Соваков О. В. - Особливості визначення ширини полезахисних лісових смуг в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Хархота Г. І. - Зміни габітуальних ознак синантропних видів у техногенних фітосистемах, Прохорова С. І., Агурова І. В. (2013)
Shupranova L. V. - Influence of motor transport emissions on the functional state of seeds of wood plants, Taran Ja. V. (2013)
Пономарьова О. А. - Зміни анатомічної будови листків дерев роду Tilia L. як показник адаптації до різних до різних умов зростання (2013)
Савосько В. М. - Морфологічні особливості листків берези повислої культурдендроценозів степу в умовах промислового міста, Домшина К. М., Савосько В. В. (2013)
Бессонова В. П. - Цитогенетичний ефект сумісної дії важких металів і кінетину та аскорбінової кислоти, Чонгова А. С. (2013)
Ходаніцька О. О. - Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на якість олії льону сорту Орфей, Кур’ята В. Г. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність антиоксидантних ферментів у листках Frаxinus excеlsior L., Betula pendula Roth. та Ulmus laevis Pall. за умов м. Дніпропетровськ (2013)
Михайленко І. Л. - Умови існування ялини звичайної, сосни кримської, сосни звичайної та ялівцю козачого в складі зелених насаджень м. Кривий Ріг, Сметана О. М. (2013)
Ловинська В. М. - Зміни фізіолого-біохімічних показників листків роду Acer L. за умов техногенного забруднення, Зайцева І. А., Ситник С. А. (2013)
Кузьович В. С. - Деякі аспекти фенології деревних видів Раївського дендропарку (2013)
Іванченко О. Є. - Інвентаризація та оцінка стану деревних насаджень парку ім. Калініна м. Дніпропетровськ (2013)
Поздній Є. В. - Таксономічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя (2013)
Дударєва Г. Ф. - Вплив антропогенних чинників на стан нітратного забруднення питної води сільських селітебних територій, Сезоненко О. О., Мозолюк І. І., Карабута Л. П. (2013)
Булейко А. А. - Еколого-мікроморфологічна характеристика едафотопів терникових біогеоценозів, які зростають на колишніх землях природних байрачних лісів, Полєва Ю. Л. (2013)
Гончар Н. В. - Фосфатазна активність едафотопів техногенних ландшафтів (2013)
Goloborodko К. - Rare and endangered butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Рapilionaceae) the former rapids part of Dnepr (2013)
Лико С. М. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне, Каськів М. В. (2013)
Кобеза П. А. - Сезонні особливості поведінки дикого кабана Sus scrofa в мисливських угіддях Дніпропетровської області, Новіцький Р. О. (2013)
Генчева В. І. - Вивчення антирадикальної активності S-заміщених 2- метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну у дослідах in vitro (2013)
Лабенська І. Б. - Прогноз біологічної активності сполук як основа для пошуку нових біорегуляторів в ряду N-ацильних похідних S-(2- метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну (2013)
Омельянчик Л. О. - Визначення адсорбційних властивостей альгіновмісних продуктів, Синяєва Н. П., Луганська О. В., Грипась А. Ю. (2013)
Данильчук О. М. - Регресійний аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на рівень захворюваності населення м. Мелітополь хворобами органів дихання, Сигора Г. А. (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (Часть 3. Экспериментальные данные и их обсуждение) (2014)
Вороненко В. В. - Особливості планування заходів ліквідації наслідків на основі досвіду аварії на Чорнобильській АЕС, Печиборщ В. П., Іванько О. М., Бабієнко В. В., Герасименко О. А., Кальчук Р. Д. (2014)
Кузнецова Т. А. - Удосконалення оцінки димоутворювальної здатності матеріалів, що застосовуються для оздоблення салонів пасажирського транспорту (2014)
Ковтюк Н. І. - Зміни стереотипів харчування у сучасних школярів (2014)
Кліментьєв І. М. - Гігієнічна оцінка водопостачання об’єктів залізничного транспорту України, Бабич І. В., Співакова Г. І., Петренко Н. Ф., Корнійко П. І., Мокієнко А. В., Коваленко Д. М. (2014)
Евстафьев В. Н. - Уровни электромагнитных излучений, создаваемые мобильными телефонами и другими носимыми радиопередающими устройствами (обзор литературы и собственных исследований), Гоженко С. А. (2014)
Сівко Г. І. - Визначення вмісту біологічно активних сполук органічного походження у різних природних пелоїдах (2014)
Псядло Э. М. - Взаимосвязь функционального состояния сердечно-сосудистой системы и психофизиологического статуса моряков (2014)
Гоженко А. И. - Влияние лечебно-профилактических препаратов на содержание триглицеридов в печени и сыворотке крови крыс, получавших высокожировой рацион на фоне дисбиоза и иммунодефицита, Левицкий А. П., Левченко Е. М., Ткачук В. В. (2014)
Алексевич К. О. - Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Грималюк О. І. (2014)
Полищук П. Г. - Моделирование комплексов металлотионеина МТ-2 крысы с различными ионами металлов полуэмпирическим методом PM7, Пыхтеева Е. Г., Христова Т. М. (2014)
Дивоча В. А. - Изучение взаимодействия вирусов парагриппа с чувствительными культурами клеток (2014)
Семенова О. О. - Активність очищених пируватдегвдрогеназного та 2-оксоглутаратдегідрогеназного комплексів та рівень в них SH-груп за дії важких металів, Будняк О. К., Петров С. А. (2014)
Шарипов К. О. - Влияние новых соединений селена на некоторые показатели периферической крови кроликов при свинцовой интоксикации, Алмабекова А. А., Булыгин К. О., Яхин Р. Ф. (2014)
Балабан С. В. - Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте, Боднарь В. В., Панов Б. В., Свирский А. А., Матвеев А. Г. (2014)
Тещук В. Й. - Досвід застосування ноофену у відновному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу в умовах ВМКЦ ПР, Тещук В. В. (2014)
Малицька А. П. - Безпека пацієнтів при ендоскопічних дослідженнях через призму анестезіологічного забезпечення, Полінчук І. С., Арбузова В. О., Полінчук І. М., Авраменко Ю. Г. (2014)
Тимофеева С. В. - Клинико-статистическое обоснование оптимизации мероприятий по снижению уровня гинекологических заболеваний у работниц железнодорожного транспорта (2014)
Шевчук М. И. - Вариабельность сердечного ритма в клиностазе и ортостазе у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ на этапах комбинированной терапии лизиноприлом и бисопрололом (2014)
Котюжинская С. Г. - Состояние жирнокислотного состава липидов крови при гипергепаринемии, Васюк В. Л. (2014)
Козуля С. В. - Резистентность к антибактериальным препаратам микрофлоры, выделенной из мокроты больных пневмонией и хроническим бронхитом, Хмелевская О. Н., Кузнецов В. Г., Сеитова Р. С., Москвина Г. Н., Гонтарь Е. В. (2014)
Левицька С. А. - Патофізіологічне значення хронічних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів в розвитку частих рецидивів респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Гоженко А. І., Буяло В. В. (2014)
Валерию Николаевичу Евстафьеву — 70 лет! (2014)
Правила для авторов (2014)
Демьяненко С. А. - Влияние кишечного эндотоксина на уровень биохимических марке-ров воспаления в слизистой оболочке полости рта крыс, Романенко И. Г., Левицкий А. П. (2010)
Волкова О. С. Рябоконь Е. Н. - Влияние алиментарных добавок на состояние зубов и костную ткань паро-донта крыс, получавших кариесогенную диету, Волкова И. Е. (2010)
Кравченко Л. С. - Ефекти вітасолової мазі при експериментальному пародонтиті у щурів, Солоденко Г. М., Бас Н. О. (2010)
Демьяненко С. А. - Гепатопротекторные свойства катомаса (2010)
Косенко К. Н. - Влияние зубных паст, включающих разные растительные экстракты, на течение воспалительного процесса при обострении хронического катарального гингивита у молодых людей, Терешина Т. П., Рожко Е. П. (2010)
Сергеева И. Е. - Позиционирование лактоферрина и секретируемых лейкоцитами ингибиторов протеиназ, как модуляторов иммунного и противовоспалительного процессов у больных генерализованным пародонтитом, Борисенко А. В. (2010)
Глазунов О. А. - Состояние тканей пародонта у работников горнодобывающей промышленности (2010)
Косенко К. Н. - Клиническая эффективность комплекса противорецидивных мероприятий при хроническом кандидозе, Заградская Е. Л. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Етіологічна частка впливу солей важких металів на відносний ризик виникнення захворю-вань пародонту, Лахтін Ю. В. (2010)
Воловар О. С. - Сучасні методи діагностики та лікування гіпертрофії вла-сних жувальних м'язів, Маланчук В. О., Тімощенко Н. М, Костюк Т. М. (2010)
Малаховская А. О. - Визначення операційного стресу та адекватності анестезії у хворих з гнійно-запальними процесами нижньої третини обличчя (2010)
Комский М. П. - Оценка в баллах местных признаков острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти (2010)
Косенко Д. К. - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей в динамике ортодонтического лечения, Макаренко О. А. (2010)
Мірчук Б. М. - Оцінка стану неспецифічної резистентності ротової рідини у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями у період постійного прикусу, Дрогомирецька М. С. (2010)
Романова Ю. Г. - Влияние зубного эликсира "Биодент-4" на биохимические показатели ротовой жидкости пациентов со съемными зубными протезами (2010)
Палійчук І. В. - Цитогенетичні показники функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у хворих на протезні стоматити, Ковальчук Л. Є., Ястребова О. С. (2010)
Лабунец В. А. - Влияние зубного эликсира "Экстравин-Дента" на состояние полости рта у пациентов со съемным протезированием, Рожкова Н. В. (2010)
Чухрай Н. Л. - Показники карієсу молочних зубів у дітей шкільного віку (2010)
Штомпель А. В. - Оптимизация процессов минерального обмена в полости рта под действием разработанного лечебно-профилактического комплекса у детей дошкольного возраста (2010)
Ковач И. В. Штомпель А. В. - Заболеваемость кариесом зубов и уровень гигиенического состояния полости рта у детей дошкольного возраста г. Днепропетровска (2010)
Крячко А. Г. - Якість стоматологічної допомоги. Соціологічна оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги на прикладі клініки щелепно-лицьової хірургії та стоматології Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону (2010)
Лабунец В. А. - К истории становления системы учёта и нормирования труда медицинских работ-ников в клинической стоматологии, Диев Е. В., Диева Т. В. (2010)
Леус П. А. - Реализация массовых программ профилактики кариеса зубов и болезней периодонта с использованием научных фактов доказательной медицины и стоматологии (2010)
Засипка Л. Г. - Фтор у питних водах Одеської області: гігієнічне та клініко-прогностичне значення, Деньга О. В., Світлична О. М., Ворохта Ю. М. (2010)
Рейзвих О. Э. - Показатели санации полости рта в различных регионах Украины в зависимости от обеспеченности врачебными кадрами стоматологического профиля, Варава Г. Н., Жадько Р. Т. (2010)
Заблоцький Я. В. - Всеукраїнська акція "Якість життя для батьків" з безкоштовній імплантації членам ветеранських органі-зацій України (2010)
Положення "Про проблемні комісії МОЗ та АМН України" (2010)
Правила подготовки материалов к печати в журнале "Вестник стоматологии” (2010)
Титул, зміст (2014)
Адріанов В. П. - Технічне регулювання у металобудівництві (2014)
Шалінський В. В. - Особливості розрахунку естакади коробчастого поперечного перерізу (2014)
Гуляев В. И. - Теоретическое моделирование наименее энергозатратных режимов бурения сверхглубоких криволинейных скважин, Гайдайчук В. В., Андрусенко Е. Н., Шлюнь Н. В. (2014)
Яковенко И. А. - Реализация метода физических моделей сопротивления применительно к расчету реконструируемых зданий из железобетона (2014)
Колчунов В. И. - Экспериментальные исследования жесткости железобетонных конструкций в зоне наклонных трещин, Омельченко Е. В. (2014)
Усенко Н. В. - Образование наклонных трещин первых двух типов в железобетонных составных конструкциях (2014)
Гринберг М. Л. - Тривалі випробування з грибостійкості світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях, Суббота А. Г., Чуєнко А. І., Остапюк С. М., Цибульський О. М. (2014)
Кайгородцев Ю. В. - Нові мобільні системи лижних трас у важкодоступних місцях, Цуман К. М., Цихановський В. К. (2014)
Заварзін М. Ю. - Використання сталефібробетону в якості незнімної опалубки стін для реакторних відділень АЕС (2014)
Умови друкування (2014)
Обкладинка (2014)
Реклама УЦСС (2014)
Анонс Другої польсько-української міжнародної конференції (2014)
Титул, зміст (2011)
Дробязко А. - Чи будуть засвоєні уроки банківської кризи 2008-2009 р.?, Льовочкін С., Федосов В. (2011)
Буряченко А. - Місцеві ініціативи в забезпеченні медичних послуг (2011)
Сущенко О. - Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі, Стахів Ю. (2011)
Крисіна І. - Фінансування галузі культури з державного бюджету у розрізі бюджетних програм Міністерства культури і туризму України (2011)
Диба О. - Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу, Крук В. (2011)
Данніков О. - Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ у контексті надання якісних освітніх послуг, Баша І. (2011)
Cтеценко Б. - До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України (2011)
Диба М. - Наслідки глобалізації для банківської системи України, Поліщук Є. (2011)
Осадчий Є. - Економічне трактування сутності банківського капіталу, Стрижак А. (2011)
Жеваго А. - Оптимізація діяльності інститутів спільного інвестування в Україні, Фурсова О. (2011)
Циганов С. - Фундамент для вітчизняної фінансової науки (2011)
Журочко Е. И. - Экспериментальное исследование дистрофически-деструктивных процессов в тканях пародонта белых крыс репродуктивного возраста по данным остеометрии (2011)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование лечебно-профилактического комплекса для нормализации стоматологиче-ского статуса у работников горнорудной промышленности (2011)
Терешина Т. П. - ариеспрофилактические свойства лекарственного растения – золототысячника (экспериментальное исследование), Лучак И .В., Мозговая Н. В. (2011)
Острянко В. І. - Вивчення впливу очищення KaVo PROPHYFLEX на емаль постійних зубів in vitro, Якубова І. І., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2011)
Левицкий А. П. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в слюне больных холециститом, Демьяненко С. А., Пустовойт П. И., Токарь Е. А., Аншукова О. И., Гончарук С. В, Скиба В. Я. (2011)
Терешина Т. П. - Микробный спектр поверхности реставрированного зуба при наличии краевого окрашивания пломбы, Чулак О. Л. (2011)
Журочко Е. И. - Влияние сочетанного применения "Лизомукоида" и "Бактулина" на биохимические показатели слюны больных периодонтитом, Чепурова Н. И., Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2011)
Новикова М. А. - Состояние местного иммунитета при заболеваниях пародонта, Городенко Э. А. (2011)
Сергеева И. Е. - Показатели местного иммунитета у больных генерализованным пародонтитом (2011)
Нагірний Я. П. - Кінічна ефективність застосування ентеросгелю і біологічно активної добавки "osteoplus” в схемі ком-плексного лікування хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2011)
Комский М. П. - Аккумуляция 99МТс в условиях лимфотропной терапии хронических форм травматического остеомиелита нижней челюсти, Дроздов А. Л. (2011)
Крыкляс В. Г. - Алгоритм обследования больных с деформациями носа и верхней губы при врожденных расщелинах, Крыкляс Е. В., Дмитриева Н. Б. (2011)
Крыкляс В. Г. - Трудности в диагностике кавернозных гемангиом челюстно-лицевой области, Крыкляс Е. В, Вишневская А. А, Смиринская Е. В. (2011)
Воловар О. С. - Проекційна зона скронево-нижньощелепного суглоба на схемах іридотопічної, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Маланчук В. А. - Способ устранения "сухой" лунки после удаления зуба и устройство для его осущес-твления, Платонова Н. Ю. (2011)
Бабов Є. Д. - Застосування цифрової ортопантомографії для дослідження срконево-нижньощелепного суглобу, Волковишський А. В., Гончаренко Є. В. (2011)
Смаглюк Л. В. - Оптимизация методов гигиены полости рта пациентов, находящихся на ор-тодонтическом лечении, Лучко Е. В., Гудимова А. Э. (2011)
Бабаева П. Р. - Характер и уровень заболеваемости слизистой оболочки, краевого пародонта, твердых тканей зубов при различных видах и методах изготовления ортопедических конструкций (2011)
Рожкова Н. В. - Адсорбция микробов смешанной слюны различными ортопедическими материалами, Лабунец В. А., Завадский В. Е., Левицкий А. П. (2011)
Гризодуб Е. В. - Эффективность усовершенствованного метода шинирования зубов, Лессовая И. Г. (2011)
Семенов Є. І. - Моделювання фронтальної ділянки верхньої щелепи із зубами й штучним включенням (внутрішньокістковий циліндричний імплантат) у програмі ANSYS, Сур’янінов М. Г. (2011)
Краснова Е. А. - Стоматологическое здоровье детей дошкольного возраста, страдающих детским церебральным параличом (2011)
Чухрай Н. Л. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у школярів різного віку (2011)
Колесніченко О. В. - Динаміка мінералізуючого потенціалу ротової рідини на етапі профілактики карієсу зубів у дітей, наро-джених матерями, хворими на цукровий діабет (2011)
Анисимов М. В. - Применение электрообезболивания при лечении кариеса зубов, Жук Д. Д., Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2011)
Сукманский О. И. Сукманский И. О. - Аквапорины. Стоматологические аспекты (2011)
Вендель М - Інженерія кісткової тканини щелепно-лицевої ділянки: стан, можливості, перспективи, Тур Г., Маланчук В. О., Ткаченку І. (2011)
Кочкіна Н. А. - Сучасні погляди та актуальність проблеми впливу часткових знімних протезів на мікроекологію порожнини рота при захворюванні тканин пародонта (огляд літератури) (2011)
Никаноров Ю. А. - Редкий случай наблюдения больного номой (2011)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія” за 2010 рік, Іванов В. С. (2011)
Васильева С. Ф. - Владимир Петрович Филатов ― автор метода круглого стебля (к 135-летию со дня рождения учёного) (2011)
Проблемна комісія МОЗ та АМН України "Стоматологія" повідомляє: (2011)
Світлана Іванівна Дорошенко (2011)
З нагоди 65-річчя Тараса Дмитровича Заболотного (2011)
Зміст журналів за 2010 рік (2011)
Левицкий А. П. - Влияние литохолевой кислоты на биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в слизистой оболочки полости рта крыс, Демьяненко С. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Левицкий А. П. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в десне крыс при локальном действии литохолевой кислоты, Соколова И. И., Скидан М. И., Скидан К. В. (2011)
Кулигіна В. М. - Пародонтологічний статус працівників, зайнятих у виробництві побутової хімії, Пудяк В. Є. (2011)
Авдєєв О. В. - Ефективність використання препарату "Бактулін" в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мачоган В. Р. (2011)
Глазунов О. А. - Прогнозирование стоматологических заболеваний у работников горно-рудной промышленности (2011)
Куцевляк В. Ф. - Клінічна ефективність лікування глибокого карієсу з використанням лікувальних прокладок на основі гідроокису кальцію, Сурміна М. Р. (2011)
Безруков С. Г. - Особенности комплексного лечения генерализованного паро-донтита у пациентов страдающие хроническим алкоголизмом, Марченко Н. В., Кириченко В. Н. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительный морфологический анализ отечественного нанокомпозитного плом-бировочного материала DIPOL с Filtek Supreme XT, Иванов А. Е. (2011)
Череда В. В - Оцінка ризику запальних захворювань пародонта, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2011)
Терешина Т. П. - Влияние комплекса профилактических мероприятий на со-стояние полости рта у лиц после лучевой терапии опухолей головы и шеи, Новицкая И. К., Цимбалюк О. Г. (2011)
Алёхина О. В. - Клинико-рентгенологическая оценка эффективности лечения апикального периодонтита с использованием физических факторов, Беленова-Журочко Е. И., Пронина Н. В. (2011)
Трофимец Е. К. - Видовой состав грибов рода Candida и их чувствительность к противогрибко-вым препаратам у ВИЧ-инфицированных и неинфицированных стоматологических пациентов, Максютенко А. С. (2011)
Ярова С. П. - Оцінка клініко-лабораторної ефективності лікування хворих на генералізований паро-донтит при цукровому діабеті ІІ типу, Саноян В. В. (2011)
Ярова С. П. - Лікування генералізованого пародонтиту у ВІЛ-інфікованих, Максютенко А. С., Максютенко С. І. (2011)
Анисимов М. В. - Влияние метода обезболивания на качество стоматологического лечения (2011)
Яценко Е. А. - Оценка микробного пейзажа верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных одонтогенным гайморитом с применением про- и пребиотиков (2011)
Дмитренко М. І. - Використання програмного забезпечення Onyx Ceph в оцінюванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю фронтальних зубів (2011)
Вагин П. В. - Состояние тканей пародонта и гигиены полости рта в ретенционном периоде орто-донтического лечения, Романенко И. Г. (2011)
Ахмад Абудан - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей при ис-пользовании миофункциональных аппаратов, Макаренко О. А., Малецкая О. Н. (2011)
Романова Ю. Г. - Влияние комплексного лечения на антиоксидантно-прооксидантный статус полости рта у пациентов после различных видов протезирования (2011)
Косенко К. Н. - Оценка разных способов снижения выхода остаточного мономера из акриловых пластмасс, Жижикин О. И., Терешина Т. П. (2011)
Лабунец В. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния в об-ласти шейки зуба центрального резца верхней челюсти при разных вариантах смыкания зубных рядов, Семенов Е. И., Сурьянинов Н. Г. (2011)
Смоляр Н. І. - Стан імунітету у хворих на туберкульоз дітей із захворюваннями пародонту, які про-живають в умовах забрудненого довкілля, Шило М. М. (2011)
Лепский В. В - Стоматологический статус соматически здоровых молодых людей Ук-раины, Колесник Т. В., Деньга О. В. (2011)
Чижевский И. В. - Особенности преподавания клинических стоматологических дисциплин студентам с англоязычной формой обучения, Забышный А. А., Першин С. В. (2011)
Косенко К. М. - Аналіз показників стома-тологічної допомоги населенню України в 2010 році, Рейзвіх О. Е., Жадько Р. Т., Падун О. Б., Cкиба О. І., Рудинська Л. А. (2011)
Варава Г. Н. - 125 лет со дня рождения профессора Евгения Ивановича Синельникова (2011)
Мірчук Б. М. - Вплив ортодонтичного переміщення зубів на механізми ремоделювання кісткової тканини (огляд літератури), Суслова О. В., Дєньга А. Е. (2011)
Косенко К. М. - Роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров’я населення (2011)
Романенко І. Г. - Зміни слизової оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію (огляд літератури), Дудар Д. В. (2011)
Вишневская А. А. - Оценка эффективности озонотерапии в комплексном лечении больных с воспалительными за-болеваниями пародонта по данным программы "Флорида Проуб" и ультразвуковой допплерографии (2011)
Гончарук Л. В. - Порівняльний аналіз показників клінічних індексів і проб у пацієнтів запальними і запально-дистрофічними захворюваннями пародонту та сечо’камяною хворобою з переважанням у сечі різних видів солей (2011)
Дієва Т. В. - Методика індивідуального розрахунку величини умовних одиниць з ортопедичної стоматології (2011)
Казакова Р. В. - Поширеність основних стоматологічних захворювань серед 12-15-річних дітей м.Ужгорода, Мельник В. С., Дячук Е. Й. (2011)
Кольцова Н. І. - Контроль прихильності до терапії і комплаентності як частина організаційного та технологічного стандарту в дитячій стоматології, Казакова Р. В., Білищук М. В., Дячук Е. Й., Білищук Л. М. (2011)
Крячко А. Г. - Досвід застосування медичних стандартів при лікуванні карієсу зубів (2011)
Манько А. М. - Застосування мультипробіотика в експериментальній стоматології, Непорада К. С., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан зубів і пародонта у дітей, що проживають у різних регіонах України (клініко-епідеміологічне дослідження), Задорожна І. В., Павлюк Т. Д. (2011)
Рейзвіх О. Е. - Кадровий потенціал стоматологічної служби України (2011)
Романенко И. Г. - Поражение тканей пародонта на фоне хронического панкреатита, Мельниченко Д. И. (2011)
Сергеева И. Е. - Гуморальные факторы неспецифического иммунитета у больных генерализованным пародонтитом (2011)
Чумакова Ю. Г. - Стандартизация показателей состояния тканей пародонта с использованием диагностической компьютерной системы пародонтального зондирования "Флорида Проуб", Вишневская А. А., Островский А. В. (2011)
Чумакова Ю. Г. - Мультидисциплинарный подход в комплексном лечении больных пародонтитом, Перекрест В. В., Кононенко А. Е., Прийма А. А. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Долударева Я. С. - Поверхностно-активные вещества как дестабилизаторы упруго-пластических свойств горных пород, Кулинич В. Д., Козловская Т. Ф., Долударев В. Н. (2013)
Куринной В. П. - Некоторые аспекты физических процессов в породном массиве, возникающих при распространении ударных волн, Гаркуша И. П. (2013)
Чебенко Ю. Н. - Взрывной импульс как фактор удельной энергии взрыва взрывчатых веществ (2013)
Гребенюк Т. В. - Експериментальне дослідження впливу динамічних навантажень на процес тріщиноутворення при видобуванні кам’яних блоків, Ткачук К. К. (2013)
Кулинич В. Д. - Влияние концентрации и времени воздействия поверхностно-активных веществ на прочностные характеристики скальных горных пород (2013)
Фоменко І. О. - Розробка та дослідження процесу керування напрямом розколу блочного каменю при використанні невибухових руйнуючих сумішей, Фоменко О. І., Ковтун І. М., Ковтун А. І. (2013)
Долударев В. Н. - Влияние различных прослоек между зарядом и нагружаемой средой на ее деформацию при взрыве (2013)
Воробйов В. В. - Промислові дослідження впливу розташування ініціаторів у свердловині на якість дроблення гірської маси, Пєєв А. М., Щетинін В. Т. (2013)
Воробьев В. Д. - Влияние параметров сетки скважинных зарядов на относительные расстояния между ними при порядно-диагональных схемах взрывания, Твердая О. Я., Косьмин И. В. (2013)
Терентьєв О. М. - Класифікація комбінованих способів руйнування гірських порід графами, Стрельцова І. М. (2013)
Крючков А. І. - Дослідження особливості формування коефіцієнта використання кар’єрного комбайна Wirtgen 2200 SM в часі, Влащук І. М. (2013)
Коновал С. В. - Математичне моделювання процесів руйнування гірських порід з метою отримання якісного виходу фракцій з застосуванням зарядів різної форми (2013)
Лотоус В. В. - Оптимизация параметров пластического деформирования при упрочнении деталей горного оборудования, Загирняк М. В., Драгобецкий В. В. (2013)
Шашенко А. Н. - Численное моделирование потери устойчивости пород почвы в горных выработках глубокого заложения, Кравченко К. В., Король А. Ю. (2013)
Воробьев В. В. - Метод разделения переменных в динамических расчетах элементов горных машин, Киба И. И. (2013)
Скипочка С. И. - К вопросу исследования натяжения штангового анкера для обеспечения устойчивости углепородного массива, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Войтович Т. Г. (2013)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной плотности анкерования однородного приконтурного массива (2013)
Коваленко В. В. - Можливості збільшення глибини використання набризкбетонного кріплення, що досліджені за допомогою чисельного моделювання (2013)
Бондаренко А. А. - Проектирование грунтозаборного устройства землесосного снаряда ССБ 500/440 (2013)
Кучин А. С. - Распределение горизонтальных деформаций при неполной подработке земной поверхности в условиях Западного Донбасса, Сдвижкова Е. А. (2013)
Халимендик О. В. - Шляхи забезпечення тривалої стійкості протяжних гірничих виробок в умовах несиметричних навантажень при використанні рамного металевого кріплення, Сторчак Г. Г., Халимендик О. В., Пустовий В. В. (2013)
Панишко А. И. - Пути решения проблемы закрытия угольных шахт, Еременко А. Ю., Хозяйкина Н. В. (2013)
Мартынов В. Л. - Повышение энергоэффективности зданий горного производства (2013)
Ремез Н. С. - Влияние амплитудно-частотного действия сейсмовзрывных волн на основание опоры ЛЭП Кощеевского гранитного карьера, Крайчук C. А. (2013)
Моркляник Б. В. - Вплив колекторів теплових насосів на міцнісні та несучі характеристики основ і фундаментів при знакоперемінних температурах, Фартушний А. С., Шаповал В. Г. (2013)
Чеберячко Ю. І. - Зменшення ризику виникнення професійних захворювань з пилової етіології гірників при використанні протипилових респіраторів (2013)
Чеберячко С. І. - Дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів при циклічному потокові повітря (2013)
Звернення до авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Список авторів (2013)
Шидловская Н. А. - Переходные процессы в RLC-цепях с параметрической нагрузкой, Захарченко С. Н. (2014)
Приймак М. В. - Моделі та методи дослідження систем масового обслуговування марківського типу в умовах стохастичної періодичності та їхнє застосування в енергетиці, Мацюк О. В., Маєвський О. В., Прошин С. Ю. (2014)
Волков И. В. - Расчет параметров универсального фильтра высших гармоник для систем с многопульсными выпрямителями, Каршенов Д. П., Подольный С. В. (2014)
Христо А. И. - Численное моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитного генератора импульсов, Зозулев В. И., Шолох Д. А. (2014)
Милых В. И. - Сравнительный анализ переменного магнитного поля на поверхности ротора турбогенератов с разным числом зубцов статора в режиме нагрузки, Полякова Н. В. (2014)
Черно А. А. - Динамическая модель электромагнитного вибрационного привода (2014)
Антонов А. Е. - Порошковые магнитопроводы для магнитоэлектрических машин, Филоменко А. А. (2014)
Стогній Б. С. - Побудова дискретних макромоделей об'єктів електроенергетичних систем на підставі реальних експлуатаційних характеристик, Сопель М. Ф., Стахів П. Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. (2014)
Буткевич О. Ф. - Підвищення надійності моніторингу допустимості завантаження контрольованих перетинів енергосистем, Левконюк А. В., Стасюк О. І. (2014)
Виштак Т. В. - Скорость вращения жидкого металла в кристаллизаторе с синхронным электромагнитным перемешивателем, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2014)
Лозинський А. О. - Дослідження системи переміщення електродів дугової сталеплавільної печі з нечітким регулятором, Паранчук Я. С., Демків Л. І. (2014)
Брагинец И. А. - Оценка эффективности применения оптимальной фильтрации в лазерных частотно-фазовых системах (2014)
Зайцев Е. А. - Исследование погрешности установки частоты синтезаторов частотно-фазовых систем с использованием LabView (2014)
Михаль А. А. - Электрическая модель кондуктометрического преобразователя биосенсора для исследования объемного импеданса, Гребеньков И. Н. (2014)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка” (2014)
Левицкий А. П. - Провоспалительные и преддисбиотические процессы в слизистой оболочке полости рта крыс при гипосаливации, Кушнир Е. Н., Чулак-Колотилина Ю. Л. (2011)
Любченко О. В. - Сравнительная оценка противовоспалительных и антиоксидантных свойств пломбировочных цементов "Рестапекс" и "Pro Root МТА" на модели экспериментального периодонтита (2011)
Чумакова Ю. Г. - Влияние табакокурения на ткани полости рта в условиях моделирования пародонтита у крыс, Вишневская А. А., Крыкляс В. Г. (2011)
Терешина Т. П. - Влияние длительности заболевания сахарным диабетом на рас-пространенность стоматологической патологии, Новицкая И. К., Димчева Т. И. (2011)
Нигматов Р. Н. - Микробиологические и иммунологические показатели по-лости рта у больных с хроническими заболеваниями почек, Мусаева К. А., Зейнитдинова З. А. (2011)
Сергеева И. Е. - Клинико-патофизиологические аспекты эффективности ферментных препаратов при лечении больных генерализованным пародонтитом (2011)
Строченко Е. А. - Эхоостеометрические и денситометрические исследования костного метаболизма у работников Ильичевского морского торгового порта (2011)
Демьяненко С. А. - Дисбиотические и воспалительные явления в полости рта у лиц с циррозом печени, Гончарук С. В., Аншукова О. И, Пустовойт П. И., Токарь Е. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Кулигіна В. М. - Фізико-хімічні властивості ротової рідини при ураженні тканин пародонта у хворих з дисбактеріозом кишечника, Поліщук О. В. (2011)
Череда В. В. - Скринінгова оцінка колонізаційної резистентності слизової оболо-нки порожнини рота, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2011)
Бабаев П. Н. - Влияние пассивного курения на состояние тканей полости рта школьников, Мамедов Р. М. (2011)
Безруков С. Г. - Использование индекса дифференцировки клеток, как объективного показателя темпов течения одонтогенного постэкстракционного раневого процесса в условиях применения лечебно-профилактических комбинированных повязок, Бом К. Г., Филиппова Л. А., Шаланин В. В. (2011)
Пилипюк Н. В. - Диагностика и лечение врожденных кист и свищей шеи, Гобжелянова Т. А., Чумаков А. Н., Пилипюк Д. Н. (2011)
Джерелей А. А. - Стандартизованная оценка гармоничного психосоматического состояния у больных с хирургической патологией челюстно-лицевой области, Романенко И. Г. (2011)
Воловар О. С. - Прояви патології органів сечової системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Ткаченко Ю. В. - Прогнозирование очаговой деминерализации эмали у пациентов с несъемной ортодонтической техникой в свете объективизации эмалевой резистентности, Слободской Р. Б. (2011)
Дмитренко М. І. - Виникнення зубощелепних аномалій із скупченістю фронтальних зубів у школярів залежно від стану соматичного (2011)
Назаров О. Н. - Новые достижения и технические возможности в лечении формирующихся сагит-тальных аномалий прикуса, Алимова Р. Г. (2011)
Мірчук Б. М. - Міофункціональний апарат для профілактики і лікування зубо-щелепних аномалій у дітей з ДЦП, Бруніч Т. Д. (2011)
Косенко К. Н. - Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта комбинированными конструкциями зубных протезов, Громов О. В. (2011)
Романова Ю. Г. - Частота проявления аллергических реакций в полости рта на акриловые пластмассы, Лепский В. В., Жижикин О. И. (2011)
Рожкова Н. В. - Влияние биологически активных веществ на адсорбцию оральных бактерий акриловой пластмассой, Лабунец В. А., Завадский В. Е., Левицкий А. П. (2011)
Семенов Є. І. - Чисельний аналіз біомеханічної системи "кісткова тканина щелеп - внутрікіст-ковий циліндричний імплантат – незнімна ортопедична конструкція" у програмі ANSYS, Сур’янінов М. Г. (2011)
Савчук О. В. - Деякі актуальні проблеми та напрями розвитку дитячої стоматологічної служби (2011)
Вычалковская Н. А. - Оценка эффективности комплексного санаторно-курортного лечения детей с гингивитом на фоне ДЦП, Ковач И. В. (2011)
Идиев О. Э. - Результаты электромиографических исследований жевательных мышц у детей с церебральным параличом, Махсудов С. Н., Рузиева Н. К. (2011)
Довбня Ж. А. - Уровень модифицированного альбумина в слюне у детей с хроническим катара-льным гингивитом, Головская Г. Г. (2011)
Ким Н. В. - Распространенность и интенсивность кариеса зубов у ВИЧ-инфиицрованных детей, Алимов А. С., Ким О. В. (2011)
Синьковская О. А. - Стоматологическая заболеваемость у детей с целиакией и синдромом мальабсорбции (2011)
Анисимов М. В. - Результаты социологического опроса врачей по применению местных анестетиков в стоматологической практике, Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2011)
Крижалко О. В. - Організація стоматологічного диспансерного спостереження вагітних жінок, Якубова І. І. (2011)
Лабунець В. А. - Порівняльна характеристика величини витрат робочого часу зубних тех-ніків на низку ще ненормованих видів зубних протезів, в залежності від їх об’єму та структури, Дієва Т. В., Дієв Є. В. (2011)
Крячко А. Г. - Найбільш типові помилки, яких припускаються суб’єкти господарювання при здійсненні медичної практики згідно вимог ліцензійних умов (2011)
Ісаєва Н. С. - Схеми профілактики карієсу постійних зубів у дітей із аскаридозом (2011)
Авдєєв О. В. - Вдосконалення комплексної діагностики та терапії запальних ускладнень при проведенні ортодон-тичного лікування (2011)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование профилактики неблагоприятных производст-венных воздействий горнорудного производства, Куранова А. В. (2011)
Гордиюк Н. М. - Показатели из-мерения величины открывания рта, Семёнов К. А., Груздева А. А., Гусева Е. С., Глазунов А. О., Кустенко А. С. (2011)
Гордиюк Н. М. - Особенности удаления зачатков восьмых зубов при ортодонтическом лечении скученности зубов, Бойко Г. Г., Степанова С. В., Анисимова Л. А. (2011)
Деньга О. В. - Морфологические особенности влияния остеотропных препаратов на регенерацию костной ткани в эксперименте, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2011)
Ирсалиев Х. И. - Ультраструктурные особенности взаимодействия микроорга-низмов с клетками мягких и твёрдых тканей при пародонтите, Ризаева С. М., Байбеков И. М. (2011)
Косенко К. Н. - Пародонтопротекторные свойства комплекса водного экстракта полифенолов зверобоя продырявленного, Ткаченко Е. К., Новосельская Н. Г., Мокшина Е. Г. (2011)
Куцевляк В. И. - Ускоренное перемещение зубов с примене-нием микроимплантатов, Старикова С. Л., Данилова Ю. Г., Матауи Мехди. (2011)
Осарчук Н. А. - Сучасні аспекти профілактики гінгівіту при ортодонтичному лікуванні (2011)
Пашаев А. Ч. - Влияние различных факторов на распространенность зубочелюстных аномалий (2011)
Ризаева С. М. - Влияние на эритроциты сочетанной локальной и внутрисосуди-стой лазеротерапии в комплексном лечении пародонтитов, Ирсалиев Х. И., Байбеков И. М. (2011)
Самойленко А. В. - Підвищення эфективності ортодонтичного лікування пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату, Дрок В. О. (2011)
Степанова С. В. - Шляхи покращання гігієнічного стану порожнини рота в ході ортодонтичного лікування сучасними незнімними апаратами, Фесенко В. І., Семенов К. А., Патяка А. І., Рибак М. О. (2011)
Терешина Т. П. - Связь между гигиеническим состоянием полости рта и степенью аллергической реакции на акриловые пластмассы, Косенко К. Н., Жижикин О. И. (2011)
Терешина Т. П. - Эффективность применения фитополоскания "Мальвина" в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта, Мозговая Н. В., Рудинская Л. А. (2011)
Ткаченко Е. К. - Анаболическое действие витамина К в тка-нях ротовой полости крыс в условиях экспериментального пародонта, Косенко К. Н., Новосельская Н. Г., Мокшина Е. Г. (2011)
Валентина Федорівна Куцевляк (2011)
Шерман І. М. - Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства, Гейна К. М., Кутіщев С. В., Кутіщев П. С. (2013)
Гулай О. В. - Формування екологічних зв’язків Erysipelothrix rhusiopathiae з Riccia fluitans у гідробіоценозах, Жукорський О. М. (2013)
Григоренко Т. В. - Досвід застосування пивної дробини для удобрення вирощувальних ставів (2013)
Назаров О. Б. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Дніпродзержинського водосховища, Борисенко А. В. (2013)
Алексієнко М. В. - Видовий склад та просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі Канівського водосховища, Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2013)
Кражан С. А. - Формування бактеріо-зоопланктонної складової частини природної кормової бази вирощувальних ставів під впливом традиційних органічних добрив, Москаленко Н. М., Коба С. А. (2013)
Рудь Ю. Ю. - Ідентифікація статі у дунайського лосося Нucho hucho методом полімеразної ланцюгової реакції, Філіпов В. Ю., Драган Л. П., Бучацький Л. П. (2013)
Причепа М. В. - Вплив екологічних чинників водного середовища на морфофізіологічні показники судака та окуня (2013)
Особа І. А. - Аналіз інтенсивності перебігу вільнорадикальних процесів в тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів дволіток коропів різного ґенезу (2013)
Кориляк М. З. - Фітотерапевтичні властивості розторопші плямистої та її використання в годівлі тварин (2013)
Грициняк І. І. - Іхтіологічні аспекти визначення істотності шкоди рибному господарству, Чуклін А. В., Бузевич І. Ю. (2013)
Диденко А. В. - Особенности распространения амурского чебачка (Pseudorasbora parva) в Днепродзержинском водохранилище (2013)
Старко Н. В. - Влияние садкового рыбоводства на структурно-функциональные характеристики и накопление донных отложений в водоемах-охладителях (2013)
Кузьминова Н. С. - Популяционные параметры ставриды в различных акваториях Черного моря в современный период (2013)
Грициняк І. І. - Вплив екологічних умов та заходів інтенсифікації на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа, Тучапська А. Я., Кражан С. А., Тучапський Я. В. (2013)
Борисенко Н. О. - Інформативність мікросателітних локусів для аналізу генетичної структури білого та строкатого товстолобиків, Грициняк І. І., Тарасюк С. І. (2013)
Добрянська Г. М. - Особливості формування екосистеми ставів за використання в годівлі коропа ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (l.) moench), Мельник А. П., Дерень О. В., Михайленко Н. Г. (2013)
Гулай О. В. - Взаємодія Ceratophyllum demersum з патогенними мікроорганізмами в умовах водних екосистем, Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. (2013)
Смирнюк Н. І. - Аналіз виробництва риби та рибної продукції в Україні на сучасному етапі становлення ринкових відносин, Буряк І. В., Товстенко Л. В. (2013)
Хандожівська А. І. - Розмірно – вагові показники харіуса європейського (Thymallus thymallus) в річках Закарпаття (2013)
Підвисоцький Р. - Майбутнє платіжного ринку – безконтактні платіжні інструменти і широке використання електронних грошей, Матвійчук Ю. (2013)
Махаєва О. - Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта (2013)
Міщенко В. - Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у травні 2013 р. (2013)
Гриценко М. - "Банк, якому довіряють – 2013” (2013)
Сирота В. - Комунікаційна політика як фактор стабілізації діяльності банку в кризовий період (2013)
Митники радилися в Херсоні (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Травень 2013 року (2013)
Бєлова І. - Визначення фінансової стабільності України, Башлай С. (2013)
Пацера М. - Міжнародна банківська конкуренція: погляд науковців (2013)
Пшик Б. - Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву (2013)
Крилова В. - Особливості кредитної кооперації в Україні, Ніконова М. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за травень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за травень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у травні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у травні 2013 р. (2013)
Матвійчук Ю. - У пошуках українськості: між дилемами Європи та викликами Росії (2013)
Патрікац Л. - Сучасний банкір: хто він? (2013)
Козюк В. - Життєвий цикл резервної валюти (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 5 гривень у червні 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Луганській області” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Материнство” (2013)
Матвійчук О. - Українська лірична пісня – найкраща! Не тільки в музичному, а й у нумізматичному мистецтві (2013)
Українські зірки у "Монетному сузір’ї – 2013” (2013)
Зінькова Т. - Поповнення інформаційних ресурсів найбільшої книгозбірні України (2013)
Чуклін А. В. - До питання визначення оптимальних параметрів вічка знарядь лову для промислу риб в Україні, Ізергін Л. В., Кулик П. В. (2013)
Шекк П. В. - Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун (2013)
Рудик-Леуська Н. Я. - Структурні показники популяцій основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища (2013)
Коновець І. М. - Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладів р.Нивка в районі аеропорту "Київ, Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т., Подругіна А. Б., Ситник Ю. М. (2013)
Тучапська А. Я. - Аналіз живлення цьоголіток любінського лускатого коропа при підгодівлі кормовим зоопланктоном (2013)
Кожушко І. О. - Альтернативні методи отримання раннього потомства коропа, Андрющенко А .І., Стрілецький О. І. (2013)
Кононенко Р. В. - Використання установки замкнутого водопостачання при інтенсифікації виробництва рибопродукції (2013)
Алхімова Ю. М. - Густота посадки і співвідношення компонентів полікультури у ставах на торф’яних і піщаних грунтах при вирощуванні цьоголіток коропових риб, Незнамов С. О., Шерман І. М. (2013)
Янович Н. Є. - Жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропа за різної концентрації міді та цинку у воді (2013)
Компанець Е. В. - Активність лімфоцитів у імунізованих в черевну порожнину коропів в системі "паразит - господар" (2013)
Тучапський Я. В. - Вікові особливості показників плодючості самиць коропа українських порід любінських лускатого і рамчастого внутрішньопорідних типів в умовах природного відтворення (2013)
Осіпенко М. І. - Рибогосподарська характеристика четвертого покоління коропа нивківської заводської лінії малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи, Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В., Горбаченко В. Н. (2013)
Грициняк І. Й. - Тематичний бібліографічний список робіт з питань історії розвитку рибного господарства (2013)
Видатний вчений, фахівець рибної галузі. До 110-ї річниці від дня народження Муріна Василя Олександровича (2013)
Панарін В. Є. - Потенційні можливості зміцнення різального інструменту композиційними покриттями з вуглецевими нанотрубками, Свавільний М. Є., Хомінич А. І., Кіндрачук М. В., Корбут Є. В. (2011)
Киндрачук М. В. - Отказы в трибологических системах, Кульгавый Э. А., Данилов А. П., Диденко А. Л. (2011)
Кіндрачук М. В. - Процеси припрацювання в трибологічних системах, Дворук В. І., Кульгавий Е. А., Хлевна Ю. Л. (2011)
Кравец И. А. - К гипотезе о состоянии узла трения в магнитном поле, Свирид М. Н., Белас О. Н., Волосович Г. А., Бородий В. Н. (2011)
Ивщенко Л. И. - Интерпретация результатов изнашивания при сложном знакопеременном нагружении, Цыганов В. В. (2011)
Вольченко А. И. - Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (Частина 4), Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Малик В. Я., Поляков П. А. (2011)
Парайко Ю. І. - Закономірності зношування робочих поверхонь газоперекачуючого обладнання та розроблення технологій підвищення їх ресурсу (2011)
Марчук В. Є. - Дослідження зносостій-кості електроіскрових покриттів в умовах фретинг-зношування, Духота О. І., Науменко Н. О. (2011)
Копей Б. В. - Підвищення ресурсу редукторів штангових свердловинних насосних установок, Парайко Ю. І., Стефанишин О. І., Шостаківський І. І. (2011)
Пузік С. О. - Оцінка придатності резервуарів до експлуатації, Островський Б. О., Комар Д. А. (2011)
Пелых В. Н. - Методология оценки предельного состояния конструкционных материалов в условиях комбинированного многоциклового асимметричного нагружения, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Касперская В. В. (2011)
Радько О. В. - Формування якості поверхонь тертя з метою скорочення часу їх припрацювання та підвищення зносостійкості, Мєдвєдєва Н. А., Скуратовський А. К., Мірненко В. І. (2011)
Регульский М. Н. - Учет жесткостных характеристик машин осевого нагруже при испытаниях на усталость конструктивных элементов несимметричного профиля, Борозенец Г. М., Башта А. В., Карпова К. В. (2011)
Тіт В. А. - Фретинг-корозія, як один з основних видів зношування в гідромашинах, та її наслідки (2011)
Нигора В. М. - Метрологічне забезпечення екологічного моніторингу (2011)
Міщук О. О. - Особливості структури сталевих поверхонь тертя в умовах нерівноважного механохімічного активування, Цаплій М. П. (2011)
Ставицкий В. В. - Метод анализа эффективности высокоскоростных зубчатых передач, Носко П. Л. (2011)
Лобурак В. Я. - Підвищення зносостійкості аустенітної сталі 12Х18Н10Т шляхом поверхневого дифузійного насичення, Дидін М. І., Петрик І. Я. (2011)
Маннапова О. В. - Вплив структури і твердості на зношування покриттів, Соколов О. Д. (2011)
Якобчук О. Є. - Зносостійкість вакуумно-дугових та гальванічних покриттів в умовах тертя ковзання (2011)
Хижняк В. Г. - Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування, Аршук М. В., Костенко О. Д., Карпець М. В., Калашніков Г. Ю. (2011)
Федорчук С. В. - Структура композиційних електролітичних покриттів з евтектинчим наповнювачем, розроблених для роботи при підвищених температурах, Корнієнко А. О., Жигинас В. В. (2011)
Ярматов І. Т. - Особливості зміни форми гальванопорошкових композиційних покриттів за умов контрольованогомеханічного навантаження, Лучка М. В. (2011)
Ковальченко А. М. - Исследование влияния поверхностных оксидных плёнок, скорости скольжения и геометрии контакта на возникновение схватывания в медной паре трения (2011)
Марченко С. В. - Повышение абразивостойкости многослойной наплавкой титано-азотосодержащего белого чугуна, Дегула А. И. (2011)
Савчук П. П. - Епоксидні композити у вузлах тертя ковзання (2011)
Дворук В. І. - Регулювання стереометричних характеристик макрогетерофазного композиційного сплаву, як засіб керування його абразивною зносостійкістю, Бєлих С. С. (2011)
Puzik S. O. - Calculation of magnetic oil clarifier, Shevchuk V. S., Baranivskiy Y. O., Mykhailenko O. O. (2011)
Glazkov M. - Express method for quantitative water detection in aviation fuel, Laneckyi V., Puzik O., Hlebnikova V. (2011)
Ковальченко А. М. - Влияние твердости контртела на трибологическое поведение текстурированной поверхности при трении со смазкой и первоначальном точечном контактировании (2011)
Соркін І. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2013)
Дубихвіст О. - Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку, Лановий В. (2013)
Підвисоцький Р. - Неопалима купина духовних скарбів представлена на виставці православного іконопису в НБУ (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень (Червень 2013 р.) (2013)
Прохоренко В. - Системі електронних платежів Національного банку України – 20 років, Синявська Н. (2013)
Білаш О. - Першопроходцям завжди непросто (2013)
Савченко А. - Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження (2013)
Бендерський Ю. - Надійний фундамент – успіх будь-якої справи, Годік М., Ясько М., Гаврилюк В. (2013)
Транскордонні перекази у І півріччі 2013 року (2013)
Підвисоцький Р. - Практичні результати наукових досліджень сприяють розвитку фінансового сектору (2013)
Чікіта І. - Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання (2013)
Лехіцька Є. - Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону (2013)
Плачинда В. - Класифікація режимів валютного курсу (2013)
Пластун О. - Цінові бульбашки та антибульбашки: технологія виявлення і правила торгівлі помилково оціненими активами (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2013 року (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2013 року) (2013)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2013 року (2013)
Гладких Д. - Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 червня і 1 липня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2013 року (2013)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (за станом на 01.07.2013 р.) (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2013 р.) (2013)
Яковлєва Т. В. - Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи (2013)
Пилипенко Ю. В. - Вплив інтенсивності промислу на вікову структуру ляща (Abramis brama) Дніпровсько-Бузької гирлової зони, Лобанов І. А., Корнієнко В. О. (2013)
Плічко В. Ф. - Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася каховського водосховища, Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Мельник А. П. - Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах риб-бентофагів кременчуцького водосховища, Власова Н. М., Колос О. М., Діденко О. В. (2013)
Мрук А. І. - Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних у мовах господарства "Ішхан", Тертерян Л. Л., Хандожівська А. І., Тертерян Л. А. (2013)
Коба С. А. - Живлення та ріст цьоголіток коропа при направленому формуванні природної кормової бази, Григоренко Т. В., Кражан С. А. (2013)
Сироватка Н. Ю. - Жирнокислотний склад печінки коропів за різної кількості голозерного вівса у комбікормі, Грициняк І. І., Фріштак О. М., Тушницька Н. Й. (2013)
Янович Н. Є. - Вплив різної концентрації міді та цинку у воді на жирнокислотний склад печінки коропів (2013)
Сироватка Д. А. - Вплив різних режимів розморожування на рухливість дефростованих сперміїв білого амура (Ctenopharyngodon idella), Бех В. В. (2013)
Гейко Л. М - Селекційний відбір підрощених личинок риб на основі їх реореакцій, Алексієнко В. Р. Олексієнко О. О. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Порівняльний аналіз генетичної структури українських порід коропа за різних умов розведення (2013)
Рудь Ю. П. - Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК (2013)
Особа І. А. - Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб (2013)
Майструк А. А. - Відтворювальна здатність самок окуня (Perca fluviatilis l.) Шацьких озер при їх інвазії Triaenophorus nodulosus (2013)
Охріменко О. В. - Оцінка якості води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біологічної індикації (2013)
Фундатор рибогосподарської науки. До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича (2013)
Видатний вчений іхтіолог-рибовод. До 75 - річчя від дня народження Балтаджі Ростислава Анатолійовича (2013)
Видатний вчений рибогосподарської науки. До 75 - річчя від дня народження Шерман Ісаака Михайловича (2013)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни тканин пародонту в експерименті (2010)
Аджисалієва Т. А. - Порівняльна оцінка лікування альвеолітів, що виникають після видалення ретенованих дистопованих зубів, Морозова М. М. (2010)
Алиева Р. К. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта, Иманов Э .А. (2010)
Бабов Э. Д. - Особливості перебігу захворювань пародонта у працівників хімічного виробництва, Михайленко І. О. (2010)
Беличенко Ю. Н. - Обнаружение цианобактерии в зубном налете, Козырчикова И. В. (2010)
Бушма Н. В. - Профилактика кариеса зубов у детей с применением озонотерапии и фиссурных герметиков (2010)
Волкова О. С. - Влияние алиментарных добавок на степень атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти крыс (2010)
Глазунов О А. - Влияние неблагоприятных условий горнорудного производства на неспецифическую резистентность (2010)
Гордиюк Н. М. - Психотерапевтический подход при рождении ребенка с Врожденной челюстно-лицевой патологией, Бойко Г. Г., Анисимова Л. А., Беляева И. В., Давыдов Н. Н., Федорченко А. В. (2010)
Горобец С .М. - Применение остеотропной терапии в комплексном лечении генерализованного пародонтита у больных с нейротравмой (2010)
Гусейнова С. Т. - Стоматологический статус лиц, проживающих на территориях, прилегающих к объектам нефтедобычи (2010)
Денисова Е. Г. - Клиническая эффективность витальной пульпотомии в зубах временного прикуса, Соколова И .И. (2010)
Джерелей А. А. - Психосоматические аспекты лечения хирургических стоматологических больных (2010)
Жижикин О. И. - Способ оценки аллергических проявлений в полости рта на акриловые пластмассы, Терешина Т. П., Романова Ю. Г. (2010)
Казинина Е. Н. - Использование методов фито-физиотерапии в комплексном лечении пародонтита, Романенко И. Г. (2010)
Каськова Л. Ф. - Вплив контамінованого грудного молока на біоценоз порожнини рота дітей, Якубова І. І., Овчиннікова Г. І., Коляда О. О. (2010)
Кіндрат Г. В. - Оцінка карієсогенної ситуації ротової порожнини в дітей із третім ступенем активності карієсу зубів, Попович З. Б. (2010)
Косенко К. Н. - Уровень слюновыделения при разных степенях тяжести хронического кандидоза слизистой оболочки полости рта, Терешина Т. П., Заградская Е. Л. (2010)
Крылова Т. Л. - Применение мази "Вирогель" в комплексном лечении Острого герпетического стоматита, Османова Э. Р. (2010)
Кузембаева М. А. - Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта экстрактом полифенолов тысячелистника (Achillea millefolium L.), Перова А. И. (2010)
Лабунець В. А. - Витрати робочого часу лiкаря-стоматолога на низку ненормованих видiв зубних протезiв, Дiєва Т. В. (2010)
Лабунец В. А. - К вопросу о реформировании зуботехнического производства в государственных стоматологических учреждениях, Козлов А. В., Шаблий В. Ф., Подабуева А. И., Кончичев С. Р., Хачиров И. А., Рожкова Н. В. (2010)
Левицкий А. П. - Применение пребиотиков в стоматологии, Деньга О. В., Селиванская И. А., Макаренко О. А., Гончарук С. В., Демьяненко С. А., Лепский В. В., Скидан К. В., Романова Ю. Г. (2010)
Левицкий А. П. - Экспериментальные методы воспроизведения и определения степени дисбиоза в тканях полости рта, Макаренко О. А., Деньга О. В., Россаханова Л. Н., Демьяненко С. А., Кнава О. Э., Ходаков И. В., Гонча-рук С. В. (2010)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие препаратов биофлаваноидов при дисбиотических осложнениях в хирургической и ортопедической стоматологии, Лабунец В. А., Макаренко О. А., Карый В. И., Лепский В. В., Сенников О. И., Романова Ю. Г., Рожкова Н. В., Скидан М. И., Новицкий В. Б. (2010)
Маланчук В. О. - Перспективи у застосуванні наночастинок срібла для профілактики запальних захворювань при хірургічних втручаннях на щелепно-лицевій ділянці у дітей, Рибачук А. В. (2010)
Михайлова Т. В. - Влияние факторов окружающей среды на заболеваемость кариесом зубов у детей разных физико-географических Районов Крыма, Чумакова Ю. Г. (2010)
Насирова Х. Б. - Состояние пародонта детей с рахитоподобными заболеваниями (2010)
Неспрядько В. П. - Дослідження нейро-м’язових розладів, які супроводжують синдром скуп-ченості зубів фронтальної ділянки у пацієнтів 12-25 років, Костюк Т. М., Тяжкороб Т. В. (2010)
Острянко В .І. - Визначення вихідного рівня мінералізації поверхневого шару незрілої емалі постійних зубів у дітей методом спектрального аналізу (лабораторне дослідження), Якубова І. І. (2010)
Паласюк Б. О. - Залежність стану пародонту від психофізіологічних особливостей дітей (2010)
Пашаев А. Ч. - Профилактика основных стоматологических заболеваний у населения Азербайджана (2010)
Пильтяй. В. И. Зискин. С. А. - Ретроградное пломбирование корня зуба материалом двойного отверждения "Citofil-Ca" (2010)
Попович З. Б. - Поширеність захворювань пародонту у дітей, які проживають на екологічно за-бруднених територіях, Кіндрат Г. В., Трушик Г. О. (2010)
Рабовіл М. І. - Лікування дистального прикусу, ускладненого звуженням зубних рядів обох щелеп (2010)
Разуменко М. В. - Частота клинических проявлений воспалительных состояний слизистой оболочки полости рта у лиц с мос-товидными зубными протезами (2010)
Романенко И. Г. - Применение биорезонансной стимуляции в ретенционном периоде ортодонтического лечения, Вагин П. В. (2010)
Рябоконь Е. Н. - Зависимость эффективности лечения оча-говой деминерализации эмали от активности её течения, Катурова Г. Ф., Баглык Т. В., Стеблянко Л. В., Кирсанова А. В. (2010)
Семенов К. А. - Роль ментального стресса в патогенезе кариеса зубов у детей, Кукоба С. В., Глазунов А. О. Зацыпилина Е. О, Грецкая О. В. (2010)
Скрипник Ю. В. - Изучение распространенности кариеса постоянных зубов у детей с лег-кой степенью снижения интеллекта, Якубова И. И., Скрипник В. И. (2010)
Соколова И. И. - Показатели гигиены полости рта детей 10 – 15 лет, проживающих в г.Харькове, Ярошенко Е. Г., Токарь А. А. (2010)
Степанова С. В. - Коррекция дисбиотических сдвигов в полости рта при комплексном лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей, Фесенко В. И., Глазунов О. А, Скрипнюк Г. А., Павличенко М. А. (2010)
Тилигузова Н. А. - Применение Бактулина у курильщиков, Кузембаева М. А. (2010)
Хамдан А. - Перспективы использования микроимплантатов в ортодонтическом лечении (2010)
Чепель Л. І. - Використання лікувальної композиції з леци-тином і гідроксиапатитом у хворих пародонтитом, Туров В. В., Барвінченко В. М, Головань А. П., Береза Б. М. (2010)
Шаблий Д. Н. - Профилактика развития альвеолитов после атипичного удаления третьих нижних моляров, путем местного применения обогащенной тромбоцитами плазмы (2010)
Ткаченко Е. К. - Влияние полифенольной недостаточности и индуктора гипер-плазии эпителия на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта у крыс, Косенко К. Н., Бреус В. Е, Носийчук С .В. (2010)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого препарата на состояние зубов и костной ткани пародонта крыс, получавших кариесогенный рацион, Рябоконь Е. Н. (2010)
Макаренко О. А. - Влияние кверцетина на состояние зубо-челюстной системы крыс, полу-чавших кариесогенный рацион, Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Дрогомирецкая М. С. - Влияние ортодонтического вмешательства на состояние тканей пародонта крыс при алиментарной гиперлипидемии и ее профилактика (2010)
Куцевляк В. Ф. - Структура патологічних ознак в секстантах за індексом CPITN у населення територій з надлишковим вмістом солей важких металів у довкіллі, Лахтін Ю. В. (2010)
Пашаев Ч. А. - Рационализация подходов по комплексному консервативному лечению воспалительных заболеваний пародонта, Мамедов Р. М. (2010)
Любченко О. В. - Обоснование применения технологии Endo-Express® & Safe-Siders® в практической эндодонтии (2010)
Новикова Ж. А. - Содержание фтора в ротовой жидкости у лиц с высокой интенсивностью кариеса после применения зубных паст с разной концентрацией фтора (2010)
Борисенко Л. Г. - Эффективность лечения заболеваний периодонта у пожилого населения (2010)
Глазунов О. А. - Статистические методы в оценке влияния обще соматической патологии на клинические по-казатели состояния полости рта у работников горнорудной промышленности, Галкин А. В. (2010)
Куцевляк В. И. - Опыт применения эндопротезов височно-нижнечелюстного сустава по данным межре-гионального центра детской хирургической стоматологии ОДКБ № 1 города Харькова, Любченко А. В. (2010)
Маланчук В. О. - Експериментальне дослідження процесу релаксації напружень в кіс-тковій тканині нижньої щелепи, Шидловський М. С., Копчак А. В. (2010)
Шокиров Ш. Т. - Стабильность верхней челюсти после ее перемещения с использованием внутриротовых дистракторов у больных с врожденной расщелиной губы и неба (2010)
Мірчук Б. М. - Аналіз наявності місця для прорізування постійних зубів і симетричності зу-бних рядів в період змінного прикусу, Дєньга А. Е., Ахмад Абудан (2010)
Деньга О. В. - Закономерности биохимических процессов в кор-невых каналах постоянных зубов при периодонтите у детей, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф., Шпак С. В., Томак Л. И. (2010)
Казакова Р. В. - Рівень соматичного здоров’я у дітей з декомпенсованою формою карієсу зубів, Білищук М. В., Лук´яненко Н. С., Воляк М. Н. (2010)
Кеч Н. Р. - Стан кісткової тканини у дітей з екологічно детермінованою патологією в динаміці лікування, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Лучинський М. А., Печеник С. О., Лучинський А. М. (2010)
Иванова В. А. - Состояние иммунитета у детей при тяжелой форме хронического рецидивирующего афтозного стоматита с лямблиозной инвазией (2010)
Сафаров А. М. - Состояние слизистой оболочки протезного ложа при съемном протезировании (2010)
Бугорков И. В. - Хирургические методы лечения при оказании комплексных ортопедических услуг, Бугоркова И. А. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологи АМН Украины за 80 лет, Косенко К. Н. (2010)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2006-2008 годы, Наретья Е. Г., Рейзвих О. Э., Жадько Р. Т. (2010)
Леус П. А. - Пилотный проект: "оптимизация системы стоматологической помощи детскому населению" (2010)
Смоляр Н. І. - Проведення "Уроків здоров'я" серед дітей різного віку як метод впрова-дження санітарно-освітньої роботи, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2010)
Губанова О. И. - Мониторинг эпидемиологии зубочелюстных аномалий у детей Донецкого промышленного региона, Чижевский И. В., Якубенко В. М., Кобцева Е. А., Якубенко Е. В. (2010)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторные свой-ства ксенон–катомаса в зависимости от дозы, Демьяненко С. А., Селиванская И. А, Сачура В. А., Графов А. П. (2011)
Деньга О. В. - Закономерности морфологических изменений в костной ткани экспериментальных животных под влиянием различных остеотропных препаратов, Витт В. В., Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2011)
Авдєєв О. В. - Характеристика імунологічних змін у експериментальних тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності (2011)
Косенко К. Н. - Экспериментальная профилактика нарушений метаболизма костной ткани челюстей, индуцированных неблагоприятными факторами горнорудного производства, Глазунов О. А. (2011)
Якубова І. І. - Вплив дієти із збільшеним вмістом пірофосфату (е-450) на експресію генів, що кодують кістковий морфогенетичний протеїн та остеокальцин в тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є. (2011)
Зубачик В. М. - Модель пародонтиту на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Лепский В. В. - Влияние зубного эликсира "Виноградный" на уро-вень маркеров воспаления и дисбиоза в десне крыс с экспериментальным гингивитом, Лепский В. В., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Рожкова Н. В. - Сравнительная антидисбиотическая эффективность зубных эликсиров при экспериментальном дисбиозе слизистой полости рта, Лабунец В. А., Лепский В. В., Лепский В. В. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические аспекты применения увлажняющего агента DIPOL Aqua Prep отечественного нанокомпозитного пломбировочного материала DIPOL, Иванов А. Е. (2011)
Новикова М. А. - Взаимосвязь свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы при заболе-ваниях пародонта (2011)
Левицкий А. П. - Результаты бактериоскопии слюны у боль-ных гингивитом, Аншукова О. И., Гончарук С. В., Завадский В. Е. (2011)
Джеломанова-Кутана В.К. - Компьютерные технологии цветоопределения в реставрационной стоматологии (2011)
Заболотний Т. Д. - Мікробіоценоз пародонтальних кишень у хворих генералізованим пародонтитом з супутнім остеоартрозом, Залізняк М. С. (2011)
Безруков С. Г. - Клинико-иммунологическая оценка результатов применения биорезонансной стиму-ляции в комплексном лечении больных с переломом нижней челюсти, Каладзе К. Н. (2011)
Мороз В. Р. - Профилактика резорбции вестибулярной кортикальной пластинки после удаления фронтальной и перед не-боковых групп зубов, Безруков С .Г. (2011)
Маланчук В. А. - Изучение пространственной ориентации и площади поперечного сечения жева-тельных мышц по данным компьютерной томографии, Копчак А. В. (2011)
Ашуралиев. Х. Г. - Aнализ послеоперационных и остаточных дефектов неба после ураностафилопластики (2011)
Любченко А. В. - Лечение костно – деструктивной патологии височно – нижнечелюстного сустава с применением отечественного двухполюсного полного эндопротеза с дистракционным устройством (2011)
Колесник К. А. - Применение щадящей фибротомии и апроксимального стриппинга эмали при лечении скученности нижних фронтальных зубов, Шеремета Е. А., Жердева Г. В. (2011)
Колесник К. А. - Частота и структура аномалий у детей с бронхиальной астмой в период сменного прикуса, Нассонов А. Ю. (2011)
Косенко К. Н. - Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта несъемными конструкциями зубных протезов, Громов О. В. (2011)
Семенов Є. І. - Математичне моделювання біомеханічної взаємодії кісткової тканини щелеп та внутрішньокісткових циліндричних імплантатів за допомогою створеної математичної моделі, Сур’янінов М. Г. (2011)
Романова Ю. Г. - Особенности эксплуатации акрилового зубного протеза при хроническом канди-дозе полости рта, Лепский В. В. (2011)
Смоляр Н. І. - Вікові особливості ротової рідини у дітей дошкільного віку, Дубецька-Грабоус І. С. (2011)
Довбня Ж. А. - Характер и выраженность белковой изменчивости при хроническом катаральном гингивите, Головская Г. Г. (2011)
Лабунець В. А. - Загальна величина трудомісткості виготовлення основних видів зубних протезів та наданих ортопедичних послуг, Дієва Т. В., Дієв Є. В. (2011)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности лечебно-профилактического отделения Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2008-2010 годы, Рейзвих О. Э., Падун Е. Б. (2011)
Косенко К. Н. - Стволовые клетки в стоматологии (обзор литературы) (2011)
Куцевляк Валерий Исаевич (2011)
Филипчик Иосиф Степанович (2011)
Павел Захарович Аржанцев (2011)
Перелік документів що подаються до проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" (2011)
Звернення Президента України Вiктора Януковича до українських громадян з нагоди 20-ї рiчницi Незалежностi України (2011)
Грищенко К. - Незалежна Україна. 20 років на світовій сцені (2011)
Шульга О. - Зовнішня політика незалежної України. Підсумки двадцятирічного розвитку (2011)
Австралія. Валентин Адомайтіс (2011)
Австрійська Республіка. Андрій Березний (2011)
Азербайджанська Республіка. Олександр Міщенко (2011)
Алжирська Народна Демократична Республіка. Валерій Кірдода (2011)
Аргентинська Республіка. Олександр Тараненко (2011)
Королівство Бельгія. Ігор Долгов (2011)
Республіка Білорусь. Віктор Тихонов (2011)
Республіка Болгарія. Микола Балтажи (2011)
Федеративна Республіка Бразилія. Ігор Грушко (2011)
Ватикан. Тетяна Іжевська (2011)
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Володимир Хандогій (2011)
Соціалістична Республіка В’єтнам. Олексій Шовкопляс (2011)
Республіка Вірменія. Іван Кухта (2011)
Габонська Республіка. Сергій Мішустін (2011)
Гвінейська Республіка. Андрій Заєць (2011)
Грецька Республіка. Володимир Шкуров (2011)
Грузія. Василь Цибенко (2011)
Королівство Данія. Михайло Скуратовський (2011)
Естонська Республіка. Віктор Крижанівський (2011)
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія. Олександр Буравченков (2011)
Арабська Республіка Єгипет. Валерій Григораш (2011)
Держава Ізраїль. Геннадій Надоленко (2011)
Республіка Індія. Олександр Шевченко (2011)
Республіка Індонезія. Олександр Сіренко (2011)
Ісламська Республіка Іран. Олександр Самарський (2011)
Ірландія. Сергій Рева (2011)
Королівство Іспанія. Анатолій Щерба (2011)
Італійська Республіка. Георгій Чернявський (2011)
Йорданське Хашимітське Королівство. Сергій Пасько (2011)
Республіка Казахстан. Олег Дьомін (2011)
Канада. Михайло Хоменко (2011)
Республіка Кенія. Володимир Бутяга (2011)
Китайська Народна Республіка. Юрій Костенко (2011)
Киргизька Республіка. Володимир Соловей (2011)
Республіка Кіпр. Олександр Дем’янюк (2011)
Республіка Корея. Василь Мармазов (2011)
Республіка Куба. Тетяна Саєнко (2011)
Держава Кувейт. Володимир Толкач (2011)
Латвійська Республіка. Анатолій Олійник (2011)
Литовська Республіка. Валерій Жовтенко (2011)
Ліванська Республіка. Володимир Коваль (2011)
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. Микола Нагорний (2011)
Республіка Македонія. Юрій Гончарук (2011)
Малайзія. Ігор Гуменний (2011)
Королівство Марокко. Ярослав Коваль (2011)
Мексиканські Сполучені Штати. Олексій Бранашко (2011)
Республіка Молдова. Сергій Пирожков (2011)
Федеративна Республіка Нігерія. Валерій Васильєв (2011)
Королівство Нідерланди. Олександр Горін (2011)
Федеративна Республіка Німеччина. Наталія Зарудна (2011)
Королівство Норвегія. Олександр Цвєтков (2011)
Об’єднані Арабські Емірати. Юрій Полурез (2011)
Ісламська Республіка Пакистан. Олег Шевченко (2011)
Південно-Африканська Республіка. Валерій Гребенюк (2011)
Республіка Польща. Маркіян Мальський (2011)
Португальська Республіка. Олександр Никоненко (2011)
Російська Федерація. Володимир Єльченко (2011)
Румунія. Маркіян Кулик (2011)
Королівство Саудівська Аравія. Петро Колос (2011)
Республіка Сербія. Віктор Недопас (2011)
Сирійська Арабська Республіка. Олег Семенець (2011)
Республіка Сінгапур. Павло Султанський (2011)
Словацька Республіка. Олег Гаваші (2011)
Республіка Словенія. Микола Кириченко (2011)
Сполучені Штати Америки. Олександр Моцик (2011)
Королівство Таїланд. Маркіян Чучук (2011)
Туніська Республіка. Валерій Рилач (2011)
Республіка Туреччина. Сергій Корсунський (2011)
Туркменістан. Валентин Шевальов (2011)
Угорська Республіка. Юрій Мушка (2011)
Республіка Узбекистан. Юрій Савченко (2011)
Республіка Фінляндія. Андрій Дещиця (2011)
Французька Республіка. Олександр Купчишин (2011)
Республіка Хорватія. Олександр Левченко (2011)
Чеська Республіка. Іван Грицак (2011)
Чорногорія. Оксана Слюсаренко (2011)
Швейцарська Конфедерація. Ігор Дір (2011)
Королівство Швеція. Євген Перебийніс (2011)
Японія. Микола Кулінич (2011)
Австрійська Республіка. Вольф Дітріч Хайм (2011)
Азербайджанська Республіка. Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі (2011)
Алжирська Народна Демократична Республіка. Мохаммед Башир Маззуз (2011)
Аргентинська Республіка. Ліла Ролдан Васкес де Муан (2011)
Ісламська Республіка Афганістан. Мохаммад Асеф Делавар (2011)
Королівство Бельгія. Яна Зікмундова (2011)
Республіка Білорусь. Валентин Володимирович Величко (2011)
Республіка Болгарія. Дімітар Владіміров (2011)
Федеративна Республіка Бразилія. Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло (2011)
Святий Престол (Ватикан). Преподобний отець Вечеслав Тумір (2011)
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Роберт Лі Тернер (2011)
Соціалістична Республіка В’єтнам. Хо Дак Мінь Нгует (2011)
Республіка Вірменія. Андранік Єнокович Манукян (2011)
Грецька Республіка. Георгіос Георгунтзос (2011)
Грузія. Григол Катамадзе (2011)
Королівство Данія. Мікаель Борг-Хансен (2011)
Естонська Республіка. Яан Хейн (2011)
Арабська Республіка Єгипет. Ясір Мохамед Атеф Абдель Кадер (2011)
Держава Ізраїль. Реувен Дін Ель (2011)
Республіка Індія. Раджів Кумар Чандер (2011)
Республіка Індонезія. Нінінґ Сунінґсіх Рохадіат (2011)
Республіка Ірак. Шорш Халід Саїд (2011)
Ісламська Республіка Іран. Акбар Гасемі-Аліабаді (2011)
Королівство Іспанія. Хосе Родрігес Мояно (2011)
Італійська Республіка. П’єтро Джованні Доннічі (2011)
Республіка Казахстан. Жумабаєв Амангельди Жумабаєвич (2011)
Канада. Г. Даніель Карон (2011)
Киргизька Республіка. Борубек Чийбиловіч Аширов (2011)
Республіка Кіпр. Евагорас Вріонідес (2011)
Китайська Народна Республіка. Чжан Сіюнь (2011)
Республіка Корея. Кім Ин Цжун (2011)
Республіка Куба. Фелікс Леон Карбальо (2011)
Держава Кувейт. Юсеф Хусейн Аль-Ґабанді (2011)
Латвійська Республіка. Атіс С’янітс (2011)
Литовська Республіка. Пятрас Вайтєкунас (2011)
Республіка Ліван. Юсеф Садака (2011)
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. Фейсал Атія М. Альшаарі (2011)
Республіка Македонія. Ацо Спасеноскі (2011)
Малайзія. Теон Бан Чуаха (2011)
Королівство Марокко. Абдельжаліль Саубрі (2011)
Мексиканські Сполучені Штати. Беренісе Рендон Талавера (2011)
Республіка Молдова. Іон Стевіле (2011)
Федеративна Республіка Нігерія. Ібрагім Пада Касай (2011)
Королівство Нідерланди. Пітер Ян Волтерс (2011)
Федеративна Республіка Німеччина. Ганс-Юрген Гаймзьот (2011)
Королівство Норвегія. Олав Берстад (2011)
Ісламська Республіка Пакистан. Ахмед Наваз Салім Мела (2011)
Палестина. Мохаммед Касем Ассад Аль-Ассад (2011)
Південно-Африканська Республіка. Андріс Фентер (2011)
Республіка Польща. Генрік Літвін (2011)
Португальська Республіка. Маріо Жезуш Душ Сантуш (2011)
Російська Федерація. Михаїл Юрьєвіч Зурабов (2011)
Румунія. Іонеску Корнел (2011)
Королівство Саудівська Аравія. Джудія З. М. Алхазал (2011)
Республіка Сербія. Душан Лазич (2011)
Сирійська Арабська Республіка. Мохамед Саід Акіль (2011)
Словацька Республіка. Павол Гамжік (2011)
Республіка Словенія. Наташа Прах (2011)
Сполучені Штати Америки. Джон Френсіс Теффт (2011)
Республіка Таджикистан. Шухрат Музафарович Султанов (2011)
Республіка Туреччина. Ахмет Бюлент Меріч (2011)
Туркменістан. Нурберди Аманмурадович Аманмурадов (2011)
Угорська Республіка. Міхаль Баєр (2011)
Республіка Узбекистан. Батир Пулатович Юсупов (2011)
Республіка Фінляндія. Крістер Міккелссон (2011)
Французька Республіка. Жак Фор (2011)
Республіка Хорватія. Желько Кірінчич (2011)
Чеська Республіка. Іван Почух (2011)
Швейцарська Конфедерація. Георг Цублер (2011)
Королівство Швеція. Стефан Гуллгрен (2011)
Японія. Тоічі Саката (2011)
Європейський Союз. Жозе Мануел Пінту Тейшейра (2011)
Надзвичайні та Повноважні Посли в Україні, які посідають цю посаду за сумісництвом (2011)
Глава Місії України при НАТО. Ігор Долгов (2011)
Представник України при Європейському Союзі. Костянтин Єлисєєв (2011)
Постійний представник України при ЮНЕСКО. Олександр Купчишин (2011)
Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві (Швейцарія). Микола Маймескул (2011)
Постійний представник України при Міжнародних організаціях у Відні (Австрія). Ігор Прокопчук (2011)
Постійний представник України при ООН. Юрій Сергєєв (2011)
Постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД. Іван Бунечко (2011)
Постійний представник України при Раді Європи. Микола Точицький (2011)
Генеральні консули України в іноземних державах (2011)
Генеральні консули іноземних держав в Україні (2011)
Вітушок М. - Постпред України Іван Грищенко (2011)
Денисенко А. - Геннадій Удовенко — людина планети, Туркевич В. (2011)
Ректор і Надзвичайний і Повноважний Посол (2011)
Пирожков С. - Україна і Молдова: рух до ЄС після 20 років (2011)
Костенко Ю. - Від відносин дружби і співробітництва до стратегічного партнерства (2011)
Костенко Ю. - Візит, що відкрив нові горизонти співпраці (2011)
Купчишин О. - Щодо 20-річчя встановлення Україною дипломатичних відносин з Францією (2011)
Кулінич М. - 20 років українсько-японської співпраці: підсумки та перспективи (2011)
Волошин О. - Ініціативи Росії в напрямі підвищення ефективності діяльності СНД та причини їхнього провалу в 1998–1999 рр. (2011)
Гуменюк Б. - Національна дипломатія сучасної доби: нові виклики і завдання (2011)
Ціватий В. - Дипломатична служба і дипломати Великої Британії: історичні традиції, сучасна інституціональна модель (досвід для України), Аношина Н.-Т. (2011)
З життя Дипломат ично ї академ iї Укра їни (2011)
Кривонос П. - Для дипломатів і про дипломатів (2011)
Кийков О. - Українські маршрути зарубіжних дипломатів (2011)
Дурдинець В. - На захист суверенітету (2011)
Євтух В. - Перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлантичними структурами у контексті функціонування українських ідентичностіей (2011)
Крючков Г. - Проблеми національної безпеки і оборони України в контексті політики позаблоковості (2011)
Нагорний С. - Російські ініціативи щодо створення "газової ОПЕК": висновки для України, Нагорний Д. (2011)
Шкляр Л. - Сучасні пріоритети зовнішньої політики України (2011)
Шаповал Ю. - Шлях довжиною у 15 років (2011)
Андрущенко В. - Підготовка нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття (2011)
Балабанов К. - Багатовекторність міжнародного співробітництва сучасного університету (досвід Маріупольського державного університету) (2011)
Бех В. - Система державно-громадського управління суспільством як продукт процесу демократизації соціального розвитку світової спільноти, Бех Ю. (2011)
Юрійчук Є. - Зовнішньополітична електоральна легітимація влади на пострадянському просторі Парламентською Асамблеєю Ради Європи (2011)
Держалюк О. - Міжнародний досвід здійснення депутатського контролю та доцільність його запозичення в Україні (2011)
Дубина О. - Геополітичні аспекти шведсько-українського союзу початку XVIII ст. (2011)
Солдатенко В. - Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс (2011)
Дацків І. - Українсько-польські взаємини 1919–1920 рр.: роль дипломатії УНР (2011)
Купчик О. - Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньоторговельного відомства УСРР (1919–1924 рр.) (2011)
Головченко В. - Переможна Антанта і незалежна Україна: спроба дипломатичного порозуміння (2011)
Добржанський О. - Дипломат за покликанням (2011)
Гай-Нижник П. - Олександр Палтов — заступник міністра закордонних справ Української Держави (1918 р.) (2011)
Зарубіжні гості в Університеті "Україна" (2011)
Нагребецька І. - Осінній день у бурштиновому краї (2011)
Сорока М. - Євро-2012: екзамен і шанс для України (2011)
Таланчук П. - Неювілейні роздуми у рік ювілею, Карпенко В. (2011)
Рендюк Т. - Українська військова та політична еміграція в Румунії у міжвоєнний період: невідомі сторінки історії діаспори (2011)
Яремчук В. - Фактор "Австрійської цивілізаційної місії" та українство (2011)
Даниленко О. - Міжнародна допомога голодуючому населенню України у 1920-х роках (2011)
Коломієць П. - Три долі одного видання (2011)
Брага С. - Складові інтерв’ю з дипломатом (2011)
Сосса Р. - Картографічна складова розмежування Керченської протоки (2011)
Дипломатичне досьє (2011)
Децик О. - Уроки, яких ми часто не вивчаємо (2011)
Почесні консули іноземних держав в Україні (2011)
Зміст № 3 (2012)
Зміст № 4 (2012)
Чуклін А. В. - Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах (2012)
Ситник Ю. М. - Хлорорганічні пестициди в органах і тканинах риб гирлової ділянки Дністра та Дністровського лиману (огляд), Колесник Н. Л., Берсан Т. О. (2012)
Чужма Н. П. - Розвиток фітопланктону в каскаді вирощувальних ставів за напівінтенсивної технології вирощування риби, Базаєва А. М. (2012)
Борисенко А. В. - Довжина, маса та варіаційний ряд популяцій ляща (Abramis brama L.) Дніпродзержинського водосховища, Христенко Д. С. (2012)
Мельник А. П. - Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах ляща (Abramis brama L.) та карася сріблястого (Carassius auratus L.) Канівського водосховища, Власова Н. М., Михайленко Н. Г., Гурбик О. Б. (2012)
Ковальчук А. А. - Инфузории рыбоводных водоемов Киевской области. III. Бентос (2012)
Охріменко О. В. - Живлення білого товстолоба (Hipophtalmichthys molitrix Val.) в умовах водойми-охолоджувача Запорізької АЕС (2012)
Кірєєва І. Ю. - Рибницько-біологічні результати природного нересту щуки у відокремленому підрозділі НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж”, Кононенко Ю. В. (2012)
Дерень О. В. - Вплив ехінацеї пурпурової на продуктивні характеристики та якість м’яса коропа, Пірус Р. І., Качай Г. В. (2012)
Тушницька Н. Й. - Вплив селеніту натрію і вітаміну Е на ріст та якість м’яса коропа (2012)
Koziy M. - The histomorphological and the functional peculiarities of the photoreceptional block of the sight analyzer of the cyprinus carpio, atherina mochon pontica and the ctenopharyngodon idella, Sherman I. (2012)
Рудь Ю. П. - Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції в експрес-діагностиці інфекційних захворювань риб, Жук Л. В., Владимирський І. Б. (2012)
Давыдов О. Н. - Анализ видового разнообразия паразитов карася серебряного Южной Палеарктики, Лысенко В. Н., Куровская Л. Я., Неборачек С. И. (2012)
Христенко Д. С. - Особливості біології надвидового комплексу карася сріблястого (Carassius superspecies auratus, Linnaeus, 1758) у спеціальних товарних рибних господарствах (2012)
Назаров О. Б. - Основні біологічні показники плітки (Rutilus rutilus L.) Дніпродзержинського водосховища, Котовська Г. О. (2012)
Волкошовець О. В. - Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок басейну Прип’яті за впливу урбанізації, Гриб Й. В., Сондак В. В. (2012)
Федоненко О. В. - Екологічна оцінка видового різноманіття молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища, Маренков О. М. (2012)
Сытник Ю. М. - Тяжелые металлы в органах и тканях рыбы озер Синее и Голубое (жилмассив Виноградарь, г. Киев) (2012)
Тучапська А. Я. - Оцінка розвитку зоопланктону вирощувальних ставів при інтродукції гіллястовусих ракоподібних (2012)
Шекк П. В. - Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун (2012)
Незнамов С. О. - Вплив використання органо-мінеральних добрив на виробництво рибопосадкового матеріалу для вселення у трансформовані водойми дельти Дніпра, Алхімова Ю. М., Шерман І. М. (2012)
Третяк О. М. - Використання ДНК-маркерів у дослідженнях генетичної структури племінного матеріалу веслоноса (Polyodon spathula (Walb.)), Грициняк І. І., Тарасюк С. І. (2012)
Безусий О. Л. - Використання кобамаміду і плазми крові сріблястого карася при кріоконсервації сперми коропа, Черепнін В. О. (2012)
Сироватка Н. Ю. - Вплив згодовування голозерного вівса на активність антиоксидантної системи коропа, Крась С. І., Фріштак О. М., Тушницька Н. Й. (2012)
Сазанова Н. Н. - Эффективность введения каротинсодержащих препаратов в корма при различных условиях содержания форели (2012)
Компанець Е. В. - Вплив аеромонад на вакцинованих у черевну порожнину коропів у системі "паразит–господар” (2012)
Давыдов О. Н. - Паразитофауна растительноядных рыб в некоторых регионах культивирования, Куровская Л. Я., Неборачек С. И., Лысенко В. Н. (2012)
Видатний вчений, фахівець рибної галузі — до 85-річчя від дня народження Галасуна Петра Тарасовича (2012)
Антонюк Т. С. - Історія викупу у держави Одеської залізниці Російським товариством пароплавства та торгівлі (70-80-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Белевцова Н. Л. - Микола Михайлович Беляєв (1840-1944) як педагог, Яворська І. С. (2013)
Білик А. Ю. - Визначний вітизняний інженер шляхів сполучення – Мельников Павло Петрович, Плющ М. Р. (2013)
Василенко В. М. - Олександр Петрович Фан-дер-Фліт (1870-1941) – вчений з прикладної механіки, теорії корабля та авіаційних конструкцій (2013)
Данілова Ю. В. Професор Я. М. - Гордєєнко (1851-1922) про розвиток залізничного господарства (2013)
Димитрюк В. М. - Сторінками історії Галицької залізниці (2013)
Ісаєнко О. І. - Діяльність І.Г. Александрова в Академії наук СРСР (2013)
Карадобрій Т. А. - Педагогічна діяльність академіка Б.Є. Веденєєва (2013)
Косовець Ю. В. - Біля витоків створення двигуна внутрішнього згоряння: Борис Якобі та Рудольф Дізель (2013)
Костенко А. І. - Внесок В.Г. Гриневецького у формування основ науки про тягу поїздів (2013)
Латиш В. І. - Професор Л.Ф. Ніколаї (1844-1908): штрихи до біографії (2013)
Пилипчук О. О. - Про створення, функціонування та громадський статус Російського технічного товариства (2013)
Пиріжок С. Я. - Життєвий і творчий шлях А.М. Горчакова (2013)
Повисша М. А. - Інженер-залізничник М.Л. Щукін: життя та діяльність (2013)
Сандурська О. В. - Внесок В.П. Костенка у розвиток суднобудівної промисловості (2013)
Сорочинська О. Л. - Внесок Харківського паровозобудівного заводу в розвиток паровозобудівної галузі на Україні (2013)
Стрелко О. Г. - До історії становлення та розвитку науки про станції та вузли в Російській імперії (2013)
Сухенко І. І. - Інженер шляхів сполучення В.В. Салов про діяльність "Комісії графа Е.Т. Баранова для дослідження залізничної справи в Росії" (2013)
Сухотеріна Л. І. - Деякі аспекти розвитку космічного приладобудування в Україні (70-90-ті роки ХХ століття), Ямпольський Ю. С., Бондар В. І. (2013)
Тверитникова О. Є. - Становлення напряму електровимірювального приладобудування в Харківському політехнічному інституті (1950-1960 рр.) (2013)
Дефорж Г. В. - Історія розвитку льодовикового періоду і палеонтологія (2013)
Ільїна О. В. - Науково-освітня та організаційна діяльність професора М.І. Стуковенкова (2013)
Крюков М. М. - З історії нескінченних числових рядів, Клецька Т. С. (2013)
Кузнецов В. А. - Создание и первые годы существования Одесского государственного университета (2013)
Пилипчук О. Я. - Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885-1971) (2013)
Пічкур Т. В. - Історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин (2013)
Тодорюк О. Б. - М.Х. Бунге (1823-1895) як фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії (2013)
Фандо Р. А. - Формирование евгеники как науки: мировой контекст (2013)
Рецензія Гамалія В.М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бобіна О. В. - Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію (2013)
Парахіна М. Б. - Міжнародні відносини і дипломатія українського козацтва: перші роки становлення та функціонування (2013)
Дан О. - Специфіка і доля брацлавського козацтва (2013)
Білий Д. Д. - Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799–1862 рр.) (2013)
Пшеничний Т. - Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі (2013)
Коляда І. А. - Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини ХІХ ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів, Кирієнко О. Ю. (2013)
Петренко І. М. - Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у лівобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Левицька Н. - Дозвілля студентів–гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Якуба А. О. - Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Яременко І. О. - Соціально–правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Савченко О. І. - Діяльність української еміграції в Австралії на початку ХХ ст. (2013)
Магась В. - Діяльність організацій Всеросійського союзу поштово–телеграфних чиновників в Україні в 1905 р. (2013)
Пилипів В. І. - Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р. (2013)
Гай–Нижник П. - Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918–1921 рр.) (2013)
Нітченко А. - Чернігівський губернський виконавчий комітет: засади створення, структура та склад (2013)
Кириленко В. - Діяльність організації Українського та Шведського Червоного хреста у південних областях України в період голодних 1921–1923 років (2013)
Кравченко Н. - Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович (2013)
Тинченко Я. - Хрест та Орден Симона Петлюри – вища нагорода уряду УНР (1932–1978 рр.) (2013)
Куницький М. - Адміністративні засоби та можливості захисту прав та інтересів місцевого населення Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Гичка О. І. - Стан системи охорони здоров’я матері і дитини на селі в повоєнний період (1943–1956 рр.) (2013)
Братусь І. В. - Проблеми викладання дисциплін історико–культурологічного циклу в вищих навчальних закладах України, Смольніков Ю. Б. (2013)
Латиш Ю. В. - Соціально–економічні трансформації в незалежній Україні (2013)
Дацків І. Б. - Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект, Маслій В. В. (2013)
Дорошок Н. А. - Історіографія земської статистики Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Петрова І. - "Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи" як різновид військово–статистичних оглядів (2013)
Гула Р. В. - Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російської імперії в редакторській політиці газети "Киевлянин" у 1900–1914 рр. (2013)
Покотило О. І. - Вплив української військової преси на українізацію російської царської армії 1917 р. і розвиток національного військового руху, Сегеда С. П. (2013)
Алєксєєв С. Ю. - До питання вивчення історії німецьких поселень та німецьких переселенців на території Рейхскомісаріату Україна в документах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1944 рр.) (2013)
Шишела С. І. - Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії (2013)
Русін Р. М. - Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991–1999 рр.) (2013)
Акунін О. С. - Історіографія проблеми работоргівлі та її скасування в англійських колоніях (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.) (2013)
Добжинська К. - Військові дії Великої Армії Наполеона в 1806–1807 роках через призму статей "Варшавської газети" (2013)
Кафар-заде Л. Р. - Податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані (за матеріалами англомовної історіографії) (2013)
Юрченко В. В. - Політика, ідеологія та офіційне бачення історичного минулого партійним керівництвом УРСР початку 1970–х – середини 1980–х років (2013)
Вдовиченко В. А. - Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989–1992) (2013)
Назарчук Т. Б. - До питання про джерельну базу вивчення історії кримознавчої бібліографії 20-30-х років ХХ ст. (2013)
Воронкова В. Г. - Теоретико–праксеологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні (2013)
Шатохіна Н. - Феномени свободи та творчості в екзистенціальній концепції (2013)
Чудіна Н. В. - Екстрим як соціальне явище (2013)
Вашкевич В. М. - Міфологізація історико-філософського українознавства та деміфологізація історичної свідомості (2013)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії: концепт життєвого світу в сучасній історичній антропології (2013)
Мірошниченко Д. - Щодо рекурсії визначень понять "інтелектуал" та "інтелігент" у вітчизняному гуманітарному дискурсі (2013)
Владленова І. В. - Кіберзлочинність як виклик інформаційному суспільству, Кальницький Е. А. (2013)
Девтеров І. - Соціальна ідентифікація особистості за допомогою соціальних стереотипів у мережі Інтернет, Роєнко В. (2013)
Москалик Г. - Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища (2013)
Пархоменко О. - Вплив інформаційно–комунікаційних технологій на особистість та культурне середовище (2013)
Олексенко Р. І. - Поняття ринкової економіки в історичній ретроспективі та у значенні для сучасного філософсько–економічного дискурсу (2013)
Осипова В. Ю. - Чарівна аура колекцій (2013)
Поліщук О. С. - Вплив формальних соціальних груп на особистість (2013)
Попов В. Ю. - Концепт "світогляд" в світовій та українській філософській думці (2013)
Ременець О. В. - Аксіологічний зріз проблеми становлення українського громадянського суспільства (2013)
Перглер Т. - Поняття демократії у сучасному філософському і політологічному дискурсі (2013)
Сергієнко Н. - Еволюція, прогрес, розвиток: термінологічні колізії у двох теоретичних традиціях (2013)
Толстокорова А. - Трансформації батьківських рольових моделей в сім'ях українських жінок-мігранток (2013)
Ібрагімов М. М. - Екзістенціали волі в метаантропологічному концепті філософії спорту (2013)
Білогур В. - Екзистенційні засади спорту як реалізації трансценденції і свободи (2013)
Гарбар Г. А. - Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму (2013)
Крилова В. О. - Кіно і телебачення як проблема філософської думки XX–XXI століття (2013)
Ротко С. І. - Дефініції понять термінологія та терміносистема у сучасній лінгвістиці (2013)
Котлярова К. - Семантика та розуміння терміну "superstitio" у працях Цицерона (2013)
Грицишина М. В. - Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка (2013)
Мєшков В. М. - Конфуціанські уявлення про Дао–Шлях як метафізичну реальність Неба (2013)
Жадько В. О. - Микола Аркас як джерело формування його духовного космосу та фундатор становлення музичної культури півдня України (2013)
Кириченко В. Г. - Релігійна антропологія та філософія В. Зіньківського (1881–1962 рр.) (2013)
Захаріна М. І. - "Принцип симфонії" В. В. Зеньковського як діалогова модель виховання цілісної особистості (2013)
Пастушенко Л. А. - Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева (2013)
Данканіч А. - "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха (2013)
Омельченко В. Ю. - Культура перекладу у контексті історико–філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) (2013)
Касумов Я. А. - Фікрет Годжа і Абдулла Аріпов (2013)
Добровольська О. - Комплексність як умова ефективності естетичного виховання та самовиховання особистості (2013)
Філіппов В. Л. - Проблема взаємодії культури й віртуальної реальності в умовах глобалізації (2013)
Капічіна О. О. - Некомпозиторська музика: специфіка й типологія (2013)
Ісмаїлова В. - Відображення поглядів на літературу "диван" в творчості М. Ф. Ахундзаде (2013)
Кобрин М. С. - Екуменічна позиція УГКЦ: етапи розвитку та сучасні тенденції (2013)
Владиченко Л. - Регіональні підрозділи у справах релігій в структурі органів виконавчої влади України та Польщі: компаративний аналіз організаційної специфіки та функціонального призначення (2013)
Фенно І. М. - Екологічні питання в контексті православного богослов’я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) (2013)
Мамедова Х. - Традиційні гендерні стереотипи інституту сім’ї в Азербайджані (2013)
Семенюк І. В. - Світогляд та орієнтири сучасного південнокорейського соціуму (2013)
Морозов В. В. - Науковий потенціал педагогічного процесу: зростання в умовах інформаційної революції (2013)
Фатхутдінова О. В. - Вплив правової освіти на функціонування держави і державного апарату (2013)
Бессалова Т. В. - Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України (2013)
Шевчук О. О. - Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Німеччині (2013)
Вєтринський І. - Україна в системі глобальних і регіональних геополітичних стратегій (2013)
Баланюк Ю. С. - Збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Громадський моніторинг за виборчим процесом: основні етапи здійснення (2013)
Мусієнко І. В. - Етнічний лобізм як інструмент нарощування "м’якої сили" України (2013)
Посредніков Д. - Політичне православ’я в Україні (2013)
Пустоловська О. О. - Еволюція "дисидентства" та "номенклатури" як першої хвилі "нової – старої" політичної еліти України (2013)
Висоцький О. - Дніпропетровці при владі: особливості дніпропетровської політичної ідентичності (2013)
Семчишин С. І. - Суверенітет в теорії міжнародних відносин (2013)
Здорик М. В. - Ліберальне підґрунтя біоетичної проблематики: політологічний ракурс (2013)
Кравченко В. - Політичне насилля і невдала державність: специфіка взаємного впливу (2013)
Мельник Ю. П. - Політичний процес як фактор динамічних змін у політичному житті суспільства (2013)
Вовк Ю. Б. - Принципи неокорпоративізму в умовах глобалізованого світу (2013)
Червінська Л. М. - Громадянство та політичні права мігрантів (2013)
Дзюба Р. М. - Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію глядачів в рамках комунікативних процесів в міжнародних відносинах (2013)
Алейнікова С. - Конструювання Російською православною церквою образу Великої Вітчизняної війни у контексті інформаційної безпеки Росії, України та Білорусі (2013)
Дадашова Р. - Геополітичні конфронтації між членами з правом вето в Раді Безпеки і проблеми регулювання регіональних конфліктів (2013)
Цирфа Ю. А. - Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації (2013)
Капируля М. В. - Вплив високоточних конвенційних озброєнь на контрсиловий потенціал ядерних держав на прикладі США та РФ (2013)
Буравкова А. Г. - Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США (2013)
Бєлєй С. - Поведінка держави середньої сили в умовах зміни балансу сил в Азіатсько–тихоокеанському регіоні (2013)
Буга Я. В. - Перспективи інтеграції мусульман у французьке суспільство (2013)
Ярмоленко М. І. - Мови корінних народів та національних меншин в Україні: правно-політична база функціонування (2013)
Онопрієнко В. І. - Біографія талановитого історика науки. Рецензія на монографію: Илизаров С. С. Соболь Самуил Львович (1893–1960). – М.: Янус–К, 2012. – 120 с. (Серия "Российские историки науки и техники". Вып.VIII). (2013)
Титул, зміст (2012)
Бузько І. Р. - Формування методологічних основ розвитку персоналу, Д'яченко Ю. Ю. (2012)
Горчакова Е. Н. - Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем (2012)
Савченко О. Р. - Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах (2012)
Сунцова О. О. - Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти (2012)
Воробьева Е. А. - Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговки (2012)
Длугопольський О. В. - Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України, Жуковська А. Ю. (2012)
Ільницький Д. О. - Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі (2012)
Корж М. В. - Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством, Жуков С. А. (2012)
Никифоров А. Є. - Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика (2012)
Ведернікова С. В. - Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством (2012)
Кондратюк О. І. - Кон'юнктура ринку зерна в України (2012)
Мадзігон В. М. - Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару, Вачевський М. В. (2012)
Мачуга Н. З. - Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні (2012)
Огонь Ц. Г. - Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази (2012)
Хвищун Н. В. - Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє (2012)
Шендерівська Л. П. - Макрорівневі чинники, які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі (2012)
Болдирєва К. В. - Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Особливості формування інтегрованих бізнес-структур, Коберник І. В. (2012)
Гриценко Л. Л. - Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства, Височина А. В. (2012)
Дубовик Т. В. - Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет (2012)
Дудко О. С. - Оцінювання дієвості та ефективності реклами (2012)
Кукоба В. П. - Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств (2012)
Лук'янчук І. Ю. - Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об'єднання підприємств (2012)
Матвієць М. В. - Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур (2012)
Саєнко О. Р. - Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі запорізького регіону) (2012)
Бабенко А. Г. - Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва, Бондаревська К. В. (2012)
Макаренко М. В. - Механізм управління формуванням конкурентних переваг регіону (2012)
Рудь Н. Т. - Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання (2012)
Томілін О. О. - Харчова промисловість Полтавської області в період ринкового реформування (2012)
Довга Т. М. - Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект (2012)
Медведєв В. С. - Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності (2012)
Онишко С. В. - Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів (2012)
Бадзим О. С. - Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню, Древуш А. Р. (2012)
Белялов Т. Е. - Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг (2012)
Бочуля Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку, Янчев А. В. (2012)
Гуцайлюк Л. О. - Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах (2012)
Островская О. А. - Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности, Соколова О. Б. (2012)
Черняєв Ю. Б. - Злочинність і правоохоронна діяльність як об'єкти економічного аналізу, Мазуренко В. П. (2012)
Дронь В. С. - Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення взаємозалежності між соціально-економічними подіями (2012)
Заворотній Р. І. - Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу (2012)
Awan A. - The impact of governance on external debt burden in Pakistan, Asghar N., ur Rehman H. (2012)
Білан Ю. - Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні, Газда Я., Годжішевський Б. (2012)
Bratu M. - Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models (2012)
Valencia-deLara P. - Personality traits and attitudes of an entrepreneur: an empirical study, Araque-Hontangas N. (2012)
Wong Sek Khin E. - Pragmatism and critical realism in management research, Fui L. Y. (2012)
Grzeszczyk T. - Barriers to sustainable development of agribusiness in Poland (2012)
Dajcman S. - Comovement between Central and Eastern European and developed European stock markets: scale based wavelet analysis, Festic M., Kavkler A. (2012)
Dobardzic E. - Co-movement of financial markets in emerging and developed economies, Dobardzic A., Brnicanin E. (2012)
Karadeniz E. - An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries, Ozturk I., Iskenderoglu O. (2012)
Mir I. A. - Role of humor-based advertising in a crisis economy, Khan M. B. (2012)
Nazir M. S. - Interest rate determinants of banks in Pakistan, Butt A., Nawaz M. M. (2012)
Nieh F.-P. - Correlations between brand equity, customer cognitive value, and customer loyalty (in quick service restaurant industry), Pong C.-Y. (2012)
ur Rahman S. - Ethnocentrism tendenices of consumers: evidence from Pakistan, Khan M. B. (2012)
Seng T. L. - Strategic motives of Malaysian firms engaging in international joint venture abroad, Singh Pritam Singh G. (2012)
Surugiu C. - An empirical analysis of the CO2 emissions impact: evidence from Romanian tourism sector, Dinca A.-I., Surugiu M.-R. (2012)
Furuoka F. - Total fertility rate and per capita income: new empirical findings from France (2012)
Сiriс M. - The level of implementation of customer relationship management in banking industry of Serbia, Grandov Z., Caric M. (2012)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Гурбик О. Б. - Популяції нечисленних видів риб Канівського водосховища як об’єкти рибопромислового використання (2012)
Христенко Д. С. - Перспективи рибогосподарської експлуатації малих водойм на прикладі ставу біля с. Пісківка, Котовська Г. О. (2012)
Трохимець В. М. - Літоральний зоопланктон середньої частини Канівського водосховища (2012)
Гоч І. В. - Застосування браконьєрами заборонених знарядь лову протягом 2009–2011 рр. як один із негативних чинників, що впливають на іхтіофауну Тернопільщини (2012)
Щербак В. І. - Сучасний стан різноманіття фітопланктону колишнього рибницького ставу на р. Нивка, Семенюк Н. Є. (2012)
Ковальчук А. А. - Инфузории рыбоводных водоемов Киевской области I. Планктон (2012)
Гриб И. В. - Комплексная оценка условий воспроизводства аборигенных рыб в бассейнах малых рек, Сондак В. В., Козлов В. И. (2012)
Устич В. І. - До методології досліджень різноманіття біоти малих гірських водотоків, Щербак В. І., Мрук А. І. (2012)
Алимов С. І. - Штучні нерестовища — компенсаційний захід підтримки чисельності аборигенної іхтіофауни (2012)
Данильчук Г. А. - Вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники цьоголіток (2012)
Таразевич Е. В. - Результаты использования эколого-физиологического метода воспроизводства карпа разного происхождения, Книга М. В., Ус А. П., Вашкевич Л. М., Семенов А. П., Кананович Т. Ю., Тентевицкая Л. С. (2012)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров "жизненного пространства” и роста Белого амура (Ctenopharyngodon idella (Val.)) (2012)
Томіленко В. Г. - Структуризація українських порід коропа, Бех В. В., Олексієнко О. О., Павліщенко В. М. (2012)
Сироватка Д. А. - Оцінка якості статевих продуктів самців білого амура (Ctenopharyngodon idella) (2012)
Книга М. В. - Схема селекции новой зеркальной белорусской породы карпа, Таразевич Е. В., Сазанов В. Б. (2012)
Кананович Т. Ю. - Характеристика некоторых физиолого-биохимических и рыбохозяйственных показателей сеголетков селекционного зеркального карпа (2012)
Козий М. С. - Особенности гистоморфофункциональной организации лимфоидного органа белуги (Huso huso Linnaeus, 1758), Шерман И. М. (2012)
Ситник Ю. М. - Вміст важких металів в органах та тканинах риби деяких ставків річки Нивка (Київ) (2012)
Давыдов О. Н. - Паразиты стерляди (Аcipenser ruthenus, L., 1758) в естественных и искусственных водных объектах некоторых регионов, Лысенко В. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я. (2012)
Грициняк І. І. - З історії вивчення проблем годівлі риб ученими Інституту рибного господарства НААН, Желтов Ю. О., Дерень О. В. (2012)
Юрію Олександровичу Желтову — 80 років (2012)
Ярославу Васильовичу Тучапському — 60 років (2012)
Содержание (2011)
Вилкул Ю. Г. - Проблемы расширения сырьевой базы и утилизации отходов горнометаллургической промышленности, Азарян А. А. (2011)
Вилкул Ю. Г. - Рациональная разработка и обогащение недр криворожского бассейна, Сторчак С. А., Яременко В. И., Кравцов Н. К. (2011)
Кармазин В. В. - Железорудное сырье металлургии XXI века (2011)
Колосов В. А. - Перспективы развития горнорудной отрасли (2011)
Рудько Г. І. - Сучасні тенденції класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, Ловинюков В. І. (2011)
Улубабов Р. С. - Современные возможности эффективного использования окисленных железистых кварцитов Кривбасса (2011)
Перегудов В. В. - Экономические аспекты повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Протасов В. П. (2011)
Азарян В. А. - Разработка функциональной схемы управления качеством в рудопотоках карьеров с целью повышения эффективности работы. (2011)
Дрига В. В. - Исследование влияния изменения пространственного расположения рудного материала в магнитном поле накладного индуктивного преобразователя на точность непрерывного контроля качества магнетитовых руд (2011)
Азарян А. А. - Грид-технологии для распределенных вычислений и обработки данных, Сапончук Ю. В., Кукушкин М. С. (2011)
Купін А. І. - Залежність параметрів буро-вибухових робіт від фізико-механічних властивостей порід, Музика І. О., Шиповський Г. В. (2011)
Щукін В. П. - Паралельний алгоритм моделювання значення якості руди, що подається на рудозбагачувальну фабрику (2011)
Мазурок П. П. - Качественная характиеристика железорудной минерально-сырьевой базы Украины и мира, Плотников А. В. (2011)
Плотников А. В. - Методика оценки качественных показателей складов аглоруды (2011)
Лапшин А. А. - Изменение теплофизических параметров рудничного воздуха в различные периоды года (2011)
Лапшин А. Е. - Исследование эффективности мер снижения выноса пыли с открытых рудниковых складов шахт Кривбасса, Гацький А. К., Дроздов А. М. (2011)
Лапшин А. Е. - Обоснование и разработка средств обеспылевания открытого склада серы ГПО "Титан"., Гацкий А. К., Дроздов А. М. (2011)
Ломовцев Л. А. - Утилизаци сталеплавильных шлаков – резерв производства металла и улучшение экологии региона, Волженцев В. А. (2011)
Перегудов В. В. - Обеспечение качества взрывных работ при разрушении скальных горных пород в железорудных карьерах (2011)
Попов С. О. - Разработка методики определения параметров буровых работ при проходке подземных горных выработок по железистым кварцитам, с учетом скоростных харатеристикх бурения шпуров, Громадский А. С., Новик В. А., Кузьменко Д. И. (2011)
Пухальский В. Н. - Повышение показателей извлечения урановой руды при отработке предохранительных целиков (2011)
Колосов В. А. - Качество железорудного сырья – основа его реализации и стабильности для ее производителей (2011)
Зубкевич В. Ю. - Контроль вещественного состава железорудного сырья (2011)
Дрига В. В. - Исследование и классификация факторов снижающих точность непрерывного контроля качества магнетитовых руд (2011)
Дрига В. В. - Контроль якості залізорудної сировини в порошкових пробах за допомогою пристрою ДЖМ3-М1, Швидкий О. В., Карачабан А. С. (2011)
Азарян А. А. - Система оперативного контроля качества железистых кварцитов на конвейере, Азарян В. А., Дрига В. В. (2011)
Азарян А. А. - Экспресс-анализ содержания железа в порошковых пробах рудничными радиометрами ПАКС, Лисовой Г. Н., Василенко В. Е., Трачук А. А. (2011)
Лисовой Г. Н. - Визначення вмісту заліза руд чорних металів у порошкових пробах, Василенко В. Е. (2011)
Цыбулевский Ю. Е. - Исследование влияния физических характеристик материала железосодержащей пробы на размеры индуктивных датчиков, Швыдкый А. В. (2011)
Цыбулевский Ю. Е. - Контроль качества металлолома, Швыдкый А. В. (2011)
Швыдкий А. В. - Методика обработки данных по каротажу скважин, Черкасов А. В., Гриценко А. Н. (2011)
Азарян А. А. - Непрерывный контроль технологических потоков на конвейере, Лисовой Г. Н., Мирошник Д. Ю. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського