Княжева І. А. - Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Короленко В. Л. - Проблема морального формування школярів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд (2017)
Котова Л. М. - Удосконалення емоційної стійкості у майбутніх учителів музичного мистецтва під час підготовки до прилюдних виступів (2017)
Круглик В. С. - Основи розробки концепції педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ (2017)
Кучинська І. О. - Формування громадянських ціннісних орієнтирів особистості у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2017)
Курчатова А. В. - Місце і значення сюжетної картини в розвитку зв’язного мовленнядітей старшого дошкільного віку, Яворська А. (2017)
Литвиненко О. М. - Модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язберігаючих технологій, Борецька Н. О., Грохович О. М. (2017)
Литвишко О. М. - Уявлення вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків щодо соціальної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Логвіненко Н. М. - Основні теоретико-методичні засади вивчення української фантастичної прози в старшій школі (2017)
Лінь Є. - Педагогічні умови формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання (2017)
Лісовська Т. А. - Психолого-педагогічний аналіз творчої спрямованості як якості креативної особистості (2017)
Lichman L. Yu. - Prospects for building foreign linguistic competence in the higher school of Ukraine (2017)
Майба О. К. - Педагогічні принципи формування духовних цінностей молодших школярів у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ма Чен. - Інформаційно-компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності школярів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Мхитарян О. Д. - "Виховання розуму і почуттів" під час формування в шестикласників аналітичних здібностей (на прикладі вивчення творів А. Чехова), Жмуркова В. О. (2017)
Озчелік М. Е. - Особливості міжкультурної комунікації у професійній діяльності майбутніх фахівців (2017)
Олексюк О. Є. - Дидактична гра як засіб формування безпечної поведінки в довкіллі дітей старшого дошкільного віку, Сас М. (2017)
Орищук О. І. - Педагогічна проблема формування досвіду музичного просвітництва майбутніх учителів музики (2017)
Павлова Н. С. - Професійна компетентність як складова конкурентоздатного на ринку праці вчителя інформатики, Гнедко Н. М. (2017)
Паршук С. М. - Відродження загальнонаціональних традицій українського народу як один із засобів формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пентилюк М. І. - Культуромовна підготовка майбутнього філолога в білінгвальному середовищ (2017)
Покатілова О. А. - Основи методики культурологічного аналізу художнього твору на уроках літератури (2017)
Попович А. С. - Дисципліна "стилістика української мови" в структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників (2017)
Пікон К. С. - Становлення сестринської справий медсестринської освіти в США: історико-порівняльний аналіз (2017)
Ревенко Н. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з "інструментального виконавства" (2017)
Романчук Н. О. - Реалізація сучасних технологій навчання в процесі підготовки студентів вищих технічних закладів освіти, Гайша О. О. (2017)
Сафарян С. І. - Компаративний аналіз творів української та зарубіжної класики як засіб формування національних і загальнолюдських духовних цінностей учнів (2017)
Сахарова О. М. - Художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання в змісті дошкільної освіти (2017)
Семеняко Ю. Б. - Вивчення обізнаності вихователів з проблеми виховання культури споживання медіа-продукції (2017)
Сидоренко Ю. О. - Християнська міфопоетична парадигма в творах для 9 – 11 класів: теоретичні засади вивчення та система компетентностей (2017)
Скворцова С. О. - Навчання математики з точки зору вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів (2017)
Смолюк А. І. - Компонентна структура професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Соколовська О. С. - Родина як чинник формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку (2017)
Стріхар О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування основ патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції (2017)
Сущенко Л. О. - Домінанти морально-етичної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ (2017)
Сірак І. П. - Структура готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Іртищева І. О. - Продовольча безпека — важливий елемент економічної та національної безпеки, Рогатіна Л. П., Ільницька О. С. (2020)
Лаврук О. В. - Тваринництво: стан та перспективи розвитку, Лаврук Н. А. (2020)
Дребот О. І. - Науково-практичні аспекти розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, у розрізі фіскального регулювання, Комарова Н. В., Тарнавський В. А., Комаров Д. Ю. (2020)
Назаренко І. М. - Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства (2020)
Кравчук І. І. - Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення оподаткування, обліку та аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового планування, Штепа В. В. (2020)
Халатур С. М. - Вдосконалення управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства в умовах фінансової нестабільності, Головань Є. В. (2020)
Токарчук Д. М. - Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні, Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. (2020)
Бойко В. О. - Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи (2020)
Овєчкіна О. А. - Стан сучасної державної власності в Україні: ознаки посилення системних деформаційних змін, Захарова О. І. (2020)
Лесь А. В. - Складові забезпечення енергоефективності, Ращенко А. В., Вигівська О. І., Майкун Є. І. (2020)
Місевич М. A. - Удoскoнaлення якoсті прoдукції зa рaхунoк фaктoрів вирoбництвa, Зaлужнa O. O. (2020)
Рощина Н. В. - Зростаюча складність економічних криз, Борданова Л. С., Старовойт А. І. (2020)
Подмешальська Ю. В. - Документальне забезпечення обліку товарних запасів на підприємстві, Парнюк О. В. (2020)
Фатюха Н. Г. - Оцінка промислової та сільськогосподарської продукції підприємств Запорізької області, Малахов В. В. (2020)
Подліпаєв В. О. - Дослідження можливостей сучасного програмного забезпечення щодо створення геоінформаційних систем трансдисциплінарного використання слабо структурованих даних (2020)
Колесник А. В. - Метод розробки моделей представлення знань про аварійні ситуації для СППР авіадиспетчера, Павленко В. М., Затхей В. А. (2020)
Кривоножко А. М. - Розробка методу визначення поля векторів руху зі зважуванням вимірів блоків зображення, Петров О. В., Щербак Г. В., Сургай В. М. (2020)
Падалка І. О. - Метод передбачення особливих випадків в польоті на основі завчасного виявлення аномальних послідовностей в діагностичних даних технологічного обладнання повітряного судна, Дмитрієв О. М., Пархоменко Д. О., Мелешко О. М. (2020)
Кононов В. Б. - Дослідження методики визначення параметрів руху вільно падаючих тіл з використанням цифрових засобів вимірювання, Рафальський Ю. І., Дехніч О. О. (2020)
Лєві Л. І. - Генетичні алгоритми оптимізації в задачах керування зрошувальними системами (2020)
Мошаренков В. В. - Розробка методу оцінки методичних похибок калібрування електровимірювальних приладів змінного струму сигналами прямокутної форми типу "Меандр" (2020)
Shefer O. - Development of a computer network of the regional office of water resources in Poltava region with an intelligent database management system, Golovko G., Chaika Ye., Luchko M. (2020)
Гаєвський С. В. - Математичні моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу невідновлювальних комплектуючих виробів радіоелектронної системи літака, Балакірева С. М., Кулаков І. П. (2020)
Данілов Ю. О. - Методика визначення раціональних параметрів винищувача з урахуванням витрат на розробку, створення, експлуатацію, Келлєр І. К., Задкова О. В. (2020)
Заполовський М. Й. - Синтез керувань дизель-поїзда з електроприводом змінного струму, Мезенцев М. В. (2020)
Ковтунов Ю. O. - Використання математичного апарату нечіткої логіки для фаззіфікації та алгоритмізації роботи системи інтерактивного моніторингу транспортних комунікацій, Макогон О. А., Ісаков О. В., Бабкін Ю. В., Калінін І. В., Лазута Р. Р. (2020)
Alyoshin S. - Neural network support for introscopy of internal structure and properties of the building constructions, Borodina E., Hаitan O., Zyma O. (2020)
Гавриленко С. Ю. - Ідентифікація стану комп’ютерної системи на основі ансамблевого методу класифікації, Шевердін І .В. (2020)
Гребенюк Д. С. - Метод первинного виділення хмарних обчислювальних ресурсів на основі аналізу ієрархій, Давидов В. В. (2020)
Ічанська Н. В. - Застосування освітніх інтернет-ресурсів у навчальній роботі з іноземними студентами, Сіровий C. C. (2020)
Одарущенко О. М. - Оцінювання та забезпечення функційної безпеки при розробленні та ліцензуванні модулів і платформ для програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем (2020)
Olizarenko S. - On possibilities of multilingual Bert model for determining semantic similarities of the news content, Argunov V. (2020)
Чалий С. Ф. - Інформаційна технологія побудови пояснень з урахуванням темпоральних змін у вимогах користувачів рекомендаційної системи, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2020)
Shcherbinina Y. - Database security and study of data encryption methods in cloud storage, Martseniuk B., Filonenko A. (2020)
Yanko A. - The task of choosing a reliable path for message transmission in a computer network, Fil I. (2020)
Глива В. А. - Засади проектування облицювальних матеріалів градієнтного типу для екранування електромагнітних полів, Ходаковський О. В., Левченко Л. О. (2020)
Касаткіна Н. В. - Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача, Тихенко О. М., Панова О. В., Бірук Я. І. (2020)
Романюк В. П. - Постановка задачі ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф на території України, Триснюк В. М., Куртсеітов Т. Л. (2020)
Besova O. - Diagnostics of headlights from near area on place of basing, Karlov V., Lukashuk O., Petryshenko I. (2020)
Індик C. В. - Метод перестановки інтервалів з врахуванням взаємокореляційних властивостей сегментів, Лисечко В. П. (2020)
Ліщиновська Н. О. - Можливість забезпечення завадостійкості обладнання системи EGNOS RIMS на основі резонаторів на нерегулярних лініях передач (2020)
Москаленко А. О. - Характеристики сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць, Сокол Г. В., Коротун Т. М., Угляниця А. Г., Шугайло А. О. (2020)
Трубчанінова К. А. - Модель антени для випромінювання надширокосмугових сигналів (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Слюсаренко А. В. - Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект, Ключник А. В. (2020)
Патика Н. І. - Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України (2020)
Довгаль О. В. - Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури, Безугла Л. С. (2020)
Кравченко А. С. - Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2020)
Дюк А. А. - Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві (2020)
Лихочвор В. В. - Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву, Андрушко М. О. (2020)
Лопушняк В. - Продуктивність верби енергетичної за внесення осаду стічних вод на дерново-підзолистому ґрунті, Грицуляк Г., Якубовски Т., Барчак Б., Сав'юк Р. (2020)
Любич В. В. - Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення, Лещенко І. А. (2020)
Щепетільніков Ю. О. - Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят (2020)
Іванов В. О. - Обладнання для двофазної технології вирощування свиней, Онищенко А. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. (2020)
Шебанін В. С. - Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур, Атаманюк І. П., Горбенко О. А., Доценко Н. А. (2020)
Курило В. Л. - Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків, Пришляк В. М. (2020)
Єгоров Б. В. - Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення, Кордзая Н. Р. (2020)
Горбунова К. М. - Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу, Літвінчук С. Б., Тайхриб К. А., Яблуновська К. О. (2020)
Третяк А. М. - Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад, Третяк В. М. (2020)
Непочатенко О. О. - Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств, Мудрак Р. П., Бечко П. К., Непочатенко О. А. (2020)
Лойко В. В. - Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад (ОТГ), Маляр С. А., Вовк В. А. (2020)
Аверчева Н. О. - Напрями ефективного формування техніко-технологічної бази фермерських господарств, Дяченко Н. С. (2020)
Чаркіна Т. Ю. - Підвищення доходів за рахунок впровадження туристичних перевезень (2020)
Кириченко С. О. - Напрями удосконалення комунікаційної політики на підприємстві, Цвях П. В. (2020)
Шидловська О. Б. - Економічна доцільність створення равликової ферми як додаткового джерела доходу готельного підприємства, Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Савега О. Є. (2020)
Яременко Л. М. - Бухгалтерський облік господарської діяльності об'єднання підприємств та особливості формування фінансових результатів, Авдалян К. В. (2020)
Смирнова С. М. - Основні положення концепції системи управління земельними ресурсами, Смирнов В. М., Яслик Г. В. (2020)
Мельничук А. Ю. - Функціональна класифікація землекористування оборони за рівнем загроз життєдіяльності населення (2020)
Антонов О. І. - Сучасні чинники та перспективні напрями розвитку національної податкової політики (2020)
Половинська В. В. - Епоха Ярослава Мудрого: дискусійні питання та спроба знайти відповіді у скандинавських джерелах (2020)
Солдатова К. О. - Історико-демографічна характеристика парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Батурина (за сповідними розписами1757 року) (2020)
Шуміло В. В. - Єпископ Глухівський та Ніжинський Дамаскін (Цедрик) як один із головних ідеологів ІПЦ в Україні (2020)
Мицик Ю. А. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 19), Тарасенко І. Ю. (2020)
Мицик Ю. А. - Інструкція В. Іскрицькому, королівському секретареві, посланцю короля Яна ІІІ Собеського до козаків Лівобережної Гетьманщини 1682, липня 29 (?). – Яворів (?) (переклав з польської та підготував до друку о. Юрій Мицик) (2020)
Пилипенко О. Є. - Документи з особового фонду Андрія Жука (частина 2) (2020)
Орленко О. М. - "Вивчаючи політичну карту частин світу, треба ясно уявляти, хто з ким і проти кого". Навчальні програми з географії народних шкіл Харкова часів німецької окупації, 1941–1943 рр., Салтан Н. М., Салтан О. М. (2020)
Дробязко Н. М. - Нагороди Григорія Орлика у фондовій колекції Національного заповідника "Гетьманська столиця" (2020)
Рига Д. В. - Навчально-виховний простір Чернігова 1920–30-х років та зміни гімназійно-освітньої парадигми в суспільстві (2020)
Гулак І. В. - Теоретичні аспекти податкової системи в Російській імперії (2020)
Чапля О. О. - Риторична стратегія "Слова про Закон і Благодать" митрополита Іларіона (2020)
Бомко Л. О. - Страсті Христові у проповідях Йоаникія Ґалятовського та Лазаря Барановича (2020)
Ольховик Л. А. - Історія Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського в особах її очільників (до 80-річчя з нагоди його заснування) (2020)
Гринь М. М. - Літопис села Кобижчі та його околиць у мікротопонімах (2020)
Шуляк С. - Рецензія : Беценко Т. П. Ромен (гіпотези про походження назви міста Ромни Сумської області та мікротопонімії поселення). Суми: Мрія-1, 2020. 108 с. (2020)
Гордієнко Д. - Рецензія : І на камінні ростуть дерева (Маврін О. О. Неочікувані здобутки втраченого часу: теорія і методика археографії в УРСР (40-ві – 80-ті роки ХХ ст.):IМонографіяI/ НАН України, Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. К., 2018. 352 с.) (2020)
Гончаренко І. В. - Розвиток в'їзного туризму Львівської та Миколаївської областей, Жежуха В. Й., Твердовська А. О., СкибінськийН. О. (2020)
Коваленко Г. В. - Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках, Бушилов В. Д. (2020)
Міцкевич Н. В. - Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств, Міцкевич Д. І. (2020)
Камінський В. Ф. - Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності, Асанішвілі Н. М. (2020)
Господаренко Г. М. - Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України, Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. (2020)
Поспєлова Г. Д. - Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої, Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. (2020)
Рожкова Т. О. - Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої (2020)
Бандура И. И. - Влияние состава растительных субстратов на эффективность культивирования съедобных грибов, Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь А. М. (2020)
Крутякова В. І. - Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса, Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. (2020)
Білоусова З. В. - Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників, Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. (2020)
Звонар А. М. - Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої (2020)
Медвідь В. С. - Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України (2020)
Бабенко Д. В. - Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур, Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. (2020)
Лимар О. О. - Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння (2020)
Дядечко О. О. - Дзвони давньої Русі та їх знахідки на території Чернігово-Сіверщини (2020)
Гаркуша А. Б. - Книга буття у настінному розписі Спасо-Преображенського собору (ХІ ст.) м. Чернігова (2020)
Нижник Л. М. - До питання про володіння П’ятницького жіночого монастиря м. Чернігова за часів Гетьманщини (за документами Центрального державного історичного архіву України та іншими джерелами) (2020)
Воробей Н. Ф. - Прославлення чудотворної ікони Іллінської Богоматері у ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами "Черниговских епархиальных известий") (2020)
Шуміло В. В. - Невідоме раніше Великопісне послання архієпископа Чернігівського Пахомія (Кедрова) як джерело до його біографії (2020)
Глухенький А. А. - Закриття Борисоглібського собору м. Чернігова на початку 1930-х років (2020)
Мицик Ю. А. - Маловідомий чернігівський полковник Стефан Краснобашта (2020)
Мицик Ю. А. - Дозвіл на прожиття на руїнах Батурина (2020)
Ситий І. М. - Реєстр сотням та козакам Київського полку (2020)
Блакитний М. М. - Автобіографія археолога і нумізмата Валентина Шугаєвського (2020)
Броварець Т. М. - Вплив підприємців-текстильників на епіграфічну вишивку (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2020)
Белько О. О. - Популяризація вогнетривкого будівництва Полтавським губернським земством наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. шляхом безкоштовного постачання цегли й черепиці населенню губернії (2020)
Ванжула О. М. - Амбітні плани та сумні реалії Чернігівського державного історико-культурного заповідника наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. (2020)
Лук’янець К. Ю. - Радянська районна преса Чернігівщини у 1932–1933 роках: джерелознавчий аспект (2020)
Сергєєв С. М. - Деякі аспекти діяльності Чернігівського архіву у 20–30-х рр. ХХ ст. (2020)
Дятлов В. О. - Христоф Шерль і Лейпцизький диспут 1519 року: гуманістична дружба в лабіринтах теології (2020)
Борщ С. М. - Агіографічний образ покровителя Київської Русі папи Климента І Римського (2020)
Мушар Ф. - Агіографічний цикл св. Георгія у "Великих Мінеях Четьїх" св. Димитрія Ростовського (2020)
Гордієнко Д. - Рецензія : Газін В. В. Між Москвою та Варшавою. "Українське питання" у 1654–1667 рр. / наук. ред. проф. В. С. Степанков. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня "Рута", 2019. – 372 с. (2020)
Федоренко О. - Рецензія : Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія та практика. Монографія. Чернігів: Scriptorium, 2020. 476 с. (2020)
Васюта О. О. - Прізвисько Чернігово-Сіверського князя Олега Святославича: чому "Гориславич"? (2020)
Рижова О. В. - Форми вияву архетипу Великої Матері в образі богині Марени у давній культурі різних слов’янських народів(українців, білорусів, росіян, поляків) (2020)
Різун Н. Т. - Тінг і віче в описах скандинавських саг і руських літописів (2020)
Рендюк Т. Г. - Євангеліє Івана Мазепи арабською мовою 1708 року – видатна пам’ятка релігії, історії та культури (2020)
Пилипенко О. Є. - Документи з особового фонду Андрія Жука(Частина3) (2020)
Коропатник М. М. - Політика "коренізації" 1920–1930-х років в Україні та окремих регіонах Росії: тріумф і трагедія українського відродження (2020)
Кіріченко О. М. - Газета "Вісті Остерщини" як джерело історії Чернігівщини періоду нацистської окупації(1941–1943 рр.) (2020)
Джиджора Є. В. - Герменевтична реконструкція портрета героя в євангельських притчах (2020)
Шуміло С. М. - Григорій Цамблак як антогоніст митрополита Фотія Київського та спадкоємець києворуських літературних традицій (2020)
Федоренко Л. О. - Постбрехтівський театр: "Горації та Куріації" Бертольта Брехта і "Горацій" Гайнера Мюллера як Lehrstuck-драматургія (2020)
Павленко С. О. - Коломацька рада 25 липня 1687 р. та місце її проведення (2020)
Мицик Ю. А. - Невідоме оповідання Євгена Онацького (Підготував до друку та прокоментував о. Ю. Мицик) (2020)
Гордієнко Д. - Рецензія: Гирич Ігор. В’ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії). Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2019. 312 с. (2020)
Шуміло В. - Рецензія: Черненко О. Є. Пам’ятки монументальної архітектури північного Лівобережжя України XI–XIII ст. Чернігів: Scriptorium, 2019. 226 с., іл. (2020)
Донченко В. І. - Особливості навчання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти, Жамардій В. О. (2020)
Ливацький О. В. - Аналіз особливостей виховання фізичних якостей здобувачів базової середньої освіти (2020)
Полулященко Ю. М. - Соціально-педагогічні основи адаптації студентів до навчання в інституті фізичного виховання і спорту, Полулященко Т. Л. (2020)
Соколенко О. І. - Обґрунтування засобу слеклайн для розвитку мотивації здобувачів повної середньої освіти до секційних занять фізичною культурою (2020)
Отравенко О. В. - Науково-дослідна робота як складова якісної професійної підготовки здобувача вищої освіти (2020)
Березуєва Т. С. - "Щоденник здоров’я" як засіб формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у здобувачів освіти (2020)
Зубченко Л. В. - Оптимізація процесу фізичної підготовки курсантів через використання фітнес-програм силової спрямованості (2020)
Кий-Кокарєва В. Г. - Фізичний та функціональний стан сучасного студентства в процесі фізичної рекреаційної діяльності та здоров’язберегаючих технологій, Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2020)
Очкалов О. Ф. - Аналіз програми для розробки власної системи занять оздоровчим бігом (2020)
Татарченко Л. І. - Фізична культура при серцево-судинних захворюваннях, Дідковський О. П. (2020)
Хотієнко С. В. - Огляд і аналіз наробків закордонних вчених щодо застосування методів водної реабілітації людини (2020)
Карпенко М. І. - Морально-етичний аспект роботи педагогів в інклюзивному середовищі (2020)
Омельченко А. О. - Проблеми та перспективи розвитку інклюзії в українських закладах освіти (2020)
Martynova N. - The Use of Kinesio Tape in Sports Practice (2020)
Бабич В. І. - Аналіз стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи та шляхи удосконалення навчальної програми з фізичного виховання, Полулященко Ю. М., Дубовой О. В., Зайцев В. О., Гордієнко П. Ю., Малькова Я. П., Дубовой В. В. (2020)
Гайдук Н. О. - Використання сучасних оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи, Ярошенко П. В. (2020)
Ковальов М. Г. - Інноваційні методи розвитку фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів на основі модельних характеристик (2020)
Полулященко Ю. М. - Педагогічні засоби фізичного виховання та оздоровчих систем і практик в сучасному застосуванні, Саєнко В. Г., Толчєва Г. В., Sliwa S. (2020)
Фоменко О. В. - Фізичне виховання студенток закладів вищої освіти з використанням оздоровчих видів гімнастики, Школа О. М., Фоменко В. Х. (2020)
Щербиніна М. Б. - Підходи щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти, Глоба Т. А. (2020)
Щурова Н. В. - Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі фізичного виховання (2020)
Гадючко О. С. - Процес управління якістю підготовки майбутніх тренерів з ігрових видів спорту в закладах вищої освіти як педагогічна проблема (2020)
Котова О. В. - Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності, Сопотницька О. В. (2020)
Пелипась Д. С. - Організаційно-педагогічні умови до спортивно-патріотичного виховання майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Радченко А. В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я у ЗВО (2020)
Христенко Д. О. - Виховна компетенція як умова ефективної професійної діяльності викладача фізичного виховання (2020)
Шинкарьов С. І. - Теоретичні аспекти фахової підготовки майбутніх тренерів з легкої атлетики (2020)
Шинкарьова О. Д. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту до організації дозвіллєво-рекреаційної діяльності (2020)
Адвокатова Н. О. - Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності підприємств (2011)
Бажан А. Н. - Управление технико-экономическими параметрами специализированных судоходных компаний (2011)
Безнощенко Н. О. - Аналіз стану машинобудівної галузі Одеської області та напрямки її подальшого розвитку (2011)
Ботушан М. І. - Розрахунок ефективності використання маркетингових інформаційних посередників в комунікативній інтернет-діяльності промислового підприємства (2011)
Вірлич Є. М. - Відродження промислового потенціалу Херсонщини: теоретичні та методологічні аспекти (2011)
Власенко Г. О. - Аналіз стану виробничої інфраструктури Херсонського регіону (2011)
Волошенюк Т. А. - Информационное обеспечение логистической деятельности предприятий АПК, Наумова Л. Н. (2011)
Воскресенська О. Є. - Розширення інструментарію стратегічного планування, Савчук О. А. (2011)
Гончаренко Е. Н. - Идентификация состояния предприятия и формирование механизма устойчивого развития, Янковой А. Г. (2011)
Дем’янчук М. А. - Теоретичні засади визначення достатності інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства зв’язку (2011)
Журавльова Т. О. - Стратегічне управління збутовими процесами підприємств, Присягіна А. Ю. (2011)
Зайцева О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність: стратегічні напрямки розвитку самоорганізованих кампаній (2011)
Калмиков О. В. - Методи регулювання розвитку малого бізнесу у сучасних умовах (2011)
Кібік О. М. - Формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту України, Жихарєва В. В. (2011)
Клімова О. І. - Антимонопольне регулювання інтегрованих корпоративних систем (2011)
Коваленко М. А. - Теоретичне обґрунтування сутності потенціалу підприємства, Іванець О. О. (2011)
Кочетков В. В. - Ефективність витрат підприємства на реєстрацію інформаційних потоків (2011)
Копосов Г. О. - Методика визначення перспективних галузей економіки, Семененко О. О. (2011)
Крючковский В. В. - Ситуационный подход в теории организации и управления промышленными объектами в условиях неопределенности, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2011)
Курносова А. В. - Подходы к проектированию и совершенствованию систем управления предприятием (2011)
Лайко О. І. - Роль менеджменту якості в системі управління вітчизняних товаровиробників (2011)
Ломоносов Д. А. - Сутність поняття "стратегія” та його відмінності від тактики й оперативних дій (2011)
Мартинова О. В. - Моделювання наскрізної системи стандартизації якості продукції підприємств з переробки вовни (2011)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Диверсифікація як один із напрямів інноваційного розвитку підприємства, Мєшков О. Ю. (2011)
Молоткова І. О. - Стратегічні напрями антикризового управління підприємством в сучасних умовах, Орлова О. В. (2011)
Надточий И. И. - Метод оценки конкурентоспособности предприятий по производству соков (2011)
Поленчук В. М. - Економічний механізм розвитку підприємств у історичному досвіді ринкових трансформацій, Наумов О. Б. (2011)
Потьомкін Л. М. - Проблеми функціонування промислових підприємств (2011)
Редькін Д. О. - Трансформація парадигми підприємництва з позицій самодостатності (2011)
Сааджан В. А. - Инновационная стратегия – путь к повышению конкурентоспособности предприятия, Чашко Д. В. (2011)
Софієнко А. В. - Конкурентоспроможність підприємства як складова модернізації економічного розвитку (2011)
Усов А. В. - Повышение эффективности управления строительными проектами за счет разработки модели календарного планирования, Максимов С. С. (2011)
Черкасова І. В. - Аудит потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства (2011)
Черненко С. М. - Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва в контексті інноваційного розвитку економіки (2011)
Якимчук Т. В. - Стратегія маркетингу при збуті засобів виробництва на міжнародних ринках, Вольвач І. Ю., Ткач К. С. (2011)
Березовська Л. І. - Особливості ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою, Ямчук Т. Ю. (2020)
Беспалько А. О. - Про обумовленість домінуючої копінг-стратегії рівнем адаптивності учасника бойових дій (2020)
Вaxoцькa I. О. - Психологічна допомога жертвам психологічного насилля у сучасній сім’ї (2020)
Іллющенко С. Ю. - Психологічний зміст феномена рефлексії як властивості, процесу, стану (2020)
Кoзaк O. Ю. - Вирoбничa прaктикa як пcиxoлoгiчний iнcтрумeнт aдaптaцiї мaйбутнix пeдaгoгiв дo прoфeciйнoї діяльності (2020)
Korniienko I. O. - Augmented reality tools in education (2020)
Кришталь М. А. - Теоретичні підходи до формування моделі психологічної готовності пожежних-рятувальників (2020)
Литвинчук Л. М. - Стрес та напруженість як патологічні форми несприятливого впливу на поведінку літніх жінок (2020)
Перепелюк Т. Д. - Новітні інформаційні технології навчання як метод підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі (2020)
Рижкoвa Н. В. - Eмпiричнe дocлiджeння пcиxoлoгiчниx чинникiв eмoцiйнoгo вигoрaння вiйcькoвocлужбoвцiв iнжeнeрниx військ (2020)
Романишин А. М. - Алгоритм діагностування посттравматичних стресових розладів особового складу після участі в Операції Об’єднаних Сил, Неурова А. Б. (2020)
Свідерська О. І. - Психологічні особливості формування магічного мислення, Дидів М-В. В. (2020)
Теслик Н. М. - Експериментальне дослідження схильності до ризику та самооцінки осіб юнацького віку, Солдатенко А. В. (2020)
Ягупов В. В. - Проблема вдосконалення психофізичної витривалості професіоналів військового управління у науковій літературі, Жембровський С. М., Костів С. Ф. (2020)
Якимчук Б. A. - Ocнoвнi пeрeдумoви рoзвитку крeaтивнoї cклaдoвoї прoфeciйнoгo миcлeння мaйбутнix педагогів (2020)
Якимчук I. П. - Прo iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчну oбумoвлeнicть мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcту у прoфeciйнiй діяльності пcиxoлoгa ocвiтньoї уcтaнoви (2020)
До відома авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Абдулхаиров А. З. - Развитие туристко-рекреационного комплекса крыма посредством инвестирования (2011)
Аверихина Т. В. - Концепция экологического жизненного цикла товара как инструмент стратегического планирования экологической конкурентоспособности (2011)
Балацький Є. О. - Концептуальні засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах, Козьменко С. М. (2011)
Барановський М. О. - Регіональні особливості трансформації аграрного сектору та сільських територій причорномор’я, Барановська О. В. (2011)
Бутенко В. В. - Концепция "экогород" как инструмент формирования устойчивого социально-экологического благосостояния населения (2011)
Воробйова О. А. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в південних районах Одеської області (2011)
Галушкіна Т. П. - Формування інституту екологічних податків в Україні, Кравцова Л. А. (2011)
Галушкіна Т. П. - Доктрина екологізації споживчої політики в контексті ринкових трансформаційних зрушень, Ліпанова О. В. (2011)
Дишловий І. М. - Питання формування та функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону (2011)
Кисеоларь Н. Г. - Региональные стратегические ориентиры развития биоэнергетического сектора экономики (2011)
Ковальчук С. Я. - Аграрні відносини в сучасних координатах регіонального розвитку (2011)
Копачинська Г. В. - Проблеми формування морських кордонів в Азово-Керченській акваторії: невирішене питання Українсько-Російських двосторонніх відносин (2011)
Копосов Г. А. - Эффективность экологической системы (с позиции теории катастроф), Шмулевич П. В. (2011)
Костецька К. О. - Екологічна інфраструктура транскордонних территорій, Фурса С. П. (2011)
Крутякова В. І. - Напрями реформування системи регіонального управління та організації контролю в сфері природокористування, Харічков С. К. (2011)
Купинец Л. Е. - Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом (2011)
Ломоносов А. В. - Оцінка рівня оплати праці науково-педагогічних працівників вищих начальних закладів України (2011)
Макаренко С. М. - Виробництво екологічно чистої продукції як основа визначення оптимальної стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіону, Олійник Н. М., Шарапа І. В. (2011)
Мартиенко А. И. - Роль государства в формировании экономико-экологических ограничений реализации собственности на природные ресурсы (2011)
Мартинюк О. М. - Маркетинговий інструментарій стратегічного екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами, Андреева Н. М. (2011)
Миколайчук М. М. - Прогнозування та планування екологічного стану регіону (2011)
Нікішина Ю. І. - Модель екологічної інфраструктури як інноваційний інструмент у механізмі управління регіоном (2011)
Попова М. А. - Проблемы применения эколого-экономических информационных систем в регионе (2011)
Рассадникова С. І. - Інвестиційні проекти в сфері природокористування: види і перспективи реалізації (2011)
Рогальська Н. Г. - Теоретичні та практичні аспекти розвитку проектного фінансування у сфері будівництва таунхаусів та готельному бізнесі Українського Причорномор’я (2011)
Рогальский А. Ф. - Анализ инвестиций в проекты зеленого туризма в причерноморском регионе (2011)
Сааджан И. А. - Тарифы при страховании экологических рисков: подходы, схемы, обусловленность (2011)
Садченко Е. В. - Конкурентные преимущества предприятий в реализации виртуальных экологических ценностей (2011)
Саломатина Л. Н. - Анализ факторов, определяющих развитие рекреационного хозяйства Крыма, Байдак А. В. (2011)
Сафонов О. В. - Оценка региональной энергетической безопасности в контексте интересов Украины (2011)
Сидорченко Т. Ф. - Земельно-майновий комплекс як об’єкт управління (2011)
Субчинська О. М. - Діагностика сучасного стану комплексного використання причорноморських територій (2011)
Степанов В. Н. - Проблемы и перспективы развития рекреационно-туристической сферы в приморских регионах, Волошин Д. В. (2011)
Фоменко В. А. - Теоретико-концептуальні положення інтегрованого розвитку прибережних територій Азово-Чорноморського регіону (2011)
Хижнякова Н. О. - Екологічне управління в сфері поводження з непридатними та забороненими до використання хімічними засобами захисту рослин, Чабаненко В. Т., Карпенко О. О. (2011)
Хумарова Н. І. - Ієрархічна структура територіальних економіко-екологічних систем (2011)
Шурда К. Э. - Экономические последствия природно-климатических трансформаций на территории Украины (1997-2008 гг.) (2011)
Bazhenov V. A. - Kyiv school of the theory of structures, Perelmuter A. V., Vorona Yu. V. (2020)
Perelmuter A. V. - Strength analysis in regulatory design documents and computational software (2020)
Bazhenov V. A. - Creation of mathematical model of platform-vibrator with shock, designed for concrete products compaction and molding, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2020)
Dachkovskyi V. O. - Experimental investigation of impact of injury measures on the protection screens of combat armoured vehicles, Datsenko I. P., Kotsiuruba V. I., Yalnytskyi O. D., Holda O. L., Nedilko O. M., Syrotenko A. M. (2020)
Bazhenov V. A. - Buckling and vibrations of the shell with the hole under the action of thermomechanical loads, Krivenko O. P. (2020)
Baiev S. V. - Nonlinear oscillations of a prestressed concrete bridge beam subjected to harmonic perturbation in the conditions of indeterminacy of parameters, Volchok D. L. (2020)
Getun G. - Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions, Butsenko Y., Labzhinsky V., Balina O., Bezklubenko I., Solomin A. (2020)
Loveikin V. S. - Mathematical model of the dynamics change departure of the jib system manipulator with the simultaneous movement of its links, Romasevich Yu. O., Spodoba O. O. Loveikin A. V., Pochka K. I. (2020)
Priadko I. N. - A new approach to the design of suspension roof systems, Rudnieva I. N., Ribakov Y., Bartolo H. (2020)
Sydorenko Iu. V. - System of modeling of structural elements of ventilation systems by polycoоrdinate transformations, Kryvda O. V., Leshchynska I. V. (2020)
Prusov D. E. - Scientific substantiation of engineering preparation measures due to the influence of construction in the dense building conditions (2020)
Lukianchenko O. O. - Application of stiffness rings for improvement of operating reliability of the tank with shape imperfection (2020)
Maksimyuk Yu. V. - Basic relations for physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodies, Pyskunov S. О., Shkril’ А. A., Maksimyuk О. V. (2020)
Peleshko I. D. - An improved gradient-based method to solve parametric optimisation problems of the bar structures, Yurchenko V. V. (2020)
Masiuk H. Kh. - Calculated reliability of eccentrically compressed concrete columns under the action of low cycle loading with alternating eccentricities, Aleksiievets V. I., Aleksiievets I. I., Masiuk V. H. (2020)
Bazhenov V. A. - Тhermoelasticity of elastomeric constructions with initial stresses, Kozub Yu. G., Solodei I. I. (2020)
Nedin V. O. - The parametric oscillations of rotating rods under action of the axial beat load (2020)
Vorona Yu. V. - Boundary element approaches to the problem of 2-D non-stationary elastic vibrations, Kozak A. A. (2020)
Domina V. - Сonditions of Formation of Professional Competence in Future Teachers of Physical Education, Gutareva N., Sedova N. (2020)
Горошкін І. О. - Мовленнєві ситуації як засіб формування ключових компетентностей учнів 5-6 класів гімназії у процесі навчання іноземних мов (2020)
Горошкіна О. М. - Урок у компетентнісній парадигмі сучасного освітнього процесу (2020)
Котєнєва І. С. - Методична компетентність як мета та результат професійної підготовки майбутнього вчителя біології, Вовк С. В. (2020)
Назмієв А. О. - Сутність індивідуально-психологічного компоненту соціальної компетентності особистості (2020)
Попова Л. О. - Засоби навчання української мови в компетентнісній парадигмі сучасної освіти (2020)
Попова О. В. - Реалізація педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів (2020)
Шехавцова C. О. - Лінгвокультурна компетентність майбутніх фахівців як ключова в сучасному освітньому просторі (2020)
Solodiuk N. - Teaching English to Pre-Schoolers Using Tongue Twisters, Kuzmenko A., Kashyrina I. (2020)
Голуб Н. Б. - Мовленнєвий вчинок на уроках української мови в ліцеї (2020)
Григор’єва І. О. - Особливості лексико-граматичного структурування мовленнєвих висловлювань у дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), Макаренко І. В., Махукова Т. В. (2020)
Єпіхіна М. А. - Народна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання молодших школярів у Новій українській школі, Келаріу О. В. (2020)
Коваленко В. Є. - Особливості емоційних переживань учнів з інтелектуальними порушеннями у навчально-пізнавальній діяльності (2020)
Ковальова Т. О. - Робота в команді як педагогічна проблема (2020)
Мухіна А. Ю. - Особливості застосування метода заміщувального онтогенезу в роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру, Сєромаха Н. Є. (2020)
Domina I. - Students’ Gender Socialization: to the Problem of Defining a Notion (2020)
Караман О. Л. - Методологічні засади проблеми соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України: філософський рівень (2020)
Краснова Н. П. - Взаємозв’язок та взаємозалежність самостійної роботи студентів і потенціалу соціуму (2020)
Курило В. С. - Організація супротиву інформаційному впливу Росії на Україну як нова задача сучасної соціальної педагогіки, Савченко С. В. (2020)
Мальцева О. І. - Кіберсоціалізація як особливий вид соціалізації особистості (2020)
Мороз В. П. - Сучасний погляд на проблему лідерства (2020)
Черниш О. О. - Автокомунікація у блогосфері як чинник соціалізації особистості (2020)
Шепелєва Н. В. - Специфіка формування соціальної активності студентської молоді у дозвіллєвій діяльності (2020)
Otroshchenko N. - Some Actual Forms and Methods in the Work of a Social Teacher of a General Secondary Education Institution (2020)
Литвинова Н. А. - Методи соціально-педагогічної роботи щодо підготовки дитини до повернення в біологічну сім’ю після тривалого перебування в інтернатному закладі (2020)
Мартинюк Т. А. - Стратегія і тактика дослідження стану соціальної інтеграції молоді з інвалідністю (2020)
Остролуцька Л. І. - Концепції реабілітації в контексті системних, інституційних та історичних змін (2020)
Степаненко В. І. - Креатизація середовища у профілактиці поведінкових девіацій обдарованих учнів (2020)
Трубавіна І. М. - Методика організації роботи груп підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, Негачевська З. І., Мартинюк А. Ю. (2020)
Юрків Я. І. - Соціальна вулична робота як засіб формування здорового способу життя підлітків у громаді (2020)
Шкурупій О. В. - Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди, Самойлик Ю. В., Шматько О. О. (2020)
Тарасенко І. О. - Інвестиційні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості та механізми їх реалізації, Несенюк Є. С. (2020)
Дунська А. Р. - Сценарне планування розвитку міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільної кон'юнктури ринку, Антоненко Д. І. (2020)
Маркіна І. А. - Стратегічні аспекти ефективності менеджменту стійким розвитком підприємства в умовах конкурентного бізнес-середовища, Таран-Лала О. М., Яхницька В. П. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства, Шишига М. П. (2020)
Міщенко М. І. - Теоретичні підходи до управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах, Марценюк Л. В., Чернова Н. С., Грінєнко М. О. (2020)
Єрешко Ю. О. - Теорія модернізації як концептуальна засада формування фінансової політики підприємства, Товмасян В. Р. (2020)
Юркевич О. М. - Структуровані фінанси як окремий елемент глобальної фінансової системи, Субочев О. В., Лихолет С. І. (2020)
Іванова Л. С. - Роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих селянських господарств у суб'єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу (2020)
Патицька Х. О. - Формування центро-периферійної взаємодії в об'єднаній територіальній громаді в умовах децентралізації: ідентифікація рівнів і сфер (2020)
Піжук О. І. - Національний індекс цифрової трансформації економіки: формування системи показників та методика розрахунку (2020)
Вдовічена О. Г. - Розвиток регіональних брендів (практика областей України), Шупрудько Н. В., Вовк С. В. (2020)
Abbasov A. - Electricity price forecasting models (2020)
Лагодієнко Н. В. - Ефективність державного планування податкових надходжень, Хоренженко В. В., Татаренкова Ю. В. (2020)
Воронкова Т. Є. - Економічний зміст показників ефективності використання бюджетних коштів, Мельник А. О. (2020)
Ращенко А. В. - Перевезення твердих побутових відходів як частина транспортної системи міст та отг, Лесь А. В., Роїк І. В., Нелеп І. В. (2020)
Параниця Н. В. - Факторний аналіз надходжень податку на прибуток у регіональний бюджет, Таращенко В. А., Карева О. В. (2020)
Жалдак Г. П. - Процеси приватизації та розвиток економіки України, Красовська М. Р. (2020)
Утеченко Д. М. - Функціонування сільськогосподарської кооперації як засіб відтворення людського капіталу сільських територій (2020)
Дон О. Д. - Вплив міжнародної трудової міграції на світовий ринок праці (2020)
Беспалов М. О. - Особливості фінансової децентралізації в контексті світового досвіду (2020)
Онопрієнко Ю. Ю. - Моделювання прибутковості як цільової стратегії управління фінансами банку (2020)
Яновська В. П. - Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз Україна - ЄС, Кириченко Г. В. (2020)
Шаповал Ю. І. - Регулятивні та наглядові технології на фінансовому ринку: сучасні практика і виклики (2020)
Касперович Ю. В. - Функціональна спроможність податкової системи України (2020)
Заяць Т. А. - Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні, Краєвська Г. О. (2020)
Яненкова І. Г. - Перспективи цифрової трансформації Економіки України (2020)
Резнікова Н. В. - Міжнародні економічні відносини в епоху глобалізації: історико-теоретичні аспекти сучасних світогосподарських зв’язків (2020)
Зміст журналу за 2020 рік (2020)
До уваги авторів (2020)
Редакційна політика та етичні норми (2020)
Калініченко В. І. - Вербальна об’єктивація концептів "Failure” і "Невдача” в творах сучасної американської та української художньої літератури: перцептивно-когнітивний та регулятивний аспекти (2020)
Комлик Н. Ю. - Диференційні ознаки сурядності (2020)
Рябокінь Н. О. - Поняття інструкції, її комунікативне завдання, Шатковський Я. М. (2020)
Тишакова Л. Т. - Компаративний аналіз структурно-семантичних типів англійських та українських прислів’їв і приказок (2020)
Биндас О. М. - Стилістичні функції мовних емотивних вербалізаторів у жіночому романі "Сукня для першої леді” ("Death by Design” by Carolyn Keene) (2020)
Кобзар О. І. - Особливості запозичень з англійської в німецькомовному глосарії часу пандемії КОВІД-19 (2020)
Любимова С. А. - Динамічна типологія американських соціокультурних стереотипів (2020)
Сизоненко Н. М. - Семантична структура компаративем за об’єктом порівняння (на матеріалі збірки новел М. Дочинця "Хліб і шоколад”) (2020)
Шаповалова Л. В. - Аксіологічно домінантний концепт "Егоцентризм” у французькій фразеологічний картині світу (2020)
Шабас О. А. - Роль евфемізмів в іспаномовних ЗМІ в комбінації інформаційно-гібридної війни, Шехавцова П. М. (2020)
Боклах Д. Ю. - Образ Нью-Йорка в контексті злочинного світу роману М. П’юзо "Хрещений батько” (2020)
Бровко О. О. - Карта-і-територія сучасної геопоетики: джерела і художня практика (2020)
Голомідова Л. В. - Новелістика Роберта Музіля: діалог літературної традиції й авторське новаторство (2020)
Крижановська О. О. - "Серапіонові брати” в оцінці критики російського зарубіжжя (2020)
Кушнірова Т. В. - Жанрова своєрідність роману "Дім дивних дітей” Ренсома Ріггза, Фісак І. В. (2020)
Мінаєва Е. В. - Концептологічний аналіз художнього простору в романі Герберта Уеллса "Машина часу” (в перекладі на російську мову) (2020)
Слоневська І. Б. - Сучасна література як художня репрезентація феномену "гібридної ідентичності”, Пірошенко С. Ю. (2020)
Khairulina N. F. - The art of aphorisms in "The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde (2020)
Рева І. А. - Експресивний компонент емоційного реагування перекладача в усному послідовному двосторонньому перекладі (2020)
Кіріченко О. М. - Шляхи вивчення творчості О. Пушкіна на заняттях з іноземними студентами-філологами, Крижановський С. І. (2020)
Миронова Т. Ю. - Методика формування навичок орієнтації в іншомовному тексті, Ковалевська О. В. (2020)
Демченко Н. О. - Деякі особливості навчання перекладу в регіональних вищих навчальних закладах, Руденко Н. С. (2020)
Ірчишина М. В. - Cтилістична своєрідність пісенних текстів Rihanna, Тимченко-Міхайліді Н. С. (2020)
Каширіна І. О. - Темпоральна мережа ліричних текстів американської виконавиці Billie Eilish, Кузьменко А. О. (2020)
Козубай І. В. - Дослідження структурно-семантичних особливостей новоутворень сучасної англійської мови, Хаджи А. Ю. (2020)
Косович О. В. - Франкофонія у сучасному світі: єдність та розмаїття форм (2020)
Кузьменко А. О. - Категорія часу пісенних текстів Джастіна Тімберлейка, Попова А. В. (2020)
Chapovalova L. V. - Concept "La ruse” dans l’image phraseologique francaise du monde, Maїorenko V. I. (2020)
Биндас О. М. - Моделювання мовної гри в друкованих рекламних текстах англомовних видань (2020)
Борзова О. Д. - Когнітивно-лінгвістичні одиниці, що містяться у літературних рекомендаціях англомовним читачам-чоловікам (2020)
Гудкова Н. М. - Лексичні трансформації при перекладі термінологічної лексики сфери дизайну та текстилю (2020)
Данилюк Л. В. - Особливості відтворення англомовних фразеологізмів в українських перекладах, Назаренко А. В. (2020)
Рева І. А. - Аспекти перекладу фразеологічних єдностей в творі "Копійчаний роман” Б. Брехта (2020)
Рябокінь Н. О. - Поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі, Стукаленко В. В. (2020)
Матвєєва С. А. - Лексема біженець як основний вербалізатор концепту біженець у сучасному українському юридичному дискурсі (2020)
Бірюкова Д. В. - Темпоральна мережа лірики Адель, Кузьменко А. О. (2020)
Боклах Д. Ю. - Урбаністичний дискурс предметного світу образу Нью-Йорка в романі "Тіні в раю” Е.-М. Ремарка (2020)
Волосянко І. В. - Проблема знівеченого дитинства в контексті збройного протистояння на Донбасі (на матеріалі сучасної української прози) (2020)
Мінаєва Е. В. - Сучасний поетичний дискурс та інформатизація суспільства, Павловська О. Є. (2020)
Шпетна С. А. - Соціокультурний феномен муралу як заклик до діалогу та обговорень (2020)
Дмитренко В. І. - Реалії 2020 року через призму рецепції роману Р. Бредбері "451° за Фаренгейтом” (2020)
Вєрнік О. О. - "Вони роблять сучасність змістом мистецтва” ("Серапіонові брати” в критиці Маріетти Шагінян) (2020)
Богучарова О. І. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності правоохоронців з використанням технологій дистанційного навчання, Тишакова Л. Т. (2020)
Кириченко О. Н. - Интенсификации процесса обучения иностранных студентов языку специальности (2020)
Окунькова Л. О. - Креативне письмо як ефективний спосіб індивідуального навчання англійській мові, Карасова Д. А., Окунькова Є. О. (2020)
Паславська І. С. - Розвиток у студентів "soft skills” у процесі вивчення іноземної мови як необхідний компонент конкурентоспроможності майбутніх фахівців (2020)
Цзюньцинь Сы - Обучение русскому языку в китайских вузах в контексте инициативы "Один пояс и один путь” (2020)
Шалацька Г. М. - Дистанційне навчання іноземної мови за професійним спрямуванням (2020)
Гусакова О. О. - Технології розвитку критичного мислення майбутніх вчителів англійської мови, Шехавцова С. О. (2020)
Крижановський С. І. - Комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні мови й літератури для іноземних студентів (2020)
Domina V. - Peculiarities of Formation of Basic Competences in the Process of Professional Training of Future Translators, Denysiuk V., Sedova K. (2020)
Domina V. - The Problems of Formation of Language Competence in Future Foreign Language Teachers, Tsybulko L., Aleksandrova S. (2020)
Кокнова Т. А. - Шляхи вдосконалення змісту в контексті формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (2020)
Лютий В. М. - Теоретичне обґрунтування сутності, значення і особливостей мовної компетентності офіцерів військових частин Національної гвардії України (2020)
Морозова М. В. - Генезис понять "компетенція" та "компетентність" у вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2020)
Шехавцов М. О. - Інтерактивна компетентність в системі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Ахтирська Н. М., Симоненко Н. О. (2020)
Domina V. - Bilingual Culture of a Future Translator – a Requirement of Modern European Education, Kovalenko A. (2020)
Григор’єва І. О. - Організація логопедичної практики в системі підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі спеціальної освіти, Макаренко І. В., Махукова Т. В. (2020)
Гусакова О. О. - Педагогічна фасилітація в контексті професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Дехтярьова О. О. - Актуальність знань з анатомії, фізіології та гігієни в професійній діяльності майбутнього педагога, Прокопенко Л. І. (2020)
Котєнєва І. С. - Методика розвитку готовності майбутніх учителів до проектування індивідуальної методичної системи, Вовк С. В. (2020)
Сяося Лі - Креативність в системі професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2020)
Молчанюк О. В. - Критеріальний апарат дослідження ефективності процесу виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи, Пальчик О. О. (2020)
Степаненко В. В. - Розвиток критичного мислення у студентів спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" (2020)
Тєтєрєв В. О. - Перспективи розвитку технологій дистанційної освіти в Україні (2020)
Цалапова О. М. - Використання креолізованих текстів під час роботи з освітніми компонентами національно-патріотичного спрямування (2020)
Швирка В. М. - Стан та перспективи удосконалення виховання культури комунікації студентів у закладі вищої освіти, Лисогор А. І. (2020)
Шкарлет В. О. - Формування полікультурності майбутніх учителів іноземних мов в контексті полікультурної освіти (2020)
Цибулько Л. Г. - Організація і зміст гурткової роботи, Білецький О. А., Бондаренко Є. О. (2020)
Швардак М. В. - Сучасні методологічні підходи формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту (2020)
Макаров В. І. - Психологічні аспекти ревнощів (2020)
Пашко Т. А. - Сприймання образу власного тіла дівчатами юнацького віку з різним типом харчової поведінки (2020)
Котур Б. - Слово головного редактора (2020)
Герцик О. - Хімія у Львівському Університеті (до 1945 року), Ничипорук Г., Ковбуз М., Каличак Я. (2020)
Котур Б. - Фазові рівноваги при 800 оС системи Sc–Ni–Si за участю тернарних сполук Sc6Ni18Si11 та Sc6Ni16Si7, Бабіжецький В. (2020)
Кордан В. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Mg–Ti–Sn при 400 С, Зелінська О., Тарасюк І., Зелінський А., Серкіз Р., Павлюк В. (2020)
Ромака Л. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ho-Cо-Sn при 770 K, Стадник Ю., Коник М., Горинь А., Серкіз Р. (2020)
Заремба Н. - Системи LaNiIn1- xMx (M = Al, Ge), Щепілов Ю., Ничипорук Г., Муць І., Павлюк В., Заремба В. (2020)
Горяча М. - Системи TbNiIn1-xMx (M = Al, Ge, Sb), Галятовський Б., Горяча С., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. (2020)
Марискевич Д. - Кристалічна структура алюмогерманіду Zr5Al2,70Ge0,, Токайчук Я., Гладишевський Р. (2020)
Бабіжецький В. - Кристалічна структура тернарного арсеніду Y6Ni20,04As12,78, Стойко С., Жак О. (2020)
Кордан В. - Неперервний ряд твердих розчинів Tb2Ni17-xCox, 0 ≤ x ≤ 17. Структурні та електрохімічні характеристики сплавів, Нитка В., Тарасюк І., Зелінська О., Серкіз Р., Павлюк В. (2020)
Martyniak R. I. - Crystal structure and magnetic properties of (Cr0.34Cu0.10Ni0.56)4Si, Muts N., Horyn A., Tokaychuk Ya., Bobnar M., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2020)
Шпирка З. - Електронна структура та особливості Х-променевих спектрів сполук RScGe (R = Ce, Sm, Eu), Іванушко А., Щерба І., Денис В. (2020)
Коник М. - Електротранспортні властивості сполук RCr6Ge6 (R= Y, Gd, Tb, Dy, Lu), Ромака Л., Кужель Б., Стадник Ю., Ромака В. В. (2020)
Стадник Ю. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину TiNi1-xRhxSn, Ромака Л. П., Ромака В. А., Крайовський В. Я., Горинь А. М., Рокоманюк М. В. (2020)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура купро(І)галогенідних комплексів з катіоном 1-аліл-4-ціанопіридинію, Миськів М., Горешнік Є. (2020)
Yanchak A. - π-Coordination compound of copper(I) tetrafluoroborate with N,N-dimethyl-4-I5-(allylsulfanyl)-1H-tetrazol-1-YLI aniline: synthesis and structure characterization, Andrusiv H., Slyvka Yu., Pokhodylo N., Mys’kiv M. (2020)
Plotnikova K. - Validation of method of metronidazole polarographic determination in infusions solutions, Dubenska L. (2020)
Сак Г. - Концентрування кобальту з використанням модифікованих форм закарпатського клиноптилоліту, Василечко В., Грищук Г., Каличак Я., Ломницька Я. (2020)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Pd(II) за зниженням катодного піка 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону, Лабик О., Олексів Л., Тимошук О. (2020)
Бойко О. - Спосіб полярографічного визначення фамотидину з використанням реагенту оксону, Дубенська Л., Новожилова М., Блажеєвський М. (2020)
Ридчук П. - Спектрофотометрія 1-(1-метил-1н-піразол-3-іл-азо)-нафтален-2-олу, Марчишин М., Шевчук Л., Барабаш О., Остап’юк Ю. (2020)
Пацай І. - Мультифункціональний прилад для електрохімічних методів аналізу, Бабій О., Тимошук О., Ридчук П. (2020)
Веклич О. О. - Базові інноваційні підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг (2019)
Рунчева Н. В. - Кореляційний аналіз концентрації й ефективності виробництва й переробки соняшнику в агрохолдингах України та оцінка їх впливу на розвиток спеціалізованих аграрних ринків, Бритвєнко А. С. (2019)
Лойко В. В. - Аналіз сучасного розвитку підприємств міста києва в умовах євроінтеграції, Зателепа А. І. (2019)
Ажаман І. А. - Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства, Жидков О. І. (2019)
Жибак М. М. - Основні напрями підвищення ефективності функціонування аграрних формувань з виробництва продукції рослинництва, Федуняк І. О. (2019)
Краус Н. М. - Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України, Голубка С. М., Краус К. М. (2019)
Ігнатенко М. М. - Напрями вдосконалення управління та регулювання розвитку рекреаційних підприємств в Україні (2019)
Zalizko V. - Development of innovative-active enterprises of Ukraine: modern status and forecast, Romashchuk M. (2019)
Антоненко В. С. - Сучасні глобалізаційні процеси на ринках халяльних товарів і послуг як чинник розвитку міжнародного халяль-туризму, Плецан Х. В., Хуткий В. О. (2019)
Толпежніков Р. О. - Міжнародні підходи до удосконалення платоспроможності підприємства, Толпежнікова Т. Г., Третьяков А. Г. (2019)
Мармуль Л. О. - Можливості використання зарубіжного досвіду організації та регулювання розвитку підприємств рекреаційної діяльності (2019)
Фостолович В. А. - Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу (2019)
Гуменюк В. В. - Економічна безпека курортно-рекреаційного туризму (2019)
Дацій О. І. - Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах, Азізов С. П. (2019)
Бабчинська О. І. - Ключові аспекти сучасної парадигми управління підприємством (2019)
Кривда О. В. - Концептуальні засади стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Кириченко С. О., Дубенець В. П. (2019)
Палка І. М. - Роль маркетингу в сучасних умовах господарювання (2019)
Самойленко В. В. - Підвищення кваліфікації персоналу на прикладі провідних країн світу (2019)
Штепенко К. П. - Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення, Забураєва О. Ю. (2019)
Павленко Л. Д. - Класифікаційна система факторів забезпечення фінансової стійкості банку в сучасних умовах, Шкромада Д. Ю., Соколенко К. О. (2019)
Биховченко В. П. - Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів (2019)
Бобко Л. О. - Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Мазяр А. В. (2019)
Циган Р. М. - Адаптована комплексна методика оцінки стартап-екосистеми України, Солодков Д. Є., Циган К. А. (2019)
Грудцина Ю. В. - Премії з якості як метод державного регулювання якості продукції (2019)
Понура Ю. В. - Організація податкового консультування в системі податкового адміністрування: теоретико-методичний аспект (2019)
Скриль В. В. - Ефективність фінансово-господарської діяльності електротранспорту міста полтави, Бережецька Т. О. (2019)
Коваль Л. В. - Облікова політика в управлінні підприємством (2019)
Кизенко О. О. - Концепт поєднання управлінських технологій як результат стратегічного контролінгу (2019)
Пілявський В. І. - Інноваційна складова потенціалу підприємств агропромислового виробництва (2019)
Маліцька Г. Г. - Промислове шпигунство в контексті економічної злочинності, Кутаренко Н. Я. (2019)
Самотоєнкова О. В. - Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи (2019)
Горбась І. М. - Стохастичне моделювання процесів організаційного проектування підприємства із застосуванням системи gert, Ліннік М. С. (2019)
Сливенко В. А. - Шляхи активізації вітчизняного гастротуризму на міжнародному туристичному ринку, Долгієр А. І., Хрулькова К. А. (2019)
Ковальська К. В. - Особливості розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства, Приходько А. В. (2019)
Данилюк О. І. - Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації (2019)
Дячек О. Ю. - Роль сучасних інформаційних систем та технологій у розвитку економіки країни, Бутков О. Р. (2019)
Соболєва-Терещенко О. А. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності в контексті розбудови програм лояльності покупців, Антонова В. О. (2019)
Швець П. А. - Вартість робочої сили на ринку праці України: фактори, чинники та тенденції формування, Бабич Р. Б. (2019)
Чепелюк Г. М. - Стратегічний аналіз та планування розвитку банку в умовах взаємодії з чинниками зовнішнього середовища (2019)
Кривов’язюк І. В. - Симптоматична діагностика підприємства: сутнісне наповнення та особливості здійснення (2019)
Мізіна О. В. - Заходи щодо формування ефективної системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві, Амельницька О. В., Терефюк А. І. (2019)
Причепа І. В. - Формування мотиваційного механізму стимулювання персоналу промислових підприємств за сучасних умов господарювання, Яворська К. Л. (2019)
Максімова М. В. - Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки (2019)
Островський І. А. - Міжнародна інтелектуальна міграція: світові тренди та проблеми України (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Особливості обліку оренди земель сільськогосподарського призначення в умовах застосування мсфз (ifrs) 16 "оренда" (2019)
Турчіна С. Г. - Пріоритетні напрями посилення конкурентних позицій України на європейських та світових ринках, Дашутіна Л. О. (2019)
Заволока Ю. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні, Сідненко М. В., Івко А. В. (2019)
Вороненко І. В. - Бюджетні призначення органам державної влади у сфері інформаційного простору задля зростання економіки України (2019)
Семцов В. М. - Неспостережувані економічні процеси на прикладі концептуальної моделі використання родючості ґрунту у вітчизняному сільському господарстві, Кукель Г. С. (2019)
Кучерук І. В. - Алгоритм реєстрації та ведення обліку фізичної особи-підприємця: порядок процедури та її особливості, Кір’ян С. М., Козинець А. О. (2019)
Касян С. Я. - Маркетингове інноваційне і технологічне забезпечення розвитку онлайн освіти в Україні та світі, Куроян Г. Т. (2019)
Халіна В. Ю. - Механізм адаптивного розвитку соціально-економічних систем на засадах сестейновості, Бугай В. С. (2019)
Шеремет О. О. - Впровадження платформи форсайт у забезпеченні та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості (2019)
Томчук О. В. - Поведінковий аспект формування людського потенціалу розвитку території (2019)
Кривіцька В. В. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємства альтернативного водозабезпечення, Несен Л. М. (2019)
Жарнікова В. В. - Світові тенденції та сучасні реаліі розвитку роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки (2019)
Яценко Т. О. - Процеси та методи оптимізації витрат у системі завдань управління підприємством, Свистун Л. А. (2019)
Січиокно Г. Б. - Концептуальний підхід до забезпечення трудоресурсної безпеки як складової економічної безпеки держави (2019)
Андрющенко Т. К. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ з питань збереження здоров'я дітей (2017)
Бахтін А. М. - Групи та рівні мотиваційного прагнення студентської молоді до навчання у вищому навчальному закладі на кафедрі військової підготовки, Лелека В. М. (2017)
Берегова М. І. - Понятійно-термінологічна основа вивчення інклюзивної освіти (2017)
Бєлова О. Б. - Діагностика негативних проявів емоцій за малюнковими методиками у молодших школярів з порушеннями мовлення (2017)
Біда О. А. - Аналіз розв’язання проблеми розвитку здібностей дитини у дошкільному віці в працях вітчизняних учених (2017)
Брушневська І. М. - Дослідження стану сформованості лексики у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Бублей Т. А. - Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів5-9 класів, які мають відхилення у стані здоров'я (2017)
Буцик І. М. - Методична система формування дослідницької компетентності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю (2017)
Бхіндер Н. В. - Специфіка охорони кордонів в Республіці Індія йособливості підготовки фахівців прикордонних відомств (2017)
Воробйова О. П. - Управління освітою в контексті забезпечення якості освіти: теоретичні підходи (2017)
Вішнікіна Л. П. - Методика контролю рівня сформованості предметної географічної компетентності учнів (2017)
Галецька Ю. В. - Корекційна спрямованість роботи з розвитку мовлення дітей з розумовою відсталістю (2017)
Галущак І. Є. - Використання інноваційних технологій в процесі підготовки майбутнього економіста (2017)
Галущенко В. І. - Застосування інтерактивних технологій у корекційно-виховній роботі з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовлення (2017)
Герганов Л. Д. - Реформування системи професійної підготовки працівників на виробництві за умовами впровадження високотехнологічного обладнання та підвищення вимог до професійної компетентності робітничих кадрів морськогофлоту, Стариков І. М. (2017)
Добровольська А. М. - Вища медична і фармацевтична освіта: компетентнісний підхід і його освітні конструкти (2017)
Дудка Т. Ю. - Феноменологічні витоки духовного потенціалу просвітництва за часів київської русі (ІХ – ХІІ ст.) (2017)
Жаровцева Т. Г. - Педагогічна культура батьків: історико-теоретичний аспект, Фатьма К. (2017)
Жаровцева Т. Г. - Сучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Монголії, Тербиш Б. (2017)
Жозе да Коста Г. - Теоретичні засади навчальної проектної діяльності учнів основної школи (2017)
Гао Жоцзюнь - Змістова сутність здатності до самоконтролю майбутніх учителів музики (2017)
Лі Жуйцін - Музично-естетичний смак підлітків у процесі співацького навчання як результат мистецького оцінювання (2017)
Журавльова Л. С. - Теоретико-методологічні інтенції розвитку мовлення молодших школярів (2017)
Захаревич М. В. - Формування професійних компетентностей майбутнього актора у контексті основних принципів театру (2017)
Зузяк Т. П. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти на поділлі на початку XX ст. (2017)
Іконнікова М. В. - Сутнісні характеристики якості вищої філологічної освіти в американських освітніх реаліях (2017)
Кардаш І. М. - Сучасні підходи для формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ, Дармостук Є. Ю. (2017)
Каричковський В. Д. - Роль та місце інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи (2017)
Кисличенко В. А. - Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру, Баклан В. В. (2017)
Кисличенко В. А. - Обстеження сформованості граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побутового білінгвізму, Копилова А. О. (2017)
Коваль П. М. - Арт-терапія – важливий засіб реабілітації (2017)
Ковальова К. В. - Мотивація, як педагогічна умова комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Константинів О. В. - Особливості вивчення готовності батьків до співпраці з логопедом (2017)
Корнещук В. В. - Порівняльний аналіз практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в Україні та за кордоном, Колодійчук Ю. В. (2017)
Короленко В. Л. - Теоретичні аспекти морального становлення у школі, Шенкевич В. М. (2017)
Котченко Т. Е. - Вплив лінгвокраєзнавчої та етнокультурної інформації на формування двомовної особистості (2017)
Криворученко С. В. - Виховання учнів на уроках української мови та літератури засобами літературного краєзнавства (2017)
Kuchai O. V. - Implementation new pedagogical technologies in training pedagogue of modern school in Poland and Ukraine (2017)
Kuchai T. P. - Features of the education system in Japan and Ukraine, Pyrzyk I. (2017)
Листопад О. А. - Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Нестеренко В. В. (2017)
Лісова Л. І. - Особливості корекції навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Літвінова М. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в школах множинного інтелекту в США, Літвінов О. І. (2017)
Ненько Ю. П. - Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Нестеренко В. В. - Методика діагностики рівнів вихованості культури здоров'я дітей дошкільного віку в різновікових групах, Бедрань Р. В. (2017)
Чжан Няньхуа - Структура художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Омельченко С. О. - Сучасний стан соціальної роботи в загальноосвітніх закладах України, Гавриш О. Г. (2017)
Омельченко С. О. - Перспективи впровадження досвіду соціального виховання шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття в сучасні умови, Наріжна Л. М. (2017)
Пальшкова І. О. - Дослідження професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів (2017)
Петров В. - Организация самостоятельной работы студентов заочной формы обучения: компетентностный подход и информационные технологии (2017)
Попович А. С. - Лінгвоекологічний принцип навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Рогальська Н. В. - Особливості світу дитинства в українській народній педагогіці (2017)
Рогальська-Яблонська І. П. - Сутність соціалізації особистості у дитинстві у контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського (2017)
Савінова Н. В. - Театралізована логокорекція словника якісних прикметників дітей із ТПМ, Бордюжа К. В. (2017)
Свідерська М. М. - Розуміння усного мовлення дітьми молодшого шкільного віку (2017)
Середа І. В. - Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ (2017)
Скворцова С. О. - Врахування вікових особливостей когнітивних процесів молодших школярів у навчанні математики (2017)
Смірнов С. В. - Модель формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки (2017)
Сопівник І. В. - Застосування інформаційних технологій в соціально-педагогічній роботі із сільською молоддю (2017)
Сопівник Р. В. - Аксіологічний підхід у вихованні особистості (2017)
Сорочан Ю. Б. - Питання формування семантичної природи морфеми в онтогенезі (2017)
Ткач О. М. - Формування номінативного словника у дітей з розладами спектру аутизму (2017)
Фрицюк В. А. - Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних ВНЗ (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Компетентнісний підхід у організації педагогічної практики з дисциплін освітньої галузі "Мистецтво" (2017)
Гу Цзін - Педагогічні умови формування вокального слуху майбутніхучителів музичного мистецтва (2017)
Бі Цзінчен - Основні принципи готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорового саморозвитку (2017)
Шень Цзіньге - Творчо-виконавський етап формування співацьких здібностей підлітків у вокальних гуртках (2017)
Цуркан Т. Г. - Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня сформованості педагогічної культури батьків (2017)
Чжу Чжень - Методичні аспекти формування слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки (2017)
Chychuk A. P. - Content peculiarities of elementary school teachers' pedagogical education at universities of the USA (2017)
Якименко С. І. - Джерельна база дослідження розвитку медичної освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Селятенко О. В. (2017)
Ярошевська Л. В. - Патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з вокально-хорового виконавства (2017)
Ван Яюєци - Формування поліхудожнього світогляду вчителя музики засобами виконавського репертуару (2017)
Андрійченко Г. І. - Військово-патріотичне виховання учнів та студентської молоді, формування української національної ідеї – основа нової концепції освітньої політики України, Кучирина С. М. (2017)
Ануфрієва О. Ф. - Критеріальна база виявлення готовності майбутніх інженерів до професійної самореалізації в процесі навчальних практик (2017)
Атрошенко Т. Ю. - Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи (2017)
Бабаян Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни (2017)
Баркасі В. В. - Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов в умовах освітньо-виховного простору університету, Філіпп'єва Т. І. (2017)
Блажко О. А. - Готовність майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Богуш А. М. - Сутність феномена "образ" у площині образного мовлення дітей, Попова І. (2017)
Бондар В. І. - Рефлексія у системі управління розвитком самоефективності вчителя, Макаренко І. Є. (2017)
Бортнікова О. В. - Ретроспективний аналіз філософських, психологічних, економічних і педагогічних ідей виховання адаптивного стилю лідерства особистості (2017)
Бриль Ю. О. - Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців (2017)
Бугаєвський І. І. - Проблеми правового виховання та правової культури молоді в Україні, Товстопят М. О. (2017)
Будак В. Д. - Особливості військово-патріотичного виховання студентської молоді (2017)
Булгару Н. Б. - Специфіка іншомовної мовленнєвої підготовки студентів технічних ВНЗ (2017)
Бєдакова С. В. - Культурно-мистецька спадщина В. Барвінського як чинник виховання громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Біда О. А. - Стратегія вдосконалення освітньої діяльності в процесі підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів в Україні, Прокопенко Л. І., Чичук А. П. (2017)
Біницька К. М. - Розвиток системи початкової освіти в Угорщині(90-ті рр. ХХ ст.) як предмет міждисциплінарного аналізу (2017)
Буцик І. М. - Особливості світового освітнього досвіду у формуванні дослідницької компетентності інженерів (2017)
Бі Цзінчень - Основні принципи формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до вокально-хорового саморозвитку (2017)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічні умови функціонування системи розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2017)
Васильєва Л. Л. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з аналізу музичних творів (2017)
Васильєва Р. Ю. - Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до безпеки професійної діяльності (2017)
Вдовиченко Р. П. - Теоретичні аспекти проблеми формування системиціннісних орієнтацій студентської молоді (2017)
Вей Лімін - Формування вокальної культури магістрантів музичного мистецтва в педагогічних університетах (2017)
Великжаніна Д. В. - Акценти фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з підлітками в умовах розбудови нової української школи (2017)
Власенко к. О. - Діагностика ціннісних орієнтацій студенів аграрних вищих закладів освіти, Сопівник і. В. (2017)
Войтович О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості технологічної компетентності майбутніх екологів (2017)
Галущак І. Є. - Правова компетентність як складова процесу професійної підготовки економіста (2017)
Гладун В. В. - Особливості використання історико-краєзнавчих матеріалів у навчальному процесі (на прикладі вивчення української революції 1917 – 1921 рр.) (2017)
Гнатенко К. І. - Шляхи методичної роботи над характеристикою персонажа в курсі літературного читання в початковій школі (2017)
Горбачова І. І. - Педагогічні способи мотивації професійної мобільності вчителів закладів загальної середньої світи в освітньому просторі (2017)
Гусаченко О. П. - Формування творчого потенціалу підлітків як музично-педагогічна проблема (2017)
Демченко І. І. - Концепція підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, Пижик І. (2017)
Дрозд О. В. - Формування національної самосвідомості особистості в умовах університету (2017)
Друганова О. М. - Витоки проблеми підготовки учителів суспільствознавчих дисциплін в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, Перепелиця Г. А. (2017)
Дутковська Р. В. - Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей з інтелектуальною неповносправністю, ускладненою порушенням процесів нейродинаміки (2017)
Єфімова О. В. - Особливості розвитку проблеми підготовки військових кадрів в Україні у період правління Миколи І (30–50-х рр. ХІХ ст.) (2017)
Задорожна І. П. - Формування іншомовної аудитивної компетентностістудентів лінгвістичних спеціальностей на основі художніх фільмів (2017)
Зінукова Н. В. - Структурні компоненти фахової компетентності перекладача: усний послідовний переклад (2017)
Іозіс І. В. - Основні складові формування професійної культури упедагогічній теорії (2017)
Іщенко В. С. - Метапредметний характер аналітичних умінь та навичок майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Іщенко Л. В. - Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2017)
Кириченко А. А. - Система новых доктрин правового статуса субъектов образовательной деятельности (2017)
Козинець О. Д. - Тенденції управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Козубовська І. В. - Підготовка педагогічних кадрів в сша в контексті полікультурноїосвіти, Мигалина З. І. (2017)
Колесник А. Г. - Педагогічне керівництво навчально-професійною діяльністю студентів (2017)
Компаній О. В. - Робота над текстом-міркування на завершальному етапі початкової мовної освіти (2017)
Кондур О. С. - Інноваційний менеджмент у системі управління вищим навчальним закладом (2017)
Корж-Усенко Л. В. - Студент як учасник навчально-виховного процесу у вищій школі України на початку ХХ ст. (2017)
Кузнецова О. А. - Компетентнісний напрям підготовки учителів музичного мистецтва до творчо-продуктивної роботи з учнями (2017)
Кузьменко Н. В. - Застосування різноманітних форм позааудиторноївиховної роботи з урахуванням індивідуальних інтересів і потреб студентів (2017)
Кузьмінський А. І. - Деякі аспекти впровадження і використання передового педагогічного досвіду в університеті (2017)
Курчатова А. В. - Педагогічні умови формування духовно-моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами художнього слова, Крамаренко М. В. (2017)
Кучай Т. П. - Моделі підготовки майбутніх учителів у європейських країнах, Орос І. І. (2017)
Кучай О. В. - Особливості дистанційного навчання у вищій школі (2017)
Лисенкова І. П. - Використання інноваційних методик у розумовому розвитку дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Медведєва С. В. (2017)
Луцан Н. І. - Лінгводидактичні засади розвитку вмінь будувати висловлювання у молодшому шкільному віці (2017)
Луценко Г. В. - Огляд сучасних стандартів підготовки інженерних кадрів (2017)
Лю Мяоні - Особливості музичного навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів Китаю (2017)
Літвінова М. Б. - Системний підхід до профільного викладання природничих дисциплін у технічних ВНЗ (2017)
Ліхіцька Л. М. - Творчо-виконавський етап підготовки майбутніх учителів музики до роботи з учнями у вокально-хорових гуртках (2017)
Лі Ян - Формування музично-сценічних умінь студентів факультетів мистецтв у педагогічних навчальних закладах України та Китаю (2017)
Майнаєв Ф. Я. - Критерії та показники готовності майбутніх учителів історії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (2017)
Мельничук І. М. - Наукові підходи до формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Микитюк В. І. - Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка (2017)
Митцева О. С. - Професійний імідж сучасного фахівця: соціально-педагогічний аспект (2017)
Мірошніченко В. М. - Формування готовності майбутніх філологів до педагогічної діяльності (2017)
Моренко О. М. - Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх працівників соціальної сфери в процесі фахової підготовки (2017)
Нелін Є. В. - Психоаналітична педагогіка як новітня концепція в освіті постнекласичного суспільства (2017)
Нікітченко Л. О. - Принципи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки (2017)
Олексюк О. Є. - Лідерські риси та якості як складові структури особистості лідера (2017)
Олексюк О. Є. - Формування любові до рідного міста у дітей старшого дошкільноговіку засобами ТРВЗ, Заволока С. В. (2017)
Оліяр М. П. - Інноваційні технології формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Орищук О. І. - Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музики до вокально-просвітницької педагогічної діяльності (2017)
Осадча К. П. - Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України (2017)
Парфентьєва І. П. - Психологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до публічного виступу, Крива В. С. (2017)
Парфентьєва І. П. - Аналіз складових професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Матвійчук К. О. (2017)
Петриченко Л. О. - Здоров’язбережувальна компетентність студентів вищoго пeдaгoгiчнoго навчального зaклaду (2017)
Печко О. М. - Сутність здоров'язберігаючих технологій адаптивного фізичного виховання, Самійленко В. П., Дудоров О. М. (2017)
Повідайчик О. С. - Формування дослідницьких умінь студентів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Варга Н. І., Попович І. Є. (2017)
Попович А. С. - Стилістичний аналіз тексту як метод навчання майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Преснер Р. Б. - Сучасні підходи до формування іншомовної граматичної компетенції студентів немовних спеціальностей (2017)
Рацул О. А. - Особливості формування трудової активності молодших школярів, Бжузе Г., Завітренко Д. Г. (2017)
Розлуцька Г. М. - Організаційно-педагогічна діяльність єпископівМукачівської греко-католицької єпархії у XVIII ст. (2017)
Романишина Л. М. - Використання праксеологічного підходу під час професійної підготовки студентів до розв’язування конфліктів (2017)
Романчук Н. О. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах, Романчук Н. О. (2017)
Рудніцька К. В. - Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю (2017)
Ручинська Н. С. - Теоретико-методологічні підходи до підготовкибакалаврів в умовах поєднання очної і дистанційної форм навчання (2017)
Рябуха І. М. - Династії морських офіцерів як основа розвитку морської справи (2017)
Симоненко Н. О. - Змістові основи організації самостійної роботи студентів-медиків у вищих навчальних закладах США (2017)
Слятіна І. О. - Сучасні підходи до патріотичного виховання учнів підліткового віку (2017)
Соколовська о. С. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2017)
Солодовник А. О. - Професійна підготовка судноводіїв у морських навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Сотер М. В. - Критерії, показники і рівні сформованості готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2017)
Староста В. І. - Педагогічний моніторинг та педагогічна діагностика: сутність і взаємозв’язок понять (2017)
Степанова Т. М. - Педагогічна творчість у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності (2017)
Струк А. В. - Особливості збагачення словникового запасу дітей шестирічного віку (2017)
Султанова Н. В. - Форми і методи соціального виховання дітей в діяльності інтернатних закладів освіти в Україні (1956 – 60-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Туртаєв Ю. В. - Історичний генезис ідеї військово-патріотичного виховання молоді в українському суспільстві, Ольшанський С. І. (2017)
Тітова Г. В. - Зміст методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Філімонова Т. В. - Констатувальний етап дослідження підготовки майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Якименко С. І. (2017)
Чжан Няньхуа - Структура художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Чичук А. П. - Підготовка кадрів для системи підвищення кваліфікації учителів початкової школи у Великій Британії та США (2017)
Шама І. П. - Переваги та обмеження використання кейс-технології упроцесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів (2017)
Шаров С. В. - Розробка експертної системи для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів, Єремєєв В. С., Печерський Р. В. (2017)
Шостачук А. М. - Чисельне дослідження кінематичних характеристикплоских важільних механізмів іі класу в навчальній дисципліні "Теорія механізмів і машин" (2017)
Штефан О. С. - Сучасна практика формування національно-патріотичного світогляду у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Ярошевська Л. В. - Самостійна навчально-пізнавальна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами патріотичного виховання (2017)
Ястремська С. О. - Інтерактивні електронні освітні ресурси в дистанційній професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Бабенко К. П. - Активізація навичок монологічного мовлення студентів молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту (2019)
Березовська Л. І. - Формування професійно-спрямованого мовлення у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників (2019)
Біда О. А. - Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі, Кузьмінський А. І., Кучай Т. П., Кучай О. В., Сулим О. І. (2019)
Білик Р. М. - Гендерний підхід як умова підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу (2019)
Бірюк С. В. - Багатофункціональна підготовка стрибунів у висоту в річному макроциклі, Семерджян М. Г., Бірюк В. В. (2019)
Будак В. Д. - Патріотичне виховання молоді в глобалізаційний вік: зарубіжний досвід (2019)
Булгару Н. Б. - Технологія викладання німецької мови в умовах використання різних моделей дистанційного навчання (2019)
Гао Мін - Сутність вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Горошкіна О. М. - Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу (2019)
Грицак Н. Р. - Реалізація компаративної лінії у підручниках і посібниках із зарубіжної літератури для вищої школи (2019)
Гуань Юе - Основні чинники сучасної вокально-виконавської підготовки студе нтів згідно структури національного менталітету в контексті українських співацьких традицій (2019)
Заскалета С. Г. - Тенденції професійної підготовки фахівців педагогічного профілю: застосування міжпредметних зв'яків (2019)
Кардаш І. М. - Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації (2019)
Карсканова С. В. - Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки (2019)
Костюк С. С. - Лінгвокультурологічний компонент мовної підготовки іноземних студентів у процесі навчання української мови (2019)
Кузьменко В. В. - Суперечливість тенденцій розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр., Чух Г. П. (2019)
Курчатова А. В. - Сучасна українська сім'я та її погляди на формування патріотизму в дітей старшого дошкільного віку (2019)
Леврінц М. І. - Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США (2019)
Малишева Л. С. - Соціальний розвиток підлітків з обмеженими можливостями: ресурси інклюзивної освіти (2019)
Міленіна Г. С. - Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти на засадах нової української школи засобами квест-технології (2019)
Набатов С. М. - Проблема визначення "професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва" у котексті компаративного дослідження (2019)
Нагорна О. В. - Методика діагностики та моніторингу інклюзивної готовності педагогів (2019)
Никифорчук-Падура І. А. - Особливості діагностування готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками (2019)
Олексюк О. Є. - Формування та розвиток у студентів університету лідерських якостей у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін (2019)
Паршук С. М. - Підготовка майбутніх учителів до формування національної свідомості у здобувачів початкової освіти (2019)
Попова Л. О. - Особливості організації самостійної роботи учнів ліцею з української мови (2019)
Продан Л. А. - Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів у системі уроків в педагогічній концепції В. О. Сухомлинського (2019)
Пустовойченко Д. В. - Професійна мобільність як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів під час вивчення іноземної мови (2019)
Раковська М. А. - Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя іноземної мови в системі освітнього процесу (2019)
Рогальська-Яблонська І. П. - Правова соціалізація вихованців закладів інтернатного типу: сутність та особливості, Корінна Г. О. (2019)
Романчук Н. О. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних закладах освіти, Майборода О. В., Романчук Н. О. (2019)
Руденко Ю. А. - Компоненти професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Рускуліс Л. В. - Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2019)
Садовенко С. Г. - Формування організаційно-педагогічних умов підготовки та розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу (2019)
Сидоренко О. Л. - Приватна і громадська ініціатива в розвитку вищої школи країн Європи та Америки (2019)
Січко І. О. - Компетентнісний підхід до еколого-природничої підготовки майбут ніх педагогів у вимірах вимог сталого розвитку (2019)
Слижук О. А. - Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід (2019)
Староста В. І. - Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності (2019)
Степаненко В. І. - Об'єкт-суб'єктний компонент системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Степанова Д. В. - Компонентно-структурний аналіз професійно-дипломатичного спілку вання майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин (2019)
Тесленко С. О. - До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (2019)
Цуркан М. В. - Роль мови у процесах гуманізації, гуманітаризації та демократизації вищої медичної освіти (2019)
Чжан Чун - Методичний аспект формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання (2019)
Чумаченко О. Ю. - Педагогічні особливості використання інноваційних технологій біомеханіки у тренувальному процесі спортсменів єдиноборців, Козубенко О. С. (2019)
Шестакова Т. В. - Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів (2019)
Янс Інши - Формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика (2019)
Якименко П. В. - Формування технологічної готовності майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників засобами інноваційних технологій (2019)
Яремчук Н. В. - Творчість І. Драча в контексті розвитку сучасного літературного компаративізму, Тиршу В. В. (2019)
Малежика П. М. - Вебінар як форма організації практико-технічної підготовки майбутніх IT-фахівців (2019)
Василенко Л. І. - Рівнева характеристика збагачення словника молодших дошкільників у процесі фізичного виховання (2019)
Авраменко К. В. - Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Арешина Ю. В. - Професійна діяльність фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, Беспалова О. О., Авраменко Н. Б. (2020)
Аристова Л. С. - Патріотичне виховання другокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу "Мистецтво" (2020)
Bebko S. V. - The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education (2020)
Букатова Г. М. - Технологія дистанційного навчання природничих наук учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Федорова О. В., Яренчук Л. Г. (2020)
Бялик О. В. - Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України (2020)
Веньфен Ч. - Основні закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у контексті евристичного підходу (2020)
Глазунова І. К. - До питання інтерпретації творів Ф. Шопена в роботі майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Гуань Ю. - Аксіологічний підхід у процесі формування готовності магістрантів до вокально-виконавської діяльності (2020)
Гурін Р. С. - Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів, Кушнірук А. С., Яцій О. М. (2020)
Долгопол О. О. - Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема, Кір'янова О. В. (2020)
Дудка Т. Ю. - Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду (2020)
Жигинас Т. В. - Осмислення значущості інтерпретації у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід, Нагорна О. В. (2020)
Інші Я. - Когнітивно-аксіологічний підхід формування вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Іваненко С. В. - Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов (2020)
Іванов О. К. - Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності, Іванова В. Л. (2020)
Іванова В. В. - Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Іванюк М. В. - Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі "Дари волхвів") (2020)
Княжева І. А. - Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти (2020)
Койчева Т. І. - Критеріальний підхід до формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей, Галіцан О. А., Лян Цзе. (2020)
Колесник А. Г. - Конфлікти та їх вирішення в процесі комунікативної взаємодії учасників педагогічного процесу закладу дошкільної освіти (2020)
Корнещук В. В. - Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти (2020)
Кучменко Е. М. - Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії), Козир А. В. (2020)
Лисенко Я. О. - Художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової категорії, Худієнко Ю. М. (2020)
Лянна О. В. - Специфіка професійної діяльності магістрів з фізичної терапії та ерготерапії, Сущенко О. М. (2020)
Майборода Р. В. - Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS – програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами (2020)
Малишевський О. В. - Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2020)
Мартинюк А. К. - Українська диригентсько-хорова школа сучасності: джерелознавчі студії (2020)
Мельничук І. М. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (2020)
Мовчан Т. В. - Национальная языковая картина мира и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения иностранных студентов, Похилько О. В., Ставнівка А. М. (2020)
Мушинська Н. С. - Методи формування дипломатичного красномовства у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки (2020)
Ноздрова О. П. - Застосування активних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка" (2020)
Огреніч М. А. - Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі (2020)
Панчук А. П. - Психолого-педагогічні основи формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки, Панчук І. В., Проказюк С. В. (2020)
Парфентьєва І. П. - Формування компетенцій інтерпретації хорових творів у майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Парфіненко Т. О. - Особливості формування здорового стилю життя студентів вищої школи (2020)
Пентилюк М. І. - Текстоцентричний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2020)
Підгірний О. В. - Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності (2020)
Потапчук Т. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Пшиченко В. В. - Особливості методики викладання нормативного курсу "Цитологія" студентам педагогічних спеціальностей у межах кредитно – трансферної системи, Вичалковська Н. В., Тарасова С. М., Кучер О. О., Костенко І. В. (2020)
Руденко Ю. А. - Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Сараєва І. В. - Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності (2020)
Сахарова О. М. - Ранкова гімнастика як засіб збагачення словника дітей 4-го року життя (2020)
Семеног О. М. - Лексико-народознавчий компонент – вагомий складник професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Середа І. В. - Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами (2020)
Сіка Ю. Ю. - Теоретичні аспекти формування диригентсько-хорової освіти в Україні (2020)
Струк А. В. - Критеріальний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя (2020)
Таргоній І. В. - До питання використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів (2020)
Федоренко В. І. - Розвиток впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської діяльності (2020)
Фесенко О. С. - Формування особистісного компонента професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті нової української школи, Шинкаренко В. В. (2020)
Харченко І. І. - Особливості методики формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2020)
Чжухуа Л. - Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: критеріальний вимір (2020)
Шапар Л. В. - Особливості співпраці судноплавних та крюїнгових компаній з морськими ЗВО у підборі кваліфікованих кадрів, Шпілєвая Т. В. (2020)
Шуай Л. - Асоціативне поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2020)
Юнік І. Д. - Імідж та репутація як складники бренду педагога закладу вищої освіти (2020)
Титул, зміст (2020)
Козловський В. В. - Синтез розімкнутого зв'язку системи синхронізації несучої частоти при умові підвищення порядку астатизму, Туровський О. Л., Баланюк Ю. В. (2020)
Костановський В. В. - Математична модель надійності приймально-передавальної афар у приймальном режимі за критерієм допустимого погіршення рівня бокових пелюсток, Козачук О. Д., Мачалін І. О. (2020)
Булашенко А. В. - Оптимізація поляризатора на основі квадратного хвилеводу з діафрагмами, Пільтяй С. І., Демченко І. В. (2020)
Плющ О. Г. - Дослідження перехідних характеристик градієнтного алгоритму налаштування антенної решітки (2020)
Щербина О. А. - Принципи побудови антенних решіток для систем радіомоніторингу (2020)
Barannik V. V. - Video segment coding method for bit rate control information technology, Ryabuha U. N., Tverdokhlib V. V., Shulgin S. S., Barannik D. V. (2020)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми суміщеного автомата в базисі НАНО-ПЛМ, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В., Сабурова С. О. (2020)
Волков О. Є. - Дворівнева технологія інтелектуального застосування бортової відеокамери безпілотних літальних апаратів для моніторингу геопросторових даних, Богачук Ю. П., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2020)
Кочан В. В. - Метод забезпечення завадостійкості вимірювання середнього енергоспоживання мікроконтролерів (2020)
Полухін А. В. - Про вплив завад у сигналі курсової радіомаякової системи на точність автоматичного заходу літака на посадку, Закалата Д. Ю., Ляховський В. В. (2020)
Поперешняк С. В. - Тестування датчиків псевдовипадкових чисел, вбудованих в смарт-карти (2020)
Приставка П. О. - Імітаційна апробація інформаційної технології навігації літального апарата за оптичним каналом, Чирков А. В., Сорокопуд В. І., Здота Д. В. (2020)
Савченко А. С. - Методи управління корпоративною інформаційною системою на базі теорії оптимального управління (2020)
Jaworski A. - Comparative assessment of co2 emissions and fuel consumption in a stationary test of the passenger car running on various fuels, Boichenko S., Madziel M., Pavliukh L. (2020)
Єременко В. С. - Метод обробки результатів вимірювання медичних показників, Іванець О. Б., Буриченко М. Ю. (2020)
Фролова Л. А. - Магнітні, структурні та фотокаталітичні властивості феритів мefe2o4 (me = ni, mn, zn), отриманих плазмовим методом (2020)
Соловйова О. О. - Передумови впровадження заходів безпеки в аеропорту, Валько А. М. (2020)
Яшанов І. М. - Обґрунтування моделі витрат на експлуатацію наземних засобів аеронавігації (2020)
Лук'янова Л. Б. - Сутнісний аналіз андрагогічної моделі М. Ноулза та доцільність її використання у сучасній практиці навчання дорослих, Павлов І. (2020)
Бабушко С. Р. - Особливості розвитку активного громадянства дорослих у сучасних умовах (2020)
Головченко Г. О. - Аналіз діяльності центрів медіаосвіти в Україні (2020)
Котелянець Ю. С. - Підготовка майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей дошкільного віку (2020)
Ликтей Л. М. - Принципи та закономірності розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів (2020)
Малишевська І. А. - Удосконалення підготовки педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти (2020)
Малишевський О. В. - Дослідження формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів у контексті практичної підготовки (2020)
Михайлов В. М. - Поняття "безпека" і "цивільна безпека" у міждисциплінарному науковому дискурсі (2020)
Тарасова О. В. - Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладачів теоретичного навчання та інструкторів виробничого навчання в умовах промислового підприємства: андрагогічний аспект, Сулима Т. С. (2020)
Філатов А. О. - До питання про неформальну освіту фахівців у сфері охорони здоров'я (на прикладі корпоративного навчання) (2020)
Цюняк О. П. - Професійна підготовка майбутніх педагогів засобами дистанційного навчання в умовах карантину (2020)
Аніщенко О. В. - Творча спадщина Софії Русової: андрагогічний аспект (2020)
Vasylenko O. - Religious education of inmates in correctional institutions (2020)
Котун К. В. - Наукові підходи в освіті дорослих Фінляндії (2020)
Самко А. М. - Наукометричний аналіз педагогічної спадщини академіка С. Гончаренка (2020)
Філіпчук Н. О. - Проблема музейної педагогіки у науково-педагогічному дискурсі (2020)
Андрющенко Я. - Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей) (2016)
Бо Ч. - Компонентна структура готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності (2016)
Боделан М. - Вуличний соціальний працівник: професійні функції (2016)
Вішнікіна Л. - Теоретичні засади формування методичної системи компетентнісного навчання географії (2016)
Гамза А. - Методична реалізація описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь (2016)
Добровольська А. - Оцінювання фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів за рівнями сформованості ІТ-компетентності (2016)
Довгань Н. - Провідні чинники формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Козяр М. - Окремі аспекти методики розв’язування задач з нарисної геометрії, Крівцов В. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів підвищення фізичної працездатності учасників багатоденних піших туристських походів оздоровчого спрямування, Пилипенко М., Редько С. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів покращення фізичної та розумової працездатності підростаючого покоління, Редько С., Луцик М. (2016)
Курілова В. - Роль учителя фізичної культури в організації спортивно-масової роботи зі спортсменами початківцями, Редько С., Пустовойт П., Щасливий С. (2016)
Пахомова Н. - Психолого-педагогічні умови інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2016)
Райковська Г. - Комп’ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ (2016)
Савінова Н. - Театралізована логопедична діагностика стану сформованості словника дітей дошкільного віку (2016)
Скорнякова О. - Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Сорока О. - Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тіхоміров А. - Розвиток фізичних якостей майбутнього туриста, Усатюк Г. (2016)
Цземін Т. - Методичне забезпечення вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційній основі (2016)
Чень М. - Моделювання співацької діяльності майбутніх учителів музики у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Бутко О. - Економічна культура як соціально-педагогічна проблема (2016)
Галущенко В. - Впровадження засобів нейробіки у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2016)
Гвоздій С. - Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів (2016)
Калаур С. - Характеристика толерантності як показника готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Кисличенко В. - Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення (2016)
Корнещук В. - Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ (2016)
Короленко В. - Психолого-педагогічні теорії морального формування дітей шкільного віку (2016)
Кузнецова О. - Аксіологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2016)
Лосєва О. - Оновлені навчальні програми з вивчення англійської мови у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів: очікування та фактичні зміни (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна освіта: освітологічний контекст (2016)
Михасюк К. - Використання інформаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в економічних коледжах (2016)
Олексюк Н. - Моделювання процесу соціалізації як умова ефективності соціальної реабілітації особистості (2016)
Парфанович А. - Актуальність профілактики сімейного насильства серед молодих пар (2016)
Сорочан Ю. - Використання комп’ютерних технологій на уроках математики у спеціальній школі, Михальчишина А. (2016)
Стельмах Н. - Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога (2016)
Фрицюк В. - Структура готовності до безперервного професійного саморозвитку майбутніх педагогів (2016)
Бєлова О. - Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Княжева І. - Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах взаємодії ДНЗ і сім’ї (2016)
Крамаренко А. - Підготовка вчителя нової формації для початкової школи в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Лісова Л. - Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач (2016)
Малашевська І. - Організаційно-методична система музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах саногенно-особистісного підходу (2016)
Бондарук Я. - Формування глобальної компетентності у контексті навчання англійської мови майбутніх філологів як новий виклик системі освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Дружененко Р. - Дидактичні основи формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2016)
Клехо О. - Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі з використанням методів ситуативного моделювання (2016)
Крутова Н. - Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики (2016)
Сіранчук Н. - Основні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра (2016)
Шевченко А. - Зміст та структурні компоненти фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Білоконь Г. - Етапи гуманізації системи реформування вищої освіти в Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Возна З. - Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін (2016)
Грінченко О. - Розвиток краєзнавчої освіти у Харківському регіоні, Губіна С. (2016)
Зеркаль М. - Вища освіта України в роки незалежності: етапи, періодизація, проблеми (2016)
Кириченко А. - Новая концепция бесплатного и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Ніколаєнко Н. - Формування предметно-методичної компетентності викладача суспільствознавчих дисциплін (2016)
Нікора А. - Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету (2016)
Побєдаш І. - Методичні аспекти формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії (2016)
Старєва А. - Формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця: операційно-діяльнісний блок моделі (2016)
Бородієнко О. - Зарубіжний досвід розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2016)
Ваколюк А. - Формування на уроках фізичної культури процесу навчання у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Воронцова К. - Соціально-економічний вплив на освітню підготовку правознавців в Україні (у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття) (2016)
Гош В. - Особливості розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80- ті роки ХХ століття (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) (2016)
Кань В. - Основні підходи до інструментальної підготовки студентів з Китаю (2016)
Кравець В. - Історичні та теоретичні аспекти становлення сексуальної педагогіки (2016)
Лещій Н. - Історичні засади використання засобів фізичної культури у практиці навчання і реабілітації дітей зі складними вадами психофізичного розвитку (2016)
Хайруддинов М. - Инновационная педагогическая деятельность крымскотатарского просветителя И. Гаспринского (2016)
Стариков И. - Соприкосновение с личностью Кобзаря (2016)
Відомості про авторів (2016)
Асланян Т. С. - Чинники формування симптомокомплексу "емоційного холоду” (2011)
Білик Т. М. - Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі (2011)
Валитова И. Е. - Детский аутизм как новая профессиональная реальность (2011)
Вірна Ж. П. - Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості (2011)
Вічалковська Н. К. - Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку (2011)
Глова І. В. - Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби, Малімон Л. Я. (2011)
Гошовська О. Я. - Структурно-функціональні особливості психозахисту в процесі самоприйняття підлітків (2011)
Гошовський Я. О. - Поновна соціалізація депривованої особистості:макро- й мікрочинники та синергетичний підхід (2011)
Губа Н. О. - Роль вихователя у формуванні комунікативної компетентностідошкільника (2011)
Гуляс І. А. - Детермінанти самоздійснення особистості (2011)
Зарицька В. В. - Рівень розуміння студентами власних емоцій у структурі емоційного інтелекту як важливої складової частини їх професійної підготовки (2011)
Засєкіна Л. В. - Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження (2011)
Кихтюк О. В. - Дослідження авторитарної структури особистостіяк протилежного полюса толерантної особистості (2011)
Ковтун Р. А. - Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна (2011)
Колісник О. П. - Постнекласична парадигма взаємодії особистостізі світом шляхом її духовного саморозвитку (2011)
Кондратюк С. М. - Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання (2011)
Кульчицька А. В. - Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця (2011)
Куренчук Л. С. - Психологічні особливості формування ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади (2011)
Мілінчук В. І. - Специфіка емпіричного вивчення мовлення пацієнтів після інсульту з моторною афазією (2011)
Олійник В. В. - Макіавеллістичні тенденції комунікативної компетентностіслужбовців державної прикордонної служби, Вірний С. С. (2011)
Пастрик Т. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання в діяльності лікарів швидкої допомоги (2011)
Пашкіна А. М. - Аксіологічний вимір діяльності державних службовців: історичний спадок та вимоги сучасності (2011)
Подляшаник В. В. - Креативне управління й ефективність організації (2011)
Потапчук Л. В. - Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля (2011)
Резнікова О. А. - Адаптованість особистості в контексті різних методологічних підходів до проблеми адаптації (2011)
Тарасюк І. В. - Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища (2011)
Тригуб Г. В. - Психологічні особливості оволодіння іноземною мовою дітьми молодшого шкільного віку (2011)
Філіппова І. Ю. - Рефлексивні здібності педагога у професійній діяльності (2011)
Хворост Х. Ю. - Концептуальні межі поняття позиції в психології (2011)
Хлівна О. М. - Розвиток позитивної Я-концепції студентів засобами психологічного тренінгу (2011)
Шкарлатюк К. І. - Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці (2011)
Сахарова Т. С. - Фармацевтична опіка при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій: можливості фітонірингу з позицій доказової медицини, Безугла Н. П., Отрішко І. А., Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2020)
Міщенко О. Я. - Клініко-економічні аспекти фібратів, Калько К. О., Осташко В. Ф., Грешко Ю. І., Клепач П. Г., Гончарук Я. І. (2020)
Ткачова О. В. - Аналіз доказової бази клінічної ефективності та безпеки ацикловіру для місцевого використання, Билов І. Є. (2020)
Бадалов Р. М. - Оцінка стану біоценозу ротової порожнини хворих на цукровий діабет ІІ типу при користуванні зйомними зубними протезами, Коваленко Г. А. (2020)
Savych A. O. - The screening study of the hypoglycemic activity of herbal mixtures (presentation 3), Marchyshyn S. M., Milian I. I. (2020)
Вєтрова К. В. - Оцінка впливу комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином на морфофункціональний стан тимусу та селезінки щурів за умов токсичної дії доксорубіцину, Сахарова Т. С. (2020)
Карпушина С. А. - Лабораторна токсикологічна діагностика отруєнь флуоксетином, Баюрка С. В. (2020)
Колупаєв С. М. - Інфрачервона спектроскопія в оцінюванні мінерального складу ниркових каменів, Лісовий В. М., Березняк О. П. (2019)
Крилюк В. О. - Вплив ішемії-реперфузії кінцівки на стан мінералізаціїза умови поєднаної абдоміно-скелетної травми та масивної крововтрати, Гаріян С. В. (2019)
Личко В. С. - Місце нейротрофічної терапії в концепції стимуляції вторинного ангіогенезу при гострій фокальній церебральній ішемії (2019)
Павлович О. В. - Кріоконсервування сперматозоїдів людини з проникаючими і непроникаючими кріопротекторами, Гапон Г. О., Юрчук Т. О., Петрушко М. П. (2019)
Сідь Є. В. - Розподіл генотипів поліморфізмів генів маркерів системної запальної відповіді у хворих зі STEMI, Соловйов О. В. (2019)
Ярова С. П. - Оптимізація виготовлення еластичних підкладок при знімному зубному протезуванні, Комлев А. А., Гензицька О. С., Турчененко С. О., Яров Ю. Ю. (2019)
Мартовицький Д. В. - Вплив рівня інсуліноподібного фактора росту-I та ендостатину в сироватці крові на показники ліпідного профілю у хворих на гострий інфаркт міокарда й ожиріння (2019)
Варешнюк О. В. - Клініко-неврологічні особливості передчасно народжених дітей із гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, В’юн В. В. (2019)
Волошина Н. П. - Нейровизуализация как способ "заглянуть под клинический порог" нейродегенерации, Черненко М. Е., Волошин-Гапонов И. К., Василовский В. В., Негреба Т. В., Костюковская А. Е., Гапонов П. К. (2019)
Косенко К. А. - Аналіз вираженості й варіативності психопатологічної симптоматики у структурі порушень психічного здоров'я в моряків далекого плавання залежно від випробовуваного ними рівня психосоціального стресу (2019)
Кривицький В. О. - Аналіз особливостей міжособистісної взаємодії у хворих на хронічний простатит із різним станом подружньої задоволеності (2019)
Кривоніс Т. Г. - Почуття провини як фактор впливу на сімейне функціонування в родинах з онкологічним пацієнтом (2019)
Мисула Ю. І. - Особливості змін у когнітивній сфері хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу (2019)
Стародубцева Ю. А. - Клініко-патопсихологічна і психодіагностична специфіка розладів адаптації, коморбідних із комп'ютерною адикцією (2019)
Пуляєва І. С. - Діагностика колатерального кровообігу під час реваскуляризації артерій головного мозку (2019)
Годованець О. І. - Чинники ризику розвитку захворювань твердих тканин зубів у дітей. Сучасний стан питання, Котельбан А. В., Гринкевич Л. Г., Романюк Д. Г. (2019)
Заболотная И. И. - Усовершенствование методов диагностики, классификации микротрещин эмали зубов и способа оценки эффективности их лечения (2019)
Buyun L. - The antimicrobial activity of ethanolic extracts derived from leaves and pseudobulbs of Coelogyne Flaccida Lindl. (Orchidaceae) against different Staphylococcus Aureusstrains, Kovalska L., Gyrenko O., Tkachenko H., Kurhaluk N. (2020)
Rossokha V. I. - Genetic diversity of simmental cattle lines by polymorphic blood group systems, Drobiazko O. V., Boyko Y. A., Tur G. N., Oliinychenko Y. K., Zaderikhina O. A., Brovko O. V. (2020)
Tkachenko H. - Post-vaccinated alterations in the markers of lipid and protein oxidation in the gills of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) immunized against the enteric redmouth disease, Kurhaluk N., Grudniewska J., Pękala-Safińska A. (2020)
Tkachenko H. - Exercise-induced changes in the level of total protein and its fractions in the blood of horses involved in recreational horseback riding, Kurhaluk N., Tkachova I. (2020)
Адмін О. Є. - Відтворювальна здатність, збереженість та молочна продуктивність кросбредних корів-первісток, Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д. (2020)
Бучковська В. І. - Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність, Євстафієва Ю. М. (2020)
Головач М. Й. - Рівень нервової рівноваги коней гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2020)
Драчук І. В. - Вплив плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток, Рябініна О. В., Мельник В. О., Руда С. В., Чаплигін Є. М. (2020)
Золотарьов А. П. - Продуктивність дійних корів при використанні новітньої технології годівлі, Сєдюк І. Є., Золотарьова С. А. (2020)
Коваленко В. М. - Психофізіологічні властивості цуценят як маркери відбору для їх подальшого використання, Глазков Е. О., Галицька Л. М., Левченко А. В. (2020)
Козир В. С. - Забійні якості молодняку свиней порід ландрас та уельс, Церенюк О. М., Акімов О. В., Бабіч М. (2020)
Кондратюк В. М. - Вплив амінокислотного живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі (2020)
Мартинюк І. М. - Виживаність сперми кнурів за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва, Стрижак Т. А., Сахацький Г. І. (2020)
Панькова С. М. - Вплив щільності посадки на несучість, збереженість і ефективність використання курей-несучок в кліткових батареях (2020)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів із побічної продукції при розведенні м’ясної породи шароле, Осипенко Т. Л., Сікун М. В. (2020)
Подобєд Л. І. - Ефективність пробіотика на основі молочнокислих бактерій в період зміни складу раціону у дійних корів у транзитну фазу лактації, Кравченко Ю. С., Седюк І. Є., Єлецька Л. М., Золотарьов А. П., Прусова Г. Л., Петренко С. В. (2020)
Руденко Є. В. - Теоретичні основи годівлі великої рогатої худоби у історичній та сучасній ретроспекції (за бібліографією академіка Г.О. Богданова), Кунець В. В. (2020)
Сварчевська О. З. - Вплив рівня основних лімітуючих амінокислот і метаболічної енергії у раціонах на показники протеїнового обміну та продуктивність поросят, Огородник Н. З. (2020)
Стародуб Л. Ф. - Особливості каріотипу корів білоголової української породи (2020)
Ткачова І. В. - Торійська порода коней в Україні, Марущак В. Д., Банас В. М. (2020)
Тришин А. К. - Агрокластер как основа развития сельских территорий (2020)
Туринський В. М. - Стан та тенденції розвитку конкурентоздатного вівчарства в Україні, Богданова К. С., Богданова Н. В. (2020)
Халак В. І. - Результати оцінки племінної цінності свиноматок з використанням традиційних та інноваційних методів, Козир В. С., Руденко Є. В. (2020)
Шоміна Н. В. - Особливості обробки яєць водоплавної птиці в процесі інкубації, Байдевлятова О. М. (2020)
Войтенко С. Л. - Ефективність розведення інбредної худоби білоголової української породи, Сидоренко О. В. (2020)
Правила оформлення статей (2020)
Березянко Т. В. - Сучасні тенденції національного освітнього процесу (2019)
Руснак А. В. - Державне регулювання та підтримка розвитку споживчої кооперації в Україні (2019)
Мармуль Л. О. - Інституційні засади удосконалення управління розвитком споживчої кооперації (2019)
Гораль Л. Т. - Вдосконалення системи бюджетування на підприємствах газотранспортної галузі, Шийко В. І., Шкварилюк М. В. (2019)
Дорошенко Г. О. - Корпоративний контроль у системі вартісно-орієнтованого управління підприємствами, Дорошенко О. Г. (2019)
Васільєва Л. М. - Кластер як механізм модернізації рекреаційної сфери регіону, Дацій Н. В. (2019)
Королюк Ю. Г. - Прогнозні домінанти регіонального розвитку (на прикладі чернівецької області), Толуб’як В. С. (2019)
Кравченко В. І. - Економічні та фінансові проблеми розвитку Києва як глобального міста (2019)
Денисюк В. О. - Аналіз ринку екзоскелетів (2019)
Сафонов Ю. М. - Аналіз сучасного стану діяльності видавничо-поліграфічної галузі України, Михайловська О. В. (2019)
Пилипенко К. А. - Актуальні питання обліку довгострокових активів в контексті міжнародного та вітчизняного досвіду, Арутюнова О. А. (2019)
Ткачук В. І. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств, Яремова М. І. (2019)
Богачов С. В. - Шляхи зміцнення екологічної безпеки міста (2019)
Ліпич Л. Г. - Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання, Зеленко О. М. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського