Подорожна Т. С. - Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій (2008)
Панич Н. Ю. - Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) (2008)
Грабовська Г. М. - Державне будівництво в освітній сфері Української Центральної Ради і Гетьманату (2008)
Барабаш Ю. Г. - Про причини конституційної кризи в Україні (2008)
Заяць Н. В. - До питання про участь громадян у формуванні складу органів влади (2008)
Древаль Ю. Д. - До питання про структуру та сутність парламентського права (2008)
Гетьман А. Б. - Принципи адміністративно-територіального устрою України (2008)
Кучеренко І. М. - Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб (2008)
Труба В. І. - До питання про необхідність законодавчого регулювання державної реєстрації шлюбних договорів (2008)
Гринько С. Д. - Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями (2008)
Амангельды А. А. - Лицензионный договор (2008)
Гусаров К. В. - До питання визначення суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві (2008)
Слома В. М. - Види гарантій у цивільному праві (2008)
Ясинок М. М. - Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб (2008)
Гоголь Б. М. - Юридичні гарантії здійснення права на інформацію (2008)
Гупаловська О. Б. - Правові засоби захисту права власності (2008)
Феннич В. П. - Елементи структури фактичної основи доказових презумпцій (2008)
Молявко О. М. - Правове регулювання відповідальності акціонерів за неcплату емісійних акцій (2008)
Морозова С. Є. - Проблеми правового регулювання актів цивільного стану (2008)
Гуменюк О. І. - Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин (2008)
Посикалюк О. О. - Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським судом з прав людини (2008)
Воронюк О. О. - Критерії класифікації юридичних осіб (2008)
Морозова О. В. - Виды договора консигнации (2008)
Нижний А. В. - Категорія "форма цивільно-правового договору” у цивільному праві (2008)
Стецюк Л. Л. - Самозахист як форма захисту цивільних прав (2008)
Андрейцев В. В. - Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт (2008)
Губіна Г. Л. - Договір страхування в Україні щодо перевезень вантажів на морському транспорті (2008)
Шкрум А. І. - Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини (2008)
Коритко Л. Я. - Класифікація суб’єктів господарювання в австро-угорський період (2008)
Андрушко А. В. - Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект (2008)
Дріжчана С. В. - Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю (2008)
Мельницька Н. В. - Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України (2008)
Ситницька О. А. - До питання посилення юридичних гарантій права на працю при виникненні трудових правовідносин (2008)
Барчук І. В. - Окремі аспекти здійснення контролю органами прокуратури у сфері охорони водних ресурсів (2008)
Чопко Х. І. - Екологічна функція держави (2008)
Мота А. Ф. - Повноваження Державної прикордонної служби України в протидії правопорушенням: процесуальні аспекти (2008)
Тополь Ю. О. - Правове регулювання оподаткування кредитних спілок, Новак В. П. (2008)
Ящищак О. Р. - Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі (2008)
Зайцева Н. А. - До питання щодо публічно-правової природи відносин державного кредиту (2008)
Шевчик О. С. - Про деякі проблеми правового режиму обігу цінних паперів як складової категорії "валютні цінності” (2008)
Ковальова Н. Ю. - Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного податкового обов’язку (2008)
Бурдін В. М. - До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності (2008)
Василаш В. М. - Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці (2008)
Нікіфорова Т. І. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2008)
Парасюк Н. М. - Юридичний аналіз підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів за Кримінальним кодексом України (2008)
Головко І. А. - Відмежування жорстокого поводження з тваринами від незаконного полювання (2008)
Крих Т. Я. - Суб’єкт незаконної приватизації державного, комунального майна (2008)
Грошевой Ю. М. - Проблеми підвищення ефективності застосування норм кримінально-процесуального права (2008)
Капліна О. В. - Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права (2008)
Андрушко О. В. - Незаконна міграція як предмет криміналістичного вивчення (2008)
Кицан Ю. І. - Актуальність визначення підслідності кримінальних справ (2008)
Луцький А. І. - Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами (2008)
Тиндик Н. П. - Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини (2008)
Дрешпак В. М. - Соціокультурний підхід як елемент методології досліджень символів державного управління (2008)
Есимова Ш. А. - Программно-целевое управление в системе государственного управления (2008)
Сіцінський А. С. - Професіоналізм управлінської діяльності та аналіз його компонентів (2008)
Радиш Я. Ф. - Медико-демографічні дослідження як перспективний напрямок підвищення ефективності державного управління якістю надання онкологічної допомоги населенню України, Бугайцов С. Г., Акімов О. О., Рингач Н. О. (2008)
Машкаров Ю. Г. - Удосконалення механізму державного управління процесом інформатизації загальної середньої освіти, Краснова Н. С. (2008)
Вавринчук М. П. - Охорона здоров’я як складова розвитку державної національної безпеки (2008)
Кравченко Т. А. - Інституціональні засади становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні (2008)
Осадчук С. В. - Бюджетні механізми управління соціальним розвитком території (2008)
Алексєєв В. М. - Передумови створення дієздатного господарства територіальних громад (2008)
Бугай С. М. - Про невідкладну необхідність запровадження моніторингу роботи регіональних органів виконавчої влади, Пашкевич С. О. (2008)
Логвиненко В. І. - Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства (на прикладі формування ринку теплової енергії) (2008)
Усаченко Л. М. - Органи державної влади та неурядові організації регіонів України: сучасні форми та методи взаємодії (2008)
Бойко О. П. - Місцевий референдум як громадська ініціатива (2008)
Осійчук М. С. - Державний контроль за додержанням трудового законодавства як інструмент реалізації соціальної політики держави (2008)
Орел М. Г. - Концепція адміністративної реформи та стратегія її реалізації: методологічні й практичні аспекти (2008)
Мельников О. Г. - Міжнародне співробітництво Державної прикордонної служби в аспекті інтеграції України до колективної системи європейської безпеки (2008)
Рудакевич М. І. - Формування демократичної професійної культури державних службовців (2008)
Шпекторенко І. В. - Професійна мобільність і посадова структуризація державної служби (2008)
Акімов О. О. - Розвиток особистості державного службовця в контексті європеїзації державного управління (2008)
Гарбут А. А. - Специфіка кадрової політики місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим (2008)
Молодожен Ю. Б. - Проблеми комплексної оцінки розвитку сільських територіальних громад: управлінський аспект (2008)
Мороз О. Ю. - Реформування системи місцевого самоврядування: польський досвід (2008)
Мариненко В. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища (2008)
Карлова О. А. - Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міст, Гуляк Р. Е. (2008)
Мельник А. О. - Кластерний союз як механізм адаптації вітчизняних підприємств до конкурентного середовища (2008)
Чернишева С. В. - Діагностика управління інформаційним портфелем підприємства в області маркетингу відносин (2008)
Римаренко М. В. - Концепція класифікації офісного сектору ринку комерційної нерухомості (2008)
Чмир О. С. - Системний підхід до прогнозування розвитку регіонів, Хоменко Я. В. (2008)
Арзянцева Д. А. - Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні (2008)
Баланда А. Л. - Соціальні ризики бідності в Україні (2008)
Томнюк Т. Л. - Оцінка стану існування та погашення податкового боргу в Україні (2008)
Грозава К. С. - Експрес-діагностика фінансового стану страхових компаній на базі класичної дискримінантної моделі (2008)
Кулинич Р. О. - Використання статистичних методів для оцінювання впливу окремих форм організації сільськогосподарського виробництва на його інтенсифікацію (2008)
Іващенко О. В. - Статистична оцінка цінової ситуації на зерновому ринку Харківської області (2008)
Шуміло І. А. - Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до національної інноваційної системи України (2008)
Кулинич О. І. - Актуальне дослідження системи оподаткування у сільському господарстві України (2008)
Кресін О. В. - Міжнародний форум юридичної компаративістики (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Бахтин А. К. - Обобщение некоторых результатов теории однолистных функций на многомерные комплексные пространства (2011)
Бичков О. С. - Про стійкість нечітких динамічних систем (2011)
Денисенко В. С. - Частичная устойчивость инвариантных множеств расширенных динамических систем в метрическом пространстве, Слынько В. И. (2011)
Маринич О. В. - Про асимптотичну поведінку моментів випадкових рекурсивних послідовностей (2011)
Пелюх Г. П. - Періодичні розв'язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу і їх властивості, Вельгач А. В. (2011)
Захаров А. В. - Эффекты взаимодействия полосковых резонаторов и новые типы неминимально-фазовых фильтров с постоянным временем задержки, Ильченко М. Е. (2011)
Сергієнко І. В. - Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій, Литвин О. М., Гулік Л. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Скобелев В. В. - Анализ некоторых отображений множеств в дедекиндовы кольца (2011)
Григоренко О. Я. - Чисельне розв'язання задач про напружено-деформований стан сферичних оболонок змінної товщини в уточненій постановці, Вовкодав О. В., Яремченко С. М. (2011)
Григоренко Я. М. - Рівновага еліптичних порожнистих тришаруватих циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром, Рожок Л. С. (2011)
Шульга М. О. - Змішана система рівнянь коливань анізотропних тіл з однією площиною симетрії пружних властивостей (моноклінна система) і її властивості (2011)
Дорошенко І. Ю. - Спектроскопічні прояви процесу кластероутворення в метанолі в області валентних коливань O–H групи (2011)
Карбівський В. Л. - Поведінка вірусу тютюнової мозаїки на поверхнях золота та оксиду силіцію, Касіяненко В. Х., Курган Н. А., Вишняк В. В., Зуєва Н. О., Шпак А. П. (2011)
Слесаренко А. П. - Спектральные функции влияния граничных воздействий в моделировании и идентификации тепловых процессов в трехмерных системах, Марченко А. А. (2011)
Крикля А. А. - Математическое моделирование структуры и свойств нанопористого углерода, Картузов В. В. (2011)
Стратийчук Д. А. - Пропитка аморфного бора расплавом кремния в условиях высоких давлений и температур (2011)
Ефимов В. В. - Численное моделирование изменения климата Украины в XXI веке, Иванов В. А., Анисимов А. Е. (2011)
Куліч В. В. - Гістерезис залежностей напруження—деформація в середовищах Ляхова (2011)
Лукин А. Е. - О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли (2011)
Любарцева С. П. - Оценка изменений экологического состояния Азовского моря по данным наблюдений из космоса, Суетин В. С., Королев С. Н. (2011)
Миронцов Н. Л. - Способ устранения Гронинг-эффекта и эффекта экранирования при двойном боковом каротаже (2011)
Беляков В. Н. - Катионообменная способность наноматериалов, включающих катионообменную смолу и гидрофосфат циркония, Пономарева Л. Н., Дзязько Ю. С., Митченко Т. Е. (2011)
Будняк Т. М. - Адсорбційні властивості композита сокирницький кліноптилоліт-поліанілін щодо аніонів елементів V й VI груп періодичної системи Д.І. Менделєєва, Яновська Е. С., Тьортих В. А., Вознюк В. І. (2011)
Єресько О. Б. - Новий метод синтезу триазоло, Толкунов В. С., Суйков С. Ю., Толкунов С. В. (2011)
Грубинко В. В. - Образование двойных концентрических мембран в клетках пресноводных водорослей при действии токсикантов, Костюк К. В. (2011)
Карпезо Н. О. - Вплив різнометалічного комплексу, Бєлінська І. В., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Рибальченко В. К., Врещ О. В. (2011)
Попова А. Ф. - Программируемая смерть клеток эндосперма околозародышевой зоны в процессе формирования семян Sium latifolium L. (2011)
Пушкарьов В. В. - Роль сигнального каскаду Ras/PI3K/Akt у формуванні стійкості клітин анапластичного раку щитоподібної залози до паклітакселу, Ковзун О. І., Попадюк І. Д., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2011)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози — модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів, отриманих методами MP2 та DFT, Говорун М. Д. (2011)
Грищенко В. І. - Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з безпліддям, обумовленим хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу, на підставі вивчення імунного гомеостазу, Гольцев А. М., Грищенко М. Г. (2011)
Аблаева Л. А. - Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий, Борисовская Е. А. (2011)
Ганжа Х. Д. - Розподіл основних фізико-хімічних форм радіонуклідів чорнобильського походження у водних рослинах оз. Глибоке, Гудков Д. І., Кленус В. Г., Широка З. О. (2011)
Луцишин О. Г. - Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П., Весна В. Я., Скрипник Г. Л., Ковальова О. М. (2011)
Title (2008)
Contents (2008)
Vlokh R. - Optical activity of Sn2P2S6 crystals at the phase transition, Mys O., Grabar A., Vysochanskii Yu. (2008)
Khasanov O. K. - Behaviour of pulsed vortex beam with high topological charge in ionized dielectrics, Fedotova O. M., Smirnova T. V., Petukh Yu. N., Volyar A. V., Sukhorukov A. P. (2008)
Makhniy V.P. - Luminescence of ZnO heterolayers prepared by isovalent substitution on ZnTe substrates, Slyotov M.M., Khusnutdinov S.V. (2008)
Frasunyak V. M. - Physical properties and band structure parameters of solid solutions Hg1-x-yMgxMnyTe, Gorley P. M., Chupyra S. M. (2008)
Alexeyev C. N. - Higher order modes and topological phase in the coiled elliptical weakly guiding optical fibres, Lapin B. P., Yavorsky M. A. (2008)
Padlyak B. - Raman spectra of glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system (2008)
Gorley P. M. - Spin polarization of dilute magnetic semiconductors under optical excitation of impurity levels, Mysliuk O. M., Vieira M., Horley P. P., Dugaev V. K., Barnas J. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Kosobutskyy P. S. and Kushnir O. P. - Envelopes of optical interference spectra for duplex and triplex layered structures (2008)
Felde Ch. V. - Comparative analysis of techniques for diagnostics of phase singularities, Polyanski P. V., Bogatyryova H. V. (2008)
Makhniy V. P. - Optical properties of diffuse ZnSe:Mn layers, Kinzerskaya O. V., Horley P. P., Ul’yanitskiy K. S. (2008)
Rumyantsev V. V. - Light propagation in layered photonic crystals with admixture layers, Fedorov S. A., Gumennyk K. V. (2008)
Kozlovskii Yu. M. - Joint spatial-frequency distribution of Gaussian signals and prospects of its applications for description of optical systems (2008)
Gavrylyak M. S. - Correlation method for measuring the largest Lyapunov exponent in optical fields, Maksimyak A. P., Maksimyak P. P. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Gerzanich E. I. - Optical properties of A2B2C6 ferroelectrics-semiconductors: the effect of temperature and hydrostatic pressure (2008)
Guziy O. O. - Spontaneous emission spectra of organic molecules in synthetic opal photonic crystals, AbuSal B., Moiseyenko V. N., Dergachov M. P., Shvachich V. G. (2008)
Kushnir O. S. - Optical studies of order parameter fluctuations in solid solutions based on lead germanate crystals, Shopa R. Y., Vlokh R. O. (2008)
Khrobatin R. - Potentiality of experimental analysis for characteristics of the Poynting vector components, Mokhun I., Viktorovskaya J. (2008)
Dzedolik I. V. - All-optical logic gates based on nonlinear dielectric films, Lapayeva S. N., Rubass A. F. (2008)
Kernazhitsky L. - Effect of iron-group ions on the UV absorption of TiO2, Shymanovska V., Naumov V., Chernyak V., Khalyavka T., Kshnyakin V. (2008)
Рожок В. І. - П’ята Міжнародна Пасхальна асамблея "Господи, Господи, силою твоєю…" – 2013: кроки визнання і творчих перемог (2013)
Краснопольська Т. В. - Роль епічного начала у драматургії опер Петра Чайковського 1870-х років (2013)
Гнатів Т. Ф. - Клод Дебюссі – реформатор музичного театру (2013)
Бачинська Ю. І. - Сценічні втілення опер Йозефа Гайдна (за матеріалами німецьких музикознавців) (2013)
Сакало О. В. - "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта і давньоіранська міфологія (2013)
Молибога А. В. - Перша опера-seria Джоаккіно Россіні "Кір у Вавилоні, або Падіння Бальдасаре" (2013)
Мовчан В. О. - Специфіка підходу до літературного першоджерела в ліричній "тріаді" Шарля Гуно (2013)
Колотиленко М. Е. - "Капричіо" та "Чотири останні пісні" Ріхарда Штрауса: заповіт майстра (2013)
Шестакова Д. В. - Музика і слово: діалог у п’єсі Антона Чехова "Три сестри" та в її інтерпретації в однойменній опері Петера Етвеша (2013)
Зуєв С. П. - Кіно та опера: прихована семантика (на прикладі кінофільму Федеріко Фелліні "І корабель пливе") (2013)
Касьянова О. В. - Міф про Орфея та Еврідіку в хореографічних інтерпретаціях музичного театру (2013)
Дудник В. О. - Розвиток визначальних складових культурно-мистецького простору (2013)
Гусарчук Т. В. - Хорова творчість Степана Дегтярьова: стильові детермінанти й паралелі (2013)
Кутасевич А. В. - Степан Дегтярьов. Концерт "Боже, Боже мой, вонми мі". Питання авторства (2013)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2013)
Оперний ландшафт сучасної Європи (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Title (2008)
Contents (2008)
Savchyn P. V. - Luminescence properties of Sn-containing microcrystals in CsBr:Sn crystal, Myagkota S. V., Stryganyuk G. B., Demkiv T. M., Datsjuk J. R., Vus R. B., Demkiv L. S., Voloshinovskii A. S. (2008)
Vlokh R. - Non-reciprocity of Faraday rotation in gyrotropic crystals, Adamenko D. (2008)
Dzedolik I. V. - Transformation of sinusoidal electromagnetic and polarization waves into cnoidal waves in an optical fibre (2008)
Boiko O. P. - Chromonic nematic phase and scalar order parameter of indanthrone derivative with ionic additives, Vasyuta R. M., Semenyshyn O. M., Nastishin Yu. A., Nazarenko V. G. (2008)
Mokhun I. - Detection of vortex sign for scalar speckle fields , Galushko Yu. (2008)
Mys O. G. - Obliquity of the acoustic energy flow in acoustooptic alpha-BaB2O4 and Li2B4O7 crystals (2008)
Бичков О. С. - Про достатні умови стійкості гібридних автоматів з нечітким перемиканням (2011)
Борисенко А. А. - Кривизны гиперсфер геометрии Гильберта, Олин Е. А. (2011)
Заболотний Я. В. - Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області (2011)
Герасименко В. І. - Квантове узагальнене кінетичне рівняння, Цвір Ж. А. (2011)
Михайлец В. А. - Индивидуальные теоремы о разрешимости эллиптических задач и пространства Хермандера, Мурач А. А. (2011)
Лебедева Т. Т. - Условия устойчивости по векторному критерию и ограничениям многокритериальных задач целочисленной оптимизации, Сергиенко Т. И. (2011)
Скобелев В. Г. - Оценки сложности экспериментов с блоками управляемых перестановок (2011)
Ярошенко В. Н. - О степенной модели прогнозирования надежности стареющих систем (2011)
Андрейків О. Є. - Вплив високотемпературної повзучості на зародження втомних тріщин у тілах біля концентраторів напружень, Долінська І. Я. (2011)
Григоренко Я. М. - Дослідження деформативності гнучких пологих циліндричних оболонок при критичних значеннях навантаження, Харитонова Л. В. (2011)
Семенюк М. П. - Про варіант застосування методу Годунова до розв'язання задач стійкості оболонок обертання, Жукова Н. Б., Іванова Н. І. (2011)
Золотарюк Я. О. - Направлена динаміка флюксонів у джозефсонівських контактах під впливом періодичних збурень (2011)
Басок Б. И. - Динамическое демпфирование автоколебаний в модели регенеративного воздухонагревателя с сотовыми камерами горения, Авраменко А. А., Гоцуленко В. В. (2011)
Карбовский В. Л. - Квантово-механические расчеты электронной структуры ванадатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П., Касияненко В. Х., Шпак А. П. (2011)
Данільченко В. Ю. - Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаклепаному залізомарганцевому сплаві, Мазанко В. Ф., Тарасов В. В., Філатов О. В., Яковлев В. Є. (2011)
Лавренко В. А. - Коррозионная стойкость алюминиевого эвтектического сплава (α–Al–Mg2Si) в 3%-м растворе NaCl, Красовский М. А., Коржова Н. П. (2011)
Арясова О. В. - Новые определения глубинного теплового потока Земли в районе Днепровской аномалии, Гордиенко В. В., Гордиенко И. В. (2011)
Доценко С. Ф. - Численный анализ цунамиопасности побережья Азовского моря, Ингеров А. В. (2011)
Миронцов Н. Л. - Оценка влияния погрешности на решение обратной задачи индукционного каротажа (2011)
Сорокіна Л. Ю. - Оцінка стійкості південнополіських ландшафтів до техногенного забруднення важкими металами, Голубцов О. Г., Кураєва І. В., Самчук А. І. (2011)
Амірханов О. В. - Синтез та дослідження нових гетероядерних (Zn-La) координаційних сполук на основі ненасиченого комплексу лантану з N,N'-тетраетил-N''-трихлороацетилфосфортриамідом, Слива Т. Ю., Мороз О. В., Труш Є. А., Фрицький І. О. (2011)
Одинець Є. В. - K3ZrTa7O21: новий представник сімейства A3Me8O21, Бабарик А. А., Баумер В. М., Слободяник М. С., Шишкін О. В. (2011)
Пшеничний Р. М. - Розчинність оксидів лантану, самарію та гольмію в евтектичному розплаві LiF–NaF–KF, Омельчук А. О. (2011)
Білоусов О. О. - Горизонтальне перенесення внутрішньоклітинних бактерій роду Wolbachia від коменсальних кліщів Tyrophagus noxius до Drosophila melanogaster, Колодочка Л. О., Заблудовська С. О., Козерецька І. А. (2011)
Гостюхина О. Л. - Особенности системы антиоксидантной защиты тканей черноморской камбалы калкан при кратковременном голодании, Головина И. В. (2011)
Жегунов Г. Ф. - Влияние ДМСО и замораживания—отогрева на сохранность и содержание субстратов энергетического обмена в клетках костного мозга собак, Водопьянова Л. А. (2011)
Харчук І. В. - Стан слизової оболонки товстої кишки щурів під впливом похідного малеіміду з антипроліферативною активністю за умов оксидативного стресу, Гебура М. П., Рибальченко Т. В. (2011)
Самойленко А. А. - Підвищення експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в клітинах аденокарциноми грудної залози людини MCF-7 при дії інсуліну та інсуліноподібного фактора росту-1 (2011)
Юренко Є. П. - Внесок водневих зв'язків CH···O у стабілізацію пар основ ДНК. Квантово-хімічне дослідження (2011)
Зарудная М. И. - Вторичная структура основного поли(А)-сигнала про-мРНК вируса иммунодефицита человека, Потягайло А. Л., Отенко В. В., Коломиец И. Н., Говорун Д. Н. (2011)
Горчакова Н. О. - Комплексоутворення доксорубіцину з бичачим сироватковим альбуміном, Чекман І. С., Власова Н. М., Головкова Л. П., Геращенко І. І., Максимчук О. О. (2011)
Ткачук З. Ю. - Антигерпетична активність препарату Нуклекс®, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Старосила Д. Б. (2011)
Чепурная М. Н. - Роль пробиотиков в микроэкологии человека, Бабич Є. М. (2014)
Бодня Е. И. - Содержание базального уровня половых гормонов и гормонов гипофиза в крови больных демодекозом, Ревенко Ж. А. (2014)
Бодня Е. И. - Иммунитет и центральная нервная система (ЦНС) при хроническом приобретенном токсоплазмозе, Боброва О. В., Коцына С. С., Вернигора И. И. (2014)
Бойко Н. Н. - Теория векторной алгебры в анализе свойств антимикробных препаратов, Зайцев А. И., Осолодченко Т. П. (2014)
Марковский В. Д. - Инфекционная патология матери и ее влияние на антропометрические показатели новорожденных, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2014)
Бабич Є. М. - Вивчення біологічних властивостей пробіотичних штамів Lactobacillus SPP. при культивуванні їх в аеробних та мікроаерофільних умовах, Калініченко С. В., Коротких О. О., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Маслій І. Г., Балак А. К., Шкодовська Н. Ю., Багача М. Б. (2014)
Бобрицька Л. О. - Дослідження антибактеріальної активності комбінованих препаратів для лікування вагінозів різної етіології , Осолодченко Т. П., Рубан О. А. (2014)
Бутов Д. О. - Значення динаміки деяких інтерлейкінів сироватки крові у хворих на мультирезистентний рецидив туберкульозу легень (2014)
Гриценко В. І. - Дослідження на мікробіологічну чистоту супозиторіїв "Фітопрост" і "Тамсулопрост", Рубан О. А., Осолодченко Т. П. (2014)
Манський О. А. - Удосконалення складу та технології таблеток з білком соняшника (2014)
Шмуліч О. В. - Амінокислотний пул крові дітей, хворих на алергійні захворювання (2014)
Коцар О. В. - Гетерогенність популяції стафілококів за ознакою метицилінрезистентності, Воронкіна І.А., Деркач С. А., Крилова І. А., Габишева Л.С. (2014)
Трищук Н. М. - Особенности фармакотерапии сахарного диабета 2 типа (2014)
Дивоча В. А. - К 100-летию со дня рождения вирусолога, академика Виктора Михайловича Жданова (2014)
Нємець К. - Моделювання траєкторії розвитку соціогеосистем: аналіз і візуалізація результатів, Нємець Л. (2013)
Смирнов І. - Геоекологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем (2013)
Смаль В. - Глобалізація як фактор деіндустріалізації розвинутих країн (2013)
Московкин В. - Бенчмаркинг инновационного развития стран БРИКС и Ирана на основе методологии оценки экономики знаний, Самсонова С. (2013)
Бондаренко Е. - Інфраструктури просторових даних у вирішенні сучасних проблем регіону (2013)
Заставецька Л. - Використання статистичних поверхонь для характеристики розселенських мереж (2013)
Kostrikov S. - Нuman geography with geographical information systems, Segida K. (2013)
Sroda-Murawska S. - Central and Eastern Europe in the light of the spatial distribution of luxury stores – some problems, Szymanska D. (2013)
Smyrnov I. - Logistics in agribusiness activity in Ukraine, Shmatok O. (2013)
Корнус О. - Сучасний стан промислового комплексу міста Суми, Корнус А. (2013)
Бойко З. - Суспільно-географічне дослідження особливостей функціонування трудових ресурсів Дніпропетровської області (2013)
Горожанкіна Н. - Історико-географічний аналіз механічного руху населення у Дніпропетровському регіоні (за період 1960-2012 роки), Кісенко В. (2013)
Воловик Л. - Трансформаційні процеси в господарській діяльності Київської області в контексті їх впливу на зайнятість населення (2013)
Орлова М. - Структура та територіальна організація національного ринку освітніх послуг у сфері туризму (2013)
Пацюк В. - Особливості та методика індустріально-туристичного районування (на прикладі Криворіжжя) (2013)
Ярьоменко С. - Політико-географічні аспекти міжетнічних відносин (2013)
Лавриненко С. - Регіональні особливості розвитку аграрної сфери та їх вплив на суспільно-географічні процеси після реформи 1861 року (на прикладі Полтавщини) (2013)
Шевчук С. - Напрямки роботи та головні здобутки наукової школи Українського науково-дослідного інституту географії та картографії (1927 – 1934) (2013)
Сегіда К. - Розселення населення Дніпропетровської області: територіальний аспект, Горбунова Ю. (2013)
Niemets L. - Specific features of social infrastructure of rural area in Donetsk region, Segida K., Yakovleva Y. (2013)
Кобилін П. - До питання визначення структури соціальної інфраструктури (2013)
Лапушняк М. - Еволюція наукових поглядів на сутність соціально-економічної категорії "рівень життя населення" та методику її дослідження (2013)
Телебєнєва Є. - Загальна структура економіки України та місце промисловості Харківської області в ній (2013)
Полевич І. - Особливості експорту та імпорту товарів в Харківській області (2013)
Брацьо О. - Регіональні особливості розміщення середніх міст України (2013)
Гнатюк О. - Урбаноніми міст України як маркер територіальної ідентичності населення (2013)
Погребський Т. - Особливості захворюваності на туберкульоз населення Волинської області (2013)
Василевська Я. - Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічні особливості (2013)
Панкратьєва В. - Просторово-часовий аналіз системи освіти Луганської області (2013)
Пістун М. - Слобожанщина: історико-географічна довідка (2013)
Наші автори (2013)
Правила оформлення та подання статей (2013)
Андрощук О. С. - Розробка комп’ютерних тренажерів щодо навчання персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Бабенко Б. І. - Єдиний інформаційний простір відомства як основа ефективної підтримки рівня професійної компетентності персоналу Міністерства доходів і зборів України, Руда Т. В., Корнійчук О. О. (2014)
Зелінський С. С. - Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів на основі побудови етапу перманентної практичної підготовки (2014)
Козубцов І. М. - Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу (2014)
Кузь Ю. М. - Зміст методики навчання курсантів автоматизованих систем і засобів прикордонного контролю (2014)
Ляшенко І. В. - Компонентний аналіз комунікативної компетенції майбутніх юристів (2014)
Макарова Г. Г. - Модель та педагогічні умови професійного розвитку студентів вищого педагогічного навчального закладу в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки (2014)
Міляєва В. Р. - Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів (2014)
Прокопенко Є. В. - Ігрове моделювання як засіб підвищення активності навчання (2014)
Ситник Н. І. - Зародження українсько-канадської співпраці в сфері вищої освіти (2014)
Сяська Н. В. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів (2014)
Шемчук Л. О. - Сутність, особливості змісту і структура поняття "корпоративна культура офіцера органів внутрішніх справ” (2014)
Ягупов В. В. - Сутність та структура готовності курсантів до використання технічних засобів прикордонного контролю (2014)
Вознюк А. В. - Психологічні особливості інноваційного підходу до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях (2014)
Гусаківська С. С. - Формування ціннісно-смислової сфери студентів засобами психотерапії (теоретичний аспект) (2014)
Кузьменко Ю. В. - Про результати емпіричного дослідження впливу загроз небезпечних природних явищ на адаптаційний потенціал особистості (2014)
Матохнюк Л. О. - Теоретико-психологічні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної освіти (2014)
Мірошник З. М. - Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з чинниками, що її детермінують (2014)
Рудяк І. В. - Соціально-психологічні чинники формування самооцінки жінок-правоохоронців (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
До 70-річчя Василя Івановича Прикупенка (2013)
Наказ "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (2013)
Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (2013)
Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук (2013)
Науменко Г. М. - Індивідуально-психологічні характеристики стану жінок після перенесених оперативних втручань з приводу лейоміоми матки, Чабан О. С. (2013)
Рябий С. І. - Особливості змін тканинного фібринолізу за неспроможності кишкових швів в експерименті (2013)
Сидорчук Р. І. - Дисфункція нирок за умов експериментального абдомінального сепсису, Хомко О. Й., Бойчук С. І., Хомко Б. О., Сидорчук Л. П. (2013)
Яворський В. В. - Імунологічна реактивність у первинних і кадрових донорів залежно від донорського стажу (2013)
Кабаков Б. О. - Динаміка біохімічних показників тканинної перфузії при різних методиках знеболення в пацієнтів з оклюзійною хворобою артерій нижніх кінцівок (2013)
Баранова І. В. - Ефективність фізіотерапевтичних методів лікування хворих на деформувальні артрози І — ІІ ступеня (2013)
Ємельянов Д. В. - Стоматологічний статус хворих з ішемічною хворобою серця на тлі прийому ацетилсаліцилової кислоти в динаміці клінічного спостереження (2013)
Арустамян О. М. - Чинники ризику розвитку метаболічного синдрому у працівників локомотивних бригад (2013)
Боброннікова Л. Р. - Чинники формування метаболічного синдрому в пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Журавльова А. К. (2013)
Вайда Л. С. - Порівняльна клініко-демографічна характеристика пацієнтів з артеріальною гіпертензією різного ступеня кардіоваскулярного ризику, Мігущенко В. М., Лозинська Н. В. (2013)
Питецька Н. І. - Стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію за різних типів геометрії лівого шлуночка (2013)
Камінський І. В. - Вплив способу герніопластики на рівень ендогенної інтоксикації у хворих з післяопераційними вентральними грижами, Гербалі О. Ю. (2013)
Дудукіна С. О. - Лікування артеріальних аневризм судин головного мозку в умовах ангіоспазму, Григорук С. П., Григорук О. П. (2013)
Мокрик О. Я. - Аналіз типових підходів до лікування больового синдрому в хірургічних стоматологічних хворих в умовах стаціонару та перспективи їх подальшого вдосконалення, Крупник Н. М. (2013)
Плеш І. А. - Особливості катехоламіндепонувальної активності еритроцитів та деяких показників гемодинаміки у хворих на есенційну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску та лікувальної тактики, Гайдич Л. І., Борейко Л. Д., Рябий С. І., Швець Л. П., Рудек О. А., Баранова О. Л., Богверадзе Г. Б. (2013)
Мазур О. О. - Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, Сидорчук Л. І., Плаксивий О. Г. (2013)
Пархоменко Т. А. - Комплексне лікування поліпозного риносинуситу в пацієнтів з аспіриновою тріадою шляхом проведення специфічної десенситизації, Кот Л. В. (2013)
Сушко С. П. - Діагностика та лікування тунельного синдрому зап’ясткового каналу в працівників залізничного транспорту, Тарасова О. І., Жидков М. В., Павлова О. П., Тондій О. Л., Завальна О. П. (2013)
Бевз Ю. А. - Клінічний випадок діагностики поєднаної вади розвитку сечової і статевої систем, Грицина Ю. Р., Бевз О. В., Дейнека С. М., Яценяк З. Ю. (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Chekhun V. F. - Tumor cell heterogeneity, Sherban S. D., Savtsova Z. D. (2013)
Gondivkar S. M. - Chronic periodontitis and the risk of head and neck squamous cell carcinoma: facts and figures, Gondivkar R. S., Gadbail A. R., Chole R., Mankar M., Yuwanati M. (2013)
Baumann K. H. - Effects of alvocidib and carboplatin on ovarian cancer cells in vitro, Kim H., Rinke J., Plaum T., Wagner U., Reinartz S. (2013)
Chekhun S. - Expression of biomarkers related to cell adhesion, metastasis and invasion of breast cancer cell lines of different molecular subtype, Bezdenezhnykh N., Shvets J., Lukianova N. (2013)
Roomi M. W. - Inhibition of growth and expression of inflammation mediators in human leukemic cell line U-937 by a nutrient mixture, Kalinovsky T., Roomi N. W., Rath M., Niedzwiecki A. (2013)
Marconi C. - TNF? receptor1 drives hypoxia-promoted invasiveness of human melanoma cells, Peppicelli S., Bianchini F., Calorini L. (2013)
Naleskina L. A. - Alteration in lipid composition of plasma membranes of sensitive and resistant Guerin carcinoma cells due to the action of free and liposomal form of cisplatin, Todor I. N., Nosko M. M., Lukianova N. Yu., Pivnyuk V. M., Chekhun V. F. (2013)
Janisch Yu. V. - Glycopeptide vaccine on DNA-histone carrier and its impact on ?-potential of effector cells during experimental treatment of lymphoblastic leukemia, Artamonova A. B., Shlyakhovenko V. A. (2013)
Mishcheniuk O. Y. - Molecular characterization of PH-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine, Kostukevich O. M., Dmytrenko I. V., Sholoyko V. V., Prokopenko I. M., Martіna Z. V., Pilipenko G. V., Klymenko S. V. (2013)
Ustinov V. A.  - Antibodies against benzo, Matveeva V. A., Kostyanko M. A. , Glushkov A. N. (2013)
Ryabtseva O. D. - Significance of adhesion molecules expression for estimation of serous ovarian cancer prognosis, Lukianova N. Yu., Shmurakov Yu. A., Polishchuk L. Z., Antipova S. V. (2013)
Burlaka A. - Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiation, Tsybulin O., Sidorik E., Lukin S., Polishuk V., Tsehmistrenko S., Yakymenko I. (2013)
Kaur S. - Human DNA ligase I (LIGI) gene and risk of cervical cancer in North Indian women (2013)
Horacek J. M. - Evaluation of serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia using biochip array technology, Kupsa T., Vasatova M., Jebavy L., Zak P. (2013)
Samoilenko O. - The 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris,4-6 March 2013 (TAT 2013), Zaletok S. (2013)
Instructions to authors (2013)
Будашкин Ю. И. - Второе дополнение к фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма (2013)
Савчук В. В. - Новые сведения по фауне и биологии совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Крыма, Кайгородова Н. С. (2013)
Шупова Т. В. - Разнообразие орнитофауны Гуровского лесничества, Коцюруба В. В., Думенко С. В. (2013)
Котов С. Ф. - Влияние внутривидовых взаимодействий на жизненность, рост и продуктивность растений в ценопопуляциях Petrosimonia oppositifolia (2013)
Гольдин Е. Б. - Биологическая активность микроводорослей и ее значение в межвидовых взаимоотношениях (2013)
Репецкая А. И. - Дендрофлора Комсомольского парка г. Феодосии, Ворошилова Н. В., Савушкина И. Г., Четвертак Л. В. (2013)
Колесников С. В. - Визначення стадій демутаційної сукцесії степової рослинності з використанням даних дистанційного зондування, Сафонов А. І. (2013)
Потемкина Н. В. - Результаты инвентаризации зеленых насаждений Центрального парка г. Джанкой, Севастьянов В. Е. (2013)
Вахрушева Л. П. - Эколого-морфологические признаки возрастных состояний крымского эндемика Saxifraga irrigua, Бирюлева Э. Г., Сибирякова А. П., Абдулганиева Э. Ф. (2013)
Петришина Н. Н. - Морфо-биологическая характеристика Artemisia dracunculus в Предгорном Крыму, Невкрытая Н. В. (2013)
Жалдак С. Н. - Эколого-биологические особенности Duchesnea indica в условиях предгорного Крыма (2013)
Летухова В. Ю. - Новые данные о численности боярышников (Crataegus) в Карадагском природном заповеднике, Потапенко И. Л. (2013)
Николенко В. В. - Шкала оценки декоративных качеств видов, сортов и гибридов рода Fragaria (2013)
Бугара И. А. - Длительное сохранение Onobrychis pallasii на основе эмбриокультуры in vitro (2013)
Стукалюк С. В. - Особенности суточной активности семи видов муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в многовидовых ассоциациях в Крыму, Иванов С. П. (2013)
Коваленко И. С. - Видовой состав гельминтов серой крысы (Rattus norvegicus) в Крыму, Стрюков А. А. (2013)
Хаблак С. Г. - Теория ферментативного роста клеток растяжением, Абдуллаева Я. А. (2013)
Bayraktar V. N. - Assessment criteria for Saccharomyces cerevisiae yeast culture in selection for biotechnological use (2013)
Чмелева С. И. - Влияние препарата Мивал-Агро на ростовые процессы растений ячменя на ранних этапах онтогенеза, Кучер Е. Н., Решетник Г. В. (2013)
Рубель И. С. - Влияние микробиологического препарата "Эмпробио®" на увеличение продолжительности жизни рабочих пчел, Перебейнис А. В., Ржевская В. С. (2013)
Слепых А. А. - Исследование микробиологических и физико-химических показателей сточных вод шахты "Южнодонбасская № 3" и их влияние на сельскохозяйственные культуры растений (2013)
Bayraktar V. N. - Biochemical parameters of macrophytes in littoral recreation area aquatories of the Tiligul estuary in vernal period, Polukarova L. A. (2013)
Гудаков О. О. - Деякі шляхи поліпшення охорони екосистем та територіальних характеристик Гетьманського національного природного парку (2013)
Кучер Е. Н. - Сравнительный анализ виталитетного спектра популяций Dactylorhiza romana (Orchidaceae) (2013)
Правила для авторов журнала "Экосистемы, их оптимизация и охрана" (2013)
Содержание (2014)
Авраменко Н. В. - Досвід використання препаратів тіоктової кислоти у жінок із надлишковою масою тіла, які застосовують комбіновану оральну контрацепцію, Грідіна І. Б., Нікіфоров О. А., Ломейко О. О. (2014)
Вишневский В. А. - Контрактура Дюпюитрена кисти и ее медико-социальная экспертиза (2014)
Гавриленко М. А. - Оценка стоматологического статуса детей с онкогематологической патологией (2014)
Диденко М. В. - Вегетативное обеспечение показателей сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности легкоатлеток-спринтеров, Михалюк Е. Л., Малахова С. Н. (2014)
Каджарян В. Г. - Оценка состояния липидного обмена при дисфункции щитовидной железы, Мельник А. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2014)
Клименко В. І. - Хвороби системи кровообігу:стан здоров’я та перспективи змін, Коваленко А. В. (2014)
Лашкул Д. А. - Поширеність і кореляційно-статистичні взаємозв’язки дисфункції нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу (2014)
Луценко Н. С. - Адаптация женщин к материнству после физиологических родов и психологическая готовность к ранней выписке из акушерского стационара, Аль Сулиман Х. М., Потебня В. Ю., Мазур О. Д., Островский К. В., Соколовская И. С. (2014)
Макаренко О. В. - Гендерно-вікові особливості глаукоми, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2014)
Молодан А. В. - Деформация миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией полости левого желудочка,не осложненной инфарктом миокарда, Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Мягков С. А. - Магнитно-резонансная томография в оценке морфологических и структурных изменений тел позвонков поясничного отдела позвоночника при снижении минеральной плотности костной ткани, Мягков А. П., Рыбак И. Р., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю., Хессо Ареф (2014)
Панько О. М. - Етико-деонтологічні домінанти в офтальмології (2014)
Сыволап В. Д. - Состояние системы гемостаза и ремоделирование сердца у больных Q-инфарктом миокарда с острой аневризмой и пристеночным тромбом левого желудочка, Киселев С. М. (2014)
Сыволап В. В. - Структурно-геометрическая и функциональная перестройка сердца у больных гипертонической болезнью II стадии, имеющих статус курильщика, Познанская Е. А., Визир О. В. (2014)
Сюсюка В. Г. - Медико-психологічна корекція та реабілітація вагітних із cоматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи (2014)
Фурик О. О. - Динаміка клініко-біохімічних параметрів і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий гепатит B із хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Онищенко Т. Є., Савельєв В. Г., Машко О. П. (2014)
Фуштей И. М. - Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий, Соловьeв А. В., Сидь Е. В. (2014)
Яковлева Л. М. - Предиктори несприятливого прогнозу у хворих на ішемічну хворобу серця з верифікованим гемодинамічно значущим атеросклерозом коронарних артерій у динаміці тривалого спостереження (2014)
Каджарян В. Г. - Новое в лечении сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2014)
Новохатний П. В. - Эндокринная функция поджелудочной железы при остром панкреатите (2014)
Баліцька О. П. - Фармакоекономічний i маркетинговий аналіз інгібіторів АПФ для лікування гіпертонічної хвороби в умовах стаціонару (2014)
Гала Л. О. - Розробка структури стандартів належної аптечної практики (2014)
Гоцуля А. С. - Синтез i дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатної кислоти, Міколасюк О. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Нагорная Н. А. - Термогравиметрические исследования суппозиториев с винпоцетином, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2014)
Панфілова Г. Л. - Результати досліджень тендерних закупівель лікарських засобів для онкогематологічних хворих в Україні, Цурікова О. В. (2014)
Недельская С. Н. - Трудности и ошибки, или насколько правомочен диагноз "пищевая аллергия", Пахольчук О. П. (2014)
Клименко В. М. - Формування професійної мотивації студентів під час вивчення курсу факультетської хірургії, Захарчук О. В., Вакуленко В. В., Досаєва А. С. (2014)
Колесник Ю. М. - Шляхи оптимізації підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини на додипломному етапі відповідно до Наскрізної програми, Нерянов Ю. М., Михайловська Н. С. (2014)
Крайдашенко О. В. - Фармацевтична опіка як кінцева мета формування сучасного провізора, Свинтозельський О. О., Саржевська А. В., Самура Т. О., Шевченко М. В. (2014)
Лятуринська О. В. - Роль самостійної роботи студентів на кафедрі дитячої хірургії у процесі кредитно-модульного навчання, Макарова М. О. (2014)
К 75-летию Анатолия Егоровича Соловьёва (2014)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель колебаний упругой среды с большим количеством мелких каверн, заполненных несжимаемой жидкостью с малой вязкостью, Радякин Н. К. (2011)
Дрінь Я. М. - Пряма і обернена задачі для одного класу рівнянь з псевдодиференціальним оператором (2011)
Ільків В. С. - Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними і сталими алгебрично залежними коефіцієнтами, Савка І. Я. (2011)
Ломако Т. В. - Теоремы сходимости и компактности для уравнений Бельтрами (2011)
Старчак М. О. - Повна інтегровність нелінійної гідродинамічної системи типу Кортевега–де Фріза, Притула М. М. (2011)
Литвин О. М. - Розв'язання тривимірної задачі комп'ютерної томографії з використанням невеликої кількості томограм, Першина Ю. І. (2011)
Михалевич В. М. - К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация на основе слабых задач параметров гиперболических систем в условиях импульсных и сосредоточенных воздействий, Дейнека В. С. (2011)
Гавриленко Г. Д. - Устойчивость неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении, Мацнер В. И. (2011)
Лила Д. М. - Об уравнениях движения одной механической системы (2011)
Поляков В. Л. - Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Аэробная биопленка (2011)
Шульга М. О. - Про одну змішану систему рівнянь поперечних коливань пластин у полярних координатах (2011)
Слободенюк А. О. - Розв'язки рівняння Дірака у неоднорідному магнітному полі (2011)
Авраменко А. А. - Апробация ренормгрупповой модели нестационарной турбулентности (2011)
Божко А. Е. - О векторе Пойтинга для электроцепей с полигармонической входной электродвижущей силой (2011)
Карбовский В. Л. - Касияненко В. Х., Шпак А. П. Электронно-энергетический ландшафт валентных электронов арсенатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П. (2011)
Фирстов С. А. - Дислокационная природа кинетических зависимостей прочности металлических материалов при циклическом нагружении, Луговской Ю. Ф. (2011)
Арясова О. В. - Тепловое поле на северо-востоке Украины, Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2011)
Миронцов Н. Л. - Пример эффективного решения обратной задачи многозондового индукционного каротажа (2011)
Усенко О. В. - Условия формирования расплавов в архее (2011)
Фомин Ю. А. - Полевые шпаты ураноносных альбититов Украинского щита, Лазаренко Е. Е. (2011)
Бондаренко П. А. - Синтез новых олигооксипропиленфумаратов и исследование их фотоинициируемой сополимеризации, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2011)
Руденко Л. И. - Реагентная очистка жидких радиоактивных отходов от органических веществ и урана, Хан В. Е., Аксеновская О. А., Кашковский В. И., Джужа О. В., Горбенко В. Н., Зубенко А. В. (2011)
Рябов С. В. - Вплив замісників у β-циклодекстрині на стабільність його комплексів включення з феноксатііном, Бойко В. В., Бортницький В. І., Дмитрієва Т. В., Осташко В. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Струтинська Н. Ю. - Кристалізація складних фосфатів у розчинах-розплавах системи Cs2O–P2O5–Me2IIIO3–MeIIO, MeIII — Fe, Al, Ga, MeII — Mg, Co, Ni, Cu, Zn, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2011)
Дарієнко Т. М. - Наземні водорості острова Зміїний (Чорне море, Україна) (2011)
Кочевенко А. С. - Клонування і аналіз гена Lycopersicon esculentum, що кодує мітохондріальну ізоформу трансамінази амінокислот з розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2011)
Пастер І. П. - Cекреція кортизолу мікроінкапсульованою тканиною кори надниркової залози людини в динаміці культивування (2011)
Костюченко О. П. - Моноклональні антитіла, які розпізнають нову антигенну детермінанту на D-димері фібрину людини, Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Кошель Т. А., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. (2011)
Рибченко Ж. I. - Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення, Палладіна Т. О. (2011)
Коломиец И. Н. - Вторичная структура домена PBS вируса иммунодефицита человека субтипов B, C, D и F, Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Говорун Д. Н. (2011)
Дивоча В. А. - Роль протеиназ крови и их ингибиторов в механизмах противовирусной защиты, Гоженко А. И., Михальчук В. Н. (2011)
Яцкив Я. С. Гончарук В.В. - ''Наука о воде'' (2011)
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (2013)
Двуліт П. Д. - Завдання модернізації гравіметричної мережі України, Смелянець О. В. (2013)
Монюк Б. Є. - Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів (2013)
Козаченко Т. І. - Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні, Дудун Т. В. (2013)
Гордєєв А. Ю. - Аналіз топонімів регіону Чорного моря на картах-портоланах Дульсерта Анґеліно 1325-1339 рр. (2013)
Постельняк А. А. - Геометрична точність ортотрансформованих знімків із супутника Landsat 8 (2013)
Король П. П. - Математико-картографічне моделювання водної ерозії ґрунтів на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту, Волошин В. У., Фесюк О. В. (2013)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2013)
Тамарі Іванівні Козаченко – 75 (2013)
Петру Максимовичу Шевчуку – 85 (2013)
Путренко В. В. - 26-та Міжнародна картографічна конференція в Дрездені, Руденко І. С., Сосса Р. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2013 р. (2013)
Андрєєва А. О. - Рівні нового адипоцитокіну вісфатину та стан ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння (2013)
Абрагамович М. О. - Класифікація цирозу печінки: ретроспективний погляд на проблему та сучасне її вирішення з урахуванням синтропічних ко- та поліморбідних уражень хворого, Абрагамович О. О. (2013)
Дорофєєв А. Е. - Тяжкість перебігу хронічних обструктивних захворювань легень у пацієнтів Донецького регіону залежно від генотипічних та фенотипічних чинників ризику, Хоростовська-Винімко Й., Чуков А. Б., Хорунжа В. С., Пархоменко Т. А., Хорунжа Л. В. (2013)
Сидорчук С. Г. - Характер анаболічних процесів при загоєнні експериментальної дерматомної рани на тлі застосування мазі композиційної суміші похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину, Огоновський Р. З., Пастернак Ю. Б., Принда Ю. М. (2013)
Іващук С. І. - Вікові та хронобіологічні аспекти частоти виникнення гострого панкреатиту (2013)
Шуніна Н. В. - Клінічні детермінанти якості життя у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, з порушеннями сну й вегетативною дисфункцією (2013)
Яцкевич О. Я. - Особливості метаболічного гомеостазу в пацієнтів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, із коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою, Абрагамович О. О. (2013)
Дорофєєв А. Е. - Клініко-епідеміологічна характеристика пацієнтів із синдромом подразненного кишечнику в Донбаському регіоні, Коновалова-Кушнір Т. О., Пархоменко Т. А., Бабич О. В., Васильченко О. А. (2013)
Луцький І. С. - Ангіотензин II і симпатоадреналова система як чинники формування ендотеліальної дисфункції під впливом хронічного стресу, Лютикова Л. В., Луцький Є. І. (2013)
Лебединська М. М. - Особливості якості життя пацієнтів із негоспітальною пневмонією та супутньою хронічною серцевою недостатністю, Кумпан Н. В. (2013)
Yabluchanskiy N. - The principle of symmetry and clinical practice, Yabluchanskiy A. (2013)
Журавльова Л. В. - Легенева гіпертензія в осіб зрілого віку: труднощі діагностики, Філоненко М. В., Лопіна Н. А. (2013)
Чуйко Н. Я. - Метаболічний синдром, ускладнений цереброваскулярними захворюваннями: погляд на стан проблеми (2013)
Ляшок А. Л. - Передопераційна підготовка хворих з високим кардіальним ризиком (2013)
Панькевич В. В. - Новітні медичні технології в стоматології: сучасний стан і перспективи впровадження, Маринюк В. Г., Принда Ю. М., Боровкова Я. Д., Голод Л. В. (2013)
Москалець В. В. - Агроекологічні особливості нового сорту пшениці м'якої озимої Ювівата 60, Москалець Т. З., Москалець В. І., Буняк Н. М. (2014)
Башкірова Н. В. - Оцінка нових самофертильних селекційних зразків люцерни посівної (Medicago sativa L.), Глибовець А. О. (2014)
Василюк П. М. - Оцінка стабільності та пластичності показників продуктивності та якості нових сортів пшениці м'якої озимої в умовах Лісостепу України (2014)
Корнєєва М. О. - Реакція простих стерильних гібридів буряку цукрового за збором цукру на регульовані фактори середовища, Ненька М. М. (2014)
Панфилова О. В. - Сравнительная оценка адаптивного потенциала генотипов смородины красной (Ribes rubrum L.) к абиотическим факторам вегетационного периода, Ожерельева З. Е., Голяева О. Д. (2014)
Стригун В .М. - Оцінювання сортів гороху овочевого (Pisum sativum L.) за показниками якості зеленого горошку та насіння (2014)
Янішевський Л. І. - Вплив елементів технології вирощування на врожайність насіння сортів льону олійного, Маційчук В. М. (2014)
Скорик В. В. - Ефективність добору за крупністю зерна жита озимого (Secale cereale L.) (2014)
Тарнавська К. П. - Урожайність та якість плодів клонів Джонаголду української селекції (2014)
Шоферистов Е. П. - Перспективы создания сортов нектарина (Prunus persica (L.) Batsch. subsp. nectarina (Ait.) Shof.) с низкой восприимчивостью к грибным болезням, Цюпка С. Ю., Иващенко Ю. А. (2014)
Король Л. В. - Особливості виявлення генетично модифікованих організмів у насінних партіях ріпаку (Brassica napus L.), Гончарова С. О., Піскова О. В., Костенко А. В., Коровко І. І., Кожемякіна Л. М. (2014)
Халимон О. В. - Етапи формування колекції "Дендрарію Держсортомережі” (2014)
В. Д. Мединцю – 90 (2014)
З. Б. Києнко – 40 (2014)
В. Л. Курилу – 60 (2014)
М. М. Гаврилюку – 65 (2014)
В. С. Кочмарському – 50 (2014)
Наказ МОЗ України "Про систему офтальмологічної допомоги населенню України" (2013)
Положення про систему офтальмологічної допомоги в Україні (2013)
Вимоги до внутрішньоочного вітреоретинального медикаментозного лікування (2013)
Обсяг діагностичної і лікувальної допомоги в офтальмологічному кабінеті поліклініки (2013)
Обсяг роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування (2013)
Обсяг та порядок проведення долікарського офтальмологічного скринінгу (2013)
Невідкладна медична допомога при травмах та хворобах ока (2013)
Положення про амбулаторне консультативне офтальмологічне відділення (2013)
Порядок організації очнопротезної медичної допомоги (2013)
Бельчина Ю. Б. - Мікроальбумінурія як показник генералізованої дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 1 типу та метаболічну кардіоміопатію, Соколова Л. К., Тронько М. Д. (2013)
Огоновський Р. З. - Можливість корекції експериментального інфікованого ранового процессу локальною терапією гелем композиційної суміші похідних ?-кротонолактону та Zn-карнозину (2013)
Яворський О. Г. - Норадреналінові токсичні зміни, Титуса А. В., Бобрьонок В. Г., Семен Х. О. (2013)
Semen K. O. - Condition of the pro-/antioxidant system and heart rate variability in subjects from various functional groups, Yelisyeyeva O. P., Іlenkiv N. V., Kaminskyy D. V., Savka N. O., Yavorsky O. H. (2013)
Лiтовченко Т. А. - Зміна показників ауторегуляції мозкового кровообігу на тлі хронічного головного болю напруги, Якубенко Ю. В., Завальна O. П., Шептун О. M., Пасюра І. М. (2013)
Шаблій Д. М. - Застосування локальної електротермометрії у хворих із травматичним невритом нижнього альвеолярного нерва (2013)
Никитюк Г. П. - Електронно-мікроскопічні дослідження та показники ферментативних процесів нейтрофілів за умов довготривалого антигенного навантаження та на тлі введення кверцетину, Лукович І. М., Вервега Б. М. (2013)
Ейтутіс Ю. Г. - Провідникова анестезія з використанням апарата для пошуку нервових стовбурів "Stimuplex DIG RC" в ортопедо-травматологічній практиці, Андреєва М. О., Карась В. В., Бабочкін Р. О., Легенький О. Г., Ткачук Є. В. (2013)
Люлько О. М. - Особливості медико-санітарного забезпечення населення при транспортних пригодах на етапі реформування галузі (2013)
Білобородько Л. Р. - Целіакія в дітей на сучасному етапі: клінічні вияви, критерії діагностики, Левицька Л. К., Винявська О. М., Халанія Р. С. (2013)
Кулявець С. Ю. - Хронічна ревматична хвороба серця і тактика її лікування, Каменська Е. П., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І. (2013)
Солонинко З. М. - Застосування поетапного хірургічного лікування одонтогенної підшкірної гранульоми обличчя, Красівський Е. З., Принда Ю. М., Піщур Р. П., Солонинко Ю. З. (2013)
Погранична Х. Р. - Принципи лікування переломів нижньої щелепи (2013)
Contents (2008)
Момотов В. В. - Применение института аналогии в материальном и процессуальном праве России: история и современность, Улетова Г. Д., Маркова-Мурашова С. А. (2008)
Оніщенко Н. М. - Гармонізація правової системи України як чинник забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян (2008)
Гладкий С. О. - Законодавча регламентація набуття кооперативного членства в УСРР періоду НЕП (2008)
Дмитрієнко І. В. - Контексти історичного становлення та розвитку української державно-правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2008)
Смирнова М. Г. - Социальные притязания в праве (2008)
Подорожна Т. С. - Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності (2008)
Воронюк О. О. - Держава як суб’єкт права – юридична особа (2008)
Панич Н. Ю. - До питання про Генеральну прокуратуру Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) (2008)
Сайфуліна Ю. В. - Радянізація Північної Буковини у 1940-1941 рр.: адміністративно-правовий аспект (2008)
Сушинський О. І. - Судова юрисдикція актів Президента України (2008)
Биков О. М. - Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад (2008)
Дерев’янко С. М. - Про оновлення конституційних повноважень Верховної Ради України щодо призначення всеукраїнського референдуму (2008)
Домбровська О. В. - Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності (2008)
Ворона П. В. - Порівняльний аналіз закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування в Конституціях України та Російської Федерації (2008)
Зозуля О. І. - Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації (2008)
Стефанчук Р. О. - Кодифікація європейського цивільного права: сучасний стан та перспективи (2008)
Бірюков О. М. - Сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство (2008)
Гринько С. Д. - Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні (2008)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Емансипація неповнолітніх: цивільно-процесуальний аспект (2008)
Бориславська М. В. - Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України (2008)
Валєєв Д. Х. - Процесуальна природа виконавчого провадження у системі права Російської Федерації (2008)
Давидова Н. О. - Проблеми переведення житлового фонду в нежитловий (2008)
Зілковська Л. М. - Проблеми захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло (2008)
Бондарєва М. В. - До питання про належне місце укладення та нотаріального посвідчення договорів відчуження, застави (іпотеки) нерухомого майна, Стоян В. О. (2008)
Ватрас В. А. - Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин (2008)
Міщук В. В. - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, завдану під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу (2008)
Клюєва Є. М. - Особливості договору пожертви за Цивільним кодексом України (2008)
Феннич В. П. - Механізм використання доказових презумпцій у цивільному судочинстві (2008)
Анікіна Г. В. - Смерть фізичної особи як юридичний факт (2008)
Спасибо І. А. - Набуття права власності особою при його припиненні в іншої особи: окремі проблеми волі та правонаступництва (2008)
Столковський В. І. - Цивільна процесуальна правосуб’єктність закладів охорони здоров’я (2008)
Кучер Т. М. - Юридична природа права на судовий захист у порядку цивільного судочинства (2008)
Новохатська Я. В. - Позбавлення або обмеження строком права на утримання одного з подружжя (2008)
Андрейцев В. В. - Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт (2008)
Долинська О. В. - Юридична природа корпоративних прав учасників господарських товариств (2008)
Шкльода Я. А. - Окремі аспекти здійснення права фізичної особи, що страждає на психічний розлад, на інформацію про стан свого здоров’я (2008)
Задорожна С. Ф. - Альтернативні способи вирішення комерційних спорів: законодавче забезпечення в країнах Європи (2008)
Хныкин Г. В. - Субъекты локального нормотворчества (2008)
Лаврів О. Я. - Принцип договірного визначення трудової функції працівника (2008)
Онищук С. В. - Сучасний стан адаптації звільнених працівників органів внутрішніх справ в Україні (2008)
Костяшкін І. О. - Проблеми законодавчого забезпечення реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення (2008)
Домбровський С. Ф. - Питання правового забезпечення інвестицій в агропромисловому комплексі (2008)
Музика-Стефанчук О. А. - Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування (2008)
Углик Н. М. - Поняття та значення адміністративної процедури (2008)
Ящищак О. Р. - Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг (2008)
Луцький М. І. - Загальнотеоретичні засади судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2008)
Морозов С. М. - Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання (2008)
Звонарьова Ю. В. - Делеговані повноваження як елемент механізму фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2008)
Гречанюк С. К. - Окремі питання організації процедури застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення (2008)
Зливко С. В. - Деякі аспекти формування кадрової політики державної кримінально-виконавчої служби України (2008)
Бодаєвський В. П. - Проблеми визначення об’єкта та предмета складу злочину, передбаченого статтею 410 Кримінального кодексу України (2008)
Копилян В. А. - Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України (2008)
Крих Т. Я. - Оцінювач як суб’єкт незаконної приватизації державного, комунального майна (2008)
Мирзоев Ш. - Социальные последствия тяжких преступлений, совершаемых с жестокостью в отношении несовершеннолетних (2008)
Андрушко О. В. - Окремі питання сутності та ознак дізнання в Україні (2008)
Юрчишин В. Д. - До питання застосування правової експертизи у кримінальному судочинстві (2008)
Карпенко М. О. - Особливості попереднього розгляду суддею справ про злочини неповнолітніх (2008)
Гадиров А. - Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией (2008)
Атаманчук І. А. - Реалізація правових норм про підсудність в системі кримінально-процесуальних відносин (2008)
Мединська Л. В. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення рівності учасників (сторін) судового процесу у кримінальному судочинстві (2008)
Цвігун Т. С. - Захист прав та законних інтересів потерпілих в кримінальному процесі України (2008)
Король В. І. - Концептуально-правові засади охорони та захисту економічних інтересів держави у сфері оподаткування в умовах глобалізації (досвід Китаю) (2008)
Коваль О. В. - Правові аспекти співробітництва України з міжпарламентською асамблеєю держав-членів співдружності незалежних держав (2008)
Кульчій І. О. - Сутність та проблеми реформування системи державного управління (2008)
Айтаханов К. - Государственное регулирование развития агробизнеса в Республике Казахстан и его научное обеспечение (2008)
Баран М. П. - Нормативно-правове забезпечення управління розвитком вищої школи за роки незалежності України (2008)
Щепанський Е. В. - Удосконалення механізму обґрунтування створення та функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного спрямування (2008)
Довгань В. І. - Державне управління в галузі ветеринарної медицини в умовах обмежених ресурсів в Україні (2008)
Усаченко Л. М. - Місцеві органи державної влади та недержавні організації: регіональний аспект соціального партнерства (2008)
Верба С. М. - Роль та місце української освіти в європейському освітянському просторі (2008)
Гриськова А. М. - Досвід країн Європейського Союзу у сфері державного регулювання виборчого процесу (2008)
Малімон В. І. - Проблеми державної культурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства (2008)
Сіцінська М. В. - Діяльність керівника щодо попередження процесу професійного "вигоряння” серед персоналу (2008)
Липовська Н. А. - Модель інституціонального розвитку державної служби України (2008)
Витко Т. Ю. - Термінологічні особливості кадрового дискурсу в державному управлінні (2008)
Грай М. П. - Нормативна модель державно-службових відносин в Україні: проблемні моменти розмежування застосування норм публічного і приватного права (2008)
Сидоренко П. В. - Основні складові нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення державної служби (2008)
Мельник І. М. - Професійне навчання персоналу державної служби як складова державної кадрової політики (2008)
Адаманова З. О. - Концептуальні основи національної економічної безпеки (2008)
Савченко В. Ф. - Програмне регулювання розвитку економіки держави та регіонів на сучасному етапі (2008)
Бєлєйченко О. Г. - Напрями вдосконалення інвестиційної політики в Україні (2008)
Сейдаметова Л. Д. - Оцінка фінансової складової системи збалансованих показників як інструмент успішного управління бізнесом (2008)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формалізації завдання формування політики водоефективної економіки мегаполісу, Клюй О. В. (2008)
Луцька Н. І. - Значення зеленого туризму для розвитку соціально-економічного потенціалу Івано-Франківської області (2008)
Синчак В. П. - Концепція удосконалення системи оподаткування у сільському господарстві України (2008)
Катренко Я. А. - Перспективи удосконалення оподаткування інноваційної діяльності як чинник макроекономічної стабілізації (2008)
Баранецька О. В. - Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної безпеки держави (2008)
Султанова З. М. - Критерии разграничения статистической и административной деятельности (2008)
Бабинцев В. П. - Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде: проблемы диагностики и противодействия (2008)
Реутов Е. В. - Самоорганизация в молодежной среде: практики и ограничения (2008)
Бояринова И. В. - Управление кадровым обеспечением государственной молодежной политики в Белгородской области (2008)
Талышинский Э. - Возникновение глобально-информационного общества и место Азербайджана в нем (2008)
Петрушко А. А. - Англійська Біблія як лексикографічне джерело притч, прислів’їв, фразеологічних виразів (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Белзецький Р. С. - Метод ідентифікації фізіологічних характеристик для системи дистанційного визначення емоційного стану бійців спецпідрозділів МВС, Шиян А. А. (2013)
Сердюк В. Р. - Роль щебеневої продукції в житлово-будівельному комплексі України, Гучок І. С. (2013)
Бойко І. П. - Дослідження впливу кількості поверхів на напружено-деформований стан висотного будинку при сейсмічних навантаженнях, Сахаров В. О., Гетун Г. В., Мельник В. А. (2013)
Березюк О. В. - Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Русакова Т. І. - CFD-моделювання розповсюдження забруднення повітряного середовища в мікрорайоні, Біляєв М. М. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень у процесі створення технічних інновацій, Зянько В. В. (2013)
Лежнюк П. Д. - Сучасні підходи до розрахунків втрат потужності і енергії від транзитних перетоків, Семенюк Н. В. (2013)
Авраменко В. М. - Модифікація динамічних характеристик навантаження в розрахунках стійкості енергосистем для врахування самозапуску асинхронних двигунів, Гурєєва Т. М., Юнєєва Н. Т. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу джерел відновлюваної енергії на забезпечення балансової надійності в електричній мережі, Комар В. О., Собчук Д. С. (2013)
Кутін В. М. - Моделювання струму в реагувальному органі пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2013)
Кирик В. В. - Дослідження процесів у ненавантаженому силовому автотрансформаторі у разі геомагнітних збурень, Нагорний Р. В. (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання асинхронного двигуна з урахуванням динамічного насичення, Василець С. В. (2013)
Говоров П. П. - Постановка задачі комплексної оптимізації режимів систем електропостачання та освітлення міст, Говоров В. П., Король О. В., Говорова К. В. (2013)
Яндульський О. С. - Підходи до оптимального керування режимами розподільних електричних мереж з розосередженою генерацією, Труніна Г. О. (2013)
Івакіна К. Я. - Аналіз електромагнітних процесів випрямляча з широтно-імпульсною модуляцією (2013)
Артюх С. Ф. - Система регулювання оптимального ККД гідроагрегатів, що працюють зі змінними напорами, Червоненко І. І. (2013)
Терешкевич Л. Б. - Внутрішнє симетрування у вузлах приєднання ліній з однофазним навантаженням, Бандура І. О., Владико О. С. (2013)
Савенко О. Є. - Оптимізація роботи суднової електростанції з метою підвищення якості електроенергії (2013)
Кіянюк О. І. - Експериментальне дослідження енергоефективності електропривідних насосів системи водопостачання басейну, Гладь І. В. (2013)
Бодунов В. М. - Урахування острівних режимів під час вибору потужності джерел розподіленої генерації, Гай О. В. (2013)
Штовба С. Д. - Критерії навчання нечіткого класифікатора, що враховують платіжну матрицю, Панкевич О. Д., Нагорна А. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд технологій геоінформаційно-енергетичних мереж та методів підвищення стабільності їх функціонування, Маліновський В. І., Тарновський М. Г., Ярославський Я. І. (2013)
Лисогор В. М. - Дворівнева логіко-динамічна модель управління віброударними пристроями вібраційних машин сільськогосподарського призначення, Зелінська О. В. (2013)
Біліченко В. В. - Системна модель проектного управління стратегіями розвитку організацій автомобільного транспорту за етапами їх життєвого циклу, Романюк С. О. (2013)
Курок В. П. - Історична складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Шевель Б. О. (2013)
Тютюнник О. І. - Використання систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення, Михалевич В. М. (2013)
Хомік О. М. - Мультимедійні технології як засіб формування управлінської культури майбутніх економістів (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2013 рік (2013)
Колішецька М. А. - Динаміка змін прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях морських свинок у пізній період формування експериментальної бронхіальної астми (2013)
Федотова Л. О. - Активність гемостазу та фібринолізу у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією (2013)
Shanina I. V. - Functional parameters of blood circulation in patients with permanent pacemakers in the early postoperative period in different QRS complex duration classes, Volkov D. E., Lopin D. A., Krayz I. G., Yabluchansky N. I. (2013)
Дементьєва Н. А. - Гістологічне та імуногістохімічне дослідження в диференційній діагностиці судинних аномалій у дітей молодшого віку, Антонюк С. В., Соцко В. В. (2013)
Подрез Е. В. - Вплив центральної 2а-NMDA-седації на гемодинамічний профіль (2013)
Трачук Л. Є. - Оптимізація комплаєнсу із застосуванням психокорекційної програми – новий крок до підвищення ефективності лікування артеріальної гіпертензії (2013)
Принда Ю. М. - Стан гігієни порожнини рота у працівників залізниці й дорослого населення міста Стрий, Красівський Е. З., Солонинко Ю. З., Лисій М. Д., Оріхівська Н. В., Лісевич Я. М., Голод Л. В. (2013)
Ковальський П. П. - Місце тромболітичної терапії в лікуванні хворих на інфаркт міокарда, Ковальська Т. М. (2013)
Погранична Х. Р. - Пошкодження скронево-нижньощелепного суглоба при травматичних переломах нижньої щелепи (2013)
Бур’янов О. А. - Досвід ендопротезування кульшового суглоба в ортопедо-травматологічній практиці залізничної медицини, Кваша В. П., Легенький О. Г., Ейтутіс Ю. Г. (2013)
Матолич У. Д. - Особливості мікробного пейзажу та чутливості до антибіотиків збудників абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки, Федько В. В. (2013)
Слівінська-Курчак Х. Б. - Особливості фізичного, психомоторного розвитку та захворюваності в дітей раннього віку, які потребували штучної вентиляції легень у неонатальному періоді, Коржинський Ю. С. (2013)
Звершхановський Ф. А. - Використання "Шкали оцінки негоспітальної пневмонії" для прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії та корекції лікувальної тактики, Доскоч Є. З., Калайджан К. О., Павлішевська Т. А. (2013)
Галузинська О. І. - Досвід використання моксифлоксацину в антибактеріальній терапії хворих на гострий панкреатит, Никонюк О. В., Давидюк Б. В., Михайлик І. О., Томинець М. В., Любицький Ю. Д., Андреєва М. О., Філіпов Ю. Ю. (2013)
Буфан М. М. - Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастрит із моторно-евакуаторною дисфункцією гастродуоденальної зони (2013)
Борисенко А. А. - О теореме сравнения углов для замкнутых кривых, Драч К. Д. (2011)
Жучок А. В. - Групи автоморфізмів ортогональних сум напівгруп (2011)
Олійник Б. В. - Комбінаторика однорідних розшарувань скінченних метричних просторів, Сущанський В. І. (2011)
Салимов Р. Р. - Локальное поведение обобщенных квазиизометрий (2011)
Стоян Ю. Г. - Псевдонормализованные Φ-функции для двумерных φ-объектов, Романова Т. Е., Чернов Н. И. (2011)
Шевченко А. И. - Математическое моделирование процессов кристаллизации металла с учетом конвекции и примесей, Миненко А. С. (2011)
Бєлов Ю. А. - Моделювання вищих когнітивних функцій людиноподібного інтелекту як процесу породження сенсів, Тарасюк О. В. (2011)
Лебєдєв Є. О. - Про оптимальне керування інтенсивністю обслуговування в системах з повторними викликами, Пономарьов В. Д. (2011)
Малик І. В. - Асимптотика збурених стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу, Савчук Б. В. (2011)
Скобелев В. Г. - Автоматы над конечным кольцом: неподвижные точки автоматных отображений (2011)
Бабенко В. И. - К оптимизации формы строго выпуклой оболочки, жестко закрепленной вдоль плоского края при внешнем давлении (2011)
Гуляєв В. І. - Екранування нестаціонарних хвиль клиноподібним пружним включенням, Луговий П. З., Заєць Ю. О. (2011)
Ефимова Т. Л. - Исследование свободных колебаний ортотропных цилиндрических оболочек на основе различных моделей (2011)
Мольченко Л. В. - Вплив стороннього струму на деформацію гнучких кільцевих пластин змінної жорсткості в магнітному полі, Нарольський М. В. (2011)
Шпак А. П. - Энергия связи парапозитрония в нанопорах металлов, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2011)
Крівцун І. В. - До теорії формування крапель електродного металу при дуговому зварюванні плавким електродом, Семенов О. П., Демченко В. Ф. (2011)
Кудін В. Г. - Синтез бориду Ni23−xAlxB6 реакційним спіканням в умовах високого тиску та температури, Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач С. В. (2011)
Вальтер А. А. - Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87, Дикий Н. П., Еременко Г. К., Ляшко Ю. В., Андреев А. В., Писанский А. И. (2011)
Дубовенко Ю. І. - Відновлення магнітного потенціалу в задачі Алексідзе (2011)
Емельянов В. А. - Инженерно-геологические и геоэкологические исследования глубоководной зоны Черного моря в 30-м рейсе НИС ''Владимир Паршин'' (2011)
Иванов В. А. - Моделирование активного метода борьбы с паводками, Овчаренко И. А., Прусов А. В. (2011)
Усенко О. В. - Применение формационного анализа сегодня (2011)
Віленський В. О. - Реакційноздатні похідні ріпакової олії для полімерних компаундів, Керча Ю. Ю., Дмитрієва Т. В., Гончаренко Л. А., Бортницький В. І., Глієва Г. Є. (2011)
Желтоножська Т. Б. - Міцелярні наноконтейнери на основі блок-кополімерів з хімічно комплементарними компонентами для токсичних нерозчинних у воді лікарських субстанцій, Недашківська В. В., Федорчук С. В., Парцевська С. В., Пермякова Н. М., Костенко Л. С. (2011)
Матвєєв Ю. І. - Синтез трифосфінотригідроксикалікс (2011)
Харламов А. И. - Новое вещество: молекулярные кристаллы фуллереноподобной N-содержащей молекулы углерода — (C50N10)O3H10, Кириллова Н. В. (2011)
Коршиков И. И. - Молекулярная филогенетика двухвойных сосен Украины: уточнение таксономического статуса на основе анализа аллозимной изменчивости, Пирко Я. В., Калафат Л. А., Горлова Е. М., Мудрик Е. А. (2011)
Позур В. В. - Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на дозрівання дендритних клітин in vitro (2011)
Грубская Л. В. - Энергетическое состояние митохондрий энтероцитов тонкой кишки крыс после действия рентгеновского излучения низкой мощности, Войцицкий В. М., Хижняк С. В. (2011)
Гуніна Л. М. - Комп'ютерне прогнозування фармакологічної активності L-карнітину на основі структурної формули, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Небесна Т. Ю., Олішевський C. В., Головащенко Р. В. (2011)
Войтешенко І. С. - Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Кульбачко Ю. Л. - Изменчивость биомассы дождевых червей (Lumbricidae) как отклик биоты на различные экологические условия в модельных экспериментах, Пахомов А. Е., Дидур О. А. (2011)
Третяк П. Р. - Приріст деревостанів старшого віку: екологічний аспект, Черневий Ю. І. (2011)
Божидарнік Т. В. - Інституціональні та економічні передумови формування сучасних підприємницьких структур у молокопродук-товому підкомплексі (2013)
Бойко О. В. - Маркетингове стратегічне планування збутової діяльності підприємства, Криштапюк Г. О. (2013)
Войтович С. Я. - Значення та тенденції становлення сфери послуг в Україні, Данилюк Т. І. (2013)
Герасимяк Н. В. - Теоретичні засади мотивації адміністративно-управлінського персоналу підприємства (2013)
Глубіцька Т. В. - Методика оцінки соціо-еколого-економічної доцільності впровадження природоохоронних інвестицій на хімічних підприємствах (2013)
Дзюбинський А. В. - Проблеми оцінки вартості рекреаційних територій, Дзюбинська О. В., Кравчук П. Я. (2013)
Димченко Н. С. - Рефлексивне управління та його роль в управлінській діяльності (2013)
Камінська І. М. - Основні стратегії активізації соціального діалогу в регіоні, Коленда Н. В. (2013)
Ковальчук О. В. - Загальні засади аналізу методів менеджменту, Загоруйко В. Л. (2013)
Ковальська Л. Л. - Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями удосконалення, Циганюк В. Л. (2013)
Кривов’язюк І. В. - Моделювання інформаційних потоків CRM-системи та оцінка ефективності їх впровадження на підприємстві, Рошкевич В. Ф., Стрільчук Р. М. (2013)
Крикавський Є. В. - Інформаційне забезпечення підтримки прогнозування виробництва машинобудівних підприємств, Волошин В. С., Петецький І. (2013)
Куцай Н. С. - Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості, Поміркована О. В. (2013)
Ліпич Л. Г. - Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням нетарифного регулювання, Кутикіна К. М. (2013)
Лорві І. Ф. - Особливості системи мотивації на лісогосподарських підприємствах, Читкайло М. В. (2013)
Матвійчук Т. О. - Геоінформаційна система як ефективний засіб організації логістичних зв’язків міста (2013)
Морохова В. О. - Перспективи розвитку цукробурякового виробництва України, Сай О. В. (2013)
Морохова В. О. - Системний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Соловей О. М. (2013)
Панюк Т. П. - Використання світового досвіду для вирішення проблем ринку праці в Україні (2013)
Полінкевич О. М. - Обґрунтування вибіркової сукупності промислових підприємств при дослідженні інноваційних бізнес-процесів (2013)
Стрижеус Л. В. - Проблема гендерної нерівності на ринку праці, Багнюк О. В. (2013)
Стрижеус Л. В. - Cутність та необхідність оцінки мотивації праці персоналу, Плахутіна Т. І. (2013)
Сяська О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду регулювання процесів водокористування та перспективи його застосування в Україні (2013)
Тендюк А. О. - Методичні підходи до оцінки результативності, якості та ефективності системи менеджменту підприємства, Васильківський С. М. (2013)
Черчик Л. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами (2013)
Болотов Д. В. - О макроскопической размерности неспиновых многообразий (2011)
Борисенко А. А. - О кривизне семейства кривых на плоскости, Голицына М. А. (2011)
Коломойцев Ю. С. - О приближении функций обобщенными средними Бохнера–Рисса в пространствах Харди Hp, 0
Муратов М. А. - Порядковая сходимость в эргодических теоремах в перестановочно инвариантных пространствах, Пашкова Ю. С., Рубштейн Б. А. (2011)
Ральченко К. В. - Наближення мультифрактальних процесів і полів абсолютно неперервними процесами (2011)
Грищенко О. Ю. - Розпаралелювання різницевих схем на основі ДС-алгоритму, Марцафей А. С., Федорова В. С. (2011)
Литвин О. М. - Про один метод побудови точних розв'язків крайової задачі для диференціального рівняння еліптичного типу в областях складної форми, Лобанова Л. С. (2011)
Малик І. В. - Асимптотика детермінованих диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу (2011)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних періодичних структурах, Чернуха О. Ю., Дмитрук В. А. (2011)
Глухов Ю. П. - Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки (2011)
Поляков В. Л. - Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Биореактор-фильтр (2011)
Шульга М. О. - Про одну змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань пластин в полярних координатах (2011)
Линчевский И. В. - Влияние магнитоупругого взаимодействия на скорость акустических волн в кубических ферродиэлектриках, Петрищев О. Н. (2011)
Шевчук В. А. - До побудови узагальнених граничних умов конвективного теплообміну тіл із середовищем через тонкі неплоскі покриття (2011)
Габелков С. В. - Кинетика кристаллизации наночастиц аморфного оксида циркония (2011)
Бахмутов В. Г. - Изменения главного магнитного поля и климата в XX веке, Мартазинова В. Ф., Иванова Е. К., Мельник Г. В. (2011)
Гладун В. В. - Обгрунтування шляхів освоєння нафтогазового потенціалу України (2011)
Дубовенко Ю. І. - До проблеми гравітаційного моніторингу геологічного середовища, Чорна О. А. (2011)
Лукин А. Е. - Открытие газоносных коллекторов гипогенно-метасоматической природы в кристаллических породах Украинского щита, Юзленко А. Т. (2011)
Мостовой С. В. - Математическое моделирование оценки старения природных и техногенных объектов в системах мониторинга, Мостовой В. С. (2011)
Томас Ан. - К вопросу о положении границы между визейским и серпуховским ярусами нижнего карбона в угленосной формации Львовско-Люблинского бассейна (Украина, Польша), Томас Ад., Шульга В. Ф. (2011)
Апостолова Р. Д. - Электролитическиe сульфиды Fe, Co, Ni в макетном литиевом аккумуляторе c электролитами на основе алкилкарбонатных электролитов с солями LiBOB и LiClO4, Коломоец О. В., Шембель Е. М., Присяжный В. Д., Глоба Н. И., Диамант В. А. (2011)
Марічев К. О. - Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації, Короткіх М. І., Кисельов А. В., Пехтерева Т. М., Бумагін М. О., Раєнко Г. Ф., Швайка О. П. (2011)
Савельєв Ю. В. - Створення нових лактозовмісних пінополіуретанів, здатних до деградації в навколишньому середовищі, Янович І. В., Марковська Л. А., Ахранович О. Р., Савельєва О. А., Робота Л. П. (2011)
Берестяна А. М. - Вікові зміни метилування ДНК сім'ядольних листків Linum usitatissimum за умови УФ-В опромінення, Гродзинський Д. М., Кріпка Г. В. (2011)
Григорян Р. Д. - Энергетическая концепция артериального давления (2011)
Кочевенко А. С. - Картування генів томата, задіяних у метаболізмі амінокислот з розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2011)
Блюм Я. Б. - Нитротирозилирование как посттрансляционная модификация растительного α-тубулина, Литвин Д. И., Красиленко Ю. А., Шеремет Я. А., Емец А. И. (2011)
Шевчук М. В. - Бензо (d)(1,3) дiоксолвмiснi похiднi -амiнофосфонових кислот: синтез та iнгiбування протеїнтирозинфосфатаз, Танчук В. Ю., Кононець Л. А., Кулік І. Б., Рибакова А. В., Романенко В. Д., Сорочинський А. Є., Вовк А. І., Кухар В. П. (2011)
Войтешенко І. С. - Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Ткачук З. Ю. - 2'-5'-Олігоаденілати та їх аналоги як модулятори активності протеїнкіназ, Козлов О. В., Дубей І. Я., Кухаренко А. П. (2011)
Комісарова М. С. - Популяційна структура та екологічна роль масових видів молюсків на шельфі острова Зміїний, Ємельянов І. Г., Дикий Є. О. (2011)
Бараш Ю. С. - Роль залізничного транспорту в соціально-економічному житті України (2012)
Андрушків Б. - Організація мобільних компактних паркінгів, стан і перспективи їх розвитку в умовах міського господарства (аспекти якості транспортного обслуговування), Погайдак О., Кирич Н., Керничний Б. (2012)
Головкова Л. С. - Розвиток трудоресурсного потенціалу залізничної галузі в контексті корпоратизації (2012)
Головкова А. Є. - Comment on peut transformer votre business aujourd’hui? Tendances de la transformation d’entreprise realisee par Mise en place du sap (2012)
Шкуліпа Л. В. - Соціально відповідальна реструктуризація залізничного транспорту в Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ (2012)
Топоркова О. А. - Витрати на будівельно-монтажні роботи – класифікація та порядок організації обліку, Шрубковська В. С. (2012)
Тесленко Т. В. - Історія реформування залізниць України (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Дослідження показників інтенсивності конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг (2012)
Шило Л. А. - Автоматизація обліку необоротних активів в структурному підрозділі, Железняк В. В., Груберт У. А. (2012)
Сокольська Р. Б. - Модель формування фінансових результатів підприємства, Зелікман В. Д. (2012)
Шерепа К. М. - Застосування методики факторного аналізу для визначення забезпеченості запасів на підприємстві (2012)
Чімбо Мікендзо Жозіан Ліонель - Государственное регулирование железнодорожного транспорта в демократической республике Конго (2012)
Білиця Ю. В. - Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства, Шульга А. В. (2012)
Бобиль В. В. - Удосконалення організації обліку преміювання та інших програм матеріального стимулювання в ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод", Адамян А. С. (2012)
Нечай А. А. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в транспорт України, Кассір В. В. (2012)
Сначов М. П. - Нормування виробничих запасів у структурних підрозділах залізниці, Абакумова Ю. С. (2012)
Бобровська О. Ю. - Методологічні засади використання технології бенчмаркінгу в стратегічному аналізі й прогнозуванні розвитку регіонів (2013)
Ткач А. А. - Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми (2013)
Копитко В. І. - Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті, Орловська О. В. (2013)
Ткач Т. В. - Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освітнього простору (2013)
Вертель В. В. - Соціальний розвиток персоналу транспортних підприємств (2013)
Близнюк Т. М. - Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту (2013)
Божок Н. О. - Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні (2013)
Дзюба В. І. - Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання (2013)
Шило Л. А. - Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації, Захаренко І. В., Касян Ю. В. (2013)
Кассір В. В. - Дослідження структурних змін оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування, Козаченко Ж. В. (2013)
Матусевич О. О. - Вартісні техніко-економічні показники та ефективність залізничних пасажирських перевезень (2013)
Момот А. В. - Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування (2013)
Сначов М. П. - Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціонування, Калашнік Я. О., Кошель В. В., Ломтєва І. М. (2013)
Тесленко Т. В. - Проблеми демографічної ситуації в Україні на початку ххі сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року (2013)
Топоркова О. А. - Організація документального контролю основних засобів на залізничному транспорті, Яцко Л. Ф. (2013)
Жидких Т. М. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов управління навчальним комплексом "коледж-академія" (2013)
Ковалёв В.И. - Коммуникативная компетентность личности как сверхзадача современного среднего образования (2013)
Просолович С. М. - Зміст, характеристика та перспективи розвитку професійної робітничої освіти в умовах ринкової економіки (2013)
Ризун Н. О. - Инновационная концепция повышения эффективности организации заочно-дистанционного обучения в вузе (2013)
Сорокіна Г. О. - Аналіз екологічного стану геосайтів Луганської області та їх використання для регіонального туризму (2013)
Ткачова Ю. Г. - Підліткова вагітність – трагедія сучасності (2013)
Усеинова Л. Ю. - Выявление мотивации к обучению взрослого населения Крыма (2013)
Берестенко О. Г. - Культура професійного спілкування як результат вдосконалення індивідуальних творчих здібностей особистості (2013)
Виселко А. Д. - Типи і види іншомовного занурення, функція і місце попереднього підготовчого занурення (2013)
Єфремова О. І. - Використання ігрових технологій з метою підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2013)
Ігнатович О. Г. - Проблема формування компетенцій самостійної діяльності у студентів-філологів (2013)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх практичних психологів до професійної взаємодії (2013)
Кокнова Т. А. - Висновки за результатами експериментального впровадження педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх перекладачів засобами навчально-ігрової діяльності (2013)
Кубанов Р. А. - Теоретичні засади організації навчальних тренінгів у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2013)
Курліщук І. І. - Медіаосвіта студентства у сучасних соціально-педагогічних тенденціях і проблемах (2013)
Лобода С. М. - Організаційно-педагогічні умови використання матеріалів педагогічної публіцистики в процесі підготовки майбутніх редакторів освітніх видань (2013)
Мустафаева Э. С. - Роль проектной методики при обучении устной разговорной английской речи студентов старших курсов (2013)
Певна С. Є. - Основні підходи до формування суб’єктної позиції особистості в освітньому процесі (2013)
Разорьонова М. В. - Використання прислів'їв на практичних заняттях з англійської мови (2013)
Сейдаметова З. Н. - Составляющие информационной компетентности инженеров-педагогов швейного профиля (2013)
Сердюкова О. Я. - Експериментальне впровадження системи розвитку педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної (виробничої) практики (2013)
Скібіна О. В. - Професійно-важливі якості особистості інженера-педагога (2013)
Сперанська-Скарга М. А. - Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування мотиваційного компоненту професійного іміджу майбутніх учителів філологічних дисциплін (2013)
Тархан Л. З. - Актуальные аспекты подготовки преподавателя профессиональной школы (2013)
Татаринов І. Є. - Туристичне краєзнавство на Луганщині: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Умерова Г. А. - Теоретический анализ понятий аналитической и информационно-аналитической компетентностей (2013)
Шарипова Э. Р. - Сущность профессиональной компетентности инженера-педагога (2013)
Шишкіна Т. М. - Практичні основи професійної підготовки майбутніх банківських працівників (2013)
Попова Ю. О. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності вчителів Великої Британії (2013)
Садова Н. О. - До витоків становлення порівняльної педагогіки як науки в США (2013)
Степаненко І. І. - Зміст, форми та методи правового виховання старшокласників у Великій Британії (2013)
Єлдинова І. М. - Зміст освітньої благодійної діяльності фонду Олександра фон Гумбольдта (2013)
Бикова В. О. - Центр кар’єри як науково-методичний центр управління процесом формування конкурентоздатного фахівця (2013)
Делянченко В. М. - Виховання навичок толерантної поведінки в полікультурному студентському середовищі (2013)
Ніколенко Л. М. - Критерії визначення сформованості лідерських якостей особистості у діяльності студентських громадських об’єднань (2013)
Жунсі Ху - Сутність та особливості поняття адаптація у науковій літературі (2013)
Чумак М. М. - Особливості підготовки студентів до успішного подолання кризових явищ під час навчання (2013)
Якібчук М. І. - Педагогічна модель як основна складова теоретико-методологічних засад формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Міняйлова А. В. - Компонентно-структурний аналіз гуманістичного виховання студентів (2013)
Трегубенко О. М. - Шляхи реалізації виховного потенціалу шкільної географії (2013)
Шкурін О. І. - Становлення сучасної моралі особистості (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бараш Ю. С. - Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні, Момот А. В. (2013)
Головкова Л. С. - Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією, Головкова А. Є. (2013)
Кассір В. В. - Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України, Нечай А. А. (2013)
Пархоменко Ю. Ю. - Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи (2013)
Бобиль В. В. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання, Калашнюк Д. В. (2013)
Сначов М. П. - Управління фінансовими ресурсами в інвестиційній діяльності залізничного транспорту, Захаренко І. В., Ломтєва І. М. (2013)
Тесленко Т. В. - Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень (2013)
Топоркова О. А. - Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект, Половинка Л. С. (2013)
Пікуліна Н. Ю. - Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі, Шило Л. А. (2013)
Железняк В. В. - Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, Аберніхіна І. Г. (2013)
Бобиль В. В. - Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках (2013)
Задоя В. О. - Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища (2013)
Близнюк Т. М. - Methodological approaches to defining railways infrastructure charges (2013)
Буркальцева Д. Д. - Методологія розрахунку інтегральних показників безпеки за сферами економіки (2013)
Пінчук О. П. - Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехідних положеннях на залізничному транспорті, Недова І. Г. (2013)
Бородулькіна Т. О. - Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів (2011)
Дем’яненко С. Д. - Роль психологічних та психолінгвістичних поглядів О.О.Потебні про внутрішню форму слова в мовно-понятійній роботі зі старшими дошкільниками (2011)
Калмикова Л. О. - Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб’єкта мовленнєвої діяльності (2011)
Корніяка О. М. - Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів у період їх професійної адаптації (2011)
Крилова-Грек Ю. М. - Семантичні одиниці як складові перекладу іншомовного тексту (2011)
Куренчук Л. С. - Методологічні основи дослідження ділового спілкування державних службовців (2011)
Орап М. О. - Конструювання моделі мовленнєвої генези дітей молодшого шкільного віку (2011)
Румянцева И. М. - О "психопросодике" речи как разделе современной психофонетики в психолингвистике (2011)
Тарасюк І. В. - Мовна адаптація як різновид соціо-культурної адаптації мігрантів до іншомовного середовища (2011)
Фрейберга И. - Факторы формирования личностного смысла литературного произведения в дошкольном возрасте (2011)
Харченко Н. В. - Особливості поверхневого синтаксису міркувань дітей старшого дошкільного віку (2011)
Билан Н. И. - Перевод на английский язык простых каузативных синтаксических структур русского и украинского языков (2011)
Денисевич О. В. - Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження особливостей формування мовної картини світу (2011)
Карташкова Ф. И. - Английские соматические фразеологизмы: семантика и функционирование в тексте (2011)
Козак Л. В. - Комунікативна компетентність майбутнього інженера як психолінгвістична проблема (2011)
Коноваленко И. В. - Структура концепта "толерантность" (по данным ассоциативного эксперимента) (2011)
Круглякова Т. А. - Освоение письменной формы речи русско-испанскими билингвами (ошибки в диктанте) (2011)
Мкртычян С. В. - Детализация модели речемыслительного процесса в аспекте стилеобразования (2011)
Недашківська Т. Є. - Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту) (2011)
Саленкова Т. М. - Інформаційний зміст концепту революція в українській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2011)
Харченко О. В. - Кінокомедія як жанр відеовербального дискурсу США (2011)
Шашков И. А. - Интернет-сообщества религиозных ресурсов: лингвокультурологичекий и прагматический аспекты (2011)
Біличенко О. Л. - Літературний потік у відтворенні культурно-цивілізаційного процесу (2011)
Галацька В. Л. - Форми вираження авторської свідомості в сучасній журнальній театральній критиці (2011)
Клінкова Т. О. - Інмутація молодіжних організацій: від громадських до політичних (2011)
Кобєлєв О. М. - Аналіз посилань в інформаційно-аналітичній діяльності соціально-комунікаційних структур (2011)
Мороз В. Я. - Аксіологічна проблематика у релігійно-міфологічній літературі Давнього Сходу (2011)
Нагорняк М. В. - Основні чинники ефективності заголовочного комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми національної радіокомпанії) (2011)
Пожидаева И. В. - Виртуальная языковая личность блогера (на примерах женских общественно-политических блогов рунета и укрнета) (2011)
Субота В. М. - Дванадцять постулатів В. В. Різуна як теоретичне обґрунтування верифікації явища когнітивної обмеженості (на прикладі термінологічних систем, що функціонують у телепросторі) (2011)
Холод О. М. - Розрізнення понять "масова комунікація” і "психологічний вплив” (2011)
Зорин Н. А. - Опыт использования интратекального фибринолиза в хирургии массивных вентрикулярных кровоизлияний, Гарус Д. В., Григорук С. П., Гарус М. В. (2014)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних функцій у хворих за хронічної ішемії головного мозку в період відновлення після хірургічного втручання, Степаненко І. В., Глоба М. В., Солонович О. С., Сулій Л. М. (2014)
Дзенис Ю. Л. - Основные осложнения при лечении нетравматических внутримозговых гематом полушарий большого мозга (2014)
Бараненко Б. А. - Особенности метаболизма в травмированном полушарии большого мозга после экспериментальной черепно-мозговой травмы и трансплантации фетальной нервной ткани, Цымбалюк В. И., Васильева И. Г., Чопик Н. Г. (2014)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая служба в Украине, Сапон Н. А., Гук А. П., Никифорова А. Н. (2014)
Пятикоп В. А. - Эндоваскулярное лечение артериовенозных соустий в области пещеристого синуса, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г., Тесленко Д. С., Генкин А. В. (2014)
Паламар О. І. - Прогностичні критерії виживання хворих за наявності злоякісних краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2014)
Педаченко Е. Г. - Проблемы диагностики вестибулярных шванном, Скобская О. Е., Гудков В. В., Малышева А. Ю. (2014)
Резніченко В. І. - Спостереження вдалого хірургічного лікування травматичного ушкодження грудного відділу хребта за нестабільного проникаючого компресійно-уламкового перелому TХ хребця, Сенчик Ю. Ю., Черниш Є. В. (2014)
Мирсадыков Д. А. - Клиническое наблюдение каверномы глазницы, удаленной с использованием транскраниального фронтоорбитального доступа, Касымов Б. З., Абдумажитова М. М. (2014)
Полторацкая О. И. - Медицинский клей Сульфакрилат (2014)
Малышев О. Б. - 40 лет. Жизнь только начинается. . . К юбилею отделения нейрохирургии Севастопольской городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, Ющенко А. И., Вартанов С. В., Хрущ А. Л., Березюк М. В., Коста А. Н., Заболотный А. Д., Федулова Е. Н. (2014)
Белошицкий В. В. - Юбилейная конференция "Творческое наследие Александра Ивановича Арутюнова в развитии современной нейрохирургии", Никифорова А. Н. (2014)
Каменская О. И. - Стажировка по нейроанестезиологии на базе National Hospital for Neurology and Neurosurgery при поддержке оргкомитета Британо-Украинского симпозиума (2014)
Світлої пам’яті Людмили Миколаївни Зозулі (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Колядинська Т. - Cпірні питання зумовлює правова неврегульованість, Звірко В. (2014)
Миколайчук Л. - Фермери сподіваються, що їх вимоги будуть почуті (2014)
У Європі збільшуються площі покинутих сільгоспземель (2014)
Галаган Т. - Методичні основи розробки нормативів витрат на рекультивацію порушених земель (2014)
Третяк А. - Сертифікація прав на землю як складових права управління землекористуванням та необхідність їх відображення в бухгалтерському і кадастровому обліках, Вольська А., Ковалишин О. (2014)
Вітвіцька В. - Грошова оцінка як важливий чинник регулювання ринку сільськогосподарських земель (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Укрдержреєстр роз'яснює (2014)
Фермерам на замітку (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Дубина Д. В. - Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2013)
Дідух Я. П. - Екологічні карти трилатерального біосферного резервату "Західне Полісся" (Шацький НПП) та їх аналіз, Фіцайло Т. В., Пашкевич Н. А., Мала Ю. І. (2013)
Сметана О. М. - Перспективи і проблеми розвитку Інгулецького регіонального екокоридору, Долина О. О., Ярощук Ю. В., Красова О. О., Рудюк Д. О. (2013)
Ільїнська А. П. - Сучасні підходи до класифікації плодів Brassicaceae (на прикладі видів флори України) (2013)
Бойко Г. В. - Ключ для визначення видів роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України (2013)
Бурда Р. І. - Трапляння інвазійних рослин в антропогенних екосистемах рівнинної України за широтним градієнтом (2013)
Багрікова Н. O. - Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна) (2013)
Звягінцева К. О. - Інвазійні види в урбанофлорі Харкова (2013)
Меженський В. М. - Дійсне обнародування назв трьох нотовидів (Malinae, Rosaceae) (2013)
Двірна Т. С. - Нове місцезнаходження Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. (Poaceae) на території України (2013)
Рифф Л. Е. - Asplenium lepidum C. Presl subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (Aspleniaceae) – новий для флори Східної Європи таксон папоротеподібних (2013)
Димитрова Л. В. - Лишайники ботанічного заказника "Лісники" (м. Київ) та їхні індикаторні властивості (2013)
Пірогов М. В. - Нові для України види ліхенофільних грибів – Arthonia phaeophysciae Grube & Matzer (Arthoniaceae) і Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw. (Anamorphic Ascomycota), Ходосовцев О. Є. (2013)
Любінська Л. Г. - Онтоморфогенез Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. (Fabaceae) і стан його локальної популяції в урочищі Чапля (Національний природний парк "Подільські Товтри"), Шевера М. В. (2013)
Мельник В. І. - Нові дані про поширення рідкісних видів Galanthus L. і Arum L. на Придніпровській височині, Діденко С. Я., Діденко І. П., Галушко О. С. (2013)
Бабенко О. А. - Нові місцезнаходження двох рідкісних видів макроміцетів у Північно-Західному Причорномор’ї (Україна), Попова О. М. (2013)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L., Негрецький В. А., Пушкарьов В. М., Контурська О. А., Рахметов Д. Б., Устінова А. Ю. (2013)
Придюк М. П. - Визначне досягнення білоруських мікологів. Рецензія: Гапиенко О.С., Шапорова Я.А. Флора Беларуси. Грибы. Т. 1. Boletales, Amanitales, Russulales / Под ред. акад. В.И. Парфенова (2013)
Тасєнкевич Л. О. - Рослинний покрив рівнинної України в пізньому кайнозої. Рецензія: Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені (2013)
Якубенко Б. Є. - Як "оцінити" довкілля? Рецензія: Дідух Я.П. Основи біоіндикації, Григорюк І. П. (2013)
Коваленко О. В. - З досвіду природоохоронної діяльності. Міжнародний конгрес "Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття: міжнародний обмін можливостями та досвідом практичного застосування" (Вілья де Лейва, Колумбія, 12-15 лютого 2013 р.), Гудкова Н. В. (2013)
Кондратюк С. Я. - Усмішка, пронесена через усе життя. Олена Григорівна Ромс (25.05.1934-01.03.2013), Попова Л. П., Федоренко Н. М. (2013)
Білик Т. М. - Символічна концепція іміджу (2011)
Гребенщикова Т. А. - Варианты дискурсивного воздействия в повседневном семейном диалоге, Зачесова И. А. (2011)
Гура Т. Є. - Мислекомунікація в структурі професійного мислення практичного психолога (2011)
Кловун Н. - Аналіз факторов, влияющих на формирование этнического самосознания личности, Пилипчук С. В. (2011)
Корніяка О. М. - Особливості розвитку комунікативної компетентності фахівців на різних етапах їх професійного становлення (2011)
Король Л. Д. - Білінгвізм: психолінгвістичний вимір (2011)
Костюченко О. М. - Статеві відмінності у прояві соціальної перцепції фахівців у галузі масових комунікацій (2011)
Мартинчук О. В. - Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (2011)
Побірченко Н. А. - Психологічний потенціал мотивації досягнень підростаючої особистості (2011)
Фомина Н. А. - Содержательный компонент этнических автостереотипов представителей различных поколений россиян, Тюшкевич Е. (2011)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні основи виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою (2011)
Волгіна О. О. - Динаміка соціолекту "argot" у сучасній французькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2011)
Гаврилащук О. Д. - Гендерний критерій психосоціальних особливостей вибору номінації адресата мовлення (2011)
Денисевич О. В. - Психосемантичні особливості асоціативного поля стимула реклама (2011)
Коляденко О. О. - Сценарійний підхід до вивчення концепту "страх” у художньому тексті (на прикладі творів М. В. Гоголя) (2011)
Ляшук Н. В. - Розгортання асоціативного поля лексеми очі в мовній свідомості сучасної молоді: психолінгвістичний експеримент (2011)
Миронова Т. Ю. - Генезис англоязычного отношения к исчисляемым и неисчисляемым существительным и их функция в авторском тексте (2011)
Недашківська Т. Є. - Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень (2011)
Оршинська Т. З. - Психо-семантичні характеристики англійських емоційно-експресивних вигуків (2011)
Пересторонина Д. В. - Использование двух языков детьми дошкольного возраста в ситуации игры (2011)
Полякова Т. Л. - Интернет-лингвистика как новое направление языкознания (2011)
Сахарова О. В. - Особливості презентації мовної особистості в драматургічному дискурсі (на матеріалі п’єси Ю. Щербака "Відкриття") (2011)
Чернишенко І. А. - Порівняльний аналіз структурної моделі концептів РОБОТА/WORK в етнічній свідомості носіїв української та англійської мов (2011)
Швець Н. В. - Співвідношення понять "термін" і "номен" (на матеріалі англійських іхтіонімів) (2011)
Швець Т. А. - Засоби вираження категорії імперативної модальності в сучасній французькій мові (2011)
Горошко Е. И. - Анализ гипертекста конвергентных медиа с позиции разработки методологии компьютерно-опосредствованной коммуникации (2011)
Дзеник С. В. - Комунікації Web 2. 0 у політичних паблік рилейшнз (2011)
Заболотна Т. В. - Формування в студентів стратегії опрацювання іншомовних автентичних текстів у мережі Інтернет: психолого-педагогічний аспект, Танана С. М. (2011)
Мороз В. Я. - Українська протореклама: сутність, витоки, функції (2011)
Тонкіх І. Ю. - Специфіка подання новин в українських Інтернет-ЗМІ (2011)
Холод О. М. - Психологічне і соціологічне підгрунтя формування теорій комунікаційних технологій (2011)
Дегтярьов С. І. - Професіоналізація бюрократичного апарату Російської імперії у контексті розбудови системи освіти (перша чверть ХІХ ст.) (2013)
Ладига О. І. - Окупаційна діяльність угорських військ на території України під час війни з СРСР (1941 – 1944 рр.) (2013)
Священко З. В. - Роль та значення селянської общини у проекті аграрної реформи Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2013)
Бурьян М. А. - Російсько-турецька війна (1877 – 1878): південно-кавказький театр бойових дій (2013)
Набока О. В. - Ч. В. Лежандр та політика США відносно Тайваню в 60 – 70-х роках ХІХ ст. (2013)
Пилипенко В. В. - Генрі Кіссінджер про роль Ірану у зовнішній політиці США на Близькому та Середньому Сході в епоху "холодної війни" (1946 – 1979 рр.) (2013)
Сосюкіна О. О. - Культурно-мистецькі відносини між Китайською Народною Республікою та Україною в 1950 – 1960 роки (2013)
Харьковский Р. Г. - Англо-французский договор 1890 г. и обострение колониального соперничества в Африке (2013)
Безега Т. М. - Особливості економічного розвитку Карпатської України (2013)
Забудкова О. А. - Об’єднання цукрозаводчиків 70 – 80-х рр. XIX ст. як передумова монополізації цукрової галузі (2013)
Кацеро В. О. - Політичні сили і благодійництво в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст. (на прикладі діяльності фонду "Соціальний захист") (2013)
Короткова О. О. - Правові і матеріальні основи соціальних змін в українському селі в умовах аграрної реформи 1906 – 1917 рр. (2013)
Левицька Н. М. - Студенти-гуманітарії України в контексті боротьби за свої права і свободи (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Петриків В. І. - Устрій, людність, соціально-економічний розвиток села Довге (Гірське) у XVI – XVIII ст. (2013)
Поляков А. В. - Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.) (2013)
Чумак О. Т. - Влияние немецких переселенцев на социально-экономическое развитие Юга Российской империи (1820 – 1914 гг.) (2013)
Краснікова О. В. - Хозарський каганат і становлення Київської держави у ІХ – Х століттях (2013)
Крюков В. Г. - Логіка і діалектика розуміння етноніму "бурджан” بُرْجَان / / у творах "описового” жанру арабської географічної писемної традиції доби раннього середньовіччя (2013)
Машевский О. П. - Чинник Чорноморських проток у міжнародних відносинах: західна історіографія проблеми (2013)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Деякі аспекти класифікації листів (на прикладі архівної творчої спадщини композитора Мейтуса Ю. С.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Безусько Л. Г. - Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-Овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г., Корнієнко О. М. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Порівняльний аналіз показників опушення видів роду Pilosella Vaill. (Asteraceae) флори Криму (2013)
Крицька Л. І. - Конспект роду Medicago L. (Fabaceae) у флорі України (2013)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2013)
Ярова О. А. - Систематична структура флори Національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2013)
Парнікоза І. Ю. - Deschampsia antarctica Desv. у Прибережній Антарктиці: видова унікальність чи довгочасні адаптивні стратегії?, Козерецька І. А., Андрєєв М. П., Кунах В. А. (2013)
Скляр В. Г. - Динаміка віталітетних параметрів популяцій лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: теоретичні засади та способи оцінки (2013)
Давидов Д. А. - Оцінка синантропізації лісових угруповань Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2013)
Гапоненко М. Б. - Перспективи культивування Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) з метою збереження виду в Україні, Іванніков Р. В. (2013)
Перегрим Ю. С. - Astragalus calycinus M. Bieb. (Fabaceae) — новий вид для флори України, Бронсков О. І., Перегрим М. М. (2013)
Тищенко О. В. - Знахідка Celastrus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі Різаний Яр (Черкаська обл.), Тищенко В. М., Кучерява Л. Ф. (2013)
Токарюк А. І. - Нове місцезнаходження Triglochin maritima L. (Juncaginaceae) в Українських Карпатах, Чорней І. І., Протопопова В. В. (2013)
Фатерига В. В. - Epipactis muelleri Godfery (Orchidaceae) — новий вид для флори України, Кройтц К. А. Й., Фатерига О. В., Райнхардт Ю. Райнхардт Ю. (2013)
Михайлюк Т. І. - Нові для флори України та рідкісні зелені й стрептофітові водорості з наземних місцезростань (2013)
Громакова А. Б. - Нові та рідкісні для Лівобережної України види лишайників із крейдяних відслонень (2013)
Бабенко О. А. - Епігейні гастероміцети Північно-Західного Причорномор'я (2013)
Тихоненко Ю. Я. - Нові знахідки Puccinia helianthi Schw. на Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. з України, Ейм М. К., Вілсон Е. Вілсон Е., Коритнянська В. Г. (2013)
Пірогов М. В. - Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petrak. & Sydow. — рідкісний вид ліхенофільних грибів на Заході України, Шаравара С. М. (2013)
Коршиков І. І. - Цитогенетичні аномалії в клітинах проростків Pinus pallasiana D. Don. (Pinaceae) із залізорудного відвалу Криворіжжя, Лаптєва О. В. (2013)
Ситник К. М. - Володимир Вернадський і сучасність (до 150-річчя від дня народження та 25-річчя заснування Комісії з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського НАН України), Андріанова Т. В. (2013)
Дідух Я. П. - Василь Семенович Ткаченко (до 75-річчя вченого), Дубина Д. В. (2013)
Шиян Н. М. - Історична колекція Й. К. Пачоського Гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD). Рецензія: Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Скарби Гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського. (2013)
Якубенко Б. Є. - Розбудова національної екомережі. Рецензія: Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Редактори: Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан., Григорюк І. П., Попович С. Ю. (2013)
Лукаш О. В. - Дослідження популяцій рідкісних видів рослин. Рецензія: Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Популяції рідкісних видів рослин: теоретичні засади та методика вивчення, Коломійчук В. П. (2013)
Тасєнкевич Л. О. - ІІ Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (14-16 травня 2013 р., м. Львів), Новіков А. В., Суп-Новікова М. Р., Одінцова А. В., Данилюк К. М. (2013)
Vereshchagina A. V. - Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process, Kuznetsov E. A. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища, Абраменко П. О. (2013)
Зоріна О. І. - Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу, Мкртичьян О. М. (2013)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Максимова Т. С. - Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу (2013)
Пасемко Г. П. - Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів, Шевченко С. В. (2013)
Червен І. І. - Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності, Шишка І. Б. (2013)
Шебанін В. С. - Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції, Данильченко Р. В. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України (2013)
Анічин Л. М. - Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гуторов О. І., Галкіна І. В. (2013)
Ткачук В. І. - Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур (2013)
Гоголь М. М. - Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах (2013)
Данкевич Є. М. - Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки (2013)
Морозова Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини (2013)
Пономарьова М. С. - організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК (2013)
Роганіна В. Є. - Планування розвитку овочівництва на основі інновацій (2013)
Рябенко Г. М. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Маковєєнко І. Е. (2013)
Сєвідова І. О. - Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції (2013)
Синявіна Ю. В. - Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle, Проценко Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Концептуальні основи стратегічного управління активами організації (2013)
Харенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Бобко В. В., Чернега І. І. (2013)
Бабан Т. О. - Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю (2013)
Бадалов Х. М. - Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Валетенко В. В. - Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2013)
Господаренко С. Г. - Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах (2013)
Гриб С. В. - Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур (2013)
Гунченко О. В. - Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Конюхова Н. В. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні (2013)
Овсюкова Ю. В. - Особливості визначення якості продукції тваринництва (2013)
Петренко А. В. - Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового під комплексу (2013)
Проценко Н. М. - Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства (2013)
Рябуха І. С. - Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку (2013)
Термоса І. О. - Виокремлення економічної категорії "реструктуризація" серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех. - Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Чаговець О. В. - Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Шевченко Е. В. - Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва (2013)
Ширма В. В. - Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва (2013)
Багрикова Н. А. - Синантропизация флоры Крымского Присивашья (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського