Jayasundera M. - The Analysis of Value Added Tax (Vat) to Increasing Government Revenue in Ethiopia (2019)
Чеботарев А. Н. - От формул вида F(t) языка LP к -ω-регулярным выражениям (2020)
Семенюта М. Ф. - О групповых разметках некоторых графов, Донец Г. А. (2020)
Летичевський О. О. - Модельний спосіб розроблення алгоритмів цифрових систем на програмованих логічних інтегральних схемах, Песчаненко В. С., Харченко В. С., Волков В. А., Одарущенко О. М. (2020)
Хиленко В. В. - Моделирование управляющих воздействий банковской системы на функционирование экономики. ІІ. Выбор и особенности применения оптимизационных алгоритмов (2020)
Митин С. В. - Количество информации о ключе, содержащейся в наборах открытых и шифрованных текстов симметричной рандомизированной криптосистемы Мак-Элиса (2020)
Володимир Семенович Королюк (19.08.1925–04.04.2020) (2020)
Koroliuk V. S. - Diffusion process with evolution and its parameter estimation, Koroliouk D., Dovgyi S. О. (2020)
Dovgyi S. O. - About one statistical model of error rate in the stream of packet data transmission through communication channels, Yurikov O. I., Zozyuk M. O. (2020)
Шарифов Ф. А. - Разрезы в неориентированных графах. II, Гуляницкий Л. Ф. (2020)
Козин И. В. - Фрагментарная модель для задачи землепользования на гиперграфах, Максишко Н. К., Перепелица В. А. (2020)
Клюшин Д. А. - Узагальнена оптимізація процесів перенесення ліків у пухлинах, Ляшко С. І., Ляшко Н. І., Бондар О. С., Тимошенко А. А. (2020)
Ільяшов О. А. - Підхід до побудови математичної моделі визначення об’єктів моніторингу із застосуванням інформативності їхніх моніторингових ознак, Комаров В. С. (2020)
Булавацкий В. М. - Некоторые задачи консолидационной динамики в рамках бипараболической математической модели и ее дробно-дифференциального аналога, Богаенко В. А. (2020)
Ведель Я. И. - Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара, Сандраков Г. В., Семенов В. В., Чабак Л. М. (2020)
Капустян О. А. - Наближене мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язків хвильового рівняння з нелінійним спостереженням, Наконечний О. Г. (2020)
Гиль Н. И. - PHI-функции 2D-объектов с границами в виде кривых второго порядка, Пацук В. Н. (2020)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення раціональним виразом функцій багатьох змінних, Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. (2020)
Раппопорт И. С. - Проблема сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики с терминальной функцией платы (2020)
Петрик М. Р. - Високопродуктивні суперкомп’ютерні технології моделювання нанопористих кіберсистем зі зворотними зв’язками для адсорбційного очищення газів, Бойко І. В., Хіміч О. М., Петрик М. М. (2020)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования магнитных полей биологических объектов: алгоритмы регистрации и обработки данных, Недайвода И. В. (2020)
Маринченко І. О. - Програма наукових дослідждень НААН 20 "Луб’яні культури": основні результати 2019 року, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2019)
Міщенко С. В. - Модифікація живильного середовища для культивування непсихотропних конопель (Cannabis Sativa L.) середньоєвропейського еколого-географічного типу in vitro (2019)
Кириченко Г. І. - Перспективний вихідний матеріал конопель для селекції (2019)
Лайко І. М. - Взаємозв’язок між вмістом олії та кількісними ознаками насіння конопель, Міщенко С. В. (2019)
Чучвага В. І. - Імунологічний моніторинг різних груп стиглості сортів льону-довгунця в умовах північно-східного Полісся України, Кривошеєва Л. М. (2019)
Лайко Г. М. - Вплив абіотичних факторів на продуктивність беззмінного вирощування конопель посівних (2019)
Чучвага В. І. - Методологічні аспекти вивчення стійкості сортів льону-довгунця до фузаріозу, Кривошеєва Л. М. (2019)
Лук’яненко П. В. - Зміна показників стану стебел в процесі вилежування трести після збирання насіння конопель зернозбиральним комбайном за різними технологіями (2019)
Петраченко Д. О. - Результати експериментальної розробки стенду для обрушування насіння промислових конопель, Коропченко С. П. (2019)
Головій О. В. - Новий прилад для визначення вмісту волокна в індивідуальних рослинах льону-довгунця (2019)
Мохер Ю. В. - Нормативна база медичного використання сировини промислових конопель, Дудукова С. В., Шевченко Т. В. (2019)
Примаков О. А. - Аналіз потенціалу ринку терапевтичних конопель (2019)
Базиль С. М. - Наукові досягнення співробітників ВНДІЛК у галузі коноплярства (1944 -1991 рр.) (2019)
Кривошеєва Л. М. - Логінову Михайлу Івановичу – 80 років (2019)
Титул, зміст (2020)
Криворучко І. А. - Комбінована хірургічна тактика із застосуванням "step-up approach" в лікуванні інфікованого гострого панкреатиту, Бойко В. В., Пархоменко К. Ю., Дроздова А. Г., Андреєщев С. А. (2020)
Дронов О. І. - Ліпемія як детермінанта розвитку гострого панкреатиту: дослідження "випадок–контроль", Ковальська І. О., Горлач А. І., Бакунець Ю. П., Щигель І. А. (2020)
Ротар О. В. - С-реактивний протеїн і прокальцитонін – лабораторні маркери ступеня тяжкості та ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Хомяк І. В., Ротар В. І., Хомяк А. І., Райляну C. І. (2020)
Дужий І. Д. - Перспективи лімфотропної антибіотикотерапії при гострому панкреатиті, АльЯмані Н. Д., Кравець О. В., П’ятикоп Г. І., Мисловський І. А. (2020)
Крыжевский В. В. - Профилактика инфекции области хирургического вмешательства при лапароскопической холецистэктомии, Мендель Н. А., Бродская А. П., Павлович Ю. В. (2020)
Мамонтов И. Н. - Диагностика и классификация синдрома Mirizzi (2020)
Безручко М. В. - Досвід застосування інтервенційної сонографії в лікуванні пацієнтів із бактеріальними абсцесами печінки, Панасенко С. І., Осіпов О. С., Драбовський В. С., Рибалка Я. В. (2020)
Грубнік В. В. - Переваги та недоліки лапароскопічних операцій при лікуванні вентральних гриж, Нікітенко Р. П., Степановічус О. М., Воротинцева К. О. (2020)
Русин В. І. - Патогенез порушення цілісності анастомоза та програма профілактики при хірургічному лікуванні захворювань ободової кишки, Чобей С. М., Дутко О. О. (2020)
Гуменюк Б. М. - Вплив гідроксиду заліза (III) на рівень післяопераційної анемії у хворих з поєднаними мітрально-аортальними вадами серця (2020)
Сіромаха С. О. - Кардіохірургічні ендоваскулярні втручання під час вагітності, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Черпак Б. В., Лазоришинець В. В. (2020)
Гупало Ю. М. - Ангіосомна концепція при реваскуляризації артерій гомілки та стопи у хворих із цукровим діабетом, Шаповалов Д. Ю., Шапринський В. В., Дзигал О. Ф., Шамрай-Сас А. В., Куцин А. М. (2020)
Косаев Дж. В. - Возможности коррекции клеточного иммунитета применением внутривенного лазерного облучения крови и цитокинотерапии ронколейкином в периоперационном периоде при непрямой реваскуляризации у больных с критической ишемией нижних конечностей, Гасанов И. А., Абушов Н. С., Тагизаде Г. Т., Намазов И. Л. (2020)
Рощін Г. Г. - Досвід міжвідомчої взаємодії при наданні хірургічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, Сусак Я. М., Сличко І. Й., Мазуренко О. В., Іскра Н. І., Кузьмін В. Ю. (2020)
Гур’єв С. О. - Клінічні результативні ризики, асоційовані з клініко-епідеміологічними та клініко-нозологічними ризик-створюючими факторами при торакокраніальній травмі, Хмель В. В. (2020)
Шейко В. Д. - Парахіатальні грижі у структурі гриж ділянки стравохідного отвору діафрагми, Крижановський О. А., Калюжка А. С., Должковий С. В., Ситник Д. А., Шкурупій О. А. (2020)
Чуклін С. М. - Синдром стійкого запалення, імуносупресії та катаболізму в хірургії, Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2020)
Запорожан В. Н. - Пути эволюции лапароскопической хирургии, Малиновский А. В. (2020)
Гуда Б. Б. - Високодиференційований рак щитоподібної залози: сучасні аспекти персоніфікованої тактики лікування в Україні у післячорнобильському періоді (2020)
Власенко Е. А. - Двухэтапное лечение артериопортальной фистулы, Хасянова И. В., Фуркало С. Н., Гриненко А. В., Жиленко А. И. (2020)
Тивончук О. С. - Лапароскопічне видалення конкремента при синдромі Bouveret, Терешкевич І. С., Бабій І. В. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Luno N. - Connection problems for the generalized hypergeometric Appell polynomials (2020)
David C. - Laplacian, on the Arrowhead Curve (2020)
Prishlyak A. O. - Topology of optimal flows with collective dynamics on closed orientable surfaces, Loseva M. V. (2020)
Khokhliuk O. O. - Smooth approximations and their applications to homotopy types, Maksymenko S. I. (2020)
Мазаракі Н. - Механізми вирішення спорів в угодах ЄС про вільну торгівлю, Погарченко Т. (2020)
Романадзе Л. - Сінгапурська Конвенція: виклики імплементації (2020)
Можайкіна О. - Міжнародно-правове регулювання адвокатської діяльності (2020)
Микитенко Л. - Права споживачів в умовах карантину 2020 (2020)
Гончаренко О. - Співрегулювання господарської діяльності (2020)
Рассомахіна О. - Правосуб’єктність фізичних осіб в умовах карантину (2020)
Нескороджена Л. - Гарантійні листи в господарській діяльності (2020)
Мушенок В. - Генеза правового регулювання принципів системи оподаткування в Україні та Європейському Союзі (2020)
Лагутін В. - Реалізація державної політики протидії корупції, Петренко Н. (2020)
Молчанова Е. - Глобальні тренди світової торгівлі товарами (2020)
Дугінець Г. - Політика "економічного прориву": досвід Чилі, Вірич І. (2020)
Саліхова О. - Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України, Гончаренко Д. (2020)
Мельник Т. - Інституційне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності АПК України, Туніцька Ю. (2020)
Будзяк В. - Зерновий експорт України, Будзяк О. (2020)
Пугачевська К. - Імпортозалежність економіки України: детермінанти та ризики (2020)
Мельничук О. - Міжнародна торгівля послугами (2020)
Проскурніна Н. - Штучний інтелект у маркетинговій діяльності (2020)
Більська О. В. - Траєкторія соціально-економічного розвитку України (2020)
Косова Т. Д. - Фінансова архітектоніка: потенціал розвитку для економіки, менеджменту, маркетингу, Дєєва Н. Е., Ползікова Г. В. (2020)
Сатир Л. М. - Бізнес-аналітична робота в комерційній діяльності: обгрунтування господарських рішень щодо роздрібної торгівлі, Кепко В. М., Стаднік Л. І., Непочатенко А. В. (2020)
Pen'kova О. - Advertising concepts of the promotion of the production of milk processing enterprises in cherkasy region, Kharenko А., Nevlad V. (2020)
Приказюк Н. В. - Передумови розвитку кібер-страхування, Гуменюк Л. С. (2020)
Свиноус І. В. - Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю., Ткаченко К. В., Микитюк Д. М., Семисал А. В. (2020)
Заяць О. І. - Моделі конкурентної сили міжнародних інтеграційних об'єднань (2020)
Чміль Г. Л. - Аналіз діяльності компанії в індустрії гостинності (2020)
Безугла Л. С. - Місце України у виробництві та реалізації рослинної сировини для біологічно цінних харчових продуктів серед країн світу (2020)
Маммадова C. И. - Современные проблемы механизма банковского кредитования в азербайджане (2020)
Єрешко Ю. О. - Теорія фінансової політики підприємства, Товмасян В. Р. (2020)
Біляк Ю. В. - Складові, завдання та принципи фінансової безпеки суб'єктів господарювання (2020)
Кір'ян О. І. - Формування іміджу організації як джерела її стійкості та прибутковості (2020)
Гейко Л. І. - Політика здорового харчування для дітей раннього шкільного віку в Україні: огляд літератури, Юрочко Т. П. (2020)
Matviyiv V. - Expenditure on the healthcare system in Ukraine in the context of improving the quality of provision of medical services (2020)
Кінзерська Н. В. - Складові зовнішньоекономічної діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2020)
Помазан Л. М. - Управління розвитком потенціалу наукоємних підприємств (2020)
Ратушна Ю. Л. - Управління маркетингом в діяльності підприємства малого та середнього бізнесу (2020)
Абрамов В. І. - Безпека як трансгресія: онтологічний статус феномена національної безпеки (2020)
Datsii N. - Anti-corruption policy as a necessary condition for the improvement of the quality of life in civil society, Hubert S., Kharchenko L. (2020)
Дяченко С. А. - Діджиталізація як сучасний механізм управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади (2020)
Лелеченко А. П. - Еволюція нормативно-правових засад забезпечення сталого розвитку України (2020)
Терешкевич Г. Т. - Історичний вимір біоетики в контексті системи охорони здоров'я (публічно-управлінський аспект) (2020)
Васильєв І. О. - Питання управління евакуацією людей — головний пріоритет при гасінні пожеж в торговельно-розважальних центрах, Пруський А. В., Тищенко В. О. (2020)
Супрунова І. В. - Сутність тіньової економіки як структурної складової державної безпеки (2020)
Ігнатенко О. С. - Громадянський контроль як інструмент впливу на процеси державного управління в сучасній Україні (2020)
Вівсяник О. М. - Міжнародні організації в інституційному механізмі державного управління системою охорони здоров'я (2020)
Бурик М. М. - Аналіз діяльності суб'єктів управління в сфері розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури в Україні (2020)
Петричкович В. М. - Стандартні форми матриць над кільцями відносно різних типів еквівалентностей і їх застосування в теорії факторизації матриць і матричних рівнянь (2019)
Gutik O. V. - On a semitopological extended bicyclic semigroup with adjoined zero, Maksymyk K. M. (2019)
Мединський І. П. - Коректна розв’язність задачі Коші та інтегральні зображення розв’язків для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження (2019)
Лопушанський А. О. - Обернена задача для рівняння дробової дифузії у просторах типу Шварца, Лопушанська Г. П. (2019)
Кучмінська Х. Й. - Про теорему Слєшинського – Прінґсгейма для тривимірного узагальнення неперервного дробу (2019)
Боднар Д. І. - Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними, Біланик І. Б. (2019)
Острик В. І. - Симетрія інверсії розв’язків осесиметричних задач теорії пружності для конуса (2019)
Чекурін В. Ф. - Поляризаційно-оптичні параметри осесиметричних залишкових напружень ізотропного діелектричного циліндра, Постолакі Л. І., Дяків В. В. (2019)
Камінський А. О. - Когезійна модель зони передруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів, Дудик М. В., Решітник Ю. В. (2019)
Нагірний Т. С. - Міцність електропровідного неферомагнітного шару. Розмірний ефект, Червінка К. А., Сеник Ю. А. (2019)
Кушнір Р. М. - Аналітично-числове визначення статичного термопружного стану плоских багатошарових термочутливих структур, Махоркін І. М., Махоркін М. І. (2019)
Прокопишин І. І. - Термомеханічний контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів (2019)
Соляр Т. Я. - Нестаціонарні температурні поля у кусково-однорідних смугах за врахування фрикційного тепловиділення, Вовк О. М. (2019)
Калиняк Б. М. - Стаціонарне температурне поле, яке забезпечує відсутність термонапружень у неоднорідному прямокутному брусі (2019)
До 70-річчя Володимира Олександровича Пелиха (2019)
Алфавітний покажчик за 2019 рік (том 62) (2019)
Грубель М. Г. - Основи формування національної нормативної бази щодо прохідності колісної військової автомобільної техніки, Крайник Л. В., Андрієнко А. М. (2020)
Корощенко М. М. - Протиповітряна оборона кораблів (катерів) Військово-Морських Сил України у "війні дронів”: проблеми та шляхи підвищення ефективності, Харитонов О. Л., Гордієнко А. М. (2020)
Новічонок С. М. - Проблеми стандартизації аеродромно-технічного забезпечення державної авіації України та шляхи їх вирішення в умовах взаємодії з НАТО та міжнародної інтеграції, Бабіч О. В., Терент'єва І. В. (2020)
Орлов С. В. - Обґрунтування показників якості прийнятих рішень на основі оцінки вихідних даних, Авілов А. І. (2020)
Філіппенков О. В. - Методика оцінювання обстановки з урахуванням змін важливості об’єктів оперативного угруповання військ для прийняття рішення командиром частини (підрозділу) ППО, Тіхонов І. М., Самоквіт В. І., Піскунов М. С. (2020)
Бурцева В. В. - Визначення критеріїв оцінювання стану метрологічного забезпечення зразків озброєння та військової техніки за військову частину (2020)
Войтенко С. С. - Методика визначення оптимального розміщення виїзних метрологічних підрозділів на прикладі проведення операції Об’єднаних сил, Бабич О. О., Мошаренков В. В. (2020)
Звиглянич С. М. - Оцінювання ефективності застосування касетної бойової частини на основі імітаційної моделі, Ізюмський М. П., Агафонов Ю. М., Кошель А. В. (2020)
Лагутін Г. І. - Аналіз можливості застосування ємнісних накопичувачів енергії в дизельних електростанціях систем електропостачання комплексів озброєння та військової техніки в умовах ведення бойових дій, Романов О. М., Панченко А. М., Юр’єв О. О. (2020)
Nevliudov I. - Model of simulation of the process of formation of functional surfaces of micro-opto-electro-mechanical systems’ components, Chala O., Filipenko O., Botsman I. (2020)
Нікіфоров М. М. - Обґрунтування вибору матеріалів п’єзодатчиків для виконання завдання захисту території охороняємих об’єктів, Пампуха І. В., Ільченко В. В., Кульський О. Л. (2020)
Сакович Л. М. - Методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки, Глухов С. І., Бабій О. С., Гальоса А. О. (2020)
Сергієнко А. І. - Оптимізація законів поздовжнього контуру управління керованої авіаційної бомби за результатами чисельного моделювання польоту в турбулентній атмосфері, Нікітченко В. І., Башинський Д. В., Дмитрієв А. Г. (2020)
Булгаков Р. В. - Напрями підвищення ефективності управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах, Головань В. Г. (2020)
Лезік О. В. - Сутність, зміст та оцінка ефективності управління підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ та вогнем в бою, Волков А. Ф., Токар О. А., Стадніченко В. Г. (2020)
Гриб Д. А. - Проблемні аспекти науково-технічного супроводження процесу управління повним життєвим циклом складних зразків озброєння та військової техніки, Демідов Б. О., Кулагін К. К., Хмелевська О. О. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Від Редакційної колегії (2020)
Попик В. І. - Біографіка як феномен науки і культури (2020)
Буряк Л. І. - Українська біографіка "плинних часів" (2020)
Марченко Н. П. - Презентація біографічного знання в сучасних українських біографічних виданнях для дітей і підлітків (2020)
Іваницька С. Г. - Поколіннєва пам’ять як біографічний концепт: Марко Кропивницький у публіцистичних текстах Сергія Єфремова (2020)
Бугаєва О. В. - Новітні українські музично-біографічні видання для дітей і юнацтва, Марченко Н. П. (2020)
Любовець Н. І. - Видавничі серії українських мемуарів у контексті соціальних комунікацій (2020)
Литвинюк Л. В. - Біографіка в післядипломній педагогічній освіті (2020)
Belov O. - Hetman Ivan Mazepa’s coat of arms as the object of potestary imagology, Shapovalov H. (2020)
Кіраль С. С. - Протоколи допитів Івана Дзюби та персональна справа Івана Чендея як джерела вивчення їх громадянської позиції за доби шістдесятництва (2020)
Кіраль С. С. - КДБ проти Івана Дзюби: до історії передачі в Чехословаччину праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?" (документи кримінальної справи № 55) (2020)
Александрова Г. А. - Постать М. І. Стороженка в ювілейних матеріалах: біографічний та історико-культурний контекст (2020)
Яблонська О. В. - Модест Левицький: творчість крізь призму біографії (2020)
Яблонський М. Р. - Редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка (2020)
Перга Т. Ю. - Видатні українські художники в Австралії: Василь Цибульський (2020)
Томозова Н. М. - Штрихи до біографії актора та режисера Валерія Васильєва (2020)
Стамбол І. І. - Черговий аргумент у дебатах про Дмитра Донцова (2020)
Александрова Г. А. - Складний і славний шлях розвитку (2020)
Іваницька С. Г. - "Ідеї мусять надихати народ на чин" (2020)
Демченко Т. П. - Свідчення неупередженого очевидця: 1920–1940-ті рр. у спогадах та публіцистиці В. Дубровського (2020)
Котлярова Т. В. - Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: Актуальні тенденції в цифрову епоху" (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) (2020)
До уваги авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Макаров В. Л. - Узагальнені поліноми Ерміта, їх властивості та диференціальне рівняння, яке вони задовольняють (2020)
Устянич Є. П. - Про практичний спосіб визначення довжини еліпса, Устянич А. Є. (2020)
Bezushchak O. O. - Derivations and automor phisms of locally matrix algebras and groups (2020)
Лебєдєв Є. О. - Про одну систему з повторними викликами і ненадійним приладом, Шарапов М. М., Лівінська Г. В. (2020)
Багно О. М. - Про поверхневу нестійкість нестисливого пружного шару, підданого скінченним початковим деформаціям (2020)
Стратійчук Д. А. - Створення керамоматричних композитів групи BL на основі cBN та жароміцних карбідів гафнію або молібдену, Туркевич В. З., Сліпченко К. В., Бушля В. М. (2020)
Лукін О. Ю. - Фазова та ізотопно-геохімічна вуглеводнева диференціація в пограничному інтервалі між осадовим чохлом і докембрійським кристалічним фундаментом (2020)
Якимчук М. А. - Нові свідчення на користь абіогенного генезису вуглеводнів за результатами апробації прямопошукових методів у різних регіонах світу, Корчагін І. М. (2020)
Дульнева Т. Ю. - Очищення природної води від органічних забруднень модифікованою мікрофільтраційною трубчастою керамічною мембраною з глинистих мінералів, Деремешко Л. А., Баранов О. І., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2020)
Ліпковська Н. О. - Вплив структури природних цинамових кислот на їх взаємодію з високодисперсним оксидом алюмінію у водному середовищі, Барвінченко В. М. (2020)
Шадріна Р. Ю. - Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації, Горюнова І. І., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2020)
Мельник В. І. - Про причини острівної локалізації ялинових лісів Полісся (2020)
Осипов В. В. - Прогнозування гідрографа водного стоку засобами SWAT (Soil and Water Assessment Tool) на прикладі басейну Десни, Спека О. С., Осадчий В. І., Осадча Н. М., Бончковський А. С. (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Філоненко Ю. М. - Особливості антропогенних форм рельєфу гірничопромислового комплексу Полонського району Хмельницької області, Сніцаренко М. С. (2019)
Атаманчук В. А. - Моніторинг та картографування територій нелегального видобутку бурштину за даними ДЗЗ (на прикладі Житомирського Полісся) (2019)
Затула В. І. - Статистичний аналіз аридності клімату в Україні, Затула Н. І. (2019)
Дубіс Л. - Перспективні геотуристичні продукти природоохоронних територій Закарпатської області, Габчак Н. (2019)
Лаврук М. М. - Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра), Лесів О. Ф. (2019)
Бортник С. Ю. - Методологічні засади розвитку природопізнавального туризму в Україні, Стецюк В. В. (2019)
Давидюк М. В. - З актуалістичних напрацювань Петра Івановича Броунова в природничій географії (2019)
Яворський Б. В. - Фізична географія – наука, яка вчить розуміти cвіт (до 75-річчя від дня народження Богдана Павловича Мухи (1943–2019)), Родич О. Я. (2019)
Іванович Б. В. - Морфометричні характеристики рельєфу як індикатори локалізації джерел Українського Розточчя (2019)
Байрак Г. Р. - Морфодинаміка елементів ярково-балкових систем Брюховицького масиву Розточчя (за даними багаторазових спостережень) (2019)
Брусак В. П. - Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами (2019)
Мкртчян О. - Використання інформації відкритих баз метеоданих у дослідженнях новітніх кліматичних змін в західному регіоні України (2019)
Холявчук Д. І. - Радіаційні характеристики клімату Західної України: можливості ідентифікації змін (2019)
Давидюк М. В. - Ландшафтознавчі дослідження станів природи (2019)
Мельник А. В. - Розточчя - перспективний регіон для міжнародної співпраці в галузі моніторингу довкілля (Огляд матеріалів Міжнародного наукового семінару "Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи", м. Львів – смт Брюховичі, 10–12 травня 2019 року) (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
SiaGordon S. - Metchnikoff at Rockefeller: a legacy of phagocyte- microbial interactions, Dunn W. (2020)
Минухин В. В. - Жизнь и творчество Ильи Ильича Мечникова, Колотова Т. Ю., Скляр Н. И., Воронкина И. А., Давыденко М. В., Казмирчук В. В. (2020)
Зінченко І. В. - Дослідження ефективності використання дезінфектанту "Adalux" для надання паперовому матеріалу бактерицидних властивостей, Бабіч О. В., Цитлішвілі К. О., Шостенко О. Ю., Кононенко К. С. (2020)
Zuikina S. S. - Biopharmaceutical research on the choice of a non-steroidal anti-inflammatory agent in the development of combination gel for mastopathy therapy, Vyshnevska L. I. (2020)
Martynov A. - Improving vaccine efficacy based on non-covalent photoinactivation of microorganisms - sources vaccine antigens (MSVA), Farber B., Osolodchenko T., Klein I. (2020)
Tsemenko K. V. - Study of the antibacterial activity of new modified galenic and novogalenic phytosubstances from vaccinium vitis-idaea leaves, Kyreev I. V., Osolodchenko T. P. (2020)
Farber B. - Reproduction and apoptosis of EBV- latent infected cells under influence a TRIZ-created antiviral drugs, Martynov A., Klein I. (2020)
Permatasari D. - Bilateral Optic Neuritis in a Child Associated Multiple Sclerosis, Agustini L., Suhartono G. (2020)
Semchenko K. V. - Study of stability when storing of tablets under the conditional name "Ap-helmin” as one of the factors of pharmaceutical development, Vyshnevska L. I. (2020)
Sorokina O. G. - Features of disease course of some forms of herpesvirus infection, Popov M. M., Liadova T. I., Malanchuk S. H., Dorosh D. M., Sorokina A. V. (2020)
Святний В. А. - Концепція створення й імплементації українського дослідницько-навчального центру технологій паралельного моделювання, Ковальов С. О., Мірошкін О. М. (2019)
Маслова Н. О. - Методи біометричної автентифікації при ідентифікації особи, Полуніна Д. О. (2019)
Фролов О. В. - Дослідження поверхонь конгруенції трохоїдальних кривих (2019)
Andrieieva А. V. - La formation de la dose efficace moyenne de l'irradiation de la population et le personnel, Tiurin Y. A. (2019)
Мерзлікін А. В. - Моделювання малоамплітудних розривних порушень під діями зсувних навантажень (2019)
Скрипник Т. В. - Вдосконалення методів статистичного аналізу для обробки інформації про стан масивів гірських порід, Тихонова О. А. (2019)
Поцепаєв В. В. - Дослідження регулятора навантаження виконавчих органів видобувних комбайнів з винесеною системою подачі (2019)
Негрій С. Г. - Дослідження особливостей поведінки слабких бічних порід навколо засобів охорони, Негрій Т. О. (2019)
Попова О. Ю. - Концептуальні засади забезпечення енергоефективної поведінки промислових підприємств, Кузнєцов В. Ю., Попова С. О. (2019)
Мирошниченко Г. Б. - Теоретико-методичний базис формування рівнів концептуального забезпечення системи стимулювання енергетичного господарства (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Borko Ye. A. - Determination of microbiological purity of rectal suppositories with diosmine and hesperidine, Kovalevska I. V., Osolodchenko T. P. (2020)
Kriukova A. - Determination of the optimal extractant for the extraction of biologically active substances of Sophora Flower–buds, Bezruk I., Konovalenko I. (2020)
Maslii Yu. S. - Testing of antimicrobial activity of preservatives for dental gels development, Ruban O. A., Kaliuzhnaia O. S., Khokhlenkova N. V. (2020)
Orlenko D. S. - Using the HACCP method in quality risk management in the production of oromucosal gel, Yakovenko V. K. (2020)
Zuykina E. V. - Justification of conditions of salicylic acid introduction into emulsion ointment base composition, Polovko N. P. (2020)
Kireyev I. V. - Modern pharmacotherapy of chronic hepatitis C in patients who failed to achieve sustained virologic response, Zhabotynska N. V. (2020)
Деркач С. А. - Фотодинамічна інактивація штамів P. aeruginosa з метою отримання мультиштамової вакцини , Мартинов А. В., Городницька Н. І., Куцай Н. М., Габишева Л. С. (2020)
Єлисеєва І. В. - Розробка комбінованої дифтерійної вакцини на основі дифтерійного анатоксину з ад'ювантом мікробного походження у світі сучасних стратегій конструювання профілактичних препаратів, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2020)
Грузевський О. А. - Стан гуморального імунітету при бактеріальному дисбіозі та бактеріальному вагінозі, Мінухін В. В. (2020)
Калініченко С. В. - Генетичний моніторинг циркуляції ендемічних штамів вірусу кору в країнах європейського регіону, Мелентьєва Х. В., Антушева Т. І., Торяник І. І., Звєрєва Н. В., Буряченко С. В. (2020)
Книш О. В. - Вплив безклітинних супернатантів Bifidobacerium bifidum, аскорбінової кислоти, фруктози, сорбіту, ксиліту та стевії на приріст біомаси умовно-патогенних мікроорганізмів, Мартинов А. В. (2020)
Дмитрієв Д. В. - Клініко-мікробіологічне дослідження ефективності аміноглікозидів при гнійно-запальних процесах , Назарчук О. А., Бабіна Ю. М., Майструк С. Б. (2020)
Перетятко О. Г. - Біоінформаційний аналіз поліморфізму кодуючих ділянок гену bla ТЕМ у штамів Escherichia coli, Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Большакова Г. М., Холодна Т. В. (2020)
Смілянська М. В. - Розробка способу визначення імовірності зниження поствакцинального імунітету у осіб з герпесвірусним навантаженням, Кашпур Н. В., Перемот С. Д., Ходак Л. А., Навєт Т. І. (2020)
Перeмот С. Д. - Внутрішньосудинне запалення - від ідеї І. І. Мечникова до сьогодення, Смілянська M. В., Кашпур Н. В. (2020)
Перетятко О. Г. - Внесок Іллі Ілліча Мечникова у боротьбу з туберкульозом: результати астраханської експедиції 1911 року, Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Большакова Г. М., Холодна Т. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Бояринова К. О. - Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн, Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. (2020)
Кавун-Мошковська О. О. - Структурно-територіальна характеристика прояву споживчої прихильності до найбільших В2С маркетплейсів світу (2020)
Чепелюк М. І. - Культурні фактори розвитку бізнесу в рамках глобалізації світової економіки (2020)
Саліхова О. Б. - Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р., Гончаренко Д. О. (2020)
Кузьменко О. В. - Удосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки, Доценко Т. В. (2020)
Кондро І. В. - Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності вітчизняної економіки як передумова формування державної політики імпортозаміщення (2020)
Кизим М. О. - Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні, Хаустова В. Є., Решетняк О. І. (2020)
Климчук М. М. - Сучасні технології управління підприємством на засадах цифрової економіки та інновацій, Ільїна Т. А., Климчук С. А., Хоменко Н. Ю. (2020)
Кудрявець Є. В. - Підходи до конструювання категорії "міжнародний інноваційний кластер" (2020)
Чекмасова І. А. - Реінвестування доходів як основний компонент прямих іноземних інвестицій у промисловість України (2020)
Карпінський Б. А. - Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні, Карпінська О. Б., Шевців А. Б. (2020)
Ткачук О. Ю. - Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту, Панкова А. Ю. (2020)
Крайнюк Л. М. - Digital-інновації в секторі туризму та гостинності Харківського регіону, Полчанінова І. Л., Поколодна М. М., Влащенко Н. М. (2020)
Мелешко К. К. - Аналіз рекреаційних ресурсів Харківського регіону (2020)
Топалова І. А. - Етапи побудови організаційно-економічного механізму формування ланцюгів ресурсного забезпечення саморозвитку регіону (2020)
Диленко В. А. - Математическое моделирование формирования равновесной цены с учетом логистического фактора, Тараканов Н. Л. (2020)
Сидорова А. В. - Виявлення тенденцій екологічної та економічної збалансованості як фактора екологічної безпеки України, Черенкевич О. С. (2020)
Москаленко Н. О. - Оцінювання впливу чинників зовнішньої торгівлі на розвиток ведення бізнесу в аграрному секторі, Хвостіков А. І. (2020)
Орел А. М. - Вплив державної підтримки на формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу (2020)
Рахман М. С. - Аналіз ринку оптової торгівлі України, Прус Д. В. (2020)
Булигіна А. В. - Пенсійний фонд України та вдосконалення пенсійного забезпечення, Загорська Д. М. (2020)
Бурєннікова Н. В. - Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти, Ярмоленко В. О., Завгородній І. В. (2020)
Жулин О. В. - Управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств і перспективи їх розвитку, Зеленюк-Джунь Л. В. (2020)
Рахман М. С. - IT-галузь України в очах світової спільноти, Корабельський С. О. (2020)
Фабіянська В. Ю. - Удосконалення професійних вимог до аудиторів за умов реформування незалежного аудиту в Україні (2020)
Осмятченко В. О. - Особливості застосування комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах, Вавілов В. В. (2020)
Немсадзе Г. Г. - Аналіз впливу фінансової архітектури на ефективність фінансової діяльності корпорації (2020)
Соколовська А. М. - Оцінка наслідків реформування податкової системи України в контексті показників податкового навантаження (2020)
Гладких Д. М. - Чинники оздоровлення кредитного портфеля та відновлення банківського кредитування в Україні (2020)
Озерова А. Г. - Управління фінансовою стійкістю страхової компанії, Левкович О. В. (2020)
Татаріна Т. В. - Страхові посередники в Україні: функціональні особливості, проблеми та перспективи розвитку (2020)
Петренко В. С. - Фінансування інноваційного молодіжного підприємництва шляхом залучення венчурних коштів, Карнаушенко А. С. (2020)
Насібова О. В. - Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення у ХХ столітті (2020)
Ізмайлов Я. О. - Шляхи вирішення проблем податкового консультування в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн, Єгорова І. Г. (2020)
Юрчишена Л. В. - Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України, Паращук О. В. (2020)
Бужимська К. О. - Механізми управління розвитком підприємства: сутність і структура, Царук І. М. (2020)
Вонберг Т. В. - Особливості рекрутингу персоналу в ІТ-компаніях, Кудименко Д. М. (2020)
Когут І. В. - Аналізування стейкхолдерів проєктів упровадження автоматизованої системи набору та атестації персоналу підприємствами будівельної галузі, Лучко Г. Й. (2020)
Міщук Є. В. - Удосконалення методології оцінювання рівня та стану безпеки кадрових інтересів підприємства (2020)
Федотова І. В. - Система управління життєздатністю автотранспортного підприємства, Шинкаренко В. Г. (2020)
Залуцька Х. Я. - Стратегічна піраміда як основа бізнес-коригування досягнення цільових орієнтирів управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств (2020)
П’ятницька Г. Т. - Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів та оцінювання впливу на управління підприємствами, Шевчун М. Б. (2020)
Городецький М. А. - Цифрова модель оцінки впливу клієнтського досвіду на прибуток (2020)
Варук В. В. - Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних територіальних громад (2020)
Сохецька А. В. - Сучасні тенденції маркетингових досліджень (2020)
Верескун М. В. - Переваги та недоліки використання різних видів трафіку в системі інтегрованого інтернет-маркетингу, Захаров С. В., Колосок В. М. (2020)
Крутякова В. І. - Біометод — основа сталого розвитку вітчизняного землеробства (2020)
Гументик М. Я. - Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу України (2020)
Козир В. С. - М’ясна продуктивність бугайців симентальської породи в умовах глобальних кліматичних змін у степовій зоні України (2020)
Майстренко А. Н. - Удосконалення годівлі свиноматок на основі балансування раціонів, Дімчя Г. Г., Денисюк О. В. (2020)
Лінчевський А. А. - Нове ставлення до культури ячменю і селекція в умовах зміни клімату, Легкун І. Б. (2020)
Булгаков В. М. - Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу, Адамчук В. В., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2020)
Коноваленко Л. І. - Буферність ґрунтів агроландшафтів Донецького регіону до забруднення важкими металами, Вінюков О. О., Бондарева О. Б. (2020)
Термоса І.О. - Становлення сучасного підприємницького середовища в аграрному секторі економіки України (2020)
Войцехівська Л. У. - Вплив біологічно активних сполук на стабільність жирового комплексу м’яса птиці механічного обвалювання під час зберігання, Борсолюк Л. М., Охріменко Ю. І., Вербицький C. Б., Шелкова Т. В. (2020)
Вергунов В. А. - М.М. Вольф — учений, який запровадив плановість та методологію наукового експерименту для сільського господарства України (2020)
Торбанюк М. В. - Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу помідора за ознакою "уміст лікопену в плодах" (2020)
Підручник з історії вітчизняної культури землеробства (2020)
В. Ф. Камінському — 60 (2020)
Марова С. Ф. - Етимологія формування концептів державного управління розвитком ринку екологічно чистих товарів в України, Солоха Д. В., Бєлякова О. В., Кисіль В. В. (2020)
Потравка Л. О. - Туристична галузь як пріоритет соціально-економічного розвитку країни (2020)
Фінагіна О. В. - Інформаційна економіка України: перспективи розвитку регіонального інформаційного менеджменту, Коваленко Ю. О., Пригодюк О. М. (2020)
Лохман Н. В. - Методологічний аспект оцінювання інноваційного потенціалу, Устинов Р. Г. (2020)
Вольська О. М. - Формування зовнішньоекономічних зв᾿язків суб᾿єктів аграрного ринку в умовах глобалізації, Барсук Ю. В. (2020)
Ковшун Н. Е. - Факторний аналіз економічного розвитку локальних соціально-економічних систем (на прикладі Херсонської області), Стрільчук В. М. (2020)
Хаврова К. С. - Вплив зовнішнього середовища на інтелектуалізацію діяльності торговельних підприємств (2020)
Мирошниченко Г. Б. - Удосконалення бізнес-процесу інжирінгової служби підприємства, Василишин М. В., Удрас А. Д. (2020)
Лучникова Т. П. - Удосконалення механізму використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень (2020)
Бутенко Т. О. - Математична модель оцінки магістральної траєкторії розвитку господарської системи регіону (2020)
Солоха Д. В. - Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в системі бізнес-планування підприємств України, Сапельнікова Н. Л., Бєлякова О. В. (2020)
Бєлякова О. В. - Регіональні аспекти забезпечення економічної безпеки в Україні, Сіволап Л. А., Солоха Д. В. (2020)
Лаврущенко Ю. О. - Дослідження світових тенденцій розвитку морських портів (2020)
Очередько О. О. - Організація управління функціональною діяльністю підприємств морського транспорту (2020)
Грібов М. Л. - Шляхи вдосконалення правового регулювання негласного співробітництва, Козаченко О. І. (2020)
Фатхутдінова О. В. - Розширена відповідальність виробника як базовий принцип сучасної системи управління відходами: перспективи правового регулювання в Україні, Хлабистова К. В. (2020)
Климчук М. П. - Гарантії прав і законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, Бігунець І. М. (2020)
Москаль Р. М. - Вимоги верховенства права стосовно доступу до правосуддя (2020)
Бусол О. Ю. - Феномен "корупції надмірності" й умовно надмірний легальний дохід як чинник посилення корупційних ризиків, Гуцалюк М. В. (2020)
Черняховський Б. В. - Особливості проведення слідчого огляду під час розслідування несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (2020)
Гетьман А. Д. - Кримінологічні детермінанти незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом (2020)
Нестерович В.Ф. - Конституційний статус опозиції та види її участі у виборах (2020)
Babanina V. - Object of Intentional Damage to Communications Lines (Article 360 of the Criminal Code of Ukraine), Yurikov O. (2020)
Кулик Т. О. - Механізм забезпечення прав дітей в Україні: проблеми суб’єктного складу, Зима Н. Ф. (2020)
Красовська Д. А. - Проблемні питання застосування дискреційних повноважень Національного банку України в процесі ліквідації банків (2020)
Nуkуforchuk D. - Detective Work of the National Police of Ukraine in the Context of Combating Organized Crime, Nуkуforchuk V., Chemerys D. (2020)
Булаєв В. П. - Аспекти координації діяльності й інформаційного забезпечення інформаційно-комунікативних служб системи МВС України (2020)
Калінніков О. В. - Гарантії прав підозрюваного під час спеціального досудового розслідування (in absentia) за КПК України (2020)
Щербань Є. В. - Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд, Камінська Н. В. (2020)
Вознюк А. А. - Актуальне дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин (2020)
Кіндюк Б. В. - Державна політика у сфері цивільної безпеки: теоретичні засади і стратегія розвитку (2020)
Шкуратенко О. В. - За кулісами Другої світової. Війна спецслужб, Курас Д. І., Романишин Н. Ю. (2020)
Мацях І. П. - Інвазії комах-філофагів на територію України, Крамарець В. О. (2020)
Прикладівська Т. Р. - Види рослин і лишайників Кий-острова в Гербарії Національного лісотехнічного університету України (LWFU) (2020)
Русин І. Б. - Біоелектрика екосистем лісів, заболочених лук та агроекосистем Західної України, Медведєв О. В., Валько Б. Т., Нікітчук С. В. (2020)
Бокотей А. А. - Репрезентативність та охорона орнітофауни Регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір’я”, Дзюбенко Н. В., Дубовик О. А. (2020)
Іванюк І. Д. - Вплив метеорологічних чинників на радіальний приріст дуба звичайного в умовах свіжих і вологих сугрудів Полісся України, Фучило Я. Д. (2020)
Коваль І. М. - Реакція радіального приросту Quercus robur L. на зміни клімату в Поліссі та Лісостепу (2020)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость Pinus sibirica Du Tour по образованию шишек за 10-летний период на прививочной гибридно-семенной плантации, Буторова О. Ф., Братилова Н. П., Щерба Ю. Е., Комарницкий В. В. (2020)
Шпарик Ю. С. - Тенденції динаміки типів лісорослинних умов і породного складу деревостанів Українських Карпат у зв’язку зі змінами клімату, Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2020)
Дебринюк Ю. М. - Larix kаempferi Carr. як перспективний деревний вид для плантаційного лісовирощування у лісостанах Західного Лісостепу України (2020)
Los S. - Morphological variability of Quercus robur L. plus trees and clones in Podillia, Smashnuk L. (2020)
Pasternak V. - Forest carbon stock in Left-bank Forest-Steppe of Ukraine according to intensive forest monitoring data, Pyvovar T., Yarotsky V. (2020)
Meshkova V. - Parameters of Pinus sylvestris health condition and Ips acuminatus population in pure and mixed stands of Sumy region, Bobrov I. (2020)
Коржов В. Л. - Особливості техногенного впливу лісокористування на чистоту води у гірських лісових водотоках, Кудра В. С. (2020)
Максимів Л. І. - Соціо-еколого-економічні аспекти розвитку екологічного туризму в Українських Карпатах, Гарматій Т. А., Бець М. Т. (2020)
Соловій І. П. - Планування сталого землекористування на основі теорії послуг екосистем: приклад обґрунтування технологічного рішення, Козак Р. О., Кулешник Т. Я. (2020)
Koller A. - Visions, Missions and Strategies of selected International Forest Research Organizations, Weber N. (2020)
Soloviy V. - Urban Governance and Decision-making under Climate Change: a Critical Review of Frameworks, Methods and Tools from the Perspectives of Ecological Economics and Sustainability Science, Dubovich I. (2020)
Taş І. - Productivity Analysis of Modified Farm Tractors in Forwarding Industrial Wood Products, Akay A. E. (2020)
Бехта П. А. - Вплив температури термічного ущільнення підкладки, типу лаку і кіль-кості його шарів на блиск опорядженої поверхні, Максимів Ю. В., Кристофяк Т. (2020)
Губер Ю. М. - Аналіз методів визначення тривалості сушіння соснових необрізних пи-ломатеріалів, Копинець З. П., Дадак Ю. Р., Гуменюк Ж. Я. (2020)
Ященко П. Т. - Пам’яті академіка ЛАН України, члена-кореспондента НАН України Миколи Павловича Козловського (28.10.1956 – 24.05.2020), Шпаківська І. М., Марискевич О. Г., Данилик І. М., Кагало О. О., Канарський Ю. В. (2020)
Bondar T. I. - Developing and implementing the inclusive policy in Ukraine and the US legislature (2014)
Бурсова С. С. - Розвивальне середовище як умова ефективної організації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку (2014)
Wlosinski M. - Techniki i systemy pedagogiki resocjalizacyjnej (2014)
Галушко М. В. - Операційно-процесуальний компонент професійної компетентності майбутніх учителів світової літератури (2014)
Гібалова Н. В. - Моделювання у змісті математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Дубровина И. В. - Информатизация самообразования педагога как гуманистическая перспектива технологий виртуальной реальности (2014)
Єремеєва Н. Ф. - Використання рольової гри в навчанні іноземних мов (2014)
Запорожець Д. А. - Зміни структурної підготовки майбутнього вчителя в умовах реалізації болонської реформи (2014)
Зімакова Л. В. - Змістовий компонент лінгводидактичної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку: аналіз та перспективи (2014)
Карапузова Н. Д. - Посилення позитивної мотивації майбутніх учителів до опанування методики навчання математики в початковій школі (2014)
Касярум С. О. - Особливості викладання природничо-наукових дисциплін у вищій технічній школі (2014)
Колесник І. О. - Історіографія й джерельна база питання розвитку вітчизняної школи (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Підготовка бакалаврів романо-германської філології в університетах Швейцарії (2014)
Котломанітова Г. О. - Українські народні дитячі ігри в інклюзивному освітньому просторі (2014)
Кулінченко О. С. - Особливості організації студентського самоврядування в умовах вищого навчального закладу (2014)
Куторжевська О. А. - Інформаційна компетентність майбутніх соціальних педагогів - чинник готовності до інноваційної діяльності (2014)
Кучай Т. П. - Порівняльний аналіз курікулумів з підготовки учителів початкових класів в університетах Японії (2014)
Осмоловська О. Ю. - Використання Інтернет-ресурсів як засобу формування комунікативної іншомовної компетенції у процесі професійно-орієнтованого навчання майбутніх юристів іноземної (французької) мови (2014)
Пасічніченко А. В. - Теоретико-методичні підходи герменевтики як педагогічного феномену у професійній підготовці майбутніх педагогів, Ковалевська Н. В. (2014)
Пахомова Н. Г. - Напрями та етапи реалізації моделі інтеграції медико-психологічних і педагогічних знань в процесі професійної підготовки корекційного педагога (2014)
Пелипенко М. М. - Інтелектуальні якості майбутнього рятувальника як компонент готовності до самозбереження (2014)
Покалюк В. М. - Зміст і структура готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності (2014)
Починок Є. А. - Ергономічний підхід до організації інформаційно-предметного середовища в початковій школі (2014)
Приходько А. М. - Наукові підходи до визначення поняття "професійно-комунікативна компетентність студентів у вищих технічних навчальних закладах" (2014)
Рацул О. А. - Дидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у процесі системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Авраменко О. О. - Соціалізація особистості в контексті вітчизняних та зарубіжних науково-педагогічних (2015)
Архипова С. П. - Освіта молодих людей з вадами психофізичного розвитку як умова їхньої інтеграції в соціум, Смеречак Л. І. (2015)
Бойко Н. В. - Організаційно-педагогічні умови використання гурткової діяльності в дошкільних навчальних закладах (2015)
Вацов С. П. - Някои особености на компетентностния модел в немското образование (2015)
Гайдук Н. М. - Формування довіри та порозуміння у соціальних взаєминах як складова змісту професійної освіти у галузі соціальної роботи (2015)
Gyoreva R. T. - Relation "Monitoring" and "Management" of School Education (2015)
Гюрова В. Т. - Неформалното образование на възрастните – фактор за квалификацията на роботната сила (2015)
Демиденко Т. М. - Ігротерапія у сімейному вихованні (2015)
Денчева С. - Ефективност на пътническата онлайн общност (2015)
Загнибіда Р. П. - Позааудиторна діяльність студентів у системі їхньої професійної підготовки (2015)
Кнодель Л. В. - Взаємодія ринку праці та системи освіти у Німеччині (2015)
Корновенко С. В. - Інтелектуальний капітал та його вплив на розвиток інноваційної економіки, Тараненко О. М. (2015)
Куликовський С. С. - Актуальний стан системи відпочинку та оздоровлення дітей в Україні (2015)
Майборода Г. Я. - Технологічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2015)
Melnyk N. I. - Analysis of Educational Qualification Grade of Preschool Teachers in Western Europe: Strategy of Ukrainian Professional Training System Reformation (2015)
Підлипняк І. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освітній парадигмі (2015)
Сабат Н. І. - Особливості опікунської діяльності з дітьми трудових мігрантів (2015)
Тихолоз В. В. - Проблема самоосвіти у ХХ столітті: історичний аспект (2015)
Тріфаніна Л. С. - Сутність інформаційної культури в контексті людського капіталу (2015)
Хлєстова С. С. - Деонтологічна культура як акмеологічна основа професійної компетентності сімейного лікаря (2015)
Шабански Ф. К. - Психологични и социални ползи от заниманията със спорт (2015)
Шапран О. І. - Технологічна карта використання контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Шапран Ю. П. - Діагностика професійної компетентності студентів педагогічного університету методом аналізу поведінкових індикаторів (2015)
Грамбовська Л. В. - Створення завдань з параметрами на основі дослідження функціональних залежностей в трикутнику (2015)
Горда І. М. - Тестові технології у навчанні математичних дисциплін студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Кугай Н. В. - Методологічні знання конкретнонаукового рівня з математичного аналізу майбутнього вчителя математики (2015)
Бодненко Т. В. - Дистанційне навчання з використанням LMS Moodle у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Харченко О. В. (2015)
Гулєша О. М. - Реалізація міжпредметних зв’язків математики з загальноінженерними дисциплінами напряму "Електроніка" (2015)
Попова Л. С. - Тести як елемент сучасних освітніх технологій, Харитонова М. О. (2015)
Лопатюк Е. В. - Влияние бега на профессиональное долголетие авиационных специалистов (2015)
Потапова О. М. - Формування умінь дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей засобами ІКТ (2015)
Шустова Н. Ю. - Чинники формування математичної компетентності майбутніх учителів молодшої школи в контексті зарубіжного досвіду (2015)
Борисенко М. Ю. - Формування уявлення про натуральний числовий ряд в учнів початкових класів засобами мультимедіа (2015)
Сердюк О. П. - Культура музичного сприймання як педагогічна категорія (2015)
Чумак О. О. - Використання професійно орієнтованих завдань у процесі навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів (2015)
Сухойваненко Л. Ф. - Формування міжпредметної компетентності майбутніх учителів математики в процесі навчання елементарної математики (2015)
Ринденко Н. М. - Рекомендації щодо комунікативної підготовки молодших фахівців державної прикордонної служби України з урахуванням найкращих ідей польського досвіду (2015)
Жук І. В. - Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення показникової та логарифмічної функцій (2015)
Ковальчук Л. О. - Формування методичної культури студентів природничих факультетів у контексті дослідження культури професійного мислення майбутніх педагогів (2015)
Терех О. Я. - Лабораторні роботи у навчанні геометрії учнів основної школи (2015)
Шаповалова Н. В. - Дослідження орнаментів в науково-дослідній роботі студентів фізико-математичних спеціальностей ВНЗ, Панченко Л. Л. (2015)
Нічуговська Л. І. - Модель білінгвістичного навчання математики іноземних студентів на підготовчому відділенні в контексті інтернаціоналізації університетської освіти (2015)
Матяш О. І. - Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі методичної підготовки, Терепа А. В. (2015)
Моторіна В. Г. - Компетентнісно орієнтована модель навчання диференціальних рівнянь студентів технічних ВНЗ, Михайленко І. В. (2015)
Айстраханов Д. Д. - Ідентифікація моделі змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2015)
Бачинська М. В. - Ключові ідеї формування національних ціннісних орієнтирів у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2015)
Вострокнутов Е. В. - Возможности форм и видов внеучебной научно-исследовательской деятельности в формировании творческих компетенций у студентов технического вуза (2015)
Герасімова Н. Є. - До питання внутрішньоособистісного конфлікту в контексті адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ, Герасимова І. В. (2015)
Десятов Т. М. - Інтелектуальні адаптивні навчальні системи дорослих (2015)
Ісаєнко О. В. - Стан дослідженості захисту прав науково-педагогічних працівників на об’єкти інтелектуальної власності як управлінської проблеми педагогічної науки і практики в умовах розвиненого інформаційного середовища (2015)
Канівець З. М. - Сучасні управлінські технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Козинко Л. Л. - Формування художньо-аналітичних умінь у студентів-хореографів ВНЗ на прикладі аналізу хороводів (2015)
Король Т. Г. - Банк тестових завдань з читання англомовної фінансової літератури (2015)
Кундій Ж. П. - Інтерпретація педагогічних поглядів вітчизняних лікарів кінця ХІХ- початку ХХ століття на проблеми сучасної медичної освіти (2015)
Матвійчук М. М. - Соціально-педагогічні умови формування медіа грамотності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Nazaruk-Stocka E. - Psycho-pedagogiczne przyszłych nauczycieli na uniwersytetach w Polsce (2015)
Пакушина Л. З. - Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу до надання соціальної послуги паліативного догляду (2015)
Польова Л. В. - Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії (2015)
Рацул О. А. - Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту з виявлення компонентів рівнів системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2015)
Сігаєва Л. Л. - Якість вищої освіти: загальна тенденція сучасності, Білобровко Т. І. (2015)
Спрягайло О. В. - Використання природного потенціалу територій для проведення навчально-експедиційної практики студентів (2015)
Томенко М. Г. - Навчальний заклад державної служби України з надзвичайних ситуацій: проблеми сьогодення, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2015)
Хоменко І. М. - Якість фахових знань майбутніх учителів фізичної культури з дисциплін професійної та практичної підготовки – результат контрольно-аналітичної компетентності викладачів (2015)
Баранюк В. В. - Волонтерська діяльність як умова формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2015)
Бахмат Л. В. - Передумови формування самооцінки навчальних досягнень студентів (2015)
Василенко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до профорієнтаційної роботи з учнями (2015)
Василенко О. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку соціальної відповідальності дітей у закладах інтернатного типу (2015)
Герасімова Н. Є. - Особливості копінг-поведінки як стратегії дій особистості, Герасимова І. В. (2015)
Гуцан Л. А. - Освітній округ як інноваційна модель управління в умовх профільного навчання (2015)
Danylyuk S. S. - Formation of future philologists’ professional competence in internet medium (2015)
Ейвас Л. Ф. - Еволюція змісту професійної підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в радянський період (2015)
Ісаєнко О. В. - Аналіз ефективності впровадження моделі управління правовим захистом результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної освіти (2015)
Калініна Г. М. - Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, Калініна Л. М. (2015)
Кудренко Д. О. - Особливості структури художньо-графічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Куц О. М. - Проблемні технології в навчанні іноземних мов студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Майборода А. О. - Самоосвіта курсантів у процесі формування акмеологічної компетентності (2015)
Mykhalchuk O. O. - Рhenomenon of andragogy as a new theory of adult education (2015)
Морін О. Л. - Ресурсний центр професійної орієнтації учнівської молоді освітнього округу (2015)
Пилипенко Н. В. - Загальні питання організації та експериментальної перевірки педагогічних умов формування естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів (2015)
Суржанська В. А. - Підготовка працівників соціальної сфери до впровадження технологій здоров’язбереження дошкільників у педагогічний процес ДНЗ (2015)
Фурса І. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі інтеграції навчальних дисциплін (2015)
Хоменко І. М. - Методологія управління розвитком контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2015)
Ченбай І. В. - Напрями діяльності організацій соціальної сфери з допомоги внутрішньо переміщеним особам (2015)
Чернецька Ю. І. - Соціально-педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів: експериментальне дослідження (2015)
Шпак В. П. - Специфіка соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів (2015)
Архипова С. - Occupational therapy: an international perspective, Гайдук Н. (2016)
Атрощенко Т. - Роль полікультурного середовища вузу у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Білик О. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Bogutska А. - Participative learning at the universities of the third age in the UK (2016)
Вигранка Т. - Мовна компетентність як один із складників академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю (2016)
Горпініч Т. - Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) (2016)
Гуренко О. - Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2016)
Давидова Т. - Організація методичного супроводу розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Єсіна Н. - Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя (2016)
Калініна Г. - Краудсорсинґ як інноваційна технологія громадсько-державного управління в освіті (2016)
Лебедик Л. - Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2016)
Лісова Н. - Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі: трансформаційні процеси (2016)
Лук'янова К. - Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога (2016)
Максимовська Н. - Pозвиток соціального виховання у сфері дозвілля в Україні: історичний аспект, Максимовський М. (2016)
Марченко О. - Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів (2016)
Размолодчикова І. - Формування професійної компетентності соціального педагога у процесі педагогічної практики (2016)
Рогова В. - Аналітичний контекст якісного стану підготовки керівників закладів освіти до управлінської діяльності (2016)
Стрельніков М. - Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності "бізнес-адміністрування" соціальному підприємництву (2016)
Стрельніков В. - Принципи побудови змістових модулів у системі інтенсивного навчання (2016)
Талаш І. - Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів: рольовий підхід (2016)
Шапран О. - Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх економістів (2016)
Шимко І. - Мотиваційний складник у підготовці майбутнього соціального педагога (2016)
Яцинік А. - Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів на засадах партнерства (2016)
Айстраханов Д. Д. - Основні результати моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2016)
Архипенко В. О. - Характеристика стану управління розвитком професійної компетентності фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки (2016)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки (2016)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект (2016)
Герасімова Н. Є. - До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів, Герасимова І. В. (2016)
Demidenko T. - The emotional component of a family education process (2016)
Десятов Т. М. - Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах (2016)
Єнгаличева І. В. - Вивчення змісту поняття методичної роботи педагогічних кадрів у системі дошкільної освіти (2016)
Кир'ян Т. І. - Галузева нормативна база перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя (2016)
Козинець О. Д. - До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Корж-Усенко Л. В. - Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз (2016)
Котломанітова Г. О. - Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей (2016)
Лук'янова К. А. - Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення (2016)
Похілько О. В. - Основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака (2016)
Солощенко В. М. - Iнтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства (2016)
Стрілець А. В. - Артикуляційна гімнастика в роботі з дітьми дошкільного віку (2016)
Ткаченко В. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах (2016)
Ткаченко І. О. - Вища хореографічна освіта в Німеччині: актуальні дослідження (2016)
Товканець О. С. - Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах (2016)
Томенко М. Г. - Методика викладання дисципліни "Інженерна і комп’ютерна графіка" у вищих навчальних закладах ДСНС України, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2016)
Федоренко С. О. - Соціокультурні детермінанти становлення і розвитку творчих шкіл художників Черкащини в системі художньої освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Фельцан І. М. - Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект (2016)
Шпак В. П. - Використання технології виховання колективу в досвіді авторської школи О. А. Захаренка (2016)
Гетманець О. П. - Завдання науки фінансового права в умовах розвитку господарських відносин в Україні (2020)
Вовк М. З. - Визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій (2020)
Гладкий С. О. - Законодавство як дзеркало протистояння більшовицької влади та української кооперації (1920-ті роки) (2020)
Гордеюк А. О. - Поняття особи у цивільному праві та його співвідношення з поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин, учасника цивільних відносин (2020)
Демура М. І. - Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні, Клепка Д. І., Крицька І. О. (2020)
Зозуля О. І. - Проблеми та перспективи правового регулювання біпатризму в Україні (2020)
Павликівський В. І. - Суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів, Юртаєва К. В. (2020)
Погребняк В. Я. - Механізм виникнення права власності на новостворений об’єкт нерухомості: аналіз чинної нормативної моделі (2020)
Сіделковський О. Л. - Деякі проблеми правового регулювання діяльності приватних медичних закладів (2020)
Портнов І. А. - Політичні партії у передвиборній агітації на місцевих виборах в Україні та державах Європейського Союзу (2020)
Русанівський В. М. - Мова химерного роману (2016)
Скороходько Е. Ф. - Позиційна інтерференція термінів як структурна характеристика наукового тексту (2016)
Семиколєнова О. І. - Гендерний аспект сучасної мовної політики, Шиліна А. Г. (2016)
Коцюба З. Г. - До питання про пареміологічний парадокс (2016)
Тищенко О. М. - Українська сурдолінгвістика: зміст та перспективи дослідження (2016)
Іліаді О. І. - Слов'янські топоніми на території Греції. VIII (етимологiчний коментар) (2016)
Редьква Я. П. - Ойконіми Львівської та Галицької земель із формантами *-isce/*-isko в історичному аспекті (на загальнослов'янському тлі)) (2016)
Стоянов І. А. - Лінгвоболгаристика в Україні: стан і візії (2016)
Глущенко В. - Даниленко Л. І., Русанівський В. М. та інш. Українське мовознавство у західних і південних слов'ян / Відп. ред. В. М. Русанівський. К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2005. - 180 с., Сегін Л. (2016)
Даниленко Л. - Stepanova L. Ceska a ruska frazeologie. Diachronni aspekty. Olomouc, 2004. - 297 c. (2016)
Скопненко О. - Говірка села Машеве Чорнобильського району (2016)
Мойсієнко В. - Маліневська Н. Фонетична система української мови XVII ст. - початку XVIII ст. і латинська графіка. Olomouc, 2005. - 124 c. (2016)
Іштван Удварі (1950-2005) (2016)
Содержание (2020)
Хмизов С. О. - Експериментальне обґрунтування компонування апаратів зовнішньої фіксації у разі подовження гомілок у дітей, Гриценко А. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2020)
Головаха М. Л. - Експериментальне дослідження ефекту імплантації поліпропіленової сітки в дефект капсули колінного суглоба, Масленніков С. О. (2020)
Безрученко С. О. - Біомеханічне обґрунтування впливу способів фіксації вивиху надплечового кінця ключиці на кінематику рухів надплечово-ключичного та грудинно-ключичного суглобів, Долгополов О. В., Лазарев І. А., Чкалов О. В., Ярова М. Л. (2020)
Кочкартаев С. С. - Макро- и микроэлементный состав межпозвонковых дисков при грыжах поясничного отдела позвоночника, Шатурсунов Ш. Ш., Данилова Е. А., Осинская Н. С. (2020)
Климчук Л. І. - Ультразвукове дослідження серединного нерва в діагностиці карпального тунельного синдрому, Гайко О. Г., Лучко Р. В., Галій Ю. І., Тимошенко С. В. (2020)
Корж Н. А. - Результаты открытой репозиции и накостной фиксации пластинами с угловой cтабильностью переломов проксимального отдела плечевой кости у пациентов с остеопорозом, Макаров В. Б., Сабсай А. В., Танькут А. В., Подгайская О. А. (2020)
Мателенок Е. М. - Застарелые вывихи предплечья (2020)
Танькут В. О. - Попереково-тазовий біль у вагітних: діагностика та лікування, Беренов К. В., Беренова О. Ф. (2020)
Прозоровский Д. В. - Остеотомия Helal в хирургическом лечении метатарзалгии, Бузницкий Р. И. (2020)
Дєдков А. Г. - Результати хірургічного лікування гігантоклітинної пухлини довгих кісток, Максименко Б. В., Бойчук С. І., Костюк В. Ю., Кукушкіна М. М. (2020)
Бабуркіна О. П. - Аналіз публікацій ортопедів-травматологів України у високорейтингових закордонних медичних журналах, Овчинніков О. М., Шестакова І. В. (2020)
Сулима В. С. - Покрокове оволодіння ортопедом симулятивною навичкою остеосинтезу методом Peyton, Бігун Р. Р. (2020)
Вирва О. Є. - Комбіноване заміщення дефекту в разі комплексного лікування недиференційованої плеоморфної саркоми дистального відділу великогомілкової кістки, Головіна Я. О., Малик Р. В., Бець І. Г. (2020)
Филиппенко В. А. - Современные подходы к консервативному лечению остеоартроза с позиций доказательной медицины (2020)
Олександр Анатолійович Бур’янов (2020)
Анатолій Олександрович Лобенко (2020)
Нурлан Джумагулович Батпенов (2020)
Василь Михайлович Шимон (2020)
Рецензія на монографію "Остеотомии в области коленного сустава" В. Орлянського та М. Головахи (2020)
Отчет о Всемирном конгрессе "Остеопороз, остеоартроз и заболевания скелетно-мышечной системы" 20–22 августа 2020 г., Барселона (2020)
Содержание (2020)
Резник А. - Субъекты гражданских практик как основа демократического транзита Украины (2020)
Степаненко В. - О социологической реальности цивильной сферы (2020)
Александер Дж. Ч. - Цивильная сфера и демократия в Латинской Америке, Тоньято К. (2020)
Чепурко Г. - Состояние, проблемы и перспективы модернизации украинского общества: экспертные оценки (2020)
Буткалюк В. - Неравенство в условиях экономической глобализации: эмпирическое социологическое измерение (2020)
Бондарец Б. - Демоэкономическая ситуация на Юге Украины сквозь призму самооценок и настроений жителей областных центров, Бронникова Л., Фесенко А., Черная В. (2020)
Maltseva K. - Bridging sociology with anthropology and cognitive science perspectives to assess shared cultural knowledge (2020)
Scheiring G. - The foundations of hybrid authoritarian state capitalism in Hungary (2020)
Круглый стол "Шансы и риски для демократии в Украине после выборов 2019 года” (2020)
Стуканова М. - "Формировать новое поколение” (2020)
Лучик-Мусиездова С. - О традициях и нетрадиционных методах преподавания в социологии, Мусиездов А. (2020)
Буров И. - Вектор "Восток–Запад” в условиях геополитических изменений (2020)
Социологическая ассоциация Украины и Социологический центр имени Н. В. Паниной. Объявление о конкурсе (2020)
Департамент аттестации кадров высшей квалификации МОН Украины информирует... (2020)
Макеев С. - Мы в неравенстве и неравенство в нас (2020)
Анатолию Александровичу Ручке — 80! (2020)
Поздравляем Николая Васильевича Туленкова с юбилеем! (2020)
Поздравляем Юрия Ивановича Яковенко! (2020)
Памяти Ирины Эриковны Бекешкиной (2020)
Памяти Анатолия Ильича Зозули (2020)
Хренова В. В. - Інклюзивна освіта в умовах нової української школи: проблеми та перспективи (2020)
Аннєнкова І. П. - Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю, Гладкова В. М. (2020)
Гіренко Н. І. - Підвищення професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання за профілем "Харчові технології", Крамаренко Д. П. (2020)
Кононенко А. Г. - Використання SMART-комплексів у методичній системі сучасних інформаційно-освітніх технологій, Масліч С. В. (2020)
Лівшун О. В. - Педагогічні умови формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя трудового навчання (2020)
Скібіна О. В. - Сучасний підхід до результатів навчання студентів закладів вищої освіти (2020)
Стафеєва Т. О. - Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів до попередження освітньої депривації старшокласників (2020)
Бурдун В. В. - Формування в учнів закладів загальної середньої освіти підприємницької компетентності на уроках трудового навчання (2020)
Ковальчук В. І. - Дифракційне розсіяння та розщеплення ядер 3He атомними ядрами (2006)
Мазур В. М. - Непружне розсіювання гамма-квантів на ядрах 195Pt та 199Hg при енерґіях 4-10 МеВ, Біган З. М., Симочко Д. М., Пітченко Г. Ф. (2006)
Шут М. І. - Аналіз тепло- та електропровідности композиційних матеріялів на основі епоксидних полімерів, Горшунов О. В., Січкар Т. Г., Василенко С. Л. (2006)
Zhdanov V. I. - Ultra-relativistic radial expansion of perfect fluid with shock waves, Borshch M. S. (2006)
Головко М. Ф. - Вільна енерґія йонної системи в йонному пористому середовищі, Блажиєвський Ю. Л. (2006)
Швець В. Т. - Рівняння стану металевого водню, Дацько С. В., Малиновський Є. К. (2006)
Держко О. В. - Властивості плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Кавітація, Мигаль В. М. (2006)
Matveev O. P. - Charge and magnetic states for the Hubbard model on a three-site cluster, Shvaika A. M. (2006)
Бойчук В. І. - ДОслідження впливу поляризації на енерґію електрона, дірки та екситона сферичної наногетеросистеми напівпровідників (на прикладі структур Si/SiO2 та β-HgS/CdS), Кубай Р. Ю., Годованець Г. М., Шевчук І. С. (2006)
Ткач М. В. - Властивості спектра електронів і дірок у квантовому дроті, що перетинає плоску квантову яму в зовнішньому середовищі, Маханець О. М., Грищук А. М. (2006)
Медвідь А. Г. - Кінетичні характеристики та особливості закону Відемана–Франца в сплавах Fe–Ni–Al й Fe–Ni–Ti у мартенситно-аустенітних станах (2006)
Holovatch Yu. - "Ising Lectures – 2006”: the 10th annual workshop on phase transitions and critical phenomena (Lviv, May 10–12, 2006) (2006)
Передмова (2006)
Головач Ю. - Складні мережі, Олємской О., Фербер К. фон, Головач Т., Мриглод О., Олємской І., Пальчиков В. (2006)
Дувiряк А. - Застосування двочастинкового рівняння Дірака у спектроскопії мезонів (2006)
Ткач М. В. - Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наногетеросистемах, Войцехівська О. М., Головацький В. А., Маханець О. М., Грищук А. М. (2006)
Shopova D. V. - Gauge effects on phase transitions in superconductors, Tsvetkov T. E., Uzunov D. I. (2006)
Sokolov A. I. - Two-dimensional phase transition models and λϕ4 field theory (2006)
Романюк М. О. - Спектральна рефрактометрія фероїків групи триґліцинсульфату, сеґнетової солі та сульфату калію (2006)
Khomenko E. - Studying the magnetism of the quiet Sun: diagnostic techniques and results, Kostik R. (2006)
Авторський покажчик тому 10 (2006)
Лунячек В. Е. - Моделі та алгоритми підвищення кваліфікації працівників освіти в умовах диверсифікації освітніх послуг (2020)
Juergen Koeberlein-Kerler - Characteristic of professional and teaching activity of the technical disciplines’ educator in a vocational education institution (2020)
Шматков Д. І. - Обзор программных продуктов для реализации дидактической редукции: EXCEL, STATISTICA, SPSS (2020)
Бруєва В. А. - Адаптивне управління процесом набуття прав інтелектуальної власності та комерціалізацією досліджень у закладах вищої освіти (2020)
Бачієва Л. О. - Розроблення факторно-критеріальної моделі оцінювання дослідницької компетентності майбутніх менеджерів (2020)
Мамута М. С. - Створення електронних освітніх ресурсів для студентів технічних ЗВО засобами SharePoint Designeer (2020)
Ротова Н. В. - Особливості роботи із засвоєння лексики під час вивчення української мови іноземними студентами (2020)
Рябчиков М. Л. - Функції і компетентності людей із вадами при підготовці дизайнерів одягу, Литвин О. О., Нечипор С. В., Єгоров О. В. (2020)
Sazhko H. - Cloud technologies in the development of the e-lerning: theoretical aspects, Danica S. Pirsl (2020)
Харківська А. А. - Формування та розвиток цифрової компетентності педагога в системі навчання впродовж життя – вимога часу (2020)
Харківська А. І. - Дослідження результативності впровадження моделі системи розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістрат (2020)
Грохова Г. П. - Рекреаційна культура як складова фізичного виховання студентів технічних ЗВО (2020)
Клос Л. Є. - Формування особистості фахівця з цивільної безпеки на засадах цінності здоров’я: гуманістична парадигма, Мукан Н. В., Криштанович М. Ф. (2020)
До уваги авторів (2020)
Содержание (2020)
Єлісєєва H. П. - Резонансні властивості імпедансного монополя, розташова ного на ідеально провідному прямокутному екрані, Бердник С. Л., Катрич В. О. (2020)
Пащенко Р. Е. - Моделювання доплерівського сигналу, відбитого від безпілотного літального апарата, з використанням фрактальних недиференційовних функцій, Іванов В. К., Цюпак Д. О. (2020)
Брюховецький А. С. - Функція Гріна імпульсного джерела звуку у рівномірному дозвуковому потоці, Вічкань О. В. (2020)
Букін О. В. - Визначення параметрів поверхонь при моделюванні зворотного розсіювання в міліметровому і сантиметровому діапазонах довжин радіохвиль, Гутнік В. Г., Логвінов Ю. Ф., Резніченко М. Г. (2020)
Деркач В. М. - Низькотемпературне дослідження втрат електромагнітної енергії в слабопоглинаючих матеріалах у діапазоні частот 110…140 ГГц, Алєксеєв Є. А., Головащенко Р. В., Острижний Є. М., Мещеряков А. O., Тарапов С. І. (2020)
Vakula A. S. - Ferromagnetic resonance in Fe1–xCoxFe2O4 nanoparticles precipitated from diethylene glycol, Kravchuk О. А., Tarapov S. I., Belous A. G. (2020)
Корнієнко Ю. В. - Про можливості методу накопичення повних фаз при спостереженні об’єкта крізь земну атмосферу, Ляшенко І., Пугач В. В., Скуратовський С. І. (2020)
Антоненко Є. О. - Амплітудно-фазовий детектор для систем діелектричної спектроскопії, Кожешкурт В. О., Штода Д. О., Катрич В. О. (2020)
Єгоров А. Д. - Дуговий генератор плазми атомно-емісійного аналізатора з цифровим керуванням параметрами розряду, Єгоров В. А., Єгоров С. А., Сінельніков І. Є. (2020)
Віктор Кузьмич Іванов (2020)
Резнік О. - Суб’єкти громадянських практик як підґрунтя демократичного транзиту України (2020)
Степаненко В. - До соціологічної реальності цивільної сфери (2020)
Александер Дж. Ч. - Цивільна сфера та демократія в Латинській Америці, Тоньято К. (2020)
Чепурко Г. - Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки (2020)
Буткалюк В. - Нерівність за умов економічної ґлобалізації: емпіричний соціологічний вимір (2020)
Бондарець Б. - Демоекономічна ситуація на Півдні України крізь призму самооцінок та настроїв мешканців обласних центрів, Броннікова Л., Фесенко А., Чорна В. (2020)
Maltseva K. - Bridging sociology with anthropology and cognitive science perspectives to assess shared cultural knowledge (2020)
Scheiring G. - The foundations of hybrid authoritarian state capitalism in Hungary (2020)
Круглий стіл "Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року” (2020)
Стуканова М. - "Формувати нове покоління” (2020)
Лучік-Мусієздова С. - Про традиції та нетрадиційні методи викладання в соціології, Мусієздов О. (2020)
Буров І. - Вектор "Схід–Захід” в умовах геополітичних змін (2020)
Соціологічна асоціація України та Соціологічний центр імені Н. В. Паніної. Оголошення про конкурс (2020)
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України інформує... (2020)
Макеєв С. - Ми в нерівності та нерівність у нас (2020)
Анатолію Олександровичу Ручці — 80! (2020)
Вітаємо Миколу Васильовича Туленкова з ювілеєм! (2020)
Вітаємо Юрія Івановича Яковенка! (2020)
Пам’яті Ірини Ериківни Бекешкіної (2020)
Пам’яті Анатолія Ілліча Зозулі (2020)
Костенко Н. - Мережева комунікація: алгоритмічний і ризикований зв’язок (2020)
Головаха Є. - Методики дослідження адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міґрацій: розроблення та апробація, Дембіцький С., Жуленьова О., Любива Т. (2020)
Резнік О. - Соціально-демографічні чинники ставлення українців до судової влади, Козловський О. (2020)
Міщенко М. - Досвід застосування методики дослідження психологічного віку в Україні: вплив психологічного віку на соціально-політичні орієнтації (2020)
Рущенко І. - Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, України (на підставі експертного опитування) (2020)
Лобанова А. - Соціологічні ідеї Микити Шаповала: історична репрезентація, Петрухін С. (2020)
Устич С. - Неадитивне суспільство: системологічна парадигма (2020)
Круглий стіл "Аґенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституціональності: особистості, ідеї, соціальні рухи” (2020)
Іващенко К. - Інтеґрація в сучасних міґраційних дослідженнях: нотатки з двох конференцій під егідою IMISCOE напередодні світового "локдауну” (2020)
Bekeshkina I. - The ways of achieving peace in the Donbas: Public attitudes, expectations and concerns (2020)
Горбань Ю. - Поки ми живі, нічого не вирішено остаточно! (2020)
Головаха Є. - Видатний соціолог Ірина Бекешкіна: прощання з колеґою (2020)
Паніотто В. - Про Ірину (2020)
Кисла А. - Дев’ять днів без Іри (2020)
Рибаченко В. - І.Б. (2020)
Рибаченко В. - Пам’яті Ірини Бекешкіної, Lapka L. (2020)
Загороднюк Т. - Пам’яті Кирила Кириловича Грищенка (2020)
Содержание (2020)
Костенко Н. - Сетевая коммуникация: алгоритмическая и рискованная связь (2020)
Головаха Е. - Методики исследования адаптации, инклюзии и изменения идентичностей в условиях массовых миграций: разработка и апробация, Дембицкий С., Жуленева О., Любивая Т. (2020)
Резник А. - Социально-демографические факторы отношения украинцев к судебной власти, Козловский О. (2020)
Мищенко М. - Опыт применения методики исследования психологического возраста в Украине: влияние психологического возраста на социально-политические ориентации (2020)
Рущенко И. - Цивилизационные ценности стран ЕС, России, Украины (на основе экспертного опроса) (2020)
Лобанова А. - Социологические идеи Никиты Шаповала: историческая репрезентация, Петрухин С. (2020)
Устич С. - Неаддитивное общество: системологическая парадигма (2020)
Круглый стол "Агенты социальных изменений в обществе неустойчивой институциональности: личности, идеи, социальные движения” (2020)
Иващенко Е. - Интеграция в современных миграционных исследованиях: заметки с двух конференций под эгидой IMISCOE накануне мирового "локдауна” (2020)
Bekeshkina I. - The ways of achieving peace in the Donbas: Public attitudes, expectations and concerns (2020)
Горбань Ю. - Пока мы живы, ничего не решено окончательно! (2020)
Головаха Е. - Выдающийся социолог Ирина Бекешкина: прощание с коллегой (2020)
Паниотто В. - Об Ирине (2020)
Кислая А. - Прошло девять дней без Иры (2020)
Рыбаченко В. - І.Б. (2020)
Рыбаченко В. - Пам’яті Ірини Бекешкіної, Lapka L. (2020)
Загороднюк Т. - Памяти Кирилла Кирилловича Грищенко (2020)
Вітаємо Олександра Петровича Моцю! (2020)
Maier A. - On the Technological and Typological Integrity of Assemblages From North-Western Ukraine Between 35 and 30 kyr cal BP, Stupak D., Vasyliev P., Khoptynets I., Tkach V. (2020)
Тарасенко М. О. - Ушебтi Панефернефера з колекцiї Полтавського краєзнавчого музею (2020)
Рудич Т. О. - Населення лiсостепової зони України в скiфську добу (2020)
Готун І. А. - Матерiальна культура населення сiльських передмiсть середньовiчного Києва, Казимір О. М. (2020)
Колода В. В. - Господарчi споруди Вовчанського городища: проблеми реконструкцiї та iнтерпретацiї (2020)
Дідух Л. М. - Нова сюжетна композицiя на стулцi квадрифолiя з розкопок Т. М. Мовчанiвського, Осипенко М. С. (2020)
Сергєєва М. С. - Новi знахiдки виробiв з кiстки з Копиревого кiнця у Києвi, Козловський А. О., Крижановський В. О. (2020)
Івакiн Г. Ю. - Давньоруська пам’ятка на територiї Києво-Печерської фортецi ХVIII ст., Писаренко Ю. Г., Балакiн С. А., Івакін В. Г. (2020)
Гнера В. А. - Використання металодетектора в археологiчних дослiдженнях (2020)
Вейбер А. В. - Археозоологiчний аналiз фаунiстичних матерiалiв поселення ХI—ХIII ст. Огрiнь 8, Кублій М. В. (2020)
Щепкін Ю. Г. - Дослідження взаємодії нейтронів із речовиною при високих нейтронних потоках. Частина IІI. Дослідження часової залежності пропускання нейтронів, Слісенко В. І., Мазіна Н. І., Костюк Т. А. (2017)
Денисов В. Ю. - Вплив ядерної частини потенціалу взаємодії ядер на виходи уламків поділу високозбуджених ядер по масі, Маргітич Т. О. (2017)
Мазур В. М. - Дослідження збудження ізомерного стану 11/2 ядра 139Се в реакції (γ,n)m в області гігантського Е1-резонансу, Біган З. М., Деречкей П. С. (2017)
Yulianto Y. - Nuclear binding energy and density distribution of Pb isotopes in a Skyrme - Hartree - Fock method, Su'ud Z. (2017)
Михайлов А. В. - О происхождении металлических включений в составе лавообразных топливосодержащих масс НБК-ОУ ЧАЭС (2017)
Борисенко В. И. - О некоторых особенностях определения подкритичности в ядерном реакторе и подкритической ядерной установке, Каденко И. Н. (2017)
Паренюк О. Ю. - Біорізноманіття мікрофлори у зруйнованому четвертому енергоблоці ЧАЕС, Шаванова К. Є., Іллєнко В. В., Сімутін І. О., Самофалова Д. О., Рибалка В. Б., Нанба К., Такасі Т., Гудков І. М. (2017)
Дрозд І. П. - Оцінка радіоекологічної місткості територій в ареалі впливу об’єктів ядерного паливного циклу, Олійник Ю. С., Сова О. А. (2017)
Возный В. И. - Ионный источник двукратно заряженных ионов гелия на основе пеннинговского разряда, Шульга Д. П., Дрозденко А. А., Захарец М. И., Миронец Е. А., Бриченко А. С. (2017)
Sangaroon S. - Study of bremsstrahlung photons in bulk target using MCNP code, Tuisakda W. (2017)
Іван Миколайович Вишневський (26.05.1938 – 06.08.2017) (2017)
Коритько Т. Ю. - Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу, Осадча Н. В., Толмачова Г. Ф. (2020)
Заблодська І. В. - Розбудова об’єднаних територіальних громад Луганщини за допомогою інструментів ідентифікації, Гречана С. І. (2020)
Скорік К. А. - Сучасні теорії та концепції промислової політики в західній науковій літературі (2020)
Задорожный Г. В. - Гуманизм или человечность? Хозяйствовидческие спасительные методологические размышления (2020)
Підоричева І. Ю. - Україна у науково-технологічному та інноваційному просторах Європейського Союзу: проблеми, позитивні зрушення та напрями інтеграції (2020)
Швець Н. В. - Розвиток підприємництва та його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні, Шевцова Г. З. (2020)
Савченко М. В. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Вінницької області в умовах євроінтеграції, Витяганець І. М. (2020)
Гулиев Р. Г. - Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Азербайджане (2020)
Солдак М. О. - Оцінка інноваційної активності галузей економіки Придніпровського економічного району в контексті формування регіональних інноваційних екосистем (2020)
Колосов А. Н. - Исследование соотношения доходов и расходов домохозяйств в Украине методом точечного отображения (2020)
Тимошенко О. В. - Оцінка сучасного стану виконання бюджетних програм як об’єкту управління бюджетними видатками, Кузьменко О. К., Тимошенко А. Г. (2020)
Бившев Р. О. - Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні, Черненко Л. С., Петросян Г. А., Грибоєдова І. В. (2020)
Фоміченко І. П. - Інвестиційний аспект розвитку економіки суб’єктів підприємництва України в умовах фінансової глобалізації, Баркова С. О. (2020)
Бившева Л. О. - Стратегічні напрями фінансування соціальних послуг в умовах децентралізації, Кондратенко О. О., Самсоненко Ю. А., Харасайло М. В. (2020)
Дробязко А. О. - Компаративний аналіз кредитного забезпечення потреб галузей економіки, Любіч О. О. (2020)
Пілецька С. Т. - Інструменти маркетингу в антикризовому управлінні, Петровська С. В. (2020)
Берсуцька С. Я. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції, Козичева Т. О. (2020)
Латишева О. В. - Можливості застосування бізнес-моделей для управління діяльністю автотранспортного підприємства, Баранов Р. Р., Звєрєв В. В., Проніна О. О. (2020)
Кочешкова І. М. - Зарубіжний досвід утворення та використання доменних шлаків (2020)
Новікова О. Ф. - Перспективи змін у трудовій сфері при цифровізації економіки за інерційним та цільовим сценаріями розвитку України, Шамілева Л. Л., Шастун А. Д. (2020)
Іванов С. В. - Проблеми відтворення наукових кадрів старопромислових регіонів Донбасу і Придніпров’я для забезпечення їх інноваційної модернізації, Антонюк В. П., Ляшенко В. І. (2020)
Білецький О. В. - Трансформація підходів до формування кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту, Дороніна О. А. (2020)
Вишневський О. С. - Національна цифрова платформа стратегування: користувачі, блоки, архітектура (2020)
Чеботарьов В. А. - COVID-19: нові виклики перед маркетингом й актуалізація його ролі у розвитку суспільства (2020)
Міночкіна О. М. - Дослідження інституту власності в контексті сучасних трансформацій соціально-економічних систем (2020)
Столяров В. Ф. - Державне регулювання соціально-економічного відновлення Українського Донбасу (хроніка альтернативних варіантів державних рішень, прийнятих у 2014–2019 рр.). Частина 1. Загальна характеристика викликів державності і напрямів їх подолання (2020)
Академіку Академії економічних наук України – Олександру Микитовичу Буту - 80! (2020)
Вихідні дані (2020)
Бєлінська В. Є. - Мовний стиль поезії А. Кичинського: традиційні та індивідуальні риси (2019)
Городнюк Н. А. - Палімпсести культури, або концепт творчості як самостворення у прозі Валерія Шевчука (2019)
Гуцуляк С. І. - Образ матері в піснях Михайла Ткача (2019)
Дуркалевич В. B. - Квазінауковий секонд-хенд сучасного літературознавства: фальсифікаційно-плагіатні стратегії (2019)
Зубенко С. О. - Поезія П. Антокольского 1910-х – 1920-х рр. в контексті творчості О. Блока (2019)
Кулакевич Л. М. - Художні особливості роману Ю. Смолича "Останній Ейджевуд" як першого українського екшену (2019)
Нікольченко Т. М. - Відображення проблем державотворення у літературі (за матеріалами автобіографічного твору Романа Іваничука "Благослови, душе моя, господа…"), Нікольченко М. В. (2019)
Новицька О. А. - Жанрово-стильові модифікації реалістичного нарису Антона Крушельницького (2019)
Новодворчук О. В. - Лексико-стилістичні особливості поетичної творчості для дітей Олесі Мамчич (2019)
Одарчук Н. А. - Образ українського православного священника в творах Любові Василів-Базюк, Коляда Е. К., Калиновська І. М. (2019)
Павленко О. Г. - Авторське "я" в перекладах Миколи Дмитренка (2019)
Стасик М. В. - Біблійні мотиви в романі Валентина Терлецького "В.І.Н." (2019)
Шморлівська Л. І. - Єврейська тема у творчості Дениса Лукіяновича (2019)
Баранова С. В. - Лінгвістичні проблеми ідентифікації евфемізмів як мовного феномену, Плетенко К. П. (2019)
Бондаренко А. І. - Репрезентація темпорального коду національної лінгвокультури в наївній (донауковій) картині світу (2019)
Волкова С. Г. - Неологізми у сучасній англійській мові на прикладі мови інтернет-ресурсів (2019)
Гордиенко Е. В. - Номенклатура в системе англоязычной медицинской терминографии (2019)
Добровольська О. Я. - Назви гончарів у середньоанглійській мові: детермінантний аналіз синонімічного ряду (2019)
Колеснікова І. А. - Культура мови: граматична інвазія як лінгвістичне явище (2019)
Куца А. А. - Гендерно диференційовані антропоніми англійської мові та їхні структурні особливості, Колодіна Л. С. (2019)
Луньова Т. В. - Концепт "реальність" в есе Джона Бергера про Вінсента ван Гога як інструмент інтерпретації творів образотворчого мистецтва (2019)
Пахненко И. И. - Языковая игра как средство организации лингвистического анекдота, Телетова С. Г. (2019)
Романова Н. В. - Репрезентация эмоций в текстах "Младшей Эдды" (2019)
Сабліна С. В. - Номінативні пріоритети сучасних містян у сфері зоонімії (2019)
Садовая А. Ю. - Компаративная модель мира в идиостиле А. Сурова (2019)
Ситар Г. В. - Мовні особливості програми кандидата у президенти України С. Тігіпка (на матеріалі виборів президента України 2010 року), Рогова М. О. (2019)
Тищенко Т. В. - Інтонація чоловічих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2019)
Трифонова Г. В. - Проблеми перекладу італійського гумору українською мовою у кінострічці "Приборкання Норовливого", Мірко А. О. (2019)
Федорова Ю. Г. - Вербальний контур концепта "cyberspace" в сучасній англомовній картині світу, Воєводіна Н. М. (2019)
Цупікова О. А. - Рекламний дискурс як один із типів інституційного дискурсу (2019)
Шабан А. В. - Релігійний концепт Бог / Θεóς / God в новогрецьких, англійських та українських пареміях, Жарікова Ю. В. (2019)
Shalova N. - Lexical means and techniques of achieving the translation equivalence of compound terms in the field of mechanical engineering and information technology, Zarivna O. (2019)
Shapa L. - Suffix morphemes in the attributes of two-component attributive constructions as style distinctive markers of official discourse, Lebedieva E., Gvozd O. (2019)
Щербій Н. О. - Міжкатегоріальний статус зворотних віддієслівних іменників у слов’янських мовах (2019)
Яценко П. І. - Ускладнення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія" (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Петрушенко А. М. - Принцип мікропрограмного керування та автоматизація проектування операційних пристроїв. ІІ (2020)
Кийко В. М. - Простеження об’єктів при відеоспостереженні, Мацелло В. В. (2020)
Koliechkina L. M. - Construction of a Mathematical Model of Multiobjective Optimization on Permutations, Dvirna O. A., Nahirna A. M. (2020)
Майданюк Н. В. - Застосування технологій ІоТ для кіберфізичних систем розумного підприємства (2020)
Savchenko Ye. A. - The Transfer Learning Task as the Means of Metalearning Tasks Solution, Savchenko M. Yu. (2020)
Osypenko V. V. - Dynamic Valuation Modelling of Cost and Electricity Consumption Over Local Objects with Intellectual Governance, Kaplun V. V., Voronenko M. O. (2020)
Pidnebesna H. A. - Bioproductivity of Dnieper Reservoirs Analysis by Inductive Methods (2020)
Our Authors (2020)
Інструкція для авторів (2020)
Шепелев В. А. - Влияние солнечного ветра на интерферометрические наблюдения в декаметровом диапазоне, Литвиненко О. А., Георгиева К., Киров Б. (2020)
Аксьонова К. Д. - Переважаючі рухомі іоносферні збурення над Cхідною Європою за низьких рівнів сонячної та геомагнітної активностей за даними радара некогерентного розсіяння, Панасенко С. В. (2020)
Резниченко А. И. - Статистика сезонных и суточных вариаций доплеровского смещения частоты ВЧ сигналов на среднеширотной радиотрассе, Колосков А. В., Сопин А. А., Ямпольский Ю. М. (2020)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче о дифракции H-поляризованной плоской волны на двуслойной бесконечной периодической ленточной решетке в отсутствие одной ленты в каждом слое, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2020)
Свищёв Ю. В. - О некоторых особенностях поведения собственных колебаний электрического типа сферической частицы с произвольными значениями материальных параметров (2020)
Артеменко А. М. - Випромінювання поздовжньо неоднорідного плазмового стовпа з діелектричною оболонкою, Карлов В. Д., Кириченко Ю. В., Лукашук О. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Крохмальський Т. - Квантові комп'ютери: основи й алґоритми (короткий огляд) (2004)
Возняк О. - Квазiточно розв'язувана невпорядкована модель Кронiґа–Пеннi, Ткачук В. М. (2004)
Сименог І. В. - Модель дейтрона в підході Дірака–Брейта з прямою взаємодією, Туровський О. І. (2004)
Bryk T. - Generalized collective modes in liquid cesium, Mryglod I. (2004)
Товстюк Н. К. - Термодинаміка окислення GaSe в моделі ґраткового газу (2004)
Berezhnoy Yu. A. - Polarization observables in the elastic scattering of protons on 9Be nuclei, Mikhailyuk V. P. (2004)
Тартаковський В. К. - Розрахунок перерізу процесу 3He(e,e'p)2H з використанням хвильових функцій фаддєєвського типу, Малярж О. М., Лінник О. А. (2004)
Кушнір О. С. - Оптична активність дихроїчних кристалів з "ізотропною точкою” (2004)
Cолдатова Є. Д. - Термодинаміка докритичної области металевого церію, Галаченко Т. Є. (2004)
Королюк Ю. Г. - Оптичнi властивостi невпорядкованих алмазоподiбних твердих розчинiв замiщення Ge1-xSix, Ge1-xSnx, Si1-xSnx, Si1-xCx та тонких плiвок на їх основі, Дейбук В. Г., Виклюк Я. І. (2004)
Шопа Я. I. - Вплив дейтерування на оптичну активність кристалів KDP, Луців-Шумський Л. П., Фтомин А. Є. (2004)
Воронцова М. - Оптичні властивості наночастинок сульфіду кадмію у стабілізуючих розчинах, Скобєєва В., Сминтина В. (2004)
Konoplya R. A. - Quasinormal modes of the Schwarzschild black hole and higher order WKB approach (2004)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2004)
Чаюн Н. С. - Тьюторська діяльність: сутнісні основи, практика, перспективи (2020)
Другова Є. В. - Формування інтелектуального капіталу: теоретичний аналіз проблеми в сучасній економічній літературі (2020)
Вікторов Б. В. - Типи мережевих підприємств у міжнародному бізнесі (2020)
Таха М. Д. - Кластерний аналіз даних життя в Європі (2020)
Кириченко О. С. - Перспективи впровадження механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності та інноваційно-інвестиційних проектіви (2020)
Гребень С. Є. - Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні, Мігус І. П., Одарчук К. М. (2020)
Аулін О. А. - Політичний активізм в ісламі як важливий чинник стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами (2020)
Бєлова О. І. - Мотиваційний механізм управління проєктами: стратегічний аспект, Поскрипко Ю. А. (2020)
Кузьменко О. І. - Управління ринком консервованих фруктів та овочів України, Орлова В. М., Сергєєва О. Р. (2020)
Алькема В. Г. - Моніторинг якості при сертифікації колісних транспортних засобів, Кібиш Л. А. (2020)
Ляшенко О. М. - Сталий розвиток закладів вищої освіти: локальні інформаційно-комунікативні аспекти (2020)
Мотузенко О. В. - Мотивація праці та підвищення ефективності діяльності підприємства (2020)
Петрова І. Л. - Вплив навчання і розвитку персоналу на його компетентність та продуктивність, Кондо У. О. (2020)
Дмитренко В. І. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі (2020)
Москов В. А. - Стратегічні орієнтири в реалізації захисту прямих іноземних інвестицій в системі економічної безпеки України (2020)
Віткін Л. М. - Інновації в управлінні діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості з урахуванням системних ризиків, Сингаївська О. О. (2020)
Мельниченко Г. М. - Управління інноваційним розвитком регіону на основі використання його здатності до самоорганізації в умовах сталого розвитку, Гончаренко М. Ф., Безчасний О. У. (2020)
Підвальна О. Г. - Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні, Феленчак Ю. Б. (2020)
Pirog T. P. - Practically valuable metabolites of marine microorganisms, Martyniuk A. O., Skrotska O. I., Shevchuk Т. А. (2020)
Aralova N. I. - Integrated mathematical model for imitation of the course of viral disease and correction of the induced hypoxic state, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V., Semchyk T. A. (2020)
Prylutska S. V. - Prevention of cisplatin toxicity against normal cells by complexation with C60 fullerene, Grynyuk I. I., Skaterna T. D., Drobot L. B., Slobodyanik N. S., Matyshevska O. P. (2020)
Ostrovska G. V. - Studies of efficiency of the composite system "Lymphosilica" in modeling experimental obesity in rats, Krupska T. V., Pazyuk L. M., Dzerzhynsky M. E., Turov V. V. (2020)
Kryvtsova M. - Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from Origanum vulgare L. in different habitats, Hrytsyna M., Salamon I. (2020)
Churkina L. N. - In vitro activity of the antibiotic batumin against Candida albicans biofilm, Perunova N. B., Bukharin О. V., Ivanova Е. V., Yaroshenko L. V. (2020)
Sabliy L. - Effective technology of pharmaceutical enterprises wastewater local treatment from antibiotics, Zhukova V. (2020)
Ткачук В. М. - Рівняння Паулі з масою, залежною від координат, Вакарчук С. І. (2006)
Болеста І. - Імпеданс-спектроскопія катіонних твердих електролітів групи Ag2MeI4 (Me = Hg, Cd), Карбовник І., Фафілек Ґ. (2006)
Anchishkin D. V. - Liquid-like phases of π+π matter, Nazarenko A. V. (2006)
Забуранний О. - Дискретні моделі поверхні та їхні квантові спінові відповідники (2006)
Головацький В. А. - Особливості енерґетичного спектра електрона в елiптичному квантовому дроті та еліптичній нанотрубці, Гуцул В. I. (2006)
Mehta N. - Observation of Meyer–Neldel rule for the non-isothermal crystallization of glassy Se70Te30-xAgx alloys, Kumar A. (2006)
Панасюк М. - Термостимульовані струми та релаксаційні процеси в монокристалах BaB2O4, Капустяник В., Цибульський В., Бурак Ю., Адамів В., Теслюк І. (2006)
Dovbeshko G. - Effect of nanostructured metal surface on SEIRA spectra of albumin and nucleic acids, Fesenko O., Nazarova A. (2006)
Булавін Л. А. - Ґравіметричні та кондуктометричні дослідження кінетики седиментації водних суспензій каолініту, Храпатий С. В., Ковальчук В. І., Клепко В. В., Лебовка М. І. (2006)
Ваврух М. В. - Розрахунок конфіґурації протопланетного диска за рівнянням Лейна–Емдена–Фаулера, Чвак В. В. (2006)
Мелех Б. Я. - Оптимізоване фотойонізаційне моделювання світіння HII зони у блакитній компактній карликовій галактиці SBS 0940+544 (2006)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2006)
Альохін О. - Ґравітаційний ефект у високотемпературних рідинах поблизу критичної точки, Рудніков Є. (2004)
Шопа Я. I. - Вимірювання оптичної активности на вiдеополяриметрі, Боднар М. I. (2004)
Tomchuk P. M. - Optical conductivity of metal nanoshells, Kulish V. V. (2004)
Kovachev L. M. - Three-dimensional solutions in media with spatial dependence of nonlinear refractive index, Kaymakanova N. I., Dakova D. Y., Pavlov L. I., Rousev R. A., Donev S. G., Pavlov R. L. (2004)
Кнігініцький О. В. - Розрахунок міжатомних силових констант простої кубічної ґратки в довгохвильовому наближенні (2004)
Ваврух М. В. - Базисний підхід у мікроскопічній теорії нормальних металів, Коваль С. П., Солов'ян В. Б. (2004)
Timokhov D. F. - Determination of structure parameters of porous silicon by the photoelectric method, Timokhov F. P. (2004)
Rubish V. M. - Crystallization parameters of non-crystalline antimony chalcogenides, Dobosh M. V., Shtets P. P., Shpak I. I., Rubish V. V., Yurkin I. M., Semak D. G., Fedelesh V. I. (2004)
Левицький Р. Р. - Вплив поздовжнього магнетного поля на термодинамічні властивості XXZ-моделі з магнетною анізотропією типу легка вісь. Наближення двочастинкового кластера, Баран О. Р. (2004)
Медвідь А. Г. - Кінетичні характеристики й коефіцієнт Лоренца сплаву Fe–Ni в мартенситно-аустенітних станах (2004)
Стодiлка М. I. - Застосування інверсних методів при дослідженні коливань яскравости Сонця (2004)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2004)
Бондар Д. - Двовимірна задача двох кулонівських центрів при малих міжцентрових відстанях, Лазур В., Гнатіч М. (2006)
Соколовський О. Й. - Лінійна флюктуаційна електродинаміка, Ступка А. А. (2006)
Седлецький Ю. В. - Про модуляційну нестійкість Стоксових хвиль у межах розширеної системи НРШ із рівнянням для середньої течії (2006)
Тартаковський В. К. - Розщеплення дейтронів з енерґіями 23 та 26 МеВ ядрами 64Cu, 197Au, Ковальчук В. І. (2006)
Головчак Р. Я. - Довготермінове фізичне старіння в склоподібних селенідах миш'яку, Коздрась А., Шпотюк М. В., Шпотюк О. Й. (2006)
Бойчук В. І. - Енерґетичний спектр полярона у плоских наногетеросистемах із квантовою ямою скінченної та нескінченної глибини, Борусевич В. А. (2006)
Бодак О. І. - Механізми провідности інтерметалічних напівпровідників n-ZrNiSn, сильно леґованих акцепторними домішками Со, Ромака В. А., Шеляпіна М. Г., Гореленко Ю. К., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Фрушарт Д., Чекурін В. Ф. (2006)
Стасюк І. В. - Комбінаційне розсіяння світла в сильноскорельованих електронних системах. Наближення сильного зв'язку, Мисакович Т. С. (2006)
Petruk O. - Influence of thermalisation on electron injection in supernova remnant shocks, Bandiera R. (2006)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2006)
Yaremko Yu. - Radiation reaction and renormalization via conservation laws of the Poincaré group (2004)
Кудря Ю. М. - Класифікація рівнянь Раріти–Швінґера в рімановому просторі (2004)
Vakarchuk I. O. - A self-consistent theory of liquid 4He (2004)
Васильєв О. М. - Метод усунення синґулярностей у виразах для парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідкої системи, Чалий О. В. (2004)
Склярчук В. М. - Електрофізичні і структурно-чутливі властивості рідкого Те з домішками 3d перехідних металів, Плевачук Ю. О. (2004)
Мицик Б. Г. - Аномалії п'єзооптичного ефекту в сеґнетоелектричній фазі крислалів (2004)
Бойчук В. І. - Енерґія одного та двох електронів у двох сферичних нанокристалах системи β-HgS/CdS, Гольський В. Б. (2004)
Олємской О. І. - Синерґетична модель економічної структури суспільства, Ющенко О. В., Кохан С. В. (2004)
Kostik R. I. - Oscillations in solar atmospheric structures, Khomenko E. (2004)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2004)
Belyanovskaya E. A. - Choice criteria of adsorbents for heat energy converters in ventilation systems, Lytovchenko R. D., Sukhyy К. М., Prokopenko O. M., Yeromin O. O., Sukha I. V. (2019)
Билека Б. Д. - Повышение экономичности процессов генерации теплоты в коммунальной теплоэнергетике и теплотехнологиях на основе комбинированных когенерационно-теплонасосных технологий, Гаркуша Л. К. (2019)
Потапов В. А. - Экспериментальное определение качественного состава хладоновых экстрактов лаврового листа, Белый Д. В. (2019)
Соколова В. І. - Розробка ключових елементів системи ресурсо- та енергоефективності, Крусір Г. В., Шпирко Т. В., Кузнєцова І. О., Коваленко І. В. (2019)
Кузьменко І. М. - Експериментальна верифікація методу визначення швидкостей у плівкових апаратах (2019)
Хоренжий Н. В. - Вирішення енерго-екологічних проблем круп’яного виробництва, Лапінська А. П. (2019)
Туз В. О. - Гідродинаміка газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах, Лебедь Н. Л., Трокоз Я. Є. (2019)
Корінчевська Т. В. - Термічне розкладання гранульованої деревини в умовах змінної газової атмосфери, Михайлик В. А., Корінчук Д. М. (2019)
Дячок В. В. - Активатори процесу поглинання вуглекислого газу хлорофіл синтезуючими мікроводоростями, Мандрик С. Т., Гуглич C. І. (2019)
Шматок А. И. - Инновационная технология и оборудование для получения суппозиториев, Степанова О. Е., Сильнягина Н. Б. (2019)
Шапар Р. О. - Вплив тепловологої обробки на кінетику сушіння пектиновмісних матеріалів, Гусарова О. В. (2019)
Грабова Т. Л. - Розробка інноваційного тепломасообмінного обладнання для фармацевтичних технологій, Шматок О.І., Сильнягіна Н. Б. (2019)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження кавітаційних ефектів в насосах різних типів, Макаренко А. А., Жукотський Е. К. (2019)
Басок Б. И. - Температурный режим моногранулирования при производстве имитированных пищевых продуктов, Давыденко Б. В., Тимощенко А. В. (2019)
Петрова Ж. О. - Розробка енергоефективного режиму сушіння фітоестрогенної сировини, Слободянюк К. С. (2019)
Скляр В. Ю. - Розробка енергоефективної технології утилізації відходів олійно-жирової галузі, Крусір Г. В., Коваленко І. В., Кузнєцова І. О., Шпирко Т. В. (2019)
Осадчук П. І. - Використання електромагнітного поля при гідратації рослинних олій (2019)
Кіндзера Д. П. - Інтенсифікація внутрішньодифузійного масоперенесення та насичення теплового агенту вологою для підвищення енергоефективності сушіння рослинної біомаси, Госовський Р. Р., Атаманюк В. М. (2019)
Бандура В. М. - Обгрунтування параметрів процессу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного опромінення, Ярошенко Л. В. (2019)
Мусій Р. Й. - Інноваційні сонячні сушарки на основі сонячних теплових повітряних колекторів, Заборовський А. Б., Гальчак В. П., Желєзко О. П. (2019)
Яровий І. І. - Інноваційні способи енергопідведення у процесах сушіння термолабільної сировини, Кашкано М. А., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. (2019)
Иваницкий Г. К. - Исследование дегазации жидкости в кавитационных течениях. Проблемы моделирования, Целень Б. Я., Недбайло А. Е., Коник А. В. (2019)
Burdo O. - Experimental modeling of process of water solutions evaporation in the vacuum and microwave field conditions, Mordynskiy V., Gavrilov A., Sirotyuk I., Sereda A. (2019)
Сорокова Н. М. - Математичне моделювання динаміки тепломасопереносу в процесі жаріння олійної сировини, Дідур В. В. (2019)
Ощипок І. М. - Модель процесу тепломасопереносу при конвективному сушінні м’ясних виробів (2019)
Турчина Т. Я. - Моделювання впливу б-циклодекстрину як структуруючої добавки на кінетику сушіння водної суспензії їстівного гриба шиїтаке, Жукотський Е. К., Костянець Л. О., Макаренко А. А. (2019)
Бунецкий В. А. - Модульный принцип организации производства пеллет из растительного сырья, Зыков А. В., Войтенко А. К., Безбах И. В., Кашкарев А. А. (2019)
Звєряков М. І. - Економічний розвиток в епоху становлення "цифрового капіталізму" (2020)
Бобух І. М. - Розвиток інфраструктури як структурна реформа в Україні: інвестиційні аспекти, міжнародний досвід та аудит, Герасімова О. А. (2020)
Янковий О. Г. - Співвідношення динаміки продуктивності праці та фондоозброєності як індикатор оптимальності координації основних фондів і чисельності персоналу на підприємстві, Янковий В. О. (2020)
Бутко М. П. - Інституціональні засади модернізації продуктивних сил регіонів України в умовах децентралізації управління, Харченко Ю. П. (2020)
Молдаван Л. В. - Особливості корпоратизації аграрного сектору в зарубіжній та вітчизняній практиці: уроки для України (2020)
Білорус О. Г. - Проблеми активізації технологічного трансферу в дослідницьких університетах (2020)
До 70-річчя академіка Національної академії аграрних наук України П. I. Гайдуцького (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Харченко Д. О. - Флюктуаційні фазові переходи в синерґетичній системі дефектів, Князь І. О. (2004)
Парновський С. Л. - Скалярні поля та гіпотеза космічної цензури в загальній теорії відносности, Гайдамака О. З. (2004)
Ваврух М. - Мікроскопічна теорія надпровідности металічних систем, Слободян С. (2004)
Булавін Л. А. - Нейтронні дослідження самодифузії молекул води у плазматичних мембранах, Чехун В. Ф., Василькевич О. А., Ковальчук В. І., Кротенко В. Т., Слісенко В. І., Триндяк В. П., Чалий К. О., Галянт С. Д. (2004)
Шуаібов О. К. - Емісійні характеристики електророзрядної плазми малої щільности на сумішах інертних газів з парами йоду, Шимон Л. Л., Грабова І. А. (2004)
Костробій П. П. - Математичне моделювання часового покриття адсорбованими атомами в каталітичних процесах синтезу аміяку, Токарчук М. В., Алєксєєв В. І. (2004)
Рудавський Ю. К. - Стани електронеґативних домішок у рідкому лужному металі, Понеділок Г. В., Клапчук М. І. (2004)
Дружинін А. - Магнетофононний резонанс в ниткоподібних кристалах Ge n-типу, Павловський І. (2004)
Аксіментьєва О. І. - Термохромний ефект у тонких шарах спряжених поліаміноаренів, Конопельник О. І., Закордонський В. П., Гриців М. Я., Мартинюк Г. В. (2004)
Kalaydjiev K. - The structure of HoMn2O5 formed by two-layer perovskite blocs |Mn0.5O2.5| separated by HoMn rock-salt layers, Midlarz T., Gospodinov M., Kirov M., Baychev M., Popov Chr., Lovchinov K. (2004)
Бердичевський О. М. - Дослідження люмінесцентних характеристик кристалів BaCl2 з використанням синхротронного випромінювання, Підзирайло М. С., Стриганюк Г. Б., Хапко З. А. (2004)
Kuskovsky I. L. - Optical and electrical properties of Zn1-xBexSe grown by molecular beam epitaxy, Gu Y., Spanier J. E., Herman I. P., Neumark G. F., Maksimov O., Zhou X., Tamargo M. C., Smyntyna V. A., Belous V. M. (2004)
Авторський покажчик тому 8 (2004)
Ладанюк А. П. - Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Частина 1. Аналіз проблеми, Власенко Л. О., Луцька Н. М., Смітюх Я. В., Бойко Р. О. (2020)
Шишак А. В. - Керування життєвим циклом людино-машинних інтерфейсів, Пупена О. М. (2020)
Чумаченко С. М. - Синтез оцінки стану складної системи методами кластеризації, Мошенський А. О., Савицька Я. А., Смолій В. В. (2020)
Качанов П. О. - Автоматизована система керування мікрокліматом грибної ферми, Євсеєнко О. М., Півненко А. М. (2020)
Черепанський В. В. - Особливості технологічного процесу виробництва пробіотичного препарату на основі лактобацил, Грегірчак Н. М. (2020)
Пирог Т. П. - Дія на мікроорганізми поверхнево-активних речовин, синтезованих Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на промислових відходах, Петренко Н. М., Палійчук О. І. (2020)
Вискірко С. І. - Протипухлинна активність і деякі аспекти біотехнології мікробних протиракових метаболітів, Скроцька О. І. (2020)
Мельник А. О. - Реалізація проєктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні, Поліщук М. Р., Білько М. В. (2020)
Бойко С. В. - Позиція державних банків у банківській системі України: аспект рентабельності, Дячук Я. С. (2020)
Strashynska L. - Domestic market of confectionery products in the aspect of general world development trends, Nikonenko A. (2020)
Скопенко Н. С. - Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств, Євсєєва-Северина І. В. (2020)
Ilchuk M. - Viticulture development in the enterprisesat the south of Ukraine, Radko V., Dmytruk M., Kucherenko V. (2020)
Курченко К. М. - Фактори і проблеми, що впливають на розвиток ділової кар’єри сучасної особистості, Грищенко Д. Г. (2020)
Буляндра О. - Перспективи використання палива з твердих побутових відходів на ТЕЦ цукрових заводів, Гапонич Л., Голенко І., Топал О. (2020)
Петренко В. П. - Моделювання теплообміну у вільно стікаючих слаботурбулентних плівках рідини під час пароутворення, Прядко М. О., Рябчук О. М., Цьось А. Л. (2020)
Стрельченко Л. В. - Енергоефективність від впровадження конвективно-терморадіаційної сушильної установки з тепловим насосом, Дубковецький І. В. (2020)
Соколенко А. І. - Оцінка перспектив використання вторинних енергетичних ресурсів варильних відділень пивзаводів, Шевченко О. Ю., Васильківський К. В., Літвинчук С. І. (2020)
Кирик И. М. - Исследование технологических параметров при выпечке заварных ржано-пшеничных хлебов в параконвекционных пекарных камерах, Гуринова Т. А., Кирик А. В., Селех В. И. (2020)
Любич В. В. - Якість екструдату із зерна пшениці м’якої залежно від сорту та лінії, Желєзна В. В., Єрємєєва О. А. (2020)
Авдєєва Л. Ю. - Ферментативні білкові гідролізати для спеціалізованих харчових продуктів, Декуша Г. В., Жукотський Е. К. (2020)
Москалюк О. Є. - Математико-статистична оцінка досліджених показників інноваційних м’ясних паштетів, Гащук О. І., Бреус Н. М. (2020)
Пасічний В. М. - Дослідження впливу пастеризації на органолептичні, реологічні та фізико-хімічні характеристики сосисок, Хорунжа Т. О., Полумбрик М. М. (2020)
Алєксєєнко М. С. - Оптимізація технологічних режимів кислотного гідролізу картопляного крохмалю, Літвяк В. В., Сиса А. Г., Грабовська Е. В., Галенко О. О. (2020)
Сімахіна Г. О. - Стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, Камінська С. В. (2020)
Костенко Є. Є. - Моніторинг нітратів і заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції, Ганчук В. Д., Бутенко О. М. (2020)
До відома авторів (2020)
Labeckas G. - Investigation of the fuel oxygen of various origins-made effects on the combustion process in a turbocharged crdi diesel engine, Slavinskas S., Kanapkienė I. (2020)
Labeckas G. - Performance and emissions of a diesel engine operating with renewable binary biodiesel-n-butanol biofuel blends, Slavinskas S., Mackevičius T. (2020)
Ragulskis K. - Unsymmetric dry friction for models of surface cleaning, Bubulis A., Pauliukas A., Paškevičius P., Maskeliūnas R., Ragulskis L. (2020)
Біліченко В. В. - Розробка стратегій та проектів інноваційного розвитку організацій автоперевізників, Романюк С. О., Цимбал С. В., Бабій С. М. (2020)
Вербицький В. Г. - Біфуркаційний підхід до аналізу дивергентної втрати стійкості нелінійної моделі колісного екіпажа за наявності постійного силового збурення, Хребет В. Г., Місько Є. М. (2020)
Войчишин Ю. І. - Дослідження мікроклімату салону міського автобуса, Круць Т. І., Зінько Р. В., Горбай О. З. (2020)
Волков В. П. - Втілення інформаційних технологій в технічну експлуатацію автомобілів, Грицук І. В., Волкова Т. В., Онищук В. П. (2020)
Гандзюк Д. М. - Визначення бічних сил, що виникають при русі модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач – двовісний підкатний візок – тривісний напівпричіп", Гандзюк М. О. (2020)
Гречихин Л. И. - Транспорт и вихревой тепловой насос, Куць Н. Г., Булик Ю. В., Дубицкий О. С. (2020)
Дударєв І. М. - Моделювання процесу сепарування сипкого матеріалу з частинками сферичної форми, Гусєв В. А. (2020)
Захарчук В. І. - Доцільність використання вантажних електромобілів в Україні, Захарчук О. В., Мельничук О. Ю. (2020)
Мазилюк П. В. - Порівняння інтенсивності руху транспортних засобів в Україні та у Великій Британії під час поширення Covid-19, Сітовський О. П., Дубицький О. С., Бодак В. І. (2020)
Онищук В. П. - Автомобілі-роботи: можливості та наслідки для транспортної системи, Стельмащук В. В., Дубицький О. С., Булік Ю. В. (2020)
Погрелюк І. М. - До питання про концепцію інженерії поверхні титанових сплавів в контрольованих газових середовищах, Труш В. С., Лук’яненко О. Г. (2020)
Пустюльга С. І. - Метод фрактальної оцінки показника накладання маршрутних схем для оптимізації міських пасажирських перевезень, Придюк В. М., Головачук І. П. (2020)
Cахно В. П. - До порівняльної оцінки триланкових метробусів різних компонувальних схем за маневреністю, Поляков В. М., Мурований І. С., Шарай С. М. (2020)
Титут (2020)
Іванік О. - Головні чинники формувння та активізації гравітаційних процесів у межах Київського Придніпров'я, Тустановська Л., Гадяцька К. (2020)
Stepanyuk L. - Age span formation in granitoids of Ukrainian Shield, Hrinchenko О., Dovbush T., Ziultsle O., Konoval N., Mironchuk T. (2020)
Нестеровський В. - Токсичні й потенційно токсичні елементи у вугіллі пласта с8Н шахти "Благодатна" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району, Ішков В., Козій Є. (2020)
Вижва С. - Фільтраційно-ємнісні параметри нижньопермских карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського нафтогазового району Дніпровсько-Донецької западини, Онищук В., Онищук І., Олійник О., Рева М., Шабатура О. (2020)
Меньшов О. - Магнітні дослідження природних і техногенних процесів об'єктів критичної інфраструктури на прикладі ділянки "Глинка" (2020)
Безродна І. - Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури, Свистов В., Безродний Д. (2020)
Ільєнко В. - МТ/МВ дослідження в зоні ендоконтакту Корнинського гранітного масиву, Бурахович Т., Кушнір А., Попов С., Омельчук О. (2020)
Михайлов В. - Перспективи нетрадиційної нафтогазоносності Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, Карпенко О. (2020)
Дьячков Б. - Онгонитовые дайки Восточного Казахстана и специфика их рудоносности, Мизерная М., Айтбаева С., Мирошникова А., Кузьмина О. (2020)
Волков В. - Розвиток експортно-імпортних операцій у вугільній галузі України, Горошкова Л., Хлобистов Є. (2020)
Efendiyev G. - Evaluating the degree of complexity of tight oil recovery based on the classification of oils, Karazhanova M., Akhmetov D., Piriverdiyev I. (2020)
Gahramanov G. - Subsidence history and hydrocarbon migration modeling in South Caspian basin, Babayev M., Shpyrko S., Mukhtarova Kh. (2020)
Dubyna О. - Features of berillium and rare metal mineralization in syenite of the Perga deposit (Ukrainian shield), Kryvdik S., Belskyy V., Vyshnevskyi О. (2020)
Зацерковний В. - Обгрунтування доцільності застосування геоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу, Плічко Л., Приліпко О., Ніколаєнко О., Мужанова Т. (2020)
Title (2020)
Original papers (2020)
Sukhova O. V. - Structure and Corrosion of Quasicrystalline Cast Al–Co–Ni and Al–Fe–Ni Alloys in Aqueous NaCl Solution, Polonskyy V. A. (2020)
Duruer K. - Investigation of EBT3 Radiochromic Film Response in a High-Dose Range of 6 MV Photon and 6 MeV Electron Beams Using a Three-Color Flatbed Scanner, Etiz D., Yücel H. (2020)
Sokolovsky A. I. - On Relaxation Processes in A Completely Ionized Plasma, Sokolovsky S. A., Hrinishyn O. A. (2020)
Nahool T. A. - Charmonium Properties, Yasser A. M., Anwar M., Yahya G. A. (2020)
Shcherban A. P. - Production of High-Purity Cadmium Single Crystals by Vertical Directed Crystallization Method, Kovtun G. P., Solopikhin D. A., Gorbenko Y. V., Kolodiy I. V., Virich V. D. (2020)
Voznyi V. I. - System for Measuring Emittance Characteristics of Ion Sources, Sayko M. O., Ponomarev A. G., Sadovyi S. O., Alexenko O. V., Shulipa R. O. (2020)
Onyshchenko G. - Counting Efficiency and Neutron/Gamma Ratio for KDP: Tl+ and UPS-923A Scintillators in a Single Photone Detection Mode, Yakymenko I., Grynyov B., Ryzhikov V., Voronov O., Naydenov S. (2020)
Malovytsia M. S. - Nuclear Burning Wave Concept and Theoretical Approaches for its Description, Fomin A. S., Fomin S. P. (2020)
Gavrishchuk O. P. - Simulation Study of Energy Resolution of the Electromagnetic Shashlyk Calorimeter for Different of Layers and Absorber Combinations, Kovtun V. E., Malykhina T. V. (2020)
Bashev V. F. - Influence of Liquid Quenching on Phase Composition and Properties of Be-Si Eutectic Alloy, Ryabtsev S. I., Kushnerov O. I., Kutseva N. A., Antropov S. N. (2020)
Kondrik A. I. - Degradation Under Influence of Radiation Defects of Detector Properties of CdTe and Cd0.9Zn0.1Te Irradiated by Neutrons, Kovtun G. P. (2020)
Voyevodin V. - Structural Features and Operational Characteristics of Steel T91, Tikhonovsky M., Tolstolutska G., Rostova H., Vasilenko R., Andrievska N., Velikodny O. (2020)
Sukhender S. - Ductile and Metallic Nature of Co2VZ (Z= Pb, Si, Sn) Heusler Compounds: A First Principles Study, Pravesh P., Mohan L., Verma A. S. (2020)
Sukhender S. - First Principles Calculations for Electronic, Optical and Magnetic Properties of Full Heusler Compounds, Pravesh P., Mohan L., Verma A. S. (2020)
Mohan L. - First Principles Calculation of Manganese Based Half Heusler Compounds, Sukhender S., Kumar S., Sharma D., Verma A. S. (2020)
Yadav V. - Synthesis and Characterization of TiO2 Thin Film Electrode Based Dye Sensitized Solar Cell, Chaudhary S., Gupta S. K., Verma A. S. (2020)
Zhytniakivska O. - Molecular Dynamics Simulation of the Interaction Between Benzanthrone Dye and Model Lipid Membranes (2020)
Vus K. - Binding of Benzanthrone Dye ABM to Insulin Amyloid Fibrils: Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulation Studies (2020)
Титут (2020)
Іванік О. - Адаптація методики структурно-морфометричного аналізу до середовища ГІС для палеогеоморфологічних досліджень Канівського Придніпров'я, Тустановська Л., Кравченко Д., Гадяцька К. (2020)
Дернов В. - Місцезнаходження решток мезозойських хребетних на території Луганської області (Україна), Удовиченко М. (2020)
Квасниця І. - Прості форми кристалів циркону із кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи, Квасниця В. (2020)
Нікітенко І. - Результати петрографічного дослідження знахідки кам'яних ливарних форм доби бронзи, Старік О., Куцевол М. (2020)
Дубина О. - Акцесорні мінерали рідкісних металів у грорудитах Східного Приазов'я (Україна), Кривдік С., Бельський В., Вишневський О. (2020)
Сплодитель А. - Закономірності розподілу важких металів на території військового полігону "Олешківські піски" (2020)
Вижва С. - Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ, Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2020)
Карпенко О. - Особливості оцінки ресурсів газу нетрадиційних колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин, Михайлов В., Карпенко І. (2020)
Круглов О. - Діагностування генетичних особливостей чорноземних ґрунтів методами магнітометрії, Меньшов О., Соловей В., Лебедь В., Андрєєва О. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського