Вальтер А. А. - Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87, Дикий Н. П., Еременко Г. К., Ляшко Ю. В., Андреев А. В., Писанский А. И. (2011)
Дубовенко Ю. І. - Відновлення магнітного потенціалу в задачі Алексідзе (2011)
Емельянов В. А. - Инженерно-геологические и геоэкологические исследования глубоководной зоны Черного моря в 30-м рейсе НИС ''Владимир Паршин'' (2011)
Иванов В. А. - Моделирование активного метода борьбы с паводками, Овчаренко И. А., Прусов А. В. (2011)
Усенко О. В. - Применение формационного анализа сегодня (2011)
Віленський В. О. - Реакційноздатні похідні ріпакової олії для полімерних компаундів, Керча Ю. Ю., Дмитрієва Т. В., Гончаренко Л. А., Бортницький В. І., Глієва Г. Є. (2011)
Желтоножська Т. Б. - Міцелярні наноконтейнери на основі блок-кополімерів з хімічно комплементарними компонентами для токсичних нерозчинних у воді лікарських субстанцій, Недашківська В. В., Федорчук С. В., Парцевська С. В., Пермякова Н. М., Костенко Л. С. (2011)
Матвєєв Ю. І. - Синтез трифосфінотригідроксикалікс (2011)
Харламов А. И. - Новое вещество: молекулярные кристаллы фуллереноподобной N-содержащей молекулы углерода — (C50N10)O3H10, Кириллова Н. В. (2011)
Коршиков И. И. - Молекулярная филогенетика двухвойных сосен Украины: уточнение таксономического статуса на основе анализа аллозимной изменчивости, Пирко Я. В., Калафат Л. А., Горлова Е. М., Мудрик Е. А. (2011)
Позур В. В. - Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на дозрівання дендритних клітин in vitro (2011)
Грубская Л. В. - Энергетическое состояние митохондрий энтероцитов тонкой кишки крыс после действия рентгеновского излучения низкой мощности, Войцицкий В. М., Хижняк С. В. (2011)
Гуніна Л. М. - Комп'ютерне прогнозування фармакологічної активності L-карнітину на основі структурної формули, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Небесна Т. Ю., Олішевський C. В., Головащенко Р. В. (2011)
Войтешенко І. С. - Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Кульбачко Ю. Л. - Изменчивость биомассы дождевых червей (Lumbricidae) как отклик биоты на различные экологические условия в модельных экспериментах, Пахомов А. Е., Дидур О. А. (2011)
Третяк П. Р. - Приріст деревостанів старшого віку: екологічний аспект, Черневий Ю. І. (2011)
Божидарнік Т. В. - Інституціональні та економічні передумови формування сучасних підприємницьких структур у молокопродук-товому підкомплексі (2013)
Бойко О. В. - Маркетингове стратегічне планування збутової діяльності підприємства, Криштапюк Г. О. (2013)
Войтович С. Я. - Значення та тенденції становлення сфери послуг в Україні, Данилюк Т. І. (2013)
Герасимяк Н. В. - Теоретичні засади мотивації адміністративно-управлінського персоналу підприємства (2013)
Глубіцька Т. В. - Методика оцінки соціо-еколого-економічної доцільності впровадження природоохоронних інвестицій на хімічних підприємствах (2013)
Дзюбинський А. В. - Проблеми оцінки вартості рекреаційних територій, Дзюбинська О. В., Кравчук П. Я. (2013)
Димченко Н. С. - Рефлексивне управління та його роль в управлінській діяльності (2013)
Камінська І. М. - Основні стратегії активізації соціального діалогу в регіоні, Коленда Н. В. (2013)
Ковальчук О. В. - Загальні засади аналізу методів менеджменту, Загоруйко В. Л. (2013)
Ковальська Л. Л. - Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями удосконалення, Циганюк В. Л. (2013)
Кривов’язюк І. В. - Моделювання інформаційних потоків CRM-системи та оцінка ефективності їх впровадження на підприємстві, Рошкевич В. Ф., Стрільчук Р. М. (2013)
Крикавський Є. В. - Інформаційне забезпечення підтримки прогнозування виробництва машинобудівних підприємств, Волошин В. С., Петецький І. (2013)
Куцай Н. С. - Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості, Поміркована О. В. (2013)
Ліпич Л. Г. - Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням нетарифного регулювання, Кутикіна К. М. (2013)
Лорві І. Ф. - Особливості системи мотивації на лісогосподарських підприємствах, Читкайло М. В. (2013)
Матвійчук Т. О. - Геоінформаційна система як ефективний засіб організації логістичних зв’язків міста (2013)
Морохова В. О. - Перспективи розвитку цукробурякового виробництва України, Сай О. В. (2013)
Морохова В. О. - Системний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства, Соловей О. М. (2013)
Панюк Т. П. - Використання світового досвіду для вирішення проблем ринку праці в Україні (2013)
Полінкевич О. М. - Обґрунтування вибіркової сукупності промислових підприємств при дослідженні інноваційних бізнес-процесів (2013)
Стрижеус Л. В. - Проблема гендерної нерівності на ринку праці, Багнюк О. В. (2013)
Стрижеус Л. В. - Cутність та необхідність оцінки мотивації праці персоналу, Плахутіна Т. І. (2013)
Сяська О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду регулювання процесів водокористування та перспективи його застосування в Україні (2013)
Тендюк А. О. - Методичні підходи до оцінки результативності, якості та ефективності системи менеджменту підприємства, Васильківський С. М. (2013)
Черчик Л. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами (2013)
Болотов Д. В. - О макроскопической размерности неспиновых многообразий (2011)
Борисенко А. А. - О кривизне семейства кривых на плоскости, Голицына М. А. (2011)
Коломойцев Ю. С. - О приближении функций обобщенными средними Бохнера–Рисса в пространствах Харди Hp, 0
Муратов М. А. - Порядковая сходимость в эргодических теоремах в перестановочно инвариантных пространствах, Пашкова Ю. С., Рубштейн Б. А. (2011)
Ральченко К. В. - Наближення мультифрактальних процесів і полів абсолютно неперервними процесами (2011)
Грищенко О. Ю. - Розпаралелювання різницевих схем на основі ДС-алгоритму, Марцафей А. С., Федорова В. С. (2011)
Литвин О. М. - Про один метод побудови точних розв'язків крайової задачі для диференціального рівняння еліптичного типу в областях складної форми, Лобанова Л. С. (2011)
Малик І. В. - Асимптотика детермінованих диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу (2011)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних періодичних структурах, Чернуха О. Ю., Дмитрук В. А. (2011)
Глухов Ю. П. - Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки (2011)
Поляков В. Л. - Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Биореактор-фильтр (2011)
Шульга М. О. - Про одну змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань пластин в полярних координатах (2011)
Линчевский И. В. - Влияние магнитоупругого взаимодействия на скорость акустических волн в кубических ферродиэлектриках, Петрищев О. Н. (2011)
Шевчук В. А. - До побудови узагальнених граничних умов конвективного теплообміну тіл із середовищем через тонкі неплоскі покриття (2011)
Габелков С. В. - Кинетика кристаллизации наночастиц аморфного оксида циркония (2011)
Бахмутов В. Г. - Изменения главного магнитного поля и климата в XX веке, Мартазинова В. Ф., Иванова Е. К., Мельник Г. В. (2011)
Гладун В. В. - Обгрунтування шляхів освоєння нафтогазового потенціалу України (2011)
Дубовенко Ю. І. - До проблеми гравітаційного моніторингу геологічного середовища, Чорна О. А. (2011)
Лукин А. Е. - Открытие газоносных коллекторов гипогенно-метасоматической природы в кристаллических породах Украинского щита, Юзленко А. Т. (2011)
Мостовой С. В. - Математическое моделирование оценки старения природных и техногенных объектов в системах мониторинга, Мостовой В. С. (2011)
Томас Ан. - К вопросу о положении границы между визейским и серпуховским ярусами нижнего карбона в угленосной формации Львовско-Люблинского бассейна (Украина, Польша), Томас Ад., Шульга В. Ф. (2011)
Апостолова Р. Д. - Электролитическиe сульфиды Fe, Co, Ni в макетном литиевом аккумуляторе c электролитами на основе алкилкарбонатных электролитов с солями LiBOB и LiClO4, Коломоец О. В., Шембель Е. М., Присяжный В. Д., Глоба Н. И., Диамант В. А. (2011)
Марічев К. О. - Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації, Короткіх М. І., Кисельов А. В., Пехтерева Т. М., Бумагін М. О., Раєнко Г. Ф., Швайка О. П. (2011)
Савельєв Ю. В. - Створення нових лактозовмісних пінополіуретанів, здатних до деградації в навколишньому середовищі, Янович І. В., Марковська Л. А., Ахранович О. Р., Савельєва О. А., Робота Л. П. (2011)
Берестяна А. М. - Вікові зміни метилування ДНК сім'ядольних листків Linum usitatissimum за умови УФ-В опромінення, Гродзинський Д. М., Кріпка Г. В. (2011)
Григорян Р. Д. - Энергетическая концепция артериального давления (2011)
Кочевенко А. С. - Картування генів томата, задіяних у метаболізмі амінокислот з розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2011)
Блюм Я. Б. - Нитротирозилирование как посттрансляционная модификация растительного α-тубулина, Литвин Д. И., Красиленко Ю. А., Шеремет Я. А., Емец А. И. (2011)
Шевчук М. В. - Бензо (d)(1,3) дiоксолвмiснi похiднi -амiнофосфонових кислот: синтез та iнгiбування протеїнтирозинфосфатаз, Танчук В. Ю., Кононець Л. А., Кулік І. Б., Рибакова А. В., Романенко В. Д., Сорочинський А. Є., Вовк А. І., Кухар В. П. (2011)
Войтешенко І. С. - Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Ткачук З. Ю. - 2'-5'-Олігоаденілати та їх аналоги як модулятори активності протеїнкіназ, Козлов О. В., Дубей І. Я., Кухаренко А. П. (2011)
Комісарова М. С. - Популяційна структура та екологічна роль масових видів молюсків на шельфі острова Зміїний, Ємельянов І. Г., Дикий Є. О. (2011)
Бараш Ю. С. - Роль залізничного транспорту в соціально-економічному житті України (2012)
Андрушків Б. - Організація мобільних компактних паркінгів, стан і перспективи їх розвитку в умовах міського господарства (аспекти якості транспортного обслуговування), Погайдак О., Кирич Н., Керничний Б. (2012)
Головкова Л. С. - Розвиток трудоресурсного потенціалу залізничної галузі в контексті корпоратизації (2012)
Головкова А. Є. - Comment on peut transformer votre business aujourd’hui? Tendances de la transformation d’entreprise realisee par Mise en place du sap (2012)
Шкуліпа Л. В. - Соціально відповідальна реструктуризація залізничного транспорту в Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ (2012)
Топоркова О. А. - Витрати на будівельно-монтажні роботи – класифікація та порядок організації обліку, Шрубковська В. С. (2012)
Тесленко Т. В. - Історія реформування залізниць України (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Дослідження показників інтенсивності конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг (2012)
Шило Л. А. - Автоматизація обліку необоротних активів в структурному підрозділі, Железняк В. В., Груберт У. А. (2012)
Сокольська Р. Б. - Модель формування фінансових результатів підприємства, Зелікман В. Д. (2012)
Шерепа К. М. - Застосування методики факторного аналізу для визначення забезпеченості запасів на підприємстві (2012)
Чімбо Мікендзо Жозіан Ліонель - Государственное регулирование железнодорожного транспорта в демократической республике Конго (2012)
Білиця Ю. В. - Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства, Шульга А. В. (2012)
Бобиль В. В. - Удосконалення організації обліку преміювання та інших програм матеріального стимулювання в ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод", Адамян А. С. (2012)
Нечай А. А. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в транспорт України, Кассір В. В. (2012)
Сначов М. П. - Нормування виробничих запасів у структурних підрозділах залізниці, Абакумова Ю. С. (2012)
Бобровська О. Ю. - Методологічні засади використання технології бенчмаркінгу в стратегічному аналізі й прогнозуванні розвитку регіонів (2013)
Ткач А. А. - Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми (2013)
Копитко В. І. - Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті, Орловська О. В. (2013)
Ткач Т. В. - Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освітнього простору (2013)
Вертель В. В. - Соціальний розвиток персоналу транспортних підприємств (2013)
Близнюк Т. М. - Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту (2013)
Божок Н. О. - Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні (2013)
Дзюба В. І. - Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання (2013)
Шило Л. А. - Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації, Захаренко І. В., Касян Ю. В. (2013)
Кассір В. В. - Дослідження структурних змін оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування, Козаченко Ж. В. (2013)
Матусевич О. О. - Вартісні техніко-економічні показники та ефективність залізничних пасажирських перевезень (2013)
Момот А. В. - Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування (2013)
Сначов М. П. - Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціонування, Калашнік Я. О., Кошель В. В., Ломтєва І. М. (2013)
Тесленко Т. В. - Проблеми демографічної ситуації в Україні на початку ххі сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року (2013)
Топоркова О. А. - Організація документального контролю основних засобів на залізничному транспорті, Яцко Л. Ф. (2013)
Жидких Т. М. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов управління навчальним комплексом "коледж-академія" (2013)
Ковалёв В.И. - Коммуникативная компетентность личности как сверхзадача современного среднего образования (2013)
Просолович С. М. - Зміст, характеристика та перспективи розвитку професійної робітничої освіти в умовах ринкової економіки (2013)
Ризун Н. О. - Инновационная концепция повышения эффективности организации заочно-дистанционного обучения в вузе (2013)
Сорокіна Г. О. - Аналіз екологічного стану геосайтів Луганської області та їх використання для регіонального туризму (2013)
Ткачова Ю. Г. - Підліткова вагітність – трагедія сучасності (2013)
Усеинова Л. Ю. - Выявление мотивации к обучению взрослого населения Крыма (2013)
Берестенко О. Г. - Культура професійного спілкування як результат вдосконалення індивідуальних творчих здібностей особистості (2013)
Виселко А. Д. - Типи і види іншомовного занурення, функція і місце попереднього підготовчого занурення (2013)
Єфремова О. І. - Використання ігрових технологій з метою підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2013)
Ігнатович О. Г. - Проблема формування компетенцій самостійної діяльності у студентів-філологів (2013)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх практичних психологів до професійної взаємодії (2013)
Кокнова Т. А. - Висновки за результатами експериментального впровадження педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх перекладачів засобами навчально-ігрової діяльності (2013)
Кубанов Р. А. - Теоретичні засади організації навчальних тренінгів у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2013)
Курліщук І. І. - Медіаосвіта студентства у сучасних соціально-педагогічних тенденціях і проблемах (2013)
Лобода С. М. - Організаційно-педагогічні умови використання матеріалів педагогічної публіцистики в процесі підготовки майбутніх редакторів освітніх видань (2013)
Мустафаева Э. С. - Роль проектной методики при обучении устной разговорной английской речи студентов старших курсов (2013)
Певна С. Є. - Основні підходи до формування суб’єктної позиції особистості в освітньому процесі (2013)
Разорьонова М. В. - Використання прислів'їв на практичних заняттях з англійської мови (2013)
Сейдаметова З. Н. - Составляющие информационной компетентности инженеров-педагогов швейного профиля (2013)
Сердюкова О. Я. - Експериментальне впровадження системи розвитку педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної (виробничої) практики (2013)
Скібіна О. В. - Професійно-важливі якості особистості інженера-педагога (2013)
Сперанська-Скарга М. А. - Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування мотиваційного компоненту професійного іміджу майбутніх учителів філологічних дисциплін (2013)
Тархан Л. З. - Актуальные аспекты подготовки преподавателя профессиональной школы (2013)
Татаринов І. Є. - Туристичне краєзнавство на Луганщині: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Умерова Г. А. - Теоретический анализ понятий аналитической и информационно-аналитической компетентностей (2013)
Шарипова Э. Р. - Сущность профессиональной компетентности инженера-педагога (2013)
Шишкіна Т. М. - Практичні основи професійної підготовки майбутніх банківських працівників (2013)
Попова Ю. О. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності вчителів Великої Британії (2013)
Садова Н. О. - До витоків становлення порівняльної педагогіки як науки в США (2013)
Степаненко І. І. - Зміст, форми та методи правового виховання старшокласників у Великій Британії (2013)
Єлдинова І. М. - Зміст освітньої благодійної діяльності фонду Олександра фон Гумбольдта (2013)
Бикова В. О. - Центр кар’єри як науково-методичний центр управління процесом формування конкурентоздатного фахівця (2013)
Делянченко В. М. - Виховання навичок толерантної поведінки в полікультурному студентському середовищі (2013)
Ніколенко Л. М. - Критерії визначення сформованості лідерських якостей особистості у діяльності студентських громадських об’єднань (2013)
Жунсі Ху - Сутність та особливості поняття адаптація у науковій літературі (2013)
Чумак М. М. - Особливості підготовки студентів до успішного подолання кризових явищ під час навчання (2013)
Якібчук М. І. - Педагогічна модель як основна складова теоретико-методологічних засад формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Міняйлова А. В. - Компонентно-структурний аналіз гуманістичного виховання студентів (2013)
Трегубенко О. М. - Шляхи реалізації виховного потенціалу шкільної географії (2013)
Шкурін О. І. - Становлення сучасної моралі особистості (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бараш Ю. С. - Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні, Момот А. В. (2013)
Головкова Л. С. - Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією, Головкова А. Є. (2013)
Кассір В. В. - Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України, Нечай А. А. (2013)
Пархоменко Ю. Ю. - Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи (2013)
Бобиль В. В. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання, Калашнюк Д. В. (2013)
Сначов М. П. - Управління фінансовими ресурсами в інвестиційній діяльності залізничного транспорту, Захаренко І. В., Ломтєва І. М. (2013)
Тесленко Т. В. - Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень (2013)
Топоркова О. А. - Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект, Половинка Л. С. (2013)
Пікуліна Н. Ю. - Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі, Шило Л. А. (2013)
Железняк В. В. - Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку, Аберніхіна І. Г. (2013)
Бобиль В. В. - Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках (2013)
Задоя В. О. - Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища (2013)
Близнюк Т. М. - Methodological approaches to defining railways infrastructure charges (2013)
Буркальцева Д. Д. - Методологія розрахунку інтегральних показників безпеки за сферами економіки (2013)
Пінчук О. П. - Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехідних положеннях на залізничному транспорті, Недова І. Г. (2013)
Бородулькіна Т. О. - Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів (2011)
Дем’яненко С. Д. - Роль психологічних та психолінгвістичних поглядів О.О.Потебні про внутрішню форму слова в мовно-понятійній роботі зі старшими дошкільниками (2011)
Калмикова Л. О. - Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб’єкта мовленнєвої діяльності (2011)
Корніяка О. М. - Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів у період їх професійної адаптації (2011)
Крилова-Грек Ю. М. - Семантичні одиниці як складові перекладу іншомовного тексту (2011)
Куренчук Л. С. - Методологічні основи дослідження ділового спілкування державних службовців (2011)
Орап М. О. - Конструювання моделі мовленнєвої генези дітей молодшого шкільного віку (2011)
Румянцева И. М. - О "психопросодике" речи как разделе современной психофонетики в психолингвистике (2011)
Тарасюк І. В. - Мовна адаптація як різновид соціо-культурної адаптації мігрантів до іншомовного середовища (2011)
Фрейберга И. - Факторы формирования личностного смысла литературного произведения в дошкольном возрасте (2011)
Харченко Н. В. - Особливості поверхневого синтаксису міркувань дітей старшого дошкільного віку (2011)
Билан Н. И. - Перевод на английский язык простых каузативных синтаксических структур русского и украинского языков (2011)
Денисевич О. В. - Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження особливостей формування мовної картини світу (2011)
Карташкова Ф. И. - Английские соматические фразеологизмы: семантика и функционирование в тексте (2011)
Козак Л. В. - Комунікативна компетентність майбутнього інженера як психолінгвістична проблема (2011)
Коноваленко И. В. - Структура концепта "толерантность" (по данным ассоциативного эксперимента) (2011)
Круглякова Т. А. - Освоение письменной формы речи русско-испанскими билингвами (ошибки в диктанте) (2011)
Мкртычян С. В. - Детализация модели речемыслительного процесса в аспекте стилеобразования (2011)
Недашківська Т. Є. - Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту) (2011)
Саленкова Т. М. - Інформаційний зміст концепту революція в українській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2011)
Харченко О. В. - Кінокомедія як жанр відеовербального дискурсу США (2011)
Шашков И. А. - Интернет-сообщества религиозных ресурсов: лингвокультурологичекий и прагматический аспекты (2011)
Біличенко О. Л. - Літературний потік у відтворенні культурно-цивілізаційного процесу (2011)
Галацька В. Л. - Форми вираження авторської свідомості в сучасній журнальній театральній критиці (2011)
Клінкова Т. О. - Інмутація молодіжних організацій: від громадських до політичних (2011)
Кобєлєв О. М. - Аналіз посилань в інформаційно-аналітичній діяльності соціально-комунікаційних структур (2011)
Мороз В. Я. - Аксіологічна проблематика у релігійно-міфологічній літературі Давнього Сходу (2011)
Нагорняк М. В. - Основні чинники ефективності заголовочного комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми національної радіокомпанії) (2011)
Пожидаева И. В. - Виртуальная языковая личность блогера (на примерах женских общественно-политических блогов рунета и укрнета) (2011)
Субота В. М. - Дванадцять постулатів В. В. Різуна як теоретичне обґрунтування верифікації явища когнітивної обмеженості (на прикладі термінологічних систем, що функціонують у телепросторі) (2011)
Холод О. М. - Розрізнення понять "масова комунікація” і "психологічний вплив” (2011)
Зорин Н. А. - Опыт использования интратекального фибринолиза в хирургии массивных вентрикулярных кровоизлияний, Гарус Д. В., Григорук С. П., Гарус М. В. (2014)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних функцій у хворих за хронічної ішемії головного мозку в період відновлення після хірургічного втручання, Степаненко І. В., Глоба М. В., Солонович О. С., Сулій Л. М. (2014)
Дзенис Ю. Л. - Основные осложнения при лечении нетравматических внутримозговых гематом полушарий большого мозга (2014)
Бараненко Б. А. - Особенности метаболизма в травмированном полушарии большого мозга после экспериментальной черепно-мозговой травмы и трансплантации фетальной нервной ткани, Цымбалюк В. И., Васильева И. Г., Чопик Н. Г. (2014)
Педаченко Е. Г. - Нейрохирургическая служба в Украине, Сапон Н. А., Гук А. П., Никифорова А. Н. (2014)
Пятикоп В. А. - Эндоваскулярное лечение артериовенозных соустий в области пещеристого синуса, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г., Тесленко Д. С., Генкин А. В. (2014)
Паламар О. І. - Прогностичні критерії виживання хворих за наявності злоякісних краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2014)
Педаченко Е. Г. - Проблемы диагностики вестибулярных шванном, Скобская О. Е., Гудков В. В., Малышева А. Ю. (2014)
Резніченко В. І. - Спостереження вдалого хірургічного лікування травматичного ушкодження грудного відділу хребта за нестабільного проникаючого компресійно-уламкового перелому TХ хребця, Сенчик Ю. Ю., Черниш Є. В. (2014)
Мирсадыков Д. А. - Клиническое наблюдение каверномы глазницы, удаленной с использованием транскраниального фронтоорбитального доступа, Касымов Б. З., Абдумажитова М. М. (2014)
Полторацкая О. И. - Медицинский клей Сульфакрилат (2014)
Малышев О. Б. - 40 лет. Жизнь только начинается. . . К юбилею отделения нейрохирургии Севастопольской городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, Ющенко А. И., Вартанов С. В., Хрущ А. Л., Березюк М. В., Коста А. Н., Заболотный А. Д., Федулова Е. Н. (2014)
Белошицкий В. В. - Юбилейная конференция "Творческое наследие Александра Ивановича Арутюнова в развитии современной нейрохирургии", Никифорова А. Н. (2014)
Каменская О. И. - Стажировка по нейроанестезиологии на базе National Hospital for Neurology and Neurosurgery при поддержке оргкомитета Британо-Украинского симпозиума (2014)
Світлої пам’яті Людмили Миколаївни Зозулі (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Колядинська Т. - Cпірні питання зумовлює правова неврегульованість, Звірко В. (2014)
Миколайчук Л. - Фермери сподіваються, що їх вимоги будуть почуті (2014)
У Європі збільшуються площі покинутих сільгоспземель (2014)
Галаган Т. - Методичні основи розробки нормативів витрат на рекультивацію порушених земель (2014)
Третяк А. - Сертифікація прав на землю як складових права управління землекористуванням та необхідність їх відображення в бухгалтерському і кадастровому обліках, Вольська А., Ковалишин О. (2014)
Вітвіцька В. - Грошова оцінка як важливий чинник регулювання ринку сільськогосподарських земель (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Укрдержреєстр роз'яснює (2014)
Фермерам на замітку (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Дубина Д. В. - Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М. (2013)
Дідух Я. П. - Екологічні карти трилатерального біосферного резервату "Західне Полісся" (Шацький НПП) та їх аналіз, Фіцайло Т. В., Пашкевич Н. А., Мала Ю. І. (2013)
Сметана О. М. - Перспективи і проблеми розвитку Інгулецького регіонального екокоридору, Долина О. О., Ярощук Ю. В., Красова О. О., Рудюк Д. О. (2013)
Ільїнська А. П. - Сучасні підходи до класифікації плодів Brassicaceae (на прикладі видів флори України) (2013)
Бойко Г. В. - Ключ для визначення видів роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України (2013)
Бурда Р. І. - Трапляння інвазійних рослин в антропогенних екосистемах рівнинної України за широтним градієнтом (2013)
Багрікова Н. O. - Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна) (2013)
Звягінцева К. О. - Інвазійні види в урбанофлорі Харкова (2013)
Меженський В. М. - Дійсне обнародування назв трьох нотовидів (Malinae, Rosaceae) (2013)
Двірна Т. С. - Нове місцезнаходження Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. (Poaceae) на території України (2013)
Рифф Л. Е. - Asplenium lepidum C. Presl subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (Aspleniaceae) – новий для флори Східної Європи таксон папоротеподібних (2013)
Димитрова Л. В. - Лишайники ботанічного заказника "Лісники" (м. Київ) та їхні індикаторні властивості (2013)
Пірогов М. В. - Нові для України види ліхенофільних грибів – Arthonia phaeophysciae Grube & Matzer (Arthoniaceae) і Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw. (Anamorphic Ascomycota), Ходосовцев О. Є. (2013)
Любінська Л. Г. - Онтоморфогенез Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. (Fabaceae) і стан його локальної популяції в урочищі Чапля (Національний природний парк "Подільські Товтри"), Шевера М. В. (2013)
Мельник В. І. - Нові дані про поширення рідкісних видів Galanthus L. і Arum L. на Придніпровській височині, Діденко С. Я., Діденко І. П., Галушко О. С. (2013)
Бабенко О. А. - Нові місцезнаходження двох рідкісних видів макроміцетів у Північно-Західному Причорномор’ї (Україна), Попова О. М. (2013)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L., Негрецький В. А., Пушкарьов В. М., Контурська О. А., Рахметов Д. Б., Устінова А. Ю. (2013)
Придюк М. П. - Визначне досягнення білоруських мікологів. Рецензія: Гапиенко О.С., Шапорова Я.А. Флора Беларуси. Грибы. Т. 1. Boletales, Amanitales, Russulales / Под ред. акад. В.И. Парфенова (2013)
Тасєнкевич Л. О. - Рослинний покрив рівнинної України в пізньому кайнозої. Рецензія: Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені (2013)
Якубенко Б. Є. - Як "оцінити" довкілля? Рецензія: Дідух Я.П. Основи біоіндикації, Григорюк І. П. (2013)
Коваленко О. В. - З досвіду природоохоронної діяльності. Міжнародний конгрес "Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття: міжнародний обмін можливостями та досвідом практичного застосування" (Вілья де Лейва, Колумбія, 12-15 лютого 2013 р.), Гудкова Н. В. (2013)
Кондратюк С. Я. - Усмішка, пронесена через усе життя. Олена Григорівна Ромс (25.05.1934-01.03.2013), Попова Л. П., Федоренко Н. М. (2013)
Білик Т. М. - Символічна концепція іміджу (2011)
Гребенщикова Т. А. - Варианты дискурсивного воздействия в повседневном семейном диалоге, Зачесова И. А. (2011)
Гура Т. Є. - Мислекомунікація в структурі професійного мислення практичного психолога (2011)
Кловун Н. - Аналіз факторов, влияющих на формирование этнического самосознания личности, Пилипчук С. В. (2011)
Корніяка О. М. - Особливості розвитку комунікативної компетентності фахівців на різних етапах їх професійного становлення (2011)
Король Л. Д. - Білінгвізм: психолінгвістичний вимір (2011)
Костюченко О. М. - Статеві відмінності у прояві соціальної перцепції фахівців у галузі масових комунікацій (2011)
Мартинчук О. В. - Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (2011)
Побірченко Н. А. - Психологічний потенціал мотивації досягнень підростаючої особистості (2011)
Фомина Н. А. - Содержательный компонент этнических автостереотипов представителей различных поколений россиян, Тюшкевич Е. (2011)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні основи виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою (2011)
Волгіна О. О. - Динаміка соціолекту "argot" у сучасній французькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2011)
Гаврилащук О. Д. - Гендерний критерій психосоціальних особливостей вибору номінації адресата мовлення (2011)
Денисевич О. В. - Психосемантичні особливості асоціативного поля стимула реклама (2011)
Коляденко О. О. - Сценарійний підхід до вивчення концепту "страх” у художньому тексті (на прикладі творів М. В. Гоголя) (2011)
Ляшук Н. В. - Розгортання асоціативного поля лексеми очі в мовній свідомості сучасної молоді: психолінгвістичний експеримент (2011)
Миронова Т. Ю. - Генезис англоязычного отношения к исчисляемым и неисчисляемым существительным и их функция в авторском тексте (2011)
Недашківська Т. Є. - Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень (2011)
Оршинська Т. З. - Психо-семантичні характеристики англійських емоційно-експресивних вигуків (2011)
Пересторонина Д. В. - Использование двух языков детьми дошкольного возраста в ситуации игры (2011)
Полякова Т. Л. - Интернет-лингвистика как новое направление языкознания (2011)
Сахарова О. В. - Особливості презентації мовної особистості в драматургічному дискурсі (на матеріалі п’єси Ю. Щербака "Відкриття") (2011)
Чернишенко І. А. - Порівняльний аналіз структурної моделі концептів РОБОТА/WORK в етнічній свідомості носіїв української та англійської мов (2011)
Швець Н. В. - Співвідношення понять "термін" і "номен" (на матеріалі англійських іхтіонімів) (2011)
Швець Т. А. - Засоби вираження категорії імперативної модальності в сучасній французькій мові (2011)
Горошко Е. И. - Анализ гипертекста конвергентных медиа с позиции разработки методологии компьютерно-опосредствованной коммуникации (2011)
Дзеник С. В. - Комунікації Web 2. 0 у політичних паблік рилейшнз (2011)
Заболотна Т. В. - Формування в студентів стратегії опрацювання іншомовних автентичних текстів у мережі Інтернет: психолого-педагогічний аспект, Танана С. М. (2011)
Мороз В. Я. - Українська протореклама: сутність, витоки, функції (2011)
Тонкіх І. Ю. - Специфіка подання новин в українських Інтернет-ЗМІ (2011)
Холод О. М. - Психологічне і соціологічне підгрунтя формування теорій комунікаційних технологій (2011)
Дегтярьов С. І. - Професіоналізація бюрократичного апарату Російської імперії у контексті розбудови системи освіти (перша чверть ХІХ ст.) (2013)
Ладига О. І. - Окупаційна діяльність угорських військ на території України під час війни з СРСР (1941 – 1944 рр.) (2013)
Священко З. В. - Роль та значення селянської общини у проекті аграрної реформи Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2013)
Бурьян М. А. - Російсько-турецька війна (1877 – 1878): південно-кавказький театр бойових дій (2013)
Набока О. В. - Ч. В. Лежандр та політика США відносно Тайваню в 60 – 70-х роках ХІХ ст. (2013)
Пилипенко В. В. - Генрі Кіссінджер про роль Ірану у зовнішній політиці США на Близькому та Середньому Сході в епоху "холодної війни" (1946 – 1979 рр.) (2013)
Сосюкіна О. О. - Культурно-мистецькі відносини між Китайською Народною Республікою та Україною в 1950 – 1960 роки (2013)
Харьковский Р. Г. - Англо-французский договор 1890 г. и обострение колониального соперничества в Африке (2013)
Безега Т. М. - Особливості економічного розвитку Карпатської України (2013)
Забудкова О. А. - Об’єднання цукрозаводчиків 70 – 80-х рр. XIX ст. як передумова монополізації цукрової галузі (2013)
Кацеро В. О. - Політичні сили і благодійництво в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст. (на прикладі діяльності фонду "Соціальний захист") (2013)
Короткова О. О. - Правові і матеріальні основи соціальних змін в українському селі в умовах аграрної реформи 1906 – 1917 рр. (2013)
Левицька Н. М. - Студенти-гуманітарії України в контексті боротьби за свої права і свободи (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Петриків В. І. - Устрій, людність, соціально-економічний розвиток села Довге (Гірське) у XVI – XVIII ст. (2013)
Поляков А. В. - Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.) (2013)
Чумак О. Т. - Влияние немецких переселенцев на социально-экономическое развитие Юга Российской империи (1820 – 1914 гг.) (2013)
Краснікова О. В. - Хозарський каганат і становлення Київської держави у ІХ – Х століттях (2013)
Крюков В. Г. - Логіка і діалектика розуміння етноніму "бурджан” بُرْجَان / / у творах "описового” жанру арабської географічної писемної традиції доби раннього середньовіччя (2013)
Машевский О. П. - Чинник Чорноморських проток у міжнародних відносинах: західна історіографія проблеми (2013)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Деякі аспекти класифікації листів (на прикладі архівної творчої спадщини композитора Мейтуса Ю. С.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Безусько Л. Г. - Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-Овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г., Корнієнко О. М. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Порівняльний аналіз показників опушення видів роду Pilosella Vaill. (Asteraceae) флори Криму (2013)
Крицька Л. І. - Конспект роду Medicago L. (Fabaceae) у флорі України (2013)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2013)
Ярова О. А. - Систематична структура флори Національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2013)
Парнікоза І. Ю. - Deschampsia antarctica Desv. у Прибережній Антарктиці: видова унікальність чи довгочасні адаптивні стратегії?, Козерецька І. А., Андрєєв М. П., Кунах В. А. (2013)
Скляр В. Г. - Динаміка віталітетних параметрів популяцій лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: теоретичні засади та способи оцінки (2013)
Давидов Д. А. - Оцінка синантропізації лісових угруповань Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2013)
Гапоненко М. Б. - Перспективи культивування Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) з метою збереження виду в Україні, Іванніков Р. В. (2013)
Перегрим Ю. С. - Astragalus calycinus M. Bieb. (Fabaceae) — новий вид для флори України, Бронсков О. І., Перегрим М. М. (2013)
Тищенко О. В. - Знахідка Celastrus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі Різаний Яр (Черкаська обл.), Тищенко В. М., Кучерява Л. Ф. (2013)
Токарюк А. І. - Нове місцезнаходження Triglochin maritima L. (Juncaginaceae) в Українських Карпатах, Чорней І. І., Протопопова В. В. (2013)
Фатерига В. В. - Epipactis muelleri Godfery (Orchidaceae) — новий вид для флори України, Кройтц К. А. Й., Фатерига О. В., Райнхардт Ю. Райнхардт Ю. (2013)
Михайлюк Т. І. - Нові для флори України та рідкісні зелені й стрептофітові водорості з наземних місцезростань (2013)
Громакова А. Б. - Нові та рідкісні для Лівобережної України види лишайників із крейдяних відслонень (2013)
Бабенко О. А. - Епігейні гастероміцети Північно-Західного Причорномор'я (2013)
Тихоненко Ю. Я. - Нові знахідки Puccinia helianthi Schw. на Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. з України, Ейм М. К., Вілсон Е. Вілсон Е., Коритнянська В. Г. (2013)
Пірогов М. В. - Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petrak. & Sydow. — рідкісний вид ліхенофільних грибів на Заході України, Шаравара С. М. (2013)
Коршиков І. І. - Цитогенетичні аномалії в клітинах проростків Pinus pallasiana D. Don. (Pinaceae) із залізорудного відвалу Криворіжжя, Лаптєва О. В. (2013)
Ситник К. М. - Володимир Вернадський і сучасність (до 150-річчя від дня народження та 25-річчя заснування Комісії з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського НАН України), Андріанова Т. В. (2013)
Дідух Я. П. - Василь Семенович Ткаченко (до 75-річчя вченого), Дубина Д. В. (2013)
Шиян Н. М. - Історична колекція Й. К. Пачоського Гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD). Рецензія: Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Скарби Гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського. (2013)
Якубенко Б. Є. - Розбудова національної екомережі. Рецензія: Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Редактори: Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан., Григорюк І. П., Попович С. Ю. (2013)
Лукаш О. В. - Дослідження популяцій рідкісних видів рослин. Рецензія: Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Популяції рідкісних видів рослин: теоретичні засади та методика вивчення, Коломійчук В. П. (2013)
Тасєнкевич Л. О. - ІІ Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (14-16 травня 2013 р., м. Львів), Новіков А. В., Суп-Новікова М. Р., Одінцова А. В., Данилюк К. М. (2013)
Vereshchagina A. V. - Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process, Kuznetsov E. A. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища, Абраменко П. О. (2013)
Зоріна О. І. - Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу, Мкртичьян О. М. (2013)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Максимова Т. С. - Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу (2013)
Пасемко Г. П. - Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів, Шевченко С. В. (2013)
Червен І. І. - Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності, Шишка І. Б. (2013)
Шебанін В. С. - Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції, Данильченко Р. В. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України (2013)
Анічин Л. М. - Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гуторов О. І., Галкіна І. В. (2013)
Ткачук В. І. - Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур (2013)
Гоголь М. М. - Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах (2013)
Данкевич Є. М. - Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки (2013)
Морозова Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини (2013)
Пономарьова М. С. - організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК (2013)
Роганіна В. Є. - Планування розвитку овочівництва на основі інновацій (2013)
Рябенко Г. М. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Маковєєнко І. Е. (2013)
Сєвідова І. О. - Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції (2013)
Синявіна Ю. В. - Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle, Проценко Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Концептуальні основи стратегічного управління активами організації (2013)
Харенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Бобко В. В., Чернега І. І. (2013)
Бабан Т. О. - Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю (2013)
Бадалов Х. М. - Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Валетенко В. В. - Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2013)
Господаренко С. Г. - Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах (2013)
Гриб С. В. - Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур (2013)
Гунченко О. В. - Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Конюхова Н. В. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні (2013)
Овсюкова Ю. В. - Особливості визначення якості продукції тваринництва (2013)
Петренко А. В. - Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового під комплексу (2013)
Проценко Н. М. - Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства (2013)
Рябуха І. С. - Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку (2013)
Термоса І. О. - Виокремлення економічної категорії "реструктуризація" серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех. - Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Чаговець О. В. - Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Шевченко Е. В. - Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва (2013)
Ширма В. В. - Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва (2013)
Багрикова Н. А. - Синантропизация флоры Крымского Присивашья (2010)
Просянникова И. Б. - Паразитическая микобиота большой экспозиции цветочно-декоративных культур ботанического сада Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Мовлян Н. П. (2010)
Гольдин Е. Б. - Эпибионтная альгофлора афалин в черноморских дельфинариях (2010)
Потапенко И. Л. - Древесные растения аборигенной флоры в зеленом строительстве восточного района Южного берега Крыма (2010)
Будашкин Ю. И. - Новые материалы по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма, Савчук В. В. (2010)
Кобечинская В. Г. - Ведущие антропогенные факторы, нарушающие стабильность экосистем Ялтинского горно-лесного природного заповедника, Сволынский А. Д., Сволынский М. Д., Капитонов В. В. (2010)
Симагина Н. О. - Влияние аллелопатических взаимодействий на лигнификацию анатомических структур однолетних галофитов, Лысякова Н. Ю. (2010)
Отурина И. П. - Особенности динамики основных фотосинтетических пигментов и накопления биомассы у микроводоросли Scenedesmus sр. – представителя микроальгофлоры пресноводных экосистем, Макарова Е. И., Сидякин А. И. (2010)
Хаблак С. Г. - Корневая система Arabidopsis thaliana дикого типа расы Landsberg, Абдуллаева Я. А. (2010)
Николенко В. В. - Метод определения площади листовой поверхности декоративных сортов земляники, Котов С. Ф. (2010)
Пахомов А. Е. - Пространственная организация системы пороев слепыша Spalax microphthalmus, Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Жуков А. В. (2010)
Антонець Н. В. - Ресурси та репродукція популяції річкового бобра на Дніпропетровщіні (2010)
Иванов С. П. - Выращивание личинок диких пчел Hoplitis manicata и Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) в условиях избытка корма, Кобецкая М. А. (2010)
Острогляд А. Н. - О возможности воспроизведения карпатской породы медоносной пчелы (Apis mellifera carpatica) в условиях изолированной пасеки в предгорном Крыму (2010)
Ончуров М. В. - Сравнительное изучение сетей пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) в Крыму (2010)
Славгородская-Курпиева Л. Е. - Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Homoptera, Diaspididae) в садах предгорного Крыма и современные средства, ограничивающие ее вредоносность, Сизых Л. М. (2010)
Резник Е. П. - Разведение улиток Helix lucorum и Helix albescens (Helicidae) в условиях фермерского хозяйства в Крыму, Попов В. Н. (2010)
Никольская В. А. - Влияние окислительного стресса in vitro на процессы окислительной модификации белков и уровень молекул средней массы в сыворотке крови представителей Amphibia и Mammalia (2010)
Михайлов В. А. - Картографическая модель зональных ландшафтов Крымского полуострова (2010)
Шпанев А. М. - Стационар НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева как модель для изучения экосистемы агроландшафта каменной степи (2010)
Божко К. М. - Грунтово-геоботанічна характеристика та мікроморфологічні властивості едафотопів екосистеми "Капітанівський байрак" на прикладі схилу північної експозиції та тальвегу байраку, Білова Н. А. (2010)
Ибрагимова Э. Э. - Оценка последствий аэротехногенного загрязнения окружающей среды выбросами автомобильного транспорта по их гаметоцидному влиянию на высшие растения (2010)
Эмирова Д. Э. - Показатель стерильности мужского гаметофита Zea mays как критерий палинотоксичного влияния ксенобиотиков, Баличиева Д. В., Ибрагимова Э. Э. (2010)
Ивашов А. В. - Рецензия на книгу "Прокопенко О. В., Кунах О. М., Жуков О. В., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei)" (2010)
Сведения об авторах (2010)
Від редакції (2009)
Шаповалов Г. І. - Поховання на човнах у давніх слов’ян (2009)
Грабовецкий С. В. - Исследование якорных стоянок у о. Змеиный экспедицией "Филоксия" в 2007-2009 годах, Терещенко А. И., Кобалия Д. Р. (2009)
Ластенко А. В. - К вопросу о кораблекрушении в районе пос. Черноморское (2009)
Нефедов В. В. - Раскопки и подъем в 2008 году кормовой части судна казацкого типа 1736-1739 гг. (2009)
Остапенко М. А. - Про знахідку біля о. Хортиця корабельної гармати 1736-1739 років (2009)
Додонов Р. О. - Бій біля урочища Крива Лука та гідроархеологічна розвідка на Сіверському Донці (2009)
Кобалия Д. Р. - Типология судов и строительство Днепровской флотилии в конце XVII - I пол. XVIII в. (2009)
Штоквиш О. А. - Суднопідйомні операції радянських спецслужб: підводний човен "Пелікан" (2009)
Правдин В. И. - Работы с л/к "Свободная Россия" (репринт статьи из сборника "ЭПРОН", выпуск XVI-XVIII, 1936 год) (2009)
Гуляр С. А. - Юрий Николаевич Киклевич и его вклад в освоение континентального шельфа (2009)
Киклевич Ю. М. - Подводный Донбасс (2009)
Contents (2009)
Василевич Г. А. - Нормативные акты как источники права (2009)
Наливайко Л. Р. - Нормативно-правові гарантії державного ладу України (2009)
Лобода Ю. П. - Звичаєво-правова культура українського народу як наукова проблема теоретико-правової юриспруденції (2009)
Обрусна С. Ю. - Суд присяжних у суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. та у світлі судової реформи 1864 року (2009)
Бігун В. С. - Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) (2009)
Зозуля О. І. - Конституційне регулювання правового статусу президента України як глави держави (2009)
Гринько С. Д. - Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом (2009)
Апопій І. В. - Правові наслідки недійсності шлюбу для добросовісної особи (2009)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Особливості відкриття провадження у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (2009)
Ватрас В. А. - Особливості суб’єктного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин (2009)
Дякович М. М. - Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса (2009)
Угриновська О. І. - Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування (2009)
Яворська О. С. - Проблеми правового регулювання договірних зобов’язань про участь у фондах фінансування будівництва (2009)
Амангельды А. А. - Определение понятия "интеллектуальная собственность" в научной доктрине, международном праве и законодательстве Республики Казахстан (2009)
Пунда О. О. - Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади, Арзянцева Д. А. (2009)
Гук Б. М. - Проблеми дефініції поняття виконавчого провадження (2009)
Андрієвська Т. І. - Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки (2009)
Квіт Н. М. - Небанківська фінансова установа як кредитодавець за договором про іпотечний борг (кредит) (2009)
Курбанов К. - Некоторые вопросы определения критерия добросовестности приобретателя (2009)
Анасова Л. - К вопросу о правовой природе договора банковского вклада (2009)
Климовська І. Я. - Підстави припинення комерційного представництва (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України (2009)
Юркевич Ю. М. - Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду (2009)
Стецюк Л. Л. - До питання законодавчого закріплення самозахисту благ (2009)
Комлик В. В. - Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку (2009)
Рєзнікова В. В. - Послуга: господарсько-правовий аспект регулювання (2009)
Сурженко О. А. - Правові аспекти інноваційної діяльності (2009)
Домбровський С. Ф. - Новели у законодавстві про юридичну службу міністерств та інших органів виконавчої влади (2009)
Вісьтак М. Я. - Види міжнародно-правових актів, що є джерелами трудового права України (2009)
Стасів О. В. - Соціальна сутність сучасного трудового права та її конституційні витоки (2009)
Гринько С. В. - Основные теоретико-правовые предпосылки формирования понятия основания возникновения земельного правоотношения (2009)
Томин О. О. - Принципи державного управління в галузі мисливства та полювання в Україні (2009)
Бортняк В. А. - Поняття та склад адміністративно-правового механізму стягнення податкового боргу (2009)
Лучковська С. І. - Зміст валютного регулювання та його співвідношення з механізмом валютного контролю (2009)
Кузьменко О. А. - Міжбюджетні правовідносини в системі бюджетних правовідносин: особливості та види (2009)
Зезека Н. О. - Роль міжнародних стандартів менеджменту в оптимізації системи управління надання соціальних послуг в Україні (2009)
Драган О. В. - Правові наслідки діяльності фінансових посередників на вітчизняних ринках фінансових послуг (2009)
Галкіна О. В. - Обов’язок із сплати як складової частини податкового обов’язку (2009)
Єрошенко Б. В. - Реалізація регуляторно-фінансової політики як засіб обмеження монополізму на ринку страхових послуг (2009)
Тупчієнко Д. Л. - Інвестиційне майбутнє страхових компаній (2009)
Колб О. Г. - Головні показники визначення кримінологічної обстановки в місцях позбавлення волі, Чечель Н. О. (2009)
Бурдін В. М. - До питання про "спеціальну неосудність” (2009)
Палюх Л. М. - Особливості правового регулювання виконання примусових заходів виховного характеру за кримінальним законодавством України (2009)
Яцишин М. М. - Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права (2009)
Федорчук І. М. - До питання щодо врахування обставин, які обтяжують покарання за кримінальним правом України (2009)
Ніколаєнко Т. Б. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн (2009)
Олашин М. М. - Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: тлумачення оціночних ознак складу злочину (2009)
Шаблистий В. В. - Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан (2009)
Сийплокі М. В. - Особливості об’єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2009)
Кузнецова Л. О. - Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн (2009)
Багрій М. В. - Значення слідчих версій у тактиці збирання та перевірки непрямих доказів у кримінальному судочинстві України (2009)
Гаджиев К. - Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий (2009)
Капітанчук Л. Ю. - Окремі питання розслідування порушень державного кордону України за участю нелегальних мігрантів (2009)
Скільська Л. Д. - Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність (2009)
Деркаченко Ю. В. - Міжнародні процедури і механізми імплементації усиновлення в Австрії (2009)
Ткаченко Є. В. - Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу (2009)
Олуйко В. М. - Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів (2009)
Ченцов В. В. - Митна служба в системі державного управління в зарубіжних країнах: компаративний аналіз (2009)
Дрешпак В. М. - Взаємний зв’язок образів, символів і функцій державного управління (2009)
Вавринчук М. П. - Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин (2009)
Жолдыбай М. О. - Приоритеты реформирования системы государственного управления Республики Казахстан (2009)
Фурман Р. Ф. - Інформаційне забезпечення органів державної влади: проблеми та шляхи їх подолання (2009)
Пантелейчук І. В. - Харизматичний фактор як складова іміджу державного службовця (2009)
Гаман Т. В. - Роль морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців у сучасних умовах (2009)
Сидоренко Н. С. - Структурний підхід до формування професійної культури державних службовців (2009)
Лєкарь Т. В. - Проблеми формування в Україні управлінців нової генерації третього тисячоліття (2009)
Хорошенюк О. В. - Принципи організації та діяльності системи публічної служби в Україні (2009)
Кучерук Д. Г. - Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі (2009)
Підгородецька С. М. - Деякі аспекти сутності інновацій та інноваційної політики держави (на прикладі України та Німеччини), Захарчук К. О., Гернего Ю. О. (2009)
Борейко В. І. - Стратегічні напрями економічного розвитку України (2009)
Гавриш В. П. - Інвестиційні процеси в сільському господарстві, Гулько Л. Г., Гавриш Г. І. (2009)
Кучерук Т. Г. - Регіоналізація: об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку (2009)
Гармаш О. М. - Концептуальні засади механізму формування логістичного центру (2009)
Калда К. О. - Економічна ефективність формування клієнтської бази авіакомпанії (2009)
Панчук А. С. - Моніторинг організації стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств (2009)
Тарасюк М. В. - Принципи контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Мороз В. М. - Освіта як фактор впливу на формування якісних характеристик трудового потенціалу (2009)
Збаржевецька Л. Д. - Соціально-економічні регулятори інноваційної активності найманих працівників (2009)
Синчак В. П. - Податкові інструменти у фінансовому забезпеченні сільгоспвиробників в умовах вступу України до СОТ (2009)
Бахур Н. В. - Підвищення рівня інвестиційної безпеки України на основі розвитку лізингу (2009)
Кулінська А. В. - Роль фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери (2009)
Султанова З. М. - Формирование современного менеджмента в официальной статистике (2009)
Культенко О. В. - Психологічна структура та особливості діяльності працівників національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2009)
Персоналії (2009)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2009)
Інформація для авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Руденко М. И. - Анализ флоры высших сосудистых растений Крымского природного заповедника (2010)
Фатерыга В. В. - Эколого-биологическая структура флоры высокоможжевеловых лесов Южного берега Крыма в условиях рекреационного воздействия (2010)
Багрикова Н. А. - Адвентивные виды в сегетальных сообществах Крыма (2010)
Саркина И. С. - Макромицеты (Basidiomycetes: Russulaceae) буковых лесов горного Крыма (2010)
Киселева Г. А. - Полихеты в ассоциациях водорослей акватории Карадага, Колова К. А., Молчанова Ю. В. (2010)
Будашкин Ю. И. - Дополнения по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма, Савчук В. В. (2010)
Каролинский Е. А. - Новые находки булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) в Харьковской области Украины, Савчук В. В. (2010)
Нужна А. Д. - Наездники-ихневмониды подсемейства Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) фауны Крыма (2010)
Беднарская Е. В. - Эколого-фаунистические характеристики сообществ хищных простигматических клещей пещер горного Крыма (2010)
Котов С. Ф. - Влияние плотности ценопопуляции на жизненность, рост и размерную структуру Halimione pedunculata (2010)
Чмелева С. И. - Оптимизация питательной среды для получения каллусных культур олеандра обыкновенного (Nerium oleander), Ширина А. О., Маркевич Л. Э. (2010)
Николенко В. В. - Структура соцветий декоративных сортов рода Fragaria (2010)
Королева А. В. - Сравнительный анализ электрофоретического состава белков печени и мышечной ткани морского ерша, обитающего в бухтах с различным антропогенным воздействием, Залевская И. Н. (2010)
Иванов С. П. - Выращивание личинок диких пчел Hoplitis manicata и Osmia cornuta (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) в условиях избытка искусственного корма, Кобецкая М. А. (2010)
Резник Е. П. - Особенности распространения и размерные показатели моллюсков семейства Helicidae на территории Карадагского природного заповедника, Калиновский П. С. (2010)
Георгиев Г. Л. - Предпосылки развития малого и среднего бизнеса в сфере зеленого туризма в контексте устойчивости, Мадгєрова Р. Х. (2010)
Парубец О. В. - Система хозяйствования как фактор трансформации физико-географических процессов в Крыму в XX–XXI веках (2010)
Смирнова И. А. - Аккумуляция тяжелых металлов в организме волка (Canis lupus) антропогенно трансформированных биогеоценозов юго-востока Украины (2010)
Фатерыга А. В. - "Краснокнижные" виды складчатокрылых ос (Hymenoptera, Vespidae) на карте Крыма, Иванов С. П. (2010)
Сведения об авторах (2010)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторные свойства ксенон-катомаса, Графов А. П., Демьяненко С. А., Селиванская И. А. (2010)
Левицкий А. П. - Экспериментальная профилактика и тера-пия с помощью инулина и кверцетина атрофии костной ткани пародонта крыс с токсическим гепатитом, Макаренко О. А., Россаханова Л. Н., Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование использования адаптогенов для коррекции показателей минерального обмена и микробиоценоза в полости рта (2010)
Терешина Т. П. - Частота выявления хронического кандидоза полости рта и его обострений, Романова Ю. Г., Заградская Е. Л. (2010)
Журочко Е. И. - Диагностика и лечение деструктивных форм периодонтита у больных на фоне дисбиоза полости рта, Чепурова Н. И., Россаханова Л. Н. (2010)
Волкова О. С. - Отдаленные результаты применения препарата "Лецитин-2" у больных с множественным ка-риесом зубов, Рябоконь Е. Н. (2010)
Новикова М. А. - Местное применение композиции антиоксидантов с эссенциальными жирными кислотами в комплексном ле-чении больных генерализованным пародонтитом в стадии обострения (2010)
Рожко Е. П. - Влияние зубных паст, включающих растительные экстракты, на функциональное состояние циркуляторного русла при хроническом катаральном гингивите (2010)
Ткачук Н. И. - Клиническая эффективность применения зубного эликсира, содержащего хлорогеновую кислоту, при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, Скиба В. Я. (2010)
Коваль О. В. - Клінічна ефективність різних методів дезінфекції кореневих каналів в ендодонтичній практиці, Дєньга О. В. (2010)
Безруков С. Г. - Влияние активного дренирования на восстановление кровотока в ранние сроки заживления по-слеоперационных ран в эксперименте и клинике, Заитова Р. Ю. (2010)
Бом К. Г. - Результаты микробиологического анализа содержимого постэкстракционных лунок с использо-ванием индексов Р. Уиттекера и Р. Дажо, Постникова О. Н. (2010)
Джерелей А. А. - Результаты коррекции тревожно-обсессивно-фобического психосоматического состояния у хирургических стоматологических больных, Романенко И. Г. (2010)
Воловар О. С. - Клінічна характеристика сполучної тканини організму при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба методом іридодіагностики з урахуванням стану склер, патології органа зору, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2010)
Комский М. П. - Динамика местных симптомов хронической стадии одонтогенного остеомиелита нижней челюсти при приме-нении прямой региональной лимфотропной терапии (2010)
Нагірний Я. П. - Вплив гострої травми на ультраструктурні зміни клітин окістя у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2010)
Васильчук О. С. - Вплив матеріалу базису ортодонтичних апаратів, виготовлених з поліпропілену, на стан мікробного балансу ротової порожнини у дітей при лікуванні зубо-щелепних аномалій (2010)
Дєньга О. В. - Розповсюдженість зубо-щелепних аномалій у дітей з ДЦП, Мірчук Б. М., Бруніч Т. Д. (2010)
Нідзельський М. Я. - Стійкість акрилових пластмас, що використовуються в стоматології до дії плісеневих грибів, Криничко Л. Р. (2010)
Косенко Д. К. - Комплексная профилактика основных стоматологических заболеваний у детей при ортодонтиче-ском лечении, Деньга О. В. (2010)
Крячко А. Г. - Шляхи підвищення надання якості стоматологічної допомоги, Романенко І. Г. (2010)
Куцевляк В. И. - Анатомическая классификация повреждений костей лицевого скелета, Панченко В. Н. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологии АМН Украины за 80 лет. V. Развитие института. Подготовка научно-педагогических кадров, Косенко К. Н. (2010)
Профессор Соколов Николай Николаевич – 120 лет со дня рождения (2010)
Профессор Сергей Михайлович Шувалов (к 60-летию со дня рождения) (2010)
Сукманський Олег Іванович –(до 80-ліття від дня народження) (2010)
Проблемна комісія МОЗ та АМН України "Стоматологія” повідомляє (2010)
Правила подготовки материалов к печати в журнале "Вестник стоматологии” (2010)
Багрикова Н. А. - Анализ адвентивной фракции флоры природных заповедников Керченского полуострова (Крым) (2011)
Будашкин Ю. И. - Новые сведения по фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма, Пузанов Д. В. (2011)
Костин С. Ю. - Ареалогический анализ авифауны горного Крыма (2011)
Ostroglyad A. N. - The artificial breeding of the drones for the purebred reproduction of bees in the conditions of the unisolated apiary, Ivashov А. V. (2011)
Вахрушева Л. П. - Возрастная структура ценопопуляций Colchicum ancyrense в петрофитной степи Красногвардейского района Крыма, Бурлака Д. В. (2011)
Баглаева Л. Ю. - Динамика микробоценоза семян шалфея мускатного (Salvia sclarea) при длительном хранении (2011)
Хаблак С. Г. - Модификационная изменчивость развития корневой системы у Arabidopsis thaliana, Абдуллаева Я. А. (2011)
Шевченко С. В. - Некоторые особенности эмбриологии орхидей Cephalanthera damasonium и Dactylorhiza romana, Теплицкая Л. М. (2011)
Пичугин В. С. - Распространение Scutellaria orientalis в Крыму (2011)
Комісарова М. С. - Структура локальних популяцій Rapana venosa на піщаних субстратах шельфу Кримського півострова (2011)
Разумейко В. Н. - Особенности распределения кровососущих комаров комплекса Anopheles в бассейне реки Салгир, Ивашов А. В. (2011)
Иванов С. П. - Состав гнезд и соотношение полов в потомстве диких пчел Heriades crenulatus (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae), Кобецкая М. А. (2011)
Антонець Н. В. - Особливості фенотипічної мінливості нориць (Microtus levis) у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику (2011)
Гольдин Е. Б. - Эколого-биологическое значение терпенов и их практическое использование: методологические аспекты, Гольдина В. Г. (2011)
Журба Р. Г. - Валидизация метода количественного определения генетически модифицированного сырья растительного происхождения, Журба А. Г., Симчук А. П. (2011)
Лолойко А. А. - Особенности биосинтеза эфирного масла в семенном потомстве полыни эстрагон (Artemisia dracunculus), Петришина Н. Н., Невкрытая Н. В., Марченко М. П. (2011)
Никольская В. А. - Влияние окислительного стресса in vitro на уровень молекул средней массы в сыворотке крови и гемолизате эритроцитов Sus scrofa (2011)
Шибко А. Н. - Динамика накопления эфирного масла и изменчивость его компонентного состава в течение суток у Hyssopus officinalis в условиях предгорного Крыма, Аксенов Ю. В. (2011)
Мамчук И. В. - Формирование системы управления экологической безопасностью предприятий химической промышленности в процессах реструктуризации (2011)
Русев И. Т. - Пестицид ДДТ как провоцирующий фактор активизации паразитарной экосистемы туляремии на острове Бирючий (2011)
Горбунов Р. В. - Собственная диссимметрия склоновых локальных ландшафтных комплексов (2011)
Потемкина Н. В. - Комплексная оценка территории центрального парка города Белогорск (2011)
Халявина С. В. - Редкие и исчезающие виды водных и прибрежно-водных растений в коллекции ботанического сада Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Маслов И. И. (2011)
Мишнев В. Г. - О мрачных страницах истории российской биологии (1930–1980 гг.) (2011)
Сведения об авторах (2011)
Афанасьева Е. С. - О граничном поведении кольцевых Q-гомеоморфизмов на римановых многообразиях (2011)
Качурівський Р. І. - Про обмежені при t∈R+ розв'язки диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу, Пелюх Г. П. (2011)
Козаченко Ю. В. - Точність та надійність підрахунку інтегралів методом Монте-Карло, Млавець Ю. Ю. (2011)
Колодяжний В. М. - Щодо утворення сімейств атомарних радіальних базисних функцій, Лісіна О. Ю. (2011)
Мартынюк-Черниенко Ю. А. - О глобальном существовании решений множества дифференциальных уравнений (2011)
Грицик В. В. - Ідентифікація інформації на основі функціональних перетворень періодичних Ateb-функцій, Дронюк І. М., Назаркевич М. А. (2011)
Матичин И. И. - Управление системами с дробными производными в условиях конфликта (2011)
Михалевич В. М. - Многократный выбор решения при наличии одной из форм принципа гарантированного результата (2011)
Глухов Ю. П. - Об одной динамической задаче для многослойной плиты на жестком основании (2011)
Ефимова Т. Л. - Решение задачи о свободных колебаниях прямоугольных пластин из градиентных материалов (2011)
Кубенко В. Д. - Действие нестационарной нагрузки на поверхность упругой полосы, Гавриленко В. В., Тарлаковский Д. В. (2011)
Мазнев А. В. - Регулярные прецессии гиростата с переменным гиростатическим моментом под действием потенциальных и гироскопических сил (2011)
Вахненко В. О. - Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка–Паркеса для опису взаємодії солітону з періодичною хвилею (2011)
Жуйков В. Я. - Особенности перемежающихся хаотических процессов в кусочно-непрерывных системах, Кириленко А. В., Количенко М. Е. (2011)
Іванов М. І. - Термодинамічні властивості розплавів систем Al–Y (La, Eu, Yb), Березуцький В. В., Шевченко М. О., Кудін В. Г., Судавцова В. С. (2011)
Гладун В. В. - Перспективи нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області (2011)
Гордиенко В. В. - Новые определения глубинного теплового потока Земли в Карпатском регионе, Гордиенко И. В. (2011)
Мостовой В. С. - Оптимальные оценки нелинейных параметров в моделях сейсмоакустического мониторинга, Мостовой С. В. (2011)
Полонский А. Б. - Характеристики ветрового волнения Черного моря, Фомин В. В., Гармашов А. В. (2011)
Андрюшина О. С. - Дослідження динаміки вивільнення фолієвої кислоти з фолатвмісних поліуретансечовин, Закашун Т. Є., Демченко І. Б., Рожнова Р. А. (2011)
Теребіленко К. В. - Синтез M2ILn(PO4)(MVIO4) (MI — Na, K; MVI — Mo, W) в умовах кристалізації з розчинів-розплавів, Затовський І. В., Теребіленко Л. В., Слободяник М. С. (2011)
Самченко Ю. М. - Термочувствительные сополимерные гидрогели с регулируемой температурой фазового перехода, Коновалова В. В., Коротич Е. И., Полторацкая Т. П., Побегай А. А., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2011)
Шабликіна О. В. - Взаємодія 3-арил(гетарил)-2-імінокумаринів з алкілюючими агентами, Іщенко В. В., Хиля В. П. (2011)
Соколик О. А. - Анализ влияния озона на сывороточный альбумин с применением флуоресцентных зондов на основе тозилатов 2- и 4-(4-диметиламинофенил)-1-этенил)-1-алкилпиридиния (ДСП), Дюбко Т. С., Козин Ю. И., Федюняева И. А., Паценкер Л. Д. (2011)
Цимбал Н. В. - Сайтспецифічна ендонуклеазна активність нитчастої ціанобактерії Plectonema boryanum, Самойленко В. А., Товкач Ф. І. (2011)
Шейко О. А. - Оцінка властивостей особин рослин як основа прогнозування стану популяцій рідкісних та зникаючих видів, Мусатенко Л. І. (2011)
Кравец В. С. - Влияние низких температур на уровень эндогенных брассиностероидов, Кретинин С. В., Деревянчук М. В., Драч С. В., Литвиновская Р. П., Хрипач В. А. (2011)
Непийвода Х. Д. - Виживаність 3D-культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі, Гарманчук Л. В., Перепелиціна О. М., Cкачкова О. В., Храновська Н. М., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. (2011)
Кучков В. Н. - Количественное определение связанного с эритроцитами лошади криопротектора методом криоскопии, Зинченко В. Д. (2011)
Сорокин В. А. - Фазовая диаграмма цинкового комплекса ДНК в щелочном растворе, Валеев В. А., Усенко Е. Л. (2011)
Григоренко Я. М. - Математическое моделирование функциональной нагрузки при поражении твердых тканей зуба кариесом, Григоренко А. Я., Копытко М. Ф., Москаленко А. Н., Хоменко Л. А. (2011)
Сергеєва І. Є. - Порівняльна характеристика жирнокислотного спектра в діагностичних фізіологічних середовищах хворих на генералізований пародонтит, Брюзгіна Т. С. (2011)
Дільна Н. З. - Про симетричні розв'язки одного класу нелінійних диференціальних рівнянь (2011)
Заболотний Я. В. - Застосування розділяючого перетворення в одній задачі про неперетинні області (2011)
Жук П. Ф. - Паралельне обчислення нерухомої точки циклічного оператора, Бондаренко Л. М. (2011)
Олийнык Б. В. - Реализуемость прямых произведений групп преобразований изометриями метрических пространств (2011)
Щерба А. И. - Устойчивость единичного шара пространства Минковского (2011)
Богатирьова Ю. О. - Примітивні програмні алгебри функцій множинних (мультимножинних) аргументів та значень, Буй Д. Б., Редько В. Н. (2011)
Пынько А. П. - Оптимизация секвенциальных исчислений для конечнозначных логик с определителем равенства (2011)
Стоян В. А. - Ідентифікаційно-псевдоінверсний підхід до побудови математичних моделей лінійних дискретно спостережуваних розподілених просторово-часових систем, Голодюк Д. А. (2011)
Григоренко А. Я. - О напряженно-деформированном состоянии ортотропных толстостенных прямоугольных пластин, Бергулев А. C., Яремченко C. Н. (2011)
Малюга В. С. - Численный расчет акустического поля эоловых тонов (2011)
Поляков В. Л. - К расчету неустановившегося биофильтрования (2011)
Шевченко В. П. - Упругие колебания трехслойных пластин в случае плоского торца, Алтухов Е. В., Фоменко М. В. (2011)
Гальченко С. Н. - Рентгенофлуоресцентный анализ с компенсацией негативного влияния эффекта нестабильности рентгеновской возбуждающей системы, Коротков П. А., Кириленко Е. К. (2011)
Плющай І. В. - Електронний, зарядовий та магнітний стани точкових дефектів в монокристалах кремнію, Макара В. А., Плющай О. І. (2011)
Даниленко В. А. - Хвильові розв'язки нелокальної моделі блокового середовища, Скуратівський С. І. (2011)
Дреус А. Ю. - Математическое моделирование тепловых процессов в гравийных фильтрах гидрогеологических скважин, Кожевников А. А., Лысенко Е. Е., Судаков А. К. (2011)
Полонский А. Б. - Долгопериодная изменчивость температуры пикноклина в Черном море в ХХ и начале ХХІ cтолетия, Шокурова И. Г. (2011)
Тяпкин К. Ф. - Новые представления о природе сил, под действием которых возникают землетрясения и образовались тектонические структуры Земли: общность и отличия, Анциферов А. В., Довбнич М. М., Тиркель М. Г. (2011)
Надтока О. М. - Поліметакрилати з азофрагментами в бічних ланцюгах як матеріали для нелінійної оптики та оптичного запису інформації (2011)
Ткаленко Д. А. - Кінетика формування захисних шарів у присутності інгібіторів корозії металів, Вишневська Ю. П. (2011)
Туров В. В. - Влияние нанокремнеземов на параметры прорастания семян и состояние воды в частично дегидратированных корнях пшеницы, Юхименко Е. В. (2011)
Артюшенко М. В. - Мультифрактальный анализ биоразнообразия и ценотической структуры сообщества растений по данным дистанционного зондирования, Зуб Л. Н., Подгородецкая Л. В., Федоровский А. Д. (2011)
Брыков В. А. - Метаболическая активность митохондрий корней гороха в условиях моделированной микрогравитации, Генерозова И. П., Шугаев А. Г., Кордюм Е. Л. (2011)
Карпець Ю. В. - Вплив екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала та теплостійкість колеоптилів пшениці, Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Дмитрієв О. П. (2011)
Кочевенко А. С. - Характеристика гена IPMD-SSU1 Lycopersicon esculentum та його роль у біосинтезі лейцину, Ферні А. Р. (2011)
Циганкова В. А. - Виділення з клітин рослин малих регуляторних si/miRNA з антинематодною активністю, Андрусевіч Я. В., Блюм Я. Б. (2011)
Колесник Ю. М. - Биохимические механизмы регуляции продукции энергии в условиях экспериментальной острой церебральной ишемии, Чекман И. С., Беленичев И. Ф., Павлов С. В., Горчакова Н. А., Бухтиярова Н. В., Яковлева И. Ю. (2011)
Балакіна М. М. - Ефективність домембранних методів очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відходів (2011)
Щербак В. І. - Екологічні наслідки видобування піску в різнотипних водних об'єктах мегаполіса, Якушин В. М., Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. (2011)
Шаповалов Г. И. - Подводная археология Запорожья: достижения и перспективы (2010)
Гаврилюк Н. А. - Археологічний комплекс Запорізької верфі та підйом суден Дніпровської флотилії біля острова Хортиця, Остапенко М. А. (2010)
Кобалия Д. Р. - Исследование корабельных комплексов 1737-1739 годов на Старом Днепре, Нефедов В. В. (2010)
Шелеметьєва Т. І. - Ґудзики часів російсько-турецької війни 1735-1739 років з фондової збірки національного заповідника "Хортиця" (2010)
Нефедов В. В. - Подъем кормы запорожской бригантины и работы ЭПАР в 2007 году (2010)
Ластенко А. В. - К вопросу о месте гибели Азовской флотилии под командованием П.П. Бредаля в 1737 году (2010)
Бестер О. - Реставрація козацького човна 1738 року (2010)
Кобалия Д. Р. - Традиции различных корабельных школ в создании Днепровской флотилии (2010)
Манштейн Х.-Г. - Штурм и оборона Очакова В 1737 году. (Из "Записок о России генерала Манштейна") (2010)
Вілінов Ю. А. - Як підіймали "Запорізьку чайку” (нотатки учасника експедиції) (2010)
Додонов Р. О. - Проект "Запорожская бригантина” (2010)
Ивашов А. В. - К вопросу о содержании современной экологии (2011)
Багрикова Н. А. - Изучение сегетальной растительности Украины с позиций эколого-флористического подхода: история, современное состояние, перспективы (2011)
Будашкин Ю. И. - Дополнения к фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма (2011)
Матрухан Т. І. - Біорізноманіття орнітокомплексів малих річок Північного Приазов’я: сучасний стан і шляхи збереження (2011)
Коба В. П. - Некоторые особенности внутрипопуляционной дифференциации Pinus pallasiana в связи с пирогенной адаптацией (2011)
Вахрушева Л. П. - Пространственная структура ценопопуляции Colchicum ancyrense в петрофитной степи Красногвардейского района (Крым) (2011)
Хом’як І. В. - Фітоідикаційна характеристика трансформації рослинних угруповань відновлюваної природної рослинності Центрального Полісся (2011)
Жалдак С. Н. - Эколого-ценотические особенности Ambrosia artemisiifolia в условиях предгорного Крыма (2011)
Хаблак С. Г. - Cтроение корневой системы Arabidopsis thaliana у мутантной линии g protein alpha subunit1-3 (GPA1-3), Абдуллаева Я. А. (2011)
Куртсеитова Э. Э. - Изучение масличности и качественного состава эфирного масла экотипов видов рода Mentha флоры Крыма (2011)
Фатерыга А. В. - Состав опылителей видов рода Scrophularia (Scrophulariaceae) флоры Крыма со специальным рассмотрением складчатокрылых ос (Hymenoptera, Vespidae) (2011)
Иванов С. П. - Отклонения в порядке размещения полов и нарушения соответствия "масса – пол" в гнездах пчел-мегахилид (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Сообщение I, Кобецкая М. А. (2011)
Иванов С. П. - Строение гнезд пчелы Osmia dimidiata (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae), обнаруженных в гнездах-ловушках в Крыму, Фатерыга А. В. (2011)
Русев И. Т. - Паразитофауна курганчиковых мышей и их гнезд в двух природных очагах туляремии Северо-Западного Причерноморья, Дашевская Е. И. (2011)
Антонец Н. В. - Горно-крымская лисица (Vulpes vulpes krymea-montana) в Карадагском природном заповеднике, Ярыш В. Л., Товпинец Н. Н. (2011)
Симчук А. П. - Сравнительный анализ белкового полиморфизма зеленой дубовой (Tortrix viridana) и палевой (Aleimma loeflingiana) листоверток, Ивашов А. В. (2011)
Гольдин Е. Б. - Определение уровня биоцидной активности природных популяций цианобактерий (2011)
Волкова Л. А. - Еколого-географічне дослідження території Рівненської області, Кушнірук Ю. С. (2011)
Егорова Н. А. - Разработка методических основ клеточной селекции лаванды in vitro на устойчивость к NaCl (2011)
Сведения об авторах (2011)
Правила для авторов журнала "Экосистемы, их оптимизация и охрана" (2011)
Гірник М. О. - Цілі функції із заданим зростанням їх характеристик (2011)
Лукьянова Т. А. - Об экспоненциальной устойчивости нейронной сети Хопфилда на временной шкале (2011)
Мартинюк О. В. - Багатоточкова задача для одного класу диференціально-операторних рівнянь (2011)
Петров Е. В. - Гармоничность грассманова отображения подмногообразий в группе Гейзенберга (2011)
Юрачківський А. П. - Узагальнення теореми Арцела–Асколі (2011)
Бомба А. Я. - Моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово викривлених анізотропних пластів, Теребус А. В. (2011)
Кривонос Ю. Г. - Пряма і обернена задачі моделювання мовного апарату людини, Крак Ю. В., Стеля І. О. (2011)
Кузнєцов І. М. - Асимптотичний аналіз внеску немонотонних траєкторій у відмову системи обслуговування (2011)
Галазюк В. А. - Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі з плоскою пеленою теплових джерел або диполів, Кіт Г. С. (2011)
Григоренко Я. М. - Динамічна стійкість оболонок обертання з гофрованою формою твірної, Беспалова О. І., Урусова Г. П. (2011)
Кубенко В. Д. - Нестационарная нагрузка на поверхности упругой полуплоскости (2011)
Корниенко Ю. В. - Накопление фаз фурье-компонент при наблюдении объекта с помощью телескопа с составной апертурой, Скуратовский С. И. (2011)
Красовський М. О. - Електрохімічна корозія α-Al матриці та фази Mg2Si нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu в 0,1 М розчині NaCl, Лавренко В. О. (2011)
Бицань Є. М. - Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль у в'язці реологічних тіл Фойгта (2011)
Еремеев В. Н. - Проявление фазы Эль-Ниньо — Южное колебание в географическом положении внутритропической зоны конвергенции, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2011)
Лукінов В. В. - Природна енергетична складова в метаноутворенні та розв'язанні газодинамічних явищ, Пимоненко Л. І., Бурчак О. В., Суворов Д. А. (2011)
Совга О. Є. - Оцінка асиміляційної місткості екосистеми Дніпровського лиману щодо нафтопродуктів як метод нормування їх скиду в акваторію лиману, Мезенцева І. В., Любарцева С. П. (2011)
Желтоножская Т. Б. - Наноструктурированные триблок-сополимеры, образующие интрамолекулярные поликомплексы, как ионпроводящие матрицы для солнечных элементов и литиевых батарей, Шембель Е. М., Куницкая Л. Р., Беркова С. А., Максюта И. М., Гомза Ю. П. (2011)
Насєдкін Д. Б. - Вивчення графенових наноблоків у терморозширеному графіті, Бабіч І. В., Плюто Ю. В. (2011)
Стецишин Ю. Б. - Структура та властивості олігоестерного термочутливого наношару, прищепленого до поверхні скла, Жолобко О. Ю., Коструба А. М., Земла Ю. В., Форнал K. С., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Будковські A. В., Воронов С. А. (2011)
Новицкая В. Н. - Функциональная морфология, сопряжение мембранных и метаболических функций у ядерных эритроцитов Scorpaena porcus P. в условиях экспериментальной гипоксии, Солдатов А. А., Парфенова И. А. (2011)
Харчук І. В. - Морфофункціональний стан підшлункової залози за умов канцерогенезу товстого кишечнику та введення потенційного протипухлинного препарату похідного малеіміду, Островська Г. В., Пристопюк В. С., Рибальченко В. К. (2011)
Шерепітко Д. В. - Оцінка локусу Rsv1 як детермінанти стійкості до місцевих штамів вірусу мозаїки сої, Шерепітко В. В., Бойко А. Л. (2011)
Корчинська Л. В. - Порівняння впливу піриміфосметилу та діазинону на скоротливу активність скелетних м'язів, Ноздренко Д. М., Мірошниченко М. С. (2011)
Орел В. Е. - Локалізація і візуалізація нанокомпозита на основі 99mTc-пірфотех з наночастинками Fe3O4 та KCl при радіочастотній гіпертермії карциносаркоми Уокер-256 за даними сцинтиграфічних зображень, Ніколов М. О., Дзятковська І. І., Ярошенко О. Ю., Макаренко А. В., Камінська А. Л., Ткаченко М. М., Щепотін І. Б. (2011)
Пілінська М. А. - Використання модифікованого тесту ''G2 bleomycin sensitivity assay'' для виявлення прихованої хромосомної нестабільності у хворих на рак легенів, Дибський С. С., Дибська О. Б., Швайко Л. І. (2011)
Шеметун О. В. - Індукція ефекту свідка в соматичних клітинах людини при дії рентгенівського опромінення in vitro в малих та високих дозах (2011)
Балакіна М. М. - Регенерація поліамідних мембран у процесі очищення дренажних вод полігона твердих побутових відходів (2011)
Ковальчук І. А. - Очищення урановмісних підземних вод мікробіологічним методом, Хлопась О. О., Корнілович Б. Ю., Гвоздяк П. І., Маковецький О. Л. (2011)
Кобалия Д. Р. - Возможна ли археология Второй мировой? (2011)
Додонов Р. О. - Wreck-и сорок першого року (2011)
Воронов С. О. - Транспорт "Армения": невідома трагедія (2011)
Елкин А. В. - Находка экспедиции "Неизвестный Азов-2011" (2011)
Штоквиш О. А. - Бойові дії та пошук радянських субмарин, загиблих на Чорному морі у 1941 році (2011)
Кудимов А. В. - По слідам загиблої флотилії (2011)
Грабовецкий С. В. - Обследование подводной лодки типа "Щ" у острова Змеиный, Терещенко А. И., Кобалия Д. Р. (2011)
Буря С. П. - Трагедия транспорта "Зальцбург" и гибель подводной лодки "М-118", Алексеев И. В. (2011)
Корчагин К. А. - Это – "Фрунзе"! (2011)
Корчагин А. В. - Сейф комиссара (2011)
Гончаров А. Н. - Погружение на "Тистлегорм" (2011)
Наукове життя (2011)
Вавричук В. Г. - Про чисельне розв'язування задачі Коші для рівняння теплопровідності в частково необмежених областях на основі інтегральних рівнянь, Хапко Р. С. (2011)
Качанова И. А. - Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом (2011)
Кміть І. Я. - Фредгольмовість періодичних задач для систем рівнянь біжучих хвиль, Рекке Л. (2011)
Ковтонюк Д. А. - О граничном поведении регулярных решений уравнений Бельтрами, Петков И. В., Рязанов В. И. (2011)
Лінчук Ю. С. - Комутанти операторів композиції, породжених параболічними автоморфізмами одиничного круга (2011)
Михайлец В. А. - О спектре сингулярных возмущений полупериодических операторов, Молибога В. Н. (2011)
Шкляр Т. Б. - Про структуру глобальних атракторів неавтономних систем без єдиності (2011)
Михалевич В. М. - К критерию при многократном выборе решения (2011)
Чикрий А. А. - К теореме об обратном образе для L⊗B-измеримых многозначных отображений, Раппопорт И. С. (2011)
Чуб И. А. - Конечный метод поиска глобального минимума задачи размещения прямоугольных объектов, Новожилова М. В. (2011)
Глухов Ю. П. - Многослойная предварительно напряженная плита на жестком основании при воздействии подвижной нагрузки. Плоская задача (2011)
Камінський А. О. - Дослідження переміщення берегів двох колінеарних тріщин рівної довжини, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2011)
Лоза И. А. - Неосесимметричные колебания полого неоднородного шара с пьезокерамическими слоями (2011)
Ремета Е. Ю. - Релятивистское приближение для определения положений минимумов дифференциальных сечений и точек полной спиновой поляризации процесса упругого рассеяния электронов на тяжелых атомах, Келемен В. И. (2011)
Богданов С. Е. - Влияние низкоэнергетической ультразвуковой обработки в постоянном магнитном поле на структуру стали 20, Мазанко В. Ф., Храновская Е. Н., Богданов Е. И. (2011)
Даниленко В. А. - Розподіл сил у структурованому середовищі в полі сили тяжіння, Микуляк С. В. (2011)
Даргейко Л. Ф. - Оценка нефтегазоперспективности участков территории методом пространственной интерполяции Колмогорова, Федоровский А. Д., Лукин А. Е., Порушкевич А. Ю. (2011)
Радковець Н. Я. - Геолого-палеоокеанографічні аспекти генезису верхньовендських ''чорносланцевих'' фосфоритоносних відкладів Волино-Подільського сегмента континентальної окраїни Палеотетісу (2011)
Семененко В. П. - Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1), Гіріч А. Л. (2011)
Шпортюк З. М. - Вплив просочування природного газу на наземний хлорофільний індекс та позицію червоного краю спектрів відбиття пшениці над газовим родовищем, Сибірцева О. М., Дугін C. С. (2011)
Давиденко Н. А. - Эффект отрицательной фотопроводимости в пленках полимерного диэлектрика, содержащих разнометаллический комплекс MnIII/Cd, Давиденко И. И., Кокозей В. Н., Студзинский С. Л., Маханькова В. Г., Тонкопиева Л. С., Чигорин Э. Н. (2011)
Івасів В. В. - Фізико-хімічні властивості поверхні B2O3–P2O5–MeOx/SiO2 каталізаторів та їх вплив на параметри процесу альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом, Піх З. Г., Жизневський В. М., Небесний Р. В. (2011)
Ковальчук І. А. - Сорбція іонів Cr(VI) і U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами, Голембіовський А. О., Корнілович Б. Ю. (2011)
Горда А. І. - Біосинтез ліпідів у Chlorellа vulgaris Beijer. за дії Mn2+, Zn2+, Cu2+ та Pb2+, Грубінко В.В. (2011)
Євтушенко М. Ю. - Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря, Демченко В. О. (2011)
Жирнов В. В. - Влияние сверхмалых доз β-излучения (90Sr) на осмотическую резистентность эритроцитов человека на фоне модификации активности ионных потоков, Яковенко И. Н., Грубская Л. В. (2011)
Бальон Я. Г. - Інгібіція адренокортикальної функції розчином o,n'-ДДД (хлодитану) в дослідах in vitro та in vivo, Резніков О. Г., Тронько М. Д., Пастер І. П., Сімуров О. В. (2011)
Лановенко І. І. - Реактивність кисневотранспортної системи та генез гіпоксії при гіпоплазії кровотворення, Гащук Г. П. (2011)
Сергеева И. Е. - К вопросу о механизмах нарушений иммунного ответа и обмена липидов в патогенезе генерализованного п-родонтита обострившегося течения (2011)
Гаврилюк Н. А. - Международная Летняя школа археологов "Исследование археологических памятников кочевых цивилизаций на территории микрозоны Иссык-Кульской котловины" (2012)
Плоских В. В. - Из истории гидроархеологических исследований на озере Иссык-Куль (2012)
Лукашев Н. В. - Античные и средневековые городища на дне Иссык-Куля, Лукашева С. С. (2012)
Плоских В. М. - В поисках раннехристианского монастыря и мощей святого Матфея на Иссык-Куле (2012)
Колесников А. А. - Подводные работы на пакетботе у острова Манок в Тайланде (2012)
Алиев Д. - Исследований прибрежных и подводных памятников Каспия (2012)
Нефедов В. В. - Корабельные фальконеты 1736-39 гг. из реки Днепр у о. Хортица (2012)
Ластенко А. В. - К вопросу о маркировке на казенной части гладкоствольных орудий (2012)
Воронов С. О. - Підйом танка "Шерман" у Черкаській області (2012)
Додонов Р. О. - "Титанік": сто років на дні (2012)
Наукове життя (2012)
Platonov A. N. - Electronic Spectroscopy Evidence of Compensatory Replacement VIMgIVSi →- VI(Al, Cr3+)IVAl in Mantle Enstatites, Khomenko V. M., Langer K., Matsyuk S. S. (2010)
Мельников В. С. - Псевдоморфное замещение бритолита Азовского цирконий-редкоземельного месторождения: роль метамиктности и метасоматоза, Гречановская Е. Е. (2010)
Шабалін Б. Г. - Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду Са1-х SrхCe(Ti2-y, Zry)O7 (0 ≤ х ≤ 1; 1 ≤ у ≤ 2), Тітов Ю. О., Чумак В. В., Вишневський О. А. (2010)
Лавриненко О. М. - Утворення ультрадисперсних феритів заліза, кобальту і цинку на поверхні сталі (2010)
Кравченко Г. Л. - О природе богатых ильменитом горнблендитов и карбонатных пород Куксунгура (Западное Приазовье) (2010)
Артеменко Г. В. - Эволюция кислого и среднего вулканизма в зеленокаменных поясах Украинского щита и Воронежского, Самборская И. А., Вильковский В. А., Швайка И. А. (2010)
Шумлянський Л. В. - Геохімічні та ізотопно-геохімічні особливості порід Федорівського ільменіт-апатитового родовища, Коростенський плутон (2010)
Павлова О. О. - Геохронометрія докембрійських зон діафторезу в кристалічних породах північно-західної частини Українського щита, Пономаренко О. М. (2010)
Кононенко Л. В. - Кинетика сорбции цезия-137 и стронция-90 глинами, Колябина И. Л., Маничев В. И., Коромысличенко Т. И. (2010)
Осьмачко Л. С. - Взаимозависимость особенностей цирконов и деформационных показателей пород Орехово-Павлоградской межблоковой зоны, Демедюк В. В. (2010)
Степанюк Л. М. - К проблеме взаимосвязи деформаций и кристаллизации циркона (2010)
Нашi автори (2010)
Каменских Л. Н. - О новых видах адвентивной флоры Карадагского природного заповедника, Потапенко И. Л. (2012)
Зильберварг И. Р. - Анализ насаждений территории Дворца культуры профсоюзов города Симферополя, Песковец С. А., Зильберварг Е. В. (2012)
Андреева Н. А. - Бактерио- и фитопланктон прибрежных вольеров с дельфинами (бухта Казачья), Остапчук Т. В., Лискун О. В. (2012)
Будашкин Ю. И. - Второе дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма, Савчук В. В. (2012)
Проценко Ю. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae) коллекции Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Фатерыга А. В., Иванов С. П., Пузанов Д. В. (2012)
Гаркуша Л. Я. - Состав, структура и современное экологическое состояние "дубков" лесостепного пояса предгорного Крыма, Багрова Л. А. (2012)
Гольдин Е. Б. - Микроскопическая альгофлора Карадагского дельфинария (2012)
Рыбка Т. С. - Зоопланктон литорали разнотипных водных объектов города Киева и его сезонная динамика (2012)
Коба В. П. - Динамика сезонного прироста побегов и хвои Pinus pallasiana в условиях южного макросклона Главной гряды Крымских гор (2012)
Пичугин В. С. - Эндемы Крыма рода Scutellaria (Lamiaceae) (2012)
Симчук А. П. - Влияние генетической изменчивости дуба пушистого и зеленой дубовой листовертки на компоненты приспособленности ее паразита Brachimeria intermedia (Hymenoptera: Chalcididae), Ивашов А. В., Оберемок В. В., Гюрбюз М. Ф. (2012)
Савушкина И. Г. - Влияние индивидуальных особенностей деревьев дуба пушистого на видовой состав и плотность листогрызущих насекомых весенне-летнего комплекса (2012)
Скляр В. Г. - Особливості онтогенетичного розвитку сосни звичайної (Pinus sylvestris) в різних лісових екосистемах Новгород-Сіверського Полісся (2012)
Фатерыга А. В. - Экология опыления видов рода Epipactis (Orchidaceae) в Крыму, Иванов С. П. (2012)
Кобечинская В. Г. - Динамика развития и цветения орхидеи кокушника комарникового (Gymnadenia conopsea) в Крыму, Отурина И. П., Сверкунова Н. В. (2012)
Иванов С. П. - Состав гнезд и соотношение полов в потомстве диких пчел Hoplitis manicata (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) в Крыму, Кобецкая М. А., Фатерыга А. В. (2012)
Корольов О. В. - Порівняльний аналіз трофічних переваг Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) за різних умов лабораторного утримання, Бригадиренко В. В. (2012)
Русев И. Т. - Мелкие млекопитающие целинных степных и антропогенных ценозов территории Тарутинского полигона, Закусило В. Н., Радьков Д. В. (2012)
Антонец Н. В. - К вопросу о диагностике фоновых видов мелких млекопитающих Днепровско-Орельского заповедника, Балалаев А. К. (2012)
Пархоменко А. Л. - Биологическая защита нута (Cicer arietinum) от нутового минера (Liriomyza cicerina) в условиях Крыма, Пархоменко Т. Ю., Дидович С. В., Мельничук Т. Н. (2012)
Макарова Е. И. - Методы изучения взаимодействий между растениями: экспериментальный и статический подходы, Котов С. Ф. (2012)
Kolesnikov S. V. - Application of remote sensing technologies to determine the diversity of steppe vegetation (2012)
Волкова Л. А. - Екологічні аспекти використання поверхневих вод західного Полісся України, Орлов В. О. (2012)
Орлов В. А. - Экологические аспекты использования поверхностного стока для подпитки систем оборотного водоснабжения промышленного предприятия, Волкова Л. А., Литвиненко Л. Л. (2012)
Партика Т. В. - Особливості кількісних змін водорозчинної органічної речовини в болотних едафотопах Верхньодністерського Передкарпаття внаслідок торф’яних пожеж, Гамкало З. Г., Бедернічек Т. Ю. (2012)
Журба Р. Г. - Анализ вероятности заражения кишечной палочки генетически модифицированными фрагментами днк в природе на примере генетически модифицированной сои линии GTS40-3-2 (2012)
Руденко Н. В. - Аналіз ризику захворюваності населення залежно від якості атмосферного повітря (2012)
Михальська Л. М. - Визначення залишків флорасуламу в рослинах озимої пшениці, Швартау В. В., Омельчук С. Т. (2012)
Сведения об авторах (2012)
Волчков В. В. - Обращение локального преобразования Помпейю на двухточечно-однородных пространствах, Волчков Вит. В. (2011)
Дашкова О. Ю. - Об одном классе модулей над групповыми кольцами локально разрешимых групп с условием min−nnd (2011)
Ломако Т. В. - Теоремы сходимости и компактности для уравнений Бельтрами с ограничениями теоретико-множественного типа (2011)
Тамразов П. М. - Полиномиальная проблема Смейла (2011)
Сергиенко И. В. - Решение некоторых обратных задач теплопроводности для составной пластины с использованием псевдообратных матриц, Дейнека В. С. (2011)
Стоян Ю. Г. - Построение свободной от радикалов Φ-функции для шара и неориентированного многогранника, Чугай А. М. (2011)
Быстров В. М. - О влиянии геометрических характеристик покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала, Зеленский В. С., Ясинский В. В. (2011)
Семенюк Н. П. - О расчете закритического поведения цилиндрических гофрированных оболочек при внешнем давлении, Жукова Н. Б., Иванова Н. И. (2011)
Хорошун А. С. - Об одном условии практической устойчивости движения (2011)
Токарєв С. В. - Вплив полімерної матриці на властивості напівпровідникових кластерів CdS, Ільчук Г. А., Кусьнеж В. В., Шевчук О. М., Долинська Л. В., Токарев В. С. (2011)
Шаповал А. А. - Інтенсивність теплообміну при кипінні води на пористих поверхнях з волокнистою структурою (2011)
Глинчук М. Д. - Влияние поверхности на тензор модулей упругости, Скороход В. В., Елисеев Е. А., Хист В. В., Зауличный В. Я. (2011)
Єршова О. Г. - Дослідження впливу легування бором на десорбцію водню з механічних сплавів системи Mg–Fe–B–H (2011)
Белевцев Р. Я. - Происхождение и эволюция внешних геосфер: газоводной атмосферы, кислого океана, свободного атмосферного кислорода и возникновение жизни (2011)
Даниленко В. А. - Інваріантні розв'язки нелокальної моделі самогравітуючого геосередовища, Скуратівський С. І. (2011)
Коваленко В. А. - Остракоды плиоценовых отложений Керченского полуострова (2011)
Бондарь Ю. В. - Радиационно-химический синтез аминосодержащего адсорбента на основе нетканых полипропиленовых волокон, Плющай И. В. (2011)
Бортишевський В. А. - Інжектована протонна провідність спряжених полімерів при високих температурах, Каменських Д. С., Мельникова С. Л., Кухар В. П. (2011)
Головатюк В. М. - Синтез нових сульфоніламідних похідних п'ятичленних циклічних сульфонів шляхом метатезису із закриттям циклу, Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2011)
Олексенко Л. П. - Використання твердофазних полізарядних наносистем на основі мангану в реакціях каталітичного окиснення, Заславський О. М., Слободяник М. С. (2011)
Галатенко Н. А. - Аналіз біосумісності силіконових ендопротезів методом культури тканин та за допомогою імплантаційного тесту, Кулєш Д. В., Пінчук В. Д., Наражайко Л. Ф., Карпік Е. Н. (2011)
Гришко В. М. - Аутекологія видів і сортів Hemerocallis L. (розвиток генеративної сфери) в умовах техногенного забруднення, Чипиляк Т. Ф. (2011)
Копіч В. М. - Вивчення впливу сольового стресу та абсцизової кислоти на активність ліпоксигеназ кукурудзи, Харченко О. В. (2011)
Гродзинский Д. М. - Влияние магнитного изотопа магния-25 на пострадиационное восстановление клеток Saccharomyces cerevisiae, Евстюхина Т. А., Кольтовер В. К., Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А. (2011)
Чехун В. Ф. - Ризики тривалої дії мікрохвильового випромінювання засобів стільникового зв'язку на організм людини, Якименко І. Л., Цибулін О. С., Сидорик Є. П. (2011)
Каглян О. Є. - Сучасне радіонуклідне забруднення прісноводних риб України, Гудков Д. І., Кленус В. Г., Кузьменко М. І., Широка З. О., Ткаченко В. О., Мельник М. К., Поморцева Н. А., Юрчук Л. П., Назаров О. Б. (2011)
Шульгина Л. В. - Мониторинг ресурсного потенциала как инструмент управления устойчивым экономическим развитием предприятий, Псарева Н. Ю., Овсянников С. В. (2014)
Збарська А. В. - Оптимізація розмірів малих сільських підприємств, Липов’як-Мєлкозьорова А. І. (2014)
Резнік Н. П. - Взаємозалежність задоволення роботою та результативності діяльності державних службовців, Ковач Г. І. (2014)
Петренко Н. О. - Сутність корпоративної культури та її вплив на систему кадрової політики підприємства (2014)
Reznik N. P. - Resource concept in strategic management systems, Dymczyk R. (2014)
Козар В. В. - Ефективність використання трудового потенціалу за умов модернізації економіки (2014)
Kucherenko M. O. - State investment regulation in Ukraine (2014)
Лопатюк Р. І. - Оцінка інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості (2014)
Малюга Л. М. - Управління трансфером і комерціалізацією інновацій (2014)
Огановська А. В. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: концептуальні аспекти (2014)
Myagkova O. V. - Мotivations for mergers and acquisitions: pros and cons (2014)
Непочатенко О. О. - Розвиток теорії управління як основа конкурентоспроможності сільського господарства, Транченко Л. В., Транченко О. М. (2014)
Вишнівська Н. В. - Сучасні питання реформування міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Khachaturyan K. V. - Methodological approaches to the analysis of innovations in governmental management (2014)
Боровик П. М. - Удосконалення державного регулювання експорту тваринницької продукції, Колотуха С. М., Тригубенко О. С. (2014)
Климик Г. В. - Основні тенденції розвитку сільськогосподарського машинобудування України в контексті зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Мамонова Г. В. - Шляхи оптимізації кредитно-інвестиційної діяльності банків України, Побоча К. П. (2014)
Прокопчук О. Т. - Тенденції та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні, Улянич Ю. В. (2014)
Малярчук Т. В. - Актуальні проблеми державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно та можливі шляхи їх подолання, Четверик В. С. (2014)
Білошкурська З. П. - Проблеми законодавчо-правової бази інноваційної діяльності в сільському господарстві України, Рибак О. О. (2014)
Спектор О. М. - Шляхи реформування нотаріальної діяльності в Україні в контексті міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду, Негода В. О. (2014)
Машковська Л. В. - Сфера некомерційного господарювання: підстави, передумови, похідні та супутні відносини (2014)
Дяченко С. В. - Поняття наказного провадження, Воронов М. П., Базя Я. О. (2014)
Дяченко С. В. - Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в Україні та в Республіці Білорусь, Воронов М. П., Нерода Ю. Ю. (2014)
Іванський А. Й. - Міжнародно-правове регулювання захисту світового океану від забруднення, Сухопара М. (2014)
Воронов М. П. - Майнові права дитини як самостійного суб’єкта сімейних правовідносин (2014)
Боков В. А. - Проблемы и перспективы сохранения и восстановления биологического и ландшафтного разнообразия Крыма и итоги работы II международной конференции "Биоразнообразие и устойчивое развитие" (2012)
Позаченюк Е. А. - Флористические связи Крыма с точки зрения позиционных отношений (2012)
Бактыбаева З. Б. - Флора и растительность рек степной зоны Башкирского Зауралья, Ямалов С. М. (2012)
Олійник М. П. - Флора перелогів Бистрицько-Тлумацького опілля (2012)
Лохова Д. С. - Видовой состав и эколого-географические характеристики диатомовых водорослей перифитона стеклянных пластин при разных сроках их экспозиции (Карантинная бухта, Черное море) (2012)
Моисеева Е. В. - Коллекция представителей рода рододендрон (Rhododendron) в ботаническом саду Б. М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета, Баранова Т. В., Воронин А. А., Кузнецов Б. И. (2012)
Харкевич Х. О. - Первые исследования фауны и экологии тихоходок (Tardigrada) Каркинитского залива (Крым, Черное море) (2012)
Ануфриева Е. В. - Разнообразие ракообразных в гиперсоленом озере Херсонесское (Крым), Шадрин Н. В. (2012)
Ниточко М. И. - Структура и динамика населения жужелиц и чернотелок (Coleoptera: Carabidae, Tenebrionidae) песчаной степи Черноморского биосферного заповедника НАН Украины (2012)
Ковалева М. А. - Макрозообентос скал акватории Карадагского природного заповедника (юго-восточный Крым) (2012)
Гетьман Т. П. - Ихтиоцены прибрежного аквального комплекса мыса Херсонес (Черное море) (2012)
Шупова Т. В. - Обитание удода (Upupa epops) в условиях антропических трансформаций ландшафтов (2012)
Шахматова О. А. - Отклик гидробионтов на стрессовые факторы морских экосистем (2012)
Гольдин Е. Б. - Массовые виды цианобактерий и микроводорослей в экосистемах: межвидовые взаимоотношения и ко-эволюционный процесс (2012)
Брянцева Ю. В. - Пространственное распределение основных параметров фитопланктона в северной части Черного моря, Горбунов В. П. (2012)
Ковардаков С. А. - Структурно-функциональные характеристики донного фитоценоза бухты круглой (Севастополь), Празукин А. В. (2012)
Стельмах Л. В. - Эколого-физиологические основы биоразнообразия фитопланктона Черного моря, Мансурова И. М. (2012)
Котюк Л. А. - Біохімічні особливості Dracocephalum moldavica у зв’язку з інтродукцією в умовах Полісся України, Вергун О. М., Рахметов Д. Б. (2012)
Іваненко О. М. - Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів Київського плато (2012)
Джулай А. А. - Межгодовая изменчивость содержания пигментов и поглощения света фитопланктоном в прибрежных водах Черного моря в районе Севастополя (2012)
Георгиева Е. Ю. - Особенности суточной изменчивости фитопланктона северо-западного шельфа Черного моря в осенний период (2012)
Бурда Р. И. - Значение репродуктивного усилия в процессе антропогенной миграции Amorpha fruticosa (Fabaceae), Игнатюк А. А. (2012)
Иванова Е. А. - Сравнительный анализ структуры видового доминирования на примере таксоцена нематод севастопольских бухт, Кошелева Т. Н. (2012)
Вахрушева Л. П. - Характеристика современного состояния ценопопуляции Gymnadenia conopsea на Долгоруковской яйле (Крым), Патлис М. В. (2012)
Брижатая А. А. - Морфоструктура вторичных широколиственных лесов южного приморья как отражение восстановительной сукцессии, Москалюк Т. А. (2012)
Машукова О. В. - Воздействие тяжелых металлов на свечение Beroe ovata (Ctenophora: Beroida), Токарев Ю. Н. (2012)
Терещенко Н. Н. - Барьерная роль черного моря в отношении 239, 240Pu, 137 Cs, 90Sr – Основных техногенных дозообразующих радионуклидов в постчернобыльский период, Поликарпов Г. Г., Крылова Т. А. (2012)
Попов А. И. - Трофосистема почва – растение – основа функционирования экосистемы (2012)
Лукина Н. В. - Особенности микоризообразования в техногенных экосистемах, Рязанова С. В. (2012)
Щербина В. В. - Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия, Мальцева И. А. (2012)
Мороз Г. Б. - Ландшафтне різноманіття середньо-сухостепового педоекотону Північно-Західного Причорномор’я (2012)
Ветрова Н. М. - Обеспечение экологической безопасности приморского региона: особенности правового поля, Гайсарова А. А. (2012)
Сведения об авторах (2012)
Демичев А. А. - Методологические принципы научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения (2009)
Лозінська С. В. - Порівняльно-правові аспекти розвитку церковних відносин в практиці державотворення Київської Русі та Російської держави (ХІV—XVIII ст.ст.), Бись О. С. (2009)
Лобода Ю. П. - Методологічні функції категорії правової традиції (2009)
Гайворонська І. М. - Примирення сторін кримінального конфлікту за Литовськими статутами (2009)
Лазор О. Д. - Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі (2009)
Мамочка В. В. - Шляхи вдосконалення інституту місцевого самоврядування в Україні (2009)
Довгерт А. С. - Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права (2009)
Гринько С. Д. - Значення вини в деліктних зобов’язаннях (2009)
Аменгельды А. А. - Интеллектуальная собственность в контексте теории права собственности и других концепций (2009)
Воронцова И. В. - "Справедливость" как научная категория (2009)
Ватрас В. А. - Вчення про суб’єкта сімейних правовідносин в правових теоріях та школах (2009)
Чорна Ж. Л. - Деякі проблемні питання іпотеки (2009)
Соловьева Т. В. - Признание иностранных судебных решений по законодательству России и Украины: сравнительный анализ (2009)
Новосельцев І. І. - Правозастосовна практика у справах про транскордонну неплатоспроможність (2009)
Тарасенко Л. Л. - Порівняльно-правовий аналіз договорів найму та прокату автомобіля (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, у радянський період (2009)
Стоян В. О. - Деякі питання попередніх договорів, які містять умову про відчуження нерухомого майна у майбутньому (2009)
Рєзнікова В. В. - Послуга та суміжні правові категорії (2009)
Домбровський С. Ф. - До питання правового регулювання діяльності юридичних служб державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань, Тараненко Л. С. (2009)
Синчук С. М. - Юридична конструкція соціально-забезпечувального зобов’язання (2009)
Бомбергер І. Л. - Суб’єкти-одержувачі спеціальних пенсій за законодавством України (2009)
Рим О. М. - Деякі аспекти захисту прав роботодавця на комерційну таємницю (2009)
Костяшкін І. О. - Іпотека землі: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Садовий С. М. - Поняття та види правовідносин в сфері виробництва зерна в Україні (2009)
Бевзенко Б. М. - Підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративному судочинстві (2009)
Бортняк В. А. - Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання (2009)
Лучковська С. І. - Розмежування понять "валютні обмеження” і "валютний контроль” (2009)
Музика-Стефанчук О. А. - Формування та функціонування місцевих бюджетів окремих країн Європи: економіко-правовий аспект, Стефанчук Р. О. (2009)
Кузьменко О. А. - Суб’єкти міжбюджетних правовідносин (2009)
Саєнко М. І. - Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг (2009)
Литвин О. П. - Управління та контроль у галузі місцевих фінансів України: історико-правовий аспект (2009)
Бортняк К. В. - Працівник податкової служби як представник правоохоронних органів (2009)
Городецька І. А. - Підстави та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель (2009)
Ляшук Р. М. - Історичний розвиток правового регулювання використання силових заходів в охороні кордону (ХVІІІ-ХХ ст.) (2009)
Єрошенко Б. В. - Антимонопольна регуляторна політика на страховому ринку України (2009)
Тупчієнко Д. Л. - Роль страхових компаній в інвестиційних процесах країни (2009)
Богдан О. І. - Планування в сфері технічного захисту інформації (2009)
Білик В. В. - Поняття і категорії бюджетного правова та їхнє тлумачення (2009)
Канцір В. С. - Міжнародний тероризм: проблема наукового визначення (2009)
Гумін О. М. - Проблема латентності насильницької злочинності: шляхи вирішення (2009)
Кваша О. О. - Вдосконалення кримінально-правової протидії організованим формам співучасті у злочині (2009)
Кузнецов В. В. - Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку: порівняльно-правове дослідження (2009)
Маркін В. І. - Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 178 "Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків” Кримінального кодексу України (2009)
Туровець Ю. М. - Поняття криміналістичної класифікації злочинів проти довкілля (2009)
Андрушко О. В. - Дізнання в органах прикордонної служби України: історико-правовий аспект (2009)
Волкотруб С. Г. - Нормативне регулювання підстав затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2009)
Гаргат-Українчук О. М. - Класифікація правових презумпцій у кримінальному процесі України (2009)
Карпов О. Н. - Правова природа міжнародного співробітництва у розшуку злочинців (2009)
Нестеренко С. С. - Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції (2009)
Ворошилова І. В. - Правове регулювання співробітництва Лівії з Європейським Союзом (2009)
Гур’єв С. О. - Кризовий менеджмент та управління надзвичайними ситуаціями в державному управлінні, Радиш Я. Ф., Терент’єва А. В. (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Усунення та нейтралізація дії загроз національним інтересам на регіональному рівні (2009)
Гасюк І. Л. - Організаційно-правові засади державного управління фізичною культурою й спортом: сучасний стан і тенденції розвитку (2009)
Ecимова Ш. А. - Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан (2009)
Кучабський О. Г. - Роль та значення кадрового чинника в реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (2009)
Балашов А. М. - Технологічний аспект екологізації управління сталим розвитком муніципального утворення (2009)
Шевченко С. О. - Впровадження освітнього аудиту як інструменту державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти (2009)
Куліш І. М. - Державне управління розвитком прикордонних регіонів України (на прикладі співробітництва з Угорщиною) (2009)
Яценко О. А. - Розвиток державного контролю за використанням кримських навігаційно-гідрографічних об’єктів (2009)
Довгань В. І. - Кадрове забезпечення галузі ветеринарної медицини в зарубіжних країнах (2009)
Ворона П. В. - Регіон як адміністративно територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції (2009)
Кокоріна В. І. - Умови формування інноваційної системи країни (2009)
Ступчук С. М. - Зміна структури експорту та використання переваг членства як неодмінні складові участі України у світовій організації торгівлі (2009)
Мілінчук О. В. - Інтегральна оцінка фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості Житомирського регіону (2009)
Берегой Т. А. - Характерні риси агентств регіонального розвитку як інститутів розвитку регіону (2009)
Сафонова В. Є. - Теоретичне обґрунтування економічної ефективності галузі вищої освіти (2009)
Дорош О. Б. - Фінансові операції з вкладання капіталу в дочірні підприємства (2009)
Бугай І. В. - Нові вимоги до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (2009)
Павелко О. В. - Облік доходів, витрат та фінансових результатів в умовах збиткових будівельних контрактів (2009)
Кельман М. С. - Наука і методологія як феномен культури (2009)
Манько О. Є. - Принципи поділу державної влади в умовах президентської, парламентської та змішаної форми державного правління (2009)
Берлач А. І. - Рецензія на монографію 3. Р. Кісіль "Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ України” (Львів, 2008) (2009)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2009)
Інформація для авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Бень А. П. - Использование интеллектуальной системы планирования океанских переходов для снижения затрат топлива, Паламарчук И. В. (2013)
Бобыр В. А. - Системы менеджмента и эргатические системы на морском флоте (2013)
Вишневский Д. О. - Обоснование состава участков для организации работы судов на линии (2013)
Goncharenko A. V. - A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control (2013)
Ісаєв Є. О. - Аналіз систем нечіткого керування судновими електро-енергетичними комплексами на прикладі автоматичних регуляторів температури, Сіманенков А. Л. (2013)
Свешников В. В. - Об эффективности функционирования механических систем плавсредств (2013)
Спешилов В. М. - Использование автоматизированных информационно-управляющих судовых систем для прокладки пути судна с учетом ветра и течения, Степкова В. В. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение нагрузки масс однокорпусных быстроходных пассажирских судов (2013)
Безлуцька О. П. - Формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців морського та річкового транспорту, Лещенко А. М. (2013)
Батыгин Ю. В. - Магнитно-импульсные технологии для восстановления корпусных элементов транспортных средств. Часть 2. Оборудование для практической реализации внешней бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки, Гнатов А. В., Трунова И. С. (2013)
Богданов А. В. - Электропроводность мазута, Богданов В. А. (2013)
Гусев В. Н. - Физические характеристики шума, контроль шума в рабочих зонах на судах (2013)
Евдокимова В. А. - Контроль электромагнитного излучения в производственной рабочей зоне и на судах, Маслов В. А., Товстокорый О. Н., Подобеда В. В. (2013)
Калинчак В. В. - Влияние поглощенного теплового излучения углеродной частицы на пожарную опасность в рабочей зоне судна, Селиванов С. Е., Тригуб С. Н., Черненко А. С. (2013)
Короленко А. В. - Экранирование электромагнитных излучений в рабочей зоне судна с применением защитного экрана из пеностекла, Букетов А. В., Малыгин Б. В., Борисенко Е. И. (2013)
Леонов В. Е. - Разработка эффективного наполнителя для защиты корпусов судов от коррозионной деструкции, Рублёв И. И. (2013)
Лебедь О. Н. - Метод диффузии примесей для определения вакансионного состава в монокристаллах ПИН GaAs (2013)
Настасенко В. О. - Перспективи розвитку гідрохвильових електростанцій та особливості охорони праці і безпеки їх експлуатації (2013)
Селиванов С. Е. - Создание благоприятной санитарно-гигиенической обстановки за счет улучшения технологии сжигания топлива, Михайлик В. Д., Исаев Е. А. (2013)
Шиндерук С. А. - Расчет индуцированных токов и напряженностей в симметричном универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2013)
Алексенко В. Л. - Определение механических констант конструкционных материалов динамическим испытанием призматических образцов, Скирденко В. О., Шварц С. С. (2013)
Бадищук В. І. - Автоматизація досліджень з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій для прогнозування властивостей епоксидних композитів, Чихіра І. В., Добротвор І. Г, Федоров В. В. (2013)
Данык В. В. - Анализ работы валогенераторной установки в режиме гребного электродвигателя, определение его мощности, Черненко В. В. (2013)
Касилов А. Н. - Зависимость физических структурно-чувствительных свойств и твёрдости легированных сталей от состава и режима термической обработки, Касилов О. А. (2013)
Луців І. В. - Комп’ютерний аналіз підсистем затиску та самоналагоджувального оснащення для багатолезової обробки адаптивного типу, Волошин В. Н., Буховець В. М. (2013)
Ляшенко Б. А. - Применение ионно-плазменного термоциклического азотирования для повышения прочности технологического оборудования, Рутковский А. В., Кумуржи А. Ю. (2013)
Ляшук О. Л - Основні ідеї методу Ван-дер-Поля для коливань поздовжньо-рухомих привідних канатів транспортерів, Золотий Р. З. (2013)
Маляренко А. Д. - Изменение температурного режима при работе оборудования для обработки оптики, Митенков М. В. (2013)
Савків В. Б. - Дослідження силових характеристик струминних захоплювальних пристроїв за допомогою числового моделювання у середовищі OpenFOAM, Проць Я. І., Скочиляс В. В., Федорів П. С. (2013)
Савчук В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану тонкостінних рамових підшипників суднових малообертових дизелів (2013)
Сапронов О. О. - Вплив вмісту і природи дрібнодисперсного наповнювача на механічні властивості і структуру полімерних захисних покриттів, Нігалатій В. Д., Клевцов К. М., Смирнов І. В, Долгов М. А. (2013)
Швец И. А. - Метод апроксимации экспериментальных данных периодических процессов (2013)
Бень А. П. - Пути повышения безопасности грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2013)
Борсук С. П. - Випадкова складова показника нестаціонарного стохастичного процесу професійної підготовки авіаційного оператора (2013)
Величко Ю. И. - Интерфейс программного продукта как объект управления (2013)
Кирийчук Д. Л. - Методы повышения достоверности координационного управления предприятием (2013)
Петровський А. В. - Модель вибору перевізника на ринку транспортно-експедиційних послуг, Петровський В. П. (2013)
Петровський А. В. - Модель вибору типу автовантажівки за критерієм ціни трансферу в умовах дрібнопартіонного постачання великої партії, Петровський В. П. (2013)
Таран И. А. - Информационные технологии сравнительного анализа трансмиссий транспортных средств на базе системы интегральных стохастических критериев (2013)
Кустріч Л. О. - Структура капіталу як об’єкт управління в системі фінансового менеджменту (2013)
Загороднюк О. В. - Механізм удосконалення організаційної структури та структури управління підприємством (2013)
Zbarskiy V. K. - Quality of products as a criterion of competitive advantages formation, Nesterenko S. A. (2013)
Kucherenko M. O. - Іnnovative and investment component of food industry performance and development in Ukraine (2013)
Резнік Н. П. - Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи активізації (2013)
Транченко Л. В. - Механізм державної підтримки інвестування сільського господарства, Лопатюк Р. І. (2013)
Транченко О. М. - Підвищення конкурентоспроможності регіонів як необхідна умова конкурентоспроможності України (2013)
Журавський В. Л. - Інвестиційний процес в умовах транзитивної економіки, Воронов М. П., Воронов Є. М. (2013)
Muzychenko A. S. - Approaches and methods for monitoring and evaluation of implementation of the regional strategies and programs (2013)
Гончаров О. В. - Італійсько-українські економічні відносини: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Матусова О. М. - Проблеми розвитку експортоорієнтованого малого бізнесу України (2013)
Кириченко О. М. - Наслідки вступу країн центральної та східної європи (ЦСЄ) до ЄС та використання їх досвіду в процесі інтеграції України до європейської спільноти (2013)
Старостенко Г. Г. - Упровадження фінансового контролінгу як інструменту управлінського обліку на підприемстві, Сурженко А. В. (2013)
Мірко Н. В. - Запровадження інноваційних заходів щодо уніфікації національних і міжнародних стандартів обліку необоротних активів (2013)
Гонтаржевський М. Л. - Аналіз діяльності банків України у сфері надання кредитних послуг (2013)
Богомазова В. М. - Моделювання показників сектору "фінансові корпорації" за системою національних рахунків (2013)
Рубан Ю. В. - Базисний ризик як складник ф’ючерсної торгівлі (2013)
Яворська В. О. - Деривативи в розвитку біржового ринку, Андросович Т. Ю. (2013)
Малярчук Т. В. - Актуальні проблеми сплати аліментів дітям і можливі шляхи їх подолання, Рогів Х. К. (2013)
Воронов М. П. - Особливості правовідносин за участю дитини в міжнародних правових актах, Блащук Н. І., Воронов Є. М. (2013)
Савченко Л. А. - Таємниця усиновлення. За і проти, Шевченко Т. В. (2013)
Сидорчук Л. А. - Порівняльно-правовий аналіз тлумачення договору міжнародної купівлі-продажу товарів з позиції американського, українського права та віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів, Строкач Ю. В. (2013)
Білошкурська З. П. - Соціально-правовий вимір європейської інтеграції: досвід для України, Костюк В. С. (2013)
Воронов М. П. - Особливий характер правовідносин за участю дитини (2013)
Онищенко В. О. - Організаційно-економічний механізм забезпечення інвестиційної політики держави, Єрмак О. О. (2012)
Решетило В. П. - Основні моделі кластерної політики та можливості їх застосування в регіонах України, Федотова Ю. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського