Грицай Ю. О. - Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського, Бірюк С. В. (2015)
Грудок-Костюшко М. О. - Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної (2015)
Грунська О. В. - Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки (2015)
Гуменна І. Р. - Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації (2015)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі (2015)
Демянчук М. Р. - Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу (2015)
Дирда І. А. - Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Драган А. О. - Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку (2015)
Іванчук С. А. - Форми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї з економічного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Картава Ю. А. - Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті (2015)
Кирилова Л. О. - Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів, Малишко В. С. (2015)
Княжева І. А. - Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Ковтун О. В. - Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики (2015)
Койчева Т. І. - Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки (2015)
Коношенко С. В. - Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах (2015)
Кончович К. Т. - Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій (2015)
Копусь О. А. - Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема (2015)
Короленко В. Л. - Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі (2015)
Кочубей Т. Д. - Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до ХVІ ст. (2015)
Кошара Ю. М. - Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В. О. Сухомлинського (2015)
Кугай М. С. - Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів (2015)
Локшина О. І. - До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя (2015)
Мельничук І. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності (2015)
Мішедченко В. В. - Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю (2015)
Назарук В. Л. - Використання здоров’язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів (2015)
Наконечна О. В. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками (2015)
Наталевич Н. П. - Культура любові та формування сімейних взаємин, Скорик Б. С. (2015)
Нікора А. О. - Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця (2015)
Олло В. П. - Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби (2015)
Орлюк О. В. - Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України (2015)
Остапйовська І. І. - Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання (2015)
Половенко Л. П. - Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління (2015)
Польгун К. В. - Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Поповський Ю. Б. - Особливості сприяння розвитку творчості особистості засобами розумних технологій (2015)
Прасол Н. О. - Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Путіловська Н. Б. - З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С. Т. Шацького (2015)
Романюк С. З. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності (2015)
Рябкина Л. М. - Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття (2015)
Самойленко О. М. - Історія становлення електронної педагогіки та її особливості (2015)
Середа І. В. - Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти (2015)
Сідун М. М. - Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування (2015)
Сура Л. Г. - Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема, Шевчук О. Д. (2015)
Сура Н. А. - Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти (2015)
Теличко Н. В. - Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання (2015)
Тогочинський О. М. - Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії (2015)
Топчій Л. С. - Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії (2015)
Тулашвілі Ю. Й. - Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2015)
Тямало С. П. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру (2015)
Фоміна І. Л. - Види вправ для формування розвитку мовлення студентів (2015)
Ха Ту - Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену (2015)
Шинкаренко Л. В. - Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2015)
Шулик Т. В. - Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. (2015)
Яременко Л. - Суб’єкт і об’єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Авраменко К. Б. - Використання ідей В. О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості майбутніх педагогів (2015)
Бєлєнька Г. В. - Підготовка студентів до творчого використання методу експериментування в роботі з дітьми (2015)
Василенко С. М. - Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України (2015)
Височан З. Ю. - Формування комунікативної компетенції студентів в умовах професійного спілкування (2015)
Глущенко І. І. - Особливості сформованості вербальної пам’яті у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Голубєва Н. І. - Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою (2015)
Дронова О. О. - Художній колектив ДНЗ як соціокультурне середовище розвитку дитячої творчості (2015)
Жаровська А. В. - Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій (2015)
Івершинь А. Г. - Проектно-художній підхід в естетичному вихованні майбутніх вихователів (2015)
Іщенко Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці (2015)
Казанцева Л. І. - Формування в дошкільників граматичних навичок українського мовлення на засадах комунікативної парадигми (2015)
Калашникова C. О. - Підготовка педагогів до духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Кардаш І. М. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору (2015)
Кібальна К. О. - Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку, Попович С. С. (2015)
Киктенко А. И. - Воображение как основа развития творческого потенциала и личностных качеств дошкольника (2015)
Княжева І. А. - Системний і синергетичний підходи дослідження феномена "методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Коновалова К. І. - До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності (2015)
Копелюк С. В. - Формування культури мовленнєвого спілкування учнів початкової школи засобами новітніх технологій (2015)
Корицький В. Г. - Військово-патріотичне виховання учнів у сучасних умовах (2015)
Короленко В. Л. - До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку (2015)
Курчатова А. В. - Науково-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку (2015)
Лісовська Т. А. - Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти (2015)
Луб’янова А. І. - Діагностування правової соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2015)
Луцан Н. І. - Мовленнєвий розвиток дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища (2015)
Любива В. В. - Важливість розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти (2015)
Малашевська І. А. - Принцип комплементарності музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії (2015)
Мельник Н. І. - Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи (2015)
Олексюк О. Є. - Професійно-творчій внесок майбутніх фахівців дошкільної освіти як умова успішної професійної діяльності (2015)
Панасенко Е. А. - Моделі експериментів з питань патріотичного виховання школярів у науково-педагогічних дослідженнях українських учених (40–70-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Прасол Д. В. - Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Рудківська Н. Л. - Особливості словосполучень та їх роль у розвитку мовлення дитини (2015)
Савчин О. М. - Роль внутрішнього мовлення у комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Соколовська О. С. - Роль педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості (2015)
Стасюк В. В. - Виховання патріотизму української молоді: від козацьких традицій до сьогодення, Олійник Л. В., Мотика С. М. (2015)
Степанова Т. М. - Від мовленнєвої компетентності вихователя до мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника, Скорина О. В. (2015)
Стефінів Л. Д. - Використання лексичних вправ в процесі збагачення словника молодшого школяра на уроках предметів художньо-естетичного циклу (2015)
Тарасун В. В. - Когнітивна діяльність логопеда: стадії обробки інформації, форми представлення і прийняття рішення (2015)
Тесленко С. О. - Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності (2015)
Трифонова О. С. - Розвиток самовираження особистості старших дошкільників у мовленнєвотворчій діяльності (2015)
Форостян О. І. - Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху (2015)
Хайруддинов М. А. - Гуманистические аспекты педагогического наследия В. А. Сухомлинского и приоритеты отечественного образования (2015)
Хайруддинов М. А. - Самостоятельная работа студентов педвуза в условиях перехода на дистанционную форму обучения (2015)
Шевченко І. В. - Формування професійно-творчої особистості майбутнього фахівця з англійської мови в умовах змішаного навчання (2015)
Yakymenko S. I. - Modular system of integrating knowledge of the older preschoolers (2015)
Відомості про авторів (2015)
Баранець І. В. - Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей з порушеннями слуху (2015)
Барановська В. М. - Змістова частина методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти (2015)
Баркасі В. В. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми навчання, Філіпп`єва Т. І. (2015)
Берегова М. І. - Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних педагогів (2015)
Блудова Ю. О. - Сутність та основні категорії художньо-естетичного смаку (2015)
Волошенко М. О. - Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Ворник М. М. - Організація індивідуально-самостійної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій (2015)
Галущенко В. І. - Корекційно-виховна робота з розвитку мовленнєвого дихання з використанням здоров’язберігаючих технологій в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями мовлення (2015)
Гвоздій С. П. - Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності (2015)
Гончар Н. П. - Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах (2015)
Грицюк Л. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної поведінки професійно успішної особистості як основа для вирішення соціально-педагогічних проблем, Лякішева А. В. (2015)
Дудукалова О. С. - Особливості педагогічної практики майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2015)
Задорожна-Княгицька Л. В. - Деонтологічна складова кваліфікаційних стандартів магістрів з управління освітою у США (2015)
Іваніків Н. М. - Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема (2015)
Кисличенко В. А. - Робота логопеда з батьками у сучасних умовах (2015)
Клєба А. І. - Інформаційно-комунікативна культура у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Княжева І. А. - Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи (2015)
Козяр М. М. - Формування технічного мислення студентів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Зубик Л. В. (2015)
Козяр М. М. - Інтеграція гуманітарних і технічних знань як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-механіків, Кочубей А. В. (2015)
Койчева Т. И. - Корпоративная культура как социокультурный феномен (2015)
Корнещук В. В. - Конфлікт як соціально-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Проблеми підвищення якості морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Короткіх М. А. - Компоненти, критерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Кошара Ю. М. - Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) (2015)
Крамаренко А. М. - Екологічна компетентність – невід’ємна складова підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах євроінтеграції (2015)
Курілова В. І. - Східні єдиноборства як засіб всебічного розвитку студентської молоді, Борсук М. П., Клиндух Т. І., Барбара О. М. (2015)
Курілова В. І. - Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб морального та фізичного розвитку підростаючого покоління, Редько С. Ю., Пустовойт П. А., Щасливий С. М. (2015)
Кухарчук І. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника, Кухарчук Р. П. (2015)
Літвінова О. В. - Щодо питання організації процесу логопедичної діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2015)
Лопатіна Г. - Навчання математики з наочністю нумікон: досвід, проблеми, перспективи (2015)
Луценко О. В. - Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання (2015)
Лякішева А. - Соціально-педагогічне осмислення сутності соціальних норм регуляції поведінки професійно-орієнтованої особистості (2015)
Макаренко І. Є. - Професійно-особистісна самооцінка педагога як один із важливих чинників формування його самоефективності (2015)
Мельник О. С. - Активізація творчої діяльності на заняттях інформатики в педагогічних коледжах (2015)
Мельніченко Т. В. - Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами (2015)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2015)
Мхитарян О. Д. - Методичне забезпечення корегованого навчання літератури: проблеми й перспективи (2015)
Нахаєва Я. М. - Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології (2015)
Павлова О. Г. - Зміст професійної підготовки до педагогічної діяльності вчителів початкової школи (2015)
Парфанович І. І. - Комплексність профілактичного впливу як оцінка результативності функціонування системи профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Парфентьєва І. П. - Роль рефлексії як інноваційного елементу у співацькому навчанні (2015)
Патик Ю. В. - Сутність і структура підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2015)
Потапчук Т. В. - Професійно-важливі особистісні якості майбутнього вчителя музичного мистецтва як основа професійної компетентності (2015)
Романишина О. Я. - Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Савінова Н. В. - Змістова характеристика рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції вчителів-логопедів (2015)
Сайко Н. О. - Гармонійне світосприймання дітей дошкільного віку як основа процесу соціально-психологічної реабілітації (2015)
Самойленко О. М. - Класифікація сучасного програмного забезпечення для рішення математичних задач (2015)
Середа І. В. - Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі (2015)
Даофен С. - Діагностика співацької підготовленості майбутніх учителів музики до використання інноваційних технологій (2015)
Сідун М. М. - Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Січко І. О. - Сутність поняття "сталий розвиток" у контексті євроінтеграційних процесів сучасної освіти (2015)
Стельмах Н. В. - Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини (2015)
Столяр В. А. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учнів (2015)
Тітова Г. В. - Особливості формування лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Цвєткова Г. Г. - Викладач гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів як тип аксіологічно орієнтованої особистості (2015)
Лібін Цзян - Мотиваційно-пізнавальний етап формування суб`єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорового навчання (2015)
Шандиба О. В. - Досвід підготовки інженерних кадрів вищої кваліфікації-розробників промислових інновацій найвищих рівнів новизни та масштабності (2015)
Япринець Т. С. - Психолого-дидактичне підґрунтя навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках географії в основній школі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Абламская Е. В. - Роль информационно-коммуникативных технологий в преподавании лингвистических дисциплин (2015)
Александрова О. Ф. - Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі, Александров В. М. (2015)
Andriushyna O. - Cognitive assessment as a practical instrument of student`s progress monitoring in the USA (2015)
Білюк О. Г. - Причини стилістичних помилок усних відповідей студентів та їх запобігання (2015)
Богуш А. М. - Витоки розвитку образного мовлення дітей старшого дошкільного віку в дослідженнях учених (2015)
Бородіна Н. С. - Використання інноваційних технологій під час вивчення пунктуації в основній школі, Курійчук К. І. (2015)
Бородіна Н. С. - Формування морфологічних умінь і навичок школярів засобами інтерактивних технологій, Оперчук Т. В. (2015)
Вітрук Н. Л. - Відмінні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції (2015)
Вітюк В. В. - Формування мовленнєвої та соціокультурної компетентностей у майбутніх учителів початкової школи, Кисель В. Г. (2015)
Гамза А. В. - Формування увиразненого мовлення молодших школярів у процесі вивчення прикметника (2015)
Ганніченко Т. А. - Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів (2015)
Гінкевич О. В. - Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на уроках літератури як методична проблема (2015)
Греб М. М. - Збагачення словникового запасу майбутніх учителів початкової школи: теоретико-прикладний аспект (2015)
Груба Т. Л. - Формування полікультурної компетентності учнів профільної школи засобами тексту (2015)
Данилюк О. К. - Структурно-семантичні особливості апелятивів територій із рослинним покривом (2015)
Дружененко Р. С. - Проблема функції простого речення в аспекті засвоєння теоретичних знань із синтаксису майбутнім учителем української мови і літератури (2015)
Каліш В. А. - Комунікативна компетентність як складник мовно-методичної підготовки сучасного вчителя, Собко В. О. (2015)
Капля Л. І. - Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу (2015)
Клименко С. І. - Практичне використання зоонімів при складанні психологічного портрета на заняттях з мовних дисциплін (2015)
Костюк С. С. - Структура поняття міжкультурна комунікативна компетентність студентів-іноземців (2015)
Кравчук О. М. - Рівні володіння навичками лінгвістичного аналізу тексту в студентів-першокурсників (2015)
Кунашенко О. В. - Реалізація інноваційного підходу щодо розвитку комунікативної компетентності творчої особистості вчителя (2015)
Кушнір Т. І. - Вивчення складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Луців С. І. - Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови (2015)
Марущак В. С. - Про деякі особливості розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2015)
Микитенко В. О. - Синкретизм синтаксичних конструкцій як засіб формування дивергентного мислення у студентів коледжу (2015)
Михайліченко Ю. В. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх журналістів (2015)
Мосьпан Н. В. - Поняття "competence" та "competency" в Європейському та американському педагогічному просторі (2015)
Мусієнко-Репська В. І. - Феномен "насильство-ненасильство" в християнській педагогіці (2015)
Мхитарян О. Д. - Оптимізація навчання літератури підлітків із низьким рівнем успішності (2015)
Нікітіна А. В. - Дискурсна особистість як лінгводидактичне поняття (2015)
Паршук С. Н. - Формирование коммуникативных умений у будущих учителей начальной школы в педагогической деятельности (2015)
Пентилюк М. І. - Культура професійного спілкування майбутніх фахівців (2015)
Перепелиця О. В. - Творча самореалізація особистості в системі сучасної освіти (2015)
Рускуліс Л. В. - Застосування інтерактивних технологій у теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови (2015)
Рябовол Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні морфеміки й деривації майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Садовая А. Ю. - Игровые методы проверки знаний по русскому языку как средство активизации деятельности студентов (2015)
Сіранчук Н. М. - Процес формування лексичної компетентності молодших школярів на основі моделей породження мовленнєвого висловлювання (2015)
Ткаченко С. В. - Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
Холявко І. В. - Лінгвістичні й паралінгвістичні принципи створення тексту електронного посібника з культури наукової мови (2015)
Шандиба О. В. - Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості (2015)
Гич Г. М. - Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ (2015)
Відомості про авторів (2015)
Адаменко О. - Критерії, показники і рівні готовності майбутніх викладачів математики до застосування технологій педагогічної освіти у викладацькій діяльності (2016)
Бінецька Д. - Освітнє середовище університету як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Бурий С. - Формування управлінської культури майбутнього офіцера в процесі практичної підготовки як педагогічна проблема (2016)
Ліхіцька Л. - Інтегративний підхід до моделювання інноваційної діяльності майбутнього вчителя музики (2016)
Луцик М. - Вплив засобів настільного тенісу на рівень спеціальної фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності, Пильтяй С. , Клиндух Т. (2016)
Ляпунова В. - Концептуальні засади професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Нікора А. - Методичні аспекти використання дебатів у навчанні студентів-істориків (2016)
Нікула Н. - Модель формування методичної культури студентів-педагогів (2016)
Сачук Ю. - Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти (2016)
Слесик К. - Самовизначення студента в умовах інформаційного суспільства: проблеми мислення і шляхи їх розв’язання (2016)
Сосницька Н. - Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Сянчжень Л. - Рефлексивно-оцінювальний етап формування методичної підготовленості майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи з підлітками (2016)
Хомич І. - Функціональний аналіз професійної діяльності майбутніх учителів музики (2016)
Шевчук Т. - Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ (2016)
Герганов Л. - Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи (2016)
Зубик Л. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Ішутіна О. - Електронне тестування як засіб моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2016)
Король А. - Вища освіта України: етапи розвитку (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів (2016)
Кушнір Т. - Формування граматичної компетентності в учнів 9-х класів під час вивчення безсполучникового складного речення (2016)
Мхитарян О. - Формування теоретико-літературної компетенції підлітків засобами ІКТ, Головіна Т. (2016)
Скибун Н. - Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей як лінгводидактична проблема (2016)
Соляр Л. - Компетентнісний підхід до проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ціко І. - Опрацювання оригіналу і перекладу у світлі формування етнокультурної компетентності учнів 5–7 класів (2016)
Алексєєва О. - Соціально-педагогічний аспект феномену "традиція" (2016)
Баландюк Р. - Проблеми сучасного стану навчання економічної складової у змісті історії України у 9-х класах загальноосвітньої школи (2016)
Будак В. - Сучасний стан та перспективи військово-патріотичного виховання студентської молоді в університеті (2016)
Гладишев В. - "Дидактичні правила" М. О. Рибникової: основи системного підходу та технологізації в літературній освіті учнів (2016)
Дрозд О. - Виховний потенціал поліетнічного середовища позашкільних навчальних закладів (2016)
Іщенко Л. - Вдосконалення змісту підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Катасонова Ю. - Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання (2016)
Короленко В. - Роль народної і сімейної педагогіки в процесі морального виховання школярів (2016)
Костащук О. - Категорія честі: філософсько-етичний аспект (2016)
Кривильова О. - Особливості виховної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Мішедченко В. - Дидактичні основи уроку музики (2016)
Олексюк О. - Формування патріотизму у студентській молоді як необхідного компонента успішної соціалізації особистості (2016)
Патик Ю. - Соціальні цінності майбутніх соціальних працівників (2016)
Пелісьє Ю. - Сутність і специфіка соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (2016)
Петляєва В. - Критерії виховання моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов (2016)
Потапчук Т. - Суспільна спрямованість перцептивного етапу формування національно-культурної ідентичності студентів (2016)
Шапотюк Т. - Ігрова діяльність у методиці викладання англійської мови (2016)
Яворська С. - Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів (2016)
Колишкіна А. - Дослідження стану сформованості екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (2016)
Корякіна І. - Педагогічна реабілітація дітей 6-го року життя з особливими потребами засобами образотворчої діяльності (2016)
Мозуль І. - Проблема готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах модернізації змісту початкової освіти (2016)
Олійник О. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Проскурняк О. - Розвиток комунікативності дошкільників з легким та помірним ступенем розумової відсталості (2016)
Роменська Т. - Терміносистема формування соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем (2016)
Шульга А. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками молодших школярів (2016)
Бескорса О. - Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний засіб покращення мовної освіти (2016)
Бондаренко А. - Інтонаційна виразність мовлення як засіб розвитку культури професійного спілкування майбутнього вчителя музики (2016)
Дмитрук Л. - Особливості українського мовленнєвого етикету (2016)
Зелінська-Любченко К. - Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності (2016)
Куземко Л. - Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності (2016)
Литвиненко О. - Навчання студентів здоров’язберігаючим технологіям з фізичного виховання у дошкільних закладах освіти, Борецька Н. (2016)
Остапйовська І. - Вплив інформатизації суспільства на освіту (2016)
Середа І. - Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів (2016)
Сідун М. - Сучасні підходи до формування готовності студентів до самостійного вивчення іноземної мови (2016)
Четверикова Т. - Можливості використання хмарних технологій у майбутній професійній діяльності студентів педагогічних коледжів (2016)
Ябурова О. - Структура та зміст соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2016)
Бойченко М. - Літні навчальні програми як форма педагогічної підтримки обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2016)
Гвоздій С. - Зарубіжний досвід підготовки молоді до безпечної життєдіяльності (2016)
Михайліченко Ю. - Особливості британської моделі соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження з дітьми в сім’ї (2016)
Мосьпан Н. - Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі (2016)
Цзиншен Х. - Художественная культура как средство формирования духовности китайского народа (2016)
Шаповалова О. - Змістовно-процесуальні засади управління системою загальної середньої освіти Великої Британії у другій половині ХХ століття (2016)
Відомості про авторів (2016)
Лише той Учитель, хто живе як навчає (2016)
Авраменко К. - Історичний досвід використання освітніх технологій у підготовці майбутніх педагогів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Бедрань Р. - Проблема виховання дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Білюк О. - Модель формування технологічної компетентності вчителя початкової школи (2016)
Борецька Н. - Використання гімнастичних вправ з оздоровчою спрямованістю на уроках фізкультури у початкових класах, Литвиненко О. (2016)
Волошин С. - Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи, виданих у період незалежної України (2016)
Голота Н. - Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці (2016)
Гончар Н. - Формування готовності майбутніх вихователів до підготовки дітей до школи шляхом використання інтерактивних технологій (2016)
Гордієнко Ю. - Змістово-когнітивний компонент педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи (2016)
Грицай Ю. - Проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах з урахуванням технологій здоров’язбереження, Бірюк С. (2016)
Дерека Т. - Особливості професійної діяльності вчителів фізичної культури в США (2016)
Жаровцева Т. - Формування уявлень про сімейний уклад у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Желан А. - Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів, Єфремова Ю. (2016)
Зданевич Л. - Здійснення полікультурного виховання дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2016)
Казанжи І. - Формування сучасного педагогічного мислення майбутніх учителів початкової школи (2016)
Каразоглю Ф. - Полікультурне виховання дошкільників в умовах сучасного освітнього простору (2016)
Кардаш І. - Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дітей дошкільного віку (2016)
Кривохижа І. - Особливості професійної підготовки фахівців музичного мистецтва в Польщі (2016)
Лизун І. - Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності щодо формування у підлітків із сімей трудових мігрантів навичок соціальної адаптації (2016)
Лісовська Т. - Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти у вищих навчальніх закладах (2016)
Лобова О. - Музично-творчий розвиток молодших школярів засобами музично-рухливої діяльності (2016)
Миськова Н. - Підготовка педагогів дошкільних навчальних закладів до використання інноваційних технологій у контексті ідей сталого розвитку (2016)
Ніколаєнко Л. - Сутність і структура категорії "музично-творчі здібності": філософські, психологічні, педагогічні підходи (2016)
Окуневич Т. - Формування комунікативної компетенції учнів засобами рідної мови (2016)
Прохорова О. - Психологічні засади інтенсивного усного англійського професійного мовлення студентів хореографічної освіти (2016)
Ракітянська Л. - Першочерговість завдань музичної освіти учнів початкової школи (2016)
Розгон В. - Ретроспективний аналіз педагогічної преси дошкільного спрямування кінця ХІХ століття (2016)
Романчук Н. - Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти (2016)
Ружевич Я. - Навчальна діяльність учнів із формування ціннісних орієнтацій (2016)
Рускуліс Л. - Особливості організації дослідницької діяльності майбутніх учителів української мови (2016)
Сас О. - Соціально-рольова діяльність дітей 6–7-річного віку: теоретичний аспект (2016)
Скворцова С. - Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи на уроках математики (2016)
Слуцький Я. - Генеза волонтерства у структурі Корпусу миру (2016)
Соболь Н. - Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики (2016)
Соляр Л. - Основні принципи та підходи філософської методології до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Тесленко С. - Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей (2016)
Трифонова О. - Реалізація принципу народності у формуванні національно-мовленнєвої особистості старшого дошкільника засобами української народної іграшки, Самодєлова Ю. (2016)
Хайрулліна Ю. - Історія розвитку інтегративного підходу у викладанні мистецьких дисциплін (2016)
Хрипун Д. - Виховна та викладацька діяльність В. Д. Сиповського в Київській колегії Павла Галагана (1871–1874 рр.) (2016)
Яблочнікова І. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Ірландії (2016)
Якименко С. - Когнітивний компонент світогляду (2016)
Губіна О. - Прогностичні рекомендації британського досвіду використання елементів відкритої освіти в університетах сучасної України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Адобовська М. - Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти, Яворська В. (2018)
Аристова Л. - Методичні засади підготовки майбутніх вчителів до патріотичного виховання учнів 4-х класів на уроках музичного мистецтва (2018)
Бачинська Н. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами народної казки (2018)
Беспалько Г. - Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Бондар Т. - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Канаді (2018)
Бондаренко В. - Обґрунтування практичної складової освітнього процесу майбутніх працівників патрульної поліції (2018)
Волинець Ю. - Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності, Стаднік Н. (2018)
Десян Г. - Готовність до управління вокально-хоровою діяльністю учнівської молоді як складова фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2018)
Гевко І. - Концептуальні складові дослідження основ професіоналізму вчителів технологій (2018)
Цзін Г. - Структурні особливості вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Дука Т. - Громадянсько-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури, Журавко Т. (2018)
Жаровцева Т. - Медіа-культура батьків в умовах сучасного інформаційно-виховного простору, Каразоглю Ф. (2018)
Єфіменко І. - Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва, Фрицюк В. (2018)
Жидких О. - Методика використання умовно-графічної наочності при підготовці фахівців швейної галузі (2018)
Зданевич Л. - Особливості використання бліц-гри як інтерактивної форми проведення практичного заняття з майбутніми вихователями закладів дошкільної освіти (2018)
Іванова В. - Професійна адаптація молодого музиканта як умова успішної творчої самореалізації (2018)
Ільїна О. - Складові поняття ґендерна культура: ґендер та культура (2018)
Карпова С. - Синергетичний підхід у підвищенні якості педагогічних досліджень (2018)
Кириченко А. - Новая доктрина сущности и значения прямого или делегированного государственного принуждения для противодействия вненормативному (девиантному) поведению учеников общеобразовательных школ (2018)
Козьменко О. - Дослідження успішності студентів вищих навчальних закладів (2018)
Компаній О. - Критерії, показники та рівні сформованості текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти (2018)
Корогод Т. - Теоретичні основи моделювання педагогічних умов формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей під час навчання професійного іншомовного спілкування (2018)
Король А. - Формування професійної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Кохановська О. - Категорійний аналіз поняття "природничо-математична освіта дівчат" (2018)
Курчатова А. - Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з сім’єю з морального виховання дітей дошкільного віку (інноваційні форми роботи) (2018)
Литвиненко І. - Роль предметно-языкового интегрированного обучения в морских учебных заведениях (2018)
Луговенко Т. - Аспекти формування репертуару дитячого хореографічного колективу як запорука виховання естетичного смаку суспільства (2018)
Цзін Л. - Теоретико-педагогічний аналіз концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури (2018)
Мяоні Л. - Аналіз процесу сприйняття та відтворення українських фонем китайськими студентами на початковому етапі навчання у класі з постановки голосу (2018)
Хайє Л. - Діагностика готовності студентів до застосування проектних технологій у процесі вокально-хорового навчання (2018)
Лях Г. - Педагогічні передумови становлення трудового навчання в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Ляшкевич А. - Становлення і розвиток морської освіти в кадетських корпусах у ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Магда П. - Впровадження у навчально-виховний процес коледжу мистецтв педагогічних умов формування патріотизму (2018)
Марчук В. - Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів, Стаднік Н. (2018)
Махиня Н. - Сучасний стан законодавчого супроводу освіти дорослих в Україні (2018)
Микитюк В. - Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив (2018)
Московчук Н. - Професійно-мовленнєва підготовка як педагогічна категорія (2018)
Мудрий М. - Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді у контексті впровадження профільної освіти (2018)
Мхитарян О. - Формування методичної компетенції майбутніх фахівців-філологів засобами ІКТ, Любенко О., Руденко К. (2018)
Мішедченко В. - Особливості музичного навчання й виховання учнів четвертого класу загальноосвітньої школи (2018)
Наконечна С. - Хмарний сервіс Google Classroom у процесі навчання студентів технологічних коледжів в умовах дистанційного навчання (2018)
Ненько Ю. - Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності (2018)
Нестеренко В. - Проблема виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку, Бедрань Р. (2018)
Павинська Н. - Формування гуманістичного світогляду у майбутніх учителів засобами гуманістичної педагогіки (2018)
Пасічник О. - Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у формі "діалогу культур", Пасічник О. (2018)
Pelech Ju. - Cechy przygotowania zawodowego nauczycieli informatyki w Polsce, Juzyk O. (2018)
Повстин О. - Досвід навчання фахівців у галузі безпеки людини в зарубіжних країнах: управлінський аспект (2018)
Проворова Є. - Теоретико-методологічні основи методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2018)
Пронтенко К. - Обґрунтування інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів фізичної підготовленості (2018)
Путіловська Н. - Педагогічні умови професійного спілкування викладача і студентів в процесі навчально-виховної діяльності (2018)
Руда Г. - Прoблемa застосування гри у нaвчaльній діяльності та її висвітлення в педaгoгічній літерaтурі (2018)
Рускуліс Л. - Методологічна сутність категорії "лінгвістична компетентність" у сучасному освітньому просторі (2018)
Рябуха І. - Зміна парадигми морської освіти на зламі століть (глобальні виклики) (2018)
Свіржевський М. - Діяльність керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі (2018)
Сенчина Н. - Зміст та структура педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей (2018)
Скиба Ю. - Аналіз посадових вимог асистента кафедри закладів вищої освіти України та добір методики розроблення його професійного профілю (2018)
Слятіна І. - Дослідження рівня музично-естетичної вихованості учнів підліткового віку (2018)
Соколова Ю. - Структурування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання (2018)
Сологуб В. - Розвиток навичок техніки читання нот з аркуша у гітариста (2018)
Сологуб В. - Педагогічна майстерність викладання музичних фахових дисциплін у виконавців, Піхтар О. (2018)
Староста В. - Деякі аспекти соціальної та навчальної адаптації студентів-першокурсників у коледжі (2018)
Стельмах Н. - Психологічні засади педагогічної взаємодії (2018)
Степанов В. - Педагогічні умови навчання майбутніх учителів музики мультимедійному аранжуванню в процесі фахової підготовки (2018)
Стріхар О. - Логіка педагогічних процесів у патріотичному вихованні студента на заняттях музики (2018)
Сінь С. - Смислотворчість у саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики (2018)
Ціжуй У. - Педагогічні умови формування художньої емпатії майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Фрицюк В. - Професійний саморозвиток майбутніх учителів: аксіологічний аспект проблеми, Волошина О. (2018)
Хайрудинов М. - Образование в условиях постиндустриального общества как педагогическая проблема (2018)
Чжан Бо - Методологічні підходи до розвитку художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики (2018)
Чжан Їн - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у ВНЗ України (2018)
Чжу Пен - Мотиваційні детермінанти музично-виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики (2018)
Чинчева Л. - Стан сформованості диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі педагогічної практики (2018)
Шарата Н. - Художньо-естетичне виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного університету, Кедіс О. (2018)
Шуляк С. - Тестова теорія та технологія в контексті історичного аналізу (2018)
Юань Кай - Педагогічні умови формування виконавської стабільності майбутніх учителів музики (2018)
Ярошевська Л. - Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності кафедри музичного мистецтва (2018)
Ситченко А. - Уроки Івана Франка (2018)
Вихідні відомості (2018)
Адобовська М. В. - Формування професійної компетенції майбутніх учителів географії засобами інформаційних технологій (2018)
Андрієвська В. М. - Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі на сучасному етапі її модернізації (2018)
Баб’юк О. В. - Відбір професійно орієнтованого матеріалу для навчання майбутніх фахівців сфери туризму монологу англійською мовою (2018)
Балакірєва В. А. - Творчо-продуктивний етап підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Богдан В. О. - Модель використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти, Носенко Ю. Г. (2018)
Бузенко І. В. - Еколого-валеологічна компетентність у підготовці майбутнього вчителя (2018)
Білявська Т. М. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки (2018)
Ван Канн - Організаційно-накопичувальний етап формування емоційно-образного мислення студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Ван Їсін - Вокально-педагогічна ерудованість майбутнього вчителя музики: етапи формування (2018)
Васюк О. В. - Діагностика готовності до професійної діяльності у майбутніх викладачів закладів вищої освіти, Ходос Є. І. (2018)
Гавран І. А. - Аналіз проблеми формування творчої особистості студентів у галузі аудіовізуального мистецтва (2018)
Галущак І. В. - Наукові підходи до формування правової компетентності майбутніх економістів (2018)
Гевко І. В. - Геоінформаційні системи і технології як інноваційні інструменти регіонального управління (2018)
Голубицька Н. А. - Етнопедагогічна культура майбутніх учителів музичного мистецтва як система і цілісність (2018)
Дрозд О. В. - Сімейні наративи Василя Сухомлинського (2018)
Дудікова Л. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти на пізнавально-пошуковому етапі (2018)
Зорочкіна Т. С. - Підготовка вчителів початкової школи у розвинених країнах Європейського Союзу (2018)
Казанжи І. В. - Використання педагогіки партнерства у підготовці майбутніх фахівців для нової української школи (2018)
Казанжи О. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з дитячої літератури (2018)
Кардаш І. М. - Формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в театрально-сценічній діяльності (2018)
Кедіс О. В. - Актуалізація змісту навчального процесу у відповідності з потребами соціуму і культурному середовищу, Ладний А. В., Левченко А. В. (2018)
Козир А. В. - Креативний напрям підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної роботи з учнями (2018)
Козяр М. В. - Ілюстративний курс нарисної геометрії, Крівцов В. В. (2018)
Конюхов С. Л. - Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Кучай Т. П. - Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій, Кучай О. В, Орос Ільдіко (2018)
Кірдан О. Л. - Організаційні передумови розвитку вищої освіти в Україні у XVIII столітті (2018)
Лебідь О. В. - Змістовий компонент системи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2018)
Лисенко О. А. - Застосування iнновацiйних технологiй при пiдготовцi професійних хореографів сучасного танцю (2018)
Лю Цзін - Формування когнітивно-рефлексивного компонента вокального слуху підлітків на оцінювально-конструктивному етапі експерименту (2018)
Лісовська Т. А. - Ідеї В. Сухомлинського в музично-естетичній підготовці фахівців дошкільної освіти в умовах нової української школи (2018)
Майба О. В. - Організація вокально-хорової діяльності у дошкільних освітніх закладах з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку (2018)
Малихіна Я. В. - Інформаційні технології в управлінні фінансами закладу вищої освіти як компонент взаємодії із зовнішнім середовищем (2018)
Марущак В. С. - Культура професійного мовлення студента як запорука успішності майбутнього педагога дошкільної та початкової освіти (2018)
Марціновська І. П. - Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків (2018)
Медведева А. О. - До питання створення маски від відліку існування первісності до витоків сценічного мистецтва (2018)
Микитюк В. В. - Канон шкільної лектури в педагогічних мемуарах Івана Франка (2018)
Олексюк О. Є. - Методичні засади формування лідерських якостей у студентів університету (2018)
Оліяр М. П. - Технологія діалогічного навчання як засіб реалізації комунікативного підходу в початковій школі (2018)
Осадча К. П. - Аналіз тьюторських практик та досвіду підготовки тьюторів у Німеччині (2018)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва, Бордунова А. Ю., Дмитренко А. П. (2018)
Петриченко Л. А. - Підготовка молодших спеціалістів у педагогічному закладі вищої освіти: досвід та інноваційні тенденції в контексті докорінного реформування системиосвіти в Україні (2018)
Пшенична О. А. - Зміст і методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків (2018)
Раковська М. А. - Компонентна структура формування та розвитку аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в університетах Польщі (2018)
Рассказова О. В. - Моніторингово-діагностичні дослідження розвитку соціальності учнів у класному середовищі як умова успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами у новій українській школі (2018)
Рускуліс Л. В. - Формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: дослідно-експериментальна робота (2018)
Самойленко В. В. - Дослідження умовних екстремумів функціоналів в Гільбертовому просторі в курсі математичного аналізу при підготовці майбутніх учителів-математиків, Григорьєва В. Б. (2018)
Сарновська Н. І. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців сфери туристичного бізнесу (2018)
Староста В. І. - Методи інтерактивного навчання: сутність, класифікація (2018)
Січко І. О. - Підготовка майбутнього вчителя загальноосвітньої школи І ступеня до формування екологічної компетентності учнів, Яковець О. Р. (2018)
Тесленко С. О. - Проблема національно-патріотичного виховання дітей у педагогічній спадщині Г. Ващенка (2018)
Тимченко А. А. - Організація проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи у вищому навчальному закладі (2018)
Трифонова О. С. - Формування фонетичної компетенції в дітей середнього дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності, Барановська Ю. В. (2018)
У Сінмей - Діагностування готовності магістрантів вищих закладів педагогічної освіти України до інструментально-виконавської діяльності (2018)
Хайрудінов М. А. - Современные модели воспитания в дошкольных учреждениях мира (2018)
Харьківська А. В. - Організація та контроль проходження практики майбутніми педагогами в закладах освіти (2018)
Хлопик І. В. - Історія розвитку проблеми лінгвістики (2018)
Хом’юк І. В. - Зміст та структура курсу "Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах" для підготовки докторів філософії (2018)
Чайка М. А. - Мок’юментарі як особливий "стиль" кіновиробництва (2018)
Чернецька М. А. - Зв'язок соціальних ризиків та життєвих перспектив реабілітованих наркозалежних (2018)
Чжу Чжень - Основні підходи до формування слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Чинчева Л. В. - Поетапна методика формування диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі педагогічної практики (2018)
Шоробура І. В. - Теоретичні аспекти технології школи "Саммерхілл" О. С. Нілла (2018)
Яблонська Т. М. - Чинники саморозвитку студента в ракурсі реформування системи вищої освіти (2018)
Якименко С. І. - Умови формування уявлень в учнів початкової школи про багатогранність культур в Україні та світі загалом, Іванець Н. В. (2018)
Якименко С. І. - Особливості хореографічної діяльності як засобу гармонійного розвитку дітей 6–10 років у позашкільних закладах освіти, Тарасюк А. М. (2018)
Бабаян Ю. О. - Діагностика мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни (2018)
Вдовиченко Р. П. - Актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості у науковій спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Кисленко Д. П. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки: європейський досвід (2018)
Адаменко О. О. - Компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2018)
Берегова М. В. - Формування образу вчителя інклюзивного класу в творчості В. О. Сухомлинського (2018)
Богуш А. М. - Дитиноцентризм Василя Сухомлинського в педагогічному вимірі століття (2018)
Бондаренко Н. В. - Використання спадщини В. Сухомлинського у формуванні основ духовних цінностей старших дошкільників (2018)
Будак В. Д. - Патріотичне виховання молоді крізь призму ідей Василя Сухомлинського (2018)
Голубицька Н. В. - Основні функції етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Данильченко І. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування навичок сталого розвитку в дітей дошкільного віку засобом творів В. Сухомлинського (2018)
Іщенко А. М. - Етнокультурний простір як фактор соціалізації дітей за В. О. Сухомлинським (2018)
Казанжи О. В. - Виховання почуття патріотизму студентської молоді на основі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Калініченко Н. А. - Навчання обдарованих учнів у дидактичній системі Василя Сухомлинського (2018)
Кардаш І. М. - Виховання духовності дітей старшого дошкільного віку за художніми творами В.О. Сухомлинського, Лушпай Т. М. (2018)
Карсканова С. В. - Психологічне благополуччя особистості сучасного педагога як втілення ідей В. О. Сухомлинського про щасливого педагога (2018)
Кім О. В. - Музично-естетичне виховання в освітніх системах В. О. Сухомлинського і Республіки Корея (2018)
Кічук Н. В. - Педагогіка партнерства із сім'єю у контексті сухомлиністики (2018)
Кузьмінський А. В. - Генеза людиноцентричної педагогіки – від афінської виховної системи до китайської концепції менеджменту щастя (2018)
Курчатова А. В. - Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на засадах ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Машовець М. В. - Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В. О. Сухомлинського, Карнаухова А. В. (2018)
Мусієнко-Репська В. В. - Засоби естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2018)
Наровлянський О. В. - Туризм і краєзнавство в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Наточій А. М. - Виховна система Василя Сухомлинського:від школи навчання до школи самореалізації особистості (2018)
Олексюк О. Є. - Формування якостей лідера-патріота в учнівської молоді за системою В. О.Сухомлинського (2018)
Павлова О. В. - Принцип партнерства у педагогічній системі В. Сухомлинського (2018)
Рехтета Л. О. - Підготовка майбутніх фахівців початкової ланки освіти до впровадження ідей формування здорового способу життя (за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського) (2018)
Рогачко М. В. - Василь Сухомлинський: від творчого вихователя – до творчого вихованця (2018)
Савінова Н. В. - Здоров'язбережувальна концепція В. Сухомлинського і превентивна логопедія, Борулько Д. В., Корнієнко І. В. (2018)
Семчук С. - Актуальність педагогічних ідей Василя Сухомлинського у становленні дитинства в сучасному інформаційному суспільстві (2018)
Середа І. В. - Інклюзивне навчання в системі педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського, Збишко Є. В. (2018)
Соколовська О. С. - Освітньо-виховний простір як середовище формування особистості дітей старшого дошкільного віку з погляду В. О. Сухомлинського (2018)
Стельмах Н. В. - Психолого-педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності студентів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Степанова Т. М. - Розвиток соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку в педагогічному вимірі Василя Сухомлинського (2018)
Cургова С. В. - Виховна система В. О. Сухомлинського як основа формування моральних якостей майбутніх фахівців (2018)
Тесленко С. О. - Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в контексті педагогіки Василя Сухомлинського (2018)
Тимченко А. А. - Багаторічна дружба та наукова співпраця видатних українських педагогів В. О. Сухомлинського і М. М. Грищенка (2018)
Хайруддінов М. А. - Вплив народної педагогіки на педагогічну творчість В. О. Сухомлинського (2018)
Царенко О. О. - Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського у сучасній нумізматиці і фалеристиці України, Кривцов А. В. (2018)
Шевчук Л. В. - Від читання тексту – до текстотворення (за матеріалами педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2018)
Лі Ян - Розвиток емоційної чутливості майбутнього вчителя музики у творчому надбанні В. О. Сухомлинського (2018)
Баркасі В. В. - Громадянське виховання – провідна тенденція виховання при підготовці вчителів у сучасної Великобританії, Філіпп’єва Т. І. (2018)
Берегова М. І. - Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи в інклюзивному середовищі: формування професійних компетенцій (2018)
Біда О. А. - Інноваційні технології у фізичному вихованні і спорті, Шевченко О. В., Кучай О. (2018)
Бірюк С. В. - Визначення кваліфікаційного рівня українських стрибунів студентського віку у висоту, Демидова І. В., Бірюк В. В., Решетилова Н. В. (2018)
Боровик Л. В. - Етапи дослідження процесу формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України (2018)
Буцик І. М. - Обґрунтування критеріїв та показників сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії (2018)
Вітюк А. В. - Метод проектів у дистанційному навчанні вищої математики, Нужная Н. В. (2018)
Вайдич Т. В. - Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики (2018)
Валько Н. В. - Стан реалізації Stem-освіти майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін у Європейському союзі (2018)
Волошинов С. А. - Аналіз досвіду професійної підготовки фахівців морської галузі в Російській федерації (2018)
Галущенко В. І. - Шляхи оптимізації корекційно-логопедичної роботи з розвитку емоційної лексики у дітей із ЗНМ (2018)
Голубицька Н. І. - Діагностика ставлення майбутніх учителів музики до проблеми формування етнопедагогічної культури у процесі фахового навчання (2018)
Дем’яненко О. В. - Методологічний аспект проблеми формування професійної мобільності студентів у полікультурному освітньому процесі (2018)
Дерстуганова Н. В. - Специфіка підготовки майбутніх бакалаврів з теології у педагогічній теорії: ключові поняття (2018)
Джумеля А. З. - Результати впровадження організаційно-методичної системи формування пластичного інтонування майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії (2018)
Добровольська А. М. - Професійне самовизначення майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці (2018)
Завидівська О. І. - Особливості формування здоров’яорієнтованих управлінських навичок майбутніх менеджерів на засадах соціалізації (2018)
Загородня Л. В. - Принципи формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (2018)
Заскалета С. Г. - Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови (2018)
Івершінь А. Г. - Педагогiчні умови становлення суб’єктності студентів майбутніх вихователів у художньо-творчій діяльності (2018)
Юань Кай - Методичні аспекти формування виконавської стабільності майбутнього вчителя музики у контексті регулятивно-емоційного компоненту (2018)
Казанжи І. В. - Формування гуманно-творчого потенціалу майбутніх фахівців початкової освіти у позаурочній роботі (2018)
Кисленко Д. П. - Критерії, показники та рівні підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки (2018)
Кобилянська Т. В. - Професійна діяльність психолога освітнього закладу у порівнянні з суміжними видами діяльності (2018)
Кобилянська Ю. І. - Проблема національно-культурної ідентичності с таршокласників в умовах глобалізації (2018)
Ковтун О. В. - Формування рефлексивної позиції майбутніх перекладачів у фаховій підготовці (2018)
Козяр М. Г. - Аналіз сутності поняття "графічна компетентність" у системі підготовки майбутнього бакалавра галузевого машинобудування, Парфенюк О. В. (2018)
Колесник А. Г. - Соціально-педагогічна проблема важковиховуваності дітей (2018)
Корнещук В. В. - Напрями підвищення ефективності професійної підготовки соціальних працівників у ЗВО (2018)
Коханова Н. Ю. - Нормативно-правове забезпечення навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі (2018)
Листопад О. В. - Розвиток креативності студентів при вивченні навчальної дисципліни "Нові інформаційні технології в дошкільній освіті" (2018)
Вей Лімін - Діагностика вокальної підготовки магістрантів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Лякішева А. В. - Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства: дефініція понять (2018)
Майборода Р. В. - Професійна мобільність викладача як складова соціального капіталу (2018)
Малежик Ю. Н. - Аналіз навчально-методичного забезпечення з образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття (2018)
Манькусь І. В. - Підготовка фахівців в ЗВО: інновації в методах і формах, Недбаєвська Л. С., Дінжос Р. В. (2018)
Матвійчук К. О. - Роль вправ у формуванні діафрагмального дихання на початковому етапі роботи з молодшими школярами (2018)
Mykolaiko V. - Informational and communicational technologies of support in a productive teaching of physics in the secondary school (2018)
Мозуль І. В. - Стан сформованості готовності майбутніх учителів до навчання природознавства в початковій школі (2018)
Орос І. І. - Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії) (2018)
Пасічник О. А. - Змішане навчання як форма ефективної організації іншомовної освіти на немовних спеціальностях ЗВО (2018)
Печко О. Н. - Аспекти кінезіологічної компетентності у формуванні культури здоров’я студентів, Горобей Н. П., Козерук Ю. В. (2018)
Підлісний Є. В. - Правова культура суспільства, особистості та соціальної групи (2018)
Пліско Є. В. - Діагностика особистості неповнолітнього правопорушника в пенітенціарних установах другої половини ХХ століття (2018)
Потапчук Т. В. - Формування цінностей сімейного виховання старшокласників у процесі вивчення української літератури (2018)
Ребуха Л. З. - Методологічні підходи до фундаменталізації професійної освіти майбутніх соціальних працівників (2018)
Романчук Н. А. - Теоретичні засади та практичні аспекти реалізації компетентнісного підходу у вищих технічних закладах освіти (2018)
Романчук Н. А. - Реалізація інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти, Гайша О. О., Романчук Н. А. (2018)
Ружевич Я. І. - Формування особистісної мобільності студентів у кро скультурній взаємодії засобами зарубіжної літератури (2018)
Русалкіна Л. А. - Специфіка іншомовної професійної підготовки майбутніх лікарів в умовах закладів вищої освіти (2018)
Савінова Н. В. - Проблеми підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища (2018)
Савченко В. А. - Застосування інноваційних технологій у системі неперервної освіти вчителів фізичної культури Нової української школи (2018)
Савчин О. М. - Сучасні педагогічні підходи щодо формування умінь будувати розповіді різного типу в дітей старшого дошкільного віку (2018)
Середа І. В. - Особливості застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі (2018)
Ситняківська С. М. - Характеристика базових конструктів моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі (2018)
Солтис О. О. - Роль науково-педагогічних працівників у процесі формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури (2018)
Ткач О. М. - Вивчення особливостей раннього розвитку дітей з перинатальною патологією (2018)
Трубавіна І. Н. - Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти (2018)
Хромченкова Н. Н. - Особливості професійної відповідальності майбутніх журналістів (2018)
Ян Цзюнь - Критеріальна визначеність сформованості інформаційної культури майбутніх учителів музики (2018)
Shapochka K. - Language and didactic principles of foreign language teaching to students with special educational needs under inclusive educational environment (2018)
Школяр Н. В. - Модель формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки (2018)
Шпаляренко Ю. М. - Особливості впровадження спецкурсу з формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Шукатка О. В. - Нормативно-правова база України щодо сприяння здоров’язбереження молоді (2018)
Якименко С. І. - Формування світогляду першокласників у інноваційному інтегрованому освітньому просторі нової української школи (2018)
Лі Ян - Рівні сформованості музично-сценічних умінь майбутніх учи телів музики та хореографії (2018)
Адаменко О. О. - Шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури у закладах вищої освіти, Литвиненко О. М., Борецька Н. О. (2019)
Арнаутова Л. В. - Сучасні корекційні технології в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, Тарасенко Л. В. (2019)
Біда О. І. - Підготовка фахівців з фізичної культури до формування здорового способу життя засобами здоров’язбережувальних технологій, Шевченко О. І., Кучай О. (2019)
Бірюк С. В. - Структура тренувальних навантажень стрибунів у висоту в річному циклі підготовки, Демидова І. В., Решетілова Н. В. (2019)
Бобришева Н. М. - Моделювання комунікативних ситуацій на заняттях з професійної англійської мови в морських навчальних закладах (2019)
Борецька Н. В. - Механізм надання освітніх послуг у закладах вищої освіти України, Ковальчук О. Д. (2019)
Budak V. - Contemporary methodological approaches to the process of forming a personality of leader-patriot in the university educational environment, Oleksiuk O. (2019)
Вдовиченко Р. П. - Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді через компетентнісний підхід у вихованні особистості, Михальченко Н. В. (2019)
Галімська І. І. - Валеологічне виховання курсантів льотних навчальних закладів засобами фізичної культури і спорту (2019)
Гречановська О. В. - Роль інноваційні технологій у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та формуванні конфліктологічної культури у студентів технічних ЗВО (2019)
Горпинич Т. І. - Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США (2019)
Гриценко А. П. - Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії (2019)
Гриців В. Б. - Забезпечення професійно-етичної спрямованості особистості фахівця банківської справи (2019)
Довгопол О. О. - Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2019)
Дрозд О. В. - Аксіологічний аспект формування толерантної особистості в умовах закладу вищої освіти (2019)
Дубовий З. В. - Дослідження стану сформованості самостійності майбутніх учителів музики (2019)
Зорочкіна Т. З. - Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій Британії (2019)
Івершинь А. Г. - Діагностика розвитку креативностi особистості майбутніх вихователів (2019)
Ірхіна Ю. В. - Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України як проблема 21 століття (2019)
Калмикова І. В. - Формування ключових компетентностей учнів на уроках-семінарах з історії України (2019)
Камінська І. Т. - Роль особистісних характеристик у виборі студентами стратегій вивчення іноземних мов (2019)
Капінус О. С. - Проблема розвитку професійної суб’єктності майбутніх офіцерів збройних сил України (2019)
Карпова С. Е. - Особливості взаємозв’язку компонентів культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, Гвоздій С. П. (2019)
Княжева І. А. - Педагогічна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Козир А. В. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку (2019)
Ковалишин О. І. - Організаційно-педагогічні засади діяльності українського таємного університету у Львові (1921 – 1925 рр.) (2019)
Корнещук В. В. - Інновативний потенціал сучасного педагога (2019)
Короленко В. Л. - Сучасні аспекти морального виховання школярів, Шенкевич В. М. (2019)
Костащук О. І. - Умови оптимізації виховання професійної честі студентів (2019)
Кучай Т. П. - Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, Кучай О. В. (2019)
Лазаренко С. В. - Газетний текст на заняттях з української мови як іноземної (лінгвометодичні функції, критерії відбору, основні прийоми роботи) (2019)
Леврінс М. І. - Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2019)
Листопад Н. Л. - Формування інформаційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Листопад О. А. - Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти (2019)
Литвиненко О. М. - Стан та умови оптимізації процесу досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів, Шелестюк Д. В. (2019)
Мардарова І. К. - Підготовка майбутніх вихователів до формування культури здоров’я дошкільників (2019)
Мога М. Д. - Гармонізація м’язово-фасціальної системи дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових порушень (2019)
Мхитарян О. Д. - Формування духовного світу учнів із низьким рівнем літературного розвитку, Бикова Н. Є., Бугайова А. С. (2019)
Наконечная Л. М. - Сучасні концепти інклюзивного навчання у дослідженнях північноамериканських та українських вчених (2019)
Орос І. І. - Законодавче забезпечення системи освіти дорослого населення у Великій Британії (2019)
Парфентьєва І. П. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні дисциплін диригентсько-хорового циклу (на прикладі відродження хорової спадщини А. Веделя за кордоном) (2019)
Паршук С. М. - Художньо-естетична складова формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти, Стасюк В. О. (2019)
Пріма Д. А. - Професійна позиція як науковий феномен (2019)
Пріма Р. М. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: стратегія змін (2019)
Руденко Ю. А. - Лекція-візуалізація як форма психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Ружевич Я. І. - Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2019)
Савченко В. А. - Моделювання професійної підготовки учителя фізичної культури нової української школи з використанням інноваційних технологій (2019)
Савченко Н. С. - Молодіжна культурно-дозвіллєва діяльність як частина державної політики провідних зарубіжних країн, Дубінка М. М. (2019)
Серебрянікова О. С. - Відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних працівників сутності і цінності рекреаційної діяльності (2019)
Сидорова Н. В. - Використання видів та способів побудов перспективних зображень студентами спеціалізації "Архітектура будівель і споруд", Доценко Ю. В. (2019)
Скрипник Н. С. - Про використання методів мобільного навчання при вивченні іноземної мови у немовних ЗВО (2019)
Староста В. І. - Самооцінювання результатів навчання майбутніми учителями початкової школи (2019)
Струк А. В. - Народознавча складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2019)
Султанова Н. В. - Формування гендерної компетентності майбутніх вчителів в закладах вищої освіти, Безушко С. В. (2019)
Сухопара І. Г. - Чинники розвитку емоційого інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи (2019)
Тарабасова Л. Г. - Соціально-антропологічний вимір життєдіяльності дитини в контексті дошкільної освіти, Шинкаренко В. В., Передерій О. Л. (2019)
Ткачук Д. В. - Методичні рекомендації щодо професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції (2019)
Філоленко О. В. - Формування готовності майбутніх викладачів закладу вищої освіти до професійної самореалізації (2019)
Хайруліна Ю. А. - Засоби художньої драматургії у підготовці вчителя музичного мистецтва до викладання інтегрованого курсу "мистецтво" в умовах нової української школи (2019)
Ходякова Г. В. - Компьютерная обработка текстов в курсе квантитативной лингвистики (2019)
Хом’юк І. В. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань в процесі викладання дисципліни "Технології навчання освітньої галузі "Математика" (2019)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Етапи становлення професійної підготовки майбутніх логопедів у системі спеціальної освіти (2019)
Чумак М. Є. - Вища освіта політехнічного профілю Німеччини та України на початку ХХ століття: компаративний аналіз (2019)
Чумаченко О. Ю. - Педагогічні особливості побудови тренувальних макроциклів силової спрямованості на тренажері "Сoncept–" у спортсменів єдиноборців, Козубенко О. С., Пильненький В. В. (2019)
Шаров С. В. - Аналіз зарубіжних досліджень соціальної компетентності підлітків (2019)
Шинкаренко В. В. - Сутність понятійного апарату патріотичного виховання особистості, Виноградова О. М., Писарєва Л. В. (2019)
Шинкарьова Ж. В. - Толерантність як домінанта соціального партнерства суб’єктів діяльності в умовах інклюзивної освіти (2019)
Шевченко І. В. - Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (clil) у процесі викладання курсу "Історія основної мови (англійська)" для майбутніх вчителів англійської мови (2019)
Ярошевська Л. В. - Громадянське виховання молоді засобами музичного мистецтва за В. О. Сухомлинським (2019)
Вихідні відомості (2019)
Бахтін А. М. - Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі, Туртаєв Ю. В. (2019)
Бердій Х. В. - Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі (2019)
Берегова М. І. - Форми роботи зі студентами-логопедами як основа фахової підготовки (2019)
Біланчин Я. М. - Система формування готовності студентів-географів одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі, Адобовська М. В., Попельницька Н. О. (2019)
Бочков П. М. - Методы развития и коррекции равновесия у дошкольников (2019)
Варварук М. М. - Лінгводидактичні засади формування діалогічної компетентності учнів початкової школи (2019)
Васильєва Л. Л. - Семантика форми в рок-музиці: художньо-педагогічний аспект (на прикладі hard-and-heavy) (2019)
Вичалковська Н. В. - Дані різноманіття фауни гідрологічного заказника "Солоне озеро" як плідний результат науково-дослідної роботи із залученням студентів (2019)
Волошинов С. А. - Використання інформаційно-освітніх середовищ у професійній підготовці майбутніх морських фахівців: аналіз досвіду (2019)
Гевко І. В. - Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі (2019)
Hladyshev V. V. - Dmytro Kremin`s Poetical Admonition, Daskal N. (2019)
Годованюк Т. В. - Системний підхід як основа методичної підготовки майбутніх учителів математики (2019)
Граматик Н. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя біології: базові теорії природничо-наукового дискурсу (2019)
Гречановська О. В. - Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Дудка Т. Ю. - Педагогічний потенціал соціального волонтерства студентської молоді в умовах військово-політичної нестабільності України (2019)
Жигінас Т. В. - Глобалізаційні тенденції в освіті. фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – гедоністичний підхід (2019)
Заболотна О. А. - Участь студентів канадського університету Альберти в управлінському процесі ЗВО, Підгаєцька А. В. (2019)
Kaminska І. Т. - Aspects of using dictionaries in the process of academic english teaching and acquisition (2019)
Кисличенко В. А. - Діагностика сформованості фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій, Шлапак А. І. (2019)
Корнещук В. В. - Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи (2019)
Кузьменко Ю. О. - Використання новітнього методу "перевернутий клас" (flipped classroom) для навчання курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти іноземної мови (2019)
Курінна Л. В. - Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2019)
Куцин Е. К. - Педагогічний потенціал арт-терапевтичного впливу музичного мистецтва (2019)
Ласточкіна О. В. - Сучасні напрями роботи з сім’єю, що виховує дитину з порушеннями мовлення, Лянни О. В., Литвиненко В. А. (2019)
Лімін Вей - Діагностика творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва (2019)
Лелека В. М. - Шляхи та засоби формування патріотизму студентської молоді у поза навчальній виховній діяльності (2019)
Лісова Л. І. - Особливості труднощів на етапі скороченого запису арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ (2019)
Маковський Д. О. - Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики (2019)
Мізюк В. А. - Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти (2019)
Муращенко О. В. - Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання (2019)
Петренко О. М. - Музичний код поезії Дмитра Кременя (2019)
Ревенко Н. В. - Український фортепіанний концерт в репертуарі майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Русалкіна Л. Г. - Стан англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти (2019)
Сироткіна Ж. Є. - Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаційної діяльності, Чеботар Л. І. (2019)
Ситченко А. Л. - До поняття і структури формування компетентного читача у шкільному курсі української літератури (2019)
Сіює Пен - Критеріальна структура сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання (2019)
Скиба Ю. А. - Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України (2019)
Соколовська О. С. - Моральне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі нової української школи (2019)
Староста В. І. - Підходи до сутнісної характеристики готовності студентів до професійної діяльності (2019)
Стеблюк С. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, її структура (2019)
Хайрудінов М. А. - Реалізація наступності сумісної діяльності закладів дошкільної освіти і початкової школи з формування готовності до шкільного навчання (2019)
Чжан Чун - Результати діагностики акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності (2019)
Чередник А. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів (2019)
Шовкопляс О. М. - Формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності з дошкільниками у вітчизняній та зарубіжній освітній теорії й практиці (2019)
Шумовецька С. П. - Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання діалогічних методів навчання (2019)
Юаньсінь Ван - Гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх учителів музики і хореографії (2019)
Якубовська М. С. - Система аксіологічних цінностей у творчості Тараса Григоровича Шевченка – важлива складова формування особистості сучасних студентів, Будзінська В. М. (2019)
Камінський В. В. - Гормональний гомеостаз жінок із безпліддям та функціональними порушеннями гепатобіліарної системи, Суменко В. В., Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г. (2016)
Косей Н. В. - Стрессовое бесплодие, Регеда С. И., Яроцкая А. А., Горохова А. А. (2016)
Веропотвелян Н. П. - К вопросу об эффективности применения прогестагенов при повторных ранних репродуктивных потерях (2016)
Тутченко Т. Н. - Перспективы использования мелатонина в репродуктивной медицине (2016)
Веропотвелян П. Н. - Роль факторов снижения фертильности у женщин репродуктивного возраста и их связь с микронутриентами, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Горук П. С. (2016)
Бенюк В. О. - Роль визначення імуногістохімічного профілю ендометрія в лікуванні хворих репродуктивного та пременопаузального віку з простою гіперплазією ендометрія, Гончаренко В. М., Каленська О. В., Мельничук О. П., Ковалюк Т. В. (2016)
Сергиенко М. Ю. - Творчество и индивидуальность в вопросах гормональной контрацепции, Сюсюка В. Г., Колокот Н. Г. (2016)
Бачинська І. В. - Становлення менструальної функції та гормональний гомеостаз дівчат-підлітків, хворих на аутоімунний тиреоїдит (2016)
Новини. ТОР 5 (2016)
Потапов В. А. - Локальная терапия – современный тренд в лечении вагинальных инфекций (2016)
Blondon M. - Риск венозной тромбоэмболии после кесарева сечения: мета-анализ, Casini A., Hoppe K. K. (2016)
Грищенко О. В. - Менеджмент вагітних із прееклампсією з позицій акушерської гемостазіології, Лахно І. В. (2016)
Жабченко І. А. - Особливості гормонального гомеостазу вагітних із функціональним порушенням обтураційної функції шийки матки, Олешко В. Ф., Бондаренко О. М., Сюдмак О. Р. (2016)
Шурпяк С. О. - Оцінка ефективності таргетної терапії в жінок із гіперпластичним гінекологічним синдромом та коморбідною патологією (2016)
Лисенко М. А. - Післяопераційна реабілітація при органозберігаючому лікуванні доброякісних епітеліальних пухлин яєчників неендометріоїдного походження (2016)
Татарчук Т. Ф. - Аномальна маткова кровотеча, Косей Н. В., Занько О. В., Яроцька Н. В. (2016)
Субклинический гипертиреоидизм: диагностические критерии и принципы лечения (2016)
Борис О. М. - Ефективність використання препарату Фертиловіт МТ при лікуванні чоловіків із порушенням репродуктивної функції, Поворознюк М. В. (2016)
Негормональная терапия климактерических нарушений (2016)
Марушко Р. В. - Міжнародні організації та їхній досвід у вирішенні етичних питань наукових публікацій (2016)
Бублик Л. О. - Частота та структура ускладнень раннього та віддаленого післяопераційних періодів у хворих із грижами міжхребцевих дисків, оперованих методом мікродискектомії, Улещенко Д. В., Шевчук А. В. (2020)
Рушай А. К. - Оцінка ролі первинної фіксації переломів кісток гомілки у розвитку асептичних незрощень великогомілкової кістки, Данькевич В. П., Мартинчук О. О., Байда М. В. (2020)
Гайко Г. В. - Дисфункція клубово-крижових зчленувань у структурі больового синдрому у хворих із кульшово-поперековим синдромом, Галузинський О. А., Калашніков О. В., Осадчук Т. І. (2020)
Канзюба А. І. - Первинна артропластика як метод вибору при лікуванні черезвертлюжних переломів в осіб похилого та старечого віку, Климовицький В. Г., Попюрканич П. П. (2020)
Солоніцин Є. О. - Ефективність застосування спіральної комп’ютерної томографії при діагностиці пухлин кісток таза, Проценко В. В., Мазевич В. Б., Коноваленко В. Ф. (2020)
Зазірний І. М. - Тотальне ендопротезування кульшового суглоба протягом останніх 25 років (2020)
Рой І. В. - Науково-теоретичне обґрунтування методу електропунктурної діагностики Р. Фолля й досвід його застосування при захворюваннях та ушкодженнях опорно-рухового апарату, Герасименко С. І., Перфілова Л. В., Герасименко А. С. (2020)
Синяченко О. В. - Історія ортопедії в дзеркалі нумізматики, Климовицький В. Г., Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М., Синяченко Т. Ю., Лівенцова К. В. (2020)
Слово редактора (2020)
Бистрицька Е. - Православне облаштування Почаївської лаври у другій третині XIX ст. (2020)
Арістова А. - Середньовічні енциклопедії як форма універсалізації релігійного світогляду (на прикладі "Великого зерцала" Вінсента з Бове) (2020)
Завалій О. - "Храмові комплекси" в релігійному житті трипільської спільноти (2020)
Колодний А. - Природа і вияви української релігійної плюральності (2020)
Клімук І. - Молодіжна релігійна ідентичність (на матеріалі наративних інтерв'ю зі школярами м. Луцька), Кльоц С. (2020)
Борисова О. - Релігійний туризм: актуальність для постпандемічної України (2020)
Історія Української асоціації релігієзнавців. До 25-ліття Заснування. Ігор Козловський (2020)
Рецензія на індивідуальну монографію Анатолія Колодного "Феномен релігієзнавства" |Київ: Інтерсервіс, 2020. 248 с.| (2020)
Рецензія на монографію "Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в її історії і сьогоденні" професорів А. Колодного і Л. Филипович |Київ, Інтерсервіс, 2020. 250 с.| (2020)
Автори (2020)
Богуцька О. Є. - Особливості впливу напоїв на фармакологічну дію лікарських препаратів, Вишневська Л. І. (2020)
Чернецька С. Б. - Обгрунтування вибору допоміжних речовин для одержання таблеток методом прямого пресування на основі екстракту материнки звичайної, Белей Н. М. (2020)
Чайка Н. Б. - Параметри стандартизації модифікованих екстрактів мучниці звичайної листя, Кошовий О. М., Комісаренко М. А., Кіреєв І. В., Кравченко Г. Б. (2020)
Мельник Г. М. - Теоретичне обґрунтування вибору активних фармацевтичних інгредієнтів з метою створення засобу для застосування у підготовці до пологів, Ярних Т. Г., Герасимова І. В. (2020)
Попова Т. В. - Вивчення гострої токсичності гелю із вмістом диметиндену малеату та декспантенолу, Кухтенко Г. П., Литкін Д. В. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Фармакологічна безпечність комбінованого засобу для корекції плацентарної дисфункції у вагітних, Кустова С. П., Кудря М. Я., Устенко Н. В., Бойко М. О., Матвєєва Т. В. (2020)
Кудіна О. В. - Вплив олігопетидів-гомологів АКТГ15-18 на адаптаційні реакції крові щурів на моделі гострого холодового стресу, Штриголь С. Ю., Колобов О. О. (2020)
Горяча Л. М. - Дослідження кардіопротекторної дії пастернаку посівного трави екстракту густого, Симоненко Н. А., Галузінська Л. В., Шпичак О. С., Кисличенко В. С. (2020)
Нестерук Т. М. - Дослідження з обґрунтування умов отримання олійного екстракту фітокомпозиції, Половко Н. П., Бевз Н. Ю. (2020)
Гордєй К. Р. - Дослідження жирних та органічних кислот у траві сортів маруни дівочої White Gem та Phlora Pleno, Гонтова Т. М., Гапоненко В. П. (2020)
Науменко Л. С. - Дослідження вуглеводів сировини обліпихи звичайної, Попова Н. В. (2020)
Москаленко А. М. - Вивчення летких сполук у сировині безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2020)
Філімонова Н. І. - Біопрепарати: сучасні перспективи застосування, Тіщенко І. Ю., Гейдеріх О. Г., Покришко О. В. (2020)
Лазоришинець В. В. - Музей Миколи Амосова – переосмислення досвіду та шлях уперед (2020)
Гогаєва О. К. - Порівняння методик вінцевого шунтування на працюючому серці та в умовах штучного кровообігу. Досвід участі в міжнародному клінічному дослідженні, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2020)
Поташев С. В. - Спекл-трекінг поздовжньої деформації міокарда під час стрес-ехокардіографії з добутаміном у хворих з підозрою на ішемічну хворобу серця, Сало С. В., Гаврилишин А. Ю., Грубяк Л. М., Уніцька О. М., Федьків С. В. (2020)
Руденко С. А. - Вплив супутньої регургітації тристулкового клапана на стан хворих з ішемічною мітральною недостатністю (2020)
Большак А. А. - Реконструктивные вмешательства на аортальном клапане при коррекции сочетанных митрально- аортальных пороков, Букарим В. Ж., Витовский Р. М., Баховская Ю. В., Попов В. В. (2020)
Буряк Р. В. - Аналіз факторів ризику виникнення гострої серцевої недостатності у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією та імплантованими кардіо- ресинхронізуючими пристроями в анамнезі, в яких зберігається вторинна мітральна недостатність тяжкого ступеня, Руденко К. В., Крикунов О. А. (2020)
Попов В. В. - Транслокация передней створки митрального клапана при коррекции сочетанных митрально- аортальных пороках, Большак А. А., Букарим В. Ж., Витовский Р. М., Баховская Ю. В. (2020)
Дітківський І. О. - Застосування черезшкірного трансапікального доступу під час лікування та діагностики структурних патологій серця. Досвід одного центру, Петров М. С., Ящук Н. С., Єрмолович Ю. В., Черпак Б. В., Мазур О. А., Трегубова М. О., Перепека І. А. (2020)
Труба Я. П. - Реконструкція гіпоплазії дуги аорти у немовлят з використанням аутоперикарда, Довгалюк А. А., Дзюрий І. В., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2020)
Кулик Л. В. - Новий морфологічний варіант гострого розшарування аорти – тип ні А, ні В: яку стратегію лікування вибрати?, Бешлей Д. М., Ліщенко С. В., Пецентій В. В., Шнайдрук А. А., Вишинська С. Б. (2020)
Витовский Р. М. - Пластические вмешательства на митральном клапане при коррекции сочетанных митрально- аортальных пороков, Большак А. А., Букарим В. Ж., Баховская Ю. В., Попов В. В. (2020)
Gumeniuk B. N. - Prospects for the Use of Donor Blood in a Cardiac Surgery Clinic, Dyachenko V. L., Dyachenko M. V., Kalashnikov S. A. (2020)
Сіромаха С. О. - Легенева гіпертензія та вагітність, Давидова Ю. В. (2020)
Варбанець С. В. - Особливості ведення пацієнтів з інтрамуральною гематомою висхідного відділу аорти: клінічний випадок, Телегузова О. В., Чернецький Є. О., Цвик А. С. (2020)
Мазур О. А. - Застосування 3D speckle tracking ехокардіографії у діагностиці постінфарктної аневризми лівого шлуночка, Грубяк Л. М., Купчинський О. В., Банковська Н. В. (2020)
Лазоришинець В. В. - Ехокардіографічне кількісне оцінювання камер серця у дорослих. Практичні рекомендації Асоціації серцево-судинних хірургів України та Українського товариства кардіологів, Коваленко В. М., Поташев С. В., Федьків С. В., Руденко А. В., Вітовський Р. М., Сичов О. С. , Руденко С. А., Іванів Ю. А., Крикунов О. А. (2020)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2020)
Тимошик М. - Від редколегії (2020)
Поплавський М. - Культурні проєкти як інструменти цифрової дипломатії (2020)
Тимошик М. - Дисципліна "Основи редагування" в подоланні журналістики безграмотності і примітивізму: проблема практики ЗМІ очима студентів факультету журналістики КНУКіМу (2020)
Bender Yu. - Games with frontiers: identity politics in Eastern Ukraine (2020)
Ковальчук О. - Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне (2020)
Погрібна О. - Українськомовні аудіокниги: види, функції, асортимент, переваги й недоліки (2020)
Галич О. - Журнал "Киевская Старина" в мемуарній рецепції С. Єфремова (2020)
Колянчук О. - Освітня, пресова та видавнича діяльність української еміграції в Польщі у 20-х роках ХХ ст. (2020)
Скорик М. - "Журналіст мусить бути бійцем, а не лакеєм": принцип публіциста шістдесятника Матвія Шестопала (2020)
Кочубей Л. - Медіарепутація органів державної влади в Україні: антикризовий інструментарій (2020)
Тимошик М. - Незнані раритети про свободу преси в СРСР та про історію української студентської преси (2020)
Тимошик М. - Журнал "Українська культура" відроджено (2020)
Скляренко В. Г. - До питання про "руські письмена" в Житії Костянтина Філософа (2017)
Тараненко О. О. - Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) (2017)
Ярмак В. І. - Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі (2017)
Пономаренко В. П. - А. П. Непокупний і романістика (спогади й міркування) (2017)
Дочу А. Р. - Тюркські мовні контакти і запозичення в литовській мові, або Продовження мовознавчих досліджень А. П. Непокупного (2017)
Компанцева Л. Ф. - Соціальні мережі в когнітивна-прагматичному вимірі (2017)
Грицевич Ю. В. - Дифтонгічні рефлекси *о в західнополіських фольклорних текстах (2017)
Потапенко С. - Скляренко А., Скляренко О. Артикль в сфере ономастики (2017)
Kovalenko S. M. - General Aspects of Introduction of Management Systems in Educational Organizations in Pursuance of ISO 21001:2018, Romelashvili O. S., Zborovska T. V., Blagun O. D. (2020)
Гриценко В. І. - Розробка і валідація методики кількісного визначення ацикловіру та мірамістину у складі м’якої лікарської форми, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О., Назарова О. С. (2020)
Котвіцька А. А. - Обґрунтування сучасних педагогічних технологій підвищення якості викладання дисципліни "Фармацевтичне право та законодавство", Волкова А. В., Болдарь Г. Є., Проскурова Я. О. (2020)
Хохлова К. О. - Розширений аналіз шавлії листя методом високоефективної тонкошарової хроматографії: ідентифікація флавоноїдів і фенілпропаноїдів, кількісне визначення і тест на мінімальний вміст кислоти розмаринової у паралельних умовах, Здорик О. А., Вишневська Л. І. (2020)
Салій О. О. - Аналіз нормативно-регуляторного забезпечення процедури клінічних випробувань лікарських засобів та ветеринарних препаратів в Україні та ЄС, Баула О. П., Сопіженко Н. А. (2020)
Толочко В. М. - Альтернативний підхід до визначення пріоритетності соціальних стратегій на основі соціального паспорта аптечного закладу, Зарічкова М. В., Должнікова О. М., Музика Т. Ф. (2020)
Derenska Y. M. - Analysis of the Ukrainian market of engineering services, Posylkina O. V. (2020)
Бурлака Б. С. - Цінові характеристики вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів групи N06BX (інші психостимулятори та ноотропні засоби), Белєнічев І. Ф., Сінча Н. І., Сінча К. А., Фаді А. З. (2020)
Тищенко Н. А. - Особенности использования платформы дистанционного обучения Canvas (2021)
Прядко А. О. - Чинники впливу на процеси формування професійних стереотипів у вихователів (2021)
Фрумкіна А. Л. - Поняття готовності майбутніх учителів початкових класів до їх професійної діяльності (2021)
Федорова І. В. - Вплив соціокультурної діяльності людини на трансформацію економічного, соціального і культкрного життя суспільства, Кошельник К. В. (2021)
Штефан А. К. - Соціальна робота в інклюзивній освіті (2021)
Serheieva O. O. - Speaking skills development (2021)
Сухомлінова Ю. В. - Використання методики Click-навчання як способу подолання інформаційного серфінгу (2021)
Матвеєва Н. О. - Засадничі функції учителя інклюзивного закладу освіти (2021)
Ластовкін В. А. - Домашнє насилля у період пандемії COVID-19, Счастливець В. І. (2021)
Данилишина В. І. - Трансформація особистості педагога на етапі модернізації сучасного українського суспільства та його вплив на формування творчого потенціалу студентської молоді (2021)
Кравченко О. В. - Критичне мислення як життєва навичка (2021)
Старікова Г. Г. - Нові підходи до розуміння сутності неявного знання (2021)
Рифицкая И. И. - Мотивы научно-исследовательской деятельности студентов (2021)
Дяденчук А. Ф. - Шляхи реалізації прикладної та практичної спрямованості навчання в загальному курсі фізики (2021)
Вдовика І. О. - Формування читацької компетентності другокласників засобами доповненої реальності, Порядченко Л. А. (2021)
Рябініна М. А. - Вплив маніпулятивного спілкування в жанрах Інтернету на дітей підліткового віку (2021)
Процко С. А. - Социальная работа как профессиональная деятельность (2021)
Демченко В. М. - Помилки в юридичному субстилі української мови: небезпека кодифікації (2021)
Сухомлінова А. С. - Художні особливості колискових пісень національних спільнот Мелітопольщини (2021)
Сцяпанава А. Ф. - Прычыны і ўмовы рэалізацыі культурна-асветніцкай палітыкі асадніцтва на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў двадцатых гадах хх стагоддзя (2021)
Гіль С. І. - Методична модель роботи з текстами українських казок в іноземній аудиторії (2021)
Шарец Ю. В. - Занятия по РКИ как способ культурного взаимодействия (2021)
Волкова С. П. - Від університету до інституту: реформування вищої освіти у 20-ті роки 20 століття на прикладі Катеринославського інституту народної освіти (2021)
Кирпита Т. В. - Літературна казка як формотворчий елемент фантастики (2021)
Сафонова Н. А. - Лінгвостилістичні особливості анімалістичної повісті Джека Лондона "Поклик предків" (2021)
Буднік В. А. - Канцэптуальнасць жаночых вобразаў у рамане І. Пташнікава "Алімпіяда” і У. Яварыўскага "Марыя з палыному канцы стагоддзя” (2021)
Бабунич Ю. І. - Питання ідентифікації модернізму-авангарду в сучасному мистецтвознавстві (2021)
Кроншталь Г. С. - Професійно-прикладна фізична підготовка - важлива складова фізичного виховання студентів музичних спеціальностей (2021)
Хихлуха Д. А. - Физическая активность студенческой моложежи (2021)
Лисаевич Е. П. - Использование "ката" на занятиях по физической культуре (2021)
Чоботько М. А. - Обгрунтування техніко тактичної підготовки борців дзюдо, Чоботько І. І. (2021)
Зыкун Ж. А. - Дыхательная гимнастика Стрельниковой как один из приоритетных методов реабилитации сердечно сосудистой системы (2021)
Хихлуха Д. А. - Ответная реакция скелетных мышц на тренировочную и соревновательную деятельность юных гребцов на байдарках (2021)
Криворучко І. В. - Підвищення ефективності фізичного виховання студентів закладів вищої освіти (2021)
Коноваленко О. К. - Основной метод дозирования тренировочной двигательной деятельности, Брагин Я. Ю. (2021)
Лисаевич Е. П. - Анализ изменения показателей кинематичесих характеристик у юных пловцов на дистанции 200 метров кроль на груди (2021)
Согоконь О. А. - Інтегративний підхід при професійній підготовці фахівців фізичної культури (2021)
Ільків Н. В. - Практична підготовка правників як умова модернізації системи юридичної освіти (2021)
Перетятько Т. М. - Теоретичне обґрунтування поняття "капітал": стан та напрями розвитку (2021)
Березовська-Чміль О. Б. - Сучасні світові тенденції взаємодії маси та еліти (2021)
Слинько М. Ю. - Особливості реалізації смарт-спеціалізації на регіональному рівні (2021)
Korolchuk L. - Transformation of the world economic system in accordance with current trends of society development (2021)
Бедретдинова М. Т. - Инструментарий оценки качества системы принятия предварительных решений о классификации товаров (2021)
Волкова О. В. - Основные проблемы и диспропорции на рынке труда Республики Беларусь (2021)
Прокуда О. Ю. - К вопросу о правовом положении застрахованного лица в момент реализации права требования к страховщику в отношениях по добровольному медицинскому страхованию (2021)
Орлов О. Г. - Модель сталого розвитку як основа збалансованого розвитку економіки (2021)
Бєлякова О. В. - Визначення факторів пожвавлення розвитку ринку екологічно чистих товарів в Україні, Солоха Д. В., Челпан В. М. (2021)
Гораль Н. М. - Уроки "м’якої сили" від "CoolJapan" (2021)
Матвеєв С. П. - Охорона навколишнього природного середовища в процесі перетворення сучасної системи важелів господарського механізму (2021)
Бедретдинова Е. Н. - Толлинг как метод развития инновационной экономики (2021)
Остроушко А. - Вплив COVID-19 на економіку України та пошук шляхів усунення наслідків карантинних заходів (2021)
Волкова О. В. - Система финансовых методов и инструментов, характеризующих эффективность деятельности предприятия, Фаталиева Е. В. (2021)
Кучин С. П. - Удосконалення податкової політики щодо суб’єктів господарювання сфери культури в Україні (2021)
Бутенко Л. Л. - Актуалізація загальнонауковихЬ понять у процесі вивчення майбутніми вчителями педагогічних дисциплін (2020)
Дробін А. А. - Поліструктурна модель природознавства як основа інтеграційних процесів у шкільній природничій освіті (2020)
Morozova M. M. - Structure of the Economic Competence of Bachelors of Entrepreneurship, Trade, and Exchange Activity of the Educational Program "Commodity and Commercial Activity" (2020)
Сєваст’янова О. А. - Кейс-тестинг як засіб контролю в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, Шама І. П. (2020)
Чжоу Сюйлінь. - Інноваційні технології кадрового менеджменту як підґрунтя професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу (2020)
Кононов И. Ф. - Педагогическая утопия Ф. Р. Дунаевского в контексте эпохи (2020)
Плотнікова К. Р. - Джерельна база дослідження підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Барановський О. І. - Місце і роль ліквідності комерційних банків у забезпеченні їхньої фінансової безпеки, Путінцева Т. В. (2020)
Szczepanski M. - Determinants of competitiveness in the banking sector of Poland and Ukraine, Khmelyarchuk M. (2020)
Рудевська В. І. - Підходи до композиції наглядових рад комерційних банків в україні в контексті підвищення ефективності їхньої діяльності, Хлань Я. В. (2020)
Ponomarenko V. - Risk-oriented approach in the primary financial monitoring by banks, Kyrkach S., Pleskun I., Lozynska O. I. (2020)
Zavadska D. - Scientific rationale for the influence of banking sector on the innovative development of economy (2020)
Kuzmynchuk N. - Motivation of the banking sector employees in the context of their value orientations, Kutsenko T., Terovanesova O., Zhezherun Yu. (2020)
Kovalenko V. - Monetary regulation in the economic growth of a state, Sheludko S., Slatvinska M., Sergeeva O., Kulikova Ye. (2020)
Сатир Л. М. - Емісійна активність суб’єктів фондового ринку України, Шевченко А. О., Кепко В. М., Новікова В. В. (2020)
Balaziuk О. - Control and accounting aspects of introducing Agile-methodology for software development projects, Sysoieva M., Pilyavets V. (2020)
Лемішко О. О. - Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки як об’єкт фінансової політики (2020)
Boiarko I. - The empirical evaluation of the usefulness of accounting and financial information for strategic management of enterprises in Ukraine, Hrytsenko L. (2020)
Krot J. - Repairs of own and leased fixed assets: organizational and methodological aspects of accounting, Brazilii N., Shynkarenko О. (2020)
Štimac M. - Financial strategy development process, Lych V., Yurchenko Yu. (2020)
Kwilinski А. - Financial and credit instruments for ensuring effective functioning of the residential real estate market, Shteingauz D., Maslov V. (2020)
Razumova E. - Strategic analysis as a tool for the formation and implementation of air company development strategy, Kyrylenko O., Gurina A., Novak V. (2020)
Zadorozhnyi Z. - The accounting system as the basis for organising enterprise cybersecurity, Muravskyi V., Shevchuk О., Muravskyi V. (2020)
Слободяник Ю. Б. - Державний аудит як сучасний інструмент попередження корупції, Матієнко-Зубенко І. І., Мариніч І. О., Сиротенко Н. А. (2020)
Tkachuk I. - The role of private individuals in the formation of revenues of non-governmental organizations of Ukraine, Shvetz N. (2020)
Lubenchenko O. - Role of audit in managing public interest entities, Riashchenko V., Zivitere M., Kostyrko R. (2020)
Dokiienko L. - Financial security diagnostics tools for corporate enterprises, Hrynyuk N., Lapko O., Kramarev H. (2020)
Тимощук М. Р. - Модель часткової економічної рівноваги ринку автомобільної продукції України, Терлецька В. О., Фещур Р. В., Шишковський С. В., Копитко О. В. (2020)
Sirenko N. - Innovative approaches for the evaluation and forecasting of debt levels of the security in Ukraine, Poltorak A., Melnik O., Lutsenko A., Borysenko L. (2020)
Giedratis V. - The impact of external public debt on the national economy’s key macroeconomic indicators (case of Ukraine), Sofiienko A., Zatonatska T., Bazhenova O., Dluhopolskyi O. (2020)
Koliadenko S. - Development and use of IT solutions in logistics, Golubkova I., Babachenko M., Levinska T., Burmaka L. (2020)
Fisun K. - Algorithmization of procedures for coordination individual opinions in the process of implementation organizational and managerial labor relations, Vavzhenchuk S., Tkachenko Yu., Naumenko M. (2020)
Tarasiuk G. - Optimization of income of the personnel of the enterprises of the food industry, Ostapchuk T., Musiiets T., Laguta Ya., Biriuchenko S. (2020)
Britchenko I. - Optimization of commodity stocks the enterprise by means of HML-FMR clustering, Bezpartochnyi M. (2020)
Kuzmenko O. - Financial, economic, environmental and social determinants for Ukrainian regions differentiation by the vulnerability level to COVID-19, Lieonov S., Kashcha M. (2020)
Моргулець О. Б. - Впровадження аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві, Нишенко О. В., Зінченко О. В. (2020)
Костирко Л. А. - Aналіз і оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Соломатіна Т. В., Чернодубова Е. В., Хромяк В. М. (2020)
Мардус Н. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку фінансово-економічних систем, Брік С. В. (2020)
Vorontsova A. - The justification of the efficiency of financial support of education in the context of the national economy development, Vasylieva T., Mayboroda T. (2020)
Малишко Є. О. - Аналіз впливу стратегічних пріоритетів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Чернишов В. В. (2020)
Kalenyuk I. - The impact of intellectual factors in economic development of a country: a cluster analysis, Tsymbal L. (2020)
Nepran A. - "Trade terms" effect on the Ukrainian payment balance state, Rudenko I., Kolesnyk A., Kulynych T., Bogoyavlenskiy O. (2020)
Kostiana O. - Customs policy of Ukraine in the context of cyclical economic development, Naydenko O., Tyschenko V., Ostapenko V. (2020)
Karlin M. - The role of the minimum wage in the system of implementing social justice for financing budget institutions, Prots N., Prots V. (2020)
Dyakonova I. - Quantitative methods estimation of the competitiveness of insurance companies in the context of sustainable development, Kravchuk A., Sheliuk A., Haber J. (2020)
Dolgalova O. - Managing the problems of labour remuneration as an important factor of the economic governance of the country, Mykhalchenko H. (2020)
Slavik S. - Human dimension of start-up, Srovnalikova P., Navickas V., Girchenko T. (2020)
Verkhovod I. - Problems and principles of optimizing the socio-economic effect of the personal income tax in Ukraine, Hurbyk Yu., Voronina Yu., Izbash S., Sharova T. (2020)
Obolenskyi O. - Current trends of public management in the modern world: economic and organizational aspects, Shchokin R., Romanenko Ye., Zhukova I. (2020)
Mazaraki A. - Development of tourism brand of Ukraine, Mykhailichenko H., Melnychenko S., Melnyk T., Miroshnik O. (2020)
Гуштан Т. В. - Типізація, спеціалізація i форматизація як чинники конкурентоспроможності роздрібної торгівлі, Лихолат С. М., Верескля М. Р., Михаліцька Н. Я., Таранський І. П. (2020)
Pedchenko N. - Vector and structural changes in the modern world, Shkurupii O., Deyneka T., Verhal K., Tul S. (2020)
Kravchenko I. - Analysis of functioning of social policy institutions in Ukraine, Berezynets A. (2020)
Tsygankova T. - Priority formats of trade integration of countries, Obolenska T., Yatsenko О., Lyskova L., Sovenko O. (2020)
Prepotenska M. - Actual interview about modern сity philosophy: from lockdown to smart city, Tereshchenko O. (2020)
Zakharyma M. - We read today: the phenomenon of the integrated social being in v. zenkovsky’s sofiology (2020)
Lysenko S. - Modern information security analysis: integration of best practices and technologies into administrative and legal measures (2020)
Logutina N. - The problem of profile education in pedagogical theory and practice in the highly developed countries, Lebed L. (2020)
Maltsev O. - Historical background of the killer psychomodel: praxeological analysis (2020)
Revin F. - Collaborative action in the age of social media: digital capital, public discourse and power networks (2020)
Herasymova E. - Moral renovation of a human being in the social utopia by lazar baranonych: a retrospective view, Vykhovanets Z. (2020)
Abstracts (2020)
Відомості про авторів (2020)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ємельянов О. Ю. - Діагностування рівня фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу (2020)
Третяк А. М. - Сутність інституціонального середовища ринкового обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв), Поліщук А. С. (2020)
Маркіна І. А. - Управління кадровою безпекою підприємства як інструмент детінізації: методичні засади та практична апробація, Таран-Лала О. М., Касіч Ю. О. (2020)
Меліхова Т. О. - Методологічні аспекти організації обліку та аудиту матеріалів та палива на підприємстві, Філатова А. І. (2020)
Іванова Л. С. - Проблеми взаємодії сільськогосподарських кооперативів та органів об'єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади (2020)
Петрова О. О. - Диверсифікація олійного бізнесу та розвиток виробництва нетрадиційних олій на Херсонщині (2020)
Капліна А. І. - Крос-культурний менеджмент як інструмент організації крос-культурної взаємодії (2020)
Головач К. С. - Антикризові заходи та механізм їх реалізації в сільськогосподарських підприємствах, Головач О. П., Трофімчук О. Л. (2020)
Удовенко І. О. - Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект, Шемякін М. В., Кононенко С. І. (2020)
Місевич М. А. - Моніторинг стимулів до ефективної праці в галузі охорони здоров'я. моделі мотивації, Соболєва Х. В. (2020)
Утеченко Д. М. - Соціальне підприємництво як засіб розвитку людського капіталу сільських територій (2020)
Середа О. О. - Особливості та значення землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві (2020)
Finiuk N. S. - Inhibitor of protein kinases 1-(4-chlorobenzyl)-3-chloro-4-(3-trifluoromethylphenylamino)-1H-pyrrole-2,5-dione induces DNA damage and apoptosis in human colon carcinoma cells, Klyuchivska O. Yu., Kuznietsova H. M., Vashchuk S. P., Rybalchenko V. K., Stoika R. S. (2020)
Shalai Ya. R. - Prooxidant and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine derivative, Popovych M. V., Mandzynets S. M., Hreniukh V. P., Finiuk N. S., Babsky A. M. (2020)
Dementieieva Ya. Yu. - Analysis of solid waste landfills vegetation cover of Kharkiv region, Aseeva S. V., Andrusenko L. Yu, Chaplygina A. B. (2020)
Kuzmenko Yu. - Eurasian Pygmy-owl Glaucidium passerinum in Ukrainian Polissia (2020)
Andriishyn B. O. - Faunistic review of amphibians in protected areas of Ukrainian Roztochia (2020)
Skyrpan I. P. - List of bee species (Hymenoptera, Apoidea) of Lviv city (Ukraine). Part II: Families Colletidae Lepeletier, 1841; Halictidae Thomson, 1869; Megachilidae Latreille, 1802 and Melittidae Michener, 2000., Pytel S. R. (2020)
Струс В. - Методи трекінгу земноводних, Струс Ю. (2020)
Dovbeshko G. I. - 6th International conference "Nanobiophysics: fundamental and applied aspects”, Karachevtsev V. A., Berest V. P., Kosevich M. V. (2020)
Fahimi P. - A note on the consequences of a hot mitochondrion: some recent developments and open questions, Nasr M. A., Castanedo Lasaro M. A., Cheng Y., Toussi Cyrus A., Matta Cherif F. (2020)
Berzina B. - Luminescent AlN:Mn nanoparticles for optical imaging of biological materials, Trinkler L., Korsaks V., Ruska R. (2020)
Olenchuk M. - Synthesis and properties of SiO2 photonic crystals modified by DNA, Hanulia T., Negriyko A., Perederii O., Dovbeshko G. (2020)
Damin A. - Effective SERS substrate obtained by Au deposition at silica surfaces through a top down method, Ivanchenko P., Fabbiani M., Martra G. (2020)
Malynovskyi M. B. - Fluorescence of molecular composites that consist of nematic liquid crystal and merocyanins, Sevryukova M. M., Piryatinski Yu. P. (2020)
Sigareva N. V. - Influence of cellulose particles on chemical resistance, mechanical and thermal properties of epoxy composites, Barbash V. A., Yashchenko O. V., Shulga S. V., Starokadomsky D. L., Gorelov B. M. (2020)
Рубин Ю. В. - Спектральные и структурные особенности биокомпозитных пленок оксида графена и дисульфида молибдена с молекулами 5-бромурацила и 5-бром-2’-дезоксиуридина, Иванов А. Ю., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2020)
Cecchet F. - Interfacial water at synthetic and natural lipid bilayers probed by vibrational sum-frequency generation spectroscopy (2020)
Кривець С. В. - Флуоресцентні властивості поверхневих тканин яблук різних сортів в зеленій області спектру, Лазоренко Я. П., Міцай В. П., Мамілов С. О. (2020)
Pashynska V. A. - Mass spectrometry study of noncovalent complexes formation of antibiotic cycloserine with N-acetyl-D-glucosamine and ascorbic acid, Kosevich M. V., Gomory A. (2020)
Zhytniakivska O. - Novel cyanine dye as competitive ligand for probing the drug–nucleic acid interactions, Tarabara U., Kurutos A., Zabrudska A., Vus K., Trusova V., Gorbenko G., Deligeorgiev T. (2020)
Кряченко Е. С. - Гипотеза Уотсона-Крика о редкой таутомерной мутации и реальность (2020)
Ангельский О. В. - Вплив компонент оптичного імпульсу та спіну еванесцентних хвиль на мікро- та нанооб'єкти (огляд), Зенкова К. Ю., Іванський Д. І. (2020)
Крячко Е. С. - Водородная связь и ДНК: 66-летняя ретроспектива (в кратком изложении) (2020)
Жолос О. В. - Восьмий з’їзд Українського біофізичного товариства, Мороз О. Ф., Берест В. П. (2020)
Горбенко Г. П. - Премія від фонду L’Oreal-UNESCO "Для жінок в науці — 2019", Вус К. О., Житняківська О. А., Косевич М. В. (2020)
Близнюк О. М. - Пам’яті професора Олександра Миколайовича Огурцова, Берест В. П., Горобченко О. О., Безрукавий Д. В., Дорохина В. А., Карачевцев В. О., Косевич М. В., Малюкін Ю. В. (2020)
Вечерський В. - Архітектурна спадщина Львова (2020)
Ольговський С. - Антична Гілея у пониззі Дніпра (2020)
Стромилюк Л. - До історії колишнього дияконського флігеля: меморіальна дошка Григорію Косинці як образ історичної пам’яті та елемент об’єкту культурної спадщини (2020)
Попельницька О. - Археологічні дослідження Криму у 1920-х – 1930-х рр. (за документами М. Л. Ернста з архіву Національного музею історії України) (2020)
Сошніков А. - Комфорт як базова основа музейної комунікації (2020)
Плєшакова Л. - Проблеми збереження Національного фонду України в умовах політичних криз та військових конфліктів (2020)
Прохацька І. - Топографічний опис як вагома складова збереження музейних колекцій (2020)
Пустовалов С. - Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда (2020)
Pletsan Kh. - Tourist cluster as a tool for the development of the competitive market of Ukraine tourist services, Sakharchuk S. (2020)
Гаврилюк А. - Особливості формування та забезпечення успішної репутації фахівців туристичного бізнесу в Україні, Кисельова Ю. (2020)
Ворошилова Г. - Маркетингова політика як ключовий інструмент формування діяльності підприємств сфери туристичного бізнесу (на прикладі туристичної фірми "Супутник"), Рокитько Ю. (2020)
Сеньків М. - Географія і сучасний стан апітуризму в Україні та Словенії, Габа М., Шевчук А. (2020)
Цимбала О. - Термальні води Закарпаття як складова туристичного продукту (на прикладі турів компанії "Відвідай") (2020)
Смирнов І. - Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід, Любіцева О. (2020)
Зінченко В. - Проблеми впливу форс-мажорних обставин на індустрію гостинності (на прикладі пандемії COVID-19), Дубчак Є. (2020)
Онищенко О. - Піднесення рівня інформаційної грамотності – пріоритетне завдання сучасних бібліотек (2020)
Петров В. - Технологія формування реферативної бази даних "Україніка наукова": наукометричний потенціал, Крючин А., Лобузіна К., Гарагуля С., Балагура І., Мініна Н. (2020)
Кубко А. - Наукометричний вимір епідемії. Частина перша. Cвітові тренди "доковідних" часів (2020)
Соколов В. - Трансформація хат-читалень в Україні у другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. (2020)
Ціборовська-Римарович І. - Протомедик Королівства Галичини і Лодомерії Андрій Крупинський: діяльність і друковані праці (2020)
Вакаренко О. - Забезпечення системного входження науково-видавничої діяльності НАН України до цифрових наукових комунікацій (2020)
Клименко О. - Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації (2020)
Ковальчук Г. - Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів (2020)
Закірова С. - Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект (2020)
Івченко Л. - Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації, Руденко Л. (2020)
Котлярова Т. - Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі. XVI Біографічні читання (2020)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2020)
Яременко Л. - Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху, Вербіцька О. (2020)
Костенко Л. - Суспільні функції наукометрії, Жабін О. (2020)
Стрішенець Н. - Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу": перші результати впровадження у бібліотеках України (2020)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2020 рік (2020)
Бекирова А. Р. - Будущий учитель начальных классов как субъект учебной деятельности (2017)
Білоконь Г. А. - Еволюція поглядів на проблему гуманізації виховного процесу у вищих навчальних закладах: історико-педагогічний аспект (2017)
Білянська М. М. - Компоненти та рівні готовності студентів до організації еколого-педагогічної діяльності: теоретичний аспект, Ярошенко О. Г. (2017)
Бовт А. Ю. - Особливості процесу формування естетичного сприйняття навколишньої дійсності в учнівської молоді ХХІ ст. (2017)
Божок Т. В. - Проблеми розвитку емоційної сфери підлітків засобами музичного мистецтва (2017)
Варениченко А. Б. - Структурні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури (2017)
Венгер А. С. - Соціально-психологічна модель фахівця із соціальної роботи (2017)
Гавран І. А. - Діагностика рівнів сформованості критерію "міри прояву активного навчально-пізнавального ставлення до диригентсько-хорової діяльності" педагогічної емпатії майбутніх учителів музики (2017)
Глущук О. Г. - Кінотеатри як модерні заклади культурно-просвітницької діяльності населення Волині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Довгань Н. Ю. - Функціональний тренінг якформа позааудиторної спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Дудка Т. Ю. - Дефінітивні аспекти дослідження проблеми екскурсій в історико-педагогічному вимірі ХІХ–ХХІ ст. (2017)
Заредінова Е. Р. - Парадигмальні засади формування соціокультурних цінностей особистості у ВНЗ (2017)
Зеркаліна Г. Р. - Комунікативна культура сучасного викладача (2017)
Кириченко А. А. - Новые доктрины и концепции образовательной деятельности: приглашение к дискуссии (2017)
Козир А. В. - Педагогічна складова безперервної освіти викладача мистецьких дисциплін, Кучменко Е. М. (2017)
Корнещук В. В. - Здоровий спосіб життя в аспекті професійної підготовки соціальних працівників, Волошенко М. О. (2017)
Короленко В. Л. - Роль сім’ї в процесі морального виховання школярів (2017)
Lichman L. Yu. - Guidance manual for the practiceof building foreign linguisticcompetence in the higher school of Ukraine: textbooks, manuals, programs (2017)
Михаць Р. М. - Просвітницький дискурс професійного українського театру Галичини (2017)
Мішедченко В. В. - Структурні компоненти формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики (2017)
Мозолев О. М. - Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні (2017)
Мосін Д. І. - Рефлексія – як один із головних чинників індивідуальності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Парфентьєва І. П. - Етимологія поняття "компетенція", Крива В. С. (2017)
Парфентьєва І. П. - Компетентність як основа фахового зростання кваліфікованого фахівця, Матвійчук К. О. (2017)
Петляєва В. В. - Формування моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов на заняттях з іноземної мови (2017)
Рощіна С. М . - Інноваційні підходи щодо створення здоров’язберігаючого освітнього простору для студентів спеціальності "Спорт" НУК імені адмірала Макарова (2017)
Ситченко А. Л. - Актуальність методичної концепції О. К. Дорошкевича (2017)
Слятіна І. О. - Основні напрями взаємодії школи і сім’ї в музично-естетичному вихованні підлітків (2017)
Степанова Т. М. - Феномен "передшкільна освіта" з позиції системного підходу (2017)
Цзяці Л. - Структурні компоненти формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Шевченко Ю. А. - Шляхи вдосконалення процесу професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва музично-інструментальних колективів (2017)
Шличек О. Ю. - Фактори попередження деформацій правової свідомості молоді, Петров А. І. (2017)
Шоробура І. М. - Гуманізація освіти в контексті професійної підготовки сучасного вчителя початкової школи, Рашина І. О. (2017)
Яо Я. - Теоретичний аналіз структури самоорганізації навчального простору майбутніх учителів музики (2017)
Ярова О. Б. - Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці (2017)
Аристова Л. С. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання учнів 5-х класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Аристова Л. С. - Розвиток чуття ритму на уроках музичного мистецтва в початковій школі, Мустяца І. В. (2017)
Бабич Н. М. - Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень (2017)
Білоус С. В. - Мета і зміст навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Богуш А. М. - Вихідні рівні розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку засобами художньої літератури, Попова І. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського