Черненко Г. - Особливості вивчення природознавства молодшими школярами в Україні (початок ХХІ століття – сьогодення) (2018)
Чернецька Ю. - Формування ціннісних орієнтацій у наркозалежних як умова розвитку їх соціальності (2018)
Галів М. - Християнська польсько-українська спілка в Дрогобичі (1930-ті рр.): документ до історії товариства, Огар А. (2018)
Галів М. - Радянізація системи освіти дорослих у Дрогобицькій області (1939 – 1941), Галів У. (2018)
Ільницький В. - Боротьба радянських репресивно-каральних органів проти польського підпілля у Карпатському краї (1944 – 1946), Кантор Н. (2018)
Кашка М. - Синагоги Закарпаття як об’єкти релігійного туризму, Копинець А. (2018)
Лазорак Б. - "Від Еміля Дуніковського до Олександра Севрюка": описи мандрівок до замку Тустань в Уричі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Мельничок Ю. - До питання персонального складу підвідділу 476 ТВ–24 "Маківка" (1947 – 1948) (2018)
Педич В. - Історико-церковна проблематика в дослідженнях Івана Кревецького, Тельвак В., Тельвак В. (2018)
Шинкарук В. Д. - Особливості семантичних різновидів предикатів кількості в латинській мові (2019)
Kravchenko N. K. - Biblical intertextuality devices in African American rap texts (based on the Kendrick Lamar’s album "Damn’) (2019)
Kostrytsia N. M. - The problem of gender in modern linguistics:research facets, Bodnarchuk T. V., Fomina G. V. (2019)
Семашко Т. Ф. - Стереотипи української етносвідомості у візуальному секторі поетики (на матеріалі текстів балад Тараса Шевченка) (2019)
Babenko O. V. - Issues of scientific paradigms in modern linguistics, Kudritskaya Ye. A. (2019)
Goltsova M. G. - The logical and pragmatic algorithm of inferring euphemistic implicatures in the English and Ukrainian languages (2019)
Kozub L. S. - The role of prosodic means in realizing the pragmatic effect (2019)
Бабенко О. В. - Проблеми змісту фахової компетентності перекладача, Стеценко А. Є. (2019)
Білоус Н. В. - Oсобливості перекладу німецькомовних термінів сфери аграрного менеджменту, Скокова М. С. (2019)
Ольховська Н. С. - Hімецькомовна безеквівалентна лексика: способи відтворення українською мовою, Скокова М. С. (2019)
Cидорук Г. І. - Особливості перекладу виражальних засобів англомовних рекламних матеріалів, Дячук К. С. (2019)
Вакулик І. І. - Латинські терміни, вживані у правилах утримання зелених насаджень та оцінці об’єктів рекреаційного навантаження (2019)
Козуб Л. С. - Проблемні аспекти перекладу багатокомпонентних кластерів англійської аграрної термінології, Курилко О. В. (2019)
Ольховська Н. С. - Лексико-семантичні особливості німецькомовної терміносистеми аграрної сфери, Постоловська І. О. (2019)
Балалаєва О. Ю. - Проблема гендерного балансу в українських медіа: реалії та перспективи (2019)
Чекалюк В. В. - Kлючова місія засобів масової інформації у створенні репутації та формування іміджу (2019)
Yakushko K. H. - The specific features to organize freshmen’s professional agronomic purpose English studying (2019)
Шинкарук В. Д. - Особливості перехідних мд-структур (2019)
Грозян Н. Ф. - Семантико-синтаксичні кореляти детермінантів мети (2019)
Козуб Л. С. - Специфіка прагматичного спрямування емотивних текстів, Погукай К. Є. (2019)
Каchmarchyk S. H - Relevant Issues of Reduplication Definition in Modern Ukrainian and English Languages, Shanaieva-Tsymbal L. O. (2019)
Колодіна Л. С. - Визначення оцінного компонента у семантичній структурі фразеологічних одиниць англійської мови, Заман С. С. (2019)
Goltsova M. G. - Antiphrasis-Based Folk Similes in the English and Ukrainian Languages (2019)
Харченко С. В. - Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рослин) парків і скверів як різновиду довідкових видань (2019)
Вакулик В. І. - Каталог та особливості його укладання (на прикладі каталога власних назв садово-паркових об’єктів, які належать до культурно-історичного фонду міста києва) (2019)
Chaika O. I. - Binomials in English Audit Terminology (2019)
Рудницька Н. А. - Комунікативна професіограма менеджера з позиції ділової комунікації, Ковтун Н. В. (2019)
Пастернак Т. А. - Екопрагматичний вимір стратегій ввічливості у сучасних дискурсивних дослідженнях (2019)
Ляшко О. В. - Функції інтертекстуальності у православній проповіді (2019)
Ihnatenko I. P. - Concept of Communicative Roles in Modern Linguistics: Challenges And Research Perspectives, Lemeshko Zh. L. (2019)
Grabovska I. V. - Methodology of English Professional Dialogic Speech Teaching of Agricultural Sciences Students (2019)
Yaremenko N. V. - To the Question of Motivation in Teaching Foreign Languages to the Students of Technical Specialities: Psychological and Pedagogical Aspect (2019)
Svysiuk O. V. - Integrating Project Management Tools into the Course Of English for Professional Purposes: Hands-On Approach to Academic Training of Future Managers, Lykhoshved N. V. (2019)
Шинкарук В. Д. - Перспективні напрями вивчення зоологічної номенклатури: лінгвокогнітивний вимір, Харченко С. В. (2020)
Шумицька Г. В. - Експериментальний досвід упровадження багатомовної освіти в Україні (на прикладі Закарпатської області) (2020)
Жихарєва О. О. - Ідентичність як категорія сучасної лінгвістичної і міждисциплінарної парадигми (2020)
Строкаль О. М. - Вербалізація концепту природа в поетичній мові Олексія Довгого (2020)
Дроздовський Д. І. - Репрезентація наративної ідентичності в постпостмодерністських романах "Дивний випадок із собакою вночі" М. Геддона та "Угамуйте мене" м. Дж. Гайленд (2020)
Генц А. В. - Історико-літературні синтези Пантелеймона Куліша (2020)
Kachmarchyk S. H. - Ways of English Publicistic Metaphoric Neologisms Translation into Ukrainian (2020)
Максимчук В. С. - Теорії функціонування еліпсису в мовленнєвому потоці: перекладацький аспект, Сидорук Г. І. (2020)
Рудницька Н. А. - Деякі підходи щодо перекладу іноземної професійної лексики інженерів (на матеріалі французької мови), Боровик А. В. (2020)
Демченко Н. С. - Структурно-семантичні особливості англійських телескопізмів (2020)
Рожков Ю. Г. - Метонімічні транспозиції у термінологічному полі "хвороби тварин" (2020)
Сиротіна О. О. - Неологізми в англійській термінології сфери біотехнології (2020)
Балалєва О. Ю. - Аналіз семантичних одиниць текстового формату NITF (2020)
Kravchenko N. K. - Discourse Structure Relationships (Based on International Legal "Soft Law” Discourse), Nikolska N. V. (2020)
Ivanova I. B. - Postmodernism as the Manipulative Technology in Modern Ukrainian Advertising: the Artistic Dominant Characteristic, Lysytska O. P. (2020)
Chaika O. I. - Communicative Strategies in Cross-Cultural Business Environment (2020)
Yeremenko T. Ye. - Teaching Questioning Speech Acts within Cognitive-Communicative Paradigm: Interdisciplinary Integration, Lukyanchenko I. O. (2020)
Яременко Н. В. - Контроль навчальних здобутків студентів немовних факультетів під час вивчення англійської мови (2020)
Буцик І. М. - Диференційовано-поетапна організація навчання у методичній системі розвитку дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських машин (2020)
Гоцуляк В. - Полемічна література XVI – XVII ст. в освітній культурі України (2018)
Мандрик Я. - Діяльність компартійних органів України із забезпечення села кадрами механізаторів у роки завершення злочинної насильницької колективізації (друга половина 1930-х років) (2018)
Пшеничний Т. - Легалізації Української греко-католицької церкви в пострадянській російській історіографії (2018)
Циватый В. - Европейская реформация и внешнеполитические особенности кальвинистских теорий и практик политического сопротивления: институциональный и дипломатический дискурсы (2018)
Васильєва Г. - Камерно-вокальні твори українських композиторів XIX століття в репертуарі фахівців напряму "Народний спів", Боровицька О. (2018)
Жовнір С. - Творчість Агустина Барріоса в контексті сучасного гітарного мистецтва (2018)
Кученьов Д. - Баян та його місце в українській музичній культурі XX – XXI століть, Лівак В. (2018)
Латко В. - Біг-бенд та естрадно-симфонічний оркестр: ґенеза, сутнісні риси та специфіка використання (2018)
Сізова Н. - Діяльність Миколи Леонтовича в галузі професіоналізації хорового життя Вінниччини початку ХХ століття (2018)
Фрайт О. - Ментальні та історико-соціальні чинники музично-мистецької діяльності українського жіноцтва (2018)
Бруско Г. - Лінгвістичний аспект візуально-графічних засобів франкомовної інтернет-комунікації (2018)
Грибіник Ю. - Семантичні способи утворення термінів геодезичної сфери, Галай Т. (2018)
Гроховська Т. - Теоретичні та практичні засади вивчення дієприкметника на заняттях з української мови як іноземної (2018)
Дзера О. - Перекладознавчі проекції інтертекстуальності в інтерпретації Андрія Содомори (2018)
Коновалова О. - Девербативи із суфіксом –я в художньому дискурсі І. Франка (2018)
Липка С. - Синтагматичні характеристики німецьких іменників зі значенням "зухвалість" (на матеріалі публіцистичних текстів) (2018)
Петрів Х. - Cемантичні виміри ідеї національної ідентичності у публіцистиці 90-х років ХХ століття (2018)
Разумна К. - Типологія англійськомовної національно-маркованої лексики та сфери її концентрації (2018)
Краус К. - Актуалізація імені концепту peculiarity прецедентними феноменами у художньому дискурсі, Сунько Н. (2018)
Хайруліна Н. - Жанрова своєрідсть українського та англійського реалістичного роману (2018)
Шайнер І. - Лексико-тематичні групи у канві лексико-семантичного простору художнього тексту (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику) (2018)
Асламова М. - Комунікативна толерантність у спілкуванні майбутнього лікаря, Жовнір М. (2018)
Безнiс П. - Формування соціальних компетентностей у студентів в процесі вивчення ділової англійської мови (2018)
Веретенко Т. - Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки, Лехолетова М. (2018)
Денисенко С. - Мультимедійне освітнє середовище: сутність і специфіка (2018)
Дубовой О. - Методика визначення стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Бабич В. (2018)
Журавльова Л. - Порушення психомовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією (2018)
Кашина Г. - Упровадження відкритої модульної мультимедійної платформи в систему післядипломної освіти (2018)
Кошук О. - Інноваційні технології навчання як засадовий концепт компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх інженерів-аграрників (2018)
Лозенко А. - Проблема рефлексії у дидактичній підготовці майбутніх учителів (2018)
Маруневич Б. - Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції (2018)
Наконечна М. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності фахівців будівельного напряму (2018)
Окольнича Т. - Ігри та забави як засіб фізичного виховання східнослов’янських дітей (на основі вивчення етнографічних джерел ХІХ – поч. ХХ ст.) (2018)
Папушина В. - Концептуальні підходи до формування естетичної культури студентів у процесі навчання літератури (2018)
Поворознюк С. - Українські народні казки та легенди у вихованні й розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Поп О. - Професійна готовність вчителя до екологічної освіти учнів у школах Канади (2018)
Рудіна М. - Науково-теоретичний і методичний аспекти формування перекладацької компетентності студентів (2018)
Семеняко Ю. - Визначення рівнів вихованості основ культури використання медіапродукції дітей у старшого дошкільного віку (2018)
Теплова О. - Теоретичні основи процесу формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчої самореалізації (2018)
Трибулькевич К. - Розвиток студентського самоврядування у 2011-2015 рр. на території Української незалежної держави (2018)
Фірсова І. - Проблемно-дослідницька діяльність як умова активізації професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога (2018)
Яковишина Т. - Agile-методологія як чинник модернізації сучасного освітнього простору (2018)
Ясногурська Л. - Викладання іноземних мов у добу глобалізації (2018)
Душний А. - 6-й фестиваль "День баяна та акордеона" в Дрогобичі (2018)
Sigareva N. V. - Thermal and mechanical properties of nonoxidized graphene – epoxy composites at low graphene loading, Gorelov B. M., Mistchanchuk О. V., Starokadomsky D. L. (2020)
Степанюк К. О. - Адсорбція цинку (ІІ) на кремнеземних та алюмосилікатних поверхнях: результати експерименту і моделювання, Кравченко А. А., Геращенко І. І., Гребенюк А. Г., Борисенко М. В. (2020)
Лобунець Т. Ф. - Дослідження формування структури прекурсорів для отримання нанопорошків на основі фази типу перовскиту, Чудінович О. В., Широков О. В., Рагуля А. В. (2020)
Шабловский Я. О. - Кристаллохимия реакций на поверхности твёрдой фазы (2020)
Ульберг З. Р. - Сучасний стан досліджень з формування наночастинок селену та їх використання в медицині, Прокопенко В. А., Циганович О. А., Горда Р. В. (2020)
Gun’ko V. M. - Particulate morphology of nanostructured materials, Oranska O. I., Paientko V. V., Sulym I. Ya. (2020)
Капран А. Ю. - Парофазне карбонілювання метанолу на каталізаторах NiCl2-CuCl2(Sn)/AC(кордієрит), Чедрик В. І., Алексєєнко Л. M., Яремов П. С. (2020)
Корочкова Т. Е. - Адиабатический режим температурного регулирования направления движения броуновского мотора, Шкода Н. Г., Розенбаум В. М., Шакель Е. В., Шапочкина И. В., Иким М. И., Бугаев А. С. (2020)
Терец А. Д. - Моделирование обращения движения броуновской частицы под действием неравновесных флуктуаций, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М., Машира В. А., Шапочкина И. В., Фурс А. Н., Иким М. И., Громов В. Ф. (2020)
Дяденчук А. Ф. - Одержання та дослідження гетероструктури ZnO:Al/por-Si/Si, Кідалов В. В. (2020)
Kravchenko M. V. - Obtaining of zirconium silicate materials of aerogel type from aqueous solutions of Na2SiO3 and ZrOCl2 salts, Redkina A. V., Konovalova N. D. (2020)
Ushakova L. M. - A study on the interaction of N–acetylneyramic acid with monosaccharides adsorpbted on ultrafine silica surface, Demianenko E. M., Terets M. I., Lobanov V. V., Kartel N. T. (2020)
Аханова Н. Е. - Використання спектрів поглинання для ідентифікації ендометалофуллеренів, Щур Д. В., Гаврилюк Н. А., Габдуллін М. Т., Анікіна Н. С., Золотаренко Ан. Д., Крівущенко О. Я., Золотаренко Ол. Д., Горєлов Б. М., Ерланули Е., Батришев Д. Г. (2020)
Воронова М. - Діяльність Омеляна Пріцака в наукових установах (2018)
Леощенко Д. - Філософсько-історичне розуміння можливостей оптимізації цивілізаційного підходу до вивчення історії (2018)
Пилипенко О. - Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства в 50-х роках ХVІІ – наприкінці 60-х років ХІХ ст. (2018)
Хоркава І. - Місце та роль краєзнавчої роботи студентів Греко-католицької богословської академії у Львові в її навчально-виховному процесі (1930-ті рр.) (2018)
Шевчук О. - Американсько-китайські відносини у контексті реалізації зовнішньополітичної стратегії адміністрації Д. Трампа (2018)
Божко Т. - До питання визначення іміджевого стилю (2018)
Дружинець М. - Сучасне композиторське та виконавське мистецтво: еволюція естрадної популярної музики (2018)
Ковтун Н. - Творчий характер вольової активності митця (2018)
Ладний А. - Хорова творчість Ігоря Щербакова в контексті історії української музичної культури, Кедіс О., Левченко А. (2018)
Назаркевич Є. - Стерео- та варіозображення в мистецтві та графічному дизайні: періодизація (2018)
Фабрика-Процька О. - Історіографія та проблематика досліджень музичного фольклору лемків України (2018)
Шариков Д. - Неокласичний балет-перформанс "Падіння занепалого ангела" як інноваційна форма сценічного мистецтва сьогодення (2018)
Ал Касем В. - Методи дослідження еволюції літерних знаків середньофранцузької мови (2018)
Годунок З. - Проблема ідентичності іншої в гумористично-фентезійних романах О. Громико (2018)
Gryshchenko O. - Modern perception of fake (2018)
Давиденко А. - Лінгвосеміотична характеристика концептивних сполучень (на матеріалі української та англійської мов) (2018)
Кліщевська М. - Метод когнітивного аналізу маркетингового дискурсу в українській мові (2018)
Копитіна А. - Електронний простір у системі концептуального поля "Простір" (2018)
Паладян К. - Хореїчні форми в українській і румунській поезії перших десятиліть ХХ століття (2018)
Польова О. - Метафоризація сюжетів і персонажів національної турецької і зарубіжної літератур у промовах турецьких політиків (2018)
Савчук Т. - Автохтони сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дискурсу (2018)
Федишин М. - Типологія християнського релігійного дискурсу (2018)
Чебурахіна В. - Стратегії передачі оказіоналізмів на матеріалі українського перекладу роману Дж. К. Ролінґ "Harry Potter and the deathly hallows" (2018)
Шмега К. - Маскулінність в умовах революції: стратегії поведінки персонажів у творах Івана Франка "Герой поневолі" та "Гриць і панич" (2018)
Алексєєнко-Лемовська Л. - Особистісний компонент методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Бегека Д. - Професійна підготовка майбутнього магістра іноземної філології до формування лінгвосоціокультурної компетентності (2018)
Веретенко Т. - Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників, Ярмоленко К. (2018)
Грищенко Г. - Тестове оцінювання фахових компетентностей з астрономічних дисциплін у майбутніх учителів фізики, Кириленко О. (2018)
Драгунова В. - Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2018)
Дьоміна В. - Організаційно-методична система виховання білінгвальної культури в майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Івершинь А. - Теоретичнi аспекти розвитку художньо-творчого мислення майбутнiх вихователiв (2018)
Кондратюк О. - Проект "Збірник задач" як спосіб опанування майбутніми учителями початкової школи методики навчання учнів розв’язувати задачі, Геращенко О., Кондратюк Р., Тимошенко А., Шкільнюк Д. (2018)
Курчатова А. - Педагогічні умови розвитку креативного мислення студентів спеціальності "Дошкільна освіта" у процесі фахової підготовки у закладі вищої освіти (2018)
Максимова К. - Нормативно-правові засади формування фітнес-культури студентів у системі вищої освіти України (2018)
Махоня В. - Теоретичні основи формування писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Сучасний погляд на дисграфію (2018)
Негрівода О. - Метод кейсів у навчанні іншомовного лексичного матеріалу на засадах комунікативно-когнітивного підходу (2018)
Павленко І. - Особливості формування екологічної культури студентської молоді засобами масових комунікацій, Курліщук І. (2018)
Пліско Є. - Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в інтернатних закладах (2018)
Подчерняєва Н. - Шкільний євроклуб як форма учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі (2018)
Прокопчук Н. - Використання смартфонів на уроках англійської мови у ЗНЗ (2018)
Самойленко Н. - Интеграция научно-исследовательской и учебной работы в профессиональной подготовке студентов гуманитарных факультетов университета (2018)
Скляр С. - Особливості корекції заїкання в дітей дошкільного віку (2018)
Тодорцева Ю. - Професійна мобільність у педагогічному вимірі (2018)
Ульянова В. - Визначення структури професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Сидоренко О. П. - Діалектика раціональності та економічної ефективності: проблеми, здобутки, можливі шляхи вирішення, Макуха С. М., Коваленко О. А. (2019)
Бабенко К. Є. - Науково-теоретичне обґрунтування сутності розвитку територій (2019)
Чумак О. В. - Управління економічним потенціалом державних підприємств в умовах розвитку державно-приватного партнерства (2019)
Михайлюк О. Л. - Світовий досвід розвитку кластерів медичного туризму, Ухлічева І. В. (2019)
Абрамович І. О. - Підвищення ефективності управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України, Дмитрук С. М. (2019)
Гуцуляк Н. П. - Персонал як стратегічний ресурс діяльності підприємства в умовах нової економіки (2019)
Кліменкова О. В. - Формування людського капіталу регіону: сутність процесу та чинники впливу (2019)
Власенко Т. А. - Методичний інструментарій визначення причин виникнення опору персоналу стратегічним змінам на підприємстві (2019)
Момот В. Є. - Використання виробничих CES-функцій при розробці заходів технологічної політики вітчизняних підприємств (2019)
Брехов С. С. - Концептуалізація системи управління податковими ризиками: стратегічні цілі та напрями реформування Державної податкової служби України (2019)
Клюс Ю. І. - Теоретичне обґрунтування організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, Іжболдіна А. В. (2019)
Вдовіна Г. В. - Митна політика України в умовах глобалізації (2019)
Жигало І. І. - Статистичне оцінювання розвитку фінансових компаній в Україні (2019)
Коваленко В. В. - Комплексне оцінювання фактору-ризику в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу (2019)
Сирчин О. Л. - Роль управління в діяльності банку (2019)
Цікало Є. І. - Поєднання інтеграції і самоорганізації управління діяльністю суб’єкта господарювання: теоретичні основи та концептуальний підхід (2019)
Бербер А. І. - Аналіз ринку промислових кормів для непродуктивних тварин (2019)
Воронін А. В. - Проблеми та перспективи розвитку кондитерської галузі України (2019)
Kaptalan S. - Systematization of agro-industrial formations types according to various classification features (2019)
Cеменова В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств в контексті диверсифікації діяльності (2019)
Автори статей (2019)
Сидоренко О. П. - Раціональність як філософська проблема та дієвий чинник формування економіки знань, Макуха С. М., Коваленко О. А. (2020)
Гургула Т. В. - Енергетична самодостатність громад як шлях до місцевого економічного розвитку (2020)
Михайлюк О. Л. - Дослідження особливостей процесу кластеризації туристичної сфери Європи, Нєчева Нєчева, Н. В. (2020)
Біль М. М. - Міграційна активність населення між Україною та Угорщиною у контексті геополітичних протистоянь (2020)
Ольвінська Ю. О. - Регіональні особливості людського розвитку в Україні, Самотоєнкова О. В. (2020)
Волчек Р. М. - Інструменти забезпечення коректного нарахування податків при відчуженні земельних ділянок, Большаков С. І. (2020)
Дрозд І. К. - Критеріальні оцінки інвестиційної безпеки національної економіки, Кузнік А. Ю. (2020)
Мальований М. І. - Оцінка бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні (2020)
Бабій О. М. - Реструктуризація підприємств виноградно-виноробної промисловості: інноваційні підходи, Тимченко К. С. (2020)
Дегтярьова О. А. - Теоретичні аспекти побудови багаторівневої інформаційної системи енергетичного контролінгу (2020)
Орлик О. В. - Неформальна зайнятість населення як фактор тінізації та економічної небезпеки (2020)
Пудичева Г. О. - Теоретичні засади дослідження енергетичного господарства як логістичної системи (2020)
Несененко П. П. - Сучасний стан, місце та роль КНР у світовій економіці, Поліщук В. О. (2020)
Автори статей (2020)
Гольцев А. М. - Стовбурові клітини пуповинної крові: клінічне застосування алогенного матеріалу, проблеми та перспективи банківського зберігання, Калиниченко Т. О. (2020)
Чабаненко О. О. - Вплив сумісної дії проникального і непроникального компонентів середовища на розвиток постгіпертонічного лізису еритроцитів людини, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2020)
Книш О. В. - Життєздатність Bifidobacterium bifidum 1 за впливу гіпотермії, одноразового та повторних циклів заморожування-відтавання, Пахомов О. В., Компанієць А. М., Полянська В. П., Зачепило С. В. (2020)
Літовченко О. Л. - Адаптаційні механізми імунної реакції у щурів за умов помірно низьких температур у сполученні з електромагнітним випромінюванням низької частоти, Мішина М. М., Зуб К. О. (2020)
Вадзюк С. Н. - Вплив холоду на периферичний кровообіг у осіб різних соматотипів із нормальним та підвищеним артеріальним тиском, Горбань Л. І., Папінко І. Я., Кулянда О. О. (2020)
Varianytsia V. V. - Effectiveness of protective media applying for long-term storage of the rabies virus L. Pasteur strain at various low temperatures, Vysekantsev I. P. (2020)
Bogdaniuk A. O. - Effect of sucrose and glycerol based cryoprotective media on kinetic characteristics of Saanen goat spermatozoa, Garkavii V. V., Tsvyk V. V. (2020)
Likhitskyi O. O. - New effective approach to treatment of mandibular angular fracture on background of osteoporosis (2020)
Chizh М. O. - Cardiac muscle remodeling after therapeutic hypothermia and allogeneic mesenchymal stromal cells in myocardial infarction model, Manchenko A. O., Trofimova A. V., Belochkina I. V. (2020)
Pobelensky K. O. - Long-term outcomes of thyroid cryoablation in rats with model of diffuse hyperplasia, Legach E. I. (2020)
Polivanova O. V. - Successful cryopreservation of fibroblasts by DMSO concentration decreasing and nanocrystalline cerium dioxide adding, Bobrova O. M., Sidorenko O. S., Falko O. V., Chyzhevskyi V. V. (2020)
Chabanenko O. O. - Effect of amphiphilic compounds on posthypertonic lysis of erythrocytes, Yershova N. A., Shpakova N. M. (2020)
Chizh Yu. O. - Morphological characteristics of aortal endothelium in rats with chronic renal insufficiency following injection of rat placental cryoextract, application of RAAS medicated blockade and their combined action, Repin M. V., Marchenko L. M., Strona V. I., Govorukha T. P. (2020)
Chumakova V. V. - Morphogenetic responses of winter wheat callus culture under prolonged period of low-temperature exposure, Avksentyeva O. O. (2020)
Dudetskaya G. V. - Influence of dimethyl sulfoxide solutions and incubation temperature on functional activity of individual adrenal cell populations of rats, Bondarenko T. P. (2020)
Golovina K. M. - Hypothermic storage of ovine erythrocytes, Bobrova O. M., Kovalenko S. E. (2020)
Hvozdiuk Y. V. - Physicochemical properties and cryoprotective action of solutions of polyvinyl alcohol, glycerol and media based on their combinations during freezing of red blood cells, Chekanova V. V., Pakhomova Y. S., Kompaniets A. M. (2020)
Kisielova G. G. - Peculiarities of cryopreservation influence on structural and functional characteristics of bone marrow ex vіvo derived dendritic cells, Goltsev A. M., Dubrava T. G., Yampolska K. E. (2020)
Lialiuk O. V. - Sowing quality of Asparagus officinalis L. hybrid seeds after low-temperature and hydrothermal treatment, Ivchenko T. V., Shevchenko N. O., Stribul T. F. (2020)
Morozova O. M. - Mathematical modeling of red blood cell shape change in early neuroprotection with moderate therapeutic effect of hypothermia, Batyuk L. V., Muraveinik O. A. (2020)
Shevchenko N. O. - Effect of ultralow temperature treatment of seeds on laboratory and field germination of carrots (Daucus carota subsp. sativus), Ivchenko T. V., Bashtan N. О., Mozgovska A. V., Stribul T. F., Kovalenko G. V., Kutz О. V. (2020)
Nesteruk H. V. - Impact of spinal ganglia cryoextract introduction on contractile activity of uterine myometrium of late reproductive age rats, Legach E. I. (2020)
Puhovkin A. Yu. - Study of osmotic response of crucian Carassius auratus (L., 1758) spermatozoa to develop their cryopreservation protocol (2020)
Vvedenskyy D. B. - Assessment of effectiveness of cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells from adipose tissue in adjuvant arthritis treatment, Volkova N. O., Goltsev A. M. (2020)
Prystalov A. I. - Cryopreservation of grape buds, Bobrova O. M., Kuleshova L. G. (2020)
Shkarlat H. L. - Viability of immobilized symbiotics after cryopreservation and incubation in human digestion model (2020)
Petrov I. V. - Recovery of cenobiont populations of Bifidobacterium spp. and Lactobacillus spp. after treatment of experimental dysbiosis with immobilized probiotic Escherichia coli M-17 stored at low temperatures, Ananina G. Y. (2020)
Tovstukha І. O. - Effect of torpor on electrophoretic spectrum of bat blood immunoglobulins, Ponomarenko O. M., Nahlov O. V. (2020)
Vozovik K. D. - Phase transitions in multicomponent media at low temperatures, Chernobai N. A., Kadnikova N. G. (2020)
Vysokosova A. O. - Features of heart rate variability in polar explorers under whole body short-term air cooling (2020)
Berezkina A. Ye. - Bacterial enzymes associated with gastropod mollusc Nacella concinna from the water area of Argentine Islands (West Antarctica), Avdiuk K. V., Gudzenko O. V., Kharkhota M. A., Utevsky A. Yu. (2020)
Kostina I. O. - Use of polyethylene oxide and hydroxyethyl starch as serum substitute for cryopreservation of mouse testis cells, Pakhomov O. V. (2020)
Hapon H. O. - Cryopreservation of human oligoasthenoteratozoospermiс spermatozoa with polyvinylpyrrolidone, Pavlovich O. V. (2020)
Paredes E. - From the Ocean to the freezer and back, Heres P., Troncoso J. (2020)
Пам’яті Президента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Бориса Євгеновича Патона (27.11.1918–19.08.2020) (2020)
90-річчя Миколи Сидоровича Пушкаря (03.08.1930–21.07.1995) (2020)
85-річчя Алли Олександрівни Цуцаєвої (23.05.1935 – 21.03.2008) (2020)
Мусієнко В. В. - Правові та історичні аспекти договору оренди державного та комунального майна: іноземний та національний досвід (2020)
Новосельська І. В. - Тема дослідження: "Питання запровадження альтернативних методів вирішення правових спорів в Україні”, Добкіна К. Р. (2020)
Беззубов Д. О. - Правові виміри національної безпеки в теорії адміністративного права (2020)
Ковальчук А. Т. - Законодавчо-правові проблеми реальної деофшоризації та впливу на тіньові лагуни (2020)
Бурдоносова М. А. - Особливості розвитку правового нігілізму в Україні (2020)
Іванов В. М. - Конфліктологічна підготовка майбутніх правників (2020)
Озель В. І. - Конституційність обмежень прав і свобод людини в умовах карантину (2020)
Табачук Д. О. - Правовий статус помічника судді (2020)
Киренко С. Г. - Проблеми кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю (2020)
Мусієнко А. В. - Професор Леонід Сергійович Білогриць-Котляревский – видатна історична постать юридичної науки та теорії кримінального права (до 165 річниці з дня народження) (2020)
Клюєва Є. М. - Правові аспекти впровадження в Україні міжнародного досвіду інформатизації системи управління морськими портами, Твердохліб Ю. І. (2020)
Мікічурова О. В. - Африканська система та механізми захисту прав людини (2020)
Філіппов А. В. - Міжнародно-правовий механізм відшкодування шкоди, завданої повітряними суднами третім особам: проблеми уніфікації та модернізації (2020)
Хохленко В. М. - Правовi засади захисту прав пасажирiв при перевезенні повітряним транспортом (2020)
Осадчий В. І. - Шляхи криміналізації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2020)
Крутій Ю. С. - Марко Григорович Крейн: видатний математик, людина, педагог, Цубенко В. Л. (2019)
Акуленко Л. Д. - Рух твердого тіла, близького до динамічно сферичного, з порожниною, заповненою в’язкою рідиною, Лещенко Д. Д., Палій К. С. (2019)
Кіосак В. А. - Моделі механічних систем, що зберігають тензор Вейля, Лесечко О. В. (2019)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розрахунок композитних плит на пружних основах за дії локальних навантажень, Ротко С. В., Бондарський О. Г., Шваб’юк В. В. (2019)
Gavdzinski V. N. - Application of singular integral equations in solving some contact problems in theory of elasticity, El–Sheikh M. G., Maltseva E. V. (2019)
Ковальчук С. Б. - Основное напряженно-деформированное состояние многослойного кругового кольца под действием взаимно противоположных нормальных сил, Горик А. В. (2019)
Рачинська А. Л. - Дослідження руху супутника під дією моменту сил світлового тиску, Купчак О. І. (2019)
Бекшаєв С. Я. - Про оптимальний розв’язок задачі Бубнова (2019)
Бабич А. О. - Ідентифікація рослин за вегетативними ознаками в селекції сої, Іванюк С. В., Коханюк Н. В. (2013)
Зеленцов С. В. - Селекционно-генетическая адаптация сои к развивающейся сезонной аридизации Европейского юга России, Мошненко Е. В. (2013)
Максімов А. М. - Генетичне детермінування ознак продуктивності генотипів люцерни посівної з підвищеним рівнем самонесумісності, Бугайов В. Д. (2013)
Шамсутдинов З. Ш. - Селекция кормовых растений в контексте теории биогеоценологии (2013)
Зайцева Л. И. - Урожайность и морфобиологические особенности сортообразцов чины посевной (lathyrus sativus l.) в условиях Саратовской области, Жужукин В. И., Зайцев С. А., Маевский В. В. (2013)
Бабич А. О. - Хімічний мутагенез – як метод отримання розширеного поліморфізму у бобів кормових, Барвінченко С. В. (2013)
Гагін А. О. - Селекція вики ярої для багатокомпонентних посівів, Синьогуб С. В., Орлов С. Д. (2013)
Кондратенко М. І. - Характер успадкування основних кількісних ознак та вмісту протеїну в зерні у сортів гороху посівного різних морфотипів (2013)
Кулька В. П. - Оцінка колекційних зразків конюшини лучної та їх використання при створенні сортів інтенсивного типу, Щербина Л. П. (2013)
Харченко Ю. В. - Продуктивність зразків конюшини лучної (Trifolium pratense l) в умовах Устимівської дослідної станції рослинництва, Кочерга В. Я., Холод С. М. (2013)
Білявська Л. Г. - Трансгресія господарсько-цінних ознак у гібридів F2 – F4 сої (2013)
Золотарев В. Н. - Агробиологические и технологические основы создания высокопродуктивных семенных травостоев многолетних трав, Переправо Н. И., Рябова В. Э. (2013)
Тищенко О. Д. - Селекція люцерни на солестійкість в умовах зрошення, Тищенко А. В., Черниченко М. І. (2013)
Колісник І. В. - Селекція вики ярої на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М. І. Вавилова: підсумки та перспективи, Барилко М. Г., Колісник А. В. (2013)
Боженко А. І. - Гетерозис F1 гібридів, отриманих на підпокривних і літніх посівах, та спадковий вплив літніх посівів на врожайні властивості конюшини лучної (2013)
Косолапов В. М. - Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Европейской части России, Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. (2013)
Чайка А. К. - Стратегия инновационного развития АПК Дальнего Востока России, Ващенко А. П. (2013)
Патыка Н. В. - Современные проблемы биоразнообразия, Патыка В. Ф. (2013)
Кирильчук А. М. - Конкурентоздатність та сортовий потенціал ріпаку (Brassica napus oleifera annua Metzger) в Україні, Солодюк Н. В. (2013)
Демидась Г. І. - Формування видового складу та виходу сухої речовини люцерно-злакових сумішей залежно від способів створення травостою, Коваленко В. П., Демцюра Ю. В. (2013)
Гетман Н. Я. - Якість та поживність корму із бобово-злакових сумішей однорічних культур, Курнаєв О. М., Опанасенко Г. В., Виговська І. О., Ксєнчіна О. М. (2013)
Забарний О. С. - Особливості формування листостеблової маси люцерни посівної під покривом ярих культур, Забарна Т. А., Чоловський Ю. М. (2013)
Вишневська О. В. - Фізіологічна та економічна оцінка застосування біоінокулянтів при вирощуванні пелюшки на зелений корм і зерно, Маркіна О. В. (2013)
Колісник С. І. - Вплив прийомів сортової технології на формування симбіотичної та насіннєвої продуктивності сої в умовах Лісостепу України, Кобак С. Я., Сереветник О. В. (2013)
Бахмат М. І. - Сортова продуктивність сої в умовах Лісостепу, Бахмат О. М., Трач І. В. (2013)
Кірілеско О. Л. - Вплив насичення ланок кормових сівозмін багаторічними травами і проміжними культурами на баланс гумусу в ґрунті (2013)
Котяш У. О. - Формування сінокісного травостою залежно від тривалого внесення мінерального добрива, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2013)
Корнійчук О. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування ячменю ярого залежно від рівнів мінерального живлення, Плотніков В. В., Гильчук В. Г., Наконечний В. О., Гуменний М. Б. (2013)
Дзюбайло А. Г. - Урожайність тритикале озимого залежно від удобрення в умовах Передкарпаття, Гармич Д. Ю. (2013)
Крамарьов С. М. - Продуктивність і якість зерна пшениці озимої при використанні макро- та мікродобрив у північному Степу України (2013)
Трузина Л. А. - Возделывание козлятника восточного (galega orientalis) в Центральном районе Нечерноземной зоны, Мосин С. В., Федорина А. И. (2013)
Дідович С. В. - Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур, Кулініч Р. О. (2013)
Ковтун К. П. - Формування продуктивності люцерни посівної при різних способах удобрення та інокуляції в умовах Лісостепу правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородський В. М., Безвугляк Л. І., Онищенко М. А. (2013)
Макаренко П. С. - Вплив видового складу на продуктивність травосумішок за різних строків та способів використання, Деркач В. С. (2013)
Молдован Ж. А. - Мінливість ботанічного складу сіяних сіножатей залежно від способів їх створення на схилових землях західного Лісостепу (2013)
Гноєвий І. В. - Методи збагачення кормів з кукурудзи на білок та оцінки його біологічної цінності, Гноєвий В. І., Шаповалов С. О., Долгая М. М. (2013)
Задорожний В. С. - Вплив різних способів основного обробітку на потенційну забур’яненість грунту за монокультури кукурудзи на зерно, Мовчан І. В., Колодій С. В. (2013)
Сатановська І. П. - Використання регуляторів росту та хелатних добрив при фо-рмуванні продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи на силос (2013)
Окрушко С. Є. - Пестицидне навантаження на ґрунти Вінниччини при вирощуванні цукрових буряків (2013)
Климчук О. В. - Кукурудза в енергетичному виробництві біологічних видів палив (2013)
Ларетин Н. А. - Обоснование рациональной структуры обеспечения и эффективного использования кормов в молочном скотоводстве (2013)
Голодна А. В. - Формування продуктивності агроценозом люпину вузьколистого і вівса голозерного за сумісного вирощування в північному Лісостепу, Павленко В. Ю. (2013)
Підпалий І. Ф. - Нетрадиційне кормовиробництво – важливий резерв зміцнення кормової бази у сучасному тваринництві, Чоловський Ю. М., Липовий В. Г., Дідур І. М., Князюк О. В. (2013)
Тучик А. В. - Вміст мікроелементів у молоці корів при згодовуванні дріжджових культур, Безпалько А. В. (2013)
Косолапов В. М. - Природосохраняющие свойства многолетних кормовых трав (К 150-летию со дня рождения учеников В. В. Докучаева – В. Р. Вильямса и В. И. Вернадского), Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. (2013)
Резніченко В. П. - Продуктивність козлятнику східного порівняно з традиційними кормовими культурами в умовах північного Степу України (2013)
Чорнолата Л. П. - Зміна складу вуглеводно-лігнінового комплексу кормових сумішок, під дією ферментних препаратів, Новаковська В. Ю. (2013)
Повидало В. М. - Економічна та енергетична ефективність вирощування багаторічних злакових трав залежно від удобрення (2013)
Аннотации (2013)
Вихідні дані (2013)
Вронська Л. В. - ВЕРХ-дослідження агліконів фла­воноїдів сухого екстракту пагонів чорниці (2020)
Кучеренко Л. І. - Розробка складу та технології таблеток гамма-аміномасляної кислоти з тіотриазоліном, Хромильова О. В., Портна О. О., Дерев'янко Н. В. (2020)
Варинський Б. О. - Термодинамічна характеристика обернено-фазового хроматографічного утримання морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридиніл)-4h-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо) ацетату та його технологічних домішок (2020)
Буткевич Т. А. - Аналіз асортименту активних фармацевтичних інгредієнтів, зареєстрованих на ринку України, Попович В. П. (2020)
Podorozhna M. G. - Analysis of the domestic market of medicinal products for the use in the second phase of wound healing, Gladukh Іe. V., Stepanenko S. V. (2020)
Ейбен Г. С. - Використання інноваційних технологій запобігання фальсифікації лікарських засобів (2020)
Унгурян Л. М. - Порівняльний аналіз споживчих властивостей валсартанвмісних препаратів з погляду асиметрії інформації, Бєляєва О. І., Смірнова О. В., Волощук Х. Ю., Бербат Т. І., Ямілова Т. М., Степанова О. А. (2020)
Громовик Б. П. - Історіогенез саморегулювання фармацевтичної діяльності на теренах України, Панькевич О. Б. (2020)
Грошовий Т. А. - Дизайн експерименту при проведенні досліджень зі створення таблетованих лікарських засобів, Демчук М. Б., Белей Н. М., Павлюк Б. В., Фізер Л. В. (2020)
Титул, зміст (2020)
Нікішина О. В. - Методичні положення діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних ринків (2020)
Євтушевська О. О. - Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура, Чернов К. І. (2020)
Stupnytska T. - Systematic approach to the analysis of receivables of the enterprise on the basis of statistical data, Antonyuk O., Volodina O., Orel A. (2020)
Kalaman O. - Methodology formation of enterprise financial strategy on the basis of existing models analysis, Purtskhvanidze O., Levchuk Yu. (2020)
Савенко І. І. - Логістичний менеджмент, як інструмент оптимізації логістичних витрат, Седіков Д. В. (2020)
Постоян Т. Г. - Маркетингові стратегії у контексті конкурентоспроможності закладу вищої освіти, Черненко І. В. (2020)
Дурбалова Н. І. - Основні складові інноваційної стратегії розвитку хлібопекарських підприємств (2020)
Нікішина О. В. - Теоретико-методичні положення щодо комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування України (2020)
Асауленко Н. В. - Особливості інноваційного процесу на підприємствах індустрії гостинності (2020)
Chichinadze B. - Characteristics of local self-government development in Georgia (2020)
Балака Є. І. - Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному сполученні на основі багатофакторного аналізу, Резуненко М. Є., Резуненко С. О., Попов М. А. (2019)
Шандер О. Е. - Аналіз статистичних даних щодо організації швидкісного руху на мережі залізниць України, Шандер Ю. В., Гнатенко А. Ю., Зінченко Ю. М. (2019)
Волошин Д. І. - Удосконалення конструкції елементів важільної передачі рефрижераторного вагона, Афанасенко І. М, Дерев’янчук Я. В. (2019)
Пузир В. Г. - Обчислення частотних смуг вібрації підшипників тягового редуктора електропоїзда кратномасштабним аналізом, Михалків С. В., Ходаківський А. М., Бульба В. І (2019)
Пузир В. Г. - Визначення раціональної структури виробництв з ремонту локомотивів за економічними критеріями, Дацун Ю. М., Дидак Б. С., Вітенко О. А. (2019)
Гуділін Р. І. - Ремонтно-відновлювальні роботи на каналізаційних мережах з використанням відкритого способу (2019)
Шмуклер В. С. - Оцінка впливу розриву в бетонуванні плити перекриття системи "Монофант" на її напружено-деформований стан, Резнік П. А., Петрова О. О., Нікулін В. Б., Місюра М. В., Богомаз М. Ю. (2019)
Гребінчук С. С. - Експериментально-теоретичні випробування ефективності конструктивних заходів щодо запобігання прогресуючому обваленню металевих оболонок спеціального виду, Резнік П. А., Гапонова Л. В., Коренєв Р. В. (2019)
Аксьонова Н. А. - Дослідження підшипникового вузла поршневої голівки шатуна дизеля, Оробінський О. В., Надтока О. В., Петухов В. М. (2019)
Тимофеєва Л. А. - Підвищення експлуатаційних показників фрикційних клинів шляхом формування покриттів зі спеціальними властивостями, Устенко О. В., Цап О. І., Волошина Л. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Ажнюк Б. М. - Європейські засади мовної політики (2016)
Тараненко О. О. - Нові явища у фонетиці сучасної української літературної мови (кінець XX—початок XXI ст.) (2016)
Коць Т. А. - Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. (2016)
Даниленко Л. І. - Погода і pohoda у світлі української та чеської мов (2016)
Жаборюк О. А. - Білінгвізм крізь призму онтогенезу (2016)
Verbych S. - Багамольнікава H. А. Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантычная характарыстыка (2016)
Приходько А. - Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови (2016)
Валюх З. - Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз (2016)
Title (2020)
Contents (2020)
Shelyov A. V. - Genetic structure of different equine breeds by microsatellite DNA loci, Kopylov K. V., Kramarenko S. S., Kramarenko A. S. (2020)
Kulibaba R. O. - Functional genes polymorphism associations with egg quality traits in the populations of dual-purpose chicken lines of ukrainian selection, Sakhatskyi M. I., Liashenko Yu. V., Yurko P. S., Osadcha Yu. V. (2020)
Dubrovna O. V. - Resistance of genetically modified wheat plants, containing a double-stranded RNA suppressor of the proline dehydrogenase gene, to soil moisture deficiency, Stasik O. O., Priadkina G. O., Zborivska O. V., Sokolovska-Sergiienko O. G. (2020)
Boyko A. L. - Clinorotation as a promising and environmentally friendly biotechnology in agriculture and some industries, Sus N. P., Boyko O. A., Orlovskyi A. V. (2020)
Marenych M. M. - Optimization of factors of managing productive processes of winter wheat in the forest-steppe, Kaminsky V. F., Bulygin C. Yu., Hanhur V. V., Korotkova I. V., Yurchenko S. O., Bahan A. V., Taranenko S. V., Liashenko V. V. (2020)
Muižniece I. - Effect of sex and age on beef cattle meat pH, Kairiša D. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Nazarenko M. M. - Induction of winter wheat plant structure mutations by chemomutagenesis (2020)
Арабаджи-Тіпенко Л. І. - Еколого-флористична характеристика Cyanophyceae Приазовського національного природного парку (2020)
Маслійов С. В. - Особливості осіннього розвитку пшениці озимої залежно від основного обробітку ґрунту в умовах Луганської області, Беседа О. О., Ярчук І. І., Циганок Д. В., Ромашенко С. С. (2020)
Лупак О. М. - Екологічний аспект вирощування рослин Matricaria recutita L. у Західній Україні, Антоняк Г. Л. (2020)
Panchishnyy M. О. - Biological peculiarities of the cultivation of narrow-clawed crayfish astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (crustacea, decapoda), Shcherbak O. V., Bazaeva A. V., Novitskyi R. О. (2020)
Булейко А. А. - Теренові біогеоценози, сформовані в умовах природних байрачних лісів, та їх еколого-мікроморфологічні, фізико-хімічні особливості (2020)
Йоркіна Н. В. - Гемеробія ґрунтової макрофауни: просторово-екологічна трансформація угруповання на рівні екосистеми, Будакова В. С. (2020)
Output data (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kharytonov M. M. - The biochar impact on miscanthus and sunflower growth in marginal lands, Klimkina I. I., Martynova N. V., Rula I. V., Gispert M., Pardini G., Wang J. (2020)
Зимароєва А. А. - Агроекологічні детермінанти варіювання врожайності ріпаку, Федонюк Т. П., Пінкіна Т. В., Пінкін А. А. (2020)
Кателевський В. М. - Ефективність впливу позакореневої обробки ростовими регуляторами рослин на параметри біомаси міскантусу (2020)
Новіцький Р. О. - Стан популяцій туводних і вселених видів водних біоресурсів на акваторії верхньої ділянки Дніпровського водосховища в осінній період, Христов О. О., Куліуш Т. Ю., Терещук М. С. (2020)
Вожегов С. Г. - Моделювання сольового складу ґрунтів рисових сівозмін, Дудченко К. В. (2020)
Умерова А. K. - Особливості просторової організації екологічної ніші Vallonia pulchella (Muller, 1774) на педоземах Нікопольського марганцеворудного басейну (2020)
Мостовяк І. І. - Біологічний метод як складова інтегрованого захисту рослин у сучасних умовах (2020)
Output data (2020)
Кваско А. Ю. - Отримання ліній пщениці (Triticum aestivum L.) з дріжджовими генами біосинтезу трегалози, Ісаєнков С. В., Дмитрук К. В., Сибірний А. А., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2020)
Карпов П. А. - Структурно-биологическая характеристика изотипов СК1-подобных протеинкиназ, участвующих в фосфорилировании микротрубочек растений, Раевский А. В., Шеремет Я. А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2020)
Козуб Н. О. - Зміни частот алелів локусів запасних білків озимої м`якої пшениці за умов кліматичних змін, Созінов І. О., Чайка В. М., Созінова О. І., Янсе Л. А., Блюм Я. Б. (2020)
Ястреб Т. О. - Участие компонентов жасмонатного сигналинга в индуцируемом солевым стрессом закрывании устьиц у Arabidopsis thaliana, Колупаев Ю. Е., Шкляревский М. А., Дяченко А. И., Дмитриев А. П. (2020)
Макух Г. - Мутації гена ATP7B серед пацієнтів високого ризику хвороби Вільсона з України, Гайбонюк I., Заріна A., Семеряк О. М., Гайліте Л. (2020)
Чорненька Н. М. - Молекулярно-генетичні та цитологічні особливості загоєння за умов лужного опіку стравоходу та за введення меланіну, Раєцька Я. Б., Драницина А. С., Калмикова О. O., Берегова Т. В., Дзержинський М. Е., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2020)
Гнатюк І. С. - Розробка ефективної системи регенерації in vitro озимого ріпаку Brassica napus L. української селекції, Варченко О. І., Кучук М. В., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Торгомян А. Л. - Молекулярные механизмы нарушения хондро- и остеогенеза при остеоартрите и пути их коррекции, Сароян М. Ю. (2020)
Rahmani E. S. - Novel mutation с.7348C>T in NF1 gene identified by whole­exome sequencing in patient with overlapping clinical symptoms of neurofibromatosis type 1 and bannayan­riley­ruvalcaba syndrome, Azarpara H., Abazari M. F., Mohajeri M. R., Nasimi M., Ghorbani R., Azizpour A., Rahimi H. (2020)
Hashemi A. - Genetic polymorphisms of three DNA­repair genes (PRKDC, XPD, XRCC1) are related to colorectal cancer susceptibility, Baghbani­Arani F., Larijani M. S. (2020)
Kosmas K. - Expression of Bcl­2 in imprint smears of endometrial carcinoma, Mitropoulou G., Stamoulas M., Klapsinou E., Marouga A. (2020)
Кононов Ю. Н. - Об устойчивости колебаний прямоугольной пластины в идеальной жидкости, Шевченко В. П., Лимарь А. А. (2019)
Акуленко Л. Д. - Еволюція обертальних рухів твердого тіла, близьких до випадку Лагранжа, під дією нестаціонарного моменту, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. О. (2019)
Выровой В. Н. - Cтруктурная динамика строительных композитов, Суханов В. Г. (2019)
Курєннов С. С. - Температурні напруження у клейовому з’єднанні. Спрощена двовимірна модель, Барахов К. П. (2019)
Krutii Yu. - The exact solution of the differential equation of the compelled cross vibrations of the core with any continuous parameters, Surianinov M., Osadchiy V. (2019)
Вашпанова Н. В. - Умови Сен-Венана для псевдоріманових просторів, Подоусова Т. Ю., Шевченко Т. І. (2019)
Кондратьева Н. А. - Особенности формирования цифровой компетенции в рамках дисциплин механика и математика, Гундина М. А. (2019)
Андреєва Ю. А. - Гени SEF1 та VMA1 регулюють біосинтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata, Лизак О. О., Лю В., Кан І., Дмитрук К. В., Сибірний А. А. (2020)
Дзанаєва Л. С. - Вплив транскрипційних факторів ZNF1 та SIP4 на алкогольну ферментацію ксилози у рекомбінантних штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Рухала Ю., Сибірний А. А., Дмитрук К. В. (2020)
Дмитрук О. В. - Деградація ферментів катаболізму метанолу формальдегіддегідрогенази та форміатдегідрогенази у метилотрофних дріжджів Komagataella phaffii, Булботка Н. В., Сибірний А. А. (2020)
Зазуля А. - Адаптивна еволюція для підвищення продукції етанолу під час спиртового бродіння у промислових штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Семків М., Дмитрук К., Сибірний А. (2020)
Петровська Я. О. - Вплив гену SFU1 на синтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata, Лизак О., Дмитрук К. В., Сибірний А. А. (2020)
Федорович Д. - Клонування генів SEF1 і TUP1, які кодують транскрипційний активатор і глобальний репресор у флавіногенних дріжджів Meyerozyma (Candida, Pichia) Guilliermondii, Борецький В., Пиняга Ю., Богович I., Борецький Ю., Сибірний А. (2020)
Блюм Р. Я. - Оцінка різноманітності і перспектив селекції українських генотипів ярого рижію, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Демкович А. Є., Пірко Я. В., Ємець А. І., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2020)
Фінюк Н. - Оцінка фітотоксичного та мутагенного потенціалу нових полімерних носіїв генів на основі ДMAEMA, Романюк Н., Мітіна Н., Лобачевська О., Заіченко О., Терек О., Стойка Р. (2020)
Єфіменко Н. - Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання синього кольору на фізико-хімічні властивості еритроцитів крові щурів за умов цукрового діабету, Люта М., Кармаш О., Гіжецька О., Коробов А., Сибірна Н. (2020)
Кармаш О. І. - Вплив фотобіомодуляційної терапії на розвиток оксидативного стресу у лейкоцитах крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, Люта М. Я., Коробов А. М., Сибірна Н. О. (2020)
Beena V. L. - Intervarietal karyomorphological studies on two species of Passiflora L. (Passifloraceae), Beevy S. Suhara (2020)
Majid M. U. - Role of leaf epicuticular wax load and composition against whitefly population and cotton leaf curl virus in different cotton varieties, Sher Z., Rashid B., Ali Q., Sarwar M. B., Hassan S., Husnain T. (2020)
Bingöl G. - Association of IL-1RA and IL-4 gene vntrs with susceptibility to prostate cancer in turkish population, Polat F., Diler S. B. (2020)
Elseehy M. M. - Differential transgeneration methylation of exogenous promoters in T1 transgenic wheat (Triticum aestivum) (2020)
Кононов Ю. Н. - О колебании прямоугольной пластины в идеальной жидкости с учетом различных способов закрепления ее контуров, Шевченко В. П., Лимарь А. А. (2020)
Лещенко Д. Д. - Квазіоптимальне гальмування в середовищі з опором обертань гіростата з рухомою масою, з’єднаною з тілом демпфером з квадратичним тертям, Єршков С. В., Палій К. С. (2020)
Онопрієнко О. Д. - Про вплив сил Максвелла на деформування міжфазної тріщини у п’єзоелектричному біматеріалі, Комаров О. В., Лобода В. В. (2020)
Kiosak V. - Geodesic mappings of spaces with special vector fields, Lesechko O. (2020)
Фомін В. М. - Застосування методу граничних елементів при дослідженні коливань залізобетонної колони змінного перерізу з урахуванням нелінійних і пластичних властивостей бетону, Фоміна І. П. (2020)
Balduk P. - Forced vibrations of arch systems in its plane, Korneeva I., Neutov S. (2020)
Полєтаєв Г. С. - Про метод розв’яання абстрактних рівнянь з двома невідомими (2020)
Гундина М. А. - Обзор функций Wolfram Mathematica, реализующих сегментацію изображений (2020)
Блог головного редактора (2020)
Kyzym М. - Prerequisites for updating the methodology of economics, Doronina М., Doronin A. (2020)
Панухник О. В. - Використання адаптивного моделювання стратегій розвитку підприємств малого бізнесу в умовах децентралізації, Голич Н. В. (2020)
Самоховец М. П. - Евразийский экономический союз: развитие внешней торговли государств-членов с третьими странами, Гречишкина Е. А. (2020)
Татар М. С. - Ідентифікація та класифікація глобальних викликів (2020)
Киевич А. В. - Уникальность и причины современного структурно-финансового кризиса (2020)
Калінеску Т. В. - Обліково-аналітичне забезпечення експортно-імпортних операцій підприємств, Голка К. В. (2020)
Ліхоносова Г. С. - Забезпечення результативності обліку та аудиту системи управління витратами підприємств аерокосмічної галузі, Бондаренко В. Г. (2020)
Бурлуцька С. В. - Системний підхід до управління проєктами, Бурлуцький С. В. (2020)
Мустафаев А. А. - Ключевые аспекты стратегирования АПК Северного региона: особенности, тенденции и перспективы (2020)
Шишелов М. А. - Состояние и перспективы развития лесного комплекса Республики Коми (2020)
Порядок включення наукового видання до бази даних Scopus (2020)
Нові видання економічної літератури (2020)
Рецензенти (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2020)
Вихідні дані (2020)
Фелештинський Я. П. - Відеокапсульна ендоскопія в діагностиці хвороби Крона, Дядик О. О., Миляновська А. О., Пироговський В. Ю. (2020)
Давлатов C. C. - Верификация системного подхода выполнения симультанных операций на органах брюшной полости и брюшной стенке у больных с вентральной грыжей, Марданов Б. А. (2020)
Грубник В. В. - Использование сетчатых имплантатов при лапароскопическом лечении больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Грубник В. В., Ткаченко О. І. (2020)
Рахманов К. Е. - Усовершенствованная хирургическая тактика при синдроме Мириззи, Давлатов С. С., Насімов А. М. (2020)
Венгер І. К. - Інтраопераційний стан гемокоагуляційної системи крові в пацієнтів із віддаленими ускладненнями операційного лікування атеросклеротичної оклюзії аорто/клубово-стегнової зони, Костів С. Я., Гусак М. О., Хвалибога Д. В., Ковальський Д. В. (2020)
Дживак В. Г. - Ефективність збагаченої тромбоцитами плазми крові в індукції загоєння м'язової тканини в експериментальному дослідженні, Кліщ І. М. (2020)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурних змін ендотеліоцитів артерій та вен сім'яників в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Запорожан С. Й. - Ефективність лікування поширеного вторинного гнійного перитоніту із застосуванням релапаротомії, Ткач В. О., Домбровський О. А. (2020)
Думанський Ю. В. - Ретроперитонеоскопічна резекція нирки з передопераційною селективною емболізацією та флуоресцентною візуалізацією ниркових судин. Аналіз післяопераційних ускладнень, Балашова О. І., Решетняк С. О. (2020)
Польовий В. П. - Застосування тактики "damage control" у хірургічному лікуванні поcтраждалих із тяжкою абдомінальною травмою, Райляну С. І., Паляниця А. С., Чепега І. Г. (2020)
Іоффе О. Ю. - Застосування вакуумної терапії ран в лікуванні інфекційних ускладнень з боку післяопераційних ран, Кіндзер С. Л., Стеценко О. П., Галига Т. М., Омельченко А. В. (2020)
Пасічник С. М. - Післяопераційна профілактика розвитку хронічної хвороби нирок у хворих із нирково-клітинним раком, Пасічник М. С., Лещук О. Б., Гоженко А. І. (2020)
Filyk O. V. - Unsuccessful weaning from mechanical ventilation in children and ways to avoid it (2020)
Шевчук І. М. - Профілактика розвитку стриктури відхідника при гемороїдектомії, Новицький О. В., Шаповал А. Л., Садовий І. Я. (2020)
Подпрятов С. Є. - Компартмент-синдром кінцівок та черевної порожнини, Корчак В. П., Бєлоусов І. О., Подпрятов С. С., Сацюк І. В., Слободянюк І. М. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Відеоторакоскопія в мініінвазивному хірургічному лікуванні туберкульозної емпієми плеври (2020)
Лутковський Р. А. - Лапароскопічна алопластика пупкових гриж живота з використанням наномодифікованого сітчастого імплантату (2020)
Беденюк А. Д. - Клінічний випадок хірургічного лікування анаеробної неклостридіальної поширеної флегмони лівої нижньої кінцівки, Футуйма Ю. М., Кулянда І. С., Гусак О. М., Бурак А. Є., Лойко І. І. (2020)
Стець М. М. - Імунний статус у хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи, Цюра Ю. П., Антонів В. Р., Кіндзер С. Л., Перепадя В. М. (2020)
Тугаров Ю. Р. - Новий доступ у хірургії дистального плеча, Яворський А. В., Думанець О. В., Кулянда О. І., Костишин М. І., Цибік О. Т. (2020)
Фомін Петро Дмитрович (10 вересня 1939 – 25 червня 2020) (2020)
Нестуля О. О. - Використання SWOT- і PEST-аналізів для досягнення стратегічних орієнтирів розвитку закладу вищої освіти, Педченко Н. С. (2020)
Вергал К. Ю. - Організаційні аспекти формування Інтегрованих структур у торгівлі (2020)
Лісіца В. В. - Тенденції розвитку мережевого ритейлу в Україні в період пандемії COVID-19 (2020)
Степанова Л. В. - Основні тенденції змін соціально-трудових відносин в Україні в сучасних соціально-економічних умовах, Тужилкіна О. В. (2020)
Беля А. Р. - Роль громадськості у процесах контролю за використанням коштів ОТГ (2020)
Скляр Г. П. - Щастя як об’єкт міждисциплінарних туризмологічних досліджень у постнекласичній парадигмі, Дробиш Л. В. (2020)
Нехай В. В. - Маркетингове планування діяльності та логістики підприємств на ринку товарів виробничого призначення (2020)
Карпенко Н. В. - Нейромаркетинг для малого бізнесу, Іваннікова М. М. (2020)
Яловега Н. І. - Застосування маркетингових комунікативних технологій під час кодування інформації, Захаренко-Селезньова А. М. (2020)
Шведун В. О. - Розробка та впровадження державної політики України з енергозбереження й енергоефективності (2018)
Сазонець І. Л. - Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров’я України, Зима І. Я. (2018)
Драган І. О. - Структура державного регулювання ринку нерухомості в Україні, Дубовик А. В. (2018)
Литвинчук І. Л. - Рамкова підтримка інтелектуалізації аграрної економіки України (2018)
Антонова Л. В. - Удосконалення інструментарію підтримки інноваційних енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства України, Антонов А. В., Орленко Я. Ю., Плеханова О. П. (2018)
Нонік В. В. - Антикорупційний досвід Китаю: від імперських часів до сьогодення (2018)
Шапоренко О. І. - Роль профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин на підприємстві (2018)
Близнюк А. С. - Рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки країни (2018)
Платонов О. І. - Впровадження інноваційних рішень державного регулювання мультимодальних перевезень за участю автотранспорту (2018)
Надежденко А. О. - Реалізація соціально-активної стратегії органів місцевого самоврядування (на прикладі м. маріуполь), Швець C. А. (2018)
Мартишин Д. С. - Соціальне служіння церкви в контексті державотворення (2018)
Марушева О. А. - Деякі аспекти систем маркетингу в управлінні соціально-економічними відносинами у будівництві (2018)
Мохова Ю. Л. - Сутність та головні напрямки державної інформаційної політики України, Луцька А. І. (2018)
Скорик О. О. - Інформаційні технології системи казначейського обслуговування: сучасний стан та перспективи їх удосконалення (2018)
Дяченко С. А. - Розвиток методів управління місцевими фінансами в умовах реформи децентралізації (2018)
Самойлова І. І. - Державна політика щодо регулювання розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (2018)
Іванюта В. В. - Структура державної власності як об’єкту державного управління в сучасних економічних умовах (2018)
Усаченко О. О. - Формування державної політики оборонної промисловості по відношенню до оборонної галузі України (2018)
Родченко І. Ю. - Практичні інструменти самовпорядкування в системі механізмів державного управління (2018)
Присяжнюк П. В. - Як підвищити в Україні ефективність комунікації громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування: практичні рекомендації (2018)
Акімов О. О. - Аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності: досвід зарубіжних країн (2018)
Ліснича В. М. - Структурні засоби реалізації державно-приватного партнерства в постмодерній державі: зарубіжний досвід (2018)
Костенко Д. М. - Використання новітніх технологій у публічному управлінні в контексті забезпечення національної безпеки (2018)
Литвин В. В. - Теоретичні засади та удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики України (2018)
Березін М. Ю. - Система адміністративно-правових гарантій прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку (2018)
Пуліна Т. В. - Розробка стратегії енергоефективності запорізької області, Тесленок І. М., Нестеренко А. Г. (2018)
Сазонець І. Л. - Міжнародне інституційно-правове забезпечення формування системи управління охороною здоров’я, Зима І. Я. (2018)
Попрозман Н. В. - Стан та тенденції використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в контексті національної безпеки держави, Коробська А. О. (2018)
Шпачук В. В. - Державне управління кібербезпекою України: правовий аспект (2018)
Надежденко А. О. - Окремі питання статусності та повноважень депутата міської ради, Папуш Т. В. (2018)
Баран М. П. - Врахування ментальності людських ресурсів при реалізації державної освітньої політики (2018)
Мельник Л. А. - Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здоровоохоронної галузі (2018)
Самойлова І. І. - Напрями вдосконалення системи державного управління екологічною безпекою в Україні (2018)
Сіцінський Н. А. - Експертна оцінка ефективності реалізації політики національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері у контексті реалізації стратегії національної безпеки України (2018)
Гриджук І. А. - Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо здійснення податкового контролю (2018)
Усаченко О. О. - Світовий досвід державної оборонно-промислової політики в країнах в період трансформації (2018)
Родченко І. Ю. - Аналіз проблемних питань розвитку у системі державного управління (2018)
Прав Ю. Г. - Інфраструктурне забезпечення у будівництві: організаційно-галузевий та функціональний аспекти (2018)
Копанчук В. О. - Концептуальні засади національної безпеки України в умовах глобалізації з акцентом світового досвіду (2018)
Лелеченко А. П. - Засадничі основи регіональної політики збалансованого розвитку: історія виникнення та базові документи (2018)
Яремчук О. В. - Кращі зарубіжні практики в сімейній медицині: досвід для України (2018)
Петрова К. О. - Особливості трансформаційних змін державного управління на прикладі Південної Кореї (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Probst D. T. - The Observational Research Study with the Trends in Healthcare Training and Leadership Ethics in The United States, Kasztelnik K. (2020)
Tovmasyan G. - The Impact of Motivation on Work Efficiency for Both Employers and Employees also During COVID-19 Pandemic: Case Study from Armenia, Minasyan D. (2020)
Kiss L. B. - Examination of Agricultural Income Inequality in the European Union (2020)
Abeysekera R. - Exploring Factors Affecting the Effectiveness of Business Training in the Microfinance Sector: Using the Industrial Marketing Purchasing (IMP) Approach (2020)
Yelnikova J. - Impact-Investing in The Healthcare in Terms of the New Socially Responsible State Investment Policy, Kwilinski A. (2020)
Zainea N. L. - Social Entrepreneurship, a Key Driver to Improve the Quality of Life: The Case of TOMS Company, Toma S. G., Grădinaru C., Catană S. (2020)
Brimah B. A. - Fostering Entrepreneurial Mentoring Culture for Sustainable Leadership Performance in Nigeria: Evidence from Selected SMEs in Ilorin Metropolis, Rabiu R. O., Bamidele A. G., Sheu M. O. (2020)
Constantoglou M. - Destination Management in Lesvos, Greece. Characteristics, Preferences, Images, Satisfaction and Overall Experience (2020)
Zolkover A. - The Shadow Economy: A Bibliometric Analysis, Terziev V. (2020)
George B. - Inclusive Sustainable Development in the Caribbean Region: Social Capital and the Creation of Competitive Advantage in Tourism Networks (2020)
Hanić A. - Human Resource Management Between Economy and Ethics – Research of Serbia and Bosnia and Hercegovina, Jevtić D. (2020)
Buchynska O. - The Ukraine-Based Employers’ Awareness of Dual Studies and Willingness to Engage into the Implementation of Education Innovations, Davlikanova O., Hofstetter H., Lylyk L. (2020)
Милица К. Н. - Обоснование тактики ведения пациентов с метаболическим синдромом и ожирением (2016)
Вільданов С. Р. - Проблема короткої вени ниркового аллотрансплантату: шляхи вирішення (2016)
Думанский Ю. В. - Гендерные особенности больных злокачественными опухолями головы и шеи, Ласачко П. С., Никулин Р. В., Минаев А. А., Минаев А. А. (2016)
Грідіна І. Б. - Порівняння класичного та пролонгованого режимів застосування гормональної контрапцеції у жінок з надмірною масою тіла, Круть Ю. Я., Авраменко Н. В. (2016)
Авраменко Н. В. - Вплив функції щитовидної залози на гіперпластичні процеси ендометрію у жінок репродуктивного віку, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є. (2016)
Жалдак Д. О. - Особливості діагностики дисліпідемії у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мелеховець О. К. (2016)
Абатуров О. Є. - Асоціація одноуклеотидних поліморфізмів гена лактази з інсулінорезистентністю у дітей, Нвкуліна А. О. (2016)
Борзих Н. О. - Регенерація серединного нерва при невроьомії та формуванні захищеного шва, Страфун С. С., Савасько С. І., Макаренко О. М. (2016)
Алипова О. Є. - Саногенетичні можливості вуглекислої бальнеотерапії при лікуванні артеріальної гіпертензії в хворих похилого віку (Огляд) (2016)
Мохамед Мохамед Феди - Роль системного воспалительного ответа при желудочковых нарушениях ритма у больных с острым инфарктом миокарда (2016)
Токаренко О. І. - Особливості веріабельності серцевого ритму при синдромі обструктивного апное сну, Андреєва Я. О. (2016)
Трошин Д. А. - Организационные принципы работы бригад экстренной медицинской помощи по улучшению эвакуационной медицинской сортиртировки пострадавших с хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях, Кочин И. В., Гайволя А. А., Царев В. В., Хандога Э. В. (2016)
Алиев С. П. - Анализ заболеваемости малярией в Республике Таджикистан, Сапарова Н. Х., Саидов Х. М. (2016)
Фуштей И. М. - Ингибитор натрий-глюкозного контранспортера 2-го типа в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением, Ткаченко О. В., Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С. (2016)
Самойленко А. В. - Основные принципы медикаментозного лечения в парадонтологии, Стрельченя Т. Н. (2016)
Луценко Н. С. - Психологические аспекты опухолевидных образований яичников, Мазур О. Д., Шаповал О. С., Зварич Л. И., Потебня В. Ю., Соколовская И. С. (2016)
Волошина Н. Н. - Лечение предопухолевых заболеваний эндометрия у пациенток репродуктивного возраста, Макарова Ж. Н., Самойленко А. С., Волошин Н. А., Грудинская И. С. (2016)
Люлько А. А. - Лечение недержаний мочи у женщин с пролапсом органов малого таза симультанно и лапароскопически (2016)
Кузнецова Л. П. - Як запобігти виникненню гастропатій у хворих похилого віку з коморбідним перебігом остеоартрозу і гіпетронічної хвороби при довготривалому використанні нестероїдних протизапальних препаратів, Богослав Т. В., Бондар М. В. (2016)
Мягков А. П. - Оценка обьема поражения артериального русла легких при ТЭЛА, Рудик Н. В., Мягков С. А., Семнцов А. С., Наконечный С. Ю. (2016)
Лоскутов О. Є. - Сучасний підхід до хірургічного лікування бойової травми кінцівок, Доманський А. М., Жердєв І. І., Горегляд О. М. (2016)
Лашкул З. В. - До питання при значення поняття "Медична помилка", Сізінцова Ю. Ю., Дічко Г. О. (2016)
Cевальнєв А. І. - Гігієнічна оцінка вмісту дрібнодисперсного пилу у повітрі робочої зони працівників металургійного підприємства повного циклу, Шаравара Л. П. (2016)
Title (2020)
Contents (2020)
Alieksieiev I. - Monitoring of tax and non-tax flows, Paranchuk S., Chervinska O. (2020)
Pyrog O. - The formation of digital business factors, Poritska A. (2020)
Kuck J. - Innovative transactions of the future with cryptocurrency (2020)
Lykholat S. - Labour market of Ukraine in the conditions of intensification of migration population processes, Mulska О., Rozhko N. (2020)
Shvets V. - Accounting and analytical problems of cultural heritage security in Polish-Ukrainian cross-border cooperation (2020)
Melnyk O. - The essence and basic models of strategic enterprise management, Zlotnik M. (2020)
Lemishovska O. - Accounting balance as a historical category: the contribution of scientists to the halicy of the second half of the XIX- first half of the XX century in the development of balance science (2020)
Grytsay О. - Accounting and analytical support for formation of enterprise economic security costs and their controlling process, Havran М. (2020)
Lisovska l. - Classification of factors determining the necessity for searching of a partner within innovative activities, Karyy O. (2020)
Yaremko I. - Efficiency of the organization of the government service and its implementation in the public governance system (2020)
Гаман П. І. - Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Шпачук В. В. - Періодизація процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України, Дацій О. І. (2018)
Пашкова Г. Г. - Актуальні тенденції децентралізації державного управління в українській практиці (2018)
Бобко Л. О. - Актуальні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України, Мариняк Л. В. (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні, Озвенчук О. А. (2018)
Махначова Н. М. - Е-демократія як інструмент розвитку громадянського суспільства та ефективного партнерства в публічній сфері (2018)
Вербицька А. В. - Проект національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України: інтегрована модель (2018)
Пахомова І. Г. - Оцінка механізму державного регулювання фінансового ринку України, Величко О. П. (2018)
Файсал М. Л. - Розвиток відносин між державними органами влади та громадянами в процесі трудової та стаціонарної міграції (2018)
Федорчак В. В. - Дослідження особливостей державного управління моніторингом ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Камінецький В. В. - Аналіз та оцінка туристично-рекреаційного потенціалу житомирської області (2018)
Ющенко Л. І. - Напрями вдосконалення механізму впровадження інновацій в діяльності органів публічної влади (2018)
Іванов Д. В. - Концептуальні підходи до визначення складових механізмів та системи державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій (2018)
Дробот І. О. - Рецензія на монографію: Мануілова К. В. Традиція децентралізації публічної влади України: від розпізнавання до конструювання (2018)
Орленко Я. Ю. - Сучасний інструментарій державного регулювання процесів забезпечення якості продукції, Антонова Л. В., Антонов А. В., Плеханова О. П. (2018)
Шпак Ю. В. - Екологічна політика: загальні принципи і основні рамки європейського союзу (2018)
Лаврук О. С. - Методичні підходи до формування та реалізації системи управління персоналом органів публічного управління, Лаврук В. В. (2018)
Мар’яненко Г. І. - Кібербезпека майбутнього регулювання міграційних процесів в Україні та світі (2018)
Марушева О. А. - Актуальні проблеми дослідження державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві в Україні (2018)
Файсал М. Л. - Міграційні потоки: особливості прикордонного контролю громадян і транскордонного співробітництва (2018)
Білозір О. В. - Структура самоорганізації партнерських відносин в державній соціальній політиці (2018)
Прав Ю. Г. - Сутність стратегічного управління житловим інвестиційно-будівельним комплексом (2018)
Аюб К. - Формування та розвиток спеціалізованих антикорупційних органів в європейських країнах: досвід для України (2018)
Сухенко С. В. - Правове забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Прав Р. Ю. - Діяльність суб’єктів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України (2018)
Шевченко Б. В. - Трансформація власності: роздержавлення та приватизація майна як об’єкт публічного управління (2018)
Желай О. В. - Організаційно-правові принципи реалізації механізмів державної податкової політики (2018)
Нєдєліна Л. Р. - Еволюція підходів до розуміння поняття "екологічна освіта" (2018)
Андрющенко К. А. - Міжнародний досвід застосування державних програм щодо підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії (2018)
Аверкина М. Ф. - Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст (2018)
Шлапак О. А. - Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища (2018)
Миронова Р. М. - Напрями регламентації та регулювання процесів надання публічних послуг в Україні з урахуванням досвіду інших країн, Зоренко О. В. (2018)
Миколаєц А. П. - Формування принципів розвитку громадськості в демократичній, правовій, соціальній державі (2018)
Орлів М. С. - Комплексний механізм державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади (2018)
Чорна К. П. - Еволюція державного управління у Кримському ханаті (XIII-XV ст.) (2018)
Тихончук Л. Х. - Трансформація функцій державного управління в сфері регулювання міжнародної економічної діяльності (2018)
Світовий О. М. - Функції Державної служби зайнятості в умовах децентралізації влади, Митяй О. В., Коваленко Г. О. (2018)
Голобородько Т. В. - Використання інформаційних технологій в публічному адмініструванні: досвід України та європейські орієнтири, Дубіна О. Д. (2018)
Гаман Н. О. - Державне регулювання банківських установ у період кризи (2018)
Касян О. А. - Збій податкового механізму державного регулювання в сільському господарстві: суть проблеми та шляхи її вирішення, Бондарчук Н. В. (2018)
Решетнікова О. С. - Сучасна тарифна політика та впровадження стимулюючого регулювання для теплопостачальних підприємств (2018)
Якайтіс І. Б. - Методичні аспекти оцінки ефективності мехaнiзмiв держaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в укрaїнi (2018)
Caracasidi O. F. - Local self-government: basic bases and models of functioning in modern societies (2018)
Котикова О. І. - Моніторинг конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств як складова програмування сталого розвитку регіону, Бабич М. М., Наконечна В. О. (2018)
Миколаєць А. П. - Особливості взаємовідносин держави та громадськості в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2018)
Денисов О. Є. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності галузі в умовах глобалізації (2018)
Орлів М. С. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади у контексті формування доданої вартості людського капіталу (2018)
Якобчук В. П. - Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки, Тищенко С. В., Захаріна О. В. (2018)
Мосора Л. С. - Досвід організації державної служби в Польщі: орієнтири для України (2018)
Дяченко М. І. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади з громадкістю регіону, Коваленко Г. О. (2018)
Бурик З. М. - Стан наукової розробки проблеми державного регулювання сталого розвитку (2018)
Дяченко О. П. - Розвиток механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України в 2015-2016 роках (2018)
Качний О. С. - Державне управління соціально-економічним розвитком регіонів України: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів (2018)
Сердюк О. І. - Місце доброчесності в моделі компетенцій державних службовців та системі цінностей особистості при запобіганні корупції, Мирна О. В., Шупта І. М. (2018)
Орел М. Г. - Системний аналіз чинників, які зумовлюють завдання системи державного управління у сфері політичної безпеки (2018)
Гордон М. В. - Моделі публічного управління: порівняльний аналіз та пропозиції для України, Оленцевич Н. В., Колісник І. О. (2018)
Євсюкова О. В. - Запровадження принципів реалізації сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади в Україні (2018)
Антонова О. Р. - Суб’єкти здійснення контролю за виконанням сімейної політики та захисту інтересів сімей в Україні (2018)
Збираник Ю. В. - Перспективи розвитку комунікаційної політики у публічному управлінні (2018)
Скрильник Є. В. - Технологічні засади виробництва органо-мінеральних добрив із леонардиту, Артем’єва К. С., Колпаков Я. В. (2020)
Лукащук Л. Я. - Вплив систем удобрення та догляду за посівами на продуктивність і якість зерна пшениці озимої, Курач О. В., Сніжок О. В., Гук Л. І., Кучерова А. В. (2020)
Савчук І. М. - Продуктивні і м’ясні якості бугайців за використання силосу із пайзи, Ящук І. В. (2020)
Міщенко О. А. - Вплив структури гнізда і віку бджолиної матки на заготівлю бджолами білкового корму, Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2020)
Хоменко Л. О. - Фізіологічні аспекти селекції пшениці озимої на адаптивність (2020)
Куліш О. Ю. - Новий морфотип овочевої кукурудзи, отриманий методом експериментального мутагенезу, Парій М. Ф. (2020)
Адамчук В. В. - Дослідження кочення рушіїв мостових агрозасобів по слідах постійної технологічної колії, Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2020)
Баркар В. П. - Дослідження процесу зберігання комах родини Coccinellidae — агентів біологічного захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, Молчанова О. Д. (2020)
Белоліпський В. О. - Оцінка екологічної ефективності схеми формування агроландшафтів на рівні: система балкових водозборів > балкові водозбори р. Айдар, Полулях М. М. (2020)
Неміш Д. В. - Роль тваринництва у функціонуванні особистого селянського господарства, Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Сас Л. С., Матковський П. Є. (2020)
І. В. Свиноусу — 50 (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Mysak I. - Comparison of the methods of surface runoff modelling from the urbanized subcatchments for estimation of peak loads on the environment, Zhuk V., Petrushka K. (2020)
Kowalski D. - The life path and scientific activity of professor Beata Kowalska (2020)
Dyachok V. - The impact of microwave radiation in the processes of carbon dioxide absorption by chlorophyll-producing microalgae, Mandryk S., Huhlych S. (2020)
Malovanyy M. - Environmental and resource evaluation of smelter slag, Ilyash O., Povzun O., Stepanets O., Serga T., Gubar O., Serdyuk V. (2020)
Petruk R. - Environmental safety management of used packaging of pesticides and other dangerous substances, Petrushka I., Pohrebennyk V. (2020)
Nahurskyy O. - Study of the properties of anp fertilizer encapsulated with the use of modified waste of pet, Malovanyy M., Synelnikov S., Tymchuk I., Krylova G. (2020)
Moroz O. - Research of interrelations between meteofactors and water level fluctuation in lake Svitiaz, Tartachynska Z., Korliatovych T., Pokotylo I. (2020)
Chugai A. - Assessment of the quality and the level of the technogenic load on the surface waters of the Kherson region (2020)
Popovych O. - Handling the pharmaceutical industry waste in Ukraine and the UA, Vronska N., Yatchyshyn Y., Zaharko Y. (2020)
Ponomarenko R. - Modeling of operational control of the oxygen regime of the aquatic ecosystem in the conditions of the Dnieper basin, Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Moroz O. - The summary of the II international scientific SYMPOSIUM "Sustainable development – state and prospects” (SDEV’2020), Kuz O., Yavorska N. (2020)
Kowalska B. - The life path and scientific activity of professor Dariusz Kowalski (2020)
Vasiychuk V. - Problem of disposal of organochlorine waste of vinyl chloride production, Kuchera Y., Matskiv О., Nahurskyy O., Kachan S. (2020)
Radomska M. - Environmental pollution in the airport impact area–case study of the Boryspil international airport, Madzhd S., Cherniak L., Mikhyeyev O. (2020)
Petrushka I. - Improvement of adsorption processes of wastewater treatment from nickel ions, Petrushka K., Bliatnyk B. (2020)
Katkov M. - Determination of significant factors of landslide processes and flooding, Malovanyy M., Kotsiuba I., Senchuk T., Lavinda M. (2020)
Synelnikov S. - Theoretical and practical aspects of the efficiency of application of mineral fertilizers encapsulated with polyethylene terephthalate, Malovanyy M., Nahurskyy O., Luchyt L., Petrushka K., Tymchuk I., Stokaliuko O. (2020)
Khudoyarova O. - Adsorptive desulfurization of industrial wastewatern, Gordienko O., Sydoruk T., Titov T., Petruk R., Prokopchuk S. (2020)
Havryshko M. - Ecological problems of enterprises of alcohol industry, Popovych O., Yaremko H. (2020)
Sabadash V. - Investigation of the process of ammonium ion adsorption by natural and synthetic sorbents by methods of multidimensional cluster analysis, Gumnitsky Y., Liuta O. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Toyin O. W. - Dynamic Effects of Foreign Portfolio Investment on Economic Growth in Nigeria, Oludayol Ad. E. (2020)
Kaya H. D. - Business Friendliness, Firm Performance and Owner’s Optimism (2020)
Brown E. - The Observational Microeconomics Study of the Phenomenon of Entrepreneur Resilience and Collaborative Innovative Financial Leadership in the United States, Kasztelnik K. (2020)
Obeid H. - Artificial Intelligence: Serving American Security and Chinese Ambitions, Hillani F., Fakih R., Mozannar K. (2020)
Yelnikova Y. - Implementation mechanism of impact investing in the post-conflict regions, Miskiewicz R. (2020)
Abeysekera R. - Co-production in BDS: The evidence from the Sri Lankan Microfinance Sector (2020)
Aljaloudi J. A. - Economic Growth and the Optimal Size of the Public sector in Jordan, Warrad T.A. (2020)
Bhowmik D. - Trends, Cycles and Seasonal Variations of Ukrainian Gross Domestic Product (2020)
Moskalenko B. A. - An Algorithm of Decomposing the Trend and Cyclical Components of FDI Inflows: the Case of Ukraine, Mitev P. (2020)
AlAli M. S. - Liquidity Management and Banks Financial Performance in Kuwait (2020)
Gatsi J. G. - Effects of International and Internal Remittanaces on Financial Inclusion in Ghana (2020)
Yarovenko H. - Strategy for Determining Country Ranking by Level of Cybersecurity, Kuzmenko O., Stumpo M. (2020)
Title, content (2016)
Мyslyuk М. А. - Rheotechnologies in well drilling (2016)
Kopey B. V. - Laboratory experimental studies of the multiphase separator, Kryvonozhko T. A., Liakh M. M., Youriev E. V. (2016)
Buketov A. V. - Temperature impact upon structural and thermal physical properties of epoxy composites modified with 4,4-sulfonil bis (4,1-phenylene) bis (n,n-diethyldithiocarbamate), Smetankin S. A., Zinchenko D. A. (2016)
Doroshenko Ya. V. - The study of erosive wear of the shaped elements of compressor station manifold of a gas pipeline, Мarko Т. І., Doroshenko Yu. І. (2016)
Panchuk M. - Perspectives of use of nanocellulose in oil and gas industry, Shlapak L., Panchuk A., Szkodo M., Kielczynski W. (2016)
Title, content (2017)
Yakym R. S. - Increase of durability of three-cone rock bit cutters, Petryna D. Yu. (2017)
Buketov A. V. - Use of dispersive additives to ensure high indicators of physico-mechanical properties of functional polymer coatings, Sapronov О. О., Leshchenko O. V., Voronenko S. V. (2017)
Buketov A. V. - Increasing the reliability of the equipment of oil and gas transportation industry due to polymeric nanocomposites, Amelin M. Yu., Negrutsa R. Yu., Sapronova A. V., Bezbach O. M., Voronenko S. V. (2017)
Doroshenko Ya. V. - The study of the stress-strain state of trunk gas pipeline sections with defects in the shape of the cross-section of the pipe, Pylypiv L. D., Poliarush К. А., Doroshenko Yu. І. (2017)
Klyun A. - Experience of operation of electronic database of full-text standards HAMMER in PJSC "Ukrtransgaz", Karpash M., Trebulova I., Kogut G. (2017)
Panchuk M. V. - Study of the influence of thermal factors on the welding process of polyethylene gas pipelines, Shlapak L. S., Theremko N., Szkodo M., Kielczynski W., Kishka S. O. (2017)
Lytvynenko I. V. - The method of segmentation of stochastic cyclic signals for the problems of their processing and modeling (2017)
Шаповал С. Д. - Стан кровотоку нижньої кінцівки у хворих на діабетичну стопу з ознаками сепсису в залежності від рівня виразності склерозу Менкеберга, Савон І. Л., Трибушний О. В., Максимова О. О., Смирнова Д. О., Седун Д. Є. (2019)
Ярешко В. Г. - Мікробний спектр і раціональна антибактеріальна терапія в лікуванні інфікованих форм некротичного панкреатиту, Поталов С. О., Філімонова І. В., Міхєєв Ю. О., Марусій А. І. (2019)
Василевська Л. А. - Вплив мікробного пейзажу на розвиток деструктивних форм бешихи (2019)
Габрієлян А. В. - Експериментальне обгрунтування ефективності трансплантації стовбурових клітин кордової крові при хронічному ураженні міокарду, Доманський Т. М. (2019)
Маланчук В. О. - Оцінка динаміки запального процесу у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки, Сидоряко А. В. (2019)
Капшитарь А. В. - Сепсис как причина летальных исходов после ампутации нижней конечности на уровне бедра вследствие гангрены у больных синдромом диабетической стопы, Капшитарь А. А. (2019)
Запорожченко Б. С. - Тактичні та технічні аспекти комплексного лікування хворих на гострий деструктивний холецистит, ускладнений перитонітом і біліарним сепсисом, Кравець К. В., Бондарець Д. А., Зубков О. Б., Кірпічнікова К. П. (2019)
Герасимчук П. О. - Варіанти перебігу ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної ступні на тлі вакуумної терапії, Шідловський В. О., Фіра Д. Б. (2019)
Zaviazkina N. Vedmedenko A. - Alexithymia as a Factor of Somatization of Psychological Problems (2020)
Матвійчук Б. О. - Клінічна оцінка сепсис-1 і сепсис-3 у хворих на гостру хірургічну абдомінальну патологію, Король Я. А., Патер Я. З., Бохонко Р. Л., Цимбала О. П. (2019)
Ivashkevych E. Koval I. - Psychological Principles of Organization of the Deductive Process at the English Lessons at Secondary Schools (2020)
Криворучко І. А. - Хірургічне та інтервенційне лікування вторинної панкреатичної інфекції, Бойко В. В., Мушенко Є. В., Дроздова А. Г. (2019)
Ivashkevych E. Komarnitska L. - Psychological Mechanism of Sinibularity of Assessing Learner’s Listening Skills at Secondary Schools (2020)
Бєсєдін О. М. - Інфекції, спричинені ізолятами Pseudomonas aeruginosa у хворих відділення гнійно-септичної хірургії, Косульников С. О., Сторубель Л. М., Карпенко С. І., Тарнопольський С. О., Кравченко К. В., Кудрявцев А. С., Синиця К. О., Пундік Г. М., Карпенко Л. І. (2019)
Kalishchuk S. - The Procedural Logic of the Existential and Systemic Reorganization of the Personality’s "Picture of the World" (2020)
Русин В. І. - Особливості протікання і лікування невідмежованого інфікованого панкреанекрозу, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є., Куценко О. Ю. (2019)
Kompliіenko Iryna. - The Reasons of Conflicts in the Relationships between Parents and Children (2020)
Міщенко В. В. - Діагностика та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту, Грубник В. В., Пустовойт П. І., Горячий В.В., Величко В. В., Вододюк Р. Ю. (2019)
Liashenko L. - Psychological Peculiarities of the Development of Junior Students’ Voluntary Attention in the Process of Teaching English at Secondary School (2020)
Желіба М. Д. - Морфометричний та морфофункціональний стан лейкоцитів периферичної крові при гнійно-запальних захворюваннях м'яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу, Богачук М. Г., Покидько М. І., Хіміч С. Д. (2019)
Maksymenko S. - Systemic Nature of Human Psyche and Psychology of Education, Maksymenko K.& Irkhin Y. (2020)
Косульников С. О. - Диагностика и тактика ведения некротизирующего фасцита в свете последних рекомендация, Лисничая В. Н., Беседин А. М., Карпенко С. І, Тарнопольський С. А., Кравченко К. В., Кудрявцев А. С. (2019)
Medvedskaia E. - Categorization of the Concept of Freedom by the Representatives of Different Information Subcultures (2020)
Mykhalchuk N. Onufriieva L. - Psychological Analysis of Different Types of Discourse (2020)
Faliova O. - The Features of Psychological Defenses of Women with Different States of Family Functioning and Family Interaction, Kolchyhina A. Bilotserkivska Y. (2020)
Furman (Humeniuk) O. Hirnyak A. - Psychological Competence of Educator as a Prerequisite of Effective Developmental Interaction with Students (2020)
Khupavtseva N. - Psychological Principles of the Attributes of Facilitative Interaction (2020)
Shebanova V. - Metaphoric Associative Cards in the Work of a Psychologist (2020)
Shevchenko N. Lisianska N. - Experimental Study of Psychological Conditions of Development of High School Students’ Independence in Planning of the Professional Prospects (2020)
Shyriaieva L. Honcharenko N. - The Peculiariies of Perception of Family Relations and the Place in the Family by the Child with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (2020)
Shtepa O. - The Psychological Resources of Personality-Based Confidentiality: Possibilities of Personality Trust in Oneself and Others (2020)
Про збірник (2020)
Леонов В. П. - Рекомендации по описанию и использованию статистического анализа в исследованиях (2019)
Ярешко В. Г. - Ультразвукова семіотика абсцесів печінки та її значеннядля вибору способу операції, Живиця С. Г., Отарашвілі К. Н., Новак В. В., Криворучко І. В. (2019)
Трибушний О. В. - Инфузионная терапия сепсиса при травме стопы у больных сахарным диабетом, Кляцкий Ю. П., Труфанов И. И., Банит О. В. (2019)
Котенко О. Г. - Хірургічна корекція хронічних гнійно-септичних уражень печінки, Гусєв А. В., Попов О. О., Гриненко О. В., Григорян М. С., Юзвик К. О., Жиленко А. І. (2019)
Подпрятов С. Є. - Диференційна діагностика і хірургічне лікування сепсису та мтаболічно зумовлених уражень у хворих на діабетичну стопу, Корчак В. П., Подпрятов С. С., Нікольська В. В., Нікольськи І. С. (2019)
Полянський І. Ю. - Персоналізований підхід до лікування гострого перитоніту на основі генетичних досліджень, Москалюк В. І. (2019)
Дронов О. І. - Етапна хірургічна тактика при гострому інфікованому некротичному панкреатиті, Ковальська І. О., Горлач А. І., Лубенець Т. В. (2019)
Русин В. І. - Глибока артерія стегна як джерело притоку для дистальних реконструкції, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Добош В. М. (2019)
Петрушенко В. В. - Загоєння діабетичних виразок в умовах біологічної стимуляції репарації, Гребенюк Д. І., Апасова Н. В., Мосьондз В. В. (2019)
Запорожченко Б. С. - Тактические подходы к хирургическому лечению больных осложненными формами острого аппендецита и абдоминального сепсиса с высоким риском срдечно-легочной недостаточности, Яхиа Х., Бородаев И. Е., Качанов В. Н., Васильев А. А. (2019)
Павляк А. Я. - Прогнозування перебігу хірургічного сепсису спричиненого гнійно-некротичними ускладеннями цукрового діабетуна основі показників ендотоксикозу, Пиптюк О. В. (2019)
Іванова Ю. В. - Мультидисциплінарне лікування ішемічної форми стопи діабетика, Клімова О. М., Криворучко І. А., Коробов А. М., Прасол В. О., Пітик О. І. (2019)
Матвійчук Б. О. - Значення кісточково-плечового індексу у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, Заремба В. С., Федишин Н. Р., Цимбала О. П. (2019)
Десятерик В. І. - Лабораторно-імунологічна діагностика ускладненого перебігу некротичного панкреатиту, Шаповалюк В. В., Крикун М. С. (2019)
Капшитарь А. В. - Закрытый метод хирургического лечения постиньекционного абсцесса ягодичной области, осложненного септическим шоком, Капшитарь А. А. (2019)
Фомін П. Д. - Абдомінальний сепсис, перитоніт - дискусійні та невирішенні питання, Шаповал С. Д., Сидорчук Р. І. (2019)
Милиця М. М. - Підхід до хірургічного гострого парапроктику на тлі цукрового діабету, Постоленко М. Д., Ангеловський І. М., Солдусова В. В., Казаков В. С. (2019)
Байдужая Е. Н. - Связь показателей упруго-эластических свойств сосудов плеча и системной гемодинамики у пациентов с гипертонической болезнью, Фуштей И. М., Голдовский Б. М. (2019)
Козинець Г. П. - Вплив ранового процесу на формування системної запальної відповіді та раннього сепсису у хворих з опіками в гострому періоді опікової хвороби, Осадча О. І., Коваленко О. М., Линник О. М. (2019)
Велигоцкий Н. Н. - Вопросы комплексного лечения обширных гнилостных флегмон малого таза у больных сахарным диабетом, Трушин А. С., Сероштанов А. И., Шептуха А. А., Бугаков И. Е., Боев В. М. (2019)
Шапринський В. О. - Показники системної запальної відповіді у хворих з флегмонами шиї, Кривецький В. Ф., Сулейманов В. Г., Мітюк Б. О., Хмелевсьа Т. А. (2019)
Матвійчук Б. О. - Критерії синдрому ентеральної недостатності у пострадалих із травмою живота, Бочар В. Т., Голик Ю. Й., Бочар О. М., Бобиляк Ю. І., Городицький О. Р., Мізюрко О. Ю., Фейта О. Р., Рілінг О. П. (2019)
Фомін О. О. - Лікування гнійно-запальних ускладнень при бойовій вогнепальній травмі, Ковальчук В. П., Фоміна Н. С., Желіба М. Д., Доброванов О., Кралинський К. (2019)
Cипливый В. А. - Шкала оценки тяжести сепсиса II, Гринченко С. В., Евтушенко Д. В., Евтушенко А. В. (2019)
Вільцанюк О. А. - Обгрунтування застосування сорбційної композиції на основі нанодисперсного кремнезему для профілактики сепсису при комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів, Бєляєв П. В., Осолодченко Т. П., Вільцанюк О. О. (2019)
Каніковський О. Є. - Етапна хірургічна тактика у хворих на механічну жовтяницю ускладнену гострим холангітом та біліарним сепсисом, Карий Я. В., Бабійчук Ю. В. (2019)
Гусарова А. Ю. - Трудности диагностики в протитуберкулезном стационаре при отсутствии бактериовыделения, Просветов Ю. В., Коваленко Е. А. (2019)
Кебало Д. І. - Солитарна пухлина грудної залози у чоловіків, клінічний випадок, Мірошнікова Н. П., Званцева Е. Д., Милица М. М., Пащенко С. М., Волошина Н. М. (2019)
Десятерик В. І. - Кандидозний сепсис у торакального хворого, Міхно С. П., Мірошниченко В. М., Войчак С. П., Масальський С. К. (2019)
Тріщинська М. А. - Роль клінічної діагностики неврологічних симптомів при генетичних хворобах, Свистільник В. О. (2019)
Иоффе И. В. - Патофизиологические особенности различных видов хирургического сепсиса и их лечение на современном этапе, Пепение А. В., Макарцов Л. П., Василевский К. А. (2019)
Живиця Д. Г. - Результати з реальної клінічної практики використання режимів лікування, заснованих на софосбувірі, у пацієннтів з хронічним гепатитом С, Живиця Л. В., Шинкаренко В. Л., Царьова О. В., Сіянова Л. Ю., Глазунова Г. В. (2019)
Лашкул З. В. - Регіональні особливості захворюванності навенеричні захворювання в Запорізькій області за 2012 - 2017 роки, Балашов Д. Г. (2019)
Подпрятов С. Є. - Корекція цукрового діабету ІІ типу, зміни с-пептидемії та інсулінемії після виконання ілеодуоденопластики, Подпрятов С. С., Старчак Н. М., Антонова А. В., Сацюк І. В., Корчак В. П. (2019)
Дейкало І. М. - Малоінвазивні технології у лікуванні холедохолітіазу ускладненого холангітом та біліарним сепсисом, Осадчук Д. В., Карел О. І., Ганджалас М. Б. (2019)
Білянський Л. С. - Проспективна оцінка застосування вакуум-асистованої терапії у хворих на абдомінальний сепсис, Пристая Є. В., Тишко Р. О., Дубенко Є. М., Мірошниченко Є. Ю. (2019)
Велигоцкий Н. Н. - Гнойно-септические осложнения тяжелых некротизирующих форм острого панкреатита, Арутюнов С. Э., Клименко М. В., Алексанян К. А. (2019)
Химич С. Д. - Антибиотикопрофилактика гнойно-септических осложнений при операциях по поводу осложненных форм жёлчнокаменной болезни на фоне цирроза печени, Муравьев Ф. Т. (2019)
Вовк В. А. - Особливості хірургічної тактики при гострому холангіті в залежності від механізму його розвитку (2019)
Желіба М. Д. - Мікробіологічні аспекти ранової інфекції у потерпілих внаслідок бойових дій та її комплексне лікування з застосуванням вакуум-терапії, Верба А. В., Богуш Г. Л., Марцинковський І. П., Кондратюк В. М., Ковальчук В. П., Фомін О. О., Фоміна Н. С. (2019)
Сиволап В. Д. - Предиктори несприятливого перебігу Q-інфаркту міокарда на госпітальному етапі лікування, Капшитар Н. І. (2019)
Бойко В. В. - Вплив системної запальної реакції на перебіг панкреонекрозу, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Поліков Г. О., Мирошниченко Д. О. (2019)
Семенцов А. С. - Компьютерная томография органов брюшной полости: диагностические возможности при атрезии влагалища, Шаповал О. С., Скринченко С. В., Козырь О. А. (2019)
Фуштей І. М. - Роль поліморфізмів генів у індивідуальній зміні ліпідного профілю у пацієнтів з ішемічною хворобою серця під впливом статинотерапії, Сідь Є. В., Литвиненко В. В. (2019)
Моченый В. А. - Проблемы лечения пневмонии, вызванной Pseudomonas Aeruginosa, Савченко О. А., Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В. (2019)
Каширин В. А. - Парезы и параличи гортани (Обзор литературы), Гусаков А. Д. (2019)
Фуштей І. М. - Звіт про роботу Всеукраїнського симпозіуму з міжнародною участю"Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису". Запоріжжя, 16 – 17.05.2019 року, Шаповал С. Д. (2019)
Фуштей І. М. - Якість життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Подсевахіна С. Л., Ткаченко О. В., Паламарчук О. І., Чабанна О. С. (2019)
Сагайдак Т. К. - Особливості летальних випадків у хворих на Ко-інфекцією ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру, Скороходова Н. О., Ахтирський О. І., Федорец А. В., Яновський А. В. (2019)
Avdosiev Y. V. - Bands neutrophils levels characterization and their denamics at treatment of acute alimentary pancreatitis patients, Pankiv K. M., Khimich S. D., Belozоrov I. V., Kudrevych O. M., Khytruk S. V., Ustymenko O. S., Iaremchuk P. V. (2019)
Lekomtseva Y. V. - The increased kinetics of H2O2-induced chemiluminescence in the patients with long-term consequences after cerebral contusion (2019)
Біляєва О. О. - Роль оксиду азоту в розвитку ендотеліальних дисфункцій при синдромі діабетичної стопи, Козинець Г. П., Осадча О. І., Крижевський Є. Є., Кнівець М. А. (2019)
Подпрятов С. Є. - Можливості та обмеження антибактеріального та комплексного хірургічного лікування запально-гнійного ураження кінцівок, Подпрятов С. С., Корчак В. П., Сімонова З. Є., Корбут С. М., Мазурок Л. М., Сацюк І. В. (2019)
Ванчуляк О. Я. - Інформативність гістологічного дослідження методом картографування мап еліптичності поляризації мікроскопічних зображень міокарда, Литвиненко О. Ю., Ушенко О. Г., Андрійчуки А. О. (2019)
Бачинський В. Т. - Тривимірна просторова реконструкція вогнепальних ушкоджень у практиці судової медицини, Змієвська Ю. Г., Савка І. Г. (2019)
Хіміч С. Д. - Особливості перебігу травматичної хвороби та діагностики і лікування потерпілих з політравмою на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2019)
Саркісова Ю. В. - Поляризаційна мікроскопічна томографія полікристалічної структури препаратів склоподібного тіла у діагностиці давності настання смерті, Бачинський В. Т., Ушенко О. Г., Мельник М. М. (2019)
Ротар О. В. - Мікрофлора верхніх відділів травного тракту при гострому некротичному панкреатиті, Хомяк І. В., Ротар В. І., Хомяк А. І., Шафранюк В. Д., Грама О. В. (2019)
Подпрятов С. С. - Сучасні досягнення і перспективні напрями розробки електрозварних аностомозів, Подпрятов С. Є, Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2019)
Іваськевич І. Б. - Картографування мап азимутів поляризації лазерних мікроскопічних зображень гістологічних зрізів органів людини у диференціації отруєнь етанолом та монооксидом вуглецю, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я., Паливода О. Г. (2019)
Сидорчук Р. І. - Оцінка тяжкості стану хворих на гострий перитоніт, ускладнений абдомінальним сепсисом, Хомко О. Й., Плегуца І. М., Кнут Р. П., Плегуца О. М. (2019)
Круть А. Г. - Методичні підходи до самооцінки системи управління якістю в закладах охорони здоров'я, Горачук В. В. (2019)
Титул, зміст (2020)
Роїк М. В. - Вплив багаторічних біоенергетичних культур на відновлення родючості грунту, Ганженко О. М., Гончарук Г. С. (2020)
Гументик М. Я. - Павловнія - високопродуктивна культура для виробництва біопалива та деревини, Ягольник О. О. (2020)
Роїк М. В. - Методи створення гомозиготних ліній у селекційних матеріалів цукрових буряків (Beta vulgaris) з апозиготичним способом репродукції насіння, Ковальчук Н. С., Зінченко О. А., Федорощак Л. Г., Власюк В. І., Явнюк О. М. (2020)
Саблук В. Т. - Фітофаги енергетичних посадок верби, Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П. (2020)
Квак В. М. - Вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених ґрунтах та закономірності перерозподілу 137 CS у системі "Грунт-Рослина-Лізиметричні води", Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Горбаченко Н. І. (2020)
Балагура О. В. - Агроекологічні основи оптимізації формування агрофітоценозів сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України, Балан В. М., Тимошенко С. М., Волоха М. П. (2020)
Стефанюк В. Й. - Продуктивність стевії залежно від застосування мікродобрива "Аватар-2”, Балан В. М., Фурса А. В. (2020)
Сичук Л. В. - Вплив біологічних препаратів на продуктивність буряків цукрових та вихід біопалива в умовах Західного Полісся України, Черевко Т. В., Мисковець К. В. (2020)
Ягольник О. Г. - Коронавірус та особливості розвитку "зеленої" генерації в Україні (2020)
Глущенко Л. Д. - Врожайність цукрового буряка у беззмінному посіві та у сівозміні, Олепір Р. В, Лень О. І., Самойленко О. А. (2020)
Гелетуха Г. Г. - Якою може бути біоенергетика України в 2050 році (2020)
Куць О. М. - Етнополітичній аспект голодомору 1932–1933 років в Україні (2008)
Кіндратенко А. М. - Організатори геноциду українців у 1918-1936 рр. (2008)
Майстренко В. С. - Антиукраїнський терор після декларованої "українізації”: чому?, Корнєв О. В. (2008)
Танцюра В. І. - Голодомор 1932-1933 років в Україні: трагедії та пам’ять, Олешко Н. П. (2008)
Однороженко О. А. - Родова геральдика Волинської землі в другій половині XIV – першій половині XV ст. (2008)
Шарібжанова Г. О. - Контроль за якістю університетської освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (формування професорсько-викладацького складу Харківського університету), Куліш С. М. (2008)
Наумов С. О. - Від розмежування до об’єднання (про деякі тенденції в українському русі Наддніпрянщині початку ХХ ст.) (2008)
Чорний Д. М. - Приріст населення міст України кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2008)
Потоцький В. П. - Переслідування сектантів-містиків на Слобожанщині в умовах свободи віросповідання ( 1909–1917 рр.) (2008)
Паньків М. М. - Російська імперія в польській історіографічній традиції: основні етапи та напрямки досліджень (2008)
Хорошев О. М. - Особливості зародження молодіжних національно-комуністичних організацій у кінці громадянської війни в Радянській Україні (2008)
Шарібжанов Р. В. - Населення міста Харкова в 20-30-ті роки ХХ ст. (2008)
Жмака В. М. - Міста Лівобережної України в 20–х роках ХХ ст.: кількість, статус (варіанти визначення) (2008)
Терещенко Ю. В. - Інститут делегаток як організаційна основа радянського жіночого руху в Україні в 1920-х – на початку 1930-х рр. (2008)
Кутья О. А. - Організаційне забезпечення державної правової політики щодо неповнолітніх в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття (2008)
Рудь А. А. - Динаміка торговельної мережі та обігів торгівлі споживчої кооперації Харківщини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи 1925 року (2008)
Єремєєв П. В. - Взаємини старообрядництва та радянської влади на Харківщині в 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Калініченко Г. В. - Організація земельних громад на Харківщині (1922–1930 рр.) (2008)
Мартиненко В. Л. - Політика німецької військової адміністрації щодо "фольксдойче" на окупованих східних теренах України (1941–1943 рр.) (2008)
Марасіна Г. В. - Жінка у виробництві в період "застою” (проблема кваліфікації) (2008)
Грінченко Г. Г. - Проведення та аналіз автобіографічного наративного інтерв’ю: метод Фріца Шутце (2008)
Бортник Л. А. - Етнографічні розвідки Івана Франка (2008)
Гаврющенко Д. О. - Садибні комплекси Харківщини другої половини XVIII – початку XIX. – композиційні прийоми і стилістичні особливості (2008)
Петровський В. В. - Історична пам’ять як чинник політичної мобілізації в Україні, Семененко В. І., Мірошниченко В. Ю. (2008)
Радченко Л. О. - Німецький слід в Україні (2008)
Серьогіна Н. С. - Від виборів до виборів: зміни українського політичного ландшафту (2008)
Заморський Є. Ю. - Перспективи співробітництва України з НАТО (2008)
Ісаєв Т. О. - Монастирська колонізація Ізюмського слобідського козацького полку (2008)
Склокін В. В. - Господарська діяльність військових обивателів Слобідської України (60–90-ті рр. XVIII ст.) (2008)
Яцина О. А. - Україна й українці в історичній конструкції М. Устрялова (на прикладі "Нарисів російської історії") (2008)
Потоцький В. П. - Духовні скопці у Харківській губернії (1870–1880 рр.) (2008)
Шарібжанова Г. О. - Професорсько-викладацький корпус Харківського університету наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Куліш С. М. (2008)
Павлова Т. Г. - Вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва в Харкові (1917–1919 рр.) (2008)
Казанков Р. Ю. - Проблема формування чорноморського геополітичного простору в першій половині ХХ ст.: український варіант (2008)
Хорошев О. М. - Організаційні принципи діяльності Української Комуністичної Робітничої Юнацької спілки у період переходу країни до непу (2008)
Жмака В. М. - Промисловість міста Ізюм у період нової економічної політики (2008)
Калініченко В. В. - Висвітлення земельної громади українського доколгоспного села в історіографії (2008)
Олянич В. В. - Зернове господарство в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2008)
Рудь А. А. - Питома вага кооперативної торгівлі Харківської округи у 1928–1929 рр. (2008)
Чугуй Т. О. - Функціонування товариств "Просвіта" на території рейхскомісаріату "Україна" та прифронтової військової зони у 1941–1943 роках: порівняльний аспект (2008)
Мартиненко В. Л. - Депортації німецького населення на початку радянсько-німецької війни з території України (за матеріалами Запорізької, Донецької та Луганської областей) (2008)
Грінченко Г. Г. - "Раскинулись рельсы далеко…": фольклор примусових робітників нацистської Німеччини у публікаціях радянської доби (2008)
Голікова О. М. - Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення (2008)
Бортник Л. А. - Традиційна побутова культура в контексті українсько-польських відносин (ХІХ ст.), Добрунова Л. Е. (2008)
Полякова Ю. Ю. - Іван Андрійович Устинов – історик, бібліограф, театральний критик (2008)
Маліков В. В. - Наймання пастуха на Слобожанщині у ІІ половині ХІХ – на початку ХХІ століть (2008)
Чорний Д. М. - Місто і село на Слобідській Україні (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) (2008)
Танцюра В. І. - Політична історія України як наука: стан і перспективи її розвитку, Пересада О. В. (2008)
Ісаєв Т. О. - Зброя козаків Ізюмського слобідського полку в XVII - на початку XVIII ст. (2009)
Потоцький В. П. - Православно-місіонерська історіографія релігійного сектанства Харківської губернії (2009)
Чорний Д. М. - Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви (2009)
Хорошев О. М. - Проблеми організаційної діяльності Комуністичної юнацької спілки в роки громадянської війни (2009)
Жмака В. М. - Чисельність населення у містах Лівобережжя у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Калініченко В. В. - Сільська громада та її трансформація в земельну громаду в Наддніпрянській Україні (1917-1922 рр.) (2009)
Олянич В. В. - Джерела грошових прибутків селянських господарств в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Грінченко Г. Г. - Примусова праця в нацистській Німеччині в усних історіях колишніх дітей-остарбайтерів (2009)
Кислюк В. В. - Україна: національно-культурна пам'ять (2009)
Полякова Ю. Ю. - Харківський сезон Костянтина Мараджанова (1906-1907) (2009)
Єремєєва К. А. - Розповсюдження політичних анекдотів на українську тематику (1917-1991 рр.) (2009)
Бортник Л. А. - Роль і місце української народно-поетичної творчості в процесі міжслов'янського культурного єднання (кін. XVIII - XIX ст.) (2009)
Казанков Р. Ю. - "Чорноморська орієнтація" на сторінках української емігрантської періодики (1950-1970-ті рр.) (2009)
Лутаєва Т. В. - Історія міжкультурної взаємодії українців з арабо-мусульманським світом (2009)
Грінченко Г. Г. - Усні історії: методи аналізу та варіативність публікацій результатів дослідження (2010)
Альков В. А. - Повсякденне життя мешканців великих міст Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: пострадянська історіографія питання (1991-2010 рр.) (2010)
Казанков Р. Ю. - Концепт "регіон" у сучасній російській та українській історіографії (2010)
Бортник Л. А. - До історії університетських статутів 1804-1884 рр. (2010)
Павлова Т. Г. - Єдиний університетський простір Російської імперії (на прикладі взаємодії Харківського та С.-Петербурзького університетів) (2010)
Чорний Д. М. - Законодавча і виконавча влади в Конституції УНР: проблеми оцінки документа (2010)
Калініченко В. В. - Механізми функціонування та структура громадського управління в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917-1930 рр.) (2010)
Олянич В. В. - Оренда і найм: соціально-економічні форми селянського підприємництва в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Латишева О. В. - Мазлах С. М. (1878-1937) – реформатор системи державного страхування в УСРР (2010)
Удовенко Л. О. - Національно-культурна специфіка формування "світу" літературних героїв Василя Стефаника (2010)
Мариняк Р. С. - Перспективи становлення театру Лесі Українки на вітчизняній сцені (прогнозування Ю. Шевельова 1943 р. і сьогодення) (2010)
Звагельський В. Б. - Про забуту середньовічну дорогу з Посейм’я у Подонцов’я (2010)
Ісаєв Т. О. - Цареборисів: від заснування до утворення Ізюмського слобідського полку (2010)
Арзуманова Т. В. - Зміни в розвитку етномовних процесів у Харківській губернії (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Заярна Д. О. - Дворяни Іловайські: на шляху становлення підприємництва у пореформеному Донбасі (2010)
Устименко О. М. - Харківське училище для незрячих дітей (1886-1917 рр.) (2010)
Обченко О. М. - Особливості розвитку державного шкільництва у Змієві та Зміївському повіті в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Онацький М. Ю. - Національний склад приватних підприємців Харківщини за даними Всесоюзного перепису населення 1926 р. (2010)
Бадєєва Л. І. - Танкове конструкторське бюро № 183 у Харкові (20-30-ті рр. ХХ ст.), Бадєєв В. О. (2010)
Білостоцький М. О. - Справа "КР" та ідеологічні кампанії у Харкові (1947 р.) (2010)
Лупіка Т. О. - Сільське господарство Харківщини на тлі Голодомору 1946-1947 рр. (2010)
Пархоменко М. В. - Стародавні пам’ятки житлових будинків на території сучасної України (на прикладі візантійського Херсона) (2011)
Чугуй Т. О. - Роль і значення діяльності перших Ростиславовичів у розвитку державотворчих процесів у Галицькому князівстві (2011)
Ісаєв Т. О. - Московська сторожова служба на території Південної Слобожанщини в XVI ст. (2011)
Маслов М. П. - Кустарна металообробка як важлива складова соціально-економічного розвитку України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2011)
Домановська М. Є. - Василь Карлович Надлер (1840-1894) як візантиніст (2011)
Чорний Д. М. - Перший Всеросійський з’їзд представників міст з питань поліпшення міських фінансів про виділення міст в самостійні земські одиниці: обговорення концепції та програми дій (2011)
Калініченко В. В. - Оренда землі в українському селі в роки НЕПУ (1921-1929 рр.) (2011)
Олянич В. В. - Створення та діяльність кооперативів кустарів-підприємців в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Домановський А. М. - Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2007-2009 рр. (2011)
Удовенко Л. О. - Значення та роль антропонімів у мові творів красного письменства (на матеріалі історичного роману Павла Загребельного "Диво") (2011)
Альков В. А. - У боротьбі за відвідувача: становлення прийомів комерційної діяльності в закладах дозвілля м. Харкова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Полякова Ю. Ю. - Гастролі єврейської трупи Фішзона у Харкові на початку ХХ століття (2011)
Подгорна О. Б. - Фінансово-економічне становище монастирів Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Соколовська Ю. В. - Ольгинський притулок у Харкові в кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2011)
Логовський І. М. - Діяльність земських органів влади Харківської губернії з впровадження та розвитку на селі земського взаємного страхування від вогню (друга половина ХІХ ст.) (2011)
Устименко О. М. - Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей у міжвоєнний період (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Протасова І. - Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії (2011)
Чугуй Т. О. - Роль і значення діяльності останніх Ростиславовичів у розвитку державотворчих процесів у Галицькому князівстві (2012)
Потоцький В. П. - "Чорна смуга арештів": репресивні заходи щодо релігійних дисидентів на Харківщині (1890-ті рр.) (2012)
Чорний Д. М. - Вовчанська міська дума на початку ХХ ст.: складнощі становлення самоврядування (2012)
Соколовська Ю. В. - Допомога дітям у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть на Слобожанщині: історіографія проблеми (2012)
Калініченко В. В. - Будова земельної громади Наддніпрянської України (1917–1930 рр.) (2012)
Скубій І. В. - Проблеми становлення державної роздрібної торгівлі в Харкові в роки непу (2012)
Устименко О. М. - Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей у другій половині ХХ ст. (50-80-ті роки) (2012)
Зіньковський С. О. - Український миротворчий контингент у Республіці Ірак (2012)
Аксьонова Н. В. - Етнографія українців у виданнях Воронезького, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів (2012)
Удовенко Л. О. - Дозвілля харківців наприкінці XIX– на початку XX століття (2012)
Полякова Ю. Ю. - Діяльність Харківського державного єврейського театру в Одесі (1927–1928) (2012)
Онищук О. О. - Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Маліков В. В. - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів’ях та приказках (2012)
Склокіна І. Є. - Політика пам’яті про нацистську окупацію в радянських музеях (приклад Харківського державного історичного музею, 1943-1953 рр.) (2012)
Удовенко Л. О. - Авторське створення топонімічного простору в художньо-історичному творі (на матеріалі роману Павла Загребельного "Диво") (2012)
Домановський А. М. - Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр., Домановська М. Є. (2012)
Роменський О. О. - Візантія і Русь в українському вимірі (2012)
Пархоменко М. В. - Візантія стає ближчою, або що під мантією у "Василевса"?, Хричов С. О., Шуліченко А. Д. (2012)
Чугуй Т. О. - Висвітлення в історіографії питання належності земель пониззя Дністра і Дунаю до Галицького князівства (2013)
Домановська М. Є. - Візантиністика в творчості і планах О. Білецького (до 130 річниці від дня народження) (2013)
Демуз І. О. - Науково-технічні товариства України кінця ХІХ - початку ХХ ст.: історіографія дореволюційного періоду (2013)
Бегей І. О. - Добромильська реформа: передумови та наслідки (2013)
Робак І. Ю. - Специфіка організації боротьби з алкоголізмом і перші кроки радянської влади з його подолання в столичному Харкові 1920-х - поч. 1930-х рр., Демочко Г. Л. (2013)
Барабаш Ю. В. - Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. (2013)
Устименко О. М. - Харківська неповна середня школа-інтернат № 71 імені В. Г. Короленка для сліпих дітей у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) (2013)
Свириденко В. О. - Образ "турецького ярма" у болгарському гранднаративі доби соціалізму (2013)
Аксьонова Н. В. - Харківське історико-філологічне товариство як організатор польових етнографічних досліджень Слобожанщини, Скирда І. М. (2013)
Арзуманова Т. В. - Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у ХІХ ст. (2013)
Бортник Л. А. - Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам'яті, Павлова Т. Г. (2013)
Танцюра В. І. - Політична історія України: огляд сучасних публікацій, Пересада В. О. (2013)
Курушина М. А. - Прийом мовної гри в номінації товарів (2013)
Мариняк Р. С. - Історіософська парадигма в європейській та вітчизняній літературі 1960-х років (2013)
Танцюра В. І. - Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела, Пересада О. О. (2013)
Чугуй Т. О. - Трансформація політичних процесів у Волинському князівстві упродовж ХІ–ХІІ століть (2013)
Проць Н. В. - Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) (2013)
Альков В. А. - Трансформація харківського клубного дозвілля в умовах модернізаційних перетворень другої половини ХІХ –початку ХХ ст. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади та земств Харківської губернії щодо запобігання та припинення епідемій віспи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Чорний Д. М. - 100-річчя Вітчизняної війни 1812 року: загальнонародне свято чи пропагандистська кампанія (особливості урочистостей по містах Лівобережної України) (2013)
Арзуманова Т. В. - Історична пам’ять як фактор збереження етнічної та етнорелігійної ідентичності (на прикладі общини старообрядців Харкова) (2013)
Кравченко О. В. - Земські сирітські будинки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Потоцький В. П. - Хлистівські громади Аккерманського та Хотинського повітів Бессарабської губернії (1840–1914 рр.) (2013)
Чернуха О. В. - Стан злочинності на Харківщині в період нової економічної політики (2013)
Полякова Ю. Ю. - Музично-театральне життя Харкова під час німецько-фашистської окупації (за матеріалами Державного архіву Харківської області) (2013)
Демочко Г. Л. - Аналіз підготовки наукових кадрів у Харківському медичному інституті у 1970-х – на початку 1980-х рр. (2013)
Мариняк Р. С. - "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю (2013)
Удовенко Л. О. - Особливості художньої прози Михайла Грушевського (2013)
Курушина М. А. - Семантичні опозиції в українському ономастиконі (2013)
Удовенко Л. О. - Терміни-епоніми в українській валеологічній термінології (2013)
Шапаренко О. В. - Гносеологічні аспекти вивчення іноземних мов (2013)
Танцюра В. І. - Військово-стратегічне значення Слобідської України у XIV – першій половині XVII ст., Пересада О. О. (2014)
Бегей О. І. - До історії Буківського монастиря святого Йосафата отців василіян (2014)
Голікова О. М. - Варшавське Лісівниче училище та його роль у становленні факультету лісового господарства Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва (2014)
Проць Н. В. - Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830–1899 рр.) (2014)
Domanovska M. Y. - M. S. Drinov on Rus' and Byzantium as Enemies of Bulgaria in the Tenth Century (2014)
Павлова Т. Г. - Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.) (2014)
Khoroshev O. M. - Origin of Students’ Sector Within Ukrainian Youth Movement in 1917 (2014)
Свириденко В. О. - Болгарське Відродження як "місце пам’яті" (2014)
Бортник Л. А. - Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941–1944 рр.) (2014)
Чорний Д. М. - Патріотизм, пожертвування, пильність: суспільні настрої в Харківській губернії (друга половина 1914 – перша половина 1915 рр.) (2014)
Zaharchenko E. Yu. - "We Pour, Because of This He Drinks": Deviant Behaviour of the Parish Clergy in the 19th Century (on the Material of Kharkiv Diocese) (2014)
Дмитрюк В. В. - Весільна фотографія як етнографічне джерело: на прикладі сімейних фотоальбомів мешканців Одеської області (2014)
Мариняк Р. С. - Відомі жінки в історіософській ліриці Л. Костенко (2014)
Бортник Л. А. - Рецензія на монографію: Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века: Монография. – Харьков: "Издательство Сага", 2012. – 408 с. (2014)
Domanovsky A. - St. Sophia of Kyiv Cathedral’s Millennium in Contemporary Ukrainian Historiography (A Critical Survey) (2014)
Маслійчук В. Л. - Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) (2014)
Дьякова О. В. - Університет імені В. Н. Каразіна на мапі Харкова (2014)
Lysenko M. S. - The Agricultural Associations in Kharkiv Province: Creation and Trends of the Activity (1880-1914) (2014)
Полякова Ю. Ю. - Спроба створення Українського художнього театру в Харкові у висвітленні української та російської преси (2014)
Потоцький В. П. - Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Khoroshev O. M. - Certain Problems of Forming Organizational Principles of National Youth Associations in Ukraine in 1917 (2014)
Чернуха О. В. - Боротьба міліції з розповсюдженням самогоноваріння на Харківщині у роки НЕПу (2014)
Чирка Л. Г. - Аналіз джерельної бази проблем медичного забезпечення партизанських загонів на Переяславщині: 1941-1943 роки (2014)
Куций І. П. - Ґенеза категорії "цивілізація": між реальною та уявлюваною спільнотою (2014)
Dzyadevych T. - World/Space/Place in Service for Civil Society Mobilization: Ukrainian Case (2014)
Свириденко В. О. - Національне Відродження в кінематографії Народної Республіки Болгарія як об’єкт політики пам’яті (2014)
Мариняк Р. С. - Трансформація сюжету "Думи про трьох братів Азовських" у драматичній поемі Л. Костенко "Дума про трьох братів неазовських" (2014)
Курушина М. А. - Назви музичних гуртів: розмаїтість підходів до термінопозначень в українській та зарубіжній ономастиці (2014)
Аксьонова Н. В. - Післярецензія на монографію Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. 3-е видання, перероб. і допов. – К. : Інтелектуальна книга, 2014. – 264 с.: іл. (Сер.: Етнологія для дорослих) (2014)
Чугуй Т. О. - Князь Роман Мстиславович: на шляху до створення Галицько-Волинського князівства (2015)
Петровський В. В. - Вплив університетського середовища на міське життя Харкова (перша третина ХІХ ст.) (2015)
Бургаз Ю. В. - Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. (2015)
Олешко Н. П. - Заборони україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. як прояв антиукраїнської політики російського уряду (2015)
Lysenko M. S. - Agricultural Societies of Ukrainian Provinces in Russian Empire: the Formation of Network and Experience (1861-1914) (2015)
Македон В. В. - Національно-культурні товариства прибалтійських народів (литовців, латишів та естонців) в Одесі на початку ХХ с.: напрями діяльності та персональний склад (2015)
Попов В. Ж. - Самостійне працевлаштування переміщених осіб в українських містах упродовж 1917-1918 рр. (2015)
Чорний Д. М. - Велике місто в роки Першої світової війни: повсякденне життя Харкова і харків’ян (2015)
Коник О. О. - Перша світова війна у спогадах трьох учасників встановлення радянської влади на Херсонщині (2015)
Дьякова О. В. - Пенсійне забезпечення харків’ян під час гітлерівської окупації (2015)
Савченко С. В. - Містики та раціоналісти: до класифікації сектантських спільнот України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Куліш С. М. - Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.) (2015)
Дяченко Н. В. - Державна культурна політика в Україні та її вплив на регіональний розвиток: огляд підходів і методів (2015)
Шапаренко О. В. - Національна ідентичність як чинник формування громадянського суспільства в Україні (2015)
Удовенко Л. О. - Коротко про життя і діяльність Агапія Гончаренка (2015)
Нестеренко В. О. - Акторно-мережева теорія: сутність та інструментарій для дослідження історії великого міста Російської імперії (2015)
Домановська М. Є. - Володимир Іванович Савва як візантиніст (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Казімір І. І. - Аксіологічна парадигма в контексті актуальних запитів вітчизняної культури, Мариняк Р. С. (2015)
Чугуй Т. О. - Актуальні питання історіографії життєдіяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича (2016)
Маслійчук В. Л. - Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750–1764 рр.) (2016)
Арзуманова Т. В. - Хлисти в Харківській губернії в ХІХ ст.: проблеми викриття та протидії поширенню секти з боку держави та офіційної церкви (на прикладі слободи Попівка Старобільського повіту) (2016)
Нижнікова С. В. - Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Ластовець Н. О. - Повсякдення українських дипломатів початку ХХ століття (за матеріалами Центральної Ради) (2016)
Корнієнко О. В. - В пошуках радянської моди: закордонні відрядження до країн- "законодавиць моди" у 1950–1960-х рр. (2016)
Воронова Л. М. - Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: становлення та розвиток у 60–70-ті рр. ХХ ст., Мартем’янова Н. С. (2016)
Дяченко Н. В. - Виставкова діяльність Харківського художнього музею у 1991–2001 рр.: традиції та новації (2016)
Удовенко Л. О. - Меморіальні назви на мапі Харкова (2016)
П’ятаченко С. В. - Діяльність "Попівської академії" у контексті зародження народознавчої думки на Слобожанщині у кінці XVIII – поч. XIX ст. (2016)
Чорний Д. М. - Рецензія на Krzysztof Pietkiewicz. Paleografia Ruska. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015. – 612 c. (2016)
Чугуй Т. О. - Постать короля Данила Романовича у біографічних дослідженнях М. Ф. Котляра (з нагоди 85-річного ювілею вченого) (2016)
Потоцький В. П. - Перипетії шляхетської долі: сторінки біографії Миколая Киселя та Миколая Мелешка (2016)
Семененко В. І. - "Єврейське питання" в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.), Петровський В. В. (2016)
Kulysh S. M. - Modern Historico-Pedagogical Literature on Kharkiv University Activities in the 19th-early 20th century (2016)
Арзуманова Т. В. - Стереотипи щодо шлюбу та інтимного життя хлистів у ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Харківської губернії) (2016)
Грінченко Г. Г. - Масове знищення пацієнтів ігренської психіатричної лікарні впродовж 1941 – 43 рр.: цифри, люди, долі, Венгер А. Г. (2016)
Удовенко Л. О. - Етноніми старого і сучасного Харкова (2016)
Бондаренко С. К. - Лікувальні замовляння в Ізюмському районі: внутрішня форма і логіка функціонування, Заїка С. М., Рудь О. М. (2016)
Ганус Дз. М. - Магічні способи лікування дітей на Слобожанщині (на матеріалах польових досліджень) (2016)
Сторожко Т. С. - Подушка в магії ромів Слобожанщини (2016)
Зіневич Н. О. - Оберегова функція ікон у традиційних віруваннях українських ромів (2016)
Серебряннікова Н. І. - Реклама окультних послуг у сучасному місті: досвід антропологічного дослідження в м. Одеса (2016)
Швидкий С. М. - Народні знання як вагомий чинник формування етнокультурної спадщини населення України (2016)
Черемська О. С. - Мовні засоби творення образності в поезії Христі Алчевської, Масло О. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського