Ситник Г. В. - Методологічні засади типології фінансових планів торговельного підприємства (2012)
Сова В. В. - Функціональна інтеграція інструментів маркетингових комунікацій (2012)
Сімченко Н. О. - Впровадження систем управління якістю на підприємствах України: проблеми та перспективи, Мохонько Г. А. (2012)
Смірнов О. О. - Індикатори конкурентоспроможності персоналу та підходи до їх оцінювання (2012)
Стреліна О. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі використання проектного підходу, Данилова Д. С. (2012)
Табенська Ю. В. - Теоретичні підходи дослідження категорії "контроль" (2012)
Труфіна Ж. С. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні, стан та шляхи удосконалення, Труфен А. О. (2012)
Тягунова Н. М. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2012)
Фалюта А. В. - Управління валютним ризиком банку (2012)
Харчишина О. В. - Організаційна культура як важлива складова системи управління підприємствами (2012)
Ціпуринда В. С. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в Україні (2012)
Цибульська Н. Б. - Регулювання діяльності рейтингових агентств зарубіжних країн та можливості його застосування в Україні (2012)
Чепорова Г. Е. - Місце абсолютних і відносних оцінок студента в системі вищої освіти (2012)
Чиж Л. М. - Сутність, структура та функції страхового капіталу (2012)
Швець О. О. - Методичні аспекти формування цінової політики молокопереробних підприємств (2012)
Шульський М. Г. - Соціально-економічні відносини у Галичині в оцінці Івана Франка (2012)
Щоголєва І. В. - Особливості формування змісту та організації практик в процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму (2012)
Яворська Т. В. - Принципи та форми організації світового страхового підприємництва (2012)
Яремко Л. А. - Регіональний потенціал глобальної конкурентоспроможності країни (2012)
Буряченко К. О. - Єдиність розв'язку задачі Діріхле для рівнянь довільного парного порядку у випадку кратних характеристик, які не мають кутів нахилу (2011)
Ильинский А. И. - О безграничной делимости смеси по параметру рассеяния гауссовского распределения (2011)
Мельник С. А. - Теорема сравнения решений квазилинейных СДУЧП параболического типа со слабыми источниками (2011)
Курдаченко Л. А. - Про характеризації пронормальних підгруп у деяких класах нескінченних груп, Пипка О. О., Субботін I. Я. (2011)
Грицик В. В. - Метод обробки складних зображень та їх розпізнавання (2011)
Захаров А. В. - Прямая и обратная задачи в теории полосно-пропускающих фильтров с диссипативными потерями, Ильченко М. Е. (2011)
Каминский А. А. - О страгивании трещины, расположенной на границе раздела упругих сред, Кипнис Л. А. (2011)
Лила Д. М. - О потере устойчивости вращающегося упруго-пластического кругового диска, Мартынюк А. А. (2011)
Шульга М. О. - Про резонансні коливання пластинчатих п'єзоелектричних вібраторів (2011)
Пойда А. В. - Структурные изменения в ходе сверхпластической деформации алюминиево-литиевых сплавов 1420 и 01420Т при высоких гомологических температурах (2011)
Томченко М. Д. - К теории электрической активности He-II в опыте со вторым звуком (2011)
Бобер М. В. - Особливості формування топографії і структури зносостійких покриттів мозаїчного типу дією імпульсного електричного розряду, Волкогон В. М., Аврамчук С. К., Палагута Н. Г., Скринька А. О. (2011)
Талаш В. М. - Особливості формування захисних оксидних наноплівок на поверхні карбіду, нітриду, бориду та силіциду титану при електрохімічному окисненні (2011)
Цивилицин В. Ю. - Магнитная пружина из двух постоянных магнитов, Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2011)
Великий Н. М. - Силевит и активация воды (2011)
Иванова А. В. - Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья как следствие особенностей его геологического развития (2011)
Кушнір С. В. - Бароосмос у морських глинистих осадках і глинистих породах (2011)
Матлай Л. М. - Стратиграфічне розчленування примежових розрізів юри й крейди Східного Криму за вапняковим нанопланктоном (2011)
Наумко І. М. - Про генезис високометаморфізованих вуглистих утворень північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення флюїдних включень у мінералах), Бондар Р. А., Сахно Б. Е. (2011)
Білявина Н. М. - Кристалічна структура фаз серій Y1+x(Cu,Ga)4−x та Y3+x(Cu,Ga)11−x, Марків В. Я., Тимошенко М. В., Тітов Ю. О., Слободяник М. С. (2011)
Дадашев А. Д. - Адсорбція металовмісних аніонів V(V), Mo(VI), W(VI) та Cr(VI) силікагелем із хімічно закріпленим амідом малеїнової кислоти і полігексаметиленгуанідину, Тьортих В. А., Яновська Е. С., Рябченко К. В., Янова К. В., Кутяніна В. С. (2011)
Толкунов А. С. - Новий метод синтезу тетрагідробензофуро, Суйков С. Ю., Богза С. Л. (2011)
Ємельянов В. І. - Модельна система для вивчення механізмів світлопровідності вищих рослин, Соломаха В. А., Григорук В. І., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. (2011)
Череватов О. В. - Молекулярна організація 5S рДНК Satyrus drias (Lepidoptera), Волков Р. А. (2011)
Якименко И. Л. - Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на сомитогенез птицы, Хеншель Д., Сидорик Е. П., Цыбулин А. С., Розумнюк В. Т. (2011)
Марченко М. М. - Активність ферментів енергозабезпечення карциноми Герена, трансплантованої на фоні попереднього опромінення малими дозами, Копильчук Г. П., Волощук О. М. (2011)
Черняк М. П. - Розвиток хронічної форми хвороби при додатковому одноразовому зараженні біосистеми однотипним вірусом (2011)
Сосницький В. М. - Магнітне картування серця — нова інформаційна технологія неінвазивної електрофізіології, Войтович І. Д., Бойчак М. П., Мясніков Г. В., Чайковський І. А., Сосницька Т. В. (2011)
Булавін Л. А. - Фактори, що визначають концентрацію 137Cs у рослині на забрудненому грунті в природних умовах, Пророк В. В., Поперенко Л. В. (2011)
Пірнач Л. С. - Експериментальні дослідження процесів обміну радіонуклідів у системі грунт — вода в умовах тривалого затоплення річкової заплави, Тодосієнко С. В. (2011)
Дугінець Г. В. - Формування міжнародних виробничих мереж як елемент стратегії посткризового розвитку країни (2013)
Іксарова Н. О. - Тенденції розвитку інвестиційних зв’язків України та ЄС у посткризовий період (2013)
Красніков Д. А. - Конкурентоспроможність трудомістких металоконструкцій українського машинобудування на європейському ринку, Козорог В. В. (2013)
Осадчий В. И. - Роль ИТ-аутсорсинга в экспорте украинских информационно-компьютерных технологий (2013)
Андрушків Б. М. - Вплив економічного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств (2013)
Григораш Т. Ф. - Проблеми та перспективи подолання інфляції в Україні, Соломка Я. А., Русакевич М. С. (2013)
Дерій Ж. В. - Механізм капіталізації людського потенціалу складові та їх взаємодія (2013)
Кратт О. А. - Класифікація послуг: предметна систематизація підходів, Слоква М. Г. (2013)
Лепехина Е. В. - Проблемы повышения конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного машиностроения (2013)
Мельник Т. М. - Реалії малого та середнього бізнесу в Україні, Зубко О. В. (2013)
Орловська Ю. В. - Оцінка перспектив формування та розміщення кластеру трубної промисловості України, Проскуркіна В. Є. (2013)
Sarkisyan L. G. - Improvement of regulation instruments of sustainable ecological-economic regional development (Dnipropetrovs’k region example) (2013)
Синьогуб С. А. - Аналіз взаємозв’язків розлучуваності та соціально-економічних характеристик населення на мікрорівні (2013)
Чертков С. І. - Сутність, етапи та варіативність моделей регіональної політики країн в умовах глобалізації (2013)
Зоценко О. К. - Соціально відповідальне інвестування умови та тенденції розвитку на ринку акцій (2013)
Адамовська В. С. - Діагностика фінансового стану підприємств на основі визначення періоду нормалізації запасу власного капіталу при порівнянні альтернативних проектів (2013)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки ефективності системи розподільчої логістики підприємства, Троцюк Н. С. (2013)
Бержанір І. А. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства (2013)
Грабовський І. С. - Вплив стану та ефективності управління обіговими коштами підприємства на його фінансову стійкість, Баранов А. І. (2013)
Грекова В. А. - Особливості джерел фінансування оновлення основних фондів металургійних підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Використання методу таксономії для визначення стадій життєвого циклу будівельного підприємства (2013)
Колісник Г. М. - Сучасні підходи до поняття витрат суб’єктів підприємництва (2013)
Лігоненко Л. О. - Економічний стан підприємства та методичні засади його оцінювання, Охрімчук О. О. (2013)
Олексюк М. І. - Багаторівнева система управління економічними ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією (2013)
Потьомкін Л. М. - Шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства вдосконалення мотивації персоналу (2013)
Холявка Л. Ю. - Класифікаційні ознаки інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Череп А. В. - Застосування методу середніх величин в системі прогнозування діяльності ПАТ "ЗАЗ" у майбутньому, Швець Ю. О. (2013)
До 100-річчя з дня народження Петюніна Павла Олексійовича (2014)
До 90-річчя з дня народження Конєва Федора Андрійовича (2014)
Богдан Н. С. - Розробка складу і технології твердої лікарської форми противиразкової дії. Повідомлення 1, Тихонов О. І. (2014)
Baranova I. I. - Determination of the shelf-life and storage conditions for an antimicrobial foam cleanser, Zhuk O. V., Kovtun Yu. V. (2014)
Kran O. S. - Determination of the shelf-life and storage conditions of the gel for treatment of wounds in the II phase of the wound process, Bashura O. G. (2014)
Sokolov Yu. V. - Nanoemulsions as prospective drug delivery systems (2014)
Bezchasnyuk O. M. - The development of the dosage form with L-carnitine for children, Zborovska T. V., Kovalenko S. M. (2014)
Glushchenko A. V. - Develpoment and evaluation of validation characteristics of the quantitative determination method for loratadine in the syrup, Georgiyants V. A., Bevz N. Yu. (2014)
Цуркан О. О. - Дослідження мінерального складу листя, суцвіть та стебел вітексу священного (Vitex agnus-castus L.) та вітексу коноплеподібного (Vitex cannabifolia Sieb.), Ющишена О. В., Ніженковська І. В., Корабльова О. А. (2014)
Grechana O. V. - The study of free coumarins in the plant raw material of Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink (2014)
Yevtifieieva O. - Research of validation parameters of the spectrophotometric quantitative determination method of riboflavin by specific absorbance, Proskurina K., Dynnyk K. (2014)
Vislous O. O. - Development of the "dissolution” test for bisoprolol tablets, Bevz N. Yu., Georgiyants V. A., Zhivora N. V. (2014)
Kosyachenko K. L. - Methodological approaches to development of the National guidelines on the health technology assessment, Nemchenko A. S. (2014)
Shmatenko O. P. - Marketing analysis of the drugs used for the treatment of affected military men with brain injuries, Solomenny A. M., Pleshkova O. V. (2014)
Shpychak О. S. - Marketing research of the pharmaceutical market of medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus, Tikhonov O. I. (2014)
Trunova T.V. - Research of the assortment and merchandising analysis of anti-epileptic drugs presented at the pharmaceutical market of Ukraine (2014)
Rukhmakova O. A. - Microbiological studies of the ointment and rectal suppositories with liquorice root extract, Yarnykh T. G., Osolodchenko T. P. (2014)
Glushko L. V. - Correction of inflammation signs in postmenopausal women with the metabolic syndrome, Nasrallah A. H., Fedorov S. V. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2014)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації” за 2013 рік (2014)
Панаско О. М. - Дослідження ефективності ортого-нальної форми представлення логічних функцій (2013)
Сытник А. А. - Системные подходы к управлению производительностью веб-приложений (2013)
Стисло Т. Р. - Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах (2013)
Рідкокаша А. А. - Онтологічне моделювання пошуку інформації з проектування в електронній бібліотеці, Шевченко Б. М. (2013)
Лукашенко В. М. - Системний аналіз сучасних моделей супервізорів та визначення напрямку їх вдосконалення, Чичужко М. В., Лукашенко А. Г. (2013)
Петрищев О. Н. - Исследование параметров динамического напряженно-деформированного состояния асимметрич-ных биморфных пьезокерамических элементов, Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. (2013)
Трембовецкая Р. В. - Выбор оптической системы для медицинских эндоскопов (2013)
Шарапов В. М. - Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя с резонатором Гельмгольца, Петрищев О. Н., Прохоренков А. М., Базило К. В., Сотула Ж. В. (2013)
Ключка К. М. - Особливості застосування інтегро-диференціальних рівнянь для моделювання динаміки електричних кіл (2013)
Ситник О. О. - Метод визначення імпульсної реакції динамічної ланки з періодичнозмінними параметрами, Протасов С. Ю. (2013)
Гераимчук М. Д. - Двухстепенной гирокомпас при высокочастотной интенсивной качке основания, Лазарев Ю. Ф., Аксененко П. М. (2013)
Первунінський С. М. - Бітова синхронізація системи з кореляційно-часовою шумовою маніпуляцією, Вовченко О. В. (2013)
Гончаров А. В. - Оцін-ка амплітуди радіосигналу спільно з усіченим оціню-ванням параметрів адитивної асиметричної завади, Уманець В. М., Бондаренко А. В. (2013)
Кожухівська О. А. - Методи оцінювання операційних ризиків страхового шахрайства (2013)
Тарандушка Л. А. - Математична модель стратегії вибору напрямів підготовки студентів дистанційної форми навчання (2013)
Канашевич Г. В. - Специфіка та системні проблеми поверхневої електронно-променевої обробки оптичного матеріалу (2013)
Матвієнко М. П. - Дослідження кванта шляху для конт-ролю швидкості руху шахтної підйомної машини (2013)
Некоз О. І. - Підвищення ефек-тивності різальної дії ножів кутера, Осипенко В. І., Боровик А. І., Батраченко О. В., Кульбака В. О. (2013)
Осипенко В. І. - Закономірності формування мікрогеометричних параметрівповерхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому, Горобець О. І. (2013)
Жицька Л. І. - Екологічна оцінка агрохімічних показни-ків та родючості ґрунтів Черкаського району (2013)
Караваєв Т. А. - Визначення критичної об’ємної концентрації наповнювача у водно-дисперсійних фарбах, Свідерський В. А. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив наповнювачів на процеси структуроутворення та властивості полімерних композиційних матеріалів, Унрод В. І., Бененко С. П. (2013)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Моделирование, Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Шарапов В. М. - Технологии научных исследований. Выявление и формулирование проблем, Збруцкий А. В., Штеренхартц А., Саенко Н. В. (2013)
Веретільник Т. І. - Науково-методичні аспекти проведення практичних занять з теоретичної механіки, Мисник Л. Д., Шеховцов Б. А. (2013)
Титул, Зміст (2013)
Шумейко З. - Просвітницька діяльність Матвія Номиса (Симонова) в петербурзький період (2013)
Лавренчук А. - Пріоритети політики післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформаційного розвитку українського суспільства (2013)
Сорока М. - Аналітичні аспекти організації та управління підготовкою кадрів для вищої школи в Національному університеті водного господарства та природокористування, Корецький М., Калько А. (2013)
Мороз І. - Місце фінансово-економічної компетентності в системі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Науменко С. - Історія розвитку систем завдань у текстовій формі (2013)
Мандрик Н. - Українська мова у європейському Середньовіччі (2013)
Галішевська Н. - Музично-мистецький аспект ідеолого-пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля 20-30-х років ХХ ст., Новик О. (2013)
Малафіїк І. - Системний аналіз дидактичної моделі розвитку навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів, Галатюк М. (2013)
Дубровіна І. - Вивчення вітчизняної музичної педагогічної спадщини ХІХ-ХХ століття як чинник активізації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2013)
Павленко О. - Дослідження процесу формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у контексті інструментально-виконавської підготовки (2013)
Сиротюк Д. - Інструментальне джазове виконавство періоду класичного новоорлеанського стилю (2013)
Харитон І. - Функціональна буттєвість культової музики української православної традиції (2013)
Щербініна О. - Пізнання музичного смислу як проблема фортепіанної педагогіки (2013)
Андрієць М. - Аналіз рівня рухової активності дітей та молоді Чернівецької області як провідної детермінанти формування здорового способу життя, Мойсюк В., Пасько Т., Демчучена І. (2013)
Байкіна Н. - Діагностика і корекція психомоторики в глухих дітей, Крет Я., Поддуєва О. (2013)
Бережна Ж. - Критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання (2013)
Блавт О. - Удосконалення змісту фізичного виховання у роботі зі студентами, хворими на ожиріння, які віднесені до спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (2013)
Бородін Ю. - Фізкультурно-спортивне мікросередовище як умова підвищення ефективності фізичної підготовки курсантів у вищому навчальному закладі (2013)
Булгаченко С. - Методика проведення занять із естетичної гімнастики із дівчатками 6-9 років (2013)
Гаврилюк А. - Методичні особливості проведення годин фізичної культури в групах продовженого дня з урахуванням працездатності дітей 8-9 років, Сапожник О., Кліш І. (2013)
Герасименко С. - Самостійна робота як важлива складова навчання майбутніх фахівців із фізичного виховання (2013)
Гончаренко В. - Технологія фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа (2013)
Гончерюк М. - Сучасні проблеми недостатньої рухової активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Горбенко М. - Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів (2013)
Горбуля О. - Динаміка змін витривалості студентів-баскетболістів протягом навчального року (2013)
Городинський С. - Проблеми кадрового забезпечення працівників галузі фізичного виховання та шляхи їх вирішення, Куліш Н., Ібрагімов Е. (2013)
Гринченко І. - Педагогічні технології навчання фізичної культури: формування інформаційно-педагогічної компетентності студентів в умовах інформатизації галузі (2013)
Гурковський О. - Аналіз функціонального стану гімназистів в умовах різних навчальних навантажень, Ястремський О. (2013)
Деделюк Н. - Система організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Козіброцький С., Овчаренко Т. (2013)
Дубчук О. - Оцінка впливу експериментальної програми фізичного виховання для груп фізичної реабілітації із застосуванням калланетики на показники рентгенологічного та функціонального дослідження опорно-рухового апарату студенток при сколіозі ІІ-ІІІ ступенів (2013)
Дудчак М. - Мережа центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в Україні: досягнення, проблеми та перспективи, Мартин П. (2013)
Єднак В. - Ставлення батьків учнів четвертих класів до впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес школярів, Сапрун С. (2013)
Золочевський В. - Організація діяльності фізкультурно-спортивних об’єднань дітей і молоді у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Зубалій М. - Розвиток змісту навчального матеріалу з фізичної культури (2013)
Іваненко Т. - Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету (2013)
Іщук Н. - Виховання гідності у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Калуський З. - Ставлення молоді до здорового способу життя (2013)
Кіркова Т. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді (2013)
Коваль Т. - Спотривна аеробіка – дисципліна змагання в структурі міжнародної федерації гімнастики (2013)
Ковальчук Н. - Актуальність домашніх завдань із фізичної культури для учнів 9-го класу, Воронкова В., Іванова А. (2013)
Коломоєць Г. - Обґрунтування впровадження військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" у навчально-виховний процес ЗНЗ (2013)
Корж Д. - Акробатична підготовка в навчально-тренувальному процесі волейболістів (2013)
Коцкович О. - Соціально-психологічні фактори синдрому професійного вигорання у жінок, Курилюк С. (2013)
Крайнюк О. - Формування цілеспрямованості студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Лебедєва В. - Хореографія на уроках фізичної культури як засіб формування естетичної культури молодших школярів (2013)
Левків В. - Характеристика терміна "спортивна гра" як базового поняття підготовки майбутнього тренера-викладача зі спортивних ігор, Левків Л. (2013)
Мандюк А. - Особливості програм із фізичного виховання в системі середньої освіти США, Синчук А. (2013)
Моїсеєв С. - Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури (2013)
Мединський С. - Структура підготовки фахівців із фізичного виховання у США в аналогії з Україною (2013)
Мицкан Б. - Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, Мицкан Т., Остапяк З. (2013)
Москалець Т. - Адаптивне фізичне виховання в системі освіти (2013)
Огниста К. - Формування особистої фізичної культури першокласників на уроках, Огнистий А. (2013)
Новак Т. - Рівень розвитку рухових здібностей юних легкоатлетів різних спеціалізацій, Плошинська А., Плошинська А. (2013)
Олійник І. - Фізичне виховання і спорт як засіб змістовного дозвілля студентської молоді, Єрусалимець К. (2013)
Пикалюк В. - Аналіз кореляції міжантропометричними та гемодинамічними показниками осіб зрілого віку, Усова О., Сологуб О., Ковальчук В., Дмитрук В. (2013)
Приходько Г. - Олександр Анохін: сторінки біографії, педагогічна спадщина (2013)
П’ятничук Д. - Оцінка ефективності авторської програми тренувань бігунів на середній і довгій дистанції за показниками лабораторних аналізів крові, П’ятничук Г. (2013)
Ребрина А. - Розвиток фізичних та психофізичних якостей студентів спеціальності "Маркетинг" у процесі професійно-спрямованого фізичного виховання (2013)
Рода О. - Засоби та методи тренувальних занять легкоатлетів, які спеціалізуються з бігу на середній дистанції (2013)
Самоненко С. - Формування фізичної культури особистості в процесі особистісно орієнтованого навчання руховим діям (2013)
Сембрат С. - Педагогічний контроль та індивідуальна оцінка фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Степаненко В., Погребний В. (2013)
Сидоренко О. - Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів факультету мистецтв, Павленко І., Азаренко В. (2013)
Сокирко О. - Навчання плаванню глухих дітей дошкільного віку (2013)
Степаненко В. - Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і загальних навантажень футболістів дитячого та юнацького віку (2013)
Тітаренко С. - Засоби підвищення рухової активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі проведення туристичних прогулянок, Дихал Є. (2013)
Ткаченко С. - Педагогічні технології збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі (2013)
Троценко Т. - Ефективність впливу народних рухливих ігор на виховання патріотизму в молодших школярів, Троценко В. (2013)
Харченко-Баранецька Л. - Оцінка психологічного компонента психофізичної підготовленості веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації (2013)
Черкашин Р. - Взаємозв’язок розвитку силових якостей із морфофункціональними показниками студентів, Захожий В. (2013)
Шандригось В. - Проблеми і шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Шандригось Г. (2013)
Шевчук О. - Усвідомлення першокурсниками ВНЗ впливу фізичних вправ на стан здоров’я у процесі вивчення курсу БЖД (2013)
Шестаков О. - Фізичне виховання студентів на основі спортивно орієнтованих технологій (2013)
Иванько Е. - Физическая культура и физическое воспитание студенческой молодежи, Шумяцкая Е., Турчина Л. (2013)
Латышев С. - Виявление тенденций развития и стилев противоборства вольной борьбы (2013)
Костюкевич В. - Модельные показатели технической подготовленности высококвалифицированных спотрсменов в хоккее на траве (2013)
Титул, зміст (2013)
Шелль Я. - Современные представления о фокусированной и радиальной терапии (2013)
Островський О. А. - Зміни в клітинах і тканинах живих організмів під впливом ударно-хвильової терапії (огляд спеціальної літератури) (2013)
Егорова Е. А. - Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в лечении переломов костей конечностей, Васильев А. Ю. (2013)
Левенець В. М. - Ударно-хвильова терапія в лікуванні несправжніх суглобів, Риган М. М., Веремій А. О. (2013)
Чорний В. М. - Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія як метод неінвазивного лікування ентезопатій, Головаха М. Л., Юрків В. Ю., Маріхін В. Г. (2013)
Ивченко А. В. - Использование экстракорпоральной ударно-волновой терапии в лечении хронического болевого синдрома, Коротнев В. Н., Родичкин В. А., Антонова Т. С., Рудой Б. С. (2013)
Борзых А. В. - Особенности лечения переломов и ложных суставов ладьевидной кости у спортсменов, Соловьев И. А., Труфанов И. М., Попов С. В. (2013)
Левенец В. Н. - Особенности диагностики и комплексной терапии спортсменов в стадии предартроза, Риган М. М., Тютюнник И. Н. (2013)
Гайко Г. В. - Післятравматичний коксартроз і особливості його перебігу, Калашніков О. В., Бруско А. Т. (2013)
Тютюнник И. Н. - Магнитнорезонансная томография и ее роль в диагностике ранних форм остеоартроза у спортменов (2013)
Герцен Г. І. - Використання Хондроцерину у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок у спортсменів, Остапчук Р. М., Мікеладзе М. О., Амілахварі Л. Д. (2013)
Лінько Я. В. - Артроскопія кульшового суглоба у спортсменів, Рокита Т. Г., Костюк А. С. (2013)
Кривенко С. Н. - Лечение доклинических стадий остеоартроза у спортсменов, Диденко М. В. (2013)
Климовицкий Ф. В. - Использование гиалуронатов в комплексном лечении ранних форм остеоартроза коленного сустава, Якубенко Я. В., Джерелей О. Б. (2013)
Майко В. М. - Хірургічне лікування ранніх стадій остеоартрозу кульшового суглоба у спортсменів, Луцишин В. Г. (2013)
Павлішен Ю. І. - Визначення впливу занять з веслування на каное на фізіологічні вигини хребта спортсменів, Солтик О. О. (2013)
Манжалій В. В. - Особливості розвитку та прогресування дегенеративних змін у колінному суглобі у спортсменів, Лісунов С. В. (2013)
Страфун С. С. - Суперечливі і невирішені питання діагностики і лікування ушкодження сухожилків у спортсменів (2013)
Климовицкий В. Г. - Опыт консервативного лечения болезни Осгуд—Шляттера у спортсменов подросткового возраста, Кравченко А. И., Агарков A. B., Богданова Л. В., Валюшко Т. В. (2013)
Коструб О. О. - Метод оперативного лікування спонтанного розриву ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Засаднюк І. А., Блонський Р. І. (2013)
Коструб О. О. - Діагностика ARS-синдрому у спортсменів, Блонський Р. І., Заєць В. Б., Вовченко А. Я., Тютюнник І. М. (2013)
Ирисметов М. Э. - Хирургический метод лечения застарелых разрывов связки надколенника, Ражабов К. Н., Шамшиметов Д. Ф. (2013)
Каримов М. - Диагностические ошибки при травмах коленного сустава у спортсменов, Арипходжаев Ф., Якубджанов Р., Бабакулов А., Гулямов Й., Каримбердиев М., Гребенкин И. (2013)
Борзых Н. А. - Диагностика и лечение разрыва дистального сухожили ядвуглавой мышцы плеча (2013)
Климовицкий В. Г. - Повреждения лучевого нерва при армрестлинг-переломах, Климовицкий Ф. В., Якубенко Я. В., Джерелей О. Б. (2013)
Авдан О. Г. - Інтернет - брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств (2013)
Білик М. В. - Сучасні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів (2013)
Богма О. С. - Проблеми та перспективи банківського фінансування інноваційної діяльності в Україні, Пащенко А. І. (2013)
Бондар-Підгурська О. В. - Інноваційні та соціальні аспекти реформування промисловості України: практика ретроспективної хвилі розвитку економіки (2013)
Бурак Т. В. - Розвиток контрактного управління готельними мережами в Україні (2013)
Васильєв О. В. - Організація функціонування фінансових інституцій регіону (2013)
Версаль Н. І. - Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування, Бондар А. Г. (2013)
Вуйченко М. А. - Обґрунтування регуляторної політики сегментації ринку праці в аграрній сфері, Дацишин І. В. (2013)
Гарасюк О. А. - Удосконалення сутності поняття "банкрутство" та прогнозування ймовірності банкрутства підприємств на основі використання сучасних методик (на прикладі ПрАТ "КРИВОРІЖАГЛОБУД"), Троян В. І. (2013)
Галюк І. Б. - Організаційні передумови інноваційного розвитку підприємства на основі розширеного відтворення знань (2013)
Гернего Ю. О. - Теорії ігор інноваційної активності учасників кредитного процесу (2013)
Гончар С. О. - Мерчандайзинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій, Зозульов О. В. (2013)
Гончаренко А. М. - Вартість компанії: управлінський та бухгалтерський погляд, Григорук С. С. (2013)
Горобець О. В. - Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні (2013)
Городюк А. Б. - Проблеми та перспективи впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні (2013)
Грабчук І. Ф. - Оптимізаційна модель підвищення ефективності кормовиробництва на основі впровадження інноваційних кормових культур (2013)
Еркес О. Є. - Оздоровлення банків шляхом зменшення проблемних активів (2013)
Єрмійчук Н. І. - Практика проведення державного фінансового аудиту в Україні (2013)
Жовтяк Г. А. - Дослідження чинників і умов розвитку пасажирського транспорту регіону (2013)
Журавка А. В. - Сутність процесів конкуренції в соціально-економічних системах, Московкін В. М., Океме Елеоджо (2013)
Зінченко О. А. - Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності категорії "кредитоспроможність", Святенко С. В., Марчукова В. С. (2013)
Кірілюк Р. П. - Фінансова криза на підприємстві: фактори виникнення та механізм попередження (2013)
Ковтуненко К. В. - Інноваційний процес та інноваційна діяльність як рушійна сила формування інтелектуального капіталу промислового підприємства (2013)
Колеснікова К. С. - Сучасні тенденції та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств рибогосподарського комплексу південного регіону (2013)
Компанієць В. В. - Демографічна криза в Україні в духовно-моральному та соціально-економічному вимірах (2013)
Короленко С. М. - Коучинг як інноваційний інструмент ефективного управління персоналом, Короленко Р. В., Судакова Ю. О. (2013)
Кононова І. В. - Процедура проведення внутрішнього аудиту основних засобів в акціонерних товариствах України, Випова Т. Ю. (2013)
Кононова І. В. - Аудит розрахунків з оплати праці та типові порушення, виявлені при його проведенні, Хлиніна Н. Б. (2013)
Кононова І. В. - Теоретичні основи економічного змісту категорії "дохід підприємства", Шовкопляс Ю. П. (2013)
Короленко С. М. - Удосконалення підходу до оптимізації структури капіталу промислового підприємства, Короленко Р. В., Патицька О. В. (2013)
Коцьо О. Я. - Основні типи економіко-математичних моделей оцінювання споживання домогосподарств (2013)
Кравченко В. В. - Розробка балансових множників як основи формування ціни корпоративного підприємства (2013)
Ліповська-Маковецька Н. І. - Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів в прикордонному регіоні (2013)
Макарюк О. В. - Проблеми фінансової безпеки держави в системі управління інвестиційним ринком (2013)
Маркович В. В. - Оцінка конвергенції прикордонних регіонів України у контексті Європейської інтеграції (2013)
Мартинюк В. К. - Ризики та можливості глобального розвитку для України (2013)
Мігущенко Ю. В. - Методика оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери України (2013)
Микитенко В. В. - Нерівноважна система управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України: проектування та самоорганізація, Демешок О. О. (2013)
Михайловська Н. М. - Соціальний та економічний ефект від впровадження інвестицій в оцинковувальну діяльність підприємств Житомирської області (2013)
Молодоженя М. С. - Ключові аспекти процесу управління результативністю інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2013)
Мохонько Г. А. - Оцінка нестабільності зовнішнього середовища діяльності сільськогосподарського підприємства, Колешня Я. О. (2013)
Осипенко К. В. - Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів (2013)
Павлов К. В. - Патоінститути, патоінституціоналізм і модернізація російської економіки (2013)
Падерин О. В. - Ефективність управління туристичною сферою за кордоном, Османов І. Х. (2013)
Паутова Т. О. - Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств в Україні, Неділько А. І. (2013)
Перепадя Ф. Л. - Кадрова політика як елемент системи корпоративного управління промислових підприємств (2013)
Радомська Т. А. - Особливості проведення аудиту в середовищі комп’ютерної обробки даних (2013)
Решетнікова Л. М. - Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні (2013)
Різник Н. М. - Фінансування вищої освіти в Україні: реалії та перспективи, Бачинська О. М. (2013)
Руснак С. О. - Оцінка стану недержавного пенсійного забезпечення в Україні в сучасних умовах (2013)
Сазонов Р. В. - Методики діагностики банкрутства: переваги та недоліки, Мулява В. В (2013)
Саух І. В. - Основні проблеми, принципи, стратегії формування та розвитку регіональних туристичних комплексів (2013)
Скрипник Н. В. - Фінансовий та податковий облік результатів діяльності: необхідність та можливість інтеграції, Скрипник М. Є. (2013)
Струк Б. М. - Теоретичні аспекти формування бюджету розвитку як інвестиційної складової місцевих бюджетів (2013)
Теленчук В. С. - Механізм управління організаційними інноваціями підприємства м’ясопереробної галузі (2013)
Тимченко О. І. - Формування конкурентоспроможності малих підприємств харчової промисловості (2013)
Трішкіна Н. І. - Реклама у формуванні контингенту студентів ВНЗ (2013)
Тумакова С. В. - Роль держави у розвитку ринку робочої сили у сучасних умовах (2013)
Усова Г. В. - Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-процесів (2013)
Ходаківський В. М. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ризику (2013)
Храпко І. Є. - Мережа установ соціального захисту населення України (2013)
Хрустальова В. В. - Транспортна сфера України: аналіз стану та шляхи підвищення конкурентоспроможності (2013)
Цибульський В. О. - Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки (2013)
Чала Ю. В. - Проблеми та механізми боротьби з підробками товарної продукції в міжнародному маркетингу, Кокотіна О. В., Матвійчук В. С. (2013)
Чала Ю. В. - Світові сучасні тенденції обрання об’єктів інвестування: нетрадиційні інвестиції, Щербакова Т. В. (2013)
Чала Ю. В. - Сучасні тренди у формуванні та розвитку соціальної реклами, Кокотіна О. В., Матвійчук В. С. (2013)
Чубучна О. В. - Соціальна справедливість і економічний кримінал (2013)
Шевченко І. Ю. - Методичні аспекти розроблення державної цільової програми розвитку трудового потенціалу (2013)
Юдіна Н. В. - Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації (2013)
Бахтин А. К. - Экстремальные задачи для лучевых систем с переменным количеством точек на лучах, Таргонский А. Л. (2011)
Мартынюк А. А. - Об экспоненциальной устойчивости комплекснозначной нейронной сети на временной шкале, Лукьянова Т. А. (2011)
Шатырко А. В. - Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа (2011)
Чайковський А. В. - Про лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом (2011)
Азаренков Н. А. - К вопросу подобия технологических процессов производственно-технических систем, Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. (2011)
Панкратова Н. Д. - Відновлення функціональної залежності часових рядів в умовах коротких вибірок, Зражевський О. Г. (2011)
Аврамов К. В. - Нелинейные нормальные формы автоколебаний механических систем с конечным числом степеней свободы, Стрельникова Е. А. (2011)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упруго-пластического диска (2011)
Селезов И. Т. - Моделирование совместной работы открытой цилиндрической оболочки и подкрепляющих элементов (2011)
Бродин О. М. - Особливості діелектричної сприйнятливості рідкого пропіленкарбонату: роль дипольних взаємодій та молекулярного впорядкування (2011)
Ганапольский Е. М. - Квантовый хаос в круговом баллистическом бильярде с шероховатой границей, Тарасов Ю. В. (2011)
Долінський А. А. - Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії, Шаркова Н. О., Авдєєва Л. Ю., Чуніхін О. Ю. (2011)
Большаков В. И. - Моделирование структуры металла как численно неприводимая задача, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2011)
Коротеев А. В. - Технология получения, структурообразование и некоторые свойства композиционной керамики системы W2B5–TiB2–B4C, Саенко С. Ю., Котенко В. А., Бега Н. Д., Удовенко Л. М. (2011)
Кудін В. Г. - Синтез боридів N23−xMexB6 (Me — Ti, Zr, Hf) методом реакційного спікання в умовах високих тиску й температури, Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач В. М. (2011)
Спиридонова І. М. - Фазові перетворення у сплавах трикутника Fe3P–Fe2P–Fe2B, Сухова O. В., Карпенко Н. В. (2011)
Иванов В. А. - Исследование обратного радиолокационного рассеяния на обрушениях морских ветровых волн, Юровский Ю. Ю., Малиновский В. В. (2011)
Наумко І. М. - Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати), Загнітко В. М., Белецька Ю. А. (2011)
Орлов О. О. - Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні, Євдощук М. I., Омельченко В. Г., Трубенко О. М. (2011)
Шульга Т. Я. - Течения и сгонно-нагонные процессы, вызываемые переменным по пространству и времени ветром в Азовском море (2011)
Якимчик А. І. - Новий спосіб введення в комп'ютер картографічної інформації (2011)
Потоцкая В. В. - Влияние кинетических параметров предшествующей химической реакции на возникновение неустойчивости в электрохимической системе с электрокаталитическим окислением, Гичан О. И., Омельчук А. А. (2011)
Шумский В. Ф. - Влияние нанонаполнителя на реокинетику формирующейся in situ смеси полиметилметакрилат — полиуретан, Косянчук Л. Ф., Тодосийчук Т. Т., Гетманчук И. П., Бабич О. В., Гомза Ю. П. (2011)
Корховий В. І. - Генетична диференціація штамів Botryococcus braunii Kütz. — продуцентів ліпідів — за допомогою RAPD фінгерпринтингу, Пірко Я. В., Царенко П. М., Блюм Я. Б. (2011)
Лазаренко Л. М. - Вплив клітин кордової крові на перебіг експериментального герпетичного менінгоенцефаліту, Олевінська З. М., Шай Д. С., Жолобак Н. М., Кривохатська Л. Д., Шевчук В. О., Співак М. Я. (2011)
Спиридонов В. Г. - Застосування методу поліморфізму довжини ампліфікованих фрагментів для аналізу видів і гібридів роду гіркокаштан (Aesculus L.) з різною стійкістю до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimic), Парій М. Ф., Вдовиченко Ж. В., Демчук Т. Л., Григорюк І. П. (2011)
Пушкарьов В. М. - Ефект паклітакселу на клітинний цикл та ініціація апоптозу в клітинах раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2011)
Шестеренко Е. А. - Стереоселективный гидролиз 1-метил-5-фенил-3-ацетокси-7-бром-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-она с помощью свободной и иммобилизованной микросомальной фракции печени свиньи, Романовская И. И., Андронати С. А., Вихер Б., Симонов Ю. А., Кравцов В. Х., Севастьянов О. В., Семенишина Е. А., Павловский В. И. (2011)
Черняк М. П. - Розвиток хронічної форми хвороби при малих додаткових дозах зараження (2011)
Шульман Г. Е. - Соотношение запаса и вылова черноморских хамсы и шпрота в первый период ''зеленой революции'' (2011)
Капля А. А. - Функционирование Na+, K+-АТР-азы в поляризованных клетках, Морозова В. С. (2010)
Векліч Т. О. - Просторова будова каліксарен-амінофосфонових кислот є суттєвою для прояву їхньої інгібуючої дії на Nа+, K+-ATP-азну активність у плазматичних мембранах гладеньком’язових клітин, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2010)
Пархоменко Ю. М. - Наличие двух различных активных центров на тиаминсвязывающем протеине плазматических мембран синаптосом, Строкина А. А., Пилипчук С. Ю., Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Донченко Г. В. (2010)
Шатурський О. Я. - Дія 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(β-гідроксіетил)тіазолій хлориду на струм К+ іонними каналами, утвореними ністатином у бішаровій ліпідній мембрані, Романенко О. В., Гіммельрейх Н. Г. (2010)
Данилович Г. В. - Реєстрація К+-рівноважного потенціалу на плазматичній мембрані клітин міометрія і вивчення його модуляції NOx та Н2О2 методом протокової цитометрії, Данилович Ю. В., Горчев В. Ф. (2010)
Бобровник С. А. - Влияние полиреактивных иммуноглобулинов сыворотки крови на определение аффинности сывороточных антител, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2010)
Губський Ю. І. - Взаємозв’язки між антиоксидантною активністю, гепатопротекторною дією похідних монохроманів, триметилфенолів та енергетичними квантово-хімічними і структурними параметрами, Горюшко Г. Г., Маковецький В. П., Літвінова Н. В., Марченко О. М., Бабенко Л. П., Величко О. М., Олар В. В. (2010)
Мединська К. О. - Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля, Шелюк О. В., Омельянюк В. С., Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І. (2010)
Драгущенко О. О. - Первинний аналіз результатів всегеномного пошуку генів відповіді на дію інтерферону альфа, Токовенко Б. Т., Оболенська М. Ю. (2010)
Липова Н. М. - Експресія мPHK 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-2 та її альтернативних сплайс-варіантів у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Мінченко Д. O., Ратушна О. О., Божко І. В., Тсучігара K., Eсумі Г., Мінченко O. Г. (2010)
Галкін О. В. - Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293, Мінченко О. Г. (2010)
Дрель В. Р. - Протекторна дія виноградних вин за нітрозативного стресу, зумовленого експериментальним цукровим діабетом, Гнатуш А. Р., Яланецький А. Я., Гержикова В. Г., Мізін В. І., Загоруйко В. А., Сибірна Н. О. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль Src-тирозинкіназ у підвищенні проникності кровоносних судин при експериментальному виразковому коліті, Хоменко Т. А., Остапченко Л. І., Сабо Ш., Шандор С. (2010)
Поярков А. А. - Ингибиторы тромбина, обладающие антибактериальной активностью, Тимошок Н. А., Спивак Н. Я., Пояркова С. А. (2010)
Виноградова Р. П. - Рашба Олена Яківна – талановитий вчений і організатор науки (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Друге інформаційне повідомлення (2010)
Правила оформлення статей для авторів (2010)
Правила оформления статей для авторов (2010)
Directions for the authors (2010)
Ряскова О. І. - Досягнення й перспективи телемедичних технологій у неонатології, Владзимирський А. В. (2009)
Вихованець Ю. Г. - Математична модель для оцінки функціонального стану людини, Прокопець В. І., Остапенко В. І., Гур’янов В. Г., Антонова В. О. (2009)
Владзимирський А. В. - "Кардіограма" ефективності - характеристична крива для оцінки телемедичного консультування (2009)
Єрьомін А. В. - Створення тривимірної моделі крижової кістки людини за допомогою методу Монжа (2009)
Лях Ю. Є. - Використання contrast-статистики при кластеризації результатів методом побудови карт, що самоорганізуюються, Гур’янов В. Г., Горшков О. Г., Вихованець Ю. Г. (2009)
Донченко Л. І. - Оцінка імунного статусу та процесів метаболізму у постраждалих в динаміці травматичної хвороби на основі кластерного аналізу, Степура А. В., Шамардіна І. А., Анпілова Н. В. (2009)
Панкратов О. М. - Вибір технології дистанційного навчання в додатковій професійній освіті медичних працівників, Рогальов К. К. (2009)
Хоружа Р. Ю. - Організаційні форми самостійної роботи студентів стоматологічного та міжнародного факультетів, можливості впровадження дистанційного навчання, Педорець О. П., Ківа О. І., Каліновський Д. К., Тарануха С. В. (2009)
Климовицький Ф. В. - Епідеміологічний аналіз переломів кісток дистального відділу передпліччя у жителів промислового центру Донбасу (2009)
Гур’єв С. О. - Об’єктивні методи дослідження в діагностиці пошкоджень органів позаочеревинного простору у постраждалих з політравмою, Кушнір В. А., Соловйов О. С., Сацик С. П. (2009)
Вакуленко А. В. - Система керування базою даних E-Ortho Database: 8 років практичного застосування (проблеми та перспективи), Вакуленко В. М., Неділько А. А. (2009)
Kldiashvili E. - Впровадження PAP-тесту в Республіці Грузія для скринингу цервікальної патології, Shroyer K. R., Butsashvili M., Kamkamidze G., Kajaia M., Topuridze M. (2009)
Мухортова А. Н. - Досвід використання транстелефонного електрокардіографичного комплексу "Телекард" на автомобілях швидкої медичної допомоги в Миколаєві, Здобникова Л. И., Павлович Р. В. (2009)
Откидач П. В. - Розвиток телемедицини в Чернігівській області на базі КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер”, Штінова Н. В. (2009)
Городник Г. А. - Зміни логарифмічних індексів абсолютної спектральної потужності і міжпівкульової когерентності у відповідь на введення препарату "Німодипін" у пацієнтів з важкою черепно-мозковою травмою (2009)
Білик С. В. - Біомеханічна оцінка ефективності накісткового остеосинтезу за допомогою демпфуючих конструкцій , Олексюк І. С., Шайко-Шайковський О. Г. (2009)
Попов В. А. - Рентгеноантропометричне дослідження шийки стегнової кістки при плануванні малоінвазивного остеосинезу, Вадзюк Н. С., Іванченко О. О. (2009)
Яценко В. П. - Використання RFID технології в практичній охороні здоров’я, Гусинін А. В. (2009)
Рішення та рекомендації V міжнародної конференції "Телемедицина – досвід@перспективи" (2009)
Гладкий С. О. - Трансформація кооперативного законодавства УСРР під впливом політики "воєнного комунізму” (2008)
Кісіль З. Р. - Фактори протидії професійно-психологічної деформації працівників органів внутрішніх справ (2008)
Рабінович С. П. - Проблемні аспекти співвідношення ius naturale та ius gentium у римському праві (2008)
Подорожна Т. С. - Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій (2008)
Панич Н. Ю. - Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) (2008)
Грабовська Г. М. - Державне будівництво в освітній сфері Української Центральної Ради і Гетьманату (2008)
Барабаш Ю. Г. - Про причини конституційної кризи в Україні (2008)
Заяць Н. В. - До питання про участь громадян у формуванні складу органів влади (2008)
Древаль Ю. Д. - До питання про структуру та сутність парламентського права (2008)
Гетьман А. Б. - Принципи адміністративно-територіального устрою України (2008)
Кучеренко І. М. - Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб (2008)
Труба В. І. - До питання про необхідність законодавчого регулювання державної реєстрації шлюбних договорів (2008)
Гринько С. Д. - Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями (2008)
Амангельды А. А. - Лицензионный договор (2008)
Гусаров К. В. - До питання визначення суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві (2008)
Слома В. М. - Види гарантій у цивільному праві (2008)
Ясинок М. М. - Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб (2008)
Гоголь Б. М. - Юридичні гарантії здійснення права на інформацію (2008)
Гупаловська О. Б. - Правові засоби захисту права власності (2008)
Феннич В. П. - Елементи структури фактичної основи доказових презумпцій (2008)
Молявко О. М. - Правове регулювання відповідальності акціонерів за неcплату емісійних акцій (2008)
Морозова С. Є. - Проблеми правового регулювання актів цивільного стану (2008)
Гуменюк О. І. - Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин (2008)
Посикалюк О. О. - Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським судом з прав людини (2008)
Воронюк О. О. - Критерії класифікації юридичних осіб (2008)
Морозова О. В. - Виды договора консигнации (2008)
Нижний А. В. - Категорія "форма цивільно-правового договору” у цивільному праві (2008)
Стецюк Л. Л. - Самозахист як форма захисту цивільних прав (2008)
Андрейцев В. В. - Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт (2008)
Губіна Г. Л. - Договір страхування в Україні щодо перевезень вантажів на морському транспорті (2008)
Шкрум А. І. - Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини (2008)
Коритко Л. Я. - Класифікація суб’єктів господарювання в австро-угорський період (2008)
Андрушко А. В. - Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект (2008)
Дріжчана С. В. - Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю (2008)
Мельницька Н. В. - Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України (2008)
Ситницька О. А. - До питання посилення юридичних гарантій права на працю при виникненні трудових правовідносин (2008)
Барчук І. В. - Окремі аспекти здійснення контролю органами прокуратури у сфері охорони водних ресурсів (2008)
Чопко Х. І. - Екологічна функція держави (2008)
Мота А. Ф. - Повноваження Державної прикордонної служби України в протидії правопорушенням: процесуальні аспекти (2008)
Тополь Ю. О. - Правове регулювання оподаткування кредитних спілок, Новак В. П. (2008)
Ящищак О. Р. - Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі (2008)
Зайцева Н. А. - До питання щодо публічно-правової природи відносин державного кредиту (2008)
Шевчик О. С. - Про деякі проблеми правового режиму обігу цінних паперів як складової категорії "валютні цінності” (2008)
Ковальова Н. Ю. - Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного податкового обов’язку (2008)
Бурдін В. М. - До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності (2008)
Василаш В. М. - Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці (2008)
Нікіфорова Т. І. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2008)
Парасюк Н. М. - Юридичний аналіз підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів за Кримінальним кодексом України (2008)
Головко І. А. - Відмежування жорстокого поводження з тваринами від незаконного полювання (2008)
Крих Т. Я. - Суб’єкт незаконної приватизації державного, комунального майна (2008)
Грошевой Ю. М. - Проблеми підвищення ефективності застосування норм кримінально-процесуального права (2008)
Капліна О. В. - Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права (2008)
Андрушко О. В. - Незаконна міграція як предмет криміналістичного вивчення (2008)
Кицан Ю. І. - Актуальність визначення підслідності кримінальних справ (2008)
Луцький А. І. - Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами (2008)
Тиндик Н. П. - Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини (2008)
Дрешпак В. М. - Соціокультурний підхід як елемент методології досліджень символів державного управління (2008)
Есимова Ш. А. - Программно-целевое управление в системе государственного управления (2008)
Сіцінський А. С. - Професіоналізм управлінської діяльності та аналіз його компонентів (2008)
Радиш Я. Ф. - Медико-демографічні дослідження як перспективний напрямок підвищення ефективності державного управління якістю надання онкологічної допомоги населенню України, Бугайцов С. Г., Акімов О. О., Рингач Н. О. (2008)
Машкаров Ю. Г. - Удосконалення механізму державного управління процесом інформатизації загальної середньої освіти, Краснова Н. С. (2008)
Вавринчук М. П. - Охорона здоров’я як складова розвитку державної національної безпеки (2008)
Кравченко Т. А. - Інституціональні засади становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні (2008)
Осадчук С. В. - Бюджетні механізми управління соціальним розвитком території (2008)
Алексєєв В. М. - Передумови створення дієздатного господарства територіальних громад (2008)
Бугай С. М. - Про невідкладну необхідність запровадження моніторингу роботи регіональних органів виконавчої влади, Пашкевич С. О. (2008)
Логвиненко В. І. - Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства (на прикладі формування ринку теплової енергії) (2008)
Усаченко Л. М. - Органи державної влади та неурядові організації регіонів України: сучасні форми та методи взаємодії (2008)
Бойко О. П. - Місцевий референдум як громадська ініціатива (2008)
Осійчук М. С. - Державний контроль за додержанням трудового законодавства як інструмент реалізації соціальної політики держави (2008)
Орел М. Г. - Концепція адміністративної реформи та стратегія її реалізації: методологічні й практичні аспекти (2008)
Мельников О. Г. - Міжнародне співробітництво Державної прикордонної служби в аспекті інтеграції України до колективної системи європейської безпеки (2008)
Рудакевич М. І. - Формування демократичної професійної культури державних службовців (2008)
Шпекторенко І. В. - Професійна мобільність і посадова структуризація державної служби (2008)
Акімов О. О. - Розвиток особистості державного службовця в контексті європеїзації державного управління (2008)
Гарбут А. А. - Специфіка кадрової політики місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим (2008)
Молодожен Ю. Б. - Проблеми комплексної оцінки розвитку сільських територіальних громад: управлінський аспект (2008)
Мороз О. Ю. - Реформування системи місцевого самоврядування: польський досвід (2008)
Мариненко В. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища (2008)
Карлова О. А. - Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міст, Гуляк Р. Е. (2008)
Мельник А. О. - Кластерний союз як механізм адаптації вітчизняних підприємств до конкурентного середовища (2008)
Чернишева С. В. - Діагностика управління інформаційним портфелем підприємства в області маркетингу відносин (2008)
Римаренко М. В. - Концепція класифікації офісного сектору ринку комерційної нерухомості (2008)
Чмир О. С. - Системний підхід до прогнозування розвитку регіонів, Хоменко Я. В. (2008)
Арзянцева Д. А. - Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні (2008)
Баланда А. Л. - Соціальні ризики бідності в Україні (2008)
Томнюк Т. Л. - Оцінка стану існування та погашення податкового боргу в Україні (2008)
Грозава К. С. - Експрес-діагностика фінансового стану страхових компаній на базі класичної дискримінантної моделі (2008)
Кулинич Р. О. - Використання статистичних методів для оцінювання впливу окремих форм організації сільськогосподарського виробництва на його інтенсифікацію (2008)
Іващенко О. В. - Статистична оцінка цінової ситуації на зерновому ринку Харківської області (2008)
Шуміло І. А. - Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до національної інноваційної системи України (2008)
Кулинич О. І. - Актуальне дослідження системи оподаткування у сільському господарстві України (2008)
Кресін О. В. - Міжнародний форум юридичної компаративістики (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Бахтин А. К. - Обобщение некоторых результатов теории однолистных функций на многомерные комплексные пространства (2011)
Бичков О. С. - Про стійкість нечітких динамічних систем (2011)
Денисенко В. С. - Частичная устойчивость инвариантных множеств расширенных динамических систем в метрическом пространстве, Слынько В. И. (2011)
Маринич О. В. - Про асимптотичну поведінку моментів випадкових рекурсивних послідовностей (2011)
Пелюх Г. П. - Періодичні розв'язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу і їх властивості, Вельгач А. В. (2011)
Захаров А. В. - Эффекты взаимодействия полосковых резонаторов и новые типы неминимально-фазовых фильтров с постоянным временем задержки, Ильченко М. Е. (2011)
Сергієнко І. В. - Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій, Литвин О. М., Гулік Л. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Скобелев В. В. - Анализ некоторых отображений множеств в дедекиндовы кольца (2011)
Григоренко О. Я. - Чисельне розв'язання задач про напружено-деформований стан сферичних оболонок змінної товщини в уточненій постановці, Вовкодав О. В., Яремченко С. М. (2011)
Григоренко Я. М. - Рівновага еліптичних порожнистих тришаруватих циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром, Рожок Л. С. (2011)
Шульга М. О. - Змішана система рівнянь коливань анізотропних тіл з однією площиною симетрії пружних властивостей (моноклінна система) і її властивості (2011)
Дорошенко І. Ю. - Спектроскопічні прояви процесу кластероутворення в метанолі в області валентних коливань O–H групи (2011)
Карбівський В. Л. - Поведінка вірусу тютюнової мозаїки на поверхнях золота та оксиду силіцію, Касіяненко В. Х., Курган Н. А., Вишняк В. В., Зуєва Н. О., Шпак А. П. (2011)
Слесаренко А. П. - Спектральные функции влияния граничных воздействий в моделировании и идентификации тепловых процессов в трехмерных системах, Марченко А. А. (2011)
Крикля А. А. - Математическое моделирование структуры и свойств нанопористого углерода, Картузов В. В. (2011)
Стратийчук Д. А. - Пропитка аморфного бора расплавом кремния в условиях высоких давлений и температур (2011)
Ефимов В. В. - Численное моделирование изменения климата Украины в XXI веке, Иванов В. А., Анисимов А. Е. (2011)
Куліч В. В. - Гістерезис залежностей напруження—деформація в середовищах Ляхова (2011)
Лукин А. Е. - О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли (2011)
Любарцева С. П. - Оценка изменений экологического состояния Азовского моря по данным наблюдений из космоса, Суетин В. С., Королев С. Н. (2011)
Миронцов Н. Л. - Способ устранения Гронинг-эффекта и эффекта экранирования при двойном боковом каротаже (2011)
Беляков В. Н. - Катионообменная способность наноматериалов, включающих катионообменную смолу и гидрофосфат циркония, Пономарева Л. Н., Дзязько Ю. С., Митченко Т. Е. (2011)
Будняк Т. М. - Адсорбційні властивості композита сокирницький кліноптилоліт-поліанілін щодо аніонів елементів V й VI груп періодичної системи Д.І. Менделєєва, Яновська Е. С., Тьортих В. А., Вознюк В. І. (2011)
Єресько О. Б. - Новий метод синтезу триазоло, Толкунов В. С., Суйков С. Ю., Толкунов С. В. (2011)
Грубинко В. В. - Образование двойных концентрических мембран в клетках пресноводных водорослей при действии токсикантов, Костюк К. В. (2011)
Карпезо Н. О. - Вплив різнометалічного комплексу, Бєлінська І. В., Рибальченко Т. В., Кокозей В. М., Рибальченко В. К., Врещ О. В. (2011)
Попова А. Ф. - Программируемая смерть клеток эндосперма околозародышевой зоны в процессе формирования семян Sium latifolium L. (2011)
Пушкарьов В. В. - Роль сигнального каскаду Ras/PI3K/Akt у формуванні стійкості клітин анапластичного раку щитоподібної залози до паклітакселу, Ковзун О. І., Попадюк І. Д., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2011)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози — модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів, отриманих методами MP2 та DFT, Говорун М. Д. (2011)
Грищенко В. І. - Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з безпліддям, обумовленим хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу, на підставі вивчення імунного гомеостазу, Гольцев А. М., Грищенко М. Г. (2011)
Аблаева Л. А. - Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий, Борисовская Е. А. (2011)
Ганжа Х. Д. - Розподіл основних фізико-хімічних форм радіонуклідів чорнобильського походження у водних рослинах оз. Глибоке, Гудков Д. І., Кленус В. Г., Широка З. О. (2011)
Луцишин О. Г. - Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П., Весна В. Я., Скрипник Г. Л., Ковальова О. М. (2011)
Title (2008)
Contents (2008)
Vlokh R. - Optical activity of Sn2P2S6 crystals at the phase transition, Mys O., Grabar A., Vysochanskii Yu. (2008)
Khasanov O. K. - Behaviour of pulsed vortex beam with high topological charge in ionized dielectrics, Fedotova O. M., Smirnova T. V., Petukh Yu. N., Volyar A. V., Sukhorukov A. P. (2008)
Makhniy V.P. - Luminescence of ZnO heterolayers prepared by isovalent substitution on ZnTe substrates, Slyotov M.M., Khusnutdinov S.V. (2008)
Frasunyak V. M. - Physical properties and band structure parameters of solid solutions Hg1-x-yMgxMnyTe, Gorley P. M., Chupyra S. M. (2008)
Alexeyev C. N. - Higher order modes and topological phase in the coiled elliptical weakly guiding optical fibres, Lapin B. P., Yavorsky M. A. (2008)
Padlyak B. - Raman spectra of glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 system (2008)
Gorley P. M. - Spin polarization of dilute magnetic semiconductors under optical excitation of impurity levels, Mysliuk O. M., Vieira M., Horley P. P., Dugaev V. K., Barnas J. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Kosobutskyy P. S. and Kushnir O. P. - Envelopes of optical interference spectra for duplex and triplex layered structures (2008)
Felde Ch. V. - Comparative analysis of techniques for diagnostics of phase singularities, Polyanski P. V., Bogatyryova H. V. (2008)
Makhniy V. P. - Optical properties of diffuse ZnSe:Mn layers, Kinzerskaya O. V., Horley P. P., Ul’yanitskiy K. S. (2008)
Rumyantsev V. V. - Light propagation in layered photonic crystals with admixture layers, Fedorov S. A., Gumennyk K. V. (2008)
Kozlovskii Yu. M. - Joint spatial-frequency distribution of Gaussian signals and prospects of its applications for description of optical systems (2008)
Gavrylyak M. S. - Correlation method for measuring the largest Lyapunov exponent in optical fields, Maksimyak A. P., Maksimyak P. P. (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Gerzanich E. I. - Optical properties of A2B2C6 ferroelectrics-semiconductors: the effect of temperature and hydrostatic pressure (2008)
Guziy O. O. - Spontaneous emission spectra of organic molecules in synthetic opal photonic crystals, AbuSal B., Moiseyenko V. N., Dergachov M. P., Shvachich V. G. (2008)
Kushnir O. S. - Optical studies of order parameter fluctuations in solid solutions based on lead germanate crystals, Shopa R. Y., Vlokh R. O. (2008)
Khrobatin R. - Potentiality of experimental analysis for characteristics of the Poynting vector components, Mokhun I., Viktorovskaya J. (2008)
Dzedolik I. V. - All-optical logic gates based on nonlinear dielectric films, Lapayeva S. N., Rubass A. F. (2008)
Kernazhitsky L. - Effect of iron-group ions on the UV absorption of TiO2, Shymanovska V., Naumov V., Chernyak V., Khalyavka T., Kshnyakin V. (2008)
Рожок В. І. - П’ята Міжнародна Пасхальна асамблея "Господи, Господи, силою твоєю…" – 2013: кроки визнання і творчих перемог (2013)
Краснопольська Т. В. - Роль епічного начала у драматургії опер Петра Чайковського 1870-х років (2013)
Гнатів Т. Ф. - Клод Дебюссі – реформатор музичного театру (2013)
Бачинська Ю. І. - Сценічні втілення опер Йозефа Гайдна (за матеріалами німецьких музикознавців) (2013)
Сакало О. В. - "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта і давньоіранська міфологія (2013)
Молибога А. В. - Перша опера-seria Джоаккіно Россіні "Кір у Вавилоні, або Падіння Бальдасаре" (2013)
Мовчан В. О. - Специфіка підходу до літературного першоджерела в ліричній "тріаді" Шарля Гуно (2013)
Колотиленко М. Е. - "Капричіо" та "Чотири останні пісні" Ріхарда Штрауса: заповіт майстра (2013)
Шестакова Д. В. - Музика і слово: діалог у п’єсі Антона Чехова "Три сестри" та в її інтерпретації в однойменній опері Петера Етвеша (2013)
Зуєв С. П. - Кіно та опера: прихована семантика (на прикладі кінофільму Федеріко Фелліні "І корабель пливе") (2013)
Касьянова О. В. - Міф про Орфея та Еврідіку в хореографічних інтерпретаціях музичного театру (2013)
Дудник В. О. - Розвиток визначальних складових культурно-мистецького простору (2013)
Гусарчук Т. В. - Хорова творчість Степана Дегтярьова: стильові детермінанти й паралелі (2013)
Кутасевич А. В. - Степан Дегтярьов. Концерт "Боже, Боже мой, вонми мі". Питання авторства (2013)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2013)
Оперний ландшафт сучасної Європи (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Title (2008)
Contents (2008)
Savchyn P. V. - Luminescence properties of Sn-containing microcrystals in CsBr:Sn crystal, Myagkota S. V., Stryganyuk G. B., Demkiv T. M., Datsjuk J. R., Vus R. B., Demkiv L. S., Voloshinovskii A. S. (2008)
Vlokh R. - Non-reciprocity of Faraday rotation in gyrotropic crystals, Adamenko D. (2008)
Dzedolik I. V. - Transformation of sinusoidal electromagnetic and polarization waves into cnoidal waves in an optical fibre (2008)
Boiko O. P. - Chromonic nematic phase and scalar order parameter of indanthrone derivative with ionic additives, Vasyuta R. M., Semenyshyn O. M., Nastishin Yu. A., Nazarenko V. G. (2008)
Mokhun I. - Detection of vortex sign for scalar speckle fields , Galushko Yu. (2008)
Mys O. G. - Obliquity of the acoustic energy flow in acoustooptic alpha-BaB2O4 and Li2B4O7 crystals (2008)
Бичков О. С. - Про достатні умови стійкості гібридних автоматів з нечітким перемиканням (2011)
Борисенко А. А. - Кривизны гиперсфер геометрии Гильберта, Олин Е. А. (2011)
Заболотний Я. В. - Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області (2011)
Герасименко В. І. - Квантове узагальнене кінетичне рівняння, Цвір Ж. А. (2011)
Михайлец В. А. - Индивидуальные теоремы о разрешимости эллиптических задач и пространства Хермандера, Мурач А. А. (2011)
Лебедева Т. Т. - Условия устойчивости по векторному критерию и ограничениям многокритериальных задач целочисленной оптимизации, Сергиенко Т. И. (2011)
Скобелев В. Г. - Оценки сложности экспериментов с блоками управляемых перестановок (2011)
Ярошенко В. Н. - О степенной модели прогнозирования надежности стареющих систем (2011)
Андрейків О. Є. - Вплив високотемпературної повзучості на зародження втомних тріщин у тілах біля концентраторів напружень, Долінська І. Я. (2011)
Григоренко Я. М. - Дослідження деформативності гнучких пологих циліндричних оболонок при критичних значеннях навантаження, Харитонова Л. В. (2011)
Семенюк М. П. - Про варіант застосування методу Годунова до розв'язання задач стійкості оболонок обертання, Жукова Н. Б., Іванова Н. І. (2011)
Золотарюк Я. О. - Направлена динаміка флюксонів у джозефсонівських контактах під впливом періодичних збурень (2011)
Басок Б. И. - Динамическое демпфирование автоколебаний в модели регенеративного воздухонагревателя с сотовыми камерами горения, Авраменко А. А., Гоцуленко В. В. (2011)
Карбовский В. Л. - Квантово-механические расчеты электронной структуры ванадатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П., Касияненко В. Х., Шпак А. П. (2011)
Данільченко В. Ю. - Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаклепаному залізомарганцевому сплаві, Мазанко В. Ф., Тарасов В. В., Філатов О. В., Яковлев В. Є. (2011)
Лавренко В. А. - Коррозионная стойкость алюминиевого эвтектического сплава (α–Al–Mg2Si) в 3%-м растворе NaCl, Красовский М. А., Коржова Н. П. (2011)
Арясова О. В. - Новые определения глубинного теплового потока Земли в районе Днепровской аномалии, Гордиенко В. В., Гордиенко И. В. (2011)
Доценко С. Ф. - Численный анализ цунамиопасности побережья Азовского моря, Ингеров А. В. (2011)
Миронцов Н. Л. - Оценка влияния погрешности на решение обратной задачи индукционного каротажа (2011)
Сорокіна Л. Ю. - Оцінка стійкості південнополіських ландшафтів до техногенного забруднення важкими металами, Голубцов О. Г., Кураєва І. В., Самчук А. І. (2011)
Амірханов О. В. - Синтез та дослідження нових гетероядерних (Zn-La) координаційних сполук на основі ненасиченого комплексу лантану з N,N'-тетраетил-N''-трихлороацетилфосфортриамідом, Слива Т. Ю., Мороз О. В., Труш Є. А., Фрицький І. О. (2011)
Одинець Є. В. - K3ZrTa7O21: новий представник сімейства A3Me8O21, Бабарик А. А., Баумер В. М., Слободяник М. С., Шишкін О. В. (2011)
Пшеничний Р. М. - Розчинність оксидів лантану, самарію та гольмію в евтектичному розплаві LiF–NaF–KF, Омельчук А. О. (2011)
Білоусов О. О. - Горизонтальне перенесення внутрішньоклітинних бактерій роду Wolbachia від коменсальних кліщів Tyrophagus noxius до Drosophila melanogaster, Колодочка Л. О., Заблудовська С. О., Козерецька І. А. (2011)
Гостюхина О. Л. - Особенности системы антиоксидантной защиты тканей черноморской камбалы калкан при кратковременном голодании, Головина И. В. (2011)
Жегунов Г. Ф. - Влияние ДМСО и замораживания—отогрева на сохранность и содержание субстратов энергетического обмена в клетках костного мозга собак, Водопьянова Л. А. (2011)
Харчук І. В. - Стан слизової оболонки товстої кишки щурів під впливом похідного малеіміду з антипроліферативною активністю за умов оксидативного стресу, Гебура М. П., Рибальченко Т. В. (2011)
Самойленко А. А. - Підвищення експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в клітинах аденокарциноми грудної залози людини MCF-7 при дії інсуліну та інсуліноподібного фактора росту-1 (2011)
Юренко Є. П. - Внесок водневих зв'язків CH···O у стабілізацію пар основ ДНК. Квантово-хімічне дослідження (2011)
Зарудная М. И. - Вторичная структура основного поли(А)-сигнала про-мРНК вируса иммунодефицита человека, Потягайло А. Л., Отенко В. В., Коломиец И. Н., Говорун Д. Н. (2011)
Горчакова Н. О. - Комплексоутворення доксорубіцину з бичачим сироватковим альбуміном, Чекман І. С., Власова Н. М., Головкова Л. П., Геращенко І. І., Максимчук О. О. (2011)
Ткачук З. Ю. - Антигерпетична активність препарату Нуклекс®, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Старосила Д. Б. (2011)
Чепурная М. Н. - Роль пробиотиков в микроэкологии человека, Бабич Є. М. (2014)
Бодня Е. И. - Содержание базального уровня половых гормонов и гормонов гипофиза в крови больных демодекозом, Ревенко Ж. А. (2014)
Бодня Е. И. - Иммунитет и центральная нервная система (ЦНС) при хроническом приобретенном токсоплазмозе, Боброва О. В., Коцына С. С., Вернигора И. И. (2014)
Бойко Н. Н. - Теория векторной алгебры в анализе свойств антимикробных препаратов, Зайцев А. И., Осолодченко Т. П. (2014)
Марковский В. Д. - Инфекционная патология матери и ее влияние на антропометрические показатели новорожденных, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2014)
Бабич Є. М. - Вивчення біологічних властивостей пробіотичних штамів Lactobacillus SPP. при культивуванні їх в аеробних та мікроаерофільних умовах, Калініченко С. В., Коротких О. О., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Маслій І. Г., Балак А. К., Шкодовська Н. Ю., Багача М. Б. (2014)
Бобрицька Л. О. - Дослідження антибактеріальної активності комбінованих препаратів для лікування вагінозів різної етіології , Осолодченко Т. П., Рубан О. А. (2014)
Бутов Д. О. - Значення динаміки деяких інтерлейкінів сироватки крові у хворих на мультирезистентний рецидив туберкульозу легень (2014)
Гриценко В. І. - Дослідження на мікробіологічну чистоту супозиторіїв "Фітопрост" і "Тамсулопрост", Рубан О. А., Осолодченко Т. П. (2014)
Манський О. А. - Удосконалення складу та технології таблеток з білком соняшника (2014)
Шмуліч О. В. - Амінокислотний пул крові дітей, хворих на алергійні захворювання (2014)
Коцар О. В. - Гетерогенність популяції стафілококів за ознакою метицилінрезистентності, Воронкіна І.А., Деркач С. А., Крилова І. А., Габишева Л.С. (2014)
Трищук Н. М. - Особенности фармакотерапии сахарного диабета 2 типа (2014)
Дивоча В. А. - К 100-летию со дня рождения вирусолога, академика Виктора Михайловича Жданова (2014)
Нємець К. - Моделювання траєкторії розвитку соціогеосистем: аналіз і візуалізація результатів, Нємець Л. (2013)
Смирнов І. - Геоекологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем (2013)
Смаль В. - Глобалізація як фактор деіндустріалізації розвинутих країн (2013)
Московкин В. - Бенчмаркинг инновационного развития стран БРИКС и Ирана на основе методологии оценки экономики знаний, Самсонова С. (2013)
Бондаренко Е. - Інфраструктури просторових даних у вирішенні сучасних проблем регіону (2013)
Заставецька Л. - Використання статистичних поверхонь для характеристики розселенських мереж (2013)
Kostrikov S. - Нuman geography with geographical information systems, Segida K. (2013)
Sroda-Murawska S. - Central and Eastern Europe in the light of the spatial distribution of luxury stores – some problems, Szymanska D. (2013)
Smyrnov I. - Logistics in agribusiness activity in Ukraine, Shmatok O. (2013)
Корнус О. - Сучасний стан промислового комплексу міста Суми, Корнус А. (2013)
Бойко З. - Суспільно-географічне дослідження особливостей функціонування трудових ресурсів Дніпропетровської області (2013)
Горожанкіна Н. - Історико-географічний аналіз механічного руху населення у Дніпропетровському регіоні (за період 1960-2012 роки), Кісенко В. (2013)
Воловик Л. - Трансформаційні процеси в господарській діяльності Київської області в контексті їх впливу на зайнятість населення (2013)
Орлова М. - Структура та територіальна організація національного ринку освітніх послуг у сфері туризму (2013)
Пацюк В. - Особливості та методика індустріально-туристичного районування (на прикладі Криворіжжя) (2013)
Ярьоменко С. - Політико-географічні аспекти міжетнічних відносин (2013)
Лавриненко С. - Регіональні особливості розвитку аграрної сфери та їх вплив на суспільно-географічні процеси після реформи 1861 року (на прикладі Полтавщини) (2013)
Шевчук С. - Напрямки роботи та головні здобутки наукової школи Українського науково-дослідного інституту географії та картографії (1927 – 1934) (2013)
Сегіда К. - Розселення населення Дніпропетровської області: територіальний аспект, Горбунова Ю. (2013)
Niemets L. - Specific features of social infrastructure of rural area in Donetsk region, Segida K., Yakovleva Y. (2013)
Кобилін П. - До питання визначення структури соціальної інфраструктури (2013)
Лапушняк М. - Еволюція наукових поглядів на сутність соціально-економічної категорії "рівень життя населення" та методику її дослідження (2013)
Телебєнєва Є. - Загальна структура економіки України та місце промисловості Харківської області в ній (2013)
Полевич І. - Особливості експорту та імпорту товарів в Харківській області (2013)
Брацьо О. - Регіональні особливості розміщення середніх міст України (2013)
Гнатюк О. - Урбаноніми міст України як маркер територіальної ідентичності населення (2013)
Погребський Т. - Особливості захворюваності на туберкульоз населення Волинської області (2013)
Василевська Я. - Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічні особливості (2013)
Панкратьєва В. - Просторово-часовий аналіз системи освіти Луганської області (2013)
Пістун М. - Слобожанщина: історико-географічна довідка (2013)
Наші автори (2013)
Правила оформлення та подання статей (2013)
Андрощук О. С. - Розробка комп’ютерних тренажерів щодо навчання персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Бабенко Б. І. - Єдиний інформаційний простір відомства як основа ефективної підтримки рівня професійної компетентності персоналу Міністерства доходів і зборів України, Руда Т. В., Корнійчук О. О. (2014)
Зелінський С. С. - Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів на основі побудови етапу перманентної практичної підготовки (2014)
Козубцов І. М. - Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу (2014)
Кузь Ю. М. - Зміст методики навчання курсантів автоматизованих систем і засобів прикордонного контролю (2014)
Ляшенко І. В. - Компонентний аналіз комунікативної компетенції майбутніх юристів (2014)
Макарова Г. Г. - Модель та педагогічні умови професійного розвитку студентів вищого педагогічного навчального закладу в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки (2014)
Міляєва В. Р. - Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів (2014)
Прокопенко Є. В. - Ігрове моделювання як засіб підвищення активності навчання (2014)
Ситник Н. І. - Зародження українсько-канадської співпраці в сфері вищої освіти (2014)
Сяська Н. В. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів (2014)
Шемчук Л. О. - Сутність, особливості змісту і структура поняття "корпоративна культура офіцера органів внутрішніх справ” (2014)
Ягупов В. В. - Сутність та структура готовності курсантів до використання технічних засобів прикордонного контролю (2014)
Вознюк А. В. - Психологічні особливості інноваційного підходу до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях (2014)
Гусаківська С. С. - Формування ціннісно-смислової сфери студентів засобами психотерапії (теоретичний аспект) (2014)
Кузьменко Ю. В. - Про результати емпіричного дослідження впливу загроз небезпечних природних явищ на адаптаційний потенціал особистості (2014)
Матохнюк Л. О. - Теоретико-психологічні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної освіти (2014)
Мірошник З. М. - Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з чинниками, що її детермінують (2014)
Рудяк І. В. - Соціально-психологічні чинники формування самооцінки жінок-правоохоронців (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
До 70-річчя Василя Івановича Прикупенка (2013)
Наказ "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (2013)
Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (2013)
Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук (2013)
Науменко Г. М. - Індивідуально-психологічні характеристики стану жінок після перенесених оперативних втручань з приводу лейоміоми матки, Чабан О. С. (2013)
Рябий С. І. - Особливості змін тканинного фібринолізу за неспроможності кишкових швів в експерименті (2013)
Сидорчук Р. І. - Дисфункція нирок за умов експериментального абдомінального сепсису, Хомко О. Й., Бойчук С. І., Хомко Б. О., Сидорчук Л. П. (2013)
Яворський В. В. - Імунологічна реактивність у первинних і кадрових донорів залежно від донорського стажу (2013)
Кабаков Б. О. - Динаміка біохімічних показників тканинної перфузії при різних методиках знеболення в пацієнтів з оклюзійною хворобою артерій нижніх кінцівок (2013)
Баранова І. В. - Ефективність фізіотерапевтичних методів лікування хворих на деформувальні артрози І — ІІ ступеня (2013)
Ємельянов Д. В. - Стоматологічний статус хворих з ішемічною хворобою серця на тлі прийому ацетилсаліцилової кислоти в динаміці клінічного спостереження (2013)
Арустамян О. М. - Чинники ризику розвитку метаболічного синдрому у працівників локомотивних бригад (2013)
Боброннікова Л. Р. - Чинники формування метаболічного синдрому в пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Журавльова А. К. (2013)
Вайда Л. С. - Порівняльна клініко-демографічна характеристика пацієнтів з артеріальною гіпертензією різного ступеня кардіоваскулярного ризику, Мігущенко В. М., Лозинська Н. В. (2013)
Питецька Н. І. - Стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію за різних типів геометрії лівого шлуночка (2013)
Камінський І. В. - Вплив способу герніопластики на рівень ендогенної інтоксикації у хворих з післяопераційними вентральними грижами, Гербалі О. Ю. (2013)
Дудукіна С. О. - Лікування артеріальних аневризм судин головного мозку в умовах ангіоспазму, Григорук С. П., Григорук О. П. (2013)
Мокрик О. Я. - Аналіз типових підходів до лікування больового синдрому в хірургічних стоматологічних хворих в умовах стаціонару та перспективи їх подальшого вдосконалення, Крупник Н. М. (2013)
Плеш І. А. - Особливості катехоламіндепонувальної активності еритроцитів та деяких показників гемодинаміки у хворих на есенційну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску та лікувальної тактики, Гайдич Л. І., Борейко Л. Д., Рябий С. І., Швець Л. П., Рудек О. А., Баранова О. Л., Богверадзе Г. Б. (2013)
Мазур О. О. - Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, Сидорчук Л. І., Плаксивий О. Г. (2013)
Пархоменко Т. А. - Комплексне лікування поліпозного риносинуситу в пацієнтів з аспіриновою тріадою шляхом проведення специфічної десенситизації, Кот Л. В. (2013)
Сушко С. П. - Діагностика та лікування тунельного синдрому зап’ясткового каналу в працівників залізничного транспорту, Тарасова О. І., Жидков М. В., Павлова О. П., Тондій О. Л., Завальна О. П. (2013)
Бевз Ю. А. - Клінічний випадок діагностики поєднаної вади розвитку сечової і статевої систем, Грицина Ю. Р., Бевз О. В., Дейнека С. М., Яценяк З. Ю. (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Chekhun V. F. - Tumor cell heterogeneity, Sherban S. D., Savtsova Z. D. (2013)
Gondivkar S. M. - Chronic periodontitis and the risk of head and neck squamous cell carcinoma: facts and figures, Gondivkar R. S., Gadbail A. R., Chole R., Mankar M., Yuwanati M. (2013)
Baumann K. H. - Effects of alvocidib and carboplatin on ovarian cancer cells in vitro, Kim H., Rinke J., Plaum T., Wagner U., Reinartz S. (2013)
Chekhun S. - Expression of biomarkers related to cell adhesion, metastasis and invasion of breast cancer cell lines of different molecular subtype, Bezdenezhnykh N., Shvets J., Lukianova N. (2013)
Roomi M. W. - Inhibition of growth and expression of inflammation mediators in human leukemic cell line U-937 by a nutrient mixture, Kalinovsky T., Roomi N. W., Rath M., Niedzwiecki A. (2013)
Marconi C. - TNF? receptor1 drives hypoxia-promoted invasiveness of human melanoma cells, Peppicelli S., Bianchini F., Calorini L. (2013)
Naleskina L. A. - Alteration in lipid composition of plasma membranes of sensitive and resistant Guerin carcinoma cells due to the action of free and liposomal form of cisplatin, Todor I. N., Nosko M. M., Lukianova N. Yu., Pivnyuk V. M., Chekhun V. F. (2013)
Janisch Yu. V. - Glycopeptide vaccine on DNA-histone carrier and its impact on ?-potential of effector cells during experimental treatment of lymphoblastic leukemia, Artamonova A. B., Shlyakhovenko V. A. (2013)
Mishcheniuk O. Y. - Molecular characterization of PH-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine, Kostukevich O. M., Dmytrenko I. V., Sholoyko V. V., Prokopenko I. M., Martіna Z. V., Pilipenko G. V., Klymenko S. V. (2013)
Ustinov V. A.  - Antibodies against benzo, Matveeva V. A., Kostyanko M. A. , Glushkov A. N. (2013)
Ryabtseva O. D. - Significance of adhesion molecules expression for estimation of serous ovarian cancer prognosis, Lukianova N. Yu., Shmurakov Yu. A., Polishchuk L. Z., Antipova S. V. (2013)
Burlaka A. - Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiation, Tsybulin O., Sidorik E., Lukin S., Polishuk V., Tsehmistrenko S., Yakymenko I. (2013)
Kaur S. - Human DNA ligase I (LIGI) gene and risk of cervical cancer in North Indian women (2013)
Horacek J. M. - Evaluation of serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia using biochip array technology, Kupsa T., Vasatova M., Jebavy L., Zak P. (2013)
Samoilenko O. - The 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris,4-6 March 2013 (TAT 2013), Zaletok S. (2013)
Instructions to authors (2013)
Будашкин Ю. И. - Второе дополнение к фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма (2013)
Савчук В. В. - Новые сведения по фауне и биологии совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Крыма, Кайгородова Н. С. (2013)
Шупова Т. В. - Разнообразие орнитофауны Гуровского лесничества, Коцюруба В. В., Думенко С. В. (2013)
Котов С. Ф. - Влияние внутривидовых взаимодействий на жизненность, рост и продуктивность растений в ценопопуляциях Petrosimonia oppositifolia (2013)
Гольдин Е. Б. - Биологическая активность микроводорослей и ее значение в межвидовых взаимоотношениях (2013)
Репецкая А. И. - Дендрофлора Комсомольского парка г. Феодосии, Ворошилова Н. В., Савушкина И. Г., Четвертак Л. В. (2013)
Колесников С. В. - Визначення стадій демутаційної сукцесії степової рослинності з використанням даних дистанційного зондування, Сафонов А. І. (2013)
Потемкина Н. В. - Результаты инвентаризации зеленых насаждений Центрального парка г. Джанкой, Севастьянов В. Е. (2013)
Вахрушева Л. П. - Эколого-морфологические признаки возрастных состояний крымского эндемика Saxifraga irrigua, Бирюлева Э. Г., Сибирякова А. П., Абдулганиева Э. Ф. (2013)
Петришина Н. Н. - Морфо-биологическая характеристика Artemisia dracunculus в Предгорном Крыму, Невкрытая Н. В. (2013)
Жалдак С. Н. - Эколого-биологические особенности Duchesnea indica в условиях предгорного Крыма (2013)
Летухова В. Ю. - Новые данные о численности боярышников (Crataegus) в Карадагском природном заповеднике, Потапенко И. Л. (2013)
Николенко В. В. - Шкала оценки декоративных качеств видов, сортов и гибридов рода Fragaria (2013)
Бугара И. А. - Длительное сохранение Onobrychis pallasii на основе эмбриокультуры in vitro (2013)
Стукалюк С. В. - Особенности суточной активности семи видов муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в многовидовых ассоциациях в Крыму, Иванов С. П. (2013)
Коваленко И. С. - Видовой состав гельминтов серой крысы (Rattus norvegicus) в Крыму, Стрюков А. А. (2013)
Хаблак С. Г. - Теория ферментативного роста клеток растяжением, Абдуллаева Я. А. (2013)
Bayraktar V. N. - Assessment criteria for Saccharomyces cerevisiae yeast culture in selection for biotechnological use (2013)
Чмелева С. И. - Влияние препарата Мивал-Агро на ростовые процессы растений ячменя на ранних этапах онтогенеза, Кучер Е. Н., Решетник Г. В. (2013)
Рубель И. С. - Влияние микробиологического препарата "Эмпробио®" на увеличение продолжительности жизни рабочих пчел, Перебейнис А. В., Ржевская В. С. (2013)
Слепых А. А. - Исследование микробиологических и физико-химических показателей сточных вод шахты "Южнодонбасская № 3" и их влияние на сельскохозяйственные культуры растений (2013)
Bayraktar V. N. - Biochemical parameters of macrophytes in littoral recreation area aquatories of the Tiligul estuary in vernal period, Polukarova L. A. (2013)
Гудаков О. О. - Деякі шляхи поліпшення охорони екосистем та територіальних характеристик Гетьманського національного природного парку (2013)
Кучер Е. Н. - Сравнительный анализ виталитетного спектра популяций Dactylorhiza romana (Orchidaceae) (2013)
Правила для авторов журнала "Экосистемы, их оптимизация и охрана" (2013)
Содержание (2014)
Авраменко Н. В. - Досвід використання препаратів тіоктової кислоти у жінок із надлишковою масою тіла, які застосовують комбіновану оральну контрацепцію, Грідіна І. Б., Нікіфоров О. А., Ломейко О. О. (2014)
Вишневский В. А. - Контрактура Дюпюитрена кисти и ее медико-социальная экспертиза (2014)
Гавриленко М. А. - Оценка стоматологического статуса детей с онкогематологической патологией (2014)
Диденко М. В. - Вегетативное обеспечение показателей сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности легкоатлеток-спринтеров, Михалюк Е. Л., Малахова С. Н. (2014)
Каджарян В. Г. - Оценка состояния липидного обмена при дисфункции щитовидной железы, Мельник А. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2014)
Клименко В. І. - Хвороби системи кровообігу:стан здоров’я та перспективи змін, Коваленко А. В. (2014)
Лашкул Д. А. - Поширеність і кореляційно-статистичні взаємозв’язки дисфункції нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу (2014)
Луценко Н. С. - Адаптация женщин к материнству после физиологических родов и психологическая готовность к ранней выписке из акушерского стационара, Аль Сулиман Х. М., Потебня В. Ю., Мазур О. Д., Островский К. В., Соколовская И. С. (2014)
Макаренко О. В. - Гендерно-вікові особливості глаукоми, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2014)
Молодан А. В. - Деформация миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца с умеренной дилатацией полости левого желудочка,не осложненной инфарктом миокарда, Фуштей И. М., Иващук В. А. (2014)
Мягков С. А. - Магнитно-резонансная томография в оценке морфологических и структурных изменений тел позвонков поясничного отдела позвоночника при снижении минеральной плотности костной ткани, Мягков А. П., Рыбак И. Р., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю., Хессо Ареф (2014)
Панько О. М. - Етико-деонтологічні домінанти в офтальмології (2014)
Сыволап В. Д. - Состояние системы гемостаза и ремоделирование сердца у больных Q-инфарктом миокарда с острой аневризмой и пристеночным тромбом левого желудочка, Киселев С. М. (2014)
Сыволап В. В. - Структурно-геометрическая и функциональная перестройка сердца у больных гипертонической болезнью II стадии, имеющих статус курильщика, Познанская Е. А., Визир О. В. (2014)
Сюсюка В. Г. - Медико-психологічна корекція та реабілітація вагітних із cоматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи (2014)
Фурик О. О. - Динаміка клініко-біохімічних параметрів і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий гепатит B із хронічним вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Онищенко Т. Є., Савельєв В. Г., Машко О. П. (2014)
Фуштей И. М. - Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий, Соловьeв А. В., Сидь Е. В. (2014)
Яковлева Л. М. - Предиктори несприятливого прогнозу у хворих на ішемічну хворобу серця з верифікованим гемодинамічно значущим атеросклерозом коронарних артерій у динаміці тривалого спостереження (2014)
Каджарян В. Г. - Новое в лечении сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2014)
Новохатний П. В. - Эндокринная функция поджелудочной железы при остром панкреатите (2014)
Баліцька О. П. - Фармакоекономічний i маркетинговий аналіз інгібіторів АПФ для лікування гіпертонічної хвороби в умовах стаціонару (2014)
Гала Л. О. - Розробка структури стандартів належної аптечної практики (2014)
Гоцуля А. С. - Синтез i дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатної кислоти, Міколасюк О. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Нагорная Н. А. - Термогравиметрические исследования суппозиториев с винпоцетином, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2014)
Панфілова Г. Л. - Результати досліджень тендерних закупівель лікарських засобів для онкогематологічних хворих в Україні, Цурікова О. В. (2014)
Недельская С. Н. - Трудности и ошибки, или насколько правомочен диагноз "пищевая аллергия", Пахольчук О. П. (2014)
Клименко В. М. - Формування професійної мотивації студентів під час вивчення курсу факультетської хірургії, Захарчук О. В., Вакуленко В. В., Досаєва А. С. (2014)
Колесник Ю. М. - Шляхи оптимізації підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини на додипломному етапі відповідно до Наскрізної програми, Нерянов Ю. М., Михайловська Н. С. (2014)
Крайдашенко О. В. - Фармацевтична опіка як кінцева мета формування сучасного провізора, Свинтозельський О. О., Саржевська А. В., Самура Т. О., Шевченко М. В. (2014)
Лятуринська О. В. - Роль самостійної роботи студентів на кафедрі дитячої хірургії у процесі кредитно-модульного навчання, Макарова М. О. (2014)
К 75-летию Анатолия Егоровича Соловьёва (2014)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель колебаний упругой среды с большим количеством мелких каверн, заполненных несжимаемой жидкостью с малой вязкостью, Радякин Н. К. (2011)
Дрінь Я. М. - Пряма і обернена задачі для одного класу рівнянь з псевдодиференціальним оператором (2011)
Ільків В. С. - Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними і сталими алгебрично залежними коефіцієнтами, Савка І. Я. (2011)
Ломако Т. В. - Теоремы сходимости и компактности для уравнений Бельтрами (2011)
Старчак М. О. - Повна інтегровність нелінійної гідродинамічної системи типу Кортевега–де Фріза, Притула М. М. (2011)
Литвин О. М. - Розв'язання тривимірної задачі комп'ютерної томографії з використанням невеликої кількості томограм, Першина Ю. І. (2011)
Михалевич В. М. - К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация на основе слабых задач параметров гиперболических систем в условиях импульсных и сосредоточенных воздействий, Дейнека В. С. (2011)
Гавриленко Г. Д. - Устойчивость неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении, Мацнер В. И. (2011)
Лила Д. М. - Об уравнениях движения одной механической системы (2011)
Поляков В. Л. - Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Аэробная биопленка (2011)
Шульга М. О. - Про одну змішану систему рівнянь поперечних коливань пластин у полярних координатах (2011)
Слободенюк А. О. - Розв'язки рівняння Дірака у неоднорідному магнітному полі (2011)
Авраменко А. А. - Апробация ренормгрупповой модели нестационарной турбулентности (2011)
Божко А. Е. - О векторе Пойтинга для электроцепей с полигармонической входной электродвижущей силой (2011)
Карбовский В. Л. - Касияненко В. Х., Шпак А. П. Электронно-энергетический ландшафт валентных электронов арсенатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П. (2011)
Фирстов С. А. - Дислокационная природа кинетических зависимостей прочности металлических материалов при циклическом нагружении, Луговской Ю. Ф. (2011)
Арясова О. В. - Тепловое поле на северо-востоке Украины, Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2011)
Миронцов Н. Л. - Пример эффективного решения обратной задачи многозондового индукционного каротажа (2011)
Усенко О. В. - Условия формирования расплавов в архее (2011)
Фомин Ю. А. - Полевые шпаты ураноносных альбититов Украинского щита, Лазаренко Е. Е. (2011)
Бондаренко П. А. - Синтез новых олигооксипропиленфумаратов и исследование их фотоинициируемой сополимеризации, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2011)
Руденко Л. И. - Реагентная очистка жидких радиоактивных отходов от органических веществ и урана, Хан В. Е., Аксеновская О. А., Кашковский В. И., Джужа О. В., Горбенко В. Н., Зубенко А. В. (2011)
Рябов С. В. - Вплив замісників у β-циклодекстрині на стабільність його комплексів включення з феноксатііном, Бойко В. В., Бортницький В. І., Дмитрієва Т. В., Осташко В. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Струтинська Н. Ю. - Кристалізація складних фосфатів у розчинах-розплавах системи Cs2O–P2O5–Me2IIIO3–MeIIO, MeIII — Fe, Al, Ga, MeII — Mg, Co, Ni, Cu, Zn, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2011)
Дарієнко Т. М. - Наземні водорості острова Зміїний (Чорне море, Україна) (2011)
Кочевенко А. С. - Клонування і аналіз гена Lycopersicon esculentum, що кодує мітохондріальну ізоформу трансамінази амінокислот з розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2011)
Пастер І. П. - Cекреція кортизолу мікроінкапсульованою тканиною кори надниркової залози людини в динаміці культивування (2011)
Костюченко О. П. - Моноклональні антитіла, які розпізнають нову антигенну детермінанту на D-димері фібрину людини, Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Кошель Т. А., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. (2011)
Рибченко Ж. I. - Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення, Палладіна Т. О. (2011)
Коломиец И. Н. - Вторичная структура домена PBS вируса иммунодефицита человека субтипов B, C, D и F, Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Говорун Д. Н. (2011)
Дивоча В. А. - Роль протеиназ крови и их ингибиторов в механизмах противовирусной защиты, Гоженко А. И., Михальчук В. Н. (2011)
Яцкив Я. С. Гончарук В.В. - ''Наука о воде'' (2011)
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 739 "Про внесення змін до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (2013)
Двуліт П. Д. - Завдання модернізації гравіметричної мережі України, Смелянець О. В. (2013)
Монюк Б. Є. - Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів (2013)
Козаченко Т. І. - Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня освіти і освітнього потенціалу населення в Україні, Дудун Т. В. (2013)
Гордєєв А. Ю. - Аналіз топонімів регіону Чорного моря на картах-портоланах Дульсерта Анґеліно 1325-1339 рр. (2013)
Постельняк А. А. - Геометрична точність ортотрансформованих знімків із супутника Landsat 8 (2013)
Король П. П. - Математико-картографічне моделювання водної ерозії ґрунтів на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту, Волошин В. У., Фесюк О. В. (2013)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2013)
Тамарі Іванівні Козаченко – 75 (2013)
Петру Максимовичу Шевчуку – 85 (2013)
Путренко В. В. - 26-та Міжнародна картографічна конференція в Дрездені, Руденко І. С., Сосса Р. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2013 р. (2013)
Андрєєва А. О. - Рівні нового адипоцитокіну вісфатину та стан ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння (2013)
Абрагамович М. О. - Класифікація цирозу печінки: ретроспективний погляд на проблему та сучасне її вирішення з урахуванням синтропічних ко- та поліморбідних уражень хворого, Абрагамович О. О. (2013)
Дорофєєв А. Е. - Тяжкість перебігу хронічних обструктивних захворювань легень у пацієнтів Донецького регіону залежно від генотипічних та фенотипічних чинників ризику, Хоростовська-Винімко Й., Чуков А. Б., Хорунжа В. С., Пархоменко Т. А., Хорунжа Л. В. (2013)
Сидорчук С. Г. - Характер анаболічних процесів при загоєнні експериментальної дерматомної рани на тлі застосування мазі композиційної суміші похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину, Огоновський Р. З., Пастернак Ю. Б., Принда Ю. М. (2013)
Іващук С. І. - Вікові та хронобіологічні аспекти частоти виникнення гострого панкреатиту (2013)
Шуніна Н. В. - Клінічні детермінанти якості життя у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, з порушеннями сну й вегетативною дисфункцією (2013)
Яцкевич О. Я. - Особливості метаболічного гомеостазу в пацієнтів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, із коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою, Абрагамович О. О. (2013)
Дорофєєв А. Е. - Клініко-епідеміологічна характеристика пацієнтів із синдромом подразненного кишечнику в Донбаському регіоні, Коновалова-Кушнір Т. О., Пархоменко Т. А., Бабич О. В., Васильченко О. А. (2013)
Луцький І. С. - Ангіотензин II і симпатоадреналова система як чинники формування ендотеліальної дисфункції під впливом хронічного стресу, Лютикова Л. В., Луцький Є. І. (2013)
Лебединська М. М. - Особливості якості життя пацієнтів із негоспітальною пневмонією та супутньою хронічною серцевою недостатністю, Кумпан Н. В. (2013)
Yabluchanskiy N. - The principle of symmetry and clinical practice, Yabluchanskiy A. (2013)
Журавльова Л. В. - Легенева гіпертензія в осіб зрілого віку: труднощі діагностики, Філоненко М. В., Лопіна Н. А. (2013)
Чуйко Н. Я. - Метаболічний синдром, ускладнений цереброваскулярними захворюваннями: погляд на стан проблеми (2013)
Ляшок А. Л. - Передопераційна підготовка хворих з високим кардіальним ризиком (2013)
Панькевич В. В. - Новітні медичні технології в стоматології: сучасний стан і перспективи впровадження, Маринюк В. Г., Принда Ю. М., Боровкова Я. Д., Голод Л. В. (2013)
Москалець В. В. - Агроекологічні особливості нового сорту пшениці м'якої озимої Ювівата 60, Москалець Т. З., Москалець В. І., Буняк Н. М. (2014)
Башкірова Н. В. - Оцінка нових самофертильних селекційних зразків люцерни посівної (Medicago sativa L.), Глибовець А. О. (2014)
Василюк П. М. - Оцінка стабільності та пластичності показників продуктивності та якості нових сортів пшениці м'якої озимої в умовах Лісостепу України (2014)
Корнєєва М. О. - Реакція простих стерильних гібридів буряку цукрового за збором цукру на регульовані фактори середовища, Ненька М. М. (2014)
Панфилова О. В. - Сравнительная оценка адаптивного потенциала генотипов смородины красной (Ribes rubrum L.) к абиотическим факторам вегетационного периода, Ожерельева З. Е., Голяева О. Д. (2014)
Стригун В .М. - Оцінювання сортів гороху овочевого (Pisum sativum L.) за показниками якості зеленого горошку та насіння (2014)
Янішевський Л. І. - Вплив елементів технології вирощування на врожайність насіння сортів льону олійного, Маційчук В. М. (2014)
Скорик В. В. - Ефективність добору за крупністю зерна жита озимого (Secale cereale L.) (2014)
Тарнавська К. П. - Урожайність та якість плодів клонів Джонаголду української селекції (2014)
Шоферистов Е. П. - Перспективы создания сортов нектарина (Prunus persica (L.) Batsch. subsp. nectarina (Ait.) Shof.) с низкой восприимчивостью к грибным болезням, Цюпка С. Ю., Иващенко Ю. А. (2014)
Король Л. В. - Особливості виявлення генетично модифікованих організмів у насінних партіях ріпаку (Brassica napus L.), Гончарова С. О., Піскова О. В., Костенко А. В., Коровко І. І., Кожемякіна Л. М. (2014)
Халимон О. В. - Етапи формування колекції "Дендрарію Держсортомережі” (2014)
В. Д. Мединцю – 90 (2014)
З. Б. Києнко – 40 (2014)
В. Л. Курилу – 60 (2014)
М. М. Гаврилюку – 65 (2014)
В. С. Кочмарському – 50 (2014)
Наказ МОЗ України "Про систему офтальмологічної допомоги населенню України" (2013)
Положення про систему офтальмологічної допомоги в Україні (2013)
Вимоги до внутрішньоочного вітреоретинального медикаментозного лікування (2013)
Обсяг діагностичної і лікувальної допомоги в офтальмологічному кабінеті поліклініки (2013)
Обсяг роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування (2013)
Обсяг та порядок проведення долікарського офтальмологічного скринінгу (2013)
Невідкладна медична допомога при травмах та хворобах ока (2013)
Положення про амбулаторне консультативне офтальмологічне відділення (2013)
Порядок організації очнопротезної медичної допомоги (2013)
Бельчина Ю. Б. - Мікроальбумінурія як показник генералізованої дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 1 типу та метаболічну кардіоміопатію, Соколова Л. К., Тронько М. Д. (2013)
Огоновський Р. З. - Можливість корекції експериментального інфікованого ранового процессу локальною терапією гелем композиційної суміші похідних ?-кротонолактону та Zn-карнозину (2013)
Яворський О. Г. - Норадреналінові токсичні зміни, Титуса А. В., Бобрьонок В. Г., Семен Х. О. (2013)
Semen K. O. - Condition of the pro-/antioxidant system and heart rate variability in subjects from various functional groups, Yelisyeyeva O. P., Іlenkiv N. V., Kaminskyy D. V., Savka N. O., Yavorsky O. H. (2013)
Лiтовченко Т. А. - Зміна показників ауторегуляції мозкового кровообігу на тлі хронічного головного болю напруги, Якубенко Ю. В., Завальна O. П., Шептун О. M., Пасюра І. М. (2013)
Шаблій Д. М. - Застосування локальної електротермометрії у хворих із травматичним невритом нижнього альвеолярного нерва (2013)
Никитюк Г. П. - Електронно-мікроскопічні дослідження та показники ферментативних процесів нейтрофілів за умов довготривалого антигенного навантаження та на тлі введення кверцетину, Лукович І. М., Вервега Б. М. (2013)
Ейтутіс Ю. Г. - Провідникова анестезія з використанням апарата для пошуку нервових стовбурів "Stimuplex DIG RC" в ортопедо-травматологічній практиці, Андреєва М. О., Карась В. В., Бабочкін Р. О., Легенький О. Г., Ткачук Є. В. (2013)
Люлько О. М. - Особливості медико-санітарного забезпечення населення при транспортних пригодах на етапі реформування галузі (2013)
Білобородько Л. Р. - Целіакія в дітей на сучасному етапі: клінічні вияви, критерії діагностики, Левицька Л. К., Винявська О. М., Халанія Р. С. (2013)
Кулявець С. Ю. - Хронічна ревматична хвороба серця і тактика її лікування, Каменська Е. П., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І. (2013)
Солонинко З. М. - Застосування поетапного хірургічного лікування одонтогенної підшкірної гранульоми обличчя, Красівський Е. З., Принда Ю. М., Піщур Р. П., Солонинко Ю. З. (2013)
Погранична Х. Р. - Принципи лікування переломів нижньої щелепи (2013)
Contents (2008)
Момотов В. В. - Применение института аналогии в материальном и процессуальном праве России: история и современность, Улетова Г. Д., Маркова-Мурашова С. А. (2008)
Оніщенко Н. М. - Гармонізація правової системи України як чинник забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян (2008)
Гладкий С. О. - Законодавча регламентація набуття кооперативного членства в УСРР періоду НЕП (2008)
Дмитрієнко І. В. - Контексти історичного становлення та розвитку української державно-правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2008)
Смирнова М. Г. - Социальные притязания в праве (2008)
Подорожна Т. С. - Правила побудови законодавчих дефініцій: логіко-теоретичні закономірності (2008)
Воронюк О. О. - Держава як суб’єкт права – юридична особа (2008)
Панич Н. Ю. - До питання про Генеральну прокуратуру Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) (2008)
Сайфуліна Ю. В. - Радянізація Північної Буковини у 1940-1941 рр.: адміністративно-правовий аспект (2008)
Сушинський О. І. - Судова юрисдикція актів Президента України (2008)
Биков О. М. - Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад (2008)
Дерев’янко С. М. - Про оновлення конституційних повноважень Верховної Ради України щодо призначення всеукраїнського референдуму (2008)
Домбровська О. В. - Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності (2008)
Ворона П. В. - Порівняльний аналіз закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування в Конституціях України та Російської Федерації (2008)
Зозуля О. І. - Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації (2008)
Стефанчук Р. О. - Кодифікація європейського цивільного права: сучасний стан та перспективи (2008)
Бірюков О. М. - Сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство (2008)
Гринько С. Д. - Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні (2008)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Емансипація неповнолітніх: цивільно-процесуальний аспект (2008)
Бориславська М. В. - Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України (2008)
Валєєв Д. Х. - Процесуальна природа виконавчого провадження у системі права Російської Федерації (2008)
Давидова Н. О. - Проблеми переведення житлового фонду в нежитловий (2008)
Зілковська Л. М. - Проблеми захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло (2008)
Бондарєва М. В. - До питання про належне місце укладення та нотаріального посвідчення договорів відчуження, застави (іпотеки) нерухомого майна, Стоян В. О. (2008)
Ватрас В. А. - Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин (2008)
Міщук В. В. - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, завдану під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу (2008)
Клюєва Є. М. - Особливості договору пожертви за Цивільним кодексом України (2008)
Феннич В. П. - Механізм використання доказових презумпцій у цивільному судочинстві (2008)
Анікіна Г. В. - Смерть фізичної особи як юридичний факт (2008)
Спасибо І. А. - Набуття права власності особою при його припиненні в іншої особи: окремі проблеми волі та правонаступництва (2008)
Столковський В. І. - Цивільна процесуальна правосуб’єктність закладів охорони здоров’я (2008)
Кучер Т. М. - Юридична природа права на судовий захист у порядку цивільного судочинства (2008)
Новохатська Я. В. - Позбавлення або обмеження строком права на утримання одного з подружжя (2008)
Андрейцев В. В. - Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт (2008)
Долинська О. В. - Юридична природа корпоративних прав учасників господарських товариств (2008)
Шкльода Я. А. - Окремі аспекти здійснення права фізичної особи, що страждає на психічний розлад, на інформацію про стан свого здоров’я (2008)
Задорожна С. Ф. - Альтернативні способи вирішення комерційних спорів: законодавче забезпечення в країнах Європи (2008)
Хныкин Г. В. - Субъекты локального нормотворчества (2008)
Лаврів О. Я. - Принцип договірного визначення трудової функції працівника (2008)
Онищук С. В. - Сучасний стан адаптації звільнених працівників органів внутрішніх справ в Україні (2008)
Костяшкін І. О. - Проблеми законодавчого забезпечення реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення (2008)
Домбровський С. Ф. - Питання правового забезпечення інвестицій в агропромисловому комплексі (2008)
Музика-Стефанчук О. А. - Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування (2008)
Углик Н. М. - Поняття та значення адміністративної процедури (2008)
Ящищак О. Р. - Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг (2008)
Луцький М. І. - Загальнотеоретичні засади судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2008)
Морозов С. М. - Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання (2008)
Звонарьова Ю. В. - Делеговані повноваження як елемент механізму фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2008)
Гречанюк С. К. - Окремі питання організації процедури застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення (2008)
Зливко С. В. - Деякі аспекти формування кадрової політики державної кримінально-виконавчої служби України (2008)
Бодаєвський В. П. - Проблеми визначення об’єкта та предмета складу злочину, передбаченого статтею 410 Кримінального кодексу України (2008)
Копилян В. А. - Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України (2008)
Крих Т. Я. - Оцінювач як суб’єкт незаконної приватизації державного, комунального майна (2008)
Мирзоев Ш. - Социальные последствия тяжких преступлений, совершаемых с жестокостью в отношении несовершеннолетних (2008)
Андрушко О. В. - Окремі питання сутності та ознак дізнання в Україні (2008)
Юрчишин В. Д. - До питання застосування правової експертизи у кримінальному судочинстві (2008)
Карпенко М. О. - Особливості попереднього розгляду суддею справ про злочини неповнолітніх (2008)
Гадиров А. - Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией (2008)
Атаманчук І. А. - Реалізація правових норм про підсудність в системі кримінально-процесуальних відносин (2008)
Мединська Л. В. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення рівності учасників (сторін) судового процесу у кримінальному судочинстві (2008)
Цвігун Т. С. - Захист прав та законних інтересів потерпілих в кримінальному процесі України (2008)
Король В. І. - Концептуально-правові засади охорони та захисту економічних інтересів держави у сфері оподаткування в умовах глобалізації (досвід Китаю) (2008)
Коваль О. В. - Правові аспекти співробітництва України з міжпарламентською асамблеєю держав-членів співдружності незалежних держав (2008)
Кульчій І. О. - Сутність та проблеми реформування системи державного управління (2008)
Айтаханов К. - Государственное регулирование развития агробизнеса в Республике Казахстан и его научное обеспечение (2008)
Баран М. П. - Нормативно-правове забезпечення управління розвитком вищої школи за роки незалежності України (2008)
Щепанський Е. В. - Удосконалення механізму обґрунтування створення та функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного спрямування (2008)
Довгань В. І. - Державне управління в галузі ветеринарної медицини в умовах обмежених ресурсів в Україні (2008)
Усаченко Л. М. - Місцеві органи державної влади та недержавні організації: регіональний аспект соціального партнерства (2008)
Верба С. М. - Роль та місце української освіти в європейському освітянському просторі (2008)
Гриськова А. М. - Досвід країн Європейського Союзу у сфері державного регулювання виборчого процесу (2008)
Малімон В. І. - Проблеми державної культурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства (2008)
Сіцінська М. В. - Діяльність керівника щодо попередження процесу професійного "вигоряння” серед персоналу (2008)
Липовська Н. А. - Модель інституціонального розвитку державної служби України (2008)
Витко Т. Ю. - Термінологічні особливості кадрового дискурсу в державному управлінні (2008)
Грай М. П. - Нормативна модель державно-службових відносин в Україні: проблемні моменти розмежування застосування норм публічного і приватного права (2008)
Сидоренко П. В. - Основні складові нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення державної служби (2008)
Мельник І. М. - Професійне навчання персоналу державної служби як складова державної кадрової політики (2008)
Адаманова З. О. - Концептуальні основи національної економічної безпеки (2008)
Савченко В. Ф. - Програмне регулювання розвитку економіки держави та регіонів на сучасному етапі (2008)
Бєлєйченко О. Г. - Напрями вдосконалення інвестиційної політики в Україні (2008)
Сейдаметова Л. Д. - Оцінка фінансової складової системи збалансованих показників як інструмент успішного управління бізнесом (2008)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формалізації завдання формування політики водоефективної економіки мегаполісу, Клюй О. В. (2008)
Луцька Н. І. - Значення зеленого туризму для розвитку соціально-економічного потенціалу Івано-Франківської області (2008)
Синчак В. П. - Концепція удосконалення системи оподаткування у сільському господарстві України (2008)
Катренко Я. А. - Перспективи удосконалення оподаткування інноваційної діяльності як чинник макроекономічної стабілізації (2008)
Баранецька О. В. - Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної безпеки держави (2008)
Султанова З. М. - Критерии разграничения статистической и административной деятельности (2008)
Бабинцев В. П. - Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде: проблемы диагностики и противодействия (2008)
Реутов Е. В. - Самоорганизация в молодежной среде: практики и ограничения (2008)
Бояринова И. В. - Управление кадровым обеспечением государственной молодежной политики в Белгородской области (2008)
Талышинский Э. - Возникновение глобально-информационного общества и место Азербайджана в нем (2008)
Петрушко А. А. - Англійська Біблія як лексикографічне джерело притч, прислів’їв, фразеологічних виразів (2008)
Персоналії (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Белзецький Р. С. - Метод ідентифікації фізіологічних характеристик для системи дистанційного визначення емоційного стану бійців спецпідрозділів МВС, Шиян А. А. (2013)
Сердюк В. Р. - Роль щебеневої продукції в житлово-будівельному комплексі України, Гучок І. С. (2013)
Бойко І. П. - Дослідження впливу кількості поверхів на напружено-деформований стан висотного будинку при сейсмічних навантаженнях, Сахаров В. О., Гетун Г. В., Мельник В. А. (2013)
Березюк О. В. - Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Русакова Т. І. - CFD-моделювання розповсюдження забруднення повітряного середовища в мікрорайоні, Біляєв М. М. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень у процесі створення технічних інновацій, Зянько В. В. (2013)
Лежнюк П. Д. - Сучасні підходи до розрахунків втрат потужності і енергії від транзитних перетоків, Семенюк Н. В. (2013)
Авраменко В. М. - Модифікація динамічних характеристик навантаження в розрахунках стійкості енергосистем для врахування самозапуску асинхронних двигунів, Гурєєва Т. М., Юнєєва Н. Т. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу джерел відновлюваної енергії на забезпечення балансової надійності в електричній мережі, Комар В. О., Собчук Д. С. (2013)
Кутін В. М. - Моделювання струму в реагувальному органі пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2013)
Кирик В. В. - Дослідження процесів у ненавантаженому силовому автотрансформаторі у разі геомагнітних збурень, Нагорний Р. В. (2013)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання асинхронного двигуна з урахуванням динамічного насичення, Василець С. В. (2013)
Говоров П. П. - Постановка задачі комплексної оптимізації режимів систем електропостачання та освітлення міст, Говоров В. П., Король О. В., Говорова К. В. (2013)
Яндульський О. С. - Підходи до оптимального керування режимами розподільних електричних мереж з розосередженою генерацією, Труніна Г. О. (2013)
Івакіна К. Я. - Аналіз електромагнітних процесів випрямляча з широтно-імпульсною модуляцією (2013)
Артюх С. Ф. - Система регулювання оптимального ККД гідроагрегатів, що працюють зі змінними напорами, Червоненко І. І. (2013)
Терешкевич Л. Б. - Внутрішнє симетрування у вузлах приєднання ліній з однофазним навантаженням, Бандура І. О., Владико О. С. (2013)
Савенко О. Є. - Оптимізація роботи суднової електростанції з метою підвищення якості електроенергії (2013)
Кіянюк О. І. - Експериментальне дослідження енергоефективності електропривідних насосів системи водопостачання басейну, Гладь І. В. (2013)
Бодунов В. М. - Урахування острівних режимів під час вибору потужності джерел розподіленої генерації, Гай О. В. (2013)
Штовба С. Д. - Критерії навчання нечіткого класифікатора, що враховують платіжну матрицю, Панкевич О. Д., Нагорна А. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд технологій геоінформаційно-енергетичних мереж та методів підвищення стабільності їх функціонування, Маліновський В. І., Тарновський М. Г., Ярославський Я. І. (2013)
Лисогор В. М. - Дворівнева логіко-динамічна модель управління віброударними пристроями вібраційних машин сільськогосподарського призначення, Зелінська О. В. (2013)
Біліченко В. В. - Системна модель проектного управління стратегіями розвитку організацій автомобільного транспорту за етапами їх життєвого циклу, Романюк С. О. (2013)
Курок В. П. - Історична складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Шевель Б. О. (2013)
Тютюнник О. І. - Використання систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення, Михалевич В. М. (2013)
Хомік О. М. - Мультимедійні технології як засіб формування управлінської культури майбутніх економістів (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2013 рік (2013)
Колішецька М. А. - Динаміка змін прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях морських свинок у пізній період формування експериментальної бронхіальної астми (2013)
Федотова Л. О. - Активність гемостазу та фібринолізу у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією (2013)
Shanina I. V. - Functional parameters of blood circulation in patients with permanent pacemakers in the early postoperative period in different QRS complex duration classes, Volkov D. E., Lopin D. A., Krayz I. G., Yabluchansky N. I. (2013)
Дементьєва Н. А. - Гістологічне та імуногістохімічне дослідження в диференційній діагностиці судинних аномалій у дітей молодшого віку, Антонюк С. В., Соцко В. В. (2013)
Подрез Е. В. - Вплив центральної 2а-NMDA-седації на гемодинамічний профіль (2013)
Трачук Л. Є. - Оптимізація комплаєнсу із застосуванням психокорекційної програми – новий крок до підвищення ефективності лікування артеріальної гіпертензії (2013)
Принда Ю. М. - Стан гігієни порожнини рота у працівників залізниці й дорослого населення міста Стрий, Красівський Е. З., Солонинко Ю. З., Лисій М. Д., Оріхівська Н. В., Лісевич Я. М., Голод Л. В. (2013)
Ковальський П. П. - Місце тромболітичної терапії в лікуванні хворих на інфаркт міокарда, Ковальська Т. М. (2013)
Погранична Х. Р. - Пошкодження скронево-нижньощелепного суглоба при травматичних переломах нижньої щелепи (2013)
Бур’янов О. А. - Досвід ендопротезування кульшового суглоба в ортопедо-травматологічній практиці залізничної медицини, Кваша В. П., Легенький О. Г., Ейтутіс Ю. Г. (2013)
Матолич У. Д. - Особливості мікробного пейзажу та чутливості до антибіотиків збудників абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки, Федько В. В. (2013)
Слівінська-Курчак Х. Б. - Особливості фізичного, психомоторного розвитку та захворюваності в дітей раннього віку, які потребували штучної вентиляції легень у неонатальному періоді, Коржинський Ю. С. (2013)
Звершхановський Ф. А. - Використання "Шкали оцінки негоспітальної пневмонії" для прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії та корекції лікувальної тактики, Доскоч Є. З., Калайджан К. О., Павлішевська Т. А. (2013)
Галузинська О. І. - Досвід використання моксифлоксацину в антибактеріальній терапії хворих на гострий панкреатит, Никонюк О. В., Давидюк Б. В., Михайлик І. О., Томинець М. В., Любицький Ю. Д., Андреєва М. О., Філіпов Ю. Ю. (2013)
Буфан М. М. - Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастрит із моторно-евакуаторною дисфункцією гастродуоденальної зони (2013)
Борисенко А. А. - О теореме сравнения углов для замкнутых кривых, Драч К. Д. (2011)
Жучок А. В. - Групи автоморфізмів ортогональних сум напівгруп (2011)
Олійник Б. В. - Комбінаторика однорідних розшарувань скінченних метричних просторів, Сущанський В. І. (2011)
Салимов Р. Р. - Локальное поведение обобщенных квазиизометрий (2011)
Стоян Ю. Г. - Псевдонормализованные Φ-функции для двумерных φ-объектов, Романова Т. Е., Чернов Н. И. (2011)
Шевченко А. И. - Математическое моделирование процессов кристаллизации металла с учетом конвекции и примесей, Миненко А. С. (2011)
Бєлов Ю. А. - Моделювання вищих когнітивних функцій людиноподібного інтелекту як процесу породження сенсів, Тарасюк О. В. (2011)
Лебєдєв Є. О. - Про оптимальне керування інтенсивністю обслуговування в системах з повторними викликами, Пономарьов В. Д. (2011)
Малик І. В. - Асимптотика збурених стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу, Савчук Б. В. (2011)
Скобелев В. Г. - Автоматы над конечным кольцом: неподвижные точки автоматных отображений (2011)
Бабенко В. И. - К оптимизации формы строго выпуклой оболочки, жестко закрепленной вдоль плоского края при внешнем давлении (2011)
Гуляєв В. І. - Екранування нестаціонарних хвиль клиноподібним пружним включенням, Луговий П. З., Заєць Ю. О. (2011)
Ефимова Т. Л. - Исследование свободных колебаний ортотропных цилиндрических оболочек на основе различных моделей (2011)
Мольченко Л. В. - Вплив стороннього струму на деформацію гнучких кільцевих пластин змінної жорсткості в магнітному полі, Нарольський М. В. (2011)
Шпак А. П. - Энергия связи парапозитрония в нанопорах металлов, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2011)
Крівцун І. В. - До теорії формування крапель електродного металу при дуговому зварюванні плавким електродом, Семенов О. П., Демченко В. Ф. (2011)
Кудін В. Г. - Синтез бориду Ni23−xAlxB6 реакційним спіканням в умовах високого тиску та температури, Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач С. В. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського