Brusentsova N. O. - Features of the fox and badger burrows’ distribution in forests of national parks of the Kharkiv region (2017)
Букша І. Ф. - Методи та результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів Національного природного парку "Гомільшанські ліси", Пастернак В. П., Пивовар Т. С., Букша М. І., Яроцький В. Ю. (2017)
Влащенко С. В. - Розвиток заповідної справи на Харківщині. Сьогодення та перспективи, Воронцова І. А. (2017)
Gorbulin O. S. - Methodological approaches in studying the diversity of algae in floodplain water bodies, Dogadina Т. V. (2017)
Горлов П. І. - Сірий журавель (Grus grus) в межах Ізюмської Луки: багаторічна динаміка чисельності як реакція на зміни середовища існування, Вінтер С. В., Шевцов А. О. (2017)
Zvyahintseva K. O. - Current status of the rare component of the urban flora of Kharkiv (2017)
Kazarinova H. O. - New perspective objects for inclusion in the nature reserve network of the Kharkov region (2017)
Пастернак В. П. - Типологічне різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП "Слобожанський", Яроцький В. Ю., Гармаш А. В. (2017)
Рокитянський А. Б. - Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна), Гамуля Ю. Г. (2017)
Савченко Г. А. - Итоги фенологических наблюдений за растениями степных и луговых биотопов РЛП "Великобурлукская степь" и НПП "Двуречанский", Ронкин В. И., Клетенкин В. Г., Высочина А. Е. (2017)
Сидоровский С. А. - Редкие виды ракообразных природно-заповедных территорий Харьковской области, Кришталь Е. Ю. (2017)
Тімошенкова В. В. - Нові для території національного природного парку "Гомільшанські ліси" види родів Rosa L. і Veronica L. (2017)
Філатова О. В. - До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області (2017)
Бараннік Т. В. - Теоретичний аналіз термінової регуляції активності аргініносукцинатсинтази людини (ASS1) при накопиченні продуктів гемолізу, Авдєєва К. В. (2017)
Бильченко О. С. - Факторы риска, способствующие тяжелому течению и прогрессированию внегоспитальной пневмонии, Оспанова Т. С., Химич Т. Ю., Веремеенко О. В., Красовская Е. А., Манченко Е. А. (2017)
Гриценко М. А. - Порівняльні особливості будови цитоскелету фібробластів шкіри та легенів щурів різного віку, Буланкіна Н. І., Харченко Т. C., Кот Ю. Г., Перський Є. Е. (2017)
Сулейманова А. В. - Зараженность паразитами карповых в зависимости от возраста и сезона года в Ширванском прудовом рыбном хозяйстве Азербайджана , Насиров А. М. (2017)
Безроднова О. В. - Підсумки роботи регіональної науково-практичної конференції "Наукові дослідження на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду Харківщини" (2017)
Горшкова О. Г. - Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Васильєва Н. Ю. (2017)
Barannik T. V. - In silico analysis of the potential heme binding sites in the protein complexes containing human repulsive guidance molecule BMP co-receptor B (RGMB), Shuba V. V. (2017)
Романько М. Є. - Рівень інтенсивності процесів переокиснення ліпідів і окиснювальної модифікації білків у мембранних фракціях клітин Escherichia coli як біомаркер тестування біосумісності наночастинок металів (2017)
Городнянский И. Д. - Взаимодействие Wolbachia pipientis с мобильными элементами генома дрозофилы: краткий обзор возможных случаев и предположений (2017)
Dyka L. D. - Peculiarities of homologous conjugation of polytene chromosomes after exposure to microwaves and static magnetic field in Drosophila melanogaster Meig., Shakina L. A., Strashnyuk V. Yu. (2017)
Kovach V. A. - Larval exposure to low concentrations of neonicotinoids and niacin affects Drosophila melanogaster indices of reproductive success, Filiponenko N. S., Kolot N. V., Volkova N. Ye. (2017)
Киося Е. А. - Современные методы фаунистических исследований наземных тихоходок (Tardigrada) (2017)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність проти фітопатогенних бактерій та здатність до утворення біоплівок бактерій Enterococcus italicus ОНУ547 та їх консорціумів з Lactobacillus plantarum, Жунько I. Д., Ліманська Н. В., Іваниця В. О. (2017)
Поточилова В. В. - Етіологічна роль та чутливість анаеробних бактерій, виділених від хворих з гнійним некротичним панкреатитом, до антибіотиків, Войцеховський В. Г. (2017)
Зай С. Ю. - Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години, Мотузюк О. П., Білобров В. Ю., Вулицька Д. А., Ноздренко О. Д., Абрамчук О. М. (2017)
Колосова О. В. - Гендерні особливості функціонального стану нервово-м’язового апарату у осіб з високим рівнем адаптації до фізичного навантаження (2017)
Орлик Н. А. - Факторна структура функціональних можливостей спортсменок 17–22 років впродовж оваріально-менструального циклу , Босенко А. І. (2017)
Романчук С. М. - Активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh при дії іонізуючого випромінювання (2017)
Банік М. В. - Структура угруповань гніздових водоплавних і водно-болотяних птахів Приорелля та її зміни за останні десятиліття, Пономаренко О. Л., Атемасов А. А. (2017)
Варигин А. Ю. - Суточная динамика пространственного распределения подвижных беспозвоночных сообщества обрастания Одесского залива Черного моря (2017)
Гетьман Т. П. - Ихтиоцены прибрежной акватории бухты Круглая (Севастополь, Чёрное море) (2017)
Дикий І. В. - Особливості живлення деяких видів родини Mustelidae на території Львівської області, Марців М. В., Шельвінський В. І., Затушевський А. Т. (2017)
Дрогваленко Н. А. - Парадокс воспроизводства триплоидных Pelophylax esculentus в гемиклональных популяционных системах зеленых лягушек Брусовки (Донецкая область) и Кременной (Луганская область), Макарян Р. Н., Бирюк О. В., Коршунов А. В., Шабанов Д. А. (2017)
Дупак В. С. - Структура зимових ночівельних скупчень воронових птахів роду Corvus на території м. Полтава, Попельнюх В. В. (2017)
Іванець О. Р. - Гіллястовусі раки (Cladocera: Daphniidae, Chydoridae) Українського Розточчя: порівняльна характеристика (2017)
Ронкин В. И. - Состояние поселения, типы семейных участков и перспективы сохранения степного сурка в меловом ландшафте НПП "Двуречанский", Савченко Г. А., Атемасов А. А. (2017)
Кривицька І. А. - Екотоксикологічна оцінка якості ґрунтів м. Маріуполь (2017)
Сі У. - Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+, Кот Ю. Г., Кот К. В., Морс Р., Доран O., Хамдаллах А., Перський Є. Е. (2017)
Barannik T. V. - Glutathione redox cycle enzymes as potential targets for heme-mediated oxidation under hemolysis: in silico analysis, Ruzin Yu. M. (2018)
Будняк О. К. - Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати, Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Петров С. А. (2018)
Охріменко С. М. - Структурно-функціональні показники ізольованих гепатоцитів щурів у присутності наночасток на основі європію та гадолінію, Ганусова Г. В., Сєдова К. В., Арістова Д. І., Сіренко Т. Є., Гришкова А. Ю., Круговий Д. В., Павлій А. К. (2018)
Филипоненко Н. С. - Анализ частоты эмбриональной смертности у линий Drosophila melanogaster, несущих мутацию radius incompletus, в условиях инбридинга, Табачная М. Н., Горенская О. В. (2018)
Ибрагимова Н. Э. - Паразитофауна каспийского лосося (Salmo trutta caspius Kessler) на рыборазводных заводах Азербайджана за период их существования, Рзаев Ф. Г. (2018)
Али С. Г. - Влияние состава питательной среды на морфологические характеристики культуры клеток спинальных ганглиев неонатальных поросят, Сидоренко О. С., Божок Г. А. (2018)
Гриценко М. А. - Експресія генів деяких цитокінів та кількість їхніх продуктів у культурах фібробластів шкіри та легенів щурів в онтогенезі (2018)
Си У. - Оценка цитотоксичности малых концентраций ионов кадмия на клетки костного мозга крыс in vitro, Харченко Т. С., Кот Е. В., Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2018)
Авксентьєва О. О. - Мікроміцети ризосфери та філосфери ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Тriticum aestivum L.) у зв’язку з темпами розвитку та продуктивністю, Віннікова О. І. (2018)
Амінов Р. Ф. - Гемопоетична активність кісткового мозку щура на фоні впливу сольового екстракту Hirudo verbana Carena, 1820 (2018)
Титкова А. М. - Взаимодействия дофамина, оксида азота и тестостерона в мозговой системе мотивационного подкрепления крыс с алкогольной зависимостью и под влиянием донатора оксида азота, Берченко О. Г., Шляхова А. В., Веселовская Е. В., Приходько Е. А. (2018)
Соколік В. В. - Нейрозапалення у біохімічних механізмах амілоїдозу (2018)
Пам’яті Надії Григорівни Шестопалової (1927 – 2018) (2018)
Безродна А. І. - Корекція "Квертином” стану оксидантно-антиоксидантної системи у щурів за умов впливу ксенобіотиків (2018)
Nikitchenko I. V. - In vivo effects of hemin and nitric oxide donors on parameters of heme metabolism in rat liver and serum, Barannik T. V., Pavychenko O. V. (2018)
Ніколаєва О. В. - Загальна антиоксидантна активність при алотрансплантації ембріональної м’язової тканини у щурів, Петров С. А. (2018)
Tkachenko F. P. - Macrophytobenthos of artificial ponds in the parks of Odessa city, Sidorenko M. V. (2018)
Шевчук Н. Ю. - Особливості просторової структури, флористичної подібності та фітоценотичної активності трав’яних видів рослин у лісонасадженнях та природних степових угрупованнях Південного Криворіжжя (2018)
Писарук А. В. - Тривалість розвитку та життя Drosophila melanogaster за умов личинкового розвитку при гіпоксії та гіпероксії, Караман Г. С., Кошель Н. М., Мєхова Л. В., Вайсерман О. М., Козерецька І. А., Чака О. Г., Літовка І. Г., Левашов М. І. (2018)
Barkaszi Z. - Sibling mice species of the genus Sylvaemus Ognev, 1924 (Mammalia, Rodentia) in the Ukrainian Carpathians (2018)
Загороднюк І. В. - Борис Вальх та розвиток зоології й музеології на сході України, Пархоменко В. В. (2018)
Мамедова С. Н. - Паразитические простейшие промысловых рыб устья реки Куры, Ибрагимов Ш. Р. (2018)
Сеидбейли М. И. - Гельминтофауна домашних водоплавающих птиц (гусь – Anser anser dom. и утка – Anas platyrhynchos dom.) Нахчыванской АР, Магеррамов С. Г. (2018)
Tokarskaya N. V. - Biological characteristics, feeding and structure of tunnels of the greater mole-rat (Spalax microphthalmus) in the area of the regional landscape park "Velikoburlutskyi Steppe” (2018)
Більченко О. С. - Лікарсько-індуковані інтерстиціальні ураження легень, Красовська К. О., Веремеєнко О. В., Хіміч Т. Ю. (2018)
Коба Л. В. - Вплив хлорпромазину на стійкість еритроцитів щурів різного віку до гіпертонічних умов середовища, Шапкіна О. О., Жуйкова А. Є., Бондаренко В. А. (2018)
Chumakova V. V. - Effect of trophic support on the dynamics of growth processes and carbohydrate content of winter wheat sprouts under vernalization, Avksentieva O. A. (2018)
Гриценко М. A. - Порівняльне дослідження експресії деяких груп генів у фібробластах шкіри та легенів щурів різного віку, Буланкіна Н. І. (2018)
4 Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти” та школа молодих вчених, Харків, Україна, 9 – 10 жовтня 2018 р. (2018)
Безроднова О. В. - Рослинний покрив прибережної та берегової зон лісових боліт НПП "Слобожанський" (особливості структури та напрямки трансформації), Клєщ А. А. (2019)
Казарінова Г. О. - Охорона вищої водної флори у Харківській області (2019)
Рокитянський А. Б. - Рідкісні та охоронювані види флори перезволожених місцезростань Харківської області (Україна), Гамуля Ю. Г. (2019)
Філатова О. В. - Рідкісна фітобіота заповідних територій Дергачівського та Золочівського районів Харківської області (2019)
Banik M. V. - Trends and synchrony in fluctuations of the numbers of Whinchat (Saxicola rubetra) and European Stonechat (S. rubicola) in chalk steppe of North-eastern Ukraine (2019)
Височин М. О. - Денні хижі птахи національного природного парку "Дворічанський" та його околиць, Банік М. В. (2019)
Делі О. Ф. - Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна), Підгорна С. Я., Черничко К. Й. (2019)
Клетьонкін В. Г. - Оси родини Scoliidae (Hymenoptera, Aculeata) НПП "Дворічанський" (2019)
Луцька М. П. - До вивчення екологічної та зоогеографічної структури угруповань коротконадкрилих жуків (Staphylinidae, Coleoptera) букових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат (2019)
Махмудова П. А. - Моногенеи рыб Мингечевирского водохранилища бассейна реки Куры (2019)
Павлюченко О. В. - Внутривидовая изменчивость и популяционная экология Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в связи с интродукцией этого вида в Украине , Ермошина Т. В. (2019)
Polchaninova N. Yu. - Rare spider species (Araneae) of protected steppe areas of the Kharkiv Region (Ukraine) (2019)
Ткачов О. В. - Ефективність кріоконсервування сперми свійської птиці за харківською технологією, Ткачова О. Л., Газзаві-Рогозіна Л. В. (2019)
Горенская О. В. - Анализ стрессоустойчивости дрозофилы при фармакологическом нарушении метаболизма простагландинов, Титова А. А., Горенский Г. Г. (2019)
Тимченко Г. М. - Засоби діагностики першопричин виникнення десинхронозів у студентів, які професійно займаються спортом, Пєнов В. В. (2019)
Євдощук М. І. - Перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних досліджень, Галко Т. М., Седлерова О. В., Волкова О. В., Якубенко Г. М. (2013)
Огородніков П. І. - Деякі питання експлуатаційної надійності бурильної колони та її елементів у процесі будівництва свердловин, Світлицький В. М., Гоголь В. І. (2013)
Стрюков Є. Г. - Моделювання процесу намивання гравійної набивки фільтра у свердловині зі значним кутом відхилення від вертикалі або горизонталі (2013)
Копей В. Б. - Вплив мастила на характеристики редуктора верстата-гойдалки, Копей Б. В., Євчук О. В., Стефанишин О. І. (2013)
Рудий С. М. - Взаємодія силікатних порід із глинокислотними розчинами в термобаричних умовах пласта. Ч.1. Вплив тиску на розчинність породи, Качмар Ю. Д., Рудий М. І. (2013)
Ніколаєв В. В. - Корозійно-механічні випробування трубної сталі для прогнозування ресурсу нафтопроводів (2013)
Білявський М. Л. - Підвищення надійності роботи обертових машин, Флюнт О. Р. (2013)
Shkilnyuk I. - Methodically organizatonal principles of biologial stability providing of aviation fuels, Boychenko S. (2013)
Мислюк М. А. - Деякі напрями удосконалення технологій спорудження свердловин на сланцевий газ, Хоминець З. Д., Салмжин Ю. М., Богославець В. В., Волошин Ю. Д. (2013)
Павлюх Л. І. - Удосконалення технології сорбційного очищення нафтовмісних стоків (2013)
Владика В. М. - Методика досліджень і тестові експерименти з вивчення петрофізичних властивостей слабоконсолідованих і сипучих порід, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2013)
Орлюк М. І. - Вивчення фізичних параметрів порід иосадового чохла північно-західної частини ДДЗ у зв'язку з її нафтогазоносністю, Друкаренко В. В. (2013)
Полухтович Б. М. - Нафтогазоносність палеоценових карбонатних утворень Південного нафтогазоносного регіону, Галко Т. М., Кришталь А. М., Якубенко Г. М. (2013)
Огородніков П. І. - Аналіз вібраційної міцності бурильної колони з використанням теорії випадкових коливань, Світлицький В. М., Гоголь В. І. (2013)
Лубан Ю. В. - Застосування безглинистих промивальних рідин в умовах високих пластових тисків і температур, Лубан С. В., Дудзич В. В., Бойко А. Г., Семенюк В. Г. (2013)
Воєвідко І. В. - Специфіка забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини (2013)
Дорошенко В. М. - Основні напрями вдосконалення систем розробки родовищ та потенціал нарощування видобутку нафти в Україні, Зарубін Ю. О., Гришаненко В. П., Прокопів В. Й., Швидкий О. А. (2013)
Лохман І. В. - Проект реконструкції української газотранспортної системи: надійність і ефективність транзиту газу до Європи (2013)
Братичак М. М. - Від газолінових заводів Прикарпаття до сучасної нафтопереробної промисловості України (2013)
Касянчук С. В. - Особливості розробки покладів нетрадиційного газу, Мельник Л. П., Кондрат О. Р. (2013)
Дригулич П. Г. - Проблеми урбанізованих територій під час розробки нафтогазових родовищ (на прикладі міста Борислава), Пукіш А. В. (2013)
Прокопів В. Й. - Експрес-метод визначення зон залишкових запасів нафти на пізній стадії розробки покладів, Пітоня В. А., Придачина О. М. (2013)
Кустурова О. В. - Змащувальні домішки в бурінні та методики їх дослідження, Шевченко Р. О., Жуган О. А., Ляменков С. В. (2013)
Кунцяк Я. В. - До питання кольматації проникних пластів під час використання безглинистих промивальних рідин, Лубан Ю. В., Лубан С. В., Кулик Я. І. (2013)
Мислюк М. А. - До використання статистичних оцінок параметрів продуктивних пластів за кривими відновлювання тиску, Петруняк В. Я. (2013)
Рудий С. М. - Взаємодія силікатних порід із глинокислотними розчинами в термобаричних умовах пласта. Ч.II. Механізм розчинення компонентів породи, Качмар Ю. Д., Рудий М. І. (2013)
Гошовський С. В. - Ефективність сучасних технологій вторинного розкриття продуктивних горизонтів і шляхи її підвищення, Войтенко Ю. І., Сорокін П. О. (2013)
Сторчак С. О. - Про концепцію підземного зберігання газу в Україні, Заєць В. О., Савків Б. П. (2013)
Білобран Б. С. - Вплив монтажного пружного згину на напружено-деформований стан надземних переходів магістральних нафтопроводів у горах, Дзюбик А. Р., Яновський С. Р. (2013)
Притула Н. М. - Заміщення буферного газу азотом у пластах газосховища (моделі, методи, числові експерименти, Гринів О. Д., Вечерік Р. Л., Бойко Р. В. (2013)
Datsiuk A. V. - Underground gas storage facilities as an important factor of providing consumers in Ukraine with gas in emergency situations, Osinchuk Z. P. (2013)
Редько А. О. - Утилізація теплоти викидних газів газотурбінних установок ГПА магістральних газопроводів, Редько О. Ф., Компан А. І. (2013)
Швидкий О. А. - ДП "Науканафтогаз": 10-річний шлях від регіональних досліджень до відкриття родовищ нафти і газу, Довжок Т. Є., Гришаненко В. П., Хомик П. М. (2013)
Євдощук М. І. - Прогнозування несклепінних пасток вуглеводнів у верхньовізейській товщі на схилах приосьових прогинів Дніпровсько-Донецької западини, Бартащук Л. О. (2013)
Vladyka V. M. - Trends of changing reservoir properties of Sarmatian stage rocks at the northwestern part of Bilche-Volytsia zone in different facial terms of sedimentation, Push A. O., Nesterenko M. Yu., Balatskyi R. S. (2013)
Koval Ya. M. - Improvement of hydrodynamic system data interpretation effectiveness by constructing the rocks distribution chart according to the type of cement (2013)
Ziuzkevych M. P. - About some problems of the current efficiency of the oil and gas geological exploration (GE) (2013)
Іванишин В. А. - Палеотектоніка Ярошівської площі, Копчалюк А. Я. (2013)
Мачужак М. І. - Нові напрями робіт із пошуку великих за запасами родовищ вуглеводнів у ДДЗ, Лизанець А. В., Тихомиров А. С. (2013)
Кичка О. А. - До проблеми освоєння метаногідратного потенціалу Чорного моря, Коваль А. М., Тищенко А. П., Довжок Т. Є., Коровниченко Є. Є. (2013)
Войтенко Ю. І. - Ефективність потужних методів інтенсифікації нафтогазовидобутку і перспективи їх застосування для нетрадиційних колекторів (2013)
П’янило Я. Д. - Дифузія газів у пористих середовищах із урахуванням конвективної складової, Вавричук П. Г. (2013)
Колбушкін Ю. П. - Розвиток газового ринку України (2013)
Гоголь В. І. - Дослідження поздовжніх, крутильних і згинальних коливань бурильної колони, Огородніков П. І., Світлицький В. М. (2013)
Цаплій М. П. - Поверхнева активність дрібнодисперсних гетерогенних наповнювачів оксидного типу під час тертя, Юдіна В. В., Павловський А. П., Міщук О. О. (2013)
Гуляєв В. І. - Комп’ютерне моделювання коливань кружляння доліт бурильних колон у глибоких свердловинах, Гайдайчук В. В., Шевчук Л. В. (2013)
Gulyayev V. I. - Differential "stiff-string" model for drag and torque simulation in deviated bore-hole, Gaidaichuk V. V., Andrusenko O. M., Shlyun N. V. (2013)
Величкович А. С. - Обґрунтування вибору геометричних розмірів свердловинного струминного насоса, Паневник Д. О. (2013)
Світлицький В. М. - Підвищення продуктивності свердловин шляхом одночасної дії на привибійну зону пласта хімічними реагентами з імпульсно-хвильовим впливом, Чайченко Б. І. (2013)
Качмар Ю. Д. - Математичне моделювання продуктивності нафтових свердловин, Цьомко В. В., Бабій М. Б. (2013)
Тараєвський О. С. - Оцінка на міцність працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами (2013)
Власюк Я. М. - Достовірність приладового обліку природного газу, Компан А. І., Власюк Л. Я. (2013)
Рогачук М. П. - Автоматизація супервізії сейсмічних досліджень, Тищенко М. В., Оломський С. В., Василюк Ю. А., Рябошапко С. М., Роман В. І., Мукоєд Н. І. (2013)
Гузійчук І. О. - Становлення промислового видобування нафти на Прикарпатті як передумова створення Музею нафтопромислів Галичини, Темех І. Т. (2013)
Козак Ф. В. - Реформування вищої нафтогазової освіти: проблеми і шляхи (2014)
Владика В. М. - Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід (2014)
Світлицький В .М. - До питання підвищення продуктивності нафтогазових свердловин (2014)
Грудз Я. В. - Гідравлічна ефективність складних газотранспортних систем, Якимів М. М. (2014)
Андріїшин М. П. - Баланс газу в газотранспортній системі (2014)
Фик М. І. - Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ (2014)
Манчук Н. М. - Полімеризація алкенів із метою одержання високооктанового компонента бензину, Посадська О. В., Бурміна К. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунда М. В. - Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М. (2014)
Дригулич П. Г. - Аналіз стану нормативної бази з радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі України (2014)
Клюнь А. М. - Досвід побудови та впровадження сучасних систем менеджменту (інтегрованої системи управління) в ПАТ "Укртрансгаз", Довгошея О. А., Хомик Н. П. (2014)
Огородніков П. І. - Дослідження зв’язку між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної колони, Світлицький В. М., Гоголь В. І. (2014)
Чорний О. М. - Вплив геологічних чинників на розкриття і розробку газоносних пластів Передкарпатського прогину, Левицька Г. М., Кузів І. М., Чорний Е. О. (2014)
Нагорний В. П. - Дослідження режимів оброблення привибійної зони нафтогазоносних пластів акустичними хвилями, Денисюк І. І., Юшицина Я. О., Швейкіна Т. А. (2014)
Копей Б. В. - Гідравлічне моделювання робочого процесу ежекційної системи для промивання піскових корків, Паневник О. В., Кузьмін О. О., Концур І. Ф. (2014)
Роєнко К. В. - Прогнозування складу асфальтосмолопарафінових відкладень під час зберігання нафти в резервуарах, Тертишна О. В., Чернишов А. А., Калініченко О. О., Сніжко Л. О. (2014)
Неїло Р. В. - Дослідження вільної конвекції в теплообмінних поверхнях підігрівачів газу, Туз В. О. (2014)
Карпенко В. М. - Модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів свердловинами, Стасенко В. М., Гришаненко В. П. (2014)
Дригулич П. Г. - Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених природними радіонуклідами (2014)
Тараєвський О. С. - Деякі аспекти технічного стану магістральних трубопроводів із урахуванням їх тривалої експлуатації (2014)
Вакарчук С. Г. - Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу нафтогазоносних басейнів України, Довжок Т. Є., Філюшкін К. К. (2014)
Орлов О. О. - Перспективи нафтогазоносності Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Калиній Т. В., Калиній Ю. А. (2014)
Мончак Л. С. - Про перспективи газоносності глибокозанурених горизонтів Крукеницької западини, Анікеєв С. Г., Маєвський Б. Й., Куровець С. С. (2014)
Непапишев Є. О. - Перспективи видобування шахтного метану в межах Західного Донбасу (на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі), Радул Р. К., Макєєва В. О., Бойко П. І. (2014)
Повєрєнний С. Ф. - Пісковики з аномально низькою буримістю, Діц Р. А., Боровик М. В., Піддубна О. В. (2014)
Іванишин В. А. - Історія геологічного розвитку Лисогірсько-Ярошівської зони, Копчалюк А. Я. (2014)
Кривуля С. В. - Щодо уніфікації методик виконання вимірювань петрофізичних параметрів порід-колекторів, Блізняков В. Є., Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2014)
Федоришин Д. Д. - Основні геологічні чинники, які зумовлюють неоднозначність геофізичної інформації в процесі дослідження неогенових відкладів у свердловинах Хідновицького газового родовища, Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Потятинник Т. В. (2014)
Шлапак Л. С. - Про напружено-деформований стан газової обв’язки ГПА КС "Тарутине", Лінчевський М. П., Саркісов В. О. (2014)
Крижанівськи Є. І. - Організація безперервної освіти персоналу нафтогазової галузі України – головна умова збереження і нарощування її конкурентоздатності, Андибур А. П., Данилюк-Черних І. М., Петренко В. П. (2014)
Устенко А. О. - Функціональна підсистема управління буровими роботами (2014)
Витвицький Я. С. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин, Петрунчак І. М. (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Шийко В. I. - Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Сергєєв О. П. (2014)
Гораль Л. Т. - Концепція формування регіонального газового кластера (2014)
Коваль А. М. - Особливості введення апріорних статичних поправок за ЗМШ у нафтогазоносних регіонах, Тищенко М. В., Рогачук М. П., Василюк Ю. А., Оломський С. В. (2014)
Якушин Л. М. - Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів як основа подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, Іщенко І. І. (2014)
Нагорний В. П. - Розподіл енергії імпульсної дії у привибійній зоні пласта за частотами, Денисюк І. І., Швейкіна Т. А. (2014)
Андрієвський А. В. - Стандартизації нафтогазової галузі України – 15 років, Ганжа А. А., Хомик П. М. (2014)
Осінчук З. П. - Нові трубопровідні системи у світі (2014)
Перевозова І. В. - Застосування системи контролінгу з підсистемою економічної експертизи в ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2014)
Мислюк М. А. - Принципи вибору компоновок низу бурильної колони для буріння похилих ділянок свердловин, Долик Р. М. (2014)
Драчук О. Г. - Вибір технологічних заходів для кріплення нестійких колекторів у свердловинах родовищ нафти і газу, Гришаненко В. П., Тимах Р. В., Панасенко О. В., Касянчук С. В., Василишин Р. Я. (2014)
Мельник А. П. - Дослідження інгібіторів гідратоутворення для заміни метанолу, Кривуля С. В., Крамарев С. О., Малік С. Г., Марценюк Т. І., Діхтенко К. М. (2014)
Нагорний В. П. - Перспективи застосування амплітудно-модульованих хвиль для підвищення дебіту видобувних свердловин, Денисюк І. І., Ліхван В. М. (2014)
Коцаба В. І. - Внутрішня труборізка – ефективний ріжучий інструмент для аварійно-відновлювальних робіт у свердловині, Кушнарьов С. І., Росляков В. О., Семеняка О. Г. (2014)
Петрина Ю. Д. - Оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів за ударною в’язкістю, Шуляр Б. Р., Петрина Д. Ю. (2014)
Поп Г. С. - Оливорозчинні емульгатори-стабілізатори на базі вищих жирних кислот олій для нафтогазової галузі, Бодачівський Ю. С., Донець О. Є. (2014)
Щупак І. В. - Сучасні підходи до вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу, Чернишенко О. М., Андріїшин Н. М., Негреба Р. З. (2014)
Сабан В. З. - Моделювання техногенної трансформації високомінералізованих вод під час забруднення водоносних горизонтів, Семчук Я. М., Маєвський Б. Й., Мельник О. Д. (2014)
Полутренко М. С. - Екологічна безпека експлуатації магістральних газопроводів (2014)
Осінчук З. П. - Деякі показники розвитку газової промисловості США (2014)
Ставичний Є. М. - Відновлення свердловин – перспективний напрям збільшення видобутку вуглеводнів у Західному нафтопромисловому районі України, П'ятківський С. А., Плитус М. М., Притула Л. Я., Ковальчук М. Б. (2014)
Коцкулич Я. С. - Дослідження впливу згину на напружений стан обсадних труб, Лев О. М., Марцинків О. Б. (2014)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики бігармонічної акустичної обробки нелінійного середовища пласта, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2014)
Мельник Є. А. - Удосконалення та управління технологіями підвищення конденсатовіддачі покладів із використанням композиційного гідродинамічного моделювання, Гунда М. В., Зарубін Ю. О., Гришаненко В. П., Ліхван В. М. (2014)
Гутак А. Д. - Використання вихрових труб для підготовки природних газів (2014)
Перелік статей, опублікованих у 2014 році (2014)
Тараєвський О. С. - Дослідження несучої здатності магістральних трубопроводів за складних умов (2014)
Власюк Я. М. - Рівень оснащення житла побутовими лічильниками газу, Рябцева О. М. (2014)
Андріїшин М. П. - Вплив фізико-хімічних показників газу на ефективність роботи газових приладів, Домницький Р. А., Дехтярчук С. І., Гладишевський М. В., Едель А. В. (2014)
Дригулич П. Г. - Проблемні аспекти поводження з шламами, забрудненими природними радіонуклідами (2014)
Інформаційний бюлетень (2014)
Федоришин Ю. І. - Про деякі літолого-фізичні аспекти порід-колекторів баденського ярусу північно-західної частини Більче-Волицької зони, Паюк С. О., Нестеренко М. Ю., Владика В. М., Балацький Р. С., Лазарук Я. Г. (2015)
Магун М. Я. - Оптимізація змащувальної домішки лігносульфонатно-калієвої бурової промивальної рідини, Гурський С. А., Зіньков Р. В., Верста О. М. (2015)
Нагорний В. П. - Оброблення вуглеводневих пластів бігармонічною акустичною хвилею, Денисюк І. І., Юшицина Я. О., Ліхван В. М. (2015)
Пилипів Л. Д. - Дослідження впливу термообробки високов’язкої долинської нафти на її реологічні та транспортабельні властивості (2015)
Ледовських В. М. - Електрохімічна регенерація карбонільних сполук відпрацьованих нафтових олив на алюмінієвому катоді, Давиденко О. М. (2015)
Голич Ю. В. - Залежність зневоднення нафт від їх фізико-хімічної характеристики, Бойченко С. В., Топільницький П. І., Романчук В. В. (2015)
Притула М. Г. - Методологія побудови комп’ютеризованих систем управління виробничими підприємствами з використанням MES, Химко О. М., Чекурін В. Ф. (2015)
Гунда М. В. - Перспективи освоєння дрібних та дуже дрібних родовищ газу в Україні, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М., Годинець О. С., Паюк С.О. (2015)
Савків Б. П. - Внесок українських фахівців у створення нафтогазової промисловості Туркменістану (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Леськів І. - До 100-річчя від дня народження В.А. Ярмолюка (2015)
Кривуля С. В. - Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах ДДЗ, Лагутін А. А., Повєрєнний С. Ф. (2015)
Ганженко Н. С. - Застосування методу Монте-Карло для оцінки ємності порового простору прогнозних нафтогазоперспективних ділянок Оболонської астроблеми, Федченко Т. О., Петровський Д. О., Аніщенко Ю. В. (2015)
Карпенко І. О. - Трансгресивні секвенції XIV мікрофауністичного горизонту в межах центральної частини північного заходу Дніпровсько-Донецького басейну в зв’язку з пошуком скупчень сланцевого газу (2015)
Паюк С. О. - Петрофізична модель нафтонасичення порід-колекторів башкирського ярусу Яблунівського родовища ДДЗ, Стебельська Г. Я., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2015)
Вергельська Н. В. - Структурно-тектонічні особливості формування покладів газу у вуглепородних масивах Донбасу (2015)
Якимів М. М. - Аналітичні дослідження характеру розподілу рідинних відкладень по довжині газопроводу (2015)
Фридер І. В. - Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт, Гринишин О. Б., Шищак О. В. (2015)
Ніщета В. В. - Попередження раптових відмов ГПА, Сидоров В. А., Горбунов О. В. (2015)
Cторчак С. О. - Актуальні аспекти екологічної політики в нафтогазовому комплексі (на прикладі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Маслюченко В. Г., Дмитрик В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Тодійчук О. С (2015)
Вакарчук С. Г. - Перспективи пошуку скупчень вуглеводнів нетрадиційного типу в карбонатних відкладах башкирського ярусу Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Паюк С. О. - Літолого-петрофізичні передумови ефективності проведення соляно-кислотних обробок порід-колекторів сарматського ярусу, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Лата Р. І. (2015)
Мончак Л. С. - Структурно-тектонічна будова Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та прилеглої території Волино-Подільської плити, Анікеєв С. Г., Маєвський Б. Й., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2015)
Чорний О. М. - Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Левицька Г. М., Кузів І. М., Чорний Е. О. (2015)
Мельник А. П. - До питання захисту від корозії свердловинного обладнання у процесі інтенсифікації видобутку вуглеводнів, Кривуля С. В., Дегтярьов Д. О., Червона О. В. (2015)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики акустичних хвиль за наявності режиму розчиненого газу в нафтоносному пласті, Денисюк І. І. (2015)
Середюк М. Д. - Особливості газодинамічних процесів у поліетиленових газопроводах систем газопостачання, Ксенич А. І. (2015)
Салій В. І. - Технологія відновлення герметичності кульових кранів нафто-газопроводів, Гуріненко Г. Г. (2015)
Тертишна О. В. - Використання асфальтосмолопарафінових відкладень як додатків до нафтових дорожніх бітумів, Роєнко К. В., Мартиненко В. О., Сніжко Л. О. (2015)
Коробко І. В. - Стендові дослідження впливу асиметрії потоку на метрологічні характеристики гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати (2015)
Карпенко В. М. - Стан і перспективи використання глибоких свердловин для забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією, Стасенко В. М., Михальчишин А. О., Бенько В. М., Кушнарьов В. Л. (2015)
Мочернюк Д. Ю. - Мочернюк Дмитро Юрійович (2015)
Плішка М. Г. - Плішці Михайлу Григоровичу - 75 (2015)
Андріїшин М. П. - Андріїшину Михайлу Петровичу - 60 (2015)
Інформація (2015)
Титул, зміст (2015)
Тарабаринов П. В. - Науково-дослідному і проектному інституту ПАТ "Укрнафта" – 10 років, Цвик Б. М. (2015)
Прокопів В. Й. - Петрофізичні властивості карбонатних порід башкирського ярусу Великобубнівського нафтогазоконденсатного родовища, Кучер С. Ф., Нестеренко М. Ю., Федоришин Ю. І., Балацький Р. С. (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення (2015)
Гурський С. А. - Досвід використання лігносульфонатно-кальцієвої бурової промивальної рідини на свердловинах родовищ ПАТ "Укрнафта", Магун М. Я., Зіньков Р. В., Карпова А. Ю. (2015)
Тершак Б. А. - Інноваційні розробки зі спорудження свердловин на родовищах ПАТ "Укрнафта", Ставичний Є. М., Андрусяк А. М., Притула Л. Я. (2015)
Зазуляк О. М. - Спосіб оцінки стану привибійної зони пласта газових свердловин, Рущак В. Б. (2015)
Рудий С. М. - До питання механізму розчинення оксиду кремнію зі складу силікатних матеріалів у кислотних розчинах різного складу, Рудий М. І., Качмар Ю. Д. (2015)
Кучернюк В. А. - Технології ударно-хвильової та депресійно-репресійної хімікогідродинамічної дії на ПЗП, Печерський І. С., Бубнов І. В., Полатайко С. Б. (2015)
Вишневський Р. М. - Досвід упровадження комплексних інгібіторів та біоцидів марки "PuroTech" як засобів захисту теплообмінного обладнання Качанівського ГПЗ, Цаволик М. В., Литвин Б. Л. (2015)
Нетіпа В. І. - Підготовка нафтових емульсій із підвищеним вмістом механічних домішок та стабілізаторів, Литвин Б. Л. (2015)
Качмар Ю. Д. - До 60-річчя застосування гідравлічного розриву пласта у ПАТ "Укрнафта", Цьомко В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Титул, зміст (2015)
Кучерявий В. А. - Стан вітчизняного ринку моторних палив та правові шляхи його вдосконалення, Литвин В. Л., Підзирайло О. М., Стогній О. В. (2015)
Шивяков О. С. - Економічні механізми стимулювання розвитку газового ринку України, Стогній О. В., Гунда М. В., Васеньова А. О. (2015)
Петрунчак І. М. - Організаційно-економічний механізм освоєння залишкових запасів вуглеводнів нафтогазовидобувними підприємствами, Ганущак О. М. (2015)
Гораль Л. Т. - Сучасні підходи до управління витратами вітчизняних газотранспортних підприємств, Запухляк І. Б. (2015)
Витвицький Я. С. - Волатильність світових цін на нафту (2015)
Маєвський Б. Й. - Вплив тріщинуватості порід-колекторів на особливості нафтовилучення і заводнення нафтових покладів Долинського родовища, Паславський О. С. (2015)
Кондрат О. Р. - Енергоефективна модифікація установки низькотемпературної сепарації газу, Гутак А. Д. (2015)
Коваль В. І. - Гідродинамічний симулятор типу "Black oil", Дорошенко О. С. (2015)
Дорошенко В. М. - Розвиток методів обмеження припливу пластових вод у свердловину в умовах пізньої стадії розробки родовищ, Дорошенко С. В. (2015)
Дмитренко В. І. - Дослідження антигідратних властивостей високомінералізованих пластових вод Західно-Радченківського газоконденсатного родовища, Зезекало І. Г. (2015)
Пономарьов Ю. В. - Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES, Притула М. Г., Химко О. М., Чекурін В. Ф. (2015)
Вакарчук С. Г. - Ресурсний потенціал нетрадиційних вуглеводнів ущільнених карбонатних порід турнейського ярусу ДДЗ (2015)
Лебідь В. П. - Аналогове моделювання – основний принцип прогнозу продуктивності нижнього нафтогазоносного комплексу Дніпровсько-Донецького розсуву (2015)
Бутенко А. В. - Нові дані про геологічну будову Північномакіївської площі, Новіков В. Ю., Рачій Г. Р. (2015)
Вакарчук С. Г. - Палеозойські карбонатні комплекси Переддобрудзького прогину – перспективні об’єкти пошуку нетрадиційних вуглеводнів (2015)
Мельник А. П. - Дослідження впливу реагентів на зниження температури застигання нафти, Кривуля С. В., Малік С. Г., Дегтярьов Д. О. (2015)
Кондрат Р. М. - Дослідження закономірностей процесу взаємодії у газовому родовищі різнопроникних ділянок пласта з перетіканням газу між ними, Кондрат О. Р. (2015)
Михалків В. Б. - Дослідження режимів роботи складної системи газопроводів у разі її недовантаження (2015)
Хлібишин Ю. Я. - Новий метод відображення властивостей нафтових бітумів залежно від їх групового складу, Фридер І. В., Гринишин О. Б., Почапська І. Я. (2015)
Андріїшин М. П. - Особливості застосування газодинамічної теорії подібності в процесі калібрування та повірки лічильників природного газу, Чернишенко О. М., Едель А. В. (2015)
Римчук В. В. - Нові технічні засоби ДП "ЛІКВО" для забезпечення фонтанної та газової безпеки під час буріння та капітального ремонту свердловин (2015)
Перелік статей, опублікованих у 2015 р. (2015)
Осінчук З. П. - Українські фахівці нафтогазової галузі в Індії (2015)
Інформаційний бюллетень (2015)
Антоненко Н. М. - Плоска термопружна деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2018)
Безлюбченко А. В. - Метод синтеза решений многокритериальных задач стохастической оптимизации со смешанными условиями, Меняйлов Е. С., Угрюмов М. Л., Угрюмова К. М., Черныш С. В. (2018)
Грабовская Ю. Л. - Модернизация канала компьютерного управления учебной моделью цифрового процессора, Рева С. Н. (2018)
Кончаковська О. С. - Метод двобічних наближень у чисельному аналізі однієї мікроелектромеханічної системи, Сидоров М. В. (2018)
Крютченко Д. В. - Компьютерное моделирование вынужденных колебаний жидкости в призматическом резервуаре (2018)
Подцыкин Н. С. - Оптимизация надежности сложной системы (2018)
Prykhodko N. V. - Constructing the nonlinear regression equations based on multivariate normalizing transformations, Prykhodko S. B. (2018)
Romanuke V. V. - Wind farm deployment by wind turbines of different power curves under a 2-way routine of energy-and-costs constrained optimization (2018)
Белкин Е. В. - Построение и анализ математической модели неустойчивости волны конечной амплитуды с учетом дополнительных взаимодействий (2009)
Бойко Т. В. - Моделирование массообменных процессов между пенным и газовым потоками в тунелях, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2009)
Боярская Ю. В. - Учет моделей технологического оборудования при расчете неустановившихся режимов транспорта газа в многониточном магистральном газопроводе, Гусарова И. Г., Каминская А. В., Тевяшев А. Д. (2009)
Булыгин В. С. - Гиперсингулярное интегральное уравнение задачи дифракции Н-поляризованной электромагнитной волны на поверхности вращения (2009)
Волянская И. К. - Фильтрационное течение в треугольных областях, Дорогая И. Д., Зайцев А. А., Шпилевой А. Я. (2009)
Воробьев С. Н. - Дифракция плоской электромагнитной волны на полубесконечной ленточной решетке (2009)
Ганчин Е. В. - Исследование динамических характеристик лопастей рабочих колес поворотно-лопастных гидротурбин при взаимодействии с жидкостью, Ржевская И. Е., Стрельникова Е. А. (2009)
Globa L. - Integrated Environment for Software Development and Analysis, Kot T., Lysenko D. (2009)
Голубева М. С. - О решении краевой задачи для уравнения теплопроводности для системы пересекающихся поверхностей (2009)
Грибовский А. В. - Алгоритм расчета обобщенных матриц рассеяния двумерно-периодической решетки полубесконечных коаксиально-секторных волноводов, Мангушина Ю. В. (2009)
Григорова Т. А. - Дискретизація одного рівняння теплопровідності з циклічними крайовими умовами, Ляшенко В. П. (2009)
Гуржий А. А. - Адвекция пассивной жидкости в поле скорости двух точечных вихрей в круговой области, Прокопович И. С. (2009)
Гуржий А. А. - Формирование двухмерных вихревых структур при периодической инжекции из щели, Фитьковский А. А. (2009)
Гурьева Н. С. - Сравнительный анализ методов аппроксимации данных для преобразования цветовой информации в издательских системах, Романий П. Г. (2009)
Дзензерский В. А. - Моделирование нестационарных турбулентных течений при обтекании подвижных тел сложной геометрии на основе уравнений Навье-Стокса , Приходько А. А., Редчиц Д. А., Хачапуридзе Н. М. (2009)
Духопельников С. В. - Программная система для поиска псевдособственых частот цилиндрического волновода со щелью, основанная на МДО, Мищенко В. О. (2009)
Душкин В. Д. - Метод численного решения интегрального уравнения, ядро которого содержит сингулярную и логарифмическую особенность (2009)
Желанников А. И. - Оперативные методы расчёта характеристик вихревого следа за самолётами (2009)
Зайденварг О. Л. - Гиперсингулярные уравнения в задачах прочности элементов конструкций с трещинами при температурном нагружении, Стрельникова Е. А. (2009)
Кадыров Р. Н. - О притоке газированной жидкости к системе несовершенных скважин в многопластовых залежах (2009)
Кобильська О. Б. - Моделювання однієї оберненої задачі Стефана, Ляшенко В. П. (2009)
Летичевский А. А. - Оптимизация переписывающей машины системы алгебраического программирования APS, Летичевский А. А. (мл.), Песчаненко В. С. (2009)
Львов М. С. - Синтез інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр (2009)
Малахова М. О. - Алгоритмическая модель тепловых процессов в статорных системах шаговых электродвигателей, Рева С. Н. (2009)
Максименко-Шейко К. В. - Нормальные и нормализованные уравнения геометрических объектов в методе R-функций (2009)
Назаренко О. М. - Специфікація та параметрична ідентифікація LQ-моделей оптимального керування за даними спостережень, Фільченко Д. В. (2009)
Омельченко А. В. - Робастное оценивание параметров полиномиальной регрессии второго порядка (2009)
Пантелят М. Г. - Конечноэлементный анализ стационарных магнитных полей в трёхмерной постановке, Руденко Е. К., Сафонов А. Н., Шульженко Н. Г. (2009)
Серая О. В. - Решение систем нелинейных уравнений с нечеткими параметрами (2009)
Сосюрка Е. С. - Построение гамма-функции и ее использование для решения задачи покрытия компактного многогранного множества набором прямых параллелепипедов (2009)
Тараненко В. А. - Исследование влияния прямолинейного ускоренного движения крыла конечного размаха на его аэродинамические характеристики, Тюрев В. В. (2009)
Терновой М. Ю. - Підхід до вирішення задач обробки інформації в системах адміністративного управління (2009)
Черский Ю. И. - Экстремальные задачи с квадратичным функционалом и условием ляпуновкого типа, Яковлева О. Н. (2009)
Шувалова Ю. С. - Численное исследование сходимости метода дискретных особенностей в задачах динамики тонких упругих пластин (2009)
Анотації (2009)
Alieksieiev M. O. - Parallel Fast Fourier Transform Algorithms Applications for Telecommunications (2009)
Бомба А. Я. - Просторові узагальнення крайових задач на конформні відображення з особливостями, Теребус А. В. (2009)
Боровинский А. В. - Компьютерное моделирование 3D дифракции в плоскопараллельной среде: опыт реализации МДО методом расширенных программ, Гахов А. В., Мищенко В. О. (2009)
Буланчук Г. Г. - Метод дискретных вихревых рамок со вставкой промежуточных точек на вихревой пелене, Буланчук О. Н., Довгий С. А. (2009)
Бутенко Т. В. - Интеграл Дюамеля и операционно-структурный метод в математическом моделировании нестационарных температурных процессов для областей неканонической формы, Слесаренко А. П. (2009)
Волкотруб С. В. - Пошаговая дискретная модель оптимального управления динамическим балансом страховой компании, Герасин С. Н. (2009)
Гладышев Ю. А. - Об одной краевой задаче теории нестационарного переноса на графе (2009)
Глоба Л. С. - Платформонезависимый подход моделирования и разработки распределённых систем, Ермольчев А. В., Оленюк В. Н. (2009)
Голубев Г. В. - Решение нелинейной задачи определения поля коэффициента проницаемости с использованием дискретных особенностей (2009)
Гуржий А. А. - Решение задачи о двухмерной адвекции пассивной примеси морскими течениями прогностическим методом, Черний Д. И. (2009)
Давидов М. В. - Метод пошуку елементів відеозображення у тренажері для навчання мові жестів людей з вадами слуху, Нікольський Ю. В., Пасічник О. В., Тиханский С. В. (2009)
Деревянко А. В. - Построение эмпирических моделей для управления сложными технологическими процессами (2009)
Довгий С. А. - Апробация УМДВ для класса задач о колебаниях крыла в вязкой среде с ограниченным решением на кромках, Шеховцов А. В. (2009)
Киркоров С. И. - Параллельные алгоритмы математических моделей: исследование локальности и применение языка Ada, Киркорова Л. С. (2009)
Лазурик В. Т. - Компьютерное моделирование процесса инспекции больших объектов методом дуальных энергий, Рудычев В. Г., Рудычев Д. В. (2009)
Львов М. С. - Об одном подходе к реализации алгебраических вычислений: вычисления в алгебре высказываний (2009)
Макасеев М. В. - Нестационарное глиссирование по поверхности тяжелой жидкости (2009)
Максименко-Шейко К. В. - Метод R-функций в математическом моделировании теплообмена при движении жидкости по цилиндрическим каналам с пристеночными винтовыми вставками (2009)
Саттаров М. А. - Гидромеханические аспекты изучения структуры турбулентного потока с поперечным сдвигом в каналах и пористых средах (2009)
Сенина А. В. - Автоматизированное построение непрерывных текстур (2009)
Скоб Ю. А. - Математическое моделирование дефлаграционного горения газовых смесей в помещении (2009)
Скулиш М. А. - Удосконалення алгоритму керування інформаційними потоками у вузлах телекомунікаційних мереж (2009)
Смирнова В. С. - Исследование свойств решения задачи Коши для системы уравнений стационарного течения газа в трубопроводе, Тевяшев А. Д. (2009)
Сосюрка Е. С. - Математическая модель и стратегия решения задачи покрытия выпуклого многогранного множества семейством прямых параллелепипедов (2009)
Чочиев Т. З. - Плоская динамическая задача термоупругости в компонентах смещения и уравнение в частных производных третьего порядка (2009)
Баев А. Ю. - Регуляризация процедуры определения энергии фотонов методами искусственного интеллекта, Лазурик В. Т. (2010)
Белкин Е. В. - Математическая модель процесса самомодуляции интенсивных гравитационных волн на глубокой воде, Киричок А. В., Куклин В. М. (2010)
Бардачев Ю. Н. - Методологическая предпочтительность интервальных экспертных оценок при принятии решений в условиях неопределенности, Крючковский В. В., Маломуж Т. В. (2010)
Бойко А. О. - Обґрунтування архітектури функції хешування з використанням паралельних обчислень, Горбенко І. Д. (2010)
Головенко А. Д. - Моделирование аэродинамических полей при прогнозировании нестационарных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки, Довгий С. А., Клименкова И. А., Черний Д. И. (2010)
Григорова Т. А. - Дослідження температурного поля двошарового циліндра з різними теплофізичними характеристиками, Ляшенко В. П. (2010)
Дейнеко Ж. В. - Об одном методе моделирования самоподобного стохастического процесса, Замула А. А., Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2010)
Житарюк А. Г. - О возможности описания полусхем с помощью модальной логики, Жолткевич Г. Н. (2010)
Zholtkevych G. M. - About One Model of Consecutive Qubit Binary Testing, Thawi M. (2010)
Жученко С. В. - Численное моделирование дифракции электромагнитного поля на открытых резонаторах специальной формы, Щербина В. А. (2010)
Зінченко А. І. - Спільне застосування неперервних та дискретних представлень фігур у задачах пошуку оптимального розкрою, Приварников А. К. (2010)
Иванов П. И. - Моделирование движения системы пилот-параплан по углу тангажа (2010)
Іщенко Ю. М. - Додаткові властивості безпеки електронних транзакцій у системах, що використовують сервіси комбінованої ІВК, Лєншин А. В. (2010)
Кобыльская Е. Б. - Дослідження температурних розподілів рухомого середовища з імпульсними джерелами тепла, Ляшенко В. П. (2010)
Кононенко И. Ю. - Интеграл в смысле конечной части по Адамару для функций, заданных на разомкнутой кривой, Стрельникова Е. А. (2010)
Котульский Д. А. - Вариационно-структурный метод моделирования конвективного теплообмена при ламинарном течении в трубах неканонического сечения (2010)
Краснобаев В. А. - Методы реализации криптографических RSA преобразований на основе использования модулярной системы счисления, Мартыненко С. О., Сорока Л. С. (2010)
Letichevsky A. - APS and Tools, Letichevsky A., Peschanenko V. (2010)
Лосев Ю. И. - Методика анализа эффективности системы динамического управления компьютерной сетью, Руккас К. М. (2010)
Малахова М. О. - Метод адаптации эмиссионных характеристик рентгеновской трубки к экспериментальным данным, Перминов А. И., Рева С. Н. (2010)
Пигнастый О. М. - Устойчивое функционирование производственно-технической системы за счёт выбора макропараметров технологического процесса, Ходусов В. Д. (2010)
Починок А. В. - Сравнение вычислительных методов определения энергии электронов по результатам дозиметрии (2010)
Романюк В. В. - Прогресуюча безшумна дуель з кососиметричним ядром на кінцевій решітці одиничного квадрата з нелінійними функціями влучності (2010)
Сиора А. А. - Модели многоверсионных вычислений и их обобщение для отказоустойчивых систем, Харченко В. С. (2010)
Слепичева М. А. - Событийное моделирование процесса адсорбции водорода на поверхности углеродных наноструктур, Чернышев Ю. К. (2010)
Тараненко В. А. - Влияние близости земли на аэродинамические характеристики крыла при неустановившемся движении, Тюрев В. В. (2010)
Угрюмова Е. М. - Обучаемые искусственные нейронные сети в построении формальных математических моделей систем при априорной неопределенности данных (2010)
Усов А. В. - Метод СИУ в моделировании напряженно-деформированного состояния системы покрытие-матрица с участками частичного отслоения области, Батырёв А. А. (2010)
Чочиев Т. З. - О линейных уравнениях в частных производных второго порядка (2010)
Агеев Д. В. - Проектирование сети доступа мультисервисной телекоммуникационной системы, обеспечивающей максимум прибыли оператора сети (2010)
Азаренков Н. А. - Сходящиеся бесконечные определители в исследованиях периодических плазменных волноводов и анализ их влияния на дисперсию электромагнитных волн, Ткаченко В. И., Ткаченко И. В. (2010)
Астионенко И. А. - Трикубическая интерполяция по Кунсу как задача на геометрическую вероятность, Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2010)
Бердник О. М. - Моделювання ламінарного потоку в еліптичному каналі з легкопроникною жорсткістю (2010)
Биштави Т. Ю. Б. - О прототипе экспертной системы для поддержки автоматизации прогнозирования характеристик телетрафика, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2010)
Богомолов В. А. - Моделирование фильтрации с модифицированными проницаемостями и при линейных, квадратичных и кубических исходных проницаемостях, Низаев Р. Х., Плохотников С. П., Плохотников Д. С. (2010)
Борисов А. В. - Использование симулятора ns-3 для моделирования поведения сетевых протоколов, Карпухин А. В., Маркова Л. И. (2010)
Боровик А. И. - Построение субоптимального метода распознавания и классификации на смесевых моделях вероятностных распределений для обработки дистанционных данных, Деркач С. В., Колтунов И. А. (2010)
Бреславский И. Д. - Распределение напряжений по пластине при нелинейных колебаниях (2010)
Волинець В. І. - Рекурентні методи обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою (2010)
Гевко О. В. - Метод комп’ютерного опрацювання електрокардіосигналу під впливом дозованого фізичного навантаження, Дунець В. Л., Хвостівський М. О., Яворська Є. Б. (2010)
Голубев Г. В. - Компьютерный метод решения задачи определения поля давлений, в нелинейном случае (2010)
Губарев С. П. - Автоматизированная система сбора диагностической информации на экспериментальной физической установке "Ураган – 2М”, Золототрубова М. И., Опалева Г. П., Таран В. С. (2010)
Загинайлов Г. И. - Метод повышения эффективности компьютерных расчетов в задачах с кусочно-координатными границами, Яременко С. C. (2010)
Косьянов Д. Ю. - Явная схема для численного интегрирования уравнений гиперболического типа на неструктурированных сетках, Русанов А. В. (2010)
Кравченко П. О. - Результати порівняльного аналізу стандартів криптосистем на ідентифікаторах IEEE P1636.3, RFC 5091, RFC 5408, Макутоніна Л. В. (2010)
Лимаренко И. В. - Построение математической модели и решение задачи оптимального размещения кругов в кольце (2010)
Литвин О. М. - Кубатурна формула для обчислення 2 D коефіцієнтів Фур’є з використанням інтерлінації функцій, Нечуйвітер О. П. (2010)
Маслянко П. П. - Математичні методи для системної інженерії проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності, Рябушенко А. В. (2010)
Матюхин С. И. - Влияние микротрещин на вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов, Писарев А. А., Ставцев А. В. (2010)
Мильцин А. М. - Моделирование несущей способности тонкостенных цилиндрических оболочек с несовершенством формы, Олевский В. И., Плетин В. В. (2010)
Павлов П. А. - Синхронные распределенные вычисления в условиях неограниченного ппараллелизма при ограниченном числе копий программного ресурса (2010)
Петрик М. Р. - Математична модель та побудова розв’язку систем компетитивного переносу в неоднорідному середовищі нанопористих частинок (2010)
Черкасский В. А. - Численное решение уравнения Шредингера: метод диагонализации и спектральный метод (2010)
Чочиев Т. З. - Линейные уравнения в частных производных высшего порядка (2010)
Баранов И. А. - Построение базиса смешанной краевой задачи для применения вариационных методов (2010)
Бессмертный М. Ф. - Моделирование электрического заряда, спина, массы и магнитного момента лептонов в классической электродинамике, Болтоносов А. И. (2010)
Бомба А. Я. - Метод "фіктивної фільтрації" математичного моделювання сингулярно-збурених процесів типу "конвекція-теплова дифузія-теплообмін", Савюк Є. В., Фурсачик О. А. (2010)
Боргун Е. В. - Аппаратно-программный комплекс для измерения экстремального ультрафиолета, Зиновьев Д. В., Рябчиков Д. Л., Целуйко А. Ф. (2010)
Воропай Н. И. - Математическое моделирование в задачах нестационарного деформирования цилиндрических оболочек, Гнатенко Г. А., Янютин Е. Г. (2010)
Высочина О. С. - Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети, Амер М. С., Шматков С. И. (2010)
Дюльдя С. В. - Компьютерный эксперимент в физике ресурсосберегающих технологий радиационной обработки материалов (2010)
Есин В. И. - Семантическая модель данных "объект-событие" (2010)
Жуковецкая С. Л. - Нестационарная задача о диффузии вещества в бесконечном стержне, Яковлева О. Н. (2010)
Казимиров А. В. - Выбор S-блоков для симметричных криптографических алгоритмов на основе анализа алгебраических свойств, Олейников Р. В. (2010)
Каменева И. В. - Технология реализации ИРННД, Ковалев А. В., Шатовская Т. Б. (2010)
Комин Д. С. - IDEF модели оценки уровня гарантий информационной безопасности, Потий А. В. (2010)
Кулик С. І. - 4D математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерлінації, інтерфлетації, мішаної апроксимації та вейвлетів, Литвин О. М., Литвин О. О., Першина Ю. І. (2010)
Лазурик В. Т. - Дозиметрия электронов на основе компьютерного моделирования глубинного распределения дозы излучения, Починок А. В. (2010)
Ляхов А. Л. - Моделирование календарных планов внутрисистемных перевозок, Полюхович Д. В. (2010)
Малыхина Т. В. - Компьютерное моделирование установки для локализации источника гамма-излучения, Марущенко В. В., Сакун А. В., Стервоедов Н. Г. (2010)
Мальчиков В. В. - Недиадні вейвлет-перетворення: дискретний випадок, Чертов О. Р. (2010)
Москвитина Ю. К. - Численное моделирование влияния гофрировки на движение заряженной частицы в токамаке ITER (2010)
Немченко К. Э. - Математическое моделирование переноса тепла в жидком гелии при конечных размерах нагревателя, Рогов Ю. В., Рогова С. Ю. (2010)
Пантелят М. Г. - Анализ трёхмерных нестационарных электромагнитных полей с применением метода конечных элементов, Руденко Е. К., Сафонов А. Н., Шульженко Н. Г. (2010)
Рассомахин С. Г. - Математическая модель оптимальной обработки квазигауссовых сигналов (2010)
Сосюрка Е. С. - Задача покрытия компактного многогранного множества заданным количеством конгруэнтных прямых параллелепипедов минимальных размеров (2010)
Ставцев С. Л. - Построение квадратурных формул наивысшей алгебраической точности для интегрирования осциллирующих функций (2010)
Шерстюк В. Г. - Принципы построения логико-когнитивных моделей интеллектуальных агентов (2010)
Балакирева А. Г. - Динамика возрастного распределения в операторной модели Лесли, Герасин С. Н. (2011)
Безымянная Э. Н. - Идентификация областей интенсивной адвекции выделенной жидкости внутри прямоугольной полости с подвижными границами, Гуржий А. А., Яременко Я. В. (2011)
Береславский Э. Н. - К задаче об обтекании шпунта Жуковского (2011)
Бигун Я. И. - Исследование методом усреднения колебания струны под действием многочастотных возмущений с запаздыванием (2011)
Брацыхина Л. И. - Первая основная граничная задача для дробно-дифференциального уравнения Лапласа, Мукомел Т. В., Фильштинский Л. А. (2011)
Величко І. Г. - Теорема про потяг та її застосування для задач регулярного розкрою, Зінченко А. І. (2011)
Владимирова М. В. - Имитационное моделирование расширенного итерированного варианта игры "Дилемма заключенного", Власова Т. В., Шабанов Д. А. (2011)
Волянская И. К. - Расчет потенциалов фильтрационных течений в угловых областях с помощью симметрий, Зайцев А. А., Шпилевой А. Я. (2011)
Головенко А. Д. - О некоторых особенностях нестационарных течений, Голубев С. А. (2011)
Голубев Г. В. - Решение одной задачи нелинейной фильтрации (2011)
Греков С. П. - Моделирование переходных газодинамических процессов на добычных участках при изменениях режимов дегазации и вентиляции, Зинченко И. Н., Иванников А. Л. (2011)
Губа А. А. - Методы синхронизации агентов при верификации систем в терминах мультиагентных сред (2011)
Гуржий А. А. - Перемешивание пассивной жидкости в двумерных течениях со сложной геометрией ограничивающих поверхностей, Кобзева Д. А., Черний Д. И. (2011)
Душкин В. Д. - Математические модели дифракции электромагнитных волн на системе не идеально проводящих экранов (2011)
Емельянов Т. В. - Собственные колебания пластин в сжимаемой жидкости, Науменко А. В., Стрельникова Е. А., Шелудько Г. А. (2011)
Есин В. И. - Универсальная модель данных и ее отличительные особенности (2011)
Каграманян А. Г. - Условия существования тернарной мультисистемы с единым носителем, Машталир В. П., Шляхов В. В. (2011)
Кобринович Ю. О. - Об одном численно-аналитическом подходе к математическому моделированию нестационарных процессов теплопроводности с большой скоростью нагрева, Слесаренко А. П. (2011)
Купатадзе К. Р. - Об одном классе усложненных квадратурных формул типа дискретных особенностей для сингулярных интегралов с ядром Коши, Саникидзе Д. Г. (2011)
Lazurik V. T. - Modeling of processes of an irradiation for industrial radiation technologies, Lazurik V. M., Popov G. F., Rogov Yu. V. (2011)
Лисицкая И. В. - Свойства законов распределения XOR таблиц и таблиц линейных аппроксимаций случайных подстановок (2011)
Литвин О. М. - Сплайн-інтерлінація та оптимальні по точності кубатурні формули обчислення 2 D коефіцієнтів Фур’є одного класу функцій, Нечуйвітер О. П. (2011)
Литовченко С. В. - Автоматизация анализа металлографических структур, Малыхина Т. В., Шпагина Л. О., Шпагина В. О. (2011)
Меньшиков А. В. - Контактное взаимодействие берегов межслоевых трещин с начальным раскрытием при гармоническом нагружении, Меньшиков В. А., Микуцка В. (2011)
Романюк В. В. - Сім типів розв’язку однієї антагоністичної строго опукло-вгнутої гри з добутком стратегій гравців у ядрі (2011)
Чочиев Т. З. - О дифференциальном уравнении параболического типа (2011)
Шерияздан Т. Т. - Некорректность задачи с отходом от характеристики для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений с оператором Геллерстедта (2011)
Артюх А. А. - Метод формального синтеза мажорированных Си-программ, Поляков Г. А., Толстолужская Е. Г. (2011)
Баев А. Ю. - Обучение нейронной сети для параметрического восстановления спектра пучка электронов (2011)
Баранов И. А. - Базис краевых задач с граничными условиями широкого класса для использования вариационных методов (2011)
Баранова Т. А. - Обчислювальна схема методу скінчених елементів з вибором оптимальних координатних функцій для еліптичних крайових задач, Литвин О. М., Носов К. В. (2011)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень моделювання процесів руху рідин у водоймах з урахуванням просторових збурень, Савюк Є. В., Теребус А. В. (2011)
Брунеткин А. И. - Определение собственной частоты колебаний жидкости с помощью метода интегральных коэффициентов, Максимов М. В. (2011)
Волкотруб С. В. - Об одном подходе к построению модели управления активами и обязательствами (ALM) (2011)
Глоба Л. С. - Складання розкладів для мультипроцесорних систем в оперативному й автономному режимі роботи, Лисенко Д. С. (2011)
Глоба Л. С. - Систематизация информационных ресурсов Интернет-портала "Прочность материалов", Новогрудская Р. Л. (2011)
Глушко І. М. - До питання про створення мов запитів: узагальнена таблична алгебра, узагальнені реляційні числення (2011)
Гнитько В. И. - Метод дискретных особенностей в задачах о вынужденных колебаниях цилиндрических оболочек, частично заполненных жидкостью, Марченко У. Е., Стрельникова Е. А. (2011)
Головін М. Б. - Вивчення інформатики в контексті конструювання понятійних ієрархічних структур, Сомик О. І. (2011)
Грибовский А. В. - Алгоритм расчета электродинамических характеристик рассеяния трехмерных гауссовых волновых пучков на плоских экранах, Елисеев О. А. (2011)
Гущин И. В. - Об анализе степени упорядоченности динамической пространственной структуры (2011)
Данченко А. Л. - Разработка архитектуры информационной технологи мониторинга качества электронных образовательных ресурсов (2011)
Zhytaruk A. G. - About language for data structures modeling, Zholtkevych G. N. (2011)
Журавель Ю. А. - Модель цифрового процесора, Рева С. Н. (2011)
Кононенко И. Ю. - Численный эксперимент на базе метода граничных интегральных уравнений для внутренней задачи Неймана в четверти круга (2011)
Косолап А. И. - Кусочно-линейные модели комбинаторных задач оптимизации (2011)
Косьянов Д. Ю. - Численное моделирование нестационарных решений уравнений гиперболического типа на неструктурированных сетках, Русанов А. В. (2011)
Львов М. С. - Математические модели предметных областей в системах компьютерной математики учебного назначения (2011)
Межуєв В. І. - Архітектура комплексних інструментальних засобів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Мищенко В. О. - Оптимизация компактной схемы Гаусса для многоядерных процессоров, Паточкин Б. В. (2011)
Олевський В. І. - Досвід використання технології "хмарних обчислень" в мережевих продуктах для шкільної освіти, Олевська Ю. Б., Соколова Л. Є. (2011)
Поляков В. А. - Комбинированное построение движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2011)
Сидоров М. В. - Застосування паралельних обчислень та технології NVIDIA CUDA до розв’язання задач математичної фізики варіаційними методами, Шишка А. В. (2011)
Слепичева М. А. - Исследование динамики заполнения одиночных углеродных нанотрубок молекулярным водородом (2011)
Слепичева М. А. - Численное моделирование адсорбции молекулярного водовода на пучках параллельных углеродных нанотрубок, Чернышев Ю. К., Угрюмов М. Л. (2011)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование обогрева сооружений на базе идентификации распараллеленных энергопотоков, Сорока А. С. (2011)
Ткаченко И. В. - Нули функции Tl(a, x) = xJ'l(x) + alJl(x) и ее ортогональные свойства, Ткаченко В. И., Щербинин В. И. (2011)
Chernish V. I. - Assessing Security Risks Using the Apparatus of Fuzzy Logic Theory, Ivanov K. I., Zamula A. A. (2011)
Анфилец С. В. - Моделирование работы перекрестков различных типов управления с визуализацией процесса, Шуть В. Н. (2012)
Арсенюк М. С. - Численное моделирование вихревых структур в донной области высокоскоростных транспортных средств на основе уравнений Навье-Стокса, Приходько А. А. (2012)
Бабенко К. Є. - Про чисельне розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами методом граничних інтегральних рівнянь, Хапко Р. С. (2012)
Бердник О. М. - Моделювання ламінарного потоку в трубі з проникним шаром перешкод в околі осі, Гаєв Є. О. (2012)
Братченко М. И. - Эффективные алгоритмы моделирования переноса излучения в случайно-неоднородных материалах, Дюльдя С. В. (2012)
Брунеткин А. И. - Нестационарное движение жидкости в трубе (глухой) при произвольном продольном инерционном воздействии, Максимов М. В. (2012)
Гарасим Я. С. - Ефективне застосування методу граничних інтегральних рівнянь при чисельному моделюванні задач теорії потенціалу, Остудін Б. А. (2012)
Гнитько В. И. - Численное моделирование плесканий жидкости в упругой цилиндрической оболочке, Науменко В. В. (2012)
Голубев Г. В. - Об одном численном методе определения поля давлений в нелинейном случае (2012)
Дегтярев К. Г. - Компьютерное моделирование лопастей ветроустановок с оптимальными параметрами, Стрельникова Е. А., Шелудько Г. А. (2012)
Дейнека В. С. - Функціональна ідентифікація параметрів дифузії в неоднорідних наномульти-композитах: перетворення та градієнтні методи, Петрик М. Р. (2012)
Дубовой В. М. - Оцінювання ризику технологічного процесу обробки овочів, Пилипенко І. В. (2012)
Душкин В. Д. - Математические модели рассеяния волн экранированными периодическими импедансными решётками (2012)
Есин В. И. - Основные компоненты универсальной модели данных (2012)
Засуха С. А. - Методология оперативной верификации программного обеспечения космических систем: модели готовности и выбор сценариев, Поночовный Ю. Л., Харченко В. С. (2012)
Карасюк В. В. - Онтологическая парадигма обработки контента информационной системы для целей обучения (2012)
Kiyanchuk R. I. - Linear transformation properties of ZUC cipher, Oliynykov R. V. (2012)
Кобильська О. Б. - Задача Стефана зі змінним у часі джерелом тепла, Ляшенко В. П. (2012)
Kobrinovich J. O. - Structural difference model of unsteady high temperature processes, Slesarenko A. P. (2012)
Коробская А. В. - Один класс эволюционно представимых случайных процессов, Назыров З. Ф., Янцевич А. А. (2012)
Крючковский В. В. - Компараторная идентификация интеллектуальной модели ординальной классификации, Петров К. Э. (2012)
Литвин О. М. - Відновлення розривної функції двох змінних за допомогою розривного інтерполяційного сплайна на трапецевидному елементі, Першина Ю. І. (2012)
Литвин О. М. - Наближення функціями спеціального виду функцій двох змінних, заданих дискретно або слідами на системі прямих, Ярмош О. В. (2012)
Литвинова Е. С. - Компьютерная модель лазерного пожарного извещателя на основе анализа флуктуаций интенсивности (2012)
Литвинчук М. М. - Архітектурні моделі та метрики оцінки складності пост об’єктно-орієнтованих технологій розробки програмних систем, Нагорний К. А., Ткачук М. В. (2012)
Нечуйвітер О. П. - Оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації та 2D коефіцієнти Фур’є на класі Гьольдера (2012)
Письменний В. Ю. - Мультиагентна система інтеграції розподілених баз даних, Терновой М. Ю. (2012)
Поляков В. А. - Динамика тяговой электромагнитной подсистемы магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2012)
Приходько С. Б. - Оценка параметров нелинейных стохастических дифференциальных уравнений на основе нормализирующих преобразований (2012)
Приходько А. А. - Численное моделирование сверхзвукового обтекания цилиндра, Рогоза Е. Б. (2012)
Трончук А. А. - Математические модели и эволюционный метод решения задач стохастической оптимизации, Угрюмова Е. М. (2012)
Филипковская М. С. - Продолжение решений полулинейных дифференциально-алгебраических уравнений и приложения в нелинейной радиотехнике (2012)
Шувалова Ю. С. - Математическое моделирование первой основной задачи динамики тонких упругих пластин методами теории потенциалов (2012)
Abu-Jassar A. T. S. - Increasing availability of SOA systems, Tkachova O. В. (2012)
Артюх А. В. - Математическое моделирование и численный анализ течения в канавке подшипника методами R-функций и Галеркина, Сидоров М. В. (2012)
Бомба А. Я. - Числово-асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених задач процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень, Сафоник А. П. (2012)
Глоба Л. С. - Онтологія для побудови порталу Єдиної інформаційної системи ВНЗ, Кирилков В. В. (2012)
Громыко И. А. - Общий закон защиты информации (2012)
Душкин В. Д. - Граничные интегральные уравнения задач дифракции поляризованных волн на экранированной многослойной системе импедансных лент (2012)
Есин В. И. - Методы разработки баз данных для информационных систем (2012)
Іванов С. М. - Моделювання динаміки активної системи з екзомоделлю Харрода-Домара, Касьянов В. О. (2012)
Карпуша М. В. - Ідентифікація параметрів задачі багатокритеріальної оптимізації інвестиційного портфеля, Назаренко О. М. (2012)
Когут Е. А. - Об одном классе линейных дискретных систем, Назыров З. Ф., Янцевич А. А. (2012)
Кононенко И. Ю. - Математические модели динамики оболочек, частично заполненных жидкостью, Огородник У. Е., Стрельникова Е. А. (2012)
Костенко А. В. - Еще раз о дифракции плоской монохроматической электромагнитной волны на импедансной ленте (2012)
Мельник Т. П. - Застосування ГІС для потреби попередження стихійних гідрологічних явищ (2012)
Мишин А. В. - Моделирование неустойчивости движущегося в плазме сгустка заряженных частиц, Приймак А. В. (2012)
Nesvit K. V. - Discrete mathematical model of diffraction on periodic pre-Cantor gratings with shield and numerical experiment (2012)
Першина Ю. І. - Апроксимація розривних функцій розривними лінійними сплайнами на лініях триангуляції (2012)
Пигнастый О. М. - Статистическое обоснование энтропийных закономерностей в моделях управления технологическими процессами, Ходусов В. Д. (2012)
Романюк В. В. - Решение обобщённой нестрогой задачи устранения однопараметрической трёхмодельной неопределённости с минимумом отклонений (2012)
Сёмкин В. В. - Нормализованные Φ-функции сферического сегмента с параллелепипедом, цилиндром, шаром и сфероцилиндром, Чугай А. М. (2012)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання аеродинаміки несучих систем складної геометрії поблизу землі (2012)
Чернышев Ю. К. - О численном интегрировании уравнений движения при наличии полей с разрывами (2012)
Чочиев Т. З. - О решении обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка (2012)
Агеев В. Г. - Компьютерное моделирование развития, распространения и локализации взрывов метано-воздушных смесей в горных выработках, Греков С. П., Зинченко И. Н., Салахутдинов Т. Г. (2013)
Годунко В. М. - Особенности энергетических метрик UML диаграмм, Мищенко В. О., Пасека А. В. (2013)
Гуржий А. А. - Процессы переноса скалярных полей в течениях вязкой жидкости в криволинейных трубах в приближении Дина, Шалденко А. В. (2013)
Диденко Е. В. - Сенсоры дискретных потоков информационной системы управления движением элементов в сети (2013)
Душкин В. Д. - Моделирование дифракции волн на конечных системах лент, расположенных на двух сторонах диэлектрического слоя (2013)
Кобильська О. Б. - Дослідження температурного поля дроту під час електропластичного волочіння (2013)
Когут Е. А. - О линейных непрерывных системах, ассоциированных с операторными узлами, Назыров З. Ф., Янцевич А. А. (2013)
Колесник Д. Н. - Геометрически нелинейная решеточная модель консольной балки под действием сосредоточенной силы, Шамровский А. Д. (2013)
Косолап А. И. - Метод последовательного раскрытия модулей в задачах негладкой оптимизации (2013)
Литвин О. М. - Сплайн-інтерфлетація та обчислення 3 D коефіцієнтів Фур’є на класі диференційовних функцій, Нечуйвітер О. П. (2013)
Ляшенко В. П. - Температурное поле бесконечного цилиндра с движущимся источником тепла (2013)
Ляшенко В. П. - Визначення параметрів керування температурним полем за допомогою оберненої задачі Стефана (2013)
Мельник Т. П. - Використання екстраполяції для удосконалення методів прогнозування (2013)
Міщенко В. О. - Моделі та характеристики обчислювального кластера, які допомагають визначати напрямки його подальшого розвитку (2013)
Пивень А. Л. - Численное решение вырожденного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями (2013)
Свет Е. В. - Метод решения задачи термоупругости многослойных оболочек сложной формы в плане, Сметанкина Н. В., Шупиков А. Н. (2013)
Скоб Ю. А. - Численное моделирование детонации в газовых смесях, Угрюмов М. Л. (2013)
Фёдоров А. В. - Планирование экспериментов при исследовании решающих правил распознавания сигналов методом моделирования, Омельченко А. В. (2013)
Черненко В. П. - Об одном численном методе одномерной оптимизации (2013)
Shestopalov Y. V. - On solution to integral equations with a logarithmic singularity of the kernel on several intervals of integration: elements of the spectral theory, Chernokozhin E. V. (2013)
Антонян И. М. - Усовершенствованный метод и информационная технология решения задачи классификации состояния элементов сложных систем, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2013)
Abdel-Fattah A. A. - Computer simulation of radiation processing on industrial gamma J-9600 Co60 irradiator, Mohammed Bayomi A. M., Popov G., Rogov Yu. (2013)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель дифракції на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь (2013)
Бомба А. Я. - Ідентифікація параметрів сингулярно збурених задач типу "конвекція-дифузія-масообмін" в наносередовищах, Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Буланчук О. Н. - Программа построения линий тока по дискретному полю скоростей, Буланчук Г. Г. (2013)
Величко О. В. - Вплив геометричних і пружних характеристик плити на положення зон можливої пластичної деформації, Штефан Т. О. (2013)
Григорова Т. А. - Анализ изображения интерференционной картины волокна методом выделения цветовых регионов (2013)
Жученко С. В. - Численная модель дифракции плоской электромагнитной волны на осесимметричном параболическом рефлекторе (2013)
Касаткин А. Е. - Сравнительный анализ двоякопериодических систем заводнения с помощью эллиптических функций Вейерштрасса (2013)
Кобильська О. Б. - Моделювання імпульсного теплового процессу (2013)
Купатадзе К. Р. - О квадратурных формулах для сингулярных интегралов с ядром Коши, имеющих близкую к гауссовской степень точности, Саникидзе Д. Г., Хубежты Ш. С. (2013)
Медведовская Т. Ф. - Математическое моделирование вибрационного состояния несущих конструкций обратимых машин ГАЭС, Медведева Е. Л. (2013)
Мищенко В. О. - Согласование схем программных систем с диаграммами компонент UML и их сравнительная оценка (2013)
Назаренко А. М. - Моделирование взаимодействия гармонических P- и SV- волн с периодической системой криволинейных разрезов (2013)
Pilipenko А. Y. - Analysis of the Buffer’s Increment for the Billing System, Cherdyntseva V. F. (2013)
Редчиц Д. А. - Управление отрывом потока воздуха на цилиндре с помощью диэлектрического барьерного разряда (2013)
Редькина К. В. - Расчёт течения около аэродинамического профиля с интерцептором, Фролов В. А. (2013)
Часновский Е. В. - Существование и единственность непрерывной траектории одной системы с переменной структурой (2013)
Андреев Ф. М. - Оценка ошибок измерения радиальных скорости и ускорения цели по данным моделирования, Статкус А. В. (2013)
Антоненко Н. М. - Плоска деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2013)
Бомба А. Я. - Числово-аналітичне узагальнення методу сумарних зображень розв'язання одного класу нелінійних крайових задач, Гладка О. М. (2013)
Бомба А. Я. - Метод комплексного аналізу моделювання процесу витіснення сланцевого газу з урахуванням тріщин гідророзриву, Сінчук А. М. (2013)
Гнитько В. И. - Свободные и вынужденные колебания оболочек вращения, частично заполненных жидкостью, Дегтярев К. Г., Науменко В. В., Тонконоженко А. М. (2013)
Жученко С. В. - Дискретная математическая модель 3D дифракции электромагнитной волны на осесимметричном рефлекторе (2013)
Знахур С. В. - Имитационное моделирование и информационные технологии ценообразования ресурсов Грид-систем на основе двойного аукциона, Минухин С. В. (2013)
Кобзар Л. С. - Основні підходи до вирішення задачі визначення якості сприйняття у системі IPTV, Сундучков К. С. (2013)
Косолап А. И. - Верхние и нижние оценки решений в общих задачах квадратичной оптимизации, Перетятько А. С. (2013)
Kostenko O. V. - A mathematical model for the characteristic impedance: the dependence on temperature and frequency (2013)
Kuvakina A. E. - The data acquisition and management system for controlling the physical installation, Osipchuk A. V., Ralo A. N., Styervoyedov S. N. (2013)
Пазен О. Ю. - Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті за нестандартних двоточкових умов, Тацій Р. М. (2013)
Подцыкин Н. С. - Метод оптимизации надежности технической системы в условиях ограниченной информации (2013)
Приймак А. В. - Анализ гибридных моделей модуляционной неустойчивости ленгмюровских волн в плазме (2013)
Белкин Е. В. - О верификации S-теории, используемой для описания модуляционных неустойчивостей волнового поля, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Василенко Я. П. - Клас функцій зі змінним періодом, Дмитроца Л. П., Приймак М. В. (2014)
Глоба Л. С. - Процедура оновлення програмного забезпечення в системі Software Defined Radio, Курдеча В. В., Суліма С. В. (2014)
Глушич П. А. - Формы собственных колебаний жидкости в жестких цилиндрических резервуарах в условиях низкой гравитации, Науменко О. В., Стрельникова Е. А. (2014)
Гнитько В. И. - Компьютерное моделирование разрушающей нагрузки на топливный бак, Дегтярев К. Г., Тонконоженко А. М. (2014)
Григорова Т. А. - Cтворення мультимедійних підручників з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, Зіненко Ю. Г. (2014)
Григорова Т. А. - Особенности автоматизации подготовки лекций и презентаций для систем дистанционного обучения, Мандрыка А. И. (2014)
Кахута Н. Д. - Математические основания реляционных баз данных. Часть 1: представления основных табличных операций (2014)
Коробская А. В. - Полугруппа оператора интегрирования и его свойства (2014)
Кутя Т. В. - Математичне моделювання змочування ґрунту на схилі в умовах багатокомпонентного неізотермічного солеперенесення (2014)
Ламтюгова С. Н. - Математическое моделирование задач обтекания в цилиндрической системе координат, Сидоров М. В. (2014)
Литвинова Ю. С. - R-функции в математическом моделировании 3D-дома для реализации технологий 3D-печати, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2014)
Огородник У. Е. - Сингулярные интегральные уравнения в задаче о свободных колебаниях оболочки вращения с жидкостью, Стрельникова Е. А., Шувалова Ю. С. (2014)
Погрибный В. Б. - Алгоритм численного решения системы уравнений Навье-Стокса методом конечных объемов, Стрельникова Е. А. (2014)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання коливань шаруватих оболонок зі складною формою плану при ударному навантаженні (2014)
Терновой М. Ю. - Представлення баз нечітких знань за допомогою мета графа та проведення нечіткого логічного виведення на його основі, Штогріна О. С. (2014)
Бойко Ю. В. - Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів, Дєєв К. С. (2014)
Брацыхина Л. И. - Температурные напряжения, возникающие в бесконечном стержне в рамках пространственно нелокальной модели термоупругости, Сынах М. В., Фильштинский Л. А. (2014)
Буй Д. Б. - Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции, Глушко И. Н. (2014)
Горбенко Ю. И. - Моделирование алгебраической структуры шифра AES с использованием цепных дробей, Кузнецов А. А., Костенко С. В. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Решение обратной задачи интервального анализа поисковым методом, Кобылин А. М. (2014)
Егорова О. Д. - Гибридный метод оптимизации в задаче отстройки цилиндрического резервуара от резонансных частот, Шелудько Г. А. (2014)
Иванова О. А. - Новый метод вычисления базисных функций атомарного обобщенного ряда Тейлора (2014)
Іваненко Д. В. - Аналіз колізійних властивостей режиму вироблення імітовставок із вибірковим гамуванням, Кузнецов О. О., Колованова Є. П. (2014)
Кахута Н. Д. - Математические основания реляционных баз данных. Часть 2: свойства обобщенных табличных операций (2014)
Klimenko А. А. - Analytical-numerical approach to analyze forced and parametric vibrations of some pendulum systems, Mikhlin Yu. V. (2014)
Мищенко В. О. - Метрики трудности в оценке надёжности инструментальных библиотек и фреймворков (2014)
Олевский В. И. - Метод решения возмущённых краевых задач, способных моделировать деформированные состояния замкнутых торсовых оболочек (2014)
Пивень А. Л. - Комбинированный численный метод решения вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями (2014)
Fraissard J. - Competitive diffusion of benzene-hexane mixtures in microporous medium: mathematical modeling and parameters identification, Leclerc S., Mykhalyk D., Petryk M. (2014)
Ярмош Е. В. - Применение теории сплайнов, построенных на неравномерной сетке узлов, в моделировании образовательных процессов (2014)
Assadi Sh. - The Sequences with Stationary differences, Jouja Gh., Farhood F. (2014)
Антонян И. М. - Метод оценивания информативности переменных нейросетевых моделей систем и процессов при неопределенности данных, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2015)
Богачев В. Е. - Исследование нелинейной гамильтоновой системы методом нормальной формы Биркгофа-Густавсона, Кириченко И. К., Чеканова Н. Н., Чеканов Н. А. (2015)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики изотропных пластин с использованием теории С. П. Тимошенко, Стрельникова Е. А. (2015)
Бомба А. Я. - Задача ідентифікації масообмінного параметра сингулярно збуреного процесу очищення рідин від багатокомпонентного забруднення, Сафоник А. П. (2015)
Борода А. О. - Ідентифікація лінійних систем макроекономічної динаміки з відомими входами, Назаренко О. М. (2015)
Величко Е. В. - Идентификация параметров процесса, описываемого гиперболическим тангенсом (2015)
Degtyarev K. G. - Free vibrations of an elastic cylindrical shell coupled with liquid sloshing, Gnitko V. I., Naumenko V. V., Strelnikova E. A. (2015)
Демьянченко О. П. - Математическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих цилиндрах на базе метода встречных функционалов, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2015)
Didenko I. - Modeling of the discrete flows interaction considering correlation between flow elements, Lazurik V., Samilyk K. (2015)
Жданова Е. Г. - Cоставление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока, Павлов А. А., Сперкач М. О. (2015)
Косолап А. И. - Верхняя оценка числа локальных максимумов в задаче максимизации нормы вектора на выпуклом множестве, Черноусова Ю. В. (2015)
Куклин В. М. - Анализ модели системы "релятивистский электронный пучок–плазма", Приймак А. В. (2015)
Mishchenko V. O. - Accelerating the computation of the discrete currents method by modification takes into account the architectural features of a modern PCs, Patochkin B. V. (2015)
Пигнастый О. М. - Использование кинетической теории для исследования колебаний потоковых параметров производственной линии, Ходусов В. Д. (2015)
Филипковская М. С. - Устойчивость по Лагранжу и численный метод решения полулинейных дескрипторных уравнений (2015)
Штефан Т. О. - Аналіз способів закріплення стійок для перевезення важких вантажів (2015)
Агулов А. В. - Моделирование тепловых процессов в режущей пластине, Бондаренко Р. Ю., Васильєва Л. В., Гончаров А. А. (2015)
Angermann L. - The Type-Conversion of Oscillations at the Excitation of Nonlinear Layered Media, Yatsyk V. V., Yatsyk M. V. (2015)
Базилевич К. А. - Математические модели и система поддержки принятия решений для оценки финансового состояния страхового фонда, Мазорчук М. С. (2015)
Bokov I. P. - Study of stress-strain state of the transversely isotropic plates using the refined theory, Bondarenko N. S., Strelnikova E. A. (2015)
Герус В. А. - Узагальнення рівняння консолідації ґрунтів з урахуванням впливу фізико-хімічних факторів, Мартинюк П. М. (2015)
Демьяненко М. Н. - Решение уравнений Навье-Стокса и задачи гидроаэроупругости для процессов сепарации в криволинейных каналах, Ляпощенко А. А., Павленко И. В., Склабинский В. И. (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Статистическая модель множества позиционных измерений на серии кадров участка небесной сферы, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е. (2015)
Лаврик В. В. - Моделирование напряжённо - деформированного состояния конструкций механики эластомеров в САПР FORTU-FEM (2015)
Мищенко В. О. - Термодинамический подход к моделированию процесса роста надёжности ПС с учётом "вторичных дефектов" (2015)
Назаренко А. М. - Моделирование дифракции SH-волн на неоднородностях методами сингулярных интегральных уравнений (2015)
Назаренко О. М. - Ідентифікація стаціонарних слабо формалізованих систем з невідомими входами у n-вимірному фазовому просторі, Ніколаєнко О. М. (2015)
Николенко В. В. - Точное решение начально-краевой задачи для уравнения аномальной диффузии, Ячменёв В. А. (2015)
Приймак А. В. - Имитационное моделирование системы "электронный пучок – модуляционно неустойчивые плазменные колебания" (2015)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання відгуку багатошарового оскління на статичне і динамічне навантаження, Угрімов С. В., Шупіков О. М. (2015)
Терновой М. Ю. - Формальная спецификация свойств баз нечетких знаний Мамдани на основе метаграфа, Штогрина Е. С. (2015)
Сhernysh S. V. - A method of synthesis of selection function scalar convolutions for the multi-objective decision-making problems, Meniailov Ie. S., Ugryumova K. M., Ugryumov M. L. (2015)
Антонян И. М. - Краткосрочное прогнозирование многомерных временных рядов с использованием робастных нейросетевых моделей, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Оценка параметров положения и видимого движения объектов по измерениям на серии кадров, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е. (2015)
Жданова О. Г. - Складання розкладу виконання завдань неідентичними паралельними пристроями з метою максимально рівномірного завантаження пристроїв, Сперкач М. О. (2015)
Киричок А. В. - Качественные модели сверхизлучения в инвертированных средах, Мишин А. В. (2015)
Подцыкин Н. С. - Модель оптимизации стратегии профилактических обслуживаний технической системы (2015)
Мищенко В. О. - Преимущества, затраты и риски, модификации реализаций методов дискретных особенностей с целью оптимизации, Паточкин Б. В. (2015)
Коряшкина Л. С. - Непрерывные линейные задачи оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями, Череватенко А. П. (2015)
Назаренко А. М. - Математическое и компьютерное моделирование в задачах дифракции P- и SV-волн на системе полостей и включений (2015)
Bulanchuk G. - Stability investigation of the two-dimensional nine-vectors model of the lattice Boltzmann method for fluid flows in a square cavity, Bulanchuk O., Ostapenko А. (2015)
Lazurik V. T. - Evaluation of accuracy of the methods for determining spatial characteristics of electron radiation depth-dose distribution, Popov G. F., Salah A. S., Zimek Z. (2015)
Borovinsky A. V. - Energy Metrics: an experience in assessment of programs developed within a mathematical package, Gakhov A. V., Mishchenko V. O. (2016)
Буй Д. Б. - Математические основания алгоритмов линеаризации: рефлексивно-транзитивные замыкания бинарных отношений, Шишацкая Е. В., Fabunmi S., Mohammed K. (2016)
Дзюба В. А. - Побудова комбінованого чисельно-аналітичного методу підвищеної точності для розрахунку задач оболонкових конструкцій (2016)
Куклин В. М. - Влияние памяти на эволюцию популяций, Приймак А. В., Яновский В. В. (2016)
Silakov A. I. - Mathematical modeling of hydraulic networks of structurally complex technological schema, Ugryumov M. L., Shmelev A. S. (2016)
Черний Д. И. - Математическая модель течения в мелководной акватории (2016)
Маєвський О. В. - Пуассонівські періодичні кусково стаціонарні потоки та оцінка їх інтенсивності, Мацюк О. В., Приймак М. В., Приймак О. М. (2016)
Хайленко М. А. - Имитационное моделирование системы газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко О. В., Чернышев Ю. К. (2016)
Bulavin D. A. - Structural model of the non-formal education system, Goncharenko E. V., Shmatkov S. I. (2016)
Брюховецкий А. Б. - Эвристический вычислительный метод обнаружения околонулевого видимого движения объектов на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Хламов С. В. (2016)
Варламова Н. В. - Разнообразие личностных характеристик программистов как основа успешности программной диверсности, Мищенко В. О. (2016)
Василенко Я. П. - Способи задання функцій зі змінним періодом та їх наближення, Дмитроца Л. П., Олійник М. З., Приймак М. В. (2016)
Гуржий А. А. - Анализ вихрей Моффата внутри прямолинейного канала со вставками при малых числах Рейнольдса, Шалденко А. В. (2016)
Lazurik V. T. - Methods of calculating the partial derivatives of the electron radiation dose measured with dosimetric wedge, Popov G. F., Salah S., Zimek Z. (2016)
Міхлін Ю. В. - Вимушені резонансні коливання дисипативної пружинно-маятникової системи, Плаксій К. Ю. (2016)
Силаков А. И. - Моделирование технологических процессов и гидравлических сетей для обеспечения промышленной безопасности, Угрюмов М. Л., Шмелев А. С. (2016)
Якунин А. В. - Нестационарное течение в магистральном газопроводе при продольном сейсмическом воздействии (2016)
Баранов И. А. - Метод построения базиса краевой задачи Дирихле для использования вариационных методов (2016)
Gourjii A. A. - Two-dimensional vortex pair interaction with the wedge, Heijst G. J. F., Zannetti L. (2016)
Dolya G. M. - Modeling of speckle metrology technique of detecting the medium acoustic oscillations, Lytvynova O. S. (2016)
Заставенко А. А. - Метод выбора контейнера для миграции виртуальной машины в облачном хранилище данных, Пилипенко А. Ю., Скулиш М. А. (2016)
Колосова С. В. - Про додатні розв’язки однієї задачі з гетеротонним оператором та про побудову послідовних наближень, Луханін В. С. (2016)
Паршенцев Б. В. - Анализ методов построения деревьев решений, Толстолужская Е. Г. (2016)
Подцыкин Н. С. - Математическая модель профилактики сложной технической системы (2016)
Поляков В. А. - Моделирование процесса тяги магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2016)
Адлуцкий В. Я. - Обратная задача теории бифуркаций для уравнений Кармана, Громов В. А., Ободан Н. И. (2016)
Гандель Ю. В. - Обоснование численного решения граничных интегральных уравнений задачи рассеяния волн на экранированной импедансной ленте, Душкин В. Д. (2016)
Dukhopelnykov S. V. - Heterogeneities in antenna cavity and the scattering properties of some special antennas. Numerical analysis, part I (2016)
Zhuchenko S. V. - Numerical model of an axisymmetric current of the heat carrier in collectors for fuel elements of an axial blowing (2016)
Линник А. В. - Численный метод построения расчетной области для задач гидроупругих колебаний элементов конструкции, Москаленко Р. П., Стрельникова Е. А. (2016)
Пигнастый О. М. - Модель одноузловой конвейерной линии с постоянной скоростью перемещения предметов труда, Ходусов В. Д. (2016)
Черний Д. И. - Вычислительные технологии для метода дискретных особенностей в гидродинамике (2016)
Angermann L. - The Dynamics of Processes of Resonant Scattering and Generation of Waves by a Three-Layer Dielectric with a Nonlinear Medium, Yatsyk V. V., Yatsyk M. V. (2017)
Ащаулова Т. А. - Универсальная стратегия подсчета холстедовских примитивов программных модулей: проверка точности и автоматизация алгоритма, Мищенко В. О. (2017)
Боков И. П. - Интегральные уравнения в задаче об изгибе трансверсально-изотропной пластины с разрезом, Стрельникова Е. А. (2017)
Бомба А. Я. - Метод екстраполяції на основі модифікованих розділених різниць, Сьох А. П., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2017)
Bulanchuk G. - Investigation of the influence of the relaxation parameter on the viscous fluid flow over circular cylinder modeling process with the lattice Boltzmann method, Ostapenko A. (2017)
Глоба Л. С. - Формалізація моделей Інтернет-порталів знань, Дерманська Н. В., Новогрудська Р. Л. (2017)
Malakhova M. O. - A model of X-Ray emitter emission characteristics measuring, Reva S. M., Styervoyedov M. G. (2017)
Romanuke V. V. - Minimaximax approach for finding optimal decisions’ subset regarding changes of the loss function (2017)
Светличный С. П. - Исследование волновых процессов при ударе мягкого тела о жесткую преграду на основе метода сглаженных частиц (2017)
Балабанов В. А. - Математическое моделирование и 3D визуализация бинарных деревьев с минимумом самопересечений, Кизилова Н. Н. (2017)
Глоба Л. С. - Енергоефективний підхід до розподілу задач у серверному кластері, Гвоздецька Н. А., Прокопець В. А., Степурін О. В. (2017)
Gnitko V. I. - Discrete singularities method in problems of liquid vibrations in spherical tanks, Naumenko Yu. V., Strelnіkova Е. А. (2017)
Доля Г. Н. - Моделирование свойств световозвращения решеткой тетраэдрических ретрорефлекторов, Литвинова Е. С. (2017)
Москаленко P. П. - Метод дискретных особенностей в задаче определения частот и форм колебаний лопастей гидротурбин, Науменко В. В., Стрельникова Е. А. (2017)
Romanuke V. V. - Determination of probabilistic type intervals for constructing antagonistic game kernel defined on a hyperparallelepiped enclosed within the unit hypercube (2017)
Сидоров М. В. - Побудова двобічних наближень до додатного розв’язку нелінійної задачі Нав’є (2017)
Чернышев Ю. К. - Распределение разностей между соседними простыми числами (2017)
Богуто Д. Г. - Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста, Волинець В. І., Ніколюк П. К., Ніколюк П. П. (2017)
Боков І. П. - Дослідження поведінки внутрішніх силових факторів в трансверсально-ізотропних пластинах за дії локальних навантажень, Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. (2017)
Кизилова Н. Н. - Анализ дискретных реологических моделей биоактивных мягких и жидких материалов, Соловьева Е. Н. (2017)
Krutchenko D. V. - Discrete singularities method in problems of seismic and impulse impacts on reservoirs, Strelnikova Е. А., Shuvalova Yu. S. (2017)
Куклин В. М. - Память и эволюция сообществ, Приймак А. В., Яновский В. В. (2017)
Пигнастый О. М. - Диффузионное описание производственного процесса, Ходусов В. Д. (2017)
Romanuke V. V. - Increasing an expected power of the wind farm with diversification in non-dominated power curves of the used wind turbines (2017)
Аксьончиков С. О. - Регресійний аналіз тенденцій розвитку кібератак, Ємельянова І. В., Маркова К. Д., Сватовський І. І. (2017)
Близнюк Б. О. - Современные методы обработки естественного языка, Васильева Л. В., Стрельников И. Д., Ткачук Д. С. (2017)
Bulanchuk G. - Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at moderate Reynolds numbers, Ostapenko A. (2017)
Вайсбурд А. И. - Обратное преобразование Радона не содержащее сингулярной фильтрации, Вихтинская Т. Г., Немченко К. Э. (2017)
Васильева Л. В. - Компьютерная программа для тестирования работников по пожарной и электробезопасности, Передерин А. В. (2017)
Киричок А. В. - Качественные модели сверхизлучения в инвертированных средах, Мишин А. В. (2017)
Parshentsev B. V. - Parallel construction of decision trees, Tolstoluzhskaya E. G. (2017)
Приймак А. В. - Эволюция сообществ стратегий при наличии источников, Яновский В. В. (2017)
Белоус Н. В. - Выравнивание яркости фона изображений текстовых знаков с использованием высокочастотного фильтра, Власенко В. П., Красов А. И. (2018)
Васильєва Л. В. - Онлайн-додаток для розрахунку оптимальних умов мікроклімату в комп'ютерному офісі, Кузьменко М. В., Садретдінов Я. С. (2018)
Гарячевська І. В. - Пошук зони інтересу в кадрі для контролю якості друкованих плат, Гуріна Д. В. (2018)
Globa L. - The Simplification Method of Engineering Task Sequences used for Engineering Knowledge Portals, Koval O., Novogrudska R. (2018)
Гурін Д. В. - Розробка математичної моделі автоматизованної системи управління нанесення наноструктурованих діелектричніх плівок, Невлюдов І. Ш. (2018)
Гущин И. В. - Применение свёрточных нейронных сетей для задач классификации фруктов на изображении, Споров А. Е., Тапузов А. С. (2018)
Замула А. А. - Практическое использование результатов первой фундаментальной теоремы Гаусса в системе остаточных классов, Краснобаев В. А., Курчанов В. Н. (2018)
Kravchenko I. - Benchmarking process in testing of spreadsheet editors, Kukhar I., Kuznetsov O., Svatovsky I. (2018)
Богуто Д. Г. - Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транспортних засобів, Комаров В. Ф., Ніколюк П. К., Ніколюк П. П. (2018)
Боков І. П. - Дослідження поведінки узагальнених переміщень, отриманих із використанням теорії, Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. (2018)
Varlamova N. V. - Hardware-software complex for psychological and professional diagnostics with the remote control function, Styervoyedov N. G. (2018)
Degtyarev K. G. - A comparative analysis of axisymmetric vibrations of conical and cylindrical fluid-filled elastic shells, Gnitko V. I., Naumenko Yu. V., Strelnіkova Е. А. (2018)
Караєв А. О. - Відновлення вершин многокутника за серединами його сторін, Стрельнікова О. О. (2018)
Косолап А. И. - Преобразование координат в задачах глобальной оптимизации, Романчук А. А. (2018)
Сидоров М. В. - Метод Роте та метод двобічних наближень у чисельному аналізі задач для одновимірних квазілінійних параболічних рівнянь (2018)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання динамічного відгуку шаруватих конструкцій на імпульсне навантаження, Угрімов С. В., Шупіков О. М. (2018)
Баранец В. А. - Дискретное моделирование агрегации и оседания микро- и наночастиц в суспензиях, Кизилова Н. Н. (2018)
Gamzayev R. O. - An approach to assessment of dynamic software variability in mobile applications development, Karaзuha E., Tkachuk M. V., Tovstokorenko O. Y. (2018)
Крютченко Д. В. - Вимушені коливання рідини в циліндричних резервуарах під дією вертикального збудження (2018)
Куклин В. М. - Особенности развития искусственного интеллекта на современном этапе (2018)
Куклин В. М. - О математических моделях описания параметрических и модуляционных неустойчивостей (2018)
Lazurik V. T. - Modeling the influance of electron beam energy distribution on quality of radiation processing, Lazurik V. M., Popov G., Zimek Z. (2018)
Romanuke V. V. - The minimization of exact total weighted completion time in the preemptive scheduling problem by subsequent length-equal job importance growth (2018)
Афанасьєва Х. О. - Комп’ютерна модель урахування наукової діяльності працівників системи освіти, Мороз О. Ю., Толстолузька О. Г. (2019)
Гнітько В. І. - Метод дискретних особливостей у задачах коливань заповнювача паливних баків при перевантаженнях та в умовах низької гравітації, Дегтярьов К. Г., Мироненко М. Л. (2019)
Zhuchenko S. V. - Numerical simulation of electromagnetic wave diffraction on a finite number of slits in a flat screen (2019)
Кизилова Н. Н. - Комп’ютерне моделювання в біомеханіці кровообігу, Соловьева Е. Н. (2019)
Malykhina A. I. - Stationary problem of heat conductivity for complex-shape multilayer plates, Merkulov D. O., Postnyi O. V., Smetankina N. V. (2019)
Nagornyi K. A. - The impact of usage of post object-oriented technologies on defect reduction in software maintenance, Martinkus I. O., Tkachuk M. V. (2019)
Науменко Ю. В. - Метод сингулярных интегральных уравнений в задачах колебаний жидкости в коаксиальных оболочках, Розова Л. В., Стрельникова Е. А., Усатова О. А. (2019)
Павлюченко В. А. - Метод оптимизации упруго-демпферных подвесок, Стрельникова Е. А., Филипковский С. В. (2019)
Romanuke V. V. - A faster way to approximately schedule equally divided jobs with preemptions on a single machine by subsequent job importance growth (2019)
Баранец В. А. - Аппаратно-программный комплекс для исследования процессов оседания в технических и биологических суспензиях агрегирующих микро- и наночастиц, Кизилова Н. Н., Дацок О.М. (2019)
Boguto D. G. - Algorithm of Intelligent Urban Traffic, Kadomskiy K. K., Nikolyuk P. K., Pidgurska A. I. (2019)
Гарячевська І. В. - Система розрахунку окупності впровадження мережевих сонячних електростанцій в приватних домоволодіннях, Іванющенко В. В., Протектор Д. О. (2019)
Гнитько В. И. - Сравнение методов конечных и граничных элементов в задачах о колебаниях составной оболочки вращения с жидкостью, Дегтярев К. Г., Кононенко Е. С., Тонконоженко А. М. (2019)
Holovko D. - Application of Agile methodologies for software development, Vasylieva L. (2019)
Дем’янченко О. П. - Математична модель теплообміну у валковому калібрі, Кобильська О. Б., Ляшенко В. П. (2019)
Kriutchenko D. V. - Forced liquid vibrations in prismatic tanks under vertical and horizontal loads (2019)
Solovyova Е. N. - A system for monitoring the state of human cardiovascular system based on the most complete mathematical model of vascular bed, Kizilova N. N. (2019)
Khodusov V. D. - The statement of the task of optimal control of the production line using the additional time of equipment operation, Pihnastyi O. M. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Batyuk L. V. - Novel monitoring system for quantitative estimation of efficient medical treatment of diseases based on dielectric properties of blood samples, Kizilova N. N. (2019)
Гарячевська І. В. - Система комп’ютерного моделювання для числового вирішення одновимірного нестаціонарного рівняння Бюргерса, Протектор Д. О. (2019)
Дегтярьов К. Г. - Комп’ютерне моделювання вимушених коливань елементів конструкцій, що взаємодіють з рідиною, за умови дії гармонічних, імпульсних та сейсмічних впливів, Крютченко Д. В., Москаленко Р. П., Пальчиков Р. Г. (2019)
Кизилова Н. Н. - Математическое моделирование и прогнозирование динамики речного русла участка реки Северский Донец, Рычак Н. Л., Халин А. А. (2019)
Kylynnyk V. Y. - Liquid oscillation in a cylindrical-conical shell under the action of vertical and horizontal excitation, Kriutchenko D. V., Naumenko Y. V. (2019)
Лазурик В. М. - Застосування графових баз даних для моделювання соціальних графів, Тимошенко Є. С. (2019)
Мироненко М. Л. - Побудова базисних функцій для задач коливання рідини в резервуарі (2019)
Яновский В. В. - Статистические свойства сети телефонных абонентов, Данилевский М. В. (2019)
Про видання (2019)
Вихідні відомості (2019)
Титул, зміст (2020)
Мельник С. В. - Зарубіжний та національний досвід формування методологічних підходів прогнозування кадрових потреб у фахівцях (2020)
Агафонова М. В. - Людський капітал України у світових рейтингах (2020)
Ziętek A. - Supporting the professional development of persons with disabilities in the Polish labor market (2020)
Бахрушин В. Є. - Стандартизація вимог до вищої освіти, як інструмент забезпечення якості вищої освіти: рівні вищої освіти та предметні області (2020)
Пінчук І. О. - Організаційно-методичні умови реалізації системи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Лєснікова М. В. - Методологічні засади розробки показників до інформаційної системи управління освітою (EMIS) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Раков С. А. - Якість освіти України за результатами PISA–2018 і проєкт ОЕСР "Майбутнє освіти і компетентностей 2030" (2020)
Shvets K. - The impact of the covid-19 pandemic and digitalization on the printed publications use in the education system (2020)
Obikhod T. - Cosmological inflation in the early Universe and supersymmetric grand unified theory (2020)
Брунеткін О. І. - Автоматизована система регулювання енергоблоку 300 МВт, Старченко Є. О. (2020)
Трубачев С. І. - Розрахунок циліндричних оболонок з урахуванням стрингерів і шпангоутів, Колодежний В. А., Петрик В. О., Сіренко А. П. (2020)
Шемонаєв В. Ю. - Теорія і практика розходження судна з тайфуном, Корощенко М. М. (2020)
Дерев'янченко Т. Є. - Теоретико-методичні аспекти аудиту організації маркетингу підприємства (2020)
Ердевді Ю. І. - Аналіз діяльності міжнародних організацій в напрямку подолання нерівності (2020)
Матюшіна Ю. І. - Теоретичні засади та особливості формування облікової політики в системі управління бюджетними установами, Литвиненко Є. Е. (2020)
Хитра О. В. - Соціально-культурні аспекти розвитку людського капіталу, Бучаста Л. О. (2020)
Ходова Я. О. - Реалізація стратегії розвитку цифрової платформи транспортно-логістичного комплексу (2020)
Карпінський Б. А. - Система органів публічного адміністрування та її спрямованість на становлення й розвиток державотворчого патріотизму нації, Пфістер Д. Г., Трачук Г. М. (2020)
Бєдовська О. Ю. - Щодо змісту корисливого мотиву при вчиненні злочинів проти власності (2020)
Ліпіна В. В. - Про деякі проблеми кримінальної відповідальності за насильницьке зникнення (2020)
Падалка Л. О. - Поняття аналітичної розвідки у діяльності правоохоронних органів (2020)
Раєвська В. П. - Податкові зміни під час карантину: рятівний круг чи ілюзія захищеності?, Кобильнік Д. А. (2020)
Силенко Н. М. - Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин: міжнародний та вітчизняний досвід (2020)
Череватюк Д. В. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: національний та міжнародний досвід (2020)
Коваленко В. В. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального працівника, Марценюк Д. В. (2020)
Стафійчук В. І. - Взаємовідносини України та її постсоціалістичних сусідів членів ЄС в 2017-2019 роках, Гуменюк Д. М. (2020)
Вовк І. В. - Формування здоров'я студентів аграрних спеціальностей у вищих навчальних закладах, Гуцул Н. З. (2020)
Масляник У. В. - Асиметрично-точковий масаж при обмеженій амплітуді плечового суглоба (2020)
Лавринюк В. Є. - Атипова ехограма легеневої артерії: клініко-ехокардіографічна дифереціація, Пикалюк В. С., Грейда Н. Б., Кирпа С. Ю. (2020)
Брага С. Ю. - Ригідність матері як чинник впливу на залежність-автономність дитини, Герасименко Л. В. (2020)
Бунас А. А. - Особистісний ресурс подолання стресу життєвої ситуації, Агішева К. Д., Суржикова М. О. (2020)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості наочно-образного мислення молодших школярів (2020)
Галишич Р. Я. - Фактор соціальної реклами у дизайні медичного плакату, Захарчук М. Ю. (2020)
Криворучкіна Є. Б. - Вплив афроамериканських виконавців на творчі тенденції у сучасній поп-музиці (2010-ті роки) (2020)
Крохмальний Р. О. - Деякі концепти інтернет-комунікації в сучасному театральному мистецтві, Крохмальна С. Р. (2020)
Арістархова М. С. - Особливості використання ділової гри у процесі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ (2020)
Гончарова О. М. - Сутність поняття "професійно-комунікативна компетентність" фахівців сфери туризму (2020)
Дубовик С. Г. - Методика формування етикетного мовлення молодших школярів, Осепян А. А. (2020)
Кіян О. І. - Соціальне партнерство як педагогічне явище у формуванні громадянина-патріота (2020)
Лисенко І. О. - Гра як засіб формування комунікативної компетенції на заняттях з української мови як іноземної, Вальченко І. В., Плотнікова Т. О., Сергійчук Л. В., Соколова Г. П. (2020)
Ліскович О. В. - Віртуальний планетарій Stellarium як засіб реалізації міжпредметних зв'язків географії та астрономії (2020)
Марковська А. В. - Шляхи підвищення рівня володіння іноземною мовою у здобувачів вищої освіти аграрного профілю для проходження закордонної практики, Саламатіна О. О. (2020)
Свириденко Г. В. - LEGO-конструювання як засіб розвитку креативності учнів початкових класів на уроках математики, Фефілова Т. В. (2020)
Ухналь О. М. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів історії у закладах вищої педагогічної освіти (2020)
Яворская Н. П. - Особенности психологических средств восстановления работоспособности студентов-спортсменов (2020)
Бойчук О. А. - Господарські світоглядні особливості колядок і щедрівок (лінгвофольклористичне дослідження лексики на позначення тваринництва) (2020)
Вознюк Г. А. - Джерела походження персонажів збірки Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2020)
Голуб О. М. - Передача власних імен у перекладі художніх творів для підлітків (2020)
Даніленко А. Ю. - Абревіація як новітня лексико-граматична трансформація сучасної англійської мови та труднощі її перекладу (на матеріалі медичної термінології), Карачова Д. В. (2020)
Devos A. - Gender aspect of socio-cultural representations in advertising discourse (2020)
Пак А. - Хронотоп дороги в современной корейской литературе (на материале рассказа Кима Сын Ок "Сеул, Зима, 1964") (2020)
Timofieieva V. - Thomas Chatterton and James Macpherson. The great hoaxers (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, зміст (2020)
Всеукраїнська серпнева конференція "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020–2021" (2020)
Загальна інформація про систему освіти (2020)
Дошкільна освіта (2020)
Повна загальна середня освіта (2020)
Інклюзивна освіта (2020)
Позашкільна освіта (2020)
Професійна (професійно-технічна) освіта (2020)
Діяльність Державної служби якості освіти України (2020)
Участь України у міжнародному дослідженні Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) (2020)
Основні результати участі України у міжнародному дослідженні Program for International Students Assessment (PISA). Заходи для покращення якості освіти (2020)
Участь України у міжнародному дослідженні Training Assessment Project (TAP) (2020)
Загальна інформація щодо фінансування освіти (2020)
Державні цільові субвенції у сфері освіти (2020)
Особливості розподілу освітньої субвенції (2020)
Пандемія COVID-19 як основний виклик системі освіти у 2020/2021 н. р. (2020)
Організація дистанційного навчання у ЗЗСО в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Виклики в інформатизації освіти (2020)
Виклики в неформальній освіті (2020)
Загальні висновки: тенденції та перспективи розвитку (2020)
Титул, зміст (2020)
Шаблиста Л. М. - Вибір пріоритетів наукових досліджень в контексті формування державної наукової політики (2020)
Мельник С. В. - Попит та пропозиція педагогічних кадрів на офіційному ринку праці України (2020)
Гапон В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу атестації докторів філософії, Шараєвська М. І., Дерепа Т. С. (2020)
Захарова О. В. - Трансформації науково-освітнього потенціалу закладів вищої освіти України через тимчасову окупацію частини території Донецької та Луганської областей, анексію Республіки Крим (2020)
Денисюк О. Я. - Удосконалення організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: кроки реформи, індикатори впровадження, Титаренко Н. В. (2020)
Tkachenko V. - Evaluation of the effectiveness of the implementation of the NUS conceptual framework into educational practice, based on the results of a survey of pupils' parents of the 1st grade in the 2018/2019 school year, Dron T. (2020)
Анісімова О. Ю. - Світовий досвід оцінки якості вищої освіти відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (2020)
Фурсенко Т. М. - Особливості набуття кваліфікації пілота в Канаді (2020)
Литвинчук А. О. - Мета та напрями модернізації програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В. (2020)
Горохова Т. В. - Особливості формування цифрових компетентностей в освітньому середовищі на засадах сталого розвитку, Маматова Л. Ш. (2020)
Селезньова Н. П. - Розміщення прямокутників в середині круга, сектора, кільця та гострого кута, Селезньова Н. В. (2020)
Брич К. А. - Розробка ефективної рецептури дозрівання компосту, Василенко І. А. (2020)
Головченко О. В. - Аналіз сучасних підходів до створення центру обробки даних (2020)
Samoilyk O. - Research of the effect of accumulator-based energy storage deviceson the efficiency of using virtual power planttechnologies, Tkachenko V., Kurbaka H. (2020)
Степанець О. В. - Neural Network Predictive Controller в автоматизації теплового пункту, Гритчук Д. Т. (2020)
Шелешей Т. В. - Перспективи використання сіркоочисних установок на великих енергетичних об’єктах, Беднарська І. С., Майєр Л., П'ятачук В. С. (2020)
Крайнюков О. М. - Оцінка впливу важких металів на фотосинтезуючий апарат рослин, Кривицька І. А., Черкашина Ю. Ю. (2020)
Крецул Н. І. - Раритетна компонента урбанофлори Переяслава, Ярова О. А. (2020)
Поручинський В. І. - Особливості транспортно-географічного положення міст Волинської області, Поручинська І. В., Ніколайчик А. В. (2020)
Андрієць Н. М. - Дисконтування довгострокових зобов'язань: зміни в законодавстві та сучасні реалії, Мельник Т. Г. (2020)
Баркарь У. Я. - Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах Березанського району, Задирака О. М., Калініна Є. С. (2020)
Бегун С. І. - Мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі, Сахарук М. О. (2020)
Бегун С. І. - Місце кореляційно-регресійного аналізу в управлінні підприємством, Воронюк А. Л. (2020)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Споживче кредитування в Україні, Беднарчук В. В., Млінцова А. О. (2020)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Базельський комітет та його роль в регулюванні банківської діяльності, Себестянович І. С. (2020)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Необанкінг: зарубіжний досвід та перспектива для України, Капітанчук М. В. (2020)
Бобко Л. О. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративної культури організації, Василюк І. В., Бойко О. О. (2020)
Бобко Л. О. - Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності, Вовк В. В., Корпан А. В. (2020)
Болквадзе Н. І. - Значення лідера для ефективного розвитку start-up підприємств, Дуб А. М. (2020)
Болквадзе Н. І. - Стандартизація системи управління якістю, Козак О. В. (2020)
Гринюк Н. А. - Організаційно-інституційні засади міжнародного кооперативного співробітництва (2020)
Жадан О. В. - Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2020)
Лобода Н. О. - Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект, Корень Д. О., Куришко Н. В. (2020)
Ложачевська О. М. - Місце контролінгу в системі управління підприємством, Заяц О. В., Виноградова К. В., Кужель Я. Г. (2020)
Максименко А. Г. - Відновлення соціальної сфери села в умовах об'єднаних громад, Стільник В. В. (2020)
Малтиз В. В. - Особливості застосування традиційних та інноваційних методів управлінського контролю на сучасних підприємствах, Колодійчук А. В. (2020)
Петровська І. О. - Взаємозв'язок діяльності туристичного сектору та змін клімату, Мітал О. Г. (2020)
Савчин І. З. - Теоретико-концептуальні положення аспектів конвергенції: огляд і дослідження (2020)
Селіванова К. В. - Фондовий ринок в Україні: проблеми та основні напрями їх вирішення, Клюско Л. А. (2020)
Сивуха Т. В. - Стратегія в бізнес управлінні: історичний контекст та концептуальні основи, Ковалевська А. В. (2020)
Силкіна Ю. О. - Розробка комплексної моделі оцінювання соціальної та екологічної відповідальності бізнесу (2020)
Скрипник Н. В. - Розробка комплексної моделі оцінювання соціальної та екологічної відповідальності бізнесу, Бурак І. О. (2020)
Татарин Н. Б. - Світoвий дoсвід зaлучення держaвних пoзик тa міжнaрoдні метoди мінімізaції бoргoвoгo тягaря, Тишковець М. М. (2020)
Фоміна О. О. - Індекс сприйняття корупції та індекс щастя як показники рівня розвитку українського соціуму, Янкевич Р. А. (2020)
Хитра О. В. - Базові умови виникнення та підтримки режиму саморозвитку середнього класу в українському суспільстві, Попович Д. А. (2020)
Бобко Л. О. - Участь громадськості у процесах оптимізації публічного управління в Україні, Мучичко К. Ю. (2020)
Овчаренко Є. І. - Інноваційні методи управління персоналом на державній службі, Тютюнник В. К. (2020)
Бондаренко Т. В. - Аналіз принципів і моделей технічного обслуговування, Побережець Т. В., Ліманська О. Л. (2020)
Бородін С. В. - Страйкбол. Гра чи навчання, Шульга С. Ю., Бойчук Х. І. (2020)
Новак А. О. - Визначення оптимальних рішень в процесі моделювання складних технічних об'єктів, Лаптєва І. С., Дейнека К. О. (2020)
Коновченко О. В. - Принципи пунктуації сучасної української і британсько-американської ділової кореспонденції (2020)
Габро І. В. - Участь України у міжнародній співпраці у сфері боротьби з торгівлею людьми, Гнатуша Ю. В. (2020)
Габро І. В. - Активізація китайсько-американських відносин як причина масової імміграції китайських громадян до США, Пікалова Т. О. (2020)
Мустіпан В. О. - Вороги з вигодами: як Ізраїль та монархії Перської затоки працюють разом (2020)
Jafarli M. - Relationship problems between independent directors and CEOs in public companies (2020)
Mustafayev R. V. - Shareholder primacy: en route to paradigm shift (2020)
Mustafayev R. V. - Dividend payments as justification for shareholder primacy (2020)
Антонюк А. Б. - Повноваження дипломатичниx представництв та консульськиx установ під час кримінального провадження: нормативно-правовий аспект, Юрченко В. С., Песоцька Ю. В. (2020)
Байда А.О. - Злочини проти громадського порядку та моральності в законодавстві України та країнах Європейського Союзу, Рудика В.Я. (2020)
Бондаренко О. С. - До питання про шляхи оптимізації діяльності державного концерну "Укроборонпром", Пилипенко Є. С. (2020)
Грекова О. О. - Медіація як альтернативна процедура вирішення земельних спорів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Зозуля А. О. (2020)
Лазебна А. В. - Проблемні питання застосування довічного позбавлення волі в Україні (2020)
Молчанов В. І. - Класифікація судових експертиз, Молчанова В. П. (2020)
Репікова З. А. - Проблемні питання розслідування правоохоронними органами України фактів жорстокого поводження та дотримання ними конвенційних вимог (2020)
Уткіна М. С. - Blockchain як революційне явище у сфері технологій та права інтелектуальної власності, Харченко А. Л. (2020)
Шевченко С. М. - Використання ціанокрилових ефірів для виявлення слідів рук в лабораторних умовах, Литовський О. Г. (2020)
Шевченко С. П. - Застосування інтерактивних методів у процесі викладання курсу професійної англійської мови (2020)
Шелепкова С. М. - Індивідуальні особливості голосу та мовлення людини (на матеріалі лінгвістичних методів дослідження судової експертизи відео-, звукозапису) (2020)
Вербицька Л. Ф. - Психологічні особливості механізму кадрового забезпечення торговельної французької мережі підприємства "Ашан", Ванюшина О. Ф., Подоменко А. О. (2020)
Легка А. І. - Психологічні засади дослідження особливостей осіб зрілого віку з патологічним накопиченням, Кулеба М. М. (2020)
Семенів Н. М. - Рівень конфліктності в середовищі сімей медичних працівників, Зуб Л. Р. (2020)
Шевчишена О. В. - Формування психологічної готовності педагога до розвитку життєстійкості в дітей у закладах освіти (2020)
Авер'янова Н. М. - "Розумна сила" як стратегія деконфліктизації та сталого розвитку української держави, Воропаєва Т. С. (2020)
Будз В. П. - Антропологічні та аксіологічні принципи самоорганізації освіти майбутнього, Гоян І. М. (2020)
Москальчук М. М. - Толерантність в психології та соціології релігії у філософській спадщині Сержа Московичі (2020)
Поліщук Р. М. - Національний спорт як навчальний курс та його світоглядно-філософське значення (2020)
Мільчевич С. І. - Комерційний артбук: виокремлення терміну та стилістичні особливості продукту, Жук Н. Б. (2020)
Филиппова О. Н. - Творчество Н. Н. Дубовского – одного из популярных русских пейзажистов конца XIX – начала XX столетия (2020)
Филиппова О. Н. - Творчество Д. Н. Ушакова (1873-1942) – ученого и художника (2020)
Филиппова О. Н. - Портрет в творчестве Рембрандта (1606-1669) (2020)
Бобришева Н. М. - Особливості використання активних методів під час дистанційного навчання морської англійської мови (2020)
Василенко О. П. - Оcобливості розвитку критичного мислення у іноземних студентів при вивченні української мови за професійним спрямуванням (2020)
Горохова Т. О. - Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання (2020)
Дубовик С. Г. - Формування монологічних вмінь у молодших школярів на уроках вивчення граматики (2020)
Ikonnikova M. - The role of advanced learning technologies in professional training of future philologists at US universities (2020)
Кльопка Ю. С. - Використання комп'ютерних технологій у викладанні морської англійської мови (2020)
Коваленко В. Є. - Організація дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах довготривалого карантину, Колісник О. В. (2020)
Коваленко О. Ю. - Сутність та умови застосування пакетів-програм для створення аудіо- та відео- навчально-методичних розробок за дисципліною "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (2020)
Ковтун Н. І. - Методологічний аналіз підходів до формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Межуєва І. Ю. - Формування професійної компетенції за допомогою інтерактивних методів навчання (2020)
Моренцова А. В. - Самостійне екстенсивне читання адаптованих книг англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах (2020)
Проскуркіна Я. І. - Використання онлайн-технологій для рекрутингу іноземних студентів (2020)
Сакалюк О. П. - Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи за допомогою нетрадиційних технік творчості, Глущак С. Т. (2020)
Стародубцева Л. Г. - Особливості викладання науково-технічного перекладу студентам інженерних та мовних спеціальностей (2020)
Шаран О. В. - Особливості формування пізнавального інтересу до математики у дітей старшого дошкільного віку, Феоктістова Т. Б. (2020)
Шмырова О. В. - Групповые формы коммуникации в системе дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе (2020)
Борисова Н. В. - Мовно-стилістичні засоби вербалізації образу головної героїні в романі Джоджо Мойєс "Paris for One" (2020)
Братусь І. В. - Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова "Інше життя", Михалевич В. В., Гунька А .М. (2020)
Вірста С. Є. - Формування читацької компетентності молодших школярів при вивченні монографічних тем на уроках літературного читання у початковій школі (2020)
Данівська В. М. - Мовні особливості французьких медіа текстів і їхнє відтворення українською мовою (на матеріалі трейлерів до кінофільмів), Космацька Н. В. (2020)
Івашкевич Л. С. - Перекладацький процесі інструменти його забезпечення, Залужний Р. Г. (2020)
Ковпік С. І. - Специфіка функціонування термінологічного апарату гастрономічного дискурсу масової літератури (2020)
Колісник М. П. - Функціонування синтаксичних відхилень у мовленні носіїв північно-східного діалекту англійської мови різних вікових груп (2020)
Shevchenko M. - Ways of solving of semantic problems of translation, Poprotska D. (2020)
Шевченко М. Ю. - Основні концепції вживання та сутності англійського сленгу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кононенко В. І. - Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти (2015)
Баландіна Η. Ф. - Прагматичні кліше з погляду теорії перекладу (2015)
Yermolenko S. S. - Person in artistic discourse (2015)
Жайворонок В. В. - Етномовні знаки-символи: спроба лексикографічного опису (2015)
Лучик В. В. - Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період (2015)
Мойсієнко А. К. - Про деякі типологічні особливості загадки (народної та літературної) (2015)
Степаненко М. І. - Семантична диференціація просторових прийменників (2015)
Ткаченко О. Б. - Історичний коментар Л. А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови (2015)
Черниш Т. О. - Морфонологічні та семантичні особливості відображення іє. *g`her- / guhor - "горіти" в дієслівних континуантах псл. *gorêti / *goriti / *garat (2015)
Палінська О. - Trasjanka und Surźyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? / G. Hentschel, O. Taranenko, S. Zaprudski (Hrsg.)·Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2014.— 394 S. (2015)
Хроніка (2015)
Брунеткін О. І. - Принципи регулювання живлення парогенератора блоку ВВЕР-1000, Яроцький М. М. (2020)
Московська Н. М. - Моделювання руху сипкої продукції неадаптованим програмним забезпеченням (2020)
Мазур Ю. В. - Формування попиту і пропозиції на ринку послуг перевезень вантажів автомобільним транспортом (2020)
Радзієвська С. О. - Механізм структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації в регіональних інтеграційних об’єднаннях (2020)
Карпінський Б. А. - Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні ТА їх вплив на ефективність державотворчого патріотизму нації, Карпінська О. Б., Грищишин О. П. (2020)
Байрачна Л. К. - Правовий статус судді Конституційного Суду України, Тараніченко Ю. І. (2020)
Хлонь О. М. - Відповідальність та встановлення причинно-наслідкового зв'язку у правовому контексті (2020)
Чепурненко С. О. - Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження, Чепурненко Я. О. (2020)
Кісельов С. С. - Архангельськ як головний торговельний та промисловий центр Московського царства наприкінці XVI – на початку XVIII ст. (2020)
Городинський С. І. - Особливості фізичної реабілітації хворих на остеоартроз (погляд спеціаліста), Христич Т. М., Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О. (2020)
Гончарова Н. О. - Дослідження рівня готовності майбутніх психологів до опанування професії (2020)
Пидюра О. П. - Deus ex machina: дуальне заперечення чи гармонійне співіснування світу богів із явищем технічного прогресу, Пидюра І. П. (2020)
Коновалова О. В. - Історіографія художньої діяльності Тетяни Яблонської, Ситник І. В. (2020)
Мокрогуз І. М. - Основні аспекти мистецько-педагогічної діяльності О. Геник як основоположниці бандурної освіти на Буковині (2020)
Barabash I. - Practical issues of implementation of interactive teaching methods for developing foreign language communicative competence of applicants for higher education (2020)
Гречаник Н. І. - Психолого-педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці (2020)
Дубовик С. Г. - Формування комунікативних умінь молодших школярів методом сторітеллінгу, Наумець В. В. (2020)
Підгорна Н. В. - Роль інноваційних методів навчання у формуванні ключових компетентностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, Романюк А. М. (2020)
Покась Л. А. - Результати педагогічного дослідження щодо впливу інтерактивних методів на формування інтересу старшокласників до географії на профільному рівні навчання, Діхтяренко А. М. (2020)
Хищенко Т. М. - Особливості розвитку технічного мислення у процесі графічної діяльності студентів ЗВО (2020)
Оскирко О. П. - Назви страв iз прiсного тiста у схiдноподiльських говiрках (2020)
Поворознюк Р. В. - Особливості репрезентації медичної інформації в царині контрацепції. Українська парадигма, Місюра О. В. (2020)
Сєчка С. В. - Системна характеристика лексичних та соціальних основ англійського сленгу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гораль Л. Т. - Інноваційна взаємодія нафтогазових підприємств та фінансових установ на ринку фінансових послуг, Мацук З. А. (2016)
Крупський Ю. З. - Нафтогазогеологічне районування Передкарпатського прогину, Вислоцька О. І. (2016)
Мончак Л. С. - Про перспективи та проблеми нафтогазовидобування у Карпатському регіоні, Анікеєв С. Г., Здерка Т. В., Куровець С. Г., Маєвський Б. Й., Хомин В. Р. (2016)
Вакарчук С. Г. - Оцінка нафтогазового потенціалу ущільнених порід девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Лебідь В. П. - Про сприятливі передумови нафтогазоносності базогенного комплексу в Дніпровсько-Донецькому розсуві. Передбачуваний механізм нафтогазонакопичення та занурення базогенного комплексу (2016)
Пилип Я. А. - Дослідження газопроникності гірських порід за різних режимів фільтрації газу, Багнюк М. М., Нестеренко М. Ю., Дмишко О. О., Козак Л. М. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського