Дука М. - Використання комп’ютерних технологій як сучасного засобу викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, Серпенінова Ю. (2020)
Лущик Ю. - Комунікативна компетентність викладача ЗВО як складова професійної компетентності, Пікулицька Л., Циганок Г. (2020)
Лянной Ю. - Сучасний погляд на застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту, Карпенко Ю. (2020)
Maksymenko T. - Social competence in the professional competence structure of the future teacher of the higher education institution Social, Glyva Ya., Alexandrova A. (2020)
Малишевський О. - Практичний аспект формування готовності до професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2020)
Матвієнко Л. - Застосування краудсорсингу під час викладання філологічних дисциплін у системі вищої освіти, Хоменко Л. (2020)
Незамай М. - Зміст, форми та методи формування готовності майбутніх вихователів ЗДО до педагогічної взаємодії з внутрішньо переміщеними дітьми та їхніми батьками (2020)
Самойленко О. - Методичні аспекти формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності засобами колаборативного навчання в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Хімчук Л. - Базові компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема сучасності (2020)
Zamecka-Zalas O. - The role of parents and the cooperation with school in preventing and overcoming educational problems, Kiełtyk-Zaborowska I. (2020)
Kulichenko A. - Theoretical aspects of innovation models and their practical implementation in modern medical education (2020)
Лазоренко С. - Епістемологія явища "трансгендер" у сучасному олімпійському спорті, Балашов Д., Чхайло М. (2020)
Marchenko M. - Trends in the distance learning: methods and technologies, Konovalenko I., Kriukova A. (2020)
Мафтин Л. - Формування позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах освітніх змін, Предик А., Романюк С. (2020)
Джус О. - Софія Русова і розвиток українського позашкілля (до 20-річчя закону України "Про позашкільну освіту") (2020)
Никифоров А. - Тенденції фахової підготовки майстрів художньої обробки металу в закладах художньо-ремісничої освіти України ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Enska O. - The problem of ethnopedagogical competence of future art specialists in the educational space of a modern institution of culture and arts, Karpenko Е., Kramska S. (2020)
Жиров О. - Навчально-виховна діяльність як провідний напрям змісту творчого педагогічного процесу в самодіяльних хореографічних колективах: творче осмислення досвіду К. Василенка (2020)
Петренко М. - Нові виміри інтерпретації вокально-інструментальних творів шкільної програми (2020)
Хатипова И. - Прелюдии для фортепиано композиторов Республики Молдова в репертуаре студентов-пианистов Академии музыки, театра и изобразительных искусств (2020)
Vikarchuk O. - Polityka inwestycyjna Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przykladzie Ukrainy i Polski, Lewandowska H. (2020)
Вуйченко М. - Актуальні аспекти управління соціальним захистом населення (2020)
Зайченко К. - Ресайклінг як складова циркулярної економіки, Болховська А. (2020)
Kalinichenko O. - Innovative marketing complex: its components, methods and tools, Kaschuck K. (2020)
Kopytowska A. - Metody i cele wyznaczania dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (2020)
Корнійчук О. - Теоретичні передумови формування політики держави у сфері охорони здоров’я України (2020)
Mosiichuk I. - Economy digitalization as a digital transformation tool of Ukraine, Poita I. (2020)
Титул, зміст (2020)
Усенко О. Ю. - Хірургічне лікування периферичної холангіокарциноми печінки з інвазією у вісцеральні вени, Гриненко О. В., Жиленко А. І., Попов О. О., Гусєв А. В., Власенко Д. А. (2020)
Каштальян М. А. - Прогнозування ускладнень у пацієнтів із захворюваннями жовчного міхура після лапароскопічної холецистектомії, Ткаченко А. Є., Квасневський О. А., Колотвін А. О. (2020)
Колосович І. В. - Нelicobacter pylori як етіологічний чинник гострого панкреатиту та маркер розвитку його гнійно-септичних ускладнень, Ганоль І. В., Лебедєва К. О. (2020)
Дужий І. Д. - Травми грудної лімфатичної протоки, Литвиненко О. М., Голубничий С. О., Ситнік О. Л., Пак В. Я., Симоненко І. А. (2020)
Попов В. В. - Операция "лабиринт" при хирургическом лечении сочетанных митрально-аортальных пороков, Большак А. А., Лазоришинец В. В. (2020)
Труба Я. П. - Корекція гіпоплазії дуги аорти у немовлят із повною формою атріовентрикулярного септального дефекту, Довгалюк А. А., Дзюрий І. В., Данченко П. А., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2020)
Ляховський В. І. - Оцінка якості життя хворих після оперативного лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок, Рябушко Р. М., Сидоренко А. В. (2020)
Усенко О. Ю. - Генетичні та морфологічні аспекти розвитку зовнішніх кишкових нориць, Войтів Я. Ю. (2020)
Возіанов О. С. - Контактна уретеролітотрипсія в лікуванні уретеролітіазу (2020)
Костєв Ф. І. - Вплив ад’ювантної внутрішньоміхурової терапії на якість життя пацієнтів із м’язово-неінвазивним раком сечового міхура, Бондар О. В., Чистяков Р. С., Лисенко В. В. (2020)
Березовчук Л. В. - О биоэлектрической буферной системе головного мозга, Макарчук Н. Е. (2020)
Лігоненко О. В. - Комплексне лікування експериментальної гнійної рани м’яких тканин, Стороженко О. В., Зубаха А. Б., Шумейко І. А., Чорна І. О. (2020)
Левченко Л. В. - Обтураційна жовтяниця пухлинного генезу, ускладнена холангітом. Сучасні підходи до лікування (2020)
Чуклін С. М. - Ускладнення після спленектомії та їх профілактика, Чуклін С. С. (2020)
Никитенко Р. П. - Применение методов визуализации "сторожевых" лимфатических узлов и выбор метода лимфодиссекции при раке желудка и матки (2020)
Лупальцов В. І. - Пухлина тонкої кишки, розцінена як інвагінат, Ягнюк А. І., Тулупова О. С. (2020)
Національні Рекомендації Асоціації колопроктологів України щодо ведення пацієнтів з гемороєм, адаптовані до Рекомендацій Європейського товариства колопроктологів (ЕSСP) (2020)
Титул, зміст (2016)
Храновська Н. М. - Фенотипові та функціональні властивості диференційованих дендритних клітин у хворих на рак легенів, Скачкова О. В., Совенко В. М., Сидор Р. І., Іномістова М. В., Мельник В. О. (2016)
Khranovska N. M. - Phenotypic and functional properties of generated dendritic cells in lung cancer patients, Skachkova O. V., Sovenko V. M., Sydor P. I., Inomistova M. V., Melnyk V. O. (2016)
Медведєв В. В. - Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на відновлення локомоторної функції задньої кінцівки при травмі спинного мозку у щура, Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Цимбалюк В. І. (2016)
Medvediev V. V. - Effect of fetal cerebellar tissue transplantation on the restoration of hind limb locomotor function in rats with spinal cord injury, Senchyk Yu. Yu, Draguntsova N. G., Dychko S. M., Tsymbaliuk V. I. (2016)
Цупиков О. М. - Моделювання перивентрикулярної лейкомаляції на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші, Лушнікова І. В., Нікандрова Є. О., Яценко К. В., Устименко А. М., Кирик В. М., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2016)
Tsupykov O. M. - A novel model of periventricular leukomalacia on mouse organotypic brain slice culture, Lushnikova I. V., Nikandrova Y. A., Yatsenko K. V., Ustymenko A. M., Kyryk V. M., Butenko G. M., Skybo G. G. (2016)
Волкова Н. О. - Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканини, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2016)
Volkovа N. A. - Morphological and functional characteristics of cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow, adipose tissue and tendons, Yukhta M. S., Goltsev A. N. (2016)
Любич Л. Д. - Морфометрична характеристика TGF-b1-позитивних клітин фетального мозку щура in vitro, Лісяний М. І., Малишева Т. А., Семенова В. М., Стайно Л. П., Васлович В. В. (2016)
Liubich L. D. - Morphometric characteristics of TGF-β1-positive cells of fetal rat brain in vitro, Lisyany M. I., Malysheva T. A., Semenova V. M., Staino L. P., Vaslovich V. V. (2016)
Нікольський І. С. - Потенціювання направленого остеогенного диференціювання мультипотентних стромальних клітин тимусу попереднім співкультивуванням з тимоцитами, Нікольська В. В., Демченко Д. Л., Зубов Д. О. (2016)
Nikolskiy I. S. - Potentiation of directed osteogenic differentiation of thymic multipotent stromal cells by previous co-cultivation with thymocytes, Nikolskaya V. V., Demchenko D. L., Zubov D. O. (2016)
Насадюк Х. М. - Стовбурові клітини пупкового канатика: біологічна характеристика, підходи до банкінгу та клінічного застосування (2016)
Nasadyuk C. M. - Umbilical cord stem cells: biological characteristics, approaches to banking and clinical application (2016)
Огляд доповідей щорічної конференції Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти "Плацента: повернення до основ" (13-16 вересня 2016 р., Портленд, США) (2016)
Review of reports of the IFPA annual meeting "Placenta: Back to the Basics" (September 13-16, 2016, Portland, USA) (2016)
Додаток. Тези Міжнародного симпозіуму з клітинної біології та 5-го Всеукраїнського конгресу з клітинної біології (2-6 жовтня 2016, м. Одеса, Україна). Секція "Біологія стовбурових та спеціалізованих клітин і тканин” (2016)
Правила для авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Тихвинская О. А. - Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток человека в фибриновом геле на заживление полнослойных эксцизионных ран кожи у мышей, Рогульская Е. Ю., Волкова Н. А., Ревенко Е. Б., Мазур С. П., Волина В. В., Грищук В. П., Петренко А. Ю., Петренко Ю. А. (2017)
Tykhvynskaya O. A. - The effect of human adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in the fibrin gel on the healing of full-thickness skin excision wounds in mice, Rogulska O. Yu., Volkova N. A., Revenko E. B., Mazur S. P., Volina V. V., Grischuk V. P., Petrenko A. Yu., Petrenko Yu. A. (2017)
Цупиков О. М. - Протекторний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей на моделі перивентрикулярної лейкомаляції in vitro, Лушнікова І. В., Устименко А. М., Кирик В. М., Нікандрова Є. О., Пацева М. А., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Tsupykov O. M. - Protective effects of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells of mice on periventricular leukomalacia model in vitro, Lushnikova I. V., Ustymenko A. M., Kyryk V. M., Nikandrova Y. A., Patseva M. A., Yatsenko K. V., Butenko G. M., Skibo G. G. (2017)
Прокопюк В. Ю. - Плацентарные стволовые клетки, органотипическая культура и экстракт плаценты человека обладают нейропротекторной активностью in vitro, Чуб О. В., Шевченко М. В., Прокопюк О. С. (2017)
Prokopyuk V. Yu. - Placental stem cells, organotypic culture and human placenta extract have neuroprotective activity in vitro, Chub O. V., Shevchenko M. V., Prokopyuk O. S. (2017)
Медведєв В. В. - Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку у щурів, Сенчик Ю. Ю., Тататрчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Цимбалюк В. І. (2017)
Medvediev V. V. - Effect of fetal cerebellum tissue transplantation on the spasticity and chronic pain syndrome after spinal cord injury in rats, Senchyk Yu. Yu., Tatarchuk M. M., Draguntsova N. G., Dychko S. M., Tsymbaliuk V. I. (2017)
Калмикова О. О. - Морфофункціональна характеристика культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші, Устименко А. М., Луценко Т. М., Клименко П. П., Кирик В. М. (2017)
Kalmukova O. O. - Morphological and functional characteristics of cell culture derived from the mouse nail unit, Ustymenko A. M., Lutsenko T. M., Klymenko P. P., Kyryk V. M. (2017)
Цымбалюк В. И. - Клеточно-молекулярные механизмы развития демиелинизирующих процессов в центральной нервной системе в аспекте перспектив клеточной терапии, Семенова В. М., Пичкур Л. Д., Величко О. Н., Егорова Д. М. (2017)
Tsymbaliuk V. I. - Cellular and molecular mechanisms of the demyelination in the central nervous system and cell therapy approaches, Semenova V. M., Pichkur L. D., Velychko O. N., Egorova D. М. (2017)
Рибачук О. А. - In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку, Архипчук І. В., Лазаренко Ю. А. (2017)
Rybachuk O. A. - In vivo and in vitro models of traumatic injuries of the spinal cord, Arkhypchuk I. V., Lazarenko Yu. A. (2017)
Насадюк Х. М. - Особливості біоекономіки банкінгу пуповинної крові в Україні та світі, Махіня А. В., Мартиненко С. І. (2017)
Nasadyuk C. M. - The features of cord blood banking bioeconomy in Ukraine and abroad, Mahinya A. V., Martynenko S. I. (2017)
Додаток. Тези міжнародної конференції "Регенеративні технології в сучасній медицині” (25-26 травня 2017 р., м. Одеса, Україна) (2017)
Правила для авторів (2017)
Резолюция І Международного форума экспертов по вопросам менопаузы (2020)
Педаченко Н. Ю. - Хронічні аномальні маткові кровотечі та якість життя жінки. Як суттєво покращити результат?, Тутченко Т. М., Тухтарян Р. А. (2020)
Бурка О. А. - Сучасні підходи до вибору антибактеріальних препаратів при запальних процесах тазових органів: роль інноваційних мікробіологічних методів, Тутченко Т. М. (2020)
Романенко Т. Г. - Профілактика та лікування бактеріального вагінозу у вагітних із істміко-цервікальною недостатністю, Суліменко О. М. (2020)
Жабченко І. А. - Особливості обміну сполучної тканини та деяких мікроелементів у вагітних із ризиком переношування, Ліщенко І. С., Буран В. В. (2020)
Ковида Н. Р. - Морфологічні особливості спроможності рубця на матці після попереднього кесаревого розтину, Гончарук Н. П., Дядик О. О. (2020)
Савченко С. Є. - Стан фібринолітичної системи у ВІЛ-інфікованих вагітних та породіль із факторами ризику розвитку тромбогеморагічних ускладнень, Гервазюк О. І., Онищик Л. М. (2020)
Кравченко О. В. - Диференційовані підходи до профілактики перинатальних ускладнень у вагітних із невиношуванням на ранніх термінах гестації (2020)
Hychka M. - Modern possibilities of preterm birth prediction, Beniuk V. O., Goncharenko V. M., Dyndar O. A., Oleshko V. F. (2020)
Гончарова О. А. - Ассоциативные связи между гипофункцией щитовидной железы различного генеза и железодефицитной анемией (2020)
Manasova G. S. - Role of the hormonal system "Vitamin D/Vitamin D receptors" in the formation of some pregnancy complications, Andrievsky A. G., Didenkul N. V., Shpak I. V., Turchyn M. I., Kuzmin N. V. (2020)
Єфіменко О. О. - Менопауза. Проблема, що не втрачає актуальності (2020)
Титул, зміст (2017)
Хоменко В. І. - Роль HLA-типування в трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (2017)
Khomenko V. I. - The role of HLA-typing in transplantation of hematopoietic stem cells (2017)
Волкова Н. О. - Порівняльне дослідження впливу bFGF та плазми, збагаченої факторами росту, на кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з кісткового мозку та сухожильної тканини щурів, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2017)
Volkovа N. A. - Comparative study of the effect of bFGF and plasma rich in growth factors on cryopreserved mulipotent mesenhymal stromal cells from bone marrow and tendon of rats, Yukhta M. S., Goltsev A. N. (2017)
Лабунець І. Ф. - Вплив екзогенного лейкемія-інгібіторного фактору на репаративну регенерацію периферичного нерва у мишей, Демидчук А. С., Шамало С. М., Утко Н. О., Родніченко А. Є., Римар С. Ю., Чайковський Ю. Б., Бутенко Г. М. (2017)
Labunets I. F. - Effect of exogenous leukemia inhibitory factor on reparative regeneration of the peripheral nerve in mice, Demydchuk A. S., Shamalo S. M., Utko N. O., Rodnichenko A. E., Rymar S. Yu., Chaikovsky Y. B., Butenko G. M. (2017)
Родніченко А. Є. - Деякі біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини мишей лінії FVB/N (2017)
Rodnichenko A. E. - Certain biological properties of multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow and adipose tissue of FVB/N mice (2017)
Чайка А. В. - Черепно-мозговая травма: патогенез, экспериментальные модели, перспективы клеточной терапии, Забенько Е. Ю., Лабунец И. Ф., Пивнева Т. А. (2017)
Chayka A. V. - Traumatic brain injury: pathogenesis, experimental models, prospects of cell-based therapy, Zaben'ko Y. Y., Labunets I. F., Pivneva T. A. (2017)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині" (9-10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна). Додаток (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Хоменко В. І. - Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації у сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні (2018)
Khomenko V. I. - Review of international and national principles of law in the field of tissue and cell transplantation and the approaches of improving the regulatory framework of hematopoietic stem cells transplantation in Ukraine (2018)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста, Луговской С. П., Клименко П. П., Михальский С. А., Хаблак Г. В., Топорова Е. К. (2018)
Kvitnitskaya-Ryzhova T. Yu. - The effects of gene therapy with PEI-pDNA complex containing human preproinsulin gene on structural and ultrastructural characteristics of several organs in mice of different ages at experimental diabetes mellitus, Lugovskoy S. P., Klymenko P. P., Mykhalsky S. A., Khablak G. V., Toporova E. K. (2018)
Лабунец И. Ф. - Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий, Родниченко А. Е. (2018)
Labunets I. F. - The effects of different doses of thymulin in vivo and in vitro on some biological properties of bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells in mice of different strains, Rodnichenko A. E. (2018)
Калмикова О. О. - Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo, Дзержинський М. Е. (2018)
Kalmukova O. O. - The effects of different time of melatonin administration on differentiation and functional status of the brown adipocytes in vivo, Dzerzhinsky M. E. (2018)
Родніченко А. Є. - Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro (2018)
Rodnichenko A. E. - Implementation of a toxic cuprizone model of demyelination in vitro (2018)
Правила для авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Хоменко В. І. - Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: системно-історичний аспект (2018)
Khomenko V. I. - Transplantation of hematopoietic stem cells: historical aspects (2018)
Волкова Н. О. - Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2018)
Volkova N. O. - Potentiation of cryopreserved rat adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells by BMP-12 in vitro for the treatment of tendinopathy, Yukhta M.S., Goltsev A. M. (2018)
Лабунець І. Ф. - Нейропротекторний ефект мелатоніну у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації і можливі шляхи його реалізації, Родніченко А. Є., Мельник Н.О., Утко Н. О. (2018)
Labunets I. F. - Neuroprotective effect of melatonin in mice with toxic cuprizone model of demyelination and possible pathways of its realization, Rodnichenko A. E., Melnyk N. O., Utko N. O. (2018)
Нікольська К. І. - Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимуса на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей (2018)
Nikolska K. I. - The effects of the transplantation of thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system and survival of lethally irradiated mice (2018)
Демченко Д. Л. - Вплив трансплантації клітин кісткового мозку, індукованих контактом з мультипотентними стромальними клітинами тимуса, на імунну систему мишей в умовах її регенерації після введення циклофосфану (2018)
Demchenko D. L. - The effect of transplantation of bone marrow cells induced by the contact with thymus-derived multipotent stromal cells on the immune system of mice, regenerating after cyclophosphamide treatment (2018)
Родніченко А. Є. - Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro, Лабунець І. Ф. (2018)
Rodnichenko A. E. - The study of the remyelinating effect of leukemia inhibitory factor and melatonin on the toxic cuprizone model of demyelination of murine cerebellar cells culture in vitro, Labunets I. F. (2018)
Кирик В. М. - 3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P, Кучук О. В., Мамчур А. А., Устименко А. М., Луценко Т. М., Цупиков О. М., Яценко К. В., Скибо Г. Г., Білько Д. І., Білько Н. М. (2018)
Kyryk V. M. - 3D culture of murine adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in hydrogel based on carbomer 974P, Kuchuk O. V., Mamchur A. A., Ustymenko A. M., Lutsenko T. M., Tsupykov O. M., Yatsenko K. V., Skibo G. G., Bilko D. I., Bilko N. M. (2018)
Правила для авторів (2018)
Дмитрієва О. А. - Про блокову модифікацію методів типу Біккарта (2016)
Башков Е. А. - Системы пространственной визуализации окружающей обстановки (2016)
Федоров Е. Е. - Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетов, искусственной нейронной сети и кластеризации (2016)
Вовна О. В. - Результати розробок і досліджень комп’ютеризованих інформаційновимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт, Зорі А. А. (2016)
Матюха П. Г. - Сучасні проблеми підвищення продуктивності обробки при шліфуванні важкооброблюваних матеріалів (2016)
Калафатова Л. П. - Шляхи підвищення ефективності шліфування виробів із важкооброблюваних крихких неметалевих матеріалів, Поколенко Д. В. (2016)
Парфенюк О. С. - Ретроспектива досліджень і розробок ефективної і надійної техніки переробки дискретних вуглецевих матеріалів і відходів, Топоров А. А. (2016)
Семенченко А. К. - Влияние загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование, Стадник Н. И. (2016)
Подкопаев С. В. - Об экспериментах по деформации горных пород (2016)
Ефремов И. А. - Создание теплоэнергетических комплексов на угольных предприятиях – путь энергосбережения и охраны окружающей среды горнодобывающих регионов (2016)
Сахно И. Г. - Перспективы разрушения горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями при подземной угледобыче (2016)
Щвець І. Б. - Ризики та втрати в управлінні персоналом (2016)
Рекова Н. Ю. - Науковий контекст історії, здобутків та перспектив розвитку кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки (2016)
Попова О. Ю. - Актуальні наукові напрями кафедри міжнародної економіки і бізнесадміністрування ДВНЗ "Донецький національний технічний університет": здобутки та перспективи розвитку на шляху до євроінтеграції (2016)
Титул, зміст (2019)
Волкова Н. О. - Оцінка ефективності застосування біополімерів при низькотемпературному консервуванні фрагментів звитих канальців сім'яників щурів препубертатного віку, Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М. (2019)
Volkova N. O. - The effectiveness of biopolymers application for cryopreservation of the fragments of convoluted seminiferous tubules of prepubertal rat's testis, Yukhta M. S., Chernyschenko L. G., Stepaniuk L. V., Sokil L. V., Goltsev A. M. (2019)
Лабунець І. Ф. - Ефекти інтерлейкіну-10 та фактора росту фібробластів-2 у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації, Родніченко А. Є., Утко Н. О., Пантелеймонова Т. М., Похоленко Я. О., Літошенко З. Л., Бутенко Г. М. (2019)
Labunets I. F. - The effects of interleukin-10 and fibroblasts growth factor-2 in mice with toxic cuprizone model of demyelination, Rodnichenko A. E., Utko N. A., Panteleimonova T. M., Pokholenko Ya. O., Litoshenko Z. L., Butenko G. M. (2019)
Гольцев А. М. - Імунокоригуюча дія фетальних нервових клітин мишей при розвитку хвороби "трансплантат проти хазяїна", Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дубрава Т. Г., Луценко О. Д., Бондарович М. О. (2019)
Goltsev A. M. - Immunoregulatory effect of mouse fetal neural cells on the graft-versus-host disease, Babenko N. M., Gaevska Yu. O., Dubrava T. G., Lutsenko O. D., Bondarovych M. O. (2019)
Демченко Д. Л. - Вплив ко-трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та мультипотентних стромальних клітин тимуса на імунну систему мишей в умовах її регенерації після введення циклофосфану, Нікольський І. С. (2019)
Demchenko D. L. - The effects of co-transplantation of bone marrow hematopoietic stem cell and thymic multipotent stromal cells on the immune system of mice during its regeneration after cyclophosphamide treatment, Nikolskiy I. S. (2019)
Насадюк Х. М. - Персоналізована медицина: реалії та перспективи, Скляров О. Я. (2019)
Nasadyuk C. M. - Personalized medicine: current status and prospects, Sklyarov O. Ya. (2019)
Додаток. Тези 6-го з'їзду Українського товариства клітинної біології (18-21 червня 2019 р., м. Яремче, Україна) (2019)
Правила для авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Бербець А. М. - Мелатонін, плацентарний фактор росту та гормони плаценти при плацентарній недостатності, Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Таран О. А., Бакун О. В. (2019)
Berbets A. - Melatonin, placental growth factor and placental hormones at placental insufficiency, Konkov D., Bulavenko O., Taran O., Bakun O. (2019)
Голюк Є. Л. - Рівень TGF-β1 в збагаченiй тромбоцитами плазмi у пацiєнтiв iз захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, Яворовська В. І., Бєздєнєжних Н. О., Козак Т. П., Сауленко К. О. (2019)
Goliuk Ye. - TGF-β1 level in platelet-rich plasma in patients with diseases and injuries of the musculoskeletal system, Yavorovska V., Bezdeneznykh N., Kozak T., Saulenko K. (2019)
Гольцев А. М. - Обґрунтування адоптивного застосування толерогенних дендритних клітин в терапії ревматоїдного артриту у мишей, Дубрава Т. Г., Ямпольська К. Є., Луценко О. Д., Гаєвська Ю. О., Бабенко Н. М., Бондарович М. О. (2019)
Goltsev A. - The substantiation of adoptive transfer of tolerogenic dendritic cells for treatment of rheumatoid arthritis in mice, Dubrava T., Yampolska K., Lutsenko O., Gaevska Yu., Babenko N., Bondarovych M. (2019)
Барбе А. - Вплив деяких інгібіторів ангіогенезу при експериментальному ендометріозі у щурів, Бербець А., Давиденко І., Юзько В., Юзько О. (2019)
Barbe A. - The effects of certain angioneogenesis inhibitors in experimental endometriosis in rats, Berbets A., Davydenko I., Yuzko V., Yuzko O. (2019)
Устименко А. М. - Морфофункціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини in vitro у оваріоектомованих мишей різного віку, Кирик В. М., Луценко Т. М., Цупиков О. М., Бутенко Г. М. (2019)
Ustymenko A. - Morphofunctional properties of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in vitro in ovariectomized mice of different ages, Kyryk V., Lutsenko T., Tsupykov O., Butenko G. (2019)
Иванищев В. Н. - Функциональные свойства и клинические аспекты применения стволовых клеток жировой ткани в эстетической медицине и дерматологии: краткий обзор (2019)
Ivanischev V. - Functional properties and features of clinical application of adipose-derived stem cells in aesthetic medicine and dermatology: a brief review (2019)
Правила для авторів (2019)
Іванов Є. І. - Методичні підходи до оцінювання диверсифікації зовнішньої торгівлі (2020)
Крючкова Н. М. - Теоретичні концепції трансакційних витрат держав-них інституцій в економічній науці, Мацьків В. В. (2020)
Максименко Ж. В. - Структурний підхід методики оцінювання інтелектуального капіталу національної економіки (2020)
Заяць О. І. - Системна торговельно-конкурентна взаємодія ЄС–МЕРКОСУР (2020)
Мельник О. Г. - Форми транскордонного співробітництва в Україні: стан та перспективи розвитку, Приведа Р. Б. (2020)
Богма О. С. - ІТ-сектор України: сучасні реалії та перспективи розвитку, Савченко В. І. (2020)
Вецепура Н. В. - Інноваційна система України в умовах глобалізаційних процесів: стан та перспективи розвитку (2020)
Корман І. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку риби та рибопродуктів (2020)
Костинець В. В. - Специфіка застосування туристичного збору (2020)
Купріянова В. С. - Аналіз і перспективи розвитку підприємницького аутсорсингу в ІТ-галузі України, Шведова Г. М. (2020)
Кушнір С. О. - Інвестиції в сільськогосподарську галузь України: реалії та перспективи у зв’язку з відкриттям ринку землі, Журавльова А. К. (2020)
Лукашова Л. В. - Діагностування результатів фасилітації малого підприємництва на різних рівнях управління (2020)
Присвітла О. В. - Франчайзинг: сутність та організаційний порядок відображення партнерських відносин (2020)
Savchenko O. - Research on Ukraine’s sustainable development goals and comparison with the EU’s energy vision, Turan Ugur (2020)
Астахова Н. І. - Теоретичні аспекти альтернативних джерел фінансування суб’єктів господарювання в епоху діджиталізації: крауд-технології, Іорга С. М., Гамзаєв Е. М. (2020)
Балан В. Г. - Нечіткий стратегічний аналіз внутрішнього середовища диверсифікованого підприємства (2020)
Дегтярьова О. О. - Класифікація та аналіз сучасних інструментів контролінгу для підвищення ефективності виробничих енергосистем (2020)
Захарчин Г. М. - Основні аспекти управління знаннями в сучасних умовах, Любомудрова Н. П., Панас Я. В. (2020)
Злотнік М. Л. - Стратегічне управління впровадженням принципів циркулярної економіки на вітчизняних підприємствах, Мельник О. Г. (2020)
Клименко Л. В. - Діалектика поняття "економічний розвиток підприємств" в системі менеджменту, Загороднюк О. В., Халахур Ю. Л. (2020)
Кушнерик О. В. - HR-менеджмент: інноваційний підхід до управління персоналом (2020)
Побережна З. М. - Управління адаптивністю бізнес-моделі авіапідприємства до умов зовнішнього середовища (2020)
Шульга М. О. - Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Артюхіна М. В. - Забезпечення сталого розвитку донецького регіону на засадах циркулярної економіки (2020)
Оленич К. В. - Пріоритетні напрями процесу децентралізації (2020)
Шашина М. В. - Рівень інноваційного потенціалу центрального регіону України (2020)
Verbytska A. - Assessment of impact of "university-business" cooperation on youth competitiveness (2020)
Ільченко Т. В. - Політико-економічні засоби інтеграції України у європейську спільноту (2020)
Прядко І. В. - Автоматизація виробництва в Україні: стан та особливості, Пікінер М. В. (2020)
Бондаренко П. В. - Особливості управління та формування фінансового результату банку, Бондаренко В. Г., Захаренко О. О. (2020)
Булюк В. В. - Оціночні характеристики стану розвитку кредитних спілок в Україні (2020)
Кміть В. М. - Вплив податків на стан оборотного капіталу підприємств України, Бавдик Я. О. (2020)
Kotina H. - Taxation of digital services as an alternative fiscal tool in the context of global trends, Stepura M., Polyvana Y. (2020)
Рудевська В. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності банківської діяльності (2020)
Кірсанова В. В. - Облікове забезпечення діяльності підприємств-дистриб’юторів фармацевтичної продукції, Ковальова О. М. (2020)
Яровенко Г. М. - Перспективи застосування технології блокчейн у системах забезпечення кібербезпеки банків, Ковач В. О. (2020)
Вихідні дані (2020)
Азарова Ю. О. - Концепция "повторения" в философии Делеза и Деррида (2014)
Загурская Н. В. - Эпифеноменальность голоса: звучание постчеловеческого (2014)
Горулько А. В. - Язык как философская категория в системе Гегеля (2014)
Толстов І. В. - Політика в ситуації постмодерну (2014)
Ильин И. В. - Зеркальные формы бренда как идеал капитализма (2014)
Петров В. Е. - Политика взгляда: ранний кинематограф и концепция зрителя в лаканианской теории кино (2014)
Манькова Е. О. - Тело как "морфема" иконического киноязыка (2014)
Пустовіт Н. В. - До питання аксіосфери в парадигмі постіндустріального суспільства Д. Белла (2014)
Гапеева А. С. - Методики изучения ценностных ориентаций (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм і гуманізм: до методології розрізнення (2014)
Полякова О. А. - Дионисийское как нуминозное (2014)
Стасюк Л. О. - Релігійно-парадигмальні прояви пієтизму (2014)
Потапов В. М. - Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г. П. Федотова (2014)
Лісовський П. М. - Феномен біблії як рефлексія духовного капіталу в суспільному бутті (2014)
Білогур В. Є. - Метафізичні засади спорту як оптимуму буття (2014)
Азарова Ю. О. - Гегель и деррида: теория знака, логика и aufhebung (2014)
Прокопенко В. В. - "Cleitophon" and Plato᾽s pedagogy (2014)
Тягло А. В. - Свобода воли во времена перемен? (2014)
Лісіцин В. В. - Несправедливість війни (2014)
Кочилкова Н. С. - Порубіжні інтеракції в історії української культури (2014)
Ковтун Н. М. - Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства (2014)
Міщенко М. М. - Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням (2014)
Перчик А. В. - Stratagèmes rhétoriques, Попова Н. В. (2014)
Подольская Т. В. - To the question of narrativity of social being through temporal selfness (2014)
Ильин И. В. - Жизнь как жертва и проект жертвенной жизни в процессе брендизации капитализма (2014)
Ананьева Е. П. - Толерантность в системе осмысления современной глобализированной культуры (2014)
Кальницький Е. А. - Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства (2014)
Селюк Є. В. - Мережа як фактор функціональних змін влади в інформаційному суспліьстві (2014)
Трубнікова О. В. - Шляхи гуманізації в парадигмі інформаційного суспільства (2014)
Владленова И. В. - Формирование понятия "технореальности" в контексте технологического и социального конструктивизма (2014)
Бейлин М. В. - Философские основания нанотехнологии: новые мировоззренческие рубежи (2014)
Філяніна Н. М. - Від пізнання до розуміння природи: екологічна герменевтика (2014)
Лісовський П. М. - Біосоціальний еволюціонізм духовного капіталу (соціально-філософський аспект) (2014)
Lane T. - Is the truth out there? Cosmology, the Universe and God (2014)
Потапов В. М. - Аскетизм и культура: святость и ее культуротворческий потенциал (2014)
Ібрагімов М. М. - Cпортософія: проблеми становлення і перспективи розвитку (2014)
Абашник В. А. - Петр Бутковский (1801-1844): психология и философия в харьковском университете (2014)
Карпенко І. В. - Харківська університетська філософія (рецензія на монографію) (2014)
Прокопенко В. В. - Философия с сельскохозяйственной спецификой (рецензия на учебник) (2014)
Минаков И. В. - Мимо, неподалеку, вокруг, направляясь к…, внутри (2014)
Загурская Н. В. - Одоративное и визуальное: парфюмер и декоратор (2014)
Плюснин Е. В. - Сублиминальные месседжи в визуальной коммуникации (2014)
Петров В. Е. - Производство естественности: анатопия зоологического и кинематографического пространств (2014)
Газнюк Л. М - Conceptualization of somatic human existence in the space of culture, Орленко О. М. (2014)
Храброва О. В. - Суждения вкуса: от идеологии к гастрософии (2014)
Зорченко И. В. - Опасное (само)просвещение: И. Кант и М. Мендельсон между "французским шутовством" и "немецким мечтательством" (2014)
Бусова Н. А. - Взаимодействие религиозного и светского в постсекулярном обществе (2014)
Чистотина О. А. - Смерть в обществе потребления: от-влечение и раз-влечение (2014)
Ильин И. В. - Jean Baudrillard in the mirror of the brand (2014)
Міщенко М. М. - Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) (2014)
Козирєва Н. В. - "Сміхова" концептуалізація світу людського буття (2014)
Tiaglo O. V. - About two approaches to assess legal argument quantitatively (2014)
Толстов І. В. - Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруистическое измерение трансплантации (2014)
Рассоха И. Н. - Египетские корни рационализма Санхунйатона (2014)
Хропот О. - Одержання та дослідження калюсної маси delphinium elatum L., Базавлук Є., Конечна Р., Губицька І., Конечний Ю., Ясіцька-Місяк І., Вечорек П., Новіков В. (2020)
Микитюк О. М. - Анатомо-морфологічне дослідження надземної частини пахучки звичайної (Clinopodium vulgare L., Lamiaceae Martinov), Конечна Р. Т., Швед О. В., Червецова В. Г., Крвавич А. С., Никитюк Г. П., Новіков В. П. (2020)
Semchenko K. V. - Methodological aspects of drug development in the form of chewable troches, Vyshnevska L. I. (2020)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання сублінгвальних таблеток гліцину з тіотриазоліном методом прямого пресування, Хромильова О. В., Німенко Г. Р., Черковська Л. Г. (2020)
Бурун Л. О. - Спектрофотометричне визначення сульфаметоксазолу в таблетках, Огурцов В. В. (2020)
Kotvitska A. A. - The analysis of consumption markers of parkinson's disease treatment medicines in Ukraine, Prokopenko O. S. (2020)
Яцишин Я. І. - Організаційні особливості фармацевтичного забезпечення населення тернопільської області, Корнієнко О. М., Городецька І. Я., Корольов М. В., Громовик Б. П. (2020)
Ейбен Г. С. - Сучасні аналітичні підходи до виявлення фальсифікованих лікарських засобів (2020)
Олещук О. М. - Актуалізація рекомендацій щодо шкали рівнів впливу на бюджет при оцінці закупівлі лікарських засобів в Україні за даними 2019 року, Піняжко О. Б., Ковтун Л. І., Середюк В. В., Машейко А. М., Топачевський О. А. (2020)
Котвіцька А. А. - Особливості організації навчання в умовах загальнонаціонального карантину на прикладі досвіду національного фармацевтичного університету, Овакімян О. С., Волкова А. В. (2020)
Пальчевська Т. А. - Меглюмін та його солі: властивості та перспективи використання у фармації, Салій О. О., Баула О. П., Пальчевський К. В. (2020)
Грошовий Т. А. - Дизайн експерименту при проведенні досліджень із створення таблетованих лікарських засобів, Демчук М. Б., Белей Н. М., Найда Ю. В., Павлюк Б. В. (2020)
Прокопенко В. В. - Платон у просторі антиплатонічного мислення (2015)
Азарова Ю. О. - Концепт "re-mark" в философии Ж. Деррида (2015)
Hagengruber R. - Rediscovering history. Approaching women philosophers (2015)
Перепелиця О. М. - Гомофобія як симптом незавершеності проекту просвітництва, Храброва О. В. (2015)
Голубенко О. В. - Від ексцентрики до егофугізму: теоретичні обертання навколо дигресивної конституції людини (про одну якісну експлікацію та одну неякісну онтологізацію) (2015)
Robaszkiewicz M. - Donna Haraway and Hannah Arendt: between feminist objectivity and the intersubjectivity of a representative judgment (2015)
Мухина Е. Н. - Соотношение власти и свободы в теориях М. Фуко и П. Бурдье (2015)
Терещенко Ю. Д. - Назад к Гегелю: о способах реактуализации гегелевской философии (2015)
Лазарева М. Л. - На шляху до постгуманізму, або реальні та віртуальні трансформації сутнісного Я (2015)
Рыжкова Д. С. - Трудности в определении идентичности современного индивида (2015)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність як поведінковий імператив особистості: до постановки питання (2015)
Астахова Е. В. - Социокультурный разрыв между поколениями как новый вызов системы образования (2015)
Silke A. - In his liberal political theory, does John Rawls include justice for women within the family? (2015)
Фисун Е. Г. - Раса и гендер в колониальном воображении европейской живописи ХІХ века: дискурс-анализ (2015)
Минаков И. В. - О возможном статусе номинальных (содержательных) тематических образований "проблема философии" внутри философствования (2015)
Загурская Н. В. - Вкусная и полезная те(к)стуальность (2015)
Голубенко О. В. - Жак Паганель та темна кімната, або "ніщо" по-французьки: подвійний онтологічний "топос" дигресії та її спекулятивні "ефекти" (2015)
Артеменко Я. І. - Дигресивні аспекти риторичності: справа Сципіона, Попова Н. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Наука як риторика в аргументах "риторики економіки": методологічний аспект (2015)
Літовченко Я. М. - Переклад: межі трансгресивності (2015)
Селищева Д. В. - Поэзия как противоположность техники и обыденной речи в фундаментальной онтологии (2015)
Узунова Н. Д. - Чужий як анти-інтерпретатор (за Юлією Крістєвою) (2015)
Филоненко Б. А. - Цвет в антифилософии Людвига Витгенштейна (2015)
Мухина Е. Н. - Методы скрытия пространства: ускорение и симуляция (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен: чрезвычайное положение как парадигма современной политики (2015)
Зорченко И. В. - Функция утопии в системе координат политического: βιοσ – ζοη – φυσις – νομος (2015)
Saltanov M. V. - Zur frage der begründung für äussere legitimität des staates (2015)
Кузнецова К. Ю. - Концепція "постсекулярного суспільства" та ствердження необхідності діалогу (2015)
Смоляга М. В. - Ньютон, Кант и Эйнштейн: дискурс "мира в целом", опыт "транскритики" (2015)
Карпенко В. Е. - Техноинтеллектуализация антропосферы: философско-культурологическое измерение (2015)
Artyomenko N. A. - The doctrine of Bistami as a reflection of hellenistic philosophy in the early Islamic mysticism (2015)
Тягло А. В. - На пути к легитимации юридической логики (2015)
Клімова Г. П. - Надійне підґрунтя для розвитку духовної самостійності майбутніх фахівців (рецензія на підручник) (2015)
Белл Дж. - Функция-режиссер: теория авторского кино и постструктурализм, Лойко В. В. (2015)
До п’ятдесятирічного ювілею університетського вісника "Філософські перипетії" (2015)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2015)
Загурская Н. В. - От (на)силия визуального к (в)селению тактильного как постчеловеческого чувственного (2016)
Перепелиця О. М. - Стравоходами культури: між антропофагією й філантропією, Храброва О. В. (2016)
Терещенко Ю. Д. - "Отклонения от гегелевской нормы" в интерпретациях политической онтологии Гегеля (ХХ век) (2016)
Шаповал Н. В. - Сущность власти и ее структура в работе А. Кожева "Понятие власти" (2016)
Петров В. Е. - История мысли о социальном пространстве кинематографа: Беньямин, Кракауэр, Лефевр (2016)
Зорченко И. В. - Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности (2016)
Селищева Д. В. - История попыток философского осмысления поэтического откровения от Платона до Джойса (2016)
Егорова Д. И. - Типизация форм и осознания безумия: Платон, Фуко (2016)
Голубенко О. В. - "Рефлексивний модерн" у мистецтві, "новий реалізм" та "конститутивні зміщення" у складі мистецької "механіки" (2016)
Минаков И. В. - Что мы знали о "дисциплинарной матрице" науки, но боялись спросить в отношении философии (2016)
Смоляга М. В. - Образ божий як засіб артикулювання "науковості" класичної науки (2016)
Клименко Р. В. - Криптовалюты. Как цифровые технологии меняют культурный мир, Тарароев Я. В. (2016)
Пилипенко С. Г. - Турбота про Землю як турбота людини про себе (2016)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2016)
Загурская Н. В. - Постчеловеческая стихи/йность (2016)
Тройно-Фунтусова Н. В. - Свобода человека в софиологии (2016)
Карминати А. - Поэзия и антропология войны: темпоральный аспект (восприятие времени в поэтическом опыте Клементе Реборы) (2016)
Терещенко Ю. Д. - Молодой Гегель: поиски бога и самого себя (2016)
Шаповал Н. В. - Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю (2016)
Понятовский Ф. К. - Иллюзия деконструкции: применение деконструкции к эссе Жака Деррида "Вокруг вавилонских башен" (2016)
Артеменко Я. І. - Дигресія: від риторичного прийому до стратегії, Попова Н. В. (2016)
Голубенко О. В. - Зміщення, долання, межа: екзистенціально-аналітична розробка проблемного поля (2016)
Карпенко В. Е. - Особенности проявления пассионарности в техноинтеллектуализированной социокультурной среде (2016)
Газнюк Л. М. - Конструювання освітньої реальності в процесі професійного становлення, Карпець Л. А. (2016)
"Філософські перипетії" 1965-2015: ретроспектива змісту (2016)
Загурская Н. В. - Любовное безумие (2017)
Перепелица О. Н. - Метаморфозы субъекта: от/после cogito до/после libido (2017)
Терещенко Ю. Д. - "Гегелевское бессознательное" и гегельянские рецепции психоанализа (2017)
Чистотіна О. О. - Вимови і переклади істини події (2017)
Бевз Н. В. - Метафорическое мышление и проблема (не)переводимости (2017)
Лазарева М. Л. - Екоконсюмеризм як світоглядна позиція (2017)
Ушакова Ю. А. - Перипетии моды: от фаз цикла к антропогенным смыслам (2017)
Клименко Р. В. - Феномен промышленных революций (2017)
Кириченко М. О. - Нелінійні метаморфози розвитку інформаційного соціуму в умовах глобальної біфуркації (2017)
Шаталова Я. О. - Корпоративна культура як поле соціального простору (2017)
Щербакова А. О. - Імператив та Theory of Mind: етична картина світу в розумінні Iншого (2017)
Москвин Я. В. - Радость как осознанный выбор в антропологии Честертона (2017)
Мищенко В. И. - Постижение духовности (2017)
Хахалін О. О. - Паломництво в сучасній культурі (2017)
Загурская Н. В. - Спекулятивная реальность постантропоцена (2017)
Бевз Н. В. - Герменевтика, репрезентация и визуальное искусство: пределы визуального (как) языка (2017)
Терещенко Ю. Д. - Політична онтологія Г. В. Ф. Геґеля: проект та джерела (2017)
Жеронкін А. В. - Прагматична дієтетика забування і критика картезіанського невротизму (2017)
Смоляга М. В. - Рене Декарт: тематизация бога за вычетом интереса к теме бога (2017)
Селищева Д. В. - К вопросу о вопрошании М. Хайдеггера (2017)
Гончаров С. А. - Путешествие на край индивидуализма: Макс Штирнер и Луи-Фердинанд Селин (2017)
Чумак Н. В. - Суб'єкт-об'єктне відношення до тіла в ХХ сторіччі (2017)
Мухина Е. Н. - Дискурс-анализ как метод анализа социальных трансформаций (2017)
Коробкина Т. В. - Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества, Гусаченко В. В. (2017)
Клименко Р. В. - Гедонизм в трансгуманизме (2017)
Храбров Г. О. - Блокчейн і децентралізація знань, Храброва О. В. (2017)
Кіріченко І. А. - Історичні форми індивідуальної девіації (2017)
Шаповал Н. В. - Деструктивность человеческого поведения: философский анализ (2017)
Камардаш Н. В. - Діалектична взаємодія освіти й суб'єктивності як предмет філософського аналізу (2017)
Білецька В. В. - Духовні аспекти державницької концепції В. Липинського в інтерпретації І. Мірчука (2017)
Орлов О. І. - Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності (2017)
Zahurska N. V. - Post-antropocentric hyposubjectivation (2018)
Полунін О. В. - Експериментальна філософія: новий напрям у філософії та нові можливості для міждисциплінарних досліджень (2018)
Карпенко В. Е. - Современные подходы к созданию самоопределяющегося машинного интеллекта: философский аспект (2018)
Кириченко М. О. - Інформаційно-технологічна та гуманістична парадигма ідеології інформаційного суспільства доби глобалізації та інформаційної революції (2018)
Старовойт В. О. - "Трансноуменалізм" та об’єктно-орієнтована онтологія: реальне, уявлюване та конституція предметності у межах спекулятивного реалізму (2018)
Терещенко Ю. Д. - Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Геґеля (2018)
Гончаров С. А. - Деструктивное авторство: антиавтор и антидар (2018)
Данилов Д. А. - Определение и свойства дхьяны в йога-сутрах Патанджали (YS 1.39, 2.11, 3.2, 4.6) (2018)
Клименко Р. В. - Міф про безсмертя. Від старовини до сьогодення (2018)
Прокопенко В. В. - Благо и другие идеи Платона (2018)
Перепелиця О. М. - Мнемотехніки болю: між стражданням і насолодою (2018)
Zahurska N. V. - Speculative posthumanism: naturalization and vitalization (2018)
Храброва О. В. - Їжа в процесі соціалізації: інтимне й екстимне (2018)
Воропай Т. С. - Революция и идентичность (2018)
Бусова Н. А. - Решение социального вопроса или институционализаци свободы? (Х. Арендт о революции) (2018)
Гончаров С. А. - Философия разрушения: "Катехизис революционера" – текст-убийца (2018)
Корабльова Н. С. - Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти, Чміль Г. П. (2018)
Бевз Н. В. - Інтерпретація, розуміння, доброчесність: герменевтичні аспекти дискурсивної етики К.-О. Апеля (2018)
Захлипа Д. А. - Есенція – екзистенція – комунікація: альтернативи дотичних (2018)
Чумак Н. В. - Жест как первометафора невербальной коммуникации (2018)
Селищева Д. В. - Трансформативний потенціал поетичного висловлювання: критика прагматичної поетики (2018)
Мищенко В. И. - Аксиологическое измерение деятельности: созидательность как явление миру духовного облика личности (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Метафизические основания добра (2018)
Куклин В. М. - О предпосылках развития научной мысли в Древней Греции (2018)
Пам'яті професора Сергія Олександровича Завєтного (2018)
Заветный С. А. - Гармонизация и гуманизация видов управления как средство единства их разнообразия (2018)
Zahurska N. V. - Sexuality in a context of speculative posthumanism: human-posthuman ruptures and disconnections (2019)
Чернова М. И. - Археология языка Мишеля Фуко (2019)
Ткачук Б. В. - Феномен пам’яті в ретроспективі античності (2019)
Галущак М. С. - Досвід "смерті людини" у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке), Лімонченко В. В. (2019)
Гавриленко В. В. - Актуальні буттєві питання доби бароко в народнопісенній спадщині (на основі збірника Ж. Паулі "Pieśni ludu ruskiego w Galicyi") (2019)
Дев’ятко Н. В. - Актуалізація українських національних світоглядних кодів як передумова світоглядних трансформацій в умовах "гібридних війн" (2019)
Шелковая Н. В. - Варваризация и массовизация как феномены современной культуры (2019)
Bassey S. A. - "Anthropoholism" as an authentic tool for environmental management (2019)
Мулярчук Є. І. - Етичні проблеми здійснення покликання людини (2019)
Zhukova G. V. - Current problems of the philosophy of education (2019)
Zahurska N. V. - From narcissism to autism: a digimodernist version of post-postmodern (2019)
Юркевич О. М. - Логічні методи висновлення в гуманітарному пізнанні (2019)
Рожковська В. М. - Проблема реальності в текстах Нільса Бора (2019)
Щербакова А. О. - Реабілітація етичного крізь призму значущості індивідуальної біографії (А. Макінтайр, Г. Арендт) (2019)
Пикало А. О. - Етичні уявленння тоталітаризму в політичній філософії Ганни Арендт (2019)
Bassey S. A. - Democracy and globalization with sustainable development in Africa: a philosophical perspective, Anweting K. I., Maashin A. T. (2019)
Гончаренко К. С. - Homo militaris: чому людина прагне війни?, Крагель К. В. (2019)
Гончаров С. О. - Творча спадщина Юрія Мамлєєва: філософія і/або література? (2019)
Шелковая Н. В. - "Книга Йова" як зображення процесу духовного нарождення людини (2019)
Бродецька Ю. Ю. - Метафізичність зла (2019)
Добридень О. В. - Здоров’язбереження в умовах суспільства споживання крізь призму діалектичних категорій "явище" і "сутність" (2019)
Zahurska N. V. - P. P. S. Obversion: is a real human being written? (2020)
Перепелиця О. М. - Темпоральність порнографічного екзонаративу (2020)
Храброва О. В. - Зомбі – плоть (пост)капіталізму (2020)
Повторева С. М. - Трансгресія і пошуки ідентичності в контексті гендерної проблематики і кіберфемінізму, Чурсінова О. Ю. (2020)
Чистотіна О. О. - (Без)подієвість карантинної візуальності (2020)
Прокопенко В. В. - Концепція гностицизму в політичній філософії Е. ‎Фегеліна (2020)
Леонтьєва С. О. - Здатність судження і phronesis у практичній філософії Г. Арендт (2020)
Смоляга М. В. - Привиди Гоббса або чому не варто боятися Левіафана (2020)
Кузнецова К. Ю. - Криза секуляризму як продовження секуляризації (2020)
Абашнік В. О. - Філософія та психологія Джеймса Мілля (1773–1836) в інтерпретації Федора Зеленогорського (1839–1908) (2020)
Плахтій М. П. - Іван Слешинський – популяризатор ідей математичної логіки в Україні (2020)
Гавриленко В. В. - Міжрелігійний дуалізм в Україні 17-18 століть: специфіка побутування (2020)
Гудзенко О. Г. - Шлях духовного становлення у філософсько-релігійних поглядах представників українського середньовіччя і ранньомодерної доби в контексті вчення про теозис (2020)
Захлипа Д. А. - Онтологічно-контекстуальне положення часу: між еоном і ретардаціями Ніщо (2020)
Гончаров С. О. - Утризм "Я" Ю. Мамлєєва як особливий вид метафізики (2020)
Гулевський С. В. - Міфологічність телесеріалів як втілення функціональності сучасних медіа (2020)
Рассудіна К. С. - Відмова від лікування і вбивство: шляхи розрізнення (2020)
Стебельська О. І. - До питання про природу совісті. Криза совісті (2020)
Бродецька Ю. Ю. - Екзистенційні основи добра (2020)
Ikeke M. O. - The place of an ethics of solidarity in mitigating the problem of unemployment in Sub-Saharan Africa (2020)
Заїка Т. П. - Компетентнісний підхід у культурфілософському контексті: особливості термінологічних визначень (2020)
Zhukova G. V. - Philosophical revelation of non-academic education forms (2020)
Bolyukh V. - Reduction of auto seismic oscillations of the ballistic laser gravimeter on account of the excitation of the induction-dynamic catapult by a pulse packet, Vinnichenko O., Neyezhmakov P., Omelchenko A. (2020)
Velychko О. - Main results of GULFMET.EM-S5/5.1 supplementary comparisons for electrical energy at frequencies of 50/53 Hz, Gordiyenko T. (2020)
Кокодій М. Г. - Вимірювання характеристик захисних екранів мікрохвильового випромінювання, які використовують тонкі провідні волокна, Натарова А. О., Погорєлов С. В. (2020)
Гальченко В. Я. - Створення сурогатної моделі для відновлення приповерхневих профілів електрофізичних характеристик циліндричних об’єктів, Сторчак А. В., Трембовецька Р. В., Тичков В. В. (2020)
Zakharov І. - Accounting for the kurtoses of input quantities in the procedure of evaluating measurement uncertainty using the example of weight calibration, Botsiura О., Patsenko O. (2020)
Zabolotnyi O. - Primary measuring transducer of moisture content for grain quality control, Zabolotnyi V., Koshevoy N. (2020)
Васильєва В. Г. - Аспекти визначення температурних градієнтів термостатичних камер, Шведова В. В. (2020)
Vičarová M. - The physical chemistry primary traceability at CMI, Roziková M., Palenčár R., Tesař J. (2020)
Мамонов К. А. - Математичне моделювання рівня використання земель об’єктів екомережі регіонів, В’яткін Р. С., Камєнєв О. С., Троян В. І. (2020)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2020)
Kim J. G. - In-ground vibration propagation characteristics during underground blasting, Kim J. G., Ali M. A. M. (2019)
Slashchov I. - Forecast of potentially dangerous rock pressure manifestations in the mine roadways by using information technology and radiometric control methods, Shevchenko V., Kurinnyi V., Slashchova O., Yalanskyi O. (2019)
Olovyannyy A. - Numerical experiments concerning long-term deformation of rock samples, Chantsev V. (2019)
Podkopaiev S. - Phenomena of stability of the coal seam roof with a yielding support, Gogo V., Yefremov I., Kipko O., Iordanov I., Simonova Yu. (2019)
Ramayah M. - Determinants of environmental degradation: reflections on the impact of identified economic variables on the environment, Rasiah R., Somasundram S., Turner J. J. (2019)
Khorolskyi A. - Models and methods to make decisions while mining production scheduling, Hrinov V., Mamaikin O., Demchenko Yu. (2019)
Goncharenko L. - Survey of the world practice of implementing energy-efficient technologies in terms of mining enterprises, Ryzhakova A., Sedova N., Efimov I., Akulinin F. (2019)
Babets D. - Implementation of probabilistic approach to rock mass strength estimation while excavating through fault zones, Sdvyzhkova O., Shashenko O., Kravchenko K., Cabana E. C. (2019)
Nettour D. - Beneficiation of phosphate sludge rejected from Djebel Onk plant (Algeria), Chettibi M., Bulut G., Benselhoub A. (2019)
Dzyubyk A. - Ensuring the specified position of multisupport rotating units when dressing mineral resources, Sudakov A., Dzyubyk L., Sudakova D. (2019)
Zablodskiy M. - Three-dimensional electromagnetic field model of an auger electromechanical converter with an external solid rotor, Gritsyuk V., Rudnev Ye., Brozhko R. (2019)
Kondrat O. - Analysis of possibilities to increase oil recovery with the use of nitrogen in the context of deep oil deposits of the Dnipro-Donetsk oil-and-gas Ukrainian province, Lukin O., Smolovyk L. (2019)
Aben E. - Study of change in the leaching solution activity after treatment with a cavitator, Markenbayev Zh., Khairullaev N., Myrzakhmetov S., Aben Kh. (2019)
Shahani N. M. - Fault tree analysis and prevention strategies for gas explosion in underground coal mines of Pakistan, Sajid M. J., Zheng X., Jiskani I. M., Brohi M. A., Ali M., Ullah B., Qureshi A. R. (2019)
Sotskov V. - Analysis of operation parameters of partial backfilling in the context of selective coal mining, Dereviahina N., Malanchuk L. (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Azarian V. - Applied scientific and systemic problems of the related ore-dressing plants interaction in the event of decommissioning the massif that separates their quarries, Lutsenko S., Zhukov S., Skachkov A., Zaiarskyi R., Titov D. (2020)
Bouhedja S. - Use of the TOPSIS technique to choose the best supplier of quarry natural aggregate, Boukhaled A., Bouhedja A., Benselhoub A. (2020)
Ivanov I. - Research into limits of gas-fired burners flame stabilization in the flue gas recirculation, Polishchuk S., Holiakova I., Kushnir Ye. (2020)
Bulat A. - Solution of the problem to optimize two-stage allocation of the material flows, Dziuba S., Minieiev S., Koriashkina L., Us S. (2020)
Yassien M. A. - Experimental research into the effect of some operation factors and rock properties on the rate of penetration, Sayed M. A., Boghdady G. Y., Ali M. A. M., Mohamed A. S. (2020)
Bondarenko V. - Determining patterns of the geomechanical factors influence on the fastening system loading in the preparatory mine workings, Symanovych H., Barabash M., Husiev O., Salieiev I. (2020)
Blyuss B. - Parameters determination of hydromechanization technologies for the dumps development as technogenic deposits, Semenenko Ye., Medvedieva O., Kyrychko S., Karatayev A. (2020)
Kursun G.B. - Origin of barite deposits in dolomite-limestone units, Gazipasa, Eastern of Antalya: geology, geochemistry, statistics, sulfur isotope composition, Yalcin M.G. (2020)
Sakhno I. - Assesing a risk of roof fall in the development mine workings in the process of longwall coal mining in terms of Ukrainian mines, Sakhno S., Vovna O. (2020)
Toderas M. - The octahedral concept and cubic triaxiality in assessment of secondary stress state (2020)
Shapoval V. - Stability assessment of the slopes and side-hills with account of the excess pressure in the pore liquid, Shashenko O., Hapieiev S., Khalymendyk O., Andrieiev V. (2020)
Morkun V. - Adaptive control of drilling by identifying parameters of object model under nonstationarity conditions, Morkun N., Tron V., Paraniuk D., Sulyma T. (2020)
Petrakovska O. - Determining and determinable factors influencing the size of zone of land-use restriction, Trehub M., Trehub Yu., Yankin O. (2020)
Bacha S. - Influence of composite slope geometrical parameters on soft rock slope stability, Barvor Y.J., Qingxiang C., Zhao C. S., Wang M. (2020)
Gamiy Yu. - Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems, Kostenko V., Zavialova O., Kostenko T., Zhurbynskyi D. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Barvor Y. J. - Surface mines composite slope deformation mechanisms and stress distribution, Bacha S., Qingxiang C., Zhao C. S., Siddique M. (2020)
Fadhil D. T. - Reservoir characteristics of the Miocene age formations at the Allas Dome, Hamrin Anticline, Northern Iraq, Yonus W. A., Theyab M. A. (2020)
Skipochka S. - On the methodology for considering scale effect of rock strength, Krukovskyi O., Palamarchuk T., Prokhorets L. (2020)
Kalinichenko V. - Choosing a camera for mine surveying of mining enterprise facilities using unmanned aerial vehicles, Dolgikh O., Dolgikh L., Pysmennyi S. (2020)
Popescu F. G. - Analysis of current and voltage harmonics introduced by the drive systems of a bucket wheel excavator, Pasculescu D., Marcu M. D., Pasculescu V. M. (2020)
Kadriu S. - Studying the heavy metals concentration in discharged water from the Trepça Mine and flotation, Kosovo, Sadiku M., Kelmendi M., Sadriu E. (2020)
Skrypnyk O. - Determining local wetness conditions within the mined lands using GIS, Shapar A., Taranenko O. (2020)
Myrzakhmetov B. - Substantiation of the methodology for modeling and calculating the optimal operating modes of a tandem pumping installation when mining uranium, Sultabayev A., Toktamissova S. (2020)
Petlovanyi M. - Research into balance of rocks and underground cavities formation in the coal mine flowsheet when mining thin seams, Malashkevych D., Sai K., Zubko S. (2020)
Grudz V. - Dynamic analysis of well equipment to produce oil, Grudz Y., Bevz V., Chernetsky M. (2020)
Korniienko V. - Substantiating velocity of amber buoying to the surface of sludge-like rock mass, Nadutyi V., Malanchuk Y., Soroka V., Yeluzakh M. (2020)
Rakishev B. - Research into leaching of uranium from core samples in tubes using surfactants, Mataev M., Kenzhetaev Z., Altaybayev B., Shampikova A. (2020)
Kovrov O. - Development of the landslide risk classification for natural and man-made slopes based on soil watering and deformation extent, Kolesnyk V., Buchavyi Y. (2020)
Tolmachev O. - Review of unconventional hydrocarbon resources:production technologies and opportunities for development, Urunov A., Muminova S., Dvoichenkova G., Davydov I. (2020)
Vynnykov Y. - Probabilistic calculation in terms of deformations of the formations consisting of compacted overburden of Quarternary rocks, Kharchenko M., Dmytrenko V., Manhura A. (2020)
Sadovenko I. - Risk assessment of radionuclide contamination spreading while flooding coal mined-out rocks, Ulytsky O., Zahrytsenko А., Boiko K. (2020)
Кунах В. А. - Академік НАН України та НААН Олексій Созінов (26.04.1930 – 4.08.2018) (2020)
Кунах В. А. - Професор Павло Голодрига (5.05.1920 – 19.12.1986) (2020)
Соколов В. М. - Він стартував в Одесі: до 90-річчя з дня народження О. О. Созінова, Лифенко С. П., Стельмах А. Ф. (2020)
Azizov I. V. - The effect of blue and red light on physiological and biochemical characteristics of wheat plants, Gasymova F. I., Ibragimova U. F., Tagiyeva K. R., Abdullayeva A. B. (2020)
Бабич В. О. - Використання культури незрілих зародків соняшника in vitro для швидкого створення відновників фертильності, стійких до гербіциду трибенурон метилу, Варченко О. І., Кучук М. В., Парій М. Ф., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Базалій В. В. - Особливості формування ознак продуктивності і урожайності у сортів пшениці озимої за різних умов вирощування, Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О., Ларченко О. В. (2020)
Баташова М. Є. - Особливості застосування селекційних індексів в розрізі селекційної програми пшениці озимої, Тищенко В. М., Дубенець М. В., Шапочка О. М. (2020)
Бугайов В. Д. - Сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) нового покоління, Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. (2020)
Вировець В. Г. - Роль наукової селекції в підвищенні потенційних можливостей ненаркотичних посівних конопель, Лайко І. М., Міщенко С. В., Горшкова Л. М., Кириченко Г. І., Лайко Г. М. (2020)
Вільчинська Л. А. - Селекція гречки на стійкість до екстремальних факторів навколишнього середовища, Городиська О. П., Диянчук М. В. (2020)
Данкевич Л. А. - ПЛР-ідентифікація бактерій роду Pectobacterium збудників м’якого гниття і в’янення огірків (Cucumis sativus) в Україні (2020)
Ємець З. В. - Корисні властивості незамінних жирних кислот у молочному жирі молока корів та вплив генетичних чинників на їх вміст, Маменко О. М. (2020)
Жмурко В. В. - Взаимодействие генов VRN и PPD в регуляции развития пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) (2020)
Жук О. І. - Реалізація потенційної продуктивності рослин пшениці м’якої озимої за умов посухи (2020)
Zatyshniak O. V. - Marker-assisted selection for the gene of β-carotene hydroxylase in maize, Cherchel V. Yu., Dziubetskyi B. V., Zhang Jumei, Jin Hui, Zhang Rui, Denysiuk K. V., Satarova T. M. (2020)
Козаченко М. Р. - Селекційно-генетичні особливості сортів ячменю ярого в системі діалельних схрещувань, Зуєва К. В., Васько Н. І., Солонечний П. М., Святченко С. І. (2020)
Козуб Н. О. - Вплив мутацій в аллелях Gli-B1b та Gli-B1l на показники якості зерна пшениці м’якої, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Блюм Я. Б. (2020)
Кондрацкая И. П. - Создание новых форм кормовых злаковых трав от А до Я, Столепченко В. А., Юхимук А. Н., Васько П. П., Чижик О. В., Козловская З. Г., Деева А. М., Мазур Т. В., Решетников В. Н., Войцеховская Е. А., Прядкина Г. А., Васильевич С. (2020)
Корнєєва М. О. - Потенціал адаптивності закріплювачів стерильності цукрових буряків до регульованих абіотичних чинників, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С., Тимчишин С. М. (2020)
Косенко І. С. - Використання ліщини китайської (Corylus chinensis Franch.) у селекції фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.), Опалко А. І., Балабак О. А., Опалко О. А. (2020)
Коць С. Я. - Застосування Тn-5 мутанту Bradyrhyzobium japonicum для регуляції прооксидантно-антиоксидантних процесів у рослинах сої за умов посухи, Маменко Т. П., Якимчук Р. А. (2020)
Лавриненко Ю. О. - Адаптивна здатність гібридів кукурудзи за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому Степу України, Вожегова Р. А., Базалій В. В., Марченко Т. Ю., Іванів М. О. (2020)
Моргун В. В. - Врожайність і якість зерна продуктивних мутантів Triticum aestivum L., індукованих хімічними мутагенними чинниками навколишнього середовища, Якимчук Р. А. (2020)
Ostash B. O. - Generation and initial characterization of a collection of spontaneous Streptomyces albus J1074 mutants resistant to rifampicin, Misaki Y., Dolya B., Kharaton Y., Busche T., Luzhetskyy A., Kalinowski J., Ochi K., Fedorenko V. O. (2020)
Сандецька Н. В. - Ідентифікація гена стійкості до бурої іржі Lr34/Yr18/Sr57/Pm38/Bdv1 в сортах м’якої пшениці, Радченко О. М. (2020)
Тимчук Д. С. - Генетичний аналіз вмісту олеїнової кислоти в оліях мутантів кукурудзи amylose extender, Потапенко Г. С., Тимчук Н. Ф., Торяник І. І. (2020)
Тищенко В. Н. - Идентификация гомогенных форм озимой пшеницы в контролируемых условиях среды методом кластерного анализа, Гусенкова О. В., Баташова М. Е., Колесник А. В., Дубенец Н. В. (2020)
Хохлов А. М. - Формування м’язової тканини та її якість у диких і свійських свиней, Барановський Д. І., Данілова Т. М., Федяєва А. С. (2020)
Шегеда І. М. - Вплив позакореневого підживлення карбамідом у різні фази розвитку пшениці на збір білка із зерна, Сандецька Н. В. (2020)
Багацька Н. В. - До питання про роль середовищних та спадкових чинників у формуванні гіпоменструального синдрому у дівчат, Нефідова В. Є., Дружиніна А. Є. (2020)
Bandazhevsky Yu. I. - Folate cycle genome and change in the homocysteine level in children after forest fires in the Chernobyl exclusion zone, Dubovaya N. F. (2020)
Borozenets V. V. - Genetiс aspects of lactase persistence in different ethnic groups, Babalian V. O., Fedota O. M. (2020)
Верлинский О. Ю. - Анализ генетических характеристик эмбрионов и методологии исследования транслокаций у человека, Гонтарь Ю. В., Казачкова Н. И., Лахно Я. В., Ильин И. Е., Федота А. М. (2020)
Мазур Ю. Ю. - Вплив генетичних поліморфізмів генів PPARG та PPARGC1 на ефективність зниження жирової маси при заняттях фітнесом, Дроздовська С. Б., Андрєєва О. В., Винничук Ю. Д., Поліщук А. О., Андрєєв І. О., Досенко В. Є., Пікерінг К., Ахметов І. І. (2020)
Орлов Т. К. - Вплив таурину на фенотиповий прояв м’язової дистрофії у мутантів Drosophila melanogaster, Горбулінська С. М., Клепач Г. М., Крижановська М. А., Голуб Н. Я. (2020)
Авксентьєва О. О. - Скринінг ступеню жаро-та посухостійкості сортів сої культурної, контрасних за скоростиглістю, за умов in vivo та in vitro (2020)
Башилов А. В. - Влияние бактериального меланина на морфологические показатели семян высокодекоративных видов флоры Беларуси при прорастании, Шутова А. Г., Овсепян А. С., Аветисян С. В. (2020)
Диянчук М. В. - Використання колекції роду Fagopyrum Mill. у селекційних програмах, Вільчинська Л. А. (2020)
Задорожна О. А. - Аналіз генофонду сої за здатністю до зберігання насіння, Безугла О. М., Вус Н. О., Супрун О. Г., Шиянова Т. П. (2020)
Заїка Є. В. - Оцінка зразків пшениці м’якої озимої за врожайністю та екологічною пластичністю (2020)
Козуб Н. О. - Популяційна структура Triticum aestivum L. Степу України за локусами запасних білків у різні періоди селекції, Созінов І. О., Чайка В. М., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Янсе Л. А., Карелов А. В., Блюм Я. Б. (2020)
Мірошник Н. В. - Оцінка азотного статусу паркових лісових екосистем за даними фітоіндикації (2020)
Молодченкова О. О. - Дослідження білкового комплексу насіння гібридів F3 нуту, Лаврова Г. Д., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Рищакова О. В., Левицький Ю. А. (2020)
Моргун В. В. - Асиміляційна поверхня агроценозів та врожайність сучасних сортів пшениці озимої за нетипових погодних умов, Прядкіна Г. О., Стасик О. О., Зборівська О. В. (2020)
Сірант Л. В. - Генетична різноманітність сортів ярого ячменю за локусами гордеїнів, Сандецька Н. В. (2020)
Собко Т. О. - Генетична різноманітність українських стародавніх пшениць Triticum aestivum L. за гліадинкодуючими локусами, Лісова Г. М., Сірант Л. В. (2020)
Тістечок С. І. - Штам актиноміцетів Streptomyces sp. Je 1-42: філогенетичний аналіз, біологічні властивості та спектр вторинних метаболітів, Дацюк Ю. Р., Федоренко В. О., Громико О. М. (2020)
Хаблак С. Г. - Перспективы по созданию исходного материала для селекции желтосеменных сортов масличных культур семейства Brassicaceae, Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2020)
Щербак О. В. - Оцінка життєздатності сперматозоїдів кнурів за різних режимів розморожування, Ковтун С. І., Метлицька О. І., Троцький П. А., Люта І. М., Лизогуб О. Ю. (2020)
Валюк В. Ф. - Оцінка мутагенної активності хімічного забруднення ґрунту полігону токсичних відходів (м. Калуш) за рівнем цитогенетичних порушень у Triticum aestivum L., Якимчук Р. А., Соболенко Л. Ю., Сорокіна С. І. (2020)
Седельникова Т. С. - Кариологические и цитогенетические особенности хвойных в дендрариях и парковых насаждениях, Пименов А. В., Муратова Е. Н. (2020)
Страшнюк В. Ю. - Репродукція та ендоредуплікація у Drosophila melanogaster Meig. за впливу нітрату свинцю, Тагліна О. В. (2020)
Торяник В. М. - Мінливість рисунку "сивої" плями на листку Trifolium repens L. як біоіндикатор умісту у ґрунті сільськогосподарських угідь нітратного азоту та важких металів, Міронець Л. П. (2020)
Nuriyeva М. A. - Caspian cyanobacteria of Azerbaijan: a complete checklist with ecological and geographical characteristics, Vinogradova O. M. (2020)
Брянцева Ю. В. - Динофлагеляти Кримського півострова та його морського прибережжя (2020)
Садогурський С. Ю. - Поширення видів Cystoseira s. l. в Азовському морі, Садогурська С. С., Бєліч Т. В., Садогурська С. О. (2020)
Герасимюк В. П. - Мікроскопічні водорості деяких озер Північно-Західного Причорномор’я (Україна) (2020)
Солоненко А. М. - Флористичний склад і таксономічна структура водоростей гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря (Україна), Брен О. Г. (2020)
Миронюк О. М. - Видове різноманіття водоростей малих річок Північно-Західного Причорномор'я, Ткаченко Ф. П. (2020)
Комулайнен С. Ф. - Фітоперифітон водотоків басейну Білого моря (Мурманська область, Республіка Карелія, Росія) (2020)
Шаміна М. - Перші відомості про флору ціанобактерій острова Масіра (Султанат Оман) (2020)
Професор Тетяна Василівна Догадіна – почесний ювіляр (2020)
Василишина О. В. - Зміна якості плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями протягом зберігання (2020)
Господаренко Г. М. - Урожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої при різних дозах і строках застосування азотних добрив, Черно О. Д., Любич В. В., Рябовол Я. С., Крижанівський В. Г. (2020)
Жемела Г. П. - Вплив сортових особливостей на якість зерна пшениці озимої, Бараболя О. В., Татарко Ю. В., Антоновський О. В. (2020)
Гангур В. В. - Ефективність стимуляторів для передпосівної обробки насіння пшениці озимої, Кочерга А. А., Пипко О. С., Єщенко В. М., Кабак Ю. І., Онопрієнко О. В. (2020)
Писаренко В. М. - Технологічні прийоми органічного землеробства як основа регулювання розвитку шкідливих організмів, Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Горб О. О., Піщаленко М. А., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л. (2020)
Гангур В. В. - Вплив мінеральних добрив на водоспоживання та продуктивність пшениці озимої, Кочерга А. А., Пипко О. С., Кабак Ю. І., Лень О. І. (2020)
Філоненко С. В. - Урожайність пшениці озимої в короткоротаційній просапній сівозміні залежно від удобрення й основного обробітку ґрунту, Тищенко М. В. (2020)
Маренич М. М. - Ефективність гумінових стимуляторів за умови передпосівної обробки насіння зернових культур, Гангур В. В., Попова К. М., Ляшенко В. В., Кабак Ю. І. (2020)
Матвійчук Б. В. - Фактори чутливості ґрунтів Волинської області до ерозії, Матвійчук Н. Г. (2020)
Тищенко М. В. Філоненко С. В. - Економічна ефективність короткоротаційної плодозмінної сівозміни залежно від системи удобрення цукрових буряків, Боровик І. В., Коваль О. В, Гудименко Ж. В. (2020)
Силенко C. І. - Добір вихідного матеріалу чини посівної (Lathirus sativus L.) для створення посухостійких сортів, Єремко Л. С., Силенко О. С., Роговий О. Ю., Андрущенко О. В., Гангур В. В. (2020)
Писаренко В. М. - Екологізація землеробства як перший крок до органічного виробництва рослинницької продукції, Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Піщаленко М. А., Мельничук В. В., Шерстюк О. Л. (2020)
Кляченко О. Л. - Особливості калюсогенезу і морфогенезу первинних експлантатів in vitro різних генотипів ріпака (Brassica napus L.), Шофолова Н. В., Черній С. О. (2020)
Писаренко П. В. - Система комплексного управління сферою поводження з твердими відходами в контексті збалансованого регіонального розвитку, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Руденко О. М. (2020)
Тараненко А. О. - Вплив способу вирощування проса прутоподібного на динаміку органічної речовини у ґрунті та врожайність біомаси, Кулик М. І., Тараненко С. В., Галицька М. А. (2020)
Корчагін О. П. - Наукове обґрунтування регулювання процесів евтрофікації водних об’єктів (на прикладі річки Ворскли) (2020)
Халак В. І. - Ознаки відтворювальних якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності та рівень їх дискретності, Ільченко М. О., Петулько П. В. (2020)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від умов утримання, Сарнавська І. В., Тендітник В. С., Кузьменко Л. М., Слинько В. Г., Шаферівський Б. С. (2020)
Небилиця М. С. - Екологічно безпечний спосіб підвищення енергоефективності приміщення для утримання підсисних свиноматок (2020)
Капшук Н. О. - Відтворна здатність дочок другої лактації від голштинських корів-матерів різного віку (2020)
Павлова І. В. - Морфо-фізіологічні особливості сперміїв кнурів-плідників різних порід під час теплового стресу (2020)
Стояновський В. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників з різними типами вищої нервової діяльності, Усенко С. О., Шостя А. М., Березницький В. І., Усенко О. О., Слинько Є. В. (2020)
Євстаф’єва В. О. - Епізоотологічні особливості перебігу паразитозів у великої рогатої худоби та овець у літньо-пасовищний період, Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Щербакова Н. С., Долгін О. С. (2020)
Кравченко С. О. - Особливості епізоотології саркоптозу собак у місті Полтаві, Мельничук В. В., Канівець Н. С., Бурда Т. Л. (2020)
Передера О. О. - Діагностика сальмонельозу бройлерів у приватному господарстві, Передера Р. В., Савченко К. С. (2020)
Чеканцева Д. Ю. - Діагностика гострого панкреатиту в собаки: клінічний випадок з ветеринарної практики, Канівець Н. С., Каришева Л. П., Боброва В. В. (2020)
Саід В. - Система антиоксидантного захисту організму собак в умовах експериментального токсокарозу, Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б. (2020)
Кручиненко О. В. - Ектопаразити собак і котів (поширення та лікування) (2020)
Богач М. В. - Поширення та форми перебігу демодекозу собак в умовах міста Одеси, Юськів І. Д., Богач О. М., Старків В. Д. (2020)
Брикун О. М. - Методика проведення експериментальних досліджень впливу ударної дії дробинок на стан металевих поверхонь, Черняк Р. Є., Горик О. В. (2020)
Yakhin S. V. - Research on the influence of the operating modes of combine harvester’s transportation lines on the quality of grain threshing, Burlaka O. A. (2020)
Dmitrikov V. P. - Safe recycling of spent manganese dioxide-zinc voltaic cells, Gorb O. O., Boiko S. I., Yermakov V. N. (2020)
Костенко О. М. - Методлогія аналізу передтравматичних, травматичних ситуацій та виробничого травматизму в агроінженерії, Опара Н. М., Дрожчана О. У. (2020)
Жеребило І. В. - Соціальна економіка як основа інклюзивного розвитку соціальної сфери (2020)
Вовчак О. Д. - Урахування ризику концентрації у рамках концепції внутрішньої процедури оцінки достатності капіталу банку: методологічний і прикладний аспекти, Дмитренко І. Б. (2020)
Запорожець С. В. - Діяльність банків в умовах функціонування REGTECH (2020)
Хуторна М. Е. - Ефективність діяльності банків в умовах цифровізації, Костогриз В. Г. (2020)
Герасименко А. В. - Сучасні особливості банківського кредитування промислових підприємств (2020)
Путінцева Т. В. - Управління ліквідністю комерційних банків (2020)
Харченко А. М. - Кредитний портфель банків України: аналіз, фактори, тенденції (2020)
Wartecki A. - The role and significance of the short-term result and praxeological analysis of the company’s operational activity (on the example of przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Śremie Spółka z o. o.), Jermacz W. J. (2020)
Карпачова О. В. - Облікова політика за МСФЗ як інформаційне забезпечення аудитора (2020)
Медведь Я. С. - Сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності: теоретичний дискурс (2020)
Шевченко Д. І. - Особливості формування показників ліквідності у портфельному менеджменті фінансових інститутів (2020)
Гайович В. Ю. - Фінансовий та економічний механізми екологічно безпечного підприємництва: правовий аспект (2020)
Kyselov V. B. - Method of constructing a mathematical model of wear-resistance in potentiometer sensors (2020)
Прокопенко Т. О. - Графодинамічне моделювання управління ситуаціями в інноваційних проєктах на основі методології Scrum, Прокопенко В. А. (2020)
Романов О. І. - Модель оптимального розподілу навантаження в мережі доступу мобільного оператора, Нестеренко М. М., Маньківський В. Б., Сайченко І. О. (2020)
Василенко М. Д. - Кібербезпека в проявах ризиків у період пандемії: стан та генеза, Новіков В. П., Рачук В. О., Слатвінська В. М. (2020)
Фауре Е. В. - Оцінка властивостей синтезованих на основі теорії решіток сигнально-кодових конструкцій для нероздільних факторіальних кодів, Харін О. О., Лавданський А. О. (2020)
Тимченко Д. О. - Управління продуктом проекту створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти, Корогод Н. П., Новородовська Т. С. (2020)
Данченко О. Б. - Інформаційні ризики цифрового формату, Ланських Є. В., Семко О. В. (2020)
Гончаров А. В. - Реалізація мультимодальних транспортних задач в різних програмних середовищах, Могілей С. О. (2020)
Данченко О. Б. - Розробка системи розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю, Іларіонов О. Є., Красовська Г. В., Короткова Т. С. (2020)
Салієва О. В. - Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об’єкта критичної інфраструктури за результатами когнітивного моделювання, Яремчук Ю. Є. (2020)
Солодовнік Т. В. - Дослідження та удосконалення флокуляційно-коагуляційних процесів очищення забарвлених промислових стоків, Якименко І. К. (2020)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2017 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Федірко П. А., Талько В. В., Янович Л. А. (2018)
Базика Д. А. - Реформування системи охорони здоров’я: роль і місце закладів охорони здоров’я третинного рівня при радіаційних надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану, Логановський К. М., Петриченко О. О., Берковський В. Б. (2018)
Берковський В. Б. - Індивідуальний радіологічний моніторинг після значних викидів радіонуклідів у навколишнє середовище, Ратіа Г., Бончук Ю. В. (2018)
Куцак А. В. - Проблеми радіаційної безпеки населення, яке зазнає опромінення від природних джерел (огляд літератури) (2018)
Чумак В. В. - Вимоги до індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення: світовий досвід та українські реалії, Деняченко Н. П., Волоський В. М., Баханова О. В., Чумак О. Є., Трескунова Т. В., Зіміна О. С. (2018)
Антомонов М. Ю. - Інтегральна оцінка якості вод річки Дніпро з визначенням радіаційної активності у місцях питних водозаборів та питних водопровідних станцій, Зоріна О. В. (2018)
Бузунов В. О. - Епідеміологічні дослідження цереброваскулярної захворюваності населення, евакуйованого із 30-км зони ЧАЕС у віці 18 – 60 років. Аналіз впливу внутрішнього іонізуючого опромінення щитоподібної залози 131I, Капустинська О. А. (2018)
Бузунов В. О. - Захворюваність на хвороби системи кровообігу у мешканців радіоактивно забруднених територій. аналіз впливу хронічного іонізуючого опромінення в малих дозах, Прикащикова К. Є., Ярошенко Ж. С., Костюк Г. В., Губіна І. Г. (2018)
Василенко В. В. - Результати ЛВЛ-вимірювань, проведених на радіоактивно забруднених територіях України у 1986 - 2014 рр. (ревізія та аналіз), Масюк С. В., Іванова О. М., Пікта В. О., Бойко З. Н., Чепурний М. І., Будерацька В. Б., Задорожна Г. М., Литвинець Л. О., Крамаренко М. С., Федосенко Г. В., Кукуш О. Г., Курята М. С., Жадан Н. С., Бабенко Т. Ф. (2018)
Василенко В. В. - Результати комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій Рівненської області у 2017 р., Нечаєв С. Ю., Циганков М. Я., Пікта В. О., Задорожна Г. М., Курята М. С., Литвинець Л. О., Міщенко Л. П., Бабенко Т. Ф. (2018)
Гунько Н. В. - Варіативність статево-вікової структури населення найбільш радіоактивно забруднених територій України, Короткова Н. В. (2018)
Іванова О. М. - Методика реконструкції індивідуалізованих доз опромінення осіб, що мешкають на радіоактивно забруднених територіях України, Ковган Л. М., Масюк С. В. (2018)
Прилипко В. А. - Захворюваність населення зони спостереження АЕС та радіоактивно забруднених територій, Морозова М. М., Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В. (2018)
Присяжнюк А. Є. - Радіаційні ризики раку щитоподібної залози в учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з урахуванням альтернативних оцінок доз зовнішнього опромінення, Троцюк Н. К., Гудзенко Н. А., Чумак В. В., Баханова О. В., Фузік М. М., Бєляєв Ю. М., Федоренко З. П., Горох Є. Л., Романенко А. Ю., Базика Д. А., Хухрянська О. М. (2018)
Чоботько Г. М. - Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення українського полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження), Райчук Л. А., Ландін В. П. (2018)
Бойко Р. В. - Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у початковій фазі гострого фракціонованого опромінення, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2018)
Курінний Д. А. - Вплив астаксантину на рівень метилювання днк в опромінених in vitro лімфоцитах людини, Демченко О. М., Романенко М. Г., Рушковський С. Р. (2018)
Базика О. Д. - Захворювання системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії і коморбідна патологія у вигляді цукрового діабету іі типу, Білий Д. О. (2018)
Бебешко В. Г. - Вплив деяких несприятливих чинників довкілля на виживаність дітей з гострими лейкеміями у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Пушкарьова Т. І., Гончар Л. О., Сергеєва А. С., Яцемирський С. М., Самсон Ю. М., Трихліб І. В., Маковей О. І. (2018)
Білий Д. О. - Гендерні відмінності розвитку захворювань системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії і поліморфізм rs966221 гена фосфодіестерази 4D, Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Білоус Н. І., Курсіна Н. В., Плескач Г. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Ковальов О. С., Чумак А. А., Абраменко І. В. (2018)
Білоус Н. І. - Спектр мутацій генів TP53, SF3B1 та NOTCH1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В., Саєнко В., Базика Д. А. (2018)
Домбровська Н. С. - Структурно-функціональні зміни міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС йодного періоду, які захворіли на цукровий діабет 2 типу, Настіна О. М., Волошко В. І., Плескач О. Я. (2018)
Ільєнко І. М. - Експресія радіаційно-індукованих біологічних маркерів у віддаленому періоді після опромінення у широкому інтервалі доз, Голярник Н. А., Лясківська О. В., Бєляєв О. А., Базика Д. А. (2018)
Король П. О. - Роль радіонуклідних методів в діагностичній тактиці гідронефрозу в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Ткаченко М. М. (2018)
Лісуха Л. М. - Вміст електролітів у слині дітей з відхиленнями в вегетативному статусі, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України після застосування переривчастої нормобаричної гіпоксії, Степанова Є. І., Колпаков І. Є., Подрушняк А. Є. (2018)
Логановський К. М. - Нейропсихобіологічні механізми афективних і когнітивних розладів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з урахуванням поліморфізму генів, Бомко М. О., Абраменко І. В., Куц К. В., Білоус Н. І., Масюк С. В., Гресько М. В., Логановська Т. К., Антипчук К. Ю., Перчук І. В., Крейніс Г. Ю., Чумак С. А. (2018)
Любарець Т. Ф. - Клініко-гематологічна характеристика та поліморфізм систем груп крові АВО та Rh у хворих на плазмоклітинну мієлому, Мінченко Ж. М., Дмитренко О. О., Хоменко В. І., Рєзнікова Л. С., Шляхтиченко Т. Ю., Товстоган А. О., Сілаєв Ю. О. (2018)
Напрєєнко О. К. - Порівняльна характеристика "алкогольних депресій" в осіб, які брали участь у бойових діях (комбатантів) і постраждалих при радіаційній катастрофі, Логановський К. М., Напрєєнко Н. Ю., Логановська Т. К., Гресько М. В., Зданевич Н. А. (2018)
Камінський О. В. - Вміст вітаміну D у населення радіоактивно забруднених територій Чернівецької області (пілотний проект), Паньків В. І., Паньків І. В., Афанасьєв Д. Є. (2018)
Саркісова Е. О. - Застосування антиоксидантної терапії в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у віддалений період після опромінення, Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Альохіна C. М., Носач О. В., Гасанова О. В., Шийко Т. О. (2018)
Степанова Є. І. - Особливості метаболізму оксиду азоту та ризик розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей З 4а/4b поліморфізмом гена еNOS при тривалому надходженні 137Cs до організму, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Вдовенко В. Ю., Василенко В. В., Леонович О. М. (2018)
Ковалев Е. Т. - 90 лет Государственному предприятию "Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)" (2020)
Sushko V. O. - Problems of medical expertise for diseases that bring to disability and death as a result of radiation exposure influence in conditions of the Chernobyl catastrophe in remote postaccidental period, Kolosynska O. O., Tatarenko O. M., Nezgovorova G. A., Berestjana Zh. M., Ustinov S. I., Hapeyenko D. D. (2018)
Ковалев Е. Т. - Основные направления исследований института в области разработки угольной сырьевой базы коксования для коксохимических предприятий Украины, Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А. (2020)
Федірко П. А. - Морфометричні параметри макулярної зони сітківки у реконвалесцентів гострої променевої хвороби (у віддаленому періоді), Бабенко Т. Ф., Колосинська О. О., Дорічевська Р. Ю., Гарькава Н. А., Грек Л. В., Василенко В. В., Масюк С. В. (2018)
Шульга И. В. - Разработки ГП "УХИН" по совершенствованию промышленной технологии коксования и развитию химико-технологических процессов переработки углей, Зеленский О. И. (2020)
Швайко Л. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді (клінічне дослідження), Базика К. Д., Сушко В. О., Масюк С. В. (2018)
Ковалев Е. Т. - Исследования и разработки ГП "УХИН" в области улавливания и переработки химических продуктов коксования в современных условиях, Банников Л. П., Чешко Ф. Ф. (2020)
Шеметун О. В. - Розвиток радіаційно-індукованого ефекту свідка в соматичних клітинах осіб різного віку, Талан О. О., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2018)
Мартынова А. Ю. - Развитие стандартизации метрологии коксохимического производства в современных условиях, Голик Н. М., Пальваль И. Н., Аблаева А. Е., Сараева В. А. (2020)
Шумейко О. О. - Оцінкa обтяжливих симптомів у хворих на радіаційно-асоційовані та спонтанні мієлопроліферативні неоплазії з використанням адаптованої шкали самооцінки MPN-SAF TSS, Полубень Л. О., Клімук Б. Т., Рибченко Л. А., Неумержицька Л. В., Вербиленко Р. М., Фролов С. В., Клименко С. В. (2018)
Борисенко А. Л. - Защита окружающей среды и возможности внедрения наилучших доступных технологий на коксохимических предприятиях Украины с учетом сложившейся ситуации, Малыш А. С. (2020)
Дягіль І. С. - Випадок розвитку неходжкінської злоякісної лімфоми на фоні хронічної мієлоїдної лейкемії у пацієнтки, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, Шолойко В. В., Сілаєв Ю. О., Мартіна З. В., Дмитренко І. В., Товстоган А. О., Федоренко В. Г., Шляхтиченко Т. Ю., Мінченко Ж. М. (2018)
Кручко І. М. - Вплив гранулометричного складу твердої дисперсної фази на реологічні властивості масляно-водо-вугільних дисперсних систем на основі антрациту, Макаров А. С., Косигіна І. М. (2020)
Ляшенко Л. О. - Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Державній установі "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", Янович Л. А., Чупровська Н. Ю., Саєнко А. М. (2018)
Борисенко А. Л. - Технологическая схема переработки вторичных смолистых продуктов КХП, Чешко Ф. Ф., Бехтер А. А., Ткалич Г. М., Зеленский В. В. (2020)
Колектив ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України" щиро вітає ювіляра Романенка Анатолія Юхимовича! (2018)
Білець Д. Ю. - Підготовка в'язких органічних матеріалів коксохімічного походження до переробки, Карножицький П. В., Мірошниченко Д. В. (2020)
Відомості про авторів (2018)
Квіцинський В. О. - Застосування моделі деревоподібної пористої структури для аналізу взаємодії О2 та СО2 з твердим вуглецевим залишком, Кривошеєв С. І., Марущак С. В. (2020)
Правила для авторів (2018)
Бурдо Н. Б. - Прясла з пізньотрипільського поселення Троянів (2020)
Кравченко Е. А. - Про один із знаків на кераміці Уч-Баша (2020)
Сон Н. О. - Римские имена в просопографии Ольвии (2020)
Тесленко І. Б. - Керамічні комплекси третьої чверті XV ст. замку Фуна: начиння "гарнізонної кухні" (2020)
Відейко М. Ю. - Дослідження пізньотрипільського поселення Вільховець (2020)
Болтрик Ю. В. - Скіфські кургани між Чмиревою та Гаймановою Могилами (степова північна периферія Великої Білозерки), Шелехань О. В. (2020)
Шевченко Т. М. - Ольвійські фіміатерії Афродіти (2020)
Чехович О. Г. - Античні вагові гирі з монет (2020)
Капустін К. М. - Дослідження Вишгорода у 1936 р. (2020)
Хамайко Н. В. - Матеріали досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря 1940—1967 рр., Чміль Л. В., Гунь М. О., Мироненко Л. В. (2020)
Гаскевич Д. Л. - Нові археоботанічні дослідження кераміки субнеолітичного поселення Базьків Острів на Південному Бузі (із використанням Replica-SEM методу), Ендо Е., Насу Х. (2020)
Сергєєва М. С. - Вироби з кістки та рогу з Малого Городського городища (2020)
Горбаненко С. А. - Колекції виробів з глини з палеоетноботанічного погляду (2020)
Капустін К. М. - Нові надходження до Наукових фондів Інституту археології НАН України (2004—2019 рр.), Мироненко Л. В., Хамайко Н. В., Шевченко Т. М., Шелехань О. В. (2020)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи" (2020)
Хоха Ю. В. - Визначення деяких якісних характеристик продуктів спікання шихт з сапропелітовим вугіллям, Брик Д. В. (2020)
Борисенко О. Л. - Отримання водно-оливних емульсій з відходів і супутніх продуктів коксохімічного виробництва ПрАТ "ЮЖКОКС" для подачі в кам'яновугільну шихту, Блізнюкова М. І., Панасенко В. О. (2020)
Пальваль І. Н. - Визначення вмісту гафнію та оксиду гафнію (IV) у повітрі робочої зони, Мартинова А. Ю. (2020)
Атаманюк О. А. - Проблеми експлуатації установок очищення газів, що містять органічні сполуки (2020)
Мирошниченко І. В. - Вплив насипної густини вугільної шихти на теплоту згоряння коксу, Мірошниченко Д. В., Шульга І. В., Ніколайчук Ю. В. (2020)
Мартинова А. Ю. - Сіркоорганічні сполуки коксового газу та їх вклад у викиди діоксиду сірки з димових труб коксових батарей, Малиш О. С., Сараєва В. О., Пальваль І. М. (2020)
Квіцинський В. О. - Застосування моделі деревоподібної пористої структури для оцінки температури займання частинки вуглецевого залишку, Кривошеєв С. І., Марущак С. В. (2020)
Присяжний Ю. В. - Визначення можливості отримання адгезійної добавки до дорожніх бітумів з рідких продуктів коксування вугілля з використанням карбазолу, Пиш’єв С. В., Гурі Ісайя Борбеїйонг, Червінський Т. І., Корчак Б. О. (2020)
Роль сільського господарства в сучасній економіці (2020)
Калетнік Г. М. - Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу, Гончарук І. В. (2020)
Россоха В. В. - Потенціал ринку вина в Україні, Петриченко О. А. (2020)
Малік М. Й. - Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності, Мамчур В. А. (2020)
Патика Н. І. - Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні, Нартюк О. В. (2020)
Захарчук О. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України, Іоніцой Є. Ю. (2020)
Згурська О. М. - Стан інноваційно-інформаційного розвитку агропромислових підприємств, Сьомкіна Т. В. (2020)
Бакун Ю. О. - Аналіз особливостей ринкового попиту сільськогосподарських товаровиробників на дорадчі послуги в Україні, Корінець Р. Я. (2020)
Кернасюк Ю. В. - Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку (2020)
Духницький Б. В. - Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією (2020)
Ebrahimi M. S. - The comparative study of Iran's export of nuts and dried fruits with rival countries: USA, China and Turkey (2020)
Шпикуляк О. Г. - Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи, Іванченко В. О. (2020)
Лупенко Ю. О. - Підсумки пройденого та орієнтири для майбутнього (рецензія на колективну монографію "Сільський сектор Київської області в умовах суспільних трансформацій", А. С. Даниленко, О. М. Варченко, Д. Ф. Крисанов та ін.) (2020)
80-річчя від дня народження Савчука Василя Кириловича (2020)
Баула О. В. - Еволюція економічного змісту інновацій та його специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин (2020)
Корольчук Л. В. - Концептуальні основи теорії сталого розвитку (2020)
Лазарєва О. В. - Суперечливі аспекти диверсифікації землекористування (2020)
Галазюк Н. М. - Пріоритетні напрями ефективності співпраці України з міжнародними кредитними інститутами, Зелінська О. М. (2020)
Савош Л. В. - Аналіз позицій України на світовому ринку зерна, Ковальська Л. Л., Баула О. В. (2020)
Дорош В. Ю. - Особливості фінансування соціальної сфери об’єднаних територіальних громад Волинської області, Камінська І. М., Пархомова А. В. (2020)
Кривов’язюк І. В. - Компаративний аналіз науково-методичних підходів до оцінювання вартості підприємницьких структур, Бурбан О. В. (2020)
Лісовська Л. С. - Розвиток співпраці з питань інновацій з іноземними партнерами у регіонах України (2020)
Подзізей О. О. - Особливості формування конкурентоспроможності ОТГ на засадах сталого розвитку (2020)
Шматковська Т. О. - Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад, Подзізей О. О. (2020)
Жуков С. А. - Екологічна еволюція маркетингу (2020)
Битов В. П. - Інвестиційна діяльність як чинник ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств, Горбач Л. М., Котляров В. О. (2020)
Вівчар О.І. - Ризики логістичного управління економічної безпеки підприємств транспорту: практичні контексти (2020)
Камінська І. М. - Методичні підходи до аналізу фінансового потенціалу підприємства, Мишко О. А. Шишка Д. С. (2020)
Мельник А. О. - Формування фонду заробітної плати на підприємстві, Соловйова Т. М. (2020)
Потапюк І. П. - Теоретико-методологічні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2020)
Рудь Н. Т. - Інноваційні форми маркетингових досліджень: інтернет-маркетинг (2020)
Сазонова Т. О. - Роль корпоративної культури в сучасній діяльності підприємства, Потапюк І. П., Шаповал В. В. (2020)
Ткачук І. Я. - Механізм запровадження венчурної філантропії у країнах із початковим рівнем розвитку культури благодійності (на прикладі України) (2020)
Туролєв Г. О. - Глобалізаційні тенденції розвитку офшорного банкінгу (2020)
Снітков К. І. - Метод зменшення похибки визначення кутових переміщень при використанні індукційних давачів, Шабатура Ю. В. (2020)
Ставинский А. А. - Конструктивно-технологические предложения усовершенствования однофазного трансформатора с шихтованным магнитопроводом, Цыганов А. Н. (2020)
Khlopenko I. N. - Analysis and verification of the operation of the stabilizing robust controller's electrical circuit of the rotor flux-linkage control system, Khlopenko N. J., Rozhkov S. A. (2020)
Лебедев В. А. - Управление координатами вентильного электропривода механизмов подачи автоматизированного сварочного оборудования, Жук Г. В., Островерхов Н. Я., Халимовский А. М. (2020)
Пальчиков О. О. - Пробивное напряжение воздушных включений микронного диапазона в конденсаторной бумаге (2020)
Bourouis B. - An innovative algorithm for a hybrid FC/battery system energy management, Djeghloud H., Benalla H. (2020)
Kouadri R. - Slime mould algorithm for practical optimal power flow solutions incorporating stochastic wind power and static VAR compensator device, Slimani L., Bouktir T. (2020)
Красножон А. В. - Дослідження розподілу магнітного поля діючої двоколової ЛЕП 110 кВ "ЧТЕЦ – Чернігівська-330" у зоні житлової забудови та методів його зменшення до безпечного рівня, Буйний Р. О., Діхтярук І. В., Квицинський А. О. (2020)
Lebied R. - Ameliorate direct power control of standalone wind energy generation system based on permanent magnet synchronous generator by using fuzzy logic control, Lalalou R., Benalla H., Nebti K., Boukhechem I. (2020)
Розов Володимир Юрійович. До 75-річчя з дня народження (2020)
Кафедрі "Електричні машини" НТУ "Харківський політехнічний інститут" 100 років (2020)
Антипкін Ю. Г. - Ситуаційний аналіз первинної медичної допомоги дітям України, Волосовець О. П., Лапшин В. Ф., Марушко Р. В., Дудіна О. О. (2020)
Степанов Ю. М. - Неінвазивна діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей: роль зсувнохвильової еластографії та стеатометрії, Завгородня Н. Ю., Завгородня О. Ю., Коненко І. С., Ягмур В. Б., Дементій Н. П., Петішко О. П. (2020)
Абатуров O. Є. - Можливостi використання шкали Bronchitis Severity Score для оцiнки eфективностi лiкування гострого бронхiту в дiтей, Токарєва Н. М. (2020)
Недельська C. М. - Вплив мозкової гемодинаміки на показники уваги у дітей, хворих на бронхіальну астму, Акулова О. Ю., Шумна Т. Є. (2020)
Купкіна А. В. - Ефективність застосування антилейкотрієнових препаратів для лікування бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла й ожирінням (2020)
Шевченко Н. С. - Обґрунтування шляхів корекції вітамін-D-дефіцитних станів у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Хаджинова Ю. В. (2020)
Хайтович М. В. - Сучасна нейропротекція в педіатрії (2020)
Чернишова Л. І. - Вторинні імунодефіцити (імунокомпрометований пацієнт). Лекція (2020)
Абатуров О. Є. - Значення вроджених лімфоїдних клітин у розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні, Нікуліна А. O. (2020)
Боярчук О. Р. - Неонатальний скринінг тяжких комбінованих імунодефіцитів: доцільність, можливості й перспективи (2020)
Відбулись XXII Сідельниковські читання (2020)
Абатуров А. Е. - Антибиопленочные эффекты муколитических лекарственных средств, Русакова Е. А. (2020)
Синяченко О. В. - Здоров'я дитини у дзеркалі нумізматики. Повідомлення 1. Історія педіатрії, Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М., Лівенцова К. В., Герасименко В. В., Полесова Т. Р. (2020)
Тараненко О. О. - Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові на межі ХХ-ХХІ ст. (2016)
Yermolenko S. S. - Semantic change of pronominal adverbs for "so": models and motivation (2016)
Скопненко О. І. - Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій (2016)
Лучик А. А. - До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень (2016)
Казимирова І. А. - Польське термінознавство: основні напрями дослідження (2016)
Іваненко О. В. - Семантична історія слова: Нотатки на полях книжки (2016)
Наєнко Г. - Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю (2016)
Ґрещук В. - Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження (2016)
Нечитайло І. - Формирование восточнославянской диалектологии как историко-лингвистической дисциплины во II половине XVIII— I половине XX вв. (2016)
Хроніка (2016)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2020)
Міщук В. Р. - Глюкокортикостероїди в лікуванні ГРДС: за і проти. Огляд літератури (2020)
Литовченко А. Н. - Витамин D и ожоговая травма, Белозеров И. В., Олейник Г. А., Литовченко Е. Ю. (2020)
Арустамян О. М. - Отруєння cеленом і його сполуками у промисловості й побуті, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є., Алексійчук О. Ю., Думка І. В., Ткачишина Н. Ю. (2020)
Підгірний Я. М. - Неінвазивна вентиляція легень (лекція) (2020)
Усенко Л. В. - Место коммуникативных навыков в клинической практике врача-анестезиолога, Мальцева Л. А., Канчура Т. В., Панченко Г. В., Белоцерковец О. В., Усенко А. А. (2020)
Рушай А. К. - Мультимодальне знеболювання як складова частина лікувального комплексу у хворих із незрощенням кісток гомілки в періопераційному періоді, Мартинчук О. О., Байда М. В., Жагдаль А. А. (2020)
Філик О. В. - Діафрагмальна дисфункція у дітей на штучній вентиляції легень: проспективне обсерваційне когортне дослідження (2020)
Андрющенко В. В. - Обґрунтування заходів інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації при комбінованих отруєннях метадоном, Курділь Н. В., Калиш М. М., Струк В. Ф., Падалка В. М. (2020)
Мерза Р. О. - Дискусійні питання механічної вентиляції легень у хворих із черепно-мозковою травмою, ускладненою респіраторним дистрес-синдромом, Підгірний Я. М. (2020)
Стаднік С. М. - Нейронспецифічна єнолаза як маркер пошкодження мозкової тканини у пацієнтів з ішемічним інсультом, Сайко О. В., Думченко О. І. (2020)
Гарбар М. О. - Аналіз періопераційного ведення пацієнтів зі супутньою серцево-судинною патологією при некардіальних операційних втручаннях, Фесенко У. А., Підгірний Я. М., Світлик Ю. О., Світлик Г. В. (2020)
Загуровський В. М. - Стрес та якість життя після перенесеної транзиторної ішемічної атаки, Калайтан Н. Л., Строна О. В. (2020)
Вишинська М. Б. - Аспекти застосування транексамової кислоти в пацієнтів із політравмою (2020)
Барса М. М. - Періопераційний менеджмент хірургічної корекції сколіотичної деформації хребта та застосування фармакокінетичного та фармакодинамічного підходів у дозуванні препаратів для анестезії, Семенчук К. П., Підгірний Я. М. (2020)
Шаронова В. М. - Вплив методів післяопераційного знеболювання на моторну функцію шлунково-кишкового тракту в дітей із перитонітом, ускладненим інтраабдомінальною гіпертензією (2020)
Бондар Р. А. - Аналіз впливу факторів ризику на розвиток ранньої післяопераційної когнітивної дисфункції після отоларингологічних операцій в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією (2020)
Худолій С. О. - Експериментальне моделювання холінореактивності головного мозку при черепно-мозковій травмі: вплив на центральну гемодинаміку, Зябліцев С. В. (2020)
Мынка Н. В. - Операционный стресс-ответ в малоинвазивной хирургии (2020)
Туркевич О. М. - Ключові аспекти лікування тяжкої негоспітальної вірусно-бактеріальної пневмонії, Закотянський О. П., Гарбар М. О. (2020)
Передмова (2020)
Біляєва С. О. - Здобутки ювіляра (2020)
Ясновська Л. В. - Дослідник давньоруських старожитностей Подесення (до 70-річчя від дня народження О. П. Моці) (2020)
Список наукових праць Олександра Петровича Моці (2009—2019 рр.) (укладачі С. О. Біляєва, С. В. Павленко) (2020)
Манігда О. В. - Моделювання населених пунктів ХI—ХІІІ ст. На прикладі археологічних пам’яток Теребовлянського князівства (2020)
Томашевський А. П. - Агломерації літописної Овруцької волості (2020)
Борисов А. В. - Варіабельність поселенських структур давньоруського часу у літописному Пороссі (2020)
Колода В. В. - Організація житлового простору сіверянського городища Водяне (2020)
Скороход В. М. - Виповзів — військовий і торговоремісничий центр у Нижньому Подесенні (2020)
Веремейчик О. М. - Історична топографія Любеча Х—ХІ ст. (2020)
Сытый Ю. Н. - Неукреплённые посады древнего Чернигова (2020)
Рижий В. В. - Дослідження житлових будівель на Чернігівському "Третяку" у 2018 році (2020)
Прядко О. О. - "Бусурменське" городище на р. Іква (2020)
Павленко С. В. - Дослідження літописного Мичеська, Томашевський А. П., Цвік Г. В., Галицький С. Ф. (2020)
Квитницкий М. В. - Каменные храмы летописного Юрьева: этапы строительства и планирования (2020)
Петраускас А. В. - Дослідження укріплень городища Литовеж на Волині, Панишко С. Д., Лошик Д. С., Чорний І. О., Кукса А. О. (2020)
Прищепа Б. А. - Пізньосередньовічні волинські замки (за матеріалами досліджень пам’яток XIV— XVI ст. басейну ріки Горині) (2020)
Плавінскі М. А. - Шматкультурнае паселішча Кастыкі ІІ у вярхоўях Віліі: матэрыялы даследаванняў 1973, 2016 і 2018 гг. (2020)
Ягодинська М. О. - Слов’янські пам’ятки на Тернопільщині (2020)
Бардецький А. Б. - Слов’янські "кухні" з поселення Рованці — Гнідавська Гірка на Волині (2020)
Зоценко І. В. - Комплекс пам’яток "Феофанія" (за матеріалами досліджень 2016—2017 рр.) (2020)
Петраускас О. В. - Дослідження сільських промислових та поселенських пам’яток давньоруського часу Правобережної Київщини, Петраускас А. В. (2020)
Чміль Л. В. - Нові давньоруські пам’ятки на Нижньому Тетереві, Козюба В. К. (2020)
Рычка В. М. - Загадка "Олеговой могилы": Киев или Ладога? (2020)
Бібіков Д. В. - Конструктивні особливості камерних поховань доби вікінгів у Середньому Подніпров’ї (2020)
Баранов В. І. - Поховальні комплекси зі зброєю могильника Острів (за матеріалами археологічних досліджень 2017—2019 рр.), Івакін В. Г. (2020)
Жигола В. С. - Цифрова фіксація поховання Х ст. (2020)
Возний І. П. - Обробіток деревини на теренах Північної Буковини в ХІІ — першій половині ХІІІ ст. (2020)
Крижановський В. О. - Залишки виробничої будівлі по вул. Кудрявській, 24а в м. Києві (2020)
Осипенко М. С. - Шийні гривни типу "Тотенкроне" у зібранні Національного музею історії України, Грицик Ю. О. (2020)
Колибенко О. В. - Давньоруський скарб 2017 року з околиць Переяслава, Прядко О. О., Тетеря Д. А. (2020)
Архипова Є. І. - Візантійська кам’яна іконка Богоматері Агіосорітисси з давньоруського Вщижа (2020)
Готун І. А. - Скляні прикраси з поселення Ходосівка-Рославське (за матеріалами 2007—2011 рр.), Гунь М. О. (2020)
Казимір О. М. - Булавка із Софіївської Борщагівки, Готун І. А. (2020)
Тесленко І. Б. - Візантійський полив’яний посуд XIII ст. в Криму (короткий огляд) (2020)
Козубовський Г. А. - Про монети з литовськими контрамарками "колюмнами" (2020)
Казаков А. Л. - Чернігівські сіверяни (2020)
Рудич Т. О. - Балти на території України за доби Київської Русі. Антропологічний аспект (2020)
Писаренко Г. О. - Біля витоків власності (iсторикоантропологічний начерк) (2020)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2020)
Сергієнко В. О. - Діабетична кардіоміопатія: діагностичні біомаркери, Сергієнко О. О. (2020)
Лучицький Є. В. - Пізній гіпогонадизм у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу, та його роль у розвитку серцево-судинних захворювань (огляд літератури), Лучицький В. Є., Тронько М. Д. (2020)
Паньків В. І. - Цукровий діабет 2-го типу: сучасні міжнародні настанови, персоніфікований підхід і реальна амбулаторна практика (2020)
Pasyechko N. V. - Subclinical hypothyroidism in pregnant women in the iodine deficiency region: to treat or not to treat?, Kulchinska V. M., Naumova L. V. (2020)
Efendioğlu E. M. - The association between obesity and thyroid stimulating hormone in adults, Kavuncuoğlu D. (2020)
Синяченко О. В. - Гормональні маркери раку передміхурової залози й лікування хворих, Палій М. І., Думанський Ю. В., Єрмолаєва М. В., Столярова О. Ю. (2020)
Хухліна О. С. - Порушення вуглеводного обміну у хворих на неалкогольний стеатогепатит, ожиріння та хронічне обструктивне захворювання легень, Гринюк О. Є., Антонів А. А., Каушанська О. В. (2020)
Peynirci H. - Can metastasis and recurrence be detected with Endocan and Vascular Endothelial Growth Factor in thyroid papillary cancer?, Ersoy C., Sisman P., Saraydaroglu O., Demirtas C. O., Gul O. O. (2020)
Ubaydullaeva N. B. - Prognostic significance of risk factors for thyrotoxicosis development in radioiodine therapy, Allayarova G. I., Almuradov F. F. (2020)
İncaman D. - Thyrotoxic Periodic Paralysis: A Rare Case, Salmanoğlu M., Tabak Ö., Kumbasar A. (2020)
Скоромец А. А. - Как можно улучшить информационность неврологического статуса (коморбидное левшество), Евтушенко С. К., Амелин А. В., Баранцевич Е. Р., Ваганова Ю. С., Дьяконов М. М., Жуковская Н. В., Заславский Л. Г., Казаков В. М., Коренко А. Н. (2020)
Петрів Т. І. - Клітинні технології в комплексі лікування розладів аутистичного спектра, Татарчук М. М., Цимбалюк Ю. В., Цимбалюк В. І. (2020)
Герцев В. М. - Вплив протиепілептичних препаратів на фертильність у чоловіків, Горанський Ю. І. (2020)
Кубарєв О. В. - Розсіяний склероз у близнюків, Бочерова Т. І., Євтушенко С. К. (2020)
Voitiuk A. - Non-psychotic mental disorders in young men with epilepsy, Litovchenko T. (2020)
Куфтеріна Н. С. - Вертеброгенний біль шийно-плечової локалізації в осіб молодого віку: деякі психоемоційні особливості та стан вегетативних функцій (2020)
Bandrivska S. R. - Evaluation of the quality of life in patients with multiple sclerosis, Pravak Yu. B. (2020)
Дубенко О. Е. - Осложнения мигрени. Мигренозный инсульт: анализ клинических случаев, Гаврюшин А. Ю., Зубков А. В., Екимова С. В., Ковтунов О. В. (2020)
Скотна Н. - Педагогічна освіта в Дрогобичі (кінець XVIII – перша половина XX ст.): до передісторії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Галів М. (2020)
Вихрущ А. - Освітня політика Польщі (діти здорові та з особливими потребами) (2020)
Білавич Г. - Формування читацької культури молодших школярів як актуальна проблема сьогодення, Шетеля М. (2020)
Шаран О. - Особливості формування часових уявлень у дітей дошкільного віку, Шаран В., Собко А. (2020)
Лозинський С. - Виховання навичок медійної грамотності у майбутніх лікарів, Лозинська Л. (2020)
Zvarych I. - Parables in the students' education at higher learning institutions of Ukraine and the United States (2020)
Сліпчишин Л. - Внесок професійної (професійно-технічної) освіти у відродження вітражного мистецтва на Львівщині (2020)
Біницька К. - Європейська система забезпечення якості вищої освіти: досвід республіки Польща, Бучківська Г., Біницька О., Греськова В. (2020)
Опалюк Т. - Моделі професійної підготовки соціальних працівників, їх змістово-технологічний супровід (2020)
Cавчук Б. - Освітнє середовище університету: методологічний дискурс у контексті складання міжнародних рейтингів, Міщук Д. (2020)
Смолікевич Н. - Соціокультурний та академічний аспекти адаптації іноземних студентів в університетах України, Мукан Н., Левицька Л., Шумська О. (2020)
Клепар М. - Виховний потенціал позааудиторної діяльності у формуванні естетичної культури майбутніх педагогів, Потапчук Т., Кравець Н. (2020)
Логвиненко Т. - Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі, Клим М. (2020)
Імерідзе М. - Використання гейміфікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти, Биков І., Величко Д. (2020)
Лещак Т. - Зміст теологічної освіти у Львівському університеті та загальноєвропейський контекст (кін. XVIII – поч. XX ст.), Лепех М. (2020)
Євтушенко Н. - Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України: нормативно-правове забезпечення (2020)
Мацук Л. - Психолого-педагогічні дослідження актуальних проблем впровадження дошкільної інклюзивної освіти в Україні, Кузенко О. (2020)
Пічкур М. - Фокус результативності базового професійного етапу образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей (2020)
Заболотний І. - Аксіологічний аспект професійної підготовки диригентів-хормейстерів (2020)
Мартинюк А. - Професійна майстерність засновника українського народного хорового співу Григорія Верьовки (2020)
Сидорук І. - Результати дослідницько-експериментальної роботи з формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Крижановська Т. - Методичні аспекти реалізації інтегративного підходу у процесі викладання курсу "Історія музики" для майбутніх учителів мистецтва (2020)
Стець В. - Специфіка соціально-психологічної адаптації мігрантів в приймаючому полікультурному суспільстві (2020)
Лисюк С. - Проблема сучасного аранжування та перекладання гітарних творів, Лисюк Є. (2020)
Бондаренко О. - Технологія розробки та змістова частина професіограми офіцера-вихователя військового ліцею (2020)
Ек Н. - Музично-виховні аспекти педагогічної спадщини Софії Русової (2020)
Крусь О. - Педагогічні умови та методика національного виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості (2020)
Шульгіна Л. - Теоретико-методологічні засади забезпечення якості підготовки соціального працівника до створення доступного середовища в системі об'єднаної територіальної громади (2020)
Ісаєв М. - Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в університетах (2020)
Маковський Д. - Особливості проведення формувального експерименту з методики формування здатності до розуміння музики учнів початкової школи на уроках мистецтва (2020)
Титул, зміст (2012)
Максименко С. Д. - Переживання як категоріальна основа сучасної загальної та медичної психології (2012)
Астремська І. В. - Командний підхід у супервізії соціальної роботи (2012)
Борисюк А. С. - Роль теоретичної та практичної підготовки у соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей (2012)
Бригадир М. Б. - Поява та еволюція психологічного проектування (теоретико-методологічний аспект) (2012)
Бура Л. В. - Вивчення психолого-педагогічних умов і факторів, що впливають на виникнення симптомів шкільної дезадаптації у молодших школярів у процесі переходу в основну школу (2012)
Варава Л. А. - Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці (2012)
Варга В. С. - Гендерний аспект етнопсихологічних особливостей стилів сімейного виховання в українських та угорських сім’ях (2012)
Васильченко О. М. - Концепт "сім’я" в постнекласичній психології (2012)
Годунова І. С. - До питання про формування життєвих перспектив випускників вищих навчальних закладів (2012)
Горбань Г. О. - Соціально-психологічні моделі управління соціальними системами (2012)
Гринців М. В. - Психологічні особливості професійної адаптації молоді (2012)
Губенко О. В. - Проблема розвитку креативності у сфері підприємництва та маркетингу (2012)
Гура Т. Є. - Особливості професійної діяльності психолога у контексті дослідження його професійного мислення (2012)
Дідух М. Л. - Проекції архетипу тіні на образи владних фігур (2012)
Дніпрова О. А. - Особливості рівня тривожності та агресії людей з алкогольною та наркотичною залежністю (2012)
Докторович М. О. - Модель профілактики делінквентності (2012)
Донченко І. А. - Етапи розвитку професійної самосвідомості фахівця (2012)
Дроботун О. С. - Викривлення внутрішньої картини здоров’я у підлітковому віці та шляхи його корекції (2012)
Євдокимова Н. О. - Психологічний супровід інституціоналізованої підготовки правознавців до майбутньої професійної діяльності, Лановенко І. І. (2012)
Євдокимова О. О. - Насильство у мас-медіа та агресивна поведінка підлітків у ракурсі провідних психологічних концепцій (2012)
Загра С. Е. - Освітнє середовище ВНЗ як інтегративний фактор суб’єктно-професійного становлення майбутніх психологів (2012)
Задіранова Г. В. - Модель, програма і методи емпіричного дослідження антиципації майбутньої педагогічної діяльності (2012)
Зливков В. Л. - Проблеми ідентичності у сучасній західній соціально-конструктивістській теорії дискурсу, Лукомська С. О. (2012)
Іванова І. Ф. - Професійна ідентичність та практична підготовка студентів-психологів (2012)
Іванцова Н. Б. - Дослідження ставлення студентів до спеціальності психолога (2012)
Калинка Г. І. - Психологічні закономірності групової поведінки (2012)
Корнюх А. О. - "Задоволеність подружнім життям" та його сутнісні характеристики (2012)
Кочарян О. С. - Емоційна зрілість особистості: дослідження феномену, Півень М. А. (2012)
Кузікова С. Б. - Феноменологія саморозвитку особистості: проблемне поле дослідження (2012)
Кузнецова С. В. - Проблема професійного самовизначення випускників 11-х класів (2012)
Кунцевська А. В. - Соціально-психологічні аспекти перформансної комунікації в соціальній роботі (2012)
Кунцевська А. В. - Технології організації професійної комунікації в соціальній роботі (2012)
Литвиненко І. С. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів (2012)
Лук’яненко Н. М. - Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей прийомних батьків (2012)
Марценюк М. О. - Психологічне дослідження здорового способу життя (2012)
Мілушина М. О. - Категоріальні компоненти комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями: результати формуючого експерименту (2012)
Опанасенко Л. А. - Сучасні підходи до проблеми навчальної діяльності у старшому шкільному віці (2012)
Партенадзе О. В. - Дослідження особливостей життєвих перспектив студентів-першокурсників (2012)
Прасол Д. В. - Особливості формування психологічної готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності (2012)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект психолога як чинник професійної діяльності (2012)
Савін О. І. - Тренінг регуляції внутрішньоособистісного конфлікту у контексті профілактики деліквентної поведінки неповнолітніх (2012)
Сердюк Л. З. - Психологічне забезпечення мотивації учіння студентів (2012)
Старовойт Т. П. - Імпліцитні теорії інтелекту та особистості студентів ВТНЗ (2012)
Тарасьєва К. В. - Теоретичний аналіз підходів щодо переживань особистістю екстремальної ситуації (2012)
Теглівець Л. В. - Дослідження провідних чинників ділових взаємовідносин між керівником закладу освіти і практичним психологом (2012)
Тищенко Л. В. - Феноменологія самоставлення в психологічній науці (2012)
Тюптя О. В. - Типологія психотехнік у консультативній взаємодії (2012)
Чемодурова Ю. М. - Проблема визначення соціально-психологічних компонентів професійної деформації особистості (2012)
Чугуєва І. Є. - Професійна успішність майбутніх фахівців в категоріях необхідного і достатнього (2012)
Чуйко О. В. - Динаміка становлення "особистісних прирощень" у студентів соціономічних професій (2012)
Швалб А. Ю. - Переживання екстремальних ситуацій як предмет діяльності практичних психологів МНС (2012)
Шевяков О. В. - Еколого-естетичне виховання молоді Великої Британії у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть, Славська Я. А. (2012)
Шкуро В. П. - Підвищення якості реалізації соціальних проектів (2012)
Яновський М. І. - Психологічні аспекти оцінювання в навчальному процесі, Аракчеєва Є. І., Андрюшкова Н. П., Чуканов Є. В. (2012)
Łukasz Wojcieszak - Еволюція посади службовця – старости – у контексті змін польського місцевого самоврядування на районному рівні (2012)
Титул, зміст (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні засади визначення предмету і методу сучасної генетичної психології (2013)
Ангеліна Е. О. - Етнічна толерантність старшокласників (2013)
Андрєєва І. А. - Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій (2013)
Андрюшкова Н. П. - Особливості ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат із сімей з різним рівнем матеріального статку, Яновський М. І. (2013)
Афанасьєва Т. О. - Психологічні особливості криз професійного становлення психолога (2013)
Бабаян Ю. О. - Теоретичні аспекти проблеми рефлексивної компетентності особистості (2013)
Блинова О. Є. - Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості (2013)
Бондар К. В. - Теоретико-методологічні підходи до розгляду феномену тілесності (2013)
Борисюк А. С. - До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді (2013)
Броцило О. Ю. - Теоретичний аналіз особливостей професійного становлення фахівця державної служби надзвичайних ситуацій (2013)
Васильєва Г. В. - Психологія гомосексуальної ідентичності (2013)
Васильєв Я. В. - Саморозвиток особистості та проблеми похилого віку, Шалигіна Г. О. (2013)
Венгер Г. С. - Теоретичні підходи до аналізу рольних відносин у сім’ї (2013)
Вовчик-Блакитна О. О. - Спосіб життя сім’ї як детермінанта розвитку дитини (2013)
Волошенко Н. О. - Методика діагностики особистісної готовності підлітків до безпечної поведінки (2013)
Галян І. М. - Cоціокультурні виміри ціннісно-смислових настанов особистості (2013)
Гринців М. - Роль емоцій у розвитку здатності до саморегуляції (2013)
Гупаловська В. А. - Психологічні особливості сексуальних установок молоді, Стрілець Н. (2013)
Дідух М. Л. - Методи та структура тренінгу етнічної індивідуації (2013)
Довгань Н. Ю. - Проблеми формування здорового способу життя та корекції психо-фізичної підготовленності у студентів вищих навчальних закладів, Короп М. Ю. (2013)
Євдокимова Т. О. - Формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основа професійного самовизначення (2013)
Задіранова Г. В. - Дослідження уявлень майбутніх педагогів щодо своєї професійної діяльності (2013)
Застело А. О. - Модель психологічного забезпечення екологічності освітньої взаємодії в умовах дистанційного навчання (2013)
Іванова І. Ф. - Вплив рівня розвитку комунікативних здібностей на формування професійної спрямованості (2013)
Іванцова Н. Б. - Дослідження взаємозв’язку успішності студентів і мотивів їх професійного вибору (2013)
Ірхін Ю. Б. - Феноменологія соціально-психологічного іміджу міліції України (2013)
Каплунова К. А. - Усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку досвіду взаємодії з оточенням (2013)
Карсканова С. В. - Соціалізація гуманізму – запорука успішної професійної діяльності майбутнього вчителя (2013)
Євдокимова Н. О. - Адаптація дітей з мовними вадами до інтернатного закладу, Кириленко К. В. (2013)
Ковалевська А. О. - Ефективність використання засобів образотворчої діяльності для психокорекції страхів молодших школярів (2013)
Коваль І. А. - Віддалені результати ефективності застосування медико-психолого-педагогічних прийомів при курації соматичних хворих з коморбідними межовими психічними розладами (2013)
Колтунович Т. А. - Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів (2013)
Короп М. Ю. - Роль фізичного виховання у формуванні психологічної складової здорового способу життя студентської молоді, Черепов О. В. (2013)
Кузікова С. Б. - Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття (2013)
Кучманич І. М. - Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу, Отреп’єва Г. Р. (2013)
Кучманич І. М. - Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу, Селіванова С. В. (2013)
Лиска С. І. - Загальні компоненти диференціальної структури професійно компетентної особистості працівників податкової міліції (2013)
Литвиненко І. С. - Роль волонтерства у професіоналізації особистості студентів-психологів в умовах ВНЗ (2013)
Люта Л. П. - Етапи інституціалізації спорту як суспільного явища (2013)
Меднікова Г. І. - Характеристика самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе (2013)
Михальська Ю. А. - Психологічний захист у прояві комунікативних установок медичних сестер (2013)
Мойсеєва О. Є. - Історико-психологічний аналіз феномену агресії (2013)
Назар Ю. О. - Теоретико-психологічний аналіз особливостей процесу досягнення успішності у професійній діяльності особистості (2013)
Нікітіна О. П. - Психологічні особливості простору значень грошей у свідомості іноземних студентів (2013)
Онуфрієва Л. А. - Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Опанасенко Л. А. - Методологічні засади вивчення психологічної структури навчального цілепокладання (2013)
Павлова В. С. - Перфекціонізм як психологічний феномен (2013)
Партенадзе О. В. - Використання психотерапевтичних груп у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (2013)
Печерська Г. О. - Професійні ціннісні орієнтації вчителів (2013)
Помиткіна Л. В. - Розвиток особистісної готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення (2013)
Просандєєва Л. Є. - Структура та механізми розвитку самоцінності особистості у період дорослішання (2013)
Рудуміно-Дусятська О. В. - Принцип детермінізму як методологічна основа розробки проблем екологічної психології (2013)
Савенкова І. І. - Хронопрогностичні показники прояву депресивних станів (2013)
Світич С. А. - Формування готовності педагогів до взаємодії з соматичноослабленими дітьми (2013)
Сидоркіна М. Ю. - Соціально-психологічна модель процесу політичної самоідентифікації молоді (2013)
Скляренко О. М. - Проблема здатності до життєтворчості у сучасних психологічних дослідженнях (2013)
Смайлова С. О. - Особливості образу "я" жінок, що досягають різного рівня успішності у корекції надлишкової маси тіла засобом фізичного тренування (2013)
Тищенко Л. В. - Самоідентичність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Хоржевська І. М. - Характеристика професійного становлення особистості (2013)
Хоржевська І. М. - Дослідження стресового стану безробітного, Ольховик Є. Г. (2013)
Хоржевська І. М. - Особливості професійної деформації особистості військових та міліціонерів, Царапова В. В. (2013)
Царькова О. В. - Методи емоційно-вольової саморегуляції психологічного стану студентів (2013)
Цихоня О. С. - Етико-психологічні аспекти дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (2013)
Чуканов Є. В. - Особливості змін когнітивних процесів при вагітності жінок, Яновський М. І. (2013)
Швалб Ю. М. - Функції уяви у просторі життя особистості (2013)
Щербан Т. Д. - Відповідальність особистості як чинник готовності до професійної діяльності, Райко В. В. (2013)
Язвінська Е. С. - Тілесний образ "я" як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Яновська Л. В. - Совість як ведучий чинник розвитку індивідуальності (2013)
Яновський М. І. - Монтаж кінокадрів як чинник психологічного впливу на глядача (2013)
Максименко С. Д. - Генетико-моделюючий підхід до психічного розвитку особистості (2013)
Александров Д. О. - Дослідження психологічних детермінант конструктивного компоненту діяльності працівника ОВС (2013)
Андрєєва Я. Ф. - Політична культура сучасного українського студентства, Литовченко Н. Ф. (2013)
Балушок М. В. - Шляхи та засоби подолання внутрішньоособистісного конфлікту у юнацькому віці (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського