Адамовська В. С. - Доцільність оновлення основних виробничих засобів та їх облік за допомогою статистичних методів на гірничозбагачувальних комбінатах, Астаф’єва К. О. (2015)
Глущенко А. Н. - Статистическая составляющая в диагностике управления изменениями на металлургических предприятиях (2015)
Гринчак О. В. - Оцінка інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах, Давлетханова О. Х., Миколайчук Я. Л. (2015)
Дорош Н. І. - Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства COSOERM: адаптація закордонного досвіду в Україні, Яцик Т. В. (2015)
Ліштаба Л. В. - Теоретичні підходи до визначення компетентності менеджера (2015)
Manachynska Y. A. - Hotel tariff types and complex nature of hotel services (2015)
Могилова А. Ю. - Інститути капіталізації підприємства (2015)
Нагула Р. О. - Економічний аналіз в управлінні діяльністю молокопереробних підприємств (2015)
Оксак А. О. - Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності (2015)
Осадча Т. С. - Факторний аналіз рентабельності рентного доходу (2015)
Розумей С. Б. - Визначення ступеня управління каналами та системами розподілу продукції підприємств, Юзвик М. О. (2015)
Селезньова О. О. - Аналіз ресурсного потенціалу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України (2015)
Скворцов Д. І. - Аналіз інноваційності розвитку машинобудівних підприємств з використанням методології виробничих функцій (2015)
Скворцов І. Б. - Планування "нормального інвестиційного процесу" створення підприємства, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2015)
Собко О. М. - Прагматизм економічної оцінки інтелектуального капіталу вітчизняних суб’єктів молочної промисловості (2015)
Стецюк Н. Є. - Методичні підходи до аналізу забезпеченості підприємств деревообробної промисловості виробничими запасами, Галушка Н. Й. (2015)
Тимченко І. Є. - Питання забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання (удосконалення методології аналізу), Непран А. В., Чорна Т. І. (2015)
Чернобай Л. І. - Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель, Дума О. І. (2015)
Galenko O. M. - The development of science and technological cooperation between Ukraine and EU, Bilenkyi O. Y. (2016)
Дмитрієва В. А. - "Бінарний вибір": поворотні точки в економіці України (2016)
Єлісєєва Л. В. - Пенсійна система України: виклики та перспективи, Примачук Н. С. (2016)
Калиніченко Ю. В. - Моделювання тенденцій ринку нерухомості, Добровольська В. В., Абрамчук А. Р. (2016)
Кифяк В. І. - Інтеграційний підхід до дослідження інституційного механізму розвитку підприємництва (2016)
Легкий О. А. - Основні тренди комунікаційних каналів на ринку інноваційних товарів, Марцінковська О. Б. (2016)
Маркина И. А. - Социально-экономическая сущность внутренней торговли (2016)
Мельник Л. Ю. - Місце і роль аграрної освіти в становленні економіки знань (2016)
Skrypnyk A. - Mega-events as a source of risks for developing countries: comparative study from the BRICS countries and Ukraine, Bukin E. (2016)
Стаднюк Т. В. - Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області, Шматковська Т. О. (2016)
Сторожчук В. М. - Реалізація тарифного регулювання в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Шкуратов О. І. - Інформаційно-аналітичний фактор екологічної безпеки в аграрному секторі економіки (2016)
Штулер І. Ю. - Стабілізація економіки України: інноваційний підхід (2016)
Шушпанов Д. Г. - Причини та детермінанти надсмертності в Україні: порівняльний соціально-демографічний аналіз із країнами Європейського Союзу (2016)
Гончар Т. Г. - Сутність поняття "personal finance" та його використання у вітчизняних дослідженнях (2016)
Ковриженко Л. О. - Банківська конкуренція: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні (2016)
Tysiachna Y. S. - Financial analysis of assets and liabilities of systemically important banks of Ukraine, Azizova K. M. (2016)
Тригуб О. В. - Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи, Ільченко С. А. (2016)
Чайковський Я. І. - Проблеми та напрямки підвищення ефективності функціонування банківської системи України (2016)
Дідик А. М. - Конкурентна адаптивність як параметр оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств (2016)
Букало Н. А. - Інвентаризація як умова для складання фінансової звітності (2016)
Куцик П. О. - Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності, Шевчук В. О. (2016)
Одношевна О. О. - Економічний аналіз та оптимізація обліку використання біологічних активів рослинництва, Якубенко Ю. Л. (2016)
Содержание (2013)
Поздравления по случаю начала выпуска издания (2013)
Кузнецова Н. - Концепция журнала "Частное право", Кохановская Е. (2013)
Вступительное слово главного редактора (2013)
Майданик Р. - Право Украины: дуализм и система (2013)
Довгерт А. - Методология международного частного права, Мережко А. (2013)
Кузнецова Н. - Развитие гражданского общества и современное частное право Украины (2013)
Майданик Р. - Гражданское право как сфера частного права Украины (2013)
Борисова В. - Тенденции развития гражданского права как отрасли частного права (2013)
Стефанчук Р. - Современные проблемы частного права (к 10-й годовщине принятия Гражданского кодекса Украины) (2013)
Харитонов Е. - Проблемы определения и характеристики принципов статуса физического лица в гражданском законодательстве Украины, Харитонова Е. (2013)
Луць В. - К вопросу о сущности и содержании гражданско-правового договора (2013)
Боднар Т. - Семейное право в системе права Украины (2013)
Васильева В. - Проблемы развития корпоративного права (2013)
Венедиктова И. - Категория охраняемого законом интереса в гражданском праве Украины (2013)
Довгерт А. - Юридическая аналогия в Гражданском кодексе и судебной практике Украины (2013)
Спасибо-Фатеева И. - Коллизия общих и специальных норм (на трех примерах судебной практики) (2013)
Галянтич Н. - Правовое содержание понятия "жилище" (2013)
Кохановская Е. - Основные теории в сфере информационных правоотношений: концепция информационных прав как частноправового института и теория информационного права как отрасли права в современной правовой доктрине Украины (2013)
Иншин Н. - Современное видение предмета трудового права Украины, Щербина В. (2013)
Интервью Председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка — главному редактору научного журнала "Частное право" Елене Кохановской (2013)
Мозолин В. - Восемь лет спустя (2013)
Егорова М. - Гибель индивидуально-определенной вещи как основание прекращения обязательства (2013)
Степанов С. - Цивилистика классическая и постклассическая (2013)
Киевец Е. - DCFR: Lost in Translation, или Трудности перевода, Ворошилова И., Мовчан Ю. (2013)
Диковская И. - Поименованные и непоименованные договоры в праве отдельных стран (2013)
Карнаух Б. - Противоправность, вред и чистые экономические потери: к постановке проблемы (2013)
Хоменко М. - Противоправность в системе условий возмещения вреда, причиненного органами государственной власти, их должностными и (или) служебными лицами (2013)
Профессор Василий Филиппович Маслов — выдающийся ученый Харьковской цивилистической школы (2013)
Современные проблемы цивилистики (научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Ч. Н. Азимова) (2013)
Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и информационных прав: система, межотраслевые связи, пути совершенствования (Седьмые ежегодные чтения по проблемам права интеллектуальной собственности и информационных прав, посвященные памяти профессора А. А. Подопригоры) (2013)
Традиционные слушания перспективных докторских исследований молодых ученых (2013)
Ассоциация цивилистов: от создания до международного признания (2013)
Источники гражданского права: понятие, система, соотношение с источниками права других отраслей права (круглый стол по инициативе Ассоциации цивилистов Украины) (2013)
Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко (2013)
Выдающееся достижение российской цивилистической науки (учебник "Гражданское право" под редакцией В. П. Мозолина) (2013)
Основные институты частного права в новом выпуске "Альманаха цивилистики" (2013)
Развитие права интеллектуальной собственности в условиях информационного общества в ежегодном сборнике статей, посвященных памяти профессора А. А. Подопригоры (2013)
Фундаментальное докторское исследование А. И. Выговского на тему "Институт ценных бумаг в международном частном праве" (2013)
Юбилей академика НАПрН Украины Ярославны Николаевны Шевченко (2013)
Юбилей члена-корреспондента НАПрН Украины Евгения Олеговича Харитонова (2013)
Юбилей члена-корреспондента НАПрН Украины Сергея Николаевича Прилипко (2013)
Светлой памяти профессора Ирины Николаевны Кучеренко (2013)
Вітання з нагоди започаткування видання (2013)
Кузнєцова Н. - Концепція журналу "Приватне право", Коановська О. (2013)
Вступне слово головного редактора (2013)
Майданик Р. - Право України: дуалізм і система (2013)
Довгерт А. - Методологія міжнародного приватного права, Мережко О. (2013)
Кузнєцова Н. - Розвиток громадянського суспільства та сучасне приватне право України (2013)
Майданик Р. - Цивільне право як сфера приватного права України (2013)
Борисова В. - Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права (2013)
Стефанчук Р. - Сучасні проблеми приватного права (до 10-ї річниці прийняття Цивільного кодексу України) (2013)
Харитонов Є. - Проблеми визначення та характеристики засад статусу фізичної особи у цивільному законодавстві України, Харитонова О. (2013)
Луць В. - До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору (2013)
Боднар Т. - Сімейне право в системі права України (2013)
Васильєва В. - Проблеми розвитку корпоративного права (2013)
Венедіктова І. - Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України (2013)
Довгерт А. - Юридична аналогія в Цивільному кодексі та судовій практиці України (2013)
Спасибо-Фатєєва І. - Колізія загальних та спеціальних норм (на трьох прикладах судової практики) (2013)
Галянтич М. - Правовий зміст поняття "житло" (2013)
Кохановська О. - Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України (2013)
Іншин М. - Сучасне бачення предмета трудового права України, Щербина В. (2013)
Інтерв'ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка — головному редактору наукового журналу "Приватне право" Олені Кохановській (2013)
Мозолін В. - Вісім років потому (2013)
Єгорова М. - Загибель індивідуально визначеної речі як підстава припинення зобов'язання (2013)
Степанов С. - Цивілістика класична і посткласична (2013)
Київець О. - DCFR: Lost in Translation або Труднощі перекладу, Ворошилова І., Мовчан Ю. (2013)
Діковська І. - Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн (2013)
Карнаух Б. - Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми (2013)
Хоменко М. - Протиправність у системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами (2013)
Професор Василь Пилипович Маслов — видатний вчений Харківської цивілістичної школи (2013)
Сучасні проблеми цивілістики (науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора Ч. Н. Азімова) (2013)
Законодавство у сфері права інтелектуальної власності та інформаційних прав: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення (Сьомі щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав, присвячені пам'яті професора О. А. Підопригори) (2013)
Традиційні слухання перспективних докторських досліджень молодих науковців (2013)
Асоціація цивілістів: від створення до міжнародного визнання (2013)
Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) (2013)
Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко (2013)
Видатне досягнення російської цивілістичної науки (підручник "Цивільне право" за редакцією В. П. Мозоліна) (2013)
Основні інститути приватного права в новому випуску "Альманаху цивілістики" (2013)
Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства у щорічному збірнику статей, присвячених пам'яті професора О. А. Підопригори (2013)
Фундаментальне докторське дослідження О. І. Виговського на тему "Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві" (2013)
Ювілей академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко (2013)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Євгена Олеговича Харитонова (2013)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Сергія Миколайовича Прилипка (2013)
Світлій пам'яті професора Ірини Миколаївни Кучеренко (2013)
Вітання Президента України з нагоди Дня місцевого самоврядування (2012)
Маліков С. - Україна та Європа - спільно до розвитку (2012)
Чернов С. - Україніська асоціація районних та обласних рад: сьогодення і пріоритети подальшої діяльності (2012)
Маликов С. - Непротокольные заметки о протокольном мероприятии (2012)
Авраменко М. - З турботою про людей нелегкої долі та бажанням покращити якість життя громади (2012)
"Європейські виміри та орієнтири: на шляху до самодостатніх громад". Проект Дніпропетровської обласної ради (2012)
Лепська О. - Новоград-Волинський на шляху сталогоенергетичного розвитку (2012)
Іванова Н. - Посилення впливу громади на культурну політику міста (2012)
Головкіна О. - Універсам адміністративних послуг – як інструмент забезпечення якості обслуговування мешканців (2012)
Волошин Ю. - Європейські стандарти транскордонної співпраці місцевого самоврядування: проблеми теорії та її реалізації у вітчизняному законодавстві, Квач С. (2012)
Кравченко Т. - Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сільській місцевості (2012)
Гошовська В. - Практико-орієнтована освіта. Сучасні підходи до підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2012)
Білорусов С. - Удосконалення практики підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Досвід навчання керівного складу сільських та селищних рад у Херсонській області (2012)
Щербаков П. - Перспективи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Досвід Дніпропетровської області (2012)
Рекомендації десятого фінансово-економічного форуму (2012)
Жук П. - Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків (2012)
Швейцарський досвід місцевого самоврядування (2012)
Компетентні відповіді на актуальні запитання (2012)
Монаєнко А. - Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Казюк Я. - Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку регіонів та місцевого самоврядування (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (2012)
Рішення Ради регіонів від 19 вересня 2012 року (2012)
Рекомендації щодо переліку документів, які подаються до Верховної Ради України місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при порушенні питання про призначення позачергових місцевих виборів, схвалені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, рішення від 1 жовтня 2012 року, протокол № 156/03 (2012)
Правова позиція Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо вирішення питань найменування і перейменування населених пунктів, затверджена на засіданні Комітету 15 грудня 2010 року, протокол № 110/08 (2012)
Скрипничук В. - Методичні рекомендації щодо порядку ведення депутатами місцевих рад прийому виборців та оформлення, подання, розгляд і документування результатів звернень, запитань і запитів депутатів (2012)
Книжкові новинки (2012)
Анкета читача (2012)
Стаа Х. - Пріоритетні завдання Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (2013)
Маліков С. - Україна та Європа — спільно до розвитку (2013)
Вілкул Ю. - Асоціація міст України: серед пріоритетів — діалог місцевого самоврядування з владою (2013)
Козирєв П. - Всякому місту — звичай та права... (2013)
Баштаненко О. - Збереження здоров`я дітей — головне завдання міської влади, Попова Ю. (2013)
Терещенко О. - Інструменти співробітництва органів місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення: з досвіду м. Луганськ (2013)
Говорков В. - Мелітополь: зростання через кластери (2013)
Кошелюк М. - Вінниця відкрита до співпраці (2013)
Гляйхманн І. - Спільно творимо майбутнє: співробітництво з Німеччиною у сфері сталого розвитку українських міст, Борик М. (2013)
Смірнова Г. - Розвиток муніципального врядування: залучення громад, інноваційні муніципальні проекти, реформа житлово-комунального господарства (2013)
Жванія Д. - Адміністративна реформа — лише перший крок на шляху реформування місцевого самоврядування (2013)
Гошовська В. - Концептуальні підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, Ворона П. (2013)
Монастирський Г. - Інноваційний механізм забезпечення економічного та соціального розвитку муніципальних утворень, Лоза Р. (2013)
Козіна В. - Харківський обласний конкурс "Місцеве самоврядування — це ми! (2013)
Тертишна О. - Переваги та перспективи дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах сьогодення (2013)
Савченко В. - Впровадження інноваційних організаційно-навчальних форм навчання в процес підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області, Родченко І. (2013)
Швейцарський досвід місцевого самоврядування (продовження) (2013)
Баймуратов М. - Феноменологія муніципальних прав людини (2013)
Результати Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (2013)
Рибак В. - Ми маємо об’єднати наші зусилля для змін на краще! (2013)
Вілкул О. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування як інструмент практичної реалізації державної політики щодо регіонального розвитку (2013)
Чернов С. - Найкращий друг до демократії — діалог (2013)
Мяснікова Л. - Запорука успіху – ефективна взаємодія (2013)
Кубрак В. - Реформування місцевого самоврядування на Білопільщині (2013)
Мовчан І. - Роль громади в соціально-економічному розвитку регіону (2013)
Пенцко О. - Майбутнє – за потужними громадами (2013)
Удовиченко В. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, як інструмент соціально-економічного розвитку міста (на прикладі м. Славутича) (2013)
Ковальчук М. - Он-лайн зв’язок – вимога сьогодення (2013)
Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013)
Громадське обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Федорук А. - Модернізація системи місцевого самоврядування — запорука успішного розвитку регіонів і держави (2013)
Татусяк С. - Самодостатнє місцеве самоврядування – запорука сталого розвитку країни (2013)
Момот І. - Завдання органів місцевого самоврядування Полтавщини на етапі підготовки до реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Константинов В. - Час реформи місцевого самоврядування настав! (2013)
Чмирь Ю. - Збалансований розвиток громад — основа реформи місцевого самоврядування (2013)
Сороковський В. - Обслуговуючі кооперативи — рішення для сільського водопостачання в Україні (2013)
Орлова В. - Посадіть калину біля серця, щоб завжди цвіла вона в душі" (з досвіду Білгород-Дністровського району Одеської області) (2013)
Толкованов В. - Українським реформам потрібні лідери. І ми їх готуємо (2013)
Присяжнюк В. - Академія муніципального управління — шлях до успіху (2013)
Народ Швейцарії: громадська участь на місцевому рівні (2013)
Указ Президента України № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території (2013)
Грицяк І. - Зародження, становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні (2013)
Нікітіна Т. - Соціальний діалог — шлях ефективного розвитку регіонів (2013)
Удод Є. - Реформа місцевого самоврядування є важливим кроком на шляху до розвитку демократії (2013)
Обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування (2013)
Ковальчук М. - На Кіровоградщині стартував перший етап пілотної програми обміну досвідом між обласними радами (2013)
Желіховський В. - Тісна співпраця органів місцевого самоврядування та громадських організацій — запорука активного залучення інвестицій для успішного вирішення проблемгромади (з досвіду Балтського району Одеської області) (2013)
Даниленко А. - Євпаторія: стратегія, яка змінила хід розвитку міста (2013)
Булгаков В. - Проектна діяльність територіальних громад Павлоградського району (2013)
Гайничеру М. - Проекти транскордонного співробітництва як інструмент промоції Буковини (2013)
Полисюк С. - Асоціація ОСББ замість ЖЕКу. Як зробити її ефективною? (2013)
Лашта В. - Проблеми необхідно вирішувати спільними зусиллями. Де взяти гроші місцевим громадам? (2013)
Удосконалення та підвищення ефективності надання соціальних послуг на прикладі Волинської області (2013)
Чернишов А. - Досвід реалізації кращих муніципальних практик та регіональних програм у місті Красний Луч, Воробйова О. (2013)
Триває обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013)
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування як інструмент реформування місцевого самоврядування (2013)
Стехін П. - Проблеми та шляхи створення механізму реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2013)
Діжефарова С. - "Міська лікарняна каса" м. Горлівки. Що вона дає горлівчанам? (2013)
Маматова Т. - Е-курс "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку": досвід двох впроваджень та перспективи, Кірєєва О. (2013)
Гук А. - Континентальні стандарти для вітчизняних реформ (2013)
Загорський В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як спосіб успішного реформування місцевого самоврядування в Україні, Фурса М. (2013)
Святовець С. - Надання відпусток в органах місцевого самоврядування у запитаннях та відповідях (2013)
Роз’яснення Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України стосовно деяких питань здійснення повноважень сільських, селищних, міських голів та формування постійних комісій місцевих рад (2013)
Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування інформує (2013)
Перелік проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року (2013)
Звернення до представників органів місцевого самоврядування та активістів муніципального руху (2013)
Чернов C. - Широке співробітництво відкриває нові перспективи для розвитку регіонів (2013)
Вілкул О. - Петриківський розпис, який випромінює добро, справді здатний об’єднувати! (2013)
"Петриківка: на шляху до визнання" Хроніка визнання Петриківського розпису культурною спадщиною людства (2013)
Удод Є. - Петриківка — це душа України, візитна картка Дніпропетровщини (2013)
Івченко В. - ВАССР прагне стати членом NALAS! (2013)
Ковалевська Ю. - Оновні завдання професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (2013)
Гайдаржи М. - "Багатоликий" Болград (2013)
Колот С. - Нове обличчя курортної Алушти (2013)
Ющенко Н. - Даруючи дітям надію (2013)
Ткачук В. - Сила громади — у конкретних справах (2013)
Терещенко О. - Роль органів самоорганізації населення м. Луганська в наданні ефективної соціальної допомоги жителям міста (2013)
Нагребецька І. - І знову – за крок до самоврядної Європи (2013)
Пухтинський М. - Конституційно-правова модернізація місцевого врядування в Україні (2013)
Артьомов С. - Вирішення проблем громади через розвиток самоорганізації населення (2013)
Мордовець А. - Методичний підхід оцінки ефективності передачі адміністративно-управлінських процесів на аутсорсинг в державних органах влади (2013)
Вілкул Ю. - Роль Асоціації міст України у підвищенні кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування (2013)
Бойко В. - "Розумовські зустрічі" у Чернігові (2013)
Баюк М. - Інновації в організації та методичному забезпеченні підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування", Войт М. (2013)
Рекомендації Конгресу Ради Європи щодо стану місцевої та регіональної демократії в Україні як "дорожня карта" для подальшого реформування системи місцевого самоврядування України (2013)
Почтовий В. - Співпраця як запорука успіху (2013)
Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування інформує (2013)
Перспективи Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (2013)
Огляд подій місцевого та регіонального розвитку (2013)
Анкета читача (2013)
Титул, зміст (2020)
Запорожан В. Н. - Минилапароскопические холецистэктомия и фундопликация по Ниссену в сочетании с протоколами fast track в условиях пандемии Covid–19, Малиновский А. В., Галимон М. М. (2020)
Тисельський В. В. - Використання біологічного зварювання як методу лікування метаплазії стравоходу, Бондарчук Б. Г., Гордовський В. А., Кебкало А. Б. (2020)
Максимчук Д. В. - Профілактика пошкодження позапечінкових жовчовивідних шляхів та проток підшлункової залози при виконанні резекції шлунка за Більрот II з приводу ускладнених виразок дванадцятипалої кишки, Мамчич В. І., Максимчук В. Д. (2020)
Усенко О. Ю. - Мініінвазивний спосіб лікування неспроможності швів дванадцятипалої кишки, Войтів Я. Ю., Терешкевич І. С., Тивончук О. С. (2020)
Букарим В. Ж. - Треугольная пластика левого предсердия при левой атриомегалии, Большак А. А., Попов В. В. (2020)
Гуменюк Б. М. - Корекція анемії хронічних захворювань у періопераційному періоді при протезуванні аортального клапана (2020)
Діденко С. М. - Результати хірургічного лікування хворих із цукровим діабетом та хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки з урахуванням даних інтраопераційної дебітометрії, Гупало Ю. М., Субботін В. Ю., Куцин А. М., Жагдаль А. А. (2020)
Труба Я. П. - Реконструкція дуги аорти у пацієнтів із транспозицією магістральних артерій: результати одноетапної корекції, Радченко М. П., Дзюрий І. В., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2020)
Грубнік В. В. - Можливості рентгенендоваскулярних втручань при масивній арозивній кровотечі на тлі гострого деструктивного панкреатиту, Загороднюк О. М., Койчев Є. А., Чернов М. М. (2020)
Фелештинський Я. П. - Лапароскопічна преперитонеальна алопластика післяопераційних вентральних гриж, Лерчук О. М., Сміщук В. В., Гудима Я. М. (2020)
Іванько О. В. - Використання ультразвукової енергії в хірургічному лікуванні хронічного геморою ІІІ–IV стадій, Аль–Хадраві Раад Абдулсад (2020)
Хоменко І. П. - Концептуальні принципи евакуації поранених із бойовою хірургічною травмою на рівнях медичного забезпечення, Лурін І. А., Король С. О., Шаповалов В. Ю., Матвійчук Б. В. (2020)
Чепурний Ю. В. - Ефективність застосування пацієнтспецифічних імплантатів при лікуванні дефектів cтінок орбіти, поєднаних із переломами вилицевого комплексу, Копчак А. В., Черногорський Д. М., Жуковцева О. І. (2020)
Граматюк С. М. - Роль мітохондрій в ішемічно–реперфузійному пошкодженні головного мозку при операціях на дузі аорти в умовах експерименту, Іванова Ю. В., Кравченко В. І., Логвіненко О. О. (2020)
Мусієнко А. В. - Актуальні аспекти правового регулювання вилучення донорських анатомічних матеріалів для трансплантації, Скомаровський О. А., Добкіна К. Р., Мусієнко В. В. (2020)
Ткаченко О. І. - Ускладнені кишкові анастомози: фактори ризику, превентивні заходи, Максимовський В. Є., Пирогов В. В. (2020)
Нікітенко P. П. - Інтраопераційна діагностика "сторожових лімфовузлів" з метою вибору техніки хірургічного лікування раку шлунка та матки, Грубнік В. В., Гладчук І. З., Степановічус О. М. (2020)
Ляховський В. І. - Особливості діагностики та лікування мукоцеле червоподібного відростка, Сидоренко А. В., Нємченко І. І., Ковальов О. П., Городова–Андрєєва Т. В., Савчук П. В. (2020)
Шейко В. Д. - Комбінована хіатально–парахіатальна грижа, ускладнена заворотом шлунка, Оганезян А. Г., Калюжка С. І., Небаба С. В., Капустянський Д. В., Кравченко С. П. (2020)
Чухраев Н. Ф. - Предоперационная подготовка инфицированных ран поверхностных тканей методом гипербарической оксигенации озонсодержащей смесью, Терехов Г. В., Костылев М. В., Галич С. П., Дмитренко И. П., Титаренко С. Н., Савицкая И. М., Дзыгал А. Ф. (2020)
Консенсус експертів щодо нових стандартів лікування захворювань периферичних артерій у світлі сучасних рекомендацій та даних клінічних досліджень з огляду на важливість профілактики несприятливих подій із кінцівкою та серцево–судинних подій (2020)
Титул, зміст (2020)
Від редакції (2020)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження жовто-зеленого турмаліна з ефектом зміни кольору, Бeлiченко О. П. (2020)
Гелета О. Л. - Яшма та її декоративні різновиди, Нестеровський В. А. (2020)
Шевченко С. В. - Міжнародні механізми управління ринком дорогоцінного каміння, Баранов П. М. (2020)
Нестеровський В. А. - Коштовне каміння в літотерапії, Дрозд Т. І. (2020)
Інформація (2020)
Сторінка головного редактора (2020)
Antonov S. V. - The Surrogacy Laws in Australia: What Can Be Useful for Ukraine (2020)
Богомазова І. О. - Збалансування права лікаря на повагу до ділової репутації з правом громадськості на свободу вираження поглядів (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2020)
Кашинцева О. Ю. - Правові механізми розширення доступу до лікування за умов пандемії в Україні та світі, Трофименко М. М. (2020)
Літінська Я. Г. - Самоізоляція як протиепідеміологічний захід: захист чи порушення прав людини, Карпенко О. В. (2020)
Миронова Г. А. - Врахування думки дитини у сфері надання медичної допомоги: міжнародні стандарти та досвід України (2020)
Терешко Х. Я. - Зворотна сторона медалі комфортних пологів: окремі правові аспекти (2020)
Щодо можливості застосування незареєстрованих лікарських засобів, дотримуючись принципу "використання зі співчуття" (2020)
Щодо можливості збору конфіденційної інформації про працівника поліції Головним управлінням Національної поліції (2020)
Справа "Джилік проти Управління охорони здоров’я Західного Норфолку і Вісбеху та Міністерства охорони здоров’я і соціального забезпечення" (2020)
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 70/266. Політична декларація з питань ВІЛ/СНІДу: Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року від 8 червня 2016 р. (2020)
Лист Міністерства охорони здоров'я України. Інформаційний лист з питань оплати праці в комунальних некомерційних підприємствах (10.12.2019 р. № 10-13/47637/2-19) (2020)
Лист Професійної спілки працівників охорони здоров'я України про оплату праці найманих працівників (25.06.2020 р. № 05-07/149) (2020)
Роз'яснення Фонду соціального страхування України щодо страхових виплат медичним працівникам унаслідок захворювання на COVID-19 (09.07.2020 р.) (2020)
З юридичної практики (2020)
Запит щодо доступу до персональних даних (2020)
Взірець вступної промови адвоката (2020)
Анотації (2020)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2020)
Contents (2019)
Bala О. P. - Theoretical preconditions for growth modelling of modal stands of hardwood broadleaved tree species, Terentiev А. Yu., Lakyda І. P. (2019)
Гойчук А. Ф. - Бактеріози лісових деревних рослин у лісах Полісся та Лісостепу України, Дрозда В. Ф., Кульбанська І. М., Швець М. В. (2019)
Ковалевський С. Б. - Cукцесійні процеси на територіях Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, порушених унаслідок незаконного видобутку бурштину, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М. (2019)
Маурер В. М. - Особливості вкорінення та росту живцевих саджанців культиварів тополі у судібровних умовах Київського лісостепу, Чемерський О. Ю., Дударець С. М., Одарченко І. С., Петльовий А. С., Дереш А. О. (2019)
Миронюк В. В. - Прогнозування таксаційних показників деревостанів на основі k-NN методу, Білоус A. М., Дячук П. П. (2019)
Попович С. Ю. - Мережа штучних заповідних парків басейну Дністра у трансрегіональному вимірі, Власенко А. С. (2019)
Яворовський П. П. - Особливості формування комплексу наземних лісових горючих матеріалів у соснових лісах Київського Полісся, Гуржій Р. В., Сидоренко С. Г. (2019)
Гатальська Н. В. - Еквівалентність оцінок естетичних якостей паркового середовища за різних способів дослідження (2019)
Олексійченко Н. О. - Особливості оцінювання та формування цільового колориту парку імені Тараса Шевченка у м. Києві, Мавко М. С. (2019)
Пінчевська О. О. - Вплив старіння полімерного в’яжучого на довговічність деревинноволокнистих плит, Заворотнюк О. В. (2019)
Бєліков А. С. - Забезпечення умов мікроклімату в приміщеннях будівель під час аварійних ситуацій в системах теплопостачання, Дзюбан О. В., Крекнін К. А., Железняков Є. О. (2020)
Гришко Г. М. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на структуроутворення гідратованого гіпсового в'яжучого (2020)
Губенко С. І. - Окисление неметаллических включений и стальной матрицы при лазерном воздействии (2020)
Ляховецька-Токарєва М. М. - Визначення коефіцієнта для оцінювання роботи установки із використанням вторинної теплоти, Адегов О. В. (2020)
Мороз Л. В. - Модифікація в'яжучих та бетонів шляхом нанотехнологій. Огляд досягнень (2020)
Субботіна В. В. - Кінетика росту, фазово-структурний стан та твердість мікродугових оксидних покриттів на ливарних алюмінієвих сплавах АЛ2, АЛ9, АЛ25, Білозеров В. В., Соболь О. В. (2020)
Тiєн Хiеп Нгуєн - Основні характеристики процесів отримання нанопорошків магнетиту та заліза водневим відновленням гідроксидної сполуки, Та Дiнь Суан, Нгуєн Тхань Хунг, Нгуєн Дiнь Чiєн, Ле Мiнь Дик (2020)
Труш В. С. - Вплив зміцненого елементами проникнення (О, С) приповерхневого шару на опір руйнуванню титану за втомного та ударного навантажень, Федірко В. М., Лук’яненко О. Г. (2020)
Асєєва Ю. - Роль впливу Iнтернету на суїцидальну поведінку осіб підлітково-юнацького віку (2020)
Васильєва Н. - Нейрофізіологічні механізми логоневрозу у дітей дошкільного віку при функціональних навантаженнях (2020)
Міненок А. - Профілактика надлишкової маси тіла населення в умовах карантинних обмежень під час пандемії, Кійко Т., Донець І. (2020)
Мірошниченко О. - Роль акцентуації характеру в адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності, Гуцуляк О. (2020)
Прокоф'єва-Акопова С. - Вагітність як фактор емоційної нестабільності жінок (2020)
Плиска О. - Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції в школярів різного віку, Харченко Л., Груша М., Кондраток І., Шкробанець І. (2020)
Ситник О. - Фізична терапія осіб зрілого віку з діабетом другого типу, Єжова О., Мелеховець О. (2020)
Михалюк Е. - Особенности электрокардиографических показателей и данных вариабельности сердечного ритма у юных футболистов, Сыволап В., Потапенко М., Бессарабов Н., Польской С. (2020)
Дегтяренко Т. - Психофізіологія індивідуальних відмінностей. Історичні концепції, Орлик Н., Костюк О. (2020)
Гопкало Ю. - Узагальнення групових форм роботи з психотравмою в осіб, які постраждали внаслідок військових дій (2020)
Ржевська-Штефан З. - Мотивація учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету (2020)
Voskoboynikov F. - An Introduction to the Theory of Activity (To the memory of my dear friend Gregory Bedny) (2020)
Narskin G. - Functional training in the aspect of sports training, Kobrinsky M., Narskin A. (2020)
Гуменюк І. - Полікодовий текст як засіб реалізації текстоцентричної технології навчання (2020)
Мехед О. - Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров'я, Рябченко С. (2020)
Радзієвський Р. - Професійна підготовка охоронців на основі системно-модульного проєкту охорони об'єктів, Пліско В., Бондаренко В. (2020)
Самокиш І. - Комплексний моніторинг функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти, Босенко А., Топчій М. (2020)
Sevdalev S. - Modeling of the competitive activities of highly qualified female athletes specializing in the modern pentathlon, Kozhedub M. (2020)
Яготін Р. - Особливості тренувального процесу студентів-боксерів з урахуванням стану їх психомоторики, Дегтяренко Т., Халайджі С. (2020)
Овчарова В. - Фактори ефективного здійснення соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності на рівні громади (2020)
Тодорова В. - Особливості індивідуального стилю роботи тренера і педагога хореографічного колективу, Сосіна В., Вартовник В., Пугач Н. (2020)
Мартынова Р. - Моделирование звеньев организационного и содержательного блоков процесса обучения образовательным дисциплинам (2020)
Adamchuk L. O. - Development of bee colonies based on early spring feedingaccording to the developed scheme, Boiarchuk S. V., Lavrinenko K. V., Dvykaliuk R. M., Martseniuk N. I. (2019)
Brovarskyi V. D. - Histological research of drones’ sperm migration in the reproductive tracts of queen bees (2019)
Дзіцюк В. В. - Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи, Литвиненко Т. В. (2019)
Ковтун С. І. - Розвиток теоретичних основ збереження генофонду сільськогосподарських тварин у науковому спадку професора М. А. Кравченка, Бородай І. С. (2019)
Сіряк В. А. - Ступінь фенотипової консолідованості різних селекційних груп молочної худоби (2019)
Угнівенко А. М. - Органолептична оцінка яловичини від бугайців української чорно-рябої молочної породи, Антонюк Т. А., Крук О. П. (2019)
Федорович Є. І. - Характеристика родин корів з урахуванням рівня їх надою та племінної цінності, Филь С. І., Боднар П. В. (2019)
Шарило Д. Ю. - Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювачів на етапі вcтановлення біологічної рівноваги в установках замкненого водозабезпечення, Коваленко В. О., Коваленко Б. Ю. (2019)
Вечеря Ю. О. - Ефективність інкубації яєць курей батьківського стада кросу "Кобб-500" залежно від віку птиці і тривалості зберігання, Прокопенко Н. П., Базиволяк С. М. (2019)
Іванюта А. О. - Споживчі властивості структуроутворювачів на основі вторинної рибної сировини з додаванням цистозіри, Слободянюк Н. М., Чумаченко І. П. (2019)
Король П. В. - Яєчна продуктивність EGFP-трансгенних качок, Костенко С. О., Коновал О. М., Лу Л., Лі Л. (2019)
Коропець Л. А. - Відтворювальна здатність бугаїв за різних типів будови тіла і вираженості м’ясних форм, Угнівенко А. М. (2019)
Маценко М. І. - Тривалість поросності свиноматок та її вплив на технологічний процес свинокомплексів (2019)
Рубан С. Ю. - Можливості застосування показників ефективності використання корму і відтворення в молочному скотарстві України, Даншин В. О., Федота O. М. (2019)
Сидоренко О. В. - Оцінка генетичної мінливості маточного поголів’я великої рогатої худоби сірої української породи за системами груп крові та мікросателітними локусами, Гузєєв Ю. В. (2019)
Угнівенко А. М. - Аналіз реалізації наукових положень професора М. А. Кравченка за результатами виведення української м’ясної породи великої рогатої худоби, Носевич Д. К. (2019)
Шишман Г. Ф. - Оцінка гетерозису у помісних цьоголіток за схрещування внутрішньопорідних типів коропа, Бех В. В., Марценюк В. П., Марценюк Н. О., Пліщ Ю. О. (2019)
Contents (2020)
Parafilov V. I. - Geochemical specialization of the Shubarkol deposit coals, Amangeldikyzy A., Portnov V. S., Kopobayeva A. N., Maussymbayeva A. D. (2020)
Fomenko N. E. - Anomaly of the natural constant electric field of large magnitude in technogenically disturbed layers of anthracite (2020)
Bondarenko V. I. - Peculiarities of mining the protecting pillar in the laminal massif of soft rocks, Kovalevska I. A., Symanovych H. A., Barabash M. V., Snihur V. H. (2020)
Bondarenko A. O. - Testing of the complex for gravitational washing of sand, Maliarenko P. O., Zapara Ye., Bliskun S. P. (2020)
Dreus A. Yu. - Mathematical simulation of heat and mass exchange processes during dissociation of gas hydrates in a porous medium, Bondarenko V. I., Biletskyi V. S., Lysenko R. S. (2020)
Solonenko L. I. - Carbonization and crushability of structured sand-sodium-silicate mixtures, Usenko R. V., Uzlov K. I., Dziubina A. V., Repiakh S. I. (2020)
Golik V. I. - Impact of duration of mechanochemical activation on enhancement of zinc leaching from polymetallic ore tailings, Dmitrak Yu. V., Brigida V. S. (2020)
Boustila A. - Maximum surface settlement induced by shallow tunneling in layered ground, Hafsaoui A., Fredj M., Yahyaoui S. (2020)
Vasyliev D. L. - The character of disruption of the rocks surface during rapid cooling, Hankevych V. F., Moskalova T. V., Livak O. V. (2020)
Baskanbayeva D. D. - Justification of rational parameters for manufacturing pump housings made of fibroconcrete, Krupnik L. A., Yelemessov K. K., Bortebayev S. A., Igbayeva A. E. (2020)
Pozdnyshev M. O. - Experimental research on hydraulic resistance of deformed woven meshes, Davydov S. O. (2020)
Boiko V. - Recirculation power in the balance of hydraulic losses of centrifugal pump, Sotnyk M., Moskalenko V., Chernobrova A. (2020)
Voznyak O. - Enhancing efficiency of air distribution by swirled-compact air jets in the mine using the heat utilizators, Spodyniuk N., Yurkevych Yu., Sukholova I., Dovbush O. (2020)
Rudyk A. V. - Methods for determining the efficiency of the grinding process, Chupryna V. M., Pasov G. V., Venzhega V. I. (2020)
Tytiuk V. - Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency, Chornyi O., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M. (2020)
Nazarenko O. V. - Research on technology of complex processing of phosphogypsum, Ivanchenko A. V. (2020)
Koziuk V. - Efficiency of environmental taxation in European countries: comparative analysis, Hayda Yu., Dluhopolskyi O., Martynyuk V., Klapkiv Yu. (2020)
Turlova Yu. A. - Certain topical issues of criminalization of illegal amber mining, Polishchuk H. S. (2020)
Zachko O. B. - Models of technical systems management for the forest fire prevention, Chalyy D. O., Kobylkin D. S. (2020)
Cheberiachko S. I. - Rational organization of the work of an electric vehicle maintenance station, Koriashkina L. S., Deryugin O. V., Odnovol M. M. (2020)
Vaintraub M. - Strategic risk management in the development of university education in Ukraine, Kamenska I., Bokshyts O. (2020)
Nikolina I. I. - Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities, Hulivata I. O., Husak L. P., Radzihovska L. M., Nikolina I. I. (2020)
Tarasiuk H. - Methodical aspects of stability development assessment of enterprises, Pashchenko O., Milinchuk O., Chahaida A., Sienko O. (2020)
Pylypenko H. M. - Cost evaluation models of R&D products of industrial enterprises, Prokhorova V. V., Mrykhina O. B., Koleshchuk O. Ya., Mushnykova S. A. (2020)
Bukreieva D. S. - Peculiarities of formation of the country’s innovative environment based on complex analysis of resources of innovation (2020)
Shvets V. - Theoretical and methodological foundations for the evaluation of management efficiency of joint investment institutions, Tryfonova O., Solomina H., Petrova Ya. (2020)
Honcharov Yu. V. - Paradigm of state regulation and structural transformation of the national economy from the standpoint of homeostasis, Shtuler I. Yu., Serzhanov V. V., Makukh T. O. (2020)
Novak O. - Management culture: the role of university startups, Musiichuk S., Zuenko S. (2020)
Cherep A. V. - Identification and assessment the factors of influence on the formation of the machine-building enterprise sustainable development mechanism, Katkova N. V., Murashko I. S., Burlan S. A., Tsyhanova O. S. (2020)
Красносельський М. В. - Державній установі "Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України" 100 років (2020)
Міхановський О. А. - Морфологічне обґрунтування радіомодифікації передопераційної променевої терапії у хворих на розповсюджений рак ендометрія, Сухіна О. М., Харченко Ю. В., Щит Н. М., Федоренко Н. В., Теплова М. А., Моісеєнко Ю. А. (2020)
Білозор Н. В. - Ефективність променевого лікування в поєднанні з інгібітором ЦОГ-2 у хворих на недрібноклітинний рак легенів, Старенький В. П., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В. (2020)
Красносельський М. В. - Актуальні питання хірургії раку стравоходу і гастроезофагеального раку, Старіков В. І., Ходак А. С. (2020)
Свинаренко А. В. - Брахітерапія в комплексному лікуванні раку грудної залози, Мірошніченко Л. Г. (2020)
Астап’єва О. М. - Процес інтернаціоналізації вищої освіти в Харківському національному медичному університеті в сучасних умовах, Старенький В. П., Паскевич О. І., Грушка Г. В., Федуленкова Ю. Я., Степанов Е. П., Максімішин О. В. (2020)
Підченко Н. С. - Тиреотоксикоз. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування. Частина І (2020)
Білий О. М. - Гігантська фіброма заочеревинного простору, ускладнена компресійним синдромом нижньої порожнистої вени, Лепеха І. В. (2020)
Ткаченко М. М. - До 100-річчя кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2020)
Неоніла Олегівна Артамонова (2020)
Рогожин Володимир Олексійович (1951–2020) (2020)
Онищук І. І. - Правовий вплив Замойського синоду (1720 р.) на суспільні відносини (кін. ХVII – поч. XVIII ст.) (2020)
Тихомиров Д. О. - Типологізація нормативно-правове визначення безпеки (2020)
Акімов М. О. - Приватна воєнна (охоронна) діяльність: стан та перспективи міжнародно-правового регулювання (2020)
Кузенко У. І. - Загальна декларація прав людини як джерело універсальних міжнародно-правових стандартів прав людини (2020)
Гуменюк Т. І. - Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби (2020)
Косьмій Л. Р. - Особливості трудових відносин в умовах карантину (2020)
Косьмій М. М. - Правове забезпечення покращення агроекології за рахунок вирощування топінамбура, Касіянчук В. Д., Жирак Р. М., Криховецький І. З. (2020)
Піцик Х. З. - Особливості спадкового права країн континентальної Європи, Англії та США, Канюка І. М. (2020)
Шевчук Л. В. - Шлюбний договір в Україні, як стримуючий важіль подружжя при розлученні (2020)
Шевчук М. О. - Порушення умов інсоляційного режиму у тенденціях сучасного будівництва, Веркалець С. М., Шевчук С. Є., Данилишин М. О. (2020)
Басиста І. В. - Окремі проблеми в розумінні, розслідуванні та судовому розгляді кримінальних проваджень щодо сепаратизму та тероризму (2020)
Громко В. Я. - Адвокатський запит як процесуальний документ в судовому процесі (2020)
Огерук І. С. - Щодо зловживання впливом службовою особою (2020)
Острогляд О. В. - Сучасний стан законодавчої реалізації кримінально-правової політики (2020)
Сіроткіна М. В. - Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект (2020)
Богданович В. Ю. - Концепція асиметричної протидії ворожій державі для нейтралізації її впливу на визначальні сфери національної безпеки України (закінчення), Сиротенко А. М., Дублян О. В. (2020)
Дроздов С. С. - Методика проведення функціонального обстеження військової організаційної структури, Пєвцов Г. В., Тристан А. В. (2020)
Коваль В. В. - Сукупність основних принципів визначення раціонального складу сил і засобів для маскування та імітації військових об'єктів від технічних засобів повітряної розвідки та наведення зброї противника (2020)
Телелим В. М. - Методичний підхід до визначення пріоритетності важливих об'єктів в зоні територіальної оборони, охорона та оборона яких покладається на формування територіальної оборони держави, Шевчук В. В., Баргилевич А. В. (2020)
Башинський В. Г. - Частотно-регульований електропривід для системи запуску газотурбінного двигуна військово-транспортного літака, Денисов О. І., Бурсала О. О. (2020)
Дроздов С. С. - Методичний підхід до розв'язування математичної задачі синтезу раціональної програми розвитку системи озброєння тактичної авіації на основі критерію мінімізації фінансових витрат за умови досягнення необхідних бойових спроможностей, Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. (2020)
Єрошенко В. П. - Методика вибору коефіцієнтів для побудови кваліметричної моделі вибору повітряного судна для навчальної льотної підготовки (2020)
Кравчук І. С. - Обґрунтування параметрів хибних теплових цілей для захисту літальних апаратів від керованих ракет з інфрачервоним самонаведенням, Сподін О. І., Нікітченко В. І., Березанський В. Г. (2020)
Кривоножко А. М. - Розробка методу визначення параметрів поступального й обертального руху оптичного джерела реєстрації безпілотного літального апарата, Толкаченко Є. А., Опенько П. В. (2020)
Сікірда Ю. В. - Оптимізація стратегій сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в конфліктних ситуаціях, Шмельова Т. Ф., Касаткін М. В., Тригуб Ю. І. (2020)
Помогаєв І. В. - Удосконалений спосіб напівактивного самонаведення зенітних керованих ракет з вимірюванням дальності ракета-ціль, Таршин В. А., Скорик А. Б. (2020)
Smirnov O. - Formation of the measuring channel of multifunction phased array radar in tracking mode, Nakonechnyi O., Bologov A. (2020)
Кобзєв А. В. - Спосіб розпізнавання типів трьохкоординатних радіолокаційних станцій оглядового типу засобами повітряної радіотехнічної розвідки, Риб'як А. С., Мурзін М. В. (2020)
Малишев О. А. - Імітатор повітряно-завадової обстановки з використанням системи "Віраж-РД” для оглядових аналогових радіолокаційних станцій, Арасланов М. Р., Бєлай С. В., Сидоров В. В., Бабенко І. С., Астахов А. О. (2020)
Turinskiy O. - The method of increasing the efficiency of the man-machine system functioning by improving the quality of decision support system software, Pavlenko M., Pievtsov H., Osiievskyi S. (2020)
Кійко С. Г. - Предиктивна адаптація при управлінні портфелем проектів енергозбереження на металургійному підприємстві (2020)
Смольков О. Ю. - Науково-методичний підхід щодо обґрунтування вимог до дистанційно-керованих радіолокаційних комплексів виявлення вибухових пристроїв з неконтактними датчиками цілі, Коцюруба В. І., Гунбін К. Ю. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Vozniuk E. - Ukrainian-Polish relations: challenges and perspectives, Vozniuk V. (2018)
Karpchuk N. - Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa (2018)
Ключук Ю. - Зовнішньополітичний курс Республіки Польща щодо України після 2010 р. (2018)
Korolevska A. - Implementation of multiculturalism policy in Canada (2018)
Ніколаєнко Н. - Використання досвіду люстрації в країнах Вишеградської четвірки в контексті боротьби з адміністративним ресурсом в Україні (2018)
Покотило А. - Інститути політичного протесту в Україні та Республіці Польща (2018)
Харчук О. - Роль політичних акторів у формуванні колективної пам’яті в Європейському Союзі (2018)
Агапова М. - Соціальні мережі як інструмент спеціальної інформаційної операції (2018)
Бондаренко О. - Аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності (2018)
Костюкевич Л. - Соціальні медіа як елемент політичної комунікації (2018)
Кулик С. - Особливості проведення декомунізації в українських футбольних клубах (2018)
Михалюк Н. - Основні функції та можливості системи керування вмістом веб-сайту WordPress (2018)
Починюк О. - Концептуальні засади дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності державних установ Волинської області (2018)
Ходаковська О. - Єдиний цифровий ринок ЄС як аспект міжнародної співпраці (2018)
Кіянка І. - Ідеї популізму в контексті консерватизму та лібералізму (2018)
Коцан Р. - Витоки та сучасний період розвитку науки про кордони (2018)
Манчуленко Г. - Вибори до об’єднаних територіальних громад як індикатор політичного розвитку в Україні (2018)
Назарук Н. - Нормативно-правова діяльності омбудсмана України як одного із основних інститутів захисту прав людини (2018)
Поліщук О. - Категорія "політичні технології" у вітчизняному дискурсі (2018)
Ротар Н. - Проблема деокупації/інтеграції Криму та Донбасу в стратегії парламентської діяльності політичної партії "Народний фронт" (2018)
Стрелков В. - Практика застосування делегітимаційних технологій: законодавчий аспект (2018)
Ковальчук І. - Історія діяльності районної організації Народного руху України (Рец.: Малиновський В. Я. Становлення і діяльність Народного руху в Рожищенському районі: монографія. Луцьк: Ініціал, 2016. 224 с.: іл.) (2018)
Тихомирова Є. - Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах (Рец.: Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах: моногр. Київ: Вадекс, 2018. 542 с. (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження" ISBN 978–966–2123–43–1) (2018)
Бакіна Т. В. - Теоретико-методологічні аспекти оцінки результативності сільського туризму, Грибова Д. В., Захарченко О. Г. (2019)
Король М. М. - Дослідження конфліктів економічних інтересів держав в сучасній системі міжнародних відносин, Шляхта К. В. (2019)
Зварич І. Т. - Моделеутвоюючі чинники територіального управління економічним розвитком регіону, Зварич О. І. (2019)
Ільчишин С. М. - Управління розвитком людських ресурсів як складова розвитку організації (2019)
Турянський Ю. І. - Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку, Свидрук І. І., Клепанчук О. Ю. (2019)
Шегеда О. В. - Сучасний стан розвитку фермерських господарств органічного сектору в Україні (2019)
Дашко І. М. - Аналіз процесів конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2019)
Долга Г. В. - Управління брендинговими стратегіями на ринку туристичних послуг (2019)
Рачинський О. В. - Методичне забезпечення оцінки рівня ліквідності підприємства (2019)
Череп О. Г. - Оцінювання економічного ефекту від впровадження системи навчання і розвитку трудових ресурсів на підприємстві, Тимошик В. Ю. (2019)
Швець Ю. О. - Особливості використання інформаційних технологій та автоматизованих систем управління на промислових підприємствах в сучасних умовах, Тищенко О. С. (2019)
Завгородній А. В. - Інвестиційна діяльність у зовнішньоекономічній парадигмі регіону (2019)
Гнатюк О. П. - Сутність еколого-економічних ризиків в управлінні економічною безпекою підприємства (2019)
Заруцька О. П. - Сучасні тенденції розвитку корпоративного управління у банках, Сосєдка О. В., Міняйло В. Ф. (2019)
Західна О. Р. - Бюджетна децентралізація в Україні: її особливості та сучасний стан, Жовтяк К. В. (2019)
Кміть В. М. - Фіскальна ефективність непрямих податків в Україні, Петрів І. Г. (2019)
Ситник І. П. - Методологічні основи функціонування оновленої платіжної системи України (2019)
Винятинська Л. В. - Аналіз складу та інтенсивності динаміки витрат виробництва підприємств України, Колєснік О. І. (2019)
Зрибнєва І. П. - Технологічний дисбаланс для динамічно сталого розвитку національної економіки (2019)
Титул, Зміст (2020)
Костановський В. В. - Математична модель оптимізації профілактичного обслуговування передавальної активних фазованих антенних решіток багатофункціональної РЛС, Мачалин І. О. (2020)
Білаш Б. О. - Модифікований метод корекції помилок із застосуванням шифру Вернама у системах QKD (2020)
Левицький С. М. - Методи розрахунку потужності генерації лазерного променю (2020)
Плющ О. Г. - Дослідження характеристик компенсатора бокових пелюсток антени (2020)
Щербина О. А. - Кільцева антенна решітка для систем радіомоніторингу, Ільницький Л. Я., Михальчук І. І. (2020)
Бучик C. C. - Еволюція розвитку емпіричної інженерії програмного забезпечення (огляд), Писарчук О. О., П’янкова В. В. (2020)
Галата Л. П. - Дослідження системи захисту інформації корпоративної мережі на основі GNS3, Корнієнко Б. Я. (2020)
Поперешняк С. В. - Тестування генератора псевдовипадкових чисел як складова безпеки Інтернету речей (2020)
Савченко А. С. - Методи прогнозування потоків у комп‘ютерних мережах на основі апроксимації Паде, Чуба І. В., Охрумчук О. С. (2020)
Холявкіна Т. В. - Інтелектуальна система моніторингу та аналізу цукру в організмі людини, Мельник В. Є. (2020)
Radomska M. M. - The understanding ot environmental and social benefits of "car-free" projects by common public — case study of Оpole, Рoland, Kolotylo O. A. (2020)
Бойченко С. В. - Причинно-наслідковий аналіз втрат нафтопродуктів у резервуарному парку, Калмикова Н. Г. (2020)
Щапов П. Ф. - Динамічні властивості часового ряду результатів біомедичних вимірів, Іванець О. Б., Севрюкова О. С. (2020)
Грищенко Ю. В. - Оцінка якості техніки пілотування екіпажу в авіакомпанії (2020)
Bihun D. S. - Bounded solutions of evolutionary equations. I, Pokutnyi O. O., Kliuchnyk I. G., Sadovyi M. I., Tryfonova O. M. (2020)
Бойчук А. А. - Про наближене розв’язання слабконелінійних крайових задач методом Ньютона — Канторовича, Чуйко С. М. (2020)
Громик А. П. - Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі, Конет І. М., Пилипюк Т. М. (2020)
Єлішевич М. А. - Крайова задача для системи лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку з прямокутними матрицями на всій осі (2020)
Пафик С. П. - Аcимптотика загального розв’язку лінійної однорідної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь, до якої приводять задачі динаміки стійкості кругових циліндричних оболонок (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Нелінійні автономні різницеві оператори у просторі обмежених послідовностей, які є C¹-дифеоморфізмами (2020)
Троценко В. А. - Осесиметричні коливання замкненої у вершині конічної оболонки, Троценко Ю. В. (2020)
Tunç C. - On the asymptotic stability of solutions of nonlinear delay differential equations, Yiğit A. (2020)
Корисні освітні онлайн-ресурси для дітей (2020)
Тесленко В. В. - Особливості створення регіональної моделі соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями (2020)
Пионтковский-Выхватень Б. А. - Образование как фактор государственной экономики (2020)
Шестакова Т. В. - Функціональний склад професійного самоменеджменту вчителя початкових класів (2020)
Ферт О. Г. - Особливості інклюзії дітей з подвійною винятковістю в освітнє середовище (2020)
Балашов Е. М. - Метакогнітивна усвідомленість та навчальна мотивація студентів (2020)
Пронтенко К. В. - Вплив занять спортом на результати освітньої діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів України, Ягодзінський В. П., Юр’єв С. О. (2020)
Барабанов Р. Е. - Практика психолого-акмеологического и педагогического сопровождения юношей и девушек с особыми образовательными потребностями (на примере патологии голоса) как способ развития качества жизни (2020)
Чудакова В. П. - Діагностичний інструментарій дослідження професійних "інтересів" і "сфери визначення вподобань" оптантів, показників профорієнтаційної компетентності самовизначення та конкурентоздатності особистості (2020)
Усманова М. Н. - Модельное лекционное занятие по теме "темперамент" (внедрение ИКТ в преподавании психологических дисциплин) (2020)
Нажмиддинова М. И. - В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (2020)
Васіна В. А. - Конспекти домінантних музичних занять (2020)
Ласкова-Ярмоленко А. О. - Використання комп’ютерних ігор в освітньому процесі у визначенні і розвитку обдарованості (2020)
Федорова Н. Ф. - Сторінками праці Гі Лефрансуа "Психологія для вчителя" (2020)
Ковальова О. А. - Аналіз досвіду Об’єднаних Арабських Еміратів з освіти обдарованих учнів (2020)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Мостепанюк А. В. - Трансформація європейської соціальної політики в умовах глобалізації (2020)
Грибіненко О. М. - Макроекономічні виміри безпеки країн світу (2020)
Макаренко П. О. - Аналіз розроблення людино-орієнтованого стратегічного підходу до виходу з кризи в умовах перехідної економіки (2020)
Воленщук Н. А. - Наукові засади інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні (2020)
Дюк А. А. - Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання (2020)
Передерко В. П. - Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 3 (2020)
Сенишин О. С. - Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов України, Чопко Н. С., Мункачій І. З. (2020)
Шкарлет С. М. - Поняття інноваційного потенціалу в контексті різних методологічних підходів, Лойко Д. М. (2020)
Завідна Л. Д. - Управління витратами підприємств ресторанного господарства (2020)
Занора В. О. - Управління витратами підприємств ресторанного господарства (2020)
Капінус Л. В. - Перспективи розвитку ОТТ-реклами на онлайн-ринку, Скригун Н. П., Петрович М. В. (2020)
Ліпич Л. Г. - Теоретичні підходи до формування моделей компетентностей у системі управління людськими ресурсами підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2020)
Мельник А. О. - Податковий складник економічної безпеки підприємства, Колесник А. О. (2020)
Мельник А. О. - Система розвитку персоналу підприємства, Лучна Н. С. (2020)
Наджіб Ф. - Особливості формування структури ресурсного потенціалу підприємства з позиції конкурентоспроможності (2020)
Писаренко С. В. - Ресурсний потенціал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Решетник В. Г., Ільченко А. І. (2020)
Смерічевський С. Ф. - Оцінка лояльності споживачів до торгової марки, Шевченко А. В., Савельєв М. С. (2020)
Ткачук Г. О. - Технології системи забезпечення економічної безпеки підприємства: науковий підхід до застосування (2020)
Шандрівська О. Є. - Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: проблематика захисту персональних даних, Шандрівський А. Г. (2020)
Вовк Є. О. - Глобальні детермінанти розвитку українського ринку акцій (2020)
Гончар К. О. - Сучасні підходи до оцінки операційного ризику банків (2020)
Гончаренко Т. П. - Емпіричний аналіз зовнішніх факторів формування бізнес-стратегії банку (2020)
Дудченко В. Ю. - Характеристика досвіду зарубіжних країн у забезпеченні незалежності центральних банків (2020)
Заруцька О. П. - Сучасний стан електронного банкінгу та управління операційними ризиками, Сосєдка О. В., Міняйло В. Ф. (2020)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика розвитку територій України та забезпечення стійкості місцевих бюджетів, Кушнір А. І. (2020)
Мельничук Н. Ю. - Депозитна діяльність банківських установ у контексті формування їхньої ресурсної бази, Ковальчук С. С. (2020)
Людвенко Д. В. - Урахування концепції сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва (2020)
Мельничук М. О. - Організаційно-методичні аспекти обліку елементів соціального капіталу підприємства (2020)
Соколенко Л. Ф. - Використання SWOT-аналізу для формулювання завдань бухгалтерського обліку керуючої компанії у сфері ЖКГ (2020)
Степаненко О. І. - Необоротні матеріальні активи в амортизаційній політиці підприємства (2020)
Temchyshyna Yu. - The role of accounting information in the modernization of remuneration of personnel of an industrial enterprise – a producer of growing added value, Didashko Yu. (2020)
Романчукевич В. В. - Роль державної фінансової політики сталого розвитку в умовах глобалізаціЇ (2020)
Вихідні дані (2020)
Титул (2020)
Блінова М. Ю. - Соціальні ініціативи, як фактор впливу на формування стратегій розвитку міського середовища на локальному рівні, Ільченко С. А. (2020)
Бало Д. С. - Дитячі ігрові простори радянського періоду: образні рішення та проектні норми (2020)
Савчук В. В. - "Зелені коридори" як провідна світова практика реабілітації урбанізованих середовищ, Блінова М. Ю. (2020)
Божинський Н. І. - Фрактальні варіанти зв'язку структур предметно-просторового традиційного житлового середовища східної України (2020)
Діденко К. В. - Створення та організаційне становлення інституту "Діпромісто". Генеральний план "соціалістичної реконструкції" Харкова (2020)
Знак А.В. - Способи інтерпретації класичного ордера в архітектурі Львова початку ХХ століття (1900-1914 рр.) (2020)
Косьмій М. М. - Теоретичні та методологічні основи взаємозв'язку нематеріального з просторовою структурою міст (2020)
Крейзер І. І. - Пластична роль мозаїчних панно в архітектурі Харкова 1960-х–1970-х років (2020)
Михайлишин О. Л. - Особливості формування і проблеми модернізації громадських центрів експериментально-показових сіл України (на прикладі села Зоря Рівненської області) (2020)
Новосельчук Н. Є. - Зовнішня реклама у міському просторі – проблемні питання та рекомендації щодо розташування (2020)
Петровська Ю. Р. - Формування простору скейт-парку в дизайні міського середовища (2020)
Понкало С. І. - Декор в архітектурі кінця XIX початку ХХ ст.: тлумачний аспект, класифікація (2020)
Потапчук І. В. - Ландшафтно-рекреаційні об'єкти міста рівне: минуле, сьогодення та перспективи розвитку, Бичковська Л. С. (2020)
Пянида Ю. Б. - Композиционные особенности кирпичного стиля архитектуры Харькова, Аксенов К. А. (2020)
Савченко Т. - Основні стильові етапи розвитку архітектури Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століть (2020)
Самородов О. В. - Експериментальне обгрунтування нової методики призначення модуля деформації грунтів основи великорозмірних пальово-плитних фундаментів, Нікулін В. Б., Кротов О. В., Храпатова І. В., Капустянська Я. С. (2020)
Самородов О. В. - Спосіб випробування грунтів палями, що сприймають горизонтальні та моментні навантаження (спосіб О. Самородова) (2020)
Джалалов М. Н. - Технологические особенности выполнения работ по реконструкции нежилого здания в стесненных условиях, Вяткин В. А., Бутник С. В., Говоруха И. В. (2020)
Іванейко І. Д. - Теоретичне дослідження скорочення терміну будівництва з використанням комплексно-механізованих технологічних процесів, Іванейко М. М. (2020)
Мислицька А. О. - Грунтобетонні перекриття малоповерхових будівель: огляд сучасних технологій і розробка нового конструктивного рішення, Савицький М. В., Шехоркіна С. Є. (2020)
Мудрий І. Б. - Перспективи використання технології інформаційного моделювання при розробці проектів організації будівництва (2020)
Самченко Р. В. - Про технології забезпечення експлуатаційної надійності відновлених деформованих будівель, Юхименко А. І. (2020)
Старкова О. В. - Дослідження наслідків винекнення аварій на каналізаційних тунелях, Алейнікова А. І., Бондаренко Д. О. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Оцінка вертикальних переміщень гібридних дерево-залізобетонних будівель, Нікіфорова Т. Д., Буцька О. Л. (2020)
Яровий С. М. - Дефекти та пошкодження металевих несучих веж, типологія та статистичний аналіз пошкоджуванності, Титюк А. О., Ярова О. В. (2020)
Каржинерова Т. И. - Опыт преобразования промышленных зданий и территорий в гражданские объекты, Гриневич Е. А. (2020)
Говоруха І. В. - Вплив твердої поверхні на структуру і властивості прилеглих шарів полімерів, Бутнік С. В., Джалалов М. Н., Вяткін В. А., Латорець К. В. (2020)
Кривенко П. В. - Роль тринатрійфосфату в запобіганні корозії сталевої арматури в шлаколужному бетоні, Петропавловський О. М., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Констатиновський О. П. (2020)
Латорец Е. В. - Способы защиты от биохимической коррозии систем водоотведения, Говоруха И. В., Сопов В. П., Гуркаленко В. А., Ворошилина О. В. (2020)
Першина Л. О. - Фактори вибору елементів покриття відкритих терас, Макаренко О. В., Гуркаленко В. А. (2020)
Рудченко Д. Г. - Теоретические предпосылки использования комплексной активной минеральной добавки в технологии автоклавного газобетона (2020)
Фірсов П. М. - Комп'ютерне моделювання роботи клейових з'єднань сталі та бетону при дії характерних руйнуючих зусиль, Золотов С. М., Пустовойтова О. М., Обеід М. (2020)
Епоян С. М. - Інтенсифікація роботи вихрового змішувача, Сухоруков Г. І., Яркін В. А., Ісакієва О. Г., Сорокіна В. Ю. (2020)
Епоян С. М. - УФ установки лоткового типу для знезараження стічних вод на локальних очисних спорудах, Шаляпіна Т. С. (2020)
Карагяур А. С. - Дослідження впливу параметрів швидких фільтрів на ефективність їх роботи, Ісакієва О. Г., Сорокіна В. Ю., Тітов А. А. (2020)
Самченко Д. - Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів, Кочетов Г., Ємчура Б., Пахомов Д. (2020)
Проскурнин О. А. - Модель последовательной трансформации загрязняющих веществ для участка водотока, Юрченко А. И., Захарченко Н. И. (2020)
Христенко А. М. - Мембранні біологічнії реактори та практичний досвід їх використання, Юрченко В. О. (2020)
Болотских Н. С. - Скин-система THERM TRAC для электрообогрева протяженных трубопроводов, Болотских Н. Н. (2020)
Болотских Н. Н. - Системы электрического кабельного обогрева водопроводов, Болотских Н. С. (2020)
Шушляков Д. А. - Обеспыливание аспирационных газов литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 "Северянка" ПАО "Северсталь" г. Череповец, Красненко Т. И. (2020)
Чайка Ю. І. - Smart city, Гутнік О. О. (2020)
Ремарчук М. П. - Обґрунтування процесу діагностування землерийних машин і їх складових за величиною загального коефіцієнта корисної дії, Чмуж Я. В., Кебко О. В. (2020)
Зайцева В. Г. - Природоохоронні міжнародні заходи по вирішенню проблеми охорони навколишнього середовища в Україні, Нестеренко О. В., Самохвалова А. І., Чернишенко Г. О. (2020)
Матіс Є. О. - Дослідження показників екологічності підприємств хімічної промисловості, Крот О. П. (2020)
Волосюк М. А. - Формування контакту при одноосьовому здавлюванні кристалічних твердих тіл: механізм заключної стадії (2020)
Кулік М. В. - Впровадження новітніх цифровізованих програмних комплексів на базі ВІМ-технологій у будівництві України, Куліш С. О., Іщенко С. С. (2020)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование широких растягиваемых пластин, призматических и цилиндрических металлических образцов, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, Севидов С. М., Корсун В. Е., Кундо Ю. А. (2020)
Короткі відомості про авторів (2018)
Машков О. А. - Методологія протидії екологічним загрозам, ризикам та екологічному тероризму: системний підхід, Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В. (2018)
Сніцаренко П. М. - Іміджеве забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері, Саричев Ю. О. (2018)
Орел М. Г. - Дуалістична єдність стійкості та безпеки держави, підходи щодо її дослідження та врахування при формуванні та функціонуванні системи публічного управління (2018)
Джафаров Р. Ф. - Концептуалізація дефініції "правовий статус депутата місцевої ради” у контексті децентралізації публічного управління та адміністрування в Україні (2018)
Рябцев Г. Л. - Проблеми і перспективи реалізації Стратегії національної безпеки України в енергетичній сфері (2018)
Рингач Н. О. - Міграція та громадське здоров’я: міжнародне бачення і українські реалії у контексті національної безпеки (2018)
Зубчик О. А. - Інституційні засади конкурентоспроможні України як чинника забезпечення національної безпеки (2018)
Устименко О. В. - Бронетанковий кластер оборонно-промислового комплексу: проблеми броні для легкої бронетехніки (2018)
Короткі відомості про авторів (2019)
Ситник Г. П. - Концептуалізація соціального явища "національна безпека” в теорії і практиці публічного управління (2019)
Орел М. Г. - Забезпечення стійкості держави як пріоритет суб’єктів публічного управління та підходи щодо її дослідження (2019)
Суходоля О. М. - Проблеми та пріоритети правового регулювання у сфері енергетичної безпеки України (2019)
Зубчик А. О. - Вища освіта як фактор трансформації соціальної структури українського суспільства, Зубчик О. М. (2019)
Сніцаренко П. М. - Система державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони: сутність та особливості, Саричев Ю. О., Зубков В. П., Устименко О. В. (2019)
Машков О. А. - Загрози у сфері екологічної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки, Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В. (2019)
Shtelmashenko A. - Constructing simulacres as an element of modern information warfare (2019)
Тащенко А. Ю. - Блиск та убозтво метафор у мові соціології, Яковенко Ю. І. (2018)
Кононов И. Ф. - Понятие цивилизации в научных, идеологических и повседневных дискурсивных практиках военного времени в Украине (2018)
Батаева Е. В. - Концепт милитарной идентичности в современной социологии, Артеменко А. Б. (2018)
Бевзенко Л. Д. - Інтегративні соціологічні теорії та кризовий соціальний менеджмент: на шляху до теоретико-прагматичних синтетичних концепцій (2018)
Партыцки С. - Сеть: колонизация цифрового мира (2018)
Яремчук С. С. - Релігійна свобода як фактор релігійного плюралізму: теоретичні пояснення (2018)
Кондов К. В. - Соціальний контроль як симулятивна практика управління соціальною напруженістю в концепції "суспільства споживання" Жана Бодрийяра (2018)
Катруха Е. В. - Теоретико-методологические основания исследования архаизации общественного сознания (2018)
Nikolayevskyy V. - Big Data: Concept, Trends and Security Issues’ Relevances, Omelchenko V. (2018)
Рущенко І. П. - Російське суспільство: факти масової свідомості (2018)
Куклин В. М. - Культурно-технологический аспект социально-экономического развития (2018)
Голіков О. С. - Політичні цінності мешканців Харкова: практики, знання, порядки (2018)
Князева О. В. - Место "надежды" и "тревоги" в структуре социально значимых чувств (на примере жителей г. Одесса) (2018)
Удріс-Бородавко Н. С. - Дизайн національно ідентифікованих об’єктів візуальної комунікації в сучасній Україні як соціокультурна технологія (2018)
Сопко Р. І. - Здорове старіння і потреби людей похилого віку в умовах деприваційної бідності (2018)
Lysytsia N. - Social Exclusion and Inclusion in Higher Economic Education (2018)
Мурадян О. С. - Ціннісні орієнтації студентів-першокурсників (за результатами міжуніверситетського дослідження), Сальнікова С. А., Сидоров М. В.-С., Середа О. С. (2018)
Максимович О. В. - Практики академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Корольова О. В. - Гриби класу Dothideomycetes лучних та прибережно-водних угруповань степової зони України (2020)
Мазур І. О. - Еколого-фітоценотичний статистичний аналіз плавневих біотопів річок Тилігуло-Бузького межиріччя (2020)
Бугина Л. М. - Аналіз мікробіому листкових поверхонь рослин Закарпатського регіону, Паллаг О. В., Рукавчук Р. О., Бойко Н. В. (2020)
Кругляк Ю. М. - Водний режим листків рослин роду Deutzia Thunb. у зв’язку з їх посухостійкістю в умовах інтродукції у північній частині Лісостепу України (2020)
Бунас А. А. - Вплив мікроорганізмів з фунгіцидною та інсектицидною діями на біологічну активність ґрунту кореневої зони кукурудзи, Ткач Є. Д. (2020)
Малишевська О. С. - Еколого-гігієнічна оцінка сорбентів із перероблених полімерних відходів (2020)
Теличко Л. П. - Аналіз ризосферного мікробіому цукрової кукурудзи за впливу хімічних і біологічних протруйників (2020)
Kashparova O. - Excretion of 137Сs from silver Prussian carp (Carassius gibelio) at 5 °С water temperature, Khomutinin Yu., Teien H.-C., Gudkov I. (2020)
Зеленіна О. М. - Активність трансаміназ і вміст білірубіну у крові щурів за введення антибіотика енрофлоксацину, нанополімеру ПЕГ-400 та їх комплексу, Остапів Д. Д., Дронь І. А., Самарик В. Я., Косенко Ю. М., Влізло В. В. (2020)
Марченко Д. І. - Винос елементів живлення бур’янами з ґрунту агрофітоценозу сої, Цюк О. А. (2020)
Єщенко В. О. - Недобір врожаю ячменю ярого через бур’яни залежно від інтенсивності основного зяблевого обробітку ґрунту, Коваль Г. В., Накльока Ю. І., Карнаух О. Б. (2020)
Асанішвілі Н. М. - Формування та функціонування фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи за впливу елементів технології вирощування в Лісостепу (2020)
Мельник О. В. - Інтенсивність дихання, етилен-активність і тепловиділення груш сорту Яніс залежно від післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2020)
Honchar L. - Seed germination of pea by seed treatment with mo nanoparticles, Mazurenko B., Ponomarenko O. (2020)
Василишина О. В. - Мікробіологічні показники плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями (2020)
Ліханов А. Ф. - Ярусна мінливість морфометричних і фітохімічних ознак листків Betula рendula roth., Мірошник Н. В., Шевчук М. О., Дубчак М. Ю., Мазура М. Ю. (2020)
Cеменко О. В. - Роль прісноводних молюсків Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у поширенні паразитарних хвороб, Вишневський Д. О., Галат М. В. (2020)
Литвиненко В. М. - Продуктивність великої рогатої худоби за згодовування кормової добавки Імунобактерин-D з вмістом Saccharomyces cerevisiae, Литвиненко С. М., Вергелес О. О., Фесюк Р. О. (2020)
Кучерук М. Д. - Гігієнічне обстеження води та ґрунту птахогосподарств України (2020)
Головач В. М. - Система автоматичного контролю факелу горіння під час спалювання газу у виробництві деревинностружкових плит, Сірко З. С., Стариш Е. А., Торчилевський Д. П., Кісіль Л. Л. (2020)
Paniotto V. - The Attitude of Ukraine’s Population to Russia and Russia’s Population to Ukraine (2008–2020) (2020)
Солодько Ю. В. - Український середній клас у контексті замкненого кола соціальної нерівності і корупції (2020)
Гуменюк В. В. - Аґентність: множинність визначення та операціоналізація в контексті шкільної освіти (2020)
Дарієвська С. І. - Досвід працевлаштування людей з інвалідністю в Україні (на прикладі ветеранів Антитерористичної операції), Марценюк Т. О. (2020)
Басій Р. М. - Сприйняття посттравматичного стресового розладу в Україні: аналіз диспозитивів сайту новин "Цензор.нет" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Yemchenko Ya. O. - Features of the clinical course of psoriasis in patients with obesity, Ischeikin K. Ye. (2020)
Trybrat Т. А. - Some characteristics of the course of coronary heart disease with a comorbid pathology, Shut’ S. V., Borisova Z. O., Sakevych V. D., Goncharova O. O. (2020)
Komyshan І. V. - Hydro-hygienic assessment of fresh water in poltava region for drinking and recreational use, Sarhosh О. D., Aleksejeva A. V., Katrushov О. V. (2020)
Lysanets Yu. V. - The focus on consecutive verb constructions in medical English for academic purposes, Bieliaieva O. M., Slipchenko L. B., Morokhovets H. Yu. (2020)
Havlovskyi O. D. - Scientific substantiation of the optimized model for psychological rehabilitation of ATO participants based on determining their psychological values, Holovanova I. A. (2020)
Lutsenko R. V. - Disorders of cardiac rhythm in patients with pre-excitation syndrome of ventricles and their pharmacological correction, Kapustnick Yu. A., Sydorenko A. H. (2020)
Yanko N. V. - Agents used for enamel remineralisation and reducing dentin hypersensitivity: a comprehensive review (2020)
Лавренко А. В. - Персоніфікована десенсибілізація ацетилсаліциловою кислотою пацієнтів з гіперчутливістю до нестероїдних протизапальних засобів, Авраменко Я. М., Борзих О. А., Кайдашев І. П. (2020)
Lavrenko A. V. - Personalized desensitization with acetylsalicylic acid in patients with hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory drugs, Avramenko Ya. M., Borzykh O. A., Kaidashev I. P. (2020)
Тончева К. Д. - Діагностика порушень роботи жувальних м’язів та колового м’яза рота у пацієнтів з інсультом (клінічний випадок), Король Д. М., Тончев М. Д., Козак Р. В., Запорожченко І. В. (2020)
Бояринова К. О. - Інноваційна конкурентоспроможність підприємств: чинники активізації та підходи до забезпечення, Ніканорова А. Ю. (2018)
Макалюк І. В. - Інноваційно-технологічне становище підприємств в контексті перспектив розвитку економіки України, Макалюк І. В., Ремінський М. М. (2018)
Чайковська М. А. - Спроможність підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку, Чайковський Є. О. (2018)
Нагорна І. І. - Вектор пріоритетних альтернатив у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2018)
Дергалюк Б. В. - Інтелектуальний капітал як чинник реалізації структурних змін в національній економіці (2018)
Воржакова Ю. П. - Система управління кадровими ризиками (2018)
Щербіна О. С. - Проблеми оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства, Головань А. А. (2018)
Гречко А. В. - Фіскальна децентралізація як детермінанта регіонального розвитку (2018)
Семенченко Н. В. - Виявлення факторів, що впливають на ефективність фіскальної політики України, Борданова Л. С. (2018)
Кухарук А. Д. - Особливості стратегічного управління економічною стійкістю підприємств (2018)
Данілова Е. І. - Концепція управління економічною безпекою на основі системно-структурного підходу (2018)
Смоляр Л. Г. - Формування сучасних моделей трансферу знань університетами, Кам’янська О. В. (2018)
Коба М. О. - Інноваційна діяльність вагонобудівних підприємств в Україні (2018)
Филюк Г. М. - Порівняльний аналіз бар'єрів входу підприємств м'ясної промисловості на нові зовнішні ринки, Власова К. М. (2018)
Щербіна О. С. - Управління людським капіталом в стратегії розвитку організаційної культури морських портів (2018)
Солоха Д. В. - Дослідження світового досвіду з організації морських транспортних перевезень й їх митного забезпечення щодо реалій України, Бєлякова О. В. (2018)
Корогодова О. О. - Вплив інноваційних транснаціональних структур на країни, що розвиваються, в умовах індустрії 4.0 (2018)
Погребняк А. Ю. - Особливості реалізації стартапів cфери АПК в умовах індустрії 4.0, Трофименко О. О., Гушуляк В. В. (2018)
Кривицька О. Р. - Застосування економіко-математичного інструментарію для обґрунтування привабливості страхування життя (2018)
Рощина Н. В. - Питання імплементацiї та функцiонування внутрішнього аудиту на підприємствах, Черненко Н. О. (2018)
Харченко О. С. - Моделювання ефективності виробничої діяльності підприємства, Садовніченко К. С. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Ohanezian A. - Evaluation of puncture draining interventions efficacy in patients with pancreatic fluid collections (2020)
Карташов С. М. - Імуногістохімічні крітеріально-важливі показники лімфангіогенезу раку яєчників, Базарінська Т. В., Багмут І. Ю., Граматюк С. М. (2020)
Potyazhenko M. M. - The influence of rational combination therapy on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease, Nastroga T. V., Sokolyuk N. L., Kitura O. E., Gorodnytska I. M. (2020)
Shut’ S. V. - The public awareness of overweight and obesity as a risk factor for cardiovascular diseases, Trybrat Т. А., Ivanytska T. A., Goncharova O. O., Katrychenko L. O. (2020)
Hryn V. H. - General histological characteristics of lymphoid nodules of Peyer’s patches of the small intestine in albino rats after administration of a broad-spectrum antibiotic, Kostylenko Y. P., Hryn K. V. (2020)
Mykhaylenko V. L. - Ethical level differences of medical staff in various organizations, Litvak A. I., Dzygal O. F. (2020)
Skrypnykov P. M. - Modern academic lecture: pro et contra, Skrypnikova T. P., Bieliaieva O. M., Hmil T. A., Hurzhii O. V., Lysanets Yu. V. (2020)
Konyushevskaya A. A. - Kidney tubular acidosis: causes, symptoms, diagnostics, treatment (literature data and the authors’ own observations), Parkhomenko T. A., Balychevtseva I. V., Kramarenko I. E., Maliy V. L., Shiyan I. P. (2020)
Бондаренко И. Н. - Микроволновая высоколокальная диагностика содержания свободной и связанной воды в биообъектах, Гордиенко Ю. Е., Нечипоренко А. С., Панченко А. Ю. (2019)
Борщев В. Н. - Современные комплектующие и материалы для отечественных батарей солнечных (БС) космического назначения, Листратенко А. М., Проценко М. А., Тымчук И. Т., Судья А. В., Кравченко А. В., Слипченко Н. И., Перекопский И. Т., Елисеенко М. А. (2019)
Олейников В. Н. - Экспериментальная оценка эффективности алгоритмов пеленгования беспилотных летательных аппаратов по акустическому излучению, Зубков О. В., Карташов В. М., Корытцев И. В., Бабкин С. И., Шейко С. А., Селезнев И. С. (2019)
Карташов В. М. - Методы ориентации, навигации и контроля мобильных робототехнических платформ, Посошенко В. А., Цехмистро Р. И., Тимошенко Л. П., Колендовская М. М. (2019)
Мерзликин А. А. - Определение характеристик готовности и пропускной способности канала связи миллиметрового диапазона волн, Сальников Д. С., Битченко А. Н., Руженцев Н. В., Цопа А. И. (2019)
Карташов В. М. - Акустичний вимірювач швидкості вітру в атмосферному прикордонному шарі, Сідоров Г. І., Толстих Є. Г., Шаповалов С. В. (2019)
Грецких Д. В. - Внешние параметры систем беспроводной передачи энергии, Лихограй В. Г., Щербина А. А., Гомозов А. В. (2019)
Жирнов В. В. - Предикатная модель процессных знаний о наблюдаемых объектах в многоканальных интеллектуальных системах мониторинга, Солонская Солонская (2019)
Шмельов Ю. М. - Формування інформаційних ознак ефективності застосування безпілотних літальних апаратів (2019)
Жила С. С. - Кумулятивные функции вертикального атмосферного ослабления миллиметровых радиоволн над Харьковом, Мерзликин А. А., Одокиенко А. В., Павликов В. В., Руженцев Н. В., Собколов А. Д., Цопа А. И. (2019)
Лю Чан - К вопросу оценки условий РРВ по данным акустических средств зондирования АПС, Ибраимов И. К., Панченко А. Ю. (2019)
Семенець В. В. - До теорії імпульсного лазера з НВЧ-накачуванням, Копоть М. А., Грицунов О. В., Бондаренко І. М., Юнусов Е. Е. (2019)
Дзюбенко М. И. - Лазер на эрбиевом стекле с диодной накачкой, Пелипенко В. П., Коленов И. В., Дахов Н. Ф. (2019)
Gorbenko I. D. - Synthesis of derivatives of complex signals based on nonlinear discrete sequences with improved correlation properties, Zamula A. A., Ho Tri Luc (2019)
Ісірова К. В. - Принципи побудови електронної системи таємного голосування з використанням децентралізованих технологій, Потій О. В. (2019)
Kobozeva A. A. - Method for detecting digital image integrity violations due to its block processing, Bobok I. I. (2019)
Олейников А. Н. - Особенности построения средств акустической разведки при их малых габаритных размерах, Носулько И. В. (2019)
Реферати (2019)
Список рецензентів у 2019 р. (2019)
Войтко С. В. - Можливості трансформації економіки України на засадах Плану Маршалла, Вишневська А. М. (2019)
Данілова Е. І. - Порівняльний аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств (2019)
Дорошкевич Д. В. - Теоретико-методичні аспекти застосування відеоконтенту як інструменту маркетингового впливу, Гринкевич С. С. (2019)
Скоробогатова Н. Є. - Готовність України до впровадження новітніх технологій індустрії 4.0, Кравчук Ю. Г. (2019)
Зайченко В. В. - Напрями удосконалення державної політики зміцнення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2019)
Джадан І. М. - Маркетингові індикатори промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки (2019)
Міщук Є. В. - Методологія оцінювання рівня безпеки економіко-виробничих інтересів підприємства (2019)
Дергалюк Б. В. - Структурні елементи економіки та їх пропорції (2019)
Дунська А. Р. - Транскордонне співробітництво: сутність та перспективи розвитку, Жалдак Г. П. (2019)
Марченко В. М. - Практичний досвід реалізації конкурентних стратегій підприємств (2019)
Смоляр Л. Г. - Трансформація сфери відновлюваної енергетики на основі управління знаннями, Трофименко О. О. (2019)
Коба Н. В. - Форми кооперації в бізнесі, Коба М. О. (2019)
Носач Ю. О. - Удосконалення процесів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності у сфері комп’ютерних технологій, Войтко С. В. (2019)
Корогодова О. О. - Принципи функціонування складних управлінських систем на прикладі транснаціональних компаній в умовах циркулярної економіки на засадах індустрії 4.0, Моісеєнко Т. Є. (2019)
Рощина Н. В. - Ретроспективний аналіз інформаційно-технологічного ринку України, Борданова Л. С. (2019)
Мухін В. В. - Розвиток інтеграції регіональних газових ринків, Письменна У. Є., Лапко О. О. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Фера М. О. - Особливості впливу харчування та інших факторів побуту на виникнення й розповсюдження періодонтиту серед населення віком 25–30 років смт Великий Бичків, Фера О. В., Криванич В. М., Костенко С. Б., Білищук Л. М., Старенький А. Р., Дядюк В. В., Криванич А. В. (2020)
Павлишин Г. А. - Ранні неонатальні наслідки у передчасно народжених немовлят менше 32 тижнів гестації, Кліщ О. В., Сарапук І. М., Козак К. В. (2020)
Горленко О. М. - Клінічний перебіг функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, Коссей Г. Б. (2020)
Дебрецені О. В. - Оцінка ефективності вітаміно-мінералокорекції та порівняльна характеристика виявлених порушень у дітей із різних біогеохімічних регіонів із первинною артеріальною гіпертензією, Дебрецені К. О., Радовецька Г. В., Мигович І. І. (2020)
Кочмарь М. Ю. - Морфологічні зміни підшлункової залози у щурів-самців репродуктивного віку після моделювання ожиріння, Литвак Ю. В., Гецко О. І., Палапа В. Й. (2020)
Сірчак Є. С. - Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Грига В. І., Сірчак С. С. (2020)
Сірчак Є. С. - Особливості зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих на цукровий діабет і хронічний панкреатит, Барані В. Є., Фабрі З. Й. (2020)
Локота Ю. Є. - Аналіз факторів атрофії альвеолярного відростку, супутніх захворювань та скарг у пацієнтів похилого віку, котрі користуються повними знімними ортопедичними конструкціями (огляд літератури), Локота Є. Ю., Кухарчук Л. В. (2020)
Дудник В. М. - Аналіз зв’язку між рівнем С-кінцевого HCAP-18 антимікробного пептиду кателіцидину LL-37 та показниками тяжкості перебігу муковісцидозу у дітей, Демянишина В. В. (2020)
Горленко О. М. - Особливості розробки комплексної програми реабілітаційного оздоровчого табору для дітей з онкологічними захворюваннями в умовах пандемії спричиненої вірусом COVID-19, Балецька Л. М., Пушкаренко О. А. (2020)
Горленко О. М. - Визначення імунологічного статусу дітей з ендотеліальною дисфункцією при первинній артеріальній гіпертензії, Сочка Н. В. (2020)
Горленко О. М. - Порушення біогенезу пероксисом: розлад спектру Зельвегера (клінічний випадок), Ленченко А. В., Пушкаренко О. А. (2020)
Корчинська О. О. - Вплив партнерських пологів на перебіг розродження та післяпологового періоду, Костур К. П., Чабан Ю. А., Чабан А. Т., Андрашчикова Ш., Жултакова С., Шлоссерова А. (2020)
Олексійчук А. М. - Обґрунтування перспективного постквантового національного стандарту електронного підпису на основі решіток, Кулібаба В. А., Єсіна М. В., Кандій С. О., Острянська Є. В., Горбенко І. Д. (2020)
Качко О. Г. - Оптимізація алгоритму множення поліномів для NTRU-подібних алгоритмів, Горбенко Ю. І., Пономар В. А., Єсіна М. В., Кандій С. О. (2020)
Шевчук О. С. - Рандомізована симетрична криптосистема Мак-Еліса на основі узагальнених кодів Ріда – Соломона (2020)
Бессалов А. В. - Алгоритмы и оценки сложности вычислений 3- и 5-изогений суперсингулярных кривых Эдвардса (2020)
Родінко М. Ю. - Дослідження продуктивності малоресурсного блокового шифру "Кипарис" на різних платформах, Олійников Р. В. (2020)
Кузнецов О. О. - Тестування кодових генераторів псевдовипадкових чисел для постквантового застосування, Кіян А. С., Пушкарьов А. І., Кузнецова Т. Ю. (2020)
Лисицкий К. Е. - Вычислительные алгоритмы расчета алгебраического иммунитета нелинейных узлов замены симметричных шифров, Кузнецов А. А. (2020)
Горбенко І. Д. - Проблеми, принципи побудови та перспективи розвитку національної системи електронного голосування в Україні, Онопрієнко В. В., Горбенко Ю. І., Кузнецов О. О., Ісірова К. В., Родінко М. Ю. (2020)
Горбенко І. Д. - Можливості застосування механізмів повністю гомоморфного шифрування в системах електронного голосування, Качко О. Г., Горбенко Ю. І., Єсіна М. В., Кандій С. О., Острянська Є. В., Д’яченко А. С. (2020)
Stetsenko P. I. - Analysis of planes of attacks on the Blockchain system, Khalimov G. Z., Kotukh E. V. (2020)
Горбенко І. Д. - Прототипування децентралізованої системи електронного блокчейн-голосування, Кузнецов О. О., Полуяненко М. О., Кіян А. С., Лисицький К. Є., Кандій С. О. (2020)
Полуяненко М. О. - Аналітичне моделювання атаки подвійної витрати на блокчейн-системи із ймовірнісним протоколом консенсусу, Кузнецов О. О. (2020)
Полуяненко М. О. - Ймовірність успішної атаки подвійної витрати на блокчейн-системи із ймовірнісним протоколом консенсусу, Кузнецов О. О. (2020)
Gorbenko I. D. - Theoretical bases of synthesis of quasi-orthogonal systems of complex signals, Zamula A. A. (2020)
Горбенко І. Д. - Методи пошуку оптимальних за мінімаксним критерієм систем складних нелінійних дискретних сигналів, Замула О. А., Хо Чі Лик (2020)
Антипов И. Е. - Оценка безопасности пользователей интернет-банкинга, Бочаров Б. В., Найденова Д. Р. (2020)
Гриньов Р. С. - Метод виявлення та протидії вірусам у зображеннях формату BMP, Сєвєрінов О. В., Власов А. В. (2020)
Tsygankova O. V. - Analyzing of possibility of using elgamal algorithm with deterministic embedding for key encapsulation (2020)
Рефераты (2020)
Вихідні відомості (2020)
Андрейцев А. Ю. - Сравнение альтернативных стратегий о поэтапной замене оборудования: специальные случаи, Вяла Ю. Э., Гейлик А. В., Клецкая Т. С., Ляшко О. В. (2020)
Буки А. Ю. - Выборочный анализ работы 5-шарового спектрометра Боннера, Мазманишвили А. С. (2020)
Верещага В. М. - Глобальна інтерполяція точковим поліномом геометричної композиції із трьох точок, серед яких є двократна, Рубцов М. О., Павленко О. М. (2020)
Вірченко Г. А. - Деякі аспекти комп’ютерного геометричного моделювання з використанням кривих Безьє, Яблонський П. М. (2020)
Димова Г. О. - Використання методу теорії збурень для дослідження динамічних рівнянь міжгалузевого балансу (2020)
Дубинко В. И. - Математическое моделирование водородного катализа в биологических системах, Мазманишвили А. С., Лаптев Д. В. (2020)
Єдинович М. Б. - Визначення динамічних параметрів об’єктів управління у режимі реального часу за допомогою графоаналітичних методів ідентифікації, Поливода О. В., Кузьміна Т. О., Руденко І. О., Шестаков В. С. (2020)
Комяк В. М. - Квазі-phi-функції для аналітичного опису умов неперитинання складених об’єктів в задачах розміщення та моделювання руху потоків людей, Кязімов К. Т., Панкратов О. В. (2020)
Кресан Т. А. - Траєкторії точок плоскої фігури, криволінійний контур якої котиться без ковзання по прямій лінії, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2020)
Ляшенко В. П. - Дослідження перспектив використання та принципів побудови мультиагентної пошукової системи, Терещенко В. В. (2020)
Мазманишвили А. С. - Преобразование массива данных цилиндрического магнитного поля магнетронной пушки и задача радиального движения электронов, Решетняк Н. Г. (2020)
Мельник І. В. - Вибір методу інтерполяції граничних траєкторій короткофокусних електронних пучків за умови їхнього транспортування в іонізованому газі, Починок А. В. (2020)
Москаленко О. О. - Алгоритми штучного інтелекту для пошуку інформації в системах дистанційного навчання, Григорова Т. А. (2020)
Ницын А. Ю. - Группы симметрии орнамента на эскизе М. К. Эшера "Ящерицы" и движения плоскости, описывающие образование его фигурной плитки (2020)
Олійник Ю. О. - Система аналізу текстових потоків даних (2020)
Першина Ю. І. - Наближення розривної функції двох змінних розривними інтерлінаційними сплайнами з використанням трикутних елементів, Пасічник В. О. (2020)
Петрик Б. В. - Аналіз часових послідовних потоків даних мережевого трафіку на основі вейвлет-перетворення, Неласа Г. В., Дубровін В. І. (2020)
Регіда О. В. - До питання розроблення методик та алгоритмів структурно-параметричного моделювання будівельних об’єктів (2020)
Славич В. П. - Модель та метод знаходження опорного та оптимальних планів модифікованої транспортної задачі у випадку групування постачальників вантажу, Доброва К. Д. (2020)
Тацій Р. М. - Загальні крайові задачі для моделювання поздовжніх коливань стрижня, Чмир О. Ю., Карабин О. О. (2020)
Тимофієва Н. К. - Правила розгортання знакових комбінаторних просторів (2020)
Усов А. В. - Моделювання оптимального розвитку виробничих систем, Сікіраш Ю. Є. (2020)
Усов А. В. - Стохастичне моделювання топографії робочої поверхні виробів на фінішних операціях, Куніцин М. В. (2020)
Усов А. В. - Моделирование и оптимальное управление силовыми агрегатами судового комплекса на нестационарных режимах, Слободянюк Н. В. (2020)
Хомченко А. Н. - Тригонометричні субститут-базиси скінченного елемента Q8, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2020)
Звезды первой величины (2020)
Корниенко Л. Г. - Статистика поля антенных решеток с неоднородными ошибками (Средние характеристики антенны) (2020)
Грецких Д. В. - Система беспроводной передачи энергии c многопозиционной передающей подсистемой, Лучанинов А. И., Гомозов А. В. (2020)
Грецких Д. В. - Система контроля подвески автомобиля на основе технологий беспроводной передачи энергии, Лихограй В. Г., Щербина А. А., Сакало С. Н., Ткачева Т. С. (2020)
Горбанев Ю. М. - Орбитальная эволюция метеоритных групп и их источников, Коновалова Н. А., Давруков Н. Х. (2020)
Нарзиев М. - Общность в форме распределения блеска и ионизации вдоль следа метеоров разных диапазонов интенсивностей, Шоекубов Ш. Ш. (2020)
Hocking W. K. - Radio meteor physics – a comparison between techniques from 1945 to the mid-1970's, Kolomiyets S. V. (2020)
Антипов И. Е. - Идентификация мобильных устройств по особенностям спектров и их сигналов, Василенко Т. А. (2020)
Борщев В. Н. - Наноматериалы в оптическом и оптико-электронном приборостроении, Листратенко А. М., Проценко М. А., Тымчук И. Т., Кравченко А. В., Судья А. В., Слипченко Н. И., Чичков Б. Н. (2020)
Стогний Н. П. - Плазмонные резонансы уединенной металлической нити и трубки, Бутенко Н. С. (2020)
Карташов В. М. - Комплексирование изображений при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Колендовская М. М., Тимошенко Л. П., Рыбников Н. В., Капуста А. И. (2020)
Щербина К. А. - Цифровой метод и алгоритм определения координат "условного" геометрического центра протяженного объекта по его бинарному радиолокационному изображению, Мсаллам Е. П., Вонсович М. А., Нежальская К. Н., Инкарбаева О. С. (2020)
Жирнов В. В. - Предикатная модель процессных знаний при обнаружении и распознавании пачечной структуры сигналов от летательных аппаратов в обзорных РЛС, Солонская С. В. (2020)
Турчин Р. І. - Підвищення ефективності роботи стандарту 802.11 ас за рахунок впливу технології Airtime Fairness, Токар Л. О., Красноженюк Я. О. (2020)
Коляденко Ю. Ю. - Методика вибору критерію і аналізу електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв'язку, Чурсанов М. О. (2020)
Кудряшов В. Є. - Правила виявлення радіометричного сигналу при багатоканальному прийомі, Макуха Б. А., Самоквіт В. І., Ялоза І. А. (2020)
Коляденко Ю. Ю. - Алгоритм распределения частотно-временного ресурса в сети когнитивного радио, Муляр Б. П. (2020)
Семенець В. В. - Моделювання електронних елементів імпульсних рефлектометрів на основі характеристик нелінійних функціоналів, Аврунін О. Г., Мороз О. М., Косуліна Н. Г., Черенков О. Д. (2020)
Дзюбенко М. И. - Импульсный источник питания твердотельных лазеров с диодной накачкой, Коленов И. В., Пелипенко В. П., Дахов Н. Ф. (2020)
Горелов Д. Ю. - Дослідження інформативних параметрів диграфів клавіатурного почерку для задач ідентифікації користувачів комп’ютерних мереж, Іванова О. О., Кокорін О. В., Маслій Д. В., Литвиненко О. В. (2020)
Тулякова Н.О. - Адаптивні алгоритми фільтрації електрокардіограми в реальному часі з багаторівневою оцінкою шуму, Трофимчук О.М. (2020)
Гузенко В. В. - Аналіз електродинамічної моделі біологічно активної точки шкірного покриву тварин, Семенець В. В., Носова Т. В., Лисиченко М. Л., Косуліна Н. Г. (2020)
Рефераты (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, зміст (2020)
Пам’яті Бориса Євгеновича Патона (2020)
Президент Національної академії наук України академік Борис Патон: "Пандемія COVID-19 показала, як неприпустимо багато ресурсів ми марнуємо на другорядні потреби і не звертаємо уваги на головне — глобальні проблеми" (2020)
Стовпченко Г. П. - Дослідження технологічності та ефективності нового шлаку для електрошлакового переплаву, Давидченко С. В., Лісова Л. О., Гусєв Я. В., Медовар Л. Б. (2020)
Кусков Ю. М. - Науглероживание металла при различных способах ЭШП некомпактованной стальной стружки, Кузьменко О. Г. (2020)
Ахонін С. В. - Одержання способом електронно-променевої плавки зливків заліза, легованого карбідом кремнію, Березос В. О., Северин А. Ю., Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Давидчук Н. К. (2020)
Ковальчук Д. В. - Технологія xBeam 3D Metal Printing на шляху до промислового виробництва, Мельник В. Г., Мельник І. В., Тугай Б. А. (2020)
Степаненко В. В. - Фізичні та технічні передумови створення металургійних плазмотронів, Шейко І. В., Жиров Д. М., Дубова Т. І., Барабаш В. В. (2020)
Коржик В. М. - Особливості металургійної взаємодії при наплавленні сталевого дроту на титанову пластину з напиленим прошарком, Гринюк А. А., Чайка А. А., Строгонов Д. В., Тимофєєва І. І., Васильківська М. А. (2020)
Погрелюк І. М. - Вплив особливостей мікроструктури на корозійну стійкість титанових сплавів, отриманих за порошковими технологіями, Саввакін Д. Г., Стасюк О. О., Шляхетка Х. С. (2020)
Литвин С. Є. - Електронно-променевий синтез наночастинок оксиду заліза та їх біологічна активність, Курапов Ю. А., Важнича О. М., Стельмах Я. А., Романенко С. М., Оранська О. І. (2020)
Куцін В. С. - Рецензія на науково-технологічну монографію "Наукові основи технології виробництва електродної маси і процесів формування безперервних самовипалювальних електродів рудовідновлювальних електропечей" (С. В. Кутузов, В. В. Деркач, М. І. Гасик, М. М. Гасик, Ю. С. Пройдак) (2020)
Байгушев В. - Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких об’єднань корпоративних структур, Головкова Л. (2020)
Дегтярьова О. - Формування стратегічних КРІ-моделей для енергетичного сектору промислового підприємства (2020)
Дерій В. - Облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства, Лукановська І. (2020)
Василевська Г. - Асиметрії фіскального простору та їх систематизація у контексті фіскальної теорії (2020)
Войт Д. - Формування механізмів децентралізації соціально-економічних територіальних систем: регіональні особливості (2020)
Жосан Г. - Стан розвитку діджиталізації в Україні (2020)
Іринчина І. - Економічний аналіз як інструмент трансформації формату діяльності медичних установ (2020)
Іртищева І. - Забезпечення доступності медичної допомоги як базової основи формування міцного здоров’я і благополуччя населення, Рябець Д. (2020)
Комар Н. - Міста дестинації мігрантів в Європі: виклики та можливості (2020)
Кривошлик Т. - Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у системі пенсійного забезпечення України (2020)
Макаренко М. - Аналіз інструментальної забезпеченості макропруденційної політики в Україні, Смолова Я. (2020)
Мелих О. - Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами (2020)
Нікітенко К. - Удосконалення оцінювання системи управління персоналом на аграрному підприємстві (2020)
Павлік І. - Модель організації економічного аналізу в обліково-аналітичній системі суб’єкта господарювання аграрного сектору економіки (2020)
Полоус О. - Системний аналіз показників цифровізації підприємств України (2020)
Прокопенко Н. - Драйвери економічних трансформацій у забезпеченні функціональності дизайну стратегічного розвитку національної економіки (2020)
Radionova I. - Social inclusion as a public management goal: the determinacy for proper assessment (2020)
Сергійчук C. - Розвиток бізнес-планування в сфері фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, Іщенко О., Дубинська І. (2020)
Стецюк Т. - Пенсійне забезпечення як складова соціальних гарантій розвитку суспільства (2020)
Ткачук І. - Зміна підходів до державного фінансування громадських організацій в Україні (2020)
Топчій О. - Впровадження інноваційних технологій у розвиток житлово-комунального господарства: регіональний аспект (2020)
Трушлякова А. - Інвестиції та розвиток людського капіталу в умовах діджиталізації економіки (2020)
Шаповалова Т. - Роль моніторингу і оцінювання соціальних проєктів та програм у підвищенні якості соціальних послуг (2020)
Білоус Л. - Роль внутрішньофірмового навчання для досягнення стратегії розвитку професійних компетенцій виробничим персоналом підприємств харчової галузі (2020)
Коркуна О. - Сучасні особливості інституційно-організаційного середовища розвитку сфери туризму в територіальних громадах, Селівончик О. (2020)
Мелешко Х. - Методичний підхід до оцінки рівня управління туристичним ринком регіонів України (2020)
Васильчишин О. - Рейдерство як окремий вид організованої злочинної діяльності у фінансовій сфері, Білоус І. (2020)
Нашкерська М. - Інструментарій управління грошовими потоками будівельного підприємства, Патрікі Н. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Мультидисциплінарний підхід до лікування функціональної непрохідності травного каналу після хірургічного лікування гострої непрохідності тонкої кишки, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2020)
Кузик А. С. - Операція "unroofing" як варіант хірургічного лікування кіст селезінки у дітей (2020)
Курташ О. О. - Результати хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей методом Soave-Boley з коло-анальним анастомозом ручним способом (2020)
Пиптюк О. В. - Первинна і вторинна профілактика злукової хвороби, Телемуха С. Б. (2020)
Копчак В. М. - Профілактика післяопераційних ускладнень у хворих після панкреатодуоденальних резекцій, Перерва Л. О., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Андронік С. В., Трачук В. І., Лінник С. В. (2020)
Хіміч С. Д. - Периферійна вазоконстрикція у людей із нормальною масою тіла та ожирінням під впливом температурного фактора: фізіологічні та патологічні патерни, Кателян О. В., Чемерис О. М., Желіба М. Д., Малишевський І. О. (2020)
Хворостов Є. Д. - Можливості доопераційної ультразвукової діагностики синдрому Міріззі, Дериколенко В. В., Бичков С. О., Цівенко О. І., Гриньов Р. М. (2020)
Ярешко В. Г. - Особливості хірургічного лікування абсцесів печінки з використанням малоінвазивних технологій, Новак В. В., Ярешко Н. А., Живиця С. Г. (2020)
Борейко В. І. - Виховання молодого покоління в дусі миру та гуманізму (2019)
Борейко Г. Д. - Роль "Просвіти" у формуванні освітньо-культурного простору України, Курята А. В. (2019)
Будз І. Ф. - Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М. В. Гоголя, Седлер Є. В. (2019)
Вербицька Х. І. - Інноваційні технології навчання у процесі викладання іноземної мови на нефілологічних спеціальностях (2019)
Дем'янчук А. С. - Реалізація моделі підготовки майбутніх вихователів до національно-патріотичного виховання дошкільників у закладах вищої освіти, Марчук О. О. (2019)
Джунь Й. В. - Критерій рангової кореляції Спірмена і особливості його застосування у педагогічних дослідженнях, Лотюк Ю. Г. (2019)
Завальнюк А. Р. - Вивчення релігії в християнських конфесійних школах Німеччини (1945-кінець 80-х років ХХ століття) (2019)
Завальнюк В. В. - Організація навчально-виховного процесу в американських пієтичних закладах освіти (2019)
Замелюк М. І. - "Дари" Фребеля: психолого-педагогічний аспект, Міліщук С. О., Магдисюк Л. І. (2019)
Камінська О. В. - Креативність як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку (2019)
Кристопчук Т. Є. - Професійна підготовка фахівців в контексті ідей полікультурності в країнах ЄС, Кочмар Д. А. (2019)
Марчук О. О. - Вивчення лірики Є. Маланюка в контексті феномену "Празької поетичної школи" (2019)
Мельничук Л. Б. - Анкетування викладачів як метод моніторингу якості освіти (2019)
Овдійчук В. А. - Розвиток критичного мислення на уроках інформатики в закладі загальної середньої освіти (2019)
Овдійчук Л. М. - Сучасна авторська казка як жанр у контексті шкільної літературної освіти, Примич Г. М. (2019)
Овдійчук Л. М. - Формування фахової компетентності вчителя української мови та літератури у процесі вивчення літератури для дітей: інтеграційний аспект (2019)
Петрук О. М. - Шляхи формування професійно-етичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2019)
Сойко І. М. - Формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзії (2019)
Терновик Н. А. - Вплив діалогу на організацію мисленнєвого процесу підлітків як суб'єктів пізнавальної діяльності (2019)
Шикула Р. Р. - Сучасний природничий музей закладу вищої освіти (2019)
Шкіринець В. М. - Компетентнісні аспекти роботи геолого-краєзначого гуртка, Волненко Н. П., Салейчук Е. В., Стойка В. І., Калько Л. С. (2019)
Юскович-Жуковська В. І. - Використання ресурсів соціальних мереж у навчальному процесі закладів вищої освіти, Лотюк Ю. Г., Соловей Л. Я. (2019)
Яницька О. Ю. - Психологічний аспект сформованості візуального мислення у школярів підліткового віку, Іванюта О. В. (2019)
Яроменко О. В. - Географія народних художніх промислів у Рівненській області, Смик Г. М., Лобова Н. М. (2019)
Макареня В. В. - Ерготерапія у фізичній реабілітації пацієнтів із захворюванням серцево-судинної системи, Ступницька С. А., Завацька Л. А. (2019)
Поташнюк І. М. - Фізична реабілітація при ідіопатичному сколіозі І–ІІ ступенів (2019)
Сотник Ж. Г. - Формування духовності та фізичної досконалості козацької молоді у період Запорізької Січі, Велінець П. В., Мішак Е. В. (2019)
Шепелев О. О. - Використання елементів різних видів спорту під час проведення занять з фізичного виховання для дітей дошкільного віку, Сотник О. В. (2019)
Сторонянська І. З. - Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи, Беновська Л. Я. (2020)
Іртищева І. О. - Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання, Сєнкевич О. Ф. (2020)
Борщевський В. В. - Детінізація оптової та роздрібної торгівлі регіонів України як чинник підвищення ефективності використання потенціалу їх розвитку (2020)
Патицька Х. О. - Теоретичні засади визначення центро-периферійних взаємодій в умовах соціально-економічної диференціації регіонального розвитку (2020)
Іщук С. О. - Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект, Ляховська О. В. (2020)
Маслиган О. О. - Потенціал розвитку кластерів туризму і рекреації в регіонах України, Кампов Н. С. (2020)
Біль М. М. - Регулювання міграційної активності населення: пріоритети для Карпатського регіону України (2020)
Залуцький І. Р. - Трансформація земельно-ресурсного потенціалу міст Західного регіону України (2020)
Сундук А. М. - Характеристики рентного регулювання сфери використання земельних ресурсів України, Шашула Л. О., Сундук Т. Ф. (2020)
Копилюк О. І. - Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України, Журибіда Н. Р. (2020)
Сірик З. О. - Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування (2020)
Васильців Т. Г. - Стратегічні пріоритети державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій, Мульска О. П., Василечко Н. В. (2020)
Попадинець Н. М. - Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів (2020)
Зайченко В. В. - Стратегічні пріоритети забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2020)
Якубів В. М. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу, Боришкевич І. І. (2020)
Смовженко Т. С. - Ризики інвестиційної діяльності в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі, Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. (2020)
Цубов Л. В. - Методичні підходи до управління економічною безпекою туристичних підприємств, Щербан О. Я. (2020)
Григорук І. І. - Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах (2020)
Мельник М. І. - Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів, Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. (2020)
Зелінська Г. О. - Міграційна політика в Україні: виклики та інтеграційні перспективи (2020)
Ювілей академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової (2020)
Про журнал "Регіональна економіка" (2020)
Правила для авторів (2020)
Содержание (2020)
Новицький І. Я. - Ефективність факоемульсифікації у комбінації з гоніосинехіолізисом в лікуванні первинної закритокутової глаукоми, Лопадчак Р. М., Новицький М. І. (2020)
Безкоровайна І. М. - Псевдоексфоліативна глаукома: клінічні ознаки, Жуіні Дхіа Еддін, Безега Н. М. (2020)
Храменко Н. И. - Уровень провоспалительных (TNF-? и IL -6) и противовоспалительных интерлейкинов (IL -10, IL- 4) в сыворотке крови у больных в зависимости от частоты рецидивирования офтальмогерпеса, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И., Величко Л. Н. (2020)
Духаер Шакир - Особенности аккомодационно-конвергентной зрачковой реакции у детей и подростков с нарушениями аккомодации, Бушуева Н. Н., Слободяник С. Б. (2020)
Заволока О. В. - Ефективність використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет, Бездітко П. А. (2020)
Натрус Л. В. - Нова концепція відмінностей патогенетичних механізмів прогресування діабетичної ретинопатії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і з різним PPAR? генотипом, Могілевський С. Ю., Панова Т. І., Риков С. О., Биховець М. Ю. (2020)
Слободянюк А. С. - Переломи орбіти у дітей: особливості клініко-рентгенологічної картини та критерії вибору лікування, Чепурний Ю. В., Ефіменко В. П., Шукліна Ю. В., Копчак А. В., Петренко О. В., Яковенко Л.М., Риков С. О. (2020)
Єгорова К. С. - Особливості морфоструктурних параметрів гангліонарного комплексу сітківки при компресійній оптичній нейропатії за даними оптичної когерентної томографії, Білошицький В. В., Знаменська М. А., Гук М. О., Мумлєв А. О., Цюрупа Д. М. (2020)
Муратова Т. М. - Нейроофтальмологічні порушення у пацієнтів з ішемічним інсультом: досвід інсультного центру Університетської клініки, Венгер Л. В., Храмцов Д. М., Ворохта Ю. М., Телющенко В. Д. (2020)
Паламар О. І. - Клініко-морфологічні характеристики пухлин краніофаціальноорбітальної локалізації, Лукач Е. В., Гук А. П., Малецький А. П., Полякова С. І., Кравець О. В., Сережко Ю. О., Оконський Д. І. (2020)
Магеррамов П. М. - Распространенность неинфекционных болезней роговицы (2020)
Даник Ю. Г. - Стратегії розвитку кіберофтальмології, Зборовська О. В., Пасєчнікова Н. В. (2020)
Кіндюк Б. В. - Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення, Овчарук С. С., Стечишин А. В., Баклан О. В. (2020)
Боброва Н. Ф. - Владимир Евгеньевич Шевалев – любимый ученик академика В.П. Филатова, Шевалева В. В. (2020)
Сторонянська І. З. - Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19, Беновська Л. Я. (2020)
Сірик З. О. - Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади (2020)
Бондаренко В. М. - Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики, Курей О. А., Дерді Е. Т., Бутусов О. Д. (2020)
Смовженко Т. С. - Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України, Графська О. І. (2020)
Демедюк О. П. - Перспективи розвитку транскордонних кластерів в прикордонних областях Західної України (2020)
Лещух І. В. - Діагностика передумов та рівня тінізації сектору фінансових послуг регіонів України (2020)
Давимука С. А. - Активи домашніх господарств у формуванні інвестиційного потенціалу України в умовах соціально-економічної нестабільності, Ключник Л. В. (2020)
Прунцева Г. О. - Аналіз впливу інвестиційних ресурсів на стан продовольчої безпеки (2020)
Шульц С. Л. - Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти, Луцків О. М. (2020)
Мельник М. І. - Сучасні аспекти економіко-правового регулювання класифікації та ідентифікації послуг у контексті детінізації економіки України, Залуцький І. Р. (2020)
Попадинець Н. М. - Стратегічні орієнтири державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Данило С. І., Журавель Ю. В. (2020)
Карп’як М. О. - Соціальна ексклюзія в Україні: ознаки та форми прояву в сучасному суспільстві (2020)
Васильців Т. Г. - Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС, Левицька О. О. (2020)
Ємельяненко Л. М. - Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект (2020)
Євдокименко В. К. - Актуальне дослідження проблеми формування регіональних систем управління відходами (2020)
Сохнич А. Я. - Екологічні інновації як основа економічної безпеки (2020)
Демченко В. В. - Науковці обговорили проблеми забезпечення сталого розвитку в умовах пандемії, Мищишин І. Р. (2020)
Ювілей професора Семів Любові Казимирівни (2020)
Про журнал "Регіональна економіка" (2020)
Правила для авторів (2020)
Борщевський В. В. - Механізми підвищення ефективності структурних трансформацій в економіці великих міст Західного регіону України (2020)
Бутко М. П. - Методологічні підходи до оцінювання впливу агропромислових підприємств на розвиток територіальних громад, Колоша В. П., Рассказов О. І. (2020)
Жук П. В. - Питання ідентифікації та шляхи підтримки розвитку гірських територій України (2020)
Скиба М. В. - Концептуальні засади публічного управління соціально-економічним розвитком регіону (2020)
Паска О. В. - Львівщина як освітній центр: передумови та напрями розвитку (2020)
Химинець В. В. - Історико-культурна спадщина як чинник стимулювання економічного розвитку регіону, Цімболинець Г. І. (2020)
Македон Г. М. - Людський потенціал Чернігівщини в контексті стратегічного розвитку регіону (2020)
Томчук О. В. - Людський потенціал у системі соціально-економічного розвитку регіону: проблеми і перспективи Вінницької області (2020)
Мульска О. П. - Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки, Левицька О. О., Куцик В. І. (2020)
Сухіна О. М. - Методологія оцінювання асиміляційного потенціалу біоресурсів як складової екосистемних активів територіальних громад (2020)
Вікторов Б. В. - Порівняльний аналіз розвитку інноваційних мережевих підприємств України та Польщі (2020)
Гулич О. І. - Тенденції, особливості й резерви розвитку сектору туристичних послуг регіонів України (2020)
Олексюк Г. В. - Івент-індустрія: розвиток та проблеми в Україні, Ангелко І. В., Самотій Н. С. (2020)
Про журнал "Регіональна економіка" (2020)
Правила для авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Лейбо В. - Розвиток спеціальної витривалості на основі моделювання ігрової діяльності футболістів, Лісенчук Г., Лісенчук С., Залойло В., Бойченко С., Золотухін В. (2020)
Козлова О. - Удосконалення технічної майстерності кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у стрибку у довжину, Вей В. (2020)
Олешко В. - Вікова динаміка досягнення спортивних результатів найсильніших важкоатлетів світу на етапах багаторічного вдосконалення, ТанCунг Я. (2020)
Старченко В. - Исследование уровня сформированности профессиональных знаний и состояния потребностно-мотивационно-ценностной сферы профессиональной культуры тренеров-преподавателей, Метелица А. (2020)
Шинкарук О. - Розвиток рухових якостей у спортсменів різної статі та їх значущість у системі підготовки у черлідингу, Блажко Н. (2020)
Lisenchuk G. - Diagnostics of human motor function in physical rehabilitation, Khmelnitska I., Adyrkhaeva L., Krupenya S., Lysenchuk S. (2020)
Бишевець Н. - Управління пізнавальною діяльністю студентів у інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту, Степаненко О. (2020)
Бісмак О. - Ефективність застосування реабілітаційних заходів після нейрохірургічного відновлення цілісності пошкоджених периферичних нервів верхньої кінцівки (2020)
Костенко В. - Організація реабілітаційної допомоги хворим на ішемічну хворобу серця на амбулаторному етапі: проблеми та перспективи, Балаж М. (2020)
Круцевич Т. - заходи до підвищення рухової активності в скандинавських країнах, Трачук С., Мамедова І. (2020)
Куликовська С. - Оцінка рівня допризовної та фізичної підготовленості юнаків у процесі фізичного виховання (2020)
Оріховська А. - Сучасні підходи фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба, Федоренко С., Колиушко К. (2020)
Покас Б. - Теоретичне обґрунтування системи оцінювання рівня фізичної підготовленості студентської молоді закладів фахової передвищої освіти, Семененко В., Єфанова В. (2020)
Сибірякін Я. - Сучасні погляди на застосування заходів фізичної терапії в осіб з інсультом, Балаж М. (2020)
Чеверда А. - Аналіз стану біогеометричного профілю постави дітей, які займаються спортивними танцями (2020)
Вржесневська Г. - Ставлення студентів спеціальних медичних груп з різними індивідуально-типологічними характеристиками нервової системи до занять фізичним вихованням (2020)
Воронова В. - Особливості мотивації до занять спортом юних спортсменів (на прикладі баскетболу), Смоляр І. (2020)
Когут І. - Впровадження інклюзивного навчання у фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, Маринич В., Чебанова К. (2020)
Бузевич І. Ю. - Хижий іхтіокомплекс Великобурлуцького водосховища як чинник впливу на виживання посадкового матеріалу рослиноїдних риб, Макаренко А. В. (2020)
Григоренко Т. В. - Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему, Мушит С. О., Базаєва А. М. (2020)
Ганкевич Б. О. - Деякі особливості вирощування товарної продукції веслоноса (Polyodon spathula Walbaum, 1792) у ставах Лісостепу та Полісся України, Третяк О. М., Колос О. М. (2020)
Куць У. С. - Характеристика екстер’єрних показників самців амурського сазана (Cyprinus carpio Haematopterus) різного генезису, Грициняк І. І., Куріненко Г. А., Тучапський Я. В. (2020)
Грішин Б. О. - Аналіз жирнокислотного складу ліпідів гепатопанкреасу та скелетних м’язів помісних коропів першого покоління, Особа І. А., Грициняк І. І. (2020)
Puhovkin A. - Membrane permeability of Prussian carp (Carassius auratus Linnaeus, 1758) spermatozoa for water and cryoprotectants molecules, Mikson K. (2020)
Коваленко Ю. О. - Застосування маркерних показників плітки (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) для діагностики екологічного стану водойм в умовах надмірного антропогенного забруднення, Потрохов О. С., Причепа М. В., Горбатюк Л. О. (2020)
Козий А. М. - Биомониторинг постстрессовой адаптации органов пищеварения стерляди в условиях замкнутого водообеспечения (2020)
Машкова К. А. - Деякі цитометричні та біохімічні показники крові карася сріблястого (Carassius gibelio Bloch, 1782) р. Самара Дніпропетровської області, Шарамок Т. С. (2020)
Грициняк І. Й. - Методи досліджень в іхтіології. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2020)
Пам’яті Озінковської Світлани Петрівни (2020)
Пам’яті Олексієнка Олександра Олександровича (2020)
Гальчук О. - Трагічний блазень французької літератури як топос ідентичності (з художнього досвіду Віктора Гюго і Поля Верлена) (2020)
Мейзерська Т. - Наратив переміщень як спосіб конструювання горизонту свідомості героя (роман С. Жадана "Інтернат") (2020)
Срібняк І. - Формування світогляду полонених українців засобами друкованого слова: національно-виховна місія часопису "Просвітній листок" у таборі Вецляр, Німеччина (1916 р.), Шнайдер В. (2020)
Хамедова О. - Фемінізм і комунізм: специфіка взаємодії в західноукраїнському медійному дискурсі 1920–1930-х років (2020)
Великорода Ю. - Типологія метафор у науково популярному медіадискурсі (на матеріалі ресурсів National Geographic) (2020)
Бойко В. М. - Метод визначення та коригування міжкалібрувальних інтервалів військових вихідних еталонів, Ноженко О. М., Меркулов О. А., Герасимов С. В. (2020)
Коваль В. В. - Удосконалена сукупність принципів застосування сил і засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки та наведення зброї противника (2020)
Кривоножко А. М. - Розробка методу комплексної навігації безпілотного літального апарату на основі обробки інформації оптичного потоку в умовах змішаного руху, Явтушенко В. О., Самокіш А. В., Воробйов Є. С. (2020)
Кучеренко Ю. Ф. - Методика оцінки ефективності надійності функціонування автоматизованої системи військового призначення, як складної організаційно-технічної системи, Носик А. М., Сімонов С. І., Шубін Є. В. (2020)
Сидоренко Р. Г. - Методика оцінки ефективності заходів маскування у видимому діапазоні довжин хвиль, Акулінін Г. В., Безверхий С. А., Сафарова Г. М. (2020)
Таршин В. А. - Метод корекції траєкторії польоту засобу доставки рятувального спорядження з урахуванням розмиття поточних зображень об’єкта прив’язки, Дергоусов М. Ю., Акулінін Г. В. (2020)
Храпкін О. М. - Захист інформаційно-комунікаційної мережі установи від несанкціонованого доступу (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського