Сергієнко В. В. - Деякі питання правового регулювання відносин щодо надання послуг мобільного зв’язку (2013)
Жилінкова О. В. - Особливості ліцензування в авторському праві США та України: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Савченко В. О. - Особливості змісту договору про надання медичних послуг (2013)
Коршакова О. М. - Місце принципу свободи в договорах надання житлово-комунальних послуг (2013)
Венедіктов С. В. - Щодо забезпечення зайнятості громадян в умовах ринкової економіки (2013)
Демченко О. В. - Інститут дистанційної праці в Україні: сутність та основи забезпечення (2013)
Свічкарьова Я. В. - Співвідношення телероботи та надомної праці (2013)
Яковлєв О. А. - Проблемі питання трудового права у Законі України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (2013)
Єрофєєнко Л. В. - Виникнення трудових відносин з працівником залізничного транспорту на підставі трудового договору (контракту) (2013)
Ваганова І. М. - Юридична природа й різновиди запобіжних заходів у трудовому праві (2013)
Білоус О О. - Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері, Герасимов О. В. (2013)
Храмцов О. М. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (національний та міжнародний аспекти) (2013)
Лантинов Я. А. - О методологии исследования места и роли уголовного права в обеспечении развития гражданского общества в Украине (2013)
Слінько Д. С. - Теоретичні положення закону про кримінальну відповідальність (2013)
Зайцев О. В. - Неосудність у кримінальному законодавстві зарубіжних країн, Маслова О. О. (2013)
Полянський Є. Ю. - Концепція суворої (абсолютної) кримінальної відповідальності та реалізація принципу об’єктивного ставлення у вину в кримінально-правовій доктрині США (2013)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація майна як захід кримінально-правового впливу (2013)
Дроздов О. М. - До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі (2013)
Васильєв С. В. - Поняття та складові системи джерел цивільного процесуального права України (2013)
Рожнов О. В. - Залишення скарги без руху: спірні питання судової практики (2013)
Коваленко Т. С. - Сутність та функції судових витрат у господарському процесі (2013)
Даньшин М. В. - Криміналістична наука: проблема забезпечення потреб практики (2013)
Книженко С. О. - Особливості допиту в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, Деменко Т. В. (2013)
Олішевський О. В. - Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків (2013)
Блажівський Є. М. - Удосконалення правоохоронної системи в контексті нових кримінальних загроз (2013)
Казанчук І. Д. - Генезис природоохоронної діяльності міліції України: організаційно-правові аспекти реалізації у сучасних умовах (2013)
Гудзь Т. І. - Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні (2013)
Сыроед Т. Л. - Правовые основания обжалования и пересмотра приговора международными органами уголовной юрисдикции (2013)
Калмикова О. С. - Розвиток міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з ксенофобією та расизмом (2013)
Ким Е. В. - Психология общения в юридической деятельности (2013)
Черкашина М. К. - Проблеми законодавчого визначення забруднення вод в Україні та Європі: порівняльний аналіз, Виставна Ю. Ю. (2013)
Руколайніна І. Є. - Сучасний стан та шляхи розвитку матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів системи МВС України (2013)
Снісаренко К. С. - Проституція і ВІЛ/СНІД: головні взаємозв’язки (2013)
Меланчук А. В. - Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у Російській Імперії й сучасній Україні (порівняльний аналіз) (2013)
Бершов Г. Є. - Характеристика форм та змісту вини при вчиненні втручання в діяльність судових органів (ст. 376 Кримінального кодексу України) (2013)
Бурмака Є. А. - Реформування судової системи в Україні як необхідна умова для подальшого сприйняття принципу верховенства права (2013)
Дворник С. І. - Щодо ролі державного нагляду та контролю в сучасному трудовому праві України (2013)
Жирнова К. О. - Зміст, форма, порядок укладання та виконання договору про надання рекламних послуг – цивільно-правовий аспект (2013)
Казарян К. А. - Інститут шлюбного договору в англосаксонській та континентальній правових сім’ях (2013)
Карпенко О. І. - До питання послуги як цивільно-правової категорії (2013)
Клочко В. О. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2013)
Костенко В. - До питання визначення поняття "плати за землю" (2013)
Малихіна А. О. - До проблеми визначення правового статусу керівника апарату суду (2013)
Рахнянська Т. О. - Правовий режим земель капітального будівництва: поняття та особливості (2013)
Удод А. М. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 Кримінального кодексу України) (2013)
Устименко О. А. - Особливості набуття права власності на бездоглядну домашню тварину (2013)
Рецензія на монографію "Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації" кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" С. В. Васильєва (2013)
Кагановська Т. Є. - Окремі зауваження щодо вдосконалення та розвитку сучасної вищої юридичної освіти в Україні, Смульська А. В. (2013)
Сухонос В. В. - Глава держави в умовах республіки як глава виконавчої влади (2013)
Абашнік В. О. - Філософсько-правова проблематика робіт Г. Кельзена (2013)
Хаустова М. Г. - Генезис досліджень глобалізації та її впливу на правову сферу (2013)
Воронова І. В. - Природне право як юридичний критерій соціальної справедливості (2013)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика функцій процесуального права (2013)
Жук Н. А. - Трансформация отношений между постсоциалистическим государством и обществом: некоторые проблемы переходного периода (2013)
Передерій О. С. - Особливості правового статусу громадських рад при органах державної виконавчої влади в Україні (теоретико-правова характеристика), Григоренко Є. І. (2013)
Пономарёва О. П. - Принцип равенства в системе структуры правового статуса лиц с ограниченными возможностями (2013)
Воронцова А. В. - Правовий прогрес у контексті вдосконалення юридичної техніки (порівняльно-правовий вимір) (2013)
Кушніренко О. Г. - Свобода слова як конституційна цінність (2013)
Щербанюк О. В. - Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії (2013)
Дягілєв О. В. - Актуальні проблеми нормативного регулювання лобістських відносин в Україні (2013)
Марцеляк С. М. - Поняття та риси засад виборів народних депутатів України (2013)
Казанчук І. Д. - Належне інформаційне забезпечення – дієвий чинник у покращенні адміністративно-правової охорони навколишнього середовища в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Формування сектору безпеки та оборони у державотворчій практиці України (2013)
Шульга Т. М. - Land taxation problems in Ukraine (2013)
Стаценко А. В. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно в Україні (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на соціальне забезпечення та інші соціальні права людини в міжнародних правових актах (2013)
Бурлаков С. Ю. - Предмет і метод правового регулювання відносин інтелектуальної власності (2013)
Бредіхіна В. Л. - Щодо визначення юридичних ознак континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України як об’єктів екологічного права (2013)
Єрмолаєва Т. В. - Про деякі проблемні питання визначення відходів (2013)
Шеховцов В. В. - Договір як підстава виникнення, зміни та припинення права власності на об’єкти тваринного світу (2013)
Зінченко В. В. - Банківські метали як предмет договору банківського вкладу (депозиту) (2013)
Трубников В. М. - Принцип справедливості в системі принципів кримінального права України (2013)
Храмцов О. М. - Особлива жорстокість та її ознаки (психологічний, кримінологічний та кримінально-правовий аспект) (2013)
Орловський Р. С. - До проблеми одностороннього та двостороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками злочину (2013)
Канібер Ю. М. - Потерпілий як ознака складу злочину (2013)
Слінько Д. С. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти прав людини на життя, недоторканність особистості в трьох державах: США, Туркменістані, Азербайджані, Акмiрадова С. А. (2013)
Ященко А. М. - Призначення узгодженого покарання у випадку укладення угоди про примирення (2013)
Шиндель Ю. І. - Суспільно небезпечні наслідки в структурі зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (Ст. 365-2 Кримінального кодексу України) (2013)
Блага А. Б. - Основні кількісно-якісні показники насильства в сім’ї: кримінологічний аналіз (2013)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики: концептуальні підходи та дискусійні погляди (2013)
Марушев А. Д. - Особливості організації і тактики взаємодії слідчого з ревізором (2013)
Сыроед Т. Л. - Международно-правовые аспекты прекращения практики детских браков (2013)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми (2013)
Руденко М. В. - Спеціалізовані прокуратури як складова прокурорської системи України, Мельник О. В. (2013)
Руколайніна І. Є. - Особливості формування правової культури правоохоронців в навчальних закладах системи МВС України (2013)
Дашковська О. Р. - Сучасні тенденції забезпечення права людини на здоров’я, Лавриненко О. О. (2013)
Дзеньдзюра С. М. - Окремий погляд на процесуальні джерела доказів (порівняльний аспект), Кадикало О. І. (2013)
Усеінова Г. С. - Трудові правовідносини "власник-працівник": деякі аспекти (2013)
Слінько Д. С. - Кримінальне право України та Туркменістану (порівняльний аналіз), Йолдашова М. О. (2013)
Бойко В. Б. - Конституційне право працівників на судовий захист своїх трудових прав (2013)
Гайдаржи Х. А. - Щодо етапів створення сільськогосподарських переробних кооперативів та їх правова регламентація (2013)
Коломієць С. В. - До питання щодо визначення та класифікації зброї як знаряддя вчинення злочинів (2013)
Нескоромна О. - О. Інститут служби вищих державних службовців: зарубіжний досвід (2013)
Павшук К. О. - Про значення інституту виборів для становлення демократичної держави в сучасних умовах (2013)
Сидоренко В. В. - Відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від інших порушень земельного законодавства (2013)
Стасенко В. І. - Основні кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого від вуличних злочинів (2013)
Тарасова І. В. - Особливості перекладу як об’єкту авторського права (2013)
Червенко А. Г. - Форми захисту земельних прав (2013)
Шаганенко В. П. - Основні підходи щодо побудови системи права (2013)
Матеріали за результатами Міжнародного симпозіуму з захисту прав дитини "Немає дітей – є люди", присвяченого пам’яті Януша Корчака (2013)
Ярос П. Я. - Захист прав дитини – вклад Польщі. Міжнародна та польська перспектива (Частини 1-2) (2013)
Жванко Л. - Володимир Короленко і опіка дітей в українській державі Павла Скоропадського 1918 р. (2013)
Кравченко Е. В. - Опека над сиротами в Российской империи в ХІХ – начале ХХ вв. (2013)
Червяцова А. О. - Право на життя – право бути народженим (питання правового регулювання штучного переривання вагітності за українським законодавством) (2013)
Розгон О. В. - Защита интересов детей, лишенных родительской опеки в Украине (2013)
Костюченко М. І. - Прийняття управлінського рішення як загальна функція управління (2013)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові аспекти боротьби з корупційними проявами в державній службі (2013)
Пчолкін В. Д. - Історичні й теоретико-методологічні аспекти інтеграції та диференціації кримінально-правових наук, Федосова О. В. (2013)
Слинько Д. В. - Нормотворчість як складова правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичний аспект (2013)
Жук Н. А. - Синхронизация циклов развития общества и государства: проблемы постсоциалистических общественно-политических систем (2013)
Хаустова М. Г. - Правова глобалізація: поняття, риси, види, Ждан М. Д. (2013)
Дубина Н. А. - Роль юридичних колізій у національній правовій системі (2013)
Рождественская Е. С. - Противоборство традиций и права в современной Индии: от рождения до брака (2013)
Россіхін В. В. - Регламентація функціонування пенітенціарних установ для утримання військовополонених на території УРСР у 1945-1949 рр. (2013)
Суєтнов Є. П. - Розвиток інституту вилучення земель для державних або громадських потреб у радянському земельному законодавстві (2013)
Писаренко В. В. - Вплив європейських правових стандартів фінансування місцевого самоврядування на формування єдиного громадянського суспільства (2013)
Веніславський Ф. В. - Принцип гарантування місцевого самоврядування у системі засад конституційного ладу України (2013)
Яковлєв А. А. - Принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина у сучасному конституційному процесі (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів і підтримання авторитету і безсторонності суду: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2013)
Зубенко Г. В. - Принцип гласності в діяльності органів публічної влади України (2013)
Дахова І. І. - Конституційний принцип загального виборчого права (2013)
Ковтун В. І. - Щодо конституційно-правових засад економічних гарантій державного суверенітету (2013)
Стародубцев А. А. - Вплив результатів оцінювання якості службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України на їх службову кар’єру (2013)
Гришина Н. В. - Основні та моральні принципи діяльності державних службовців (2013)
Солошкіна І. В. - Класифікація принципів дозвільної діяльності (2013)
Поляков С. Ю. - Реформування і розвиток Збройних Сил України: сучасний стан (2013)
Кобильнік Д. А. - Проблеми реалізації регулятивної функції фінансового права у контексті реформування системи органів, що контролюють справляння податків і зборів (2013)
Ростовська К. В. - До питання про основний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України (2013)
Венедіктова І. В. - Публічні інтереси в цивільному праві (2013)
Чуйкова В. Ю. - Про використання інформації (2013)
Бурлаков С. Ю. - Захист володіння як фактичного панування над річчю (2013)
Гужва А. М. - Тварини у деліктних зобов’язаннях: середньовіччя і сьогодення, Устименко О. А. (2013)
Харитонов О. В. - Юридичний аналіз забезпечення захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2013)
Яковлєв О. А. - Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Соціальна справедливість як основоположний принцип права соціального забезпечення (2013)
Харченко В. Б. - Монетизація інтелектуального піратства як перспективний напрям протидії злочинам, що посягають на результати творчої діяльності (2013)
Житний О. О. - Темпоральні властивості законодавства України про кримінальну відповідальність (національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти регулювання) (2013)
Храмцов О. М. - Психічна травма як вид суспільно небезпечних наслідків злочину (2013)
Мезенцева І. Є. - Розмежування "одержання неправомірної вигоди" від суміжних злочинів (2013)
Орловський Р. С. - Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть (2013)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення поняття основ громадянського суспільства України як об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Дудін М. М. - Підходи до вирішення проблем відмивання коштів кримінального походження та легалізації доходів в Україні, Давиденко В. Л. (2013)
Канібер Ю. М. - Методологічні аспекти співвідношення об’єкту злочину і об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні злочини (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: з’ясування правової природи та визначення понять, Брящей Р. І. (2013)
Черевко К. О. - Генезис законодавства за незаконне проведення аборту (2013)
Цвіркун Н. Ю. - Поняття та ознаки предмета безгосподарського використання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України) (2013)
Чус О. В. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у особи (2013)
Шиндель Ю. І. - Зміст надання публічних послуг у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України (2013)
Маньковський Л. К. - Зміст та напрями взаємодії загальних засад та додаткових обставин при призначенні покарання неповнолітньому (2013)
Гусаров К. В. - Допуск до оскарження судових рішень як процесуальний фільтр у цивільному процесі (2013)
Рожнов О. В. - Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (2013)
Васильєв С. В. - Судова практика: поняття, значення і види (2013)
Степанюк Р. Л. - Співвідношення правових і спеціальних знань у кримінальному провадженні, Лапта С. П. (2013)
Янович Ю. П. - Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні (2013)
Лозовий А. І. - Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування окремих норм під час залучення судового експерта, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2013)
Слінько Д. С. - Удосконалення теоретичних положень кримінального провадження (2013)
Зеленський С. М. - Забезпечення справедливості кримінального провадження України на основі міжнародних стандартів захисту прав людини (2013)
Іваницький С. О. - Адвокат-захисник і прокурор у кримінальному провадженні: складні грані взаємовідносин (2013)
Бондаренко О. О. - Об’єкт і предмет судової експертизи у кримінальному судочинстві (2013)
Литвинчук О. І. - Мета і завдання досудового розслідування (2013)
Магда С. О. - Окремі питання участі представника в кримінальному процесі (2013)
Чича Р. П. - Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного (2013)
Гідулянова Є. М. - Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів (2013)
Гловюк І. В. - Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України (2013)
Усеінова Г. С. - Юридичні конструкції Кримінального процесуального кодексу України та модель організації правової допомоги (2013)
Говоруха М. М. - Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні: деякі законодавчі новації, проблеми, шляхи оптимізації (2013)
Мельник О. В. - Інститут цивільного позову прокурора в кримінальному провадженні України: предмет, підстави та час пред’явлення (2013)
Рева А. А. - Досудове слідство України як система та методика його дослідження (2013)
Даньшин М. В. - Деякі аспекти розвитку наукових поглядів про природу криміналістики (2013)
Шевчук В. М. - Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики (2013)
Марушев А. Д. - Тактичні задачі взаємодії слідчого з спеціалістом-економістом (2013)
Калініна І. В. - Документ у криміналістиці: поняття та види, Гуріна Д. П. (2013)
Кім К. В. - Організована злочинність: правові та психологічні аспекти (2013)
Книженко О. О. - Актуальні питання злочинності у виправних колоніях (2013)
Черный Г. А. - К вопросу о генезисе терроризма (2013)
Руденко М. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2013)
Дунас Т. О. - Щодо питання про недопущення відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення у судовому провадженні: вступ до проблематики, Руденко М. В. (2013)
Каркач П. М. - Питання профілактики злочинів при досудовому розслідуванні (2013)
Малярова В. О. - Можливість оптимізації діяльності слідчого при розслідуванні злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Сухонос В. В. - Судова влада: теоретичні проблеми, досвід, перспективи (2013)
Кожевніков Г. К. - Реформа досудового слідства закінчилась? (2013)
Півненко В. П. - Роль і місце органів досудового слідства в державному апараті України (2013)
Шандула О. О. - Проблеми оцінки ефективності представництва прокурором інтересів громадян у цивільному судочинстві (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та значення судового контролю і прокурорського нагляду за досудовим слідством, Яковлева В. С. (2013)
Давиденко В. Л. - Аналітична робота правоохоронних органів із вивчення злочинності та її причин (2013)
Трагнюк Р. Р. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі (2013)
Юрчишин В. М. - Місце прокуратури в державному апараті та її функціональне призначення (2013)
Борко А. Л. - Нормативно-правові засади організації діяльності Вищої ради юстиції (2013)
Лапкін А. В. - Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері кримінального провадження (2013)
Овчаренко О. М. - Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій (2013)
Григоренко Є. І. - Деякі аспекти реформування воєнної правоохоронної сфери в Україні (2013)
Рибалко Г. С. - Обсяг та межі повноважень прокурора щодо реагування на виявлені порушення прав і свобод громадян та захисту інтересів держави (2013)
Бондаренко І. М. - Дискусійні питання визначення правового статусу органів податкової міліції у динаміці змін податкового законодавства (2013)
Костюченко М. І. - Інформаційна функція як загальна функція управління соціальних систем (2013)
Бейкун А. Л. - Спірні питання чинності та скасування інституту мораторію на купівлю-продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення з огляду на необхідність продовження реформаційних процесів в аграрному секторі (2013)
Мозгова В. А. - Структурні елементи правового статусу засуджених до покарання (2013)
Демченко О. В. - Інституційні перешкоди щодо легалізації нових форм зайнятості в Україні (2013)
8 міжнародна науково-практична конференція "Від громадянського суспільства – до правової держави" з нагоди Дня працівників прокуратури України "Проблеми та перспективи реалізації положень нового КПК України" (2013)
Погорецький М. А. - Рецензія на монографію "Криміналістика ХХІ століття: місце у системі наукового знання" (2013)
Кагановська Т. Є. - Рецензія на монографію "Застосування фінансово-правових норм" (2013)
Кагановська Т. Є. - Застосування кадрових технологій на державній службі: правова характеристика (2014)
Шестак В. С. - Деякі аспекти використання у науковому обігу поняття "державне управління (регулювання) у сфері культури" (2014)
Слинько Д. В. - Особливості контрольного процесу в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Жук Н. А. - Инструменты тайного влияния на публичную власть в современном обществе: к постановке проблемы (2014)
Рождественская Е. С. - О возрасте согласия в Индии (2014)
Воронова И. В. - Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества (2014)
Калєніченко Л. І. - Помилка як категорія правознавства (2014)
Гладкий С. О. - Трансформації праворозуміння у вимірі правового самопізнання (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про філософсько-правове підґрунтя парламентаризму (2014)
Кушніренко О. Г. - Проблемні питання реалізації конституційних засад етнонаціональної політики (2014)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та інтернет: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2014)
Зубенко Г. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі забезпечення права громадянина на соціальний захист (2014)
Григоренко Є. І. - Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції, Передерій О. С. (2014)
Стародубцев А. А. - Сучасні підходи до визначення принципів діяльності органів влади (2014)
Кім К. В. - До питання правосвідомості державних службовців (2014)
Гришина Н. В. - Соціальний зміст адміністративної відповідальності (2014)
Ростовська К. В. - Заходи адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб (2014)
Магда С. О. - Місце надзвичайних адміністративно-правових режимів у класифікації правових режимів (2014)
Шевчук О. М. - Методи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та види (2014)
Бондаренко І. М. - Актуальні проблеми оподаткування роялті (2014)
Солошкіна І. В. - Організаційно-правові засади організації податкового контролю в Україні (2014)
Товкун Л. В. - Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності (2014)
Пахомова І. А. - Органи публічної влади як регулятор інформаційних відносин в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Специфіка методу права інтелектуальної власності (2014)
Єпіфанова Ю. С. - Неттінг як спосіб подолання фінансових ризиків (2014)
Гужва А. М. - Про деякі аспекти погашувальної давності у цивільному праві (2014)
Бурлаков С. Ю. - Перспективи розгляду спорів про порушення патентних прав (2014)
Блажівська О. Є. - Речове право за Зводом законів цивільних Російської Імперії (2014)
Васильєв С. В. - Еволюція наукових поглядів на джерела цивільного процесуального права (2014)
Розгон О. В. - Поняття "родич", "член сім’ї" та суміжні з ними категорії (2014)
Товкун І. М. - Окремі питання процедури створення компанії у Європейському Союзі (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві (2014)
Венедіктов С. В. - Щодо необхідності диференціації роботодавців – юридичних осіб у положеннях законодавства про працю України (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія (2014)
Свічкарьова Я. В. - Щодо дискусійних питань роботи за викликом (2014)
Тімофєєв Ю. П. - Проблемні аспекти та тенденції розвитку земельного законодавства у світлі застосування судової практики при вирішенні земельних спорів (2014)
Чуйкова В. Ю. - Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) (2014)
Бейкун А. Л. - Проблемні складові застосування нормативно-правових актів та програмних документів, що регулюють аграрні та екологічні відносини з огляду необхідності універсалізації правових понятійних категорій та їх змісту (2014)
Тараненко Л. С. - Правові особливості реєстрації і регулювання діяльності суб’єктів сільськогосподарського дорадництва (2014)
Суєтнов Є. П. - Суб’єктний склад правовідносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2014)
Храмцов О. М. - Наклеп у кримінальному праві: за та проти (соціальний та правовий аспект) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо теоретичних основ пеналізаційного розрахунку, як складової наукового обґрунтування вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти основ громадянського суспільства в Україні (2014)
Слінько Д. С. - Теоретичне значення кримінально-процесуальних елементів протидії злочинності (2014)
Ус О. В. - Кваліфікація злочинів: сутність та поняття (2014)
Орловський Р. С. - Критерії поділу співучасників на види (2014)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики та питання правової регламентації криміналістичної діяльності (2014)
Книженко С. О. - Форми взаємодії при розслідувані злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Чорний Г. О. - "Особа потерпілого" в системі криміналістичної характеристики тероризму (2014)
Смульська А. В. - Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) (2014)
Усеінова Г. С. - Юридична освіта та правова культура сучасної України (2014)
Мельник О. В. - Деякі теоретичні і практичні аспекти адміністративного позову прокурора (у порядку частини 5 статті 23 Закону України "Про прокуратуру"), Руденко М. В. (2014)
Рева А. А. - Цілі і завдання органів досудового слідства (2014)
Рибалко Г. С. - Правозахисна діяльність прокуратури у сфері захисту трудових прав громадян (2014)
Байло О. В. - Забезпечення права працівника на захист гідності як принцип трудового права України (2014)
Варчук О. Г. - Використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів (2014)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва корпоративної організації її органами у зовнішніх відносинах (2014)
Зуб О. Ю. - Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства (2014)
Казарян К. А. - Визначення поняття "сім’ї" як правової категорії (2014)
Карпенко О. І. - До питання про визначення терміно-поняття "інтернет-послуга" (2014)
Литвиненко В. Д. - Доказування та докази у справах про порушення грошових зобов’язань (2014)
Людькова І. І. - Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади (2014)
Ляшевська Л. І. - Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту (2014)
Нескоромна О. О. - Організаційно-правові засади кадрової роботи на державній службі (2014)
Олійник О. О. - Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (2014)
Степанова О. Г. - Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) (2014)
Тарасова І. В. - Особисті немайнові права на похідні твори (2014)
Тоцька К. М. - Поняття земельної ділянки як об’єкту права власності: підходи до тлумачення (2014)
Унтилова А. Е. - Проблемы совершенствования избирательного процесса в Украине на современном этапе конституционного развития (2014)
Устименко О. А. - Визначення "тварина" у цивільному праві (2014)
Чуприна Ю. Ю. - Співвідношення адміністративно-правового методу та адміністративно-правового режиму (2014)
Ярош В. В. - Додержання правил конструювання санкцій за злочини у сфері службової діяльності (2014)
Потапенко І. В. - Природа адміністративного договору як регулятора адміністративних правовідносин (2014)
Кагановська Т. Є. - Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст (2014)
Шестак В. С. - Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) (2014)
Смульська А. В. - До питання розвитку юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – класичного університету з європейською системою освіти (2014)
Гладкий С. О. - Деформації правосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Слинько Д. В. - Особливості джерел процесуального права (2014)
Червяцова А. О. - Свобода слова і свобода преси: визначення співвідношення в різних правових системах (2014)
Воронова І. В. - Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства (2014)
Косович В. М. - Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України (2014)
Абашнік В. О. - Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена (2014)
Григоренко Є. І. - Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук, Передерій О. С. (2014)
Павликівський В. І. - Свобода слова і порушення недоторканності приватного життя (2014)
Зубенко Г. В. - Органи судової влади в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Величко В. О. - Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Уряду (2014)
Cелюков В. - Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні (2014)
Берченко Г. В. - Концепція установчої влади та її розвиток в Україні (2014)
Міліціанов Р. В. - Правова природа конституційних засад судочинства (2014)
Стародубцев А. А. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері містобудування (2014)
Солошкіна І. В. - Шляхи удосконалення податкового контролю в Україні (2014)
Поляков С. Ю. - Проблеми корупції у Збройних Силах України (2014)
Коваленко Л. П. - Предмет і методи інформаційного права України (2014)
Кім К. В. - Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект (2014)
Гришина Н. В. - Сутність адміністративно-запобіжних заходів, їх місце в системі адміністративного примусу (2014)
Ростовська К. В. - До питання регулювання імміграційних процесів в Україні (2014)
Корнієнко В. В. - Відповідність відомчих нормативних актів ОВС України основним правам і свободам людини (2014)
Магда С. О. - Окремі питання участі потерпілого в адміністративно-деліктному провадженні (2014)
Іванова А. Є. - Розвиток та сучасний стан законодавства з питань митної справи в Україні (2014)
Пахомова І. А. - Організаційно-управлінські принципи формування і розвитку інформаційних відносин в сфері державної служби України (2014)
Венедіктова І. В. - Публічно-правові та приватно-правові засади в регулюванні послуг (2014)
Завальна Ж. В. - Деякі особливості прийняття рішень при створенні форм договірного регулювання (2014)
Чуйкова В. Ю. - Становлення інституту довічного утримання в цивільному праві України (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід, Мороз С. В. (2014)
Свічкарьова Я. В. - Робота за викликом: договір "нуль годин" (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці (2014)
Демченко О. В. - Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції (2014)
Войно-Данчишина О. Л. - Банкрутство підприємства та звільнення працівників: теорія і практика (2014)
Усеінова Г. С. - Теорія договірних правовідносин в інтернет-просторі (2014)
Шеховцов В. В. - Роль екологічної мережі в охороні тваринного світу (2014)
Суєтнов Є. П. - Земельна ділянка та розміщене на ній нерухоме майно як об’єкти відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2014)
Мельник О. В. - Про основні напрями сучасної кримінальної політики України, Руденко М. В., Півненко В. П. (2014)
Храмцов О. М. - Насильство в грабежі (проблеми кримінально-правової оцінки) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо питання про визначення кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України, як складової кримінально-правової та державної політик (2014)
Орловський Р. С. - Об’єктивні зв’язки при співучасті (2014)
Давиденко М. Л. - Еволюція вчення про особу злочинця (2014)
Орлов Ю. В. - Національний банк України як політичний актор: політико-кримінологічний аспект (2014)
Трубніков В. М. - Реалізація засад кримінального провадження в процесуальній формі заочного кримінального судочинства, Слінько Д. С. (2014)
Янович Ю. П. - Складові частини затримання особи без ухвали слідчого судді, суду в кримінальному процесі (2014)
Рожнов О. В. - Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (практика застосування) (2014)
Жушман М. В. - Процесуальні особливості судового розгляду виборчих спорів (2014)
Русанова В. Б. - Окремі питання реалізації права на судове оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (2014)
Даньшин М. В. - Криміналістика – як інтегративна наука: точки взаємопроникнення та її зв’язок з соціологією (2014)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з експертами – економістами (2014)
Черный Г. А. - Проблемы формирования понятийного аппарата в методике расследования терроризма (2014)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей-жертв торгівлі дітьми (2014)
Новікова Л. В. - Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй (2014)
Москаленко О. М. - Концепція інституційного балансу в практиці Європейського Суду (2014)
Климчук Ю. В. - Некоторые аспекты современного определения "вооруженный конфликт" в международном праве (2014)
Бєлова А. В. - Деякі питання визначення житлово-будівельного кооперативу як платника податку на прибуток підприємств (2014)
Возгрін С. Ю. - Проблема неприпустимості звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод людини при модернізації законодавства: історичний вимір і сучасний стан (2014)
Волков Е. К. - Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні (2014)
Єрмаков М. О. - Характеристика функціонального призначення Міністерства фінансів України в бюджетній сфері (2014)
Мазур Л. Б. - Організація системи охорони здоров’я військовослужбовців у Збройних Силах України (2014)
Полякова О. С. - Джерела військового права України (2014)
Ревтов О. В. - Кримінальна відповідальність і заходи кримінально-правового характеру (2014)
Тарасова І. В. - Особливості ліцензійного договору та ліцензії на видання перекладу літературного твору (2014)
Тоцька К. М. - Встановлення обмежень прав на земельні ділянки на підставі закону та актів органів державної влади (2014)
Трофименко Д. С. - Сутність та ознаки бездокументарних цінних паперів як специфічних документів за цивільним законодавством України (2014)
Федчишина К. В. - Деякі питання методу права соціального забезпечення (2014)
Фуглевич К. А. - Формування інституту пільг при наданні адміністративних послуг (2014)
Чирик О. Ю. - Повноваження органів міграційної служби України в сфері набуття громадянства України (2014)
Cristani F. - Economic State-Building and the Regulation of FDIs in Kosovo: Reconciling Economic Sovereignty and Conditionality (2014)
Kirchner S. - The European Convention on Human Rights in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict (2014)
Трубников В. М. - Рецензія на учебное пособие: "Уголовное право Украины. Общая часть: учебное пособие для обучающихся на русском языке" (2014)
Венедіктова І. В. - Рецензія на монографію "Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях (1797-1991 роки)" (2014)
Кагановська Т. Є. - Забезпечення реалізації принципу транспарентності у системі вищої освіти України (2015)
Смульська А. В. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у контексті побудови європейського простору вищої освіти (2015)
Рождественская Е. С. - Выпускники юридического факультета Харьковского университета: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Михаил Максимович) (2015)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права (2015)
Жук Н. А. - Проблема идентификации государства в свете трансформации основных его признаков в условиях современного миропорядка (2015)
Воронова І. В. - Правопорядок і правомірна поведінка (особливості взаємозв’язку в правовій державі) (2015)
Онищук І. І. - Техніка моніторингового збору та узагальнення типових правотворчих помилок (2015)
Передерій О. С. - Пріоритети діяльності правоохоронних органів України в світлі активізації європейської (2015)
Григоренко Є. І. - Дисциплінарний статус філософії права (2015)
Useinova A. - World practice of gender processes (Мировая практика регулирования гендерних процессов) (2015)
Воронов М. М. - Принципи гласності, відкритості та прозорості на муніципальному рівні: теоретичний аспект та втілення в законодавстві України (2015)
Зубенко Г. В. - Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні в аспекті їх взаємозв’язку з громадянським суспільством (2015)
Данічева К. П. - Коаліція депутатських фракцій та уряд України: особливості взаємодії 54-57 (2015)
Лемішко Ю. М. - Теоретичні основи реалізації права громадян на участь у масових публічних заходах (2015)
Стародубцев А. А. - Актуальні аспекти реалізації повноважень і функцій виконавчих органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Солошкіна І. В. - Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в Україні (ретроспективний аналіз) (2015)
Коваленко Л. П. - Деякі питання інформаційно-процесуальних норм (2015)
Гришина Н. В. - Щодо розуміння предмету адміністративного права (2015)
Ростовська К. В. - Протидія корупції як специфічний вид діяльності у сфері державного управління (2015)
Полякова О. С. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби в Україні (2015)
Кулачок-Тітова Л. В. - Реформування українського трудового законодавства в контексті відповідності міжнародним трудовим стандартам, Стоянова О. Є. (2015)
Махінчук В. М. - Зарубіжний досвід застосування доктрини "зняття корпоративної вуалі" (piercing the corporate veil) (2015)
Зінченко В. В. - Гарантованість вкладів фізичних осіб в Державному ощадному банку України (2015)
Устименко О. А. - Спеціальні ознаки тварини як об’єкта права власності (2015)
Білоус О. О. - Правові аспекти туристичної діяльності (2015)
Пейчев К. П. - Визначення категорії "обіг природних ресурсів" (2015)
Єрмолаєва Т. В. - Деякі особливості визначення тваринного світу як об’єкта правової охорони (2015)
Оніка Я. В. - Ліс та лісова рослинність як об’єкти речового права (2015)
Трубніков В. М. - Процесуальні положення та класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Харченко В. Б. - Здійснення професійної нотаріальної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, як підстава кримінальної відповідальності (2015)
Давиденко М. Л. - Сучасний стан кримінального права України та ефективність протидії злочинності (2015)
Храмцов О. М. - Щодо методологічних засад дослідження кримінального насильства (2015)
Лантінов Я. О. - Додержання принципу "Міжнародно-правової зумовленості і припустимості" при криміналізації посягань на основі громадянського суспільства України (2015)
Кравченко А. Г. - Сутність прокурорського нагляду, судового і відомчого контролю у розрізі застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, Кравченко О. Є. (2015)
Заклюка А. В. - Високі технології у доказуванні кримінального правопорушення (2015)
Мальський М. М. - Правовий статус суб’єктів транснаціонального виконавчого процесу (2015)
Даньшин М. В. - Злочинна діяльність як об’єкт пізнання у криміналістиці та інтегративний фактор її розвитку (2015)
Шайтуро О. П. - Правові засади надання фармацевтичної допомоги в контексті розслідування неналежного виконання професійних обов’язків фармацевтичним працівником (2015)
Руденко М. В. - До питання про необхідність утворення Наглядової палати Верховної Ради України, Півненко В. П., Мельник О. В. (2015)
Слінько Д. С. - Ефективність норм права та удосконалення законів як важливі умови боротьби зі злочинністю (2015)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей від сексуального насилля (2015)
Новікова Л. В. - Антитерористична компетенція інституціонального механізму Європейського Союзу (2015)
Шестак В. С. - Деякі проблеми застосування міжнародних правових актів з питань культури у законодавстві України та шляхи їх вирішення (2015)
Безсонова М. В. - Конституційне право громадянина України на звернення до Європейського суду з прав людини (2015)
Воронов К. М. - Арбітрабільність як передумова розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем (2015)
Григорян М. Р. - Принципи соціального забезпечення державних службовців в Україні (2015)
Дроздова О. - Щодо питання про зміст поняття "пацієнт" (2015)
Копиця Є. М. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку інституту нормування у галузі охорони атмосферного повітря (2015)
Лівар Ю. О. - Про виконавчі провадження в адміністративному праві (2015)
Мальцев В. В. - Організаційні та правові засади діяльності органів внутрішніх справ України в умовах правового режиму надзвичайного стану (2015)
Меденцев А. М. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Моторигіна М. Г. - Проблеми визначення моменту набуття підозрюваним статусу обвинуваченого (2015)
Павлова О. В. - Правові засади екологізації громадянського суспільства: поняття та умови (2015)
Пилаєва В. М. - Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні (2015)
Свердліченко В. П. - Здійснення особистих немайнових прав в умовах надзвичайного або воєнного стану (2015)
Соловйов І. М. - Доступність адміністративного суду як критерій ефективності його діяльності (2015)
Тоцька К. М. - Сутність обмежень правомочностей користування земельною ділянкою, які виникають щодо права власності (2015)
Хабарова Т. В. - Громадська експертиза діяльності органів державної влади як засада протидії корупції (2015)
Яковлєв П. О. - Про правову природу проваджень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Salinaite B. M. - States’ Title to Territory in Remote Areas and Indigenous Peoples in the Arctic, Kirchner S. (2015)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові форми адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб публічного права (2015)
Трубніков В. М. - Принцип справедливості з позиції філософії, Скакун О. Є. (2015)
Слинько Д. В. - Основні риси та структура правозастосовної діяльності (2015)
Жук Н. А. - Имитационная демократия как господствующий политический режим в государствах современного мира (2015)
Воронова І. В. - Ціннісні орієнтири правової культури громадянського суспільства (2015)
Корнієнко В. В. - Розмежування понять "ефективність права", "ефективність законодавства" та "ефективність застосування права" (2015)
Передерій О. С. - Особливості правового статусу Національної поліції в Україні (теоретико-правовий аспект), Григоренко Є. І. (2015)
Серьогін В. О. - Міжнародні організації з питань забезпечення інформаційного прайвесі: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Кушниренко А. Г. - Homo politicus в правовом государстве Украина, Слинько Т. Н. (2015)
Зубенко Г. В. - Деякі питання виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Дахова І. І. - Відповідальність уряду як елемент його конституційно-правового статусу (2015)
Величко В. О. - Європейський досвід організації місцевого самоврядування та можливості його застосування в Україні (2015)
Данічева К. П. - Особливості конституційно-правового статусу міністрів в Україні як політичних діячів (2015)
Стародубцев А. А. - До питання визначення і розподілу компетенції в структурі адміністративно-правового статусу виконавчих органів місцевого самоврядування (2015)
Солошкіна І. В. - Шляхи удосконалення адміністративно-правого регулювання у сфері фінансових послуг України (2015)
Гришина Н. В. - Загальна характеристика неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2015)
Смульська А. В. - Адміністративно-правові засади планування освітнього (навчального) процесу у вищому навчальному закладі України в сучасних умовах (2015)
Ростовська К. В. - Історичні аспекти виникнення корупції (2015)
Магда С. О. - Захист прав дітей в умовах воєнного стану (2015)
Бондаренко І. М. - Питання щодо визначеності та ефективності спеціальних економічних зон в Україні (2015)
Навроцький О. О. - Молодіжні громадські організації як інститути громадянського суспільства в Україні (2015)
Закриницька В. О. - Молодіжні громадські організації в системі соціального захисту молоді (2015)
Шкуропацький О. І. - Поняття адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України (2015)
Кулачок-Тітова Л. В. - До питання врегулювання трудових конфліктів державних службовців позасудовими способами, Кім К. В. (2015)
Мічурін Є. О. - Проблема виділу та поділу майна подружжя в контексті цивільного та сімейного законодавства (2015)
Завальна Ж. В. - Інформаційна функція форм договірного регулювання відносин (2015)
Гужва А. М. - Правова природа позову до недобросовісного володільця (ст. 400 ЦК України): римське підґрунтя позову до недобросовісного володільця та сучасні правові реалії, Розгон О. В. (2015)
Лісніча Т. В. - Ліцензування як спосіб державного регулювання господарської діяльності: аналіз стану законодавства (2015)
Устименко О. А. - Здійснення права власності на тварину (2015)
Савченко В. О. - Правова природа консиліуму лікарів (2015)
Свердліченко В. П. - Понятійно утворюючі властивості цивільно-правової категорії "ділова репутація" (2015)
Горкуша М. Ю. - Правові засади регулювання ідентифікаторів в Україні (2015)
Пейчев К. П. - Природні складові земельної ділянки (2015)
Храмцов О. М. - Рівень, структура та тенденції поширення кримінального насильства в Україні (2015)
Слінько Д. С. - Процесуальні положення деяких видів звільнення від кримінальної відповідальності, Остафійчук Г. В. (2015)
Орловський Р. С. - Особливості добровільної відмови виконавця злочину (2015)
Рожнов О. В. - Підстави застосування заходів процесуального примусу (2015)
Селіванов М. В. - Відстрочення та розстрочення сплати судового збору (2015)
Даньшин М. В. - Необхідність окремої правової регламентації криміналістичної діяльності (2015)
Марушев А. Д. - До визначення понять взаємодії обізнаних осіб на досудовому розслідуванні господарських злочинів (2015)
Черный Г. А. - Правовые основы борьбы с терроризмом на современном этапе (2015)
Колеснікова І. А. - Проблеми виникнення ілюзій у показаннях потерпілих під час сприйняття події злочину (2015)
Затенацький Д. В. - Демонстрація стимульного матеріалу як процес вилучення (актуалізації) ідеальних слідів (2015)
Руденко М. В. - Нові державні органи у сфері запобігання корупції: спроби аналізу функціонального призначення та взаємозв’язків, Мельник О. В. (2015)
Рибалко Г. С. - Поняття та функціональне призначення правозахисної діяльності органів прокуратури (2015)
Здоровко С. Ф. - Сутність і зміст міжнародного гуманітарного права в сучасному міжнародному праві (2015)
Андреев А. А. - Уголовно-правовые аспекты деятельности Международной организации миграции, Руденко Д. В. (2015)
Вартанян А. М. - О правовой природе договора найма-продажи и договора аренды с правом выкупа (на примере законодательства Республики Беларусь и Украины) (2015)
Третьяков Г. М. - Значение и структура криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства (2015)
Блохин П. Д. - Специализация судебной системы на высшем уровне: ретроспектива, Замышляев Д. М. (2015)
Бєлова А. В. - Питання співвідношення принципів податкового права та принципів оподаткування (2015)
Біленська Д. О. - Адміністративно-правові засади інформаційних відносин (2015)
Гейко К. Г. - Слідчі ситуації в досудовому розслідуванні злочинів у сфері функціонування державних цільових фондів (2015)
Герман К. Ю. - Свобода трудового договору як принцип (2015)
Даньшина К. Є. - Юридичні гарантії реалізації прав працівників фермерських господарств в Україні (2015)
Салех М. С. - Административно-правовые гарантии обеспечения гендерного равенства в сфере государственного управления Украины (2015)
Ільницький В. О. - Міжнародний досвід правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності поліції (2015)
Кавун Д. Ю. - Про зміну стратегії кримінального процесу України (2015)
Казарян К. А. - Типи колізійних прив’язок у сфері регулювання договірних правовідносин подружжя (2015)
Колесник І. І. - Структура криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2015)
Кондрацька Н. М. - Основні системи і моделі місцевого самоврядування як різновиди системно-структурної організації муніципальної влади (2015)
Криушенко Л. І. - До питання класифікації способів шахрайства в банківській сфері (2015)
Мальцев В. В. - Особливості забезпечення правового режиму антитерористичної операції органами внутрішніх справ в Україні (2015)
Павленко А. В. - Помилка як соціально-правове явище (2015)
Устименко Є. В. - Припинювальні санкції в адміністративному праві (2015)
Москаленко О. О. - Модель секундарних прав як правова форма ліцензування авторських прав (2015)
Завальна Ж. В. - Рецензія на монографію Старинського М.В. "Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні" (2015)
Кагановська Т. Є. - До питання сутності створення віртуальної мережевої держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Шульга А. М. - Співвідношення суб’єкта юридично значущої поведінки і суб’єкта її правових наслідків (2016)
Слинько Д. В. - Змістовна характеристика ознак юридичного процесу (2016)
Жук Н. А. - Концепция государства "национальной безопасности" как политико-правовой механизм реализации идеи глобального доминирования США в начале эпохи постмодерна (2016)
Воронова І. В. - Право в культурно-естетичній сфері громадянського суспільства (2016)
Передерій О. С. - Інститут антикризового управління у світлі двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу, Дмітрієв В. М. (2016)
Рождественская Е. С. - Первые изменения в брачно-семейном законодательстве Индии XX века – Специальный закон о браке 1954 года (2016)
Воронов М. М. - Форми локальної демократії: загальна характеристика і актуальні проблеми вдосконалення законодавства (2016)
Кушніренко О. Г. - Регіоналізація та автономізація як основні форми децентралізації державної влади: постановка конституційно-правової проблеми (2016)
Зубенко Г. В. - Суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини щодо порушень положень конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Григоренко Є. І. - Деякі проблеми процедури імпічменту Президента України, Журін М. Ю. (2016)
Магда С. О. - Проблеми реалізації права громадян на звернення (2016)
Данічева К. П. - Рекомендації Європейської комісії "за демократію через право" щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя (2016)
Дягілєв О. В. - Питання взаємодії глави держави з судовою гілкою влади: закордонний досвід (2016)
Солошкіна І. В. - Ліцензування діяльності фінансових установ (2016)
Гришина Н. В. - Законність та індивідуалізація як основоположні принципи адміністративної відповідальності (2016)
Кім К. В. - Обґрунтування професіоналізму як моральної якості державного службовця (2016)
Смульська А. В. - Організаційно-правові засади надання платних послуг вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Ростовська К. В. - Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства (2016)
Рибалко Г. С. - Інформаційні запити податківців: питання теорії та практики (2016)
Пахомова І. А. - Юридична відповідальність державних службовців за правопорушення у сфері обігу інформації (2016)
Шкуропацький О. І. - Адміністративно-правовий статус офіцерського складу Збройних Сил України як суб’єкта соціального захисту (2016)
Закриницька В. О. - До проблеми створення регіональної субмоделі соціального захисту дитинства (2016)
Мальцев В. В. - Оcобливості організації діяльності Національної гвардії в умовах правового режиму надзвичайного стану (2016)
Завальна Ж. В. - Правосвідомість і створення форм договірного регулювання (2016)
Кулачок-Тітова Л. В. - До питання про використання альтернативних способів урегулювання трудових спорів (2016)
Розгон О. В. - Замовники як сторона договору про сурогатне материнство (2016)
Єпіфанова Ю. С. - Право на розвиток як невід’ємне право людини (2016)
Старинський М. В. - Економічні методи регулювання валютних правовідносин: поняття та загальна характеристика (2016)
Пейчев К. П. - Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права (2016)
Черкашина М. К. - Правові проблеми державного управління у галузі використання та охорони водних джерел в Україні (2016)
Резніченко Л. В. - Об’єкт цивільного правовідношення в галузі вищої освіти (2016)
Трубников В. М. - Понятие наказания в виде лишения свободы, Осипова К. Р. (2016)
Житний О. О. - Антикримінальна діяльність держави та правове стимулювання (деякі проблеми теорії і методології), Терещук С. С. (2016)
Храмцов О. М. - Запобігання кримінальному насильству на загальносоціальному рівні (кримінологічний аспект) (2016)
Давиденко М. Л. - Міжнародні валютно-кредитні та фінансові установи як суб’єкти протидії корупції в Україні (2016)
Слінько Д. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: кримінально-правові та процесуальні питання (2016)
Євтєєва Д. П. - До питання про доцільність встановлення кримінальної відповідальності за порушення батьками права власності та інших майнових прав їхніх дітей (2016)
Даньшин М. В. - Слідчий суддя у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого, Кавун Д. Ю. (2016)
Селіванов М. В. - Преюдиційність судових ухвал про заміну учасника господарського процесу правонаступником (2016)
Чорний Г. О. - Особливості тактики дії спеціаліста при огляді місця події, пов’язаного з вибухом (2016)
Гнатенко В. С. - Теоретичні розбіжності доказів у кримінальному процесі (2016)
Руденко М. В. - Організаційно-правові основи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Мельник О. В. (2016)
Іщенко Л. В. - Непримусові заходи адміністративного впливу в діяльності Національної поліції: загальна характеристика (2016)
Здоровко С. Ф. - Застосування міжнародних збройних сил ООН у миротворчих операціях (2016)
Москаленко О. М. - Роль парламентських інституцій у регіональних інтеграційних об’єднаннях: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Булгакова Д. О. - Концепція асоціації з ЄС – досвід практики "раннього" періоду інтеграції (2016)
Чуб І. М. - Міжнародні стандарти реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи (2016)
Стародубцев А. А. - Особливості працевлаштування випускників юридичного профілю вищих навчальних закладів МОН та МВС України (2016)
Гуменяк В. О. - Компетентнісний підхід у створенні та реалізації освітніх програм у галузі знань "Право" (2016)
Лукаш С. Ю. - Щодо проблеми партійної культури в Україні: розуміння, стан, перспективи розвитку (2016)
Березньов М. В. - Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання як основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених (2016)
Білоус О. О. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання сільського зеленого туризму в Україні: правовий аналіз та шляхи до їх вирішення (2016)
Зубаха Д. В. - Актуальні питання криміналістичної характеристики вбивств, вчинених особами з розладами психіки (2016)
Кабанов О. М. - Цiлi пoкapaння у видi дoвiчнoгo пoзбaвлeння вoлi (2016)
Коваль Т. О. - Суспільно корисна праця як складова категорій кримінально-виконавчого права (2016)
Колесник І. І. - Аналіз механізму дорожньо-транспортної пригоди, як основа розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2016)
Людькова К. І. - Проблема транспортного засобу як об’єкта реєстрації в Україні (2016)
Масалітіна К. С. - Процесуальна форма здійснення провадження щодо неповнолітніх (2016)
Пилаєва В. М. - Правові засади реалізації принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади (2016)
Свердліченко В. П. - Система юридичних гарантій здійснення права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану (2016)
Чуприна Ю. Ю. - Щодо визначення змісту поняття адміністративно-правового статусу (2016)
Кагановська Т. Є. - Оновлення концепції викладання у ВНЗ юридичного профілю навчальної дисципліни "Адміністративне право" шляхом удосконалення її програми та вибору форми проведення іспиту: практичний досвід (2016)
Смульська А. В. - До питання законодавчого забезпечення реалізації права людини на освіту: український та зарубіжний контекст (2016)
Головко О. М. - Природно-правова теорія і конституційне будівництво в США (2016)
Гавриленко О. А. - В. П. Даневський як історик міжнародного права (2016)
Жук Н. А. - Механизм и инструменты реализации концепции "государства национальной безопасности" как институциональной основы борьбы с терроризмом в современном мире (2016)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика окремих видів неюрисдикційного процесу (2016)
Воронова І. В. - Роль правових законів у механізмі формування соціальної держави (2016)
Калєніченко Л. І. - Підходи щодо розуміння необхідних підстав юридичної відповідальності (2016)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції України, Кулачок-Тітова Л. В. (2016)
Григоренко Є. І. - Проблеми юридичної відповідальності громадян, що проходять альтернативну (невійськову) службу та їхній вплив на юридичну відповідальність військовослужбовців в Україні (2016)
Марцеляк О. В. - Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика, Марцеляк С. М. (2016)
Серьогін В. О. - Право на вільний вибір і зміну зовнішнього вигляду як елемент візуального прайвесі (2016)
Зубенко Г. В. - Право на об’єднання у професійні спілки: зміст та суб’єкти реалізації (2016)
Дахова І. І. - Право на доступ до інформації vs право на приватність в контексті законодавства України про запобігання корупції, Чуб О. О. (2016)
Данічева К. П. - Європейський суд з прав людини та Україна: огляд пілотних рішень (2016)
Григоренко Я. О. - Реалізація принципу субсидіарності у контексті розуміння базових параметрів соціальної держави (2016)
Россіхіна Г. В. - Основні пріоритети в застосуванні фінансово-правових норм (2016)
Солошкіна І. В. - Класифікація фінансових послуг в Україні (2016)
Кім К. В. - Сутність кар’єри на державній службі в Україні (2016)
Ростовська К. В. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах, Гришина Н. В. (2016)
Магда С. О. - Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів (2016)
Бондаренко І. М. - Проблемні питання фінансування бюджету (2016)
Демченко О. В. - Деякі питання застосування антикорупційних положень у трудовій діяльності державних службовців, Абакумов А. С. (2016)
Закриницька В. О. - Управління соціальним захистом на недержавному рівні (приклад США) (2016)
Пахомова І. А. - До питання систематизації інформаційного законодавства на державній службі (2016)
Радчук А. А. - Функції адміністративного судочинства у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень (2016)
Коваль В. П. - Правове регулювання введення воєнного стану в Україні (2016)
Шкуропацький О. І. - Світовий досвід адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України (2016)
Розгон О. В. - Способи вирішення конфліктів у медичних правовідносинах, Устінченко А. М. (2016)
Устименко О. А. - Концепція біоцентризму при визначенні правового статусу тварини як об’єкта цивільних прав (2016)
Чуйкова В. Ю. - Умови та ознаки договору між співавторами в Україні (2016)
Карпенко О. І. - Блогер як медіаособа (2016)
Пейчев К. П. - Вирішення спорів у сфері використання надр та корисних копалин (за матеріалами судової практики) (2016)
Єрмолаєва Т. В. - До питання про екологічну безпеку харчових продуктів: небезпеки сучасності (2016)
Житний О. О. - Проблемні питання предмета злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист, Ральченко І. М. (2016)
Харченко В. Б. - Примушування до антиконкурентних узгоджених дій (до п’ятої річниці "гуманізації" відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності), Чорнуха О. С. (2016)
Храмцов О. М. - "Напад" як вид насильницьких дій (проблеми кримінально-правової оцінки) (2016)
Давиденко М. Л. - Еволюція вчень про причини злочинності (2016)
Даньшин М. В. - Поняття злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту як предмет криміналістичного дослідження, Колеснік І. І. (2016)
Чорний Г. О. - Огляд місця вчинення вибуху при розслідуванні тероризму: тактичні аспекти (2016)
Марушев А. Д. - Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до банкрутства (2016)
Руденко М. В. - Досудове слідство України: основні напрями реформування, Півненко В. П., Мельник О. В. (2016)
Слінько Д. С. - Використання елементів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному проваджені (2016)
Рибалко Г. С. - Складання акту перевірки співробітниками державної фіскальної служби без прийняття податкового повідомлення-рішення: питання теорії та практики (2016)
Сыроед Т. Л. - Роль ООН в становлении, развитии и обеспечении принципа верховенства права (2016)
Здоровко С. Ф. - Поводження з особами, затриманими під час миротворчих операцій (2016)
Фоміна Л. О. - Забезпечення безпеки жінок: міжнародно-правовий аспект (2016)
Аріт К. В. - Пріоритетні напрями співробітництва України і Європейського Союзу у сфері свободи, безпеки та юстиції (2016)
Аліманова А. О. - Підвищення рівня професійної компетентності працівників апарату суду (2016)
Кавун Д. Ю. - Представник-адвокат потерпілого (фізичної особи) у досудовому розслідуванні (2016)
Колеснік Г. Р. - Процесуальне положення слідчого за кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року: недоліки і прорахунки (2016)
Колеснік І. І. - Особливості підготовки і проведення слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2016)
Людькова І. І. - Шляхи оптимізації центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в контексті проведення адміністративної реформи (2016)
Навроцький О. О. - Правове регулювання компетенції уповноваженого президента України з прав дитини (2016)
Опанасенко Н. О. - Криміналістична характеристика слідів шахрайства у сфері житлового будівництва (2016)
Хабарова Т. В. - Адміністративно-правові принципи в системі заходів протидії корупції (2016)
Чуприна Ю. Ю. - Щодо сучасної системи методів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (2016)
Шевчук М. О. - Інформаційні правовідносини як юридична категорія (2016)
Кагановська Т. Є. - Сучасний стан реалізації принципу ґендерної рівності на державній службі: організаційно-правовий аспект (2017)
Шульга А. М. - Особливість компенсаторних мотивів правомірної поведінки особи (2017)
Бервено С. М. - Співвідношення права і моралі в регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі, Романченко О. М. (2017)
Передерій О. С. - Пріоритети діяльності правоохоронних органів України в світлі договірних зобов’язань України і Європейського Союзу, Кулачок-Тітова Л. В. (2017)
Слинько Д. В. - Проблеми виокремлення галузей процесуального права України: загальнотеоретичний аналіз (2017)
Жук Н. А. - Десуверенизация, разгосударствление и приватизация государств как ключевые тренды развития политико-правовых систем современности (2017)
Воронова І. В. - Демократія, право, моральність: співвідношення у сучасних умовах (2017)
Григоренко Є. І. - Соціальні аспекти юридичної відповідальності військовослужбовців: загальнотеоретичний аналіз (2017)
Головко О. М. - Історико-правові погляди Джеремі Бентама (2017)
Рождественская Е. С. - Проблемы кастового общества в современной Индии (2017)
Горбачов В. П. - Прокурорський нагляд за виявленням поліцією злочинних діянь у Російській Імперії після судової реформи 1864 року (2017)
Серьогін В. О. - Міжпарламентське співробітництво: поняття, ознаки, принципи (2017)
Воронов М. М. - Інститут старости у системі муніципального права України (2017)
Кушніренко О. Г. - Соціальна держава як базова цінність та принцип конституційного ладу (2017)
Зубенко Г. В. - Інститут конституційної скарги в Україні: питання запровадження (2017)
Данічева К. П. - Реформування місцевого самоврядування на засадах децентралізації: деякі питання (2017)
Гришко Л. М. - Особливості запровадження конституційного контролю в монархіях Арабського Сходу (2017)
Лук’янець Д. М. - Юридична відповідальність конституційного типу в законодавстві України (2017)
Стародубцев А. А. - Звернення громадян як засіб забезпечення законності діяльності публічної адміністрації (2017)
Россіхіна Г. В. - Науково-теоретичне обґрунтування змісту фінансово-правового регулювання (2017)
Солошкіна І. В. - Удосконалення механізмів профілактики, попередження та протидії корупції у сфері державного регулювання ринку фінансових послуг (2017)
Кім К. В. - До питання визначення обсягу комунікативних дій у роботі юриста (2017)
Смульська А. В. - До питання визначення окремих складників професійної компетентності правознавця (2017)
Гришина Н. В. - Історичні та соціальні передумови виникнення адміністративного права (2017)
Ростовська К. В. - Сучасна антикорупційна політика в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Магда С. О. - До питання захисту адміністративним судом прав, свобод та інтересів особи в аспекті дискреційних повноважень (2017)
Пахомова І. А. - Організаційно-правові засади формування інформаційних відносин у сфері державної служби (2017)
Закриницька В. О. - Принципи належного управління у сфері соціального захисту сім’ї, дітей та молоді (2017)
Шкуропацький О. І. - До питання визначення поняття механізму адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України (2017)
Венедіктова І. В. - Про можливість застосування договірного регулювання відносин щодо добровільного виконання судових рішень, Завальна Ж. В. (2017)
Мічурін Є. О. - Цивільні правовідносини, що виникають при здійсненні фізичною особою права на особистий розвиток (2017)
Розгон О. В. - Походження дитини як підстава виникнення прав та обов’язків батьків та дітей, Заіка О. С. (2017)
Устименко О. А. - Класифікація підстав припинення права власності на тварину (2017)
Селіванов М. В. - Участь прокурора у господарському процесі (2017)
Сліпченко А. С. - Сутність та ознаки цивільного обороту (2017)
Храмцов О. М. - Особистість злочинця, який вчиняє злочини, пов’язані з насильством (кримінологічний аспект) (2017)
Давиденко М. Л. - Сучасний стан розвитку кримінальної політики у світі на прикладі США, Великобританії і скандинавських країн (2017)
Биков К. Г. - Щодо характеристики об’єктивних ознак службових зловживань, що порушують порядок обігу офіційних документів (2017)
Герасимов О. В. - Питання розробки методики дослідження злочинності у банківській сфері (2017)
Даньшин М. В. - Наглядова та контрольні функції у досудовому розслідуванні: призначення і шляхи удосконалення (2017)
Слінько Д. С. - Характеристика і взаємозв’язок негласних слідчих (розшукових) та оперативно- розшукових дій (2017)
Поліванова І. О. - Психологічні і тактичні засади одночасного допиту кількох вже допитаних осіб (2017)
Руденко М. В. - Щодо визначення поняття "органи правопорядку", Шайтуро О. П. (2017)
Гудзь Т. І. - Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу, Коломієць Ю. М. (2017)
Сироїд Т. Л. - Внутрішня система врегулювання спорів Організації Об’єднаних Націй (2017)
Павко Я. А. - Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у арктичному регіоні (2017)
Пампура М. В. - Сучасні трансформаційні процеси та еволюція праворозуміння в Україні (2017)
Білоус О. О. - Деякі проблемні аспекти щодо правового забезпечення розвитку туристичної діяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Зінченко О. В. - Змагальність у досудовому розслідуванні: сутність та суб’єктний склад сторони обвинувачення (2017)
Кабанов О. М. - Місце покарання у виді довічного позбавлення волі в сучасній системі покарань (2017)
Колеснік Г. Р. - Принципи верховенства права і законності та їх реалізація у досудовому розслідуванні (2017)
Коваль В. П. - Реалізація деяких соціальних прав військовослужбовців в Україні в контексті гарантування їх правового статусу: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Левада О. В. - Пільги і обмеження як складові правового статусу особи (2017)
Мандичев Д. В. - Способи оптимізації системи та організаційно-штатної структури господарських судів (2017)
Махди С. С. - Административно-правовые меры противодействия гендерной дискриминации в сфере государственной службы Украины (2017)
Навроцький О. О. - Визначення публічного адміністрування прав дитини в Україні (2017)
Нуджейдат В. - Потерпіла особа в структурі криміналістичної характеристики зґвалтувань (2017)
Цибань А. А. - Особливості підстав виникнення суб’єктивного цивільного обов’язку (2017)
Головко О. М. - Ідеї реформації, держава і право, Кагановська Т. Є. (2017)
Серьогін В. О. - Проблеми викладання виборчого права у вищих навчальних закладах України, Воронов М. М. (2017)
Швець Д. В. - Підвищення кваліфікації та перепідготовка (додаткова професійна освіта) як чинники формування професіоналізму поліцейського (2017)
Руденко М. В. - Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова (конституційна) функція прокуратури України (2017)
Слинько Д. В. - Юридична природа нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Жук Н. А. - Разработка концептов новых (будущих) государств как инструмент проектно-конструкторского подхода к мировой истории и элемент глобального управления: к постановке проблемы (2017)
Передерій О. С. - Взаємодія України і Європейського поліцейського офісу в контексті реалізації спільної з Європейським Союзом політики безпеки (2017)
Рождественская Е. С. - Проблемы далитов в кастовом обществе современной Индии (2017)
Марчук М. І. - Правова природа конституційного трибуналу Республіки Польща (2017)
Величко В. О. - Проблеми прийняття управлінських рішень керівниками місцевих державних адміністрацій (2017)
Градова Ю. В. - Щодо необхідності розробки та прийняття Закону України "Про правовий моніторинг" (2017)
Гришко Л. М. - Політичні права та свободи громадян (підданих) у монархіях Арабського Сходу (2017)
Гудзь Л. В. - Процес становлення виборчого законодавства України і тенденції його подальшого розвитку (2017)
Дракохруст Т. В. - Забезпечення реалізації правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні у контексті вітчизняного та міжнародного законодавства 55 (2017)
Зубенко Г. В. - Право на участь у культурному житті суспільства і держави, право користуватися культурною спадщиною, на доступ до культурних цінностей: поняття, структура, питання реалізації (2017)
Россіхіна Г. В. - Науково-теоретичне обґрунтування змісту фінансово-правового регулювання (2017)
Солошкіна І. В. - Особливості правового статусу Міністерства фінансів України як регулятора суспільних відносин у сфері надання фінансових послуг (2017)
Гришина Н. В. - Система принципів державного контролю (2017)
Закриницька В. О. - Поняття системи соціального захисту сім’ї, дітей та молоді (2017)
Кім К. В. - Правові засади регулювання охорони праці державних службовців в Україні (2017)
Клімова С. М. - Удосконалення процедур державного фінансового контролю (2017)
Магда С. О. - Змагальність, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин справи в адміністративному судочинстві (2017)
Пахомова І. А. - Концептуальні вимоги до створення електронних петицій (2017)
Селіванов М. В. - Шкода як необхідна підстава застосування компенсації при захисті авторського права та суміжних прав (2017)
Устименко О. А. - Окремі аспекти захисту права власності на тварину (2017)
Слома В. М. - Підстави виникнення солідарних зобов’язань (2017)
Чуйкова В. Ю. - Категорія "ноу-хау" та проблеми її закріплення в законодавстві України (2017)
Пейчев К. П. - Індивідуалізація земельної ділянки (2017)
Житний О. О. - Деякі проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням особи, яка засуджується за корупційний злочин, Клочко А. М. (2017)
Трубников В. М. - Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання на підставі закону про амністію (2017)
Храмцов О. М. - Запобігання кримінальному насильству на спеціально-кримінологічному рівні (2017)
Давиденко М. Л. - Основні напрями та етапи побудови спільної кримінальної політики Європейського Союзу (2017)
Волобуєв А. Ф. - Про викладання криміналістики у світлі сучасної наукової парадигми, Даньшин М. В. (2017)
Даньшин М. В. - Роль принципів законності та верховенства права у забезпеченні досудового розслідування і прав його учасників, Колесник Г. Р. (2017)
Рогатинська Н. З. - Використання та фіксування науково-технічних засобів у розшуковій діяльності слідчого (2017)
Марушев А. Д. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних банкрутств (2017)
Дудніков А. Л. - Проблеми встановлення взаємозв’язків між способом та іншими елементами криміналістичної характеристики злочинів у сфері економічної діяльності (2017)
Гетьман Г. М. - Щодо визначення змісту висновку спеціаліста-психолога під час побудови психологічного профілю особи невідомого злочинця та його значення в слідчій діяльності (2017)
Костенко М. В. - Щодо особливостей розслідування злочинів, вчинених організованими групами (2017)
Чорний Г. О. - Розслідування злочинів терористичної спрямованості: питання формування методики на сучасному етапі (2017)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правове підгрунтя регулювання статусу біженців і вимушених переселенців: реалії та перспективи (2017)
Степанченко О. О. - Принципи протидії етнорелігійному тероризму: міжнародний вимір (2017)
Коваленко Є. В. - Захист інформації з обмеженим доступом як елемент інформаційної безпеки держави (2017)
Плетньов О. В. - Інформаційна безпека України: сучасні виклики (2017)
Чуйкова В. Ю. - Вплив світових доктрин на формування українського законодавства щодо конфіденційної інформації (2017)
Кадек П. - Медико-правовые аспекты трансплантации, Стародубцев А. (2017)
Лукаш С. Ю. - Політичні партії в системі ознайомлення підприємців з практикою корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні на сучасному етапі (за результатами кількісного дослідження), Воробйов Д., Михальська Ю. С., Владимирець А. Ю., Волос Б. О., Григоренко Є. І., Іванченко А. М., Лукаш О. М., Матат А. В., Ніколенко М. О. (2017)
Демченко О. В. - Компаративістика нормативно-правових актів регулювання дистанційної зайнятості в трудовому законодавстві деяких країн романо-германської правової сім’ї (Франції, Італії, Литви, Латвії) (2017)
Воронов К. М. - Паралельні процеси в державному суді і міжнародному комерційному арбітражі (2017)
Гайдар Д. В. - Гарантії діяльності наукових працівників в Україні: поняття і види (2017)
Герасимов О. В. - Кримінологічна характеристика та аналіз злочинів у банківській сфері (2017)
Зінченко О. В. - Змагальність кримінального провадження та її реалізація на стадії досудового розслідування (2017)
Калашников К. Ю. - Місця позбавлення волі, що не є кримінально-виконавчими установами (2017)
Колесник Г. Р. - Місце і роль нагляду за виконанням законів у системі інших функцій прокурора, що виконуються ним у досудовому розслідуванні (2017)
Колягіна Т. Є. - Деякі проблеми соціально-правової обумовленості кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (2017)
Махді С. С. - Забезпечення гендерної рівності як правовий стандарт двосторонньої взаємодії України і Європейського Союзу (2017)
Навроцький О. О. - Досвід адміністрування соматичних прав дитини у зарубіжних державах (2017)
Поліванова І. О. - Про сутність одночасного допиту кількох вже допитаних осіб (2017)
Форостянко Д. В. - Фіскальні органи як органи державної влади: теоретико-правова характеристика (2017)
Ейбатов З. М. - Сутність та зміст інституту судового оскарження у кримінальному процесі (2017)
Лазарев А. П. - Доручення слідчого до оперативних підрозділів: теорія та практика (2017)
Болдинов Я. В. - Реферативный обзор комментария к части 1 статьи 46 конвенции о защите прав человека и основных свобод из книги "Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Том II. Комментарии к статьям 19-59 и дополнительным протоколам под редакцией профессора Леха Гарлицкого" (2017)
Содержание (2007)
Стоянов А. Н. - Невропатические и вегетативные боли. Возможности терапии (2007)
Луценко Н. С. - Использование селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 в терапии боли при дисменорее у женщин с патологией молочных желез, Гераскина Л. Р. (2007)
Ганжий И. Ю. - Дискусcионные аспекты гормональной контрацепции (Обзор литературы) (2007)
Ромащенко О. В. - Использование Цефагила при нарушении сексуального желания у женщин, Мельников С. Н., Ященко Л. Б. (2007)
Кисина В. И. - О тактике ведения больных с воспалительными заболеваниями мочеполовых органов, Ковалык В. П. (2007)
Ткаченко Р. О. - Епідуральна анальгезія під час пологів. Коли починати? (2007)
Майоров М. В. - Макролиды в акушерстве и гинекологии (2007)
Когда цистит отступает? (2007)
Исламова Е. В. - Опыт применения препарата Прегнакеа в клинике экстрагенитальной патологии беременных, Авраменко Т. В. (2007)
Сабирова Ш. K. - Внутриутробное состояние плода при различных методах подготовки беременных к родам (2007)
Пехньо Н. В. - Внутриутробная инфекция в сроке гестации до 22 недель как причина репродуктивных потерь (клинико-статистический анализ) (2007)
Іщенко Г. І. - Ниркова гемодинаміка у вагітних з хронічними запальними захворюваннями нирок (2007)
Абдуллаева Д. Д. - Применение Канефрона Н у беременных с гестационным пиелонефритом (2007)
Рыбалка А. Н. - Первичная профилактика врожденных пороков развития плода и наследственных заболеваний c применением поливитаминного комплекса Элевит® Пронаталь, содержащего фолиевую кислоту, Заболотнова В. В., Исаченок Н. С. (2007)
Кузьмина И. Ю. - Современные методы терапии фетоплацентарной недостаточности и гипоксии (2007)
Вдовиченко Ю. П. - Применение препарата Биопростин F2 Альфа для искусственного прерывания беременности во ІІ триместре, Гопчук Е. Н. (2007)
Никонюк Т. Р. - Опыт применения препарата Герпевир у пациенток с самопроизвольным прерыванием беременности на этапе предгравидарной подготовки, Бенюк В. А. (2007)
Татарчук Т. Ф. - Протизапальна терапія як складова комплексу лікування рецидивуючої гіперплазії ендометрія, Регеда С. І. (2007)
Коган Б. Г. - Применение Ломексина для лечения различных форм влагалищной инфекции, Гордеева Г. Д. (2007)
Подольський В. В. - Прогнозування порушень менструального циклу у жінок фертильного віку, які перенесли фізіологічні та патологічні пологи, мешканок сільськогосподарського регіону, Дронова В. Л., Тетерін В. В., Гульчій Л. П., Геревич Г. Й., Теслюк Р. С., Охріменко Л. А. (2007)
Татарчук Т. Ф. - Выбор рациональных методов обезболивания у женщин после гистерэктомии по поводу миомы матки, Регеда С. И., Косей Н. В. (2007)
Подольський В. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з ВІЛ-інфекцією, Дронова В. Л., Геревич Г. Й., Тетерін В. В., Латишева З. М. (2007)
Gaudin Dr. - Лечение атрофических вагинитов комбинированным препаратом, содержащим ацидофильные кислотопродуцирующие лактобактерии и низкую дозу эстриола (2007)
Кондратюк В. К. - Патогенетичне обгрунтування гормональної терапії пухлиноподібних уражень яєчників у жінок репродуктивного віку (2007)
Дубоссарская З. М. - Особенности биотопа влагалища при урогенитальных расстройствах у женщин в постменопаузе, Дубоссарская Ю. А. (2007)
Зотиков Л. О. - Клініко-морфологічні особливості ураження шийки матки при папіломавірусній інфекції, Вовк І. Б., Калюта А. О. (2007)
Подольский В. В. - Алкогольная интоксикация и ее влияние на репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста, Охрименко Л. А. (2007)
Запорожан В. М. - Ефективність комплексного лікування запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок, Попова Т. В., Посохова С. П. (2007)
Веропотвелян П. Н. - Эффективность современной комплексной терапии у молодых женщин с хроническим эндометритом и фиброзно-кистозной мастопатией, Веропотвелян Н. П., Богомазова В. И., Чуваков А. Н., Кучер Н. Н. (2007)
Шкіряк-Нижник З. А. - Особливості здоров'я, умов та способу життя жінок перехідного віку, мешканок великого міста (За даними епідеміологічного дослідження), Земляна І. А., Числовська Н. В., Слободченко Л. М., Звінчук О. В. (2007)
Татарчук Т. Ф. - Ехографічні та допплєрографічні особливості різних клініко-морфологічних варіантів лейоміоми матки, Косей Н. В., Могилевський Д. М. (2007)
Вдовиченко Ю. П. - Предгравидарная подготовка женщин с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий в анамнезе, Бачигина О. В. (2007)
Яшина Е. Г. - Опыт применения препарата Иноклим в лечении климактерического синдрома, Квашенко В. П. (2007)
Грищенко О. В. - Комбинированная эмпирическая терапия макролидами эндоцервицитов в сочетании с микст-кольпитами, Дудко В. Л., Лахно И. В., Дудко Л. В., Сторчак А. В. (2007)
Грищенко О. В. - Бренд или дженерики? Сравнительная оценка эффективности лечения больных хроническими кандидозными вульвовагинитами препаратами итраконазола, Дудко В. Л., Дудко Л. В., Лахно И. В., Сторчак А. В. (2007)
Вовк И. Б. - Использование комбинированных оральных контрацептивов для лечения первичной дисменореи, Корнацкая А. Г., Трохимович О. В. (2007)
Янковский Д. С. - Улучшение репродуктивного здоровья женщины путем оптимизации микроэкологии пищеварительного и урогенитального тракта, Дымент Г. С. (2007)
Мирович Е. Д. - Применение органосохраняющих технологий коррекции апикального отдела влагалища при генитальном пролапсе (2007)
Лубяная С. С. - Периоперационная профилактика инфекционных осложнений в клинике эндоскопической гинекологии, Стрижаков А. Н., Бардакова А. И., Николаев Д. А., Шаповалова Т. В. (2007)
Шевчук Л. В. - Особливості практичного застосування пробіотиків для лікування бактеріального вагінозу у дівчаток та підлітків (2007)
Иргашева С. У. - Состояние липидного обмена, уровень белка и его сорбционная способность в крови при функциональной недостаточности яичников у девочек с задержкой полового развития (2007)
Денисенко С. В. - Эффективность применения преимплантационной диагностики в практике вспомогательных репродуктивных технологий, Дарий А. С., Кононенко М. И., Зерова-Любимова Т. Э. (2007)
Юзько А. М. - Экстренная и плановая контрацепция, Оныщук О. Д., Алешина А. М. (2007)
Аганезова Н. В. - Лечебные аспекты применения контрацептивного кольца НоваРинг при предменструальном синдроме, Сливанкова Е. В., Линде В. А., Шабалина А. Ю. (2007)
Кутасевич Я. Ф. - Досвід комплексного лікування папіломавірусної інфекції з використанням препаратів Колломак та Кагоцел, Олійник І. О. (2007)
Венцківський Б. М. - Корекція змін вагінального мікробіоценозу та системи імунітету під час вагітності у жінок, які перенесли сифілітичну інфекцію, Башинська О. В. (2007)
Янковский Д. С. - Пробиотическая оптимизация первичного формирования нормальных биоценозов в неонатальном возрасте – залог предупреждения дисбиозов, Дымент Г. С. (2007)
Аряєв М. Л. - Ризик розвитку гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у новонароджених та фактори, що йому сприяють, Капліна Л. Є., Торбинська Л. І. (2007)
Знаменська Т. К. - Вплив комплексної терапії із застосуванням Ліпіну на стан системи гемостазу у новонароджених від матерів з цукровим діабетом, Белявська Т. О., Шевченко Л. І., Розова К. В. (2007)
Пересунько А. П. - Особенности субэпителиальных участков соединительной ткани шейки матки при фоновых и предраковых процессах, Мохаммед А. С. И., Давыденко И. С., Кравчук В. П. (2007)
Пересуньмо А. П. - Компьютерная лазерная поляриметрия фоновых, предраковых процессов и начального рака шейки матки, Мохамед А. С. И. (2007)
Сенютович Р. В. - Нові й старі проблеми скринінгу раку шийки матки, Пересунько О. П., Унгурян В. П., Олійник Е. В., Джога О. С. (2007)
Акулина Е. А. - Причины ошибок диагностики и лечения предрака и рака шейки матки. Роль последипломного образования для подготовки врачей клинической практики (2007)
Болгова Л. С. - Проблемные вопросы современной организации цитологического скрининга рака шейки матки в Украине (2007)
Акулина Е. А. - Клиническая характеристика и результаты лечения больных с патологией шейки матки по данным консультативных осмотров сотрудниками кафедры онкогинекологии ХМАПО (2007)
Лермонтова Л. С. - Анализ скрининга рака шейки матки по Черниговской области за 2004-2006 гг. и его актуальные проблемы, Синица В. А., Коваленко Е. М. (2007)
Чибисов Л. П. - Цитологические исследования при профилактических гинекологических осмотрах, Гардашникова А. Т., Осадчий В. В. (2007)
Собко Н. В. - Качественная оценка результатов цитологической диагностики при проведении скрининга рака шейки матки в Киеве (1998-2006 гг.), Руденко Е. А., Вакуленко Г. А., Манжура Е. П., Краснопольская В. Н. (2007)
Туганова Т. Н. - Ретроспективный пересмотр цито-гистологических расхождений в определении степени дисплазий эпителия шейки матки и цервикального канала, Болгова Л. С., Алексеенко О. И., Лигирда Н. Ф., Троицкая И. Н. (2007)
Туганова Т. Н. - Цитологические изменения в цервикальном эпителии при дисплазии наружной части шейки матки, Болгова Л. С., Алексеенко О. И., Махортова М. Г., Гордиенко Т. М., Лигирда Н. Ф., Скорода Л. В. (2007)
Туганова Т. Н. - Цитологический метод в оценке эффективности химио-лучевой терапии гинекологического рака (2007)
Демчук А. В. - Цитологічна діагностика вірусного ураження у жінок з дисплазією шийки матки, Лясківська Т. А., Гончарова В. В., Павлова О. В. (2007)
Демчук А. В. - Аналіз цитологічного обстеження жінок Вінницької області під час профілактичного огляду, Пироженко Р. І., Kожевнікова І. В., Лясківська Т. А., Гончарова В. В., Павлова О. В. (2007)
Марченко А. И. - Комбинированное органосохраняющее лечение начальных форм рака шейки матки у пациенток репродуктивного возраста, Рыбин А. И. (2007)
Дмитриева Е. И. - Зависимость количества выявленной онкопатологии от качества забора материала на цитологическое исследование при профосмотрах, Хоменко И. А., Шершень Т. Л. (2007)
Бугрей О. В. - Анализ случаев патологии шейки матки у больных с папилломавирусной инфекцией, Молошок А. А. (2007)
Гейдор Л. Г. - Ефективність цитологічного скринінгу у виявленні раку шийки матки по Київській області, Чернова О. М., Піщанська С. Т. (2007)
Клюкина Л. Б. - Опыт применения цитологического метода при профилактических осмотрах женского населения республики Беларусь, Ерохина О. А. (2007)
Марченко А. И. - Эпидемиологические аспекты распространения рака шейки матки в Одесской области, Рыбин А. И., Михайленко А. В. (2007)
Чибисов Л. П. - Выявление предрака и рака шейки матки при цитологическом исследовании, Гардашникова А. Т., Семененко Е. А., Шишкина О. Л., Осадчий В. В. (2007)
Свінціцький В. С. - Радикальна абдомінальна трахелектомія в лікуванні хворих на рак шийки матки Т1в1 репродуктивного віку, Воробйова Л. І., Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Полонська Л. Н., Проскурня Л. А., Лигирда Н. Ф. (2007)
Федченко Ю. Г. - Опыт усовершенствования программы цитологического скрининга при раке шейки матки в Харьковской области, Гапонова Л. А., Уразов Ф. Л., Яковлева Н. Г., Трунова Т. В. (2007)
Чибисов Л. П. - Организация повышения квалификации врачей-цитологов в Луганской области, Осадчий В. В. (2007)
Чибисов Л. П. - Скрининговые исследования рака шейки матки. Региональная программа, Осадчий В. В. (2007)
Яковлева Н. Г. - Рациональные формы (алгоритмы) диагностики и лечения патологических процессов шейки матки, Трунова Т. В. (2007)
Сенютович Р. В. - Шляхи оптимізації скринінгу раку шийки матки, Пересунько О. П., Джога О. С. (2007)
Болгова Л. С. - Цито-гистологическое сопоставление при диагностике предраковых состояний и рака шейки матки, Алексеенко О. И., Туганова Т. Н., Лигирда Н. Ф., Махортова М. Г., Гордиенко Т. М., Ковальчук Э. Н. (2007)
Бриндіков Л. М. - 30-річний досвід роботи цитологічної лабораторії Хмельницького обласного онкологічного диспансеру. Проблеми, досягнення, Давиденко А. Д. (2007)
Дмитриева Е. И. - Показатели скрининга рака шейки матки по городу Одессе и Одесской области за І-ІV кварталы 2006 и І квартал 2007 года, Хоменко И. А., Шершень Т. Л. (2007)
Рецензія на цикл науково-дослідних робіт та монографій О.М. Лук'янової, Ю.Г. Резніченко Ю. Г., Антипкіна Г. І., Резніченко З. А. Шкірякх-Нижник (2007)
Title (2020)
Original papers (2020)
Sheina I. V. - Power Spectra Of Ultrasonic Doppler Response From Biological Objects Using Synthetic Aperture Technique, Kiselov O. B., Barannik E. A. (2020)
Kokodii N. G. - Heat Localization in the Medium in Blow-Up Regime, Pogorelov S. V. (2020)
Bera M. K. - Quantum Physics Based Analytical Modeling of Drain Current of Single Electron Transistor With Island Made of Zigzag-Tungsten Disulfide Nanoribbon (2020)
Sokolov S. - Gas-Filled Gamma-Radiation Detector Based on High-Purity Xenon, Pudov A., Rybka A., Kutny V., Abyzov A., Kholomyeyev G., Melnikov S. (2020)
Kononenko S. - Angular Dependence of Ionoluminescence for Silica Case, Mysiura I., Zhurenko V., Shyshkin O., Kalantaryan O. (2020)
Mohan L. - Structural, Electronic, Mechanical And Thermal Properties of CoVZ (Z= Si, Ge, Sn, Pb) Half-Heusler Compounds, Sukhender S., Kumar S., Bhardwaj S. R., Verma A. S. (2020)
Sukhender S. - Electronic, Optical, Elastic and Magnetic Properties of CO2VZ (Z= As, B, In, Sb) Full Heusler Compounds, Mohan L., Kumar S., Bhardwaj S. R., Verma A. S. (2020)
Shcherban A. P. - Dependence of Interphase Distribution Coefficients on Temperature and Concentration of Components in Double Metal Systems, Datsenko O. A. (2020)
Gyan M. - Electronic Properties of Bulk and Single-Layer MoS2 Using ab Initio DFT: Application of Spin-Orbit Coupling (SOC) Parameters, Botchway F. E., Parbey J. (2020)
Lobach K. V. - Research and Development of Novel Materials for Accident Tolerant Fuel Cladding of Nuclear Reactors, Kuprin O. S., Sayenko S. Yu., Voyevodin V. M., Kolodiy I. V. (2020)
Koireng R. R. - Influence of Dielectric Screenings on Phonon Frequencies and Acoustic Properties of Pd-Based Bulk Metallic Glasses, Agarwal P. C., Gokhroo A. (2020)
Filonenko N. - Solubility of Carbon, Manganese and Silicon in α-Iron of Fe-Mn-Si-C Alloys, Babachenko A., Kononenko G., Domina E. (2020)
Pihnasty O. M. - Hydrodynamic Kelvin-Voigt Model Transportation System, Khodusov V. D. (2020)
Andrieieva O. L. - Viscosity and Vortex Formation in a Liquid Placed in a Rotating Cylindrical Vessel, Bulavin L. A., Kudriavtsev I. N., Sokolenko R. S., Tkachenko V. I. (2020)
Lytovchenko S. V. - Effect of Surface Pre-Treatment on Adhesive Strength of Multi-Component Vacuum-Arc Coatings, Beresnev V. M., Klymenko S. А., Mazilin B. O., Kovaleva M. G., Manohin А. S., Horokh D. V., Kolodiy I. V., Novikov V. U., Stolbovoy V. А. (2020)
Cherkashina H. M. - Investigation of the Effect of Structuring Methods on the Change in Residul Stresses in Polymer Composite Material, Avramenko V. L., Karandashov O. H. (2020)
Kuplennikov E. L. - Autonomous Neutron Facility for Detecting Fissile Nuclear Materials, Ayzatsky M. I., Vodin А. N., Deiev O. S., Olejnik S. N., Timchenko I. S., Kandybei S. S., Kachan А. S., Korda L. P., Solodovnikov Y. N. (2020)
Lototskaya V. A. - Regularities of Low-Temperature Deformation and Fracture of Polyimide Films of Kapton H Type of Different Thickness, Yakovenko L. F., Aleksenko E. N., Abraimov V. V., Shao W. Z. (2020)
Solovan M. M. - Optical and Electrical Properties of Graphite Thin Films Prepared by Different Methods, Yamrozyk H. M., Brus V. V., Maryanchuk P. D. (2020)
Deiev O. S. - Research and Selection of Prospective Materials for Activation Dosimetry of Intense Bremsstrahlung Radiation, Dronov R. M., Shevchenko V. A., Shramenko B. I. (2020)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональна політика держави щодо розвитку корпоративних структур: алгоритм вибору (2012)
Гостєва Н. П. - Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України (2012)
Гулакова Г. В. - Моделі ефективності соціальної реклами в процесі реалізації управлінських рішень: шляхи використання (2012)
Коваленко О. С. - Роль об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у формуванні  громадського суспільства України (2012)
Антонов А. В. - Розвиток рекреаційної сфери в системі реалізації державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2012)
Халецький А. В. - Зв’язки органів державної влади з громадськістю: інформаційна взаємодія (2012)
Толкованов В. В. - Стандарти та принципи доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях  як загальноєвропейська цінність (2012)
Ковалевська О. П. - Принципи формування моделі ринку доступного житла (2012)
Пунда А. В. - Основні причини та передумови торгівлі людьми в Україні (2012)
Долот В. Д. - Основні напрями та пріоритети реформування сфери охорони здоров’я в Україні (2012)
Федчишина В. В. - Сутність державного управління у сфері експертного забезпечення правосуддя в Україні (2012)
Дубицький В. В. - Модернізаційний потенціал державної служби України (2012)
Title (2020)
Contents (2020)
Kofanov V. A. - Sharp Nagy type inequalities for the classes of functions with given quotient of the uniform norms of positive and negative parts of a function, Popovich I. V. (2020)
Motornyi V. P. - Estimates of the error of interval quadrature formulas on some classes of differentiable functions, Ovsyannikov D. A. (2020)
Pasko A. M. - The pointwise estimation of the one-sided approximation of the class (2020)
Sinem S. E. - The Rate of Convergence of Truncated Hypersingular Integrals Generated by the Generalized Poisson Semigroup, Melih E., Selim Ç. (2020)
Tkachenko M. Ye. - The uniqueness of the best non-symmetric approximant with a weight by subspace, Traktynskyi V. O. (2020)
Іванова Т. В. - Передумови переорієнтації сучасного екологічно небезпечного природокористування в державі (2011)
Дученко Г. В. - Податок на нерухомість в контексті соціальної безпеки України (2011)
Шевченко Н. О. - Комплекс заходів розвитку зовнішньоекономічної регіональної політики АПК (2011)
Мартиненко В. М. - Судові рішення та доступність механізмів їх оскарження (2011)
Бортнік С. В. - Управління фондами соціального страхування в Україні (2011)
Єфремова О. П. - Принципи здійснення конкурсу в державній службі України (2011)
Комашенко Т. А. - Концепція створення ПАТ "Український державний венчурний фонд" (2011)
Антонова Л. В. - Науково-методичні основи створення механізму державної підтримки підприємницької діяльності: регіональний аспект (2011)
Козаков В. М. - Про деякі суперечності державно – владних відносин в Україні (2011)
Гончаренко В. В. - Інноваційний розвиток відновлювальної енергетики Китаю, Бабенко В. О., Пантелеймоненко А. О., Пожар А. А. (2019)
Дугінець Г. В. - Преференційні торговельні угоди як складові нового світового порядку, Мазаракі Н. А. (2019)
Нямещук Г. В. - Крихкість як стратегічна проблема глобальних експонентних організацій (2019)
Пшик-Ковальська О. О. - Методи оптимізації витрат підприємств, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення на прикладі ПП "ВМВ – ТРАНС", Змієвський В. П. (2019)
Хвостіков А. І. - Розробка когнітивної схеми сутності міжнародних торговельно-економічних відносин (2019)
Азьмук Н. А. - Зайнятість через цифрові платформи – нова реальність сучасної економіки: виклики та стратегії адаптації (2019)
Здір В. А. - Фінансово-облікове забезпечення розвитку аграрного виробництва України, Кулик Ю. М., Глигало Н. А. (2019)
Орловська Ю. В. - Розвиток інституту банкрутства в Україні, Ількова Ю. В. (2019)
Потапенко Т. П. - Оцінка сільськогосподарського потенціалу у контексті діагностики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі Черкаського регіону (2019)
Верескун М. В. - Методичні засади формування і реалізації стратегії системної трансформації промислових підприємств, Колосок В. М., Захаров С. В. (2019)
Головаш О. В. - Механізм забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я АТ "Укрзалізниця" (2019)
Дерев’янко О. Г. - Репутація виробників харчових продуктів як спосіб забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Мельник О. В. - Ментально-когнітивні детермінанти капіталізації підприємства (2019)
Прушківська Е. В. - Напрями розвитку комунікаційної стратегії авіабудівного підприємства в умовах нестабільного середовища, Демченко В. С. (2019)
Фісуненко П. А. - Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, методи, засоби (2019)
Бабенко В. А. - Роль інтелектуальної власності у формуванні фахових компетентностей здобувачів вищої економічної освіти в Україні (2019)
Петренко Л. А. - Формування сучасних механізмів взаємодії "університет-бізнес" в контексті забезпечення інноваційного розвитку (2019)
Мельник І. М. - Аналіз лісових ресурсів в контексті реалізації принципів сталого розвитку на підприємствах в Україні (2019)
Вихідні відомості (2019)
Dokukina K. I. - Trait inheritance in bread spring wheat hybrids with synthetics with ABD genomic structure, Bohuslavskyi R. L. (2020)
Сабадин В. Я. - Оценка сортов коллекции ячменя ярового по ценным хозяйственным признакам для селекции в центральной лесостепи Украины (2020)
Палінчак О. В. - Джерела високої насіннєвої продуктивності дині звичайної (Cucumis melo L.), Колесник І. І. (2020)
Ковальова І. А. - Результати вивчення афінітету перспективних форм винограду столового напряму, Герус Л. В., Федоренко М. Г. (2020)
Трохимчук А. І. - Джерела стійкості до фузаріозу різних сортотипів калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees, Шевель Л. О. (2020)
Кривошеєва Л. М. - Формування та склад навчальної колекції льону, Чучвага В. І., Кандиба Н. М. (2020)
Шкіндер-Барміна А. М. - Формування та вивчення колекції вишні (Cerasus vulgaris Mill.) Мелітопольської дослідної станції садівництва для визначення селекційноцінних зразків (2020)
Колосович М. П. - Генетичне різноманіття лікарських рослин, Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л. (2020)
Білик О. М. - Колекція горіхоплідних культур дендрологічного парку загальнодержавного значення "Устимівський", Харченко Ю. В. (2020)
Задорожна О. А. - Зберігання насіння пшениці твердої (Triticum durum Desf.) у контрольованих умовах, Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю. (2020)
Шпак Т. Д. - Петкевич Зоя Захарівна, Рябчун В. К. (2020)
Diederichsen A. - Dr. Kenneth William Richards and his work for genetic resources for food and agriculture (2020)
Кір’ян В. М. - Анатолій Федорович Мережко, Рябчун В. К. (2020)
Богуславський Р. Л. - До 120-річного ювілею Петра Васильовича Кучумова, Ожерельєва В. М., Сергєєва І. Л. (2020)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2020)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2020)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2020)
Правила для авторів (2020)
Шпак Ю. В. - Проблеми державного регулювання економічно-безпечного розвитку агропромислового виробництва (2010)
Барило О. Г. - Діяльність органів державного управління у сфері цивільного захисту, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2010)
Бутник О. О. - Активізація інвестиційних процесів в Україні (2010)
Скидан О. В. - Аграрна політика як пріоритет економічної політики держави (2010)
Войтович Р. В. - Європейська модель суспільного розвитку: сутність та особливості реалізації (2010)
Іванова Т. В. - Eкологічно збалансований розвиток дeржави (2010)
Росенко М. І. - Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України (2010)
Федан Я. І. - Деякі особливості соціально – політичних аспектів соціальної політики щодо неповносправних в Україні (2010)
Горник В. Г. - Механізми державної політики розширеного відтворення та створення достатнього рівня потенціалу національної економіки (2010)
Буренко Т. О. - Необхідність створення концептуальних засад реформування системи адміністративних послуг в Україні (2010)
Кулеба О. В. - Процес формування позитивного іміджу політичного лідера (2010)
Філіпенко Т. В. - Валютна безпека держави в умовах світової глобалізації (2010)
Гіндес А. В. - Економічна безпека національної економіки як інтегральний показник функціонування соціально-економічної сфери держави (2010)
Вишиванюк М. В. - Державне забезпечення еколого-економічної збалансованості регіонального розвитку (2010)
Шпак Ю. В. - Регулювання конкурентного середовища в аграрній сфері (2010)
Янченко З. Б. - Малий бізнес України: регіональні аспекти розвитку (2010)
Копил Б. К. - Регіональний аспект розбудова місцевого самоврядування в Україні: євроінтеграційний вимір (2010)
Ромат Т. Є. - Законодавче регулювання порівняльної реклами в аспекті інтелектуальної власності (2010)
Алейнікова О. В. - Оцінка механізмів залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор України (2010)
Пінчук С. А. - Актуальні проблеми регулювання механізмів безпосередньої демократії на муніципальному рівні (2010)
Пельтек Л. В. - Оцінка ефективності приватно-державного партнерства при реалізації регіональної промислової політики (2010)
Дмитренко Г. В. - Парадигма фінансування бюджетних програм в агропромисловому комплексі (на прикладі львівської області) (2010)
Татаренко В. Б. - Аналіз діючої системи здійснення судочинства та шляхи її регулювання державою (2010)
Безпрозванна В. М. - Правова захищеність медичних працівників в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2010)
Смолянюк В. Ф. - Рецензія на монографію Руденко О. М. "Теорія суспільної стабільності в державному управлінні", Суходоля О. М. (2010)
Драган І. О. - Формування умов розширеного відтворення житлово-комунального господарства: державноуправлінський аспект (2010)
Васільєва Л. М. - Інструменти державного регулювання аграрного сектора економіки (2010)
Добрунов С. С. - Шляхи оптимізації системи фінансового забезпечення інноваційно-промислової політики в Україні (2010)
Антонов А. В. - Удосконалення системи управління сільськими територіями (2010)
Зазимко Р. В. - Моделювання з високим розділенням складних вітрових умов над північно-західною частиною Чорного моря, Романенко С. Е., Рубан І. Г., Іванов С. В., Тучковенко Ю. С., Дерик О. В. (2020)
Замфірова М. С. - Режим температури повітря та опадів в Україні в 2021-2050 роках за даними ансамблю моделей CORDEX, Хохлов В. М. (2020)
Міщенко Н. М. - Нижньорівнева адвекція вологи як тригерний механізм атмосферної конвекції та предиктор її прогнозу, Панова Я. Л., Грушевський О. М. (2020)
Писаренко Л. А. - Основні напрямки сучасних досліджень взаємодії клімату і підстильної поверхні, Краковська С. В. (2020)
Савенець М. В. - Стан озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2019 році, Дворецька І. В. , Уманець А. П., Гречана Н. В. (2020)
Данілова Н. В. - Вплив зміни клімату на урожайність проса в Лісостепу України (2020)
Ільїна А. О. - Морфологічні особливості формування пагону вівса посівного (Avena Sativa L.) в умовах півдня України (2020)
Лобода Н. С. - Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кривий Торець (за програмою підтримки ЄС водної політики України), Катинська І. В. (2020)
Лобода Н. С. - Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021-2050 роки, Козлов М. О. (2020)
Тучковенко Ю. С. - Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря, Матигін О. С., Чепурна В. Ю. (2020)
Сафранов Т. А. - Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України, Шанiна Т. П., Приходько В. Ю. (2020)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період, Сапко О. Ю., Тучковенко О. А. (2020)
Повєрєнний С. Ф. - Поширення карбонатних цементів у пісковиках південного сходу Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з можливостями створення в них вторинної пористості на великих глибинах, Лур’є А. Й. (2020)
Ткаченко К. Ю. - Моніторинг техногенного забруднення підземних і поверхневих вод у зоні впливу уранових хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу (м. Кам’янське), Скальський О. С., Бугай Д. О., Лаврова Т. В., Процак В. П., Кубко Ю. І., Авіла Р., Зоноз Б. (2020)
Артеменко Г. В. - LA–ICP–MS U–Pb вік кластогенного циркону з кварцитів Темрюцької світи (Новоукраїнське залізорудне родовище Корсацького блоку, Західне Приазов’я), Беккер А. Ю., Хоффманн А., Шумлянський Л. В. (2020)
Шлапінський В. Є. - Колектори нафти і газу в крейдово-палеоценових відкладах Скибового покриву Українських Карпат (північно-західна і центральна ділянки) та перспективи їх нафтогазоносності, Гавришків Г. Я., Гаєвська Ю. П. (2020)
Павлюк М. І. - Фундаментальна праця з проблем дегазації Землі, Наумко І. М. (2020)
Гожик П. Ф. - Національний стратиграфічний комітет України, Пономаренко О. М., Маслун Н. В., Сукач В. В. (2020)
Павлунь М. М. - Класичне унаочнення причинно-наслідкових зв’язків прикладних геологознімальних робіт і новітніх наукових ідеологем (пам’яті Віталія Опанасовича Ващенка), Генералова Л. В. (2020)
Шаталов М. М. - Професор Яків Володимирович Самойлов — видатний геолог-рудник Донбасу (до 150-річчя від дня народження) (2020)
Бишевець Н. - Оптимізаційні задачі в структурі освітнього процесу закладів вищої освіти з фізичної культури та спорту, Гончарова Н., Яковенко О., Родіоненко М. (2020)
Данилевич М. - Зародження та становлення кінезітерапії у Франції (1847–1914 рр.), Романчук О., Коваль Р., Стефанишин М. (2020)
Сороколіт Н. - Порівняльний аналіз ставлення учителів фізичної культури до освітніх реформ у закладах загальної середньої освіти, Римар О., Боднарчук О. (2020)
Шинкарьова О. - Модель формування готовності майбутніх бакалаврів фізичної культури та спорту до організації дозвіллєво-рекреаційної діяльності (2020)
Ячнюк М. - Шляхи функціонування сфери фізичної культури в нових соціально-економічних умовах, Ячнюк І., Ячнюк Ю. (2020)
Buková А. - Current situation in teaching physical education at universities in the Slovak Republic, Zuskova K., Horbacz A., Chovanová E., Bielikova N., Indyka S. (2020)
Jaroszewski J. - Przemiany w sporcie Lódzkim po 1956 r. (2020)
Wójcik Z. - Polish horse-riding school, Boraczyński T., Boraczyński M. (2020)
Галюза С. - Вплив занять футболом на фізичний стан школярів (2020)
Коритко З. - Критерії адекватності фізичних навантажень та їх використання в спорті, фізичному вихованні й фізичній реабілітації, Кулітка Е., Бас О., Чорненька Г., Західний В., Якубовський Т. (2020)
Ульяницька Н. - Особливості програми відновлення психофізіологічних показників у старшокласників-комп'ютерокористувачів, Індика С., Андрійчук О., Якобсон О., Грейда Н., Лавренюк В. (2020)
Давыдов В. - Физическое развитие высококвалифицированных гребцов на байдарках и каное в одиночках и двойках, выступающих на различных дистанциях, Шантарович В., Пригодич Д. (2020)
Безмилов М. - Особливості відбору баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Шинкарук О., Чжигон Ш. (2020)
Інформація про ІV Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію "Фізична активність і якість життя людини" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Bruiako I. V. - Specifics of Trade-Economic Relations Within the North-Western Black Sea Region in the Antiquity (2020)
Grechko D. S. - About the Dating of the Scythian Type Arrowheads of the Late Hallstatt Period From Central Europe (2020)
Аксьонов В. С. - Вогнянi ритуали у аланського населення салтiвської культури басейну Сiверського Дiнця (за матерiалами катакомбних могильникiв) (2020)
Козубовський Г. А. - Про верхню межу використання київських гривень (2020)
Євдокiмов Г. Л. - Кургани бiля с. Качкарiвка, Данилко Н. М., Пустовалов С. Ж. (2020)
Іванов М. С. - Поширення донецьких кубкiв серед поховань iнгульської катакомбної культури (2020)
Кравченко Е. А. - Керамiчна посудина iз кургану бiля с. Зольне у Криму (2020)
Сергєєва М. С. - Художня рiзьблена кiстка iз с. Зарiчне, Жигола В. С. (2020)
Крижановський В. О. - Ювелiрнi виробничi осередки Київського дитинця (2020)
Сушко А. О. - Технологiя виготовлення керамiчних полив'яних писанок за археологiчними матерiалами Києва (2020)
Мироненко Л. В. - Кахляна пiч з будинку В. Кочубея в Батуринi (2020)
Корохіна А. В. - Сировинно-технологiчний аналiз формувальних мас двох кахлiв iз Батурина (додаток), Бельський В. М. (2020)
Попельницька О. О. - Листи археолога В. Є. Козловської до краєзнавця С. Л. Дроздова (за матерiалами архiву Нацiонального музею iсторiї України) (2020)
Томашевський А. П. - Рецензії: Олег Сухобоков, Світлана Юренко. Давній Путивль (2020)
Всеукраїнська археологічна конференція "Іллінська Варвара Андріівна — видатна дослідниця Скіфії (до 100-річчя від дня народження)" (2020)
К. К. Марченко та українська археологія (2020)
Lillie M., Potekhina I. (eds.). Prehistoric Ukraine: From the First Hunters to the First Farmers (2020)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2020 р. (2020)
Сіцінський Н. А. - Комплексне бачення напрямів та шляхів забезпечення виконання положень мінських домовленостей у контексті діяльності спеціальної моніторингової місії обсє в Україні (2016)
Денисов О. Є. - Параметри та показники оцінки економічної безпеки держави (2016)
Весельська Л. А. - Державна політика України щодо протидії нелегальній міграції: безпекові аспекти (2016)
Акімова Л. М. - Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Савранська Г. М. - Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату проблематики забезпечення соціальної безпеки України (2016)
Косенюк Ю. І. - Врегулювання конфліктів інтересів в партнерстві бізнесу і держави (2016)
Власенко С. Г. - Оптимізаційні принципи інституціоналізації політичної та адміністративної інтеграції у демократизації державного управління (2016)
Матвієнко В. В. - Оцінка та перспективи розвитку залізничної галузі в Україні (2016)
Шпак О. А. - Інтегрована інноваційна політика управління модернізаційними процесами в Україні (2016)
Валюх А. М. - Інструменти державного регулювання процесу збереження природного капіталу (2016)
Залізнюк В. П. - Еволюція поняття та підходів щодо виміру продовольчої безпеки (2016)
Халімон П. В. - Особливості державного регулювання земельних відносин в Україні (2016)
Родченко І. Ю. - Закони, закономірності, принципив системі державного управління (2016)
Гривко С. Д. - Перспективи удосконалення державної політики формування національних та міжнародних інноваційних кластерів в Україні (2016)
Слюсар І. Т. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня їх удобрення на дренованих органогенних ґрунтах, Камінський В. Ф., Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2020)
Ревтьє-Уварова А. В. - Параметризація змін умісту органічного вуглецю залежно від системи удобрення, Ніконенко В. М., Карацюба О. В., Сліденко О. І. (2020)
Балаєв А. Д. - Гумусованість і фізико-хімічні властивості чорноземів Лісостепу за мінімізації обробітків і біологізації системи удобрення, Тонха О. Л., Піковська О. В., Гаврилюк М. В., Шеметун К. І. (2020)
Єжов В. М. - Маркетингова стратегія рослинництва декоративних культур в Україні на сучасному етапі, Литовченко О. П. (2020)
Шоміна Н. В. - Вивчення впливу низьких концентрацій a-зеараланолу у кормі на репродуктивні якості курей, Котик А. М., Бондаренко А. Л., Байдевлятова О. М. (2020)
Адамчук В. В. - Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з тілом коренеплоду при його вилученні з ґрунту, Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Яременко В. В. (2020)
Вірьовка В. М. - Агроекологічний моніторинг осушуваних органогенних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, Опанасенко О. Г., Тарасенко О. А., Перець С. В. (2020)
Воропай Г. В. - Сільськогосподарське використання осушуваних земель гумідної зони України в умовах реформування аграрного сектору та змін клімату (2020)
Кривохижа Є. М. - Економічна ефективність санітарної обробки доїльного обладнання за використання екологічно безпечних мийно-дезінфікувальних засобів Санімол Л і Санімол К, Осадчук В. Д. (2020)
Матвєєва Т. В. - Властивості насіння та олії соняшнику олеїнового типу вітчизняної селекції, Папченко В. Ю., Григорова Л. І., Волкотруб С. Л. (2020)
Пам'яті В. П. Бородая (2020)
Аверкина М. Ф. - Моделювання рівня інфляції в Україні, Каток Д. К. (2018)
Толуб’як В. С. - Роль фінансового потенціалу у забезпеченні сталого розвитку країни (2018)
Грищенко І. М. - Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком (2018)
Брус Т. М. - Посилення впливу крайніх правих політичних сил як реакція на корупційні прояви в суспільстві, Аршиннікова А. В. (2018)
Бутник О. О. - Аналіз моделей соціальної політики в країнах з розвинутими ринковими відносинами: досвід для України (2018)
Бобко Л. О. - Проблеми становлення та розвитку системи публічного адміністрування в Україні (2018)
Коваленко Г. О. - Огляд реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Дяченко М. І., Чукіна І. В. (2018)
Снісаренко Л. Ю. - Захист прав юридичних осіб в контексті конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Тихончук Л. Х. - Моделі оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського