Фурманець Б. І. - Концептуальний підхід до визначення психологічного захисту особистості від терористичних проявів, Сегеда О. О. (2015)
Ianovska S. G. - Features of Ukrainian Cartoons As Means of Charity Installation Formation (on The Example of Animated Series "Kotyhoroshko"), Turenko R. L., Ianovska J. E., Manayenkova V. K. (2015)
Ярош Н. С. - Аналіз досліджень внутрішніх предикторів стрес-долаючої поведінки (2015)
Заика Е. В. - Феноменология памяти в произведениях С. А. Есенина (к 120-летию со дня рождения поэта) (2015)
Мельник И. М. - Влияние общения на создание общей "копилки" групповой памяти представителей различных социально-профессиональных групп (2015)
Архипенко Е. П. - Результаты эмпирического исследования коммуникативных характеристик зависимых от алкоголя женщин с расстройствами половой роли (2015)
Гончар Ю. О. - Особенности эмоционального состояния детей, страдающих детским церебральным параличом (2015)
Лисеная А. М. - Принципы и подходы в работе со сновидениями в психотерапии (2015)
Марута О. С. - Особливості сенсожиттєвих орієнтацій та сприйняття майбутнього часу у хворих на різні форми невротичної патології (2015)
Сукачёва О. Н. - Причинные факторы развития расстройств адаптации у военнослужащих, уволенных из армии (2015)
Терещенко Н. Н. - Особенности синдрома "эмоционального холода" в супружеских отношениях (на примерах из консультативной практики) (2015)
Штрыголь Д. В. - Особенности переживания травматических событий студентами из зоны проведения АТО, Шахова Е. Г., Борисенко Т. В., Николаевский М. В., Ямпилец М. С. (2015)
Оніщенко Н. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в оцінці підготовленості психолога до роботи в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Штученко І. Є. - Емоційний компонент кар’єрної спрямованості студентів технічних ВНЗ (2015)
Кириленко Г. О. - Психологічні механізми вибору політичних лідерів, Луценко О. Л. (2015)
Лучанінова Н. В. - Особливості соціалізації дівчат з різними типами психологічної готовності до материнства (2015)
Сила Т. І. - Психологічний сенс громади в системі соціально-психологічних категорій (2015)
Сорока А. В. - Системний підхід щодо ресоціалізації особистості після звільнення від відбування покарання (2015)
Вахоцька І. О. - Проблема емоційного вигорання у професійній діяльності особистості (2015)
Gimayeva Y. A. - Creativity, personality motivation and their interconnection in graphic designers and marketing specialists (2015)
Коцар А. В. - Стратегії копінг поведінки та психологічна готовність осіб віку пізньої зрілості до прийняття вікових змін (2015)
Кривоконь Н. І. - Соціальні проблеми особистості як категорія психології соціальної роботи (2015)
Милославська О. В. - Психологічні особливості разних проявів толерантності студентів, Гога Н. П., Кузнєцова О. (2015)
Міщенко М. С. - Профілактика та корекція емоційного вигорання у практичних психологів (2015)
Поліванова О. Є. - До проблеми визначення психологічного змісту поняття "психологічного благополуччя", Гуляєва О. В. (2015)
Резнікова О.А. - Психологічний захист у структурі адаптаційної поведінки особистості (2015)
Ianovska S. G. - The relationship of values and ideas of student success, Turenko R. L., Bilous N. S., Lavruk S. M. (2015)
Милославська О. В. - До проблеми розвитку творчого мислення в студентів (2015)
Цимбал І. В. - Формування психологічної готовності студентів технічних спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами (2015)
Dolgopolova E. V. - Influence of mother-sons styles of relationships on the formation of social anxiety in adolescent boys, Tereshchenko N. N. (2015)
Церковний Д. А. - Гендерні кореляції при діагностиці за допомогою f-шкали, Церковна М. В., Церковний А. О. (2015)
Гільман А. Ю. - Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці (2015)
Кривоногова О. В. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дитини з гіперкінетичним розладом в умовах дошкільної освітньої установи, Лінюшина М. О., Коршок М. А. (2015)
Кряж І. В. - Психологічне здоров’я особистості в контексті кліматичних змін, Левченко А. Д. (2015)
Перевозна Т. О. - До питання дослідження смислових особливостей індивідуальної свідомості осіб зі специфічними розладами особистості, Харцій О. М. (2015)
Чистовська Ю. Ю. - Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів (2015)
Шевченко Р. П. - Взаимосвязь самоотношения и психоэмоциональных расстройств у военнослужащих невротического и психосоматического регистров (2015)
Нестеренко О. О. - Психічна залежність особистості від тоталітарної групи (2015)
Зуєв І. О. - Вивчення агресії за проективним тестом Руки (вітчизняна модифікація) (2015)
Чухраєва Г. В. - Мотивація як передумова успішної оперативно-пошукової діяльності (2015)
Вербова Ю. В. - Особливості переважаючих ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічних спеціальностей (2016)
Гуляєва О. В. - До проблеми структурного аналізу поняття "психологічного благополуччя" (2016)
Заика Е. В. - Рефлексивность как компонент структуры личности старшеклассников, Макаров А. А. (2016)
Кочарян О. С. - Характерологічна обумовленість партнерської прихильності у дівчат, Барінова Н. В., Свинаренко Ю. В. (2016)
Красильников І. О. - Амбивалентность жизненных ценностей в контексте их связи с самоактуализацией личности (2016)
Московченко А. А. - Особливості зв'язку креативності з комунікативними і організаторськими здібностями студентів-менеджерів (2016)
Санько К. О. - Психологічне благополуччя як основа повноцінного та психологічно здорового функціонування особистості (2016)
Церковний А. О. - Комплексний соціально-психологічний тренінг як чинник успішної самоактуалізації студентів, Церковна М. В. (2016)
Заика Е. В. - Анализ воспоминаний С. А. Есенина о детстве и юношестве (к 120-летию со дня рождения поєта) (2016)
Яновська С. Г. - Психологічні особливості уявлення про жадібність та жадібну людину, Туренко Р. Л., Білоус Н. С., Криворучко С. М., Лютенко Р. А. (2016)
Гарькавец С. А. - Гендерные особенности инсталляции обиды, Яковенко С. И. (2016)
Гончар Ю. О. - Емоційні особливості матерів, чиї діти мають психофізичні порушення, в контексті Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я для дітей та підлітків (2016)
Кочарян И. О. - Поведенческие паттерны, способствующие реализации самоактуализирующей тенденции человека (2016)
Кочарян А. С. - Этапы развития клиент-центрированной психотерапии (2016)
Мозговий В. І. - Психологічна реабілітація учасників АТО та членів їх сімей на базі санаторію "Острєч" (2016)
Уварова С. Г. - Теоретичні та практичні аспекти групової психологічної допомоги в кризових ситуаціях (2016)
Чухраєва Г. В. - Стреси та дистреси в психологічній діяльності працівників поліції (2016)
Шпортун О. М. - Фізіологічні, гендерні та психологічні відмінності почуття гумору (2016)
Вертель А. В. - Психофизические механизмы развертывания бытийных событий в ситуациях неопределённости, Кузикова С. Б., Важинский С. Э. (2016)
Лазорко О. В. - Мотиваційна атрибуція ознак соціальної стратифікації та професійна безпека оптантів (2016)
Казарова Г. М. - Методологічні підходи до соціально-психологічного вивчення соціалізації особистості періоду соціальних трансформацій (2016)
Митроченко О. Є. - Специфіка та складові політико-психологічного портретування, Москаленко В. В. (2016)
Зуєв І. О. - Вивчення агресії різними діагностичними засобами (2016)
Сорока А. В. - Психологічні особливості вольової саморегуляції девіантної особистості (2016)
Content (2016)
Borysenko T. V. - Important components of international students adaptation for studying at higher educational institutions, Shakhova O. G. (2016)
Gimayeva Y. A. - Hierarchy of values in the first year students in connection with the family bringing up style (2016)
Kryvokon N. I. - Self-regulation as a method of achieving psychological well-being, Pavlenko A. V. (2016)
Olefir V. A. - Intellectual-personal potential and the dynamics of student’s state of anxiety in conditions of examination stress (2016)
Piven M. A. - Structure of emotional and defensive patterns among people with different levels of emotional maturity (2016)
Ivanova E. F. - Collective memory of the Holocaust and national identity of the students youth in Ukraine (2016)
Ianovska S. G. - Features of younger pupils’ idea of rich and poor people, Turenko R. L., Samokhin O. O., Ziarmand A. N. (2016)
Lukashenko I. M. - Psychological aspects of learning in the virtual environment, Lutsenko O. L. (2016)
Brovko D. O. - Sex and sex-role peculiarities of adolescents’ gender images perception in advertisement, Tereshtchenko N. M. (2016)
Kocharian A. S. - Principles and methods of psychological correction of women personality’s gender functioning, Pospelova S. V., Frolova E. V. (2016)
Huliaieva O. - Self-actualization as the factor of psychological health of women who raise children with special needs (2016)
Kreidum N. P. - Attittude as a factor of lifestyle formation in people with special needs, Polivanova O. E. (2016)
Yavorovskaya L. M. - Communication features of youth public organizations members, Semenihina K. G. (2016)
Zuiev I. O. - Studying of young criminals’ aggression with the help of various methods (2016)
Красильников І. О. - Внутрішні конфлікти особистості в духовно-смисловій парадигмі (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Матвієнко Л. І. - Ціннісно-смислові орієнтації осіб з різним рівнем емоційного вигорання (2016)
Мозговий В. І. - Методологічні засади дослідження особистісної ідентичності військовослужбовців (2016)
Павленко В. М. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя та соціальної ідентичності у студентів, Перепелиця М. І. (2016)
Ianovska S. G. - Psychological features of seniors with subjectively different levels of academic integrity, Turenko R. L., Shapoval Yu. O. (2016)
Ярош Н. С. - Практика саногенної рефлексії як умова ефективної стрес-долаючої поведінки особистості (2016)
Сачок К. М. - Пізнавальна активність та креативність старшокласників: зв’язок з рівнями рефлексивності, Заїка Є. В. (2016)
Луценко О. Л. - Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI – перевірка валідності та локальна стандартизація (2016)
Ситник В. - Методологія та методи дослідження проблеми професійного зростання спеціалістів в IT-сфері діяльності (2016)
Казарова Г. М. - Ігрова творчість як спосіб соціалізації та простір соціокультурної взаємодії дорослих та підлітків (2016)
Кривоконь Н. І. - Супервізія як чинник вдосконалення соціальної роботи (2016)
Москаленко В. В. - Взаємозв’язок ціннісно-смислової сфери та політичної спрямованості сучасної молоді (2016)
Soroka A. V. - Psychological features of the ability to arbitrary governing of a deviant personality (2016)
Абдуллаєва Ш. Ю. - Позитивна установка як внутрішня позиція (2017)
Головньова Т. В. - Ключові компетенції керівника: оцінка й напрями розвитку, Милославська О. В. (2017)
Lutsenko O. L. - Internally displacement persons; students; fears; PTSD; stress events, Tsapkova A. S. (2017)
Мозговий В. І. - Соціально-психологічні чинники, що впливають на адаптацію військовослужбовців строкової служби (2017)
Павленко Г. В. - Роль саморегуляції для наснаження особистості (2017)
Ярош Н. С. - Саногенна рефлексія як внутрішній ресурс особистості (2017)
Білоус Н. С. - Особливості уявлення студентів щодо здоров’я та фізичного виховання в ВНЗ, Криворучко С. М., Самохін О. О., Кононенко Н. М. (2017)
Іванова О. Ф. - Культурна пам’ять і її вплив на автобіографічну пам’ять (2017)
Заїка Є. В. - Співвідношення рефлексивності, емоційного інтелекту та професійної самоідентифікації у старших школярів, Сервінській В. В. (2017)
Заїка Є. В. - Особливості школярів, які утворюють "групу-лідер" в класах розвиваючого навчання (2017)
Ianovska S. G. - Design of semantic space research methods of the concept "greed", Turenko R. L., Lyutenko R. A. (2017)
Люта Л. П. - Моделі визначення потреб у соціальних послугах в контексті соціокультурних змін (2017)
Сафонова С. Б. - Визначення соціально-психологічних параметрів готовності дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування (2017)
Церковний А. О. - Групова метафора як інструмент формування групової згуртованості, Церковна М. В. (2017)
Кулиева-Кабаоглу Ш. - Особенности развития мотивации достижения успеха у студентов Азербайджана, Сорока А. В. (2017)
Севост`янов П. О. - Взаємозв’язок відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів (2017)
Казарова Г. М. - Психологічна роль і значення читання в процесі створення підліткової рольової гри (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Специфіка рефлексії в період геронтогенезу (2017)
Невоєнна О. А. - Особливості захисних механізмів у підлітків в контексті батьківського ставлення, Зібарова Ю. В. (2017)
Півень М. А. - Психосемантичні особливості "Ego"-системи осіб з різним рівнем емоційної зрілості (2017)
Сафонова С. Б. - Компоненти психологічної готовності дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування (2017)
Гуляєва О. В. - Особливості емоційного компоненту психологічного благополуччя у студентів з обмеженими можливостями здоров’я, Гуляєва Ю. О. (2017)
Павленко В. Н. - Модифікація семантичного диференціалу для дослідження особистісної ідентичності у студентської молоді, Джаббарова Л. В. (2017)
Гресько М. В. - Особливості копінг - стратегій у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасників антитерористичної операції (2017)
Красілова Ю. М. - Профілактика девіацій у підлітків, батьки яких є учасниками бойових дій (2017)
Мозговий В. І. - Дослідження поняття психологічного супроводу військовослужбовців на різних етапах службової діяльності (2017)
Варава Л. А. - Особистісний міф "ставлення до справи" як чинник життєреалізації сучасних жінок, Колебіденко М. І. (2018)
Гарькавець С. О. - Дослідження феномену прощення: психологічні підходи та емпіричні дані, Яковенко С. І. (2018)
Гранкіна-Сазонова Н. В. - Близькість до природи як фактор психологічного благополуччя особистості (2018)
Кряж І. В. - Довіра й емоційний інтелект як предиктори суб’єктивного благополуччя у студентів, Левенець Н. В. (2018)
Милославська О. В. - Взаємозв’язок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів (2018)
Мозговий В. І. - Вивчення структурної організації особистості військовослужбовців в рамках психологічного супроводу на етапі їх адаптації (2018)
Москаленко В. В. - Особливості авторитарної особистості студентів психологів (2018)
Sevostyanov P. O. - The self-concept in the personal component of individual experience structure (2018)
Сорока А. В. - Психологічна корекція ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період (2018)
Стуліка О. Б. - Громадська позиція вчителя як чинник трансформації образу "я-педагог" у структурі самосвідомості вчителя, Ревякіна О. І (2018)
Тищенко Л. В. - Метафора як проекція життєвого шляху особистості, Куберська Д. П. (2018)
Yanovska S. G. - The experience of own choice and personal qualities of student self-government leaders, Turenko R. L. (2018)
Рєпкін В. В. - До проблеми щодо теорії розвивального навчання (частина 1), Репкіна Н. В. (2018)
Фролова Н. В. - Психологічні особливості прояву життєстійкості в підлітковому віці (2018)
Гуляєва О. В. - Особливості позитивного функціонування студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2018)
Лисенкова І. П. - Інноваційні засоби розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю: теоретичний аспект (2018)
Павленко В. М. - Крос-культурне дослідження прийняття фінансових рішень українськими та китайськими студентами, Кислиця А. К. (2018)
Саламова К. - Роль национально-духовных ценностей в процессе формирования семьи, Керимова С. (2018)
Гуляєва Ю. О. - До проблеми вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (на прикладі німецької мови), Туренко Р. Л. (2018)
Піонтківська О. Г. - Шляхи підтримки та розвитку суспільної активності людей похилого віку (2018)
Церковний А. О. - Психологічний тренінг як засіб стимуляції творчих здібностей у процесі підготовки журналістів, Церковна М. В. (2018)
Vyshynska S. M. - Anticipathy of psychological well-being of emotionally mature student personality (2018)
Grankina-Sazonova N. V. - The mediating role of trust between values and optimal personality functioning (2018)
Olefir V. A. - Personal resources as moderators in relationship between learning environment demands and student burnout, Bosniuk V. A. (2018)
Pavlenko O. V. - Time orientation of personality provided under the conditions of ATO (2018)
Pronina V. O. - The investigation of the motivational and meaning intention of a woman personality in the implementation of maternal behavior (2018)
Sevostianov P. O. - Openness to experience and behavior self-regulation in the structure of the personal component of individual experience (2018)
Bida S. O. - Slow facial signs and their psychodiagnostic value, Lutsenko O. L. (2018)
Yanovskaya S. G. - Features of idea about persons with disabilities in youth with different levels of somatic health, Turenko R. L., Gulyayeva Yu. O. (2018)
Lantukh I. V. - Psychological characteristics of training of enterprises to special activity and development of professional reliability (2018)
Tushchenko L. - Gender aspects of professional competences in managing business, Bondar T. (2018)
Волинець Н. В. - Особливості особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби України в залежності від участі в антитерористичній операції (2019)
Карпенко Є. В. - Концептуальний потенціал позитивної психотерапії в контексті вивчення емоційного інтелекту особистості (2019)
Коробкіна Р. С. - Особливості навчальної мотивації студентів, Невоєнна О. А. (2019)
Sevostinov P. - The theoretical foundations of the personal component of individual experience research (2019)
Яновська С. Г. - Особливості задоволеності життям людей з різним ставленням до грошей і власної жадібності, Криворучко С. М., Самохін О. О., Кононенко Н. М., Білоус Н. С. (2019)
Черних Л. А. - Створення опитувальника для визначення впливу стресогенних чинників на міжособистісне спілкування та адаптацію старших дошкільників з особливими потребами (2019)
Шевченко Р. П. - Метод беседы в психодиагностике проективными методиками студентов специальностей морского и речного транспорта (2019)
Tserkovna M. - Regularities of the use of adjectives to describe the emotional states of participants in the training of communicative skills, Tserkovnyy A. (2019)
Заїка Є. В. - Розвиток образно-просторового мислення школярів засобами графічних побудов та перетворень, Сахацька Т. Є., Підчасов Є. В. (2019)
Фролова Є. В. - Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки, Марченко К. Ю. (2019)
Казарова Г. М. - Психологічний аналіз методик проектування та організації простору ігрової творчості підлітків (2019)
Кобець О. В. - Психологічні особливості формування професійної надійності та професіоналізму суб’єктів підприємницької діяльності, Лантух І. В. (2019)
Озерова В. А. - Порівняльний аналіз особливостей ставлення до праці студентів та працюючої молоді (2019)
Терещенко Н. М. - Вплив сімейних сценаріїв на формування синдрому "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках, Долгополова О. В. (2019)
Варава Л. А. - Самоусвідомлення та особливості трансформації особистісного міфу у підлітковому віці, Пожидаєва Г. В. (2019)
Гімаєва Ю. А. - Особистісна зрілість та суб’єктивне благополуччя в студентів денної та заочної форм навчання в університеті, Малофейкіна К. О. (2019)
Lutsenko O. - The relationship of time perception and impulsiveness of Ukrainian students, Senuk O. (2019)
Myloslavska O. V. - Phenomenon of self-monitoring: theoretical content of the concept and empirical analysis (2019)
Pavlenko H. - A sense of coherence as a factor in the individual’s wellbeing (2019)
Sevostianov P. - The transformations of life-sense orientations as the part of the personal component of individual experience of philology and psychology faculty students (2019)
Huliaieva O. - To the problem of psychological adaptation of the students with disabilities to study at the higher educational establishment, Gulyayeva Yu. (2019)
Zharikova S. B. - Psychological health in the context of economic behavior: theoretical review of the problem (2019)
Сорока А. В. - Психологічні особливості когнітивного стилю поленезалежності делінквентної особистості, Кравченко С. І. (2019)
Yanovska S. - From curatoring to tutor: features of students’ imagination, Turenko R., Basilevska L. (2019)
Стуліка О. Б. - Особливості взаємозв’язку психологічних меж особистості та метафори власного життя у ранньому юнацькому віці, Шарлай Н. О. (2019)
Фещенко К. А. - Особливості взаємозв’язку ставлення до власного тіла та самоставлення у жінок різного віку, Луценко О. Л. (2019)
Качан М. В. - Лідерські якості майбутнього офіцера та готовність до професійної діяльності в контексті використання інноваційних методів освіти (2019)
Абрамова І. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України на предмет кризовості (2014)
Ажаман І. А. - Сучасні напрями розвитку будівництва виробничої інфраструктури в сільській місцевості України (2014)
Афанасьєва М. Г. - Методичні підходи до комплексної інтегрованої оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях (2014)
Ботвіна Н. О. - Методологічні дослідження фінансової політики забезпечення продовольчої безпеки держави (2014)
Бутенко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства (2014)
Длугопольський О. В. - Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки (2014)
Дячук О. А. - Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні, Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Зеленюк Т. А. (2014)
Звонар В. П. - Імітація корпоративної соціальної відповідальності в Україні: аналіз проблеми і стратегія подолання (2014)
Капустян В. О. - Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності, Чепелєв М. Г. (2014)
Кібальник Л. О. - Роль генези ТНК у геоекономічних трансформаціях (2014)
Ляшок Я. А. - Анализ факторов влияния на обеспечение жизнедеятельности населения: мезоуровень, Бражникова Л. Н. (2014)
Матвієнко Р. О. - Методологічні засади формування та функціонування регіональних господарських систем у єдиному економічному просторі (2014)
Наденко І. С. - Інструментарій управління маркетинговим потенціалом регіону (2014)
Оленцевич Н. В. - Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід для України, Ковальова О. В. (2014)
Письменний О. А. - Аналіз ринку міжнародного туризму України (2014)
Стахів Я. П. - Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора, Дивак М. П., Кушнір О. К. (2014)
Тур О. М. - Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням, Мамчук І. В. (2014)
Химченко А. Н. - Проблемы промышленного производства Украины и его влияние на экономическую безопасность государства, Соляник О. Ю. (2014)
Чикало І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва (2014)
Шкапяк О. І. - Критерії і параметри раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2014)
Штойко Р. Р. - Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки (2014)
Яремко З. М. - Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток (2014)
Яців І. Б. - Оцінка варіації рівня економічної доступності продовольства, Яців С. Ф. (2014)
Гузь М. М. - Зобов’язання банківського сектору в структурі валового зовнішнього боргу України (2014)
Данілова Л. І. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту банку, Савочка В. В. (2014)
Іваній К. О. - Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків (2014)
Карчева І. Я. - Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування (2014)
Корнійчук Г. В. - Управління фінансовими ризиками кредитування інноваційних проектів агроформувань (2014)
Матлага Л. О. - Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України, Василина П. В. (2014)
Якушева О. В. - Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків (2014)
Калабухова С. В. - Технологія проведення бухгалтерського аналізу (2014)
Кальна Т. А. - Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки (2014)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційні оцінки у девелопменті житлової нерухомості (2014)
Багацька К. В. - Дослідження зв'язку балансової і ринкової капіталізації підприємств харчової промисловості, Коваленко О. С. (2014)
Бєлосвєт О. В. - Аналіз функціональних зв’язків у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Дем’яненко І. В. - Особливості монетарної політики України у 2013 році, Кульбач Ю. О. (2014)
Костель М. В. - Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків, Скляр І. Д., Катериніна М. П. (2014)
Костяна О. В. - Роль інструментів дискреційного та недискреційного податкового регулювання у стабілізації циклічних коливань економічного розвитку (2014)
Кулина Г. М. - Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі (2014)
Мацієвич Т. О. - Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу (2014)
Спільник І. В. - Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики, Загородна О. М. (2014)
Старостенко Г. Г. - Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України, Сурженко А. В. (2014)
Химченко А. Н. - Упрощенная система налогообложения предприятий малого бизнеса, Пискунова Е. С. (2014)
Черничко Т. В. - Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні, Черничко С. Ф. (2014)
Височан О. С. - Розроблення облікової моделі розподілу та списання витрат, узгодженої з маркетинговою концепцією життєвого циклу туристичного продукту (2014)
Гавриленко О. Є. - Удосконалення обліку витрат на підприємствах міського транспорту (2014)
Гавриловський О. С. - Облік переоцінки основних засобів (2014)
Гаркуша С. А. - Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації, Довжик О. О. (2014)
Жиглей І. В. - Реклама як складова соціальних витрат: обліково-аналітичний підхід, Кисель А. В. (2014)
Зима Ю. П. - Розробка моделі управлінського обліку з використанням інформаційних технологій (2014)
Леонова Ю. О. - Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація, Махота А. В. (2014)
Маначинська Ю. А. - Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової (2014)
Порохнавець Я. А. - Амортизація необоротних активів у видобувній галузі: вітчизняний та міжнародний аспекти (2014)
Струк Н. С. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій, Мулінська Г. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств (2014)
Шестерняк М. М. - Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві (2014)
Акімова Т. В. - Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища (2014)
Баланенко О. Г. - Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці, Левенець В. Г. (2014)
Бонецький О. О. - Урахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем (2014)
Боровик М. В. - Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою (2014)
Бучинська Т. В. - Сутність та складові професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції (2014)
Ваніна Н. М. - Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства (2014)
Венглюк І. В. - Аналіз методів визначення та оцінки соціально-економічної безпеки підприємства (2014)
Воротинцев В. А. - Концепція стратегічного управління інноваційними механізмами підприємств житлово-комунального господарства (2014)
Горбачова О. М. - Концепція управління персоналом аеропорту на різних стадіях життєвого циклу організації (2014)
Гризовська Л. О. - Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно активних промислових підприємств (2014)
Гугул О. Я. - Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства (2014)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів у забезпеченні діяльності аеропортів (2014)
Забаріна К. Ф. - Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства, Нечаєва І. А. (2014)
Коба В. Г. - Організаційно-економічні аспекти функціонування світової системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко К. О. (2014)
Кравець К. В. - Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції (2014)
Латишева О. В. - Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження (2014)
Лещук Г. В. - Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір (2014)
Марчук У. О. - Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні, Рудик С. Ф. (2014)
Матюх С. А. - Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій (2014)
Міщенко А. О. - Структурування комплексного компаративного аналізу господарської діяльності торговельного підприємства: методичний аспект (2014)
Обельницька Х. В. - Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації (2014)
Педько І. А. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємств-виробників бетону (2014)
Пилипенко О. С. - Застосування маркетингового інструментарію для підвищення ефективності поштового сервісу (2014)
Плахотнік О. О. - Дослідження тенденцій розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Попадинець І. Р. - Контроль як інструмент мотивації управлінської праці (2014)
Прокопішина О. В. - Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі (2014)
Проскура К. П. - Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні (2014)
Ревуцька А. О. - Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств (2014)
Самбурська Н. І. - Удосконалення аналітичного інструментарію ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання (2014)
Семеняка Т. В. - Удосконалення системи показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції (2014)
Слепухіна І. Д. - Аналіз теоретичних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві (2014)
Соловій Х. Я. - Сучасний стан, проблеми та способи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, Саталкін С. C., Козар З. І. (2014)
Тіхонова Н. О. - Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів (2014)
Тростянська К. М. - Когнітивна структуризація предметної області "репутаційний ризик організації" (2014)
Федун І. Л. - Портфель стратегій підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Фурса Т. П. - Системний підхід при проведенні аналізу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Черешнюк О. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Аналіз наявності та використання нематеріальних активів (2014)
Чукіна І. В. - Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2014)
Шахно А. Ю. - Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства, Лашкун Г. А., Голобородько Б. Ю. (2014)
Юхно А. С. - Концептуальні основи аграрного зонування земель при управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Яремчук І. Л. - Проблеми теорії і практики підприємництва в Україні (2014)
Ярмош В. В. - Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки (2014)
Шушпанов Д. Г. - Синкретичність трактування здоров’я в контексті його соціально-економічного пізнання (2014)
Ажаман І. А. - Інституційна інфраструктура розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ботвіна Н. О. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України (2014)
Брич В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту, Миколюк С. М. (2014)
Бусарєв Д. В. - Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів (2014)
Ковч В. В. - Проблеми задоволення потреб домогосподарств при формуванні інноваційної економіки (2014)
Козлова Л. В. - Глобализация стратегических ориентиров социального развития локального уровня (2014)
Корицька О. І. - Якісний аналіз множини даних у процесі оцінювання соціально-економічних явищ (2014)
Кошлата М. А. - Обґрунтування стратегічної позиції щодо інноваційного розвитку (2014)
Коляда Ю. В. - Визначення обсягу тіньової економіки на підґрунті моделі нелінійної динаміки, Семашко К. А. (2014)
Кучкова О. В. - Дослідження конкурентоспроможності логістичної системи Дніпропетровського регіону на основі STEP- і SWOT-аналізу (2014)
Лифар В. В. - Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Новіцька О. Р. - Особливості продовольчої проблеми на рівні сім’ї (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Носик О. М. - Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України (2014)
Панасенко Л. М. - Комплексна діагностика міста Черкас – початковий етап брендингу території (2014)
Пігуль Н. Г. - Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку (2014)
Поченчук Г. М. - Закономірності трансформаційних процесів національної економіки (2014)
Ткач І. І. - Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена (2014)
Трегубов А. С. - Механизм образования цены на бензин и пути ее снижения в условиях нестабильной политической ситуации, Глушич О. В. (2014)
Чернецька С. А. - Значення державного регулювання діяльності державних підприємств санаторно-курортного комплексу України (2014)
Язлюк Б. О. - Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки (2014)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система: методологія формування та розвитку (2014)
Бовсуновська Г. С. - Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України (2014)
Василенко Н. К. - Методи визначення ефективності застосування інструментів хеджування (2014)
Гордієнко Л. А. - Особливості інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів (2014)
Дубинецька П. П. - Орієнтири податкового регулювання в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2014)
Еш С. М. - Місце боргових зобов’язань України у державних фінансах, Гнатенко О. А. (2014)
Калінкін Д. В. - Формування шкали оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Мартинюк В. П. - Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України (2014)
Остафій М. М. - Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів (2014)
Пастернак М. М. - Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення (2014)
Перевозова І. В. - Підходи до диференціації величини ставки плати за користування надрами, Гринюк О. І. (2014)
Попова І. В. - Удосконалення методики стрес-тестування страхових компаній (2014)
Птащенко Л. О. - Концептуальні засади ціноутворення в економіці ринкового типу, Рудич О. А. (2014)
Федорович І. М. - Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Малахова О. Л. - Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України, Тетюк С. В. (2014)
Щеглюк М. С. - Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу (2014)
Біда М. Б. - Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: інвестиційний механізм (2014)
Замлинський В. А. - Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві (2014)
Кононський С. І. - Методи моделювання регіональної інвестиційної політики (2014)
Балабаниць А. В. - Оцінка результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, Воєводзинська О. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Типологія підприємств у системі стратегічного управління (2014)
Горовий Д. А. - Аналіз та визначення поняття "економічна інформація", Поясник П. Г. (2014)
Горовий Д. А. - Удосконалення оцінки вартості бренда промислового підприємства, Приходько Д. О. (2014)
Гук Д. В. - Планування ефективності виробництва, Ярова А. Б. (2014)
Жежуха В. Й. - Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств, Городиська Н. А. (2014)
Замазій О. В. - ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами (2014)
Коба В. Г. - Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. І., Ткаченко К. О. (2014)
Ковальчук Т. М. - Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень, Вергун А. І. (2014)
Гаврись О. М. - Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств, Ковшик В. І. (2014)
Кравець К. В. - Концепція стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області (2014)
Крамарчук С. П. - Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу, Смачило І. І. (2014)
Матросова В. О. - Філософія виробництва як методологічна основа аналізу та оцінки економічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Митрохіна О. О. - Механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України (2014)
Михальська О. Л. - Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах України (2014)
Надвиничний О. А. - Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Непоп А. В. - Визначення ефективності організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств на сучасному ринку авіаперевезень (2014)
Онешко С. В. - Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації (2014)
Потрашкова Л. В. - Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства (2014)
Продан І. О. - Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом (2014)
Федоренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера (2014)
Філіпковська Л. О. - Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства, Матвієнко О. О. (2014)
Харів П. С. - Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання, Микитюк П. П. (2014)
Чередниченко М. І. - Об’єктивна необхідність системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства (2014)
Шендерівська Л. П. - Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Патряк О. Т. - Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Починок Н. В. - Методика обліку процесу формування персоналу (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці (2014)
Лаушкін О. М. - Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин у теорії неоінституціоналізму (2014)
Лепа Р. Н. - Методологические исследования управления организационным поведением персонала, Дорофеева А. А. (2014)
Бублик М. І. - Кореляційно-регресійне аналізування непрямих техногенних збитків у національному господарстві (2014)
Буковецька Ю. І. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій (2014)
Гордей О. Д. - Аналіз міжнародних угод України соціального спрямування (2014)
Губанова Н. Н. - Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации (2014)
Захарова О. В. - Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2014)
Карпухно И. А. - Адаптация зарубежного опыта совершенствования налоговой системы для Украины на примере Болгарии и Франции, Ковалева Е. А. (2014)
Крисак А. І. - Таксономічний аналіз як методологічний прийом оцінювання ефективності регулювання земельних відносин (2014)
Ляшок Я. А. - Классификация экономических дисбалансов системы обеспечения жизнедеятельности населения, влияющих на национальную безопасность Украины (2014)
Мазур І. М. - Енергозабезпеченість як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Технологічна компонента інноваційного розвитку з огляду на галузеві траєкторії (2014)
Семенов В. Ф. - Комплексна реалізація можливостей просторового потенціалу міста, Пандас А. В. (2014)
Бойко Ю. І. - Статистичний аналіз впливу соціально-економічних процесів на обсяг податкових надходжень до бюджету (2014)
Братюк В. П. - Особливості процесу управління ризиками, прийнятими на страхування, Байса К. Ю. (2014)
Волощук Р. Є. - Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави (2014)
Калач Г. М. - Сутність та методи оцінки трaнсaкційних витрат на фондовому ринку (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки регіонів України (2014)
Проскура К. П. - Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування, Горбуненко Л. В. (2014)
Рак Г. В. - Кошторисне фінансування бюджетних установ у системі казначейського обслуговування бюджету (2014)
Курдидик Н. І. - Роль і місце банків на ринку капіталів в Україні (2014)
Лаврик О. Л. - Страхування та хеджування ризиків банківського кредитування (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку (2014)
Сеньковська О. С. - Аналіз кредитного портфеля банку та шляхи його покращення, Воробець Х. Б., Лаговський А. М. (2014)
Коваленко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки культурних цінностей (2014)
Кирику М. В. - Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі (2014)
Ліхновський П. М. - Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку (2014)
Зоріна О. А. - Рецензія на монографію "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К. В. та кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т. В. (2014)
Герасимович І. А. - Системний підхід та імітаційне моделювання – основа управління сучасним підприємством (2014)
Грицьков Є. В. - Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2014)
Демків І. О. - Тенденції розвитку спиртової галузі України: можливості і межі гнучкості суб’єктів господарювання (2014)
Жерліцин Д. М. - Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства (2014)
Журавльова І. В. - Морфологічний аналіз сутності поняття "інтелектуальний капітал" як підґрунтя системи моніторингу його функціонування (2014)
Жураковська М. О. - Управління вартістю реновації житлового фонду (2014)
Калабухова С. В. - Методологічні основи аналізу господарської діяльності в різних типах суспільного розвитку (2014)
Кальченко С. В. - Моделювання виробництва продукції рослинництва в особистих селянських господарствах (2014)
Копитко М. І. - Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Формування кадрового потенціалу українських підприємств у сучасних реаліях , Михайлов О. О. (2014)
Марцінковська О. Б. - Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції (2014)
Кроніковський Д. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності кондитерської промисловості України (2014)
Паливода О. М. - Феномен мережевої структури підприємств: історичні та економічні передумови (2014)
Пілігрім К. І. - Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства (2014)
Спільник І. В. - Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Загородна О. М. (2014)
Шумаєва О. О. - Дослідження інтенсивності професійного розвитку персоналу промислових підприємств , Городничук Н. В. (2014)
Юй Дз. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою будівельних корпоративних підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Ярощук О. В. - Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань , Ярощук І. Д. (2014)
Гавриловський О. С. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз (2014)
Мельничук І. В. - Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями (2014)
Михальська В. В. - Облік зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Попович В. І. - Облік доходів від надання готельних послуг у системі управління (2014)
Нагорний Б. Г. - Глобалізація та глобальна ідентичність (2012)
Судин Д. Ю. - Національна ідентичність з позицій функціоналістської перспективи: сутність та основні типи (2012)
Голіков О. С. - Соціологія знання у першій половині ХХ століття: контекстуальність генези та багатоманіття становлення (2012)
Бродецька Ю. Ю. - Елементи композиції соціального порядку: гуманістична перспектива аналізу (2012)
Сорока Ю. Г. - Соціальне сприйняття як соціальна дія (2012)
Мусієздов О. О. - Ідентичність місця як результат середовищної соціалізації (2012)
Пасісниченко А. В. - Формування європейської ідентичності: між культурним есенціалізмом та соціальним конструктивізмом (2012)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура суспільства: теоретико-методологічні засади аналізу (2012)
Заєць Д. О. - Нові медіа та публічність: класичні концепції та соціокультурне осмислення (2012)
Біскуп В. С. - Кар’єра vs професіоналізм: технології просування на противагу професіоналізації (2012)
Зубарєв О. С. - Актуалізація соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві (2012)
Куц М. Ю. - Одноразовість як домінантна характеристика сучасного стилю життя (2012)
Кислова О. М. - Основні напрямки впровадження методів інтелектуального аналізу даних у соціологічні дослідження (2012)
Коритнікова Н. В. - Оцінка толерантності текстів підручників з історії: емпіричні індикатори для контент-аналізу (2012)
Куценко О. Д. - Спадщина державного соціалізму в політичній культурі українського суспільства (2012)
Кононов І. Ф. - Ідеологічні координати електоральної поведінки громадян України (на прикладі Донбасу) (2012)
Литовченко А. Д. - Політичні практики українських ліворадикальних організацій та рухів (2012)
Балакірєва О. М. - Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної оцінки, Шестаковський О. (2012)
Удріс Н. С. - Соціокультурні аспекти проектування образу соціального простору (2012)
Живілова М. С. - Роль концептів "центр" та "периферія" в організації простору міської повсякденності: порівняльний аналіз стратегій освоєння простору міста (2012)
Фудорова О. М. - Роль мас-медіа у формуванні громадської думки щодо осіб з обмеженими можливостями: експертні оцінки (2012)
Петренко О. С. - Інтернет як простір соціальних взаємодій: досвід різних груп користувачів (2012)
Андрущенко Г. І. - Довіра населення Дніпропетровської області банківським установам: динаміка та актуальний стан (2012)
Пастух Т. Я. - Львів очима його мешканців: досвід застосування авторської методології оцінки іміджу міста (2012)
Лукащук В. І. - Особливості гендерної соціалізації у спорті (2012)
Сидоренко О. Л. - Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент моніторингу якості освіти (2012)
Сокурянська Л. Г. - Духовний світ сучасного студенства: теоретичні підходи та категоріальний апарат дослідження (2012)
Борисов Р. І. - Освітній потенціал студентів: фактори актуалізації, Шеремет І. І. (2012)
Малиш Л. О. - Мотивація студентів до опанування професійно орієнтованих дисциплін: досвід емпіричного дослідження (2012)
Дейнеко О. О. - Соціально-професійні плани сучасного українського студентства в контексті ризик-стратегій: перспективи емпіричної розвідки (2012)
Нечітайло І. С. - Поняття прихованої навчальної програми: актуалізація і концептуалізація у проблемному полі соціології освіти (2012)
Нагорный Б. Г. - Новые тенденции в современных глобальных процессах (2012)
Голиков А. С. - Социальное время и социокультурные неравеноства: феноменальність, проявления, взаимовлияние, знание о времени, Дейнеко А. А. (2012)
Яковенко А. В. - Смыслообразующая функция в деятельности социальных институтов (2012)
Никитина В. В. - Понятийный аппарат анализа развертывания общественного кризиса в контексте волнового подхода (2012)
Петренко-Лисак А. О. - Вторячи Г. Зіммелеві: естетико-соціологічний досвід дослідження мобільного телефону (2012)
Кечина Е. А. - Междисциплинарный синтез социологии и статистики в изучении инновационной практики, Кучко Е. Е. (2012)
Филиппова О. А. - Социология детства: теоретико-методологические подходы и дискуссии в западной социологии (2012)
Хижняк Л. М. - Імітація управлінської діяльності як соціально небезпечна практика (2012)
Криворучко Н. В. - Імітація як ціннісний елемент українського соціокультурного дискурсу (2012)
Іванова Т. В. - Культурна та соціальна опосередкованість емоцій (на матеріалах кроскультурного дослідження) (2012)
Слободянюк А. Г. - Левый радикализм и религиозность: перспективы нового теоретико-практического синтеза (2012)
Вакуленко С. М. - Теорія креативної дії як теоретико-методологічне підґрунтя досліджень споживчого вибору (2012)
Удріс Н. С. - Проектування образів у соціальній комунікативній практиці (2012)
Яцура К. Г. - Відкритість суспільства: сутність та базові характеристики (2012)
Судин Д. Ю. - Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент (2012)
Бердник Е. А. - Методологические основания использования понятия "сеть" в социологии (2012)
Іванов О. В. - Кількісний контент-аналіз: проблема контексту (2012)
Бабенко С. С. - Соціальне сприйняття життєвого успіху: соціокультурна проекція соціальних нерівностей (2012)
Литовченко А. Д. - Политические практики как критерий типологизации леворадикальных организаций и движений в Украине (2012)
Хобта С. В. - Політичний кордон: теоретичне бачення та буденне сприйняття (на прикладі східного українсько-російського державного кордону) (2012)
Beznosov М. А. - How Attractive are American Political Campaign Techniques in Post-Socialist Countries? (2012)
Мазурик О. В. - Моніторинг соціально-трудової сфери як технологія соціального аудиту (2012)
Сердюк А. А. - Взаимодействие трудовых мигрантов с полицией: сравнительное исследование в Англии, России и Украине, Марковская А. А. (2012)
Овчиннікова Л. В. - Місце та локальна спільнота як чинники формування локальної ідентичності (2012)
Передерій М. О. - Оцінка населенням Донецька технологічності надання адміністративних послуг органами влади (2012)
Клименко О. Ю. - Особливості соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні (2012)
Марценюк Т. О. - Насильство в сучасній українській сім’ї (на прикладі АР Крим), Хуткий Д. О. (2012)
Гришина Т. В. - Соціальні стереотипи стосовно людей старшого віку: досвід застосування методології European Social Survey в Україні (2012)
Кравченкова Г. Н. - Репрезентация стигматизации профессий в масс-медийных коммуникативных практиках (2012)
Білич І. О. - Соціальна реклама як механізм активізації волонтерства (2012)
Сокурянська Л. Г. - Ціннісна детермінація дозвіллєвих практик як простору актуалізації духовного світу особистості (2012)
Романенко С. В. - О формировании комплексного понимания социального устройства мира в современном вузе, или кому мешает "социологический угол зрения"? (2012)
Подольска Е. А. - Формирование имиджа вуза: цели, подходы, механизмы, Маренич В. М. (2012)
Рапопорт А. В. - Взаимодействие университета и общества: историческая перспектива и современное состояние, Шеремет И. И. (2012)
Щудло С. А. - Якість освіти майбутнього вчителя: штрихи до соціального портрету (2012)
Кутирьова В. І. - Вища освіта як чинник політичної соціалізації молоді (2012)
Бутиліна О. В. - Чинники професійної маргінальності студентства (2012)
Мудрян Н. С. - Гомологическая и гетерологическая модели изучения музыкальных предпочтений молодежи (2012)
Кислова О. М. - Бути чи не бути цифровій соціології? (2013)
Буданова О. Б. - Сучасний науковий дискурс щодо розвитку інформаційного суспільства: концепції та напрями (2013)
Амбарова П. А. - Проблема соціального часу в соціології класичного етапу (2013)
Мусієздов О. О. - Проблематика міської ідентичності у соціологічній класиці (2013)
Живілова М. С. - Застосування ритманалізу Анрі Лефевра в дослідженні міської повсякденності (2013)
Судин Д. Ю. - Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту (2013)
Ніколенко В. В. - Соціальна символіка їжі суспільства старого ладу (2013)
Пахолок О. О. - Стиль життя, орієнтований на здоров’я, як комунікативна практика (2013)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як символічна інтеракція у віртуальному вимірі (2013)
Зубарєв О. С. - Східні духовні практики як форми тілесної культури особистості (2013)
Іванов О. В. - Класичний контент-аналіз та аналіз тексту: термінологічні та методологічні відмінності (2013)
Отріщенко Н. В. - Перспективи застосування методу проективного малюнку у соціологічному дослідженні (2013)
Кононов І. Ф. - Суспільні опінії у виборчому процесі (2013)
Хобта С. В. - Територіальні ідентичності в процесі формування електоральних установок (на прикладі виборів у м. Луганську) (2013)
Ляховенко О. І. - Вплив наукових еліт на політичний процес в Росії (попередні результати емпіричного дослідження) (2013)
Середа В. В. - Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями, Мазурик О. В. (2013)
Пелін О. В. - Лінійні та циклічні підходи в дослідженні етнонаціональних процесів (на прикладі Закарпатської області) (2013)
Махачек Л. - Ставлення 14-річних школярів до імігрантів та етнічних груп у Словаччині (2013)
Яковенко А. В. - Прикладні аспекти дослідження смислів життя (щодо протиріч в оцінках респондентів) (2013)
Чернявська О. В. - Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору, Змій Л. М. (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Мобільна телефонія як об’єкт соціологічного аналізу: досвід емпіричних соціологічних досліджень (2013)
Малиш Л. О. - Престиж професій міського та сільського населення різних країн (2013)
Бень О. Т. - Консюмеристські настрої у середовищі громадських організацій сучасної України: норма чи девіація? (2013)
Сапаєва Л. С. - Соціальні показники та їхня трансформація на різних етапах суспільного розвитку (2013)
Бойко І. І. - Фреймінг у процесі проблематизації складних соціальних обставин (на прикладі проблеми бідності в Україні) (2013)
Чаплик М. М. - Злочинний жаргон як феномен кримінальної субкультури (2013)
Шестаковський О. П. - Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи (2013)
Кулешов О. О. - Перспективні напрямки вивчення донорства крові та її компонентів як соціального явища (2013)
Чепак В. В. - Університет як соціальна організація: трансформації в умовах глобалізації (2013)
Борисов Р. І. - Соціально-демографічні чинники професійної соціалізації студентів, Шеремет І. І. (2013)
Довейко О. Б. - Викладачі російських вузів щодо процесу модернізації системи вищої освіти (2013)
Банникова Л. Н. - Роль сім'ї у професійному самовизначенні студентів (2013)
Багірова А. П. - Репродуктивні установки російського студентства: фактори концептуалізації, Ворошилова А. І., Шубат О. М. (2013)
Нагорний Б. Г. - Модернізація як соціальний процес: соціологічні інтерпретації (2013)
Бродецька Ю. Ю. - Культурні умови формування індивідуальної та суспільної цілісності (2013)
Голіков О.С. - Соціальне як антропологічна константа: проблематика соціального і знаннєвого у європейських соціально-антропологічних студіях першої половини ХХ (2013)
Юрченко А. І. - Візуальний поворот у соціології: соціокультурний контекст та перспективи (2013)
Вашрова Н. В. - Методологічні особливості дослідження релігійного дискурсу (2013)
Сальнікова С. А. - Порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до виокремлення показників релігійності (2013)
Барматова С. П. - Еволюція структурної і комунікативної традицій аналізу політики в сучасній соціологічній науці (2013)
Дейнеко О. О. - Фактори актуалізації дослідження ризику в сучасній соціології: теоретичні основи та соціокультурні прояви (2013)
Мудрян Н. С. - Комунікативний потенціал музичної культури (2013)
Ковальова І. Д. - Парадокс як момент осягнення історико-соціологічного матеріалу (2013)
Слободянюк А. Г. - Аналіз розмови в соціології: евристичний потенціал та методологічні перспективи, Дикань Б. А. (2013)
Зубарєв О. С. - Феномен східних духовних практик та проблема його соціологічної концептуалізації (2013)
Колтунов І. А. - Кластерна характеристична структура соціуму – основа математичної соціології (2013)
Балакірєва О. Н. - Ціннісні орієнтації населення країн "старої" та "нової" Європи як фактор їхньої інтеграції, Левін Р. Я. (2013)
Даниленко О. А. - Парадокси повсякденності: осмислення в руслі візуальної соціології (2013)
Безносов М. А. - Делегітимізація електоральної демократії: ефекти сучасної політичної комунікації (2013)
Петрова Я. В. - Рейтинговий казус партії "Свобода" на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Клочко М. - Соціальна реабілітація увязнених в українських тюрмах: на прикладі Харківського регіону (2013)
Сердюк О. О. - Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні (2013)
Лукащук В. І. - Причини та наслідки девальвації цінностей сучасного спорту (2013)
Любчук В. В. - Типологічні особливості позакультових практик сучасних християнських церков (за результатами якісного дослідження) (2013)
Вакуленко С. М. - Вплив соціально-комунікативних технологій на споживчий вибір (2013)
Євдокимова І. А. - Оцінювання соціальної політики: особливості та тенденції розвитку в світі та в Україні (2013)
Хижняк Л. М. - Задумка on-line освіти та пастки на шляху його реалізації (2013)
Цимбалюк Н. М. - Якість вищої культурно-мистецької освіти в оцінках студентів (2013)
Піменова О. О. - Роль морально-психологічної атмосфери ВНЗ у формуванні особистісних якостей сучасного студента (2013)
Коритнікова Н. В. - Роль шкільних підручників з історії у формуванні толерантності учнів (2013)
Соколова Г. Б. - Сучасні студенти у пошуках роботи: чому і як її знаходять (2013)
Мотунова І. Г. - Інтернаціональність університету: від перехрестя Європи до перехрестя світу (2013)
Зборовский Г. Е. - Социология и власть: уроки отношений между ними в России (2014)
Нагорный Б. Г. - Социология в поисках новых подходов к исследованию социальных процессов (2014)
Амбарова П. А. - Темпоральные стратегии поведения в условиях нелинейности социального времени (2014)
Даниленко О. А. - Аналитическая модель конфликта и образ конфликта: между системой и субъектом (2014)
Solchanyk B. Z. - Reconstruction of Terms’ Definitions: "Institutions", "Rules", "Normes", and "Strategies" in Elinor Ostrom's Works (2014)
Ляпіна Л. А. - Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування (2014)
Голиков А. С. - Индустрия лиминальности и перспективы социального: ограниченное знание об ограничениях пространства (2014)
Петрова Я. В. - Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів (2014)
Сапаева Л. С. - Проблемы построения индекса морали и его применение в сравнительных исследованиях (2014)
Кузина И. И. - Факторы доверия политическим институтам: теоретические подходы и индикаторы (2014)
Вакуленко С. М. - Держава як суб’єкт у просторі споживчого вибору (2014)
Саган Г. В. - Теоретичні перспективи вивчення дитинства: класифікація та евристичні можливості (2014)
Кошовец М. К. - Мораль и личность: концептуализация взаимовлияния в классических и современных социологических подходах (2014)
Ніколенко В. В. - Чинники станолення радянської кухні: соціологічний вимір проблеми (2014)
Шпакова В. Г. - Осмысление туристических практик в концепциях социального пространства (2014)
Скляренко Е. А. - Теоретико-методологические основы выделения критериев повседневности (2014)
Яковенко А. В. - Проблемы внешнеполитического определения Украины в контексте выбора мировых центров влияния (2014)
Haerpfer С. - Support for Political System and Democracy in New Independent States, Кizilova К. O. (2014)
Лукащук В. І. - Державна політика в галузі фізичної культури і спорту: українські реалії (2014)
Устич С. І. - Системна сутність транскордонних процесів: кількісна і якісна оцінка (2014)
Усенко О. О. - Від символічної межі до державного кордону: дискурс україно-російського державного кордону у регіональних ЗМІ (2014)
Бойко І. І. - Конструювання соціальних проблем в умовах масових акцій протесту (2014)
Чорна В. О. - Соціальні виміри трудової міграції населення України (2014)
Дудар С. Е. - Вплив міграцій на соціальні та етнодемографічні процеси в Україні (2014)
Перевезій О. А. - Чинники функціонування етнічного бізнесу: зарубіжний досвід (2014)
Раптова О. М. - Кредит: між соціальним та економічним (2014)
Бондаренко І. С. - Вплив масової культури на сучасні споживчі практики (2014)
Шинкаренко О. Є. - Проблема прогнозування результатів виборів в українському електоральному маркетингу (2014)
Чаплик М. М. - "Білокомірцева" злочинність у "кримінальному суспільстві": проблеми соціологічного аналізу (2014)
Хижняк Л. М. - Конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в контексті збереження їхньої культурної ідентичності (2014)
Сорока Ю. Г. - Практикуючи студентоцентровану освіту: діагностичні аспекти студентських очікувань (2014)
Астахова В. И. - Научная школа в вузе: проблемы возрождения (2014)
Podolskaya E. A. - Education as the Matrix of Relationships and Conditions, Nazarkina V.М. (2014)
Банникова Л. Н. - Выбор инженерной профессии в оценке студентов и преподавателей, Боронина Л. Н., Вишневский Ю. Р., Петров А. Ю. (2014)
Лукащук О. С. - Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти (2014)
Дейнеко О. О. - Студентська молодь як суб'єкт суспільства ризику: молодь як ризик та молодіжні ризики (2014)
Сокурянская Л. Г. - Ценностные преференции подростков Харьковщины: динамика и факторы актуализации (2014)
Кислова О. Н. - Цифровая составляющая жизненного мира современного подростка (2014)
Даниленко О. А. - Роль научной дискуссии в развитии социогуманитарного знания (на примере полемики В. Я. Проппа и К. Леви-Стросса (2014)
Muradyan O. - A Conceptual Framework for the Sociological Study of the Life Strategies (2014)
Ляпіна Л. А. - Концепція мультикультуралізму Вілла Кимліки (2014)
Агаларова К. А. - Політико-ідеологічна ідентифікація як наукове поняття та соціальний феномен (2014)
Тарасова Н. С. - Класифікація форм комунікації в епоху панування візуальних образів (2014)
Кононов И. Ф. - Украинский кризис: причины, формы развертывания и возможные последствия (2014)
Горошко О. І. - Особливості комунікативних практик українських політиків у соціальній мережі Фейсбук, Пеліванов К. О. (2014)
Буданова О. Б. - Інформатизація суспільства як чинник активізації політичної комунікації (2014)
Колоколова М. О. - Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини (2014)
Дублікаш Т. М. - Пекінський консенсус як основа соціальних змін у КНР (2014)
Khizhnyak A. - Possibility and Prospects of Using the Situational Approach in the Analisys of the Collective Social Action (2014)
Яковенко Т. В. - Особливості сучасної демографічної кризи в Україні (2014)
Artyomov P. - Football Hooliganism: Sociological Understanding of Cross-national Differences and Similarities (2014)
Щудло С. А. - Спільне та відмінне у професійних очікуваннях української та польської молоді: соціологічний вимір пограниччя (2014)
Ковалева И. Д. - Особенности преподавания истории социологии в условиях синергетической модели обучения (2014)
Корытникова Н. В. - Виртуализация образовательных практик в системе электронного обучения (2014)
Бардіна-Віж`є О. Ю. - Іноземні студенти в Україні: чинники адптації (2014)
Калашнікова А. О. - Майбутні агенти українського ринку естетичних послуг (досвід розвідувального дослідження студентів-дизайнерів) (2014)
Бойко Д. Н. - Демонстративное потребление в поле подростковости: связь позиции и диспозиции (2014)
"Як можлива наукова школа в соціології?" ("круглий стіл" в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Якубинська наукова сесія", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4 квітня 2014 року) (2014)
Голиков А. С. - Идентичности (без?) знаниевых оснований: беседуя с Роджерсом Брубейкером (2015)
Мусієздов О. О. - Місто та міський спосіб життя: радянська соціологія як втілення веберівського підходу до аналізу міської ідентичності (2015)
Зубарєв О. С. - Концепт "життєвого світу" в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття) (2015)
Требін М. П. - Соціологія війни: український контекст (2015)
Герасіна Л. М. - Насильство як соціальна деструкція (2015)
Бурега В. В. - Держава: соціологічна рефлексія за М. Вебером (2015)
Байдак Т. М. - Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі, Болотова В. О. (2015)
Агаларова К. А. - Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості (2015)
Кислова О. Н. - Социология в контексте вызова "больших данных": роль интеллектуального анализа данных в становлении новых подходов к социологическим исследованиям (2015)
Бирюкова М. В. - Социальное проектирование: современные тренды развития (2015)
Лобанова А. С. - Военный конфликт на юго-востоке Украины (2014 – нач. 2015 гг.) как источник социальной травмы, Славина Е. С. (2015)
Кухаренко О. В. - Зміст та значення соціальної справедливості в сучасному українському суспільстві (за результатами опитувань населення Галичини та Донбасу) (2015)
Полторак В. А. - Технології моделювання в електоральних кампаніях: парадокси "Даунса", "Олсена", "голосування", Шинкаренко О. Є. (2015)
Dublikash T. - China's Vertical Democracy as an Alternative Trajectory of Democratic Development (2015)
Litovchenko A. - Social and Political Preconditions for Regional Divisions in Ukraine, Muradyan O. (2015)
Артьомов П. М. - Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур (2015)
Lysytsya N. - Brand as a Stimulus for Effective Communication (2015)
Мазурик О. В. - Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи (2015)
Колоколова М. О. - Установки на патерналізм та самоорганізацію в українському суспільстві: ціннісний аспект (2015)
Князева Е. В. - Проблема достижимости респондентов в условиях острого социального противостояния в Украине (по материалам исследований в городах Пограничья) (2015)
Подшивалкина В. И. - Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм (2015)
Нечитайло И. С. - Дискурсивные проявления влияния социального происхождения на успехи в образовании: возможности исследования (2015)
Pedchenko A. - The Standing Greeting Ritual in the Perspective of Cultural in the Perspective of Cultural Mechanisms of Power, Soroka Iu. (2015)
Юзва Л. Л. - Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів) (2015)
Фудорова О. М. - Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства (2015)
Клименко О. Ю. - Ключові складові соціальної підтримки дітей в Україні (2015)
Герасіна Л. М. - Європейський вибір України: стратегічний "дрейф" до оптимальної моделі демократії (2016)
Требін М. П. - Концептуалізація детермінант війни в контексті соціологічного знання (2016)
Яковенко А. В. - Базовые установки социологического знания и социальная реальность (2016)
Злобіна О. Г. - Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень (2016)
Мусиездов А. А. - "Город в сознании его жителей": работа Ф. Знанецкого в контексте разработки социологической концепции городской идентичности (2016)
Мельников А. С. - Проблемы девиантного поведения и морали в экзистенциальной социологии Джека Дугласа (2016)
Байдак Т. М. - Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу, Болотова В. О. (2016)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм групових відмінностей: соціологічна концепція А. М. Янг (2016)
Boiko D. - Symbolic Violence as the Object of Sociological Research: Inter Bourdieu and Zizek (2016)
Малес Л. В. - Декомунізація столиці: зміни в урбанонімії (методи, перші результати) (2016)
Лінцова Н. Ю. - Диференціація сільських стилів життя в умовах соціальних трансформацій (2016)
Ніколенко В. B. - Українська гастрономічна культура як соціальний феномен (2016)
Janusauskiene D. - Labour Exploitation of Migrant Workers: Reflection on the Empirical Research of Lithuanian Migrants (2016)
Artemov P. - Football Hooliganism in the Media Space: European and Domestic Contexts (2016)
Десенко Д. С. - Демонстративное соприсутствие как инструмент производства солидарности (2016)
Подольская Е. А. - Одаренность как научное понятие и социально-психологический феномен, Еременко Ю. В. (2016)
Сокурянська Л. Г. - Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу (2016)
Сорока Ю. Г. - Оцінка українськими студентами якості, змісту та організації навчального процесу (на матеріалі емпіричного дослідження) (2016)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Кононов И. Ф. - Идеи П. В. Копнина в контексте современных методологических проблем украинской социологии (2016)
Голиков А. С. - Норберт Элиас в знаниевом дизайне: возможности исследования социального (2016)
Калашнікова Л. В. - Аналітичне осмислення етапів інституціоналізацї соціології безпеки у сучасній західній соціологічній думці (2016)
Ніколенко В. В. - Чинники соціально-економічної модернізації суспільства: макросоціологічний підхід (2016)
Кислова О. Н. - Концепция дополненной реальности: от технологии к социологии, Николаевская А. М. (2016)
Мельников А. С. - Транссубъективный экзистенциализм Димитрия Гинева (2016)
Шатохін А. М. - Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина (2016)
Соболевська М. О. - Цей невизначений предмет дослідження, або спроба застосування методу-зборки в дослідженні результатів впровадження медіаосвіти у загальноосвітніх школах України (2016)
Козлова І. В. - Право на місто в сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (на прикладі м. Львова) (2016)
Гоманюк Н. А. - Таврия без тавричан: особенности региональной идентичности жителей северного причерноморья (2016)
Суровцева І. Ю. - Транспорт та просторова мобільність в реаліях лінії розмежування (2016)
Бойко Д. Н. - Символическое насилие как объект социологического исследования: категоризация и операционализация (2016)
Bielozerov K. - Consumption: sociological-historical analysis and conceptualization, Serokurov D. (2016)
Десенко Д. С. - "Включение/исключение" в современном мире: основные интерпретации и тенденции развития (2016)
Рущенко І. П. - Конфлікти в зоні АТО: зміст і методика виміру (2016)
Мраморнова О. М. - Проблеми ветеранів антитерористичної операції на Cході Eкраїни, Харченко О. І. (2016)
Soroka Iu. - Hostility Towards Internal Displaced People: Researchers’ Contribution to its Formation (2016)
Щербакова І. В. - Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-кримінологічного дослідження громадської думки, Баранник О. Б., Сердюк О. О. (2016)
Сенюра О. В. - Мобільна поведінка мешканців Львова: типологія та динаміка, Коваліско Н. В. (2016)
Прохоренко Е. Я. - Социальная аномия как фактор криминализации общества (2016)
Усенков М. А. - Циркуляция политической элиты на примере Кабинета Министров Украины с 2005 по 2016 год (2016)
Куртсеитов Р. Д. - Вторая мировая война и крымские татары: военные заслуги, советские и современные мифы о коллаборации (2016)
Верховод Л. І. - Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження (2016)
Міхно Н. К. - Особливості розвитку підприємництва в Дніпропетровському регіоні (2016)
Байдак Т. М. - Вимірювання споживчої лояльності: досвід соціологічного дослідження, Болотова В. О. (2016)
Лычковская О. Р. - Коммуникативная практика "поделиться информацией" как имманентный элемент современных социальных медиа (2016)
Шеломовська О. М. - Кіно на українських телеекранах: за результатами контент-аналізу програм телепередач (2016)
Петренко О. С. - Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні (2016)
Астахова В. И. - Разработка новой образовательной политики как важнейшее условие модернизации современного образования (2016)
Сокурянська Л. Г. - Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських (2016)
Хижняк Л. М. - Етика та атрибут електронної освіти (2016)
Марченко А. М. - Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном, Сидоров М. В. С. (2016)
Артьомов П. М. - Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень, Пак І. B. (2016)
Lebid I. - Influence of Family’s Cultural Capital on Forming Students’ Understanding of Factors of Life Success, Orel V. (2016)
Гордієнко Н. М. - Особливості життєвих цінностей випускників інтернату та їхніх батьків (за результатами соціологічного дослідження) (2016)
Подольська Є. А. - Соціально-психологічна дезадаптація обдарованих дітей як фактор девіантної поведінки, Єременко Ю. В. (2016)
Стрельник О. О. - Материнство та соціальні зміни: структурно-трансформуючі практики піклування про дітей в сучасній Україні (2016)
Щербак И. - Восприятие событий на востоке Украины украинским и польским студенчеством (по материалам сравнительного исследования) (2016)
Свид А. А. - Ценностные ориентации украинских и польских студентов: сравнительная перспектива (2016)
Андрющенко А. - Пам’яті віри Леонідівни Арбєніної, Курирьова В., Мурадян О., Сокурянська Л., Сорока Ю., Черниш Н. (2016)
Герасіна Л. М. - Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні практики, Погрібна В. Л. (2017)
Голиков А. С. - Что можно и чего нельзя изменять в социальном: к понятию протокола (по результатам качественного исследования) (2017)
Deineko O. - Classics’ Scientific Exploration of the Theory of Risk Society: Similarities and Differences of Scientific Ideas (2017)
Максимович О. В. - Теоретико-методологічні підходи до соціологічного аналізу прикордоння (2017)
Кузіна І. І. - Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу) (2017)
Сокурянська Л. Г. - Шкільна молодь українського пограниччя: перспективи та ризики реалізації життєвих стратегій, Щудло С. А. (2017)
Bogdan O. - Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: Sociodemographic Differentiation and Political Opinionsна (2017)
Прядко О. В. - Герої та антигерої в історичній пам’яті жителів Донбасу та Галичини: порівняльний аналіз (2017)
Проценко О. А. - Волонтерская деятельность как фактор формирования социального капитала личности (2017)
Щернбак І. - Конструювання української національної ідентичності засобами прихованого навчального плану (2017)
Черняк К. В. - Языковые стили как политико-идеологическое оружие: социологический анализ особенностей освещения событий в Сирии 2011-2016 годов в СМИ РФ и США (2017)
Ткаченко В. В. - Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності, Кожекіна Л. Ю., Денисюк О. Я. (2017)
Шевченко С. Л. - Чи потрібна соціологам професійна етика (досвід викладача ВНЗ) (2017)
Хижняк Л. М. - Міфи про соціальну статистику, професійна підготовка соціологів та інформаційна безпека держави (2017)
Шатохін А. М. - Проблеми та перспективи викладання соціології села в аграрних вишах (2017)
Кутирьова В. І. - Біографія етнічності як навчальна та дослідницька практика (2017)
Юзва Л. Л. - Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи викладача (2017)
Ковалева И. Д. - Читая и перечитывая "Археологию знания" Мишеля Фуко (2017)
Лигачева А. А. - В поисках дискурса телесности: сравнительный анализ идей Георга Зиммеля и Мишеля Фуко (2017)
Идрисов Б. - Коммуникативная компетентность студентов-социологов: теоретические и методические аспекты анализа (2017)
Хижняк О. В. - Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках (2017)
Поступной А. Н. - Преподавание социологии в Украине: состояние и перспективы (2017)
Вимоги до статей (2017)
Соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017)
Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень (2017)
Судаков В. І. - Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості (2018)
Лапіна В. В. - Суперечності практик споживання як джерело соціальної напруженості в публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації (2018)
Майструк Н. О. - Зміна парадигм дослідження конфліктів у Другому модерні (2018)
Бойко Д. - Поняття "насильство" в соціологічному дискурсі: критична традиція (2018)
Катаєв С. Л. - Примушення до ідентичності як технологія гібридної війни (випадок Донбасу) (2018)
Савка В. Є. - Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз, Мишок Р. Р. (2018)
Євдокимова І. А. - Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні, Вітковська І. М. (2018)
Калашнікова Л. В. - Проблеми соціального захисту інтересів родин, що виховують дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2018)
Лешенок У. С. - Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження) (2018)
Pak I. - The Main Forms of Academic Cheating in Educational Practices of Ukrainian Students (2018)
Чікішев Н. Д. - Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення (2018)
Березецкая М. И. - Игра как элемент детской субкультуры (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Ніколаєнко В. Л. - Суперечності в обґрунтуванні Толкоттом Парсонсом функціоналістського стилю соціологічного мислення, Ніколаєнко Л. Г., Яковенко Ю. І. (2019)
Кононов І. Ф. - Ідеї Ульріха Бека в контексті сучасних методологічних пошуків у світовій соціології (2019)
Идрісов Б. - Теоретические аспекты анализа возможных причин украинских революций (2019)
Міхно Н. К. - Можливості залучення семіотичного підходу до аналізу міського простору (2019)
Прибиткова І. М. - Перехід України до економіки постіндустріального типу як передумова розвитку пересувних ринків праці (2019)
Кислова О. М. - Великі дані в контексті дослідження проблем сучасного суспільства (2019)
Руссу Д. Е. - Cоциальная интеграция, консолидация и доверие в обществах риска: кейс автостопа и его эвристические возможности (2019)
Кононов І. Ф. - Ідеї Ульріха Бека: класичний контекст, сучасні дискусії і можливі синтези (2019)
Иванова А. К. - Эвристический потенциал социологической концепции Джованни Арриги в исследовании статики глобальных (нео)колониальных систем неравенства? (2019)
Кислова О. М. - Соціальні наслідки big data: даніфікація соціального життя (2019)
Голиков А. С. - Знание харьковчан о (не)допустимом: поколенческий срез (по результатам эмпирического исследования) (2019)
Borodenko O. - Feeling of Happiness in Self-Assessments of Ukrainians (2019)
Абрамик М. І. - Тенденції формування та розвитку вітчизняного ринку кукурудзи в умовах зростання експорту галузі (2014)
Безп’ята І. В. - Регіональні особливості інвестування аграрного сектору економіки (2014)
Бугаєнко С. А. - Обґрунтування необхідності спеціалізації маркетингової діяльності в харчовій галузі (2014)
Герман Л. Т. - Багатовимірна бідність як детермінанта глобального економічного розвитку (2014)
Губін В. В. - Удосконалення інженерно-технічного обслуговування виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Корнієцький О. В. - Логістична система розподілу продукції в умовах транспортно-логістичного комплексу (2014)
Кравчук А. О. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб'єктів агробізнесу в регіонах України (2014)
Купчак В. Р. - Методичний підхід до формування комплексної довгострокової програми енергозбереження та підвищення енергоефективності (2014)
Лагодієнко В. В. - Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва (2014)
Лагодієнко Н. В. - Особливості бухгалтерського і податкового обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт (2014)
Орел В. М. - Методологічні основи формування нормативів та методів управління виробництвом продукції свинарства (2014)
Скабаль В. І. - Індикатори та основні напрями розвитку галузей тваринництва регіонів України (2014)
Шаповалова І. О. - Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень (2014)
Штучка Т. В. - Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Двойних К. Є. - Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці (2014)
Горова К. О. - Визначення основних підходів до класифікації аутсорсингу на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Кислова Л. А. - Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку (2014)
Кісь С. Я. - Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем (2014)
Гладинець Н. Ю. - Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: оцінка та прогнозування (2014)
Гончаров Г. О. - Оцінка ефективності державного регулювання малого підприємництва України в аспекті його економічної безпеки (2014)
Мусіна Л. А. - Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України, Кваша Т. К. (2014)
Пирог О. В. - Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності як механізм забезпечення стабільного розвитку національної економіки, Шевченко Н. В. (2014)
Скібіцький О. М. - Розгляд окремих теоретичних питань управління людським потенціалом (2014)
Субота М. В. - Зовнішні чинники розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2014)
Сусіденко Ю. В. - Вплив інфляційних процесів на економіку України (2014)
Терованесов М. Р. - Система управління якістю вищої освіти (2014)
Trofymenko M. Y. - The ways to increase the efficiency of funding of housing and municipal infrastructure in Ukraine (2014)
Швець В. Є. - Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу, Демків Х. С. (2014)
Шибаєва Н. В. - Визначення та принципи регуляторної політики (2014)
Ботвіна Н. О. - Кредитні важелі фінансової політики аграрної сфери України (2014)
Валуйський І. А. - Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи (2014)
Гавриляк Т. С. - Аналіз теоретичних аспектів страхової інвестиційної діяльності (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Дадашова П. А. - Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики (2014)
Завистовська Г. І. - Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю (2014)
Квасниця О. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу (2014)
Пак Х. Р. - Залучені джерела фінансування місцевих бюджетів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Панько М. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області (2014)
Єлецьких C. Я. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку (2014)
Лаврик О. Л. - Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструмент в управлінні кредитним ризиком банківських установ (2014)
Сас Б. Б. - Розвиток системи венчурного фінансування в Україні, Спяк Г. І. (2014)
Будько О. В. - Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства (2014)
Калюга Є. В. - Облік біологічних активів у державному секторі (2014)
Кулик Р. Р. - Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті (2014)
Лаговська О. А. - Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект, Кучер С. В., Якименко М. В. (2014)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам відповідно до міжнародної практики в державному секторі (2014)
Сиводід Є. О. - Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі у сфері аптечного бізнесу, Ізвєкова І. М., Лисенко А. В. (2014)
Чала І. І. - Ідентифікація та вплив часових факторів на вибір бази оцінки немонетарних оборотних активів у бухгалтерському обліку (2014)
Алькема В. Г. - Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства, Пазєєва Г. М. (2014)
Вовк С. В. - Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики (2014)
Волощук Л. О. - Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Глущевський В. В. - Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством (2014)
Гой В. В. - Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств (2014)
Голінач Л. І. - Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Гораль Л. Т. - Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Шийко В. І. (2014)
Горохова Т. В. - Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів, Лукаш М. І. (2014)
Грабчук О. М. - Фінансове регулювання розвитку економіки України у стані глибокої рецесії (2014)
Грибова Д. В. - Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва (2014)
Грицюк І. В. - Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету (2014)
Клебан Ю. В. - Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено (2014)
Кульганік О. М. - Формування системи економічної безпеки виробничого підприємства (2014)
Лазарева А. П. - Стратегія фінансової безпеки підприємства (2014)
Маркіна І. А. - Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств, Григоренко Є. О. (2014)
Михальченко О. А. - Управління конкурентоспроможним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Окрепкий Р. Б. - Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства, Бутов А. М. (2014)
Олійник Є. В. - Удосконалення методики аналізу процесів відтворення основних засобів (2014)
Пігош В. А. - Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ (2014)
Самбурська Н. І. - Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування (2014)
Семененко О. В. - Передумови економічної стійкості підприємства (2014)
Сердюкова І. В. - Методичний підхід до оцінки вартості нематеріальних активів машинобудівного підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств (2014)
Соломаха І. В. - Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору (2014)
Тітова О. П. - Аналіз обґрунтованості інформатизації та комп’ютеризації діяльності сільськогосподарських підприємств, Бородіна О. М. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства (2014)
Язлюк Б. О. - Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави (2014)
Якимчук Т. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств молочної промисловості (2014)
Маловичко С. В. - Еволюційні засади розвитку електронної комерції (2014)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації (2014)
Маловичко А. С. - До питання про індексацію світової економіки (2014)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2014)
Бугаєнко С. А. - Теоретичні засади адаптації маркетингових процесів у сучасній харчовій промисловості (2014)
Губін В. В. - Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери (2014)
Запухляк В. З. - Асиметрії глобального економічного розвитку, Герман Л. Т. (2014)
Івашків І. М. - Аналіз формування логістичних систем зберігання насіння олійних та зернових культур в Україні (2014)
Корнієцький О. В. - Методологічні аспекти міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем як складової просторової трансформації економіки (2014)
Кравчук А. О. - Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини (2014)
Купчак В. Р. - Формування еколого-економічного механізму енергозбереження в регіоні (2014)
Лагодієнко В. В. - Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах (2014)
Лагодієнко Н. В. - Управління фінансовими потоками аграрного підприємства (2014)
Ломовських Л. О. - Вплив чинників маркетингового макросередовища на аграрний ринок (2014)
Орел В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м'яса та м'ясної продукції (2014)
Скабаль В. І. - Функціонування та тенденції розвитку галузей тваринництва в регіонах (2014)
Шанін О. В. - Ефективність функціонування сільськогосподарських аграрних формувань різних організаційно-правових форм в Україні (2014)
Шаповалова І. О. - Сутність та передумови виникнення стратегічного управління (2014)
Штучка Т. В. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Калабухова С. В. - Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці (2015)
Степанчук С. О. - Особливості формування та використання інтелектуального потенціалу (2015)
Artemenko L. V. - The role of foreign direct investments in the innovation-driven growth of Ukraine (2015)
Бурак О. М. - Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі (2015)
Дмитрієва В. А. - Стійкі та нестійкі цикли в коливаннях економічних показників України (2015)
Дорофєєва Х. М. - Основні тенденції розвитку транспортних мереж Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентна карта світового науково-освітнього простору: інтелектуально-ресурсний вимір (2015)
Кардаков О. Ю. - Кластеризація як особливість сучасного етапу інтелектуалізації світової економіки (2015)
Мазуренко О. К. - Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту, Горна М. О. (2015)
Орловська Т. М. - Статистичний аналіз варіацїї оплати праці (2015)
Охота В. І. - Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені (2015)
Приходько І. В. - Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції (2015)
Хапов Д. В. - Аналіз інтегрального показника якості життя населення (2015)
Хассуна Б. - Анализ экономического и инновационного развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2015)
Цимбалістова О. А. - Розвиток ринку послуг безпілотних літальних апаратів як основний напрямок інноваційного прогресу сучасної авіації (2015)
Боринських В. Д. - Особливості оподаткування прибутку комерційних банків України, Кміть В. М. (2015)
Ботвіна Н. О. - Управління валютними ризиками, вплив процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Гоманюк О. К. - Методика оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг (2015)
Курдидик Н. І. - Діяльність комерційних банків на ринку корпоративних облігацій (2015)
Нужна С. А. - Вибір стратегії маркетингу банку за результатами анкетування клієнтів (2015)
Скірка А. С. - Теоретична суть і необхідність гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Височан О. С. - Принципи, методи і механізм фінансування бюджетних установ, Борис І. Я. (2015)
Гусак А. С. - Перестрахування та його роль у підвищенні корпоративної відповідальності страхового бізнесу (2015)
Лаврик О. Л. - Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України (2015)
Пилипчук Н. М. - Концептуальна модель організаційно-методичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів (2015)
Сапоговська О. В. - Аналітичне забезпечення аудиту інвестиційних проектів (2015)
Сліпченко Т. О. - Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності (2015)
Талько М. О. - Соціальні передумови пенсійної реформи в Україні (2015)
Фабіянська В. Ю. - Економічна ефективність постаудиту, Попук Н. С. (2015)
Єлісєєва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності національної економіки через призму розвитку освіти в Україні (2015)
Піскунова О. В. - Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України, Осипова О. І. (2015)
Шаповаленко Н. В. - Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторговельні потоки (2015)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки управління логістичним потенціалом промислового підприємства, Швець Л. В. (2015)
Батракова Т. І. - Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування (2015)
Бозуленко О. Ю. - Дефініція поняття "торговельне підприємство" (2015)
Бойко О. Б. - Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством (2015)
Брінь П. В. - Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу методом аналізу ієрархій, Прохоренко О. В. (2015)
Височанська О. М. - Вплив особливостей сприйняття та передачі інформації при формуванні цільових виробничих груп персоналу (2015)
Вовк М. О. - Аналіз показників звітності за сегментами (2015)
Гончар В. Г. - Підтримка малих та середніх підприємств України через міжнародне кредитування: вплив на стан економічної безпеки держави (2015)
Гудзенко Н. М. - Показник як основа аналізу та критерій управління, Антонюк Я. М. (2015)
Єпіфанова І. Ю. - Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства, Дрозд І. В. (2015)
Захарнёва В. А. - Показатели и факторы конкурентной среды развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Костецький Я. І. - Прибуток як основне джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Ксендзук В. В. - Вплив застосування хеджування на показники фінансової звітності: аналітичний аспект (2015)
Маліношевська К. І. - Управління якістю обслуговування в аеропортах (2015)
Муренко Т. О. - Взаємозв’язок оціночних показників економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Новікова Х. К. - Внутрішній контроль як основна складова управління діяльністю підприємства (2015)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення (2015)
Петряєва З. Ф. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2015)
Седікова І. О. - Дослідження логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна, Вечтомова Л. В. (2015)
Серединська В. М. - Аналіз системи нормування праці на підприємстві, Загородна О. М., Спільник І. В. (2015)
Харченко М. В. - Аспекти дослідження логістичних витрат та їх вплив на дохідність діяльності аеропорту (2015)
Хачатрян В. В. - Торговельний прибуток підприємства та особливості управління ним (2015)
Хлістунова Н. В. - Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України, Теміндарова Т. М. (2015)
Шушпанов Д. Г. - Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров’я населення (2015)
Адамик О. В. - Інструменти "хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах (2015)
Валькова Н. В. - Аналіз проблем обліку безоплатно отриманих активів, Йолтухівська Т. В. (2015)
Дерій В. А. - Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку (2015)
Зозуляк М. М. - Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством (2015)
Кратко І. Р. - Особливості обліку прямих витрат на будівництво доріг (2015)
Кузіна Р. В. - Перспективи впровадження облікової директиви ЄС в Україні (2015)
Поченчук Г. М. - Роль категоріального визначення інституту в інституціональних дослідженнях (2015)
Варцаба В. І. - Категорія інтересу як об’єкт гармонізованого управління і менеджменту (2015)
Грищук А. М. - Визначення впливу розвитку туризму на національну економіку, Масюк Ю. О. (2015)
Гужва І. Ю. - Прикладні моделі економічного аналізу у міжнародній торгівлі (2015)
Зайцева Н. В. - Інформаційно-комунікаційна структура фармацевтичного ринку України в умовах глобалізації (2015)
Іванов Є. І. - Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України в умовах членства в СОТ (2015)
Каламан О. Б. - Теоретичні складові, особливості управління, розвиток поняття ринку продукції виноградарства (2015)
Крисак А. І. - Інтегральна оцінка ефективності стійкості лісогосподарських систем (2015)
Лозова Г. М. - Проблеми, причини та соціально-економічні наслідки міграції українців до Росії, Клименко В. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Особливості проектування і впровадження підсистеми моніторингу у системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2015)
Макарчук І. М. - Оцінка сучасного стану та актуальні загрози економічній безпеці в Україні (2015)
Максименко А. В. - Цільові орієнтири та пріоритети оподаткування діяльності американських ТНК (2015)
Мельник О. І. - Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (2015)
Мельник Т. О. - Аналіз стратегій розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Мороз Н. В. - Суб’єкти управління житловим фондом (2015)
Пижик О. А. - Необхідність реалізації країною політики технічної гармонізації (2015)
Шаповалова Т. В. - Особливості впливу негативного соціального капіталу на економіку України (2015)
Шпак А. Д. - Диверсифікація регіонів: сутність, причини та наслідки виникнення (2015)
Адонін С. В. - Розширення бази оподаткування як мета податкового контролю, Кухарєва О. О. (2015)
Ань Ч. - Перспективы промышленного сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (КНР) и Россией (2015)
Адамик Б. П. - Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: нормативно-правові аспекти, Скірка А. С. (2015)
Виноградня В. М. - Аналіз напрямів управління кредитним портфелем банків України (2015)
Лаврик О. Л. - Сучасне фінансове посередництво при здійсненні банківського кредитування (2015)
Левченко Р. В. - Особливості діяльності банків Австрії в Центральній, Східній і Південно-Східній Європі (2015)
Малахова О. Л. - Базові аспекти формування та реалізації банками процентної політики (2015)
Рудан В. Я. - Розвиток тіньового банкінгу та його вплив на управління ліквідністю банківських систем (2015)
Чайковський Я. І. - Аналітична оцінка кредитних взаємовідносин України та міжнародного валютного фонду (2015)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку: оцінка за видами діяльності, Портянова О. В. (2015)
Ботвіна Н. О. - Фінансові аспекти розвитку страхування туристичних ризиків (2015)
Вдовенко Л. О. - Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки, Мараховська Т. М., Черненко О. С (2015)
Вовк О. М. - Аналіз здійснення державних запозичень в Україні, Мазур А. М. (2015)
Водолазська О. А. - Кастомізація страхових тарифів як інструмент управління андеррайтингом (2015)
Сухоруков А. І. - Системні передумови формування нової парадигми державного фінансового контролю, Єгорова-Гудкова Т. І., Карабанов О. В. (2015)
Коверник Н. В. - Напрями удосконалення фінансування видатків на розвиток професійно-технічної освіти (2015)
Пристайко О. П. - Проблeми фiнaнсувaння устaнов соцiaльної сфeри в Укрaїнi (2015)
Ткаченко Н. В. - Проблематика функціонування організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України (2015)
Фрич А. - Напрями вдосконалення ринку особистого страхування в Україні (2015)
Штойко Р. Р. - Сучасні трансформації американської моделі фондових ринків (2015)
Карачарова К. А. - Методи прогнозування фінансової неспроможності підприємства (2015)
Аблязова Е. З. - Пріоритети надходження податку на нерухоме майно до місцевого бюджету у контексті посилення соціально-економічної безпеки держави (2015)
Малік Л. В. - Формування бренд-іміджу дестинації в реаліях сучасної України на засадах упровадження КСВ (2015)
Маниліч М. І. - Переваги Карпатського регіону в туристичній діяльності України, Рошко Н. Б. (2015)
Кухарская Н. А. - Конкурентные преимущества как важнейший инструмент повышения конкурентоспособности предприятия (2015)
Калюга Є. В. - Передумови реформування бухгалтерського обліку в державному секторі України (2015)
Камінська Т. Г. - Особливості обліку та ризики при об’єднанні бізнесу або придбанні активу (2015)
Біленький О. Ю. - Аналіз конкурентних стратегій ТНК в умовах глобалізації економічної діяльності (2015)
Букріна К. А. - Аналіз джерел формування та напрямків інвестування оборотних коштів торговельних підприємств (2015)
Гукалюк А. Ф. - Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу (2015)
Демків І. О. - Методичні підходи до оцінювання гнучкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища (2015)
Демченко Г. В. - Розвиток теоретичних засад організаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2015)
Джеджула В. В. - Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств, Єпіфанова І. Ю. (2015)
Долбнєва Д. В. - Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством (2015)
Єременко Д. В. - Удосконалення кадрового забезпечення малого аграрного бізнесу (2015)
Іващенко Г. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві, Скрипай А. С. (2015)
Кальна Т. А. - Конкурентоспроможність продукції машинобудівної промисловості (2015)
Кісь С. Я. - Результати діяльності підприємства в контексті інтелектуалізації персоналу (2015)
Ковальчук Т. М. - Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємства, Вергун А. І. (2015)
Колотова Н. Б. - Принципи маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств (2015)
Ксенофонтов М. М. - Дерегуляція господарської діяльності в аграрному секторі економіки: етапи, галузеві особливості, механізми, Іванько А. В. (2015)
Кузнєцова Т. В. - Аналіз взаємозв’язку прийняття управлінських рішень на машинобудівних та обслуговуючих авіапідприємствах, Басараба І. О., Жукова Ю. В. (2015)
Кулаков В. І. - Моніторинг кон'юнктурних резервів ефективного управління підприємствами легкої промисловості (2015)
Курило Л. І. - Інституціональні чинники інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки, Сльозко Т. М., Удовиченко С. М. (2015)
Литвин З. Б. - Необхідність діагностики в умовах антикризового управління діяльністю підприємства (2015)
Мельниченко О. О. - Сутність антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання (2015)
Мороз О. В. - Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств, Семцов В. М., Кукель Г. С., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Мутерко Г. М. - Проактивне мислення як ефективний метод управління персоналом (2015)
Педько І. А. - Особливості механізму маркетингової інформаційної системи підприємств-виробників будівельних матеріалів (2015)
Петрик Х. Р. - Оптимізація ціни товару з використанням теорії категорійного менеджменту, Зомчак Л. М. (2015)
Сапігура С. О. - Контент-маркетинг: проблема нових методів приваблення клієнтів (2015)
Саранюк А. Ю. - Ефективність тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства (2015)
Седікова І. О. - Механізми трансформації регіональної інформаційно-транспортної інфраструктури зернопереробного комплексу (2015)
Семенов В. Ф. - Методи та моделі відбору персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери, Нєчева Н. В. (2015)
Сорока Т. М. - Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами (2015)
Чекаловська Г. - Аспекти реформування вищої освіти в Україні (2015)
Штефан Б. М. - Модель інформаційної технології аналітичного забезпечення процесу виробництва нової продукції (2015)
Якимишин Л. Я. - Стратегічний вимір логістичних операторів у ланцюгах поставок товарів повсякденного попиту (2015)
Гринчук Ю. С. - Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Бондар М. І. - Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку, Єршова Н. Ю. (2015)
Братчук Л. М. - Економічна сутність інтелектуального капіталу та його облікове забезпечення (2015)
Герасимович С. Ф. - Обліково-аналітичне забезпечення бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підприємств (2015)
Лемішовська О. С. - Друковані праці в історії облікової думки епохи Середньовіччя (2015)
Монастирська Т. Б. - Інформаційне забезпечення управління альтернативних форм обслуговування житлового фонду: клієнтоорієнтований підхід (2015)
Небильцова О. В. - Особливості застосування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств у Європейському Союзі та Україні, Король В. І. (2015)
Швець В. Є. - Нормативно-методичне забезпечення формування й обліку резервів у банках України, Петрушко Я. Р. (2015)
Синявіна Ю. В. - Аналіз українського ринку інформаційних систем бухгалтерського обліку (2015)
Іващук І. О. - Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності, Орнат М. Р. (2015)
Жилякова О. В. - Оцінка ймовірності виникнення кризової ситуації в галузі торгівлі Харківського регіону (2015)
Зомчак Л. М. - Економіко-математичне моделювання ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки, Остапович Л. П. (2015)
Кожухова Т. В. - Офіційна допомога з метою розвитку: сучасний стан та тенденції (2015)
Аль Мутлак Е. М. - Аналіз підстав для активізації міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в Україні (2015)
Новаківський І. І. - Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіонів, Ткач С. М. (2015)
Пасінович І. І. - Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання (2015)
Пашинська К. С. - Форми державно-приватного партнерства (2015)
Почерніна Н. В. - Аналіз грошових споживчих витрат домогосподарств України у 2014 році (2015)
Сухай О. Є. - Аналіз фінансового забезпечення програми енергоефективності житлово-комунального господарства, Кіндзюр Ольга С. (2015)
Ханін О. Г. - Методологічні особливості застосування критерію узгодженості х2 в практичних задачах соціології, економіки та маркетингу (2015)
Хаустова К. М. - Аналіз "стратегічних розривів" як складова реалізації цілей інноваційного розвитку регіону в умовах змін (2015)
Аведян Л. Й. - Відновлення економіки регіонів України за пріоритетними напрямами господарської діяльності та забезпечення соціальної відповідальності (2015)
Алєксєєв В. І. - Формування моделі банківських сателітів для системи кредитних спілок в Україні (2015)
Водолазська О. А. - Розвиток страхового ринку у контексті ефективності процесу андеррайтингу (2015)
Гавриляк Т. С. - Стратегія забезпечення функціонування механізму для активізації інвестиційної діяльності страховика (2015)
Городніченко Ю. В. - Сутність, значення і необхідність інституційних інвесторів на фондовому ринку України (2015)
Ємельянова Л. О. - Аналіз рівня розвитку фондового ринку в країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Желюк Т. Л. - Аналіз використання фіскального інструментарію в розвитку інноваційної економіки (2015)
Ivashchuk O. O. - China’s monetary policy within the context of Yuan internationalization, Pin A. M. (2015)
Михальчишина Л. Г. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами (2015)
Онишко С. В. - Перспективи впровадження фіскальних правил в Україні та їх інституційне забезпечення, Лактіонова О. А. (2015)
Пристайко О. П. - Регiонaльне вирiвнювaння в системi мiжбюджетних вiдносин (2015)
Гавриловська Л. М. - Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, Лук’яненко Л. І. (2015)
Гавриловський О. С. - Основні шляхи розвитку та вдосконалення амортизаційної політики в Україні, Лук’яненко Л. І. (2015)
Фатенок-Ткачук А. О. - Зміни податкового законодавства у процесі облікування фінансових результатів підприємств, Граб О. Б. (2015)
Крупка Я. Д. - Консолідована звітність у постіндустріальній економіці (2015)
Коваленко Т. Л. - Аналіз міжнародних систем гарантування вкладів (2015)
Лаврик О. Л. - Сучасні тенденції розвитку форм банківського кредитування та їх вплив на економічний розвиток країн світу (2015)
Гораль Л. Т. - Еволюція поняття "інвестиції": сучасний період, Король С. В. (2015)
Карасик О. М. - Стратегії виходу інвесторів із процесу венчурного фінансування для підприємств сільського господарства України, Петрюк М. В. (2015)
Кучер Т. Л. - Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на прямі іноземні інвестиції (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського