Смеречинська О. В. - Сталі дієслівно-іменникові словосполучення зі значенням початковості дії в німецькій мові (2015)
Стынгач О. В. - Взаимодействие просодических и кинетических элементов в монологической речи представителей британских политических кругов (2015)
Старченко О. А. - Особливості словотвірної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов (2015)
Коваленко А. О. - Символічність мас-культурного тексту в аспекті перекладознавчих досліджень (2015)
Довгополова Я. В. - Теоретичні та практичні підходи до проблеми формування готовності майбутніх викладачів до розв’язання конфлікту (2015)
Рябих Л. М. - Принципи організації навчального матеріалу в американській академічній лекції (2015)
Турченко В. О. - Відео у навчанні англійської мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов (2015)
Пугач Б. В. - Использование классификаций нейролингвистического программирования в методике преподавания иностранных языков (2015)
Голубовська І. О. - Монографія Л. В. Чайки "Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)" (2015)
Пасинок В. Г. - Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістики та культури мовлення (2015)
Романова Н. В. - Особливості вияву семантики емотивів у німецькому прозовому мовленні (на матеріалі роману Рейнгарда Їргля "Die Stille") (2015)
Самохіна В. О. - Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів (2015)
Нефьодова О. Д. - Механізм та функції реалізації алюзії як інтертексту (на матеріалі повісті Дж. Селінджера "The Catcher in the Rye”) (2015)
Безугла Т. А. - Типи повної креолізації рекламного тексту (2015)
Кузьменко Н. В. - Холо-меронимические структуры в системе пространственной лексики современного английского языка (2015)
Бєлозьорова О. М. - Адресатний аспект і шкала "прозорості" мовленнєвих актів натякання (2015)
Криворучко С. И. - Оптимизация речевого воздействия с позиций теории речевых актов (2015)
Лавриненко И. Н. - Кинематографические коды как средство мены коммуникативных ролей в англоязычном кинодискурсе (2015)
Мосієвич Л. В. - Вплив стереотипу на аранжування евфемізмів / дисфемізмів в англомовному політичному дискурсі (2015)
Адамян В. А. - Речевой акт просьбы в сфере обслуживания (2015)
Кабірі М. Х. - Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2015)
Колодяжна К. В. - Глузування як вид мовленнєвої агресії (2015)
Котова І. А. - Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі (2015)
Можейко О. О. - Роль соціального статусу мовця в реалізації мовленнєвих актів погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Мусаєва Р. - Особливості актуалізації ролі ДРУГ-ПРИЄМНИЙ СПІВРОЗМОВНИК у ситуації "Бесіда друзів" (2015)
Панченко І. М. - Експліцитна та імпліцитна адресатна референція в лінгвістиці (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) (2015)
Рибакова О. В. - Роль невербальних засобів комунікації у втіленні стратегії незгоди в конфліктних комунікативних актах (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Сидоренко І. А. - Засоби репрезентації фрагментів релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі (2015)
Смоляна Т. А. - Мовні засоби у комунікативних стратегіях і тактиках, реалізованих німецькомовною максимою Нового Заповіту у релігійному дискурсі (2015)
Судус Ю. В. - Мовленнєві акти в структурі сучасного англомовного дипломатичного дискурсу (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Дж. Пайєта) (2015)
Тарасова С. О. - Комічні особистості блазня та клоуна в діалогічних відносинах (2015)
Фещенко О. В. - Реалізація теми "Розкриття злочину" як вияв інституційності дискурсу американського слідства (2015)
Хожаіж І. В. - Типи загальнопитальних висловлень з предикативним та аргументативним запереченням (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Хорошилова В. М. - Вплив особливостей інтернет-дискурсу на реалізацію стратегії завдання образи (2015)
Шевченко В. М. - Іллокутивні типи перформативних висловлень у німецькомовному діалогічному дискурсі (2015)
Бєлова (Васильєва) М. О. - Метонімія як підґрунтя евфемістичної субституції: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Davydenko I. V. - Cognitive modeling of EARTH / GROUND conceptual duplex in the English worldview (2015)
Ильченко М. Л. - Лингвокогнитивный анализ понятия БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, Выходец Ю. С. (2015)
Коваленко О. Ю. - Концепт ДЕНЬГИ в англоязычном дискурсе СМИ: предконцептуальная основа (2015)
Кукушкін В. В. - CELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ як радіальна категорія (2015)
Сальтевська М. Ю. - КРИЗА як суб’єкт схеми дії концептуальних корелятів (на матерiалi англомовного газетного дискурсу) (2015)
Довганюк Э. В. - Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях (2015)
Максименко Е. В. - Мультимодальная шахматная метафора в креолизованном тексте (2015)
Остапченко В. О. - Метафора у поетичному дискурсі Р. М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід (2015)
Драненко Г. Ф. - Множинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера "Пані Боварі” (2015)
Ребрій О. В. - Прецедентні імена як проблема художнього перекладу, Тащенко Г. В. (2015)
Вороніна К. В. - Лексичний нонсенс Ш. Сілверстайна в українських перекладах (2015)
Лукьянова Т. Г. - Англоязычные пропагандистские мультипликационные фильмы времен Второй мировой войны: трудности перевода, Руднев А. И. (2015)
Богуславська Л. А. - Когнітивно-дискурсивні інструменти аналізу українських перекладів англомовних пародій (2015)
Шевченко І. С. - Позиціонування суб’єкта дискурсивній діяльності: рецензія на монографію Ущиної В.А. "Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект” (Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 380 с.) (2015)
Бігич О. Б. - Позааудиторний захід з іспанської мови для студентів-філологів "Películas de animaciуn – los ganadores de los Premios Goya" (2015)
Паршикова О. О. - Застосування комунікативно-ігрових прийомів у формуванні іншомовної лексичної компетентності молодших школярів (2015)
Тарнопольський О. Б. - Три базових принципи побудови програм навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина І) (2015)
Варенко Т. К. - Мультимедийный учебник: определение и форматы реализации (2015)
Рябих М. В. - Лекції, які не "читають" (2015)
Сімкова І. О. - Психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу з аркуша (2015)
Артеменко Л. А. - Обучение студентов-экономистов профессиональному иноязычному общению в рамках Case study, Полина В. С. (2015)
Torresan P. - Some critical issues in tests taken from CELI and CILS certifications (Italian as a Foreign Language (2015)
Безуглая Л. Р. - Терминосистема имплицитности в лингвистике (2016)
Ільченко М. Л. - Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах, Рижкова В. В. (2016)
Лавриненко И. Н. - Язык кино в аспекте диахронии (2016)
Музейник І. В. - Орфографія як інструмент політичної боротьби (на матеріалі французької мови) (2016)
Безугла Т. А. - Часткова креолізація американських і німецьких рекламних текстів (2016)
Kovalchuk L. V. - Redistribution of interlocutors’ roles as a factor of topic recontextualization (2016)
Кулініч Я. Ю. - Комплімент як гібридний мовленнєвий акт в англомовному дискурсі (2016)
Устименко С. Є. - Вербальні та невербальні засоби актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі (2016)
Дойчик О. Я. - Лінгвокогнітивні параметри комплексної іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2016)
Медведь М. Н. - Лексические средства реализации концепта COMPLAINT/ЖАЛОБА в английской языковой картине мира (2016)
Калюжная А. Б. - Ключевые концепты англоязычного детективного дискурса (2016)
Шишкіна К. І. - Метафора як підґрунтя евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Шевченко И. С. - AПA-стиль в научной публикации (2016)
Романова Н. В. - Лексичні засоби об’єктивації базових емоцій у німецькій мові першої четверті ХХІ століття (на прикладі оповідань А. Пент "Lexikon der Angst”) (2016)
Кірносова Н. А. - Китайський ієрогліф як художній феномен (2016)
Манжос Я. Ю. - Семантична організація термінів, що позначають злочини проти суспільства (2016)
Molodcha N. - Systemic and innovative lexicon of the economic discourse (2016)
Оніщенко Н. А. - Основні характеристики ептонімів та чинник автора в процесі ептонімізації та деептонімізації (на прикладі німецькомовних ептонімів Й.-В. Ґете) (2016)
Пільгуй Н. М. - Загальна характеристика реалій-термінів (на матеріалі англомовного наукового агротехнічного дискурсу) (2016)
Беляева О. Ю. - Индивидуализация персонажа в тексте песен современного британского песенно-драматического дискурса (2016)
Козубська І. Г. - Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій) (2016)
Найдіна Є. С. - Теорія схем як інструмент дослідження гумору в наративах крупних форм (2016)
Пашкова А. В. - Сучасний іспанський сленг: вплив графічних скорочень в sms та інтернеті на фонетику (2016)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина ІІ) (2016)
Герман Л. В. - Гібридні номінації з компонентом Maori в англійській мові Нової Зеландії, Турченко В. О. (2016)
Лукьянова Т. Г. - Переклад-посередник та його роль у кіноперекладі (2016)
Кальниченко О. А. - Володимир Миколайович Державин як критик перекладу, Зарубіна З. В. (2016)
Пасынок В. Г. - Компетентность и креативность как основа профессионализма будущего преподавателя-филолога (2016)
Максименко О. В. - Когнітивна класифікація жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю), Мартинюк А. П. (2016)
Морозова И. Б. - Психолингвистическая сущность коммуникативного лидерства: гештальт-анализ, Пожарицкая Е. А. (2016)
Mykhaylenko V. V. - Gradduality in lexical semantics of L1 and L2: a case for "layman” in English and Russian (2016)
Byelozyorova O. - Andeutung aus dem historisch-pragmatischen blickwinkel (2016)
Віротченко С. А. - Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект) (2016)
Гридасова О. І. - Специфіка рольових конфігурацій деструктивного сімейного спілкування (2016)
Лепетюха А. В. - Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози (2016)
Безугла Т. А. - Візуалізація мовленнєвоактових складових у рекламному тексті (2016)
Вуколова К. В. - Деякі властивості слововживання у Пітсбурзькому діалекті крізь призму гендерної категорії (2016)
Смоляна Т. А. - Концепт ПОКАЯННЯ, актуалізований німецькомовною максимою, її мовленнєвоактовий і тактико-стратегічний потенціал (2016)
Пєшкова О. Г. - Мовна гра та умови її реалізації в науковому дискурсі (2016)
Дойчик О. Я. - Кореляція концептів HUMAN BEING vs. ANIMAL в ідіостилі Дж. Барнса (2016)
Шамаева Ю. Ю. - Прайминг и дефокусирование в лингвокогнитивной репрезентации интерсемиотического континуума категории EMOTIONS (2016)
Самохіна В. О. - Феномен адресата в комунікативному просторі комічного (2016)
Нефьодова О. Д. - Засоби та наслідки актуалізації прецедентного імені в комунікації (2016)
Савченко Н. Н. - Синтаксические средства как элемент межтекстового взаимодействия в тексте англоязычной пародии, Котова А. В. (2016)
Кайсіна Д. М. - Пасаж як одиниця структурування ідеаційної промови (2016)
Ковалевська Я. Л. - Медіапростір сатирико-саркастичного дискурсу (на прикладі американських он-лайн видань) (2016)
Тарасова С. О. - Маска-імідж у англомовному політичному дискурсі (2016)
Давиденко І. В. - Когнітивний аспект концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові: особливості перекладу в межах різних доменів (2016)
Богуславська Л. А. - Когнітивний аналіз відтворення онімів у англо-українських перекладах поеми Льюїса Керролла "Полювання на Снарка" (2016)
Ейгер Г. В. - Интуиция как метод научного познания в лингвистике и переводоведении, Безуглая Л. Р., Бабич Е. Н. (2016)
Пасинок В. Г. - Мовленнєва культура сучасного викладача і студента (2016)
Швачко С. О. - Прислів’я англомовного дискурсу: онто-гносеологічна синкрета (2016)
Гусева П. Т. - Техническая эволюция и изучение иностранных языков, Шумская О. Н. (2016)
Касьянова В. Г. - Економічна англомовна термінологічна підсистема як об’єкт керованої комунікативної діяльності (2016)
Morozova O. I. - Review of "Ecolinguistics: communication process at the seam of life” (2016) by M. Bogusіawska-Tafelska (2016)
Донец П. Н. - Лингвокультурные контрасты и переводческие трансформации (2017)
Ейгер Г. В. - Процесс перевода как речемыслительная деятельность, Безуглая Л. Р. (2017)
Мартинюк А. П. - Відтворення англійських конвенціональних метафор емоцій в українських перекладах (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика історій Каті Петровської "Vielleicht Ester" в українському перекладі (2017)
Фролова І. Є. - Особливості перекладу екзотизмів постколоніального літературного твору, Набокова Д. О., Овчаренко Є. О. (2017)
Лукьянова Т. Г. - Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху (2017)
Статівка А. О. - Особливості відтворення іноземного акценту в англо-українському перекладі (2017)
Тащенко Г. В. - Поліпарадигматизм та міждисциплінарність як методологічні принципи перекладознавчого аналізу прецедентних імен (2017)
Брославська Л. Я. - Індивідуалізація концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея (2017)
Vakhovska O. V. - A cognitive linguistic perspective on first-person verbal report on emotion experience (2017)
Довганюк Е. В. - Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови (2017)
Калюжна А. Б. - Лінгвокогнітивні підстави взаємодії ключових концептів детективного дискурсу (2017)
Максименко О. В. - Когнітивні характеристики ритмічних та метафорично-ритмічних жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю) (2017)
Руднєва І. С. - Жанрова специфіка юридичного дискурсу і його мовна реалізація (2017)
Шпак О. В. - Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики (2017)
Бєляєва О. Ю. - Експлікація категорії інформативності в об’єктах пісенно-драматичного дискурсу (2017)
Остапченко В. О. - Синтаксичні індикатори імплікатів у поетичному дискурсі Р. М. Рільке (2017)
Птушка А. С. - Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту (2017)
Мизин Т. О. - Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови) (2017)
Бучіна К. В. - Дефініція та функції фольклорної бувальщини: історія питання (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Порівняльний аналіз колокаційної структури спеціалізованих термінологічних сполучень (на прикладі документів НАТО, СОТ, ООН) (2017)
Смеречинська О. В. - Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах (2017)
Тарнопольський О. Б. - Аналіз особливостей конструктивістського підручника з англійської мови для навчання майбутніх менеджерів туризму (2017)
Depner G. - Lernersprachenpragmatik und kompetenzorientierter fremdsrapchenunterricht (2017)
Dudoladova A. V. - Boosting students’ motivation for vocabulary building with original movies, Dudoladova O. V., Varenko T. K. (2017)
Lisna M. I. - Presenting new vocabulary (2017)
Гриців В. Б. - Оптимізація методів навчальної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців банківської справи під час вивчення дисципліни "Професійна іноземна мова" (2017)
Galstyan A. G. - Enhancement of extramural education by elements of distance learning (2017)
Гуторов В. А. - Рецензия на коллективную монографию Бондаренко Е. В., Мартынюк А. П., Фролова И. Е., Шевченко И. С. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка (2017)
Шевченко І. С. - Рецензія на монографію Т. П. Андрієнко Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) (2017)
Рекомендації щодо оформлення рукописів статей Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" (2017)
Shamaieva I. I. - Category Emotions as a multimodal linguo-cognitive matrix of Homo Sentiens discourse ecology (2017)
Котова І. А. - Стратегія дистанціювання в дискурсивній поведінці героя та антигероя в американському кінодискурсі (2017)
Крисанова Т. А. - Семіотичні аспекти кінодискурсу (2017)
Лукьянова Т. Г. - Візуальна мова ілюстрації як засіб комунікації (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Гужва О. О. - Мовленнєва поведінка ідеалізованого чоловіка в романах британських письменниць: основні зміни у діахронії (2017)
Крупкіна Т. В. - Структурно-семантичні типи висловлень застереження у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Максименко О. В. - Комунікативні функції жестів у складі дейктичних жестово-вербальних висловлень в американському розважальному телеінтерв’ю (2017)
Пахаренко А. В. - Тактики супротиву владі в англомовному дитячому авторитарному дискурсі (2017)
Валюкевич Т. В. - Зовнішність людини як лінгвокультурний концепт (2017)
Віротченко С. А. - Когнітивно-функціональний підхід до вербалізації руху в комунікативному просторі (2017)
Змійова І. В. - Злочин як категоріальний концепт та категорія, Калюжная А. Б. (2017)
Старцева Н. Н. - Концепт бизнесмен в лингвальных сетях (на материале английского языка), Сапрун И. Р. (2017)
Пихтовникова Л. С. - Синергетика композиции речевого произведения (2017)
Нефьодова О. Д. - Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену "Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей (2017)
Кузнєцова О. В. - Тема-рематична прогресія як когнітивний механізм комічного (2017)
Понікарьова А. Ю. - Зміна фону і фігури в трьохкомпонентних складносурядних реченнях із вкрапленням підрядності (на матеріалі публічних промов Б. Обами і Д. Кемерона) (2017)
Сердюк В. Н. - Конструкции be + причастие II и have + причастие II в процессе становления категории временной отнесенности в английском языке, Котова А. В. (2017)
Богуславська Л. А. - Когнітивний інструментарій перекладацького аналізу мовної гри Л. Керролла (2017)
Оніщенко Н. А. - Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід (2017)
Миколишена Т. В. - Квазіреалія як засіб об’єктивації фантастичної картини світу та особливості її перекладу (на матеріалі казки Р. Дала "Чарлі і шоколадна фабрика") (2017)
Статівка А. О. - Функціональний аспект дослідження перекладу фонографічних стилізацій (2017)
Черноватий Л. М. - Система вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу, Ковальчук Н. М. (2017)
Касьянова В. Г. - Засоби оптимізації формування навичок роботи з арифметичними діями, формулами та графіками англійською мовою у студентів економічних спеціальностей, Медвідь М. М. (2017)
Rebrii I. М. - English teaching faculty development workshop: international experience and prospects for Ukraine (2017)
Свердлова І. О. - Використання когнітивних стратегій в рамках лекційних курсів, Ядова М. А. (2017)
Shevchenko I. - Cognitive linguistic studies: a global diversity (2017)
Жаботинська С. А. - Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники (2018)
Олейник Н. А. - Образные средства выражения концепта НЕХВАТКА в дискурсе СМИ (2018)
Безугла Л. Р. - Рівні комунікації у лірико-поетичному дискурсі (2018)
Дребет В. В. - Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі (2018)
Романова Н. В. - Семантика фразеологічних одиниць із компонентом HUND у сучасній німецькій мові (2018)
Фролова І. Є. - Специфіка художнього дискурсу та його аспектів, Омецинська О. В. (2018)
Шевченко І. С. - Таблоїдність дискурсу американських президентів ХХІ століття (2018)
Безугла Т. А. - Множинна актуалізація значення в англо- і німецькомовних рекламних текстах (2018)
Морозова І. І. - Стереотипізація персонажного мовлення (2018)
Руднєва І. С. - Юридичний дискурс як модель інституційного дискурсу (2018)
Гулієва Д. О. - Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів) (2018)
Кабірі М. Х. - Висловлення як одиниця аналізу стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2018)
Кайсіна Д. М. - Сміх як миттєва респонсивна комунікативна дія реципієнтів англомовних ідеаційних промов (2018)
Кузнєцова О. В. - Реалізація комунікативної функції у комічному ідіодискурсі Д. Баррі (2018)
Петренко О. М. - Типологія стратегій неввічливості у дискурсі В. Шекспіра (2018)
Сухова А. В. - Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели) (2018)
Мелещенко О. О. - Бімодальний твіт-текст як комунікативна одиниця інтернет-жанру твітінг (на матеріалі Твітеру Дональда Трампа) (2018)
Донец П. Н. - Лингвокультурная специфика китайской поэзии и способы ее компенсации при переводе, Мотрохов А. И. (2018)
Ребрій І. М. - Функціональні та лінгвосеміотичні чинники іншомовного відтворення артлангів (2018)
Пасынок В. Г. - Интеграция французского языка, культуры и художественных текстов в аспекте "Домашнее чтение" (2018)
Петрушова Н. В. - Методика становлення професійного спілкування майбутнього вчителя засобами іноземної мови, Кравченко В. Л. (2018)
Свердлова І. О. - Структурні особливості лекції з курсу "Методика викладання іноземних мов”, Рубцова М. А. (2018)
Зверюк Р. Є. - Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми (2018)
Калита А. А. - Методолого-энергетический подход к изучению речевых универсалий, Клименюк А. В. (2018)
Davydenko I. V. - Multimodal representation of the English conceptual duplex HOUSE/HOME, Shevchenko I. S. (2018)
Самохіна В. О. - Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності Homo Artiflex (2018)
Пірог І. І. - Метафора як засіб створення іміджу політичного лідера у німецькому медіадискурсі, Ізотова Л. І. (2018)
Рудик І. М. - Мета й завдання сучасного ділового листа (2018)
Shamaieva I. I. - Multimodality of the category EMOTIONS in art discourse: a fractal semiotics perspective (2018)
Пономаренко О. О. - Структурно-семантичні моделі висловлень погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2018)
Бахов І. С. - Інтертекстуальність і роль семантичних маркерів при перекладі спеціалізованих соціологічних текстів (2018)
Черноватий Л. М. - Переклад біблійних власних назв англійською й українською мовами (компаративний аспект) (2018)
Фролова І. Є. - Стратегії відтворення мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі, Статівка А. О., Тищенко М. О. (2018)
Зирка В. В. - Лексическая сатурация интеллектуального рекламного текста в английском и русском языках: сопоставительный анализ (2018)
Битко Н. С. - Культурные, лингвистические и лексикографические антецеденты англоязычной лексикографии в Индии (2018)
Лук’янова Т. Г. - Вербалізація емоційних станів в мультимодальному тексті: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов) (2018)
Оніщенко Н. А. - Концептосфера цитат з британської літератури в німецькій мові: еколінгвістичний аспект (2018)
Tashchenko G. V. - Scope of meaning as a factor of precedent name translation (2018)
Котов М. В. - Особливості взаємодії тактик кооперативного та некооперативного спрямування у ситуації спілкування англійською як лінгва франка (2019)
Морозова І. І. - Гендерна й культурологічна обумовленість small talk вікторіанської доби (2019)
Птушка А. С. - Мовна об'єктивація стереотипних уявлень про міжособистісні ролі теща та зять у тексті англомовного анекдоту (2019)
Пихтовникова Л. С. - Композиция и стиль фантастического рассказа Ся Цзя 百鬼夜行街 ("Улица Призраков"), Мотрохов А. И. (2019)
Жулавська О. О. - Відтворення англійських синестезійних метафор слухових відчуттів в українських перекладах (2019)
Кальниченко О. А. - Кампанія проти "Націоналістичного шкідництва" в перекладі в Україні в 1933-35 роках, Кальниченко Н. М. (2019)
Пасинок В. Г. - Креативність та творчість дискурсивної особистості педагога (2019)
Кушмар Л. В. - MyEnglishLab як одна з інноваційних платформ змішаного навчання, Колот Л. А. (2019)
Цзінь Л. - Динаміка сформованості лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів (2019)
Galstyan A. G. - Stylistic and Psychological Analysis of Rudyard Kipling's "Just So Stories" (2019)
Верменич Я. В. - Дискурсивна реалізація концептуальних метафор із референтом РАДІАЦІЯ / RADIATION у документальному серіалі "Чорнобиль": еколінгвістичний підхід (2019)
Мусаева Р. Ш. - Ролі суб'єкта в комунікативній ситуації "Бесіда друзів" некооперативного типу (2019)
Самохіна В. О. - Креативна дискурсивна особистість в екосистемі творчої діяльності (2019)
Скриннік Ю. С. - Дискурсивне оточення як середовище реалізації соціальних ролей (2019)
Хамаршех А. Ш. - Стратегія демагогії у подячній промові Дональда Трампа (2019)
Бучіна К. В. - Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини (2019)
Подсєвак К. С. - Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА – ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері (2019)
Оніщенко Н. А. - Хибна атрибутивність німецькомовних ептонімів: причини виникнення і різновиди (2019)
Воловик А. А. - Символи горизонталі та вертикалі в казкових творах та специфіка їх відтворення у перекладі (2019)
Mikuláš M. - Slovak thinking on audiovisual translation and the issue of the second-hand translation of Russian documentary films (2019)
Фролова І. Є. - Відтворення реалій роману С. Кінга "Країна розваг" в українському та російському перекладах, Ісакова Н. В. (2019)
Ольховська А. С. - Експериментальне дослідження з вивчення впливу систем автоматизації перекладу на якість письмових перекладів перекладачів-початківців, Безпальченко К. Р. (2019)
Пасинок В. Г. - Екологічна свідомість у педагогіці (2019)
Сахарова Т. С. - Патофізіологічне та експериментальне обґрунтування застосування фітонірингового лікарського препарату при гострих респіраторних вірусних інфекціях та для профілактики їх ускладнень, Зупанець К. О., Ратушна К. Л., Отрішко І. А., Безугла Н. П. (2020)
Пропіснова В. В. - Застосування протинабрякових засобів для лікування нежитю у дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України, Місюрьова С. В. (2020)
Дубенко А. Є. - Деякі фармакоекономічні аспекти епілепсії у дорослих, Сазонов С. О., Кутіков Д. О., Кутіков О. Є., Колєснік Т. М. (2020)
Kravchenko G. B. - The study of the hypoglycemic action of extracts from bearberry leaves under experimental insulin resistance in rats, Krasilnikova O. A., Mazen M. (2020)
Bezruk I. V. - Screening of the antioxidant activity of extracts from Hedera helix leaves using the HPLC/ABTS method, Grudko V. O., Georgiyants V. A., Ivanauskas L. (2020)
Єрмоленко Т. І. - Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей настойки гриба веселки звичайної (Phallus impudicus), Чорна Н. С., Кривошапка О. В., Власенко О. В. (2020)
Трищук Н. М. - Дослідження діуретичної активності нових похідних бензилової кислоти, Кіреєв І. В., Ситнік К. М., Колісник С. В. (2020)
Балахонова О. В. - Характер інноваційності сучасних економічних систем (2020)
Бачинська О. М. - Досвід стратегічного планування в університетах світового класу (2020)
Вецепура Н. В. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України (2020)
Городняк І. В. - Порівняльний аналіз впливу ціни на продукти харчування на споживання домогосподарств в Україні та країнах світу (2020)
Рассадникова С. І. - Модернізація економіки України: інвестиційний аспект та сучасні виклики, Примаченко І. Ф. (2020)
Семеног А. Ю. - Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них (2020)
Холявко Н. І. - Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти за концепцією Quadruple Helix: оцінка впливу на стейкхолдерів (2020)
Чернецька Л. В. - Ефективність організаційно-економічного механізму зменшення втрат робочої сили від безробіття (2020)
Аппельт Г. В. - Визначення змін у туристичній галузі, що сформувалися під впливом загальноприйнятих заходів безпеки у зв’язку з пандемією COVID-19 (2020)
Яременко О. Ф. - Зовнішньоекономічна безпека України в контексті інтеграційної політики: сутність, загрози та чинники впливу, Матвієць О. В. (2020)
Конохова З. П. - Інформаційна сутність відносин власності (2020)
Смєсова В. Л. - Інновації як основа підвищення якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Іщенко І. О. (2020)
Коренюк П. І. - Аналіз управлінських підходів до раціонального використання сільськогосподарських угідь в умовах сталого розвитку, Сатир Л. М., Смольський В. Л. (2020)
Виноградова О. В. - Методичні підходи до оцінювання інтегрованого інтернет-маркетингу підприємств, Дрокіна Н. І. (2020)
Будько О. В. - Особливості нормативно-правового регулювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Галатов Б. М. (2020)
Квілінський О. С. - Деякі підходи до автоматизації управління промисловими підприємствами (2020)
Каличева Н. Є. - Концептуальні положення управління еколого-економічним розвитком підприємств залізничного транспорту (2020)
Доценко В. Ф. - Готельно-ресторанна справа як середовище розвитку приватної підприємницької ініціативи, Косова Т. Д., Ярошевська О. В. (2020)
Бугайчук В. В. - Біоекономічний напрям підвищення якості продукції підприємства, Опалов О. А., Грабчук І. Ф. (2020)
Гордієнко Н. І. - Теоретичні підходи до оцінки вартості бізнесу (2020)
Дегтярьова О. О. - Концептуально-функціональне забезпечення енергетичного контролінгу (2020)
Капінус Л. В. - Поведінкові стратегії підприємства під впливом Квіз-маркетингу, Семененко К. Ю., Молін Н. О. (2020)
Ліганенко І. В. - Методика використання досвіду зарубіжних країн у розробці та просуванні бренду вищих навчальних закладів України, Колісніченко А. С. (2020)
Савіцький А. В. - Застосування методики ABC-аналізу у здійсненні моніторингу показників прибутковості експортоорієнтованого підприємства (2020)
Смірная С. М. - Фінансово-економічна безпека підприємства: завдання управління та напрями їх реалізації (2020)
Овдій О. В. - Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ "Андрушівський маслосирзавод"), Гарастовська А. В., Федорук В. В. (2020)
Іващенко М. В. - Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств Львівської області (2020)
Фреюк О. В. - Електронна торгівля на ринку побутової техніки та електроніки під час пандемії (2020)
Бондаревська О. М. - Залучення стейкхолдерів до реалізації програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону (2020)
Шашина М. В. - Клуби конвергенції у здійсненні структурної модернізації регіонів (2020)
Мархонос С. М. - Вінниця на туристичній мапі України, Турло Н. П. (2020)
Самусевич Я. В. - Оцінювання потенціалу мультиплексивного впливу структури екологічних податків на національну безпеку, Височина А. В. (2020)
Волошина С. В. - Демоекономічні вектори розвитку: Україна та Польща, Проволоцька О. М. (2020)
Шандар А. М. - Обґрунтування показників оцінювання якості життя сільського населення відповідно до концепції сталого розвитку (2020)
Сисоєнко І. А. - Аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів, Карлюка Д. О. (2020)
Домбровська Н. Р. - Особливості методики оцінки відхилень витрат виробництва в системі управління підприємством (2020)
Кузьменко О. В. - Стан розвитку інвестиційної привабливості впровадження інноваційних банківських технологій: оцінка та прогноз, Овчаренко В. О., Скринька Л. О. (2020)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання ухилення від сплати податків: економетричний підхід, Вінничук О. Ю., Вінничук І. С. (2020)
Меркулов М. М. - Оцінка контролю якості управління процесом виробництва на основі критеріальних параметрів, Ширяєва Л. В., Мельниченко Д. О. (2020)
Ющенко Н. Л. - Аспекти класифікації сітьових методів планування ресурсів та витрат і управління ними під час модернізації комунальної інфраструктури територіальних громад в умовах децентралізації (2020)
Вихідні дані (2020)
Tsymbalyuk O. V. - Influence of nano-TiO2 on functioning of gastric smooth muscles: in vitro and in silico studies, Naumenko A. M., Davydovska T. L. (2019)
Gnatyshyna L. L. - Evaluation of metallothionein response in Lymnaea stagnalis pond snail exposured to trace metals and thiocarbamate fungicide (2019)
Fafula R. V. - The relationships between changes in main biochemical parameters in sperm cells of infertile men, Vorobets Z. D. (2019)
Shalai Ya. R. - Effect of chromium citrate on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes, Popovych M. V., Kulachkovskyy O. R., Hreniukh V. P., Mandzynets S. M., Finiuk N. S., Babsky A. M. (2019)
Khoma V. V. - The content of metals in metallothioneins of the bivalve mollusk Unio tumidus depen­ding on different in situ and in vitro exposures (2019)
Bati V. V. - Novel functional food for prevention of non-communicable diseases, Boyko N. V. (2019)
Shulhan А. M. - Natural foci Lime-borreliosis in Lviv region: results of acarological observations and laboratory diagnostics, Zarichna О. Z., Lozynskyy І. М., Semenyshyn О. B. (2019)
Andreychuk R. - Morphological and anatomical structure of Campanula latifolia L. fruits, Odintsova A. (2019)
Lutska M. P. - Ecological and zoogeographical groups of rove beetles (Staphylinidae, Coleoptera, Insecta) of Subalpine Belt of Northeastern macroslope of Ukrainian Carpathians (2019)
Cherepanyn R. M. - Changes in vitality of populations of rare arctic-alpine plant species in high mountain part of the Ukrainian Carpathians under the influence of climatic factors (2019)
Klyuchko O.M. - Investigation of chemical substances of terrestrial arthropods (2019)
Начичко В. О. - Типові зразки роду Thymus L. (Lamiaceae) в гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU), Гамуля Ю. Г. (2019)
Царик Й. В. - Ключові види як осередки формування біорізноманіття, Решетило О. С., Царик І. Й. (2019)
Костерін С. - Рецензія. А. Бабський, О. Іккерт, В. Манько. Основи біоенергетики: підручник |для студ. вищ. навч. закл.|. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с. – (Серія "Біологічні Студії”), Доліба М., Лущак В., Господарьов Д. (2019)
Пригара О. В. - Еколого-ценотична структура флори Закарпатської рівнини (2019)
Жиліна Т. М. - Угруповання підстилкових нематод лісів Мезинського національного природного парку, Шевченко В. Л. (2019)
Капелюх Я. І. - Раритетні види фауни природного заповідника "Медобори", Ходинь О. Б., Капустинський А. І., Добривода І. П. (2019)
Яковійчук О. В. - Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу, Данченко О. О., Данченко М. М., Федорко А. С., Кулик І. О. (2019)
Яремчук О. З. - Вплив l-аргініну на рівень синтезу оксиду азоту та вміст гліального фібрилярного кислого протеїну у головному мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі, Посохова К. А., Токарський О. С. (2019)
Давидов О. А. - Санітарно-гідробіологічна характеристика озера Вербне за мікрофітобентосом, Ларіонова Д. П. (2019)
Павловський В. В. - Аномалії скелета риб у водоймах із різним рівнем забруднення радіонуклідами, Ганжа Х. Д., Абрам’юк І. І., Каглян О. Є., Гудков Д. І. (2019)
Коршиков І. І. - Сезонна динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у строкатолистих форм Berberis thunbergii Dc., Сушинська Н. І. (2019)
Шаталюк Г. С. - Вплив есфону на біохімічні зміни в період дозрівання ягід, урожайність та якість плодів аґрусу, Кур’ята В. Г. (2019)
Курило Х. І. - Сучасні підходи до фармакологічної корекції метаболічних зрушень при цукровому діабеті типу 2, Вольська А. С., Кліщ І. М., Заблоцький Б. В. (2019)
Грубінко В. В. - Професор Арсан Орест Михайлович – пам’яті вчителя і колеги, Курант В. З. (2019)
Конончук О. Б. - Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження), Пида С. В. (2019)
Вишневська О. М. - Напрями й особливості співпраці з міжнародними організаціями, Агеєнко Ю. С., Ананевич Н. П. (2019)
Кушнір Л. В. - Методичні підходи до аналізу товарно-транспортного ринку України в сучасних умовах (2019)
Остапюк Б. Я. - Проблеми функціонування залізничного транспорту України в контексті міжнародної торговельно-економічної інтеграції (2019)
Ремзіна Н. А. - Теоретичні засади, умови та перспективи розвитку мультимодальної інфраструктури в Україні (2019)
Робул Ю. В. - Роль і місце маркетингу у багаторівневій соціотехнологічній системі (2019)
Рябоконь М. В. - Концепція інжинірингових шкіл у національній інноваційній системі (2019)
Юхновська Ю. О. - Чинники впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток потенціалу туристичної галузі Запорізького регіону (2019)
Гудзь О. Є. - Механізм інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку, Шмалій Л. В. (2019)
Гулик Т. В. - Зниження собівартості продукції як чинник підвищення ефективності роботи підприємства, Міхєєва А. М. (2019)
Євтушенко Г. В. - Особливості сучасних маркетингових стратегій українських підприємств, Суза А. В., Харькова В. Є. (2019)
Кривицька Н. Ю. - Процес забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства, Мізик В. В. (2019)
Ліпич Л. Г. - Структура моделей компетентностей у контексті розвитку персоналу, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2019)
Montrin I. - Management of tourism enterprises: business innovations, Ruzhytskyi A. (2019)
Кудінова М. М. - Інноваційний складник промисловості України: стан та тенденції, Сорін Б. В. (2019)
Хаврова К. С. - Генезис поняття інтелектономіки як економічної категорії (2019)
Шандова Н. В. - Особливості підприємництва в сучасній економіці, Ожго М. В. (2019)
Сав’юк Л. О. - Шляхи інституційного впорядкування процесів відродження та трансформації старопромислових шахтарських регіонів Донбасу, Драчук Ю. З. (2019)
Наумова М. О. - Пріоритети розвитку соціального підприємництва в Україні (2019)
Посаднєва О. М. - Удосконалення обліку платників податків як превентивний захід підвищення ефективності податкового контролю (2019)
Соломатіна Т. В. - Інвестиційне забезпечення стратегічного розвитку фінансового потенціалу аграрного сектору економіки, Розмислов О. М. (2019)
Чубка О. М. - Cash flow-менеджмент у банківській діяльності, Желізняк Р. Й. (2019)
Гевчук А. В. - Методичні підходи до облікового відображення аграрних розписок підприємствами АПК (2019)
Ілляшенко К. В. - Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку (2019)
Пилипенко С. М. - Проблемні аспекти обліку кредитів банку, Гелей Л. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Ажиппо О. Ю. - Проблема узгодження використовуваних методів щодо складності проведених досліджень, Корольова М. В., Дорофєєва Т. І. (2020)
Петрова А. С. - Стан кардіореспіраторної системи хлопців 10–11 класів після впровадження варіативного модуля "КРОСФІТ", Бала Т. М. (2020)
Штефюк І. К. - Гендерні особливості реакції на тренувальне навантаження спортсменів, що спеціалізуються у рукопашному бої з легким контактом з супротивником, Кочина М. Л., Кочін О. В. (2020)
Ровний А. С. - Критерії показників швидкості рухів у дівчат, які займаються академічним веслуванням, Шапошнікова І. І., Корсун С. М. (2020)
Кизім П. М. - Сучасні методи оцінки складності рухової діяльності і якісного її виконання, Батєєва Н. П., Друзь В. А., Єгонян О. (2020)
Шестерова Л. Є. - Вплив пліометричного тренування на удосконалення спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих спринтерів з вадами зору на передзмагальному етапі, Аджаметова Л. І. (2020)
Зантарая Г. М. - Формування техніко-тактичних дій таеквондистів 11-12 років, Арканія Р. А., Ананченко К. В. (2020)
Шарбель Ю. - Результати фізичної реабілітації футболістів 18-24 років після ушкоджень гомілковостопного суглоба, Підкопай Т. В., Підкопай Д. О. (2020)
Стадник С. О. - Особливості маркетингової діяльності регбі-клубу "ОЛІМП" Харків (2020)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2019)
Виткалов С. В. - Організаційно-культурні процеси в Україні в умовах зміни усталених стереотипів, Виткалов В. Г. (2019)
Романенко О. - The democratic transformation as a value in the postcommunist countries (2019)
Киндратюк Б. Д. - Теоретико-методическое обеспечение преподавания музыкальной педагогики: междисциплинарный аспект (2019)
Дещинська Д. - Гра як основа дитячого дозвілля (2019)
Бондарчук Я. В. - Зооморфні образи бінарної та триярусної структури всесвіту в мистецтві палеоліту (2019)
Шевцова І. М. - Соціальна сутність етнічного хореографічного мистецтва Закарпаття (2019)
Німилович О. М. - Опера-казка "Лісова школа" (Лібрето Т. Савчинської-Латик) у творчості видатної композиторки сучасності Богдани Фільц (2019)
Вігула В. I. - Закарпатська народна пісня в творчості М. Попенка (2019)
Кузьменко Т. Г. - Культурна глобалізація та її вплив на сучасне Українське мистецтво (2019)
Пашинська В. А. - До питання діяльності дитячих вокальних фольклорних ансамблів м. Рівне, Казначеєва Л. М. (2019)
Полюга В. В. - Музичні колективи Самбірщини в соціокультурному просторі сьогодення, Олач Ю. І. (2019)
Щербій С. - Елеонора Виноградова – диригент, педагог, засновник першого професійного хору хлопчиків України (2019)
Мазур Н. А. - До питання про новаторство у концертних баянних транскрипціях Івана Яшкевича (2019)
Ковальчук М. О. - Мистецтво майбутнього в контексті науково-технічного прогресу (за творчістю Юрія Мусатова) (2019)
Каташинська А. C. - Касян Євченко – майстер із вдосконалення та популяризації українських народних інструментів (2019)
Славута І. Й. - Культурно-мистецький потенціал Збаражчини у питаннях підвищення духовності місцевого населення (2019)
Крупіч К. В. - Культурно-дозвіллєва діяльність Костопільського районного будинку культури (2019)
Войтович О. О. - Естетична оцінка акустичних властивостей концертної зали на базі парадигми нейронних мереж, Гісовський В. Б. (2019)
Єфимець Л. - Проблеми і перспективи розвитку культурного туризму на Рівненщині, Костюк Л. К. (2019)
Виткалов В. Г. - Сучасні форми організації молодіжного дозвілля на регіональному рівні: досвід Рокитнівщини, Вежичанин М. С. (2019)
Яцула Т. В. - Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів (2019)
Самохвалова А. І. - Актуальність екологічної освіти у вищих навчальних закладах, Онищенко Н. Г. (2019)
Сторонська Н. З. - Дрогобицька музично-педагогічна школа в контексті академічного сьогодення (2019)
Лобан Т. Й. - Методичні аспекти уроку з дисципліни "Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю", Волошина Л. П. (2019)
Волошина Л. П. - Адажіо як засіб формування виконавських здібностей хореографа у вищій школі, Лобан Т. Й. (2019)
Легка І. П. - Хореографічний колектив як соціокультурний чинник формування та розвитку творчих здібностей особистості, Гордєєва О. Ю. (2019)
Сесія Загальних зборів Національної академії наук України з обрання президента НАН України та членів Президії НАН України (7–9 жовтня 2020 р.) (2020)
Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Владислава Володимировича Гончарука (2020)
Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього (2020)
Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка (2020)
Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Володимира Петровича Семиноженка (2020)
Виступ члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України Ісаака Михайловича Трахтенберга (2020)
Виступ академіка НАН України Ігоря Рафаїловича Юхновського (2020)
Виступ академіка НАН України Анатолія Федоровича Булата (2020)
Виступ академіка НАН України Олександра Олександровича Коноваленка (2020)
Виступ старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка (2020)
Виступ академіка НАН України Віталія Івановича Старостенка (2020)
Виступ академіка НАН України Володимира Зіновійовича Туркевича (2020)
Виступ академіка НАН України Олександра Васильовича Кириленка (2020)
Виступ академіка НАН України Миколи Федоровича Шульги (2020)
Виступ академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна (2020)
Виступ члена-кореспондента НАН України Андрія Андрійовича Гриценка (2020)
Виступ члена-кореспондента НАН України Любові Андріївни Дубровіної (2020)
Виступ академіка НАН України Володимира Анатолійовича Широкова (2020)
Виступ президента Національної академії медичних наук України академіка НАМН України Віталія Івановича Цимбалюка (2020)
Виступ академіка НАН України Василя Яковича Тація (2020)
Виступ академіка НАН України Сергія Олексійовича Фірстова (2020)
Виступ академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця (2020)
Постанови Загальних зборів НАН України (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (9 жовтня 2020 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (23 жовтня 2020 р.) (2020)
Ємельянов В. О. - Океан. Концептуальні засади стратегії розвитку морських наук та інновацій в Україні (2020)
Кириленко О. В. - Наука слугує майбутньому (до 80-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка) (2020)
80-річчя академіка НАН України Г. В. Єльської (2020)
80-річчя академіка НАН України Я. С. Яцківа (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Стрижала (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Тареліна (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Рябченка (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Бобиря (2020)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (14 лютого 2020 р.) (2020)
Про роботу Державної архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2019 році та їхні завдання на 2020 рік (2020)
Калакура Я. - Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика (2020)
Приходько Л. - Оцифрування об’єктів культурної спадщини за нормативно-правовими документами Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав (2020)
Ґаґан В. - Штрихи до біографії діяча українського повстанського руху часів Другої світової війни Тараса Бульби-Боровця (1908–1981) (за документами ЦДАЗУ) (2020)
Карамаш С. - Нововиявлені автографи українського поета і громадського діяча М. Т. Рильського (2020)
Когут А. - Матеріали перлюстрації кореспонденції за 1946–1949 роки як джерело для дослідження операції "Захід" (1947) (2020)
Тихенко В. - Проблеми реституції культурних цінностей у сучасній Україні (за документами ЦДАЗУ) (2020)
Шпортун О. - Київська казенна палата у документах Державного архіву Київської області (2020)
Морозова А. - Поповнення джерельної бази з історії Гетьманщини (духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба) (2020)
Пономарьов О. - Заколоти серед запорожців під час дунайських походів 1771–1773 років (2020)
Тельвак В. - Листи українського історика Мирона Кордуби у фондах відділу рукописів Бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві (Польща), Поліщук Ю. (2020)
До 120-річчя від дня народження народного артиста СРСР І. С. Козловського (фотодобірка документів). Упорядник – Л. Любарська (2020)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2020)
Хромов А. - Портал "Архіви Європи" та репрезентація України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання (2020)
Балишев М. - Процеси цифровізації та запровадження ініціативного проєкту "ТОПАЗ" у Центральному державному науково-технічному архіві України, Алєксєєнко А., Науменко Т., Черняховська Ю. (2020)
Ємельянова Т. - Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики (2020)
Касян Л. - Наукова кінодокументалістика в зібранні ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: інформаційний потенціал (2020)
Гула В. - Нове джерело з історії становлення Бунду, Гула О. (2020)
Кузьмук О. - Управління Київського поштово-телеграфного округу (огляд фонду 696 ЦДІАК України) (2020)
Срібняк І. - З історії діяльності української військової дипломатії в Польщі у 1920 році (за документами Центрального військового архіву Польщі) (2020)
Якобчук С. - Документи періоду Директорії УНР у фондах Державного архіву Київської області: інформаційний потенціал та джерельне значення (2020)
Орел Ю. - Український національний рух на Полтавщині напередодні Першої світової війни (2020)
Палієнко М. - Листи Миколи Битинського до Івана Рудичева (1949 р.) як джерело з історії громадсько-політичного та соціокультурного життя української еміграції в Європі (2020)
Любарська Л. - Фотодобірка документів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. (2020)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2020)
Bar-Asher M. - Real and imaginary residual influences of Biblical Hebrew on Modem Hebrew grammar (2017)
Мізін К. І. - Лінгвокультурний концепт "Капці", або Ще раз про методологічно слабкі місця лінгвокультурології (2017)
Селігей П. О. - З історії пуризму в англійській літературній мові. II (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство вчора, сьогодні, завтра (2017)
Сазонова Я. Ю. - Прагматика суб’єкт-суб’єктних відношень в україномовних та англомовних текстах жахів (2017)
Синиця І. - Штайн К. Э., Петренко Д. И. А. А. Потебня: диалог во времени (2017)
Черниш Т. - Danylenko L. Kulturní paměť slova: příručka české lingvokulturolog. К. : Видави. Дім Дмитра Бураго, 2017. — 224 с., Єрмоленко С. С. (2017)
Матіїв М. - Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. A - Я. 2-е вид., перероб., випр. і допов. Луцьк : ПрАТ "Волинська обласна друкарня", 2016.— XXIV + 648 с. (2017)
Валюх З. - Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз. Івано-Франківськ : Фоліант. — 2015. — 361 с. (2017)
Хроніка (2017)
Віолетта Косесьска-Тошева (2017)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2017 рік (2017)
Приходько Л. - Культурна політика Комісії Європейського Союзу (2020)
Ясь О. - Олена Апанович та Олена Компан у культурному просторі української радянської історіографії, або дві версії модернізації історичного наративу 1960-х – початку 1970-х років (2020)
Ткаченко В. - Принципи вибору дезінфекційних засобів для забезпечення збереженості кіно-, фотодокументів у приміщеннях архівних та спеціальних установ, Надточій І., Тімров О. (2020)
Ковалевська О. - Репрезентація України в Швеції за матеріалами листування Степана Рудницького та Альфреда Єнсена (2020)
Срібняк І. - Документи НАФ України як джерело з історії розвитку українського національного руху в таборах полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1917 – перша половина 1918 рр.) (2020)
Андрєєва С. - Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до I Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника), Андрєєв В. (2020)
Венглевич В. - Спогади полковника Гната Порохівського про табори полонених вояків-українців у Домб’є і Ланцуті (Польща, 1919 р.) (2020)
Кривицька В. - Державному архіву Луганської області – 95 років, Лисенко Т. (2020)
Киструська Н. - Розсекречування документів у Державному архіві Дніпропетровської області, Чуб І. (2020)
Палієнко М. - Духовні цінності та дослідницькі пріоритети Любові Дубровіної: штрихи до портрета відомої вченої у цифрову епоху (2020)
Ковтанюк Ю. - Професору Сергію Георгійовичу Кулешову,наставнику і однодумцю – з нагоди 70-річчя (2020)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2020)
Титул, зміст (2016)
Гайдай О. О. - Поліпшення експлуатаційних властивостей етанольних моторних палив мікродозами карбонових сфероїдальних нанокластерів, Пилявський В. С., Полункін Є. В. (2016)
Tamargazin А. А. - Structure and phase composition of the surfaces recovered by electrosparking coatings. Results of microstructural and x-ray diffraction analysis, Brusilo Y. V., Puhachevska Е. P. (2016)
Касім А. М. - Специфіка використання геопросторових даних для задач аеронавігації, Касім М. М., Ясенев С. О. (2016)
Бараннік В. В. - Метод кластеризації фрагментів аерофотознімків у спектрально-частотному простор, Мусієнко О. П., Ялівець К. С. (2016)
Вавіленкова А. І. - Вплив функціонально-істинних операцій на зміст речень природної мови (2016)
Денисюк В. П. - Узагальнені тригонометричні функції та класи інтерполяційних згорток (2016)
Зацерковний В. І. - Застосування матеріалів дистанційного зондування в завданнях моніторингу лісових пожеж і кількісного оцінювання рослинност, Тішаєв І. В. (2016)
Зацерковний В. І. - Розробка програмного модуля для централізованого керування геобазою даних для програмного комплексу "геопошук", Халімендік В. В. (2016)
Ільницький Г. І. - Інформаційно-математичний алгоритм верифікації первинного і вторинного туберкульозу (2016)
Коба О. В. - Системи обслуговування з повторенням і скінченною кількістю джерел навантаження (2016)
Бараннік В. В. - Метод суміщення кодової конструкції енергетично значущої структурної одиниці з вимогою методу блокового симетричного шифрування для закриття потокових відеоданих на основі технології внутрікадрової селекції, Комолов Д. І. (2016)
Бучик С. С. - Теоретичні основи аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів (2016)
Мелешко О. О. - Аналіз методів захисту інформації в нереляційній базі даних MongoDB, Шмир М. А. (2016)
Бараннік В. В. - Обґрунтування підходу щодо створення технології кіберзахисту відеоінформаційного ресурсу в інфокомунікаційному просторі, Підлісний С. А. (2016)
Юдін О. К. - Державні інформаційні ресурси у галузі авіаційної транспортної системи України: терміни та визначення, Іваннікова В. Ю., Гирич С. Ю. (2016)
Козлова Т. В. - Аналіз використання супутників дистанційного зондування Землі, Вольвах В. С., Собчук М. В. (2016)
Рева О. М. - Інтегративна оцінка ставлення студентів-авіадиспетчерів до небезпеки порушення норм ешелонування, Борсук С. П., Мірзоєв Б. М. (2016)
Терещенко Ю. М. - Поліпшення експлуатаційних показників теплових двигунів за допомогою електрофізичного впливу на паливо, Морозов В. І., Морозова І. В. (2016)
Бойченко С. В. - Перспективи заміни етилової рідини аліфатичними спиртами в складі авіаційних бензинів: вплив на екологічну чистоту, Личманенко О. Г., Посипайко М. А. (2016)
Бойченко С. В. - Ідентифікація ризиків, що виникають під час використання традиційних і альтернативних авіаційних палив: екологічний ризик, Хрутьба В. О., Яковлєва А. В., Антропченко А. К. (2016)
Бойченко С. В. - Сировинний потенціал рижію для отримання компонентів модифікування складу авіаційного палива, Яковлева А. В., Бондарук А. В. (2016)
Title (2019)
Content (2019)
Zelinskaya A. V. - Morphological features of radioiodine-resistance metastases of thyroid papillary carcinoma (2019)
Serebrennikova О. А. - Predictive assessment of the association of dermatoglyphic indicators with indicators of personality traits, established by factor analysis, Gunas V. І., Klimas L. А., Ocheretna N. P., Shayuk A. V. (2019)
Evtushenko V. M. - Morphofunctional changes in the lymphoid component of the rats prostate gland in conditions of immunostimulation, Syrtsov V. K., Popko S. S. (2019)
Gzhegotsky M. R. - Features of the interaction of indicators of peculiarities of personality and characteristics of the quality of life of pupils and student youth by the cluster analysis, Tymoschuk O. V., Cherkasov V. G., Dmytrenko S. V., Shapoval O. M. (2019)
Pivtorak K. V. - Features of the structural and functional parameters of the liver in experimental steatohepatitis and its correction in obese rats (2019)
Shkolnikov V. S. - Signs of palmar dermatoglyphics as markers of atopic diseases, Klimas L. А., Smolko D. G., Makarchuk I. M., Koliadenko S. V. (2019)
Honcharenko G. Yu. - The role of steroid receptors in the pathogenesis of adenomyosis in the presence of concomitant endometrial pathology in postmenopause (2019)
Cherkasov V. G. - Structural changes of duodenal mucosa enterocytes of rats in burn skin injury under experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus, Tymoshenko I. O. (2019)
Tiron O. I. - Indicators of the cell cycle in the thyroid gland in rats when applying infusion of 0. 9% solution of NaCl, lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5%, Appelhans O. L., Gunas I. V., Chereshniuk I. L. (2019)
Danylevych V. P. - Mathematical modeling of individual parameters of the sum of the sizes intervertebral discs of the lumbar spine in juvenile males and males of the first mature age in norm, Guminskyi Yu. Y., Tykholaz V. O., Bezsmertnyi Y. O., Pavlov S. V., Bezsmertna H. V. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Samborska І. А. - Features of microscopic changes in lung structure of young rats under conditions of hyperhomocysteinemia (2019)
Harapko T. V. - Structural changes of lymph nodes under high calorie diet and melatonin correction, Mateshuk-Vatseba L. R., Holovatskyi A. S. (2019)
Nebesna Z. M. - Submicroscopic changes of alveoli of respiratory department of lungs a day after experimental thermal trauma, Bashynska O. I., Ocheretna N. P., Galunko G. М., Slyvka O. Ya. (2019)
Shaprynskyi Ye. V. - Changes of the ultrastructural organization of cells of rats esophagus in the modeling of second-degree esophageal stricture (2019)
Fik V. B. - Electronic microscopic research on periodont in experimental two-weight opioid action and after its over for four weeks, Paltov Ye. V., Kryvko Yu. Ya. (2019)
Sergienko R. A. - Analysis of the dynamics of the structural changes development in the humerus of guinea pigs under modeling biomechanical disturbances, Strafun S. S., Savosko S. I., Makarenko A. M. (2019)
Mateshuk-Vatseba L. R. - Histological features of the mitral valve in norm and opioid exposure in experiment, Symivska R. R., Belik N. V., Piliponova V. V. (2019)
Zalevskiy L. L. - Histostructural organization of the cerebellum of human fetuses for 8-9 weeks of prenatal development, Shkolnikov V. S., Prykhodko S. O. (2019)
Tiron O. I. - Indicators of the cell cycle in the thyroid gland in rats when using infusion of 0. 9% NaCl solution on the background of thermal skin burns (2019)
Zaiats L. M. - Ultrastructural organization of hemomicrocirculatory bed of the lungs affected by Doxorubicin, Yankiv O. O., Gunas I. V., Shapoval O. M., Shypitsina O. V. (2019)
Содержание (2020)
Kendzera O. V. - Assessment of seismic response of a soil layer with the oscillating inclusions, Mykulyak S. V., Semenova Yu. V., Skurativska I. A., Skurativskyi S. I. (2020)
Orlyuk M. I. - Spatial-temporal change of the geomagnetic field: environmental aspect, Romenets A. A. (2020)
Тяпкин Ю. К. - Современные сейсмические технологии изучения трещиноватых карбонатных резервуаров нефти и газа, Хромова И. Ю., Мармалевский Н. Я., Тяпкина А. Н. (2020)
Наумко І. М. - Мінералофлюїдологія та синтез і генезис природних вуглеводнів у надрах Землі (2020)
Белевич Р. Р. - Особенности динамики температуры и солености поверхностного слоя воды в проливе Босфор и на его черноморском шельфе, Андрианова О. Р., Батырев А. А., Скипа М. И. (2020)
Омельченко В. В. - Геологічна будова Інгулецько-Криворізько-Крупецької шовної зони в межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини, Пігулевський П. Г. (2020)
Сенин Л. Н. - Способ сейсмического микрорайонирования с использованием спектральных отношений H/V, Сенина Т. Е., Воскресенский М. Н. (2020)
Андрущенко Ю. А. - Інструментальні спостереження на постійній мережі сейсмічного моніторингу Рівненської АЕС, Осадчий В. І., Лящук О. І., Корнієнко І. В. (2020)
Карагезова Н. Р. - Фрактальный анализ сейсмичности территории Азербайджана (2020)
Агаева М. - Выделение и прослеживание тектонических нарушений на площади Газанбулаг—Зиядхан атрибутным анализом данных 3D сейсморазведки (2020)
Бунякова Ю. Я. - Аналіз і прогнозування антропогенного впливу на атмосферне повітря промислового міста із застосуванням нових географо-математичних підходів, Глушков О. В. (2020)
Якимчик А. И. - Публикационная активность, роль и вклад в научный результат на примере работ В.И. Старостенко (2020)
Старостенко В. И. - К 90-летнему юбилею Е.Ф. Шнюкова — геолога дальнего плавания, начальника экспедиции 19-го рейса НИС "Академик Вернадский" в Индийский океан (2020)
Червен І. І. - Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні, Павлюк С. І. (2019)
Потриваєва Н. В. - Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій, Пелипканич І. В. (2019)
Кормишкін Ю. А. - Роль міських об'єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій, Міняйло М. П. (2019)
Goychuk А. - Phytopathogenic bacteria in the pathology of forest trees of Polyssya and forest-steppe of Ukraine, Drozda V., Kulbanska І., Shvets М. (2019)
Федорчук М. І. - Вплив строків сівби різних сортів озимого ячменю та задіяних сполук мікроелементів на фотосинтетичну продуктивність, Нагірний В. В. (2019)
Вожегова Р. А. - Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Півдня України, Бєлов Я. В. (2019)
Трофименко П. І. - Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування, Журавльов В. П., Трофименко Н. В., Веремеєнко С. І. (2019)
Чернова А. В. - Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України, Коваленко О. А., Корхова М. М., Антипова Л. К. (2019)
Свиридов А. М. - Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу, Свиридов А. А. (2019)
Садова Д. Ш. - Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів (2019)
Крамаренко С. С. - Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи, Крамаренко О. С., Луговий С. І., Лихач А. В., Лихач В. Я. (2019)
Підпала Т. В. - Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології, Маташнюк Ю. С. (2019)
Каратєєва О. І. - Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи (2019)
Гавриш В. І. - Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України, Грубань В. А., Калініченко А. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Нікольська К. І. - Особливості культивування та контактної взаємодії in vitro кріоконсервованих мультипотентних стромальних клітин тимуса з гемопоетичними клітинами (2018)
Гольцев А. М. - Морфологічне дослідження печінки щурів за умов токсичного гепатиту на тлі введення кріоконсервованої сироватки плацентарної крові людини, Фалько О. В., Воліна В. В., Ліпіна О. В., Прокопюк О. С., Гулевський О. К. (2018)
Шило О. В. - Зміни величини зон наднирників гібернуючих та негібернуючих тварин в умовах адаптації до холоду, Луценко Д. Г., Карібян І. М., Ломако В. В. (2018)
Черкашина Д. В. - Деструктивно-репаративні процеси у шкірі щурів після опіку за присутності біорегуляторів стовбурових і прогеніторних клітин, Ревенко О. Б., Рогульська О. Ю., Петренко О. Ю. (2018)
Губар О. С. - Ізоляція та великомасштабне культивування ендотеліальних клітин-попередників із периферичної крові, Родниченко А. Є., Злацька О. В., Зубов Д. А., Литвинова Л. С., Шуплецова В. В., Васильєв Р. Г. (2018)
Лазаренко Г. О. - Обробка поверхні ортопедичних імплантатів композицією на основі сироватки крові поліпшує їх біосумісність, Лазаренко О. М., Гур'янов В. Г., Алексєєва Т. A., Фурманов О. Ю. (2018)
Макашова О. Є. - Стан ядровмісних клітин кордової крові людини після кріоконсервування з ДМСО і антиоксидантами та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Бабійчук Л. О. (2018)
Тихвинская О. А. - Макропористые носители на основе плазмы крови как биосовместимые покрытия для восстановления полнослойных эксцизионных ран, Рогульская Е. Ю., Волкова Н. А., Грищук В. П., Ревенко Е. Б., Мазур С. П., Лозинский В. И., Петренко Ю. А., Петренко А. Ю. (2018)
Злацкая А. В. - Влияние дейтерия на пролиферацию и клоногенный потенциал дермальных фибробластов человека in vitro, Зубов Д. А., Васильев Р. Г., Сыроешкин А. В., Злацкий И. А. (2018)
Золотько К. М. - Исследование терапевтического потенциала криоконсервированных нейральных клеток новорожденных крыс на модели интрацеребрального кровоизлияния у крыс, Сукач А. М. (2018)
Чепурний Ю. В. - Вплив постнатальних мультипотентних стовбурових клітин(похідних нервового гребня) на перебіг регенерації в зоні експериментального пошкодження м’якотканинного вмісту орбіти ока, Кустрьо Т. В., Корсак А. В., Ліходієвський В. В., Родніченко А. Є., Губар О. С., Злацька О. В., Копчак А. В., Забіла А. О., Олефір С. С., Зубов Д. О., Васильєв Р. Г., Чайковський Ю. Б. (2018)
Ліходієвський В. В. - Морфологічні особливості селезінки за умов експериментальної моделі поліорганної недостатності та застосування стовбурових клітин, Корсак А. В., Іродов Д. М., Чайковський Ю. Б., Кордюм В. А., Олефір С. С., Забіла О. А., Ковальчук М. В., Рубан Т. А., Шувалова Н. С. (2018)
Погорєлов М. В. - PLA нановолокнистые матрицы для лечения глубоких ран кожи, Дейнека В. Н., Васильев Р. Г., Зубов Д. А., Олешко А. Н., Любчак И. В., Губарь О. С., Злацкая А. В., Родниченко А. Е., Водседалкова К., Бережкинова Л. (2018)
Лихова О. О. - Пригнічення злоякісності клітин карциноми легені in vivo шляхом трансдукції пухлинних клітин геном β-інтерферону, Бєздєнєжних Н. О., Сауленко К. О., Строковська Л. І., Кудрявець Ю. І. (2018)
Марциняк С. М. - Сучасний підхід до консервативного лікування дегенеративних захворювань суглобів із застосуванням технологій регенеративної медицини, Чорнобай С. П., Голюк Є. Л., Бондарєв Г. Г. (2018)
Злацкая А. В. - Формирование 3D-сфероидов мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками эндометрия человека in vitro, Родниченко А. Е., Губарь О. С., Зубов Д. А., Литвинова Л. С., Тодосенко Н. М., Новикова С. Н., Васильев Р. Г. (2018)
Литвинова Л. С. - Миграционная способность мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток при культивировании с рельефным кальцийфосфатным покрытием, Шуплецова В. В., Хазиахматова О. Г., Юрова К. А., Малащенко В. В., Тодосенко Н. М., Хлусова М. Ю., Шаркеев Ю. П., Комарова Е. Г., Сєдєльникова М. Б., Чайкина М. В., Хлусов И. А. (2018)
Мини-симпозиум "День стволовой клетки", Киев 8 ноября 2017 (2018)
Пам’яті Бориса Петровича Сандомирського (30.04.1938–10.01.2018) (2018)
Пам’яті Саджіо Суміди (06.07.1933 –01.11.2017) (2018)
Ли Вей - Роль нарушений метаболизма основных компонентов матрикса соединительной ткани в патогенезе преэклампсии, Грищенко О. В., Сторчак А. В. (2010)
Грищенко М. Г. - Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям на підставі вивчення імунного гомеостазу в фолікулярній рідині (2010)
Пащенко С. М. - Ефективність застосування препарату "дістрептаза" для профілактики післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у хворих на рак товстого кишечнику, Резніченко Г. І., Самсонова В. В., Бутаєв О. В., Макієнко Т. С., Резніченко Н. Ю., Плотнікова В. М. (2010)
Попков А. В. - Новые подходы в оценке неврологического статуса у пациенток с преэклампсией, Долгошапко О. Н. (2010)
Ермоленко Т. А. - Прогнозирование и ранняя диагностика структурно-функциональных изменений костной ткани при гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста, Игнатьев А. М. (2010)
Траіліна О. С. - Ведення хворих з гіперпластичними процесами ендометрія на сучасному етапі (2010)
Квашенко В. П. - Эффективность фитотерапии у гинекологических пациенток репродуктивного возраста с дисгормональными заболеваниями молочных желез на фоне тиреоидной дисфункции, Ласачко С. А., Трегубенко А. А. (2010)
Гайдай Н. В. - Роль комплексного санаторного оздоровления в диспансерном ведении беременных с варикозной болезнью (2010)
Редько И. И. - Современные методы диагностики внутриутробных респираторных вирусных инфекций у новорожденных, Овчаренко Л. С. (2010)
Кошля В. І. - Зміни центрального кровообігу у хворих на хронічну серцеву недостатність II та III функціонального класу у процесі лікування фозіноприлом та еплереноном, Дмитрієва С. М., Шепель Т. Г., Пузік С. Г., Івахненко Н. Т., Мироненко І. І., Сосєдкіна Н. К., Кульбачук О. С., Шватченко С. В., Левада О. А. (2010)
Черняк В. О. - Зміни толерантності до фізичного навантаження у хворих на стенокардію напруги II та III функціонального класу під впливом лікування івабрадином (2010)
Голобородько О. О. - Зміни діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стенокардію напруги II та III функціонального класу у прооперованих онкологічно хворих жінок під впливом азопролу, аторвастатину та фенофібрату (2010)
Волошина Н. Н. - Роль ВПЧ тестов в диагностике и мониторинге цервикальных интраэпителиальных неоплазий (2010)
Прилепская В. Н. - Применение препаратов интерферона при лечении плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки низкой степени, Роговская С. И., Бебнева Т. Н., Межевитинова Е. А., Петрунин Д. Д. (2010)
Русин В. І. - Зміни показників амінокислотного спектру крові у хворих на цироз печінки на фоні комплексної терапії дисбіотичних порушень кишечнику із застосуванням пробіотика ЛаціумТМ, Сірчак Є. С., Авдеєв В. В., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2010)
Джеломанова О. А. - Влияние продолжительности и особенностей лактации на здоровье молочных желез (обзор литературы), Ласачко С. А., Бабич Т. Ю. (2010)
Коваленко О. М. - Сучасні ранові покриття (огляд) (2010)
Czeizel A. - Влияние приема поливитаминов/минералов в период зачатия на головокружение, тошноту и рвоту в первом триместре беременности, Dudas I., Fritz G., Tecsoi A., Hanck A., Kunovits G. (2010)
Раева Р. М. - Профилактика и лечение варикозной болезни при беременности, Мамедалиева Н. М. (2010)
Нсадюк Х. М. - Заготовка и применение пуповинной крови в Украине (2010)
К 100-летию со дня рождения профессора Лотара Дитхельма (2010)
Петрова Е. В. - Проблемные вопросы обеспечения качества клинических исследований (2010)
Корж М. О. - Обґрунтування та використання монокристалічного корунду в парі тертя ендопротеза кульшового суглоба, Філіпенко В. А., Дєдух Н. В., Танькут О. В., Островська О. Л., Дуніков О. В., Литвинов Л. А., Тимченко І. Б. (2011)
Левшин А. А. - Оценка результатов хирургического лечения больных с поясничным спинальным стенозом с использованием межостистого имплантанта "Cоflex", Федотова И. Ф. (2011)
Вирва О. Є. - Контрастна спіральна комп’ютерна артрографія в діагностиці внутрішніх ушкоджень колінного суглоба, Левітська Л. М., Шевченко І. В., Малик Р. В., Клебек М. Г. (2011)
Кобец Ю. В. - Динамика электромиографических показателей у пациентов после декомпрессивно-стабилизирующих операций выполненых на поясничном отделе позвоночника (2011)
Перцов В. І. - Оптимізація комплексного лікування постраждалих з закритою травмою грудей при ізольованій та поєднаній травмі, Тєлушко Я. В. (2011)
Голдовский Б. М. - Оптимизация инфузионной терапии у пострадавших с политравмой в условиях догоспитального этапа, Поталов С. А., Сериков К. В., Воротынцев С. И., Левкин О. А. (2011)
Васильев О. В. - Особенности переломов костей у детей с остеопорозом (2011)
Вирва О. Є. - Роль спіральної комп’ютерно-томографічної ангіографії у діагностиці та виборі тактики лікування хворих на злоякісні пухлини кісток, Малик Р. В., Головіна Я. О., Бурлака В. В. (2011)
Побел А. Н. - Лечение гнойно-воспалительных осложнений эндопротезирования тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Пелешук И. Л., Трибушной О. В., Побел Е. А., Гордиенко Ю. А. (2011)
Перцов В. І. - Перебіг тяжкої краніо-абдомінальної травми у літніх хворих, Івахненко Д. С., Мірєнков К. В. (2011)
Милица Н. Н. - Подходы к диагностике и лечению проникающих ранений живота, Солдусова В. В., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловский И. Н., Козлов В. Б. (2011)
Савон И. Л. - Иммунологические нарушения и их коррекция у больных с осложненным синдромом диабетической стопы (2011)
Погорелая Т. Ю. - Морфологические особенности лимфоцитов крови у больных местнораспространенным раком молочной железы до и после комплексного лечения, Щуров Н. Ф., Шах Ф., Кебало Д. И., Мирошникова Н. П., Званцева Э. Д., Пащенко С. Н., Пащенко А. С. (2011)
Визир В. А. - Суточные ритмы артериального давления и их патогенетические особенности на разных стадиях гипертонической болезни, Волошина И. Н. (2011)
Зинченко Ю. В. - Морфофункциональное состояние миокарда и эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции при трепетании предсердий i типа у больных с систолическим артериальным давлением менее 120 мм рт. ст. (2011)
Драган В. В. - Рекомендации по оформлению информированного согласия на примере ортопедической операции, Меднис Д. Ю., Герман А. А., Федуличев П. Н., Аникин А. Е. (2011)
Побел А. Н. - Стабильно-функциональный остеосинтез переломов шейки бедренной кости со стимуляцией остеорегенерации, Побел Е. А. (2011)
Исполнилось 80 лет руководителю анестезиологической службы государственного учреждения "Институт урологии АМН Украины", заслуженному деятелю науки и техники Украины, профессору Валентину Васильевичу Суслову (2011)
Исполнилось 60 лет заведующему кафедрой педиатрии и неонатологии ГУ "Запорожская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины", доктору медицинских наук, профессору Овчаренко Леониду Сергеевичу (2011)
Вовканич С. Й. - Ідеологічні засади ексклюзивності розбудови Національної Держави України (2019)
Войнаренко М. П. - Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов цифровізації суспільства (2019)
Бобух І. М. - Інклюзивність розвитку регіонів України: оцінка, рейтинги та перспективи, Щегель С. М. (2019)
Білик Р. Р. - Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації, Філіпчук Н. В. (2019)
Іщук С. О. - Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні, Созанський Л. Й. (2019)
Кохан М. О. - Регіональні детермінанти розвитку екосистеми стартапів у місті Львові, Мазур А. В. (2019)
Благун І. С. - Економічне моделювання попиту на туристичні послуги в регіонах, Лещук Г. В., Кифор М. В. (2019)
Казьмір Л. П. - Сучасні парадигми розвитку регіональних агропродовольчих систем (2019)
Ключник Л. В. - Публічне управління в територіальних громадах: організаційні та фінансові аспекти (2019)
Цимбалюк І. О. - Сутнісна характеристика фінансової децентралізації та її вплив на формування доходів місцевих бюджетів (2019)
Мельник М. І. - Секторальні та просторові особливості інвестиційних процесів у регіоні, Лещух І. В. (2019)
Попадинець Н. М. - Сутність маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку (2019)
Якубів Р. Д. - Особливості управлінням розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації, Леськова С. В., Данило С. І. (2019)
Яців І. Б. - Стратегічні орієнтири розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств під час переходу до циркулярної економіки, Ступень М. Г., Пилипів Н. І., Шеленко Д. І. (2019)
Сірик З. О. - Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейського досвіду (2019)
Васильців Т. Г. - Наукова дискусія з проблем міграційної активності молоді Карпатського регіону України (2019)
Кравців В. С. - Нове дослідження перспективної моделі економічного розвитку Донбасу (2019)
Пам’яті Степана Йосиповича Вовканича (2019)
Про журнал "Регіональна економіка" (2019)
Правила для авторів. Основні вимоги до публікацій у журналі (2019)
Зміст за рік (2019)
Баранов С. М. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки приватної військової компанії: концептуальні аспекти та ідентифікація загроз (2020)
Ганін В. І. - Магістральні траєкторії монетарного прогнозування доходів населення, Соляр В. В. (2020)
Федишин І. Б. - Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств промисловості України, Гарматій Н. М. (2020)
Antonov O. - Evaluation of real estate market value in Ukraine using web-scraping, Laktionova O. (2020)
Letunovska N. - Peculiarities of innovations implementation on the Ukrainian brand example, Voda H., Kadurina S., Tsunenko A. (2020)
Мельник М. В. - Компетенції співробітників підприємств щодо здатності до створення та впровадження відкритих інновацій (2020)
Ніколайчук О. А. - Політика туристичного брендингу для просування національного туристичного продукту: досвід країн Центрально-Східної Європи (2020)
Тєшева Л. В. - Аналіз ринку праці в інноваційно-інвестиційній моделі економічного зростання (2020)
Фаріон М. - Подолання бідності: що важливіше, темп зростання чи якість інститутів, Бута М. (2020)
Фаріон-Мельник А. І. - Проблема зв’язку між рівнем децентралізації бюджетних коштів та зростанням регіональної економіки, Сернецький В. М. (2020)
Шевченко А. А. - Тенденції розвитку молочного скотарства в Україні, Петренко О. П. (2020)
Якимова Н. С. - Когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці (2020)
Мошковська О. О. А. - Методичні підходи до оцінювання якості фінансово-економічної інформації (2020)
Балацька А. - Напрямки вдосконалення кредитного забезпечення розвитку підприємницької діяльності в Україні (2020)
Жаворонок А. В. - Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні (2020)
Колінець Л. - Інвестиційна політика у галузі FINTECH: вітчизняний та зарубіжний досвід, Радинський С. В. (2020)
Шишкіна О. В. - Класифікація промислових підприємств у контексті управління фінансовими ризиками (2020)
Гагалюк О. - Шляхи підвищення культури підприємництва або "корпоративна етика" як засіб виховання бізнесмена (2020)
Долгальова О. В. - Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку, Виходцева А. О. (2020)
Єщенко М. Г. - Сучасні технології формування колективу та розвитку персоналу організації, Гречко А. О. (2020)
Кузь Т. І. - Державне та приватне партнерство в умовах об’єднаних територіальних громад (організація розвитку інфраструктури та сервісного обслуговування), Малюта Л. Я., Островська Г. (2020)
Карабаза І. А. - Економічні фактори маркетингового середовища підприємств ресторанного бізнесу (2020)
Захаркіна Л. С. - Дослідження ступеня готовності України до викликів індустрії 4.0 та посилення інноваційної активності 4, Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. (2020)
Chygryn O. - Green competitiveness: Ukraine’s business sector in the worldwide trends framework, Lyulyov O., Pimonenko T., Kostornova S. (2020)
Кошельок Г. В. - Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством, Грінченко Р. В. (2020)
Стеценко В. А. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств в умовах пандемії, Березова Ю. В. (2020)
Варламова М. Л. - Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі, Дем’янова Ю. О. (2020)
Ліфанова М. І. - Трансформація міжнародного інвестиційного ринку в умовах глобалізаційних викликів (2020)
Солоненко Ю. В. - Феномен сімейних транснаціональних корпорацій у системі економік країн світу, Чкареулі І. Б. (2020)
Чеботарьов Є. В. - Польща, Литва, Україна: національні ділові культури як детермінанта інтеграції на європейських і світових ринках, Чеботарьов В. А. (2020)
Видавничі сторінки (2020)
Горбань Р. А. - Сатус і роль дружини (жінки) в особовому бутті українського подружжя (філософський, етнорелігійний і етнонаціональний аспекти) (2019)
Даценко В. С. - Майбутнє як філософська проблема. Частина ІІ (2019)
Пісна Ю. В. - Проблема конфлікту у філософії Еріха Фромма (2019)
Стрижачук Ф. В. - Тринітарне богослов’я Карла Барта (2019)
Зінкевич В. І. - Цивілізаційний підхід як інструмент аналізу системи індустріальної освіти (2019)
Карпова С. Г. - Кризові дискурси ліберальної демократії: європейський досвід та українські перспективи (філософські роздуми) (2019)
Савченко С. В. - Образы крестьянской паствы в представлениях духовенства ХIХ – начала ХХ века: социально-философский анализ (2019)
Вершина В. А. - Интерпретация эстетического в философии С. Франка (2019)
Козак Т. М. - Англомовний колорит лінгвістичного пейзажу українського міста (на основі аналізу мовного ландшафту Львова) (2019)
Іщенко І. В. - Аксіологічний чинник нестабільності в сучасних міжнародних відносинах, Башкеєва О. М. (2019)
Міхейченко М. А. - ПАР в сучасній системі міжнародних відносин в Південній Африці (2019)
Петров П. Г. - Громадянське суспільство як один з ендогенних чинників формування зовнішньополітичного іміджу транзитивної демократії (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Zaimenko N. V. - Comparative analysis of agrochemical, allelopathic and microbiological characteristics of the soil environment for Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. cultivated in Ukraine and two provinces of China, Pavlіuchenko N. A., Ellanska N. E., Ivanytska B. O., Kharytonova I. P., Yunosheva O. P., Skrypchenko N. V., Zhang P., Liu D., Shen J., Tian L. (2020)
Roche J. - Effects of the electromagnetic field of Wi-Fi systems and experimental gadget M4 on growth, development and photosynthesis of wheat, Didyk N. P., Ivanytska B. O., Zaimenko N. V., Chudovska O. O. (2020)
Klymenko S. V. - Biometric characteristics of fruits and leaves of Cornus officinalis Siebold et Zucc. genotypes in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, Ilyinska A. P. (2020)
Rositska N. V. - Influence of drought on allelopathic properties of Pinus sylvestris L. (2020)
Novikov A. - Spatial analysis and distribution modeling of Aconitum moldavicum in Ukrainian Carpathians and adjacent territories with special reference to the algorithm used, Mitka J. (2020)
Yukhimenko Y. S. - Representatives of Rosaceae Juss. in the various structure-functional types of decorative plantings of Kryvyi Rih city (Dnipropetrovsk region, Ukraine), Korshykov I. I. (2020)
Shynder O. I. - Sedum pallidum (Crassulaceae) – alien species of the flora of plain part of Ukraine, Negrash Y. M. (2020)
Gritsenko V. V. - Morphological peculiarities of fruits of the rare species Iris halophila Pall, I. pumila L. and I. hungarica Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) in the conditions of introduction in the meadow-steppe cultural phytocenosis (2020)
Honchar G. Y. - Urban ornamental plants for sustenance of wild bees (Hymenoptera, Apoidea), Gnatiuk A. M. (2020)
Tsarenko O. M. - Carpological features of Lonicera L. (Caprifoliaceae Juss.) of the flora of Ukraine, Bulakh O. V., Kolesnichenko O. V., Hrysiuk S. M. (2020)
Bedernichek T. - Content of biogenic and toxic elements in the leaves of Deschampsia antarctica É. Desv. (Poaceae): a preliminary study, Loya V., Parnikoza I. (2020)
Hleb R. - Salix herbacea L. (Salicaceae) in the Maramures massif of the Ukrainian Carpathians, Loya V., Cherepanyn R. (2020)
Богданович В. Ю. - Метод формування групи суб’єктів сил оборони для реалізації замислу операції асиметричної протидії виявленій (прогнозованій) загрозі, Сиротенко А. М., Дублян О. В., Доброгурський В. І. (2020)
Дроздов С. С. - Формалізовані критерії раціональності програми розвитку системи озброєння тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України на довгостроковій перспективі (прогнозованій) загрозі, Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. (2020)
Рій В. Б. - Комплексна методика прогнозування втрат зразків озброєння та військової техніки в операціях (2020)
Мунтян Б. І. - Типові помилки передових авіаційних навідників під час бойових дій в Афганістані (2020)
Дудко М. В. - Метод формалізації знань про процес планування маршруту польоту безпілотних літальних апаратів на основі інтервальних нечітких множин типу 2, Полонський Ю. І., Королюк Н. О., Коршець О. А. (2020)
Іленко Є. Ю. - Вирішення задачі мінімізації ризиків імпортозаміщення в процесі заводського ремонту військової авіаційної техніки в умовах особливого періоду, Сушак М. Б., Стешенко П. М. (2020)
Мартиненко С. В. - Дослідження елементів методики розподілу та переключення уваги авіаційного персоналу, який здійснює операції з організації та обслуговування повітряного руху, Подоляк В. А., Стеченко В. О., Дияк М. С. (2020)
Сушко А. Л. - Методика урахування впливу стисливості повітря при розрахунку параметрів обтікання елементів компоновки літального апарату методами гідродинамічних особливостей (2020)
Телятник Б. А. - Оцінка фактору безпеки повітряного руху, який впливaє на пропускну здатність і організацію польотів, Здихальський К. А., Стрельбицький В. О., Бородій А. Є. (2020)
Парфило В. В. - Метод завадостійкого кодування мовного повідомлення з прихованим вбудовуванням додаткової інформації, Бекіров А. Е., Парфило В. В., Ковтуненко С. А. (2020)
Туровський О. Л. - Аналіз ефективності застосування двохетапного алгоритму оцінки несучої частоти фазомодульованого сигналу супутникової системи зв’язку при передачі даних в безперервному режимі (2020)
Хлоп’ячий В. А. - Метод забезпечення захищеності мовних повідомлень на основі багатовимірного псевдовипадкового бітового розподілу, Бекіров А. Е., Ковтуненко Н. М., Ківшар О. А. (2020)
Хлоп’ячий В. А. - Методика оцінки ефективності застосування розвідувальної авіації, Іващук Б. М., Пашковський М. В. (2020)
Андрусенко Ю. О. - Аналіз основних моделей прогнозування часових рядів (2020)
Кійко С. Г. - Планування енергоспоживання при реалізації портфеля проектів енергозбереження на металургійному підприємстві на базі предиктивної адаптації (2020)
Зенович О. Є. - Нелінійна Simulink-модель синхронного генератора як об’єкта регулювання напруги, Клюшніков І. М., Єлісєєв Є. С., Степанко О. С. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Демська О. - Політичний символізм топонімних практик міста (2019)
Гонтар М. - Мовний конфлікт та мовна дискримінація у сферіторгівлі й послуг (2019)
Матвеева Н. - Мовна поведінка столичних дсржслужбовців (2019)
Цар І. - Проблема офіційної двомовності очима молодих російськомовних вихідців із Криму та Донбасу (2019)
Гришко Ю. - Фоностилістичний ефект оказіонального гендіадісу в українському поетичному дискурсі ХХ-ХХІ століть (2019)
Іванова Ю. - Ю.Шевельов про втрату Я-унікальності в радянській українській рекламі (2019)
Якубовська-Кравчик К. - Універсалізм воєнної тематики? Проблеми перекладу ілюстрованої книжки (на прикладі проекту творчої майстерні "Аграфка" "Війна, що змінила Рондо"), Світлана Романюк С. (2019)
Исакова Н. - Мова тоталітаризму в дзеркалі одного тексту: стаття Андрія Хвилі "Від ухилу - у прірву" (2019)
Костусяк Н. - Синтаксична відприслівникова ад’єктивація: семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний аспекти (2019)
Личук М. - Фразеологізовані власне-нечленовані речення: семантичний аспект (2019)
Христіанінова Р. - Асемантичні сполучники і (й), а в складносурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях (2019)
Данилюк І. - Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація, Анатолій Загнітко А., Ганна Ситар Г. (2019)
Межов О. - Сучасні підходи до вивчення категорії звертання в курсі "Синтаксис української мови" для студентів-філологів (2019)
Відомості про авторів (2019)
Содержание (2020)
Григоренко А. Я. - Численный анализ динамических процессов в неоднородных пьезокерамических цилиндрах (обзор), Григоренко Я. М., Лоза И. А. (2020)
Мартынюк А. А. - Ограниченность решений дробно-подобных уравнений возмущенного движения, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2020)
Рущицкий Я. Я. - О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1., Юрчук В. Н. (2020)
Луговой П. З. - Численное моделирование динамики трехслойных сферических оболочек с дискретным ребристым заполнителем при действии ударной волны, Мейш В. Ф., Орленко С. П. (2020)
Никитина Н. В. - Аттракторы трехмерных систем в базовых моделях механики (2020)
Мольченко Л. В. - Влияние физических свойств материала на термомагнитоупругое поведение гибкой конической оболочки с ортотропной электропроводностью и джоулевым теплом, Лоос И. И. (2020)
Острик В. И. - Симметрия инверсии решений краевых задач теории упругости для полупространства (2020)
Yadao A. R. - Experimental Verification of Effect of Different Fluid Properties on the Vibration Response of a Cantilever Rotor (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Бовда Е. М. - Методика й алгоритм вертикальної структуризації задач управління телекомунікаційними мережами військового призначення (2018)
Головенський В. В. - Оцінка ефективності ламп розжарювання й напівпровідникових діодів як джерел селективного інфрачервогого випромінювання, Неділько С. М., Сєлюков О. В. (2018)
Жиров Г. Б. - Удосконалений алгоритм оптимізації процесу планового ремонту складних технічних обєктів, Лєнков Є. С., Толок І. В. (2018)
Кузавков В. В. - Методика оцінки точності вимірювань при вирішенні завдання електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, Зарубенко А. О. (2018)
Кузавков В. В. - Пошук несправностей у складних технічних системах, Хусаінов П. В. (2018)
Пирцхалава Л. Г. - Информационные атаки и модель рисков в информационном противоборстве, Хорошко В. А., Хохлачова Ю. Е. (2018)
Рибальський О. В. - Деякі аспекти термінології експертизи матеріалів та засобів відеозвукозапису, Журавель В. В. (2018)
Ткаленко О. М. - Упровадження технології безконтактного обміну даними в телекомунікаційні системи (2018)
Якименко І. З. - Вибір параметрів еліптичних кривих у задачах шифрування інформаційних потоків, Тимошенко Л. М., Касянчук М. М. (2018)
Подойніцин В. М. - Діяльність технічного комітету стандартизації ТК-184 "Продукція спеціального призначення": сучасний стан (2018)
Лукянчиков Б. Є. - Передовий досвід техніко-криміналістичного забезпечення кінологічної служби в системі МВС України, Лукянчикова В. Є. (2018)
Будзинський М. П. - Розвиток одностроїв радянської міліції, відтворений у творах кіномистецтва, Бакал В. П., Александров М. Є. (2018)
Будзинський М. П. - Обгрунтування вимог до сучасного спеціального транспорту для проведення робіт із розмінування територій та перевезення вибухотехнічних предметів і речовин, Диких О. В., Гусак О. В., Кисіль М. В. (2018)
Власов В. А. - Додатковий бронезахист транспортних засобів із використанням комбінованих кераміко-полімерних матеріалів, Нешпор О. В., Мазна О. В., Самусь Є. В. (2018)
Шапочка Т. І. - Спеціальні засоби нелетальної дії: тенденції та перспективи (2018)
Филь Р. С. - Єдність вимірювань як основа забезпечення якості випробувань, Біляєва О. Д. (2018)
Харина Ю. А. - Відеоспостереження в публічних місцях та право громадян на приватність: досвід Сполучених Штатів Америки (2018)
Вихідні дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Бобок І. І. - Розробка теоретичних основ методу відокремлення цифрового зображення, збереженого у форматі без втрат, від зображення, збереженого із втратами, Кобозєва А. А. (2018)
Глушеченко Э. Н. - Нетрадиционные реализации микрополосковых СВЧ-устройств (2018)
Дудикевич В. Б. - Аналого-дискретний пристрій, захищений від витоку побічних електромагнітних випромінювань, Опірський І. Р., Гаранюк П. І., Березюк Б. М., Ракобовчук Л. М. (2018)
Заїчко К. В. - Аспекти формування вимог до систем виявлення безпілотних повітряних суден (апаратів) (2018)
Єрохін В. Ф. - Порівняльний аналіз протоколів множинного доступу з контролем несної та виявленням конфліктів, Полякова А. С. (2018)
Опірський І. Р. - Оцінювання ймовірності реалізації загроз інформаційній системі на різних рівнях стеку ТСР/ІР, Тишик І. Я. (2018)
Рибальський О. В. - Дистанційні методи електронного контролю обєктів, Крутофіст І. М., Кудінов В. А. (2018)
Zybin S. - Video Encoding and Decoding Method, Kis H. (2018)
Дудикевич В. Б. - Критична інфраструктура в аспекті євроінтеграційного курсу України у сфері забезпечення кібербезпеки, Гаранюк П. І., Березюк Б. М., Ракобовчук Л. М., Дзяний Н. Р. (2018)
Клименко А. В. - Міжнародний принцип презумпції відповідності та його забезпечення в діяльності органу з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту МВС України (2018)
Филь Р. С. - Розвиток протимінної діяльності в Україні (2018)
Грусевич В. О. - Сучасні кримінілістичні засоби виявлення потожирових слідів рук людини (2018)
Неня О. В. - Дальність дії тепловізора та чинники, які на неї впливають (2018)
Смерницький Д. В. - Перспективи створення спеціалізованих транспортних засобів для кінологічних підрозділів та служб системи Міністерства внутрішніх справ України, Будзинський М. П., Диких О. В., Приходько В. І. (2018)
Шевченко В. О. - Конструктивні особливості бронювання автомобілів (2018)
Будзинський М. П. - Проектування жилетів для службових собак, Бакал В. П., Александров М. Є. (2018)
Лопатін С. І. - Застосування бездротових відеокамер як елемента екіпірування службових собак, Буран В. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2019)
Адамчук О. Ф. - Атестаційні провадження в адміністративному процесі (2019)
Александров М. Є. - Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання у сфері безпечності промислової продукції (2019)
Бакал М. А. - Отримання спадщини і подарунків як підстава оподаткування (2019)
Бойко І. В. - Аналітична робота у сфері поліцейської діяльності в Україні (2019)
Ващук Н. Ф. - Поняття, структура та деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості України (2019)
Дем’янчук Ю. В. - Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання та протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду, Новак Я. В. (2019)
Жванко Ю. П. - Становлення та розвиток дозвільної системи у сфері обігу зброї в Україні (2019)
Книш С. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я в умовах реалізації медичної реформи (2019)
Кобець М. П. - Реалізація виборчих прав як засіб інтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих громад: європейський доробок та досвід України (2019)
Коллер Ю. С. - Перспективи удосконалення нормативно-правового регулювання окремих аспектів забезпечення безпеки та якості продукції в Україні (2019)
Користін О. Є. - Теоретико-методологічні засади щодо концептуалізації інституту забезпечення прав дітей, Веселов М. Ю. (2019)
Корнійко С. М. - Статус публічної адміністрації в експертній діяльності за напрямом комп’ютерних технологій (2019)
Кушнір М. В. - Система суб’єктів адміністрування проходження військової служби у Збройних силах України (2019)
Легенький А. М. - Реформування пенітенціарної системи України в умовах євроінтеграції як адміністративно-правова наукова проблема (2019)
Легенька М. М. - Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства (2019)
Плугатар Т. А. - Адміністративно-правове забезпечення впровадження електронної освіти в Україні (2019)
Расюк А. О. - Відомча нормотворча діяльність в Україні та шляхи її модернізації (2019)
Рибінська А. П. - Теоретико-правова характеристика дозвільної системи Національної поліції України (2019)
Рядінська В. О. - Репатріація капіталів як засіб нейтралізації окремих загроз фінансово-економічній безпеці України (2019)
Смерницький Д. В. - Особливості бюджетного фінансування наукових досліджень і розробок на конкурсній основі: правове регулювання в Україні , Тригубенко М. В. (2019)
Салаєв Т. Г. - Проблема визначення суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в митній сфері (2019)
Алєксєєва О. В. - Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз, Опанасюк О. М. (2019)
Багаденко І. П. - Забезпечення безпеки громадян у мегаполісах (на прикладі окремих зарубіжних країн), Оцел В. В. (2019)
Близнюк І. Л. - Особливості виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням та використанням земельних ділянок (2019)
Бурбій А. В. - Поняття та ознаки злочинів проти виборчих прав (2019)
Кіріленко Ф. О. - Динаміка злочинності в Україні у період з 1960 до 2018 року (2019)
Лісниченко Л. В. - Динаміка грабежів та розбійних нападів в Україні у 2008-2018 рр. (2019)
Сахарова О. Б. - Особливості виявлення злочинів, що вчиняються у процесі відпуску матеріальних цінностей з Державного резерву України (2019)
Федотова Г. В. - Вплив правової доктрини на формування кримінально-правової політики держави, Легенький М. І. (2019)
Литвин Н. А. - Наукові підходи щодо визначення поняття державної інформаційної політики в Україні (2019)
Лубенець І. Г. - Правове забезпечення інформаційної безпеки дитини: аналіз зарубіжного досвіду, Багаденко І. П. (2019)
Барко В. І. - Емоційно-інтелектуальні компоненти у структурі управлінських здібностей поліцейських менеджерів, Барко В. В. (2019)
Остапович В. П. - Сучасний стан наукових досліджень юридико-психологічних засад поліцейського менеджменту (2019)
Буличев А. О. - Становлення ідеї рівноправності у філософській та правовій думці, Буличева Н. А. (2019)
Косілова О. І. - Особливості політичної корупції в Україні (2019)
Личенко І. О. - Проблеми оновлення нормативного регулювання (на прикладі проекту закону України "Про публічний порядок"), Жаровська І. М. (2019)
Лещинська-Вьонцек М. І. - Місце реституційного правовідношення у системі цивільних правовідносин (2019)
Алєксєєва О. В. - Огляд норм міжнародного законодавства щодо захисту особистих немайнових прав дітей у сімейних спорах, Калініченко А. П. (2019)
Абдуллаев М. К. - Ограничения прав человека в законодательстве Азербайджанской республики с учетом норм Европейского права (2019)
Свиридюк Н. П. - Рецензія на монографію Глуховері В. А. "Міністерство внутрішніх справ в умовах реформування правоохоронної системи держави" (2019)
Вихідні дані (2019)
Бондаренко В. Д. - Свобода совісті як об’єкт правового регулювання в сучасній Україні (2019)
Чисников В. Н. - Нормативно-правовое регулирование внутреннего (агентурного) наблюдения в органах политического сыска Российской империи начала ХХ в.: некоторые дискуссионные вопросы современной историографии (2019)
Греченко В. А. - Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р., Ярмиш О. Н. (2019)
Вербенський М. Г. - Забезпечення свободи волевиявлення громадян під час виборів Президента України 2019 року: правовий аспект (2019)
Берлач Н. А. - Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України в Донецькій та Луганській областях (2019)
Білоус В. Т. - Адміністративно-правові гарантії реалізації правозахисної функції в Україні, Стасюк О. Л. (2019)
Kryvolapchyk V. - Preventive Activities of the National Police of Ukraine in the Current Legal Sphere (2019)
Protsenko T. - Forming and Implementation of Gender Equality Policy in the System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2019)
Рядінська В. О. - Поняття монетарних металів та їх співвідношення із категорією "банківські метали", Коллер Ю. С., Діхтяренко К. Ю. (2019)
Солдатенко О. В. - Відновлення державного суверенітету в окремих районах України: політичні підходи та наукове обґрунтування (2019)
Циганов О. Г. - Види поліцейських послуг в Україні та організаційно-правове забезпечення їх надання (2019)
Дрозд В. Г. - Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як умова досягнення завдань кримінального провадження (2019)
Заросило В. О. - Організована злочинність у сучасному світі та в Україні: форми, види та зміни (2019)
Користін О. Є. - Методологічні засади осмислення феномена "насильство" у кримінальному праві, Собко Г. М. (2019)
Кулик О. Г. - Кримінальна ситуація в Україні: сучасні тенденції (2019)
Мартиненко О. А. - Робота поліції в умовах деокупації: зарубіжний досвід та криміногенні виклики (2019)
Мисливий В. А. - Злочини проти безпеки дорожнього руху і крайня необхідність (2019)
Музика А. А. - Спеціальна конфіскація за Кримінальним кодексом України: науково-практичний коментар (2019)
Попович В. М. - Методологія термінологічно-понятійного відображення криміногенних процесів у сфері економіки (2019)
Svyrydiuk N. - Rationale of the Concept of Anti-Criminal Intelligence of Law Enforcement Agencies in Ukraine (2019)
Федотова Г. В. - Стан науково-теоретичної розробленості проблем запобігання грабежам та розбійним нападам, Лісниченко Л. В. (2019)
Барко В. І. - Розроблення україномовного опитувальника толерантності до невизначеності для використання в Національній поліції України, Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2019)
Бортник Н. П. - Тенденції вдосконалення термінологічного апарату адміністративно-процесуальної теорії (рецензія на монографію Тернущака М.М. "Правова природа адміністративного процесу в контексті публічного адміністрування") (2019)
Вихідні дані (2019)
Березненко Н. М. - Полімери, що біологічно розкладаються, як замінники матеріалів синтетичного походження, Неня О. В., Кучинський Ю. Д. (2018)
Бобок І. І. - Розробка методу відокремлення цифрового зображення, збереженого у форматі без втрат, від зображення, збереженого із втратами (2018)
Головенський В. В. - Оцінка ефективності світлосигнальної системи аеродрому в інфрачервоному діапазоні електромагнітних хвиль, Неділько С. М., Лєнков Є. С. (2018)
Дудикевич В. Б. - Аналіз сучасного стану безпеки інтернету речей, Кеньо Г. В., Стосик Т. Р. (2018)
Козловський С. Г. - Синтез груп двохоперандних операцій криптоперетворення на основі перестановлюваних схем (2018)
Кунах Н. І. - Оцінка ефективності штучних нейронних мереж, Ткаленко О. М., Харлай Л. О. (2018)
Нужний С. М. - Загальні підходи до формування артикуляційних таблиць української мови для оцінки стану захисту складнозашумленої мовної інформації, Заноскіна П. В. (2018)
Рудницький В. М. - Синтез обернених дворозрядних двохоперадних операцій строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Федотова-Півень І. М., Пустовіт М. О. (2018)
Семко О. В. - Методологія інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології, Складанний П. М., Семко В. В., Бурячок В. Л. (2018)
Сисоєнко С. В. - Побудова узагальненої математичної моделі групового матричного криптографічного перетворення, Миронець І. В., Бабенко В. Г. (2018)
Хома Ю. В. - Дослідження придатності електрокардіограм для біометричної ідентифікації (2018)
Niemkova O. - The Method of Authentication of Laptops by Internal Electrical Fluctuations, Shandra Z., Voitusik S. (2018)
Білогуров В. А. - Розвиток систем контролю доступу до транспортних засобів, Заїчко К. В., Назарок Д. С. (2018)
Чередниченко А. В. - Використання електронних довірчих послуг у системі МВС України (2018)
Филь Р. С. - Оцінка небезпечних відстаней осколкового ураження боєприпасами та саморобними вибуховими пристроями (2018)
Ващук Н. Ф. - Розвиток інноваційних технологій у сучасному виробництві спеціального взуття, Диких В. О. (2018)
Власов В. А. - Дослідження патронів травматичної дії, які виробляються в Україні, Гутянов С. В., Біляєва О. Д., Криворучко О. В. (2018)
Смерницький Д. В. - Методика вибору раціонального режиму механізованого зварювання броньованих конструкцій, Гуляєв А. В., Диких О. В., Кисіль М. В. (2018)
Дячок Т. М. - Дослідження матеріалів для захисту людини від шкідливих чинників навколишнього середовища, Березненко С. М., Бакал В. П., Александров М. Є. (2018)
Коваль М. В. - Визначення поняття "холодна зброя" в національних стандартах України (2018)
Мамотенко П. І. - Методики випробувань та особливості застосування в поліцейських підрозділах снайперських гвинтівок (2018)
Бакал М. А. - Розвиток конструкції кайданків, Власов В. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Білогуров В. А. - Ключі та ідентифікатори в системах управління доступом, Назарок Д. С. (2019)
Yerokhin V. - Comparison of the Throughput of the Carrier Sense Multiple Access Protocol with Conflicts Resolving on the Physical Level, Poliakova A., Sboiev R. (2019)
Вересенко Ю. В. - Застосування національних стандартів України для оцінки відповідності феєрверків 1-го, 2-го та 3-го класів Технічному регламенту піротехнічних виробів, Романова Т. В. (2019)
Клименко А. В. - Маркування піротехнічних виробів як обовязкова вимога їх безпечного використання, Вяткіна Л. П. (2019)
Смерницький Д. В. - Кодифікація майна сил безпеки та оборони України, Кучинський Ю. Д. (2019)
Березненко Н. М. - Технічні характеристики та конструктивні особливості кайданків одноразового використання, Неня О. В., Кучинський Ю. Д. (2019)
Власов В. А. - Методи випробувань захисних властивостей засобів індивідуального бронезахисту, Іванілова Н. А. (2019)
Гуляєв А. В. - Технічне забезпечення Національної поліції України та шляхи його покращання в сучасних умовах, Диких О. В., Кисіль М. В. (2019)
Жванко Ю. П. - Перспективи оснащення наявних зразків вогнепальної зброї сучасним додактовим обладнанням (2019)
Александров М. Є. - Проектування жилетів розвантажувальних для інспекторів-криміналістів, Дмитрук В. А. (2019)
Мусієнко Д. І. - Технічне забезпечення ефективного функціонування комплексів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху (2019)
Филь Р. С. - Особливості будови штифтових циліндрових механізмів MUL-T-LOCK® (2019)
Вихідні дані (2019)
Євграфов Д. В. - Синтез асимптотично оптимального детектора шумоподібних сигналів, Заїчко К. В., Білогуров В. А., Назарок Д. С. (2019)
Рыбальский О. В. - Общая методика высокоэффективной диагностики следов монтажа в цифровых фонограммах, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2019)
Хорошко В. О. - Інформаційне протиборство в геополітичному просторі, Іванченко І. С. (2019)
Криворучко О. В. - Порядок сертифікації продукції на відповідність вимогам нормативних документів (2019)
Чередниченко А. В. - Використання електронних довірчих послуг у системі МВС України (2019)
Савіна Н. Г. - Нормативно-правове забезпечення проведення оцінки відповідності піротехнічних виробів (2019)
Вересенко Ю. В. - Можливості вдосконалення технічного забезпечення експертно-криміналістичних підрозділів МВС України для виконання судово-балістичних досліджень (2019)
Кривошея А. В. - Дослідження зубохонінгування зубчатих коліс після шевінгування і термообробки, Возний В. В., Мельник В. Є., Підгаєцький М. М. (2019)
Гуляєв А. В. - Понятійний апарат у методології з питань формування вимог до спеціальної та спеціалізованої техніки і транспортних засобів Національної поліції України, Диких О. В., Кисіль М. В., Приходько В. І. (2019)
Сергієнко Л. Г. - Ергономічні вимоги до спеціального (форменого) одягу літнього асортименту, Бакал В. П. (2019)
Шевченко В. О. - Захисне екіпірування поліцейського під час забезпечення публічного порядку, Вяткіна Л. П. (2019)
Неня О. В. - Сучасні тенденції створення захисних окулярів для поліцейських та військовослужбовців, Березненко Н. М., Кучинський Ю. Д. (2019)
Вихідні дані (2019)
Лотфі А. Заде - Вступне слово засновника нечіткої логіки професора Лотфі А. Заде (2012)
Матвійчук А. В. - Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора) (2012)
Азарова А. О. - Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення, Антонюк О. В. (2012)
Великоіваненко Г. І. - Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, Мамонова К. М. (2012)
Вітлінський В. В. - Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень (2012)
Головень О. В. - Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж (2012)
Иманов К. Д. - Fuzzy модели оценки качества социальной системы, Акперов Р. М. (2012)
Ковальчук К. Ф. - Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації, Никитенко О. К. (2012)
Лысенко Ю. Г. - Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий, Бизянов Е. Е., Хмелев А. Г. (2012)
Минц А. Ю. - Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании (2012)
Шарапов О. Д. - Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження, Кайданович Д. Б. (2012)
Вітлінський В. В. - Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі, Мельник Г. В. (2013)
Завгородня Т. П. - Оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці, Гаврилюк Г. В. (2013)
Кічкіна Т. О. - Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві (2013)
Матвійчук А. В. - Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств (2013)
Ольховська О. Л. - Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки (2013)
Притоманова О. М. - Нейро-нечітка модель оцінки ступеня проблемності кредиту, Білай О. С. (2013)
Сигал А. В. - О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики (2013)
Штовба С. Д. - Нечіткі технології в брендинзі, Штовба О. В. (2013)
Інформація (2013)
Вимоги до наукових статей,що подаються до науково-аналітичного журналу "Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці" (2013)
Бальзан М. В. - Оцінювання ефективності управління якістю організації виробничого процесу на машинобудівному підприємстві (2014)
Великоіваненко Г. І. - Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку, Трокоз Л. О. (2014)
Заруцька О. П. - Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена (2014)
Максишко Н. К. - Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості, Шаповалова В. О. (2014)
Новоселецький О. М. - Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дискримінантного аналізу та нейронних мереж, Якубець О. В. (2014)
Огліх В. В. - Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання, Бесчастна Г. О. (2014)
Скнар И. И. - Концепция построения биологически правдоподобной искусственной нейронной сети (2014)
Грабарєв А. В. - Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону (2015)
Заруцька О. П. - Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку (2015)
Иманов К. - Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью, Байрамов В. (2015)
Клебан Ю. В. - Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено (2015)
Клебанова Т. С. - Моделі оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу, Коваленко К. С. (2015)
Меркулова Т. В. - Нейросетевой подход к моделированию поведения: анализ результатов эксперимента "Общественное благо", Кононова Е. Ю. (2015)
Рубаненко А. Е. - Унифицированная модель биологически подобного искусственного нейрона с подкреплением, Скнар И. И. (2015)
Савіна С. С. - Об’єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності позичальника, Бень В. П. (2015)
Тарасова Л. Г. - Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах, Піскунова О. В. (2015)
Великоіваненко Г. І. - Дослідження ефекту перенавчання нейронних мереж на прикладі задачі аплікаційного скорингу, Корчинський В. В., Чернишова В. В. (2016)
КасянчукТ. В. - Моделювання оптимального інвестиційного портфеля диверсифікованої бізнес-групи в умовах невизначеності (2016)
Коляда Ю. В. - Біннінг у нейромережевих скорингових моделях, Бондар В. А. (2016)
Кононова К. Ю. - Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин, Дек А. О. (2016)
Лук’яненко О. Д. - Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни, Мірошниченко І. В. (2016)
Савіна С. С. - Вибір архітектури нейромережі для розв’язання задачі класифікації надійності позичальників-фізичних осіб, Бень В. П. (2016)
Соловйов В. М. - Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків, Тулякова А. Ш. (2016)
Стрельченко І. І. - Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж (2016)
Черняк О. І. - Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах, Сікорський Д. О. (2016)
Гаврилюк Г. В. - Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб (2017)
Єфанова Т. І. - Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання (2017)
Кононова Е. Ю. - Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей (2017)
Лисенко Ю. Г. - Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці, Мінц О. Ю. (2017)
Стрельченко І. І. - Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем (2017)
Щербаков Є. Ю. - Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб’єктів у сфері фінансової безпеки (2017)
Саблук С. А. - Матеріали радянських партійно-адміністративних органів як джерело з історії протидії злочинності в Україні (2019)
Чисніков В. М. - Академік Юрій Іванович Римаренко – вчений зі світовим ім'ям (до 90-річчя з дня народження), Плугатар Т. А. (2019)
Білоус В. Т. - Реформа вітчизняної вищої освіти: актуальні питання сьогодення, Тильчик О. В., Тильчик В. В. (2019)
Бондаренко В. Д. - Правове регулювання розвитку сучасного освітньо-наукового середовища України (2019)
Berlach N. - Introduction of the Best European Practices to the Functioning of Ukrainian Police, Berlach Yu. (2019)
Рядінська В. О. - Державне мито як особливий платіж, пов'язаний з отриманням спадщини та дарунків, Будзинський М. П., Бакал М. А. (2019)
Циганов О. Г. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в публічно-сервісній діяльності: зарубіжний досвід (2019)
Ковальчук Т. І. - Гібридні загрози у секторі цивільної безпеки в Україні, Користін О. Є., Свиридюк Н. П. (2019)
Вербенський М. Г. - Особливості формування криміногенної ситуації в Україні у виборчий період 2019 року (2019)
Дрозд В. Г. - Розгляд клопотань під час досудового розслідування: дискусійні аспекти (2019)
Кулик О. Г. - Основні тенденції політики призначення кримінальних покарань в Україні (2019)
Мартиненко О. А. - Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: перші підсумки застосування статті 126-1 Кримінального кодексу України, Блага А. Б. (2019)
Мисливий В. А. - Організована злочинна діяльність: форми співучасті у злочині (2019)
Музика А. А. - Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів: науково-практичний коментар (2019)
Попович В. М. - Злочинність у сфері економіки: поняття, структурні складові та відображення їх змісту (2019)
Protsenko T. - General and Specific Foundations for Preventing Criminal Offences Committed in the Field of Economic Activity (2019)
Федотова Г. В. - Поняття та мета покарання за кримінальні проступки (2019)
Kryvolapchuk V. - Professional Competence of Supervisory Staff of the National Police of Ukraine: Psychological and Legal Aspect (2019)
Остапович В. П. - Особистісний профіль професії дільничного офіцера Національної поліції України, Барко В. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Алєксєєнко І. В. - Реконцептуалізація міграційних процесів доби глобалізації: політико-правовий аспект (2019)
Крошко В. П. - Логічна структура сиску професора О.Ю. Шумілова (до 63-річчя від дня народження й річниці смерті) (2019)
Мельник В. С. - Еволюція міжнародно-правового статусу Cуецького каналу після Другої світової війни (2019)
Окіпнюк В. Т. - Органи МДБ УРСР на завершальному етапі сталінського тоталітарного режиму (1946–1953 рр.): історико-правове дослідження (2019)
Рекотов П. В. - Нормативні засади діяльності державних комісій із розслідування злочинів на території, звільненій від гітлерівських загарбників (2019)
Шопіна І. М. - Розвиток правової культури у сучасних умовах державотворення (2019)
Буханевич О. М. - Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика, Івановська А. М. (2019)
Базан О. В. - Об’єкти адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища (2019)
Бакал В. П. - Адміністративно-правові аспекти ресурсного забезпечення Національної поліції України (2019)
Бойко І. В. - Аналітична робота у сфері поліцейської діяльності в Україні (2019)
Бойков А. Г. - Цивільно-військове співробітництво в сучасній Україні: необхідність удосконалення (2019)
Будзинський М. П. - Корупційні ризики щодо "призначень" та "конкурсів" у Національній поліції України (2019)
Гурін Д. М. - Наявність цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань як необхідна умова визнання адміністративно-правового статусу біженця (2019)
Заїчко К. В. - Правові засади публічного адміністрування у сфері зв’язку в Україні (2019)
Ковальчук А. Ю. - Гендерний баланс у законодавстві з питань забезпечення безпеки (на прикладі протимінної діяльності в Україні), Коваль О. М. (2019)
Кондуфорова Л. В. - Сутність адміністративно-правових засобів захисту приватних інтересів (2019)
Куварзін О. С. - Удосконалення адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення готівкових розрахунків (2019)
Лелет С. М. - Проблемні питання запобігання конфлікту інтересів у Національній поліції України (2019)
Литвин Н. А. - Напрями підвищення рівня правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної податкової служби України (2019)
Приходько В. І. - Суб’єкти адміністративно-правової профілактики транспортних пригод в Україні (2019)
Прохоров К.О. - Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як один із засобів запобігання корупції (2019)
Самсін Р. І. - Правовий режим доходів від господарської діяльності як додаткового джерела витрат на оборону (2019)
Самусь Є. В. - Адміністративно-правові принципи та гарантії діяльності органів системи МВС України щодо здійснення функцій технічного регулювання (2019)
Терещук В. В. - Публічне адміністрування як правова категорія: аналіз підходів (2019)
Ткачук С. П. - Нормативно–правове забезпечення публічних закупівель в Україні (2019)
Тригубенко М. В. - Зарубіжний досвід надання грантів як засобу підтримки наукових досліджень (2019)
Салаєв Т. Г. - Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері (2019)
Циганов О. Г. - Моніторинг сервісної діяльності та особливості його здійснення у сфері публічного адміністрування (2019)
Филь С. П. - Стадії провадження у справах про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України (2019)
Шейбут Д. В. - Особливості оцінки ризиків і загроз, пов’язаних із міграційними процесами в Україні (2019)
Бурбій А. В. - Загальна характеристика ознак злочинів проти виборчих прав (2019)
Климчук В. П. - Проблеми застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини у практичній діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України (2019)
Dolzhenkov O. - Measures for Juvenile Delinquency Prevention in Ukraine, Pluhatar T. (2019)
Федотова Г. В. - Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти виборчих прав, Бурбій А. В. (2019)
Филь Р. С. - Характеристика ознак предмета злочинів проти прав на об’єкти промислової власності (2019)
Чорна О. С. - Про тлумачення ознак суб’єкта складу злочину "невиконання судового рішення" (2019)
Гаврилюк Л. В. - Процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (2019)
Пономаренко А. В. - Гарантії правової захищеності слідчих під час здійснення ними процесуальної діяльності: проблеми сьогодення (2019)
Рибальський О. В. - Особливості сучасних імовірнісних технологій судової експертизи, Соловйов В. І., Чернявський С. С., Журавель В. В. (2019)
Шульга О. О. - Правові й організаційні проблеми призначення та проведення судово-мистецтвознавчої експертизи у кримінальному судочинстві України (2019)
Алєксєєв С. О. - Норми міжнародного права у правовій системі України: теоретичні підходити (2019)
Буличева Н. А. - Розвиток міжнародної співпраці України у сфері медіації, Буличев А. О., Доля Л. М. (2019)
Валиева З. З. - Концептуальные основы права собственности как фундаментального права человека (2019)
Косілова О. І. - Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина за функціями прав у правовій системі Німеччини (2019)
Онопрієнко С. Г. - Протидія загрозам національній безпеці в інформаційній сфері: правовий аспект (2019)
Барко В. І. - Можливості використання адаптованого опитувальника діагностики емоційного інтелекту психологами Національної поліції України, Кирієнко Л. А., Барко В. В. (2019)
Остапович В. П. - Правові та психологічні особливості організації психопрофілактичної роботи керівниками підрозділів Національної поліції України (2019)
Ярмиш О. Н. - Професор Роланд Сергійович Мулукаєв – учений зі світовим ім’ям (до 90-річчя з дня народження), Чисніков В. М. (2019)
Вихідні дані (2019)
Должанський А. М. - Інтегральна оцінка енергоефективності застосування шнекового нагнітача сухого технологічного мастила при волочінні, Бондаренко О. А., Клюєв Д. Ю., Ломов І. М., Петльований Є. О., Мосьпан Н. М. (2019)
Коваленко В. Л. - Експериментальне визначення впливу постійного електричного поля на вихід біогазу та сухої органічної речовини субстрату, Лапікова О. І. Гуцалова В. І. Кузнецова А. В. (2019)
Корогод Н. П. - Практичні підходи до розробки моделі оцінки бізнесу в гірничо-металургійній галузі виробництва, Ягнюкова І. В., Новородовська Т. С. (2019)
Рубан А. В. - Термодинамічне та експериментальне визначення температурних умов рівноваги металевої та оксидної фаз при сумісному відновлені оксидів марганцю та кремнію вуглецем, Гладких В. А., Куцін В. С. (2019)
Сорокін Є. Л. - Визначення структурних груп спікливого вугілля в окремих фракціях методом ІЧ-спектроскопії. Повідомлення 1. Якісний аналіз ІЧ-спектрів окремих фракцій спікливого вугілля (2019)
Мяновська Я. В. - Рафінування марганцевих сплавів з високим вмістом фосфору, що утворюються при електрометалургійній дефосфорації марганцевої руди, Мішалкін А. П., Ду Юньшен, Камкіна Л. В., Ісаєва Л. Є., Анкудінов Р. В., Варіцев А. О. (2019)
Kachan Yu. - Experimental wind power and photovoltaic plants as a basis for researching to use renewable energy sources in the power supply systems for non-traction consumers, Kuznetsov V. (2019)
Нізяєв К. Г. - Аналіз факторів, що впливають на дисипацію потужності кисневого струменя при верхній продувці в кисневому конверторі, Мамешин В. С., Журавльова С. В. (2019)
Куцова В. З. - Технологія виплавки чистої сталі та особливості позапічної обробки, Камкін В. Ю., Кнапинський М. Г., Пройдак С. В., Варіцев А. О. (2019)
Ісаєва Л. Є. - Удосконалення вивчення курсу хімічних дисциплін для студентів металургійних спеціальностей, Мяновська Я. В. (2019)
Ковальов Д. А. - Дослідження ефективності часткової заміни природного газу твердим паливом для випалу залізорудних окатишів, Ванюков А. А., Безшкуренко О. Г., Дворковий О. І. (2019)
Сорокін Є. Л. - Визначення структурних груп спікливого вугілля в окремих фракціях методом ІЧ-спектроскопії. Повідомлення 2. Кількісний склад структурних груп в окремих фракціях спікливого вугілля. (2019)
Шифрін Є. І. - Методика визначення параметрів осередку деформації при поздовжній прокатці труб в калібрах, Квітка Н. Ю. (2019)
Kachan Yu. - Features of operation of wind power stations as an supplementary source of electricity for non-traction consumers of railway electric mains, Kuznetsov V. (2019)
Мяновська Я. В. - Перетворення мінеральних складових марганцевих руд при температурних умовах формування агломерату, Пройдак Ю. С., Камкіна Л. В. (2019)
Потап О. Ю. - Дослідження впливу швидкодії натискних пристроїв на точність автоматичного регулювання товщини листового прокату, Зінченко М. Д., Михайловський М. В., Півень В. О. (2019)
Сорокін Є. Л. - Аналітичне визначення складу вугільних шихт які містятьгустинну фракцію слабкоспікливого вугілля (2019)
Хричиков В. Є. - Вплив екранування сортопрокатних валків з чавуну на величину залишкових ливарних напруг, Білий О. П., Іванова Л. Х., Осипенко І. О. (2019)
Гуль Ю. П. - Теоретичне і технологічне обґрунтування нових технологічних схем отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією, Івченко О. В., Перчун Г. І., Чмельова В. С. (2019)
Могилатенко В. Г. - Візуалізація твердіння виливка під впливом вібрації (2019)
Мяновська Я. В. - Використання матеріалів рослинного походження в процесах переробки залізовмісних металургійних відходів, Мішалкін А. П., Анкудінов Р. В., Токарєв С. І., Дворковой О. І. (2019)
Солоненко Л. І. - Кінетика структурування піщано-рідкоскляних сумішей паро-мікрохвильовим затвердінням, Реп’ях С. І., Узлов К. І. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського