Molchanov R. M. - When the limited pelvic lymph node dissection in prostate cancer patients can be justified?, Stakhovskyi E. O., Kriachkova L. V., Pilin Ye. V., Malinovskyi S. L. (2020)
Шевчук І. М. - Особливості хірургічного лікування пошкоджень стравоходу в умовах гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2020)
Савенков Д. Ю. - Колоректальні анастомози "кінець-в-кінець" та "кінець-в-бік": чи впливає вибір хірургічної тактики на неспроможність апаратного анастомозу?, Бєлослудцев О. Д., Сірий С. С. (2020)
Гудар’ян О. О. - Лікування агресивного (швидко прогресуючого) генералізованого пародонтиту з використанням системної ензимотерапії в комбінації з остеоінуктивними засобами, Мащенко І. С., Кучеренко Т. О. (2020)
Шнайдер С. А. - Стан тканин порожнини рота в пацієнтів на цукровий діабет 2 типу, Скиба В. Я., Скиба О. В., Бабеня Г. О., Варжапетян С. Д. (2020)
Savushina I. V. - Prevention of occupational laryngitis in teachers, Pavlenko O. I., Zos'ka Y. V. (2020)
Sevalnev A. I. - Nanoparticles in the air of the working zone as a risk factor for the health of workers of various industries, Sharavara L. P., Kutsak A. V., Nefodov O. O., Zemliynyi O. A., Pisarevskyi K. I., Shevchenko O. S. (2020)
Кузнецова О. М. - Вивчення та аналіз ситуації щодо споживання дієтичних добавок населенням України, Останіна Н. В. (2020)
Волосовець О. П. - Бронхіальна астма в дітей України: медико-екологічні паралелі захворюваності та поширеності, Больбот Ю. К., Кривопустов С. П., Мозирська О. В., Кривопустова М. В., Прохорова М. П., Купкіна А. В. (2020)
Білинська М. М. - Визначення потреб у навчанні керівників сфери охорони здоров’я України, Сурай І. Г., Васюк Н. О., Савіна Т. В. (2020)
Шпуганич І. І. - Анонімність донорства: національне правове регулювання та міжнародний досвід, Дюкарєва-Бержаніна К. Ю., Яворська О. С. (2020)
Kotelevska T. M. - West Nile Fever in the central part of Ukraine, Pryimenko N. O., Dubynska H. M., Koval T. I., Iziumska O. M., Zviagolska I. M. (2020)
Пам'яті професора Буряк Людмили Іванівни (2020)
Пам'яті професора Паранька Миколи Михайловича (2020)
Шпачук В. В. - Напрями удосконалення механізмів державного управління економікою (2016)
Коврегін В. В. - Обґрунтування типологізації внз і показників їх економічної безпеки (2016)
Аксюков С. М. - Оптимізація податкової системи України на шляху до економічного розвитку (2016)
Білик О. І. - Обгрунтування шляхів подолання корупції у сфері охорони здоров’я, Новікова О. В. (2016)
Ряховська Ю. Ю. - Концепція електронного уряду, як складовий елемент державної інноваційної політики (2016)
Міщук Є. В. - Керівник і його роль в організації діяльності посадових осіб публічної адміністрації (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Адміністрування і регулювання зед як функціонали забезпечення соціально-економічного розвитку держави (2016)
Кустова C. М. - Державне фінансування політичних партій як передумова демократизації суспільства (2016)
Черкаска В. В. - Принципи та напрями державного регулювання розвитку аграрного сектору України (2016)
Антонова О. Р. - Формування та реалізація демографічних процесів в Україні (2016)
Костюк Т. О. - Міжнародна академічна мобільність: реалії та перспективи галузевого та державного управління процесом (2016)
Акімова Л. М. - Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави (2016)
Черняхівська В. В. - Історичний досвід становлення української моделі гендерного паритету (2016)
Негрич О. М. - Основні положення інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг (2016)
Миколаєць І. В. - Державне регулювання надання медичних послуг як складова соціального захисту населення (2016)
Кириченко Г. В. - До проблеми теоретичного обґрунтування понятійно-категоріального апарату у сфері формування іміджу органів державної влади (2016)
Близнюк А. С. - Питання формування та функціонування рекреаційних кластерів в Україні (2016)
Мартишин Д. С. - Роль і місце християнських цінностей в системі суспільно-політичного розвитку сучасної держави (2016)
Білозір О. В. - Формування національної соціальної орієнтованої державної політики в умовах європейської інтеграції (2016)
Ашиток Н. - Формування інклюзивного педагогічного процесу з позиції системного підходу (2020)
Vaseiko Yu. - Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of education quality, Yaroshchuk L. (2020)
Вергун І. - Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі (2020)
Головченко Г. - Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді (2020)
Дробін А. - Освітнє середовище "Природничих наук": теоретичний аспект (2020)
Śliwa S. - Prophylactic competences of teachers-tutors (2020)
Козелець Т. - Роль паперової пластики в сучасному дизайні (2020)
Кравченко Г. - Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю, Лань Дзін. (2020)
Литвин А. - Саморозвиток особистості як наукова проблема сучасності (2020)
Семенець С. - Супровідний тригранник математичної компетентності (2020)
Чирва А. - Розбіжності між риторикою і реаліями інтернаціоналізації вищої освіти Канади (2020)
Шкура І. - Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні, Шулик Ю. (2020)
Бочков П. - Постуральная гимнастика Бориса Баззани в контексте коррекции функции равновесия у дошкольников (2020)
Волік Н. - Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку (2020)
Ефименко Н. - Антигравитационные свойства водной среды и их использование для гидрокорекции двигательных нарушений у детей, Литвяков М. (2020)
Єфименко М. - Принципи корекції порушень постави в дітей раннього віку із затримкою психомоторного розвитку, Бєсєда В. (2020)
Іванчук С. - Проблема виховання екологічно доцільної поведінки в чинних програмах дошкільної освіти (2020)
Щербакова К. - Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку, Комісарик М. (2020)
Другов М. - Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови в Новій українській школі (2020)
Gromova N. - The ways of forming of social competence on the lessons of the Ukrainian language in modern educational area (2020)
Завражна О. - Модель методики формування предметної компетентності учнів старшої школи при змішаному навчанні фізики, Салтикова А., Балабан Я. (2020)
Соловйова Н. - Реалізація змістової лінії "Екологічна безпека та сталий розвиток" у підручнику з англійської мови для 8 класу (2020)
Школа О. - Формування предметної компетентності учнів з фізики в умовах інтерактивного навчання, Ашифіна О. (2020)
Аверіна К. - Мотивація як педагогічний чинник розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій в навчальній і позанавчальної діяльності (2020)
Беньковська Н. - Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти (2020)
Білик В. - Потреба в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2020)
Бойко Ю. - Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти (2020)
Голуб О. - Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи, Лесик А. (2020)
Конох А. - Використання дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, Багорка А., Напалкова Т. (2020)
Krapchatova Ya. - Self-assessment of English listening competence as future interpreters’ reflection, Nazarenko N. (2020)
Кременчук А. - Стан дослідженості проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2020)
Ніколащенко Ю. - Аудіювання як основний компонент у процесі підготовки майбутніх перекладачів (2020)
Рускуліс Л. - Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін (2020)
Савінова Н. - Дослідження ефективності підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, Берегова М. (2020)
Sechka S. - The training of future English teachers: professional socialization and the entrance to profession (2020)
Сухопара І. - Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Танасійчук Ю. - Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров'язбережувальної діяльності (2020)
Тарасова В. - Професійна компетентність фахівця, як фактор розвитку суспільства (2020)
Твеліна А. - Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури (2020)
Тимощук Н. - Електронні підручники на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів (2020)
Упатова І. - Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології (2020)
Fesenko O. - Regulatory and legal provision of the process of disinfection of grain at grain processing facilities, Lysyuk V., Nemenuscha S. (2020)
Елеваторні потужності по областям України: Рейтинг за 2019 р. (2020)
Valentiuk N. - Peculiarities of the process of purification of amarant grain from impurities, Stankevych G. (2020)
Kurnosova K. - Biotesting in assessing the safety of grain products, Krusir G., Zaderey O., Rusanova O., Mardar M. (2020)
Lakiza О. - Optimization of the composition and properties of bakery products, Rudnіeva L., Vinogradova V. (2020)
Iegorov B. - Quality evaluation of protein feed additive and turkey compound feed, Makarynska A., Vorona N. (2020)
Karunskyi O. - Chlorella suspension in pigs’ rations, Voroniuk T., Madani M. (2020)
Soldatenko L. - Improving the design of the brush machine for grain, Shipko A., Shipko I. (2020)
Pletnev S. P. - The early stages of ferromanganese ore genesis on the guyots of the Magellan Seamounts (The Pacific Ocean), Sedysheva T. E. (2020)
Козленко М. В. - Будова літосфери, тектоніка та еволюція Скіфської плити та прилеглих структур в перетині профілю Bs05-22 (за даними 2-d густинного моделювання), Козленко Ю. В. (2020)
Гордієнко В. В. - Про джерела родовищ вуглеводнів, Гордієнко І. В., Завгородня О. В., Логвінов І. М., Тарасов В. М. (2020)
Ємельянов В. О. - Важкі метали в донних відкладах Тендрівської затоки, Насєдкін Є. І. (2020)
Ємельянов В. О. - Історія та перспективи досліджень причорноморських лиманів, Кулага Т. Б. (2020)
Щипцов О. А. - Майбутнє десятиліття науки про океан: перспективи взаємодії України з міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО (2020)
Половка С. Г. - Архангельський Андрій Дмитрович (до 140-річчя від дня народження), Матковська С. І., Половка О. А., Довбиш С. М. (2020)
Шаталов М. М. - Першовідкривач родовищ кам’яного вугілля в Заполяр’ї. До 125-річчя геолога П.І. Савенка (2020)
Петренко О. І. - Підходи до визначення сутності контрейлерних перевезень (2020)
Семенчук Т. Б. - Особливості системи мотивації працівників транспортних підприємств, Гусак О. А. (2020)
Ейтутіс Г. Д. - Удосконалення податкової політики як важіль покращення фінансового стану залізниць України, Божок А. Р., Писаренко Г. (2020)
Коба В. Г. - Методичні підходи до прийняття рішень про закриття малодіяльних станцій залізничного транспорту України, Пилипенко О. В., Польовик І. О. (2020)
Копитко В. І. - Вплив цифровізації економіки на кадрове забезпечення залізничного транспорту, Копитко О. В. (2020)
Katerna O. K. - Digital Transformation of Aviation Industry in Ukraine, Molchanova K. M. (2020)
Бакаєв Л. О. - Зовнішня торгівля України товарами з країнами СНД (2020)
Ковбатюк М. В. - Порівняльна оцінка інноваційного розвитку країн світу, Шкляр В. В. (2020)
Карпенко О. О. - Інтернет-маркетинг у системі забезпечення інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств (2020)
Лучнікова Т. П. - Особливості управління комплексом маркетингу підприємства в умовах цифрової економіки, Кулік Л. О. (2020)
Малишкін О. І. - Аналіз прагматичних аспектів системи фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL, Шуляренко С. М., Ярмоліцька О. В. (2020)
Medvid V. Yu. - Research on the Overseas M&AS of China’s Sports Industry Under the Background of the Belt and Road Initiative: SWOT-Analysis, Zhijiang Yu. (2020)
Стрілок І. І. - Відкриті освітні ресурси як ефективний інструмент дистанційного навчання економічних спеціальностей (2020)
Черній О. В. - Теоретичні засади та сутність маркетингових інформаційних систем (2020)
Шевчук В. О. - Теоретичні засади взаємодії суб’єктів в кластері (2020)
Гриневич Л. М. - Наукова освіта як основа формування інноваційної компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства, Морзе Н. В., Бойко М. А. (2020)
Дем’яненко В. М. - Модель адаптивної навчальної системи інформаційного простору відкритої освіти (2020)
Гриб’юк О. О. - Рівнева модель дослідницького навчання учнів математики з використанням комп’ютерно орієнтованої методичної системи (2020)
Korniienko I. - Influence of virtual reality tools on human anatomy learning, Barchi B. (2020)
Косенко Ю. М. - Застосування комп’ютерних дидактичних ігор у навчанні історії школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного класу, Боряк О. В., Король О. М. (2020)
Prontenko K. - A computer program for evaluation of children’s fitness at football classes, Вublei T., Marushchak M., Bondar T. (2020)
Davoodi S. - The effects of psychological variables on EFL teachers` attitude toward technology: case study of Iran, Akbarpour L., Hadipour E. (2020)
Glazunova O. G. - Hybrid cloud-oriented learning environment for IT student project teamwork, Voloshyna T. V., Korolchuk V. I. (2020)
Дибкова Л. М. - Засоби реалізації швидкого зворотного зв’язку в інформаційному освітньому середовищі (2020)
Коваль Т. І. - Використання засобів візуалізації для створення електронних освітніх ресурсів у процесі навчання математичних дисциплін у закладах вищої освіти, Бесклінська О. П. (2020)
Нагрибельна І. А. - Упровадження дистанційного курсу з методики навчання української мови на основі системи Moodle, Сугейко Л. Г., Мельничук Ю. Ю. (2020)
Nikolaeva S. Yu. - ICT-supported extra-curricular activities for university students majoring in translation studies, Shevelko K. O., Fabrychna Ya. H. (2020)
Пушкар О. І. - Методика трансформації знань для систем електронного навчання фахівців в галузі видавництва, Грабовський Є. М. (2020)
Топузов О. М. - Модель стратегії формування готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до професійної діяльності, Малихін О. В., Ярмольчук Т. М. (2020)
Khomenko V. H. - Cloud technologies in informational and methodological support of university students’ independent study, Pavlenko L. V., Pavlenko M. P., Khomenko S. V. (2020)
Шевцов А. Г. - Підготовка вчителів спеціальної освіти в Україні та за кордоном в умовах екстренного запровадження дистанційного навчання, Ласточкіна О. В., Никоненко Н. В. (2020)
Зубко А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти, Жорова І. Я., Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Кохановська О. В. (2020)
Ivaniuk I. V. - The response of Ukrainian teachers to СOVID-19: challenges and needs in the use of digital tools for distance learning, Ovcharuk O. V. (2020)
Kravchinska T. S. - Criteria and indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet technologies in their work, Sidanich I., Pavlenko I., Dubinina O. V. (2020)
Спірін О. М. - Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників, Іванова С. М., Яцишин А. В., Лупаренко Л. А., Дудко А. Ф., Кільченко А. В. (2020)
Umanets V. O. - Webometrics ranking of universities as a factor of gaining competitive advantage in the market for educational services, Shevchenko L. S., Bezugly A. I. (2020)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Технологія забезпечення інформаційної і кібербезпеки в закладах вищої освіти України, Бурячок В. Л., Коршун Н. В., Жильцов О. Б., Складанний П. М., Кузьменко Л. В. (2020)
Щербина О. А. - CMI5 – новий стандарт інтеграції засобів для електронного навчання (2020)
Филенко Я. М. - Клінічне і терапевтичне значення адипокінів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (2020)
Філик О. В. - Зміни показників оксигенації у дітей із дихальною недостатністю (2020)
Бойко В. В. - Застосування ентеросорбції для профілактики ендотоксемії при гострій непрохідності кишечника, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Волченко І. В., Білодід Є. О., Яцько К. М., Гордієнко П. О. (2020)
Велигоцький М. М. - Показання до панкреатодуоденальної резекції у лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту, Арутюнов С. Е., Клименко М. В., Шамун К. Е. (2020)
Бойко В. В. - Причини несприятливих наслідків хірургічного лікування пацієнтів зі стенозуючими захворюваннями стравоходу, Савві С. О., Королевська А. Ю., Битяк С. Ю., Жидецький В. В., Старікова А. Б., Новіков Є. А. (2020)
Бойко В. В. - Морфологічна оцінка ефективності некрофасціотомії та інфільтрації озонованим фізіологічним розчином ділянки глибокого циркулярного опіку шкіри з підлеглими тканинами, ускладненого компартмент-синдромом, Курбанов Т. А., Кравцов О. В., Мирошниченко М. С., Ісаєв Ю. І. (2020)
Кузьміна І. Ю. - Сучасні принципи ведення жінок з аномальними матковими кровотечами з урахуванням стану системи згортання крові, Кузьміна О. А. (2020)
Доленко О. В. - Етіопатогенетичні аспекти, клініко-діагностичні критерії та комплексний підхід до лікування метаболічного синдрому у жінок репродуктивного віку (2020)
Літовченко Т. А. - Особливості клінічних проявів посттравматичних нейропатій i плексопатій внаслідок вогнепальних та невогнепальних ушкоджень кінцівок, Бородай О. М., Кас Ю. В. (2020)
Черненко М. Є. - Про необхідність створення персоналізованих програм реабілітації пацієнтів із демієлінізуючою патологією (2020)
Шушляпіна Н. О. - Особливості швидкості капілярного кровообігу у пацієнтів із патологією внутрішньоносових структур та порушенням носового дихання, Лупир А. В., Чернякова О. Є. (2020)
Сердюк О. І. - Захворюваність дітей України на хвороби верхніх дихальних шляхів, вуха та соскоподібного відростка: сучасні аспекти, Самусенко С. О., Філатова І. В. (2020)
Болотна Л. А. - Порівняльна оцінка рівня β-дефензину у хворих на хронічну екзему різної тяжкості, Лисенко К. І. (2020)
Малий В. П. - Клініка та ускладнення коронавірусної хвороби COVID-19 з елементами патогенезу, Андрусович І. В. (2020)
Сорокіна О. Г. - Вікові особливості перебігу деяких форм герпесвірусної інфекції, Лядова Т. І., Попов М. М., Дорош Д. М., Маланчук С. Г., Гололобова О. В., Гречишкіна Ю. О., Сорокіна А. В. (2020)
Шевченко-Макаренко О. П. - Клінічне значення рівня експресії мікроРНК-29a у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2020)
Новікова А. С. - Сучасні аспекти ультразвукової діагностики ендометріоїдних гетеротопій органів порожнини малого тазу, Кузьміна І. Ю. (2020)
Черленяк І. І. - Виклики антикризового управління економікою в умовах пандемії, Курей О. А. (2020)
Варцаба В. І. - Економічне зростання України крізь призму сталого розвитку, Огородник В. О. (2020)
Куліш Л. П. - Інституційні засади розвитку конкурентоспроможного органічного виробництва (2020)
Мельник В. І. - Організаційно-економічні засади перспективного розвитку державного резерву України, Погріщук Б. В. (2020)
Підлипна Р. П. - Розвиток інструментів недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Стручок Н. М. - Управління туристичним бізнесом в глобальному просторі, Замрій О. М. (2020)
Агій Я. Ю. - Регіонально-корпоративний науково-освітній кластер, Латинін К. І., Чекан І. В. (2020)
Габчак Н. Ф. - Транспортна мережа як важливий чинник розвитку транскордонних регіонів (на прикладі Закарпатської області), Маляр Е. М. (2020)
Газуда М. В. - Багатоаспектність управлінських механізмів у забезпеченні просторового розвитку, Ракович С. С., Сойма С. Ю. (2020)
Гапак Н. М. - Діагностика фінансово-економічного стану ринку енергопостачання регіону: емпіричний аналіз на прикладі Закарпаття, Бойко Я. М., Ковач А. Я. (2020)
Фіалковський А. Р. - Причини гальмування інноваційного підприємництва в Україні та Закарпатті (2020)
Гречан А. П. - Передумови застосування стратегічного управління на сучасних підприємствах, Шатіло О. В. (2020)
Кубіній Н. Ю. - Методичні аспекти аналізу доходу підприємства, Данайканич О. В., Кубіній В. В. (2020)
Молнар Н. О. - Підходи до організації ефективної комунікаційної діяльності туристичного підприємства на основі сучасних інформаційних технологій, Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. (2020)
Палійчук Є. С. - Теоретичні підходи до формування організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності функціонування підприємств сфери харчування, Павлик І. В. (2020)
Пойда-Носик Н. Н. - Застосування штучних нейронних мереж для аналізу рівня фінансової безпеки компаній, Мазютинець Г. В. (2020)
Annotation (2020)
Аннотация (2020)
Брошков М. - Паразитофауна ендопаразитів м'ясоїдних тварин м. Одеси, Запека І. (2020)
Стояновський В. - Якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової діяльністі, Усенко С., Шостя A., Гиря В., Сокирко М., Васильєва О., Березницький В. (2020)
Левицька В. А. - Діагностика і лікування бабезіозу собак, особливості використання українських терапевтичних засобів, Березовський А. В., Мушинський А. Б. (2020)
Скрипка М. - Клінічний випадок тромбоемболії у коня, Панікар І., Киричко Б., Дмитренко Н. (2020)
Гуніч В. - Функціональний аналіз плечового суглоба ссавців, Коренєва Ж., Голованова А., Хомкович Н., Чернишева О. (2020)
Сукманський О. - Сучасна класифікація гемопоетичних неоплазій, Улизько С. (2020)
Франчук-Крива Л. - Поширені патології у собак та гепатопротективні засоби, Кривий М. (2020)
Tykhonov P. - Stress protein synthesis in mussels mytilus edulis, Tarasenko L., Naida V., Rud V., Stepanova N. (2020)
Іовенко А. - Атопічний дерматит собак (огляд літератури), Найдіч О., Пивоварова І. (2020)
Черепніна А. - Обмін білка в організмі свиней з різними параметрами нервової системи (огляд), Карповський В., Постой Р., Василів А., Данчук О. (2020)
Данчук В. - Методи вивчення рухової активності у тварин, Приступа Т., Клюцук М., Данчук О. (2020)
Іванов В. - Експлуатаційно-господарська характеристика типових станків для двофазної технології вирощування свиней, Онищенко А., Григоренко В., Конкс Т. (2020)
Котець Г. - Нова кормова добавка та джерела енергії в годівлі сільськогосподарських тварин, Кишлали О., Найда В., Гарлицький В. (2020)
Петренко С. - Досвід впровадження біотехнології вирощування ейхорнії в Одеській області, Ясько В., Кірович Н., Сідашова С. (2020)
Дударев І. - Аналіз зміни вмісту вітамінів в комбікормах під час зберігання, Уминський С., Яковенко А., Макарчук В., Житков С. (2020)
Богдан М. М. - Стан створення високопродуктивного стада овець у СВК "Криничне" Болградського району Одеської області, Богдан М. К. (2020)
Дударев І. - Зміна кислотного та перекисного показника жиру в комбікормах під час зберігання, Уминський С., Яковенко А., Макарчук В., Житков С. (2020)
Ільіна В. - Аналіз еколого-хімічного стану ґрунтів м.Одеса для цілей моделювання якості ґрунтів урбанізованих територій (2020)
Гарматюк К. - Динаміка змін живої маси та особливості росту та розвитку молодняку свиней різного походження, Сусол Р., Ткаченко І. (2020)
Ільіна В. - Аналіз еколого-агрохімічного стану ґрунтів Херсонської області, Шпатар К. (2020)
Хамід К. - Шляхи забезпечення пожежної безпеки на пасіках, Москалюк І., Сакун М. (2020)
Ільіна В. - Моделювання поглинання міді сільськогосподарськими рослинами в сучасних умовах вирощування, Ніколішін В. (2020)
Пасніченко О. - Науково-педагогічна діяльність Колесникова В. В., Бокотько Р. (2020)
Кустуров В. - Серологічний моніторинг поширення токсоплазмозу домашніх всеїдних тварин у місті Одеса (2020)
Осауленко О. Г. - Координація національної статистичної системи в контексті інформаційної безпеки (2017)
Кулинич Р. О. - Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання динаміки індексу регіонального людського розвитку Хмельницької області, Приданникова Ю. Є. (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне вивчення трансформаційних зрушень економіки України (2017)
Kobylynska Т. V. - Application of Cluster Analysis for Identifying Homogenous Zones of Operation of Agricultural Enterprises (2017)
Дорош Н. І. - Оцінюванню ризиків при проведенні аудиту (2017)
Безверхим К. В. - Методологічні підходи до визначення мети інтегрованої звітності підприємства (2017)
Селіщев С. В. - Вартісна модель оцінки ризику припинення діяльності підприємств у аудиті (2017)
Радюнова Н. Й. - Систематизація затратоутворюючих факторів для цілей управління затратами виробничого підприємства (2017)
Ігнатенко Т. С. - Чинники формування та регулювання доходів населення України в контексті становлення середнього класу (2017)
Коломийчук Д. І. - Концептуальні підходи до розвитку господарських систем в умовах глобалізації та регіоналізації (2017)
Сбітнєв А. І. - Пошук глобального екстремуму в задачі розподілу пов’язаних ресурсів, Козлов В. В. (2017)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2017)
Ашиток Н. І. - Цілісність педагогічного процесу в школах з інклюзивною формою навчання (2020)
Бабійчук С. М. - Педагогічна концепція "наукова освіта" (2020)
Мальцев О. В. - Філософське осмислення архетипологічного блоку пам'яті в порівняльному аналізі підходів К. Г. Юнга і Г. С. Попова (2020)
Васильєва О. М. - Формування культури як основа гуманізації буття, Фугело М. А., Фугело П. М. (2020)
Слуцький Я. С. - Використання методу читання у процесі лінгво-культурної адаптації іноземних студентів у закладах вищої освіти США (2020)
Христокін Г. В. - Філософсько-теологічна методологія Д. Б. Харта (2020)
Синій В. С. - Теорії про місійне покликання богословської освіти у пострадянському протестантизмі (2020)
Бринов В. В. - Право власності у християнстві та філософії Рейнхольда Нібура (2020)
Саблон Лейва Е. А. - Поняття кеносиса в богословській думці В. М. Лосського і протоієрея Сергія Булгакова: порівняльний критичний аналіз (2020)
Зозуля О. І. - Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні (2020)
Ліллемяе О. Е. - Особливості застосування правових норм у сфері автоматично допустимої державної допомоги (2020)
Михайлин А. І. - Легалізація проституції та сутенерства як юридична та соціальна проблема, Радутний О. Е. (2020)
Остафійчук Л. А. - Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом (2020)
Саванець Л. М. - Концепція договору постачання цифрового контенту в умовах адаптації договірного права України до acquis communitare ЄС, Cтахира Г. М. (2020)
Тітко Е. В. - Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання, Куртинець М. І. (2020)
Марущак Н. В. - Розуміння держави у творах видатних представників філософської та правової думки Нового часу (2020)
Марущак О. А. - Щодо сучасного розуміння та значення ідеології (2020)
Забуга Ю. Ю. - Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, Соловйова В. С., Нестеренко І. В. (2020)
Петров С. Г. - Організаційно-правові основи протидії кіберпосяганням в іноземних державах: актуальні приклади для України (2020)
Сліпченко А. С. - Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві (2020)
Старинський М. В. - Соціокультурні перешкоди ефективному впровадженню децентралізації в Україні (2020)
Chubinidze O. O. - On the Understanding of Universal Jurisdiction (2020)
Червякова О. В. - Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України (2020)
Бодак В. І. - Дослідження руху частинки сапропелю в конічній забірній частині шнекового механізму, Хайліс Г. А., Дубицький О. А., Мазилюк П. В. (2020)
Борак К. В. - Наукові основи досягнення ефекту самозагострювання різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Дідух В. Ф. - Дослідження садильного апарату картоплі пасивного типу, Тарасюк В. В., Тарасюк Д. В. (2020)
Дударєв І. М. - Дослідження впливу товщини нарізування плодів та коренеплодів на площу поверхні шматочків, С. Г. Панасюк С. Г. (2020)
Дударєв І. М. - Обґрунтування нонміксингового способу формування суміші із сипких матеріалів, Тараймович І. В. (2020)
Забродоцька Л. Ю. - Енергетичний розрахунок спіральної сушарки, Хомич С. М., Януш В. О., Муравинець Ю. В. (2020)
Крупич О. М. - Методики досліджень коефіцієнтів жорсткості та в’язкого опору деформуванню складових ручного віброударного струшувача плодів, Шевчук Р. С., Крупич Р. О., Левко С. І. (2020)
Налобіна О. О. - Наукове обґрунтування розподілу показників якості соломи та трести льону олійного на класи сортності, Головенко Т. М., Голотюк М. В., Ружанські П., Шовкомуд О. В. (2020)
Стечишин М. С. - Зносостійкість лап культиватора, що модифіковані азотуванням у тліючому розряді, Лук'янюк М. В., Олександренко В. П., Мартинюк А. В., Білик Ю. М. (2020)
Ткаченко Г. В. - Розробка зерносушарки BRICE-BACKER з рекуперацією на комбінованих видах палива, Новак Л. Л., Улянич І. Ф., Єремеєва О. А. (2020)
Ткачук О. Л. - Обґрунтування технології підготовки тканини із вмістом лляного волокна, Остапчук О. В., Герасимчук О. П. (2020)
Ягелюк С. В. - Концептуальна модель технологій переробки стебел льону, Дідух В. Ф. (2020)
Бардаш С. В. - Онтологічна інтерпретація суб’єктної системності екологічного контролю, Кулаєць М. М. (2019)
Бачо Р. Й. - Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг, Макарович В. К. (2019)
Вигівська І. М. - Проблеми облікового забезпечення надання благодійної фінансової допомоги в умовах ризиків сепаратизму і тероризму (2019)
Вольська К. О. - Порядок оцінки якості програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку (2019)
Гринь В. П. - Історичний аналіз розвитку системи стратегічного управління та її облікового забезпечення (2019)
Євдокимов В. В. - Організаційні аспекти аналізу в процесі управління на етапі ідентифікації валютних ризиків, Гордополов В. Ю., Норд Г. Л. (2019)
Жиглей І. В. - Підприємництво як форма соціально-економічної адаптації учасників бойових дій: шляхи та джерела фінансування, Коцюбинська Є. Б., Сивак О. Б. (2019)
Маркович Т. Г. - Розвиток експрес-аналізу кредитоспроможності підприємств-експортерів на основі методу нечіткої логіки (2019)
Петрук А. О. - Проблеми та перспективи розвитку методів регулювання інвестиційної діяльності банків, пов’язаної з похідними фінансовими інструментами (2019)
Свінцицька О. М. - Пріоритетні фактори розвитку довгострокової мотивації праці персоналу (2019)
Царук В. Ю. - Інституційний тренд розвитку бухгалтерського обліку в Україні: структурний аналіз (2019)
Ценклер Н. І. - Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст, Вигівська І. М., Макарович В. К. (2019)
Толубко В. Б. - Дослідження впливу профілю міської забудови на поширення сигналів GPS та мобільного зв'язку, Беркман Л. Н., Крючкова Л. П., Ткаленко О. М. (2018)
Гахов С. О. - Аналіз методів виявлення подій та інцидентів інформаційної та кібернетичної безпеки SIEM-системами (2018)
Довженко Н. М. - Побудова системи маршрутизації даних в безпроводових сенсорних мережах на основі концепції лавинного розповсюдження (Flooding), Киричок Р. В., Бржевська З. М. (2018)
Козюра В. Д. - Математичні моделі впливу перешкод на відеоінформацію, що надходить з безпілотних літальних апаратів, Степаненко В. І., Хорошко В. О. (2018)
Курченко О. А. - Загальні принципи проведення тестування інформаційної безпеки підприємства, Бржевський М. В., Гребенніков А. Б., Корсун В. І. (2018)
Марченко В. В. - GDPR - зброя, а не захист, Кучер В. І., Гайдур Г. І. (2018)
Савченко В. А. - Нейромережева технологія виявлення інсайдерських загроз на основі аналізу журналів активності користувачів, Савченко В. В., Довбешко С. В., Алексєєв М. М., Зідан А. М. (2018)
Українець А. І. - Вода: між довкіллям і життям, Большак Ю. В., Маринін А. І., Каганов В. Я., Святненко Р. С. (2020)
Пирог Т. П. - Синергізм антимікробної активності суміші поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Aс-5017 з іншими біоцидними сполуками, Ключка Л. В., Ключка І. В., Антонюк С. І., Бахтій О. Л., Жалюк Д. В. (2020)
Юнгін О. С. - Здатність штамів S. aureus формувати біоплівки на колагенових матрицях, Майстренко Л. А., Ребрикова П. А., Дука І. В. (2020)
Данилкович А. Г. - Формування гідрофобізованих шкіряних і хутрових матеріалів, Ліщук В. І. (2020)
Потапенко В. В. - Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Частина 1: синтез етанолу, бутанолу та ізобутанолу, Скроцька О. І. (2020)
Касьяненко Л. М. - Одержання мастил із жирової сировини, Демидов І. М., Шеманська Є. І. (2020)
Бабанова О. І. - Інтенсифікація виробництва сухих тваринних кормів з метою удосконалення обладнання, Бабанов І. Г., Шевченко А. О. (2020)
Якимчук М. В. - Вплив інерційних і геометричних параметрів вакумних захоплювальних пристроїв на допустиме зусилля утримання тарно-штучних вантажів, Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Якимчук В. М. (2020)
Соколенко А. І. - Інтенсифікація масопередачі в газорідинних системах, Шевченко О. Ю., Костюк В. С., Літвинчук С. І. (2020)
Юкало В. Г. - Протеоліз казеїнових фракцій ензимами лактококів, Сторож Л. А., Семенишин Г. М. (2020)
Іщенко В. М. - Визначення йонного кальцію у вині, Охмакевич А. М., Іщенко М. В., Панчук Т. К. (2020)
Михайлов В. М. - Технологічно-апаратурне вдосконалення процесів виробництва купажованих плодово-ягідних напівфабрикатів, Загорулько О. Є., Загорулько А. М., Касабова К. Р. (2020)
Белінська К. О. - Дослідження впливу температури сушіння на органолептичні показники та хімічний склад молока, Фалендиш Н. О. (2020)
Ощипок І. М. - Технологічні режими безпечної обробки м’ясної сировини під вакуумом (2020)
Красуля О. О. - Технологія плавлених сирів з використанням сухого сироваткового білкового концентрату, Олінчук В. П. (2020)
Применко В. Г. - Технологія кетчупу, збагаченого селеном, Геліх А. О., Головко М. П., Головко Т. М. (2020)
Паска М. З. - Розробка нових видів делікатесних продуктів спеціального призначення, Радзімовська О. В., Бурак М. І. (2020)
Котляр Є. О. - Технологія косметичного лосьйону на основі водно-спиртового екстракту з мʼятки виноградного насіння, Вікуль С. І., Севастьянова О. В., Дец Н. О., Кручек О. А. (2020)
Сімахіна Г. О. - Оптимальний підбір амінокислот для подолання білкового дефіциту, Науменко Н. В. (2020)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Дослідження впливу електроіскрового оброблення на білки молочної сироватки, Білик О. А., Дубівко А. С., Висоцький О. О., Швець Д. П. (2020)
Борук С. Д. - Антиоксидантна здатність та органолептичні характеристики кондитерських виробів з додаванням какао і керобів (2020)
До відома авторів (2020)
Довбешко С. В. - Застосування методів інтелектуального аналізу даних для побудови систем виявлення атак, Толюпа С. В., Шестак Я. В. (2019)
Ахрамович В. М. - Підвищення ефективності криптографічного захисту інформації у локальній мережі об'єкта інформаційної діяльності за допомогою комплексу користувача ЦСК "ІІТ Користувач ЦСК-1", Сіренко О. О. (2019)
Ахрамович В. М. - Системи захисту інформації приватного підприємства. Організація служби захисту інформації приватного підприємства, Амелькін С. В. (2019)
Гайдур Г. І. - Підвищення захищеності інформаційно – телекомунікаційних систем шляхом використання ТРМ – модулів, Козачок В. А., Хмелевський Р. М., Дмітрієв В. Є. (2019)
Araffa K. H. - Appling the forward kinematic of the biped robot with 12 DOF based denavit and hartenberg method, Tkach M. M., Khlaponin Yu. I. (2019)
Зідан А. М. - Аналіз недоліків систем автоматизованого захисту інформації підприємства відносно інсайдерських атак та методи вдосконалення захисту, Котенко А. М. (2019)
Крючкова Л. П. - Сигнали GPS як об'єкти радіоподавлення в задачах об'єктиво–територіального захисту, Пшоннік В. О., Зозуля С. А. (2019)
Лаптєв О. А. - Формальні математичні моделі для забезпечення безпеки інформації, Степаненко В. І., Тихонов Ю. О. (2019)
Проценко М. М. - Методика фільтрації цифрових сигналів з використанням швидкого вейвлет–перетворення, Павлунько М. Я., Мороз Д. П., Бржевська З. М. (2019)
Савченко В. А. - Управління ризиками кібербезпеки на основі теоретикоігрового підходу, Мацько О. Й. (2019)
Шуклін Г. В. - Динамічна модель діагностики станів кіберзахисту систем інформатизації з використанням fuzzy-технологій, Правдивий А. М., Котомчак О. Ю. (2019)
Лаптєв О. А. - Методика виявлення і локалізації засобів негласного отримання інформації, які працюють у цифровому діапазоні Wi-Fi (2019)
Марченко В. В. - Радіомоніторинг частотних каналів мережі WI-FI, Крючкова Л. П. (2019)
Мужанова Т. М. - Досвід європейського союзу з протидії деструктивній інформаційній діяльності в мережі Інтернет, Якименко Ю. М. (2019)
Асєєва Л. А. - Аналіз основних складових небезпеки при побудові системи інформаційної безпеки підприємства (2019)
Браїловський В. В. - Приймання прихованих оптичних сигналів видимого діапазону, Іванчук М. М., Пислар І. В., Рождественська М. Г., Пшоннік В. О. (2019)
Ахрамович В. М. - Управління ризиками інформаційної безпеки комерційного банку, Чегренець В. М. (2019)
Беркман Л. Н. - Концепція побудови захищеної системи управління ІТ центру, Прийма Я. О., Чумак Н. С., Дмітрієв В. Є., Щедрова О. О., Ярчук А. А. (2019)
Савченко В. А. - Нейромережева технологія управління багатомашинним роботизованим комплексом пошуку нелегальних випромінювачів, Мацько О. Й., Пшоннік В. О. (2019)
Лаптєв О. А. - Експериментально-статистичний метод обчислення кореляційної взаємозалежності параметрів розпізнавання засобів негласного отримання інформації (2019)
Галахов Є. М. - Стратегічні пріоритети системи інформаційної безпеки підприємства, що залучає фріланс-ресурс, Барабаш О. В. (2019)
Ткаченко В. В. - Основні аспекти інформаційної безпеки в smart grid системах на основі стандартів ISO/IES 27001 та 27005, Щебланін Ю. М. (2019)
Ахрамович В. М. - Модель взаємовідносин користувачів в соціальних мережах (2019)
Гайдур Г. І. - Теоретичний підхід до визначення змісту поняття "інформація", як основної категорії кібербезпеки, Гахов С. О. (2019)
Білько В. М. - Аналіз методів захисту від DDоS атак, Лавровський І. М., Баром А. Є. (2019)
Крючкова Л. П. - Методи виявлення тривожних подій в інтелектуальних системах відеоспостереження, Кременський М. С. (2019)
Melnyk U. V. - Evaluating the Quality of Modeling the Scenario of Information Analysis on a Branched Network, Otroh S. I., Kuzminykh V. O., Koval O. V. (2019)
Титул, зміст (2019)
Гопкало О. П. - Діагностування пошкодженості аустенітної сталі AISI 304 при механічному навантаженні по вимірах коерцитивної сили, Нехотящий В. О., Безлюдько Г. Я., Кураш Ю. П., Соломаха Р. М. (2019)
Миленин А. С. - Прогнозирование остаточной прочности трубопроводных элементов с обнаруженными коррозионными дефектами на основе метода Монте-Карло, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2019)
Недосєка С. А. - Визначення пошкодженості склопластика методом АЕ сканування, Недосєка А. Я., Шевцова М. А. (2019)
Недосека А. Я. - Современные технологии диагностирования оборудования в теплоэнергетическом комплексе, Недосека С. А., Яременко М. А., Овсиенко М. А. (2019)
Грузевич А. В. - Исследование эксплуатационной надежности труб нижней радиационной части котлов ТПП-210а, после перехода на сжигание газового угля, Дереча Д. А. (2019)
Стасюк С. З. - Аналіз поведінки зварного з’єднання різнорідних сталей в конструкції технологічного трубопроводу риформінгу реакторного блоку (2019)
Потап'євський А. Г. - Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД для виробництва, Бондаренко Ю. К., Логінова Ю. В., Артюх К. О. (2019)
Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі (2019)
Міжнародний промисловий Форум-2019 (2019)
Об отмене ГОСТов и проблеме использования нормативных документов при проведении обучения и аттестации специалистов неразрушающего контроля (2019)
Неруйнівний контроль в Антарктиці (2019)
Борис Євгенович Патон — почесний член IEEE! (2019)
Розробки Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в галузі неруйнівного контролю (2019)
Contents (2019)
Fürstenzeller A. - Comparison of tribological properties of HCR gears coated by PVD coating TiAlN+DLC in bio-frendly and conventional lubrication environments, Tóth F., Kadnár M., Rusnák J., Bošanský M., Mráz M. (2019)
Petrov L. - Application of elements of the theory of unaccounted Coriolis forces in the process of rolling a wheeled propeller, Borisenko T. (2019)
Brunetkin O. - Development of a model of processes for the thermal processing of organic substances of variable composition, Maksymov M. (2019)
Borysenko V. - Diagnostics of in-core neutron monitoring system based on artificial neural network, Goranchuk V., Nosovskyi A. (2019)
Kovalchuk V. - Special features of operating the high temperature filter of the NWT-1, Kozlov I., Dorozh O., Usova T. (2019)
Butenko O. - The method of determining the composition of hydrocarbon fuel by the ratio of fuel and air consumption and temperature of combustion products, Demidenko V., Brunetkin O. (2019)
Skalozubov V. - Qualification of the pressure compensator system for the management of accidents with complete loss of long power supply from VVER power plant, Spinov V., Pirkovskiy D., Gablaya T., Rafalskyi R. (2019)
Skrynnyk I. - Computational aspects of large-length cycle search algorithms for nonlinear discrete systems, Dmitrishin D., Stokolos A., Iacob I. E. (2019)
Sinko I. - Acoustic materials database processing in the CAD system by the Hopcroft-Carp algorithm for comparison of bipartite graphs, Sydorenko I., Pavlychko A., Ishaeva M. (2019)
Tigarev V. - Designing of engineering objects using the information model, Saliy V., Lopakov A., Goncharenko A. (2019)
Савченко В. А. - Моделювання кібератак засобами теорії графів, Мацько О. Й., Легомінова С. В., Полторак І. С., Марченко В. В. (2019)
Барабаш О. В. - Математичне моделювання інтенсивності кібератак підприємства з урахуванням еластичності часового періоду проведення аудиту, Галахов Є. М. (2019)
Гайдур Г. І. - Механізм функціонування цілісної інформаційної системи в умовах кібернетичного впливу, Гахов С. О. (2019)
Луценко М. М. - Технологія взаємодії в ближньому полі NFC, Шуклін Г. В., Ахрамович В. М. (2019)
Крючкова Л. П. - Акустичний метод авторизації в системах контролю та управління доступом, Пшоннік В. О., Вовк М. О. (2019)
Науменко А. В. - Проблема інформаційного захисту командної телеметрії безпілотних літальних апаратів, Шуклін Г. В., Барабаш О. В. (2019)
Ахрамович В. М. - Моделі довіри та репутації користувачів в соціальних мережах (2019)
Антонов Ю. С. - Проблема DoS/DDoS атак навчальних ресурсів студентами, Римар П. В., Антонова О. Г. (2019)
Бессалов А. В. - Сложность вычисления 3- и 5-изогений суперсингулярных кривых Эдвардса, Котенко А. Н., Третьяков Д. Б. (2019)
Лаптєв О. А. - Новий метод спектрального аналізу визначення випадкових цифрових сигналів на фоні легальних радіосигналів (2019)
Щебланін Ю. М. - Розробка програмного забезпечення для захисту інформації від несанкціонованого доступу, Курченко О. А., Гончаренко Н. А. (2019)
Ткаченко І. В. - Спосіб організації оцінки стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури в режимі реального часу з урахування індикаторів кіберзагроз, Козачок В. А. (2019)
Колесник Ю. М. - Маркерний профіль ремоделювання міокарда при різних етіопатогенетичних формах артеріальної гіпертензії в експерименті, Ісаченко M. I. (2020)
Khara M. R. - Sex differences in the cardiac cholinergic response to adrenalin-induced myocardial necrosis and light desynchronosis, Bezkorovaina H. O., Klishch I. M., Pelykh V. Ye. (2020)
Tertyshnyi S. I. - Heart pathomorphological changes in the long-term alcohol consumption, Shuliatnikova T. V., Zubko M. D. (2020)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного та метаболічного профілю хворих на ішемічну хворобу серця, що асоційована з цукровим діабетом 2 типу (ретроспективний аналіз), Кулинич Т. О., Шершньова О. В., Базун Є. І., Бочарникова І. С., Падафа В. Е., Колесникова А. О., Гура Ю. В. (2020)
Pashkova O. Ye. - Evaluation of functional state of muscular system in children with diabetes mellitus, Chudova N. I. (2020)
Шишкин М. А. - Значение CD44- и ALDH1-позитивных стволовых клеток в прогрессии колоректальной аденокарциномы, Туманский В. А., Христенко Т. А. (2020)
Таращенко Ю. М. - BRAF-статус у цитоморфологічній діагностиці тиреоїдних вузлів, Коваленко А. Є., Остафійчук М. В., Некрасов К. А. (2020)
Новицький О. М. - Інтерлейкіновий і простагландиновий статус хворих на оперізувальний лишай залежно від ступеня важкості захворювання, Гайдаш І. С. (2020)
Живецька-Денисова А. А. - Особливості цитокінового профілю у структурах хоріона та плаценти при передчасному перериванні вагітності, Воробйова І. І., Скрипченко Н. Я., Ткаченко В. Б. (2020)
Конакова О. В. - Вікові клініко-лабораторні особливості первинної Епштейна-Барр вірусної інфекції в дітей, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Дралова О. А. (2020)
Григоровський В. В. - Патологія суглобових кінців кісток і частота випадків різного ступеня ураження у хворих на ревматоїдний артрит, що ускладнений фронтальними деформаціями колінного суглоба, Автомєєнко Є. М. (2020)
Доманський А. М. - Причини формування інвалідності внаслідок травм ліктьового суглоба, Лоскутов О. Є., Хом’яков В. М. (2020)
Skliar A. I. - TLR-mediated activation of peripheral blood monocyte phagocytosis in patients with multiple sclerosis, Koliada O. M., Vdovichenko N. I., Koliada T. I. (2020)
Волошанська О. О. - Патоморфологічні зміни судинного русла та стан колатерального кровотоку при мозкових інфарктах, Тертишний С. І. (2020)
Demchenko A. V. - A modern view on potential biomarkers of Parkinson’s disease (review), Biriuk V. V. (2020)
Туманский В. А. - Возрождение концепции и развитие донорства после циркуляторной смерти человека в эру трансплантации органов, Воротынцев С. И., Туманская Л. М. (2020)
Брюханова Т. О. - Патофізіологічні механізми прогресування та фатальних ускладнень коронавірусної хвороби (COVID-19) у пацієнтів із цукровим діабетом, Загайко А. Л., Литкін Д. В. (2020)
Makurina H. I. - Clinical case of basal cell carcinoma therapy using 5 % imiquimod cream, Makarchuk O. I., Dmytrenko I. P., Holovkin A. V., Cherneda L. O. (2020)
Riabokon O. V. - Clinical cases of measles in pregnant women, Izbytska N. H., Bilokobyla S. O., Onishchenko T. Ye., Riabokon Yu. Yu. (2020)
Тєлушко Я. В. - Етапна хірургічна тактика в лікуванні аспергіломи легень, Перцов В. І., Савченко С. І. (2020)
Боярчук Р. М. - Модель трансформації національної системи кібербезпеки в умовах дії гібридних загроз, Савченко В. А., Мацько О. Й., Новікова І. В. (2020)
Пуха М. С. - Компонентна модель захисту передачі даних у системі електронного урядування, Савченко В. А., Панадій С. В. (2020)
Барабаш О. В. - Оцінка завадостійкості тракту виявлення радіосигналів, Лаптєв О. А., Свинчук О. В., Соловйов Є. В., Бушков В. Г. (2020)
Гайдур Г. І. - Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейн, Гай Д. О., Алексенко С. О. (2020)
Котенко А. М. - Застосування методу динамічного програмування для побудови ефективної системи відеоспостереження, Кітіченко Н. С. (2020)
Лагута В. В. - Підвищення якості кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі підприємства (2020)
Лобанчикова Н. М. - Модель побудови мобільної системи охорони периметру території (2020)
Соломонова С. Г. - Технологічне рішення для ідентифікації об'єктів інформаційної діяльності у технічній системі охорони (2020)
Ткаченко І. В. - Оцінка стану кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури в ході виявлення та відслідковування кризових індикаторів, Козачок В. А., Гахов С. О., Дмітрієв В. Є. (2020)
Борисенко И. И. - Система передачи секретных данных основанная на крипто-стеганографической технике, Трифонова Е. А. (2020)
Gavardashvili G. - Methods to calculate the social-economic damage caused by floods, Vartanov M. (2020)
Shiryaeva L. - Analysis of investment attractiveness of Odessa region, Komarova Yu. (2020)
Ковтун Т. А. - Забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту (2020)
Ярова Н. В. - Забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту, Воркунова О. В., Коцюбенко К. О., Ліщенко В. С. (2020)
Afanasieva О. - The formation of innovation policy of the seaport, Pokora Ya. (2020)
Рожко С. Ю. - Влияние временных параметров на результаты проектов противодействия чрезвычайным ситуациям (2020)
Grebennyk N. - Prospects of interaction of business entities in the maritime economic complex of Ukraine, Navrozova Yu., Shcherbyna V. (2020)
Сєнько О. В. - Управління ефективністю торгового судноплавства з урахуванням системи ризиків, Стахов А. Ю. (2020)
Семенов В. Ф. - Стандарти ISO серії 9000 і формування систем управління якістю на підприємствах сфери послуг (2020)
Matviienko M. - Formation and implementation of the modern port operator business model (2020)
Крисюк Л. М. - Проблемні аспекти оподаткування фізичних осіб-підприємців на прикладі готельного бізнесу, Чебанова Т. Є., Баландіна О. Г., Бурлака Є. О. (2020)
Правила подання наукових статей до опублікування (2020)
Дружинін В. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку радіолокаційних систем авіаційно-наземного базування із змінною в часі відносною просторовою конфігурацією, Цьопа Н. В., Жиров Г. Б., Четверіков І. О. (2019)
Зацерковний В. І. - Концептуальні засади створення сучасних систем управління збройними силами, Пампуха І. В., Савков П. А., Синявська І. К. (2019)
Кольцов Р. Ю. - Аналіз стану забезпечення безпілотних літальних апаратів, які були створені за час проведення антитерористичної операції на сході України, Ванієв П. Ш., Індутний Д. Г. (2019)
Кошевой Н. Д. - Применение метода прыгающих лягушек для оптимизации трехуровневых планов многофакторного эксперимента, Костенко Е. М., Муратов В. В. (2019)
Ленков С. В. - Особенности определения параметров PID регулятора для прошивок БПЛА, Мясищев А. А., Комарова Л. А., Селюков А. В. (2019)
Барабаш О. В. - Дослідження функції інтенсивності кібератак за допомогою степеневого р-перетворення аналітичної функції, Галахов Є. М. (2019)
Бойчук В. О. - Метод формування послідовності дій інтелектуальних агентів, Бойчук А. А., Бойчук М. В., Бурдюг О. В. (2019)
Даник Ю. Г. - Проблеми та перспективи забезпечення кібероборони держави, Вдовенко С. Г. (2019)
Лаптєв О. А. - Метод підвищення завадостійкості системи виявлення, розпізнавання і локалізації цифрових сигналів в інформаційних системах, Собчук В. В., Савченко В. А. (2019)
Черних Ю. О. - Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Білорусь, Черних О. Б. (2019)
Дані про авторів (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2019)
Редакційна політика та етичні норми принципи формування та доступ до змісту "Збірника ВІКНУ" (2019)
Вихідні відомості (2019)
Савченко В. А. - Модель інформаційного стримування між державами на основі теорії рефлексивних ігор, Дзюба Т. М. (2020)
Стефурак О. Р. - Удосконалення стохастичної моделі з метою визначення загроз пошкодження або несанкціонованого витоку інформації, Тихонов Ю. О., Лаптєв О. А., Зозуля С. А. (2020)
Мужанова Т. М. - Геопросторовий підхід до забезпечення кібербезпеки (2020)
Маслов О. Г. - Методика підвищення захищеності Інтернет речей на базі технологій блокчейна, Кітура О. В. (2020)
Борисенко И. И. - Обнаружение цифрового фотомонтажа на основе анализа контрастности изображения (2020)
Киричок Р. В. - Метод контролю послідовності реалізації атакуючих дій під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж, Шуклін Г. В., Бржевська З. М. (2020)
Гапоненко О. І. - Переваги та недоліки Honeypot - приманки для хакерів, Марченко В. В., Гайдур Г. І. (2020)
Гаценко С. С. - Інформаційна система підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління радіомоніторингом, Писаренко Р. В., Лук’янчіков І. М., Ошкодер С. В., Ніколаєнко В. П., Приходько О. Г. (2020)
Мясищев А. А. - Особенности использования режима Rescue в прошивке Betaflight для БПЛА на базе контроллера STM32F405, Ленков С. В., Комарова Л. А., Ленков Е. С. (2020)
Пампуха І. В. - Розробка методики визначення запасу міцності бойових літаків на основі аналізу динамічних характеристик з урахуванням експлуатаційних факторів, Нікіфоров М. М., Комаров В. О. (2020)
Пархомей І. Р. - Використання наноботів у діагностуванні стану живого організму, Дружинін В. А., Цьопа Н. В., Жиров Г. Б. (2020)
Семененко О. М. - Удосконалений метод математичного моделювання функціонування бортових радіолокаційних станцій управління зброєю в умовах активної протидії станціям перешкод противника, Каблуков О. А., Краснік А. В. (2020)
Толок І. В. - Впровадження деяких технологій подвійного призначення при дистанційному викладанні військових дисциплін: переваги та проблеми, Зайцев Д. В., Швалючинський В. В. (2020)
Туровський О. Л. - Вплив фазової нестабільності генераторів на параметри роботи системи синхронізації несучої частоти на фоні адитивного гаусівського шуму та допплерівського зміщення частоти, Кирпач Л. А. (2020)
Джулій В. М. - Моделі і методи захисту від загрозливих програм інформаційних систем, Бойчук В. О., Тітова В. Ю., Сєлюков О. В., Мірошніченко О. В. (2020)
Кльоц Ю. П. - Використання розподілених хеш-таблиць надання доступу до хмарних сервісів, Муляр І. В., Чешун В. М., Бурдюг О. В. (2020)
Нікіфоров М. М. - Аналіз чинників комунікації що застосовується під час розроблення автоматизованої системи моніторингу інформаційного простору на базі сімейств ArcGIS, Нікіфоров М. М. (2020)
Оксіюк О. Г. - Стандарти та технологій мережі 5G і можливість її реалізації, Одарченко Р. С., Даков С. Ю., Бурмак Ю. А., Федюра Т. В. (2020)
Артемов В. Ю. - Професійний ризик як спосіб соціальної поведінки в умовах невизначеності, Литвиненко Н. І. (2020)
Бабіч О. М. - Підхід до аналізу інформаційного потоку новин ЗМІ з урахуванням його емоційних характеристик, Матвієнко О. О., Глухова А. С. (2020)
Городянська Л. В. - Особливості організації дистанційного навчання у системі вищої військової освіти (2020)
Думенко М. П. - Порядок практичного використання комплексної методики оцінювання системи кадрових органів Збройних Сил України органами військового управління (2020)
Дані про авторів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, Зміст (2020)
Руденко А. М. - Оцінка показників амплітуди рухів та сили окремих м’язових груп у дітей із наслідками дисплазії кульшових суглобів, Лянной Ю. О., Звіряка О. М. (2020)
Павленко В. О. - Підвищення фізичної підготовленості бігунів-бар’єристів на короткі дистанції на етапі попередньої базової підготовки, Рожков В. О., Павленко Є. Є. (2020)
Мішин М. В. - Оптимізація процесу фізичної підготовки 10-11-річних спортсменів з вадами слуху, які займаються Джиу-джитсу, Петренко І. В., Кийко А. С. (2020)
Перевозник В. І. - Показники техніко-тактичних дій (одноборства) команди "МЕТАЛІСТ-1925" у чемпіонаті України 2019 року, Мулик В. В., Паєвський В. В. (2020)
Волкова Я. В. - Сучасні методи оцінки стомлення (2020)
Івченко О. М. - Складова психологічної підготовки баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки у підготовчому періоді, Мітова О. О. (2020)
Канунова Л. В. - Особливості побудови тренувального процесу юних гирьовичьок 14-15 років в базовому мезоциклі підготовчого періоду річного макроциклу з урахуванням специфічного біологічного циклу, Півень О. Б. (2020)
Полтавець А. І. - Критерії відбору для занять військово-авіаційним п’ятиборством за даними стану сенсомоторної координації спортсменів, Мулик В. В., Кийко А. С. (2020)
Кравцов Г. А. - Комбинированный авторегрессионно-нейросетевой метод прогнозирования временных рядов, Примушко А. Н., Кошель В. И. (2020)
Березкін А. Л. - Модель формування електромагнітного поля в умовах замкнутого простору (2020)
Кириленко Ю. О. - Аналіз засобів моделювання наслідків радіаційних аварій та інцидентів з розливом рідких радіоактивних середовищ, Каменева І. П., Яцишин А. В., Попов О. О., Артемчук В. О., Ковач В. О. (2020)
Запорожец Ю. М. - Компьютерные модели для управления режимами электротоковой обработки расплавов по заданным критериям качества литых изделий. Ч II, Иванов А. В., Кондратенко Ю. П., Цуркин В. Н. (2020)
Пількевич І. А. - Удосконалення методу розробки логіко-ймовірнісної моделі внутрішнього порушника, Бойченко О. С., Гуменюк І. В. (2020)
Сафоник А. П. - Розробка та автоматизація електромагнітної установки очищення технологічних вод від феромагнітних домішок, Таргоній І. М., Грицюк І. М. (2020)
Полисский Ю. Д. - Алгоритм преобразования представлений чисел в системах остаточных классов (2020)
Antonov V. - BBC documentaries: pros&cons (researchers’ opinion) (2020)
Kostrulina J. - Personality conformity is a tool for media manipulation (2020)
Voronchuk S. - French medias about social political situation in Ukraine in 2014 (2020)
Глаголюк В. - Журналістська правда – головна гуманітарна зброя проти російської інформаційно-психологічної агресії (2020)
Лизанчук В. - Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України (2020)
Ципердюк І. - Від холодної війни до російської військової агресії: 65 років українській редакції радіо "Свобода" (2020)
Plakhta D. - Telegram as a tool for political influence and manipulation (2020)
Білоус O. - Основні методичні засади функціонування інформаційних теле- і радіожанрів (2020)
Білоус Р. - Ток-шоу на телевізійних каналах України (2020)
Борис Л. - Український телепростір періоду Незалежності (2020)
Васьківський Ю. - Тенденції розвитку Інтернет-реклами в сучасних українських медіях (2020)
Гарматій О. - Суспільна значущість журналістських телевізійних розслідувань (2020)
Дворянин П. - Особливості конвергенції засобів масової інформації України (2020)
Капелюшний А. - Граматичні синоніми в мовленні телевізійних журналістів наживо (2020)
Карпінська В. - Жанрові особливості художнього репортажу (на прикладі збірки репортажів "Єгипет: харам, халаль" Пьотра Ібрагіма Кальваса) (2020)
Кікерчук Р. - Стрим-трансляція як спосіб висвітлення надзвичайних ситуацій в ефірах телеканалів (2020)
Присяжний П. - Пропаганда ідеї Сполучених Штатів Європи: мета та шляхи її реалізації (2020)
Михайличенко Н. - Мова телевізійного репортажу (2020)
Сербенська О. - Таємниця кириличної азбуки (2020)
Табінська І. - Засоби побудови діалогу як елемент індивідуального стилю журналіста (2020)
Табінський Я. - Cтворення навчальної телепрограми на студентському інтернет-телебаченні "Franko TV": організаційно-методичні засади (2020)
Дмитровський З. - "Криниця вчителя завжди повна живлющої води" (2020)
Крупський І. - Журналістика – місток між молодістю і зрілістю (2020)
Рожик М. - Коли власна доля невіддільна від долі Батьківщини (2020)
Білоус Р. - Вчить лише праця (2020)
Татарчук Д. - Успіх – у перешкодах! (2020)
Hotsulia A. S. - Synthesis and properties of some pyrazole derivatives of 1,2,4-triazole-3-thiol, Kulish S. M. (2020)
Бушуєв А. С. - Рідиннофазне окиснення 2-хлортолуену озоном до 2-хлорбензойної кислоти – напівпродукту для виробництва натрій диклофенаку, Галстян А. Г., Котова В. В. (2020)
Hotsulia А. S. - Synthesis and properties of 2-(4-phenyl-5-(((5-phenylamino-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thio)methyl)-1,2,4-triazole-3-yl)thio)ethanoic acid and its salts, Fedotov S. O. (2020)
Steshenko Ya. M. - Study of nitrate accumulation in herbs of Thymus pulegioides L. for flora of Ukraine, Mazulin O. V. (2020)
Панасенко О. І. - Дослідження хімічного складу айланту найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Аксьонова І. І., Денисенко О. М., Мозуль В. І., Головкін В. В. (2020)
Kucherenko L. I. - Study of the antimicrobial and fungicidal activity of thiotriazoline and decamethoxinum as a potentially new model mixture for use of the oral mucosa, Bielenichev I. F., Chonka О. О., Moriak Z. B., Portna O. O. (2020)
Карпун Є. О. - Протимікробна та протигрибкова активність нових 4-(5-(((5-(алкілтіо)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1H-1,2,4-тріазол-3-іл)піридинів, Поліщук Н. М. (2020)
Safonov A. A. - A study of antimicrobial and antifungal activity of 2-((5-(2-bromophenyl)-4-substituted-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetates, Nevmyvaka A. V. (2020)
Safonov A. A. - A study of actoprotective activity of new 3-(thiophen-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5-thiol derivatives (2020)
Варинський Б. О. - Визначення термодинамічних параметрів морфоліній 2-(5-(піридиніл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату та його домішок в умовах оберненофазової хроматографії (2020)
Хромильова О. В. - Щoдo стaндaртизaцiї глiцину та тiотріазолiну в мoдeльнiй сумiшi методом висoкoефективної рiдиннoї хроматографiї, Авраменко M. O., Німенко Г. Р., Гура Е. Ю. (2020)
Мазур І. А. - Розробка методики стандартизації очних крапель Ангіолін, Акопян Р. Р., Черковська Л. Г., Павлюк І. В., Скорина Д. Ю. (2020)
Brytanova T. S. - National market of diagnostic tests and test systems, Samko A. V., Knysh Ye. H. (2020)
Ткаченко Н. О. - Теорія систем як інструмент пошуку нових наукових напрямів і проблемних аспектів фармації в контексті соціальної відповідальності, Рижов О. А., Громовик Б. П. (2020)
Будняк Л. І. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для антибіотикотерапії хронічного обструктивного захворювання легень фармацевтичного ринку України та Франції, Дарзулі Н. П. (2020)
Пухальська І. О. - Моніторинг асортиментної структури та динаміки цінових показників гепатопротекторів на сучасному фармацевтичному ринку України, Адаба Мухамед, Гудзенко О. П., Дроздов О. Л. (2020)
Beschasnyi S. P. - The donor of carbon monoxide (CORM-2) affects the level of serum immunoglobulins and the state of the bone marrow during the immune response in mice, Hasiuk O. M. (2020)
Вітомський В. В. - Вплив обструктивних порушень функції зовнішнього дихання на якість життя кардіохірургічних пацієнтів перед операцією та фізичною терапією, Аль-Хавамдех Х. М. (2020)
Дорошенко Е. Ю. - Оцінювання ефективності комплексної програми фізичної терапії в пацієнтів після хірургічного лікування розриву ахіллового сухожилля, Ніканоров О. К., Ляхова І. М., Черненко О. Є., Гурєєва А. М., Глухих В. І., Польський С. Г. , Сазанова І. О., Сиром’ятников М. М. (2020)
Самура Б. Б. - Множинна мієлома та кардіоваскулярний ризик (огляд літератури), Панасенко М. О., Доценко С. Я. (2020)
Скрипка М. - Травматичний больовий шок як предмет судово-ветеринарної експертизи, Сєвастєєв А. (2020)
Коренєва Ж. - Паранеопластичні синдроми та ускладнення після хіміотерапії у дрібних тварин, Ушаков О., Хімич М., Найдіч О. (2020)
Усенко С. - Формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в свинок у період становлення статевої функції за корекції вімінного живлення, Шостя A., Мироненко О., Шаферівський Б., Бірта Г., Флока Л. (2020)
Лисенко А. - Вплив фітодобавок "Кардіофіл" і "Фітохол" на біохімічні показники крові котів за умов ізоляційного стресу (2020)
Чепурна В. - Стан Т- і В- клітинної ланок імунітету корів, хворих на субклінічну форму маститу, за використання ліпосомального препарату, Супрович Т., Віщур О., Мізик В. (2020)
Тодоров М. - Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та СТА-ХОЛу на деякі біохімічні показники плазми крові, Кушнір В. (2020)
Карунський О. - Вплив суспензії хлорели на продуктивність та якість м'яса свиней, що знаходяться на відгодівлі, Воронюк Т. (2020)
Шалімов М. О. - Біотехнологія одержання доброякісної "чистої" продукції тваринництва (2020)
Хамід К. - Сучасні проблеми якості та безпечності меду натурального, Пушкар Т., Гурко Є. (2020)
Ясько В. - Інноваційні підходи до технології виробництва м'яса перепелів, Кірович Н. (2020)
Чігірьов В. - Оцінка основних селекційно-генетичних ознак продуктивності овець одеського типу асканійської м'ясо-вовнової породи різних етологічних типів, Бесягіна С., Мажиловська К., Тихонов Д. (2020)
Сусол Р. - Господарсько-корисні ознаки свиней породи п'єтрен в умовах Півдня України, Тацій О. (2020)
Безалтична О. - Порівняльна характеристика селекційно-господарських ознак корів різних ліній української червоної молочної породи жирномолочного типу (2020)
Штірбу А. - Вплив гібереліну на врожайність та визрівання лози столових сортів винограду, Сівак Н. (2020)
Дідур Г. - Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств (2020)
Артемов В. - Принципи цифрової трансформації і впровадження її в геодезії та землеустрої, Мовчан Т., Бахчеван Е., Данько Т. (2020)
Ногінська А. - Формування професійно-етичної компетентності у майбутніх лікарів ветеринарної медицини з застосуванням методу "символдрами", Федорова І. (2020)
Сахацький М. - Розвиток маркетингової товарно-асортиментної політики винограду столового напряму, Белоус А. (2020)
Шевченко А. - Агроінновації як перспектива до розвитку аграрних підприємств, Данкогло К., Згадова Н. (2020)
Уминський С. - Гідродинамічне обладнання для дезодорація рослинної олії, Макарчук В., Королькова М., Дмитрієва С., Житков С. (2020)
Ilina A. - Modeling of the effect of sowing and satisfaction of ground on growth of oats development in the conditions of Odessa region (2020)
Перетяка С. - Забезпечення норм мікроклімату у навчальних закладах (2020)
Саченко І . - Оцінка якості вод Тузловських лиманів за індексом забруднення води (ІЗВ), Вовкодав Г. (2020)
Уминський С. - Гідродинамічне диспергування дизельних палив, Макарчук В., Королькова М., Дмитрієва С., Житков С. (2020)
Ільіна В. - Моделювання балансу біогенних елементів в умовах Півдня України, Вовкодав Г. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kropyvnytska Т. - Strength and destruction of brick masasonry based on modified cement mortars, Semeniv R., Коtiv R., Bobetskyy Y. (2020)
Snitynskyi V. - Landslides and erosion phenomena in the foothills of the carpathian region rivers, Khirivskyi P., Hnativ I., Hnativ R. (2020)
Zhelykh V. - Research on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type, Furdas Y., Kozak K., Rebman M. (2020)
Labay V. - Influence of the condenser and evaporator air flows on the condensation and evaporation pressures of air split-conditioners heat pumps, Yaroslav V., Dovbush O., Tsizda A. (2020)
Shapoval S. - Еxamination of the thermal efficiency of the solar collector integrated into the light transparent building facade, Zhelykh V., Venhryn I., Myroniuk K., Gensetskyi M. (2020)
Voznyak O. - Investigation of the return flow at the air distribution by swirl and flat laying air jets in small-sized premises, Adamski M., Kapalo P., Dovbush O., Sukholova I. (2020)
Voznyak O. - The contact-surface heat utilizer, Yurkevych Y., Kasynets M., Sukholova I., Dovbush O. (2020)
Voznyak O. - Тhermal modernization of heating system by using the solar roof, Kasynets M., Kozak K., Sukholova I., Dovbush O. (2020)
Iliv V. - Technological peculiarities of the use of silicon organic liquids to obtain or restore the horizontal waterproofing of the walls, Iliv Y., Gogolk M. (2020)
Zhelykh V. - Experimental research of performance characteristics for polypropylene pre-insulated pipes, Kozak K., Piznak B., Furdas Y., Stadnyk A. (2020)
Zhuk V. - Experimental integral regulating parameters of a bladder-type hydraulic accumulator, Verbovskyi O., Popadiuk I., Voron Y. (2020)
Matsiyevska O. - Efficiency of iron removal from drinking water with household filters, Kachmar I., Kapitula V. (2020)
Sidun I. - Оrto-phosphoric acid as an alternative to hydrochloric acid – for cationic bitumen road emulsions. Review, Solodkyy S., Vollis O., Gunka V., Pyryk R., Shits I. (2020)
Kotsiy Y. - Investigation of the effect of working movement length on the efficiency of the excavators, Gogol M., Peleshko I., Ivaneyko I. (2020)
Содержание (2020)
Беш Д. І. - Прогноз гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST залежно від особливостей інтракоронарних тромбів (2020)
Кисельов С. М. - Клінічні особливості перебігу гострого періоду інфаркту міокарда з елевацією ST у пацієнтів після реперфузійної терапії, Савченко Ю. В. (2020)
Koziolkin О. А. - Electroencephalographic criteria of the functional outcome prognosis in the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage, Kuznietsov А. А. (2020)
Полковніков О. Ю. - Хірургічне лікування ускладненого аневризматичного інтракраніального крово-виливу. Аналіз результатів лікування при використанні ендоваскулярного або мікрохірургічного методу оклюзії аневризми (2020)
Volotko L. O. - Clinical-anamnestic characteristic of first-year children with CNS hipoxyc-ischemic injury (2020)
Семененко C. І. - Оцінювання впливу різних церебропротекторів на динаміку церебральної та центральної гемодинаміки при черепно-мозковій травмі в щурів, Ходаківський О. А., Семененко А. І., Семененко О. М. (2020)
Антонюк Я. О. - Діагностична цінність визначення мозкового натрійуретичного пептиду за коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу в чоловіків, Гуменюк А. Ф., Пашкова Ю. П., Сакович О. О., Жебель В. М. (2020)
Titova Yu. O. - Osteoporosis risk prediction in patients with type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease, Misiura K. V., Kravchun N. O. (2020)
Malakhova S. M. - Features of cardiac remodeling depending on the mode of training session, Syvolap V. V., Potapenko M. S. (2020)
Shumna T. Ye. - Assessment of the nervous system state in low birth weight children taking into account the FADS2 rs174583 (C/T) gene polymorphism, Levchuk-Vorontsova T. O. (2020)
Паламарчук В. О. - Застосування неселективної реіннервації гортані в тиреоїдній хірургії, Товкай О. А. , Войтенко В. В., Соломеннікова Н. В. (2020)
Завгородній С. М. - Актуальні питання діагностики та лікування папілярного раку щитоподібної залози на тлі аутоімунного тиреоїдиту, Зимня К. О., Рилов А. І., Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2020)
Клименко А. В. - Модифицированное антирефлюксное моноанастомозное лапароскопическое шунтирование желудка в хирургии морбидного ожирения, Клименко В. Н., Белай А. И., Николаев М. В. (2020)
Ротар О. В. - Гнійно-септичні ускладнення гострого некротичного панкреатиту: прогнозування розвитку та рання діагностика, Хомяк І. В., Ротар В. І., Шафранюк В. Д., Грама О. В., Кропива В. В. (2020)
Яковлев П. Г. - Рятівна радикальна цистектомія після органозберігального лікування хворих на недиференційований рак сечового міхура: місце в лікувальному алгоритмі та результати виживаності, Клюшин Д. А. (2020)
Шишкин М. А. - Эпителиально-мезенхимальный переход в прогрессии колоректальной аденокарциномы, Фень С. В. (2020)
Астахов В. М. - Клініко-психологічні аспекти вагітності та особливості перебі-гу пологів у жінок із різним типом психологічного компонента гестаційної домінанти, Бацилєва О. В., Пузь І. В. (2020)
Бринза М. С. - Сучасні уявлення про порушення серцевого ритму у хворих на цукровий діабет 2 типу, яким здійснили імплантацію постійного електрокардіостимулятора (огляд літератури), Вороненко О. С. (2020)
Drohovoz S. M. - The peculiarities of off-label use of drugs in pediatrics, Butko Ya. O., Ivantsyk L. B., Shchokina C. H., Bielik H. V., Lukianchuk V. D. (2020)
Іванов В. П. - Електрична нестабільність міокарда як проблема сучасної терапевтичної практики – реалії прогнозування (огляд літератури), Шушковська Ю. Ю., Афанасюк О. І., Данильчук А. Є., Сіліна С. М. (2020)
Чорний В. М. - Клінічний приклад використання біорезорбційного малеолярного гвинта для остеосинтезу внутрішньої кісточки, Головаха М. Л., Яцун Є. В. (2020)
Raznatovska O. M. - Clinical manifestations and diagnosis of acute myeloid leukemia in a patient with a medical history of pulmonary tuberculosis (a case report), Shalmin O. S., Noreiko S. B. (2020)
Безрук В. - Теоретико-методологічний аналіз комунікативної компетентності як структурної складової професійної компетентності особистості (2017)
Денисенко К. - Концептуальні підходи до формування та реалізації мети державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку (2017)
Жихарева А. - Теоретичні та методологічні концепти екологізації державного управління (2017)
Мартиненко Н. - Визначення змісту понять "пенсія" та "пенсійне страхування" (2017)
Сокур Н. - Зарубіжна практика соціального захисту інвалідів: досвід для України (2017)
Filipova T. - The influence of history on forming ukrainian mentality, Filipova O. (2017)
Герасимюк К. - Територіально-управлінська система України: сучасні проблеми становлення (2017)
Бачинська К. - Нормативно-правові аспекти приватизаційного процесу (2017)
Volovnyk V. - Innovations in management of education: logistic approach to the assessment of key competences of students in higher educational institutions, Dedlovskaya M., Nechayeva M. (2017)
Голинська О. - Біфуркаційний підхід в управлінні дуальністю стратегічного планування та бюджетного програмування (2017)
Домбровський К. - Імплементація Україною інструментів Ради Європи у сфері захисту соціальних прав дорослих та дітей: здобутки та проблеми (2017)
Коваль З. - Запровадження комплексних механізмів інформаційної гігієни як засобів забезпечення інформаційно-психологічної стійкості людини, суспільства, держави (2017)
Котовська О. - Суспільно-політичні цінності та їх вплив на царину публічного управління: американські підходи та українські реалії (2017)
Олефіров С. - Нормативно-правове забезпечення державно-громадської взаємодії в Україні (2017)
Піддубна В. - Стейкхолдери та їх вплив на формування конкурентних переваг банків України (2017)
Подюк Ю. - Грошові перекази трудових мігрантів як ресурс соціально-економічного розвитку домогосподарств України (2017)
Попова К. - Аналіз змін ресурсного середовища в умовах децентралізації (2017)
Савченко Н. - Проблеми реалізації державної сервісно-орієнтованої політики зайнятості (2017)
Сазонець І. - Результативність сучасних інструментів державної антициклічної політики на національному рівні, Гладченко А. (2017)
Сазонець І. - Діяльність глобальних корпорацій та корпоративних альянсів у регулюванні сучасної економіки, Тихончук Л. (2017)
Чернов С. - Систематизація термінології та понять стандарту експертизи проектів у публічній сфері (2017)
Карпа М. - Особливості інституційних чинників функціонування публічної служби (2017)
Білорусов С. - Інформаційно-правовий супровід децентралізації влади щодо створення та функціонування об’єднаних територіальних громад (2017)
Пономарьов В. - Інститут місцевого самоврядування: його походження та розвиток у світі (2017)
Яценко В. - Громадська думка як фактор ефективного управління туристичною дестинацією Одеської області (2017)
Ніколаєв О. В. - Нелетальна зброя, класифікація та тенденції застосування, Крупкін А. Б. (2020)
Величко Л. Д. - Вплив бічного вітру на динаміку руху снаряда, Петрученко О. С., Терещук О. В. (2020)
Колос О. Л. - Деякі методичні підходи до воєнно-економічної оцінки фортифікаційного обладнання позицій, районів розташування підрозділів, Демідчик Ф. А. (2020)
Maistrenko O. - Use of Lotka-Volterra differential equations for the creation of the model of combat use of military formation in the mutual fire conditions, Shcherba А., Yunda V., Karavanov O. (2020)
Глова Т. Я. - Вплив зміни температури на цілісність резервуарів зберігання нафтопродуктів і токсичних речовин, Семерак М. М., Глова Б. М. (2020)
Дущенко В. В. - Дослідження втрат енергії у гідроамортизаторах підвіски бронетранспортера БТР-4 та оцінка доцільності застосування системи її рекуперації, Воронцов С. М., Нанівський Р. А. (2020)
Могилевич Д. І. - Методика комплексної оцінки надійності телекомунікаційного обладнання мереж зв'язку, Кононова І. В., Климович О. К., Могилевич В. Д. (2020)
Ткачук П. П. - Дослідження можливостей програмно-апаратного комплексу "МАПА" щодо оптимізації процесу збору та обробки розвідувальних відомостей на пункті управління артилерійською розвідкою, Вишневський Ю. В., Соколовський С. М., Гуріненко В. І. (2020)
Ванкевич П. П. - Оптоволоконна тканина як елемент сигнальних систем, Дегтяренко В. В., Дробенко Б. Д., Настишин Ю. А. (2020)
Косовцов Ю. М. - Можливості зміни діаграми зворотного розсіювання об’єкта, поверхня якого утворена плоскими гранями, шляхом нанесення фазозмінюючого покриття, Звонко А. А., Атаманюк В. В., Дробан О. М. (2020)
Баліцький Н. С. - Використання сучасних навчально-тренувальних засобів у бойовій підготовці підрозділів Сухопутних військ, Рудковський О. М., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Оборнєв С. І. (2020)
Хомчак Р. Б. - Метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань з встановленою величиною відверненого збитку за умови мінімізації необхідних для цього затрат (2020)
Степаненко С. В. - Державний борг України та його вплив на основні соціально-економічні показники (2020)
Подсоха А. С. - Методичні підходи до оцінки використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку (2020)
Гаврилко І. М. - Організаційні засади формування підсистем моніторингу та контролю в системі менеджменту аграрних підприємств (2020)
Нагаєва Г. О. - Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів у сільському господарстві (2020)
Резнік Н. П. - Теоретичні основи формування інтегрованої системи менеджменту на агропромислових підприємствах, Сиза Н. (2020)
Матвєєв П. М. - Інвестиційні механізми й інституційні умови розвитку техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2020)
Хвостіков А. І. - Методичний підхід щодо визначення рівня розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин в аграрному секторі (2020)
Вітковський Ю. П. - Напрями інноваційної та інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу як основної сфери мобілізації їх економічного потенціалу (2020)
Данько Ю. І. - Інвестиційниі механізм забезпечення сталого розвитку агарного виробництва, Лагодієнко Н. В., Турленко Н. В. (2020)
Сеник Ю. І. - Методи матеріальної мотивації працівників молокопереробних підприємств (2020)
Устік Т. В. - Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного управління маркетингом і збутом в аграрному підприємстві, Гіржева О. М. (2020)
Лепейко Т. І. - Використання маркетингових стратегій щодо залучення інвестицій диверсифікаованими підприємствами України (2020)
Лагодієнко В. В. - Розвиток регіональної системи маркетингу у сфері транспортних послуг, Машканцева С. О., Долинстка О. О., Богданов О. О. (2020)
Скупський Р. М. - Теоретичні підходи до вибору індикаторів антикризового потенціалу будівельного підприємства, Вахович І. В., Молодід О. О., Антропов Ю. В. (2020)
Лебідь О. В. - Роль організаційної культури в реалізації механізму управління стратегічними змінами на підприємстві (2020)
Байрачна О. К. - Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менеджменті організації (2020)
Титул, зміст (2020)
Сухомлинська О. - Моральне виховання як константа виховного процесу: характеристика проблематики у часовому вимірі (2020)
Цісар О. - Світоглядна позиція І. Гізеля у духовній діяльності XVII століття (2020)
Загородня А. - Реформування середньої освіти в добу незалежності: система профільного навчання старшої школи (2020)
Кулаковський О. - Компетентнісна модель випускника педагогічного закладу вищої освіти у сфері інтелектуальної власності (2020)
Пастовенський О. - Системний підхід у реалізації ідей педагогіки партнерства (2020)
Якимович Т. - Інтегративний підхід до формування професійного мислення майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі навчання в закладі вищої освіти, Зінчук І. (2020)
Заячківська Н. - Формування готовності викладачів закладів вищої освіти до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності (2020)
Іванова С. - Моніторинг використання вебсайтів закладів освіти та наукових установ із мобільних пристроїв засобами Google Analytics, Кільченко А. (2020)
Іванюк І. - Стан готовності педагогів ЗЗСО до застосування інформаційно-освітнього середовища для здійснення дистанційного навчання в умовах карантину, спричиненого COVID-19, Овчарук О. (2020)
Литвинова С. - Організація дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти у період пандемії COVID-19 (2020)
Марченко О. - Реалізація STEAM-підходу до формування креативної компетенції здобувачів освіти у процесі вивчення математики (2020)
Рисинець Н. - Застосування інноваційних технологій з метою формування готовності фахівців із міжнародного права до професійної діяльності (2020)
Sytchenko A. - Organization of teacher-student interaction in the conditions of technological learning, Yatsenko Т. (2020)
Сороко H. - Процедура проектування STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя основної ніколи (2020)
Дичківська І. - Гуманістична технологія М. Монтессорі в системі спеціальної освіти України, Федорова Н., Борисова О. (2020)
Ковбасюк Т. - Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти, Яценюк Л. (2020)
Кошелева Н. - Розроблення моделі методичної компетентності майбутніх викладачів психології (2020)
Слуцький Я. - Загальні вимоги до освітньої програми соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів (2020)
Шаров С. - Структура та зміст соціальної компетентності студентів педагогічного університету (2020)
Шпичак І. - Мотивація професійного зростання педагогів в умовах Нової української ніколи (2020)
Озарчук І. - Особливості навчання обдарованих учнів у Латвійській Республіці (2020)
Мельникович Г. - Формування компетентної особистості учня закладу загальної середньої освіти на уроках української літератури (2020)
Онищенко І. - Композити в сучасній англійській мові як складова семантичної конденсації лексики, Яновець А. (2020)
Бондар І. - Система завдань із формування креативності старшокласників у процесі навчання історії (2020)
Козлюк О. - Вплив стилів батьківського ставлення на емоційні характеристики дошкільників із порушеннями мовлення, Косарєва О., Павлюк Т. (2020)
Джаман Т. - Один з аспектів професійної компетентності вчителів початкової школи з організації інклюзивного навчання (2020)
Донець В. - Формування готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів в умовах інклюзії у процесі фахової діяльності (2020)
Попадич О. - Педагогічні умови підготовки вчителів до формування правових знань молодших школярів (2020)
Ільницька Л. - Науково-методичні рекомендації щодо виконання творчого завдання "тематичний екслібрис" (2020)
Лисиця Д. - Упровадження освітньої моделі підготовки асистента лікаря-стоматолога у закладах фахової передвищої освіти, Лисиця Ю. (2020)
Рогоза В. - Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2020)
Харченко Н. - Правові засади формування компетенцій із домедичної допомоги в педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (2020)
Bessarab N. - Education of interculturally tolerant personality in the multicultural educational space of general secondary education (2020)
Ворона Л. - Вплив органів місцевого самоврядування Полтавщини на розвиток позашкільної освіти в області: проектно-програмний підхід (2020)
Каплінський В. - Роль навчальної дисципліни "Етика викладача закладу вищої освіти" у підготовці магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки", Пінаєва О. (2020)
Лавриченко Н. - Соціально обдарована особистість: здібності, якості, розвиток (2020)
Дубровіна І. - Ідеї поширення вокального виховання І. С. Козловського у мистецькій практиці, Кармазін А. (2020)
Іваник Н. - Феномен регентства в системі координат української православної співацької традиції (2020)
Волков Д. - Індивідуально-психологічні особливості моторних компонентів мнемічної обробки інформації курсантами-льотчиками, Кравченко К., Біліченко В. (2020)
Кравченко К. - Визначення деяких складових когнітивно-пізнавальної сфери військовослужбовців підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України (2020)
Сафін О. - На шляху до створення в Україні єдиної системи психологічної реабілітації ветеранів – учасників бойових дій (2020)
Горячева К. - Управління інноваційним розвитком підприємства із застосуванням технополісної концепції, Звоненко О. (2020)
Дяченко І. - Видатки на розвиток Міністерства оборони України за 2014–2020 роки (2020)
Боброва Ю. - Роль ґендерної комунікації у досягненні статевого паритету: правові виклики сьогодення (2020)
Волкович О. - Європейські засади взаємовідносин України та НАТО та вивчення досвіду нейтралітету у зовнішніх відносинах окремих держав (2020)
Шопіна І. - Ґенеза правового забезпечення академічної доброчесності (2020)
Білоус В. - Проекційно-растрові методи реєстрації перетинів поверхні локальних об'єктів, Боднар С. (2020)
Гончаренко О. - Особливості карт НАТО, Куколь В., Міхелі С. (2020)
Комлєв О. - Бурштинова галузь України: проблема створення національної програми розвитку (2020)
Курач Т. - Класифікація дистанційних геозображень (2020)
Міхно О. - Оціночне картографування шумового забруднення урбанізованої території, Добровольський В., Миколаєнко О. (2020)
Молочко М. - Картосеміотика і концепція "поля" в атласі університету (ЗВО) освітньо-управлінського типу (2020)
Молочко М. - Застосування картосеміотичних положень картографічного моделювання, Молочко А., Литвиненко Н. (2020)
Остроух В. - ГІС-моделювання під час прийняття важливих рішень з використанням просторового аналізу, Підлісецька І., Сумишин Г., Яценко О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Алещенко В. - Сучасний погляд на систему оцінювання морально-психологічного стану особового складу, Невальонний Є. (2020)
Карачинський О. - Ідентифікації змін провідних потреб, типових для особистості комбатантів у реабілітаційний період (2020)
Широбоков Ю. - Деякі рекомендації щодо медико-психологічної пост-ізоляційної допомоги та підтримки військовослужбовців, які пережили під час полону катування, Тімченко О., Кравченко К. (2020)
Гура В. - Аналіз сучасного стану інноваційного підприємництва в умовах діджиталізації економіки України, Скопенко Ю. (2020)
Сизов А. - Банк земель як джерело збільшення доходів спеціального фонду Міністерства оборони України, Кузьменко В. (2020)
Бериславська О. - Використання дистанційного навчання для формування "soft skills" у фахівців, що навчаються за програмою "цивільно-військові відносини", Добровольський В., Гололобов В. (2020)
Боброва Ю. - Ґендерний аспект забезпечення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони держави, Бобров Ю. (2020)
Бухонський С. - Щодо пріоритетних напрямів розробки сучасної системи криміналістичного обліку (2020)
Жуков С. - Проблеми удосконалення правового забезпечення доброчесності військовослужбовців (2020)
Коропатнік І. - Правові аспекти захисту об'єктів критичної інфраструктури та цивільних об’єктів в умовах збройного конфлікту, Бериславська О. (2020)
Шопіна І. - Поняття, ознаки та структура правової культури військовослужбовців, Воловик В. (2020)
Зацерковний В. - Особливості автоматизованого дешифрування космознімків сільськогосподарських угідь (на прикладі кіптівської територіальної громади), Бабій В., Скоробагатько А. (2020)
Зацерковний В. - Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в задачах моніторингу лісових пожеж, Савков П., Пампуха І., Васецька К. (2020)
Міхелі С. - Роль військової географії у зародженні вчення про ландшафт (2020)
Савков П. - Особливості проведення робіт з землеустрою на території військових містечок, Левінськова Н., Криць Ю. (2020)
Федченко О. - Екологічний моніторинг на базі геоінформаційної платформи ARCGIS, Кулинич І., Сторубльов О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Богданський Ю. В. - Формула Стокса на банахових многовидах (2020)
Бойчук О. А. - Критерій розв’язності лінійних крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах, Журавльов В. П. (2020)
Гордевський В. Д. - Континуальний розподіл для рівняння Брайана – Піддака, Гукалов О. О. (2020)
Dağli M. C. - On some identities involving certain Hardy sums and Kloosterman sum (2020)
Заболотний Я. В. - Проблема В. М. Дубініна для симетричних багатозв’язних областей (2020)
Мазко О. Г. - Зважена оцінка і пониження рівня впливу обмежених збурень у дескрипторних системах керування (2020)
Макаров В. Л. - Операторна інтерполяція та системи лінійних рівнянь і нерівностей в евклідових просторах, Хлобистов В. В., Кашпур О. Ф. (2020)
Мулява О. М. - Відносне зростання рядів Діріхле з різними абсцисами абсолютної збіжності, Шеремета М. М. (2020)
Радул Т. М. - Розшарування ідемпотентних мір (2020)
Chakraborty B. - On the cardinality of a reduced unique range set (2020)
Zhao H. Y. - A note on iterative solutions of an iterative functional differential equation (2020)
Shokooh S. - On the existence of solutions of one-dimensional fourth-order equations, Afrouzi G. A., Hadjian A. (2020)
Ercan G. - A short note on the noncoprime regular module problem, Güloğlu Ş. (2020)
Косіюк М. М. - Кінематичний аналіз сферичного кривошипно-повзунного механізму, Кравчук В. С. (2019)
Савицький Ю. В. - Використання технології глибокого холодного видавлювання для отримання точних заготовок деталей типу "стакан". частина 2, Гордєєв О. А. (2019)
Немчук О. О. - Експериментальне дослідження впливу напрацювання на тріщиностійкість сталей портальних кранів, Стрельбіцький В. В. (2019)
Тимощук О. Г. - Розробка і аналіз точності інженерних методів розрахунку герметичності беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень для молекулярного та перехідного режимів перетікання газу (2019)
Березін Л. М. - Моделювання податливої грані клину складної форми за критеріями деформації та міцності, Савченко К. В. (2019)
Присяжний Л. В. - Особливості застосування сучасних технологій виготовлення матриць прес-форм, Урбанюк Є. А. (2019)
Костюк Н. О. - Обгрунтування динамічних та конструктивних параметрів вібраційної машини для знезаражування та зміни властивостей води, Гордєєв А. І., Гордєєв О. А. (2019)
Батыгин Ю. В. - Цилиндрическая индукторная система с внешним бифилярным соленоидом. анализ электромагнитных процессов, Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Борисенко Б. В. (2019)
Пелик Л. В. - Дослідження ступеня тривкості набивних текстильних матеріалів з ефектом сублімації, Остапчук О. В., Пелех Ю. А. (2019)
Пахолюк О. В. - Товарознавчі та маркетингові аспекти формування вітчизняного ринку нанотекстилю і одягу, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2019)
Станко А. Ю. - Дизайн-проектування авторського ансамблю одягу з використанням принту "ефект деграде", Лущевська О. М. (2019)
Бабич А. І. - Дослідження фізико-механічних властивостейшкіряних матеріалів і готового чоловічого повсякденного взуття з покращеними функціонально-експлуатаційними характеристиками, Мовша В. О., Немировець В. П., Джибу Г. К. (2019)
Каменець С. Є. - Використання в шкіргалантерейних виробах та взутті нових екологічних матеріалів та сучасних методів їх моделювання, Тіхова А. І. (2019)
Бабич А. І. - Розробка асортименту жіночого взуття з використанням елементів петриківського розпису, Кернеш В. П., Цимбал Я. (2019)
Єфімова В. Г. - Розробка складу косметичного емульсійного крему із застосуванням масла з кісточок гранату та вивчення його емульсійних властивостей, Пилипенко Т. М. (2019)
Марценюк В. П. - Застосування пакету r для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах, Сверстюк А. С., Кучвара О. М., Козодій Н. В., Шмигер Г. П. (2019)
Новіцький Г. М. - Метод розпізнавання рисунка вен долоні за ключовими точками, Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гомолінський В. О. (2019)
Яцків В. В. - Метод надійного зберігання даних на основі надлишкової системи залишкових класів, Кулина С. В. (2019)
Азарова А. О. - Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу ринку надання послуг медичними лабораторіями в Україні, Шиян А. А., Мурза С. П., Кудлик А. В., Костюк Т. С. (2019)
Круліковський О. В. - Циклічність послідовностей, генерованих мемристорною хаотичною системою, Галюк С. Д. (2019)
Праворська Н. І. - Розробка моделі елементів інтернету речей для контролю параметрів навколишнього середовища (2019)
Гикавчук М. С. - Інформаційна технологія аналізу конкурентоздатності веб-порталів, Петровський С. С., Скрипник Т. К. (2019)
Стецюк В. І. - Методи обробки мовних команд систем голосового керування, Коваленко В. В. (2019)
Лебіга М. М. - Комбінований алгоритм стиснення даних, представлених в текстовому форматі, Пасічник О. А., Скрипник Т. К., Медведчук В. Ю. (2019)
Яцинич Ю. І. - Неруйнівний контроль і прогнозування міцності герметизованих мікроскладань нвч методом акустичної емісії, Ройзман В. П., Горошко А. В. (2019)
Хорольський В. П. - Ультразвук як аналізатор моніторингу стану харчової сировини, Серебреников В. М., Коренець Ю. М., Расчехмаров І. В. (2019)
Любчик В. Р. - Методи фрактальної обробки радіолокаційних і спектрозональних даних, Стецюк В. І., Карпінський О. С., Нездоровін В. П. (2019)
Пивовар О. С. - Застосування сигналів детермінованого хаосу для систем ближньої навігації мобільних роботів, Михальчук О. О., Веремійчук І. О. (2019)
Каштальян А. С. - Прогнозування часових рядів розширеною згортковою нейронною мережею, Каштальян О. В. (2019)
Лужанський В. І. - Дослідження діаграми направленості плоскої еквідистантної рівноамплітудної фазованої антенної решітки залежно від довжини електромагнітної хвилі, кількості випромінюючих елементів та відстані між ними, Макаришкін Д. А., Партика Д. С. (2019)
Мояренко М. С. - Визначення форм і частот коливань друкованих плат електронної техніки експериментальними, Ройзман В. П., Горошко А. В. (2019)
Бондар Д. В. - Інформаційна система імітаційного моделювання процесу формування поверхні при осадженні мікрочастинок, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Математична модель охолодження для синхронного електродвигуна з постійними магнітами, Петренко О. М. (2019)
Грищук М. О. - Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції, Рубаненко О. Є., Гунько І. О. (2019)
Коваль А. В. - Мобільна бездротова система для аналізу якості повітря, Ткачук А. Г., Гриневич М. С., Коваль Т. Л. (2019)
Кучеренко О. К. - Визначення вимог до позиціювання інфрачервоних об'єктивів під час вимірювання модуляційної передавальної функції, Киричук Б. В. (2019)
Мартинюк Т. Б. - Операційно-елементний базис для інтелектуальних систем, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М., Безкревний О. С. (2019)
Сокуренко В. М. - Автоматизований розрахунок оптичної системи SWIR-об’єктива, Смажко І. О. (2019)
Сокуренко В. М. - Синтез оптичної системи окуляра для мікродисплея з високою роздільною здатністю, Тростянська О. В. (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 9. магнитполевые измерители удельной электропроводности полупроводниковых материалов (2019)
Зенкін А. С. - Оцінка якості і безпечності слабоалкогольних и безалкогольних напоїв вітчизняного виробництва, Салата С. В. (2019)
Стремецький О. І. - Вплив метану на процес анодного травлення алюмінію, Ганзюк А. Я., Шелестюк О.П., Мальована А.А. (2019)
Яременко О. О. - Попередньо напружені залізобетонні кесонні перекриття, Яременко Н. О., Мироненко І. М. (2019)
Петровський С. С. - Огляд інформаційних електронних журнальних систем для наукових видань з досліджень освітнього напрямку, Скрипник Т. К., Іванов О. Ю. (2019)
Title (2020)
Panas N. - Negotiations of the directory with the French command in Odessa in 1919 in the military-theoretical heritage of general Olexander Grekov (2020)
Барановська Н. - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва у культурній спадщині: етимологія поняття, історія створення та художньо-естетичні особливості (2020)
Вербицька П. - Сутність поняття "культурний туризм” у сучасному науковому дискурсі (2020)
Гетьманчук М. - 29-та Гренадерська дивізія військ СС нацистської Німеччини (російська № 1): із історії створення та участі у бойових діях періоду Другої світової війни (1941 – 1944 рр.) (2020)
Гнідик І. - Діяльність св. Івана Павла ІІ у площині захисту прав людини в історичній ретроспективі (2020)
Годованська О. - Будівництво помешкань для сільських вчителів (на основі архівних документів), Годованський О. (2020)
Курдина Ю. - Музейні сувеніри як поліаспектне явище (2020)
Камінска О. - Діяльність Сидора Голубовича у контексті збройної боротьби галичан за відновлення української державності (червень – листопад 1919 р.) (2020)
Кузьмин Р. - Національний склад слухачів Вищої технічної школи (політехнічної школи) на тлі етносоціальних трансформацій у Львові в 1867–1914 рр. (2020)
Мельник Р. - Євстахій Струк як учасник національно-визвольного руху в першій половині ХХ ст., Мельник В. (2020)
Мельник Р. - Науково-дослідна діяльність політехнічного інституту у перші роки по закінченні Другої світової війни (2020)
Лисейко Я. - Буковські у Сяноцькій землі в XV–XVII ст. (2020)
Терський С. - Роль викладачів Львівської політехніки у польових дослідженнях археологічних пам’яток України, Гусак Я. (2020)
Хома І. - Ставлення Євгена Коновальця до державних центрів ЗУНР та УНР (січень–квітень 1921 р.) (2020)
Цебенко А. - Свято-Покровський жіночий монастир у місті Яворові (1621–1691): організаційний розвиток та виклики часу (2020)
Hryvko A. V. - Structural and methodological aspects of research typologization on the use of ICT in secondary school (2020)
Засєкіна Т. М. - Інтернет орієнтована модель навчання учнів старшої школи інтегрованого курсу "Природничі науки" (2020)
Спірін О. М. - Технологія організації масового дистанційного навчання учнів в умовах карантину на базі платформи Moodle, Колос К. Р. (2020)
Gurevych R. S. - Google Classroom as an effective tool of Smart learning and monitoring of students' knowledge in vocational schools, Shakhina I. Yu., Podzygun O. A. (2020)
Іванюк Г. І. - Тренінг "Проєктування мультимедійного середовища закладів загальної середньої та дошкільної освіти" як засіб формування цифрових навичок майбутніх педагогів, Куземко Л. В., Новик І. М. (2020)
Куцан Ю. Г. - Віртуальний науково-навчальний центр для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу в енергетиці України, Гурєєв В. О., Яцишин А. В., Яцишин А. В. (2020)
Панченко Л. Ф. - Цифровий сторітелінг в освіті дорослих: бар'єри та шляхи їх подолання (2020)
Хомишак О. Б. - Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів англійської мови з використанням програмного засобу Storyjumper, Патієвич О. В. (2020)
Azizi M. - Mobile mediated learning in language classrooms: learner's satisfaction, their perceived usefulness of instruction and classroom achievement, Rassaei E., Bagheri M. S. (2020)
Букреева О. С. - Использование электронных учебников при обучении основам стандартизации и сертификации (2020)
Vavilina S. H. - Using Bloom's revised taxonomy to develop digital literacies in the ESP classroom (2020)
Зінченко В. М. - Інформаційно-освітнє середовище формування професійних мовно-мовленнєвих компетентностей студентів економічного профілю, Романуха О. М., Ревуцька С. К., Чевердак П. О. (2020)
Ігнатенко В. Д. - Використання електронного кейсу для навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видам перекладу (2020)
Канівець О. В. - Розроблення мобільних додатків доповненої реальності для вивчення тривимірних моделей із інженерної графіки, Канівець І. М., Кононец Н. В., Горда Т. М. (2020)
Коркішко А. В. - Інтелект-карта як засіб систематизації знань з формування професійного іміджу магістрів педагогіки вищої школи, Коркішко О. Г., Саяпіна С. А. (2020)
Lemish N. Ye. - Linguistic corpora technology as a didactic tool in training future translators, Aleksieieva O. M., Denysova S. P., Matvieieva S. A., Zernetska A. A. (2020)
Махровська Н. А. - Застосування онлайн змагань з програмування в системі практичної підготовки студентів спеціальності "Комп'ютерні науки", Погромська Г. С. (2020)
Мороз С. А. - Дистанційна форма здобуття вищої освіти: аналіз думки студентів щодо якості, переваг і недоліків, Романовський О. Г., Мороз В. М., Домбровська С. М., Грень Л. М., Помаза-Пономаренко А. Л. (2020)
Пічкур М. О. - Митець інформаційного покоління: академічна і цифрова парадигма образотворчої підготовки у вищій школі, Сотська Г. І., Демченко І. І., Король А. М., Гордаш А. М. (2020)
Bykov V. - Information and communication technologies as a tool of supporting interaction in the modern globalized family, Kieltyk-Zaborowska I., Leshchenko M., Tymchuk L. (2020)
Дубініна О. М. - Феномен відповідальності в контексті підготовки "цифрового" покоління професіоналів-лідерів, Ігнатюк О. А., Середа Н. В. (2020)
Гриценчук О. О. - Цифрові освітні хаби для підтримки громадянської освіти як складова інформаційно-цифрового навчального середовища: досвід Нідерландів, Бельгії та України (2020)
Прийма С. М. - Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки, Строкань О. В., Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Мозговенко А. А. (2020)
Затонацька Т. Г. - Стратегічні вектори державної структурної політики України в умовах глобальної конкуренції, Возненко А. А. (2019)
Маргасова В. Г. - Проблемні питання функціонування страхового ринку України та особливостей його пруденційного регулювання, Коваленко Д. П. (2019)
Oliychenko I. M. - Electronic procurement system as a tool for improving the enterprise's activity, Ditkovska M. Y. (2019)
Федоренко А. Є. - Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери в Україні (2019)
Зябіна Є. А. - Розвиток зеленої енергетики як шлях до енергетичної незалежності національної економіки: досвід країн ЄС, Люльов О. В., Пімоненко Т. В. (2019)
Єльнікова Ю. В. - Стратегії відповідального інвестування: регіонально-видовий розріз (2019)
Єгоричева С. Б. - Трансформація системи управління ризиками банків як передумова забезпечення їх фінансової стабільності, Вовченко О. С. (2019)
Неклюдова Т. М. - Аналіз стану функціонування банківської системи України, Казарян О. Г. (2019)
Вядрова Н. Г. - Сучасні підходи до оцінювання рівня конкуренції на банківському ринку (2019)
Луцкевич О. В. - Параметризація механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів (2019)
Агафошина М. П. - Європейський досвід упорядкування міжбюджетних відносин та можливості його імплементації в Україні (2019)
Ланьо О. О. - Державно-приватне партнерство як інноваційна форма розвитку будівельної сфери (2019)
Міщенко О. Л. - Система управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості (2019)
Топазли Р. А. - Концептуалізація інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Bawa-Allah A. B. - Serum lipid profile and arterial stiffness in non-dippers, Mashao M. M., Nyundu T. F., Phukubje E. M., Nkosi B. G., Ngema M. V., Mlambo B. W., Maseko M. J. (2020)
Khan I. D. - Disseminated histoplasmosis leading to haemophagocytic lymphohistiocytosis in an immunocompetent patient (case report), Brijwal M., Joshi I., Singh B., Poonia B., Gonimadatala G., Mangalesh S., Yadav A., Rajput H., Bhuttay N. (2020)
Raza M. S. - Impact of molecular method for the diagnosis of acute bacterial meningitis in a tertiary health care centre in North India, Das B. K., Goyal V., Lodha R., Chaudhry R., Sood S., Sreenivas V., Nair D., Mohapatra S., Gautam H. (2020)
Lominadze Z. - Systemic oxidative stress as a surrogate of coronary atherosclerotic plaque instability and rupture predictor, Chelidze K., Chelidze L., Lominadze E. (2020)
Venher I. K. - Nonspecific dysplasia of the connective tissue – a factor of venous thromboembolic complications in endoprosthetics of hip joints, Herasymiuk N. I., Kostiv S. Ya., Loyko I. I., Khvalyboha D. V. (2020)
Rozenko O. V. - Necrotizing pancreatitis: the ways of improvement of surgical treatment (2020)
Bihunyak T. V. - Chromosomal diseases in the human pathology (review), Bondarenko Yu. I., Кulyanda O. O., Charnosh S. M., Sverstiuk A. S., Bihuniak K. O. (2020)
Bobrova N. A. - Staphylococcus Warneri clinical isolate susceptibility to antibiotics and its modification by emoxypine, Loban G. A., Vazhnichaya E. M., Faustova M. O., Ananieva M. M. (2020)
Hnatiuk M. S. - Morphometric evaluation of spermatogenic epitheliocytes structure under the rubomycin influence in rats, Konovalenko S. О., Tatarchuk L. V., Yasinovsky О. B. (2020)
Kachur O. I. - Inflammation and impact of vincristine and enterosorption use in chemically induced colon carcer in rats, Fira L. S., Lykhatskyi P. H. (2020)
Bokhua Z. - Web-based 5-dimensional electronic portfolio (5DeP) as a competency-based assessment tool in post-graduate medical training, Chelidze K., Ebralidze K. (2020)
Oliychenko I. - Decentralization of powers as a determining factor in reforming local self-government in Ukraine (2019)
Ditkovska M. - Environmental management as a factor for creating a safe and comfortable living environment in Ukraine (2019)
Кравченко М. В. - Актуальні питання підвищення ефективності системи пенсійного забезпечення (2019)
Olifirenko L. - Typological features of ukrainian labor market in global cyber-space: migration aspect, Samoilovych A. (2019)
Popelo O. - Framework for regional development regulation in eu integration context (2019)
Самійленко Г. М. - Мотиваційні аспекти праці в системі органів державної та місцевої влади (2019)
Іванишин В. А. - Нарис історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру Туреччині, Тараненко Р. В. (2019)
Харченко Ю. П. - Tеоретичні аспекти децентралізації владних повноважень (2019)
Олифіренко Ю. І. - Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки (2019)
Шабардіна Ю. В. - Забезпечення інформаційної безпеки як основи національної безпеки України в сучасних умовах, Коваленко С. В. (2019)
Рябець К. А. - Парадигма формування політико-правового механізму публічного управління у водному господарстві України (2019)
Ребкало М. М. - Сутнісні аспекти державно-управлінського впливу Кабінету Міністрів України на середовище мешкання людини (2019)
Іванишин В. А. - Історичний нарис розвитку земельних відносин, землеустрою та кадастру в Румунії, Балицька А. С. (2019)
Березинський І. В. - Сегменти фінансового ринку України та їх особливості (2019)
Авдалян К. В. - Сучасні тенденції об’єднання підприємств в економіці України (2019)
Ащеулова О. М. - Оптимальний розподіл інвестицій у групі взаємопов’язаних підприємств вугільної галузі, Демченко Ю. І., Прихорчук О. І., Мамайкін О. Р. (2019)
Кіщак І. Т. - Стратегічні пріоритети розвитку підприємств з виробництва складного обладнання, Глубоченко К. О., Саваріна І. П. (2019)
Колещук О. Я. - Аналітичне підґрунтя оцінки інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств (2019)
Мірзоєва Т. В. - Аналіз впливу спеціалізації підприємства на ефективність виробництва лікарських культур (2019)
Могилова А. Ю. - Формування комплексу заходів Public relations на підприємствах громадського харчування, Вознюк М. А. (2019)
Олійник О. В. - Перспективи розвитку готелів у стилі глемпінг в Україні, Мостенська Т. Л., Тарасюк Г. М., Чагайда А. О. (2019)
Скляр М. О. - Концептуальні основи управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах (2019)
Струтинська І. В. - Оцінювання цифрової трансформації митниці ДФС Тернопільської області та її вплив на діяльність суб’єктів зовнішньої економічної діяльності (2019)
Устіловська А. С. - Стадійність управління персоналом у сучасних умовах господарювання, Безрук С. О. (2019)
Ущаповський Ю. В. - Імплементація формальних інституцій у дослідженнях Київської економічної школи ХІХ століття (2019)
Хандогіна О. В. - Порівняльна оцінка рівня розвитку системи управління побутовими відходами в регіонах України, Мущинська Н.Ю. (2019)
Чебан І. В. - Стратегічні пріоритети формування та розвитку ринку біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу, Діброва А. Д. (2019)
Шумилин А. Г. - Новые подходы к сбытовой деятельности ООО "Беларус Трактор" (Будапешт) как предприятия товаропроводящей сети, Можджер В. В. (2019)
Ящук Т. А. - Особливості маркетингу освітніх послуг закладу вищої освіти (2019)
Андрушків Б. М. - На порядку денному – ринок землі: проблеми та шляхи їх вирішення, Тарасюк Г. М., Кирич Н. Б., Ульянченко Ю. О., Пешко А. В., Погайдак О. Б. (2019)
Тесленок І. М. - Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, Широколобов Є. В. (2019)
Хомутенко Л. І. - Теоретичне підґрунтя формування об’єднаної Європи, Хомутенко А. В. (2019)
Амбарчян В. С. - Хеджування справедливої вартості із використанням свопів: облік за МСФЗ (2019)
Гринь В. П. - Сутність та види облікового інформаційного простору (2019)
Жиглей І. В. - Експорт товарів і послуг: спільні та відмінні риси обліку й оподаткування, Осіпчук Д. С. (2019)
Жук В. М. - Облік та оцінка земельного потенціалу України у світовій статистиці? глобальні перспективи та застереження, Бездушна Ю. С. (2019)
Романів Р. В. - Принципи оцінки нематеріальних активів: бухгалтерські ризики та застереження застосування, Романів С. Р. (2019)
Соколенко Л. Ф. - Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку (2019)
Царук В. Ю. - Шляхи вирішення агентської проблеми в корпоративному управлінні: роль бухгалтерського обліку (2019)
Назарова Л. В. - Необхідність удосконалення транспортної структури Причорноморського регіону (2019)
Смачило В. В. - Формування соціальної звітності будівельних підприємств, Халіна В. Ю., Скрипка І. А. (2019)
Герасимюк К. Х. - Формування спеціалізованих компетентностей фахівців публічного управління через призму принципу доброчесності (2019)
Кучменко В. О. - Публічне управління в сфері правоохоронної діяльності, Івченко О. М., Герасимчук О. М. (2019)
Сергієнко Л. В. - Сутність, особливості та стадії розвитку урбанізації, Войціцька К. М. (2019)
Виговська О. А. - Сучасний стан та фінансове забезпечення транспортної галузі України (2019)
Котенко О. О. - Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг, Домашенко М. Д., Сердюк С. В. (2019)
Романів В. В. - Фінансова безпека України, Дорошенко Н. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Баранець М. О. - Koeleria moldavica (Poaceae): географічне поширення, екологічні умови місцезростань та ценотична приуроченість, Шоль Г. Н., Кучеревський В. В. (2020)
Давидов Д. А. - Дві нові асоціації для галофітної рослинності України, Давидова А. О. (2020)
Шевера М. В. - Rudbeckia triloba (Asteraceae), новий вид адвентивних рослин у флорі України, Орлов О. О., Волуца О. Д., Кіш Р. Я. (2020)
Ханнанова О. Р. - Еколого-ценотична структура флори регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська область, Україна) (2020)
Акулов О. Ю. - Попередні відомості про гриби та грибоподібні організми Національного природного парку "Дністровський каньйон", Усіченко А. С. (2020)
Дармостук В. В. - Херсонський державний університет – новий видавець даних у Global Biodiversity Information Facility (2020)
Царенко О. М. - До питання про видову самостійність Тamarix odessana Steven ex Bunge, Федорончук М. М., Вакуленко Т. Б., Шихалєєва Г. М. (2020)
Мойсієнко І. І. - Нові знахідки чужорідних видів з роду Euphorbia L. на півдні України, Скобель Н. О., Мельник Р. П. (2020)
Коваленко О. А. - Конспект та диференціація видового різноманіття урбанофлори Пирятина (Полтавська область) (2020)
Дайнеко П. М. - Систематична структура флори городищ Нижнього Придніпров’я (2020)
Загороднюк Н. В. - Бріофлористичний компонент фітобіоти ландшафтного заказника "Саги" (Херсонська область), Захарова М. Я. (2020)
Darmostuk V. V. - Notes to lichen-forming and lichenicolous fungi in Ukraine I, Khodosovtsev A. Ye. (2020)
Мойсієнко І. І. - Конспект флори городищ Нижнього Придніпров’я, Дайнеко П. М., Суднік-Войциковська Б., Дембіч І., Захватович М., Захарова М. Я. (2020)
Соломаха І. В. - Синтаксономія полезахисних лісових смуг Середнього Придніпров’я, Шевчик В. Л. (2020)
Федорончук М. М. - Участь видів роду Epilobium (Onagraceae) у біотопах України, Клімович Н. Б. (2020)
Жиляєв Г. Г. - Механізми саморегуляції розвитку природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) в Карпатах, Гіссовскій В. Б. (2020)
Khodosovtsev A. Ye. - Lichens and lichenicolous fungi of Khortytsia Island (Ukraine), Darmostuk V. V. (2020)
Мойсієнко І. І. - 62-й щорічний симпозіум Міжнародної асоціації науки про рослинність (IAVS), Бремен, Німеччина (2020)
Дубина Д. В. - Юрій Романович Шеляг-Сосонко – видатний представник наукової еліти, фундатор української геоботанічної науки (10.01.1933 – 13.12.2019), Бойко М. Ф., Дідух Я. П., Блюм О. Б., Дзюба Т. П., Куземко А. А., Мойсієнко І. І., Устименко П. М., Ходосовцев О. Є. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Royko Y. - Justification of the criteria for allocation of separate lanes for urban public transport, Bura R., Rogalskyy R. (2020)
Postranskyy T. - Changing of the bus driver`s functional state in city conditions, Vovk Y. (2020)
Krystopchuk M. - Change of drivers functional condition while moving along highways of different technical categories (2020)
Hrytsun O. - Impact of street parking on delays and the average speed of traffic flow, Lanets O., Solodkyy S. (2020)
Zhuk M. - About passenger travels demand modeling in urban transportation systems, Pivtorak H. (2020)
Lobashov O. - Increasing the complex intersections functioning efficiency by restriction of left-turn traffic flows, Boikiv M. (2020)
Fornalchyk Y. - To determination of traffic delay at controlled intersection, Hilevych V. (2020)
Sotnikova A. - Pedestrian and cyclist flows interaction in the urban street and road network, Francke A. (2020)
Kachmar R. - The impact of parameters of traffic flows of Lviv street-road network on the level of environmental and economic losses, Lanets O. (2020)
Kindratskyy B. - Influence of transportation object position in car body on its vibrational loading, Osmak O. (2020)
Дубина Д. В. - Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область). Частина 2. Антропічні сукцесії рослинності, Еннан А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2019)
Шевчик В. Л. - Еколого-ценотична характеристика оселищ долини річки Оржиця як перспективного об’єкта Смарагдової мережі, Смоляр Н. О., Соломаха І. В., Шевчик Т. В. (2019)
Гавриленко Н. О. - Amygdalus ledebouriana Schlecht. в умовах культури у дендропарку "Асканія-Нова" (2019)
Присяжнюк Т. М. - Оцінка ступеню відновлення індустріальних ландшафтів на основі біомасових характеристик рослинності та тривимірного моделювання ґрунтового покриву, Долина О. О., Бондаренко А. М. (2019)
Сушинська Н. І. - Вміст фотосинтетичних пігментів у листках різних форм Berberis thunbergii DC. в умовах Херсонщини, Коршиков І. І. (2019)
Кочергіна А. В. - Доповнення до видового складу міксоміцетів Шацького національного природного парку, Леонтьєв Д. В. (2019)
Мєшков Я. В. - Гриби роду Pseudospiropes M. B. Ellis (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota) в Україні, Акулов О. Ю. (2019)
Сухомлин М. М. - Кондратюк Тетяні Олексіївні – 60!, Джаган В. В., Ходосовцев О. Є. (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Murovanyi I. - Analysis of saturation flow on isolated lanes of controlled intersections with significant traffic intensity, Mazyliuk P. (2020)
Medvediev I. - The road network traffic capacity taking into account public transport stops layout method, Soroka S. (2020)
Davidich Y. - Change of car driver`s stress index during different periods of the day in urban traffic conditions, Kush Y., Ponkratov D. (2020)
Afonin M. - Influence of public transport ergonomic features on passenger’s functional state (2020)
Zhuk M. - Forecasting of urban buses dwelling time at stops, Kovalyshyn V., Hilevych V. (2020)
Gits I. - Analysis of demand for public transport service in Lviv city, Zhuk M., Pivtorak H. (2020)
Diveev B. - Vibration impact and noise protection devices with DVA for wheeled vehicles (2020)
Гладьо Ю. О. - Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні, Тарасенко Л. Л. (2020)
Губанова О. В. - Найкраще забезпечення інтересів дитини як принцип визначення місця її проживання (2020)
Забуга Ю. Ю. - Форми експлуатації людини: частина 1, Михайліченко Т. О. (2020)
Завальна Ж. В. - Економічна культура в договірному регулюванні суспільних відносин (2020)
Профатіло Г. Р. - Протидія булінгу як форма посягання на особисті немайнові права здобувача освіти (2020)
Сліпченко С. О. - Поняття законних очікувань як різновиду майна (2020)
Троцька М. В. - Правові аспекти передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (2020)
Шумило М. М. - Статус внутрішньо переміщеної особи у контексті міжнародного та національного права (2020)
Ангеленюк А.-М. Ю. - Електронний документообіг як напрямок вдосконалення кримінально-процесуальної форми під час досудового розслідування в Україні (2020)
Демчина Т. Ю. - Співвідношення принципу незалежності адвокатури з іншими правовими категоріями (2020)
Михайлин А. І. - Стаття кримінального кодексу 368-5 "незаконне збагачення" як законодавчий вірус у системі кримінального права України (2020)
Зозуля О. І. - Конституційні засади інформаційної безпеки України (2020)
Корнієнко Г. С. - Правові аспекти державної підтримки фермерських господарств в умовах обігу земель сільськогосподарського призначення, Соловйова В. С., Нестеренко І. В. (2020)
Кулик О. І. - Ринок віртуальних активів як об’єкт правового регулювання (2020)
Сокуренко В. А. - Тенденції розвитку концепції "вільного використання" творів на цифровому ринку у сучасному авторському праві ЄС, Хрякова Н. О. (2020)
Title (2020)
Колонка головного редактора (2020)
Дикан І. М. - Наукові дослідження ГУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" в 2019 р.: наукоємні та проривні тенденції, Тарасюк Б.А., Андрущенко І. В. (2020)
Tarasyuk B. A. - Features of the echostructure of the abdominal organs in children with ascariasis, Lukyanova I. S., Dykan I. N., Golovchenko O. V., Gridina T. A., Reminnaya N. T. (2020)
Король П. О. - Досвід двадцятирічного застосування ОФЕКТ/КТ в ядерній медицині, Ткаченко М. М., Щербіна О. В. (2020)
Джужа Д. А. - Терапия заряженными частицами в радиационной онкологии (2020)
Войтко В. А. - Трансторакальная биопсия рака лёгких с радиологической навигацией (2020)
Afanasyeva I. A. - Clinical case: conservative treatment of sequestered disc herniation, Andrushchenko I. V., Bezgodov T. V. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Title (2020)
Гребініченко Г. О. - Варіанти розташування шлунку при різних типах вродженої діафрагмальної кили у плода, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М. (2020)
Колотилов Н. Н. - Кальцификаты эпифиза у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортани, глотки, околоносовых пазух и слухового нерва (2020)
Король П. О. - Інтегрування ізотопів Тербію у сучасну ядерну медицину, Ткаченко М. М., Волошин А.Ю. (2020)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в педиатрической онкологии (2020)
Zabudskaya L. R. - Sturge-Weber-Crabbe Syndrome, Vigovskaya L. S., Ruzhylo K. O. (2020)
Дикан І. М. - Променева діагностика торакальних вогнепальних поранень (2020)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology: Quercetin (2020)
In memoriam. В. А. Рогожин (2020)
Інформація для авторів (2020)
Contents (2020)
Vasylyshyn T. V. - Symmetric functions on spaces ℓp(Rn) and ℓp(Cn) (2020)
Kravtsiv V. V. - Analogues of the Newton formulas for the block-symmetric polynomials on ℓp(Cs) (2020)
Azizbayov E. I. - Nonlocal inverse boundary-value problem for a 2D parabolic equation with integral overdetermination condition, Mehraliyev Y. T. (2020)
Frontczak R. - Mersenne-Horadam identities using generating functions, Goy T. P. (2020)
Khats' R. V. - Sufficient conditions for the improved regular growth of entire functions in terms of their averaging (2020)
ErdoДџan E. - Zero product preserving bilinear operators acting in sequence spaces (2020)
Mahi F. - Legendrian normally flat submanifols of S-space forms, Belkhelfa M. (2020)
Malytska H. P. - Construction of the fundamental solution of a class of degenerate parabolic equations of high order, Burtnyak I. V. (2020)
Fotiy O. - Isomorphic spectrum and isomorphic length of a Banach space, Ostrovskii M., Popov M. (2020)
Moeini B. - Related fixed point results via C∗-class functions on C*-algebra-valued Gb-metric spaces, IЕџik H., Aydi H. (2020)
Mytrofanov M. A. - A note on approximation of continuous functions on normed spaces, Ravsky A. V. (2020)
Lal S. - On the estimation of functions belonging to Lipschitz class by block pulse functions and hybrid Legendre polynomials, Sharma V. K. (2020)
Bedratyuk L. - Some properties of generalized hypergeometric Appell polynomials, Luno N. (2020)
Kal'chuk I. V. - Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals, Kharkevych Yu. I., Pozharska K. V. (2020)
Yanchenko S. Ya. - Approximation of the Nikol'skii-Besov functional classes by entire functions of a special form (2020)
Antonova T. M. - On convergence criteria for branched continued fraction (2020)
Chaikovs'kyi A. - Bounded solutions of a difference equation with finite number of jumps of operator coefficient, Lagoda O. (2020)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal boundary value problem with perturbations of mixed boundary conditions for an elliptic equation with constant coefficients. II, Kalenyuk P. I., Kopach M. I., Solomko A. V. (2020)
Chapovskyi Y. Y. - Nilpotent Lie algebras of derivations with the center of small corank, Mashchenko L. Z., Petravchuk A. P. (2020)
Raievska I. Yu. - Local nearrings on finite non-abelian 2-generated p-groups, Raievska M. Yu. (2020)
Soltanov K. - Certain results for a class of nonlinear functional spaces, Sert U. (2020)
Popov M. M. - On two long standing open problems on Lp-spaces (2020)
Hentosh O. Ye. - The generalized centrally extended Lie algebraic structures and related integrable heavenly type equations, Balinsky A. A., Prykarpatski A. K. (2020)
Олійник В. С. - Проблеми конституційно-правового регулювання недоторканності народних депутатів в Україні: шляхи їх вирішення з урахуванням європейського досвіду, Ребкало М. М. (2020)
Pekarchuk V. M. - Transformation of state executive power in Ukraine (90s of the XX century – the beginning of the XXI century), Pekarchuk A. V. (2020)
Ніщимна С. О. - Споживчі товариства як суб’єкти права власності, Зливко С. В., Сикал М. М. (2020)
Сташків Б. І. - Страхові виплати в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: поняття і характерні риси (2020)
Вдовенко С. М. - Процеси формування і розвитку публічно-правових засад державного управління в Україні (2020)
Шамрук Н. Б. - Організованість офіцера державної кримінально-виконавчої служби як детермінанта особистісного розвитку та професійного зростання, Шамрук О. П. (2020)
Звенигородський О. М. - Поняття злочину у сфері службової діяльності, що вчиняється персоналом пенітенціарної системи, Абраменко П. В. (2020)
Кузнєцов О. О. - Діяльність органів пробації в країнах Західної Європи: досвід країн Скандинавії як приклад для наслідування, Пузиревський М. В., Тагієв C. Р. (2020)
Боднар І. В. - Криміналістична характеристика втеч засуджених із кримінально-виконавчих установ закритого типу, Єсипенко О. Г., Леоненко О. А. (2020)
Медведєв В. С. - Встановлення моделі травматичної зброї пістолета Т-EX калібру 9 мм р.а. за слідами на стріляних гільзах, Гарига-Грихно М. М. (2020)
Борець Ю. В. - Сучасні підходи до проблеми формування екологічної свідомості (2020)
Волеваха І. Б. - Управлінська діяльність як психологічний чинник конкурентоздатності організації, Кухар Т. В. (2020)
Гетта В. Г. - Формування активної життєвої позиції у студентської молоді, Єрмак С. М. (2020)
Гончаренко О. Г. - Загрози економічній безпеці України та їх вияв у національній економіці (2020)
Конотоп О. С. - Цільовий рівень іншомовної практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Любич О. А. - Реформа управління наддніпрянським козацтвом у першій половині ХІХ століття (2020)
Набок А. І. - Образ-схемність як спосіб концептуалізації медійної дійсності: мовне представлення подій (2020)
Паламарчук В. М. - Насильство в сім’ї як соціально-педагогічна проблема, Педорич А. В. (2020)
Разумейко Н. С. - Вікові та статеві особливості вияву агресії в поведінці сучасних підлітків, Ткаченко О. Г., Дем’яненко Ю. O. (2020)
Сіренко К. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку медицини в сільській місцевості (на прикладі Чернігівського регіону) (2020)
Третяк О. С. - Застосування інтерактивних технологій в умовах дистанційного навчання для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 "Право", Чебоненко С. О. (2020)
Щербата В. Г. - Фактори створення психологічно безпечного простору відомчих закладів вищої освіти (2020)
Popruzhna A. V. - Memory perpetuating in gravestone portraits as attribute of the cossack elite’s funeral culture of the second half of the 17th-18th centuries (2020)
Shportiuk O. - Organization of special training of probation personnel for work with juveniles as an implementation element of juvenile justice in Ukraine, Shmelova R. (2020)
Сутюшев Т. А. - Відповідність розвитку систем озброєння та військової техніки концепціям застосування сил безпеки і оборони як один із принципів розвитку воєнної теорії, Єрмошин М. О. (2020)
Бєлай С. В. - Дослідження механізмів функціонування та розвитку системи антитерористичної безпеки України, Мацюк В. В., Євтушенко І. В. (2020)
Іванченко О. В. - Визначення показника живучості автобронетанкової техніки під час здійснення заходів із забезпечення державної безпеки, Ковтун А. В., Кудімов С. А. (2020)
Каплюченко О. П. - Основні фактори впливу екстремальних умов службово-бойової діяльності на мотиваційну складову морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України, Приходько І. І. (2020)
Мірошниченко Г. М. - Система управління силами охорони правопорядку під час проведення антитерористичної операції, Швецов А. С., Бородін Б. Д. (2020)
Полтавський Е. М. - Аналіз факторів, які впливають на безпеку дорожнього руху автомобільної та бронетанкової техніки частин Національної гвардії України, Споришев К. О., Топчій В. Л. (2020)
Балан М. І. - Науково-практичні підходи до законодавчого забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Кривенко О. В. (2020)
Волков І. М. - Міжнародний досвід у сфері забезпечення безпеки дипломатичних структур: аналіз організаційно-правового механізму (2020)
Маєвський Ю. Ф. - Парадигми національної безпеки крізь призму аграрної політики України (2020)
Мейко О. В. - Дослідження механізмів державного управління інноваціями у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Павлов С. П. (2020)
Криловецький А. Л. - Підстави і форми участі сил безпеки, судових та правоохоронних органів України у протидії контрабанді (2020)
Павлютін Ю. М. - Система національної безпеки: політико-правовий аналіз (2020)
Волошко С. А. - Визначення показників для оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, Приходько І. І., Воробйов В. І. (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бибик С. П. - Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського (2020)
Коць Т. А. - Поняттєва парадигма публіцистичного cтилю в академічному проєкті "Українська стилістика: енциклопедія" (2020)
Сюта Г. М. - Відтворення і творення прецедентних висловлень у дискурсі української реклами (2020)
Баган М. П. - Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки (2020)
Денисовець І. В. - Антонімія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові (2020)
Лаврінець О. Я. - Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю (2020)
Осінчук Ю. В. - Церковнослов’янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (2020)
Кісс Н. С. - Мовне питання в політичній риториці України (на матеріалі президентських виборів 2019 року) (2020)
Цар І. М. - Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовищі (2020)
Вергалюк М. М. - Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського