
Носік Ю. - Реалізація принципів цивільного права у відносинах купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (2020)
Погребняк В. - Окремі проблеми волевиявлення у ході виникнення договірних суб’єктивних цивільних прав (2020)
Чубоха Н. - До питання інтересів у цивільному праві (2020)
Шевчук Л. - Екологічна політика держави у сфері публічних закупівель: підходи ЄС та законодавство України (2020)
Шеховцов В. - Правове забезпечення публічних та приватних інтересів у фауністичному праві України в контексті права власності на тваринний світ (2020)
Якушев І. - Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин (2020)
Духневич А. - Процедура медіації (примирення) у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, Карпінська Н. (2020)
Андрусяк Г. - Суть суспільно небезпечного посягання в контексті підстави необхідної оборони (2020)
Журавська З. - Право засудженого на ізольоване тримання у місцях позбавлення волі як один із заходів забезпечення безпеки (2020)
Крикунов О. - Незмінність прокурора у кримінальному провадженні, Денісова Г. (2020)
Саско О. - Тривалий час: оціночне поняття у ст. 146 Кримінального кодексу України (2020)
Старко О. - Злочини проти життя та здоров’я особи: кількісно-якісні показники за 2013-2019 рр. (2020)
Фідря Ю. - Вчинення злочину на ґрунті статевої приналежності як обставина, яка обтяжує покарання (2020)
Чупринський Б. - Покарання за невиконання судового рішення за Кримінальним кодексом України (2020)
Духневич А. - Роль омбудсмана в захисті прав та свобод громадян України за кордоном, Фелонюк Д. (2020)
Титул, зміст (2020)
Троицкий В. А. - Радиационный контроль металлоконструкций и магистральных трубопроводов (2020)
Крижанівський Є. І. - Підвищення ефективності експериментальних досліджень свердловинного струминного насоса, Паневник Д. О. (2020)
Шарко А. О. - Моделі і схемотехнічні рішення автоматизації процесів керування в системах технічної діагностики металевих конструкцій методом акустичної емісії (2020)
Паливода О. В. - Идентификация систем автоматического управления акустико-эмиссионной диагностикой, Лебеденко Ю. А. (2020)
Лопатін В. В. - Досвід розрахунку, розробки і впровадження тензодавача (2020)
Середюк О. В. - Методика метрологічного контролю побутових лічильників газу за обмеженим діапазоном робочих витрат, Лютенко Т. В., Винничук А. Г., Криницький О. С. (2020)
Грабчук Б. Л. - Аналіз потоків енергії в системі електропостачання з тиристорним перетворювачем напруги, Романюк Ю. Ф. (2020)
Чернова О. Т. - Аналіз зростання дебіту свердловини за рахунок збільшення діаметра фонтанних труб Дашавського ПСГ, Гершун Б. І. (2020)
Лагойда А. І. - Системний аналіз і моделювання динаміки елементів гідросистеми промивання свердловин для задач адаптивного і робастного керування (2020)
Ноздрачова К. Л. - Однополярне джерело живлення високочастотних ємнісних перетворювачів для вимірювання, контролю та діагностики металовиробів, Слободчук А. Ю. (2020)
Гарасимів В. М. - Спеціальне програмне та алгоритмічне забезпечення системи контролю параметрів технічного стану двоступеневого нагнітача природного газу, Мойсеєнко О. В., Гарасимів Т. Г. (2020)
Шавранський В. М. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при керуванні процесом буріння свердловин в ускладнених умовах, Шекета В. І., Шавранський М. В. (2020)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесу розвитку епідеміологічної ситуації з урахуванням особливостей поширення COVID-19, Фешанич Л. І., Олійник Є. А. (2020)
Рибіцький І. В. - Моделювання можливості вимірювання вищої теплоти згоряння природного газу за наявних інформативних параметрів, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2020)
Корж О. М. - Ожиріння: клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики і лікування (2020)
Тимченко Г. А. - Підходи до комплексного лікування хворих із кардіопульмональною патологією, Рогожин А. В. (2020)
Грек І. І. - Механізми та особливості імунного статусу і системи "оксидативний стрес - антиоксидантний захист" у пацієнтів із туберкульозом, Кочуєва М. М. (2020)
Козуб М. І. - 30-річний клінічний досвід діагностики та лікування ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток репродуктивного віку, Гирман Л. І., Козуб М. М., Сокол М. П. (2020)
Лазуренко В. В. - Плацентарна дисфункція у вагітних із цукровим діабетом. сучасні підходи до розродження, Тертишник Д. Ю., Борзенко І. Б., Лященко О. А., Овчаренко О. Б., Медвєдєва М. О. (2020)
Пасієшвілі Н. М. - Принципи гормонозамісної терапії у жінок у клімактеричному періоді, Лупояд В. С., Карпенко В. Г., Ільченко В. О. (2020)
Spasova V. L. - Relationship of maternal vitamin B12 status in pregnancy with preterm birth and maternal health risks, Koleva L. I., Popova M. A., Petkova V. B., Dimitrov M. V. (2020)
Мінухін Д. В. - Особливості дренування плевральної порожнини у хворих із гострою неспецифічною емпіємою плеври, Цивенко О. І., Королевська А. Ю., Тарасенко Л. Г., Мельник Д. Ю., Шкурат А. М. (2020)
Малоштан О. В. - Холангіт як системний прояв гострої біліарної інфекції, Смачило Р. М., Неклюдов А. О., Кльосова М. О., Волченко О. В., Голобородько М. М., Королевська А. Ю. (2020)
Кравцов О. В. - Досвід застосування мазі на ліпофільній основі "Вундехіл" під час лікування поверхневих опіків, Шаповал О. В., Ісаєв Ю. І., Цогоєв А. А., Курбанов Т. А. (2020)
Чеховська Г. С. - Роль дерматоскопії у діагностиці хронічних дерматозів (2020)
Боброва О. В. - Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні, Міхановська Н. Г., Нартов П. В., Кривонос К. А., Маслова В. С., Шарапов В. М., Воробйов С. М. (2020)
Лядова Т. І. - Клінічна ефективність "Кларитроміцину-МБ" у комплексній терапії хворих на негоспітальну пневмонію, Волобуєва О. В., Шепилєва Н. В., Павлов В. В., Севастьянова Т. В., Шевченко О. О., Волобуєв Д. О. (2020)
Юрко К. В. - Особливості метаболізму білка гострої фази запалення гаптоглобіну у пацієнтів із хронічними формами HCV-інфекції, Соломенник Г. О, Бондар О. Є., Анциферова Н. В., Гаврилов А. В. (2020)
Бібік Т. А. - Аналіз недоліків у наданні медичної допомоги військовослужбовцям у національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь", Гречаник О. І., Абдуллаєв Р. Я. (2020)
Гурбанова Т. С. - Медико-епідеміологічна характеристика переломів проксимального відділу стегнової кістки у популяції Харкова і Харківської області (2020)
Собко Б. Ю. - Встановлення факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ, Ложніков О. В. (2020)
Курляк А. В. - Визначення підпалювання дослідного зразка запобіжної емульсійної вибухової речовини IV класа (2020)
Масик О. О. - Дослідження кутових параметрів процесу зрушення при повторній підробці в умовах Західного Донбасу, Кучин О. С., Бєліченко О. В. (2020)
Чеберячко С. І. - Розробка системи безпечної праці на гірничих підприємствах, Яворська О. О., Яворський А. В., Наумов М. М., Іконніков М. Ю. (2020)
Черняєв О. В. - Обґрунтування раціональної глибини розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням (2020)
Шаварський Я. Т. - До питання підвищення ефективності роботи очисних виробок на пологих пластах (2020)
Бондаренко В. І. - Аналіз накопичення та впливу металургійних шлаків на навколишнє природне середовище, Філоненко О. В. (2020)
Войтенко Ю. В. - Підвищення екологічної безпеки селітебних територій в зонах інтенсивного забруднення атмосферного повітря, Левицька О. Г. (2020)
Ковров О. С. - Аналіз хімічного перетворення забруднюючих речовин в атмосфері урбанізованих та промислових територій, Омельченко В. В., Козаченко А. М. (2020)
Колесник В. Є. - Оцінка ресурсозберігаючого та екологічного ефектів в системі "котельня – споживачі тепла – довкілля" від утеплення зовнішніх стін будинків, Павличенко А. В., Монюк І. В. (2020)
Павличенко А. В. - Прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря при проведенні буро-вибухових робіт на залізорудних кар’єрах, Бучавий Ю. В., Халак А. С. (2020)
Зіборов К. А. - Якість як об’єкт управління сучасним промисловим виробництвом, Ротт Н. О., Письменкова Т. О., Федоряченко С. О. (2020)
Кухар В. В. - Визначення реологічної подоби свинцю та сталей для плоскої гарячої прокатки, Курпе О. Г. (2020)
Лаухін Д. В. - Аналіз застосування в будівельному виробництві адитивних технологій 3D-друку, Дадіверіна Л. М., Твердохліб О. М., Мацюк І. М. (2020)
Журавель А. Ю. - Обоснование расширения зон применения новых буровых коронок в технологиях горного производства (2020)
Кравченко Ю. Г. - Визначення і взаємозв’язок кутів зсуву і тертя при стружкоутворенні, Дербаба В. А., Смагін Д. В. (2020)
Петренко В. Д. - Математические модели в задачах водоснабжения и водоотведения, Нетеса Н. И., Тютькин А. Л., Громова Е. В., Кириченко П. С. (2020)
Чигиринський В. В. - Нові підходи до рішення плоских задач механіки суцільного середовища в полярних координатах з викорстанням методу аргумент функцій, Науменко О. Г., Овчинников О. В. (2020)
Бабушко С. Р. - Соціальна спрямованість професійного розвитку сучасних фахівців (2017)
Вознюк О. В. - Концептуальний і прикладний ресурс психопедагогіки (2017)
Дубасенюк О. А. - Особливості становлення майбутнього педагога як суб’єкта професіоналізації (2017)
Левченко В. В. - Ситуація невизначеності: трансформація особистісно-професійного розвитку дорослих (2017)
Любежаніна В. В. - Освіта як засіб соціальної адаптації людей до третього віку (2017)
Орлова О. А. - Особистісне самовдосконалення у контексті освіти дорослих (2017)
Рассказова О. Л. - Неформальна освіта дорослих: виклики і суперечності (2017)
Сліпчишин Л. В. - Реалізація освітньої функції музею на прикладі STEM-освіти (2017)
Хомич Л. О. - Партнерство педагогічної науки і практики: нові виміри (2017)
Banit O. - System szkolenia pracowników w transnarodowej korporacji Volkswagen Group Polska (2017)
Ващенко Л. І. - Культурно-просвітницька діяльність Київського товариства грамотності серед дорослого населення (2017)
Загородня А. А. - Модернізація професійної підготовки фахівців економічної галузі в Україні та Польщі (2017)
Клунко Р. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до формування правової культури школярів (на нормативно-правових джерелах періоду незалежності України) (2017)
Masłowa T. - Socjalno-ekonomiczne podstawy rozwoju zawodowego nauczycieli w Polsce w kontekście kształcenia ustawicznego (2017)
Попова А. С. - Система освіти дорослих соціальних працівників у контексті підготовки до роботи з мігрантами: досвід Швеціїі (2017)
Самойленко О. А. - Концептуальні ідеї освіти дорослих у словацькій педагогічній думці (2017)
Таможська І. В. - Науково-педагогічна діяльність приват-доцентів юридичного факультету Університету Св. Володимира (1863-­1917 рр.) (2017)
Sztepura A. - Historiа rozwoju kształceniа na odległość w Polsce (2017)
Броннікова В. Б. - Діагностика рівнів готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів (2017)
Давидова Ж. В. - Науковий аналіз концепту "компетентність" (2017)
Желанова В. В. - Творче мислення студента ВНЗ: критеріальний апарат та діагностичний інструментарій (2017)
Зельман Л. Н. - Удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Коваленко Л. В. - Критеріальна система оцінювання рівнів розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Колеснікова І. В. - Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти (організація експериментального дослідження) (2017)
Колодько Т. М. - Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Кучерява К. В. - Самоосвітня діяльність майбутніх викладачів економіки: мотиваційний аспект (2017)
Лісіна Л. О. - Андрагогічна модель підготовки магістрантів у системі заочного навчання педагогічного університету (2017)
Мар’євич Н. К. - Інноваційні технології у мистецько-педагогічній підготовці майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності з учнями (2017)
Наумова В. Ю. - Професійний розвиток працівників методичних служб у системі формальної післядипломної освіти (2017)
Приходько Ю. І. - Актуальні проблеми сучасного етапу розвитку військової освіти (2017)
Рибчук О. О. - Критерії, показники оцінювання рівнів розвиненості фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів (2017)
Tsurkan T. - Parent training programmes - the promising of the developming of the pedagogical culture of parents (2017)
Четверікова Н. В. - Проблема педагогічної майстерності вчителя в умовах інклюзивної освіти (2017)
Шалигіна Н. П. - Науково-теоретичні засади методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2017)
Ягупов В. В. - Професійна суб’єктність вчителя початкових класів як інтегральний показник сформованості професійної компетентності, Бекірова А. Р. (2017)
Hrynchak N. - Differentiating the level of territorial development of the transport and logistics infrastructure in Ukraine by adapting the cluster analysis methodology (2020)
Заєць С. В. - Якість статистичної інформації в контексті потреб та очікувань користувачів (2020)
Туманова О. О. - Статистичне прогнозування розвитку соціальних медіа в Україні (2020)
Шкуліпа Л. В. - Нові визначення понять "актив" і "зобов’язання" у Концептуальній основі фінансової звітності: причини та наслідки (2020)
Шигун М. М. - Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства (2020)
Бондарук Т. Г. - Економічна природа організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності бізнесу, Бондарук І. С. (2020)
Булах Т. М. - Управлінські рішення для удосконалення формування і реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та Лівії, Плахотнікова Л. О., Тарасенко А. Г. (2020)
Мельник В. М. - Бюджетна політика в системі фінансової безпеки держави, Савастєєва О. М. (2020)
Мельничук Н. Ю. - Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку, Залюбовська С. С., Колупаєв Ю. Б. (2020)
Голубова Г. В. - Нові виклики інформаційного контенту в Україні (2020)
Титул, зміст (2020)
Дорошенко Я. В. - Дослідження впливу геометричних параметрів відводів газопроводів на внутрішньотрубні ерозійні процеси (2020)
Паневник Д. О. - Контроль та регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса, Паневник О. В. (2020)
Болонний В. Т. - Зміна режимних параметрів магістральних нафтопроводів в умовах розгерметизації (2020)
Крижанівський Є. І. - Удосконалення математичної моделі робочого процесу свердловинних ежекційних систем, Паневник Д. О. (2020)
Дейнега Р. О. - Особливості дослідження зношування елементів фонтанних арматур методом імітаційного моделювання, Чумаченко Я. В., Фафлей О. Я., Мельник В. О., Михайлюк В. В., Ященко Д. О. (2020)
Якимечко Я. Я. - Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час проходження її через гідродинамічний кавітатор, Фем’як Я. М. (2020)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу визначальних чинників на параметри газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин, Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І., Гедзик Н. М. (2020)
Бурачок О. В. - Особливості відтворення рівняння стану газоконденсатних сумішей за умови обмеженої вхідної інформації, Першин Д. В., Матківський С. В., Бікман Є. С., Кондрат О. Р. (2020)
Грудз В. Я. - Вплив фізичних властивостей рідин на процес очищення магістрального газопроводу від рідинних забруднень, Слободян Н. Б. (2020)
Федак І. О. - Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі, Коваль Я. М. (2020)
Концур Іван Федроович. До 80-річчя від дня народження (2020)
Беркман Л. Н. - Методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж, Макаренко А. О., Зіненко Ю. М., Захаржевський А. Г. (2020)
Черноштан А. М. - Методика забезпечення захисту корпоративної мережі зв’язку при віддаленому управлінні, Власов О. М. (2020)
Новік О. С. - Оцінка сучасного стану розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні, Галущак А. М. (2020)
Діскант О. О. - Сучасні види модуляцій з розширеним спектром в мультисервісних телекомунікаційних мережах, Музичук І. В., Рутківський Д. С. (2020)
Лєнков І. В. - Інструмент оцінки продуктивності бездротового зв'язку з безпілотниками у стільникових мережах 4G, Гусак Б. Т., Фесенко П. О. (2020)
Перекупко М. В. - Аналіз платформних рішень для реалізації мереж інтернет речей (2020)
Гулін В. О. - Удосконалення сучасних систем документообігу та документообміну на приватних підприємствах за допомогою криптографії (2020)
Титул, зміст (2020)
Грудз В. Я. - Вимушені коливання відкритої ділянки магістрального газопроводу при проходженні нею очисного поршня, Тутко Т. Ф., Дубей О. Я. (2020)
Кондрат Р. М. - Апробація технології витіснення залишкового природного газу азотом для умов виснаженого газового покладу горизонту НД-9 Любешівського газового родовища, Хайдарова Л. І. (2020)
Фафлей О. Я. - Оцінка ефективності свердловинного фільтра застосуванням імітаційного моделювання, Дейнега Р. О., Михайлюк В. В., Семенчук А. В., Звір Б. І. (2020)
Кондрат О. Р. - Експериментальні дослідження виносних властивостей рідких і твердих пінотворних поверхнево-активних речовин, Петрущак C. М., Дремлюх Н. С. (2020)
Матківський С. В. - Дослідження впливу незначного прояву водонапірної системи на достовірність матеріального балансу, Ковальчук С. О., Бурачок О. В., Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І. (2020)
Витвицький В. М. - Дослідження впливу форми і розмірів полімерних гранул на їхні трибологічні властивості, Карвацький А. Я., Мікульонок І. О., Сокольський О. Л. (2020)
Чудик І. І. - Моделювання процесу промивання свердловин, Дудич І. Ф., Токарук В. В. (2020)
Куровець С. С. - Визначення та прогнозування фізичних параметрів пластових нафт графоаналітичним способом на прикладі Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, Чорний Е. О. (2020)
Олійник О. В. - Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей і нафтопромислових характеристик складнопобудованих карбонатних колекторів (на прикладі Північно-західної частини ДДЗ), Вижва С. А., Антонюк В. В., Безродна І. М. (2020)
Витязь О. Ю. - Чисельно-експериментальна оцінка умов руйнування тривало експлуатованих бурильних труб, Грабовський Р. С., Артим В. І., Тирлич В. В., Грабовська Н. Р. (2020)
Содержание (2020)
Лівшиць Л. А. - Роль поліморфних варіантів генів -174 G/C IL6 та -1082G/A і -592C/A IL10 у патогенезі кератоконуса та розвитку рецидивуючих ерозій при гратчастій дистрофії рогівки у пацієнтів з України, Дрожжина Г. І., Кучеренко А. М., Івановська О. В., Гайдамака Т. Б., Городна О. В., Середа Е. В. (2020)
Билалов Э. Н. - Влияние упорно рецидивирующего птеригиума на оптический интерфейс роговицы, Юсупов А. Ф., Нозимов А. Э., Орипов О. И. (2020)
Середа К. В. - Опухолеподобные образования роговицы в области лимба, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Осташевский В. Л., Вит В. В. (2020)
Тройченко Л. Ф. - Структурні зміни рогівки, виявлені за допомогою конфокальної мікроскопії, у пацієнтів з кератоконусом після прискореного кросслінкінгу, Середа Е. В., Дрожжина Г. І., Іванова О. М., Медведовська Н. В. (2020)
Бахритдинова Ф. А. - Оптимизация лечения синдрома сухого глаза при аллергических конъюнктивитах, Миррахимова С. Ш., Нарзикулова К. И., Сафаров Ж. О., Орипов О. И. (2020)
Духаер Ш. - Особливості акомодаційно-конвергентної зіничної реакції у здорових дітей і підлітків в залежності від їх віку і тонусу вегетативної іннервації, Бушуева Н. Н., Слободяник С. Б. (2020)
Коган М. Б. - Особенности визуализации структур переднего отдела глаза способом инфракрасной диафаноскопии у пациентов с контузиями глазного яблока (2020)
Могілевський С. Ю. - Системний аналіз патогенетичних чинників друзогенезу при віковій дегенерації макули, Ковальчук Х. В. (2020)
Бондарчук О. Д. - Вплив імунокорекції на стан цитокінів (Іл-1β, Іл-10, γ-інтерферону, Іл-4) і ростового фактору (TGF-1β) в сироватці крові хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу, Кіщук В. В., Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Дідик Н. Д. (2020)
Назаретян Р. Э. - Влияние температуры ирригационного раствора на длительность внутриглазного кровотечения в процессе витрэктомии (экспериментальное исследование), Задорожный О. С., Уманец Н. Н., Науменко В. А., Пасечникова Н. В. (2020)
Дорохова О. Е. - Характеристика температури поверхні ока в проекції циліарного тіла у кроликів, Зборовська О. В., Мен Г., Задорожний О. С. (2020)
Кочина М. Л. - Система підтримки прийняття рішень лікарем щодо визначення патології екстраокулярних м’язів, Дьомін Ю. А., Яворський О. В., Ковтун Н. М., Фірсов О. Г. (2020)
Родіна Н. В. - Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю, Бірон Б. В., Уханова А. І., Семенюк Н. С., Кернас А. В. (2020)
Памяті професора Логая Івана Михайловича (2020)
Титул, зміст (2019)
Жученко Г. О. - Модель процесу складкоутворення та формування розривних порушень у Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину, Михайлів І. Р., Гоптарьова Н. В., Горванко Г. Д. (2019)
Чудик І. І. - Особливості застосування орієнтованих КНБК у процесі буріння скерованих свердловин, Лівінський А. М., Аль Танакчі А., Пастух А. М. (2019)
Дорошенко Я. В. - Експериментальні дослідження динаміки безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій технологією "тяговий поршень”, Поляруш К. А., Запухляк В. Б. (2019)
Кондрат Р. М. - Вплив систем площового розміщення видобувних і нагнітальних свердловин при нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад на коефіцієнт газовилучення, Хайдарова Л. І. (2019)
Паневник О. В. - Дослідження перспектив розвитку нафтових струминних насосів (2019)
Воєвідко І. В. - Проектування траєкторії просторово викривленої свердловини, Токарук В. В. (2019)
Дубей О. Я. - Методика визначення параметрів газорідинної суміші свердловини при її експлуатації штанговим насосом (2019)
Дмитренко В. І. - Вплив вуглекислотних солей амонію на фільтраційні властивості порід привибійної зони пласта, Зезекало І. Г. (2019)
Палійчук І. І. - Розрахунок напружень розтягу і згину в обсадній колоні, встановленій у свердловині зі складним профілем (2019)
Яцишин М. - Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій) (2013)
Булавіна С. - Правовий статус українських громадських на Волині (1918–1939 рр.) (2013)
Колодяжна В. - Транскордонне співробітництво України: поняття, види, форми (2013)
Крисюк Ю. - Західноєвропейський та візантійський типи цивілізації: ставлення до злочину й покарання (2013)
Куренда Л. - Характеристика окремих функцій професійної правосвідомості (2013)
Лаба О. - Правовий аналіз чинного законодавства України щодо участі організацій громадянського суспільства в процесі обговорення та прийняття рішень (2013)
Юхимюк О. - Дотримання як форма безпосередньої реалізації норм права (2013)
Москвич Л. - Проблеми кадрової політики судової влади (2013)
Гороть А. - Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України, Прокопчук К. (2013)
Кравчук В. - Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Ляшук Р. - Спеціальні принципи діяльності відділів прикордонної служби (2013)
Старко О. - Поняття та зміст права на життя (2013)
Шевчук І. - Забезпечення та захист конституційної законності Конституційним Судом України (2013)
Стрельбицький М. - Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі, Стрельбицька Л. (2013)
Самчук-Колодяжна З. - Особливості укладання договору купівлі-продажу цінних паперів: теоретичний аспект (2013)
Старчук О. - Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями (2013)
Чубоха Н. - Мораль як принцип цивільного законодавства України (2013)
Якушев І. - Взаємодія норм міжнародного права й трудового законодавства України, Пилипенко П. (2013)
Вусенко Ю. - Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері правовідносин працевлаштування (2013)
Духневич А. - Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947), Духневич І. (2013)
Решетник Л. - Правова сутність екологічної шкоди (2013)
Сокол М. - Правовий аналіз причин трудових розбіжностей (2013)
Колб О. - Про деякі аспекти забезпечення в Україні права засуджених до позбавлення волі на охорону здоров’я, Колб І. (2013)
Лук’янчиков Є. - Щодо проблеми побудови характеристик злочинів (2013)
Батюк О. - Сутність та зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах (2013)
Біленчук П. - Розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США, Філоненко Г. (2013)
Каркач П. - Координація діяльності правоохоронних органів держав – членів Європейського Союзу (2013)
Копетюк М. - Нормативно-правові аспекти визначення поняття правоохоронного органу й правоохоронної діяльності (2013)
Копотун І. - Види, джерела й способи отримання інформації для оцінки оперативної обстановки в кримінально-виконавчій установі (2013)
Руденко М. - Тимчасовий доступ до речей і документів: правове регулювання провадження за новим КПК України (2013)
Gusak А. - The Current Status of Violent Criminality of Minors in Ukraine (2013)
Ясюк E. - Аэродромные сборы как элемент авиационной транспортной политики Европейского Союза (2013)
Sulkiewicz E. - Zjawisko mobbingu w procesie zarzadzania kapitalem ludzkim w administracji publichnej w Polsce w swietle orzecznictva sudovego, Maj G. (2013)
Bebas S. - Wybrane aspekty dzialalnosti systemu penitenciarnego v Polsce (2013)
Domagala M. - Independence of the Regulatory Authority – Legal Aspects (2013)
Kunert-Diallo A. - Szczegulne uprawnienia panstw w przestrzeni powietrznej – aspekt militarny (2013)
Пащук Т. - Історико-правовий аспект розбудови державного управління у Волинському воєводстві (2013)
Оніщенко Н. - Деякі умови забезпечення політико-правової реформи в Україні (теоретично-правовий аналіз) (2013)
Яцишин М. - До питання про організаційно-структурну побудову та підпорядкування радянської пенітенціарної системи (історико-правовий огляд) (2013)
Бобровник С. - Компроміс, консенсус, згода: співвідношення (2013)
Андрущак О. - Історико-правовий досвід трансформації виправно-трудового законодавства в кримінально-виконавче (2013)
Булавіна С. - Правові основи діяльності українських громадських культурно-освітніх організацій та товариств Волині у 20–30 роках ХХ ст. (2013)
Гламазда П. - Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2013)
Крисюк Ю. - Деякі аспекти злочину й покарання доби Київської Русі (2013)
Куренда Л. - Дослідження деформації професійної правосвідомості юриста (2013)
Лаба О. - Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства (2013)
Юхимюк О. - Знання про норми права як необхідна умова їх дотримання (2013)
Бевзенко В. - Історія становлення й розвитку вітчизняного інституту адміністративної юстиції (2013)
Гороть А. - Генезис польсько-українських міждержавних економічних відносин, Прокопчук К. (2013)
Климчук Т. - Принципи законотворчої діяльності (2013)
Коваленко І. - Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією (2013)
Кравчук В. - Поняття конституційної правосуб’єктності (2013)
Ширшикова Р. - Сутнісно-функціональний аналіз категорій громадського порядку та громадської безпеки (2013)
Яворська О. - Медіація в сімейних спорах, Демчук А. (2013)
Духневич А. - Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках Світової організації торгівлі (2013)
Решетник Л. - Окремі правові питання розвитку екологічного страхування життя та здоров’я громадян від негативного впливу джерел підвищеної екологічної небезпеки (2013)
Самчук-Колодяжна З. - З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок (2013)
Cокол М. - Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять (2013)
Колб О. - Заходи контролю й нагляду за діяльністю персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання законності, Колб С. (2013)
Лук’янчиков Є. - Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів (2013)
Гусак А. - Мета, принципи та завдання ювенальної юстиції (2013)
Дуда О. - Процесуальні особливості збирання відомостей, що характеризують особу підозрюваного (2013)
Журавська З. - Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти, Батюк О. (2013)
Копетюк М. - Особливості забезпечення безпеки осіб у досудовому кримінальному провадженні (2013)
Крикунов О. - Особливості судового слідства в справах про застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Степанов О. - Генеза та зміст засади публічності в кримінальному процесі (2013)
Иванников И. - Русская эмигрантская юридическая мысль XX в. (2013)
Czech E. - Polish Experience in Usage of the Polluter Pays Principle Exemplified by Article 22 Paragraph 2 Point 1 of the Act on Prevention of Environmental Damage and their Compensation, and the Possibility of their Application in Reformation of Ukrainian Law (2013)
Furtak-Niczyporuk M. - Strengthening the Ecological Security of Ukraine (2013)
Jasiuk E. - Interpretacje indywidualne przepisow prawa podatkowego – uregulowania zawarte w ordynacji podatkowej (2013)
Niczyporuk J. - On the Need of Regional Development of Ukraine (2013)
Колб І. - Щодо змісту сучасної політики у сфері боротьби зі злочинністю, пов’язаної із забезпеченням особистої безпеки засуджених, Пришко І. (2013)
Коренга Ю. - Одностороння відмова від договору сурогатного материнства (2013)
Kieltyka А. - Ochrona ofiar przemocy domowej w dzialalnosci prokuratury (2013)
Яцишин М. - Проблеми визначення поняття "пенітенціарна система" в сучасних умовах (2014)
Булавіна С. - Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії (2014)
Гламазда П. - Діяльність органів управління місцями ув’язнення на місцях в умовах реалізації тюремної реформи Павла Скоропадського (2014)
Кравчук М. - Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі (2014)
Крисюк Ю. - Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції (2014)
Куренда Л. - Дослідження сутності професійної правосвідомості юриста (2014)
Лаба О. - Механізм взаємодії правових систем Ради Європи та України (2014)
Берназюк Я. - Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1), Малюга А. (2014)
Кравчук В. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2014)
Кудрявцева О. - Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи (2014)
Микулець В. - Єдиний інформаційний простір: формування та застосування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Музичук К. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сербії (2014)
Нинюк М. - Стадії розвитку організації (2014)
Шишка Р. - Стадії створення юридичної особи (2014)
Яворська О. - Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі, Демчук А. (2014)
Качановський В. - Види та класифікація основних прав споживачів (2014)
Ковальчук В. - Підприємство як цілісний майновий комплекс: суб’єкт чи об’єкт прав? (2014)
Старчук О. - Поняття та види принципів-заборон у системі основоположних засад трудового права України (2014)
Dukhnevych I. - Nadzór nad działalnością SKOK w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dukhnevych А. (2014)
Кваша О. - Розгляд окремих корупційних злочинів крізь призму поняття необхідної співучасті (2014)
Щур Б. - Проблеми практичного застосування системи окремих криміналістичних методик (2014)
Саско О. - Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду (2014)
Цимбалюк В. - Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України (2014)
Чупринський Б. - Особливості застосування обставин, які пом’якшують покарання, не зазначених в частині першій ст. 66 Кримінального кодексу України (2014)
Иванников И. - Философско-правовое учение В. А. Савальского (2014)
Kmiecik Z. R. - A Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law (2014)
Niczyporuk J. - Evolution of participation forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding, Grzeszczuk M. (2014)
Niczyporuk J. - Realization of the Principle of Objective Truth in the General Administrative Procedure, Podleśny M. (2014)
Леміщак К. - Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв’язок категорій (2014)
Олексюк К. - Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування (2014)
Яцишин М. - Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи (2014)
Бедрій М. - Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти (2014)
Лаба О. - Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи (2014)
Наливайко Т. - Здійснення громадського контролю за процесом очищення влади в Україні (2014)
Юхимюк О. - Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах (2014)
Hoffman Y. - Educational Migration Processes from the Perspective of History, Law and Sociology, Hoffman Yul. (2014)
Савчин М. - Вихідні засади конституційної традиції в Україні (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 2), Малюга А. (2014)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України (2014)
Кравчук В. - Правові аcпекти діяльності іноземних адвокатів у країнах Європейського Союзу: на прикладі Німеччини (2014)
Шевчук І. - Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща (2014)
Гриняк А. - Окремі аспекти укладення шлюбного договору за цивільним та сімейним законодавством України (2014)
Вознюк Н. - До питання про поняття та види державних соціальних допомог (2014)
Савич С. - Розрізняльна здатність торговельної марки:до питання визначення поняття (2014)
Самчук-Колодяжна З. - Питання договору поставки в цивільному праві (2014)
Dukhnevych А. - Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe krajów członkowskich WTO (2014)
Власова А. - Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн (2014)
Батюк О. - Дослідження спеціальних знань при проведенні допиту в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Денісова Г. - Кримінально-процесуальні гарантії, їх види та місце інституту відводу, самовідводу у їх структурі (2014)
Журавська З. - Вчинення злочинів персоналом виправних колоній як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених (2014)
Старко О. - Особливий психофізичний стан жінки як підстава пом’якшення відповідальності за ст. 117 Кримінального кодексу України (2014)
Фідря Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (2014)
Цимбалюк В. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи: напрямки реформування законодавства (2014)
Karpinska N. - Features of Legal Status of Juvenile Females Sentenced to Imprisonment: International Standards (2014)
Шиновски P. - Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе (2014)
Grzeszczuk M. - Notion of a Social Organisation in Polish General Administrative Proceedings. Chosen Aspects (2014)
Podleśny M. - Ban on Interrogation of Priest about Facts Subject to the Seal of Confession in Polish General Administrative Proceedings (2014)
Дудко Є. - Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Колб C. - Про деякі перспективи впровадження міжнародно-правових актів у діяльність правоохоронних органів України з питань протидії організованій злочинності (2014)
Охман О. - Сучасна політика України у сфері виконання покарань у контексті застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї (2014)
Яворська O. - Про детермінанти, що породжують та обумовлюють посягання на безпечні умови відбування покарання у виховних колоніях (2014)
Кіселичник В. - Адміністративні реформи в Галичині у другій половині XIX століття та їх значення для сучасної України (2015)
Пархоменко Н. - Форми діалогу інститутів громадянського суспільства і держави (окремі аспекти) (2015)
Кахнич В. - Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультеті Львівського університету у 1784-1864 рр. (2015)
Ковальова А. - Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ, Колодяжна В. (2015)
Крисюк Ю. - Злочин і покарання як філософсько-правова проблема (2015)
Лаба О. - Проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні: перспективні шляхи вирішення (2015)
Піцикевич В. - Історія ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з давнини до початку XX ст. (2015)
Армаш Н. - До питання про посади заступників міністра та патронатної служби (2015)
Гoфмaн Ю. - Деякі особливості регулювання державно-конфесійних відносин в Україні: історія і сьогодення (2015)
Каркач П. - Особливості нормативно-правового регулювання координації діяльності правоохоронних органів держав–членів Європейського Союзу, Копетюк М. (2015)
Ковальчук І. - Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності військових прокуратур в Україні (2015)
Кравчук В. - Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України (2015)
Крикунов О. - Конституційний принцип верховенства права та підходи до його інтерпретації у зарубіжних державах та Україні (2015)
Товкун Л. - Податкова система України: поняття та перспективи розвитку (2015)
Yatsyshyn N. - Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine, Ivaniv O. (2015)
Заіка Ю. - Цивільно-правові способи захисту спадкових прав (2015)
Коваленко Т. - Об’єктивні передумови формування аграрного права України (2015)
Дем’янова О. - Методологічні властивості верховенства права у цивільному судочинстві України (2015)
Дробуш І. - Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності (2015)
Кириченко Т. - Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання, Старікова Н. (2015)
Власова Г. - Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення: постановка проблеми (2015)
Колб О. - Поняття короткочасних виїздів засуджених в Україні за межі колонії, Крук О. (2015)
Біленчук П. - Наукове забезпечення криміналістичних досліджень у третьому тисячолітті, Ярмолюк А. (2015)
Костенко М. - Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження (2015)
Лащук Н. - Дія в часі кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за зловживання впливом (2015)
Рибалко В. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу (2015)
Старко О. - Зараження венеричною хворобою: об’єктивні ознаки складу злочину (2015)
Телефанко Б. - Кримінально-правові засоби стримування рецидивної злочинності (2015)
Husak A. - Criminological Aspects of Juvenile Delinquents’ Violent Criminality (2015)
Гурина О. - Организационно-правовой аспект административного надзора в сфере газоснабжения (2015)
Jatsyshyn M. - Who has the power to solve a breach of commercial contract – European Union, Ukraine or Russia?, Raffier V. (2015)
Карпенко Н. - Про деякі змістовні процесуальні особливості протидії злочинності у місцях позбавлення волі (2015)
Прокопчук К. - Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. (2015)
Цибулін Т. - Особливості добровільної відмови пособника від вчинення злочину (2015)
Чернов А. - Проблемні питання визначення суспільно небезпечних наслідків самоправства (2015)
Шаркова А. - Необхідність законодавчого визначення понять "безпосередньо" та "щойно" при вирішенні питання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України (2015)
Кириченко В. - Спротив пригніченню – право сили чи право права? (2015)
Кобилецький М. - Магдебурзьке право у Польщі (ХІІІ-ХVII ст.) (2015)
Ковальчук В. - Вчення про легітимність влади та народний суверенітет в державно-правових поглядах представників соціологічної школи права в Німеччині у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ століття, Богів Я. (2015)
Яцишин М. - Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589 рр.) (2015)
Булавіна С. - Джерела вивчення діяльності національно-культурних товариств Волині у першій третині ХХ століття (2015)
Лаба О. - Ідейні цінності в правових принципах громадянського суспільства: історико-правовий аналіз (2015)
Щербюк Н. - Особливості та шляхи реалізації функції оборони держави, Щербюк М. (2015)
Берназюк Я. - Науково-практична дискусія стосовно прийняття Закону "Про Президента України": теорія і практика (2015)
Несторович В. - Основні тренди в законодавчому регулюванні лобіювання у країнах Західної Європи (2015)
Федоренко В. - Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрямок реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2015)
Копетюк М. - Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні, Онисько Р. (2015)
Кравчук В. - Загальна характеристика та критерії класифікації організаційно-правових гарантій діяльності суддів в Україні (2015)
Нинюк М. - Корупція як фактор загрози національній безпеці та суспільному ладу України, Нинюк І. (2015)
Коваленко Т. - Суб’єктивні передумови виникненняі становлення аграрного права України (2015)
Скрипник В. - Визнання права як спосіб захисту речових прав (2015)
Демчук А. - Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі (2015)
Духневич А. - Зобов’язання України щодо продовольчої безпеки відповідно до Угоди СОТ "Про сільське господарство" (2015)
Коренга Ю. - Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини (2015)
Новосад І. - Тенденції розвитку та удосконалення аграрного законодавства України (2015)
Гора І. - Сучасні проблеми експертного дослідження мовленнєвих повідомлень, що містять інформацію екстремістського характеру, Ходанович В. (2015)
Кваша О. - Система кримінально-правової протидії втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів, Ізай І. (2015)
Батюк О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених у пенітенціарних установах (2015)
Біленчук П. - Нове Законодавство України про Національну поліцію і поліцейську діяльність. Яким йому бути?, Ярмолюк А. (2015)
Гусак А. - Характеристика окремих аспектів причетності до злочину (2015)
Дем’янчук В. - Заборона суміщення функції судового розгляду і інших процесуальних функцій як підстава самовідводу, відводу, Денісова Г. (2015)
Кульчинська Ю. - Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (2015)
Фідря Ю. - Перспективи вдосконалення кола обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (2015)
Чупринський Б. - Доцільність закріплення невичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання: дискусійні моменти (2015)
Karpinska N. - Criminological Characteristics of Female Juvenile Delinquency in Ukraine (2015)
Chornous О. - The Uniform Rapid Suspension System (URSS):Comparative Analysis with ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) (2015)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part I) (2015)
Ковалик Г. - Правове регулювання сервітутів на український землях в складі Російської імперії в кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2015)
Крукевич О. - Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу (2015)
Левчук І. - Пенітенціарна система Російської імперії у дореформений період (на прикладі українських губерній (2015)
Резніченко Л. - Комерціалізація української вищої освіти – приватно-правові аспекти, Кириченко Т. (2015)
Слободянюк Б. - Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про умисне знищення або пошкодження чужого майна (2015)
Сопронюк О. - Класифікація кримінально-процесуальних санкцій (2015)
Чорноусько М. - Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування: тенденції нормотворення та правозастосування (2015)
Яцишин Ю. - Правові підстави формування Київської судової палати (2015)
Кобилецький М. - Бенедикт Карпцов (2016)
Тищик Б. - Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині, Сирко М. (2016)
Білостоцький С. - Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст. (2016)
Булавіна С. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціальної та етнорелігійної cтруктури населення Волинського воєводства у 20-30 роках XX століття (2016)
Гороть А. - Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни (2016)
Денісова Г. - Відвід суддів у праві Римської імперії, Юзич О. (2016)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) (2016)
Кравчук М. - Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі (2016)
Лаба О. - Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань (2016)
Юхимюк О. - Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу (2016)
Glamazda P. - General Characteristics of the Institute of Punishment in Galicia-Volyn State (2016)
Yatsyshyn N. - Genesis of Ukrainian Tax Terminology (2016)
Ковальчук В. - Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування, Шабелько Н. (2016)
Несторович В. - Cтандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання (2016)
Федоренко В. - Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика (2016)
Бліхар М. - Суб’єктний склад бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності (2016)
Богів Я. - Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні (2016)
Коваленко І. - Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти), Решетник Л. (2016)
Чернеженко О. - Демократичний розвиток та консолідація міцевої влади в Іспанії (2016)
Чистоколяний Я. - Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні (2016)
Kolodiazhna V. - Mechanism of Interaction Between Sources of International and National Law in Terms of European Integration (2016)
Kononchuk І. - Legal Status of European Union Citizens (2016)
Hofman Y. - Ochrona własności przemysłowej: umowy międzynarodowe oraz przepisy prawa ochronnego Polski i Ukrainy (2016)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - Issue of Legal Regulation of Rental (2016)
Starchuk O. - Child Labor: Ukrainian Experience in the International Context, Yatsynyak O. (2016)
Джужа О. - Вплив злочинної субкультури на безпеку життєдіяльності особи у місцях позбавлення волі, Колб С. (2016)
Кваша О. - Підстави кримінальної відповідальності пособника з позицій теорії співучасті у злочині, Цибулін Т. (2016)
Колб О. - Щодо особливостей застосування в Україні заходів безпеки до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, Колб І. (2016)
Андрусяк Г. - Визначення поняття обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України (2016)
Карпінська Н. - Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі, Осадовський Т. (2016)
Крикунов О. - Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження (2016)
Назарук О. - Правовий статус керівника місцевої прокуратури у кримінальному процесі (2016)
Старко О. - Час як обов’язкова ознака складу умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (2016)
Фідря Ю. - Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (2016)
Чупринський Б. - Оcобливості призначення покарання неповнолітнім за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2016)
Gusak A. - Commitment of a Crime by a Group of Persons by Prior Collusion (2016)
Яцишин М. - Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939 рр.), Lis Markiewicz P. (2016)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part II) (2016)
Карпенко Н. - Про деякі шляхи підвищення рівня ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів виправних колоній у розслідуванні злочинів (2016)
Клабан В. - Вплив права Європейського Союзу на сучасні системи джерел права Чеської Республіки та України (2016)
Наумова О. - Регламентація відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини у законодавстві України та окремих країн Європейського Союзу: порівняльний аспект (2016)
Рудковська М. - Кримінально-правове значення суспільної небезпеки (2016)
Рябих Н. - Індивідуально-профілактичні засоби запобігання злочинам проти життя та здоров'я засуджених до позбавлення волі, Колб О. (2016)
Сопронюк О. - Поняття санкції у теорії права (2016)
Супруненко Д. - Оцінка ефективності попереджувальної діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання та протидії злочинності у сучасний період (2016)
Шутко Н. - Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. (2016)
Levchuk J. - Kiev Trial Chamber Functions (2016)
Levchuk I. - Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century (2016)
Бостан С. - Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації (2016)
Гураль П. - Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету, Бойко І. (2016)
Кельман М. - Сучасні соціальні проблеми у молодіжному середовищі, Кельман Р. (2016)
Луць Л. - Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи (2016)
Булавіна С. - Громадсько-політична активність української інтелігенції Волині у 20-30-х роках ХХ ст. (історико-правовий аспект), Марківська Л. (2016)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) (2016)
Крисюк Ю. - Покарання як складова системи соціального контролю над злочинністю (2016)
Horot A. - Retrospective Analysis of the Formation of the Legal Base of Ukrainian-Polish Relations in Terms of Totalitarianism (1946 - second half of the 80th) (2016)
Федоренко В. - Економічні права та свободи людини в Україні: поняття, види, загальний огляд (2016)
Баєва Н. - Правовий статус адвоката за Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": окремі питання врегулювання (2016)
Кудрявцева О. - Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Назарук О. - Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України (2016)
Нинюк М. - Принципи державного управління та їх сутність, Нинюк І. (2016)
Олійник В. - Методологічно відправні поняття відносно правових видів таємниці (2016)
Kononchuk І. - Impact of Constitutional Justice on the Development of Ukrainian Constitutionalism (2016)
Жорнокуй Ю. - Окремі методологічні підходи до вивчення корпоративних відносин (2016)
Коваленко Т. - Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти (2016)
Жорнокуй В. - Про "особистісність" та "організаційність" немайнових прав учасників господарських товариств (2016)
Коренга Ю. - Визначення правового статусу ембріона (2016)
Чубоха Н. - Добросовісність заволодіння майном як умова набувальної давності (2016)
Якушев І. - Взаємодія норм трудового права і правового регулювання (2016)
Яцишин М. - Реалізація необробленої деревини на конкурентних засадах: правова компаративістика українського та зарубіжного досвіду, Лис О. (2016)
Marjuk I. - Protection of the Reproductive Rights of Individual by National and International Regulations, Samchuk-Kolodyazhna Z. (2016)
Sukhatskyi R. - Features and Issues of Commercial Secrets Protection at the Conclusion of Commercial Contracts: Organizational and Legal Principles (2016)
Кваша О. - Кримінальне законодавство України у контексті розвитку онституційних засад, Пархоменко Н. (2016)
Гусак А. - Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх (2016)
Журавська З. - Недопущення посягань на особисту безпеку засуджених у контексті реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2016)
Крикунов О. - Практика Європейського суду з прав людини щодо експертиз у кримінальному провадженні, Карпінська Н. (2016)
Ліховицький Я. - Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань (2016)
Новосад Ю. - Зміст діяльності прокуратури як суб’єкта оперативно-розшукового запобігання злочинам (2016)
Саско О. - Щодо визначення сутності злочинної діяльності (2016)
Старко О. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за ст. 130 Кримінального кодексу України (2016)
Фідря Ю. - Незалежність суду як основний елемент права на справедливий суд (2016)
Чупринський Б. - Вплив кількох обставин, що пом’якшують покарання, та неповнолітнього віку особи на істотне зниження ступеня тяжкості вчиненого злочину (2016)
Mudrak I. - Theoretical and-Empirical Analysis of the Phenomenon of Adolescents’ Anxiety in Penal Institutions of Ukraine (2016)
Береговцова Д. - Основные правовые проблемы прав человека в области современной медицины и пути их решения в условиях развития современного общества (2016)
Речиц Э. - О системе правовых мер охраны водно-болотных угодий по законодательству Ресублики Беларусь (2016)
Абухін Р. - Витоки теорії доказового права у працях С.В. Пахмана (2016)
Головатий В. - Уніфікація судової практики у загальному праві: теоретико-прикладні питання (2016)
Михальченко Н. - Згода потерпілого у кримінальному праві країн змішаного та релігійного типу правових систем (2016)
Повар О. - Права дитини у концепції соціального виховання в УРСР (2016)
Скуба Г. - До питання криміналістичної характеристики злочинів терористичного характеру, Карпінська Н. (2016)
Хобор Р. - Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України (2016)
Хомич Д. - Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності (2016)
Бойко І. - Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність, Коссак В., Кахнич В. (2017)
Греченко В. - Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр., Ярмиш О. (2017)
Яцишин М. - Структура та компетенція мирових судів Волинської губернії у період правління Української Центральної Pади (березень 1917 – квітень 1918) (2017)
Булавіна С. - "Захист" та "охорона": теоретичні аспекти юридичних термінів, Давидова Т. (2017)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) на теренах радянської України (2017)
Крисюк Ю. - Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства (2017)
Кудін С. - Синергетичний підхід в структурі методології історико-правових досліджень (2017)
Юхимюк О. - Значення загальних принципів права у правозастосовчій діяльності міжнародних судів (2017)
Glamazda P. - General Characteristics of the Judicial System of Ukraine – Cossack Hetmanate (1722-1760) (2017)
Банк Р. - Сучасна правова парадигма інформаційної безпеки України (2017)
Гороть А. - Характеристика джерел регіонального співробітництва України в рамках Єврорегіону "Буг" (2017)
Колодяжна В. - Становлення та розвиток інституту "право притулку" у міжнародному праві, Трофимчук М. (2017)
Конончук І. - Історичні та політико-правові аспекти виникнення і розвитку інституту конституційного контролю (2017)
Хатнюк Ю. - Основи організації діяльності органів Національної поліції України у боротьбі з рейдерством, Кіцул Ю. (2017)
Біленчук П. - Правовий захист комп’ютерних програм, Борисова Л. (2017)
Starchuk O. - Сoncept of Discrimination in Family Law of Ukraine: Problems of Definition, Yatsyniak O. (2017)
Василевич В. - Персонал органів та установ виконання покарань як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності та наукових досліджень, Ліховицький Я. (2017)
Воробей П. - Про деякі теоретичні напрями удосконалення діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, Колб С. (2017)
Кваша О. - Реалізація права особи на самооборону в контексті захисту основ національної безпеки України (2017)
Коваленко В. - Про деякі теоретичні підходи щодо сутності діяльності персоналу органів та установ виконання покарань в Україні, Колб І. (2017)
Колб О. - Про деякі сутнісно-змістовні ознаки поняття "персонал органів та установ виконання покарань", Ремега В. (2017)
Яковець І. - Про зміст поняття "персонал органів та установ виконання покарання" та його системоутворюючі ознаки, Новосад Ю. (2017)
Бабанли Р. - Аналіз практики призначення покарання при множинності злочинів (на прикладі окремих злочинів проти власності) (2017)
Гусак А. - Основні положення криміналістичної комп’ютерної візуалізації (2017)
Журавська З. - Заходи оперативно-розшукового характеру щодо запобігання посяганням на особисту безпеку засуджених в установах виконання покарань України (2017)
Карпінська Н. - Окремі питання проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи у кримінальному судочинстві, Крикунов О. (2017)
Кондратішина В. - Щодо деяких шляхів підвищення ефективності індивідуального запобігання злочинам в Україні (2017)
Саско О. - Щодо поняття латентної злочинності та причин її виникнення (2017)
Чупринський Б. - Проблеми призначення покарання неповнолітнім (2017)
Горупа Т. - Республика Беларусь как субъект международных организаций постсоветского пространства: историко-правовой аспект (2017)
Kosińska A. - Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), Sieniow T. (2017)
Shulha A. - Zakaz dyskryminacji w stosunku do rzeczy jako podstawa sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (2017)
Скуба Г. - Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів терористичного характеру (2017)
Смолярчук Р. - Правовий режим селянських лісів на території України за часів Російської імперії (XVIII – початок ХХ століття) (2017)
Жаровська І. - Правове виховання – важлива частина соціалізації особи (2017)
Яцишин М. - Формування історико-правової школи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Яцишин Н. (2017)
Булавіна С. - Міжнародні зобов’язання Польщі та законодавчі гарантії забезпечення національно-культурних прав меншин упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Ковальова С. - Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (ХІІ-ХIV ст.): організаційні та правові засади (2017)
Кравчук В. - Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти, Кравчук М. (2017)
Крисюк Ю. - Дихотомія букви і духу закону, Лобач А. (2017)
Левчук І. - Нормативно-правове забезпечення функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії як складовій частині Російської імперії (кінець ХVIII ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Гриняк А. - Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз, Молла Ю. (2017)
Федоренко В. - Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система (2017)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Наконечна Г. - Зовнішній державний борг України: реалії сьогодення (2017)
Kononchuk І. - Notion and Legal Nature of Amparo Procedure (2017)
Духневич А. - Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС (2017)
Заіка Ю. - Захист честі та гідності за законодавством країн континентальної Європи (2017)
Вознюк Н. - До питання про процедурні норми як елемент правового регулювання забезпечення державними соціальними допомогами (2017)
Сокол М. - Правові засади виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2017)
Щирба М. - Критерії правомірності інформаційної згоди пацієнта (2017)
Якушев І. - Реалізація права на працю за строковим трудовим договором (2017)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - On the Issue of the Medical Services Contract Provision (2017)
Гора І. - Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Загиней З. - Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2017)
Кваша О. - Відсутність суспільної небезпеки як конститутивна ознака обставин, що виключають злочинність діяння, Михальченко Н. (2017)
Колесник В. - Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій (2017)
Гусaк А. - Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні (2017)
Карпінська Н. - Проблемні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи (2017)
Крикунов О. - Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження (2017)
Фідря Ю. - Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (2017)
Чупринський Б. - Мета покарання неповнолітніх (2017)
Glamazda P. - Concept and of Subject of Proof in Criminal Proceeding Concerning the Unlawful Interference with the Organization or Holding of Assemblies, Rallies, Marches and Demonstrations, Lavreniuk B. (2017)
Коротич Е. - Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий (2017)
Jasiuk E. - Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogólne (2017)
Kurkiewicz I. - Mobbing we współczesnym zarządzaniu organizacja. Aspekty pravne i sposoby przeciwdziałania (2017)
Olbrych B. - Demograficzny kontekst zrównowaźonego rozwoju społeczno-gospodarczego (2017)
Боснюк-Григор’єва Ю. - Україна на шляху до європейських стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів: що зроблено та які виклики слід подолати (2017)
Трепак Л. - Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) (2017)
Ущаповська О. - Правові питання планування земель в умовах децентралізації влади (2017)
Хомич Д. - Порушення та крадіжки при споживанні природного газу (2017)
Яцишин М. - Джерела з історії сискної поліції у Волинській губернії (1908-1917рр.) (2018)
Булавіна C. - Право на приватність у системі поколінь прав людини, Давидова Т. (2018)
Захарчин Н. - Адміністративні особливості територіальних змін у сільських ґмінах Львівського повіту у 20-30-х рр. ХХ ст. (2018)
Лаба О. - Європейський механізм державного фінансування громадських організацій (2018)
Окіпнюк В. - Радянські органи військової контррозвідки в Україні у період Другої світової війни (2018)
Glamazda P. - Development of the Jury in the Territory of Ukraine as a Part of the Russian Empire (2018)
Svitlytska Z. - Model of Public Communication in the State to Niccolo Machiavelli’s "The Prince", Yatsyshyn N. (2018)
Воєвода М. - Нормативно-правове регулювання права притулку у Великобританії, Колодяжна В. (2018)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН (2018)
Конончук І. - Бюджетний процес Європейського Союзу (2018)
Кравчук В. - Роль Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у становленні конституційних основ правового статусу суддів (2018)
Чернеженко О. - Основні реформи конституційного устрою Італії (2018)
Коваленко Т. - Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів (2018)
Коваленко І. - Правове забезпечення екологічної безпеки: національний та міжнародний аспект, Райниш Н. (2018)
Чубоха Н. - Договірна свобода як засада договірного права України (2018)
Якушев І. - Робочий час як норма праці (2018)
Starchuk O. - Some Issues of Intellectual Piracy’s Modern Legal Comprehension, Yatsyniak O. (2018)
Загиней З. - Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, Санжаровська Т. (2018)
Кваша О. - Змова у структурі співучасті у злочині, Резнік Я. (2018)
Андрусяк Г. - Вік настання кримінальної відповідальності неповнолітніх: законодавча практика зарубіжних країн (2018)
Гапончук В. - Публічні заклики до вчинення злочинних дій: лінгвістичний аналіз (2018)
Гусак А. - Тактика слідчого огляду під час розслідування викрадень природнього газу в газових лічильниках, Хомич Д. (2018)
Крикунов О. - Презумпція невинуватості у міжнародному праві та законодавстві України: проблеми правового регулювання та практики правозастосування, Саско О. (2018)
Назарук О. - Криміналістичне забезпечення діяльності прокурора у кримінальному провадженні (2018)
Reszelewski J. - Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez gminy, Jasiuk E. (2018)
Бадзюк Б. - Особливості психології жінки–злочинниці (2018)
Назарук Ю. - Втрата чинності правозастосовчими актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2018)
Munik J. - Bezpieczeństwo w przemyśle muzycznym, Smolarczyk H. (2018)
Жаровська І. - Вплив глобалізаційних процесів на професійно-правове становище молодого покоління, Ортинська Н. (2018)
Ковальчук В. - Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.), Білостоцький С. (2018)
Бернадський Б. - Роль жандармів у забезпеченні наступальних операцій (правозастосовна практика) (2018)
Булавіна С. - Міжнародні стандарти гендерної політики в секторі безпеки і оборони України, Давидова Т. (2018)
Горбачов В. - Роль військової і військово-морської прокуратур Російської імперії у закритті кримінальних справ і віданні обвинувачених до суду (2018)
Кравчук М. - Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу, Глабай А. (2018)
Юхимюк О. - Формування принципу верховенства права Європейського Союзу, Дмитрук С. (2018)
Kolodyazhna V. - Research of Formation and Legal Consolidation of the City Government of Lutsk in the Structure of the Great Duchy of Lithuania in the Works of Ukrainian and Foreign Researchers, Krevsky D. (2018)
Дніпров О. - Сутність провадження у сфері управлінської діяльності органів виконавчої влади (2018)
Конончук І. - Становлення системи власних ресурсів Європейського Союзу (2018)
Копетюк М. - Адміністративний суд як суб'єкт адміністративного судочинства (2018)
Кравчук В. - Присяга суддів як складова частина їх конституційно-правового статусу (2018)
Музичук К. - Модель захисту в суді інформаційних прав і свобод людини відповідно до вимог демократії (2018)
Наконечна Г. - Сутність, призначення та правове регулювання громадського фінансового контролю (2018)
Ширшикова Р. - Нормативно-правові акти як організаційний засіб досягнення завдань центральних органів виконавчої влади (2018)
Horot A. - Features of the Polish Experience Application in Legal Labor Migration Regulation in Ukraine, Prokopchuk K. (2018)
Карпінська Н. - Санітарні та фітосанітарні заходи у контексті вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу (2018)
Мамчур Л. - Цивільно-правові реалії допустимості використання смарт-контракту у договірних відносинах, Недибалюк О. (2018)
Сокол М. - Поняття та ознаки законного інтересу у трудовому праві, Ходачинський В. (2018)
Спєсівцев Д. - Дослідження титулу на об'єкт нерухомого майна: зарубіжні реалії та вітчизняні перспективи (2018)
Чубоха Н. - Співвідношення категорій "форма" та "джерело" права (2018)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - Issues of the Realization and Protection of Academic Freedom, Skibitsky R. (2018)
Загиней З. - Аналіз судової практики стосовно звільнення особи від кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (стаття 3661 Кримінального кодексу України) (2018)
Яцишин М. - Проблеми співвідношення кримінально-правового впливу та покарання, Крисюк Ю. (2018)
Гусак А. - Ювенальна юстиція як необхідний захід захисту основних прав неповнолітніх (2018)
Крикунов О. - Недоторканність права власності та заходи забезпечення кримінального провадження (частина 1) (2018)
Фідря Ю. - Соціально-правова природа затримання особи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, Холейко К. (2018)
Jasiuk E. - Jednostka a dobra praktyka w administracji, Walczak D., Mądry D., Mereć D. (2018)
Олійник Ю. - Правовий статус органів місцевої влади у Західній Україні у складі Польської держави (1921-1939 рр.) (2018)
Cергійчук В. - Етапи становлення кримінально-правової охорони державної таємниці за часів СРСР (2018)
Яцишин М. - Світоглядно-правові та релігійні цінності в житті та творчості Данила Братковського (2019)
Булавіна С. - Забезпечення соціальних прав у розвитку вітчизняного конституціоналізму, Давидова Т. (2019)
Колесниченко Н. - Вплив соціальних факторів на реалізацію принципу поділу влади: історико-правовий аспект, Юхимюк О. (2019)
Кравчук М. - Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в країнах Західної Європи в період Середньовіччя (2019)
Glamazda P. - Legal Regulation of Criminal Relations in the Grand Duchy of Lithuania in a Pre-Statute Period on the Example of Volyn Lands (2019)
Сидор В. - Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази (2019)
Кравчук В. - Вимога щодо несумісності як складовий елемент конституційно-правового статусу суддів (2019)
Наконечна Г. - Бюджетна децентралізація в Україні: сутність та основні переваги реалізації реформи, Мавійчук Н. (2019)
Kononchuk І. - Principles of Formation of EU Budget (2019)
Духневич А. - Напрями еволюції аграрного права України в контексті СОТ та ЄС (2019)
Коваленко Т. - Правові аспекти ведення сільськогосподарського виробництва в гірських регіонах України (2019)
Демчук А. - Використання процедури медіації у вирішенні сімейних конфліктів на основі аналізу норм національного та міжнародного законодавства, Борис І. (2019)
Копетюк М. - Нормативно-правові аспекти визначення понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" (2019)
Коломієць Н. - Розвиток і становлення організаційного забезпечення діяльності судів в Україні, Пророченко В. (2019)
Андрусяк Г. - Стан сильного душевного хвилювання у визначенні меж необхідної оборони від насильницького статевого злочину (2019)
Карпінська Н. - Деякі проблемні питання пред'явлення особи для впізнання неповнолітньому потерпілому від злочинів насильницького характеру, Ліщинська-Мартинюк O. (2019)
Колб І. - Фізичний опір як одна з підстав застосування сили до засуджених: соціально-правовий аспект (2019)
Крикунов О. - Невмотивований відвід кандидату у присяжні у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження), Денісова Г. (2019)
Лащук Н. - Кримінально-правові питання приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (визначення статей КК України) (2019)
Саско О. - Історичний розвиток інституту видачі особи (екстрадиції) в Україні, Крикунов О. (2019)
Korotich E. - Personal Freedom Protection under Criminal Law: Сurrent State and Enhancement Prospects (2019)
Ковальчук І. - Соціально-політичні передумови реформування судової влади в Австрійській імперії та її поширення у Галичині (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) (2019)
Левчук-Микитюк А. - Генезис кримінально-правової протидії державній зраді в Україні (2019)
Мандрик А. - Договори про уникнення розголошення та неконкуренцію: аналіз зарубіжної практики та дійсність за чинним законодавством України (2019)
Фелонюк Д. - Консульський захист прав та свобод громадян України за кордоном (2019)
Яцишин М. - Нововведення в загальних положеннях кримінального права та майнових покараннях за Першим Литовським Статутом 1529 р. (2019)
Булавіна С. - Генеза гарантій прав та свобод людини й громадянина в Україні: історико-правове дослідження (2019)
Колодяжна В. - Формуваня та розвиток джерел міського права Луцька у складі Волинсько-Галицької держави та Великого князівства Литовського (2019)
Кравчук М. - Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в період Нового часу (2019)
Окіпнюк В. - Державний і партійний контроль за органами державної безпеки УРСР у період панування тоталітарного режиму (1929-1953 рр.) (2019)
Тищик Б. - Володимир Старосольський – відомий вчений-правник, адвокат, політик, Новосядло І. (2019)
Турянський Ю. - Генезис прав людини у період античності (2019)
Щирба М. - Розуміння права на здоров'я у Цілях сталого розвитку (2019)
Гороть А. - Захист прав окремих категорій осіб в міжнародному праві як особлива форма реалізації міжнародних стандартів прав людини (2019)
Конончук І. - Інституційний механізм спільної зовнішньої політики Європейського Союзу (2019)
Кравчук В. - Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної діяльності як структурний елемент конституційно-правового статусу суддів в Україні (2019)
Юхимюк О. - Функції принципів права Європейського Союзу в практиці Суду Європейського Союзу (2019)
Духневич А. - Інституційне та законодавче забезпечення реалізації вимог ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів в Україні, Карпінська Н. (2019)
Левчук Ю. - Теоретичні та практичні аспекти нотаріального посвідчення договору про надання послуг сурогатного материнства (2019)
Носік Ю. - Еволюція вчення про принципи цивільного права України (2019)
Старчук O. - Заходи запобігання та протидії домашнього насильства: український досвід в міжнародному контексті (2019)
Samchuk-Kolodyazhna Z. - Legal Forms of Civil Circulation of Land (2019)
Андрусяк Г. - Суспільна небезпека та деякі правові позиції кваліфікації згвалтування (2019)
Крикунов О. - Особливості суб’єктного складу кримінального провадження щодо неповнолітніх (2019)
Смалюк Т. - Права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, у кримінальному провадженні (2019)
Чупринський Б. - Професійна культура як фактор професійної діяльності юриста (2019)
Боснюк-Григор’єва Ю. - Нові правила виробництва, маркування та обігу органічної продукції (2019)
Ліщинська-Мартинюк О. - Тактика пред’явлення особи для впізнання крізь призму врахування психічного стану неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів (2019)
Озімок І. - Конституційно-правове регулювання права власності на землю в Україні (2019)
Фелонюк Д. - Адміністративно-правові механізми протидії торгівлі людьми в контексті захисту прав і свобод громадян України за кордоном (2019)
Содержание (2020)
Кацан С. В. - Внутрижелудочковые кровоизлияния как факторы риска ретинопатии недоношенных, Адаховская А. А., Будивская Е. С. (2020)
Булдигіна Ю. В. - Ультразвукові характеристики орбіт у хворих з аутоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса, Терехова Г. М., Шелковой Є. А., Федько Т. В. (2020)
Храменко Н. И. - Особенности гемодинамики глаза и мозга у больных передним увеитом, осложненным отеком макулы, Коновалова Н. В. (2020)
Єгорова К. С. - Особливості клінічного перебігу компресійної оптичної нейропатії при базальних новоутвореннях головного мозку, Задояний Л. В., Гук М. О., Чуков А. А., Українець О. В., Даневич Л. О., Мумлєв А. О. (2020)
Bozkurt E. - A New Parameter in the Etiology of Hyperopic Anisometropic Amblyopia: Corneal Densitometry, Muhafiz E., Bozkurt H. B., Nizamoglu S. (2020)
Бойчук И. М. - Особенности реакции биопотенциалов мозга на функциональные пробы у детей с рефракционной амблиопией, Ваел Б. (2020)
Козуб К. Е. - Структурно-функциональные исследования сетчатки при шизофрении, Шелепин Ю. Е., Чомский А. Н., Шарыбин Е. А., Иванова Е. А. (2020)
Дорохова О. Е. - Морфологічний стан здорового контралатерального ока кролика з модельованим переднім і середнім неінфекційним увеїтом, Мальцев Е. В., Зборовська О. В., Гуаньцзюнь М. (2020)
Боброва Н. Ф. - Ультраструктурные изменения сетчатки кролика при однократном интравитреальном введении различных доз мелфалана, Сорочинская Т. А., Молчанюк Н. И., Братишко А. Ю. (2020)
Галатенко Н. А. - Дослідження цитотоксичності та кислотності екстрактів з синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом в умовах in vitro, Кулєш Д. В., Наражайко Л. Ф., Гриценко В. П., Закашун Т. Ю., Малецький А. П., Бігун Н. М. (2020)
Луценко Н. С. - Сучасний погляд на номенклатуру та термінологію в оптичній когерентній томографії сітківки, Рудичева О. А., Ісакова О. А., Кирилова Т. С. (2020)
Сердюченко В. И. - Применение призм в офтальмологии. Часть I. Применение призм при косоглазии: история вопроса, методики использования и их результаты (2020)
Орипов О. И. - Современные аспекты хирургического лечения переломов стенок орбиты, Билалов Э. Н., Боймуродов Ш. А. (2020)
Сакович В. М. - Математичне моделювання в ранжуванні монопрепаратів тимололу за критерієм ефективності, Макаренко О. В., Кривов'яз О. В., Томашевська Ю. О., Коваль В. М. (2020)
Титул, зміст (2019)
Мончак Л. С. - Щодо реальних перспектив відкриття нових родовищ та нарощення видобутку нафти і газу у Західному регіоні України, Анікеєв С. Г., Жученко Г. О., Здерка Т. В., Мончак Ю. Л., Хомин В. Р. (2019)
Кондрат Р. М. - Видобування залишкового природного газу з виснажених газових покладів нагнітанням азоту, Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І. (2019)
Чудик І. І. - Розроблення теоретичних основ керування кавітаційно-імпульсною дією на вибій свердловини на основі теорії спектрів, Фем’як Я. М. (2019)
Анікеєв С. Г. - Імітаційне моделювання в структурній гравірозвідці, Багрій С. М., Габльовський Б. Б. (2019)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності очищення газопроводів від рідинних забруднень, Слободян Н. Б. (2019)
Бойко В. С. - Прогнозування поточних і накопичених видобутків вуглеводнів із застосуванням імовірнісно-статистичних моделей, Міщук Б. М. (2019)
Крижанівський Є. І. - Прогнозування стаціонарних режимів роботи систем газопостачання методом інтегральних коефіцієнтів, Грудз В. Я., Грудз В. Я. (мол.), Терещенко Р. В. (2019)
Лісафін В. П. - Про зміну рівня нафти в резервуарі з плаваючою покрівлею через атмосферні опади, Люта Н. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Крижанівський Є. І. - Концентрація напружень в обсадній колоні при вирізанні отвору для бічного стовбура свердловини, Чорнописький Д. Г., Палійчук І. І. (2019)
Дорошенко Я. В. - Сучасні технології будівництва промислових газонафтопроводів, Кучерявий В. А., Андріїшин Н. М., Стецюк С. М., Левкович Ю. М. (2019)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження механічних властивостей гірських порід у термобаричних умовах, Фем’як Я. М., Різничук А. І., Васько І .С., Юрич Л. Р. (2019)
Погребняк В. Г. - Особливості витіснення нафти при осцилюючому нагнітанні розчину полімеру в пласт із шаруватою неоднорідністю, Перкун І. В. (2019)
Лозинський О. Є. - Геолого-промислове моделювання системи "свердловина-пласт" для низькопроникних колекторів, Лозинський В. О. (2019)
Кочкодан Я. М. - Дослідження взаємодії різних компоновок низу бурильної колони з вибоєм та стінкою свердловини, Васько А. І. (2019)
Грудз В. Я. - Вільні коливання надземної ділянки магістрального газопроводу після проходження по ній очисного чи діагностичного поршня, Тутко Т. Ф., Пиріг Т. Ю. (2019)
Орфанова М. М. - Перспективи використання методу механоактивації в технологічних процесах нафтогазового виробництва (2019)
Яцишин Т. М. - Оцінка життєвого циклу як інструмент екоефективності нафтогазовидобувних об’єктів (2019)
Титул, зміст (2019)
Рудько Г. І. - Управління ресурсами корисних копалин на основі рамкової класифікації ООН (національна класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України), Ловинюков В. І., Литвинюк С. Ф., Нецький О. В. (2019)
Школьний М. П. - Підвищення ефективності експлуатації водозабірних свердловин виробничих об’єктів нафтогазового комплексу, Бортняк О. М., Стеліга І. І., Лялюк-Вітер Г. Д Шиманський., В. Я. (2019)
Дубей О. Я. - Дослідження впливу геометрії струминних апаратів на їх основні технологічні показники (2019)
Дорошенко Я. В. - Дослідження складу трубопровідних газорідинних потоків та впливу наявних у них шкідливих домішок на режими перекачування, енерговитрати на транспортування, Карпаш О. М., Гожаєв Б. Н. (2019)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу характеристик розкриття газоносних пластів перфорацією на видобувні можливості свердловини, Хайдарова Л. І. (2019)
Палійчук І. І. - Напружено-деформований стан низу обсадної колони у горизонтальній свердловині (2019)
Максимов С. Ю. - Закономірності керування процесом механізованого імпульсно-дугового зварювання для забезпечення його стабільності, Шлапак Л. С., Гаврилюк А. А, Сем'яник І. М., Ониськів В. А. (2019)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу піщаного корка на вибої газової свердловини на її продуктивну характеристику, Дремлюх Н. С. (2019)
Грудз В. Я. - Оптимальна періодичність очищення газотранспортних систем, Слободян Н. Б. (2019)
Малярчук О. М. - Історія становлення нафтогазовидобувних підприємств Прикарпаття, Когут О. В. (2019)
Барановська Н. М. - Історія виникнення та розвитку державної політики у галузі музейної справи та охорони історіко-культурних пам’яток, Буковський І. В. (2019)
Басенко О. Е. - До проблеми інтервенції США в Панамі (2019)
Бахшалиев Э. Ф. - Вопросы социального обеспечения в деятельности международной организации труда (2019)
Бірьова О. Ю. - Національний склад населення Cлобідського регіону в XVII- XIXст. (2019)
Галицька-Дідух Т. В. - Маріонеткові радянські республіки у політиці більшовицького уряду Росії періоду Української національно-демократичної революції (1917-1921 рр.) (2019)
Гетьманчук М. П. - Система нагород у військах СС нацистської Німеччини в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2019)
Гичка А. С. - Роль наддержав США і СРСР у створенні держави Ізраїль (2019)
Григорук Н. А. - Діяльність європейської дипломатії по врегулюванню Балканського конфлікту 1875-1877 рр. (2019)
Данилевський В. В. - Роль українських журналів 1985-1991 рр. у формуванні нової "Історичної пам’яті" (2019)
Дремблюга Н. В. - Безпекова політика ЄС у протидії фінансуванню ісламістських терористичних організацій (1980-ті - 2004 рр.) (2019)
Карабін О. Ю. - Використання Російською імперією праці військовополонених у промисловості та будівництві на українських територіях у 1914-1918 рр. (2019)
Колесник В. Ф. - Рід баронів Де Шодуарів та візуальні джерела його вивчення, Лоза А. М. (2019)
Конюхов С. В. - Ревіталізація музейного простору та її вплив на розвиток міста, Стасюк І. М. (2019)
Красніцька Г. М. - Подолання міжкультурних бар’єрів під час ведення ділових переговорів (2019)
Любовець О. М. - Українська партія лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів) як складова українського націонал-комунізму (2019)
Мателешко Ю. П. - "М’яка сила" Польщі в Україні: освітні та культурні інструменти (2019)
Опацький І. Ю. - Щоденник П.Ф. Курінного як етнографічне джерело Уманьщини, Пиж’янова Н. В., Куценко С. В. (2019)
Опря Б. О. - Проблеми реалізації туристичного та історичного потенціалу Хмельниччини (2019)
Печериця Т. В. - Участь жінок Наддніпрянщини у національно-визвольних змаганнях українського народу (1917 – 1921 рр.) (2019)
Підберезних І. Є. - Відносини між США та Індонезією на початку ХХІ ст. (2019)
Поспєлов А. С. - Держави та суспільства "Третього світу" під час локальних та регіональних конфліктів 1960-1990-х рр. (2019)
Постельжук Я. - Політика боротьби з неінфекційними захворюваннями в США: превентивний підхід (2019)
Стасюк І. М. - Дозвілля радянських сільських вчителів у Галичині, Годованська О. М. (2019)
Терентьєв М. О. - Провал планів сталінського режиму щодо залучення українських селян до "всенародної боротьби" в тилу ворога у роки німецько-радянської війни 1941-1945 (2019)
Труба Р. І. - Спортивна діяльність Олександра Гаркавенка у висвітленні газети "Діло" (1927-1939) (2019)
Turkiv S. - The Role of Father Joseph Schrijvers in the Spiritual Life of the Basilian Sisters in the Interwar Period of the XX Century (2019)
Khalafova S. A. - Library services in the electronic information environment, Ismayilova N. N. (2019)
Корзун О. В. - Сільськогосподарська дослідна справа в УРСР напередодні вступу Радянського Союзу у Другу світову війну: організаційний аспект (2019)
Фурман А. В. - Метатеоретична реконструкція предметного поля канонічної психології (2019)
Папуча М. В. - Культурно-історична теорія та методологія Л. С. Виготського, Наконечна М. М. (2019)
Завгородня О. В. - Розробка інтегративної стратегії у психології: звернення до творчої спадщини Г. О. Балла (2019)
Савчин М. В. - Методологічні орієнтації у дослідженні проблем особистості (2019)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Методологічні засади діахронічного аналізу розвитку особистості в психології (2019)
Климишин О. І. - Аксіологічний зміст автентичної природи людини з позиції християнської психології (2019)
Шамне А. В. - Конструкт "зовнішнє Я" як компонент соціальної самосвідомості та диспозиційна основа соціабельної поведінки: спроба теоретичної валідизації (2019)
Дубчак Г. М. - Особливості проявів стресових станів сучасних студентів закладів вищої та професійної освіти (2019)
Клименко М. Р. - Функції нарцисичної саморегуляції як чинник особистісного самоздійснення (2019)
Савелюк Н. М. - Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне й диференціювальне (2019)
Галян І. М. - Особа з інвалідністю у рефлексіях студентів-психологів, Галян О. І. (2019)
Сіткар В. І. - Діагностика рівня домагань і самооцінки школярів на межі епохи дитинства та підліткового віку (2019)
Власова-Чмерук О. М. - Зв'язок задоволеності життям зі ставленням до грошей в осіб юнацького віку, Юдко А. (2019)
Здоровець Т. Г. - Наративна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх практичних психологів (2019)
Добровольська Н. А. - Системно-інтегрований підхід до проблеми обдарованості особистості на різних етапах її онтогенезу (2019)
Кочубейник О. М. - Критичний дискурс-аналіз: як забезпечити репрезентативність корпусу текстів? (2019)
Левіт Л. З. - Книга Бытия и современная психология: совпадения и расхождения (2019)
Karpenko J. V. - The problem of qualitative methods applicable in the psychology of personality, Abramciow R. (2019)
Омельченко М. С. - Розвиток професійної свідомості на етапі навчання у ВЗО: спроба концептуалізації (2019)
Ковтун А. Ю. - Психологічні аспекти індивідуального підходу в інклюзивній освіті (2019)
Сабадуха О. В. - Проблема профілактики психологічного здоров’я сучасної людини (2019)
Балашов Е. М. - Метакогнітивний досвід як передумова розвитку саморегуляції навчальної діяльності студентів (2019)
Титаренко Т. М. - Посттравматичне життєтворення особистості: методи діагностики і відновлення (2019)
Злобіна О. Г. - Досвід застосування змішаних методів дослідження: кейс "соціальна напруженість" у суб'єктивному вимірі (2019)
Karpenko Z. S. - The meta-modernist foundations of a person's mass-media psychology (2019)
Kuzikova S. - Effective t-group counselorin the context of modern empirical research, Zlivkov V., Lukomska S. (2019)
Шебанова В. І. - Біографічний метод у дослідженні проблем харчової поведінки, Яблонська Т. М. (2019)
Орап М. О. - Автонаратив як засіб дослідження і реорганізації життєвого шляху особистості (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2019)
Вихідні дані (2019)
Ніценко В. С. - Розвиток виробництва молока в Україні та економічна стійкість молокопродуктового підкомплексу, Данько Ю. І. (2019)
Усикова О. М. - Аналітична оцінка облікових фінансових потоків суб'єктів агробізнесу (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського