Баценко Л. М. - Діагностика організаційної структури як елемент її оптимізації (2015)
Бурова Т. А. - Суттєвість при проведенні аудиту (2015)
Волошина В. В. - Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект (2015)
Галасюк С. С. - Напрями активізації молодіжного туризму в Одеському регіоні (2015)
Данік Н. В. - Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі (2015)
Дороніна О. А. - Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни, Клочковська В. О. (2015)
Зінгаєва Н. Є. - Портфельний аналіз як інструмент розробки оптимальної стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Іваненко Т. Я. - Кластерна модель розвитку зернового господарства Миколаївщини, Черненко О. О. (2015)
Каращук Л. М. - Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю. Г. Семенова, Конотопчик В. Ю. (2015)
Кіщак І. Т. - Економічна безпека підприємства при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності, Корнєва Н. О. (2015)
Клименко С. О. - Історичні передумови розвитку обліково-аналітичного забезпечення основних засобів у бюджетному секторі, Мікрюкова Л. В. (2015)
Кондратюк І. О. - Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ, Лондаренко О. О. (2015)
Короп І. І. - Історія становлення та розвитку концепції бюджетування на підприємстві (2015)
Kravchenko L. - Acmeological life coaching of the modern competetive expert formation, Nazarova L., Porudeyeva T., Maiboroda R., Postnikova O. (2015)
Криленко В. І. - Ризики та джерела загроз для економічної безпеки фінансового сектору (2015)
Кушнірук В. С. - Економічна ефективність виробництва продукції технічних культур та їх місце в економіці сільськогосподарських підприємств, Орєхов Є. В. (2015)
Лазарєва О. В. - Інституціональна трансформація ринку землі (2015)
Литвиненко К. О. - Аналіз ринку комерційної нерухомості України: стан, тенденції та перспективи (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка менеджерських здібностей, Вдовиченко В. А. (2015)
Маниліч М. І. - Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства, Кускова В. Г. (2015)
Полторак А. С. - Аналіз податкових надходжень у структурі доходів зведеного бюджету України, Гнатенко Є. П. (2015)
Полянчич Т. М. - Трансфер технологій як метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Федишин І. Б., Пилип'юк Я. В. (2015)
Пушкар О. І. - Управління відносинами підприємств у ланцюгах поставок на засадах ціннісного підходу, Курбатова Ю. Л. (2015)
Салтикова Г. В. - Визначення бюджетної норми дисконтування (2015)
Слюсаренко А. В. - Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України (2015)
Терлецька І. В. - Теорія і практика використання новітніх інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації (2015)
Ткаліч Т. І. - Мiжнаpоднi оpганiзацiї: мiсце та pоль у багатостоpонньому економічному співробітництві, Коваленко Я. В., Максютенко О. В. (2015)
Ткаліч Т. І. - Україна як учасник багатосторонньої економічної дипломатії, Романчук Ю. С., Кохан М. А. (2015)
Ужва А. М. - Проблемні аспекти в обліку витрат на оплату праці, Кайряк О. Р., Трофименко А. І. (2015)
Федосова А. О. - Удосконалення організації процесу збуту на підприємстві (2015)
Шевчук Г. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі (2015)
Штерма Т. В. - Розвиток сучасного менеджменту як системи управління, Лазоряк А. В., Семіген А. С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Киричок О. - Моделювання управління потенціалом в контексті застосування бізнес-планування розвитку переробки молока (2016)
Климчук А. - Важелі регулювання професійно-кваліфікаційної мотивації персоналу в ефективному управлінні підприємством (2016)
Мікрюкова Л. - Впровадження внутрішнього аудиту в бюджетних установах, Млінцова О. (2016)
Огорь А. - Алгоритм формирования системы управления конкурентоспособностью предприятия по производству мороженого (2016)
Біла О. - Облік кредиторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід (2016)
Бурова Т. - Експрес – аудит необоротних активів підприємства (2016)
Волошина В. - Організація обліку і контролю оплати праці як складова управляння витратами підприємства, Красевич О. (2016)
Гнатенко Є. - Методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Венгер Н. (2016)
Грек Я. - Теоретико-методичний базис аудиту нерозподіленого прибутку як складової частини власного капіталу, Терлецька І. (2016)
Карпенко Ю. - Використання сучасних управлінських технологій у маркетинговій діяльності підприємства (2016)
Клименко С. - Фінансово-аналітичне моделювання стану виробничих запасів підприємства, Задорожній О. (2016)
Петрашко Л. - Результативність бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Ужва А. - Методологічні аспекти визначення ресурсів для створення резервів забезпечення економічної стійкості підприємств, Млінцова О. (2016)
Ужва А. - Концептуальні основи та методологічні підходи до проблем аналізу основних засобів на підприємствах України, Соболева І. (2016)
Брятко А. - Світова фінансово-економічна криза та реакція країн БРІКС на неї (2016)
Дьоміна В. - Конкурентоспроможність Миколаївської області на міжнародних ринках, Федосова А., Матвієнко С. (2016)
Кривенко Н. - Міжнародна економічна інтеграція: правила походження товарів (2016)
Яремко З. - Основні тенденції сучасної міжнародної торгівлі ІКТ-товарами, Микитюк Р. (2016)
Яремко З. - Основні чинники формування кон’юнктури світового ринку пшениці, Рудяк О. (2016)
Парасій-Вергуненко І. - Стратегічний аналіз ефективності витрат на персонал: методологічні та методичні аспекти (2016)
Кіщак І. - Перспективні напрями розвитку виробничої сфери Миколаївської області, Слюсаренко А. (2016)
Крилова І. - Зміна типу населення Миколаївської області як наслідок процесів його відтворення, Лисковецька Т. (2016)
Ліндер Є. - Еволюція моделей оцінки ймовірності банкрутства (2016)
Мартинець В. - Аспекти трансформаційних процесів національної економіки (2016)
Полторак А. - Оптимізація сплати ПДВ через механізм податкового планування на підприємствах, Мирон А. (2016)
Ткаліч Т. - До питання про фактори впливу на формування трансформаційних моделей розвитку національних соціально-економічних систем в умовах глобалізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бурова Т. А. - Податковий контроль витрат операційної діяльності (2016)
Літвак О. А. - Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграції, Соболева І. В. (2016)
Мартинова Л. Б. - Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу (2016)
Мікрюкова Л. В. - Оптимізація ціноутворення на підприємстві в умовах конкурентного середовища, Млінцова О. С. (2016)
Мордань Є. Ю. - Визначення сутності поняття "банківська система" та її елементів як об’єктів державного регулювання (2016)
Войтович С. Я. - Формування і розвиток відносин із споживачами послуг у системі зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами (2016)
Каращук Л. М. - Узгодженість стратегії та організаційної культури як умова підтримки стратегічних змін в організації (2016)
Мосійчук І. В. - Роль трудового потенціалу в системі логістичних операцій, Горик-Чубатюк М. О. (2016)
Орел А. М. - Методологічні аспекти використання міжнародних стандартів в обліковій політиці підприємств, Терлецька І. В. (2016)
Федосова А. О. - Стратегічна діагностика підприємства (2016)
Гнатенко Є. П. - Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній і міжнародній практиці, Ігнатьєва Я. В. (2016)
Іртищева І. О. - Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях, Романчук Ю. С. (2016)
Кіщак І. Т. - Транскордонне співробітництво України як перспективний чинник розвитку її економіки, Матвієнко А. В. (2016)
Lymonova E. M. - Causes, development and regulation of transnational business (2016)
Задоя О. А. - Пряме інвестиційне використання заощаджень їх власниками: переваги та недоліки (2016)
Ткаліч Т. І. - Країни Балтії: досвід та проблеми входження до Європейського союзу (2016)
Ченуша О. С. - Концепція компетентнісного управління економічною безпекою підприємства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бурова Т. - Податковий контроль та основні напрями перевірки податку на додану вартість (2017)
Мікрюкова Л. - Удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів підприємства, Гнатенко Є. (2017)
Гнатенко Є. - Проблеми чинної спрощеної системи оподаткування суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, Соболева І. (2017)
Замула І. - Інформаційне забезпечення розподілу природної ренти на мікроекономічному рівні відповідно до положень концепції стійкого розвитку, Осадча Т., Травін В. (2017)
Заросило А. - Особливості ведення управлінського обліку в державному секторі (2017)
Млінцова О. - Консолідована фінансова звітність підприємств в умовах зростання конкурентної боротьби, Ужва А. (2017)
Коваль Л. - Вплив методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті на фінансовий результат сільськогосподарського підприємства, Пацар О. (2017)
Косінський П. - Розвиток переробних виробництв на базі місцевих природно-ресурсних комплексів як рушійна сила соціально-економічного піднесення регіону (2017)
Шастун С. - Основи енергоефективного розвитку підприємств (2017)
Яременко О. - Методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства, Чечоткіна Г. (2017)
Яроміч С. - Інтернет-маркетинг у сфері послуг, Бекетова О., Петриченко П. (2017)
Мазур Н. - Методика оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2017)
Кіщак І. - Конкурентоспроможність підприємства на зовнішніх ринках, Слюсаренко А., Божок О. (2017)
Крайній В. - Управлінська діяльність в удосконаленні міжнародних автоперевезень (2017)
Porudeyeva T. - Maritime economic complex of black sea region of Ukraine in conditions of transborder cooperation, Kischak I., Glubochenko K. (2017)
Рехтета О. - Система інноваційного розвитку економічної інфраструктури регіонів під впливом глобалізації (2017)
Слюсаренко А. - Зовнішньоекономічна безпека аграрного сектору: теоретичний аспект, Кіщак І., Данік Н. (2017)
Ткаліч Т. - Вплив зовнішньоекономічної діяльності на структуру економіки країн різного рівня економічного розвитку (2017)
Ткаліч Т. - Фінансування соціального захисту в Україні та країнах ЄС: шляхи подолання розбіжностей, Михальчук В. (2017)
Karashchuk L. - Stakeholder-management as a tool to improve the quality of organization managment, Taranov M. (2017)
Кирніс Н. - Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг (2017)
Корнєва Н. - Адаптація зарубіжного досвіду управління видатками бюджету в Україні, Рудь І. (2017)
Парасій-Вергуненко І. - Аналіз ділового партнерства: методологічні та методичні аспекти (2017)
Расторгуєва А. - Подання фінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами України за міжнародним стандартами як перспективний напрямок виходу на міжнародний рівень економіки (2017)
Яременко О. - Теоретичне формування та аналіз банківської політики в Україні, Водолазко О. (2017)
Бойків Л. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємствами (2017)
Дячук М. В. - Формування та підтримка іміджу підприємства, Буга Н. Ю. (2017)
Калюжна О. В. - Стратегії підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Мірошниченко І. В., Черепньова А. О. (2017)
Каращук Л. М. - Організаційна культура сільськогосподарських підприємств: дослідження та впровадження змін, Шмідт І. В. (2017)
Каючкіна К. А. - Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств Березанського району Миколаївської області в умовах євроінтеграції (2017)
Кіщак І. Т. - Напрями розвитку морегосподарського комплексу України, Порудєєва Т. В., Глубоченко К. О. (2017)
Надточій І. І. - Методические подходы к оценке привлекательности рынка, Огорь Г. М. (2017)
Страшинська Л. В. - Вплив споживчих переваг на формування маркетингових стратегій підприємств (2017)
Попова І. С. - Інформаційне забезпечення управління агробізнесу (2017)
Білик Р. С. - Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації (2017)
Горлачук В. В. - Сучасний стан та механізм вибору цивілізаційно-орієнтованого шляху розвитку земельних відносин, Рудий Р. М. (2017)
Доброскок Ю. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку індексу людського розвитку на Україні, Бадяєв О. В., Косенко К. В. (2017)
Домаскіна М. М. А. - Методи прогнозування збуту продукції як фактор економічної безпеки підприємства, Кришталь Р. Б. (2017)
Іваненко Т. Я. - Інноваційний розвиток зерновиробництва – основа підвищення конкурентоспроможності галузі, Аркуша Ю. О. (2017)
Лазарєва О. В. - Конкурентоспроможність землекористування в південному регіоні (2017)
Петренко В. С. - Економічний потенціал спільних підприємств, їх проблеми та шляхи подолання, Джура Г. В. (2017)
Сапотніцька Н. Я. - Розширення економічного простору впровадження логістичної політики вітчизняних машинобудівних підприємств у контексті покращення їх конкурентних позицій (2017)
Ткаліч Т. І. - Економічна безпека України в системі міжнародних економічних відносин, Довгань С. В. (2017)
Ткаліч Т. І. - Якість життя в системі цільових орієнтирів світового суспільного прогресу, Савченко К. (2017)
Толстопятих А. М. - Міжнародна міграційна привабливість країн ЄС, Дзяд О. В. (2017)
Мосійчук І. В. - Фінансування та економічні механізми управління системою охорони здоров’я України (2017)
Першко Л. О. - Формування дохідної частини державного бюджету України в сучасних умовах, Волошенюк Ю. П. (2017)
Садиков С. Р. - Еволюція гіпотез фінансового ринку (2017)
Сержанов В. В. - Аналіз інвестиційного потенціалу національноїекономіки та його використання (2017)
Бурова Т. А. - Вдосконалення облікового процесу розрахунків з кредиторами на підприємстві, Яценко Л. О. (2017)
Гнатенко Є. П. - Аналіз фінансового стану підприємства, як один з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності, Годованюк Н. А. (2017)
Замула І. В. - Обліково-інформаційне забезпечення екологоорієнтованого управління якістю продукції, Сироїд Н. П. (2017)
Литвиненко А. О. - Аналіз структури капіталу промислової діяльності підприємств в Україні, Бадяєв О. В., Косенко К. В. (2017)
Малишкін О. І. - Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС з обліково-податкових аспектів (2017)
Мікрюкова Л. В. - Адаптація обліку необоротних активів суб'єктів державного сектору до змін чинного законодавства, Млінцова О. С. (2017)
Семенова С. М. - Облік формування зареєстрованого (пайового) капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм (2017)
Ужва А. М. - Удосконалення облікової політики в системі розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві, Лобань К. Б. (2017)
Демченко К. В. - Вплив екологічної модернізації виробництва на к онкурентну позицію виробників цементу (2018)
Надточий І. І. - Методические подходы к оценке привлекательности рынка, Огорь Г. М. (2018)
Огієнко Л. В. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору економіки регіону під впливом стратегічного розвитку Миколаївського морського порту, Кайтанський І. В., Яцкевич В. В. (2018)
Strashynska L. L. - Trends, problems and prospects for fishery market development in Ukraine (2018)
Стройко Т. В. - Глобальна інфраструктура як базис інноваційного розвиткунаціональних економік, Рехтета І. І., Лоскутова Ю. В. (2018)
Ужва А. М. - Організаційна стратегія та структура управління зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції, Чекіна А. В. (2018)
Хомутовська І. О. - Стратегічні виміри розвитку України в період "перебудови"(1985–1991 рр.), Федосова А. В., Кіщак І. П. (2018)
Альбещенко О. С. - Аналіз процесу формування земельно-ресурсного потенціалу сільських територій (2018)
Горлачук В. В. - Моделювання процесів соціально-економічного розвитку сільських територій, Лазарева О. В. (2018)
Дунська А. М. - Вступ України до ЄС: проблеми та перспективи, Лютенко Д. В, Фищук К. С. (2018)
Саблук О. О. - Суть і принципи комерційного підприємництва і комерційної діяльності (2018)
Садиков С. Р. - Прогнозування обмінного курсу EURUSD за допомогою моделі лінійної регресії (2018)
Слюсаренко В. Є. - Державна політика підтримки та розвитку міжсекторного партнерства (2018)
Соболева І. В. - Проведення судово-бухгалтерської експертизи в економічній сфері України в сучасних умовах, Бібікова А. В., Басова Ю. В. (2018)
Ткаліч Т. І. - Інклюзивна економіка як модель світового економічного зростання (2018)
Рехтета О. М. - Особливості обліку доходів і витрат домогосподарств, Портненко О. С. (2018)
Бурова Т. А. - Проблемні питання екологічного аудиту в умовах економічної безпеки підприємства (2018)
Гнатенко Є. П. - Суперечності у визначенні економічної категорії "основні засоби", Горбатюк О. В. (2018)
Гуцаленко Л. В. - Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства (2018)
Марчук У. А. - Облік операцій з земельними ділянками (2018)
Мікрюкова Л. В. - Облік власного капіталу суб'єктів державного сектору в контексті змін чинного законодавства, Млінцова О. С. (2018)
Соболева І. В. - Облік і оподаткування дивідендів у сучасних умовах господарювання в Україні, Козаченко А. В., Гулювата А. В. (2018)
Терлецька І. В. - Особливості організації аудиту та оподаткування діяльності акціонерних товариств України та Швейцарії, Андронатій О. П., Волкова А. Г. (2018)
Боровнича Н. - Маркетингові дослідження ринку електронної комерції в Україні, Алхімова В. (2018)
Чорний О. - Управління знаннями, як ключовий інструмент в розвитку міждисциплінарної економічної науки (2018)
Страшинська Л. - Маркетингові підходи в управлінні асортиментною політикою м'ясопереробних підприємств (2018)
Халилов А. - Концептуальные основы современного принятия решений в экономической системе (2018)
Лозовський О. - Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Дячук М. (2018)
Куманецька О. - Упpaвлiння взaємoвiднocинaми з клieнтaми чepeз впpoвaджeння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, Янчук Т. (2018)
Ковтун Е. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Дячук М., Русавська Ю. (2018)
Статкевич К. - Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, Буга Н. (2018)
Вудвуд В. - Основи фінансового антикризового управління підприємством, Саламаха О. (2018)
Огієнко М. - Управління персоналом підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Огієнко А., Мельник А. (2018)
Огієнко М. - Аналіз та перспективні напрямки розвитку туризму на Миколаївщині, Огієнко А., Яценко Я. (2018)
Огієнко М. - Розвиток готельного господарства та його вплив на туристичний потенціал Миколаївщини, Огієнко А., Мададов М., Чумачок Д. (2018)
Кравцова А. - Використання цифрових технологій в маркетингової діяльності, Янчук Т. (2018)
Семенова М. - Foreign trade of the UK: key trends and perspectives after Brexit (2018)
Горлачук В. - Сценарій розвитку ефективного сільськогосподарського землекористування, Лазарева О. (2018)
Кирніс Н. - Мотивація працівників підприємств ресторанного господарства за спеціальними замовленнями (catering) в сучасних умовах (2018)
Ткаліч Т. - Міжнародна трудова міграція в Україні в контексті інтеграційних трансформацій, Лоскутова Ю. (2018)
Lutsiak V. - Methodology of competitive innovations development by the food industry enterprise, Furman I. (2018)
Горлачук В. - Реальний шлях активізації розвитку сільських територій та сільськогосподарського землекористування (2018)
Марченко Д. - Формування експортного потенціалу як елементу розвитку експортної діяльності підприємства, Шталь Т. (2018)
Оверчук В. - Інституційне середовище соціальної підтримки реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Воронкова О. - Фіскальні результати формування місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації, Першко Л. (2018)
Колєсніченко А. - Класифікація готельних послуг в удосконаленні технології побудови облікової політики (2018)
Гуцайлюк Л. - Організація обліку на підприємствах різних форм власності: стан та перспективи розвитку, Шулякова А. (2018)
Гнатенко Є. - Порівняльна характеристика плати за землю в Україні та Польщі, Новицька Н. (2018)
Гнатенко Є. - Функціонування податку на додану вартість в Україні та Польщі, Портненко О. (2018)
Ужва А. - Парадигма обліку нематеріальних активів у контексті формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Соболева І. - Вплив законодавчих нововведень на облік касових операцій: зміни та наслiдки, Портненко О. (2018)
Мікрюкова Л. - Оптимізація управління власним капіталом суб'єктів державного сектору, Млінцова О. (2018)
Yatsenko V. - Аccounting of expenses for business trip in the enterprise information system: model and regulation of business process (2018)
Бурова Т. - Сучасна модель регулювання та нагляду аудиторської діяльності в Україні та закордоном (2018)
Соболєва І. - Оподаткування суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системі (на прикладі торговельних підприємств), Пішенін О. (2018)
Добіжа Н. - Комплексне розв’язання проблеми техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва (2018)
Рибалко О. - Організація обліку на підприємстві за центрами відповідальності: особливості та проблеми, Танковський М. (2019)
Горлачук В. - Модель формування земельно-територіальної політики на селі, Бульбук В. (2019)
Злотенко О. - Циклічність небезпек, загроз та ризиків інвестиційної діяльності підприємства (2019)
Клим С. - Методологічні основи формування сільськогосподарського землекористування на сучасному етапі, Бульбук В. (2019)
Грушева А. - Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання, Канцур І. (2019)
Краснова О. - Роль держави в регулюванні сфери охорони здоров’я в ринкових умовах, Плужнікова Т. (2019)
Рибалко О. - Застосування різних систем оплати праці в зарубіжних країнах та можливості їх використання в Україні, Етібарян А. (2019)
Кіщак І. - Теоретико-методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління підприємством, Слюсаренко А. (2019)
Горлачук В. - Про абсурдність сучасної конструкції рентоутворення землі, Павлінчак О. (2019)
Клим С. - Безпрецедентне руйнування сільських територій у контексті сучасної земельної реформи (2019)
Бондарчук М. - Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку фінансово-промислових груп в контексті їхньої антикризової діяльності, Волошин О., Вівчар О. (2019)
Патарідзе-Вишинська М. - Економічне моделювання оцінки рівня фінансової безпеки підприємств (2019)
Бурова Т. - Облік і аудит собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг): теорія та удосконалення (2019)
Радзевіло І. - Шляхи удосконалення організації обліку розрахунків з працівниками на підприємствах України в сучасних умовах (2019)
Мікрюкова Л. В. - Адаптація обліку витрат і доходів суб'єктів державного сектору до змін чинного законодавства, Гуцайлюк Л. О. (2019)
Ворончук І. - Шляхетський рід Хрінницьких у приватному й публічному житті ранньомодерної Волині (2020)
Довбищенко M. - Роль "руської мови” в релігійному житті України першої половини XVII ст. (за вступом Касіяна Саковича до твору "Desiderosus”) (2020)
Висотін М. - "…Оперезалися рушниками…": незвичний обряд покозачення в роки Хмельниччини з погляду християнської теології (2020)
Хоменко О. - Могила богданівців на Замковій горі: історія, трагедія, пам’ять (2020)
Краснодемська I. - Ставлення українського й польського політичного істеблішменту до військово-політичного союзу 1920 р.) (2020)
Стасюк О. - Умови формування та діяльності 25-тисячників як "ударної" мобілізаційної групи під час вчинення геноциду українців 1932 — 1933 рр. (2020)
Жам О. - Історія створення та діяльності Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини на шпальтах газети "Вісник Переяславщини” (2020)
Губський C. - Військова, дипломатична і культурно-освітня діяльність генерал-хорунжого Армії УНР О. Пилькевича в спогадах сучасників та українській історіографії (2020)
Крисаченко В. - Гносеологія Київської філософської школи: започаткування та утвердження світоглядно-раціоналістичної парадигми наукового пізнання (2020)
Бевз Т. - Українська ідентичність і національна безпека у викликах сьогодення (2020)
Семенова О. - Радянська ідентичність у соціо- та етнокультурному просторі сучасної України (2020)
Газізова О. - Українознавчі пріоритети формування національно-культурної ідентичності учнівської молоді (2020)
Сорочук Л. - Консолідуючий потенціал етнокультурних традицій в українському зарубіжжі (2020)
Тимошик М. - Об’єднання Бувших Вояків Українців у Великій Британії (ОБВУ) як чинник промоції в Європі українського питання (2020)
Фігурний Ю. - 23 Всеукраїнська науково-практична конференція "Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави", Чирков О. (2020)
Наливайко С. - Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії (2020)
Чава І. С. - Українсько-шведський союз 1650-х рр. в інтерпретаціях польських істориків першої половини ХХ ст. (2020)
Касян А. І. - Особливості джерельного комплексу дослідження політики пам’яті на окупованих Росією територіях України, Платмір Я. Л., Хоменко Д. В. (2020)
Теміров Б. Ю. - Постать Степана Бандери у науковому та медійному просторах, Бут О. М. (2020)
Губицький Л. В. - Торгівля міста Махнівка – "Малої Варшави" 1790-х рр. (2020)
Гришина К. А. - Становлення та розвиток Одеської митниці на початку XІХ ст. (2020)
Котельницький Н. А. - "Українське питання" у діяльності ліберальних земців Чернігівської губернії (60–80-ті рр. ХІХ ст.) (2020)
Наконечний В. М. - Культурно-просвітницька діяльність лемківської еміграції у висвітленні русинської періодики Другої Речі Посполитої (2020)
Цибуленко Г. В. - Запровадження окупаційною владою агрокультурних технологій на Херсонщині у 1941–1944 рр., Цибуленко Л. О. (2020)
Антонюк С. Л. - Основні тенденції історико-культурного відродження в Україні, 2005–2010 рр. (2020)
Яблонський В. М. - Діяльність уряду ДЦ УНР в екзилі в Лізі Націй (1920-ті – початок 1930-х рр.) (2020)
Ковальчук В. В. - Материнство як "місія державної значущості" в ідеології та політиці Третього Рейху (2020)
Ковальков О. Л. - Висвітлення воєнних дій СРСР у Демократичній Республіці Афганістан у радянській науковій, науково-популярній літературі та публіцистиці (2020)
Базан Ю. В. - "Афганське питання" на шостій надзвичайній спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН (10–14 січня 1980 р.) (2020)
Харковенко Р. В. - Міжнародний аспект охорони пам’яток культурної спадщини Республіки Литва (2020)
Фареній І. А. - Послідовний трудівник на ниві господарської практики, теорії та історії української кооперації (з нагоди 80-річчя Мирослава Васильовича Алімана) (2020)
Тельвак В. В. - Регіональна ідентичність Українського Донбасу в рецепції польської історіографії (Марта Студенна-Скруква. Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2014. 410 с.), Масненко В. В. (2020)
Содержание (2020)
Лукин А. Е. - Силицид железа – показатель минерального состава мантии Земли?, Шестопалов В. М. (2020)
Кутас Р. И. - Геотектонические и геотермические условия зон флюидной и газовой разгрузки в Черном море (2020)
Stovba S. M. - Geological structure and tectonic evolution of the Ukrainian sector of the Black Sea, Popadyuk I. V., Fenota P. O, Khriachtchevskaia O. I. (2020)
Егорова Т. П. - Припятский прогиб как возможный канал мантийной дегазации: глубинное строение и положение в зоне сочленения Сарматии и Фенноскандии, Муровская A. B. (2020)
Коржов Ю. В. - Генезис углеводородов Доюрского комплекса Ханты-Мансийского месторождения (зона локального сжатия Западно-Сибирской плиты), Лобова Г. А., Исаев В. И., Стариков А. И., Кузина М. Я. (2020)
Корчин В. А. - Плотность магматических, ультраметаморфических пород Украинского щита в модельных глубинных условиях земной коры (экспериментальные данные), Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2020)
Буртиев Р. З. - Модель главных компонент в макросейсмике, Карданец В. Ю. (2020)
Сумарук Т. П. - Відображення хейлівських циклів сонячної активності у вікових варіаціях геомагнітного поля, Сумарук П. В. (2020)
Гринь Д. М. - Розломно-блокова будова межі Мохо під центральною частиною Донецької складчастої споруди (за лінією сейсмічного профілю DOBREflection2000) (2020)
Бойченко С. Г. - О влиянии условий окружающей среды на распространение вируса SARS-CoV-2 в Украине, Голубка О. С., Карамушка В. И. (2020)
Хазан Я. М. - Коронавирусное благоуханье (2020)
Шаталов H. H. - Профессор Павел Стефанович Воронов (к 100-летию со дня рождения) (2020)
Светлой памяти Полины Яковлевны Куприенко (2020)
Богданенко А. І. - Аналіз державного управління інвестиційними процесами на сучасному етапі реформування системи соціального житлового будівництва (2019)
Грищенко І. М. - Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій (2019)
Андрієнко М. В. - Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту: реорганізація центрального органу виконавчої влади України, Борисов А. В., Черкасов О. О. (2019)
Левченко Н. М. - Сервісний супровід організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності в умовах децентралізації освіти, Антонова Л. В., Антонов А. В. (2019)
Вилгін Є. А. - Інструменти підвищення результативності функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2019)
Миколаєць А. П. - Механізм міжсекторного соціального партнерства в системі публічного управління (2019)
Орел М. Г. - Місія суб’єктів публічного управління у сфері політичної безпеки щодо забезпечення стійкості соціального порядку (2019)
Самойлова І. І. - Аналіз державної політики щодо реалізації бюджетної децентралізації та ефективність реформування бюджетної системи в Україні (2019)
Мохова Ю. Л. - Система управління персоналом в органах джержавної влади, Сабадаш Р. В. (2019)
Гриджук І. А. - Удосконалення регуляторного механізму державного контролю у фінансово-економічній сфері (2019)
Антипенко І. В. - Онтологічна основа феномену ризику в сучасних методологічних підходах зарубіжної ризикології (2019)
Рейтерович І. В. - Особливості предметного поля government relations (2019)
Близнюк А. С. - Інституційно-організаційні засади формування механізму державного управління розвитком рекреаційної галузі в Україні (2019)
Залізнюк В. П. - Імпортозаміщення в системі забезпечення продовольчої безпеки України (2019)
Горбик В. М. - Напрями розвитку механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів: міжгалузеві аспекти (2019)
Акімов О. О. - Дослідження ролі та перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності (2019)
Карпюк С. В. - Специфіка загальносвітових та національних трансформаційних процесів в системі державного управління в умовах його політичної модернізації та демократизації (2019)
Дацій Н. В. - Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти (2019)
Божкова В. В. - Проблеми та перспективи реформування сфери ритуальних послуг, Білан А. О. (2019)
Андрієнко М. В. - Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні, Дячкова О. М., Борисов А. В., Соколенко О. І. (2019)
Шапоренко О. І. - Маркетинговий підхід в організації управління діяльністю підприємства (2019)
Запорожець Т. В. - Концептуальні джерела запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів державної влади: еволюція наукової думки (2019)
Бондаренко О. Г. - Удосконалення нормативно-правового регулювання державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації (2019)
Биховченко В. П. - Перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднань територіальних громад (2019)
Розсказов А. Г. - Особливості використання поняття "соціальний заклад": публічно-управлінський аспект (2019)
Гамалюк Б. М. - Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки: особливості розслідування справ по пожежах, що спричинені порушенням вимог пожежної безпеки суб’єктами господарювання передбачених ст. 270 кримінального кодексу України, Говорун С. В. (2019)
Маслова Л. А. - Державне регулювання процесу забезпечення духовної безпеки: загрози релігійної сфери (2019)
Плецан Х. В. - Формування і удосконалення кадрової політики в середовищі публічного управління: зарубіжний досвід (2019)
Адамовська В. С. - Теоретичні засади та методичні підходи до оцінки лідерських якостей державного службовця, Романенко Ю. І. (2019)
Усаченко О. О. - Державне регулювання процесів структурного реформування оборонної промисловості (2019)
Родченко І. Ю. - Визначення об'єктивних та суб’єктивних причин реформування системи державного управління (2019)
Сергієнко Л. В. - Кадрова політика в органах державної влади: оцінка сучасного стану, Крикун О. Д., Петрик С. М. (2019)
Мельник Л. А. - Механізми державного регулювання курортно-рекреаційної сфери (2019)
Дерев’янко С. П. - Форми участі громадян в забезпеченні громадського порядку (2019)
Щербак В. О. - Практики багаторівневого територіального управління в умовах децентралізації влади в Україні (2019)
Теличкан Ю. В. - Аналіз наукових досліджень в галузі науки "державне управління" за напрямом впровадження доброго врядування в систему публічного управління та адміністрування в Україні (2019)
Щербина В. С. - Управління майном: поняття та зміст, Боднар Т. В. (2020)
Батанов О. В. - Унітаристика у системі наукових знань про унітаризм: проблеми концептуалізації та інституціоналізації (2020)
Журавська О. В. - Джерела формування права: окремі методологічні аспекти (2020)
Андриц М. Р. - Принцип рівності в рішеннях Конституційного Суду України (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Об’єктивна істина як мета судового доказування у цивільному процесі (2020)
Сіщук Л. В. - Корпоративні права як об’єкт цивільного обороту (2020)
Білоусов Ю. В. - Інституційне забезпечення захисту майнових інтересів суб’єктів приватного права під час виконання судових рішень (2020)
Нагнибіда В. І. - Вплив права країни місця виконання арбітражного рішення на вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2020)
Бориславська М. В. - Нове бачення суб’єктів сімейних правовідносин (2020)
Король О. Д. - Недопущення зловживання процесуальними правами та стимулювання сторін до добросовісної поведінки (2020)
Popovych T. - Standards Requirements as a Means of Prevention Infringement of Intellectual Property (2020)
Чудик-Білоусова Н. І. - Поняття та система договорів соціального сприяння (2020)
Місінкевич А. Л. - Порівняльно-правовий аналіз здійснення правової охорони лісів в Україні, Польщі та в Німеччині (2020)
Кравчук О. Л. - Суспільна небезпечність, винність та караність як ознаки порушення присяги (2020)
Виговський Д. Л. - Окремі питання кримінологічного визначення поняття "жертва злочину", Нікіфорова Т. І. (2020)
Позняк Ю. В. - Аналіз практики призначення покарання за розбій (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України) (2020)
Волкотруб С. Г. - Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (2020)
Самарин В. И. - Обеспечение прав человека в ходе международного розыска обвиняемых и осужденных в рамках Интерпола (2020)
Пилипишин П. Б. - Проблема індивідуалізації у розкритті питання гуманістичного антропоцентризму ренесансу (2020)
Король В. І. - Новели податкового законодавства України та acquis ЄС у контексті реалізації плану заходів BEPS, Небильцова О. В. (2020)
Кісіль З. Р. - Юридико-психологічні засади дослідження професійної деформації працівників національної поліції України, Кісіль Р.-В. В. (2020)
Місінкевич Л. Л. - Видатний вчитель та блискучий педагог (до 110-ї річниці з дня народження Петра Щербини) (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Khmeleva I. - Protection of Human Rights in the territories of unrecognized geopolitical entities: international law analysis (2019)
Бориченко К. - Поняття та види міжнародних стандартів права на соціальний захист (2019)
Reminska Y. - Rule of law in global law-making: the case of intelligent design (2019)
Vnuchko S. - European integration policy of the Eastern Partnership countries during the period from 2014 till early 2018: Georgia, Moldova and Ukraine case studies, Teremko V. (2019)
Даниленко Д. - Склад цивільного правопорушення в міжнародному морському перевезенні (2019)
Deviatkina M. - Development and impact of on-line system on international commercial arbitration (2019)
Klymovych N. - Legal mind transformation on a view on regional economic integration (EU background) (2019)
Акуленко Т. - Основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового співробітництва щодо антидопінгової діяльності (2019)
Буроменська Н. - Конституційні засади принципу заборони зловживання правом: науково-теоретичний аспект (2019)
Mykhailova I. - Communitarianism and liberalism: discussions on the universality of Human Rights (2019)
Бородін І. - Соціальна, правова держава – її ознаки, атрибути та символи, Желяк А. (2019)
Тукаленко І. - Вплив фемінізму на розвиток демократії: теоретичний аспект (2019)
Філінюк І. - Організаційно-правові засади діяльності дитячих судів на українських землях в складі в Російській імперії (2019)
Саган О. - Волонтерській рух в Україні у протидії гібридній агресії Російської Федерації (2019)
Корнієвський О. - Праворадикальні об’єднання в суспільно-політичному житті сучасної України (2019)
Краснопольська Т. - Європейські наднаціональні партії: чинники трансформації та роль у Європарламенті (2019)
Ахмеров О. - Політико-правові засади реалізації муніципальної політики в Республіці Польща (2019)
Токарева В. - Проблемні питання творчості в умовах цифрової доби (2019)
Василенко В. - Технологія формування ефективного іміджу підприємства (2019)
Чубенко В. - Надання податкових пільг як засіб державного регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції (2019)
Драган О. - Сплата прокурором авансового внеску у виконавчому провадженні: аналіз законодавства та судової практики (2019)
Бєлінгіо В. - Право на адміністративне оскарження: проблемні питання в контексті Закону України "Про звернення громадян” (2019)
Matiashovska R. - Guarantees of protection of preschool children in non-traditional families (2019)
Hedziuk O. - Legal instruments of the Ukrainian tax law aimed to protect taxpayers (2019)
Юлдашев О. - Про проблеми корупційних ризиків в управлінні геологією і використанням надр, Сєров С. (2019)
Трощенко І. - Механізм колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у Законі України "Про міжнародне приватне право” та регламенті ЄС Рим ІІ: порівняльний аналіз (2019)
Kononov V. - Legal status of the data exclusivity for original medicinal products and protection of intellectual property rights to preclinical and clinical trials, Shcherbyna M. (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Zavorotko I. - Accountability for conflict-related sexual and gender-based violence as international crime: research methodology (2019)
Близняк О. - Роль Німеччини в дискусіях щодо посилення східної політики ЄС за участі країн "Нової Європи" (2019)
Попко В. - Видача особи (екстрадиція) у транснаціональному кримінальному праві (2019)
Кофман Б. - Характеристика поняття "особистість" з позицій конституційного права (2019)
Reminska Yu. - Revisiting modern approaches to the rule of law understanding: why the content of the rule of law matters? (2019)
Похил О. - Еволюція права на захист своїх прав: від перших згадок до перших конституцій (2019)
Войчук А. - Заснування та становлення інституту президента в Україні (2019)
Марфобудінова Л. - Втілення принципу гендерного паритету в законодавчій владі України (2019)
Bevz S. - General characteristics of regulatory framework for state management of economic activities (2019)
Тіт О. - Еволюція форм політичного активізму в Україні (2019)
Гиренко Л. - Вимірювання готовності українського суспільства до трансформації соціального статусу молоді: вплив на діяльність органів місцевого самоврядування (2019)
Nekriach A. - Municipal reforms in eu countries in the context of realization of the principles of decentralization and deconcentrations of the authorities, Lopushynskyi I., Vinogradchii V. (2019)
Славна Є. - Використання досвіду чехії у процесі децентралізації в Україні (2019)
Ключкович А. - Плюралізація партійно-політичного простору Словаччини в контексті демократичної трансформації (1990 - 1992 рр.) (2019)
Яворська К. - Руйнація цінності громадянських і політичних прав людини та громадянина в умовах неоавторитаризму в Білорусі (2019)
Шустенко С. - Реакція акторів міжнародних відносин на посилення тенденції до дезінформації та деструктивного інформаційного впливу з боку Росії на політичні процеси в Європі (2019)
Kochubei L. - Destructive digitalized modern elective technologies: the content, features, means of prevention and counteraction (2019)
Калюжна Ю. - Впровадження політики цифрової гігієни: порівняльний досвід Канади та Росії (2019)
Мельничук Т. - Інституційна та правова база для професійної державної служби на принципах програми sigma в Україні (2019)
Гусєв О. - Дотримання порядку одержання електронних доказів як умова їх допустимості у цивільному процесі України (2019)
Панасюк А. - Правові засади використання мережі інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів (2019)
Ягунов Д. - Пенітенціарна політика в Україні (2015 - 2019): результати, виклики та порядок денний нової реформи (2019)
Гнатів О. - Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах, Юркевич Ю. (2019)
Старченко О. - До питання про підстави використання спеціальних знань у цивільному судочинстві України (2019)
Tykhomyrova Ye. - Review of the monograph: V. I. Tereshchuk "Political problems of the development of the global media system in the post-bipolar period" (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Demchyshyna V. - Legal aspects for regular migration in the European Union (2019)
Korshun A. - The role of national and international institutions in guaranteeing rights and freedoms of internally displaced persons (2019)
Yarymovych U. - Harmonization of provisions on contract conclusion in law of Ukraine with law of the EU (2019)
Plachkova T. - Ensuring maritime safety: psc, duties of the flag state and practice of Ukraine (2019)
Литвиненко Є. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення кодифікації адміністративного законодавства (2019)
Гапоненко В. - Неоінституціоналізм як метод дослідження демократизації політичної системи України (2019)
Тімашова В. - Взаємодія та взаємомовплив політичної й етноісторичної сфер: проблемні питання та їх вирішення (2019)
Саєнко І. - Військова еліта: історичні традиції впливу на процеси державотворення (2019)
Ivanchenko K. - Political network as an environment for interaction between the public and the authorities (2019)
Brovko O. - Polskie doświadczenie w modernizacji samorządu terytorialnego na Ukrainie (2019)
Yaroshenko V. - Efficiency of the student self-governance in promoting the institute of democratic citizenship in Ukraine (2019)
Алмугхід І. М. М. - Агенти змін у процесах демократизації та політичної модернізації (2019)
Matviіenkiv S. - Social networks and public media organizations in 2019 presidential election campaign, Kobets Yu. (2019)
Suparno B. - Hoax in democracy state and its prevention way in Indonesian 2019 presidential election (2019)
Kysil V. - Les possibilités de vulgarisation des sciences dans les médias Ukrainiens selon la meilleure expérience mondiale (2019)
Chornous A. - Legal regulation of institutional components of national information infrastructure of Ukraine (2019)
Левченко А. - Адміністративні інформаційні правопорушення в галузі реклами, пов’язані з негативним інформаційним впливом на дітей: поняття та особливості складів (2019)
Драган І. - Проблемні питання реформування механізму реалізації кримінальної відповідальності в Україні в контексті політики європейської інтеграції (2019)
Міщенко І. - Консультування з питань державної митної справи: проблемні аспекти правового регулювання (2019)
Тертична А. - Проблема визначення змісту істотної шкоди в частині третій статті 382 Кримінального кодексу України "невиконання судового рішення” (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Khevtsuriani A. - Complex analysis of Russian - Armenian strategic partnership (part 1) (2019)
Korenkov O. - Terrorism as a ‘hybrid method’ in Russia's toolkit of waging war against Ukraine (2019)
Cавчук C. - Антитерористична діяльність країн Європейського Союзу в світлі сучасних викликів (2019)
Коптев А. - Міжнародний досвід реєстрації транспортних засобів (2019)
Борисов Є. - Дерогація у механізмах міжнародного пакту оон про громадянські та політичні права (2019)
Дакал А. - Права дитини в системі прав людини та обізнаність дітей в своїх правах (2019)
Струс Л. - Гендерна ідентичність особи (2019)
Шумейко О. - Класичні та некласичні концепції сім’ї в контексті філософсько-правового аналізу (2019)
Nykolyna K. - Law as a text: anthropological-communicative aspect (2019)
Huk M. - Interpretation of the "women's issue" in the First World War by the contemporary ukrainian historiography (2019)
Мартинюк В. - Природні об´єкти як об´єкти нерухомості (2019)
Коломієць П. - Терміни Податкового кодексу України: спадщина минулого та реалії сучасності (2019)
Bezugliy P. - Migration as a result of socio-economic state policy (2019)
Зіскін О. - Кpaїни ЄС як апробаційний майданчик концепції безумовного базового доходу: аналіз пілотних проєктів та оцінка перспектив (2019)
Кондратенко М. - Проблема забезпечення якості і доступності публічних послуг в об’єднаних територіальних громадах в Україні (2019)
Hzhybovska T. - Social perception of corruption in Ukraine: the experience of empirical study (2019)
Бойко О. - Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: становлення та розвиток (2019)
Максимович О. - Політико-ідеологічні орієнтації підліткової молоді Прикарпаття (за результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти) (2019)
Смокова Г. - Державна молодіжна політика в Україні: поняття та сутність (2019)
Babina V. - Political advertising as a powerful technology of the realization of power (2019)
Kopiika M. - Strategy and practice of information security of the USA: comparative analysis (2019)
Сидоренко О. - Правове забезпечення інформаційної діяльності інститутів публічної влади: особливості розвитку в сучасній Україні у контексті процесів євроінтеграції (2019)
Овсяник В. - Комунікації органів місцевого самоврядування з громадськістю в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру (2019)
Титко А. - Подання завідомо недостовірної інформації через призму порушення вимог фінансового контролю (2019)
Kucherova M. - Settling land disputes trough mediation: in search of legislative consensus (2019)
Деменко С. - Підстави виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (2019)
Maliuha L. - Directions for emulating the experience of EU member states in the optimization of domestic social legislation (2019)
Титул, зміст (2020)
Яворовська В. І. - Вміст клітин крові в лейкоцитвмісній та збідненій лейкоцитами плазмі з концентратом тромбоцитів у пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату, Голюк Є. Л., Магомедов О. М., Салманова К. М., Сауленко К. О. (2020)
Yavorovska V. - The blood cells count in leukocyte and leukocyte-poor platelet-concentrated plasma in patients with musculoskeletal disorders, Goliuk Ye., Magomedov O., Salmanova K., Saulenko K. (2020)
Пантелейчук А. Б. - Композитна хітозан/поліетиленоксидна плівка для пластики твердої мозкової оболони на моделі черепно-мозкової травми у щурів, Каджая М. В., Білошицький В. В., Шмельова А. А., Петрів Т. І., Гнатюк О. П., Довбешко Г. І., Козакевич Р. Б., Тьортих В. А. (2020)
Panteleichuk A. - Composite chitosan/polyethylene oxide film for duraplasty in traumatic brain injury model in rats, Kadzhaya M., Biloschytsky V., Shmeleva A., Petriv T., Gnatyuk O., Dovbeshko G., Kozakevych R., Tyortyh V. (2020)
Лабунец И. Ф. - Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток пуповины человека на показатели поведения и оксидативного стресса в головном мозге мышей разного возраста с токсической купризоновой моделью демиелинизации, Утко Н. А., Топорова Е. К., Пантелеймонова Т. Н., Родниченко А. Е., Бутенко Г. М. (2020)
Labunets I. - The effects of human umbilical cord multipotent mesenchymal stromal cells on the behavior and oxidative stress in the brain of mice of different ages with a cuprizone-induced model of demyelination, Utko N., Toporova O., Panteleimonova T., Rodnichenko A., Butenko G. (2020)
Цимбалюк В. І. - Метод кріоконсервації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з Вартонових драглів пуповини людини із зниженою концентрацією ДМСО, Дерябіна О. Г., Шувалова Н. С., Вербовська С. А., Пічкур Л. Д., Олексенко Н. П., Кордюм В. А. (2020)
Tsymbaliuk V. - Cryopreservation of human Wharton's jelly multipotent mesenchymal stromal cells with reduced concentration of dimethyl sulfoxide, Deryabina O., Shuvalova N., Verbovska S., Pichkur L., Oleksenko N., Kordium V. (2020)
Іваніщев В. М. - Порівняльний аналіз морфометричних показників жирової тканини у оваріоектомованих мишей різного віку, Устименко А. М., Кирик В. М., Бутенко Г. М. (2020)
Ivanishchev V. - Comparative morphometric study of adipose tissue in ovariectomized mice of different ages, Ustymenko A., Kyryk V., Butenko G. (2020)
Петрів T. І. - Трансплантація стовбурових клітин при лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч, Taтарчук M. М., Цимбалюк Я. В., Цимбалюк Ю. В., Цимбалюк В. І. (2020)
Petriv T. - Stem cells transplantation in the treatment of patients with cerebral palsy, Tatarchuk M., Tsymbaliuk Ya., Tsymbaliuk Yu., Tsymbaliuk V. (2020)
Правила для авторів (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Antia L. - Russia-Iran political tandem in the south caucasus (2019)
Єделєв Р. - "Гуманітарна допомога" Російської Федерації окремим районам Донецької і Луганської областей і міжнародне право (2019)
Zavada Ya. - Turkey's position to Iran's nuclear program (2019)
Жигайло В. - Український вектор зовнішньої політики США за каденції Д. Трампа (2019)
Мирoнюк A. - Мiжнaрoднi зaхoди oхoрoни мoрcькoгo cередoвищa: iмплементaцiя в зaкoнoдaвcтвo Укрaїни (2019)
Зулгарин В. - До питання стандартизації у міжнародній торгівлі як засобу нетарифного регулювання у міжнародних торгових договорах (2019)
Коруц У. - Структура та зміст феномену пропаганди війни в системі соціальних та міжнародних відносин (2019)
Клячин А. - Практична реалізація принципів ґендерної рівності у Європарламенті та у парламентах країн-членів Європейського Союзу (із концептуальною аргументацією), Марфобудінова Л. (2019)
Коломієць П. - Історико-правовий аспект становлення і розвитку законодавства у сфері правового регулювання податкової безпеки в Україні (2019)
Калашлінська М. - Політико-історичні етапи формування паліативної та хоспісної допомоги в світі (2019)
Цирфа Ю. - Зовнішньополітична ідентичність держави в контексті етнонаціональної стабілізації соціуму (2019)
Osmolovska A. - Tendencies of Ukraine's image formation in Polish information space (2019)
Куц Ю. - Сучасна державна мовна політика України: європейський вимір, Сергєєва О. (2019)
Довбиш М. - Міграційна криза в країнах Європейського Союзу в контексті сучасних міграційних процесів (на прикладі французької міграційної моделі) (2019)
Orlatyy M. - Particular qualities of economic growth in the regions of Ukraine and in the leading countries of the world, Shlapak I. (2019)
Bilynska M. - Liquid democracy and liquid administration as the new key principles for the resilient public administration development in Ukraine, Korolchuk O., Kondratenko O., Mokretsov S. (2019)
Бобро Н. - Прояви політичної девіації як технологія роботи з електоратом (2019)
Федорко О. - Закріплення в Конституції України права президента сторювати набу та призначати директора набу: узурпація влади чи нагальна необхідність (2019)
Резнічук М. - Правові засади та інституційний механізм моніторингу пвзвт в контексті Угоди про асоціацію (2019)
Rohatynska N. - Ways to improve customs in crime prevention: international experience (2019)
Hutchenko K. - Harmonization of customs legislation in the field of transit operations (2019)
Нестерчук Л. - Процедура обрання (призначення) складу органів, відповідальних за формування суддівського корпусу (2019)
Плекан Е. - Цивільно-правове регулювання інституту сурогатного материнства у зарубіжних державах та в Україні: компаративний аналіз (2019)
Махно Н. - Поняття та ознаки водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних (2019)
Крупник Р. - Вилучення земельної ділянки з постійного користування для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект (2019)
Ковальчук О. - Початок досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки (2019)
Гальченко С. І. - Проблеми у практичному функціонуванні політичного ринку суспільного вибору: погляд західних політологічних шкіл, Ратніков М. І. (2020)
Губицький Л. В. - До питання нової концепції місця України в міжнародній системі безпеки, Мельник Г. М. (2020)
Лікарчук Д. С. - Політичний тероризм: форми прояву (2020)
Міщенко А. Б. - Новий світовий порядок: міжнародний дискурс (2020)
Семчинський К. В. - Хорватські уроки для України: деокупація, реінтеграція та розбудова миру (2020)
Hopej M. - Soft Power in the Priorities of Polish Diplomacy for 2019 (2020)
Шевель І. П. - Дипломатія під час пандемії Covid-19: її роль та наслідки у сфері дипломатії та міжнародних відносин (2020)
Ревенко А. Д. - Індетермінізм й сповільнення зростання світової економіки та їхні наслідки для глобального розвитку на сучасному етапі (2020)
Сірий Є. В. - Рольова участь держави у сприянні розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості у європейському контексті: стан, оцінка, перспективи (2020)
Слюсаренко І. Ю. - Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН) (2020)
Adamus A. - The Role of a Woman Voting in the 1919 Legislative Sejm Elections, Studnicka-Mariańczyk K. (2020)
Земзюліна Н. І. - Особливості виборчої кампанії у США: теорія і практика кампанії 2014 року (2020)
Lastovskyi V. - Eastern-European Chronicle and Ukrainian Historiography: Influence and Adoption in the Process of Designing Historical Past (2020)
Наконечний В. М. - Лемківська еміграція у міжвоєнний час: причини, осередки, культурна діяльність (2020)
Білецька О. О. - Лінгвістичний супровід міжнародної діяльності (2020)
Діброва В. А. - Коректне використання категорії заперечення у міжкультурній комунікації (2020)
Лікарчук Д. С. - Викривлення інформації як технологія впливу на систему управління (2020)
Ратников М. И. - Теоретический контекст формирования идей и взглядов Н. Макиавелли (2020)
Арутюнян І. А. - Екологічно-економічна доцільність комплексного управління потоками відходів в будівельній галузі, Шуваєв А. А. (2020)
Васильчук Л. А. - Диагностика подмывов опор мостов по динамическим параметрам, Яшнов А. Н. (2020)
Винников Ю. Л. - Удосконалення геотехнічного моніторингу підсилення деформованої будівлі на пальовому фундаменті, Манжалій С. М. (2020)
Гуслиста Г. Е. - Динамічний ефект від локального структурного пошкодження будівельної конструкції, Ярошенко Д. С. (2020)
Данкевич Н. О. - Формування системи вибору оптимального варіанту організаційно-технологічних рішень в умовах невизначеності та динамічності з дотриманням принципів саморегуляції (2020)
Демченко С. М. - Удосконалення технології укладання безбаластного мостового полотна на залізничних мостах, Курган А. М., Линник Г. О. (2020)
Жунев К. О. - Методика оценки усталостного ресурса сварных соединений железнодорожных пролетных строений (2020)
Кулябко В. В. - О моделях взаимодействия высокоскоростного транспортного средства с несущими конструкциями и окружающими средами (обзор) (2020)
Лучко Й. Й. - Експериментально-теоретична методика визначення коефіцієнта тертя під час руху ґрунту в циліндричній трубі при безтраншейній прокладці (2020)
Мясников І. В. - Армування бетону спеціальним волокнистим матеріалом при торкретуванні гірничих виробок (2020)
Петренко В. Д. - Залежності напружено-деформованого стану фундаментів та основ при їх відновленні на основі буроін’єкційних свердловин, Харченко В. В., Терещук Р. М., Петров О. М. (2020)
Тютькін О. Л. - Підсилення фундаментів автомобільних мостів в контексті проблемного стану транспортно-дорожнього комплексу, Остапенко І. С. (2020)
Юхименко А. І. - Засади методу відновлення деформованого стану будівельних об’єктів, Самченко Р. В. (2020)
Smerdov D. N. - Laboratory studies of prestress loss when reinforcing reinforced concrete beams with composite materials, Yashchuk M. O. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Petrik N. - Correlation between lymphocyte-monocyte ratio and cytokines in chronic inflammation in rats treated with allogenic mesenchymal stem cells, Shevchenko O. (2020)
Lukyanova Y. - Bahavioral reactions and cognitive functions in rats with vascular model of Alzheimer's type dementia at different stages of disease before and after stem cell correction, Nikolaeva O., Pavlova O., Vasyleva I., Naglov O., Shchegelskaya E., Omelchenko E. (2020)
Alekseeva V. - Anatomical predictions of development of rhinosinusitis and its complications (2020)
Rozhdestvenska A. - Non-alcoholic fatty liver disease and hypertension: clinical variability of comorbidity, Babak O., Zhelezniakova N. (2020)
Senatorova G. - Changes in cardiovascular and respiratory systems in long athlets, Onikiienko O. (2020)
Guz O. - The value of the microbial flora of the nasal and oropharyngeal mucosa in formation of clinical and immunological features of infectious mononucleosis in children, Kuznetsov S. (2020)
Yaroslavtsev S. - Syndromal characteristics of depressive manifestations in patients with cognitive impairments at depressive disorders, Kalenska G. (2020)
Бондаренко М. О. - Вплив легування на структуру і властивості композита алмаз–(WC–Co). Огляд, Давиденко С. А. (2020)
Дуб С. М. - Повзучість та в’язкопружність МАХ-фази Ti3AlC2 при кімнатній температурі, Тюрін А. І., Пріхна Т. О. (2020)
Прокопів М. М. - Структура і властивості інструментального матеріалу з екзотермічної суміші мікропорошків Cr2O3–AlN, одержаного гарячим пресуванням, Харченко О. В. (2020)
Козак А. О. - Структура та властивості пок-риттів із системи Al–B–Si–C, отриманих магнетронним розпиленням, Іващенко В. І., Скринський П. Л., Муратов В. Б., Тетьоркін В. В., Сукач А., Синельниченко О. К., Оліфан О. І. (2020)
Горбань В. Ф. - Високоентропійні надтверді покриття на основі сплаву AlTiCrVNbMo, Андреєв А. О., Крапівка М. О., Столбовой В. А., Карпець М. В., Фірстов С. О., Чикрижов А. М. (2020)
Дутка В. А. - Використання моделювання для гомогенізації температурного поля в Al2O3-заготовці в процесі гарячого вакуумного пресування, Геворкян Е. С., Вовк С. Р. (2020)
Deng F. - Вплив карбонізації філаментів на CVD-алмазні товсті плівки, виготовлені методом HFCVD, Hao C., Guo Zh., Wang Sh., Bo X., Zhao Z. (2020)
Лавріненко В. І. - Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія: фактор наявності шламу на ріжучій поверхні алмазних кругів (2020)
Девін Л. М. - Аналіз термобаричниих контактних явищ і розрахунок температурних полів при чистовому обточуванні титанового сплаву ВТ1-0 різцем з алмазно-твердосплавною пластиною, Стахнів М. Е., Мазур М. П. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Pylov D. - Exocrine and endocrine pancreatic insufficiency in development of atherosclerosis, Zhuravlyova L. (2020)
Kovalyova O. - Activity of mitochondrial antioxidant defense system in young patients with gastroesophageal reflux disease, Pasiieshvili T. (2020)
Koteliukh M. - The changes of markers of energy homeostasis, adipokines, carbohydrate metabolism in patients with acute myocardial infarction accompanied by obesity (2020)
Ashcheulova T. - COVID-19 interstitial pneumonia (case report), Volik M. (2020)
Kadykova O. - Manifistation of COVID-19 in the form of acute myocardial infarction (case report), Koshkina M. (2020)
Shvets O. - Vitamines B1 and B12 deficiency as a predictor of tuberculosis severity and peripheral nervous system damage, Shevchenko O., Piskur Z., Stepanenko H., Pohorielova O. (2020)
Chapek V. - Physical therapy of patients after autoplasty of the anterior circuit ligament at the follow-up stage, Khudetskyy I. (2020)
Khudetskyy I. - The use of 3-plane Schroth gymnastics in the treatment of grade 2 scoliosis, Antonova-Rafi Y., Pshenichna V. (2020)
Lytvynenko M. - Features of endometrial restructuring in HIV infection (2020)
Квасниця В. М. - Рідкісні мікрокристали алмазу (2020)
Стратійчук Д. А. - Спікання надтвердих матеріалів на основі cBN з Ti4WC5, Сліпченко К. В., Туркевич В. З., Білявина Н. М., Бушля В. М., Штоль Я.-Е. (2020)
Муханов В. А. - Вплив допування на параметр ґратки і властивості кубічного нітриду бору, Куракевич О. О., Соложенко В. Л. (2020)
Космінська Ю. О. - Отримання та фізичні властивості покриттів багатокомпонентних систем на основі W, Ta, Нf, Ti, Mo, Сr, Al та С, Корнющенко Г. С., Ганніч Ю. В., Перекрестов В. І. (2020)
Wang L. - Твердотільний синтез і характеристика наночастинок дибориду гафнію, Cheng Q., Zhao D., Liu W., Yang T., Lu J., Liu W., Zhang K., Gong H., Qin H. (2020)
Gao G. - Формування паразитних кристалів у процесі вирощування сплощених крупних синтетичних моно-кристалів алмазу типу Ib, Li Sh., Hu M., Zhou X., Luo X., Su T., Guo M., Wang J., You Y. (2020)
Девін Л. М. - Осьова сила при свердлінні вуглепластика свердлами з алмазно-твердосплавних пластин (АТП), Стахнів М. Є. (2020)
Лавріненко В. І. - Визначення оксидів, призначених для модифікування поверхні алмазних зерен, за їх функціональними характеристиками, Солод В. Ю., Кашинський І. С., Доброскок В. Л. (2020)
Манохін А. С. - Інтенсивність зношування різальних інструментів, оснащених PcBN із наношаровими захисними покриттями, Клименко С. А., Берєснев В. М., Столбовой В. А., Клименко С. Ан., Мельнійчук Ю. О., Найденко А. Г., Рижов Ю. Е., Li D., Hongshun W. (2020)
Сохань С. В. - Зношування алмазного круга при шліфуванні керамічних куль з карбіду кремнію, Возний В. В., Редькін А. С., Сороченко В. Г., Зубанєв Є. М., Гаманюк М. П. (2020)
Савченко Д. О. - Механізм синтезу та формування структури гібридних олігомерів на основі комплексних сполук олігофеніленів з металами, Пащенко Є. О., Кайдаш О. М., Кухаренко С. А., Бурячек О. В., Рум’янцева Ю. Ю., Скороход С. В., Романенко Я. М. (2020)
Горбань О. В. - Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики, Мартич Р. В. (2020)
Морозова Д. С. - Чи був свт. Іоан Золотоуст комуністом? (2020)
Чорноморець Ю. П. - Криза теорій постсекулярного стану суспільства в українській теології (2020)
Керстюк З. В. - Солідарність церков в ініціативах захисту християн у країнах Близького Сходу (2020)
Ян Ці - Роль мови в етноконфесійній самоідентифікації (2020)
Шкіль С. О. - Криза богословської освіти в Україні (2020)
Шевчук П. В. - Постліберальний проєкт Джона Мілбанка та Андріана Пабста (2020)
Рязанцева Т. О. - Теоретичні принципи освітньої діяльності закладів вищої освіти у складі Євро-Азійської Акредитаційної асоціації (2020)
Степанченко С. В. - Дві спільноти Павла в Солунах: Спроба історичної реконструкції (2020)
Шелест В. В. - Антинаталізм: філософія "відмови від існування", Додонова В. І. (2020)
Бібік О. М. - Історія становлення віри багаї в Японії: до постановки питання (2020)
Ковалів П. М. - Богословські проблеми при використанні біблійних метафор (2020)
Кислий А. О. - Людина в контексті осмислення соціального ідеалу в сучасній християнській думці (2020)
Поліщук А. М. - Особливості протестного релігійного руху як основи вираження релігійного дисидентства в СРСР (2020)
Гулямов Б. С. - Основні етапи розвитку соціального вчення християнських церков (2020)
Христокін Г. В. - Предметне поле теології: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2020)
Осадча Л. В. - Програма економічної модернізації та її наслідки для культури (2020)
Холоша Т. О. - Інтерпретація трагічного в ілюстраціях М.Микешина до творів Т. Шевченка (2020)
Безпрозванна Т. А. - Особливості генезису грошової культури сучасності (2020)
Мозгова Н. Г. - Постнекласичні трансформації в освіті:зміст та значення (2020)
Немчинов І. Г. - Радянський "міф заснування": "Євразійська" альтернатива (2020)
Березінець І. В. - Філософські аспекти соціокультурних досліджень П.Чубинського (2020)
Адаменко Н. Б. - Філософія для дітей: що є креативність і як це "думати поза коробкою"? (2020)
Колінько М. - Феномен футурології сепаратизму як проблема детермінації буття з уламків VS розпорошення, Хрипко С., Яценко Г. (2020)
Овсянкіна Л. А. - Глобальні виклики і духовні проблеми сучасної цивілізації: діалектика взаємозв’язку (2020)
Мозговий А. А. - Конфлікти в геосистемах: від спостереження до управління (2020)
Бондар Т. І. - Влада в системі комунікації та її трансформації в інформаційному суспільстві (2020)
Гончаренко К. С. - Бутафорність трендів та відсутність глобальних перспектив розгубленої сучасності (2020)
Глушко Т. П. - Економічний націоналізм як стратегія соціального добробуту (2020)
Шушкевич Є. М. - До питання про вплив "Логіко-філософського трактату” Л.Вітгенштайна на представників Віденського гуртка (2020)
Пономаренко В. В. - Наскільки сучасною є сучасна наука про мислення? (2020)
Облова Л. А. - Конъюнктура принужденного добра. Ценностный ориентир современника (2020)
Левик Б. - Аналітика цінності суспільно-політичних процесів на прикладі міжнародної військової співпраці збройних сил України у безпековому і оборонному просторі, Кривизюк Л. (2020)
Іщук А. А. - Філософська трансформація поняття героїчного: роль освіти та мистецтва у формуванні "героїчної особистості" (2020)
Anokhina T. O. - Etymological Stratigraphy of the Lexemes Lacuna / Лакуна in English and Ukrainian (2019)
Balaban O. O. - Concept Modern Woman as Cognitive and Semantic Universal in Related Languages (2019)
Bober N. M. - Methodological Corpora Toolkit and its Possibilities for Modelling Cognitive and Semantic Matrices (2019)
Izyumtseva G. V. - Сonceptual Metaphors in the Pentateuch Texts of English Bible (New King James Version) (2019)
Kapranov Y. V. - Diachronic Interpretation of Phonomorphological and Semantic Regularities of Nostratic (Based on *HuḲa "Eye”) (2019)
Liubchenko T. V. - Predicate and Objective Syntaxeme in the Semantic and Syntactic Structure of a Sentence in Modern Greek (2019)
Mashkina O. M. - The Internet-Aphorisms as Simulacrum and a Precedent Genre (2019)
Voronina-Pryhodii D. A. - Nomination as a Cognitive Process in the Sphere of Professional Activity (2019)
Романенко В. Д. - Особливості адаптації Gammaridae літоральної зони водосховищ до підвищення температури води, Крот Ю. Г., Леконцева Т. І., Подругіна А. Б. (2020)
Клоченко П. Д. - Фітопланктон водойм із різним ступенем антропогенного забруднення, Шевченко Т. Ф., Ліліцька Г. Г., Білоус О. П., Незбрицька І. М., Горбунова З. Н. (2020)
Семенюк Н. Є. - Різноманіття і структура автотрофної ланки Кардашинського лиману і піщаного кар’єра Дніпровсько-Бузької естуарної системи, Щербак В. І., Шерман І. М., Кутіщев П. С. (2020)
Зоріна-Сахарова К. Є. - Макробезхребетні-вселенці в Кілійській дельті Дунаю, Ляшенко А. В. (2020)
Шарапова Т. О. - Інвазивний тропічний рачок Stenocypris sp. (Ostracoda) у перифітоні водойми-охолоджувача (Західний Сибір), Герасимов О. Г., Герасимова А. А. (2020)
Протасов О. О. - Оцінка екологічного потенціалу водних техноекосистем на основі компаративного підходу, Силаєва А. А., Новосьолова Т. М., Узунов Й. І. (2020)
Домбровський К. О. - Структурна організація перифітону волокнистого носія "Вія" при очищенні зливових вод від нафтопродуктів, Рильський О. Ф., Гвоздяк П. І. (2020)
Медведь В. О. - Особливості накопичення біл- ків, вуглеводів і ліпідів у клітинах зелених водоростей за різної освітленості і тривалості фотоперіоду, Горбунова З. Н., Вітовецька Т. В. (2020)
Плігін Ю. В. - Перша знахідка олігохети Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 (род. Tubificidae) у Канівському водосховищі (р. Дніпро), Железняк Н. І. (2020)
Блінов О. А. - Вплив страху на час людини в умовах ризику (2012)
Васильєв В. В. - Професійний потенціал державних службовців як чинник розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Вознюк А. А. - Система знань, вмінь, особистісних характеристик — основні складові управлінського потенціалу керівників освітніх організацій (2012)
Гапоненко Л. О. - Суб’єктно-рефлексивна модель професійної взаємодії практичного психолога з вчителем (2012)
Губская В. В. - Теоретико-методологические основы понятия "профессиональноe самоопределение личности" (2012)
Гура Т. Є. - Методологічні засади дослідження професійного мислення психолога (2012)
Дементьева К. Г. - Cоциально-психологический потенциал артистов цирка в условиях трансформационных изменений в обществе (2012)
Дробот О. В. - Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості (2012)
Зелінська C. Ф. - Співвідношення показників суб’єктивного благополуччя особистості з типами її самовідношення (2012)
Кириченко Р. В. - Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Кононенко А. О. - Інтегративна психологія як підґрунтя створення моделі самопрезентації особистості (2012)
Левит Л. З. - Личностно-ориентированная концепция счастья (2012)
Моисеенко К. А. - Теоретико-методологические основания проблемы личностно-профессионального потенциала (2012)
Молчанова О. Н. - Оптимальная самооценка как личностный ресурс (2012)
Мушкевич М. І. - Психодіагностика особливостей сімейного виховання проблемних дітей (2012)
Проскурняк О. І. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток розумово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния субъекта: теоретические и экспериментальные результаты (2012)
Ревенко С. П. - Особливості набуття зрілої ідентичності особистості як необхідної умови психологічного здоров’я (2012)
Ситнік C. В. - Особистісний потенціал як умова професійної взаємодії (2012)
Худолий О. В. - Аксиологический потенциал аддиктивной личности (2012)
Цильмак А. Н. - Теоретические основы социальных установок (2012)
Черноиваненко В. Д. - Эпистемологические и психологические аспекты проблемы картины мира личности и её конструирования: к вопросу построения типологии (2012)
Королюк Т. И. - Этические переживания как психотехнический предмет (2012)
Mардоса Й. - Символы в становлении идентичности поляков Юго-восточной Литвы в конце ХХ — начале ХХI века (2012)
Сагайдак А. Н. - Палеопсихологические детерминанты формирования архетипа ужасного младенца (2012)
Яремчук О. В. - Перспективи застосування діалогічного опитувальника з елементами психологічної герменевтики в творчому саморозвитку студентів-гуманітаріїв, Лінецька О. О. (2012)
Бистрова Ю. О. - Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальнопрактично ї діяльності (2012)
Гусакова М. П. - Факторы роста парадоксальных выборов при установлении соответствия между вербальными и невербальными стимулами (2012)
Єросова С. А. - Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами (2012)
Кириченко О. М. - Особливості проявів креативності студентів-психологів у освітньому середовищі (2012)
Коваленко В. Є. - Гармонійний емоційний розвиток як чинник психічного здоров’я дитини (2012)
Куценко О. К. - Изучение психологических аспектов школьной дезадаптации младших школьников (2012)
Литвиненко О. О. - Психотерапевтичний потенціал літературного тексту (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості на рівні нормативних ідеалів зі ставленням до власного вибору (2012)
Сабол Д. М. - Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості (2012)
Шкарлатюк К. І. - Особливості корекції проявів тривожності щодо майбутнього у юнацькому віці (2012)
Аталиева А. А. - Био-психо-социо-духовный подход к проблеме наркомании и алкоголизма и его значение для программы реабилитации "12 шагов" (2012)
Бефани А. А. - Эмоциональный компонент психологического благополучия личности: эвдемонистический подход (2012)
Білик Т. М. - Розкриття структури мовленнєвого іміджу (2012)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері (2012)
Будіянський М. Ф. - Гендерні та вікові прояви агресії неповнолітніх (2012)
Гаркавенко Н. В. - Вплив трансформаційних змін суспільства на професійну орієнтацію підростаючої молоді (2012)
Гавронова Ю. Д. - Ценности культуры и их взаимосвязь с профессиональной мотивацией русских и немецких студентов, Гриценко В. В. (2012)
Гуляс І. А. - Потенціал як передумова аксіопсихологічного проектування особистості (2012)
Карковська Р. І. - Позиції сторін міжособистісного спілкування як чинник ефективності психологічного впливу (2012)
Коваль А. Ш. - Темпоральный подход в системе профилактики противоправного поведения подростков (2012)
Колот С. А. - Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента (2012)
Мельничук С. К. - Асертивність як детермінанта розвитку психологічного потенціалу студентів (2012)
Пащенко С. Ю. - Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ (2012)
Параскевова К. Г. - Особенности личности помогающих специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта (2012)
Федоренко Р. П. - Вплив сексуального профілю партнерів на благополуччя шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Хлівна О. М. - Психологічні тенденції використання проективних методів в сучасній практичній психології (2012)
Яцина О. Ф. - Соціальні стереотипи у контексті шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Болотова А. К. - Готовность к самораскрытию как психологический потенциал личности (2012)
Бондаревич C. M. - Теоретические предпосылки разработки модели здоровья в условиях постнеклассики в рамках синергетического подхода. Модель метафизического здоровья (2012)
Волошок О. В. - Особистісні чинники тривожності студентської молоді (2012)
Галичанська А. - Соціально-психологічний потенціал процесів групової інтеграції у міжпоколінній взаємодії в сімейній групі, Радчук В. (2012)
Жидко Т. - Половые различия в личностном симптомокомплексе ответственности спортсменов с ограниченными физическими возможностями, Досужая А. (2012)
Кліманська М. Б. - Стильові особливості гумору представників соціономічних професій (2012)
Коробицына М. Б. - Психология преодоления душевной боли у детей и взрослых (2012)
Кривоногова О. В. - Основні психотерапевтичні підходи, що використовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей дошкільного віку (2012)
Крупська О. І. - Особливості локусу контролю віруючих осіб (2012)
Кузьмина В. В. - Взаимосвязь авторитарного стиля воспитания и психологических проблем подростков (2012)
Мельник А. П. - Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями (2012)
Мілушина М. О. - Психологічні механізми формування комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями (на матеріалах соціально-психологічного тренінгу) (2012)
Мілютіна К. Л. - Вчинок самоперетворення як механізм подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Мишина И. В. - Эстетическое преодоление жизненных кризисов как проявление творческого потенциала личности (2012)
Радчук В. М. - Етіологія несвідомих механізмів вибору шлюбного партнера з дисфункціональним потенціалом "гнівомана", Сімак А. А. (2012)
Розанова О. В. - Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом, Кабатова Н. Н. (2012)
Сєромаха Н. Є. - Дослідження результатів корекції поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Сімак А. А. - Актуалізація аксіопсихологічного потенціалу особистості в період життєвої кризи (2012)
Сторож В. В. - Обґрунтування можливостей використання соціонічних типологій особистості в системі підготовки соціальних педагогів (2012)
Турецька Х. І. - Сенсожиттєві орієнтації схильних до Інтернет-залежності осіб (2012)
Филатова Д. Ф. - Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей, Кондрашова В. О. (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні складові психологічного потенціалу долаючої поведінки студентської молоді (2012)
Хачатурова М. Р. - Совладающий потенциал личности и его проявление в преодолении жизненных кризисов (2012)
Цумарєва Н. В. - Особливості емоційної сфери прийомних дітей молодшого шкільного віку, виявлені за допомогою проективної методики "Неіснуюча тварина" (2012)
Чеховская А. В. - Современные методы коррекции расстройств аутистического спектра (2012)
Шамлян К. М. - Вольовий потенціал особистості в умовах соціальних трансформацій (2012)
Щербакова І. М. - Використання психологічного потенціалу особистості у запобіганні деструктивних виходів з духовної кризи в умовах соціальних трансформацій (2012)
Юрченко З. В. - Потенціал особистісного становлення у психологічній профілактиці підліткової адикції (2012)
Гурская Т. В. - Личностные детерминанты проявления гендерных стереотипов мужчин и женщин (2012)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты разработки и апробации методики диагностики предстартовых эмоциональных состояний у спортсменов-единоборцев (2012)
Макаренко О. Н. - Основные подходы в изучении маргинальной личности в западной психологии (2012)
Митина Л. М. - Интегративная психологическая технология профилактики и коррекции профессиональных деформаций как средство развития и использования психологического потенциала личности, Галина З. Н., Акованцева Л. И. (2012)
Тепляков Н. Н. - Психосемантический анализ трансформационных тенденций ценностных ориентаций молодежи в переходный период общества, Азаркина Е. В. (2012)
Шебанова В. І. - Корекція порушень харчової поведінки по екстернальному типу (2012)
Афанасьєва Т. О. - Технологія психологічного супроводу як засіб професійного розвитку особистості у ВНЗ (2012)
Яремчук О. В. - Історична психологія як проект комплексного людинознавства (2012)
Акимова Л. Н. - Инициационная психотерапия в поисках женской идентичности (2012)
Артюхина Н. В. - Здоровьесберегающий и развивающий потенциал арт-терапевтических методов при сопровождении образовательного процесса (2012)
Беккер К. В. - Професійне самовизначення у юнацькому віці (2012)
Бистрова Ю. О. - Організація та зміст психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями (2012)
Боделан М. И. - Исследование системности индивидуально-типологических особенностей личности у правшей и левшей (2012)
Буланов В. А. - Соціальний статус особистості як чинник становлення її салютогенетичної спрямованості (2012)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень у соціальних системах (2012)
Доценко А. Ю. - Анализ структуры симптомокомплекса "эмоционального холода" у девушек (2012)
Загревская В. В. - Формирование идеалов у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Застело А. О. - Екологізація освітньої взаємодії (2012)
Зозуля К. Г. - Проблема багатоаспектності вивчення часу в психології (2012)
Кинелёва О. В. - Возрастные и гендерные особенности временной компетентности личности (2012)
Кочарян А. С. - Особенности отношений в сферах жизни у беременных женщин с разными типами гендерных отношений, Кожина М. Ю. (2012)
Кононенко А. О. - Психологічний аспект створення концепції структурнофункціональної моделі самопрезентації (2012)
Кононенко О. И. - Особенности самосознания и восприятия собственной внешности в подростковом и юношеском возрасте (2012)
Макух О. І. - Психологічний аспект дослідження межових станів людини (2012)
Мидько А. А. - Факторы опыта и личностной предиспозиции как условия развития суицидального процесса (2012)
Мостова Т. Д. - Динаміка особистісних змін опіатних наркозалежних у процесі ресоціалізації (2012)
Навоєва Н. І. - Сутність програми розвитку системного мислення при підготовці менеджерів (2012)
Рахубовська Х. Г. - Основні діагностичні моделі розладів прийому їжі (2012)
Соколова Г. Б. - Історічний шлях розвитку проблеми сім’ї, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку (2012)
Тринчук Е. Б. - Обучение по компетенциям как основной фактор формирования готовности к профессиональной деятельности студентов экономического вуза (2012)
Черных К. А. - Влияние дельфинотерапии на эмоциональное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА И ЗПР (2012)
Чернявская Т. П. - Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе (2012)
Вітання з ювілеєм! (2013)
Александров Д. О. - Психологічний аналіз діяльності як основа вивчення особистості працівника ОВС (2013)
Баринова Л. Я. - Особливості психологічної компетентності особистості (2013)
Белоножко А. В. - Культура игры в тренинговой ситуации (2013)
Бідюк І. А. - Особливості творчих здібностей менеджерів з продажу (2013)
Бочелюк В. В. - Соціально-психологічний тренінг як напрям корекції віктимної поведінки дівчат-підлітків (2013)
Великодна М. С. - Особливості становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї (2013)
Висковатова Т. П. - Современные подходы к проблеме регуляции психических состояний личности (2013)
Волошина В. В. - Методологічні засади професійної підготовки майбутнього психолога у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Доцевич Т. І. - Абнотивність у характеристиці метакогнітивної компетентності особистості викладача вищої школи (2013)
Доценко О. Ю. - Особливості стилів виховання дівчат із синдромом "емоційного холоду" (2013)
Душка А. Л. - Генезис и виды проявления эмоций (2013)
Егорченко С. П. - Личностные характеристики матерей наркозависимых, потребляющих каннабиноиды (2013)
Зарицька В. В. - Розвиток емоційного інтелекту студентів у системі фахової підготовки (2013)
Інжиєвська Л. А. - Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів (2013)
Калайтан Н. Л. - Особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у юнаків, які займаються екстремальними видами діяльності (2013)
Кириллов Д. В. - Виды психологических форм социальной реабилитации у подростков с детским церебральным параличом и пути их усовершенствования (2013)
Кіян Л. В. - Дослідження проблеми когнітивних здібностей як складової комунікативної компетентності особистості (2013)
Ковалева Т. Є. - Універсумний чинник самоактуалізації дорослого (2013)
Кононенко А. О. - Психометричний аналіз опитувальника самопрезентації викладача соціогуманітарного профілю (2013)
Кононенко О. И. - Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности (2013)
Кордонець В. В. - Щодо розвитку психологічних особливостей сенсомоторної сфери психіки (2013)
Корнієнко І. О. - Тілесна саморепрезентація як детермінанта становлення копінг-стратегій особистості (2013)
Кратинов В. А. - Роль правової компетентності та правової регламентації в особистісно-професійному становленні майбутніх працівників ОВС (2013)
Ляшенко О. А. - Чинники становлення рівності психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та студента (2013)
Малигіна Г. С. - Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Мамічева О. В. - Ретроспективний аналіз проблеми розвитку мовленнєвої діяльності, Кащєєва Ю. В. (2013)
Мірошник З. М. - Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольова структура особистості: філософський аспект (2013)
Могилева Н. М. - Потреба у спілкуванні та розвиток особистості (2013)
Мул С. А. - Експериментальне дослідження стратегій поведінкової активності в стресових умовах (2013)
Осьодло В. І. - Вплив бойових дій на психіку та поведінку військовослужбовців (2013)
Павлова В. С. - Генетичний підхід до проблеми перфекціонізму (2013)
Перепелиця А. В. - Негативні переживання в процесі навчально-практичної діяльності та їх вплив на професійне самовизначення у студентів медичних коледжів (2013)
Поповский Б. П. - Аналіз збереження часової тривалості звукового інтервалу у пам’яті індивіда методом констант (2013)
Сафіулліна Ю. В. - Соціально-психологічні особливості зв’язку професійних установок з відповідальністю особистості (2013)
Сітцева М. В. - Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини (2013)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні чинники формування мотивації навчання учнів спеціальних шкіл (2013)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів (2013)
Херсонський Б. Г. - Спільна робота психолога і священика при наданні психологічної допомоги віруючим, що страждають психічними розладами, Яворський І., Донець О. Ю. (2013)
Шевченко Е. И. - Концептуальное понимание категории"психологическое здоровье" (2013)
Інформація для авторів (2013)
Акимова Л. Н. - Категории и понятия психологии времени (2013)
Баринова Л. Я. - Теоретичні підходи до вивчення психологічної компетентності (2013)
Бетина А. О. - Возможности развития социальной компетентности дошкольника в детской игровой комнате и детском дошкольном учреждении (2013)
Блинова О. Є. - Криза ідентичності особистості у нестабільні періоди розвитку суспільства (2013)
Большакова А. М. - Часові перспективи та життєтворчий потенціал особистості (2013)
Брага Є. О. - Уявлення про батьківство: аналіз поняття та дослідження (2013)
Броцило О. Ю. - Аналіз проблеми посадових змін у професійній діяльності фахівця ДСНС (2013)
Бугерко Я. М. - Рефлексивні механізми формування суб’єктного простору особистості (2013)
Будиянский Н. Ф. - Возрастные различия в проявлении психологического здоровья личности, Данчева Т. Д. (2013)
Буланов В. А. - Роль соціальної ситуації у становленні салютогенетичної спрямованості особистості (2013)
Булгакова О. Ю. - Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків (2013)
Варіна Г. Б. - Особливості формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога як компонента його позитивної Я-концепції у просторі сучасного культурно-освітнього простору (2013)
Васюк К. М. - Методологічні проблеми досліджень темпоральності в сучасній психологічній науці (2013)
Васютинська О. Г. - Особистісна пасіонарність як психологічна проблема (2013)
Векличева К. Ю. - Темпорально-процессуальное описание страха познания нового в учебном процессе (2013)
Венгер Г. С. - Порівняльна характеристика структури і функцій традиційної та дистантної сім’ї (2013)
Войтович Н. О. - Специфіка образу майбутнього в дискурсі життєвої перспективи у старшокласників (2013)
Воронов О. І. - Психологічні аспекти працевлаштування майбутнього менеджера (2013)
Галабурда Л. О. - Імідж як психологічний феномен (2013)
Главінська О. Д. - Проблема самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішньої структури емпатії (2013)
Горбаль І. С. - Психологічні кореляти суб’єктивного благополуччя (2013)
Горбач Г. М. - Життєвий шлях особистості як психологічна проблема (2013)
Гордеева А. В. - Особенности видео-общения личности в виртуальном пространстве (2013)
Гуз Н. В. - Методологічні основи дослідження особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Гусєв І. М. - Суб’єктивне переживання бідності молоддю: проблема вимірювання та психологічний зміст (2013)
Густодымова В. С. - Возрастные особенности формирования психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга (2013)
Данилова Е. С. - Социальная перцепция иконы — индикатор духовного потенциала человека (2013)
Дворник М. С. - Майбутнє особистості крізь призму відтермінування (2013)
Демчук О. О. - Аналіз основних наукових підходів до феномена життєвої компетентності як складової життєтворчості особистості (2013)
Джабраілова Г. В. - Особливості зв’язку індивідуальних характеристик жінок із переживанням ними ситуації розлучення (2013)
Джелилов А. А. - Фразеосемантическое микрополе воображение в крымскотатарском, английском и украинском языках (2013)
Дзюба Т. М. - Духовна криза в життєвому просторі особистості (2013)
Дмитрук О. Є. - Життєва перспектива як особистісний конструкт: мотиваційний, ситуативний та ціннісний підходи (2013)
Єрьоменко С. - Характеристика психологічної складової здоров’я (2013)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб формування уміння майбутніх психологів системи освіти проявляти емпатію у консультативній взаємодії з клієнтами (2013)
Журавльова Л. П. - Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії, Коломієць Т. В. (2013)
Журавльова Л. П. - Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку, Романова М. К. (2013)
Застело А. О. - Психологічні особливості міжособистісної та міжсуб’єктної взаємодії в сучасному освітньому просторі (2013)
Карсканова С. В. - Організація і реалізація програми забезпечення психологічного благополуччя фахівця освіти (2013)
Карпінська О. М. - Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) (2013)
Кінаш І. П. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми атракції як соціально-психологічного феномену (2013)
Киреева З. А. - Развитие личности в рамках пространственно-временной организации жизненного пути (2013)
Кириллов Д. В. - Пангеометрия развития личности (2013)
Коваленко О. Г. - Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку (2013)
Ковтун Р. А. - Психологические особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (2013)
Кокорина Ю. Е. - Феноменологический анализ экзистенциальных означающих личности (2013)
Колесникова В. И. - Теоретико-методологический анализ нарциссических нарушений личности в парадигме глубинной психологии, Волков Н. А. (2013)
Колесникова В. И. - Типологические особенности проявления категорий феномена "синхронистичности" в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга, Волкова Л. Л. (2013)
Колот С. А. - Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе (2013)
Кондратенко И. В. - Жизненная навигация личности в системе непрерывного образования (2013)
Кононенко А. О. - Основні компоненти структурно-функціональної моделі самопрезентації (2013)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Король Л. Д. - Феномен толерантності: аналіз концептуальних підходів у площині зарубіжної психології (2013)
Котляр О. О. - Факторна модель ціннісно-смислової актуалізації політичних уподобань (2013)
Коць М. О. - Концептуальні засади побудови моделі активності суб’єктів педагогічної взаємодії (2013)
Кривоногова О. В. - Значимость фактора семейного воспитания в процессе развития произвольного внимания у старших дошкольников, Шустова Т. М. (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних життєвих цінностей (2013)
Курова А. В. - Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці (2013)
Кучеренко С. В. - Варіанти екзистенційного вибору особистості в індивідуальному психологічному консультуванні (2013)
Лаврова М. Г. - Особенности взаимосвязи психических состояний и эмоциональных диспозиций личности студента в ситуации экзаменационной сессии (2013)
Лиска С. I. - Ефективність коректувальної програми професійної компетентності (2013)
Лох К. В. - Границы и стены в психологической науке и практике (2013)
Максимова Е. В. - Феноменологический взгляд на проблему суицидального поведения посредством анализа художественных произведений (2013)
Малигіна Г. - Структура відповідальності як інтегральної якості особистості (2013)
Малій Н. Ю. - Ефективність програми розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів (2013)
Малхазов О. Р. - До питання про психофізіологічні особливості функціонування хронотопу (2013)
Мамічева О. В. - Спеціальна психологічна допомога в комплексному супроводі розвитку дитини з соціально-особистісними проблемами в системі освіти (2013)
Мельник О. А. - Шляхи удосконалення особистості в руслі християнської антропологічної традиції кінця XIX — початку XX століття (2013)
Мороз О. І. - Особливості впливу сімейних взаємин на якість психічного, емоційного та морального розвитку дитини, Мороз Ю. В. (2013)
Ніколаєва І. В. - Корекція ригідної поведінки держслужбовців (2013)
Павлова В. С. - Проблема перфекціонізму особистості та чинників, які впливають на його формування й розвиток (2013)
Панга М. В. - Методика виокремлення представників середнього класу в умовах українських реалій (2013)
Панов М. С. - Психологічний супровід формування правової культури підлітків з вадами зору (2013)
Пирлик М. А. - Організація психологічного тренінгу з формування адекватної самооцінки як умови зниження агресії у підлітків (2013)
Прокопчук И. В. - Особенности проявления дезадаптации у больных кожными заболеваниями, Захарова А. И. (2013)
Прудка Л. М. - Професійна стійкість як складова частина психічної стійкості особистості (2013)
Пудич С. А. - Скрытая политическая реклама в новостных сюжетах как средство манипуляции электоральным поведением в современной Украине (2013)
Пузь I. В. - Індивідуально-психологічні особливості вагітних жінок з медичним абортом в анамнезі (2013)
Радчук В. М. - Види психологічної готовності до і у шлюбно-сімейних взаєминах (2013)
Рибалка В. В. - Визначення особистості, особистісно визначене опосередкування просторово-часової основи буття та персонологічний інтелект психолога (2013)
Руда Н. Л. - Становлення соціального інтелекту: онтогенетичний аспект (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Сагайдак А. П. - Коррекция архетипических жизненных сценариев "преследователь — жертва" в аналитическом процессе (2013)
Самсонова Е. В. - Управление жизненными кризисами личности на основе теории ролей (2013)
Свинаренко Р. М. - Проблема виокремлення наукових парадигм в психології часу (2013)
Сейдаметова С. И. - Личностные особенности женщин с ортопедическим дефектом травматического генеза (2013)
Сеник О. М. - Роль часової орієнтації на позитивне минуле у реалізації конструктивних поведінкових стратегій (2013)
Сердюк Н. М. - Психологічні особливості асертивної особистості (2013)
Сологуб Д. С. - Особливості стилів батьківського виховання та емоційних характеристик у матерів з різним рівнем соціального благополуччя (2013)
Сокиржинская О. О. - Современные исследования в психологии времени и особенности восприятия времени у спортсменов (2013)
Стасько О. Г. - Можливості застосування казки у пізнанні життєвого сценарію суб’єкта, Франчук О. Ю. (2013)
Таций В. М. - Основні емпіричні гаранти психологічної захищеності особистості (2013)
Усатенко О. М. - Особливості глибиннопсихологічного пізнання на матеріалі невербальної методики "Дорога власного життя" (2013)
Фалько Н. М. - Психологічні детермінанти збереження психічного здоров’я студентів як чинника гармонізації освітнього простору (2013)
Хан О. О. - Методологія дослідження розвитку в особистості когнітивної сфери громадської свідомості (2013)
Хомик В. С. - Біографічна ідентичність: психологічна травма та конструювання смислу картини життєвого шляху (2013)
Цілинно І. О. - Дослідження моральної сфери студентів ВНЗ (2013)
Цешнатій О. Б. - Тендерна ідентичність як проблема комунікативної практики (2013)
Чеховская А. В. - Влияние применения психокоррекционной программы на развитие социальных навыков у детей 3-5 лет с расстройствами аутистического спектра (2013)
Шахова Н. Є. - Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в психологічній науці (2013)
Шебанова В. І. - Харчові деформації в дзеркалі ритуалу (2013)
Яновський М. І. - Принцип "золотого перетину" як основа моделі гармонійних взаємостосунків між суб’єктами (2013)
Яремчук О. В. - Історична психологія та акмеологія: досвід застосування теорії етнокультурної міфотворчості особистості (2013)
Акімова Л. Н. - Динаміка синдрому вигорання у зв’язку з проявами міжособистісної поведінки тренера спортивної команди (2014)
Артюхіна Н. В. - Арт-терапевтична психодіагностика стресостійкості підлітків в умовах соціальних змін (2014)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність особистості (2014)
Блінов О. А. - Розвиток і формування особистості в професійній діяльності, Іванова Є. О. (2014)
Бочелюк В. В. - Структура фахової підготовки майбутніх психологів до роботи з віктимними дівчатами-підлітками (2014)
Васютинська О. Г. - Індивідуально-психологічні особливості самоактуалізації як одного із структурних компонентів пасіонарності (2014)
Дніпрова О. А. - Взаємозв’язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаева Т. В. (2014)
Єгорченко С. П. - Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависимостью (2014)
Калюжна Л. Б. - Особливості символічної репрезентації життєвого та творчого шляху особистості в авторській казці (2014)
Капустянський М. В. - Концепція емпіричного вивчення мотиваційних складових професійного зростання керівників (2014)
Kirillov D. V. - Research of Motor Defect on ICP Effect on the Intellectualsphere in Adolescents (2014)
Колісник Л. О. - Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці (2014)
Кондратенко И. В. - Эмоциональное выгорание студентов на разных этапах профессионального обучения (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісного конструкту самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Психологічна структура перфекціонізму особистості (2014)
Корнієнко О. - Пілотажне дослідження сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних розладів особистості (2014)
Кочарян О. С. - Психометричне обґрунтування застосування методики "Досвід близьких стосунків" для дослідження типу прихильності на українській вибірці, Фролова Є. В., Такмакова М. Ю. (2014)
Крюкова М. А. - Персистентність як центральна проблема психології особистості, Ташматов В. А. (2014)
Кузнецова С. В. - Вплив батьківських установок на професійне самовизначення старшокласників (2014)
Курицина М. О. - Динаміка розвитку професійних настановлень у ранньому юнацькому віці (2014)
Курова А. В. - Деякі аспекти суб’єктивного благополуччя особистості (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як джерело її активності (2014)
Литвиненко І. С. - Особистісний аспект — проблематика професійного становлення студентів-психологів (2014)
Літвінова В. Я. - Викривлений розвиток особистості по типу формування міжособистісної залежної (2014)
Малигіна Г. С. - Психологічні аспекти відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Матяш І. М. - Особливості розвитку емоційного компонента чуйності майбутнього вчителя (2014)
Мельник О. А. - Історія розвитку класифікаційних схем і психологія (2014)
Псядло Э. М. - Становление личности в процессе профессионализации на примере инженеров одесского РСП"Украэрорух", Нежданова Н. В. (2014)
Панов М. С. - Діагностування агресивної поведінки підлітків спеціалізованих навчальних закладів (2014)
Подгорная И. С. - Становление индивидуальных стилей медиакоммуникации: основные факторы и особенности (2014)
Поспелова С. В. - Особливості тендерної соціалізації дівчат з різними типами статеворольових моделей (2014)
Ревякіна О. Г. - Особливості розвитку особистості в юнацькому віці в процесі навчання у вищій школі (2014)
Родіна Н. В. - Розвиток копінгу протягом життєвого шляху особистості (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості як основа її активності (2014)
Сорока И. А. - Сравнение степени сформированности конфликтологической компетентности преподавателей высших учебных заведений Украины и Венгрии (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості особистості в контексті розвитку її духовності (2014)
Ставицька С. О. - Індивідуальні форми організації особистістю життєвого шляху, Пилипенко Н. Г. (2014)
Фаворова К. М. - Статеворольові чинники психологічного захисту у дівчат (2014)
Шахова Н. Є. - Динамічні характеристики ціннісно-смислової сфери особистості (2014)
Шевякова І. П. - Значення ідеалу у внутрішньому світі перфекціоніста (2014)
Шелег Т. В. - Роль дитячого емоційного досвіду у життєтворчості Т. Г. Шевченка (2014)
Шрагина Л. И. - Выявление факторов, влияющих на развитие взрослого человека (2014)
Ямницький О. В. - Особливості професійної я-концепції майбутнього практичного психолога (2014)
Яремчук О. В. - Акме-орієнтовані технології етнокультурної міфотворчості (2014)
Інформація для авторів (2014)
Артюхина Н. В. - Ресурсный потенциал этнического танца для коррекции психоэмоциональных состояний девочек-подростков (2014)
Аталиева А. А. - Програма "12 шагов" как метод социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Белова М. Э. - Активные методы обучения основам организации социально-психологического тренинга (2014)
Белоножко А. В. - Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте (2014)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Проблема професійно-особистісного становлення керівника Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Бунас А. А. - Прогностична компетентність як соціально значуща властивість особистості при прояві схильності до ризикованої поведінки (2014)
Варнава У. В. - Особливості підбору методів корекції неконструктивних копінг-стратегій дошкільників (2014)
Genkova P. - Social Perception and Cross-Cultural Communication —Psychological Aspects (2014)
Гріньова О. М. - Проблема становлення життєвого самовизначення в юнацькому віці (2014)
Губская В. В. - Применение методов арт-терапии при оказании социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Данілова О. С. - Релігійно-моральне виховання військовослужбовців: спадщина минулого, Гердева Г. М. (2014)
Добровольська О. О. - Особистісні властивості працівників ОВС, які впливають на професійну адаптацію (2014)
Егорченко С. П. - Алкогольная зависимость: проблема биогенетическая или психосоциальная? Современные аспекты (2014)
Замша А. В. - Особливості регуляційного компоненту інтелектуального потенціалу підлітків з порушеннями слуху (2014)
Kanning U. P. - Social Competence — an Overview of Contemporary Research and Practice, Horenburg M. (2014)
Kaune K. - Open-Mindedness and Flexibility in the Context of a Successful International Assignment, Genkova P. (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісно-мультисуб’єктного конструкту моделі самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях (2014)
Коробицына М. Б. - Медико-социальная и психологическая адаптация участников боевых действий и лиц, перенесших психотравмирующее воздействие факторов боевой обстановки (2014)
Petrova K. - Modern Trends in Providing Social and Psychological Support for Elderly People (2014)
Лаврова М. Г. - Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття "емоційне вигорання" (2014)
Макарчук Н. О. - Тривога як фактор реалізації психічних функцій особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку (2014)
Меркулова Ю. В. - Прояви девіантної поведінки у працівників міліції як проблема, Козак І. Г. (2014)
Охромій Г. В. - Психофізіологічні особливості особистості у початківців спортсменів і їх мотивації до занять спортом, Кесь О. О. (2014)
Ohromy G. - Alternative to Genetic, Psychophysiological Methodology of Determination Predisposition to Physical Activity and Sports, Kasiuha O. (2014)
Politova G. - The Sense of Adventure as a Motivation for a Prosocial Behavior (2014)
Пономаренко Л. П. - Когнитивно-поведенческая терапия в современной психологической практике (2014)
Псядло Э. М. - Применение кабинета психологической разгрузки в комплексной реабилитации лиц экстремальных профессий (2014)
Родіна Н. В. - Роль Его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки (2014)
Engels-Kritidis R. - Some Policies and Practices Aimed at Children with a Background of Migration in Early-Years Settings in Munich (2014)
Сербін-Жердецька I. A. - Психологічні особливості життєвого вибору особистості (2014)
Смірнова О. М. - Організаційно-правове та психологічне забезпечення тендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України та правоохоронних органів зарубіжних країн (2014)
Смокова Л. С. - Детерминирующая роль системы ценностных ориентаций и социокультурной дистанции в межкультурном взаимодействии (2014)
Соколова Г. Б. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми страхів у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Ташматов В. A. - Персистентність як складова частина особистісного потенціалу (2014)
Уханова A. И. - Отношение к смыслу жизни у украинских подростков с суицидальными тенденциями (2014)
Ушанова A. М. - Особливості життєстійкості осіб з різною антиципацією задоволеності особистісним вибором (2014)
Чабан Г. В. - Моделювання ефективних навчальних пар викладач — студент у вишах на основі методів прикладної соціальної психології (2014)
Schuster D. - Diversity-Sensitive Personnel Managemet — a Quantiative Analysis from the Perspektive of HR Managers, Genkova P. (2014)
Яремчук О. В. - Мультикультуралізм як принцип консолідації етнічних груп та особистостей в соціальній роботі, Фокина В. I. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні основи інтегративності студентської групи (2014)
Сыропятов О. Г. - Предикторы эмоциональных расстройств, Гончаренко Н. В. (2014)
Гуртовенко Н. В. - Формування ознак та оцінка ступеню розвитку готовності до професійної діяльності (2014)
Денисенко О. В. - Субъектный подход к анализу феномена группового субъекта активности в рамках методологии теории саморазвивающихся систем (2014)
Колот С. А. - Механизмы функционирования эмоциональной работы в организациях (2014)
Кононенко О. І. - Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості (2014)
Кушнир Е. А. - Особенности восприятия времени и временной перспективы беременных женщин (2014)
Нежданова Н. В. - Стрессоустойчивость как неотъемлемый компонент профессионально важных качеств операторов ОМТП, Пузанова А. Г., Псядло Э. М., Гарюшкин Д. С., Горячева Ю. В. (2014)
Пахомова В. Г. - Структурно-аналитические представления о психологической специфике детской компьютерной игры (2014)
Ружицька М. С. - Індивідуально-типологічні та особистісні властивості, що впливають на почуття когерентності суб’єкта діяльності (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості та його складові компоненти (2014)
Smokova L. S. - Relationship between the values and conflict resolution strategies in cross-cultural perspective (2014)
Ушакова В. Р. - Психологічні особливості подружніх відносин і взаємодії в системі "мати — дитина" у ранньому післяпологовому періоді (2014)
Форманюк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження інфантильності (2014)
Шрагина Л. И. - Функция вербального воображения при конструировании поэтического образа (2014)
Яровая Н. А. - Особенности гендерных установок лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Васютинська О. Г. - Пасіонарні риси працівників ОВС (2014)
Горячева Ю. В. - Особенности проявления психоэмоционального напряжения в структуре ПВК специалистов операторского профиля, Пузанова А. Г., Нежданова Н. В. (2014)
Кононенко О. І. - Психологічні особливості особистості періоду пізньої зрілості (2014)
Кривоногова О. В. - Організація медико-психологічного супроводу дошкільників з гіперкінетичним розладом в умовах родини (2014)
Крюкова М. А. - Психологические особенности изучения личности предполагаемого преступника (на примере серийного сексуального убийцы) (2014)
Кузьмина В. В. - Исследование влияния стиля семейного воспитания на формирование психоэмоциональных и личностных проблем подростка (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як психологічна проблема (2014)
Отчич С. В. - Гендерні аспекти переконаннь щодо кохання (2014)
Родіна Н. В. - Вплив копінгу на відчуття суб’єктивної безпеки особистості (2014)
Філоненко М. М. - Динаміка критеріїв особистісного становлення майбутнього лікаря (2014)
Ямницький О. В. - Роль суб’єктної активності в процесі становлення професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього практичного психолога (2014)
Інформація для авторів (2014)
Варнава У. В. - Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку, Смокова Л. С. (2015)
Данилова Е. С. - Психолого-историческая реконструкция через литературные тексты "одесской кухни" как фактор влияния на формирование национальной ментальности, Гердева А. Н. (2015)
Данилова Е. С. - Психотерапевтический эффект молитвы перед иконой через призму богословских и литературных текстов в культурно-историческом и христианском пространстве (2015)
Заграй Л. Д. - Пошук ідентичності у період суспільних трансформацій (2015)
Зарицька В. В. - Усвідомлення власних емоцій як чинник розумної поведінки (2015)
Исаева Т. П. - Уровень тревожности студентов первого курса (2015)
Кантарьова Н. В. - Образ-Я як психологічна категорія (2015)
Кононенко О. І. - Психологічні аспекти впливу сімейного фактору на формування перфекціонізму особистості (2015)
Тіунова А. О. - Дестабілізація образу тіла як перехідний стан у розвитку особистості підлітка (2015)
Тригуб Г. В. - Нейролінгвістичні особливості мовленнєвих афазій (2015)
Турубарова А. В. - Структура ставлення підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату до іншого суб’єкта спілкування (2015)
Шевченко Р. П. - Снижение уровня социального функционирования у военнослужащих с невротическими и психосоматическими расстройствами (2015)
Юрченко З. В. - Психологічні фактори актуалізації наукового потенціалу особистості на засадах культуротворення (2015)
Інформація для авторів (2015)
Борисова А. О. - Трансформація картини світу іноземних студентів у процесі розвитку особистісних ресурсів міжкультурної адаптації (2015)
Варіна Г. Б. - Особливості дослідження когнітивного компонента рофесійної стійкості майбутнього практичного психолога процесі навчання у ВНЗ, Гузь Н. В. (2015)
Волошин В. Н. - Влияние морали и нравственности на развитиие психики в трудах И. А. Сикорского (2015)
Голубенко О. І. - Аварія на ЧАЕС як умова трансформації способу життя ліквідаторів (2015)
Григорьева С. В. - Исследование динамики привязанности в семьях, имеющих ребенка с церебральными проблемами (2015)
Джеджера О. В. - Поняття "ефективність" та його психологічний зміст (2015)
Дишкант О. В. - Індивідуально-психологічні особливості рятувальників з різними рівнями схильності до ризику (2015)
Каменська Н. Л. - Гендерні особливості інтелекту: від юності до зрілості, Кременчуцька М. К. (2015)
Карпінська О. М. - Пріоритетні цінності людей похилого віку, що навчаються (2015)
Корчакова Н. В. - Справедливість ресурсного обміну як лінія вікового генезу просоціальної поведінки (2015)
Курова А. В. - Задоволеність життям та суб’єктивне благополуччя особистості (2015)
Кушнир О. А. - Эмоциональная устойчивость в структуре профессиональной надёжности лётного состава и пути её совершенствования средствами теоретической подготовки (2015)
Либ И. И. - Сравнительное исследование субъектов, начинающих предпринимательскую деятельность, и успешных предпринимателей (2015)
Мосол Н. О. - Перинатальний період як особливий етап становлення особистості (2015)
Норчук Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження особистісного та професійного становлення майбутніх військовослужбовців (2015)
Савченко О. В. - Стиль розв’язання проблемно-конфліктної ситуації як аспект аналізу життєвого шляху особистості (2015)
Ткаченко О. А. - Просторово-часова організація тексту навчальної ситуації як умова актуалізації діалогічної спрямованості учителя (2015)
Туркова Д. М. - Рефлексія модальних наративів майбутніми практичними психологами (2015)
Ушакова В. Р. - Стан материнської сфери в період очікування та народження дитини у жінок (2015)
Інформація для авторів (2015)
Васюк К. М. - Гендерні особливості мотиваційної складової брехні (2015)
Великодна М. С. - Вплив вагітності психолога на подієвість психологічного консультування (2015)
Воропаєв Є. П. - Кольорова індексація ціннісних орієнтацій особистості: результати експериментального дослідження (2015)
Гаврилюк Р. И. - Концептуальное представление о моральном сознании личности (2015)
Железнякова Ю. В. - Необхідність корекції впливу негативного прояву почуття самотності на формування адиктивної поведінки підлітків (2015)
Жигалкіна Н. В. - Психологічні аспекти ставлення до здоров’я (2015)
Залановська Л. І. - Методологія дослідження компонентів міжетнічної толерантності (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського