Демидюк М. Ю. - Педагогічні умови формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі новчання в магістратурі (2020)
Олексійовець Л. М. - Педагогічні умови формування толерантності у учнів початкової школи (2020)
Шокот А. М. - Організаційно-методологні основи застосування Інтернет сервісу Рowtoon на уроках розвитку мовлення в 2 класі (2020)
Марченко Є. О. - Умови формування педагогічної майстерності майбутнього викладача соціології (2020)
Serheieva O. O. - E-learning in european higher education institutions (2020)
Шуплецова Л. Ю. - Музичні заняття - як засіб виховання творчих здібностей дошкільника (2020)
Космін Л. Г. - Використання театрального світла при постановці вистав (2020)
Чжао Чженгуан - Типологія няньхуа Китаю першої половини ХХ ст. (2020)
Таган Я. І. - Виявлення неоромантичних рис у симфонії №3 "Атитези" Є. Петриченка (2020)
Бабунич Ю. І. - Національні прояви символізму в українському малярстві модернізму (2020)
Гоцко А. Н. - Компетентностный подход в профессиональной подготовке будущих учителе (2020)
Пальок В. В. - Політизація курдського національного руху в період "холодної війни" (2020)
Боднарюк В. С. - Сематико-прагматичний простір сполучників сурядності у франкомовному політичному дискурсі (2020)
Сафонова Н. А. - Особливості амкриканського та канадського варіантів англійської мови на матеріалі газет діаспори (2020)
Пітель В. М. - Типологія мотиваційних відношень у структурі багатозначих загальних назв водних об?єктів, Пітель В. І. (2020)
Підлісна О. В. - Світлоколірний дизайн у міському середовищі (2020)
Шпирало-Запоточна Л. Р. - Світоглядний дискурс синтезу пластичних мистецтв в історії проекції (2020)
Додонова А. И. - Функциональные особенности образа ребёнка в литературе неклассического периода (2020)
Сафонова І. Г. - Типологізація хрета (крижа) як сакраментально-лаконічного символу (2020)
Бондаренко Д. Р. - Твори Гоголя у театрі ляльок (2020)
Пашко О. С. - Світовий досвід державного регулювання земельних відносин на ринку земель сільськогоського призначення (2020)
Минка Ю. В. - Мотиваційний менеджмент та стимулювання праці на підприємстві (2020)
Вакулик І. І. - Новий погляд на принципи формування національної безпеки прав і свободи людини і громадянина у контексті збереження природного середовища (2020)
Кухта В. В. - Вплив економічного чинника на політико-трансформаційні процеси країн Тропічної Африки (2020)
Березовська-Чміль О. - Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства, Крис М. (2020)
Malacoubame K. - Cultural diversity - togo's source of economic development (2020)
Дивнич О. Д. - Капітальні інвестиції у ресурсному забезпеченні сільськогосподарських підприємств України, Фролова І. І., Кожара Є. Ю. (2020)
Дубовик Н. А. - Інформаційний супровід прийняття політичних рішень (2020)
Кирилюк Н. А. - Державні політичні рішення як елемент інформаційної політики (2020)
Кобець Ю. В. - Взаємозв’язок політики та моди: соціологічний аспект, Мимоход Ю. В. (2020)
Босак А. О. - Основні аспекти інтелектуалізації, Залізна Л. В. (2020)
Гіденко Є. С. - Щодо необхідності впровадження тактико-організаційних основ ведення переговорів в курс тактико-спеціальної підготовки (2020)
Рец В. В. - Практичні аспекти добровільної відмови власника від земельної діяльнки (2020)
Сухоцкая В. М. - Пути совершенствования социальной направленности механизма подоходного налогооблажения в Республике Беларусь (2020)
Волкова Н. В. - Проблеми фомування і розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств в Україні, Слинько А. О. (2020)
Бесько О. А. - Формы финансирования государством учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образовани, в Руспублике Беларусь (2020)
Волкова О. В. - Мезанизм повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, Фаталиева Е. В. (2020)
Азарова В. А. - Современные предложения и перспективы развития рынка платежных карт в Руспублике Беларусь (2020)
Бородіна О. А. - Цифрова трансформація публічного управління Донецької області на основі смарт-спеціалізації (2020)
Булеев И. П. - Структура общества и средний класс: состояние, перспективы развития (2020)
Міночкіна О. М. - Методологічні засади створення цілісної системи відтворення капіталу (2020)
Чеботарьов Є. В. - "Люблінський трикутник": інституціональні передумови та економічний потенціал створення (2020)
Шевченко В. Г. - Інституційні умови розвитку атомно-промислового комплексу та управління радіоактивними відходами в Україні, Мухачов А. П., Ляшенко В. І., Осадча Н. В. (2020)
Вишневський О. С. - Дизайн процесу стратегічного управління в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2020)
Швець Н. В. - Питання формування хімічного кластеру в контексті імплементації підходу смарт-спеціалізації у Дніпропетровській області (2020)
Снігова О. Ю. - Управління структурними трансформаціями у старопромислових регіонах України: концепт державної політики (2020)
Сердюк О. С. - Методичні підходи до виявлення газоподібних відходів виробництва, що негативним чином впливають на макроекономічні процеси, Петрова І. П. (2020)
Кладченко І. С. - Оцінювання збалансованості розвитку національної економіки: структурно-динамічний аспект (2020)
Латишева О. В. - Структурно-функціональне моделювання фінансової діяльності підприємств на ринку фінансових послуг, Кравченко Ю. І., Колинько Д. С., Шеліхова В. Б. (2020)
Мироненко Є. В. - Сучасний стан формування фінансової стратегії в системі управління промисловим підприємством, Баркова С. О., Єржакова В. В. (2020)
Бєлікова О. Ю. - Вплив життєвого циклу товару промислового підприємства на формування його інноваційної стратегії, Бурцева О. Є., Хороших В. В. (2020)
Фоміченко І. П. - Організація маркетингової діяльності промислових підприємств у сучасних умовах господарювання, Кондратенко О. О., Руденко Т. Є., Брант М. А. (2020)
Гуренко А. В. - Впровадження інтелектуальних логістичних технологій в інфраструктурний комплекс морського транспорту, Зубов С. В. (2020)
Бойченко М. В. - Управління ланцюгами поставок: шляхи вдосконалення (2020)
Безугла Л. С. - Нормативно-правове регулювання розвитку екотуристичної інфраструктури в регіоні (2020)
Іванов С. В. - Європейський дослідницький простір та Україна: проблеми і перспективи інтеграції, Антонюк В. П. (2020)
Шамілева Л. Л. - Оцінка впливу фінансово-економічної кризи та пандемії COVID-19 на національний ринок праці, Хандій О. О. (2020)
Болотіна Є. В. - Аналіз основних тенденцій соціального захисту безробітних в Україні, Мартиненко А. К., Чаленко В. П. (2020)
Волошина О. О. - Стан і тенденції розвитку фінансового забезпечення соціального захисту в Україні, Ковальова М. Ю., Боженко В. Є. (2020)
Гітіс В. Б. - Дослідження можливості підвищення рівня зайнятості в Україні за результатами аналізу проблем безробіття, Маргієва М. М., Дріго С. С., Юркін А. О. (2020)
Смирнова І. І. - Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні, Лихошва О. Ю., Рак Н. В., Горієва Л. А. (2020)
Шубна О. В. - Новітні методи удосконалення системи надання соціальних послуг в Україні, Денисова Ю. В., Санчич О. С., Марильова А. В. (2020)
Гітіс Т. П. - Рівень освіти в Україні: дослідження динаміки у контексті забезпечення якості робочої сили, Євсейчик А. В., Спірато А. С., Андрійчук М. Є. (2020)
Павлов К. В. - Формы, методы и направления цифровизации экономики, Асадуллина Н. Р. (2020)
Амоша О. І. - Формування моделі стратегічного розвитку Донбасу: від сучасних реалій до візії майбутнього, Новікова О. Ф., Залознова Ю. С., Панькова О. В., Касперович О. Ю. (2020)
Задорожный Г. В. - О возможности выживания человечества: ноосферная социалистическая утопия или стратегия духовно-ноосферо-устойчивого хозяйственного развития (2020)
Глінка Н. В. - Діалогічна модель англійського модерністського тексту (2020)
Дребет В. В. - Синергетика декодування семантичного обсягу іменників з дієслівною модальністю können (на матеріалі німецькомовної художньої прози та преси) (2020)
Єрьоменко С. В. - Передача українських безособових речень англійською мовою (2020)
Колегаєва І. М. - Назви комунікативних дій в історичній перспективі: про що розкажуть словники, Строченко Л. В. (2020)
Матузкова О. П. - Когнітивний міждисциплінарний підхід до вивчення ідентичності в соціогуманітарній парадигмі, Безпалова К. В. (2020)
Мікава Н. М. - Периферія англомовного кoнцeпту HAIR (2020)
Нетреба Е. С. - Особенности индивидуально-авторской интерпретации вербализованного субконцепта ОСЕНЬ/AUTUMN (на материале романа "Осень" Али Смит) (2020)
Прокопенко А. В. - Труднощі перекладу інтертекстуальних включень роману антиутопії О. Гакслі "Прекрасний новий світ", Мозуль Р. В. (2020)
Сєчіна C. І. - Побудова і аналіз асоціативного поля концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мовний картині світу Мексики (2020)
Смаглій В. М. - Соматизми як складова периферійної зони концепту WORD/LANGUAGE/SPEECH (2020)
Станко Д. В. - Лексичні засоби прямої та непрямої номінації емоцій у газетно-публіцистичному тексті (2020)
Терехова Л. В. - Прецедентні феномени в газетному макротексті: особливості функціонування, Драгомирецький О. О., Степанюк Н. В., Калінюк О. О. (2020)
Тхор Н. М. - Просторові категорії в англійській мові, Попік І. П. (2020)
Bozhko I. - Noms propres de "Doce cuentos peregrinos" de Gabriel Garcia Marquez dans le contexte du realisme magique (2020)
Verbitskaja T. D. - Kommunikative Kompetenz mit Fokus auf gesprochene, Asarowa I. I. (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Губергриц Н. Б. - Дуоденальная гипертензия — краеугольный камень гастроэнтерологии, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бородий К. Н., Линевская К. Ю. (2020)
Дорофеев А. Э. - Дисплазия соединительной ткани у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и методы коррекции сопутствующей патологии, Коновалова-­Кушнир Т. А., Деркач И. А., Дыня Ю. З. (2020)
Щербиніна М. Б. - Хронічні захворювання печінки в період пандемії: профілактична підтримка комбінованим фітопрепаратом "Фумарта", Бондаренко Ю. М. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Клінічний випадок хвороби Вільсона — Коновалова в практиці лікаря­гастроентеролога, Черняк А. М., Нікіфорова Я. В. (2020)
Кушнір І. Е. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні методи діагностики та стратегії лікування (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Медикаментозні методи ребіозу кишкової мікробіоти у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Кушнір І. Е. (2020)
Чернова В. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки та мікробіота кишечника: взаємовпливи та взаємозв’язки (2020)
Ткач С. М. - Современные взгляды на разные фенотипы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Кузенко Ю. Г. (2020)
Чернявський В. В. - Синдром підвищеної проникності кишечника в загальній клінічній практиці, Павловський Л. Л., Тіщенко В. В. (2020)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология: что мы знаем о хроническом панкреатите к 2020 году?, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Бородий К. Н., Фоменко П. Г., Бережная Э. В., Рахметова В. С. (2020)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2020)
Ткач С. М. - Эффективность и безопасность трансплантации фекальной микробиоты у больных с легким/среднетяжелым неспецифическим язвенным колитом, Дорофеев А. Э., Кузенко Ю. Г. (2020)
Скрипник І. М. - Вплив Bifidobacterium infantis 35624 на клінічний перебіг синдрому подразненого кишечника залежно від фенотипу: результати локального неінтервенційного проспективного епідеміологічного дослідження "СПК-Контроль", Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П. (2020)
Ткач C. М. - Эффективность рифаксимина в лечении абдоминальной боли при синдроме раздраженного кишечника, Дорофеев А. Э., Мирзабаева Н. М. (2020)
Хухліна О. С. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих з ожирінням за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень: корекція дисліпідемії та інсулінорезистентності, Гринюк О. Є., Антонів А. А. (2020)
Бондаренко О. А. - Особенности ведения больных с НПВП-индуцированной гастропатией: от понимания механизмов развития к стратегии профилактики и лечения. Риски кратковременного применения нестероидных противовоспалительных препаратов Часть I, Агибалов А. Н., Дядык Е. А., Стешенко А. А. (2020)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота при функциональных заболеваниях кишечника и целиакии, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Рахметова В. С., Цыс А. В., Воронин К. А. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Тропізм COVID-19 до органів травлення. Особливості ураження та підходи до лікування, Нікіфорова Я. В. (2020)
Шагінян В. Р. - Паразитарна інвазія Blastocystis spp.: роль у соматичній патології людини, Харченко Н. В., Данько О. П., Харченко В. В., Сопіль Г. В. (2020)
Фадеенко Г. Д. - Эндотоксин и метаболически ассоциированная патология, Гриднев А. Е., Гриднева С. В. (2020)
Пам’яті Оксани Миколаївни Ганич (2020)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2020)
Собко Б. Ю. - Створення цифрової тривимірної гірничогеологічної моделі Мотронівсько-Аннівського розсипу, Кардаш В. А. (2020)
Анісімов О. О. - Методика визначення напрямку поглиблення дна кар'єру (2020)
Заікіна Д. П. - Модернізація комплексу технічних рішень за рахунок впровадження пристрою передачі сигналу тривоги RFID тегу, Швагер Н. Ю. (2020)
Ложніков О. В. - Обґрунтування параметрів техногенного родовища у внутрішньому відвалі при відкритій розробці розсипних родовищ, Дичковський Р. О. (2020)
Малашкевич Д. С. - Аналіз якості видобутого кам’яного вугілля та шляхи її підвищення на шахтах Західного Донбасу, Петльований М. В., Постол Н. О., Постол М. О. (2020)
Садовенко І. О. - Обгрунтування варіантів екологічного захисту шахтного поля в умовах відновлення рівнів підземних вод, Загриценко А. М., Деревягіна Н. І. (2020)
Тимощук В. І. - Комплексна оцінка гідрогеомеханічного стану східного борту кар’єру ПРАТ "ІнГЗК" в умовах перспективного розвитку гірничих робіт, Шерстюк Є. А., Лозовий А. Л. (2020)
Фесенко Е. В. - Обґрунтування застосування вибухового розвантаження порід покрівлі для підвищення ефективності роботи рамного металевого кріплення, Павлов Є. Є. (2020)
Чеберячко Ю. І. - Оцінка щільності прилягання еластомірної півмаски до обличчя, Бойко О. О., Книш І. М., Юрченко А. А., Шустов О. О. (2020)
Ширін Л. Н. - Напрями удосконалення методики оцінки експлуатаційних показників вантажно-доставних машин при розробці уранових родовищ, Інюткін І. В., Ширін А. Л. (2020)
Іваненко О. І. - Кінетика процесу окислення монооксиду вуглецю на оксидно-марганцевому каталізаторі на основі цеоліту, Трипольський А. І., Гомеля М. Д., Радовенчик В. М., Оверченко Т. А. (2020)
Павличенко А. В. - Технологічні напрями переробки відходів вуглезбагачення, Гайдай О. А., Фірсова В. Е., Руських В. В., Ткач І. В. (2020)
Бельмас І. В. - Вплив зміни в часі механічних властивостей гуми на напружений стан гумотросового тягового органа з ушкодженим тросом, Колосов Д. Л., Чечель Т. О., Воробйова О. М., Черниш О. М. (2020)
Зіборов К. А. - Обґрунтування кінематичних параметрів ківшового екскаватора, Федоряченко С. О., Бешта О. О., Луценко І. М., Малієнко А. В., Худолій С. С. (2020)
Кравченко Ю. Г. - Розрахунок складових сили різання на передній поверхні абразивного зерна, Пацера С. Т. (2020)
Мокляк В. В. - Струмотворчі механізми в літієвих джерелах струму на основі нанокомпозитів FeF3 / Fe2О3, Груб’як А. Б., Коверя A. C., Свєткіна О. Ю. (2020)
Шатов С. В. - Конструкції полегшених закритих зубчастих передач, Мацюк І. М., Шляхов Е. М. (2020)
Колосов Д. Л. - Вплив відхилень розташування посудини шахтної підйомної установки на напружений стан головного гумотросового каната, Білоус О. І., Танцура Г. І., Онищенко С. В., Черниш О. М. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Характеристика кишкового дисбіозу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Гріднєв О. Є., Кушнір І. Е., Курінна О. Г., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Співвідношення основних філотипів кишкової мікробіоти у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі ожиріння та його зв’язок зі стадією стеатозу печінки, Черелюк Н. І. (2020)
Палій І. Г. - Поширеність Helicobacter pylori у Вінницькій області та ефективність схем ерадикації за даними 13С-уреазних дихальних тестів (2006—2019), Кондратюк Н. М., Заїка С. В. (2020)
Нікіфорова Я. В. - Роль і місце домперидону в сучасній практиці лікарів. Огляд можливостей вибору на сучасному етапі (2020)
Шеховцова Ю. О. - Трансінтестинальна проникність при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Журавльова Л. В. (2020)
Бабінець Л. С. - Актуальні положення європейського (фінського) клінічного протоколу щодо ведення пацієнтів з вірусними гепатитами у первинній лікарській і викладацькій практиці (2020)
Губергріц Н. Б. - Остання "битва" великого полководця, Бєляєва Н. В., Бородій К. М. (2020)
Недзвецька Н. В. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: неінвазивні маркери та їхнє значення в діагностиці (2020)
Грабовська О. І. - Генетичні та метаболічні маркери прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей, Кленіна І. А., Татарчук О. М. (2020)
Джанелидзе Д. Т. - Оптимизация диагностики, ведения и лечения пациентов с разными типами пищевода Барретта. Результаты собственных наблюдений (2020)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2020)
Шевченко Л. А. - Принцип верховенства права: історія становлення (2020)
Шабанов Р. І. - Правове регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції, Ждан М. Д. (2020)
Головань Т. Г. - Питання ефективності соціального діалогу в Україні крізь призму правового регулювання його принципів (2020)
Коваленко О. О. - Трудова міграція як засіб реалізації волі людини до знаходження соціальної справедливості (2020)
Фатєєв Я. В. - Свобода волі сторін трудового договору при його зміні як категорія, що виступає провідником до стабільності трудових правовідносин (2020)
Власенко М. В. - Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: трудо-правовий аспект (2020)
Гапочка К. В. - Інтерес як фундаментальна категорія, що визначає спрямованість розвитку трудового права України (2020)
Москаленко О. В. - Основні напрями вдосконалення правового регулювання житлового забезпечення поліцейських в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2020)
Поляков А. О. - Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності неурядових організацій (2020)
Нечитайленко А. О. - Взаємодія органів екологічного контролю з Національною поліцією України, Нечитайленко В. А. (2020)
Єна І. О. - Правова регламентація злочинів проти основ національної безпеки (держави) та покарань за їхнє вчинення в перші роки радянської влади (2020)
Магаррамлі Е. В. - Форми надання бsезоплатної правової допомоги як державної гарантії забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина (2020)
Слободянюк Н. О. - Економічна безпека держави: економічна сутність та складові елементи, Янковський В. А. (2019)
Бочарова Ю. Г. - Розвиток варіативності зв'язків між Україною та ЄС у інноваційній сфері як напрям конвергенції їх інноваційних інфраструктур (2019)
Хаврова К. С. - Оцінка рівня інтелектуалізації торговельних підприємств донецького регіону (2019)
Бавико О. - Основні тенденції розвитку внутрішнього ринку електронної комерції в Україні, Колодін Є. (2019)
Коровіна О. В. - Аутсорсинг логістичної функції підприємства: стратегічний контекст, Шаповалова І. В. (2019)
Приймак Н. С. - Конфігурація управління змінами сучасного підприємства (2019)
Роженко О. В. - Формування кадрової політики підприємства залежно від стадії його життєвого циклу (2019)
Khrapkina V. V. - Processing agricultural business enterprises economic potential: analysis and evaluations features (2019)
Карабаза І. А. - Стратегія розвитку українського кінобізнесу: маркетинговий аспект, Поплавський О. В. (2019)
Хасін В. К. - Особливості ціноутворення на ринку з вимушеним споживанням та шляхи подолання цінових коливань (2019)
Гакова М. В. - Сучасні підходи щодо визначення сутності стратегічного управління персоналом підприємства (2019)
Юнацький М. О. - Банківське регулювання як чинник забезпечення сталого розвитку банківської системи України, Сіраш С. С. (2019)
Богатирьова Г. А. - Система ефективного позиціювання нетрадиційного туристичного продукту на ринку турпослуг України, Барабанова В. В. (2019)
Снігур К. В. - Динаміка міжнародних туристичних потоків України: стан, тенденції та напрямки оптимізації (2019)
Горіна Г. О. - Механізм забезпечення сталого розвитку ринку туристичних послуг, Борблік К. Е. (2019)
Brovarskiy V. D. - High temperatures and their effects on plants and bees, Turdaliev A. T., Mirzakhmedova G. I. (2020)
Данець Л. М. - Вплив живої маси під час вирощування на тривалість продуктивного використання корів української чорно-рябої молочної породи різної кровності за голштинською породою, Ткачова І. В., Шабля В. П. (2020)
Климковецький А. А. - Вплив затримок росту в ранньому онтогенезі телиць на продуктивність молочних корів, Носевич Д. К., Чумаченко І. П. (2020)
Коваленко В. О. - Оцінка можливості ідентифікації статі у стерляді за морфометричними показниками будови хвостового стебла, Шарило Д. Ю., Кайстро C. О. (2020)
Кондратюк В. М. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем енергії у годівлі личинок і мальків райдужної форелі (2020)
Сахацький М. І. - Продуктивність несучок промислового стада залежно від щільності утримання в клітках багатоярусних батарей, Осадча Ю. В., Кучмістов В. О. (2020)
Себа М. В. - Вплив біологічно активних речовин на інволюцію матки та терміни настання першої статевої охоти після отелу, Ягафаров М. І., Носевич Д. К., Каплуненко В. Г. (2020)
Трубнікова А. А. - Математичне моделювання оптимізованої рецептури низьколактозного синбіотичного йогуртового морозива, Чабанова О. Б., Бондар С. М., Шарахматова Т. Є., Недобійчук Т. В. (2020)
Cherneha O. B. - Comparative analysis of Ukraine and Poland food security levels, Chepurnova A. V. (2019)
Бочарова Ю. Г. - Інституційне забепзечення розвитку інноваційної інфраструктури України (2019)
Іванова Н. С. - Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки в системі державного управління: регіональний аспект, Чернега Ю. Б. (2019)
Кравцов О. О. - Економічний зміст інформаційних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільного виробництва (2019)
Яковенко Ю. В. - Аналіз факторів, що впливають на стан та рівень міграційних процесів в Україні (2019)
Gudz I. F. - Modern resources theory in the context of strategy formation for agro-business processing enterprises developing economic potential (2019)
Волошина С. В. - Критичний огляд наукових підходів до визначення економічної сутності потенціалу підприємства та його кризового стану, Костакова Л. Д. (2019)
Юнацький М. О. - Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його складові, Гребенюк І. В. (2019)
Слободянюк Н. О. - Методичні аспекти моделювання системи ризик-менеджменту проєктного фінансування (2019)
Шаповалова І. В. - Якість: сутнісний аспект та еволюція поглядів (2019)
Андрущенко Н. І. - Кредитні відносини в українському суспільстві: сутність та роль у системі управління соціальною сферою (2019)
Бочарова Ю. Г. - Мікрокредитування як інструмент розвитку малого та середнього бізнесу, інноваційної діяльності, Бойко В. О. (2019)
Лохман Н. В. - Систематика концептуальних засад розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств (2019)
Гейєр Е. С. - Діагностика стану міжнародної торгівлі туристичними послугами в Україні, Ніколайчук О. А. (2019)
Сагін С. В. - Зниження механічних втрат у суднових середньообертових дизелях (2020)
Заблоцький Ю. В. - Підвищення економічності роботи суднових дизелів (2020)
Мацкевич Д. В. - Забезпечення реологічної стійкості суднових моторних мастил (2020)
Ткаченко І. В. - Розробка технології розділення і очищення вод, що містять нафту (2020)
Polovinka E. M. - Development of operational control systems for marine diesel engines working processes based on combined measuring transducers, Yakovenko A. YU. (2020)
Половинка Є. М. - Статистичні моделі характеристики паливоподачі суднового середньобертового дизеля, Слободянюк М. В. (2020)
Руснак Д. Ю. - Забезпечення екологічних вимог при ультразвуковій десульфурізації вуглеводних палив, Сагін С. В. (2020)
Величко С. С. - Підвищення ефективності імпульсної системи наддуву суднових дизелів, Веретенник О. М. (2020)
Афтанюк В. В. - Компьютерне моделювання біологічного забруднення корпуса судна, Гаврілкін О. Є., Афтанюк А. В., Стороженко Д. В. (2020)
Тимків О. В. - Сучасні засоби діагностування суднових систем, Денісов В. Г., Гнатюк Б. І. (2020)
Кардаш В. П. - Підвищення економічних та екологічних характеристик суднового двигуна шляхом зміни складу надувного повітря, Шлiхта О. М. (2020)
Корбан В. Х. - До проблеми зменшення перешкод від атмосферних опадів при радіолокаційному спостереженні об'єктів судновою РЛС, Корбан Д. В., Ревенко В. Ю. (2020)
Солодовніков В. Г. - Забезпечення технічного стану суднових дизелів шляхом кавітаційної обробки палива (2020)
Демідова Н. П. - Виробництво та зберігання водню (2020)
Козьміних М. А. - Аналіз можливостей використання етану в якості палива суднових двигунів, Чепіль О. О. (2020)
Ольшамовський В. С. - Перспективи використання ЕС вентиляторів в суднових системах вентиляції і кондиціонування повітря, Стоянов Д. О. (2020)
Лалетін Є. Л. - Аналіз навантажувальних характеристик суднових кермових машин (2020)
Стукаленко О. М. - Дослідження використання фрикціону з постійним опором у здвоєному поліспасті, Макаренко Л. М. (2020)
Козицький С. В. - Особливості поведінки наночастинок при взаємодії з парами тертя, Кіріян С. В. (2020)
Опришко М. О. - Застосування нанотехнологій в суднобудуванні (2020)
Григор’єва О. С. - Застосування наноматеріалів у захисних покриттів від корозії і обрастання суднових конструкцій (2020)
Богач В. М. - Особливості лубрикаторних систем дизельних двигунів MAN-B&W, Довиденко Ю. М., Слободянюк І. М. (2020)
Журавльов Ю. І. - Підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту сполучень вал-підшипник ковзання на основі моделювання їх пошкоджень, Костюченко Є. Ф. (2020)
Мельник О. А. - Вид і елементи режиму термічної обробки суднових колінвалів (2020)
Іванова Н. С. - Вплив легалізації злочинних доходів на рівень економічної безпеки України, Коваль М. М. (2020)
Хаврова К. С. - Побудова моделі управління торговельним підприємством в умовах інтелектуалізації діяльності (2020)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості фінансового аналізу малих переробних підприємств агробізнесу з метою запобігання загрози їх банкрутства, Юнацький М. О., Шаповалова І. В. (2020)
Костакова Л. Д. - Врахування кризових явищ під час оцінювання потенціалу промислових підприємств (2020)
Слободянюк Н. О. - Методика оцінювання рівня ефективності використання ресурсного потенціалу в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Шокер Р. І. (2020)
Барабанова В. В. - Технології латерального маркетингу на регіональному ринку туристичних послуг, Богатирьова Г. А. (2020)
Данкеєва О. М. - Вплив аромамаркетингу на споживачів у торговельному просторі (2020)
Карабаза І. А. - Конкурентні позиції вітчизняних компаній на косметичному ринку України: маркетинговий аспект, Бондаренко К. В. (2020)
Волошина С. В. - Методичні підходи до оцінювання стратегії управління оборотними активами підприємства, Костакова Л. Д. (2020)
Гейєр Е. С. - Актуальні питання внутрішнього контролю власного капіталу підприємства та напрями їх вирішення, Шендригоренко М. Т., Шевченко Л. Я. (2020)
Штик Ю. В. - Бухгалтерський облік винагород працівникам: формування комплексного методичного забезпечення (2020)
Янковський В. А. - Капітал банківських установ в Україні: сутність та кроки з підвищення його достатності (2020)
Кошель В. О. - Інституціонально-організаційне забезпечення розвитку світового промислового туризму (2020)
Снігур К. В. - Напрями розвитку рекреаційного простору міст України (2020)
Content (2020)
Małkowski P. - Underground monitoring as the best way of roadways support design validation in a long time period, Niedbalski Z., Majcherczyk T., Bednarek Ł. (2020)
Afeni T. B. - Microsoft paint imaging system – a photogrammetric approach to fragmentation measurement in rock and aggregate production, Okeleye E. O. (2020)
Koroviaka Y. - Elaborating a scheme for mine methane capturing while developing coal gas seams, Pinka J., Tymchenko S., Rastsvietaiev V., Astakhov V., Dmytruk O. (2020)
Begalinov A. - Analysis of the stress deformed state of rocks around the haulage roadway of the Beskempir field (Kazakhstan), Almenov T., Zhanakova R., Bektur B. (2020)
Ivšinović J. - Application of the Radial Basis Function interpolation method in selected reservoirs of the Croatian part of the Pannonian Basin System, Malvić T. (2020)
Sybir A. - Effect of heat shock on graphitization of Donbass anthracite, Hubynskyi M., Fedorov S., Hubynskyi S., Vvedenska T., Bezuglyi V. (2020)
Enio M. S. K. - Quantifying the release of acidity and metals arising from drainage of acid sulfate soils in the Kelantan Plains, Malaysia, Shamshuddin J., Fauziah C.I., Husni M. H. A., Panhwar Q.A. (2020)
Parshyna O. - Analytical platform to provide competitiveness of ore-mining machinery manufacturing, Parshyn Yu. (2020)
Mustakhimov A. - Scaled-up laboratory research into dry magnetic separation of the Zhezdinsky concentrating mill tailings in Kazakhstan, Zeynullin A. (2020)
Niculescu T. - Safety barrier of electrical equipment for environments with a potential explosion in underground coal mines, Arad V., Marcu M., Arad S., Popescu F.G. (2020)
Abdiev A. - Studying a correlation between characteristics of rock and their conditions, Mambetova R., Abdiev A., Abdiev Sh. (2020)
Sinchuk O. - Certain aspects concerning the development of a functioning scheme of the auto-mated system to control energy flows of underground iron-ore enterprises, Kupin A., Sinchuk I., Rohoza M., Plіeshkov P. (2020)
Omarbekov Ye. - Improving the technology of uranium mining under the conditions of high groundwater pressure, Yussupov Kh. (2020)
Iordanov I. - Experimental characteristics for deformation properties of backfill mass, Novikova Yu., Simonova Yu., Yefremov O., Podkopayev Ye., Korol A. (2020)
Moisyshyn V. - Design of bottom hole assemblies with two rock cutting tools for drilling wells of large diameter, Voyevidko I., Tokaruk V. (2020)
Ibishi G. - Underground mining method assessment using decision-making techniques in a fuzzy environment: case study, Trepça mine, Kosovo, Yavuz M., Genis M. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Hussain F. M. - Investigation of the calculation of coupled channels for some halo systems, Majeed F. A., Meteab M. H. (2020)
Grinyuk B. E. - On the temperature role in the tunneling process at the low-energy nuclear fusion, Simenog I. V. (2020)
Bugaev K. A. - Bose–Einstein condensation as a deposition phase transition of quantum hard spheres and new Re-lations between bosonic and fermionic pressures, Ivanytskyi O. I., Grinyuk B. E., Yakimenko I. P. (2020)
Panprom P. - Effect of sputtering power on optical properties of nickel oxide electrochromic thin films, Sritonwong P., Limwichian S., Eiamchai P., Patthanasettakul V., Nuntawong N., Horprathum M., Nawanil C. (2020)
Tomchuk P. M. - Electron-lattice energy exchange and hot electrons in metal island films, Starkov V. N. (2020)
Maireche A. - A new approach to the approximate analytic solution of the three-dimensional Schrӧdinger equation for hydrogenic and neutral atoms in the generalized Hellmann potential model (2020)
Pastukhov V. - Bose gas in classicaleEnvironment at low temperatures (2020)
Gerasymov O. I. - On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain, Spivak A. Ya. (2020)
Bilyk R. - Density and surface tension of Sn1–xBix melts, Mudry S., Ovsianyk R., Borukh I., Kmet A., Muravsky L. (2020)
Pozhivatenko V. V. - Ionic character, phase transitions, and metallization in alkaline-earth metal oxides and chalco-genides under pressure (2020)
In Memory of Otto Bartolomiyovych Shpenyk (14.07.1938–29.09.2020) (2020)
Титул, зміст (2020)
Dubinina O. - Pedagogical acme-technology of formation of responsibility among leader-professionals during the process of professional education, Ihnatiuk O., Sereda N. (2020)
Євтушенко В. - Результати аналізу змісту сучасних досліджень підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща (2020)
Kostyria I. - Teaching of professionally oriented foreign language on the basis of a competency-based approach in technical universities, Fandieieva A. (2020)
Romanovs'kyj O. - Correlation between self-assessment and self-confidence of students of technical institutions of higher education and methods of their activation, Hura T., Mykhailychenko V. (2020)
Грень Л. - Шляхи розв’язання проблемних питань у сфері функціонування професійно-технічної освіти в Україні (2020)
Пінчук О. - Ефективна експертиза публікацій як запорука якості наукових видань, Малицька І. (2020)
Корж Г. - Світоглядний та методологічний потенціал філософії у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (2020)
Cороко Н. - Модель розвитку вчителя-лідера у STEAM-орієнтованому освітньому середовищі закладу загальної освіти (2020)
Модло Є. - Мобільні інтернет-пристрої у формуванні компетенції із розв’язання професійних задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Семеріков С., Маркова О. (2020)
Дем’яненко В. - Механізми використання освітніх платформ з елементами штучного інтелекту для формування інформаційно-дослідницької компетентності (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Guryn A. A. - Quantum-mechanical model of an electron with self-consistent electrostatic field (2020)
Ovechko V. S. - Kramers–Kronig relations – supplementary technique to the time-domain spectroscopy (2020)
Lev B. I. - Statistical description of non-equilibrium many-particle systems, Zagorodny A. G. (2020)
Pylyuk I. V. - Equation of state of a cell fluid model with allowance for Gaussian fluctuations of the order parameter, Dobush O. A. (2020)
Dufanets M. - Structure-sensitive properties of Cu-based binary subsystems of high-entropy Bi–Cu–Ga–Sn–Pb alloy, Sklyarchuk V., Plevachuk Yu. (2020)
Heinz B. - Temperature dependence of spin pinning and spin-wave dispersion in nanoscopic ferromagnetic waveguides, Wang Q., Verba R., Vasyuchka V. I., Kewenig M., Pirro P., Schneider M., Meyer T., Lägel B., Dubs C., Brächer T., Dobrovolskiy O. V., Chumak A. V. (2020)
Borysiuk V. - Mechanical properties of Tin+1AlCn nanolaminates: a molecular dynamics study (2020)
Author’s Index to the 65th Volume of "Ukrainian Journal of Physics” for 2020 (2020)
Subject Index to the 65th Volume of "Ukrainian Journal of Physics” for 2020 (2020)
Побережний Р. В. - Забезпечення екологічних показників дизелів суден річкового та морського транспорту, Сагін С. В. (2020)
Марченко О. О. - Вдосконалення процесу очищення суднових важких палив, Сагін С. В. (2020)
Ратайчук О. В. - Підвищення ефективності процесу наддува суднових дизелів, Сагін С. В. (2020)
Звєрьков Д. О. - Зниження механічних втрат у суднових дизелях, Сагін С. В. (2020)
М’ягкий М. М. - Вдосконалення процесу очищення вод, що містять нафту, Ткаченко І.І. (2020)
Карташов О. Г. - Підвищення надійності паливної апаратури дизелів при роботі на низькосірчистих паливах, Веретенник О. М. (2020)
Коротинський М. А. - Підвищення ефективності утилізації теплоти суднових енергетичних установок, Аболешкін С. Є. (2020)
Касап І. Г. - Забезпечення експлуатації суднових дизелів засобами контролю й діагностики, Половинка Е. М. (2020)
Сурмило А. О. - Шляхи підвищення екологічних характеристик суднового двигуна, Кардаш В. П. (2020)
Максимук Д. В. - Аналіз та оцінка ефективності роботи системи охолодження наддувного повітря у впускному ресивері судового малообертового дизеля абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною, Богданов М. С., Голіков В. А. (2020)
Богданов М. С. - Підвищення енергетичної ефективності морського судна в різних кліматичних умовах експлуатації тансформацією скидної теплоти, Голіков В. А. (2020)
Павлиско О. О. - Удосконалення систем скраплення газу, що перевозиться на суднах-газовозах типу LPG, Онищенко О. А. (2020)
Микоїд Г. В. - Підвищення якості контролю циркуляційного мастила високообертового дизеля способом поляризації, Корбан В. Х. (2020)
Бойко Б. О. - Підвищення енергетичної ефективності суднового пропульсивного комплексу шляхом модернізації систем моніторингу енергетичних показників, Небеснов В. В. (2020)
Гунченко В. Ю. - Удосконалення системи очищення випускних газів суднових дизелів, Солодовніков В. Г. (2020)
Сорокін Р. Р. - Ефективність використання неньютонівських рідин у гідродинамічних демпферах крутильних коливань колінчастого валу суднового дизеля, Козицький С. В. (2020)
Ждеров О. Д. - Підвищення надійності холодильної установки рефрижераторного контейнеру за рахунок використання навантаженного резерву, Козьміних М. А. (2020)
Шерстяников К. А. - Управління процесами тертя в суднових допоміжних механізмах, Кардаш В. П. (2020)
Бузовський В. А. - Хімічна обробка суднових палив, Орудін М. О. (2020)
Polovinka E. M. - Research of starting modes of the rt-flex engine, Tabulinskiy I. N., Muradyan P. S. (2020)
Афтанюк В. В. - Аналіз та моделювання обтікання лопатей робочого колеса турбокомпресора, Коровайченко Є. Ю., Афтанюк А. В. (2020)
Афтанюк Ан. В - Анализ и моделирование деформаций лопаток судовых турбомашин, Афтанюк В. В. (2020)
Даниленко Д. В. - Вплив людського фактору на причини аварій в море (2020)
Богач В. М. - Недоліки лубрикаторних систем суднових двигунів MAN-B&W, Довиденко Ю. М., Слободянюк І. М. (2020)
Панарін Р. Р. - Основні напрямки підвищення довговічності паливної апаратури (ПА) суднових дизелів, Міргород К. Д., Журавльов Ю. І. (2020)
Ананченко Д. А. - Особливості легування металів, які застосовуються в судноремонті, Стретский К. Ф., Мельник О. А. (2020)
Боярська-Хоменко А. В. - Педагогічний вимір формування толерантності дорослих у системі корпоративної освіти, Шматько К. В. (2020)
Васильєва С. О. - Формування педагогічних знань та вмінь батьків в українських сім’ях (середина ХХ століття), Агаркова Н. О. (2020)
Верітов О. І. - Формування маркетингових компетенцій бакалаврів із фізичної культури і спорту (2020)
Іонова О. М. - Напрями діяльності Центральної комісії допомоги дітям в Україні (1922–1932 рр.), Лупаренко С. Є. (2020)
Овчар Н. В. - Сенсорна інтерактивна дошка в освітньому середовищі НУШ (2020)
Попова О. В. - Педагогічне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів, Жуков В. П. (2020)
Razumenko T. O. - Dance education in China: analysis of offline and online trends (2020)
Сімсіт І. І. - Особливості партнерських відносин між учнями 5-6 класів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти (2020)
Танько Т. П. - Підготовка вихователів до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти (історичний аспект), Тарарак Н. Г. (2020)
Ткачов А. С. - Авторська модель організації самостійної навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти на основі використання цифрових технологій, Ткачова Н. О. , Щебликіна Т. А. (2020)
Фазан В. В. - Діяльність церковно-парафіяльних шкіл Полтави щодо виховання толерантності учнів, Шафрановський В. Ю. (2020)
Штефан Л. А. - Закономірності та принципи театральної педагогіки як галузі наукового знання, Каліна К. Є. (2020)
Лунячек В. Е. - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в сфері інтелектуальної власності: закономірності, принципи, педагогічні умови та основи технології, Рубан Н. П. (2020)
Кузьменко А. А. - Дослідження факторів впливу на розвиток молодіжної моди та естетики Китаю, Ніколаєва Т. І. (2020)
Абизов В. А. - Особливості дизайну внутрішнього виставкового простору: композиційні прийоми та засоби, Сідорова А. О. (2020)
Абизов В. А. - Особливості організації простору сучасних парків активного відпочинку, Прокопенко С. В. (2020)
Кузьменко К. М. - Інтер'єри тимчасових притулків для дорослих, Косенко Д. Ю. (2020)
Слута Ю. М. - Тенденції використання кольору в проектуванні реклами як художньо-комунікативний феномен, Дубрівна А. П. (2020)
Мирошниченко М. Е. - Особливості побудови візуальної комунікації у дизайні плакату, Дубрівна А. П. (2020)
Солодка Д. О. - Семантичні відмінності графічного знаку, Стрекалова О. Є., Оганесян С. В. (2020)
Фтомович Г. А. - Сучасні тренди застосування світловідбиваючих елементів у взутті, Площик В. В., Первая Н. В. (2020)
Дяченко Ю. Р. - Автоматизація процесу поливу кімнатних рослин, Кулік Т. І., Злотенко Б. М., Демішонкова С. А. (2020)
Ножка С. І. - Автоматизовані системи подачі кормів при вигодовуванні свійських тварин, Пилипенко Ю. М. (2020)
Єремейчук М. В. - Порівняльний аналіз сучасних електролітів міднення, Крюкова О. А. (2020)
Бурделюк Л. І. - Характеристика сучасних методів нанесення захисних цинкових покриттів, Крюкова О. А. (2020)
Калюжин О. С. - Порівняльна характеристика промислових електролітів хромування, Кислова О. В. (2020)
Шерстюк Л. С. - Перспективи розробки вітчизняних миючих та дезінфікуючих засобів для фармацевтичної промисловості, Ящук К. С., Качан Р. В. (2020)
Бойчук Т. С. - Антимікробні засоби для лікування та профілактики інфекцій, Завистівська Т. О., Степанова В. О., Качан Р. В. (2020)
Гандзюк М. О. - Фактори, що впливають на стійкість руху автомобілів і автопоїздів у гальмівному режимі та критерії її оцінки, Гандзюк Д. М. (2020)
Давідіч Ю. О. - Інформаційний підхід щодо визначення закономірностей вибору водіями маршрутів руху, Чумаченко І. В., Галкін А. С., Давідіч Н. В. Куш Є. І. (2020)
Дембіцький В. М. - Визначення норм часу на технічне обслуговування транспортного засобу для формування трудомісткості робіт, Павлюк В. І. (2020)
Кищун В. А. - Відновлення деталей прецизійних пар паливних форсунок BOSCH з електромагнітним приводом, Мулярчук Д. Ю. (2020)
Котенко В. І. - Особливості формування попиту у моделюванні ланцюгів поставок зернових культур (2020)
Литвин В. В. - Кількісна оцінка впливу облаштування паркувальних місць у крайній правій смузі на ефективність дорожнього руху, Таран І. О. (2020)
Літвінова Я. В. - Удосконалення методичного підходу до побудови раціональних маршрутів перевезення вантажів автотранспортом, Білоног В. В. (2020)
Маяк М. М. - Особливості розвитку ринку вантажних і пасажирських перевезень, Прогній П. Б., Матвіїшин А. Й., Попович П. В., Шевчук О. С., Островерхов В. М., Коцур А. С., Романишин О.В. (2020)
Меленчук Т. М. - До питання формування системи оцінки якості перевезення пасажирів в містах, Кирилюк Є. В. (2020)
Монастирський Ю. А. - Аналіз адекватності моделі технічної експлуатації системи технологічного автотранспорту, Максимова О. С., Потапенко В. В., Максименко І. С. (2020)
Попович П. В. - Дослідження комфорту в громадському транспорті м. Тернополя, Побережний Л. Я. , Мурований І. С., Шевчук О. С., Прогній П. Б., ПобережнаЛ. Я., Плотиця В. М. (2020)
Постранський Т. М. - Вплив проектованої схеми організації кругового руху на нерегульованому перехресті міських вулиць на тривалість транспортної затримки, Афонін М. О., Бойків М. В. (2020)
Пустюльга С. І. - Багатокритеріальна оптимізація розкрою плит ЛДСП для індивідуального меблевого виробництва, Пуць В. С., Клак Ю. В. (2020)
Півторак Г. В. - Оцінка впливу зміни параметрів функції переваги на розподіл попиту на переміщення між транспортними районами міста, Голомовзий В. М., Жила М. П. (2020)
Самостян В. Р. - Ефективне використання підходів для імітаційного моделювання логістичних процесів (2020)
Сахно В. П. - До вибору типу двигуна при модернізації БТР-70, Ященко Д. М., Диких О. В., Стельмащук В. В., Онищук В. П. (2020)
Хітров І. О. - Оціночні показники розвитку маршрутної системи громадського пасажирського транспорту міста Дубно, Кристопчук М. Є., Пашкевич С. М. (2020)
Чеберячко С. І. - Оцінка ергономічних ризиків здоров’ю робітників автосервісу, Дерюгін О. В., Третяк О. О., Муха О. А. (2020)
Гурин А. А. - Квантова модель електрона з самоузго-дженим електростатичним полем (2020)
Ovechko V. S. - Kramers–Kronig relations – supplementary technique to the time-domain spectroscopy (2020)
Лев Б. І. - Статистичне описання нерівноважних багаточастинкових систем, Загородній А. Г. (2020)
Pylyuk I. V. - Equation of state of a cell fluid model with allowance for Gaussian fluctuations of the order parameter, Dobush O. A. (2020)
Дуфанець М. В. - Cтруктурно-чутливі властивості бінарних підсистем на основі Cu високоентропійного сплаву Bi–Cu–Ga–Sn–Pb, Склярчук В. М., Плевачук Ю. О. (2020)
Heinz B. - Temperature dependence of spin pinning and spin-wave dispersion in nanoscopic ferromagnetic waveguides, Wang Q., Verba R., Vasyuchka V. I., Kewenig M., Pirro P., Schneider M., Meyer T., Lägel B., Dubs C., Brächer T., Dobrovolskiy O. V., Chumak A. V. (2020)
Борисюк В. М. - Механічні властивості наноламінатів Tin+1AlCn: дослідження методами молекулярної динаміки (2020)
Авторський покажчик до 65 тому "Українського фізичного журналу за 2020 рік” (2020)
Тематичний покажчик до 65 тому "Українського фізичного журналу за 2020 рік” (2020)
Допомога новонародженим від матерів з підозрюваною або підтвердженою COVID-19. Рекомендації Королівського коледжу Педіатрії та Дитячого Здоров'я, Асоціації перинатальної медицини Великої Британії, ВГО "Асоціація неонатологів України" (2020)
Поширені запитання щодо впливу COVID-19 на материнство та здоров’я новонароджених дітей (2020)
Знаменська Т. К. - Оптимізація діагностики спадкових хвороб обміну речовин при позитивних результатах розширеного неонатального скринінгу, Воробйова О. В., Кузнєцов І. Е., Ластівка І. В., Самойленко І. Г., Кривошеєва В. В., Кремезна А. В., Голота Т. В., Лисенко О. С. (2020)
Котова Н. В. - Як оптимізувати практику вигодовування немовлят, Старець О. О., Хіменко Т. М., Геращенко Ю. О., Федоренко О. В. (2020)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу неонатального періоду у передчасно народжених дітей з масою тіла < 1500 г залежно від стану плаценти, Саврун Т. І., Назарчук Н. М., Сергета Д. П. , Холод Л. П., Дзема І. О. (2020)
Притула В. П. - Хірургічне лікування тотального агангліозу товстої кишки у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Руденко Є. О. (2020)
Меньшикова А. О. - Раннє застосування постійного позитивного тиску у дихальних шляхах для профілактики та лікування респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених, Добрянський Д. О. (2020)
Клименко Т. М. - Проблеми та резерви ведення новонароджених дітей з легеневою гіпертензією, Карапетян О. Ю. , Кононович М. І. (2020)
Арістов М. А. - Клінічні та економічні переваги застосування для парентерального харчування недоношених новонароджених препарату Нумета G13E порівняно із роздільним одночасним застосуванням розчинів амінокислот, жирової емульсії та глюкози, Мельничук О. М. (2020)
Зубаренко А. В. - Современные подходы к комплексной терапии и профилактике пеленочного дерматита, Горностаева Н. Ю., Потапчук Ю. А., Будяну Т. А. (2020)
Мельничук Л. В. - Клінічний випадок геморагічної хвороби новонародженого (2020)
Сурков Д. М. - Метод підбору величини РЕЕР під легеневим ультразвуковим контролем у новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом. Випадок з практики (2020)
"Гаряча лінія" підтримки батьків передчасно народжених дітей (2020)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина", 2021 рік (2020)
Назарчук З. Т. - Карпенко і фізико-хімічна механіка матеріалів (2020)
Звірко О. І. - Методи оцінювання корозійно-водневої деградації сталей нафтогазопроводів, Крижанівський Є. І., Никифорчин Г. М., Кречковська Г. В. (2020)
Похмурський В. І. - Корозія та наводнювання сталі 17Г1С-У у сірководневих середовищах різної концентрації, Хома М. С., Чучман М. Р., Дацко Б. М. (2020)
Корній С. А. - Корозійний захист вуглецевої сталі композицією на основі природного полісахариду, Зінь І. М., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Даниляк М.-О. М. (2020)
Слободян З. В. - Корозійна поведінка сталі 20, міді, латуні та алюмінію в інгібованих кислотних розчинах, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Пацай І. О. (2020)
Погрелюк І. М. - Корозійна тривкість у водних розчинах хлоридної кислоти титану ВТ1-0 та сплаву ВТ6, отриманих методом порошкової металургії, Саввакін Д. Г., Мельник Х. Р., Стасюк О. О., Овчинников О. В., Ткаченко С. М., Осипенко О. О. (2020)
Похмурська Г. В. - Корозійно-електрохімічна поведінка у нейтральних водних розчинах лазерно модифікованого карбідами SiC алюмінієвого сплаву 7075, Студент М. М., Веселівська Г. Г., Задорожна Х. Р., Гвоздецький В. М., Юськів В. М. (2020)
Kityk A. A. - Effect of electropolishing of metals and alloys in a deep eutectic solvent on their corrosion characteristics, Protsenko V. S., Danilov F. I., Pavlik V., Boca M. (2020)
Ненастіна Т. О. - Корозійна тривкість композитних покриттів на основі сплавів кобальту з тугоплавкими металами, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О., Зюбанова С. І. (2020)
Ниркова Л. І. - Вплив термооброблення на корозійну тривкість зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Al–Mg–Si–Сu, Осадчук С. О., Коваленко С. Ю., Клименко А. В., Лабур Т. М. (2020)
Японцева Ю. С. - Корозійні властивості електролітичних покриттів на основі сплавів СоW, CoRe та CoWRe, Мальцева Т. В., Кублановський В. С. (2020)
Васильєв Г. С. - Підвищення ефективності роботи пластинчатих теплообмінників за використання ультразвукової вібрації, Герасименко Ю. С. (2020)
Корольов В. П. - Методи управління корозійною захищеністю сталевих конструкцій промислових об’єктів, Гібаленко О. М., Корольов П. В. (2020)
Зозуля Г. І. - Одержання поруватого біметалу Cu/Ag гальванічним заміщенням знецинкованої латуні, Кунтий О. І., Мерцало І. П., Мазур А. С. (2020)
Лопачак М. М. - Корозійна тривкість аморфних металевих сплавів Co77Si11B12 для електродів виділення водню з лужних розчинів, Хрущик Х. І., Дністрян В. В., Бойчишин Л. М., Решетняк О. В. (2020)
Ledovskykh V. M. - Mechanism of the oxidative and salt passivators coaction within binary inhibitive mixtures, Vyshnevska Yu. P., Brazhnyk I. V., Levchenko S. V. (2020)
Дергач Т. О. - Методи підвищення корозійної тривкості труб з низьколегованих сталей для нафтогазовидобувної галузі, Сухомлин Г. Д. (2020)
Bilyy O. L. - Effect of external electromagnetic field on corrosion fatigue of duplex stainless steel 2205 welded joints, Gonzalez-Sanchez J., de Leon Gomez C. A. (2020)
Полутренко М. С. - Діагностування поверхні корозійно пошкоджених сульфатредукувальними бактеріями сталей 20 та 17Г1С-У, Марущак П. О., Біщак Р. Т., Андрусяк У. Б., Бабій А. В. (2020)
Силованюк В. П. - Заліковування тріщин зсуву в анізотропних тілах, Івантишин Н. А. (2020)
Глотка О. А. - Розподіл легувальних елементів у карбідах жароміцних нікелевих сплавів за рівновісної кристалізації (2020)
Ленковський Т. М. - Аналіз методом скінченних елементів напружено-деформованого стану зразка Бріджмана за осьового розтягу, Іваницький Я. Л., Мольков Ю. В., Дурягіна З. А., Кулик В. В., Тростянчин А. М., Шишковський Р. О. (2020)
Shlomo S. - Energy density functional and sensitivity of energies of giant resonances to bulk nuclear matter properties, Sanzhur A. I. (2020)
Abrosimov V. I. - Isoscalar dipole response of heavy nuclei in the low-energy region within the kinetic model, Davydovska O. I. (2020)
Улещенко В. В. - Енергетична залежність пружного розсіяння дейтронів з енергіями Ed=1÷28 МеВ на ізотопах берилію, Кемпер К., Кощий Є. І., Лук’янов С. М., Понкратенко О. А., Рудчик А. А., Рудчик А. Т., Русек К., Степаненко Ю. М., Ширма Ю. О. (2020)
Москаленко В. Б. - Отримання багатозарядних іонів заліза 56Fe з енергією 0,64 - 7,92 МеВ для опромінення конструкційних матеріалів, Бугай О. М., Денисенко В. Л. (2020)
Baytelesov S. A. - Thermal hydraulic calculations of the WWR-SM research reactor, Kungurov F. R., Yuldashev B. S. (2020)
Голяка Д. М. - Вертикальний розподіл 90Sr у ґрунтах та його накопичення в деревині сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) Чорнобильської зони відчуження, Левчук С. Є., Кашпаров В. О., Голяка М. А., Йощенко Л. В., Отрешко Л. М., Косарчук О. В., Лазарєв М. М. (2020)
Bezdrobna L. K. - Simulation of conditions for external and internal exposure of human blood to low doses of 137Cs radionuclide in vitro to study its genotoxicity, Strilchuk M. V., Kurochkina V. A., Fedorchenko V. I., Khomych I. A., Tsyganok T. V. (2020)
Лапань О. В. - Модифікація сорбційної здатності рослинного компонента біоплато до 137Cs, Міхєєв О. М., Маджд С. М. (2020)
Антропов В. М. - Сучасний стан пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів Чорнобильської зони відчуження, Марініч О. В., Третяк О. Г., Хабрика А. І. (2020)
Alsaedi J. K. - Natural radioactivity in soil samples from selected areas in Nineveh Governorate, Iraq, Hasan N. M., Abdulhasan A. A. (2020)
Коваленко О. В. - Дослідження адсорбції тритію термічно обробленими глинистими породами, Кряжич О. О., Веремійченко Г. М., Волох О. А. (2020)
Bencheikh Mohamed - Analysis and evaluation of secondary photons originated in jaws as contamination particles at the phantom surface, Maghnouj Abdelmajid, Tajmouati Jaouad (2020)
Борисенко В. І. - Коментар до статті: В. І. Скалозубов, І. Л. Козлов, Ю. О. Комаров, О. О. Чулкін, О. І. Піонтковський "Аналіз ядерної безпеки при диверсифікації паливних збірок Westinghouse на ВВЕР-1000" (2020)
Скалозубов В. І. - Відповідь на коментар В. І. Борисенка щодо статті: "Аналіз ядерної безпеки при диверсифікації паливних збірок Westinghouse на ВВЕР-1000", Козлов І. Л., Комаров Ю. О., Гриб В. Ю., Ващенко В. М. (2020)
До 70-річчя Володимира Андрійовича Плюйка (2020)
Бабінцева А. Г. - Синдром професійного вигорання у медичного персоналу неонатальних відділень: міф чи сумна реальність?, Годованець Ю. Д. (2020)
Гаріян Т. В. - Неонатальний скринінг в Україні: нові виклики, Боярчук О. Р., Ярема Н. М., Волянська Л. А., Кінаш М. І., Шульгай Л. М., Чорномидз І. Б. (2020)
Похилько В. І. - Методи моніторингу та лікування больового синдрому у новонароджених в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Шкурупій Д. А., Адамчук Н. М., Чернявська Ю. І., Бодулєв О. Ю. (2020)
Редько И. И. - Значимость своевременного выявления эндокринных заболеваний у детей на этапе первичного звена, Чакмазова Е. Н. (2020)
Горбатюк О. М. - Сучасні підходи до діагностики та лікування новонароджених з аноректальними атрезіями (дані літератури і власного досвіду), Македонський І. О. (2020)
Руденко Є. О. - Хірургічна тактика збереження стравоходу при його атрезії з великим діастазом, Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г., Метленко О. В., Максакова І. С., Янчук О. О., Воробей Н. А. (2020)
Щербина М. О. - Релаксин та імунні фактори як предиктори біологічної готовності до пологів, Шелест Н. В. (2020)
Вереснюк Н. С. - Синдром Херліна-Вернера-Вундерліха – діагностично-лікувальні підходи, Пирогова В. І., Наконечний А. Й. (2020)
Добрянський Д. О. - Екзогенні сурфактанти природного походження у лікуванні респіраторного дистрес-синдрому – порівняльні склад, біофізичні властивості та клінічна ефективність (2020)
Клименко Т. М. - Нові дефініціі ведення новонароджених із хворобами окислювального стресу, Кузєнкова Г. А. (2020)
Добрянський Д. О. - Сучасні рекомендації з парентерального харчування новонароджених, Знаменська Т. К., Воробйова О. В. (2020)
Няньковський С. Л. - Новітні концепції дитячого харчування: постбіотики й довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти, Няньковська О. С., Яцула М. С., Городиловська М. І. (2020)
Знаменська Т. К. - Аналіз використання жирових емульсій у парентеральному харчуванні новонароджених в Україні, Воробйова О. В., Нікуліна Л. І (2020)
Резолюція Експертної ради з оцінки ефективності та безпеки використання Лінекс Бебі® та Лінекс®. Дитячі краплі при різних симптомах розладів шлунково-кишкового тракту (2020)
Науково-практична он-лайн конференція з міжнародною участю ІІ Полтавські перинатальні читання ім. Н. М. Максимовича-Амбодика: "Перинатальна допомога в умовах реформування системи охорони здоров’я: проблеми і перспективи", присвячена 100-річчю Української медичної стоматологічної академії (згідно реєстру МОН України на 2020 р., від 20.02.2020р. № 125), 27.11.-28.11.2020 року (2020)
Pediatric surgery international conference "Performances and perspectives in the pediatric surgery development" 2rd edition. Chişinău, Republic of Moldova, 27-29 May 2021 (2020)
Балясна О. - Глобальний альянс допомоги новонародженим (GLANCE) (2020)
10 серпня 2020 рок у на вісімдесят третьому році житт я перестало битися серце Хірурга з велик ої літери, засновника неонатальної хірургії в Україні, лауреата державної премії УССР, доцента кафедри дитячої хірургії Даньшина Тимура Івановича (2020)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина", 2021 рік (2020)
Біленко Д. В. - Фінансово-економічна модель розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності (2020)
Залуцька Х. Я. - Систематизація методів управління в розрізі його основних функцій у рамках забезпечення процесу диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства (2020)
Мунтян І. В. - Виставково-ярмаркова діяльність як ефективна організаційна форма просування бренду, Соколюк К. Ю., Значек Р. Р. (2020)
Miahkykh I. M. - Process management to ensure enterprise efficiency, Shkoda M. S., Pasichuk A. M. (2020)
Прохорова В. В. - Інтелектуалізація управлінських процесів як детермінантно-мотиваційна основа бізнес-моделі підприємств, Чобіток В. І. (2020)
Сохацька О. М. - Логістична діяльність підприємства в умовах глобалізації (2020)
Готра В. В. - Інноваційний потенціал стратегічного розвитку регіону: сутність та складові, Ігнатко М. І. (2020)
Прохорова В. В. - Імперативи сталого розвитку промислових підприємств залізничного транспорту як основа інтенсифікації управління їх економічною поведінкою в умовах неоіндустріальної модернізації, Проценко В. М. (2020)
Птащенко О. В. - Здійснення міжнародної маркетингової діяльності в сучасних умовах глобалізації, Литовченко І. В., Григорова Ю. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Боровик С. С. - Модель задачі оптимального розподілу пасажирського флоту за маршрутами (2020)
Войтович О. А. - Дослідження режимів роботи "нічних маршрутів" пасажирського транспорту у м. Херсон, Ткач В. О. (2020)
Іваненко О. І. - Використання природного цеоліту сокирницького родовища для отримання оксидно-марганцевого каталізатора окислення монооксиду вуглецю, Крисенко Д. А., Крисенко Т. В., Тобілко В.Ю. (2020)
Розов Ю. Г. - Моделювання і конструктивне забезпечення технології виготовлення трубчастих виробів з профільною поверхнею, Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Федорчук Д. Д. (2020)
Чернявська Т. В. - Дослідження термостійкості модифікованих епоксидних композитів для відновлення транспортних засобів (2020)
Shapovalov S. - Technologies for chemical milling of aluminium and its alloys: the use of alkaline agents, Larin V. (2020)
Владов С. І. - Особливості технічної реалізації штучного нейрона для розв’язання задач контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Шмельов Ю. М., Сіора А. С., Дятловська В. Л., Пономаренко А. В., Вакуленко Р.А. (2020)
Голубєв Л. П. - Дослідження програмного забезпечення для виявлення та виправлення дефектів 3D – друку, Романенко В. В. (2020)
Голубєв Л. П. - Застосування комп’ютерного зору в системі контролю якості продукції, Рябоконь Є. І. (2020)
Голубєв Л. П. - Микропроцессорная компьютерно-интегрированная система дозировки жидкостных продуктов, Суров В. А. (2020)
Димова Г. О. - Реалізація інформаційної технології для аналізу стійкості динамічної системи (2020)
Іванчук О. В. - Проблеми енергоефективності систем інтернету речей, Козел В. М, Дроздова Є. А. (2020)
Liashenko O. - SEO: aspects of implementation when developing an educational website, Solodka N. (2020)
Волюх М. Д. - Дослідження показників якості хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності, Мєшков Ю. Є. (2020)
Куник О. М. - Технологічна експертиза маринованих шампіньйонів, Сарібєкова Д. Г., Яловенко К. О. (2020)
Демченко В. М. - Екстралінгвістичний аспект формування регіонального соціуму (2020)
Дурман М. О. - Електронні петиції як один з інструментів електронної демократії (2020)
Дурман О. Л. - Використання проєктного менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування (2020)
Половцев О. В. - Прийняття рішень в державному управлінні: методологічні підходи до аналізу та формування процедур та змісту процесів (2020)
Філіппова В. Д. - Модернізація державної політики в галузі педагогічної освіти України в умовах глобалізації (2020)
Дмитрів В. І. - Ризики дефіциту державного бюджету для економіки країни (2020)
Іванюк Б. М. - Компаративний аналіз безпекоорієнтованості бізнес-середовища в Україні (2020)
Морозова О. Г. - Глобалізація міжнародного інформаційно-інтелектуального бізнесу та його вплив на міжнародні відносини та світову політику (2020)
Наумов О. Б. - Концептуальні засади підвищення інституційної спроможності фіскальних органів у сфері міжнародних торговельно-економічних операцій, Брехов С. С., Наумова Л. М. (2020)
Топазли Р. А. - Форсайт-підхід до стратегічного планування інвестиційно-інноваційного розвитку будівельної індустрії (2020)
Ткачик Ф. П. - Науково-концептуальні положення розвитку фіскального федералізму в Україні (2020)
Шандова Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність у суднобудівній промисловості: залучення закордонного досвіду вітчизняними підприємствами, Чичикало М. А. (2020)
Бойко В. О. - Зміцнення конкурентоспроможності підприємств екологічного (зеленого) туризму, Ключник А. В., Півньова Л. В. (2020)
Воскресенська О. Є. - Розвиток SMART-туризму: теорія та практика, Зінов’єва І. С. (2020)
Джерелюк Ю. О. - Оцінювання антикризової стійкості туристичного підприємства щодо дій конкурентів (2020)
Анікін Г. О. - Еволюція функцій логістичної діяльності виробничих підприємств, Набока Р. М. (2020)
Кужелєв М. О. - Пріоритетні напрями оптимізації фінансової архітектури корпорації в умовах нестабільного економічного середовища, Немсадзе Г. Г., Плахотнюк В. В. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kuzmin O. - Relationship between Conflict management strategies and economic growth of organisation, Stanasiuk N., Maiti S. (2020)
Hyk V. - Cluster as an object of research in the institutional economy and accounting: square plates (2020)
Davydiuk T. - Methodological aspects of accounting of warranty provision in accordance with international financial reporting standards, Syrtseva S., Endres V., Nadraga V. (2020)
Shvets V. - Accounting book of the Lviv Mint (1656 – 1657) as a source of accounting and analytical experience in managing business entities in emergencies (2020)
Alieksieiev I. - Methodology of prospective and current research in finance, Mazur A., Moroz A. (2020)
Balan A. - Accounting and control features of the using of spare parts (pneumatic tires, rechargeable batteries) on motor transport enterprises, Kachanova N., Topalova E. (2020)
Lemishovska O. - Intangible values in the accounting theoretical and applied sphere of the Eastern Galicia of the second half of XIX - the beginning of XX century: historical discourse (2020)
Vysochan O. - Accounting and analytical support of fundraising operations in organizations of non-profit sector of the economy, Ivasiuk T. (2020)
Legenchuk S. - Development of accounting for intangible assets based on the theory of intellectual capital, Iskorostenska S. (2020)
Chlipała P. - Methodology of marketing vs methodology of social and economic research (2020)
Титул, зміст (2013)
Асауленко Л. М. - Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з української літератури, Кушнір Н. А. (2013)
Білоус В. І. - Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2013)
Boyko Yu. V. - Modern state of building industry as a factor of education and culture in Ukraine, Klopotovska J. O. (2013)
Главацька Л. І. - Актуальні проблеми мовної підготовки студентів- іноземців у вищих медичних навчальних закладах України, Панченко С. В., Поліщук Л. М. (2013)
Джеджула О. М. - Методика створення електричних схем у графічних редакторах, Кубай А. О. (2013)
Дрючило О. А. - Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу, Кордонська А. В. (2013)
Кравець Р. А. - Полікультурне виховання майбутніх фахівців аграрної галузі у контексті інноваційного розвитку освіти (2013)
Кущ О. П. - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості студентів-нефілологів (2013)
Левчук К. І. - Участь асоціації фермерів у реформуванні аграрного сектора України (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) (2013)
Марцінко Т. І. - Проблема екології української мови, Прищепа О. О. (2013)
Миколюк О. П. - Методичні аспекти формування конструкторсько-проектної термінології майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю під час вивчення іноземної мови (2013)
Молоченко В. В. - Інноваційні форми взаємодії студентів на заняттях (2013)
Москаленко І. В. - Професійне самовдосконалення студентів аграрного вузу (2013)
Насонова Н. А. - Принципы создания эффективных дистанционных курсов (2013)
Прадівлянний М. Г. - Навчання ділової англійської мови фахівців економічного профілю, Рудницька Т. Г. (2013)
Rybko N. V. - Radial thinking in studying foreign languages, Nasonova N. A. (2013)
Slobodianiuk A. A. - Information design in studying foreign languages, Nasonova N. A. (2013)
Стаднійчук І. П. - Методика дослідження сформованості фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки (2013)
Степанова І. С. - Когнітивний аспект контрастивного вивчення комунікативної фразеології (2013)
Тимкова В. А. - Особливості вивчення професійних фразеологізмів студентами-правниками внз, Марцінко Т. І. (2013)
Чечель О. М. - Науковий текст як одиниця лінгвістичного дослідження (2013)
Озеранський Р. Б. - професійна мобільність майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю як складова професійної компетентності фахівця, Джеджула О. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Калетнік Г. М. - Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у внз (2013)
Білоус В. І. - Технології мультимедіа як інструмент креативної освіти при вивченні іноземної мови у ВНЗ (2013)
Василенко Г. Л. - Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної, Рябоконь О. В., Слободянюк Л. Ф. (2013)
Вовчанська С. І. - Метафоричний компонент термінів маркетингу в сучасній німецькій мові (2013)
Войцехівська І. С. - Формування креативності майбутніх фахівців, Ільєва О. П., Будяк Т. А. (2013)
Волошина О. В. - Лексика відчуття як засіб вираження сенсорної оцінки та її конотативні властивості (2013)
Гарник А. А. - Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках іноземних мов (2013)
Головчук О. В. - Взаємозв’язок та взаємовплив політичної культури населення та політичної культури ЗМІ (2013)
Джеджула О. М. - Формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2013)
Дрючило О. А. - Організації патріотичного виховання в навчально-виховному процесі коледжу, Бережна Г. М., Кордонська А. В. (2013)
Левчук К. І. - Форми і методи впливу КПРС-КПУ на громадські організації України (1990-1991 рр.) (2013)
Легун Ю. В. - Інформація про селян подільської губернії у карних політичних справах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Марцінко Т. І. - Антиетикет у спілкуванні як атрибут сучасного мовлення (2013)
Матієнко О. С. - Категорія "компетентність” та її смислове навантаження (2013)
Мельничук І. М. - Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі (2013)
Moskalenko I. V. - Communicative approach in foreign language teaching (2013)
Петрук Н. К. - Міжособистісне спілкування як чинник творення соціуму культури (2013)
Романишина Л. М. - Лінгвокраїнознавчий підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ, Кравець Р. А. (2013)
Sluzhynska L. B. - Formierung der kommunikativen fremdsprachenkompetenz der studenten bei der einführung vom lexikalischen thema "Die Kleidung" (2013)
Стаднійчук І. П. - Методика дослідження сформованості фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки (2013)
Тимкова В. А. - Формування культури мовлення менеджера у фаховій підготовці (2013)
Тимощук Н. М. - Формування професійних якостей майбутніх юристів у процесі вивчення іноземних мов, Довгань Л. І. (2013)
Верля Н. Й. - Розвиток комунікативних здібностей майбутніх інженерів як актуальна проблема вищої освіти, Шкундя Т. Л., Джеджула О. М. (2013)
Черпіта М. М. - Стресостійкість, Гурич А. Ю., Джеджула О. М. (2013)
Ярмоленко М. П. - Підготовка магістрантів до професійно-педагогічної діяльності викладача аграрного вузу, Бурдейний О. М., Джеджула О. М. (2013)
Title (2020)
Contents (2020)
Golodovska O. - Ecological state of the rivers in the Zhovkva district of the Lviv region, Kokhalevych K., Stokalyuk O. (2020)
Оdnorih Z. - Quality level of surface water at the control points of the western bug river (Lviv region), Manko R., Malovanyy М., Soloviy C. (2020)
Zhuk V. - Estimation of daily runoff coefficient of the pervious surfaces for the climate conditions of the city of Lviv, Vovk L., Mysak P. (2020)
Struchok V. - Waste management problems in the Ternopil region (2020)
Norouzi N. - An investigation of the climate change impacts on the water resources in Iran (2020)
Hushchyna K. - The application of Trindex to predict harmful algal blooms in lake torment (Nova scotia, Canada), Bao Q., Tri N. (2020)
Krusir G. - International scientific environmental research on sustainable industrial development. The life path of dr. Heinz Leuenberger, Sagdeeva O. (2020)
Storoshchuk U. - Composting as one of the prospective methods of recycling the organic component of municipal solid waste, Malovanyy M., Tymchuk I. (2020)
Shekhorkina S. - Analysis of the environmental impact of construction by assessing the carbon footprint of buildings, Savytskyi M., Yurchenko Y., Koval O. (2020)
Havryshko M. - Ecological aspects of alcohol industry enterprises modernization at present stage of development, Popovych O., Yaremko H. (2020)
Title (2020)
Турчин Я. - Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федераціїа, Івасечко О. (2020)
Дорош Л. - Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України), Копей Ю. (2020)
Стеблина Н. - Азовська криза та українська передвиборча кампанія у твіттері: формальний аналіз політичного тексту (на прикладі облікового запису Петра Порошенка) (2020)
Лопата М. - Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз (2020)
Онищук О. - Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві, Паньків О. (2020)
Брожек А. - Мислення і мовлення. Навколо думок Казимира Твардовського (2020)
Бартусяк П. - Чи є концепт "життєве поривання” (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона? (2020)
Карівець І. - Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького "Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. Кам’янець-Подільський: ТВО "Друкарня "Рута”, 2019. 352 с. (2020)
Кадикало А. - Чи здатна фізика пояснити все? Рецензія на книжку Шона Керролла "Велика картина” / пер. з англ. С. Михаць. Харків: Видавництво "Ранок”: Фабула, 2019. 400 с. (2020)
Макарова А. - Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки (2020)
Fanenshtel N. - The Survey of International Symposium "The Legacy of Kazimierz Twardowski” (24th – 26th October 2019, Warsaw) (2020)
Федорів Л. - Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою "Філософія та економіка” Університету Байройта, Німеччина) (2020)
Title (2020)
Дорош Л. - PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу, Романик В. (2020)
Якимчук М. - Вплив євроскептицизму на зовнішню політику Європейського Союзу (2020)
Карпчук Н. - Ініціативи Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою тероризму (2020)
Стеблина Н. - Емоційність та інтертекстуальність в офіційних дискурсах пострадянських авторитарних держав (Казахстан, Білорусь, Російська Федерація) (2020)
Турчин Я. - Пандемія COVID-19 як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі, Івасечко О. (2020)
Матвієнків С. - Роль періодичних видань у розвитку українсько-польських відносин на Прикарпатті (2020)
Карівець І. - Елементи, види та наслідки наукової творчості. Передмова до українського перекладу статті Яна Лукасевича "Творчість у науці” (2020)
Лукасевич Я. - Творчість у науці (2020)
Берґсон А. - Лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера (кінець листопада 1910) (2020)
Бартусяк П. - Істина й концепт, або про те, що є концептом у філософії Анрі Берґсона, а що ним не є. Післямова до українського перекладу листа Анрі Берґсона до Рихарда Кронера (2020)
Kadykalo A. - Evolution and Religious Experience. Review of Johan De Smedt’s and Helen De Cruz’s book "The Challange of Evolution to Religion” (2020)
До 90-річчя Леоніда Григоровича Авербуха (2020)
Вітаємо Сергія Вікторовича Зайкова із 60-річчям! (2020)
Шевченко О. С. - Вплив призначення комплексу амінокислот на рівень β-дефензину-1 і функцію печінки на тлі протитуберкульозної терапії, Погорєлова О. О. (2020)
Островський М. М. - Лабораторні маркери ГКС-резистентного саркоїдозу органів дихання ІІ — ІІІ стадії, Швець К. В., Островська К. М., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Савеліхіна І. О., Корж Г. З. (2020)
Шевченко О. С. - Математична модель прогнозування результату лікування у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Тодоріко Л. Д., Овчаренко І. А., Радзишевська Є. Б., Овчаренко С. С. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Бронхіальна астма — нова парадигма у клінічних рекомендаціях GINA Частина 2, Островський М. М., Сем’янів І. О., Петренко В. І., Шевченко О. С. (2020)
Журило О. А. - Сучасні можливості видової ідентифікації нетуберкульозних мікобактерій, Барбова А. І., Миронченко С. В., Трофімова П. С. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Особливості перебігу туберкульозу в умовах пандемії COVID-19, Островський М. М., Сем’янів І. О., Шевченко О. С. (2020)
Дужий І. Д. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників Сумської області за останнє десятиріччя, Олещенко Г. П. (2020)
Стандарти медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)". Наказ МОЗ України № 2438 від 27.10.2020 (2020)
Шевченко О. С. - Проблеми і переваги інтеграції онлайн-навчання у вищих навчальних закладах в умовах пандемії COVID-19, Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Шевченко Р. С., Овчаренко І. А., Погорєлова О. О. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Дистанційне навчання як альтернатива безперервної освіти в умовах пандемії COVID-19, Сем’янів І. О., Підвербецька О. В., Єременчук І. В., Сливка В. І., Підвербецький О. Я. (2020)
До уваги авторів (2020)
Hussain F. M. - Investigation of the calculation of coupled channels for some halo systems, Majeed F. A., Meteab M. H. (2020)
Гринюк Б. Є. - Роль температури у процесi тунелювання при холодному синтезi, Сименог І. В. (2020)
Bugaev K. A. - Bose–Einstein condensation as a deposition phase transition of quantum hard spheres and new Re-lations between bosonic and fermionic pressures, Ivanytskyi O. I., Grinyuk B. E., Yakimenko I. P. (2020)
Panprom P. - Effect of sputtering power on optical properties of nickel oxide electrochromic thin films, Sritonwong P., Limwichian S., Eiamchai P., Patthanasettakul V., Nuntawong N., Horprathum M., Nawanil C. (2020)
Томчук П. М. - Електрон-ґратковий енергообмін і гарячі електрони в острівкових металевих плівках, Старков В. М. (2020)
Maireche A. - A new approach to the approximate analytic solution of the three-dimensional Schrӧdinger equation for hydrogenic and neutral atoms in the generalized Hellmann potential model (2020)
Pastukhov V. - Bose gas in classicaleEnvironment at low temperatures (2020)
Gerasymov O. I. - On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain, Spivak A. Ya. (2020)
Білик Р. - Густина та поверхневий натяг розплавів Sn1 – xBix, Мудрий С., Овсяник Р., Борух І., Кметь А., Муравський Л. (2020)
Поживатенко В. В. - Іонний характер, фазові переходи та металізація в оксидах і халькогенідах лужноземельних металів під тиском (2020)
Пам’яті Отто Бартоломійовича Шпеника (14.07.1938 – 29.09.2020) (2020)
Сердюк А. М. - Денис Миколайович Калюжний – видатний вчений-гігієніст ХХ століття (до 120-річчя з дня народження), Савіна Р. В. (2020)
Сердюк А. М. - Санітарне, освітнє та містобудівне законодавства України з питань забезпечення умов життєдіяльності учнів у школах: світовий досвід, українські реалії і перспективи, Полька Н. С., Махнюк В. М., Антомонов М. Ю., Павленко Н. П., Черниченко І. О., Козярін І. П., Івахно О. П., Лебединець Н. В. (2020)
Сердюк А. М. - Державне регулювання розмірів санітарно-захисних зон при розміщенні сучасних автомобільних заправних станцій на сельбищних територіях, Махнюк В. М., Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Могильний С. М., Гаркавий С. І., Назаренко В. І., Лаптєв В. Є. (2020)
Турос О. І. - Використання оцінки ризику під час проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи для обґрунтування розмірів санітарно-захисних зон промислових підприємств, Петросян А. А., Маремуха Т. П., Кобзаренко І. В., Моргульова В. В. (2020)
Черниш О. О. - Визначення зв’язку мікробіологічного забруднення повітря житлових та громадських приміщень зі станом здоров'я населення, Сурмашева О. В. (2020)
Зоріна О. В. - Результати спостережень за показниками дніпровської води, що інтенсифікують її "цвітіння", та рекомендації щодо профілактичних заходів, Прокопов В. О., Антомонов М. Ю. (2020)
Коваль Н. М. - Еколого-гігієнічні аспекти функціонування підприємств-суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами із застосуванням термічних методів (2020)
Семашко П. В. - Вплив авіаційного шуму аеропорту "Бориспіль" на акустичний стан найближчих населених пунктів та здоров’я населення, Яригін А. В., Стеблій Н. М., Кончаковська С. В. (2020)
Баркевич В. А. - Системи радіолокаційних засобів спеціального призначення як потужні джерела електромагнітних випромінювань в довкіллі, Нікітіна Н. Г., Томашевська Л. А., Думанський В. Ю., Біткін С. В., Галак С. С., Безверха А. П. (2020)
Томашевська Л. А. - До питань впливу поєднаної дії електромагнітного випромінювання та шуму на стан морфологічних елементів крові, Кравчун Т. Є., Нікітіна Н. Г., Дідик Н. В., Чубук Т. А. (2020)
Бузинний М. Г. - Застосування методів стандартизації спектрів бета-випромінювань в рідинно-сцинтиляційному ліченні (2020)
Аксьонов М. В. - Комунікаційні стратегії інформування про радонові ризики, Фризюк М. А., Павленко Т. О., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2020)
Гозак С. В. - Аналіз детермінант рухової активності дітей молодшого шкільного віку з урахуванням міжнародного досвіду, Єлізарова О. Т., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2020)
Полька Н. С. - Зміни показників фізичного розвитку дітей 5 років м. Києва в динаміці 1912 – 2019 років, Платонова А. Г., Яцковська Н. Я., Жебеленко М. Г., Шкарбан К. С., Зінов’єва Т. Ю. (2020)
Полька Н. С. - Зміни показників фізичного розвитку дітей 6 років м. Києва в динаміці 1912 – 2019 років, Платонова А. Г., Яцковська Н. Я., Жебеленко М. Г., Шкарбан К. С., Зінов’єва Т. Ю. (2020)
Бердник О. В. - Обґрунтування використання показників неінфекційної захворюваності для виявлення впливу детермінант здоров’я в системі епіднагляду, Волощук О. В., Добрянська О. В., Скочко Т. П. (2020)
Євдокимов В. В. - Житомирська політехніка: 100 років від початку технічної освітньої діяльності, Олійник О. В., Морозов А. В., Чагайда А. О. (2020)
Антонюк К. Г. - Дослідження основних показників економічного розвитку України на ринку інвестицій (2020)
Бужимська К. О. - Оцінка процесів модернізації на підприємствах деревообробної промисловості, Ткачук Г. Ю. (2020)
Головчук Ю. О. - Формування та особливості ефективної рекламної кампанії, Дибчук Л. В. (2020)
Завалій Т. О. - Аналітична оцінка клієнтського капіталу світових компаній-лідерів (2020)
Маковський І. Ю. - Аналіз вихідних даних для формування політики інформаційної безпеки на підприємстві (2020)
Мельничук Д. П. - Збереження людського капіталу як пріоритет функціонування системи соціального захисту та соціального забезпечення у добу глобальних економічних трансформацій, Войналович І. А., Леган І. М., Тростенюк Т. М. (2020)
Мостепанюк А. В. - Сучасна система моделей ведення соціально відповідального бізнесу (2020)
Світлишин І. І. - Результати діяльності підприємств сфери виробництва: аналітичний аспект (2020)
Чагайда А. О. - Тенденції розвитку комплексу додаткових послуг для створення конкурентних переваг готелю (2020)
Громцева О. В. - Перспективи застосування методики "Кайдзен" під час змін у медичній галузі України, Стрюков В. В. (2020)
Тарасюк Г. М. - Стратегічні карти показників як інструмент управлінської практики, Донець О.А., Горшкова Л.О. (2020)
Мельник К. П. - Трансформація очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої звітності (2020)
Шерстюк О. Л. - Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності (2020)
Vasilieva L. M. - Development of partnership relations of state and banking sector, Serhienko L. V. (2020)
Войтенко В. В. - Фінансовий контроль як категорія фінансових відносин в системі державного управління (2020)
Желай О. В. - Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2020)
Ніколенко І. О. - Методологічні концепти управління в сфері надання житлово-комунальних послуг на основі мережевого підходу (2020)
Швець В. А. - Основні положення реалізації державної екологічної політики в умовах глобалізації (2020)
Катранжи Л. Л. - Страхування як спосіб забезпечення безпеки банківського кредитування, Марина А. С. (2020)
Костишин Ю. С. - Концептуальні засади формування системи фінансової безпеки держави (2020)
Дячек С. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України, Педченко Н.С. (2020)
Скриль В. В. - Система фінансово-економічного забезпечення енергозберігаючих заходів в Україні та ЄС (2020)
Трало І. М. - Дисконтування дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємства (2020)
Вихідні відомості (2020)
Лузан Л. - Управління професійним розвитком учителя-словесника в умовах діджиталізації (2020)
Сахно О. - Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти (2020)
Білик Н. - Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, Пилипенко В., Шостя С. (2020)
Буйдіна О. - Актуальні проблеми здійснення формувального оцінювання в системі післядипломної (2020)
Любченко Н. - Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (2020)
Щербак І. - Аналіз стратегічних заходів щодо престижу ЗВО провідних університетів Західної Європи (2020)
Хоу Ісюань - Підготовка майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації з позиції акмеологічного підходу (2020)
Блажко Л. - Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів, Рассоха І., Рендюк С. (2020)
Лі Сяося - Методологічні підходи до осмислення змісту креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2020)
Верітов О. - Формування підприємницької культури шляхом залучення здобувачів вищої освіти до відповідних соціальних практик (2020)
Славінська Ю. - Педагогічна самоосвіта майбутніх лікарів-стоматологів як джерело їхньої професійно-орієнтованої самореалізації в закладах вищої медичної освіти (2020)
Йопа Т. - Активізація рухової активності студентів в умовах пандемії, Пермяков О. (2020)
Кокнова Т. - Вплив технологічного інструментарію на формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (2020)
Шехавцова С. - Пізнавальна самостійність як підґрунтя формування самостійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, Овчарова Л. (2020)
Петренко Т. - Ідея вдячності вчителю в мемуарній та історико-публіцистичній літературі кінця XIX – початку ХХ століття (2020)
Рогожина О. - Особливості організації психологічно безпечного освітнього простору (2020)
Тимофєєва І. - Контент-орієнтована інтеграція як ефективна форма навчання молодших школярів, Дядечко А. (2020)
Люлька Г. - Проблема батьківської толерантності у розвитку і вихованні особистості дитини (2020)
Рибалко Л. - Формування еколого-еволюційного світогляду в учнів профільної школи (2020)
Лузан О. - Специфіка роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання, Самолюк В. (2020)
Трощинський В. - Соборність як принцип державної регіональної політики України:за матеріалами соціологічних опитувань, Купрійчук В., Небожук Р. (2020)
Абрамов В. - Методологія постнекласичної науки в дослідженні національної безпеки та особливості державного управління в її забезпеченні (2020)
Попов М. - Підготовка наукових кадрів у галузі публічного управління та адміністрування відповідно до принципів європейського простору, Матвєєнко І., Комаровський В. (2020)
Горблюк С. - Ревіталізація міста: сутність та ключові характеристики (2020)
Пастух К. - Муніципальний менеджмент у публічному управлінні в Україні (2020)
Дороніна І. - Інструменти державної підтримки використання енергії з відновлюваних джерел (2020)
Звірич В. - Генезис та еволюція наукових підходів до організації публічного управління персоналом у сфері охорони здоров’я (2020)
Гамкрелідзе К. - Еволюція правових підходів до забезпечення освітніх потреб національних меншин в Україні (2020)
Марченко А. - Еволюція системи антикорупційних органів в Україні: від протидії до запобігання (2020)
Голяшкіна О. - Деякі методологічні підходи щодо визначення поняття та структури організаційно-правового механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічному управлінні (2020)
Грищенко І. - Причини та наслідки пандемії COVID-19: уроки для України та світу (2020)
Солоненко І. - Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я, Сабліна Л., Єна Л. (2020)
Терент'єва А. - Механізм цивільного захисту ЄС в умовах пандемії COVID-19, Твердохліб О. (2020)
Беззубко Л. - Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування під час пандемії коронавірусу, Беззубко Б. (2020)
Жарая С. - Проблеми і перспективи дистанційного та онлайн-навчання державних службовців в умовах нових викликів і пандемії коронавірусу в Україні, Герасимюк К., Києнко-Романюк Л. (2020)
Кожина А. - Цифровий розвиток як пріоритетний напрям публічного управління для стабілізації ситуації з наслідками пандемії COVID-19 (2020)
Рокотянська А. - Щодо системи надання соціальних послуг на рівні територіальної громади в процесі децентралізації в умовах боротьби з наслідками COVID-19 в Україні (2020)
Geraskov S. - Religious policy shaping in terms of the COVID-19 pandemic: the case of Turkey and Ukraine, Gider E. (2020)
Petroye O. - Ukraine 2020: results of the Sustainable Development Goals achievement, Buryk Z. (2020)
Бардаш С. В. - Ідентифікація результатів рентних відносин в системі бухгалтерського обліку, Осадча Т. С. (2020)
Василішин С. І. - Концептуальні засади функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств (2020)
Долбнєва Д. В. - Стан та перспективи використання комп'ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств, Сподарик Т. І. (2020)
Лень В. С. - Довгострокові дебіторська заборгованість та зобов'язання в обліку та звітності, Гливенко В. В. (2020)
Сук Л. К. - Об'єкти обліку в рослинництві, Сук П. Л. (2020)
Бойчук А. Б. - Уніфікована звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску: спрощення умов для ведення бізнесу чи додаткове ускладнення? (2020)
Нагорний П. Д. - Банк без відділень: діджиталізація суспільства та фінтех-технології сьогодення і майбутнього (2020)
Петрук О. М. - Стан та перспективи використання похідних фінансових інструментів на криптовалюти, Новак О. С. (2020)
Полторак А. С. - Механізм гарантування фінансової безпеки домогосподарств, Баришевська І. В., Мельник О. І. (2020)
Руденко В. В. - Детермінація методів фіскального механізму регулювання інвестиційного розвитку національної економіки (2020)
Танзіл Д. - Вплив обмінного курсу, валютних резервів та індексу споживчих цін на індекс ісламських акцій країн Азії, Відіянті М., Субардін М. (2020)
Тришак Л. С. - Актуальні питання стабільності депозитної бази державних банків, Ромашко О. М., Крихівська Н. О. (2020)
Вахийні Д. - Вплив фінансової доступності, компетентності людських ресурсів, інформаційних систем на діяльність малих та середніх підприємств при використанні у дослідженні організаційної культури як змінної модератора, Фуадах Л., Кадір С. (2020)
Мельник К. П. - Інституціональні аспекти вибору та застосування аудиторських процедур (2020)
Сіренко Н. М. - Інструментарій стратегічного аналізу розвитку аграрного сектору у ринковому середовищі, Мікуляк К. А. (2020)
Старенька О. М. - Сутність та місце оперативного контролю в системі економічного контролю (2020)
Бородіна О. М. - Фонд розвитку сільських територій як фінансовий інструмент просторової справедливості в землекористуванні та сталому сільському розвитку, Прокопа І. В., Киризюк С. В., Яровий В. Д. (2020)
Лещух І. В. - Вплив обласного центра на соціально-економічний розвиток районів (2020)
Lianfeng Zh. - International Cooperation of Ukraine Tourism based on "The Belt and Road Initiative", Danko Yu. I., Zhuanqing Ch. (2020)
Triansyah M. B. - Carbon Emission Disclosure in Indonesia’s Manufacturing Companies, Adam M., Wahyudi T. (2020)
Гуров С. - Відображення системи цінностей в англійскій художній літературі (2020)
Тарасенко Т. - Роль іншомовної освіти у формуванні міжкультурної толерантності особистості, Коноваленко Т., Тарасенко М. (2020)
Смаковський Ю. - Модель формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Смалько О. - Погляди філософів та педагогів-класиків на відповідальність і відповідальне ставлення до батьківства, Савчук С. (2020)
Солонська А. - Основні підходи до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в батьківсько-виховательській взаємодії (2020)
Гузь В. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших школярів на уроках трудового навчання, Дубяга С. (2020)
Лякішева А. - Виховання соціальної зрілості старшокласників у позаурочній діяльності: принципи та підходи, Потапчук Т. (2020)
Нагорна Г. - Стратегічні підходи до дослідницької самокритичної діяльності як умова формування професійного мислення музиканта (2020)
Потапчук Т. - Вплив дитячого фольклору на виховання молодших школярів (2020)
Гончарук О. - Інноватизація системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів (2020)
Єрьоміна Л. - Застосування "гейміфікації" в професійній підготовці соціальних працівників (2020)
Kotlyarova V. - Innovative approaches in teaching a second foreign language, Barantsova I., Tkach M. (2020)
Лопатіна Г. - Підготовка компетентного фахівця до формування мовленнєвої особистості дитини з порушенням мовлення (2020)
Мосякова І. - "Авторська школа" в системі позашкільної освіти як можливість реалізації ідеї новаторства (2020)
Opyr M. - Сhallenges that the ukrainian-speaking students face while learning English, Panchyshyn S., Dobrovolska S. (2020)
Батарейна І. - Педагогічні умови морального виховання учнів початкових шкіл України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2020)
Пінігіна Ю. - Формування системи цінностей в учнів старшого шкільного віку: теоретичні аспекти (2020)
Відомості про авторів (2020)
Виноградов А. К. - Роль портов и судоходства в трансформации морских экосистем, Богатова Ю. И., Синегуб И. А. (2020)
Дятлов С. Е. - Загрязнение морских песков Одесской агломерации, Запорожец С. А., Секундяк Л. Ю., Кирсанова Е. В. (2020)
Мінічева Г. Г. - Формування фітоперифітону на гідроспорудах з'єднувального каналу Чорне море – Куяльницький лиман, Калашнік К. С. (2020)
Варигин А. Ю. - Экологическая изменчивость параметров аллометрии раковины черноморской мидии в северо-западной части моря (2020)
Демченко В. О. - Різноманіття риб Утлюцького лиману, Демченко Н. А. (2020)
Шекк П. В. - Вплив антропогенної трансформації екосистеми Шаболатського лиману на формування іхтіоценозу, Бургаз М. І. (2020)
Бушуєв С. Г. - Організація рибальства у Нижньому Дністрі і Дністровському лимані (аналітичний огляд), Снігірьов С. М. (2020)
Александров Б. Г. - О современных особенностях изучения биологических артефактов (2020)
Snigirev S. M. - First records of blue crab Callinectes sapidus (Rathbun 1869) on the north-western Black Sea shelf, Bushuev S. G., Kudriashov S. S., Sylantyev S. A. (2020)
Роман Є. Г. - Знахідка горбаня темного Sciaena umbra Linnaeus, 1758 (Perciformes, Sciaenidae) у Джарилгацькій затоці Чорного моря, Коваленко В. М. (2020)
Son M. O. - Newly discovered and uncodified intertidal marine habitats of the North-Western Black Sea and nearby areas, Koshelev A. V. (2020)
Воробьёва Л. В. - Мейофауна перифитона естественного каменистого субстрата(Одесский залив, Черное море), Кулакова И. И., Бондаренко А. С., Портянко В. В. (2020)
Зотов А. Б. - Порівняння структурної організації угруповань фітопланктону українського шельфу й відкритих вод чорного моря навесні 2016 року, Грандова М. О., Зотова О. В., Теренько Г. В. (2020)
Снігірьова А. О. - Фітопланктон Тилігульського лиману в умовах зміни режиму солоності, Богатова Ю. І. (2020)
Финогенова Н. Л. - Продукционные характеристики поселений двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Bivalvia, Arcidae) Одесского региона Черного моря (2020)
Ткаченко М. Ю. - Особливості біології бичка сірмана Ponticola syrman (Nordmann, 1840) з Білосарайської затоки Азовського моря (2020)
Ткаченко П. В. - Тригла жовта Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) і кам'яний окунь зебра Serranus scriba (Linnaeus, 1758) у районі о. Тендра та Кінбурнського п-ова (2020)
Снігірьов С. М. - Сучасний стан водних біоресурсів і рибальства в Нижньому Дністрі й у Дністровському лимані, Леончик Е. Ю, Бушуєв С. Г. (2020)
Роман Є. Г. - Щодо знахідок хвостатих земноводних (Amphibia, Caudata) в Олешківських пісках та впливу аридизації клімату і змін рівня Чорного моря на особливості їх розповсюдження, Маркауцан О. Є. (2020)
Кудряшов С. С. - Перша знахідка американського смугастого рака у р. Дунай у межах України (2020)
Title (2020)
Герасимчук С. І. - Фазова рівновага пара-рідина розчинів диметилтелуру та диметилкадмію, Полюжин І. П., Мельник Г. В., Павловський Ю. П., Сергеєв В. В. (2020)
Shepida M. - Еlectrodeposition of silver nanoparticles on silicone surface in dimethylformamide solutions of (NH4)(Ag(CN)2), Кuntyi О., Mertsalo І. (2020)
Sozanskyi M. - Quantum-chemical modeling of the chemistry process of the zinc sulfide and zinc selenide films synthesis, Stadnik V., Shapoval P., Kurylo O., Guminilovych R. (2020)
Кочубей В. В. - Фізико-хімічні дослідження структури гумінових кислот, Семенюк І. В., Карпенко О. В., Скорохода В. Й. (2020)
Kuznetsova К. - Synthesis of peroxid-containing hetero-chain amphiphilic oligomers and their colloid-chemical properties, Fleychuk R., Tolstenko A., Hevus O. (2020)
Mashtaler A. - Іnfluence of acoustic radiation of ultrasonic range on modification of natural clinoptilolite by ions of argentums, Znak Z., Zin O., Sukhatskyi Y., Pyrig M. (2020)
Сухацький Ю. В. - Окремий випадок термохімічного аналізу кавітаційного сонолізу води (2020)
Вахула Я. І. - Синтез і властивості ніобійвмісного силікатногоскла, Зубачик В. М., Петришин О. А., Луцюк І. В., Тупісь І. М., Гавришкевич Я. І. (2020)
Луцюк І. В. - Способи отримання порошків алюмомагнезіальної шпінелі. Огляд., Ілючок І. О. (2020)
Петрук М. П. - Термічне знешкодження твердих побутових відходів та використання шлаку сміттєспалювання у виробництві композиційних цементів, Соболь Х. С., Козій О. І., Витрикуш Н. М., Вахула О. М. (2020)
Subtelnyi R. - Сomparative study of the hydrocarbon resins production of by the С9 fraction emulsion and suspension oligomerization, Orobchuk О., Dzinyak B. (2020)
Makota О. - Aсtivity of binary vinadium compounds in reaction of epoxidation of 1-octene and decomposition of tert-butyl hydroperoxide, Komarenska Z., Oliynyk L., Bulgakova L., Klovak N. (2020)
Топільницький П. І. - Фізико-хімічні властивості важких нафт яблунівського родовища з високим вмістом сірки, Романчук В. В., Ярмолa Т. В., Зінченко Д. В. (2020)
Донченко М. І. - Особливості старіння окисненого нафтового бітуму марки БНД 60/90 ПАТ "Укртатнафта”, Гринишин О. Б., Кочубей В. В., Хлібишин Ю. Я. (2020)
Shpariy M. - Stabilizer for the catalytic system of the direct chlorine processing of ethylene to 1,2-dichlorethane, Starchevskyy V., Reutskyy V., Hrynchuk Y. (2020)
Швед О. В. - Готовність до викликів вірусної інфекції та застосування студентами знань біобезпечних технологій, Петріна Р. О., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Скорохода В. Й., Новіков В. П. (2020)
Брида О. Р. - Перевага методу екстракції з постійним рухом екстрагента на прикладі одержання екстракту кореня Пеларгонії очиткової (Pelargonium sidoides), Стадницька Н. Є., Милянич А. О., Малтиз І. С., Шалата В. Я. (2020)
Monka N. - Synthesis and properties of 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids, Khomitska H., Vasyliuk S., Fizer L., Bolibrukh L., Lubenets V. (2020)
Стадницька Н. Є. - Прогнозований скринінг біологічної активності S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти, Монька Н. Я., Губицька І. І., Курка М. С., Лубенець В. І. (2020)
Суберляк С. А. - Антибактеріальна активність гідрогелевих матеріалів на основі кополімерів полівінілпіролідону з екстрактами Сalendula officinalis і Аrnica montana, Петріна Р. О., Гриценко О. М., Федорова О. В. (2020)
Хлібишин Ю. Я. - Oдержання спиртових дистилятів із вітчизняної зернової сировини, Почапська І. Я., Несторяк О. І. (2020)
Гузьова І. О. - Теоретичне обґрунтування та апаратурне оформлення енергоефективного методу сушіння цукатів, Атаманюк В. М. (2020)
Semenyshyn Y. - Oil extraction from the sunflower seeds, mechanism and kinetics of the process, Atamanyuk V., Dobrovetska O., Rymar T. (2020)
Глуханюк А. Р. - Дослідження впливу ступеня подрібнення та природи полярних розчинників на ефективність вилучення олії з рослинної сировини екстракційним методом, Кузьмінчук Т. А., Чижович Р. А., Семенишин Є. М., Іващук О. С. (2020)
Сабадаш В. В. - Кінетика адсорбції фосфатіонів синтетними цеолітами на основі золи виносу ТЕС, Гумницький Я. М. (2020)
Попович О. Р. - Проблеми утилізації відходів фармацевтичної галузі (Огляд), Вронська Н. Ю., Ятчишин Ю. Й., Мальований М. С. (2020)
Kindzera P. - Effective techniques for bio-coal briquettes production, Hosovskyi R., Hnativ Z., Atamanyuk V. (2020)
Gajdoš I. - Еvaluation of rotational barrel segment mixing performance with CFD analysis, Slota J., Sikora J., Krasinskyi V. (2020)
Garbacz T. - Рrocessing of selected properties of extruded recycled plastics, Dulebova L. (2020)
Баштаник П. І. - Дослідження впливу модифікованих похідними поліетиленаміногуанідину наповнювачів на властивості композитів на основі поліпропілену, Терещук М. М., Янова К. В. (2020)
Мельник Ю. Я. - Дослідження кінетики прищепленої полімеризації у тонкому шарі 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном, Кос П. О., Суберляк О. В. (2020)
Masyuk A. - Influence of metal-containing polymer-silicate filler on the technological properties of polypropylene, Katruk D., Levytskyi V., Boiko M., Kulish B. (2020)
Дудок Г. Д. - Дослідження блокової полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату у присутності полівінілпіролідону та мінерального наповнювача на основі оксидів кремнію та алюмінію, Дзяман І. З., Семеген Р. І., Семенюк Н. Б., Скорохода В. Й. (2020)
Чобіт М. Р. - Дослідження впливу вмісту рослинної олії на властивості полімерних композитних матеріалів, Васильєв В. П., Панченко Ю. В. (2020)
Носова Н. Г. - Армування альгінат-желатинового гідрогелю функціоналізованим поліпропіленовим мікроволокном, Майкович О. В., Борденюк О. Ю., Яковів М. В., Варваренко С. М. (2020)
Дронь І. А. - Формування гідрогелів на основі пектину з різним ступенем естерифікації, Стасюк А. В., Букартик М. М., Лугова Ю. І., Самарик В. Я. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Адамів М. Є. - Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств, Коць І. І. (2020)
Ганас Л. М. - Особливості мотивування працівників митних органів, Дорош О. І., Білець Л. В. (2020)
Двуліт З. П. - Формування маркетингових рішень у системі управління підприємством, Левченко О. В, Деркач Д. М. (2020)
Мисик В. М. - Концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством (2020)
Двуліт З. П. - Удосконалення системи управління якістю підприємств – виробників будівельних матеріалів, Ільницька К. О., Завербний А. С., Передало Х. С. (2020)
Жигало О. Ю. - Циркулярна модель взаємозв'язку інноваційної системи ємності підприємства та експортної діяльності (2020)
Мельник О. Г. - Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку, Смерека Л. В. (2020)
Бортнікова М. Г. - Особливості реформування системи технічного регулювання в Україні, Руда М. В., Петришин Н. Я. (2020)
Горбаль Н. І. - Розвиток агропромисловості України в умовах євроінтеграції, Микитин О. З., Михальков М. О. (2020)
Горбаль Н. І. - Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн ЄС, Хіндяк Р. В. (2020)
Моторнюк У. І. - Валютні інтервенції як інструмент валютної політики: світовий досвід та особливості застосування в Україні, Завербний А. С., Маліновська О. Я., Теребух М. І. (2020)
Руда М. В. - Циркулярні бізнес-моделі в Україні, Мирка Я. В. (2020)
Kharchyk V. Y. - Prerequisites for the sustainable development of the Ukrainian economy, Zimina Y. S. (2020)
Contents (2020)
Pavlenko V. V. - Creative approach to establishing the developmental educational environment of new ukrainian school (2020)
Bilous O. S. - Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education, Voloshyna O. V. (2020)
Djaman T. V. - Structural peculiarities of the model of the system of continuous primary school teachers preparation to the work in the inclusive education environment (2020)
Honhalo N. V. - Essence and structure of mathematical competence of bachelors of geodesy and land management (2020)
Kalashnik N. V. - Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students, Logutina N. V., Barus M. M. (2020)
Stukalenko Z. M. - Artistic and creative activity as a means of educating the professional culture of future teachers of music, Negrebetska O. M. (2020)
Antonova O. Ye. - Model of teachers' training for the development of students' health-preserving competence in the postgraduate education, Polishchuk N. M., Antonov O. V. (2020)
Rybinska Yu. A. - Media education in spain and influence of political talk shows on the formation of public opinion, Guba L. V., Stebaeva O. V., Kuznetsova A. S., Kovalenko A. Ye. (2020)
Shcherbak I. V. - Comparative analysis of strategies for positioning the leading universities in the uk in the international information space (2020)
Vasylyshyna N. M. - Primary objectives and principles in teaching english as foreign language at universities globally (2020)
Soroko N. V. - The participants interaction model of educational process within steam-oriented educational environment of general education institution, Dzekunova I. V. (2020)
Vlasiuk I. V. - Mobile learning as a component of the foreign language learning process for senior school students (2020)
Choque-Rivero A. E. - Korobov's controllability function method applied to finite-time stabilization of the Rössler system via bounded controls, Gonz'alez G. A., Mullisaca E. C. (2020)
Lukianov P. V. - BVI-noise generation by wing-shaped helicopter blade (2020)
Karieva V. V. - Different strategies in the liver regeneration processes. Numerical experiments on the mathematical model, Lvov S. V., Artyukhova L. P. (2020)
Гордевський В. Д. (до 70-річчя з дня народження) (2020)
Фаворов С. Ю. (к семидесятилетию со дня рождения) (2020)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2020)
Абрашкевич Ю. Д. - Дослідження процесу коливання пружного волокна при його обертанні, Мачишин Г. М., Марченко О. А., Щербина Т. Ф. (2019)
Пелевін Л. Є. - Проведення ефективного прогнозування роботи машин для земляних робіт, Фомін А. В., Горбатюк Є. В., Шаленко В. О. (2019)
Назаренко І. І. - Обґрунтування алгоритму розрахунку вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи, Дєдов О. П., Дьяченко О. С. (2019)
Пелевін Л. Є. - Технологічні умови роботи абразивного інструменту, Мачишин Г. М., Кузьмінець М. П. (2019)
Волянюк В. О. - Робоче обладнання скрепера зі шнековими інтенсифікаторами, Міщук Д. О., Горбатюк Є. В. (2019)
Міщук Д. О. - Розробка концепції системи керування робота для штукатурних робіт на основі нейронної мережі, Бойченко А. В. (2019)
Сукач М. К. - Проведено V міжнародну конференцію з трансферу інноваційних технологій (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги наукового фахового журналу "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" для публікації статей (2019)
Міщук Є. О. - Дослідження динаміки вібраційної щокової дробарки двосторонньої дії, Назаренко І. І. (2019)
Сукач М. К. - Лабораторные исследования скобовидных пластинчатых рессор (2019)
Міщук Д. О. - Визначення геометричних параметрів маніпулятора за характеристиками робочого середовища, Горбатюк Є. В., Волянюк В. О. (2019)
Пристайло М. О. - Інноваційні шляхи вдосконалення будівельної техніки з огляду на потреби сучасної будівельної індустрії, Марчук К. П. (2019)
Фомін А. В. - Особливості руйнування робочих середовищ при інформаційності і співентропійності робочих процесів будівельної техніки, Гаркавенко О. М., Костенюк О. О., Тетерятник О. А. (2019)
Комоцька С. Ю. - Випробування пневмоциліндрів з використанням реле часу, Бігун М. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Сукач М. К. - Оценка точности инженерных расчетов пластинчатых рессор (2020)
Бойченко А. В. - Возможности использования библиотеки проектирования нейронных сетей TensorFlow для кинематического исследования манипулятора, Мищук Д. А. (2020)
Сукач М. К. - Тенденції збільшення прохідності та безпеки машин (на прикладі бронеавтомобілів армії США), Кравчук А. В. (2020)
Сівко В. Й. - Дослідження форм власних коливань листів касетних установок для формування залізобетонних виробів, Яковенко Б. В., Міщук Є. О. (2020)
Пелевін Л. Є. - Експериментальні дослідження заглиблення зуба розпушника при різних швидкостях переміщення базової машини, Горбатюк Є. В., Пристайло М. О., Мельниченко Б. М. (2020)
Єфименко О. В. - Проблема стійкості короткобазових колісних навантажувачів при виконанні транспортних операцій та шляхи її вирішення, Мусаєв З. Р. (2020)
Терентьєв О. О. - Методи та аналіз причин пошкодження системи діагностики технічного стану будівель та споруд, Білощицький А. О., Горбатюк Є. В., Волянюк В. О., Міщук Д. О. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Осокіна О. І. - Проблеми та перспективи дистанційного навчання післядипломної освіти лікарів, Кабанцева А. В. (2020)
Марченко А. В. - Переваги та недоліки дистанційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів, Ніколішина Е. В., Литовченко І. Ю., Ніколішин І. А., Хміль Т. А. (2020)
Матильонок Т. Ю. - Досвід запровадження дистанційної форми навчання у закладах вищої медичної освіти України, Войтович О. В., Кравець Н. Я. (2020)
Елоева З. В. - Междисциплинарный подход в системе последипломного медицинского образования, Филонова Т. А., Киселева Л. П., Матвиенко С. А. (2020)
Девіняк О. Т. - Визначення відносної ефективності навчальної роботи викладача в галузі охорони здоров’я, Литвин О. В., Крч Х. Л., Качур І. І., Мешко А. О., Деяк Я. І. (2020)
Пархоменко Л. К. - Стан ферментативної ланки антиоксидантного захисту у юнаків з гіпоандрогенією, Страшок Л. А., Турчіна С. І., Косовцова Г. В., Кашкалда Д. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2020)
Клименко Т. М. - Алгоритм прогнозування тривалості терапії природженої пневмонії у доношених новонароджених, Сороколат Ю. В., Коровай С. М., Сердцева О. А. (2020)
Фуштей І. М. - Рівні катехоламінів у пацієнтів промислового міста з пароксизмальною фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу, Подлужний С. Г., Сідь Є. В. (2020)
Золотухіна О. Л. - Визначення поширеності оральної інфекції helicobacter pylori у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування, Романова Ю. Г., Маслов О. В. (2020)
Сотнікова–Мелешкіна Ж. В. - Скринінг-діагностика школярів як інструмент для визначення ризику виникнення неінфекційних захворювань у навчальному колективі (2020)
Самусенко С. О. - Загальні положення та особливості статистичного обліку захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха та соскоподібного відростка в дітей, Сердюк О. І., Філатова І. В. (2020)
Чиняк О. С. - Особливості психоневрологічних і функціональних порушень у пацієнтів із великим когнітивним розладом різної етіології (2020)
Трофимович Є. О. - Стан тромбоцитарно-судинного гемостазу в передопераційному періоді у хворих із супутньою ішемічною хворобою серця (2020)
Abstract & References (2020)
Посилкіна О. В. - Шляхи вирішення актуальних проблем фармацевтичної логістики в період пандемії, Літвінова О. В., Лісна А. Г. (2020)
Заліська О. М. - Дослідження ролі провізора у забезпеченні карантинних заходів під час пандемії СОУГО-19, Семенов О. М., Максимович Н. М., Слабий М. В., Заміський Б. М., Мудрак І. Г. (2020)
Рев'яцький І. Ю. - Теоретичні та прикладні аспекти створення єдиної системи обліку інформації про фармацевтичну та медичну продукцію в Україні, Бойко А. І. (2020)
Ханик Н. Л. - Порівняльний аналіз вартості схем фармакотерапії хворих із ревматоїдним артритом, Левицька О. Р., Білущак Г. І., Ханик Т. Я. (2020)
Алєкперова Н. В. - Розроблення елективної дисципліни "Лідерство у фармації" для підготовки магістрів фармації, промислової фармації в Україні (2020)
Карпун Є. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та антигіпоксична активність деяких S-похідних 4-R-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)метил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Парченко В. В. (2020)
Schabelnyk K. P. - 2-Cycloalkyl-(hetaryl-)-|1,2,4| triazol|1,5-c|quinazolines: synthesis, physical and chemical properties and antibacterial activity, Kholodnyak S. V., Polishchuk N. M., Kovalenko S. I. (2020)
Семченко К. В. - Методологічні підходи до розроблення складу капсул "Фітогельмін", Вишневська Л. І. (2020)
Kravchenko V. M. - The study of lipotropic action of extract from fruits prunus domestica "Prunofit" by animal models of alcoholic liver diseases, Shovkova Z. V., Senyuk I. V., Shovkova O. V. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Вітаємо Олександра Анатолійовича Бур’янова! (2020)
Яременко О. Б. - Сустав. Хрящ. Коллаген, Анохина Г. А., Бурьянов А. А. (2020)
Король П. А. - Современный опыт применения ОФЭКТ/КТ у пациентов с патологией костной системы (обзор литературы), Ткаченко М. Н. (2020)
Білінський П. І. - Можливості засобів для малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів гомілки й методик для його реалізації, Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Антонів В. Р., Соколенко О. Т. (2020)
Вітковський А. М. - Больові синдроми при різних видах нестабільності у поперековому відділі хребта, Фіщенко Я. В. (2020)
Трутяк І. Р. - Диференціальна лікувальна тактика при ускладнених метафізарних переломах дистального відділу плечової кістки в дітей, Обаранець О. В. (2020)
Трибушний О. В. - Оптимізація репаративної регенерації при переломах п’яткової кістки збагаченою тромбоцитами автологічною плазмою, Труфанов І. І., Косило В. В., Кляцький Ю. П. (2020)
Гур’єв С. О. - Клінічні результативні ризики при торакокраніальній травмі. Епідеміологічні та нозологічні аспекти, Хмель В. В. (2020)
Фіщенко Я. В. - Метод трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії в лікуванні пацієнтів із грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Сапоненко А. І., Кравчук Л. Д. (2020)
Зазірний І. М. - Метатарзалгія: патогенез, біомеханіка і хірургічне лікування, Ходоровський Д. Р. (2020)
Chemerys V. - Export potential of the livestock breeding industry of Ukraine, Dushka V., Dorosh M., Maksym V. (2020)
Koliadenko S. - Analysis and forecasting of Ukrainian agrarian exports to the EU countries, Andreichenko A., Galperina L., Minenko S., Kovylina M. (2020)
Kouakou P.-A. K. - Role of trade in natural rubber and palm oil in the composition of GDP in Ivory Coast (2020)
Lemishko O. - Formation of analytical tools of capital reproduction in the agricultural sector of Ukraine (2020)
Stadnyk V. - The concept of marketing of balanced development and features of its implementation in the food market, Pchelianska G., Holovchuk Yu., Dybchuk L. (2020)
Tanklevska N. - World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing, Petrenko V., Karnaushenko A., Melnykova K. (2020)
Tretiak A. - The value added chain in the mechanism of public-private partnership for the development of the land use economy of rural territories, Tretiak V., Sakal O., Kovalenko A., Tretiak N., Shtogryn H. (2020)
Zamula I. - Engineering of business processes in accounting support of cash management, Prodanchuk M., Kovalchuk T., Mуhalkiv A., Simakov K. (2020)
Васильців Т. - Інструменти регіональної політики збереження людського ресурсу засобами регулювання зовнішньої міграції молоді сільських територій Карпатського регіону, Лупак Р., Куницька-Іляш М., Левицька О., Мульска О. (2020)
Єпіфанова І. - Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств, Джеджула В. (2020)
Котикова O. - Втрати продовольства та харчові відходи в ланцюзі створення вартості продовольства в Україні, Бабич М., Погорєлова О. (2020)
Панахид Г. - Економічна оцінка моделей технологій створення та використання бобово-злакових травостоїв, Коник Г., Стасів О. (2020)
Запрошення до публікації (2020)
Khalep Yu. - Ecological and economic aspects of the efficiency of Polissia organic plant models, Moskalenko A. (2020)
Hudáková Stašová L. - Statistical analysis of suitability of the activity based costing method in agricultural enterprises (2020)
Storonyanska I. - Spatial disproportions in development of territorial community under conditions of administrative and financial decentralization, Patytska K., Hrynchyshyn I., Chemerys V. (2020)
Voronenko I. - Food security risk in Ukraine: assessment and forecast, Skrypnyk A., Klymenko N., Zherlitsyn D., Starychenko Ye. (2020)
Zhuk V. - Development of non-financial reporting of agricultural enterprises of Ukraine, Zamula I., Liudvenko D., Popko Ye. (2020)
Карнаушенко A. - Перспективи молодіжного аграрного підприємництва в Україні, Петренко В., Танклевська Н., Боровік Л., Фурдак М. (2020)
Колосов А. - Формування спроможності сільських і селищних об’єднаних територіальних громад в Україні: використання досвіду Польщі, Глінковська-Краузе Б., Чеботарьов Є., Савченко О., Чеботарьов В. (2020)
Котикова О. - Заходи щодо скорочення втрат продовольства та харчових відходів в Україні, Бабич М., Олійник Т. (2020)
Олійник О. - Ефективність витрат на впровадження нових сортів і гібридів у рослинництві, Макогон В., Міщенко В., Брік С. (2020)
Онегіна В. - Інвестиції та земельна реформа в сільському господарстві в Україні, Вітковський Ю. (2020)
Сумець О. - Аналіз факторів впливу на розвиток аграрних підприємств на основі технологій е-комерції, Сербов М., Скриньковський Р., Фалдина В., Сатушева К. (2020)
Шиян Н. - Формування ціни на молоко в Україні в контексті світових тенденцій, Колоша В. (2020)
Список зовнішніх рецензентів (2020)
Запрошення до публікації (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Shapovalov A. P. - Low-capacitance Josephson junctions, Febvre P., Yilmaz U., Shnyrkov V. I., Belogolovskii M. O., Kordyuk O. A. (2020)
Geng Y. - Research status and application of the high-entropy and traditional alloys fabricated via the laser cladding, Konovalov S. V., Chen X. (2020)
Zuyok V. A. - Influence of structure of hafnium rods on their mechanical properties, corrosion and radiation resistances, Krasnorutskyy V. S., Chernyayeva T. P., Tretyakov M. V., Rud R. O. (2020)
Movchan O. V. - Secondary hardness and heat resistance of high-speed steels, Chornoivanenko K. O. (2020)
Fesenko M. A. - In-mould graphitizing, spheroidizing, and carbide stabilizing inoculation of cast iron melt, Fesenko A. M. (2020)
Lysenko O. B. - Conditions for the fabrication of metallic glasses and truly amorphous materials, Zagorulko I. V., Kalinina T. V. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Мірошниченко П. - Концептуалізація страху в новинах про коронавірус (2020)
Петренко С. - Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції,співвіднесеність з поняттям "істина" (2020)
Козак С. - Літературні співробітники часопису "Українські вісті" (1945, Німеччина – 2000, США) (2020)
Хамедова О. - Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-х років (2020)
Олтаржевський Д. - Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект (2020)
Підлуцький О. - Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс (2020)
Кисіль В. - Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук (2020)
Sukru Dursun - Bioremediation of heavy metals from soil: an overview of principles and criteria of using, Symochko L., Hysen Mankolli (2020)
Гавриленко В. С. - Поди межиріччя Дніпро–Молочна як важливі осередки збереження птахів Червоної книги України, Старовойтова Т. В. (2020)
Шавріна В. І. - Функціональне зонування як основа екологічної оцінки території, Ткач Є. Д. (2020)
Мартиненко В. В. - Типологічна характеристика вкритих лісовою рослинністю деревостанів природного заповідника "Древлянський", Коніщук В. В. (2020)
Мостов’як І. І. - Аналіз чисельності популяцій та шкідливості фітофагів агроценозів зернових колосових культур Центрального Лісостепу України, Челомбітко А. Ф., Калашніков В. Б., Бородай В. В., Дем’янюк О. С. (2020)
Шевчик Т. В. - Вплив пірогенних пошкоджень та сінокосіння на ріст та розвиток аморфи кущової (Amorpha fruticosa L.), Соломаха І. В. (2020)
Тимочко І. Я. - Екологічне значення зростання коручки чемерниковидної (Epipactis helleborine) в штучних деревних насадженнях Східного Лісостепового лісомеліоративного району, Соломаха В. А. (2020)
Близнюк Б. В. - Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) сортів миронівської селекції, Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Пикало С. В. (2020)
Kovalev V. - Production of textile crops in conditions of radioactive contamination, Derebon I., Klymenko T., Fedorchuk S., Trembitska O., Lisovyy M. (2020)
Пасічник Н. А. - Спеціалізовані маркерні індекси стресу для оцінки якості пшениці, Лисенко В. П., Опришко О. О., Ясінська Н. О. (2020)
Пиляк Н. В. - Еколого-мікробіологічна характеристика нових біодобрив на основі осадів стічних вод очисних споруд м. Одеса, Крутякова В. І., Дишлюк В. Є. (2020)
Василенко М. Г. - Застосування біологічного стимулятора росту рослин "Екостим" у сільськогосподарському виробництві, Терновий Ю. В., Швиденко І. К., Душко П. М. (2020)
Теличко Л. П. - Агротехнологічні заходи боротьби із шкідливими організмами кукурудзи цукрової на екологічній основі (2020)
Хохрякова А. І. - Антропогенні глибоко-трансформовані ґрунти (урбоземи) міста Одеси (2020)
Адмін О. Є. - Вплив аналізуючого схрещування української чорно- та червоно-рябої молочної породи з монбельярдськими бугаями на ріст кросбредних телиць, Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д. (2020)
Кретов П. В. - Темпоральний режим модерну, постмодерну і метамодерну: наративно-дискурсивний аспект, Кретова О. І. (2020)
Івангородський К. В. - Археологія та етнос: методологічні аспекти реконструкції слов’янського етногенезу (2020)
Михайлюк Ю. М. - Історіософія просвітництва та романтизму як предтеча зародження уявлень про соціальне обличчя народу у східнослов’янській історіографії кінця XVIII – середини ХІХ ст. (2020)
Хоменко Д. В. - Наукові публікації В. Заїкина на сторінках часопису "Записки Чина св. Василія Великого" (2020)
Чава І. С. - Берестецька військова кампанія 1651 р. в польській історіографії першої половини ХХ ст. (2020)
Стопчак М. В. - Військово-фахова та культурно-освітня робота серед інтернованих вояків Армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (2020)
Ніколаєць Ю. О. - Друга Світова війна: трансформація історичної політики в Україні (2014–2020 рр.) (2020)
Чабан А. Ю. - Мала Батьківщина у "Щоденних записках (журналі)" Тараса Григоровича Шевченка (2020)
Корольова І. А. - Феномен української матері кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теологічний вимір (2020)
Горбань Т. Ю. - Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників української суспільно-політичної думки першої половини ХХ ст. (2020)
Береговий С. І - Борис Лазаревський про повсякденне життя еміграції в Парижі (за матеріалами щоденника "Ma Vie": 1927–1929 рр.), Силка О. З. (2020)
Motuz V. - The manifestations of xenophobic sentiments of the peasantry of the Ukrainian SSR during the complete collectivization (2020)
Голиш Г. М. - Повсякденне життя дітей і підлітків Центральної України в умовах нацистського окупаційного режиму (1941–1944 рр.), Лисиця Л. Г. (2020)
Білан С. О. - Основні тенденції розвитку сучасних двосторонніх відносин України та Польщі (2020)
Бакалець О. А. - Скарб московських та шведських монет середини ХVІІ ст. із с. Войнашівка Барського району Вінницької області, Курок О. І. (2020)
Бойко-Гагарін А. С. - Підробка паперових грошових знаків у Російській імперії ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Тельвак В. В. - Віденська доба життя Мирона Кордуби у світлі архівних документів, Поліщук Ю. А. (2020)
Фареній І. А. - Двадцять років діяльності Наукового товариства істориків-аграрників (2020)
Присяжнюк Ю. П. - Листування Михайла Грушевського. Т. 7: Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / упор. В. Тельвак, М. Дядюк; ред. І. Гирич, А. Атаманенко. Львів; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2019. 208 с. (2020)
Янишин Б. М. - Польська історіографія XIX – початку XX ст. у дзеркалі періодики (Лазурко Л. М. Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика: монографія. Черкаси; Дрогобич: Гельветика, 2020. 290 с.) (2020)
Земзюліна Н. І. - Морозова О. С. Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії: монографія. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. 432 с. (2020)
Балюк С. А. - Підтримуйте ґрунт живим, захищайте його біорізноманіття, Медведєв В. В., Момот Г. Ф., Левін А. Я. (2020)
Партика Т. В. - Динаміка лабільних органічних сполук ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів за тривалого агрогенного впливу, Оліфір Ю. М., Габриєль А. Й., Гавришко О. С. (2020)
Ткаленко Г. М. - Сучасний стан застосування біологічних засобів захисту рослин в агроценозах України, Борзих О. І., Ігнат В. В. (2020)
Цвігун В. О. - Біологічні властивості вірусу огіркової мозаїки овочевих культур, Cус Н. П., Шевченко Т. П., Бойко А. Л. (2020)
Гавілей О. В. - Вплив заміни соєвого шроту на соняшниковий у раціоні курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток, Панькова С. М., Катеринич О. О., Полякова Л. Л. (2020)
Заїка Є. В. - Селекційний ідеатип нового сорту льону олійного, адаптованого до умов Лісостепу, Дрозд О. М., Кондратюк В. В., Пивовар Т. М. (2020)
Булгаков В. М. - Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів вібраційного викопувального робочого органа, Головач І. В. (2020)
Тараріко Ю. О. - Моделювання перспективних систем аграрного вироб­ництва на меліорованих землях Волинського регіону, Величко В. А., Сорока Ю. В., Сайдак Р. В. (2020)
Коляда В. П. - Удосконалення системи охорони ґрунтів від ерозії в умовах змін клімату, Круглов О. В., Ачасова А. О., Шевченко М. В., Дьомкін О. О., Назарок П. Г. (2020)
Овчатов І. М. - Ефективність способів зрошення за вирощування сої і кукурудзи (2020)
Пам’яті А. Л. Бойка (2020)
Мосійчук Л. М. - Особливості цитокінового балансу у хворих із передраковими станами шлунка залежно від змін у структурі щитоподібної залози, Кушніренко І. В., Татарчук О. М., Коненко І. С., Петішко О. П. (2020)
Бабінець Л. С. - Модернізація ентерального травлення пацієнтів із хронічним панкреатитом із трофологічними порушеннями після перенесеного гострого панкреатиту, Мігенько Б. О. (2020)
Бабінець Л. С. - Клінічні й патогенетичні аспекти застосування акупресури в комплексній реабілітації пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Сасик Г. М. (2020)
Степанов Ю. М. - Якість життя дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки, Завгородня Н. Ю., Завгородня О. Ю. (2020)
Мосийчук Л. Н. - Оценка коморбидного статуса и структурных изменений щитовидной железы у больных с хроническим метапластическим атрофическим гастритом: обзор и собственные исследования, Демешкина Л. В., Коненко И. С., Зыгало Э. В., Петишко О. П. (2020)
Джанелидзе Д. Т. - Современные возможности колонопротекции у пациентов с синдромом раздраженного кишечника (2020)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в осіб з нормальною вагою: сучасні уявлення та підходи (огляд літератури), Завгородня О. Ю. (2020)
Степанов Ю. М. - Clostridium difficile-ассоциированный колит: обзор литературы, клинический случай, Симонова Е. В., Будзак И. Я., Кононов И. Н. (2020)
Ткач С. М. - Концепция супердонора и другие возможные факторы эффективности трансплантации фекальной микробиоты, Дорофеев А. Э., Кузенко Ю. Г. (2020)
Синяченко О. В. - Історія гастроентерології в дзеркалі нумізматики, Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М., Лівенцова К. В., Верзілова С. Ф. (2020)
Чабан М. П. - Петро Савенко — вчений, хірург, знавець мінеральних вод, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2020)
Макаров В. М. - Прогнозні сценарії розвитку вугільної промисловості Україниї, Щербина Є. В., Крисанов Д. В. (2020)
Дубровський В. В. - Світові тенденції розвитку вугільної теплової генерації та їх вплив на енергетику України, Шрайбер О. А. (2020)
Буратинський І. М. - Оптимізація структури обладнання фотоелектричної сонячної електростанції, Нечаєва Т. П., Шульженко С. В. (2020)
Дерій В. О. - Особливості оцінки ефективності комплексів електричних теплогенераторів та умови їх впровадження (2020)
Тесленко О. І. - Напрями розвитку опалювальних котелень системи централізованого теплопостачання України в умовах екологічних вимог (2020)
Гончарук В. В. - Перспективи використання композиційного рідкого палива в енергетиці, Макаров А. С., Косигіна І. М. (2020)
Шурчкова Ю. О. - Економічна ефективність систем геотермального теплопостачання в залежності від тарифів на теплоту та електроенергію, Підручна А. О. (2020)
Реферати (2020)
Інформація для авторів (2020)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: об’єднання моделі проходження та моделі віртуального витоку – модель MVS-проходження, Стріха М. В. (2020)
Глауберман М. А. - Методи стабілізації характеристик датчиків на основі магніточутливих транзисторних структур, Лепіх Я. І., Балабан А. П., Снігур П. О. (2020)
Солдаткін О. О. - Розробка ферментного кондуктометричного біосенсора для визначення дофаміну в водних зразках, Сєдюко Д. В., Кучеренко Д. Ю., Кучеренко І. С., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2020)
Мар’янчук П. Д. - Електричні та фотоелектричні властивості діодів шотткі графіт/n-Si виготовлених за методикою "олівець-на-напівпровіднику", Солован М. М., Ковалюк Т. Т., Мостовий А. І., Грицюк М. М. (2020)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2020)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2020)
Honcharov V. - Prohibition of discrimination in Ukraine: the legal framework and application (2020)
Камінська І. - Функціональні принципи права Європейського Союзу у правозастосовній практиці суду Європейського Союзу (2020)
Стецик Н. - Прецедентна судова практика: до питання про співвідношення із суміжними поняттями (2020)
Кольбенко А. - Передумови прийняття та характеристика першої конституції Польщі 1791 року (до 230-річчя від року прийняття) (2020)
Липитчук О. - Суддя у міжвоєнній Польщі: правові та морально-психологічні вимоги (1918–1939 роки) (2020)
Тарасенко Л. - Право на доступ до інтернету (2020)
Юрків Р. - Перспективи розвитку та адаптації до стандартів Європейського Союзу законодавства України щодо примусового ліцензування прав на винаходи (корисні моделі) (2020)
Камінська М. - Об’єднання комун як компонент французької системи місцевого самоврядування (2020)
Янюк Н. - Право на звернення до адміністративного суду: досвід Польщі та Німеччини для України (2020)
Demchuk P. - Legality and legal certainty in criminal law: the issues of differentiation (2020)
Франчук В. - Наукові концепції розуміння корупції та їх реалізація в законі України "Про запобігання корупції" (2020)
Басиста І. - Закриття кримінального провадження на підставі набуття чинності закону, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою: окремі проблеми (2020)
Борейко Г. - Відмова від підтримання обвинувачення як форма зловживання прокурором своїм правом (2020)
Піх Ю. - Засада встановлення матеріальної правди (істини) у світлі реформ кримінального процесуального законодавства республіки Польщі (2020)
НОС інформує (2020)
Гінзбург М. Д. - Подавання процесових властивостей в українських перекладах європейських і міжнародних стандартів (2020)
Манукало В. О. - Розроблення українських національних нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльності, Митник Т. Г., Ковальська Л. Г., Гальперіна Т. О. (2020)
Хроменков Д. Г. - Аналізування європейського досвіду щодо застосування стандартів серії ISO 22000, Хомко В. В. (2020)
Лобанов Л. М. - Вплив джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій під час експлуатації та впровадження стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, Бондаренко Ю. К., Ковальчук О. В., Логінова Ю. В. (2020)
Блінов І. В. - Напрямки використання та нормативне забезпечення систем зберігання електричної енергії в Україні, Трач І. В., Рибіна О. Б., Парус Є. В., Кириленко В. В. (2020)
Попик О. В. - Організація процесу претензійного врегулювання в системі управління якістю підприємства (2020)
Ільїн С. В. - Інфраструктура контролю якості інформаційного наповнення державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та її розвиток, Холод Є. Л., Юревич Є. В., Орлюк К. В. (2020)
Дулина О. В. - Оценка неопределенности и ее анализ при определении содержания жира методом Сокслета, Бакуменко О. М., Тимий А. В., Гордеева Ю. А., Стадникова М. В. (2020)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2020)
Чухрай Н. Л. - Мікротвердість емалі зубів із різними рівнями резистентності, Винар В. А. (2017)
Луцкая И. К. - Системное обследование слизистой оболочки полости рта (сопр) – способ профилактики злокачественных новообразований, Латышева С. В. (2017)
Шульженко А. Д. - Особливості стоматологічного лікування пацієнток із бактеріальним вагінозом, Крутікова Е. І., Островська Л. І., Петрушанко Т. О. (2017)
Нагірний Я. П. - Дослідження клітинної ланки імунітету при травматичних переломах нижньої щелепи в постраждалих різного психосоматичного типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Лунькова Ю. С. - Кореляційний зв’язок між довжиною зубних рядів і топографоанатомічними показниками суглобового диска (меніска) в пацієнтів із дисфункційними станами снщс за даними мрт, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського