Берещук О. М. - Психофізіологічні аспекти наукової спадщини В. Я. Данилевського (2013)
Бондар К. В. - Психологічні особливості ставлення сучасної жінки до власної тілесності (2013)
Бондаренко В. В. - Результати експериментальної роботи з формування професійної готовності фахівця по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей (2013)
Бочелюк В. В. - Особливості роботи психологів з попередження віктимної поведінки учнів підліткового віку (2013)
Бочелюк В. Й. - Психологічні основи управління мотивацією персоналу у соціальній сфері (2013)
Бригадир М. Б. - Походження, еволюційний розвиток та сутність ігрової діяльності (2013)
Васильєва Г. В. - Гомосексуальність як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Галян І. М. - Психологічний аналіз особливостей процесу саморегуляції майбутніх педагогів (2013)
Галян О. І. - Психологічні чинники формування індивідуального педагогічного стилю (2013)
Гресь Л. О. - Психологічні особливості прагнення до самоствердження особистості, що переживає кризу середини життя (2013)
Губенко А. В. - Гуманизация обучения с помощью развития творческого мышления школьников (2013)
Доцкевич Т. І. - Психологічні особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи (2013)
Дуб В. Г. - Аналіз тренінгової програми розвитку ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів (2013)
Євдокимова Н. О. - Суб’єктоґенеза людини як соціокультурне явище (2013)
Задіранова Г. В. - Програма антиципації професійного майбутнього педагога (2013)
Зливков В. Л. - Розвиток уявлень про соціальну ідентичність у вітчизняній та зарубіжній науці, Лукомська С. О. (2013)
Іванова І. Ф. - Розвиток комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей на заняттях з психології (2013)
Іванцова Н. Б. - Методологічні підходи до дослідження креативності студентів-психологів (2013)
Калинка А. І. - Визначення індивідуально-психологічних якостей особистості методами візуальної психодіагностики (2013)
Калюжний В. О. - Методи експліцитного професійного психологічного впливу офіцерів-прикордонників на підлеглих (2013)
Капустюк О. М. - Порівняльний аналіз результатів у групах досліджуваних з різним рівнем прояву самодетермінації, Пастушенко В. С. (2013)
Клибанівська Т. М. - Інтелектуальні психічні стани студентів: теоретичний та прикладний аспект (2013)
Клименко Н. Г. - Казкові герої як прообрази життєвого сценарію сучасної жінки (2013)
Король Л. Д. - Вікові особливості розвитку когнітивного компоненту міжнаціональної толерантності у студентської молоді (2013)
Кучманич І. М. - Особливості взаємозв’язку типу прив’язаності та взаємостосунків у подружній підсистемі, Санько К. О. (2013)
Литвиненко І. С. - Теоретичні підходи до прогнозування професійного становлення психологів (2013)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Проблема дослідження чинників емоційного вигоряння лікарів (2013)
Лукомська С. О. - Термінологічні аспекти професійної ідентичності, Чуйко О. В. (2013)
Люта Л. П. - Структура і функції корпоративного навчання у бізнес організаціях (2013)
Ляхова В. П. - Відповідальність як актуальна проблема і психологічний феномен (2013)
Мазур В. М. - Соціалізація обдарованого студента у вищому навчальному закладі (2013)
Матейко Н. М. - Адиктивність особистості у соціопсихічній та духовній парадигмі: порівняльний аналіз (2013)
Михайлюк І. В. - Діалогічна компетентність як невід’ємна складова професійної компетентності психолога (2013)
Нелюба-Касьянова І. М. - Інститути соціалізації підлітків: сучасний стан й особливості (2013)
Onufriyeva L. A. - Professional development of future specialists sociometric professions (2013)
Панов М. С. - Формування правової культури як напрям правового виховання підлітків (2013)
Панок В. Г. - Теоретичні проблеми визначення сутності практичного психолога (2013)
Петьков В. А. - Особистість засуджених в умовах позбавлення волі як психологічна проблема (2013)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Психологічні особливості формування статевої ідентичності у підлітковому віці (2013)
Продан О. О. - Виявлення впливу самоусвідомлення особистості на формування ціннісних орієнтацій (2013)
Рождественський А. Ю. - Проблема співвідношення психічного здоров’я та надійності професійної діяльності (2013)
Руда Н. Л. - Феномен мотивації політичного лідерства (2013)
Сердюк Л. З. - Життєва перспектива у самодетермінації мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі (2013)
Слободанюк К. І. - Ідентифікація як механізм самосприйняття (2013)
Странніков А. М. - Психологічна війна як складова військової стратегії у збройних конфліктах ХХ століття (2013)
Стуліка О. Б. - Удосконалення мнемічних та іншомовних здібностей майбутніх викладачів іноземної мови дошкільної ланки освіти засобами розвивальної програми (2013)
Теглівець Л. В. - Ділові взаємовідносини у структурі ділової комунікації (2013)
Третьяченко В. О. - До проблеми формування та функціонування свідомості та самосвідомості особистості (2013)
Тюптя О. В. - Формування професійно-виховної діяльності батьків в умовах дитячого будинку сімейного типу, Грінчук В. С. (2013)
Федоренко Ю. О. - Групова ідентичність як чинник прийняття групових норм (2013)
Фоменко К. І. - Відповідальність у характеристиці спрямованості особистості студентів, що прагнуть до успіху (2013)
Харченко Д. М. - Чинники впливу на психосоматичні розлади (2013)
Хомуленко Б. В. - Рольова структура особистості психолога (2013)
Царькова О. В. - Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки підлітків та юнаків, Работа Т. О. (2013)
Чугуєва І. Є. - Професійна успішність і мистецтво жити у суспільстві ризику (2013)
Шамне А. В. - Теоретико-методологічний аналіз психосоціальної проблеми (2013)
Шевчук О. С. - Міжособистісні взаємини студентів у найближчому соціальному оточенні, Шевчук С. П. (2013)
Шейко А. О. - Чинники психологічної стійкості осіб юнацького віку (2013)
Яланська С. П. - Розвиток творчої компетентності студентів у процесі вивчення курсу "Психологія творчості" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Максименко С. Д. - Життєвий шлях особистості як базова категорія генетичної психології (2014)
Абрамов В. В. - Часова орієнтація як чинник когнітивного оцінювання важкої життєвої ситуації та вибору копінг-стратегії (2014)
Бабаян Ю. О. - Взаємозв’язок тривожності та навчальної успішності молодших школярів, Коновалюк О. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Формування мотиваційної сфери у молодших школярів, Матенко Ю. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості формування самооцінки молодшого школяра, Тимченко Н. А. (2014)
Бацилєва О. В. - Психологічні аспекти підготовки соціальних працівників (2014)
Берещук О. М. - Розвиток методологічних засад психофізіологічних досліджень в Україні у другій половині ХІХ століття (2014)
Бондаренко В. В. - Психологічні умови формування готовності фахівців по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей (2014)
Вілюжаніна Т. А. - Cоціально-політичні проблеми студентської молоді (2014)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Науково-психологічні передумови розробки й упровадження дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальний процесс загальноосвітньої школи (2014)
Горецька О. В. - Порівняльний аналіз психологічних особливостей ідентичності підлітків 13–14 років на етапі перебігу кризи, Краєва О. А. (2014)
Гресь Л. О. - Особливості ціннісних орієнтацій особистості, що переживає кризу середини життя (2014)
Грушевський В. О. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2014)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості ставлення до сексу осіб віку ранньої дорослості (2014)
Довгань Н. Ю. - Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту, Биковська Л. Б., Короп М. Ю., Копилов О. М. (2014)
Дроботун О. С. - Вплив хронічного соматичного захворювання на особистісні зміни підлітків (2014)
Євдокимова Н. О. - Теоретико-методологічні підходи до категоріального визначення поняття суб’єкта (2014)
Іванова І. Ф. - Дослідження комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Ковальчук О. П. - Психологічні аспекти формування аксіологічної основи професійної діяльності офіцерів-авіаторів у сучасних умовах (2014)
Крамченкова В. О. - Особливості поведінки старшокласників-курців в емоційно напружених ситуаціях (2014)
Кучманич І. М. - Вплив тренінгу на адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях, Забарчук Г. М. (2014)
Лазоренко О. В. - Обґрунтування пропозицій керівникам прикордонних підрозділів щодо організації психологічної підготовки персоналу до несення служби в прикордонних нарядах (2014)
Михальченко Н. В. - Модель патріотичної рефлексії особистості (2014)
Мороз Р. А. - Сімейні наративи як засіб організації сімейної системи та усвідомлення сімейного досвіду (2014)
Мухіна Л. М. - Проблема емоційного вигоряння співробітників кримінально-виконавчої системи (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теоретико-методологічний аналіз мотиваційно-смислової регуляції особистісної реалізації майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Панок В. Г. - Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології (2014)
Пілецька Л. С. - Емпіричне дослідження професійної мобільності особистості (2014)
Прасол Д. В. - Компоненти психологічної готовності менеджерів навчальних закладів до прогностичної діяльності (2014)
Сердюк Л. З. - Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ (2014)
Тюптя О. В. - Рефлексія консультантом вирішення життєвої ситуації клієнта (2014)
Filipруeva T. I. - Development of the ideas of theoreticai pershtctive on educftson (2014)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості чутливості студентів до стресових ситуацій у навчальній діяльності, Кузнецов О. І. (2014)
Хомуленко Б. В. - Шляхи та засоби розвитку рольової структури особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Дослідження характеристик і детермінант соціальної перцепції у діяльності менеджера закладу (2014)
Царькова О. В. - Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі, Работа Т. О. (2014)
Царькова А. В. - Сексуальные девиации, Радченко С. В. (2014)
Царькова О. В. - Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами (2014)
Чайка Н. С. - Психологические аспекты организации занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, Грициенко А. Н. (2014)
Чемеринская Д. И. - Гендерный аспект самоопределения личности руководителя и особенности принятия решений (2014)
Черновол-Ткаченко А. О. - Гендерні особливості особистісної ідентичності старшокласників (2014)
Чиханцова О. А. - Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі (2014)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості схильності до розвитку професійної деформації особистості (2014)
Шевченко В. В. - Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в миротворчому контингенті, Руденко А. А. (2014)
Шевчук О. С. - Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання, Шевчук С. П. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Максименко С. Д. - Генетико-моделюючий метод дослідження особистості (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Грішман Л. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школи, Нор К. Ф. (2014)
Бондар К. В. - Аналіз філософсько-психологічних підходів до визначення поняття "тілесності" (2014)
Бригадир М. Б. - Психологічне проектування при формуванні психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічна діяльність з підлітками "групи ризику", Кондрацька Л. В. (2014)
Гончарова Л. А. - Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку (2014)
Дроботун О. С. - Емоційно-ціннісне ставлення підлітків до особистісного здоров’я (2014)
Євдокимова Н. О. - Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі (2014)
Євдокимова Н. О. - Моделювання розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у сфері тренінгових технологій, Партенадзе О. В., Біда А. М. (2014)
Задіранова Г. В. - Теоретико-методологічні підстави концепції формування антиципації професійного майбутнього педагога (2014)
Зливков В. Л. - Термінологічні аспекти використання поняття "автентичність" у сучасній психологічній науці (2014)
Кашекова О. П. - Вплив вікових особливостей на формування мотивації успіху молоді (2014)
Корнюх А. О. - Порівняння домінуючих установок жінок-українок, що перебувають у міжнаціональному та мононаціональному шлюбах (2014)
Кочкурова О. В. - Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога (2014)
Кулікова А. О. - Гендерні особливості трансформації "Я" – образу у структурі "Я – концепції" (2014)
Кучманич І. М. - Взаємозв’язок зрілості особистості з усвідомленістю факту батьківства, Сіра К. Ю. (2014)
Лановенко І. І. - Соціально-психологічні підґрунтя проектування юридичної освіти у сучасних умовах реформування вищої школи (2014)
Литвиненко І. С. - Особливості сучасної професійної підготовки психологічних кадрів до роботи у закладах освіти (2014)
Лукомська С. О. - Поняття "ідентичність" й "автентичність" у сучасній зарубіжній психології (2014)
Льовочкіна А. М. - Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді (2014)
Максименко К. С. - Личностно ориентированная психотерапия Санкт-Петербургской (Ленинградской) психотерапевтической школы (2014)
Манилов И. Ф. - Словесное психотерапевтическое внушение: возможности усовершенствования (2014)
Матвиенко О. В. - Самоопределение молодежи в выборе приоритетов жизненного пути (2014)
Михальченко H. В. - Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (2014)
Мороз Р. А. - Емпіричне дослідження формування "образу Я" у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Мул С. А. - Формування психологічної готовності офіцерів до прикордонної діяльності (2014)
Невідома Я. Г. - Особливості впливу культури на економічну поведінку людей (2014)
Онуфриева Л. А. - Теоретический анализ проблемы становлення самосознания будущих специалистов социономических профессий (2014)
Партенадзе О. В. - Тренинговая технология деятельности психологической службы высшего учебного заведения (2014)
Руда Н. Л. - Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного лідерства (2014)
Сафін О. Д. - Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди, Кузьменко Ю. В. (2014)
Сивогракова З. А. - Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця (2014)
Соловйов О. М. - Гендерні особливості уявлень про самоактуалізацію особистості (2014)
Терещенко А. М. - Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості (2014)
Турбан В. В. - Філософія життя й екзистенціалізм (2014)
Хміляр О. Ф. - Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі "людина-людина" (2014)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Механізми соціальної перцепції у професійній інтеракції керівників закладів освіти (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини як глибинний психологічний компонент у батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності фахівців атомної енергетики (2014)
Швалб Ю. М. - Логико-психологический анализ развития категории деятельности (2014)
Шевченко В. В. - Синдром емоційного вигоряння працівників освіти, Моспаненко І. П. (2014)
Шевченко К. О. - Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя (2014)
Шевчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога, Шевчук С. П. (2014)
Шилова Н. І. - Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності) (2014)
Яланська С. П. - Випереджальний розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів як вирішальна умова успішного навчання, Лутфуллін В. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Contributors (2014)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти (2015)
Бугера Ю. Ю. - Порівняльна характеристика розвитку уваги у нормально розвинених та розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності (2015)
Гриньова Н. В. - Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу (2015)
Заграй Л. Д. - Способи конструювання "Я": нові підходи у дослідженні (2015)
Заїка Є. В. - Процедура ефективного паралельного підрахунку декількох потоків подій (2015)
Зімовін О. І. - Дослідження саморозвитку особистості в юнацькому віці у дискурсивнопсихологічному підході (2015)
Раджабова С. Ш. - Особливості переживання життєвої кризи суб’єктом (2015)
Руденко Л. М. - Cистема корекції та профілактики агресивної поведінки дітей з розумовою відсталістю (2015)
Сірик І. В. - Процес соціалізації особистості, яка виховувалась у неповній сім’ї (2015)
Шаповалова В. С. - Особливості взаємозв’язків копінг-стратегій з різними видами страхів у навчально-пізнавальній діяльності студентів (2015)
Шевяков О. В. - Вплив музики на психологічне здоров’я учнів спортивної школи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бабак К. В. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу: структурно-інтегративний підхід (2015)
Богуш А. М. - Психологічні засади образного мовлення (2015)
Горянська А. М. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компонента толерантності майбутніх вчителів (2015)
Гриньова Н. В. - Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми "груп ризику" в процесі навчання у ВНЗ (2015)
Дейниченко Л. М. - Теоретичний аналіз проблеми духовності особистості в психології (2015)
Заграй Л. Д. - Гендерна специфіка концептів "ставлення до світу" у студентів (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні особливості волонтерської діяльності у сучасній Україні: мотиваційний аспект, Лукомська С. О. (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів, Яновська Т. А. (2015)
Клочек Л. В. - Психологія справедливості в історії філософської думки (2015)
Корчакова Н. В. - Психологічний аналіз онтогенетично ранніх форм допомоги як різновиду просоціальних стратегій (2015)
Литвиненко І. С. - Роль ситуативних методів навчання у професійній підготовці майбутніх психологів, Данілова О. В. (2015)
Михальченко Н. В. - Роль сім’ї в розвитку патріотичної рефлексії молодших школярів (2015)
Мишко Н. М. - Дослідження особливостей мотиваційної сфери майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти (2015)
Оніщенко Н. В. - Характеристика психічних станів постраждалих в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Панасенко Е. А. - Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Пугачов Д. Л. - Психологічні особливості формування образу "Я" в підлітковому віці (2015)
Резнікова О. А. - Особливості регуляторних можливостей та адаптаційних проявів психологічного захисту студентів (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні аспекти командоутворення в недержавній організації (2015)
Саврасов М. В. - Психологія креативності особистості студента: психологічна структура та зміст (2015)
Сватенкова Т. І. - Специфіка впровадження герменевтичного методу у дослідження екзистенційних переживань особистості у ранній юності (2015)
Сердюк Н. І. - Специфіка розуміння атракції вчителями та практичними психологами загальноосвітніх шкіл (2015)
Сіпко Л. О. - Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків (2015)
Степаненко Л. В. - Особливості прояву негативних емоційних станів у підлітків з різними типами копінг-поведінки (2015)
Тарасова Т. Б. - Психологічні проблеми навчально-професійної діяльності студентів вищого навчального закладу (2015)
Ткаченко Н. В. - Психологічні особливості комп’ютерної залежності у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Фролова О. В. - Соціально-психологічний тренінг розвитку організаційних та комунікативних навичок для студентів, які проходитимуть педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах (2015)
Халік О. О. - Психологічна сепарація дівчат студентського віку від батьків та її залежність від функціонування сім’ї (2015)
Харченко Н. А. - Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України (2015)
Шайда Н. П. - Психологічні засади створення умов розвитку професійного мислення студентів, Шайда О. Г. (2015)
Іванцова Н. Б. - Архітектоніка професійної спрямованості особистості (2015)
Відомості про авторів (2015)
Брецко І. - Специфіка психоемаційного вигорання підлітків за критерієм "стать" (2016)
Бурейко Н. - Психологічні особливості мовленнєвої діяльності студентів-білінгвів (2016)
Верещинська Я. - Структура соціально-перцептивної компетентності особистості майбутнього психолога (2016)
Галян А. - Копінг-стратегії як чинник адаптації майбутніх медичних працівників до професійної діяльності (2016)
Галян І. - Структура та детермінанти життєвої задоволеності майбутніх педагогів (2016)
Головіна О. - Особливості екзистенційного компоненту духовного інтелекту особистості (2016)
Горденко А. - Особистісна ресурсність у контексті професійної діяльності правоохоронців (2016)
Грабіщук С. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей самоактуалізації жінки у професійній діяльності, Безверхий О. (2016)
Дубецька Л. - Роль дитячих мультфільмів у формуванні гендерних уявлень дошкільників-вихованців дитячого будинку (2016)
Євдокимова Н. - Професійне консультування як засіб професіоналізації особистості, Опанасенко Л. (2016)
Журавель А. - Психологічний аналіз досвіду підготовки студентів-психологів до побудови професійної кар’єри (2016)
Залановська Л. - Емперічне обгрунтування особливостей умов формування міжетнічної толерантністі у студентів (2016)
Зубцов Д. - Депресія: визначення та симптоматика (2016)
Кисельов К. - Теоретичні засади дослідження креативності майбутнього педагога у процесі професійної підготовки (2016)
Кікінежді О. - Соціально-педагогічні чинники становлення ґендерної ідентичності дітей молодшого шкільного віку (2016)
Клочек Л. - Структура та процесуальні основи справедливості у соціальній взаємодії (2016)
Корчакова Н. - Онтогенетичні аспекти розвитку тривалих форм просоціальної поведінки в юнацькому та дорослому віці (2016)
Крамченкова В. - Психодіагностика мотивації відмови від паління, Фоменко К. (2016)
Лановенко І. - Адаптація та самореалізація як психологічне підґрунтя взаємодії людини та суспільства (2016)
Литвиненко І. - Проблема професійної підготовки практикуючих психологів у сучасних соціальних умовах (2016)
Маляр О. - Психологічна характеристика рівнів розвитку довільності емоційної регуляції у молодших школярів, Новик Л. (2016)
Матвієнко О. - Проблеми адаптації особистості до змін умов існування: ресурсний підхід (2016)
Московченко В. - Проблема складових життєздатності індивіда у сучасних закордонних психологічних дослідженнях (2016)
Мухіна Л. - Структура конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя (2016)
Найдьонова Г. - Взаємозв’язок стилю сімейного виховання з акцентуаціями характеру у підлітків та їх корекція, Марченко А. (2016)
Панасенко Е. - Моделі експериментів у педагогічній психології та педології в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2016)
Попелюшко Р. - Особливості групової роботи з комбатантами з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Пугачов Д. - Комунікативні аспекти формування образу "Я" підлітків у віртуальному комп'ютерному світі (2016)
Рожанська Н. - Корупція у вищій освіті: порівняльний аналіз соціальних уявлень студентів та викладачів ВНЗ півдня України, Вольф О. В. (2016)
Руденко Л. - Дослідження емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет типу 1, Гавриленко Ю., Осадча Т. (2016)
Рудюк О. - Дослідження особливостей особистісної структури безробітних (2016)
Саврасов М. - Психологічний аналіз теоретико-методологічних передумов дослідження соціальної креативності майбутніх психологів, Єрмоленко К. (2016)
Семиченко В. - Розвиток мовленнєвої культури майбутніх психологів як важлива складова професійної підготовки (2016)
Спиця-Оріщенко Н. - Психологічні особливості розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (2016)
Уварова С. - Психологічна просвіта в контексті проблеми попередження посттравматичних стресових станів (2016)
Урусова О. - Діалогова активність як інструмент комунікативної поведінки медіатора (2016)
Федоренко М. - Психолого-педагогічна корекція синдрому Ретта у дітей (2016)
Фера С. - Соціально-психологічні особливості та сучасний стан реалізації економічної соціалізації дітей в дошкільному навчальному закладі (2016)
Шайда Н. - Дослідження професійного мислення майбутніх вчителів гуманітарного профілю, Шайда О. (2016)
Шевченко В. - Психологічні особливості впливу ситуативної тривожності на ефективність публічного виступу, Мольченко Д. (2016)
Шевченко В. - Взаємозв’язок захисних механізмів психіки та форм агресивної поведінки, Оганян А. (2016)
Шевчук О. - Праксеологічний підхід щодо формування у майбутніх психологів компетенцій культури міжособистісних стосунків, Шевчук С. (2016)
Шевяков О. - Психолого-педагогічні умови еколого-естетичного виховання школярів на початку ХХІ століття, Славська Я. (2016)
Щербата В. - Мотиви звертання сучасного суспільства до забобонів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Авер'янова А. В. - Професійний успіх як основа самореалізації особистості (2017)
Афузова Г. В. - Розвиток дитини як суб’єкта гендерної соціалізації в умовах дизонтогенезу (2017)
Бабак К. В. - Взаємозв’язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ I-II рівня акредитації (2017)
Білюк О. Г. - Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ (2017)
Боштан В. В. - Диференціація соціальної тривожності та окреслення її основних маркерів (2017)
Вірна Ж. П. - Психологічні координати конструктивного самозбереження особистості (2017)
Гандзілевська Г. Б. - Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів, Поліщук В. О. (2017)
Гасюк М. Б. - Оцінка якості життя батьків дітей, хворих на епілепсію, Дзюбинська М. Я. (2017)
Гільман А. Ю. - Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді (2017)
Грабіщук С. В. - Моделі самоактуалізації в сучасній психології, Безверхий О. С. (2017)
Гріньова О. М. - Екзистенційно-суб’єктний підхід до вивчення проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку (2017)
Іванова Н. О. - Психологічний погляд на проблему мазохізму (2017)
Kalyuzhna I. P. - The problem of professional self-identification of high-school pupil: theoretical aspect (2017)
Кисельов К. С. - Теоретичні аспекти творчого розвитку особистості майбутнього вчителя початкової школи, Саврасов М. В., Фомічова Ю. Д. (2017)
Кікінежді О. М. - Становлення ґендерної ідентичності у старшому дошкільному віці: суб’єктний вимір (2017)
Корчакова Н. В. - Розвиток основ просоціальної поведінки у ранньому дитинстві (2017)
Кучманич І. М. - Значущість розвитку особистісної зрілості в процесі професійної підготовки студентів-психологів, Лисогор А. В. (2017)
Литвиненко І. С. - Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з підлітками схильними до бродяжництва (2017)
Литвиненко І. С. - Синдром емоційного вигорання у медичних працівників хірургічної спеціалізації, Хотєнов І. М. (2017)
Литвинчук Л. М. - Застосування музичних зразків у психологічній роботі з залежними від опіоїдів та співвіднесення їх з об’єктивними показниками функціонального стану організму (2017)
Найдьонова Г. О. - Проблема психосексуального розвитку дітей із інтелектуальною недостатністю (2017)
Панасенко Е. А. - Експеримент як провідний еміричний метод наукового дослідження в психології: теоретичний аспект (2017)
Петрунько О. В. - Емоційні стани жінок під час вагітності як чинник впливу на здоров’я майбутньої дитини, Верлан К. А. (2017)
Прасол Д. В. - Практична реалізація алгоритму-схеми у підготовціпедагогів-психологів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку в ситуації смерті одного з батьків (2017)
Проскурняк О. І. - Психолого-педагогічні технології формування адекватної комунікативної поведінки учнів з інтелектуальними порушеннями (2017)
Рожанська Н. В. - Вибір спеціальності споживачами освітніх послуг ВНЗ: соціально-психологічний аналіз у контексті вчення Г. Сковороди про споріднену працю (2017)
Санько К. О. - Особливості емоційного інтелекту в осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах (2017)
Сергєєнкова О. П. - Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів (2017)
Сердюк Н. І. - Чинники становлення фізичного "образу Я" у підлітковому віці (2017)
Сіденко Ю. О. - Перинатальний період розвитку психіки суб’єкта у світлі психодинамічної парадигми (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів (2017)
Тімченко О. В. - Реакції бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, Кравченко К. О. (2017)
Уличний І. Л. - Психологічна підтримка особистості учня в процесі професійної орієнтації в сучасній загальноосвітній школі (2017)
Чистовська Ю. Ю. - Психофізіологічні детермінанти рис особистості (2017)
Шевченко В. В. - Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога, Джоган Д. М. (2017)
Шевченко В. В. - Криза професійного становлення студента-психолога, Макушева С. П. (2017)
Шевченко В. В. - Феномен психічного вигорання у студентів психологів, Полєшко Н. С. (2017)
Шевчук О. С. - Інноваційні технології формування професійної суб’єктності майбутніх психологів: результати дослідження (2017)
Шевяков О. В. - Ціннісні орієнтації в контексті якості життя людини, Лукоянов П. О., Шрамко І. А. (2017)
Широбоков Ю. М. - Психологічні характеристики різноманітних видів військового полону (2017)
Шпортун О. М. - Гумористичні методики в психотерапії та консультуванні (2017)
Красницька О. В. - Символічна регуляція дій і вчинків особистостіу психологічному вимірі (2017)
Акімова Н. В. - Актуальні методи дослідження свідомості: проблема валідності (2017)
Афузова Г. В. - Організація психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних загальноосвітніх закладах (2017)
Вірна Ж. П. - Губристична детермінація структурної організації емоційного інтелекту особистості (2017)
Галян І. М. - Особливості розвитку аксіологічної компетентності майбутніх педагогів, Галян О. І. (2017)
Горова О. О. - Професійний вибір особистості як психологічна проблема (2017)
Грабіщук С. В. - Аналіз моделей самоактуалізації майбутніх фахівців у сучасній психологічній літературі (2017)
Гребінь Н. В. - Психологічні детермінанти схильності студентської молоді до маніпулювання (2017)
Донець С. І. - Динаміка індивідуально-психологічних чинників духовного розвитку особистості у кризі входження у дорослість (2017)
Діденко М. С. - Умови розвитку професійно значущих якостей менеджера організації в процесі професійної підготовки (2017)
Єщенко Г. Р. - Особливості впливу сім’ї на розвиток дитини (2017)
Зурилова Е. Н. - Сказкотерапия как метод психокоррекции, Брунарская И. А. (2017)
Зуєв І. О. - Зв'язок репрезентативних систем з інтелектом у підлітків, Лимаренко А. В. (2017)
Зуєв І. О. - Життєві установки у студентів із різним ставленням до вищої освіти, Мошенська К. О. (2017)
Зінченко О. В. - Особливості формування поняттєвого мислення підлітків у контексті проектувально-технологічної парадигми розвитку інтелекту (2017)
Іванова Н. О. - Едіпальна залежність як чинник формування проявів мазохізму (2017)
Кисельов К. С. - Інтелект та креативність різних модальностей у структурі особистості майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Клочек Л. В. - Дослідження співтворчості вчителів і учнів як зовнішнього чинника соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Вплив інтенціонального досвіду на реалізацію інтелектуального потенціалу в геронтогенезі (2017)
Козуб П. А. - Невідворотність та особливості переходу із стратегії конкуренції на стратегію співробітництва у освіті, Козуб С. М. (2017)
Коханова О. П. - Проблема становлення особистості в період дорослішання (2017)
Кузнєцова О. В. - Результати розробки методики діагностики динамічних та якісних параметрів інноваційності (2017)
Ларін Д. І. - Психологічний аналіз впливу теологічного навчанняу формуванні релігійного світогляду протестантів (2017)
Литвиненко І. П. - До питання підготовки майбутніх психологів системи освіти до роботи з молодими школярами із Сходу України, Хотєнов І. М. (2017)
Лохвицька Л. В. - Психологічна парадигма етапів морального виховання дошкільників (2017)
Маланьїна Т. М. - Соціальні почуття в контексті психологічного благополуччя студентів (2017)
Матутина А. А. - Проблема сенсорного насыщения детей-аутистов, Смолянец А. В. (2017)
Плахтій М. В. - Психологічні та фізіологічні особливості розвитку дітей з розладами аутичного спектру, Куралова Я. С. (2017)
Подорожний В. Г. - Старість як психологічний феномен (2017)
Проскурняк О. І. - Вихідні теоретичні позиції розробки концепції діагностики та формування комунікативної діяльності підлітків з порушеннями інтелекту (2017)
Рєпка А. О. - Практична реалізація алгоритму-схеми у підготовці педагогів-психологів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку в ситуації непопулярності у школі (2017)
Рожанська Н. В. - Уявлення про ідеального викладача студентів ВНЗ міста Миколаєва (2017)
Саврасов М. В. - Дослідження психологічних проблем місця та роліпам’яті у структурі творчого процесу (2017)
Саламова К. - Роль национально-духовных ценностей в процессе формирования семьи, Керимова С. (2017)
Сорокіна О. А. - Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів (2017)
Софіян Д. В. - Теоретичні засади психологічної готовності військовослужбовців-кінологів до професійної діяльності (2017)
Циганчук Т. В. - Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів (2017)
Черножук Ю. Г. - Особливості самоефективності осіб з різним типом емоційності (2017)
Штепа О. С. - Тренди ресурсного дискурсу особистісного самоздійснення (2017)
Яцюк М. В. - Вплив бойового стресу на психоемоційне благополуччя військовослужбовця (2017)
Чепіль М. - Теоретичні засади фізичного виховання дітей і молоді у Польщі (1918–1939 рр.) (2020)
Оршанський Л. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю, Маркова Л. (2020)
Шквир О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до дистанційного навчання, Гайдамашко І. (2020)
Бутенко В. - Естетична свідомість як умова організації життєдіяльності особистості за законами краси, Бутенко Н. (2020)
Білавич Г. - Енвайронментальна освіта для сталого розвитку у вимірі юнеско крізь призму підручникотворення (2020)
Марлова А. - Особливості інтернаціоналізації вищої освіти у сучасному суспільстві, Лозинський С., Лозинська Л. (2020)
Мукан Н. - Інтеграція учнів з особливими освітніми потребами в середовище загальноосвітньої школи у контексті міжнародної освітньої політики, Козіброда Л. (2020)
Shevchenko L. - Formation of professional mobility as a condition of future handicrafts teachers' training to innovative educational activities (2020)
Стеценко Н. - До проблеми формування індивідуального стилю управління закладом освіти, Ткачук Г. (2020)
Мельничук Ю. - Розробка та впровадження у навчальний процес ЗЗСО веб-порталу для вивчення інформатики, Сачук Ю., Саланда І. (2020)
Федорович А. - Конструювання як засіб розвитку мислення дітей дошкільного віку, Савченко Л. (2020)
Polishchuk H. - The pedagogical potential of mediation in the light of professional preparation of future foreign language teachers (2020)
Борисенко З. - Особливості міграційних установок сучасної української молоді, Гаврищак Л., Подоляк Н. (2020)
Василиків І. - Пропедевтика курсу "Інформатика" в початковій школі (2020)
Водяна В. - Підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю до виховної роботи з дітьми та молоддю у сільських школах в умовах їх сучасної реорганізації, Водяний Б. (2020)
Хімчук Л. - Підготовка вчителів початкових класів до розвитку професійних зацікавлень учнів на основі використання теорії множинних інтелектів (2020)
Горохівська Т. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних зво в умовах післядипломної педагогічної освіти (2020)
Крижановський А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами хмарних сервісів у закладах вищої освіти, Кириленко Н., Кириленко В. (2020)
Термоса І. - Аспекти формування економічної компетентності у процесі підготовки фахівців соціальної сфери (2020)
Васильєва Н. - Шляхи підвищення самоорганізації студентів в умовах дистанційного навчання (2020)
Грач Ю. - Деякі аспекти соціалізації сучасної дитини у контексті задоволення її соціальних потреб (2020)
Пінчук І. - Організація педагогічного експерименту з формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Євтушенко Н. - Підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України як проблема педагогічної теорії (2020)
Мартинюк А. - Науково-педагогічна концепція Б. Яворського у контексті мистецької освіти (2020)
Ярко М. - Аналіз музичних творів у версії герменевтики музичного тексту, Каралюс М. (2020)
Лян Ч. - Художньо-ціннісна сфера учителів музики в контексті фахової підготовки (2020)
Сухомлин О. - Digital Humanities: цифрова ера у гуманістаристиці (2020)
Короткевич К. - Поняття самоорганізації навчання у контексті професійної підготовки майбутніх викладачів хореографічних дисциплін (2020)
Ворохаєв О. - Наукові підходи до проблеми здоров'я збережувальної діяльності в закладах вищої освіти (2020)
Корольова Л. - Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти Румунії та України (2020)
Krainyk L. - Lexico-semantic groups of motion verbs in modern English (2020)
Білоусова Н. - Організаційні принципи професійної підготовки медичних представників у Федеративній Республіці Німеччини (2020)
Титул (2020)
Ладигіна І. В. - Особливості формування багатофункціональних висотних комплексів як архітектурних ансамблів в структурі сучасних найкрупніших міст, Біжко Є. В., Дубіна Н. Г. (2020)
Качемцева Л. В. - Історія створення та сучасний стан будинку робітників освіти в Харкові, Хороян Н. П. (2020)
Божинський Н. І. - Традиційне селище та підходи до його витвору в сучасному архітектурному проектуванні, Божинський Б. І. (2020)
Косьмій М. М. - Еволюція теоретичних поглядів на нематеріальне і його вплив на урбанізовані системи (2020)
Родик Я. С. - Принципи універсального дизайну при формуванні архітектурного середовища медичних установ, Cкороходова А. В. (2020)
Церковна О. Г. - Методи моделювання та естетичної оцінки статичних і динамічних композицій та основи художнього образу фонтанів, Вороніна А. О. (2020)
Чабанюк О. Я. - Актуальні теоретичні поняття щодо житлового середовища у зарубіжній архітектурній науці (2020)
Височин І. А. - Проблема просторового буття мешканця мегаполіса, Андрух С. Л., Бородай А. С., Бородай Д. С., Бородай С. П., Галушка С. А. (2020)
Нестеренко В. В. - Стандарти і розвиток екологічного будівництва (2020)
Забелін С. А. - Спосіб гідромеханічного очищення каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І., Аніщенко А. І. (2020)
Каржинерова Т. І. - Інноваційні прийоми апгрейда та реконструкції будівель, Гриневич Є. О. (2020)
Бойко Т. К. - Аналіз аварій кам'яно-земляних гребель та їх попередження, Пальченко О. Л. (2020)
Гулєвський П. Ю. - Дослідження факторів, що впливають на надійність експлуатації каналізаціних тунелів в місцях приєднання до оглядових шахт (2020)
Пантелеєнко В. І. - Дослідження напруженого стану металевих штампів під фундаменти для будівель різного призначення, Карпушин С. О., Червоноштан А. Л., Ігнатов А. Б. (2020)
Портнов Г. Д. - Вибір раціональних перерізів складених двотаврових балок з урахуванням конструктивних і технологічних обмежень, Пашинський В. А., Настоящий В. А., Скриннік І. О. (2020)
Солодовник Ю. Ю. - Розрахунок рамних конструкцій з урахуванням фактичної жорсткості вузлових з’єднань, Рюмін В. В., Рюміна Є. А. (2020)
Shekhorkina S. Yev. - Assessment of the carbon footprint of multistorey hybrid timber-reinforced concrete building (2020)
Яровий С. М. - Довговічність металевих димових і вентиляційних труб при загальній втраті стійкості труби і прогарами в стінці, Ярова О. В. (2020)
Шишкіна О. О. - Керування структурою води, призначеної для виготовлення дрібнозернистого бетону, Шишкін О. О. (2020)
Цапко Ю. В. - Вогнезахист виробів з очерету інтумесцентним покриттям, Бондаренко О. П., Цапко О. Ю., Вербицька О. О. (2020)
Нікічанов В. В. - Застосування поліпропілену в технології виготовлення бетону, Чаплянко С. В. (2020)
Болотських М. С - Визначення ефективності робочого режиму водознижувальної установки ПУВВ-5МЕА в різних умовах її застосування, Болотських М. М. (2020)
Болотських М. М. - Створення теплового комфорту в робочих зонах приміщень з інфрачервоним обігрівом, Болотських М. С. (2020)
Назаренко І. І. - Лабораторний вібромайданчик зі змінно направленими коливаннями для ущільнення бетонних сумішей, Нестеренко М. М., Нестеренко Т. М., Аніщенко А. І. (2020)
Шаповал М. В. - Аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса на основі трьохфакторного експериментального дослідження, Вірченко В. В., Скорик М. О., Криворот А. І. (2020)
Череднік А. Д. - Моделювання та оптимізація систем променевого опалення за критерієм мінімуму виробництва ентропії, Бурда Ю. О., Півненко Ю. О., Редько І. О. (2020)
Епоян С. М. - Моделювання технологічних процесів при інтенсифікації роботи систем оборотного водопостачання, Сізова Н. Д., Мовчан С. І. (2020)
Епоян С. М. - Підвищення ефективності роботи водогосподарських систем по проведенню водообміну Краснопавлівського водосховища, Славута О. І., Жук В. М. (2020)
Зайцева В. Г. - Вермикультура, її значення у вирішенні екологічних проблем та поліпшенні умов сільського господарства, Нестеренко О. В., Чернишенко Г. О., Самохвалова А. І. (2020)
Сопов В. П. - Автоматизований температурний моніторинг процесу твердіння бетону, Корсун В. Є., Журавльов Ю. В. (2020)
Гольтерова Т. А. - Підвищення організаційно- технічного рівня будівництва в сучасних умовах економіки України, Обухова Н. В., Масс О. М. (2020)
Башкіров Г. Б. - Аналіз просторової жорсткості занедбаних безкаркасних цегляних будівель, Котляр М. І., Баранов П. Ю. (2020)
Носенко Е. Н. - Современные утеротоники: жизненно необходимые и опасные… (2020)
Татарчук Т. Ф. - Оптимізація функції яєчників та метаболічного статусу при синдромі полікістозних яєчників, Косей Н. В., Тутченко Т. М., Гламазда М. І. (2020)
Камінський В. В. - Дослідження системного імунітету та гемостазу в жінок із доброякісними і передпухлинними процесами залозистого епітелію геніталій з атипією клітин неясного генезу та безпліддям, Бондарук О. Я., Гак І. О. (2020)
Benyuk V. O. - Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach, Kravchenko Y. V., Kovaliuk T. V., Beniuk S. V., Usevych I. A. (2020)
Uzel K. - Летальний випадок коронавірусної хвороби у вагітної з гестаційним цукровим діабетом, Lakhno I. V. (2020)
Сідорова І. В. - Андроген-опосередковані й андрогенонезалежні причини алопеції та акне в жінок, Тутченко Т. М., Бурка О. А., Семенюк Л. М., Ноговська I. Г., Дем’яненко Л. В. (2020)
Суслікова Л. В. - Зміни прокоагулянтної ланки під час вагітності в жінок із наркозалежністю, Малишева І. В., Камінський В. В., Чайка К. В., Камінський А. В., Сербенюк А. В. (2020)
Калугіна Л. В. - Синдром полікістозних яєчників: підхід до корекції метаболічних порушень, Татарчук Т. Ф. (2020)
Friederichsen L. - Вплив Cimicifuga racemosa на метаболічні параметри жінок із симптомами менопаузи, Friederichsen L., Nebel S., Nebel S., Zahner C., Zahner C., Bütikofer L., Stute P., Bütikofer L. (2020)
Руденко І. В. - Патогенетичне обґрунтування персоніфікованої корекції порушень фолатного циклу за допомогою комплексу з метафоліном для профілактики вроджених вад розвитку, Міщенко В. П. (2020)
Ally Murji - Застосування дієногесту при ендометріозі, Kutay Biberoğlu, Jinhua Leng (2020)
Використання гормональних контрацептивів у жінок із супутніми медичними станами (2020)
Носовський А. В. - Деякі проблемні питання в ядерній енергетичній галузі України (2020)
Неаронов Є. М. - Дослідження вибору реакторної технології для будівництва заміщуючих та нових енергоблоків АЕС в Україні після 2035 р., Байбузенко Т. Ю., Шендерович В. Я., Власенко М. І., Годун О. В., Кир’янчук В. М., Семенов Г. Р., Громок Л. І. (2020)
Demianiuk V. V. - Small modular reactors: safety and economic indicators, perspectives of their deployment into unified power grid of Ukraine (2020)
Шараєвський І. Г. - Головні напрями російських розробок перспективних конструкцій водоохолоджуваних реакторів із надкритичним тиском, Фіалко Н. М., Носовський А. В., Зімін Л. Б., Власенко Т. С., Шараєвський Г. І. (2020)
Борисенко В. І. - Валідація моделі реактора ВВР-М, розробленої в коді SCALE, Горанчук В. В. (2020)
Ольховик Ю. О. - Перспективні схеми кондиціювання рідких радіоактивних відходів АЕС України (2020)
Кравченко В. П. - Використання технологій опріснення морської води для попереднього упарювання рідких радіоактивних відходів, Сурков С. В., Хуссам Ганем (2020)
Шабалін Б. Г. - Деструкція органічних речовин радіоактивно забруднених вод АЕС, оснащених ВВЕР (аналітичний огляд), Лавриненко О. М. (2020)
Лагуненко О. С. - Радіоактивні аерозолі в умовах нового безпечного конфайнмента у 2018 р., Хан В. Є., Калиновський О. К., Кашпур В. О., Ковальчук В. П., Сабенін П. В., Свирид О. А., Ткач А. В., Юрчук С. В. (2020)
Талерко М. М. - Моделювання атмосферного розповсюдження радіоактивності, винесеної в повітря в результаті лісових пожеж у зоні відчуження у квітні 2020 р., Лев Т. Д., Ковалець І. В., Яценко Ю. В. (2020)
Stoianov O. I. - Application of spectrometric gamma-logging for specification of characteristics of soil radioactive pollutions, Panasiuk M. I., Ivanova V. E., Levin G. V., Sosonna N. V. (2020)
Хвалін Д. І. - Результати діяльності Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України у 2019 році, Куцина І. В., Гавриленко В. С. (2020)
Довбищенко М. В. - Забутий нащадок козацького гетьмана: Луцько-Острозький єпископ Йосиф Виговський (1660 – 1730) (спроба біографічної реконструкції) (2020)
Мороз В. Р. - Історія чернецтва у спадщині о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ (2020)
Лавер О. Г. - Військові та цивільні втрати населення Закарпаття у роки Першої світової війни (історико-статистичне дослідження), Фатула Ю. М., Лавер В. О. (2020)
Данилець Ю. В. - Заснування та діяльність пастирських курсів в с. Буштино на Підкарпатській Русі в 1923 – 1924 рр. (2020)
Serhiienko S. - Introducing the form of address "comrade" in Ukrainian society in the 20-30's of the 20th century, and its consequences (2020)
Пагіря О. М. - Місія генерала Лева Прхали у Карпатській Україні (1938 – 1939) (2020)
Славік Ю. В. - Структура та діяльність "Русской Национальной Гвардии Чернорубашечников" під проводом Степана Фенцика (1938 – 1939 рр.) (2020)
Федчук О. (протоієрей) - Церковна діяльність митрополита Феофіла (Булдовського) (на матеріалах Галузевого державного архіву СБУ) (2020)
Худіш П. М. - Ґеттоїзація та Голокост на Закарпатті у свідченнях жертв і очевидців (за матеріалами обласної Надзвичайної комісії) (2020)
Босак Е. І. - Наукове vs популярне: боротьба двох історій як фактор творення образу українців у Польщі (2020)
Іванцик М. М. - Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991 – 2019 рр.) (2020)
Кушнарьова М. Б. - "Досі не було так, що на збори прийшли всі…": майстер і ремісничий цех за доби раннього ренесансу (на матеріалі статуту цеху малярів С’єни 1356 р.) (2020)
Ферков О. В. - Історія середньовічного монастиря ордену св. Домініка в Берегові: сучасні проблеми та перспективи дослідження, Мойжес В. В. (2020)
Шумило С. В. - Малоизвестные свидетельства о начальном периоде пребывания прп. Паисия Величковского при каливах Пантократорского монастыря на Афоне (2020)
Бевзюк Є. В. - Імперія Габсбургів: притулок, або "тюрма народів", Дорошко М. С. (2020)
Жигал И. В. - Создание и функционирование Коложварского/Клужского университета (1840–1940-е гг.) сквозь призму национального вопроса в Трансильвании (2020)
Крютченко М. Л. - Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март-декабрь 1880 г.) (2020)
Зелінський М. В. - Українсько-польські взаємини 1919–1920 рр. в оцінці польської національної демократії (2020)
Marek P. - Orthodox Church on Karel Farský. On the battle of theological orientation of the Czechoslovak Church (Hussite) in the 1920s (2020)
Казак О. Г. - Функционирование Минского Польского педагогического техникума (1922–1937 гг.) в контексте национально-культурного строительства в Советской Беларуси (2020)
Кічера В. В. - Греко-католицьке шкільництво та виховання молоді в Мукачівській єпархії в 1918-1939 рр. (2020)
Ігнатоля М. М. - Словацько-угорські дипломатичні відносини в переддень "Малої війни" (2020)
Cурнін В. Б. - Чи був правий Гудеріан? До питання про причини поразки німецьких військ під Москвою (2020)
Шніцер І. О. - Кампанія проти словацьких "буржуазних націоналістів" в Чехословаччині (1948–1951 рр.) (2020)
Скиба І. І. - Державно-церковні відносини в Угорщині в 1956 – 1989 рр. (2020)
Куриляк В. В. - Історіософія реалізації церквою Адвентистів сьомого дня ідеї здорового способу життя в Україні та Індії (2020)
Орлова Т. В. - Менталітет і економіка: естонський варіант з погляду історика (2020)
Лавер О. Г. - Втрати населення країн пострадянського простору від воєн, етнічних конфліктів та терористичних атак упродовж 2001 – 2019 рр., Лавер В. О. (2020)
Міськов І. О. - Сфрагістика і геральдика у науковій спадщині професора Якова Ісаковича Штернберга (2020)
Войцеховська Т. В. - Козацьке літописання в українській діаспорній історіографії та в працях закордонних дослідників (2020)
Бойко-Гагарін А. С. - Фальсифікація монет та банкоцетлів в Австро-Угорській імперії за даними українських джерел (2020)
Кравченко Є. О. - Числовий вимір "правди": демографічні втрати у політиці та голодоморних студіях (2020)
Міщанин В. В. - Сприйняття радянського суспільного ладу українською еміграцією (за матеріалами електронної бібліотеки "DIASPORIANA") (2020)
Павлишин Л. В. - Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 – 2005 рр.) (2020)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг ужанських долинян Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (2020)
Король В. В. - Демони хвороб у традиційному світогляді гуцулів етноісторичного Закарпаття (за польовими матеріалами) (2020)
Долженко Ю. В. - Воїни австро-угорської армії з позиції на горі Кукул (історичний та краніологічний підхід), Кізлова А. А., Білокінь С. М. (2020)
Леньо П. Ю. - "Ленініана" на Закарпатті: дослідження радянської монументальної пропаганди (1944–1991 рр.) (2020)
Мордовін М. В. - Рідкісна англійська текстильна пломба XVI ст. з Невицького, Прохненко І. А., Сухар А. І. (2020)
Тодоров І. Я. - До прірви "русскому миру" в Україні ще не близько. На жаль! (2020)
Тодоров І. Я. - Гібридні війни Росії проти України: міфи та реальність (2020)
Козакевич О. Р. - Науковий щорічник "Етніка Карпат" (2020)
Олашин М. В. - Пам'яті професора С. І. Устича (2020)
Олашин М. В. - Пам'яті професора Д. Д. Данилюка (2020)
Порядок оформлення та подання публікації (2020)
Васильєва Г. В. - Аналіз складників емоційної компетентності у студентів-психологів як фактору професійної компетентності (2019)
Веласкес-Монтієль С. - Маскулінність як чинник психологічного благополуччя особистості: крос-культурне дослідження (2019)
Кравчук С. Л. - Вивчення психологічної пружності особистості методом семантичного диференціала (2019)
Мазяр О. В. - Абсурдність як фундаментальна властивість сприймання (2019)
Омельченко М. С. - Емпіричне дослідження психологічної готовності корекційного педагога до професійного розвитку (2019)
Шевяков О. В. - Особливості психологічного впливу музики епохи бароко, Славська В. А. (2019)
Видолоб Н. О. - Психосоматичні реакції організму на процес адаптації дітей молодшого шкільного віку (2019)
Клак В. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мислення дошкільників (2019)
Кузікова С. Б. - Психологічні особливості становлення децентрації в юнацькому віці, Щербак Т. І. (2019)
Лисенко Л. М. - Взаємозв'язок агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків (2019)
Маляр О. І. - Розвиток довільності в учнів молодших класів у контексті роботи соціально-психологічної служби освітніх закладів, Подкопаєва Ю. В. (2019)
Маннапова К. Р. - Метод психодрами у формуванні життєстійкості студентів закладів вищої освіти (2019)
Панин Р. А. - Динамика жизненных целей личности на этапе взрослости (2019)
Резникова Е. А. - Особенности копинг-поведения старшеклассников с разным уровнем интеллектуальных ресурсов, Васильева О. К. (2019)
Щербакова О. О. - Шкільні страхи учнів основної школи (2019)
Бочелюк В. Й. - Трансформація особистості в період глобальної соціально-економічної кризи (2019)
Волошок О. В. - Соціально-психологічні чинники задоволеності шлюбом осіб періоду ранньої дорослості (2019)
Казаннікова О. В. - Вплив етнічних стереотипів на міжнаціональне сприйняття (2019)
Митрофанова О. Г. - Взаимосвязь ценностных ориентаций и психологического благополучия у студентов-белорусов и студентов-туркмен, Амбросова Д. Г. (2019)
Пирог Г. В. - Особливості сприймання росіян українцями та поляками, Шмиглюк О. Г. (2019)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву перфекціонізму студентської молоді: порівняльний аналіз вибірок 2010 та 2019 рр., Лещенко М. Є. (2019)
Шевчук О. С. - Вплив використання соціальних мереж на суїцидальну активність (2019)
Корець А. М. - Індивідуальний підхід до психокорекції адиктивної поведінки осіб юнацького віку з вадами розумового розвитку (2019)
Шипелік Т. В. - Дельфінотерапія як провідний метод психореабілітації підлітків з легкими інтелектуальними порушеннями (2019)
Сорока О. М. - Практичні рекомендації майбутнім фахівцям морського транспорту щодо самокорекції тривоги та страху перед ймовірними екстремальними ситуаціями у професійній діяльності (2019)
Ярещенко О. В. - Умови розвитку морально-психологічної стійкості співробітників Національної поліції України (2019)
Великодна М. С. - Позасвідоме психоаналітика як об’єкт емпіричних досліджень (аналіз публікацій із бази Scopus за і півріччя 2017 року) (2020)
Виноградова В. Є. - Феномен наукового таланту В. І. Вернадського (2020)
Зливков В. Л. - Ідентичність особистості: інтеграція психологічних знань, Котух О. В. (2020)
Казанжи М. Й. - Самоздійснення особистості: сутність і специфічні характеристики (2020)
Кондратюк С. М. - Особливості психологічного благополуччя жінок раннього дорослого віку, Жилкіна І. Ю. (2020)
Мартинюк Ю. О. - Особливості сприйняття живопису як результат життєвого шляху особистості (2020)
Плохих В. В. - Функциональная связь пристрастия к прослушиванию музыки с психологическими защитами студентов, Яковлева Т. А., Майер Ю. В. (2020)
Савчин М. В. - Метаметодологічний аналіз концепції К. Г. Юнга (2020)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження ставлення інвалідизованих осіб до себе залежно від професійної спрямованості, Ставицька О. Г. (2020)
Щербак Т. І. - Дослідження музичних здібностей піаністів, Пухно С. В. (2020)
Балашов Е. М. - Метакогнітивні процеси в навчальній діяльності студентів (2020)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Особливості прояву дитячого та учительського булінгу в шкільному середовищі, Процик Л. С. (2020)
Костіна Т. О. - Вивчення ґендеру та ґендерних ролей особистості в зарубіжній психології (2020)
Фролова Н. В. - Психологічні особливості переживання стану самотності у студентському віці, Дмитриковська А. С. (2020)
Бочелюк В. Й. - Формування життєвої позиції на різних етапах соціалізації дорослої особистості (2020)
Дворник М. С. - Супровід особистості електронними засобами: соціально-психологічний аспект (2020)
Каленчук В. О. - Взаємозв’язок уявлень студентів про корпоративну культуру університету й психологічну безпеку освітнього середовища (2020)
Кириченко В. В. - Психологічний аналіз толерантності особистості до невизначеності в сучасному інформаційному суспільстві (2020)
Круглов К. О. - Довіра як чинник соціально-психологічного клімату виробничого колективу (2020)
Лапіна М. Д. - Рефлексивна й автопсихологічна компетентність фахівців соціальної сфери: особливості розмежування понять (2020)
Панов М. С. - Фактори впливу на професійну реадаптацію особистості в умовах проблемогенного соціуму (2020)
Урсуленко О. Б. - Міська ідентичність як чинник психологічного благополуччя студентської молоді (2020)
Шевяков О. В. - Психологія соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи, Шрамко І. А. (2020)
Старик В. А. - Розвиток комунікативної компетентності у студентів засобами психологічного тренінгу, Скуловатова О. В. (2020)
Дідковська Л. І. - Ставлення до хвороби та психологічне благополуччя осіб у ситуації хронічного соматичного захворювання (2020)
Лукомська С. О. - Ресурсний підхід до подолання особистістю кризових ситуацій (2020)
Миколайчук М. І. - Терапевтичний альянс та труднощі в терапії в контексті особистісних характеристик сімейних терапевтів, Добродняк О. А. (2020)
Вступне слово (2020)
Скорий С. А. - До 100-річчя від дня народження Варвари Андріївни Іллінської (2020)
Хазанов А. М. - По поводу юбилея А. В. Симоненко — поздравления, размышления и пожелания (2020)
Ave 70! (2020)
Список друкованих праць О. В. Симоненка (2020)
Хохоровски Я. - "Птицеголовые" или "конноголовые" скипетры — реальная или фальшивая дилемма? (2020)
Махортых С. В. - Скифы и Урарту (2020)
Гречко Д. С. - Поселенські системи Дніпровського Лісостепового Лівобережжя другої половини VIIІ — середини VІ ст. до н. е. (2020)
Крютченко А. А. - О возможных вариантах развития укрепленных поселений скифского времени Днепро-Донской лесостепи (2020)
Полин С. В. - Вертикальный тип скифских катакомб V—IV в. до н. э. в Степном Причерноморье, Дараган М. Н. (2020)
Полидович Ю. Б. - Иранская мифологема царской власти и пектораль из Толстой Могилы (2020)
Королькова Е. Ф. - О стилях и метаморфозах (к проблеме дефиниций сарматского звериного стиля) (2020)
Oţa L. - The second stage of Sarmatian settlement in Wallachia (2020)
Любичев М. В. - Погребения с сарматскими признаками на могильниках позднеримского времени Войтенки и Зачепиловка: сравнительная характеристика, Шультце Э. (2020)
Дзнеладзе Е. С. - Оборонительные сооружения поздних скифов Нижнего Днепра, Сикоза Д. Н. (2020)
Скрипкин А. С. - Археологические памятники II—I вв. до н. э. Нижнего Поволжья и некоторые этнические проблемы сарматов, Клепиков В. М. (2020)
Гуцал А. Ф. - Житла Рудковецького городища (за матеріалами досліджень 1972—1974 р.) (2020)
Бабенко Л. І. - Бронзова бутероль та біметалевий меч з колекції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова (2020)
Пеляшенко К. Ю. - Курганний могильник скіфського часу "Дергачі" (2020)
Романюк В. В. - Керамічний комплекс ранньоскіфського часу із урочища Китай Гора у Пороссі (2020)
Медведєв Г. В. - Мечі та кинджали у поховальному обряді Усть-Альмінського некрополя (2020)
Воронятов С. В. - Фалары конского оголовья из кургана 1 на Зубовском хуторе (2020)
Дзиговський О. М. - Амфорна тара з сарматських поховальних пам’яток Буджака (остання третина II—III ст. н. е.), Масюта Д. О. (2020)
Скорый С. А. - Курган 524 у с. Жаботин (новое в изучении "опорного" памятника скифской архаики в Украинской Правобережной Лесостепи), Зимовец Р. В., Окатенко В. Н. (2020)
Козленко Р. А. - Новые тамгообразные знаки и элементы сарматского вооружения и снаряжения из Ольвии (2020)
Медведев А. П. - Новые сарматские курганы на Среднем Хопре (2020)
Фіалко О. Є. - "А дівчат амазонки привчали до зброї, коней та полювання…" (2020)
Иштванович Э. - Мужественные женщины или женственные мужчины? Находки оружия в сарматских женских погребениях Алфельда, Кульчар В. (2020)
Шевченко Е. Б. - Методика исследования женских погребений с оружием (на материалах сарматского могильника "Новый") (2020)
Могилов А. Д. - Серьги из Светловодского могильника (2020)
Клочко Л. С. - Головні убори із Бердянського кургану (2020)
Ліфантій О. В. - Нові дані щодо скіфських золотих аплікацій одягу з курганів біля с. Ольгине Херсонської області (2020)
Grumeza L. - Glass beads discovered in the Sarmatian cemeteries from south-western Romania, Bârcă V. (2020)
Кропотов В. В. - Фибула из погребения 4 могильника Холмское в Cеверо-Западном Причерноморье (2020)
Лимберис Н. Ю. - Хронология браслетов с коническими шишечками на концах из меотских памятников Прикубанья, Марченко И. И. (2020)
Полосьмак Н. В. - Вещи из гардероба хунну (по находкам в Ноин-улинских курганах) (2020)
Козак О. Д. - Неординарне поховання у кургані скіфського часу біля с. Жаботина, Слободян Т. І. (2020)
Балабанова М. А. - К вопросу о западных связях сарматского населения по данным антропологии (2020)
Pererva E. V. - Trepanation in the Sarmatians of the Lower Volga Region (Revisiting its Causes and Origins) (2020)
Рудич Т. О. - Пізні скіфи: формування складу населення за матеріалами антропології (2020)
Шультце Э. - Детское погребение на могильнике черняховской культуры Войтенки, Любичев М. В., Козак А. Д. (2020)
Ольговский С. Я. - Бродячие металлурги в Северном Причерноморье (2020)
Раев Б. А. - Конские налобники из новолабинского погребения 71 и курганов у с. Глиное как индикатор контактов Поднестровья и Прикубанья (2020)
Каравайко Д. В. - Історія дослідження городища скіфського часу Ширяєве (2020)
Карпенко І. - Застосування методу екстракції при виділенні біогенних поверхнево-активних рамноліпідів, Мідяна Г., Карпенко О., Семенюк І., Мідяний С., Пальчикова O. (2020)
Мартинюк Г. - Вплив електропровідного полімерного наповнювача на мікротвердість композитів з діелектричними полімерними матрицями, Аксіментьєва О. (2020)
Дутка В. - Окиснення акридину пероксидекановою кислотою в різних органічних розчинниках, Мідяна Г., Дутка Ю., Пальчикова О. (2020)
Біла Є. - Трикомпонентні реакції ненасичених сполук з солями арендіазонію і нейтральними нуклеофілами. Арилсульфонілювання, Солтис Д., Обушак М. (2020)
Мякуш О. - Особливості вилучення йонів міді, цинку та нікелю з водних розчинів природними сорбентами, активованими мікрохвилями, Сиса Л. (2020)
Horiacha M. - Сrystal structure of the YNi0.83Ga1.17 and YNiIn0.15Ga0.85 compounds, Nychyporuk G., Pottgen R., Zaremba V. (2020)
Ковалишин Я. - Ємнісні властивості композитів модифікованого та немодифікованого терморозширеного графіту з поліаніліном, Тереняк І., Перевізник О. (2020)
Короткіх М. - Фільність карбенів. Новий погляд, Раєнко Г., Сабєров В., Єня В., Глиняна Н., Авксентьєв О., Швайка О. (2020)
Гулай О. - Інгібіторна ефективність і склад екстракту кори дуба, Шемет В., Жилко В., Клімович О. (2020)
Герцик О. - Електрокаталіз з участю аморфних металевих електродів, Ковбуз М., Гула Т., Пандяк Н. (2020)
Базиляк Л. - Синтез та антимікробна активність наночастинок срібла стабілізованих цитрат-аніонами, Киця А., Карпенко І., Карпенко О. (2020)
Яцишин М. - Потенціодинамічне осадження поліпіролу на поверхні аморфного сплаву складу Al87Ni8Y5, Влад Х., СЕРКІЗ Р., Решетняк О. (2020)
Ковбуз М. - Наноматеріали: аморфні сплави (Пам’яті професора, дійсного члена НТШ Івана Олександровича Вакарчука), Герцик О., Бойчишин Л. (2020)
Аксіментьєва О. - До ювілею професора Дутки Володимира Степановича, Ковальський Я. (2020)
Мороз В. Р. - Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII ст. (2020)
Чернікова Н. С. - "Золоте" руно: проблеми товарності південноукраїнського мериносового вівчарства пореформенного періоду (2020)
Говоруха В. А. - Продовольча допомога АРА на Катеринославщині під час голоду 1921–1923 рр. (2020)
Данилець Ю. В. - Передумови та наслідки "буштинського собору" 1 березня 1922 р. (2020)
Танасюк В. Л. - Кадрова політика в системі Всесоюзного об’єднання "Торгзін" (перша половина 1930-х рр.), Чучалін О. П. (2020)
Пагіря О. М. - Інструмент електоральної мобілізації: участь Карпатської Січі у проведенні виборів до Сойму Карпатської України 12 лютого 1939 р. (2020)
Міщанин В. В. - "О бесчинстве и самоуправстве отдельных военнослужащих на територии Закарпатской Украины" 1944 – 1945 рр.: документи ДАЗО про правопорушення військових частин Червоної архмії (2020)
Палій Л. І. - Витоки художнього стилю ілюстрацій "Квітки Битви" майстра Фіоре Фріулано деі Лібері (2020)
Lenčiš Š. - Historical personality and contribution of George III Druget in Zemplén and Ung counties at the turn of the 16th and 17th centuries (2020)
Зубанич Л. Л. - Янош X Другет: державний діяч та меценат (1611–1645) (2020)
Бердар Я. П. - Угорський фактор у створенні Словацької Радянської Республіки 1919 року (2020)
Лизень Є. В. - Перша місія Антанти під керівництвом Ж. Бартелемі (25 січня – 11 лютого 1919 р.) (2020)
Marek P. - Reflexion on the affair of Engelbert Kučera in the Czech press (2020)
Попович Т. М. - Утворення та перебування чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі (1919 – 1921 рр.) (2020)
Лавер О. Г. - Локальні війни початку ХХІ століття на Близькому та Середньому Сході і їхній влив на міграційні процеси в регіоні, Матяшовська Б. О., Шумило Н. Я. (2020)
Бойко-Гагарін А. С. - Французькі зв'язки фальшивомонетників в Україні в імперську добу (2020)
Вискварко С. А. - Листи відомого російського філолога, етнографа, історика і педагога Андрія Петровича Дешка у фондах Державного архіву Закарпатської області (До 200-річчя від дня народження) (2020)
Міськов І. О. - Печатки та герби у дослідженнях Юрія Качія, Сліпецький О. С. (2020)
Коцан В. В. - Жіночі зачіски та головні убори українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2020)
Красиков М. М. - Закарпатські наративи про зв'язки з потойбічним (за експедиційними матеріалами) (2020)
Прохненко І. А. - Середньовічна лунниця з Малокопанського городища, Калініченко В. А. (2020)
Погоржельська І. В. - Поховання 32 у нефі церкви Ужгородського замку, Мойжес В. В. (2020)
Тодоров І. Я. - Екзістинційний ворог (2020)
Масненко В. В. - Важлива монографія про сучасну російську-українську війну (2020)
Місюк М. Д. - Нова праця словацьких вчених з історії Угорщини, Вискварко С. А. (2020)
Місюк М. Д. - Маловідомі сторінки історії Підкарпатської Русі та Східної Словаччини у міжвоєнний період у новій монографії словацьких вчених, Вискварко С. А. (2020)
Ромбай Т. О. - Кошице та Мішкольц у ХХ ст. (2020)
Олашин М. В. - Пам'яті професора В. В. Гарагонича (2020)
Порядок оформлення та подання публікації (2020)
Андрієвський І. І. - Рефлексія як фактор розвитку особистісної відповідальності майбутніх фахівців медичної сфери в процесі професійного становлення (2020)
Жукова Л. В. - Особливості емоційного вигорання дефектологів, які працюють із дітьми з розладами аутистичного спектра (2020)
Колчигіна А. В. - Дослідження особливостей розвитку емоційного інтелекту студентів-психологів, Вербовата В. М. (2020)
Левус Н. І. - Креативність осіб із різним рівнем саморегуляції (2020)
Малецька О. О. - Особливості сприймання штучного інтелекту й роботів старшими школярами (2020)
Мельник Ю. В. - Психологічна структура стратегій життєдіяльності особистості в умовах сучасності (2020)
Overchuk V. A. - Psychological violence in educational environment: the psychological features of the teacher-inhibitor (2020)
Предко Д. Є. - Взаємозв’язок етнопсихології та моралі: методологічні аспекти (2020)
Ракицкая А. В. - Детерминация депрофессионализации у женщин и мужчин в условиях педагогической деятельности (2020)
Танасійчук О. М. - Архетипові образи професії психолога у студентів випускних курсів (2020)
Шемчук О. М. - Емпіричне дослідження формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2020)
Яблонський А. І. - Методологія системно-миследіяльнісного підходу в психологічній експертизі освіти (2020)
Балашов Е. М. - Діагностика рефлексивних умінь студентів на метакогнітивному рівні, Каламаж В. О. (2020)
Буковська О. О. - Емпіричне дослідження особливостей становлення ідентичності у студентської молоді (2020)
Василевська О. І. - Дослідження психологічних особливостей щастя в жінок середнього віку, Дворніченко Л. Л. (2020)
Дем’яненко С. Д. - Емпіричне дослідження мовленнєвого розвитку старших дошкільників у зв’язку з підготовкою до навчання грамоти (2020)
Іващенко А. В. - Модифікація методики "Тип і рівень професійної самореалізації", розробленої О. Гавриловою, Іващенко А. І. (2020)
Кузікова С. Б. - Психологічні особливості перебігу кризи середнього віку, Щербак Т. І. (2020)
Якимчук Б. А. - Психологічні аспекти розвитку творчої діяльності особистості в умовах сьогодення (2020)
Блинова О. Є. - Психологічна безпека як чинник задоволеності якістю життя в студентів закладів вищої освіти, Казібекова В. Ф. (2020)
Федорук О. В. - Психологічна модель формування емоційного інтелекту в менеджерів ІТ-компаній (2020)
Yarovyi D. O. - Psychological effects of civil confrontation reproduced in the Ukrainian segment of social media (2020)
Сіраковська О. Б. - Особливості впливу методів психокорекції на жінок із порушеннями репродуктивної сфери (2020)
Вовченко О. А. - Особливості формування емоційного інтелекту у підлітків із порушеннями розумового розвитку (2020)
Дрозд Л. В. - Корекційно-розвивальна програма з формування життєвого цілепокладання у підлітків в умовах спеціальних закладів освіти (2020)
Bandura A. I. - Remarks on some classes of positive continuous in ℂn (2020)
Савка І. Я. - Задача лінійного спряження з нелокальною багатоточковою умовою для параболо-гіперболічного рівняння в циліндричній області, Шевчук Р. В., Тимків І. Р. (2020)
Шегда Л. М. - Вироджена крайова задача зі збурюючою матрицею при похідній (2020)
Негрич М. П. - Локальна задача для рівнянння з оператором узагальненого диференціювання, Симотюк М. М. (2020)
Мойсишин В. М. - Методика обробки результатів факторного експерименту, Лисканич М. В., Жовнірук Р. А., Векерик В. І., Гаврилів Ю. Л. (2020)
Никифорчин І. В. - Оптимальні контракти у багатоцільовій задачі (2020)
Петрук О. О. - Модель жорстких сфер як засіб модельного представлення опису структури розплаву, Ваврик Т. О., Царева О. С., Гобир Л. М. (2020)
Вербицький В. Г. - Біфуркаційний підхід до аналізу дивергентної втрати стійкості нелінійної динамічної системи, Безверхий А. І., Михайлюк І. Р., Цідило І. В. (2020)
Цідило І. В. - Рівняння руху маховика в амортизованому карданному підвісі та їх аналіз, Михайлюк І. Р. (2020)
Мойсишин В. М. - Дослідження параметрів гідромоніторного струменю долота, Білецький Я. С., Сенюшкович М. В., Витвицький І. І. (2020)
Витязь О. Ю. - Оцінка характеристик опору поширення корозійно-втомних тріщин тривало експлуатованого металу бурильних труб, Грабовський Р. С. (2020)
Струк А. Б. - Статичне деформування та поздовжні коливання підземного трубопроводу, спорудженого на блочній основі, Васьковський М. І., Шацький І. П., Маковійчук М. В. (2020)
Мартинюк Р. Т. - Аналіз методів і засобів визначення фактичного стану нафтогазопроводів та розрахунок їх залишкового ресурсу, Чернова О. Т., Шиян М. Р. (2020)
Болонний В. Т. - Оцінка величини втрат нафти при розгерметизації лінійної частини трубопроводу (2020)
Гаврилів С. Ю. - Кулачковий вузол фіксації пристрою для відгвинчування прихоплених труб у свердловині, Лях М. М., Гаврилів Ю. Л. (2020)
Посувайло В. М. - Вплив технологічних параметрів процесу плазмоелектролітичного оксидування алюмінію на швидкість росту покриттів, Витвицький В. С., Романів М. М., Пригоровська Т. О. (2020)
Бахвалова А. В. - Методика дослiдження професiйно важливих якостей журналiста (2020)
Грузинова К. М. - Особливостi взаємозв’язку основних компонентiв свiтогляду iз психологiчним благополуччям (2020)
Калiщук С. М. - Психолого-педагогiчна матриця макрогенезу "картини свiту" майбутнiх психологiв-консультантiв (2020)
Ксьондзик О. І. - Проблема сценiчної тривоги музикантiв крiзь призму зарубiжних дослiджень (2020)
Саннiков О. І. - Когнiтивнi чинники прийняття рiшень особистiстю (2020)
Семкiв I. І. - Психологiчнi особливостi романтичних стосункiв осiб iз рiзним типом прив’язаностi в юнацькому та зрiлому вiцi, Вонс О.-М. С. (2020)
Сорокiна О. А. - Особистiснi ресурси дружин учасникiвбойових дiй у складних життєвих ситуацiях, Шинкарьова Л. В. (2020)
Туркова Д. М. - Метафоричнi асоцiативнi карти як вiзуально-наративний стимул для психолiнгвiстичного аналiзу дiалогу з тiлесним я (2020)
Ульянова Т. Ю. - Спiввiдношення життєстiйкостi та емоцiйностi особистостi (2020)
Шамлян К. М. - Вольовий процес: структурно-функцiональний та типологiчний аналiз (2020)
Власенко I.А. - Модель збереження психологiчного здоров’я студентської молодi в Українi, Рева О.М. (2020)
Даниленко Н. В. - Особливостi задоволеностi життям та життєстiйкостi людей пенсiйного вiку, Єльчанiнова Т. М. (2020)
Литвиненко О. О. - Адаптацiя україномовної версії дюссельдорфського опитувальника схем для дiтей (2020)
Мужанова Н. В. - Особливостi актуальних потреб особистостi юнацького та дорослого вiку в неформальнiй субкультурi (2020)
Шахова О. Г. - Особливостi системи долаючої поведiнки пiдлiткiв: ґендерний аспект, Чепiга Л. П. (2020)
Дроздов О. Ю. - Деякi тенденції масової свiдомостi українцiв в умовах пандемії коронавiрусу (2020)
Застело А. О. - Психологiчнi аспекти психокорекції комп’ютерної залежностi пiдлiткiв, Віхляєва Я. Є. (2020)
Кравчук С. Л. - Особливостi психологiчної готовностi студентської молодi педагогiчних спецiальностей до впровадження освiтнiх iнновацiй (2020)
Малхазов О. М. - Самовладання у соцiально-психологiчному супроводi розвитку емоцiйної стiйкостi особистостi (2020)
Хворова Г. М. - Соцiально-психологiчнi технології формування батькiвської компетентностi щодо дiтей з аутизмом: дослiдження батькiвських характеристик (2020)
Виноградова В. Є. - Роль сiмейних цiнностей у розвитку творчих здiбностей особистостi (на прикладi видатних науковцiв) (2020)
Кушнiренко К. О. - Професiйно важливi якостi працiвникiв органiв державної влади, Гординя Н. Д. (2020)
Пузь I. М. - Особливостi схильностi до суїциду у молодi з рiзним проявом перфекцiонiзму, Мороз А. П. (2020)
Ряховська Т. Л. - Роль когнiтивно-поведiнкової терапії в роботi з коморбiдною тривожнiстю в клiнiцi ендогенних психiчних захворювань (2020)
Широка А. О. - Адаптацiя україномовної версії опитувальника результативностi психотерапії OQ-45.2: валiднiсть та надiйнiсть, Миколайчук М. І. (2020)
Вовченко О. А. - Психологiчний супровiд формування емоцiйного iнтелекту осiб iз порушеннями розумового розвитку в пiдлiтковому вiцi (2020)
Жилин М. В. - Эволюция понятия "кризис идентичности" в отечественной и зарубежной психологии (2020)
Lytvynenko A. O. - Adaptation to the role of the mother as a psychological experience (2020)
Фурман А. А. - Аксіопсихологічні засновки смисложиттєвих орієнтацій особистості (2020)
Фурта І. Ю. - Порівняльний аналіз поняття "переживання" в різних психологічних підходах (2020)
Горецька О. В. - Психологічні особливості прояву оптимізму в людей похилого віку (2020)
Грицук О. В. - Особливості емоційних станів студентів на лабораторних навчальних заняттях (2020)
Дячок О. В. - Дослідження психологічних особливостей переживання самотності підлітками за умов освітньої соціалізації (2020)
Лисенко Л. М. - Роль емоційного досвіду в організації мотиваційно-цільових систем навчальної діяльності учнів старших класів (2020)
Назаренко Н. А. - Особистісна готовність до змін студентів як потенціал для вибору власної життєвої позиції (2020)
Немаш Л. І. - Особливості організації рефлексії в психологів закладів загальної середньої освіти (2020)
Чемодурова Ю. М. - Реалізація технології подолання професійних деформацій психологів у системі післядипломної освіти (2020)
Даукша Л. М. - Социальный интеллект и нравственное самоопределение студентов (2020)
Каніболоцька М. С. - Особливості почуття причетності вчителів до освітньої реформи в Україні (2020)
Круглов К. О. - Особливості суб’єктивного соціального благополуччя молодих співробітників в організації, Блискун О. О. (2020)
Муліка К. М. - Психологічний вміст "ставлення" у складі конфліктологічної компетентності педагога (2020)
Шевяков О. В. - Моделювання соціальної підтримки жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи, Шрамко І. А. (2020)
Giacomuzzi S. - Quantum Mechanics (QM) and Psychology: A New Field of Cooperation? (2020)
Yatsenko T. S. - The Pralogical Essence of the Implicit Order (2020)
Kocharian A. - Types of Processes in the Client-Centered Therapy, Barinova N. (2020)
Sinaiko V. - CBT of Anxiety and Depressive Disorders in Foreign Medical Students, Korovina L., Radchenko T. (2020)
Maruta O. - Adaptive Potential of Patients with Mental Disorders (2020)
Virna Z. - Temporal Prospects of Persons with Restrictive Quarantine Conditions: Sex and Age Analysis, Brahina K. (2020)
Kharchenko A. О. - Complex of Suggestions on Improving the Psychological Correction and Diagnostics of Traumatic Emotional Experience Among Military Servants with Post-Stress Psychological Dysaptation (2020)
Argiropoulos D. - The Blind Child During Early Childhood (0-3 Years) and the Educational Intervention (2020)
Коcharyan G. S. - Hypersexuality: A Clinical Observation (2020)
Ільчук В. - Теоретичні засади формування креативних індустрій у розвитку реального сектора національної економіки, Садчикова І. (2020)
Оліфіренко Л. - Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів, Рудяк М. (2020)
Хоменко І. - Стратегічні засади інвестування в людський капітал для забезпечення розвитку національної економіки України, Волинець Л., Чубикіна А. (2020)
Вербицька А. - Співпраця "Університет – бізнес": проблеми та перспективи, Холявко Н. (2020)
Зайцев О. - Поточний стан франчайзингу в Україні та у світі, Кордас А. (2020)
Повна С. - Світовий досвід запровадження гнучких методологій управління конкурентоспроможністю підприємств та організацій (2020)
Самійленко Г. - Інституціональний аспект дослідження кластера (2020)
Тертична О. - Еколого-економічні особливості органічного землеробства України та ЄС, Рябуха Г., Бутурлим Д. (2020)
Меняйлова Г. - Організаційні засади інноваційно-інвестиційного розвитку громадського харчування України (2020)
Савіцький А. - Сучасні аспекти експортно орієнтованого управління промисловими підприємствами на рівні макроекономічного регулювання (2020)
Холодницька А. - Можливості використання компетентнісного підходу в управлінні медичними закладами в умовах реформування системи охорони здоров’я, Лук’яшко М. (2020)
Шадура-Никипорець Н. - Управління відходами сільського господарства в Чернігівській області: дослідження поточного стану, Мініна О. (2020)
Зінкевич О. - Сутність та особливості фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в Україні (2020)
Onopko O. - Implementation of the marketing complex in the football club, Polkovnychenko S., Khomienok M. (2020)
Гонта О. - Імпульси регіонального розвитку на основі кластеризації сфери туризму та рекреації (2020)
Дідовець А. - Теоретико-методологічні аспекти відтворення продуктивних сил в умовах євроінтеграції (2020)
Popelo O. - Localization features of the development of productive forces in modern conditions (2020)
Гоголь Т. - Розкриття нефінансової інформації в звітності підприємств малого бізнесу, Колоток В. (2020)
Дубина М. - Роль кіберстрахування в системі ризик-менеджменту банківських установ, Середюк І., Білоус Н. (2020)
Ткаченко Н. - Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу України, Мєдвєдкова Н. (2020)
Кузьменко О. - Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання, Доценко Т., Кушнерьов О. (2020)
Кальченко О. - Санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств (2020)
Мекшун Л. - Фінансове забезпечення стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах активізації міграційних процесів, Забаштанський М. (2020)
Нехай В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою сільськогосподарських підприємств на основі стратегії Cyber Situation Awareness, Нехай В. (2020)
Рибак С. - Концептуальні положення дослідження сутності бюджетної безпеки (2020)
Ромашко О. - Нові підходи до трактування страхового ринку, Шпільчак О. (2020)
Шишкіна О. - Закони і закономірності управління фінансовими ризиками промислових підприємств (2020)
Козлянченко О. - Теоретичні аспекти функціонування банківського сектору в Україні (2020)
Печончик Т. - Організаційно-економічний механізм формування джерел фінансування підприємств дорожнього господарства (2020)
Bazilinska O. - Factors of the influence on financial stability of agricultural enterprises, Panchenko O., Surovets V. (2020)
Hnedina K. - Formation of strategic management accounting system for а startup enterprise, Vertiiko A. (2020)
Oliychenko I. - Features and ways of improving the personnel management of the trade enterprise, Ditkovska M. (2020)
Байгушев В. - Формування інтерактивних конфігурацій стану ринкового середовища (2020)
Рудевська В. - Еволюція теорій економічного зростання та чинники його оцінювання (2020)
Самійленко Г. - Креативна економіка: теоретичні засади та особливості її функціонування в умовах становлення нової економіки (2020)
Конакова К. - Індикатори інвестиційної привабливості національної економіки (2020)
Akymenko O. - Assessment of the competitiveness of industrial production influence on the foreign economic activity development under the conditions of globalization (2020)
Ейтутіс Г. - Проблеми розвитку та заходи щодо оптимізації діяльності залізничної медицини, Ейтутіс Ю., Божок А. (2020)
Безуглий А. - Актуальні проблеми сучасного стану рівня заробітної плати в дорожній галузі, Бібик Ю., Бельська О. (2020)
Іванова Н. - Транскордонне співробітництво України та ЄС: механізм взаємодії сторін, Мініна О. (2020)
Popelo O. - Regional economy in the conditions of decentralized governance: institutional aspect (2020)
Ільчук В. - Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств, Чут М., Штирхун Х. (2020)
Коваленко Ю. - Вплив моделі сектору фінансових корпорацій і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні, Коваль І., Близненко Є. (2020)
Повна С. - Аналіз стану інвестування в Україні як засобу розвитку підприємств та структурних перетворень в економіці (2020)
Щербина А. - Форми ефективного управління об’єктами житлової нерухомості спільної власності (2020)
Корнєва А. - Боргова стійкість держави: сучасний стан, ризики та перспективи (2020)
Іващенко А. - Фінансові механізми підтримки малого та середнього бізнесу в період пандемічної кризи: досвід країн Західної (2020)
Вовк В. - Формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах впливу глобалізаційних процесів (2020)
Венцківська І. Б. - Раннє припинення менструальної функції: сучасні погляди на патогенез і наслідки, Загородня О. С., Наритник Т. Т. (2019)
Грищенко О. В. - Патогенетическое обоснование преимуществ и длительности фитоселективной терапии нарушений менструального цикла, Бобрицкая В. В. (2019)
Проданчук М. Г. - Роль макро- та мікроелементів в патогенезі полікістозу яєчників, Татарчук Т. Ф., Гуньков С. В., Жмінько П. Г., Регеда С. І., Римарчук М. І. (2019)
Stute P. - Міждисциплінарний консенсус Швейцарії щодо ведення пацієнток із передменструальними розладами, Bodmer C., Ehlert U., Eltbogen R., Ging A., Streuli I., von Wolff M. (2019)
Sherrard J. - Європейське керівництво щодо ведення пацієнток з вагінальними виділеннями Міжнародного союзу проти інфекцій, які передаються статевим шляхом/ВООЗ (2018), Wilson J., Donders G., Mendling W., Jensen J. S. (2019)
Бурка О. А. - Огляд актуальних клінічних настанов з діагностики та лікування інфекцій сечовивідних шляхів у жінок, Тутченко Т. М., Шумицький А. В. (2019)
Шурпяк С. О. - Важливість прогестерону для збереження вагітності на ранніх і пізніх термінах, Пирогова В. І. (2019)
Кравченко О. В. - Терапія вульвовагінітів у вагітних як метод профілактики розвитку перинатальних ускладнень (2019)
Aizyatulova E. M. - Morphological changes in the internal organs of mice with a simulated ovarian hyperstimulation syndrome (2019)
Подольський Вл. В. - Психосоматичні проблеми відносин лікаря акушера-гінеколога з пацієнтками в сучасних умовах, Подольський В. В. (2019)
Olshevskyi V. S. - Operative delivery in women with benign uterine tumors, Olshevska O. V. (2019)
Кедрова А. Г. - Фитопрепараты в лечении гинекологических больных с выраженной масталгией, Леваков С. А. (2019)
Огляд доповідей конгресу Європейського товариства менопаузи й андропаузи (2019)
Андрійчук І. П. - Емпіричне дослідження особливостей дивергентного мислення студентів – майбутніх психологів (2019)
Мозговий В. І. - Вивчення особистісних характеристик військовослужбовців – кандидатів на отримання первинного офіцерського звання (2019)
Неурова А. Б. - Емпіричне дослідження особливостей психологічної стійкості військовослужбовців – учасників Операції об’єднаних сил (2019)
Танасійчук О. М. - Психологічний аналіз показників емоційного вигорання медичних сестер, Чигринська Л. П. (2019)
Філоненко Д. В. - Особливості формування професійної комунікативної компетентності та часові перспективи при підготовці ІТ-спеціалістів (2019)
Чачко С. Л. - Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнера в шлюбі у чоловіків, вихованих у неповній сім’ї, Чебан А. С. (2019)
Чхаідзе А. О. - Психологічні особливості життєстійкості в гібридній війні (2019)
Балашов Е. М. - Психологічні особливості метакогнітивного моніторингу в навчальній діяльності студентів (2019)
Гуляс І. А. - Факторна структура аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості періоду середньої дорослості (2019)
Дметерко Н. В. - Методологія психодинамічного підходу дослідження розвитку рефлексивного мислення психологів (2019)
Запека Я. Г. - Емпіричне дослідження життєстійкості студентів (2019)
Ільченко Р. М. - Комплексне психодіагностичне забезпечення психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих (2019)
Костіна Т. О. - Рівні усвідомлення ґендерно зумовлених сценарних процесів молодими людьми (2019)
Митрофанова С. С. - Комунікативні здібності майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти (2019)
Михальчук Ю. О. - Психологія конфліктності між структурами "Я-концепції": теоретико-практичний аспект вивчення (2019)
Погрібна А. О. - Особливості взаємозв’язків механізмів психологічного захисту та копінг-механізмів у межах єдиної системи у вчителів шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту (2019)
Столярчук О. А. - Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця, Сергєєнкова О. П. (2019)
Сухенко Я. В. - Типологічний діапазон особистісного потенціалу педагогічних працівників: емпіричний вимір (2019)
Фролова Н. В. - Характер міжособистісної взаємодії інтернет-залежних підлітків (2019)
Щербакова О. О. - Психологічні закономірності обдарованості академічно здібних учнів основної школи (2019)
Gil K. V. - Development of the questionaire of motivation of volunteer activity (2019)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічні особливості становлення та розвитку творчої компетентності майбутнього психолога (2019)
Коробка Л. М. - Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від переживання травми до відновлювальних зусиль та розвитку (2019)
Літвінова О. В. - Дослідження психологічних чинників підліткового булінгу (2019)
Marchuk L. M. - The effect of higher education on the formation of assertive behavior by student youth (2019)
Панов М. С. - Професійна реадаптація у структурі адаптаційних процесів: результати досліджень (2019)
Плющ А. Н. - Информационное сопровождение образовательных реформ: анализ и оценки (2019)
Посвістак О. А. - Зміни сімейних взаємин в країнах заходу та їх вплив на трансформацію сім’ї в Україні (2019)
Титаренко Т. М. - Способи організації соціально-психологічного супроводу особи, яка постраждала внаслідок воєнної агресії (2019)
Чиркова Т. І. - Особливості звернень до психолога із проблематикою крос-культурних сімей (2019)
Садаклієва Е. В. - Вплив психотренінгових технологій на формування управлінської компетентності керівників Національної поліції України: результати досліджень (2019)
Візнюк І. М. - Психофізіологічні основи механізму зародження іпохондричних розладів особистості (2019)
Лопатіна Г. О. - Становлення мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2019)
Омельченко М. С. - Дослідження професійної компетентності в контексті вивчення професійної свідомості корекційного педагога (2019)
Цибуляк Н. Ю. - Професійна стресостійкість спеціального педагога (2019)
Яковлева С. Д. - Взаємодія вчителя та асистента вчителя початкових класів інклюзивної освіти у світлі концепції "Нова українська школа", Слободянюк Г. В. (2019)
Титул, зміст (2020)
Шимановський О. В. - Щодо технічного стану автопереїзду по прогонових будовах греблі Дніпрогес, зведених у 1932 р., Шалінський В. В. (2020)
Бабік К. М. - Технічний стан конструкцій та елементів земляної вставки автодорожнього переїзду спорудами Дніпровської ГЕС, Гах Н. Д., Шалінський В. В. (2020)
Бабік К. М. - Динамічні дослідження земляної вставки у складі автодорожнього переїзду спорудами Дніпровської ГЕС, Гах Н. Д., Шалінський В. В. (2020)
Бабаєв В. М. - Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення (на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки), Євель С. М., Євзеров І. Д., Лантух-Лященко А. І., Сухонос М. К., Шеветовський В. В., Шимановський О. В., Шмуклер В. С. (2020)
Макаренко В. Д. - Розрахунковий метод оцінки безпечного експлуатаційного ресурсу металоконструкцій нафтогазового призначення, Винников Ю. Л., Макаренко Ю. В. (2020)
Гук Я. С. - Методика обчислення максимальних глибин промерзання грунту і середніх висот снігового покриву, Найбауер І. Ф., Новак Е. Й. (2020)
Гезенцвей Ю. І. - Внутрішні критерії оцінки якості конструктивних рішень при проектуванні сталевих будівельних конструкцій (2020)
Моради Пур Омід - Основи формотворення архітектури будівель з енергоощадними технологіями (2020)
Харківський Національний університет будівництва та архітектури відзначає свій 90-річний ювілей (2020)
Умови друкування (2020)
Балушок В. - Бортництво у севрюків (2020)
Ситий Ю. - Чернігівська фортеця 1677 р.: московська залога (2020)
Адруг А. - Вишивка та гаптування Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть (2020)
Травкіна О. - Про розбудову Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря наприкінці XVII – на початку XVIII ст. та місцезнаходження Чернігівського колегіуму (2020)
Ігнатенко І. - Новий Остерський замок. Нарис з історії оборони та топографії фортифікацій (2020)
Рига Д. - Історичні райони Чернігова та дерев’яне і цегляне будівництво впродовж ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Пилипенко О. - Ніжинські грецькі купці Зосими: підприємницька, просвітницька та благодійна діяльність (2020)
Шара Л. - Упорядкування транспортних шляхів у Чернігові наприкінці XIX – початку ХХ ст. (2020)
Герасименко В. - Життя та діяльність чернігівського єпископа Веніаміна (Биковського) (2020)
Шуміло В. - Істинно-Православна Церква на Чернігівщині та ігумен Аліпій (Яковенко) (2020)
Кіріченко О. - Церковне життя Чернігівщини у період німецької окупації за матеріалами преси (2020)
Шумило С. - До питання про походження роду прп. Паїсія Величковського і його зв’язки з Чернігівщиною (2020)
Мицик Ю. - Гетьман Іван Мазепа та обрання ректора Києво-Могилянської колегії у 1693 р. (2020)
Реброва Н. - Нові відомості з історії садиби Кочубеїв у Батурині (2020)
Щербина С. - Уніфікація статусу ремісничих цехів Чернігово-Сіверщини згідно з "Ремесленным положением” 1785 р. (2020)
Юцевич П. - Формування життєвої позиції О. Ф. Ліндфорса під впливом внутрішньополітичної ситуації в Російській імперії ХІХ ст. (2020)
Оксінь Т. - З історії реставрації палацово-паркового ансамблю Кирила Розумовського в Батурині у 1947–1949 рр. (2020)
Комарніцький О. - Чернігівський педагогічний виш: формування студентського складу та його основні характеристики (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Іваницька С. - "Ніколи … не жалів я, що не вдалися всякі комбінації, … щоб українізувати гетьманське міністерство”: Сергій Єфремов та Українська партія соціалістів-федералістів за доби Гетьманату (квітень–грудень 1918 року) (2020)
Філіпова Г. - Особливості формування української клієнтели князя Олександра Меншикова у 1709–1727 рр. (2020)
Іваненко А. - Управлінський апарат в РКУ та ВЗО як засіб реалізації мети та завдань окупації України Третім Райхом (2020)
Миколенко Д. - Здобутки чи топтання на місці? Стимулювання підприємницької активності у Болгарії (1887–1894 рр.) (2020)
Ткаченко В. - Трансформація уявлень канадського суспільства про геополітичну ситуацію у світі (1945–1949 рр.) (2020)
Горох М. - Рецензія: Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам’ять / Упорядник В. І. Марочко; За матеріалами О. М. Веселової, В. Я. Веселова. Київ: видавець Мельник М. Ю., 2019. 1176 с. (2020)
Демченко Т. - Рецензія: Список репресованої літератури: Заборонені видання 1920–30-х років / Упоряд. С. І. Білокінь. Київ: Українські пропілеї, 2018. 520 с. (2020)
Косей Н. В. - Місце ендокринно-обмінних порушень у генезі розвитку патології ендометрія в жінок у клімактерії, Занько О. В., Регеда С. І., Єфіменко О. О. (2019)
Потапов В. О. - Стратегія профілактики рецидивів лейоміоми матки в поєднанні з аденоміозом після органозберігаючих операцій у жінок репродуктивного віку, Івах В. І. (2019)
Пирогова В. І. - Порівняльна оцінка ефективності комплексних біоактивних індоло- і прутняковмісних препаратів у лікуванні доброякісної дисплазії молочної залози, Шурпяк С. О., Місюра А. Г. (2019)
Markin L. B. - Pregnancy management in patients with acromegaly, Shatylovych K. L. (2019)
Турчина С. І. - Дифузний нетоксичний зоб та перебіг пубертату в дівчат, Динник В. О. (2019)
Бурка О. А. - Cучасні підходи до діагностики гіперпролактинемії, Тутченко Т. М. (2019)
Жабченко І. А. - Проблеми відкладеного дітонародження: особливості фертильності в жінок старшого репродуктивного віку та методи їх корекції, Сюдмак О. Р. (2019)
Гончарук Н. П. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з урахуванням наявності акушерської патології та обтяженого репродуктивного анамнезу (2019)
Бойчук А. В. - Деякі аспекти медикаментозного лікування ектопічної вагітності, Якимчук Ю. Б., Коптюх В. І., Хлібовська О. І. (2019)
Градиль О. Г. - Современные аспекты менеджмента пациенток с синдромом преждевременного истощения яичников, Грищенко О. В., Пасиешвили Н. М., Лазуренко В. В., Карпенко В. Г. (2019)
Романенко Т. Г. - Сучасні принципи лікування дисбіозу піхви в жінок репродуктивного віку, Суліменко О. М. (2019)
Де Лео В. - Оцінка впливу D-хіро-інозитолу на рівень оксидативного стресу в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників, Ла Марка А., Каппеллі В. (2019)
Анохіна Г. А. - Особливості харчування при розладах аутистичного спектра (2019)
Лурін І. А. - Репродуктивне та соматичне здоров'я жінок-військовослужбовців та тих, хто перебуває у зоні бойових дій, під час збройних конфліктів, Хоменко І. П., Назаренко О. Я., Дейнюк К. Д. (2019)
Рекомендації Великої Британії щодо менеджменту дефіциту заліза під час вагітності (2019) (2019)
Менеджмент менопаузи: вчора, сьогодні, завтра (2019)
Ван Ди М. Д. - Vitex agnus-castus (Авраамово дерево/Витекс священный) в облегчении симптомов менопаузы, Бургер Г. Г., Теэде Х. Дж., Боун К. М. (2019)
Давимука С. А. - Артринок в економічній системі держави та регіонів, Федулова Л. І. (2020)
Борщевський В. В. - Торговельна сфера в соціально-економічному розвитку регіонів України: потенціал зростання в умовах детінізації (2020)
Шульц С. Л. - Ринковий потенціал регіонів України: домінанти формування та оцінювання, Тесля Д. В. (2020)
Беновська Л. Я. - Прикордонні території у несприятливих суспільно-економічних умовах: ідентифікація та проблеми розвитку (2020)
Лисяк Н. М. - Просторова ексклюзія в Україні: проблеми та передумови виникнення, Печериця Я. Б. (2020)
Графська О. І. - Аналіз атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України (2020)
Сірик З. О. - Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади (2020)
Біль М. М. - Людський розвиток і мобільність населення крізь призму національних особливостей: соціоекономічний вимір та управлінський концепт, Попадинець Н. М. (2020)
Притула Х. М. - Інструменти реалізації стратегій смарт-спеціалізації у країнах-членах Європейського Союзу, Демедюк О. П. (2020)
Скороход І. С. - Розвиток європейського ринку екологічних товарів та послуг: досвід для України (2020)
Калат Я. Я. - Стимули розвитку індустріальних парків (на прикладі прикордонних регіонів Польщі) (2020)
Шулла Р. С. - Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень туроператора на основі системи "ускладненого директ-костингу", Попик М. М. (2020)
Головаченко В. П. - Особливості роторної обробки алюмінієвих розплавів в ковші в процесах рео-тиксолиття, Шеневідько Л. К., Ісайчева Н. П., Дука В. М., Цір Т. Г., Вернидуб А. Г. (2020)
Пригунова А. Г. - Роль марганцю і рідкофазного оброблення електричним струмом на формування залізовмісних фаз у доевтектичних сплавах системи Al–Si–Fe–Mn (2020)
Локтіонов-Ремізовський В. А. - Оптимізація вмісту вуглецю і марганцю в сталі 110Г13Л, Кир'якова Н. В., Федоров Г. Е., Грибов М. М., Олексенко І. В. (2020)
Тарасевич М. І. - Прогнозування умов формування тонкої смуги з високоміцних алюмінієвих сплавів залежно від швидкісних режимів валкового розливання і технологічних параметрів, Корнієць І. В., Ноговіцин О. В., Токарєва О. О. (2020)
Дорошенко В. С. - Передумови створення цифрового двійника технологічного процесу лиття за моделями, що газифікуються, за даними моніторингу ливарного цеху, Кравченко В. П. (2020)
Дорошенко В. С. - Топологічна оптимізація конструкцій виливків при адитивному виробництві з застосуванням цифрового двійника (2020)
Стригун В. О. - Систематизація процесу розроблення стандартів для ливарного виробництва, Волошин Н. М., Гнилоскуренко С. В., Чаплигіна Л. С. (2020)
Традиційна конференція молодих вчених розширює наукову кооперацію (2020)
Затуловський Андрій Сергійович (до 60-річчя) (2020)
Лобанов Леонід Михайлович (до 80-річчя) (2020)
Шаповалов Віктор Олександрович (до 70-річчя) (2020)
Перелік статей, опублікованих в журналі "Процеси лиття" у 2020 р. (2020)
Назаркевич І. Б. - Еволюція економічних циклів і детермінація структурних змін у національній економіці (2020)
Загорський В. С. - Потенціал сталого розвитку еколого-економічної системи (2020)
Бєляєва С. С. - Організаційно-екологічні аспекти стратегії розвитку рекреаційних територій природно-заповідного фонду Черкащини, Корнілова Н. В., Старинець О. А., Гаращенко Д. В. (2020)
Риндзак О. Т. - Мотивація міграційної активності молоді Карпатського регіону України, Бідак В. Я. (2020)
Сірик З. О. - Особливості формування інвестиційних потреб місцевого самоврядування (2020)
Anhelko I. V. - Theoretical and methodological principles of tourist attractiveness of territories, Oryshchyn I. S., Popadynets N. M., Zhuravel Y. V., Nezveshchuk-Kohut T. S. (2020)
Ляховська О. В. - Зовнішня торгівля України м’ясом і м’ясними продуктами: тенденції та географічні аспекти (2020)
Сімків Л. Є. - Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці (2020)
Яремчук Р. Є. - Особливості тінізації сфери інформаційно-комунікаційних послуг на національному та регіональному рівнях (2020)
Лисяк Н. М. - Методичні підходи до аналізу стану урбанізованих систем (2020)
Pererva I. M. - Justification of types of innovative labor in the IT industry (2020)
Степаненко С. В. - Сучасні методи управління ризиками кредитування банками фізичних осіб, Ампілогова К. О. (2020)
Куліш І. М. - Проблеми інституційного забезпечення еколого-безпечного використання ґрунтів в Україні (2020)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінювання міжнародної конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі, Савош Л. В. (2020)
Возіанов К. С. - Світові тренди розвитку ринку деривативів (2020)
Ривак Н. О. - Ініціативи індустрії 4.0 в країнах ЄС: досвід для України, Керницька А. В. (2020)
Блакитний М. - Невідоме зображення гетьмана Івана Мазепи на іконі Покрови Богородиці з Новгорода-Сіверського (2020)
Мицик Ю. - З нововідкритого листування гетьмана Івана Мазепи (2020)
Казіміров Д. - Землеволодіння та господарство менської сотні наприкінці XVII – на початку XVIII ст. (2020)
Адруг А. - Дереворізьблення та іконостаси Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть (2020)
Шумило С. - Бунчуковий товариш Ніжинського полку Григорій Голуб та заснування ним скиту "Чорний вир" на Афоні (2020)
Герасименко В. - Духовна освіта на Чернігівщині 1870–1882 рр. (2020)
Шуміло В. - Настоятель Троїце-Іллінського монастиря Георгій (Смельницький) як один із ідеологів ІПЦ на Чернігівщині: за матеріалами слідчих справ (2020)
Литовченко О. - До питання про господарську діяльність Чернігівського Єлецького монастиря на початку ХХ ст. (2020)
Миколайко Т. - Закриття Троїцького жіночого монастиря у м. Чернігові на початку 1960-х років (2020)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (XVII–XVIII ст.) (частина 18), Тарасенко І. (2020)
Пилипенко О. - Документи з особового фонду Андрія Жука періоду Першої світової війни (Частина 1) (2020)
Колєватов О. - Причини створення військових поселень кавалерії в Російській імперії у першій чверті ХІХ ст. (2020)
Боровик А. - Історія створення середньої школи в Російській імперії на сторінках "Народной энциклопедии" (2020)
Чистяков В. - Митрополит Арсеній Мацієвич в українській історіографії поч. ХХ–ХХІ ст. (2020)
Лашук Н. - Проблема масонства Російської імперії у науковому доробку радянської історіографії (2020)
Ісіченко І. - "Руно орошенноє" в метафоричній стратегії свт. Димитрія Туптала (2020)
Демченко Т. - Рецензія: Потапенко М., Прудько В., Ємельянов В. Ніжин в добу Української революції 1917–1921 рр. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. 104 с. (2020)
Біль М. М. - Економічна поведінка домогосподарств та їхній добробут: моделі і форми взаємовпливу, Мульска О. П. (2020)
Koval L. - Pros and cons of import substitution strategies (2020)
Семів Л. К. - Людський розвиток в інформаційній економіці: виклики соціальній політиці (2020)
Кіналь Н. М. - Особливості фінансового забезпечення сфери культури в Україні (2020)
Shevchenko T. S. - Imperfection in the marketing research system in media organizations (2020)
Даценко Г. В. - Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки (2020)
Малишівський Т. В. - Залучення іноземного капіталу як чинник забезпечення економічного зростання країни, Стефінін В. В. (2020)
Передмова (2020)
Пустовалов С. Ж. - Від палеоліту до козацької України, Титова О. М., Потєхіна І. Д. (2020)
Залізняк Л. Л. - Д. Я. Телегін і доба культуротворення в мезолітознавстві України (2020)
Степанчук В. М. - Палеоліт у дослідженнях Д. Я. Телегіна (2020)
Телегін Д. Я. - Мезолітична стоянка Ласпі 7 на південному березі Криму, Україна, Залізняк Л. Л., Яневич О. О. (2020)
Теліженко С. А. - Матеріали з досліджень О. Г. Шапошникової та Д. Я. Телегіна у Старобільському районі Луганщини (2020)
Станиціна Г. О. - Дослідження українського козацтва у науковому спадку Д. Я. Телегіна (за документами з Наукового архіву ІА НАН України) (2020)
Demay L. - Palaeolithic Human Societies During the Upper Pleniglacial Period and their Connections with the Animal World According the Evidence from Archaeological Sites of Ukraine, Vasylev P. M., Koulakovska L. V., Stupak D. V., Shydlovskyi P. S., Belyaeva V. I. (2020)
Манько В. О. - Кам’яна індустрія стоянки Кобулеті, Чхатарашвілі Г. Л. (2020)
Чабай В. П. - Стоянка Бармаки в контексті епігравету Середнього Подніпров’я, Ступак Д. В., Весельський А. П., Дудник Д. В. (2020)
Libois T. - Study of the Aurignacian-Gravettian "Transition" East of the Carpathians: Bladelet Production Features from Mitoc-Malu Galben (Romania) and Molodova V (Ukraine) (2020)
Кротова О. О. - Амвросіївське кістковище бізонів та особливості його використання (2020)
Лозовська О. В. - Озерні поселення Верхньої Волги на межі 7—6 тис. до н. е.: археологічний і палеоекологічний контекст появи першої кераміки (Замостя 2) (2020)
Михайлова Н. Р. - Особливі діти. Персональний орнамент у дитячих похованнях маріупольського типу (2020)
Бурдо Н. Б. - Інтер’єр в архітектурі культурного комплексу Трипілля-Кукутень (проблеми вивчення, інтерпретації та реконструкції) (2020)
Іванова С. В. - Імпорт або імітація: про особливості буджацької культури Північно-Західного Причорномор’я (2020)
Сніжко І. А. - Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка (2020)
Манько В. О. - Стоянка донецької неолітичної культури Бондариха ІІ, Теліженко С. А. (2020)
Старенький І. О. - Розвідки на Середньому Дністрі 2009—2019 рр., Левінзон Є. Ю. (2020)
Махортих С. В. - Нові поховально-ритуальні комплекси доби ранньої бронзи поблизу Кам’яної Могили, Котова Н. С., Джос В. С., Радченко С. Б. (2020)
Потєхіна І. Д. - Антропологія і археогенетика первісного населення України: координація результатів (2020)
Lillie M. C. - Diet Isotope Analysis and Related Studies in Prehistoric Ukraine: Fact, Fiction and Fantasy, Budd C. E. (2020)
Рудич Т. О. - Формування антропологічного складу населення України козацької доби. Степові впливи (2020)
Yemialyanchyk V. A. - The Medieval Population of Polotsk According to the Anthropological Data (2020)
Hrytskevich D. S. - Pathological Manifestations on Paleoanthropological Material from Rural Burials of 14th—16th Centuries from the Territory of Polotsk Land (2020)
Пашкевич Г. О. - Сучасний стан археоботанічних досліджень в Україні (2020)
Шидловський П. С. - Остеологічні матеріали з господарської ями 6 Межиріцької стоянки: інтерпретація об’єкту, Мамчур Б. В., Чимирис М. В., Пеан С. (2020)
Гаскевич Д. Л. - Нові результати прямого радіовуглецевого AMS датування кераміки буго-дністровської субнеолітичної культури, Ендо Е., Кунікіта Д., Яневич О. О. (2020)
Манько В. О. - Західна Грузія як транзитна територія на шляху міграцій протонеолітичного населення у Східну Європу, Чхатарашвілі Г. Л. (2020)
Куштан Д. П. - Ще раз про Старосільський скарб доби пізньої бронзи з Черкащини (2020)
Нераденко Т. М. - Поселення Молюхів Бугор в працях Д. Я. Телегіна і за сучасними даними (2020)
Отрощенко В. В. - До становлення курганної археології України: досягнення та проблеми, Болтрик Ю. В. (2020)
Коваль О. С. - Проміжна стадія подібного до людського штучного інтеекту (2020)
Shviatsova A. V. - The cassette method principles of passengers transportation through the intelligent transportation sydtem, Shuts V. N. (2020)
Федорченко Є. М. - Розробка і дослідження генетичного методу для аналізу та визначення розташування об'єктів електромережі, Олійник А. О., Корнієнко С. К., Харченко А. С. (2020)
Баранюк А. С. - Дослідження застосування та проблеми контролю ройового інтелекту і робототехніки (2020)
Клименко М. С. - Розроблення знання орієнтованої підсистеми підтримки прийняття рішень інтелектуальної інформаційної системи (2020)
Писаренко В. Г. - Концепція побудови та технологічні рішення для методик оперативної передачі даних польових досліджень з сільськогосподарських ділянок до віддаленої бази зберігання даних із можливістю зворотного зв'язку, Писаренко Ю. В., Коваль О. С., Варава І. А. (2020)
Пікалов В. А. - Аналіз форми траєкторій руху об'єктів у відео послідовності із застосуванням структурного опису, Клименко М. С. (2020)
Жангожа А. Р. - Про техніки експертних систем на прикладі програми "Акінатор" (2020)
Юнак О. М. - Шифрування графічної інформації за допомогою матриць перетворень, для захисту від дешифрування нейронними алгоритмами, Стрихалюк Б. М., Юнак О. П. (2020)
Бойченко А. В. - Розширення можливостей дистанційної освіти засобами штучного інтелекту, Бойченко О. А. (2020)
Сабельніков П. Ю. - Технологія визначення швидкості автомобілів з використанням смартфона, Сабельніков Ю. А. (2020)
Грицюк В. В. - Алгоритм процесу автоматизованої класифікації подій в інформаційному просторі (2020)
Плескач Б. М. - Прецедентна підтримка прийняття рішень в енергоменеджменті (2020)
Чаплинський Ю. П. - Використання контекстно орієнтованої онтології при управлінні безпечністю продуктів харчування, Субботіна О. В. (2020)
Sherstjuk V. G. - The Intelligent Technology of Smart Fishing Using a Heterogeneous Ensemble of Unmanned vehicles, Zharikova M. V., Sokol I. V., Levkivskyi R. M., Gusev V. N., Dorovskaja I. O. (2020)
Contents (2020)
Dubaseniuk O. A. - Terminological analysis of the essence of "Media education" concept, Marchenko H. V. (2020)
Кulaha Т. О. - Contemporary trends of music education in the leading countries of the world and the prospects of their implementation in the ukrainian pop vocal pedagogy (2020)
Fedorova M. А. - Diagnosis of social and moral activity formation of primary school age children, Maksimova O. О. (2020)
Vasylyshyna N. M. - Teaching the discipline "Business English" to students of tourism specialties in the frame of lexical approach (2020)
Kuzminskyi A. I. - Axiological principles of forming the value of selforganization in future lecturers in higher education (2020)
Оsaulchyk О. B. - Socio-linguistic potential of german-speaking advertising in the process of formation of university students' foreign language competence (2020)
Sakhnenko A. V. - Acmeological principles of health-preserving component formation of professional physical readiness of agricultural specialties students (2020)
Sydorchuk N. H. - Scientific research component of training future PhDs in the condition of graduate education (2020)
Yalovskyi P. M. - Criteria, indicators and levels of formation of professional competence of future teachers of music art (2020)
Bovsunivska N. M. - The development of musical education in the Ukrainian diaspora of Canada and the United States of America (the end of the XIX century – the middle of the XX century) (2020)
Ivankova N. A. - Comparative studies of medical informationeducational environments (2020)
Leshchii N. P. - Application of physical and health program in children with complex developmental disorders for correction of physical development and psycho-emotional state (2020)
Sytniakivska S. M. - The practice of creating and using bilingual dictionaries within a bilingual professional training of future social sphere specialists, Lityaga I. V. (2020)
Vlasiuk I. V. - The usage of mind-maps for the foreign language learning at high school (2020)
Shykhnenko K. I. - Optimising assessment system in the esp course through the use of the methods of differential item functioning and differential test functioning in final test design (2020)
Zadvorniy B. R. - The influence of stretching on general physical preparedness (2020)
Ковальчук Ю. А. - Інтерпретація образу (символу) тризуба в "Легендах старокиївських" Наталени Королевої (2020)
Ковпік С. І. - Специфіка художньої інтерпретації кришталевої порядності М. Рильського в романі М. Гримич "Клавка" (2020)
Мельнійчук В. В. - Творчість С. Процюка в літературно-критичній рецепції (2020)
Савина А. Ю. - Прояви металітературності в романі Італо Кальвіно "Якщо подорожній одної зимової ночі" (2020)
Смаровоз І. С. - Художня повсякденність: термінологічні проблеми (2020)
Франчук М. В. - Особливості метафори в оповіданнях Григора Тютюнника (2020)
Штейнбук Ф. М. - Жанрово-поетикальна своєрідність роману Олеся Ульяненка "Ангели помсти" (2020)
Гримашевич Г. І. - Середньополіські вірування про створення світу, Плечко А. А. (2020)
Пришляк Л. В. - Газетний дискурс як сфера об'єктивації категорії фактуальності (2020)
Vyhivskyi V. L. - Functional-stylistic peculiarities of formation and interpretation of non-standard expressive-effective forms of speech interaction (on the material of english-speaking military discourse), Morkotun S. B., Bashmanivskyi O. L. (2020)
Фастовець О. О. - Мінімізація ризиків на круїзних маршрутах в умовах нової реальності: на прикладі компанії Costa Cruises (2020)
Стрілецька Н. М. - Особливості інклюзивного навчання у початковій школі, Макаренко О. М. (2020)
Панькевич О. О. - Впровадження екстреного дистанційного навчання в умовах пандемії (на прикладі викладання дисципліни "Історія української та зарубіжної журналістики" (2020)
Балаховська Ю. М. - Проблема ролі вчителя літератури в системі проєктної діяльності учнів (2020)
Гутько О. И. - Воспитание потребности в здоровом образе жизни у различных слоев населения в Китайской Народной Республике, У Цзиаци (2020)
Уткіна Ю. О. - Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому (за матерілами віртуальногого проєкту ХДНБ імені В. Г. Короленка) (2020)
Мартинюк Т. О. - Творчість як фактор конструктивного переживання фрустраційних станів у здобувачів вищої освіти (2020)
Невмержицька О. М. - Роль професіного самовизначення у формуванні Я-образу в ранньому юнацькому віці (2020)
Ковтун А. В. - Гендерна соціалізація дітей в науково-практичному дискурсі дошкільної педагогіки (2020)
Мкртічян О. А. - До питання професійної підготовки вихователів ЗДО на сучасному етапі (2020)
Петрович А. І. - Психологічні умови корекції самооцінки у підлітків (2020)
Костенко І. М. - Рефлексивність як чинник саморегуляції поведінки особистості (2020)
Даниляк К. В. - Психологічні особливості впливу страху на самореалізацію особистості (2020)
Кравцова Ю. О. - Дослідження психологічних особливостей адаптації творчої молоді (2020)
Ніжеловська І. В. - Рефлексія як фактор регуляції тривожності у дорослих (2020)
Сачевська Н. І. - Роль саморегуляції у подоланні депресивних станів особистості (2020)
Хурцулава О. В. - Особливості формування образу Я у осіб з адиктивною поведінкою (2020)
Бочевська О. І. - Національно-патріотичне виховання як один їз напрямків розвитку системи позашкільної освіти в Херсонській області (2020)
Кириліва В. О. - Формування педагогічної культури майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти (2020)
Агєєнко Т. А. - Техніка друку листями на заняттях "Мистецтва" в НУШ як засіб еко-художнього виховання особистості дитини, Третьякова Л. А. (2020)
Сергіна С. В. - Викладання іноземної мови в умовах карантину за допомогою сервісу Microsoft Teams (2020)
Кіореско О. В. - Методика тестування рвіня сформованості мовленнєвої компетентності у майбутніх викладачів у читанні французької мови (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського