Когут В. - Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства (2017)
Лесько Н. - Детермінанти, що обумовлюють насильство над дітьми (2017)
Литвин О. - Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин (2017)
Магновський І. - Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України (2017)
Мариняк Н. - Удосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг (2017)
Мота А. - Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції (2017)
Павлюк Н. - Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією України (2017)
Парпан У. - Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Перун Т. - Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Сірант О. - Цифрові докази утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Khomyshyn I. - The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine (2017)
Цьвок М. - Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні (2017)
Чопко Г. - Застосування договору фінансового кредиту при наданні послуг населенню ломбардами України (2017)
Апопій І. - Відповідальність, що випливає зі шлюбу (2017)
Бек У. - Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян (2017)
Волинець Т. - Відумерла спадщина як підстава виникнення права комунальної власності (2017)
Дмитренко Е. - Виконання іпотечного зобов’язання: становлення та розвиток, Дмитренко В. (2017)
Несімко О. - Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу (2017)
Попадинець Г. - Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами (2017)
Римарчук Р. - Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект (2017)
Бараняк В. - Методи експертного дослідження мікрочастинок платини (2017)
Бойсан М. - Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх (2017)
Болібрух Н. - Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів (2017)
Бондюк А. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "судовий розсуд" (2017)
Гузела М. - До питання про суд присяжних за кримінальним процесуальним законодавством України (2017)
Гула Л. - Характеристика організації будівельно-ремонтних робіт як об’єктів будівельно-технічної експертизи з визначення характеру їх виконання (2017)
Доліновський Ю. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань, Серкевич І. (2017)
Коваль М. - Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції (2017)
Кушпіт В. - Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості, Цилюрик І. (2017)
Ланцедова Ю. - Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними, Шличек О. (2017)
Леоненко Т. - Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному грунті як соціально-правового явища (2017)
Марисюк К. - Ознаки транснаціональних злочинних організацій (2017)
Остапенко О. - Про безпеку при затриманні правопорушника (2017)
Палюх А. - Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів (2017)
Ромців О. - Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання (2017)
Рудницький І. - Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи (2017)
Сподарик Н. - Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи (2017)
Шиян О. - Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками (2017)
Якимова С. - Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект (2017)
Богів Я. - Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету (2017)
Кириченко А. - Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина верховного суда Украины (2017)
Личенко І. - Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду (2017)
Медведик Л. - Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин (2017)
Яремчук С. - Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Ортинський В. - Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі (2017)
Макарчук В. - Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Паньонко І. - Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії, Ряшко О. (2017)
Саракавік І. - Вялікае Княства Літоўскае: на шляху да феадальнай прававой дзяржавы (2017)
Stetsyuk B. - Judicial system in times of national liberation movements in Ukraine (1917–1921) (2017)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.) (2017)
Тетерук А. - Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння (2017)
Цюбченко А. - Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід (2017)
Барабаш О. - Поняття та види делінквентної поведінки людини (2017)
Габаковська Х. - Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід (2017)
Гарасимів Б. - Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект (2017)
Гарасимів Т. - Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості (2017)
Ковальчук В. - Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України, Панчук І. (2017)
Ковальчук С. - Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади (2017)
Козак І. - Диференціація філософії правосуддя та філософії судочинства (2017)
Козак О. - Детермінація дефініції поведінки:теоретико-правовий вимір (2017)
Маркович Х. - Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз (2017)
Ортинська Н. - Щодо національної моделі ювенальної юстиції (2017)
Павлів-Самоїл Н. - Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті (2017)
Сливка С. - Органічна єдність системи церковних законів (2017)
Софінська І. - Філософсько-правові витоки громадянства (2017)
Токарська А. - Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки (2017)
Чорнобай О. - Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації (2017)
Чорнописька В. - Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект (2017)
Юрійчук О. - Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму (2017)
Бліхар М. - Фінансово-правова відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності (2017)
Бортник Н. - Структура національної платіжної системи України, Єсімов С. (2017)
Войтенко І. - Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів (2017)
Горкава В. - Aдміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти (2017)
Дембіцька С. - Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення (2017)
Демчик Н. - Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України (2017)
Завальна І. - Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства (2017)
Єсімов С. - Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні (2017)
Ковалів М. - Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні, Мороз Н. (2017)
Ковалів М. - Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками (2017)
Козюренко Р. - Компетенція – основний елемент правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції (2017)
Комарницька І. - Взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2017)
Котормус Т. - Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Легенький М. - Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою (2017)
Лесько Н. - Державна політика у сфері попередження насильства в сім’ї: поняття та сучасний стан (2017)
Литвин Н. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів (2017)
Марушій О. - Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади (2017)
Мороз Н. - Поняття інформації обмеженого доступу (2017)
Мота А. - Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень (2017)
Парпан У. - Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України (2017)
Перун Т. - Методологічні засади дослідження механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Петрова І. - Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Решота В. - Конституція України як джерело адміністративного права (2017)
Сало А. - Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України (2017)
Тильчик О. - Роль державного контролю у протидії тінізації економіки (2017)
Тімашов В. - Причини та умови корупції в Україні (2017)
Федченко О. - Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції (2017)
Хомишин І. - Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти (2017)
Чопко Г. - Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню (2017)
Шутий М. - Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту (2017)
Бабецька І. - Поняття публічного інтересу у цивільному праві України (2017)
Байда Б. - Укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, Левицька О. (2017)
Буряк Я. - "Інтереси держави" у господарському процесі: поняття та судова практика (2017)
Волинець Т. - Підстави припинення права комунальної власності (2017)
Долинська М. - Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні (2017)
Личенко І. - Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах (2017)
Марич Х. - Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види (2017)
Німак М. - Співвідношення понять "нотаріальна діяльність" та "реєстраційна діяльність нотаріуса" (2017)
Тарнавська М. - Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати (2017)
Бараняк В. - Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів (2017)
Гула Л. - Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів (2017)
Доліновський Ю. - Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Сучасне розуміння поняття тероризму, Серкевич І. (2017)
Кушпіт В. - Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід, Цилюрик І. (2017)
Марисюк К. - ІІІ міжнародний тюремний конгрес 1885 р. (2017)
Несімко О. - Особливості висновків, які виносяться експертами (2017)
Палюх А. - Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування (2017)
Римарчук Г. - Регламентація заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав, Сорока С. (2017)
Ромців О. - Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2017)
Рудницький І. - Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами (2017)
Сибірна Р. - Місце судової експертизи у господарському процесі, Сибірний А., Хомів О. (2017)
Якимова С. - Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами (2017)
Богів Я. - Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні (2017)
Забокрицький І. - Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини (2017)
Іщук С. - Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні (2017)
Kamosinski S. - The village fund as a form of inhabitants’ participation in managaring subsidiary units of the commune (2017)
Крижова О. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини (2017)
Ковальчук В - Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні, Пивовар М. (2017)
Ковальчук О. - Закон України "Про місцеві вибори": недоліки та шляхи вдосконалення (2017)
Цебенко С. - Гідність людини і міжнародні стандарти (2017)
Подрезова М. О. - Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Айвазян О. Б. - Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу (2017)
Алєксєєнко М. В. - Структура бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817–1865) в Одесі (2017)
Климчук Л. В. - Видання та публікації бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012–2017 рр.) (2017)
Крива А. В. - Історія та шляхи створення фонду цінної та рідкісної літератури у Науковій бібліотеці Національного університету водного господарства та природокористування, Перелигіна В. Є., Тарасюк Н. В., Ступчук Л. М. (2017)
Левченко В. В. - Роль одеських вчених-істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету у першій половині XX століття (2017)
Пестрецова О. О. - Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток (2017)
Грєбцова І. С. - Головні пріоритети діяльності попечителів одеського навчального округу першої половини хіх ст. В контексті персональної історії (2017)
Подкупко Т. Л. - Роль бібліотек у патріотично-виховній роботі зі студентами ОНМедУ (2017)
Сидун І. В. - Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій (2017)
Великодна Г. В. - Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу (2017)
Зушман М. Б. - Колекція "Буковинензія" як одна з перлин Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2017)
Ковальчук Г. І. - Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток (2017)
Лукін Д. В. - Кириличні стародруки у фонді наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка: нові дослідження (2017)
Мазулис В. - Сохранность и доступность фонда рукописей и редких изданий Академической библиотеки Латвийского университета (2017)
Полевщикова Е. В. - "Королевский альманах" в книжном собрании М. С. Воронцова (2017)
Шершун Т. М. - Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: питання історії, теорії та методики (2017)
Білоус В. С. - Використання метричних методів дослідження у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2017)
Боровик О. Б. - Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" (2017)
Віняр Г. М. - Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (2017)
Головко Л. В. - Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів, Ростальна Г. П. (2017)
Гужва А. А. - Nihil desperari: практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки, Журавльова І. К. (2017)
Колесникова Т. О. - Танці крапель на воді з елементами айкідо або розвиток "library publishing" у ВНЗ України (2017)
Костирко Т. М. - Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій (2017)
Левченко Н. П. - Стратегічні напрями розвитку Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій в умовах інформаційного впливу (2017)
Пасмор Н. П. - Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу, Зарвирог І. П. (2017)
Потернак Ю. А. - Електронні технології формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів (2017)
Романюк О. О. - Участь бібліотеки ОНМедУ в міжрегіональній корпорації медичних бібліотек України: 10-річний досвід (2017)
Степко В. В. - Використання інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки КНУКіМ в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні користувачів, Скаченко О. О. (2017)
Ткаченко С. П. - Програмні засоби перевірки наукових та академічних робіт – панацея від плагіату чи ланка складної процедури?, Сідляренко А. І. (2017)
Хмарський В. М. - Книжка про парадоксальний ювілей в Одеському університеті (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Title (2020)
Агоді М. К. - Роль комплексного лікування Лейоміоми матки у жінок з непліддям та відновлення репродуктивної функції, Бойчук О. Г. (2020)
Аль-Хавамдех Х. М. - Вплив дихальних вправ на тривогу та депресію кардіохірургічних пацієнтів у рамках стаціонарної програми фізичної терапії, Вітомський В. В., Вітомська М. В., Гаврелюк С. В. (2020)
Vatseba T. S. - Insulin resistance in patients with pancreatic and colorectal cancer diagnosed against the background of Type 2 Diabetes Mellitus (2020)
Гузій О. В. - Постнавантажувальна динаміка показників варіабельності серцевого ритму у висококваліфікованих спортсменів при формуванні перенапружень за симпатичним та парасимпатичним типами, Романчук О. П., Магльований А. В. (2020)
Кокоєва Ю. В. - Персоналізований вибір конструкційних матеріалів для штучних коронок з рівня мульти-юніт абатмента або титанової платформи для безпосереднього протезування на дентальних імплантатах (2020)
Kyrylenko Y. A. - Probability of misdiagnosis in polycystic ovary syndrome (2020)
Лазарук Т. Ю. - Oцінка якості життя хворих на хронічний панкреатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І. (2020)
Matkovska N. R. - Carbohydrate and lipid exchange changes under the influence of Treatment of patients with Alcoholic liver cirrhosis in Combination with obesity using ademethionine, arginine glutamate and rosuvastatin, Virstiuk N. H., Kostitska I. O. (2020)
Мушегян М. М. - Фактори ризику виникнення епілептичних нападів у хворих з хронічним порушенням мозкового кровообігу (2020)
Ебає Нсан Еком Нсед - Oсобливості психоемоційного стану жінок з непліддям на тлі внутрішньопечінкового холестазу, Бойчук О. Г., Янів О. В. (2020)
Пелехан Б. Л. - Вивчення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів повними знімними пластинковими протезами на нижню щелепу, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2020)
Подолюк М. В. - Ультраструктурні особливості cлизової оболонки маткової труби за умов фізіологічної норми та шеститижневого введення опіоїду, Матешук-Вацеба Л. Р. (2020)
Попович Я. М. - Колатеральний кровоплин при тромбозах у стегновому венозному колекторі, Русин В. В., Кочмарь О. М., Шітев А. І. (2020)
Попович Я. М. - Колатеральний кровоплин при тромбозах у гомілково -підколінномуі підколінно-стегновому сегментах венозної системи нижньої кінцівки з захопленням підколінного венозного колектора, Русин В. В., Кочмарь О. М., Шітев А. І. (2020)
Прасол В. О. - Доцільність використання цилостазолу у хворих із хронічною загрозливою ішемією нижніх кінцівок, Мясоєдов К. В., Шапринський В. В. (2020)
Костишин А. Б. - Фахова передвища освіта – основа якісної вищої освіти (2020)
Пюрик М. В. - Дистанційне навчання як вид соціального стресу у студентів факультету підготовки іноземних громадян (2020)
Тимощук О. В. - Особливості впливу дистанційного навчання на якість життя студентів сучасних закладів різних типів (2020)
Ткачук О. Л. - Автоматизація навичок інтернів-хірургів при підготовці до об'єктивного структурованого клінічного іспиту, Атаманюк О. Ю., Ткачук-Григорчук О. О. (2020)
Чурпій І. К. - Аналіз особливостей дистанційного навчання та можливість його повноцінної інтеграції у навчальний процес, Голод Н. Р., Янів О. В., Тудоси В. Г., Куравська Ю. С., Федорівська Л. П., Кваснюк Д. І. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Rusanov A. V. - The Gas-Dynamic Efficiency Increase of the K-300 Series Steam Turbine Control Compartment, Shvetsov V. L., Kosianova A. I., Bykov Yu. A., Pashchenko N. V., Chuhai M. O., Rusanov R. A. (2020)
Tsakanian O. S. - Integral Thermo-Anemometers for Average Temperature and Airflow Measurement in Ducts, at Anemostat Outlets and in Ventilation Grilles, Koshel S. V. (2020)
Chernousenko O. Yu. - Assessment of Residual Service Life of Cast Bodies of Control Valves of 220 MW Power Units, Ryndiuk D. V., Peshko V. A. (2020)
Palkov I. A. - Stress-Strain State of Steam Turbine Lock Joint Under Plastic Deformation, Shulzhenko M. H. (2020)
Hontarovskyi P. P. - Analysis of Crack Growth in the Wall of an Electrolyser Compartment, Smetankina N. V., Garmash N. H., Melezhyk I. I. (2020)
Shevchenko S. S. - Physical Model and Calculation of Face Packing Seals (2020)
Kostikov A. O. - Contact Deformation of the Pipeline Sealing Unit, Palkov S. A. (2020)
Shevchenko A. A. - Investigation of the Electrolysis Process of Obtaining Hydrogen and Oxygen with Serial and Parallel Connection of Electrons, Zipunnikov M. M., Kotenko A. L., Chorna N. A. (2020)
Zevin L. I. - Optimization of Systems Repair Plans and Assessment of the Useful Life of Nuclear Power Plant Equipment, Krol H. H. (2020)
Content (2020)
Litovchenko T. - Analysis of the role of viral encephalitis in the development of epileptic seizures and epilepsy, Bilchenko O., Malakhov V., Dubenko O., Sukhonosova O., Bokatueva V., Markova M., Nikonov V. (2020)
Oparin A. - Gastroesophageal reflux disease in patients with various comorbidal pathology, Titkova A., Stepanchenko K., Tseluyko V., Kochuieva M., Korzh O. (2020)
Chuiko N. - Endothelium condition and role of immunocompetent cells in atherosclerosis development as a cause of ischemic stroke (2020)
Estrin S. - Morphological and morphometric changes on the background of cell cardiomyoplasty in experimental myocardial infarction, Kravchenko T., Pechenenko A. (2020)
Akimova V. - Functional activity of blood neutrophiles in acute inflammatory diseases of the abdominal organs and abdominal tuberculosis, Lapovets L., Lapovets N., Tsymbala O. (2020)
Klevakina E. - Effect of non–invasive ventilation on central and brain hemodynamics in term newborn infants with hypoxic – ischemic encephalopathy, Anikin I., Mykhalchuk O. (2020)
Vlasov А. - Analysis of risk factors of perinatal pathology in newborns with congenital defects (2020)
Murzina E. - Biochemical indicators and course of dermatosis in children with psoriasis depending on the body mass index (2020)
Sloboda M. - The degree of influence of the types of selected microcultures from subgingival zone on diferent nosological forms of periodontal diseases in young people, Pupin T. (2020)
Abstract and References (2020)
Content (2020)
Kyfenko A. - A method of phase formation of vocal sound at activities of a training choral collective, Romanova T. (2020)
Zaredinova E. - The essence of experimental research of the process of students' sociocultural values formation in the educational environment of higher education institutions (2020)
Panov S. - Forming students' conscientious attitude to technical translation classes in a globalized world, Smolnikova O., Pabat V. (2020)
Burak V. - Training of future specialists in the hotel and restaurant industry in higher educational establishments in the conditions of distance learning (2020)
Tytova N. - Methodological principles of research of professional training of administrators and managers in higher education institutions, Ridei N., Tymoshenko V., Pavlenko D. (2020)
Talapessy R. - Urgency of character building of students' love of homeland through the historical teacher' s role in state senior high school 4 of Kairatu, Ambon, Kumalasari D., Salouw J. H. (2020)
Zvozdetska V. - Content of care of student youth and children in activity of Ukrainian communities at Bukovina (end of XIX – 1914) (2020)
Baranets I. - State of formation of communicative competence in children of senior preschool age with motor alalia (2020)
Abstract and References (2020)
Content (2020)
Bahadur S. - An overview on various types of gastroretentive drug delivery system, Sahu M., Baghel P., Yadu K., Naurange T. (2020)
Budniak L. - Determination of Arnica foliosa Nutt. fatty acids content by GC/MS method, Slobodianiuk L., Marchyshyn S., Demydiak O. (2020)
Panfilova H. - Assessment of the state of the epidemiological situation of lymphogranulomatosis in different regions of Ukraine as an important component in the development of directions for improvement of pharmaceutical support of oncohematological patients, Matushchak M., Kostyshyn L., Skrynchuk O., Zyro Dominik, Tsurikova О. (2020)
Kovaleva А. - The study of carboxylic acids in flowers and leaves of Veronica chamaedrys L. and Veronica teucrium L., Ilina Т., Raal A., Osmachko A., Goryacha O., Rozhkovskyi Ya. (2020)
Huzio N. - Determination of carbohydrates in Agrimonia eupatoria L. herb, Grytsyk A., Slobodianiuk L. (2020)
Bevz N. - Research design formation to determine quality indicators of potential api, 2. quality risks arising in the process of scaling the synthesis procedure, Mishchenko V., Khomenko V., Georgiyants V. (2020)
Vlasov S. - Synthesis and antimicrobial activity of 3-(2-N-(aryl,acyl)amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2H-chromen-2-ones, Kovalenko S., Orlenko I., Zhuravel I., Krolenko K., Vlasov V. (2020)
Volovyk N. - Development of an advanced strategy on the assay method transfer, Leontiev D., Petrus V., Gryzodub O., Pidpruzhnykov Yu. (2020)
Sahaidak-Nikitіuk R. - Theoretical and applied aspects of adaptive management of manufacturing pharmaceutical enterprises of Ukraine, Holybtsova K., Demchenko N., Zarichkova M. (2020)
Chaika N. - Phytochemical profile and pharmacological activity of the dry extract from Arctostaphylos uva-ursi leaves modified with phenylalanine, Koshovyi O., Raal A., Kireyev I., Zupanets A., Odyntsova V. (2020)
Olkhovska A. - Methods of assessment of quality of partnership relations between pharmaceutical market entities in the medicine promotion system on the basis of multicriterial choice, Malyi V., Nessonova M., Chehrynets А. (2020)
Abstract and References (2020)
Албул І. - До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2020)
Бойко О. - Інноваційні технології соціальної роботи з обдарованою особистістю (2020)
Жихорська О. - Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти (2020)
Клименко Ю. - Теорія перспектив у роботі соціального працівника (2020)
Роєнко С. - Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2020)
Вольф О. - Вітчизняний і міжнародний досвід інтеграції питань щодо паліативної та хоспісної допомоги в освіту фахівців із соціальної роботи та з середньою медичною освітою (2020)
Кочубей Т. - Доступність як важлива умова реалізації прав людей з інвалідністю, Рябініна М. (2020)
Карпич І. - Соціальна робота з профілактики наркоманії серед молоді (2020)
Гончар І. - Волонтерська робота як чинник особистісно-професійного розвитку майбутніх соціальних працівників (2020)
Тептюк Ю. - Розвиток стресостійкості соціальних працівників: від результатів експерименту до методичних рекомендацій (2020)
Шевчук О. - Формування комунікативної компетенції майбутніх соціальних працівників засобами тренінгових технологій (2020)
Матрос О. - Історія становлення інклюзивної освіти в незалежній Україні: соціально-правовий аспект (2020)
Кравченко О. - З досвіду соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Коляда Н., Чупіна К. (2020)
Свяцький В. В. - Комп'ютерне моделювання процесу прямого пресування через різні профілі матричних лійок, Скрипник О. В., Конончук С. В. (2020)
Смірнов В. В. - Архітектура контролера вузла адаптивної мобільної мережі з аморфною топологією, Смірнова Н. В. (2020)
Марченко К. Н. - Проблеми інформаційної безпеки людини в умовах епідемії, Оришака О. В., Марченко А. К. (2020)
Студент М. М. - Вплив діаметра електродних порошкових дротів на механічні характеристики електродугових покриттів, Маркович С. І., Головчук М. Я., Похмурська Г. В., Чумало Г. В., Гвоздецький В. М. (2020)
Чигарьов В. В. - Зниження утворення оксидів при наплаленні зносостійких сплавів, Логвінов Ю. В., Білик А.Г. (2020)
Kropivnyi V. - Specific Distribution of Thermal Effects of Graphite Forming Reactions in High-strength Cast Iron, Bosyi M., Kuzyk O., Kropivna O. (2020)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування експлуатаційних властивостей деталей автомобілів, зміцнених композиційними покриттями, методом кластерних компонентів, Василенко І. Ф., Красота М. В. (2020)
Ломакін В. М. - Ударостійкий чавун для молольних тіл, Молокост Л. А. (2020)
Рутковський А. В. - Теплостійкість іонноазотованих алюмінієвих сплавів при ізотермічному та термоциклічному впливі, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2020)
Іванов О. О. - Дослідження структури та властивостей зносостійких покриттів отриманих методом наплавлення порошковими електродами на основі системи Fe-Ti-B-C (2020)
Кропівна А. В. - Аналіз та гармонізація національних до міжнародних стандартів якісних показників чавунів з вермикулярним графітом, Кузик О. В. (2020)
Борак К. В. - Вплив рослинних решток на інтенсивність абразивного зношування робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Деркач О. Д. - Обґрунтування полімерних матеріалів для використання у конструкціях плугів, Кабат О. С., Макаренко Д. О., Харченко Б. Г. (2020)
Конончук С. В. - Дослідження впливу конструкції шлаковловлювача на ефективність затримки шлаку в середовищі параметричного моделювання SolidWorks Flow Simulation, Скрипник О. В., Свяцький В. В., Пукалов В. В. (2020)
Павленко I. I - Дослідження кутових переміщень платформи МПС із ріжучим інструментом, Годунко М. О., Кислун О. А., Костюк Є. С. (2020)
Дзюра В. О. - Класифікація частково регулярних мікрорельєфів, сформованих на торцевих поверхнях тіл обертання (2020)
Босий М. В. - Ефективність циклу теплового насоса для теплопостачання, Кузик О. В. (2020)
Лобок О. П. - Зведення задачі мінімаксного керування лінійними нестаціонарними системами до – робастного шляхом динамічної гри, Гончаренко Б. М., Віхрова Л. Г. (2020)
Ломакін В. М. - Автоматизація порційної розливки розплаву чавуну в кокіль при виробництві виливків деталей машин гірничорудної промисловості, Пукалов В. В., Дубодєлов В. І., Горюк М. С. (2020)
Березюк І. А. - Динамічне проектування оптимальної системи стохастичної стабілізації потужності різання для стрічкопилкового верстата, Голик О. П., Солдатенко В. П. (2020)
Голик О. П. - Моніторинг та аналіз нафтових забруднень водних ресурсів з використанням інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, Березюк І. А., Мірошніченко М. С., Ісмаіл М. (2020)
Мелешко Є. В. - Метод секторної растеризації для зображення на відеопристрої з механічною розгорткою, Бакін Д. С. (2020)
Karpiuk I. - Surface subsidence ground during tunnel construction, Karpiuk V. (2020)
Пашинський В. А. - Теплові характеристики вузлів примикання вікон до цегляних та залізобетонних стін цивільних будівель на території Кіровоградської області, Джирма С. О, Пашинський М. В. (2020)
Semko O. - Architectural and Constructive Decisions of a Triangular Reinforced Concrete Arch With a Self-stressed Steel Brace, Hasenkо A., Fenkо A., J Godwin Emmanuel B. Arch., Dariienko V. (2020)
Кислун О. А. - ІТ в процесах створення та експлуатації об'єктів будівництва, Пархоменко Ю. М., Скриннік І. О., Дарієнко В. В. (2020)
Крутякова В. І. - Шляхи розвитку промисловості з виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні, Бельченко В. М., Шейкін Б. М., Булгаков В. М., Головач І. В., Свірень М. О. (2020)
Лімонт А. С. - Масово-об'ємні параметри і лінійні розміри платформи тракторних причепів, Лімонт З. А. (2020)
Аулін В. В. - Вплив процесів, що відбуваються в рухомих спряженнях деталей транспортних машин під дією компонентів геомодифікатора, на ефективність триботехнологій припрацювання і відновлення, Лисенко С. В., Гриньків А. В., Чернай А. Є., Слонь В. В., Лукашук А. П. (2020)
Сиволапов В. А. - Дослідження процесу теплопередачі в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння, Новицький А. В., Хмельовський В. С., Бистрий О. М. (2020)
Солових Є. К. - Підвищення якості припрацювання деталей двигунів автомобілів при обкатці застосуванням присадки комплексної дії, Дубовик В. О., Пукалов В. В., Невдаха Ю. А., Середа А. М. (2020)
Солових Є. К. - Дослідження процесу гальмування вивішених коліс автомобіля з гідравлічним приводом гальм, Дубовик В. О., Солових А. Є., Катеринич С. Є., Ішов М. І. (2020)
Аулін В. В. - Теоретичний підхід до оцінки ймовірностей безвідмовної роботи транспортних та виробничих систем і ланцюгів постачань на основі їх логічних структурних схем надійності, Голуб Д. В., Лисенко С. В., Гриньків А. В., Дьяченко В. О., Замуренко А. С. (2020)
Дубицький О. С. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного ринку транспортних послуг, Бодак В. І., Куць Н. Г., Булік Ю. В. (2020)
Боков В. М. - Удосконалення процесу обробки тіл обертання електричною дугою, Сіса О. Ф., Юр’єв В. В. (2020)
Хітров І. О. - Закономірності формування і розподілу транспортних та пасажирських потоків, Кристопчук М. Є. (2020)
Аулін В. В. - Кіберфізичний підхід при створенні, функціонуванні та удосконаленні транспортно-виробничих систем, Гриньків А. В., Головатий А. О. (2020)
Шапенко Є. М. - Психофізіологічні особливості роботи водіїв автобусів в містах (2020)
Дакі О. А. - Автоматизація процесів технічного обслуговування та ремонту річкових суден з використанням методів виробничої логістики (2020)
Субочев О. І. - Підвищення ефективності сервісних підприємств за рахунок зацікавленості клієнтів автопослуг, Мартинюк В. В., Січко О. Є. (2020)
Ershov V. - Safety Of Drones Flows In Conditions Of Their Mass Use In The City, Nedilko S., Izvalov O., Nedilko V. (2020)
Чигарьов В. В. - Внесок Бориса Євгеновича Патона у розвиток зварювання, Макаренко Н. О. (2020)
Говорущенко Т. О. - Концепція інформаційно-пошукової системи (на основі онтологій) для галузі якості програмного забезпечення, Мартинюк Ю. С. (2020)
Synyuk O. - Numerical simulation of viscoprelic liquid flow with integral rheological law in flat or cylindrical channels (2020)
Лисенко С. М. - Інтелектуалізована система керування безпілотними літальними апаратами, Румянцев С. В. (2020)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури системи підтримки прийняття рішень на спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску, Боровик Л. В., Суржавська Н. С. (2020)
Манзюк Е. А. - Використання штучного інтелекту для розпізнавання складових елементів об’єктів на базі зображення, Скрипник Т. К., Гірний М. Ю. (2020)
Horiashchenko S. - Technical vision system with artificial intelligence for capturing cylindrical objects by robot, Horiashchenko K. (2020)
Бобровнікова К. Ю. - Методи забезпечення енергоефективності та енергозбереження в системі розумного будинку, Товстуха E. В. (2020)
Нічепорук А. О. - Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів на основі аналізу поведінки додаків в корпоративній мережі, Нічепорук А. А., Нега І. А., Нічепорук Ю. О., Казанцев А. Д. (2020)
Міхалевcький В. Ц. - Особливості системи автоматизації процесів побудови гібридної інфраструктури з перенесенням всіх конфігураційних даних, Міхалевська Г. І., Шоханов А. С. (2020)
Пасічник О. А. - Інформаційна система імітаційного моделювання процесу осадження частинок та формування поверхні (2020)
Боровик О. В. - Основні положення, що потребують урахування при створенні системи підтримки прийняття рішень на розподіл сил і засобів для забезпечення достатнього рівня ефективності охорони кордону на ділянці застосування системи оптико-електронного спостереження, Боровик Д. О., Цимбрик Д. І. (2020)
Говорущенко Т. О. - Метод прогнозування успішності впровадження наукових ІТ-проєктів на основі аналізу їх характеристик, Гаврилюк К. Ю. (2020)
Говорущенко Т. О. - Концепція інформаційно-пошукової системи (на основі онтологій) для галузі медичного права, Гнатчук Є. Г., Савчук О. М. (2020)
Боровик О. В. - Підходи до створення інформаційно-аналітичної системи оцінки ефективності математичних моделей, Боровик Л. В., Годованець С. М. (2020)
Лисенко С. М. - Метод прогнозування резильєнтності клауд-орієнтованих кіберфізичних систем, Кондратюк В. В. (2020)
Іванов О. В. - Web-технологія використання програм відеозахоплення при підготовці освітніх матеріалів віддаленого навчання, Корольчук В. О. (2020)
Радюк П. М. - Підхід до прискорення навчання згорткової нейронної мережі за рахунок налаштування гіперпараметрів навчання (2020)
Боровик О. В. - Щодо необхідності удосконалення методу кластеризації маршрутів суден як процедурного модуля автоматизованої системи обробки даних у системі висвітлення надводної обстановки, Боровик Д. О., Костельна Т. В. (2020)
Іващенко C. О. - Інформаційна технологія визначення характерних ознак на обличчі для розпізнавання емоційних проявів, Калита О. Д., Бармак О. В., Скрипник Т. К. (2020)
Лисенко С. М. - Метод оцінки ризику інформаційної безпеки кіберфізичних систем на основі взаємозалежності вразливостей, Кондратюк А. С. (2020)
Кисіль Т. М. - Інформаційна технологія порівняння сервісів дистанційного навчання, Нечуйвітер М. В. (2020)
Говорущенко Т. О. - Підтримка прийняття рішень щодо можливості донорства на основі цивільно-правових підстав, Герц А. А., Олійник І. В. (2020)
Горященко С. Л. - Математична модель установки теплопостачання як об’єкта економічної ефективності та автоматизації, Кравчик Ю. В., Підгорний О. Г. (2020)
Бородін Б. Д. - Методика оцінювання якісних параметрів військово-управлінської діяльності офіцерів оперативного рівня, Павлов С. П. (2020)
Диптан В. П. - Методика оцінювання ефективності матеріального забезпечення дій авіаційних частин та підрозділів Збройних Сил України, Тихоненко О. Л., Павленко С. О. (2020)
Єрмошин М. О. - Основні види і форми службово-бойової діяльності і дій Національної гвардії України, Сутюшев Т. А. (2020)
Лавніченко О. В. - Система наукових знань в галузі службово-бойової діяльності Національної гвардії Українии, Бабков Ю. П. (2020)
Пономарьов В. О. - Оптимізація підготовки курсантів закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони України за програмою практичних стрільб, Меленті Є. О. (2020)
Волков І. М. - Функціональна модель механізмів державного управління системою забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного призначення, Бєлай С. В. (2020)
Павлютін Ю. М. - Політична безпека в системі заходів із забезпечення національної безпеки України (2020)
Бизова А. М. - Теоретико-правові засади функціонування органів військової юстиції у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (2020)
Корнієнко Д. М. - Система адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії Українии (2020)
Павлов Д. М. - Правові та організаційні засади забезпечення захисту критичної інфраструктури у контексті формування нової безпекової парадигми України, Микитюк М. А. (2020)
Лиман А. А. - Алгоритм проведення психопрофілактичної роботи з військовослужбовцями Національної гвардії України, включеними до групи посиленої психологічної уваги зі службових причин (2020)
Мацегора Я. В. - Психологічні аспекти скоєння суїцидів військовослужбовцями: систематизація досліджень, Приходько І. І. (2020)
Юр'єва Н. В. - Особливості мотивації військовослужбовців до проходження військової служби: систематизація досліджень (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні відомості (2020)
Орлов О. О. - Ionoxalis tetraphylla (Oxalidaceae), новий ефемерофіт у флорі України, Шевера М. В. (2020)
Дмитраш-Вацеба І. І. - Раритетна компонента флори лісових екосистем Галицького національного природного парку (Івано-Франківська область), Шумська Н. В., Гнєзділова В. І. (2020)
Ємельянова С. М. - Національна інфраструктура зберігання фітосоціологічних даних України: теоретичні аспекти, Винокуров Д. С. (2020)
Сіра О. Є. - Історія досліджень лучно-степової флори та рослинності Середньоруської підпровінції Лісостепу України (2020)
Maslovsky O. M. - Spatial distribution of bryophyte species diversity in Eastern Europe (2020)
Reshetnyk K. S. - The influence of laser irradiation and glucose concentration on the content of carotenoids in the mycelium of fungus Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (2020)
Провотар О. І. - Про наближене обчислення міри ймовірності нечіткої події, Провотар О. О. (2021)
Lyaletski A. V. - Evidence algorithm and SAD systems: Past and possible future (2021)
Кнопов П. С. - Состоятельность и свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля при неоднородных и однородных наблюдениях, Касицкая Е. И. (2021)
Кирилюк В. С. - Меры риска в виде инфимальной конволюции (2021)
Олецький О. В. - Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів, Івохін Є. В. (2021)
Назаров А. А. - Исследование СМО вида M|M|N с обратной связью методом асимптотического анализа, Меликов А. З., Павлова Е. А., Алиева С. Г., Пономаренко Л. А. (2021)
Стоян В. А. - Псевдообращение математических моделей распределенных дифференциальных систем с адитивно определенной нелинейностью (2021)
Скачков В. В. - Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации, Чепкий В. В., Ефимчиков А. Н., Коркин А. Ю., Гончарук А. А. (2021)
Ведель Я. И. - Адаптивный алгоритм для вариационного неравенства на множестве решений задачи о равновесии, Денисов С. В., Семенов В. В. (2021)
Березовский О. А. - Точные двойственные оценки для некоторых невыпуклых минимаксных квадратичных оптимизационных задач (2021)
Дунаев Б. Б. - Банковское регулирование макроэкономических процессов (2021)
Иванешкин А. И. - Новый подход к работе с неориентированными деревьями (2021)
Соловьев В. И. - Исследования моделей распознавания звуков речи на основе нейронных сетей глубокого обучения для экспертизы цифровых фонограмм, Рыбальский О. В., Журавель В. В., Семенова Н. В. (2021)
Масол В. И. - Совместное распределение некоторых статистик случайной битовой последовательности, Поперешняк С. В. (2021)
Николаев С. Н. - Метод распознавания параметров помехоустойчивых блочных циклических кодов по образующему полиному, Романов А. Н. (2021)
Гнатів Л. О. - Цілочислові модифіковані синус-косинусні перетворення типу VII. Метод побудови і роздільні направлені адаптивні перетворення для intra-прогнозування з блоками яскравості 8x8 у кодуванні зображень/відео, Луц В. К. (2021)
Козіна Г. Л. - Протокол агрегованого підпису з Лідером групи, Савченко Д. К. (2021)
Title (2019)
Content (2019)
Masiuk D. M. - The formation of colostral immunity and its duration in calves during the first months of life, Kokariev A. V., Vasilenko T. O., Krutii K. O. (2019)
Zabarna I. V. - Influence of the technology of processing of meat of snails in anabiosis on the content of toxic elements, Jacenko I. V. (2019)
Galluzzo N. - A long-term analysis of the common agricultural policy financial subsidies towards Italian farms (2019)
Tkachev A. V. - The modern methods of reproduction physiology of horses, Tkacheva O. L., Gutyj B. V. (2019)
Piyabongkarn D. - Benefit of dorsal laminectomy without lumbosacral stabilization in lum- bosacral traumatic cat (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Sobolev O. I. - The quality of gosling meat depending on the level of lithium in mixed fodders, Gutyj B. V. (2019)
Melnychuk V. - Features of seasonal dynamics of sheep Haemonchosis in the territory of Zaporizhzhya region (2019)
Kotsiumbas H. I. - Morphofunctional changes in the heart and lung tissues of dogs for isoniazid poisoning, Vretsona N. P. (2019)
Sachuk R. M. - Distribution, etiology and prevention of subclinical mastitis in cows, Stravsky Ya. S., Shevchenko A. M., Katsaraba O. A., Kostyshyn Ye. Ye., Zhyhalyuk S. V. (2019)
Piyabongkarn D. - Comparison between new design interlocking nail with plate fixation and intramedullary pin with external skeletal fixation in long bone fracture in the dogs (2019)
Martyshuk T. V. - Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive "Butaselmevit-plus", Gutyj B. V., Vishchur O. I., Todoriuk V. B. (2019)
Pikhtirova А. V. - Characteristics of the microscopic hair structure of domestic mammals from Equidae family, Ivchenko V. D., Shkromada O. I. (2019)
Pepko V. O. - Zoohygienic and economic aspects of construction and operation of the average complex for the conservation of wild haves, Velesik T. A., Sachuk R. M., Mandigra Yu. M., Zhigalyuk S. V. (2019)
Nechyporenko О. L. - Determination of acute toxicity parameters of "Zoodizin" disinfectant, Berezovskyy A. V., Fotina H. A., Petrov R. V., Fotina T. I. (2019)
Ортинський В. - Погляд на державний примус у контексті європейської інтеграції України (2018)
Андрусяк І. - Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції (2018)
Гарасимів Б. - Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства (2018)
Гарасимів Т. - Механізм детермінації девіантної поведінки дитини, Муринець Н. (2018)
Парпан У. - Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів (2018)
Парута О. - Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично- правового дослідження (2018)
Романова А. - Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації, Чорнобай О. (2018)
Сливка С. - Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обґрунтування (2018)
Шай Р. - Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації (2018)
Щирба М. - Види обов’язків пацієнта (2018)
Гарасимів Т. - Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи, Парпан У. (2018)
Личенко І. - Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні (2018)
Хомишин І. - Напрями реформування шкільної освіти (2018)
Заболотна Н. - Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики), Цилюкова І. (2018)
Сосула О. - Правова природа корпоративних прав (2018)
Гула Л. - Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект (2018)
Доліновський Ю. - Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я, Гула Л. (2018)
Канцір В. - Психолого-правовий портрет особи терориста (2018)
Крижановський А. - Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції (2018)
Марисюк К. - Мобінг: поняття, суть та питання криміналізації (2018)
Писарчук І. - Характеристика нецільового використання бюджетних коштів: криміналістичні аспекти, Гула Л. (2018)
Савчук М. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв (2018)
Черепущак В. - Особливисті планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти, Гула Л. (2018)
Ватаманюк Л. - Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів (2018)
Жаровська І. - Діяльність МКЧХ у період збройних конфліктів (2018)
Ковальчук О. - Проект виборчого кодексу України: недоліки та шляхи вдосконалення (2018)
Павлів-Самоїл Н. - Аналіз спадкового права окремих країн ЄС, Мех Х. (2018)
Перестюк Н. - Трасти за європейським правом і міжнародний судовий процес (2018)
Сірант М. - Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії (2018)
Чорнописька В. - Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу, Гарасимів Т. (2018)
Ортинський В. - Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2018)
Беліченко О. - Аспекти процесуального права в політико-правових поглядах С. Ю. Десницького (2018)
Паньонко І. - Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в "філософії права" Гегеля, Ряшко О. (2018)
Кельман М. - Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавстві (2018)
Сливка С. - Теорія спроможностей надприродних таїнств Церкви (2018)
Цебенко С. - Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання (2018)
Романова А. - Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права, Чорнобай О. (2018)
Остапенко О. - Про заборони та обмеження в адміністративному праві (2018)
Апопій І. - Посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів (2018)
Долинська М. - Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні (2018)
Марич Х. - Особливо охоронювані території та об’єкти (в контексті природно-заповідногофонду) (2018)
Німак М. - Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці (2018)
Римaрчук Р. - Деякi oсoбливoстi регулювaння дoгoвoру прo спoживчий кредит, Сoрoкa С. (2018)
Бараняк В. - Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого, Несімко О. (2018)
Гула Л. - Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах (2018)
Гула Л. - Характеристика судово-товорознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг, Корольова І. (2018)
Гула Л. - Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення), Маслюк О. (2018)
Гула Л. - Характеристика судово-бухгалтерської експертизи, Михалюк О. (2018)
Гула Л. - Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб, Пелех Х. (2018)
Гула Л. - Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства, Черепущак В. (2018)
Гула Л. - Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження, Ярмолюк М. (2018)
Марисюк К. - Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р., Слотвінська Н. (2018)
Мартьянова Т. - Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації (2018)
Сорока С. - Цивільний відповідач у кримінальному провадженні, Римарчук Г. (2018)
Ковальчук В. - Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація, Богів Я. (2018)
Комарницька І. - Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Ортинський В. - Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження (2018)
Макарчук В. - До питання оплати праці юристів, зайнятих адвокатською практикою, в Україні: історико-правова ретроспектива (2018)
Терлюк І. - Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави (2018)
Андрусяк І. - Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці (2018)
Гарасимів Т. - Концепт моделі "поведінки" у філософсько-правовому дискурсі (2018)
Пайда Ю. - Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки (2018)
Паньонко І. - Сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі, Коваль В. (2018)
Сливка С. - Канонічна певність благодаті Святих місць (2018)
Чорнобай О. - Зміна парадигми філософування як основа детермінації в теорії доказовості, Коваль І. (2018)
Хасаншін А. - Особливості класифікації правових спорів (2018)
Білоус В. - Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України, Бригінець О. (2018)
Величко О. - Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві (2018)
Міхеєв М. - Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу (2018)
Чорненький В. - Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір (2018)
Чорнописька В. - Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС, Лабай М. (2018)
Бараняк В. - Юридична діяльність у сфері економіки, Несімко О. (2018)
Волос А. - Кримінальна відповідальність за кардшейрінг, камкординг та фінансування порушення авторського права та суміжних прав (2018)
Гузела М. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України як фактор нелегальної міграції: особливості розслідування кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідуванняю (2018)
Гула Л. - Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз (2018)
Марисюк К. - Депеналізація як метод кримінально-правової політики, Канцір В. (2018)
Мартьянова Т. - Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід (2018)
Палюх А. - Сутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення, Гузела М. (2018)
Ортинський В. - Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2018)
Андрусяк І. - Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея "Нарис Льоґіки” (2018)
Бочуляк Н. - Адвокатологія як науково-теоретична основа розвитку адвoкатського самоврядування (2018)
Гарасимів Т. - Право соціального забезпечення як галузь національного права (2018)
Гуменний О. - Правосуддя як основна функція судової влади (2018)
Кучеренко Н. - Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір (2018)
Сливка С. - Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії, Сливка Б., Кавчак М. (2018)
Терлюк І. - Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави (2018)
Чорнописька В. - Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій (2018)
Білоус В. - Державна фіскальна служба України як суб’єкт забезпечення податкової безпеки держави (2018)
Bortnyk N. - The essence of administrative and delict proceedings in the system administrative and processual law of Ukraine, Zarosilo V. (2018)
Бортник Н. - Підґрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект, Корчинський О. (2018)
Ковалів М. - Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні, Малець М. (2018)
Корчинський О. - Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України (2018)
Остапенко О. - Про адміністративні покарання та їх вплив на безпеку дорожнього руху в Україні (2018)
Хомишин І. - Причини та наслідки освітніх міграцій (2018)
Дутко А. - Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов'язків подружжя (2018)
Бараняк В. - Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні, Несімко О. (2018)
Гузела М. - Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування, Канцір В. (2018)
Гула Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки, Доліновський Ю. (2018)
Гула Л. - Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення, Олеярник У. (2018)
Гула Л. - Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, Черепущак В. (2018)
Стецюк Н. - Коституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика (2018)
Ортинський В. Л. - Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства, Гула Л. Ф. (2019)
Макарчук В. С. - Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (ч. 1. початковий етап першої п’ятирічки) (2019)
Терлюк І. Я. - Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР), Терлюк О. І. (2019)
Бараняк В. М. - Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина, Несімко О. Д. (2019)
Бочуляк Н. І. - Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування (2019)
Гарасимів Т. З. - Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення (2019)
Гарасимів Т. З. - Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір, Голинська М. І. (2019)
Кучеренко Н. В. - Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві (2019)
Матвійчук І. Л. - Детермінанти професійної ідентичності суб’єктів охорони державного кордону (2019)
Павлів-Самоїл Н. П. - Вимушена міграція як наслідок порушених прав (2019)
Романинець М. Р. - Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько-правові аспекти (2019)
Сковронський Д. М. - Шляхи гуманізації сучасного судового ораторства (2019)
Цицик О. - Дефініція "громади" у науковому дискурсі: теоретико-правові аспекти (2019)
Чорнобай О. Л. - Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) (2019)
Чорнописька В. З. - Права людини у контексті постмодерного правового світогляду (2019)
Чорнописька В. З. - Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади, Кучеренко Н. В. (2019)
Шак Р. - Філософсько-правовий концепт дефініції "громадянське суспільство": сучасні наукові підходи (2019)
Дідик Н. - Публічні службовці: поняття та адміністративна відповідальність, Павлович-Сенета Я. (2019)
Дмитренко Е. С. - Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії (2019)
Заросило В. О. - Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні, Заросило В. В. (2019)
Кожем’яка І. - Адміністративна відповідальність за порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження (2019)
Ледвій О. І. - Адміністративно-правове регулювання страхування як виду підприємницької діяльності (2019)
Lychenko I. O. - Economic and legal principles of protection of property rights in the areas of conducting united forces operation, Zharovska І. M. (2019)
Нестеренко А. - Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей (2019)
Чорненький В. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі (2019)
Шаправський Т. - Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан (2019)
Дутко А. О. - Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя (2019)
Римарчук Р. М. - Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката, Римарчук Г. С. (2019)
Гевко В. - Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування (2019)
Гузела М. В. - Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії (2019)
Канцір В. С. - Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи), Марисюк К. Б. (2019)
Медицький І. - Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання (2019)
Сибірний А. - Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь, Зарічна О., Сибірна Р. (2019)
Сибірна Р. І. - Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, Гап’як C. C. (2019)
Богів Я. С. - Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету (2019)
Добош З. А. - Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти (2019)
Ортинський В. - Терористична загроза: сучасне сприйняття феномену (2019)
Бочуляк Н. - Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування (2019)
Гарасимів Т. - Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації (2019)
Дашо Т. - Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння (2019)
Добош З. - Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості (2019)
Долинська М. - Консульські установи як учасники українського нотаріального процесу (2019)
Жаровська І. - Питання статусу "нетрадиційних" дітей, Олійник П. (2019)
Кельман М. - Правознавство у контексті наукових теорій сучасності (2019)
Коваль І. - Проблема виховання колективу й особистості в творчості А. С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті), Коваль М. (2019)
Корнелюк Ю. - Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс (2019)
Кучеренко Н. - Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми (2019)
Павлів-Самоїл Н. - Обов'язки мігранта як етико-правова категорія (2019)
Ременяк О. - Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні (2019)
Романинець М. - Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства (2019)
Романова А. - Філософія стигматизації у праві (2019)
Чорнописька В. - Громадянське суспільство як проблемна категорія філософсько-правового дискурсу (2019)
Яковенко М. - Cправедливість як елемент права (2019)
Бліхар М. - Специфіка податково-інвестиційних правовідносин (2019)
Бортник Н. - Характеристика заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на публічну безпеку та громадський порядок, Вітик О., Малець М. (2019)
Бортник Н. - Відносини в мережі Інтернет як об'єкт правового регулювання, Єсімов С. (2019)
Остапенко О. - Домашнє насильство та його адміністративно-деліктна характеристика (2019)
Пєров А. - Правові засади професійного навчання державних службовців України (2019)
Тагієв М. - Порівняльний аналіз діяльності поліції України та поліції Азербайджанської Республіки у сфері дорожнього руху (2019)
Комарницька І. - Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист (2019)
Гузела М. - Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні (2019)
Гумін О. - Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні, Якимова С. (2019)
Марисюк К. - Декриміналізація як метод кримінально-правової політики, Канцір В. (2019)
Несімко О. - Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні, Бараняк В. (2019)
Ромців О. - Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2019)
Богів Я. - Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету (2019)
Токарська А. С. - Рецензія на монографію Музичук Катерини Сергіївни "Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини)" (2019)
Ортинський В. Л. - Зняття недоторканності з народних депутатів: перспективи впровадження та досвід окремих держав, Канцір В. С. (2019)
Гарасимів Т. З. - Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства (2019)
Долинська М. С. - Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України (2019)
Огнев'юк Г. З. - Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав (2019)
Сливка С. С. - Метафізичне покарання у канонічному праві (2019)
Турянський Ю. І. - Становлення та розвиток прав людини в античні часи (2019)
Андрусяк І. П. - Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці (2019)
Макарчук В. С. - Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (Ч. 2. Завершальний етап першої п'ятирічки) (2019)
Бортник Н. П. - Адміністративна відповідальність за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції, Хомишин І. Ю., Єсімов С. С. (2019)
Бараняк В. М. - Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні, Несімко О. Д. (2019)
Гузела М. В. - Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності, Слотвінська Н. Д. (2019)
Колб О. Г. - Про деякі обов'язки державних органів, що пов'язані із виконанням покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю щодо засуджених у сфері пенсійного та соціального законодавства України, Дучимінська Л. М. (2019)
Кушпіт В. П. - Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій, Цилюрик І. І. (2019)
Марисюк К. Б. - До питання про поняття "організована злочинність", Черепущак В. В. (2019)
Савка І. М. - Необхідність судово-експертного дослідження кумулятивного фізіологічного афекту (2019)
Сoрoкa С. O. - Захист прав потерпілого під час досудового розслідування, Крижановський А. С. (2019)
Пивовар М. С. - Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні (2019)
Сірант М. М. - Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі (2019)
Лепісевич П. - До питання втрат ОУН – УПА в протистоянні радянським каральним органам (1944–1948 рр.): спроба наукового аналізу та осмислення, Макарчук В. (2020)
Терлюк І. - Становлення українського національного інституту інформаційної безпеки: інституційний аспект політики захисту інформації національних державних формацій 1917-1921 рр., Терлюк О. (2020)
Гарасимів Т. - Модуси формування правової культури молоді в університетському середовищі (2020)
Забзалюк Д. - Право та правова свідомість: взаємодія, взаємозалежність та взаємовплив (2020)
Забзалюк Д. - Шляхи удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні (2020)
Кельман М. - Методологічні засади юридичної науки (2020)
Кельман М. - Роль еліт у побудові сучасної держави та основні теоретичні засади щодо удосконалення процесу їх діяльності, Кристиняк М. (2020)
Кельман М. - До питання, чи справді державні суверенітети втрачають свою ментальність?, Коваль І., Кельман Р. (2020)
Колич О. - Поняття та ознаки юридичного конфлікту: соціологічно-правовий аналіз, Сесюк Ю. (2020)
Кристиняк М. - Проблеми діяльності політичної еліти та основні шляхи щодо покращення процесу їх роботи (2020)
Попадинець Г. - Поняття правової культури як складової демократичної правової держави (2020)
Сливка С. - Християнська мораль: метаантропологічне обґрунтування (2020)
Токарська А. - Як досягти досконалості в комунікації: до питань захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері (2020)
Турянський Ю. - Оновлення міжнародної парадигми регулювання вживання наркотиків: до постановки проблеми (2020)
Чорнописька В. - Проблема дефініції "правових цінностей" у сучасному науковому дискурсі (2020)
Лук’янова Г. - Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права (2020)
Носкова М. - Адміністративно-правові основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю: зарубіжний досвід (2020)
Остапенко О. - Адміністративно-правовий захист земельних відносин в умовах ринкової економіки (2020)
Хомишин І. - Запровадження дуальної форми навчання у сфері вищої освіти України (2020)
Василів С. - Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: питання цивільної юрисдикції (2020)
Василів С. - Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз, Сорочкіна О. (2020)
Долинська М. - Особливості посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України (2020)
Дутко А. - Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів, Нагірняк О. (2020)
Личенко І. - Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн (2020)
Німак М. - Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення (2020)
Римарчук Р. - Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України, Сорока С. (2020)
Болібрух Н. - Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності: кримінологічний аспект, Якимова С. (2020)
Гузела М. - Процесуальний примус в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних з частковим обмеженням свободи особи (2020)
Гумін О. - Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції, Строїч В. (2020)
Канцір В. - Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, Олійник Х. (2020)
Лук’янова Г. - Принципи міжнародного кримінального права, Серкевич І. (2020)
Марисюк К. - Питання призначення покарання із врахуванням особи винного, Слотвінська Н., Давидюк В. (2020)
Несімко О. - Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні, Гузела М. (2020)
Ромців О. - Використання методу гіпнозу для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2020)
Ковальчук В. - Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві, Богів Я. (2020)
Ковальчук О. - Шляхи вдосконалення моделі конституційного правосуддя в Україні: історико-правова та міжнародна практика, Сорочкіна О. (2020)
Ортинський В. - Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення (2020)
Рябошапко Л. - Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення, Ярмол Л., Бишкевич Я. (2020)
Терлюк І. - Форма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби (2020)
Шульган І. - Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму (2020)
Баран А. - Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя (2020)
Ватаманюк Л. - Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя (2020)
Гарасимів Т. - Правова модель партнерства судової влади та інститутів громадянського суспільства (2020)
Жаровська І. - Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище, Ортинська Н. (2020)
Кельман М. - Теоретичні засади взаємодії еліти та громадянського суспільства, Кристиняк М. (2020)
Колич О. - Окремі аспекти філософсько-соціологічного розуміння злочину, Сесюк Ю. (2020)
Корнелюк Ю. - Здійснення окремих видів юридичної діяльності в умовах англо-американської правової сім’ї (2020)
Кристиняк М. - Теоретична характеристика основних розбіжностей економічної еліти та суспільства (2020)
Левицька О. - Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2020)
Марковський В. - Заборона дискримінації за мовною ознакою при реалізації права на освіту у практиці Європейського суду з прав людини, Цебенко С., Андрощук Д. (2020)
Сковронський Д. - Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора (2020)
Сливка С. - Вихід природного права за межі матеріальності (2020)
Токарська А. - Феномен правової логічної комунікації (2020)
Турянський Ю. - Генезис розвитку прав людини в Новий час (2020)
Чорнобай О. - Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора (2020)
Чорнописька В. - Онтологічний дискурс правового прогресу як форми суспільного прогресу (2020)
Шай Р. - Право та мультикультуралізм: аспекти відмінностей та взаємовпливу (2020)
Бльок Н. - Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України (2020)
Бортник Н. - Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності, Єсімов С. (2020)
Комарницька І. - Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти (2020)
Крикавська І. - Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг (2020)
Пушкалова Я. - Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19 (2020)
Скочиляс-Павлів О. - Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб у соціальних мережах, Змисла М. (2020)
Хомишин І. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України (2020)
Дутко А. - Перспективи застосування медіації як способу врегулювання сімейно-правових спорів (2020)
Личенко І. - Законні інтереси громадян у сфері власності: теоретико-правовий вимір (2020)
Маркович Х. - До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні (2020)
Мелех Л. - Окремі питання медіації у господарському судочинстві (2020)
Римарчук Р. - Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі, Римарчук Г. (2020)
Гузела М. - Становлення та сутність запобіжних заходів як виду заходів процесуального примусу в кримінальному процесуальному законодавстві та у теорії кримінального процесу України (2020)
Гузела М. - Верховенство права в системі засад кримінального провадження, Несімко О. (2020)
Гумін О. - Основні напрямки та перспективи розвитку виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі, Коваль М. (2020)
Гуцул Р. - Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх, Якимова С. (2020)
Коваленко В. - Віктимологічні заходи запобігання корупційним злочинам в Україні (2020)
Крижановський А. - Класифікація форм співучасті у злочині, Марисюк К. (2020)
Марисюк К. - Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: спірні питання кваліфікації, Друк С. (2020)
Сорока С. - Функція обвинувачення: зміст та етапи реалізації, Римарчук Р. (2020)
Szajna А. - Okazanie oskarżonego w świetlereguły nemo se ipsum accusare tenetur: aspekty prawne i kryminalistyczne, Huzela М. (2020)
Добош З. - Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї (2020)
Костицька І. - Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика (2020)
Тарнавська М. - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda (2020)
Леженкін О. М. - Методика технологічного розрахунку сепаратора обчісного вороху зернових, Михайлов Є. В., Вершков О. О., Івженко О. В., Антонова Г. В. (2020)
Сосницька Н. Л. - Застосування супутникової геодезії у землеробстві, Морозов М. В., Дьоміна Н. А., Онищенко Г. О., Халанчук Л. В. (2020)
Роговський І. Л. - Узагальнення сучасних методологій розробки системи відновлення працездатності сільськогосподарських машин (2020)
Леженкін О. М. - Математичні моделі руху трактора при агрегатуванні земле збирального агрегату, Рубцов М. О., Галько С. В., Михайленко О. Ю., Чаплінський А. П., Дмітрієв Ю. О. (2020)
Аюбов А. М. - Обгрунтування параметрів і режимів роботи шнекового апарату різання для збору незернової частини врожаю, Мітін В. М., Малюта С. І (2020)
Михайлов Є. В. - Моделі регресії технологічного процесу роботи пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшнику, Леженкін О. М., Задосна Н. О., Афанасьєв О. О., Задосний Д. О. (2020)
Головльов В. А. - Методика проведення експеременту робочого процесу пневмотранспортера обчісаного вороху, Леженкін О. М. (2020)
Стручаев Н. И. - Блочно-модульная биогазгенераторная установка для отходов плодовой древесины, Караев А. И., Бондаренко Л. Ю. (2020)
Галько С. В. - Експериментальне дослідження магнітної системи проточного вітроелектромеханічного нагрівача, Вершков О. О., Леженкін О. М. (2020)
Struchaiev N. - Thermophysical calculations the process sedimentation beeswax, Postol Yu., Popriadukhin V., Borokhov I., Kovalov O. (2020)
Нестерчук Д. М. - Дослідження впливу сукупності експлуатаційних чинників на енергетичний та технічний стан електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами, Квітка С. О. (2020)
Постнікова М. В. - Оптимізація технологічного процесу очищення посівного зерна на потокових лініях зернопунктів (2020)
Морозов М. В. - Дослідження стану електрона у потенціальній ямі зі стінками кінцевої висоти, Халанчук Л. В., Рожкова О. П., Михайленко О. Ю. (2020)
Курашкін С. Ф. - Дослідження біполярного транзисторного негатрону, Попова І. О. (2020)
Жук В. М. - Енергоощадні технології вирощування яблуні, Кривошапка В. А., Барабаш Л. О., Левчук Л. М., Козак В. М. (2020)
Зарецька Д. К. - Моделювання рецептури замороженого напівфабриката з підвищеним вмістом аскорбінової кислоти, Сердюк М. Є. (2020)
Ряполова І. О. - Перспективи впровадження технології виготовлення томатів в’ялених в умовах плодоовочевого комбінату "Херсон", Жогло Є. Г. (2020)
Білецька Я. О. - Дослідження вмісту вітамінів та мікроелементів у складі плодових та овочевих культур, Бакіров М. П. (2020)
Розинська К. Д - Розробка технологічної схеми виробництва овочевого соку комбінованого складу, Шинкарук М. В., Ряполова І. О. (2020)
Ряполова І. О. - Оптимізація рецептурного складу соусу "Краснодарський" за рахунок місцевої сировини, Шинкарук М. В., Куць А. В. (2020)
Маринець М. В. - Удосконалення технології кексів за рахунок використання місцевої сировини, Дзюндзя О. В. (2020)
Gergovskij O. I. - Іnformation technologies in geometric modeling of technical objects, Ljaskovska S. E., Martyn E. V. (2020)
Dereza O. - Methods of construction of three-dimensional models of details, Movchan S., Boltianskyi B., Dereza S. (2020)
Сіохін В. Д. - Статистичний аналіз результатів моніторингу орнітокомплексів на території вітрової електростанції "Приморськ-1" з використанням розроблених інформаційно-комп'ютерних технологій, Єремєєв В. С., Кобка І. А. (2020)
Коломієць Д. І. - Дослідження впливу інтернет-протоколів на передачу графічних даних через комп’ютерні мережі, Лясковська С. Є., Мартин Є. В (2020)
Мацулевич О. Є. - Інформаційна система аналізу груп складних видів дефектів ливарного виробництва для оперативного виявлення причин виникнення і визначення способів їх ліквідації, Щербина В. М., Малюта С. І., Дмитрієв Ю. О. (2020)
Мацулевич О. Є. - Програмне забезпечення для автоматизованого визначення параметрів різального інструменту фрезерної обробки корпусних деталей, Щербина В. М., Бондаренко Л. Ю., Малюта С. І., Антонова Г. В. (2020)
Прийма С. М. - Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання, Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. (2020)
Гавриленко Е. А. - Разработка алгоритма программного обеспечения для формирования обводов по заданным геометрическим условиям, Холодняк Ю. В., Антонова Г. В., Чаплінский А. П. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Позняков В. Д. - Вплив складу наплавленого металу та термодеформаційного циклу наплавлення на стійкість з’єднань колісних сталей з дисперсійним нітридним та твердорозчинним зміцненням до утворення холодних тріщин, Гайворонський О. А., Клапатюк А. В., Денисенко А. М., Шмигельський С. В. (2020)
Головко В. В. - Характер розподілу неметалевих включень в структурних складових металу зварних швів при дугових методах зварювання (2020)
Ковальчук М. О. - Якість та експлуатаційні характеристики зварних з’єднань труб із різнотипних поліетиленів, Юрженко М. В., Демченко В. Л., Кораб М. Г., Колісник Р. В. (2020)
Rogante M. - Inside welds: advanced characterization of residual stresses by neutron diffraction (2020)
Ющенко К. А. - Розробка технології відновлення ущільнюючого елементу сектору соплових лопаток з важкозварюваного нікелевого жароміцного сплаву типу ЖС6 мікроплазмовим порошковим наплавленням, Яровицин О. В., Наконечний О. О., Волосатов І. Р., Фомакін О. О., Хрущов Г. Д. (2020)
Галинич В. І. - Автоматичне дугове наплавлення робочих шляхів підйомно-опускних воріт Канівського судноплавного шлюзу, Тагановський В. М., Кузьменко Г. В. (2020)
Максимов С. Ю. - Розробка технології напівавтоматичного дугового зварювання для умов капітального ремонту та реконструкції лінійної частини магістральних газопроводів України, Гаврилюк А. А., Кражановський Д. М. (2020)
Попіль Ю. С. - Діагностика воднево-кисневого плазмового струменя для застосування в газотермічному напиленні, Корж В. М., Черняк В. Я., Захаров Є. А. (2020)
Онлайн-лекція "Патонівський маневр в історії розвитку НАН України" (2020)
Ярмарки дротяної та трубної промисловості (2020)
XV міжнародна конференція "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" (Корозія-2020) (2020)
Наймасштабніший зварювальний проект в історії (2020)
Як це було (зі спогадів ветеранів-зварювальників) (2020)
Наплавлення стало простим як ніколи завдяки системі Fronius Compact Cladding Cel (2020)
Welding in the World № 12, 2020 (2020)
Педаченко Є. Г. - Державній установі "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України" ‒ 70 років!, Пічкур Л. Д., Білошицький В. В., Руденко В. А. (2020)
Ключка В. М. - Нейрохірургічна анатомія острівця та латеральної борозни мозку при внутрішньомозкових пухлинах: дані літератури та власний досвід. Перше повідомлення. Артерії, Розуменко В. Д., Малишева Т. А., Розуменко А. В., Дащаковський А. В. (2020)
Герасименко О. С. - Моторні викликані потенціали в хірургії об’ємних утворень інфратенторіальної локалізації, Смоланка В. І., Смоланка А. В., Сечко О. С. (2020)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая служба Украины: сравнение с другими странами мира, Никифорова А. Н., Гук А. П., Йовенко Т. А. (2020)
Слинько Є. І. - Порівняння ефективності ендоскопічного та відкритого трансторакального видалення пухлин тіл грудних хребців, Деркач Ю. В. (2020)
Лісяний М. І. - Динаміка імунологічних показників крові у хворих з гліальними пухлинами різного ступеня анаплазії, Гнєдкова І. О., Бельська Л. М., Васлович В. В. (2020)
Зорин Н. А. - Влияние ангиоспазма на результаты микрохирургического выключения артериальных аневризм головного мозга в острый период разрыва, Дзяк Л. А., Казанцева В. А. (2020)
Кирпа І. Ю. - Пластична реконструкція великих дефектів шкіри голови: аналіз власних спостережень та огляд літератури, Слесаренко С. В., Сірко А. Г., Бадюл П. О. (2020)
Присяжнюк М. - Привітання Міністра аграрної політики та продовольства України (2014)
Марюхніч О. Є. - Привітання головного редактора (2014)
Мельничук Д. О. - Привітання ректора НУБіП (2014)
"На 1 січня 2014 року Україна проекспортує 17 млн. тон зерна", - Микола Присяжнюк (2014)
Україна експортувала сільгосппродукції на 15,4 млрд доларів (2014)
Третина експорту українського борошна надходить до Китаю (2014)
Уряд установив мінімальні ціни на цукор цукрові буряки (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Аналітичний огляд ринку мініральних добрив та засобів захисту рослин (2014)
Карпушин К. - Трансфертне ціноутворення для аграрного бізнесу - як бути готовим? (2014)
Солодкий М. О. - Ф'ючерсний ринок - фактор стабілізації ціноутворення (2014)
Яворська В. О. - Тенденція розвитку вітчизняної біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію (2014)
Рубан Ю. В. - Базис як складова ф'ючерсної торгівлі, Шевченко Т. В. (2014)
Ураїна є невід'ємною частиною світового ринку зерна (2014)
"В Україні нема підстав для зростання цін на продукти", - експерт (2014)
Шиндирук І. П. - Аналітичний огляд фондового ринку 25.11-20.12.2013 року (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за грудень 2013 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за грудень 2013 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за грудень 2013 року (2014)
Ботев В. С. - Клеточная терапия при ишемическом инсульте, Гриб В. А. (2020)
Лісяний М. І. - Дослідження функціональної активності імунокомпетентних клітин мозку в різні терміни після експериментальної черепно-мозкової травми, Бєльська Л. М. (2020)
Педаченко Є. Г. - Вплив збагаченого тромбоцитами фібринового матриксу в комплексі зі штучним матеріалом Nubiplant на експресію хондрогенних маркерних генів та морфогенез клітин пульпозного ядра міжхребцевих дисків щурів, Васильєва І. Г., Хижняк М. В., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Шуба І. М., Цюбко О. І., Галанта О. С., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2020)
Ырысов К. Б. - Сравнительный анализ методов трепанации при тяжелой черепно-мозговой травме, Мамытов М. М., Турганбаев Б. Ж. (2020)
Мороз В. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування кавернозної мальформації дорзальних відділів моста мозку із застосуванням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу, Скобська О. Є., Шахін Н., Малишева О. Ю. (2020)
Rahman M. - Microsurgical resection of high-flow cerebral arteriovenous malformations after recurrent stroke, Khan K. N., Khan R. A., Islam R., Sarker M. H. (2020)
Педаченко Є. Г. - До 100-річчя від дня народження видатного нейрохірурга академіка Андрія Петровича Ромоданова, Пічкур Л. Д., Йовенко Т. А. (2020)
Лісяний М. І. - Перегортаючи сторінки пам’яті. Про зустрічі з Андрієм Петровичем Ромодановим (2020)
Сон А. С. - К 90-летию основателя Одесской школы нейрохирургов профессора Александра Павловича Короля (2020)
Цимбалюк В. І. - До 90-річчя від дня народження професора Олега Олександровича Лапоногова, Костюк К. Р. (2020)
100 лет Галине Васильевне Жирновой (2020)
75 років Лідії Львівні Чеботарьовій (2020)
Світлої пам’яті Костянтина Едуардовича Рудяка (2020)
Титул, зміст (2014)
Аграрна біржа виступила інформаційним партнером міжнародного форуму "Високомаржинальні культури" (2014)
Лапа В. - Держава повина думати про розвиток біржового ринку в країні (2014)
Галушко В. П. - Варіативна оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах нестабільного ринку, Денисенко Л. С. (2014)
Савчук В. К. - Аналітичний моніторинг ринку (2014)
Дем'яненко С. - Цінова інтеграція при торгівлі сільськогосподарською продукцією, Немченко Г. (2014)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України: цінове регулювання (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Шиндирук І. П. - Аналітичний огляд фондового ринку за період з 27 січня до 28 лютого 2014 року (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за березень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за лютий-березень 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за лютий-березень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
"Економічну частину Угоди з ЄС підпишуть 27 червня", – Томбінський (2014)
Миркевич М. - Держава має змінювати принципи регулювання аграрного сектору (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль дорадництва в умовах зміни клімату на землі (2014)
Яворська В. О. - Аналіз сучасного стану світового біржового ринку (2014)
Консультація експерта HLB Ukraine (2014)
Товкун О. - Угода про ціноутворення: чому про це варто подумати?, Максютіна К. (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Шиндирук І. П. - Аналітичний огляд фондового ринку за період з 19 травня до 13 червня 2014 року (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за червень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за червень 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за травень-червень 2014 року (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за травень 2014 року (2014)
Біржові котирування на основні товари станом на 17 червня 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Аграрії за негайне вирішення проблем галузі задля її розвитку (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Лупенко Ю. О. - Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності, Кропивко М. Ф. (2014)
Солодкий М. О. - Товарні деривативи: теорія і практика (2014)
Наповнення бюджету шляхом удосконалення акцизної політики в Україні (2014)
Короткова Ю. - Практичні аспекти застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд фондового ринку за червень-липень 2014 р., Шевченко Т. В. (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за липень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за червень-липнь 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за червень-липень 2014 року (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за червень 2014 року (2014)
Інформація про хід польових робіт станом на 17 липня 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Марюхніч О. Є. - Розвивати ринкові відносини слід чесно і прозоро (2014)
Новини (2014)
Чого чекати аграріям від нової Ради? (2014)
Колесова Л. - Віталій Скоцик: "Для того, щоб ціна на сільгосппродукцію формувалась прозоро, має працювати біржа" (2014)
Короткова Ю. - Застосування методу ціни перепродажу (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Ліпич М. А. - Вплив поведінкових чинників на ціноутворення на фондовому ринку (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд фондового ринку за вересень-жовтень 2014р., Шевченко Т. В. (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за вересень-жовтень 2014 р. (2014)
Колесник М. - Аналітичний огляд ринку молока і молокопродуктів за вересень 2014 р. (2014)
За вересень 2014 року залізниці навантажили зернових на 1 млн т більше, ніж у вересні 2013 року (2014)
Колесова Л. - Історія розвитку біржової торгівлі Польщі (2014)
Статистична інформація (2014)
Титул, зміст (2020)
Шабельник Т. В. - Сучасні підходи до типологізації світових фінансових криз, Марена Т. В., Шабельник М. М. (2020)
Куклін О. В. - Євроінтеграційні виклики України, Пустовійт Р. Ф., Криворучко М. Ю. (2020)
Адамів М. Є. - Досвід міжнародних організацій щодо сприяння розвитку митних органів: проєкція на Україну, Коць І. І. (2020)
Чепелюк М. І. - COVID-19 як глобальна криза в умовах нової соціоекономічної реальності (2020)
Ahsan D. A. H. - The External Debt Problem of Developing Countries (2020)
Вікторов Б. В. - Іноземний досвід мережевої взаємодії та можливості його застосування в Україні (2020)
Кухарська Н. О. - Інноваційна складова економічного зростання України (2020)
Колєдіна К. О. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Харківської області (2020)
Лісовська Л. С. - Обґрунтування сутності та складових цінності взаємодії в інноваційних процесах (2020)
Мних О. Б. - Активізація процесів деглобалізації та системоутворююча роль високотехнологічних компаній у сучасних процесах фрагментації ринків, Лозинський В. Т., Далик В. П. (2020)
Ковальчук Н. О. - Значення та зміст інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, Смольнікова К. А., Жалоба К. І. (2020)
Бенько Н. М. - Взаємозв’язок структури людського капіталу та інвестицій у людський капітал (2020)
Носач І. В. - Аспекти та методи викладання міжнародних економічних відносин у закладах вищої освіти України, Водолазська Н. В. (2020)
Міняйло О. І. - Формування стратегії регіонального розвитку в Україні, Зінченко К. А. (2020)
Сторонянська І. З. - Детермінанти економічного зростання регіонів у новітніх економічних теоріях, Беновська Л. Я. (2020)
Рудаченко О. О. - Класифікація регіонів України за рівнем формування соціальної напруженості, Клебанова Т. С. (2020)
Стецик М. Р. - Дуальна освіта і зайнятість сучасної молоді в Україні: проблеми та перспективи, Бала Р. Д., Дрималовська Х. В., Бала О. І. (2020)
Соболєв В. М. - Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки, Мусіюк І. О. (2020)
Филипенко О. М. - Методичний інструментарій оцінювання фінансового потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, Колєснік Т. С. (2020)
Ковальова О. В. - Відновлення сільського зеленого туризму в умовах COVID-19 як інструмент реновації аграрної економіки, Самсонова В. В., Гакал Т. О. (2020)
Rudyk N. V. - Small and Medium Business amidst Economic Turbulence: Ukraine’s Experience (2020)
Коцюба О. С. - Оцінювання терміну окупності інвестиційного проєкту в межах нечітко-множинної постановки задачі (2020)
Коптєва Г. М. - Зрілість бізнес-процесів як основа для оцінки економічної безпеки підприємства торгівлі (2020)
Зіненко К. А. - Теоретичні аспекти оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства та формування системи її оцінки (2020)
Гарафонова О. І. - Напрями вдосконалення якості продукції ПрАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", Нечай І. Ф. (2020)
Сосновська О. О. - Елементи методології управління економічною безпекою підприємства, Житар М. О. (2020)
Корепанов О. С. - Методичні засади аналізу регіональної диференціації розвитку тваринництва в Україні, Дашутін В. В. (2020)
Лазебник Ю. О. - Методичні засади статистичного аналізу ринку праці в Україні та роль HR-менеджменту в підвищенні якості кадрового потенціалу, Арнаутова Я. А. (2020)
Шкодіна І. В. - Вплив COVID-19 на впровадження міжнародним бізнесом цифрових технологій, Сердюк Т. В. (2020)
Максименко А. О. - Роль інформаційного наповнення вебсайтів ОТГ у процесі формування центро-периферійних взаємодій (2020)
Притис В. І. - Витік інформації як ключова проблема інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації економіки, Кримчак Л. А., Гавловська Н. І. (2020)
Загреба М. М. - Використання платформ онлайн-оголошень у комерційній діяльності малого бізнесу, Ніколаєв І. В. (2020)
Шевців Л. Ю. - Організація управлінського обліку на вітчизняних підприємствах у рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління, Сподарик Т. І. (2020)
Кінзерська Н. В. - Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності для потреб бухгалтерського обліку (2020)
Литвиненко Н. О. - Імпортні операції з товарами: особливості оподаткування та його облікове відображення, Нашкерська М. М., Фаль Ю. Я. (2020)
Мельничук М. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами підприємства, Криштопець Ю. М. (2020)
Абрамова І. В. - Стан і пріоритети фінансової інклюзії в Україні (2020)
Моргачов І. В. - Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів, Овчаренко Є. І., Зось-Кіор М. В., Рудяшко А. І. (2020)
Захарова Н. Ю. - Підходи до формування й оцінки фінансової стійкості підприємства (2020)
Крилова О. В. - Розвиток мікрофінансових організацій в Україні в умовах FinTech трансформації фінансового ринку (2020)
Погореленко Н. П. - Оцінка процесів управління кредитним портфелем АТ КБ "Приватбанк", Юрченко А. Ю. (2020)
Гнатів В. А. - Аналіз ефективності місцевого оподаткування в Україні, Замасло О. Т. (2020)
Тюріна М. М. - Податкове навантаження в управлінні основними засобами транспортних підприємств в Україні (2020)
Nashchekina O. M. - Aligning the Interests of Business and Society: Shared Value, Integrated Value, And Corporate Social Responsibility, Nwafor F. N., Tymoshenkov I. V. (2020)
Титикало В. С. - Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого управління (2020)
Буднік М. М. - Підходи та моделі управління змінами на підприємстві, Іванова Я. Ю. (2020)
Юхман Я. В. - Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами: теоретичні аспекти (2020)
Проскурніна Н. В. - Трансформація бізнес-моделей підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифровізації (2020)
Залуцька Х. Я. - Формування комбінованих сценаріїв диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства: вибір стратегічного напряму на альтернативній основі (2020)
Секірож Я. В. - Стратегічні позиції сталого розвитку машинобудівних підприємств: інноваційне забезпечення (2020)
Ван Д. - Світові тенденції в управлінні бізнес-процесами підприємства (2020)
Buchna Y. A. - Changes in the Advertising Industry in the Context of the Global Lockdown-2020: Economic and Social Issues, Davydov D. S. (2020)
Пасмор М. С. - Аналіз маркетингових інструментів у сфері інноваційного підприємництва та креативних індустрій міста Харків, Демченко С. В., Зайцева Д. В. (2020)
Шевченко Ю. І. - Маркетингова стратегія ТНК – баланс глобального та локального (2020)
Проскурніна Н. В. - Маркетингова діяльність як засіб підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства ТОВ "Грінпауер-Про", Єресько Д. О. (2020)
Юрченко Н. І. - Сучасні тенденції маркетингових досліджень у туристичній галузі (2020)
Ільченко Т. В. - Роль маркетингових інструментів в інноваційному розвитку аграрних підприємств (2020)
Вдовиченко Л. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства, Волосюк М. В. (2020)
Птащенко О. В. - Глобальні проблеми людства: стан і перспективи вирішення, Архипова Д. Є. (2020)
Титул, зміст (2020)
Янків М. М. - Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону (2020)
Шталь Т. В. - Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність", Шульга Д. А., Торкут Д. А. (2020)
Крамчанінова М. Д. - Пандемії як загрози нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації, Вахлакова В. В. (2020)
Дубєй Ю. В. - Технологічна конкурентоспроможність національної економіки України в умовах глобалізації (2020)
Поляков М. В. - Особливості міжнародного науково-технічного обміну, Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. (2020)
Булкіна І. А. - Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг (2020)
Шведа Н. М. - Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України, Шпилик С. В., Піняк І. Л. (2020)
Довгаль О. А. - Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики, Довгаль Г. В. (2020)
Prasad G. R. - Sectoral Social Entrepreneurship Innovation Opportunities in Nepal (2020)
Voznyak H. V. - Smart Specialization as an Innovative Strategy for the Regional Economic Growth: Experience of Central and Eastern European Countries for Ukraine, Kloba T. L. (2020)
Тютюнникова С. В. - Продовольча безпека в умовах пандемії, Скочко І. Ю. (2020)
Костяна О. В. - Митна безпека: її сутність і місце в системі національної безпеки держави (2020)
Герасименко Ю. С. - Основні тенденції розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в Україні та світі (2020)
Беккер М. Л. - Формування наукового підґрунтя для ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону (2020)
Ярошенко І. В. - Світові тенденції публічного управління розвитком територій у контексті децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2020)
Ярошенко І. В. - Нормативно-правове забезпечення публічного управління територіальним розвитком питань формування, функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади, Семигулін П. К. (2020)
Несенюк Є. С. - Економічні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості в категоріях витрат і результатів (2020)
Собкевич О. В. - Завдання промислової політики для підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення економічної безпеки України (2020)
Костенко Д. М. - Обґрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій і виробництва твердого палива з біомаси енергетичних культур (2020)
Вінниченко О. В. - Аналіз проблем розвитку атомної, теплової та відновлюваної енергетики в енергосистемі України (2020)
Личковська М. Р. - Оцінка впливу коронакризи на сутність і тенденції розвитку дистанційної зайнятості в Україні (2020)
Шликова В. О. - Роль соціальних стандартів у соціальній політиці країни, Леванда О. М. (2020)
Бєлашов Є. В. - Щодо перспектив використання безпілотних пасажирських літальних апаратів з електричними рушійними установками в Україні (2020)
Романчук С. В. - Річковий транспорт як інструмент розвитку системи логістики в Україні (2020)
Стегней М. І. - Мікроекономічні чинники розвитку підприємств сфери гостинності в регіоні, Хаустова К. М. (2020)
Балдик Д. О. - Альтернативні напрями підприємництва у бджільництві (2020)
Завадських Г. М. - Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні, Тебенко В. М. (2020)
Савченко А. М. - Дослідження ймовірності настання банкрутства виробничого підприємства, Фішер Н. В. (2020)
Благун І. С. - Оцінка ефективності комерційних банків за допомогою методу DEA (2020)
Котлярова В. Г. - Формування підходу до управління витратами промислового підприємства, Деренська Я. М., Гладкова О. В. (2020)
Рогов В. Г. - Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств (2020)
Адаменко М. В. - Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства, Короленко Р. В. (2020)
Ястремська О. М. - Поняття економічної стійкості підприємства та її кількісне оцінювання, Ястремська О. О. (2020)
Зиз Д. О. - Аналіз та оцінка ділової активності підприємств машинобудування як основа підвищення ефективності їх діяльності (2020)
Юхман Я. В. - Науково-практичні аспекти оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств (2020)
Секірож Я. В. - Класифікація факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємств (2020)
Ковальчук А. М. - Аналіз передумов мотиваційного управління економічною безпекою підприємств машинобудівної галузі (2020)
Тимошенко О. В. - Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19, Коцюбівська К. І. (2020)
Клим Н. М. - Диджиталізація обліку в динамічному глобальному середовищі, Плекан М. В., Мужевич Н. В. (2020)
Гринь В. П. - Стратегічні облікові парадигми: критичний аналіз (2020)
Нагорна І. В. - Шляхи оптимізації витрат підприємства на прикладі ПАТ "Українська залізниця", Галкіна Ю. Ю. (2020)
Лавренюк В. В. - Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках, Лук’янчук Д. Ю. (2020)
Чмутова І. М. - Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків, Безродна О. С., Нечипоренко Д. І. (2020)
Буртняк І. В. - Використання методів аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності комерційних банків (2020)
Мединська Т. В. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України, Рущишин Н. М., Ніконенко У. М. (2020)
Вядрова І. М. - Сутність конкурентоспроможності в банківському секторі: стан і проблеми, Морозов М. В. (2020)
Янковський В. А. - Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації, Шендригоренко М. Т. (2020)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України, Кречко О. С. (2020)
Житар М. О. - Елементи механізму підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства, Ярова Л. С. (2020)
Оганесян М. М. - Монетарна політика держави в умовах рецесії, Дмитренко О. В. (2020)
Рудик Н. В. - Спрощена система оподаткування: зберегти малий бізнес в умовах локдауну в Україні (2020)
Татар М. С. - Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах глобальних викликів, Гребенікова О. В., Ковальчук І. Г. (2020)
Полотняк І. Г. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку та збереження персоналу ПрАТ "Київстар" (2020)
Пархоменко Н. О. - Порівняльна характеристика стратегій організаційного розвитку бізнес-систем в умовах глобального середовища (2020)
Чепелюк М. І. - Стратегія сталого розвитку світового лідера вантажоперевезень у реаліях сучасного бізнесу, Помазан М. Є. (2020)
Ареф’єва О. В. - Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства, Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. (2020)
Залуцька Х. Я. - Каузально-детермінований механізм управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення: інтегрована основа побудови (2020)
Заболотна А. М. - Побудова корпоративних комунікацій зі стейкхолдерами підприємства ІТ- галузі на зовнішньому ринку, Серпухов М. Ю. (2020)
Фещур Р. В. - Оцінювання розвитку суб’єктів господарської діяльності, Шишковський С. В., Скворцов Д. І. (2020)
Птащенко О. В. - Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання (2020)
Луценко І. С. - Удосконалення управління логістичними процесами як метод покращення діяльності підприємства, Коновалова І. В. (2020)
Зайченко Є. О. - Сучасний стан управління персоналом на підприємствах: виклики та перспективи (2020)
Остапенко Т. М. - Маркетинг як інструмент управління платоспроможністю підприємств торгівлі, Кубецька О. М., Антіпова В. П. (2020)
Пушкар О. І. - Роль маркетингових досліджень ринку в забезпеченні зростання національної економіки, Бондаренко Л. Ф., Хиль Л. П. (2020)
Зубко Д. О. - Науково-теоретичний зміст бренд-стратегії торгового підприємства (2020)
Коляденко В. А. - Прикладні засади розвитку маркетингової програми оператора комунікацій ПрАТ "ВФ Україна" з урахуванням впливу маркетингу взаємовідносин, Васильченко Ю. В. (2020)
Серпухов М. Ю. - Маркетингові технології як інструмент активізації розвитку вітчизняних підприємств, Нестеренко А. О. (2020)
Папп В. В. - Роль маркетингу в активізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, Благун І. І., Бошота Н. В. (2020)
Харківська А. І. - Критеріальний апарат розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури (2020)
Головченко Г. О. - Розвиток медійних компетентностей учнів середньої школи США та Канади (2020)
Стойчик Т. І. - Теоретичні основи створення моделей у педагогічних дослідженнях (2020)
Vasylyshyna N. - Innovative strategies in higher education of Turkey (2020)
Солошич І. О. - Дидактична система формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціа-льностей (2020)
Кочерга Є. В. - Поняття та структура здоров’язбережувальної компетентності вчителя хімії (2020)
Кірюхіна М. В. - Ефективність моделі гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі (2020)
Мельник Т. А. - Smart-освіта та її місце у системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2020)
Ісаєнко В. М. - Застосування методу ліхеноіндикації для дослідження стану атмосферного повітря на території прилеглій до аеропорту, Маджд С. М., Процак Ю.О. (2020)
Пономаренко Р. В. - Прогнозування впливу техногенного забрудненняь на якісний стан водної екосистеми річки Дніпро, Пляцук Л. Д., Шерстюк М. М., Третьяков О. В., Штепа В. М. (2020)
Владов С. І. - Багатовимірна система автоматичного управління авіаційним двигуном ТВ3-117 на базі нейромережевого регулятора, Назаренко Н. П., Тутова Н. В., Москалик В. М., Пономаренко А. В. (2020)
Петрова О. О. - Розробка експертної системи "визначення профілів компетентностей працівників IT компанії", Бобрієхова К. М. (2020)
Владов С. І. - Підвищення надійності системи автоматичного управління авіаційним двигуном ТВ3-117 з використанням його бортової нейромережевої моделі, Шмельов Ю. М., Сіора А. С., Яніцький А. А., Пономаренко А. В. (2020)
Ложніков О. В. - Апробація комплексної методики оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ (2020)
Tverda O. - Improvement of the rental payment system for special using of water by mining enterprises, Hrebeniuk T., Tkachuk K., Repin M. (2020)
Грудкіна Н. С. - Особливості моделювання процесів радіально-поздовжнього видавлювання із використанням трикутних кінематичних модулів (2020)
Драгобецький В. В. - Евристичні прийоми пошуку технічних рішень відновлення деталей з наноструктурних матеріалів, Щетинін В. Т., Кузєв І. О., Молоштан Д. М., Наумова О. О. (2020)
Курпе О. Г. - Дослідження процесів рекристалізації в умовах термомеханічного процесу прокатки сталі марки Х65, Кухар В. В. (2020)
Марков О. Є. - Комп’ютерне моделювання нового процесу кування поковок відповідального призначення, Хващинський А. С., Житніков Р. Ю., Мусорін А. В., Рагузін Є. А. (2020)
Загорянский В. Г. - Снижение краевого эффекта при использовании водонаполненных взрывчатых веществ в процессах плакирования и упрочнения взрывом, Драгобецкий В. В., Щетинин В. Т., Чебенко В. Н. (2020)
Шапко В. Ф. - Екологічні багатопараметрові характеристики автомобіля, Атамась А. І., Єлістратов В. О. (2020)
Чермалих О. В. - Огляд радіаційної стійкості компонентів загальнопромислового частотно-регульованого електроприводу, Мугенов Д. Д. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Забруднюючі домішки в монокристалічному кремнії, виготовленому за методом Чохральського, Палагін В. А. (2020)
Осадча К. П. - Застосування технологій змішаного навчання у формуванні управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів, Осадчий В. В., Чорна А. В. (2020)
Прокопенко А. О. - Застосування web-ресурсів у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2020)
Vasylyshyna N. - International factors in the training of tourism specialty students in Turkey (2020)
Хохич Д. Г. - Інфляція та її регулювання в Україні: політекономічний аспект (2020)
Бачкір І. Г. - Практичне застосування нечіткої регресійної процедури діагностики банкрутства машинобудівних підприємств (2020)
Черепанова В. О. - Порівняльний аналіз щодо використання об’єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні, Силка І. В. (2020)
Чугай А. В. - Кластерний аналіз техногенного навантаження на регіони північно-західного Причорномор’я, Пилип’юк В. В., Колісник А. В. (2020)
Бредун В. І. - Техніко-логістичне планування екологічно безпечних схем збору твердих побутових відходів (2020)
Котенко Н. О. - Ux-дизайн інформаційної системи підприємства торгівлі, Жирова Т. О., Десятко А. М., Хорольська К. В., Бебешко Б. Т., Тогжанова К. О. (2020)
Істоміна Н. М. - Оптимізація роботи вентильно-індукторного двигуна за допомогою мультіагентної моделі (2020)
Владов С. І. - Нейромережевий аналіз прийняття рішень екіпажом повітряного судна щодо можливості здійснення польоту за результатами контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Сіора А. С., Яніцький А. А., Дятловська В. Ю., Шмельова Т. Ф. (2020)
Перекрест А. Л. - Прогнозування ключових показників системи регулювання теплоспоживання будівлі на базі методів машинного навчання (2020)
Лукіянчук А. А. - Система виявлення сигналу на фоні мікросейсмічного шуму (2020)
Оксанич І. Г. - Архітектура системи моніторингу і диспетчеризації бізнес-процесів, Шевченко І. В., Калюжний О. В., Савушкін П. Д., Мізін В. А. (2020)
Акритова Т. О. - Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів, Андрущенко М. І., Бриков М. М., Капустян О. Є., Осіпов М. Ю. (2020)
Труш В. С. - Вплив термодифузійного насичення у вуглецевмісному газовому середовищі на втомну довговічність та твердість приповерхневого шару титанового сплаву ВТ1-0, Погрелюк І. М., Федірко В. М., Лук’яненко О. Г. (2020)
Бацала Я. В. - Застосування середовища Arduino для трекерних систем фотопанелей, Яремак І. І., Феденько В. Я. (2020)
Кухаренко Д. В. - Метод діагностики складних електронних схем з використанням сигнатурного аналізу, Фомовський Ф. В., Гладкий В. В., Саньков С. В. (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Piyabongkarn D. - The first report of direct skeletal attachment method applying for tibia prosthetic leg in a chicken by cortical screw (2019)
Burgaz M. I. - The current state of fish market in Ukraine, Matvienko T. I., Bezik K. I., Soborova O. M. (2019)
Sachuk R. M. - Selection of the optimal composition of vegetable oil and chlorophyllipt oil components, Stravsky Ya. S., Horyuk YU. V., Katsaraba O. A., Zhyhalyuk S. V. (2019)
Slobodian S. О. - The level of lipid peroxidation products in the rats blood under prolonged cadmium and lead loading, Gutyj B. V., Leskiv K. Y. (2019)
Romanovych L. - The intensity of the processes of oxidative modification of proteins and the activity of enzymes of the antioxidant protection system of broiler chickens under the action of vitamins E and C, Kurtyak B., Mudrak D. (2019)
Burgaz М. І. - The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine, Matviienko Т. І., Soborova О. M., Bezyk К. І., Kudelina О. Y. (2019)
Parfenyuk I. O. - Analysis of water quality of a reservoir on a small river and the status of ichthyofauna in anthropogenic conditions, Grokhovskaya Yu. R., Mandygra Yu. M. (2019)
Masiuk D. M. - Structural proteins of plasmolemma of the jejunum absorbing enterocytes of cattle fetus in early fetal period (2019)
Prijma O. B. - Sensitivity of life-long diagnostic methods for geese nematodes (2019)
Pepko V. O. - Environmental and sanitary and hygienic aspects of the prevention of wild helminthosis in the contemporary climate change, Zhigalyuk S. V., Sachuk R. M. (2019)
Богомолов О. В. - Від спокуси до розбрату: концепт FITNA в дискурсі "Арабської весни" (2019)
Голубовська І. О. - Маніпулятивний дискурс як інституціональний: сучасність vs античність, Левко О. В., Поліщук А. С. (2019)
Наєнко Г. М. - Когнітивна метафора в науковому тексті П. О. Лавровського (2019)
Коць Т. А. - Семантико-словотвірні тенденції віддієслівних іменників у літературній мові кінця ХІХ — початку ХХІ ст. (2019)
Вербич С. О. - Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності (2019)
Дядечко Л. П. - Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні. Київ. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2019. — 440 с. (2019)
Левченко О. - Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису. Київ. : УМІФ НАНУ, 2018. — 254 с. (2019)
Тараненко О. - Пономаренко С. Сучасна українська мова : Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія. Миколаїв : Вид-во Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили, 2017. — 300 с. (2019)
Ажнюк Л. В. - Типологія об’єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження (2016)
Белей Л. Л. - Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови (2016)
Ніколаєнко Л. І. - Оцінка в мовній концептуалізації емоцій групи "Співчуття" (2016)
Пелипенко О. А. - Засоби номінації малих сукупностей в українській та іспанській мовах (2016)
Шестопал О. С. - Наголошення інфінітивів у "Енеїді" І. П. Котляревського (2016)
Дочу А. Р. - Тюркізми в англійській та інших індоєвропейських мовах (2016)
Ідзьо М. В. - Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ (2016)
Тараненко О. - Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці (2016)
Іван Андрійович Стоянов (2016)
Title (2020)
Content (2020)
Parvizi O. - Evaluation the effect of using thyme and oregano powder in comparison to the antibiotic and probiotic supplementation on growth, some immune responses and intestinal morphology of broiler chicks, Taherkhani R., Abouzari M. (2020)
Shchebentovska O. - Pathoanatomical and pathogistological changes in organs and tissues of indian peafowl (Pavo cristatus) during histomonosis, Holubtsova M. (2020)
Zhyla M. - The effect of different doses of probiotic feed additives on hematologic indices and morphological structure of individual pig internal organs, Shkodyak N., Kotsyumbas G., Stronskyi Y., Sobodosh O., Shkil M. (2020)
Burhaz M. I. - Modern state of fish and fishery products export in Ukraine, Matviienko T. I., Soborova O. M., Bezyk K. I., Kudelina O. Y., Lichna A. I. (2020)
Xiaofei Wang - Effects of probiotic Clostridium Butyrate on Performance and Immunocompetence and Digestive Function of poultry, Xu Yanzhao, Fotina Hanna (2020)
Nedashkivskyi V. M. - The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees, Hutsol H. V. (2020)
Varkholiak I. S. - The influence of the preparation "Bendamin" on the morphological and biochemical indices of blood of rats in experimental modeling of heart failure, Gutyj B. V. (2020)
Ostapyuk A. Y. - Influence of milk thistle, methifene and sylimevit on the morphological parameters of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis, Gutyj B. V. (2020)
Falaye A. E. - Chemical composition of differently processed Cattle Hoof meal Waste as Feedstuff Ingredient, Sule S. O. (2020)
Masiuk D. M. - Expression of plasmolemma proteins of the absorptive enterocytes of the cattle in the late fetal period (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Vasetska A. - Emergency contraception using progestin drugs in domestic cats (2020)
Saidi A. - Some larval morphological characteristics of Camelostrongylus mentulatus and Nematodirus spathiger, Mimouni R., Hamadi F., Oubrou W. (2020)
Bahgaat A. K. - Removal of Cd2+ from aqueous solution by zeolite synthesized from Egyptian kaolin, El-Sayed Hassan H., Melegy A. A. A., Abd-El Kareem A. M., Mohamed M. H. (2020)
Banerjee A. - Molecular characterization of STEC isolated from Ducks and its relation to ESBL production, Acharyya S. (2020)
Usenko S. O. - Influence of vitamins on the prooxidant-antioxidant homeostasis in boars under the conditions of heat stress, Shostya А. М., Stoyanovskyy V. G., Tenditnyk V. S., Birta G. O., Kravchenko O. I., Kuzmenko L. M. (2020)
Zhelavskyi M. M. - The importance of metabolic processes and immune responses in the development of pathology of cows during pregnancy and postpartum periods, Kernychnyi S. P., Mizyk V. P., Dmytriv O. Ya., Betlinska T. V. (2020)
Stoyanovskyy V. G. - Dynamics of individual indicators of protein metabolism in the body of broiler chickens on the background of combined stress when included in the diet "Reasil Humic Vet" + "Laktin" and "Reasil Humic Health", Shevchuk M. O., Kolomiіets I. A., Kolotnytskyy V. A. (2020)
Lavryshyn Y. Y. - Influence of cadmium on the cellular part of the immune system of young cattle, Gutyj B. V., Leskiv K. Y., Hariv I. I., Yevtukh L. H., Shnaider V. L. (2020)
Leskiv K. Y. - Antioxidant status of piglets under nitrate-nitrite load and the action of corrective factors, Gutyj B. V., Gufriy D. F., Khalak V. I., Demchuk O. G. (2020)
Fares M. A. - Histological study of eyelid in Algerian locale bovine, Rahmoun D. E., Lieshchova M. A. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського