Tymkiv N. M. - Multidisciplinarity as a basis of the future petroleum specialists training (2020)
Дем’яненко С. Д. - Інтеграція мовленнєвого та рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності (2020)
Добош О. М. - Формування толерантності як професійно важливої якості керівників закладів дошкільної освіти (2020)
Ігнатишин М. І. - Застосування анімації та BYOD - технології на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти, Горобець В. В., Швардак Т. М. (2020)
Карташова Л. А. - Цифровий порядок денний розвитку освіти: спрямованість на формування цифрових компетентностей, Пліш І. В. (2020)
Козловська І. М. - Методологічні підходи та дидактична компетентність сучасного вчителя фізики, Криштанович М. Ф., Миськів І. С., Опачко М. В. (2020)
Котелянець Ю. С. - Педагогічні умови формування творчості дітей старшого дошкільного віку в процесі роботи з різними матеріалами (2020)
Клос Л. Є. - Культура здоров’я фахівців з цивільної безпеки як основа формування професійної компетентності, Криштанович М. Ф., Мукан Н. В., Мукан О. В. (2020)
Лалак Н. В. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі художньо-трудової діяльності, Майборода І. Е., Василинка М. І. (2020)
Маринченко Г. М. - Метод "гексагон" і розвиток критичного мислення на уроках історії (2020)
Олійник Г. М. - Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності, Главацька О. Л., Брижак Н. Ю. (2020)
Повідайчик М. М. - Педагогічна культура як чинник конкурентоспроможності вчителя математики (2020)
Розлуцька Г. М. - Ранкові зустрічі як засіб формування полікультурного виховання молодших школярів, Сокол М. О. (2020)
Січко І. О. - Використання інтегрованого підходу на уроках "Я досліджую світ" в умовах Нової української школи (2020)
Черепаня Н. І. - Інтерактивні форми роботи з батьками вихованців в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, Русин Н. М. (2020)
Цуркан М. В. - Інтерактивні методи навчання української мови іноземних студентів-медиків (2020)
Яров Т. К. - Педагогіка партнерства: успішна взаємодія школи та сім’ї (2020)
Gergely H. - Verbs of reporting in academic writing (2020)
Orosová R. - Úlohy mikrovyučovania v kontexte Bloomovej taxonómie, Petríková K., Starosta V. (2020)
Telychko N. V. - Foreign language training for professional intercultural communication as one of the components of modern legal education, Zavydovska D. (2020)
Tovkanec H. V. - Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során, Szilágyi V. V. (2020)
Березовська Л. І. - Формування умінь слухати співрозмовника у процесі комунікативно-мовленнєвої підготовки майбутніх соціальних працівників (2020)
Варга Л. І. - Критеріальний підхід до формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій, Мартин Н. В. (2020)
Врабель Т. Т. - Підготовка перекладачів як посередників у міжкультурній комунікації (2020)
Зобенько Н. А. - Впровадження коучингових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічної сфери (2020)
Климова К. Я. - Теоретико-методичні аспекти формування мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх фахівців сфери публічного управління та адміністрування (2020)
Ребуха Л. З. - Особливості міжкультурної комунікації у практиці соціальної роботи в умовах поліетнічного регіону, Рудакевич О. М. (2020)
Скрипнікова В. О. - Поняття міжкультурної компетентності: сутність та зміст (2020)
Бондар Т. І. - Розвиток системи педагогічної освіти США та Канади: порівняльний аспект (2020)
Булда М. В. - Еволюція акордеонно-баянного мистецтва України та Польщі (порівняльна характеристика) (2020)
Гук Л. І. - Розвиток суспільно-політичного устрою Канади на початку ХІХ століття та його вплив на розвиток шкільної освіти (2020)
Козубовська І. В. - Полікультурна підготовка педагогічних кадрів для шкіл і дошкільних навчальних закладів в США, Сідун Л. Ю., Мигалина З. І. (2020)
Лалак Н. В. - Сучасні тенденції реформування системи освіти Норвегії, Граб М. В. (2020)
Леврінц М. І. - Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США (2020)
Мишко С. А. - Становлення і розвиток тестування з визначення професійної придатності в США (2020)
Протас О. Л. - Концептуалізація проблеми обдарованості у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях (2020)
Фенчак Л. М. - Аналіз стану професійної підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти Європи, Зябловська Д. Є. (2020)
Kryshynets-Andyaloshi K. O. - The international cooperation of the institution of general secondary education as a scientific and pedagogical problem (2020)
Барчій М. С. - Ціннісні орієнтації в структурі спрямованості особистості, Воронова О. Ю. (2020)
Бохонкова Ю. О. - Формування неконфліктної взаємодії акцентуйованих підлітків з оточенням, Буровіна О. В., Сербін Ю. В. (2020)
Візнюк І. М. - Особистісне відчуження як фактор виникнення іпохондричних розладів у людей похилого віку (2020)
Літвінова О. В. - Емпіричні показники психологічних складових самоставлення у чоловіків з набутими порушеннями опорно-рухового апарату, Пилипенко Л. В. (2020)
Паламарчук О. М. - Технології розвитку емоційної саморегуляції в осіб юнацького віку, Короцінська Ю. А. (2020)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєвих перспектив першокурсників, Щербан Г. В. (2020)
Алмашій І. І. - Соціально-психологічні характеристики екологічної складової загальноуніверситетських семінарів (2020)
Волобуєва О. Ф. - Про результати експериментальної перевірки програми розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників, Федик А. О. (2020)
Марценюк М. О. - Психологічні вектори профілактики стресів та запобігання дезадаптивних станів, Юсько О. В. (2020)
Barchi B. - To the problem of unemployment: psychological aspects (2020)
Буяк Б. Б. - Рецензія на монографію доктора педагогічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Слозанської Ганни Іванівни "Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи" (2020)
Васильєва М. П. - Рецензія на наукову монографію "Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи" (автор Г. І. Слозанська), виданої за рекомендацією Вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2020)
Базов О. В. - Правові та інституційні засади Спеціального суду по Сьєрра-Леоне (2020)
Баймуратов М. О. - Топологічна інформаційно-правова структура ноосфери – концептуальна основа ноосферного права, Ожерельєв В. П. (2020)
Бугайчук А. А. - Проблемні питання вітчизняного кримінального процесуального закону як джерела кримінального процесуального права (2020)
Бутков О. І. - Генезис громадських обговорень на українських теренах до проголошення незалежності України 1991 року (2020)
Клименко О. М. - Конституційно-правовий статус народного депутата України: проблемні питання та підходи до їх вирішення, Данилюк Ю. В. (2020)
Mazur T. V. - Legal support of establishment and reform of the system of state bodies for the protection of cultural heritage in Ukraine (2020)
Баранов В. В. - Досвід розбудови інноваційного середовища Південної Кореї: економічний аспект (2020)
Омельчук В. В. - Ктиторське право у Візантійській імперії (2020)
Дядик Т. В. - Міжнародний маркетинг робочої сили, Загребельна І. Л. (2020)
Письменський Є. О. - Систематичне порушення встановлених правил проживання, вчинене особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі: проблеми кримінально-правової кваліфікації та вдосконалення законодавства (2020)
Урусова З. П. - Досвід країн світу з упровадження моделей корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2020)
Фастовець В. А. - Проблеми організаційно-правового забезпечення електронного обігу інформації з обмеженим доступом та інформатизації процесів управління діловодством, Сирцов В. С. (2020)
Артем’єва О. О. - Впровадження стандарту рахунків IBAN як чинник інтеграції україни у світовий простір (2020)
Андреєв С. О. - Про державно-управлінську освітню компоненту професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в Україні (2020)
Бердар М. М. - Управління ресурсним забезпеченням підприємства у сучасних умовах (2020)
Дяченко О. П. - Конституційний контроль у механізмі державного управління, Ніколюк О. В. (2020)
Дем'янчук М. А. - Процесний підхід до визначення засобів захисту активів телекомунікаційного підприємства внаслідок виникнення кіберінцидентів (2020)
Коробка І. М. - Стратегічні напрями удосконалення публічного управління ризиками та загрозами надзвичайних ситуацій: організаційно-правові підходи, Павлов С. С. (2020)
Залунина О. М. - Организация структуры информационного поля в сфере строительства туристической инфраструктуры (2020)
Петрів І. М. - Практичні аспекти реалізації Конституційним Судом України функціональних повноважень у механізмі державної влади (2020)
Косіченко І. І. - Мегатренди сучасної еволюції консалтингового ринку (2020)
Бражник Л. В. - Інвестиційні процеси в економіці України (2020)
Лебєдева Н. А. - Маркетинговые исследования как инструмент разработки концепции инвестиционного проекта (2020)
Лахижа М. І. - Проблеми формування та регулювання ринку праці в умовах посткомуністичної трансформації: польський досвід, Єгоричева С. Б. (2020)
Лещук Г. В. - Оцінювання якості облікової інформації в системі процесно-структурованого менеджменту (2020)
Paul S. O. - The inclusive and sustainable industrial development policy: which way for Nigeria?, Ofuebe Ch. (2020)
Мельник В. М. - Ефект синергії в системі реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині бюджетоутворення, Савастєєва О. М. (2020)
Ковальова О. В. - Рецензія на монографію Шабатури Тетяни Сергіївни "Комплементарність механізмів реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств" (2020)
Рудаченко О. О. - Формування основних напрямів щодо зниження соціальної напруженості в країні (2020)
Рябенька М. О. - Управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства, Мазуркевич І. О. (2020)
Смагло О. В. - Функціонування та реалізація фінансової політики (2020)
Смочко В. Ю. - Фінансові та соціальні аспекти функціонування системи пенсійного забезпечення на місцевому рівні (2020)
Хіміч О. В. - Методи діагностики економічної безпеки підприємства (2020)
Юдіна С. В. - Порівняння моделей оцінки кредитоспроможності домогосподарств, Нагорнюк Г. О. (2020)
Бірюк С. О. - Інформаційна компонента захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні: стратегічні перспективи (2020)
Velychko V. - Stakeholders of construction enterprises: areas and features of interaction, Grytskov E., Zubarev D. (2020)
Моргачов І. В. - Взаємозв’язок рівня розвитку електронного врядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів (2020)
Однорог М. А. - Інноваційні напрями взаємодії органів державної влади і регіональних структур у процесі модернізації аграрної політики, Півторак М. В., Загороднюк О. В. (2020)
Ситник Н. С. - Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України, Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. (2020)
Смик Р. Ю. - Інвестиції у аграрному секторі економіки України (2020)
Ткачук С. В. - Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2020)
Фрунза С. А. - Моніторинг державного регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств (2020)
Цимбалістова О. А. - Логістичне забезпечення авіаційних підрозділів МВС України (2020)
Демиденко В. І. - Кількісна оцінка інтелектуального продукту (на прикладі спеціалізованого друкованого видання) (2020)
Дибач І. Л. - Організаційні аспекти реалізації влади у закладах вищої освіти (2020)
Панасюк В. М. - Інформатизація та цифровізація: тенденції та напрями розвитку в Україні (2020)
Ровенська В. В. - Особливості управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах, Єланська Н. М. (2020)
Шпакова Г. В. - Преідентифікація формування вартості сталого будівельного активу шляхом функціональної трансформації на основі рециклінгу (2020)
Інформація (2020)
Іванов Д. Д. - Шановні колеги! (2020)
Іванов Д. Д. - Продовжена тривала діуретична терапія (2020)
Sharapov О. N. - Cardiovascular pathologies in the urban population of the Republic of Uzbekistan with chronic kidney disease on hemodialysis, Daminov B. T., Yarygina S. V. (2020)
Волосовець О. П. - Оцінка впливу наслідків аварії на ЧАЕС на захворюваність та поширеність хвороб cечостатевої системи у дітей України, Іванов Д. Д., Кривопустов С. П., Борисова Т. П., Волосовець А. О. (2020)
Іванов Д. Д. - Важливі аспекти лікування пацієнтів із хронічною хворобою нирок IV–V стадії й цукровим діабетом II типу, Іванова М. Д. (2020)
Родіонова В. В. - Амілоїдоз як клінічна проблема (складний випадок встановлення діагнозу амілоїдозу нирок), Туренко О. А., Кужевський І. В., Циганков К. В., Денисенко О. О., Разініна Ю. О., Бойко О. О. (2020)
Trautmann A. - Рекомендації для клінічної практики IPNA щодо діагностики й лікування дітей із стероїд-резистентним нефротичним синдромом, Vivarelli M., Samuel S., Gipson D., Sinha A., Schaefer F., Ng Kar Hui, Boyer O., Saleem M. A., Feltran L. (2020)
Максимчук О. В. - Князь і отець: постать святого Володимира в рукописній проповіді Антонія Радивиловського (2019)
Мудрак М. В. - Полемічний трактат Івана Вишенського "Порада" як текст синтетичного характеру (2019)
Пелешенко О. Ю. - Анімалістичний код у "Повісті про Макарія Римлянина" (2019)
Петренко-Цеунова О. І. - Небесний град і земне місто у творчості Григорія Сковороди (2019)
Агеєва В. П. - Іншування москаля, національна тожсамість і подвійна лояльність (2019)
Лигіна А. Д. - Концепт вимушеного мовчання в поезії Григорія Чубая (2019)
Лисий І. Я. - Сучасна форма культурного космополітизму (2019)
Мудрак М. В. - Цикл у циклі: "Різдво" й "Коляда" в контексті збірки "Три перстені" Б.-і. Антонича (2019)
Пашко О. В. - "На шляхах до утворення науки про літературу": нереалізований видавничий проект 1920-х років (2019)
Полюхович О. П. - Митець без батьківщини у повоєнних творах Юрія Косача (2019)
Калитенко Т. М. - Функціональні особливості множинного простору в циклі оповідань "Марсіанські хроніки" Рея Бредбері (2019)
Крапивницька М. М. - Функції казкових мотивів у циклі романів Анджея Сапковського "Відьмацька сага" (2019)
Польщак А. Л. - Тема любові у творчості Ж. Гріна (2019)
Сніжинська М. О. - Марсель Пруст, В. Домонтович та Ярослав Івашкевич: музика, що породжує кохання (2019)
Тищенко А. І. - Неомарксистська методологія у дослідженнях образу фланера (2019)
Шалагінов Б. Б. - Чому перлина? Про фундаментальну особливість барокової тілесності (2019)
Шувалова М. В. - Чи існує українська short story? (2019)
Відомості про авторів (2019)
Голубець В. М. - Аналіз теплових процесів при обробленні масивної деревини абразивними кругами, Гончар І. М., Степанишин В. І. (2016)
Буйських Н. В. - Визначення адгезії лакофарбових покриттів на деревних підкладках, Зелінський Ю. В. (2016)
Форос В. В. - Пристрої для попереднього інфрачервоного прогрівання пакетів шпону у виробництві фанери (2016)
Пінчевська О. О. - Аналіз вогнезахисної спроможності антипіренів для деревини, Бондарчук О. М. (2016)
Кульман С. Н. - Феномен теплової інерції у деревині (2016)
Мазаник Н. В. - Оптимизация режима склеивания при производстве составных деревянных конструкций, эксплуатируемых в жестких условиях, Божелко И. К. (2016)
Овсянников С. И. - Влияние сортности пиломатериалов на прочность клееного стенового бруса, Ковш А. Ю. (2016)
Овсянников С. И. - Ресурсосберегающая конструкция клееного бруса для производства евроокон, Нестеренко М. Ю. (2016)
Овсянников С. И. - Влияние параметров микроструктуры древесины на пропитку защитными растварами, Федоренко А. В. (2016)
Овсянников С. И. - Особенности технологического процесса производства стенового клееного бруса, Богданов О. С. (2016)
Головач В. М. - Кореляційний аналіз вихідних сигналів ударного датчика при неруйнівному контролі дефектів фанери, Баранова О. С. (2016)
Анциферова О. В. - Виконання принципу лінійного сумування пошкоджень при дослідженні довговічності деревиннокомпозиційних матеріалів (2016)
Янушкевич А. А. - Совершенствование технологии распиловки бревен на шпалы, Бабич Д. П. (2016)
Шепелюк І. Р. - Дослідження можливості використання макулатурного шламу у виробництві деревинно-полімерних матеріалів (2016)
Цапко О. Ю. - Моделювання швидкості вигоряння деревини захищеної вогнезахисним покриттям, Цапко Ю. В. (2016)
Павленко Н. О. - Порівняльний аналіз використання форматних верстатів та пиляльних центрів у сучасних умовах виробництва меблевих виробів, Сивко С. П. (2016)
Mchedlishvili V. - Possible structures of glued wood (2016)
Нездоймишапка Ю. М. - До питання виробництва борошна з деревних матеріалів для деревинно-полімерних композитів (2016)
Марченко Н. В. - Щодо шляхів підвищення ефективності розкрою лісо- та пиломатеріалів, Мазурчук С. М., Борячинський В. В. (2016)
Зражва С. Г. - Щодо впровадження системи Євростандартів на лісоматеріали в лісове господарство України, Спірочкін А. К. (2016)
Аникеенко А. Ф. - Особенности конструкции винтовых сверл, обеспечивающих высокое качество обработки ламинированных плитных материалов, Тишевич А. Ю. (2016)
Костюк О. И. - Методика определения касательной составляющей силы резания и результаты исследований при шлифовании древесины, Гришкевич А. А. (2016)
Клендій О. М. - Динамічний розрахунок запобіжної муфти гвинтового конвеєра (2016)
Сірко З. С. - Спосіб вимірювання незрівноваженості дереворізальних інструментів, Торчилевський Д. П. (2016)
Гасій О. Б. - Структурно-фазовий стан і зносостійкість вакуумних йонно-плазмових покриттів (2016)
Голубець В. М. - Аналіз теплових процесів при обробленні масивної деревини абразивними кругами, Гончар І. М., Степанишин В. І. (2016)
Гришкевич А. А. - Фрезерный дереворежущий инструмент с изменяемыми углами резания и условие его работоспособности, Вихренко В. С., Гаранин В. Н., Аникеенко А. Ф. (2016)
Калінін Є. І. - Дослідження горизонтально-поперечних коливань напівпричепу, Шуляк М. Л., Поляшенко С. О. (2016)
Літовка С. В. - Вплив швидкості ковзання та зближення в трібосполученні на частоту імпульсів акустичної емісії (2016)
Автухов А. К. - Анализ использования вакуумного оборудования в деревообрабатывающей промышленности, Саблина М. А. (2016)
Ярижко О. В. - Аналіз завантаженості телескопічної стріли краново-маніпуляторної установки, Татар В. В. (2016)
Тітова Л. Л. - Класифікація машин для лісотехнічних робіт за нормативною періодичністю відновлення їх працездатності, Роговський І. Л. (2016)
Деняченко М. І. - Перспективи застосування лісозаготівельних комплексів в умовах українського Полісся, Яценко Ю. С. (2016)
Косолапов В. Б. - Діелектрична проникність адсорбційного шару поверхнево-активних речовин, як показник, що характеризує протизносні властивості робочої рідини гідроприводу, Літовка С. В., Рукавишников Ю. В. (2016)
Матюшенко Л. М. - Перспективи застосування машин для дорожніх і лісотехнічних робіт при збиранні рослинної біомаси (2016)
Шевчук О. С. - Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами (2016)
Цьонь О. П. - Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні (2016)
Рублёв В. И. - Системный принцип оценки технического состояния траспортных средств (2016)
Кривошапов С. И. - Методика расчета часового расход топлива для транспортных машин (2016)
Попович П. В. - Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем (2016)
Попович П. В. - Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці (2016)
Дзюра В. О. - Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів (2016)
Бабій М. В. - Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій, Бабій А. В., Матвіїшин А. Й. (2016)
Гармаш О. М. - Розвиток хмарних технологій в контексті управління великими даними в машинобудуванні, Марчук В. Є., Безрека М., Градиський Ю. О. (2016)
Каменєв О. Ю. - Математичні моделі верифікації ергатичних систем засобів залізничної автоматики, Лапко А. О., Щебликіна О. В. (2020)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія пошуку можливих джерел підвищеного забруднення річки з використанням моделі Prophet, Слободянюк О. В., Давидюк О. М., Шмундяк Д. О. (2020)
Безручко В. М. - Відбір потужності від струму однофазного замикання на землю для живлення приладу ідентифікації замикання, Буйний Р. О., Ткач В. І. (2020)
Стаднік М. І. - Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії, Проценко Д. П., Бабій С. М. (2020)
Мокін Б. І. - Синтез еквівалентної математичної моделі для системного аналізу складної системи, Мокін О. Б., Мокін В. Б., Довгополюк С. О. (2020)
Повхан І. Ф. - Питання синтезу дискретних зображень в задачах розпізнавання образів (2020)
Кузьма К. Т. - Інформаційна технологія перевірки відповідей в інтелектуальній автоматизованій системі контролю знань (2020)
Лисенко І. М. - Взаємозв’язок між розширеною табличною алгеброю нескінченних таблиць та розширеною мультимножинною табличною алгеброю (2020)
Гальченко В. Я. - Методи створення метамоделей: стан питання, Трембовецька Р. В., Тичков В. В., Сторчак А. В. (2020)
Азаров О. Д. - Статичні і динамічні характеристики високолінійних двотактних буферів напруги на біполярних транзисторах, Генеральницький Є. С. (2020)
Салієва О. В. - Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності комп’ютерної мережі, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу, Яремчук Ю. Є. (2020)
Каретін В. М. - Векторний спосіб визначення кінематичних параметрів ідеального інерційного модуля у стоповому режимі, Курко А. М. (2020)
Гогаєв К. О. - Вплив температури ізотермічного гартування на зміцнення високоміцних чавунів при деформації, Волощенко C. М., Подрезов Ю. М., Аскеров М. Г., Мінаков М. В., Шуригін Б. В. (2020)
Ясній В. П. - Особливості росту втомних тріщин у псевдопружному NiTi сплаві (2020)
Ясній П. В. - Дослідження січних модулів листяних та хвойних порід деревини з різним показником вологості, Гомон С. С. (2020)
Завертанний Б. С. - Дослідження впливу зміщення пакування вздовж осі бобінотримача на критичні швидкості, Манойленко О. П., Акимов О. О. (2020)
Залюбовський М. Г. - Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка "блискавка" на особливості їх обробки в галтувальній машині, Панасюк І. В. (2020)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу світлостабілізаторів на світлостійкість забарвленого активними барвниками бавовняного трикотажу, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2020)
Супрун Н. П. - Моделювання процесу тертя в текстильних матеріалах, Рябчиков М. Л., Іванов І. О. (2020)
Щуцька Г. В. - Моделювання процесів вологопереносу в багатошарових аплікаційних матеріалах медичного призначення, Супрун Н. П., Пожилов–Несміян Г. М. (2020)
Здоренко В. Г. - Відбиття ультразвукових хвиль від двошарового пакету текстильних матеріалів зі щільним верхнім шаром, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О., Василенко В. М. (2020)
Слізков А. М. - Аналіз методів модифікації полімерних текстильних матеріалів, Колесник О. В. (2020)
Єліна Т. В. - Створення параметричної моделі поверхні трикотажу переплетення ластик 2x2, Галавська Л. Є., Манойленко О. П. (2020)
Рутковська К. С. - Кінетика суміщених катодних процесів у водному розчині NaCl, Тульський Г. Г., Гомозов В. П., Ворона Т. В. (2020)
Кислова О. В. - Вплив заміщенного нікотинаміду та його можливих метаболітів на активність ферментів обміну етанолу (2020)
Ниркова Л. І. - Аналіз особливостей внутрішньої корозії нафтопроводу та методологія її дослідження методом поляризаційного опору, Осадчук С. О., Борисенко Ю. В., Макатьора Ф. М. (2020)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2020)
Маркова С. О. - Токсикологія кумаринів: огляд літератури й аналіз випадку отруєння похідними 4-гідроксикумарину, Курділь Н. В., Зінов’єва М. Л., Студзинська Я. В., Ващенко Л. К., Пісоченко К. В., Зацаринська О. І., Прийма Т. В. (2020)
Лизогуб К. І. - Роль збалансованих розчинів у практиці лікаря, Ніконов В. В., Лизогуб М. В. (2020)
Гуменюк К. В. - Погляд із минулого в майбутнє: безпілотні літаючі дрони як елемент евакуації поранених у медичній службі Збройних сил України, Горошко В. Р. (2020)
Ніконов В. В. - Застосування декскетопрофену в сучасних підходах до мультимодальної аналгезії, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2020)
Курсов С. В. - Кокаиновая интоксикация (2020)
Черній В. І. - Раціональна фармакологічна профілактика беміпарином венозного тромбоемболізму у хворих онкологічного профілю, Смірнова Н. М., Єгоров О. О., Колганова К. О., Босько І. Л. (2020)
Філик О. В. - Діафрагм-протективна штучна вентиляція легень на етапі відлучення від респіраторної терапії в дітей (2020)
Кришевський Ю. П. - Антибіотикорезистентність та чутливість мікроорганізмів, виділених у хворих із пораненнями черевної порожнини, Горошко В. Р. (2020)
Загуровський В. М. - Психологічна дезадаптація при гострих коронарних станах, Калайтан Н. Л. (2020)
Голдовський Б. М. - Диференційоване купірування неускладненого гіпертонічного кризу на догоспітальному етапі, Лелюк Д. В. (2020)
Бондар Р. А. - Можливості профілактики ранньої післяопераційної когнітивної дисфункції в отоларингологічних хворих після загальної анестезії з використанням керованої гіпотензії, Дацюк О. І., Титаренко Н. В., Костюченко А. В., Дацюк Л. В. (2020)
Черний Т. В. - Прогнозирование исхода тяжелой черепно-мозговой травмы, Андронова И. А., Черний В. И., Городник Г. А., Назаренко К. В. (2020)
Коломаченко В. І. - Дексмедетомідин як ад’ювант до бупівакаїну при спінальній анестезії для артропластики кульшового суглоба, Фесенко В. С. (2020)
Радченко В. О. - Результати лікування неускладнених неповних вибухових переломів тіл хребців грудного й поперекового відділу хребта, Попсуйшапка К. О., Куфтеріна Н. С. (2020)
Черній В. І. - Застосування багатокомпонентного гіперосмолярного первинного об’єму заповнення оксигенатора при операціях на серці в умовах штучного кровообігу, Собанська Л. О. (2020)
Чуклін С. М. - Діагностика й лікування гострого панкреатиту: огляд сучасних рекомендацій (частина 2), Чуклін С. С., Попик П. М., Шершень Г. В. (2020)
Маркова С. О. - Діагностика й інтенсивна терапія гострого гепатиту, бумовленого парацетамолом: дослідження випадку, Курділь Н. В., Студзинська Я. В., Ващенко Л. К., Пісоченко К. В., Зацаринська О. І., Прийма Т. В. (2020)
Котлярський Ф. М. - Позапічне наводнення виливків з алюмінієвих сплавів (2020)
Терновий Ю. Ф. - Вплив гідродинамічної нестійкості струменя металу на дисперсність гранул при розпиленні, Пригунова А. Г., Лічконенко Н. В. (2020)
Щерецький В. О. - Вплив сумісного модифікування скандієм та цирконієм на ливарні властивості алюмінієвих сплавів системи Al–Mg–Cu, Jianglong Yi, Чайка А. А., Юлюгін В. К., Дем'янов О. І. (2020)
Пригунова А. Г. - Дослідження фазових перетворень при кристалізації алюмінієвих сплавів методом гартувально-мікроструктурного аналізу, Бєлік В. І., Шеневідько Л. К., Кошелєв М. В. (2020)
Ворон М. М. - Вплив молібдену на структуру сплаву AlSi9Cu3, Фон Прусс М. А. (2020)
Дорошенко В. С. - Тонкостінний виливок з високоміцного сплаву як одне з головних завдань ливарного виробництва, Калюжний П. Б. (2020)
Гнатуш В. А. - Світові тенденції ринку вторинної переробки відходів та брухту алюмінієвих сплавів (2020)
Пам’ятаємо Володимира Михайловича Щеглова (2020)
Пам’ятаємо Юрія Васильовича Моісеєва (2020)
Пам’ятаємо Бориса Євгеновича Патона (2020)
Содержание (2013)
Тедеев А. А. - К вопросу о понятии и сущности валютного мониторинга в Российской Федерации (2013)
Кріль І. М. - Суть та основні методи боротьби з незаконною мінімізацією оподаткування в Україні, Кміть В. М. (2013)
Баламирзоев Н. Л. - Показатели эффективности микрокредитования на региональном уровне (2013)
Оношко О. С. - Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави (2013)
Трейман М. Г. - Факторный анализ влияния тарифов и объемов реализации на доходы предприятия ГУП "Водоканал СПБ" (2013)
Костышева Я. В. - Эффективность применения программных обеспечений в области транспортной логистики (2013)
Мовчан В. А. - История Средиземноморья в контексте теории экономических столиц (2013)
Банцекин И. А. - Проблема заемного труда в России (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Прийма С. М. - Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання, Строкань О. В., Лубко Д. В., Литвин Ю. О., Білик Н. І. (2020)
Пурський О. І. - WEB-система оцінювання рівня регіонального розвитку, Мельник Т. М., Харченко О. Н., Гамалій В. Ф. (2020)
Новицький О. В. - Модель інформаційного об’єкта для електронної бібліотеки та її верифікація, Резніченко В. А. (2020)
Захарова О. В. - Контекстне співставлення ВЕБ-сервісів у вирішенні задачі виявлення. Онтологічні підходи (2020)
Прийма С. М. - Методи та інструменти розробки інформаційної системи валідації результатів неформального навчання, Строкань О. В., Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Мозговенко А. А. (2020)
Rogushina J. V. - Ontological methods and tools for semantic extension of the media WIKI technology, Grishanova I. J. (2020)
Сидоров Н. А. - Дескриптивная модель экосистемы стиля программирования, Сидоров Н. Н., Сидоров Е. Н. (2020)
Пунда С. Ю. - Системи збереження даних для ІТ інфраструктури (2020)
Дивак В. В. - Наукове обгрунтування та практична апробація використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економічної компетентності керівників закладів середньої освіти, Демідов П. Г., Юрченко Ю. Ю. (2020)
Дорошенко Ф. Ю. - Автоматизоване проектування та розпаралелювання програм для гетерогенних платформ із використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію, Бекетов О. Г., Бондаренко М. Н., Яценко О. Я. (2020)
Жереб К. А. - Підвищення продуктивності коду мовою РYТНОN з використанням техніки переписувальних правил (2020)
Дорошенко А. Ю. - Оптимізація паралельних алгоритмів з використанням моделі акторів, Туліка Є. М. (2020)
Паулин О. Н. - Об использовании особых структур данных в алгоритмах покрытия, Комлевая Н. О. (2020)
Rahozin D. - Models of concurrent program running in resource constrained environment (2020)
Мамедов Г. А. - Засіб статичного аналізу .NET програм за допомогою переписувальних правил, Дорошенко А. Ю., Шевченко Р. С. (2020)
Chebanyuk O. V. - Domain engineering approach of software requirements analysis, Palahin O. V., Markov K. K. (2020)
Бармак О. В. - Розпізнавання емоційних проявів за групуванням скупченостей характерних мімічних станів обличчя людини, Манзюк Е. А., Калита О. Д., Крак Ю. В., Кузнєцов В. О., Куляс А. І. (2020)
Нікітченко М. С. - Секвенційні числення першопорядкових логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями та композицією предикатного доповнення, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2020)
Провотар О. І. - Елементи конкретної алгоритміки: обчислюваність і розв’язність, Провотар О. О. (2020)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм методу Ньютона для розв’язування систем нелінійних рівнянь з блочними матрицями Якобі, Сидорук В. А., Нестеренко А. Н. (2020)
Комлева Н. О. - Система підтримки прийняття рішень в управлінні якістю навчального процесу, Любченко В. В., Зіноватна С. Л. (2020)
Набибекова Г. Ч. - Система поддержки принятия решений в среде электронной демографии (2020)
Горбачук В. М. - Вплив ціноутворення хмарних сервісів на прибуток провайдера, споживчий надлишок і суспільний добробут, Гавриленко С. О. (2020)
Андон П. І. - Досвід використання семантичних технологій для створення інтелектуальних ВЕБ-енциклопедій (на прикладі розробки порталу E-BYE), Рогушина Ю. В., Гришанова І. Ю., Резніченко В. А., Киридон А. М., Арістова А. В., Тищенко А. О. (2020)
Гогерчак Г. І. - Застосування баз знань та дескриптивних логік до аналізу природно-мовних текстів (2020)
Кривий С. Л. - Криптосистема на основі абелевих груп і кілець (2020)
Семенченко А. І. - Організаційно-правові механізми державного управління забезпеченням кібербезпеки та кіберзахисту України: сутність, стан та перспективи розвитку, Плескач В. Л., Заярний О. А., Плескач М. В. (2020)
Пашко С. В. - Про оптимальне керування в системі "хижак-жертва" (2020)
Крамов А. А. - Автоматизовані методи оцінки когерентності україномовних текстів з використанням методології машинного навчання, Погорілий С. Д. (2020)
Kosovets M. - The practical aspect of using the artificial intellectual technology for building a multidimentional function CFAR for smart-handled LPI radar, Tovstenko L. (2020)
Katerynych L. - Neural networks’ learning process acceleration, Veres M., Safarov E. (2020)
Литвин А. А. - Метод получения информации из онтологии на основе анализа фразы на естественном языке, Величко В. Ю., Каверинский В. В. (2020)
Kolchin A. - Efficient increasing of the mutation score during model-based test suite generation, Potienko S., Weigert T. (2020)
Palagin O. V. - Distributional semantic modeling: a revised technique to train term/word vector space models applying the ontology-related approach, Velychko V. Yu., Malakhov K. S., Shchurov O. S. (2020)
Андон П. І. - Побудова семантичної моделі зображення з використанням машинного навчання на базі згорткових нейронних мереж, Глибовець А. М., Куриляк В. В. (2020)
Лукьянов И. О. - О влиянии особенностей фитнесс-функций на сходимость генетического алгоритма, Литвиненко Ф. А. (2020)
Іваненко П. А. - Про аналіз коректності автотьюнінгу програм з використанням техніки переписувальних правил (2020)
Дорошенко А. Ю. - Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів, Шпиг В. М., Кушніренко Р. В. (2020)
Глибовець М. М. - Побудова діагностичної експертно-медичної системи з використанням нейронних мереж, Салата К. В., Ткач Н. А. (2020)
Балабанов О. С. - Відтворення казуальних моделей з даних. Проблеми адекватності структур з прихованими причинами (2020)
Білоконь О. С. - Застосування технології глибинного навчання для побудови інтелектуальних автономних машин (2020)
Kurdachenko L. A. - On groups, whose non-normal subgroups are either contranormal or core-free, Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2020)
Sukhorebska D. D. - Necessary condition for the existence of a simple closed geodesic on a regular tetrahedron in the spherical space (2020)
Лебєдєва Т. Т. - Стійкість за векторним критерієм задачі частково цілочислової оптимізації з квадратичними критеріальними функціями, Семенова Н. В., Сергієнко Т. І. (2020)
Khimich A. N. - Simulation of elastic wave diffraction by a sphere in semibounded region, Selezov I. T., Sydoruk V. A. (2020)
Селіванов М. Ф. - Дослідження зміни концентрації напружень з часом у в’язкопружному ортотропному тілі, Кульбачний Є. Р., Онищенко Д. Р. (2020)
Nikitchenko Yu. V. - Cerium oxide nanoparticles and metformin increase the reliability of the prooxidant/anti oxidant balance and the survival of ageing rats, Klochkov V. K., Kavok N. S., Karpenko N. A., Sedyh O. O., Nikitchenko I. V., Bozhkov A. I., Yefimova S. L., Seminozhenko V. P. (2020)
Усенко О. В. - Уран-торієве зруденіння шовних зон Українського щита та еволюція складу глибинних флюїдів у докембрії (2020)
Струтинська Н. Ю. - Взаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів, Слободяник М. С. (2020)
Могільнікова І. В. - Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук — похідних піримідину, Циганкова В. А., Соломянний Р. М., Броварець В. С., Білько Н. М., Ємець А. І. (2020)
Пархоменко Н. Й. - Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму, Максименко Л. О., Діденко Л. Ф. (2020)
Шеметун О. В. - Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини, Талан О. О., Дибська О. Б., Пілінська М. А. (2020)
Zarubina N. Ye. - 137Cs circulation in forest ecosystems on the territory of the Chernobyl exclusion zone (Soil) (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Sizyi M. - Dynamic study of concentrations of inflammatory and anti-inflammatory interleukins in patients with neck injuries (2019)
Трач О. О. - Топографо-анатомічні особливості борозн присередньої поверхні потиличної частки головного мозку, Шиян Д. М., Терещенко А. О., Ладна І. В. (2019)
Черкашенинов Е. Г. - Морфологические изменения стенок варикозно расширенных вен нижних конечностей при миниинвазивном хирургическом лечении (2019)
Ярова С. П. - Сравнительный анализ биофизических параметров ротовой жидкости в зависимости от состояния твёрдых тканей зубов, Заболотная И. И., Петухов В. В., Кобцева Е. А., Рева О. П. (2019)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан біліарної системи у хворих на хронічний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу, Тимошенко Г. Ю. (2019)
Пірятінська Н. Є. - Кардіологічні маски гіпотиреозу, Сапричова Л. В., Вдовіченко В. Ю., Клочко Н. І. (2019)
Варешнюк О. В. - Моторний розвиток дітей із перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, народжених передчасно (2019)
Черненко М. Е. - Проблема дифференциальной диагностики нейродегенеративной патологии (2019)
В’юн В. В. - Клінічна типологія й механізми психогенезу станів психологічної дезадаптації лікарів-інтернів (2019)
Ісаков Р. І. - Аналіз сімейної тривоги в жінок із депресивними розладами різного генезу і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості (2019)
Косенко К. А. - Структура й вираженість патологічного тривожного реагування у представників командного складу морського торговельного і пасажирського флотів (2019)
Кривоніс Т. Г. - Оцінка психосоціального ресурсу в родині з онкологічним пацієнтом (2019)
Маркова М. В. - Типи взаємодії у тріаді мати–дитина–батько при загрозі передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів як критерій диференціації заходів їх медико-психологічного супроводу, Гринько Н. В. (2019)
Пуляева И. С. - Антикоагулянтная терапия больных со стенозом сонных артерий при нарушении ритма (2019)
Желєзнікова М. О. - Оптимізація лікування поліомавірусної інфекції у хворих після трансплантації нирки (2019)
Мансиров А. Б. огли - Ускладнення інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу, Литовченко В. О., Березка М. І., Гарячий Є. В. (2019)
Псарьова В. Г. - Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів, Кириченко Н. М., Кочуєва М. М., Рогожин А. В. (2019)
Могилевец Э. В. - Повышение эффективности первичного гемостаза при использовании зонда Сенгстакена - Блэкмора у пациентов с портальной гипертензией, Гарелик П. В., Дубровщик О. И. (2019)
Бучнєва О. В. - Захист центральних та периферичних органів у хірургії аорти (2019)
Кравцов А. В. - Эффективность некротомии и проточного дренирования зоны ожога при субфасциальных поражениях, Курбанов Т. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И. (2019)
Кравец О. В. - Особенности жидкостного перераспределения при целенаправленном режиме инфузионной терапии у пациентов высокого хирургического риска в ургентной хирургии (2019)
Борзенко І. Б. - Роль гестаційної ендотеліопатії у розвитку затримки росту плода у вагітних із плацентарною дисфункцією, Лазуренко В. В. (2019)
Луцький А. С. - Особливості формування піноподій в ендометрії залежно від підтримки лютеїнової фази циклу у програмах екстракорпорального запліднення (2019)
Поповская Т. Н. - Взаимосвязь метаболизма злокачественной опухоли и организма-опухоленосителя, Красносельский Н. В., Свинаренко А. В. (2019)
Товажнянская Е. Л. - Редкий клинический случай манифестации болезни Вильсона в раннем детском возрасте, Каук О. И., Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Реминяк Ю. К. (2019)
Танцура Л. М. - Особенности церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у детей с черепно-мозговой травмой, Петренко В. Н. (2019)
Гарюк Г. І. - Імунний статус дітей, хворих на секреторний середній отит, які були інфіковані вірусом Епштейна - Барр, Кулікова О. О., Чумакова А. В., Лозова Ю. В. (2019)
Кочина М. Л. - Результати використання поляризованого світла для дослідження напруженодеформованого стану рогівки ока при патології екстраокулярних м’язів, Дьомін Ю. А., Ковтун Н. М., Каплін І. В. (2019)
Соболева И. А. - Новые подходы к лечению возрастной макулодистрофии (2019)
Сербіна І. М. - Маркери ангіогенезу у хворих на гніздову алопецію (2019)
Шепилева Н. В. - Хроническая HCV-инфекция как предиктор тяжести течения заболеваний (случай из практики), Швайченко А. А. (2019)
Веклич К. А. - Елімінація вірусу кору: вирішені питання та майбутні виклики (2019)
Абдуллаєв Р. Р. - Роль допплерографії у діагностиці порушень гемодинаміки у хребетних артеріях при нестабільності та артрозі атлантоаксіального зчленування (2019)
Маммадов И. Г. - Лучевые методы диагностики дегенеративных изменений в поясничных межпозвонковых дисках у лиц молодого возраста (2019)
Титул, зміст (2020)
Селецький В. С. - Мережі Петрі і комплексні числа (2020)
Мойсеєнко В. І. - Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів, Бутенко В. М., Чуб С. Г., Головко О. В. (2020)
Нерубацький В. П. - Аналіз показників енергоефективності автономних інверторів напруги з імпедансною і квазіімпедансною ланками у вхідному колі при застосуванні різних алгоритмів модуляції, Плахтій О. А., Цибульник В. Р., Гордієнко Д. А., Хоружевський Г. А. (2020)
Щебликіна О. В. - Підвищення показників готовності та відновлення систем керування рухом поїздів на основі збільшення глибини контролю, Каменєв О. Ю., Лапко А. О., Сагайдачний В. Г. (2020)
Поздравляем с юбилеем Дмитрия Станиславовича Янковского! (2020)
Кашкалда Д. А. - Особенности изменений стресс-регулирующих систем у подростков с сердечно-сосудистой патологией при эндотелиальной дисфункции (2020)
Косаковський А. Л. - Особливості ураження ЛОР-органів у дітей з синдромом Дауна, Гавриленко Ю. В., Кияниця М. А. (2020)
Боярчук О. Р. - Оцінка факторів впливу на ставлення батьків до імунопрофілактики, Міщанчук В. А. (2020)
Марушко Р. В. - Аналіз стану здоров'я дітей першого року життя, Дудіна О. О., Марушко Т. Л. (2020)
Банадига Н. В. - Практичні аспекти хвороби Лайма у дітей, Рогальський І. О. (2020)
Авраменко І. Ю. - Хвороба Помпе: діагностика та сучасні підходи до терапії, Косминіна Н. С. (2020)
Рейтмаєр М. Й. - Дебют і перебіг рідкісного ювенільного дерматоміозиту. Частина ІІ: клінічний аналіз із порівняльно-аналітичним оглядом літератури, Волосянко А. Б., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Алексеєва Ю. І. (2020)
Овчаренко Л. С. - Особливості терапії секреторно-евакуаторних порушень при гострих бронхітах у дітей з порушенням функції зовнішнього дихання, Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Шелудько Д. М. (2020)
Маменко М. Є. - Вплив застосування комбінації Lactobacillus reuteri DSM 17938 із вітаміном D на рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку, Романько М. Р. (2020)
Мальцев Д. В. - Бронхомед Бальзам як засіб вибору патогенетичної і симптоматичної терапії гострих запальних хвороб респіраторної системи людини (2020)
Риков О. А. - Синдром бронхіальної обструкції у дітей (візинг, свистяче дихання). Клінічна настанова, заснована на доказах, Фещенко О. В., Горолевич С. М., Москвіна Н. А., Ліщишина О. М. (2020)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів нижньої течії р.Ятрань (Ятранський блок Дністерсько-Бузького мегаблоку Українського щита), Гінтов О. Б., Мичак С. В., Курило С. І., Довбуш Т. І., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Коваленко Н. О. (2018)
Прокопец В. В. - Агаты Иванчинского месторождения базальта, Сковороднев В. В., Юшицына Я. О. (2018)
Нікітенко І. С. - Матеріал половецьких кам’яних баб Полтавського краєзнавчого музею, Супруненко О. Б., Куцевол М. Л. (2018)
Коваленко В. А. - Остракоды сарматского региояруса Южной Украины (2018)
Рябоконь Т. С. - Планктонні форамініфери як ортостратиграфічна група мікрофосилій палеогену України (2018)
Манюк В. В. - Докембрійські палеовулкани Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, Сукач В. В. (2018)
Евтехов В. Д. - Геолого-минералогические школы Криворожского национального университета (2018)
Пономаренко О. М. - Перешкоди на шляху створення повноцінної бази даних про мінерали України, Черниш Д. С., Кульчицька Г. О., Герасимець І. М. (2018)
Балега А. В. - Наукові дослідження в сфері геологічного вивчення надр у вищих навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку (2018)
Відомості про авторів (2018)
До відома авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Kerzyuk O. P. - Clinical presentation features in the oral cavity patients with gastroesophageal reflux disease, Rozhko N. M., Kindrat A. V. (2020)
Рябушко Н. О. - Засоби й методи стимуляції слиновиділення (огляд літератури) (2020)
Ткаченко П. І. - Преморбідний фон при гострих запальних процесах щелепно-лицевої ділянки в дітей, Білоконь С. О., Попело Ю. В., Коротич Н. М., Лохматова Н. М., Доленко О. Б. (2020)
Братусь-Гриньків Р. Р. - Застосування методів об’єктивної й суб’єктивної оцінки функції жування в пацієнтів із покривними протезами на нижній щелепі, Кордіяк А. Ю. (2020)
Коваль Ю. П. - Аналіз сучасних етіологічних факторів ро-звитку патологічного стирання твердих тканин зубів (за даними джерел літератури), Дворник В. М., Єрис Л. Б., Коваль Я. В. (2020)
Макєєв В. Ф. - Роль і значення синдрому костена в дисфункціональних станах скронево-нижньощелепних суглобів, Телішевська У. Д., Телішевська О. Д., Михайлевич М. Ю. (2020)
Дорошенко С. І. - Прогнозування ретенції й аномального положення іклів, Канюра О. А., Стороженко К. В., Ірха С. В., Марченко Д. О., Демянчук Х. М. (2020)
Каськова Л. Ф. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота в дітей, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, Гончаренко В. А. (2020)
Смоляр Н. І. - Оцінка ураженості карієсом тимчасових зубів у дітей із соматичною патологією (огляд літератури), Боднарук Н. І., Лисак Т. Ю., Ган І. В. (2020)
Тощев А. Г. - К показателям стоматологических заболеваний детей ногайского населения украины xv века (по антропологическим материалам могиль-ника мамай-гора): взгляд в свете новых методов исследования, Каськова Л. Ф., Артемьев А. В. (2020)
Янко Н. В. - Прояви вірусних інфекцій у порожнині рота дітей, Каськова Л. Ф., Ващенко І. Ю., Новікова С. Ч., Павленкова О. С. (2020)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні у 2014–2019 рр.: формування, реалізація, оцінка наслідків (2020)
Лондар С. Л. - Удосконалення середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні, Лондар О. С., Іванченко Д. І. (2020)
Іваницька О. М. - Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19, Кощук Т. В. (2020)
Степанюк Є. В. - Операції центрального банку з державними цінними паперами у країнах, що розвиваються (2020)
Хохич Д. Г. - Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США (2020)
Клименко К. В. - Актуальні питання співробітництва України з МВФ у період викликів і загроз COVID-19 (2020)
Арич М. І. - Ринки страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності, Кулинич Ю. М., Левон М. М. (2020)
Антонів А. А. - Зміни функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит залежно від типу соматоформної вегетативної дисфункції та гіпертонічної хвороби, Коцюбійчук З. Я., Махрова Є. Г. (2020)
Безкоровайна Г. О. - Варіабельність серцевого ритму в щурів різної статі при розвитку адреналін-індукованого некрозу міокарда на тлі світлового десинхронозу, Кліщ І. М., Хара М. Р. (2020)
Богомолов А. Є. - Визначення сенсибілізації до алергену ліщини у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями: порівняння діагностичної цінності різних методів (2020)
Бойчук Т. І. - Особливості розвитку печінково-ниркової дисфункції внаслідок гострого розповсюдженого перитоніту, який виник на тлі раку товстої кишки в експерименті, Попович Г. Б., Піцула Н. М. (2020)
Борейко Л. Д. - Виявлення факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію за участі медичної сестри, Марараш Г. Г. (2020)
Волошинська К. О. - Якість життя пацієнтів з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету в перименопаузі, Ковальчук С. М., Ковальчук М. В., Пересунько О. М. (2020)
Гараздюк М. С. - Судово-медична оцінка крововиливів у головний мозок травматичного та нетравматичного ґенезу методом багатопараметричної поляризаційної томографії лінійного дихроїзму (2020)
Гордієнко В. В. - Особливості впливу унітіолу на функцію нирок у щурів ювенільного віку, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2020)
Гринчук Ф. В. - Обгрунтування методу оцінювання надійності гемостазу у хворих на виразкові кровотечі, Дутка І. І., Бесага Р. М., Давиденко І. С., Ушаков А. В. (2020)
Гудар’ян Ю. І. - Вплив нескорегованих факторів ризику на клініко-нейропсихологічні, гемодинамічні зміни та якість життя у хворих у відновному періоді інфаркту мозку (2020)
Прокопчук Н. М. - Цитогенетичне дослідження хромосомної патології плодів у I триместрі, Гельнер Н. В., Пикалюк В. С., Антонюк О. П. (2020)
Свередюк Ю. А. - Вплив тривалого застосування дексаметазону, високого рівня nacl у питній воді та L-карнітину на активність супероксиддисмутази та каталази у міокарді щурів (2020)
Семененко С. І. - Вплив адемолу на формування стероїдної нейротоксичності зарівнем кортизолу в умовах модельної черепно-мозкової травми (2020)
Сенютович Р. В. - Сучасні рекомендації щодо скринінгу раку грудної залози.нові технології термографічного скринінгу, Шумко Б. І., Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Постевка І. Д., Панчук О. В., Говорнян С. Л. (2020)
Соколова К. Ю. - Електроенцефалографічне обстеження та оцінка прогнозу стану доношених новонароджених дітей, які мали тяжку асфіксію при народженні, Мавропуло Т. К., Піддубна О. П. (2020)
Хухліна О. С. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень: корекція дисліпідемії та інсулінорезистентності, Гринюк О. Є., Антонів А. А, Каньовська Л. В., Мандрик О. Є. (2020)
Флаксемберг М. А. - Особливості перебігу та лікування субмукозної лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2020)
Чернецька Н. В. - Диференційоване застосування аторвастатину в лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Ступницька Г. Я. (2020)
Юрценюк О. С. - Комплексне лікування непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (2020)
Biduchak A. S. - Fundamentals of medical prevention in practice of a family doctor, Gritsyuk M. I., Domanchuk T. I. (2020)
Кулачек В. Т. - Сучасні напрямки діагностики прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит, Зуб Л. О., Роборчук С. В., Кулачек Я. В., Гончарук Л. М. (2020)
Ляшук П. М. - До проблеми діагностики основних ендокринопатій (огляд літератури та власний досвід), Станкова Н. І., Ляшук Р. П. (2020)
Змієвська Ю. Г. - Розвиток та сучасні можливості судово-медичної діагностики виду основного травмуючого фактора при вогнепальних ушкодженнях, Савка І. Г. (2020)
Бицко Н. І. - Реалізація інноваційних методів викладання курсу "Латинська мова та основи медичної термінології" (2020)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХVI. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, Л. Л. Дейнеки, М. М. Тураша (2020)
Колосніченко М. В. - Факультет дизайну (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну) (2020)
Барбалат О. В. - Візантійсько-Києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів україни, Школьна О. В. (2020)
Білей-Рубан Н. В. - Художньо-стилістична роль вишивки Гуцульщини в проєктуванні сучасного весільного одягу, Сєдоухова Є. В., Петрусь Л. М. (2020)
Булгакова Т. В. - Комп’ютерна технологія аналізу та дизайну предметного середовища з позиції візуального сприйняття, Полякова О. В., Кисіль С. С., Шмельова О. Є. (2020)
Васильєва О. С. - Еволюція шкільного форменого одягу в Англії та Франції XVI-XХ ст., Пашкевич К. Л., Васильєва І. В, Колосніченко М. В. (2020)
Кузнецова І. О. - Особливості візуального відображення спортивного життя у вуличному мистецтві України, Лільчицький О. В. (2020)
Матоліч І. Я. - Тенденції розвитку ковальського мистецтва (за підсумками міжнародного фестивалю "Свято ковалів", м. Івано-Франківськ) (2020)
Михайлова Р. Д. - Ікона як предмет житлового інтер’єру, Петрук Р. І. (2020)
Сафронова А. В. - Сучасна фотокнига як об’єкт дизайну: систематизація за способом подання контенту, Михайлова Р. Д. (2020)
Струмінська Т. В. - Принти у стилі поп-арт як творче джерело для проектування сучасних колекцій одягу, Михайлюк О. Ю., Слітюк О. С., Омельченко Г. В., Дегтяр Т. Ю. (2020)
Тарасенко А. А. - Іконостаси Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси: тематика і стилістика, Акрідіна Г. В. (2020)
Хребтенко М. С. - Зображення одягу і атрибутів святих в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. (2020)
Шаркіна А. Г. - Художня структура тематичного жіночого образу з фольклорними мотивами: етапи створення (2020)
Грищенко І. М. - Володимир Мусієнко. До 80-річчя від дня народження, Колосніченко М. В. (2020)
Титул, зміст (2015)
Бур’ян К. О. - Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом (2015)
Девіняк О. Т. - Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією (2015)
Кошовий О. М. - Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia за вегетативними ознаками (2015)
Гур’єва І. Г. - Тифон як цінна кормова культура та перспективне джерело біологічно активних речовин, Кисличенко В. С., Гноєвий В. І. (2015)
Крюкова А. І. - Аналітичний огляд сучасних засобів рослинного походження, що застосовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, Владимирова І. М. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae, Демидяк О. Л., Дахим І. С., Бердей Т. С., Козир Г. Р. (2015)
Сердюкова Ю. Ю. - Йодометричне визначення цефадроксилу за реакцією з калій гідрогенкароатом, Леонова С. Г. (2015)
Степаненко С. В. - Дослідження технології захисту виробів від підробок на фармацевтичному ринку в Україні (2015)
Андрияненков А. В. - Изучение фармакологической эффективности густых экстрактов ярутки полевой и эспарцета песчаного на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс (2015)
Філімонова Н. І. - Ефективність моно- та комбінованих антимікробних препаратів при експериментальній рановій інфекції, Гейдеріх О. Г. (2015)
Віслоус О. О. - Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська І. В. - Перспектива використання полімерів, як допоміжних речовин у виробництві твердих лікарських форм, Рубан О. А. (2015)
Прокопець В. В. - Перспективи застосування тест-систем для внутрішньоаптеч-ного контролю екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Гапоненко В. П. - Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного (Lédum Palústre L. ), Левашова О. Л. (2015)
Герасимова І. В. - Перспективи застосування подорожника великого у медичній та фармацевтичній практиці (2015)
Martynov A. V. - Synthesis of the ensembles from succinylated interleukin-2 derivatives and their biological activity in vitro, Farber B. S., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2015)
Савельєва О. В. - Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2015)
Гарник Т. П. - Фітозасоби та аромати для здоров'я та краси, Дудченко Л. Г., Оверченко І. А., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2015)
Владимирова І. М. - Фармакотерапевтичні напрямки застосування йодовмісних лікарських рослин при різних групах захворювань щитоподібної залози, Георгіянц В. А. (2015)
Валиев А. Х. - Анализ и пути расширения ассортимента экстемпоральных лекарственных средств в Республике Таджикистан, Здорик А. А. (2015)
Куликовська К. Ю. - Визначення цитотоксичності похідних, Журавель І. О. (2015)
Датхаев У. М. - Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей Казахстана, Шопабаева А. Р., Умурзахова Г. Ж., Прокопенко Т. С. (2015)
Левачкова Ю. В. - Современное состояние ассортимента лекарственных средств для лечения вагинального кандидоза, Ярных Т. Г., Пушок С. Н., Чушенко В. Н. (2015)
Міщенко В. А. - Особливості визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману звичайного, Прокопенко Ю. С. (2015)
Якубчук О. М. - Ідентифікація ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Русанова С. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М., Яковенко В. К. (2015)
Толочко В. М. - Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Аніщенко С. О. - Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Загородній С. Л. - Розробка спектрофотометричної методики визначення мебгідроліну в лікарських формах, Васюк С. О. (2015)
Датхаев У. М. - Методики социологических исследований в фармацевтическом маркетинге и менеджменте, Шопабаева А. Р., Жакипбеков К. С., Умурзахова Г. Ж., Малый В. В. (2015)
Олійник С. В. - Актуальність створення гомеопатичних препаратів на основ і сировини рослинного походження (2015)
Вронська Л. В. - Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної (2015)
Титул, зміст (2016)
Власов С. В. - Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно|2,3-d|піримідин-6-карбонової кислоти, Черних В. П. (2016)
Каврайський Д. П. - Експериментальне визначення спектру протисудомної дії нових похідних піразоло|3,4-d|піримідин-4-ону, Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Северіна Г. І. (2016)
Tsyvunin V. - Influence of dry herbal extracts on pentylenetetrazole-induced seizures in mice: screening results and relationship "chemical composition – pharmacological effect”, Shtrygol’ S., Prokopenko Y., Georgiyants V., Blyznyuk N. (2016)
Levitin Ye. - The ointment containing Ag@Fe3O4 for removal and treatment of skin neoplasms, Chan T., Kryskiv O., Bilovol A. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губар С. М. (2016)
Lenchyk L. - Phytochemical study and determination of pharmacological activities of cherry shoots dry extract, Shapoval O., Kyslychenko V. (2016)
Булига Л. О. - Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів, Іванова К. С., Бутко Я. О. (2016)
Макарова О. Є. - Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти (2016)
Омельченко П. С. - Аналіз іридоїдних сполук собачої кропиви трави, Гладух Є. В., Бурлака І. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Botet J. - The pharmaceutical quality revolution (2016)
Савельєва О. В. - Встановлення тотожності меліси лікарської листя за морфолого-анатомічними ознаками, Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою у контексті маркетингового аналізу, Шматенко О. П. (2016)
Шумова Г. С. - Вивчення противірусної активності добавки дієтичної "імуно-вірал з вітаміном с" щодо штаму вірусу грипу А/Вікторія (2016)
Владимиров О. Ю. - Розробка методики кількісного визначення дигідрокверцетину. Повідомлення 1, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств, Голубцова К. К. (2016)
Бурлака І. С. - Фітозасіб на основі сировини рослин родини злакові, Дьоміна Є. В., Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Сермухамедова О. В. - Валидационная оценка технологического процесса производства экстракта жидкого пустырника туркестанского, Сакипова З. Б., Ибрагимова Л. Н., Гладух Е. В., Степаненко С. В. (2016)
Шмалько О. О. - Дослідження з вивчення ефективності антимікробних консервантів у розробці складу комбінованого сиропу, Вишневська Л. І., Стрілець О. П., Яковенко В. К. (2016)
Леонтьев Д. А. - Изучение возможности применения термогравиметрического анализа для определения летучих примесей для аттестации стандартных образцов, Воловик Н. В., Бевз Е. В., Ващенко О. В., Будянская Л. В. (2016)
Мезенцев Д. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів в комплексі поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є., Дьяконова Я. В. (2016)
Панькевич О. Б. - Аналіз судово-фармацевичної практики щодо фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів, Громовик Б. П. (2016)
Процька В. В. - Аналіз жирнокислотного складу сировини хости ланцетолистої, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2016)
Стадниченко А. В. - Исследование стабильности иринотекана при использовании различных методов активной загрузки липосом, Краснопольский Ю. М., Швец В. И., Ярных Т. Г. (2016)
Ткаченко Н. О. - Вивчення чинників, що впливають на якість підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2016)
Чикалова С. О. - Збіжність результатів фармакопейних випробувань методами титрування: критерії прийнятності та експериментальні характеристики, Гризодуб О. І., Бевз О. В., Зінов’єва І. Г., Кобець Г. В. (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення летких фракцій сировини рогозу вузьколистого (Typha Angustifolia L.), Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Вісич С. Ю. - Первинний аналіз та пріоритезація ризиків процедури біовейвер, Русанова С. В., Андрюкова Л. М., Доровський О. В. (2016)
Сакипова З. Б. - Определение технологических параметров травы полыни гмелина, Маматова А. С., Кисличенко В. С., Новосел Е. Н. (2016)
90-річному ювілею КНУТД присвячується (2020)
Формула успіху: освітня діяльність - вид економічної думки. На порозі 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну (2020)
Факультет індустрії моди. Шлях довжиною 90 років (2020)
"Печерські каштани" – весна української моди (2020)
Кафедрі 90 років. Кафедра прикладної механіки та машин (2020)
Практико-орієнтоване навчання як інструмент професіоналізації студентів спеціальності "Технології легкої промисловості" (2020)
Молодь обирає майбутнє (2020)
Dobrosavljevic A. - Contemporary management of business processes within the supply chain of fashion industry, Urosevic S. (2020)
Зубкова Л. І. - Дослідження відповідності сучасних фігур хлопчиків діючій нормативно – технічній документації для проєктування одягу, Фоміна О. О. (2020)
Chertenko L. P. - Application of 3D modeling methods to extend the range of shoe lasts, Lypskyi T. M., Garkavenko S. S. (2020)
Цимбал Т. В. - Особливості проєктування жорсткої форми одягу методом "кокона", Цимбал О. М., Ластівка М. В. (2020)
Владимиров О. Ю. - Визначення кількісного вмісту дигідрокверцетину в добавках дієтичних. повідомлення 2, Здорик О. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Alfred-Ugbenbo D. - Contemporary challenges of pharmaceutical compounding in southern Nigeria: results of survey, Zdoryk O., Georgiyants V. (2016)
Blyznyuk N. - Development of methods for determination of phenolic acids and flavonoids in capsules containing corylus Avellana L. dry extract, Prokopenko Yu., Georgiyants V. (2016)
Гладух Є. В. - Розробка та дослідження гелю з екстрактом лопуха для застосування в дерматології, Сегі Анан Марсель, Ніколайчук Н. О., Шматенко В. В. (2016)
Ільїна Т. В. - Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. (2016)
Крюкова А. І. - Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками, Сіра Л. М., Ковпак Л. А., Владимирова І. М. (2016)
Нетёсова К. Ю. - Разработка методики контроля сопутствующих примесей в субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро, Губарь С. Н., Журавель И. А. (2016)
Перехода Л. О. - Використання підходів in silico для раціонального дизайну потенційних антиконвульсантів з групи 5-заміщених 2-(r-аміно)-1,3,4-тіадіазолів, Драпак І. В., Сич І. В., Цапко Т. О. (2016)
Горлачова В. І. - Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран, Вишневська Л. І. (2016)
Довгаль Є. О. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого, Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Кучер Т. В. - Дослідження розподілу глібенкламіду в органах тварин при моделюванні гострої інтоксикації, Мерзлікін С. І., Штриголь С. Ю. (2016)
Мезенцев Д. О. - Вивчення амінокислотного складу трави десмодіуму канадського сорту Persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є., Дьяконова Я. В. (2016)
Парамош О. В. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для фармакотерапії дитячого церебрального паралічу в Україні та за британським національним формуляром (2016)
Гудзенко А. О. - Організація фармацевтичного забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Семенькова О. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Москаленко Д. В. (2016)
Гуцол В. В. - Дослідження компонентів летких фракцій рослинної сировини салату посівного сорту "лолло россо", Журавель І. О., Гур’єва І. Г. (2016)
Омельченко И. О. - Валидация методики количественного определения фенобарбитала при проведении теста "растворение" в таблетке сублингвальной "корвалол", Ярных Т. Г., Борщевський Г. И., Коноваленко В. А. (2016)
Геруш О. В. - Анализ ассортимента и доступности гепатотропных лекарственных средств на фармацевтическом рынке Украины, Ткачева О. В. (2016)
Улізко І. В. - Реологічні характеристики гелів на основі гідроксиетилцелюлози, Трохимчук В. В., Чуєшов В. І. (2016)
Глущенко А. В. - Обґрунтування способу введення сухого екстракту кураю пагорбкового в оральну суспензію "ко-тримоксазол", Георгіянц В. А., Ковалевська І. В., Рубан О. А. (2016)
Данилко Д. І. - Дизайн геріатричного лікарського засобу, що потенційно підвищує експресію адипонектину, Бессарабов В. І., Пальчевська Т. А. (2016)
Буцька В. Є. - Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану з метою оптимізації та удосконалення технології, Кузнєцова О. В., Тимченко О. Г., Джан Т. В. (2016)
Росада М. В. - Розробка та валідація тесту "розчинення" для таблеток рибоксин, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Бойко А. І. - Аналіз та управління факторами, що формують фармацевтичну допомогу хворим на цукровий діабет в Україні (2016)
Шматенко В. В. - Фармакологические исследования антимикробной мази с противовоспалительным и ранозаживляющим действием для нужд военной медицины (2016)
Онишків О. І. - Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Danylchenko S. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 4-aryl-5-oxo-4,5-dihydro(1,2,4)triazolo(4,3-a)quinazoline-8-carboxamides, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S. (2016)
Korobko D. - Synthesis of the row of new functional derivatives of 7-aryl alkyl-8-hydrazine theophyllines (2016)
Kryvoviaz O. - Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators (2016)
Молодожонова О. О. - Національний досвід становлення вимог до зберігання та дистрибуції лікарських засобів, Суховий Г. П., Бушуєва І. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Бойко А. І. - Оптимізація системи фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет з використанням сучасної методології фармацевтичної інформатики (2016)
Євтушенко О. М. - Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку судану як соціальнооріентованої структури країни, Осама Абузаід Мохамед Нур Ахмед (2016)
Пономаренко М. С. - Обгрунтування створення нормативно-визначеного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини, Кабачна А. В., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Борищук В. О. (2016)
Торопин В. Н. - Синтез и эмиссия активного хлора из иммобилизованных n-хлор-n-алкилсульфонамидов, Бурмистров К. С., Мурашевич Б. В., Кременчуцкий Г. Н. (2016)
Шанайда М. І. - Морфолого-анатомічна будова трави Satureja Hortensis L., Сіра Л. М., Мінаєва A. O. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики ідентифікації фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губарь С. М. (2016)
Ніженковська І. В. - Механізм розвитку кардіотоксичності за умов використання антрациклінових антибіотиків та аналіз механізмів кардіопротекторної дії лікарських засобів та сполук різних хімічних груп, Нароха В. П., Бакун А. В. (2016)
Хижняк О. С. - Технологія отримання бактеріального синбіотичного препарату (2016)
Danylchenko S. - Primary antimicrobial screening of novel, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S., Elliott A., Zuegg J. (2016)
Проскурова Я. А. - Сравнительный анализ требований европейской и немецкой фармакопей к испытанию "показатель горечи", Губарь С. Н., Котова Э. Э., Котов А. Г. (2016)
Вишневська Л. І. - Технологічні дослідження з розробки основи корегованої лікарської форми, Шмалько О. О., Яковенко В. К., Мегалінський В. А. (2016)
Макаренко О. В. - Результати комплексного АВС/VEN/частотного аналізу застосування препаратів групи s01e "протиглаукомні засоби та міотики" за показниками витратності, життєвої необхідності та частоти призначень, Кривов'яз О. В. (2016)
Кузнецов И. Э. - Количественное определение концентрации силденафила в плазме крови человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (LC-MS/MS), Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Розробка методики якісного аналізу грициків звичайних трави для включення у проект національної монографії до державної фармакопеї України, Кисличенко В. С., Котова Е. Е., Котов А. Г., Сущук Н. А. (2016)
Кушнірук В. М. - Масштабування технології одержання n,n-дибензиламіду малонової кислоти – потенційного антиконвульсанта – у промислових умовах, Ковалевська І. В., Рубан О. А., Гарна Н. В., Георгіянц В. А. (2016)
Савич А. О. - Дослідження гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів зі стрептозотоцин-нікотинамід-індукованим цукровим діабетом 2 типу, Марчишин С. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Одинцова В. М. - Хронічна токсичність субстанції адамантан-1-амонієвої солі 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n,n-дихлорсульфонамидов, Бурмистров К. С., Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження характеристик споживачів лікувальної косметики в Україні, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Toziuk O. - Investigation of effect of sodium 2-(tetrazolquinazolin-5-iltio)-acetate (compound кв-28) on the metabolic processes in organism during intensive exercise (2016)
Гудзь Н. І. - Елементи стандартизації та контролю якості лабораторних серій перитонеальних діалізних глюкозолактатних розчинів, Філіпська А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу, Шаріфов Х. Ш., Міщенко О. Я., Кошова О. Ю. (2017)
Кононенко Н. М. - Репаративні властивості нового комбінованого крему на моделі термічних пошкоджень шкіри у щурів, Шейхалі А. М. (2017)
Кузнецов И. Э. - Разработка и валидация методики количественного определения силденафила и n-десметил силденафила с помощью ВЭЖХ-МС/МС в плазме крови человека, Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2017)
Ніженковська І. В. - Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові, Нароха В. П., Бакун А. В., Брюзгіна Т. С. (2017)
Рибачук В. Д. - Вивчення впливу концентрації зволожувача та методу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного (2017)
Сирова Г. О. - Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3-ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів, Чаленко Н. М., Безуглий П. О., Демченко А. М. (2017)
Шакін Є. С. - Фармацевтична розробка протиепілептичних таблеток на основі субстанції леветирацетам. специфіка проведення фармако-технологічних досліджень при стандартизації лікарського засобу, Асмолова Н. М., Ярних Т. Г. (2017)
Одинцова В. М. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції. Частина 1, Бідненко О. С. (2017)
Зайченко В. С. - Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника, Євтушенко О. М., Рубан О. А., Маслій Ю. С., Равшанов Т. Б. (2017)
Рибалкін М. В. - Наукове та експериментальне обгрунтування технології очищення антигенів грибів Candida, Стрельников Л. С. (2017)
Abstract and References (2017)
Мороз С. Г. - Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Зоідзе Д. Р. (2017)
Заморський І. І. - Аналіз активності сукцинатдегідрогенази та лактатдегідрогенази при гострій та хронічній гіпоксії на фоні введення похідного 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти, Букатару Ю. С., Мельничук С. П. (2017)
Дармограй Н. М. - Визначення агомелатину у сечі в присутності метаболітів методом газової хроматографії із МАС-спектрометричним детектуванням (ГХ-МС), Галькевич І. Й. (2017)
Осьмачко А. П. - Хромато-МАС-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних, жирних та ароматичних кислот кореневища Veronica Teucrium L., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М., Сидора Н. В. (2017)
Давидович С. І. - Визначення сертиндолу у біологічному матеріалі методом газової хроматографії – МАС-спектрометрії, Галькевич І. Й., Тарнавська Я. Г. (2017)
Юсифова Д. Ю. - Разработка технологии мягкой лекарственной формы на основе экстракта листьев лещины обыкновенной, Рубан Е. А. (2017)
Тимофєєва С. В. - Вивчення стероїдних сполук у сировині канни садової, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Litvinova O. - Development of combined composition pessaries for genital herpes treatment, Levachkova Ju., Zaichenko A., Chernykh V., Chushenko V. (2017)
Posylkina O. - Prediction of the competitiveness dynamics of pharmacy chains, Mala Zh., Nessonova M. (2017)
Kramar H. - Experimental study of state of gastric mucosa in rats under introduction of new derivate of 4-|4-oxo-4h-quinazoline-3-yl| benzoic acid (PC-66) (2017)
Abstract and References (2017)
Кучеренко Н. В. - Аналіз фармацевтичного ринку україни в аспекті твердих оральних лікарських засобів з відтермінованою дією, Гудзенко О. П. (2017)
Пелех І. Р. - Дослідження біокомплексу PS як перспективного консерванта у складі лікарських та косметичних засобів, Ділай Н. В., Білоус С. Б., Вільданова Р. І., Шульга О. М. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення основних етіологічних факторів, що обумовлюють виникнення хвороби Паркінсона, Прокопенко О. С. (2017)
Федоровська М. І. - Розробка технології крем-маски з рослинними субстанціями для терапії андрогенної алопеції, Половко Н. П., Леочко Н. С. (2017)
Карпюк У. В. - Розробка методики якісного аналізу кукурудзи стовпчиків з приймочками для включення у проект національної монографії до Державної Фармакопеї України, Котова Е. Е., Котов А. Г., Кисличенко Кисличенко, В. С. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Лук'янчук А. В. - Анемона дібровна. Anemone Nemorosa L. Аналітичний огляд, Хропот О. С., Конечний Ю. Т., Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2017)
Безрук І. В. - Розробка методик кількісного визначення прокаїну гідрохлориду та сульфаніламіду в складі багатокомпонентної екстемпоральної мазі, Вракін В. О., Савченко Л. П., Матерієнко А. С., Георгіянц В. А. (2017)
Timanyuk I. - The analysis of digital tiered pharmacy formation, Pestun I. (2017)
Пилипенко Д. М. - Исследование антиаритмической активности липосомальной формы цитохрома С, Кацай А. Г., Прохоров В. В., Конахович Н. Ф., Григорьева А. С., Краснопольский Ю. М. (2017)
Abstract and References (2017)
Karpiuk U. - Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the state pharmacopoeia of Ukraine, Kotova E., Kotov A., Kyslychenko V. (2017)
Котвіцька А. А. - Наукове обґрунтування моделі розробки рекомендованого переліку лікарських засобів для фармакотерапії гострого бронхіту у дітей раннього віку, Коробова Є. С. (2017)
Ганєва О. В. - Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення преднізолону в мазях з гідрофільною основою, Проскуріна К. І., Євтіфєєва О. А., Петухова І. Ю., Кизим О. Г. (2017)
Polova Z. - Determination of the stability of veterinary cream containing silver citrate (2017)
Кубарєва І. В. - Аналіз нормативно-правовового регулювання надання паліативної допомоги в Україні, Котвіцька А. А., Бекетова М. С. (2017)
Кацай А. Г. - Влияние состава липосом на степень инкапсуляции и размер частиц при создании липосомальной формы цитохрома С, Рубан Е. А., Краснопольский Ю. М. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне обґрунтування виробництва, контролю якості та безпечності лікарських засобів на основі наноматеріалів, Калинюк Т. Г. (2017)
Mamina O. - The use of hplc method for analysis of prazosin hydrochloride suitable for a chemical-toxicological investigation, Kabachny V. (2017)
Prokopetc V. - Development and standardization of test systems based on filter paper and modified with vanillin reagent, Zdoryk O., Georgiyants V. (2017)
Abstract and References (2017)
Ilyinska N. - Study of the inulin complex of dahlia root bulbs of Ken's flame species and its standardization, Gontova T., Chushenko V., Bezugly P. (2017)
Markina A. - The impact of indolinoren on histrotructure of kidney on the glixerroid acute renal failure model, Mishchenko O., Laryanovska Yu. (2017)
Gayova L. - New possibilities of use of oat raw materials for investigation of biologically active components in therapy of experimental diabetes, Yurzhenko N., Mysnik O. (2017)
Rybalkin M. - Research of molecular mass of proteins, which obtained by different technological methods of the Candida fungi cells disintegration, Strelnikov L., Strilets O. (2017)
Tkachenko P. - Products of interaction of substituted 5-aminopyrazoles with α -haloketones as potential pharmaceutical agents, Tkachenko O., Netosova K., Borisov O., Zhuravel I. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Quality assessment and stability study of compounded furosemide syrup, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2017)
Rosada M. - Determination of the optimal parameters and ionization products of riboxinum, Bevz N., Georgiyants V. (2017)
Barkovska O. - Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists, Ogar’ S., Rogulia O., Havrysh Н. (2017)
Sakhanda I. - Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases, Kosyachenko K., Nehoda T. (2017)
Abstract and References (2017)
Grygoriv G. - Cycloalkanecarbaldehydes in synthesis of novel 1,2-benzoxathiin-4(3H)-on 2,2-dioxide derivatives and study of the antimicrobial activity of synthesized compounds, Lega D., Chernykh V., Osolodchenko T., Shemchuk L. (2017)
Kuznetsova М. - Identification and quantitative determination of steroidal compounds in the plant material of cabbage, Kyslychenko О., Zhuravel І. (2017)
Litvinova E. - Analysis of innovative development strategies in pharmacy, Posilkina O. (2017)
Stadnichenko A. - Study of the composition of cryoprotector and technological regime in liophilization of liposomes with oxaliplatinum, Krasnopolsky Y., Yarnykh Т. (2017)
Sytnyk I. - Study of superoxide- and NO-dependent protective mechanisms of N-acetylcysteine and losartan in ratʼs aorta and liver under streptozoticin-induced type 1 diabetes mellitus, Burlaka A., Vovk A., Khaitovych M. (2017)
Bielozorova O. - Study of consumption of drugs for the treatment of soldiers as surgical patients in a military mobile hospital (2017)
Savelieva O. - Development of composition and technology of combination drug with neurally mediated action "Memofit"", Vladymyrova I., Тishakova Т., Levashova O. (2017)
Polova Z. - Substantiation of the composition of surface-active substances in development of a cream with silver citrate, Gladukh I., Kukhtenko H. (2017)
Kotvitska A. - Scientific substantiation of the product range renewal model for manufacturing pharmaceutical enterprise, Kostiuk V. (2017)
Abstract and References (2017)
Leontiev D. - The synthesis and study of profiles of the ornidazole impurities, Bevz О., Volovyk N., Gella І., Georgiyants V. (2018)
Bilous S. - Actual approaches to development of new germicides in the conditions of extension of antibiotic resistance, Dybkova S., Liutko O., Rieznichenko L., Gruzina T., Kalyniuk T. (2018)
Dobrova A. - Verification of dissolution test for doxycycline hyclate in capsules to implement into the pharmacopoeial monograph, Golovchenko O., Georgiyants V. (2018)
Tsubanova N. - Research of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the oak bark and aloe extract, Zhurenko D., Sakharova T. (2018)
Savchenko L. - Selection and verification of the method for phynelefrine hydrochloride assay in Simanovsky ointment, Uminska K., Bevz N., Georgiyants V. (2018)
Tryhubchak O. - Study of excipients quantities influencein the composition of the powder in sachet packages, Gureyeva S., Yuryeva O. (2018)
Sydora N. - Morphological and taxonomic study of oxyacanthae Zbl. section of crataegus L. genus by vegetative characteristics (2018)
Polova Z. - Study of influence of primary packaging on the stability of the original veterinary preparation, Almakayeva L. (2018)
Nizhenkovska I. - In vitro susceptibility study of Candida Spp. isolates to new combined potential medicinal product for the treatment of vaginal candidiasis, Zinchenko L. (2018)
Abstract and References (2018)
Saidov N. - Scaling of the prospective anti-ulcer API synthesis (2018)
Glushchenko A. - The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system, Vladymyrova I., Georgiyants V. (2018)
Shуlkina O. - Current state assessment of pharmaceutical care implementation in Ukraine, Dobrova V. (2018)
Nemchenko A. - Analysis of the Ukrainian market of parapharmaceuticals for prevention of keloid scars, Nazarkina V., Mishchenko V., Vinnik O. (2018)
Prokopenko Y. - Methodological approaches to the search of new herbal anticonvulsants, Georgiyants V. (2018)
Rybachuk V. - Studying the influence of the natural zeolite tablets manufacturing technology on sorbtion kinetic of long-living 90Sr and 137Cs radionuclides and Pb2+ and Hg2+ heavy metals from water solution in vitro, Ruban O., Krasnopyorova A., Yuhno G. (2018)
Darzuli N. - Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of pyrola rotundifolia extract, Hroshovyi T., Sokolova K., Podpletnyaya E. (2018)
Drachuk V. - Comparative analysis of the nephroprotective action of ademetioninee and glutathione in ischemia-reperfusion acute kidney injury, Zamorskii I., Shchudrova T. (2018)
Sakhanda I. - The analysis of the sale of antihypertensive drugs in the pharmacies of Kyiv, Kosyachenko K., Nehoda T. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gedziute J. - Investigation of food supplements with preservative E211 (Sodium benzoate) using thin-layer chromatography, Marksa M., Zevzikoviene A., Skyrius V., Zevzikovas A. (2018)
Marushchak A. - Pharmacoeconomic analysis of the use of ramipril and candesartan in patients with arterial hypertension, Shorikov E. (2018)
Mishchenko O. - Influence of extract of peach ordinary (Persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress, Zaychenko G., Sharifov Ch., Koshova O., Laryanovska Yu., Khalieieva O. (2018)
Pruglo Ye. - Synthesis, physical and chemical properties and anxiolytic activity of 2-(4-(R-arylidenamino)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-YL)thio)acetic acids and their salts (2018)
Shanaida M. - Identification and component analysis of triterpenoids in Monarda fistulosa L. and Ocimum americanum L. (Lamiaceae) aerial parts, Golembiovska O. (2018)
Upyr T. - Phytochemical and pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit, Shahm Basim Mohammed, Bashar Al-Jabbar Ali Sahlani, Lenchyk L., Senyuk I., Kyslychenko V. (2018)
Dyachok I. - Dynamics of exception of organic acids from mixture of medical vegetable raw material, Pinyazhko O., Ivankiv O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kovalevska I. - Development of the methodological approach of obtaining preparations based on solid dispersions, Ruban O. (2018)
Jarukas L. - Bio-based succinic acid sample preparation and derivatization procedure optimisation for gas chromatography-mass spectrometry analysis, Kamarauskaitė J., Marksa M., Trumbeckaitė S., Banienė R., Ivanauskas L. (2018)
Barkovska O. - Scientific and practical substantiation of directions of mutual cooperation of higher educational institutions with employers of pharmaceutical sector of health care industry, Ogar’ S., Rohulia O. (2018)
Markina А. - The influence of indolinoren on kidney function in conditions of water and salt load, Mishсhenko O. (2018)
Donchenko A. - Development and validation of spectrophotometric method for the determination of meldonium dihydrate in dosage forms, Nahorna N., Vasyuk S. (2018)
Matskevych K. - Research of 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative on the content of fatty acids of lipids in rats with arterial hypertension (2018)
Varinsky B. - The research of free aminoacids of water-soluble protein-polysaccharide complex of oyster mushroom pleurotus ostreatus, Kucherenko N., Kolpakova O. (2018)
Kononenko N. - Impact of dry extract of ginger on morphological state of pancreas of Syrian golden hamsters on the background of hypercalorium diet, Sorokina M., Larianovska J., Chikitkina V. (2018)
Abstract & References (2018)
Kravchuk Y. - Analysis of psychotropic medicines triazolam, estazolam and alprazolam mixture using high-performance liquid chromatography method, Marksa M., Zevzikoviene A., Zevzikovas A. (2018)
Kolodyezna Т. - Evaluation of opportunities for the use of modern methods for correction and prevention of risks in the quality control of clinical trials, Zupanets K., Dobrova V. (2018)
Zaychenko V. - Physico-chemical and pharmaco-technological research at a substantiation of rational composition and technology of suppositories "indoxam", Ruban O., Maslii Yu., Gerbina N. (2018)
Olkhovska А. - Substantiation for the optimal strategy of risk management in marketing communicative activities of pharmaceutical enterprises based on mathematical model approach, Malyi V., Storozhenko I. (2018)
Sydora N. - Technology of obtaining and investigation of chemical composition of dense extract of hawthorn fruits, Zuikina S., Kovalova А., Vyshnevska L. (2018)
Temirova O. - Redox-dependent mechanisms of brain neuroprotection of rats with experimental diabetes mellitus, Khaitovych M., Burlaka A., Vovk A. (2018)
Shumova G. - Determination of the content of amino acids in the roots of the sophora flavescens, Nizhenkovska I., Vladymyrova I. (2018)
Kravchenko T. - Antipyretic activity of the new 2-(((3-mercapto-5-methyl-4Н-1,2,4-triazol-4-yl)imino)methyl)-5-R-benzoates, Panasenko O., Knysh Ye. (2018)
Abstract and References (2018)
Vyshnevska L. - Studies on the design of a composition of gel for the treatment of inflammatory diseases of the joints, Strilets O., Postoy V. (2018)
Semchenko K. - Study of anthelmintic activity and acute toxicity of medicine of combined composition, Vyshnevska L., Polovko N. (2018)
Sych I. - Development of quality control methods of promising anticonvulsant, Bevz N., Sych I., Rakhimova M., Yaremenko V., Perekhoda L. (2018)
Sydora N. - Search of the promising species of subfamily Amygdaloideae and Pyroideae using the chemotaxonomy, Kovaleva A., Goncharov O. (2018)
Shovkova O. - Development and validation of HPLC/UV-procedures of secnidazole determination in blood and urine, Klimenko L., Shovkova Z., Mykytenko O. (2018)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Research of socio-psychological characteristics of pharmacy specialists, Harkusha M., Demchenko N. (2018)
Saidov N. - Development of HPLC method for quantitative determination of new perspective аpi with anti-ulcer activity of trіаzоprazol, Smelova N., Garna N., Koretnik O., Khanina N., Gubar S. (2018)
Abstract and References (2018)
Posilkina O. - Development of methodical approaches to the assortment management of pharmacy networks by principles of categorycal management, Mala Zh., Bondarieva I. (2019)
Glushchenko A. - Development of the procedure of quantitative determination of the biological active substances in the extract of a bupleurum aureum in the composition of a combined dosage form, Bezruk I., Bevz N., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Romanenko Ye. - Standardization parameters of modified extracts from Leonurus cardiaca herb, Koshovyi O., Ilyina T., Borodina N., Melnyk N. (2019)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Study of medical kits from passenger trains, Gretska G., Demchenko N. (2019)
Slipchenko G. - Methodological approaches to the design of solid dosage forms of nootropic action on the basis of plant raw materials, Ruban O., Kutsenko S. (2019)
Bilous S. - Study of the stability of organoleptic and structural-mechanical indicators of semi-solid preparations with metal nanoparticles, Kovalevska I. (2019)
Vyshnevska L. - Pharmacotechnological studies of model samples in the development of a composition of solid gastrosoluble capsules, Bysaha Ye., Soldatov D. (2019)
Abstract and References (2019)
Snehyrova D. - Selection of flavoring agents and primary packaging for the combined oral solution named "Maglycimet", Almakaeva L. (2019)
Jazokaite R. - Chromatographic analysis of 6-gingerol and 6-shogaol using TLC and HPLC methods, Marksa M., Zevzikoviene A., Zevzikovas A. (2019)
Iakovlieva L. - Β-lactam antibiotics in Ukraine: market and consumption analysis in 2013–2018, Bahlai T. (2019)
Litvinova E. - Analysis of research on the benefits of clinical and economic effectiveness, safety of innovative drug cetuximab in the treatment of colorectal cancer (2019)
Golubtsova K. - Study of factors affecting on the development of the pharmaceutical sector enterprises, Sahaidak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Drapak I. - Development of method of quantitative determination of cardiazol substance with using highly efficient liquid chromatography, Zimenkovsky B.. Bezruk I., Ivanauskas L., Perekoda L., Harna S. (2019)
Glushchenko A. - Development of the method of simultaneous quantitative determination of loratadine and auxuilary substances in the combined syrup "Loratadin+", Bezruk I., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Abstract and References (2019)
Bevz N. - Algorithm for carrying out a procedure for verification of a spectrophotometric method for analysis of solid-dosed dosage forms according to the requirements of SPHU 2.0, Georgiyants V., Gryzodub O. (2019)
Maslii Yu. - Investigations with the aim of obtaining a mass for pressing medicated chewing gums "Lysodent C", Ruban O., Kolisnyk T. (2019)
Zaharko N. - Risk assessment of logistic activities in foreign economic activity as a component of efficient management by a pharmaceutical company, Sahaіdak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Chalenko N. - Synthesis of potential antiexudative preparations for 2-((4-amino-5-(furan-2-il)-1,2,4-triazole-(4H)-3-yl)-sulfanyl)-N-acetamide series, Demchenko A., Syrova G. (2019)
Kononenko N. - Influence of dry extract of brassica olearacea on the morphological structure of the gastric mucosa of rats during an experimental ulcer caused by alcohol-prednisolone mixture, Mirzaliev M., Chikitkina V. (2019)
Borodina N. - Biologically active substances of salix purpurea F. Gracilis (Gren. & Godr.) C.K. Schneid. (Salicaceae), Kovalyov V., Koshovyi O. (2019)
Abstract and References (2019)
Mirzaliev M. - Study of the antiulcer activity of dry extract of garden cabbage on a model of subchronic gastric ulcer, Kononenko N., Chikitkina V. (2019)
Tereshchenko L. - Analysis of the dynamics of expenditures on pharmaceutical support of population in Ukraine, Belarus republic and in European Union, Zhirova I. (2019)
Andrienko N. - Sociometry as a method for assessing the socio-psychological climate in pharmacies, Sahaіdak-Nikitiuk R., Demchenko N., Alеkhina N. (2019)
Grytsyk А. - Fatty acid composition of common bugle herb (Ajuga reptans L.), Maliuvanchuk S. (2019)
Panfilova H. - Development of organizational and economic approaches to the analysis of efficiency of activities of pharmacy as subjects of insurance relations in national health care, Нala L. (2019)
Borodina N. - Study of the morphologo-anatomic signs of shoots of the Salix caprea L. of Ukrainian flora, Kovalyov V., Koshovyi O., Gamulya O. (2019)
Doroshenko A. - Effect of a nanodispersion silica composite with polyhexamethylene guanidine hydrochloride on immunological indicators and indicators of oxidation and antioxidant homeostasis in rats with thermal burn, Gorchakova N., Zaychenko G. (2019)
Abstract and References (2019)
Нala L. - Research of trends of development of the health insurance market in the conditions of socio-economic crisis in Ukraine, Panfilova H., Tsurikova O. (2019)
Chornyi V. - Design and implementation of green chemistry approaches into pharmaceutical analysys of benzydamine dosage formes, Kushniruk V., Georgiyants V. (2019)
Bevz N. - Development of a design research for determining the quality indicators of potential API. 1. newly synthesized substances for primary pharmacological screening, Mishchenko V. (2019)
Rudakova O. - Standardization of original medicine anti-alcohol action on assay of glycin, Gubar S., Kriukova A., Smielova N., Bezchasnyuk E. (2019)
Orlenko D. - Study of structural and mechanical properties of bases in the development of dental gel with combined composition, Yakovenko V., Vyshnevska L. (2019)
Borko Ye. - Studies of physico-chemical and pharmaco-technological parameters of bioflavonoids diosmin and hesperidin, Kovalevska I. (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2019)
Bevz O. - Features of standardization and registration of dietary supplements compared to drugs, Kryvanych O., Fedosov A., Sych I., Perekhoda L. (2019)
Pylypenko D. - Nanobiotechnological obtaining of liposomal forms of antioxidant preparations based on bioflavonoids, Prokhorov V., Dudnichenko O., Krasnopolsky Y. (2019)
Minkutė R. - The influence of lifestyle factors on constipation – should the pharmacist be aware of this?, Andrijauskaitė I., Briedis V. (2019)
Orlenko D. - Research on the development of dental gel technology with metronidazole benzoate and hyaluronic acid, Yakovenko V., Vyshnevska L. (2019)
Bobokalo S. - Results of structural analysis of medical appointments of queretetin drugs and its derivatives in Ukraine, Almakaieva L., Panfilova H., Tsurikova O. (2019)
Polish N. - Primary screening of the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone, Voytsakhivska O., Marintsova N., Zhurakhivska L., Novikov V., Bohza S. (2019)
Shmalko O. - Experimental research on development and validation of methods of quantitative determination of flavonoids and essential oil in solid multi-component capsules "Uroholum", Bevz N., Vyshnevskyy І., Vyshnevska L. (2019)
Karamavrova T. - Some approaches to obtaining internal audit evidence for pharmaceutical quality systems, Lebedynets V. (2019)
Abstract and References (2019)
Kotvitska A. - Rationale of the methodology classification of medication related errors during the retail sales of drugs in Ukraine, Surikova I. (2020)
Bondar A. - Technological aspects of obtaining liquid extracts of black poplar buds and determining the strategy for their standardization at the pharmaceutical development stage, Gubar S., Smielova N., Shyteyeva T., Tkachenko O., Kryvoruchko L., Karpenko K., Georgiyants V. (2020)
Derymedvid L. - Comparative cytotoxic analysis of extracts obtained from leaves and roots of sweet flag (Acorus Calamus L.) on rat bone marrow cells in vitro, Korang L., Shakina L. (2020)
Myha M. - Phytochemical study of Salvia grandiflora and Salvia officinalis leaves for establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice, Koshovyi O., Gamulya O., Ilina T., Borodina N., Vlasova I. (2020)
Dolzhykova O. - Research of medical treatment influence of "melanizol" suppositories on background of "mechanical" vaginitis in rats, Maloshtan L. (2020)
Litvinova E. - Analysis of clinical efficacy and safety of intravenous use of diclofenac for the prevention of postoperative pain: current status and strategic aspect (2020)
Marushchak A. - Morphological changes in tissues of organs in rats with arterial hypertension (SHR) with treatment of hypotensive medicines (with ramipril and candesartan) in combination with corvitin, Rogovyy Y., Doroshko V., Shvets V., Savchuk T. (2020)
Abstract and References (2020)
Semchenko K. - Substantiation of production technology of tablets "AP-helmin”, Vyshnevska L., Gladukh Ie., Sichkar A. (2020)
Severina H. - Design, synthesis, molecular docking and anticonvulsant evaluation of 6-methyl-2-arylaminopyrimidin-4(3H)-one, Voloshchuk N., Saidov N., Georgiyants V. (2020)
Volkova A. - Study the attitude of the Ukrainian citizens to the environmental problems in the context of the theory of generations, Proskurova Ia., Yevsieieva L. (2020)
Gubin Iu. - Drug design of medicinal products on the basis of natural cardiosteroids, Romelashvili O., Zborovska T. (2020)
Soloviova А. - Primary selection of the prebiotic components in the complex dermatological therapeutic and preventive medicine with probiotic, Kaliuzhnaia О., Strelnikov L. (2020)
Matushchak M. - Research of features of development of epidemiological situation on lymphogranulematosis in Ukraine, Panfilova H., Kostуshуn L., Sokurenko I. (2020)
Liakh V. - Caltha palustris. Analytical overview, Konechna R., Mylyanych A., Zhurakhivska L., Hubytska I., Novikov V. (2020)
Abstract and References (2020)
Severina H. - Development of HPLC method for quantitative determination of epimidin - new perspective АPhI with anticonvulsive activity, Bezruk I., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2020)
Chornyi V. - Development and validation of the method for simultaneous determination of Benzydamine hydrochloride and methylparaben in dosage form by HPLC, Georgiyants V., Chorna O. (2020)
Samborskyі O. - Comparative analysis of the dynamics of healthcare expenditures from country GDP and cash payments of families to medical and pharmaceutical support in Ukraine, CIS countries and ЕU, Slobodyanyuk М., Panfilova Н. (2020)
Shmalko O. - Preparation and study of the substance of multicomponent dry extract of Belisa as a stage of pharmaceutical development of sedative capsules, Vyshnevska L., Soldatov D. (2020)
Kolisnyk S. - Study of the monosaccharide composition of water-soluble polysaccharide complexes and pectic substances of Pimpinella anisum herbs, Khanin V., Umarov U., Koretnik O. (2020)
Lebed S. - Estimation of the possibility of expanding the instrument base for the rapid detection of falsified medicinal products in the Rivne region, Nemchenko A., Zdoryk O. (2020)
Abstract and References (2020)
Semenets A. - Theoretical justification of a purposeful search of potential neurotropic drugs, Suleiman M., Kovalenko S., Georgiyants V., Pokrovskii M., Korokin M., Soldatov V., Bunyatyan V., Kobzar N., Grinevich L., Perekhoda L. (2020)
Mamina O. - Determination of diphenhydramine by HPLC method in biological liquids, Kabachny V., Tomarovska T., Bondarenko N. (2020)
Bahadur S. - Review of formulation and evaluation of self-micro emulsifying drug delivery system (SMEDDS), Yadu K., Baghel P., Naurange T., Sahu M. (2020)
Bezruk I. - Comparison of components profile in herbal raw material, extract and pharmaceuticals of Hedera Helix, Georgiyants V., Ivanauskas L. (2020)
Savych A. - Screening study of hypoglycemic activity of the herbal mixtures (message 1), Marchyshyn S., Basaraba R. (2020)
Marchyshyn S. - Study of the morphological and anatomic signs of the flowers of the chrysanthemum hortorum bailey sort pectoral (pharmacognostic analysis), Polonets O., Harnyk M., Sira L. (2020)
Abstract and References (2020)
Шкодовський Юрій Михайлович (16 листопада 1947 року - 14 травня 2020 року) (2020)
Банах А. В. - Моделювання взаємовпливу розпланувального рішення забудови та перетворення природного рельєфу території (2020)
Bzhezovska N. - The influence of polish ethnoculture on the process of forming the architectural planning structure of small historical cities of Podillya (2020)
Васильєва Г. Ю. - Методи удосконалення транспортної інфраструктури (на прикладі м. Києва), Дубова С. В. (2020)
Величко С. В. - Дослідження впливу на нижній б'єф приєднання вертикальної витрати у водопропускних спорудах, Дупляк О. В. (2020)
Габрель М. М. - Зміни й перетворення у просторі великих міст. Аналіз та врахування в обґрунтуванні шляхів розвитку (2020)
Габрель М. М. - Характеристики якості в дослідженні архітектурно-урбаністичних процесів (2020)
Голик Й. М. - Дослідження еволюційних тенденцій планування території Закарпаття, Несух М. М., Федорянич Т. В. (2020)
Гомон С. С. - До визначення січного модуля деформацій клеєної деревини модифікованої "силором", Гомон С. С., Гомон П. С., Верешко О. В. (2020)
Довганюк А. І. - Розвиток планувальної структури вулично-дорожньої мережі та транспортної інфраструктури міста Чернівці (2020)
Древаль І. В. - Робітничі селища залізничників: історичній досвід містобудівних перетворень (2020)
Жирак Р. М. - Теоретичні передумови дослідження урбоекологічних взаємодій у гірських поселеннях рекреаційного спрямування (2020)
Завальний О. В. - До питання формування та функціонування приміських зон в зоні впливу великого міста, Панкеєва А. М., Вяткін К. І. (2020)
Ісаєв О. П. - Комплексний моніторинг інженерних споруд, Гуляєв Ю. Ф., Чуланов П. О. (2020)
Коптєва Г. Л. - Фактори впливу та прийоми формування прирічкових міських територій (2020)
Косьмій М. М. - Вплив нематеріальних чинників на трансформаційний потенціал вибраних об'єктів карпатського регіону (2020)
Кошева В. О. - Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п'ятиповерхового будинку, Гетун Г. В., Левківський Д. В. (2020)
Куцина І. А. - Роль пішохідних мостів у формуванні архітектурно-просторового середовища міст (2020)
Мерилова І. О. - Парадигма розвитку депресивних промислових територій в умовах постіндустріальної економіки, Невгомонний Г. У., Речиц О. А. (2020)
Орел Ю. М. - Геометричне моделювання оптимальної траєкторії прокладання трубопроводу ефективних систем водопостачання (2020)
Осипов О. Ф. - Обгрунтування технології комплексно-механізованого демонтажу металевих колон, Осипов С. О., Сигида В. О., Осипова А. О. (2020)
Petryshyn H. - Lviv transport infrastructure development prospects, Sosnova N., Tupis S., Liubytskyi R., Sklyarova I. (2020)
Руденко М. О. - Аналіз досвіду реновації кінотеатрів другої половини ХХ століття, Руденко Т. В., Спірідонова А. О. (2020)
Савченко Т. В. - Типологія будівель Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століть (2020)
Старовєров В. С. - Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереження, Гайкін Д. В. (2020)
Товбич В. В. - Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра, Куліченко Н. В., Кондрацька О. І., Сисойлов М. В. (2020)
Трегубов К. Ю. - Проблеми лінійного планування населених пунктів, що розташовані на водних об'єктах, Трегубова О. О. (2020)
Чибіряков В. К. - Чисельна реалізація модифікованого методу прямих, Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. (2020)
Човнюк Ю. В. - Новий метод акустично-хвильового аналізу структурно-механічних параметрів полімербетонних дорожних покриттів, Чередніченко П. П., Остапущенко О. П., Кравчук В. Т., Кравченко І. М. (2020)
Шулик В. В. - Про існуючі підходи формування мережі центрів громадської безпеки об'єднаних громад (2020)
Яворовська О. В. - Розміщення об'єктів інфраструктури санітарного очищення у планувальній структурі міста (2020)
Яценко В. О. - Пошук істини. Ландшафтна архітектура та туристично-рекреаційні комплекси в дипломних проектах 2020 року, Короткова Т. М. (2020)
До відома авторів статей (2020)
Бокшань Г. І. - Містифікована біографія Івана Вагилевича в романі Юрія Винничука "Лютеція" (2020)
Васьків М. C. - Далекий Схід, українці й пафос грандіозних перетворень у кіноповісті О. Довженка "Аероград" (2020)
Васильєв Є. М. - Жанрові пошуки у п’єсах українських драматургів про гібридну війну (2020)
Головченко Н. І. - Жанрово-стильові модифікації сучасної української документальної літератури про Євромайдан та антитерористичну операцію (АТО) (2020)
Гуменний М. Х. - Контекст авторського погляду (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар), Гуменна В. Ю. (2020)
Жигун С. В. - (Не)жіноча автобіографія: Олена Пчілка про себе (2020)
Ignatov V. - Technical progress, fashion and nationality ("The watch" by Georgi Zhivkov) (2020)
Кизилова В. В. - Україна Уласа Самчука: синтез політичного й мистецького світоглядів (2020)
Лисанець Ю. В. - Жіночі образи у медичному дискурсі автобіографічної романістики США (2020)
Можарівська І. О. - Інтертекстуальність та інтермедіальність сучасної драми-параболи (на матеріалі п’єси Кокі Мітані "Академія сміху") (2020)
Руснак І. Є. - Проблема емансипації жінки у фейлетоні "Амазонія: надзвичайно недотепна історія " Миколи Чирського (2020)
Stoichkova N. - "Interview" and (auto)biography. Cultural-historical and media contexts of a newspaper column, Stoyanova N. (2020)
Сухарєва С. В. - Концепція святості у творах Зофії Коссак-Щуцької (2020)
Ткаченко Т. І. - Автобіографізм нарації малої прози Євгенії Божик (2020)
Циганок О. М. - Твори Цицерона у риториці "Могилянський оратор" (1636), Винничук С. Я. (2020)
Лісовська О. В. - Священницька родина Мовчанівських: краєзнавець, археолог та громадський діяч Теодосій Мовчанівський (2020)
Котельницький Н. А. - Аграрне питання в діяльності земської ліберальної фронди північної України (80-ті рр. ХІХ ст.) (2020)
Кругляк М. Е. - Проблема підкинутих дітей на тлі модернізаційних процесів Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі підросійської України) (2020)
Цецик Я. П. - Зародження та початок діяльності чорносотенців на Волині (2020)
Бігун І. В. - Рейд загону ім. І. Богуна з Волині на Холмщину (травень—липень 1944 р.) (2020)
Коротаєв О. О. - П’ятидесятницькі релігійні союзи України як об’єкт оперативної розробки органів НКДБ-МДБ за часів пізнього сталінізму (1944–1953) (2020)
Романюк Н. Й. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів України (1970–1990) (2020)
Кароєва Т. Р. - Брацлавщина в світлі теорії фронтиру крізь призму земельного питання (2020)
Кривошея І. І. - Київський митрополичий хор у ХІХ столітті: реконструкція одягу півчих (2020)
Авдєєва О. С. - Образ відьми в уявленнях мешканців Північного Приазов’я у ХХ–ХХІ століттях (2020)
Священко З. В. - Церковна преса Київської єпархії про навчання церковного співу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2020)
Герасимов Т. Ю. - Повсякденне життя Києва доби Гетьманату П. Скоропадського за спогадами О. Гольденвейзера (2020)
Телячий Ю. В. - Кіндрачук Н. М. Простір українського національного "Я": 60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.: монографія. – Івано-Франківськ: НАІР, 2020. – 502 с. (2020)
Романюк І. М. - Морозова О. Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2020. – 566 с. (2020)
Для авторів (2020)
Атаманчук Ю. М. - Традиції та інновації у професійній підготовці майбутніх економістів (2019)
Бойчук Ю. Д. - Лялькотерапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, Казачінер О. С. (2019)
Бурчак С. О. - Розвиток творчості майбутніх учителів математики в зарубіжних країнах (2019)
Голубнича Л. О. - Педагогічні ідеї Іллі Мечникова в контексті сучасності (2019)
Гринченко І. Б. - Використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання, Поліщук С. Б., Сірий О. В., Тихонова А. О., Чуприна О. І. (2019)
Житницька А. А. - Генерування інформаційного контенту як компетентність майбутнього журналіста (2019)
Іонова О. М. - Подолання бар’єрів в освіті дорослих: антрософськи-орієнтований підхід, Партола В. В. (2019)
Кірдан О. П. - Структура готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та неперервної самоосвіти (2019)
Коваленко В. Є. - Взаємодія закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями (2019)
Костікова І. І. - Інтеграція новітніх технологій в освіту Китаю (2019)
Кучай Т. П. - Правове виховання як основа правової культури майбутніх фахівців закладів вищої освіти, Кучай О. В. (2019)
Малишевський О. В. - Педагогічні умови формування готовності до професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2019)
Мірошніченко В. І. - Формування громадянської культури старшокласників на основі сімейних традицій, Грузевич Т. Ю. (2019)
Мойсеєнко І. М. - Нейронауки як підґрунтя до корекції сенсомоторики дітей з розладами аутичного спектру (2019)
Момот О. О. - Вплив сімейного виховання на формування культури здоров’я особистості дитини, Гриньова М. В. (2019)
Перетяга Л. Є. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах вищої освіти КНР, Наливайко О. О. (2019)
Прокопенко І. Ф. - Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічній теорії та практиці, Мкртічян О. А. (2019)
Прокопенко І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2019)
Ткачова Н. О. - Система ціннісних індикаторів поліпшення якості вищої освіти, Ткачов А. С. (2019)
Черненко А. В. - Цифрові технології у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов (2019)
Гайдук Н. - Система культурних цінностей базових політичних концептів у мовній картині світу (2018)
Молоткіна Ю. - Особливості мови інтернетних мереж (2018)
Остратюк Н. - Семантичні та структурні особливості лексико-семантичного поля дієслів відчуття в сучасній українській мові (2018)
Супрун В. - Сенсорно-перцептивна репрезентація концепту "жінка" в жіночій літературі української діаспори (2018)
Ципердюк О. - Взаємодія розмовного й релігійного стилів у християнській проповіді (2018)
Пустовіт Т. - Особистість та історія в романі Д. Балашова "Великий стіл" (2018)
Nanivskyy R. - "Małe ojczyzny" jako wątek egzystencjalny w twórczości Andrzeja Stasiuka w procesach globalistycznych we współczesnym świecie (2018)
Білинська Х. - Натуралістичні тенденції роману Едіт Вортон "Епоха невинності" (2018)
Санжарова Г. - Образ французского короля у Кристины Пизанской: идеальный суверен – реальная личность или литературный герой, Санжаров В. (2018)
Garmash S. - Two years’ experience of working in the framework of the british council english for universities project (problems and perspectives), Sadkovska V. (2018)
Гудз І. - Репрезентація концепту money на фразеологічному рівні в англійській мові (на матеріалі тлумачних та фразеологічних словників англійської мови), Ладика О. (2018)
Кузик Н. - Феноменологічне тлумачення ноетико-ноематичної кореляції та способи її вираження в художньому творі (2018)
Лазебна Н. - Англомовні тексти бренду Apple: лінгвопрагматичний аспект, Тарасенко А. (2018)
Пініч І. - Negative self-conscious moral emotions in constructing victorian moral identity (a corpus-based study) (2018)
Мороз Л. - Засоби художної об`єктивації рольової лірики (2018)
Онопрієнко А. - Рецепція мотиву "l’ennui de vivre" у перекладах В. Брюсова (2018)
Васильчук М. - Емблематичні сенси літературного дискурсу (2018)
Городиловська Г. П. - Доробок Ганни Наконечної в царині українського словництва (2020)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери в сучасній українській мові (за суб’єктами та об’єктами оподаткування) (2020)
Роздольська І. В. - Степан Чарнецький як учасник стрілецького покоління (2020)
Хомчак О. Г. - Об’єктивація концепту гордість у фразеологічних одиницях, Волкова І. В. (2020)
Шаболдов О. В. - Типологія маскулінності в поезії Євгена Маланюка (2020)
Фокина С. А. - Интерпретация "Психейного сюжета" в эротическом дискурсе Александры Петровой (2020)
Безруков А. В. - Емблематизм в ейдологічному вимірі метафізичної поезії: алегоричне зображення дійсності vs енігматичне кодування буття (2020)
Борисович О. В. - Мовна синестезія та синестезійна метафора, Чаюк Т. А. (2020)
Кременєва Т. В. - Афіксальні способи утворення термінології німецької фахової мови педагога (2020)
Лапиніна О. Л. - Особливості відображення культурної інформації у семантиці фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з компонентом на позначення транспортних засобів (2020)
Лаухіна І. С. - Порівняльна характеристика мовних одиниць-репрезентантів емоції гніву (на матеріалі французької та української мов), Паладьєва А. Ф. (2020)
Lebed Y. B. - Connecting properties of nouns (2020)
Moroz A. A. - Ukrainian and Russian realia in A. Royer’s memoirs "English prisoners in Russia" as an object of linguoimagological research (2020)
Мусієнко Ю. А. - Когнітивний аспект паузації в англомовному притчовому дискурсі (2020)
Петренко О. В. - Метафоризація як механізм найменування німецьких понять робототехніки (2020)
Полонская И. П. - Безаффиксальная деривация в современном английском языке (2020)
Приходько А. М. - Лексико-семантичні особливості активізації концептів англомовного гандбольного дискурсу (на матеріалі науково-популярних текстів), Крашевська І. В. (2020)
Романчук О. В. - Дієслова "Avoir" та "Être" у творенні термінів футболу французької мови, Коваль Р. С. (2020)
Sushkevych O. V. - Brexit: communicative confrontations creating new realia and jargon (2020)
Бокшань Г. І. - Архетип трикстера в романах "я обслуговував англійського короля" Богуміла Грабала та "цензор снів" юрія винничука (2020)
Ковальчук О. П. - Функціювання дискурсивних маркерів в українській та англійській мовах (2020)
Хода Л. Д. - Мова реклами в часи пандемії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі українських та словацьких текстів) (2020)
Поворознюк Р. В. - Зіткнення етнокультурних портретів нації в оригіналі та перекладі художнього твору (2020)
Тацакович У. Т. - Лінгвокогнітивні інструменти дослідження перекладу: операції конструалу (2020)
Shulinova L. V. - Functional status of the forecast in media style of modern Ukrainian literary language (2020)
Король А. А. - Лексико-синтаксичні засоби вираження імпліцитного висловлення-звинувачення (2020)
Балухтіна О. - Катеринославське та сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності (2020)
Васильєва-Халатникова М. - Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю (2020)
Кравченко О. - Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: стан та перспективи (2020)
Федоренко О. - Соціодемографічні детермінанти соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб (2020)
Чуйко О. - Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді, Клібайс Т. (2020)
Гук О. - Забезпечення організації процесу наставництва для дітей-сиріт в Україні, Удовенко Ю. (2020)
Kostenko D. - Conceptual and structural essence of intercultural competence in the students of the information technology branch at the university environment, Chernukha N. (2020)
Литвиненко Я. - Упровадження програм профілактики шкільного булінгу серед підлітків (2020)
Токарук Л. - Формування соціальної компетентності у дітей з особливими освітніми потребами засобами ІКТ (2020)
Бодрова І. - Теоретичний аналіз моделі професійного самовизначення майбутнього соціального працівника (2020)
Annex 1. Extended abstract in english and references (2020)
Додаток 2. Відомості про авторів (2020)
Title (2017)
Contents (2017)
Editorial (2017)
Stecyk K. - Environmental sustainability versus economic interests: a search for good governance in a macroeconomic perspective (2017)
Giovannini R. - Governance of private label as a strategic asset: developing a brand valuation model, Sansone M., Marsigalia B., Colamatteo A. (2017)
Gana R. - Demonetization: did India face the St. Petersburg paradox and lose? (2017)
Chun S. - Corporate ownership structure and risk-taking: evidence from Japan, Lee M. (2017)
Suraya A. M. - The impact of inflation targeting framework on food price inflation: evidence from developing economies (2017)
Kaur H. - A study of the regulative acts' leniency clause effect on the behavior of the firms (2017)
Mazambani L. - Downside of corporate performance management practices in low-income markets, Mutambara E. (2017)
Bezruk V. М. - Selection and recognition of the specified radio emissions based on the autoregression signal model, Kaliuznyi N. М., Qiang Guo., Zheng Yu., Nikolaev I. М. (2020)
Roma O. M. - Analysis of the synchronism entering process robustness in UAV’S radio control line with FHSS, Vasylenko S. V., Peleshok Ye. V., Honenko S. V., Nikolayenko B. A. (2020)
Borovyk O. V. - Method of solution of complex optimization problem for formation of component column of technique and route selection of its movement by non-stationary road network, Rachok R. V., Borovyk L. V., Basaraba I. O. (2020)
Kodnyanko V. A. - Two algorithms for global optimization of one-variable functions based on the smallest estimate distances between extremes and their number (2020)
Koshevoy N. D. - Application of the fish searсh method for optimization plans of the full factor experiment, Kostenko E. M., Muratov V. V. (2020)
Tereshchenko I. V. - Risks estimation method by clustered extreme data of process covariates, Tereshchenko A. I., Shtangey S. V. (2020)
Tarasov V. N. - Model of teletraffic based on queueing systems e2/he2/1 with ordinary and shifted input distributions, Bakhareva N. F. (2020)
Avramenko V. V. - Operative recognition of standard signal types, Demianenko V. M. (2020)
Петров К. Э. - Метод ранжирования альтернатив при проведении процедуры коллективного экспертного оценивания, Дейнеко А. А., Чалая О. В., Панферова И. Ю. (2020)
Povhan I. F. - Logical recognition tree construction on the basis of a step-to-step elementary attribute selection (2020)
Dostálek L. - Multi-factor authentication modeling, Šafařík J. (2020)
Dychka I. A. - Modified change-of-basis conversion method IN GF(2m), Legeza V. P., Onai M. V., Severin A. I. (2020)
Ivohin E. V. - Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models, Adzhubey L. T., Gavrylenko O. V., Naumenko Yu. O. (2020)
Mіroshnyk M. A. - Design timed fsm with vhdl moore pattern, Shkil A. S., Kulak E. N., Rakhlis D. Y., Mіroshnyk A. M., Malahov N. V. (2020)
Процько І. О. - Особливості обчислення твірних масивів для синтезу швидких алгоритмів ДКП I–IV (2020)
Рибачок Н. А. - Використання сесійних метрик при плануванні завдань в системах волонтерських обчислень у браузері, Орос Б. Б. (2020)
Авдєєв В. В. - Редукований пристрій спостереження в системі стабілізації руху ракети (2020)
Majstrenko O. V. - Analytical methods of calculation of powered and passive trajectory of reactive and rocket-assisted projectiles, Prokopenko V. V., Makeev V. I., Ivanyk E. G. (2020)
Zinchenko S. M. - Improving the accuracy and reliability of automatic vessel moution control system, Ben A. P., Nosov P. S., Popovych I. S., Mamenko P. P., Mateichuk V. M. (2020)
Даниленко С. - Особливості грошової повинності непманів в УССР (1921-1923рр.), Даниленко В. (2020)
Шарпатий В. - Політико-ідеологічні пріоритети пенсійного забезпечення в Радянській Україні в другій половині 1930-х рр. (2020)
Куромія Г. - Democracies and the Holodomor (2020)
Нерар Ф.-К. - Їжа та праця: продовольче постачання промислових робітників СРСР у роки першої п'ятирічки (1928-1933) (2020)
Вєнгжин Д. - "Живі репарації". Мобілізація, арешти та інтернування мешканців Південної та Центральної Європи та їх депортація до СРСР у 1944-1945 рр.: специфіка, економічний сенс, суперечності (2020)
Хижняк І. - Нові виклики системних, цивілізаційних і культурно-ціннісних змін vs-аксіології постправди та постпорядку в середовищі глобального та регіонального вимірів (2020)
Левченко Ю. - До зарубіжної історіографічної україніки: Ігор Каменецький "Гітлерівська окупація України 1941-1944: дослідження тоталітарного імперіалізму" (1956) (2020)
Срібняк І. - Газета "Вільне слово" як джерело вивчення життєдіяльностіполонених українців у таборі Зальцведель (Німеччина): 1916-1917 рр., Голоско С. (2020)
Потильчак О. - Надія Михайлівна Кравченко (1935-2001): археолог, краєзнавець і педагог (до 85-річного ювілею вченої), Марченко Д. (2020)
Греченко В. - Неповторні миттєвості історії: щодо книги Ю. І. Шаповала "Мить історії. 366 мініатюр про людей і події" (Київ: Парламентське видавниицтво, 2019. 400 с.) (2020)
Борисенко В. - Перша в педагогічних вишах УРСР: до 30-річчя кафедри історії України Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Мелещенко Т., Візер С., Сегеда Р., Телегуз І. (2020)
Титул, зміст (2020)
Bilyi D. - Ukrainization in Kuban in the 1920s and 1930s: legitimation and delegitimation through the prism of historical memory (2020)
Romantsov V. - The Mariupol Local Public University during 1917-1920-s: historical overview in the context of modern methodological approaches, Romantsova N. (2020)
Tarasevych R. - The "second" repatriation of the Poles in Stanislav region (1956-1959) (2020)
Tsap M. - The Volyn Theological Seminary led by the bishop Palladiy (Kaminsky) during 1952-1956 (2020)
Deliatynskyi R. - Main milestones of life of Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) through the prism of historiography, Gogol V., Zadorozhna A., Bortnikova A., Ryzheva N. (2020)
Rodyhin K. - Legends and realities of Ukrainian alchemy: the Kyiv echo of legends of "philosophers’ dwellings", Rodyhin M. (2020)
Serhijchuk V. - Native of Pidliaschia and leader of unification of Ukraine (on the 125th anniversary of Tymosh Olesiuk’s birth) (2020)
Klynina T. - Legislative basis of the US Department of State: a historical background (2020)
Kudryachenko A. - Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual, Prypik Ye. (2020)
Андреєв Ф. М. - Основні тенденції світової космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, Беспалко І. А., Випорханюк Д. М., Ковбасюк С. В. (2019)
Єсіна М. В. - Моделі безпеки постквантових асиметричних шифрів на основі нерозрізнюваності, Вдовенко С. Г., Горбенко І. Д. (2019)
Захарченко М. В. - Модулі системи залишкових класів як інструмент інформаційної скритності, Гордійчук В. В., Данильчук О. Г. (2019)
Пількевич І. А. - Особливості проєктування архітектури інформаційних систем військового призначення з використанням NATO Architecture Framework на прикладі науково-дослідного підрозділу, Перегуда О. М., Черкес О. П. (2019)
Безкоровайний В. В. - Системологічний аналіз проблеми оптимізації мережі об’єктів Головного центру спеціального контролю, Гордієнко Ю. О., Кошель А. В., Кулагін К. К., Солонець О. І. (2019)
Орищук І. О. - Основні принципи створення ефективного візуального повідомлення, Носова Г. Д., Марищук Л. М. (2019)
Романчук М. П. - Обґрунтування типу фреймворків глибокого навчання для оброблення даних дистанційного зондування Землі (2019)
Сидорчук О. Л. - Метод визначення електромагнітного поля, розсіяного від рупорного опромінювача, що розташований у фокусі параболоїда обертання антенної системи станцій наземної розвідки (2019)
Фриз П. В. - Спосіб вибору доступних космічних апаратів за умовами геометричної видимості між ними та заданим районом Землі (2019)
Ковтун С. О. - Статистичні характеристики енергетично прихованого фазоманіпульованого сигналу, Ковальчук С. В., Топольницький П. П. (2019)
Стрінада В. В. - Критерій управління роботизованою системою з урахуванням впливу неконтрольованих факторів, Гуменюк М. О., Добровінський В. П., Ткач А. О. (2019)
Бойченко О. С. - Математична модель оцінки ризику несанкціонованого доступу до інформації користувачами інформаційно-телекомунікаційної системи, Гуменюк І. В., Гладич Р. І. (2019)
Іщенко Д. А. - Обґрунтування показника ефективності радіоелектронного захисту системи управління угруповання військ (сил) за кількісним підходом до оцінювання її стану, Кирилюк В. А., Проценко М. М., Дюков І. М. (2019)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматичного визначення несучої частоти короткотривалих сигналів із частотною маніпуляцією (2019)
Іщенко Д. А. - Прогнозування ефективності вогневого ураження під час оцінювання можливостей противника з дезорганізації управління військами, Кирилюк В. А., Наумчак О. М., Стариков А. М. (2019)
Міхєєв Ю. І. - Автоматизація процесу створення матеріалів інформаційно-психологічного впливу, Критенко О. В. (2019)
Yatsenko V. G. - Rational using of raw materials during exploitation of the Zavalievsky graphite deposit, Zaborovska L. P., Zemskov G. O., Lyzhachenko N. M., Nikolaevskiy V. P. (2020)
Михальченко І. І. - Польові шпати в рудоносних лужних натрієвих метасоматитах Партизанського родовища (Український щит), Андрєєв О. В., Покалюк В. В. (2020)
Gubina V. G. - Comparative analysis of waste generation and accumulation in Ukraine and EU, Zaborovsky V. S., Mitsiuk N. B. (2020)
Пігулевський П. Г. - Дослідження сукупності техногенних факторів, що впливають на гідрогеохімічний стан території півдня Кривбасу, Подрезенко І. М., Анісімова Л. Б., Тяпкін О. К. (2020)
Шевченко О. Л. - Генералізація чинників залучення радіонуклідів до водної міграції, Акінфієв Г. О. (2020)
Бондарь Ю. В. - Новый композитный сорбент на основе ионообменной смолы с ферроцианидной фазой для селективного извлечения радионуклидов цезия, Кузенко С. В., Сливинский В. М. (2020)
Ярощук М. А. - Геоактивные зоны – фактор влияния на экологию урбанизированных территорий, Вайло А. В., Ганевич А. Е., Ноженко А. В. (2020)
Семенюк М. П. - Інтегрально-діференційована палеогеодинаміка Новоукраїнського гранітогнейсового купола Українского щита, Верховцев В. Г., Вайло О. В., Ганевич А. Є., Мельниченко Б. Ф., Кулібаба В. М. (2020)
Кураєва І. В. - Розподіл важких металів у системі "ґрунт-рослина" в ландшафтах природоохоронних територій, Сплодитель А. О. (2020)
Яценко В. Г. - "Стратегические минеральные ресурсы" – ведущий фактор минерально-сырьевой политики, Земсков Г. А. (2020)
Шкапенко В. В. - Обґрунтування порогових значень гідрохімічних показників якості вод р. Південний Буг згідно водної рамкової директиви ЄС, Бужук Л. О., Жолуденко О. О., Литвиненко Ю. В., Фоміна Т. В., Ващенко Н. М., Желяк О. Д. (2020)
Фомин Ю. А. - Карбонаты рудных месторождений раннего докембрия центральной части Украинского щита, Демихов Ю. Н., Верховцев В. Г., Борисова Н. Н., Чупринова С. Ф. (2020)
Стич О. І. - Закономірності розподілу мікроелементів у об’єктах довкілля національного природного парку "Пирятинський", Кураєва І. В., Кошлякова Т. О., Пастущак Я. І. (2020)
Магльована Т. В. - Ключові проблеми екологічного менеджменту радіоактивно забруднених лісових екосистем України, Долін В. В. (2020)
Забулонов Ю. Л. - Зменшення органічної складової трапних вод аес за допомогою плазми бар’єрного розряду, Чарний Д. В., Одукалець Л. А., Архипенко О. М., Пугач О. В., Стоколос М. О., Тищенко І. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Гаврилюк О. В. - Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України, Саінчук Н. В., Дольний Ю. З. (2020)
Науменко Н. С. - Міжнародні ТНК: механізм функціонування та вплив на сучасний інвестиційний ринок, Збожна Д. М. (2020)
Полякова Ю. В. - Методологічні орієнтири розроблення експортних стратегій регіонів, Яремко Л. А. (2020)
Самарчук О. В. - Стратегічні пріоритети впливу американо-китайської торгової війни на розвиток міжнародної торгівлі, Науменко Н. С. (2020)
Колотило П. В. - Целюлозно-паперова галузь у контексті інноваційного розвитку і виробництва продукції в Україні та за кордоном, Харчук О. Г. (2020)
Вараксіна О. В. - Інновації як важливий чинник забезпечення стійких конкурентних переваг, Михатіло В. В. (2020)
Гаман Г. В. - Державна політика щодо підготовки висококваліфікованих робітників як чинник розвитку людського капіталу в будівництві, Пилипенко О. В. (2020)
Гомон М. В. - Теоретичне обґрунтування структурних елементів регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності (2020)
Мігай Н. Б. - Державно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності: закордонний досвід та вітчизняні реалії (2020)
Обруч Г. В. - Особливості цифрового розвитку АТ "Укрзалізниця" (2020)
Підгірна В. Н. - Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі, Данілова О. М. (2020)
Робул Ю. В. - Розвиток теоретичного підґрунтя цифрового маркетингу з урахуванням особливостей формування споживчої цінності у ньому (2020)
Сидорчук О. Г. - Цілі державного регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ, Клепанчук О. Ю. (2020)
Сімак С. В. - Формування сприятливого інституційного середовища для реалізації проєктів в інфраструктурній сфері (2020)
Алієв Раміль Айдин - Теоретичні основи регулювання підприємницької діяльності у секторі туризму (2020)
Андрієнко М. М. - Організаційно-економічні принципи управління конкурентоспроможністю транспортних підприємств, Жуань Сюечень (2020)
Багорка М. О. - Формування комплексної системи маркетингу на підприємстві, Юрченко Н. І. (2020)
Герaсимчук О. В. - Стрaтегії упрaвління ресурсним потенціaлом підприємствa (2020)
Горшкова Л. О. - Розвиток сільського "зеленого" туризму як складової частини туристичного комплексу (2020)
Кацемір Я. В. - Методика оцінювання рівня споживчої привабливості туристичного продукту (2020)
Ноняк М. В. - Концептуальні засади формування організаційної культури телекомунікаційних підприємств (2020)
Ткачук Г. О. - Загрози трансформаційних процесів щодо безпечної діяльності підприємств харчової промисловості (2020)
Шинькович А. В. - Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями (2020)
Яцкевич І. В. - Формування та розвиток стартапів в Україні: тенденції і перспективи, Петрашевська А. Д., Кемарська Т. Г. (2020)
Безхлібна А. П. - До питання визначення елементів та підсистем регіональної конкурентоспроможності (2020)
Богуславська С. І. - Роль ресурсного забезпечення в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, Стуглик Джоанна (2020)
Кожухівська Р. Б. - Підвищення конкурентоздатності туристичної дестинації (2020)
Маргітич В. В. - Системний дефектус інноваційної активності в Україні та її регіонах, Фіалковський А. Р., Лазар Н. М. (2020)
Мельниченко Г. М. - Інноваційний розвиток регіону як складова частина загальної стратегії національного розвитку, Білоус С. П. (2020)
Овсюк Н. В. - Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу, Підвальна О. Г. (2020)
Радченко А. А. - Шляхи розвитку суб’єктів малого бізнесу в сільській місцевості регіону, Павлова А. І. (2020)
Федорова Ю. В. - Інноваційні підходи до формування компетентності керівників у сфері публічного управління та адміністрування, Юхнов Б. Ю. (2020)
Давидюк Ю. В. - Розвиток екологічного туризму як інструмент збереження природно-рекреаційного потенціалу Житомирської області, Таргоня К. О. (2020)
Підлипна Р. П. - Передумови реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Благун І. І. - Банкоцентричність фінансового ринку України (2020)
Мещеряков А. А. - Вплив структури власності банківської системи на фінансову безпеку України, Новікова Л. Ф. (2020)
Савастєєва О. М. - Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів: зростання обсягу та обмеженість рішень щодо використання (2020)
Гончаренко О. О. - Особливості організації технології бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах (2020)
Здирко Н. Г. - Принципи здійснення публічних закупівель в Україні (2020)
Вихідні дані (2020)
Арнаут С. Н. - О применении среднегодовой скользящей в сельском хозяйстве (2018)
Боднарчук Т. Л. - Концептуально-теоретична основа ретроспективного дослідження зовнішньої торгівлі України (2018)
Бурима Л. Я. - Политика экономического развития в условиях глобальных климатических изменений (2018)
Гончарук А. В. - Нормативно-правове регулювання процесів трудової міграції у країнах Європи (2018)
Городецька М. О. - Четверта промислова революція: перспективи для України (2018)
Nowak D. - Verification of buyers in the trade credit procedure, Górczyński S. (2018)
Жигальская Л. О. - Современные направления развития единого энергорынка ЕС (2018)
Кудревич Н. В. - Анализ и перспективы развития технопарков Беларуси как субъектов инновационной инфраструктуры (2018)
Левкевич В. Е. - Развитие ″зеленой″ экономики в Республике Беларусь, Батова Н. Н. (2018)
Лях О. В. - Завдання промислової політики України в умовах цифрової трансформації (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського