Забчук Г. М. - Активізація банківського кредитування реального сектору економіки як передумова відновлення економічного зростання (2018)
Погореленко Н. П. - Вплив суб’єктного чинника на стабільність банківської системи України (2018)
Сегеда Л. М. - Напрямки адаптації грошово-кредитного регулювання НБУ до режиму інфляційного таргетування на прикладі Нової Зеландії (2018)
Холоста Т. П. - Проблеми мотивації банківського персоналу (2018)
Буй Ю. В. - Особливості класифікації соціальних інновацій в суспільних системах у контексті забезпечення передумов їх сталого розвитку (2018)
Гвоздєй Н. І. - Oцiнкa ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Дідур Г. І. - Підсистема управління персоналом як складова менеджменту аграрних організацій, Смирнова Н. В. (2018)
Компанець К. А. - Імплементація маркетингової інформаційної системи в діяльність підприємств сфери послуг (2018)
Краснокутська Н. С. - Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами, Осетрова Т. О. (2018)
Лісняк В. О. - Застосування стратегічного аналізу при виборі та оцінюванні функціонування електронних платіжних систем на підприємствах (2018)
Lisun Ya. V. - Strategic development mechanism of the franchising brand (2018)
Монастирський Г. Л. - Social Media Marketing як інструменту просування підприємств ? надавачів транспортних послуг, Турчин Л. Я. (2018)
Туряниця В. В. - Критерії результативності міжнародного наукового співробітництва енергетичних підприємств (2018)
Хмелюк А. В. - Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції, Галаганов В. О. (2018)
Яців І. Б. - Особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств, Яців С. Ф. (2018)
Хоча Н. В. - Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами (2018)
Бінчаровська Т. А. - Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку (2018)
Ніколюк О. В. - Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2018)
Казарян Г. Г. - Формування механізму інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Терент'єва Н. В. - Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю, Череп О. Г. (2018)
Габ О. - Функціонально-організаційні детермінанти забезпечення адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів (2018)
Вдовічен А. А. - Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході, Вдовічена О. Г. (2018)
Гументик М. Я. - Економічна ефективність інвестицій у вирощування біоенергетичних культур в зоні лісостепу України, Гайда Ю. І., Фучило Я. Д., Гнап І. В. (2018)
Надвиничний С. А. - Формування кластерів в аграрній сфері національної економіки в умовах глобалізації (2018)
Кармелюк Г. І. - ВВП як чинник впливу на соціальні показники життя населення України: моделювання, Пласконь С. А., Сенів Галина В. (2018)
Ніколюк О. В. - Оцінка стану соціально-економічного розвитку аграрного виробництва в Україні, Лівінський А. І. (2018)
Нікішин Є. В. - Аспекти теорії дифузії інновацій та логістизація АПК України (2018)
Казарян Г. Г. - Методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Постніков В. С. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку системи міського транспорту (2018)
Тарасенко Д. Л. - Система взаємодії складових сталого розвитку у регіональному програмуванні (2018)
Малиш Д. О. - Роль фінансового сектору у фінансуванні підприємств реального сектору економіки (2018)
Уварова В. В. - Сучасні проблеми функціонування міжнародних банківських кредитних ліній (2018)
Афанасьєв Є. В. - Ситуаційний контроль і регулювання в діловому адмініструванні бізнес-процесів щодо управління потенціалом корпорацій, Варава Л. М., Афанасьєв І. Є., Арутюнян А. Р. (2018)
Бошота Н. В. - Економічний потенціал підприємств туристичної сфери України (2018)
Васильченко О. М. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Данилюк М. О. - Оцінювання ділової активності підприємства на стадіях його життєвого циклу (2018)
Данілова Е. І. - Логічна ієрархія понять у системі економічної безпеки (2018)
Демченко К. В. - Сутність та необхідність екологічної модернізації виробництва в Україні (2018)
Іонін Є. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі, Тарасенко Л. О. (2018)
Катерна О. К. - Цільові групи користувачів послуг інтелектуальних транспортних систем (2018)
Назарчук Н. В. - Проблеми формування та розвитку корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні, Малик І. П. (2018)
Плетньова Ю. К. - Аналіз існуючих методик розрахунку доданої вартості на підприємстві, Марченко В. М. (2018)
Слободян Н. Г. - Ціноутворення та управління витратами на підприємствах харчової промисловості, Саухіна О. В. (2018)
Спільник І. В. - Принцип системності в аналітичних дослідженнях, Ярощук О. В. (2018)
Фесенко В. В. - Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств (2018)
Чернявська І. М. - Механізми впливу організаційно–управлінської трансформації на розвиток промислових підприємств (2018)
Габ О. - Особливості стратегічного управління розвитком морських портів України (2018)
Горун М. В. - Енергоефективність як інструмент підвищення екологічної безпеки закладів рекреаційної інфраструктури, Федірко М. М. (2018)
Калиніченко Ю. В. - Побудова моделі ринкового ціноутворення, Собчук В. А. (2018)
Карапетян Е. Т. - Конкурентні переваги кластера як основа підвищення інвестиційної активності регіону (2018)
Кльоба С. М. - Економічна оцінка розвитку та конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області (2018)
Круцяк М. О. - Прогнозування попиту на вітчизняному ринку електричної енергії на основі результатів аналізу динаміки соціально-економічних показників (2018)
Лазебник Ю. О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміни на ринку праці та якість зайнятості (2018)
Надвиничний С. А. - Сучасні умови формування та реалізації експортного потенціалу аграрної сфери регіонів України (2018)
Петращак О. О. - Оцінка ефективності управління соціально-трудовими відносинами в Україні, Кобринський А. В. (2018)
Пиріг Г. І. - Механізм фінансування енергоефективних заходів в умовах сталого розвитку суспільства , Файфура В. В., Крупка А. Я. (2018)
Ситник Й. С. - Підходи до формування економічної політики розвитку промислових підприємств України (2018)
Тріпак М. М. - Соціальна реабілітація соціуму у спеціальних державних установах в умовах глобальної інклюзивної економіки (2018)
Усик В. І. - Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери (2018)
Федірко М. М. - Розбудова конкурентного середовища на ринку комунальної теплоенергетики України: зарубіжний досвід та українські реалії, Кривохижа Ю. О. (2018)
Халатур С. М. - Фінансова стратегія підприємств національної економіки України, Костенко Д. С. (2018)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка купівельної спроможності соціальних стандартів в Україні (2018)
Чайка Т. Ю. - Застосування статистичного аналізу Text Mining при уточненні і стандартизації визначення логістики готельно-ресторанного бізнесу, Стригуль Л. С., Александрова В. О. (2018)
Беля А. Р. - Теоретичні засади функціонування системи державного фінансового контролю (2018)
Василевська Г. В. - Економічні передумови та особливості створення оптимального фіскального простору України (2018)
Лісняк В. О. - Міжнародний досвід застосування електронних платіжних систем в Україні (2018)
Василик Н. М. - Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2018)
Ганін В. І. - Стратегічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Борох С. В. (2018)
Ложачевська О. М. - Аналіз маркетингової діяльності та комунікаційної політики підприємств автосервісу України, Григоренко Р. В. (2018)
Пархомець М. К. - Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. М. (2018)
Селютін С. В. - Визначення напрямів стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства на засадах бенчмаркінгу (2018)
Спільник І. В. - Консультаційна діяльність: актуальність, особливості та перспективи розвитку, Загородна О. М., Ярощук О. В. (2018)
Турчин Л. Я. - Застосування CRM-систем у маркетинговій діяльності та управлінні персоналом транспортних підприємств, Островерхов В. М. (2018)
Уварова А. Є. - Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства (2018)
Швець В. Є. - Розвиток наукової думки з обліку і аналізу в сільському господарстві у виданнях Євгена Архипенка, Павлік І. Є. (2018)
Яскал І. В. - Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу промислового підприємства, Кондрієвич О. В. (2018)
Прядко В. В. - Проблеми обліку доходів і витрат, зумовлених операціями з переоцінки фінансових інвестицій (2018)
Галиш Н. А. - Сертифікація деревних пелет як необхідна складова їх збуту (2018)
Власова К. В. - Корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку підприємств АПК України (2018)
Лебедєва В. В. - Сучасна оцінка соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, Казарян Г. Г. (2018)
Луцик А. І. - Податкове регулювання розвитку національного виробництва, Гугул Р. Я. (2018)
Васильєва Т. А. - Особливості державного регулювання галузі освіти в контексті формування соціальної держави, Воронцова А. С., Майборода Т. М. (2018)
Зомчак Л. М. - Динамічна факторна модель короткострокового прогнозування ВВП України, Ракова А. С. (2018)
Мельник І. М. - Діагностика соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в Україні (2018)
Надвиничний С. А. - Економічний розвиток аграрної сфери України на інноваційній основі (2018)
Наумов О. Б. - Інституційне регулювання розвитку торговельно-промислової сфери економіки України, Наумова Л. М., Наумова О. В. (2018)
Поздняков Ю. В. - Узгодження колізії нормативних вимог до визначення вартості товарного знака, Лапішко М. Л. (2018)
Хмелюк А. В. - Аналіз діяльності неприбуткових організацій: методологічний аспект, Ломонос О. Ю., Фабриченко Т. В. (2018)
Шашина М. В. - Сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної економіки (2018)
Разборська О. О. - Якість аудиторських послуг в Україні, Пудкалюк Х. О. (2018)
Лаврик О. Л. - Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках, Джафарбагі К. Д. (2018)
Водолазська О. А. - Методологічні засади фінансового менеджменту суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності (2018)
Діденко Л. В. - Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг, Кобзар І. А., Ханалієва І. С. (2018)
Кулик Р. Р. - Суть і об’єктивна необхідність виникнення експертизи (2018)
Пристемський О. С. - Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Сакун А. Ж. (2018)
Руська Р. В. - Моделювання динаміки накопичення пенсійних внесків у недержавних пенсійних фондах (2018)
Тріпак М. М. - Соціально-економічні та фінансово–психологічні механізми соціалізації інклюзивних ЗВО загальнодержавного значення (2018)
Тютюник І. В. - Інструменти мінімізації податкового навантаження в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування, Кобушко Я. В. (2018)
Забчук Г. М. - Аналіз факторів впливу на ефективність грошово-кредитної політики: вітчизняні реалії, Гнатів О. В. (2018)
Монастирський Г. Л. - Напрями використання платіжних карток як інновації оплати послуг транспортних організацій, Чайковський Я. І., Чайковська І. Я., Чайковський Є. Я. (2018)
Родченко С. С. - Дефініції фінансово-економічної безпеки банку (2018)
Богун Л. Ю. - Класифікація інструментів трейд-маркетингу, Розумей С. Б., Ніколаєнко І. В. (2018)
Бортнікова Л. П. - Можливості глобальних ланцюгів створення вартості для малого і середнього бізнесу (2018)
Волкова Н. А. - Сучасні методи аналізу платоспроможності суб’єктів господарювання, Сніткіна І. А. (2018)
Галиш Н. А. - Дискретна модель для формування стратегії підприємства на ринку твердого біопалива (2018)
Калабухова С. В. - Аналіз податкової ефективності суб’єкта господарювання (2018)
Лаврик О. Л. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Котляр К. О. (2018)
Мельникова Н. В. - Теоретичний базис логістичного управління прямими і зворотними матеріальними потоками, Благой В. В. (2018)
Микитюк Ю. І. - Шляхи підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності будівельної організації (2018)
Нашкерська М. М. - Методологічні основи аналізу трудових ресурсів бюджетної установи (2018)
Нужна С. А. - Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємствами аграрного сектору, Самарець Н. М. (2018)
Плахотнік О. О. - Концептуальні основи вартісної оцінки майна підприємств (2018)
Потрашкова Л. В. - Динамічна модель потенціалу соціально відповідального підприємства (2018)
Яковенко Т. Ю. - Застосування економіко-математичних методів в управлінні проектами, Пустовіт А. В. (2018)
Новіченко Л. С. - Актуальні питання формування звіту про управління підприємством (2018)
Прядко В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами (2018)
Гуцал І. С. - Теоретико-методологічні аспекти ризик-менеджменту банків (2018)
Зварич І. Я. - "Податковий зсув" як SMART-передумова до формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки (2018)
Ручинська Н. С. - Економіко-статистичний аналіз діяльності фермерського господарства (2018)
Bublyk M. - The role of socialization of human capital development in global competition conditions, Shakhno A. (2018)
Бруханський Р. Ф. - Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку у сфері землекористування, Бінчаровська Т. А. (2018)
Іщенко О. А. - Методичні підходи до оцінювання інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичних систем (2018)
Квасниця О. В. - Вплив фінансової політики на розвиток регіонів в умовах децентралізації, Русін В. М. (2018)
Брик М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Україні (2018)
Ватагович М. І. - Наукові підходи до підтримки виробників державою (2018)
Борисова Т. - Інтернет-дослідження комунікаційної активності надавачів послуг міського громадського транспорту України, Монастирський Г., Крулевський А. (2019)
Гончар І. - Багатовимірне статистичне оцінювання впливу процесу народжуваності на формування демографічного потенціалу країни, Ященко Я. (2019)
Казарян Г. - Науково-методологічні механізми соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2019)
Міщук Н. - Статистичний аналіз рівня економічної активності та рівня безробіття в Україні, Завада О. (2019)
Саріогло В. - Зовнішня трудова міграція в Україні: мотиви, масштаби, наслідки (2019)
Уніят Л. - Розвиток системи державного регулювання та підтримки бізнесу на інноваційній основі у підприємствах АПК (2019)
Chubka O. - Public financial policy on industry sphere: foreign experience and problems of implementation in Ukraine, Lyvdar M., Viblyi P. (2019)
Abuselidze G. - Paradigms of de-dollarization, challenges and analysis of expected results in Georgia, Surmanidze M. (2019)
Близнюк О. - Управління оборотним капіталом підприємств торгівлі з позиції функціонально-відтворювального та структурно-класифікаційного підходів, Сіфурова А. (2019)
Калиніченко Ю. - Методичні аспекти оцінювання комерційних приміщень, розташованих у будівлі пам’ятки архітектури, Назарян Д. (2019)
Москвіченко І. - Вплив фінансової нестабільності на валютні ризики підприємств портової галузі, Крисюк Л., Чебанова Т. (2019)
Садовяк М. - Регулювання розвитку інвестиційно-будівельної діяльності в Україні: організаційно-правовий аспект (2019)
Хоружий С. - Класифікація моделей регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ (2019)
Воробйов Р. - Модель збалансованого інноваційного управління виробництвом залізорудних підприємств (2019)
Дутка Г. - Кластерний аналіз діяльності суб’єктів туристичної діяльності: регіональний аспект, Савіцька О., Савіцька Н. (2019)
Куліш О. - Механізм стратегічного управління гнучким економічним розвитком залізорудних підприємств (2019)
Лебедєва В. - Імперативи комплементарності реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств, Шабатура Т., Варгатюк М. (2019)
Лівінський А. - Сучасні методичні підходи до ефективності стратегічної діяльності підприємств тваринництва (2019)
Марченко В. - Інтегральна оцінка рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства (2019)
Нечаєва І. - Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи (2019)
Хілуха О. - Розвиток корпоративних університетів (2019)
Бережницька Г. - Дослідження можливостей та загроз управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2019)
Івашків І. - Перспективи розвитку альтернативних джерел палива в Україні, Трухан Л. (2019)
Кушнір С. - Визначення закономірності змін показників інноваційної активності на розвиток та економічну безпеку агропромислового комплексу України (2019)
Габ О. - Аналіз економічного потенціалу морських портів України в умовах реалізації інноваційних можливостей (2019)
Сакун А. - Зелений туризм як пріоритет диверсифікації територіального розвитку України, Гакал Т. (2019)
Негоденко В. - Теоретичні аспекти визначення сутності категорії "бенчмаркінг", Варгатюк М., Щербата М. (2019)
Бензар О. - Фінансові обмеження нефінансових корпорацій як чинник фінансової стабільності банківської системи, Лактіонова О. (2019)
Бурдонос Л. - Проблеми інвестиційного забезпечення університетської науки в Україні, Виноградня В. (2019)
Забчук Г. - Посткризове відновлення ефективності банківської системи України (2019)
Katerna O. - Intelligent transport system: the problem of definition and formation of classification system (2019)
Кравченко Т. - Аналіз та прогнозування видатків державного бюджету України, Власенко М. (2019)
Летуновська Н. - Формування стратегії випереджального інноваційного розвитку в умовах індустрії 4.0, Сагер Л., Сигида Л. (2019)
Миколюк О. - Передумови формування політики енергозбереження у розвитку підприємств машинобудівного комплексу, Бобровник В. (2019)
Мичак Н. - Організація аналізу необоротних активів, утримуваних для продажу (2019)
Позняк О. - Управління ризиками логістичного оператора при здійсненні експортних операцій (2019)
Розумей С. - Оцінювання стану конкуренції на ринку жироолійної продукції України, Семідей К. (2019)
Чернобровкіна С. - Побудова ієрархії комунікаційних заходів для машинобудівних підприємств України (2019)
Габ О. - Реалізація стратегії інноваційного розвитку вітчизняних морських портів (2019)
Кушнір С. - Факторний аналіз інституційного забезпечення аграрного сектору в Україні (2019)
Bublyk M. - Analysis of export policy of timber trade in the conditions of international economic activity, Petryshyn N., Medvid R. (2019)
Пласконь С. - Економетричне оцінювання впливу валового внутрішнього продукту на рівень життя населення України, Сенів Г., Хома-Могильська С., Кармелюк Г. (2019)
Скоробогатова Н. - Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень індустрії 4.0 (2019)
Канюк В. - Методичний підхід до оцінювання податкового ризику суб’єктів господарювання на основі економіко-статистичних методів (2019)
Майборода А. - Теоретико-методологічні рекомендації щодо організації та управління системою фінансової безпеки підприємства (2019)
Маршалок Т. - Шляхи досягнення економічної рівноваги через забезпечення фіскальної стійкості в країні, Мороз І. (2019)
Адамик Б. - Платіжні системи: фундаментальні засади та перспективи трансформації, Ткачук В. (2019)
Витвицький Я. - Формування системи управління підприємствами при розробці родовищ вуглеводнів з важковидобувними запасами, Пілка М. (2019)
Данілова Е. - Функціональний опис системи економічної безпеки авіакомпанії (2019)
Калабухова С. - Процедура оцінки поточної вартості створеної торговельної марки компанії, Давидкова К. (2019)
Камінський Б. - Особливості формування та реалізації інноваційного потенціалу туристичних підприємств регіону, Юрченко В. (2019)
Кобєлєва Т. - Концептуальні положення аналізу рівня комплаєнс-безпеки країни та підприємства (2019)
Хмелюк А. - Розвиток малого бізнесу в Україні як фактор становлення соціально орієнтованої економіки: нормативний та обліковий аспект (2019)
Памяти Валерия Гаевича Шахбазова (2005)
Шахбазов В. Г. - Количественное наследование и значение энергии генома (2005)
Шигимага В. А. - Динамика электрослияния бластомеров двухклеточного эмбриона мыши (2005)
Бараннік Т. В. - Вплив гемолізу на глутатіон-S-трансферазну активність в печінці та нирках щурів (2005)
Бездудная Е. Ф. - Динамика липидов в семенах и проростках сои при прорастании (2005)
Гамолина О. В. - Возрастные особенности чувствительности клеток соединительной ткани к механическому напряжению (2005)
Ганусова Г. В. - Возрастные особенности активности NADP-зависимых дегидрогеназ и содержания цитохромов Р-450 и b5 в печени крыс при развитии оксидативного стресса, вызванного хлоридом кобальта (2005)
Жукова Т. В. - О некоторых изменениях структуры коллагена действием механического напряжения (2005)
Кот Ю. Г. - Вклад комплекса Ca2+/кальмодулин в передачу сигнала о механическом напряжении в соединительной ткани (2005)
Марченко Н. Ю. - Одностадийная очистка молекулярного шаперона GroEL методом аффинной хроматографии на основе денатурированного пепсина, Марченков В. В., Кайшева А. Л., Кашпаров И. А., Котова Н. В., Калиман П. А., Семисотнов Г. В. (2005)
Охрименко С. М. - Адаптация ферментов липидного и азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути, Гурьева Н. Ю., Калиман П. А. (2005)
Догадина Т. В. - Музей кафедры ботаники Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, Горбулин О. С., Гамуля Ю. Г. (2005)
Райда Е. В. - Водоросли болот ландшафтного заказника "Вишняки" (Полтавская область) (2005)
Атраментова Л. А. - Генетический анализ предрасположенности к остеохондрозу в Харьковской области, Тыжненко Т. В. (2005)
Волкова Н. Е. - Влияние возраста родителей на половое поведение Drosophila melanogaster, Немчук Н. В., Воробьёва Л. И. (2005)
Кулабухова Н. М. - Вплив окремих мутацій і гетерозиготності на деякі особливості поведінки Drosophila melanogaster, Медведєва О. В., Воробйова Л. І. (2005)
Марченко А. Ю. - Влияние препарата ВЭСП, содержащего 20ОН-экдистерон, на степень политении гигантских хромосом у Drosophila melanogaster Meig. в зависимости от генотипа, Страшнюк В. Ю., Какпаков В. Т. (2005)
Федота А. М. - Генетическое консультирование при мультифакториальных дерматозах на примере псориаза, атопического дерматита, витилиго (2005)
Шакина Л. А. - Особенности гомологичного и негомологичного спаривания политенных хромосом у инбредных линий и гибридов дрозофилы, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г. (2005)
Шустикова М. В. - Генетические и средовые детерминанты агрессивного поведения (2005)
Брезгунова О. А. - Организация коммунальных ночевок серой вороны (Corvus cornix) в г.Харькове (2005)
Влащенко А. С. - Убежища рыжих вечерниц (Nyctalus noctula Schreber, 1774) на территории Гомольшанского леса (2005)
Румиех Ю. Х. - Функциональные характеристики органотипических культур, полученных из надпочечников крыс разного возраста (2005)
Rudenko S. V. - Modulatory effect of peptide structure and equilibration conditions of cells on peptide-induced hemolysis, Wajdi Khalaf Jamil Madanat (2005)
100-летие со дня рождения Георгия Ильича Семененко (1906–1972) (2006)
Ал-Амуш А. - Влияние катионов на агрегацию тромбоцитов, Берест В. П., Гаташ С. В., Перский Е. Э. (2006)
Ганусова Г. В. - Изучение некоторых показателей стероидогенеза в надпочечниках крыс при введении хлорида кобальта и хлорида ртути (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция структурно-функциональных свойств участка расщепления гемагглютинина вируса гриппа Н9N2, Буланкина Н. И., Перский Е. Э. (2006)
Жукова Т. В. - Возможный механизм участия механического напряжения стенок сосудов в возрастном развитии склероза, Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2006)
Безроднова О. В. - Фитосозологическая характеристика заказников "Ковыльная степь" и "Рязановая балка" (2006)
Громакова А. Б. - Новые местонахождения редких видов лишайников в Харьковской области (2006)
Швед М. Д. - Альгофлористические исследования водоёмов левобережного Полесья (2006)
Атраментова Л. А. - Эффект антиципации при распространенных заболеваниях (на примере ишемического инсульта и остеохондроза), Тыжненко Т. В. (2006)
Баева Е. Ю. - Индукция и проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы линий и гибрида подсолнечника (2006)
Волкова Н. Е. - Особенности наследования признаков полового поведения Drosophila melanogaster, Воробьёва Л. И. (2006)
Гуревич И. Я. - Генетико-демографическая характеристика еврейского и арабского населения Израиля, Атраментова Л. А. (2006)
Докукіна К. І. - Успадкування морфологічних та біохімічних ознак гібридами від схрещування амфідиплоїду Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. із сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26, Діденко С. Ю., Усова З. В. (2006)
Дорошенко К. А. - Повышение способности к термическому партеногенезу яиц тутового шелкопряда, развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому рекордного по данному признаку партеноклона, Клименко В. В. (2006)
Забелина В. Ю. - Способность к термопартеногенезу яиц тутового шелкопряда Bombyx mori L., развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому противоположного пола, Клименко В. В. (2006)
Кузёменский А. В. - Особенности проявления гена gs (green stripe) и эффекты его неаллельного взаимодействия с генами повышенной пигментации плодов томата (2006)
Кулабухова Н. Н. - Роль отдельных морфологических мутаций в формировании поведенческих признаков Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2006)
Марченко А. Ю. - Генетическая вариабельность степени политении гигантских хромосом и действие 20ОН-экдистирона на эндоредупликацию у Drosophila melanogaster Meig., Страшнюк В. Ю. (2006)
Масікевич Ю. Г. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи (2006)
Мещерякова И. П. - Генетико-демографическая структура населения города Евпатории (2006)
Навроцкая В. В. - Проявление количественных признаков Drosophila melanogaster в зависимости от воздействия света на разные стадии гаметогенеза особей родительского поколения (2006)
Нестеренко А. М. - Влияние предваряющего теплового шока на способность к полному термопартеногенезу у тутового шелкопряда Bombyx mori L., Клименко В. В. (2006)
Норман Т. В. - Генетический анализ фототаксиса у линии ci eyR Drosophila melanogaster Meig., Воробьева Л. И. (2006)
Рожков Р. В. - Успадкування ознак полонікумності у міжвидових гібридів T. petropavlovskyi з сортом м’якої пшениці Харківська 28 (2006)
Таглина О. В. - Изучение спонтанного асинапсиса политенных хромосом слюнных желез Drosophila melanogaster у высокоинбредных линий, комбинированных линий и их гибридов (2006)
Цао Юй - Генетико-эпидемиологическое изучение рака пищевода в Китае, Атраментова Л. А. (2006)
Шахбазов А. В. - Комбинированная экспрессия бактериальной эндохитиназы и рамнозилтрансферазы в трансгенных растениях, Бричкова Г. Г., Манешина Т. В., Картель Н. А. (2006)
Шустикова М. В. - Влияние степени экзогамии на склонность к физической агрессии (2006)
Фатєєв А. І. - Аналіз стану забрудненого важкими металами ґрунту за використання біологічних показників, Самохвалова В. Л., Найдьонова О. Є. (2006)
Влащенко А. С. - Зимовки рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в искусственных пещерах северо-востока Украины, Наглов А. В. (2006)
Полчанинова Н. Ю. - Материалы к инвентаризации фауны пауков (Araneae) заповедника "Хомутовская степь" (Донецкая обл.) (2006)
Савченко Г. А. - Роль исходной и привнесенной неоднородности в формировании комплексности степных экосистем северо-востока Украины, Ронкин В. И. (2006)
Токарский В. А. - Ключевые экологические факторы возрождения европейского подвида степного сурка в середине ХХ века и депрессии его численности на рубеже ХХ–ХХІ веков, Ронкин В. И., Савченко Г. А. (2006)
Усенко Е. В. - Использование биотестов на бактериях Photobacterium phosphoreum, инфузориях Tetrahymena pyriformis и мухах Drosophila melanogaster для эколого-токсикологической оценки водных объектов (2006)
Шабанов Д. А. - Изучение популяционных систем зеленых лягушек (Rana esculenta complex) в Харьковской области: история, современное состояние и перспективы, Зиненко А. И., Коршунов А. В., Кравченко М. А., Мазепа Г. А. (2006)
Дюбко Т. С. - О некоторых аспектах применения флуоресцентного анализа в криобиологии. I. Собственная флуоресценция белков (2006)
Черемской А. К. - Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на морфофункциональные показатели лабораторных животных при общем охлаждении, Прокопюк О. С., Губина-Вакулик Г. И., Чижевский В. В., Фалько О. В. (2006)
Усиченко А. С. - К морфологии Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz. f. robiniae Bond., Ордынец А. В., Глущенко В. И. (2006)
Герасько Т. В. - Вплив антиоксидантних препаратів АОК-М та Марс-1 на морозостійкість озимої пшениці при допосівній інкрустації насіння, Калитка В. В. (2006)
Жмурко В. В. - Интенсивность деления клеток в меристемах проростков сои (Glicine max (L.) Merr.) при пониженной температуре, Высочан А. П., Матушкин В. А. (2006)
Тимошенко В. В. - Вплив тривалості дня на вміст і співвідношення НАДФ+/НАДФН у листках рослин різних фотоперіодичних груп, Жмурко В. В. (2006)
Билявская С. Б. - Комбинированная трансплантация ткани щитовидной и надпочечниковых желез при послеоперационном гипотиреозе, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2006)
Олейник О. А. - Влияние температуры и модификаторов мембраны на транспорт флуоресцеина в эритроцитах, Мухамед Хани Румиех, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2006)
Руденко С. В. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи, Важди Кхалаф Жамиль Маданат, Бондаренко В. А. (2006)
Румиех Ю. Х. - Функциональные характеристики надпочечников и органотипических культур надпочечников крыс при старении, Бондаренко Т. П. (2006)
Аль-Салаймех И. А. С. - Влияние n-бутанола и n-гексанола на температурно-осмотическую чувствительность эритроцитов, Мелихова С. В., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2006)
Тишко Т. В. - Исследование морфологии эритроцитов крови рожениц и новорожденных с помощью цифрового голографического интерференционного микроскопа, Титарь В. П., Тишко Д. Н., Бондаренко В. А., Мартыненко В. В., Стаценко Н. В., Коровай В. И. (2006)
Хассунех Л. Х. М. - Влияние α-токоферола на индукцию L-тироксином обмена липидов в печени старых крыс (2006)
Итоговая научная конференция биологического факультета (2006)
Андриевский А. М. - Термочувствительность молекулярных форм гидролаз эфиров карбоновых кислот личинок, куколок и имаго Drosophila melanogaster (2006)
Бараннік Т. В. - Активність ряду антиоксидантних ферментів і вміст відновленого глутатіону в печінці щурів при дії хлориду кадмію (2006)
Бездудная Е. Ф. - Изменение содержания белка и трансаминирования аминокислот при прорастании семян сои (Glicine max L.), Калиман П. А. (2006)
Вовчук И. Л. - Выделение и идентификация молекулярных форм карбоксипептидазы А опухолевой ткани эндометрия матки женщин, Кучеров В. А., Петров С. А. (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция антигенных детерминант гемагглютинина и нейраминидазы вируса гриппа Н9N2, Перский Е. Э., Буланкина Н. И. (2006)
Кочмар О. В. - Распределение тиамина в субклеточных фракциях тканей миометрия женщин при онкопатологии, Петров С. А. (2006)
Марченко Н. Ю. - Влияние двухвалентных катионов на взаимодействие молекулярного шаперона GroEL с ненативными белковыми мишенями (2006)
Станєв О. І. - Вплив різних штамів спіруліни на вміст лактату, малату та пірувату в органах щурів за цукрового діабету, Запорожченко О. В., Карпов Л. М., Коломійчук С. Г., Кокошкіна О. О. (2006)
Горбулин О. С. - Euglenophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина), Райда Е. В. (2006)
Куземенский А. В. - Экспрессия мутантных признаков в гетерозиготе и её практическая значимость в решении селекционных задач для культуры томата, Надточий Л. Ю. (2006)
Ніколенко І. А. - Накопичення білка, олії та крохмалю в достигаючому насінні ендоспермальних мутантів кукурудзи, Тимчук С. М. (2006)
Филипцова О. В. - Половые и возрастные особенности пищевых предпочтений и их связь с личностными и когнитивными свойствами (2006)
Юй Цао - Сегрегационный и компонентный анализ рака пищевода в провинции Хебэй (Китай), Атраментова Л. А. (2006)
Ситнік С. А. - Екологічна оцінка якості води річки Сіверський Донець в межах Луганської області, Смутило О. Є. (2006)
Токарский В. А. - Реакклиматизация степного сурка (Marmota bobak Mull., 1776) в Украине (Харьковская, Полтавская, Сумская, Запорожская и Днепропетровская области), Грубник В. В., Авдеев А. С. (2006)
Бондарович Н. А. - Состояние иммунной системы мышей c генетически детерминированным развитием рака молочной железы после применения криоконсервированных клеток фетальной печени, Останков М. В., Сироус М. А., Останкова Л. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Идентификация фенотипических характеристик и оценка влияния различных режимов криоконсервирования на функциональный потенциал клеток фетальной печени, Ямпольская Е. Е., Дубрава Т. Г. (2006)
Дюбко Т. С. - Влияние замораживания на плазму донорской крови, Морозова Т. Ф., Липина О. В., Ромоданова Э. А. (2006)
Заколесник Н. В. - Застосування регуляторів росту для інтенсифікації процесу утворення примордіїв Pleurotus ostreatus (2006)
Вязовская О. В. - Состояние церебральной нейродинамики в условиях иммобилизационного стресса у крыс на основе оценки энтропии Колмогорова по ЭЭГ, Майоров О. Ю. (2006)
Майоров О. Ю. - Оценка энтропии Колмогорова–Синая по ЭЭГ у здоровых мужчин с различной степенью тревожности, Фрицше Л. Н., Фрицше М., Прогнимак А. Б., Степанченко К. А. (2006)
Семенова Я. А. - Особенности обмена фосфолипидов в функционально различных тканях белых крыс в процессе старения (2006)
Скрипниченко Н. В. - Сравнительное изучение инсулинпродуцирующей способности островков поджелудочной железы новорожденных поросят и новорожденных кроликов in vitro, Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2006)
I Міжнародна конференція молодих учених "Біологія: від молекули до біосфери" (2006)
Фадел А. А. Х. - Влияние температуры на дезагрегацию тромбоцитов, вызванную грамицидином S, Берест В. П., Хакл Е. В., Перский Е. Э. (2007)
Бездудная Е. Ф. - Влияние солей тяжелых металлов на активность аминотрансфераз и интенсивность перекисного окисления липидов в прорастающих семенах сои (Glicine max L.) (2007)
Вовчук І. Л. - Виділення та очищення карбоксипептидази А з цисаденоми яєчника жінок, Петров С. А. (2007)
Дереча Л. М. - Склад фосфоліпідів клітин крові, печінки та головного мозку тварин при тривалій дії етанолу, М’ясоєдов В. В. (2007)
Кот Ю. Г. - Изменения полисахаридного состава кожи крыс под действием механического напряжения (2007)
Петров С. А. - Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот, Чернадчук С. С., Захариева З. Е., Федорко Н. Л., Сорокин А. В. (2007)
Багацька Н. В. - Цитогенетичні особливості у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, Нефідова В. Є. (2007)
Глотка Л. И. - Иммуногенетическая характеристика мальчиков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода, Багацкая Н. В., Деменкова И. Г. (2007)
Коновалов В. С. - А. С. Серебровский (1892–1948). Судьба и жизнь в науке, Заблудовский Е. Е. (2007)
Куземенский А. В. - Проявление генетической депрессии у мутантных генотипов томата (2007)
Самовол О. П. - Індукування рекомбінаційних обмінів у гібридів F1 томата, Монтвід П. Ю., Черкаський О. М. (2007)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение мутагенной и модифицирующей активности новых биологически активных веществ амниоцена и его аналога в микробных тестах (2007)
Ткачик Т. Е. - Дослідження впливу зчепленого зі статтю гена пізньої опереності k на господарсько-корисні ознаки свійських курей (Gallus domesticus) (2007)
Филипцова О. В. - Генетико-популяционный анализ проактивной и реактивной агрессивности среди академической молодежи Восточной Украины, Луценко Е. Л., Атраментова Л. А. (2007)
Колесник А. Н. - Фауна круглоротых и рыб участка реки Северский Донец в пределах Змиевского района Харьковской области, Старко Н. В., Фоменко А. В. (2007)
Лысенко Г. Н. - Сравнительная фитоиндикационная оценка лесных и лугово-степных экотопов Казацкого участка Центрально-Черноземного заповедника (2007)
Савченко Г. А. - Зависимость сроков залегания в спячку Marmota bobak от выраженности окончания периода вегетации, Ронкин В. И. (2007)
Токарский В. А. - Эпизоотологическое значение степного сурка (Marmota bоbаk bоbаk Müll., 1776), Зоря А. В. (2007)
Гончаренко И. В. - Новый метод отбора информативных видов в классификации Браун-Бланке (2007)
Акулов А. Ю. - Дифференцированная оценка развития гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей ярового ячменя (2007)
Антонова О. І. - Морфологічні особливості печінки при довготривалому впливі мелатоніну (2007)
Бабенко Н. А. - Возрастные особенности модуляции флавоноидами Сhamomilla recutita содержания и обмена глицеролипидов и холестерола в печени крыс, Шахова Е. Г. (2007)
Маркова К. В. - Антигемолитическая активность хлорпромазина в условиях гипотонического лизиса эритроцитов в средах различного катионного состава, Олейник О. А., Шпакова Н. М. (2007)
Писаренко Н. А. - Влияние амфифильных соединений на гипертонический стресс эритроцитов человека и быка, Шпакова Н. М., Орлова Н. В. (2007)
Руденко С. В. - Морфологическая реакция эритроцитов на изменение электролитного состава среды. I. Влияние альбумина, Хани Р. М., Бондаренко В. А. (2007)
Авксентьева О. А. - Особенности углеводно-белкового обмена растений различных фотопериодических групп в связи с реакцией на фотопериод (2007)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив кліностатування на ультраструктурну організацію і функціонування меристематичних клітин проростків гороху, Соболь М. А. (2007)
Тимчук Д. С. - Вміст крохмалю і амілози в зерні ліній кукурудзи – носіїв ендоспермальних мутацій, Жмурко В. В., Тимчук С. М. (2007)
Памяти основателя Харьковской школы возрастной физиологии и биохимии (к 120-летию со дня рождения члена-корреспондента АН Украины А. В. Нагорного) (2007)
Памяти академика Владимира Николаевича Никитина (2007)
Дереча Л. М. - Алкоголь та його дія на організм: огляд літератури (2007)
Догадина Т. В. - Новые таксоны и таксономические комбинации в составе желтозеленых водорослей (Xanthophyta s.l.) (2007)
Жигаленко О. А. - Рідкісні види судинних рослин Ічнянського національного природного парку (2007)
Darki Z. B. - A specific diversity and taxonomic structure of phytoplankton in water bodies of Iran, Dogadina T. V. (2007)
Багацкая Н. В. - Дерматоглифика при гипоталамическом синдроме пубертатного периода у мальчиков-подростков, Глотка Л. И. (2007)
Дорошенко К. А. - Термический партеногенез яиц тутового шелкопряда Bombyx mori L., формирующихся в яичниках, имплантированных в чужеродную сому, Забелина В. Ю., Клименко В. В. (2007)
Коваленко Н. В. - Использование пропионо-гематоксилина в изучении зародышевой линии медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Clitellata, Hirudinea), Дорошенко К. А., Клименко В. В., Утевский А. Ю., Утевский С. Ю. (2007)
Маркова О. А. - Анализ соотношения полов и цветовых вариаций в потомстве волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus) (2007)
Остаповець Л. І. - Вплив умов культивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней in vitro на розвиток партеногенетичних ембріонів (2007)
Самовол О. П. - Якісні показники мейозу як критерій ступеню гомогенізації міжвидових розщеплюваних популяцій томата, Монтвід П. Ю., Черкаський О. М., Граті В. Г., Граті М. І. (2007)
Ткачик Т. Е. - Спадкова консолідація батьківських форм та аутосексних генотипів бірківських м’ясо-яєчних курей (2007)
Филипцова О. В. - Популяционно-генетический анализ профессиональных склонностей, Атраментова Л. А. (2007)
Цао Юй - Делеции гена FHIT при раке пищевода, Атраментова Л. А. (2007)
Жиденко А. А. - Влияние гербицидов на структурный метаболизм карпа (Cyprinus carpio L.) разного возраста (2007)
Kovalenko M. V. - First Ukrainian record of the frog lung fluke Skrjabinoeces breviansa Sudarikov, 1950 (Trematoda: Plagiorchidae) (2007)
Колесникова М. Ю. - Новые сведения о распространении бранхиобделлид (Clitellata: Branchiobdellida) в водоёмах Харьковской области (2007)
Федоненко Е. В. - Распределение свинца и кадмия в экосистеме самарского рыбоводного пруда, Шарамок Т. С., Есипова Н. Б. (2007)
Александрова Д. И. - Влияние прединкубации эритроцитов человека и быка в растворах сахарозы на устойчивость клеток к гипертоническому шоку, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2007)
Антонова О. І. - Гістологічні особливості печінки при довготривалій нестачі мелатоніну (2007)
Бабенко Н. А. - Роль сфинго- и глицеролипидов в изменении ответа клеток на действие тироксина в условиях ускоренного старения, Хассунех Л. Х. М. (2007)
Буряк И. А. - Изучение сохранности криоконсервированных эритроцитов после обработки озоном, Зинченко В. Д., Воловельская Е. Л., Репин Н. В., Рамазанов В. В. (2007)
Кальян В. В. - Поведінкові реакції самиць-щурів, матері яких підлягали дії різних рухових режимів, в умовах відкритого поля (2007)
Колтунова О. В. - Віддалені наслідки тютюнопаління батька на статеву поведінку нащадків-самиць, Комісова Т. Є. (2007)
Курса М. О. - Гематологічні показники у південно-полярного поморника Catharacta maccormicki: лейкоцитарна формула та гетерофіл-лімфоцитарний індекс, Демидов С. В., Безруков В. Ф., Пустовалов А. C. (2007)
Редька І. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму слабозорих дітей дошкільного віку (2007)
Руденко В. В. - Вікові особливості зміни активності глутатіон-S-трансферази в мозку щурів при іммобілізаційному стресі (2007)
Румиех Ю. Х. - Возрастные изменения морфо-функциональных характеристик надпочечников и их органотипических культур, Бондаренко Т. П. (2007)
Али Х. А. - Особенности формирования оксидативного стресса у крыс разного возраста с тиреоидной недостаточностью, Давыдов В. В. (2007)
Задорожна О. А. - Калюсогенез зернового та овочевого гороху в умовах біотичного стресу, Юшкіна Л. Л., Сокол Т. В. (2007)
Тихонова О. В. - Активность гексокиназы и транскетолазы в зерне кукурузы при его прорастании в условиях водного дефицита, Молодченкова О. О., Петров С. А. (2007)
Памяти Игоря Александровича Кривицкого (1935–2008) (2008)
Бориско Г. А. - Особенности взаимоотношений показателей гормональной регуляции и обменных процессов у детей из семей радиационного риска, Кашкалда Д. А., Калмыкова Н. В., Череватова С. Х. (2008)
Гидулянова К. В. - Возрастные особенности модуляции активности антиоксидантных ферментов при индуцированном окислительном стрессе (2008)
Карпов Л. М. - Порівняльна динаміка вмісту макроергічних фосфатів і загальної АТФазної активності в органах щурів після різних способів введення їм вітамінних комплексів, Анісімов В. Ю., Полтавцева Н. В. (2008)
Набока О. І. - Механізми біохімічних порушень водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних щурів та перспектива їх корекції похідними хінолон-карбонових кислот (2008)
El-ta’alu A. B. - Age-associated changes in the content of collagen, elastin and glycosaminoglycans in rats’ skin and aorta, Kot Yu. G., Falchenko K. V., Persky Ye. E., Ponomarenko A. N. (2008)
Димитрова Л. В. - Видовий склад епіфітних лишайників та мохоподібних на деревних породах Києва (2008)
Багацкая Н. В. - Дерматоглифические маркеры различных клинических вариантов гипоталамического синдрома у мальчиков-подростков, Сулима Т. Н., Глотка Л. И. (2008)
Задорожна О. А. - Успадкування морфологічних ознак строкатолистої форми соняшника, Кириченко В. В. (2008)
Монтвід П. Ю. - Особливості кросинговеру у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною онтогенетичною пристосованістю (2008)
Федота А. М. - Исследование ассоциации псориаза и онкопатологий, Беляева Л. В., Винокурова Е. И., Безродная А. И. (2008)
Филипоненко Н. С. - Связь экспрессивности признака radius incompletus и жизнеспособности Drosophila melanogaster, Навроцкая В. В., Шеховцова Я. С., Воробьева Л. И. (2008)
Влащенко А. С. - Соотношение полов у четырех видов рукокрылых на северо-востоке Украины (2008)
Загороднюк І. В. - Нориці (Rodentia: Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: біотопний розподіл, зміни ареалів, видова ідентифікація (2008)
Заморока А. М. - Еколого-фауністичні особливості жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат й Передкарпаття (2008)
Kiosya Ye. O. - First record of Macrobiotus beotiae Durante & Maucci, 1979 (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) in Ukraine, Inshina V. V. (2008)
Малых М. В. - Природные резервации клещей-акарифагов на промышленных виноградниках Крыма (2008)
Савченко Г. А. - Пространственная структура поселения Marmota bobak на северо-востоке Украины, Ронкин В. И. (2008)
Токарский В. А. - Пространственная структура поселений европейского степного сурка (Marmota bobak bobak Müller, 1776) в Ростовской области (2008)
Shandikov G. A. - Channichthys mithridatis, a new species of icefishes (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands (East Antarctica), with comments on the taxonomic status of Channichthys normani (2008)
Яцюк Є. О. - Фауна дрібних ссавців нагірної діброви Національного природного парку "Гомільшанські ліси" за даними аналізу пелеток сірої сови (2008)
Сакун О. В. - Коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів, Коваленко І. Ф., Сіренко А. Ю., Висеканцев І. П., Давидова О. В., Гордієнко Є. О., Гордієнко О. І. (2008)
Павлова Ю. О. - Бактерії родини Chromatiaceae, виділені з озера "Яворівське" Язівського сіркового родовища, Гудзь С. П. (2008)
Колот Н. В. - Трансплантация островков поджелудочной железы новорожденных поросят в костный мозг кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2008)
Мазалов В. К. - Динамика внутричерепного давления после острой общей глубокой гипотермии и возможные способы его нормализации, Вязовская О. В., Овсянников С. Е., Компаниец А. М. (2008)
Мельничук Д. О. - Мембраномодулююча дія фосфоліпідовмісної біологічно активної добавки FLP-MD, Войціцький В. М., Хижняк С. В., Бичко А. В., Грищенко В. А. (2008)
Федорова С. В. - Вплив двох типів клітинних культур репродуктивних органів самок на дозрівання in vitro ооцитів щурів, Мадіч А. В. (2008)
Байрак Н. В. - Применение метода ИФХ для изучения неоднородности системы фотосинтеза растений, Зуза В. А., Погромская Я. А. (2008)
Гребенюк І. В. - Умови культивування пиляків in vitro тритикале (2008)
Ткаченко Ф. П. - Экстракты морских водорослей как стимуляторы начальных этапов развития растений ячменя, Топтиков В. А. (2008)
Щёголев А. С. - Влияние красного света на содержание углеводов в листьях томатов, Жмурко В. В. (2008)
Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты" Харьков, 13–15 октября, 2008 (2008)
Памяти Любови Максимовны Чепель (1940–2008) (2008)
Кашкалда Д. А. - Сезонные изменения про- и антиоксидантной системы как показатели адаптационных возможностей организма подростков из семей ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Бориско Г. А. (2008)
Філіпцова К. А. - Виділення та очищення карбоксипептидази А з тканини злоякісного новоутворення молочної залози методом електрофорезу, Вовчук І. Л. (2008)
Догадина Т. В. - Коллекции морских водорослей в Гербарии Харьковского университета (CWU), Горбулин О. С. (2008)
Бойко Е. А. - Влияние степени инбридинга родительских компонентов межлинейных гибридов тутового шелкопряда на проявление эффекта гетерозиса и реакцию на лазерное облучение, Чепель Л. М., Суханов С. В. (2008)
Горенская О. В. - Влияние кофеина на некоторые адаптивно важные признаки у Drosophila melanogaster Meig., Бугорская Н. В. (2008)
Мариненко Т. В. - Генетична активність водних витяжок з ґрунтів Чорнобильської зони відчуження, Городецький Д. М., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2008)
Колісник А. В. - Дослідження зоопланктону озера Чайка (2008)
Коршунов А. В. - Экологические особенности биотопического распределения представителей Pelophylax esculentus complex в Харьковской области (2008)
Токарский В. А. - Обзор экстерьерных особенностей европейского подвида степного сурка (Marmota bobak bobak Müller, 1776), Савченко Г. А., Ронкин В. И. (2008)
Шандиков Г. А. - Редкие виды рыб бассейна Северского Донца Северо-восточной Украины, Гончаров Г. Л. (2008)
Шандиков Г. А. - К вопросу о видовом составе и некоторых особенностях биологии щиповок рода Cobitis (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae) в верхнем и среднем течении Северского Донца Украины, Кривохижа Д. В. (2008)
Алабедалькарим Н. М. - Гормонопродуцирующая активность криоконсервированных и SIS-инкапсулированных фрагментов надпочечников новорожденных поросят in vitro и при ксенотрансплантации, Бо Д., Устиченко В. Д., Бондаренко Т. П. (2008)
Коваленко Г. В. - Проницаемость мембран эритроцитов крысы и кролика для криопротекторов ряда диолов при температурах 25оС, 37оС и после инкубации в pCMBS, Коваленко И. Ф., Линник Т. П. (2008)
Абдулгамидова С. М. - Сравнительная эффективность различных методов длительного хранения дрожжей рода Candida (2008)
Байрак Н. В. - Влияние некорневой подкормки препаратом "РЕАКОМ" на систему фотосинтеза растений, Зуза В. А., Погромская Я. А., Гритченко И. М. (2008)
Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты" Харьков, 13–15 октября, 2008 (2008)
Гулий О. И. - Исследование электрофизических свойств клеток Escherichia coli XL-1 при действии ингибиторов клеточного метаболизма в процессе фаговой инфекции, Игнатов В. В., Игнатов О. В. (2009)
Дюбко Т. С. - Сравнительное изучение взаимодействия флуоресцентных красителей К-35 и К7-1045 с белками сыворотки крови крыс, Сидоров В. И., Соколик О. А., Ермоленко И. Г., Хабусева С. У., Рожда Ю. Ю., Паценкер Л. Д. (2009)
Кашкалда Д. А. - Характеристика состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у подростков с иммунными нарушениями из семей радиационного риска, Шляхова Н. В., Бориско Г. А. (2009)
Мартынова С. Н. - Влияние солей кобальта на показатели энергетического обмена в митохондриях нефроцитов крыс, Горбач Т. В. (2009)
Морозова Е. С. - Флуоресцентные белки красной спектральной области, Верхуша В. В., Перский Е. Э. (2009)
Поликарпова А. В. - Влияние IL-2 на цитокиновый профиль и уровень гормонов в сыворотке крови морских свинок, Горбач Т. В. (2009)
Редько А. В. - Активность ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные превращения альдегидов, в мозге крыс пубертатного возраста при стрессе (2009)
Филимоненко В. П. - Нарушение прооксидантно-антиоксидантного равновесия в сосудах, сердце и легких крыс при накоплении гемсодержащих продуктов в крови (2009)
Авксентьева О. А. - Роль генотипа, состава среды и типа экспланта в формировании первичного каллюса изогенных линий пшеницы, Петренко В. А. (2009)
Атраментова Л. А. - Структура населения Харькова по локусу PON-1, Полторак В. В., Тыжненко Т. В., Горшунская М. Ю., Почерняев А. К. (2009)
Багацкая Н. В. - Дерматоглифические маркеры ювенильного ревматоидного артрита у детей и подростков, Нуришад Б. (2009)
Маркова О. А. - Повторяемость размера кладки и соотношения полов в потомстве волнистых попугайчиков Melopsittacus undulatus (2009)
Монтвід П. Ю. - Прояв біоелектричних властивостей клітинних ядер у міжвидових гібридів баклажана в залежності від ярусу листка, діаметра ядра й γ-опромінення насіння (2009)
Нестеренко А. М. - Роль сомы в формировании способности к термическому партеногенезу у тутового шелкопряда Bombyx mori L. (2009)
Твердохлеб Е. В. - Скрещиваемость и фертильность гибридов между формами пшеницы – носителями субгенома G и сортами мягкой и твёрдой пшениц (2009)
Федота А. М. - Популяционно-генетические характеристики псориаза на примере населения города Харькова, Винокурова Е. И., Безродная А. И., Атраментова Л. А. (2009)
Атемасова Т. А. - Предотлетное скопление серого журавля у южных границ ареала, Атемасов А. А. (2009)
Иванов С. П. - Механизмы, обеспечивающие беспрепятственный выход молодых пчел-мегахилид (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) из линейных гнезд (2009)
Kanchan K. - Acetylcholinesterase activity in the plasma and brain of the frog, Rana tigrina and toad, Bufo melanostictus following the treatment with carbaryl & methyl parathion, Sinha R. C. (2009)
Полчанинова Н. Ю. - Аннотированный список пауков (Araneae) Харьковской области (Украина) (2009)
Прощалыкин М. Ю. - Длиннохоботковые пчелы (Hymenoptera, Apoidea: Megachilidae, Apidae) Забайкалья (2009)
Тагиров М. Т. - Выделение эмбриональных герминативных клеток птиц, Терещенко А. В., Артеменко А. Б., Терещенко Л. В. (2009)
Гулька О. В. - Статеві особливості формування фізіологічної адаптації у майбутніх вчителів до факторів навчально-виробничої діяльності під час проходження педагогічної практики (2009)
Зовский В. Н. - Действие оксиэтилированных алкил- и изононилфенолов на параметры рецепторного связывания в подостром токсикологическом опыте, Бондаренко В. А., Наконечная С. А., Мартыненко В. В. (2009)
Орлова Н. В. - Влияние температуры литической среды на антигемолитическую активность амфифильных веществ в условиях гипертонического стресса эритроцитов человека (2009)
Писаренко Н. А. - Антигемолитическая активность амфифильных соединений в условиях гипертонического криогемолиза эритроцитов млекопитающих, модифицированных фенилгидразином, Шпакова Н. М., Орлова Н. В. (2009)
1 Международная конференция "Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии", Харьков, 15–20 сентября 2008 г. (2009)
Будняк О. К. - Вплив ліпоєвої кислоти на вміст різних форм аскорбінової кислоти в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis, Узлякова І. В., Чернадчук С. С., Воробйова Т. А., Петров С. А. (2009)
Дюбко Т. С. - Влияние низких температур на состав и конформационное состояние белков спермальной плазмы человека, Малышев А. Б., Чуб Н. Н., Родионова В. Л., Крамар М. И., Гапон А. А. (2009)
Карпов Л. М. - Активність піруватдегідрогеназного комплексу в органах щурів через різні терміни після внутрішньом’язового введення вітамінів групи В та їх комплексів, Анісімов В. Ю. (2009)
Корнильев Г. В. - Изменение содержания фенольных веществ в плодах и листьях нектарина в процессе вегетации, Ежов В. Н. (2009)
Максютова Н. Н. - Образование перекиси водорода и активность экстраклеточных пероксидаз при введении салициловой кислоты в апопласт листьев пшеницы, Викторова Л. В., Трифонова Т. В., Галеева Е. И. (2009)
Моравська О. В. - Жирнокислотний спектр загальних ліпідів та вміст вітаміну А в тканинах ембріонів і жовтку яєць гусей залежно від рівня токоферолу в комбікормі, Вовк С. О. (2009)
Поликарпова А. В. - Сравнительное изучение динамики перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при ожогах различной природы, Перский Е. Э. (2009)
Тагиров М. Т. - Питание и основные метаболические пути в развивающемся зародыше птицы, Терещенко А. В. (2009)
Нефідова В. Є. - Особливості С-поліморфізму у пробандів, хворих на остеоартроз (2009)
Волошина Н. О. - Дезінвазія ґрунту наночастками магнію (2009)
Лукашев Д. В. - Особенности сезонной динамики накопления цинка моллюсками р. Днепр в районе г. Киева (2009)
Токарский В. А. - Современное состояние популяции степного сурка (Marmota bоbаk bоbаk Мull., 1776) в Белгородской обл., Петрова Е. А., Мирошниченко В. В. (2009)
Давыдова Е. В. - Влияние температуры и блокатора белковых каналов на коэффициенты проницаемости мембран дрожжей Saccharomyces cerevisiae для воды и криопротекторов, Коваленко И. Ф., Гордиенко О. И. (2009)
Божок Г. А. - Применение интестинальной подслизистой оболочки для инкапсуляции островков поджелудочной железы при ксенотрансплантации, Сидоренко О. С., Колот Н. В., Легач Е. И. (2009)
Бондаренко В. А. - Динамика содержания ионов натрия и калия в крови и органах животных в условиях стрессорного воздействия ксенобиотиков, Зовский В. Н., Наконечная С. А., Багмут И. Ю., Коба Л. В. (2009)
Бондарь Т. Н. - Особенности антителогенеза при экспериментальном гипотиреозе (2009)
Коваленко Г. В. - Механизм транспорта ДМСО, глицерина и этиленгликоля через мембраны эритроцитов крысы и кролика, Коваленко И. Ф., Линник Т. П. (2009)
Руденко С. В. - Характеристика быстрых изменений формы эритроцитов в сахарозной среде, Ши Л., Бондаренко В. А. (2009)
Шило А. В. - Изменения представленности и суточного распределения парадоксального сна у крыс после глубокой гипотермии, Венцковская Е. А., Ломако В. В., Бабийчук Г. А. (2009)
Дьяконенко Г. Ю. - Мітотична активність у проростках озимих культур після передпосівної обробки насіння агрохімічними препаратами на основі кріопротекторів, Компанієць А. М. (2009)
К 85-летию В. Г. Шахбазова (2010)
Слово об Учителе (2010)
Гарькавенко В. В. - Возрастные особенности краткосрочной тиреоидной регуляции липогенеза в клетках печени самцов крыс линии Wistar (2010)
Мартынова С. Н. - Модель экодетерминированной нефропатии, Перский Е. Э. (2010)
Стороженко Г. В. - Влияние пальмитиновой кислоты на содержание кардиолипина и фосфатидной кислоты в изолированных гепатоцитах крыс, Бабенко Н. А. (2010)
Аббас Э. Т. - Связь между возрастными изменениями белково-полисахаридного состава и биомеханическими свойствами кожи, Кот Ю. Г., Перский Е. Э., Пономаренко А. Н. (2010)
Гамуля Ю. Г. - Особенности зонирования местообитаний природной и антропогенной растительности г. Харькова, Звягинцева К. А. (2010)
Белозорова О. А. - Превалирующие генотипы Chlamydia trachomatis у больных урогенитальным хламидиозом Харьковской области (2010)
Білинська О. В. - Застосування кукурудзяних крохмалів з підвищеним вмістом амілози (мутації ae і su2) у складі штучного живильного середовища для одержання гаплоїдів ярого ячменю у культурі пиляків in vitro (2010)
Горенская О. В. - Формирование приспособленности при хроническом действии кофеина у Drosophila melanogaster (2010)
Григорьев Д. С. - Локомоторная активность линий Drosophila melanogaster, полученных из популяций разного географического происхождения, Воробьёва Л. И. (2010)
Задорожна О. А. - Генетичний аналіз ознак строкатолистої форми соняшника (2010)
Зуєва М. І. - Роль 1258G/A поліморфізму гену SPІNK-5 у розвитку обмеженої склеродермії та хронічного червоного вовчака (2010)
Kuliev A. - Application of preimplantation genetic diagnosis at disorders of human haemoglobin, Rechitsky S., Verlinsky O., Tur-Kaspa I., Kalakoutis G., Angastiniotis M., Verlinsky Yu. (2010)
Монтвід П. Ю. - Розподіл хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у дикорослих видів баклажана (2010)
Федота А. М. - Цитогенетический анализ ихтиоза, Ткачева Т. М. (2010)
Шкавро Н. М. - Поліморфізм мікросателітних маркерів ДНК двох порід великої рогатої худоби, Радко А., Слота Е., Россоха В. І. (2010)
Гулиева Ф. Р. - Особенности размножения длиннопалого речного рака (Astacus leptodactylus Esch.) в условиях Мингечаурского и Варваринского водохранилищ, Азербайджан (2010)
Скоробогатов Е. В. - Динамика численности представителей семейства Cervidae на территории НПП "Гомольшанские леса", Солодовникова О. В., Деркач М. А. (2010)
Утевский А. Ю. - Полиморфизм окраски медицинской пиявки Hirudo medicinalis (Clitellata, Hirudinida), Утевская О. М., Бояршин К. С., Утевский С. Ю. (2010)
Рильський О. Ф. - Вірогідні механізми блокування синтезу пігментів бактерій при дії тривалого стресу (2010)
Бильченко О. С. - О некоторых особенностях современной внебольничной пневмонии, Бильченко А. В., Клапоух В. А., Веремеенко О. В., Красовская Е. А. (2010)
Бондаренко О. Б. - Действие бионормализатора Д5 на отдельные физиологические и биохимические показатели организма крысы (2010)
Доценко О. И. - Изучение влияния низкочастотной вибрации на активность глутатионпероксидазы эритроцитов, Ткаченко В. О. (2010)
Кузьменко Е. В. - Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови крыс с различной реакцией на стресс, Никифорова Н. А., Иваненко М. О. (2010)
Лісовий В. М. - Особливості формування медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Харківській області, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Лісова Г. В. (2010)
Моренко А. Г. - Електрична активність кори головного мозку в альфа-діапазоні при слухо-моторній оцінці білясекундних інтервалів часу у чоловіків (2010)
Руденко С. В. - Морфологическая реакция эритроцитов на изменение электролитного состава среды. III. Влияние моновалентных анионов, Ши Л., Бондаренко В. А. (2010)
Самченко И. И. - Дозозависимый эффект овальбумина и дексаметазона на степень аллергического воспаления у морских свинок, Сирота В. В., Кирошка В. В., Бондаренко Т. П. (2010)
Шкуропат А. В. - Особливості функціонального стану головного мозку приглухуватих підлітків (2010)
Жук О. І. - Транспорт води в рослинах (2010)
Юхно Ю. Ю. - Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду, Жмурко В. В. (2010)
Кот Ю. Г. - Зависимость содержания коллагена и гликозаминогликанов в культуре фибробластов от числа их клеточных делений, Фальченко Е. В., Морозова Е. С., Перский Е. Э., Седова К. В., Эль Та’алу А. Б. (2010)
Волкова Н. Е. - Изменения количественных признаков Drosophila melanogaster при действии донора метильных групп – бетаина. 1. Анализ компонентов приспособленности и экспрессивности признака radius incompletus, Филипоненко Н. С., Костенко В. В., Исипенко Л. В., Евстафьев Д. С., Навроцкая В. В., Воробьёва Л. И. (2010)
Киося Е. А. - Цитогенетика созревания ооцитов тихоходки Macrobiotus glebkai Biserov, 1990 (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) (2010)
Рожков Р. В. - Формотворчий процес у гібридів інконгруентних схрещувань ісфаганської полби з сортами м’якої пшениці (2010)
Федота А. М. - Полиморфизм С677Т гена MTHFR у больных псориазом, Рыжко П. П., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Солодянкин А. С., Солодянкина Е. А. (2010)
Филенко А. Л. - ДНК-фингерпринтинг и генетическая дифференциация нескольких пород домашней курицы (Gallus gallus L.), Васильев В. А., Миделашвили В. В., Моисеева И. Г., Севастьянова А. А., Семенова С. К. (2010)
Барбухо Е. В. - Использование пробиотика с целью компенсации негативного влияния гербицидной нагрузки на рыб, Бибчук Е. В., Жиденко А. А., Божок Л. В. (2010)
Гаибова Г. Д. - Кровепаразиты озерной лягушки Pelophylax ridibundus из водоёмов Азербайджана, Мамедова С. О. (2010)
Гусейнов М. А. - К фауне гемопаразитов некоторых видов бесхвостых амфибий (Anura) водоемов Азербайджана (2010)
Кравченко М. А. - Моделирование трансформаций гемиклональных популяционных систем зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex; Amphibia, Ranidae) с помощью рекуррентных разностных уравнений, Шабанов Д. А. (2010)
Kumari K. - Effect of endosulfan on the absorption ratio of α and β chains of hemoglobin and acetylcholinesterase activity in the fish, Labeo rohita, Ranjan N., Sinha R. C. (2010)
Kumari K. - Biochemical changes in the toad, Bufo melanostictus as a function of methyl parathion: ascorbic acid as a biomarker of oxidative stress, Sinha R. C. (2010)
Першко І. О. - Особливості каріології представників родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України (2010)
Усова Е. Е. - Определение естественной смертности половозрелых зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex; Amphibia, Ranidae) с использованием скелетохронологии (2010)
Дудецкая Г. В. - Изучение возможности криоконсервирования клеток надпочечных желез крыс, Гурина Т. М., Бондаренко Т. П. (2010)
Караваева О. А. - Электрофизические свойства микробных клеток при индукции выхода бактериофага, Гулий О. И., Павлий С. А., Игнатов О. В. (2010)
Сухарев Ю. С. - Неспецифический клеточный биосенсор на основе инфузорий Stylonichia mytilus для определения энтеротоксигенных Escherichia coli (2010)
Ілюха Л. М. - Електрична активність риненцефальних структур лабораторних тварин за умов запахової стимуляції (2010)
Панкова О. В. - Вплив гама-променів на мітотичну активність та частоту мітотичних порушень клітин кореневої меристеми ярих пшениць, Пузік В. К. (2010)
Бельмаз Я. М. - Інструменти ефективної комунікації для викладачів іноземних мов педагогічного ЗВО, Сергєєва І. С. (2019)
Березка С. В. - Аналіз впливу рівня комунікативної компетентності на діяльність лікаря-стоматолога, Кузнецова А. М. (2019)
Бобровицька С. Ф. - Стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності, Семеніхіна О. В. (2019)
Борисенко В. В. - Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти (2019)
Боярська-Хоменко А. В. - Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х – 70-х роках ХХ століття, Калашнікова Л. М. (2019)
Ван Сяофей - Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки (2019)
Голубнича Л. О. - Просвітницько-педагогічна діяльність Харківського товариства взаємодопомоги трудящих жінок (2019)
Гриценко А. П. - Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки (2019)
Іонова О. М. - Становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ ст., Пей Чжиюн (2019)
Кліпа Ю. В. - Організація управління процесом професійної підготовки економістів, Рідей Н. М., Титова Н. М., Павленко Д. Г., Тимошенко В. І. (2019)
Красілов А. Д. - Сутність і структура кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2019)
Кубатко А. І. - Критерії, показники та рівні сформованості культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2019)
Лей Сяо - Визначення поняття "компетентність культурного самовираження" (2019)
Лу Баовень - Особливості етнокультурної підготовки здобувачів освіти в Китаї (2019)
Масюк О. М. - Наступність дошкільної та початкової освіти у формуванні математичної компетентності дітей з мовленнєвими порушеннями, Сінопальнікова Н. М., Титаренко Л. І. (2019)
Матвійчук Ю. Ю. - STEAM-освіта як інструмент реалізації інтегрованого природничо-математичного навчання (2019)
Пономаренко О. В. - Загальна характеристика технології підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти (2019)
Стяглик Н. І. - Реалізація міждисциплінарних зв’язків засобами онлайн олімпіади "програмування та англійська мова за професійним спрямуванням" (2019)
Трухан Г. В. - Методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії (2019)
Фоміна Л. В. - Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти, Наливайко Н. А. (2019)
Харченко І. І. - Критеріальна основа для визначення рівнів сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки (2019)
Чжан Вей - Підготовка вокалістів у музичних закладах вищої освіти КНР (2019)
Мартинюк А. А. - Про оцінку функції Ляпунова на розв’язках квазілінійної дробовоподібної системи (2020)
Савчук В. В. - Опис класу Шура в термінах коефіцієнтів ряду за базисом Лагера, Савчук М. В. (2020)
Качинський А. Б. - Системний підхід до аналізу явищ інформаційного та кібернетичного просторів, Стьопочкіна І. В. (2020)
Бабич С. Ю. - Контактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору, Ярецька Н. О. (2020)
Борисейко О. В. - Коливання циліндричної п’єзооболонки, заповненої рідиною, Денисенко В. І., Діденко Ю. Ф. (2020)
Артеменко М. Ю. - Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі, Михальський В. М., Шаповал І. А. (2020)
Якимчук М. А. - Вуглеводні Мексиканської затоки: їх генезис та масштаби міграції на поверхню і в атмосферу, Корчагін І. М. (2020)
Крупська Т. В. - Міжфазні явища в композитній системі на основі метилкремнезему та под рібненого гриба, Єлагіна Н. В., Процак І. С., Туров В. В. (2020)
Мержиєвський Д. О. - Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5) -діоксазола-3(1,2)-бензен циклоунде кафан-14,54-дикарбонітрилу, Шабликін О. В., Шабликіна О. В., Шевченко Н. М., Броварець В. С. (2020)
Бриков В. О. - Радіальний градієнт ультраструктури мітохондрій у коренях Pisum sativum L (2020)
Гулевський О. К. - Посилення кисневотранспортної функції еритроцитів після гіпотермічного зберігання під дією низькомолекулярної фракції кордової крові людини і препарату Актовегін, Ахатова Ю. С., Жаркова Є. Є. (2020)
Bogdan T. V. - Effect of atorvastatin and rosuvasta tin on the fatty acid spectrum of lymphocyte membranes in patients with unstable angina (2020)
Ковальчук І. А. - Очищення вод від іонів важких металів із використанням нанорозмірних Fe0/каолініт композитів, Тобілко В. Ю., Бондарєва А. І., Холодько Ю. М., Корнілович Б. Ю. (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Башкір О. І. - Зв’язок з громадськістю як напрям підготовки журналістів (2020)
Васильєва С. О. - Навчальна програма "грантова та проєктна діяльність" як засіб формування проєктних навичок у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, Боярська-Хоменко А. В. (2020)
Голубнича Л. О. - Класифікація сучасних джерел педагогічної історіографії, Каданер О. В. (2020)
Гринченко І. Б. - Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор, Різник О. В., Лисенко В. В., Ковєря В. М., Карпунець Т. В. (2020)
Дейніченко Т. І. - Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики, Дейниченко Г. В., Жерновникова О. А. (2020)
Желанова В. В. - Модель професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Кабацька О. В. - Вивчення підходів до роботи викладачів закладу вищої освіти в напряму здоров’язбереження студентів (2020)
Кін О. М. - Наукові підходи до дослідження проблеми розвитку громадської діяльності студентської молоді в закладах вищої освіти України ХХ ст. (2020)
Коваль Д. С. - Модель формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці (2020)
Костенко Т. М. - Психологічний супровід сімей осіб з інвалідністю по зору (2020)
Лупаренко С. Є. - Аксіологічні засади системи освіти країн Західної Європи (2020)
Попова О. В. - Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки, Золотухіна С. Т. (2020)
Потапчук Т. В. - Розвиток професійної компетентності магістрів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікації (2020)
Прокопенко І. А. - Технологічний арсенал системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Сапожников С. В. - Теоретичні та прикладні аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців (2020)
Скорик Т. В. - Реалізація праксеологічного підходу у контексті підготовки майбутнього вчителя до успішної професійної діяльності, Грицик Н. В. (2020)
Cобченко Т. М. - Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності (2020)
Ткаченко Н. М. - Стан проблеми формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов в освітній практиці (2020)
Трубавіна І. М. - Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників за темою "Формування критичного та творчого мислення у дітей", Каліна К. Є., Байдала В. В. (2020)
Цін Шень - Формування духовно-моральної культури майбутнього вчителя музики у закладах вищої освіти України та КНР (2020)
Вступне слово редактора (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Коваленко В. М. - Імуносупресивна терапія у хворих на міокардит: обґрунтування для використання в клінічній практиці, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Тітов Є. Ю., Гіреш Й. Й. (2019)
Мітченко О. І. - Сімейна гіперхолестеринемія: етіопатогенез, діагностика, лікування та стан проблеми в Україні, Романов В. Ю., Чулаєвська Н. М., Тімохова К. О. (2019)
Пархоменко О. М. - Гострий інфаркт міокарда в осіб молодого віку: особливості патогенезу, перебігу хвороби і обґрунтування стратегії запобігання ускладненням, Лутай Я. М., Іркін О. І., Білий Д. О., Степура А. О., Кушнір С. П., Скаржевський О. А., Шумаков О. В. (2019)
Шумаков В. О. - Реабілітація пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: історичні віхи, сучасні підходи, місце в клінічній практиці та виклики, Малиновська І. Е., Бабій Л. М., Терещенко Н. М. (2019)
Радченко Г. Д. - Легенева гіпертензія: стан проблеми та аналіз роботи референтного центру (дані першого українського реєстру), Живило І. О., Сіренко Ю. М. (2019)
Міщенко Л. А. - Резистентна артеріальна гіпертензія: клінікопатогенетичні особливості та предиктори ефективності терапії, Купчинська О. Г., Матова О. О., Сербенюк К. І., Гулкевич О. В. (2019)
Воронков Л. Г. - Хронічна серцева недостатність як мультиморбідний стан, Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Паращенюк Л. П. (2019)
Сичов О. С. - Атлас інвазивного лікування аритмій серця в Україні у 2018 році, Бородай А. О. (2019)
Кожухов С. М. - Розвиток кардіоонкології в Україні: доцільність, організація та впровадження в клінічну практику, Смоланка І. І., Крячок І. А., Довганич Н. В., Лигирда О. Ф. (2019)
Гарькавенко В. В. - Влияние мелипрамина на регуляцию L-тироксином содержания нейтральных липидов в клетках печени и мозга старых крыс (2011)
Мартынова С. Н. - Влияние высоких концентраций меди на липидный спектр субклеточных фракций клеток печени и почек крыс (2011)
Поликарпова А. В. - Динамика содержания гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы при ожогах кожи различной природы (2011)
Самохіна Л. М. - Статеві особливості участі окремих ферментів утворення ангіотензину II та кальцій-залежних протеїназ в патогенезі алкоголь-залежної гіпертензії, Ломако В. В. (2011)
Фальченко Е. В. - Влияние механического растяжения фибробластов на содержание структурных биополимеров в культуре (2011)
Брезгунова Е. Ю. - Дополнение к альгофлоре озера Боровое (Харьковская область) (2011)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Cryptophyta флоры Украины (2011)
Громакова А. Б. - Лишайники ботанического заказника "Волчанский" (Харьковская область, Украина) (2011)
Акинина Г. Е. - Изучение изменчивости микросателлитных локусов сортов нута из разных стран методами молекулярного дисперсионного (AMOVA) и Q-факторного анализов (2011)
Багацька Н. В. - Дерматогліфічні особливості у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Глотка Л. І. (2011)
Волкова Н. Е. - Изменения количественных признаков Drosophila melanogaster при действии донора метильных групп – бетаина. Сообщение 2. Роль метил-обогащенной диеты в формировании признаков поведения, Руденко Л. В., Навроцкая В. В., Воробьёва Л. И. (2011)
Дугарь Ю. Н. - RAPD-анализ украинских сортов клевера лугового (Trifolium pratense L.) разного эколого-географического происхождения, Попов В. Н. (2011)
Задорожна О. А. - Успадковування деяких ознак листів соняшнику (2011)
Зуева М. И. - Мутации R501X и 2282del4 гена FLG у больных аллергодерматозами (2011)
Литовченко О. О. - Напівгніздова ПЛР-система для визначення ДНК Сhlamydia traсhomatis (2011)
Солодянкін О. С. - Конструювання плазміди pUC_gB – компоненту ДНК-вакцини проти вірусної хвороби Марека (2011)
Твердохліб О. В. - Трансгресивні форми м’якої пшениці від схрещувань з T. kiharae Dorof. et Migusch. та T. miguschovae Zhirov (2011)
Чорна Л. Б. - Аналіз поліморфних варіантів генів MTHFR, MTR, MTRR та мутацій генів FV та FII згортання крові серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності, Макух Г. В., Акопян Г. Р., Заставна Д. В., Прокопчук Н. М. (2011)
Бадалова С. В. - Паразиты рыб Самур-Абшеронского канала и роль этого водотока в формировании фауны ихтиопаразитов Абшеронского полуострова (2011)
Бартенев А. Ф. - Дополнения и комментарии к фауне жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины и Крыма, Терехова В. В. (2011)
Гусейнов М. А. - К фауне гемопаразитов некоторых видов бесхвостых амфибий (Anura) водоемов Азербайджана (2011)
Николенко А. В. - Исследование сохранности эритроцитов в зависимости от состава криозащитной среды на основе непроникающего криопротектора оксиэтилированного метилцеллозольва, Вязовская О. В. (2011)
Пакулова О. К. - Особенности гипертонического криогемолиза эритроцитов человека в средах, содержащих анионы лиотропного ряда, Бондаренко В. А., Малкович Ю. В. (2011)
Чернобай Н. А. - Осмотическое поведение клеток надпочечников в гипертонических растворах NaCl и ПЭО-400, Юрчук Т. А., Божок Г. А., Коваленко И. Ф., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2011)
Гончаренко М. С. - Дослідження адаптаційних можливостей та фрактальних характеристик кардіоритму студентів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з різними типами кровообігу, Чикало Т. М. (2011)
Лісовий В. М. - Трансплантація нирки у пацієнтів із спадковими нефропатіями, Андон’єва Н. М., Лісова Г. В. (2011)
Станишевская Т. И. - Характер взаимосвязи между гормонами гипофизарно-тиреоидной системы у человека в норме и на ее границах, Соболев В. И. (2011)
Тимченко Г. М. - Хронобіологічний підхід щодо оцінки стану здоров’я студентів (2011)
Хижняк С. В. - Структурний стан мембран мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів за дії екзогенних чинників, Грищенко В. А., Степанова Л. І., Прохорова А. О., Войціцький В. М. (2011)
Казначєєва М. С. - Дослідження кількісного вмісту активних форм кисню та антиоксидантів в тканинах цибулі ріпчастої, різних за рівнем стійкості до хвороб сортів (2011)
Позняк С. С. - Влияние протравителей семян на содержание некоторых микроэлементов в проростках ячменя (Hordeum vulgare L.), Позняк Е. И. (2011)
Юбилейные даты. Николай Дормидонтович Тимашов (2011)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Міщенко Л. А. - Можливості монотерапії щодо контролю артеріального тиску: результати українського дослідження МАГНАТ (2019)
Рековець О. Л. - Вплив блокаторів рецепторів ангіотензину II на зміни офісного, центрального артеріального тиску та циркадність артеріального тиску залежно від ранкового або вечірнього прийому, Сіренко Ю. М., Торбас О. О., Кушнір С. М., Примак Г. Ф. (2019)
Воронков Л. Г. - Предиктори довгострокового клінічного прогнозу в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Войцеховська К. В., Федьків С. В., Гавриленко Т. І., Коваль В. І. (2019)
Целуйко В. Й. - Особливості структурного і функціонального ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім гіпотиреозом, Яковлева Л. М., Корчагіна Д. А. (2019)
Шумаков В. О. - Ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину в терапії пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Терещенко Н. М., Волошина О. В., Терешкевич Л. П., Малиновська І. Е. (2019)
Кожухов С. М. - Конгрес Європейського товариства кардіологів – 2019 (2019)
Резолюція ХX Національного конгресу кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 року) (2019)
До відома авторів (2019)
Гурьева А. В. - Особенности модуляции альдегиддегидрогеназной активности в печени и сердце крыс пубертатного возраста, Давыдов В. В., Грабовецкая Е. Р. (2011)
Каліман П. А. - Вплив аргініну на показники азотного та вуглеводного метаболізму у щурів при експериментальному рабдоміолізі, Охріменко С. М. (2011)
Кашкалда Д. А. - Роль протеолітичних ферментів у прогресуванні деструкції суглобового хряща у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, Лебець І. С., Шевченко Н. С. (2011)
Кот Е. В. - Особенности актиновой сети цитоскелета фибробластов, культивируемых на деформируемой подложке, Кот Ю. Г. (2011)
Поликарпова А. В. - Сравнительное изучение динамики уровней провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при ожогах кожи различной природы, Перский Е. Э. (2011)
Боровик Л. П. - Особенности сегетальных растительных сообществ востока Луганской области как начальной стадии сукцессии на залежах (2011)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Dinophyta флоры континентальных водоемов Украины (2011)
Догадина Т. В. - К пониманию объема вида Characiopsis spinifer Printz (Xanthophyta), Горбулин О. С. (2011)
Казарінова Г. О. - Етапи і напрямки досліджень вищої водної флори та рослинності долини річки Сіверський Донець (2011)
Багацкая Н. В. - Особенности ассоциирования акроцентрических хромосом у больных ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2011)
Верлинский О. - Влияние кроссинговера на распределение генов бета-глобина между полярными тельцами и ооцитом и клинические испытания предимплантационной генетической диагностики с использованием анализа полярных телец (2011)
Волкова Н. Є. - Вплив штучних перебудов генотипу на адаптивно значущі ознаки поведінки Drosophila melanogaster, Григор’єв Д. С., Костенко В. В., Воробйова Л. І. (2011)
Гадяка Е. В. - Анализ компонентов приспособленности линий Drosophila melanogaster с нарушением системы ABC-транспортер, Воробьева Л. И. (2011)
Абдуллаева Х. Г. - К изучению распространения диплостомоза среди рыб в рыбоводческих хозяйствах Азербайджана (2011)
Guseinov M. A. - A study of the life cycle of Trypanosoma neveulemaire, a blood parasite of the marsh frog Pelophylax ridibundus, in the organism of the leech Hemiclepsis marginata (2011)
Кечеджи А. Е. - Сперматогенез у триплоидных Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) из Северско-Донецкого центра разнообразия зеленых лягушек (Украина, Харьковская область), Михайлова О. В., Шабанов Д. А. (2011)
Токарский В. А. - Курганчиковая мышь (Mus spicilegus, Rodentia, Mammalia) в Харьковской области, Токарская Н. В., Фоменко Т. C. (2011)
Shandikov G. A. - Channichthys richardsoni sp. n., a new Antarctic icefish (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands area, Indian sector of the Southern Ocean (2011)
Корниенко Е. М. - Локализация проникающего криопротектора диметилсульфоксида в мембране эритроцитов: исследование методом флуоресцентных зондов, Посохов Е. А. (2011)
Божок Г. А. - Влияние предтрансплантационной интрапортальной инфузии спленоцитов на выживаемость тестикулярных трансплантатов и состояние печени у орхиэктомированных мышей (2011)
Колеснікова А. О. - Вплив Hoechst-фарбування на розвиток in vitro ооцитів миші (2011)
Моренко А. Г. - Статеві особливості потужності θ-ритму електроенцефалограми під час сприйняття й мануального відтворення моно- та поліфонічних ритмічних патернів у людини, Павлович О. С. (2011)
Руденко С. В. - Кинетика связывания литического полипептида эквинатоксина II с мембранами эритроцитов и влияние кальция на токсин-индуцированный гемолиз, Щетинина Е. М. (2011)
Ткаченко А. В. - Метаболические процессы в сердце и печени крыс при экспериментальной гипокинезии и их коррекция фитосиропом "Валеотон" (2011)
"Ботаническая наука в контексте системного познания живого" XIII съезд Украинского ботанического общества (2011)
2 Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Харьков, Украина, 11–13 октября, 2011 (2011)
Близнюк Ю. М. - Зміни рівня гідратації колагену типу І та глікозаміногліканів, що синтезуються в шкірі щурів за дії механічного напруження, Костіна Т. В., Пономаренко О. М., Перський Є. Е., Семенов М. О. (2012)
Кот Е. В. - Связь между вынужденными колебаниями интегринов, степенью полимеризации актина цитоскелета и содержанием свободного Cа2+ фибробластов, Кот Ю. Г., Седова К. В., Перский Е. Э. (2012)
Кулешова Д. К. - Возрастные особенности проявления оксидативного стресса у подростков разного возраста с ожирением на фоне инсулинорезистентности и без нее, Давыдов В. В. (2012)
Оришака О. В. - Выделение и очистка тиаминпирофосфокиназы немалигнизированного миометрия и при наличии в нем опухолей, Вовчук И. Л., Петров С. А. (2012)
Харченко В. С. - Влияние высококалорийной диеты и кверцетина на фосфолипаза Д-зависимый сигналинг инсулина в неокортексе молодых крыс (2012)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Xanthophyta континентальных водоемов Украины (2012)
Миронюк А. Н. - Характеристика флористического состава фитобентоса реки Кучурган (Одесская обл., Украина), Ткаченко Ф. П. (2012)
Ahmed I. H. - Structure of Ukrainian population on SNP rs3093059 of C-reactive protein gene, Ghali Z. H., Gorshunska M. Yu., Pоchеrnyaev A. K., Atramentova L. A. (2012)
Багацкая Н. В. - Уровень хромосомных аберраций у детей и подростков с депрессивными расстройствами, Свидан И. Г. (2012)
Воробьева Л. И. - Анализ показателей приспособленности Drosophila melanogaster, происходящих из природных популяций Иркутской области в условиях разной плотности культуры, Романко А. И., Горенская О. В., Леонова И. С. (2012)
Ghali Z. H. - Structure of Ukrainian population on SNP rs1137101 of leptin receptor gene LEPR, Ahmed I. H., Gorshunska M. Yu., Pоchеrnyaev A. K., Atramentova L. A. (2012)
Леус Т. В. - Наследование колючек и формы обёртки листьев у некоторых образцов сафлора красильного (2012)
Феськов О. М. - Дослідження вмісту анеуплоїдних сперматозоїдів та сперматозоїдів, що несуть фрагментовану ДНК, у чоловіків з підвищеною кількістю незрілих сперматозоїдів у еякуляті, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Блажко О. В. (2012)
Чигрин Т. В. - Активність пероксидази у батьківських ліній та гібридів соняшнику при інокуляції вовчком, Задорожна О. А. (2012)
Бондарева А. А. - Цитогенетические особенности эритроцитов зеленых лягушек из Северско-Донецкого центра разнообразия Pelophylax esculentus complex, Бибик Ю. С., Самило С. М., Шабанов Д. А. (2012)
Джуртубаев Ю. М. - Макрозообентос дунайского канала "Общественный", Джуртубаев М. М. (2012)
Кулиев Г. Н. - Попытка гибридизации трех видов лесных мышей (Sylvaemus uralensis, S. fulvipectus, S. рonticus) и различных географических популяций обыкновенной полевки (Microtus arvalis) Азербайджана (2012)
Кулиев С. М. - Современное экологическое состояние млекопитающих (парнокопытные – Artiodactyla), предложенных для включения во второе издание Красной Книги Азербайджана, Аскеров Э. К. (2012)
Мамедова С. О. - Кровепаразиты (Apicomplexa: Coccidia) рептилий Азербайджана, Гаибова Г. Д. (2012)
Махмудова Е. А. - Эколого-фаунистический анализ трематод водно-болотных птиц дельты реки Куры (2012)
Токарский В. А. - История изучения и динамика роста Великобурлукской популяции степного сурка, Савченко Г. А., Ронкин В. И. (2012)
Янович Л. М. - Особливості морфології та біології водяного кліща Unionicola ypsilophora (Acari: Hydracarina) – паразита перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України, Шевчук Т. В. (2012)
Корниенко Е. М. - Исследование кинетики детергентного гемолиза эритроцитов, модифицированных ДМСО (2012)
Ямпольская Е. Е. - Регуляция иммуновоспалительного процесса у животных с адъювантным артритом криоконсервированными клетками фетальной печени, Кравченко М. А., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2012)
Менкус О. В. - Вивчення антилізоцимної активності бактерій родів Streptococcus та Staphylococcus, виділених від пацієнтів із захворюваннями органів дихання (2012)
Бабенко Н. А. - Возрастные особенности содержания фосфолипидов, свободных жирных кислот и нейтральных липидов в сыворотке крови и скелетной мускулатуре самцов крыс линии Wistar, Тимофийчук О. А. (2012)
Колот Н. В. - Применение флуоресцентного карбоцианинового красителя DiOC18 для идентификации панкреатических островков после ксенотрансплантации (2012)
Румиех Ю. Х. - Сравнительная морфологическая структура надпочечников и их органотипических культур у животных различных возрастных групп (2012)
Тарабрина Н. Ю. - Роль активной тракционно-ротационной миорелаксации в коррекции реакций сердечно-сосудистой системы спортсменов с различным исходным вегетативным тонусом на действие вестибулярной нагрузки (2012)
Жмурко В. В. - Влияние разных фотопериодических условий на развитие и элементы продуктивности изогенных по генам VRN линий пшеницы (Triticum aestivum L.), Авксентьева О. А., Бин Х. (2012)
Міхєєв О. М. - Можлива роль надклітинних механізмів у радіоадаптаційних ефектах рослин, Овсяннікова Л. Г., Євдокимова С. О. (2012)
Памяти Ларисы Алексеевны Красильниковой (2012)
Біологічний факультет: минуле і сьогодення (2012)
Зміст і методичне забезпечення загального курсу "Адаптогенез в біологічних системах" (2012)
Памяти Андрея Николаевича Краснова – выдающегося ученого и популяризатора науки (1862–1915) (2012)
Ахмедов Э. И. - Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят (2012)
Гончаренко О. В. - Вплив хлориду марганцю у дозі ЛД50 на мікроелементний обмін білих щурів, Коновалова О. О., Гончаренко М. С., Миронова Г. Д. (2012)
Зинченко В. Д. - Люминесценция дрожжей Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces boulardii под действием озона, Горячая И. П., Говор И. В. (2012)
Кот Ю. Г. - Влияние деформации фибробластов в культуре на молекулярную массу синтезируемой ими гиалуроновой кислоты (2012)
Литовченко О. А. - Сравнительный анализ структуры внеклеточных петель главного белка наружной мембраны серотипов Е и К Chlamydia trachomatis и их антигенности (2012)
Gorbulin O. S. - Ecological and biological characteristics of the green flagellates (Phytomonadina) of the continental waters of Ukraine (2012)
Багацкая Н. В. - Цитогенетическая характеристика девочек с патологией полового созревания (2012)
Задорожна О. А. - Генетичний контроль ознак форм соняшника з укороченим черешком, Чигрин Т. В. (2012)
Костенко В. В. - Влияние аллелей локуса white и генетического фона на локомоторную активность имаго Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2012)
Загороднюк І. В. - Ссавці сходу України: зміни переліку й рясноти видів від огляду І.Сахна (1963) до сучасності (2012)
Сидоровский С. А. - Фауна ракообразных (Crustacea) и коловраток (Rotifera) НПП "Гомольшанские леса" (2012)
Токарский В. А. - Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber L.) на Левобережной Украине, Волох А. М., Токарская Н. В., Скоробогатов Е. В. (2012)
Шандиков Г. А. - Краткий обзор антарктических пуголовковидных рыб-бородаток рода Pogonophryne (Perciformes: Notothenioidei: Artedidraconidae) (2012)
Войда Ю. В. - Особливості клінічних штамів Escherichia coli, вилучених з різних біотопів, Бірюкова С. В. (2012)
Бабенко Н. А. - Модуляция возрастных нарушений содержания сфинголипидов в тканях крыс при помощи ингибирования нейтральной сфингомиелиназы, Тимофийчук О. А., Хассунех А. Х. М. (2012)
Гончаренко М. С. - Методические подходы к оценке адаптационных возможностей студентов с нарушениями зрения, Мартыненко И. Г., Носов К. В., Мартыненко В. В. (2012)
Єлецька Т. О. - Перетравність поживних речовин в шлунково-кишковому тракті корів залежно від рівня сирого протеїну та способу згодовування раціону, Василевський М. В. (2012)
Іскра Р. Я. - Гематологічні та імунологічні показники організму щурів за дії хром хлориду та хром цитрату (2012)
Нипот Е. Е. - Влияние 2-дезокси-D-глюкозы как ингибитора гликолиза на уровень гипертонического гемолиза эритроцитов млекопитающих, Перский Е. Э., Орлова Н. В., Шапкина О. А., Александрова Д. И., Черепанов В. В. (2012)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта куриных эмбрионов на состояние нейтрофилов периферической крови мышей после однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2012)
Станишевская Т. И. - Характер зависимости тепловой стоимости мышечного сокращения от уровня циркулирующего свободного трийодтиронина у наркотизированных белых крыс (2012)
Мохамед Ф. Х. І. - Експериментальне вивчення протипухлинних властивостей плодово-ягідного екстракту Фуджу (2012)
Варавкин В. А. - Модификация проницаемости клеточных мембран корнеплодов свёклы столовой Beta vulgaris L. при действии "Этамона" и гумата калия (2012)
Ахмедов Э. И. - Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченных байкоксом (2013)
Гриценко М. А. - Фибробласты в процессе развития и старения организма (2013)
Коломейченко Г. Ю. - Активность гидроксилазы полициклических ароматических углеводородов сестона (тропическая зона Тихого океана), Петров С. А. (2013)
Корнильев Г. В. - Летучие вещества водно-этанольных экстрактов бессмертника итальянского, Палий А. Е., Хлыпенко Л. А., Ежов В. Н. (2013)
Салига Н. О. - Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії L-глутамінової кислоти та цистеїну на фоні експериментального стресу (2013)
Семенова О. А. - Активность некоторых дегидрогеназ в тканях черноморских мидий в условиях действия хлоридов тяжелых металлов (2013)
Степанець І. О. - Активність алкогольдегідрогенази та вміст біоелементів у тканинах печінки щурів за умов розвитку алкогольної інтоксикації, Кудрявцева А. Г., Харченко О. І., Войтенко В. В., Остапченко Л. І. (2013)
Звягінцева К. О. - Аналіз флори залізниць міста Харкова (2013)
Тохтарь В. К. - Анализ структуры флоры железных дорог, формирующейся в пределах городских территорий Белгорода, Фомина О. В., Ковальчук И. А. (2013)
Багацкая Н. В. - Частота спонтанного мутагенеза при депрессивных расстройствах у детей и подростков с отягощенным семейным анамнезом по психическим заболеваниям, Свидан А-А. И. Г. (2013)
Волкова Н. Е. - Влияние фолиевой кислоты и метионина на приспособленность Drosophila melanogaster, Филипоненко Н. С., Красовская В. В., Рябуха Н. В., Воробьёва Л. И. (2013)
Сивальнёва Д. О. - Мета-анализ делеции 2282del4 в гене FLG как фактора риска атопического дерматита, Атраментова Л. А. (2013)
Феськов А. М. - Исследование связи между нарушением компактизации хроматина и наличием анеуплоидий в ядрах сперматозоидов у мужчин со сниженной фертильностью, Жилкова Е. С., Сотник Н. Н., Федота А. М. (2013)
Чеботар Г. О. - Вплив генів короткостебловості на варіацію ознак ліній м’якої озимої пшениці, Моцний І. І., Кульбіда М. П., Чеботар С. В. (2013)
Гурбанова Т. Ф. - К вопросу о видовом составе кокцидий (Apicomplexa: Sporozoa, Eucoccidiida) серой крысы (Rattus norvegicus) из разных районов Азербайджана, Мамедова С. О. (2013)
Журавель Н. Е. - Мониторинг почвенной мезофауны на рекультивированных землях Игнатьевского газонефтяного месторождения (Украина, Полтавская область), Леженина И. П., Клочко П. В., Яременко В. В. (2013)
Корж О. П. - Pyrrhocoris apterus як біоіндикатор стану довкілля (2013)
Полчанинова Н. Ю. - Дополнение к аннотированному списку пауков (Araneae) Харьковской области (Украина), Слуцкий А. И. (2013)
Харченко Л. П. - Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii), Ликова І. О. (2013)
Шакаралиева Е. В. - Экологический анализ фауны трематод рыб Малого Гызылагачского залива Каспийского моря (2013)
Мединец Е. А. - Влияние композиционного состава среды инкубации на уровень жизнеспособности фолликулов при гипотермическом хранении, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2013)
Андрійчук А. В. - Динаміка гематологічних показників та маркерів оксидативного стресу у коней української верхової породи під впливом фізичних навантажень, Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Ткачова І. В. (2013)
Колот Н. В. - Особенности стволовых клеток в разные периоды онтогенеза (2013)
Пахомов А. В. - Коррекция нарушений полового поведения самцов крыс при экспериментальном гипогонадизме, вызванном введением хлорида кадмия, путем гормонотерапии и трансплантации суспензии интерстициальных клеток (2013)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта куриных эмбрионов на состояние микрофлоры кишечника мышей после однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2013)
Цодікова О. А. - Застосування інформаційно-ентропійної методики в комплексній оцінці стану здоров’я підлітків, Колупаєва Т. В., Гарбар К. Б., Крилова О. Б. (2013)
Шамелашвили К. Л. - Корреляция показателей системы гемостаза с маркерами перекисного окисления липидов у беременных с преэклампсией, Лоскутова Т. А., Штеменко Н. И. (2013)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Соколов М. Ю. - Особенности перкутанного лечения пациентов с инфарктом миокарда без элевации сегмента ST, поступивших в стационар в разные сроки от начала заболевания, Соколов Ю. Н., Кашуба Ю. В. (2019)
Пархоменко О. М. - Вплив ранньої ліпідознижувальної терапії різної інтенсивності на функцію ендотелію у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Степура А. О., Лутай Я. М., Іркін О. І., Білий Д. О. (2019)
Нудченко О. О. - Клініко-гемодинамічні предиктори когнітивної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Долженко М. М. (2019)
Воронков Л. Г. - Клінічний прогноз упродовж 12 місяців та його предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Войцеховська К. В., Федьків С. В., Коваль В. І., Бабіч П. М. (2019)
Сіренко Ю. М. - Діагностичне значення катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих із підозрою на легеневу гіпертензію. Частина 1. Методологія виконання процедури, нозологія захворювань та вазодилататорний тест, Живило І. О., Радченко Г. Д. (2019)
Міщенко Л. А. - Резистентна артеріальна гіпертензія в пацієнта з феохромоцитомою/парагангліомою, Безродна Л. В., Матова О. О., Товкай О. А., Ліщинський П. О., Ратушняк А. В., Сербенюк К. І., Безродний В. Б., Гулкевич О. В. (2019)
Підсумки рецензування статей в "Українському кардіологічному журналі" за 2019 рік (2019)
До відома авторів (2019)
Алтухова Л. В. - Нормализация содержания соединительнотканных клеток и структурных биополимеров межклеточного матрикса в зоне локального лучевого ожога кожи объёмной трансплантацией аутофибробластов, Гриценко М. А., Кот Е. В., Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2013)
Забирник А. С. - Структура и функции ламинов: норма и патология, Костарева А. А., Малашичева А. Б., Омельченко Е. А., Перский Е. Э. (2013)
Карпов Л. М. - Можливість корекції вітамінами групи В та їх похідними енергетичного обміну у мишей в умовах гіпобаричної гіпоксії, Савлучинська Л. Г., Полтавцева Н. В., Прєснова Л. А., Пєнов В. В. (2013)
Кот Ю. Г. - Изменение спектра изоформ актина цитоскелета нормальных и модифицированных TGF-β1 фибробластов под действием механической деформации (2013)
Хамдаллах А. - Активность ферментов катаболизма альдегидов в постмитохондриальной фракции бедренной мышцы крыс разного возраста, Давыдов В. В. (2013)
Bezrodnova O. V. - Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests, Loza I. M., Nazarenko N. N. (2013)
Жежера М. Д. - Этапы и направления изучения альгофлоры Левобережного Полесья (Украина) (2013)
Pasiuga O. S. - Variability of cultural and morphological traits of Dunaliella salina Teod. from different habitats, Antonenko S. P., Komaristaya V. P., Rudas A. N. (2013)
Боднар І. В. - Виявлення змін на генному рівні у Salmonellala typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування, Андрейко О. Ю., Боднар Л. С. (2013)
Горохивец Н. А. - Наследование панцирного слоя и окраски гиподермы в перикарпии подсолнечника, Ведмедева Е. В. (2013)
Медзяновська О. В. - Визначення рівня спонтанних хромосомних порушень у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Свидан И. Г. - Сравнение уровня спонтанного мутагенеза у детей обоего пола с депрессивными расстройствами (2013)
Утевская О. М. - Истоки формирования украинского генофонда по данным об Y-хромосоме, Агджоян А. Т., Балановская Е. В., Атраментова Л. А., Балановский О. П. (2013)
Филипцова О. В. - Оценка наследуемости эмоциональных состояний страха у жителей Украины (2013)
Вегерина А. О. - Определение соотношения диплоидов и триплоидов среди метаморфов зеленых лягушек в Cеверско-Донецком центре разнообразия Pelophylax esculentus complex, Мелешко Е. В., Пырина И. С., Сапожникова В. А., Бирюк О. В. (2013)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація вмісту лоратадину в атмосферному повітрі з розробкою методики кількісного визначення, Дмитренко Г. А., Солдатенко С. С., Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б. (2013)
Кунах О. Н. - Экоморфическая проекция пространственной организации сообщества почвенной мезофауны, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Микаилов Т. К. - Изучение влияния растительных и химических антигельминтных препаратов на Gyrodactylus derjavini (Mikailov, 1975), эктопаразита молоди каспийского лосося (Salmo trutta caspius Kessler) в рыборазводных хозяйствах Азербайджана, Ибрагимова Н. Э., Рзаев Ф. Г. (2013)
Токарский В. А. - Суслики: Spermophilus suslicus (Guldenst., 1769) и Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) на стыке их ареалов (Сообщение 1. Прошлое распространение) (2013)
Epstein V. M. - From morphology to phylogeny (on the example of study of the fish leeches of Palearctic (2013)
Бабенко Н. А. - Влияние калорийно ограниченной диеты на инсулин-индуцированное поглощение глюкозы и содержание липидов в скелетной мышечной ткани 24-месячных крыс, Милько О. С. (2013)
Носаль О. В. - Інактиваційні властивості дикого (Саv3.1 w/t) та мутантного (Cav3.1Q172H) кальцієвих каналів при дії нікелю, Болдирєв О. І., Любанова О. П., Шуба Я. М. (2013)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта из куриных эмбрионов на количественные изменения в периферической крови мышей вследствие однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2013)
Супрун А. С. - Возможности предотвращения неврологических осложнений сахарного диабета рецепторным антагонистом интерлейкина-1 (2013)
Глібовицька Н. І. - Фізико-хімічні параметри стану листків липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) в урботехногенних умовах зростання (2013)
Тимошенко В. Ф. - Влияние красного света на рост и содержание углеводов у короткодневной и фотопериодически нейтральной линий сои, Жмурко В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Атемасова Т. А. - Національний природний парк "Дворічанський": історія створення та початок шляху, Токарський В. А., Височин М. О. (2014)
Космачева М. В. - Геологическое строение и памятники Двуречанского национального природного парка (2014)
Гугля Ю. А. - Минирующие мушки семейства Agromyzidae (Insecta: Diptera) Двуречанского НПП (Харьковская обл., Украина) (2014)
Гугля Ю. А. - К познанию фауны чешуекрылых Двуречанского НПП (Харьковская область Украины) и его окрестностей, Каролинский Е. А. (2014)
Каролинский Е. А. - Стрекозы (Insecta: Odonata) национального природного парка "Двуречанский" (2014)
Колесник А. Н. - Зоопланктон водных объектов, расположенных на территории Двуречанского национального парка (2014)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению фауны пауков (Araneae) национального природного парка Двуречанский (Харьковская обл., Украина) (2014)
Сидоровский С. А. - Фауна ракообразных (Crustacea) НПП "Двуречанский", Харьковская область (2014)
Терехова В. В. - Первые результаты изучения жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) национального природного парка "Двуречанский", Скрыльник Ю. Е. (2014)
Баник М. В. - Аннотированный список птиц Двуречанского национального природного парка, Высочин М. О., Атемасов А. А., Атемасова Т. А., Девятко Т. Н. (2014)
Гончаров Г. Л. - Риби водойм національного природного парку "Дворічанський" (2014)
Зиненко А. И. - Амфибии и рептилии национального природного парка "Двуречанский", Коршунов А. В., Тупиков А. И. (2014)
Ронкин В. И. - К характеристике балочной степи национального природного парка "Двуречанский", Савченко Г. А. (2014)
Токарский В. А. - Видовой состав млекопитающих НПП "Двуречанский" (2014)
Титул, зміст (2014)
К 100-летию биологической станции имени профессора Владимира Митрофановича Арнольди (2014)
Бойко Н. С. - Сезонний розвиток інтродукційних популяцій тисів (Taxus L.) в умовах Державного дендрологічного парку "Олександрія" (2014)
Герман Е. Ю. - Исследования по цитофизиологии и радиационной генетике растений на биостанции Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, Долгова Т. А. (2014)
Гревцова Г. Т. - Морфологічні особливості плодів та насіння рідкісних видів деревних рослин в умовах дендропарку Олександрія" НАН України, Калашнікова Л. В. (2014)
Костенко В. В. - Влияние пигментных мутаций пород тутового шелкопряда на некоторые поведенческие признаки, Филипоненко Н. С., Григорьев Д. С., Воробьёва Л. И. (2014)
Котюк Л. А. - Вплив строків посіву на продуктивність Dracocephalum moldavica при інтродукції в умовах Житомирського Полісся (2014)
Куликова О. В. - Генетическая структура бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) в водоемах Одесского региона, Заморов В. В., Кучеров В. А., Радионов Д. Б. (2014)
Присталов А. И. - Виноградарство Слобожанщины: история, проблемы, перспективы создания и сохранения коллекций, Бондарь И. Н., Полулях А. А., Лиховской В. В. (2014)
Ревунова Л. Г. - Біолого-морфологічні особливості інтродукованих газонних трав в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2014)
Маланюк В. Б. - Видове різноманіття та екологічні особливості агарикоїдних і болетоїдних базидіоміцетів лісових фітоценозів Галицького національного природного парку (2014)
Пірко Н. М. - RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer, Новожилов Д. О., Дорошкевич Н. В., Краснопьорова О. Є., Галкіна В. С., Пірко Я. В. (2014)
Атемасова Т. А. - Особенности гнездования мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis Temn.,1815) у южных границ лесостепи, Атемасов А. А., Девятко Т. Н. (2014)
Баник М. В. - Наземные позвоночные украинской части бассейна Северского Донца: современное состояние, тенденции изменения численности и проблемы охраны, Коршунов А. В. (2014)
Брусенцова Н. А. - Норные системы барсуков (Meles meles L.) на территории Национального природного парка "Гомольшанские леса" (2014)
Веденина В. Ю. - Изменчивость акустических сигналов в гибридной зоне между близкородственными видами саранчовых из группы Chorthippus albomarginatus (Orthoptera, Gomphocerinae) (2014)
Гончаров Г. Л. - Іхтіоценоз піщаних мілководь Сіверського Дінця у районі біологічної станції Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (2014)
Домнич А. В. - Изменение численности и средообразующая деятельность диких копытных на территории заповедника в период восстановления о. Хортица (2014)
Заморова М. П. - Живлення ляща Abramis brama в придунайських озерах Ялпуг і Кугурлуй, Заморов В. В. (2014)
Лоза И. М. - Влияние трофо-метаболической деятельности дождевых червей (Lumbricidae) на рН-буферную способность рекультивированных почв в условиях степной зоны юго-востока Украины, Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Безроднова О. В. (2014)
Мелешко О. В. - Дослідження трьох популяційних систем Pelophylax esculentus complex Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених жаб, оршунов О. В., Шабанов Д. А. (2014)
Некрасова О. Д. - Многолетняя и сезонная динамика численности инвазийного вида Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) на территории Украины, Титар В. М. (2014)
Рибка К. М. - Часові зміни малакофауни північно-західної частини Малого Полісся (кінець ХІХ – початок ХХI ст.) (2014)
Сергеев М. Е. - "Путиловский лес" в сохранении богатства и разнообразия населения жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) г. Донецк (2014)
Снигирева А. А. - Бентосные свободноживущие флагелляты (Protista) песчаного побережья Одесского залива (Черное море), Теренько Л. М., Теренько Г. В. (2014)
Терехова В. В. - Аннотированный список видов жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) лесостепной зоны Левобережной Украины, Сальницкая М. А. (2014)
Токарский В. А. - Этологические наблюдения за степными сурками на биологической станции ХНУ, Савченко Г. А., Ронкин В. И. (2014)
Усова Е. Е. - Возраст и скорость роста зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Нижнего Добрицкого пруда (Змиевский район Харьковской области) (2014)
Яковенко В. А. - Продуктивность зоопланктона придунайских озер Кагул и Котлабух, Чемерская K. A. (2014)
Асадуллина Г. Р. - Анализ динамики показателей фитопланктона рек на территории г. Стерлитамак, Шкундина Ф. Б. (2014)
Безроднова О. В. - Биоразнообразие растительных сообществ Национального природного парка "Гомольшанские леса", Саидахмедова Н. Б., Назаренко Н. Н. (2014)
Василюк О. В. - Консервація деградованих земель та формування екомережі: правовий аспект (2014)
Волошина Н. О. - Порівняльний аналіз флори озер долини Самари в районі Присамарського біосферного стаціонару (2014)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики представителей Ulotrichales, Oedogoniales, Cladophorales континентальных водоемов Украины (2014)
Гревцова Г. Т. - Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні, Драбинюк Г. В., Кубінський М. С., Солоденко А. Є., Михайлова І. С. (2014)
Давидов Д. А. - Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин у Волинській області (Україна), Дацюк В. В., Винокуров Д. С. (2014)
Дмитраш І. І. - Динаміка демографічних показників популяцій деяких видів родини Orchidaceae у Галицькому національному природному парку, Шумська Н. В. (2014)
Догадіна Т. В. - Регіональна екомережа Харківщини – особливості структурної організації та напрямки оптимізації, Безроднова О. В. (2014)
Дойко Н. М. - Флора лучно-степових фітоценозів дендрологічного парку "Олександрія" НАН України (2014)
Заименко Н. В. - Влияние засухи на аллелопатические, биохимические, микробиологические свойства системы растения-почва-микроорганизмы, Павлюченко Н. А., Элланская Н. Э., Харитонова И. П. (2014)
Казарінова Г. О. - Географічний аналіз вищої водної флори долини р. Сіверський Донець (2014)
Кармызова Л. А. - Исследования экологии инвазийного вида Amorpha fruticosa L. на научных стационарах Степи Украины (2014)
Кирильчук К. С. - Популяційна структура Medicago falcata L. на заплавних луках Лісостепової зони в умовах пасовищних та сінокісних навантажень (2014)
Комариста В. П. - Екологічні особливості природних популяцій гіпергалобної мікроводорості Dunaliella salina Teod. в басейнах солепромислів півдня України і Росії, Рудась О. О., Татищева Н. М., Татищев Є. В., Рудась О. М. (2014)
Конограй В. А. - Особливості та основні напрями динаміки рослинності території Кременчуцького водосховища р. Дніпро, Білоножко В. Я. (2014)
Куатбаев А. Т. - Общая характеристика и классификация природных кормовых угодий Байкадамского сельского округа Жамбылской области, Дуйсенбеков С. Л., Таирова С. К., Калдыбеккызы Г. (2014)
Кучер О. О. - До методики картування видів флори Старобільського злаково-лучного степу, Гузь Г. В. (2014)
Лисогор Л. П. - Фітоіндикаційна характеристика екологічних параметрів різновікових перелогів Правобережного степового Придніпров’я (2014)
Назаренко Н. М. - Еколого-ценотична структура пристінних лісів Присамар’я Дніпровського (2014)
Нужина Н. В. - Особливості адаптації шипшин до несприятливих умов середовища, Ткачук О. О., Зуєва О. А. (2014)
Рокитянский А. Б. - История изучения и структурный анализ высшей водной и прибрежно-водной флоры Харьковской области, Гамуля Ю. Г. (2014)
Скакальська О. І. - Сучасний стан ценопопуляцій Pinguicula vulgaris L. в межах території Бущанського ботанічного заказника, Скоропляс І. О. (2014)
Халаїм О. О. - Особливості динаміки валової продуктивності та дихання трав’яних угруповань південно-східного Криму під впливом змін кількості опадів, Вишенська І. Г. (2014)
Чорна Г. А. - Репродуктивна біологія інвазійних видів вищої водної флори (2014)
Чуй О. В. - Фенологічний ритм розвитку та динаміка ростових процесів Pulsatilla grandis Wend. в екологічних умовах Західного Поділля (2014)
Шиндер О. І. - Поширення і умови зростання Scopolia carniolica (околиці м. Вінниця, Східне Поділля), Неграш Ю. М. (2014)
Шкундина Ф. Б. - Фитопланктон озера Узить в районе биологической станции Бирского филиала ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, Шахринова Н. В. (2014)
Геєць В. М. - Соціалізація, соціальні інновації та соціальна взаємодія бізнесу й держави (2020)
Benchak O. F. - Cross-border interactions as an object of sociological research: methodological aspects (2020)
Вітковська І. М. - Соціальна відповідальність громадських організацій в Україні: сучасний стан (2020)
Паращевін М. А. - Релігійні складові основних ризиків функціонування та збереження українського суспільства (2020)
Гахович Н. Г. - Розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості для зростання стійкості української промисловості в умовах постковіду, Кушніренко О. М. (2020)
Боднарук І. Л. - Особливості та проблеми реалізації програм державного молодіжного житлового кредитування в Україні (2020)
Майданік І. П. - Мігранти у великих містах України: склад і соціально-економічна залученість (2020)
Курило І. О. - Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW), Аксьонова С. Ю., Слюсар Л. І. (2020)
Pyvovarova N. P. - Change of legal status of sex work in Ukraine: public opinion, opinion of sex workers (sociological perspective), Artiukh O. R. (2020)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України: червень – вересень 2020 року, Дмитрук Д. А. (2020)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІIІ квартал 2020 р. (турбота молоді про здоров’я, дистанційне навчання та робота під час пандемії, волонтерство під час карантину, участь молоді у місцевих виборах), Людоговська К. В. (2020)
До 70-річчя вітчизняного соціолога Євгена Івановича Головахи! (2020)
22-га Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів "Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього” (2020)
12-ий Міжнародний теоретико-методологічний семінар та ІХ Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Уявне, архетипи та публічне управління” (2020)
Автори номера (2020)
Титул, зміст (2020)
Карпінський Б. А. - Аксіоматика та ознаки генезису життя й державотворення та їх соціо-економічне забезпечення, Карпінська О. Б. (2020)
Аванесова Н. Е. - Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства, Мордовцев О. С., Сергієнко Ю. І. (2020)
Рахман М. С. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України та структури експортно-імпортних операцій з пластиковими трубами, Заіка О. В. (2020)
Ушакова Н. Г. - Інституціоналізація поведінкового регулювання: зарубіжний досвід, Кулініч О. А., Помінова І. І. (2020)
Козаченко Г. В. - Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу, Погорелов Ю. С., Герасименко Л. В. (2020)
Ханін І. Г. - Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній, Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. (2020)
Саліхова О. Б. - Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів в інтересах інноваційного розвитку економіки України, Курченко О. О. (2020)
Кузнєцова М. А. - Використання стратегічних альянсів в інноваційній економіці, Драган К. Ю. (2020)
Хаустова В. Є. - Оцінка високотехнологічних галузей у прогресивній структурі економіки країн світу та України, Решетняк О. І., Крамарев Г. В., Крячко Є. М. (2020)
Дуб А. Р. - Детермінація прибережних територій як об’єкта реалізації державної регіональної політики в Україні (2020)
Бібік Н. В. - Інформаційно-аналітичні засади управління бюджетуванням в об’єднаних територіальних громадах, Єсіна В. О., Рудаченко О. О. (2020)
Кизим М. О. - Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2), Салашенко Т. І. (2020)
Gavrys P. O. - Features of Risk Management and Organization of Internal Audit at Industrial Enterprises, Gavrys M. O., Gavrys O. M. (2020)
Назарова К. О. - Розвиток агробізнесу в Україні: аналіз, оцінка та аудит, Гордополов В. Ю., Куляша Н. Ю., Куляша О. Ю. (2020)
Акуленко В. Л. - Роль малого та середнього бізнесу у фінансових відносинах місцевого самоврядування, Захаркін О. О., Комендант І. В. (2020)
Дакер Т. Д. Е. - Удосконалена структура взаємовідносин учасників системи управління твердими побутовими відходами шляхом збалансування їх економічних інтересів (2020)
Щепілова О. І. - Застосування засобів моделювання для аналізу гендерної нерівності у сфері інформаційних технологій в Україні та світі, Король М. В. (2020)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні аспекти оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку, Хоменко І. І., Карангва Ч. (2020)
Сімкова Т. О. - Управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці, Борисюк І. О. (2020)
Жигалкевич Ж. М. - Діагностика результативності розвитку машинобудівних квазіінтеграційних структур в Україні (2020)
Феклістова Д. П. - Електронне урядування як основний фактор розвитку фондів соціального страхування України, Загорська Д. М. (2020)
Смоквіна Г. А. - Організаційні аспекти щодо формування облікової політики інноваційних витрат на капітальні інвестиції, Попович К. Ф. (2020)
Краснікова Н. Г. - Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (2020)
Онишко С. В. - Теоретична концептуалізація інституційного забезпечення фінансового ринку, Савенко Д. О. (2020)
Рахман М. С. - Аналіз структурних зрушень показників кредитної діяльності банків України, Гальцева О. М. (2020)
Зверук Л. А. - Концептуальні основи організації системи ризик-менеджменту в банках, Дідковська Ю. С. (2020)
Рудевська В. І. - Фінансова архітектоніка як методологічний базис формування бізнес-архітектури банківського сектора економіки (2020)
Шевців Л. Ю. - Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів, Сенишин Б. Б. (2020)
Кафтя М. А. - Методи реформування глобальної валютно-регуляторної системи: інноваційні сценарії (2020)
Косіченко І. І. - Стратегічні пріоритети розбудови вітчизняного консалтингового бізнесу в сучасних умовах (2020)
Данилюк В. О. - Особливості управління збутовою діяльністю в бізнес-організаціях різних галузей, Дашкевич Д. Р. (2020)
Портна О. В. - Стратегічні зміни в управлінні персоналом: світовий досвід застосування стейкхолдерно-орієнтованих підходів, Цвар О. О. (2020)
Тесленок І. М. - Управління стратегічними змінами підприємств сфери оздоровлення та відпочинку, Трибой І. А. (2020)
Калугіна Н. А. - Адаптивна модель розвитку електронної комерції (2020)
Шульгіна Л. М. - Методичний інструментарій розрахунку перспективних обсягів реалізації туристичних продуктів, Бінда Я., Жалдак Г. П. (2020)
Пам’яті Василя Івановича Глущенка (1947 – 2014) (2014)
Kavelіna A. S. - Creation of cornea biograft (2014)
Андрейко Г. П. - Деякі метаболічні відповіді організму тварин на навантаження манган хлоридом, Михайлова О. О., Коновалова О. О., Гончаренко М. С. (2014)
Белозоров А. П. - Инфламмосомы и их роль в патологии (2014)
Гирич М. С. - Циклический режим кормления и прооксидантно-актиоксидантный баланс в ядрах гепатоцитов крыс молодого и старого возраста, Кургузова Н. И., Никитченко Ю. В. (2014)
Атраментова Л. А. - Уровень агрессивности и эмпатии в зависимости от демографического статуса пробандов и их родителей, Лучко Е. Н. (2014)
Глянько Е. В. - Оценка межлинейных различий по компонентам приспособленности линий Drosophila melanogaster с нейрологическими нарушениями, Воробьева Л. И. (2014)
Городнянский И. Д. - Особенности проявления синдрома гибридного дисгенеза в некоторых линиях Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2014)
Лановенко О. Г. - Динаміка індексу ендогамії і рівня міжетнічних шлюбів у районних популяціях Херсонщини (2014)
Filiptsova О. V. - Structure of population of Ukraine by phenylthiocarbamide sensitivity, Timoshyna I. A., Chechui H. F (2014)
Guseinov M. A. - Experimental study of changes in the intensity of infection of carp (Cyprinus carpio carpio) with blood parasites Trypanosoma carassii and Cryptobia borelli in the laboratory conditions (2014)
Сеид-Рзаев М. М. - Питание молоди и половозрелых особей сазана Cyprinus carpio L., леща Abramis brama orientalis Berg и воблы Rutilus rutilus caspicus (Jak.) в Мингечаурском водохранилище (2014)
Шупова Т. В. - Орнитофауна селитебной зоны Киева (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum, Копилов Є. П., Яценко В. О. (2014)
Іващенко І. В. - Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України, Рахметов Д. Б., Іващенко О. А. (2014)
Глодан О. Я. - Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер відновних процесів в яєчку щурів у різні терміни після припинення алкоголізації, Грицуляк В. Б., Пастух М. Б., Івасюк І. Й., Долинко Н. П. (2014)
Зубов П. М. - Вплив методів сепарації та режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ядровмісних клітин кордової крові (2014)
Колупаева Т. В. - Цитобиофизические характеристики клеточных ядер буккального эпителия у больных с фармакорезистентными формами прозопалгий, Посохов Н. Ф., Ищенко О. С. (2014)
Корниенко Е. М. - Исследование влияния 1,2-пропандиола на мембраны эритроцитов методом флуоресцентных зондов, Посохов Е. А. (2014)
Редька І. В. - Спектрально-кореляційні параметри бioелектричної активності в альфа-діапазоні ЕЕГ дітей в період другого дитинства при зорових дисфункціях (2014)
Авксентьева О. А. - Особенности каллусогенеза образцов сои Glycine max (L.) Merr. с различной фотопериодической реакцией, Васильченко М. С. (2014)
Белемець Н. М. - Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України, Грахов В. П., Федорончук М. М., Бонюк З. Г., Паламарчук О. П. (2014)
Приседський Ю. Г. - Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену (2014)
Шихалеева Г. Н. - Модифицированная методика определения пролина в растительных объектах, Будняк А. К., Шихалеев И. И., Иващенко О. Л. (2014)
Памяти Вениамина Мироновича Эпштейна (2014)
Кавелина А. С. - Культивирование адгезивных клеточных культур на мягких контактных линзах (2014)
Ганусова Г. В. - Влияние хлоридов кобальта и ртути на показатели пероксидного окисления липидов в сыворотке крови и резистентность эритроцитов самок крыс, Баранник Т. В. (2014)
Лихолат Т. Ю. - Особливості протеолітичних процесів в тканинах молочної залози хворих на протокову карциному різного віку, Лихолат О. А., Антонюк С. В. (2014)
Охріменко С. М. - Вплив хлориду кадмію на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного балансу в тканинах щурів, Сєдова К. В., Козлова О. С. (2014)
Сіра О. Є. - Еколого-фітоценотичний аналіз флори берегової смуги Іськового ставка (Зміївський р-н, Харківська область), Гамуля Ю. Г. (2014)
Атраментова Л. А. - Брачная сопряжённость по показателям агрессивности и эмпатии, Лучко Е. Н. (2014)
Горенская О. В. - Развитие представлений о гене, Таглина О. В., Воробьева Л. И. (2014)
Горпинченко М. Ю. - Разнообразие украинских фамилий как инструмент популяционно-генетических исследований, Атраментова Л. А. (2014)
Тимошина И. А. - Генетический анализ пищевых предпочтений в населении Украины, Чечуй Е. Ф., Павиченко О. В., Филипцова О. В. (2014)
Филипцова О. В. - Анализ методологических проблем при проведении исследований по генетике поведения в Украине (2014)
Aliyev S. I. - Species composition and quantitative distribution of the macrozoobenthos of the lower part of the Araks River of Azerbaijan (2014)
Алпатова О. М. - Основні екологічні групи черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся (2014)
Андрусевич Е. В. - Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов как основа зоологической диагностики антропогенных почв, Жуков А. В., Кунах О. Н. (2014)
Гарлінська А. М. - Еколого-паразитологічна характеристика молюсків підродини пухирчикових (Gastropoda; Pulmonata; Physinae) України (2014)
Мирзоев Г. С. - Макрозообентос прибрежных зон запада Южного Каспия, Сулейманов С. Ш., Исмайылов Г. К. (2014)
Мустафаева Г. И. - Биоэкологические особенности тутовой щитовки Pseudaulaсaspis pentagona (Targ-Tozz.) и разведение её энтомофагов в Азербайджане (2014)
Стадниченко А. П. - Тривалість локомоції війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябер жабурниці (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae) в залежності від її фізіологічного статусу, Гирин В. К. (2014)
Tokarsky V. A. - Features of badger (Meles meles L., 1758) nutrition in the Kharkiv Region (2014)
Фархадов Г. Т. о. - Особенности гельминтов овец и коз в Нахичеванской Автономной Республике (2014)
Шабанов Д. А. - Внутрипопуляционные онтогенетические стратегии скороспелости и тугорослости: определение на примере бесхвостых амфибий, Коршунов А. В., Кравченко М. А., Мелешко Е. В., Шабанова А. В., Усова Е. Е. (2014)
Савосько В. М. - Протекторно-стимулюючий ефект гетероауксину при допосівній підготовці насіння бобових і злакових трав для фіторекультивації техногенних ландшафтів (2014)
Gritsenko M. A. - A comparative study of the growth of primary cultured skin and lung fibroblasts from rats of different ages, Kot K. V., Kot Yu. G., Morozova K. S., Ponomarenko A. N., Perskiy Ye. E. (2014)
Забирник А. С. - Анализ влияния мутаций в гене LMNA на пространственную структуру ламина А и характер его взаимодействия с эмерином и SREBP1, Баранник Т. В., Омельченко Е. А., Перский Е. Э., Малашичева А. Б., Костарева А. А. (2014)
Filiponenko N. S. - Knirps and cubitus interruptus loci interaction in wing veins pattern formation in Drosophila melanogaster (morphology analysis), Volkova N. Ye., Vorobyova L. I. (2014)
Кафедра физиологии и биохимии растений и микроорганизмов – 125-летний путь в Харьковском университете (2014)
Левчук А.Н. - Биологическая активность лектиноподобных белков генеративных органов гомо- и гетеростильных видов рода Linum L., Лях В.А. (2014)
Попова Ю. В. - Влияние продолжительности фотопериода на азотфиксирующую активность изогенных по генам Е линий сои Glycine max (L.) Merr., Жмурко В. В. (2014)
Тимошенко В. Ф. - Воздействие красного света на ростовые процессы и активность ауксинов, гиббереллинов и абсцизовой кислоты в листьях изогенных по генам Е линий сои (Glycine max (L.) Merr.), Жмурко В. В. (2014)
Юхно Ю. Ю. - Динамика активности и содержания ИУК в листьях и апикальных меристемах стебля изогенных по генам Е линий сои в процессе фотопериодической индукции, Жмурко В. В. (2014)
Васильченко М. С. - Фотопериодическая реакция и каллусогенез изогенных по Е-генам линий сои культурной, Авксентьєва О. А., Жмурко В. В. (2014)
Шестопал О. Л. - Гаплопродукційна спроможність пшениці м’якої озимої за наявності в генотипі пшенично-житніх транслокацій, Замбріборщ І. С., Топал М. М. (2014)
Коць С. Я. - Азотфіксувальна активність і продуктивність люцерни, інокульованої Sinorhizobium meliloti, за різного водозабезпечення та використання білків із гемаглютинуючою активністю, Михалків Л. М., Веселовська Л. І., Береговенко С. К. (2014)
Письменна Ю. М. - Лектинова активність клітинних стінок і клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за біотичного стресу, Панюта О. О., Белава В. Н., Таран Н. Ю. (2014)
Самойлов А. М. - Ефекти кореневих виділень проростків ізогенних за генами Vrn ліній пшениці на динаміку росту, трофічний хемотаксис та синтез індолил-3-оцтової кислоти у специфічного діазотрофа Azospirillum brasilense 410, Жмурко В. В. (2014)
Борисова О. В. - Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту, Ружицька О. М. (2014)
Коростильова Т. С. - Вплив аерогенного забруднення на вміст білка, активність та ізоферментний спектр пероксидази у насінні видів роду Acer L. у процесі формування, Богуславська Л. В., Легостаєва Т. В. (2014)
Лихолат Ю. В. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту в насінні Gleditsia triacanthos L. за антропогенного впливу, Россихіна-Галича Г. С., Боброва О. М., Білик І. В. (2014)
Павлюкова Н. Ф. - Динаміка вмісту крохмалю та лігніну в однорічних пагонах видів роду Acer L. за різних умов зростання в урбанізованому середовищі, Богуславська Л. В. (2014)
Смірнов О. Є. - Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.), Таран Н. Ю., Косян А. М., Косик О. І. (2014)
Ткач О. П. - Реакція рослин озимої пшениці сорту Артеміда на обробку насіння сірчанокислим марганцем, Каменчук О. П., Михальська Л. М. (2014)
Юсипіва Т. І. - Вплив аерогенного забруднення SO2 та NO2 на анатомічні показники стебла Caragana arborescens Lam., Грицай З. В. (2014)
Колесніков М. О. - Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності гороху посівного (Pisum sativum L.) (2014)
Миронова Л. Н. - Применение физиологически активных веществ при культивировании хосты в Башкортостане, Реут А. А. (2014)
Трач В. В. - Вплив хітозану та колоїдного розчину заліза на фітотоксичність гербіциду піроксуламу, Сонько Р. В., Гуральчук Ж. З., Лопатько К. Г., Щербакова О. М., Гончар Л. М., Гринюк С. О. (2014)
3 Міжнародна наукова конференція "Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти", присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, 11 - 12 листопада, 2014 (2014)
Терек О. І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник / О. І. Терек, О. І. Пацула. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 328 с. (рецензія) (2014)
К 190-летию Гербария Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU) (2015)
Беднарська І. О. - Про колекцію видів роду Festuca L. (Poaceae) у гербарних фондах Інституту екології Карпат НАНУ (LWKS) (2015)
Безроднова О. В. - Раритетные кальцефильные виды в Гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU) (2015)
Гамуля Ю. Г. - Типовые и аутентичные образцы таксонов родов Agropyron P. Gaertn. и Elytrigia Desv. (Роасеае) в Гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU), Серая О. Е. (2015)
Горєлова О. І. - Гербарій і ботанічні колекції в підготовці фахівців зеленого будівництва (2015)
Громакова А. Б. - Эксикаты Г. В. Кёрбера "Lichenes Selecti Germanici" в гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU), Гамуля Ю. Г. (2015)
Коломийчук В. П. - Гербарій Йосипа Бойка у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, Чорноморець В. С. (2015)
Комаристая В. П. - Водоросли в базе данных мировых коллекций живых культур WDCM CCINFO, Горбулин О. С., Догадина Т. В. (2015)
Лобачевська О. В. - Бріологічний гербарій Інституту екології Карпат НАН України, Рабик І. В. (2015)
Мамчур Т. В. - Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва, Кравець Т. О., Чорна Г. А. (2015)
Начичко В. О. - Діагностичні ознаки представників Thymus sect. Serpyllum і T. sect. Marginati (Lamiaceae) та рекомендації щодо їхньої гербаризації (2015)
Чорна Г. А. - Колекція папоротей історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва, Куземко А. А., Діденко І. П. (2015)
Шиян Н. М. - Датування зразків історичних гербарних колекцій XVIII–XIX ст. за маркувальними знаками паперу (2015)
Горпинченко М. Ю. - Украинские фамилии как квазигенетические маркёры. Ассоциация с группами крови и гаплогруппами Y-хромосомы, Буркова В. В., Утевская О. М., Атраментова Л. А. (2015)
Есилевская М. А. - Морфологическое направление в орнитологических исследованиях профессора И. Б. Волчанецкого (2015)
Мосолова Е. Ю. - Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья (к 120-летию со дня рождения), Завьялов Е. В., Табачишин В. Г. (2015)
Атемасова Т. А. - Особенности генезиса орнитофауны на границе лесостепной и степной природных зон, Атемасов А. А. (2015)
Баник М. В. - Особенности взаимоотношений двух подвидов черноголового чекана (Saxicola torquata) на Северном Кавказе (2015)
Бирюк О. В. - Изменчивость размеров районов ядрышковых организаторов в кариотипах зеленых лягушек, Розанов Ю. М., Литвинчук С. Н., Пасынкова Р. А. (2015)
Брезгунова О. А. - Коллективные ночевки дрозда-рябинника (Turdus pilaris L.) в Харьковской области (2015)
Брусенцова Н. А. - Оценка благоприятности участка "Лес на Ворскле" государственного природного заповедника "Белогорье" для обитания хищников-норников, Украинский П. А. (2015)
Голобородько К. К. - Глобально рідкісні види лускокрилих (Lepidoptera) долини р. Оріль, Пахомов О. Є., Махіна В. О. (2015)
Ивановский В. В. - Чёрный аист (Ciconia nigra) в Белорусском Поозерье в 2001–2014 годах (2015)
Новак В. В. - Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя (2015)
Новіцький Р. О. - Сучасна характеристика іхтіофауни каналу "Дніпро–Донбас", Кочет В. М., Христов О. О., Кузора В. Є. (2015)
Полчанинова Н. Ю. - Кицевские пески – резерват редких видов пауков (Aranei) Харьковской области (2015)
Пономаренко О. Л. - Аналіз функціонального складу орнітофауни природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", Онуфріїв Р. А. (2015)
Руденко А. Г. - Миграции и зимовки клуши (Larus fuscus Linnaeus, 1758) в Азово-Черноморском регионе (2015)
Токарский В. А. - Стационарные экологические исследования балочной степи северо-востока Украины: предварительные итоги 25-летних наблюдений, Ронкин В. И., Савченко Г. А. (2015)
Усова Е. Е. - Внутрипопуляционные онтогенетические стратегии у зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex), Кравченко М. А., Шабанов Д. А. (2015)
Утєвський С. Ю. - Роль екологічних і історичних факторів та міжвидової конкуренції в формуванні ареалів п’явок (Hirudinida), Владимирська М. В., Палатов Д. (2015)
Шевченко В. Л. - Перші відомості про ґрунтових нематод лучних екосистем Чернігівської області (Україна), Жиліна Т. М. (2015)
Жуков А. В. - Фороморфы в системе экоморф почвенных животных (2015)
Кулиева Х. Ф. - Влияние изменений климата на параметры фотопериодической реакции у американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury), Ахмедов Б. А. (2015)
Манафов А. А. - Экологические особенности формирования трематодофауны моллюсков бассейна Средней Куры в пределах Азербайджана (2015)
Маркова А. О. - Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов’язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях (2015)
Сеид-Рзаев М. М. - Ихтиопланктон в планктонном сообществе в Мингечаурском водохранилище, Юсибова С. Д., Алиева С. И. (2015)
Бурцева Д. О. - Аналіз фонової електрокортикограми щурів в умовах довготривалої дії гідрокарбонатного навантаження, Лукашов С. М., Заєць Н. С., Ляшенко В. П., Крупка А. В. (2015)
Деркач І. В. - Вплив NaCl засолення на ріст та пігментну систему Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L., Романюк Н. Д. (2015)
Поворотня М. М. - Моделювання впливу важких металів Pb та Hg на білковий обмін видів роду Acer L. в умовах планованого факторного експерименту (2015)
Алтухова Л. В. - Влияние аутотрансплантации фибробластами и композицией фибробластов с кератиноцитами в зону лучевого ожога кожи на динамику экспрессии генов металлотионеинов, убиквитина и белка р53 (2015)
Си У. - Особенности цитотоксичности длительного введения ультрамалых доз ионов кадмия на фибробласты кожи, легкого, почек и роговицы крыс, Пырина И. С., Кот Ю. Г., Кот Е. В., Перский Е. Э. (2015)
Фархадов Г. Т. - Антигельминтное действие эспарцета (Onobrychis viciifolia Scop.) и люцерны (Medicago sativa L.) у овец (2015)
Шаповалова С. А. - Особенности метаболических эффектов лизиноприла у пациентов с артериальной гипертензией и абдоминальным ожирением (2015)
Бабець Я. В. - Розподіл гіалуронат-зв'язуючої активності білків у головному мозку щурів за дії доксорубіцину, Ушакова Г. О. (2015)
Бараннік Т. В. - Вплив низьких доз хлориду кадмію на стійкість еритроцитів до лізису та прооксидантно-антиоксидантний статус крові щурів, Нікітченко І. В., Акопян А. С., Кієнко Л. С., Боцула І. В., Ткаченко А. І. (2015)
Волкова Ю. В. - Влияние некоторых факторов на активность альдегиддегидрогеназы печени крыс пубертатного возраста в условиях иммобилизационного стресса, Сухова Л. Л., Давыдов В. В. (2015)
Яковенко Б. В. - Зміни вмісту цитохромів Р-450 і b5 та активності НАДФ-генеруючих ферментів у тканинах коропа під впливом поверхнево-активних речовин, Мехед О. Б., Іскевич О. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа, с учетом применяемой инсулинотерапии, Ковалева В. И., Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2015)
Volkova N. Ye. - Variability analysis in Drosophila melanogaster locus white compound heterozygotes at different genetic backgrounds, Aleynikova A. A., Vorobyova L. I. (2015)
Горбатюк Р. І. - Agrobacterium-опосередкована трансформація in planta пшениці м’якої озимого сорту Подолянка, Бавол А. В., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2015)
Попов М. В. - Валідація SCAR-маркера, зчепленого з геном відновлення фертильності пилку соняшнику (2015)
Брандлер О. В. - Межвидовая и внутривидовая молекулярно-генетическая изменчивость и дифференциация у крапчатых сусликов Spermophilus suslicus и S. odessanus (Rodentia, Sciuridae, Marmotini), Бирюк И. Ю., Ермаков О. А., Титов С. В., Сурин В. Л., Кораблев В. П., Токарский В. А. (2015)
Karimov T. - Main limiting factors affecting biological parameters of necrophage birds (2015)
Махмудова Е. А. - Трематоды рыбоядных птиц Девечинского лимана Каспийского моря (2015)
Мустафаева Г. А. - Паразиты (Hymenoptera, Chalcidoidea) ложнощитовок (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Азербайджана (2015)
Suleymanov S. Sh. - Feeding of the Caspian shad Alosa caspia (Eichwald, 1838) in the western part of the Caspian Sea, Seid-Rzayev M. M., Mirzoyev G. S. (2015)
Шекк П. В. - Формирование ремонтно-маточных стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в условиях северо-западного Причерноморья (2015)
Алтухова Л. В. - Сравнение эффективности тормозящего действия объёмной аутотрансплантации фибробластов и композиции фибробластов с кератиноцитами на развитие локального лучевого ожога кожи, Кот Е. В., Кот Ю. Г., Морозова Е., Клочко И., Плотников А., Перский Е. Э. (2015)
Гриценко М. А. - Возрастные особенности некоторых свойств фибробластов (2015)
Беспалова І. Г. - Використання флуоресцентних зондів для дослідження речовин пептидної природи в екстрактах кріоконсервованих фрагментів органів, Рогоза Л. А., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Єрмоленко І. Г., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2015)
Бабій С. - Адаптивні властивості виділених в Україні вірусів грипу в умовах обмеженого використання противірусних препаратів, Радченко Л., Фесенко А., Смутько О., Степанський Д., Міроненко А. (2015)
Демченко Н. Р. - Відповідь бактерій сульфідогенного природного угруповання та монокультур роду Desulfovibrio на дію інгібітора біокорозії з антимікробними властивостями, Курмакова І. М., Третяк О. П. (2015)
Петренко О. В. - Порівняльна характеристика біологічних властивостей Vibrio choleraе O1, виділених від хворих під час спалахів холери та в міжспалаховий період в Україні, Хайтович О. Б., Алексеєнко В. В. (2015)
Грабовський С. С. - Вміст окремих класів ліпідів у крові бугайців за умов передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Журавлев В. А. - О возможности определения биологического возраста человека путем регистрации микротоков, Макаревич В. С., Колупаева Т. В., Тондий Л. Д., Шех В. Е., Завизиступ Ю. В., Щерба В. А., Стуканев И. Н. (2015)
Химич Т. Ю. - Синдром хронической усталости и урогенитальная патология у женщин репродуктивного возраста, Белодед О. А. (2015)
Шевчук Т. Я. - Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які курять, Апончук Л. С., Романюк А. П. (2015)
Жуков А. В. - Роль внегоризонтных почвенных морфоструктур в организации растительности дерново-литогенных почв на лёссовидных суглинках (Никопольский марганцево-рудный бассейн), Задорожная Г. А. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського