Нідзельський М. Я. - Профілактика больового синдрому при користуванні знімними протезами, Цветкова Н. В., Соколовська В. М. (2017)
Пономаренко В. О. - Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати, Хребор М. В., Силенко Ю. І. (2017)
Павленко О. В. - Експериментальне дослідження безпечності зняття непрямих керамічних реставрацій шляхом порівняння динаміки термометричних показників, Ступницька О. М., Чайковський І. Г., Чамата В. В. (2017)
Боднарук Н. І. - Взаємозв’язок між фізичним розвитком дітей із патологією опорно-рухового апарату і карієсом зубів, Безвушко Е. В. (2017)
Іленко Н. М. - Інформаційно-комунікаційні технології при вивченні дисципліни "терапевтична стоматологія" на кафедрі терапевтичної стоматології вднзу "умса", Котелевська Н. В., Бойченко О. М. (2017)
Петрушанко Т. О. - Формування наукового світогляду майбутніх спеціалістів – запорука ефективності виховної роботи, Литовченко І. Ю., Бублій Т. Д., Костиренко О. П. (2017)
Петрушанко Т. О. - Предметна олімпіада як одна з форм самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ "УМСА", Іленко Н. М. (2017)
Федорова О. В. - Можливості використання системи комп’ютерного аналізу оклюзійних контактів при ортопедичному лікуванні пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями (огляд літератури) (2017)
Яричківська Н. В. - Роль ендотеліну-1 у судинному гемостазі тканин пародонта (огляд літератури) (2017)
Гріньє Т. Б. - Напрямки драматургії у цирковому мистецтві 1990-х-2000-х рр. Проблеми видової релевантності (2020)
Липківська Г. К. - Сучасний український театр крізь призму фестивалю-премії "ГРА-GRA" (2018-2020 рр.) (2020)
Білаш О. С. - Борис Георгійович Шарварко: принципи роботи та організаційна діяльність, Макарова З. М. (2020)
Орел Д. В. - До проблеми викладання дисциплін спеціалізації "Акробатика" у ЗВО мистецького спрямування (на прикладі КМАЕЦМ) (2020)
Стулова І. М. - Фестиваль циркового мистецтва "Золотий каштан" як інструмент міжкультурного діалогу (2020)
Som-Serdyukova O. M. - Karlo Zvirynskyi and his "Underground Academy": Reflections of Cultural Memory (2020)
Филиппова О. Н. - Творчество Натальи Северцовой (2020)
Нестеренко П. В. - Екслібрис як нарис історії культури України, комплексу духовних здобутків суспільства (2020)
Зайцева В. І. - Ілюстрування творів Івана Котляревського сучасними українськими художниками-графіками (2020)
Варивончик А. В. - Роль художников и мастериц в процессах художественного производства на предприятии "Укрхудожпром" в период индустриализации (2020)
Стрельцова С. В. - Скульптура Олега Денисенка як тривимірна археологія графічних творів (2020)
Братусь І. В. - Культурно-історичні аспекти осмислення особистості вченого в романі Олександра Крона "Безсоння", Кузьменко Г. В. (2020)
Шульгіна В. Д. - Музичне культуротворення Андрія Кириловича Розумовського у вимірах європейської культури другої половини ХVІІІ століття, Яковлев О. В. (2020)
Карась Г. В. - Історико-героїчний епос українців на сучасній естраді в інтерпретації Тараса Житинського (2020)
Рощенко Е. Г. - Фаустианская семантика интонационной драматургии Второй симфонии С. Рахманинова (2020)
Андросова Д. В. - Историческая герменевтика в апробации параллелей "Ренессанс – ХХ столетие" , Маркова Е.Н. (2020)
Микуланинець Л. М. - Дослідницька діяльність Валерії Шульгіної у дискурсі наукової біографії (2020)
Самая Т. В. - Особливості музичного метроритму в естрадному вокальному виконавстві (2020)
Серов Н. В. - Иконическая и вербальная парадигмы мышления (2020)
Братусь І. В. - Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості "інтелектуалів" у літературних творах ІІ пол. ХХ ст, Кузьменко Г.В. (2020)
Романенкова Ю. В. - Современное цирковое искусство как поле для борьбы со стереотипами (2020)
Липківська Г. К. - Деякі аспекти модернізації викладання історії театру у мистецьких ЗВО (2020)
Шариков Д. І. - Бaлетна тa цирковa неокласика: інтеграційні процеси, синтез та трансформація (2020)
Orel D. V. - Systematic training of professional circus artistst (acrobats-voltigers and air gymnasts on the corde-de-péril) in the institution of higher education of art sphere (2020)
Карпилова А. А. - Звуковое решение анимационного фильма в кинематографе Беларуси (2020)
Кіба М. П. - Сценографія дизайну середовища (2020)
Филиппова О. Н. - Творчество М. В. Добужинского – одного из реформаторов театральнодекорационного искусства начала XX в. (2020)
Серов Н. В. - Хроматическая интерпретация иконических кодов в картинах Татьяны Апраксиной, Мантет Дж. (2020)
Горбатенко Л. П. - Принципи побудови асоціативно-образних колірних композицій (2020)
Махова Т. О. - Цвет как важнейшее средство преодоления парадигмальных измерений в общении дизайнера и потребителя, Киба О. В. (2020)
Дружинець М. І. - Масова культура: підходи до вивчення та напрямки теоретичного осмислення (2020)
Пономаренко О. Ю. - "Ravello festival": динаміка розвитку музичних фестивалів у сучасній Італії (2020)
Самая Т. В. - Естрадознавство – наука про естрадне мистецтво (2020)
Чоботарь М. Ю. - Вокальна естрада України в культурному просторі ХХІ ст. (2020)
Заря С. В. - Аудіовізуальні рекламні твори з національною тематикою як культурний феномен сучасної України (2020)
Левко В. І. - Дихотомія індивідуального і колективного у сольному та ансамблевому естрадному вокальному виконавстві (2020)
Архипова С. П. - До питань формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку, Смеречак Л. І. (2014)
Вовк Л. М. - Формування гендерної компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ (2014)
Головчук С. Ю. - Ідея патріотичного виховання в педагогічній спадщині Бориса Грінченка (2014)
Греб М. М. - Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи під час опрацювання лексикології і фразеології української мови: акмеологічний аспект (2014)
Грінченко М. С. - Значення віртуального простору у професійній підготовці майбутнього соціального педагога (2014)
Kamenova D. - Dialogical model of teaching students in management, Gedinach V. (2014)
Карпенко Н. В. - Професіоналізм та професійні страхи особистості (2014)
Knodel L. V. - Ukrainian Pedagogy & European Integration (2014)
Лещинский А. П. - Акмеологический подход в построении содержания высшего образования (2014)
Литвин І. М. - Творчість як одна із педагогічних умов фасилітативної діяльності соціального педагога (2014)
Лоза Т. В. - Особливості реалізації на практиці форм та методів підготовки старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Майборода Г. Я. - Професійна деформація соціальних педагогів та стратегічні напрями профілактики (2014)
Todorova M. - Teaching english for specific purposes (ESP) through case studies (2014)
Мартиненко С. М. - Педагогічні умови готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в особистісно-розвивальному навчанні (2014)
Мартовицька Н. В. - Дитячі суди Великої Британії як інструмент здійснення соціального захисту дітей (2014)
Паламарчук Л. Б. - Підготовка вчителя до здійснення полікультурного виховання учнів засобами шкільних курсів географії (2014)
Поясок Т. Б. - Акмеологічні технології у підготовці майбутніх економістів до професійної взаємодії (2014)
Ротар В. Б. - Змістовно-професійна модель правової компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту (2014)
Терентьєва Н. О. - Еволюція окремих базових понять університетської освіти (друга половина ХХ – початок ХХі століття) (2014)
Тихолоз В. В. - Сім’я як соціальний інститут у соціально-педагогічних поглядах Я. А. Коменського (2014)
Чернуха Н. М. - Інтеграційна єдність навчання і виховання у сучасному освітньому просторі вищого навчального закладу (2014)
Чубук Р. В. - Підвищення якості професійної підготовки соціальних працівників у проблемному полі компетентнісної парадигми (2014)
Чумак Л. В. - Вектор змістових ліній розвитку професійної майстерності вчителя в закладах післядипломної освіти (2014)
Ярмоленко Н. М. - Філософія професіоналізму в творчій діяльності Михайла Максимовича (2014)
Передмова (2018)
Konopelkina О. О. - Māori borrowings in New Zealand English mass media discourse (2018)
Loba S. О. - The semantic structure of the lexeme multilingual in Modern English (2018)
Lobanova V. V. - Information in advertisement: techniques of displaying and hiding (2018)
Панченко O. І. - Діалект кокні як складова частина англійської літератури (2018)
Суїма І. П. - Суть мовленнєвої інтенції як стимулу до вербальної реакції (2018)
Anisimova А. І. - Lexicological studies: a multilingual aspect (2018)
Білова А. Г. - Деякі альтернативні методи навчання англійської мови як іноземної (2018)
Budilova О. V. - Multiple intelligence approach: re-framing teaching and learning (2018)
Honcharenko E. P. - How to write an academic paper in English (roadmap as a guide for PhD students), Baisara L. I., Besarab O. M., Styrnik N. S., Kryvosheia A. V. (2018)
Lukianenko L. N. - Some aspects of teaching extensive reading to first-year students studying English as their major (2018)
Никоненко Н. В. - Класифікація відеосюжетів та їх використання у навчанні студентів ЗВО іноземних мов (2018)
Safonova N. A. - Visual literacy in multilingual foreign language teaching (2018)
Шалацька Г. М. - ІКТ як інструмент реалізації індивідуальних проектів у процесі вивчення іноземної мови (2018)
Volkova M. Yu. - Some peculiarities of Ernest Seton-Thompson‘s "The Biography of a Silver Fox; or Domino Reynard of Goldour Тown" translated by M. K. Chukovsky (2018)
Міненко О. В. - Творчий внесок Юрія Федьковича в історію українського перекладознавства (2018)
Блошко В. Ю. - Особливості концептуалізації смерті у поезії Філіпа Ларкіна (на прикладі поезії "Ambulances") (2018)
Гайдар В. П. - Тема смерті у творчості Івон Боланд (на матеріалі вірша "Windfall") (2018)
Головань Н. О. - Символіка кольорів у поезії C. Т. Кольріджа та шляхи її відтворення у перекладі, Яшкіна В. В. (2018)
Honsalies-Munis S. - Body images in the poetry by Anne Sexton, Sylvia Plath, Adrienne Rich (2018)
Кирпита Т. В. - Прийом двійництва як засіб відображення заборонених бажань персонажів в англійській літературі вікторіанського періоду (2018)
Lysenko N. O. - Stylistic means of an anecdote as the expressive compressed text (2018)
Петрова А. В. - Методи літературознавчого та поетико-когнітивного аналізу: художній образ героїні-"авантюристки" vs. художній концепт "авантюристка" в романах Сідні Шелдона (2018)
Potnitseva T. N. - Three melodies of "Frankenstein": Concordia discors (2018)
Семешко Н. М. - Засоби компресії та надмірності в п’єсі O. Вайльда "Ідеальний чоловік" (2018)
Солошенко В. В. - Алюзія як зміст у змісті: ще раз про твори О. Вайльда, Яшкіна В. В. (2018)
Teterina L.M. - Gillian Allnutt's lyrics in poetological dimension (2018)
Shyshkina І.V. - Stylistic peculiarities in U. Le Guin’s fantasies (2018)
Яшкіна В. В. - Чуттєво-образне сприйняття основного колоративу та його періферйних відтінків крізь поезії P. Олдінгтона (2018)
Інформація (2018)
Содержание (2015)
Вступительное слово (2015)
Шлапак М. Е. - Новые данные о бастионной крепости города Аккермана (2015)
Рибчинський О. В. - Особливості формування ринкових площ в контексті розвитку історичних міст України (2015)
Польщикова Н. В. - Творчество наиболее выдающихся зодчих барокко Западной Украины XVII–XVIII вв., Романова О. В. (2015)
Юрик Я. М. - Карбування пам'яті у архітектурі будівлі на проспекті Шевченка 8, у Львові (2015)
Токарь В. А. - Арка Ланжерона – памятник архитектуры местного значения, Мазуренко Т. Н. (2015)
Полонская О. М. - Композиция фасадов памятников архитектуры рядовой застройки Одессы периода позднего модерна (2015)
Ваэль Хуссейн - Генезис проблем современной архитектуры в контексте социальных и национальных особенностей арабских стран (2015)
Кадурина А. О. - Символика славянского жилища. Мини-модель вселенной (2015)
Мартышова Л. С. - Метафорическая и знаково-смысловая структура архитектурно-ландшафтного силуэта города харькова XVIII – начала xx веков (2015)
Польщикова Н. В. - Влияние древнекитайской философии на развитие архитектуры китая (2015)
Жмурко Ю. В. - Экзистенциальность и проблема целостности в архитектуре (2015)
Денисенко Ю.М. - Проблемы оценивания и определения эстетической и художественной ценности объектов искусства, Богданова В.А. (2015)
Борисов С. В. - Архитектура православных приходских комплексов (2015)
Витвицкая Е. В. - Новые климато-типологические требования по выбору архитектурных решений городов (2015)
Шишкин М. И. - Железнодорожные вокзалы: облик и функциональность, Сафонов Е. В. (2015)
Чень Л. Я. - Сучасне храмобудівництво в бучачі тернопільської обл (2015)
Польщикова Н. В. - Реновация и реконцепция промышленных зданий, Сафонов Е. В. (2015)
Крамаренко М. А. - Типологическая классификация курортных гостиниц (2015)
Романова О. В. - Структурный анализ на предпроектном этапе архитектурного проектирования (2015)
Сторожук С. С. - Мировая практика реновации промышленных территорий и объектов (2015)
Вотинов М. А. - Гуманизация предметно-пространственной среды центра крупнейшего города (2015)
Моргун Е. Л. - К вопросу формирования "зелёного каркаса" г.одессы (исторические аспекты), Погорелов О. А. (2015)
Ексарева Н. М. - Особенности освоения водно-болотных угодий.Возрождение куяльника, Снядовская Т. Ю., Ясин Д. Ю. (2015)
Мельник Н. В. - Художньо-дизайнерська інтерпретація твору мистецтва в Архітектурному середовищі, Тюрікова О. М. (2015)
Запоточный Е. Н. - Интеграция жилого и общественного пространства в городской среде исторического центра одессы (2015)
Махди П. А. - Формирование общественных пространств с использованием средств светоцветового дизайна (2015)
Киселёва А. В. - Ландшафтая архитектура в энергоэфективности городской среды, Киселёв В. В. (2015)
Витвицкая Е. В. - Новая методика климатического анализа и типы климата городов украины (2015)
Мельник Н. В. - "Зеленая архитектура" (современный подход к форме и содержанию)..., Марценюк О. И. (2015)
Денисенко Ю. Н. - Перспективы возведения экодомов в украине как приоритетное направление энергосбережения, Христова С. А. (2015)
Витвицкая Е. В. - Современные архитектурные стекла и их свойства, Бондаренко Д. О. (2015)
Смирнова О. В. - Низкоуглеродные города как объекты формирования инновационных зданий и сооружений (2015)
Сторожук С. С. - Использование энергоэффективных технологий в соременном строительстве (2015)
Герасимова Д. Л. - Пропорциональная структура художественного произведения на примере современных работ, Горбенко А. А. (2015)
Казмирук Т. П. - Этюд как неотъемлемая составляющая формирования профессионального мастерства художника, Яцкевич А. В. (2015)
Белая Д. Ю. - Мозаика и ее имитация в практике декорирования современных интерьеров (2015)
Список сокращений (2015)
Сведения об авторах (2015)
Summary (2015)
Содержание (2016)
Архитектура и экология города (2016)
Глазырин В. Л. - Особенности сохранения историко-культурного наследия г. Одессы (на примере проекта ее нового генплана) (2016)
Борисов С. В. - Храмовая архитектура синодального периода и современность (2016)
Полонская О. М. - Архитектурная пластика памятников архитектуры Одессы периода позднего модерна, Романова О. В. (2016)
Польщикова Н. В. - Влияние архитектуры энеолита Кавказа на развитие архитектуры энеолита Восточной Европы (2016)
Польщикова Н. В. - Архитектурные особенности культовых сооружений Никония, Секерская Н. М. (2016)
Коптева Г. Л. - Композиционная роль архитектурно-пространственных границ (2016)
Смирнова О. В. - Архитектурные стили как средства формирования исторических инновационных зданий и сооружений в городской среде (2016)
Денисенко Ю. М. - Потреби людей як головний чинник виникнення і розвитку архітектури. Класифікація потреб в розробках вітчизняних і зарубіжних авторів (2016)
Романова О. В. - Информационно-смысловой потенциал народной архитектуры Юга Украины (на примере Одесской обл.) (2016)
Гнат Г. О. - Формування міського фонду доступного житла в Україні (2016)
Киселёва А. В. - Формирование понятия "ландшафтный урбанизм: город в природе", Киселев В. В. (2016)
Глазырин В. Л. - Методика и примеры архитектурно-планировочной организации приморской зоны, Беликова М. В. (2016)
Вершинин В. И. - Типы многоэтажных многомодульных производственных зданий для малых и средних предприятий (2016)
Титинов В. В. - Проблема организации временных автостоянок в крупных городах (2016)
Василенко А. Б. - Типологія малоповерхового житла в аспекті використання сучасних світлових засобів, Новиков М. О. (2016)
Павлів А. П. - Особливості формування екстер'єрів готелів 2006-2015 рр. м. Львова (2016)
Мазуренко Т. М. - Типологічні та об'ємно-планувальні особливості прибуткових будинків в історичній забудові м. Одеси (2016)
Моргун Е. Л. - Современная скульптура в городской среде Одессы, Токарь В. А. (2016)
Тюрикова Е. Н. - Арт-дизайн в сучасній проектній практиці дизайнерів архітектурного середовища (ДАС), Погорелов О. А. (2016)
Тюрікова О. М. - Використання арт-методів в етнодизайні інтер'єру, Тупко О. В. (2016)
Сторожук С. С. - Містобудівна характеристика господарських територій Одеси, які втратили свої основні функції (2016)
Крушельницкий Р. О. - Перспективи розвитку прибережної території річки Вишенька у селі Зимна Вода (2016)
Беликова М. В. - Вертикальное озеленение, Алексеенко Т. (2016)
Завадская О. И. - Особенности психоэмоционального восприятия детей-инвалидов в интерьерном пространстве СДРУ (2016)
Василенко О. Б. - Про доповнення до додатку ДБН В. 2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" (2016)
Витвицкая Е. В. - Применение энергоэффективного остекленения в архитектуре Украины (2016)
Бондаренко Д. О. - Применение энергоэффективного остекленения в архитектуре Украины (2016)
Данчак О. І. - Концепція енергоощадної архітектури житла (2016)
Акопова А. О. - До питання про штучне освітлення сучасного міста (2016)
Герасимова Д. Л. - Алгоритм создания живописного произведения на примере исторической картины, Акридина А. В. (2016)
Чепульська М. Ю. - Образ людини-трудівника на прикладі портретів з колекції художнього музею "Фрумушика-Нова" (2016)
Список сокращений (2016)
Сведения об авторах (2016)
Summary (2016)
Gilodo A. Y. - Strain-stress distribution of braced node of framed multi-storey wooden house, Arsiriy A. N. (2020)
Безушко Д. І. - Визначення геометричних характеристик шпунту для розрахунків деформування тонких стінок у 2D постановці, Арсірій О. І., Іллічов В. Г. (2020)
Бояджи А. А. - Применение деревянных двутавровых балок с узлами из стальных трубчатых элементов в конструкциях кружально-сетчатых сводов, Бойко А. В., Стоянов В. О. (2020)
Гібаленко О. М. - Технологічність робіт забезпечення вторинного захисту металоконструкцій від корозії в умовах хімічно активних середовищ, Гібаленко В. А., Бочарова О. А. (2020)
Голоднов О. І. - Досвід проектування та будівництва навісу над будівлею, Антошина Т. В. (2020)
Гудзь С. А. - Розвинена модель розрахунку сталевих розкріплених елементів на стійкість при сумісній дії поперечного згину та кручення, Гасій Г. М., Дарієнко В. В. (2020)
Карпюк В. М. - Фізична модель роботи системи "металева попередньо напружена обойма підсилення - пошкоджена залізобетонна балка", Даниленко Д. С., Карпюк І. А., Даниленко А. В., Сьоміна Ю. А. (2020)
Коломійчук Г. П. - Просторова трансформація конструктивних елементів сучасних оболонок покрить, Коломійчук В. Г. (2020)
Маладика І. Г. - Забезпечення вогнестійкості експлуатованих сталевих конструкцій, Шкарабура І. М., Антошина Т. В., Іванов Б. В. (2020)
Махінько А. В. - Практичні підходи до розрахунку надійності багатоболтових з'єднань листів корпусу силосних ємностей, Махінько Н. О. (2020)
Найчук А. Я. - Оценка несущей способности опорных узлов деревянных клеенных балок с подрезками (2020)
Попаденко А. О. - Щодо можливості використання термографічного способу контролю для виявлення тріщин у сталевих конструкціях, Колесніченко С. В. (2020)
Романенко С. М. - Розрахунок дерев’яної рами будівлі з урахуванням влаштування на покрівлі елементів альтернативної енергії, Андрієвська Я. П. (2020)
Сингаевский П. М. - Оценка напряженно-деформированного состояния ферм покрытий одноэтажных промышленных зданий в торцевых связевых блоках с учетом ветрового давления в торец здания, Купченко Ю. В. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Експериментальне дослідження болтового з’єднання елементів з клеєної деревини на металевих пластинах (2020)
Шурин А. Б. - Опыт конструирования ферм из гнутосварных профилей в соответсвии с требованиями EN 1993-1, Мухин А. В. (2020)
Янін О. Є. - Оптимізація висоти сталевої зварної двотаврової балки на ділянках біля опор, Новікова С. М. (2020)
Корсунов С. І. - Аналіз застосування угруповання повітряно-космічних сил Російської Федерації у Сирійській Арабській Республіці, Лезік О. В., Галкін Ю. О., Оборонов М. І., Коваленко С. П., Оборонов Ю. М. (2020)
Пєвцов Г. В. - Технологія "кольорової революції” як форма інформаційно-психологічної операції стратегічного рівня, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2020)
Скорик А. Б. - Еволюційний розвиток концепції мережево-центричних війн, системно-концептуальні основи теорії дата-центричних операцій, Ярош С. П. (2020)
Хомчак Р. Б. - Метод визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час їх застосування (відбиття збройної агресії) (2020)
Сагун Є. С. - Алгоритм планування завантаження повітряного судна за критерієм пріоритетності, Сагун А. О. (2020)
Індик С. В. - Дослідження ансамблевих властивостей складних сигналів, отриманих за рахунок частотної фільтрації псевдовипадкових послідовностей з низькою взаємодією у часовій області, Лисечко В. П. (2020)
Кадук С. О. - Використання інформації радіолокаційної розвідки ADS-B при створенні єдиного інформаційного простору Повітряних Сил Збройних Сил України, Сторожук А. С., Стрельчик Є. Ю., Сікорський Р. А. (2020)
Казаков О. Є. - Аналіз можливості отримання ознак розпізнавання радіолокаційних цілей при використанні багаточастотного сигналу в багатопозиційних РЛС (2020)
Кожушко Я. М. - Протидія напівактивним лазерним системам наведення на основі застосування дифракційно-відбиваючих покриттів (2020)
Коновець В. І. - Шляхи підвищення проінформованості про морську обстановку за рахунок інтеграції корабельних навігаційних РЛС в систему висвітлення надводної обстановки, Смиринська Н. Б. (2020)
Pavlenko M. - The method of the compact video frames representation, which are presented in a differential form in computer systems, Larin V., Open’ko P., Abdalla A. (2020)
Фурсенко О. К. - Ланчестеровські моделі бойових дій, Черновол Н. М. (2020)
Гера В. Я. - Оцінка збільшення ресурсу двигунів внутрішнього згоряння зразків озброєння та військової техніки у результаті впровадження електромеханічної системи змащування, Шабатура Ю. В. (2020)
Прібилєв Ю. Б. - Графоаналітичний метод компромісного розподілу витрат на забезпечення запасу точності та надійності елементної бази вимірювальних каналів контрольно-випробувальної станції, Герасимов С. В., Борисенко М. В. (2020)
Зливка Г. А. - Удосконалення методики виконання прийомів і правил стрільби з урахуванням впливу засобів індивідуального бронезахисту, Явтушенко В. О., Телюков С. М. (2020)
Табуненко В. О. - Удосконалення методу оцінки показників відновлюваності озброєння та військової техніки в умовах бойових дій, Марценяк О. П., Кужелович В. І. (2020)
Писарєв А. В. - Аналіз впливу неоднорідності аерозольної завіси на виявлення та розпізнавання об’єкту, Лазутський А. Ф., Тузіков С. А., Писарєв С. А., Радченко І. О., Молодцов В. А. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Шліхта Н. - Слово головної редакторки (2020)
Чорна М. Р. - "...коих нравственность не одобряется": виховання маскулінних моделей пове- дінки у чоловічих гімназіях Києва (1830–1870-ті рр.) (2020)
Шліхта І. В. - У путах марксизму: штрихи до портрета Дмитра Донцова (1883–1914) (2020)
Любавський Р. Г. - Стратегії пошуку житла робітниками у 1920-ті рр. (на прикладі Харкова) (2020)
Клименко О. М. - "Історія фабрик і заводів": на прикладі УСРР 1930-х рр. (2020)
Ситник Д. О. - Формування української поліції у Києві (1941–1943) (2020)
Остапчук О. Г. - Символічне у професійному дискурсі пізньорадянського машинобудівника (2020)
Кислий М.-О. О. - Повернення кримських татар до Криму напередодні 1989 р. як дослідницька проблема (2020)
Клименко Г. О. - Індивід та соціум у "турбулентну" модерну добу: множинність досвідів, практик і стратегій (огляд Міжнародної конференції молодих дослідників "Досліджуючи минуле: людина в умовах модерну") (2020)
Полулях О. С. - Образ турка у православній полемічній літературі кінця XVI – першої чверті XVII ст. (2020)
Кінащук О. Д. - Українська історіографія міжвоєнного періоду про взаємини Війська Запорозького Низового та Росії у 1654–1775 рр. (2020)
Яременко М. В. - Наречення імені та пошанування східнослов’янських святих в українсько- російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. (2020)
Безсмертна Ю. С. - Служителі у козацьких господарствах Полтави 1765–1766 рр. (за матеріалами Румянцевського опису) (2020)
Стафійчук М. В. - Суспільство крізь призму освіти (огляд наукового семінару "Проблеми освіти й освіченості в середньовічній та ранньомодерній Україні") (2020)
Мицик Ю. А. - Документи Мгарського монастиря 1737 р. про визначних випускників Києво-Могилянської академії (2020)
Відомості про авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Волянський А. Ю. - Особливості SARS-COV-2 інфекції та напрями створення терапевтичних та вакцинних препаратів, Давидова Т. В., Кучма М. В., Юдин І. П., Кучма І. Ю. (2020)
Елоева З. В. - Аутоиммунные ревматические заболевания и аутовоспалительные синдромы, грани соприкосновения, Киселева Л. П., Филонова Т. А., Матвиенко С. А., Апанасенко О. Н., Кривошей А. В., Москаленко А. С. (2020)
Носальская Т. Н. - Сигнальные пептиды ядерной локализации (NLS) и их роль в патогенности вирусов, Мартынов А. В., Бомко Т. В. (2020)
Дяченко В. Ф. - Деякі аспекти вивчення стану мікрофлори ротової порожнини, Воронкіна І. А., Марющенко А. М., Сердечна Е. С., Бірюкова С. В., Кхедер С. С. (2020)
Vygivska L. A. - Immunological features of umbilical cord blood of newborns born to women with different implementation of intrauterine infection (2020)
Волянський А. Ю. - Визначення наявності специфічних антитіл проти SARS-COV-2 у дітей шкільного віку м. Харкова у вересні 2020 року, Кучма І. Ю., Давидова Т. В., Кучма М. В., Юдін І. П. (2020)
Fitrizal M. - Identification of the Oxa-48 Gene Coding For Carbapenem Resistance in Klebsiella pneumoniae and Escherichia Coli at Dr. Muhammad Hoesin Central General Hospital, Palembang (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Теоретичне обгрунтування перспективності застосування метаболітних комплексів лактобактерій та сахароміцетів щодо боротьби з антибіотикорезистентністю мікроорганізмів, Бабич Є. М., Горбач Т. В., Півненко С. Ю., Антушева Т. О. (2020)
Жалко-Титаренко В. П. - Активність механізму передачі збудника COVID-19 та засоби його переривання в сучасних умовах, Подаваленко А. П. (2020)
Bayasari P. S. - The effect of using whitening creams that contain mercury in the community, Anwar A. I., Ilyas F., Adriani A. (2020)
Shabrina N. F. - Cataract Extraction on One Seeing Eye in Patient with Behcet’s Disease, Hermawan D., Montana R. (2020)
Кунах В. А. - З нагоди виходу в світ перших 25-ти томів збірника наукових праць "Фактори експериментальної еволюції організмів” (2020)
Кунах В. А. - Бібліостатистичний аналіз перших 25-ти томів збірника наукових праць "Фактори експериментальної еволюції організмів”, Можилевська Л. П. (2020)
Кунах В. А. - Біолог Микола (Ніколай Владіміровіч) Тимофєєв-Ресовський (7 (20).09.1900 – 28.03.1981) (2020)
Кунах В. А. - Академік НАН України Геннадій Мацука (5.09.1930 – 27.05.2017) (2020)
Блюм Я. Б. - Сторінки життя М.В. Тимофєєва-Ресовського в матеріальних історичних джерелах, Барштейн В. Ю. (2020)
Гудков І. М. - Хто Ви, професор М. В. Тимофєєв-Ресовський, – зоолог, генетик, радіобіолог, еколог, еволюціоніст…? (2020)
Буряченко С. В. - Амінокислотні заміни поліморфних локусів генів гемаглютиніну, нейрамінідази та нуклеопротеїну штамів H1N1 та H7N9 вірусу пташиного грипу А, Стегній Б. Т. (2020)
Городнянский И. Д. - Проявление гибридного дисгенеза Drosophila melanogaster, линии Harwich при подавлении внутренней микрофлоры тетрациклином (2020)
Горпинченко М. Ю. - Розподіл індексу ізонімії на території України, Атраментова Л. О. (2020)
Григорчук Д. І. - Оцінка генетичного різноманіття бджіл в Україні за допомогою мікросателітних маркерів, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Пірко Н. М., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2020)
Козак Н. А. - Динамика показателей репродукции и отбора в трёх поколениях урбанизированной популяции, Атраментова Л. А. (2020)
Матійців Н. П. - SWS/NTE-залежна нейропатія – модельна система вивчення нейродегенерації (2020)
Навроцька В. В. - Аналіз ролі кінуренінового метаболізму у контролі життєздатності дрозофіли за впливу дієти з високим вмістом цукру, Сапота Ю. Ю. (2020)
Эткало Е. Н. - Тип темперамента как фактор формирования брачной структуры популяции, Атраментова Л. А. (2020)
Білоножко Ю. О. - Генетичне профілювання омели білої (Viscum album L.) з використанням RAPD-аналізу, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Пірко Н. М., Демкович А. Є., Блюм Я. Б., Пірко Я. В. (2020)
Блюм Р. Я. - Поліморфізм довжини інтронів β-тубуліну у форм var. glabra та var. laxa пекінської капусти (Brassica rapa ssp. pekinensis), Рабоконь А. М., Пірко Я. В. (2020)
Yemets A. I. - Lactoferrin and plant resistance to phytopathogens (2020)
Карелов А. В. - Генетичні передумови помірної стійкості до фузаріозу колоса у сортів пшениці селекції Лісостепу України, Козуб Н. О., Кучерявий І. І., Созінова О. І., Созінов І. О., Рябчун В. К., Блюм Я. Б. (2020)
Kurchii B. A. - The role of biologically active substances and short AT-fragments of nucleic acids in the genetic transcription process (2020)
Наваліхіна А. Г. - Роль кіРНК у регуляції стабільності геномів інтрогресивних ліній пшениці м’якої, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2020)
Орловская О. А. - Оценка эффекта гаплотипов гена NAM-A1 на уровень проявления количественных признаков и содержание белка в зерне пшеницы, Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. (2020)
Рабоконь А. М. - Поліморфізм довжини інтронів генів γ-тубуліну у Arabidopsis thaliana, Білоножко Ю. О., Постовойтова А. С., Калафат Л. О., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2020)
Тинкевич Ю. О. - Організація міжгенного спейсера 5s рДНК Quercus rubra L. та його спорідненість з українськими видами роду Quercus, Бушила К. Д., Волков Р. А. (2020)
Клепко А. В. - Роль природних антиоксидантів сім’яної рідини кролів у забезпеченні активності сперматозоїдів після іонізуючого опромінення, Кондратова Ю. А., Гудков І. М. (2020)
Літвінов С. В. - Кількісний опис ранньої транскрипційної відповіді рослинних клітин на радіаційно індуковані пошкодження ДНК за допомогою Пуассонівської моделі ініціюючої події, Рашидов Н. М. (2020)
Пчеловська С. А. - Радіаційно індуковані зміни вмісту вторинних метаболітів у фітосировині шавлії лікарської та розторопші плямистої, Літвінов С. В., Шиліна Ю. В., Жук В. В., Листван К. В., Салівон А. Г., Тонкаль Л. В. (2020)
Рубан Ю. В. - PLFA аналіз структури мікробної спільноти на пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів зони відчуження ЧАЕС, Шаванова К. Є., Іллєнко В. В., Корепанова К. Д., Самофалова Д. О., Ніконов С. Б., Шпирка Н. Ф., Нестерова Н. Г., Паренюк О. Ю. (2020)
Shamilov E. N. - Synthesis, characterization and antiradiation properties of the tryptophanates of cobalt (II), manganese (II), copper (II) and zinc, Abdullaev A. S., Farajov M. M., Shamilli V. E., Gahramanova Sh. I., Jalaladdinov F. F. (2020)
Білинська О. В. - Зерновий крохмаль ячменю як гелеутворювач живильних середовищ для культивування пиляків та ізольованих зародків Hordeum vulgare L. (2020)
Бузіашвілі А. Ю. - Agrobacterium-опосередкована трансформація тютюну (Nicotiana tabacum L.) геном лактоферину людини та аналіз трансгенних ліній, Ємець А. І. (2020)
Варченко О. І. - Вплив білка-супресора посттранскрипційного сайленсингу Р19 на рівень транзієнтної експресії гена gfp в рослинах махорки Nicotiana rustica L., Дзуг М. С., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Гнатюк І. С. - Створення генетичного вектора для редагування геному рослин, що несе ген синтезу бактеріального білка CAS9, Варченко О. І., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Грицак Л. Р. - Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro, Дробик Н. М. (2020)
Дубровна О. В. - Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro перспективних генотипів озимої м’якої пшениці, Сливка Л. В. (2020)
Жук В. В. - Взаємодія хронічного опромінення ультрафіолетом і цитокініну в адаптивних реакціях рослин гороху, Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. (2020)
Жук І. В. - Оцінка ефективності органічних кислот у якості біотичних еліситорів за змінами пулу ендогенного пероксиду водню, Дмитрієв О. П., Шиліна Ю. В., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2020)
Замбріборщ І. С. - Тестування гаплопродукційної здатності різних гібридів пшениці м’якої в культурі пиляків in vitro, Шестопал О. Л., Чекалова М. С., Голуб Є. А. (2020)
Ковальчук М. В. - Особливості метаболічної активності мезенхімальних стовбурових клітин за умов окислювального стресу, Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2020)
Ковбасенко Р. В. - Застосування ауксино-цитокінінового замінника в культурі in vitro пасльонових культур, Дмитрієв О. П., Олійник Т. М. (2020)
Комісаренко А. Г. - Генетичний та фізіологічний аналіз Т1 біотехнологічних рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Михальська С. І., Курчій В. М., Христан О. О. (2020)
Мельничук О. В. - Поліплоїдизація Miscanthus sinensis за допомогою динітроанілінів з низькою фітотоксичністю, Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Рахметова С. О., Баєр О. О., Шиша О. М., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2020)
Михальська С. І. - Тканини незрілих та зрілих зародків як морфогенетично компетентні експлантати для генетичної трансформації пшениці, Комісаренко А. Г., Курчій В. М. (2020)
Nitovska I. O. - Glyphosate selection of maize transformants containing CP4epsps gene, Morgun B. V., Abraimova O. Y., Satarova T. M. (2020)
Пикало С. В. - Скринінг in vitro перспективних ліній пшениці м’якої озимої на стійкість до водного дефіциту, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Прокопік Н. І., Гуменюк О. В. (2020)
Пікус П. О. - Морфологічні особливості відновлення печінки щурів на моделі цирозу, індукованого CCl4, після трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин пуповини людини, Римар С. Ю., Шувалова Н. С., Бучек П. В. (2020)
Сергеева Л. Е. - Белковый статус клеточных линий пшеницы озимой с комплексной устойчивостью к абиотическим стрессам, Дыкун М. О., Бронникова Л. И. (2020)
Сирватка В. Я. - Комбінована просторово-організована система для дозрівання яйцеклітин тварин in vitro, Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Громико О. М., Гевкан І. І. (2020)
Сливка Л. В. - Генетична трасформація нових перспективних генотипів озимої пшениці в культурі in vitro, Дубровна О. В. (2020)
Твардовська М. О. - Вміст фенольних сполук та флавоноїдів у рослинах in vitro та культурі тканин Deschampsia antarctica E. Desv., Конвалюк І. І., Листван К. В., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2020)
Усенко М. О. - Отримання рекомбінантного злитого білка Rhil7-Cbd, Горбатюк О. Б., Окунєв О. В., Іродов Д. М., Ковальчук М. В., Кордюм В. А. (2020)
Шиша О. М. - Застосування біорегуляторів мікробного походження для отримання in vitro ліній картоплі з підвищеною стійкістю до паразитичних нематод, Співак С. І., Циганкова В. А., Іутинська Г. О., Білявська Л. О., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2020)
Demchuk O. M. - Alanine scanning of dinitroaniline/phosphorothioamidate site of α-tubulin in plasmodium species distributed in India, Karpov P. A., Rayevsky A. V., Ozheredov S. P., Spivak S. I., Yemets A. I., Blume Ya. B. (2020)
Новожилов Д. О. - Інгібуючий вплив KN-93 і KN-62 як результат CaM-спрямованого блокування активації протеїнкінази CaMK2 тварин і протеїнкіназ CDPK рослинного походження, Карпов П. А., Самофалова Д. О., Попітак М. А., Блюм Я. Б. (2020)
Підпала О. В. - In silico аналіз ортологів гена MGMT у найдревніших приматів Strepsirrhini, Лукаш Л. Л. (2020)
Поліщук Л. В. - Відмінність сиквенсів геномів штаму Streptomyces globisporus та 2 його мутантів (2020)
Атраментова Л. А. - Байесовская статистика в генетике человека (2020)
Бородіна К. І. - Історія вітчизняної селекції на уроках із курсу "Біологія і екологія" в старшій школі, Кмець А. М. (2020)
Михеев А. Н. - Эволюция идеального и идеальная эволюция (2020)
Піскун Р. П. - Вихідці з України – видатні вчені за кордоном, Гринчак Н. М., Шкарупа В. М., Спрут О. В., Хлєстова С. С. (2020)
Чень І. Б. - Видатний вчений-бактеріолог Володимир Хавкін, Гуменюк Г. Б. (2020)
Басюк Т. М. - Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет, Василюк А. С. (2013)
Берко А. Ю. - Cтруктура засобів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2013)
Буров Є. В. - Формальна модель подання знань у системі онтологічного моделювання задач (2013)
Верес О. М. - Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі СППР, Верес Ю. О. (2013)
Давидов М. В. - Вдосконалений метод скелетонізації двовимірної області, що враховує особливості контуру (2013)
Жежнич П. І. - Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів, Шілінг А. Ю. (2013)
Заяць В. М. - Алгоритми і програмні засоби виконання арифметичних операцій над числами у форматі часу мікроконтролера сімейства AVR, Колосов В. Р. (2013)
Кравець П. О. - Стохастична ігрова модель кластеризації даних (2013)
Романишин Ю. М. - Побудова заданої послідовності імпульсів на основі багатовходового спайк-нейрона, Петрицька С. Р. (2013)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами (2013)
Висоцька В. А. - Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції , Чирун Л. Б., Чирун Л. В. (2013)
Жежнич П. І. - Особливості формування електронної документації у сфері туризму, Сопрунюк О. О. (2013)
Каніщева О. В. - Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування (2013)
Kotsyba N. - Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4 (2013)
Левченко О. П. - Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму, Кульчицький І. М. (2013)
Литвин В. В. - Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору, Демчук А. Б. (2013)
Лукач М. О. - Типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання лінгвістичних задач (2013)
Глаголева І. І. - Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів, Берко А. Ю. (2013)
Казыми П. - Информационная инженерия как предмет преподавания (2013)
Катренко А. В. - Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури, Магац Д. С., Магац А. С. (2013)
Кожухівська О. А. - Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями (2013)
Лебединський І. Л. - Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків, Загородня Т. М. (2013)
Андруник В. А. - Пакет програм "апрокріо” для апроксимації температурної характеристики та чутливості сенсора (2014)
Бомба А. Я. - Особливості застосування арифметичного кодування в процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В., Шпортько Л. В. (2014)
Василюк А. С. - Підсистема знищення формул алгоритмів, Басюк Т. М. (2014)
Верес О. М. - Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства, Микіч Х. І. (2014)
Висоцька В. А. - Архітектура систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2014)
Годич О. В. - Візуальна предметно-орієнтована мова запитів, Прокопів Ю. О. (2014)
Григорович А. Г. - Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, Григорович В. Г. (2014)
Гринчишин Т. М. - Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа (2014)
Грицик В. В. - Оцінка якості зображення, Грицик В. В. (2014)
Камінський Р. М. - Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel, Нич Л. Я. (2014)
Кравець П. О. - Модель стохастичної гри нейроагентів (2014)
Кут В. І. - Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами (2014)
Кушнірецька І. І. - Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Литвин В. В. - Метод використання онтологій у петлі OODA (2014)
Лупенко С. А. - Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування, Луцик Н. С., Лупенко А. М., Стадник Н. Б. (2014)
Любінський Б. Б. - Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату, Пеняк І. О. (2014)
Мельникова Н. І. - Застосування теорії автомата Мілі для формування стану пацієнта, Шаховська Н. Б., Кісь Я. П. (2014)
Різник В. В. - Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах (2014)
Ришковець Ю. В. - Архітектура програмного комплексу побудови адаптивних Веб-галерей (2014)
Савчук Т. О. - Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ, Петришин С. І. (2014)
Сєдушев О. Ю. - Методи видобування даних з баз нечітких знань, Буров Є. В. (2014)
Сікора Л. С. - Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Марцишин Р. С., Міюшкович Ю. Г. (2014)
Струбицька І. П. - Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей (2014)
Струбицький Р. П. - Аналіз інфраструктури та моделей організації хмаркових сховищ даних, Шаховська Н. Б. (2014)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень, Сікора Л. С. (2014)
Цмоць І. Г. - Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи, Теслюк В. В., Ваврук І. Є. (2014)
Шестакевич Т. В. - Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами (2014)
Шпортько О. В. - Аналіз ефективності модифікацій алгоритмів графічного формату PNG (2014)
Висоцька В. А. - Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстозалежних граматик (2014)
Вовк О. Б. - Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту (2014)
Вовнянка Р. В. - Метод видобування знань з текстових документів, Досин Д. Г., Ковалевич В. В. (2014)
Голощук Р. О. - Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки, Федорів М. Л. (2014)
Давидов М. В. - Граматична корекція речень з використанням графу взаємовиключних гіпотез (2014)
Демчук А. Б. - Основні прийоми і способи тифлокоментування (2014)
Жежнич П. І. - Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності, Сопрунюк О. О. (2014)
Кульчицький І. М. - Технічні аспекти опрацювання комп'ютером природномовної інформації (2014)
Кунанець Н. Е. - Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід, Веретеннікова Н. В. (2014)
Литвин В. В. - Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій, Хрущ С. Б. (2014)
Лозинська О. В. - Застосування методу машинного перекладу на основі правил для перекладу з української жестової мови (2014)
Лупенко С. А. - Інформаційна технологія та програмна система оцінювання опінії висловлювань, Хомів Б. А. (2014)
Марковець О. В. - Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації, Олійник І. І. (2014)
Алєксєєв В. І. - Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів, Алєксєєва К. А. (2014)
Артеменко О. І. - Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів, Гаць Б. М., Іванущак Н. М., Угрин Д. І. (2014)
Бойко Н. І. - Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств (2014)
Глаголева І. І. - Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру, Берко А. Ю. (2014)
Євланов М. В. - Патерни проектування вимог до інформаційної системи (2014)
Кунанець Н. Е. - Кластерний аналіз як методологічний інструментарій дослідження бібліотек, Камінський Р. М. (2014)
Катренко А. В. - Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі, Магац А. С. (2014)
Малиновський О. Б. - Електронні бібліотеки: мультимедійна складова (2014)
Назарук М. В. - Інформаційна технологія аналізу діяльності середніх шкіл, Пасічник В. В. (2014)
Рішняк І. В. - Моделювання процесу управління ризиками у мультипроектному середовищі (2014)
Савчук Т. О. - Прогнозування стану техногенної ситуації за допомогою імітаційної моделі, що базується на багатовимірному рівнянні дифузії, Козачук А. В. (2014)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі, Стрямець О. С., Бунь Р. А. (2014)
Федонюк А. А. - Деякі аспекти моделювання соціальних мереж (2014)
Яремчук Ю. Є. - Модель процесу передавання управлінської інформації в соціально-економічних мережах, Шиян А. А., Заячковський В. М. (2014)
Summary. Розширені англомовні анотації (2014)
Грицик В. В. - Рецензія на наукову роботу авторського колективу у складі А. Демчука, В. Кута, О. Малиновського, А. Ржеуського "Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій”, що висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених (2014)
Камінський Р. М. - Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча "Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій” (2014)
Дубенко Д. - Рубрика "Історія медичної науки" Перехресні стежки київської хірургії (частина 1). Університетська клініка (2020)
Деркач С. - Гігієнічна оцінка впливу електронних цигарок на показники артеріального тиску організму у студентів-медиків, Благая А. (2020)
Іванюк А. - Проблеми та шляхи удосконалення організації кардіологічної допомоги сільському населенню на думку лікарів кардіологів, Канюра О. (2020)
Клімук Б. - Асоціація генотипів поліморфізмів генів fgfr2, lsp та loc643714 з ризиком виникнення позитивного мутаційного статусу гена her-2/neu у хворих на рак молочної залози, Поліник С., Рибченка Л., Захарцева Л., Дуган О., Клименко С. (2020)
Neverovskyi А. - Modification of gut bacterial bile salt hydrolase activity and cardiovascular risk: a randomized study, Chernyavskyi V., Shypulin V., Gvozdecka L., Mikhn`ova N. (2020)
Філик О. - Персоналізована інтенсивна терапія серцево-судинних порушень у дітей з дихальною недостатністю (2020)
Шкодіна А. - Вплив розладів сну на когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою паркінсона, Таряник К., Бойко Д. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Скальський В. Р. - Ідентифікування механізмів руйнування цементного каменю, армованого базальтовою та поліпропіленовою фібрами, Станкевич О. М., Клим Б. П., Ліснічук А. Є., Великий П. П. (2020)
Гануліч Б. К. - Розрахунок теоретичної міцності металів та експериментальна апробація, Іваницький Я. Л., Бойко В. М., Шишковський Р. О. (2020)
Ясній В. П. - Мікромеханізм поширення втомних тріщин у псевдопружному NiTi сплаві з пам’яттю форми, Студент О. З., Ясній П. В., Никифорчин Г. М. (2020)
Сиротюк А. М. - Корозійно-втомна тріщиностійкість сталі каркаса штанги обприскувача, Бабій А. В., Барна Р. А., Лещак Р. Л., Марущак П. О. (2020)
Костін В. А. - Вплив структурних перетворень на механічні властивості зварних з’єднань броньових сталей, Позняков В. Д., Берднікова О. М., Жуков В. В., Алексеєнко Т. О., Алексеєнко І. І. (2020)
Мисливченко О. М. - Вплив термічної обробки на мікро¬структуру та фізико-механічні властивості титанових сплавів системи TiNbMo, Бондар А. А., Циганенко Н. І., Петюх В. М., Луговський Ю. Ф., Горбань В. Ф. (2020)
Федина Л. О. - Фазоутворення та кристалічні структури сполук LaCu13–xSix при 870 K, Федорчук А. О., Михалічко В. М., Федина М. Ф. (2020)
Толочин О. І. - Структура та фізико-механічні властивості інтерметаліду Fe3Al, отриманого імпульсним гарячим пресуванням, Баглюк Г. А., Толочина О. В., Євич Я. І., Подрєзов Ю. М., Молчановська Г. М. (2020)
Воєводін В. М. - Вплив хіміко-термічної обробки на окиснення труб паливних оболонок зі сплаву Zr–1% Nb, Федірко В. М., Труш В. С., Лук’яненко О. Г., Стоєв П. І., Панов В. А., Тихоновський М. А. (2020)
Кравчишин Т. М. - Фізико-механічні характеристики титанового сплаву ВТ6 після поверхневого деформаційно-дифузійного оброблення, Погрелюк І. М., Лаврись С. М. (2020)
Максимів О. В. - Вплив поверхневого наноструктурування сталі 65Г на зносостійкість дисків сошників сівалок, Кирилів В. І., Чайковський Б. П., Ціж Б. Р., Коструба А. М., Гурей В. І. (2020)
Повстяной О. Ю. - Оптимізація властивостей багатошарових поруватих проникних матеріалів, Рудь В. Д., Імбірович Н. Ю., Гальчук Т. Н., Четвержук Т. І., Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2020)
Знак З. О. - Одержання модифікованих йонами срібла нанопористих цеолітів з антибактеріальними властивостями, Корній С. А., Машталер А. С., Зінь О. І. (2020)
Хома М. С. - Корозійно-електрохімічні властивості сталі 17Г1СУ в хлоридно-ацетатному розчині з різною концентрацією сірководню, Івашків В. Р., Рацька Н. Б., Дацко Б. М., Чучман М. Р. (2020)
Студент M. М. - Вплив режимів плазмо-електролітного оброблення алюмінієвого сплаву Д16Т на його корозійну тривкість у 3%-му розчині NaCl, Веселівська Г. Г., Калахан О. С., Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Сірак Я. Я. (2020)
Посувайло В. М. - Вплив водню на синтез оксидокерамічних покриттів в електролітній плазмі на алюмінієвих сплавах, Ковальчук І. В. (2020)
Осташ О. П. - Вплив хімічного складу на структуру та механічні і корозійні властивості литих сплавів системи Al–Mg–Sс, Поливода С. Л., Нарівський А. В., Чепіль Р. В., Подгурська В. Я., Кулик В. В. (2020)
Жбадинський І. Я. - Динамічні напруження в пружній матриці з одноперіодичним масивом податливих дискових включень, Бутрак І. О. (2020)
Никифорчин Г. М. - Європейська конференція з руйнування (2020)
Андруник В. А. - Формування та рубрикація електронних дайджестів, Чирун Л. В. (2014)
Безрук В. М. - Інформаційні та телекомунікаційні технології розпізнавання сигналів у телемедицині, Ніколаєв І. П., Чеботарьова Д. В. (2014)
Берко А. Ю. - Створення та застосування систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2014)
Бігун Г. В. - Інформаційна технологія рекурентного аналізу часових послідовностей (2014)
Бісікало О. В. - Метод формального визначення якості допису на спеціалізованих сайтах, Кириленко Г. О. (2014)
Вовк О. О. - Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів, Астраханцев А. А. (2014)
Вовнянка Р. В. - Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання, Оборська О. В. (2014)
Holub K.Yu. - Synthesis of test actions for capacitive moisture meter that is invariant to substance type change, Zabolotnyi O.V. (2014)
Демчук А. Б. - Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012, Гопяк М. Я. (2014)
Григорович В. Г. - Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації (2014)
Гринчишин Т. М. - Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку, Кіт Г. В. (2014)
Грицик В. В. - Оцінювання якості зображення при розв’язуванні задач автоматичного опрацювання образів, Грицик В. В. (2014)
Євланов М. В. - Задача синтезу опису архітектури інформаційної системи (2014)
Кісь Я. П. - Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети, Чирун Л. Б., Фольтович В. М. (2014)
Ковалик М. І. - Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid, Камінський Р. М. (2014)
Костючко С. М. - Метод допоміжної параметричної чутливості виконавчих об’єктів систем керування, Чабан В. Й. (2014)
Кравець П. О. - Ігровий метод синхронізації подій в мультиагентних системах (2014)
Кушнірецька І. І. - Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Мельникова Н. І. - Особливості оцінювання якості результатів прийняття рішень в медичній галузі (2014)
Пасічник В. В. - Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2014)
Різник В. В. - Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях (2014)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах, Петришин С. І. (2014)
Шаховська Н. Б. - Архітектура медичної системи діагностування у стоматології, Кордіяк Д. А. (2014)
Shportkо A. V. - Using differential color models in lossless RGB-images compression tasks, Kapshii O. V. (2014)
Яковина В. С. - Прогнозування відмов програмного забезпечення з використанням нейронної мережі на основі радіально-базисних функцій (2014)
Андруник В. А. - Структурне моделювання процесів аналізу та синтезу технічного тексту, Бекеш Р. Р., Чирун Л. Б. (2014)
Висоцька В. А. - Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою (2014)
Давидов М. В. - Інфологічна модель концептів української жестової мови, Лозинська О. В., Пасічник В. В. (2014)
Каніщева О. В. - Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів, Медведська А. В., Панчул А. О. (2014)
Кульчицький І. М. - Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках, Лукач М. О. (2014)
Литвин В. В. - Проблема автоматизованої розбудови базової онтології, Черна Т. М. (2014)
Лозицький О. А. - Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору, Кунанець Н. Е. (2014)
Сєров Ю. О. - Консолідований інформаційний ресурс навчальної літератури бібліотек, Ковальчук М. В. (2014)
Сопрунюк О. О. - Метод оцінювання якості туристичної документації (2014)
Пелещак Р. М. - Колективні ефекти при формуванні громадської думки в межах моделі Ізінга–Вайдліха, Скотна Н. В. (2014)
Алєксєєва К. А. - Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами, Пелещишин А. М. (2014)
Басюк Т. М. - Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів, Василюк А. С. (2014)
Бойко Н. І. - Методи та інструменти моделювання інформаційних процесів (2014)
Волощак О. В. - Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей, Марковець О. В. (2014)
Голощук Р. О. - Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ "Іскра", Москалюк Ю. О. (2014)
Григорович В. Г. - Генератор проектів системних трансформацій освітніх комплексів для дітей з особливими потребами, Єгорова В. В. (2014)
Катренко А. В. - Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі, Магац А. С. (2014)
Катренко А. В. - Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій, Пастернак О. В. (2014)
Кравець Р. Б. - Подання діяльності молодіжних громадських організацій України в Інтернеті, Ковалик Л. П., Думанський Н. О. (2014)
Кунанець Н. Е. - Особливості ефективної роботи електронних бібліотек, Малиновський О. Б. (2014)
Шенгера О. І. - Інформаційне моделювання роботи канцелярії в органах державної влади, Марковець О. В. (2014)
Summary (2014)
Артеменко О. І. - Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень, Пасічник В. В., Єгорова В. В. (2015)
Берко А. Ю. - Опрацювання неоднорідних даних в інформаційних ресурсах WEB-систем, Алєксєєва К. А. (2015)
Василюк А.С - Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів, Басюк Т. М. (2015)
Висоцька В. А. - Формальна модель опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2015)
Дронюк І. М. - Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі експериментальних даних середовища wireshark, Федевич О. Ю. (2015)
Ковалик М. І. - Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android, Камінський Р. М. (2015)
Кравець П. О. - Матрична стохастична гра з Q-навчанням (2015)
Литвин В. В. - Апроксимація достовірності інформаційних об’єктів онтології предметної області на основі поліноміальних сплайнів, Гопяк М. Я. (2015)
Мельникова Н. І. - Розроблення інформаційної технології опрацювання персоналізованих медичних даних, Вовк О. Б., Дубінець Т. О. (2015)
Нич Л. Я. - Визначення показника Герста за допомогою фрактальної розмірності, обчисленої клітинковим методом на прикладі коротких часових рядів, Камінський Р. М. (2015)
Панова О. C. - Аналіз впливу адаптивної зміни числа категорій доступу схеми EDCA на часові характеристики безпровідної мережі, Обельовська К. М. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2015)
Різник В. В. - Оптимальні коди на векторних комбінаторних конфігураціях (2015)
Савчук Т. О. - Прогнозування кількості мережевих запитів до хмарного застосунку, Козачук А. В. (2015)
Струбицький Р. П. - Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних (2015)
Турковська О. В. - Подання лісокористування у комп’ютерних моделях еколого-економічних систем (2015)
Цегелик Г. Г. - Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі, Краснюк Р. П. (2015)
Цмоць І. Г. - Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі, Антонів В. Я. (2015)
Шаховська Н. Б. - Модель Великих даних "сутність-характеристика”, Болюбаш Ю. Я. (2015)
Швороб І. Б. - Порівняльний аналіз методів синтаксичного розбору текстів (2015)
Берко А. Ю. - Лінгвістичний аналіз текстового комерційного контенту, Висоцька В.А., Чирун Л. В. (2015)
Бісікало О. В. - Статистичний аналіз складних залежностей у тексті (2015)
Верес О. М. - Онтологія очищення даних (2015)
Висоцька В. А. - Особливості моделювання синтаксису речення слов’янських та германських мов за допомогою породжувальних контекстно-вільних граматик (2015)
Демчук А. Б. - Використання асоціативних правил для вироблення знань з побудови тифлокоментарів (2015)
Кісь Я. П. - Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних, Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Фольтович В. М. (2015)
Кульчицький І. М. - Вибір розміру вибірки для статистичних опрацювань текстів (2015)
Кульчицький І. М. - Вплив орфографії на частоту букв у текстах, Шандрук У. С. (2015)
Кушнірецька О. І. - Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи, Кушнірецька І. І., Берко А. Ю. (2015)
Лозинська О. В. - Побудова системи правил для комп'ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій, Давидов М. В. (2015)
Хомицька І. Ю. - Метод статистичного аналізу художнього стилю англійської мови на фонологічному рівні, Теслюк В. М. (2015)
Шестакевич Т. В. - Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик, Висоцька В. А., Чирун Л. В., Чирун Л. Б. (2015)
Алєксєєва К. А. - Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності (2015)
Андруник В. А. - Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу, Чирун Л.Б., Чирун Л. В. (2015)
Артеменко О. І. - Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів, Єгорова В. І., Федченко В. М. (2015)
Бойко Н. І. - Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами (2015)
Вінтоняк С. М. - Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом, Кісь Я. П., Чирун Л. Б. (2015)
Веретеннікова Н. - Інформаційно-бібліографічне забезпечення електронної науки: досвід американських колег, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Висоцька В. А. - Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту, Нога А. Ю., Козлов П. Ю. (2015)
Галущак М. О. - Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів під час видобування і перероблення кам’яного вугілля у Польщі, Бунь Р. А. (2015)
Грицик В. В. - Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі, Грицик В. В., Зозуля А. М. (2015)
Іванущак Н. М. - Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, Пасічник В. В. (2015)
Катренко А. В. - Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій, Пастернак О. В. (2015)
Стрямець О. С. - Геопросторовий аналіз поглинань та емісій парникових газів лісами Польських Карпат, Бунь Р. А., Стрямець С. П., Данилів Р. І. (2015)
Рубан М. Л. - Діагностичний комплекс оцінювання функціонального стану людини за показниками фотоплетизмограми, Лесніков А. Г., Осадчий О. В. (2015)
Угрин Д. І. - Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних, Шевчук С. Ф., Гаць Б. М, Баляснікова О. А. (2015)
Устенко С. В. - Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах, Бібко О. О. (2015)
Summary Розширені англомовні анотації (2015)
Пасічник В. В. - До 20-річчя кафедри інформаційних систем та мереж, Литвин В. В. (2015)
Алєксєєва К. А. - Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Арзубов М. В. - Розширення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації в інтернет-браузері, Шаховська Н. Б. (2015)
Буров Є. В. - Програмні системи на базі онтологічних моделей задач, Пасічник В. В. (2015)
Верес О. М. - Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень (2015)
Висоцька В. А. - Аналітичні методи опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції (2015)
Гасько Р. В. - Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості, Висоцька В. А., Чирун Л. Б. (2015)
Демчук А. Б. - Координація процесу тифлокоментування (2015)
Євланов М. В. - Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи, Васильцова Н. В., Панфьорова І. Ю. (2015)
Камінський Р. М. - Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel, Бігун Г. В. (2015)
Кравець П. О. - Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем (2015)
Левус Є. В. - Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури, Шалак М. І., Вітоль О. Я. (2015)
Литвин В. В. - Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій, Гопяк М. Я., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. (2015)
Литвиненко В. І. - Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж, Кожухівська О. А., Фефелов А. О. (2015)
Пасічник В. В. - Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція, Шестакевич Т. В. (2015)
Тавров Д. Ю. - Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості, Чертов О. Р. (2015)
Цмоць І. Г. - Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством, Скорохода О. В., Кісь Я. П. (2015)
Бісікало О. В. - Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту, Висоцька В. А. (2015)
Кульчицький І. М. - Концептуалізація понять "модель” та "моделювання” у наукових дослідженнях (2015)
Лозинська О. В. - Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології (2015)
Чирун Л. Б. - Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних Web-ресурсів у межах регіону, Кучковський В. В., Висоцька В. А. (2015)
Андруник В. А. - Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2015)
Голощук Р. О. - Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес, Думанський Н. О. (2015)
Катренко А. В. - Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень, Пастернак О. В. (2015)
Кунанець Н. Е. - Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження, Пасічник В. В., Федонюк А. А. (2015)
Content "Information systems and networks” Bulletin. Information systems and networks (2015)
Пасічник В. В. - До 20-річчя кафедри інформаційних систем та мереж, Кунанець Н. Е. (2015)
Астраханцев А. А. - Аналіз ефективності застосування вейвлет-перетворення в стенографічних системах передавання даних, Вовк О. О. (2015)
Басюк Т. М. - Забезпечення процесу візуалізації даних у середовищі відкритих систем (2015)
Василюк А. С. - Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів (2015)
Годич О. В. - Фрактальні об’єкти як засіб уніформного проектування функцій інформаційних систем, Пасічник В. В., Прокопів Ю. О., Чайківський Н. Б. (2015)
Гринчишин Т. М. - Формування та цифрове опрацювання сигналів ув комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами (2015)
Грицик В. В. - Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі (2015)
Камінський Р. М. - Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів, Нич Л. Я., Шаховська Н. Б. (2015)
Козлов П. Ю. - Сучасні технології управління Web-ресурсами в інформаційній системі аналізу сервісу цифрової дистрибуції, Висоцька В. А., Чирун Л. Б. (2015)
Кучковський В. В. - Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону, Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М. (2015)
Кушнірецька І. І. - Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології mash-up, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2015)
Лур’є І. А. - Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних, Осипенко В. В., Литвиненко В. І., Таиф М. А., Корніловська Н. В. (2015)
Мельникова Н. І. - Особливості опрацювання медичної інформації для систем підтримки прийняття лікувальних рішень (2015)
Микіч Х. І. - Методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю, Буров Є. В. (2015)
Пасічник В. В. - Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів, Артеменко О. І., Попик І. В. (2015)
Пасічник В. В. - Інтелектуальна система "мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості, Савчук В. В. (2015)
Приймак М. В. - Моделі та інформаційні технології дослідження стохастично періодичних потоків, Маєвський О. В., Мацюк О. В., Шимчук Г. В. (2015)
Шаховська Н. Б. - Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2015)
Бігдай М. О. - Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови (2015)
Литвин В. В. - Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу, Висоцька В. А., Досин Д. Г., Гірняк М. Г. (2015)
Лозицький О. А. - Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору (2015)
Назаркевич М. А. - Особливості розроблення інтерактивних електронних книг, Сторож О. В., Клюйник І. І. (2015)
Бойко Н. І. - Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку "хмарної” архітектури (2015)
Борис М. М. - Інтелектуальна система аналізу діяльності архітектурно-будівельної компанії, Шаховська Н. Б. (2015)
Захарія Л. М. - Алгебро-алгоритмічні підходи до опису предметних областей та синтезу програмних середовищ для них (2015)
Content "Information systems and networks” Bulletin. Information systems, networks and technology (2015)
Басюк Т. М. - Фактори ранжування інтернет-ресурсів пошуковою системою Google, Василюк А. С. (2016)
Верес О. М. - Вибір хмарної технології в проекті СППР з керування великими даними (2016)
Вінтоняк С. М. - Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор, Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А. (2016)
Hnatushenko V. V. - Shadow Detection and Removal from Urban High Resolution Remote Sensing Images, Shedlovska Y. I. (2016)
Грицюк Ю. І. - Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг, Грицюк М. Ю. (2016)
Жолубак І. М. - Визначення розширеного поля Галуа GF(dm) з найменшою апаратною складністю помножувача, Глухов В. С. (2016)
Кордіяк Д. А. - Аналітичний огляд мобільних медичних діагностичних систем, Шаховська Н. Б. (2016)
Кравчишин В. С. - Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції, Медиковський М. О., Галущак М. О. (2016)
Литвин В. В. - Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда, Оборська О. В., Вовнянка Р. В. (2016)
Марасанов В. В. - Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів, Шарко О. В., Шарко А. О. (2016)
Парубочий В. О. - Реалізація гібридної архітектури кластерних обчислень, Шувар Р. Я. (2016)
Пасічник В. В. - Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях, Савчук В. В., Єгорова О. І. (2016)
Приймак М. В. - Аналітичні способи завдання функцій зі змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є, Дмитроца Л. П., Олійник М. З. (2016)
Шаховська Н. Б. - Система заохочення молодих людей до наукової роботи, Худоба Б. П. (2016)
Шелевицький І. В. - BOX метод ідентифікації прямих на растрових зображеннях, Ткаченко Є. В. (2016)
Шелевицький І. В. - Частотно-часовий аналіз серцевих звуків у сплайнових базисах, Шелевицька В. А., Семенов Б. С. (2016)
Шулькевич Т. В. - Математичний апарат для прогнозування аномальних припливів (цунамі), Селін Ю. М. (2016)
Бісікало О. В. - Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту, Висоцька В. А. (2016)
Борисова Н. В. - Метод автоматизованої лематизації дієслів німецької мови, Кочуєва З. А., Оліфенко І. В. (2016)
Крак Ю. В. - Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови, Лозинська О. В., Пасічник В. В., Тернов А. С., Шкільнюк Д. В. (2016)
Кушнір О. С. - Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українських, російських і англійських корпусах, Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваницький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П. (2016)
Хомицька І. Ю. - Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів, Теслюк В. М. (2016)
Бойко Н. І. - Ефективність застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимізованих рішень, Михайлишин В. Ю. (2016)
Кунанець Н. Е. - Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах "Розумних міст”, Небесний Р. М., Мацюк О. В. (2016)
Марковець О. В. - Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі, Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р. Б. (2016)
Угрин Д. І. - Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл, Демчук А. Б., Наум О. М. (2016)
Шулима О. В. - Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем, Шендрик В. В., Шестак М. О. (2016)
Юринець З. В. - Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, Юринець Р. В. (2016)
Content "Information systems аnd networks” Bulletin 2016/І Information systems, networks and technology (2016)
Пастернак І. І. - Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем (2017)
Lupenko S. A. - Integrated onto-based information analytical environment of scientific research, professional healing and e-learning of Chinese image medicine, Orobchuk O. R., Vakulenko D. V., Sverstyuk A. S., Horkunenko A. B. (2017)
Бодянський Є. В. - Послідовне ядерне нечітке кластерування великих масивів даних на основі гібридної системи обчислювального інтелекту, Дейнеко А. О., Жернова П. Є., Золотухін О. В., Хаустова Я. В. (2017)
Буров Є. В. - Формальна модель опрацювання знань у системах із ситуаційною обізнаністю, Микіч Х. І. (2017)
Romanyshyn Y. M. - Generalized description of contrast of image elements, Yelmanova E. S. (2017)
Василюк А. С. - Інтелектуальний аналіз математичного забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгоритмів, Басюк Т. М. (2017)
Грабовська Н. Р. - Метод тривимірної реконструкції поверхні за тріадою зображень та оцінка його точності, Русин Б. П., Іванюк В. Г. (2017)
Левус Є. В. - Аналіз алгоритму Apriori для структурованих та неструктурованих даних, Нечипір Н. І., Полиняк Ю. В. (2017)
Корж Р. О. - Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету, Пелещишин А. М., Мастикаш О. В. (2017)
Верес О. М. - Класифікація методів аналізу Великих даних, Оливко Р. М. (2017)
Заяць В. М. - Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності, Заяць М. М. (2017)
Гомон К. О. - Паралельний алгоритм розв’язування задач теорії пружності, Дияк І. І., Копитко М. Ф. (2017)
Кравець П. О. - Ігрова модель прийняття рішень в ієрархічних системах (2017)
Завущак І. І. - Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах, Буров Є. В. (2017)
Длугунович Н. А. - Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях, Форкун Ю. В. (2017)
Кульчицький І. М. - Дослідження довжини речення та слова у творах Романа Іваничука (2017)
Висоцька В. А. - Порівняння складності автоматичного опрацювання англійських та українських текстів з урахуванням семантики та синтаксису природних мов, Наум О. М. (2017)
Кушнір О. С. - Статистика появи слів у природних і рандомних текстах, Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В., Сокульський В. І. (2017)
Кунанець Н. Е. - Тезаурус проблемної області "Розумне місто”, Мацюк Г. Р. (2017)
Білятинська І. М. - Інтегровані лексикографічні системи та методи їх побудови (2017)
Шаховська Н. Б. - Шкалювання емоційно забарвлених слів для використання у методах класифікації тональності, Гірак Х. Ю. (2017)
Бабич С. В. - Методи формування матриць розкладів на основі модифікованих перманент, Турбал Ю. В. (2017)
Литвин В. В. - Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів, Угрин Д. І., Іллюк О. Д., Білоус С. В., Рибчак З. Л. (2017)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури інтелектуальної системи на основі інноваційних методів навчання студентів, Висоцька В. А., Скотар О. О. (2017)
Ковалюк Т. В. - Узгодження вимог професійних та освітніх ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей ВНЗ (2017)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2017/І Information systems, networks and technology (2017)
Басюк Т. М. - Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів, Василюк А. С. (2018)
Цмоць І. Г. - Система моніторингу технологічних процесів "розумного підприємства”, Батюк А. Є., Яворський А. В., Теслюк Т. В. (2018)
Бачинський Р. В. - Система криптографічного захисту Bluetooth зв’язку між пристроєм інтернету речей та мобільним обчислювальним пристроєм, Купецький А. В. (2018)
Бачинський Р. В. - Геоконтекстний інтернет-сервіс пошуку та збору оперативних новин з використанням нейронної мережі, Шеренговський О. В. (2018)
Бородатий П. А. - Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території Західної України з використанням супутникових зображень, Бунь Р. А. (2018)
Верес О. М. - Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень, Кісь Я. П., Кугівчак В. А., Рішняк І. В. (2018)
Цегелик Г. Г. - Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи, Краснюк Р. П. (2018)
Дудикевич В. Б. - Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи, Микитин Г. В., Ребець А. І. (2018)
Кравець П. О. - Ігровий метод формування коаліцій у мультиагентних системах (2018)
Говорущенко Т. О. - Метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет, Медзатий Д. М., Семенюк В. С. (2018)
Кужій Л. І. - Побудова системи діалогу студент–ПК на базі природної мови обміну з використанням середовища Java, Хархаліс І.-Р. Р., Худий А. М. (2018)
Камінський Р. М. - Відновлення пропусків у результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Худий А. М. (2018)
Савків Л. Г. - Розроблення структур файлів для оптимального відображення первинних електромагнітних даних геофізичних досліджень (2018)
Кузнєцова Н. В. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків, Бідюк П. І. (2018)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2017/І Information systems, networks and technology (2018)
Ковалишин О. С. - Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальної терапії (2018)
Дудикевич В. Б. - До проблеми управління комплексною системою безпеки кіберфізичних систем, Микитин Г. В., Ребець А. І. (2018)
Литвин В. В. - Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами користувача, Висоцька В. А., Кучковський В. В., Дуткевич С. Ю., Наум О. М. (2018)
Берко А. Ю. - Моделі великих даних для систем електронної комерції (2018)
Литвин В. В. - Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж, Висоцька В. А., Кучковський В. В., Оливко Р. М. (2018)
Кравець П. О. - Ігрова модель системи з авторитарним прийняттям рішень (2018)
Лобур М. В. - Моделі і методи прогнозування рекомендацій в колаборативних рекомендаційних системах, Шварц М. Є., СтехЮ. В. (2018)
Андруник В. А. - Інформаційні технології навчання учнів з АСД, Шестакевич Т. В., Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2018)
Мельник М. - Розроблення конвертера 3D-моделей приміщень з системи Sketchup у систему Catt-Acoustic, Керницький А., Рубаха Я., Камісінські Т. (2018)
Василюк А. C. - Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів, Басюк Т. М. (2018)
Верес О. М. - Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів, Рішняк І. В., Цюп’як Т. О. (2018)
Досин Д. Г. - Пертинентність інформації як цінність знань для інтелектуального агента (2018)
Цимбал Ю. В. - Нейромережевий метод симетричного шифрування даних (2018)
Литвин В. В. - Методи та засоби розвитку територіальної громади в напрямку ремонту доріг, Рибчак З. Л., Завущак І. І. (2018)
Завущак І. І. - Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування, Буров Є. В. (2018)
Слухаєвська О. К. - Інтелектуальні засоби в системі працевлаштування, Захарія Л. М. (2018)
Summary "Information systems аnd networks” Bulletin 2018/І Information systems, networks and technology (2018)
Басюк Т. М. - Просування інтернет-ресурсів з використанням технологій голосового пошуку, Василюк А. С. (2019)
Шпортько О. В. - Застосування різницевих колірних моделей із цілими і напівцілимикоефіцієнтами для стиснення зображень у модифікованому графічному форматі JPEG, Бомба А. Я., Янчук П. С., Шпортько В. О. (2019)
Кравець П. О. - Ігровий метод кластеризації онтологій, Буров Є. В., Литвин В. В. (2019)
Хома Ю. В. - Класифікація віброартрографічних сигналів з використанням хвилькового перетворення і технологій машинного навчання (2019)
Marusenkova Т. - Analysis of the influence of sample rates on the allan variance (2019)
Артеменко О. І. - Мобільні інформаційні технології в задачах супроводу туриста під час екскурсії, Кунанець О. О., Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2019)
Batyuk A. Ye. - Distributed software systemwith web interface for automated business process discovery, Voityshyn V. V. (2019)
Верес О. М. - Інформаційний сервіс рейтингування комерційного контенту, Карпов І. А., Кісь Я. П., Рішняк І. В. (2019)
Дорожинська А. В. - Парсинг тексту термінологічних словників (2019)
Kotsyba N. - Using transitivity information formorphological and syntactic disambiguation of pronouns in Ukrainian, Moskalevskyi B. (2019)
Яцюк С. В. - Інформаційна система державного управління та актуальність її впровадження в Україні, Кірюшатова Т. Г. (2019)
Верес О. М. - Інтеграція та супровід проектними командами інформаційно-технологічних продуктів впродовж життєвого циклу, Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2019)
Петрович Й. М. - Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств, Лущак Н. С. (2013)
Берлінг Р. З. - Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства (2013)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах, Петрушка Т. О., Крет І. З. (2013)
Кулиняк І. Я. - Аналіз інноваційної діяльності підприємств західного регіону України, Ріжко І. А. (2013)
Кулініч Т. В. - Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучасних умовах , Мричко М. А. (2013)
Мірошник Р. О. - Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми, Щир І. В. (2013)
Музиченко-Козловська О. В. - Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму (2013)
Новаківський І. І. - Засади формування інформаційного простору структурних бізнес-оболонок (2013)
Руденко В. В. - Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу (2013)
Савіцька О. П. - Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти, Савіцька Н. В. (2013)
Ситник Й. С. - Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту (2013)
Українець А. І. - Тенденції та перспективи розвитку машинобудівних підприємств Львівщини (2013)
Чухрай Н. І. - Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання (2013)
Юринець О. В. - Тенденції та перспективи розвитку автомобілебудівної галузі України у післякризовий період, Марущак О. Я. (2013)
Кіндрацька Г. І. - Аналітичне забезпечення формування конкурентної стратегії організації, Кулиняк Ю. І., Загородній А. Г. (2013)
Кузьмін О. Є. - Методологія оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі, Бублик М. І. (2013)
Андросюк Г. М. - Оптимізація джерел фінансування цільових науково-технічних програм, Качур Н. В., Маслов В. П. (2013)
Галаз Л. В. - Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства (2013)
Гвоздь М. Я. - Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки (2013)
Дзюбіна А. В. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства, Матвій І. Є., Дзюбіна К. О. (2013)
Дроб О. М. - Школи стратегії як основа розробки сталої парадигми стратегічного управління (2013)
Дубодєлова А. В. - Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства, Лісовська Л. С., Нищота А. О. (2013)
Катаєв А. В. - Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу, Дубодєлова А. В., Процак К. В. (2013)
Копець Г. Р. - Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України (2013)
Косар Н. С. - Сутність та основні напрямки маркетингової діяльності теплопостачальних організацій, Лаврів У. О., Кубрак Н. Р. (2013)
Матвій І. Є. - Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні (2013)
Мірошник Р. О. - Проблеми інноваційної діяльності промисловості України, Коцовський Ю. І. (2013)
Панас Я. В. - Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства (2013)
Парій І. В. - Формування моделі соціального розвитку територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств (2013)
Подольчак Н. Ю. - Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах, Ковальчук Г. Р. (2013)
Просович О. П. - Державне управління інвестиційними процесами у контексті економічної теорії, Бондаренко Ю. Г. (2013)
Філіппова С. В. - Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу, Ковтуненко К. В. (2013)
Чухрай Н. І. - Визначення місця маркетингового контролера в організаційній структурі підприємства, Млинко І. Б. (2013)
Petrovych J. M. - Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development (2014)
Viatkin P. S. - Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture (2014)
Voytsekhovskyy V. B. - Dynamics of production assets and evaluation of investments to ensure their reproduction, Voytsekhovska Y. V., Syrvatka P. B. (2014)
Havran V. J. - Formation of the favorable information and investment environment as a basis of developing structural business shell, Novakivskyi I. I. (2014)
Hrechyn B. D. - The biomass usage as an energy source in choosing the enterprise’s location (2014)
Demkiv Y. V. - Problems of effective enterprise’s business model developing in current market conditions (2014)
Dubodelova A. V. - Trends of hotel industry development in lviv region, Kulyniak I. Ya., Malkush Kh. Yu. (2014)
Iermakova O. A. - Transformation of regional policy in terms of innovation-based economy (2014)
Kulinich T. V. - Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use (2014)
Kuzjo N. E. - The use of economic-mathematical modeling and modern technologies in the optimization of enterprise’s marketing distribution policy, Kosar N. S. (2014)
Lisovs’ka L. S. - Innovation utility formation (2014)
Logachova L. - Strategic directions for sustainable development of Ukraine, Logachova O. (2014)
Pavlenko I. G. - The importance of the client in forming marketing policy of communications in the market of hotel services (2014)
Polishchuk О. А. - Ways of solving problems of graduates on the labour market: interaction of educational institutions and employers (2014)
Strychalska-Rudzewicz A. - Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland (2014)
Sumets O. M. - Factors of logistics development at the present stage of market transformations (2014)
Tisunova V. M. - The strategic direction of the interaction between agricultural enterprises and enterprises with other types of the economic activities, Mardar D. O. (2014)
Trach O. - Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city (2014)
Shandrivska О. - Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment , Kuzyak V., Beck O. (2014)
Chukhray N. I. - Logistic approaches to economic-mathematical modeling of pricing influence in government procurement, Melnikov O. S., Smyryczynskiy V. V. (2014)
Yurynets O. - Multi-level marketing strategy for competitiveness ensuring of automobile enterprises, Tomyuk O. (2014)
Danylevych N. M. - Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine, Yastrubskyy M. Ya., Kuznyetsov Ya. V. (2014)
Janczewska D. - Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure (2014)
Dyubina A. V. - Formation of scientific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory, Dyubina K. O., Kopets G. R. (2014)
Kryvych Ya. M. - Banking risks: Enhancing requirements concerning risk management and information disclosure , Makarenko I. O. (2014)
Layko O. I. - Management of investment flows in ukrainian economy (2014)
Matviy I. Ye. - Outsoursing as an effective instrument of projects management (2014)
Myskin Y. I. - Genesis of tax administration (2014)
Chmielecki M. - The use of facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method– research results from Poland (2014)
Tsohla O. O. - Diversification of activities for enterprise (2014)
Ukrayinets A. I. - Ways of object-oriented program management approach implementation in industrial enterprises activities (2014)
Chagovets L. О. - Econometric modelling of economic security in business operations management , Nevezhin V. P., Zakharova О. V. (2014)
Petrovych Yo. M. - Conceptual bases of organizing modernization process of industrial enterprises, Protsak K. V. (2014)
Bondarenko Yu. H. - Innovative investment type of economics as a condition for its effective functioning, Bahrii Z. R. (2014)
Danylevych N. M. - Ecological innovations in Ukraine, Yastrubskyy M. Ya., Sydorchuk K. A. (2014)
Danylovych-Kropyvnytska M. L. - Cluster structuring of economics: world practice of building and developing clusters (2014)
Doroshuk H. A. - Management of organizational development (2014)
Kosenko O. P. - Monitoring the commercial potential of intellectual technologies (2014)
Demkiv Y. V. - Methodological approaches to the "breakthrough” products pricing (2014)
Katan L. I. - Funding of innovations in the agricultural sector of Ukraine under conditions of sustainable development model (2014)
Kachurovskyy S. V. - Elements of warehousing as logistic strategy of aic enterprises (2014)
Kopets G. R. - Innovative approaches to development of cellular communication companies, Rachynska G. V., Dzyubina A. V. (2014)
Kulinich T. V. - Evaluation of possibilities and prospects of investment activities in Lviv region (2014)
Motorniuk U. I. - Methods of evaluating investment risks, Stasyuk N. R. (2014)
Pyroh O. V. - Analyzing the economic development dynamics of the national economy of Ukraine (2014)
Potapova N. A. - Systematic approach in formation of conceptual principles of agrilogistics (2014)
Posylkina O. V. - Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model, Litvinova E. V. (2014)
Rymar M. V. - Regional aspects of heat supply in the system of fuel and energy complex of Ukraine, Dembytskyi M. I. (2014)
Rymar M. V. - Ecological and economic principles of recreational activity implementation in scopes of the nature reserve fund of Ukraine, Kurnytsky V. I. (2014)
Sytar L. Yo. - Modernization of the social sphere fixed capital as a factor of Ukrainian economy development, Hrybyk І. I. (2014)
Strelkova G. G. - Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector, Agieieva G. M. (2014)
Myskin Yu. I. - Taxation in the system of state stimulation for innovation and investment activities (2014)
Khoma I. B. - Modeling innovation results when developing diagnostics mechanism of the enterprise economic security (2014)
Tsohla О. O. - Analysis of industrial enterprises innovative activity in Ukraine and in Lviv region, in particular (2014)
Chukhrai N. I. - Features of the innovation investment support in Ukraine, Matviy S. I. (2014)
Shandrivska O. E. - Features of the enterprise logistics-based organizational and structural development in the globalized environment, Kuzyak V. V., Beck О. M. (2014)
Shevchuk S. V. - Organizational and economic mechanism of improving the innovative activity of industrial sector in Ukraine (2014)
Havran V. Ya. - Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes, Hrytsai O. I., Havran M. I. (2014)
Holovko L. S. - The increasing of hr effectiveness on the basis of the social capital development (2014)
Zakharchyn H. M. - Social aspects of personnel motivation, Lyubomudrova N. P. (2014)
Ilchuk P. H. - Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy, Мuzhelyak М. М., Кots О. О. (2014)
Petrovych Yo. M. - Scientific interpretation of the category of effectiveness, Trut O. O. (2014)
Smirnova T. O. - Problems and prospects of environmental insurance in Ukraine, Tsikailo M. A. (2014)
Петрович Й. М. - Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу (2015)
Балик У. О. - Стратегічний вимір концепції соціальної відповідальності бізнесу, Колісник М. В. (2015)
Блистів О. М. - Взаємозв’язок інформаційної культури та якості навчального процесу, Галаз Л. В. (2015)
Гальків Л. І. - Чинники та соціально-економічні ефекти розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Килин О. В. (2015)
Гринів Н. Т. - Транспортна послуга як об’єкт аналізу та управління, Подвальна Г.В. (2015)
Жаворонков В. О. - Інноваційно-технологічні зміни як умова інноваційного розвитку України (2015)
Захарчин Г. М. - Ціннісно-регулятивні аспекти організаційної культури підприємства (2015)
Кіндрацька Г. І. - Стан і тенденції розвитку великих, середніх та малих підприємств реального сектору економіки України: порівняльний аналіз динаміки, Кулиняк Ю. І. (2015)
Клименко В.В. - Середній клас: досвід США та українські реалії, Лозова Г. М. (2015)
Кулініч Т. В. - Впровадження системи знижок для активізування комерційної діяльності вітчизняних оптових торговельних організацій, Адамчук А. Б. (2015)
Процак К. В. - Договірне регулювання проектів державно-приватного партнерства в Україні, Карий О. І., Мавріна А. О. (2015)
Матвій І. Є. Віхоть Т. А. - Особливості інноваційної діяльності малих підприємств (2015)
Нємий С. В. - Оцінювання ефективності у проектах модернізації виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств, Нєма О. С. (2015)
Новаківський І. І. - Засади формування конкурентоспроможних систем управління підприємствами з врахуванням рівня суспільно-економічного розвитку (2015)
Пірус В. О. - Теоретичні засади інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2015)
Перерва П. Г. - Формування кон’юнктури ринку електротехнічної продукції, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Ткач С. В. - Джерела надходження іноземної валюти в контексті забезпечення валютно-курсової стабільності в Україні (2015)
Ткачов М. М. - Моделювання ринку автомобільних запасних частин з урахуванням контрафакту (2015)
Темченко О. А. - Забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств на основі ресурсної концепції, Петрук М. В. (2015)
Фігун Н. В. - Роль партнерства в умовах гуманітарної кризи, Білошевська О. Б. (2015)
Чернявська О. І. - Інституційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку суспільства в умовах поглиблення техноглобалізму (2015)
Шандрівська О. Є. - Дослідження сегменту експрес-доставки вантажів в Україні з використанням методів математичної статистики, Кузяк В.В., Шандрівський В. А. (2015)
Винничук Р. О. - Системний підхід до розвитку персоналу організації (2015)
Воротніков В. А. - Уніфікація оцінки інноваційної перспективності розробки складних технічних систем як фактор підвищення ефективності менеджменту НДДКР і публічних закупівель (2015)
Гвоздь М. Я. - Ключова роль інформаційних технологій під час реінжинірінгу бізнес-процесів (2015)
Дубодєлова А. В. - Типологія мислення в управлінській діяльності, Лісовська Л. С., Бандрівський Р. Р. (2015)
Косенко О. П. - Концептуальні положення відкрито-закритої моделі інноваційного процесу з інтелектуальною складовою (2015)
Михальчук Н. М. - Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж, Савка Н. Я. (2015)
Нікіфорова Л. О. - Мотиваційні аспекти створення інноваційних START-UP на платформі ВНЗ (2015)
Рачинська Г. В. - Актуальні аспекти управління малим і середнім бізнесом в Україні, Копець Г. Р. (2015)
Смолінська Н. В. - Управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Грибик І. І. (2015)
Соболєва Т. О. - Науково-освітні чинники формування конкурентоспроможності України (2015)
Черчик А. О. - Оцінка дієвості системи управління економічною безпекою підприємств – суб’єктів ЗЕД (2015)
Диба М. І. - Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень, Загородній А. Г., Партин Г. О. (2015)
Петрович Й. М. - Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації та їх кадрове забезпечення (2016)
Бондос І. - Е-канал стратегія міграції – двосічний меч? (2016)
Бохонко І. В. - Проблеми зменшення втрат електроенергії під час передавання (2016)
Борбулевич В. З. - Засади формування програми інвестування модернізації підприємства (2016)
Бублик М. І. - Особливості "зеленої" економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему, Бей М. Р. (2016)
Вербицька Г. Л. - Вплив чинників інвестиційного ризику на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств (2016)
Войцеховська Ю. В. - Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні, Мавріна А. О., Войцеховська В. В. (2016)
Волоснікова Н. М. - Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах (2016)
Гавран В. Я. - Дослідження особливостей формування прибутку організації в сучасних умовах господарювання, Середницька Х. Т. (2016)
Гальків Л. І. - Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці, Демчишин М. Я., Грищук Д. В. (2016)
Гальчак Х. Р. - Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності (2016)
Гвоздь М. Я. - Проблеми сучасного стану та перспектив модернізації вітчизняних теплоелектроцентралей, Горін У. З. (2016)
Ємельянов О. Ю. - Моделювання процесу ціноутворення на машинобудівну продукцію, Висоцький А. Л., Петрушка Т. О. (2016)
Єрмакова О. А. - Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів (2016)
Кара Н. І. - Види стратегій та оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства (2016)
Кацемір Я. В. - Теоретичні особливості інноваційної діяльності в сфері побутового обслуговування (2016)
Копець Г. Р. - Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу, Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. (2016)
Лайко О. І. - Концептуальні засади забезпечення сприятливого інституціонального середовища інвестиційної діяльності регіонів (2016)
Матвій І. Є. - Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи (2016)
Nowacki R. - Innovative business services in creating competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, Wasilik K. (2016)
Пясецька А. - Організаційні інновації в управлінні сучасним вищим навчальним закладом (2016)
Процак К. В. - Сучасні проблеми функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, Просович О. П. (2016)
Рикованова І. С. - Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства, Донець Д. М. (2016)
Угольков Є. О. - Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів (2016)
Уголькова О. З. - Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу, Реверенда Н. Ю. (2016)
Фалович В. А. - Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок (2016)
Цогла О. О. - Економічні методи управління охороною праці на промисловому підприємстві (2016)
Шабайкович В. А - Реформування податкової системи за новою економічною стратегією, Перепічка Є. В. (2016)
Щербата Т. С. - Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ (2016)
Воробець С. Й. - Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством, Кічор В. П, Мищишин О. Л. (2016)
Дзюбіна К. О. - Дослідження сутності та моделювання систем функціонування поворотних та утилізаційно-рециклінгових матеріальних потоків, Дзюбіна А. В. (2016)
Карий О. І. - Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем, Панас Я. В. (2016)
Mendryk I. - Polish employees. sex vs. employees’ engagement – a comparative analysis based on research results (2016)
Мірошник Р. О. - Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту, Наливайко У. О. (2016)
Новаківський І. І. - Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства (2016)
Процак К. В. - Психологічні аспекти адаптації персоналу організації, Романів Л. В. (2016)
Сажинець С. Й. - Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування (2016)
Семін І. Є. - Управління персоналом промислових підприємств з іноземними інвестиціями (2016)
Станасюк Н. С. - Методологічні аспекти оцінювання промислового потенціалу (2016)
Яцура В. - Функція бачення у стратегічному управлінні в умовах непередбачуваності і швидких змін зовнішнього середовища, Бевз Р. (2016)
Бондаренко Ю. Г. - Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери, Кулиняк І. Я. (2018)
Дзюбіна А. В. - Диференціація основних складових електронного бізнесу, Дзюбіна К. О. Копець Г. Р. (2018)
Карий О. І. - Обґрунтування тарифів за зберігання нафти: методичні аспекти розрахунку, Лісовська Л. С. (2018)
Просович О. П. - Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу, Боцман Ю. С. (2018)
Петрович Й. М. - Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств, Савоніна Н. С. (2018)
Гальків Л. І. - Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень, Галаз Л. В. (2018)
Лема Г. В. - Планування соціально-економічних заходів з розвитку компетенцій працівників підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності, Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. (2018)
Новаківський І. І. - Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки, Грибик І. І., Смолінська Н. В. (2018)
Прокопишин-Рашкевич Л. М. - Розвиток компетентностей менеджера завдяки застосуванню коучингу в організаціях, Демків Я. В., Блинда Ю. Д. (2018)
Процак К. В. - Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців, Матвій І. Є. (2018)
Гавран В. Я. - The process of research products commercialization at higher education institutions: foreign experience and Ukrainian reality, Гавран М. І. (2018)
Петрович Й. М. - Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери, Бондаренко Ю. Г., Просович О. П. (2019)
Blynda Y. O. - Implementation of anti-crises investment strategies: machine-building case, Prokopyshyn-Rashkevych L. M., Demkiv Y. V., Wasilewski M. (2019)
Карий О. І. - Маркетингові інструменти забезпечення якості надання адміністративних послуг, Процак К. В. (2019)
Карковська В. Я. - Причини впливу кризових ситуацій на діяльність підприємств, Хомин Р. М., Якимець М. М., Судомир Н. Ю. (2019)
Кулініч Т. В. - Аналізування фондових індексів, як основних показників розвитку ринку цінних паперів окремих економік світу, Жайворонок І. Р. (2019)
Синютка Н. Г. - Державні видатки в епоху цифрових технологій, Курило О. Б. (2019)
Шеремета Б. О. - Аналіз кінопрокатного ринку України та напрями його розвитку (2019)
Шкварчук Л. О. - Внутрішньокорпоративні фінансові потоки у системі управління підприємством, Слав’юк Р. А. (2019)
Петрович Й. М. - Моніторинг індивідуальної результативності працівників у процесі управління організацією, Трут О. О. (2019)
Данилків Х. П. - Управління фінансами підприємств оптової та роздрібної торгівлі, Гавран В. Я., Гавран М. І., Грондскі Р. (2019)
Двуліт З. П. - Управління людськими ресурсами на основі ключових показників ефективності (KPI), Завербний А. С., Тиліпська Р. Б. (2019)
Лісовська Л. С. - Обґрунтування сучасних моделей та системи підтримки організаційної творчості, Теребух А. А., Гацук М. М. (2019)
Новаківський І. І. - Формування проектної команди з урахуванням типологічних характеристик менеджерів, Висоцький А. Л. (2019)
Петрович Й. М. - Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств на інноваційних засадах (2019)
Білик О. І. - Вплив цифрової економіки на зменшення негативних наслідків соціального ризику (2019)
Войцеховська Ю. В. - Параметри інноваційної техніки та їх вплив на оновлення основних засобів (2019)
Гальків Л. І. - Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу, Галаз Л. В., Денбіцка Й. (2019)
Косар Н. С. - Обґрунтування маркетингової політики Інтернет-комунікацій виробників кухонних меблів в Україні, Чипак А. А., Кузьо Н. Є. (2019)
Крикавський Є. В. - Дослідження потенціалу річкового транспорту України на засадах концепції сталого розвитку, Шандрівська О. Є., Шинкаренко Н. В. (2019)
Кулініч Т. В. - Стратегічні можливості розвитку студентських громадських організацій, Сороката А. В. (2019)
Мікловда В. П. - Фактори розвитку регіональної економіки в контексті системної парадигми, Латинін К. І., Фіалковський А. Р. (2019)
Яковлєва-Мельник Н. Г. - Іноземний інноваційний капітал як фактор розвитку економіки України (2019)
Корчинська О. О. - Управління соціально-економічним розвитком об’єднаних територіальних громад (2019)
Лема Г. В. - Особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві, Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. (2019)
Лихолат С. М. - Інструменти державної політики розвитку сектора високотехнологічного підприємництва, Васильців Т. Г., Зайченко В. В. (2019)
Мамчин М. М. - Управління системою охорони здоров’я України на сучасному етапі її реформування, Колядич М. М., Фуртак І. І. (2019)
Миколайчук І. П. - Управління кадровими змінами в системі організаційного розвитку підприємства, Кандагура К. С. (2019)
Новаківський І. І. - Напрями удосконалення інформаційного забезпечення проектних офісів в умовах поширення адаптаційних методологій проектного менеджменту, Демків Я. В. (2019)
Farynovych I. - Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel, Danylkiv K., Havran V. (2019)
Люльчак З. С. - Механізми формування пропозиції та попиту на послуги з енергоефективності (2019)
Ломачинська І. - Інформаційна культура педагога в системі релігієзнавчої освіти, Ломачинський Б. (2020)
Мохоньок З. - Історичні етапи становлення національної стратегії канади щодо формування здорового способу життя населення економіка освіти та управління освітою (2020)
Жабенко О. - Управлінський персонал університету середньої та нижчої ланки: процедура та критерії добору (2020)
Сисоєв О. - "Циркулярна економіка" та "фахівець із циркулярної економіки": сутність та зміст понять в українському та польському науковому просторі соціокультурологічні засади сучасної освіти (2020)
Наход С. - Особливості професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах інклюзивного середовища: SWOT-аналіз (2020)
Потапчук Т. - Експериментальна перевірка соціальної активності молодших школярів у позаурочній діяльності, Клепар М. (2020)
Васильєва М. - Гейміфікація в підготовці соціальних працівників, Романова І., Шеплякова І. (2020)
Полєвікова О. - Проблеми взаємодії педагогів із дошкільниками та їх батьками в умовах сучасних освітніх викликів COVID-19 інформатизація освіти, Швець Т. (2020)
Нежива Л. - Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи, Паламар С. (2020)
Наливайко О. - Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання, Калістова О., Поляков Д. (2020)
Назаренко Л. - "Змішане навчання" як крок до комфортної освіти: його сутність і переваги (2020)
Яненко Я. - Мультимедійний творчий проєкт як інноваційна освітня технологія компаративні освітні розвідки (2020)
Козьменко О. - Внесок гуманітарної освіти у підготовку успішної людини у США (на прикладі спеціальності "Англійська мова" (2020)
Січкар А. - Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів, Дем'яненко В. (2020)
Козир М. - Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ (2020)
Rud V. V. - Robotic Grasping with Obstacle Avoidance Using Octrees (2020)
Белей О. І. - Моделювання системи виявлення атак на основі гібридизації бінарних класифікаторів, Колесник К. К. (2020)
Чистяков О. В. - Про підвищення ефективності математичного моделювання задачі стійкості конструкцій (2020)
Zinchenko A. O. - Method of the Informational Risk Assessment in Decision Making, Korolyuk N. O., Korshets E. A., Nevhad S. S. (2020)
Купцова Є. О. - Аналіз моделей навчання штучних нейронних мереж для передбачення цін авіаквитків, Рамазанов С. К. (2020)
Чугай А. М. - Застосування методів оптимізаційного геометричного проєктування в задачах безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива, Альохіна С. В. (2020)
Bardadym T. O. - Intelligent Analytical System as a tool to Ensure the Reproducibility of Biomedical Calculations, Gorbachuk V. M., Novoselova N. A., Osypenko C. P., Skobtsov V. Yu. (2020)
Shviatsova O. V. - The Criterion of Arising Motion Conflict of Unmanned Vehicles during the Implementating of Transportation Plan in Intelligent Urban Passenger Transportation System, Shuts V. M. (2020)
Гавкалова Н. Л. - Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах, Степаненко С. В. (2016)
Кулаков Г. Т. - Науково-методичний підхід до оцінки процесів модернізації промисловості в контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України, Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І. (2016)
Ясинська Н. А. - Концепція та цикли особистих фінансів (2016)
Чорна Л. О. - Моніторинг показників управління розвитком підприємства (2016)
Стрижиченко К. А. - Методичний підхід щодо посилення автономності вищих навчальних закладів (2016)
Батченко Л. В. - Інституційний механізм забезпечення соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці, Дєліні М. М. (2016)
Васильєва Т. А. - Розвиток методологічних підходів до маркетингових досліджень кон’юнктури ринку збуту продукції промислових підприємств, Пересадько Г. О. (2016)
Чорний В. В. - Партнерсько-конкурентна парадигма економічної безпеки підприємств у мультимодальних перевезеннях вантажів, Платонов О. І. (2016)
Кравченко О. О. - Концептуальна модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту, Пінчук С. С. (2016)
Рощина Н. В. - До питання впливу IT-систем на економіку України, Черненко Н. О. (2016)
Фатюха Н. Г. - Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту запорізької області (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ділової репутації підприємства, Гарасим Л. С., Клювак О. В. (2016)
Білик О. А. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження політики щодо захисту прав людини на підприємстві (2016)
Харченко В. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств, Харченко Г. А. (2016)
Маловичко С. В. - Дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємства (2016)
Лотиш О. Я. - Теоретичні аспекти мікроекономічного аналізу фірми (2016)
Горбачова І. В. - Механізми стратегічного планування аграрних підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки (2016)
Крайчук С. О. - Стан запровадження інформаційних технологій в управлінні сучасними підприємствами (2016)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація підприємств кондитерської галузі як чинник її економічного зростання, Мовчан А. С. (2016)
Євтушевська О. В. - Етичні аспекти розвитку інновацій у сучасних умовах (2016)
Дернова І. А. - Обмінний курс гривні в системі макроекономічних показників (2016)
Селюченко Н. Є. - Оцінювання регіонів України за умовами для розвитку креативного сектора економіки (2016)
Слатвінська Л. А. - Формування системи стандартизаційних передумов інноваційного інвестування молокопродуктового підкомплексу (2016)
Білецька І. М. - Антикризовий менеджмент в туризмі (2016)
Кириченко К. В. - Теоретичне обґрунтування монетарного трансмісійного механізму (2016)
Добрик Л. О. - Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки (2016)
Омельниченко О. С. - Напрями оптимізації витрат в системі управління (2016)
Васюренко В. А. - Современные подходы к дефиниции "внешнеэкономическая деятельность" (2016)
Мачуга Р. І. - Використання інтернет-технологій та ресурсів для організації міжнародної торгівлі, Кривцун А. Р. (2016)
Ковалів О. І. - Основні засади вартісного оцінювання землі та її природних ресурсів – оcновного національного багатства України (2016)
Штефан Л. Б. - Валютні кризи в Україні в контексті теорії циклів (2016)
Железняк К. Л. - Алгоритмічний підхід до визначення стратегії просування однорідних транспортних  послуг на ринку (2016)
Чирак І. М. - Роль кредитних рейтингів в оцінці діяльності вітчизняної компанії за умов фінансової нестабільності (2016)
Коваленко Л. Г. - Сутність та специфіка ринкового продукту готельно-ресторанної галузі, Нагернюк Д. В., Непочатенко В. О. (2016)
Мелих О. Ю. - Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України (2016)
Ярмоліцька О. В. - Формування джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту (2016)
Звонар В. П. - Закономірності формування соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2016)
Кожушко О. В. - Сущность и экономическое содержание нематериальных активов, Бондаренко Е. А. (2016)
Бондаренко О. С. - Аналіз джерел формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання легкої промисловості України (2016)
Чудак В. В. - Контроль за реалізацією конкурентної політики держави (2016)
Дзюбенко Л. І. - Проектування інформаційно-аналітичних систем діагностики мобільних будівельних організацій: від нової логіки фінансових операцій до програмних продуктів (2016)
Lebid V. S. - Financial and credit support of agricultural production: the main problems and solutions (2016)
Цап В. Д. - Особливості формування витрат в сільськогосподарських підприємствах в умовах інфляційно-девальваційних процесів (2016)
Лещенко Л. О. - Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва (2016)
Пірникоза П. В. - Причини значних обсягів тіньової економіки в Україні та шляхи їх усунення: фіскальні аспекти (2016)
Ліфінцев Д. С. - Подолання стереотипного мислення як складова крос-культурного менеджменту, Максимов С. С., Яковенко М. В. (2016)
Васильченко К. Г. - Анализ доходов и расходов пенсионного фонда с использованием агентного метода (2016)
Афанасьєва М. Г. - Економіко-математичне моделювання стратегічного розвитку залізорудної галузі України з урахуванням ризику (2016)
Долозіна І. Л. - Структура та динаміка витрат за функціональною класифікацією на національному рівні у федеративних країнах (2016)
Красілич І. О. - Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств (2016)
Ганкіна М. С. - Наукові підходи до соціального розвитку (2016)
Кіндзерський В. В. - Формування національного конструкту інституцій регулювання (2016)
Рябко К. В. - Трансфертне ціноутворення ліквідності як ключовий елемент управління ризиком ліквідності банку (2016)
Рубейкін В. А. - Організація та методика аудиту фінансової звітності (2016)
Хаустова Є. Б. - Метод фондування як інструмент планування та контролю виконання бюджетів вищих навчальних закладів (2016)
Голод А. П. - Науково-методичні засади модернізації регіональних туристичних систем (2016)
Бєлякова О. В. - Методичні засади удосконалення інструментів державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки (2016)
Мельник О. В. - Багатофакторна інтерпретація аналітичної моделі оцінювання економічного прибутку підприємства (2016)
Серотюк Б. В. - Діагностика фінансової стабільності банків в умовах  механізму антикризового управління (2016)
Швайдак В. М. - Характеристика різновидів ризиків небанківських фінансових посередників, Щербань П. П. (2016)
Парфенчук І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності бренду в системі національного господарства (2016)
Саух О. С. - Тенденції розміщення облігацій українських емітентів на міжнародних ринках, Мариніна О. О. (2016)
Лихолай А. А. - Стратегія дистанційної моделі банкінгу та її вплив на управління кредитним портфелем, Тимченко Д. В. (2016)
Овчаренко Я. І. - Аналіз системи загальнообов`язкового пенсійного страхування (2016)
Дяченко О. П. - Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу (2016)
Пустовар В. В. - Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу (2016)
Лисичко А. М. - Методика економічного аналізу об’єктів що складають лісогосподарську діяльність (2016)
Алішов Г. Н. - Роль транснаціональних компаній у розвитку національної економіки України (2016)
Білоусенко П. І. - Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (деривати чоловічого роду) (2020)
Мойсієнко В. М. - Графічні та фонетичні особливості "Зерцала Богословіи" Кирила Ставровецького 1618 року (2020)
Колібаба Л. М. - Закінчення знахідного відмінка іменників в історії українського правопису (2020)
Сіроштан Т. В. - Nomina abstracta на -к(а) в історії української мови (2020)
Гірняк С. П. - Рідна мова в системі духовних цінностей української інтелігенції (2020)
Ренчка І. Є. - Мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни (за романом Тамари Горіха Зерня "Доця") (2020)
Самойлова І. А. - Словник мови автора як підґрунтя для укладання загальномовного тлумачного словника (2020)
Вербич Н. С. - Архітектоніка діалектного тексту (експериментально-фонетичний аналіз) (2020)
Чернобров Ю. А. - Історія термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві (2020)
Вербич С. О. - Світлій пам'яті Ірини Михайлівни Желєзняк (25.04.1932–24.06.2020) (2020)
Титаренко Н. В. - Перспективи використання бактерій у культурі клітин та тканин рослин, Теслюк Н. І., Іваниця В. О. (2020)
Шестеренко Є. А. - Отримання S-енантіомерів естерів 3-гідрокси-1,4-бенздіазепін-2-онів біотехнологічним шляхом, Романовська І. І. (2020)
Іваниця В. О. - Сіквенс геному Bacillus pumilus ONU 554, ізольованого з глибоководних донних відкладень Чорного моря, Штеніков М. Д., Остапчук А. М., Васильєва Н. Ю., Калиновський Й. (2020)
Качур В. О. - До питання про структуру правової культури (2019)
Громовий Я. С. - Власність як міждисциплінарна категорія (2019)
Єрмоленко В. М. - Аграрно-правова природа актів Президента України (2019)
Курман Т. В. - Щодо окремих питань законодавчого забезпечення сучасного сільськогосподарського виробництва (2019)
Гуцол Р. І. - Соціальні діяльність агрохолдингів: правові аспекти (2019)
Артеменко О. В. - Поняття екологічної інформації: проблеми законодавчого тлумачення (2019)
Гавриш Н. С. - Еколого-правове регулювання використання ґрунтів (2019)
Дейнега М. А. - Міжгалузеві зв'язки системи природоресурсного права (2019)
Ткаченко О. М. - Ґенеза законодавства про охорону довкілля у містах (до проголошення незалежності України) (2019)
Щиглов Є. О. - Ґенеза міжнародно-правового регулювання обліку об'єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища (2019)
Кулинич О. П. - Правове регулювання використання земель індустріальних парків, Грибова А. О. (2019)
Кізюн Л. І. - Питання визначення змісту права комунальної власності на землю (2019)
Кресь О. В. - Правове регулювання мораторію на продаж земель в Україні (2019)
Сірий І. О. - Загальна характеристика правового режиму земель під сміттєзвалищами (2019)
Горіславська І. В. - Міжнародний досвід правового регулювання управління житловим фондом (2019)
Кулинич О. П. - Поняття та правові ознаки індустріальних парків (2019)
Князька Л. А. - Проблеми соціального захисту та безпеки внутрішньо переміщених осіб, Дяченко С. В. (2019)
Світличний О. П. - Суб'єкти публічної адміністрації як учасники адміністративних правовідносин (2019)
Улютіна О. А. - Адміністративно-правовий статус апеляційних судів в Україні: аналіз його елементів (2019)
Карнаух О. В. - Законодавча невизначеність поняття "промислові відходи" як об'єкту адміністративно-правового регулювання: ризики та шляхи подолання (2019)
Гбур Л. В. - Актуальні проблеми попередження та запобігання злочинів неповнолітніх (2019)
Патон Б. - Изучение особенностей воздействия импульсной подачи электродной проволоки на результаты механизированной электродуговой сварки – наплавки, Лебедев В., Жук Г., Пичак В. (2020)
Лебедев В. - Использование управляемых параметров подачи электродной проволоки и колебаний ванны как динамических систем для совершенствования дуговых процессов сварки и наплавки (2020)
Пилипенко О. - Ресурсоощадні полімерні деталі приводів машин. Здобутки і перспективи (2020)
Кузяєв І. - Моделювання процесів охолодження полімерних листів, Митрохін О., Казіміров І. (2020)
Кальченко В. - Визначення похибки процесів шліфування та швидкісного фрезерування з урахуванням статичної та динамічної неврівноваженості, Кальченко В., Цибуля С., Сахно Є. (2020)
Полюшко В. - Проведення топологічної оптимізації кронштейна та підготовлення до 3D-друку, Єрошенко А. (2020)
Грудкіна Н. - Математичне моделювання процесів холодного видавлювання зі складною конфігурацією інструменту, Марков О. (2020)
Varga M. - Design, manufacturing and problem analysis of an entirely FDM 3D printed linear pneumatic actuator, Filakovský F. (2020)
Jánoš R. - Modelling of robot manipulation in integrated production (2020)
Semjon J. - Design of the handling process at the workplace with ABB robot and modular conveyor, Fufal M., Kocan M. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського