Bebko S. V. - The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education (2020)
Букатова Г. М. - Технологія дистанційного навчання природничих наук учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Федорова О. В., Яренчук Л. Г. (2020)
Бялик О. В. - Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України (2020)
Веньфен Ч. - Основні закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у контексті евристичного підходу (2020)
Глазунова І. К. - До питання інтерпретації творів Ф. Шопена в роботі майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Гуань Ю. - Аксіологічний підхід у процесі формування готовності магістрантів до вокально-виконавської діяльності (2020)
Гурін Р. С. - Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів, Кушнірук А. С., Яцій О. М. (2020)
Долгопол О. О. - Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема, Кір'янова О. В. (2020)
Дудка Т. Ю. - Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду (2020)
Жигинас Т. В. - Осмислення значущості інтерпретації у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід, Нагорна О. В. (2020)
Інші Я. - Когнітивно-аксіологічний підхід формування вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Іваненко С. В. - Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов (2020)
Іванов О. К. - Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності, Іванова В. Л. (2020)
Іванова В. В. - Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Іванюк М. В. - Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі "Дари волхвів") (2020)
Княжева І. А. - Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти (2020)
Койчева Т. І. - Критеріальний підхід до формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей, Галіцан О. А., Лян Цзе. (2020)
Колесник А. Г. - Конфлікти та їх вирішення в процесі комунікативної взаємодії учасників педагогічного процесу закладу дошкільної освіти (2020)
Корнещук В. В. - Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти (2020)
Кучменко Е. М. - Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії), Козир А. В. (2020)
Лисенко Я. О. - Художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової категорії, Худієнко Ю. М. (2020)
Лянна О. В. - Специфіка професійної діяльності магістрів з фізичної терапії та ерготерапії, Сущенко О. М. (2020)
Майборода Р. В. - Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS – програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами (2020)
Малишевський О. В. - Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2020)
Мартинюк А. К. - Українська диригентсько-хорова школа сучасності: джерелознавчі студії (2020)
Мельничук І. М. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (2020)
Мовчан Т. В. - Национальная языковая картина мира и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения иностранных студентов, Похилько О. В., Ставнівка А. М. (2020)
Мушинська Н. С. - Методи формування дипломатичного красномовства у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки (2020)
Ноздрова О. П. - Застосування активних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка" (2020)
Огреніч М. А. - Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі (2020)
Панчук А. П. - Психолого-педагогічні основи формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки, Панчук І. В., Проказюк С. В. (2020)
Парфентьєва І. П. - Формування компетенцій інтерпретації хорових творів у майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Парфіненко Т. О. - Особливості формування здорового стилю життя студентів вищої школи (2020)
Пентилюк М. І. - Текстоцентричний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2020)
Підгірний О. В. - Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності (2020)
Потапчук Т. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Пшиченко В. В. - Особливості методики викладання нормативного курсу "Цитологія" студентам педагогічних спеціальностей у межах кредитно – трансферної системи, Вичалковська Н. В., Тарасова С. М., Кучер О. О., Костенко І. В. (2020)
Руденко Ю. А. - Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Сараєва І. В. - Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності (2020)
Сахарова О. М. - Ранкова гімнастика як засіб збагачення словника дітей 4-го року життя (2020)
Семеног О. М. - Лексико-народознавчий компонент – вагомий складник професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Середа І. В. - Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами (2020)
Сіка Ю. Ю. - Теоретичні аспекти формування диригентсько-хорової освіти в Україні (2020)
Струк А. В. - Критеріальний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя (2020)
Таргоній І. В. - До питання використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів (2020)
Федоренко В. І. - Розвиток впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської діяльності (2020)
Фесенко О. С. - Формування особистісного компонента професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті нової української школи, Шинкаренко В. В. (2020)
Харченко І. І. - Особливості методики формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2020)
Чжухуа Л. - Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: критеріальний вимір (2020)
Шапар Л. В. - Особливості співпраці судноплавних та крюїнгових компаній з морськими ЗВО у підборі кваліфікованих кадрів, Шпілєвая Т. В. (2020)
Шуай Л. - Асоціативне поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2020)
Юнік І. Д. - Імідж та репутація як складники бренду педагога закладу вищої освіти (2020)
Титул, зміст (2020)
Козловський В. В. - Синтез розімкнутого зв'язку системи синхронізації несучої частоти при умові підвищення порядку астатизму, Туровський О. Л., Баланюк Ю. В. (2020)
Костановський В. В. - Математична модель надійності приймально-передавальної афар у приймальном режимі за критерієм допустимого погіршення рівня бокових пелюсток, Козачук О. Д., Мачалін І. О. (2020)
Булашенко А. В. - Оптимізація поляризатора на основі квадратного хвилеводу з діафрагмами, Пільтяй С. І., Демченко І. В. (2020)
Плющ О. Г. - Дослідження перехідних характеристик градієнтного алгоритму налаштування антенної решітки (2020)
Щербина О. А. - Принципи побудови антенних решіток для систем радіомоніторингу (2020)
Barannik V. V. - Video segment coding method for bit rate control information technology, Ryabuha U. N., Tverdokhlib V. V., Shulgin S. S., Barannik D. V. (2020)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми суміщеного автомата в базисі НАНО-ПЛМ, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В., Сабурова С. О. (2020)
Волков О. Є. - Дворівнева технологія інтелектуального застосування бортової відеокамери безпілотних літальних апаратів для моніторингу геопросторових даних, Богачук Ю. П., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2020)
Кочан В. В. - Метод забезпечення завадостійкості вимірювання середнього енергоспоживання мікроконтролерів (2020)
Полухін А. В. - Про вплив завад у сигналі курсової радіомаякової системи на точність автоматичного заходу літака на посадку, Закалата Д. Ю., Ляховський В. В. (2020)
Поперешняк С. В. - Тестування датчиків псевдовипадкових чисел, вбудованих в смарт-карти (2020)
Приставка П. О. - Імітаційна апробація інформаційної технології навігації літального апарата за оптичним каналом, Чирков А. В., Сорокопуд В. І., Здота Д. В. (2020)
Савченко А. С. - Методи управління корпоративною інформаційною системою на базі теорії оптимального управління (2020)
Jaworski A. - Comparative assessment of co2 emissions and fuel consumption in a stationary test of the passenger car running on various fuels, Boichenko S., Madziel M., Pavliukh L. (2020)
Єременко В. С. - Метод обробки результатів вимірювання медичних показників, Іванець О. Б., Буриченко М. Ю. (2020)
Фролова Л. А. - Магнітні, структурні та фотокаталітичні властивості феритів мefe2o4 (me = ni, mn, zn), отриманих плазмовим методом (2020)
Соловйова О. О. - Передумови впровадження заходів безпеки в аеропорту, Валько А. М. (2020)
Яшанов І. М. - Обґрунтування моделі витрат на експлуатацію наземних засобів аеронавігації (2020)
Лук'янова Л. Б. - Сутнісний аналіз андрагогічної моделі М. Ноулза та доцільність її використання у сучасній практиці навчання дорослих, Павлов І. (2020)
Бабушко С. Р. - Особливості розвитку активного громадянства дорослих у сучасних умовах (2020)
Головченко Г. О. - Аналіз діяльності центрів медіаосвіти в Україні (2020)
Котелянець Ю. С. - Підготовка майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей дошкільного віку (2020)
Ликтей Л. М. - Принципи та закономірності розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів (2020)
Малишевська І. А. - Удосконалення підготовки педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти (2020)
Малишевський О. В. - Дослідження формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів у контексті практичної підготовки (2020)
Михайлов В. М. - Поняття "безпека" і "цивільна безпека" у міждисциплінарному науковому дискурсі (2020)
Тарасова О. В. - Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладачів теоретичного навчання та інструкторів виробничого навчання в умовах промислового підприємства: андрагогічний аспект, Сулима Т. С. (2020)
Філатов А. О. - До питання про неформальну освіту фахівців у сфері охорони здоров'я (на прикладі корпоративного навчання) (2020)
Цюняк О. П. - Професійна підготовка майбутніх педагогів засобами дистанційного навчання в умовах карантину (2020)
Аніщенко О. В. - Творча спадщина Софії Русової: андрагогічний аспект (2020)
Vasylenko O. - Religious education of inmates in correctional institutions (2020)
Котун К. В. - Наукові підходи в освіті дорослих Фінляндії (2020)
Самко А. М. - Наукометричний аналіз педагогічної спадщини академіка С. Гончаренка (2020)
Філіпчук Н. О. - Проблема музейної педагогіки у науково-педагогічному дискурсі (2020)
Андрющенко Я. - Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей) (2016)
Бо Ч. - Компонентна структура готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності (2016)
Боделан М. - Вуличний соціальний працівник: професійні функції (2016)
Вішнікіна Л. - Теоретичні засади формування методичної системи компетентнісного навчання географії (2016)
Гамза А. - Методична реалізація описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь (2016)
Добровольська А. - Оцінювання фахової підготовки майбутніх лікарів і провізорів за рівнями сформованості ІТ-компетентності (2016)
Довгань Н. - Провідні чинники формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Козяр М. - Окремі аспекти методики розв’язування задач з нарисної геометрії, Крівцов В. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів підвищення фізичної працездатності учасників багатоденних піших туристських походів оздоровчого спрямування, Пилипенко М., Редько С. (2016)
Курілова В. - Пошук шляхів покращення фізичної та розумової працездатності підростаючого покоління, Редько С., Луцик М. (2016)
Курілова В. - Роль учителя фізичної культури в організації спортивно-масової роботи зі спортсменами початківцями, Редько С., Пустовойт П., Щасливий С. (2016)
Пахомова Н. - Психолого-педагогічні умови інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2016)
Райковська Г. - Комп’ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ (2016)
Савінова Н. - Театралізована логопедична діагностика стану сформованості словника дітей дошкільного віку (2016)
Скорнякова О. - Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Сорока О. - Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тіхоміров А. - Розвиток фізичних якостей майбутнього туриста, Усатюк Г. (2016)
Цземін Т. - Методичне забезпечення вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційній основі (2016)
Чень М. - Моделювання співацької діяльності майбутніх учителів музики у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Бутко О. - Економічна культура як соціально-педагогічна проблема (2016)
Галущенко В. - Впровадження засобів нейробіки у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення (2016)
Гвоздій С. - Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів (2016)
Калаур С. - Характеристика толерантності як показника готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Кисличенко В. - Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення (2016)
Корнещук В. - Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ (2016)
Короленко В. - Психолого-педагогічні теорії морального формування дітей шкільного віку (2016)
Кузнецова О. - Аксіологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2016)
Лосєва О. - Оновлені навчальні програми з вивчення англійської мови у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів: очікування та фактичні зміни (2016)
Мартинчук О. - Інклюзивна освіта: освітологічний контекст (2016)
Михасюк К. - Використання інформаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в економічних коледжах (2016)
Олексюк Н. - Моделювання процесу соціалізації як умова ефективності соціальної реабілітації особистості (2016)
Парфанович А. - Актуальність профілактики сімейного насильства серед молодих пар (2016)
Сорочан Ю. - Використання комп’ютерних технологій на уроках математики у спеціальній школі, Михальчишина А. (2016)
Стельмах Н. - Культура педагогічного спілкування – основа деонтологічної культури педагога (2016)
Фрицюк В. - Структура готовності до безперервного професійного саморозвитку майбутніх педагогів (2016)
Бєлова О. - Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Княжева І. - Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах взаємодії ДНЗ і сім’ї (2016)
Крамаренко А. - Підготовка вчителя нової формації для початкової школи в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Лісова Л. - Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач (2016)
Малашевська І. - Організаційно-методична система музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах саногенно-особистісного підходу (2016)
Бондарук Я. - Формування глобальної компетентності у контексті навчання англійської мови майбутніх філологів як новий виклик системі освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Дружененко Р. - Дидактичні основи формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2016)
Клехо О. - Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі з використанням методів ситуативного моделювання (2016)
Крутова Н. - Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики (2016)
Сіранчук Н. - Основні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра (2016)
Шевченко А. - Зміст та структурні компоненти фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Білоконь Г. - Етапи гуманізації системи реформування вищої освіти в Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Возна З. - Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін (2016)
Грінченко О. - Розвиток краєзнавчої освіти у Харківському регіоні, Губіна С. (2016)
Зеркаль М. - Вища освіта України в роки незалежності: етапи, періодизація, проблеми (2016)
Кириченко А. - Новая концепция бесплатного и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Ніколаєнко Н. - Формування предметно-методичної компетентності викладача суспільствознавчих дисциплін (2016)
Нікора А. - Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету (2016)
Побєдаш І. - Методичні аспекти формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії (2016)
Старєва А. - Формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця: операційно-діяльнісний блок моделі (2016)
Бородієнко О. - Зарубіжний досвід розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2016)
Ваколюк А. - Формування на уроках фізичної культури процесу навчання у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Воронцова К. - Соціально-економічний вплив на освітню підготовку правознавців в Україні (у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття) (2016)
Гош В. - Особливості розвитку теорії внутрішньошкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80- ті роки ХХ століття (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) (2016)
Кань В. - Основні підходи до інструментальної підготовки студентів з Китаю (2016)
Кравець В. - Історичні та теоретичні аспекти становлення сексуальної педагогіки (2016)
Лещій Н. - Історичні засади використання засобів фізичної культури у практиці навчання і реабілітації дітей зі складними вадами психофізичного розвитку (2016)
Хайруддинов М. - Инновационная педагогическая деятельность крымскотатарского просветителя И. Гаспринского (2016)
Стариков И. - Соприкосновение с личностью Кобзаря (2016)
Відомості про авторів (2016)
Асланян Т. С. - Чинники формування симптомокомплексу "емоційного холоду” (2011)
Білик Т. М. - Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі (2011)
Валитова И. Е. - Детский аутизм как новая профессиональная реальность (2011)
Вірна Ж. П. - Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості (2011)
Вічалковська Н. К. - Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку (2011)
Глова І. В. - Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби, Малімон Л. Я. (2011)
Гошовська О. Я. - Структурно-функціональні особливості психозахисту в процесі самоприйняття підлітків (2011)
Гошовський Я. О. - Поновна соціалізація депривованої особистості:макро- й мікрочинники та синергетичний підхід (2011)
Губа Н. О. - Роль вихователя у формуванні комунікативної компетентностідошкільника (2011)
Гуляс І. А. - Детермінанти самоздійснення особистості (2011)
Зарицька В. В. - Рівень розуміння студентами власних емоцій у структурі емоційного інтелекту як важливої складової частини їх професійної підготовки (2011)
Засєкіна Л. В. - Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження (2011)
Кихтюк О. В. - Дослідження авторитарної структури особистостіяк протилежного полюса толерантної особистості (2011)
Ковтун Р. А. - Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна (2011)
Колісник О. П. - Постнекласична парадигма взаємодії особистостізі світом шляхом її духовного саморозвитку (2011)
Кондратюк С. М. - Модель психокорекційної роботи з покращення психомоторної активності студентів у період адаптації до навчання (2011)
Кульчицька А. В. - Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця (2011)
Куренчук Л. С. - Психологічні особливості формування ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади (2011)
Мілінчук В. І. - Специфіка емпіричного вивчення мовлення пацієнтів після інсульту з моторною афазією (2011)
Олійник В. В. - Макіавеллістичні тенденції комунікативної компетентностіслужбовців державної прикордонної служби, Вірний С. С. (2011)
Пастрик Т. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання в діяльності лікарів швидкої допомоги (2011)
Пашкіна А. М. - Аксіологічний вимір діяльності державних службовців: історичний спадок та вимоги сучасності (2011)
Подляшаник В. В. - Креативне управління й ефективність організації (2011)
Потапчук Л. В. - Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля (2011)
Резнікова О. А. - Адаптованість особистості в контексті різних методологічних підходів до проблеми адаптації (2011)
Тарасюк І. В. - Культурний шок як один із чинників адаптації та реадаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища (2011)
Тригуб Г. В. - Психологічні особливості оволодіння іноземною мовою дітьми молодшого шкільного віку (2011)
Філіппова І. Ю. - Рефлексивні здібності педагога у професійній діяльності (2011)
Хворост Х. Ю. - Концептуальні межі поняття позиції в психології (2011)
Хлівна О. М. - Розвиток позитивної Я-концепції студентів засобами психологічного тренінгу (2011)
Шкарлатюк К. І. - Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці (2011)
Сахарова Т. С. - Фармацевтична опіка при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій: можливості фітонірингу з позицій доказової медицини, Безугла Н. П., Отрішко І. А., Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2020)
Міщенко О. Я. - Клініко-економічні аспекти фібратів, Калько К. О., Осташко В. Ф., Грешко Ю. І., Клепач П. Г., Гончарук Я. І. (2020)
Ткачова О. В. - Аналіз доказової бази клінічної ефективності та безпеки ацикловіру для місцевого використання, Билов І. Є. (2020)
Бадалов Р. М. - Оцінка стану біоценозу ротової порожнини хворих на цукровий діабет ІІ типу при користуванні зйомними зубними протезами, Коваленко Г. А. (2020)
Savych A. O. - The screening study of the hypoglycemic activity of herbal mixtures (presentation 3), Marchyshyn S. M., Milian I. I. (2020)
Вєтрова К. В. - Оцінка впливу комбінації похідних глюкозаміну з кверцетином на морфофункціональний стан тимусу та селезінки щурів за умов токсичної дії доксорубіцину, Сахарова Т. С. (2020)
Карпушина С. А. - Лабораторна токсикологічна діагностика отруєнь флуоксетином, Баюрка С. В. (2020)
Колупаєв С. М. - Інфрачервона спектроскопія в оцінюванні мінерального складу ниркових каменів, Лісовий В. М., Березняк О. П. (2019)
Крилюк В. О. - Вплив ішемії-реперфузії кінцівки на стан мінералізаціїза умови поєднаної абдоміно-скелетної травми та масивної крововтрати, Гаріян С. В. (2019)
Личко В. С. - Місце нейротрофічної терапії в концепції стимуляції вторинного ангіогенезу при гострій фокальній церебральній ішемії (2019)
Павлович О. В. - Кріоконсервування сперматозоїдів людини з проникаючими і непроникаючими кріопротекторами, Гапон Г. О., Юрчук Т. О., Петрушко М. П. (2019)
Сідь Є. В. - Розподіл генотипів поліморфізмів генів маркерів системної запальної відповіді у хворих зі STEMI, Соловйов О. В. (2019)
Ярова С. П. - Оптимізація виготовлення еластичних підкладок при знімному зубному протезуванні, Комлев А. А., Гензицька О. С., Турчененко С. О., Яров Ю. Ю. (2019)
Мартовицький Д. В. - Вплив рівня інсуліноподібного фактора росту-I та ендостатину в сироватці крові на показники ліпідного профілю у хворих на гострий інфаркт міокарда й ожиріння (2019)
Варешнюк О. В. - Клініко-неврологічні особливості передчасно народжених дітей із гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, В’юн В. В. (2019)
Волошина Н. П. - Нейровизуализация как способ "заглянуть под клинический порог" нейродегенерации, Черненко М. Е., Волошин-Гапонов И. К., Василовский В. В., Негреба Т. В., Костюковская А. Е., Гапонов П. К. (2019)
Косенко К. А. - Аналіз вираженості й варіативності психопатологічної симптоматики у структурі порушень психічного здоров'я в моряків далекого плавання залежно від випробовуваного ними рівня психосоціального стресу (2019)
Кривицький В. О. - Аналіз особливостей міжособистісної взаємодії у хворих на хронічний простатит із різним станом подружньої задоволеності (2019)
Кривоніс Т. Г. - Почуття провини як фактор впливу на сімейне функціонування в родинах з онкологічним пацієнтом (2019)
Мисула Ю. І. - Особливості змін у когнітивній сфері хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу (2019)
Стародубцева Ю. А. - Клініко-патопсихологічна і психодіагностична специфіка розладів адаптації, коморбідних із комп'ютерною адикцією (2019)
Пуляєва І. С. - Діагностика колатерального кровообігу під час реваскуляризації артерій головного мозку (2019)
Годованець О. І. - Чинники ризику розвитку захворювань твердих тканин зубів у дітей. Сучасний стан питання, Котельбан А. В., Гринкевич Л. Г., Романюк Д. Г. (2019)
Заболотная И. И. - Усовершенствование методов диагностики, классификации микротрещин эмали зубов и способа оценки эффективности их лечения (2019)
Buyun L. - The antimicrobial activity of ethanolic extracts derived from leaves and pseudobulbs of Coelogyne Flaccida Lindl. (Orchidaceae) against different Staphylococcus Aureusstrains, Kovalska L., Gyrenko O., Tkachenko H., Kurhaluk N. (2020)
Rossokha V. I. - Genetic diversity of simmental cattle lines by polymorphic blood group systems, Drobiazko O. V., Boyko Y. A., Tur G. N., Oliinychenko Y. K., Zaderikhina O. A., Brovko O. V. (2020)
Tkachenko H. - Post-vaccinated alterations in the markers of lipid and protein oxidation in the gills of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) immunized against the enteric redmouth disease, Kurhaluk N., Grudniewska J., Pękala-Safińska A. (2020)
Tkachenko H. - Exercise-induced changes in the level of total protein and its fractions in the blood of horses involved in recreational horseback riding, Kurhaluk N., Tkachova I. (2020)
Адмін О. Є. - Відтворювальна здатність, збереженість та молочна продуктивність кросбредних корів-первісток, Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д. (2020)
Бучковська В. І. - Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність, Євстафієва Ю. М. (2020)
Головач М. Й. - Рівень нервової рівноваги коней гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2020)
Драчук І. В. - Вплив плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток, Рябініна О. В., Мельник В. О., Руда С. В., Чаплигін Є. М. (2020)
Золотарьов А. П. - Продуктивність дійних корів при використанні новітньої технології годівлі, Сєдюк І. Є., Золотарьова С. А. (2020)
Коваленко В. М. - Психофізіологічні властивості цуценят як маркери відбору для їх подальшого використання, Глазков Е. О., Галицька Л. М., Левченко А. В. (2020)
Козир В. С. - Забійні якості молодняку свиней порід ландрас та уельс, Церенюк О. М., Акімов О. В., Бабіч М. (2020)
Кондратюк В. М. - Вплив амінокислотного живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі (2020)
Мартинюк І. М. - Виживаність сперми кнурів за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва, Стрижак Т. А., Сахацький Г. І. (2020)
Панькова С. М. - Вплив щільності посадки на несучість, збереженість і ефективність використання курей-несучок в кліткових батареях (2020)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів із побічної продукції при розведенні м’ясної породи шароле, Осипенко Т. Л., Сікун М. В. (2020)
Подобєд Л. І. - Ефективність пробіотика на основі молочнокислих бактерій в період зміни складу раціону у дійних корів у транзитну фазу лактації, Кравченко Ю. С., Седюк І. Є., Єлецька Л. М., Золотарьов А. П., Прусова Г. Л., Петренко С. В. (2020)
Руденко Є. В. - Теоретичні основи годівлі великої рогатої худоби у історичній та сучасній ретроспекції (за бібліографією академіка Г.О. Богданова), Кунець В. В. (2020)
Сварчевська О. З. - Вплив рівня основних лімітуючих амінокислот і метаболічної енергії у раціонах на показники протеїнового обміну та продуктивність поросят, Огородник Н. З. (2020)
Стародуб Л. Ф. - Особливості каріотипу корів білоголової української породи (2020)
Ткачова І. В. - Торійська порода коней в Україні, Марущак В. Д., Банас В. М. (2020)
Тришин А. К. - Агрокластер как основа развития сельских территорий (2020)
Туринський В. М. - Стан та тенденції розвитку конкурентоздатного вівчарства в Україні, Богданова К. С., Богданова Н. В. (2020)
Халак В. І. - Результати оцінки племінної цінності свиноматок з використанням традиційних та інноваційних методів, Козир В. С., Руденко Є. В. (2020)
Шоміна Н. В. - Особливості обробки яєць водоплавної птиці в процесі інкубації, Байдевлятова О. М. (2020)
Войтенко С. Л. - Ефективність розведення інбредної худоби білоголової української породи, Сидоренко О. В. (2020)
Правила оформлення статей (2020)
Березянко Т. В. - Сучасні тенденції національного освітнього процесу (2019)
Руснак А. В. - Державне регулювання та підтримка розвитку споживчої кооперації в Україні (2019)
Мармуль Л. О. - Інституційні засади удосконалення управління розвитком споживчої кооперації (2019)
Гораль Л. Т. - Вдосконалення системи бюджетування на підприємствах газотранспортної галузі, Шийко В. І., Шкварилюк М. В. (2019)
Дорошенко Г. О. - Корпоративний контроль у системі вартісно-орієнтованого управління підприємствами, Дорошенко О. Г. (2019)
Васільєва Л. М. - Кластер як механізм модернізації рекреаційної сфери регіону, Дацій Н. В. (2019)
Королюк Ю. Г. - Прогнозні домінанти регіонального розвитку (на прикладі чернівецької області), Толуб’як В. С. (2019)
Кравченко В. І. - Економічні та фінансові проблеми розвитку Києва як глобального міста (2019)
Денисюк В. О. - Аналіз ринку екзоскелетів (2019)
Сафонов Ю. М. - Аналіз сучасного стану діяльності видавничо-поліграфічної галузі України, Михайловська О. В. (2019)
Пилипенко К. А. - Актуальні питання обліку довгострокових активів в контексті міжнародного та вітчизняного досвіду, Арутюнова О. А. (2019)
Ткачук В. І. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств, Яремова М. І. (2019)
Богачов С. В. - Шляхи зміцнення екологічної безпеки міста (2019)
Ліпич Л. Г. - Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання, Зеленко О. М. (2019)
Кендюхов О. В. - Механізм управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства, Кожушко О. В. (2019)
Мельничук Н. Ю. - Оцінювання впливу окремих макроекономічних факторів на бюджетні показники, Залюбовська С. С., Іващенко О. А. (2019)
Бутко М. П. - Методичні підходи оцінювання структурних зрушень регіональної економіки під впливом капіталізації інтелектуального потенціалу, Дергалюк Б. В. (2019)
Погуда Н. В. - Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму, Павловська К. Ю. (2019)
Петрова О. О. - Механізм формування водогосподарського комплексу регіону в умовах інтенсивного зрошення (2019)
Самайчук С. І. - Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку (2019)
Касьмін Д. С. - Міждисциплінарний розвиток якості життя і якості трудового життя на сучасному етапі (2019)
Глушко А. Д. - Методичні засади аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Грачова А. О. (2019)
Мокієнко Т. В. - Електронні гроші: сутність, класифікація та облікове відображення, Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. (2019)
Руденко О. В. - Екологічна та облікова політики в управлінні промисловим підприємством, Кондратюк О. М. (2019)
Островський І. А. - Стратегічне антикризове управління персоналом: закордонний досвід досліджень, Гайденко С. М., Прасол В. М. (2019)
Безус А. М. - Кластери як інноваційна стратегія вітчизняних підприємств, Сичова Н. В., Шафранова К. В. (2019)
Хуторна М. Е. - Особливості функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні (2019)
Мордовець А. В. - Теоретичне обґрунтування напрямів модернізації системи вищої освіти України (2019)
Гобела В. В. - Теоретичний аналіз екологізації як суспільно-економічного феномену (2019)
Сливенко В. А. - Аналіз сучасного стану та пріоритетів розвитку ділового туризму в Україні, Подорожко Т. О., Шишкіна В. Б. (2019)
Булеца Н. В. - Організаційно-правове середовище процесу стимулювання соціально-економічного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації, Кирлик Н. Ю. (2019)
Томнюк Т. Л. - Фіскальні та регулюючі аспекти оподаткування прибутку підприємств в Україні (2019)
Нараєвський С. В. - Посилення рівня енергонезалежності національної економіки України завдяки розвитку альтернативної енергетики на основі міжнародного трансферу технологій, Рокоча І. В. (2019)
Волошина О. А. - Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів їх формування, Кордзаія І. А., Даценко С. М., Ульченко А. М. (2019)
Овдіюк О. М. - Управлінські рішення в технології менеджменту підприємств (2019)
Романюк І. А. - Проблеми ідентифікації та перспективи розвитку підприємств туризму й рекреаційної діяльності (2019)
Свистун Л. А. - Підходи до фінансового забезпечення діяльності малих підприємств (2019)
Талавіра Є. В. - Дослідження державної політики в системі організації оплати праці в сучасних умовах, Пінчук С. С., Черниш В. В. (2019)
Савченко С. М. - Методологічні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств (2019)
Чернишев В. Г. - Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України, Окара Д. В., Ковальова І. Л. (2019)
Терещенко Т. Є. - Аналіз рівня довіри населення до страхових послуг в Україні, Карпушкіна О. С., Клокова Л. О. (2019)
Савицька О. М. - Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень, Салабай В. О. (2019)
Пурій Г. М. - Інформаційні системи і технологіï в управлінні діяльністю підприємства (2019)
Рябова Т. А. - Роль креативу в рекламній діяльності, Рябов І. Б. (2019)
Крупельницька І. Г. - Завдання внутрішнього аудиту по етапах науково-дослідних робіт в галузі інформаційних технологій, Крупельницький Л. В. (2019)
Щербініна С. А. - Застосування економіко-математичного моделювання для аналізу діяльності промислового підприємства, Климко О. Г., Марочко Т. Р. (2019)
Хринюк О. С. - Удосконалення управління закупкою та споживанням електричної енергії в умовах нового ринку електроенергетики, Петрицька В. В. (2019)
Нагорна І. І. - Розвиток інтелектуалізації праці на промисловому підприємстві (2019)
Молодід О. О. - Загальні принципи організації логістичних бізнес-процесів у фармацевтичній компанії, Шемена В. В. (2019)
Обозна А. О. - Аналіз стану розвитку вітчизняної туристичної галузі у відповідності з міжнародними рекомендаціями статистичних показників, Гаврилова О. В., Федотов І. А. (2019)
Харченко Т. О. - Соціально-відповідальний маркетинг як основа розвитку підприємсв (2019)
Мінка В. Ф. - Bизначення дюрації купонної облігації з використанням ефективної ставки дохідності, Підопригора І. В. (2019)
Квашук Д. М. - Діагностика захворювань рослин з використанням технологій розпізнавання образів в системі економічної безпеки фермерських домогосподарств, Підлужній В. В. (2019)
Приймак Н. С. - Класифікація опору змінам та його оцінювання в рамках системи управління змінами підприємства (2019)
Таратула Р. Б. - Напрями підвищення ефективності інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні (2019)
Казак О. О. - Моделювання ефективності виробничої діяльності підприємства (2019)
Юшкевич О. О. - Поняття економіко-екологічний механізм розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Даценко І. М. - Перспективні напрями інвестування на фондових ринках (2019)
Возненко А. А. - Вплив державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі (2019)
Лісевич Н. А. - Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами (2019)
Машевська А. А. - Наукові та теоретичні аспекти реформування оплати праці (2019)
Овруцька В. В. - Фактори формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі (2019)
Мирошник Ю. А. - Аналіз світового досвіду організації luxury послуг в 5* готелях (2019)
Жарнікова В. В. - Сучасні підходи до формування обліково–аналітичної бази організації обліку розрахунків з покупцями (2019)
Рябоконь М. В. - Стратегічні аспекти розвитку інжинірингових шкіл в умовах переходу до інноваційної моделі економіки (2019)
Лаптєв М. С. - Вплив трансформаційних змін у міжнародному освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти України (2019)
Zaburanna L. - The development of the banking system in conditions of destructive impact of internal and external factors, Nedilska L., Abramova I., Kurovska N., Martynuk G. (2020)
Mohapatra B. N. - Design of an automated agricultural robot and its prime issues, Mohapatra R. K. (2020)
Захаріна О. В. - Експлікація поняття "державно-приватне партнерство" в теорії публічного управління, Ходаківський Є. І., Якобчук В. П. (2020)
Русак О. П. - Аналіз розвитку агробізнесу в контексті формування територіального маркетингу, Паламарчук Т. М. (2020)
Гунько І. В. - Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки, Бабин I. А., Пришляк В. М. (2020)
Кравченко А. С. - Механізм функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2020)
Грабар І. Г. - Моделювання граничних станів в динаміці систем живої і неживої природи, Грабар О. І. (2020)
Матусяк М. В. - Оцінка зимостійкості видів роду Magnolia l. в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету (2020)
Печенюк Є. П. - Формування сосново-березових насаджень в осередках кореневої губки в умовах Житомирського полісся (2020)
Чала І. В. - Активність сорбітолдегідрогенази крові котів за цукрового діабету, Русак В. С. (2020)
Борщенко В. В. - Сучасні методи аналізу та корекції раціонів для корів високопродуктивних стад, Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А., Мамченко В. Ю., Лавринюк О. О. (2020)
Луначевський Л. С. - Особливості росту штучних дубових насаджень Лівобережного лісостепу та використання ними лісорослинного потенціалу, Румянцев М. Г. (2020)
Недвига М. В. - Вплив систем удобрення у польовій сівозміні на структурний стан та водно-фізичні властивості чорнозему опідзоленого, Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. (2020)
Ковальова С. П. - Концентрація важких металів у ґрунті при вирощуванні енергетичних культур на території радіоактивного забруднення, Можарівська І. А. (2020)
Сердюк М. Є. - Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів, Іванова І. Є., Малкіна В. М., Кривонос І. А., Тимощук Т. М., Євстафієва К. С. (2020)
Лутковська С. М. - Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки (2020)
Вимоги (2020)
Пам’яті Л. Ю. Клименко (2020)
Власова О. Д. - Синтез, перетворення та біологічна активність похідних тієно|2,3-d|піримідину з карбоксильними замісниками в піримідиновому ядрі, Власов С. В., Кабачний В. І., Власов В. С. (2020)
Феськов І. О. - Синтез цис- та транс-3-(4-гідроксифеніл)-циклобутанкарбонових кислот та дослідження їх похідних як лігандів рецептора GPR-40, Кондратов І. С., Кучковська Ю. О., Наумчик В. С., Онопченко О. В., Григоренко О. О. (2020)
Богдан Н. М. - Ацилювання індолілзаміщених β-кетонітрилів. Шлях до нових похідних індоло|2,3-c|піриліЮ та β-карболіну, Богза С. Л., Ніколюкін Ю. А. (2020)
Yanchenko V. O. - The synthesis and the study of the antitumor activity of 3-R-6-(4-methoxyphenyl)-7H-|1,2,4|triazolo|3,4-b||1,3,4|thiadiazine hydrobromides, Fedchenkova Yu. A., Demchenko A. M. (2020)
Зубков В. О. - Бромування хiнoлiн-4(1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентів, Рущак Н. І., Сич І. А., Єрьоміна З. Г. (2020)
Винницька Р. Б. - Фармакофорна модель для скринінгу протистафілококової активності серед тіазолідинон-споріднених структур, Девіняк О. Т., Лозинський А. В., Голота С. М., Деркач Г. О., Деяк Я. І., Куцик Р. В., Лесик Р. Б. (2020)
Варинський Б. О. - Термодинамічне дослідження морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридиніл)-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату та його технологічних домішок в умовах гідрофільної хроматографії (2020)
Умаров У. А. - Вивчення жирних кислот трави анісу звичайного, Колісник С. В., Алтухов О. О., Фатхуллаєва М., Шабілалов А. А., Газієва А. С. (2020)
До 80-річчя з дня народження лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидата хімічних наук, провідного наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН України Марченка Анатолія Павловича (2020)
Гаврилюк О. В. - Глобальна пандемія: модифікація пріоритетів споживачів та електронної комерції у форс-мажорних обставинах, Божидарнік Т. В. (2020)
Якобчук В. - Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад, Ходаківський Є., Хаймерл О., Плотнікова М. (2020)
Савченко Н. М. - До питання конвергенції бухгалтерського обліку та управлінського контролю, Савченко Р. О. (2020)
Лутковська С. М. - Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій (2020)
Кравченко А. С. - Парадигма функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2020)
Дерев'янко Д. А. - Вплив транспортувальних технічних засобів на травмування і якість насіння зернових культур, Сукманюк О. М., Чичилюк С. Б., Дерев'янко О. Д., Поліщук В. М. (2020)
Грабар І. Г. - Удосконалення кормоприготувально-роздавального агрегату методом морфологічного аналізу-синтезу, Водяницький Г. П., Слюсаренко І. П., Тимків В. В. (2020)
Ярош Я. Д. - Рівновага "ланцюгової лінії" петлі гнучкої нитки, яка рухається у сипучому в’язко-пластичному середовищі, Шелудченко Б. А., Кондратюк А. М., Білецький В. Р., Плужніков О. Б. (2020)
Іванова І. Є. - Формування смакових якостей плодів черешні під впливом погодних чинників, Сердюк М. Є., Кривонос І. А., Єременко О. А., Тимощук Т. М. (2020)
Галатюк О. Є. - Особливості сумісного перебігу лептоспірозу та ринопневмонії коней в умовах кінного заводу, Калнаус О. Р., Романишина Т. О., Павленко С. М. (2020)
Фещенко Д. В. - Прижиттєва діагностика серцевого дирофіляріозу у собак, Захарченко О. Ю., Дубова О. А., Згозінська О. А., Русак В. С. (2020)
Карпенко В. П. - Ліпопероксидаційні й ферментативні процеси у рослинах гороху озимого за дії біологічно активних речовин, Бойко Я. О. (2020)
Журенко О. В. - Продуктивність корів з різними параметрами кортико-вегетативної регуляції та її корекція, Карповський В. І. (2020)
Нечипоренко О. Л. - Визначення параметрів гострої токсичності дезінфектанту ADG, Березовський А. В., Шкромада О. І. (2020)
Іванюк І. Д. - Оцінка біопродуктивності лісів правобережного полісся України, Фучило Я. Д., Іванюк Т. М. (2020)
Вимоги (2020)
Aidarkhanova G. S. - Assessment of quality and food safety of vegetable oils produced on the base of wild berries of Kazakhstan`s forest areas, Satayeva Z. I., Ebel A. V., Jakanova М. T., Volosianko O. V., Seilkhanov Т. M. (2020)
Boretska M. O. - Impact of y-irradiation on biofilm-formation by corrosion-relevant heterotrophic bacteria, Shavanova K. Ye., Ruban Yu. V., Pareniuk O. Yu. (2020)
Панцирева Г. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність зернобобових культур в умовах Правобережного Лісостепу України (2020)
Бандура І. І. - Технологічні засади впровадження опенька зимового Flammulina velutipes (Curtis) Singer у промислову культуру, Бісько Н. А., Кулик А. С., Цизь О. М., Чаусов С. В., Василенко О. Ю., Гончаров С. М. (2020)
Сєвідов В. П. - Вплив густоти рослин на ріст і урожайність гібриду помідору індетермінантного типу, Сєвідов І. В. (2020)
Крестьянінов Є. В. - Економічна та енергетична ефективність вирощування кукурудзи залежно від мінеральних добрив та позакореневого підживлення посівів, Єрмакова Л. М., Антал Т. В. (2020)
Кулик М. І. - Мінливість елементів структури врожаю та врожайність сортів пшениці озимої залежно від передпосівного калібрування насіннєвого матеріалу, Онопрієнко О. В., Сиплива Н.О., Гайдай А.О. (2020)
Кондратюк В. М. - Вплив енергетичного живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі (2020)
Пелих В. Г. - Використання харчової клітковини у технології січених м'ясних напівфабрикатів, Ушакова С. В., Сахацька Є. А. (2020)
Ташута С. Г. - Санація перещеплюваних ліній клітин від мікоплазменної інфекції, Кузьмич Г. С., Ватліцова О. С., Клестова З. С. (2020)
Левицька В. А. - Біологічні та морфологічні особливості іксодових кліщів західного регіону України (2020)
Богатко Н. М. - Мікроструктурна характеристика яловичини за оброблення мийно-дезінфікуючими засобами, Меженський А. О., Ложкіна О. В., Купневська М. В. (2020)
Постой Р. В. - Кортико-вегетативна регуляція активності амінотрансфераз у сироватці крові холостих свиноматок за умови дії технологічного подразника, Карповський В. І., Черепніна А. Д., Постой В. В. (2020)
Журенко О. В. - Взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи у корів з вмістом купруму в крові залежно від пори року, Карповський В. І., Журенко В. В. (2020)
Пономарьова О. А. - Аналіз життєвості вуличних насаджень після омолоджувальної обрізки (на прикладі м. Дніпро), Мильнікова О. О., Прокопенко Н. А. (2020)
Сірко З. С. - Використання теплових насосів для опалення та гарячого водопостачання будівель підприємств на прикладі установок Helioterm, Коренда В. А., Вишняков І. Ю., Протасов О. С., Охріменко С. М., Цірень Н. Л. (2020)
Лактіонова О. А. - Інвестиційні проєкти розвитку управлінського потенціалу, Гуменюк Р. П. (2020)
Тарасенко І. О. - Конкурентне економічне середовище легкої промисловості та інтеграція інноваційних стратегій підприємств, Несенюк Є. С. (2020)
Юркевич О. М. - Порівняльне правознавство як інструмент дослідження фінансових систем (на прикладі мусульманських країн), Субочев О. В., Мозговий О. М. (2020)
Лавріненко О. В. - Акціонерні товариства в умовах євроінтеграційної трансформації українського законодавства, Фролова Т. О., Ананьєв М. Ю. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення обліку і аудиту розрахунків з покупцями на підприємстві, Шарко Д. М. (2020)
Халатур С. М. - Проблемні аспекти управління кредитоспроможністю підприємств та перспективи їх розв'язання, Трегуб О. М. (2020)
Nazarenko І. - Problems and improvement measures in financial management of small and medium-sized private enterprises in Zhejiang province, Zhou Y. (2020)
Abbasov A. - Electricity market establishment and its current situation in europe (2020)
Саковська О. М. - Концептуальні засади розвитку кооперації у сфері сільського господарства: проблематика та шляхи вирішення (2020)
Ходаківський В. М. - Стратегічні альтернативи умов інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств житомирської області, Степанчук Д. В., Дубовенко О. О. (2020)
Воронкова Т. Є. - Форми та методи фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ, Мельник А. О. (2020)
Максименко І. Я. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: облікове відображення придбання запасів за іноземну валюту, Максименко Ю. О. (2020)
Бененсон О. О. - Особливості інтерпретації сигналів індикаторів "momentum" і "roc" для підвищення ефективності інвестування (2020)
Лепак П. А. - Флуктація економічної культури суспільства в часи глобальних пандемій (2020)
Дон О. Д. - Глобальні тренди міжнародної трудової міграції (2020)
Беспалов М. О. - Міжбюджетні відносини в Україні в умовах децентралізації (2020)
Малкіна Я. Д. - Нова класифікація витрат та система управлінського обліку розрахунків за податковими зобов'язаннями банків України (2020)
Кухта К. О. - Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу, Орошан Т. А. (2020)
Петренко Н. О. - Формування економічної безпеки регіону: теоретико-методологічний аспект, Поліщук О. А. (2020)
Динник І. П. - Технології краудсорсингу в громадянському суспільстві: сучасні механізми партисипативної демократії (2020)
Якайтіс І. Б. - Стратегічні вектори розвитку міжнародних перевезень в Україні (2020)
Буканов Г. М. - Шляхи оптимізації механізмів державного управління в сфері реалізації екологічної політики на регіональному рівні (2020)
Афендікова Н. О. - Вдосконалення системи управління ресурсним забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону, Юрченко В. І. (2020)
Палагусинець Р. В. - Захист інтелектуального капіталу дипломатичної служби (2020)
Барзилович А. Д. - Методи державного регулювання ринку медичних послуг: прямого та непрямого впливу (2020)
Докаленко В. В. - Теоретичні підходи до визначення інститутів громадянського суспільства як суб'єктів публічного управління (2020)
Горшков М. А. - Механізм управління інвестицій для об'єднаних територіальних громад (2020)
Маулік С. С. - Застосування соціальних інновацій у державному управлінні Сінгапуру (2020)
Гамаюнова В. В. - Вплив удобрення на накопичення надземної маси рослинами ячменю ярого, Панфілова А. В. (2020)
Грицюк Н. В. - Вплив обробітків грунту на забур'яненість посівів пшениці озимої в умовах Полісся України, Плотницька Н. М., Тимощук Т. М. , Довбиш Л. Л., Бондарева Л. М. (2020)
Журавель С. В. - Вирощування черв'яків промислового спрямування контейнерним способом в умовах Житомирського Полісся, Кравчук М. М., Клименко Т. В., Поліщук В. О. (2020)
Карбівська У. М. - Накопичення кореневої маси та симбіотичного азоту бобово-злаковими травосумішками (2020)
Сладковська Т. А. - Формування урожайності насіння сортів грястиці збірної під впливом оптимізованої системи удобрення, Інкілюк К. І., Гичко А. В., Баб'яр Б. В. (2020)
Мельник О. В. - Продуктивність яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту, Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. (2020)
Яценко В. В. - Прояв адаптивної мінливості часнику озимого за інтродукції у правобережному лісостепу України (2020)
Василишина О. В. - Зміна біологічно активних речовин плодів вишні протягом зберігання за попередньої обробки полісахаридними композиціями (2020)
Ковтун Т. І. - Ландшафтно-біотопічний та зоогеографічний аналіз надродини noctuoidea (lepidoptera) приміської зони м. Житомир, Климчук О. О. (2020)
Сірук Ю. В. - Експрес-метод визначення санітарного стану насаджень за допомогою програми "Relascope+", Зінкевич Р. А. (2020)
Кот Т. Ф. - Особливості морфології надниркової залози курей, Прокопенко В. С. (2020)
Пелехатий М. С. - Аналіз продуктивності первісток голштинської породи залежно від віку плідного осіменіння та живої маси, Кобернюк В. В., Осипенко М. В. (2020)
Замазій А. А. - Гемоцитопоез та вміст мікроелементіву крові свиноматок різної супоросності, Симон В. С. (2020)
Markov F. - The system of urban green areas in Zhytomyr, Ukraine, Galev E., Pitsil A., Shvets M. (2020)
Вимоги (2020)
Bovsh L. - Scientific Substantiation of the Hotel Business Compliance in Pandemic Conditions, Hopkalo L., Komarnitskyi I. (2020)
Medvid I. - Acusotherapy as an Innovative Method of Recovery in SPA-technologies of Hospitality Enterprises in Ukraine, Shydlovska O., Ishchenko T., Dotsenko V. (2020)
Якушев О. - Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг (2020)
Svidlo K. - Scientific Justification of Custard Semi-finished Product Technology of Herodietic Purpose, Gavrish T. (2020)
Polyovyk V. - Modeling of Innovative Technology of Fruit and Berry Desserts, Koretska I., Kuzmin O., Zinchenko T. (2020)
Геліх А. - Моделювання крафтової технології вареної ковбаси "Фірмова плюс", Самілик М., Применко В., Василенко О. (2020)
Bolgova N. - Innovative Aspects of Sunflower Isolate Use in Technology of Craft Products, Tsyhura V., Khmeliuk T. (2020)
Prymenko V. - Scientific Justification of Acute Toxicity Parameters of Semi-finished Proteins and Carbohydrates with Food Systems’ Stabilizer, Sefikhanova K., Zolotukhina I., Helikh A. (2020)
Klapchuk V. - Methodology and Scientific Substantiation of Resort Territory "Rafaylova" Design in Ivano-Frankivsk Region, Polova L., Novosiolov A. (2020)
Ховрак І. - Управління сталим розвитком закладів готельного бізнесу: статистичний та економетричний аналіз (2020)
Панфілова Г. Л. - Аналіз динаміки змін економічної доступності протипухлинних препаратів, що використовуються у хіміотерапії лімфогранулематозу у дорослих, Матущак М. Р., Цурікова О. В., Сокуренко І. А., Бобошко Л. Г. (2020)
Козіко Н. О. - Наукове обґрунтування раціональної технології вирощування грибної біомаси для профілактики та комплексної терапії імунологічних та онкологічних захворювань, Саханда І. В. (2020)
Гладух Є. В. - Вивчення складу ліпофільного екстракту хмелю для використання у готових лікарських формах, Подорожна М. Г., Бевз О. В. (2020)
Немченко А. С. - Аналіз стану та проблем реалізації державних програм із доступності ліків на основі анкетування медичних фахівців, Куриленко Ю. Є., Назаркіна В. М., Чернуха В. М. (2020)
Бугай А. В. - Порівняльна характеристика складу аптечок медичних автомобільних в Україні та країнах Євросоюзу, Семченко К. В. (2020)
Голубцова К. К. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування системи маркетингової логістики на фармацевтичних підприємствах, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Барнатович С. В. (2020)
Залигіна Є. В. - Розробка напрямків підвищення ефективності управління логістикою лікарських препаратів у сучасних умовах розвитку закладів охорони здоров’я (2020)
Самборський О. С. - Обґрунтування методологічного підходу до визначення сили ринкових позицій лікарських засобів на прикладі противиразкових препаратів, Слободянюк М. М., Євтушенко О. М. (2020)
Шматенко О. П. - Маркетинговий аналіз ринку інгібіторів протонної помпи: у фокусі омепразол та езомепразол, Осьодло В. В. (2020)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2020)
Author Guidelines for publications in "Social pharmacy in health care" journal (2020)
Орєхова А. І. - Проблемні аспекти дотримання етичних норм професійними бухгалтерами (2020)
Плекан М. В. - Переваги та недоліки програм автоматизації бухгалтерського обліку, Гайдучок Т. С., Головчак Г. В. (2020)
Богуш Л. Г. - Забезпечення кадрами економіки України: актуальні підходи до удосконалення фінансування (2020)
Товмасян В. Р. - Методичний підхід до оцінювання динаміки економічних результатів фінансової політики підприємств (2020)
Яворська О. Г. - Концепція зеленого підприємництва в контексті гуманізації теорії інтелектуального капіталу (2020)
Ніколайчук О. А. - Інформаційне обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу: сучасний стан та перспективи, Приймак Н. С., Сімакова О. О., Слащева А. В. (2020)
Тимошенко М. В. - Ключова проблематика в сфері планування державного бюджету України в умовах "коронакризи" (2020)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку та аудиту доходів і витрат благодійної організації, Христенко Л. А. (2020)
Візіренко С. В. - Організація обліку розрахунків з контрагентами, Іваніцький К. В. (2020)
Подмешальська Ю. В. - Облік та аудит виробничих витрат на підприємстві, Понякіна К. Ю. (2020)
Спринчук Н. А. - Світова практика підтримки розвитку товарного кормовиробництва, Воронецька І. С., Кравчук О. О., Петриченко І. І. (2020)
Олексієвець О. М. - Інституціональний інструментарій диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів у контексті нарощення інвестиційного забезпечення лісогосподарського виробництва (2020)
Бурик З. М. - Розвиток регіонів та об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації (2020)
Ходаківський Є. І. - Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління, Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. (2020)
Грицишен Д. О. - Сутність економічної злочинності для цілей державного управління в контексті забезпечення державної безпеки, Супрунова І. В., Лисак С. П. (2020)
Палагусинець Р. В. - Шляхи підвищення ефективності управління людським капіталом дипломатичної служби з метою формування інтелектуального капіталу (2020)
Кушнір В. О. - Характеристика державного освітнього механізму міжвідомчої взаємодії за напрямом стратегічних комунікацій (2020)
Лелеченко А. П. - Проблеми досягнення глобальних цілей як конвергенція ціннісних орієнтирів сталого розвитку (2020)
Барзилович А. Д. - Моніторинг ефективності регулювання ринку медичних послуг (2020)
Криничко Л. Р. - Удосконалення правового механізму реалізації державно-приватного партнерства як інвестиційного проєкту в сфері охорони здоров'я, Петрик С. М., Криничко Ф. Р. (2020)
Гайдай В. І. - Механізми державного регулювання збільшення надходжень пдфо до місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2020)
Романченко В. Б. - Сучасна соціально-економічна модель України: її головні ознаки, результати впровадження, доцільність змінення (2020)
Гречаніченко О. О. - Сутність та особливості застосування ризик-орієнтованого підходу в публічному управлінні (2020)
Пугачова Н. С. - Теоретико-методологічні підходи до державного управління екологізацією аграрного виробництва (2020)
Пророчук М. В. - Механізми і форми взаємодії влади і бізнесу в реалізації інфраструктурних проєктів (2020)
Скидан О. В. - Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), Николюк О. М., Пивовар П. В., Топольницький П. П. (2020)
Chaikin O. - Branch approach to sustainable development and inclusive growth: Ukraine case, Kirieieva E. (2020)
Недільська Л. В. - Діджиталізація агробізнесу: тенденції та джерела фінансування, Оленюк Д. О. (2020)
Мороз Ю. Ю. - Аграрно-індустріальні парки як вектор соціально-економічного розвитку територіальних громад: статистичний аспект, Чугаєвська С. В., Чугаєвська Н. В. (2020)
Власенко О. П. - Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор, Буднік О. М. (2020)
Василенко С. В. - Ресурсний потенціал як складова формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, Бездітко О. Є. (2020)
Бечко П. К. - Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників, Колотуха С. М., Пташник С. А., Нагорна Ю. І. (2020)
Скидан О. В. - Забезпечення продовольчої безпеки: сучасне бачення та ієрархічні рівні, Гринишин В. Є. (2020)
Кравченко А. С. - Передумови становлення, сутність та функціональне призначення фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2020)
Мостепанюк А. В. - Роль недержавних організацій у період соціально-економічних трансформацій (2020)
Швець М. В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності лісогосподарських підприємств в умовах економічної та екологічної нестабільності, Марков Ф. Ф., Фітісов А. М., Діденко П. В. (2020)
Мельник Н. В. - Аналіз моделі ринку біоетанолу та розвиток біржі біопалива в Україні (2020)
Вимоги (2020)
Лемешко А. В. - Інноваційний підхід до традиційних методів проектування бездротових комп’ютерних мереж, Макаренко А. О., Руденко Н. В., Березнюк А. В. (2020)
Гринкевич Г. О. - Налаштування системи моніторингу Zabbix, Домрачева К. О., Якимчук С. П. (2020)
Гніденко М. П. - Дослідження сучасних підходів до побудови мереж великого підприємства, Оніщук П. В., Пацюк Р. О., Прудкий М. П. (2020)
Козачок А. О. - Правові аспекти використання хмарних технологій, Власов О. М. (2020)
Катков Ю. І. - Підвищення ефективності малого бізнесу через використання хмарних сервісів, Звенігородский O. C., Сєрих С. О., Бурсак В. В. (2020)
Борис А. М. - Архітектурні реконструкції у творчості Мирослава – Данила німціва на прикладі престольних церков Перемишля (2020)
Андрусяк У. Б. - Пристосування до нових функцій замкового комплексу в смт Рожнятів Івано-Франківської області (2020)
Гнатюк Л. Р. - Традиції трансформації готичних форм в сакральній архітектурі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2020)
Косьмій М. М. - Спосіб реалізації ментально-етичного чинника на прикладі "ментальної карти" м. Івано-Франківська (2020)
Мостовенко А. В. - Оценка погрешности дискретного моделирования способом гиперболической интерполяции (2020)
Онуфрів Я. О. - Формування психоемоційного впливу на відвідувачів меморіальних парків засобами ландшафтної архітектури, Лемайкіна К. О. (2020)
Понкало С. І. - До питання термінологічного та тлумачного змісту поняття "архітектурний декор" (2020)
Прокопов О. В. - Прогресивні методи створення ефективного простору для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків (2020)
Свистун І. В. - Акцент як композиційний феномен новітньої архітектури на межі ХХ–ХХI століть (2020)
Товбич В. В. - Наскрізна класифікація пішохідно-транспортних об’єктно-суб’єктно-просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів, Куліченко Н. В., Чжан Синь Му, Сисойлов М. В. (2020)
Федак А. Я. - Особливості архітектури та планування міст в утопії Дені Вераса "Історія Севарамбів" (2020)
Антоненко Н. В. - Особливості ревіталізації житлових внутрішньодворових просторів радянського періоду м. Одеси, Румілець Т. С., Дмитрік Н. О. (2020)
Банах А. В. - Математична модель прогнозування рівня ґрунтових вод на забудованій території (2020)
Кузьмич В. І. - Гармонійний підбір кольорів в архітектурному проектуванні (2020)
Назарук М. В. - Вокзальні комплекси залізниці Київ – Коростень – Ковель в кінці XIX – початку XX ст. (2020)
Орел Ю. М. - Геометричне моделювання території будівництва за показниками питомих вартостей при оптимізації зовнішніх мереж водопостачання (2020)
Осипенко К. В. - Вплив природно-кліматичних умов на якість життя населення, Клюшниченко Є. Є. (2020)
Панкеєва А. М. - До питання ефективного та раціонального використання промислових територій (2020)
Посацький Б. С. - Розвиток інфраструктури трамваю великого міста (на прикладі Львова і Кракова), Мазур Т. М., Король Є. І. (2020)
Яворовська О. В. - Особливості прогнозування морфологічного складу муніципальних відходів при розробці схеми санітарного очищення населеного пункту (2020)
Здетовецька Н. О. - Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку (2020)
Красножон Т. Ю. - Геометричні засоби формування гармонійного внутрішнього середовища медичних реабілітаційних центрів (2020)
Новосад І. Г. - Прийоми реконструкції як засіб покращення функціонально-типологічних та об’ємно-просторових рішень типових житлових будинків (2020)
Попович Д. С. - Особливості формування сучасної архітектури в історичному ансамблі великих міст (2020)
Уреньов В. П. - Досвід проєктування енергоефективних громадських будівель державної власності в Україні, Бахтін Д. С. (2020)
Цимбалова Т. А. - Аналіз практики будівництва на штучних акваторіальних територіях (2020)
Човнюк Ю. В. - Вплив хвильових процесів на руйнування вологонасичених пористих середовищ, корозійну деструкцію бетонів дорожніх та аеродромних покриттів, Чередніченко П. П., Кравчук В. Т., Остапущенко О. П. (2020)
Шулик В. В. - Про інклюзивність у теорії і практиці проектування будівель і споруд (2020)
Марковський А. І. - Арка як символ тріумфу пануючої ідеології в архітектурі Києва 1930-х-1950-х рр. (2020)
Криворучко Ю. І. - Живописний твір у колористиці житлового середовища, Павлюк Н. В. (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Содержание (2020)
ІІІ міжнародний конгрес "Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів" (2020)
Костюк І. Ю. - Вплив хірургічних методів лікування шийки матки на репродуктивну функцію жінок (2020)
Ковалишин О. А. - Особливості перебігу вагітності у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період (2020)
Гладенко С. Є. - Комплексна оцінка стану грудних залоз у жінок із порушеннями менструальної функції ендокринного генезу (2020)
Берестовий О. О. - Стимуляція овуляції у жінок із патологією грудних залоз та порушеннями менструальної функції ендокринного генезу (2020)
Камінський В. В. - Особливості гормональної регуляції у жінок-ветеранок репродуктивного віку, що зазнали контузії, Суслікова Л. В., Сербенюк А. В., Проноза-Стеблюк К. В. (2020)
Філіпенко В. А. - Кісткова алопластика в разі ревізійного ендопротезування кульшового суглоба за умов асептичної нестабільності ацетабулярного компонента, Воронцов П. М., Гусак В. С., Арутюнян З. А., Самойлова К. М., Сльота О. М., Мезенцев В. О. (2020)
Корж М. О. - Експериментальне дослідження міцності елементів ендопротезів кульшового суглоба, виготовлених методом 3D-друку, Макаров В. Б., Шидловський М. С., Єрмаков В. Р., Нікітін Ю. М., Підгайська О. О., Танькут О. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Заховайко А. А., Чуприна Д. О. (2020)
Вирва О. Є. - Рентгенометричне дослідження щільності кісток у разі алокомпозитного ендопротезування (експеримент in vivo), Головіна Я. О., Малик Р. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2020)
Радченко В. О. - Розроблення алгоритму вибору обсягу хірургічного втручання за умов новоутворень хребта, Попов А. І., Петренко Д. Є., Нессонова М. М. (2020)
Попсуйшапка О. К. - Механічні та структурні особливості незрощення відламків великогомілкової кістки та їхнє значення для лікування, Литвишко В. О., Підгайська О. О., Ашукіна Н. О., Несвіт К. В., Мальцева В. Є. (2020)
Тимошенко С. В. - Ефективність застосування концентрованого аспірата кісткового мозку з тимчасовою фіксацією човноподібно-трапеціє-трапецієподібного суглоба в разі хвороби Кінбека, Гайович І. В., Аббасов С. M., Лисак А. С. (2020)
Головаха М. Л. - Результати застосування поліпропіленової сітки під час пластики передньої схрещеної зв’язки, Масленніков С. О., Титарчук Р. В., Кіріченко В. Ю., Гриценко А. А. (2020)
Прозоровський Д. В. - Остеотомія Helal і Weil у разі лікування метатарзалгії за умов поперечно-розпластаної деформації переднього відділу стопи, Бузницький Р. І. (2020)
Притула Н. Ю. - Принципи фармакологічної терапії коморбідних захворювань у хворих з ортопедичною патологією, Федотова І. Ф., Корж І. В. (2020)
Романенко К. К. - Клінічне значення післятравматичних деформацій довгих кісток нижніх кінцівок, Долуда Я. А., Прозоровський Д. В., Парій В. Б. (2020)
Коструб О. О. - Анатомічні передумови розвитку нестабільності наколінка та методи їхнього визначення, Вадзюк Н. С., Котюк В. В., Дідух П. В. (2020)
Філіпенко В. А. - Особливості ендопротезування кульшового суглоба та відновлення його функціонування в пацієнтів із низькою кістковою масою (огляд літератури), Бондаренко С. Є., Баднауі А. А., Мезенцев В. О., Мальцева В. Є. (2020)
Вирва О. Є. - Обізнаність жінок у постменопаузальному періоді про розвиток ризику остеопорозу (огляд літератури) (2020)
Голубєва І. В. - Михайло Іванович Ситенко (до 135-річчя від дня народження), Шевченко О. Г., Танькут В. О., Динник О. А. (2020)
Богдан Ілліч Сіменач (2020)
Friedrich Paul Magerl (2020)
Звіт за підсумками 18-го міжнародного симпозіуму "Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта", проведеного на базі ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" під егідою ISMISS за сприяння NASS та SICOT 5 грудня 2020 р. (2020)
Інформація про зʼїзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2021 році (2020)
Покажчик статей, що опубліковані в 2020 році в журналі "Ортопедия, травматология и протезирование" (2020)
Title (2019)
Table of content (2019)
Karvatska S. - Application et interprétation des normes du droit international dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans la pratique des Cours constitutionnelles: nouveaux défis (2019)
Грабинський М. - Роль міжнародного кредитного договору серед джерел міжнародного публічного права (2019)
Демчишина В. - Становлення правового регулювання міграційних відносин України з Європейським Союзом (2019)
Melnyk T. - Nuclear posture review 2018: transatlantic link in the times of uncertainty (2019)
Gergiieva V. - Marriage of oil convinience: the United States and Saudi Arabia’s case study (2019)
Tаrasiuk Y. - Strategic prospects and the development of the bilateral relations between Ukraine and Turkey (2019)
Притула А. - Окремі аспекти міжнародного співробітництва з питань охорони державних кордонів (2019)
Caroccia R. - Soft law in the italian administrative law system? The guide lines by anti-corruption authority case (2019)
Сидоров Я. - Стимулювання сільськогосподарського кооперативного руху як напрям державної аграрної політики: правові питання (2019)
Кравченко М. - Справедливі трудові стандарти в системі заходів соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.) (2019)
Вилінський С. - Концептуально-теоретичне розуміння "м’якої сили" в зовнішній політиці ФРН (2019)
Гапоненко В. - Громадянська активність як чинник демократизації сучасної політичної системи в Україні (2019)
Дакал А. - Реалізація прав дітей у контексті досягнення цілей сталого розвитку: Україна (2019)
Yaroshenko V. - Preservation of public health in the experience of the educational center "university of the third age" (2019)
Сарміна Г. - Трансформації журналістики в умовах розвитку партиципативності, Євтушенко Л. (2019)
Сусська О. - Управління інформаційними потоками як властивість політичного медіаменеджменту: перехід від імперативу – до взаємодії (2019)
Avagyan L. - Cybercrime as a new phenomenon. Article 10 (freedom of expression) of echr through the internet and the issues of defamation and insult under Armenian legislation (2019)
Бабченко Я. Ю. - Художньо-образна презентація світу речей у масовій культурі (2020)
Селезньова А. В. - Сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрації в Україні (2020)
Smyrna L. - Ongoing Challenges of Higher Art Education (2020)
Sokolova A. - Artistic and Cultural Relations Between the Byzantine Empire and England in the Early Middle Ages (2020)
Одрехівський Р. В. - Художнє каменярство Гуцульщини – феномен сакральної культури України (2020)
Чирва А. Ю. - Алгоритмічні методи наукового експерименту в сучасних практиках візуального мистецтва (2020)
Shkolna O. - Compotiers and Blancmange Moulds within the Product Line of Kyiv Mezhyhiria Faience Factory (2020)
Bondarenko A. - Electronic Dance Music In Ukrainian Musical Culture (2020)
Voitovych O. - Research of the Sound of Orchestras in the Concert Hall of the Solomiya Krushelnytska Lviv National Academic Opera and Ballet Theatre (2020)
Волкомор В. В. - Інноваційні звукові технології просторової звукопередачі: ретроспектива звукових інсталяцій (2020)
Danylets V. - Stylistic and Genre Elements of Hutsul and Gural Folklore in the Works of Ukrainian and Polish Composers (2020)
Кононська Н. М. - Діяльність концертмейстера в навчальному процесі закладів вищої освіти (2020)
Макаренко О. В. - Псалмові цикли в хоровій творчості Генріха Шютца (2020)
Перевозніков В. М. - Особливості творчої діяльності диригента в процесі створення музичного спектаклю (2020)
Pertsov M. - Flute: Design, Technical and Expressive Features (2020)
Сінельніков І. Г. - Молодіжний фольклорно-етнографічний ансамбль як вторинна форма традиційної культури, Сінельнікова В. В. (2020)
Слипченко О. С. - Роль инструментальной музыки в средневековой системе духовных ценностей (2020)
Boiko T. - Stage Adaptations of Masks from Different Eras in the Director’s Search of the First Third of the 20th Century, Tatarenko M. (2020)
Ivashchenko I. - Peter Stein’s Theatre Aesthetics, Strelchuk V. (2020)
Сухорукова К. С. - Інтегративні засади освоєння мовно-голосових навичок акторами драматичного театру й кіно (2020)
Чорна К. В. - Трансформація художніх форм української докудрами в контексті тенденцій постмодерну (2020)
Бойко О. С. - Український народно-сценічний танець у контексті культури постмодернізму (2020)
Карандєєва О. І. - Чоловіче балетне виконавство в Україні 30–40-х років ХХ ст. (2020)
Климчук І. С. - Становлення професійних ансамблів народного танцю в СРСР: художні та соціокультурні чинники (2020)
Pidlypska A. - Ballet Criticism by Aleksandr Cherepnin: from Glorifying Academic Tradition to Ideological and Political Intention (2020)
Альніков Є. М. - Проєктування інклюзивного середовища з використанням адитивних технологій (3-D друк) (2020)
Вергунова Н. С. - Терминологическое взаимодействие дизайна и искусства (2020)
Приходько К. О. - Специфіка інтер’єру середовища сучасних коворкінг-центрів (2020)
Біла Є. - Metal-free каталітичні реакції ненасичених сполук з солями арендіазонію (огляд), Роговик М. (2020)
Мандзюк Л. - Синтез і протипухлинна активність 2-арил-5-піридил-1,10b-дигідропіразоло I1,5-cI I1,3I бензоксазинів, Матійчук В., Біла Є., Обушак М. (2020)
Федорів М. - Метод синтезу похідних N-(2-бензімідазоліл)-3-(3-піроліл)-3-амінопропанових кислот, Мельник О., Грозав А., Чорноус В., Вовк М. (2020)
Походило Н. - Реакції ацилювання 1,1-дихлоретилену хлорангідридами арилалканових кислот: синтез 4-хлоро-2-нафтолів (2020)
Роговик М. - Дослідження реакції йодарилювання фенілацетилену тетрафтороборатом фенілдіазонію, Бутенко С., Максимович І., Піткович Х., Горак Ю., Литвин Р., Обушак М. (2020)
Савка Р. - CuAAC реакції стерично утруднених азидів, Походило Н., Тупичак М., Шийка О., Обушак M. (2020)
Карп’як В. - Продукти конденсації 5-арилфурфуролів і роданіну у реакціях з монозаміщеними піперазинами, Лесюк О. (2020)
Барабаш О. - Синтез діазобарвників на основі тіофендіазонієвих солей та їх спектрофотометричні характеристики, Остап’юк М., Шегедин М., Остап’юк Ю. (2020)
Мартяк Р. - Арилнафтохінони. 8. Синтез 6-арилбензо, Роговик М. (2020)
Лаба Є.-О. - Про взаємодію 2-ціано-(5-арил-2-фурил)метиліденацетогідразонів з гетарилацетонітрилами, Лесюк О., Лучечко В., Мотовильський О., Соловйов В., Литвин Р., Горак Ю. (2020)
Чабан Т. - Синтез та первинний скринінг антиоксидантної активності деяких тіазолопіридинів, Матійчук Ю., Чабан І., Огурцов В., Голос І., Матійчук В. (2020)
Шегедин М. - Синтез амідів 3-аміно-2-карбметокситіофенів, Барабаш О., Кравець М., Остап’юк Ю. (2020)
Собечко І. - Термодинамічні властивості 2-метил-5-(4-метилфеніл)-3-фуранкарбонової кислоти, Горак Ю., Дібрівний В., Гошко Л., Костюк Р. (2020)
Сидорко М. - Властивості композитів природний мінерал/поліанілін, допований сульфатною кислотою, Нестерівська С., Яцишин М., Макогон В., Думанчук Н., Решетняк О. (2020)
Пришляк Х. - Електрохімічна полімеризація індолу на поверхні станум (IV) оксиду, Аксіментьєва О. (2020)
Вороновська Ю. - Термічний аналіз композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих в розчині натрій гідроксиду, Верещагін О., Яцишин М., Фартушок Н., Решетняк О. (2020)
Михалець А. - Електрохімічний синтез і властивості тонких шарів поліортоанізидину на напівпровідникових поверхнях, Горбенко Ю. (2020)
Нестерівська С. - Адсорбційні властивості композитів глауконіт/поліанілін-фосфатна кислота стосовно Cr(VI), Макогон В., Яцишин М., Салдан I., Решетняк О., Пандяк Н. (2020)
Остапович Б. - Каталітичні властивості композита поліанілін-MnO2 в реакціях деколоризації органічних барвників, Ковалишин Я. (2020)
Мороз М. - Термодинамічні властивості сполуки AgSnTe2, Демченко П., Прохоренко М., Прохоренко С., Перевізник О., Рудик Б., Соляк Л., Решетняк О. (2020)
Зінченко В. Ф. - Спектроскопічне дослідження застиглих сольових плавів систем NaCl–KCl–LnF3 (Ln = La÷Lu), Єрьомін О. Г., Вольчак Г. В., Стоянова І. В. (2020)
Bazylyak L. - Synthesis of silver nanoparticles using the rhamnolipid biocomplex of microbial origin, Kytsya A., Karpenko O., Prokopalo A., Pokynbroda T., Mazur A., Kuntyi O. (2020)
Яремко З. - Вплив способів приготування суспензій на ступінь редиспергування порошку діоксиду титану, Петришин Р., Федушинська Л. (2020)
Dutka V. S. - Monomolecular films of diperoxides on the water–air interface, Aksimentyeva O. I., Kovalskyi Ya. P., Oshchapovska N. V. (2020)
Біленко М. - Вплив різних середовищ на плівкоутворення пектинів, Шелудько Є., Євдокименко В., Ткаченко Т., Каменських Д., Аксиленко М., Кашковський В. (2020)
Герцик О. - Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водному розчині нітратної кислоти, Гула Т., Ковбуз М., Пандяк Н., Сеньків Н. (2020)
Хрущик Х. - Електрохімічні властивості аморфних сплавів системи Al-(Gd, Y)-Ni в лужному середовищі, Івашко C., Лопачак М., Бойчишин Л. (2020)
Черниш О. - Вибір активованого вугілля для виготовлення електродів електрохімічних конденсаторів, Хоменко В., Макєєва І., Барсуков В. (2020)
Ковалишин Я. - Дослідження молібдату заліза (III) та молібдату заліза (II) як катодних матеріалів для літієвих джерел ХДС, Перевізник О., Остапович Б., Гречух Т. (2020)
Дутка В. С. - Вплив органічних розчинників на швидкість окиснення сульфоксидів пероксикислотами, Мідяна Г. Г., Дутка Ю. В., Пальчикова О. Я. (2020)
Яцков М. - Обґрунтування розподілу концентрованих стічних вод гальванічного виробництва, Корчик Н., Кирилюк С. (2020)
Дутка В. - Фундатор наукової школи фізико-хімії полімерів Ігор Йосипович Малеєв (2020)
Оглавление (2020)
Алексейчук М. С. - Снижение бокового смещения судна после маневра вводом дополнительной поправки курса, Чапчай П. А., Авраменко Е. А. (2020)
Буренков О. М. - Практичні особливості розрахунку параметрів безпечної глибини при використанні ЕКНІС, Піпченко О. Д., Алексішин А. В. (2020)
Бурмака И. А. - Оценка вероятности степени опасности сближения судов, Янчецкий А. В. (2020)
Вагущенко Л. Л. - Расчет отвечающих МППСС вариантов комбинированного действия для уклонения от столкновения, Вагущенко А. Л. (2020)
Викулин И. М. - Электронный компас для автономных судов без экипажа, Михайлов Н. С., Михайлов С. А. (2020)
Волков А. М. - Залежність параметрів віртуальної області від істотних чинників, Бурмака А. І., Кубицький Р. О. (2020)
Ворохобин И. И. - Зависимость вероятности безопасного прохождения судном стесненного района от закона распределения погрешности смещения (2020)
Гладких И. И. - Учет динамики рельефа дна для технологий, применяемых в речных информационных сервиса, Дворецкий В. А. (2020)
Konon N. M. - Analytical modelling of seakeeping qualities of container vessel (2020)
Кривий О. Ф. - Нові математичні моделі повздовжніх гідродинамічних сил на корпусі судна, Міюсов М. В. (2020)
Омельченко Т. Ю. - Учет навигационной опасности при выборе маневра расхождения судна с двумя целями, Петриченко Е. А. (2020)
Проценко В. О. - Особливості передавання навантаження деталями суднової рульової машини плунжерного типу, Настасенко В. О., Бабій М. В., Білоконь А. О. (2020)
Сінюта К. О. - Координатний метод визначення шляхової швидкості судна по векторам та переміщенням відносної та переносної швидкостей (2020)
Суринов И. Л. - Влияние гидрометеорологического режима в порту Черноморск на безопасность судоходства (2020)
Федоров Д. Б. - Метод автоматического определения параметров стратегии расхождения судов изменением их курсов (2020)
Цымбал М. Н. - Расчет рейсового грузового плана контейнеровоза (2020)
Shpylevsky V. - Coordinates systems harmonization in the frontier districts of the danube, Krupov I. (2020)
Реферати (2020)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2020)
Дедурін Г. Г. - Особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії (1845–1917 рр.), Заврічко Д. Г. (2020)
Цукан О. М. - Виклики реалізації гендерної політики у ЗВО сектору безпеки та оборони, Бурдін М. Ю. (2020)
Варава К. І. - Проблемні питання захисту права власності від неправомірних дій органів державної влади (2020)
Кухарєв О. Є. - Догматична конструкція універсального правонаступництва у сфері спадкового права (2020)
Сліпченко С. О. - Правомірні очікування як об’єкт корпоративних правовідносин, Жорнокуй Ю. М. (2020)
Василько І. В. - Нагляд і контроль як особливі форми захисту трудових прав працівників, які здійснюють трудову діяльність у роботодавців – фізичних осіб (2020)
Гончарук В. В. - Протидія мобінгу в трудових правовідносинах (2020)
Подорожній А. Ю. - Загальнотеоретична характеристика інституту дисциплінарної відповідальності у трудовому праві (2020)
Подорожній Є. Ю. - Сутність і зміст конкурентоспроможності працівників Національної поліції України (2020)
Абламська В. В - Нормативне забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародного та національного законодавства (2020)
Бугайчук К. Л. - Актуальні питання вдосконалення діяльності поліцейських комісій Національної поліції України (2020)
Дмитренко С. О. - Особливості механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування (2020)
Кириченко О. Ю. - Проблемні питання розробки та імплементації Кодексу України про адміністративні проступки (2020)
Комзюк А. В. - Форми взаємодії Національної поліції з громадськістю у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2020)
Комзюк А. Т. - Відносини щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина як складова предмета адміністративного права, Липій Є. А. (2020)
Садовенко А. І. - Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів надання косметологічних послуг в Україні (2020)
Самбор М. А. - Практика запровадження обмеження права на свободу мирних зібрань в адміністративному порядку та місце судової гілки влади у визначенні допустимості таких обмежень (2020)
Стреляний В. І. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні (2020)
Токарєва К. С. - Принципи впровадження інституту медіації у публічно-правових спорах в Україні (2020)
Яценко І. І. - Завдання та принципи міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи (2020)
Конюшенко Я. Ю - Загальні вимоги до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: процесуальна характеристика (2020)
Кузубова Т. О. - Теоретичні та прикладні питання унормування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру (2020)
Розумовський О. С. - Європейський суд з прав людини як частина кримінального процесуального законодавства України, Кочура О. О. (2020)
Сезонов В. С. - Криміналістичне дослідження грошей і цінних паперів (2020)
Юхно О. О. - Правові підстави процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів під час виконання доручень дізнавача, слідчого, прокурора з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2020)
На книжкову полицю (2020)
Новини наукового життя (2020)
Наші автори (2020)
До уваги авторів (2020)
Випускні відомості (2020)
Petrova I. - Metamodernism as a Concept of Cultural Studies (2020)
Русаков С. С. - Теоретична модель колообігу культури як культурологічний підхід у вивченні феноменів сучасної культури (2020)
Лисинюк М. В. - Медіакультура: сутнісні особливості і функції (2020)
Іщенко Є. О. - Концепція "місць пам’яті" П’єра Нора в контексті досліджень про колективну пам’ять (2020)
Отрішко М. А. - Культурна пам’ять міст (2020)
Бабій Н. П. - Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу (2020)
Турчак Л. І. - Невідомий автор всесвітньо відомої пісні: біографіка як вектор культурологічного дослідження (2020)
Fabryka-Protska O. - Functioning and Preservation of Ukrainian Folk Instruments on the Territory of Slovakia (2020)
Шевелюк М. М. - Поняття культурного туризму та його класифікації (2020)
Дичковський С. І. - Інтеграція туризму в процеси культури (2020)
Зараховський О. Є. - Використання археологічних обʼєктів Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу (2020)
Носенок Б. Е. - Український проєкт культуральних студій: адаптація французького досвіду (2020)
Сом-Сердюкова О. М. - Дорога як частина культурного ландшафту Норвегії: зміна світоглядної парадигми (2020)
Рішняк О. Б. - Реставраційна діяльність і глобальні загрози: трансформації теоретичних концепцій (2020)
Данилиха Н. Р. - Формування етичних цінностей в Римській імперії як культурологічний феномен (2020)
Миколаєнко М. Ю. - Роль перекладу рекламних текстів у формуванні міжкультурної комунікації (2020)
Sovhyra T. - Virtual Image and Its Compliance with the Created Material Artefacts (2020)
Гаврилюк А. С. - Сприйняття та викладання художньої творчості за текстами харківського культуролога Олексія Селівачова (2020)
Кириченко А. О. - Використання технологій віртуальної реальності в сучасних концертних шоу (2020)
Короленко Є. О. - Комунікативні здібності в роботі івент-менеджера, Швець І. Г. (2020)
Koshelieva O. - Visual Culture as a Factor in the Formation of Innovative Learning Technologies: the Case of the Kyiv National University of Culture and Arts (2020)
Кириленко К. М. - Впровадження флешмобу в навчальний процес підготовки спеціаліста галузі культури і мистецтва (на прикладі освітнього досвіду Київського національного університету культури і мистецтв) (2020)
Устименко Л. М. - Підготовка фахівців культурно-рекреаційної сфери в контексті інтеграції туристичної та wellness-індустрії, Булгакова Н. В. (2020)
Шмаюн О. Ю. - Культурно-дозвіллєвий центр як інноваційний заклад особистісного розвитку (2020)
Червінська Л. І. - Формування бренду івент-заходів як технологія просування вітчизняного образу (2020)
Гуменюк Т. К. - Теоретичне переосмислення феномену фестивації у сучасному культурознавстві (2020)
Голубець О. М. - Національна мистецька спадщина – гарант збереження ідентичності та самобутності (2020)
Азізов Т. Н. - Інженерний спосіб визначення жорсткості при крученні залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами, Орлова О. М. (2020)
Андрійчук О. В. - Визначення несучої здатності нормальних перерізів комбіновано-армованих сталефібробетонних згинальних елементів, Кислюк Д. Я., Нінічук М. В. (2020)
Bykiv N. - Modeling of mechenical behavior of reinforced concrete beam reinforced by the shape memory alloy insertion using finite elements method, Yasniy P., Iasnii V. (2020)
Gomon S. - Fluence of age factor on main strength and deformative properties of timber (2020)
Коломійчук Г. П. - Конструктивні рішення сучасних великопролітних трубобетонних аркових мостів, Майстренко О. Ф., Коломійчук В. Г., Коломійчук В. Г. (2020)
Кузьмич Р. В. - Проектування енергоефективних будівельних конструкцій на основі числового моделювання температурних мостів, Самчук В. П., Кислюк Д. Я., Савенко В. І. (2020)
Олексюк А. С. - Вплив добавки поліпласт СП-3 на міцність важкого бетону, Ужегов С. О., Ужегова О. А., Ротко С. В. (2020)
Панасюк Я. І. - Визначення максимальної щільності ґрунту, Боярчук Б. А., Талах Л. О., Процюк В. О. (2020)
Пахолюк О. А. - Забезпеченість українського ринку будівельної техніки вантажопідйомним обладнанням та його сервісним обслуговуванням, Чапюк О. С. (2020)
Плахотний Г. Н. - Застосування попереднього напруження для підвищення жорсткості та стійкості споруди, Чернєва О. С. (2020)
Ротко С. В. - До проблеми уточнення рівнянь динаміки ортотропних оболонок із урахуванням деформацій поперечного зсуву та обтиснення, Швабюк В. В., Зубовецька Н. Т., Ужегова О. А., Гераськін О. О. (2020)
Талах Л. О. - Металеві конструкції в сучасному будівництві, Шимчук О. П., Процюк В. О., Семерей А. С., Панасюк Я. І. (2020)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп'ютерний аналіз поведінки структурно-неоднорідних матеріалів, Кошелюк В. А. (2020)
Чапюк О. С. - Збільшення зчеплення бетону зі склокомпозитною арматурою за рахунок покриття спеціальними речовинами, як варіант оптимізації виробничої бази будівництва, Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Пахолюк О. А., Філіпчук С. В. (2020)
Черних О. А. - Досвід застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі в СНУ ім. В. Даля, Соколенко В. М. (2020)
Chernieva O. - The 3DP – three-dimensional printing – is it a real prospect of automating the building processes?, Wojnar A., Pogan S. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Федорук O. - Образ запорожця Кирила Тура у викресленому фрагменті роману П. Куліша "Чорна рада" (2020)
Бойко Н. - Іронічність як відчуття дійсності (на прикладі малої прози О. Кониського) (2020)
Руснак І. - Поетика фейлетону "Подєбрадський чичероне" Миколи Чирського (2020)
Колошук Н. - Тріада Віра — Надія — Любов як символ у ліриці шістдесятників Б. Окуджави та Є. Сверстюка (2020)
Semenist I. - "Misty Poetry" as a reflection of the nature of Chinese literature of the "New Period" (second half of the 20th century) (2020)
Katerynych P. - Educational journalism in Ukraine: Current status and development prospects (2020)
Васьків М. - Особливості журналістських публікацій В’ячеслава Медведя — колумніста (2020)
Гольцева М. - Експресивний МА-подяка у дипломатичному дискурсі Ради Безпеки ООН (2020)
Криваль И. И. - Особенности модернизации частотомера UA Ч3-101, Скрипнюк А. И., Рудковский А. В., Проценко В. А., Присяжнюк О. А. (2020)
Садченко А. В. - Завадостійка система імпульсної лазерної дальнометрії, Кушніренко О. А., Кошелєв Є. К. (2020)
Садченко А. В. - Методика определения уровня сигнала на входе оптического приемника технических средств разведки, Кушниренко О. А., Троянский А. В. (2020)
Кондрик А. И. - Влияние радиационных дефектов на электрофизические и детекторные свойства CdTe:Cl, облученного нейтронами, Ковтун Г. П. (2020)
Иванченко А. В. - Электрические свойства фотогальванического элемента со встроенным позисторным слоем на основе полимерного нанокомпозита с углеродным наполнителем, Тонкошкур А. С. (2020)
Ніколаєнко Ю. Є. - Теплові характеристики рідинного теплообмінника приймально-передавального модуля АФАР, Баранюк О. В., Рева С. А. (2020)
Litvinenko V. N. - Influence of gettering on aluminum ohmic contact formation, Baganov Ye. A., Vikulin I. M., Gorbachev V. E. (2020)
Азізов Т. Н. - Жорсткість залізобетонних елементів з похилими тріщинами при дії крутного момента і поперечної сили, Кочкарьов Д. В., Юрковська Н. Р. (2020)
Андрійчук О. В. - Тріщиностійкість центрально розтягнутих комбіновано армованих залізобетонних елементів, Бабич В. Є., Поляновська О. Є., Швець І. В. (2020)
Андрійчук О. В. - Теоретичне визначення характеристик напружено-деформованого стану та несучої здатності нормальних перерізів комбіновано-армованих згинальних елементів, Нінічук М. В. (2020)
Битько М. М. - Напружено-деформований стан бетонів при розвантаженні після попереднього обтиснення на основі його структурної теорії, Кузнецова О. В., Іванова Л. В. (2020)
Білозір В. В. - Аналіз чинників, що впливають на зчеплення арматури серпоподібного профілю з бетоном і фібробетоном, Мазурак Р. А. (2020)
Войтович С. Я. - Порівняння вітчизняної та зарубіжної (європейської) моделей ціноутворення в будівництві, Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Ужегова О. А., Сиваченко Т. Л. (2020)
Гераськін О. О. - Розрахунок монолітної плити з урахуванням реологічних властивостей залізобетону, Ротко С. В., Ужегова О. А. (2020)
Gomon S. - Modern testing machines for investigation of wood and timber-based composite materials, Savchuck V., Melnyk Yu., Vereshko O. (2020)
Коломійчук Г. П. - Аналіз сучасних досліджень фундаментів-оболонок на круглому плані, Майстренко О. Ф., Коломійчук В. Г., Коломійчук В. Г. (2020)
Лапчук М. А. - Посилення підпірної стіни комплексу собору святого юра у м. Львові в умовах обмеженого доступу, Гнатюк О. Т. (2020)
Онищенко А. М. - Числове моделювання напружено – деформованого стану цементобетонного покриття автомобільних доріг, Худолій С. М., Чиженко Н. П. (2020)
Пахолюк О. А. - Дослідження теплового балансу світлопрозорих конструкцій, Чапюк О. С., Дячук Ю. І. (2020)
Пашинський В. А. - Температурний режим грунтових масивів як геологічний вплив на основи будівель, Пашинський М. В., Карпушин С.О. (2020)
Пиріг Я. І. - Аналіз нафтових дорожніх бітумів, що використовуються в дорожній галузі України, Галкін А. В. (2020)
Пічугін С. Ф. - Статистичний опис механічних характеристик сталей для будівельних конструкцій (2020)
Толмачов С. М. - Властивості дорожніх бетонів із сумішей різної рухомості, Бєліченко О. А., Толмачов Д. С., Даценко В. М., Марченко М. Є. (2020)
Чапюк О. С. - Зчеплення металевої арматури класу А500С з бетоном при повторних навантаженнях, Пахолюк О. А., Кислюк Д. Я., Задорожнікова І. В., Гришкова А. В. (2020)
Шваб’юк В. І. - Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів, Ротко С. В., Маткова А. В., Швабюк В. В. (2020)
Шимчук О. П. - Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів при капітальному ремонті проспекту соборності у м. Луцьку, Талах Л. О., Ясюк І. М., Процюк В. О., Рибак Т. П. (2020)
Шишкіна О. О. - Бетони на змішаному заповнювачі та структурованій поліспиртом воді (2020)
Ахмедов Р. Д. - Виокремлення корисної інформації з над широкосмугової хвилі у ближній зоні випромінювання (2020)
Laikova L. G. - Matrix calculation of correlation characteristics based on spectral methods, Tereshchenko T. A., Yamnenko Y. S. (2020)
Федоренко А. В. - Спектральна фоточутливість дифузійних Ge-p–i–n-фотодіодів (2020)
Ащеулов А. А. - Эффект трансформации электрического поля в анизотропных диэлектрических средах, Лавренюк Д. А., Деревянчук Н. Я. (2020)
Купчак І. М. - Електронні характеристики квантових точок СdS, що містять дефекти, Корбутяк Д. В., Серпак Н. Ф. (2020)
Пекур Д. В. - Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці, Сорокін В. М., Ніколаєнко Ю. Є. (2020)
Kravets V. Yu. - Heat transfer characteristics of miniature two-phase thermosyphons with nanofluids, Hurov D. I. (2020)
Кравец В. Ю. - Исследование проницаемости металловолокнистых капиллярных структур тепловых труб для охлаждения электроники, Мельник Р. С., Червонюк А. А., Шевель Є. В. (2020)
Коломзаров Ю. В. - Екологічні проблеми освітлення та перспективи застосування енергоощадних світлодіодних освітлювальних систем з комбінованим електроживленням, Костильов В. П., Сорокін В. М., Ніколаєнко Ю. Є., Пекур І. В., Корнага В. І., Коркішко Р. М. (2020)
Митин В. Ф. - Криогенные термометры сопротивления на основе пленок Ge–InP. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, Холевчук В. В., Соловьёв Е. А., Сиднев А. Б., Венгер Е. Ф. (2020)
Kukurudziak M. S. - High-resistivity p-type silicon-based p-i-n photodiode with high responsivity at the wavelength of 1060 nm, Andreeva O. P., Lipka V. M. (2020)
Глушеченко Э. Н. - Принципы реализации соосных СВЧ-соединителей для современных радиоэлектронных систем (2020)
Ащеулов А. А. - Трансформация электрического тока анизотропными электропроводными средами, Деревянчук Н. Я., Лавренюк Д. А., Романюк И. С. (2020)
Цибуленко В. В. - Вирощування гетероепітаксійних шарів на неізоперіодних підкладках мeтодом скануючої рідиннофазової епітаксії, Шутов С. В. (2020)
Дубко А. Г. - Електронні засоби дослідження механічних властивостей біологічних тканин, Осіпов Р. С., Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф. (2020)
Stetsyk Y. - The royal law of patronage as a mechanism of state regulation of the financial and property situation of the basilian monasteries of the commonwealth, Skvirskyi I. (2020)
Shevchuk A. - Officials of the chief courts of Right-Bank Ukraine: between the imperial practices and the polish-lithuanian judicial tradition (1797 – 1831) (2020)
Dobrzhansky S. - Landscaping, sanitary and hygienic conditions of the cities of Right-Bank Ukraine: activities of self-government bodies (the second half of the XIXth – beginning of the XXth centuries) (2020)
Semerhei N. - Christian clergy in the ukrainian national revival of the second half of the XIXth – the first third of the XXth century: modern historiography (2020)
Klapchuk V. - Salt mining in Galicia (1867 – 1900), Makaruk I. (2020)
Mashtalir V. - The Military historical collections in the context of the Ukrainian museum network formation and development the XIXth – at the beginning of the XXth centuries, Ryzheva N. (2020)
Macierzyński W. - Stanislav Dnistryanskyi and Lviv university: the prosopographic research, Glado Y., Tarasenko L. (2020)
Truba R. - Markian Terletskyi in the cultural and educational environment of Galicia and Czechoslovakia during the 20 – 30-ies of the XXth century (2020)
Kalishchuk O. - Volyn during World War I: cultural, educational aspects through the prism of prosopography (2020)
Vyzdryk V. - Ukrainian schooling before World War I (based on the "DILO” magazine), Kurylyshyn K. (2020)
Кoliada I. - Institute of Kyiv province commissioner (march – november of 1917): to the history of the Ukrainian Revolution (1917 – 1921), Iudova-Romanova K., Petrikas M. (2020)
Kornovenko S. - Agrarian reform of P. Wrangel in the South of Ukraine (1920), Pasichna Y. (2020)
Savchuk T. - Serhiy Mizetskyi’s, the rural priest-intellectual, reflections on the socio-political transformations in the Soviet Ukraine during the 1920-ies, Vasylchuk H. (2020)
Zhurba M. - Migration of the jews from the Ukrainian SSR to the jewish Autonomous Region (Birobidzhan) during the second half of the 1920-ies – first half of the 1930-ies, Padalka S. (2020)
Salata O. - Аctivities of the Ukrainian historical and philological society in prague during initial period of World War II (1939 – 1941) (2020)
Patryliak I. - Unusual nazism: Ukrainian National-Socialist Workers’ Party in the post-war Donbas, Hryn D. (2020)
Maliarchuk O. - Origins of the people’s movement of Ukraine – Ivano-Frankivsk regional cultural and scientific society "Rukh”, Kogut O. (2020)
Paholok I. - Klechalny custom as a spiritual phenomenon of Ukrainian culture, Hrynokh N. (2020)
Lastovskyi V. - The historiographic situation regarding Ostafiy Dashkovych’s coat of arms, Biletska O. (2020)
Bondarenko O. - Financial institutions of the russian empire in dnieper ukraine in the last quarter of the 18th – early 20th century in modern historiographical discourse, Tupchiyenko M. (2020)
Reient O. - Consolidation of the nation during the Ukrainian Revolution of 1914 – 1923: main directions of historiographical discourse, Velykochyi V. (2020)
Kozak O. - Slavic countries of Central and Eastern Europe during the post-communist period on the pages of ukrainian textbooks (2020)
Zymomrya M. - Algorithm of Ivan Franko’s action: a system of state formation (Review of: Yevhen Nakhlik. Virazhi Frankovoho Dukhu. Svitohliad. Ideolohiia. Literatura. Kyiv: Naukovadumka, 2019. 640 p.), Yakubovska M. (2020)
Mykhats R. - Among science, education and ideology: Polish historical periodicals in Eastern Galicia of the 19th – early 20th centuries (Review of the monograph: Lazurko Lidiia. Polish historical periodicals in Eastern Galicia of the 19th – early 20th centuries: typology, ideology, problematics. Cherkasy-Drohobych-Odesa: Publishing House "Helvetyca”, 2020. 290 p.), Yarushak M. (2020)
Stezhko S. - Homo Sovieticus Identity education in the context of Soviet reality (Review: Kahanov Yu. Homo Sovieticus Identity Construction (1953 – 1991): Case of Ukraine. Zaporizhzhia: Inter-M, 2019. 432 p., il.), Vovk Y. (2020)
Петрик О. - Балетна трупа Львівського оперного театру кінця 30-х – початку 40-х років ХХ століття (2020)
Чурпіта Т. - Балетмейстерська діяльність Миколи Трегубова в Донецькому державному театрі опери та балету (2020)
Климчук І. - Формування мистецької школи та традиції Павла Вірського у Державному ансамблі танцю УРСР (2020)
Підлипський А. - Особливості функціонування танцювальної художньої самодіяльності в Тернопільській області радянського періоду (2020)
Курочкін О. - Ігровий репертуар традиційного весілля українців (2020)
Юдова-Романова К. - Цифрові 3D меппінг технології у творах сценічного мистецтва в Україні (2020)
Ситченко К. - Роль хореографа у фігурному катанні на ковзанах (2020)
Безшапочний С. Б. - Гострий середній отит в дитячому віці, Соннік Н. Б. (2020)
Данилюк С. В. - Патогистологические и иммуногистохимические особенности эндометрия при хроническом эндометрите у женщин с бесплодием (обзор литературы), Кирия Д. Г., Долгая О. В., Олейник А. Е. (2020)
Ждан В. М. - Глюкокортикоїди і ревматоїдний артрит, Волченко Г. В., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Хайменова Г. С. (2020)
Конюшевська А. А. - Нейтропенії в практиці педіатра: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, лікування (огляд літератури та власні спостереження), Пархоменко Т. А., Баличевцева І. В., Тимошина О. В., Акимова Л. Г. (2020)
Лук’янцева Г. В. - Особливості структурно-функціональних змін показників системи кровообігу осіб, які займаються бодібілдингом, Пастухова В. А., Бакуновський О. М., Малюга С. С., Олійник Т. М. (2020)
Мелащенко О. І. - Сучасний підхід до лікування дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту на фоні гіперплазії глоткового мигдалика (огляд літератури), Калюжка О. О., Зюзіна Л. С., Фастовець М. М., Козакевич В. К. (2020)
Підвальна У. Є. - Цибулина аорти: анатомія, гістологія, топографічна анатомія (огляд літератури), Матешук-Вацеба Л. Р. (2020)
Чижма Р. А. - Патологічна біомінералізація при пухлинах яєчників, Біденко М. В., Николенко А. П., Піддубний А. М., Москаленко Р. А. (2020)
Швець І. Є. - Перспективи використання Моршинської мінеральної води задля профілактики захворювань тканин пародонта (огляд літератури) (2020)
Kolesnyk S. D. - Acute toxicity estimation of multicomponent plant protection products using calculations, in silico and in vivo methods. Perspectives for updating approaches to classification and risk assessment, Ryabukha O. S., Vasetska O. P., Bubalo N. M., Zhminko P. G., Prodanchuk M. G. (2020)
Колосова І. І. - Накопичення кадмію в яєчниках щурів при ізольованому введенні солей кадмію та в комбінації з цитратами церію й германію (2020)
Присталов А. І. - Ефективність метода вакуум-інфільтрації для насичення різними розчинами рослинних об’єктів трубчасто-капілярної структури, Кулєшова Л. Г., Боброва О. М., Зеленянська Н. М. (2020)
Руденко К. М. - Зниження ступеню ембріотоксичності хлориду кадмію при комбінованому введенні з сукцинатом міді в експерименті на щурах (2020)
Селюкова Н. Ю. - Статева поведінка самців нащадків народжених від матерів різного репродуктивного віку з фетоплацентарною недостатністю, Місюра К. В., Морозенко Д. В., Доценко Р. В., Землянський А. О. (2020)
Чиж М. О. - Екстракт кріоконсервованих фрагментів серця поросят як регулятор стану серцевого м’яза щурів на моделі некрозу міокарда, Бабаєва Г. Г., Рогоза Л. А., Гальченко С. Є. (2020)
Шамелашвілі К. Л. - Ступінь накопичення кадмію та цинку в органах дорослих та ембріонах щурів (2020)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - Якість життя, що пов’язана зі здоров’ям та психосоціальне функціонування школярів: скринінгові методи оцінки, Міхановська Н. Г., Островська Г. Є., Романова Н. Г. (2020)
Альджабалі М. А. - Дослідження ролі деяких цитокінів у виникненні гніздової алопеції, Куц Л. В. (2020)
Бережна В. А. - Клініко-діагностичні зміни при затримці внутрішньоутробного розвитку плода (2020)
Веклич К. А. - Характер специфічної імунної реакції на корову інфекцію різного ступіня тяжкості, Попов М. М., Лядова Т. І., Сорокіна О. Г. (2020)
Гальченко А. В. - Психосоціальна дезадаптація у внутрішньо переміщених осіб із депресивними розладами (2020)
Демитер І. М. - Фактори ризику післяопераційного делірію в некардіальній хірургії, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2020)
Дербак М. А. - Можливість ерадикаційної терапії Неlicobacter pylori у хворих на хронічний гепатит С, Данканич Є. Е., Ганич О. Т. (2020)
Дербак М. А. - Розповсюдженість гастропатій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Жованик Н. В., Лях О. І., Коваль В. Ю., Лазур Я. В. (2020)
Дербак М. А. - Клініко-лабораторні особливості неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Храмцова І. О., Коваль В. Ю., Лазур Я. В., Жованик Н. В. (2020)
Єфіменко Т. І. - Особливості гемодинаміки у міських мешканців середнього віку з ожирінням в залежності від наявності артеріальної гіпертензії, Місюра К. В. (2020)
Ждан В. М. - Можливості коpекції дисбіотичних змін пpи уpаженні суглобів та хpебта у хвоpих із запальними захвоpюваннями кишечника, Киp’ян О. А., Бабаніна М. Ю., Шилкіна Л. М., Катеpенчук О. І. (2020)
Ждан В. М. - Коморбідні стани у пацієнтів з псоріатичним артритом, Ткаченко М. В., Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Волченко Г. В. (2020)
Караченцев Ю. І. - Оцінка інформативності ультразвукового, цитологічного та експрес-гістологічного досліджень для монофокальних раків і раків з фоновою патологією тиреоїдної паренхіми, Дубовик В. М., Герасименко Л. В., Корчагін Є. П., Гопкалова І. В., Філоненко Н. Г., Хазієв В. В., Сазонов М. Є., Соколова С. С. (2020)
Киричек П. В. - Зміни скоротливої активності гладеньком’язових клітин товстої кишки під впливом біологічно активних речовин (2020)
Козьолкін О. А. - Прогностичне значення інтегральної оцінки електроенцефалографічного патерну у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії, Кузнєцов А. А. (2020)
Коркушко О. В. - Вплив курсового застосування кверцетину на стійкість до гіпоксії у людей похилого віку з метаболічним синдромом, Шатило В. Б., Антонюк-Щеглова І. А., Бондаренко О. В., Наскалова С. С., Гавалко А. В., Гриб О. М. (2020)
Марута Н. О. - Клінічна картина депресивних проявів серед пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах, Ярославцев С. О., Каленська Г. Ю. (2020)
Муравйов П. Т. - Роль холемії в алгогенезі у пацієнтів із хірургічною патологією підшлункової залози, Шевченко В. Г., Гомонюк І. В., Кравець К. В., Хархурі Макрем (2020)
Нестерук Г. В. - Вплив кріоекстракту спінальних гангліїв на структурно-функціональні характеристики яєчників щурів різного віку, Колот Н. В., Проценко О. С., Падалко В. І., Легач Є. І. (2020)
Ревенко Г. О. - Напруженість протидифтерійного та протиправцевого імунітету у ВІЛ-інфікованих дорослих осіб (2020)
Рубцов Р. В. - Вплив комплексного лікування на вираженість клінічних проявів та показники спірометрії у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2020)
Сергієнко Л. Ю. - Жіноча репродуктивна система нащадків щурів, народжених самицями з вагітністю, ускладненою "пасивним" тютюнопалінням, Селюкова Н. Ю., Гєворкян А. Р., Перець О. В. (2020)
Соколик О. П. - Вплив хронічної алкоголізації щурів на параметри тіол-дисульфідної системи головного мозку та пошук нових фармакотерапевтичних схем корекції дисбалансу, Прозорова Г. О. (2020)
Татарин Б. Б. - Кореляція рівня важких металів у крові хворих на колоректальний рак з біологічними факторами та методами лікування, Крижанівська А. Є., Ерстенюк Г. М., Татарин Л. В. (2020)
Фелештинський Я. П. - Антибактеріальна складова комплексного хірургічного лікування пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Балан І. Г., Поточилова В. В. (2020)
Хміль С. В. - Результативність гістерорезектоскопії у жінок із безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій, Дроздовська Ю. Б. (2020)
Хміль С. В. - Клінічна характеристика пацієнток з ендометріоз-асоційованим безпліддям, Кулик І. І. (2020)
Бєліков О. Б. - Якісна медична освіта в Україні та напрямки її подальшої оптимізації, Струк В. І., Ватаманюк Н. В. (2020)
Жукова Т. О. - Симуляційні тренінги, як базова платформа сучасної освіти, Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Марченко В. Ю., Удальцова-Гродзинська К. О. (2020)
Марченко В. Ю. - Формування та розвиток клінічного мислення іноземних студентів при вивченні радіології, Марченко І. Я., Бойко В. В., Жукова Т. О., Муковоз О. Є. (2020)
Кушта А. О. - Можливості використання методу шкірно-гальванічної реакції у пацієнтів в стоматології та щелепно-лицевій хірургії, Шувалов С. М. (2020)
Makarenko O. L. - Morphological grounds of using the cervical fold suspension model of immobilization stress in rats, Yushchenko Ya. O., Bilash S. M., Pronina O. M., Koptev M. M., Vynnyk N. I. (2020)
Хмизов С. О. - Математичне моделювання варіантів остеосинтезу кісток гомілки при їх уродженому псевдоартрозі в середній третині, Кацалап Є. С., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2020)
Господ В. В. - Особливості складу мікрофлори сечостатевого тракту у жінок в нормі та в патогенезі, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2020)
Погорєлова А. М. - Аналіз складу ферментів грунтових стрептоміцетів, Соколова І. Є., Виноградова К. О., Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В. (2020)
Поточилова В. - Чутливість до антибактеріальних препаратів та фенотипове визначення факторів резистентності у штамів неферментуючих грам-негативних бактерій - збудників ранових інфекцій, Руднєва К., Покас О., Вишнякова Г. (2020)
Білаш В. П. - Ремоделювання структурних компонентів перивульнарної ділянки дванадцятипалої кишки при зшиванні ранового дефекту моноволокнистим шовним матеріалом модифікованим L-аргеніном (2020)
Козлов С. В. - Стан тонкого кишечнику в гострий період баротравми, Кошарний А. В., Кошарний В. В. (2020)
Кононов Б. С. - Структурна організація мозочку лабораторних тварин в нормі та у порівняльно-видовому аспекті (2020)
Максимова О. С. - Гістологічна та планіметрична характеристика регенерації шкіри щурів молодого віку за умов хронічної гіперглікемії, Ткач Г. Ф. (2020)
Пантус А. В. - Імуногістохімічна оцінка остеокондуктивних властивостей волокнистого полімерного матриксу при заміщенні кісткового дефекту на різних термінах в експерименті, Рожко М. М., Ковальчук Н. Є., Пантус П. В. (2020)
Талаш Р. В. - Візуальний та морфометричний аналіз третіх молярів чоловіків і жінок у віковому аспекті (2020)
Караченцев Ю. І. - Особливості поєднання раку щитоподібної залози та фонових захворювань тиреоїдної паренхіми, Дубовик В. М., Гопкалова І. В., Філоненко Н. Г., Хазієв В. В., Соколова С. С., Сазонов М. Є. (2020)
Литвиненко М. В. - Морфо-функциональные особенности яичников у ВИЧ-инфицированных женщин (2020)
Волошин O. M. - Мікробіоелементи та гострі респіраторні інфекції у дітей дошкільного віку, Марушко Ю. В., Осичнюк Л. М. (2020)
Похилько В. І. - Особливості психоемоційного стану дітей із вперше виявленим цукровим діабетом І типу, Цвіренко С. М., Фастовець М. М., Гасюк Н. І., Жук Л. А. (2020)
Неханевич О. Б. - Профілактика фізичного перенапруження у школярів під час занять фізичним вихованням, Кваснікова В. І., Манін М. В., Абрамов В. В., Смирнова О. Л., Глущук Є. О. (2020)
Бамбуляк А. В. - Порівняльний аналіз клінічної ефективності застосування остеопластичних матеріалів для збільшення об’єму альвеолярної кістки щелеп при проведенні операції синус – ліфтинг, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2020)
Басіста А. С. - Нозологічна структура захворювань тканин пародонта у осіб із супутнім хронічним тонзилітом, Батіг В. М. (2020)
Бауман С. С. - Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу на стан тканин пародонту та місцевого імунітету у дітей з хронічним катаральним гінгівітом, хворих на хронічний гастродуоденіт, Шешукова О. В. (2020)
Демидова П. І. - Результати лікування гіперчутливості зубів при поєднаному використанні низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродукту, Рябоконь Є. М. (2020)
Джумаев Х. Д. - Пародонтогены зубодесневой борозды - предикторы развития хронического катарального гингивита у детей с зубочелюстными аномалиями, Высотина И. Б., Аманов Б., Армедова О. Г., Лукина Н. Л. (2020)
Золотухіна О. Л. - Оцінка стану гемодинаміки в системі мікроциркуляції тканин пародонта у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту, Романова Ю. Г., Скиба В. Я., Гнатенко В. М. (2020)
Каськова Л. Ф. - Оцінка навичок гігієни порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні інсулінозалежного цукрового діабету за результатами анкетування, Гончаренко В. А. (2020)
Ковалишин Х. В. - Оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2020)
Ніколішин І. А. - Особливості фіксації знімних пластинкових протезів, Ніколішина Е. В., Дворник В. М., Добровольський О. В., Добровольська О. В. (2020)
Onyschenko A. V. - The influence of overweight and inflammation of periodontal tissues on the activity of marker enzymes of macrophages polarization in the oral fluid of primary school-aged children, Sheshukova O. V., Akimov O. Ye. (2020)
Перепелова Т. В. - Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування гальванозу, Силенко Б. Ю., Писаренко О. А., Силенко Ю. І. (2020)
Пилипюк О. Ю. - Результати клінічного стоматологічного обстеження дітей препубертатного і пубертатного віку з ювенільним ревматоїдним артритом, Кулигіна В. М., Шінкарук-Диковицька М. М., Алєксєєнко Н. С., Ваховський В. В. (2020)
Смаглюк Л. В. - Архітектоніка піднебінно-альвеолярного комплексу у пацієнтів 10-12 років з букальною формою перехресного прикусу до та після ортодонтичного лікування, Куліш Н. В., Карасюнок А. Є., Шклярук Є. В. (2020)
Удод О. А. - Оптична техніка в оцінці стану відновлень зубів, Кібішаурі М. В. (2020)
Сокол В. К. - Судебно-медицинская экспертная оценка степени тяжести телесных повреждений у пострадавших с исходами переломов нижних конечностей, Тонкой Д. В., Кожушко И. А. (2020)
Дичко Д. В. - Вплив розробленого комплексу реабілітаційних заходів на стан загальної імунологічної реактивності організму дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В., Бобирєв В. Є., Василевський В. С., Буров В. В. (2020)
Колінько Л. М. - Функціональний стан серцево-судинної системи у молодих осіб із різною масою тіла, Весніна Л. Е. (2020)
Дубов Д. В. - Агенти впливу як інструмент ведення операцій впливу: термінологічний аспект, Корецька І. О. (2019)
Лозовий В. С. - Гуманітарна політика Угорщини на Закарпатті: історичні витоки та сучасна реалізація (2019)
Малиновська О. А. - Напрями удосконалення міграційної політики України в умовах активізації міжнародної мобільності громадян (2019)
Бобро Д. Г. - Міжнародний досвід розробки та впровадження інноваційних технологій отримання енергії в ядерній та суміжних сферах (2019)
Замікула М. О. - Криза навколо ядерної угоди з Іраном: інтереси та позиція ключових акторів (2019)
Зубченко С. О. - Формування правової культури громадян як чинник консолідації українського суспільства (2019)
Орлик В. В. - Косовське питання у контексті безпекової ситуації на Балканах – виклики для України (2019)
Давимука О. О. - Особливості безпекової співпраці України та Литви в умовах протидії російській загрозі, Кравченко В. В. (2019)
Бегма В. М. - Нові напрями військово-технічного співробітництва Україна – США, Шемаєв В. М., Радов Д. Г. (2019)
Мокій А. І. - Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі розвитку регіонів України, Антонюк К. І. (2019)
Шемаєва Л. Г. - Внутрішні чинники фінансової вразливості України та пріоритетні заходи щодо їх подолання (2019)
Коломієць О. О. - Соціальні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2019)
Бережний Я. В. - Стратегічні пріоритети Російської Федерації у зовнішній економічній політиці (2019)
Бойко С. Г. - Фінансово-економічне забезпечення сфери охорони здоров’я зарубіжних країн: досвід для України (2019)
Дубов Д. В. - Рецензія на монографію Бориса Парахонського та Галини Яворської "Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл" (2019)
Бенюк В. О. - Оцінка ефективності застосування СО2-лазера в терапії стресового нетримання сечі з патогенетичної точки зору, Гончаренко В. М., Пучко М. С., Ковалюк Т. В., Ярмак В. С., Олешко В. Ф. (2020)
Коструб О. О. - Антеролатеральна зв’язка як важливий елемент ротаційної стабільності колінного суглоба. Потенціал ультрасонографічного дослідження, Котюк В. В., Лучко Р. В., Блонський Р. І., Дідух П. В., Вадзюк Н. С. (2020)
Пуляєва І. С. - Ризики повторних інсультів і репер фузійного синдрому у хворих із критичним стенозом сонних артерій, Прасол В. О. (2020)
Зазірний І. М. - Дефект хряща колінного суглоба: моніторинг маркерів метаболізму хряща та кісток після лікування хворих, Євсеєнко В. Г., Ковальчук В. М. (2020)
Стрільчук Л. М. - Взаємозв’язок стану серця та жовчного міхура у пацієнтів зі стабільною стенокардією, Стадник С. М. (2020)
Михальська Л. В. - Діагностика та лікування тромбоцитопенії, викликаної хіміо- та променевою терапією. Погляд гематолога, Килівник О. В., Яменко О. О. (2020)
Гончаренко В. Н. - Физическая реабилитация при артериальной гипертензии у беременных, Гордиенко Л. Н., Покропивный А. М. (2020)
Зазірний І. М. - Хвороба Дюпюітрена – еволюція поглядів на етіопатогенез та лікування, Близнюк-Ходоровський Д. Р. (2020)
Зазірний І. М. - Комплексний регіонарний больовий синдром, Сім’ячко Є. А. (2020)
Зазірний І. М. - Лекція. СOVID-19: вказівки та рекомендації ESSKA щодо відновлення ортопедичної хірургії (2020)
В’юн В. Г. - Роль держави у збільшені обсягів іноземних інвестицій в Україну, Крайній В. О. (2013)
Іртищева І. О. - Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації, Стройко Т. В. (2013)
Кіщак І. Т. - Організаційно-адміністративне забезпечення митними органами діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної сфери, Кіщак Ю. І., Божок О. В. (2013)
Kischak I. T. - The formation of information technology foundations in Ukraine in the context of the global economy, Golikov I. V., Mayboroda R. V. (2013)
Бурова Т. А. - Організація аудиту супутніх послуг в Україні (2013)
Бурова О. М. - Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин, Сібілєва О. А. , Іртищева І. О. (2013)
Гавриш В. І. - Коваріаційно-кореляційний аналіз стану трудових ресурсів промисловості Південного регіону, Кондрат'єва В. Ф. (2013)
Гудзинський О. Д. - Організаційні основи створення навчально-тренувальних фірм у ВНЗ України, Голіков І. В. (2013)
Єрмаков О. Ю. - Перспективи депозитарної діяльності в інфраструктурі фондового ринку України, Кіщак І. Т., Ковгунова Н. В. (2013)
Клименко С. О. - Використання управлінського обліку для ретроспективного аналізу та прогнозування розвитку підприємств, Мікрюкова Л. В., Бурова Т. А. (2013)
Ключник А. В. - Деаграризація сільської економіки, Слюсаренко А. В. (2013)
Коренюк П. І. - Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, Данік Н. В. (2013)
Корнєва Н. О. - Шляхи покращення фінансового стану підприємств, Шаповалова І. О. (2013)
Лагодієнко В. В. - Організаційно-технологічні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", Кіщак І. Т., Зубков Р. С. (2013)
Погріщук Б. В. - Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств, Кіщак І. Т., Рудь І. Ю. (2013)
Сахацький М. П. - Міжнародні інвестиційні ризики та їх вплив на регіональний розвиток Миколаївської області, Дьоміна В. М., Дамаронок С. А. (2013)
Ужва А. М. - Контролінг як засіб створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві, Алабушева С. Ю., Виноградчий В. І. (2013)
Циганов С. А. - Особливості менеджменту транснаціональних корпорацій та їх роль у регіональному розвитку (на прикладі Миколаївської області), Кіщак І. Т., Шевчук С. П. (2013)
Яценко В. М. - Процеси кооперації та інтеграції в молокопродуктовому підкомплексі, Гнатенко Є. П. (2013)
Марчук Л. П. - Перспективи розвитку світової енергетики (2013)
Швиданенко О. А. - Проблеми кадрового забезпечення в США, Січко С. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Ворончук І. - Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внутрішніх зв’язках і стосунках: брати і сестри (2020)
Довбищенко M. - Повсякдення українського парафіяльного духовенства кінця XVI — першої половини XVII століття (за твором "Perspeсtiwa” Касіяна Саковича) (2020)
Гулюк I. - "Кгдеж неслyшне сторона постyповала": шляхетська рефлексія судового процесу на Волині у другій половині XVI — першій половині XVII століття (2020)
Воробей М. - Шляхтич Ян-Самуель Ґлоґовський як представник політичної еліти Чернігівського воєводства на вигнанні (2020)
Гай-Нижник П. - Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень — грудень 1918 р.) (2020)
Куцаєва Т. - Бібліотеки Ф. Вовка та Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Ф. Вовка при ВУАН, Дідора Л. (2020)
Губський C. - Військові операції українських і польських військ на Правобережній Україні (1920 р.) в сучасній українській історіографії (2020)
Бондаренко А. - Бойові дії в зоні АТО у вересні — грудні 2014 року (2020)
Крисаченко В. - Офіційний історичний наратив Росії як інструмент агресії: конструювання та об’єктивація (2020)
Турпак Н. - Особливості розробки проблеми української ментальності філософами Київської школи (соціально-ціннісні аспекти) (2020)
Чупрій Л. - Вплив західноєвропейських дискурсів на становлення Київської філософської школи (2020)
Настояща К. - Феномен глобалізації: витоки, вектори, тренди в контексті соціокультурного аналізу (2020)
Бевз Т. - Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері (історіографія проблеми) (2020)
Шакурова О. - Вплив етнічної ідентичності на збереження та розвиток української етнокультурної самобутності (2020)
Вільцанюк I. - Становлення національної свідомості крізь призму осмислення суспільно-державних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) (2020)
Тимошик М. - Лондонський журнал "Сурмач" як джерело вивчення історії життя і діяльності колишніх вояків-українців на чужині (2020)
Іванець А. - Повоєнна відбудова Криму як новий етап його соціально-економічної інтеграції з Україною (2020)
Климова К. - "Торуючи тернистий шлях пізнання нового та незнаного" (2020)
Бикова Т. - Книга для учнівської та студентської молоді (2020)
Сцібан О. - Відбулися Перші індоарійські читання "Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східно­європейської етнічної історії" (2020)
Ключник А. В. - Особливості державного регулювання економічного розвитку аграрного сектору, Слюсаренко А. В. (2014)
Ткаліч Т. І. - Макроекономічна стабільність в Україні – вплив зовнішнього кредитування, Філіпенко А. С. (2014)
Stepanova D. V. - State regulation of economy as a factor of its stability and social orientation (2014)
Будак В. Д. - Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах, Кіщак І. Т., Голіков І. В. (2014)
Бурова Т. А. - Удосконалення організації обліку податкових платежів на підприємстві, Волковицька О. М. (2014)
Гнатенко Є. П. - Основні підходи щодо розуміння сутності поняття "витрати", Бурова Т. А. (2014)
Клименко С. О. - Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, Мікрюкова Л. В. (2014)
Копитіна І. В. - Страхування життя в Україні: аналітичний огляд і перспективи розвитку, Яценко В. М. (2014)
Кравченко Л. О. - Інвестиційний клімат малих та середніх підприємств Миколаївського регіону (2014)
Марчук Л. П. - Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу (2014)
Михайлова Н. В. - Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі, Карцева В. В. (2014)
Подрядов Д. С. - Проблемні аспекти створення ефективної команди проекту, Федосова А. О., Лагодієнко В. В. (2014)
Порудєєва Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області, Гончаренко І. В. (2014)
Сіренко Н. М. - Економічні передумови розвитку органічного агровиробництва, Чайка Т. О. (2014)
Shevchuk S. P. - Risk management regional development in the context of global integration, Kischak I. T., Diomina V. M. (2014)
Богославська А. В. - Міжнародні аспекти економічної діяльності України та Росії, Стройко Т. В. (2014)
Дьоміна В. М. - Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Огієнко О. В., Крамаренко В. І. (2014)
Кваша О. С. - Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону (2014)
Крайній В. О. - Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів, Циганов С. А. (2014)
Новіков О. Є. - Перспективи розвитку страхового ринку України, Сафонова О. Д. (2014)
Стройко Т. В. - Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України, Рехтета І. І. (2014)
Shvydanenko O. A. - Франчайзинг як перспективна форма розвитку міжнародного бізнесу, Sichko S. M., Shapochka K. A. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грехова-Бейгул О. Т. - Необхідність державного регулювання зернового ринку України, Лагодієнко В. В. (2014)
Бурова Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах, Волошина В. В. (2014)
Гнатенко Є. П. - Вдосконалення обліку і аналізу дебіторськоїзаборгованості на підприємстві, Погірщук Б. В. (2014)
Дьоміна В. М. - Оцінка експортного потенціалу Миколаївської областів контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, Кіщак І. Т., Шевчук С. П., Штепа О. В. (2014)
Єрмаков О. Ю. - Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств: організаційно-економічний аспект, Лайко О. О. (2014)
Кравченко Л. О. - Конкурентоспроможність продукції та її оцінка, Парнак О. О. (2014)
Мікрюкова Л. В. - Застосування внутрішнього аудиту як важливого чинника обліково-аналітичного забезпечення основних засобів підприємства, Баришевськка К. В., Волковицька О. М. (2014)
Порудєєва Т. В. - Сучасний стан соціально-економічного розвитку Миколаївської області (2014)
Ручинський О. С. - Вдосконалення організації бухгалтерського обліку доходів на підприємстві, Клименко С. О. (2014)
Терлецька І. В. - Методи оцінки ризику непогашення сумнівноїдебіторської заборгованості, Щербіна Ю. А., Яценко В. М. (2014)
Ужва А. М. - Контролінг у системі управлінського обліку, Мікрюкова Л. В. (2014)
Федосова А. О. - Діагностика проблем в організаціях (2014)
Яценко О. В. - Управління розвитком меліоративних агросистем сільських регіонів (2014)
Баубекова Г. Д. - Инновационный менеджмент как компонентинновационной деятельности специалиста, Шакенова М. Т., Нурланов Е. Б. (2014)
Кваша О. С. - Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії, Циганов С. А. (2014)
Кіщак І. Т. - Інформаційні засади розвитку суспільства на основі економіки знань, Шевчук С. П. (2014)
Назарова Л. В. - Забезпечення продовольчої безпеки в умовах світової продовольчої кризи (2014)
Огієнко А. В. - Міграція між країнами ЄС та Україною: поточна ситуація та прогноз, Огієнко М. М. (2014)
Ткаліч Т. І. - Формування людського капіталу в Україні: проблеми розвитку (2014)
Wojcieszak Ł. - Perspektywy pozyskiwania gazu łupkowego przez białoruś w kontekście jej bezpieczeństwa gazowego (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кіщак І. Т. - Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті, Хомутовська І. І. (2015)
Підцерковний Б. В. - Податкова автономія органів місцевого самоврядування: сутність та стан в Україні (2015)
Почтовюк А. Б. - Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування (2015)
Андрощук М. С. - Маркетингове оцінювання бренду України, Дейнега І. О., Шелюк Л. О. (2015)
Біловус Т. В. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів (2015)
Бурова Т. А. - Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі (2015)
Гнатенко Є. П. - Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, Волошина В. В. (2015)
Каращук Л. М. - Дослідження організаційної культури сільськогосподарських підприємств, Полоз Я. О. (2015)
Квасній Л. Г. - Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки, Попівняк О. М., Щербан О. Я. (2015)
Кириченко В. В. - Інвестиційний розвиток Вінницької області (2015)
Клименко С. О. - Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства, Мікрюкова Л. В., Баришевська К. В. (2015)
Кушнірук В. С. - Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого ґрунту та його економічний потенціал (2015)
Радченко Т. М. - Україна в сучасних тенденціях функціонування світового ринку винопродукції (2015)
Рудь І. Ю. - Перспективи розвитку страхового ринку України, Копитіна І. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" у контексті теорії організацій (2015)
Терлецька І. В. - Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Чухрій Ю. О. (2015)
Токарєв О. А. - Розвиток зерновиробництва в Україні (2015)
Федосова А. О. - Система бізнес-стратегій підприємства (2015)
Галасюк К. А. - Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму (2015)
Мартинець В. В. - Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України (2015)
Січко С. М. - Досвід розбудови інноваційної економіки в технологічному розвитку світу (2015)
Дегтяренко О. Г. - Еколого-економічна доцільність реалізації проектів будівництва та відновлення об’єктів малої гідроенергетики, Шашков С. В. (2015)
Капуста З. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК на ринках країн ЄС, Огієнко А. В., Огієнко М. М. (2015)
Корнєва Н. О. - Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні, Данік Н. В. (2015)
Прожога І. В. - Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти, Абрамчук М. Ю., Кобушко І. М. (2015)
Штепа О. В. - Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антохов А. А. - Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду (2015)
Бадида М. П. - Особливості фінансового забезпечення столичного міста, Волковський Є. І. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського