Міщенко Т. С. - Особливості когнітивних порушень у хворих з кардіоемболічним мозковим інсультом, Бокатуєва В. В., Міщенко В. М. (2020)
Веселовська О. В. - Нейроадаптація в системі емоційного підкріплення при алкогольній залежності, Шляхова А. В., Берченко О. Г., Тіткова А. М. (2020)
Друзь О. В. - Основні психометричні маркери посттравматичного стресового розладу у комбатантів, Черненко І. О. (2020)
Марута Н. О. - Комплексна програма психокорекції психічних порушень у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Панько Т. В. (2020)
Пилягіна Г. Я. - Саморуйнівна поведінка у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектра, Башинський О. О. (2020)
Сергєєва Л. А. - Формування акцентуацій характеру особистості в сучасних умовах підвищеного електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Вальченко О. І., Сергєєва В. С., Глєбова О. І. (2020)
Танцура Л. М. - Пандемія COVID-19 — аналіз особливостей життєдіяльності родин дітей, хворих на епілепсії, наявні проблеми та їх подолання, Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В., Лук’янцева О. Ю. (2020)
Юрценюк О. С. - Особливості непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від спеціальності навчання (2020)
Ярославцев С. О. - Особливості процесу уваги при депресивних розладах (2020)
Стаднік С. М. - Стовбуровий геморагічний інсульт: можливості реабілітації, Сайко О. В. (2020)
Науково-практична on-line конференція з міжнародною участю "Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів" (2020)
До 80-річного ювілею і 50-річчя педагогічної, наукової, лікарської і громадської діяльності І. Ю Лавкая — професора кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету, заслуженого лікаря України, відмінника вищої школи СРСР, голови Товариства психіатрів Закарпатської області (2020)
Боднарук І. І. - Педагогічні умови впровадження акмеологічного підходу у процес підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Брижатий Є. І. - Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів: від готовності до професіоналізму (2014)
Валько К. Р. - Деякі аспекти освітньо-оздоровчої роботи соціального педагога, Романюк І. М. (2014)
Вітченко А. О. - Особливості формування професійної компетентності магістрів військового управління, Свинарчук Л. М. (2014)
Гапеєва О. - Військова освіта у збройних силах Республіки Молдова та Придністровській Молдавській Республіці: історія та сучасність, Плазова Т. (2014)
Гаркавцев Є. І. - Соціально-психологічний клімат у колективі курсантів як умова формування їх професійної надійності (2014)
Гончаренко І. Ф. - Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти (2014)
Дяченко Я. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми, Романюк І. М. (2014)
Желанова В. В. - Використання задачного підходу в технології контекстного навчання майбутнього педагога (2014)
Заїка Л. А. - Використання технології імітаційного моделювання у формуванні професійних компетенцій при компетентнісному підході у військовій освіті (2014)
Каленський А. А. - Теоретичні методи дослідження розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2014)
Кондрацька Л. В. - Вплив модальностей на засвоєння навчального матеріалу учнями початкових класів в умовах меритократичної освіти (2014)
Корчевська О. К. - Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від покарання з випробуванням, Романюк І. М. (2014)
Красильник Ю. С. - Теоретико-методичні аспекти проектування інноваційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2014)
Лузан П. Г. - Історико-педагогічний аналіз систем професійної підготовки кваліфікованих робітників (2014)
Лук’янець Г. І. - Використання групової взаємодії та інноваційних технологій у підготовці маркетологів (2014)
Максимова К. В. - Використання дидактичних ігор при викладанні дисципліни "міжнародні фінанси" англійською мовою (2014)
Малихіна С. В. - Змістово-процесуальна структура дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2014)
Манченко О. В. - Аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та її розвиток в руслі нового законодавства, Головченко О. І., Заїка Л. А. (2014)
Мозальов В. Є. - Забезпечення якості підготовки військових фахівців в умовах реформування системи освіти (2014)
Моїсеєв С. О. - Система післядипломної педагогічної освіти у вимірах розвитку самопрезентаційної компетентності вчителів фізичної культури (2014)
Опанасенко О. В. - Сучасний стан підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості (2014)
Петрачков О. В. - Фізична підготовка, як фактор прискореної адаптації військовослужбовців до бойової діяльності в умовах жаркого клімату (2014)
Плохенко Д. В. - Класифікація основних видів моделювання в процесі навчальної діяльності (2014)
Потапчук О. І. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності (2014)
Прищепа О. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми проблемних сімей в дошкільних закладах освіти, Романюк І. М. (2014)
Родіков В. Г. - Спрямування проведення занять на реальні умови майбутньої професійної діяльності сапера (2014)
Рожнатовський Б. М. - Деякі аспекти використання сугестопедичного методу активізації навчально-виховного процесу (2014)
Романюк І. М. - Показники та рівні сформованості фахової компетентності офіцерів органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Саєнко Т. В. - Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (2014)
Сидорко В. П. - Етапи формування у студентів міжпредметних зв’язків (2014)
Тарасюк В. - Застосування загальнодидактичних і спеціальних принципів у процесі створення мультимедійних курсів з електротехнічних дисциплін (2014)
Тверезовська Н. Т. - Інноваційні процеси в освіті як об'єкт управління (2014)
Тверезовська О. В. - Програмно-цільовий підхід в організації процесу розробки і реалізації інновацій, Тверезовська Н.Т. (2014)
Терентьєва Н. О. - Моделювання освітньої та професійної підготовки магістрантів спеціальності педагогіка вищої школи (2014)
Тогочинський О. М. - Технологія формування соціальної компетентності у слухачів вищих навчальних закладів МВС України (2014)
Федоренко О. І. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності (2014)
Федорук О. М. - Здоров’язбереження як об’єкт наукового дослідження (2014)
Франко Ю. П. - Викладання інформатики в умовах організації багаторівневої освіти та підготовки висококваліфікованого фахівця (2014)
Фруктова Я. С. - Теорії смислопродукування як компонент змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації: теоретико-методологічний аспект (2014)
Чайка І. А. - Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога засобами інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2014)
Яковлева В .А. - Деякі методичні аспекти виробничої (комплексної з фаху) практики (2014)
Алексєєва Т. В. - Міра відповідальності особистості: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2014)
Алещенко В. І. - Психолого-педагогічний зміст процесу формування авторитету офіцерів Збройних Сил України (2014)
Андрусишин Ю. І. - Структурно-функціональна модель розвитку емоційно-вольової стійкості правоохоронців (2014)
Білан І. П. - Професійний психологічний відбір в системі психофізіологічного забезпечення льотчиків (2014)
Бужинська С. М. - Розвиток модально-специфічної пам’яті як чинник успішної пізнавальної активності молодшого школяра (2014)
Войтюк О. А. - Активне слухання як ефективна стратегія навчання іноземної мови під час підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Ваколюк Т. В., Балендр А. В. (2014)
Дубяга А. А. - Використання копінг-стратегій військовослужбовцями Національної гвардії України (2014)
Іванова Н. Г. - Формування психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Іванова О. А. - Механізми регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2014)
Котляр Ю. В. - Удосконалення психодіагностичної методики FPI для використання в системі МВС (2014)
Левицька І. М. - Маніпуляція у міжособистісній взаємодії: поняття та зміст (2014)
Макарова О. П. - Розвиток професійної ідентичності майбутніх правоохоронців шляхом соціально психологічного тренінгу (2014)
Маслюк А. М. - Психологічні особливості сприйняття студентами травмуючих подій в сучасній Україні (2014)
Мeльникoв O. Г. - Фeнoмeнoлoгiя, фoрми, види тa ocoбливocтi дeвiaнтнoї пoвeдiнки військовослужбовців, Мeльник Я. I. (2014)
Мілорадова Н. Э. - Особливості проведення психологічного де брифінгу із застосуванням мак (метафоричних асоціативних карт) з представниками силових структур після кризисної ситуації, Попова Г. В. (2014)
Мостова Т. Д. - Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові (2014)
Приходько І. І. - Особливості мотиваційно-вольового компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різними соціально-професійним статусом (2014)
Сахнік О. В. - Психологічні аспекти дослідження готовності молодих пенітенціаристів до успішної професійної самореалізації (2014)
Смірнова О. М. - Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Стасюк В. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності магістрів військово-соціального управління на заняттях з військово-спеціальних дисциплін, Олійник Л. В. (2014)
Чекулаєв М. А. - Психологічні засади тренінгу розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Барко В. І. (2014)
Шаріпова Д. С. - Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях (2014)
Щербакова О. О. - Гендерні особливості психологічної готовності до школи академічно здібних та обдарованих дітей (2014)
Юр’єва Н. В. - Особливості стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2014)
Даценко О. П. - Актуальні питання комплектування збройних сил України якісним персоналом під час проведення заходів їх оптимізації та реформування в сучасних умовах, Костенко Ю. І., Столбов В. В. (2014)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України: її місце серед нормативно-правових актів держави та роль у формуванні системи медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного населення у воєнний час, Лівінський В. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2020)
Барановська О. - Методологічні аспекти реалізації педагогічних технологій за філологічним спрямуванням: еволюція та трансформація в українській школі (2020)
Квітка О. - Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2020)
Жук Ю. - Особливості впливу композиції тесту з біології на результативні показники тестування старшокласників, Ващенко Л. (2020)
Ржевська Н. - Перспективні методи навчання для вирішення актуальних проблем сучасного суспільства в умовах індустріальної революції 5.0 (2020)
Redko V. - Competence-oriented foreign languages teaching to students of gymnasiums in grades 5–6: prognostic concepts, Polonska T. (2020)
Чабан Г. - Застосування апарата теорії штучних нейронних мереж у задачах прикладної педагогіки закладів вищої освіти, Application of the artificial neural networks theory in problems of applied pedagogy of higher education institutions, Кухтяк О. (2020)
Голуб Н. - Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA (2020)
Goroshkina O. - Psychological foundations of the competence-oriented methodology of teaching ukrainian language (2020)
Назаренко Т. - Компетентнісно орієнтовані методи навчання економіки в ліцеї (2020)
Опалюк Т. - Інтерактивні методи як чинник формування освітнього середовища в системі професійної підготовки соціальних працівників, Interactive methods as a factor of the formation of the educational environment in the system of professional training of social workers (2020)
Федоренко С. - Результати дослідження рівнів емоційного компонента образного мовлення в молодших учнів зі зниженим зором, Поліковські М. (2020)
Гончар Л. - Формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів: психолого-педагогічні аспекти (2020)
Караманов О. - Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу, Сурмач О., Шукалович А. (2020)
Moroz P. - Substantive nature and the model of research competence of high school students in history subject, Moroz I. (2020)
Титул, зміст (2020)
Дяченко А. - Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти (2020)
Папіжук В. - Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід, Лісова Ю. (2020)
Ilchuk I. - Experimental study of teaching critical thinking at english lessons in secondary school (2020)
Lipchevska I. - Visualization of information: experience of soviet innovative teachers and its actual prospects in educational process (2020)
Лукіна Т. - Зміна моделі державної підсумкової атестації випускників гімназій: організаційно-методичний аспект (2020)
Копочинська Ю. - Понятійний апарат системи формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2020)
Коляда Н. - Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до навчання, Король С., Король С. (2020)
Квітка О. - Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування загальнокультурної компетентності студентів (2020)
Яценко Т. - Н. Й. Волошина – фундатор наукової школи в методиці навчання української літератури (2020)
Березовська Л. - Комунікативні бар’єри у спілкуванні соціального працівника: шляхи подолання (2020)
Бондаренко Н. - Читацька грамотність українського учнівства: акценти pisa–2018 (2020)
Goroshkin I. - Aspects of developing key competences in the 5th graders of gymnasium in the process of teaching foreign languages (2020)
Popova L. - Reflection and self-assessment in ukrainian language lessons at lyceum (2020)
Канюк О. - Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей (2020)
Філіппова Л. - Рефлексивний підхід у професійній підготовці магістрів фармації (2020)
Бондаренко О. - Експериментальна перевірка формування готовності майбутніх офіцерів зсу до професійної діяльності у військових ліцеях (2020)
Карасьова О. - Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець хіх – початок хх століття) (2020)
Титул, зміст (2020)
Topuzov O. - Educational partnership in the system of general secondary education: concept and content (2020)
Локшина О. - Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті, Глушко О., Джурило А., Кравченко С., Нікольська Н., Шпарик О. (2020)
Bakulina N. - Long-distance learning in the globalіzed world: contemporary tendencies and experience of their implementation (2020)
Nazarenko O. - South korean higher education development trends in the context of globalization and regionalization (2020)
Засєкіна Т. - Компетентності та результати навчання як системотвірні елементи освітнього процесу, Засєкін Д. (2020)
Трубачева С. - Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіти в умовах карантину, Мушка О. (2020)
Фідкевич О. - Зміст і функції багатомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин, Богданець-Білоскаленко Н. (2020)
Мачача Т. - Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину (2020)
Puzikov D. - Model of pedagogical forecasting's system of complete general secondary education's content (2020)
Дудка Т. - Шляхи удосконалення професійної підготовки магістрів багатозадачним інструментарієм дискурсивного навчання, Чумак М. (2020)
Квітка О. - Формування ключових компонентів загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2020)
Мартинюк А. - Диригентсько-хорова педагогіка сергія прокопова в мистецько-освітньому просторі харківщини (2020)
Самодрин А. - Світоглядні орієнтири розвитку освіти у світлі думок академіка В. І. Вернадського (2020)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Йосипенко С. - До проблеми рецепції та впливу в історії філософії (2020)
Терлецький В. - Концепт "дослідження рецепції" в контексті методології історії філософії (2020)
Туренко В. - Сlassical reception studies: від філософських текстів до практики (2020)
Філіпенко Н. - З історії київської філософської періодики початку ХХ століття: ідеї західноєвропейської філософії на сторінках журналу "Христианская мысль" (1916–1917) (2020)
Валявко I. - Зиґмунд Фройд і психоаналіз в Україні (перша половина XX століття) (2020)
Пріц В. - Головні риси космологічної картини світу, Кузнєцов В. (2020)
Sepetyi D. - John Foster’s phenomenalistic idealism under scrutiny (2020)
Бондар А. - Джеремі Бентам і утилітарність утилітаризму, Верлока В., Кебуладзе В., Панич О. (2020)
Терлецький В. - Теоретичний семінар Кантівського товариства в Україні (2020)
Наука в змозі істотно вплинути на інноваційне відродження країни. Інтерв’ю президента НАН України академіка Б. Є. Патона журналу "Наука та наукознавство" (2020)
Головатюк В. М. - Стратегія наукоємного розвитку України: національні особливості в контексті світового тренду (2020)
Булкін І. О. - Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина II (2020)
Рижко Л. В. - Програмно-цільові дослідження: "внутрішньо" та "зовнішньо" орієнтована наука (2020)
Мех О. А. - Осмислення впливу інформаційно-техногенного фактора на соціокультурну сферу, Мех Н. О. (2020)
Балишев М. А. - Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877—1942): наукова біографія. (2020)
Рубан М. Ю. - До історії реформування залізничного транспорту України: розвиток ремонтної бази вагонного господарства Донецької залізниці (1925–1941) (2020)
Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження) (2020)
50-річчя Музею космонавтики імені С. П. Корольова (2020)
До 70-річчя від дня народження Олега Олексійовича Грачева (2020)
Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" (2020)
Академічна наука в інформаційному суспільстві. Грачев О. О., Хорєвін В. І. Академічна наука країн світу. К.: "Фенікс", 2020. 576 с. (2020)
Держава — вже не "територія суверена", а "територія конкуренції". Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти). К.: ТОВ "Поліграф плюс", 2019. 408 с. (2020)
Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика. Новікова І. Е. Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. 512 с. (2020)
Неєжмаков П. І. - Новий державний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань, Павленко Ю. Ф., Огар В. І., Васильєва О. М., Кірієнко С. Р. (2020)
Isaiev V. - Mathematical model of high-precision reproduction of alternating current, Velychko О. (2020)
Ryzhov Ye. - Model of conjoint fault detection at metrological service of electronics, Sakovych L., Romanenko V., Khaustov D., Nastishin Yu. (2020)
Zakharov І. - Data processing specific features of supplementary bilateral comparisons, Botsiura О., Zadorozhnaya І. (2020)
Кошовий М. Д. - Дослідження і оптимізація вихрострумового вимірювача товщини діелектричних покриттів на металевих поверхнях виробів, Заболотний О. В., Цеховський М. В., Кошова І. І., Костенко О. М. (2020)
Крюков О. М. - Дослідження методу та засобу вимірювання швидкості руху снаряда в каналі ствола вогнепальної зброї, Мудрик В. Г., Кайдалов Р. О., Біленко О. І. (2020)
Moshchenko І. - Research of the metrological model of optic-thermal method of natural gas flow measurement, Sergienko М., Yegorov А. (2020)
Шпак С. В. - Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників, Кислиця С. Г., Єрмілова Н. В., Кожушко Г. М. (2020)
Єременко В. С. - Створення стандартних зразків питомої електропровідності авіаційних палив як складової забезпечення єдності вимірювання у хіммотологічних лабораторіях, Мокійчук В. М., Редько О. О., Пащенко Н. В. (2020)
Mamonov К. - Econometric modeling of the level of stakeholder interaction at construction enterprises, Gritskov E., Velychko V., Zubarev D. (2020)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2020)
Керівництва для авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Yasniy P. - Prediction of SMA residual lifetime taking into account mechanical properties under constant amplitude loading, Dyvdyk O., Iasnii V., Yasniy O. (2020)
Syasky A. - Incomplete contact of the orthotropic plate with the elliptical hole and the closed elastic rib, Dejneka O., Shevtsova N. (2020)
Sukhanova O. - Analysis of the dynamics of laminated glass composite panels under impact loading, Larin O. (2020)
Koval I. - Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements, Bodrova L., Kramar H., Marynenko S., Kovalchuk Y., Kondzelko N. (2020)
Masiuchok O. - Comparative analysis of the quality of plastic products formed by DLP and FDM 3D printing technologies, Iurzhenko M., Demchenko V., Korab M. (2020)
Podlesny S. - Dynamics of a spherical pendulum on a nonlinear elastic suspension under the action of a variable side aerodynamic load (2020)
Kondratiuk O. - Investigation of abrasive granule movement relatively to the workpiece surface during vibration treatment, Serilko L., Lyashuk O., Galan Y. (2020)
Kurpe O. - Investigation of the hot rolling process at the steckel mill by means of modeling by the finite-element method, Kukhar V. (2020)
Sładkowski A. - Types of special-form mills defects for KZH20 machine-tool, Ruban V. (2020)
Strilets O. - Dynamic model of a closed-loop hydraulic system for speed control through gear differential, Malashchenko V., Strilets V. (2020)
Babii A. - Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection (2020)
Osadchyi S. - Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures, Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. (2020)
Synko A. - Software development documenting – documentation types and standards, Peleshchyshyn A. (2020)
Palamar A. - Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function (2020)
Publishing pages (2020)
Бахур Н. В. - Вплив інституційного середовища на розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки (2020)
Жук М. В. - Інституційні основи активізації експортоорієнтованої діяльності аграрних підприємств україни в умовах поглибення євроінтеграції, Білянський Ю. О. (2020)
Мармуль Л. О. - Інвестування в екологізацію та комплексні програми розвитку галузі зерновиробництва, Леваєва Л. Ю., Рунчева Н. В. (2020)
Adamchyk O. - Innovative sources of increasing the competitiveness of rural green tourism enterprises (2020)
Біленко Д. В. - Інструменти та механізми інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2020)
Борзенко О. О. - Міжнародний досвід конвергенційних процесів в напрямку створення спільних підприємств на інноваційних засадах, Бойко О. М. (2020)
Бурдонос Л. І. - Методика оцінки ефективності наукових та науково-технічних робіт у закладі вищої освіти, Виноградня В. М. (2020)
Ivanyshyn V. - Problems and prospects of human potential development in rural areas of Ukraine, Bialkovska O. (2020)
Ihnatenko M. - Strategic guidelines for the development of management of sports organizations in Ukraine, Irtyshcheva I. (2020)
Новак Н. П. - Облік, функції та особливості справляння акцизного збору в Україні, Коцупатрий М. М., Кучеренко М. А. (2020)
Уманців Г. В. - Формування звітності у форматі XBRL, Польовик Є. В. (2020)
Гахович Н. Г. - Циркулярна економіка як стратегічний пріоритет розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості, Кушніренко О. М., Зарудна О. С. (2020)
Зленко А. Н. - Особености корпоративной социальной ответственности бизнеса в Украине, Исайкина Е. Д. (2020)
Нестерова С. В. - Державна підтримка малого та середнього бізнесу в сучасних умовах, Копча В. В., Михальчинець Г. Т. (2020)
Тірбах Л. В. - Громадянське суспільство як елемент демократичності української держави, Чабан Г. В. (2020)
Шимченко Л. А. - Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість (2020)
Лисяк Л. В. - Роль видатків місцевих бюджетів України на охорону здоров’я в умовах децентралізації, Качула С. В., Абдін А. В. (2020)
Соломка Я. А. - Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжна практика (2020)
Studinska G. - Assessment of the level of Ukrainian mortgage market development, Prosov V. (2020)
Кучеренко С. Ю. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи, Кучеренко О. М. (2020)
Макогон В. Д. - Державні та муніципальні фінанси в умовах економічних перетворень, Адаменко І. П. (2020)
Рибакова Т. О. - Сучасний стан інвестиційно-фінансового співробітництва України та європейського союзу (2020)
Євтушенко Н. М. - Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Малишко В. В., Городніченко Ю. В. (2020)
Шановні читачі та автори! (2020)
Шаров О. - Глобалізація: новітні тренди чи перманентний напрямок розвитку? (2020)
Рибчук А. - Використання Україною світового досвіду стимулювання експорту високотехнологічної продукції, Бачинський Т. (2020)
Булатова О. - Вплив системи освіти та охорони здоров’я на рівень соціальної безпеки країн у контексті глобальних цілей сталого розвитку, Грибіненко О. (2020)
Сискос Е. - Двостороння торгівля та енергетичні відносини ЄС з країнами регіону Каспійського моря, Дарвіду К. (2020)
Медвєдкова Н. - Оцінка перспектив Великобританії після Brexit, Ус І. (2020)
Лизун М. - Тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції: методологічний аспект (2020)
Дмуховські Р. - Визначальні фактори розвитку бізнес-кластерів (2020)
Богдан Т. - Боргові потоки капіталу та поширення шоків в економіці з ринком, що формується (приклад України) (2020)
Шенай В. - Детермінанти піі у шести країнах-республіках колишнього СРСР: дослідження даних 1995-2017 рр., Щербина А., Воронін С., Ольховський Д. (2020)
Пшінько О. - Витрати на людський капітал та розвиток соціального потенціалу в облікових системах країн Центральної й Східної Європи, Головкова Л., Коломієць В., Добрик Л. (2020)
Наші автори (2020)
Ружицька О. В. Вовк Ю. В. - Особливості хірурґічного лікування дефектів альвеолярних відростків щелеп шляхом застосування щічного жирового тіла у хворих з різними типами обличчя (2020)
Надрага Б. О. - Імуногістохімічні дослідження серцевого м'яза щура за умов експериментальної ішемії, Струс Х. І., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2020)
Іванов В. П. - Характер анатомічного ураження коронарного русла в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда без елевації сегменту ST залежно від рівня стимулюючого фактору росту, що експресується ґеном 2 в плазмі та ризику несприятливих подій, Межієвська І. А., Масловський В. Ю. (2020)
Філик О. В. - Оцінювання нутрітивного статусу у дітей з гострою дихальною недостатністю: проспективне обсерваційне когортне дослідження, Підгірний Я. М. (2020)
Шкільна М. І. - Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу, Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Іщук І. С., Ничик Н. А., Вишневська Н. Ю., Корда М. М, Кліщ І. М. (2020)
Пархоменко Л. К. - Стан мікробіоценозу кишечника та харчові уподобання підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Хоменко М. А., Осолодченко Т. П. (2020)
Шимон В. М. - Роль корегуючої остеотомії п'яткової кістки із пластикою біосклокерамічним імплантом при лікуванні деформації стопи на фоні неврологічних захворювань, Шерегій А. А. (2020)
Рудень В. В. - Дефініція місця класу хвороб системи кровообігу та їх структурна своєрідність серед населення України (2020)
Рябуха О. І. - Динаміка змін маси тіла під впливом приймання йоду орґанічної і неорґанічної хімічної природи в умовах субклінічного гіпертиреозу (2020)
Абрагамович М. О. - Особливості редокс-гомеостазу у хворих на цироз печінки (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Фаюра Л. Р. (2020)
До відома наших авторів (2020)
Гевлич Т. І. - Ефективні технології отримання біогазу в україні та за кордоном, Міхєєнко В. М. (2020)
Литвиненко Р. В. - Склад біоценозу частини ділянки № 4 регіонального ландшафтного парку "Краматорський" – "Лиса гора", Міхєєнко В. М. (2020)
Савченко Н. П. - Конструктивні рішення щодо складу автономних енергоефективних систем освітлення будівель, Трет’як А. В. (2020)
Коротченко Д. О. - Теоретичні засади формування системи управління потенціалом підприємства, Беззубко Б. І. (2020)
Братущенко Г. В. - Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності будівельної фірми, Беззубко Л. В. (2020)
Комоліков М. С. - Дослідження проблем оцінки фінансового стану підприємств, Беззубко Л. В. (2020)
Боровська В. Г. - Стратегії розвитку малого бізнесу в Україні, Беззубко Л. В. (2020)
Ремесник Т. С. - Аналіз впливу заробітної плати на трудову міграцію, Беззубко Л. В. (2020)
Ешниязов Р. Н. - Опыт подготовки технических кадров в Узбекистане, Беззубко Б. І. (2020)
Ешниязов Р. Н. - Начертательная геометрия в структуре инженерно-технического образования: опыт Узбекистана, Беззубко Л. В. (2020)
Пустовіт Т. І. - Становлення грошових систем. Українська гривня, Гордієнко В. В. (2020)
Карабанов О. С. - Особливості виробництва та використання легких сталевих тонкостінних конструкцій (2020)
Шамшур Р. Е. - Склопластикова арматура для зовнішнього та внутрішнього армування, Селютін Ю. В., Коваленко Л. І. (2020)
Василенко Б. С. - Підвищення ефективності виробничого процесу підприємства автосервісу удосконаленням систем управління, Жибчук Д. І., Мастепан М. А. (2020)
Горобець Г. С. - Контактна коагуляція в волокнистому середовищі замість завислого шару осаду, Носенко Д. Е., Омельченко М. П. (2020)
Крикун В. С. - Удосконалення економічного механізму господарювання на комунальному підприємстві, Беззубко Б. І. (2020)
Постнікова Г. Є. - Вплив COVID-19 на ринок праці та аналіз рівня безробіття в Україні, Єфременко В. В. (2020)
Ремесник Т. С. - Удосконалення системи оплати праці на підприємстві, Беззубко Б. І. (2020)
Пустовіт А. І. - Вплив пандемії на подальший розвиток країн, Беззубко Л. В. (2020)
Хворостанцев В. О. - Напрями покращення фінансово-господарської діяльності підприємств малого бізнесу, Беззубко Л. В. (2020)
Пустовіт А. І. - Аналіз функціонування підприємств малого бізнесу у період кризи 2020 року, Єфременко В. В. (2020)
Содержание (2020)
Спиридоненко В. В. - Діагностика судинних порушень еректильної функції у чоловіків (2020)
Гурженко Ю. М. - Матеріали 22-го Конгресу Європейського товариства сексуальної медицини (Частина 2), Спиридоненко В. В., Гурженко А. Ю. (2020)
Мьотла П. - Чи завжди слід використовувати антибактеріальні засоби після уродинамічних досліджень у пацієнток з групи високого ризику?, Ваврисюк С., Набер К., Маркут-Мьотла Е., Скорупські П., Скорупська К., Рехбергер Т. (2020)
Гурженко Ю. Н. - Современные представления об эстрогенах в мужском организме, Калюжный Д. Г. (2020)
Горпинченко И. И. - Эффективность монотерапии экстрактом якорцов стелющихся у мужчин с возрастным андрогенным дефицитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2020)
Тріщ В. І. - Оцінювання ефективності трансуретральної радіохвильової термотерапії передміхурової залози у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2020)
Головко С. В. - Роберт-Бенджамін Грінблат: досягнення створювача тестостерону (2020)
Горовий В. І. - Історія впровадження залобкової простатектомії при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати, Шапринський В. О., Барало І. В., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б., Лонський Л. Й., Дмитришин С. П., Дубовий А. В., Мудрицький В. Б. (2020)
Кочарян Г. С. - Гиперсексуальность, обусловленная побочными эффектами лекарственных препаратов и хирургических вмешательств (2020)
Гурженко Ю. Н. - Оценка эффективности препарата Эротон в терапии мужчин с эректильной дисфункцией и сахарным диабетом 2-го типа (2020)
Кочарян Г. С. - Бисексуальность: общие представления и клиническое наблюдение (2020)
Gurzhenko O. Yu. - The quality of life of women with postpartum sexual dysfunctions, how is it? (2020)
Шуляк О. В. - Ефективність лапароскопічної уретеролітотомії при лікуванні великих та зафіксованих каменів сечоводу, Слободянюк В. А., Соснін М. Д. (2020)
Головко С. В. - Роль новітніх біомаркерів, третинного показника Глісона та коморбідного статусу в покращенні визначення гормонально-нелікованого неметастатичного раку передміхурової залози високого ризику (2020)
Головко С. В. - Клінічний випадок: успішне застосування повторної суперселективної артеріальної емболізації при метастатичному раку передміхурової залози, ускладненому кровотечею, Балабаник В. Р., Кобірніченко A. А., Троіцький І. Л., Бондарчук В. В. (2020)
Горпинченко И. И. - Рецензия на книгу "Гиперсексуальность" (2020)
Аравіцька М. Г. - Зміни функціональних параметрів зовнішнього дихання у чоловіків з ожирінням в процесі фізичної терапії як маркер ефективності елементів респіраторної реабілітації (2020)
Бабіна Ю. М. - Дослідження чутливості клінічних штамів s. Aureus до антисептика декаметоксину та місцевих анестетиків, Назарчук О. А., Дмитрієв Д. В., Римша О. В., Бегма М. А. (2020)
Бульбук О. В. - Новий підхід до вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів (2020)
Валько О. О. - Особливості структурних змін мозкових тяжів клубових лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїду налбуфіну, Головацький А .С., Кочмарь М. Ю. (2020)
Василюк С. М. - Ефективність лазерної відкритої гемороїдектомії у пацієнтів із хронічним гемороєм, Сідорук С. С., Кримець С. А. (2020)
Голод Н. Р. - Міжнародна класифікація функціонування як інструмент формування реабілітаційної програми для пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії, Чурпій І. К. (2020)
Готюр О. І. - Використання шкали heart для диференціації загрудинного болю у хворих із підозрою на гострий інфаркт міокарда (2020)
Гринчук Ф. В. - Тактика лікування хворих на гострі виразкові кровотечі, Дутка І. І., Максим?юк В. В., Ушаков А. В. (2020)
Гринчук А. Ф. - Тактика лікування хворих на гострий перитоніт (2020)
Демидова П. І. - Результати лікування гіперестезії зубів із комбінованним використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів, Рябоконь Є. М. (2020)
Десятерик В. І. - Досвід надання хірургічної допомоги хворим з розривом аневризми інфраренального відділу аорти, Давиденко О. В., Слободянюк В. А., Желізняк В. Г., Прокуда О. М. (2020)
Дзюба Д. О. - Аналіз ключових показників стану пацієнтів при стентуванні коронарних артерій, Болюк М. В., Сиворакша О. О., Лоскутов О. А. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Лапаростома в хірургічному лікуванні хворих на гостру непрохідність тонкої кишки, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Реконструктивно-відновні органозберігаючі та органощадні операції при рецидивних виразках дванадцятипалої кишки, Свистун Р. В., Продан А. М. (2020)
Kovalyshyn K. V. - Dynamics of antioxidant enzyme activity and malonic dialdehyde level in tre oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis and rheumatoid arthritis who live in ecologically unfavorable area under the influence of complex treatmentї, Rozhko M. M. (2020)
Конопліцький В. С. - Інтегральна оцінка ендогенної інтоксикації організму в прогнозуванні форм перебігу гострого апендициту у дітей, Коробко Ю. Є., Мотигін В. В. (2020)
Конопліцький В. С. - Деякі питання хірургічної тактики в лікуванні пігментних невусів у дітей, Пасічник О. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В., Блажко С. С. (2020)
Кошкін О. Є. - Особливості структурної перебудови нейром’язових з’єднань жувального і скроневого м’язів у постнатальному періоді онтогенезу (2020)
Куса О. М. - Визначення рівня лактоферину як маркера реалізації внутрішньоутробного інфікування (2020)
Лукавецький О. В. - Застосування черезшкірних черезпечінкових втручань при механічній жовтяниці пухлинної етіології, Іванків Т. М., Дутка Я. Р., Бакум Б. І., Попик М. П. (2020)
Лупальцов В. І. - Фактор інтрабдомінальної гіпертензії при герніопластиці вентральних гриж, Ягнюк А. І. (2020)
Pasko A. Ya. - Surgical prevention and treatment of postoperative hypoparathyroidism in patients operated on thyroid gland (2020)
Piatnochka V. I. - Increasing safety of surgical interventions in patients with ventral and incisional hernia under comorbidity conditions when performing different types of open hernioplasty, Dziubanovskyi I. Ya., Prodan A. M. (2020)
Полянський І. Ю. - Післяопераційний парез кишечника: прогнозування та лікувальна тактика на основі генетичних досліджень, Москалюк В. І., Андрієць В. В. (2020)
Русин В. І. - Геміколектомія при обструктивному раку правої половини ободової кишки, Чобей С. М., Дутко О. О. (2020)
Середюк Л. В. - Клініко-психологічні характеристики у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь, Вакалюк І. П. (2020)
Сухін І. А. - Формування стравохідно-тонкокишкового анастомозу після лапароскопічної тотальної та лапаро-асистованої гастроектомії у хворих на рак шлунку, Верещако Р. І., Піскорський О. О., Білиловець О. М., Гилевич Р. С. (2020)
Цепколенко В. О. - Клініко-гістологічні й імуногістохімічні зіставлення особливостей ураження шкіри у хворих на вітиліго, Карпенко К. С. (2020)
Черняєва А. О. - До питання оцінки значення гіперурикемії з позицій приналежності до метаболічного синдрому (2020)
Шапринський В. О. - Хірургічне лікування непаразитарних кіст печінки, Воровський О. О., Камінський О. А., Пашинський Я. М., Миронишен Ю. А. (2020)
Середюк Н. М. - Коронавірусна хвороба (COVID-19): особливості перебігу та лікування інфаркта міокарда і серцевої недостатності, Середюк В. Н., Скакун О. З., Ванджура Я. Л., Твердохліб І. З. (2020)
Покидько М. І. - Клінічний випадок післятравматичного тромбозу і перфорації дистального відділу дванадцятипалої кишки внаслідок кермувального удару при закритій травмі живота, Грицко Б. М., Українець В. М., Демченко Ю. С., Фуніков А. В. (2020)
Волошинович М. С. - Організація дистанційного навчального процесу на кафедрі дерматології та венерології іфнму в умовах пандемії 2019-NCOV, Сенчій В. М., Александрук О. Д., Ткач В. Є., Гірник Г. Є., Матковська Н. Р. (2020)
Поясник І. М. - Технічні аспекти створення онлайн-курсів на платформі OPEN edX для змішаного навчання (2020)
Vitomskyi V. V. - Theoretical model of sternum external fixation functioning in physical therapy of patients following cardiac surgery via sternotomy (2020)
Голотюк І. С. - Діагностика таксан-індукованої периферичної нейропатії у онкологічних хворих, Крижанівська А. Є., Голотюк В. В., Андріїв А. В., Голотюк С. І. (2020)
Gunas I. V. - Study of ethnic and regional features of dermatoglyphic parameters of hands and feet (literature review), Dunayev O. V., Popadynets O. G., Kozoviy R. V., Kindrativ E. O. (2020)
Конопліцький В. С. - Роздуми про класифікаційні ознаки пілонідальної хвороби у дітей, Шавлюк Р. В. (2020)
Лазуркевич Х. О. - Сон та його порушення у дітей: медико-соціальні аспекти (огляд літератури), Синоверська О. Б. (2020)
Пелехан Б. Л. - Концепції динамічної оклюзії при виготовленні повних знімних ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати: огляд літератури, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Dear readers and authors! (2020)
Sharov O. - Globalization: latest trends or permanent development direction? (2020)
Rybchuk A. - Ukraine in the promotion system for exports of high-tech products, Bachynsky T. (2020)
Bulatova O. - Effect of the education and healthcare systems on the social security level in the context of global goals of sustainable development, Hrybinenko O. (2020)
Siskos E. - Bilateral trade and energy relations between the EU and the countries of the Caspian Sea region, Darvidou K. (2020)
Miedviedkova N. - UK prospects evaluation after Brexit, Us I. (2020)
Lyzun M. - Development trends of regional economic integration: methodological aspect (2020)
Dmuchowski R. - Determinants of business cluster development (2020)
Bogdan T. - Debt-creating capital flows and shock spillovers in an emerging economy (Ukraine’s example) (2020)
Shenai V. - The determinants of FDI in six former FSU countries: a study of data 1995–2017, Shcherbyna A., Voronin S., Olkhovskyy D. (2020)
Pshinko A. - Costs of the human capital and development of the social potential in accounting system for Central and Eastern Europe, Golovkova L., Kolomiiets V., Dobryk L. (2020)
Our Authors (2020)
Єфіменко Т. М. - Визначення привабливості для бджіл споювання водної суспензії хлорели Сhlorella vulgaris (штам ІФР № С-111), Мкртгян С. С., Односум Г. В., Воробій О. А., Коваленко І. А., Тлуста Ю. П. (2020)
Коваленко І. А. - Вплив згодовування суспензії хлорели Сhlorella vulgaris (штам ІФР № С-111) на тривалість життя бджіл, Тлуста Ю. П. (2020)
Захарія А. В. - Дослідження бджолиного підмору як потенційної сировини для апіфітокомпозицій, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2020)
Керек С. С. - Дослідження породних особливостей місцевих бджіл Рахівського району Закарпатської області, Кейль Е. І., Керек П. М., Кізман-Байза А. А., Мерцин І. І., Папп В. В. (2020)
Красочко П. А. - Влияние корма на основе модифицированной перги на биохимические показатели крови белых мышей, Понаськов М. А., Лебедева Е. И., Мороз Д. Н. (2020)
Красочко П. А. - Перспектива применения водорастворимой формы прополиса, Понаськов М. А., Борисовец Д. С., Притыченко А. В. (2020)
Лазарєва Л. М. - Порівняльна характеристика меду з гречки з різних регіонів України, Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2020)
Міщенко О. А. - Бджолина матка та її вплив на заготівлю бджолами білкового корму, Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2020)
Прохода І. О. - Основні аспекти біологічної цінності та перспективного використання в харчових технологіях апіпродукту з трутневих личинок, Постоєнко В. О., Гречка Г. М. (2020)
Сенчук Т. Ю. - Вплив наявності падевого меду в кормах на зимівлю бджіл в умовах лісистої місцевості, Гречка Г. М. (2020)
Сенчук Т. Ю. - Можливості та перспективи органічного бджільництва в України, Гречка Г. М., Рак Т. М. (2020)
Соломаха В. А. - Особливості створення реєстру нектаро- та пилконосних рослин, як складового елемента кадастру медоносних ресурсів України, Сенчило О. О., Постоєнко В. О. (2020)
Харчук Л. М. - Аналіз технологічних процесів отримання воску в історичному аспекті, Боднарчук Г. Л., Ушкалова Н. В. (2020)
Боднарчук Л. І. - Біографія (2020)
Титул, зміст (2020)
Чепелюк М. І. - Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи (2020)
Жабинець О. Й. - Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону (2020)
Шуба О. А. - Досвід використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком (2020)
Бєляй М. С. - Розробка інструментарію антикризового регулювання корпоративного сектора в умовах глобальних кризових явищ (2020)
Кизим М. О. - Ієрархія керівних документів державної політики з питань забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в Україні, Хаустова В. Є., Решетняк О. І. (2020)
Стаднік Л. І. - Консалтингова діяльність у системі ф’ючерсної торгівлі як форма організації інноваційної товарної та цінової політики, Шевченко А. О. (2020)
Паневник Т. М. - Формування інноваційних систем як середовища відкритих інновацій, Болгарова Н. К. (2020)
Писаренко П. В. - Оптимізація організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на інноваційних засадах, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Руденко О. М. (2020)
Папп В. В. - Економічна безпека транспортного комплексу регіону, Бошота Н. В. (2020)
Козін О. Є. - Теоретико-прикладні засади оцінювання стану економічної безпеки регіональних автотранспортних комплексів (2020)
Саркісян Г. О. - Деякі аспекти регулювання туристичної галузі регіону (2020)
Кизим М. О. - Аналіз сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку в Україні на основі проблемно-орієнтованого підходу, Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. (2020)
Гринчак Н. А. - Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження (2020)
Тащеєв Ю. В. - Глобальні тенденції розвитку водневих технологій у промисловості, Войтко С. В., Трофименко О. О., Рєпкін О. О., Кудря Т. С. (2020)
Кизим М. О. - Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1), Салашенко Т. І. (2020)
Тарашевський М. М. - Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України (2020)
Рахман М. С. - Аналіз стану та перспектив експортно-імпортних операцій зернових і зернобобових культур в Україні, Бабенко Н. М. (2020)
Дзюба М. О. - Практичні аспекти використання аутсорсингу на підприємствах аграрного бізнесу (2020)
Зуб М. Я. - Преобразование инфраструктуры рынка труда в условиях воздействия искусственного интеллекта (2020)
Швець О. В. - Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону (2020)
Догадіна В. Ю. - Дослідження факторів впливу на управління освітніми послугами в Україні (2020)
Davydov D. S. - The Role of Cloud Technologies in the Digital Economy, Riabovol D. A., Kramarenko A. О., Kvitka A. V. (2020)
Mysiuk V. O. - The Impact of the Land Market Law on Land Audit, Tatenko M. Y., Tatenko N. Y. (2020)
Мельник К. П. - Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства (2020)
Тарасова Т. О. - Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами, Макурін А. А. (2020)
Рахман М. С. - Заходи стимулювання страхового ринку України, Євтушенко В. А., Сипало Д. А. (2020)
Мисик В. М. - Типологія івентів як об’єктів івент-менеджменту (2020)
Залуцька Х. Я. - Синергійний стратегічний набір машинобудівного підприємства як забезпечувальний управлінський фактор циклічності процесу його диверсифікаційно-інтеграційного розвитку в умовах неотехнологічного відтворення (2020)
Краснокутська Н. С. - Аналіз методологій управління проєктами в IT-галузі, Подоприхіна Т. О. (2020)
Перит І. О. - Сутність і класифікація факторів впливу на підприємницьку діяльність домогосподарств (2020)
Воскресенська О. Є. - Шляхи підвищення ефективності системи мотивації праці персоналу санаторно-курортного комплексу (2020)
Чміль Г. Л. - Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії, Джгуташвілі Н. М. (2020)
Жилінська О. І. - Жінки в управлінні: український досвід і сучасні реалії, Горбась І. М., Прилуцька Т. Ю. (2020)
Брадулов П. О. - Стратегія застосування інструментів Інтернет-маркетингу для В2В сектора, Ординський В. І. (2020)
Лагодієнко В. В. - Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем, Басюркіна Н. Й., Турленко Н. В. (2020)
Буднікевич І. М. - Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів, Благун І. І., Крупенна І. А., Бокучава В. Б. (2020)
Бойко П. К. - Особливості інфекційного та епізоотичного процесу за мікобактеріозу великої рогатої худоби, спричиненого атиповими кислотостійкими мікобактеріями, Ничик С. А., Бойко О. П., Мандигра Ю. М., Шевчук В. М. (2020)
Гаркавенко Т. О. - Вивчення здатності до формування біоплівок польовими ізолятами s. Аureus, виділеними із сировини і продукції тваринного походження, Горбатюк О. І., Козицька Т. Г., Андріящук В. О., Кухтин М. Д., Коваленко В. Л., Мусієць І. В., Ординська Д. О. (2020)
Дедок Л. А. - Серологічний моніторинг ку-лихоманки серед сільськогосподарських тварин на території України, Марущак Л. В., Полупан І. М., Меженский А. О. (2020)
Катюха С. М. - Ефективність застосування препарату "Девімектин премікс" за дактилогірозу та аргульозу коропа, Вознюк І. О., Орел А. М. (2020)
Костюк М. В. - Аналіз показників якості воску бджолиного за 2016–2018 рр., Застулка О. О., Галатюк О. Є. (2020)
Мазанний О. В. - Клініко-діагностичні дослідження собак за бабезіозу, Приходько Ю. О., Нікіфорова О. В., Федорова О. В., Люлін П. В. (2020)
Рєзніченко Л. С. - Оцінка безпечності наночастинок заліза – субстанції з протианемічними властивостями – при пероральному введенні щурам, Дорошенко А. М. (2020)
Романов О. М. - Патологогістологічні зміни в органах шлунково-кишкового тракту поросят при хворобі Ауєскі, Уховський В. В., Тарасов О. А., Мельниченко О. М., Борисевич Б. В., Соломон Л. П. (2020)
Тарасов О. А. - Вивчення чутливості штамів та ізолятів збудника бешихи свиней до антибіотиків, Гудзь Н. В., Терещенко С. М. (2020)
Ткаченко Т. А. - Біохімічні показники крові ВРХ у різні періоди виробничого циклу в умовах господарства Київської області, Іщенко Л. М., Ткаченко В. В., Цедик В. В., Іщенко В. Д., Шинкаренко Л. М. (2020)
Циганович О. А. - Розмірні частинки селену, стабілізовані полівінілпіролідоном, та їх антибактеріальна активність, Хрокало Л. А., Сірик О. О., Прокопенко В. А., Жовнір О. М. (2020)
Титул, зміст (2016)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості пробіотичного штаму Lactobacillus Gasseri збагаченого селеном, Коваленко Н. К. (2016)
Ганжа Д. Д. - Техногенні атмосферні випадання та якість довкілля у Івано-Франківській області, Ганжа Д. Д. (2016)
Киричко Б. П. - Клінічні форми патології дистального відділу кінцівок у свиней, Семіренко В. В. (2016)
Іваницька С. Б. - Європейські моделі соціального діалогу та передумови їх запровадження в Україні, Галайда Т. О. (2016)
Корнева А. В. - Формирование научно-методического подхода к определению возможности формирования и реализации интеллектуального потенциала социума, Мурай В. Ю. (2016)
Проскурка Н. М. - Програма формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: зміст і аналіз ефективності (2016)
Лещик Н. В. - Дослідження українського інформаційного медійного контенту: психолого-соціальний вимір (2016)
Коваленко А. О. - Актуалізація постулатів прагматики у перекладознавчій парадигмі (2016)
Чорна Ю. В. - Правове становище суб’єктів забезпечення конкурсного провадження: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Титул, зміст (2016)
Ali Muse H. - Photonic crystal fibers technologies and opportunities of development in telecommunications systems, Dribnokhod T. (2016)
Алиев Ч. А. - Размерная точность спеченных заготовок (2016)
Артеменко О. В. - Формализация задачи принятия решения о возможности выполнения полета воздушного судна, Артеменко Д. Ю. (2016)
Ковриго Ю. М. - Применение метода динамической коррекции в системах регулирования инерционными технологическими объектами, Бунке А. С., Новиков П. В. (2016)
Дяченко П. В. - Оцінка ефективності інтегрованого чисельного методу реалізації математичної моделі динаміки механічної коливальної системи (2016)
Завгородня Н. І. - Дослідження процесу утилізації екранного склобою у виробництві склокерамічної плитки (2016)
Маслов І. В. - Статистичний аналіз завадостійкості інформаційних систем, Заміховський Л. М. (2016)
Егорова И. Н. - Методика эффективного использования инструментов Google Analytics, Кадушкевич О. Н. (2016)
Шульц Р. В. - Дослідження статистичного розподілу залишкових відхилень при різних підходах до цифрового моделювання рельєфу, Островський А. В. (2016)
Савєльєва О. С. - Інормаційна технологія визначення показника структурної відмовостійкості технічних обєктів (2016)
Егорова И. Н. - Разработка методики создания графического интерфейса веб-сайтов, Филипенко О. В. (2016)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": кулоновская блокада и одноэлектронный нанотранзистор на молекуле бензола (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибили зированной люминесценции иона Tb(III) в комплексе с ципрофлоксацином, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О., Ситникова Ю. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Верголяс М. Р. - Кровь как интегральная система организма (2016)
Медзяновська О. В. - Визначення рівня спонтанних та індукованих хромосомних порушень в лімфоцитах периферичної крові хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2016)
Шугуров О. О. - Идентификация повреждений дорсальных корешков по характеру продольного распределения вызванных потенциалов спинного мозга (2016)
Узіюк В. І. - Фітомаса кам’яновугільної екзотики верхньокрейдових відкладів стрийської світи українських Карпат – джерело утворення твердих, рідких і газоподібних вуглеводнів, Шайнога І. В. (2016)
Boiko V. - Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises (2016)
Романів Є. М. - Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в україні як вимога сьогодення, Долбнєва Д. В. (2016)
Ярыгина И. З. - Беспроцентное финансирование: проблемы и перспективы (2016)
Осаул А. О. - Управління інтелектуальним капіталом як складова системи управління підприємством (2016)
Сушко Н. І. - Класифікація надходжень і витрат в процесі казначейського обслуговування державного бюджету в умовах євроінтеграції (2016)
Шевченко О. М. - Неформальний ринок венчурного капіталу в економічно розвинутих країнах та його особливості в Україні (2016)
Соколенко А. С. - Загострення протиріч в секторі "економіки здоров’я" (2016)
Приходько М. М. - Деструктивні сили як детермінанта регресу державного апарату Української Держави гетьмана Скоропадського (2016)
Литвиненко А. И. - Образ жизни губернии глазами мемуариста (2016)
Пальчинская М. В. - Виртуальное пространство как социальная технология (2016)
Титул, зміст (2016)
Гавриленко И. А. - Альтернативный подход к автоматизированному управлению потокораспределением в коммунальных сетях с учетом их функциональной надежност (2016)
Вознюк М. М. - Теплообмін плоскоовальних труб з неповним оребренням в умовах вільної конвекції та природної тяги, Терех О. М., Руденко О. І., Рева С. А., Баранюк О. В. (2016)
Дяченко П. В. - Розробка структурної моделі дослідження частотних характеристик механічних коливань (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Прослеживаемость как необходимое условие успешной политики в области продуктов питания, Ткаченко О. Б., Титлова О. А., Лозовская Т. С. (2016)
Кнауб Л. В. - Додаткові системи живлення карбюраторних двигунів (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Метод індексування інформації для побудови процесора обробки даних у системі прогнозування (2016)
Мельник Л. В. - Закордонний досвід визначення наднормативної території промислових об`єктів, Малашевський М. А. (2016)
Мусаева Т. Т. - Применение информационных технологий при анализе процессов структурных подразделений предприятий легкой промышленности, Нуриев М. Н. (2016)
Казак В. М. - Застосування моделей нейронних мереж штучного інтелекту при підготовці авіаційних фахівців, Шевчук Д. О., Тимошенко Н. А., Прохоренко І. В. (2016)
Бахмачук С. В. - Керування графіка навантаження в електричних мережах споживачами-регуляторами, Громадський Ю. С., Савицький С. М., Гапон Д. А. (2016)
Томасевич Н. П. - Математическое моделирование нечеткого понятия "рифма", Оборотова Е. А., Саух И. А. (2016)
Малафаев Н. Т. - Вращательные колебания молекул воды как колебания сферического маятника в неоднородном поле сил (2016)
Титул, зміст (2016)
Кулинич С. М. - Інтраваскулярне лазерне опромінення крові при лікуванні тварин із запальною патологією, Панасова Т. Г., Скриль В. Ю., Юрченко І. І. (2016)
Холопцев А. В. - Изменения ледовитости карского моря и солнечная активность, Никифорова М. П. (2016)
Azubuike O. O. C. - Impact of climate change on the role of non-governmental organizations in environmental health delivery in south-eastern region of Nigeria, Opara J. A. (2016)
Shirokova E. N. - Individualized approach to staff motivation, Kalinichenko A. V. (2016)
Каряка І. В. - Психологічні особливості прояву установки в процесі мисленнєвої діяльності особистості (2016)
Лапчинський В. В. - Аналіз еколого-географічних особливостей центрів походження Triticum Spelta і перспективи поширення культури в Україні (2016)
Недо А. О. - Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та тенденції (2016)
Рябцева И. В. - Сравнительная характеристика психофизиологических и физических показателей у юных и незрячих спортсменов-пловцов с одинаковым уровнем подготовленности, Ляшенко А. Н., Делова И. А. (2016)
Омельковець Р. С. - Дослідження західнополіських найменувань хаменерію вузьколистого, або іван-чаю вузьколистого (Chamérion Angustifólium L.) (2016)
Халапсис А. В. - Марк Аврелий и идея апофеоза в античной картине мира (2016)
Пальчинская М. В. - Многоаспектность конструирования социального пространства в условиях виртуализации общества (2016)
Титул, зміст (2016)
Нуриев М. Н. - Разработка методов для распознования дефектов структуры с использованием изображения поверхности паковок, Дадашова К. С., Раджабов И. С. (2016)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. вывод формулы тяги, полетного (тягового) кпд прямоточных воздушно-реактивных двигателей, Лютова О. В., Бовкун С. А., Скоробагатая М. В., Корниенко Е. Б., Харченко Д. И. (2016)
Павленко Е. П. - Процедура многокритериального оценивания качества программного обеспечения информационных систем, Айвазов В. А., Лубенец С. В. (2016)
Горда О. В. - Модель області суміжності дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О. (2016)
Костик С. І. - Математичне моделювання гідродинаміки перемішуючого пристрою з магнітним приводом, Ружинська Л. І., Шибецький В. Ю., Ревтов О. О. (2016)
Швец П. С. - Многоцелевая оптимизация объектов со связанными параметрами с помощью метода скользящего окна, Монова Д. А., Бондаренко В. В., Оборотова Е. А. (2016)
Афтаназів І. С. - Підвищення довговічності торсіонних валів та довгомірних деталей поверхневим пластичним деформуванням, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2016)
Грудз В. Я. - Математичне моделювання складних газотранспортних систем в комплексі з ПСГ, Костів Я. В., Процюк В. Р., Тимків Д. Ф. (2016)
Нефедов Л. И. - Прикладная информационная технология организации, планирования и синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Suyarko V. - Heat and mass transportation as factor of formation abnormally high stratum pressure (on the example of the east part of Dniper-Donets cavity), Ishchenko L., Yashchenko А., Yakimenko Y. (2016)
Рудько Г. І. - Безкисневий період в історії Землі та життя в ньому (2016)
Заднєпровська Г. І. - Учасна банківська система україни під впливом іноземних фінансових інститутів (2016)
Колодізєв О. М. - Удосконалення діагностичного інструментарію фінансового контролінгу банківської діяльності, Максімова М. В. (2016)
Антонюк В. П. - Формування інтелектуального капіталу: ситуаційний підхід (2016)
Прокопович Л. В. - Стимпанк: трансляция стиля из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию (2016)
Полковенко Т. В. - Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам, Полковенко О. В. (2016)
Хмелянчишин Ю. В. - Модель дисперсійного аналізу фенології рослин на прикладі ріпаку ярого (2016)
Makedonova O. - Mechanisms of idiomatic transformations creating in contemporary english advertising discourse (2016)
Халапсис А. В. - Число и реальность: истоки научного знания (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко А. А. - Определение оптимальных по критерию твердости режимов термообработки многокомпонентной стали на основе нечеткого математического моделирования, Алексеенко Ю. Н., Чумаченко В. И., Богдан В. В. (2016)
Зинченко П. С. - Оптимизация процесса тепловой сушки жидкостекольной смеси по критерию прочности на разрыв, Голиньков В. В., Старых С. А., Ступар М. А. (2016)
Гайдай О. А. - Нові підходи до створення альтернативних моторних палив зпоновлюваної сировини, Химач Н. Ю., Пилявский В. С., Полункин Е. В. (2016)
Заміховська О. Л. - Нижній рівень системи подачі вологи грунтово-рослинному покриву, Клапоущак О. І. (2016)
Дымко Е. П. - Выбор критериев для проверки возможности взаимозаменяемости спецсплавов на примере нимоника, Мариненко Д. В., Борисенко С. В., Кравцова Н. В. (2016)
Тараненко Г. В. - Расчет гидравлического сопротивления тарелок провального типа в режиме подвижного газожидкостного слоя (2016)
Антонова-Рафі Ю. В. - Застосування хмарних систем зберігання даних в медичнихінформаційних системах, Шилов М. Ю. (2016)
Терех О. М. - Аеродинамічний опір двох поруч розташованих труб різної форми, Руденко О. І., Жукова Ю. В., Рогачов В. А., Баранюк О. В. (2016)
Буравченко К. О. - Система керування водопостачанням з артезіанських свердловин у перехідному режимі (2016)
Аулов І. Ф. - Дослідження механізмів управління особистими ключами користувачів в хмарі (2016)
Сизова Н. Д. - Оценка напряженно-деформированного состояния цилиндрических и конических элементов, подкрепленных ребрами жесткости (2016)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Прогноз повторяемости меридианальной циркуляции северного типа в северном полушарии земли, Федоренко Н. И. (2015)
Буц Ю. В. - Ранжирование административных районов Харьковского региона по уровню экологического риска, Крайнюк Е. В. (2015)
Козлова Т. В. - Сучасні європейські системи кадастру та реєстру прав, Коваль О. А. (2015)
Крюченко Н. О. - Эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения поверхностных отложений промышленных зон бывшего завода "Радикал", Панаит Э. В. (2015)
Ісаєва І. М. - Стратегічні пріоритети з розвитку національної системи нафтогазотрубопровідного транспорту (2015)
Крюкова Ю. О. - Оцінка ефективності логістики (2015)
Гандурський А. В. - Переваги впровадження іт-систем управління складом на прикладі WMS Logistic Vision Suite в логістичному комплексі Roshen (2015)
Кошіль В. І. - Сутність та особливості управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Греб М. М. - Прикладні аспекти проектування змісту навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гризун Л. Е. - Інструменти штучного інтелекту у руслі проблематики педагогічної діагностики (2015)
Пушкарева Т. А. - Стопроцентный учитель (2015)
Серажим К. С. - Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі України (2015)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості, Мусієнко А. В., Коваленко О. І. (2015)
Мельник А. І. - Законопроекти Ю. Романчука як правова основа демократичного розвитку галицького суспільства (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилов Т. М. - Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу (2015)
Шапорев В. П. - О возможности перекристаллизации дисперсного рутила, растворенного в расплаве галогенидов щелочных металлов, в нитевидные кристаллы, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Сіроклин І. М. - Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1, Бражник А. А., Фоміна В. О. (2015)
Котенко А. М. - Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики, Світлична А. В., Шилаєв П. С. (2015)
Котенко А. М. - Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2015)
Змій С. О. - Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення (2015)
Makeiev V. - The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts, Pushkarov Y. (2015)
Левыкин В. М. - Анализ, исследование и развитие конкурентоспособности мини-гостиниц г. Киева, Дэвон В. В. (2015)
Бутенко А. Н. - Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Рыщенко И. М., Блинков Н. А. (2015)
Ali Muse H. - Photonic-crystal fibers gyroscope (2015)
Shatovska T. - The overall structure of the web data mining repository (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Копаев А. В. - Магнитная и электронно-ионная структура MnZn-ферритов в приповерхностных слоях, обедненных и обогащенных цинком, Мокляк В. В., Бушкова В. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кучин Ю. Л. - Спінальна анестезія в положенні лежачи на спині у постраждалих з поєднаною травмою (2015)
Чулков В. С. - Состояние органов-мишеней при различных формах артериальной гипертензии у беременных (2015)
Крекотень О. М. - Популяційний економічний ефект від попередження нещасних випадків на виробництві та інвалідності працюючих, Кабаненко О. Г. (2015)
Трезубов В. Н. - Психологическая оценка эмоционального состояния личности по характеристикам выражения глаз, Булычева Е. А., Алпатьева Ю. В., Булычева Д. С. (2015)
Баранник Н. Г. - Состояние цитокинового статуса больных вялотекущим острым одонтогенным остеомиелитом челюстей, Варжапетян С. Д. (2015)
Климкович Н. Н. - Факторы прогноза при первичных миелодиспластических синдромах у лиц молодого и среднего возраста, Красько О. В., Козарезова Т. И. (2015)
Бакиров А. Б. - Состояние здоровья работников нефтехимического производства, Бадамшина Г. Г., Гимранова Г. Г., Валеева Э. Т., Валеева О. В., Даукаев Р. А. (2015)
Несен А. О. - Серцево-судинний ризик та коморбідність – гострі проблеми погіршання стану здоров’я суспільства, Грунченко М. М., Шкапо В. Л., Валентинова І. А., Чирва О. В. (2015)
Касянчук В. В. - Ветеринарно-санітарний контроль мікробіологічних показників яловичих туш та санітарних умов їх виробництва, Єфімова О. М., Бергілевич О. М., Скляр О. І., Кустуров В. Б. (2015)
Бушуєва І. В. - Організаційно-економічні та фармакоекономічні дослідження рівня фармацевтичного забезпечення препаратами для птахівництва (2015)
Гойстер О. С. - Використання сенсора ппр для селективного зв’язування деяких інсектицидів з тетраалкілкалікс (4) резорциноларенами (2015)
Титул, зміст (2015)
Дьоміна Е. А. - Вплив оксиду азоту на формування хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини в умовах ко-мутагенної модифікації, Михайленко В. М., Пилипчук О. П. (2015)
Полковенко О. В. - Канцерогенні речовини в сучасних косметичних засобах (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові кроликів за умов стресу, Грабовська О. С. (2015)
Кубявка М. Б. - Можливості застосування теорії несилового впливу в військовій контррозвідці, Кубявка Л. Б., Тесля Ю. М. (2015)
Холопцев А. В. - Изменения поверхностных температур океанических районов и вариации структуры атмосферной циркуляции (2015)
Доля В. Д. - Влияние временной изменчивости гравитационного поля на атмосферу и океан, Кучеренко Н. В., Капочкин Б. Б. (2015)
Капочкина А. Б. - Использование "невязок" водного баланса каспийского моря для оценки экстремальных значений водообмена литосферы и гидросферы, Михайлов В. И., Кучеренко Н. В. (2015)
Будзар М. М. - Просторові модулі "ментального картографування" панського маєтку в Україні XIX століття як вияв самоідентифікації власника (2015)
Парайко К. В. - Історія професійної акушерської допомоги на території Буковини (ІІ пол. XVIII – 70-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Бабушко С. Р. - Сучасний стан професійного розвитку фахівців як складової неперервної освіти: аналіз законодавчої бази України (2015)
Гейченко Е. И. - Индивидуализация обучения иностранных студентов в контексте коммуникативно-когнитивного подхода, Васецкая Л. И. (2015)
Драч І. І. - Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом (2015)
Рыбалко О. А. - Изучение темы "алгоритмы" в начальной школе с помощью приобретённых знаний по математике (2015)
Рощупкина Е. А. - Самостоятельная работа студентов как педагогическая проблема (2015)
Гейченко Е. И. - Этнопсихологические особенности иностранных студентов и национальные различия их образовательных систем, Васецкая Л. И., Хейлик В. Д. (2015)
Лозова О. М. - Контекстний аналіз вживання категорії "розвиток" у наукових кваліфікаційних працях (2015)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань (2015)
Isgandarov M. Y. - Melioration and ecological state of soils, based on draining degree of kura-aras lowland (2015)
Литвиненко М. А. - Ефекти транслокації 1AL/1RS на стійкість до бурої та стеблової іржі в умовах півдня України, Топал М. М. (2015)
Бушуєва І. В. - Технологічні аспекти виробництва 1 % ін`єкційного розчину "Авесстим" (2015)
Безена І. М. - Мотиваційні механізми розвитку особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми (2015)
Титул, зміст (2015)
Руденко О. І. - Оцінка теплоаеродинамічної ефективності поодиноких труб різного поперечного перерізу, Терех О. М., Туз В. О., Рогачов В. А., Кондратюк В. А. (2015)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка макрокінетичної математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів, Шестопалов О. В., Семенов Є. О., Букатенко Н. О. (2015)
Гасиджак В. С. - Метод синтезу інтелектуальної автоматичної системи діагностування вібраційного стану газотурбінного двигуна газоперекачувального агрегату, Кравчук М. П., Шулевка В. В. (2015)
Левыкин В. М. - Анализ конъюнктуры гостиничного и туристского рынков Украины, Дэвон В. В. (2015)
Казымов М. И. - Исследование собственных колебаний передвижного агрегата при проезде по грунтовой дороге (2015)
Коваль В. Б. - Системний підхід в організації облаштування внутрішніх приміщень в промисловому та цивільному будівництві (2015)
Погожих М. І. - Нові методи оцінки якості дикорослих ягід, Одарченко А. М., Одарченко Д. М. (2015)
Адаменко Н. И. - Уточнение понятия "максимально загрязненная часть потока воды" в задачах расчета допустимого сброса сточных вод в водоток, Проскурнин О. А. (2015)
Сытник А. А. - Техника обнаружения аномалий в производительности веб-приложений с использованием коэффициента ранговой корреляции Кендалла (2015)
Хейрабади Г. С. - К определению предельного состояния трехслойного цилиндра с вязким наполнителем (2015)
Змій С. О. - Метод визначення убезпеченої зони виконання робіт на коліях залізничних станцій, Мороз В. П. (2015)
Омельченко С. Б. - Визначення раціональних параметрів технологічного процесу виробництва оздоблювальних напівфабрикатів, Горальчук А. Б., Федак Н. В. (2015)
Бабаев А. А. - Нестационарные режимы излучения пьезокерамического слоя, который контактирует с идеальной сжимаемой жидкостью, Кришталь В. Ф., Можаровская Т. Н. (2015)
Кругляк Ю. А. - Перенос тепла фононами в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Графен в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Осецкий А. И. - Микрообъёмный сканирующий тензодилатометр для биофизических исследований, Севастьянов С. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Balewski B. - The destruction of talents and social security (2015)
Васильчук І. П. - Передумови соціалізації фінансів та принципи формування моделі фінансових відносин в умовах сталого розвитку (2015)
Вдовенко Н. М. - Сучасна парадигма регулювання розвитку галузей аграрного сектору в умовах глобального дефіциту продовольства, Хижняк Ю. А. (2015)
Janowski A. - The future of insurance agent as a partner in a company’s operating activity (2015)
Голуб Н. Ю. - Підходи до рейтингування соціально-економічних проблем територіальних утворень (2015)
Гуменюк А. В. - Маркетингові дослідження світового ринку овочевої продукції: досвід для України (2015)
Коваленко В. В. - Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України (2015)
Галіцин В. К. - Векторна оптимізація організаційної структури системи керування, Суслов О. П., Остапчук О. В. (2015)
Абдинов Р. М. - Особенности развития рынка ценных бумаг в Азербайджане, Тагизаде С. С. (2015)
Галаган Т. І. - Деякі методологічні аспекти еколого-економічної оцінки рекультивації порушених земель (2015)
Грінько А. П. - Система показників грошових потоків для оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств, Гринько П. Л. (2015)
Botsian T. - The role of dea in csr efficiency evaluation, Karpiuk O. (2015)
Одарченко А. М. - Аналіз збутової політики підприємства та рекомендації щодо її удосконалення, Одарченко М. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Шестопал О. Л. - Дослідження морфогенетичної активності мікроспор In Vitro в культурі пиляків жита, Замбріборщ І. С., Ігнатова С. О., Мазур З. О. (2015)
Тимчик О. В. - Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність, Неведомська Є. О. (2015)
Kozynenko I. - Immunogenetic analysis of hybrid populations of the green frog complex pelophylax esculentus-ridibundus of the fauna of Ukraine, Zhalai E. (2015)
Крюченко Н. О. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території іршанського родовища ільменіту, Язвинська М. В., Жовинський Е. Я. (2015)
Холопцев А. В. - Роль вариаций солнечной активности в изменениях состояния приполярной озоносферы весной, Никифорова М. П. (2015)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів міських агломерацій Київської області, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2015)
Гайдай В. В. - Історичні обставини і передумови відновлення незалеж-ності Польщі у 1918 р. (2015)
Баранова Н. В. - Митрополит київський і галицький Іоанікій (Руднєв): життєвий шлях (2015)
Ільченко О. Ю. - Жіноча благодійніть на полтавщині: з досвіду заснування інституту шляхетних панянок (2015)
Осіпцов А. В. - Генеза розвитку загальнолюдських цінностей особистості (2015)
Романова І. А. - Дидактичні засади формування інтелектуальних якостей молодших школярів (2015)
Хлопов А. М. - Формування математичної грамотності майбутнього вчи-теля технологій при вивченні дисципліни "Вища математика" (2015)
Цина В. І. - Педагогічні технології інтеграції майбутніх учителів в освітньо-професійний простір (2015)
Нагрибельна І. А. - Удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів засобом самостійної роботи (2015)
Титаренко В. М. - Професійно-педагогічна діяльність учителя технологічної освіти (2015)
Литвиненко М. А. - Ефекти пшенично – житніх транслокацій 1AL/1RS I 1ВL/1RS на якість зерна у сортів пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2015)
Литвиненко Н. А. - Влияние ярового компонента на формирование биологического и хозяйственного урожая у ярово-озимых гибридов пшеницы, Соломонов Р. В. (2015)
Девлиш Д. В. - Гендерна диференціація у лексиці сербської мови (2015)
Титул, зміст (2015)
Котенко А. М. - Математичне моделювання руху мобільного залізничного вагона при доставленні пошти і вантажобагажу в міжнародному сполученні, Шилаєв П. С., Пархоменко О. О. (2015)
Шатовская Т. Б. - Экспериментальные результаты исследования качества кластеризации разнообразных наборов данных с помощью модифицированного алгоритма хамелеон, Заремская А. А. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив комфортабельного очікування пасажирів приміських автобусів на зміну їх транспортної стомлюваності , Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Мельник О. В. - Апроксимація та прогнозування переміщень контрольних точок грунтових гребель із використанням рядів Фур'є, Мельник Ю. А. (2015)
Al-Dulaimi M. K. H. - Formalizing of web-services specifications using temporal logics, Al-Dulaimi A. M. K. (2015)
Степанюк Д. А. - Черв'ячно–шестеренний екструдер при переробці полімерних матеріалів, Швед М. П., Швед Д. М. (2015)
Двойнос Я. Г. - Математичне моделювання процесів в блочному теплообміннику, Хотинецький М. І. (2015)
Єрохов В. Ю. - Модельне відображення створення фронтальних шарів пористого кремнію для сонячних елементів (2015)
Нікітчіна Т. І. - Застосування біотехнології для створення структурованих харчових продуктів (2015)
Маркович І. І. - Дослідження динаміки змін свіжості та властивостей нових видів напівкопчених ковбас при зберіганні (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты комплексных исследований вин шабского терруара с целью определения возможности производства вин КНП (2015)
Ткаченко Н. А. - Наукові основи технології білкової пасти для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання, Українцева Ю. С. (2015)
Taranenko G. V. - Calculation of the lower operating limit of dual-flow plates with different geometrical characteristics (2015)
Лерман Л. Б. - Асимптотические оценки и оценки сходимости функциональных рядов, описывающих нестационарные колебания оболочек (2015)
Замиховский Л. М. - Разработка аппаратной части системы контроля металлических включений в сыпучем сырье на базе метода сканируещого сигнала, Левицкий И. Т. (2015)
Козловський В. В. - Когнітивна система неструктурованих даних, Карпінський М., Міщенко А. В., Варченко О. І., Німченко Т. В. (2015)
Мураховская-Печенежская Е. Ю. - Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем, Рябчиков Н. Л. (2015)
Росул Р. В. - Аналітичне моделювання динаміки обтікання матеріалом колодки при шнуровій затяжці заготовки верху взуття, Хімич В. І., Сідей М. С. (2015)
Башков В. М. - Направления совершенствования систем охлаждения тяговых электрических машин тепловоза, Бабаев А. А., Штефан Н. И., Гнатейко Н. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Учет рассеяния в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Модель проводимости Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике и транспортное уравнение Больцмана (2015)
Титул, зміст (2015)
Balewski B. - Corporate social responsibility and human performance, Janowski A. (2015)
Карабаза І. А. - Адаптація зарубіжного досвіду обліку запасів у вітчизняну практику, Лежненко Л. І. (2015)
Janowski A. - Commision – based compenstion system – the factor of effectiveness or pathology determinant (2015)
Коваленко Ю. М. - Інформаційна асиметрія та моральний ризик у фінансовій діяльності: проблеми та способи подолання (2015)
Боднар І. Р. - Стратегічні напрями державного регулювання національного інформаційного простору (2015)
Карпенко С. П. - Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів (2015)
Васильчук І. П. - Методи та інструменти вимірювання успіху корпорацій у досягненні цілей сталого розвитку (2015)
Вишинська Т. Л. - Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Генералов О. В., Севрук І. М. (2015)
Деревацька М.-М. Р. - Світова валюта майбутнього у системі управління фінансовою безпекою (2015)
Колодізєв О. М. - Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів, Коцюба О. В. (2015)
Мацелюх Н. П. - Взаємопов’язані фактори впливу на ціноутворення сучасного ринку цінних паперів (2015)
Непокупна Т. А. - Критичне осмислення дестабілізаційних інтерпретацій подій і явищ: роль економічних наук (2015)
Гармідер Л. Д. - Методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2015)
Коваленко В. В. - Вплив депозитної політики на формування архітектоніки розвитку банків (2015)
Кирилов Ю. Є. - Удосконалення організаційно-економічного механі-зму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки (2015)
Проскура К. П. - Окремі аспекти проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг (2015)
Титул, зміст (2015)
Блінова М. Ю. - Співвідношення понять "сприйняття", "розуміння" та "смисл" в дослідженнях соціокультурного аспекту архітектури (2015)
Дёмина Э. А. - Проблемные вопросы лучевой терапии онкологических больных с позиций радиобиологии (2015)
Чернадчук С. С. - Стан процесів вільнорадикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою, Рустамова А. О., Петров С. А., Будняк О. К. (2015)
Snigirova A. - Patterns of sand fractions influence on microalgae of the marine coast, Aleksandrov B. (2015)
Якубчак О. М. - Патоморфологічні зміни яловичини за саркоцистозу, Таран Т. В. (2015)
Михайлов В. И. - Об уязвимости флота РФ и высоких рисков для грузопотоков через порты Анапа, Новороссийск, Туапсе, Зорин В. Ю., Капочкина М. Б. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность и повторяемость атмосферной циркуляции меридионального южного типа, Никифорова М. П. (2015)
Баличева Л. В. - Політика царського уряду щодо формування та розвитку купецтва України (2015)
Ігнатенко М. М. - Чернігівський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка як осередок краєзнавчих студій регіону (70–80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Kryvokon A. G. - Kharkiv plant of self-propelled chassis – the producer of unique non-classic layout tractors (2015)
Аронова Р. С. - Модель формирования профессиональной компетентности специалистов дошкольного воспитания в педагогических колледжах (2015)
Боднар О. С. - Оцінювання ефективності управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (2015)
Ландо О. А. - Специфика модели управления формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей начального образования (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Про об’єктивність використання педагогічних інваріантів (2015)
Pushkarova T. - The concept of scientific and pedagogical project "Rostok” (2015)
Журлова Е. Д. - Исследование пребиотической активности ксилоолигосахаридов из пшеничных и ржаных отрубей In Vitro, Капрельянц Л. В. (2015)
Шейдик К. А. - Вплив рівня прояву стійкості до шкідників і хвороб сортів махорки на вихід продуктивності вегетативної і генеративної маси (2015)
Кияниця Є. О. - Еволюція зв’язків із громадськістю в діяльності організацій соціально-культурної сфери України (2015)
Титул, зміст (2015)
Гунько И. М. - Извлечение пентаоксида ванадия из отходов тетрахлорида титана различными методами, Егоров С. Г. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив параметрів процесу перевезень пасажирів у приміському сполученні на розподіл обсягу перевезень між видами транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Павленко Е. П. - Методология и модели оценки качества программного обеспечения информационных систем, Елецкий Я. С. (2015)
Котенко А. М. - Технології залізничних перевезень пошти і вантажобагажу на основі принципів логістики, Пархоменко О. О. (2015)
Маєвський О. В. - Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій, Пількевич І. А., Бродський Ю. Б. (2015)
Черемісін М. М. - Особливості впровадження технологій Smart Grid в електроенергетичну галузь України, Черкашина В. В., Попадченко С. А. (2015)
Крашенінін О. С. - Пошук оптимальної кількості варіантів транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів, Шапатіна О. О. (2015)
Капочкина М. Б. - Гидродинамическое моделирование принудительной конвекции в черном море в районе новороссийска, Зорин В. Ю. (2015)
Ружинська Л. І. - Дослідження процесу розчинення полісахаридів, Булах Н. М. (2015)
Заєць В. О. - Оптимізація основних параметрів циклічної експлуатації підземних газосховищ, Тимків Д. Ф., Крихівський М. В. (2015)
Замиховский Л. М. - Математическое моделирование процесса теплообмена в регенераторе газоперекачивающего агрегата с использованием аппарата обратных задач, Петрив С. Я. (2015)
Замиховский Л. М. - Построение интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении технологическим процессом компримирования газа, Матвиенко Р. М. (2015)
Козечко В. А. - Комплексная химико-термическая обработка конструкционных сталей (2015)
Ahmed A. A. - Using adaptive antenna array in LTE with mimo for space-time processing (2015)
Катрич О. О. - Наукові підходи до оцінювання якості процесів (2015)
Копытчук Н. Б. - Построение набора эталонов для повышения точности экспертных оценок, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Измерение электрофизических свойств в концепции транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Криворучко Я. С. - Поляризуемость шара с поверхностным зарядом, Лерман Л. Б. (2015)
Титул, зміст (2015)
Makhovsky D. - The state and prospects for the development of poultry enterprises in Ukraine (2015)
Судник Н. В. - Оптимизация использования фрахтового ресурса для формирования национального флота, Онищенко С. П., Рылов С. И. (2015)
Шевченко О. М. - Інноваційні ризики венчурного фінансування та удосконалення системи їх управління (2015)
Водовозов Е. Н. - Реформирование собственности и последовательная реструктуризация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины в кризисный период, Адаменко Н. И. (2015)
Андриенко В. М. - Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке (2015)
Палант О. Ю. - Рестуктуризація та модернізація транспортного комплексу України з переведенням його на беззбиткову роботу (2015)
Бобко А. Н. - Экономика использования лесных земель в государственном лесоводстве Украины: состояние и пути повышения его эффективности (2015)
Галинська Ю. В. - Еколого-економічні проблеми не відновлення територій після завершення видобування природних ресурсів (2015)
Огданський К. М. - Концепція сутності, оцінки й експлікації соціальної динаміки в перехідній економіці (2015)
Джерелейко С. О. - Функціональна підтримка бюджетування на підприємствах легкої промисловості на основі автоматизованої системи (2015)
Пляшко О. С. - Методичні засади визначення конкурентоспроможності людських ресурсів (2015)
Титул, зміст (2015)
Блінова М. Ю. - Моделювання процесів розуміння та смислоутворення в різних архітектурно-середовищних ситуаціях соціокультурної взаємодії (2015)
Шамелашвілі К. Л. - Супероксиддисмутаза та каталаза крові: активність ферментів в умовах оксидативного стресу, Леус І. В., Сергієнко Т. І., Горіла М. В., Штеменко Н. І. (2015)
Росаловський В. П. - Вплив хлорпірифосу на деякі фізіолого-біохімічні і функціональні характеристики гемоглобіну крові щурів (2015)
Ламари Н. П. - Генетический анализ различий по длине замыкающих клеток устьиц пшеницы мягкой, Файт В. И. (2015)
Чернадчук С. С. - Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду, Петров С. А., Будняк О. К., Сорокін А. В., Якимєнко В. Є., Кравчук І. О. (2015)
Огиенко О. С. - Диатомовые водоросли как показатель динамики формирования поверхностных донных осадков южной части моря Скоша, Тимченко Ю. А. (2015)
Холопцев А. В. - Изменения состояния озоновой дыры и повторяемость меридиональной циркуляции южного типа, Никифорова М. П. (2015)
Ігнатенко М. М. - Історико-краєзнавче товариство Чернігівщини в контексті відродження краєзнавства в Україні (2015)
Чуйко В. О. - Домінуючі тенденції в святковій культурі Придніпров'я у 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Данькевич В. Г. - Педагогічна система А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до підготовки педагогів професійної школи (2015)
Opara J. A. - Outlook on teaching school science for sustainable development (2015)
Броннікова В. Б. - Особливості організації самостійної роботи у системи професійної підготовки (2015)
Яковенко Л. І. - Особливості суспільно-політичних процесів в постіндустріальному суспільстві, Приходько С. М. (2015)
Полковенко О. В. - Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження, Кобеньок Г. В., Полковенко Т. В. (2015)
Тохтамиш О. М. - Захисний психологічний механізм проекції та його зв'язок з самосприйняттям особистості (2015)
Bobrovnyk S. - Peculiarities of scientific style in scientific chemical texts (2015)
Бугай С. Г. - Нонконформістський дискурс літературно-критичної діяльності Михайлини Коцюбинської (2015)
Naumenko L. - The subordinate concept "marketing" in the contemporary business English discourse (2015)
Титул, зміст (2015)
Башков В. М. - Удосконалення системи охолодження тягових електричних кар’єрних автосамоскидів Белаз, Бабаєв О. А., Кришталь В. Ф., Можаровська Т. М. (2015)
Бабенко О. О. - Дослідження фізіологічного стану біологічного об’єкту в біологічно активних зонах методом зворотного зв'язку, Філіппова М. В. (2015)
Григорова Т. М. - Закономірності впливу параметрів перевезення у приміському сполученні на стомлюваність пасажирів при очікуванні автобусі, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Луценко И. А. - Формирование структуры технологической подсистемы для решения задач оптимального управления (2015)
Закоморний Д. М. - Класифікація та аналіз роботи ферментерів з механічними перемішуючими пристроями в аеробних процесах біотехнології, Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2015)
Проскурнин О. А. - Расчет индекса загрязнения поверхностных вод в рамках оценки экологической составляющей жизненного цикла продукции, Комаристая Б. Н., Смирнова С. А. (2015)
Вознюк М. М. - Теплообмін поперечно-омиваних шахових пучків плоскоовальних оребрених труб при малих числах Рейнольдса, Терех О. М., Рогачов В. А., Баранюк О. В. (2015)
Павленко Е. П. - Выбор технологии разработки программного обеспечения информационных систем, Айвазов В. А., Берюх И. С. (2015)
Шмандій В. М. - Алгоритм розрахунку техногенного навантаження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу, Пляцук Д. Л., Гурець Л. Л. (2015)
Дахненко В. Л. - Визначення pозмірів залізоокисних домішкових включень (2015)
Дахненко В. Л. - До компоновки робочої зони електромагнітного фільтра великої продуктивності (2015)
Безвесільна О. М. - Розробка нового автоматизованого п’єзогравіметра авіаційної гравіметричної системи, Коваль А. В., Ткачук А. Г., Захарова А. О., Галицький О. Л., Статкевич Д. А. (2015)
Сидоренко Ю. В. - Обчислення коефіцієнта об’ємної теплоємності при моделюванні процесів плавлення сплавів, Третьяк В. А. (2015)
Шатовская Т. Б. - Построение графа связности в алгоритме кластеризации сложных объектов, Каменева И. В. (2015)
Kruglyak Yu. A. - Quantum-chemical studies of quasi-one-dimensional electron systems. 1. Polyenes (2015)
Ткаченко Е. Ю. - "Холодное сжигание" – новый метод деструкции токсических отходов, Варзацкий О. А., Лозовой М. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості 14-добових проростків triticum aestivum l. сорту ятрань 60 за умов температурного стресу, Щербатюк М. М., Косаківська І. В., Климчук Д. О., Акімов Ю. М. (2015)
Варавкин В. А. - Реализация потенциала продуктивности картофеля под действием синтетических регуляторов роста в различных гидротермических условиях (2015)
Высоцкая С. О. - Панцирные клещи (acari: oribatida) гнезд мелких млекопитающих закарпатья, Шахаб С. В., Гуштан Г. Г., Капрусь И. Я., Рошко В. Г. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив перорального введення субстанції наночастинок нуль-валентного заліза на скоротливість міометрію мишей з експериментальною залізодефіцитною анемією, Рєзніченко Л. С., Дорошенко А. М., Блашків Т. В. (2015)
Гайда Г. З. - Сучасні методи аналізу якості вин, Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. (2015)
Стасюк Н. Є. - Новий ензиматичний метод визначення l-аргініну за використання аргінази і людини та уреази, Басс С. Р., Гайда Г. З., Єпрємян Х. С., Гончар М. В. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность как фактор повторяемости атмосферной циркуляции меридионального северного типа в северном полушарии, Никифорова М. П. (2015)
Заваріка Г. М. - Стратегічні напрями розвитку курортів на луганщині (2015)
Ковалинська І. В. - Досвід впровадження прийомів навчання міжкультурної комунікації (2015)
Луцан Н. І. - Інтернет-ресурси як засіб формування аудитивних умінь української мови у іноземних слухачів підготовчого відділення, Федорова О. А. (2015)
Шиян Н. І. - Впровадження інтегрованих курсів в здоров’язбережувальне навчальне середовище початкової школи (2015)
Луцан Н. І. - Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища, Копелюк С. В. (2015)
Руденко Ю. А. - Рівні уживання та розуміння фразеологізмів в мовленні майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Стандартизація визначень, понять освітньої діяльності та взаємозв’язків між об’єктом та суб’єктом освітніх послуг згідно міжнародних стандартів (2015)
Губерт Ю. Г. - Формування державної політики щодо захисту прав дітей-сиріт в період незалежності України (2015)
Федько С. Л. - Анализ рефлексии собственной профессиональной деятельности практикующими психологами: социокультурный аспект (2015)
Шандрук С. К. - Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів (2015)
Фурман О. Є. - Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату (2015)
Ніколашина Т. І. - Словотвірні моделі редуплікатів у поетичному дискурсі Тараса Шевченка, Сологуб Л. О. (2015)
Бердикулов С. Н. - Роль политических партий в формирование гражданского общества в Узбекистане (2015)
Титул, зміст (2015)
Ткаченко С. М. - Синтез оптимального керування процесом видачі розплаву на ливарний конвеєр (2015)
Гладких И. И. - Исследование эйлеровской свободной нутации земли, Капочкина М. Б., Зорин В. Ю. (2015)
Григорова Т. М. - Визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Дахненко В. Л. - Визначення долі дисперсних включень, здатних для їх вилучення електрофільтруванням крізь поляризовану насадку (2015)
Кузнецов В. Н. - Система нечетко-нейронного управления канализационной насосной станцией с использованием генетических алгоритмов, Есилевский В. С., Дядюн С. В., Белогурова А. В. (2015)
Іванов І. Є. - Визначення корисності системи міського пасажирського транспорту, Рогальський Р. Б. (2015)
Магалецкая И. А. - Разработка технологии напитков для спа-питания с использованием тапиоки, Мельник В. Ю. (2015)
Мельник В. М. - Вплив високопродуктивних сокетів на інтенсивність обробки даних, Багнюк Н. В., Мельник K. В. (2015)
Антонова-Рафі Ю. В. - Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень в медицині. Аналіз недоліків та підхід до їх усунення, Московський В. І. (2015)
Найдьонов І. М. - Топологічна евристика в розв'язанні проблеми маршрутизації транспортних засобів (VRP) (2015)
Антонова-Рафі Ю. В. - Інформаційні технології оцінки стану здоров'я студентів, Нікітенко М. В. (2015)
Орел М. М. - Модель соціальної крипто-мережі (2015)
Юрко О. О. - Моделювання роботи серця на основі часових та спектральних характеристик електрокардіосигналу, Рибніков Р. О., Курченко О. В. (2015)
Санько Я. В. - Визначення закономірностей утворення черг перед перехрестями, Музалевська Ю. Ю., Лепетюк Я. О. (2015)
Сірий О. О. - Метод кластеризації повідомлень за допомогою архівуючого перетворення (2015)
Татарьянц М. С. - Разработка методики расчёта нагрузок на шнек и энергозатрат шнековых прессов, Завинский С. И., Трошин А. Г. (2015)
Терентьєва К. Ю. - Прогноз екологічного впливу технологій видобутку сланцевого газу на олеській площі (2015)
Вознюк М. М. - Аеродинамічний опір шахових пакетів плоскоовальних оребрених труб при малих числах рейнольдса, Башкір І. С., Терех О. М., Рогачов В. А., Руденко О. І. (2015)
Ткаченко В. П. - Технологія створення міських геоінформаційних систем на основі програмних продуктів з відкритим кодом, Губа М. І., Овраменко В. Д., Маслов П. М. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Зменшення втрат енергії у високошвидкісних гідростатодинамічних опорах шпинделя, Урліна А. А., Аванесов Є. В. (2015)
Фісун М. Т. - Інтеграція технологій olap та Data Mining при побудові міжвимірових асоціативних правил, Горбань Г. В. (2015)
Хохрякова Д. А. - Нормирование устройства сложных конструктивных форм с использованием комплектных систем КНАУФ (2015)
Галица В. И. - Инструментальные средства и методы для диагностики уровня функциональной реакции спортсмена на нормированную физическую нагрузку, Качанов П. А., Любиев А. И. (2015)
Kruglyak Yu. - Quantum-chemical studies of quasi-one-dimensional electron systems. Part 2. Cumulenes and origin of the forbidden zone (2015)
Титул, зміст (2015)
Ерфан В. Й. - Завдання регіонального менеджменту у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери (2015)
Гаврилюк В. М. - Особливості механізму лізингових операцій (2015)
Galakhova T. - Innovative management tools of international companies (2015)
Заднєпровська Г. І. - Модель оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Ільченко Б. В. - Місце та роль підприємництва у забезпеченні стійкого розвитку українського суспільства (2015)
Ставерська Т. О. - Реформування міжбюджетних відносин в Україні, Шевчук І. Л. (2015)
Янковська Л. А. - Синергетичний ефект інтеграції організаційної культури та соціального капіталу (2015)
Немашкало К. Р. - Методичний підхід до оцінки функціонування соціального капіталу (2015)
Васильчишин О. Б. - Злиття та поглинання в банківській системі України (2015)
Титул, зміст (2015)
Будняк О. К. - Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору, Петров С. А., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В., Кравчук І. О. (2015)
Ковальчук М. С. - Особливості розвитку, літологічної будови і корисні копалини апт-нижньоальбських та еоценових континентальних відкладів центральної частини українського щита, Крошко Ю. В. (2015)
Крюченко Н. О. - Цинк и ртуть в почвах и растениях техногенно загрязненных территорий (на примере яворовского военного полигона и территории завода "Радикал"), Жовинский Э. Я., Панаит Э. В., Андриевская Е. А. (2015)
Сухов В. В. - Гідрогеологічні особливості карбонатного карсту, Суярко В. Г., Сердюкова О. О. (2015)
Холопцев А. В. - Особенности влияния квазидвухлетней осцилляции на распределение общего содержания озона, Никифорова М. П. (2015)
Тарасенко О. О. - Школа істориків університету св. володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського (2015)
Ковальчук В. І. - Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в струк- турі професійної діяльності (2015)
Кулик О. Є. - Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами (2015)
Левченко Л. С. - Творчо-комунікативна позиція майбутнього вчителя як педагогічга проблема (2015)
Кондратенко О. Ю. - Євразійський простір – шахівниця російської геополітики (2015)
Шандрук С. К. - Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективності творчої діяльності (2015)
Андрійчук Я. Р. - Дослідження протипухлинної дії таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетина, Давтян Л. Л. (2015)
Литвин Л. М. - "Мандрівка в світі цьому грішного йоасафа, ігумена мгарського" йоасафа горленка: метафора духовної мандрівки (2015)
Діхтяренко К. В. - Основні напрямки удосконалення електробурів, Червінський В. П., Пупишев А. І. (2015)
Булах Б. В. - Підхід до компонування rest-сервісів для виконання інженерних обчислень, Яременко В. С. (2015)
Гурський П. В. - Дослідження впливу солей кальцію та калію різної природи на міцність гелів каппа-карагінану, Маренкова Т. І., Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2015)
Mykhalichko B. - Quality metrics for elaborated aqueous fire extinguishing substance on base of copper (II) chloride, Scherbina O., Mykhalichko O., Petrovskii V. (2015)
Крапивницька І. О. - Термогравіметричний аналіз пектинових гелів, Гурський П. В., Перцевий Ф. В. (2015)
Болдак А. О. - Метод оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Мацуєва К. А. - Методи управління ресурсами і додатками в обчислювальних системах на базі хмарних технологій (2015)
Никольский В. Е. - Интенсификация тепломассообменных процессов в аппаратах погружного горения колебаниями контактирующих фаз (2015)
Токолов Ю. І. - Дослідження залежності витрат електроенергії від частоти обертання робочих органів помельного модулю, Гурський П. В., Богомолов О. В., Домнич М. І. (2015)
Дюрик В. М. - Використання програмно керованого ударного механізму для дослідження пружних властивостей матеріалів, Небола І. І., Дюрик О. М., Дюрик М. О. (2015)
Лыков Ю. В. - Исследование метода вч-навязывания для несанкционированного съема информации с телефонных линий, Морозова А. Д., Кукуш В. Д., Парфёнов А. С. (2015)
Літвінова І. О. - Математичне моделювання поліфенольної добавки з виноградного насіння для м’ясних продуктів, Станкевич Г. М., Савінок О. М. (2015)
Попов А. А. - Методы определения устойчивости геоэкосистем в зонах наблюдения АЭС, Ковач В. Е., Бляшенко О. В., Ковач В. Е., Сметанин К. В. (2015)
Фролова Н. Е. - Сировинний фактор у випуску якісних і безпечних ароматизованих харчових продуктів, Івчук Н. П. (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": возникновение тока, обобщенный закон Ома, упругий резистор, моды проводимости, термоэлектричество (2015)
Титул, зміст (2015)
Боголиб Т. М. - Бюджет общины в системе межбюджетных отношений (2015)
Кавыршина В. А. - Сфера услуг в городской агломерации (2015)
Кокорєва А. С. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємства у кластері, Ільченко К. О. (2015)
Ільченко К. О. - Моделювання сталого розвитку міст для країн, що розвиваються, Лісогор А. А. (2015)
Adzic S. - Framework for measuring the management performances in western balkan countries; problems, controversies and solutions (2015)
Острочрева М. А. - Розробка методів для визначення раціональних стратегій розвитку енергетичної промисловості, Ільченко К. О. (2015)
Пістунов І. М. - Управління персоналом банку на підставі анкетування, Каркач Ю. В. (2015)
Плужник А. В. - Формування системи забезпечення економічної безпеки міста (2015)
Миляева Л. Г. - Мотивационное управление поведением персонала, Федоркевич Д. Ю. (2015)
Польовська В. В. - Теоретичні підходи до дослідження розвитку гірських територій (2015)
Стопчак А. Ю. - Перспективи застосування ринкових механізмів у соціальному захисті (2015)
Титул, зміст (2015)
Синенька М. М. - Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів, Гайда Г. З., Клепач Г. М., Іваш М. Ф., Гончар М. В. (2015)
Kuznetsova O. - Analysis of the living state of cenopopulation of polycentric Biomorph Poa Angustifolia L. (2015)
Федорко Н. Л. - Вплив гіпоксії замкненого простору на вміст рибофлавіну та його коферментів в органах білих щурів, Прокоф'єва Н. Ю., Келар А. Е., Петров С. А. (2015)
Чичканова Е. С. - Морфологические и генетические особенности видов рода Rebutia K. Schum. семейства cactaceae Juss. и их гибридных растений F1, Демкович А. Е. (2015)
Крупський Ю. З. - Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі західного НГР), Марусяк В. П. (2015)
Нікітіна A. О. - Геоекологічні умови формування мулових осадків з властивостями пелоїдів у глибоководній зоні Чорного моря (2015)
Холопцев А. В. - Атмосферная циркуляция в северном полушарии и североатлантическое колебание, Астафьева Д. А., Никифорова М. П. (2015)
Касянчук В. В. - Вплив санітарних умов виробничого середовища на відповідність яловичини чинним мікробіологічним критеріям гігієни, Бергілевич О. М., Єфімова О. М. (2015)
Кваша Т. К. - Наукове забезпечення середньострокового пріоритету інноваційної діяльності загальнодержавного рівня з медицини, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф. (2015)
Кулаковська Т. А. - Дослідження узгодженості та системності у запровадженні регуляторних заходів в аграрній сфері України (2015)
Литвинова С. Г. - Проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища учителями школи (2015)
Черпак Ю. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. (2015)
Melenets L. - Sophia Rusova about the organization of preschool education in rural areas (2015)
Говорун Т. В. - Базові передумови появи та ресоціалізації дітей та молоді групи ризику (2015)
Шандрук С. К. - Обгрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Потапський Ю. В. - Вплив строків сівби на польову схожість насіння та фенофази росту і розвитку рослин моркви (2015)
Солдатова В. Ю. - Интерпретативные теории как теоретический фундамент для визуальной социологии (2015)
Титул, зміст (2015)
Чепель Н. В. - Дослідження життєздатності пробіотичної культури Lactobacillus casei у житньому хлібі з харчовою плівкою, Сильчук Т. А., Кашнікова М. О. (2015)
Ліщина Н. М. - Аналіз стійкості стеганографічних систем (2015)
Аршинніков Д. І. - Дисперсність і морфологія природної крейди родовищ України, Свідерський В. А. (2015)
Маgaletska I. - Guidelines for developing healthy nutrition in business hotel, Vinogradova D., Popenko V. (2015)
Далека В. Х. - Планування процесів управління вартістю проектів міських пасажирських перевезень, Доля О. Є. (2015)
Казимиренко Ю. А. - Оценка технического состояния композитных конструкций судов с использованием информационной обработки данных (2015)
Кобылянский Б. Б. - Определение стоимости жизни человека при анализе тяжелых техногенных аварий в угольных шахтах (2015)
Терентьев А. А. - Методика комплексного обследования и оценки технического состояния лестничных маршей (2015)
Любченко В. В. - Особливості проектів створення ІТ-кластерів (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": начала спинтроники и магнетроники (2015)
Тараник В. А. - Применение "интерполяционного многочлена Лагранжа" для функций со многими переменными (2015)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Происхождение ночных максимумов фоновых концентраций приземного озона в юго-восточном Крыму, Лапченко В. А. (2015)
Плахотнік О. О. - Техніко – технологічна складова системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (2015)
Мілька А. І. - Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації (2015)
Ловінська Л. Г. - Методологічні аспекти обліку собівартості продукції суб’єктів державного сектора, Калюга Є. В. (2015)
Даляк Н. А. - Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку (2015)
Єфремов Д. П. - Стратегічний підхід до розвитку науки та інновацій: китайський приклад (2015)
Залунина О. М. - Экономическое измерение управленческих решений в строительном секторе (2015)
Сук П. Л. - Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, Аль-Іббіні О. А. М. (2015)
Масалигіна В. В. - Удосконалення класифікації нерухомого майна залізничного транспорту (2015)
Крупська В. О. - Проблеми аналізу інноваційного потенціалу підприємств поштового звя'зку (2015)
Логвиненко Ю. В. - Проблеми державного та планетарного масштабів в українській науковій фантастиці (за романом м. руденка "син сонця – Фаетон"), Мазуренко В. О. (2015)
Шихалиева С. Х. - Семиотика глагольного знака и обозримый литературный памятник, Курбанова С. М. (2015)
Вакулик І. І. - Наукова термінологія як фактор формування мовної компетенції (2015)
Балалаєва О. Ю. - Навчання граматики латинської мови студентів-ветеринарів за допомогою електронного посібника (2015)
Титул, зміст (2015)
Шульц Р. В. - Систематичних похибок інерціальної навігаційної системи при аерофотозніманні з безпілотних літальних апаратів, Крельштейн П. Д., Маліна І. А. (2015)
Юдін В. П. - Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту, Каплуновська А. М., Тарасенко О. В., Золотарев Г. А. (2015)
Скачков Д. А. - Розробка практичних методів проектування та створення веб-додатків (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Технологические особенности переработки винограда сорта мерло с целью получения вин контролируемых наименований по происхождению в условиях терруара шабо, Лозовская Т. С. (2015)
Сирота С. В. - Використання системи "Moodle" для викладання дисципліни "алгоритми і структури даних" – досвід і проблеми, Ліскін В. О. (2015)
Терентьєв О. О. - Математичні моделі системи підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану конструкцій будівель (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": метод неравновесных функций грина, модельные транспортные задачи и квантовая интерференция (2015)
Титул, зміст (2015)
Бортнік Т. П. - Оптимізація процесу мікроклонального розмноження картоплі, Шевчук М. Й., Сеньків І. В. (2015)
Верголяс М. Р. - Определение токсичности нитратов с использованием цитомор-фологических параметров разных тканей рыб как биомаркера (2015)
Гордій Н. М. - Екологічні фактори формування угруповань денних лускокрилих (lepidoptera, Diurna) ксеротермних екосистем Кам’янецького Придністров'я (2015)
Коблай С. В. - Гібридологічний аналіз ознак продуктивності у гібридів гороху, Січкар В. І. (2015)
Тимченко Г. М. - Вплив β-стимулюючих тренінгів на функціональну активність головного мозку підлітків з різними типами добової працездатності, Закревський А. М., Носов К. В. (2015)
Семенюк Ю. С. - Синантропна флора центральної частини дністровського регіонального ладшафтного парку (2015)
Агаева А. А. - Влияние вида nocardia rubra, как стимулирующего препарата, на динамику роста бактерий (2015)
Кравчук І. О. - Катаболізм КоА в організмі білих щурів (2015)
Шевчук М. И. - Влияние микробиологических препаратов на повышение агрохимической эффективности ферментированного органического удобрения, Ковальчук Н. С., Колесник Т. Н. (2015)
Козловський М. П. - Природність лісових біогеоценозних екосистем карпат та її біоіндикація на основі нематодних комплексів (2015)
Горшкова О. Г. - Спосіб очищення води від хрому (VI) за присутністю мікроорганізмів, Гудзенко Т. В., Іваниця В. О., Волювач О. В. (2015)
Ковтюк Н. И. - Анализ качества питания детей школьного возраста (2015)
Титул, зміст (2015)
Волкова О. Г. - Оподаткування кредитних спілок України (2015)
Волошенко С. С. - Особливості інвестиційного забезпечення розвитку сільського зеленого туризму (2015)
Газуда Л. М. - Стратегія розвитку територіальних економічних систем в умовах інтеграційно-конвергенційних процесів (2015)
Мулінська Г. В. - Факторний аналіз витрат на електроенергію на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2015)
Дорошенко А. П. - Проблеми формування видаткової частини бюджету україни в контексті забезпечення економічного зростання, Дорошенко О. О. (2015)
Рудницька У. І. - Геополітична структура світу в контексті трансформації глобального простору (2015)
Колтунович Т. А. - Структурна організація паттернів психологічного захисту та копінгу у вихователів з різними рівнями професійного вигорання (2015)
Іванова Т. В. - Нові підходи екстракції вірусних РНК з їстівних грибів, Мельничук М. Д., Лопата Д. Ю., Луцик В. О., Откидач І. С., Степанова В. Л., Ященко Ю. В. (2015)
Сокіл Б. М. - Роль товариства "головна руська рада" у запровадженні руської (української) мови в шкільництві (2015)
Єфіменко С. А. - Формування партнерської взаємодії бізнесу та влади у контексті формування підприємництва в Україні (2015)
Кримець Л. В. - Управління комунікативним дискурсом у науково-освітньму просторі (2015)
Остапенко І. Г. - Соціокультурний вимір економічної теорії і практики (2015)
Титул, зміст (2015)
Зубик Л. В. - Комплексний аналіз соціально-економічного стану регіонів з використанням GRID-технологій, Гладка О. М., Карпович І. М., Савич В. О. (2015)
Роман Т. И. - Анализ возможностей использования пьезокварцевого биосенсора для определения биомакромолекул, Галайченко Е. Н. (2015)
Зеленько Ю. В. - Екологічна оцінка перспективи організації залізничних туристичних перевезень в закарпатському регіоні, Трєпак С. Ю., Самарська А. В. (2015)
Прасолов Є. Я. - Обґрунтування енергозберігаючих параметрів екобудинків на основі теплового балансу, Бєловол С. А., Романяк В. І., Охріменко Б. В., Багмут В. М. (2015)
Сидоренко А. И. - Инновационные технологии в бизнес-отелях, Павлюченко Е. С., Бондарь Н. П. (2015)
Станиціна В. В. - Аналіз методів визначення показників енергетичної ефективності (2015)
Якименко В. В. - Перспективи розвитку швидкісного руху у міжнародному сполученні для україни. досвід інших країн у створенні швидкісних пасажирських перевезень, Петрушов В. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": эффекты холла, измерение электрохимических потенциалов и транспорт спинов в модели НРФГ (2015)
Малафаев Н. Т. - Силовые особенности колебаний двухчастотного сферического маятника в неоднородном поле сил (2015)
Титул, зміст (2015)
Бибчук Е. В. - Состояние организма карпа в условиях действия гербицидов, нормализация пробиотическим препаратом БПС-44, Жиденко А. А. (2015)
Горшкова О. Г. - Біологічний спосіб очищення води від цинку (II), Волювач О. В. (2015)
Станішевська Т. І. - Особливості реактивності капілярного кровотоку у студентів, Горбань Д. Д. (2015)
Myslyva T. - Carcinogenic and non-carcinogenic risk from consuming of edible macromycetes growing in an ecological conditions of olevsk district, Bilyavskyj Yu., Nadtochij P. (2015)
Скляр В. Г. - Некоторые теоретические и методические аспекты прогнозирования состояния лесных фитоценозов (2015)
Хижняк С. В. - Вплив гіпокси-гіперкапнії на структурний стан клітинних мембран гепатоцитів щурів, Степанова Л. І., Мідик С. М., Мельничук С. Д. (2015)
Перепелиціна О. М. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на пухлинні клітини раку молочної залози при безконтактному спів-культивуванні, Ястребова О. В., Безуглий С. В., Сидоренко М. В. (2015)
Туганаев В. В. - "Силы быстрого реагирования" растительного мира, Веселкова Н. Р. (2015)
Рзаева А. А. - Общая характеристика микробиоты колбасных изделий производимая в условиях Азербайджана, Новрузова М. С. (2015)
Зубченко Л. С. - Аналіз продуктивності біотехнологічного отримання водню за використання мікроорганізмів з різними типами метаболізму, перспективні напрямки подальших досліджень, Кузьмінський Є. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Петрашенко Д. В. - Шляхи вдосконалення механізмів дипломатичної роботи з метою забезпечення гуманітарних потреб української діаспори закордоном (2015)
Івах І. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку туристських послуг в харківському регіоні в контексті реалізації його економічних інтересів, Богдан Н. М., Оболенцева Л. В. (2015)
Волкова Н. В. - Чинники ефективної адаптації персоналу підприємств будівельної галузі, Дроздик А. В. (2015)
Пилипенко А. А. - Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства, Литвиненко А. О. (2015)
Одарченко Д. М. - Розрахунок економічної ефективності впровадження в досконалених методик товарознавчої оцінки томатних овочів, Скібіна С. О., Михайлик В. І., Соколова Є. Б. (2015)
Сушко Н. І. - Контроль як функція казначейського обслуговування державного бюджету України: сучасний стан та напрями удосконалення (2015)
Новородовська Т. С. - Особливості управління результатами творчої, інноваційної діяльності – інтелектуальною власністю освітян, науковців і підприємців (2015)
Угодникова Е. И. - Оценка и управление потенциалом развития строительных предприятий (2015)
Басараб М. М. - Роль громадських організацій у формуванні громадянського суспільства на закарпатті у 80–90-ті роки XX століття (2015)
Малець Н. Б. - Проблеми інтеграції, виховання та духовного розвитку особистості у громадянському суспільстві на прикладі ромської національної меншини другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Малець О. О. - Освітньо-національні орієнтири російської національної меншини Закарпаття 40–90-х рр. ХХ ст. (2015)
Тарасенко О. О. - Представники народницького напрямку микола костомаров та іван лашнюков (школа істориків університету Св. Володимира) (2015)
Москальов М. В. - Психологічний супровід входження молодих педагогів в освітню організацію (2015)
Мельничук О. Б. - Емоційна складова професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Малишева О. О. - Генетичний поліморфізм плідників стерляді (Acipenser Ruthenus) за мікросателітними днк-маркерами, Курта Х. М., Калакайло Л. І., Шинкаренко Л. М., Спиридонов В. Г. (2015)
Заміховська О. Л. - Соціологічні аспекти освіти в генезі мережного суспільства (2015)
Курбан О. В. - Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат (2015)
Крымец Л. В. - Микрософия. зарождение нового направления (2015)
Хачатуров Е. Б. - Адміністративно-правові чинники митного оформлення комплектуючих і запасних частин імпортованих для ремонту суден в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Червоный И. Ф. - Влияние кислорода и углерода на образование окислительных дефектов упаковки в монокристалическом кремнии, Бубинец А. В. (2015)
Кондратюк В. А. - Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з лунками, Письменний Є. М., Терех О. М. (2015)
Масюк А. С. - Сорбційні властивості дрібнодисперсних металовмісних полімер-силікатних матеріалів, Катрук Д. С., Левицький В. Є. (2015)
Одарченко Д. М. - Формування товарознавчих характеристик та розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід, Одарченко М. С., Карбівнича Т. В., Карпенко З. П. (2015)
Петров С. А. - Синтез и исследование производных оксазол-5-онов на основе α,β-ненасыщенных кетонов (2015)
Новиков Р. С. - Методи оптимізації ldpc коду з метою покращення порогу виправлення помилок (2015)
Бондаренко О. П. - Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы, Гузий С. Г., Захарченко Е. Д. (2015)
Ларук Ю. В. - Вплив полімер-силікатного наповнювача та полістиролу на процес желювання і властивості полівінілхлоридних пластикатів, Масюк А. С., Левицький В. Є. (2015)
Морозов Д. А. - Высокоэффективный поиск и анализ элементов дорожной разметки (2015)
Самодуров В. П. - Дослідження та оптимізація процесу підготовки сировини для видобутки олії методом пресування (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": термодинамика проводника с током, информационно-управляемый аккумулятор и квантовая энтропия (2015)
Титул, зміст (2015)
Сокур О. В. - Активность протеасом в клетках поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите, Тимошенко М. А., Коваль Т. В., Богун Л. И. (2015)
Спиридонов В. Г. - Конструювання імуноферментного діагностикуму для виявлення гліфосат-резистентної генетично-модифікованої сої, Хоменко Я. В., Іщенко В. Д., Гончаренко В. С., Шимко Н. М., Рибальченко Д. Ю. (2015)
Сливчук Ю. І. - Вплив фізико-хімічних факторів на збереження активності хгл впродовж тривалого зберігання в розчиненому вигляді, Матюха І. О., Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Брода Н. І. (2015)
Кобеньок Г. В. - Дослідження особливостей впливу фізико-хімічних властивостей побутових хімічних миючих засобів на динаміку популяції Blattella Germanica (L. ) в місті Києві, Полковенко О. В. (2015)
Бурлака Н. И. - Механизмы почечного функционального резерва в течении суток после нагрузки хлоридом аммония (2015)
Буняк В. І. - Представники родини Gentianaceae L. у флорі вододільного хребта українських карпат, Гнєзділова В. І. (2015)
Гайда Г. З. - Визначення L-аргініну у крові щурів ензиматичним методом, Стасюк Н. Є., Сибірна Н. О., Гончар М. В. (2015)
Доценко О. И. - Активность системы глутатиона крови мышей, находящихся в условиях вибрационного стресса (2015)
Міщенко С. В. - Зміна анатомічної будови лубу Cannabis Sativa L. під впливом інбридингу, Кмець І. Л., Лайко І. М. (2015)
Мисник О. Ф. - Особливості характеру зв’язку щитовидної залози, гемостазу і пероксидного окислення ліпідів (2015)
Гаджиева Н. Ш. - Ксилотрофные грибы на деревьях, имеющих лекарственное значение в условиях Азербайджана (2015)
Неспляк О. С. - Фіторізноманіття урочища "кузьминець" у басейні верхів’я р. Бистриці Солотвинської (скибові горгани), Гнєзділова В. І., Буняк В. І., Маховська Л. Й. (2015)
Запорожець А. О. - Аналіз методів дослідження складу видихуваного повітря, Свердлова А. Д. (2015)
Данілкова А. Ю. - Особливості впровадження бенчмаркінгу енергоефективності, як інструментарію дсту ISO 50001:2014, на промислових підприємствах України (2015)
Калюга Є. В. - Витрати бюджету як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Сидора А. С. - Современные информационные технологии и риски их использования на турпредприятиях, Погасий С. А. (2015)
Литвиненко А. І. - "Фотографічний досвід" полтави початку ХХ століття і його суб’єкти (2015)
Бондарчук О. І. - Гендерні особливості автентичності самопрезентації керівників освітніх організацій, Дубова О. Ю. (2015)
Казакова С. В. - Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку (2015)
Кот В. Г. - Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності (2015)
Москальова А. C. - Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз (2015)
Фізер Л. І. - Психокорекція особистості засобами графічних методик (2015)
Бакуменко О. М. - Вплив пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS І 1ВL/1RS на елементи продуктивності в F1 пшениці м’якої озимої, Осьмачко О. М., Власенко В. А. (2015)
Малишева О. О. - Індукований гіногенез осетрових риб з експертизою походження потомства мікросателітними ДНК-маркерами, Спиридонов В. Г., Курта Х. М. (2015)
Ананьева Е. П. - Возможности интеркультурно-толерантной стратегии в новейших условиях развития Европы (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення, як дієвий інсрумент у формуванні новітніх соціокультурних концептів (2015)
Титул, зміст (2015)
Лєсна Н. С. - Методи аналізу поведінки покупця Інтернет магазину для підвищення рівня продажів, Літвінцева А. В. (2015)
Романовська О. Л. - Вплив борошна "здоров’я" та порошку керобу на тепломасообмінні і технологічні процеси під час випікання бісквітних напівфабрикатів, Форостяна Н. П., Баглюк С. В., Лазаренко М. В. (2015)
Дмитренко А. В. - Экспериментальная оценка эффективности разработки бизнес-приложений под мобильную операционную систему Android (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Математична модель пошукового образу документу в системі управлінського документообігу (2015)
Стецишин Р. В. - Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структуры, Замятин Д. П., Кропачек О. Ю., Мигущенко Р. П. (2015)
Морозов Д. А. - Высокоэффективный поиск и анализ дорожных знаков (2015)
Казимагомедов И. Э. - Исследования гипсового вяжущего из фосфогипса и сухая стрительная смесь на его основе, Дехтярюк О. И. (2015)
Самодуров В. П. - Дослідження алгоритмів вибору технічних засобів автоматизації управління та контролю у олійному виробництві (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": роль электростатики и контактов (2015)
Лерман Л. Б. - Взаимодействие высокочастотного электромагнитного излучения со слоистым цилиндром (2015)
Маньковский Н. Б. - Возрастные изменения нейротрансмиттерных систем мозга как фактор риска цереброваскулярной патологии, Кузнецова С. М. (2013)
Горностаева Г. В. - Динамика артериальной гипертонии и синдрома вегетативной дистонии при антигипертензивной терапии у больных с хронической цереброваскулярной патологией, Кадыков А. В., Гнедовская Е. В., Аминтаева А. Г., Варакин Ю. Я., Ощепкова Е. В. (2013)
Мироненко Т. В. - Кардиогенные синкопе глазами невролога, Иванова Л. Н., Чмелюк О. Н. (2013)
Візір В. А. - Периферичний вміст CD34+-клітин та їх взаємозв`язки з процесами цереброваскулярної реактивності у хворих із наслідками інфаркту мозку при гіпертонічній хворобі 3 стадії, Волошина І. М. (2013)
Рибакова О. В. - Особливості клініко-психопатологічного статусу та біоелектричної активності головного мозку в кардіохірургічних хворих із патологією аорти, Лагутін А. Ю., Книшов Г. В., Настенко Е. А. (2013)
Манвелов Л. С. - Роль врача общей практики в выявлении и ведении больных с цереброваскулярной паталогией, Кадыков А. В., Андреева О. С., Лазарева Н. В. (2013)
Дюба Д. Ш. - Предикторы ранних когнитивных нарушений у больных в послеоперационном периоде после аортокоронарного шунтирования (2013)
Савчук Е. А. - Инфекционный эндокардит в практике врача-невропатолога (анализ клинического случая), Иошина Н. Н., Шаповалова В. Н., Савчук О. М., Ибрагимова Л. Р. (2013)
Алиев Р. Р. - Эпидемиология и факторы риска инсульта в северо-восточном регионе Республики Азербайджан, Ширалиева Р. К. (2013)
Мішалов В. Г. - Особливості дохірургічного лікування ішемії головного та спинного мозку у хворих із гемодинамічними розладами у вертебробазилярному басейні, Черняк В. А., Дибкалюк С. В., Голінко В. М., Зоргач В. Ю. (2013)
Конгресс Европейского Кардиологического Сообщества (2013)
Кузнецова С. М. - Мультимодальное влияние вазопро на функциональное состояние сердца и мозга, Кузнецов В. В., Егорова М. С. (2013)
Кузнєцов В. В. - Нові стратегії в лікуванні церебрального атеросклерозу, Лісяний М. І., Довгопола Т. М. (2013)
Евтушенко С. К. - Тромболизис при ишемическом инсульте – реканализация, нейропротекция и последующая каротидная эндартерэктомия, Шепотинник Е. В., Родин Ю. В., Дюба Д. Ш. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського