Гаман Н. О. - Міжнародний досвід формування економічної безпеки держави: перспективи для України (2018)
Баранов А. П. - Методологічні аспекти механізмів впровадження системи принципів публічного управління та адміністрування (2018)
Гречаніченко О. О. - Ризик-орієнтоване управління як механізм публічного управління державними фінансами в Україні (2018)
Щуревич Л. М. - Механізми державної аграрної політики України (2018)
Слоньовський М. В. - Система розвитку людських ресурсів системи публічного управління: теоретичний аналіз (2018)
Юськов Г. М. - Проблеми соціальної взаємодії між інститутами влади та громадськості (2018)
Драган І. О. - Рецензія на монографію Качного Олександра Сталіноленовича "інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика" (2018)
Кондрацька Г. - Сучасні підходи до формування культури здоров’я студентів, Самойлик С., Максим’як В. (2020)
Омельяненко І. - Соціально-економічні та політичні передумови конструювання першої навчальної програми з фізичної культури в незалежній Україні (2020)
Shuba L. - Physical and sports enterprise competitiveness, Shuba V. (2020)
Кострікова К. - Ефективність упровадження програми олімпійської освіти у формуванні поведінкових рис учнів початкової школи, Кольцова О., Коваль В., Глухов І. (2020)
Bielikova N. - The influence of physical condition level on the adaptive capacity of the organism and stress resistance of students of the faculty of physical education, Indyka S., Tsos A., Sushchenko L., Halan-Vlashchuk V., Kotorovych O. (2020)
Кузнєцова О. - Фізкультурно-оздоровча діяльність та стан здоров’я студентів Українського Полісся, Грибан Г., Проказюк С., Лисанець І. (2020)
Мазурчук О. - Міні-футбол як особливий вид фізичного вдосконалення студенток у процесі навчання, Панасюк О., Митчик О., Герасимюк П., Хомич А. (2020)
Horbacz A. - Zalecenia aktywności fizycznej dla pacjentów z osteoporozą, Zięba Romualda H., Buková A., Tovt K. (2020)
Давыдов В. - Морфофункциональные показатели гребцов на байдарках и каноэ 17–19 лет, Шантарович В., Пригодич Д. (2020)
Суворова Т. - Характеристика стрес-факторів, що впливають на передстартовий стан легкоатлетів-спринтерів, Ковальчук В., Денисенко Н., Мороз М., Радченко О. (2020)
Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відсвяткував півстолітній ювілей (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Геєць В. М. - Інклюзивність як напрям і візія сільського розвитку в Україні: концептуальні засади, Бородіна О. М., Прокопа І. В. (2020)
Новицька Н. В. - Фінансовий контроль і становлення аудиту відповідності забезпечення ефективного управління бюджетними коштами, Хлєбнікова І. І. (2020)
Луніна І. О. - Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду), Білоусова О. С., Фролова Н. Б. (2020)
Васильєв О. М. - Ендогенізація розвитку промисловості через технологоорієнтовані стартапи: досвід США, уроки для України (2020)
До 70-річчя професора, доктора економічних наук О. Г. Янкового (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Кузубов М. В. - Моделювання впливу зростання тарифів на житлово-комунальні послуги на динаміку макропоказників в Україні, Лебеда Т. Б. (2016)
Кораблін С. О. - Модельна оцінка залежності інфляції та ВВП України від світових цін на сировину, Шумська С. С. (2016)
Зеліско І. М. - Роль фінансових ресурсів в діяльності економічних суб’єктів: теоретичний аспект (2016)
Кирилов Ю. Є. - Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік (2016)
Якубенко В. Д. - Становлення та стратегічні орієнтири національної інноваційної системи, Ващишин С. П. (2016)
Сафонов Ю. М. - Перспективні напрями удосконалення механізмів регулювання закладами охорони здоров’я, Матукова-Ярига Д. Г. (2016)
Черевко О. В. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на тенденції розвитку внз та їх економічну безпеку, Радзіховська Ю. М. (2016)
Касич А. О. - Стратегія управління експортним потенціалом підприємств важкого автомобілебудування, Циган Р. М., Назаренко К. І. (2016)
Савіна Г. Г. - Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на рівень ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг, Скібіна Т. І. (2016)
Д’яконова І. І. - Сучасні тенденції венчурного фінансування в Україні, Родіонова П. С. (2016)
Романчук К. В. - Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії, Кирій І. О. (2016)
Кібальник Л. О. - Концептуальний підхід до формування інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки, Напора І. Ю. (2016)
Бондарчук Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Ніколайчук Ю. М. (2016)
Безус Р. М. - Фінансово-економічна безпека аграрного сектору, Дуброва Н. П., Пащенко О. С. (2016)
Shmatkovska T. O. - To the question of cooperation of the banking sector with the small and medium-sized enterprises: the modern state, foreign experience and ways of improvement (2016)
Аністратенко Н. В. - Вплив відновлення шовкового шляху на міжнародний маркетинг українських підприємств, Роговий В. Г. (2016)
Діденко Є. О. - Управління стратегією як основа стабільного розвитку підприємства, Крисанова Ю. В. (2016)
Сисоєва Л. Ю. - Детермінанти забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України (2016)
Косарєва І. П. - Загальні підходи щодо збалансованості соціально-економічного розвитку України, Колодяжна Ю. В. (2016)
Кожухова Т. В. - Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: цільові показники здійснення державних видатків (2016)
Безкоровайна Л. В. - Особливості бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці (2016)
Тучак Т. В. - Ідеально-гуманітарні ініціативи в державах загального добробуту (2016)
Зубков Р. С. - Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств причорноморського регіону України (2016)
Бугас Н. В. - Інфомаційна система як умова ефективних управлінських рішень, Коваленко О. О. (2016)
Прощаликіна А. М. - Передумови становлення та розвитку біоекономіки (2016)
Геселева Н. В. - Інтернет речей як складова четвертої промислової революції, Головач М. С. (2016)
Петриченко О. А. - Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства (2016)
Пахненко О. М. - Основні засади податкової політики в країнах ЄС на сучасному етапі, Семеног А. Ю. (2016)
Костюк Г. В. - Концептуальні основи формування логістичної системи підприємства, Гурич Ю. А., Вейнберегер В. В. (2016)
Репіч Т. А. - Шляхи мінімізації витрат на логістичну діяльність підприємства, Карась Д. М. (2016)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях, наукова та практична діяльність А. Кетле (до 220-ї річниці з дня народження), Прімєрова О. К. (2016)
Шевченко Н. В. - Розвиток державного фінансового контролю: сучасні тенденції та пріоритетні напрями (2016)
Радіонова Н. Й. - Напрями оптимізації витрат на заробітну плату через систему стратегічного управління підприємства, Риженко В. Ю. (2016)
Загорудько В. Л. - Причини необхідності впровадження контролінгу на підприємствах України, Криворучко Г. О., Тімофеєва В. Ю., Явтушенко Я. Є. (2016)
Іванова Н. С. - Оцінка рейтингу видів економічної діяльності методом таксономічного аналізу (2016)
Колупаєва І. В. - Механізм регуляторної політики держави: сутність та детермінанти (2016)
Крухмаль О. В. - Розвиток нецінових інструментів як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності банку на сучасному етапі, Красюк Н. В. (2016)
Проценко Н. М. - Стан та напрями розвитку системи інформаційного забезпечення аграрного виробництва і сільського населення, Бутенко Т. А. (2016)
Меренкова Л. О. - Типи дивідендної політики підприємства та їх особливості (2016)
Дунда С. П. - Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають (2016)
Кирилюк І. М. - Сучасні підходи до гарантування якості та безпечності продукції тваринництва в ЄС (2016)
Благоразумова О. В. - Методичні підходи до оцінювання якості торговельного обслуговування покупців, Кузьмін С. В. (2016)
Скоцик В. Є. - Теоретико-методологічні засади функціонування ринку сільськогосподарської техніки (2016)
Василишен Ю. В. - Фінансові інструменти стимулювання інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, Коваленко О. С., Свириденко О. О. (2016)
Колісник О. П. - Формування облікової політики щодо розрахунків з різними дебіторами, Ганноченко К. М. (2016)
Скляр І. Д. - Бюджетне забезпечення розвитку фінансової освіти в Україні, Костель М. В., Катериніна М. П. (2016)
Озерчук О. В. - Напрями удосконалення акцизного оподаткування в Україні згідно вимог законодавства ЄС (2016)
Дідорчук І. Л. - Суспільне багатство: сучасна методологія дослідження змін (2016)
Гребеннікова А. А. - Розвиток сільського господарства на інноваційній основі (2016)
Гуріна Н. В. - Основні аспекти організації обліку нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання, Ющенко С. В. (2016)
Гнедіна К. В. - Методологічні підходи до оцінки впливу інструментів регулювання, Петраков Я. В., Сизоненко О. В. (2016)
Савицька О. М. - Передумови удосконалення управління витратами на підприємстві в умовах реалізації стратегії енергоефективності корпорації, Авраменко Д. В. (2016)
Шиманська К. В. - Європейський досвід адміністрування ПДВ, Сінельнікова Х. В. (2016)
Золковер А. О. - Сучасний стан страхового ринку України (2016)
Зачосова Н. В. - Продовольча безпека регіонів як основа національної безпеки України, Яковенко О. В. (2016)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства, Зуб О. С. (2016)
Чепець О. Г. - Управління адміністративними витратами підприємства, Супрун М. С. (2016)
Погорєлова Т. П. - Iнфopмaцiйне зaбезпечення фiнaнсoвo-екoнoмiчнoї безпеки пiдпpиємствa, Абoян I. П. (2016)
Бричко А. М. - Виробництво та збут м’яса (яловичини, свинини, м’яса птиці) на вітчизняному та світовому ринках (2016)
Масюк Ю. В. - Економічна сутність внутрішньогосподарського контролю у системі управління підприємством, Коваленко Н. В. (2016)
Новак О. С. - Роль фінансового моніторингу у забезпеченні фінансової безпеки держави, Дідківська Н. І. (2016)
Андрющенко І. Є. - Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств (2016)
Сахненко О. І. - Вплив відтворення людського капіталу на інноваційний розвиток суспільства (2016)
Безродна О. С. - Методичний інструментарій вибору стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банку, Чернявський І. Б. (2016)
Москаленко В. В. - Методичний інструментарій для прогнозно-аналітичного оцінювання розвитку економіки на регіональному рівні (2016)
Фещенко О. П. - Управління фінансовим станом корпорацій: сутність та принципи організації (2016)
Павлюк Ю. М. - Особливості проведення судових економічних експертиз з питань правильності нарахування амортизації (2016)
Струніна Л. В. - Техніко-технологічне забезпечення виробництва вітчизняних підприємств м’ясопереробної промисловості (2016)
Поплавський О. О. - Аналіз інвестиційного потенціалу страхових компаній в умовах фінансової нестабільності (2016)
Дуга В. О. - Менеджмент безпеки в агротуризмі (2016)
Бондаренко О. Ю. - Стратегічне планування в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2016)
Ігнатенко Г. В. - Інновації у виборі бізнес-індикаторів розробки виробничої програми девелопера як провідного стейкхолдера підрядного будівництва (2016)
Валага Л. Ю. - Організаційно-економічний механізм управління системою стандартизації України в умовах євроінтеграції, Бондаренко С. М. (2016)
Орзул О. Ю. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку (2016)
Гнатюк Т. О. - Економічна ефективність вирощування жита озимого за різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни (2016)
Кузьміна О. В. - Економічна оцінка діяльності підприємства, що працює на зарубіжних ринках (2016)
Гуцало А. В. - Розробка операційних модулів цільового аудиту проектів реінжинірингу підприємств-виконавців у підрядному будівництві (2016)
Гребенюк О. О. - Управління фінансовою діяльністю та рентабельністю банківських установ і організцацій (2016)
Прудніков Ю. В. - Інформаційне забезпечення функціонування та розвитку системи локальних ринків сільськогосподарської продукції (2016)
Касюхнич В. Ю. - Напрями розвитку інтегрованого управління в сфері лісогосподарського землекористування (2016)
Воробйов Р. Б. - Окремі ключові аспекти моделювання забезпечення інноваційного розвитку залізорудних підприємств у ринковому просторі (2016)
Васюк Є. А. - Трансферт технологій як інструмент трансфертної політики тнк (2016)
Вступне слово редактора (2020)
Pierot L. - Editorial: What is the future of the endovascular treatment of intracranial aneurysms? (2020)
Нетлюх А. М. - Мікроструктурні зміни перигематомної ділянки при несприятливому перебігу спонтанних внутрішньомозкових гематом, Шевага В. М., Фаліон Р. І., Матолінець Н. В., Мандзюк Б. О., Кобилецький О. Я. (2020)
Полковніков О. Ю. - Інфекційні ускладнення аневризматичного субарахноїдального крововиливу, Матерухін А. М., Косьянчук В. С., Полковнікова Н. О. (2020)
Фломін Ю. В. - Вплив обсягу реабілітаційної допомоги та періоду захворювання на відновлення незалежності від сторонньої допомоги у пацієнтів з мозковим інсультом, Гур’янов В. Г., Гуляєва М. В., Соколова Л. І. (2020)
Литвак С. О. - Роль гендерних, вікових та локалізаційних чинників у клінічній маніфестації біфуркаційно-гемодинамічних артеріальних аневризм головного мозку, Єлєйник М. В., Яковенко Л. М., Малишева Т. А. (2020)
Щеглов Д. В. - Використання flow-спіралей для виключення дистальних аневризм вертебробазилярного басейну, Свиридюк О. Є., Бортнік І. М., Пастушин О. А., Кудельський Я. Е., Слободян О. В. (2020)
П’ятикоп В. О. - Наш досвід застосування методів внутрішньосудинної реканалізації при гострому ішемічному інсульті, Котляревський Ю. О., Сергієнко Ю. Г. (2020)
Бєліков А. С. - Шляхи підвищення результативності функціонування системи управління охороною праці (СУОП), Таірова Т. М., Папірник Р. Б., Чередниченко Л. А. (2020)
Бєліков А. С. - До питання пожежної небезпеки в Україні, Кірнос К. А., Шаранова Ю. Г., Куксенко О. І. (2020)
Гармаш С. М. - Визначення основних критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою у виробництвах біопалива, Чернова А. С. (2020)
Губенко С. И. - Коррозия изношенных ободьев железнодорожных колес, Беспалько В. Н. (2020)
Гуліда Є. М. - Гарантування пожежної безпеки на відкритих складах виробничих об'єктів, Шарий В. В. (2020)
Дубров Ю. И. - Синергетическая интерпретация алогичных бифуркаций открытых систем (2020)
Єфанов В. С. - Розробка складу робочої суміші газів для підвищення якості катодів на основі нікелю для іонно-плазмового напилення, Шевченко В. Г., Шалева Н. В., Омельченко О. С., Омельченко В. А. (2020)
Іванцов С. В. - Вплив хімічного складу сталі s420m на показники міцності, Несвєтова А. С., Кушнір Н. О. (2020)
Комаров К. О. - Доступність об'єктів кіностудій для осіб із вадами зору, Комаров М. О. (2020)
Мітіна Н. Б. - Дослідження сучасного стану страхування від нещасного випадку та професійних захворювань в Україні, Герасюк І. С. (2020)
Плис М. М. - Охорона праці в умовах використання хімічних речовин на робочих місцях у контексті міжнародних документів, Гармаш С. М., Герасименко В. О., Кушнір І. П. (2020)
Сейтасанов Е. Р. - Особливості розпланування традиційного кримськотатарського житла (2020)
Цимбалова Т. А. - Мобільне житло для студентів (2020)
Челноков О. В. - Шляхи вдосконалення навчання майбутніх архітекторів у закладі вищої освіти технічного профілю, Сологубова С. В., Швець І. А., Гіркіна Д. Д. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Компенсація нерівномірних вертикальних переміщень гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель, Савицький М. В. (2020)
Ярошенко Д. С. - Моделювання рухомого навантаження на будівельні конструкції на прикладі однопрогонової шарнірно обпертої балки, Гуслиста Г. Е. (2020)
Грибова Н. Ю. - Дослідження вмісту поліфенолів у рослинних витяжках (2019)
Савосько В. М. - Мінливість ботаніко-екологічних показників деревостанів садово-паркових культурфітоценозів Криворіжжя, Товстоляк Н. В., Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. (2019)
Патика Т. І. - Регулювання технологічної активності штаму Bacillus thuringiensis в умовах глибинного культивування, Патика М. В. (2019)
Прилуцький М. П. - Порівняння ефективності імнобіосенсорів на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro, Стародуб М. Ф., Феделеш-Гладинець М. І. (2019)
Буценко Л. М. - Генотоксична дія ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens у Allium cepa-тесті, Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В. (2019)
Лісовий М. М. - Екологізація контролю чисельності попелиці капустяної (Brevicorine brassicae L.) за використання штамів Bacillus thuringiensis в агроценозах, Чайка В. М. (2019)
Skrypchenko N. V. - Influence of analcime on the growth of seedlings of non-traditional berry crops, Levon V. F., Slyusar G. V. (2019)
Гринчук К. В. - Патогенез цукрових буряків за умов змішаної інфекції (2019)
Пасічна О. О. - Особливості впливу йонів важких металів на занурені вищі водяні рослини та зелені нитчасті водорості, Арсан О. М., Годлевська O. O., Горбатюк Л. О., Вітовецька Т. В. (2019)
Головко О. В. - Особливості накопичення 137Cs у фітомасі видів трав'яно-чаганичкового ярусу оліготрофних та мезотрофних боліт Західного Полісся України, Орлов О. О. (2019)
Доля М. М. - Особливості дистанційного моніторингу шкідників соняшнику, Мамчур Р. М., Мороз С. Ю. (2019)
Ничипорук О. М. - Рожева снігова плісень (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett) на газонних травостоях та заходи з обмеження її розвитку (2019)
До уваги авторів! (2019)
Бурлаченко Н. В. - Проблемне навчання як засіб реалізації єдності дидактики і діалектики (2018)
Моргай Л. А. - Видавнича діяльність Никифора Яковича Григоріїва як шлях до просвітництва (2018)
Silivanova I. M. - Internal and external evaluation of French universities (2018)
Яковенко В. В. - Ступінь дослідження трудового виховання дітей в Україні (2018)
Буцик І. М. - Модель організації навчального процесу у методичній системі розвитку дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії (2018)
Дятленко Т. І. - Читання літератури дітьми шкільного віку як актуальна проблема сучасної освіти (2018)
Кекош М. Л. - Комунікативна грамотність вчителя іноземної мови (2018)
Перелома Т. С. - Використання інформаційних додатків у формуванні фонетичної компетентності студентів-синологів (2018)
Сергеєва О. А. - Роль науково-дослідних університетів у системі вищої освіти США (2018)
Школа О. М. - Передумови використання фітнес-технологій як засобів фізичного виховання студентської молоді, Бойченко А. В., Суровов О. А. (2018)
Дука Т. М. - Використання авторської казки як ефективного засобу екологічного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Пантюхов Б. О. - Патріотичне виховання курсантів військових закладів вищої освіти засобами соціально-гуманітарних дисциплін (2018)
Стотика О. В. - Естрадне пісенне мистецтво: проблема виховного впливу в музично-творчій діяльності старшокласників у навчально-виховному процесі дитячої музичної школи, Стотика І. Г. (2018)
Бовканюк П. О. - Джаз як частина світової художньої картини, Дудай М. І. (2018)
Варава О. Б. - Професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи як інтегральний педагогічний феномен та вимога сучасності (2018)
Горбань С. І. - Можливості технології ситуаційного навчання у формуванні професійної підготовки художників сакрального живопису (2018)
Доброскок І. І. - Професійний розвиток творчої особистості майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах закладів вищої освіти, Данилюк Л. В. (2018)
Дяченко І. М. - Акмелогічні засади формування професійної компетентності майбутніх журналістів (2018)
Завидівська О. І. - Особливості формування здоров’яорієнтованого управлінського мислення майбутніх менеджерів через систему професійної освіти (2018)
Карплюк С. О. - Особливості використання програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю, Франовський А. Ц., Кіпаєва Т. Л. (2018)
Коваль В. О. - Експериментальне дослідження стану екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті НУШ, Погасій І. О. (2018)
Костіна В. В. - Теоретична підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів (2018)
Кушнір А. С. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності (2018)
Літвінчук С. Б. - Продуктивні основи цілеутворення в контексті Болонського процесу, Тайхриб К. А. (2018)
Манжос Е. О. - Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу (2018)
Назаренко І. М. - Комунікативно-когнітивний підхід у процесі навчання говоріння майбутніх програмістів (2018)
Орду К. С. - Інноваційні технології навчання як засіб формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів (2018)
Поліщук І. Є. - Філософія для нефілософів (до питання філософсько-методологічної підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) в сучасному українському університеті), Галіченко М. В. (2018)
Рубель І. С. - Розвиток емоційно-почуттєвої сфери студентів засобами візуального мистецтва (2018)
Синекоп О. С. - Міждисциплінарний підхід до диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного спілкування (2018)
Стефанишин К. Л. - Навчально-методичні матеріали до теми "На ринку" на основі комунікативного підходу до навчання української мови як іноземної (2018)
Теремінко Л. Г. - Дидактичний потенціал іншомовної підготовки у формуванні готовності до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення (2018)
Черкашин С. В. - Американська модель університетської освіти як взірець для здійснення трансформацій у галузі університетської освіти Німеччини (2018)
Шукатка О. В. - Педагогічні умови формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Павленко В. О. - Соціологічні основи формування відношення студентської молоді до фізичного виховання, Павленко Є.Є. (2018)
Маковєй О. М. - Можливості використання дистанційних освітніх технологій у навчанні студентів технічних університетів німецької мови (2018)
Рева Я. Г. - Гармонізація здоров’я дитини засобами танцювальної терапії (2018)
Бенькевич Г. А. - Витоки емоцій (екскурс в античність): соціокомунікаційний аспект (2018)
Блавацький С. Р. - Специфіка висвітлення НДМ УНР на Паризькій мирній конференції (1919–1920 рр.) (за матеріалами української франкомовної преси в Європі) (2018)
Василенко В. Ю. - Сучасний стан дослідження процесу формування іміджу закладу вищої освіти: теоретичний аспект (2018)
Остапчук С. С. - Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ (2018)
Шевченко Г. О. - Методологічні проблеми вивчення крос-медіа (2018)
Гусева Е. А. - Антивоенная публицистика Эрнеста Хемингуэя (2018)
Кушнір Г. О. - Публіцистика Євгена Сверстюка у рецепції його сучасників (2018)
Федоренко В. П. - Роль громадянської позиції ведучого в авторських програмах (2018)
Полумисна О. О. - Інформаційно-комунікаційні ресурси для людей з інвалідністю (2018)
Соколова Н. В. - Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах (2018)
Рязанов А. С. - Меми в українській інтернет-журналістиці (2018)
Хлестова С. В. - Реалізація інформаційної функції коміксу на прикладі "Перехрестя. Дев'ять історій про війну і насильство" (2018)
Чемеріченко Н. С. - Інтернет-комунікація довкола музейної тематики в контексті туризму (на прикладі Києва, Львова і Харкова) (2018)
Butyrina M. V. - Hate Speech as a Sociolinguistic Phenomenon, Temchur K. O. (2018)
Kurban O. V. - Theoretical and methodological bases of modern hybrid conflicts (2018)
Zinenko O. D. - The Role of Culture Events in Shaping the Discourse of Independent Journalism in Ukraine in 1991-2018 (2018)
Temchur K. O. - Sources of forming the author's position in Benjamin Franklin's "The Silence Dogood Letters" Essay (2018)
Балаклицький М. А. - Студія про стратегічну роль книжкової комунікації в суспільстві (2018)
Андрющенко К. А. - Розвиток організаційного та інформаційного забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії підприємства (2016)
Єгоричева С. Б. - Вплив пільг за прямими податками на формування бюджетних доходів в Україні, Тимошенко О. В., Сергеєв Д. А. (2016)
Алєксєєв І. В. - Інноваційна стратегія як засіб посилення безпеки та конкурентоспроможності економіки України, Урба С. І. (2016)
П’ятницька Г. Т. - Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні: кластерний підхід (2016)
Тульчинська С. О. - Фактори впливу на збутову політику підприємства, Лебедєва Ю. Е. (2016)
Рекова Н. Ю. - Дисбаланси системи державного тарифного регулювання ринку електроенергії (2016)
Пономаренко О. С. - Прогнозування кількісних орієнтирів розвитку промислових підприємств, Пересадько Г. О. (2016)
Білоус Н. М. - Значення факторингу в системі стратегічного управління підприємством, Сазонець І. Л. (2016)
Боднар О. В. - Особливості управління ціновими ризиками на ринку зернових в контексті світової біржової практики, Яворська В. О. (2016)
Нагернюк Д. В. - Основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства (2016)
Ужва А. М. - Інтеграція як домінанта процесу забезпечення розвитку регіонального аграрного бізнесу (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Податкові аспекти використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2016)
Omelchenko O. I. - Enhancing the cognitive and creative activity of students of the specialty "finance, banking and insurance” in the knowledge economy (2016)
Зоря О. П. - Методологічні засади відображення в обліковій системі міжбанківських кредитних операцій, Бучакчійська Т. І. (2016)
Меренкова Л. О. - Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємтвом (2016)
Федорович І. М. - Методичні та практичні засади оцінювання боргової безпеки України (2016)
Приходченко Т. А. - Теорії та концепції регіонального розвитку (2016)
Томнюк Т. Л. - Особливості впливу світових та національних макроекономічних тенденцій на функціонування фінансового ринку України (2016)
Бабчинська О. І. - Самоменеджмент як складова професійного розвитку персоналу, Мідляр А. К. (2016)
Гречко А. В. - Дослідження показників оцінки використання виробничої потужності дп "антонов" філія "серійний завод "антонов" з метою підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства, Прокопенко Я. Г. (2016)
Сєрєбряк К. І. - Процедура визначення виду регіону  в залежності від рівня розвитку інформаційної інфраструктури (2016)
Баландіна І. С. - Методичні підходи щодо визначення напрямів ресурсозбереження (2016)
Патика Н. І. - Економіко-математичне моделювання зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні, Нартюк О. В. (2016)
Набулсі Х. Н. - Стратегія розвитку моделей регулювання державно-приватного партнерства (2016)
Гірман Ю. В. - Основи та особливості фінансової безпеки комерційних банків на вітчизняному ринку, Богуславський М. Ю. (2016)
Кабанова О. О. - Модель побудови позитивного іміджу національної економіки країни (2016)
Мельник О. В. - Результати використання vbm-аналізу у практиці діяльності вітчизняних підприємств переробної промисловості (2016)
Щербань П. П. - Лімітування банківських операцій при настанні прогнозних значень ризиків (2016)
Гороховська К. В. - Імплементація державно-приватного партнерства в туристичний сектор як механізму економічного зростання регіону та країни загалом (2016)
Лендєл О. М. - Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки держави (2016)
Ляшенко Ю. І. - Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування: досвід України та сусідніх країн, Погорєлов В. С. (2016)
Торжевський М. В. - Протидія незадекларованій праці в країнах Європейського Союзу. досвід для України (2016)
Стрекаль О. О. - Лімська декларація та її вплив на формування сучасних моделей державного фінансового контролю в країнах ЄС (2016)
Курляк М. Д. - Концептуально-методичний підхід до вдосконалення системи продовольчої безпеки (2016)
Гаврилюк Н. М. - Концепція логістичного контролінгу в управлінні підприємств автомобільного транспорту (2016)
Софієнко О. - Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України (2016)
Мартинюк О. В. - Дослідження впливу законодавчого та нормативного регулювання на процес формування прибутковості підприємства, Гречко А. В. (2016)
Вороніна О. О. - Оцінка перспектив розвитку медичного страхування у регіоні (2016)
Богославський М. Ю. - Ранжування інформаційних загроз банку у відповідності до його технологічних процесів (2016)
Гетьман М. А. - Методичний підхід до оцінки інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (2016)
Сарапіна О. А. - Критичний аналіз позицій України у міжнародному рейтингу "ведення бізнесу" за критерієм "оподаткування", Пінчук Т. А. (2017)
Виноградова О. В. - Методологія оцінювання потенціалу конвергентно-орієнтованого розвитку підприємств телекомунікаційної галузі, Євтушенко Н. О., Гончаренко С. В. (2017)
Майовець Є. Й. - Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні, Майовець Я. М. (2017)
Гавриш О. А. - Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень, Глущенко Я. І., Лопатинська Ю. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Бюджетно-податкові відносини: моделювання впливу змін у ставці пдв на обсяги бюджетних надходжень, Мельник С. В. (2017)
Дороховський О. М. - Підходи до економічного регулювання сталого розвитку регіонів, Радзієвський О. І. (2017)
Васильєва Т. А. - Основні тенденції в державному регулюванні інвестиційного забезпечення системи освіти в Україні, Воронцова А. С., Майборода Т. М. (2017)
Безкровний М. Ф. - Методологія консультування при наданні дорадчих послуг (2017)
Болквадзе Н. І. - Цінові новації у тенденціях розвитку біржових ринків електроенергії країн східної європи (2017)
Лотиш О. Я. - Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку туристичної галузі України (2017)
Сай Л. П. - Ризики при мотивуванні персоналу підприємства, Пшик-Ковальська О. О. (2017)
Галіцейська Ю. М. - Загальні тенденції формування ресурсів вітчизняними банками, Балянт Г. Р. (2017)
Галькевич М. В. - Теоретико-методичне обґрунтування структуризації потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2017)
Безрукова Н. В. - Марочний принцип управління при виході компанії на зовнішній ринок, Свічкарь В. А. (2017)
Ткаченко А. М. - Структура грошових витрат при закладанні біоенергетичної плантації верби на органогенних ґрунтах (2017)
Грищенко О. Ф. - Дослідження перспектив використання зеленого маркетингу в туризмі, Косторнова С. О. (2017)
Круп’як Л. Б. - Проблеми трудозабезпечення регіонів в контексті міграційних процесів, Круп’як І. Й. (2017)
Михайлов М. Г. - Модернізаційний розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Чепелюк Г. М. - Обліково-аналітичне забезпечення оцінки імовірності банкрутства суб’єкта господарювання (2017)
Кушнір Н. Б. - Інституційне забезпечення фінансового моніторингу підприємницької діяльності, Войтович Д. С. (2017)
Кім О. О. - Вплив нерівності доходів на соціально-економічний розвиток в моделі відкритого агрегованого ринку (2017)
Амбрик Л. П. - Податкова поведінка: теоретичний базис та практичні аспекти (2017)
Бурлакова І. М. - Інструменти та чинники розвитку "зеленої" економіки в Україні, Горобченко Д. В., Вороненко В. І. (2017)
Волошин Р. В. - Актуальні проблеми квотного регулювання торгівлі агропродовольчими товарами між Україною та ЄС (2017)
Горлачук О. А. - Механізм цінового регулювання аграрного ринку та його особливості в контексті концепції реконструктивного розвитку України, Горлачук М. А. (2017)
Павленко О. С. - Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств, Вініченко І. І. (2017)
Єрешко Ю. О. - Основні сутнісні характеристики грошового потоку підприємства, Харченко О. С. (2017)
Ступень Н. М. - Комплексний еколого-економічний аналіз потенціалу рекреаційних територій (2017)
Yurchenko S. V. - Features assessment of investment attractiveness of agricultural enterprises (2017)
Тульчинський Р. В. - Державно-приватне партнерство як детермінанта становлення нового регіоналізму в Україні (2017)
Ступень Р. М. - Теоретико-методологічні засади формування та розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки (2017)
Ватагович М. І. - Сучасні теоретичні засади митного регулювання в контексті державного регулювання національної економіки: міжнародні аспекти (2017)
Перепелюкова О. В. - Зарубіжний досвід працевлаштування населення та його значення для України, Мух М. А. Д. А. (2017)
Потапенко Т. П. - Передумови формування регіональної кластерної політики (2017)
Кухно С. А. - Інституційні засади кластерної політики держави (2017)
Норд Г. Л. - Передумови удосконалення методичного забезпечення аналізу витрат виробництва, Фокін О. К. (2017)
Мельник О. В. - Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств України (2017)
Дмитренко В. І. - Оцінювання стану економічної безпеки підприємств будівельної галузі як складової національної економіки держави (2017)
Братусь Г. А. - Управління інтелектуальною власністю: особливості теорії та методології (2017)
Petrenko L. - Cumulative economic performance assessment of machine-building enterprises in Ukraine (2017)
Буколова В. В. - Індекси в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону (2017)
Олексійчук С. В. - Проблемні аспекти управління державним боргом та шляхи їх подолання (2017)
Покрас Е. С. - Коррупция как глобальная проблема современного общества (2017)
Гороховська К. В. - Транскордонне співробітництво в Україні: значення та пріоритетні напрями розвитку (2017)
Гуріна О. О. - Сучасний стан питання оптимізації дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень (2017)
Рубейкін В. А. - Відображення власного капіталу у фінансовій звітності (2017)
Пацарнюк О. В. - Роль аудиту в інноваційній діяльності підприємства (2017)
Нигматова Е. С. - К определению понятия рынка органической сельскохозяйственной продукции (2017)
Баран О. Р. - Підвищення ефективності організації території сільськогосподарських підприємств (2017)
Сотніков Д. А. - Модельний ряд управління інвестиційним будівельним проектом (2017)
Шнаревич О. І. - Формування та розподіл стратегічних ресурсних потоків при забезпеченні реалізації стратегії розвитку підприємства, Небаба Н. О. (2017)
Беспалов М. О. - Особливості фіскального регіонального простору в умовах децентралізації (2017)
Єсьман І. В. - Педагогічна освіта батьків як умова реалізації "Системи раннього і різнобічного виховання дітей" Б. та О. Нікітіних (2019)
Михаць Р. М. - Богдан П’юрко – представник "Празької школи": творчо-педагогічна діяльність у Галичині та діаспорі (2019)
Сай І. В. - Художня освіта у стародавній Греції (2019)
Філоненко О. В. - Педагогічні персоналії Кіровоградщини другої половини XX століття в історико-педагогічних дослідженнях учених (2019)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі у міжвоєнний період (1918–1939 роки) (2019)
Бредньова В. П. - Про шляхи удосконалення формування графічної компетентності студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорец І. М. (2019)
Колток Л. Б. - Уроки серед природи в рамках Нової української школи, Стахів Л. Г. (2019)
Корнієнко Є. Г. - Вирішення проблеми надмірної абстракційності мислення дітей та молоді і їх відірваності від сприйняття реального світу шляхом методики прив’язки програмних знань до природних явищ, Гордєєва О. В., Корнієнко В. І. (2019)
Король Т. Г. - Сучасний стан дослідженості проблеми контролю сформованості перекладацької компетентності (2019)
Юрченко А. О. - Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середньої школи під час вивчення редактора презентацій (2019)
Бедрій Х. В. - Позаурочна виховна робота в системі формування патріотичних почуттів у школярів закладів початкової освіти (2019)
Блудова Ю. О. - Авторська програма з формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку "Краса твоя – Харківщина" (2019)
Ашихміна Н. В. - Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх учителів музики (2019)
Барбіна Є. С. - Цілісний процес формування професійної майстерності майбутнього вчителя у системі неперервної освіти (2019)
Бігун О. М. - Педагогічна підготовка вчителя в коледжах Великої Британії та України: порівняльний аспект (2019)
Гура А. М. - Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Актуальні питання методики викладання біології та екології" (2019)
Кудрявцева В. Ф. - Стандартні фрази для спілкування в морі як навчальна потреба, Швецова І. В. (2019)
Манжос Е. О. - Розвиток культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери (2019)
Мінгальова Ю. І. - Використання сервісів Google для підтримки та супроводу студентської наукової діяльності (2019)
Петрик Л. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов (2019)
Силюга Л. П. - Розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителя початкової школи (2019)
Сімкова І. О. - Роль усвідомлення перспектив професійної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів (2019)
Удич З. І. - Ресурсна складова інклюзивної компетентності педагогічного працівника загальноосвітнього закладу (2019)
Хоменко О. В. - Міждисциплінарна інтеграція як механізм формування професійної мовної особистості (2019)
Хоминець С. І. - Академічна мобільність у документах Болонського процесу (2019)
Хоружа Л. Л. - Як залучати молодь до педагогічної науки: досвід наукової школи (2019)
Шерман М. І. - Професійна спрямованість фахівців: дефініції та структура в педагогічному дискурсі (2019)
Літяга І. В. - Аналіз взаємодії теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном (2019)
Романишин Ю. Л. - Особливості передачі знань у контексті онлайн-базованого навчання (2019)
Миколаєнко А. Ю. - Фейкова журналістика в Україні як елемент сучасної шоу-цивілізації (2018)
Рязанов А. С. - Мем як комунікативна одиниця: синхронія та діахронія поняття (2018)
Хлестова С. В. - Судовий комікс: історія становлення (2018)
Грисюк В. П. - Репрезентація сексуальності в українських онлайн-ЗМІ (2018)
Зіненко О. Д. - Структурний аналіз дискурсу публічної події в українських мас-медіа (2018)
Василюк Т. Ю. - Тайм-лайн як ефективний спосіб візуалізації журналістської інформації (2018)
Євченко Т. А. - До питання про трактування терміна "медіакультура" споживачами медійного продукту (на прикладі Запорізького регіону) (2018)
Темчур К. О. - Роль моніторингів у боротьбі з мовою ворожнечі в українському медіапросторі (2018)
Захарченко А. П. - Кількісне оцінювання потенціалу впливу пошукової видачі Google на репутацію публічної особи (2018)
Курбан О. В. - Автоматизовані системи управління інформаційними процесами в соціальних онлайн-мережах в умовах інформаційних війн (2018)
Fedorenko V. - Factors in the Development of Professional Competences at Students TV-Journalists at KNUCA, Kotliar S. (2018)
Temchur K. - Popularization of Ukraine’s Culture in News of Ukrainian Television (2018)
Безносюк Н. С. - Практичний стан професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2019)
Васильєва Р. Ю. - Особливості технології розвитку критичного мислення учнів при вивченні фізики у закладах позашкільної освіти, Семенець Л. М., Степанчиков Д. А. (2019)
Курок В. П. - Феномен економічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій в педагогічній теорії, Кондратенко Т. В. (2019)
Павловська Л. І. - Форми залучення молоді Німеччини до політичного життя країни (2019)
Білянська М. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів біології у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2019)
Калинюк Н. М. - Професійна ідентичність як наукова проблема (2019)
Синишина В. М. - Професійна ідентичність майбутніх практичних психологів на етапі навчання в закладах вищої освіти (2019)
Тимофєєва О. Я. - Важливість застосування технології розвитку критичного мислення на заняттях з англійської мови для майбутніх суднових механіків (2019)
Щерба Н. С. - Моделі співробітництва фахівців у ході інклюзивного навчання іноземної мови: світовий досвід (2019)
Havrylenko K. M. - Demands for professional distance learning (2019)
Веклич О. О. - Пропозиції щодо посилення дієвості застосування в Україні податку на викиди двоокису вуглецю (2018)
Лук’яненко І. Г. - Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України, Донкоглова Т. О. (2018)
Фоміна О. В. - Облікове забезпечення управління розрахунками з бюджетом за пдв (2018)
Белопольський М. Г. - Когнітивне моделювання стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства, Кузьміна О. В. (2018)
Watamanyuk-Zelinska U. Z. - Effektive management of municipal of property in the context of decentralized processes in state development, Malets P. I. (2018)
Селіверстова Л. С. - Інструментарій формування фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості, Пархацька О. М. (2018)
Батченко Л. В. - Концептуальний підхід до конкурентоспроможності готельних підприємств України, Стариченко Т. В. (2018)
Держевецька М. А. - Використання інформаційних технологій для оцінки показників інноваційної діяльності підприємств машинобудування, Гетьман І. А., Румянцев А. О. (2018)
Шкрабак І. В. - Логістика міста як фактор удосконалення системи управління попитом на продукцію підприємства (2018)
Франчук В. І. - Cистема протидії страховому шахрайству в Україні, Бонба І. І. (2018)
Тульчинський Р. В. - Заходи щодо розвитку людського потенціалу як ендогенного чинника модернізації економіки регіонів, Ханін С. Г. (2018)
Казарян Г. Г. - Теоретичні засади дефініції "соціально-економічного забезпечення" (2018)
Жадан М. І. - Мінімізація операційних витрат підприємства на основі факторного аналізу на прикладі товариство з обмеженою відповідальністю "торговий дом ммк", Котова І. В. (2018)
Ястребов Ю. Ю. - Прогнозування основних показників макроекономічного розвитку як інструмент формування фінансової стратегії аграрних підприємств (2018)
Пікулик О. Б. - Регіональна інноваційна політика як фактор розвитку продуктивних сил країн ЄС (2018)
Багацька К. В. - Дослідження активності юридичних осіб у взаємодії зі страховим ринком України (2018)
Pokynchereda V. V. - Performance audit of ukrainian debt management: organization and methodology (2018)
Калачевська Л. І. - Оптимізація процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні (2018)
Завадинська О. Ю. - Ефективність та удосконалення spa-послуг на термальних курортах України, Толок Г. А., Ліфіренко О. С. (2018)
Заклекта О. І. - Oцінка освітньої компоненти у забезпеченні людського розвитку в Україні, Сливка О. А. (2018)
Кирилюк І. М. - Шляхи комплексного забезпечення підвищення якості основних видів продукції тваринництва в Україні, Майба В. В., Дібрівна С. Б., Швець В. В. (2018)
Хаустова Є. Б. - Класифікація інтелектуальних авуарів закладу вищої освіти (2018)
Цифра Т. Ю. - Класифікація житла за типами доступності методом дискримінантного аналізу (2018)
Гуренкова О. В. - Світовий досвід розвитку логістичних підприємств, Дем’яненко С. В. (2018)
Буй Т. Г. - Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні, Прімєрова О. К. (2018)
Камбур О. Л. - Маркетинг енергозбереження на підприємствах, Петрищенко Н. А. (2018)
Радченко О. П. - Удосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві, Білоног Г. Ю. (2018)
Лівошко Т. В. - Удосконалення впливу виплат заробітної плати на підприємстві, Войтович Д. Г. (2018)
Гриджук Д. М. - Кваліфікація персоналу — важливий фактор впливу на ефективність діяльності банку (2018)
Смачило В. В. - Соціальна відповідальність бізнесу крізь призму комунікацій зі стейкхолдерами, Халіна В. Ю., Васильєва Т. С. (2018)
Бабчинська О. І. - Комунікаційний процес в управлінні:основні положення (2018)
Костенко Г. П. - Концептуальні засади фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери (2018)
Рахман М. С. - Функціонування та статистичний аналіз кон’юнктури ринку сільськогосподарської промисловості України в експортно-імпортних відносинах, Подлипян І. В. (2018)
Січкаренко К. О. - Поняття цифрових компетенції та їх комунікаційна роль у сучасному суспільстві (2018)
Рубцова М. Ю. - Проблема підвищення продуктивності праці людини та розвитку її компетентностей в умовах роботизації сфер виробництва та послуг, Резнікова Н. В. (2018)
Норд Г. Л. - Розвиток бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями та замовниками: особливості ведення господарської діяльності в інтернет-середовищі, Цегельник Н. І. (2018)
Кузькін Є. Ю. - Оцінка бюджетного потенціалу регіонів в умовах фінансової децентралізації (2018)
Дробязко С. І. - Методологічне забезпечення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору (2018)
Волощук Ю. О. - Стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств, Волощук В. Р. (2018)
Луцька Н. І. - Теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства (2018)
Терещенко Е. Ю. - Синтез стимулів організаційно-економічного механізму управління підприємством, Шуляр Н. М. (2018)
Павлов В. В. - Інтегральна тривимірна модель вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічного сектору економіки (2018)
Божидай І. І. - Аналіз сільськогосподарської галузі України (2018)
Русин-Гриник Р. Р. - Методичні підходи до управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності, Тимняк З. С. (2018)
Сарнецька Я. А. - Фінансові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування (2018)
Романченко Т. В. - Ограничения омниканальности (2018)
Шупрудько Н. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України у контексті зміцнення її економічної безпеки (2018)
Кривобок П. В. - Реалізація моделі соціально-орієнтованого підприємства на прикладі сонячної електростанції (2018)
Цебро Т. М. - Фінансово-економічна безпека сільськогосподарського підприємства як основа його стійкого розвитку, Лапа В. O. (2018)
Сломчинська С. О. - Класифікація інвестиційної нерухомості для потреб оцінки, обліку та управління (2018)
Олійник А. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення формування стратегій розвитку підприємств агропродовольчого сектору (2018)
Божков Д. С. - Класифікація видів цінового стимулювання споживачів і посередників (2018)
Фостолович Р. С. - Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством, Фостолович В. А. (2018)
Локтіонова Я. Ф. - Побудова інтегрованого мультиплікатора вартості будівельного підприємства з врахуванням його спроможності протистояння ризикам (2018)
Гнатюк О. П. - Фактори та функції економіко-екологічної безпеки (2018)
Аносова О. С. - Обґрунтування стратегічних управлінських рішень в сфері формування вартісного потенціалу корпоративного підприємства, Шевченко В. А. (2018)
Широкопояс О. Ю. - Моделювання консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу (2018)
Заблодська І. В. - Рецензія на монографію Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ (2018)
Андрейчин М. А. - Лікування хворих з COVID-19 на сучасному етапі, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І., Іщук І. С. (2020)
Юрко К. В. - Особливості порушення системи гемостазу у хворих на коронавірусну інфекцію, Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Лєсна А. С., Кучерявченко В. В. (2020)
Живиця Д. Г. - Сироватковий вміст 25-(OH) вітаміну D не впливає на ефективність безінтерферонових режимів лікування хворих на HCV-інфекцію, Царьова О. В. (2020)
Шевченко-Макаренко О. П. - Аналіз рівня експресії мікроРНК-29a у хворих з різними клінічними варіантами хронічної HCV-інфекції (2020)
Москалюк В. Д. - Когнітивні порушення при ВІЛ-інфекції, Бойко Ю. І., Рандюк Ю. О., Баланюк І. В. (2020)
Коваленко Н. І. - Аналіз антибіотикорезистентності умовно-патогенної мікрофлори, виділеної при негоспітальних пневмоніях, Замазій Т. М., Новікова І. В. (2020)
Бережна А. В. - Оцінка рівня знань, прихильності та практики медичних працівників щодо роботи із судинними катетерами та запобігання інфекційним ускладненням катетеризації судин, Новіков С. Д., Чумаченко Т. О. (2020)
Yarmuhamedova N. A. - Clinical and Epidemiological Aspects of Neurobrucellosis According to the Information of Samarkand Municipal Infectious Diseases Hospital, Djuraeva K. S., Samibaeva U. X., Bahrieva Z. D., Shodieva D. A. (2020)
Чемич М. Д. - Клініко-лабораторні особливості цирозу печінки, асоційованого з вірусами гепатитів, Горбачевський А. О. (2020)
Малий В. П. - Патогенез коронавірусної інфекції COVID-19, Асоян І. М., Сай І. В., Андрусович І. В. (2020)
Шагінян В. Р. - Клініко-епідеміологічні особливості паразитарної інвазії Blastocystis spp., Фільчаков І. В., Данько О. П., Сопіль Г. В., Дяченко О. П. (2020)
Віктор Федорович Марієвський. До 75-річчя з дня народження (2020)
Заслуженому працівнику освіти України, епідеміологу Олександру Даниловичу Крушельницькому виповнилося 70 років (2020)
Славний ювілей Остяка Романа-Йосифа Степановича (2020)
Світлої пам'яті професора Антоніни Олексіївни Руденко (2020)
Суременко М. С. - Андрейчин М. А. Інфекції і люди: розмисли клініциста / М. А. Андрейчин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 256 с. (2020)
Калиненко Л. - Спроможності у сфері цивільного захисту, Слюсар А., Фомін А., Борисова А. (2020)
Коваленко В. - Визначення методу розширеного застосування результатів випробувань покрівель та покрівельних матеріалів (за міжнародним досвідом застосування CEN/TS 1187), Івашина Н., Балло Я., Коробкін В. (2020)
Чумаченко С. - Методика комплексного оперативного експертного оцінювання військово-техногенних загроз в зоні проведення операції об’єднаних cил, Морщ Є., Михайлова А., Парталян А. (2020)
Мосов С. - Особливості застосування безпілотного літального апарата в надзвичаних ситуаціях, Нероба В., Сєлюков О. (2020)
Ніжник В. - Моделювання оперативної обстановки в зоні відчуження, Фещук Ю., Балло Я., Тесленко О., Циганков А. (2020)
Новак С. - Вогнестійкість сталевих повітроводів з комбінованою системою вогнезахисту, Дрідж В., Добростан О. (2020)
Пазен О. - Математичне моделювання процесу теплообміну в багатошаровому суцільному циліндрі з урахуванням внутрішніх джерел тепла, Тацій Р. (2020)
Присяжнюк В. - Аналіз европейських підходів щодо технічних вимог та методів випробувань пожежних плоскоскладаних рукавів для пожежно-рятувальних автомобілів, Семичаєвський С., Якіменко М., Осадчук М. (2020)
Сізіков О. - Визначення процедури проведення внутрішнього аудиту з оцінки протипожежного стану об’єкта захисту, Балло Я., Голікова С., Жихарєв О. (2020)
Скоробагатько Т. - Аналіз європейських методів оцінювання стійкості збірних систем фасадної теплоізоляції до поширення вогню, Добростан О., Новак С. (2020)
Борисова А. - Eкспериментальні дослідження залежності критичної поверхневої густини теплового потоку від вітрового впливу, Ніжник В., Середа Д. (2020)
Юдкін І. М. - Евристика та ейдетика у феноменології культури (2020)
Судакова В. М. - Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету (2020)
Корабльова В. М. - Європа як об'єкт бажання: Україна між "психологічною Європою" та "ментальним совком" (2020)
Більченко Є. В. - Структура сучасної культурології: семіотична тріада, Калита Т. В. (2020)
Loos H. - Beethoven - the Zeus of modernity (2020)
Нішіч К. - Методологічний підхід до аналізу баянно-акордеонного мистецтва Cербії (2020)
Причепій Є. М. - Богиня-Космос праміфу в орнаментах народної вишивки Буковини (за матеріалами колекції Е. Кольбенгайєра) (2020)
Демещенко В. В. - Від театру до кіно: творчі пошуки Леся Курбаса (2020)
Бабій Н. П. - Культурно-мистецькі часописи Західної України: від видання "underground" до альтернативної преси (2020)
Бондарчук Я. В. - Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. - початку н. е. (2020)
Безгін О. І. - Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва (2020)
Олійник О. С. - Комодифікація як інструмент культурного виробництва (2020)
Гаєвська Т. І. - Особливості та функції державного свята (2020)
Терновська М. Е. - Генеалогія stories: конструювання суб'єкта зображеннями, що зникають (2020)
Юдкін І. М. - Система сакральних образів української культури. Світлана Оляніна. Український іконостас. Символічна структура та іконологія. Київ: Артек 5, 2019. 400 с. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Лойко В. В. - Економічне співробітництво між Україною і Китаєм: реалії та перспективи, Рамський А. Ю. (2018)
Rusnak A. V. - Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them, Karnaushenko A. S., Petrenko V. S. (2018)
Іляш O. I. - Майбутнє hr менеджменту: тенденції, ризики, мотивація, Блохін П. В. (2018)
Корягін М. В. - Оцінка в системі бухгалтерського обліку (2018)
Польова О. Л. - Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні, Корчун В. В. (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Формування системи управління фінансовими потоками при плануванні розвитку підприємства, Брильо І. О. (2018)
Білозубенко В. С. - Розвиток туристичної інфраструктури країни в умовах глобалізації туризму, Корнєєв М. В., Горб К. М. (2018)
Стоянова-Коваль С. С. - Економічна безпека аграрного сектору як стратегічний напрямок інституційного регулювання інвестиційної діяльності, Варгатюк М. О. (2018)
Денисенко М. П. - Інвестиційна діяльність страхової компанії: проблеми та напрями активізації, Токачева А. В. (2018)
Буднікевич І. М. - Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід, Гавриш І. І., Крупенна І. А. (2018)
Осецкий В. Л. - Перспективні напрями розвитку державно-приватного партнерства в сучасній Україні (2018)
Батченко Л. В. - Організаційні проблеми та шляхи розвитку податкового адміністрування на сучасному етапі, Гончар Л. О. (2018)
Бойченко Е. Б. - Концепція формування інформаційного менеджменту в Україні, Костенко А. М. (2018)
Жовновач Р. І. - Забезпечення інноваційного розвитку залізорудних підприємств у процесі формування вартісних ланцюгів: глобальні та регіональні аспекти, Малаховський Ю. В. (2018)
Рахман М. С. - Характеристика та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України, Сіладі К. Б. (2018)
Казарян Г. Г. - Передумови формування системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Ясіновська І. Ф. - Перешкоди на шляху до активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні, Башко Л. М. (2018)
Польова Т. В. - Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі прат "бондарівське", Кравцова Ю. В. (2018)
Fedorovych I. M. - World experience of functioning of stock market participants and the possibilities of adapting it to domestic realities (2018)
Соколовська В. В. - Забезпечення ефективності управління підприємством з урахуванням сучасних комунікаційних особливостей (2018)
Самарець Н. М. - Динаміка та регресійний аналіз аграрного ринку харчової продукції (2018)
Мішина С. В. - Науково-практичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві, Мішин О. Ю. (2018)
Кібук Т. М. - Специфіка формування стійкої конкурентної переваги підприємства (2018)
Нестеренко Г. Б. - Економічні важелі муніципальної політики у сфері охорони атмосферного повітря (на прикладі м. Львова) (2018)
Сай Л. П. - Екологічна підготовка як етап науково-технічної підготовки виробництва інноваційної продукції, Гнилянська Л. Й. (2018)
Карамушка О. М. - Аналіз виробництва зернових та олійних культур в Україні, Мороз С. І. (2018)
Ковтун Е. О. - Проблеми розвитку посередницької ланки в зовнішньоторговельних операціях, Сафонюк Н. О., Гусак К. Ю. (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку, Шмігельська В. В. (2018)
Гринь Є. Л. - Концепція управління організаційними змінами підприємства (2018)
Фатюха Н. Г. - Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки, Колодяжна Т. М. (2018)
Бабенко-Левада В. Г. - Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні, Удовіченко А. В. (2018)
Мазур К. В. - Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу (2018)
Фесенко В. В. - Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств (2018)
Васильченко К. Г. - Имитационное моделирование финансовых потоков предприятий малого бизнеса (2018)
Бабчинська О. І. - Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті (2018)
Віхорт Ю. В. - Управління фінансово-інвестиційним забезпеченням екологічних інновацій як одним із чинників їх ефективної реалізації в Україні (2018)
Гангал Л. С. - Облік, аналіз і звітність у забезпеченні управління виробничими запасами в контексті підвищення конкурентоспроможності та вартості вітчизняних підприємств, Церковнюк Я. С., Мандрик О. І., Главацький А. В. (2018)
Дюк А. А. - Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект, Бурлака Н. І. (2018)
Камінський О. Є. - Особливості моделей ціноутворення в парадигмі хмарних обчислень (2018)
Ковтуник І. І. - Бальнеологічні курорти Хмельницької області як база для розвитку економіки регіону (2018)
Максименко А. Г. - Соціально-психологічний клімат як складова організаційної культури, Чуприна Н. Д. (2018)
Погуда Н. В. - Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку, Розметова О. Г. (2018)
Пурій Г. М. - Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку (2018)
Руда О. Л. - Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Турчик М. М. (2018)
Чуприна Ю. А. - Моделювання процесів адаптованого функціонування операційно-продуктової системи будівельного кластеру (2018)
Яровенко Г. М. - Моделювання портретів потенційних шахрая та жертви банківських шахрайств, Ковач В. О. (2018)
Клімович І. М. - Деякі питання сутності та оцінки фінансового стану підприємства, Татієвська К. А. (2018)
Наконечна К. В. - Особливості земельних відносин в різних країнах світу (2018)
Сагайдак І. С. - "Зелений тариф" як механізм стимулювання відновлюваної енергетики Україні, Чорна Т. М., Авраменко Н. Л. (2018)
Очеретько Л. М. - Проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам і шляхи їх вирішення, Хохлова І. А. (2018)
Погребняк А. Ю. - Розробка кадрової політики як один з основних напрямів менеджменту персоналу підприємства, Ліннік І. М. (2018)
Воронкова Т. Є. - Проблеми та перспективи доступного житла для молоді в Україні, Кошеленко О. А. (2018)
Кравець І. В. - Сучасні тенденції розвитку виробництва свинини в Україні та світі (2018)
Дмитренко В. І. - Роль зовнішнього та внутрішнього аудиту в забезпеченні економічної безпеки держави (2018)
Білокриницька К. В. - Методичні аспекти розвитку бренду компанії-роботодавця на прикладі дп "мелексіс-Україна", Фірсова С. Г. (2018)
Ляшенко Р. В. - Формування системного менеджменту в агробізнесі: проблеми та перспективи (2018)
Войтюк А. С. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств України, Пєтухова О. М. (2018)
Діордієв В. О. - Проблеми та перспективи суднобудівної галузі України у глобальному контексті (2018)
Омельчук Л. В. - Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства (2018)
Фостолович Р. С. - Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем, Фостолович В. А. (2018)
Яковченко Д. М. - Сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України, Насібова О. В. (2018)
Богатова Д. Р. - Диверсифікація як чинник конкурентоспроможності аграрного підприємства (2018)
Щукін Д. В. - Методологічні засади оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства (2018)
Svishchov Yu. V. - On some behavioral peculiarities of magnetic-type eigenmodes of a spherical particle with arbitrarily valued material parameters (2020)
Steshenko S. O. - Generalization of the mode-matching technique to the problems of scattering by semi-infinite slow-wave structures (2020)
Пащенко Р. Е. - Аналіз доплерівських сигналів, відбитих від роторів БПЛА, з використанням фазових портретів, Іванов В. К., Цюпак Д. О. (2020)
Дзюбенко М. І. - Часові параметри оптимальної реєстрації емісійного спектра при використанні мілісекундних лазерних імпульсів, Дегтярьов А. В., Колпаков С. М., Прийомко O. O. (2020)
Мільчо М. В. - Помножувач частоти у субміліметровому діапазоні хвиль. Частина 1. Умови одночасного збудження двох мод із кратними частотами у системі сповільнення хвиль генераторів О-типу, Ільєнко К. В. (2020)
Мільчо М. В. - Помножувач частоти у субміліметровому діапазоні хвиль. Частина 2. Обґрунтування моделі компактних електронних ущільнень, які існують тривалий час, Ільєнко К. В. (2020)
Пузанов О. О. - Застосування факельного розряду і парогенератора для шоопування поверхонь матеріалів (2020)
Миценко І. М. - Експериментальне дослідження частотного дискримінатора з компенсації зміни рівня вхідного сигналу, Халамейда Д. Д. (2020)
Сухомлинська О. В. - Як уявляв школу майбутнього Василь Сухомлинський (2019)
Боярська-Хоменко А. В. - Розвиток питань освіти дорослих у педагогічній думці Австрії (2019)
Джус О. В. - Професійне становлення і виховання молоді у програмах українських студентських організацій держав заходу (1900–1930-ті рр.) (2019)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Обґрунтування періодизації становлення та ро звитку деонтології у сфері управління освіто ю в Україні (2019)
Кацеро О. К. - Чинники джерельності систем за класифікаційними ознаками та методологічні підходи до їх дослідження, Рідей Н. М. (2019)
Колодійчук Л. С. - Методологічні підходи до проектування освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю (2019)
П’явка І. М. - Взаємозв’язок музично-естетичної концепції із соціальною, художньою та музичною реальністю, П’явка М. М. (2019)
Пархоменко І. В. - Музеї закладів освіти історичного профілю Північно-Східної України: сучасні виклики та тенденції (2019)
Петренко Л. М. - Актуальні питання української національної системи виховання у науково-педагогічній спадщині Г. Ващенка (2019)
Пилаєва Т. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "гуманізація освіти", Будянська В. А. (2019)
Полупанова Я. М. - Моделі реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах країн Європи (2019)
Романчук О. В. - Розвиток середньої професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури і спорту в Австрії (70-ті роки ХХ століття) (2019)
Рябуха І. М. - Вплив регуляторних актів європейського союзу на розвиток української системи морської освіти (кінець XX – початок XXI століття) (2019)
Хоменко Л. М. - Кадрове забезпечення викладання іноземних мов у вищих аграрних навчальних закладах України у другій половині ХХ ст. (2019)
Шугай Я. М. - Джерельна база дослідження розвитку початкової освіти в Україні (1932–1958 рр.) (2019)
Власова І. В. - Реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу (2019)
Гоголь Н. В. - Шляхи реалізації культурологічного підходу засобами шкільного підручника української літератури для 5 класу (2019)
Гречок Л. М. - Інформаційно-комунікаційні технології освітнього процесу в практиці викладання іноземної мови, Лашук Н. М. (2019)
Грицак Н. Р. - Активізація читацького інтересу студентів-словесників (2019)
Дмітренко Н. Є. - Педагогічна характеристика автономного студента (2019)
Дятленко Т. І. - Аналіз художнього твору та інтерпретаційна діяльність на уроках літератури як важливий складник літературної освіти учнів (2019)
Здещиц В. М. - Теоретико-праксеологічні засади розробки й упровадження інноваційного фізичного обладнання в освітній процес Нової української школи, Коновал О. А., Туркот Т. І. (2019)
Косогов І. Г. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи формування практико-орієнтованих знань із фізики (2019)
Нестуля С. І. - Мотиваційна підсистема дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту (2019)
Педорич А. В. - Проектна технологія навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2019)
Пернарівська Т. П. - Особливості освіти дорослих у контексті вивчення іноземних мов (2019)
Стойкова Н. В. - Вплив аудиторного освітлення на колористичне рішення постановок натюрмортів із квітами зі здобувачами художньо-графічного факультету, Мунтян С. Д. (2019)
Шостак І. І. - Психологічні особливості засвоєння англомовної лексики у процесі читання текстів фінансово-економічної спрямованості (2019)
Войчун О. В. - Способи розвитку когнітивно-інформаційного компонента громадянської активності студентів університету (2019)
Гагарін М. І. - Вплив виховної системи школи на формування особистості учня (2019)
Демченко А. В. - Методологічні підходи до формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Панімаш Ю. В. (2019)
Овчарук В. В. - Адаптація змісту освіти з дисципліни "Фізичне виховання" з урахуванням професійної специфіки студентів технічного профілю (2019)
Петрикіна А. С. - Із досвіду роботи музею при спеціалізованому навчально-виховному закладі для школярів із порушеннями зору (2019)
Роїк Т. О. - Діагностування вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів (2019)
Сопіна Я. В. - Педагогічні умови формування музично-естетичної культури учнів мистецьких закладів позашкільної освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки, Білецька М. В. (2019)
Шевченко Ю. М. - Аналіз підходів до визначення компонентів у структурі готовності студентів до діяльності (2019)
Авраменко К. Б. - Структура професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах Нової української школи (2019)
Алексєєва О. Б. - Критерії оцінювання досягнень студентів у курсі "Країнознавство. Великобританія" на заняттях з англійської мови (2019)
Білоцерковець М. А. - Внутрішні й зовнішні мотиваційні компоненти в дискурсі евристичної освіти студентів-аграріїв (2019)
Білявська Т. М. - Проблема формування орфографічної грамотності майбутніх учителів початкової школи в процесі мовної підготовки (2019)
Бірюк Л. Я. - Культурологічний підхід у сегменті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, Пішун С. Г. (2019)
Богуцький Ю. П. - Щодо питання тлумачення систем та організації їх управління (2019)
Боровик М. О. - Плавання як засіб розвитку психофізичної підготовленості майбутнього офіцера Національної поліції України (2019)
Войтовська О. М. - Cучасні тенденції розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в Україні (2019)
Волошенко М. О. - Готовність педагога до розвитку здоров’язберігаючої компетентності учнів (2019)
Гагіна Н. В. - Розвиток гнучких умінь у контексті професійно зорієнтованого навчання іноземної мови, Лось О. В. (2019)
Децюк Т. М. - Вплив позааудиторної роботи на формування особистості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей у закладі вищої освіти, Біжовець Ю. С. (2019)
Ібрагімова Л. А. - Аналіз змісту робочих програм із дисципліни "Алгоритми та структура даних" у закладах вищої освіти (2019)
Калашнюк В. М. - Роль традицій музичного виховання в морально-естетичному становленні особистості, Мельник Л. В. (2019)
Капінус О. С. - Розвиток майбутніх офіцерів ЗбройниХ Сил України як суб’єктів військово-професійної діяльності (2019)
Кочубей Т. Д. - Періодизація розвитку гігієни в контексті формування санітарно-гігієнічних норм для закладів професійно-технічної освіти України, Люльченко В. Г. (2019)
Лавінда С. Д. - Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії (2019)
Лазаренко Л. М. - Педагогічний тренінг "PeerObservation" як спосіб професійної самореалізації викладача іноземної мови, Мараховська Н. В. (2019)
Латуша Н. В. - Професійна мобільність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у системі підвищення кваліфікації (2019)
Меняйло В. І. - Сутність і структура мотиваційно-вольового компонента готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності (2019)
Міщенко С. Г. - Умови розвитку наукової компетентності майбутніх інженерів-дослідників у процесі фахової підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою, Міщенко М. Т. (2019)
Моренко О. М. - Критерії готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення (2019)
Несін Ю. М. - Аналіз англомовного підручника "Англійська мова для бухгалтерського обліку" (2019)
Нестеренко М. М. - Моделювальна компетентність як орієнтир і результат підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти (2019)
Осадча К. П. - Організація підготовки тьюторів у Сполучених Штатах Америки (2019)
Павленко О. М. - Модель пропедевтичного навчання української мови іноземних слухачів у закладах вищої освіти (2019)
Пальчикова О. О. - Вправи як засіб формування навичок міжкультурного спілкування у процесі підготовки учителів іноземних мов (2019)
Пономаренко Н. Г. - Експертиза дошкільної освіти Німеччини (2019)
Потапова Н. В. - Активізація самостійної діяльності студентів на семінарсько-практичних і лекційних заняттях із педагогіки (2019)
Селезень Г. В. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної підготовки фахівців із маркетингу в економічному коледжі (2019)
Сіциліцин Ю. О. - Проблема вибору засобів розроблення програмного забезпечення під час викладання дисципліни паралельного програмування у закладах вищої освіти (2019)
Соколов Є. П. - Логічний аналіз уявлень про поняття "Результат лабораторної роботи", Лозовенко О. А. (2019)
Стеблюк С. В. - Самостійна робота студентів як один із чинників розвитку економічної компетенції (2019)
Фещук А. М. - Іншомовна освіта майбутніх фахівців із прикладної механіки (2019)
Фоменко Т. М. - Академічна мобільність студентів аграрних вишів: проблеми та перспективи (2019)
Черкашин С. В. - Ліберальна технократична реформа як комплекс заходів для подолання кризи сучасного німецького навчально-дослідницького університету (2019)
Шевченко В. М. - Практика застосування компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування: вітчизняний та зарубіжний аспект (2019)
Шмоніна Т. А. - Сучасні питання визначення сутності та змісту природничо-наукової підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України (2019)
Яловський П. М. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва: сучасний стан (2019)
Павлик Н. П. - Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2019)
Александрова В. В. - Дослідження етапів розуміння навчального матеріалу (на прикладі формування нових умінь із граматики англійської мови) (2019)
Губіна О. Ю. - Інноваційні технології навчання в сучасній освітній системі (2019)
Модестова Т. В. - Відкритий університет як інноваційна складова частина вищої освіти Великої Британії (2019)
Попова О. Ю. - Особливості формування організаційної моделі територіальних структур, Василишина Л. М. (2020)
Міхальов О. М. - Меритократичні тенденції розвитку сучасного суспільства (2020)
Марова С. Ф. - Дослідження умов адаптації концептів державного управління розвитком регіональних інноваційних структур розвинених країн в Україні, Токарева В. І., Солоха Д. В. (2020)
Стойка А. В. - Фінансова децентралізація як чинник сталого територіального розвитку, Чечель А. О., Головіна О. І. (2020)
Чeрниш О. I. - Особливості реалізації механізму державного управління розвитком територій в умовах децентралізації (2020)
Петренко О. М. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення оперативного управління системою міського електротранспорту (2020)
Солоха Д. В. - Державне забезпечення реалізації парадигми дотримання інтересів учасників публічних закупівель (2020)
Бобрицький Л. В. - Контроль, що здійснюється Президентом України за сектором безпеки і оборони (2020)
Чечель А. О. - Шляхи удосконалення системи державних закупівель в умовах децентралізації, Чeрнишов О. Ю., Ігнатов А. О. (2020)
Потравка Л. О. - Результативність публічного управління трансформацією економічної системи України, Зубенко В. В. (2020)
Солоха Д. В. - Державне забезпечення й імплементація правових основ юридичної відповідальності у сфері публічних закупівель (2020)
Лелеченко А. П. - Економічна складова сталого розвитку регіону: пріоритети та шляхи забезпечення (2020)
Хитько М. М. - Стратегічне планування як механізм державного управління освітою (2020)
Шкурат І. В. - Проблеми та напрями розвитку демократії в сучасних умовах глобалізації (2020)
Туча В. В. - Основні функції політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку постмодерної держави (2020)
Прав Ю. Г. - Пріоритетність інвестицій у вдосконаленні транспортно-комунікаційної інфраструктури (2020)
Солоха Д. В. - Концептуальні засади функціонування державної служби України на сучасному етапі суспільного розвитку, Гончаренко Д. В., Черток С. П. (2020)
Луковенко І. Г. - Забезпечення надання соціальних послуг релігійними організаціями в Україні: державно-управлінський вимір (2020)
Бережна Л. Г. - Якість вищої освіти в Україні та Польщі (2020)
Гикало Ю. В. - Розвиток вищої військової освіти України в умовах військового конфлікту та євроатлантичної інтеграції: нові виклики та перспективи (2020)
Крaвченко О. В. - Інформaційні потоки як вaжливий елемент системи держaвного упрaвління нa регіонaльному рівні (2020)
Дідківський В. М. - Механізм забезпечення безпеки на етапі допуску до ринку комерційних автомобільних перевізників в Україні та країнах Європейського Союзу (2020)
Островий О. В. - Формування державної політики цифровізації економіки: закордонний досвід (2020)
Голтвенко О. В. - Завдання імплементації зарубіжного досвіду публічного управління розвитком приморських територій (2020)
Гикало Ю. В. - Генезис формування військових компетентностей на прикладі Козацької Січі: особливості управління (2020)
Тесленко В. В. - Окремі аспекти системи управління персоналом (2020)
Федорова Н. Ф. - Від контролю до діагностики або вияв результативності якості надання освітніх послуг у середній освіті (2020)
Сіткар В. І. - Взаємозв’язок субкультури, вчинку та психосоціального розвитку (2020)
Засєкіна Т. М. - Технології інтегрованого навчання природничих предметів у закладах загальної середньої освіти (2020)
Ємець О. М. - Формування національно-етнічної культури учнів на заняттях української мови та літератури у позакласній та позашкільній діяльності (2020)
Замелюк М. І. - Екологічна стежка як компонент розвитку екологічної компетентності дітей дошкільного віку (2020)
Добровольська Н. А. - Сучасний стан сфери зайнятості щодо соціального захисту творчої молоді, Андросович К. А. (2020)
Сологуб А. І. - Науковий діалог у середній креативній природничій освіті, Луценко Т. М. (2020)
Муранова Н. П. - Готовність науково-педагогічних працівників до впровадження ключових інноваційних тенденцій розвитку вищої освіти, Волярська О. С. (2020)
Поліхун Н. І. - Виклики дистанційного навчання, Постова К. Г., Сліпухіна І. А. (2020)
Партей Р. П. - Позакласний захід "Ліна Костенко – символ нескореної україни, аристократ духу" (на пошану творчості Ліни Костенко) (2020)
Чернецька О. І. - Позакласний виховний захід "Андріївські вечорниці" (2020)
Магдисюк Л. І. - Психологічно-профілактична корекція адикцій у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (комп’ютерна залежність), Ковальчук Л. І., Павлова Б. В. (2020)
Півторак Т. М. - Виховний захід "ми – творці власного життя" (2020)
Кравчук О. П. - Щоденникові карантинні еколого-економічні дидактичні роздуми (продовження, початок у журналі № 2, 2020 р.) (2020)
Волченко Н. І. - Разом до успіху (2020)
Волощук І. С. - Концепції інтелекту: поступ вперед чи рух по зачарованому колу, Рудик Я. М. (2020)
Міленіна М. М. - Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий досвід та особливості впровадження в Україні (на прикладі PISA-2018), Якимова І. О. (2020)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2020)
Великий Ю. М. - Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування на підприємстві, Чвартацька О. В. (2018)
Заяць Т. А. - Просторовий розвиток регіонів та поселенських структур: безпековий аспект, Краєвська Г. О., Кравцова Т. Г. (2018)
Марченко В. М. - Управління фінансовим потенціалом підприємства, Бондар А. І. (2018)
Мешко Н. П. - Особливості забезпечення ефективності управління попитом в туристичному бізнесі, Гвоздєва А. Є. (2018)
Тульчинська С. О. - Основні чинники впливу на прибутковість підприємства, Скоробогатий О. І. (2018)
Рисін В. В. - Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту, Рисін М. В., Федюк І. В. (2018)
Прушківський В. Г. - Бюджетування як інструмент ефективного управління підприємством, Тарасова М. О. (2018)
Брижань І. А. - Сучасні підходи до оцінювання моделі формування підприємницької компетентності персоналу за методом "360 градусів", Міняйленко І. В., Ушакова Ю. С. (2018)
Касич А. О. - Прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій, Бреус С. В., Денисенко М. П., Хаустова Є. Б. (2018)
Прутська О. О. - Проблеми становлення медичного страхування в Україні, Неголюк О. Ю. (2018)
Романова Т. В. - Економіко-математичне моделювання трисекторної моделі розвитку економіки України, Давиденко Л. П. (2018)
Катан Л. І. - Формування фінансової екосистеми безготівкових платежів в аграрному секторі України, Острініна В. В. (2018)
Резнікова Н. В. - Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств, Рубцова М. Ю., Рилач Н. М. (2018)
Князь С. В. - Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових підприємницьких структур, Красілич І. А., Прохоренко В. П., Мацук В. М. (2018)
Мостенська Т. Л. - Бренд як елемент організаційної культури, Сова А. В. (2018)
Пилипенко А. А. - Організація обліково-інформаційної підтримки розвитку інтегрованих корпоративних структур, Халліфах А. М. С. (2018)
Грицишен Д. О. - Архітектоника адаптивної моделі діяльності рахункової палати України, Свірко С. В., Яремчук І. М. (2018)
Іоргачова М. І. - Проблеми корпоративного управління в Україні (2018)
Лищенко О. Г. - Управління виробничими запасами: обліково-аналітичне забезпечення, Сердюк Є. М. (2018)
Гречко А. В. - Управління ефективністю інвестиційної політики ТДВ "СК "Спейр", Волок О. О. (2018)
Казарян Г. Г. - Теоретико-методологічні засади соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Пелех О. Б. - Динаміка макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту України (2018)
Мацук З. А. - Теоретичні засади дослідження меж правового регламентування діяльності на ринку цінних паперів (2018)
Лебеденко С. О. - Застосування маркетингових інтернет інструментів на прикладі державного підприємства "Антонов", Мороз Н. К. (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні, Нечипорук В. М. (2018)
Сергійчук С. І. - Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації, Ковальова К. І. (2018)
Мазур С. А. - Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій (2018)
Данилюк О. І. - Дослідження фінансового забезпечення розвитку приміських територій: соціально-економічний аспект (2018)
Бугас В. В. - Управління виставковою діяльністю на підприємстві, Бугас В. В., Саричев А. О. (2018)
Болквадзе Н. І. - Напрями становлення біржового ринку електроенергії в Україні (2018)
Мащенко М. А. - Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства як запорука інвайронментальної безпеки держави (2018)
Редько В. Є. - Вплив корпоративної культури на якість готельного сервісу, Ваніна С. В. (2018)
Панченко Н. Г. - Антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті України (2018)
Шевченко Н. І. - Особливості організації фінансів товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю, Костенко Т. А., Стоколюк В. В. (2018)
Діденко Є. О. - Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства, Андрушко А. А. (2018)
Юрчук Н. П. - Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій (2018)
Мізіна О. В. - Антикризове управління у сучасному менеджменті підприємств, Криворучко К. О. (2018)
Дзюбіна А. В. - Напрями мінімізації ризиків у сфері будівницва, Боцман Ю. С. (2018)
Насібова О. В. - Прибуток підприємства як об’єкт управління, Бовкун Я. О. (2018)
Клименко Н. А. - Проблема інклюзивності розвитку та екологічної стійкості в цифровій економіці (2018)
Шарова С. В. - Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні, Кузьменко Г. О. (2018)
Люта О. В. - Актуальні аспекти формування системи управління прибутком підприємства, Адаменко Ю. Є. (2018)
Красняк О. П. - Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств вінницької області, Курило Н. Ф. (2018)
Набатова Ю. О. - Шляхи та напрямки поліпшення фінансової діяльності суб’єкта господарювання, Чорненко О. С. (2018)
Решетніков В. С. - Роль держави в управлінні інноваційним розвитком сільських територій (2018)
Андрусь О. І. - Кадрова політика підприємства як об’єкт дослідження, Вовк М. Ю. (2018)
Дорошенко Н. О. - Фінансова грамотність населення України, Романів В. В. (2018)
Бараняк І. Є. - Функціонування регіональних ринків праці в умовах формування україно-німецької територіальної міграційної системи (2018)
Коломийчук Н. М. - Особливості здійснення державного внутрішнього фінансового контролю в процесі бюджетного планування (2018)
Гринчишин Я. М. - Роль кредиту в антикризовому фінансовому управлінні підприємств, Богуцька О. В. (2018)
Корнух О. В. - Краудфандинг як інноваційне джерело фінансування в Україні, Донських Ю. А. (2018)
Кричевська Т. О. - Технологія розподіленого реєстру: теоретико-інституційні засади, потенціал, фактичні досягнення та соціально-економічне значення (2018)
Лазебник Ю. О. - Особливості міжнародних підходів побудови індексів якості роботи (2018)
Маковецька Ю. М. - Формування та реалізація політики циркулярної економіки в Україні, Омельяненко Т. Л. (2018)
Мельник І. О. - Ціноутворення в логістичній системі, Власенко О. М., Черевчук Е. В. (2018)
Мозгова Г. В. - Інноваційний вплив міжнародних галузевих виставок на розвиток ринку гнучкої упаковки в Україні, Смоляга А. О. (2018)
Мороз С. І. - Використання мережних технологій в аграрному бізнесі, Карамушка О. М., Шрамко І. І. (2018)
Олійничук О. І. - Інноваційно-інтелектуальна компонента системи економічної безпеки держави в контексті європейського досвіду (2018)
Панченко О. М. - Оцінка кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства, Пересипкіна А. В. (2018)
Рябчик А. В. - Методи психологічного впливу в рекламі (2018)
Ярмоліцька О. В. - Якість обліково-аналітичної інформації про капітальні інвестиції у формах звітності будівельних підприємств, Македон Н. Г. (2018)
Танасієва М. М. - Особливості методики обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві, Бонарев В. В. (2018)
Ночовна Ю. О. - Особливості розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за національними та міжнародними стандартами (2018)
Мітяєва Т. Л. - Оптимізація стратегічного розвитку підприємства, Скліфос Ю. Ю. (2018)
Благоразумова О. В. - Якість продукції як вирішальний фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Кошелева Ю. В., Лазаренко О. О. (2018)
Замроз М. В. - Особливості формування експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції (2018)
Сич О. А. - Оцінка фінансової стійкості страхової компанії, Павлосюк Х. П. (2018)
Сливенко В. А. - Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств, Єрмакова А. О. (2018)
Циган Р. М. - Особливості організації обліку виробничих запасів та їх оцінка в системі бухгалтерського обліку, Дідур С. В., Назаренко К. І. (2018)
Корбутяк А. Г. - Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, Сокровольська Н. Я. (2018)
Моторнюк У. І. - Транснаціоналізація як фактор розвитку світової економіки, Теребух М. І., Стасюк Н. Р. (2018)
Гангал Л. С. - Ідентифікація напрямків удосконалення облікового забезпечення виконання екологічних зобов’язань в системі управління податковими розрахунками підприємства, Статна Я. С. (2018)
Сітковська А. О. - Забезпечення конкурентних переваг агропромислових підприємств, Дзіргун І. І. (2018)
Гордополов В. Ю. - Толінгові операції як об’єкт бухгалтерського обліку: економічний зміст та значення в сучасних умовах господарювання (2018)
Зеленський К. В. - Ефективність підготовки фахівців в системі вищої освіти України (2018)
Танащук Е. А. - Эволюционный подход к исследованию организационной структуры управления в сфере икт, Джафаров Ф. А. (2018)
Грещук Г. І. - Удосконалення системи фінансування землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування (2018)
Мельник С. І. - Особливості формування та розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємства (2018)
Луцька Н. І. - Налагодження інформаційно-комунікаційних зв’язків між суб’єктами економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства (2018)
Дмитренко В. І. - Міжнародний та вітчизняний досвід нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств будівельної галузі (2018)
Мамедов С. Г. - Методичні засади здійснення реструктуризації у фінансовій діяльності банку (2018)
Садовяк М. С. - Розвиток житлового будівництва на базі соціотехнополісної моделі (2018)
Токарева Ж. Г. - Особливість визначення характеристики "обсяг економічного збитку" при будівництві адміністративної будівлі, Запечна Ю. О., Салата Т. М. (2018)
Насонов М. І. - Методика оцінювання управління ефективністю підприємства: теоретичні аспекти (2018)
Павленко О. Г. - Проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості металургійної галузі України (2018)
Афанасьєва М. А. - Концепція сталого розвитку та її корисність для розробки механізму контролю в системі управління підприємством (2018)
Вітюк В. О. - Економетрична модель управління фінансовими результатами підприємства, Овандер Н. Л., Орлова К. Є. (2018)
Бахарєва Я. В. - Напрями розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (2018)
Бец Б. Б. - Формування об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації (2018)
Сімакова О. О. - Дослідження впливу якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Назаренко І. А., Горяйнова Ю. А., Попова С. Ю., Адамчук С. І. (2019)
Слащева А. В. - Технологія рослинного напівфабрикату для солодких страв для функціонального харчування школярів, Попова С. Ю., Пусікова О. А., Боднарук О. А. (2019)
Гніцевич В. А. - Cтруктуроутворювальні властивості напівфабрикату на основі згущеної низьколактозної молочної сироватки, Гончар Ю. М., Євдомаха Т. І. (2019)
Юдіна Т. І. - Технологічні параметри одержання пюре гарбуза, Назаренко І. А., Сімакова О. О., Боднарук О. А. (2019)
Янаков В. П. - Bдосконалення теорії приготування тіста під час викладання спеціальних дисциплін, Возняк А. В., Лaнже O. (2019)
Цвіркун Л. О. - Структурна схема адаптивної системи eнергоефективного керування процесом сортування яблук, Цвіркун С. Л., Гейєр Г. В. (2019)
Дейниченко Г. В. - Математичне моделювання мембранних процесів концентрування нежирної молочної сировини, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Абрамова О. В. (2019)
Дмитревський Д. В. - Обґрунтування конструкції апарата для очищення коренеплодів, Гавриленко С. В., Гейєр Г. В., Перекрест В. В. (2019)
Хорольський В. П. - Автоматизована технологічна лінія продуктів переробки м’яса птиці, Копайгора О. К., Коренець Ю. М., Пасека Р. П. (2019)
Хорольський В. П. - Шляхи енергозбереження при використанні торговельного холодильного обладнання, Омельченко О. В., Заікіна Д. П. (2019)
Аршава І. Ф. - Особливості зв’язку емоційного інтелекту із саморегуляцією поведінки юних спортсменів, Кутовий К. П., Аршава І. О. (2018)
Асланян Т. С. - Психологічні особливості сексуальної поведінки сучасних жінок, Шевельдіна О. В. (2018)
Афанасьєва Н. Є. - Особливості самоставлення учасників операції об’єднаних сил при втраті здоров’я, Остополець І. Ю., Світлична Н. О. (2018)
Боднар О. В. - Психологічний профіль жінок із різним соціально-психологічним статусом (2018)
Василевська О. І. - Психічне здоров’я особистості та проблема тілесності, Дворніченко Л. Л. (2018)
Гульбс О. А. - Дефініції свідомості та самосвідомості особистості, Кобець О. В., Пономаренко В. В. (2018)
Журавльова О. В. - Розробка та апробація методики діагностики особистісного конструкту прокрастинації, Журавльов О. А. (2018)
Казібекова В. Ф. - Психологічні ресурси особистості в умовах сучасних суспільних трансформацій (2018)
Клименко М. Р. - Нарцисичні шляхи самоздійснення (2018)
Коструба Н. С. - Особливості комунікативної компетентності студентів духовних вищих навчальних закладів: емпіричний аспект (2018)
Кузікова С. Б. - Толерантність до невизначеності: теоретико-емпіричні розвідки (2018)
Лантух І. В. - Психологічні аспекти та характеристики ризику особистості в підприємницькій діяльності (2018)
Міщиха Л. П. - Творче мислення особистості: психологічний дискурс (2018)
Найчук В. В. - Феномен оптимізму у системі емоційно-вольової регуляції спортивної діяльності (2018)
Наумік-Гладка К. Г. - Трансформаційні ігри та їх роль в практичній психології, Скориніна-Погребна О. В. (2018)
Олейник Н. О. - Психологічні особливості алекситимічного радикалу в структурі особистості, Бенківська А. М. (2018)
Омельченко М. С. - До питання структуризації свідомості корекційного педагога (2018)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційна психологія як філософський праксис (2018)
Санников А. И. - Решимость в системе стилевых характеристик личности, Свистула О. М. (2018)
Семєнєня О. І. - Моделі класифікації досліджуваних за часовою орієнтацією як основою життєвих прагнень особистості (2018)
Тавровецька Н. І. - Діагностичний інструментарій типології життєвої позиції особистості (2018)
Цілинко І. О. - Мандала-терапія як засіб емоційної саморегуляції особистості (2018)
Шамлян К. М. - Ситуаційний підхід у вивченні вольової регуляції (2018)
Shykovets S. O. - Psychological features of mentality of the representatives’ identity in the regional communities of Ukraine and Poland, Mambetova A. A. (2018)
Широбоков Ю. М. - Етимологічні та асоціативні складові категорії "полон" (2018)
Ющенко І. М. - Психологічна безпека як умова формування суб’єктності дитини (2018)
Якушева Є. М. - Вплив психологічного тренінгу на підвищення рівня конструктивності стратегій долаючої поведінки в працівників ДСНС України (2018)
Баранова С. В. - До концепції становлення особистісної зрілості в умовах суспільних трансформацій (2018)
Кириченко В. В. - Рольова ідентифікація комунікатора як чинник формування картини світу в інформаційному суспільстві (2018)
Митрофанова О. Г. - Социально-психологические особенности ценностных ориентаций белорусов и украинцев (2018)
Педько К. В. - Особливості соціального капіталу внутрішньо переміщених осіб: порівняльний аналіз кореляційних плеяд (2018)
Черних Л. А. - Структурно-функціональна модель соціальної адаптації дітей дошкільного віку з особливими потребами (2018)
Мехди И. К. - Особенности развития психологической науки в Бакинском государственном университете (2018)
Назаров О. О. - Формування психологічної готовності фахівців технічного профілю як фактора ефективної організації професійної діяльності, Кучеренко С. М., Кучеренко Н. С. (2018)
Сіроха Л. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання у вчителів початкової школи (2018)
Березка С. В. - Аналіз ефективності застосування арт-терапевтичних методів для психокорекції дітей із порушенням інтелектуального розвитку (2018)
Лисенкова І. П. - Психологічні дослідження емоційної сфери дітей із когнітивними порушеннями (2018)
Орлов О. В. - Фактори невротизації особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Соколова Г. Б. - Психологічний супровід школярів із синдромом Дауна в аспекті особистісно-орієнтованого підходу (2018)
Дейниченко Г. В. - Аналіз сировини та раціональної технології виробництва пектинових концентратів, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Гейєр Г. В., Кузьменко А. О. (2020)
Попова С. Ю. - Напрями використання вторинної сировини в технології виробництва дріжджового тіста пришвидшеним способом, Слащева А. В., Пусікова О. А., Боднарук О. А. (2020)
Yudina T. I. - Gluten-free cakes with cereal flour, Веzruchenko O. M., Ahapova O. V. (2020)
Горяйнова Ю. А. - Вивчення впливу добавки пивної дробини на основні хлібопекарські властивості пшеничного борошна, Назаренко І. А., Сімакова О. О., Боднарук О. А. (2020)
Хорольський В. П. - Методи ідентифікації та алгоритми адаптивних систем прямого цифрового керування виробництвом продуктів харчування, Коренець Ю. М., Копайгора О. К. (2020)
Цвіркун Л. О. - Автоматична фільтрація зображення потоку яблук на конвеєрній лінії в системі розпізнавання їх різновидів, Цвіркун С. Л., Гейєр Г. В., Поплавський Д. Є. (2020)
Червоний В. М. - Експерементальні дослідження процесу засолювання ставкової риби за допомогою ультразвуку, Старков В. О., Перекрест В. В., Гейєр Г. В., Шамрай Д. С. (2020)
Янаков В. П. - Методичні та практичні аспекти теорії приготування тіста (2020)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна фабрика з виробництва хлібобулочних виробів, Коренець Ю. М., Копайгора О. К., Ткач М. С. (2020)
Омельченко О. В. - Сучасні принципи і засоби захисту працівників від неонізуючих електромагнітних випромінювань і електричних полів, Заікіна Д. П., Гейєр Г. В., Абрамова О. В. (2020)
Безпалко А. І. - Теоретико-прикладні аспекти психологічного супроводження розвитку обдарованої особистості винахідника в умовах вищих навчальних закладів (2018)
Большакова А. М. - Відповідальність як особистісний корелят соціального інтелекту студентів (2018)
Венгер О. П. - Особистість викладача як засіб активізації та розвитку пізнавальної діяльності студентів (2018)
Гальцева Т. О. - Дослідження навчальної самоефективності студентів (2018)
Грузинська І. М. - Модель формування творчої уяви дітей старшого дошкільного віку: змістові та організаційні аспекти (2018)
Дробот О. В. - Вікова динаміка професійної спрямованості студентів філологічних спеціальностей, Пустовий С. А. (2018)
Єльчанінова Т. М. - Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор становлення особистості студентів (2018)
Зозуля О. В. - Психологічна готовність до протидії насильству серед учнівської молоді в умовах збройного конфлікту: особистісно-професіологічний підхід (2018)
Калмиков Г. В. - Значення теорії мовленнєвого спілкування О. О. Леонтьєва для підготовки майбутніх психологів (2018)
Калюжна Ю. І. - Мотиваційний аспект розвитку творчої особистості старшокласника, Тесленко М. М. (2018)
Котлова Л. О. - Уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб: гендерний аспект, Безверхня К. О. (2018)
Меджидова Т. Р. - Образ старости в представлениях молодого поколения (2018)
Михальчук Ю. О. - Діалогічність свідомості особистості та діалогічна взаємодія: психологічний аспект вивчення (2018)
Насирова Н. Р. - Вопросы формирования критического мышления в процессе обучения в психологии (2018)
Пастощук Г. Д. - Життєдіяльність неповних сімей як психологічна проблема (2018)
Погрібна А. О. - Позитивне мислення як копінг-ресурс вчителів шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту (2018)
Сорокіна О. А. - Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти, Скуріхіна А. М. (2018)
Софіян Д. В. - Емпіричні показники психологічної готовності офіцерів-кінологів до професійної діяльності (2018)
Харченко Н. В. - Діагностика розвитку операцій вірогідного прогнозування в дітей старшого дошкільного віку в процесі аудіювання (психолінгвістичний контент) (2018)
Шевчук В. В. - Взаємозв’язок між характером батьківського виховання та рівнем емоційного комфорту дошкільників із вадами розвитку (2018)
Щербак Т. І. - Дослідження впливу креативної компетентності вихователя ДНЗ на варіативність мислення дошкільників, Карпенко Т. О. (2018)
Бриль М. М. - Управління ризиками в діяльності психолога (2018)
Гавриловська К. П. - Образ самотньої матері у свідомості осіб із різними соціальними статусами, Базилюк І. І. (2018)
Крупник І. Р. - Уявлення про майбутнє сімейне життя дітей заробітчан (2018)
Літвінова О. В. - Проблема впливу батьків на процес психологічної сепарації в юнацькому віці (2018)
Мульована Л. І. - Життєстійкість як внутрішній ресурс у психосоціальному відновленні учасників антитерористичної операції (2018)
Мурадханян М. Г. - Основні характеристики соціального кінематографу (2018)
Субашкевич І. Р. - Внутрішній ціннісний конфлікт особистості між "бажаним" і "доступним" у формуванні ціннісної сфери студентів у контексті взаємодії з медіа (2018)
Яровий Д. О. - Критичний дискурс аналізу як метод дослідження практик громадянського протистояння в соціальних медіа (2018)
Яцина О. Ф. - Психосемантичний простір множинних ідентифікацій у практиках шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2018)
Барко В. І. - Можливості використання "Опитувальника великої п’ятірки" психологами Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2018)
Орос О. Б. - Аналіз деяких причин насильницької поведінки неповнолітніх, які знаходяться у конфлікті з законом (2018)
Сергачова В. Е. - Особливості розвитку екологічної свідомості майбутніх юристів, Кайманова Я. В., Турянський О. Д. (2018)
Смірнова О. М. - Аналіз структури інтелекту працівників Національної поліції за методикою Р. Амтхауера (2018)
Абсалямова Л. М. - Харчова поведінка жінок у площині емпірико-психологічного аналізу (2018)
Большакова А. М. - До питання дослідження специфіки оцінювання дійсності в структурі ставлення до світу в осіб зі специфічними розладами особистості, Перевозна Т. О., Харцій О. М., Віденєєв І. О. (2018)
Матейко Н. М. - Психологічна реабілітація психічних та поведінкових розладів в учасників бойових дій (2018)
Михайлів С. В. - Особливості ціннісних орієнтацій наркозалежних у період реабілітації (2018)
Вікторенко С. О. - Дослідження та розвиток мнемічних функцій навчальної праці студентів засобами тренінгу (2019)
Грузинова К. М. - Успішна оптація як чинник професійної ідентичності (2019)
Каряка І. В. - Психокорекція емоційного вигорання особистості засобами психодрами (2019)
Мартіросян М. В. - Емоційне вигорання в професійній діяльності адвоката (2019)
Бугерко Я. М. - Можливості прикладного застосування психорозвивальних діагностичних методів у вищій школі (2019)
Бутузова Л. П. - Особливості самооцінки студентів на різних етапах первинної професіоналізації, Сидоренко Н. І. (2019)
Зелінська Т. М. - Розвиток гармонійної партнерської амбівалентності у процесі короткотривалого консультування, Лук’яненко В. В. (2019)
Ігумнова О. Б. - Емпіричне дослідження стратегій копінг-поведінки та саморегуляції студентів-психологів (2019)
Колчигіна А. В. - Професійні настанови старшокласників: статево-рольові особливості, Павлій А. К. (2019)
Мельник О. В. - Вікові особливості адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя, Лукомська С. О. (2019)
Новікова Ж. М. - Психологічні особливості задоволеності життям та життєстійких установок осіб похилого віку (2019)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл (2019)
Чіп Р. С. - Особливості становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у суб’єктному вимірі особистості (2019)
Шилова Н. І. - Індивідуально-психологічні особливості сфер та позицій цільової спрямованості студентів-психологів (2019)
Бутенко Н. В. - Оцінка діяльності соціальноспрямованих організацій сім’ями, які мають дітей з інвалідністю (2019)
Кириченко В. В. - Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців (2019)
Кличковський С. О. - Дослідження особливостей соціально- психологічного клімату підприємства у кризовий період (2019)
Миколайчук М. І. - Здатність до толерування невизначеності як чинник психологічного благополуччя у подружніх стосунках, Трояновська К. Б. (2019)
Субашкевич І. Р. - Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді про сім’ю та шлюб, Юрченко І. М. (2019)
Лепська І. І. - Теоретичний аналіз психологічних особливостей самокерованих команд в інформаційно-технологічних організаціях (2019)
Цимбалюк В. І. - Цукровий діабет і COVID-19: актуальні питання патогенезу, клініки та терапії, Тронько М. Д., Антипкін Ю. Г., Попова В. В. (2020)
Дунаевская В. В. - Фотодинамическая терапия в лечении пациенток с предопухолевыми заболеваниями вульвы, Татарчук Т. Ф., Захаренко Н. Ф., Церковский Д. А., Сольский В. С. (2020)
Корнацька А. Г. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки в динаміці лікування, Трохимович О. В., Флаксемберг М. А. (2020)
Dubossarska Z. M. - Concept of complications of reproductive aging in women for anti-aging therapy, Dubossarska Y. O., Grek L. P., Radchenko V. V. (2020)
Рожковська Н. М. - Імуногістохімічні особливості доброякісної гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі, Ломакіна І. С. (2020)
Жабченко І. А. - За кілька кроків до ..., або як уберегти вагітну від залізодефіциту й анемії (2020)
Коньков Д. Г. - Особливості комплексної терапії бактеріального вагінозу у вагітних із порушенням затульної функції шийки матки, Адамчук Н. В., Кливак В. В. (2020)
Zahorodnia O. S. - Vomiting of first pregnancy trimester: how to estimate?, Ventskivska I. B., Leush S. S., Kazak A. V. (2020)
Лакатош П. В. - Компресія нижньоматкового сегмента (КОНИС) – нова методика зупинки кровотечі під час кесаревого розтину на фоні передлежання плаценти, Лакатош В. П., Купчік В. І., Костенко О. Ю., Антонюк М. І. (2020)
Жук С. І. - Мікронізований прогестерон у комплексній прегравідарній підготовці та веденні вагітності в жінок зі звичним невиношуванням на фоні хронічного ендометриту, Чечуга С. Б., Ночвіна О. А. (2020)
Калугіна Л. В. - Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості консервативної терапії, Юско Т. І., Чайківська Е. Ф., Плаксієва К. Д., Сіліна Н. К. (2020)
Романенко Т. Г. - Терапія вульвовагінального кандидозу в жінок репродуктивного віку, Суліменко О. М. (2020)
Жабіцька Л. А. - Синдром полікістозних яєчників: індивідуалізований підхід до лікування (2020)
Сафонов Р. А. - Профілактика рецидиву генітального пролапсу в жінок похилого віку після хірургічного втручання, Лазуренко В. В., Черняк О. Л., Лященко О. А., Овчаренко О. Б. (2020)
Тутченко Т. М. - Зміна акцентів у структурі пренатальних інфекцій, або що таке SCORTCH?, Бурка О. А., Коломієць О. В., Іщенко Г. І., Харченко В. М. (2020)
Самчинская Л. М. - Пробиотики в акушерстве и гинекологии (2020)
Эндометриоз: время сделать больше (2020)
Торшин И. Ю. - Систематический анализ состава и механизмов молекулярного воздействия стандартизированных экстрактов Vitex agnus-castus, Громова О. А., Лиманова О. А. (2020)
Амплєєва О. М. - Аналіз дослідження емоційного інтелекту в структурі професійної діяльності психологів (2019)
Денискова Е. С. - Анализ современных психологических исследований религиозного и духовного совладания (2019)
Ільїна Ю. Ю. - Особистісні зміни військовослужбовців після участі в бойових діях, Мельник І. О. (2019)
Карсканова С. В. - Використання наративу як методу соціально-психологічної діагностики особистості (2019)
Кічук А. В. - Психологічне здоров’я особистості як цінність і предмет сучасного психологічного знання (2019)
Кузнецов О. І. - Світогляд особистості як психологічна проблема (2019)
Кучерява Т. О. - Надійність сумісної діяльності членів танкових екіпажів Збройних Сил України (2019)
Лантух І. В. - Психологічний супровід розвитку особистісної надійності підприємців у навчанні та професійній діяльності (2019)
Омельченко М. С. - Роль професійної свідомості у професійному становленні корекційного педагога (2019)
Сапєльнікова Т. С. - Чинники конфліктної поведінки школярів 10–11 класів, Білоцерківська Ю. О. (2019)
Шеленкова Н. Л. - Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання (2019)
Аль-Мраят О. Б. - Якісно-рівневий підхід до стану сформованості графо-моторних навичок у дітей з аутичними розладами (2019)
Аркатова О. С. - Становлення самосвідомості й соціальної адаптації як чинників, які зумовлюють життєві стратегії підлітків, Єльчанінова Т. М., Постельник М. В. (2019)
Афанасьєва Н. Є. - Мотивація і ефективність розумової діяльності підлітків за традиційної системи навчання, Беспалова І. С. (2019)
Большакова А. М. - Загальні та професійні мотиви як фактори розвитку метакогнітивної активності студентів під час навчання у закладі вищої освіти, Зайцева О. О. (2019)
Власенко І. А. - Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості, Фокіна В. А. (2019)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу особистості пізньої юності, Байбекова М. М. (2019)
Дідковська Л. І. - Особливості вирішення підлітками складних життєвих ситуацій у зв’язку з їхньою здатністю до саморегуляції (2019)
Егорова Е. Б. - К вопросу о гендерных особенностях подростковой враждебности (2019)
Камінська І. П. - Корекція емпатії до пацієнтів у студентів-медиків на заняттях із фахової іноземної мови (2019)
Кетлер-Митницька Т. С. - Психодіагностичний інструментарій дослідження компонентів інтернальності майбутніх психологів (2019)
Козак О. В. - Особистість лідера в сучасному психологічному дискурсі (2019)
Кравчук С. Л. - Життєстійкість та психологічна пружність особистості юнацького віку як запобіжники негативним наслідкам воєнного конфлікту (2019)
Кривенко І. С. - Особистісні особливості життєстійкості школярів у різних навчальних середовищах, Іванович С. М. (2019)
Кулешова О. В. - Булінг в освітньому середовищі: аналіз, шляхи подолання, Міхеєва Л. В. (2019)
Мельник І. М. - Структура та особливості професійної ідентичності майбутнього учителя початкової школи (2019)
Михальченко Н. В. - Показники рівнів розвитку патріотичної рефлексії особистості (2019)
Назар М. М. - Формування комунікативних компетенцій на базі дистанційних навчально-психологічних курсів у мережі інтернет (2019)
Острянко Т. С. - Емпіричне дослідження суб’єктивних оцінок психологічної безпеки освітнього простору в умовах інклюзивного навчання, Щербата В. Г. (2019)
Слободянюк О. Л. - Проблема співвідношення соціального та емоційного інтелекту у психології (2019)
Софіян Д. В. - Концептуальні та методичні засади розвитку у офіцерів-кінологів психологічної готовності до професійної діяльності (2019)
Татьянчиков А. О. - Емпіричне дослідження адаптації підлітків до навчальної діяльності (2019)
Borovynska I. Ye. - Life successfulness as a phenomenon influenced by social desirability effect (2019)
Бурлакова І. А. - Соціально-психологічні умови самоменеджменту здоров’я фахівців економічної сфери, Наконечна Н. В. (2019)
Дроздова М. А. - Регіональні особливості соціальних уявлень студентської молоді про безпеку й небезпеку (2019)
Кердивар В. В. - Поглиблений психологічний аналіз вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (2019)
Котлова Л. О. - Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя, Саух І. Д. (2019)
Краснякова А. О. - Модерація полілогу як алгоритм трансформації комунікативних інтернет-практик (2019)
Крупник Г. А. - Наукові підходи до аналізу проблеми сиблінгової взаємодії (2019)
Лимар Л. В. - Соціальна компетентність лікаря як фактор продуктивної взаємодії з пацієнтами (2019)
Лісневська А. О. - Психологічна безпека студентської молоді в контексті сприймання новин із засобів масової інформації (2019)
Ніколаєнко С. О. - Динаміка міжособистісних стосунків вій­ськовослужбовців під час виконання службово-бойових завдань у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил, Василенко О. О. (2019)
Подофєй С. О. - Емоційний інтелект особистості й особливості його становлення (2019)
Вертель А. В. - Філософсько-психологічні конотації генезису й розвитку психоаналітичної традиції (до 80-річчя від дня смерті Зігмунда Фрейда), Мотрук Т. О., Пасько К. М. (2019)
Радько О. В. - Психологічна готовність до виконання професійних обов’язків з високою психофізиологічною "ціною" діяльності фахівців психологів: теоретична модель (2019)
Сняданко І. І. - Дослідження ролі толерантності до невизначеності у керівників банківських організацій, Калин Р. Ю. (2019)
Чолій С. М. - Зв’язок мотивації досягнення успіху та організаційної лояльності у вчителів середніх шкіл (2019)
Колесніченко О. С. - Типи психологічної травматизації за різних рівнів психотравматичності бойового досвіду військовослужбовців Національної гвардії України (2019)
Маравська К. І. - Емпіричне дослідження особливостей уявлень курсантів закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України про типову поведінку поліцейських у конфліктних ситуаціях (2019)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін та психологічної ресурсності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Сергієнко О. О. - Професійна ідентичність як детермінанта професійного відчуження працівників ДСНС України (2019)
Твердохлєбова Н. Є. - Мотиватори організаційної поведінки правоохоронців на етапі професійної підготовки (2019)
Шевченко Л. О. - Специфіка професійного самоставлення працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції, Шломін О. Ю. (2019)
Штанько Н. А. - Тренінг як метод підготовки керівників-лідерів органів національної поліції (2019)
Денісієвська А. Є. - Особливості суб’єктивної якості сну (2019)
Карпюк Ю. Я. - Фрустрація як детермінанта асоціальної поведінки сучасних підлітків (2019)
Турецька Х. І. - Нейрофізіологічне підґрунтя символдрами як психодинамічного напряму психотерапії, Сазонова О. В. (2019)
Вербич І. В. - Методи оцінки племінної цінності свиней великої білої породи стада племзаводу ДП ДГ "Пасічна" Хмельницької області, Братковська Г. В. (2020)
Вербич І. В. - Закономірності росту й розвитку та екстер’єрно-конституційні особливості ремонтного молодняку, одержаного шляхом кросбридингу української чорно-рябої молочної та швіцької порід, Медвідь О. В. (2020)
Дєдова Л. О. - Ріст та відтворювальна здатність телиць і корів-первісток створюваної симентальської м’ясної породи, Бащенко М. І., Вдовиченко Ю. В. (2020)
Ільницька Т. Є. - Характеристика коней української спортивної породної групи, що створюється, Бондаренко О.В. (2020)
Коваль Т. П. - Генетико-популяційні параметри корів української червоної молочної породи залежно від умовної кровності за голштинською породою (2020)
Kruglyak O. V. - Development of genetic resources of dairy cattle breeding in Ukraine, Chornoostrovets N. M., Kulakova M. B., Martynyuk I. S. (2020)
Маковська Н. М. - Зв’язок природної стійкості до хвороб та стресу з господарськи корисними ознаками молочної худоби, Чулков С. А. (2020)
Пелехатий М. С. - Оцінка адаптаційної здатності корів джерсейської породи, Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А., Липянець А. В. (2020)
Сидоренко О. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу (2020)
Хмельничий Л. М. - Екстер’єрний тип корів-первісток голштинської породи оцінених за методикою лінійної класифікації, Карпенко Б. М. (2020)
Черняк Н. Г. - Вплив схрещування маток української чорно-рябої та голштинської порід з бугаями джерсейської породи на основні селекційні ознаки помісного поголів᾿я, Гончарук О. П., Черняк Н. С. (2020)
Шуляр А. Л. - Генетична зумовленість господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи, Шуляр А. Л., Омелькович С. П., Ткачук В. П., Андрійчук В. Ф. (2020)
Ладика В. І. - Аналіз бугаїв-плідників молочних порід за комплексними генотипами бета- і каппа казеїну, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2020)
Мохначова Н. Б. - Оптимізація методу виділення ДНК з викопних решток, Стародуб Л. Ф., Добрянська М. Л. (2020)
Щербак О. В. - Перспективи застосування методу ICSI для одержання ембріонів свиней in vitrо, Лизогуб О. Ю. (2020)
Pochukalin A. Ye. - Active part of populations of transboundary and domestic breeds of dairy and combined cattle breeding of Ukraine, Pryima S. V., Rizun O. V. (2020)
Pochukalin A. Ye. - Improvement of Brown Carpathian cattle breed by the method of "Single crossing" of Lebedyn breed, Pryima S. V., Rizun O. V. (2020)
Пам’яті Петра Дмитровича Шуста (2020)
Правила для авторів (2020)
Список авторів (2020)
Веропотвелян Н. П. - Распространенность и спектр хромосомных аномалий среди спонтанных и индуцированных ранних репродуктивных потерь: 2020 неразвивающихся беременностей и 1572 медицинских аборта, Погуляй Ю. С., Саваровская Е. С. (2020)
Тутченко Т. М. - Час зменшити відсоток звичного невиношування вагітності неясного генезу, Бурка О. А., Самілик В. С., Трохимович О. В., Кротик О. І., Громова О. Л. (2020)
Коньков Д. Г. - Сучасні клінічні аспекти ефективної профілактики гестаційної та фетальної патології, Кливак В. В., Таран О. А., Ластовецька О. Б. (2020)
Чайківська Е. Ф. - Статевий розвиток та менструальна функція у дівчат-підлітків, які перенесли вірусний гепатит, Татарчук Т. Ф., Занько О. В., Захаренко Н. Ф., Сіліна Н. К. (2020)
Горбунова О. В. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до корекції гіперпролактинемії у дівчат-підлітків із порушеннями менструальної функції, Юрченко І. О. (2020)
Artyomenko V. V. - The retrospective analysis results of the endometrial tissue pathological conditions development, Chumak Z. V., Shapoval M. V. (2020)
Голяновський О. В. - Перспективи використання низькодозованого налтрексону в терапії аутоімунної патології й ендометріозу, Андрієнко О. О., Фурман О. В., Бойл Ф. (2020)
Романенко Т. Г. - Раціональна терапія бактеріального вагінозу, Жалоба Г. М., Суліменко О. М. (2020)
Щербінська О. С. - До питання надання сімейними лікарями послуг з планування сім’ї та попередження небажаної вагітності, Слабкий Г. О. (2020)
Пахомов О. В. - Використання поліетиленоксиду і гідроксиетилкрохмалю як замінників сироватки крові при кріоконсервуванні клітин інтерстицію сім’яників мишей, Грабовецька Є. Р., Філімонова Н. І., Дубініна Н. В., Гейдеріх О. Г. (2020)
Помінчук Д. В. - Профілактична бімастектомія як спосіб профілактики контралатерального раку молочної залози, Шевчук Т. С. (2020)
Грищенко О. В. - Фитоселективная терапия – метод выбора лечения мастопатии в сочетании с предменструальным синдромом, Бобрицкая В. В. (2020)
Свінціцький В. С. - Лімфодисекція при розповсюдженому раку яєчників, Ціп Н. П., Неспрядько С. В., Копецький В. І., Єгоров М. Ю., Мовчан О. М., Ренкас О. П., Бублієва О. І. (2020)
Розефф С. - Лікування СПКЯ інозитолом має бути науково обґрунтованим і не випадковим, Монтенегро М. (2020)
Гурьева В. М. - Возможности профилактики преэклампсии: сегодня и завтра, Травкина А. А., Матвеев М. О., Морохотова Л. С., Котов Ю. Б., Семенова Т. А. (2020)
Макацария А. Д. - О доказательной базе микронизированного прогестерона, Ди Ренцо Д. К., Риццо Д. (2020)
Ласачко С. А. - Опыт ведения пациенток репродуктивного возраста с дисгормональными заболеваниями молочных желез, Шакало И. Н. (2020)
Марушко Р. В. - Впровадження акредитації провайдерів в Україні: роль та обов'язки провайдерів безперервного професійного розвитку (2020)
Макух Г. В. - Реєстр пацієнтів із муковісцидозом як запорука ефективного менеджменту захворювання, Бобер Л. Й., Роговик Н. В., Лига О. В., Ващук О. І. (2020)
Починок Т. В. - Вплив реабілітаційно-профілактичного комплексу на стан імунної системи в дітей з рекурентною респіраторною патологією на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Стамболі Л. В., П'янкова О. В., Журавель О. В., Сліпачук Л. В., Вороніна C. С., Гур'єва O. B. (2020)
Егяна Айдын кызы Гасымова - Современные нейрохимические и молекулярно-генетические аспекты патогенеза неонатальных судорог (2020)
Лісецька І. С. - Паління, як чинник ризику виникнення захворювань тканин пародонту, Рожко М. М. (2020)
Міщенко О. Я. - Раціональний вибір мукоактивних фітопрепаратів у педіатрії: комплексна фармакологічна дія, ефективність, безпечність (2020)
Цимбаліста О. Л. - Синдром Пруне–Беллі: випадки з клінічної практики, Зіняк Б. М., Курташ О. О., Вальчишин В. П., Шелест М. Р. (2020)
Хапченкова Д. С. - РFАРА-синдром: літературний огляд та власне клінічне спостереження, Дубина С. А. (2020)
Высочина И. Л. - Доказательная база эффективности и безопасности флавоноидов и мнение врачей амбулаторной практики в фокусе выбора подходов лечения ОРВИ, Крамарчук В. В. (2020)
Банадига Н. В. - Нова концепція функціонального харчування дітей раннього віку (2020)
Геморагічний васкуліт (2020)
Світлій пам'яті Віталія Григоровича Майданника (2020)
Каленська С. М. - Ефективність нанопрепаратів у технології вирощування сої, Новицька Н. В. (2020)
Асанішвілі Н. М. - Оптимізація мінерального живлення гібридів кукурудзи на основі рослинної діагностики (2020)
Бахмат М. І. - Формування симбіотичного апарату гороху посівного залежно від удобрення мінеральними добривами та регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного, Плахтій Д. П., Небаба К. С. (2020)
Сеник І. І. - Вплив норми висіву та ширини міжрядь на урожайність сої в умовах Лісостепу Західного (2020)
Бахмат М. І. - Фотосинтетична продуктивність рослин ріпака озимого залежно від норм висіву та застосування регулятора росту "Вермийодіс", Сендецький І.В. (2020)
Танчик С. П. - Колообіг біомаси й елементів живлення у посівах сої залежно від попередника й основного обробітку ґрунту, Літвінов Д. В., Сінченко В. В. (2020)
Кондратенко С. І. - Стабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу, Шевченко Т. В., Сергієнко О. В., Самовол О. П., Ланкастер Ю. М. (2020)
Куліш О. Ю. - Генетичний аналіз ліній цукрової кукурудзи на основі гену структури ендосперму SH2, Парій М. Ф. (2020)
Буряк Є. О. - Зміна родючості техноземів за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованого залізорудного шламосховища в умовах Степу України, Забалуєв В. О. (2020)
Літвінова О. А. - Вплив систематичного удобрення на біологічну активність сірого лісового грунту, Літвінов Д. В., Дегодюк С. Е., Дмиторенко О. В. (2020)
Василенко О. С. - Ступінь визрівання лози винограду в сортів селекції ННЦ "ІВІВ ім. В.Є. Таїрова" в умовах північної частини Лісостепу України, Кондратенко Т. Є. (2020)
Мазур Б. М. - Урожайність суниці за використання тимчасового накриття рослин (2020)
Khuda L. - Probiotic correction of Daphnia magna microbial profile using Lactobacillus casei UCM 7280, Spivak M., Demchenko О., Karucheru О., Frunza O., Khudyi О. (2020)
Коваль І. З. - Життєздатність спорогенних бактерій в атмосфері інертних газів (2020)
Voloshchuk О. М. - Activity of enzymes of tyrosine metabolism in the rat liver under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency, Kopylchuk G. P. (2020)
Рошка Н. М. - 5S рибосомної ДНК совковидки рожевої Thyatira batis L., Череватов О. В., Волков Р. А. (2020)
Cheban L. M. - The use of Chlorella vulgaris Beijer. In bioremediation activities (2020)
Kopylchuk H. P. - Basic components of glutathion system in rat erythrocytes under conditions of toxic damage on the background of an alimental protein lack, Nykolaichuk I. M. (2020)
Волощук Н. М. - Динаміка видового складу мікобіоти філоплани та ризосфери Fragaria ananassa Duch. під дією розчинів хітозану, Ліханов А. Ф., Субін О. В. (2020)
Glibovytska N. I. - The drilling solution components’ impact on the environment and directions of its reduction, Plaksiy L. V. (2020)
Токарюк А. І. - Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Цецино" (м. Чернівці), Чорней І. І., Буджак В. В., Якушенко Д. М. (2020)
Соломаха І. В. - Фітосозологічне значення об’єктів Смарагдової Мережі Дніпровського екологічного коридору в межах Лісостепу України, Шевчик В. Л. (2020)
Гнатюк А. М. - Ріст і розвиток рослин Asphodeline lutea Rchb. в культурі (2020)
Маковський В. В. - Комплексна оцінка зимостійкості та потенційної морозостійкості деревних ліан родини Vitaceae Juss. в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України (2020)
Райда О. В. - Нова знахідка Vaucheria aversa Hass. (Ochrophyta, Xanthophyceae) в Україні, Бурова О. В., Ольшанський І. Г. (2020)
Волуца О. Д. - Salvia austriaca Jacq. (Lamiaceae) у Чернівецькій області, Токарюк А. І. (2020)
Лукашанец А. А. - Нацыянальная мова і годнасць асобы і нацыі (беларускія рэаліі) (2015)
Лукінова Т. Б. - О. О. Потебня як компаративіст і етимолог (2015)
Храковский В. С. - Идеи А. А. Потебни в современном языкознании (вербоцентрическая концепция предложения) (2015)
Маслава В. А. - Тэарэтычная паэтыка А. А. Патабні: філіяцьія ідэй (2015)
Скоробогатова О. О. - Теорія граматичної атракції О. О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту (2015)
Денисюк В. В. - Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського