Балан О. С. - Побудова системи внутрішнього контролю інвестиційних проектів вітчизняних підприємств, Ковтуненко К. В., Атабаєва А. А. (2010)
Атабаєва А. А. - Організаційно-методичні аспекти захисту комерційної таємниці підприємства в умовах функціонування системи внутрішнього економічного контролю, Голубенко С. П. (2010)
Захарова Т. В. - Технология поддержки принятия решений в инвестиционной компании, Москаленко В. В. (2010)
Боняр С. М. - Организация рейсового планирования работы судов река-море, Крисюк Л. М. (2010)
Аветісян К. П. - Дослідження ефективності впровадження інноваційних послуг з використанням 3G-технології на прикладі ВАТ "Укртелеком” (2010)
Прокопович Л. В. - Проблемы понятийного аппарата при исследованиях арт-рынка в сфере выставочной деятельности (2010)
Томасевич Н. П. - Перспектива організації лексикону в процесі дослідження англомовного повідомлення, Неврева М. М. (2010)
Шапа Л. Н. - Семантический сдвиг в атрибутивных причастиях в подъязыках науки и техники (на материале английских подъязыков электротехники), Мардаренко Е. В. (2010)
Мельник С. П. - Применение нейролингвистики в педагогическом общении для достижения эффективного взаимодействия (2010)
Грищук О. В. - Право людини на компенсацію моральної шкоди: теоретично-правовий вимір (2013)
Яцино К. С. - Особливості предмету дослідження соціології права (2013)
Славова Н. О. - Генезис поглядів на правотворчість у працях мислителів античності (2013)
Мацькевич М. М. - Методологія наукового дослідження конституційних культурних прав і свобод людини і громадянина (2013)
Ковалко Н. М. - Проблемні аспекти гармонізації національної правової системи України з правовою системою європейської конвенції з прав людини (2013)
Лекарь С. І. - Структура адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України (2013)
Малін О. Л. - Процедурні проблеми підготовки та прийняття колегіальними органами публічної влади нормативно-правових актів та рішень (2013)
Макаренко О. Ю. - Поняття та основні риси правозастосовчої практики в сфері охорони надр України (2013)
Московець В. І. - Роль громадськості у здійсненні митної справи (2013)
Деменко О. Є. - Принципи адміністрування податків (2013)
Ломакіна О. А. - Реалізація принципу змагальності в ході перегляду судових актів господарських судів в апеляційному порядку (2013)
Єрмаков Д. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері формування позитивного іміджу органів прокуратури: структура та форми (2013)
Тули Х. А. - Теория коррупции и её воплощение: международно-правовой аспект (2013)
Блажівський Є. М. - Проблеми програмного забезпечення протидії злочинності (2013)
Чернявський С. С. - Реалізація положень нового КПК України щодо тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2013)
Волинець Р. А. - Щодо питань позначення форм порушення бюджетного законодавства, передбачених ст. 210 КК України (2013)
Гнатів І. М. - Порушення принципу "non bis in idem" у процесі кримінально-правової кваліфікації та їх наслідки (2013)
Задорожний А. А. - Концептуальні засади нормативно-правового регулювання запобігання злочинам у сфері службової діяльності (2013)
Коваль О. М. - Підстави виправдання особи у кримінальному проваджені (2013)
Котович О. Л. - Заходи запобігання злочинам, що порушують право на справедливий суд в Україні (2013)
Ейвазов Р. А. - Понятие общих условий предварительного расследования (2013)
Білоконь М. А. - Зміст, значення та співвідношення загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів запобігання й протидії злочинності неповнолітніх в країнах ЄС (2013)
Юлдашев О. О. - Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного захисту України (2013)
Дорошенко Л. Н. - Виды правовых оснований принудительной ликвидации хозяйственных обществ (2013)
Тіхонова М. А. - Щодо необхідності дослідження системи непоіменованих договорів (2013)
Кирилюк Д. В. - Ризики в договорі іпотеки об’єктів незавершеного будівництва (2013)
Крисань Т. Є. - Періодизація розвитку та становлення інституту гарантування (2013)
Штим Т. Б. - Правова природа акціонерної угоди (2013)
Малига В. А. - Етичні засади підприємницької діяльності з надання юридичних послуг, Станкевич В. Л. (2013)
Мартиновський Д. П. - Втілення міжнародних стандартів місцевого самоврядування у систему законодавства України (2013)
Яворський Я. Т. - Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування (2013)
Попова С. М. - Взаємодія державної податкової служби України з платниками податків (2013)
Черніков Д. Л. - Історичний аспект фінансування органів прокуратури (2013)
Курись П. О. - Проблематика охорони праці в Україні на фоні сучасних змін у національній економіці (2013)
Савицький О. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку світового ринку зернових культур (2013)
Галунова Н. М. - Фонетичні реакції в асоціативних полях українськомовних респондентів та українсько-російських білінгвів 3 – 5 років (2013)
Ємельяненко Г. В. - Кількісна експресія як засіб актуалізації ірреально-модальних форм (2013)
Кумеда О. П. - Рефлекси праслов’янського проривного (g) у мові першодруків П. Куліша (2013)
Патлач Г. О. - Метонімія як засіб створення каламбуру (2013)
Рижкова С. В. - Інформаційно-комп’ютерні технології як засіб формування комунікативної іншомовної компетенції студентів на нефілологічних спеціальностях (2013)
Світлична Т. В. - Явище евфемії як об’єкт лінгвістичних досліджень (2013)
Слободинська Т. С. - До інтерпретації окремих термінів комплексної теорії моделей спілкування (2013)
Вовчанська С. I. - Функціональні характеристики німецької фахової мови маркетингу (на матеріалі спеціалізованих журналів) (2013)
Гурова О. М. - Номінації зі значенням "старий чоловік” в українській мові (дід та інші) (2013)
Трифонов Р. А. - Номінативні одиниці з компонентом бізнес-: структурні й семантичні аспекти, Коваленко Ю. С. (2013)
Глуховцева К. Д. - Узуальні та оказіональні діалектні явища в системі говірки (2013)
Левенець О. Ю. - Семантико-функційний аспект прислівників на позначення паравербальних дій настрою (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Редько Є. О. - Типи та способи номінування осіб в арґо слобожанських сліпців (невлів) (2013)
Солодушко О. В. - Семантичний аналіз зоономенів на позначення кличок корів (на матеріалі, зібраному в селах Дніпропетровської області) (2013)
Клєщова О. Є. - Мовностилістичні особливості пісень українського гурту "Океан Ельзи” (2013)
Ковтун А. А. - Вторинна номінація у творах Василя Стуса як дзеркало лінгвокреативного мислення (на матеріалірелігійної лексики) (2013)
Литвинова Н. Б. - Поетико-наративна структура автобіографічної книги М. Матусовського "Сімейний альбом” (2013)
Марфіна Ж. В. - Архетип ‘спорідненість’ в асоціативно-образній структурі поетичної мови (2013)
Музиченко Н. І. - Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника (2013)
Шкіцька І. Ю. - Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання (2013)
Ковальова Н. О. - Функціональна перспектива допустового речення в науковій мові (2013)
Зеленько А. С. - Рецензія на книгу М. В. Скаб "Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери” (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ткачук В. М. - (S)-(+)-1-(2-піролідинілметил)піролідин – ефективний органокаталізатор асиметричного синтезу, Шоба В. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2014)
Nosulenko I. S. - Synthesis and antiviral activity of [(9-R1-10-R2-3-R-2-оxo-2H-[1,2,4]-triazino[2,3-с]quinazolin-6-yl)thio]acetamides derivatives with the fragments of carcass amines, Voskoboynik O. Yu., Berest G. G., Safronyuk S. L., Kovalenko S. I., Katsev A. V., Sinyak R. S., Palchikov V. O. (2014)
Редькін Р. Г. - Дослідження залежності "хімічна структура – антигіпоксична дія" в ряду похідних індолу та 2-оксіндолу, які містять етиламіновий фрагмент, Черних В. П., Шемчук Л. А., Цубанова Н. А., Штриголь C. Ю. (2014)
Trush V. V. - Calix[4]arene a-hydroxymethylphosphonic acids as potential inhibitors of protein tyrosine phosphatases, Tanchuk V. Yu., Cherenok S. O., Kalchenko V. I., Vovk A. I. (2014)
Saidov N. B. - Directed synthesis of potential antitumor substances among derivatives of 3-mercapto4-(pyrrol-1-yl)-5-cyclohexyl-1,2,4-triazole(4H), Georgiyants V. A., Demchenko A. M. (2014)
Світлична Н. В. - Синтез 7-арил-6,7-дигідротетразоло[1,5-a]піримідин-5(4H)-онів, Бородіна В. В., Ліпсон В. В., Мусатов В. І. (2014)
Украинец И. В. - N-бензил-4-гидрокси-2-оксо-1-(2-цианоэтил)-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксамиды как перспективные анальгетики, Горохова О. В., Андреева К. В., Давиденко А. А. (2014)
Гуренко А. О. - Взаимодействие 1-фенил-5-хлор-1Н-пиразол-4-карбоксамида и 1-фенил-N-формил-5-хлор-1Н-пиразол-4-карбоксамида с гидразингидратом, Хутова Б. М., Ключко С. В., Василенко А. Н., Броварец В. С. (2014)
Кленіна О. В. - Моделювання 3D фармакофорів у молекулах похідних 5,7-диметил-6-фенілазо-3Н-тіазоло[4,5-b]піридин-2-ону, Чабан Т. І., Огурцов В. В., Чабан І. Г., Голос І. Я. (2014)
Isaev S. G. - The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXV. Kinetic parameters of activation and isoparametricity of the reaction of the alkaline hydrolysis of methyl esters of substituted 4,5-dimethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binary dioxane-water solvent, Sviechnikova O. M., Devyatkina A. O., Kostina T. A. (2014)
Альхуссейн Мустафа - Дослідження змін структури ацильованих похідних танідів у процесі синтезу з використанням диференційної УФ-спектроскопії, Мартинов А. В. (2014)
Калашнікова Л. Є. - Вплив нових потенційних фунгістатичних агентів на деякі функції клітин крові людини, Коперник І. М., Семенюта І. В., Голод Л. П., Година Д. М., Метелиця Л. О. (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2013)
Велимчаниця О. - Межі репрезентації: Театр чи реальність (2013)
Гончар К. - Точки перетину образотворчого фольклору та contemporary art у новій формі презентації мистецтва (2013)
Гончаренко Д. - Синкретичні тенденції у мистецтві кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Горшков О. - Ігри сучасного мистецтва (2013)
Дрофань Л. - Література поза літерою (2013)
Єрмакова Н. - Архів долі: Публікація документів архіву С. Бондарчука та С. Мануйлович (2013)
Захаревич М. - Парабола репертуарних ідентичностей Театру ім. І. Франка як код самоорганізації театральної культури (1920-і — початок 1990-х) (2013)
Коваль О. - Дог-Бук-Арт Ірини Озаринської: Графічний дискурс і візуальний наратив (2013)
Ковальчук Е. - К портрету Анатолия Петрицкого: Публикация архивного документа (2013)
Ковальчук О. - Загальні тенденції в дипломних роботах студентів факультету образотворчого мистецтва НАОМА другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2013)
Котова О. - Особливості Одеської школи живопису з другої половини ХХ століття до сьогодення (2013)
Мамаева Е. - Художник Петр Левченко — некролог Евгения Кузьмина: Публикация документа (2013)
Миронова Т. - Сучасний український музей — соціальна складова держави (2013)
Оленєв О. - Масові комунікації як медіа-мистецтво: Глобальна павутина (2013)
Петрова О. - Белые окна, черные дороги: Протоархаика Александра Животкова (2013)
Пучков А. - Киевский архитектор Иосиф Каракис: К вопросу о ковке мастера в тиглях советской епохи (2013)
Ревський І. - Типи класицистичних площ за функціональним призначенням (2013)
Роготченко О. - Київська організація Національної спілки художників України: Шляхи розвитку і становлення (2013)
Сидор-Гібелинда О. - "Французький фактор" Венеційських бієнале (2013)
Ставиченко А. - Тема античности в немецкой культуре на примере оперы Рихарда Штрауса "Дафна" (2013)
Тузов В. - Векторна спрямованість культуротворчих процесів в українському культурному просторі (2013)
Чепелик О. - Рушійні засади культурного і світоглядного контексту доби (2013)
Юр М. - Поліморфізм художньої мови сучасного мистецтва (2013)
О философии, теории и эстетике архитектуры, о трагическом и комическом и о стиле: Интервью с архитектуроведом Абрамом Павловичем Мардером (2013)
Роготченко О. - Післямова (2013)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2013)
Кондратьєв Р. І. - Моральний імператив у правозастосуванні (2009)
Кононенко Ю. С. - Правове регулювання діяльності військово-промислових комітетів Російської імперії в роки Першої світової війни, Тканко Т. В. (2009)
Рогожа В. Г. - Логічна послідовність як необхідна ознака тексту нормативного акта (2009)
Жаровська І. М. - Легітимність державної влади у демократичній державі (2009)
Веніславський Ф. В. - Зловживання правом в публічно-правовій сфері як загроза стабільності конституційного ладу України (2009)
Орловський О. С. - Перспективи розширення повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою (2009)
Назаренко С. В. - Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні (2009)
Салівон Г. І. - Правова основа розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій (2009)
Стефанчук Р. О. - Шляхи реформування цивільного законодавства (2009)
Кройтор В. А. - Принцип одноособового та колегіального розгляду справ у порядку цивільного судочинства (2009)
Гринько С. Д. - Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях (2009)
Амангельды А. А. - Структура механизма гражданско-правовой защиты интеллектуальной собственности (2009)
Євко В. Ю. - Правова природа договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (2009)
Іванов С. О. - Організаційно-правова форма військової частини як юридичної особи (2009)
Калакура В. І. - Правове регулювання відносин батьків і дітей в міжнародному сімейному праві (2009)
Пунда О. О. - Проблеми здійснення особистих немайнових прав фізичної особи при використанні 3D-технологій (2009)
Якимчук С. О. - Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування (2009)
Гаврік Р. О. - Стабільність як елемент законної сили рішення суду у цивільній справі (2009)
Гуменний Р. В. - Проблемні питання правової охорони географічних зазначень (2009)
Муравка В. П. - Про окремі прогалини у законодавстві щодо виявлення фактів самочинного будівництва в Україні (2009)
Дрішлюк О. П. - Зміна та розірвання договору як спосіб захисту цивільних прав та законних інтересів учасників договірних відносин (2009)
Ковтунова Л. Ю. - Особливості визнання шлюбу недійсним за рішенням суду (2009)
Файєр О. А. - Поняття професійної діяльності та її структурні елементи (2009)
Комлик В. В. - Правосуб’єктність прокурора у цивільному судочинстві (2009)
Андрущенко І. Г. - Складові процесу злиття і поглинання підприємств в Україні (2009)
Рєзнікова В. В. - Правове становище страхових агентів як посередників на страховому ринку України (2009)
Бабак О. А. - Особливості юридичної відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності (2009)
Джуринський О. О. - Поняття та основні ознаки недобросовісної конкуренції (2009)
Кернякевич Ю. В. - Про правову природу переміщення працівників (2009)
Василенко Л. П. - Деякі проблемні питання понятійного апарату інституту охорони довкілля (2009)
Тополь Ю. О. - Поняття податкової системи в контексті нормативно-правової лексики (2009)
Максак О. І. - До питання про шляхи усунення зовнішнього подвійного оподаткування (2009)
Світлюк Н. В. - Правова природа реєстрів платників податків (2009)
Канцір В. С. - Сутнісні характеристики сучасного тероризму (2009)
Гусак А. П. - Напрямки ресоціалізації неповнолітніх злочинців, що засуджені за насильницькі злочини, в умовах позбавлення волі (2009)
Пасєка О. Ф. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб за законодавством США та Англії (2009)
Кравчук О. В. - Поняття криміналістичної характеристики злочинів (2009)
Агамирзоев Н. М. оглы - Процессуальные особенности проверки подлинности улик и их изучения во время судебного разбирательства (2009)
Київець О. В. - Поняття "джерело міжнародного права": доктрина та практика (2009)
Бись О. С. - Історико-правові аспекти розвитку міжнародної діяльності Апостольського престолу (2009)
Мовчан Ю. В. - Законодавче забезпечення євроінтеграційного процесу в Україні (2009)
Дудник А. І. - Про необхідність реформування судової гілки влади України (2009)
Нечипорук С. В. - Проблеми організації правосуддя в Україні в умовах реформування судової системи (2009)
Колісник Г. О. - Теоретичний аналіз поняття національні інтереси (2009)
Гасюк І. Л. - Сучасний стан і тенденції вдосконалення нормативно-правових основ фізичної культури і спорту в Україні (2009)
Есимова Ш. А. - Оценка эффективности государственных программ в Республике Казахстан (2009)
Колісніченко Н. М. - Політичні партії як основний інституційний канал рекрутування та підготовки суб’єктів політичної діяльності (2009)
Мороз В. М. - Розвиток трудового потенціалу країни: державне управління чи державне регулювання? (2009)
Щепанський Е. В. - Форми та методи управління соціально-економічним розвитком: теоретичний аспект (2009)
Ченцов В. В. - Митна служба в механізмі держави: методологічна рефлексія (2009)
Сіцінський А. С. - Особливості та класифікація функцій державної служби в сучасних умовах, Литвин О. В. (2009)
Молдован Е. С. - Морально-cвітоглядні принципи подолання корупції на державній службі (2009)
Корчагіна Л. М. - Дискретний та безперервний підходи щодо професійної підготовки державних службовців (2009)
Сіцінська М. В. - Теоретичний аналіз сутності державної служби (2009)
Словіцька Т. В. - Сутність феноменів керівництва та лідерства (2009)
Серант А. Й - Мотивація як один із механізмів налагодження зв’язків місцевих органів влади з громадськістю (2009)
Шульгіна Л. М. - Поява та розвиток альтернативних видів туризму, Бондар А. І. (2009)
Митрохіна Ю. П. - Організаційні зміни при реалізації маркетингових стратегій управління збутом (2009)
Стельмашенко О. В. - Оцінка ступеня забезпечення процесу найму персоналу (2009)
Мітяєва Т. Л. - Бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємств (2009)
Андрухова О. О. - Ресурсні потоки як важливий елемент логістики підприємства в організації відтворювальних процесів (2009)
Лебедєва О. А. - Вплив макроекономічної ситуації на розвиток туристичного сектору України (2009)
Стеченко Д. М. - Наукові підходи створення інтегрованих корпоративних структур в економіці України, Тимошенко Н. Ю. (2009)
Плішка Т. П. - Інноваційно-інвестиційні процеси в регіоні (2009)
Авксєнтьєв М. Ю. - Консолідація державної політики щодо державно-приватного партнерства в Україні (2009)
Сафонова В. Є. - Дієві аспекти підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на основі організації його маркетингової діяльності (2009)
Синчак В. П. - Методичні вади комунального податку та їх наслідки для місцевих бюджетів (2009)
Зоріна О. А. - Необхідність аналізу фінансового стану акціонерних товариств, Шевчук В. О. (2009)
Кадырова М. Б. - Модернизация управления общественными финансами Республики Казахстан как важный фактор развития национальной экономики (2009)
Кулинич О. І. - Статистична функціональна теоретична модель регіонального розвитку, Кулинич Р. О. (2009)
Колодний А. М. - Українське православ’я: особливості, стан, проблеми (2009)
Виговський Л. А. - "Екологізація" функціональності релігії як реакція на поглиблення екологічної кризи, Виговська Т. В. (2009)
Филипович Л. О. - Стереотипи в релігійній сфері: різноманітність змістів і одноманітність форм (2009)
Гернего О. О. - Суспільство соціальної справедливості та основні чинники його формування в Україні: проблеми і перспективи (2009)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2009)
Інформація для авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Хачатурян Х. В. - Становлення соціально-орієнтованого маркетингу як управлінського феномену (2011)
Павленко І. І. - Інноваційна оцінка – необхідний фактор при розрахунку інвестиційної привабливості вугільних підприємств (2011)
Рудченко І. В. - Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства (2011)
Рябчин О. М. - Поліпшення енергетичної безпеки України з урахуванням вимог кіотского протоколу (2011)
Мягкова О. В. - Необхідність державного регулювання розвитку машинобудування в сучасних умовах (2011)
Поснова Т. В. - Вплив соціальних чинників на економічне зростання (2011)
Коміренко В. І. - Особливості економічного співробітництва між Україною та Саудівською Аравією, Гончаров О. В. (2011)
Перенчук О. П. - Міжнародна економічна діяльність України та її стратегічні вектори (2011)
Mazina M. M. - Тhe main policy instruments of Рoland in 1997 – 2010 (2011)
Швайка М. А. - До питання про шляхи подолання світової фінансової кризи, Пельо А. Б. (2011)
Приказюк Н. В. - Система медичного страхування: зарубіжний досвід та особливості організації в Україні (2011)
Карцев Д. В. - Влияние кризисных явлений на кредитование малого предпринимательства (2011)
Гнезділова О. М. - Вдосконалення обліку лізингових платежів (2011)
Степанова А. А. - Принципи демократичного управління кредитних спілок України (2011)
Акчуріна Ю. М. - Удосконалення механізму антикризових санаційних заходів вітчизняних комерційних банківських установ (2011)
Волик Н. Г. - Удосконалення комплексної системи нагляду за валютним ризиком (2011)
Бражко О. В. - Страхування кредитів в умовах економічної кризи (2011)
Прокопенко Н. С. - Пріоритети вдосконалення застосування експортоорієнтованими підприємствами пільг при сплаті пдв та інших податків, Фененко П. О. (2011)
Старостенко Г. Г. - Економіко-правовий аспект розвитку торгівельних відносин України з країнами ЄС (2011)
Солоненко І. М. - Удосконалення організаційно-правових засад діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я в Україні, Пак С. Я. (2011)
Данченко Т. В. - Актуальні питання визначення предмета і розміру застави в кримінальному процесі України (2011)
Малярчук Н. В. - Правова природа і кримінально-процесуальне значення рішень конституційного суду України (2011)
Мірошниченко О. П. - Особливості правового регулювання інституту відповідальності в екологічному праві Європейського Союзу (2011)
Юрченко С. М. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Джалюк Н. С. - Однозначність клітково-трикутних факторизацій матриць над кільцями головних ідеалів (2010)
Коновенко Н. Г. - Алгебры дифференциальных инвариантов в геометриях Лобачевского и де Ситтера, Лычагин В. В. (2010)
Курдаченко Л. А. - Про групи, власні підгрупи яких або пронормальні, або субнормальні, Субботін І. Я., Чупордя В. А. (2010)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости нейронной сети на временной шкале, Лукьянова Т. А. (2010)
Бомба А. Я. - Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відображення в анізотропних середовищах з вільними межами, Гаврилюк В. І., Скопецький В. В. (2010)
Литвин О. М. - Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів, Ткаченко О. В. (2010)
Декрет В. А. - Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих періодичними рядами нанотрубок (2010)
Камінський А. О. - Про вплив на концентрацію напружень біля еліптичного отвору в пластині з композитного матеріалу в'язкопружних властивостей компонентів композита, Селіванов М. Ф. (2010)
Карнаухова Т. В. - Активне демпфування вимушених згинальних резонансних коливань ізотропних в'язкопружних пластин з невідомими граничними умовами при дії на них невідомого механічного навантаження, Карнаухов В. Г. (2010)
Кушнір Р. М. - Оптимальне керування нагріванням прямокутної термочутливої області за обмежень на напруження у пластичній зоні, Ясінський А. В. (2010)
Панасюк О. M. - Про поширення хвиль в шаруватих композитних стисливих матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів (2010)
Козирев Ю. М. - Дослідження систем нанокластерів Si та Ge на поверхні SiOx/Si, одержаних методом молекулярно-променевої епітаксії, Картель М. Т., Рубежанська М. Ю., Скляр В. К., Дмитрук Н. В., Тайхерт К., Хофер К. (2010)
Ремета Е. Ю. - Асиметрія пружного розсіювання електронів атомами з напівзаповненими підоболонками, Келемен В. І. (2010)
Скрипка С. Л. - Планарные фотонные структуры сверхвысокочастотного диапазона (2010)
Божко А. Е. - О динамике линейного электромагнитного виброударного возбудителя, Белых В. И. (2010)
Гайдар Г. П. - Епітаксійне вирощування нанооб'єктів і умови прояву ефекту самоорганізації (2010)
Фирстов Г. С. - Электронная и кристаллическая структура интерметаллического соединения ZrCu, Коваль Ю. Н., Тимошевский A. Н., Калькута С. А., Ван Хумбик Я. (2010)
Даниленко В. А. - Моделювання довгих акустичних хвиль у шаруватих періодичних баротропних релаксуючих середовищах, Куліч В. В. (2010)
Дубовенко Ю. І. - Розв'язність задачі Алексідзе (2010)
Савенок С. П. - Про знахідку рідкісного фосфату — горсейкситу в палеопротерозойських пісковиках Волинського мегаблока Українського щита, Зінченко О. В., Хлонь О. А. (2010)
Сокур Т. М. - Літологічні рубежі та їх седиментаційний прояв на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи в пізньому протерозої (2010)
Фомин Ю. А. - Поведение урана в процессах эволюции альбититовых месторождений Кировоградского мегаблока, Демихов Ю. Н., Сущук Е. Г. (2010)
Андрюшина О. С. - Розробка шляхів хімічної модифікації поліуретанів фолієвою кислотою, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кисельова Т. О. (2010)
Бровко О. О. - Композиційні молекулярно-імпринтовані полімерні мембрани для селективної адсорбції біоорганічних молекул, Слінченко О. А., Горбач Л. А., Сергеєва Л. М., Сергеєва Т. А. (2010)
Тітов Ю. О. - Синтез і кристалічна структура BaLn2In2O7, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П. (2010)
Ткаленко Д. А. - Урахування комплексоутворення при визначенні порядків реакції анодного розчинення заліза у сульфатних та хлоридних розчинах електролітів, Вишневська Ю. П., Бик М. В. (2010)
Жадько С. И. - Стрессорное АФК-зависимое увеличение активности пероксиредоксина, тиоредоксина и тиоредоксинредуктазы в клетках культуры ткани Arabidopsis thaliana при действии полиэтиленгликоля и пероксида водорода (2010)
Товкач Ф. И. - Использование макромолекулярных бактериоцинов для селекции популяционных диссоциантов Erwinia carotovora subsp. сarotovora, Романюк Л. В., Горб Т. Е. (2010)
Юзвенко Л. В. - Фізико-хімічні властивості вірусу опіку гречки, Серденко О. Б., Діденко Л. Ф., Варбанець Л. Д., Шевчук В. К., Співак М. Я. (2010)
Гриценко П. Г. - Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину, Луговськой Е. В., Кошель Т. А., Черенок С. О., Ющенко О. А., Чернишов В. І., Кальченко В. І., Комісаренко С. В. (2010)
Жураківський Р. О. - Конформаційні можливості 2'-дезоксипурину: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2010)
Григоренко Я. М. - О форме зубных дуг при ортогнатической окклюзии, Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Триль Ю. А., Флис П. С. (2010)
Иванович Г. В. - Влияние антропогенных нагрузок на энергетические запасы мидий Mytilus galloprovincialis Lam. (2010)
Бровко О. О. - Сучасний роман-антиутопія: луганська версія (2013)
Галич О. А. - Постать Олександра Корнійчука в псевдомемуарах Віктора Некрасова (2013)
Макєєв О. О. - Дослідження конструкції "mise en abyme”: історіографія питання (2013)
Назарець В. М. - Теоретичні питання жанрово-родової належності послання (2013)
Тищук Д. С. - Асоціонім як троп: специфіка інтелектуальної природи (2013)
Бондар Ю. В. - Жанрові особливості мемуарних творів Пантелеймона Куліша (2013)
Клеймьонова І. О. - Прийоми живописно-пластичного портретування у спогадах Тереня Масенка (2013)
Ковпік С. І. - Поетика сапористичного в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка (2013)
Кравченко О. Л. - Спогади М. Галич і Б. Антоненка-Давидовича про Є. Плужника (2013)
Куцевол О. В. - Реалізація концепту ленініани в трилогії Юрія Шовкопляса "Людина живе двічі” (2013)
Максименко О. Л. - Розширюючи літературні горизонти: маловідомі твори П. Трейдуба та Б. Горбатова, Сиротенко В. П. (2013)
Рева Л. В. - Наративна структура оповідань В. Підмогильного (2013)
Хом’як Т. В. - "Я син твій, нене Україно, народу парост я твого…” (характер ліричного героя в поезії І. Манжури) (2013)
Шарова Т. М. - Кость Гордієнко: художні обрії творів митця (2013)
Гавриш І. П. - Художні пошуки М. М. Цуканової в жанрі роману (2013)
Жила Н. В. - Засади циклізації книги "Перед метаморфозою” Е. Штріттматтера (2013)
Кизилова В. В. - Ігровий стиль як засіб актуалізації іронічного бачення дійсності у пригодницько-фантастичній повісті Ксенії Ковальської "Канікули прибульців із Салатти” (2013)
Лепьохін Є. О. - Роман "Американська мрія” Нормана Мейлера як один із взірців американського естетичного екзистенціалізму (2013)
Новохатский Д. В. - Альтернативно-историческая природа романа Роберта Харриса "Фатерланд” (2013)
Руденко А. С. - Внутрішня мова або "потік свідомості” як одна з центральних форм зображення дійсності в романі М. Делібеса "П’ять годин з Маріо” (2013)
Цепа О. В. - Авторське осмислення національно свідомих сучасників і нащадків (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837 – 1847 років) (2013)
Шаталова I. О. - "Шарітка з Рунгу” Валерії Врублевської як синтез жіночої прози і традицій художньо-біографічного письма (2013)
Шевердіна А. П. - Концепція особистості українських митців у збірці біографічних есе Яреми Гояна "Присвята” (2013)
Яковенко Г. О. - Феномен Патриції Килини в колі поетів Нью-Йоркської групи (2013)
Яценко О. О. - Тип жінки-борця козацької доби в українській літературі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Сізова К. Л. - Міський глянцевий журнал: нові шляхи розвитку регіональної преси (2013)
Хаджі Мухаммад Хідер Мавлюд - Роль спортивної періодики України та Іракського Курдистану кінця ХХ – початку ХХІ ст. у процесах державотворення (2013)
Якименко Л. М. - Публіцистичний доробок Надії Суровцової (2013)
Відомості про авторів (2013)
Акчуріна Ю. М. - Особливості компетентісного підходу управління персоналом у практиці вітчизняного менеджменту (2011)
Мягкова О. В. - Удосконалення класифікації реструктуризації системи управління підприємством (2011)
Степанова А. А. - Стратегії розширення присутності підприємства на ринку, Лутковський М. М. (2011)
Афендікова Н. О. - Особливості забезпечення зайнятості в сільському господарстві України (2011)
Солоненко Н. Д. - Державне регулювання розвитку механізмів фінансування системи охорони здоров’я на засадах суспільної справедливості (2011)
Поснова Т. В. - Методологія визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері (2011)
Мірко Н. В. - Державне регулювання внутрішнього ринку та шляхи його активізації (2011)
Воронов М. П. - Питання становлення ринків в Україні (2011)
Рожкова Т. С. - Вплив іноземних інвестицій на економічні процеси в Україні (2011)
Індиченко І. В. - Міграційна політика України як складник зовнішньоекономічної стратегії: національний і міжнародний аспекти (2011)
Maзіна M. М. - Тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності України 2000 - 2010 рр (2011)
Колесник І. А. - Курсоутворювальна політика України в умовах світової фінансової кризи (2011)
Матусова О. М. - Україна в зовнішньоекономічній політиці Китаю, Гончаров О. В. (2011)
Перенчук О. П. - Розвиток міжнародної економічної діяльності України в контексті інтеграції до ЄС (2011)
Рябчин О. М. - Сталий розвиток в умовах енергоефективного розвитку світової економіки (2011)
Рябчина О. М. - Економічні напрями розвитку енергетичної безпеки Європейського союзу (2011)
Бойко А. М. - Особливості розвитку міжнародного ринку праці в сучасних економічних умовах (2011)
Гудима О. В. - Узагальнення технології бухгалтерського обліку як основи формування облікової політики підприємства (2011)
Гнезділова О. М. - Оптимізація системи безготівкових розрахунків (2011)
Волик Н. Г. - Удосконалення методичних підходів до процесу управління валютним ризиком (2011)
Савченко Э. А. - Управление финансовыми потоками фармацевтического предприятия в формате дебиторской и кредиторской задолженности (2011)
Клименко В. А. - Проблема кваліфікації крадіжок чужого майна залежно від вартості заподіяної ними шкоди, Кривко Н. В. (2011)
Данченко Т. В. - Міжнародний досвід застосування застави (2011)
Сапарова А. О. - Поняття і значення правової трансплантації (2011)
Дихнич І. В. - Правові аспекти організаційно-економічної моделі залучення іноземних інвестицій в економіку України (2011)
Юрченко С. М. - Актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання банківської діяльності (2011)
Білов Г. О. - Соціально-економічна сутність управління інтелектуальним капіталом за умовами залучення інвестицій, спрямованих на матеріалізацію інтелектуального продукту (2012)
Ванієва М. Р. - Шляхи виходу підприємств з виробництва та переробки вовни з кризового стану (2012)
Козар В. В. - Методичні основи дослідження формування та використання трудового потенціалу регіону (2012)
Іванова І. І. - Нова економіка. Ключові індикатори її впливу в діяльності держави (2012)
Перенчук О. П. - Дослідження циклічності як об’єктивної умови розвитку національної економіки (2012)
Мірко Н. В. - Організація управлінських відносин в секторі легкої промисловості (2012)
Воронов М. П. - Питання загальної класифікації ринків (2012)
Рожкова Т. С. - Інноваційні складові економічного розвитку країни (2012)
Єфіменко Г. Г. - Україна у світовому виробництві і споживанні сталі, Самарай В. П., Гнатуш В. А. (2012)
Матусова О. М. - Іноземне інвестування як чинник розвитку економіки КНР, Перчеклій Д. В. (2012)
Чайка С. И. - Современное развитие электронной коммерции в условиях глобализации мировой экономики (2012)
Гладких Д. Є. - Роль хімічної промисловості у вирішенні глобальних проблем сучасності, Мнацаканян К. К. (2012)
Рябчина О. М. - Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України в рамках світових інтеграційних процесів (2012)
Бабенко А. В. - Формирование международной системы энергетической безопасности в посткризисный период (2012)
Бойко А. Н. - Профессиональное обучения персонала – основной фактор стимулирования мирового инновационного развития (2012)
Мягкова О. В. - Організаційно–методичні аспекти зовнішнього аудиту фінансових результатів діяльності банку (2012)
Старостенко Г. Г. - Побудова алгоритму технічного аналізу на прикладі ф’ючерса на індекс S&P 500, Торшин Є. О. (2012)
Гонтаржевський М. Л. - Управління ризиками кредитного інвестування в процесі діяльності комерційних банків (2012)
Акчуріна Ю. М. - Напрями мінімізації фінансових ризиків як елемент управління фінансовою рівновагою, Тютюнник О. В. (2012)
Білюк А. В. - Дослідження методичних аспектів регулювання ліквідності банків (2012)
Карцев Д. В. - Институциональная адаптация экономических отношений между малым предпринимательством и кредитными организациями (2012)
Солоненко І. М. - Удосконалення організаційно-правових засад діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я, Солоненко Н. Д., Торбас О. М. (2012)
Данченко Т. В. - Правовое регулирование социальной защиты государственных служащих (сравнительно-правовой аспект) (2012)
Хачатурян Т. Х. - Протидія та покарання за злочини з міжнародним елементом в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Мягкова О. В. - Закордонний досвід державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності (2012)
Рожкова Т. С. - Реструктуризація економіки України в контексті трансформаційних процесів сучасного світу, Рожков М. О. (2012)
Рожкова Т. С. - Розвиток конкурентоспроможності держави на підґрунті інноваційної складової та технологічного процесу в межах геоекономічного вектору (2012)
Швайка М. А. - До питання про неефективну економічну політику українського державного керівництва (2012)
Коміренко В. І. - Криза рівноваги, або актуальні проблеми глобальної енергоефективності, Коміренко О. В. (2012)
Лукашенко А. І. - Вплив християнського дуалізму на формування реалій європейської економічної системи раннього середньовіччя (2012)
Єфіменко Г. Г. - Ринок сталі України в умовах глобалізації і кризи, Самарай В. П., Гнатуш В. А. (2012)
Маленко О. Б. - Роль аутсорсингу в міжнародному бізнесі (2012)
Троненко В. І. - Чергове пробудження арабського світу (2012)
Шафранський А. В. - Трансформації валютних систем країн АСЕАН (2010-2011 рр.) (2012)
Мазіна М. М. - Динаміка інтенсивності міграційних потоків у країнах СНД 1991-2011 рр. (2012)
Матусова О. М. - Транснаціоналізація міжнародних економічних відносин у контексті впливу на економіку країн світу, Богуш М. І. (2012)
Порплиця Н. Б. - Сучасні тенденції розвитку регіональної політики ЄС (2012)
Каленяк Р. В. - Амністія капіталу як економіко-правовий засіб прискорення суспільно-економічного розвитку (2012)
Акчуріна Ю. М. - Дослідження сучасних концептуальних підходів до мінімізації та зниження негативного впливу фінансових ризиків (2012)
Волик Н. Г. - Теоретико-методичні основи управління кредитними ризиками в банках України (2012)
Воронов М. П. - Провадження в суді першої інстанції (2012)
Данченко Т. В. - Значення практики Європейського суду з прав людини для адміністративного судочинства України в процесі розв’язання спорів щодо публічних фінансів, Головенко О. Д. (2012)
Касьяненко Т. А. - Ідейно-естетичні засади літературно-критичної спадщини Івана Зубенка (2013)
Мажара Н. С. - Вияв авторської візії у метажанровій системі мемуарів (2013)
Федотенко О. В. - Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект (2013)
Ходарєва І. М. - Творчість П. Загребельного в контексті сучасного літературного процесу (2013)
Черкашина Т. Ю. - Література особистого спогаду в системі словесної творчості (2013)
Будівська Л. П. - Інтерпретація образу князя Ігоря Гнатом Хоткевичем у драмі "О полку Ігоревім” (2013)
Вечоркін І. О. - Архів М. Малахути: відновлення автентичності (2013)
Должанська Ю. В. - Концепт Батьківщини в поетичній спадщині С. Мушника (2013)
Кравченко В. О. - Ретроспекція Вітчизняної війни в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "1812 год в провинции”, Зубець Н. О. (2013)
Маркова О. Т. - Образ міста Харкова в поетичній творчості Юрія Герасименка (2013)
Чик Д. Ч. - Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки: проблематика і поетика (2013)
Копєйцева Л. П. - Жіноча палітра лірики Віри Кулішової (2013)
Ярошевич І. А. - Художня концепція людини в поезії Миколи Чернявського (2013)
Багрій М. Г. - Роман у віршах Володимира Сосюри "Тарас Трясило” як зразок становлення канонів соціалістичного реалізму в українській літературі (2013)
Базів Л. М. - Материнський дискурс у мегатексті Ольги Кобилянської (2013)
Бойцун І. Є. - Образи Прекрасної Дами та Цариці Зла в новелах Анатоля Галана (2013)
Галич А. О. - Портрет у мемуарних творах Романа Іваничука (2013)
Гладир Я. С. - Внутрішні конфлікти "героя” роману В. Винниченка "Хочу!” (2013)
Лаврусенко М. І. - Часопростір художньої прози Докії Гуменної про дохристиянську епоху (2013)
Максименко О. В. - "Щоденник страченої” Марії Матіос – щоденник-імітація (2013)
Негодяєва С. А. - Реставрація архетипу батька в рецепції Ярослава Мельника (на матеріалі повісті "Телефонуй мені, говори зі мною”) (2013)
Проценко О. А. - Особливості поетики роману Вас. Шевчука "Син волі” (2013)
Сиротенко В. П. - Осягаючи світ дитини: дещо про жанрово-художні особливості дитячих поезій О. Олеся (2013)
Стадніченко О. О. - "Книга споминів” Михайлини Коцюбинської: осмислення шляху до національного самоусвідомлення (2013)
Фєтісова О. С. - Міфопоетика образів надприродних істот у романі Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля” та трилогії Філіпа Пуллмана "Темні Матерії” (2013)
Філоненко Н. М. - П’єса О. Ірванця "Kłamczuch z placu Litewskiego (Брехун з Литовської площі)”: імагологічний аспект (2013)
Шевченко В. Ф. - Екзистенційний вимір роману Ю. Ґудзя "Не-Ми”, Білик М. В. (2013)
Нестеренко Ю. В. - Біблійні мотиви есеїстики Олени Москаленко: жанрово-тематичний аспект (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мягкова О. В. - Координація державних і регіональних зусиль щодо лізингової інвестиційної сфери (2013)
Рожкова Т. С. - Адаптація нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів, Рожков О. Є. (2013)
Швайка М. А. - Світова фінансова криза та шляхи її подолання (2013)
Швайка М. А. - Олігархічне розкрадання багатств України і пограбування народу – загроза її незалежності (2013)
Коміренко В. І. - Хаос чи chaotics: у пошуках економічної парадигми епохи потрясінь (турбулентності), Коміренко Д. В. (2013)
Лукашенко А. І. - Другий осьовий час світової історії: формування духу капіталізму в межах дуалістичного світогляду християнства (2013)
Самарай В. П. - Расчет вероятных рыночных цен на продукцию цветных металлов и сплавов (2013)
Троненко В. І. - Чергове пробудження арабського світу: інтрига зберігається (2013)
Шафранський А. В. - Виклики на шляху інтенсифікації інтеграційних процесів південно-східного регіону азії в умовах подолання наслідків глобальної фінансової кризи (2013)
Акчуріна Ю. М. - Дослідження проблеми стабілізації персоналу промислових підприємств у сучасних умовах господарювання, Білюк А. В. (2013)
Кощенко К. В. - Особливості формування та класифікація доходів домогосподарств в сучасних умовах (2013)
Волик Н. Г. - Удосконалення процесу управління проблемними кредитами комерційного банку (2013)
Воронов М. П. - Історія становлення та розвитку прокуратури в Україні (2013)
Каленяк Р. В. - Адміністративно-правове забезпечення процесів кластеризації економіки (2013)
Римаренко І. В. - Шлюбний договір в Україні: за і проти (2013)
Веретейченко І. А. - Філософська ідея російського "срібного віку”: між українською "філософією серця” та європейським кордоцентризмом (2013)
Коновалова О. І. - Соцреалістична концепція позитивного героя та її реалізація в ранній творчості Анатолія Шияна (2013)
Романова Н. Н. - Проблема сущностного понимания онтологической поэтики в современном литературоведении (2013)
Скиба О. В. - Фольклорні колективи північної Луганщини: особливості функціонування (2013)
Цалапова О. М. - Інтеграція міфу в художній простір літературної казки (2013)
Шульженко С. Є. - Псевдоавтобіографічні факти в романі Юкіо Місімо "Сповідь маски” (2013)
Юган Н. Л. - Образ народа в прозе В. И. Даля, Д. В. Григоровича, П. И. Мельникова-Печерского (2013)
Бородінова М. В. - "Переложенія” П. Гулака-Артемовського як одна із форм рецепції Псалтиря (2013)
Галич В. М. - Ландшафтний світ щоденників Олеся Гончара (2013)
Дмитренко В. І. - Творча постать Григорія Косинки в рецепції Василя Голобородька (2013)
Обухова І. Є. - Тематично-змістові домінанти творчого доробку Євгена Летюка (2013)
Шестопалова Т. П. - Актуальні теоретичні параметри метакритики Івана Світличного (2013)
Калина Н. Ю. - Художня інтерпретація феномену божевілля у прозі Романа Андріяшика (2013)
Когут О. В. - Політеїзм у сюжетній матриці сучасної української драматургії (2013)
Король Л. П. - Художня інтерпретація проявів характерництва в історичному романі В. Чемериса ,,Фортеця на Борисфені” (2013)
Крижановська Н. В. - Функції хронотопних образів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего” (2013)
Лапко О. А. - Особливості художнього конфлікту в драматургічних інтерпретаціях фольклорної балади "Ой не ходи, Грицю” (на матеріалі п’єс К. Тополі, В. Александрова, М. Старицького) (2013)
Усманова О. В. - Майстерність Р. Федоріва-публіциста (2013)
Самойленко Г. В. - Новое исследование литературного творчества знаменитого лексикографа В. И. Даля (Рецензия на монографию: Юган Н. Л. В. И. Даль и русская литература 30 – 60-х гг. XІХ в. – Луганск : Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко”, 2011. – 400 с.) (2013)
Хархун В. П. - Український модернізм у психопоетикальній рецепції (Рецензія на монографію: Михида С. П. Психопоетика українського модерну : Проблема реконструкції особистості письменника : (монографія) / Сергій Михида. – Кіровоград : Поліграф – Терція, 2012. – 362 с.) (2013)
Рева Л. Г. - Інституту філології Бердянського педуніверситету – славний ювілей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Малахов В. П. - Про роботи кафедри "Комп'ютерні системи" в галузі тензометрії, Москаленко О. І., Шутєєв Е. І. (2010)
Малахов В. П. - Повышение быстродействия полуавтоматического пьезоэлектронного устройства ввода в ЭВМ графической информации, Яковлева И. Д. (2010)
Антощук С. Г - Людино-машинний інтерфейс на основі розпізнавання жестів, Яровенко О. С (2010)
Паулин О. Н. - Автоматизированное рабочее место проектировщика арифметических устройств на основе аппарата симметрических функций (2010)
Паулин О. Н. - Сравнительная характеристика технологий и языков параллельного программирования для вычислительного кластера, Усова Т. И. (2010)
Болтенков В. А. - Анализ алгоритмов оценки местоположения источника звука в акустических сенсорных сетях (2010)
Нестеренко С. А. - Аналитическая модель беспроводного канала стандарта ІЕЕЕ 80.11, Нестеренко С. С., Нестеренко Ю. С. (2010)
Малахов Е. В. - Определение и оценка характеристик свойств универсальных сущностей предметных областей, Востров Г. Н. (2010)
Копытчук Н. Б. - Формализация воздействия окружающей среды на распределенную вычислительную систему, Тишин П. М., Ботнарь К. В. (2010)
Мартынюк А. Н. - Анализ протокола передачи гипертекста, Свирин А. В. (2010)
Королёв А. В. - Анализ управления технологическими процессами с учётом запаздывания в системах управления и технологическом процессе, Червоненко П. П. (2010)
Маевский Д. А. - Анализ моделей надежности программного обеспечения гарантоспособных информационных систем, Яремчук С. А. (2010)
Миргород В. Ф. - Эквивалентные формы линейных математических моделей процессов управления объектов энергетики, Гвоздева И. М. (2010)
Войтенко В. А. - К вопросу оптимизации параметров конденсаторной батареи автономного источника питания (2010)
Муха Н. И. - Аналитическое определение коэффициентов передачи асинхронного дизель-генератора, Дудко С. А., Дао Минь Куан (2010)
Бандура Т. Й. - Художня функціональність топосу міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари” (2013)
Веретейченко І. А. - Європейська концепція образу міста (2013)
Вєрник О. О. - Специфіка міського коду в романі К. Фєдіна "Міста і роки” (2013)
Дмитренко В. І. - Луганськ у поетичному світі Ганни Гайворонської (2013)
Дубровська А. С. - Простір європейського міста: символічні та психологічні домінанти (за романами В. Винниченка (2013)
Зварич В. З. - Творча рецепція образу Києва у поезії українських поетів-неокласиків (2013)
Ковпік С. І. - Психотипи мешканців провінційного містечка у повісті Г. Квітки-Основ’яненка "1812 год в провинции” (2013)
Манько Р. М. - Креації Львова у поетичній творчості Збігнєва Герберта (2013)
Москвич Ю. В. - Образ міста в поезії О. Забужко (2013)
Свириденко О. М. - Опозиція місто-село (столиця-провінція) у прозі Люко Дашвар (2013)
Семенець О. О. - Образ міста в романі Ерленда Лу "Во власти женщины” (2013)
Сиротенко В. П. - Осереддя ангела чи диявола: дискурс міста у творах М. Старицького та Б. Грінченка (2013)
Фоменко В. Г. - Українська урбаністична література. Особливості та тенденції розвитку (2013)
Шестопалова Т. П. - Місто як концепт виражальної редукції в поезії П. Тичини (2013)
Бровко О. О. - Кореляція урбаністичного й рустикального в українській епіці другої половини ХХ ст. (2013)
Гурдуз А. І. - Історія, міф і гра в романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша "Із сьомого дна” (2013)
Даниліна О. В. - Позиція автора у "Лексиконі інтимних міст” Юрія Андруховича” (2013)
Двуличанська О. А. - Опозиція "село” / "місто” в романі В. Яворівського "А тепер – іди” (2013)
Калиняк М. І. - Парадигма свій – чужий у моделюванні тюремного простору (на прикладі прозових творів І. Франка) (2013)
Козачук К. О. - Правова система середньовічного Києва в історичному оповіданні М. Старицького "Червоный дьявол” (2013)
Кравченко О. Л. - Особливості хронотопу прози М. Галич (2013)
Кузьменко В. І. - Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача (2013)
Лапко О. А. - Особливості репрезентації міського тексту в комедії М. Старицького "За двома зайцями” та її екранізації (2013)
Мазоха Г. С. - Теоретичні аспекти дослідження письменницького епістолярію (2013)
Назарець В. М. - Образ автора у міському тексті української адресованої лірики ХХ століття (2013)
Нестелєєв М. А. - Повія як трагічна душа міста в контексті української літератури (2013)
Прушковська І. В. - Урбаністична тема в турецькому літературному контексті: п’єса Озена Юли "Стамбул білий, горілка кольорова” (2013)
Чернієнко Л. В. - Женщина в современном городе (на материале русской драматургии рубежа тысячелетий) (2013)
Шапіро В. Й. - Жанрові ознаки у "київській” поезії "неокласиків” (2013)
Якименко Л. М. - Урбаністична тематика малої експресіоністської прози Н. Суровцової (2013)
Відомості про авторів (2013)
Савченко В. Ф. - Раціональне природокористування як фактор економічного розвитку України, Катрушенко К. М. (2012)
Зацерковний В. І. - Обґрунтування вибору математичної основи системи управління процесом соціально-економічного розвитку регіону зі зворотнім зв’язком і СППР із застосуванням геоінформаційних технологій (2012)
Краус Н. М. - Проблеми розвитку технопарків в інноваційній економіці: вітчизняний та закордонний досвід, Василенко Н. І. (2012)
Почтовюк А. Б. - Розширення автономії університету на сучасному етапі (2012)
Товстиженко О. В. - Соціально-економічні проблеми пенсійної реформи (2012)
Селінний М. М. - Забезпечення вітчизняного ринку цукру конкурентоспроможною сировиною (2012)
Гойчук Д. А. - Лісові ресурси як основа формування пропозиції деревини (2012)
Сакун О. С. - Особливості державного регулювання локальних інноваційних центрів в Україні (2012)
Лисяк Л. В. - Міжбюджетні трансферти як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, Дяченко М. К. (2012)
Коропатник Т. В. - Суспільно–географічний аналіз стану охорони здоров’я Чернігівського регіону (2012)
Зацерковний В. І. - Обґрунтування технологій дистанційного зондування для агроекологічного моніторингу земельних ресурсів, Гур’єв В. І., Кривоберець С. В. (2012)
Полковниченко С. О. - Оцінка інноваційного розвитку економіки України, Левківський О. В., Левківський В. В. (2012)
Шаперенков А. В. - Теоретичний профіль системи грошового забезпечення інноваційного потенціалу (2012)
Кирик С. М. - Вибір оптимальної форми комерціалізації інновації на основі економічного розрахунку (2012)
Костенко А. К. - Удосконалення оцінки праці держслужбовців в контексті реформування її оплати (2012)
Пасєка С. Р. - Ефективна зайнятість як форма реалізації соціально-трудового потенціалу (2012)
Марченко В. М. - Ціннісний підхід до процесів злиттів та поглинань корпорацій (2012)
Левківський В. М. - Теоретичні засади формування та розвитку міжнародної економічної інтеграції, Антоненко В. Г. (2012)
Бражникова Л. Н. - Современные парадигмы категории спроса на жилищно-коммунальные услуги (2012)
Гончаренко О. Г. - До питання щодо вдосконалення управління підприємницькою діяльністю (на прикладі виробничого комплексу пенітенціарної системи), Демченко О. П. (2012)
Кунденко А. В. - Управління ризиком в системі антикризового менеджменту підприємства, Мороз Н. В., Жигалко М. М. (2012)
Старченко Г. В. - Організаційне управління інноваційним розвитком підприємств, Баранюк І. А., Старченко C. В. (2012)
Курдіяшко Н. П. - Проблемні питання обліку формування фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва, Маркова Н. М. (2012)
Білінська О. П. - "Потенціал – оцінка – саморозвиток" як пріоритетний напрям формування системи оцінки персоналу підприємств споживчої кооперації України (2012)
Вдовенко С. М. - Проблеми та перспективи формування сучасної системи публічних фінансів в Україні, Шульга Ю. В. (2012)
Демченко М. Ю. - Зовнішня заборгованість України: сучасна динаміка та перспективи (2012)
Вергелюк Ю. Ю. - Економічна природа та значення диверсифікації кредитних послуг банків (2012)
Плєшакова Н. А. - Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України, Мороз П. А. (2012)
Стрілець К. М. - Саморегулювання на фінансовому ринку: проблеми визначення дефініцій (2012)
Відомості про авторів (2012)
Доброва В. Є. - Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні, Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2014)
Посилкіна О. В. - Перспективи розробки і клінічного використання біосимілярів в Україні, Літвінова О. В. (2014)
Bukhtiyarova I. P. - The experimental study of the effect of raleukin on development of dithizone diabetes in rabbits, Drogovoz S. M., Kovalenko Eu. M. (2014)
Iakovlieva L. V. - Chronic obstructive pulmonary disease: epidemiologic aspects, Vasylieva A. A., Kuznetsov I. E., Matyashova N. O. (2014)
Федяк І. О. - Результати клініко-економічного аналізу фармацевтичного забезпечення дітей з кашлюком, скарлатиною, менінгококовою інфекцією, Білик І. П. (2014)
Кириченко О. М. - Оцінка фармакотерапії хворих на цукровий діабет ІІ типу в умовах стаціонару, Кириченко О. А., Матіяш О. М. (2014)
Кузнєцов І. Е. - Аналіз асортименту та економічної доступності нейропротекторів на фармацевтичному ринку України (2014)
Міщенко О. Я. - Клопідогрель у порівнянні з аспірином для вторинної профілактики ішемічного інсульту і смертності у хворих з серцево-судинними захворюваннями: фармакоекономічний аспект, Адонкіна В. Ю., Терентьєва Ю. К. (2014)
Федяк І. О. - Оцінка фармакотерапії хворих на гіпотиреоз методами частотного, АВС-, VEN-аналізів, Семенів Д. В., Пустовіт А. Ю. (2014)
Герасимова О. О. - Результати АВС-, VEN- та частотного аналізів фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей в закладах охорони здоров’я, Кузнецов І. Е., Рабоча А. А., Кривопуск Т. П. (2014)
Boyko M. M. - Pharmacoeconomic analysis of antibacterial medicines used in dentistry, Zaytsev O. I., Nefyodova L. V., Iakovlieva L. V. (2014)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація” за 2013 рік (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2014)
Ярош Д. В. - Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес (2009)
Мельничук Н. Ю. - Категорії "злочин" та "покарання" в контексті проблематики міждисциплінарних комунікацій (2009)
Дутко А. О. - До питання про основні вимоги до юридичних конструкцій (2009)
Орловський О. С. - Громадські інспектори благоустрою як різновид участі членів територіальної громади у місцевому розвитку (2009)
Білоусов Ю. В. - Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб, Бондаренко-Зелінська Н. Л. (2009)
Гринько С. Д. - Методологія деліктного права в сучасних умовах (2009)
Ватрас В. А. - Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття "члени сім’ї" та "сім’я" (2009)
Стефанчук М. О. - До питання про динаміку суб’єктивного цивільного права (2009)
Цюра В. В. - Цивільно-правові концепції щодо повноваження представника у цивільному праві (2009)
Міщук В. В. - Правові аспекти відповідальності держави за транскордонну ядерну шкоду (2009)
Грушкевич Т. В. - Питання доступу до правосуддя у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище (2009)
Черняк О. Ю. - Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2009)
Гейнц Р. М. - Істотні умови договору про надання комунальних послуг (2009)
Якимчук С. О. - Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду (2009)
Задорожна С. Ф. - Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов’язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів (2009)
Ковальчук А. М. - Особливості визначення розміру обов’язкової частки майна у спадщині (2009)
Лозова Г. О. - Відповідальність за умовами шлюбного договору (2009)
Мельник Я. Я. - Окремі питання виконання обов’язків особами, які беруть участь у справах про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу (2009)
Шала Л. В. - Теорії походження права власності (2009)
Шевчук В. І. - До питання про процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі (2009)
Желіховська Ю. В. - Заходи щодо охорони спадкового майна за законодавством України (2009)
Холод В. В. - Визначення кола осіб при розгляді справ про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва (2009)
Король В. І. - Концептуально-правові підходи до інноваційно-технологічної модернізації економіки Росії (2009)
Андрущенко І. Г. - Сучасні реалії M&A та НТ підприємств в Україні (2009)
Костяшкін І. О. - Окремі питання забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні (2009)
Олійник О. М. - Закріплення переважного права першовідкривача на отримання надр у користування (2009)
Чопик О. П. - Переведення земель лісогосподарського призначення у запас: проблеми законодавства та практики (2009)
Хома В. О. - Окремі питання нормативно-правового забезпечення правоохоронного статусу Державної прикордонної служби України (2009)
Завальний М. В. - Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування (2009)
Лукашев О. А. - До питання щодо фінансово-правової природи грошових фондів (2009)
Драган О. В. - Місце державного контролю за діяльністю фінансових посередників на ринку цінних паперів у системі державного регулювання фондового ринку (2009)
Шаренко М. С. - Проблемні питання правового статусу платника податку на додану вартість (2009)
Звонарьова Ю. В. - Принципи фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2009)
Твердохліб В. Ю. - Особливості правового статусу громадських організацій в Україні (2009)
Хуторний Б. В. - Особливості фінансування суб’єктів, що забезпечують оборону держави (2009)
Мороз В. М. - Особливості умовно-дострокового звільнення за кримінальним законодавством США (2009)
Журавська З. В. - Про деякі заходи по запобіганню правопорушень з участю персоналу установ виконання покарань (2009)
Татаров О. Ю. - Міністерство внутрішніх справ Турецької Республіки: структура та завдання з протидії злочинності (2009)
Батюк О. В. - Дослідження окремих аспектів криміналістичної профілактики злочинів (2009)
Волкотруб С. Г. - Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві (2009)
Захаров Д. О. - Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві, Реуцький А. В. (2009)
Тищенко О. І. - Актуальні питання затримання у кримінальному судочинстві України (2009)
Антонюк О. Д. - Співвідношення прокурорського нагляду і процесуального керівництва в діяльності прокурора під час досудового розслідування кримінальної справи (2009)
Гринишин А. Б. - Правовий механізм реалізації конституційних прав громадян України на участь у відправленні правосуддя в кримінальних справах (2009)
Есимова Ш. А. - Основные направления модернизации государственного управления: опыт зарубежных стран (2009)
Гасюк І. Л. - Еволюція організаційно-правових основ державного управління фізичною культурою й спортом на українських землях наприкінці ХІХ ст. та в радянський період (2009)
Карпенко В. В. - Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в комплексному розвитку сільських територіальних громад (2009)
Щепанський Е. В. - Ретроспективний аналіз державного управління соціально-економічним розвитком (2009)
Серьогін С. С. - Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади (2009)
Анупрієнко О. Л. - Гендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні (2009)
Мартусенко І. В. - Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні, Бойківська Г. М. (2009)
Синчак В. П. - Прикладні аспекти застосування методу імітаційного моделювання при оцінці проектних ризиків, Пилипяк О. В. (2009)
Кулинич О. І. - Статистичне моделювання ступеня інтенсивності використання макроекономічних чинників у формуванні обсягу ВВП України в динаміці, Кулинич Р. О. (2009)
Вальчук А. М. - Державно-церковні відносини в сучасній Україні (2009)
Комар Ю. М. - Активізація інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей на основі інформаційних засобів впливу (2009)
Войцещук А. Д. - Організаційні засади підвищення кваліфікації працівників митних органів (2009)
Сич В. О. - Проблеми фінансування юридичних клінік в Україні (2009)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2009)
Інформація для авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Бойцун І. Є. - Міські акварелі в поезії Сергія Жадана, Мухаметзянова М. (2013)
Бондар П. Е. - Париж як форма ігрового світогляду в романі X. Кортасара "Гра в класики” (2013)
Бугайова Н. А. - Рецепція міста як тексту в художній структурі прози Валерія Шевчука (2013)
Дубровський Р. О. - Особливості функціонування топосу міста у поезії Галини Гордасевич (2013)
Жаркова Р. Є. - Його (і, чи)/ її міс-то(-це): силуети інших як тактика саморепрезентації в жіночому письмі модерну (на матеріалі твору "Місто смутку” Лесі Українки) (2013)
Клімчук Ю. Д. - Модель "Празького тексту”: семантика та структура (2013)
Коноваленко І. Ю. - Локуси та топоси в романі Степана Процюка "Тотем” (2013)
Красненко О. В. - Образ Києва у часопросторі прози П. Загребельного (2013)
Лепьошкіна Н. І. - Слам як різновид урбаністичної культури (2013)
Негодяєва С. А. - Модель апокаліптичного урбанізму Олексія Жупанського (на матеріалі твору "Лахмітник”) (2013)
Пройдаков А. І. - Урбаністична домінанта у прозі Ю. Андруховича та С. Жадана (2013)
Савенко І. Л. - Контекст міста в сучасній українській літературній мемуаристиці (2013)
Сафіюк О. В. - Хронотоп дороги в міському тексті (на матеріалі малої прози Дж. Джойса та В. Підмогильного) (2013)
Скороходько Ю. С. - "Великий Левиафан”, "Новый Иерусалим”– лики викторианского Лондона на страницах неовикторианского романа (2013)
Степанищенко В. Л. - Культурний ландшафт Києва у містичному романі В. Даниленка "Кохання в стилі бароко” (2013)
Стороженко Л. Г. - Ґенеза урбаністичних мотивів у творчості Бориса Тенети (2013)
Тімофеєва К. О. - Антиурбаністичні мотиви в епістолярній спадщині П. Куліша (2013)
Фіненко Л. Л. - Місто і запахи (за романом П. Зюскінда "Запахи. Історія одного вбивці”) (2013)
Цікавий С. А. - Генологічний аспект інтерсеміотичної взаємодії: специфіка міського парадіювання народної думи (2013)
Чантурія А. В. - Шахтарське місто: задоволення від тексту (2013)
Юніна О. В. - Образ Парижа в романі Оноре де Бальзака "Батько Горіо”, Литвиненко Н. О. (2013)
Бродська О. О. - Гра і дійсність у п’єсі "Зелений какаду” Артура Шніцлера (2013)
Бродюк Ю. М. - Ґенеза терміна "поетика” крізь призму сучасного літературознавства (2013)
Воробкало М. О. - Интертекстуальность пьесы Л. Лунца "Город правды” (2013)
Гладир Я. С. - Конфлікт "вільного кохання” з інстинктом в романі В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля” (2013)
Дубравська З. Р. - Роль англійської літературної спадщини у формуванні світогляду Мартіна Ідена (2013)
Інденко Н. О. - Гра як модель світосприйняття в романі Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта”, Шутько О. О. (2013)
Колісник С. О. - Дослідження кіровоградських науковців з позицій актуальності створеної бази напрацювань материкового винниченкознавства, Яровенко Т. С. (2013)
Коржик У. З. - Графічна організація поетичного тексту (2013)
Кудряшова О. В. - Прийоми мелодизації у збірці Мар’яни Савки "Квіти цмину” (2013)
Миронюк В. М. - Форми вираження авторської свідомості в малій прозі Марка Черемшини (2013)
Нестеренко Ю. В. - Есеїзм як стильова домінанта художнього тексту (2013)
Останіна Г. Г. - Антична модель орієнталізму (2013)
Роль Л. В. - Актуалізація української націоналістичної думки на сторінках журналу "Пробоєм” (2013)
Сапун М. В. - Трактування, тлумачення чи інтерпретація художнього твору – проблема співвіднесеності термінів (2013)
Сіробаба М. В. - Королівський вінок сонетів Ю. Назаренка як новітня поетична форма (2013)
Смірнова Н. П. - Функції заголовків українських літературних казок ХХ ст. (2013)
Швець Г. В. - Дослідження текстів української літератури з погляду життєвої позиції "право на життя” (проблема аборту та дітозгубництва) (2013)
Яровенко Т. С. - Актуальність внеску кіровоградських науковців у створення вітчизняного (материкового) напрямку дослідження життєпису і творчої спадщини Євгена Маланюка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Проценко Т. О. - Свобода переконань і їх вільне вираження: міжнародний досвід, Логвиненко О. І. (2013)
Dolgy S. - Theoretical and legal characteristics of the constituonal right of citizens to the liberty of assosiations (2013)
Криволапчук В. О. - Адміністративно-правове забезпечення законності в системі надійності працівників кримінальної міліції (2013)
Смерницький Д. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності (2013)
Циганов О. Г. - Недоліки сучасної практики надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2013)
Кобко Є. В. - Тектологічні підходи до активізації управління органами внутрішніх справ при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру (2013)
Багаденко І. П. - Удосконалення нормативно-правових актів у сфері використання "зелених кімнат” під час допиту дітей, Лемківська О. П. (2013)
Zablotska O. Y. - Сriminal and legal protection of a person: pro et contra, Kobets M. P. (2013)
Федотова Г. В. - Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі, Климчук В. П. (2013)
Григорчук Є. В. - Поняття процесуального інтересу та правової позиції свідка у кримінальному судочинстві України (2013)
Журба А. І. - Емерджентність спрямовуючих факторів кримінального судочинства України (2013)
Білоус В. Т. - Правова природа фінансових санкцій, що застосовуються за порушення податкового законодавства, Ковтун В. М. (2013)
Чайка В. В. - Спрощена система оподаткування: сучасні тенденції правового регулювання (2013)
Михалчич В. А. - Окремі проблеми врегулювання уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням між Україною та Китайською Народною Республікою (2013)
Козієнко І. С. - Формування та розвиток американської моделі венчурного фінансування (2013)
Тарабановська О. О. - Штрафи як вид неподаткових доходів місцевих бюджетів та система їх адміністрування (2013)
Музика Л. А. - Міжгалузева категорія "гроші” у сфері цивільно- та фінансово-правової політики (2013)
Лазько О. М. - Висновок експерта як засіб доказування у цивільному процесі (2013)
Міронкін О. В. - Загальні положення захисту права спільної власності в судовому порядку (2013)
Котляр Ю. В. - Алгоритм аналізу професійно важливих якостей працівників ОВС (психодіагностичний підхід) (2013)
Савченко В. Ф. - Проблеми венчурного інвестування в Україні, Шатирко Д. В. (2013)
Стеченко Д. М. - Становлення регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, Мельник А. І., Безуглий І. В. (2013)
Полковниченко С. О. - Інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності в Україні, Гребенюк Ю. В., Яцун В. М. (2013)
Ільяшенко В. А. - Причини виникнення та методи скорочення податкового боргу в Україні (2013)
Кондиріна А. Г. - Формування та розвиток людського капіталу в Україні (2013)
Яхно Т. П. - Особливості формування споживчих видатків в умовах трансформаційної економіки, Дуран В. В. (2013)
Кравченко О. М. - Аналіз програм економічного і соціального розвитку України (2013)
Беда К. В. - Визначення економічної безпеки на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України (2013)
Гонта О. І. - Методологічні аспекти адаптації регіонального розвитку до умов глобалізації економіки (2013)
Стеченко Д. М. - Адаптація наукових підходів для активізації розвитку туристичної сфери, Безуглий І. В. (2013)
Артеменко Н. Г. - Страхування й розвиток страхових стосунків в національній економіці на регіональному рівні (2013)
Головачук Т. І. - Методичні підходи до управління продуктивністю праці у роздрібній торгівлі, Гут Л. В. (2013)
Левківський В. М. - Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки, Левківський В. В. (2013)
Маказан Є. В. - Особливості зовнішньої торгівлі в Запорізькій області (2013)
Антипенко Є. Ю. - Проектно-орієнтована організаційна структура управління ланцюгами поставок як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства, Воронцова О. В. (2013)
Коваленко Л. О. - Реінжиніринг у системі антикризового управління, Демиденко І. В. (2013)
Маргасова В. Г. - Особливості управління оборотними активами підприємств харчової промисловості України, Сорока І. М. (2013)
Ведмідь Н. І. - Сервісні аттрактори як умова формування якості сервісу санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання попиту на фінансові активи на фінансовому ринку України (2013)
Голуб В. М. - Фінансово-банківська складова економічної кризі: генезис, сутність, інструментарій, Голуб К. В. (2013)
Маргасова В. Г. - Бюджетування в системі фінансового управління підприємством, Патук Т. В. (2013)
Апарова О. В. - Досвід використання фінансових інструментів в Україні: історичний аспект (2013)
Міщук О. В. - Удосконалення механізму фінансування інновацій в Україні (2013)
Аслан О. В. - Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг (2013)
Шпигоцька Н. О. - Аналіз ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України (2013)
Відомості аспірантури (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2013)
Содержание (2014)
Абрамов В. А. - Накипеобразование в судовых теплообменниках, методы их очистки и растворимость СаСО3 в растворах сульфаминовой кислоты при повышенных давлениях СО2 (2014)
Ерыганов А. В. - Проблемы диагностирования текущего состояния подшипников скольжения по вибрациям масляного клина (2014)
Гарагуля Б. А. - Приближенный метод построения критической линии в решетках профилей последних ступеней паровых турбин низкого давления (2014)
Зуев С. В. - Основные расчетные соотношения для импульсной системы размыва грунта на судах дноуглубительного флота, Маслов И. З., Калуев А. Г. (2014)
Голубев М. В. - Экспериментальное изучение процесса очистки судовых дымовых газов от токсичных составляющих (2014)
Бондарь С. А. - Корректировка технического обслуживания судовых дизельных установок с остаточным ресурсом методом анализа риска (2014)
Лебедев Б. В. - Уточнение теоретического значения необходимой тепловой мощности экзотермического стержня при наплавке, Байковский Д. В. (2014)
Молодцов Н. С. - Прогнозирование долговечности коленчатого вала поршневого двигателя с использованием математических моделей, разработанных в Mathcad, Журавлёв Ю. И. (2014)
Донской В. Г. - Методика рациональной минимизации объёма оперативного контроля судовых дизельных установок, Ханмамедов С. А. (2014)
Тертычный А. А. - Использование химических добавок и суперпластификаторов нового поколения при бетонировании мест повреждения судов (2014)
Дрозд Е. В. - Повышение безопасности эксплуатации ролкеров, Сандлер А. К. (2014)
Бойко П. А. - Организация морской транспортировки СПГ при реализации националь-ного проекта "СПГ - терминал" - морской терминал по приему сжижен-ного природного газа, Голиков В. А. (2014)
Шебанов А. Н. - Исследование процесса маслоподачи двухрядной лубрикаторной системой с аккумулированием давления масла, Богач В. М. (2014)
Половинка Э. М. - Развитие систем топливоподачи современных дизелей, Карпилов Ю. А. (2014)
Шевченко О. И. - Влияние культуры безопасности на производственную безопасность (2014)
Парменова Д. Г. - Анализ аварийных ситуаций с судами морского флота (2014)
Парменова Д. Г. - Современные методы оценки риска применительно к судовым работам (2014)
Приходько Е. А. - Управление рисками производственной среды (2014)
Приходько Е. А. - Анализ тенденций развития менеджмента риска (2014)
Слободянюк Д. И. - Совершенствование системы виброакустического диагностирования технического состояния поршневых колец судовых дизелей (2014)
Бондаренко А. В. - Моделирование образования продуктов сгорания газообразного углеводородного топлива (2014)
Лысый А. А. - Управление деятельностью государственных портов в условиях ледовой обстановки (2014)
Репетей В. Д. - Эколого-гигиенические аспекты ликвидации последствий гибели судов с опасными грузами на борту в керченском проливе, Белобров Е. П. (2014)
Рефераты (2014)
Kyrylenko О. P. - Kozak G. І. Defined contributions pension maintenance in Ukraine: actual status and development prospects (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Вибір перспективних галузей національної економіки, які сприятимуть швидкому підвищенню темпів економічного зростання та збалансованому розвитку виробництва (2013)
Ткаленко Н. В. - Юрченко Ю. Д. Особливості державного регулювання процесів формування інноваційного ресурсу в Україні (2013)
Міхєєнко Т. В. - Особливості державного регулювання економіки депресивних регіонів (2013)
Артемов С. Г. - Економічна модель оцінки забезпечення інвестиційних проектів (2013)
Лавров К. Є. - Довгострокові джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Гарафонова О. І. - Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегій розвитку (2013)
Калінько І. В. - Управління інформаційною взаємодією системи управління проектами в системі підприємства (2013)
Кунденко А. В. - Живолуп А. І., Половецька В. В. Синергетичний підхід до управління персоналом при реалізації антикризової стратегії підприємства (2013)
Сіренко К. Ю. - Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України (2013)
Тропіна В. Б. - Бюджетно–податкове регулювання економіки України в кризових умовах (2013)
Абакуменко О. В. - Світовий фінансовий ринок: конкуренція за інвестора, Омеляненко М. О. (2013)
Абакуменко О. В. - Методи і моделі оцінювання кон’юнктури фінансового ринку (2013)
Виговська В. В. - Особливості формування інвестиційного потенціалу страхових компаній України (2013)
Клименко Т. В. - Сучасний стан фінансового потенціалу домогосподарств Чернігівської області (2013)
Коренний Е. А. - Елементи цільової моделі у функціонуванні вітчизняного іпотечного ринку (2013)
Абакуменко О. В. - Сучасні тенденції світових процесів злиття та поглинання, Бистров Р. О. (2013)
Свєтлов А. А. - Панамериканська інтеграція ? стратегічний напрям посткризового розвитку США (2013)
Родионов С. А. - Преимущества, ограничения и проблемы использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности предприятий (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ярош Д. В. - Правові основи військового будівництва в період Центральної Ради (2010)
Гладкий С. О. - Правовий статус сільськогосподарських кооперативів в УСРР 20-х років ХХ ст. (2010)
Сердюк О. В. - Функціоналізм в соціально-правових дослідженнях: рефлексія методологічних традицій радянського правознавства (2010)
Демченко І. С. - Місце муніципальних прав людини у системі прав і свобод людини та громадянина (2010)
Припхан І. І. - Право на приватність персоніфікованої інформації та захист суспільної моралі (2010)
Гаврік Р. О. - Динамічний елемент законної сили рішення суду першої інстанції (2010)
Кафарський О. В. - Договірні відносини в сільському туризмі (2010)
Мельник Я. Я. - Виконання цивільних процесуальних обов’язків особами, які надають правову допомогу (2010)
Михайлюк Г. О. - Щодо питання про цивільно-правову природу договору вкладу дорогоцінних металів (2010)
Ходико Ю. Є. - Підприємство як єдиний майновий комплекс та особливості його іпотеки (2010)
Рєзнікова В. В. - Особливості здійснення посередницької діяльності на кредитному ринку (2010)
Зоріна О. А. - Діяльність акціонерних товариств у призмі нового законодавства (2010)
Ковалишин О. Р. - Підвідомчість корпоративних спорів (2010)
Ситницька О. А. - Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві (2010)
Кобецька Н. Р. - Особливості та правова природа договорів на використання природних ресурсів (2010)
Берлач Н. А. - Становлення системи органів акредитації в органічному сільському господарстві України (2010)
Стеценко В. Ю. - Атестація медичних працівників у контексті запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування: адміністративно-правовий аспект (2010)
Серьогіна (Зезека) Н. О. - Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайнятості України (2010)
Сулейманов А. Ф. - Контроль как функция управления (2010)
Сенченко Л. В. - Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в сільській місцевості України (2010)
Малюга В. В. - Практичні аспекти страхування фінансових ризиків (2010)
Шевченко О. В. - Про окремі питання підконтрольності та підзвітності в системі органів управління архівною справою (2010)
Аракелян Р. Ф. - Проблемні питання касаційного провадження в адміністративному судочинстві (2010)
Зоря О. В. - Нове у законодавстві стосовно органів, що протидіють та запобігають корупційним правопорушенням (2010)
Удод М. В. - Щодо легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом: міжнародний досвід і сучасний стан проблеми в Україні, Балева Є. О. (2010)
Атаманчук В. М. - Окремі аспекти термінології криміналістичних експертиз (2010)
Перепелиця С. І. - Деякі питання щодо законодавчого регулювання інституту приватного обвинувачення (2010)
Шилова Д. В. - Класифікація підстав до закриття кримінальної справи (2010)
Кицан Ю. І. - Розмежування підслідності при порушенні та розслідуванні кримінальних справ (2010)
Дзюрбель А. Д. - Судовий контроль як засіб виявлення, попередження та усунення слідчих помилок (2010)
Осмолян В. А. - Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи (2010)
Мельниченко Б. Б. - Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу (2010)
Усаченко Л. М. - Про взаємовідносини органів державної влади з неурядовими організаціями (2010)
Гасюк І. Л. - Державна політика й галузеві програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні (2010)
Євсєєва Г. П. - Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків (2010)
Романенко К. М. - Маркетинг у державному управлінні як складова постіндустріальних трансформацій (2010)
Самара С. Г. - Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями (2010)
Яременко О. П. - Особливості підвищення кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції: досвід Кіровоградського центру (2010)
Циц С. В. - Загальнотеоретичний аналіз корупції (2010)
Адаманова З. О. - Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах економічної кризи (на прикладі промислово розвинених країн), Сейдаметова Л. Д. (2010)
Федотова Ю. В. - Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей (2010)
Пилипяк О. В. - Особливості та проблеми застосування статистико-ймовірнісного методу оцінки ризиків в сфері реального інвестування, Швець Л. П., Захаркевич Н. П. (2010)
Оніщенко О. А. - Теоретичні аспекти визначення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості (2010)
Гуцул І. Д. - Аналіз сучасного стану і особливостей застосування форм та методів оптового продажу продовольчих товарів (2010)
Недобєга О. О. - Забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств на основі кластерного підходу (2010)
Жмурко І. О. - Світовий досвід реструктуризації суб’єктів господарювання вугільної галузі (2010)
Арзянцева Д. А. - Організаційно-правові моделі надання медичної допомоги в Україні, Пунда О. О. (2010)
Філіпенко Т. В. - Режим валютного курсу та перспективи його трансформації (2010)
Комар Ю. М. - Інформаційні концепти креативної підготовки управлінського персоналу в контексті атрибутивності (2010)
Гринько С. Д. - Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах (2010)
Заїкіна В. В. - Ефективні методи покращення успішності при вивченні математичних дисциплін (2010)
Озерський І. В. - Роль психологічного тренінгу в професійній підготовці прокурорських працівників (2010)
Сич В. О. - Особливості взаємодії юридичних клінік з громадськими організаціями (2010)
Виговський Л. А. - Рецензія на монографію Л. Л. Місінкевича реабілітація жертв політичних репресій в Україні (друга половина XX — початок XXI століття) (Хмельницький, 2009) (2010)
Демченко О. В. - Житлові комплекси в Україні (2010)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2010)
Інформація для авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2013)
Журнал "современная педиатрия" — перший у рейтингу кращих спеціалізованих видань у галузі педіатрії (2013)
Пост-релиз (2013)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика виповнюється 95 років! (2013)
Морозова С. В. - Физиологические и клинические аспекты носового дыхания, Митюк А. М. (2013)
Стуклов Н. И. - Лечение железодефицитной анемии. что важнее: эффективность или переносимость? существует ли оптимальное решение?, Семенова Е. Н. (2013)
Бойкова Н. Э. - Современные подходы к терапии патологии верхних отделов дыхательного тракта у курящих подростков (2013)
Солнцева А .В. - Ранние детерминанты развития ожирения у детей в пубертате, Загребаева О. Ю., Кончиц Е. С. (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастро-дуоденітом (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним холециститом (2013)
Абатуров О. Є. - Iндукція синтезу бета-дефензину 2 пробіотичними бактеріями при лікуванні хелікобактерної інфекції у дітей, Герасименко О. М., Завгородня Н. Ю. (2013)
Надрага О. Б. - Eфективність застосування humana electrolyt у комплексному лікуванні дітей з гострими кишковими інфекціями, Кас'яненко Ю. В., Токарев П. В., Талалай Л. I., Поцілуйко Н. М., Томашевська І. Е. (2013)
Корнійчук О. П. - Протимікробна активність біоспорину: дослідження in vitro, Бурова Л. М., Лаврик Г. С., Ференц Н. М., Максимів Н. І. (2013)
Marushko R. V. - Randomised clinical trial: the effectivness of immunonutrients in infants with inflammatory bowel diseases (2013)
Козакевич В. К. - Дитяче харчування хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів (огляд) (2013)
Возняк А. В. - Ефективність препарату "Ноофен®" у комплексному лікуванні вегетативної дисфункції у дітей (2013)
Шатило В. Й. - Попередження порушень постави у дітей та підлітків (2013)
Янковский Д. С. - Новое поколение энтеросорбентов и комплексных пробиотиков для оздоровления микробной экосистемы человека, Широбоков В. П., Моисеенко Р. А., Кривопустов С. П., Дымент Г. С. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Когнітивні порушення та їх корекція у дітей дошкільного віку, які мали дефіцит заліза у ранньому віці, Чечель В. В. (2013)
Банадига Н. В. - Сутність дизелементозу у дітей із залізодефіцитною анемією (2013)
Жданович О. І. - Основні проблеми сучасної неонатальної фармакотерапії, Коломійченко Т. В. (2013)
Симптоматическое лечение респираторных заболеваний у детей: доклад в рамках научно-практического семинара "Проблемные вопросы педиатрии в практической медицине" (2013)
Дрынов Г. И. - Kлинико-иммунологическая характеристика и эффективность консервативного лечения хронического тонзиллита у детей (2013)
Бобрышева А. В. - Дифференциальная диагностика случая объемного образования головного мозга в период эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (из клинических случаев по вызову санавиации), Крюгер Е. А., Вяльцева Ю. В., Пунг К. В. (2013)
Філоненко Г. В. - Oсобливості діагностики еризипелоїду у дітей: клінічний випадок, Саламаніна А. О (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування симбіотика флувір у дітей на етапі реабілітації після гострих респіраторних захворювань, Мовчан О. С., Зелена Н. А., Іовіца Т. В. (2013)
Панько Н. О. - Прогнозування еволюції ранніх ювенільних артритів на першому році розвитку процесу (2013)
Дудник В. М. - Оцінка функціональної недостатності у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Вижга Ю. В. (2013)
Волоха А. П. - Ліування і профілактика бактеріальних менінгітів у дітей (2013)
Чернишова Л. І. - Прояви первинного комбінованого імунодефіциту у періоді новонародженості, Бондаренко А. В., Старенька С. Я. (2013)
Колибаева Т. Ф. - Структура патологии органов мочевыделительной системы у детского населения: региональный аспект, Марковский В. Д., Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Подвальная Н. А. (2013)
Провідна державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" відзначає 10-річний ювілей (2013)
Бойко Е. П. - Xирургическое лечение атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, Руденко Н. Н., Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Максименко А. В., Емец И. Н. (2013)
Доронин А. В. - Лечение нарушений сердечного ритма у детей раннего возраста, Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2013)
Воробйова Г. М. - Iмунореактивність новонароджених з вродженими вадами серця, яким під час операції була застосована аутологічна пуповинна кров (2013)
Емец Г. В. - Cердечная недосточность у детей (обзор литературы), Кузьменко С. А., Жовнир В. А. (2013)
Гудзенко Прокопій Микитович (до 100-річчя від дня народження) (2013)
ДЦП: полтора столетия поиска истины (2013)
Савченко В. Ф. - Роль держави у розвитку туристичної індустрії України, Стойка С. О. (2013)
Левківський В. М. - Роль управління в пенсійній сфері в забезпеченні економічної безпеки держави (2013)
Андрєєва Г. П. - Конкурентне поле національного туристично-рекреаційного комплексу в процесі формування його конкурентних переваг (2013)
Литовченко М. В. - Моделювання впливу процесів злиття та поглинання на економічну безпеку України (2013)
Черницький Ю. О. - Економічна ефективність застосування мікробних препаратів у технології вирощування озимої пшениці, Жук Л. Г. (2013)
Кравченко О. М. - Державні програми соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання національної економіки (2013)
Дубягін О. Б. - Методика статистичного аналізу демографічної ситуації в регіоні на основі трендової компоненти динаміки населення, Смірнова К. В. (2013)
Савченко В. Ф. - Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та регіональному рівнях, Гривко С. Д. (2013)
Башлакова О. С. - Формирование эффективных национальных инновационных систем: концептуально-праксеологические аспекты (2013)
Сіренко К. Ю. - Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості (2013)
Глухова І. В. - Якість трудового життя в системі оцінки конкурентоспроможності організацій на ринку праці (2013)
Сахно Є. Ю. - Розрахунок інноваційного проекту з модернізації системи змащування автомобіля, Шевченко Я. В., Сахно К. Є. (2013)
Маргасов Д. В. - Критерій оцінки ефективності енергоощадного проекту (2013)
Полковниченко С. О. - Торговельно-економічні відносини України і Російської Федерації з позицій зовнішньоекономічної безпеки, Стеченко Р.Ф. (2013)
Зборовська О. М. - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу агропромислових підприємств (2013)
Кунденко А. В. - Причини та наслідки криз вітчизняних підприємств, Смущенко І. А., Овсянюк К. С. (2013)
Ладонько Л. С. - Здійснення стратегічних змін як ключовий чинник забезпечення організаційного розвитку підприємства, Тихун І. C. (2013)
Лень В. С. - Вплив використання запасів власного виробництва на показники звіту про фінансові результати (2013)
Коваленко Л. О. - Передумови використання позикового капіталу у фінансуванні інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, Мартиненко К. В. (2013)
Абакуменко О. В. - Проблеми формування попиту на фінансовому ринку України (2013)
Виговська В. В. - концептуальні підходи щодо розвитку страхового ринку України, Торб’як М. П. (2013)
Марченко О. В. - Підходи до визначення сутності банкострахування та його основних ознак, Аванесова Н. Е. (2013)
Суржик В. Г. - Фінансування інвестиційних проектів в Україні, Артемов С. Г., Ніколаєнко Ю. В. (2013)
Зоценко О. К. - Теоретичне обґрунтування ролі фондового ринку в системі економічних відносин (2013)
Опанасюк Ю. І. - Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю лізингової компанії (2013)
Відомості аспірантури (2013)
Пам’яті видатного ґрунтознавця, агрохіміка Анатолія Івановича Мельника (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2013)
Кривдік С. Г. - Слюди фенітів і лужних метасоматитів Східного Приазов’я, Моргун В. Г., Шаригін В. В. (2010)
Гречановская Е. Е. - Метрика элементарной ячейки и Si/Al-отношение в цеолитах ряда гейландит-клиноптилолит Сокирницкого месторождения (Закарпатье, Украина) (2010)
Лавриненко О. М. - Утворення ультрадисперсних залізооксидних фаз на поверхні сталі в умовах контакту з водними розчинами двовалентної міді і благородних (2010)
Федоренко Ю. Г. - Нанокомпозиты внедрения с высоким содержанием минеральной компоненты, Розко А. Н., Туронок О. Ч., Дяченко Е. В. (2010)
Кадошников В. М. - Свойства водных суспензий глинистых минералов, активированных переменным, Забулонов Ю. Л., Литвиненко Ю. В., Макаров А. С., Савицкий Д. П. (2010)
Дубина О. В. - Ефект Соре в петрології магматичних порід, Кривдік С. Г. (2010)
Артеменко Г. В. - Особенности гранитоидного магматизма в Гуляйпольской гранит-зеленокаменной структуре (Приазовский, Самборская И. А., Швайка И. А., Калинин В. И. (2010)
Грущинська О. В. - Про контактову взаємодію інтрузій рапаківі з породами "рами" (результати дослідження ксенолітів, Митрохин О. В., Зінченко О. В., Білан О. В. (2010)
Гаценко В. О. - Ільменіт-біотитові амфіболіти Чемерпільської структури Середнього Побужжя, Литвиненко Ю. О. (2010)
Костенко Н. В. - Розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита математичними методами за петрогеохімічними даними (2010)
Возняк Д. К. - Наукова конференція "Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки", Галабурда Ю. А., Сливко Є. М. (2010)
Дудок І. В. - Світлої пам’яті Олега Йосиповича Петриченка (20.11.1930-29.09.2010), Ковалевич В. М., Наумко І. М., Побережський А. В. (2010)
Донской А. Н. - Памяти Евгения Алексеевича Кулиша, Яценко В. Г. (2010)
Зміст журналу за 2010 р. (2010)
Наші автори (2010)
Содержание (2014)
Тарасенко Т. В. - Повышение энергоэффективности судов с ВРШ при эксплуатации на коротких морских линиях (2014)
Лалетин Е. Л. - Оптимизация периодичности технического обслуживания судовых дизелей (2014)
Богач В. М. - Оптимизация процесса маслоподачи системой смазывания длинноходовых двигателей WARTSILA (2014)
Журавлев Ю. И. - Методика моделирования повышения показате¬лей надежности сопряжений деталей "Вал-подшипник скольжения" (2014)
Половинка Э. М. - Исследование скоростной характеристики гибридной системы впрыскивания топлива судового среднеоборотного дизеля, Мартынов С. В., Ткач Ю. И. (2014)
Половинка Э. М. - Разработка и исследование комбинированного датчика давления топлива, Яковенко А. Ю. (2014)
Половинка Э. М. - Характеристики топливо-воздушных смесей в качестве рабочего тела для систем топливоподачи судовых дизелей, Албул Д. А. (2014)
Парменова Д. Г. - Определяющие факторы при выборе методов оценки риска (2014)
Шевченко О. И. - Использование искусственных нейронных сетей для диагностики заболеваний (2014)
Шевченко О. И. - Прогнозування ризику ускладнень травмування внутршшх оргашв (2014)
Бобыр В. А. - Оценка эффективности судовых эргатических функций, Ворохобин И. И. (2014)
Слободянюк Д. И. - Диагностическая модель работоспособности поршневого кольца судового двигателя при реализации анизотропных свойств смазывающих материалов (2014)
Парменова Д. Г. - Повышение эффективности подготовки моряков по вопросам безопасности труда (2014)
Приходько Е. А. - Применение "теории катастроф" для построения базисной модели мониторинга динамических систем (2014)
Добровольский В. В. - Энергетическая эффективность топливных систем современных транспортных судов работающих на высоковязких сортах тяжелых топлив вязкостью 380 мм2/с и выше, Солодовников В. Г. (2014)
Тымкив А. В. - Методы и средства диагностирования судовой энергетической установки, Денисов В. Г. (2014)
Приходько Е. А. - Аспекты применения риск-менеджмента в условиях повышенной опасности (2014)
Калугин В. Н. - Анализ надёжности судовых дизелей (2014)
Калугин В. Н. - Адаптация судовых котельных установок к использованию топлив с низким содержанием серы (2014)
Донской В. - Эффективность системы контроля, защиты и резервирования судовых энергетических установок (2014)
Демидова Н. П. - Контроль и оценка качества жидкого топлива (2014)
Гуденко С. Ю. - Оценка степени влияния естественных помех на радиолокационное обнаружение объектов, Заичко С. И. (2014)
Горюк А. А. - Поглощение и рассеяние лазерного луча в нефтеводяной эмульсии, Кузнецова А. А., Михайленко В. И. (2014)
Бойко П. А. - Современное состояние и перспективы морских перевозок природного газа в Украину (2014)
Шакун К. С. - Модернизированный подход к описанию эволюции износа судовых механических систем, Бондарь С. А, Аболешкин С. Е. (2014)
Репетей В. Д. - Совершенствование организации управления операциями SAR (2014)
Рефераты (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2013)
Босенко А. - Время предателей (Век воли не видать) (2013)
Босенко О. - Статті з естетики та поетики у другому томі "Європейського словника філософій", Пучков А. (2013)
Вышеславский Г. - Несколько черт личности Юрия Щербака (2013)
Єрмакова Н. - Актриса курбасівської школи: До 125-річчя від дня народження Любові Гаккебуш (2013)
Канівець І. - Використання варіативних сюжетів у кінематографі: Причини та наслідки (2013)
Кондратьєва М. - Про події у сучасному кінематографі (2013)
Козловська О. - Диво освіти (2013)
Криволапов М. - Художня культура і критика в умовах перебудови мистецького життя на початку 1930-х (2013)
Криволапов М. - Про роботу редакції журналу "Образотворче мистецтво" періоду 1970–1980-х (з архівів Національної спілки художників України) (2013)
Медникова Г. - Образ смерти в современном искусстве (2013)
Петрова О. - Природа творчої діяльності: Чуттєве сприйняття світу художником як світоглядна подія (2013)
Пучков А. - Эстетический опыт как утрата: Предварительные заметки (2013)
Пучков А. - Висотний принцип розкриття внутрішнього простору в українській дерев’яній сакральній архітектурі (принцип ілюзіону) (2013)
Савченко О. - Покликання початкової школи (2013)
Селівачов М. - Навчання в пітерській Академії художеств (1960-ті) (2013)
Смелый А. - Научное искусство и технические виды пространственных искусств (2013)
Гринишина М. - Сучасний театр у національному контексті: Пошуки семантичної тотожності (2013)
Дроздовський Д. - Література й візуальне мистецтво епохи метамодернізму: Трансгресія, транс-міграція, транзитивність (2013)
Иванов С. - Предшествовало ли Возрождение Новому времени? (2013)
Маренич Н. - Комп’ютерна гра в контексті генези мистецьких напрямів другої половини XX століття — хепенінгу, перформансу, ленд-арту (2013)
Петрова О. - Парадоксальний "час" в проектах українського контемпорарі арт (2013)
Сидор-Гібелинда О. - Театральний характер венеційських Бієнале. Бієнале як/і карнавал (2013)
Тягло К. - Соціологічні дослідження сучасного українського мистецтва: спроба виявлення молодіжного тренду (2013)
Вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у збірниках ІПСМ НАМ України (2013)
Титул, зміст (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання (2014)
Джерджевич С. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку, Джерджевич Л. (2014)
Казанцева Л. І. - Лінгводидактичні засади навчання дошкільників української мови як державної у світлі сучасних наукових парадигм (2014)
Степашко В. О. - Адаптивне управління науково-дослідною діяльністю студентів (2014)
Драгнєв Ю. В. - Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури: теоретико-методичний аспект (2014)
Глоба О. П. - Програма соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового аппарату, Полулященко Ю. М., Білоус В. Н. (2014)
Бирко Н. М. - Педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Устименко-Косоріч О. А. - Порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах Сербії й України (2014)
Арешонков В. Ю. - Розвиток змісту гімназійного суспільствознавства на початку ХХ століття (2014)
Відомості про авторів (2014)
Городній М. Ф. - Про властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерра, Лукаш К. В. (2010)
Ковалев А. М. - Выделение устойчивых переменных нелинейных систем с использованием метода дополнительных функций (2010)
Макаров В. Л. - Функціонально-дискретний метод наближеного розв'язування задачі Коші на нескінченному інтервалі, Драгунов Д. В. (2010)
Миронюк М. В. - Об одной характеризационной теореме на дискретных абелевых группах (2010)
Руссєв А. В. - Групи автоматів без циклу з виходом (2010)
Сердюк А. С. - Найкраще наближення інтегралів Пуассона функцій з класу Hω, Соколенко І. В. (2010)
Божко А. Е. О - Фурье-сингуларисном разложении несинусоидальных сигналов (2010)
Наконечный А. Г. - Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана, Подлипенко Ю. К., Перцов А. С. (2010)
Сидорчук А. А. - Магнітне поле довільної системи прямолінійних паралельних струмів, Теребус В. Г. (2010)
Глухов Ю. П. - Динамика многослойного предварительно напряженного полупространства при воздействии подвижной нагрузки (2010)
Каминский А. А. - О комплексной модели зоны предразрушения в конце трещины на границе раздела упругих сред, Кипнис Л. А. (2010)
Карнаухова Т. В. - Активне демпфування вимушених резонансних згинальних коливань ізотропних в'язкопружних циліндричних панелей з невідомими граничними умовами при дії на них невідомого механічного навантаження, Карнаухов В. Г. (2010)
Хома І. Ю. - Загальний розв'язок системи рівнянь рівноваги неоднорідних за товщиною трансверсально-ізотропних пластин, Прощенко Т. М. (2010)
Броварець О. О. - Чи можуть білки таутомеризувати основи ДНК: фізична відповідь на біологічно важливе запитання, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Корниенко Ю. В. - О реконструкции неискаженного изображения объекта по серии его изображений, искаженных средой со случайными неоднородностями показателя преломления, Скуратовский С. И. (2010)
Авраменко А. А. - Нелинейная модель неустойчивости Лоренца для пористых сред (2010)
Патон Б. Є. - Структурні перетворення колагену при електрозварюванні м'яких біологічних тканин, Булавін Л. А., Актан О. Ю., Забашта Ю. Ф., Лебедєв О. В., Подпрятов С. Є., Дубко А. Г., Іванова О. М. (2010)
Иванов В. А. - Субмаринная разгрузка подземных вод на мысе Айя (Крым), Прусов А. В., Чепыженко А. И. (2010)
Кетов А. Ю. - Інтерпретаційні залежності для нейтронних вологомірів з урахуванням щільності грунту, Звольський С. Т., Бондаренко М. С., Іваненко О. В. (2010)
Лукінов В. В. - Тектоногеохімічна гіпотеза утворення викидонебезпечних зон у вугільних пластах, Пимоненко Л. І., Бурчак О. В., Суворов Д. А. (2010)
Полонский А. Б. - Новые данные об изменчивости ветра в северо-западной части Черного моря, Гармашов А. В. (2010)
Фомин Ю. А. - Система ураноносных альбититов как потенциальный источник поверхностных месторождений урана, Демихов Ю. Н., Сущук Е. Г. (2010)
Артеменко А. Г. - QSAR-анализ противогерпетической активности макрогетероциклических соединений и их структурных аналогов, Ляховский А. В., Муратов Е. Н., Басок С. С., Лозицкий В. П., Федчук А. С., Гридина Т. В., Кузьмин В. Е. (2010)
Білявина Н. М. - Фазові рівноваги в багатій на мідь області концентрацій системи Y–Cu–Ga при 800 °С, Тимошенко М. В., Тітов Ю. О., Марків В. Я., Слободяник М. С. (2010)
Горбунова Н. О. - Синтез та дослідження біоактивних наноструктурованих поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Куксін А. М. (2010)
Савельєв Ю. В. - Створення нових (біо)деградабельних матеріалів на основі іономерного поліуретану і крохмалю: властивості та адгезія мікроорганізмів, Травінська Т. В., Міщук О. А., Рой А. О., Курдиш І. К. (2010)
Ткаленко Д. А. - Влияние галогенидных ионов на электрохимические и коррозионные свойства железа в кислых электролитах, Вишневская Ю. П., Бык М. В., Присяжный В. Д. (2010)
Линчак О. В. - Вплив похідного малеіміду на стан печінки щурів при оксидативному стресі, спричиненому введенням хлориду кобальту, Рибальченко В. К., Яблонська С. В., Філінська О. М., Островська Г. В. (2010)
Межжерин С. В. - Реконструкция реколонизации ареала вида на основе анализа географической изменчивости аллозимов Ldh-B прудовой лягушки Rana esculenta (=lessonae), Морозов-Леонов С. Ю., Ростовская О. В., Соболенко Л. Ю. (2010)
Рєзніченко Л. С. - Контактна взаємодія наночастинок золота з пухлинними клітинами: вплив розміру та концентрації, Шпильова С. І., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Ульберг З. Р., Чехун В. Ф. (2010)
Гуріна Н. М. - Оцінка адсорбції деяких біологічно активних сполук ентеросорбентами різної хімічної природи, Бардахівська К. І., Корнєєва Л. М., Ніколаєв В. Г. (2010)
Кнышов Г. В. - Анализ интегральных характеристик транспорта кислорода в организме человека по данным обследований и на математической модели капиллярной сети в виде клеточного автомата, Настенко Е. А., Максименко В. Б., Кравчук А. А. (2010)
Гончарук В. В. - Кондиціювання за фторидами природних вод для питних цілей, Балакіна М. М., Деремешко Л. А., Кучерук Д. Д., Швиденко В. З. (2010)
Луцишин О. Г. - Моніторинг забруднення систем грунт—рослина фітотоксичними елементами в зелених зонах м. Київ, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П. (2010)
Бойчук И. А. - Нелинейная нетерова краевая задача в критическом случае (2010)
Грушка Я. І. - Трансляційно інваріантні оператори та операторний аналог сліду за різницевою змінною (2010)
Довгошей А. А. - Ультраметричность касательных пространств к метрическим пространствам, Дордовский Д. В. (2010)
Литвин О. М. - Про одну кубатурну формулу для обчислення 2D коефіцієнтів Фур'є з використанням інтерлінації функцій, Нечуйвітер О. П. (2010)
Мартынюк А. А. - О прямом методе Ляпунова для уравнений с дробными производными (2010)
Моторный В. П. - О сходимости в среднем рядов Фурье–Якоби, Гончаров С. В., Нитиема П. К. (2010)
Божко А. Е. - О Фурье-комбинированном сингуларисном разложении периодических несинусоидальных сигналов (2010)
Грицик В. В. - Гільбертові простори у векторній моделі подання зображень і наборів зображень, Пелешко Д. Д., Рашкевич Ю. М. (2010)
Бастун В. Н. - Об эффекте Баушингера в трансверсально-изотропных материалах с кинематическим упрочнением (2010)
Ефимова Т. Л. - Численное решение задачи о неосесимметричных свободных колебаниях ортотропных неоднородных цилиндров на основе метода сплайн-коллокации (2010)
Лобас Л. Г. - Вплив типу характеристик пружних елементів на граничні цикли подвійного маятника, Ічанський В. Ю. (2010)
Поляков В. Л. - О прогнозе динамики потерь напора в загрузке фильтра (2010)
Бровенко А. В. - Метод аналитической регуляризации в решении задач дифракции электромагнитных волн на границе гиротропной среды с ленточной решеткой, Мележик П. Н., Поединчук А. Е., Трощило А. С. (2010)
Броварець О. О. - Фізичний механізм молекулярного керування таутомерним статусом основ ДНК та його квантово-механічне обгрунтування, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование ламинарного изотермического течения жидкости в кольцевых каналах при наличии эксцентриситета, Котульский Д. А. (2010)
Шиман Л. Н. - Получение высокоэнергетических продуктов в процессе глубокой переработки твердого ракетного топлива, Соболев В. В. (2010)
Солнцев В. П. - О механизме спонтанного возникновения пространственно-временной организованной структуры в порошковых реагирующих системах при контактном плавлении компонентов, Скороход В. В., Баранов В. Л., Солнцева Т. А. (2010)
Арясова О. В. - Проницаемость расплавленных горных пород при плавлении по граням зерен кристаллической структуры (2010)
Воскресенская Е. Н. - Классификация событий Эль-Ниньо и погодно-климатические аномалии в Черноморском регионе, Михайлова Н. В. (2010)
Иванов В. А. - Натурные исследования растекания тонкой искусственной пленки на морской поверхности, Малиновский В. В., Кориненко А. Е. (2010)
Еремеев В. Н. - Термические волны Черного моря на межгодовых масштабах, Жуков А. Н., Лебедев Н. Е., Пустовойтенко В. В., Сизов А. А. (2010)
Усенко О. В. - Глубинное развитие Припятского прогиба в девоне (2010)
Іваненко В. І. - Дослідження впливу фторовмісних допантів на будову та морфологію кристалів КТР, Затовський І. В., Слободяник М. С., Баумер В. М. (2010)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Агрегация катионных каликсаренов в водном растворе и влияние агрегатов на кислотно-основное равновесие индикаторов, Богданова Л. Н., Родик Р. В., Водолазкая Н. А., Кутузова Л. В., Кальченко В. И. (2010)
Рябов С. В. - Особливості структури хітозану, модифікованого каліксареновими макроциклами, Кобилінський С. М., Штомпель В. І., Керча Ю. Ю., Бойко В. І. (2010)
Стезерянський Е. А. - Вплив іонів натрію на електрохімічне відновлення тіосульфатних комплексів срібла з водно-диметилформамідного розчину, Гурьянова-Доскоч І. О., Омельчук А. О. (2010)
Дибкова С. М. - Аналіз генотоксичності наночастинок золота методом лужного гель-електрофорезу ізольованих еукаріотичних клітин, Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Шпильова С. І., Ульберг З. Р., Чехун В. Ф. (2010)
Жадько С. И. - H2O2-зависимая экспрессия митохондриального пероксиредоксина и его роль в реакции клеток культуры ткани Arabidopsis thaliana при действии полиэтиленгликоля и оксидативного стресса (2010)
Недуха О. М. - Ефекти дії помірного водного дефіциту на вміст іонів кальцію в клітинах листків Sium latifolium L. (2010)
Ременяк О. В. - Порівняльний аналіз цитотоксичності вуглецевих нанотрубок, Прилуцька С. В., Прилуцький Ю. І., Матишевська О. П. (2010)
Галенова Т. І. - Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу, Конопельнюк В. В., Кот Л. І., Богданова О. В., Остапченко Л. І. (2010)
Пушкарьов В. М. - Посилення цитотоксичної дії таксолу щодо анапластичного раку щитоподібної залози γ-опроміненням, Старенький Д. В., Саєнко В. О., Тронько М. Д. (2010)
Гончарук В. В. - Можливості зворотного осмосу низького тиску в очищенні природних вод від мінерального азоту, Балакіна М. М., Осипенко В. О., Кучерук Д. Д., Швиденко В. З. (2010)
Бабкіна О. П. - Визначення давності виникнення ушкоджень селезінки у випадках сполученої травми гістологічним методом, Долотін С. О., Новіков О. І. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Методы гистологической окраски аденогипофиза грызунов, Большакова О. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив нуклеїнату на інтерфероновий статус хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Бондаренко О. О. - Функціональний стан печінки у хворих на хронічний панкреатит, сполучений з абдомінальним ожирінням (2011)
Вовк А. О. - Влияние липополисахаридов на секреторную активность нейтрофилов и моноцитов in vitro (2011)
Гунас І. В. - Кореляції сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Іванов І. Ю. (2011)
Дунаєв О. В. - Додаткові джерела кропостачання серця через вени субендокардіального судинного русла при розладах коронарного кровотоку (2011)
Столяр Д. Б. - Топографоанатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку та у новонароджених (2011)
Зєльоний І. І. - Функціональний стан печінки у хворих з рецидивуючими формами бешихи (2011)
Кащенко С. А. - Изменения в строении коркового вещества подмышечных лимфатических узлов крыс после воздействия циклофосфана, Петизина О. Н. (2011)
Клименко Т. М. - Морфологические изменения в плаценте и микробный пейзаж локусов при преждевременных родах, Левченко Л. А. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока Гепар-ПОС на концентрацію "середніх молекул" у сироватці крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Кузнєцова Л. В. - Ефективність гірудорефлексотерапії у хворих з синдромом хронічної втоми, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Лещинський Т. П. - Вплив глутаргіну на показники фагоцитарної активності моноцитів у вагітних із залізодефіцитними анеміями, Лещинська М. О., Бірюкова О. О. (2011)
Лісова Г. В. - Вплив донатора оксиду азоту тівортіну на клінічні прояви коморбідної патології у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2011)
Лузін В. І. - Стан кісткової тканини у ділянці нанесеного дефекту у щурів періоду старечих змін в умовах стрептозотоцинового діабету, Івченко А. В. (2011)
Майко В. М. - Необхідність оцінки відновлення стато-динамічної функції при медико-соціальній експертизі хворих на коксартроз після ендопротезування кульшового суглоба (2011)
Марута Н. О. - Вплив комбінації реамберину та циклоферону на показники мікрогемодинаміки у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2011)
Паращук В. Ю. - Передопераційне прогнозування тромбоемболічних ускладнень у хворих на лейоміому матки, Паращук Ю. С., Грищенко М. Г., Тучкіна І. О. (2011)
Потоцька О. Ю. - Гістогенез вінцевих судин на ранніх етапах пренатального онтогенезу курки та людини (2011)
Приступа Л. Н. - Використання еритропоетинів у хворих із хронічною хворобою нирок, Погорєлова О. С., Кригін В. І., Савенко І. І. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на динаміку морфологічних показників мікрогемоциркуляції у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Погребняк Л. Л., Рачкаускене І. Г., Мулік Є. О. (2011)
Сагатов Т. А. - Морфологическое состояние микроциркуляторного русла и тканевых структур толстой кишки при отравлении пестицидами на фоне экспериментального диабета, Туганбаева А. Т., Садиков Р. К. (2011)
Соколова Н. А. - Концентрація прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульозного холецистита та його вплив на показники ліпопероксидації і системи антиоксидантного захисту, Фролов В. М., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Стеченко Л. О. - Ультраструктурні зміни у сідничому нерві щурів в динаміці розвитку вродженого гіпотиреозу, Чухрай С. М., Довгань Р. С., Стороженко К. В., Кульгинський Є. А., Бабаскин Ю. І. (2011)
Тастанова Г. Е. - Состояние активности эндотелия сосудов и регуляторов ангиогенеза в системе мать-плацента-плод при осложненной беременности, Миршарпов У. М., Саидалиходжаева С. З. (2011)
Тєрьошин В. О. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросілу ("Біле вугілля") на показники синдрому імунотоксикозу у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі дисбіозу кишечника, Круглова О. В. (2011)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив сучасного імуноактивного препарату аміксину на інтерфероновий статус хворих на рекурентнй депресивний розлад, триваючий епізод тяжкий без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах (2011)
Ткач Г. Ф. - Зміни хімічного складу кісток за умов дії гіпоосмолярної гіпергідратації та корекції динамічними фізичними навантаженнями у віковому аспекті (2011)
Торопчин В. І. - Функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Стан системи інтерферону в хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в динаміці медичної реабілітації при застосуванні сучасного фітопрепарату артишоку екстракт-Здоров´я та комбінованого фітозасобу інтеллану (2011)
Ульянов О. В. - Розлади мікрогемодинаміки у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки ротової порожнини (2011)
Федченко С. Н. - Морфологические особенности повреждения эпителия слизистой оболочки желудка крыс при хронической ингаляции толуолом, Галузина Л. О. (2011)
Худякова О. В. - Анатомическая изменчивость лобной пазухи черепов VIII и ХХ веков, Виноградов А. А. (2011)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії лактопротеїну-С (2011)
Чуменко О. Г. - Зміни рівня оксиду азота у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом під впливом комплексного лікування (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату нуклеїнату в комбінації з α-токоферолом на рівень циклічних нуклеотидів у хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шевченко А. Н. - Клеточно-тканевая динамика очага вторично хронического воспаления на фоне введения натрия нуклеината, Коваленко Л. И. (2011)
Андреева О. В. - Некоторые показатели гистоморфометрии резца нижней челюсти белых крыс различного возраста при введении им глюкокортикоидов и бисфосфоната "Зомета" (2011)
Волошина І. С. - Сучасні уявлення про морфогенез внутрішніх органів чоловічої статевої системи під дією різних факторів (2011)
Лузін В. І. - Сучасні уявлення про морфо-функціональну організацію нижньої щелепи щурів, Морозов В. М. (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського