Efimov Y. - Perspectives of the use of commissure in patients with oblique fractures of the lower jaw, Stomatov D., Efimova E., Stomatov A., Borodin V. (2016)
Твердохлеб Т. А. - Взаимосвязь показателей микробиоценоза кишечника и местного иммунитета у детей, больных реактивными артритами (2016)
Тріщинська М. А. - Цереброваскулярна реактивність у каротидному та вертебро-базилярному циркуляторних басейнах при початкових проявах хронічної ішемії мозку (2016)
Ілащук Т. О. - Аналіз впливу омега-3-поліненасичених жирних кислот на біохімічні параметри крові та вміст адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз і їх поєднання за оптимальної та надлишкової маси тіла, Швець Н. В., Микитюк О. П. (2016)
Щербань Т. Д. - Оптимізація лікування діабетичної нефропатії з урахуванням особливостей клітинних механізмів запалення (2016)
Сорокман Т. В. - Ефективність різних схем ерадикаційної терапії в дітей, хворих на хелікобактер-асоційовану патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сокольник С. В., Попелюк О.-М. В., Остапчук В. Г., Макарова О. В., Швигар Л. В. (2016)
Дзюба О. М. - Інформативність клінічних параметрів метаболічного синдрому при первинному гострому ішемічному інсульті, Бабенко В. В. (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни лабораторних показників та функціонального стану лівого шлуночка у чоловіків з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від важкості хронічної серцевої недостатності (2016)
Козлов О. П. - Показники функційного стану печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу у поєднанні з кардіоваскулярною патологією печінки в динаміці лікування (2016)
Місяк С. А. - Вплив праці на депресивний стан онкологічних хворих/інвалідів під час професійної реабілітації (2016)
Дзюба О. М. - Зміни когнітивних функцій людини під впливом артеріальної гіпертензії (аналітичний огляд наукової літератури), Толмачов О. А. (2016)
Личковська О. Л. - Динаміка морфологічного стану слизової оболонки шлунка в ранньому постерадикаційному періоді у дітей, Гнатейко О. З., Кеч Н. Р., Кулачковська І. Ю., Семен В. Д., Чекан Л. Я. (2016)
Власенко Д. В. - Результати лікування постраждалих з поліфрактурами стегнової кістки, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2016)
Oshyvalova O. - Epidemiological features of the skin cancer (2016)
Savvo V. - The state of immunological reactivity and nonspecific protection factor (lysozyme) in children with reactive arthritis, Tverdohleb T. (2016)
Зінич П. П. - Комбіноване лікування високодиференційованого раку щитовидної залози: в фокусі рекомбінантний людський тиреотропін-альфа (2016)
Фліс П. С. - Клініко-соціальні аспекти вибору механічного пристрою для мезіодистального переміщення зубів, Ращенко Н. В., Циж А. В., Кузьменко І. С. (2016)
Градиль Г. И. - Клинический анализ летальных исходов при гриппе, в том числе А(H1N1) pdm09, в пандемический и послепандемический периоды (2009–2016 гг.) (2016)
Завгородний С. Н. - Видеолапароскопические оперативные вмешательства в ургентной хирургии, Ганжий В. В., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Найденов О. Д., Грищенко Г. М., Кубрак М. А. (2016)
Винник Ю. А. - Влияние реконструктивно-пластических операций на качество жизни больных раком молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Титул, зміст (2016)
Костиленко Ю. П. - Форма внутренней организации мозолистого тела мужчин и женщин в зрелом возрасте, Боягина О. Д. (2016)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості депресивних розладів у хворих на шизофренію, Каленська Г. Ю., Малюта Л. В. (2016)
Політун А. М. - Загальна оцінка стану твердих тканин зубів та чинників ризику розвитку карієсу зубів у осіб молодого віку, Марченко Н. С. (2016)
Винник Ю. А. - Непосредственные результаты реконструкции молочной железы с использованием эндопротезов у больных раком молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Бабак О. Я. - Фактор росту фібробластів-21 в крові у хворих неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі гіпертонічної хвороби, Лапшина К. А. (2016)
Сыволап В. Д. - Особенности ремоделирования сердца у больных с разными клиническими формами неклапанной фибрилляции предсердий, Лашкул Д. А., Марченко В. В. (2016)
Охапкіна О. В. - Вплив виду вигодовування на макро – та мікроелементний профіль дітей раннього віку, Амаш А. Г. (2016)
Romanchuk A. - Autonomic providing cardiac rhythm of middle-aged women with long-term regular training experience of aerobic orientation, Dolgier E. (2016)
Паєнок А. В. - Особливості зміни параметрів f-хвилі з ліктьового нерва у динамічному спостереженні за пацієнтами з гострим ішемічним інсультом, Мітельман І. М. (2016)
Османов Р. Р. - К вопросу о повышении эффективности и безопасности хирургического лечения больных с хронической венозной недостаточностью, Рябинская О. С., Кабаков Б. А. (2016)
Большова О. В. - Вміст есенціальних мікроелементів у волоссі дітей з низькорослістю внаслідок соматотропної недостатності, Пахомова В. Г. (2016)
Клименко Т. М. - О прогнозировании нарушения слуха у новорожденных с экстремально низкой массой тела, Мельничук О. П. (2016)
Варжапетян С. Д. - Ультразвуковая диагностика травматической формы ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения (2016)
Парій В. Д. - Обгрунтування методики розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги, Борис В. М., Грищук С. М. (2016)
Данилевская Н. В. - Обсессивно-компульсивные явления в патоморфозе простой формы шизофрении (2016)
Литвин Г. О. - Особливості перебігу ентеровірусної інфекції у дітей у Львівській області впродовж 2015 року, Хомин О. Я. (2016)
Політун А. М. - Ефективність стабілізованого фториду олова у комплексній профілактиці карієсу зубів у молоді, Марченко Н. С. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Объёмная абсорбирующая повязка-дренаж для лечения огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Абушанаб С. А. А. - Исследование полиморфизма гена L-myc (T3109G) в прогнозировании риска токсических осложнений при лечении неходжкинских лимфом, Выдыборец C. B., Горовенко Н. Г., Гартовская И. P., Кирьяченко С. П., Россоха З. И. (2016)
Урсол Г. М. - Організаційні та психологічні аспекти оптимізації наднормового стаціонарного ліжкового фонду медичних закладів: досвід кіровоградської області, Скрипник О. А., Василенко О. М. (2016)
Винник Ю. А. - Результаты использования эндопротезирования в реконструктивно-пластической хирургии рака молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Кіркілевський С. І. - Методика проведення внутрішньоартеріальної хіміотерапії раку стравоходу, Фридель Р. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2016)
Колесникова О. В. - Порівняння традиційних та нетрадиційних факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок в перименопаузі, Яресько М. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Самойлова С. О. - Визначення активності факторів зсідання крові у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії в поєднанні з хозл за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змій, Плєнова О. М. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Вплив неалкогольного стеатогепатиту на структурно-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, Черкашина O. Є., Вакалюк І. І. (2016)
Біда В. І. - Вплив факторів ризику на довгострокові результати лікування пародонтиту, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Влияние вакуум-терапии на репаративную регенерацию тканей перираневой области, Савицкий Р. В., Довженко А. Н. (2016)
Сохор Н. Р. - Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті, Шкробот С. І., Мисула М. С., Ясній О. Р. (2016)
Клигуненко О. М. - Вплив сумісного застосування під час кардіохірургічних операцій ультрафільтрації крові та різних варіантів первинного заповнення апарату штучного кровообігу на маркери запалення у дорослих пацієнтів, Яровенко В. В. (2016)
Салій З. В. - Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Очередько А. Н. - Оценка эффективности программы реабилитации у пациентов с впервые выявленным эпизодом язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, Кизлова Н. Н. (2016)
Пахомова В. Г. - Вміст есенціальних мікроелементів в організмі дітей з відставанням у зрості в залежності від ступеня низькорослості, Большова О. В. (2016)
Фурман Р. Л. - Клініко-експериментальне дослідження ефективності використання нуклео Ц.М.Ф. форте при травмах нерва, Барило О. С., Король А. П. (2016)
Бевзюк Л. В. - Морфо-функциональное состояние сердца и давление в легочной артерии у пациентов пожилого возраста с гипертонической болезнью и фибрилляцией предсердий (2016)
Грижак І. Г. - Ризик токсоплазмозного енцефаліту у віл-інфікованих пацієнтів з різним серологічним профілем протитоксоплазмових антитіл (2016)
Дерменжи Т. В. - Использование цистоманометрии как объективного показателя сократительной функции мочевого пузыря у больных инфильтративным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лигирда Н. Ф., Стаховский Э. A., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2016)
Барило О. С. - Ефективність застосування назубних шин з антисептичним покриттям при переломах нижньої щелепи, Кравчук П. О. (2016)
Литвиненко М. В. - Особистісні патерни у хворих з вугровою хворобою (2016)
Пастушина А. І. - Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та її поєднання з ішемічною хворобою серця (2016)
Савіна М. В. - Джерела адикції та види "соціально-прийнятних" форм адиктивної поведінки у жінок з порушенням здоров’я сім’ї (2016)
Кушниренко И. В. - Роль дисбалансу факторів агресії та захисту у шлунковому соку у розвитку кандидозу слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Юдін М. А. - Вираженість та прояви психопатологічної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю (2016)
Філіппова О. Ю. - Дослідження взаємозв’язків між біліарною патологією та ліпідно- фосфоліпідними змінами у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням (2016)
Асоян І. М. - Аналіз взаємозв’язків між індикаторами дисинхронії серця та структурно-функціональними показниками міокарда (2016)
Мариам Б. А. - Анализ показателей системы гемостаза при преэклампсии различной степени тяжести, Гнатко Е. П., Турос Е. И., Брезицкая Н. В. (2016)
Карпенко О. О. - Фармакогенетичне тестування на поліморфізм гену cyp2c19 для оптимізації використання антитромбоцитарної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Костіцька І. О. - Порівняльна ефективність методів лікування уповільнення моторики шлунку у хворих на цукровий діабет 1-го типу (2016)
Кошель І. В. - Вивчення жирнокислотного спектру сироватки крові хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Литвиненко М. В. - Дослідження особливостей копінг-поведінки хворих з вугровою хворобою (2016)
Лядова Т. И. - Исследование профиля специфических аутоантител при различных формах ВЭБ-инфекции (2016)
Паєнок А. В. - Характеристика взаємозв’язку післяінсультної спастичності із клінічними та параклінічними факторами, Мітельман І. М. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Использование устройства для мониторинга температуры тела в клинической практике (2016)
Михайловська Н. С. - Дослідження особливостей серцево-судинного ремоделювання та зміни маркерів метаболізму кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця, асоційованою з постменопаузальним остеопорозом, Стецюк І. О., Зеленіна О. О., Нікітюк О. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Дослідження варіабельністі ритму серця у пацієнтів з початковими проявами хронічної ішемії мозку (2016)
Fedorchenko S. - Studying of vertigo in acute ischemic brain disorders in the vertebrobasilar system (2016)
Варжапетян С. Д. - Изучение состояния реактивности мембраны Шнайдера при некоторых формах стоматогенного верхнечелюстного синусита (2016)
Венгер О. П. - Аналіз особливості кольорових виборів за тестом мкв емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Бондаренко Г. М. - Актуальные подходы к терапии вульвовагинитов с учетом антибиотикорезистентности инфекционных агентов, Джораева С. К., Кондакова А. К., Лященко О. А., Щербакова Ю. В., Соболь Н. В. (2016)
Мухаровська І. Р. - Аналіз особливостей організації медико-психологічної допомоги для пацієнтів онкологічного профілю (2016)
Прохач А. В. - Антиоксидантная терапия как новый метод профилактики и лечения гематологической токсичности химиотерапии рака молочной железы, Бондаренко И. Н. (2016)
Романенко В. І. - Застосування методик електронейрографії для визначення невропатичного компоненту болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Амосова К. М. - Діагностична цінність різних режимів визначення домашнього артеріального тиску для оцінки ефективності алгоритмізованої антигіертензивної терапії при тривалому спостереженні за пацієнтами з артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Савіна М. В. - Дослідження якості життя подружжів з різним станом здоровʼя сімʼї та аддиктивної поведінки у жінок (2016)
Ткачова Т. О. - Вивчення рівнів аполіпопротеїнів а1, аполіпопротеїнів в у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих з нелікованою соматотропною недостатністю з маніфестацією в дитинстві, Вишневська О. А., Большова О. В. (2016)
Дзюба О. М. - Когнітивні порушення при психічних розладах у хворих на гiпертензивну енцефалопатiю: ефективність лікувально-реабілітаційних заходів, Толмачов О. А. (2016)
Хвисюк М. А. - Исследование новых биомаркеров воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (2016)
Шаповал О. С. - Кісти яєчників. аналіз структури патології у жінок репродуктивного віку (2016)
Юдін М. А. - Аналіз особливостей прояву афективно-невротичної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю (2016)
Ярий В. В. - Обгрунтування загальних та диференційованих підходів до комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині хворих на алкогольну залежність чоловіків (2016)
Гаврелюк С. В. - Возможности ультразвукового исследования сосудистого тонуса брюшного отдела аорты у лабораторных животных (2016)
Зак М. Ю. - Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом в умовах терапії нестероїдними протизапальними препаратами (2016)
Карчинський О. О. - Використання дистанційної інфрачервоної термографії в діагностиці гострих параназальних синуїтів, Журавльов А. С., Фоменко Ю. В., Дьоміна Є. В. (2016)
Лапшин Д. В. - Обґрунтування тактики вибору при лікуванні множинних та поєднаних переломів довгих кісток в залежності від тяжкості травми та стану постраждалих (2016)
Міняйленко Л. Є. - Особливості вегетативних порушень та ішемічних змін міокарда у хворих на стабільну стенокардію, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Орєхова О. В. - Сучасний стан умов праці в металургійному виробництві України (2016)
Пеленьо Н. В. - Результати застосування двох етапної схеми лікування у хворих на волосистоклітинну лейкемію (2016)
Амосова К. М. - Вплив тривалості періоду визначення домашнього артеріального тиску на оцінку ефективності результатів антигіпертензивного лікування у реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Федорченко С. В. - Особливості початкового вегетативного тонусу у хворих на запаморочення (2016)
Чорній А. В. - Дослідження місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із первинним гіпотиреозом поєднаним із захворюванями тканин пародонта, Шманько В. В. (2016)
Алієва Т. Д. - Зміни амінокислотного складу крові, асоційовані з репродуктивними втратами, та їх корекція (2016)
Демченко А. В. - Діагностичне значення змін вмісту біомаркерів при атеросклеротичному ураженні брахіоцефальних артерій у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психологічного реагування на захворювання у онкологічних хворих (2016)
Павличенко П. П. - Интегральная оценка функционального состояния футболистов в разные периоды подготовки (2016)
Руденко Ю. В. - Аналіз чинників, що асоційовані з контролем офісного і домашнього артеріального тиску в пацієнтів, котрі отримують алгоритмізовану антигіпертензивну терапію (2016)
Тарасенко С. О. - Аналгетична та антиеметична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетіння при тиреоїдектоміях у пацієнтів з тиреотоксикозом, Ларін О. С., Дубров С. О., Горобейко М. Б. (2016)
Живаго Х. C. - Дослідження соціальних та клініко-динамічних факторів предиспозиції до розвитку депресивної симптоматики у хворих на параноїдну форму шизофренії (2016)
Лоскутова Т. А. - Клинико-гемостазиологические аспекты синдрома привычной потери плода и возможности его профилактики, Давиденко Н. В. (2016)
Вороньжев І. О. - Визначення ступеня тяжкості розсіяних ателектазів легень у недоношених новонароджених з екстремально малою масою тіла за даними рентгенографії, Сорочан О. П. (2016)
Юдін М. А. - Особливості копінгу у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонічним самовідношенням та завищеною самооцінкою (2016)
Вінник Ю. О. - Оцінка обміну речовин та трофологічного статусу хворих на рак шлунка після гастректомії та субтотальної проксимальної резекціїї шлунка, Трунов Г. В., Абухассан М. С. (2016)
Починок Т. В. - Профілактика та лікування гастроінтестинальних проявів харчовоїалергії у дітей першого року життя, алергія до білків корв’ячого молока, Барзилович В. Д., Барзилович А. Д. (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості соціального і родинного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію, з точки зору їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії (2016)
Ірха С. В. - Перспективи використання коренів зубів при зубному протезуванні зі зруйнованою біфуркацією (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психологічного стану членів сім’ї онкологічного хворого на різних етапах лікувального процесу (2016)
Паєнок А. В. - Психоемоційний профіль і рівень професійних знань слухачів передатестаційного циклу "неврологія" в умовах реформування післядипломної освіти, Січкоріз О. Є. (2016)
Перфільєв О. В. - Нейростимуляційний контроль блокад медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів у лікуванні больового "фасет-синдрому” поперекового спондилоартрозу та плануванні денервації дуговідросткових суглобів (2016)
Юдін М. А. - Аналіз самовідношення пацієнтів косметологічного профілю із зниженою самооцінкою (2016)
Аксьонова А. В. - Комплексна оцінка показників ліпідного метаболізму та системи зсідання крові для прогнозування та ранньої діагностики прееклампсії, Венцківська І. Б., Платонова Т. М., Колесникова І. М., Наложитова О. О. (2016)
Савіна М. В. - Фактори сімейної взаємодії та їх роль у порушенні здоровʼя сімʼї у жінок з різним станом аддиктивної поведінки (2016)
Єна Л. М. - Аналіз впливу терапії спіронолактоном та його комбінації з триметазидином на динаміку клінічної симптоматики та параметрів морфо-функціонального стану серця хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Ярош В. О. (2016)
Антонян И. М. - Анализ поздних послеоперационных осложнений при лечении камней мочеточника с использованием уретероскопии и контактной ультразвуковой литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2016)
Iegudina Ye. - Analysis of morphological and functional changes of kidney endothelium in systemic rheumatic diseases (2017)
Храновская Н. Н. - Фенотипические характеристики генерированных дендритных клеток для проведения иммунотерапии у больных раком поджелудочной железы, Скачкова О. В., Земсков С. В. (2017)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічна допомога для онкохворих на різних етапах лікувального процесу (2017)
Аль Салім А. А. - Поліморфізм гену LEPR Q223R у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Розробка системи психотерапії непсихотичних психічних розладів і дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Юдін М. А. - Роль самовідношення у пацієнтів лікаря-косметолога (2017)
Ватага В. В. - Передумови виникнення гострого коронарного синдрому в залежності від показників ліпідного обміну (2017)
Виговська О. Я. - Визначення рівня β2-мікроглобуліну як прогностичного маркеру перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії (2017)
Дрюченко М. О. - Стан подружньої та дитяче-батьківської взаємодії в структурі сімейного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію, Маркова М. В. (2017)
Грижак І. Г. - Дослідження захворюваності на снід в популяції віл-інфікованих осіб та вплив на неї антиретровірусної терапії (2017)
Цьома Є. І. - Нетравматичний субарахноїдальний крововилив: клінічні симптоми – предиктори раннього виходу пацієнтів, Смоланка В. І., Чомоляк Ю. Ю., Студеняк Т. О. (2017)
Al Kaltham M. - Urbach-weithe disease (lipoid protinosis): a case report, Al Eid S., Al Harbi S., Al Mazyad R., Al Hamad N. (2017)
Анкін М. Л. - Аналіз сучасних методів діагностики у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза і тазових органів при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби, Бурлука В. В., Король С. О. (2017)
Збітнєва В. О. - Аналіз причин недостатньої прихильності до лікування та методи їх корекції у хворих на резистентну та псевдорезистентну артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Бусел С. В. (2017)
Стецишин Р. В. - Прогнозирование развития ранних послеоперационных осложнений контактной ультразвуковой литотрипсии (2017)
Yaremena I. - The influence of competition on quality of hospital treatment from physician behavior perspective (theoretical model verification with case presentation from Vinnitsa, Ukraine), Ocheredko O. (2017)
Дронов О. І. - Застосування протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин в ад’ювантоному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В. (2017)
Вежновець Т. А. - Дослідження задоволеності працею та синдром вигорання у медичних працівників (2017)
Ткаченко О. В. - Аналіз особливостей порушення медикаментозного комплаєнсу за гіпокураційним типом у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Веропотвелян М. П. - Рідкісні трисомії: частота, спектр, летальність на ембріональному та фетальному етапах внутрішньоутробного розвитку, Нестерчук Д. О. (2017)
Abstract and References (2017)
Грижак І. Г. - Покращення показників імунітету у ВІЛ-інфікованих осіб з хронічною токсоплазмовою інвазією та недостатньою імунореконституцією на тлі антиретровірусної терапії за допомогою препарату рибонуклеїнової кислоти, Дикий Б. М., Пришляк О. Я., Остяк Р. С., Ткачук З. Ю. (2017)
Данильченко Л. І. - Дослідження особливостей та перспективи становлення страхової медицини в Україні в сучасних умовах (2017)
Животовська Л. В. - Оцінка ефективності лікувально-реабілітаційних заходів у пацієнтів з першим психотичним епізодом з урахуванням біологічних ритмів, Бойко Д. І., Боднар Л. А., Шиндер В. В. (2017)
Кальченко А. В. - Аналіз супутніх захворювань у пацієнтів похилого та старечого віку з вертлюговими переломами стегнової кістки, Бабалян В. О., Хвисюк О. М., Гурбанова Т. С., Черепов Д. В., Мазняков С. М. (2017)
Король П. О. - Порівняльна оцінка кінетики радіофармпрепарату (99mTc-MDP) у пацієнтів на деформуючий остеоартроз та ревматоїдний артрит кульшових суглобів методом остеосцинтиграфії (2017)
Михайловська Н. С. - Вплив екзогенного L-аргініну на стан кардіогемодинаміки та варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеної негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О. (2017)
Мельник А. В. - Аналіз впливу статевих гормонів на біохімічні показники стану серця щурів: зв’язок з рівнем гідроген сульфіду в міокарді, Заічко Н. В., Качула С. О., Струтинська О. Б. (2017)
Московко С. П. - Варіабельність артеріального тиску в гострому періоді мозкового інсульту – сучасний погляд на проблему, Смотрицька Т. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Дослідження патоперсонологічних розшарувань у хворих на цукровий діабет 2-го типу важкого ступеня тяжкості (2017)
Abstract and References (2017)
Alghamdi H. - Effect of milk and dairy products consumption on acne risk and severity in young adult patients with acne vulgaris attending the dermatology clinics at king fahd hospital of the university in alkhobar, Saudi Arabia, Alhemel A. M., Bukhari I. A. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительный анализ накопления ацетата свинца в плазме крови, моче и гомогенатах твердых тканей зубов крыс, Бобровская Н. П., Беликов К. Н., Шеина Т. В. (2017)
Дагхар С. - Диагностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией (2017)
Заічко Н. В. - Вплив гіполіпідемічних засобів на рівень модуляторів стеатогенезу та фіброгенезу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Некрут Д. О. (2017)
Лашкул О. С. - Вплив на післяопераційний період ранньої мультимодальної реабілітації при абдомінальній гістеректомії (2017)
Мальська А. А. - Аналіз стану здоров’я у дорослих із коригованою вродженою вадою серця (на прикладі атріовентрикулярної комунікації) (2017)
Абід М. Б. - Аналіз адгезивної дисфункції ендотелію при резстентній артеріальній гіпертензії (2017)
Петренко Л. В. - Эффективность противогрибковой сублингвальной аллергенспецифической терапии у больных до 50 лет и старше с легкой и средней тяжести бронхиальной астмой, Рекалова Е. М. (2017)
Самойлова С. О. - Аналіз змін системи згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень різного ступеня важкості, Плєнова О. М., Шкала Л. В. (2017)
Підкоритов В. С. - Порушення соціального функціонування у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою сомато-неврологічною патологією, Байбарак Н. А. (2017)
Abstract and References (2017)
Беловол А. Н. - Прогностическая роль биомаркера-гликопротеина в диагностике патологических изменений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2017)
Завгородний А. А. - Цитокиновый ответ после радикальных операций по поводу опухолей толстого кишечника (2017)
Керечанин І. В. - Дослідження ультраструктури ендотеліоцитів кровоносних капілярів тимуса щура в нормі та під впливом метилтретбутилового ефіра (2017)
Авраменко Н. В. - Озонотерапія аденоміозу у безплідних жінок з гіпотиреозом, Барковський Д. Є., Постоленко В. Ю. (2017)
Радченко В. О. - Особливості метаболічних порушень у хворих на грижі поперекового відділу хребта у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Піонтковський В. К., Скіданов А. Г., Морозенко Д. В., Корж І. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Оптимізація підходів до покращення комплаєнсу хворих до лікування цукрового діабету 2-го типу важкого ступеня тяжкості шляхом залучення сімейної терапії (2017)
Яценко О. В. - Порівняльна характеристика рівня показників матриксної металопротеїнази-9 та високочутливого с -реактивного білку при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Довгань А. О. - Оцінка якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за супутніх розладів психоемоційної сфери, Константинович Т. В. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Синдром гіперальгезії у тварин та методи його лікування за експериментальними даними та морфометрією (2017)
Авраменко И. В. - Особенности распространенности и течения негоспитальной пневмонии (2017)
Abstract and References (2017)
Garas M. - Relieving treatment of bronchial asthma attack in schoolchildren suffer from severe disease phenotype, Lekhkun G., Lysenko V., Basіuk N. (2017)
Джус М. Б. - Ювенільний ідіопатичний артрит у дорослих пацієнтів: аналіз клінічних даних, Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І., Бойко Я. Є. (2017)
Kurlan N. - Alteration of blood cytokine content at shigellosis in children with helicobacter infection (2017)
Марущак М. І. - Особливості антоксидантної системи захисту у динаміці розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому та при різних методах корекції у щурів, Савчук С. О., Гевко У. П., Олійник О. В. (2017)
Смецков Д. А. - Хирургическое лечение перфоративной пилородуоденальной язвы с применением миниинвазивных технологий без ваготомии (2017)
Товажнянская В. Д. - Влияние материнской инфекции на морфо-функциональное состояние коры надпочечников недоношенных плодов, Сорокина И. В. (2017)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантованих нейральних прогеніторів на проліферацію клітин гіпокампа після ішемічного ушкодження мозку, Кирик В. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Корнієнко С. М. - Патологія ендометрія та репродуктивний профіль жінок в пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці (2017)
Abstract and References (2017)
Вьюн В. В. - Вплив професійного дистресу на стан адаптації лікарів-інтернів в сучасних умовах (2017)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична оцінка віктимної поведінки потерпілих внаслідок сексуального насильства (2017)
Колісник Д. В. - Спінальна м'язова атрофія – проблеми патогенезу та вибору методів лікування , Турчина Н. С. (2017)
Назаренко К. В. - Роль коморбідної патології у веденні хворих на сполучення бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Резуненко О. Ю. - Оцінка ефективності психоосвіти у структурі реабілітації хворих на біполярний афективний розлад (2017)
Сокол А. М. - Малярія vivax на Буковині: клінічний випадок безконтрольного самолікування, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Венгловська Я. В. (2017)
Зайченко Г. В. - Морфологічна оцінка лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини , Стахорська М. О., Лар’яновська Ю. Б., Файзуллін О. В. (2017)
Феськов В. О. - Сучасні підходи до лікування безпліддя у жінок, хворих на ендометріоз яєчників, з використанням екстракорпорального запліднення (2017)
Щербенко А. О. - Дослідження поширеності захворювань твердих тканин зубів у студентів (2017)
Abstract and References (2017)
Шармазанова О. П. - Визначення показників мінеральної щільності стегнової кістки за даними рентгенівської денситометрії у дітей раннього віку, Авер’янова Л. О., Арсенідзе Т. О. (2017)
Дац-Опока М. І. - Особливості вегетативної (автономної) нервової системи у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та різними генотипами локусу C825T гена GNB3, Гнатейко О. З., Макух Г. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Порівняльне дослідження вмісту білків, азот-вмісних компонентів і ліпідів в плазмі крові та асцитичній рідині у хворих на цироз печінки (2017)
Духовський О. Е. - Оцінка психоемоційного стану батьків немовлят з важкою черепно-мозковою травмою як основа системи медико-психологічної підтримки у дитячій нейрохірургії (2017)
Кришталь О. О. - Розробка методології арт-терапії в системі терапії хворих на шизофренію (2017)
Целуйко В. Й. - Вплив кверцетину на динамику С-реактивного протеїну та віддалений прогноз хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні q-інфаркту міокарда лівого шлуночка, Лозова Т. А., Марцовенко І. М. (2017)
Ляхоцька А. В. - Вплив поліморфізму гену ITGA2 на тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом (2017)
Зубченко С. О. - Аналіз ефективності алергоімунотерапії у пацієнтів з алергією до пилку весняних дерев, Чопяк В. В., Юр’єв С. Д., Губська О. Ю., Маруняк С. Р. (2017)
Семенчук С. А. - Оцінка якості життя у хворих із постінфарктним кардіосклерозом на фоні метаболітної терапії, Стоцька Т. В. (2017)
Стаханов К. О. - Особливості соціального функціонування пацієнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Шармазанова О. П. - Анализ репаративного остеогенеза при диафизарных переломах костей голени по данным рентгенографии, Моселиани Х. (2017)
Мікулець Л. М. - Оцінка якості життя та змін мікробіоти кишечника у хворих на ревматоїдний артрит, Глубоченко О. В., Бобкович К. О., Іваніцький А. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Вьюн В. В. - Індивідуально-психологічні предиктори формування станів дезадаптації лікарів-інтернів (2017)
Ісаенко С. В. - Клінічні та психопатологічні особливості формування та перебігу депресивних розладів та суїцидальної поведінки у онкологічно хворих (2017)
Целуйко В. Й. - Визначення чинників, які асоційовані з віддаленим прогнозом у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка, за даними метода Каплана-Мейера, Лозова Т. А. (2017)
Овчаренко І. А. - Дослідження факторів фіброзу у хворих на вперше діагностований мультирезистентний туберкульоз легенів, Шевченко О. С. (2017)
Борисова І. С. - Пневмонії у хворих з порушеннями імунітету: удосконалення способу лікування з використанням імуномодулятору, Перцева Т. О. (2017)
Колоденко О. В. - Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та супутньою патологією після хірургічної реваскулярізації міокарду (2017)
Матвієнко С. О. - Тригерне значення персистуючих внутрішньоклітинних збудників при тривалих лихоманках з подальшим розвитком соматичної патології у дітей, Дяченко М. С. (2017)
Тарасенко С. О. - Методи оцінки центральної гемодинаміки при інгаляційній анестезії у пацієнтів з тиреотоксикозом, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Єфімова О. О. (2017)
Хоронжевська І. С. - Вивчення структури генотипів вірусу гепатиту с, які циркулюють серед населення регіону України з середнім ступенем урбанізації, Сергеєва Т. А., Мартинюк Г. А., Мороз В. О., Бялковський О. В., Сафонов Р. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Лысенко В. И. - Определение возможности развития угрожающего состояния у пациентов с диабетическим кетоацидозом, Брык Р. П., Высоцкая Е. В., Порван А. П. (2017)
Амосова К. М. - Клінічна значимість погіршення функції нирок у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю в залежності від змін NGAL і вихідної функції нирок, Горда І. І., Безродний А. Б. (2017)
Коваль Т. І. - Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та пошук предикторів розвитку СНІДу та легеневого туберкульозу, Дубинська Г. М. (2017)
Кузнєцова А. А. - Аналіз показників еритропоезу у ВІЛ-інфікованих осіб і хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ в залежності від ступеня тяжкості анемії, Козько В. М., Юрко К. В., Гаврилов А. В., Синенко Т. В. (2017)
Лядова Т. І. - Дослідження поширеності поліморфізму гену TLR 9 типу у хворих на інфекційний мононуклеоз, викликаний вірусом Епштейна-Барр (2017)
Никоненко О. С. - Вибір тромболітика для лікування тромбоемболії легеневої артерії, Никоненко А. О., Матвєєв С. О., Осауленко В. В., Наконечний С. Ю. (2017)
Назаренко К. В. - Порушення ритму серця у хворих на сполучену патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Золотарьова Н. А. - Вплив аторвастатину на клінічні прояви перебігу подагри коморбідної з артеріальною гіпертензією, Романченко М. І. (2017)
Хаустов М. М. - Систематизація чинників ризику формування станів дезадаптації у студентів в сучасних умовах (2017)
Щербина Н. А. - Этиологическая структура внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных с осложненным течением раннего неонатального периода, Выговская Л. А. (2017)
Курсов С. В. - Анализ осложнений, возникших в периоперационном периоде, при использовании различных режимов инфузионной терапии, Лизогуб К. И., Лизогуб Н. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Слободін Т. М. - Клініко-неврологічні особливості перебігу та когнітивних порушень при ортостатичній гіпотензії у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Клименко О. В. (2017)
Дац-Опока М. І. - Аналіз особливостей клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей в різних вікових періодах (2017)
Калиниченко Д. О. - Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді (2017)
Каменщик А. В. - Визначення ролі біомаркерів сигнального шляху кальціневрину у розвитку ранніх змін в міокарді у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Лизогуб М. В. - Дослідження внутрішньоочного тиску при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2017)
Ляхоцька А. В. - Порівняльна характеристика змін тромбоцитарного гемостазу хворих на стабільні форми ішемічної хвороби серця в залежності від індивідуальної чутливості до антитромбоцитарного лікування (2017)
Целуйко В. Й. - Дослідження показників, що впливають на клінічний прогноз та ремоделювання серця у віддаленому періоді у хворих на інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST, Міщук Н. Є., Матузок О. Е. (2017)
Медведовська Н. В. - Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. (2017)
Музь Н. М. - Функція щитовидної залози у доношених дітей з внутрішньоутробною затримкою росту на тлі терапії рекомбінантним гормоном росту, Большова О. В. (2017)
Mykhailovska N. - The influence of community-acquired pneumonia on the clinical course of coronary heart disease: the results of retrospective analysis, Kulynych Т. (2017)
Abstract and References (2017)
Бедненко Л. П. - Содержание макро- и микроэлементов в волосах у детей с эпилептическими припадками, перенесшими перинатальную патологию центральной нервной системы. Клинико-лабораторные корреляции, Тихонова М. Ю., Филипцов В. И. (2017)
Починская М. В. - Классы пульсового артериального давления и клинические признаки пациентов на годовом этапе медикаментозной терапии после постоянной электрокардиостимуляции, Яблучанский Н. И. (2017)
Фещенко Ю. І. - Характеристика факторів, що обтяжують клінічний перебіг та порушують якість життя хворих з поєднаною патологією бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Опімах С. Г. (2017)
Бондаренко Н. П. - Вміст α-, -інтерферону та неоптерину в сироватці крові у жінок з парвовірусною інфекцією в різні періоди вагітності (2017)
Фомюк А. А. - Аналіз захворюваності на сифіліс в Житомирській області, Круковська І. М., Косенко В. М. (2017)
Деревянко Л. А. - Ликвидация передачи от матери ребенку вич-инфекции и сифилиса в Украине: прогресс и вызовы, Марциновская В. А. (2017)
Кришталь О. О. - Рівень якості життя як мішень арт-терапевтичного впливу в комплексному лікуванні хворих на шизофренію (2017)
Зеленська К. О. - Клініко-психопатологічний аналіз сучасних депресивних розладів поеднаних з суїцидальною поведенкою у жінок, Кольцова Г. Г. (2017)
Духовський О. Е. - Обґрунтування та базові засади медико-психологічного супроводу у сфері дитячої нейрохірургії (2017)
Боян А. М. - Исследование причин разброса данных о распространённости мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстных суставов у стоматологических больных, Бессонов В. И. (2017)
Abstract and References (2017)
Щербина Н. А. - Особенности белкового обмена при беременности, отягощенной внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Бабич В. П. - Периопераційна аналгезія пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях: рандомізоване контрольоване дослідження (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Хасан Д. - Використання програми фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі, Підкопай Д. О., Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Шарбель Ю. (2018)
Андреєва Я. О. - Вікові особливості варібельності серцевого ритму при ожирінні, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2018)
Частий Т. В. - Визначення рівня колонізації шкіри грибами Malassezia spp. та Candida spp.у хворих на дерматози (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення депресивних порушень у хворих на міастенію (2018)
Ільченко С. І. - Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків, Фіалковська А. О. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічна феноменологія суїцидальної поведінки при деменціях різного типу (2018)
Abstract and References (2018)
Лазиди Е. Л. - Гипонатриемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С., Высоцкая Е. В., Печерская А. И., Болотских А. В. (2018)
Новоселецький В. О. - Рівні лептину крові у хворих на остеоартроз: зв’язок з клінічними проявами захворювання, Станіславчук М. А. (2018)
Минухин А. С. - Возможность использования комплекса фитопрепаратов, витаминов и микроэлементов при терапии хронического абактериального простатита, Бондаренко В. А., Кононенко Н. Н. (2018)
Olkhovskyi Ye. - Immune response of escherichiosis infected children with epstein-barr virus (2018)
Кальбус О. І. - Оцінка якості життя у хворих на міастенію (2018)
Хаустов М. М. - Медико-психологічна підтримка студентів медиків при виникнені дезадаптивних реакцій та станів (2018)
Кришталь О. О. - Динаміка психопатологічних порушень та рівня соціального функціонування у хворих на шизофренію під впливом комплексного лікування (2018)
Корнацький В. М. - Дослідження рівня здоров’я населення України на прикладі Київської області, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Abstract and References (2018)
Новоселецький В. О. - Ефективність дозованого індивідуалізованого ізометричного фізичного навантаження у хворих на остеоартроз колінних суглобів (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення якості життя та тривожності у хворих на міастенію (клініко-параклінічні співставлення) (2018)
Гавриленко Ю. В. - Цитохімічне дослідження клітин крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1 типу, Лайко А. А., Карась А. Ф., Карась Г. А. (2018)
Орлова І. В. - Порушення пуринового обміну у хворих на подагру: зв'язок з дисадипокінемією, Станіславчук М. А. (2018)
Кізлова Н. М. - Вплив факторів ризику у хворих із виразковою хворобою на тривалість і кратність лікування у жителів вінницької області, Комар О. М., Трилевич О. Д. (2018)
Гуменюк О. В. - Рівень галектину-3 в сироватці крові хворих на остеоартроз колінних суглобів: зв’язок з перебігом захворювання, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Швець К. В. - Результати лікування та критерії прогресування саркоїдозу органів дихання, Островський М. М. (2018)
Бєлоусова О. Ю. - Клінічна характеристика дітей шкільного віку з захворюваннями стравоходу, Павленко Н. В., Слободянюк О. Л. (2018)
Abstract and References (2018)
Іванова Л. А. - Ефективність базисного лікування фенотипів бронхіальної астми у дітей залежно від часу дебюту захворювання, Гарас М. Н., Томка І. Є., Скуляк А. В., Донська Т. В. (2018)
Цибульська Т. Є. - Офтальмологічні та педіатричні предиктори розвитку набутої міопії у дітей (2018)
Попович Ю. О. - Стан вегетативної нервової системи у хворих на атопічний дерматит дорослих (2018)
Чеборака Т. О. - Емоційні порушення у пацієнтів із хворобою паркінсона на фоні коморбідної патології аутоімунного ґенезу (2018)
Kozko V. - Biochemical parameters of cerebrospinal fluid in patients with acute viral meningitis and meningoencephalitis, Sokhan A., Burma Ya., Kuznietsova A., Gavrylov A. (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення показників якості життя в залежності від нейропсихологічних змін у хворих на міастенію (2018)
Студеняк Т. О. - Віддалені наслідки хірургічного лікування менінгіом. Аналіз 110 випадків, Смоланка В. І., Смоланка А. В. (2018)
Бойко О. І. - Предиктори виживання вільного від лейкемії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом (2018)
Cерікова О. С. - Клінічна диференціація психопатологічної симптоматики депресивного, маніакального та змішаного типів шизоафективного розладу у динаміці (2018)
Сокол А. М. - Рідкісна професійна інфекція: два випадки паравакцини – вірусної хвороби доярок на Буковині, Рандюк Ю. О., Сидорчук А. С, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Каспрук Н. А., Тимощук В. Л., Олійник О. М. (2018)
Савранский Ф. З. - Физико-химические и структурные особенности строения эмали постоянных зубов и их наследственная обусловленность, Чигарина С. Е., Гришин П. О., Симахов Р. В., Хайкин М. Б., Калинникова Е. А. (2018)
Abstract and References (2018)
Айварджi O. O. - Стратегія поліпшення анестезіологічного забезпечення при септопластиці шляхом застосування нових ад’ювантів, Кобеляцький Ю. Ю. (2018)
Сальков Н. Н. - Фармакологические перспективы лечения позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2018)
Гарюк Г. И. - Функциональные результаты септопластики, проведенной с учетом оценки аэродинамических характеристик и анатомических особенностей полости носа, Гарюк О. Г., Светличный А. Е. (2018)
Кравець К. І. - Застосування комбінованого методу у лікуванні новоутворень шкіри, Драник Ж. М., Василенко О. В., Богомолець О. В. (2018)
Пісклова Ю. В. - Результати хірургічного лікування ексудативних перикардитів з використанням міні-інвазивних втручань (2018)
Пахольчук О. П. - Поширеність та кореляційно-статистичні взаємозв’язки дисфункції кишкового бар’єру у дітей із симптомами харчової гіперчутливості на шкірі (2018)
Василовский В. В. - Содержание тау-протеина в плазме крови при прогредиентных типах течения рассеянного склероза (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічна характеристика функції пам’яті, як критерію донозологічної психодіагностики учнів з патологією органу зору, Сасіна О. С. (2018)
Samoilova O. - Adjustment disorders of children patients from internally displaced families, Ponomariov V. (2018)
Калиниченко Т. О. - Прогностична оцінка рівня кріочутливості гемопоетичної тканини пуповинної крові за маркерами активності прооксидантних процесів (2018)
Abstract and References (2018)
Пивовар С. М. - Віддалений прогноз хворих з серцевою недостатністю та поліморфізм Gln27Glu гену β2-адренорецепторів, Рудик Ю. С., Кравченко І. Г., Лозик Т. В. (2018)
Лозова Т. А. - Вплив цукрового діабету 2 типу на перебіг гострого інфаркту міокарду лівого шлуночка з поширенням на правий шлуночок (2018)
Кедик А. В. - Гендерні та вікові особливості жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців гірських населених пунктів закарпатської області, Рішко М. В. (2018)
Джус М. Б. - Вплив терапії на розвиток віддалених суглобових та позасуглобових наслідків у дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом (2018)
Чеборака Т. О. - Цитокіновий профіль у пацієнтів із хворобою Паркінсона на фоні аутоімунної патології, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Лісяний М. І. (2018)
Сурков Д. М. - Прогностична значущість нейрональних біомаркерів NSE та білка S-100 в гострому періоді гипоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених (2018)
Радченко В. О. - Структурні особливості багатороздільного м’яза пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Данищук З. М. (2018)
Сальков Н. Н. - Шейная ламинопластика у пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой, Овчаренко Д. В. (2018)
Хаустов М. М. - Методологія та ефективність системи психотерапевтичної корекції розладів адаптації у студентів (2018)
Кожина Г. М. - Оцінка ефективностіпсихоосвіти у структурі реабілітації хворих з алкогольною залежністю, Литвиненко В. В. (2018)
Куцевляк В. И. - Систематизация этиопатогенетических факторов развития мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, Боян А. М. (2018)
Abstract and References (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз післяопераційного періоду при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба переломів проксимального відділу стегна в залежності від дренування післяопераційної рани (2018)
Киселева И. В. - Оценка безопасности и переносимости 25 % раствора мальтодекстрина в качестве углеводного напитка в период предоперационного голодания у детей, Беляев А. В., Потебня И. В. (2018)
Баженова Н. М. - Стан антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою поєднаною з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Гусейнов Ельчин Мамед огли - Роль поліморфізму гену IL-6(-174 С/G) у хворих на гострий бруцельоз (2018)
Валігура М. С. - Особливості змін антикоагулянтної системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією (2018)
Шевченко О. С. - Модель прогнозування ефективності лікування туберкульозу легень у інтенсивній фазі протитуберкульозної терапії, Говардовська О. О., Арсен’єв О. В. (2018)
Єрьоменко Г. В. - Особливості профібротичних маркерів та ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та в коморбідності з ожирінням та цукровим діабетом 2 типу, Оспанова Т. С., Бездітко Т. В. (2018)
Матвієнко С. О. - Критерії діагностики внутрішньоклітинного інфікування у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію (2018)
Яковенко К. В. - Номограммы индексов васкуляризации матки здоровых женщин, изученных с использованием трехмерной энергетической допплерографии, Тамм Т. И., Яковенко Е. А. (2018)
Кожина Г. М. - Сучасна система психопрофілактики аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад, Тахташова Д. Р., Кольцова Г. Г. (2018)
Стародубцева Ю. А. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості розладів адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю (2018)
Abstract and References (2018)
Кривенко В. І. - Динаміка показників оксидативного стресу та кісткового метаболізму на тлі терапії тіотріазоліном у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах антропогенного навантаження, Бородавко О. І. (2019)
Целуйко В. Й. - Вплив медикаментозної терапії на клінічний перебіг гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST у пацієнтів після проведення черезшкірного коронарного втручання, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2019)
Золотухина Ю. А. - Состояние антикоагулянтной и свертывающей активности крови у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от его компенсации (2019)
Ата М. А. - Особенности биохимических изменений у больных ограниченной склеродермией (2019)
Перепада Г. В. - Периферична нейропатія у хворих на ревматоїдний артрит (2019)
Забудська Л. Р. - Аналіз комп’ютерного томографічного зображення: скелетно-м'язовий індекс як критерій саркопенії у хворих на рак підшлункової залози, Колеснік О. О. (2019)
Віннік Ю. О. - Прогностичні можливості імуногістохімічних маркерів папілярного раку щитоподібної залози, Хазієв В. В., Коркеліа А. Г., Горбуліч О. В. (2019)
Литвиненко В. В. - Сучасні особливості формування алкогольної залежності у чоловіків як основа їх реабілітації (2019)
Хаустов М. М. - Психодіагностичні особливості осіб молодого віку з розладами адаптації (2019)
Спіріна І. Д. - Соціально-демографічні фактори ризику розвитку психогенних тривожно-депресивних розладів у хворих на панкреатит, Шевченко Ю. М., Шорніков А. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Фуштей І. М. - Вплив імунологічних маркерів кардіоваскулярного ризику на ранній розвиток атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит, Подсевахіна С. Л., Паламарчук О. І., Ткаченко О. В. (2019)
Андреєва Я. О. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду у хворих з синдромом обструктивного апное сну, Мирний Д. П., Сурмило М. М., Різник О. І. (2019)
Шульга О. Д. - Моторні та немоторні прояви доброякісного розсіяного склерозу: результати 5-річного проспективного дослідження (2019)
Спринчук Н. А. - Вплив лікування рекомбінантним гормоном росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-надниркової систем у дітей з синдромом біологічно неактивного гормону росту, Большова О. В. (2019)
Виговська Я. І. - Аналіз співіснування хронічного мієлопроліферативного та лімфопроліферативного захворювання в одного хворого, Бойко О. І., Масляк З. В., Пеленьо Н. В., Кароль Ю. С., Шевченко Л. В. (2019)
Георгіянц М. А. - Вплив різних методів анестезії на якість життя пацієнток в післяопераційному періоді вишкрібання порожнини матки, Доцевич Т. І., Висоцька О. В., Юрченко О. М. (2019)
Крамаренко Н. Н. - Анализ рационального питания детей с хронической гастропатологией, Скрябина Е. В., Сапа Н. Б. (2019)
Любченко О. В. - Біохімічні показники ротової рідини дітей раннього віку з захворюваннями дихальної системи (ЗДС), Северин Л. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Лизогуб Н. В. - Прогнозирование развития артериальной гипотензии при повороте пациента на живот на фоне спинальной анестезии, Георгиянц М. А., Высоцкая Е. В., Михневич К. Г., Порван А. П., Лизогуб К. И. (2019)
Халімончик В. В. - Застосування мультимодальної анальгезії при лапароскопічних операціях в гінекології, Клигуненко О. М. (2019)
Сиволап В. Д. - Порівняльна оцінка змін ліпідного профілю у хворих на q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю на тлі порушень вуглеводного обміну, Капшитар Н. І. (2019)
Сиволап В. Д. - Структурно-функціональні особливості серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка при наявності легеневої гіпертензії, Земляний Я. В. (2019)
Салем Ф. Б. - Лікування хворих з гострим коронарним синдромом та фібриляцією передсердь (2019)
Бучнева О. В. - Морфологічні дослідження аорти у хворих з гострими аортальними синдромами (2019)
Кулинич-Міськів М. О. - Особливості порушень функції зовнішнього дихання у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень ii ступеня бронхіальної обструкції в процесі комплексного лікування з використанням тіотропію броміду, Островський М. М., Савеліхіна І. О., Островська К. М., Варунків О. І. (2019)
Abstract and References (2019)
Карпенко О. О. - Стан згортуючої, антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у хворих на гостру ішемічну хворобу серця та особливості змін при поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (когортне проспективне дослідження) (2019)
Кошля В. І. - Когортне проспективне дослідження стану серця та судин у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Піскун А. В. (2019)
Guda B. - Survival of patients with thyroid papillary and follicular carcinoma: similarity and difference of prognostic factors (cohort retrospective study) (2019)
Студеняк Т. О. - Перебіг епілептичних нападів у пацієнтів з супратенторіальними менінгіомами головного мозку (когортне ретроспективне дослідження), Смоланка В. І., Смоланка А. В. (2019)
Сухоносова О. Ю. - Вплив ефективності лікування на соціальні та психологічні фактори життя дітей з епілепсією (когортне проспективне дослідження) (2019)
Хижняк К. А. - Аналіз функціонального стану еритроцитів у хворих з хірургічною патологією аорти після проведеного оперативного втручання з використанням штучного кровообігу (когортне проспективне дослідження), Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Куцевляк В. И. - Вертикальное перемещение дистопированных клыков при помощи аппарата с постоянными Nd-Fe-B магнитами (клинический случай), Стариков В. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Риндіна Н. Г. - Маркери системної запальної відповіді, оксидативного стресу та ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (2019)
Марченко О. Г. - Предиктори прогресування та прогнозування розвитку СНІД-індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії (ретроспективне когортне дослідження) (2019)
Яковенко К. В. - Вивчення гемодинаміки тіла матки методом тривимірної енергетичної допплерографії хворих з лейоміомою в різні вікові періоди, Тамм Т. І., Яковенко О. А. (2019)
Виговська О. Я. - Визначення експресії ZAP70 як прогностичного маркера перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії, Пеленьо Н. В., Дзісь І. Є., Городиська Т. О., Бойко О. І., Шевченко Л. В. (2019)
Кулешов А. В. - Состояние центральной гемодинамики у детей с аномально расположенными хордами в левом желудочке сердца, Медражевская Я. А., Андрикевич И. И., Мантак Г. И., Руденко Г. Н. (2019)
Чуйко В. І. - Визначення стану "нормоценозу” за результатами проспективного бактеріологічного дослідження молочних залоз у породіль в динамиці 7 діб післяпологового періоду, Хасхачих Д. А. (2019)
Шевчук Г. А. - Застосування концепції індексу безпеки лікарень з урахуванням клінічних ризиків при оцінці рівня безпеки лікарень в Україні, Гур’єв С. О. (2019)
Abstract and References (2019)
Риндіна Н. Г. - Вплив диференційованої метаболічної терапії на динаміку якості життя у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2019)
Пивовар С. М. - Поліморфізми генів системи бета-адренорецепції та ризик розвитку фібриляції передсердь у хворих з серцевою недостатністю, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчінська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Копица Н. П. - Прогностическая роль ингибирующего фактора миграции макрофагов у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST после чрескожного коронарного вмешательства, Вишневская И. Р., Стороженко Т. Е. (2019)
Буринюк-Глов’як Х. П. - Ретроспективна оцінка впливу тривалого застосування інгаляційних глюкокортикостероїдів на фізичний розвиток хворих на бронхіальну астму дітей та підлітків, Ортеменка Є. П. (2019)
Маслова І. Г. - Динаміка прозапальних та протизапальних цитокінів плазми крові при лікуванні болю в спині нестероїдними протизапальними засобами як біомаркер вираженості болю та запального процесу, Слободін Т. М., Михайловська Н. О., Лісяний М. І. (2019)
Цьома Є. І. - Аналіз раннього виходу у пацієнтів після субарахноїдального крововиливу в залежності від розвитку ускладнень, Смоланка В. І., Цяпець С. В. (2019)
Рощупкіна Т. М. - Когнітивні порушення у осіб з алкогольною енцефалопатією та пароксизмальними станами (2019)
Abstract and references (2019)
Пивовар С. М. - Прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом з урахуванням функції щитоподібної залози, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчінська В. Ю., Ченчік Т. О. (2020)
Більченко О. В. - Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та їх вплив на структурно-функціональний стан серця і судин при різних варіантах перебігу ХСН, Ліпакова К. Ю. (2020)
Кривенко В. І. - Кардіоваскулярні порушення у хворих з поєднаним перебігом обструктивного апное сну та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Світлицька О. А. (2020)
Волошинська К. О. - Застосування L-аргініну в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом в перименопаузі, Ковальчук С. М., Ковальчук М. В., Пересунько О. М. (2020)
Кочуєва М. М. - Клініко-лабораторна характеристика хворих з кардіопульмональною коморбідністю, Тимченко Г. А., Заікіна Ю. О. (2020)
Джораєва С. К. - Стан показників протимікробної резистентності у хворих на алергодерматози, обтяжені стафілококовою інфекцією, в залежності від тяжкості перебігу захворювань (2020)
Мисула Ю. І. - Особливості астенічної та обсесивної симптоматики у хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу, Венгер О. П. (2020)
Вінник Ю. О. - Фактори ризику та профілактика постмастектомічного синдрому при хірургічному лікуванні раку молочної залози, Власенко В. Г., Баранова А. В. (2020)
Mamontov I. - Morphometric parameters of hepatocytes in experimental complete extrahepatic bile duct obstruction, Ivakhno I., Tamm T., Panasenko V., Padalko V., Zulfugarov I. (2020)
Георгіянц М. А. - Зміни параметрів гемодинаміки при абдомінальном розродженні в умовах різних методів анестезії, Середенко Н. П. (2020)
Шимон В. М. - Використання ß-трикальційфосфату в складі гранул при лікуванні переломів довгих кісток, Меклеш Ю. Ю., Алфелдій С. П., Стойка В. В., Кочмарь В. М. (2020)
Abstract and References (2020)
Корчагіна Д. А. - Особливості структурного та функціонального ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію та тиреотоксикоз залежно від ступеня його компенсації (2020)
Грек І. І. - Клініко-лабораторні портрети хворих на туберкульоз, вживаючих алкоголь, Клімова О. М., Рогожин А. В., Кушнір В. Б., Кочуєва М. М. (2020)
Пуляєва І. С. - Серцево-судинні ускладнення у хворих з гострою ішемією кінцівок у ранньому періоді ішемічного інсульту, Прасол В. О., М'ясоєдов К. В., Іванова Ю. В. (2020)
Петрашенко І. І. - Аналіз ефективності ультразвукової діагностики гострого апендициту під час вагітності, Лоскутова Т. О. (2020)
Джораєва С. К. - Рівні специфічних IgE до аутоштамів s.aureus, вилучених із locusmorbі хворих на алергодерматози (2020)
Пославська О. В. - Морфометричні та імуногістохімічні особливиості TTF-1 позитивних пухлин легенів: вдосконалення підходів в діагностиці метастазів з невідомого первинного джерела, Шпонька І. С. (2020)
Zhulai T. - Some aspects of enisamium iodide nasal spray safety: pre-clinical study results, Zupanets I., Shebeko S., Zimin S., Yampolska K. (2020)
Гринько Н. В. - Рівень прив’язаності до плоду у жінок із загрозою передчасних пологів на ІІІ триместрі вагітності та психомоторний розвиток дитини першого року життя у світлі взаємодії в системі "мати – дитина" (2020)
Кривоніс Т. Г. - Прояви тривоги та депресії у родичів пацієнтів з онкологічними захворюваннями (2020)
Мисула Ю. І. - Особливості когнітивних порушень у хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу (2020)
Abstract and References (2020)
Копица Н. П. - Особенности поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19, Родионова Ю. В., Титаренко Н. В., Гилёва Я. В., Кутя И. Н., Кобец А. В. (2020)
Тамм Т. И. - Особенности патогенеза и лечения рака молочной железы в работах современных онкологов, Олейник Г. А., Прокопюк А. В., Садчикова М. В., Винник Ю. А. (2020)
Войнаровська Г. П. - Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: актуальна проблема коморбідності у внутрішній медицині, Асанов Е. О. (2020)
Орленко В. Л. - Остеопротегерін як можливий маркер діабетасоційованого остеоартриту, Іваськіва К. Ю. (2020)
Вінник Ю. О. - Віддалені результати комбінованого лікування тричі-негативного раку молочної залози, Власенко В. Г., Баранова А. В. (2020)
Демченко В. Н. - Оценка прогностических факторов реконструкции верхней трети мочеточника тубулярным лоскутом почечной лоханки, Щукин Д. В., Хареба Г. Г., Антонян И. М., Мальцев А. В. (2020)
Хареба Г. Г. - Результати органозберігаючої хірургії мультифокальних пухлин нирок, Лісовий В. М., Щукін Д. В. (2020)
Грузевський О. А. - Стан системи цитокінів при бактеріальному дисбіозі та бактеріальному вагінозі (2020)
Abstract and References (2020)
Грищенко О. В. - Кесарів розтин в умовах перинатального центру ІІІ рівня – показання та фактори ризику, Коровай С. М., Мамедова С. Ш. (2020)
Yagensky A. - Effectiveness of arterial hypertension control using ambulatory blood pressure monitoring in patients in the remote period after myocardial infarction and ischemic stroke, Pavelko M., Oshtuk Y. (2020)
Tseluyko V. - Efficiency of double fixed combined therapy in patients with arterial hypertension and associated thyrotoxicosis after one year of treatment, Korchaginа D. (2020)
Malachkova N. - Keratitis caused by Pseudomonas aeruginosa: treatment in the experiment, Kryvetska N., Kryvetskyi V. (2020)
Fedota O. - Study of the lactose intolerance genetic aspects among the population and patients with hip fracture in eastern Ukraine, Babalian V., Borozenets V., Puzik N. (2020)
Orlenko V. - Radіonuclіde dіagnostіcs of joіnt іnjury іn patіents wіth dіabetes, Ivaskіva K., Zubkova G. (2020)
Udod A. - Microhardness of fiberglass – reinforced photocomposite material under different conditions of light polimerizationThe aim: to study in laboratory conditions the microhardness of a glass-fiber-reinforced photocomposite under different modes of light expos, Roman O. (2020)
Vlasova О. - Analysis of blood gas composition indicators in premature babies with neonatal sepsis, Kolyubakinа L. (2020)
Klymenko T. - Modern approaches to diagnosis and treatment of early-onset neonatal sepsis, Tsodikova O., Serdceva E. (2020)
Tamm T. - Organ-saving and reconstructive plastic surgery of breast cancer, Vinnyk Yu., Starikov V., Prokopyuk O., Oleynik G., Vlasenko V. (2020)
Abstract and References (2020)
Skoryk V. - Effect of different variants of non-invasive ventilation on the course and outcomes in patients with hypoxemic respiratory failure caused by SARS-nCoV-2 ( COVID-19), Korsunov V. (2020)
Mykhnevych K. - Energy of blood circulation in primary reduction of myocardial contractility (2020)
Diachenko H. - Dynamics of leptin, insulin resistance, parathyroid hormone, 25(OH)D in the implementation of the eras-protocol in patients of surgical profile, Volkova Yu. (2020)
Boiko O. - Role of surfactant protein SP-D in the diagnosis of pulmonary complications in patients with combined thoracic injury, Volkova Yu. (2020)
Filyk O. - Prognosis of difficult weaning from mechanical ventilation in children with acute respiratory failure (2020)
Pyetkov O. - Tactical and technical aspects of minimally invasive left internal mammary artery – left anterior descending artery bypass and hybrid coronary revascularization on its basis, Polivenok I., Skibo Yu., Boyko V. (2020)
Ivanova J. - Treatment of chronic wounds of patients with diabetes mellitus using heterografts, Prasol V., Miasoiedov K., Al Kanash L. (2020)
Lychko V. - Modern possibilities of diagnosis of cell’s membrane-receptor complex dysfunction in the acute period of ischemic stroke (2020)
Pavlova O. - Fibroblast growth factor and hepatocyte growth factor in adolescents with juvenile idiopathic arthritis treated with methotrexate (2020)
Kononenko N. - Study of the effect of the xenobiotic hormone on the reproductive function of rats, Minukhin A., Chikitkina V. (2020)
Abstract and References (2020)
Давиденко Н. М. - Об'єктивна необхідність оптимізації рівня ліквідності компанії у системі управління корпоративними фінансами, Жовніренко О. В. (2019)
Шатненко К. О. - Технічний прогрес та тенденції індустріального розвитку (2019)
Бабина О. М. - Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії (2019)
Байда Б. Ф. - Дослідження поняття "ефективність" в системі розвитку туристичних компаній (2019)
Гончар С. Й. - Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики (2019)
Денисов О. Є. - Методи забезпечення економічної безпеки галузей промисловості в системі економічної безпеки України (2019)
Кахович Ю. О. - Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу в Україні: стан і перспективи розвитку, Турко О. І., Березняк А. В. (2019)
Письменна У. Є. - Особливості оцінки регулюючого впливу держави в енергетичному секторі у спектрі проблем досягнення енергетичної сталості (2019)
Хамініч С. Ю. - Digital-маркетинг як сучасний засіб просування товарів та послуг, Сокол П. М., Бабіч А. Д. (2019)
Шоля Р. І. - Глобальні економічні трансформації та їх вплив на розвиток підприємництва (2019)
Юхновська Ю. О. - Вплив розвитку культурно-історичної спадщини на економічний розвиток туристичної галузі України (2019)
Білоус С. В. - Застосування окремих методів менеджменту задля підвищення конкурентоспроможності ресторанного підприємства, Мункачій І. З., Масюк Ю. О. (2019)
Згурська О. М. - Характеристика ключових стратегій диверсифікації підприємства (2019)
Lytvynenko A. - Developing the mechanism of influence of HR policy instruments on the efficiency of entrepreneurial activity (2019)
Мельник Т. С. - Маркетингові дослідження та оцінка задоволення споживачів транспортних послуг: методичний і практичний аспекти, Красноштан О. М. (2019)
Пілявський В. І. - Ознаки, фактори та умови формування і нарощування потенціалу стійкого розвитку підприємств АПК (2019)
Соколова Ю. О. - Специфіка маркетингової діяльності автодилерів, Бабіч А. В. (2019)
Соколова Ю. О. - Особливості стратегії маркетингових комунікацій підприємства в мережі інтернет, Кисельова К. О. (2019)
Сухачова О. О. - Формування "дерева цілей" підвищення суми прибутку підприємств зв'язку (2019)
Кормишкін Ю. А. - Роль громадських організацій в умовах децентралізації влади України, Галунець Н. І. (2019)
Кирилов Ю. Є. - Басейновий принцип управління водними ресурсами: регіональний аспект, Андрієнко І. О. (2019)
Мельник Л. В. - Механізм формування фінансової бази іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Денисенко В. Ю. - Аналіз зміни ключових показників ринку морських експедиторських послуг України, Корнєєва І. С. (2019)
Дзюбановська Н. В. - Моделі MAR Splines оцінювання торгівлі регіонів України (2019)
Грибіненко О. М. - Особливості формування системи забезпечення економічної безпеки країн світу (2020)
Любчик К. Л. - Корпоративні медіастратегії транснаціональних корпорацій (2020)
Пальчук О. І. - Розвиток людських ресурсів – головний фактор потенціалу країни (2020)
Шеремет О. В. - Співпраця України та ЄС у сфері креативних індустрій (2020)
Байда Б. Ф. - Економетрична модель оцінювання ефективності діяльності туристичних компаній в Україні (2020)
Головко В. О. - Дослідження європейського досвіду інклюзивного розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2020)
Єдинак В. Ю. - Окремі аспекти управління та ефективності здійснення публічних закупівель в Україні, Семакіна Д. Е., Турко О. І. (2020)
Завгородній Р. В. - Концептуальні основи формування ресурсоефективної стратегії галузі (2020)
Зіньцьо Ю. В. - Дослідження маркетингової поведінки фермерських господарств на ринку матеріально-технічних ресурсів (2020)
Марчук Л. С. - Дослідження та аналіз світових і вітчизняних факторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємств машинобудівної галузі (2020)
Ситник Н. С. - Структурний аналіз чинників та умов технологічної модернізації економіки України, Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. (2020)
Сімків Л. Є. - Стан фінансового забезпечення сфери охорони здоров'я України (2020)
Фролова Н. Л. - Інституційний базис цифрової трансформації малого і середнього підприємництва в Україні (2020)
Шелудько Е. І. - Конкурентна політика як інструмент покращення функціонування ринків промислової продукції (2020)
Боднар Т. І. - Характеристика основних методів менеджменту в контексті забезпечення ефективного функціонування підприємства (2020)
Гончаренко Н .Г. - Використання мотиваційних чинників для забезпечення дієвості системи управління персоналом підприємств (2020)
Горошкова Л. А. - Моделювання узгодження інтересів зацікавлених сторін у концепції корпоративної соціальної відповідальності, Хлобистов Є. В. (2020)
Капінос Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в умовах подолання кризи, Прокопенко Н. І., Гончаров В. В. (2020)
Обруч Г. В. - Цифрові інструменти управління адаптацією персоналу підприємств залізничного транспорту в контексті забезпечення їх збалансованого розвитку (2020)
Петровська І. О. - Впровадження системи HACCP у закладах швидкого харчування, Мітал О. Г., Мітал С. А. (2020)
Ткачук Г. О. - Методичні підходи до оцінювання рівня небезпеки трансформаційних перетворень підприємства (2020)
Хома І. Б. - Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств, Кіцкайло І. І. (2020)
Перепелюкова О. В. - Методичне забезпечення оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України (2020)
Олешко А. А. - Антикризове управління інвестиційними процесами в національній економіці, Красюк Я. О., Борисова М. С. (2020)
Посаднєва О. М. - Оподаткування малого бізнесу: проблематика сприйняття (2020)
Федорович І. М. - Особливості розвитку світового ринку державних цінних паперів, Вацлавський О. І. (2020)
Юдіна С. В. - Вплив депозитів на добробут населення України, Саранча О. М. (2020)
Долбнєва Д. В. - Бухгалтерський аутсорсинг у системі управління підприємствами в України (2020)
Король С. Я. - Цифрові технології в обліку й аудиті, Клочко А. О. (2020)
Мазуренок О. Р. - Управління бухгалтерським обліком як когнітивний складник системи бухгалтерського обліку (2020)
Гарькава В. Ф. - Проблеми інформатизації процесу забезпечення економічної безпеки регіону, Мишелов М. В. (2020)
Бошкова І. Л. - Аналіз термоакустичних коливань тиску в каналах при кипінні недогрітої рідини, Волгушева Н. В., Тітлов О. С., Георгієш К. В., Іванова Л. В. (2020)
Дем'яненко Ю. І. - Система кондиціювання повітря на основі випарного охолодження і відкритого абсорбційного циклу, Дорошенко О. В., Гоголь М. І. (2020)
Павленко А. М. - Математична модель процесу нагрівання і сушіння вологих матеріалів, Шумська Л. П. (2020)
Морозюк Л. І. - Термодинамічний аналіз процесу відкладання забруднень в проточному конденсаторі, Соколовська-Єфименко В. В., Гайдук С. В., Мошкатюк А. В. (2020)
Дорошенко О. В. - Оптимізація й прогнозування ефективності рідинних сонячних колекторів у складі систем гарячого водопостачання, Халак В. Ф., Дем'яненко Ю. І. (2020)
Лавренченко Г. К. - Поліпшення показників грануляційної вежі карбамідного виробництва, Грудка Б. Г. (2020)
Yakovleva O. - Energy efficiency projects deployment for Ukrainian industry. Efficiency assessment method for energy exchange and the ratio of temperature change in heat exchangers, Ostapenko O., Trandafilov V. (2020)
Корнієвич С. Г. - Експериментальне дослідження середньої молярної маси компресорних мастил та розчинності холодоагента R290 у них, Нестеров П. С., Дмитрієв Е. Д., Хлієва О. Я., Желєзний В. П. (2020)
Наєр В’ячеслав Андрійович (2020)
Радіонова А. С. - Роль державної політики у становленні потенціалу інформаційної економіки та цифрової трансформації (2020)
Кицюк І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність та конкурентні переваги бізнесу в глобальному економічному середовищі (2020)
Налбандян Н. А. - Динаміка зміни різниці цін готівкового (спотового) та ф'ючерсного ринків в рамках міжнародної торгівлі сировинними продовольчими товарами (2020)
Ніконенко У. М. - Концептуальні засади стабілізаційної політики в сировинній економіці (2020)
Петько С. М. - Механізми реалізації інвестиційних проектів у Південній Кореї та досвід для України (2020)
Братусь Г. А. - Комплексна оцінка рівня інтелектуального розвитку вітчизняної економіки (2020)
Budіakova O. - Current problems of economic development of Ukraine, Shaposhnikova O. (2020)
Колокольчикова І. В. - Модель поведінки споживача на ринку плодово-ягідної продукції: фактор сільської місцевості (2020)
Копитко В. І. - Сучасні тенденції розвитку логістики на ринку залізничних перевезень, Копитко О. В. (2020)
Олешко А. А. - Управління бюджетним процесом України в умовах євроінтеграції, Канцур І. Г. (2020)
Ортіна Г. В. - Стратегічне планування на основі принципу наступності забезпечення регіональної безпеки (2020)
Рябчук О. Г. - Обґрунтування поняття "державний бюджетний аудит", Гожуловський С. С. (2020)
Саковська О. М. - Механізм державної підтримки регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів (2020)
Ткаченко А. М. - Капіталізація прибутку – запорука розвитку інноваційного розвитку, Бугрім О. Ю. (2020)
Бугріменко Р. М. - Оптимізація інфраструктурного розвитку роздрібної торгівлі на основі концепції маркетингу (2020)
Волощук Ю. О. - Тенденції іноземного інвестування підприємств аграрного сектору економіки, Іванишин О. В., Богачик С. В. (2020)
Волощук Ю. О. - Формування та реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства, Іванишин О. В., Богачик С. В. (2020)
Ворончак І. О. - Соціальна відповідальність в управлінні інноваціями сучасного підприємства (2020)
Дідух С. М. - Агропромислові холдинги в контексті інклюзивного розвитку (2020)
Ковшова І. О. - Розвиток українського бренду одягу в інтернет-просторі, Ніколаєва О. A. (2020)
Кожушко С. П. - Маркетингова політика ціноутворення у сучасному готельному підприємстві, Захарова С. Г. (2020)
Кононенко Г. І. - Аналіз конкурентного середовища підприємств швейної промисловості України (2020)
Коптєва Г. М. - Економічна безпека як критерій оцінки бізнес-процесів підприємства (2020)
Москвіченко І. М. - Логістичний аутсорсинг функцій лінійного агента в глобальні центри обслуговування бізнесу, Стаднік В. Г. (2020)
Пантелеймоненко А. О. - Кооперативи у сфері шкільної освіти як складник соціальної економіки, Гончаренко В. В., Рижик І. О. (2020)
Свістунов О. С. - Розвиток технологічних процесів підприємств машинобудування в контексті еволюції технологічних укладів (2020)
Файвішенко Д. С. - Матричний аналіз конкурентоспроможності бренду (2020)
Халахур Ю. Л. - Аутсорсинг як інструмент успішної логістики підприємства (2020)
Чмерук Г. Г. - Інструменти цифрової трансформації суб'єктів господарювання (2020)
Кіктенко О. В. - Економічні особливості реалізації державної політики в системі освіти (2020)
Міхно І. С. - Регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки в контексті діджиталізації, Коваль В. В., Трохимець О. І. (2020)
Юхименко П. І. - Формування досконалого інституціонального середовища інвестиційної привабливості об'єднаних громад сільських територіях, Батажок С. Г., Бількевич В. В. (2020)
Кирилов Ю. Є. - Стан та соціально-економічне обґрунтування створення мережі заповідних територій Херсонської області, Присяжнюк П. В. (2020)
Наумова М. О. - Прогресивний міжнародний досвід розвитку соціального підприємництва та запозичення його в Україні (2020)
Чижова Т. В. - Туристичний збір як інструмент забезпечення фінансової стійкості регіону (2020)
Лахтіонова Л. А. - Загальна оцінка необоротних активів за даними проміжної фінансової звітності (2020)
Людвенко Д. В. - Місце обліку тваринництва у забезпеченні продовольчої безпеки України (2020)
Спіцина Н. В. - Зобов'язання: сутність, класифікація, облік, Кравцова С. В. (2020)
Гуменюк І. Л. - Роль і призначення інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економіки, Чубайко О. В., Шевчук О. В. (2020)
Ткач Є. В. - Історія Київської Русі-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах: формування бренда успішної держави, Ткач С. В. (2020)
Гриліцька А. В. - Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності міжнародних компаній в Україні (2020)
Федотова Ю. В. - Передумови виникнення, види та механізм вирішення конфліктних ситуацій у міжнародній торгівлі (2020)
Шупа Л. З. - Україна – Великобританія: налагодження двосторонніх відносин (2020)
Більська О. В. - Концептуальні положення дослідження податкової свідомості суб'єктів національної економіки методом аналізу ієрархії (2020)
Васютинська Л. А. - Кейнсіанська модель державного регулювання економіки: уроки для України (2020)
Кондукоцова Н. В. - Грошово-кредитне управління розвитком реального сектору економіки (2020)
Копитко О. В. - Вдосконалення державного регулювання розвитку малого підприємництва в аграрному секторі АПК, Сенів Р. В. (2020)
Кухарська Л. В. - Парадигма поняття "Якість послуг закладів вищої освіти" (2020)
Лукашова Л. В. - Наукові підходи до оцінювання ефективності фасилітації розвитку малого підприємництва (2020)
Мажуга А. С. - Особливості PR-діяльності на ринку продуктового ритейлу України, Сокол П. М., Хамініч С. Ю. (2020)
Мардус Н. Ю. - Визначення стратегічних позицій вітчизняних виробників на внутрішньому ринку товарів (2020)
Никончук В. М. - Тенденції розвитку інноваційних технологій в світовій економіці (2020)
Носенко Ю. М. - Організаційно-правові засади функціонування агропромислових інноваційних кластерів, Нечипоренко О. М., Лук'янчук Л. В. (2020)
Ремзіна Н. А. - Шляхи удосконалення системи розрахунку портових зборів (2020)
Стефківський В. М. - Методичні аспекти інституціональної оцінки інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки, Лопатинська Ю. В., Стефківська Ю. Л. (2020)
Тарасенко О. О. - Роль територіальних громад у розвитку освітньої підсистеми соціальної інфраструктури регіонів (2020)
Кривко А. Ф. - Інвестиційна привабливість готельного господарства України (2020)
Куделя В. І. - Організація праці як фактор удосконалення менеджменту персоналу, Мирошниченко Ю. В., Моцна І. В. (2020)
Максимов С. В. - Обґрунтування параметрів спеціалізованого підприємства з капітального ремонту двигунів кар'єрних самоскидів великої вантажопідйомності в умовах Кривбасу, Максимова О. С. (2020)
Мамонов К. А. - Практичні аспекти щодо забезпечення взаємодії стейкхолдерів будівельних підприємств, Величко В. А. (2020)
Метеленко Н. Г. - Соціалізація послуг туристичних підприємств на основі організаційного розвитку, Семенов А. Г., Ярошевська О. В. (2020)
Петрик Ю. С. - Система управління персоналом підприємства: шляхи удосконалення, Михайленко О. В. (2020)
Побережна З. М. - Концепція формування організаційно-економічного механізму управління бізнес-моделлю авіапідприємства (2020)
Семенов К. Л. - Оцінка стратегічної спрямованості ядра бізнесу підприємств у маркетинг-логістичному забезпеченні (2020)
Ковальський А. О. - Платоспроможність як запорука ефективного інвестування, Кузіна Р. В. (2020)
Мостепанюк А. В. - Соціальна політика держави: формування наукових підходів та європейські реалії (2020)
Сохецька А. В. - Логістичний менеджемент як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства (2020)
Старостенко Г. Г. - Регулювання диференціації доходів населення й зниження бідності, Перегудова А. С. (2020)
Бестужева С. В. - Методичні аспекти формування ефективної стратегії ділового спілкування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2020)
Островський І. А. - Міжнародний досвід управління ризиками під час реалізації місцевих інвестиційних проєктів, Юхнов Б. Ю. (2020)
Смерека Л. В. - Особливості процесу інтернаціоналізації польських та українських підприємств (2020)
Алексеєва К. А. - Удосконалення інвестиційного клімату в Україні: аграрний пріоритет, Цоколь О. П. (2020)
Братусь Г. А. - Інформаційно-знаннєві ресурси в структурі інтелектуальної власності (2020)
Вакуленко І. А. - Окремі питання розбудови розумних енергомереж: система оцінювання DOE (2020)
Власенко Ю. Г. - Класифікація країн на основі показників індексу інклюзивного розвитку, Власенко Т. О. (2020)
Гавриш О. А. - Інституціоналізація високотехнологічного розвитку господарської системи агропромислового сектору: теоретичний аспект ролі інновацій, Лопатинська Ю. В. (2020)
Горник В. Г. - Комерціалізація космічних технологій – перспективний напрям підвищення конкурентоспроможності України, Сімак С. В. (2020)
Gryshko V. - Smart technologies in the transport management system: experience of the European countries, Boldyreiva L. (2020)
Грищук А. М. - Необхідність зміни технологічного укладу на основі драйверів економічного зростання (2020)
Губарєва І. О. - Діагностика проблем інклюзивного розвитку України, Губарєв О. О. (2020)
Доценко А. Ю. - Сутність, передумови виникнення та наслідки тіньової економіки в сучасному світі (2020)
Кононова О. Є. - Розробка основних напрямів покращення ефективності стратегій розвитку будівельної галузі України (2020)
Кулініч Т. В. - Пенсійна система як складова частина соціального захисту населення у життєзабезпеченні держави, Жайворонок І. Р. (2020)
Москаленко Н. В. - Світовий досвід побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2020)
Погуда Н. В. - Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних чинників, Примак Т. Ю., Івченко Л. О. (2020)
Ремзіна Н. А. - Факторно-критеріальне оцінювання організаційно-економічних передумов розвитку постійних пристроїв транспортних систем України (2020)
Хмурова В. В. - Децентралізація як чинник впливу на визначення виду партнерських угод (2020)
Байда Б. Ф. - Оцінка ефективності діяльності туристичних компаній (2020)
Бакуліна Н. М. - Маркетингові технології формування репутації роботодавця в умовах ГІГ-економіки, Фалович В. А. (2020)
Бугріменко Р. М. - Тенденції розвитку інфраструктури роздрібної торгівлі (2020)
Величко В. А. - Розробка дорожньої карти забезпечення ефективності рівня стейкхолдерних відносин будівельних підприємств (2020)
Винничук Р. О. - Формування процесу адаптації на робочому місці молодого фахівця покоління Z, Гладун С. О. (2020)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств кондитерської промисловості України, Лесів І. Г. (2020)
Гришко А. М. - Перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні, Мельник А. О. (2020)
Дем’яненко Т. І. - Сталий розвиток вітчизняних підприємств в сучасних економічних умовах (2020)
Дюк А. А. - Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі (2020)
Зеліско Н. Б. - Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств, Василина О. Р. (2020)
Кобченко А. А. - Формування маркетингових комунікацій туристичного підприємства (2020)
Кравченко М. В. - Моніторинг інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (2020)
Кривоберець М. М. - Продукт туристичного оператора та його місце в індустрії туризму (2020)
Лаврухіна К. О. - Інноваційна діяльність будівельних підприємств як фактор сталого розвитку економіки (2020)
Мартинова Л. Б. - Показники оцінки логістичних технологій промислового підприємства, Шарко В. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Nikiforov P. - Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine, Pochenchuk G., Babukh I. (2020)
Грабар М. В. - Booking Holdings – провідний маркетплейс на міжнародному туристичному онлайн-ринку, Кашка М. Ю. (2020)
Ороховська Л. А. - Глобалізм та геополітика в добу глобалізації (2020)
Головко В. О. - Характеристика основних викликів, ризиків та загроз економічній безпеці держави в умовах глобальної нестабільності (2020)
Огієнко А. В. - Теоретичні засади дослідження туристично-рекреаційного потенціалу, Огієнко М. М. (2020)
Орлова-Курилова О. В. - Особливості реалізації інноваційної підприємницької діяльності (2020)
Письменна У. Є. - Сталість енергетичних трансформацій в економіці та їх інноваційність (2020)
Робул Ю. В. - Концептуалізація цифрового маркетингу як багаторівневої маркетингової системи на макрорівні (2020)
Ситайло У. В. - Економіко-математичне моделювання механізму формування цін на електроенергію в умовах євроінтеграції (2020)
Ципліцька О. О. - Методологічні основи аналізу інституціонального механізму модернізації промисловості (2020)
Альнаджар А. - Матричний підхід до визначення сутності фінансової безпеки підприємства (2020)
Ареф’єва О. В. - Адаптивне управління фінансовою стійкістю підприємства при забезпеченні його економічної безпеки, Пілецька С. Т., Кравчук Н. М. (2020)
Борисенко О. С. - Методичне забезпечення підготовки бізнес-плану як ключового складника стратегічного управління діяльністю підприємства, Шевченко А. В., Нетребко М. В. (2020)
Дем'янчук М. А. - Вплив цифрових трансформацій на інтелектуальний потенціал підприємства (2020)
Дудка О. Й. - Формування та оцінка інтегрованих маркетингових комунікацій на основі збалансованої системи показників (2020)
Камишникова Е. В. - Концепція стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю (2020)
Ляшук К. П. - Концепція сталого розвитку як базис корпоративної соціальної відповідальності у бізнесовому середовищі України (2020)
Мушникова С. А. - Побудова поліпарадігмальної моделі ієрархії стратегій управління безпекою розвитку підприємства (2020)
Потетюєва М. В. - Комерціалізація дисонуючих активів залізничного транспорту як стратегічного об’єкта обороноздатності держави (2020)
Проценко В. М. - Теоретичне підґрунтя формування системи управління на підприємствах (2020)
Харченко Ю. А. - Автоматизація системи оцінювання фінансового стану будівельного підприємства (2020)
Караєва Н. В. - Концепція розроблення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників людського розвитку регіонів України, Варава І. А. (2020)
Олешко Т. І. - Стан і перспективи розвитку пасажирських перевезень авіакомпанії МАУ, Геєць І. О., Павлюк Є. Л. (2020)
Вихідні дані (2020)
Панасюк В. М. - Ризики соціальної інфраструктури регіону під час її розвитку та становлення (2020)
Перепелюкова О. В. - Дослідження складових потенціалу регіону та їх вплив на міжрегіональне співробітництво (2020)
Чиж В. І. - Досвід залучення міжнародної підтримки у розвиток територіальних громад України, Сахно Т. А. (2020)
Лазарєва О. В. - Ефективність використання землі (2020)
Бакуліна О. С. - Організаційно-правові засади державного управління у сфері забезпечення соціальної безпеки України, Леган І. М. (2020)
Корягіна Т. В. - Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни, Черба В. М., Тараненко В. Є. (2020)
Кукель Г. С. - Оцінка зайнятості в сільському господарстві України, Роледерс В. В., Семчук І. В. (2020)
Смолинець І. Б. - Емоційні стреси менеджерів в управлінні: актуалізація та дослідження, Гірняк К. М. (2020)
Дехтяр Н. А. - Моделювання структурними рівняннями кризи довіри до фінансового сектору, Бричко М. М., Зеленкевич Д. С. (2020)
Жердецька Л. В. - Методичні підходи до оцінки інструментів макропруденційної політики, що пов’язані з кредитуванням, Антонюк О. І. (2020)
Князєва Т. В. - Глобалізаційні процеси в економіці та їх вплив на розвиток банківського середовища України, Кириченко О. О., Сиволап О. Ю. (2020)
Пахольчук В. В. - Системний підхід до аналізу заходів фінансового забезпечення Збройних сил (2020)
Смирнова Н. В. - Теоретичний аспект взаємозв'язку фінансів з іншими економічними категоріями в контексті еволюції суспільного способу виробництва (2020)
Liba N. - Local taxes and charges and their role in the formation of tax receipts of local budgets in Ukraine, Holovachko V. (2020)
Ясишена В. В. - Практичні аспекти аналізу використання нематеріальних активів у діяльності підприємств харчової промисловості, Пилявець В. М. (2020)
Розумей С. Б. - Сучасні тенденції використання трейд-маркетингу на виробничих та торговельних підприємствах, Юденко Г. Ю., Гончарова О. А. (2020)
Сібрук В. Л. - Управління методологічним апаратом маркетингу територій на засадах форсайт-технологій в умовах глобалізаційних процесів, Нікітчук А. Б. (2020)
Чуніхіна Т. С. - Конкурентне маркетингове середовище у динаміці за 2017–2019 роки (2020)
Яшкіна О. І. - Категоризація В2В-клієнтів як базовий інструмент для управління лояльністю, Сіньковська В. М. (2020)
Hrashchenko I. - Iterative methodology of bankruptcy forecast of logistic companies in emerging markets, taking into account global/regional crisis, Krasnyuk M., Krasniuk S. (2020)
Kozytskyi V. - System dynamic nonlinear modeling of price stability, Beregova G., Pabyrivska N. (2020)
Панченко К. С. - Стрес-тестування ринкового ризику на макрорівні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2020)
Пілько А. Д. - Аналіз та прогнозування параметрів монетарної політики на основі систем одночасних структурних рівнянь, Крамар В. Р. (2020)
Вихідні дані (2020)
Симаков В. С. - Зміст управління підприємствами електронної комерції як суб'єктами інноваційного підприємництва (2020)
Трушкіна Н. В. - Організаційна культура підприємства в системі корпоративної соціальної відповідальності, Ринкевич Н. С. (2020)
Хамініч С. Ю. - Специфіка розробки та оцінки комплексу маркетингових комунікацій в умовах конкурентного бізнес-середовища, Сокол П. М., Карасьова Т. Є. (2020)
Шацька З. Я. - Систематизація інтеграційних чинників мегасередовища в контексті формування підприємницьких структур (2020)
Шелеметьєва Т. В. - Економічне та соціальне значення функціонування та розвитку туристичних підприємств України, Семенов А. Г. (2020)
Федулова С. О. - Методичні основи формування та оцінки привабливості території, Савченко М. Є. (2020)
Мареха І. С. - Детермінанти ефективного розвитку технологічної концепції Smart Grid в умовах глобального енергетичного простору (2020)
Предун К. М. - Становлення, розвиток та тенденції ринку енергопостачання України в контексті біосферосумісності (2020)
Сагайдак Ю. А. - Перспективи розвитку зеленої логістики в Україні, Харченко Т. Б. (2020)
Мойсеєнко К. Є. - Загальні засади покращення соціального забезпечення впо за напрямами реалізації міжнародних критеріїв оцінки OECD/KCP, Поляріна Є. С. (2020)
Астахова Н. І. - Теоретичні основи управління ризиками інвестиційних проєктів підприємств, Мастило О. О. (2020)
Вінокуров Я. О. - Вплив підвищення ліквідності первинного ринку облігацій внутрішньої державної позики на ліквідність валютного ринку України у 2019 році (2020)
Гавриловський О. С. - Криптовалюта як альтернатива грошовим коштам, Сташенко Ю. В., Водзінський В. В. (2020)
Качула С. В. - Адміністрування акцизного оподаткування в Україні: сутність та перспективи розвитку, Щирий Г. Л. (2020)
Недбалюк І. Р. - Еволюційні передумови становлення і розвитку бюджетного контролю (2020)
Петрушин О. О. - Визначення обсягу інвестицій, необхідних для покриття дефіциту бюджету за рахунок непрямого оподаткування (2020)
Адамська І. Є. - Концептуальні етапи методики обліку в процесі креації вартості будівельних підприємств (2020)
Задніпровський О. Г. - Токсичні активи та їх оцінка в бухгалтерському обліку (2020)
Лисенко А. М. - Детермінований факторний аналіз у дослідженні фінансово-господарської діяльності малого підприємства: методичний аспект (2020)
Білоцерківський О. Б. - Сучасний стан і тенденції розвитку торговельної галузі України (2020)
Ткаченко А. М. - Методичний підхід щодо визначення техніко-економічної ефективності зносостійкого наплавлення, Круглікова В. В., Юхно В. А. (2020)
Метеленко Н. Г. - Досвід та особливості вирішення проблем використання ресурсів у промисловості України посттоталітарного періоду, Решетник В. Я., Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2020)
Тараненко О. О. - Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX—початку XXI ст.). V (2014)
Менцель Т. - Вплив російської мови на флективну морфологію білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення, Хентшель Г. (2014)
Архангельська А. М. - До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. II (2014)
Дорошенко С. І. - Два уточнення до класифікації безсполучникових складних речень (2014)
Карпенко У. О. - Когнітивно-порівняльний погляд на етимологію рефлексів першокоренів (2014)
Севрук О. - Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011.— 135 с. (2014)
Хроніка (2014)
Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) (2014)
Москаленко В. О. - Формування моделі крос-культурного управління на підприємстві (на прикладі підприємств харчової промисловості України) (2020)
Осадчук І. В. - Корпоративна культура як чинник формування та розвитку залежності від влади, Кириченко Н. В., Боліла С. Ю. (2020)
Павленко М. С. - Менеджмент персоналу в системі ефективної діяльності підприємства, Мельник А. О. (2020)
Панчук А. С. - Особливості впровадження електронного торговельного порталу у діяльність підприємства сектору В2В, Котельнікова Ю. М. (2020)
Погосян К. В. - Корпоративний імідж як чинник конкурентоспроможності компанії, Литвиненко К. О. (2020)
Продіус О. І. - Розвиток інклюзивних інновацій в умовах обмеженості державного фінансування (2020)
Seleznova O. - Scrum-technology in the management of marketing activities of a construction enterprise, Shyriaieva N., Strenkovska A. (2020)
Сова О. Ю. - Сучасна парадигма антикризового управління підприємством, Морозов Є. Ю. (2020)
Tymoshenko K. - Methods of formation of the tourism brand of Ukraine as a factor of increasing competitiveness (2020)
Хамаілі А. - Основні засади фінансового забезпечення стадій життєвого циклу підприємств малого та середнього бізнесу (2020)
Чугрій Г. А. - Сутність та роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством (2020)
Шматько Н. М. - Забезпечення якості управління промисловим підприємством за рахунок організаційних змін (2020)
Овсюк Н. В. - Проблеми формування та активізації інноваційного потенціалу регіонів України (2020)
Шашина М. В. - Інноваційний розвиток як основа структурної модернізації регіональної економіки (2020)
Калина Т. Є. - Соціально-економічні засади розвитку землекористування міських агломерацій з позицій стратегічного концепту сталого розвитку, Шушулков С. Д. (2020)
Літвак О. А. - Формування інфраструктури екологічного туризму в Миколаївській області (2020)
Предун К. М. - Типологія енергетичних ресурсів та детермінація ефектів їх використання в концепті парадигми "зеленого будівництва" (2020)
Білий Д. І. - Варіативність пенсійних планів у сучасній системі соціального захисту США (2020)
Решетова Г. І. - Концептуальна модель управління розвитком трудового потенціалу, Кольцова Д. І. (2020)
Бобирь О. І. - Досягнення ефективності економічно-фінансової системи держави через обчислення показників вартості КСВ країни (2020)
Венгуренко Т. Г. - Сутність функціонування кредитних спілок в Україні, Гончар С. В. (2020)
Заячківська О. В. - Мотиваційні аспекти роботи проєктної команди (2020)
Пащенко Ю. Є. - Макроекономічні показники розвитку України (2020)
Сідельникова Л. П. - Фінансове забезпечення пенсійного захисту населення України, Луцик Т. Є. (2020)
Татарин Н. Б. - Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні, Беднарчук В. В., Млінцова А. О. (2020)
Бразілій Н. М. - Соціальний облік у системі управління соціальною відповідальністю підприємств, Крот Ю. М., Пастернак Я. П. (2020)
Кучмій Т. О. - Особливості проведення фінансових розслідувань: міжнародний аспект та можливість імплементації (2020)
Лещук Г. В. - Формування збалансованої системи показників за процесно-структурованим підходом (2020)
Лопін А. О. - Діджиталізація обліково-звітної інформації про природний капітал як засіб підвищення екологічної свідомості суспільства (2020)
Людвенко Д. В. - Врахування концепції сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва (2020)
Мазуренок О. Р. - Теоретичні засади розробки та впровадження аудиту на підприємстві (2020)
Романькова О. М. - Організація бухгалтерського обліку та контролю над використанням коштів бюджетних установ, Глущенко І. А. (2020)
Соколенко Л. Ф. - Галузеві особливості діяльності керуючих компаній сфери ЖКГ та їхній вплив на організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку (2020)
Трачова Д. М. - Інформаційне забезпечення облікового складника методики здійснення амортизаційної політики, Демчук О. М., Сахно Л. А. (2020)
Шепель І. В. - Переваги системи електронного документообігу на підприємствах (2020)
Остапчук В. М. - Аналіз впливу кіберзагроз на світовий економічний ринок, Ільєнко О. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Бервено О. В. - Зайнятість у структурі якості життя населення, Броницький О. М. (2020)
Захарченко Н. В. - Вплив змін упровадження валютної лібералізації на розвиток та стабілізацію реального сектору економіки України, Маслій Н. Д., Жаданова Ю. О. (2020)
Ніконенко У. М. - Сучасні виклики макрофінансовій стабільності в країнах – експортерах сировинних ресурсів (2020)
Ткаліч Т. І. - Уповільнення зростання світової економіки як ознака глобальної рецесії (2020)
Доценко А. Ю. - Тенденції та прояви тіньової економіки як феномена соціально-економічного простору України (2020)
Лаврик В. В. - Теоретичні засади дослідження впливу соціально-економічних показників на індекс тарифного навантаження населення (2020)
Положенцева К. Л. - Сучасні проблеми оплати праці в Україні (2020)
Алієв Р. А. - Методичні підходи до оцінки формування туристичного потенціалу регіону (2020)
Білорус Т. В. - Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім HR-брендом компанії, Фірсова С. Г. (2020)
Данілова Е. І. - Умова збалансованості економічних інтересів авіакомпанії (2020)
Пістунов І. М. - Оптимізація роздрібних цін, Железнякова К. О. (2020)
Раменська С. Є. - Поєднання децентралізації влади в Україні і маркетингу територій, Хороших В. В., Радченко Г. А. (2020)
Стукан Т. М. - Інноваційний тип розвитку аграрних підприємств як чинник зміцнення конкурентоспроможних позицій (2020)
Беля А. Р. - Особливості формування об’єднаних територіальних громад та використання ними фінансових ресурсів у контексті сучасних українських реформ (2020)
Ліснічук О. А. - Порівняльна характеристика реалізації бюджетної політики країн ЄС та україни у сфері формування дохідної частини бюджету, Сотник О. О. (2020)
Чмерук Г. Г. - Вплив технології Blockchain на трансформацію фінансових відносин суб’єктів господарювання (2020)
Височан О. С. - Організація обліку туристичних послуг у лоукост-сегменті, Оліховський В. Я. (2020)
Дорош Н. І. - Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств, Кізенко Є. С. (2020)
Мазуренок О. Р. - Стратегія ефективного управління бухгалтерським обліком, Плекан У. М. (2020)
Соколенко Л. Ф. - Об’єкти бухгалтерського обліку діяльності керуючих компаній сфери жкг: трансформація підходу до ідентифікації (2020)
Багорка М. О. - Маркетинговий потенціал як адаптаційний складник сучасного економічного розвитку підприємств, Юрченко Н. І. (2020)
Вовчанська О. М. - Маркетингові дослідження сегментаційних змінних на світовому ринку оздоровчого туризму, Іванова Л. О. (2020)
Капінус Л. В. - Маркетингова поведінка покупців товарів у маркетплейсі, Лабінська Н. О., Скригун Н. П. (2020)
Князєва Т. В. - Організаційно-економічні заходи зовнішньоекономічного регулювання захисту споживчого ринку України, Шевченко А. В. (2020)
Пчелянська Г. О. - Теоретичні підходи до визначення лояльності споживачів на продовольчому ринку (2020)
Чорнописька Н. В. - Лібералізація ринку залізничних перевезень в Україні: вплив інтересів стейкхолдерів, Болібрух Л. І. (2020)
Алєксєєнко Д. Д. - Інституціональний механізм виробництва локальних суспільних благ (2020)
Мушникова С. А. - Система підтримки прийняття рішень з конфігурування алгоритмів генерування управлінських впливів на безпеку розвитку промислового підприємства (2020)
Проценко В. М. - Економіка знань як стратегічна основа інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств залізничного транспорту (2020)
Ащеулова О. М. - Дослідження складників внутрішнього потенціалу підприємств гірничозбагачувального комплексу, Мамайкін О. Р., Медяник В. Ю. (2020)
Вихідні дані (2020)
Тесленко В. В. - Місце і роль людського персоналу в організації (2020)
Волощук І. С. - Задатки і здібності: що ми про них знаємо і що бажаємо знати, Шуленок О. С. (2020)
Выборнов С. А. - Некоторые аспекты аддитивных технологий в образовании, Хужаев А. А. (2020)
Вержибок Г. В. - Проекция идей Л. Выготского и принципа культурного опосредствования в контексте анализа гендерных отношений (2020)
Іванова Н. В. - Наратив казки в реалізації програми "Філософія для дітей" (2020)
Рева О. М. - Кібернетичний підхід до встановлення нечіткої міри розпізнавання рівнів академічної обдарованості як показника управління освітнім процесом, Камишин В. В., Радецька С. В., Липчанський В. О. (2020)
Аніщенко Н. В. - Організація календарно-обрядових свят як складова методичної підготовки педагогів-організаторів до морального виховання учнів, Вдовенко В. В. (2020)
Panferova I. - Competence Integration of Language Proficiency in Foreign Languages Teaching Process, Tomchani L. (2020)
Чудакова В. П. - Дослідження професійних інтересів і вподобань оптантів, показників профорієнтаційної компетентності самовизначення та конкурентоздатності особистості (2020)
Ромасишин Г. П. - Правовий статус підприємця (Навчальне заняття для учнів 9–11 класів) (2020)
Усманова М. Н. - Проектирование модельного лекционного занятия на тему "Память" на технологической основе (2020)
Васіна В. А. - Конспекти домінантних музичних занять (2020)
Кравчук О. П. - Карантинні еколого-економічні дидактичні роздуми (без претензії на оригінальність, інноваційність, системність і класичність) (2020)
Гавриленко Т. І. - Розвиток науково-дослідних інтересів учнів на заняттях хімії та біології (2020)
Ємець О. М. - Наш навчальний заклад пишається творчими особистостями (2020)
Бороденко О. С. - Умови розвитку креативності майбутнього вчителя (2020)
Ковальчук Ю. М. - Теоретико-прикладний аналіз досліджень психології та педагогіки креативного розвитку обдарованої особистості (2020)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Тараненко О. О. - Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX — початок XXI ст.). І (2015)
Стишов О. А. - Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця XX — початку XXI століть (2015)
Селігей П. О. - Народжується текст... (З досвіду відомих авторів) (2015)
Васильєва Л. П. - Соціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії (кінець XX — початок XXI ст.) (2015)
Подсікера Т. В. - Генетичний склад давньоанглійської кулінарної лексики (2015)
Комарницька О. І. - Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту в системах оцінювання знань (2015)
Дорошенко С. - Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика / Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осінова, Л. М. Саліонович, О. А. Халіман; За наук. ред. Т. А. Космеди. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Дрогобич: Коло, 2014. — 472 с. (2015)
Євген Степанович Отін (13.04.1932 — 14.01.2015) (2015)
Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) (2015)
Краснікова О. М. - Фінансово-кредитна діяльність земельних банків на Полтавщині в умовах аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Федорова Н. Є. - Захист інтелектуальної власності в умовах інформатизації суспільства, Бочаров М. Г. (2020)
Фрідман О. А. - Інституційне середовище інноваційного підприємництва (2020)
Бірюк С. О. - Інновації та венчурний бізнес: координати глобальної економіки для України (2020)
Dobroskok Iu. - The theoretical aspects of the research of the concept "international economic relations" (2020)
Ільїн Г. О. - Особливості розвитку трансформаційної економіки України: відставання та можливості прискорення, Чорна А. В., Кім Т. І. (2020)
Петько С. М. - Транснаціональний компонент розвитку економіки Південної Кореї в умовах цифрової революції (2020)
Почтовюк А. Б. - Аналіз стратегії сталого розвитку міста Кременчука, Бондаренко А. О. (2020)
Данилишин В. І. - Сутність і світова практика реалізації мегапроектів як досвід для України, Синиця С. М. (2020)
Кальний С. В. - Стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності із застосуванням теорії ігор (2020)
Коцко Т. А. - Екологізація економіки як інструмент переходу до сталого розвитку в умовах незавершеності трансформаційних процесів (2020)
Пальчевич Г. Т. - Орієнтири та напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку економіки (2020)
Пікулик О. І. - Проблеми використання ресурсу праці в Україні (2020)
Полякова Ю. В. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств енергетичної сфери, Шайда О. Є., Новосад З. Г. (2020)
Саковська О. М. - Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських кооперативів черкаської області (2020)
Скиба М. В. - Управління земельними ресурсами: досвід країн Європейського Союзу (2020)
Андріїв Н. М. - Розроблення стратегії управління персоналом компанії та інструменти її реалізації (2020)
Багорка М. О. - Екологічно спрямовані інновації в діяльності аграрних підприємств, Юрченко Н. І. (2020)
Балан В. Г. - Оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання підприємства засобами нечітко-множинної теорії (2020)
Гросул В. А. - Модель оцінки можливостей розвитку підприємств ресторанного бізнесу України в умовах пандемії COVID-2019, Балацька Н. Ю. (2020)
Гурочкіна В. В. - Економічна динаміка розвитку промислових підприємств в економіці емерджентного типу, Кравченко Л. В. (2020)
Дюк А. А. - Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки (2020)
Ємчук Т. В. - Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці), Підгірна В. Н., Данілова О. М. (2020)
Жосан Г. В. - Особливості взаємодії груп стейкхолдерів молодіжного підприємництва (2020)
Захарова Т. В. - Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств, Фуштей Л. Л. (2020)
Кащена Н. Б. - Механізм управління економічною активністю підприємств торгівлі (2020)
Корнілова І. М. - Портфель інтелектуальної власності: методичні аспекти управління, Чорна Н. А. (2020)
Кучер М. М. - Роль життєвої стратегії особистості агента змін в управлінні організаційним розвитком підприємства, Чернявський М. В. (2020)
Остряніна С. В. - Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах постійно змінного макросередовища, Бердиченко І. О. (2020)
Партика І. В. - Стратегічно орієнтоване управління розвитком персоналу організації (2020)
Самойлик Ю. В. - Стратегія впровадження інноваційних методів управління асортиментом диверсифікованих підприємств пивоварної промисловості (2020)
Свістунов О. С. - Еволюція методів моделювання та їх застосування в дослідженнях технологічного розвитку підприємств машинобудування (2020)
Сніщенко Р. Г. - Служба економічної безпеки як гарант захисту бізнесової діяльності суб’єкта господарювання (2020)
Ясінська А. І. - Системно-орієнтований підхід щодо управління трансакційними витратами підприємства (2020)
Вихідні дані (2020)
Аніщенко Н. - Інноваційні форми створення моделі сучасної методичної діяльності в школі, Євчук А. (2020)
Киричевська Л. - Виховання творчої самодіяльності в духовно збагаченому оcвітньому середовищі школи (2020)
Ярошенко І. - Особливості підготовки вчителів до музично-творчої діяльності дітей у закладах дошкільної освіти (2020)
Волощук І. - Обдарованість та її типологія, Яременко Л. (2020)
Потієнко В. - Літня школа: розвиток компетентностей і творчих здібностей обдарованих учнів (2020)
Лавренова М. - Практичне застосування коміксів на заняттях мовно-літературної освітньої галузі (2020)
Виповська Л. - Розвиток компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами (2020)
Топчій Л. - Формування полікультурної та інформаційної компетентності обдарованих здобувачів освіти (2020)
Дідовець Ю. - Розвиток технології етнодизайну в європейській художньо-промисловій освіті та виробництві (2020)
Горбань Л. - Технологія проєктування комплексної форми виховання обдарованих учнів гімназій і ліцеїв (2020)
Войтенко О. - Вивчення української мови в умовах Донбасу (з педагогічного досвіду) (2020)
Рева О. - Удосконалення методу встановлення основних навчальних домінант, Камишин В., Сокуренко О., Бурдельна Є. (2020)
Мадзігон В. - Обстеження інтелекту: поступ вперед чи біг на місці, Волощук І. (2020)
Панок В. - Проблема національної ідентичності у прикладній психології в умовах реформування освіти (2020)
Романовська Д. - Алгоритм психологічного супроводу обдарованих підлітків у Новій українській школі (2020)
Кремень В. - Національна ідентичність як умова самоздійснення української нації (2020)
Саух П. - Культурно-національна самоідентифікація освіти. український контекст (2020)
Борінштейн Є. - Аксіологічний базис розвитку талановитої особистості в системі освіти у контексті національної ідентичності (2020)
Лісовський П. - Квантова комп'ютеризація як феноменально-цифрова комунікація в кіберсучасності: креативна особистість, Лісовська Ю. (2020)
Кротюк В. - Національно-патріотичне виховання курсантів військових закладів вищої освіти (2020)
Аніщенко Н. - Рецензія на монографію "Психологія і педагогіка креативного розвитку обдарованої особистості" (авт. кол.: І. С. Волощук, М. Б. Євтух, М. О. Носко) (2020)
Сусь Б. - Рецензія на монографію Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців іт галузі з використанням інноваційних технологій (авт. кол.: Ю. П. Бендес, В. П. Сергієнко, В. Д. Сиротюк) (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні дані (2020)
Бацевич Ф. С. - Абсурдистські художні тексти: спроба типології (2016)
Васильєва Л. П. - Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації (2016)
Селігей П. О. - Розмовні елементи в науковому мовленні: випадковість чи закономірність? (2016)
Вербич С. О. - Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) (2016)
Гончаренко А. В. - Найменування предметів одягу в тексті Києво-Печерського патерика (2016)
Томіленко Л. М. - Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського (2016)
Шевченко Л. І. - Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с. (2016)
Іващенко В. - Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт. К.: Інтерсервіс, 2015. — 335 с. (2016)
Хроніка (2016)
Горбань О. В. - Філософська парадигма сучасної освіти в постіндустріальному суспільстві (2020)
Козак Б. В. - Термінологічне співвідношення "метафізики" і "онтології" як проблема і можливість (2020)
Кравченко О. П. - Концепція осягнення істини у філософському курсі Георгія Кониського (2020)
Кудря І. Г. - Практична філософія конфуціанства (2020)
Курбатов С. - Інституційне лідерство університетів в контексті міжнародних рейтингів (2020)
Куц В. А. - Неспроможність "магічної" концепції походження мистецтва (2020)
Предеина М. - Романтизм, технократия и гражданин (2020)
Тарасюк Л. С. - Осягнення цілісності через категорії міри й прекрасного (2020)
Харченко Л. М. - Екзистенціал свободи і відповідальності (соціально-філософський вимір) (2020)
Юхименко Н. Ф. - Діяльно-творча сутність особистості та фактори її становлення (2020)
Відомості про авторів (2020)
Єлісєєва Л. В. - Вплив міграційних процесів на соціальний капітал (2019)
Мостепанюк А. В. - Особливості впровадження проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2019)
Войнова Є. І. - Місце Великої Британії як світового фінансового центру в сучасних умовах, Нгуен Л. (2019)
Алиев В. - Деятельность всемирной торговой организации по таможенно-тарифному регулированию (2019)
Кузнєцова А. Я. - Теоретичні підходи до визначення цифрової економіки, Чмерук Г. Г. (2019)
Максименко Ж. В. - Інноваційність національної економіки як фактор формування інтелектуального капіталу (2019)
Москвіна А. О. - Інституційні фактори впливу на нерівність доходів: міжнародний досвід, Бервено С. М. (2019)
Титаренко Л. М. - Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: світовий та національний виміри, Буряк А. А., Ямбих Є. С. (2019)
Ткаліч Т. І. - Детермінанти розвитку світової економіки та готовність України до глобальних викликів (2019)
Шемахіна І. В. - Нерівномірність інноваційного розвитку національних економік в умовах глобалізації (2019)
Бабенко К. Є. - Особливості побудови причинно-наслідкової моделі економічного розвитку регіонів (2019)
Бусарєв Д. В. - Скорочення енергоспоживання як загроза для економічної безпеки паливно-енергетичного комплексу (2019)
Вараксіна О. В. - Теоретико-практичний підхід до аналізу інвестиційної діяльності вітчизняної економіки, Алієв А. (2019)
Головко В. О. - Загрози економічній безпеці держави: теоретичні засади визначення (2019)
Грінченко Ю. Л. - Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки (2019)
Гулак А. О. - Дослідження макрофакторів розвитку галузі репродуктивної медицини в Україні, Казакова Н. А. (2019)
Дриженко О. А. - Інвестиційне забезпечення програм державної підтримки інновацій у сільському господарстві України (2019)
Загорянська О. Л. - Державне управління регіональним розвитком туризму: проблеми та шляхи вирішення, Сосновська Ю. Р. (2019)
Зеркина О. А. - Внешний государственный долг: проблемы и перспективы выплаты, Булгар О. Н. (2019)
Пакуліна А. А. - Удосконалення рекламної політики на регіональному ринку нерухомості, Сазонова Е. В., Пакуліна Г. С. (2019)
Сударкіна Л. Ю. - Передумови організації системи управління ресурсозбереженням в сільському господарстві (2019)
Suprunenko S. - Theoretical background of the system approach in tax planning for the purpose of regulation of economy (2019)
Тарабан М. В. - Розвиток авіаційного ринку України, Сібрук В. Л. (2019)
Фрасинюк Т. І. - "Людський фактор" у системному підході до безпеки судноплавства, Бабаченко М. В. (2019)
Хаврова К. С. - Тенденції розвитку інтелектуалізації вітчизняного національного господарства (2019)
Вихідні дані (2019)
Бойченко М. І. - Нація як проект: рівні теоретичного осмислення та практичного втілення (2020)
Горбань О. В. - Традиція як феномен соціального буття людини (2020)
Козак Б. В. - Поняття "особистість" у російській релігійній філософії (2020)
Кравченко О. П. - Філософія соціальної роботи: теоретичні моделі розвитку (2020)
Кудря І. Г. - Політична теорія легізму (2020)
Куц В. А. - Григорій Сковорода – український пілігрим (2020)
Предеина М. - "Модерн", "постмодерн" и антиномия (2020)
Тарасюк Л. С. - Повернення втраченої таїни світобудови (2020)
Тимошенко Т. С. - Мораль як специфічна форма мотивації людської діяльності (2020)
Харченко Л. М. - Ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди (2020)
Юхименко Н. Ф. - Духовні потреби як фактор становлення діяльно-творчої особистості (2020)
Відомості про авторів (2020)
Качала Т. М. - Методичні основи реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в аграрній галузі регіону, Дармограй В. І., Чечетова-Терашвили Т. М. (2020)
Мельниченко Г. М. - Концепція розвитку інноваційної діяльності регіональних економічних систем, Білоус С. П. (2020)
Мілінчук О. В. - Розвиток сільського туризму в умовах децентралізації: досвід Житомирщини (2020)
Некрасова Л. А. - Вплив розвитку виробництва та регіональної децентралізації на економічне зростання територіальних громад в Україні, Лінгур Л. М. (2020)
Підвальна О. Г. - Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні (2020)
Франів І. А. - Роль транспортної логістики у пошуку оптимального місця просторового організування бізнесу (2020)
Височина А. В. - Аналіз детермінант розвитку туристичної сфери у контексті оптимізації її оподаткування в Україні, Лугова Д. А. (2020)
Гopбaчoвa O. М. - Cтpaхувaння життя в Укpaїні: пpoблеми і пеpcпективи, Тpyш І. В. (2020)
Горин В. П. - Плата за землю як інструмент фіскального регулювання суспільного добробуту, Булавинець В. М. (2020)
Григоришин Н. О. - Сучаcні тенденції та інструменти монетарної політики в Україні (2020)
Карапетян О. М. - Стратегічні орієнтири розвитку суверенних фондів добробуту в період пандемії COVID-19, Василевський Р. П. (2020)
Лисенко Ж. П. - Проблеми та шляхи удосконалення реформи фінансової децентралізації з урахуванням міжнародного досвіду, Олексин А. Г. (2020)
Мельник О. О. - Управління непрацюючими кредитами банківської системи України як фактор ефективного кредитування економіки (2020)
Новосьолова О. С. - Ліквідність банку та банківської системи України як індикатор ефективності банківської діяльності (2020)
Орищин Т. М. - Сучасні підходи до оптимізації оподаткування підприємств (2020)
Пластун О. Л. - Фактор валютного курсу в механізмі функціонування ринку ОВДП в Україні, Артеменко А. С., Бочкарьова Т. О. (2020)
Супрун А. А. - Ризики в діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу: види, методи оцінки та фінансування, Супрун А. А. (2020)
Tsizhma O. - Savings in banking institutions of Ukraine as a factor of increasing the efficiency of formation of labor potential of the population (2020)
Шинкарук Л. В. - Державні витрати у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій, Титарчук І. М. (2020)
Адамська І. Є. - Обліковий механізм відображення впливу особливостей житлового будівництва на креацію вартості підприємства (2020)
Акименко Н. В. - Аудиторська перевірка бюджетних установ на базі комплаєнс-ризиків, Майданюк С. І. (2020)
Демченко Т. А. - Особливості організації обліку інноваційної діяльності підприємств, Слатвінський М. А., Чирва О. Г. (2020)
Лахтіонова Л. А. - Загальна оцінка власного капіталу за даними проміжної фінансової звітності (2020)
Людвенко Д. В. - Шляхи розбудови положення концепції бухгалтерського обліку тваринництва (2020)
Maksymenko D. - Organization of the enterprise income analysis, Liba N., Holovachko V. (2020)
Мезенцева Н. М. - Сучасні дефініції та класифікація інвентаризації в умовах господарювання підприємства, Вінниченко Т. Л., Левченко Т. В. (2020)
Пушкарь І. В. - Методика застосування коефіцієнта стійкого зростання SGR у прогнозуванні розвитку підприємства, Чеберко Л. В. (2020)
Сарапіна О. А. - Облік загальновиробничих витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством, Пінчук Т. А., Шрам Т. В. (2020)
Циганков Р. С. - Концептуальні основи оцінки експортного потенціалу України, Гуртовий Ю. В., Бесчастна Д. О. (2020)
Олешко Т. І. - Моделювання бізнес-процесів за допомогою діаграми випадків використання, Бахорчук В. О. (2020)
Іванченко Н. О. - Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій, Кудрицька Ж. В., Рекачинська К. В. (2020)
Коломієць С. В. - Категорії синергетики в економічних дослідженнях: нелінійність соціально-економічних систем (2020)
Вихідні дані (2020)
Ареф’єва О. В. - Інтенсифікація управління організаційною культурою підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації, Полоус О. В. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі концептуальні аспекти щодо врахування економічних ризиків у моделюванні стратегій розвитку залізорудних підприємств, Демченко П. С. (2019)
Башинська І. О. - Механізм забезпечення безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством (2019)
Бойченко К. С. - Імперативи інтегрованого розвитку підприємства (2019)
Галайда Т. О. - Застосування стрес-менеджменту в моделях мотивації праці торговельного персоналу, Дяченко Ю. О. (2019)
Гребельник О. П. - Управління митними ризиками під час здійснення експортно-імпортних операцій підприємством, Дударчук М. В. (2019)
Гурочкіна В. В. - Трансфертне ціноутворення: судова українська практика та методика оцінки податкових правопорушень, Рожко Ю. В. (2019)
Данкеєва О. М. - Особливості розвитку та сучасний стан роздрібної торгівлі України (2019)
Дудчик О. Ю. - Роль малого та середнього бізнесу в економіці України, Яренчак М. В., Бабінян Л. Н. (2019)
Коваленко Н. В. - Управління розвитком промислових підприємств: теоретичний складник (2019)
Мацко Н. Г. - Інноваційний потенціал як підсистема потенціалу інноваційного розвитку (2019)
Мушникова С. А. - Теоретичні основи управління безпекою розвитку промислового підприємства (2019)
Онешко С. В. - Практичне застосування оперативних методів контролінгу в діяльності стивідорної компанії, Кульча Є. І. (2019)
Панченко В. А. - Розвиток сучасної та ефективної служби маркетингу на підприємстві, Пташко П. М. (2019)
Прохорова В. В. - Інноваційні кластери як організаційно-економічна основа забезпечення стратегічного управління машинобудівними підприємствами, Колещук О. Я. (2019)
Райчева Л. І. - Системний підхід до формування інноваційної стратегії підприємства (2019)
Савіцький А. В. - Модифікація класифікації економічних факторів управління прибутковістю підприємства за умов розвитку зовнішньоторговельних відносин (2019)
Струтинська І. В. - Репрезентативність вибірки в дослідженні цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області (2019)
Фейчер О. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку управління вищими навчальними закладами мистецької освіти (2019)
Хомич О. В. - Стратегічне Agile-управління сучасними організаціями, Артеменко Л. П. (2019)
Цалко Т. Р. - Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами в компанії, Невмержицька С. М. (2019)
Швець Ю. О. - Використання інформаційних даних в управлінні операційною діяльністю промислового підприємства в умовах кризи (2019)
Вихідні дані (2019)
Бєлавін С. П. - Особливості соціальної комунікації та взаємодії студентської молоді в поліетнічному просторі України (2020)
Бєлавіна Т. І. - Соціально-психологічні чинники формування та деформації моральних, нормативних, правових поглядів у носіїв субкультури бідності (2020)
Костюченко О. В. - Роль перцептивної активності в об’єктивному відображенні дійсності (2020)
Маслянікова І. В. - Сучасні підходи навчання дорослих: теоретичні та емпіричні аспекти (2020)
Miтiнa С. В. - Проблема формування ґендерної ідентичності підлітків в умовах неповної сім’ї (2020)
Османова А. М. - Психологічні детермінанти розвитку ідентичності особистості у працях зарубіжних та вітчизняних учених (2020)
Романюк Л. В. - Становлення цінностей студентіву вивченні психології: технологія та досвід, Бабич М. Я., Соловей О. Я. (2020)
Скакун Ю. В. - Творчість як шлях подолання стресового розладу у студентів з окупованих територій, Виноградова В. Є. (2020)
Юрченко В. І. - Взаємини "викладач – студент" як чинник формування "я-концепції" майбутнього педагога (2020)
Відомості про авторів (2020)
Бєлавін С. П. - Формування асертивності як засіб урівноваження комунікативної взаємодіїв поліетнічному просторі України (2020)
Бєлавіна Т. І. - Педагогічна спільнота як чинник формування життєвих орієнтирів учнівської та студентської української молоді (2020)
Біла І. М. - Психологічна екологія розвитку творчої особистості в інформаційному просторі (2020)
Виноградова В. Є. - Психолого-педагогічні чинники формуваннята розвитку творчого мислення студентів (2020)
Костюченко О. В. - Апперцептивний складник формування образу світу сучасного фахівця в медіаперцептивній комунікації (2020)
Маслянікова І. В. - Проблема засвоєння знань у психологічно-педагогічній науці (2020)
Османова А. М. - Психосемантична трансформація світотворчих уявлень кримців (2020)
Романюк Л. В. - Культурний контекст та кроскультурні співвідношення у становленні особистісних цінностей і суб’єктивного благополуччя, Бабич М. Я., Соловей О. Я. (2020)
Юрченко В. І. - Психологічні та етнопедагогічні аспекти формування особистості вчителя Нової української школи (2020)
Відомості про авторів (2020)
Заяць О. І. - Економіко-конкурентне домінування міждержавних інтеграційних об’єднань (2020)
Король М. М. - Сутність та особливості функціонування моделей фінансових систем в умовах глобалізації (2020)
Лєгостаєва О. О. - Повышение уровня доверия покупателя при помощи цепочки ценностей, Кондратенко Н. Д. (2020)
Poliakova J. - Patenting activities and technological development in the global economy, Shaida O., Stepanov A. (2020)
Юсифова Кямаля Халил - Мировой опыт организации и развития агротуризма (2020)
Вецепура Н. В. - Стан та тенденції розвитку промислового виробництва України (2020)
Дехтяр Н. А. - Упровадження постулатів циклічної економіки в управління туристичною діяльністю (2020)
Довганик Н. М. - Типологізація реформ місцевого самоврядування, Чалюк Ю. О. (2020)
Лісовська Л. С. - Види та форми прояву взаємодій у інноваційних процесах (2020)
Максимова О. С. - Маркетингові дослідження в системі пасажирських перевезень, Максимов С. В. (2020)
Павлова Р. К. - Моделювання структури системи управління організацією, Іваненко В. В. (2020)
Prisyazhnyuk A. - Analytical aspects of the financial potential for clustering the economy of Ukraine (2020)
Чіп Л. О. - Макроекономічна кон’юнктура аграрного ринку в умовах економічної нестабільності (2020)
Білик В. В. - Сучасні стратегічні пріоритети управління еколого-економічною безпекою (2020)
Бойченко К. С. - Інституціональне забезпечення інтегрованого розвитку підприємств легкої промисловості (2020)
Галюк І. Б. - Оптимізація бізнес-діяльності шляхом застосування антикризових інструментів у логістичному управлінні підприємствами, Кісь Г. Р. (2020)
Григорчук Т. В. - Ностальгічний маркетинг як засіб досягнення стратегічних маркетингових цілей (2020)
Грицьков Є. В. - Розроблення стратегії формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств (2020)
Дегтярьова О. О. - Формування контролінгового механізму управління ефективністю енергетичної системи промислового підприємства (2020)
Джгуташвілі Н. М. - Управління клієнт-орієнтованістю персоналу як інструмент підвищення якості сервісного продукту готелю (2020)
Кобилюх О. Я. - Ключові аспекти транспортної логістики в умовах пандемії COVID-19, Гірна О. Б., Гаєва Л. І. (2020)
Кравченко М. В. - Основні принципи формування конкуренції та безпеки на підприємствах аграрного сектору, Іжболдіна О. О., Карамушка О. М. (2020)
Куделя В. І. - Управління адаптацією персоналу сучасного підприємства, Гриценко Н. В. (2020)
Лесюк А. С. - Система показників комплексної оцінки фінансового стану підприємства (2020)
Пістунов І. М. - Визначення міри ризикованості клієнта, Малахова М. Д. (2020)
Побережна З. М. - Контролінг як інструмент формування та реалізації конкурентоспроможної бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринках (2020)
Вихідні дані (2020)
Науменко Н. Ю. - Економіко-психологічні аспекти інформатизації в контексті забезпечення інформаційної безпеки регіону (2019)
Білоусова Н. В. - Еколого-економічні проблеми землеустрою в умовах сучасної міської забудови, Лугова А. С., Левковська Т. A. (2019)
Дубовіч І. А. - Економіко-правові особливості транскордонного співробітництва України з державами Європейського Союзу у сфері сільського туризму, Сенета З. Я. (2019)
Євчук Х.-І. - Управління відходами виробництва продукції сільського господарства як об’єкт економічної науки (2019)
Кирилов Ю. Є. - Сучасний стан та особливості суббасейну нижнього Дніпра, Андрієнко І. О. (2019)
Опенько І. А. - Застосування GINI-індексу під час дослідження нерівності у використанні земель лісогосподарського призначення в Україні (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського