Семенюк М. П. - Інтегрально-діференційована палеогеодинаміка Новоукраїнського гранітогнейсового купола Українского щита, Верховцев В. Г., Вайло О. В., Ганевич А. Є., Мельниченко Б. Ф., Кулібаба В. М. (2020)
Кураєва І. В. - Розподіл важких металів у системі "ґрунт-рослина" в ландшафтах природоохоронних територій, Сплодитель А. О. (2020)
Яценко В. Г. - "Стратегические минеральные ресурсы" – ведущий фактор минерально-сырьевой политики, Земсков Г. А. (2020)
Шкапенко В. В. - Обґрунтування порогових значень гідрохімічних показників якості вод р. Південний Буг згідно водної рамкової директиви ЄС, Бужук Л. О., Жолуденко О. О., Литвиненко Ю. В., Фоміна Т. В., Ващенко Н. М., Желяк О. Д. (2020)
Фомин Ю. А. - Карбонаты рудных месторождений раннего докембрия центральной части Украинского щита, Демихов Ю. Н., Верховцев В. Г., Борисова Н. Н., Чупринова С. Ф. (2020)
Стич О. І. - Закономірності розподілу мікроелементів у об’єктах довкілля національного природного парку "Пирятинський", Кураєва І. В., Кошлякова Т. О., Пастущак Я. І. (2020)
Магльована Т. В. - Ключові проблеми екологічного менеджменту радіоактивно забруднених лісових екосистем України, Долін В. В. (2020)
Забулонов Ю. Л. - Зменшення органічної складової трапних вод аес за допомогою плазми бар’єрного розряду, Чарний Д. В., Одукалець Л. А., Архипенко О. М., Пугач О. В., Стоколос М. О., Тищенко І. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Гаврилюк О. В. - Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України, Саінчук Н. В., Дольний Ю. З. (2020)
Науменко Н. С. - Міжнародні ТНК: механізм функціонування та вплив на сучасний інвестиційний ринок, Збожна Д. М. (2020)
Полякова Ю. В. - Методологічні орієнтири розроблення експортних стратегій регіонів, Яремко Л. А. (2020)
Самарчук О. В. - Стратегічні пріоритети впливу американо-китайської торгової війни на розвиток міжнародної торгівлі, Науменко Н. С. (2020)
Колотило П. В. - Целюлозно-паперова галузь у контексті інноваційного розвитку і виробництва продукції в Україні та за кордоном, Харчук О. Г. (2020)
Вараксіна О. В. - Інновації як важливий чинник забезпечення стійких конкурентних переваг, Михатіло В. В. (2020)
Гаман Г. В. - Державна політика щодо підготовки висококваліфікованих робітників як чинник розвитку людського капіталу в будівництві, Пилипенко О. В. (2020)
Гомон М. В. - Теоретичне обґрунтування структурних елементів регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності (2020)
Мігай Н. Б. - Державно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності: закордонний досвід та вітчизняні реалії (2020)
Обруч Г. В. - Особливості цифрового розвитку АТ "Укрзалізниця" (2020)
Підгірна В. Н. - Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі, Данілова О. М. (2020)
Робул Ю. В. - Розвиток теоретичного підґрунтя цифрового маркетингу з урахуванням особливостей формування споживчої цінності у ньому (2020)
Сидорчук О. Г. - Цілі державного регулювання внутрішнього ринку праці за умов запровадження інституційних реформ, Клепанчук О. Ю. (2020)
Сімак С. В. - Формування сприятливого інституційного середовища для реалізації проєктів в інфраструктурній сфері (2020)
Алієв Раміль Айдин - Теоретичні основи регулювання підприємницької діяльності у секторі туризму (2020)
Андрієнко М. М. - Організаційно-економічні принципи управління конкурентоспроможністю транспортних підприємств, Жуань Сюечень (2020)
Багорка М. О. - Формування комплексної системи маркетингу на підприємстві, Юрченко Н. І. (2020)
Герaсимчук О. В. - Стрaтегії упрaвління ресурсним потенціaлом підприємствa (2020)
Горшкова Л. О. - Розвиток сільського "зеленого" туризму як складової частини туристичного комплексу (2020)
Кацемір Я. В. - Методика оцінювання рівня споживчої привабливості туристичного продукту (2020)
Ноняк М. В. - Концептуальні засади формування організаційної культури телекомунікаційних підприємств (2020)
Ткачук Г. О. - Загрози трансформаційних процесів щодо безпечної діяльності підприємств харчової промисловості (2020)
Шинькович А. В. - Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями (2020)
Яцкевич І. В. - Формування та розвиток стартапів в Україні: тенденції і перспективи, Петрашевська А. Д., Кемарська Т. Г. (2020)
Безхлібна А. П. - До питання визначення елементів та підсистем регіональної конкурентоспроможності (2020)
Богуславська С. І. - Роль ресурсного забезпечення в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, Стуглик Джоанна (2020)
Кожухівська Р. Б. - Підвищення конкурентоздатності туристичної дестинації (2020)
Маргітич В. В. - Системний дефектус інноваційної активності в Україні та її регіонах, Фіалковський А. Р., Лазар Н. М. (2020)
Мельниченко Г. М. - Інноваційний розвиток регіону як складова частина загальної стратегії національного розвитку, Білоус С. П. (2020)
Овсюк Н. В. - Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу, Підвальна О. Г. (2020)
Радченко А. А. - Шляхи розвитку суб’єктів малого бізнесу в сільській місцевості регіону, Павлова А. І. (2020)
Федорова Ю. В. - Інноваційні підходи до формування компетентності керівників у сфері публічного управління та адміністрування, Юхнов Б. Ю. (2020)
Давидюк Ю. В. - Розвиток екологічного туризму як інструмент збереження природно-рекреаційного потенціалу Житомирської області, Таргоня К. О. (2020)
Підлипна Р. П. - Передумови реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Благун І. І. - Банкоцентричність фінансового ринку України (2020)
Мещеряков А. А. - Вплив структури власності банківської системи на фінансову безпеку України, Новікова Л. Ф. (2020)
Савастєєва О. М. - Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів: зростання обсягу та обмеженість рішень щодо використання (2020)
Гончаренко О. О. - Особливості організації технології бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах (2020)
Здирко Н. Г. - Принципи здійснення публічних закупівель в Україні (2020)
Вихідні дані (2020)
Арнаут С. Н. - О применении среднегодовой скользящей в сельском хозяйстве (2018)
Боднарчук Т. Л. - Концептуально-теоретична основа ретроспективного дослідження зовнішньої торгівлі України (2018)
Бурима Л. Я. - Политика экономического развития в условиях глобальных климатических изменений (2018)
Гончарук А. В. - Нормативно-правове регулювання процесів трудової міграції у країнах Європи (2018)
Городецька М. О. - Четверта промислова революція: перспективи для України (2018)
Nowak D. - Verification of buyers in the trade credit procedure, Górczyński S. (2018)
Жигальская Л. О. - Современные направления развития единого энергорынка ЕС (2018)
Кудревич Н. В. - Анализ и перспективы развития технопарков Беларуси как субъектов инновационной инфраструктуры (2018)
Левкевич В. Е. - Развитие ″зеленой″ экономики в Республике Беларусь, Батова Н. Н. (2018)
Лях О. В. - Завдання промислової політики України в умовах цифрової трансформації (2018)
Міняйленко І. В. - Сучасні інноваційні аспекти розвитку економіки регіонів України, Васюта В. Б., Косташ А. І. (2018)
Олійник О. В. - Особливості розвитку ринку суверенних єврооблігацій країн, що розвиваються, у посткризовому періоді, Сідельнікова І. В. (2018)
Олійник Ю. О. - Державна політика розвитку інноваційного потенціалу української економіки (2018)
Осмоловская Л. Н. - Направления совершенствования бюджетного планирования в Республике Беларусь (2018)
Семенець І. В. - Податок на додану вартість: історія становлення та сьогодення (2018)
Старовойтова Т. Ф. - Развитие многофункционального веб-портала национального статистического комитета Республики Беларусь, Савченко Т. И. (2018)
Стеблій Г. Я. - Асиметричність у розумінні понять "фінансово-кредитна система" і "фінасова система", Тувакова Н. В. (2018)
Трубицына Е. В. - Вопросы совершенствования организационной структуры управления белорусской энергетической системой (2018)
Туголуков А. С. - Аналіз існуючих моделей економічного зростання з інноваційною складовою (2018)
Цвиль М. П. - Производство РДФ топлива в Европейском Союзе: тенденции и перспективы (2018)
Цедрик А. В. - Опыт государственного регулирования Республики Беларусь в области энергетической политики и энергетической безопасности (2018)
Цилибина В. М. - Анализ показателей энергоэффективности экономики Беларуси в сопоставлении с мировыми тенденциями (2018)
Чаплінський В. Р. - Сутність економічної категорії "капітал" та особливості його структуризації (2018)
Шамілева Л. Л. - Розвиток трудової сфери на засадах соціальної відповідальності як соціальний ресурс економічного зростання (2018)
Ярмоленко Ю. О. - Інвестиційна діяльність як головна основа інноваційного розвитку аграрного виробництва (2018)
Ящишина І. В. - Роль соціальних інновацій у реалізації інноваційної політики ЄС, Коновалова М. В. (2018)
Андрейцева І. А. - Облік дебіторської заборгованості: практичні аспекти (2018)
Буторіна В. Б. - Психологічі аспекти рекламної діяльності (2018)
Дорожкин С. Ю. - Демографические проблемы малого бизнеса Японии (2018)
Дудогло Т. Д. - Особенности применения графиков при анализе рентабельности в динамике (2018)
Залознова Ю. С. - Теоретичні аспекти логістики: еволюція розвитку та сучасні підходи, Трушкіна Н. В. (2018)
Кизенко О. О. - Бюджетування як управлінська технологія: від фінансового планування до моделювання, Прокопенко В. А. (2018)
Мазур Н. А. - Управління змінами сучасного підприємства: стан та проблеми (2018)
Недведцкий В. М. - Финансирование естественных монополий как способ развития и повышения эффективности функционирования (2018)
Оберемчук В. Ф. - Планування заходів із підвищення якості послуг компаній квестіндустрії, Склярова В. С. (2018)
Пармакли Д. М. - Некоторые методические рекомендации проведения анализа производства продукции в динамике, Дудогло Т. Д., Тодорич Л. П. (2018)
Попкова А. С. - Кредитование субъектов предпринимательства в Республике Беларусь (2018)
Антонюк В. П. - Проблеми формування людського капіталу академічного сектору науки України як загроза для інноваційного розвитку (2018)
Воронецкая Л. Г. - Интегральный показатель эффективности государственного регулирования рынка труда научных работников Беларуси (2018)
Гриненко А. М. - Напрями розвитку та вдосконалення соціального діалогу в Україні, Кирилюк В. В. (2018)
Лисак В. Ю. - Сутність інвестицій та особливості інвестування в людський капітал, Семендяк В. М. (2018)
Олійник Н. Ю. - Цільова спрямованість адаптації персоналу організації (2018)
Олійник О. С. - Кадрове планування, як засіб управління персоналом підприємства, Ткачук В. В. (2018)
Рарок Л. А. - Вплив мотиваційного механізму на організацію праці працівників (2018)
Рарок О. В. - Система управління персоналом в сучасних умовах (2018)
Стрельбіцький П. А. - Гідна оплата праці: проблеми та тенденції в контексті останніх реформ (2018)
Ковтуник І. І. - Рекреаційні ландшафти Хмельниччини як база для розвитку туристичної галузі регіону (2018)
Матвейчук Л. О. - Стратегічні документи сталого розвитку туризму в Україні, Логвін О. О. (2018)
Опря Б. О. - Головні ознаки історико-культурних пам`яток в екскурсійній діяльності (2018)
Поліщук В. С. - Якість обслуговування як головний чинник підвищення конкурентоспроможності діяльності підприємств готельноресторанного бізнесу (2018)
Смирнов І. Г. - Маркетинговий чинник розвитку туризму в історичних містах: досвід України та Польщі, Обозний В. В. (2018)
Гнатюк С. Н. - Реализация концепции устойчивого развития на региональном уровне: опыт Республики Беларусь (2018)
Кремин А. Е. - Особенности развития малого бизнеса на территории муниципальных образований региона (2018)
Лях І. І. - Інноваційний розвиток територій України в умовах децентралізації (2018)
Бирка М. Ф. - Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті (2015)
Ваколя З. М. - Теоретико-методологічні засади змісту морального виховання, Росул В. В. (2015)
Лабунець Ю. О. - Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна (2015)
Ордіна Л. Л. - Середовищні детермінанти когнітивного розвитку студентів в культуротворчому середовищі ВНЗ (2015)
Семеног Е. Н. - Культура работы учителя с текстом научной коммуникации (2015)
Тимошко А. Н. - Профессиональная компетентность – основа организационной культуры руководителя общеобразовательного учебного заведения (2015)
Шикітка Г. М. - Особливості становлення освітянського руху на Підкарпатській Русі (2015)
Горбенко О. Б. - Формування виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Квасецька Я. А. - Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів у чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Проворова Є. М. - Підготовка майбутнього вчителя музики до проектування уроку: праксеологічний підхід (2015)
Пустовалов І. В. - Вплив сім'ї повторного шлюбу на мотиваційно–потребову сферу особистості підлітків (2015)
Сулаєва Н. В. - Розвиток вітчизняної мистецької освіти в другій половині XVIII – початку ХХ століття (2015)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Авторська спроможність у творчо-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Матвійчук Б. Є. - Використання музичного програмного забезпечення в професійній діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Шарафат А. Б. - Пути повышения качества профессионализма воспитателей-педагогов при внедрении в практику дошкольных образовательных учреждений развивающего обучения (2015)
Котова А. В. - Принципи організації самостійної роботи студентів та вимоги до її проведення, Туренко Р. Л. (2015)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності особистості як засіб консолідації суспільства (2015)
Титул, зміст (2015)
Рябова З. В. - Маркетингове управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Алейнікова О. В. - Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою (2015)
Лаба О. В. - Інноваційні педагогічні напрями розвитку правової освіти вищих навчальних закладів, Кузнєцов Р. М. (2015)
Панасюк Н. Л. - Роль та місце управління якістю освіти в системі загального менеджменту (2015)
Морозова М. Е. - Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі (2015)
Оліфіра Л. М. - Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Burłajenko Т. - Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: "Krok po kroku – razem do sukcesu!” (2015)
Зінчук Н. А. - Фінансово-економічна компетентність керівника навчального закладу та її значення в управлінській діяльності (2015)
Prykhodkina N. - The efficiency of the "flipped classroom" technology in the lecturers teaching process (2015)
Золотокотська Л. - Організаційно-педагогічні умови діяльність керівників вищих навчальних закладів: фінансовий менеджмент (2015)
Ісаєнко О. В. - Теоретичні положення сутності та змісту правового захисту інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти (2015)
Korobko N. - Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of european integration (2015)
Жуковська С. А. - Науково-методичний центр "Агроосвіта" як осередок розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах дистанційного навчання (2015)
Кравчинська Т. С. - Аналіз впливу задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності (2015)
Мищишен А. В. - Технології та інструменти відкритої післядипломної педагогічної освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Вініченко А. А. - Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. (2015)
Драч І. І. - Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців (2015)
Касьян С. П. - Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти (2015)
Катюк Я. Л. - Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти (2015)
Любченко Н. В. - Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу (2015)
Sidanich I. - Spiritual and moral education in Ukraine: contemporary state and perspectives (2015)
Штангей С. В. - Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки (2015)
Юрченко О. М. - Стан здоров’язбереження та самозбереження: історія та сьогодення (2015)
Виноградова А. С. - Педагогічні умови розвитку професійного іміджу працівників методичних служб закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Горяна Л. Г. - Тенденції управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у заклади післядипломної педагогічної освіти України (2015)
Мінда Л. З. - Освіта вихователів дошкільних навчальних закладів впродовж життя: теоретичний аспект (2015)
Хворостенко І. І. - Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання (2015)
Титул, зміст (2015)
Олійник В. В. - Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління (2015)
Гончаренко Н. М. - Порівняльний погляд на сучасний стан освіти: україна та південна корея. огляд сучасного стану розвитку системи освіти, Завалевський Ю. І. (2015)
Степко М. Ф. - Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах (2015)
Отич О. М. - Холістична науково-мистецька парадигма освіти у суспільстві знань (2015)
Klyasen N. - Implementation of the higher education law of ukraine in the postgraduate education system, Goncharenko N. (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Кравчинська Т. С. - Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою (2015)
Базиль Л. O. - Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти (2015)
Dubrovina I. - Structure of self-education of music teachers in postgraduate education (2015)
Клеценко Л. В. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів при вивченні "безпеки життєдіяльності" (2015)
Нечипор Н. М. - Організаційно-педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Оліяр М. П. - Лінгвістичні засади дослідження комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Пащенко Т. М. - Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Титул, зміст (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Комунікативні, організаційні та сугестивні здібності викладача вищого навчального закладу (2015)
Гук O. Ф. - Icтopичнi зacaди cтaнoвлeння тa poзвитку укpaїнcькoї пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти (2015)
Ковальова О. А. - Обгрунтування структури та змісту соціально-комунікативної компетентності (2015)
Кошара Ю. М. - Методична модель формування в учнів 5–8 класів умінь самостійної роботи з підручником української літератури (2015)
Орос В. М. - Самоосвіта вчителя: формування ІК-компетентності (2015)
Паздрій В. Я. - Прикладні аспекти організації професійно орієнтованих турнірів з використанням симуляцій (2015)
Палько Т. В. - Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в україні: шлях до євроінтеграції (2015)
Січка В. І. - Особистість вчителя та психологічнi особливостi образу світу підлітків (2015)
Соломка Е. Т. - Професійне становлення молодого вчителя (2015)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2015)
Рацюк О. І. - Тенденції оновлення змісту програм фахової підготовки вчителів французької мови у відповідності до загальноєвропейських стандартів (2015)
Пилип Т. Я. - Особистісно-орієнтований підхід до розвитку міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів у системі післядипломної освіти (2015)
Радыш О. Ю. - Теоретические основы проектирования развития учебного заведения в рыночных условиях (2015)
Білик Н. І. - Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2015)
Опольська А. В. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні (70–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Полубоярина І. І. - Методологічні засади підготовки музично обдарованих студентів (2015)
Терещенко А. О. - Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Фасоля О. І. - Форми і методи підвищення рівня екологічного виховання учнів старших класів сільської профільної школи (2015)
Синенко С. І. - Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи, Гончаренко Н. М. (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Основні етапи і педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Шкляр В. М. - Використання статистичних методів у педагогічних дослідженнях (2015)
Сергієнко В. П. - Педагогічні умови фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Бодненко Т. В. (2015)
Демченко Н. І. - Синергетичний підхід до розвитку професійної культури авіафахівців в системі післядипломної освіти (2015)
Мхитарян О. Д. - Філософсько-літературознавчі аспекти розвитку читацьких здібностей учнів (2015)
Школяр С. П. - Особливості підготовки фахівців специфічних категорій з погляду збалансованості системних показників науково-виробничого комплексу (2015)
Титул, зміст (2016)
Бордюг Н. С. - Освітньо-наукові та управлінські аспекти аналізу системи державного моніторингу довкілля (2016)
Юрійчук Н. Д. - Особливості організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з української мови (2016)
Базиль Л. - Діагностування розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників (2016)
Бойчук В. М. - Формування професійної компетентності вчителя технологій (2016)
Зубик Л. В. - Забезпечення надійності зберігання знань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Сергеєва Л. М. - Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу, Кириченко М. О. (2016)
Курнишев Ю. А. - Проблема професійного саморозвитку вчителя фізичної культури у педагогічній теорії і практиці (2016)
Савельєв М. Г. - Розвиток самостійної творчої активності майбутніх вчителів технологій у процесі проектно-технологічної діяльності (2016)
Шкляр В. М. - ІКТ – освіта без кордонів. модернізація освіти в умовах інформатизації суспільства (2016)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Педагогічна система формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів з економіки (2016)
Суржок Г. М. - Використання здоров'язбережувальних технологій у практичній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2016)
Адырхаев С. Г. - Инновационная модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья (2016)
Борисова С. В. - Ціннісний потенціал українського національного музичного образу, Плохотнюк О. С. (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2016)
Буховець Б. O. - Ефективність застосування методу бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами (2016)
Galchonkov O. - Real problem-based learning: specific features of the training method for creation of modern industrial control systems (based on the experience of the European universities participating in tempus medis), Nevrev A., Loziienko N. (2016)
Жукова О. А. - Розвиток творчих здібностей дитини засобами образотворчого мистецтва (на прикладі аналізу змісту рубрик дитячої публіцистики), Стратілат В. Ф. (2016)
Ковалинська І. В. - Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти (2016)
Луніна В. Ю. - Дослідження ефективності впровадження моделі розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти (2016)
Михасюк О. К. - Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Плохотнюк О. С. - Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей (2016)
Стець Г. В. - Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва (2016)
Тимошенко Н. Є. - Організаційно-педагогічні умові професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (за результатами експерименталь-ного дослідження) (2016)
Федій О. А. - Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи (2016)
Кулик О. Є. - Аналіз інформаційних систем для управління загальноосвітнім навча- льним закладом, Іванчак В. Д. (2016)
Василюк В. М. - Соціокультурні принципи в сучасній науці та освітніх технологіях фізичної культури, Ярмощук О. О. (2016)
Антіпова Н. П. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки, Рідей Н. М., Антіпов І. О. (2016)
Бахмач Л. А. - Життєвий і творчий шлях педагога, науковця, громадського діяча анатолія миколайовича алексюка (2016)
Grynyuk S. - Foreign language teaching for specific purposes: basic aspects (2016)
Дем’янко Н. Ю. - Музично-теоретична підготовка майбутнього вчителя в полтавському інституті народної освіти (1921–1933) (2016)
Єрмакова С. С. - Змістове ядро впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу (2016)
Кучерявець В. Г. - Розуміння старшокласниками сутності маніпулятивної стратегії в комунікативному полі, Киричок І. І., Возняк С. М. (2016)
Коваль Л. В. - Влияние современных теорий обучения на трансформацию методической науки в высшей педагогической школе Украины (2016)
Нищак І. Д. - Програма та вхідні результати перевірки ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Sidanich I. - Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school (2016)
Скворцова С. О. - Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя (2016)
Старовойт Л. В. - Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання (2016)
Лучанінова О. П. - Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів (2016)
Гагіна Н. В. - Іннновації в мовній освіті вищої школи, Борисенко В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Yermakova S. - Lin-education in the higher technical educational institution in the conditions of transitive economy (2016)
Подозьорова А. В. - Діагностична система визначення рівнів сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах (2016)
Власенко К. - Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики майбутніх інженерів, Грудкіна Н., Новікова Н. (2016)
Адамів С. Є. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій (2016)
Ільченко О. Ю. - Постать Катерини Скаржинської в розбудові національної освіти України (1854–1932 рр.) (2016)
Galchonkov O. - Enhanced functions of teacher during the problem-based learning evolution (based on the experience of the european universities participating in the Tempus Medis project), Nevrev A., Loziienko N. (2016)
Кириченко М. О. - Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості, Дмитренко Г. А. (2016)
Комісаренко Т. А. - Обґрунтування ефективності контекстного підходу при навчанні у внз гірничого профілю, Швагер Н. Ю., Нестеренко О. В., Домнічев М. В. (2016)
Ліба О. М. - Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2016)
Бордюг Н. С. - Впровадження досягнень системи моніторингу довкілля наукових установ в освітні програми (2016)
Глушман Т. М. - Компоненти професійної культури майбутнього менеджера організацій (2016)
Гуріч З. В. - Досвід педагогів херсонської губернії другої половини ХХІ – початку ХХ ст. У контексті розвитку художньої освіти (2016)
Дегтярьова Г. А. - Концептуальна модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Yermakova S. - The impact of kaizen philosophy on the development of personal-professional environment of the future specialist (2016)
Земба Б. А. - Особенности организации деятельности социального педагога с маргинальными школьниками (2016)
Карапузова Н. Д. - Стратегія здоров'язбереження в реалізації ергономічного підходу до організації підготовки майбутніх учителів початкової школи, Починок Є. А. (2016)
Новосілець О. В. - Інноваційні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, Крилова А. О. (2016)
Назаренко Л. М. - Управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аналіз (2016)
Тріфаніна Л. С. - Особливості формування інформаційної культури молодших підлітків, Вайнола Р. Х. (2016)
Хрипун Д. М. - Історіографія і джерельна база дослідження педагогічної спадщини В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.) (2016)
Лещинський О. П. - Використання досвіду індивідуалізації вищої освіти США в Україні, Білик Л. І., Чемерис І. А. (2016)
Герасименко О. В. - Основні форми діяльності попечительських рад у середніх навчальних закладах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Титул, зміст (2016)
Клименко С. І. - Роль зооідіом у формуванні лінгвокультурного змісту філологічної освіти майбутніх учителів (2016)
Назаренко Л. М. - Розвиток загальноосвітнього навчального закладу як процес інноваційних змін (2016)
Одайник С. Ф. - Управління якістю загальної середньої освіти на регіональному рівні: теоретичний аспект (2016)
Омельчук М. А. - Обґрунтування структури та критерії в сформованості компетентності з надання першої долікарської допомоги у провізорів-інтернів (2016)
Слободянюк О. М. - Досвід формування професійно-етичної компетент-ності майбутніх менеджерів економічного профілю (2016)
Кир’ян Т. І. - Принципи перебудови вищої освіти і вища медична школа України (2016)
Клокар Н. І. - Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України (2016)
Голубенко Т. О. - Актуальні питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2016)
Лахно О. В. - Методика викладання дисципліни "ендокринологія" за допомогою застосування кейс-технологій (2016)
Rastrygina A. - Explication of the jewish child-rearing traditions in the principles of pedagogy of freedom (2016)
Асадчих О. В. - Методичне забезпечення формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України (2016)
Братко М. В. - Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект (2016)
Галета Я. В. - Проблема розвитку особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства (2016)
Viktorova L. - Organizational and methodical aspects of teaching foreign students (2016)
Гвоздій С. П. - Роль класичних університетів України у формуванні культури безпечної життєдіяльності студентів (2016)
Дяченко М. Д. - Развитие профессиональной культуры будущих врачей: коммуникативный аспект (2016)
Коломієць Б. С. - Досягнення як один з чинників мотивації студентів вищих навчальних закладів (2016)
Одайник С. Ф. - Оцінювання ефективності управління якістю загальної середньої освіти в регіоні (2016)
Омельчук М. А. - Модель формування компетентності з надання першої долікарської допомоги у провізорів (2016)
Волярська О. С. - Особливості розвитку освіти дорослих у європейських країнах, Пастушок О. І. (2016)
Шовкун В. В. - Роль вчителя інформатики у побудові інформаційно-освітнього середовища школи (2016)
Василенко М. М. - Тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищому навчальному закладі (2016)
Нищета В. А. - Роль риторики в процесах гуманізації та гуманітаризації сучасної шкільної освіти (2016)
Гусєв В. О. - Управління формуванням компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів, Ушеренко С. В. (2016)
Линьов К. О. - Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті (2016)
Огороднійчук І. А. - Значення та роль активних методів навчання на практичних заняттях у вищій школі (2016)
Седов В. Є. - Обґрунтування критеріїв та показників сформованості фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів у системі магістратури (2016)
Василенко О. М. - Система формування соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі: теоретичний аспект (2016)
Aristova N. - Istota i perspectywy stosowania podejścia akmeologicznegi w procesie kształtowania podmiotowości zawodowej przyszlych filologów (2016)
Шовкун В. В. - Розробка технологічної картки як засобу підвищення якості квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів інформатики (2016)
Вінник Т. О. - Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2016)
Асадчих О. В. - Аналіз психолінгвістичних особливостей навчання японського академічного продуктивного мовлення (2016)
Вінник М. О. - Розроблення моделі системи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Турчин Т. М. - Шляхи реалізації модернізаційних процесів в сучасній початковій музичній освіті (2016)
Гвоздій С. П. - Аналіз системи позааудиторної діяльності при формуванні культури безпечної життєдіяльності студента в класичному університеті (2016)
Криволап О. Ю. - Аналіз тенденцій післядипломної підготовки вчителів початкової школи в умовах неформальної освіти (2016)
Давиденко О. В. - Дослідження етапів організації підпільної освіти в Польщі у роки другої світовї війни (2016)
Drach I. - Milestones of administrative activity of head leader of education institution (2016)
Співаковська Є. О. - Система підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2016)
Заблоцька О. С. - Формування компетентностей з педагогіки і психології вищої школи майбутніх магістрів кваліфікації "еколог-дослідник, викладач ВНЗ" (2016)
Тонконог І. В. - Аналіз ідей педагогічної майстерності вчителя в спадщині О. А. Левитського (1872–1947) (2016)
Троцький Р. С. - Управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих навчальних закладів МВС України як предмет наукових досліджень (2016)
Голубенко Т. О. - Обґрунтування соціально-педагогічних умов в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2016)
Морзе Н. В. - Модель ІКТ компетентності вчителів, Воротникова І. П. (2016)
Гамза А. В. - Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова (2016)
Kaduchová P. - Die an die position des seniorenedukators gestelllte ansprüche (2016)
Климчук І. О. - Дослідження критеріїв та показників розвитку загальної середньої освіти в Україні (2016)
Syniakova V. - Research gender socialization as socio-pedagogical problem (2016)
Фомічова О. В. - Веб-квести як засіб формування готовності до інноваційної діяльності студентів у вищій школі (2016)
Антіпова Н. П. - Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формува-ння фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків, Рідей Н. М., Антіпов І. О. (2016)
Дем’янко Н. Ю. - Етнографічно-дослідницька діяльність василя верховинця: етапи, тенденції, сутність (2016)
Салтикова А. І. - Компетентнісна спрямованість методичної системи підготовки з фізики студентів-аграріїв, Хурсенко С. М. (2016)
Golubenko T. - The analysis of the results of experimental research of formation of the readiness to the patronage work with the elderly in students of the specialty "social work" (2016)
Лілік О. О. - Підготовка майбутніх учителів української літератури до роботи з явищами літературного процесу: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Сотська Г. І. - Обгрунтування сутності творчості у змісті підготовки сучасного педагога (2016)
Гвоздій С. П. - Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності (2016)
Кравченко В. Н. - Подготовка будущих преподавателей высшей школы к организации процесса интерактивного обучения (2016)
Лучків Н. Ю. - Ефективність використання тестування при вивченні гістології, цитології та ембріології (2016)
Ткаченко О. В. - Обгрунтування моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх агрономів-дослідників (2016)
Хіля А. В. - Реалізація діагностичного та корекційно-розвивального потенціалу арт-терапії у соціальній роботі з дітьми із кризових сімей (зокрема дітьми з функціональними обмеженнями) (2016)
Лук’яник Л. В. - Робота над формуванням нормативної дикції учнів початкових класів (2016)
Мірошник С. І. - Аналіз технології тренінгу як способу розвитку компетентності майбутніх фахівців соціально-гуманітарної сфери (2016)
Bodnar O. - The estimation of subjective factors of the influence on management of analytical and expert activity in the sphere of general secondary education of the region (2016)
Bogdanovskiy I. - Analysis of pedagogical approach features in physical education of pre-school aged children (2016)
Іконнікова М. В. - Змістові засади професійної підготовки майбутніх фахівців філологічного напряму у вищій школі США (2016)
Кравченко В. Н. - Розробка шляхів формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійного самовдосконалення у процесі позааудиторної роботи (2016)
Лук’яник Л. В. - Розробка методики застосування етимологічного аналізу на уроках української мови в початкових класах (2016)
Нагорна О. О. - Особливості організації професійної підготовки за магістерською програмою "міжнародне торгове право та вирішення спорів" у швейцарській міжнародній юридичній школі (2016)
Бордюг Н. С. - Розробка системи діагностики компетентностей з моніторингу довкілля у майбутніх фахівців (2016)
Колупаєва Т. Є. - Модель підготовки вчителя ххі століття у світлі європейських інтеграційних процесів (2016)
Goncharenko N. - The use of visual methods in education at various levels, Synenko S. (2016)
Kостюк M. П. - Дослідження дидактичних засад формування навичок говоріння англійською мовою студентів вищої мистецької школи України (2016)
Закусилова Т. О. - Актуалізація професійних цінностей у контексті формування професоналізму майбутніх медичних сестер (2016)
Скиба К. М. - Аналіз організаційно-педагогічних особливостей навчання майбутніх перекладачів у США: ключові аспекти (2016)
Асадчих О. В. - Сучасний стан навчання японської мови для академічних цілей в мовних ВНЗ України (2017)
Осідак В. В. - Особливості застосування проблемно-пошукового методу у навчанні студентів вищих закладів освіти граматики іноземної мови (2017)
Тринус О. В. - Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні (2017)
Браніцька Т. - Спецкурс "Основи конфліктологічної культури" та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кир’ян Т. І. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання і формування особистості майбутніх медсестер у ВНЗ України І–ІІ рівнів акредитації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Старовойт Л. В. - Дослідження дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної та творчої активності молодших школярів на уроках трудового навчання (2017)
Зуєва Л. Є. - Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Розлуцька Г. М. - Аналіз діяльності об’єднань духовенства у Закарпатті (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Усатенко В. М. - Аналіз управління розвитком організаційної культури як субстрату прогнозування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Кириченко М. О. - Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку (2017)
Радзієвська І. В. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців (2017)
Гринь Ю. М. - Аналіз теоретико-методологічних основ культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880 – 1937), Лобач О. О. (2017)
Лутковська Н. М. - Відбір відеофонограм для формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації (2017)
Ребуха Л. З. - Сутнісний аналіз рівнів методологування науково-професійної соціальної роботи (2017)
Добровольська А. М. - Дослідження професійного самовизначення майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2017)
Залюбівська О. Б. - Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура, Діденко О. В. (2017)
Сергієнко Т. В. - Лінгводидактичний аспект формування навичок фахової комунікації у студентів-іноземців медичних університетів (2017)
Хлєстова С. С. - Хід та аналіз результатів експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Веретільник В. В. - Обгрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки, Діденко О. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Безкоровайна Л. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні в умовах інтеграції у європейський освітній простір (2017)
Довмантович Н. Г. - Особливості формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ, Довмантович М. В. (2017)
Житєньова Н. В. - Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну (2017)
Замотаєва Н. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з розвитку культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів (2017)
Кривильова О. А. - Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Невзоров Р. В. - Особливості сучасної тренажерної підготовки військових льотчиків до ведення повітряних боїв в умовах військових конфліктів на території України (2017)
Стукаленко З. М. - Аналіз програми реалізації етапів дослідно-експериментальної роботи з формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Сушенцева Л. Л. - Інтелектуальні уміння як чинник формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2017)
Abstract and References (2017)
Shevchenko M. - Multimedia as an esp teaching aid at technical universities (2017)
Кашина Г. С. - Інформаційно-технологічне забезпечення фахової підготовки вчителів у системі післядипломної освіти (2017)
Невзоров Р. В. - Методика тренажерної підготовки курсантів-льотчиків в умовах вищих військових навчальних закладів до виконання бойових завдань (2017)
Стойкова В. В. - Організаційна модель неперервного навчання керівників мережевих освітніх організацій в освітньому середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти (2017)
Бордюг Н. С. - Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні професійної компетентності майбутніх екологів (2017)
Білик О. М. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів: досвід практичної реалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Краснов В. В. - Формирование трансдисциплинарных компетенций у врачей, Щербинская Е. С., Сичкориз О. Е. (2017)
Шарошкіна Н. Г. - Розвиток народних бібліотек-читалень на Київщині (кінець XІХ –початок ХХ століття) (2017)
Гацко О. В. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів, Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Пушкарьов Ю. В. (2017)
Michał Hnatiuk - Czynniki polityczno-ekonomiczne a edukacja przedszkolna w Polsce i Ukrainie (2017)
Abstract and References (2017)
Парфанович А. Я. - Основні характеристики сучасної сім’ї як орієнтири для побудови подружніх стосунків молодими парами (2017)
Artemenko O. - Content and specificity of research activity of future teacher of philology: results of the experimental training (2017)
Бордюг Н. С. - Методичні аспекти навчання фахівців з моніторингу довкілля у системі післядипломної освіти, Рідей Н. М. (2017)
Диховичний О. О. - Аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2017)
Лутфуллін В. С. - Нормування навчальної діяльності як чинник збереження здоров’я школярів і студентів, Іноземцев В. А., Пилипенко С. В. (2017)
Дем’янко Н. Ю. - Диригентсько-хорова підготовка майбутнього вчителя в полтавському інституті народної освіти (1921–1941) (2017)
Косигіна О. В. - Моделювання інтерперсональної взаємодії в системі післядипломної освіти (2017)
Любашенко О. В. - Проектування комунікативної інтеракції як складника контрольно-оцінювальної стратегії навчання мови в університеті (2017)
Машкова І. М. - Соціально-культурний контекст розвитку українознавчої освіти в Канаді в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття (2017)
Chovpan G. - Methods of determination of initial level of students' knowledges on basic disciplines at higher medical educational institutions, Chovpan I., Batyuk L. (2017)
Abstract and References (2017)
Асадчих О. В. - Експериментальна апробація методичної системи інтегрованого навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення в магістратурі (2017)
Адоньєва Ю. А. - Метакогнітивне навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: досвід та особливості впровадження (2017)
Tomashevs’ka A. - The formation of secondary linguistic identity in the process of future pharmacists individual work (2017)
Кубіцький С. О. - Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 231 соціальна робота (2017)
Бабушко С. Р. - Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальніій та інформальній освіті, Соловей Л. С. (2017)
Триус Ю. В. - Аналіз особливостей використання програмного забезпечення при підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій, Герасименко І. В., Журба Л. В. (2017)
Макаренко О. В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів на засадах організації їхньої пізнавальної діяльності (2017)
Ніколаєва І. М. - Методика формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх бакалаврів лабораторної діагностики (2017)
Фамілярська Л. Л. - Особливості розвитку сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2017)
Сокол М. О. - Детермінація понять "людина ‒ індивід ‒ особистість" у радянський період (2017)
Abstract and References (2017)
Кашина Г. С. - Теоретико-методологічні основи використання дистанційного навчання вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Клименко М. М. - Кар’єрна компетентність майбутніх інженерів-механіків: сутність і структура (2017)
Санжур Т. С. - Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Стоматологія" у національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості освіти: міждисциплінарна інтеграція. Моніторинговий аспект, Оберніхіна Н. В., Яніцька Л. В., Гайова Л. В. (2017)
Кузьменко А. В. - Підготовка учнів до олімпіад з інформатики як засіб для вибору майбутньої професійної діяльності в галузі ІТ (2017)
Нежива Л. Л. - Моделювання вивчення літературних напрямів раннього модернізму (2017)
Семенова А. В. - Психопедагогічний супровід ефективного лідера ХХІ століття: синергетичний підхід (2017)
Благова Т. О. - Дослідження етапів професіоналізації народно-сценічної хореографії в історико-культурній динаміці (2017)
Василенко О. М. - Розробка критеріїв і показників соціальної відповідальності учнів (2017)
Пономарьова Н. О. - Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Марко М. М. - Визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій (2017)
Островська Г. О. - Формування у студентів навичок відтворення світогляду і образу письменника при вивченні його біографії (2017)
Abstract and References (2017)
Годунко Л. В. - Вплив загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на викладання та оцінювання іноземних мов у словацькій республіці (2017)
Дрозіч І. А. - Організація виробничого навчання майбутніх кухарів у професійних торгово-кулінарних училищах України (60-80-ті роки ХХ століття) (2017)
Толочко С. В. - Теоретичне обгрунтування необхідності формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти, Рідей Н. М. (2017)
Курчатова А. В. - Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами художнього слова (2017)
Гевко І. В. - Розробка концепції дослідження формування основ професіоналізму майбутніх вчителів технологій (2017)
Попова Г. В. - Наукові підходи як методологічне підґрунтя формування культури управління персоналом майбутніх менеджерів, Артюхіна М. В. (2017)
Сук А. М. - Формування компетентності здоров‟язбереження при засвоєнні санітарно-гігієнічної культури у студентів агроекологічних коледжів (2017)
Батьо М. З. - Розробка педагогічних умов підготовки майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників (2017)
Процько Є. С. - Соціальні мережі як невід’ємний та необхідний засіб навчання сучасного вчителя в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Раєвнєва О. В. - Побудова альтернативної системи рейтингування наукової активності вищих навчальних закладів україни: методичні засади та результати апробації, Степуріна С. О. (2017)
Abstract and References (2017)
Пидюра І. П. - Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, Вайнола Р. Х. (2017)
Самілик В. І. - Ретроспективний аналіз змісту посібників із методики природознавства початку ХХ століття (2017)
Кравець Р. А. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі (2017)
Солодовник О. В. - Діагностика готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення: констатувальний етап педагогічного експерименту (2017)
Дёмин Д. А. - Совершенствование подходов к построению тренировочного процесса спортсменов, рассматриваемого в рамках реализации процессов неформального образования (2017)
Красуцька І. М. - Особливості експериментальних досліджень формування професійної компетентності майбутніх пожежників-рятувальників (2017)
Макаренко А. В. - Разработка методики проведения развивающей игры "QUIZ" для внешкольного образования школьников средних и старших классов (2017)
Abstract and References (2017)
Косінська Н. Л. - Сутнісна характеристика сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Островська К. О. - Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти, Островський І. П. (2017)
Дерека Т. Г. - Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу, Туманова В. М., Бистра І. І., Гацко О. В. (2017)
Харченко О. В. - Координація процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО на основі технології "3Р" (розкриття, розвиток, реалізація) (2017)
Шугайло Я. В. - Особливості впровадження педагогічної моделі подолання негативного впливу засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків (2017)
Бєлікова Ю. А. - Особливості педагогічного експерименту щодо реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2017)
Ляшкевич А. І. - Періодизація становлення і розвитку військово-морської освітив Україні (початок ХVІІІ – 50-90-ті рр. ХХ століття ) (2017)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта на теренах України від 20-тих років ХХ століття до 1991 року: на прикладі формальних і неформальних виявів літературної освіти (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентісного підходу (зарубіжний досвід) (2017)
Афанасьєва Т. О. - Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації, Чемодурова Ю. М., Байєр О. М., Берегова О. А. (2017)
Ковалинська І. В. - Аналіз мультикультурної освіти вчителів у Франції (2017)
Чернящук Н. Л. - Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Abstract and References (2017)
Лунячек В. Е. - Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави, Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Мокляк В. М. - Ретроспективний аналіз поглядів С. М. Трубецького на автономію університетів (2017)
Картель Т. М. - Формування комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ у процесі навчання іноземної мови, Сивокінь Г. В. (2017)
Шулик Т. В. - Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі (2017)
Кот Г. М. - Розвиток психологічної культури студентів у процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Kievisas I. - The pedagogy of freedom in the paradigmatic space of humanistic upbringing systems, Rastrygina A. (2017)
Оськіна Н. О. - Сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті (2017)
Беньковська А. В. - Аналіз поняття "здоров’я" в контексті виховання старших підлітків у загальноосвітніх закладах: структура, сутність (2017)
Юхимець О. І. - Інтегративний зміст комунікативної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Abstract and References (2017)
Давиденко О. В. - Розвиток компетентності в читанні у студентів першого курсу на матеріалах анломовних інтернет-новин, Пономаренко О. В. (2017)
Терещенко С. В. - Змістовно-процесуальні аспекти експериментального вивчення динаміки розвитку креативності підлітків на інтегрованих уроках музики (2017)
Ліщина Н. М. - Особливості використання хмарного сервісу Office 365 для організації освітнього процесу вищого навчального закладу, Ліщина В. О. (2017)
Грицак Н. Р. - Використання електронного навчального курсу "Антична література" під час підготовки студентів-філологів (2017)
Шевчук В. А. - Розвиток ідей здорового способу життя церквою адвентистів сьомого дня в добу ІІ Речі Посполитої (2017)
Галян О. І. - Перспективність розробки ідеї суб‟єктності школяра в умовах гуманітарної педагогічної парадигми (2017)
Фомін В. В. - Заклади суспільної опіки дітей та молоді в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Кальченко Л. В. - Технологія реінтеграції вихованців інтернатних закладів до біологічної сім‟ї як практичний інструмент системи превенції соціального сирітства (2017)
Bordiug N. - Theoretical analysis of conceptual apparatus of post-graduate education of ecological specialists (2017)
Жуковський В. М. - Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості (2017)
Abstract and References (2017)
Башкір О. І. - Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930) (2018)
Оніщук І. І. - Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія (2018)
Семенюк А. Ю. - Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки (2018)
Фаст О. Л. - Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2018)
Сотська Г. І. - Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект, Лісовий В. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів, Назарова С. О. (2018)
Сліпчишин Л. В. - Порівняльний аспект розвитку художньо-технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Abstract and References (2018)
Пономарьова Н. О. - Дослідження проблеми професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності в Україні в соціальному контексті (2018)
Семенюк А. Ю. - Результати експериментального впровадження методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів (2018)
Шевченко О. М. - Форми контролю мовленнєвої компетентності іноземних студентів на заняттях з іноземної мови (української) (2018)
Якімець Ю. М. - Методичні засади формування проектувальних умінь в процесі підготовки та виконання дипломного дослідження (2018)
Попова О. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів, Лесик А. С. (2018)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Обґрунтування змісту й структури деонтологічної компетентності менеджера освіти (2018)
Проворова Є. М. - Сформованість методичної підготовленості майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу (2018)
Бордюг Н. С. - Самоосвіта як складова системи післядипломної освіти фахівців екологічного спрямування (2018)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна освіта вчителів в Італії (2018)
Прокопчук О. І. - Використання досвіду британських університетів у професійній підготовці вчителів в Україні (2018)
Abstract and References (2018)
Карпенко А. С. - Google-документи сервісу Google Apps: координація та контроль діяльності організаційно-навчальних підрозділів закладів вищої освіти (2018)
Оберніхіна Н. В. - Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості медичної освіти, Яніцька Л. В., Санжур Т. С., Прадій Т. П. (2018)
Ордіна Л. Л. - Формування ціннісних орієнтацій студентів у культуротворчому середовищі закладу вищої освіти, Ярмола О. В. (2018)
Щерба Н. С. - Інклюзивне навчання іноземної мови старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: особливі освітні потреби та адаптаційні заходи (2018)
Кашина Г. С. - Методологія визначення ефективності електронних освітніх ресурсів для системи післядипломної освіти вчителів (2018)
Гришак С. М. - Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн (2018)
Магрламова К. Г. - Сучасний стан підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії: порівняльно-педагогічний аспект (2018)
Оліфіра Л. М. - Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності (2018)
Лавринець А. П. - Сучасні тенденції мистецької післядипломної педагогічної освіти (2018)
Замотаєва Н. В. - Концептуальні засади інтерактивного навчання у вищій військовій школі (2018)
Abstract and References (2018)
Андрощук І. М. - Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2018)
Глікман С. В. - Модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки (2018)
Іваницька О. С. - Еразмус + координатор як тьютор та ментор в умовах зростання академічної мобільності у ЗВО України (2018)
Осипенко С. М. - Зміст та структура самоосвітньої компетентності учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Набока О. Г. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до проектування професійно-орієнтованих технологій навчання (2018)
Климчук І. О. - Дослідження показників якості/результативності освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти в Україні (2018)
Лузан П. Г. - Стандартизація професійної освіти на основі компетентнісного підходу, Пащенко Т. М., Ваніна Н. М, Колісник Н. В. (2018)
Толочко С. В. - Структурно-системний аналіз визначення сучасних ключових компетентностей у світі (2018)
Давиденко О. В. - Подкастинг як засіб формування компетентності в англомовному аудіюванні студентів молодших курсів, Пономаренко О. В. (2018)
Іщенко А. А. - Формування знань про токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх лікарів під час вивчення біоорганічної та біологічної хімії (2018)
Остапенко Л. В. - Правове виховання учнівської молоді: історико-педагогічний аспект (2018)
Гущина Н. І. - Науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів (2018)
Abstract and References (2018)
Черкашин С. В. - Німецькі університети на етапі їх докорінного реформування (2018)
Толочко С. В. - Аналіз досвіду країн Європейського Союзу у вирішенні сучасних проблем в освіті й науці (2018)
Mirowska M. - Podnoszenie jakosci szkolnictwa wyzszego w otwartej przestrzeni edukacyjnej: poszukiwanie nowych technologii (2018)
Посохов В. В. - Компетентнісна модель курсанта вищого військового навчального закладу, Куруч А. В. (2018)
Bordiug N. - Development model of professional competences in environmental monitoring in the system of postgraduate education, Ridei N. (2018)
Романюк Л. Б. - Структурований підхід до викладання мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету, Кравець Н. Я. (2018)
Гайдук О. В. - Тенденції професійної підготовки педагогів фізичного виховання у Німеччині (2018)
Шалигіна Н. П. - Експериментальна перевірка авторської методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Abstract and References (2018)
Чарний Д. В. - Вичерпання запасів питних підземних вод в умовах глобальних змін клімату, – як чинник розвитку інноваційних технологій водопідготовки, Шевченко О. Л., Забулонов Ю. Л., Долін В. В. (2020)
Ольховик Ю. О. - Геологічне сховище високоактивних відходів в україні: проблеми та перспективи створення (2020)
Покалюк В. В. - Літохімія і умови седиментації палеопротерозойської залізисто-кременисто-сланцевої формації Криворізького басейну (Український щит) (2020)
Шевченко О. Л. - Штучне засолення водоносного горизонту у відкладах полтавської серії в селі Тарасівка Київської області, Безродний Д. А. (2020)
Долін В. В. - Особливості транспіраційного потоку тритійованої води в процесі вегетації верби, Бобков В. М. (2020)
Губіна В. Г. - Магнітні властивості слабомагнітних мінералів залізистих кварцитів Кривбасу, Курочкін Г. М., Губін Г. Г., Короленко М. К. (2020)
Boshko I. - The study of treatment of water with a high concentration of COD by pulse dielectric barrier discharge on the surface of the liquid, Kondratenko I., Zabulonov Yu., Charnyi D., Onanko Yu., Marynin A., Krasnoholovets V. (2020)
Левицький С. М. - Детектори на основі напівпровідників Cd(Zn)Te для реєстрації рентгенівського і гамма-випромінювання (2020)
Zabulonov Y. - Multifunctional nanocomposites as highly efficient sorbents for purification of technogenically polluted waters, Kadoshnikov V., Melnychenko T., Zadvernyuk H., Kuzenko S., Puhach O. (2020)
Попов О. О. - Вирішення оптимізаційної задачі розміщення стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях України, Артемчук В. О., Яцишин А. В., Ковач В. О., Яцишин А. В., Туревич А. О., Куценко В. О. (2020)
Розко А. М. - Межа міцності на стиск компаундів, отриманих при цементуванні високосольових борвміщуючих рідких радіоактивних відходів геополімерними зв’язуючими, Федоренко Ю. Г., Ольховик Ю. О., Павлишин Г. П. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Andreieva O. - Universal human values’ notion development in modern educational field (2018)
Білоусова Л. І. - Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога, Житєньова Н. В. (2018)
Малінкіна В. Л. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку (2018)
Ivanytska O. - Methods and forms of tutoring and mentoring at higher educational establishments of Germany (2018)
Пасічник М. В. - Використання технологій едьютейнмент в методиці навчання хімії в школі (2018)
Ильченко С. И. - Анализ уровня знаний по пропедевтике педиатрии, преподаваемой на младших курсах, среди молодых врачей, Ярошевская Т. В., Скрябина Е. В., Крамаренко Н. Н. (2018)
Толмачова І. Г. - Характеристика діяльнісного компоненту у структурі медіа-компетентності майбутніх фахівців початкової освіти (2018)
Меняйло В. І. - Теоретичний аналіз творчих аспектів інноваційної професійної діяльності та особистісних якостей інноваційного фахівця (2018)
Abstract and References (2018)
Ястребова В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки керівників закладів освіти до впровадження концепції соціальної згуртованості, Бабко Т. М. (2019)
Берегова М. І. - Рівні сформованості гностично-технологічної компетентності майбутніх спеціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу (2019)
Грицак Н. Р. - Формування компетенції кваліфікованого аналізу інонаціонального художнього твору у студентів-філологів (2019)
Макаренко І. Є. - Феномен самоефективності сучасного вчителя у світлі теорії синергії (2019)
Толочко С. В. - Інтегральна компетентність педагогічного та науково-педагогічного персоналу для системи післядипломної педагогічної освіти (2019)
Дьяченко И. Н. - Антропологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічний пошук фундаментальної цінності діяльності людини (2019)
Лисенко Г. І. - Особливості професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ УРСР у 1940-60-х рр. (2019)
Волкова Л. В. - Ділова гра як метод підвищення ефективності формування іншомовної комунікативної компетенції студентів (2019)
Abstract and References (2019)
Кравченко А. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів (2019)
Березовська Л. І. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників на засадах системно-цілісного підходу (2019)
Сотська Г. І. - Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Кузьменко Г. В. (2019)
Сабатовська І. С. - Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістерської підготовки, Бобокало С. В. (2019)
Асадчих О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів (рубіжний рівень), Савченко А. С. (2019)
Самохвал О. О. - Загальні закономірності підготовки фахівців у закладах туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи, Войнаровська Н. В. (2019)
Семенова А. В. - Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі (2019)
Abstract and References (2019)
Ружицький В. А. - Становлення професійної мобільності майбутніх педагогів в умовах педагогічного коледжу (2019)
Теренко О. О. - Становлення та розвиток формування громадянських та соціальних компетентностей у контексті розвитку освіти дорсолих у розвинених країнах Північної Америки: історичнийй аспект (2019)
Stiepanova K. - Information-communication technologies as the instrument for improving the quality of the educational process (2019)
Карпенко Н. М. - Інтегрований підхід до формування компетентності в іншомовному академічному письмі студентів 1-го курсу мовних факультетів, Смелянська В. В. (2019)
Kondratova L. - Actual problems of the pedagogical mastership development of the musical art teacher under conditions of postgraduate pedagogical education (2019)
Abstract and References (2019)
Bordiug N. - Criteria and formation levels of professional competences of specialists of the nature protection branch in ecological monitoring (2019)
Гура О. О. - Особливості розвитку м’яких навичок студентів ІТ-спеціальностей засобами навчальних Scrum проектів (2019)
Тимчик М. П. - Аналіз основних проблем дидактики в педагогіці Олександра Духновича (2019)
Tolochko S. - Professional-synergetic scientific-methodic competency of teachers in the postgraduate pedagogical education system (2019)
Джус О. В. - Імплементація досвіду професійної підготовки і виховання дівчат української діаспори у зміст роботи "Школи шляхетних українок" (2019)
Самодумська О. Л. - Систематизація центрів освіти дорослих як провайдерів неформального навчання в Україні (2019)
Бойко М. М. - Студентоценроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя (2019)
Abstract and References (2019)
Мога Н. Д. - Вариативная коррекционная составляющая в физической реабилитации детей раннего возраста со спастическим типом двигательных нарушений (2019)
Перелома Т. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів фонетики китайської мови (2019)
Kaeksi S. W. - The role of teams games tournaments (TGT) against activity of learning elementary school students, Setiawati F. A. (2019)
Anita Anita - Internalizing the character of discipline in integrated Islamic school students, Wuryandani W. (2019)
Dewantoro A. - The influence of value clarification technique (VCT) learning model on homeland attitude at elementary school, Sartono K. E. (2019)
Abstract and References (2019)
Савінова Н. В. - Характеристика рівнів сформованості дидактичних і практичних умінь і навичок майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору, Берегова М. І. (2019)
Климчук І. О. - Фінансові аспекти економічної складової прогнозування та розвитку закладів освіти в Україні (2019)
Житєньова Н. В. - Практичні аспекти використання візуальних ресурсів у професійній діяльності вчителя (2019)
Косінська Н. Л. - Методичні основи формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2019)
Краснов В. В. - Солідарна відповідальність лікаря, професійної спільноти та медичної освіти при підготовці кадрів системи охорони здоров'я (2019)
Меняйло В. І. - Оцінка готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: критерії, показники, рівні (2019)
Сторожук С. Д. - Проєктна методика англомовного письма майбутніх фахівців з англійської мови: теоретичні засади та практичні принципи (2019)
Дем’яненко В. Б. - Онтологічні засади формалізації інформаційних джерел у е-освітніх середовищах (2019)
Abstract and References (2019)
Pydiura O. - Use of virtual reality and digital technologies for studying folklore in Ukraine's educational institutions (2020)
Burnazova V. - Innovative methodological model of instrumental preparation of future teachers of musical art in the aspect of development of their performing independence (2020)
Kostieva T. - Methods of forming leadership life of young people as a prerequisite for continuous education (2020)
Mohylka O. - Informal education of specialists working with at-risk teenagers at the facility of the "Compass” day center of the Kharkiv charity foundation "Blago”, Tkachenko M. (2020)
Rasskazova O. - Gender open university as a platform for continuous gender education: experience in the development of innovative educational practices in Ukraine, Domina Iu., Hladun T. (2020)
Базиль Л. О. - Діяльність центрів консультування з професійної кар’єри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: суперечності та шляхи їх вирішення (2020)
Молдаван А. Д. - Підприємницька компетентність у галузі фізичної культури і спорту: зміст та сутнісні характеристики (2020)
Ступак О. Ю. - Просвітницький етап системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2020)
Цибанюк О. О. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти Буковини першої половини ХХ ст. (2020)
Літкевич А. М. - Практичні аспекти використання моделі системи управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти (2020)
Чупахіна С. В. - Готовність учителів до створення інклюзивного комп’ютерно зорієнтованого освітнього середовища початкової школи (2020)
Abstract and References (2020)
Kosovych O. - Linguo-didactic aspect of formation of the professionally-oriented lexical competence of students of the specialty "Jurisprudence”, Sokol M. (2020)
Tolochko S. - Reforming of the ukrainian educational system in the context of transborder integration into the world academic space (2020)
Kryvylova O. - The organization of monitoring of future teachers’ psychological and pedagogical training in establishments of professional and technical education (2020)
Borinshtein Ye. - Continuous education as the basis of sociocultural adaptation, Orlenko I. (2020)
Kurilo O. - Peculiarities of training future food industry engineers for creative vocational activities (2020)
Берегова М. І. - Особливості організації інклюзивної освіти у країнах Європи та України (2020)
Ярошевська Т. В. - Сучасні особливості проведення лекцій з клінічної дисципліни для англомовних студентів (2020)
Рудюк Т. В. - Методика дослідження явища синонімії родинних лексем на засадах комунікативно-діяльнісного підходу (2020)
Лутфуллін В. С. - Аномалії навчальної діяльності школярів та шляхи їх подолання, Лутфуллін М. В., Пилипенко С. В., Хлопов А. М. (2020)
Живолуп Р. І. - Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир у формуванні дискурсної компетентності майбутніх журналістів (2020)
Abstract and References (2020)
Белозоров А. П. - Резидентные Т-клетки памяти и их роль в патогенезе хронических воспалительных заболеваний кожи (2020)
Гончаренко В. В. - Антибіотикорезистентність бактерій роду Klebsiella, вилучених від хворих з дерматовенерологічними нозологіями, Джораєва С. К., Щоголєва О. В., Бабута А. Р., Пугачова О. В. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення показників якості життя у хворих на алергодерматозиу взаємозв’язку з психосоматичними порушеннями, Олійник І. О., Матюшенко В. П., Маштакова І. О. (2020)
Супрун К. Г. - Лікування грибкової інфекції на сучасному етапі, Олійник І. О. (2020)
Калюжна Л. Д. - Системна підтримка формування та росту волосся при алопеціях і захворюваннях стрижня волосини, Гречанська Л.В., Петренко А. В. (2020)
Кондакова А. К. - Влияние цефтриаксона на морфофункциональное состояние эритроцитов доноров, Семко Г. А., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2020)
Бондаренко Г. М. - Клінічний випадок пізнього сифілісу на тлі наслідків важкої черепно-мозкової травми, Нікітенко І. М., Безрученко О. А., Кутова В. В., Калашнікова І. В. (2020)
Бронова І. М. - Досвід дистанційного етіологічного та патогенетичного лікування розацеа (2020)
Проценко Т. В. - Современный взгляд на лечение герпесвирусной инфекции в дерматовенерологии: фокус на эффективность и безопасность (2020)
Догляд за шкірою, що потребує зволоження: склад має значення (2020)
К 80-летнему юбилею доктора медицинских наук, профессора Эльвиры Николаевны Солошенко (2020)
До ювілею доктора медичних наук Олексія Павловича Білозорова (2020)
Правила для авторов (2020)
Gemachu O. - Practices and challenges of continuous assessment in colleges of teachers’ education in the west Oromia region, Ethiopia, Olkaba T. T. (2020)
Familiars'ka L. - Methodological development of educator’s information and communication mobility as adaptive ability of educational and developing e-environment self-organization, Kloyts L. (2020)
Chupakhina S. - The content of primary school teachers’ training in the context of providing information and communication technologies into the inclusive educational environment (2020)
Kakadіy V. - Anti-discrimination educational program against labor migration: case of rural school, Marushchenko O., Masalіtіna O. (2020)
Bordiug N. - Workshop as a method of training future experts in techogenic and environmental safety, Rashchenko А., Les T. (2020)
Журат Ю. В. - Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в діяльності ЦСССДМ, Тернавська Т. А., Фесун Г. С., Канівець Т. М. (2020)
Kurish N. - Criteria, indicators and levels of the readiness of teachers of natural specialties to develop the entrepreneurship competence of high school students (2020)
Mishina N. - Discussion questions about the role of a lecture in the process of teaching the discipline "Propaedeutics of pediatrics" in the context of modern medical education, Ilchenko S., Fialkovska A. (2020)
Asadchykh O. - The experimental testing of blended learning methods of oral Japanese lanuage teaching aimed at future philologists, Dybska T. (2020)
Roma O. - Theoretical principles of introducing the play-based methods to teachers’ training in the system of postgraduate education (2020)
Abstract and References (2020)
Urgessa D. - Perceived features of practicum effectiveness and acquired professional competences among graduate class students in Dilla University, Abebe S., Abeshu G. (2020)
Boriak O. - Training of teachers-defectologists in the conditions of modern labor migration, Makhonia V. (2020)
Branitska T. - The intercultural competence of a new Ukrainian school teacher as an important factor of effective pedagogical activity, Logutina N. (2020)
Hruhorenko V. - Informal aesthetic and pedagogical education of elderly people: in search of the solution of the problem of social orphanhood of children of preschool agency as a result of labor migration of parents, Shevchenko N. (2020)
Saienko N. - Creating ESP classroom culture based on student-generated ideas, Chugai O. (2020)
Huleikova І. - Development of art education in the Yelisavetgrad region (second half of XIX - beginning of XX century). According to the dictionary of "Artists of steppe Ukraine" (2020)
Kireyev I. - Additional education as a way to increase qualification in people with professional experience, Zhabotynska N. (2020)
Kondratova L. - The organization of distance learning of music teachers in the conditions of postgraduate education reforming (2020)
Ilchenko S. - Innovative approaches to formation of practical skills in medical students during teaching the basics of child pulmonology, Fialkovska A. (2020)
Abstract and References (2020)
Залишатись оптимістом, незважаючи на негаразди (2020)
Яновська В. П. - Інтенсивність цифровізації економіки України (2020)
Попова А. О. - Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу, Лохоня О. І. (2020)
Тимечко І. Р. - Інституційні особливості управління власністю територіальної громади (2020)
Левицька О. О. - Моделювання інтенсивності зовнішньої міграції населення України в умовах посилення середовища виштовхування, Мульска О. П. (2020)
Риндзак О. Т. - Державна міграційна політика України: концептуальні аспекти формування (2020)
Перегудова Т. В. - Інституційні особливості еластичності зайнятості в Україні: тренди та детермінанти (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Deineha I. - Realities of practical andragogy in the condition of the COVID-19 pandemic: migration pedagogy in Ukraine, Hromozdova L., Kovach V. (2020)
Hrybiuk O. - Formation and development of students’ technological competence in the process of research-based learning via foreign language environment immersion by means of informatized educational process: empirical studies, Vedishcheva O., Nachuichenko K., Panchyshyn O., Levchuk V., Kovalenko T., Danyliuk T., Sysiuk Z., Ivaniuk A. (2020)
Kulbashna Ya. - Basic principles of praxeological competence formation in future masters of dentistry, Skrypnyk I. (2020)
Dovga М. - Academic and methodological aspect of training future social workers for professional activity with young families (2020)
Zelinskiy S. - Analysis of the possibilities of the MOODLE learning management system for organization of distance learning in the conditions of the university (2020)
Klymchuk I. - Financial mechanisms of the economic component of forecasting and development of general secondary education in Ukraine (2020)
Polishchuk G. - Discovering significant peculiarities of pedagogical conflict: theoretical aspect (2020)
Rogoza V. - Pedagogical conditions for the formation of eco-values of future teachers of natural sciences: a methodological approach (2020)
Kokhan D. - Criteria and indicators for assessing the level of formation of a noble attitude towards women in adolescents (2020)
Abstract and References (2020)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2020)
Булдигіна Ю. В. - Уміст селену, антитіл до рецептора ТТГ і їх кореляційні зв’язки в пацієнтів із хворобою Грейвса, ускладненою автоімунною офтальмопатією, Терехова Г. М., Шляхтич С. Л., Савосько І. І., Лисова З. Г. (2020)
Архипкіна Т. Л. - Рівень вітаміну D і показники вуглеводного обміну у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Бондаренко В. О., Гончарова О. А., Любимова Л. П. (2020)
Бондаренко В. О. - Рівні вітаміну D, статевих гормонів та стан еректильної функції у чоловіків молодого та середнього віку, Хижняк О. О., Мінухін А. С., Скорняков Є. І., Дорош О. Г., Ніколаєв Р. С., Саніна Є. М. (2020)
Пашковська Н. В. - Використання Оксиліку у комплексному лікуванні хворих на автоімунний тиреоїдит, Абрамова Н. О. (2020)
Камінський О. В. - Ультразвукове дослідження прищитоподібних залоз. Методологія, клінічна оцінка (2020)
Barabash N. Ye. - Reasons for the prescription of natural remedies in the treatment of autoimmune thyroiditis with different degrees of hypothyroidism, Simonova Yе. V., Tykhonova T. M., Nechvohlod O.М., Shvets O. V. (2020)
Гончарова О. А. - Післяпологовий тиреоїдит: проблеми прогнозування й моніторингу (2020)
Урманова Ю. М. - Маркеры агрессивности течения неактивных аденом гипофиза с инвазивным ростом. Обзор литературы, Миртухтаева М. Б. (2020)
Xhardo E. - Psychosocial aspects of diabetes mellitus, Agaçi F. (2020)
Sen S. - Normotensive incidental pheochromocytoma: report of a rare case with a brief review of literature, Bhattacharjee S., Ghosh I., Thakkar D. B., Hajra S., Dasgupta P. (2020)
Барановський М. О. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні: чи є реальні успіхи у фінансовій діяльності територіальних громад? (2019)
Гнатюк О. М. - Ідентичність визначних локацій міста Вінниці, Мельничук А. Л. (2019)
Грицевич В. С. - Тринітарний підхід до розуміння предмета дослідження суспільної географії (2019)
Заячук М. Д. - Територіальні відміни рівня знань випускників закладів загальної середньої освіти, Білоус Ю. О. (2019)
Кисельов Ю. О. - Проблема периферійності в Україні та її регіонах: суспільно-географічний аспект, Сонько С. П. (2019)
Логвинова М. О. - Внутрішньо переміщені особи як категорія вимушених мігрантів: поняття та ознаки (2019)
Любіцева О. О. - Стратегічні напрямки розвитку туризму Луганської області в постконфліктний період, Заваріка Г. М. (2019)
Смочко Н. М. - Методологічні підходи до обґрунтування категорії "монорозвиток" у суспільній географії (2019)
Суптело О. С. - Теоретичний бекграунд постіндустріального міста (2019)
Топчієв О. Г. - Територіальна організація суспільства – стрижень становлення екологічного імперативу географії, Мальчикова Д. С., Сич В. А., Яворська В. В. (2019)
Бездухов О. А. - Кластерний підхід до дослідження динаміки накопичення та розподілу твердих побутових відходів (на прикладі чернігівської області) (2019)
Войтків П. С. - Фізико-хімічні властивості буроземів (cambisols) букових пралісів широколужанського пондв Карпатського біосферного заповідника, Наконечний Ю. І., Мороз Г. Б. (2019)
Давидов О. В. - Загальна характеристика берегової системи типу "крилатий мис" кінбурнська-покровська-довгий (2019)
Данильченко О. С. - Водоохоронне ареалування території Сумської області, Корнус А. О., Корнус О. Г., Сюткін С. І. (2019)
Мартинюк В. О. - Гідрографічні особливості поверхневих вод верхньоприп’ятського фізико-географічного району (Волинське Полісся) (2019)
Долинська О. О. - SWOT-аналіз конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг хмельницької області (2019)
Дудка І. Г. - Особливості практичої підготовки майбутнього вчителя географії до екологічної діяльності, Носаченко В. М. (2019)
Логвинова М. О. - Передумови вимушеного внутрішнього переміщення населення на сході України (2020)
Мельничук А. Л. - П’ять років формування об’єднаних територіальних громад в Україні: ефективність та ефекти адміністративного завершення етапу реформи на прикладі Київської області, Ганіченко К. В. (2020)
Міщенко О. В. - Еволюція сакрального ландшафту (2020)
Суптело О. С. - Демографічні трансформації в період постіндустріального переходу (2020)
Шовкун Т. М. - Просторово-часовий аналіз захворюваності населення Чернігівської області, Мирон І. В. (2020)
Надточій Л. М. - Огляд сучасних наукових досліджень механізмів впливу метеорологічних умов на просторово-часову динаміку забруднювальних речовин в атмосферному повітрі (2020)
Булава Н. - Вiдображення назв кольорiв в антропоосновах Пiвнiчноi Донеччини (2018)
Васильчук М. - Гуцульський аспект творчостi Луки Данкевича (2018)
Iвасюк Г. - Мовний етикет в епiстолярному стилi (2018)
Коца Р. - Складнонульсуфiксальнi прикметники в актовiй мовi XVI - XVIII ст: (2018)
Майборода Н. - Образнi засоби у мовно-художнiй картинi свiту Дмитра Яворницького (2018)
Романченко А. - Дискурсивна метафора елiтарноi мовноi особистостi вченого (2018)
Свириденко О. - Студiя П. Гулака-Артемовського "О письмах" та ii роль у становленнi нацiональноi романтичноi епiстолярноi традицii (2018)
Сiроштан Т. - Лексико-словотвiрнi типи абстрактних iменникiв на -б(а), -об(а) в украiнськiй мовi ХI-ХIII ст: (2018)
Slabouz V. - Anglicisms in modern Ukrainian, Budnyk S. (2018)
Шевченко Т. - Есеiстичнi практики Любка Дереша (2018)
Пушкарева И. - О медиаобразе регионального издания: тема истории городской газеты на её страницах (семантико-стилистичекий аспект) (2018)
Byba M. - Methaphorical model "holidaу is war" in Spanish linguistic culture (2018)
Вислободська I. - Розвиток семантичноi структури постпозитива "up" у фразових дiєсловах англiйськоi мови (2018)
Зiнченко А. - Функцiональне призначення вторинних номiнацiй iндефiнiтноi кiлькостi у фрагментах англомовного публiцистичного дискурсу (2018)
Кiзiль М. - Роль афiксацii у твореннi англомовних iнновацiй сфери комп'ютерних технологiй (2018)
Кущ Е. - Геджування та засоби його реалiзацii в англомовному науковому дискурсi (2018)
Попова Н. - Вiдмiнностi лексичних засобiв актуалiзацii цiннiсного складника нацiонально-маркованих концептiв у чоловiчому та жiночому мовленнi iспанцiв, Асфар А. (2018)
Кропивко I. - Прагматичний та художнiй аспекти лiтератури подорожей сучасних украiнських i польських авторiв (2018)
Скляр I. - Внутрiшнiй свiт персонажа в психопоетикальнiй площинi (2018)
Коротеева В. - Мiфопоетична картина свiту як лiтературознавча категорiя (2018)
Коренькова О. - Лексико-семантична класифiкацiя дiєслiв вольового психiчного стану в украiнськiй, нiмецькiй та англiйськiй мовах (2018)
Koulykova V. - Les particularites de la representation des caracteristiques lexicales du discours cosmetologique Français dans la langue Ukrainienne (2018)
Лещенко Г. - Специфiка вiдтворення фоновоi iнформацii англiйською мовою в обрядi поховання (2018)
Рудiна М. - Переклад англомовного варiанту мiжнародного документу "directive 2009/28/EC of the European parliament and of the council of 23 april 2009 on the promotion of the use of energу from renewable sources" украiнською мовою як навчальний ресурс лiтньоi практик, Шванова О. (2018)
Содель О. - Стратегii i тактики вiдтворення комiчного, втiленого в англомовному анекдотi, в украiномовному перекладi (2018)
Кравченко О. - Особливостi реалiзацii директивiв, промiсивiв та констативiв у суспiльно-полiтичних текстах китайськомовного молодiжного iнтернет-дискурсу (2018)
Полежаев Ю. - Комунiкативнi стратегii оптимiзацii в англомовних рекламних тревел-медiатекстах (2018)
Горда О. - Структура та змiст уроку на тему "робота" з украiнськоi мови як iноземноi (2018)
Панасенко Н. - Рецензiя на монографiю О. О. Жихарєвоi "Екопоетика англомовного бiблiйного дискурсу: концепти, образи, нарацii" (2018)
Khokhryakova A. - Determination of the level of toxicity of the soils of recreational areas of Odessa city by biotesting methods (2020)
Nikolenko Y. - Analysis of the content of heavy metals in phytoplankton of the Zaporizhia reservoir, Fedonenko E. (2020)
Reshetnyk K. - Analysis of the influence of laser irradiation on the accumulation of biomass and polysaccharides pleurotus ostreatus (JACQ.) Р. Kumm (2020)
Yelpitiforov E. - Еuropean mistletoe (víscum álbum L.) in national botanical garden M.M. Grushko NAS of Ukraine: an overview of its distribution and hosts, Klymenko Y. (2020)
Lutska M. - Ecological features of groups of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in beech forest ecosystems of the lower forest belt of the Gorgan massif, Sirenko A. (2020)
Marchyshak T. - Effect of oligoribonucleotides with D-mannitol complexes on oxidative stress indicators against thioacetamide-induced liver fibrosis, Yakovenko T., Tkachuk Z. (2020)
Abstract and References (2020)
Mosyakin S. L. - Chenopodium ucrainicum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG), a new diploid species: a morphological description and pictorial guide, Mandák B. (2020)
Mosyakin S. L. - Types and other historical specimens of Allan and Richard Cunningham's taxa of Epilobium and Fuchsia (Onagraceae) from New Zealand in the Turczaninow Herbarium at the National Herbarium of Ukraine (KW), de Lange P. J., Antonenko S. I., Klimovych N. B. (2020)
Придюк М. П. - Представники роду Galerina (Hymenogastraceae) з плевроцистидами в Україні (2020)
Дідух Я. П. - Васильківський степ – найбільша незаповідана плакорна степова ділянка Лівобережної України, Коломійчук В. П., Футорна О. А. (2020)
Прокопук Ю. С. - Вплив кліматичних чинників на радіальний приріст Tilia cordata (Malvaceae s. l. / Tiliaceae s. str.) у лісових біотопах Києва, Конякін С. М., Нецветов М. В. (2020)
Нипорко С. О. - Перша знахідка Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta) в Україні, Вашеняк Ю. А. (2020)
Топчій Н. М. - Особливості функціонування фотосинтетичного апарату лісових рослин за різного світлозабезпечення, Михайленко Н. Ф., Онойко О. Б., Сиваш О. О. (2020)
Пасайлюк М. В. - Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів (2020)
Маменко Т. П. - Пероксидне окиснення ліпідів клітинних мембран у формуванні та регуляції захисних реакцій рослин, Коць С. Я. (2020)
Елеонора Захарівна Коваль (до 90-річчя від дня народження) (2020)
Furdychko O. - Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups, Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. (2020)
Калетник Г. М. - Вeктopи подолання трансформацій eкoлoгo-eкoнoмiчнoї тa соціальної бeзпeки сталого розвитку нa ocнoвi модернізації, Лутковська С. М. (2020)
Єгорова Т. М. - Вплив геохімічної спеціалізації гірських порід на екологічні особливості ґрунтів (2020)
Мостов’як І. І. - Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України, Дем’янюк О. С., Лісовий М. М. (2020)
Сус Н. П. - Розподіл карлавірусного навантаження в рослинах хмелю (Humulus lupulus L.), Бойко О. А., Проценко Л. В., Демченко О. А., Тимошок Н. О., Білецький А. В., Бойко А. Л. (2020)
Чорнобров О. Ю. - Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у природних листяних лісах долини р. Віти у національному природному парку "Голосіївський", Сотник Л. П., Ходинь О. Б., Коніщук В. В., Тимочко І. Я., Соломаха І. В. (2020)
Гадзало Я. М. - Еколого-економічна ефективність сидерації у сівозміні на зрошуваних землях Півдня України, Вожегова Р. А., Малярчук М. П., Гальченко Н. М., Резніченко Н. Д. (2020)
Ткаченко М. А. - Кислотні властивості сірих лісових ґрунтів залежно від систем удобрення, Павліченко А. І., Кондратюк І. М., Дмитренко О. В. (2020)
Білоконська О. М. - Економічна та енергетична ефективність бактеризації Аzotobacter сhroococcum 2.1 за вирощування огірка, Халеп Ю. М., Козар С. Ф. (2020)
Телекало Н. В. - Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування, Мельник М. В. (2020)
Безноско І. В. - Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів насіння сортів культурних рослин, Парфенюк А. І., Шерстобоєва О. В., Гаврилюк Л. В., Терновий Ю. В., Горган Т. М. (2020)
Карбівська У. М. - Вплив добрив на ботанічний склад різностиглих злакових трав в умовах Прикарпаття (2020)
Гайдар А. А. - Особливості розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві (2020)
Решетник К. С. - Інтенсифікація росту базидієвого гриба Schizophyllum commune за допомогою лазерного опромінення, Юськов Д. С. (2020)
Бородай В. П. - Огляд сучасних технологій переробки гною у скотарстві, Кривохижа Є. М., Чуприна Д. С. (2020)
Пам’яті академіка Бориса Євгеновича Патона (2020)
Хілько В. А. - Особливості впровадження екологічно чистих технологій в енергетиці України, Іванчук В. Ю. (2020)
Карпчук Г. Л. - Особливості роботи системи "полікремнієва фотобатарея – протонообмінний електролізер", Будько М. О. (2020)
Пундєв В. О. - Утилізація фотоелектричних модулів. Проблеми та міжнародний досвід, Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук В. І., Шейко І. О. (2020)
Безручко К. В. - Забезпечення точності опису характеристик груп фотоперетворювачів і фотоелектричних батарей на основі цільових експериментів на комплексному обладнанні, Книш Л. І., Сінченко С. В. (2020)
Тучинський Б. Г. - Математична модель аналізу чутливості економічної ефективності інвестиційного проекту вітрової електростанції, Кудря С. О., Точений В. А., Іванченко І. В. (2020)
Васько П. Ф. - Наближена заступна електрична схема синхронного явнополюсного генератора для аналізу навантажувальних режимів роботи автономних вітро- та гідроелектричних установок (2020)
Теряєв В. І. - Узгоджене регулювання координат двигуна-генератора в режимі електричного гальмування, Бур’ян С. О., Стяжкін В. П. (2020)
Лисак О. В. - Аналіз системи центрального теплопостачання за використання сезонного геотермального акумулювання в комбінації з системою виробництва та споживання водню (2020)
Дідківська Г. Г. - Сучасний стан та перспективи виробництва біонафти методом швидкого піролізу з лігноцелюлозної біомаси, Маслюкова З. В., Новицька Є. Г. (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
22 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2020)
Титул, зміст (2015)
Dolgova I. - The chronic pain in back and new methods of treatment, Chigrina N., Minaeva O., Vishlova I. (2015)
Крекотень Е. Н. - Анализ ведущих компонентов производственной среды транспортной отрасли (2015)
Покришень Д. О. - Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані, Дубров С. О. (2015)
Стрельцова Т. Р. - Вибір гормональної контрацепції у жінок репродуктивного віку інфікованих вірусом папіломи людини, Хасхачих Д. А., Демченко Т. В. (2015)
Павлов С. Б. - Роль обменных процессов соединительной ткани в развитии патологических процессов разной интенсивности в желудке (2015)
Дёмина Э. А. - Проблема радиогенного рака щитовидной железы (2015)
Gurina I. - Marketing aspects of development of medical waste management in health care institutions in Ukraine (2015)
Кузнецов И. В. - Оценка жизнеспособности миокарда после реваскуляризации у больных с ишемичекой болезнью сердца (2015)
Корсунов В. А. - Лактатацидоз при сепсисі у дітей (2015)
Bukhari I. - Atypical pityriasis rosea: a case report and a review of literature, AlKhater S. (2015)
Демидко Ю. Л. - Длительность недержания мочи после радикальной простатэктомии и эффективность тренировки мышц таза под контролем биологической обратной связи, Винаров А. З., Рапопорт Л. М., Григорян В. А., Безруков Е. А., Бутнару Д. В., Демидко Л. С., Мянник С. А., Соблиров Т. Б. (2015)
Говбах И. А. - Популяционно-эпидемиологические аспекты наследственных болезней нервной системы (2015)
Винников Л. И. - Преимущества Clean & Porous TM нового технологического метода обработки поверхности дентальных имплантатов, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Седація під час регіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними пошкодженнями (2015)
Лизогуб М. В. - Керована гіпотензія при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2015)
Ляшенко А. А. - Изменения в легочной ткани, связанные с ахалазией пищевода. Клинический случай (2015)
Титул, зміст (2015)
Чучеліна О. О. - Показники запальної відповіді при хронічній хворобі нирок та їх динаміка на фоні фармакологічної корекції (2015)
Клименко М. В. - Клиническое значение трансформирующего фактора роста β1 в диагностике тяжести острого панкреатита (2015)
Ляшенко А. А. - Генетические варианты микобактерий туберкулеза и их эпидемиологическая значимость (2015)
Урсол Г. Н. - Способы хирургического лечение рака пищевода (2015)
Корсунов В. А. - Проблема мікроциркуляторного дистресу при сепсисі у дітей та сучасні можливості його інтенсивної терапії з застосуванням тривалої інфузії розчину L-аргініну (2015)
Фурман Р. Л. - Комплексний аналіз лікувального ефекту препарату нуклео ЦМФ форте при травмах нижнього альвеолярного нерва (2015)
Говбах И. А. - Современные подходы диагностики наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Бандрівська Н. Н. - Вплив препаратів "Квертулін-гель" та "Холісал-гель" на імунологічні показники порожнини рота при генералізованому пародонтиті, Мрочко О. І., Швець І. Є. (2015)
Полторацкий В. Г. - Особенности травматизма при сочетанной черепно-мозговой травме (2015)
Пушкар М. Б. - Особливості варіабельності ритму серця у періопераційному періоді після аденотомії у дітей (2015)
Кузнецов И. В. - Современная стратегия лечения гиперхолестеринемии (2015)
Лизогуб М. В. - Постуральні реакції гемодинаміки при повороті на живіт (2015)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика пневмоній у новонароджених з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС (2015)
Гулюк А. Г. - Использование различных методов вертикальной и горизонтальной аугментации при атрофии альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей, Варжапетян С. Д., Лепский В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Э. (2015)
Яковцова И. И. - Эпителиально-мезенхимальная трансормация папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В. (2015)
Ефимова Г. С. - Опыт использования термографии в клинической онкологии (2015)
Потапов Е. В. - Нормативно-правове забезпечення організації окремих питань виховної роботи зі студентами вищих медичних навчальних закладів (2015)
Alotaibi M. K. - Ecthyma mimicking cutaneous leishmaniasis (2015)
Титул, зміст (2015)
Rybicki Z. - Aktualne spojrzenie na masywny krwotok actual view-point for massive hemorrhage (2015)
Белецкий В. Е. - Антрациклины в лечении солидных опухолей у детей (2015)
Князев О. В. - Применение мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в лечении больных с острой атакой язвенного колита, Каграманова А. В., Болдырева О. Н., Фадеева Н. А., Жулина Е. Ю., Мясникова Е. М., Коноплянников А. Г., Щербаков П. Л., Лищинская А. А., Ручкина И. Н., Парфенов А. И. (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Вплив варіантів медикаментозної корекції післяопераційних порушень моторики шлунково-кишкового тракту на запальні та протизапальні маркери, Дьомін С. Г. (2015)
Богуславська Н. М. - Аналіз залежності маркерів стресу, інтенсивності болю та когнітивних показників у пацієнтів молодого віку, прооперованих з приводу травм кінцівок в умовах різних видів анестезії (2015)
Собокарь В. О. - Транспорт і споживання кисню при акш з шк в умовах високої грудної епідуральної анестезії і центральної аналгезії, Гриценко С. М. (2015)
Дудукіна С. О. - Глікемія в умовах гіпотермії у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами (2015)
Ватанская И. Ю. - Триада Карни: сложности диагностики, Степаненко Т. И., Ярцева С. В., Оленицкая Е. С., Мякоткина Г. В., Стрекозова И. П., Нетруненко Л. В., Соколова Н. А. (2015)
Salkov M. - Assessment of efficiency of early decompression of the spinal cord in spinal injury based on morphological and statistical analysis (2015)
Рощін Г. Г. - Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою на фоні переохолодження, Пенкальский О. О., Іванов В. І. (2015)
Решетняк Н. А. - Тонус и реактивность вегетативной нервной системы у больных с нарушенной проницаемостью альвеоло-капиллярной мембраны под влиянием ИВЛ, Хрипаченко И. А. (2015)
Розовик Н. С. - Дія нового апіпрепарату на біохімічні показники слини при експериментальному пародонтиті (2015)
Марченко Н. С. - Оцінка ефективності профілактики карієсу зубними пастами, що містять стабілізований фторид, у студентів медичного університету, Політун А. М., Терешина Т. П. (2015)
Юров И. В. - Позитивный опыт применения этилметилгидроксипиридин сукцината у пациентов с острой и хронической ишемией головного мозга, Шиян С. В. (2015)
Мягков А. П. - Магнитно-резонасно томографическая диагностика интравертебральной жидкости при остеопоротических и метастатических компрессионных переломах позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Сова С. Г. - Ефективність нейрометаболічної терапії в профілактиці артеріальної гіпертензії у робітників вібро-шумових професій авіапідприємств (2015)
Лоскутов О. А. - Функциональное состояние сердца при анестезии на основе севофлурана и пропофола у пациентов пожилого и старческого возраста, Дружина А. Н. (2015)
Пасієшвілі Н. М. - Оксидативний стрес та мітохондріальна дисфункція у інфікованих вагітних (2015)
Ивченко А. Л. - Оптимизация менеджмента больных раком яичников (2015)
Титул, зміст (2015)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Вологий спосіб, як один з методів дослідження побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів (2015)
Велиева Т. А. - Проблемы диагностики и лечения эхинококкоза (2015)
Дудукіна С. О. - Когнитивні порушення у хворих з глубокою інвалідизацією після оперативного втручання з приводу інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Алексюк С. О., Толубаєв О. М. (2015)
Коцина С. С. - Загальні принципи патогенетично обгрунтованої комплексної терапії хворих на хронічний набутий токсоплазмоз (2015)
Тищенко А. Н. - Особенности рецепторного аппарата эндометрия у женщин с неразвивающейся беременностью, Лазуренко В. В., Юркова О. В. (2015)
Сальков Н. Н. - Магнитно-резонансная томография позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2015)
Тугушев А. С. - Характер изменений системы гемостаза у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Урсол Г. Н. - Применение новых малоинвазивных методик в диагностике, лечении и профилактике острых перикардитов (2015)
Юрьева Л. Н. - Реабилитация больных панкреатитом с непсихотическими психическими расстройствами, Шевченко Ю. Н. (2015)
Якубенко Ю. В. - Влияние нейрометаболической терапии на качество жизни пациентов с последствиями легких черепно-мозговых травм (2015)
Руденко Т. А. - Системы нечёткой логики в диагностике диссинхронии миокарда, Власенко М. А. (2015)
Запорожан В. И. - Катастрофический антифосфолипидный синдром в акушерской практике, Линников В. И., Евдокимова В. В. (2015)
Пліговка В. М. - Факторы развития раннего атеросклероза у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением и коморбидным субклиническим гипотиреозом, Шапошнікова Ю. М. (2015)
Шимон В. М. - Інтервальне гіпоксичне тренування в комплексному лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Венгер О. П. - Особистісні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Петрушанко А. М. - Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту та рецесії ясен у пацієнтів при зубному протезуванні незнімними конструкціями (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (2015)
Новиков Р. Р. - Обонятельная луковица как альтернатива в нейротрансплантологии (2015)
Яковець О. О. - Розвиток вінцевої судинної системи, Козлов С. В. (2015)
Шевченко О. О. - Особливості розвитку ендотоксикозу та "метаболічної" інтоксикації у спортсменів-легкоатлетів в залежності від ступеню фізичного навантаження, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В., Осадча О. І. (2015)
Сокольник С. О. - Порівняльна ефективність методів ендоскопічного гемостазу при ускладненій кровотечею виразковій хворобі в дітей (2015)
Куприянова Л. С. - Иммуногистохимические особенности строения маточных труб плодов с признаками внутриутробного инфицирования (2015)
Махницький Д. М. - Вторинні зубощелепні деформації у дітей, їх профілактика та лікування (2015)
Дубров С. А. - Основные принципы интенсивной терапии пациентов с политравмой на раннем этапе. пути оптимизации (2015)
Хара М. Р. - Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад, Кузів О. В., Пелих В. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Kramnoy I. - Clinical and radiographic peculiarities of changes in lungs at pneumocystosis in patients with aids, Voron'zhev I., Lіmarev S., Kolomіychenko Yu., Roman'ko S. (2015)
Мягков А. П. - Методические аспекты магнитно-резонансно томографической диагностики метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Семененко А. І. - Динаміка когнітивних порушень у щурів з гострою церебральною ішемією на фоні введення 0,9 % розчину NaCl (2015)
Сохор Н. Р. - Активність каспази-3 та катепсину д при різних підтипах ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Ясній О. Р. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка селезеночного кровотока у больных с компенсированным и декомпенсированным течением цирроза печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Вишневский В. А. - Эффективность применения фонофореза с мазью на основе хондроитин сульфата и диметилсульфоксида в лечении пациентов с артрозом коленных суставов (2015)
Олійник А. Ю. - Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із правобічними вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань, Олійник М. Ю. (2015)
Коломиец В. А. - Особенности монокулярной и бинокулярной верньерной остроты зрения в ортогональных меридианах сетчаток у больных с гиперметропическим астигматизмом, Бандура М. Ю., Коломиец Н. В. (2015)
Фролова Т. В. - Особливості адаптаційно-компенсаторних можливостей сучасних школярів, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р., Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф., Атаманова О. В. (2015)
Дмитренко С. В. - Сучасні погляди на патогенез іхтіозу (2015)
Пушкар М. Б. - Оцінка антистресорного захисту різних способів загальної анестезії при аденотомії у дітей, Георгіянц М. А., Піонтковська О. В. (2015)
Ходак Л. А. - Критерии ранней этиологической диагностики серозных менингитов у детей, Браилко В. И., Навет Т. И., Книженко О. В., Скрипченко Н. И. (2015)
Горяинова Н. В. - Значение коморбидности для стратификации лечения острых миелоидных лейкозов у взрослых (2015)
Бугаков І. Є. - Стан цитокінової реактивності у пацієнтів, що отримували озонобаротерапію при комплексному лікуванні гнійних захворювань та ран кінцівок, Горбуліч О. В., Клімова О. М., Велигоцький М. М. (2015)
Спахи О. В. - Использование липосомальных растворов антибиотиков в комплексном лечении инфицированных и гнойных ран у детей (2015)
Нетяженко Н. В. - Залишкова реактивність тромбоцитів до аденозиндифосфату та арахідонової кислоти та її прогностичне значення у хворих із інфарктом міокарда із елевацією сегмента ST (2015)
Знаменська М. А. - Управління системою комунікацій на рівні закладу охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Равіч Марцін - Дитина в шоковому стані в приймальному відділенні: класифікація, механізми та лікування, Пайкуш В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Андрусишина И. Н. - Информативная значимость определения микроэлементов в биологических средах пациентов с эндокринной патологией (2015)
Batyuk L. - Influence of cancer disease on dielectric characteristics of structural-functional state of erythrocyte membranes (2015)
Боброва О. В. - Определение критериев прогнозирования эффективности лечения хронического приобретенного токсоплазмоза (2015)
Богуславська Н. М. - Вибір метода анестезіологічного забезпечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку, Георгіянц М. А. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації кліндаміцину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на токсоплазмозний менінгоенцефаліт (2015)
Варжапетян С. Д. - Попытка систематизации различных форм ятрогенных верхнечелюстных синуситов (2015)
Гапонов К. Д. - Метаморфози патоморфозу алкогольної залежності та нові підходи до її лікування, Табачніков С. І. (2015)
Жилюк В. І. - Аналіз морфометричних та ультраструктурних характеристик гемомікроциркуляторного русла гіпокампу щурів з алоксановим діабетом за умов введення цитиколіну, Мамчур В. Й., Петрук Н. С., Лєвих А. Е. (2015)
Знаменська М. А. - Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Клигуненко О. М. - Гемодинаміка, гемостаз та запалення на тлі тромбопрофілактики надропарином кальцію при планових абдомінальних операціях, Козіна О. С. (2015)
Курик Е. Г. - Морфологическая диагностика зубчатых неоплазий толстой кишки, Яковенко В. А., Баздырев В. В. (2015)
Щербань Н. Г. - Проект новых санитарных правил для водных рекреационных зон: обоснование включения некоторых требований для профилактики паразитарных заболеваний, Мясоедов В. В., Литвиненко Н. И., Кривонос К. А., Безродная А. И., Литвиненко А. Л. (2015)
Макарова М. А. - Особенности интенсивной терапии деструктивных пневмоний у детей (2015)
Манін М. В. - Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування (2015)
Піонтковська О. В. - До проблеми психічних розладів та психологічних наслідків протипухлинного лікування у дітей з онкологічною патологією (2015)
Сокольник С. О. - Маршрут дітей при виразкових гастродуоденальних кровотечах (2015)
Спахи О. В. - Особенности хирургического лечения острой формы врожденного гипертрофического пилоростеноза (2015)
Тугушев А. С. - Сравнительная оценка скорости клубочковой фильтрации по креатинину и цистатину с у больных с декомпенсированным течением цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Антоневич В. Н., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Чуб О. И. - Оптимизация антибиотико-терапии больных хроническим пиелонефритом, который сочетается с сахарным диабетом 2 типа путем оценки экспрессии плазмидных генов резистентности, Бильченко А. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2015)
Васюта В. А. - Аналіз надання лікувальної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Горша О. В. - Формализованная патогенетическая модель диагностики дизрегуляторных состояний у операторов транспорта, Щулипенко Л. И., Горша В. И. (2015)
Гришуніна Н. Ю. - Корекція динамічного стереотипу та вегетативної регуляції у дітей з наслідками органічного ураження нервової системи, Манін М. В. (2015)
Зинченко Е. К. - Изменение аутотолерантности у больных, страдающих церебральным арахноидитом на фоне длительного снижения артериального давления, Климова Е. М., Флорикян В. А. (2015)
Літовченко А. В. - Хірургічні методики мезенхімальної стимуляції репаративного хондрогенезу гіалінового хряща (2015)
Лоскутов О. А. - Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования (2015)
Маркова М. В. - Взаємозв`язок копінгу та патернів залежної поведінки у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології в аспекті диференціації їх медико-психологічної підтримки, Кутова Н. В. (2015)
Поточилова В. В. - Ускладнені інфекції області хірургічного втручання та порівняльна характеристика чутливості мікроорганізмів до антибіотиків резерву у відділеннях хірургічного профілю, Бабак С. І. (2015)
Гололобова О. В. - Порівняльна характеристика показників імунної відповіді залежно від реплікативної активності та генотипу вірусу гепатиту С (2015)
Салій З. В. - Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Пшук Н. Г. - Основні клініко-психопатологічні феномени соціальної фобії та особливості їх суб’єктивної оцінки у студентської молоді, Слободянюк Д. П., Довгань О. В., Слободянюк П. М. (2015)
Солонько Г. М. - Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів Val158Met гена COMT у дітей, які потребують стоматологічного лікування під загальним знеболенням, Смоляр Н. І., Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2015)
Станіславчук Л. М. - Ефективність небулайзерної терапії флутиказону пропіонатом при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после портокавального шунтирования в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Спіріна І. Д. - Клініко-психопатологічні особливості параноїдної шизофренії у хворих з коморбідним кістковим туберкульозом, з точки зору їх психосоціальної реабілітації, Широков О. В. (2015)
Знаменська М. А. - Актуальні питання забезпечення діяльності комплексної системи комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Зинченко Е. К. - Индивидуальные особенности аутоиммунных нарушений у больных артериальной гипотонией в структуре неврологических симптомoкомплексов органического поражения центральной нервной системы (2015)
Васюта В. А. - Оценка основных методов диагностики для выявления атрофии зрительных нервов (2015)
Чернєв О. В. - Вплив курсового призначення сукцинату натрію на функціональний стан та загальну фізичну працездатність організму футболістів під час навчально-тренувальних зборів (2015)
Бідзіля П. П. - Особливості кардіогемодинаміки при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального стану нирок (2015)
Бойко О. І. - Прогностичні маркери ефективності імуносупресивної терапії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом, Виговська Я. І., Сімонова М. І., Томашевська Н. Я., Масляк З. В. (2015)
Волков О. О. - Вплив методу анестезії під час кесарева розтину на оцінку стану новонародженого і скорочення матки (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Клинико-экспериментальное обоснование метода билиарной дебитоманометрии, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А., Лермонтов А. А. (2015)
Клигуненко О. М. - Динаміка змін тестів активації згортання крові при різних варіантах тромбопрофілактики, Козіна О. С. (2015)
Лоскутов О. А. - Анестезиологическое обеспечение операций у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией (2015)
Рахман Л. B. - Порівняльний аналіз клініко-психопатологічної симптоматики резистентних та нерезистентних до терапії депресій, Маркова М. B. (2015)
Сміян О. І. - Клінічні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей у поєднанні з патологією глоткового мигдалика, Дмітрова Є. В., Васильєва О. Г. (2015)
Сміян-Горбунова К. О. - Стан гуморальної ланки імунної системи в дітей з моно- та мікст-варіантами ротавірусної інфекції, Бинда Т. П., Сміян О. І. (2015)
Майданник В. Г. - Метаболічно-гіпоксичні порушення в формуванні діабетичної нефропатії при цукровому діабеті і типу у дітей, Бурлака Є. А. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после разобщающих операций в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Вакуленко В. В., Стешенко А. А., Тулупов А. А. (2015)
Гайова Л. В. - Вибір моделі деструктивного туберкульозу. патоморфологічні та гістологічні дослідження функціональних змін внутрішніх органів морських свинок уражених мікобактеріями туберкульозу в умовах експериментального туберкульозу (2015)
Панасюк Е. Л. - Клинико-лабораторные особенности криптококкового менингоэнцефалита у пациентов с вич-негативным статусом, Говорова Д. В., Борщев С. П., Филипенко А. В. (2015)
Іванов О. М. - Дисрегенерацій кісткової тканини, Березка М. І., Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2015)
Яніцька Л. В. - Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом (2015)
Могиленець О. І. - Інтегральні гематологічні показники як предиктори доцільності застосування антибактеріальної терапії у хворих на гострі респіраторні інфекції (2015)
Демиденко Г. В. - Імунозапалення, ендотеліальна дисфункція як фактори високого кардіометаболічного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з дисглікемією (2015)
Літовченко А. В. - Пріоритетність хірургічних методик лікування повношарових дефектів хряща колінного суглоба, Березка М. І., Гуліда М. О., Гарячий Є. В. (2015)
Барбова А. І. - Використання нової молекулярно-генетичної системи Genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу, Гайова Л. В., Журило О. А., Трофімова П. С., Алієва Н. М. (2015)
Bukhari I. - Hidradenitis suppurativa successfully treated with adalimumab, Al Zahrani A. (2015)
Бідзіля П. П. - Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2015)
Колоскова О. К. - Щодо питання коморбідності бронхіальної астми й алергічного риніту у шкільному віці, Білик Г. А. (2015)
Іванова Л. А. - Щодо значення окремих генотипових характеристик для формування бронхіальної астми фізичної напруги у дітей (2015)
Кисельов С. М. - Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді q-інфаркта міокарда (2015)
Коломійченко Ю. А. - Променева діагностика пологової травми у новонароджених (2015)
Перебeтюк Л. С. - Якість життя та психологічні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з фіброміалгією, Станіславчук М. А. (2015)
Лоскутов О. А. - Влияние уровня гемоглобина и гематокрита на функциональное состояние системной гемодинамики и сократительную способность миокарда (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после спленэктомии в сравнении с неоперированными больными в стадии декомпенсации, Туманская Н. В., Гулевский С. Н., Черковская О. В., Киосов А. М., Тулупов А. А. (2015)
Войда Ю. В. - Фенотипові прояви біологічного різноманіття клінічних ізолятів Escherichia coli (2015)
Парій В. Д. - Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу, Грищук С. М., Борис В. М. (2015)
Гузій О. В. - Можливості оцінки соматичного здоров’я у визначенні індивідуальних варіантів системних перебудов за впливу тренувальних навантажень (2015)
Курбан М. М. - Клінічні аспекти перебігу хронічного гастриту у пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією, Дутка Р. Я., Леонт’єва З. Р. (2015)
Тихоновський О. В. - Фармакологічна модифікація гамк-ергічної системи як перспективний варіант церебропротекції в умовах гострої ішемії головнорго мозку (2015)
Козько В. М. - Корекція метаболічних порушень у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості спектрального складу жовчних кислот у пацієнтів з гіперурикемією в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Бєлка К. Ю. - Предиктори важкого стану відміни алкоголю у госпіталізованих пацієнтів (2015)
Борщев С. П. - Исторические спирали интратекальной терапии бактериальных менингоэнцефалитов: от прошлого к настоящему (2015)
Марченко Н. С. - Перспективи застосування стабілізованого фториду олова у профілактиці основних стоматологічних захворювань (2015)
Фадеенко Г. Д. - Особенности нарушений сна и депрессивные расстройства у пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в сочетании с ишемической болезнью сердца, Измайлова Е. В., Крахмалова Е. О. (2015)
Русак О. Б. - Обґрунтування ефективності використання антисептика "октенісепт®" в лікуванні нагноєння епітеліального куприкового ходу (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Функціональна активність наднирникових залоз та індекс абдомінального ожиріння як маркери дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Панасюк О. Л. - Мікст-герпесвірусні нейроінфекції: особливості клініки, діагностики (2015)
Базилевич А. Я. - Неалкогольний стеатогепатит як новий фактор розвитку ішемічної хвороби серця (2015)
Титул, зміст (2015)
Боян А. М. - Определение пространственного перемещения суставных головок височно-нижнечелюстных суставов у больных с мышечно-суставной дисфункцией по данным компьютерно-томографического (кт) исследования (2015)
Барановська Л. М. - Можливості підвищення ефективності променевого лікування хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (2015)
Бідзіля П. П. - Лабораторні та ехокардіографічні зміни при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу захворювання (2015)
Сорокіна О. Ю. - Опікова енцефалопатія та синдром гіперметаболізму-гіперкатаболізму: чи є взаємозв’язок?, Буряк Т. О., Сотнікова Е. В., Литвиненко Н. І. (2015)
Герасимчук П. О. - Сепсис у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2015)
Дудка І. В. - Роль факторів системи гемостазу та фібринолізу в розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Кисельов С. М. - Вплив бета-адреноблокаторів на структурно-функціональні показники серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда (2015)
Неханевич О. Б. - Вплив поліморфізму гену col1a1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему (2015)
Павлова О. М. - Вплив нових методик респіраторної підтримки на післяопераційний рестриктивний синдром і газообмін після пластик вентральних гриж (2015)
Козлов С. В. - Хронологічні та топологічні особливості будови судинної системи передсердь упродовж пренатального періоду онтогенезу, Яковець О. О. (2015)
Вишневский В. А. - Некоторые вопросы лечения травм периферических нервов конечностей (2015)
Волкова Н. М. - Роль бета1-адренорецепторів зорової асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Литовченко Т. А. - Особенности диагностики кардиоваскулярной патологии у пациентов с эпилепсией, Гримайло В. Н., Пасюра И. Н., Новикова А. А. (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Внутрішньочеревний тиск та можливі шляхи його медикаментозної корекції після невідкладних лапаротомій, Дьомін С. Г. (2015)
Усенко О. Ю. - Первинна баріатрична операція як етап передопераційної підготовки хворих на рубцеву грижу з супутнім морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Тивончук О. С., Кондратенко Б. М. (2015)
Юрко К. В. - Поширеність поліморфізму гену TLR-4 у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГ (2015)
Усенко А. Ю. - Особенности периоперационного периода у больных, перенесших антирефлюксное оперативное вмешательство, Лаврик А. С., Дмитренко Е. П. (2015)
Дружина О. М. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности ингаляционной и внутривенной анастезии при аорто-коронарном шунтировании у пациентов пожилого и старческого возраста (2015)
Шаповалова В. В. - Значення спіральної комп`ютерної томографії у визначенні ступеня тяжкості бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Шкатула Ю. В. - Особливості догоспітального етапу надання медичної допомоги постраждалим з поєднаною скелетною травмою в умовах сільської місцевості, Бадіон Ю. О. (2015)
Коломійченко Ю. А. - Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта у дітей молодшого та дошкільного віку в нормі та при травмі (2015)
Варібрус О. В. - Особливості реагування на захворювання та віктимної поведінки у жінок з тиреопатіями (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові зміни систолічної та діастолічної функції міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Вежновець Т. А. - Особливості емоційного інтелекту керівників закладів охорони здоров`я (2015)
Гузій О. В. - Особливості центральної гемодинаміки спортсменів з урахуванням змін варіабельності серцевого ритму у відповідь на тренувальне навантаження (2015)
Дмитрієв Д. В. - Рівень Toll-подібних рецепторів (TLR-4) в плазмі – маркер гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді, Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Роль маркерів системної протизапальної відповіді у патогенезі хронічної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А., Мішалов В. Г., Кефелі-Яновська О. І., Джалiлова Е. А., Дубенко Д. Є., Шевченко Т. Г. (2015)
Паєнок А. В. - Залежність ефективності тромболітичної терапії при ішемічному інсульті від клініко-параклінічних предикторів, Пришляк Г. М., Мельнічек І. М. (2015)
Павлова Т. М. - Значение электродиагностики костной ткани при выборе тактики лечения открытых переломов костей конечностей, Березка Н. И., Перепелица Е. Е. (2015)
Сороколат Ю. В. - Способы прогноза течения бронхолегочной дисплазии у детей в возрасте года (2015)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічний підхід до прогнозування особливостей перебігу рекурентного депресивного розладу (2015)
Яковцова И. И. - Морфологические особенности строения аорты, коронарных артерий и миокарда при хронической болезни почек, Топчий И. И., Данилюк С. В., Кириенко А. Н., Кириенко Д. А. (2015)
Щеголева М. Г. - Электрохимические процессы в полости рта у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении (2015)
Кушнарьова Н. М. - Індекс абдомінального ожиріння як маркер порушення жирнокислотногоспектру тригліцеридів сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Патогенетичні аспекти циркуляційно-гідратаційного та кислотно- основного станів в перебігу токсичного епідермального некролізу (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни параметрів гемостазу у пацієнтів жіночої статі з інфарктом міокарда із елевацією сегмента st в постменопаузі із урахуванням рівнів статевих гормонів (2015)
Варжапетян С. Д. - Смешанная форма ятрогенного верхнечелюстного синусита (клинико-рентгенологические параллели), Григорьева Е. А. (2015)
Ієвлєва Ю. В. - Захисна дія нового гігієнічного засобу на слизову оболонку порожнини рота при променевому стоматиті (2015)
Титул, зміст (2016)
Бідзіля П. П. - Функціональний стан міокарда та особливості ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності з цукровим діабетом 2 типу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від гендерного фактору (2016)
Варібрус О. В. - Обґрунтування та мішені медико-психологічної допомоги жінкам із тиреопатіями (2016)
Кушнарьова Н. М. - Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Гуріна Н. М., Прибила О. В. (2016)
Іванова Л. А. - Особливості ранньої діагностики нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Михайловська Н. С. - Динаміка рівнів імунозапальних маркерів на тлі терапії кверцетином у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2016)
Пасієшвілі Н. М. - Аналіз перинатальної захворюваності та смертності в умовах перинатального центру та шляхи її зниження (2016)
Решетняк Н. А. - Проницаемость альвеолокапиллярной мембраны в условиях экспериментальной модели вентилятор - индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Колоскова О. К. - Стан ремоделювання бронхів у хворих на бронхіальну астму школярів за поліморфізму генів сімейства Глютатіон-S-Трансфераз, Білик Г. А. (2016)
Сиволап В. Д. - Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2016)
Нетяженко Н. В. - Взаємозвязок змін параметрів судинно-тромбоцитарного і рівнів статевих гормонів у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця в періоді постменопаузи (2016)
Седінкін В. А. - Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності, Хасхачих Д. А., Євсевський С. Д., Макарчук Г. М., Чорноморець С. М. (2016)
Шульга О. Д. - Паління як фактор ризику розсіяного склерозу: результати когортного дослідження у жителів волинської області (2016)
Лайко А. А. - Функциональное состояние небных миндалин у детей больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В., Волгина И. Е. (2016)
Горяінова Н. В. - Гостра мієлоїдна лейкемія у хворих літнього віку: особливості перебігу та лікування (2016)
Болотная Л. А. - Патогенетическое значение сосудистого эндотелиального фактора роста при псориазе, Сариан Е. И., Лопандина А. А. (2016)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є. (2016)
Павличенко П. П. - Влияние функционального состояния футболистов на успешность соревновательной деятельности (2016)
Підлубний В. Л. - Оцінка ступеня впливу біопсихосоціальних факторів на рівень психічного здоров’я працівників промислових популяцій (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського