Зубченко Л. В. - Особливості творчої організації педагогічної практики майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Карелова Г. А. - Підвищення педагогічного потенціалу батьків як умова виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків (2013)
Коваленко Д. В. - Професійно-правова компетентність інженера-педагога як мета професійно-правової підготовки майбутнього фахівця (2013)
Коллегаєв М. Ю. - Ефективність методик квазіпрофесійної діяльності у професійній підготовці фахівців для індустрії активного відпочинку (2013)
Копыл А. А. - Концепция формирования профессиональной культуры будущих дизайнеров (2013)
Косиченко В. А. - Термінологічний аналіз основних понять з проблеми виховання молоді на засадах етнокультурних традицій (2013)
Костіна В. В. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до проектування виховуючого середовища (2013)
Кохан Л. В. - Реалізація творчого потенціалу особистості засобами структурно-логічних схем у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Криворот Т. Г. - Необхідність формування математичної грамотності у майбутніх педагогів-дослідників (2013)
Мазин В. Н. - Основные положения концепции организации воспитательного процесса в ДЮСШ (2013)
Макар Л. М. - Тенденції соціальної освіти й професійної підготовки фахівців (2013)
Максименко А. Е. - Содержание профессиональной подготовки будущих дизайнеров в системе непрерывного образования (2013)
Мармаза О. І. - Імідж як спосіб професійної соціалізації керівника навчального закладу (2013)
Матюха Г. В. - Організація групової роботи на уроках англійської мови, Салло О. Ю. (2013)
Медведєва Є. В. - Застосування мультимедійних засобів навчання в підготовці майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід у становленні особистості студента (2013)
Нечепорук Я. С. - Сутність і шляхи впровадження case-study як методу інтерактивного навчання в льотних навчальних закладах (2013)
Олексюк Н. С. - Зміст професійної підготовки майбутнього соціального педагога до роботи в притулку для дітей (2013)
Осипов А. О. - Цілісність людини як підґрунтя системності психолого-педагогічних методологій (2013)
Петришин Л. Й. - Креативність як необхідна умова професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Пилипюк К. М. - Проблема педагогічної занедбаності підлітків у працях науковців Німеччини (2013)
Полторак В. А. - Основні чинники орієнтації випускників шкіл на послуги, що пропонує недержавний ВНЗ, в умовах реалізації концепції освітнього маркетингу (2013)
Польшина Ю. Ю. - Місце толерантності в системі особистісно-професійних якостей соціального педагога (2013)
Потуй Ю. П. - Професійні цінності: сутність і роль у формуванні особистості сучасного фахівця (2013)
Прикотенко Т. А. - Художня творчість і арт-педагогіка в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2013)
Присяжнюк Ю. С. - Андрагогічні підходи щодо розвитку конкурентоспроможності педагогічного працівника в умовах соціально-економічних змін (2013)
Резунова О. С. - Використання ділових ігор як ефективного засобу формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв (2013)
Рижанова А. О. - Засоби масової інформації та актуальні соціально-педагогічні проблеми сучасності (2013)
Русинка І. І. - Самовиховання і розвиток особистості (2013)
Самсонова О. О. - Педагогічний супровід інтерактивного навчання у післядипломній освіті вихователів дошкільного навчального закладу (2013)
Сокирко О. С. - Особливості розвитку пізнавальної сфери в глухих дітей дошкільного віку на заняттях з плавання (2013)
Суржанська В. А. - Проблеми застосування інформаційних комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки фахівців (2013)
Суханова А. Є. - Виховання та освіта безпритульних підлітків у процесі соціально-педагогічної реабілітації (2013)
Суханова С. В. - Реабілітація молоді з обмеженими можливостями в територіальній громаді засобами анімації (2013)
Ткаченко М. О. - Реалізація технології формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики (мотиваційно-цільовий компонент) (2013)
Хортів Г. В. - Методична підготовка вчителів початкових класів у закладах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Хохлова О. А. - Сутність економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості (2013)
Черевко С. В. - Сучасні підходи до питань здорового способу життя (2013)
Шаповалова І. В. - Базові педагогічні принципи підготовки сучасного вчителя фізичного виховання (2013)
Шевченко О. А. - Методичний апарат дослідження професійного розвитку молодого вчителя (2013)
Шеплякова І. О. - Деонтологічна культура соціального педагога: до визначення поняття (2013)
Шпак І. - Прийом драматизації у рамках комунікативної методики навчання іноземних мов, Мунтян А. (2013)
Шумілова І. Ф. - До питання змісту загальнокультурної компетентності як фактора формування майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2013)
Алфімов Д. В. - Лідерські якості особистості школяра (2013)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями у Великій Британії (2013)
Василенко Г. В. - Техніки професійно-педагогічного спілкування соціального педагога в роботі з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку (2013)
Василенко О. Н. - Средства духовно-нравственного воспитания учащихся (2013)
Гвозденко М. В. - Вивчення інформаційних технологій як спосіб підвищення конкурентоспроможності учня на сучасному ринку праці України (2013)
Гніда Т. Б. - Обґрунтування соціально-педагогічних умов корекції особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку (2013)
Гречаник О. Є. - Управління системою превентивного виховання у школі (2013)
Кабацька О. В. - Виховні аспекти формування ціннісних орієнтацій школярів, зокрема гуманістичних, етичних та екологічних, на заняттях валеологічного гуртка (2013)
Куринная А. Ф. - К вопросу психологических условий работы над словом в основной школе (2013)
Пивоваров А. В. - Профессиональная ориентация старших школьников и ее роль в подготовке рабочих с высшим образованием: муниципальный аспект (2013)
Порохня Л. А. - Особливості формування готовності майбутнього учителя до запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі у системі професійної підготовки (2013)
Радієвська А. А. - Методи і прийоми засвоєння мистецьких знань учнями молодших класів ліцеїв мистецтв (2013)
Розсохач С. А. - Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в контексте современной образовательной парадигмы (2013)
Тадаєва А. В. - Особливості соціалізації молодших школярів у сучасному інформаційному просторі (2013)
Хромченко О. В. - Засоби професійного саморозвитку вчителя як організатора навчально-дослідницької діяльності старшокласників (2013)
Амеліна С. М. - Формування аналітичних умінь майбутніх економістів у вищих навчальних закладах Німеччини, Дзюба Г. І. (2013)
Гарасюта В. М. - Специфіка навчання майбутніх інженерів аграрного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Дубревський Ю. М. - Професіоналізм викладача ВНЗ – визначальний чинник розвитку соціуму (2013)
Єрмола А. М. - Організація виховної роботи зі студентами країн СНД Азійського регіону в умовах інженерно-педагогічного навчального закладу (2013)
Єрьоменко О. А. - Особливості виховання студентів країн СНД Азійського регіону в Україні: особистісно орієнтований підхід (2013)
Клопов Р. В. - Сучасний стан готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Комишан А. І. - Професійна компетентність та підвищення кваліфікації педагогів вищої школи: взаємозв’язок і зумовленість (2013)
Косюк В. Р. - Критерії якості підготовки майбутніх дизайнерів у вищий школі (2013)
Крамаренко Т. В. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання англійської мови, Мединська С. І. (2013)
Кузёма Т. Б. - Проблема организации самостоятельной работы студентов-филологов в процессе обучения в высших учебных заведениях Украины (2013)
Кулько В. А. - Професійна мотивація екологів у навчальному процесі аграрного університету (2013)
Максимовська Н. О. - Анімаційне соціально-виховне середовище ВНЗ як простір соціального розвитку студентської молоді (2013)
Маріна О. В. - Формування комунікативних умінь студентів факультету іноземної філології педагогічного університету в процесі вивчення англійської мови (2013)
Мироненко В. В. - Специфика обучения речевым грамматическим навыкам студентов нелингвистических специальностей (2013)
Стукало О. А. - Особливості педагогічного спілкування у вищому аграрному навчальному закладі (2013)
Тарасенко Р. О. - Особливості інформаційної підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняних ВНЗ (2013)
Тимощук Г. В. - Педагогічний супровід проектної діяльності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки (2013)
Черкашина Ж. В. - Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки іноземних студентів (2013)
Чорна С. С. - Особливості навчання другої іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2013)
Ключковська І. - Держава – діаспора у світових реаліях (2008)
Онищук В. - Чинники формування соціального статусу в діаспорних меншинах (2008)
Малько О. - Стан і перспективи співпраці між діаспорою та Україною в гуманітарній сфері (2008)
Тимочко М. - Українська громада в Австралії (2008)
Вішка О. - Українська політична еміграція у Польщі (1920 – 1939) (2008)
Піскун В. - Українська політична еміграція 20-х рр. ХХ ст. у контексті економічних інтересів світового співтовариства (2008)
Забавська О. - До історії післявоєнної української еміграції: українці у лавах польських збройних сил під британським командуванням (2008)
Даниленко Н. - Роль жіночих організацій (2008)
Недужко Ю. - Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність України (кінець 70-х – початок 90-х років XX століття) (2008)
Ковальчук В. - Місія Енріке Інсабато у налагодженні контактів української політичної еміграції з італійським політикумом (1930-і – 1950-і рр.) (2008)
Патарак І. - Чин отців Редемптористів у громадсько-релігійному житті українців в Канаді (2008)
Преловська І. - Богословська спадщина митрополита Іоанна Теодоровича (1887 – 1971) (2008)
Атаманенко А. - Журнал "Український історик” і творення Українського історичного товариства (До 45-ліття УІТ) (2008)
Заворотна Н. - Розвиток україністики в університеті Торонто та в наукових бібліотеках університету за останнє десятиріччя (2008)
Павлишин М. - Українці в Австралії: cтан досліджень (2008)
Мартинишин Н. - Українське мовознавство в діаспорі, Шміло Г. (2008)
Темірова Н. - Образ української аристократії в дослідженнях істориків діаспори (2008)
Винар Л. - Історик Павло Грицак: життя і діяльність (у 50-ліття смерти) (2008)
Хеленюк А. - Колекція професора Любомира Винара в Національному університеті "Острозька академія" як джерело до вивчення світогляду вченого (2008)
Кучерук О. - Аркадій Жуковський на чолі Наукового товариства імені Шевченка у Європі (2008)
Мілянич М.-М. - Атанас Мілянич з перспективи ХХІ століття (2008)
Клинова Г. - Проблеми давньої історії України у творчості Олександра Домбровського (2008)
Гумницька Н. - Омелян Пріцак – автор показової моделі українознавчих досліджень у Гарвардському університеті (2008)
Старовойтенко І. - Наукова діяльність Лева Чикаленка: період еміграції (1920 – 1965 рр.) (2008)
Супронюк О. - В. В. Дорошенко – дослідник української преси: еміграційний період (1944 – 1963) (2008)
Трембіцький А. - Родина Сіцінських-Січинських та Українське історично-філологічне товариство в Празі (1923 – 1945 рр.) (2008)
Баран М. - Співпраця Богдана Лепкого та Зенона Кузелі під час їх проживання у Німеччині (2008)
Маленко Л. - Наукова спадщина Ф.А. Щербини: козакознавчий аспект (2008)
Корнійчук Л. - Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського (2008)
Сеник Я. - Іван Світ про українців Далекого Сходу (2008)
Черченко Ю. - Листування Богдана Кентржинського в архіві ОУН у Києві (2008)
Домбровська Є. - Листи з чужини. Зв’язки Богдана Заклинського з українською діаспорою (2008)
Єфремова О. - Фонд № 5235 "Уряд УНР в екзилі" у Центральному Державному Архіві Вищих Органів Влади та Управління України (2008)
Масненко В. - Матеріали про Б.Д. Крупницького у Державному архіві Черкаської області, Пашковський О. (2008)
Мушинка М. - Письменник Іван Голубовський та його колекція картин Олекси Новаківського (2008)
Коровник Л. - Яр Славутич – людина нової доби (до 90-річчя поета й філолога) (2008)
Мицик Ю. - З листування кінорежисера Євгена Деслава (2008)
Янковська Ж. - Мотиви ностальгії в українській художній літературі митців діаспори (2008)
Румянцев О. - "Руски новини" та "Рідне слово" – дзеркала двох українських громад Югославії в період між двома світовими війнами (2008)
Антощук Л. - Структура журналу "The Ukrainian Quarterly" (1957 – 1991 рр.) (2008)
Марченко Н. - Канадський квартальник "Логос": структура та зміст видання (2008)
Божук Л. - Практика реалізації українського шкільництва: порівняльний аналіз східної і західної діаспори (2008)
Заячук Ю. - Українознавча освіта в канадських університетах: сучасний стан і перспективи (2008)
Зубко О. - Викладачі-подоляни Українського Вищого Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923 – 1933 рр.) (2008)
Васильченко М. - Розвиток українського шкільництва у Східній Словаччині після 1945 року (2008)
Закіров М. - Українська освіта в урало-сибірському регіоні у 1920 – 1933 роках (2008)
Титул, зміст (2013)
Барахтян Н. В. - Проблеми правового забезпечення державної політики у сфері ціноутворення (2013)
Бобечко Н. Р. - Оцінка доказів судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні (2013)
Бондар В. С. - Особливості проведення слідчого експерименту при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Василевич В. В. - Зарубіжний досвід кримінологічної політики захисту прав потерпілих від поширення дитячої порнографії у мережі Інтернет (2013)
Васьковцов А. О. - Кваліфікація корупційних правопорушень, які пов’язані із порушенням встановлених законом обмежень (2013)
Гавріляк О. Ю. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагань (2013)
Гловюк І. В. - Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні (2013)
Задоя К. П. - Інститут змови (conspiracy) за Кримінальним кодексом Республіки Руанда 2012 року як приклад неоднозначного врахування правових традицій сім’ї загального права при реформуванні кримінального законодавства (2013)
Зайцева-Калаур І.В. - Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ (2013)
Калаур І. Р. - Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на Українських землях (2013)
Коновалова Г. В. - Забезпечення безпеки учасників криміна льного с удочинства за новим КПК України (2013)
Крилач О. М. - Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки (2013)
Куліцька С. В. - Компенсація моральної (немайнової) шкоди у житлових правовідносинах: проблеми теорії та практики (2013)
Литвинов Є. П. - Щодо питання про визначення поняття "Інтернет-право" (2013)
Москалюк Н. Б. - Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби (2013)
Орловська Н. А. - Актуальні питання поводження з дітьми у конфлікті з законом: кримінально-процесуальний аспект (2013)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь обіцяне недонесення про злочин як вид причетності до злочину (2013)
Соловйов Е. П. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку із реформуванням кримінального судочинства в Україні (2013)
Сологуб О. О. - Роль класичного мусульманського права у формуванні та функціонуванні правових систем сучасних держав мусульманського права (2013)
Стахєєва-Боговик О. О. - Зміст та ключові концепції основного та неосновного провадження у справах про транскордонну неспроможність (2013)
Федоров А. А. - Результати дизайнерської діяльності: вичерпання прав та паралельний імпорт (2013)
Халупенко Д. М. - Сутність пізнавальної діяльності слідчого й прокурора в досудовому розсліуванні (2013)
Хромов О. І. - Гармонізація законодавства в сфері регулярних автобусних перевезень (2013)
Вітальне слово (2007)
Олуйко В. М. - Стабільність як необхідна умова якісного розвитку кадрових процесів у державному управлінні України (2007)
Нижник Н. Р. - Проблеми сьогодення державного управління в Україні (2007)
Ткачук А. Ф. - Адміністративна реформа в Данії та Латвії: корисний досвід для України (2007)
Соловйов В. М. - Поняття і сутність правового регулювання державного управління України (2007)
Орел М. Г. - Принципові особливості та складові моделі адміністративної реформи в сучасних умовах глобалізації (2007)
Князев С. Н. - Управление инновациями и инновации в управлении, Ганчеренок И. И. (2007)
Шаптала О. С. - Контроль та моніторинг — складові гуманітарної сфери, Кіндзерський С. А. (2007)
Савицький В. Т. - До питання про класифікацію управлінської документації (2007)
Гаман Т. В. - До проблеми захисту інформації в інформаційному суспільстві: управлінський аспект (2007)
Кохан С. А. - Системний локус класифікації контролю (2007)
Новик В. П. - Система адміністративно-територіального устрою України: SWOT — аналіз (2007)
Пашко Л. А. - Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання (2007)
Есимова Ш. А. - Современные технологии в системе государственной службы (2007)
Сіцінський А. С. - Система управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах держави (2007)
Беззубко Л. В. - Нові інститути громади у системі місцевого самоврядування (2007)
Алексєєв В. М. - Проблеми самодостатності територіальних громад (2007)
Комарницький І. Ф. - Соціальні принципи трансформації сучасного господарського порядку, Галушка З. І. (2007)
Торкатюк В. І. - Підсумки та нові тенденції трансформаційних процесів в Україні на сучасному етапі її розвитку, Кубах А. І., Добкін М. М., Бібік Н. В., Чувикіна Ю. Б., Олейнікова Н. А. (2007)
Подсолонко В. А. - Резерви росту ефективності національної економіки України (2007)
Григорович А. В. - Наукові основи побудови цільових комплексних програм розвитку житлово-комунального господарства (2007)
Підгородецька С. М. - Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів (2007)
Мікловда В. П. - Розширення несільськогосподарського сегменту економіки — об’єктивна основа розвитку трудового потенціалу села, Югас Е. Ф. (2007)
Олійник Я. Б. - Діагностика стійкого розвитку регіону, Олійник Т. Я. (2007)
Пила В. І. - Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання (2007)
Стеченко Д. М. - Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону (2007)
Школа І. М. - Розвиток єврорегіонів — шлях до інтеграції України в Європейське співтовариство (2007)
Чмир О. С. - Щодо подальших перспектив застосування в господарській практиці України спеціальних економічних режимів (2007)
Міхальскі Т. - Конкурентність як передумова регіонального розвитку (на прикладі Польських воєводств) (2007)
Захаркевич Н. П. - Методичні засади обґрунтування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності галузі (2007)
Куценко В. І. - Соціальна сфера в системі рентних відносин національного господарства, Богуш Л. Г. (2007)
Салига С. Я. - Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги, Гельман В. М. (2007)
Черніченко Г. О. - Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців, Шаульська Л. В. (2007)
Романова В. В. - Актуальні питання управління трудовим потенціалом суспільства в умовах інтеграційних процесів (2007)
Харевич Г. Л. - О некоторых вопросах соотношения теории и практики удовлетворения потребностей населения в общественных благах (2007)
Дем’яненко М. Я. - Оцінка фінансової складової при здійсненні реформ (2007)
Левицька С. О. - Методика організації та перспективи розвитку управлінського (внутрішньогосподарського) обліку (2007)
Доманчук Д. П. - Деякі аспекти фінансових проблем на аграрному ринку, Лучик С. Д., Чикуркова А. Д. (2007)
Хомин П. Я. - Облікова політика в контексті методологічного обґрунтування сутності дефініцій (2007)
Дорош Н. І. - Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном (2007)
Синчак В. П. - Систематизація основних положень класиків політичної економії та можливість їх реалізації у системі оподаткування України (2007)
Фролова Л. В. - Механізми комплексної оптимізації логістичних потоків з урахуванням коливань імовірнісних елементів (2007)
Кулинич О. І. - Теорія методу статистичних рівнянь залежностей (2007)
Кулинич Р. О. - Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей (2007)
Копец К. - Функціонування ринку логістичних послуг у Польщі (2007)
Колодний А. М. - Феномен християнського постмодерну (2007)
Филипович Л. О. - Українське православ’я та діалог релігій: сучасні реалії і майбутні перспективи (2007)
Бабинцев В. П. - Статус молодежи в российском обществе: между лидерством и аутсайдерством, Бояринова И. В., Реутов Е. В. (2007)
Стефанчук Р. О. - Філософсько-правові засади ґенези законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України (2007)
Вальчук А. М. - Іммортологічні ідеї в давньоукраїнській релігійній думці (2007)
Персоналії (2007)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2007)
Інформація для авторів (2007)
Contents (2007)
Вихідні дані (2007)
Титул, зміст (2013)
Батюк О. В. - Провадження слідчих (розшукових) дій в пенітенціарних установах (2013)
Бондар В. С. - Сліди близького пострілу з деяких зразків вогнепальної стрілецької зброї, оснащеної пристроями зниження рівня звуку пострілу (2013)
Ботвина Н. В. - Імідж адвоката (2013)
Бояров В. І. - Деякі проблемні питання правового статусу потерпілого в КПК України, Сисоєнко Г. І. (2013)
Вечерова Є. М. - Криміналізація та кримінально-правова кваліфікація злочинів з позицій забезпечення окремих функцій та принципів кримінального закону (2013)
Громовий А. О. - Заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення як передумова для початку досудового розслідування (2013)
Гуртовенко О. Л. - Регулювання кримінальним правом проміжного стану психіки людини під час скоєння нею небезпечного вчинку (2013)
Дворник А. А. - Методика прокурорського нагляду за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування доведення до банкрутства (2013)
Ісаєнко А. В. - Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як органу зовнішніх зносин держави, Рудоквас О. С. (2013)
Колесник Ю. В. - Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій як криміналістичні засоби діяльності слідчого (2013)
Кондик О. П. - Роль дипломатичних представництв та консульських установ у захисті прав громадян: новітні підходи (2013)
Кулешов О. О. - Питання вдосконалення законодавства щодо функцій органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій у сфері регіональної політики (2013)
Макаренко О. Ю. - До питання надр як юридичного поняття, ресурсів надр як об’єкту користування надрами (2013)
Медведєв Д. Ю. - Спортивно-змагальна відповідальність. Санкції у спортивному праві (національні аспкти та іноземний досвід) (2013)
Міщук І. В. - Характеристика адміністративно-правового регулювання донорства живих людей (2013)
Плахіна І. В. - Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США (2013)
Прудник Ю. В. - Ключові проблеми і реформування миротворчої діяльності ООН (2013)
Савченко А. В. - Регулювання дисциплінарної відповідальності адвоката в Україні в рамках інтеграції з ЄС (2013)
Фесенко С. І. - Щодо проблематики припинення поручительства судом з підстав частини 4 статті 559 Цивільного кодексу України. Можливі напрямки розвитку правозастосовної практики вітчизняними судами (2013)
Ходанович В. О. - Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (2013)
Шевердіна О. В. - Проблеми та перспективи нормативного регулювання ІСІ (2013)
Божок О. О. - Дослідження самооцінки психічних станів у підлітковому та юнацькому віці (2010)
Вербець В. В. - Проблеми формування соціокультурної ідентичності в студентському середовищі, Вербець О. В. (2010)
Вознюк В. В. - Сучасний стан дослідження моральної рефлексії у вітчизняній психології (2010)
Волошина Л. - Основні принципи музичного оформлення уроку класичного танцю (2010)
Гандзілевська Г. Б. - Особливості творчості в XVII-XVIII ст. на прикладі діяльності шкільного театру (2010)
Дороніна Т. О. - Можливості імплементації гендерної теорії у підготовку спеціалістів педагогічних спеціальностей (2010)
Жуковський В. М. - Здійснення релігійної освіти в школах колишньої НДР у світлі програм та рекомендацій Євросоюзу, Ревінкель О. (2010)
Заболотний С. М. - Аналіз результатів емпіричного дослідження з вдосконалення системи професійно-психологічного відбору персоналу державної прикордонної служби України (2010)
Каламаж Р. В. - Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів (2010)
Карпінська Р. - Етичні та деонтологічні проблеми в діяльності медичного психолога (2010)
Квашук О. В. - Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої діяльності (2010)
Кобера А. В. - Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів (2010)
Ковальчук І. В. - Іншомовна комунікативна культура як необхідна складова ефективного міжкультурного спілкування (2010)
Костюк О. Ю. - Організація навчально-виховного процесу у початкових школах німецької та чеської національних меншин Волині у ХІХ ст. (2010)
Коцюк Ю. А. - Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системами (2010)
Куренчук Л. - Соціально-психологічні особливості комунікативної взаємодії працівників місцевих органів виконавчої влади (2010)
Кущик Т. О. - Визначення духовності у сучасній педагогіці: філософські, психологічні і релігійні передумови (2010)
Лавриненко О. Л. - Гармонізація розвитку мовної особистості (2010)
Лисенко-Гелемб'юк К. М. - Експериментально-психологічне вивчення соморегуляції як чинника розв'язування міжособистісних конфліктів в юнацькому віці (2010)
Мойсеєва О. Є. - Психолого-феноменологічне дослідження агресії (2010)
Павелко В. В. - Психолого-педагогічні основи використання моделювання в процесі навчання молодших школярів (2010)
Палагнюк В. В. - Мотиваційні детермінанти професійної адаптації викладачів-початківців ВНЗ (2010)
Паскар Ю. Т. - Інтегративний аспект особистісного зростання (2010)
Плиска Ю. - Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки (2010)
Приймак О. П. - Розвиток мисленнєвих операцій в учнів початкових класів у процесі засвоєння ними табличних випадків арифметичних дій (2010)
Романишина Н. В. - Дослідницька діяльність викладача як передумова цілісно-системного вивчення жанрової специфіки малої прози (2010)
Свистун Т. Л. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі (2010)
Семиченко В. А. - Методологічні труднощі наукових досліджень з проблем розвитку і саморозвитку особистості (2010)
Тополов Є. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження професійної агресивності особистості (2010)
Турчак О. М. - Зміни мовленнєвих характеристик у ситуаціях емоційної напруги (2010)
Филипчук М. С. - Сутність поняття "керівництво естрадним колективом" у музично-виконавській практиці (2010)
Цимбал С. В. - Психолого-педагогічний аналіз впливу школи Г. О. Китайгородського на формування і розвиток ІЛПТ (2010)
Черніговець Т. І. - Функціонування дитячого фольклорно-ігрового дозвілля в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2010)
Чуздюк Г. М. - До проблеми формування моральних переконань у студентської молоді (2010)
Шостак І. В. - Використання методу case study при викладанні курсу "Соціологія" (2010)
Яланська С. П. - Ерудованість майбутніх учителів у галузі біології (2010)
Jurewicz M. - Blaski cienie szkolnej edukacji (2010)
Содержание (2013)
Авраменко Т. В. - Агенезія мозолистого тіла: стан проблеми, пренатальна діагностика, клінічні випадки, Шевченко О. А. (2013)
Коржинський Ю. - Амплітудно-інтегрований електроенцефалографічний моніторинг немовлят з важкою асфіксією під час краніоцеребральної гіпотермії, Здвижкова В., Лапоног С. (2013)
Маркевич В. Е. - Діагностичні маркери перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової у недоношених новонароджених, Петрашенко В. О. (2013)
Воробйова І. І. - Особливості поліморфізму гену IL-10 (-592 C/A) та (-1082 G/A) у вагітних жінок, Толкач Т. С., Ткаченко В. Б., Толкач С. М., Кучеренко А. М. (2013)
Квашнина Л. В. - Опыт применения препарата "Кратал для детей" у детей с нейроциркуляторной и вегето-сосудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 3), Игнатова Т. Б., Родионов В. П., Маковкина Ю. А., Скобенко Е. В. (2013)
Козакевич В. К. - Оптимізація харчування дітей раннього віку, Козакевич Е. Б. (2013)
Бєлих Н. А. - Стан йодної забезпеченості дітей грудного віку залежно від виду вигодовування (2013)
Кирилова Л. Г. - Материнські фактори ризику народження дітей з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2013)
Котова Н. В. - Предиктори неефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих дітей, Грищенко Н. В., Ковалевська К. С. (2013)
Ковальчук А. А. - Формування смакових переваг, харчової поведінки і порушення апетиту у дітей (2013)
Бєлих Н. А. - Порівняння ефективності препаратів місцевої дії в лікуванні гострого фарингіту у дітей, Плугатаренко Н. А., Губіна І. В., Головін В. В. (2013)
Клименко Т. М. - Опыт применения цефалоспоринов II генерации в лечении пневмоний у доношенных новорожденных, Сердцева Е. А., Карапетян О. Ю., Краснова Т. Ю. (2013)
Знаменська Т. К. - Реактивність імунної системи новонароджених, хворих на вроджену пневмонію, як клінічний критерій у динаміці захворювання, Килимник Т. М., Писарев А. О., Пояркова О. А., Дзядик Т. В. (2013)
Гридина Т. А. - Эхографическая оценка состояния билиарного тракта у детей с бронхиальной астмой и рецидивирующими бронхитами, Андрущенко И. В. (2013)
Знаменська Т. К. - Вроджена пневмонія новонароджених – клініко-патогенетична характеристика: методологічні підходи до формування діагностичного процесу та трактовки показників, Килимник Т. М., Куриліна Т. В., Зброжик Є. В., Петрецюк Т. В. (2013)
Резніченко Ю. Г. - Вплив патології антенатального періоду на морфогенез та функціонування серцево-судинної системи, Лебединець О. М., Волошин М. А. (2013)
Белоусова О. Ю. - Хронический неспецифический неязвенный колит у детей (2013)
Дудник В. М. - Діагностика та прогнозування перебігу хронічного глоумеронефріту в дітей при порушенні гемопоезу та наявності поліморфізму генів інтерлейкінів 1В та 10, Звенігородська Г. Ю. (2013)
Маменко М. Є. - Йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання (лекції) (2013)
Юлиш Е. И. - Влияние персистирующих инфекций на формирование и течение реккурентных обструктивных бронхитов у детей, Вакуленко С. И., Тюрина А. С. (2013)
Зубаренко О. В. - Сучасний погляд на гастроезофагальну рефлюксну хворобу у дітей, Кравченко Т. Ю. (2013)
Сенаторова А. С. - Современные принципы диагностики и тактика ведения новорожденных с врожденными пороками сердца, Гончарь М. А., Бойченко А. Д. (2013)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "педіатрія" АМН та МОЗ України до виконання у I-II кварталі 2012р. (2013)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "педіатрія" АМН та МОЗ України до виконання у I-II кварталі 2012р. (2013)
История медицины (2013)
Волощук І. С. - Інтелект, академічні досягнення і творчість (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Моніторинг та нагляд за системою спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада) (2013)
Швай Р. І. - Творче навчальне середовище для формування креативної особистості (2013)
Дяк Т. П. - Креативи синергетики в теорії та практиці педагогічної діяльності (2013)
Прашко О. В. - Особливості розвитку соціальної компетентності у підлітків (2013)
Рощін І. Г. - Організаційно-педагогічні засади моніторингу фізичного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Маркина Н. В. - Событийная рефлексивность интеллектуальной самореализации одаренных старшеклассников (2013)
Нестерук-Володимирець О. В. - Психологічний супровід дослідницької діяльності підлітків в системі Малої академії наук (2013)
Журавель Т. О. - Особливості професійного самовизначення обдарованої учнівської молоді в системі професійної освіти, Зюзь В. В. (2013)
Денисенко Т. А. - Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей раннього віку як передумова формування обдарованої особистості (з досвіду роботи) (2013)
Камишин В. В. - Дефазифікація бальних шкал для отримання коефіцієнтів бажаності їх оцінок (2013)
Чудакова В. П. - Інтегральна характеристика задоволеності професійною діяльністю як критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості (2013)
Рибак С. Б. - Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: метод Цицерона (2013)
Савонюк О. В. - Проект "Тестова програма KTCNet" (2013)
Корсунська Л. М. - Корейська концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і smart-школи (2013)
Козлова Г. А. - Каждый ребенок талантлив, главное – помочь ему найти себя (2013)
Якушев О. В. - Удосконалення організації та оцінювання якості вищої освіти в Україні (2013)
Інформація (2013)
Содержание (2013)
Сергей Гордиенко - Чемпионат бригад скорой помощи завершился победой киевлян (2013)
Научно-производственной компании "О. Д. Пролисок" - эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы "Симбитер"® - в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Старовер А. В. - Осклинический опыт применения вагинального пробиотика Фермалак в лечении дисбиоза влагалища у женщин, планирующих беременность (2013)
Знаменська Т. К. - Психологічна корекція та реабілітація вагітних породіль, які народили недоношених дитей, Зброжик Є. В., Завгородня В. В., Швейкіна В. Б. (2013)
Волошина Т. В. - Морфологічні особливості материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним глоумеронефрітом і різним рівнем антифосфоліпідних антитіл, Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Воробйова І. І. - Особливості поліморфізму гену інтерлейкіну - 8 (-781C/T) у вагітних жінок, Наквасюк Т. С., Толкач С. М., Черненко Т. С., Кучеренко А. М. (2013)
Знаменська Т. К. - Діагностіка гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку в недоношених новонароджених у гострому періоді, Кирилова Л. Г., Швейкіна В. Б. (2013)
Квашнина Л. В. - Опыт применения препарата "Кратал для детей" у детей с нейроциркуляторной и вегето-сосудистой формами вегатативной дисфункции по результатам клинического исследования: в 4 сообщениях (сообщение 4), Игнатова Т. Б., Родионов В. П., Маковкина Ю. А., Скобенко Е. В. (2013)
Майданник В. Г. - Порівняльний аналіз медикаментозних підходів лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Мойсієнко М. Б., Терлецький Р. В. (2013)
Запорожан В. М. - Особливості нервово-психичного розвитку та слуху в дітей з внутрішньоутробною трансмісією цитомегаловірусу, Старець О. О., Дубковська М. В. (2013)
Волоха А. П. - Аутоімунний лімфопроліферативний синдром, Чернишова Л. І., Стинич О. А. (2013)
Жук М. - Труднощі діагностики комплексу Шона, Кавалєц В., Авраменко І. Ю., Гнатейко О. З., Ковальський Р. Я. (2013)
Геппе Н. А. - Подбор рациональных методов терапии острых инфекционных и персистирующих аллергических ринитов легкой и средней степени тяжести у детей с использованием метода компьютерной бронхофонографии, Фарбер И. М., Старостина Л. С., Батырева О. В., Озерская И. В., Малявина У. С. (2013)
Уманец Т. Р. - Оптимизация лечения детей с острыми респираторными заболеваниями, Лапшин В. Ф., Степанова Л. С., Пустовалова О. И., Пьянкова А. В., Надточий Н. И., Харько Н. И. (2013)
Козакевич В. К. - Досвід використання адаптованих сумішей вітчизняного виробництва з пребіотиками в профілактиці та лікуванні функціональних розладів шлунково-кишкового тракту в дітей першого року життя (2013)
Шадрин О. Г. - Клинико-патогенетические параллели гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома раздраженного кишечника у детей, Платонова Е. М. (2013)
Боброва В. І. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології в дітей, Кошова А. О., Воробієнко Ю. І. (2013)
Марушко Р. В. - Особливості стану інтестинальної мікробіоти при функціональних захворюваннях кишечнику в дітей перших років життя (2013)
Банадига Н. В. - Клінічні аспекти залізодефіцитної анемії в дітей раннього віку, Рогальська Я. В. (2013)
Биковська О. А. - Патогенетичне значення цитокінів та судинного ендотеліального фактора росту у розвитку бронхолегеневої дісплазії (2013)
Булат Л. М. - Клініко-лабораторні особливості недоношених новонароджених у неонатальному віці, Лисунець О. В. (2013)
Дудник В. М. - Современные технологии определения слуха у детей раннего возраста, Изюмец О. И., Лобко К. А., Шевчук А. В., Крекотень Е. Н., Васылык В. С. (2013)
Макєєва Н. І. - Ранні маркери порушення тубулярної функції нирок у дітей з цукровим діабетом 1-го типу, Цимбал В. М. (2013)
Натальченко Г. И. - Ювенильний дерматомиозит: трудности диагностики (2013)
Борисова Т. П. - Системная красная волчанка в детском возрасте (2013)
Боярская Л. Н. - Решенные и нерешенные проблемы диагностики и лечения целиакии у детей, Иванова Е. А. (2013)
Чайченко Т. В. - Адіпоцитарна дисфункція як патогенетична основа метаболічного синдрому в дітей (2013)
Єршова І. Б. - Гельмінтози у дітей, Осичнюк Л. М., Мочалова Г. О. (2013)
Маменко М. Є. - Продукція мелатоніну в дітей із дифузним нетоксичним зобом та її потенціальний вплив на формування функціональних гастроінтестинальних розладів, Бугаєнко О. А. (2013)
Особенная психология (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Koziuk V. - The Theoretical Problem of the Relationship Between Monetary Policy and Financial Stability, Chyrak I. (2013)
Kite G. - The Role of Information Technology Outsourcing on Output, Productivity and Technical Efficiency: Evidence from Indian Firms (2013)
Nwaubani J. - Mobile Market in Africa: The Case of Nigeria, Kapoulas N. (2013)
Anastasios A. - Export Performance and Intra-Industry Trade of the Economies of the Black Sea Region, Ioannis A. (2013)
Besana A. - Advertising and Intangibles of Italian Visual Arts and Landscape (2013)
Kulishov V. - Trends and Challenges of Innovation Economy (2013)
Osidach O. - International Studies Enterprises’ Understanding of Innovation Ability (2013)
Kozyn L. - Socially Responsible Marketing of Alcoholic Companies: European Practice (2013)
He X. - Moral Hazard Contracting and Credit Rationing in Opaque Credit Markets (2013)
Our Authors (2013)
Кремень В Г. - Інноваційні аспекти освітньої діяльності (2013)
Буркова Л. В. - Образование и экология личности (2013)
Волощук І. С. - Розвиток інтелекту: нитки Аріадни не знайдено (2013)
Ткаченко Л. І. - Синергетичний підхід у педагогіці: нова парадигма (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Законодавча підтримка освіти обдарованих дітей у провінції Нова Шотландія (Канада) (2013)
Удовиченко І. В. - Мотиваційні аспекти пізнавальної та професійної діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних життєвих орієнтацій, Удовиченко В. В. (2013)
Алькова Л. А. - Формирование самообразовательной компетентности студентов ВУЗа: промежуточные результаты экспериментальной работы (2013)
Токарева Н. М. - Комунікативне моделювання креативних сценаріїв самопрезентації підлітками (2013)
Темербекова А. А. - Профессиональное образование в России: интерактивный диалог как средство развития творческого потенциала будущего учителя, Байгонакова Г. А. (2013)
Кузнецова І. В. - Педагогічна діяльність з розвитку академічної обдарованості дітей в умовах інноваційної освіти, Кучеренко М. В. (2013)
Чудакова В. П. - Модель експертизи і корекції внутрішньої психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності – чинник формування конкурентоздатності особистості (2013)
Воронцова В. В. - Ефект "солоного огірка" (2013)
Шаповалова В. В. - Підприємливість – основа конкурентоспроможності випускника, Філімонова Т. В. (2013)
Федорова Н. Ф. - Від обдарованості до таланту особистості: погляди на проблему Говарда Гарднера (2013)
Ровна Т. А. - Формула успіху = сила волі + характер (2013)
Колясников О. В. - Сравнительный анализ программ подготовки по химии в российских школах для одарённых детей и уровня a-level школ Великобритании, Коропченко А. А., Морозова Н. И. (2013)
Інформація (2013)
Гевко Б. М. - Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу, Дячун А. Є., Грудовий Р. С., Гевко І. Б. (2013)
Гевко Б. М. - Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами, Дячун А. Є., Кучвара І. М., Клендій В. М. (2013)
Гевко Б. М. Дячун А. Є. - Технологічні передумови проектування приводів сільськогосподарських машин двохстороньої дії, Крук В. В., Босюк П. В. (2013)
Гевко Б. М. - Математичне моделювання руху зерна по рухомим поверхням висівних апаратів, Лотоцький Р. І., Пришляк В. М. (2013)
Гевко І. Б. - Стендове оснащення для дослідження очисних систем коренезбиральних машин, Білик С. Г., Фльонц І. В., Солтисюк В. І., Диня В. І., Семенів І. І. (2013)
Гевко І. Б. - Результати проведення експериментальних досліджень гвинтових транспортерів-змішувачів, Дячун А. Є., Клендій В. М. (2013)
Герасимчук О. П. - Аналіз конструкцій подільників льонобральних машин, Пуць В. С., Ткачук О. Л. (2013)
Гупка А. Б. - Зміцнення викопуючих дисків коренезбиральних машин (2013)
Клендій М. Б. - Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в цій же площині (2013)
Кузьменко В. Ф. - Удосконалення конструкції ротаційної косарки, Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2013)
Кустов С. О. - Моделювання руху лопаті удосконаленого мотовила для збирання соняшнику (2013)
Панасюк С. Г. - Дослідження переміщення плодів коливною поверхнею мийної машини, Будкіна О. Л. (2013)
Приймак Т. М. - Дослідження впливу умов розстилу соломи льону-довгунця на ефективність вилежування трести (2013)
Тимощук В. М. - Дослідження стійкості розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних маши (2013)
Толстушко Н. О. - Визначення щільності шарів стрічки стебел льону в рулоні, Юхимчук С. Ф. (2013)
Усенко М. В. - Визначення сил, що діють на стабілізуючий пристрій з передплужником до мотоблоку, Владут В. (2013)
Федорусь Ю. В. - Обґрунтування оптимального способу отримання пектину з бурякового жому, Поліщук М. С. (2013)
Хайліс Г. А. - Аналіз розстилальних пристроїв льонозбиральних машин, Харчук О. С., Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2013)
Хомич С.М. - Дослідження фізичних властивостей сапропелю, Цизь І.Є. (2013)
Цизь І. Є. - Дослідження граничного отвору утворення склепіння сапропелю, Куліковська О. О., Голій О. В. (2013)
Чвартацький Р. І. - Технологічне оснащення для подрібнення і змішування кормів (2013)
Шевчук В. В. - Анализ качения игл игольчатой бороны по почве и действующих на них сил (2013)
Шейченко В. О. - Обґрунтування сепаруючої поверхні решіт зернозбиральних комбайнів, Анеляк М .М., Толстушко М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2013)
Анотації (2013)
Передмова (2013)
Анісімов М. В. - Історичні особливості розвитку професійної системі освіти (2013)
Атаманчук П. С. - Дидактичний аспект забезпечення дієвості управління навчанням фізиці (2013)
Величко С. П. - Синергетичні засади розвитку системи сучасного навчального експерименту та обладнання з фізики (2013)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор Леонід Леущенко як автор оригінальної методичної системи (2013)
Житєньова Н. В. - Сутність візуалізації в навчальному процесі (2013)
Каленик М. В. - Використання методу проектів у циклах навчального процесу з фізики (2013)
Кириленко К. М. - Методологічні чинники та методична система вивчення нової навчальної дисципліни "Культура та наука" на культурологічних спеціальностях університету (2013)
Мисліцька Н. А. - Формування культури логічного мислення як важливий компонент методичної підготовки майбутнього учителя фізики (2013)
Ніколаєв О. М. - Управління процесом формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики (2013)
Оленюк І. В. - Особистісно орієнтоване навчання фізики: аналіз та акценти (2013)
Пінчук О. П. - Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет, Соколюк О. М. (2013)
Проказа О. Т. - Особистісно орієнтоване навчання, Грицьких О. В. (2013)
Руденко О. М. - Принципи інноватики у розвитку сучасної системи вищої освіти (2013)
Савченко В. Ф. - До питання вдосконалення методичної термінології з фізики (2013)
Semernia O. - Virtual Teacher of Physics as a Profession for Future Generation of Students, Mykolaychuk A., Sosnyts’ka N., Gomez O. L. F., Cortez J. I., Hernandez A. (2013)
Скубій Т. В. - Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США (2013)
Степанченко О. В. - Шкільний фізичний експеримент як засіб формування дослідницьких умінь учнів, Чумак М. Є., Сиротюк В. Д. (2013)
Сусь Б. А. - Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення, Сусь Б. Б. (2013)
Ткаченко І. А. - Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти, Краснобокий Ю. М. (2013)
Точиліна Т. М. - Формування пізнавальної самостійності студентів при вивченні фізики у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Форкун Н. В. - Формування якісних знань учнів старших класів засобами візуалізації (2013)
Швай Р. І. - Деякі аспекти формування компетентностей у контексті дидактики творчості (2013)
Шуліка В. С. - Розвиток пізнавального інтересу учнів через систему функцій на уроках фізики (2013)
Андрєєв А. М. - Формування професійної культури у сфері енергозбереження майбутніх учителів фізики (2013)
Анісімов М. В. - Значення лабораторних робіт при формуванні навичок і вмінь в учнів ПТНЗ (2013)
Благодаренко Л. Ю. - Узгодженість у конструюванні змісту навчальних предметів як визначальний чинник забезпечення якості базової фізичної освіти, Мініч Л. В. (2013)
Бузько В. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики (2013)
Заболотний В. Ф. - Навчальний фізичний експеримент з використанням цифрової лабораторії Nova5000, Лаврова А. В. (2013)
Коваленко К. В. - Формування предметної компетентності учнів основної школи шляхом розв’язування фізичних задач графічним методом (2013)
Коnoval О. А. - Analysis of the coverage of kinematic effect of the special theory of relativity in the textbooks for secondary educational establishments, Sliusarenko М. А. (2013)
Кузнецова С. В. - Формирование компетенций при изучении физики путем профессиональной направленности учебного материала (2013)
Кузьменко О. С. - Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу (2013)
Кулик Л. О. - Організація і проведення комплексного державного екзамену з "Фізики та методики її викладання" для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика, Ткаченко А. В. (2013)
Курок В. П. - Аналіз підходів до організації та проведення педагогічної практики на різних етапах розвитку інженерно-педагогічної освіти України, Шевель Б. О. (2013)
Муравський С. А. - Формування творчої особистості студента в процесі вивчення фізики на основі компетентністного підходу (2013)
Нечет В. І. - Дидактична структура аналітичних методів класичної механіки в процесі фундаментальної підготовки фізиків (2013)
Опачко М. В. - Діагностика дидактичного середовища як компонент методичної роботи майбутнього вчителя фізики (2013)
Павлюк О. М. - Впровадження та інтерпретація експериментального навчання за фахом (2013)
Поведа Р. А. - Мультимедійний супровід лекційних занять з фізики в університеті, Поведа Т. П. (2013)
Половина Г. П. - "Партнерське навчання" як дидактична модель управління якістю компетентісного становлення майбутніх вчителів фізики під час самостійних досліджень, Новгородський В. О. (2013)
Сергієнко В. П. - Теоретичні та методичні засади моніторингу якості вищої освіти, Сорокіна Н. В. (2013)
Стецик С. П. - Використання індивідуального підходу в процесі організації самостійної роботи учнів з фізики (2013)
Твердохліб І. А. - Психолого-педагогічні аспекти навчання логічних основ інформатики у вищій школі (2013)
Шатковська Г. І. - Інновації, фактори і умови переходу до нової освітньої парадигми (2013)
Шут М. І. - Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти нового державного стандарту базової і повної середньої освіти, Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. (2013)
Яблочніков С. Л. - Управління безпекою системи освіти, Яблочнікова І. О. (2013)
Антропов І. І. - Формування фахової компетентності майбутніх вчителів фізики, Бірюкова Т. В., Мурга В. В., Мурга О. В. (2013)
Білецька Т. Л. - Підвищення ефективності навчальних занять з фізики з використанням інноваційних технологій та залучення міжнародного досвіду, Медвецька Р. М. (2013)
Боканча В. Н. - Подготовка студентов-физиков к формированию компетенций у учащихся, Константинов Н. А. (2013)
Галатюк Ю. М. - Моделювання навчально-пізнавальної діяльності у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики, Галатюк М. Ю. (2013)
Горденко Т. А. - Використання експериментальних задач з простим обладнанням на уроках фізики (2013)
Дмитрук С. І. - Використання експериментальних робіт інтегрованого змісту на уроках фізики (2013)
Заболотний В. Ф. - Застосування мультимедіа-технологій під час організації вивчення теоретичного курсу фізики (2013)
Касперський А. В. - Застосування визначених інтегралів при розв’язанні фізичних задач, Богданов І. Т. (2013)
Корсун І. В. - Спецкурс "Фундаментальні фізичні експерименти" у системі підготовки магістрів фізики (2013)
Мартинюк О. С. - Особливості підготовки фахівців у галузі освітньої робототехніки (2013)
Орищин Ю. М. - Тема "Змінний електричний струм" в курсі загальної фізики. Недоліки та засади вдосконалення, Савош В. О., Голуб М. Д. (2013)
Подопригора Н. В. - Вивчення електромагнітної індукції на основі наукового методу пізнання (2013)
Пташнік Л. І. - Процес і зміст творчої діяльності майбутнього вчителя (2013)
Роздобудько М. О. - Підготовка викладача фізики до формування проектно-дослідницьких компетенцій студентів (2013)
Садовий М. І. - Інформаційна культура як основа формування фахових компетентностей вчителя фізики (2013)
Сільвейстр А. М. - Сучасний стан та завдання навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології у педагогічних університетах (2013)
Сморжевський Ю. Л. - Використання рівневих фізичних задач при вивченні степеневої функції в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу, Сморжевський Л. О. (2013)
Фоменко В. В. - Фундаментальні навчальні фізичні моделі як засіб забезпечення гносеологічної єдності фізичної освіти (2013)
Черченко О. А. - Особливості змісту учнівських завдань з фізики в умовах реалізації компетентнісного підходу (2013)
Антипин Е. Л. - Концепция дальнодействия в курсе физики, Дмитриева В. Ф., Самойленко П. И. (2013)
Атаманчук П. С. - Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій, Осіпов В. В. (2013)
Білик Р. М. - Реалізація інтегрованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього фахівця технологій (2013)
Бовтрук А. Г. - Поняття про фізичні величини як елементи наукового мислення, Мєняйлов С. М., Сліпухіна І. А. (2013)
Гаргін В. В. - Дидактичні особливості розвитку трудового навчання (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Грабовський С. В. - Психологічний підхід у формуванні професійної компетентності та професіоналізму викладача (2013)
Громик А. П. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців при викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Конет І. М., Семенишина І. В. (2013)
Єжова О. В. - Педагогічні умови наступності в навчанні конструювання одягу майбутнього вчителя технологій в системі "професійно-технічний навчальний заклад – вищий навчальний заклад" (2013)
Калушка В. П. - Методологічні принципи підготовки бакалаврів технічного профілю в коледжах (2013)
Мінаєв Ю. П. - Виховання критичного мислення студентів-фізиків на міждисциплінарній основі, Лозовенко О. А., Даценко І. П. (2013)
Никорич В. З. - Качественные задачи в гимназическом цикле физики, Чубатый Л. Н., Макевнина О. А., Куликова О. В., Губанова А. О. (2013)
Панчук О. П. - Методологічні особливості формування фізико-технологічних компетенцій учнів (2013)
Рибалко А. В. - Установка для демонстрації та дослідження магнітного поля струмів зміщення, Рибалко О. С., Лебедь О. О. (2013)
Рогожникова О. А. - Исследовательское обучение физике в бакалавриате педагогического образования (2013)
Садовий М. І. - Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією, Хомутенко М. В., Трифонова О. М. (2013)
Сидорчук Л. А. - Психолого-педагогічні проблеми взаємодії в системі "людина-техніка" в умовах інформаційного суспільства (2013)
Смалько О. А. - Використання Linux-систем в комп’ютерних пристроях планшетного типу (2013)
Торчук М. В. - Формування навчально-пізнавальної компетентності студентів під час вивченні фізики в аграрно-технічних університетах (2013)
Трифонова О. М. - Вивчення математичних методів фізики як засіб підвищення фахової підготовки вчителів фізики (2013)
Чернявський В. В. - Стандартизація підготовки фахівців морської галузі на засадах компетентнісного підходу (2013)
Шевчук О. В. - Лабораторні роботи як засіб формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики (2013)
Щирба О. В. - Методологічні основи забезпечення професійної компетентності учителя фізики в проведенні чисельних експериментів та процес їх формування, Щирба В. С. (2013)
Gomez O. L. F. - Design and Development for a Simulator of Biophysical Cardiovascular Processes, Sanchez C. M. C., Lazalde A. R. (2013)
Бордюг О. В. - Експертні системи як засіб підвищення фахової компетентності з предметів фізико-технологічного спрямування (2013)
Бурдейна Н. Б. - Використання мультимедійних презентацій на лекційних заняттях з фізики, Благодаренко Л. Ю., Шут М. І. (2013)
Величко С. П. - Синергетичні засади розвитку системи сучасного навчального експерименту та обладнання з фізики (2013)
Глуханюк В. М. - Формування теоретичного рівня екологічної свідомості майбутніх учителів технологій (2013)
Дінділевич Є. М. - Методика створення запиту до ресурсів мас-медіа при дослідженні обраної теми фізичного змісту майбутніми вчителями фізики (2013)
Задорожна Ж. А. - Методичні особливості контрольно-вимірювальних матеріалів знань студентів з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання (2013)
Іваницький О. І. - Моделювання професійної діяльності у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізики (2013)
Килимник С. М. - Навчання фізики як процес управління навчально-пізнавальною діяльністю студента, Кух А. М. (2013)
Король В. П. - Структурна модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Краснолуцький К. К. - Педагогічні умови розвитку критичного мислення у майбутніх фахівців в процесі професійної підготовки (2013)
Кроитор Г. И. - Формирование технического мышления в процессе трудового обучения, Никорич В. З., Губанова А. А. (2013)
Кухар Л. О. - Конструювання тесту фахової компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Кух А. М. - Зміст професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя фізики, Кух О. М., Дінділевич Є. М. (2013)
Мартинюк М. Т. - Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегративного освітньо-галузевого підходу до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін, Декарчук М. В., Хитрук В. І. (2013)
Марущак О. В. - Зміст професійної компетентності майбутнього вчителя технологій з дизайну одягу (2013)
Мендерецький В. В. - Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення як методологічна складова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю, Недільська У. І. (2013)
Мыслинская Н. Л. - Педагогическая практика в профессиональной подготовке бакалавра педагогического образования, Никифоров К. Г. (2013)
Мястковська М. О. - Посилення міждисциплінарних зв’язків загальної фізики та інформатики у підготовці студентів (2013)
Рачковський О. М. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього учителя в навчанні загальної фізики засобами індивідуальних завдань, Криськов Ц. А. (2013)
Семерня О. Н. - Формирование методической компетентности будущего учителя физики (2013)
Слободяник О. В. - Готовність студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізики як чинник у формуванні висококваліфікованого вчителя, Величко С. П. (2013)
Смутко О. О. - Формування професійних компетентностей студентів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації під час проведення самостійних дослідів і спостережень з фізики (2013)
Соменко Д. В. - Проміжний аналіз результатів проведення спецкурсу для майбутніх учителів фізики "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" (2013)
Сондак О. В. - Індивідуалізація на практичних заняттях з фізики в медичних коледжах засобами інноваційних технологій, Тищук В. І. (2013)
Сопіга В. Б. - Організаційно-змістові аспекти підготовки майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників у 1950–1970 роках (2013)
Трегуб О. Д. - Інформаційно-комп’ютерні технології в проблемно-орієнтованому навчанні майбутніх учителів технологій (2013)
Чайковська І. А. - Опорні конспекти з фізики в системі компетентнісно-орієнтованого навчання (2013)
Чорна О. Г. - Науково-методологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх вчителів з безпеки життєдіяльності (2013)
Чорнобай К. Г. - Інтерактивні засоби експериментування в процесі підготовки майбутніх учителів фізики, Левенець О. Ю., Жихарєв І. В. (2013)
Чубар В. В. - Принципи відбору змісту профільного навчання старшокласників технологіям виробництва (2013)
Шишкін Г. О. - Показники готовності студентів до застосування інтегрованих знань (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бульба В. Г. - Державна гуманітарна політика України щодо розвитку освіти: механізми реалізації, Поступна О. В., Степанко О. В. (2013)
Мороз В. М. - Інституціональні можливості трудового потенціалу в контекстідержавного управління інституційними змінами (2013)
Степаненко С. В. - Проблеми теорії і методології державного регулювання економічного розвитку в умовах трансформаційних змін у суспільстві (2013)
Бережний В. О. - Сучасні концепції публічного управління (2013)
Шурма І. М. - Соціальний захист інвалідів як об'єкт державного управління (2013)
Владимиров М. В. - Державна влада в умовах розвитку громадянського суспільства (2013)
Домбровська С. М. - Державні механізми менеджменту якості вищої освіти України (2013)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Концептуальні засади стратегії державного регулювання інноваційного розвитку економіки України (2013)
Колєнов О. М. - Сучасний стан охорони довкілля в Україні та результативність державної екологічної політики (2013)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин (2013)
Сухінін Д. В. - Основні підходи, принципи та методи проведення оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг у рамках системи управління якістю "Найкраща якість” (2013)
Терещенко Д. А. - Система державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону: теоретико-методологічний аспект (2013)
Монастирний В. М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання міжрегіонального співробітництва (2013)
Гнатенко А. І. - Теоретичні підходи до визначення механізму стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком (2013)
Мусєєв М. С. - Сучасні практики управління розвитком місцевої інфраструктури (2013)
Волик С. В. - Впливи спортивних мегаподій у процесі забезпечення "полюсів зростання” та "осей розвитку” (2013)
Бублій М. П. - Основні характеристики взаємодії громадянського суспільства та держави (2013)
Вировий С. І. - Теоретико-методологічні аспекти соціально-політичних прогностичних досліджень, Дяченко Н. П. (2013)
Криштанович М. Ф. - Місце і роль органів внутрішніх справ у системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Селютіна Н. Ф. - Модель взаємодії влади та населення на рівні індивіда (2013)
Собченко В. В. - Правове регулювання часу відпочинку (2013)
Семенов В. М. - Історіографія питання організації діяльності органів влади Слобідської України у другій половині XVII-XVIII ст. (2013)
Садовська А. Л. - Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами (2013)
Попов С. А. - Обґрунтування методики проведення верифікаційного дослідження (2013)
Садковий В. П. - Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України (2013)
Халіняк М. - Керівник державної служби: правовий статус і повноваження, Гнидюк Н. А. (2013)
Коновалова М. В. - Організація та функціонування державної служби України в умовах інноваційного розвитку (2013)
Сторожев Р. І. - Досвід формування позитивного іміджу державної служби: порівняльний аналіз (2013)
Глуховенко Ю. М. - Политика России и Европейского Союза в сфере гражданской защиты: исторические и правовые аспекты, Труш А. О. (2013)
Янчжен Ш. - Основные результаты и перспективы развития общественных организаций Китая (2013)
Хайфен Ч. - К вопросу о формировании китайским правительством национальной инновационной системы (2013)
Сергєєва О. Ю. - Мовний чинник у формуванні та розвитку територіальної громади: європейський досвід (2013)
Шатило О. А. - Механізми забезпечення національних економічних інтересів в енергетичній сфері: досвід США (2013)
Ель-Шаманді С. Х. - Державне регулювання українсько-польської інвестиційної діяльності на центральному та регіональному рівнях (2013)
Ткач О. І. - Взаємна відповідальність держави і суспільства в соціальній політиці як чинник політичного розвитку, Ларіна Н. Б. (2013)
Дорошенко В. С. - До питання управління соціальною сферою (2013)
Лунячек В. Е. - Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні, Лунячек Н. О. (2013)
Меляков А. В. - Концептуальні підвалини гуманітарної політики України: до історії формування (2013)
Рыбка С. В. - Преобразование передаточной функции физически не реализуемого аналогового прототипа для синтеза цифровой гребенки фильтров с линейной фазочастотной характеристикой из p-плоскости в z-плоскость, Дробик А. В., Толюпа С. В. (2011)
Гайдаманчук В. А. - Особенности доставки сигналов частотной и временной синхронизации в системах мобильной связи 3G/LTE с использованием технологии распределенных базовых станций, Семенко А. И. (2011)
Гостев В. И. - Упрощение математических моделей систем автоматической регулировки передатчика, Кунах Н. И., Ткаленко О. Н. (2011)
Стрельницкий А. А. - Влияние размеров и взаимного расположения апертур легитимного и отводного каналов на вероятность обнаружения работы беспроводных систем связи, Стрельницкий А. Е., Цопа А. И., Шокало В. М., Ягудина Е. В. (2011)
Сапожников Н. Е. - Построение линейного вероятностного поточного шифратора, Столярчук Ю. Ю., Моисеев Д. В. (2011)
Князева Н. А. - Метод оценки структурной надежности сети при изменении ее структуры, Ненов А. Л. (2011)
Бойченко О. В. - Эффективная маршрутизация в сетях радиодатчиков с применением методов направленной диффузии, Торошанко А. С. (2011)
Власов О. М. - Обмеження при створенні солітонних ліній зв'язку, Бондаренко О.В. (2011)
Скубак О. М. - Деякі питання визначення конструктивних параметрів оптичних кабелів зі стрічковим осердям, Манько О. О. (2011)
Зайцев Г. Ф. - Импульсный стабилизатор напряжения с принципом управления по отклонению с астатизмом первого порядка. Математическая модель, исследование устойчивости стабилизатора, Лысенко Д. А., Булгач Т. В., Градобоева Н. В. (2011)
Ничай І. В. - Аналітичний розв’язок задачі збудження періодично-неоднорідної діелектричної пластини стороннім джерелом (2011)
Банзак Г. В. Селюков А. В. - Методика определения оптимальных параметров стратегии технического обслуживания "по состоянию” с адаптивным изменением периодичности контроля объекта, Цыцарев В. Н. (2011)
Азаренко Е. В. - Устройство для определения направления на акустические сигналы, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2011)
Вишнівський В. В. - Пристрій контролю технічного стану цифрових вторинних джерел живлення з використанням методу динамічного впливу навантаження , Кожедуб Ю. В. (2011)
Савченко А. С. - Модификация критерия обобщенной работы для оптимального управления вычислительной сеть (2011)
Лавлинский Н. П. - Синтез недискретных баркеровских сигналов по обобщенной матрице АКФ Лавлинского. Часть II (2011)
Вильский Г. Б. - Информационно-коммуникационное обеспечение систем управления безопасностью судоходства, Надич М. М. (2011)
Бокла Н. І. - Дослідження кореляційних властивостей ПВП за кодом голда з використанням системи MATLAB (2011)
Титул, зміст (2007)
Нижник Н. Р. - Система національного законодавства потребує професійного аналізу, Алексєєв В. М. (2007)
Ромашов Р. А. - Реалистический позитивизм как интегративный тип современного правопонимания (2007)
Кабачинський М. І. - Правові основи утворення Прикордонних військ України і розвитку їхньої оперативно-службової діяльності (вересень 1991-го — 1993 рік), Мідянець Л. А. (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Підходи до дослідження правової свідомості підлітків (2007)
Ковтонюк А. М. - Основні концепції права в інтегративній юриспруденції (2007)
Мельник З. П. - Правова ментальність і рецепція (2007)
Панич Н. Ю. - Створення та правовий статус Галицької фінансової прокуратури (1852 — 1918 рр.) (2007)
Барабаш Ю. Г. - Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування (2007)
Назаренко С. В. - Щодо статусу депутатів місцевих рад: конституційно-правовий аспект (2007)
Усаченко Л. М. - Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту громадян (2007)
Демичев А. А. - Смерть как юридический факт в гражданском процессе, Исаенкова О. В. (2007)
Кучеренко І. М. - Право на управління майном співвласників багатоквартирного будинку (2007)
Стефанчук Р. О. - До питання розуміння гідності фізичної особи та її правового режиму в контексті вітчизняних та європейських традицій права (2007)
Белоусов Ю. В. - Вопросы правового положения субъектов гражданского процесса по новому Гражданскому процессуальному кодексу Украины, Юдин А. В. (2007)
Білоусов Ю. В. - Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі, Рибчак М. Б. (2007)
Герц А. А. - Підстави виникнення правовідносин з іпотеки майнового комплексу (2007)
Загайнова С. К. - Современные проблемы определения правовой природы судебных актов в гражданском и арбитражном процессах (2007)
Зілковська Л. М. - Правове регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2007)
Стефанчук М. О. - Окремі питання здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав у корпоративних правовідносинах (2007)
Чорна Ж. Л. - Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин (2007)
Сеник С. В. - Укладення договору субпідряду у капітальному будівництві (2007)
Ватрас В. А. - Про правосуб’єктність сім’ї (2007)
Трач О. М. - Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження (2007)
Іванов С. О. - До питання про цивільно-правовий статус Міністерства оборони України (2007)
Нігреєва О. О. - Деякі питання реєстрації договору іпотеки морського судна в Україні (2007)
Тераз Р. І. - Становлення та тенденції розвитку правового регулювання відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг) (2007)
Філіп’єв А. О. - Приватне право невизнаних держав та практика правозастосування (2007)
Морозова С. Є. - Окремі питання призначення опікуна та піклувальника за заповітом (2007)
Івачевська Г. В. - Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права (2007)
Лопушанський Т. В. - Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні (2007)
Подколзін І. В. - Реалізація принципу повного відшкодування збитків у Цивільному кодексі України (2007)
Рим Т. Я. - Питання уніфікації понятійного апарату щодо упущеної вигоди (2007)
Таш’ян Р. І. - Класифікація односторонніх правочинів (2007)
Шама Н. П. - Підстави розірвання спадкового договору (2007)
Мірзоян А. А. - Деякі питання систематизації договорів про надання послуг (2007)
Рєзнікова В. В. - Послуга як правова категорія та ознака посередницьких договорів (2007)
Бляхарський Я. С. - Періодизація розвитку законодавства сфері електроенергетики (2007)
Гуменюк І. О. - Проблеми використання європейських соціальних стандартів у законотворчій діяльності України (2007)
Бондар В. В. - Управління в галузі використання і охорони земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів (2007)
Домбровський С. Ф. - Окремі питання удосконалення організації юридичного обслуговування в системі агропромислового комплексу України (2007)
Антонюк У. В. - Державний контроль і нагляд щодо забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту (2007)
Дремлюга К. О. - Набуття права оренди земельної ділянки: правове регулювання (2007)
Кобильнік Д. А. - Правова природа публічних фінансових ресурсів (2007)
Чеховська І. В. - Основні напрями вдосконалення державного управління у житлово-комунальній сфері (2007)
Мота А. Ф. - Історичні аспекти розвитку процесуальних повноважень Державної прикордонної служби України в протидії адміністративним правопорушенням (2007)
Зозуля І. В. - Питання реформування системи Міністерства внутрішніх справ України в контексті європейського вибору (2007)
Капітанчук Л. Ю. - Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції (2007)
Бортняк В. А. - Проблемні питання трактування поняття податкового боргу (2007)
Гордін О. Я. - Відшкодування непрямих податків: стан та перспективи законодавчого регулювання (2007)
Коленик В. О. - Правовий статус платника податку на додану вартість (2007)
Михайленко Д. О. - До проблеми узгодження змісту термінів у податковому законодавстві України (2007)
Тимошевський Д. В. - Особливості регулювання кредитних відносин в оподаткуванні (2007)
Кафарський О. В. - Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в сфері сільського туризму (2007)
Скотар М. Я. - Деякі аспекти адміністративно-правового регулювання Національним банком України у сфері банківського кредитування (2007)
Виговський Д. Л. - Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні (2007)
Нікіфорова Т. І. - Розвиток вчення про обставини, які пом’якшують покарання в кримінальному праві України (2007)
Чорний Р. Л. - Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність співучасників злочину (2007)
Ніколаєнко Т. Б. - Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст (2007)
Капліна О. В. - Історичне тлумачення норм кримінально-процесуального права (2007)
Завгородня В. М. - Проблемні питання реалізації кримінально-процесуального права на захист обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою (2007)
Карпенко М. О. - Деякі питання вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (2007)
Луцик В. В. - Підстави повернення кримінальної справи прокурору за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України: проблемні питання (2007)
Кучугурный Д. А. - Применение силы в борьбе с международным терроризмом (2007)
Сердюк В. В. - Проблемні питання касаційного провадження у Верховному Суді України (2007)
Пишньов Д. І. - Співвідношення прокурорського нагляду та діяльності контролюючих органів (на прикладі аграрного сектора) (2007)
Русанова І. О. - Суд присяжних як форма захисту громадян (2007)
Мельничук Л. М. - Європейський досвід реалізації сімейної політики (2007)
Кучерук С. С. - Механізми реалізації соціальної безпеки в Україні (2007)
Гудима Н. В. - Норми-стимули у функціонуванні та розвитку принципів відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління (2007)
Рєзнік В. В. - Поняття принципу стратегічного державного управління (2007)
Калюжний К. Р. - Стан державного регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини за кордоном та в Україні, Усенко О. В. (2007)
Шпекторенко І. В. - Поняття та структура феномену професійної мобільності державного службовця (2007)
Григор’єва І. С. - Про окремі імперативи сучасного економічного розвитку (2007)
Фоломкіна І. С. - Оптимізація стратегічних маркетингових рішень в процесі реалізації стратегічного набору підприємств (2007)
Сейдаметова Л. Д. - Деякі питання оцінки ефективності інвестицій що до проекту "Програма розселення і облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим” (2007)
Родіонова Ю. М. - Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств з виробництва молочної продукції як фактор забезпечення конкурентних переваг (2007)
Мартусенко І. В. - Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області (2007)
Синчак В. П. - Передумови виникнення та розвиток неокласичних концепцій в оподаткуванні (2007)
Шевченко С. Г. - Деякі питання сучасного підходу до обґрунтування суті грошей (2007)
Кулинич Р. О. - Вдосконалення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (2007)
Бучковська Я. Г. - Побудова колективної функції вигідності на основі індивідуальних з інтервально нейтральним ставленням до ризику (2007)
Предко О. І. - Психологія релігії в дослідницьких пошуках вітчизняних релігієзнавців (2007)
Кісіль З. Р. - Психологічна надійність професіонала як фактор протидії деформації (2007)
Пишний А. Г. - Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів (2007)
Кохановська О. В. - Новий підхід до проблем особистих немайнових прав фізичних осіб (2007)
Комар Ю. М. - Стандартизація вищої освіти як складова інноваційних механізмів державного впливу на підготовку студентів управлінських спеціальностей (2007)
Исаенкова О. - Гражданское судопроизводство в изменяющейся России (по материалам конференции 14-15 сентября 2007 г., г. Саратов) (2007)
Проведений перший в Україні науковий захід, присвячений питанням особистих немайнових прав фізичних осіб (2007)
Персоналії (2007)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2007)
Інформація для авторів (2007)
Мусієнко І. І. - Правове регулювання державної охорони органів влади та посадових осіб (закордонний досвід) (2013)
Градова Ю. В. - Правовий моніторинг в Україні: перспективи розвитку (2013)
Даценко В. М. - Особливості запровадження публічної адміністрації в Україні (2013)
Погиба П. П. - Розвиток сучасних наукових поглядів щодо діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні (2013)
Рибалка Н. О. - Зарубіжний досвід управління органами прокуратури та можливості його використання в Україні (2013)
Рудой К. М. - Форми взаємодії та координації правоохоронних органів України з міжнародними правоохоронними організаціями із забезпечення міжнародної безпеки (2013)
Волощук А. М. - Заходи, спрямовані на зменшення шкоди від вживання наркотиків, та їх вплив на ефективність боротьби з поширенням наркоманії (2013)
Буткевич С. А. - Міністерство інфраструктури україни як суб’єкт державного фінансового моніторингу (2013)
Денисова А. В. - Пpaвoвi пpoблeми тa удocкoнaлeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo peгулювaння пpивaтнoї нoтapiaльнoї діяльності (2013)
Гузенко К. О. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2013)
Ізбаш К. С. - Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в європейських країнах (2013)
Кашкаров О. О. - Структура злочинності службових осіб органів публічної влади (за матеріалами державної судової адміністрації України за 2012 рік) (2013)
Кобилянський М. Г. - Особливості та класифікація компетенційних спорів (2013)
Корнута Л. М. - Стан наукових досліджень дисциплінарної відповідальності державного службовця в Україні (2013)
Лисенко В. О. - Заходи запобігання корупційним правопорушенням у державній кримінально-виконавчій службі України (2013)
Панова Н. С. - Основні напрямки розвитку державного управління в процесі його демократизації (2013)
Пишна А. Г. - Оскарження рішень державної служби інтелектуальної власності щодо видачі охоронних документів (2013)
Пригодська Ю. В. - Значення професійної підготовки снайперських груп підрозділів МВС України (2013)
Томіна В. Ю. - Щодо визначення поняття адміністративно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні (2013)
Смоліна М. М. - Особливості ліквідації масових заворушень (психолого-правові аспекти) у спеціальних операціях (2013)
Тоцький В. В. - Щодо структури адміністративно-правового статусу співробітника служби безпеки України (2013)
Фалатюк О. С. - Адміністративно-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в Україні (2013)
Черкасов Ю. Е. - Адміністративно-правова відповідальність: сучасна парадигма, Корнієнко М. В. (2013)
Яровий С. А. - Службово-бойова діяльність внутрішніх військ МВС України (загальнотеоретичний аналіз) (2013)
Калаянова Л. В. - Феномен біженців як правовий показник розпаду міжнародних соціальних зв’язків (2013)
Кононенко С. Г. - До питання про застосування можливостей криміналістики в адміністративному провадженні у справах про екологічні правопорушення (2013)
Заброда Д. Г. - Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення: шляхи вирішення актуальних проблем (2013)
Нестеренко К. О. - Особливості адміністративної відповідальності біженців (2013)
Андрусенко С. В. - Приватне обвинувачення у кримінальному провадженні: порівняння сучасного стану та попереднього досвіду (2013)
Аркуша Л. І. - Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за КПК України від 13. 04. 2012 р.) (2013)
Клюс В. В. - Типові слідчі ситуації розслідування злочинів, учинених під час здійснення релігійних ритуалів (2013)
Саакян М. Б. - Психологічні аспекти тактики ведення переговорів зі злочинцями в ході операції по звільненню заручників (2013)
Тарасенко Р. В. - Забезпечення конфіденційності відомостей про взятих під захист осіб (2013)
Сандрачук А. А. - Окремі аспекти призначення та проведення експертиз при розслідуванні шахрайства в сфері нерухомості (2013)
Марков В. В. - Про механізми скоєння злочинів у кіберпросторі та особливості їх кваліфікації (2013)
Ковальова О. В. - Дрібне викрадення чужого майна: особливості кваліфікації, Дишкант Р. С. (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання характеристики деяких складових елементів окремої теорії агентурного методу (2013)
Загороднюк С. О. - Роль об’єкта та предмета в кваліфікації контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобі в (2013)
Мисюра А. М. - Про межі оперативного супроводження кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми (2013)
Безклубий О. І. - Станова будова суспільства, привілейовані стани та особисті немайнові відносини у великому князівстві литовському (2013)
Бойко В. В. - Алкогольна політика та антиалкогольне законодавство при соціалізмі та на пострадянському просторі (сер. 1960-х рр. - поч. ХХІ ст.) (2013)
Іванчук Н. В. - Історико-правові засади становлення та розвитку тлумачення норм права в юридичній науці (2013)
Потудінська О. В. - Інститут комерційного посередництва: історичні аспекти, Плужнік О. І. (2013)
Степанов П. Л. - Генезис інституту закриття провадження і звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям на території України від перших згадок до радянського періоду (2013)
Ісаєнко М. М. - Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу (2013)
Меркулова В. О. - Тенденції реформування інституту звільнення від кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти (2013)
Воронцов А. В. - Суспільна небезпека окремих видів злочинів проти правосуддя, які вчинюються службовими особами досудового слідства (2013)
Конопельський В. Я. - Диференціація та індивідуалізація виконання покарання: кримінальні та кримінально-виконавчі аспекти (2013)
Ковальська В. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2013)
Кондратов Д. Ю. - Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.163 КК України (2013)
Лисюк Ю. В. - Невтручання у приватне життя, як гарантія захисту прав і свобод людини у кримінальному провадженні (2013)
Ляшенко М. М. - Криміналістична профілактика економічних злочинів (2013)
Мукоіда Р. В. - Запобігання злочинності оперативно-розшуковими заходами (2013)
Плетньов О. В. - Поняття та загальна характеристика тероризму і терористичної діяльності, Талалай Д. В. (2013)
Подобний О. О. - Кримінальна субкультура як елемент характеристики корисливо-насильницької організованої злочинності (2013)
Рябчинська О. П. - Система покарань як передумова диференціації кримінальної відповідальності та покарання (2013)
Риков Є. Г. - Визначення криміналістичних та кримінологічних ознак злочинів у сфері грального бізнесу (2013)
Резніченко Г. С. - Шляхи удосконалення ресоціалізації засуджених жінок (2013)
Рогозін С. М. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії економічній злочинності (2013)
Царенко О. О. - Оптимізація шляхів запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми, силами громадськості (2013)
Чорноус Ю. М. - Суб’єкти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2013)
Якименко Л. Г. - Суспільна небезпека проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань (2013)
Авадані В. А. - Класифікація дитячої жорстокості (2013)
Андреєв Д. В. - Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект (2013)
Бочан О. І. - Філософія моралі у юридичній діяльності: різні підходи – один концепт (2013)
Крижановська О. В. - Методологічні засади дослідження інституціоналізації правопорядку (2013)
Кріцак І. В. - Теоретико-правові підходи щодо встановлення оптимального обсягу функцій міліції (поліції) (2013)
Меркулова Ю. В. - Медіація в кримінальному процесі України: проблеми та перспективи (2013)
Могил С. К. - Переведення державного службовця питання теорії та правового регулювання (2013)
Некрасов О. О. - Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (2013)
Сівер А. М. - Міграція як соціально-правове явище (2013)
Субботенко О. С. - Захист честі та гідності особи за чинним законодавством України (2013)
Ярмакі В. Х. - Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права (2013)
Кушніренко Ю. М. - Законодавчі вимоги до кандидатів в усиновлювачі та згода на усиновлення – обов‘язкові умови його здійснення (2013)
Лапчевська О. Ф. - Чинне законодавство про поновлення батьківських прав та шляхи його удосконалення, Лапчевская Е. Ф. (2013)
Маковій В. П. - Особливості застави деяких видів майна у цивільному праві, Мамедов Рашад Юсіф огли (2013)
Падун Є. В. - Особливості правового регулювання новації в радянському цивільному праві (2013)
Падун Р. В. - Визнання права як спосіб захисту законного інтересу в цивільному праві України (2013)
Синєгубов О. В. - Гарантії як вид забезпечення здійснення неповнолітньою особою особистих немайнових прав (2013)
Фучеджі В. Д. - Проблеми неналежної сторони у цивільному процесі України, Морошану Т. Г. (2013)
Коваленко І. А. - Загальнотеоретичні засади цивільно-правової відповідальності осіб, обмежених у дієздатності (2013)
Гаверський В. В. - Форми і методи регулювання офшорного підприємництва (2013)
Канатбек А. - Оптимізація шляхів запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми, силами громадськості (2013)
Цільмак О. М. - Роль і місце психологічної проникливості працівників кримінальної міліції в системі професійно важливих якостей (2013)
Косаревська О. В. - Деякі підходи до вдосконалення організації підготовки майбутніх фахівців у сфері правоохоронної діяльності вищими навчальними закладами системи МВС України в світлі реформування вищої освіти (2013)
Кубаєнко А. В. - Проблемні питання комунікативної компетентності та культури спілкування в службовій діяльності працівників міліції (2013)
Матієнко Т. В. - Психологічні особливості професійної діяльності працівників ОВС 268-271 (2013)
Трояновський В. С. - Удосконалення проведення практичних вправ для стрільби з курсантами ВНЗ МВС України (2013)
Шелехов А. О. - Правова основа застосування табельної вогнепальної зброї в Україні (навчальний та практичний аспект), Тацієнко В. В. (2013)
Грищук В. К. - Рецензія на монографію Мовчана А. В. "Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності міліції” (2013)
Фурдичко О. І. - Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини, Ковалів О. І. (2013)
Тараріко О. Г. - Формування екологічно стійких агроландшафтів в умовах змін клімату, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2013)
Яцук І. П. - Екологічні ризики в сучасному землекористуванні, Панасенко В. М. (2013)
Хаурдінова Г. О. - Методика оцінювання екологічних функцій штучних соснових насаджень, Мороз В. В. (2013)
Єгорова Т. М. - Ландшафтно-геохімічні чинники відновлення біорізноманіття в моніторингу сільськогосподарських земель (2013)
Палапа Н. В. - Еколого-агрохімічні проблеми орних земель Київської області та шляхи їх подолання, Сігалова І. А., Діхтяр Я. П., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2013)
Проневич В. А. - Динаміка форм 137Cs у ґрунтах Полісся (2013)
Портухай О. І. - Вплив агроекологічного стану ґрунтів сінокосів і пасовищ на питому активність молока, Лико С. М. (2013)
Пінчук В. О. - Розрахунок ефективності використання азоту у процесі виробництва продукції рослинництва (2013)
Демидов О. А. - Особливості і прогноз гумусонакопичення в рекультивованих ґрунтах (2013)
Синицький С. Л. - Гумусний стан ґрунтового покриву лісостепової зони Кіровоградської області, Павленко Л. І., Хитрук О. Г., Боярко Ю. В., Задорожна С. В., Давиборщ С. В., Панфілова Т. І. (2013)
Краснов В. П. - Вплив родючості ґрунту на продуктивність соснових деревостанів за різних типів лісорослинних умов Житомирського Полісся, Зборовська О. В. (2013)
Крамарьов С. М. - Екологічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод (2013)
Струмінська О. О. - Використання біополімерних композицій для агрохімічної технології передпосівної обробки насіння, Курта С. А., Куцела О. Я. (2013)
Гаврилюк В. А. - Органо-мінеральні добрива – комплексне вирішення використання сировинних ресурсів, Демчук С. М. (2013)
Futo Z. - The examination of the combined impacts of nutrient supply and plant protection in producingsunflower (Helianthus annuus L.) (2013)
Дражнікова А. В. - Фітоекстракти як органічні фунгіциди та методичні підходи до їх застосування, Попова Е. М., Кім В. М. (2013)
Draga M. - Influence of new physiologically active substances of natural origin on nitrogen methabolismof winter wheat (2013)
Bogoslovska M. - The energy load and ontogenetic structure of Ambrosia artemisifolia L. population in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnytsia region, Tkach E., Dovgich K. (2013)
Zhukorskiy O. - The influence of root diffusates of reed grass on the population of pathogenic bacteria, Gulay O., Gulay V., Tkachuk N. (2013)
Кейван М. П. - Оцінка біорізноманіття ентомофауни в зоні розташування птахофабрик (2013)
Благініна А. А. - Вплив Methylobacterium radiotolerans ІМБГ290 на спороутворення Fusarium oxysporum Scelecht. у рослинах сортів пшениці, Парфенюк А. І., Круть В. В. (2013)
Орловська Г. М. - Вірусні хвороби соняшнику (Helianthus annuus L.): екологія, шкодочинність, властивості патогенів, профілактика (2013)
Тертишна А. В. - Вплив особливостей схилового ґрунтоутворення на просторовий розподіл та рухомість мікроелементів (2013)
Крижанівський А. Б. - Вплив інсектицидів на основі Illus Thuringiensis на шкідливу ентомофауну яблуневого саду (2013)
Безноско І. В. - Роль аскорбінової кислоти і цукрів у взаємодії сортів перцю солодкого та мікроміцету Alternaria solari (Ell. Et Mart.) (2013)
Доценко С. И. - Математические модели стабильных размещений (2013)
Карабін Л. Д. - Однофазна задача Стефана для оптимального точкового керування адресною доставкою ліків до злоякісних пухлин, Клюшин Д. А., Ляшко Н. І. (2013)
Коваленко А. А. - Размещение объектов в контейнере параболической формы с круговыми стеллажами с учетом ограничений поведения , Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2013)
Павлюченко О. Г. - Использование теоретико-игрового подхода в задачах минимаксного управления (2013)
Семенов В. В. - Явный алгоритм расщепления для вариационных неравенств с монотонными операторами (2013)
Шило В. П. - Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности (2013)
Яськов Г. Н. - Размещение максимального числа равных кругов в круге (2013)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційного методу В.~К. Дзядика, Дерієнко А. І., Кирилаха Н. Г. (2013)
Гончаренко В. Ю. - Программная надежность распределенных вычислительных систем (2013)
Зуб С. С. - Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы (2013)
Іващук Н. Л. - Побудова узагальненої моделі олігополії Курно-Пу та дослідження стійкості її точки рівноваги, Гнатів Б. В., Кавалець І. І. (2013)
Івохін Є. В. - Задачі дослідження динаміки нечітких різницевих систем (2013)
Klyushin D. A. - Proximity measure based on inclusion statistics and its application, Alexeenko V. V., Boroday N. V. (2013)
Кудін В. І. - Аналіз лінійної системи методом допустимих базисних матриць (2013)
Лавренюк А. Н. - Метод оптимизации вычислений с использованием GPU в гетерогенных кластерах и в грид-сети, Лавренюк Н. С. (2013)
Покутний О. О. - Експоненціальна дихотомія та обмежені розв'язки рівняння Шрьодінгера (2013)
Семенов В. В. - Параллельная декомпозиция операторных включений с максимальными монотонными операторами (2013)
Степки А. В. - Распознавание конечных неориентированных графов коллективом агентов (2013)
Khusainov D. Ya. - On classical solvability for a linear 1D heat equation with constant delay, Pokojovy M., Azizbayov E. I. (2013)
Титул, зміст (2013)
Семотюк М. В. - Об аналитическом методе факторизации составных чисел (2013)
Чеботарев А. Н. - Преобразование ограничений на поведение операционной части реактивного алгоритма в ограничения на поведение его управляющей части (2013)
Вакал Л. П. - Генетичні алгоритми для чебишовської апроксимації (2013)
Зосимов В. В. - Пути и методы повышения быстродействия сложных вычислений, Булгакова А. С., Тищенко А. В. (2013)
Варава И. А. - Организация сложных вычислений в области межотраслевых исследований (2013)
Вороненко А. В. - Выбор унифицированных средств процессорной обработки данных на основе Cortex-ядра для биосенсорных приборов, Романов В. А. (2013)
Ковирьова О. В. - Огляд портативних приладів для вимірювання індукції флуоресценції хлорофілу (2013)
Груша В. М. - Використання бездротової сенсорної мережі у дослідженнях методу індукції флуоресценції хлорофілу (2013)
Палагин А. В. - Об одном подходе к разработке аппаратных средств поддержки лингвистического анализа, Петренко Н. Г., Слабковская М.П. (2013)
Брайко Ю. О. - Основні системні вимоги до інтелектуальних приладів, методологія їх проектування, Імамутдінова Р. Г. (2013)
Бех А. Д. - Решение проблемы неинвазивного измерения давления потока крови на стенки сосудов, Чернецкий В. В. (2013)
Боюн В. П. - Апроксимація замкненого контурного зображення багатокутником, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2013)
Артеменко Д. М. - Розробка методики діагностики стану рослин, Колесник Ю. С., Федак В. С. (2013)
Кучеров О. П. - Оптимізація управління процесами планування багаторічних насаджень на основі економіко-математичних моделей, Сарахан Є. В. (2013)
Тимашов Е. А. - Системный анализ компьютерных лечебно-дигностических комплексов и их проектирование (2013)
Проненко М. И. - Интегрированная программная среда обработки данных (ИПСОД) гидроакустических систем, Самолюк Т. А. (2013)
Плетінка О. В. - До питання адаптації програмних середовищ для віртуального моделювання наукового експерименту, Броварська Н. Й, Потапенко А. Ф. (2013)
Шевчук Б. М. - Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах, Задірака В. К., Фраєр С. В. (2013)
Головин А. Н. - О некоторых особенностях организации беспроводных сетей интеллектуальных видеокамер (2013)
Парновський С. - Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом Potent, Шаров П., Парновський О. (2011)
Федорова Е. - Рентгенівські властивості гравітаційно-лінзової системи Q0957+561 за даними спостережень XMM-Newton (2011)
Хміль С. - Слабке гравітаційне лінзування (2011)
Пішкало М. - Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності (2011)
Слюсар В. - Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами (2011)
Андрієць О. - Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери (2011)
Борисенко С. - Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С), Корсун П., Іващенко Ю. (2011)
Ізотова І. - Зореутворення у близькому Всесвіті: оцінки за ультрафіолетовим випромінюванням, Парновський С. (2011)
Лазоренко П. - Київський мерідіанний аксіальний круг, Карбовський В., Андрук В., Буромський М., Касьян С., Денисюк О. (2011)
Лейко У. - Про деякі особливості північно-південної асиметрії сонячної активності (2011)
Парновський О. - Регресійне моделювання космічної погоди, Жук І. (2011)
Гнатик Б. - Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці, Маслюх В. (2011)
Клещонок В. - Проект автоматичного програмного комплексу для опрацювання спостережень на Київському інтернет-телескопі (2011)
Ботигіна О. - Співставлення магнітних полів в активних протуберанцях, виміряних по лініях D3HeІ та Hα 32, Лозицький В. (2011)
Шатохіна С. - Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ, Андрук В., Яценко А. (2011)
Федоров П. - РМ и HIPPARCOS как реализация внегалактической опорной системы координат. Их общность и различия, Ахметов В. (2011)
Величко Ф. - Криві блиско показники кольору, фазові залежності блиско астреоідів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР, Ріхтегар А. (2011)
Казанцев А. - Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів, Францева К. (2011)
Криводубський В. - Щодо аномальної довготривалості 23-го цикло сочняної активності (2011)
Богдан Т. - Центавр А як джерело космічних променів надвисоких енергій, Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. (2011)
Єфіменко В. - Про вплив індукційних електричних струмів на плазмові шари атмосфери Сонця, Токій В. (2011)
Єфименко В. - Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 рр. (2011)
Герасун О. Б. - Сучасні підходи до інтерпретації результатів специфічної діагностики гепатиту В (2013)
Кюрегян К. К. - Поширеність первинної медикаментозної резистентності гепатиту В у Російській Федерації, Міхайлов М. І. (2013)
Скляров Є. Я. - Функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця, Аксентійчук Х. Б., Курляк Н. В. (2013)
Нікітін Є. В. - Методика та показники електрокоагулографічного дослідження гемостазу у хворих на вірусні гепатити (повідомлення друге), Верба Н. В., Верещагіна О. І. (2013)
Кулєш О. В. - Перебіг хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності в залежності від наявності або відсутності метаболічних розладів (2013)
Грицко Р. Ю. - Клінічне застосування імунокорегуючого молочного бактеріально-дріжджового напою з високим вмістом нуклеїнових кислот (повідомлення перше), Єгоршина Н. А., Герасун Б. А. (2013)
Малий В. П. - Клініко-морфологічні особливості фульмінантного гепатиту D (суперінфекція) на фоні хронічного гепатиту В, Пороша Н. С., Лядова Т. І., Боднар Я. Я., Андрейчин М. А. (2013)
Прикуда Н. М. - Гепатит Е. Клінічні спостереження, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М., Гев Ю. О. (2013)
Малый В. П. - Гепатит Е в неэндемичном регионе, Брядко Н. В., Тарасенко С. М., Волобуева О. В., Титовский С. П., Шепилева Н. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Методи і математичні моделі паралельного порівняння зображень логіко-часового типу на оптико-електронній елементній базі для задач реального часу, Маліновський В. І., Новицький Р. М., Довгалюк Р. Ю. (2011)
Кулик А. Я. - Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2011)
Семеренко В. П. - Параллельная обработка в задачах сжатия растровых изображений (2011)
Квєтний Р. Н. - Аналіз сигналів у системах автоматизованого контролю, Кулик Я. А. (2011)
Vasyura A. S. - Position precision of underwater objects with adaptive Kalman filter, Borshchova I. P. (2011)
Яровий А. А. - Особливості організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів (2011)
Колесницький О. К. - Апаратна реалізація логіко-часового нейроелемента, Кожем’яко В. П., Бокоцей І. В., Рябчук І. В. (2011)
Возна Н. Я. - Інформаційні технології формування техніко-економічних даних для об’єктів управління різних класів стаціонарності (2011)
Мамедов Р. К. - Мера расстояния, обеспечивающая распознавание образов по их вторичным признакам полученных с помощью дискретного косинусного преобразования, Муталлимова А. С., Алиев Т. Ч. (2011)
Кожем’яко В. П. - Програмно-апаратне вирішення проблеми визначення центрів динамічних об’єктів, Поплавська А. А. (2011)
Лищинская Л. Б. - Основы построения оптоиммитансной логики (2011)
Павлов С. В. - Оброблення біомедичних зображень із застосуванням швидкого перетворення Фур’є, Вовкотруб Д. В., Довгалюк Р. Ю. (2011)
Дивак М. П. - Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі, Манжула В. І., Падлецька Н. І. (2011)
Заболотна Н. І. - Аналітичні основи поляризаційного картографування багатошарових двопромене-заломлюючих полікристалічних мереж (2011)
Кожем’яко В. П. - Порівняльний аналіз методів та середовищ для неінвазивного моніторингу біологічних об’єктів, Турлюк А. В., Яровенко А. О. (2011)
Павлов С. В. - Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами, Козловська Т. І., Ковальський Д. О. (2011)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд сучасних методів та систем діагностики глаукоми, Штельмах О. О., Малачкова Н. В. (2011)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд сучасних технологій фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики, Домбровський В. Г., Жердецький В. Ф., Маліновський В. І., Притуляк Г. В. (2011)
Боровицкий В. Н. - Застосування просторової модуляції освітлення у оптичному мікроскопі, Черная В. В. (2011)
Смішний С. М. - Аналіз факторів впливу на вихідний сигнал засобів вимірювального контролю концентрації газу на основі волоконно-оптичних первинних вимірювальних перетворювачів, Яремчук В. Ф., Кравчук Н. С., Тужанський С. Є. (2011)
Бевз О. М. - Визначення показників ефективності шифрування підстановочно-перестановочних мереж з блоками підстановки великого розміру в оптико-електронних системах, Пашнов В. М. (2011)
Кондратьєв Р. І. - До питання про предмет науки філософії права (2008)
Наливайко Л. Р. - Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави (2008)
Ярош Д. В. - Правові засади формування органів місцевої влади і місцевого самоврядування в період діяльності Центральної Ради (2008)
Погребняк С. П. - Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності (2008)
Довгань Г. В. - Законодавство Російської імперії про охорону винаходів і його реалізація на українських землях (ХVII–XIX ст.ст.) (2008)
Барабаш Ю. Г. - Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз (2008)
Исаенкова О. В. - Возможность использования зарубежного опыта в исполнительном законодательстве России (2008)
Гринько С. Д. - Історіографія питання рецепції римського права в Україні (2008)
Яворська О. С. - Передання майна у власність за спадковим договором (2008)
Тордия И. В. - Проблемы применения договора финансирования под уступку денежного требования в России (2008)
Шаповалова О. І. - Окремі питання виконання грошових зобов’язань (2008)
Лічман Л. Г. - Розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції: теоретичні здобутки й практичні реалії (2008)
Ватрас В. А. - Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин (2008)
Феннич В. П. - Ознаки доказових презумпцій у цивільному судочинстві (2008)
Гнатів О. М. - Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами (2008)
Гриценко Г. Г. - До питання про кількість та стан учасників складних зобов’язальних правовідносин (2008)
Гуменюк Н. Р. - Повідомлення про проведення торгів у виконавчому провадженні (2008)
Юркевич Ю. М. - Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом (2008)
Рєзнікова В. В. - Договори часткової (пайової) участі та договори спільного фінансування (інвестування) як форми здійснення спільної господарської діяльності (2008)
Гапало С. Ю. - Причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника господарського зобов’язання та збитками, як підстава господарсько-правової відповідальності (2008)
Дорошенко Л. М. - Поняття припинення суб'єкта господарювання (2008)
Валецька О. В. - Удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах (2008)
Крупка Л. С. - Законодавче забезпечення процесів трудової міграції в європейських країнах (2008)
Мірошниченко А. М. - Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою нормативно-правових актів (2008)
Дика Ю. В. - Адміністративно-правові обмеження права на екологічну інформацію за нормами законодавства Європейського Союзу (2008)
Білінський Д. О. - До питання щодо складу податкового законодавства України (2008)
Бортняк К. В. - Особливості юридичної відповідальності працівників податкової служби (2008)
Тимофєєв О. О. - До питання тлумачення норм податкового права (2008)
Шевчук В. В. - Суб’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України, Охман О. В. (2008)
Кучевська С. П. - Кодифікація норм про міжнародні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду та її значення для розвитку вітчизняного кримінального законодавства (2008)
Грошевий Ю. М. - Проблеми структури змагальної форми судового провадження з кримінальних справ (2008)
Капліна О. В. - Проблеми функціонального тлумачення норм кримінально-процесуального права (2008)
Маринів В. І. - Проблеми апеляційного розгляду скарг на постанови про порушення кримінальної справи, Смірнова В. В. (2008)
Туманянц А. Р. - Правове забезпечення практики відновного правосуддя (2008)
Боднар І. В. - Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених (2008)
Луцик В. В. - Порушення кримінально-процесуальної форми при складанні обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору (2008)
Мармаш В. Я. - Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України (2008)
Усенко О. В. - ЮНЕСКО як суб’єкт міжнародного права у сфері охорони та збереження культурної спадщини (2008)
Боднарюк І. М. - Особливості застосування санкцій в праві Європейського Союзу (2008)
Баланда А. Л. - Соціальна політика в контексті забезпечення національної безпеки України (2008)
Есимова Ш. А. - Классификация целей государственного управления (2008)
Сапронов О. В. - До питання визначення транспортної безпеки (2008)
Кобеев А. К. - Становление государственного управления в Казахстане (2008)
Орел М. Г. - Деякі аспекти забезпечення стійкого розвитку системи державного управління в процесі адміністративного реформування (2008)
Дарманська І. М. - Управління освітою: історичний дискурс (2008)
Карпінський Б. А. - Механізм державного управління економічним розвитком території в контексті збалансованості фінансової системи, Герасименко О. В. (2008)
Алексєєв В. М. - Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україні (2008)
Кірієнко П. - Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан, особливості та тенденції розвитку (2008)
Приймак Ю. Ю. - Методи та принципи організації електронного уряду (2008)
Усаченко Л. М. - Стан співпраці між місцевими органи влади та неурядовими організаціями (2008)
Олуйко В. М. - Особливості впровадження єдиної державної комп’ютерної системи "Кадри” (2008)
Шпекторенко І. В. - Мобільність як фактор світового розвитку та сучасні завдання роботи з кадрами державної служби в Україні (2008)
Нинюк І. І. - Організаційні особливості формування професійних менеджерів управління проектами (2008)
Сидоренко П. В. - Проблемні питання кадрової політики в сучасних умовах державотворення (2008)
Циц С. В. - Питання кадрової роботи в місцевих органах виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) (2008)
Смиричинський В. В. - Механізм господарювання суб’єктів муніципальних утворень та контрактні (тендерні) закупівлі для муніципальних потреб (2008)
Черничко Т. В. - Чинники покращення якісних характеристик динаміки розвитку української економіки (2008)
Пiдгородецька С. М. - Бюджетне регулювання регіонального розвитку, Зелик Г. Г. (2008)
Скулиш Ю. І. - Міжнародний та вітчизняний досвід фінансування соціальних програм в сфері зайнятості (2008)
Коваленко Т. Л. - Мотиваційні фактори, що впливають на задоволеність працею персоналу на підприємствах зв’язку (2008)
Синчак В. П. - Натуральні поставки державі як прихована форма податку на етапах становлення системи оподаткування у сільському господарстві (2008)
Гавриш В. П. - Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях, Гулько Л. Г., Кульчицький Е. Є. (2008)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та країн СНД (2008)
Филипович Л. О. - Релігійна свобода vs національна ідентичність (2008)
Вавринчук М. П. - Націоналізм та національний патріотизм: сутність та відмінності, Яруш М. В. (2008)
Гернего О. О. - Альтернативність діалектики і метафізики як філософська проблема та шляхи її вирішення (2008)
Кісіль З. Р. - Мораль як регулятор внутрішньої поведінки працівників органів внутрішніх справ (2008)
Тиндик Н. П. - Ісламський фактор у сучасному європейському імміграційному процесі (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2012)
Бубка С. Н. - Роль президентов Международного олимпийского комитета в развитии женского спорта и участии женщин-спортсменок в Олимпийских играх (2012)
Булич Э. Г. - Здоровье спортсмена: научные факты и опасные представления, Муровов И. В. (2012)
Дидур М. Д. - Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса, Чередниченко Д. В., Лебедев В. Н. (2012)
Дроздовська С. Б. - I/D поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту (2012)
Марченко О. К. - Синдром хронической усталости — многофакторное заболевание: версии, теории, дискуссии. Анализ научной литературы, Куценко В. А. (2012)
Барановская И. Б. - Особенности вегетативной регуляции у представителей различных спортивных специализаций, Бушуева Т. В. (2012)
Волков С. Н. - Дополнительные факторы риска хронического снижения специальной работоспособности у спортсменов высокой квалификации, Холявко Ю. А., Комарова Т. К. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на самопочуття студентів старших курсів вищих навчальних закладів, Гузов В. В. (2012)
Костюкевич В. М. - Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве (2012)
Першегуба Я. В. - Системні підходи до формування мотивацій до здорового способу життя, занять фізичною культурою та використання оздоровчого харчування в осіб, які займаються фітнесом (2012)
Томенко O. А. - Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості молоді (2012)
Земцова І. І. - Cучасні концепції харчування спортсменів (2012)
Путро Л. М. - Продукты повышенной биологической ценности в практике спорта (коррекция пищевых рационов) (2012)
Цыганенко О. И. - Компьютеризованная информационная технология оценки и коррекции оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом, Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф., Домашенко Н. А. (2012)
Гуніна Л. М. - Вплив метаболітотропного препарату Кардонат на біоелектричну активність серця та артеріальний тиск кваліфікованих бігунів на середні дистанції в динаміці передзмагального мезоциклу, Безугла В. В., Головащенко Р. В. (2012)
Іванова A. М. - Вплив застосування препарату Глутаргін на перебіг відновних процесів у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування (2012)
Левенець B. М. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на сухожилкову тканину(експериментальне дослідження), Циганок М. Б., Сергієнко О. В., Паламарчук Б. І. (2012)
Шелль Я. - Травматизм в женском футболе (2012)
Павлова Е. - Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью, Нешева И. (2012)
Коробейнікова Л. Г - Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку, Коробейніков Г. В., Дакал Н. А. (2012)
Єфіменко В. - Про електричні поля в плазмових шарах сонячної атмосфери (2010)
Лейко У. - Дослідження варіацій загального магнітного поля Сонця (2010)
Лозицький В. - Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці, Курочка Є. (2010)
Лозицька Н. - Міжрічні варіації модулів та асиметрії магнітного поля, площ та широт сонячних плям (2010)
Пішкало М. - Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р, Садовенко Є. (2010)
Парновський С. - Дослідження великоммасштабних колективних рухів галактик на основі каталогу RFGC (2010)
Хміль С. - Спостережні обмеження на космологічну сталу (2010)
Гнатик Б. - Дослідження з астрофізики високих енергій в Астрономічній обсерваторії Київського університету (2010)
Данилевський В. - Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень (2010)
Казанцев А. - Минуле та сьогодення досліджень астероїдів у Києві, Кравцов Ф., Лук’яник І., Казанцева Л. (2010)
Клещонок В. - Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету, Буромський М. (2010)
Чурюмов К. - Дослідження комет у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Кручиненко В., Клещонок В., Лук’яник І., Кравцов Ф., Чубко Л., Баранський О., Пономаренко В. (2010)
Тарануха Ю. - Історія розвитку та деякі результати метеорних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Козак П., Рожило О., Кручиненко В. (2010)
Євтушевський О. - Зміни загального вмісту озону над Антарктикою, Грицай А., Кравченко В., Міліневський Г., Грицай З., Лозицький В., Леонов М. (2010)
Кудря Ю. - Причини відхилень від залежності Таллі-Фішера галактик з каталогу 2MFGC, Юдко О. (2012)
Хміль С. - Рухома гравітаційна лінза у Всесвіті, що розширюється (2012)
Андрук В. - Астрометрія платівок ПША, оцифрованих двома типами сканерів. Розділення зображень зір двох експозицій, Іванов Г., Яценко А., Головня В., Їжакевич О., Пакуляк Л., Шатохіна С. (2012)
Парновський С. - Часоподібні сингулярності в загальній теорії відносності (2012)
Kaц A. - Вибухоподібна еволюція галактик на значних червоних зміщеннях та проблема прихованої маси, Koнторович В. (2012)
Бердіна Л. - Структура контурів інтенсивності зображень джерела в гравітаційних полях галактики і мікролінз, Мінаков A., Вакулік В. (2012)
Пасечник М. - Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов, Чорногор С. (2012)
Сухоруков А. - Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях, Щукіна Н. (2012)
Цап Ю. - Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей, Исаева Е. (2012)
Криводубський В. - Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії Київського університету впродовж трьох сонячних циклів (1968–2011 рр.), Єфіменко В. (2012)
Мельник О. - Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431, Елиїв А. (2012)
Цап Ю. - Минутные колебания магнитного поля в фотосфере Солнца по наблюдениям на SOT/HINODE, Копылова Ю. (2012)
Осика О. - Еволюція локальних магнітних полів у сонячному спалаху 19 липня 2000 р, Лозицький В., Курочка Е. (2012)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покрить Місяцем тісних подвійних зір, Вербінська В. (2012)
Логинов А. - О пространственно-временной структуре глобальных течений на Солнце, Криводубский В., Сальников Н., Черемных О. (2012)
Ропотенко К. - Квант площі та ентропія чорної діри (2012)
Чурюмов К. - Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вілда 2, Клещонок В., Баранський О., Пономаренко В. (2012)
Фомін О. В. - Огляд досліджень з проблем проектування несучих систем вантажних вагонів (2012)
Подоляк О. С. - Експериментальне дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при динамічних режимах роботи, Назаркін О. А., Ісьєміні І. І. (2012)
Попов С. Н. - Анализ совместного влияния химического состава и твердости наплавочных сплавов Fe-C-Cr-B-Si на способность к сопротивлению абразивному изнашиванию (2012)
Головко Л. Ф. - Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості колекторів буримої сланцевої гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Shatovska T. B. - Ontology models research and development for data mining repository, Zaremskaya A. A. (2012)
Евланов М. В. - Концепция представления требований к информационной системе (2012)
Поліновський В. В. - Математичні моделі для обрахунку часу доставки керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережах (2012)
Журавель К. В. - Особливості впровадження системи управління господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, Крихтіна Ю. О. (2012)
Масалигіна В. В. - Структурування стратегічних цілей управління нерухомістю залізничного транспорту (2012)
Никитюк В. А. - Модель семантического представления функциональных сервисов (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського