Horbenko H. - Non-formal education of educators in media centers of leading European countries: educational and methodological aspect, Fruktova Y., Hondiul O. (2020)
Сисоєв О. - Професійна підготовка фахівців до відбору пріоритетних секторів впровадження циркулярної економіки в республіці Польща (2020)
Алфімов В. М. - Розвиток наукової обдарованості ліцеїстів (2020)
Апрєлєва І. В. - Роль музично-ритмічної гімнастики у процесі морально-естетичного виховання дітей дошкільного віку, Пивоваренко М. С. (2020)
Бакуліна Н. В. - Формування культурно-мовної компетенції ліцеїстів у навчанні мови іврит (2020)
Бех І. Д. - Життя особистості у смислоціннісному поступі (2020)
Бєловецька Л. Е. - Рівень володіння англійською мовою в Україні: проблеми та перспективи (2020)
Бодик О. П. - Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти, Макаренко С. І. (2020)
Букач М. М. - Цінності як основа освітньої політики (2020)
Бурцева Ю. О. - Толерантність як психолого-педагогічна проблема (2020)
Вакуленко В. М. - Ретроспективний аналіз розвитку вищої освіти в Україні (2020)
Вітченко А. О. - Лідерська стратегія розвитку педагогічної науки в Україні: наслідування чи змагальність? (2020)
Globa G. V. - Evaluation of efficiency of online education in sphere of physical education of college level students during the COVID-19 quarantine in Ukraine (2020)
Димитрова Д. M. - Интерактивные методы раннего обучения иностранному языку детей ромов как возможность для проявления позитивного отношения к школьной жизни (2020)
Иванов С. А. - Социально-педагогическая поддержка подростков из уязвимых групп (2020)
Колосова С. В. - Ціннісні орієнтири формування духовної культури в майбутніх вихователів як складова професійного іміджу, Сирова Ю. В. (2020)
Лучанінова О. П. - Гармонія поєднання духовності і культури сучасного студента: міждисциплінарний підхід (2020)
Потапчук Т. В. - Соціально-виховне середовище як умова формування соціокультурних та духовних цінностей студентів вищих закладів освіти, Клепар М. В., Кравець Н. С. (2020)
Proshkina O. Ye. - The relevance of the use of flipped learning during distance education (2020)
Раду А. К. - Формування культури мовлення у молодших школярів як показника їх культури спілкування, Рашидова С. С. (2020)
Сидорук А. В. - Організація дистанційної практичної підготовки студентів галузі знань "сфера обслуговування" в умовах карантину (2020)
Скирда А. Є. - Розвиток культури інженерної освіти в США (2020)
Trichkov I. V. - Family support for children with behavioral and emotional disorders (2020)
Уманець Н. А. - Ризики соціалізації молоді в умовах інформатизації соціального середовища (2020)
Schafer D. P. - Culture as the foundation for the development of our personalities and lives (2020)
Шевченко Г. П. - Вплив мистецтва на виховання у студентської молоді якостей людини культури (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Титул, зміст (2020)
Демченко В. - Розвиток латерального мислення у здобувачів освіти як важливої складової креативного мислення (2020)
Бурак В. - Модернізація професійної підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти (2020)
Климчук О. - Аксіологічна складова європейських підходів до професійної підготовки корпусу медичних сестер (2020)
Осіпчук Н. - Іншомовна освіта у технічних закладах вищої освіти Республіки Польщі, Осадча Н. (2020)
Дембіцька С. - Удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки в закладах вищої освіти, Пугач С. (2020)
Констанкевич Л. - Використання сервісу Google Classroom у процесі дистанційного навчання, Боремчук Л., Радкевич М. (2020)
Литвинова С. - Програма навчальної дисципліни "Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності" для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії", Мар'єнко М. (2020)
Пустовіт Г. - Упровадження STEM-освіти на уроках географії: дидактична складова, Сивохоп Я. (2020)
Демчук О. - Змістовно-організаційні особливості технології формування життєвої компетентності майбутніх психологів (2020)
Шпичак І. - Психолого-педагогічні умови компетентнісно орієнтованого розвитку особистості (2020)
Заводна Л. - Суржик: мовна патологія чи норма українського суспільства? (2020)
Златів Л. - Трансформація лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя-словесника в умовах викликів сьогодення (2020)
Паніна Л. - Ментальна карта як засіб візуалізації навчальної інформації учнями закладів загальної середньої освіти на уроках української мови та літератури (2020)
Томашевська А. - Технологія формування у майбутніх студентів-фармацевтів умінь самостійного вивчення фахової медичної літератури, Русалкіна Л. (2020)
Шевчук Т. - Особливості вживання пейоратива "негідник" в українській мові (2020)
Петренко І. - До питання про організацію простору класних кімнат у церковнопарафіяльних школах українських губерній (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2020)
Войтків Г. - Організація електронного навчання фізики в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (2020)
Галатюк Т. - Формування методологічної культури учнів з фізики у процесі творчої пізнавальної діяльності, Галатюк Ю. (2020)
Лейбик Л. - Формування цілісності сприйняття світу в студентів педагогічного коледжу у процесі вивчення предмета "Фізика та астрономія" (2020)
Попадич О. - Підготовка вчителя до формування правових знань молодших школярів у процесі застосування диференційованого підходу (2020)
Сяська І. - До проблеми вивчення стану сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін (2020)
Харченко Н. - Використання методу експертного опитування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в адвокації основ домедичної допомоги (2020)
Давидюк Н. - Моніторинг формування ціннісних ставлень учнів 5-11 класів у процесі реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини (2008-2020 роки) (2020)
Коврігіна Л. - Особливості самовдосконалення як категорії розвитку особистості учня, Орлова О. (2020)
Овдійчук В. - Філософські основи поняття критичного мислення (2020)
Sytchenko А. - Subjective experience of pupils-readers as a factor of competence learning of literature (2020)
Шелюх О. - Формування національної ідентичності в курсантів військових закладів вищої освіти, Вовчаста Н. (2020)
Цюлюпа Н. - Методичні засади професійної підготовки студентів класу фортепіано у мистецьких закладах вищої освіти, Любченко М. (2020)
Верітов О. - Структурно-логічна схема формування підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту (2020)
Чепурка О. - Створення інноваційного суб’єкт- суб’єктного середовища для підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії в закладах вищої освіти (2020)
Крисанов Д. Ф. - Аграрно-економічні системи в умовах посилення екзогенної та ендогенної турбулентності, Варченко О. М. (2020)
Ibatullin M. - Influence of breeding pig breeding on efciency production of the industry, Khakhula B. (2020)
Гримак А. В. - Особливості функціонування ринку продукції м’ясного скотарства (2020)
Варченко О. О. - Сучасний стан та тенденції формування міжгалузевих відносин в агропродовольчому комплексі України (2020)
Kopytets N. - Current trends in meat price formation, Pashko S., Voloshyn V. (2020)
Павлов О. І. - Інклюзивний розвиток агрохолдингів в системі продовольчої безпеки України, Дідух С. М., Барвіненко В. Д. (2020)
Паска І. М. - Організаційно-економічні відносини в ланцюзі поставок молока та молокопродукції, Гринчук І. Ю., Артімонова І. В. (2020)
Svynous I. - Economic aspects of efcient milk production in Ukraine, Mykytyuk D., Semysal A. (2020)
Utechenko D. - Education as a factor in the formation of human capital in rural areas (2020)
Chaikin O. - Inclusive growth flagship initiatives: EU vs Ukraine (2020)
Хомовий С. М. - Розвиток та вплив міжнародних норм обліку на формування фінансової звітності в банківських установах України, Хомяк Н. В., Томілова-Яремчук Н. О., Литвиненко В. С. (2020)
Василенко О. І. - Моніторинг діяльності аграрного закладу вищої освіти інструментами бізнес-аналітики (2020)
Svynous N. - The organizational and economic components of investment support in agricultural enterprises activity (2020)
Shupyk S. - Conceptual principles of strategic management of dairy enterprises (2020)
Kapinus L. - Methodical approach to evaluation of commodities’ advancement efciency using online-instruments, Rozumei S., Skrygun N., Semenenko K. (2020)
Lianfeng Zhang - Research on brand marketing based on Ukrainian tourist destination, Danko Y., Zhuanqing Chen (2020)
Печенюк А. П. - Туристична орієнтованість як бізнес-парадигма розвитку об’єднаних територіальних громад (2020)
Фіалко Н. М. - Локалізація ексергетичних втрат в утилізаторі теплоти відхідних газів газоспоживальних теплових установок, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І. (2020)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на посівні якості насіння вівса, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Гвоздик І. Я., Яковина Л.І. (2020)
Batechko N. G. - Mathematical support of energy efficiency and comfortable conditions in higher education institutions of Ukraine, Shelimanova O. V., Shostak S .V. (2020)
Гай О. В. - Особливості представлення деяких елементів в програмному продукті "Elplek", Гусятинський Д. О. (2020)
Штепа В. Н. - Интенсификация процессов биотехнологических систем при ультразвуковом воздействии, Козырь А. В., Новосад А. А., Заец Н. А. (2020)
Мірських Г. О. - Ймовірність в оцінках надійності електроенергетичних комплексів, Васюк В. В., Книжка Т. С. (2020)
Мірських Г. О. - Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оцінювання якості енергетичних об`єктів, Васюк В. В., Книжка Т. С. (2020)
Троханяк В. І. - Дослідження оптимального розміщення витяжного вентиляційного обладнання в пташнику за допомогою чисельного моделювання (2020)
Несвідомін А. В. - Maple-модель руху частинки по евольвентному циліндру (2020)
Алмазова О. Б. - Когерентне та монохроматичне випромінювання змінює час гемолізу еритроцитів, а також швидкість зустрічного переміщення іонів крізь еритроцитарну мембрану, Лисиченко М. Л. (2020)
Левкін Д. А. - Умови коректності крайових задач (2020)
Василенков В. Є. - Викoристaння енергії біомаси для теплозабезпечення кoмунально-побутових об’єктів господарства, Заблоцький Я. І. (2020)
Kontogeorgos G. - The diversity of education in pathology worldwide and perspectives of the International Academy of Pathology (2020)
Захарцева Л. М. - Пухлиноінфільтруючі лімфоцити при тричі негативних карциномах молочної залози, Яновицька М. О. (2020)
Серик С. А. - Циркулирующие микроРНК у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа, Сердобинская-Канивец Э. Н., Бондарь Т. Н. (2020)
Солов’юк О. А. - Вплив дапагліфлозину на структурно-функціональні властивості артеріальних судин у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ожирінням, Кулинич Р. Л. (2020)
Коваль С. М. - Філотипи мікробіоти кишечника у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням, Снігурська І. О., Юшко К. О. (2020)
Novikov Ye. V. - Influence of the statin therapy on cardiovascular remodeling in arterial hypertension, combined with subclinical hypothyroidism, Potapenko M. S. (2020)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент у породіль із гіперпролактинемією в анамнезі, Коломієць О. В., Туманова Л. Є., Килихевич С. М. (2020)
Труба Я. П. - Вибір тактики хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти в поєднанні з дефектом міжшлуночкової перетинки в немовлят, Лазоришинець В. В., Секелик Р. І., Дзюрий І. В., Головенко О. С. (2020)
Клєвакіна О. Ю. - Застосування ранньої неінвазивної штучної вентиляції легень у доношених новонароджених із помірною та важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Анікін І. О. (2020)
Черній В. І. - Неінвазивний контроль споживання кисню під час інгаляційної анестезії за методом Minimal flow протягом антирефлюксних лапароскопічних утручань, Штомпель І. В. (2020)
Муравйов П. Т. - Вплив гіпербілірубінемії на інтенсивність болю у хворих на рак панкреатобіліарної зони протягом періопераційного періоду, Запорожченко Б. С., Бородаєв І. Є., Кірпічнікова К. П., Шевченко В. Г., Волков В. Б., Хархурі Макрем (2020)
Фищенко Я. В. - Наш опыт применения одностороннего бипортального эндоскопического поясничного межтелового спондилодеза (UBLIF) и заднего поясничного межтелового спондилодеза (PLIF) в лечении пациентов со стенозом позвоночного канала поясничного отдела позвоночника, Рой И. В., Владимиров А. А., Кравчук Л. Д., Блонский Р. И. (2020)
Никоненко О. С. - Вивчення ступеня запальної реакції атеросклеротичної бляшки коронарної артерії у хворих із порушенням метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D, Никоненко А. О., Чмуль К. О., Oсауленко В. В. (2020)
Степанов Ю. М. - Діагностична цінність маркерів апоптозу при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей, Завгородня Н. Ю., Завгородня О. Ю., Ягмур В. Б., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2020)
Гарматіна О. Ю. - Гістологічні зміни гіпокампа обох півкуль головного мозку щурів ліній Wistar і SHR за умов експериментальної хронічної церебральної гіпоперфузії, Розова К. В., Портниченко А. Г. (2020)
Tokaruk N. S. - Morphology of the submandibular gland’s acini of rats in diabetes mellitus, Popadynets O. H., Bedei V. I., Hryshchuk M. I., Kotyk T. L. (2020)
Скляр А. І. - Епштейна–Барр вірус і розсіяний склероз, Торяник І. І., Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В. (2020)
Короленко В. В. - Особливості стаціонарного лікування пацієнтів із хворобами шкіри та інфекціями, що передаються статевим шляхом, Грузєва Т. С. (2020)
Попович Ю. І. - Лімфоїдна тканина слизової оболонки червоподібного відростка при апендициті (огляд літератури), Григор’єва О. А., Таврог М. Л., Іванців О. Р., Попович Н. Р. (2020)
Ярешко В. Г. - Клініко-морфологічна діагностика та хірургічне лікування парадуоденального панкреатиту, Туманський В. О., Міхеєв Ю. О., Кіосов О. М., Стешенко А. О., Ярешко Н. О., Канакі А. В. (2020)
Журавльова Л. В. - Клінічний випадок вторинного остеопорозу у пацієнта з неспецифічним виразковим колітом, Сікало Ю. К., Олійник М. О. (2020)
Глотка О. А. - Вторинні карбіди в багатокомпонентній системі Ni-13,5Cr-5Co-3,4Al-4,8Ti-7,3W-0,8Mo-0,015B-0,12C, Клочихін В. В., Ольшанецький В. Ю. (2020)
Чейлях Я. О. - Вплив температури гартування на структуру, метастабільність аустеніту та властивості наплавлених Fe-Cr-Mn сталей, Чейлях О. П. (2020)
Сніжной Г. В. - Прогнозування і контроль механічних властивостей високомарганцевих сталей за атомно-магнітним станом аустеніту, Ольшанецький В. Ю., Сажнєв В. М. (2020)
Айкін М. Д. - Дослідження впливу високих швидкостей охолодження при кристалізації на структуру та властивості сплаву системи Mg-Zr-Nd, Шаломєєв В. A., Лук’яненко О. С. (2020)
Татарчук Т. В. - Статистичне дослідження мікроструктури постійних магнітів, спечених зі сплаву Nd-Fe-B,C-Cu,Ti (2020)
Мазyр В. І. - Мікроскопічнa кінетикa перитектичного перетворення в лігатурних сплавах AL-W (2020)
Popov S. N. - Study of the features of the wear of a friction pair of a drive wheel with a mover caterpillar under abrasive conditions, Shumykin S. O. (2020)
Малинов Л. С. - Получение в цементированном слое сталей метастабильного остаточного аустенита для повышения их абразивной износостойкости, Малышева И. Е., Бурова Д. В. (2020)
Молочков Д. Є. - Визначення оптимальних параметрів процесу waam на основі технології cmt з використанням низьковуглецевої нелегованої сталі, Куликовський Р. А., Фурманова Н. І. (2020)
Слинько Г. І. - Підвищення паливної економічності дизельного двигуна 6ЧН12/14 завдяки вдосконаленню розпилення та сумішоутворення, Сухонос Р. Ф., Цокотун П. В., Слинько В. В., Володін Д. А. (2020)
Россолов О. В. - Оцінка атрибутів вибору каналу доставки кінцевими споживачами в рамках логістики останньої милі (2020)
Плескач В. М. - Найпоширеніші мовні помилки у науковій літературі, Ольшанецький В. Ю. (2020)
Грабовський В. Я. - Термічна обробка як спосіб покращення оброблюваності різанням інструментального сплаву з ГЦК ґраткою, Лисиця О. В. (2020)
Ольшанецький В. Ю. - Рецензія на підручник "Фазові рівноваги і фазові перетворення", опублікований заслуженим діячем науки і техніки України, доктором техн. наук, проф. Мазуром В. І. (2020)
Содержание (2020)
Матова О. О. - Трирічна динаміка структурних показників лівого шлуночка у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію на тлі чотирикомпонентної терапії, Міщенко Л. А., Купчинська О. Г., Сербенюк К. І. (2020)
Тащук В. К. - Клініко-функціональні особливості перебігу стабільної стенокардії різних функціональних класів, враховуючи наявність інфаркту міокарда в анамнезі, Мухамед Васек Аль Салама, Амеліна Т. М., Маковійчук І. О., Дінова О. П. (2020)
Буряк Р. В. - Віддалені результати ізольованого медикаментозного лікування хворих на дилатаційну кардіоміопатію, що ускладнена мітральною недостатністю важкого ступеня, Руденко К. В., Крикунов О. А. (2020)
Лучинець О. Ф. - Клінічні прояви та результати реконструктивних втручань у хворих із первинною та вторинною мітральною недостатністю, Лазоришинець В. В., Крикунов О. А. (2020)
Kanyhina S. M. - Autonomic support of endurance, strength and speed performance in athletes, Syvolap V. V., Potapenko M. S. (2020)
Solaković S. - Effects of moderate-intensity continuous training therapy on claudication symptoms and carotid intima-media thickness in patients after endovascular and classical bypass treatment (a pilot study), Jogončić A., Pavlović R., Vrcić M., Čović N., Solaković E., Skrypchenko I. T., Čaušević D., Dorofieieva O. Ye., Yarymbash K. S. (2020)
Клигуненко Е. Н. - Оптимизация восстановления функции кишечника при разных режимах инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска с неотложной патологией органов брюшной полости, Кравец О. В., Сединкин В. А. (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Комбінований вплив метаболітного комплексу Lactobacillus rhamnosus GG і Saccharomyces boulardii та амікацину на інфіковані рани в моделях in vivo, Мінухін В. В., Рижкова Т. М., Коцар О. В. (2020)
Головаха М. Л. - Порівняльний аналіз відкритої та артроскопічної операції Латарже, Щокін О. В., Кузнєцов Б. А. (2020)
Перцов В. І. - Гнійний артрит грудино-ключичного суглоба та його ускладнення: тактика хірургічного лікування, результати відновлення, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2020)
Гребняк М. П. - Геопатогенні зони й онкологічна захворюваність населення, Кірсанова О. В., Таранов В. В. (2020)
Бокоч А. В. - Удосконалення методу фіксації суцільнокерамічних коронок із застосуванням конструкції трансфер-шаблона, Гончарук-Хомин М. Ю., Пензелик І. В. (2020)
Bilokobyla S. O. - Characteristics of serological profile in adult measles patients depending on the development of complications, Riabokon O. V., Riabokon Yu. Yu., Onishchenko N. V. (2020)
Reznichenko N. Yu. - The effectiveness and safety study of topical corticosteroids for psoriasis in adolescent and adult population treatment, Reznichenko Yu. H. (2020)
Хоміцький М. Є. - Оптимізація психосоціальної реабілітації хворих на шизоафективний розлад, враховуючи типологію патоперсонологічних трансформацій (2020)
Міщенко М. В. - Скринінгове дослідження нових похідних тіазолідинону на протисудомну активність, Штриголь С. Ю., Лесик Р. Б., Лозинський А. В., Голота С. М. (2020)
Котвіцька А. А. - Аналіз сучасних вимог роботодавців щодо функціональних обов’язків і компетентностей фармацевтичного персоналу, Братішко Ю. С., Волкова А. В., Тарасенко Д. Ю., Посилкіна О. В., Ольховська А. Б. (2020)
Федун І. Р. - Вплив наркозалежності на патологію порожнини рота та особливості надання стоматологічної допомоги наркозалежним хворим (огляд літератури), Фурдичко А. І., Ільчишин М. П., Бариляк А. Я., Ган І. В., Возний О. В. (2020)
Авраменко Н. В. - Сучасні аспекти менеджменту пацієнток із синдромом полікістозу яєчників, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Сєрих К. В. (2020)
Лембрик І. С. - Сучасні погляди на поширеність і перебіг геморагічного васкуліту Шенляйн–Геноха в дітей: огляд літератури, Буяк П. З. (2020)
Завгородній С. М. - Шваннома шлунка (клінічний випадок), Данилюк М. Б., Кубрак М. А., Щуров М. Ф. (2020)
Makurina H. I. - Verrucous leukoplakia of the red border caused by the use of IQOS heated tobacco product (a case report), Makarchuk O. I., Dmytrenko I. P., Holovkin A. V., Sokolovska I. A., Chornenka A. S. (2020)
Журавльова Ю. О. - Вплив сфери освіти на економічний розвиток України (2020)
Кузіна В. Ю. - Місце України на світовому ринку ячменю (2020)
Войтенко А. Б. - Інноваційно-комунікативно-інвестиційні технології розвитку територіальних громад, Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф. (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Перспективи імплементації міжнародного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2020)
Решетняк О. І. - Аналіз впливу наукової та науково-технічної діяльності на рівень економічного та соціального розвитку (2020)
Фролова Н. Л. - Особливості державної політики стимулювання процесів цифрової трансформації суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні (2020)
Юринець З. В. - Мотивування молодих фахівців на основі компетентнісного підходу в Причорноморському регіоні (2020)
Яснолоб І. О. - Науково-методичні підходи до формування сільських територій у контексті реалізації державної політики України, Дем’яненко Н. В., Тараненко А. О. (2020)
Яснолоб І. О. - Особливості оцінки інтелектуального капіталу в контексті стійкого розвитку аграрного сектору економіки України, Чайка Т. О., Терещенко І. О. (2020)
Алданькова Г. В. - Цифрові інструменти маркетингових комунікацій торговельних мереж, Коноплянникова М. А. (2020)
Асауленко Н. В. - Моделі інноваційного процесу на підприємствах індустрії гостинності (2020)
Бедрадіна Г. К. - Методи оцінювання якості обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу, Кузьмічова К. А. (2020)
Бондар Ю. А. - Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства, Єрошкін К. А. (2020)
Гірна О. Б. - Логістика і ланцюг поставок: виклики пандемії Covid-19 (2020)
Дараган А. В. - Сутність та методи процесу бюджетування у контексті фінансового аналізу діяльності підприємства, Геворкян А. Ю., Другова О. С. (2020)
Дурбалова Н. І. - Система стратегічного управління хлібопекарськими підприємствами (2020)
Коваль С. Ю. - Прояви економічної кризи 2020 року та перспективи ціноутворення у стабілізації фінансово-економічного стану підприємств (2020)
Ліскович Н. Ю. - Компетенційний підхід в стратегічному позиціонуванні авіаційних підприємств України (2020)
Міщук Є. В. - Оцінка рівня та стану безпеки конкурентного статусу (на прикладі гірничодобувних підприємств) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Яценко О. Д. - Постмодернізм: дескриптивні практики рефлексії культури (2020)
Мордоус І. О. - Соціальний інститут: загальні обрії філософського аналізу (2020)
Левченко В. В. - Розвиток культурної компетентності педагогів вищої школи, Форостюк І. В. (2020)
Сакун А. В. - Створення ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін – передумова гуманізації освіти, Кадлубович Т. І., Черняк Д. С. (2020)
Пономарева Н. С. - Система інформатичних компетентностей учителя математики (2020)
Куриш Н. К. - Імплементація підприємницької компетентності в освітній процес інститутів післядипломної педагогічної освіти (2020)
Левченко Т. Г. - Сучасні проблеми духовної освіти в України: питання про статус теології (2020)
Кислий А. О. - Служіння та просвітницько-виховна місія церкви у сучасному суспільстві як чинник формування основ соціального ідеалу (2020)
Дзвінчук Д. І. - Мегатренд дистанційної освіти: переваги, недоліки, ризики (2020)
Кивлюк О. П. - Сутність поняття та складові менеджменту міжнародної освітньої діяльності (2020)
Ковальчук Н. Д. - Головні віхи творчої спадщини видатного українського філософа С. Б. Кримського, Овсянкіна Л. А. (2020)
Чорний Р. В. - Особливості культуротворення як домінанти гуманітарної цілісності української культури (2020)
Свириденко Д. Б. - Філософська концептуалізація наукової освіти як інструмента миробудівництва, Хоменко Г. В., Александрова Ю. М. (2020)
Маковійчук О. В. - Особливості організації художньо- проектної діяльності молодших школярів, Шульга А. В. (2020)
Хроленко М. В. - Вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн західної Європи (2020)
Силадій І. М. - Соціальний запит на педагога-новатора (2020)
Пляскіна А. І. - Місце ділової стратегії розвитку у ієрархії стратегій розвитку підприємства (2020)
Седікова І. О. - Особливості стартапу як інноваційного проєкту (2020)
Тарасюк Г. М. - Перспективні напрями розвитку готельного бізнесу для забезпечення фінансової стабільності індустрії гостинності України, Чагайда А. О., Соколовська І. О. (2020)
Терещенко Е. Ю. - Управління ризиками на підприємствах авіаційного бізнесу, Школенко О. Б. (2020)
Граматік Г. П. - Передумови формування механізмів диверсифікації економіки південно-західних районів Одеської області, Радулов Д. Д. (2020)
Ярьоменко С. Г. - Тенденції розвитку санаторно-курортного господарства Одеської області, Мартинова Н. С., Козловський Р. С. (2020)
Гошовська В. В. - Особливості проведення аудиту валютних операцій підприємств, що підлягають фінансовому моніторингу, Бойко Н. В., Наконечна С. А. (2020)
Зленко Н. В. - Методичний підхід до відбору показників оцінки адаптаційного потенціалу суб’єктів підприємництва (2020)
Ключка О. В. - Tax free: світовий досвід та вітчизняна практика, Чуницька І. І., Ковальчук М. В. (2020)
Крупей О. М. - Анатомія трансдисциплінарного підходу у фінансах, Семенюк В. О. (2020)
Полчанов А. Ю. - Прогнозування податкових надходжень зведеного бюджету України на основі аналізу часових рядів (2020)
Приймак І. І. - Роль недержавних пенсійних фондів у формуванні пенсійних заощаджень громадян України, Мацькова В. В. (2020)
Василішин С. І. - Організаційні засади обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств (2020)
Ізмайлов Я. О. - Національні та міжнародні особливості взаємозв’язку облікової та податкової політики підприємств, Єгорова І. Г. (2020)
Кузь В. І. - Особливості побудови системи аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам (2020)
Фабіянська В. Ю. - Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід (2020)
Фатенок-Ткачук А. О. - Облікове забезпечення екологічних витрат у контексті соціально відповідального бізнесу, Дем’янець Д. О. (2020)
Наумова М. А. - Системно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України, Гончарук Н. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бабич Н. - Критеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовлення, Тичина К. (2020)
Бажміна Е. - Використання BYOD технологій в освітньому процесі (2020)
Бублієнко О. - Втілення українських архетипів у хореографічних образах телевізійного шоу "Танці з зірками" 2017-2019 років (2020)
Губіна О. - Порівняльна характеристика ключових аспектів розвитку відкритої освіти в роботах вітчизняних компаративістів (2020)
Красножон О. - Комп’ютерна підтримка вивчення теми "Кореляційний зв'язок, коефіцієнт кореляції” курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики, Мацюк В. (2020)
Куліченко А. - Витоки розвитку інноваційної діяльності в медичних коледжах Пенсільванії (2020)
Островська Л. - Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі (2020)
Перегудова В. - MIND MAP як засіб візуалізації технологічних процесів (2020)
Полєжаєв Ю. - Культурна грамотність як педагогічна категорія: наукова дискусія (2020)
Линдіна Є. - Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку, Козинець О. (2020)
Сараєва І. - Мистецькі види діяльності в просторі дошкільного дитинства (2020)
Шевчук Л. - Теоретичні засади диференційованої роботи учнів початкових класів з текстами: до питання про форми диференціації (2020)
Богданова М. - Формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти, Богданова М. (2020)
Гаврюшенко Г. - Загальні аспекти підготовки учнів до географічних олімпіад (2020)
Єленіна Є. - Застосування виставкових матеріалів краєзнавчого музею в освітньому процесі школи (2020)
Семенець С. - Задачна система компетентнісно орієнтованого навчання математики учнів основної школи, Луцик О. (2020)
Чугунова О. - Розвиток математичних здібностей старшокласників у процесі формування основних понять алгебри і початків аналізу (2020)
Бойко Ю. - Визначення структурних компонентів, критеріїв та рівнів їх сформованості в процесі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти (2020)
Бялик О. - Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства (2020)
Верітов О. - Формування інформаційно-комунікаційного компонента підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту (2020)
Вінтюк Ю. - Дослідження здібностей у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Возносименко Д. - Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів (2020)
Воробйов П. - Роль електронних курсів на платформі Moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх суднових механіків (2020)
Галецький С. - Особливості системного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Гостра К. - Специфіка застосування інтерактивних методів на уроках російської мови як іноземної (2020)
Добровольська В. - Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Географія судноплавства", Місєвич С. (2020)
Єрьоменко Е. - Аналіз результатів наукового дослідження стану вихованості у студентів фізичної культури та основ здоров’я в процесі занять бойовим хортингом (2020)
Книш С. - Підготовка майбутніх учителів біології на заняттях анатомії в контексті вимог Нової української школи, Корвегіна О. (2020)
Кудря О. - Формування в студентів знань з етнодизайну в процесі опанування навчальної дисципліни "Технологічний практикум” (2020)
Люта Д. - Перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму (2020)
Liashenko I. - Reflective practice as a means of critical thinking development in distance learning with university students (2020)
Майвалдова О. - Зміст психофізичної готовності майбутніх фітнес-тренерів (2020)
Малицька О. - Cинтез мистецтв як інновація в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Нестерова О. - Відповідальність у контексті розвитку академічної доброчесності студентів у США (2020)
Осадча К. - Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти, Осадчий В., Круглик В., Наумук І. (2020)
Пелипенко М. - Самозбереження майбутнього рятувальника як аспект сталого розвитку суспільства (2020)
Позднякова В. - Oсобливості підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності (2020)
Поляковська О. - Індикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової бази (2020)
Попова О. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів, Лесик А. (2020)
Расторгуєва І. - Використання самостійних занять оздоровчої спрямованості здобувачами вищої освіти, Єфімова А. (2020)
Ushakova N. - Listening as one of the ways to teach a foreign language to foreign students, Artiomova O. (2020)
Хоменко В. - Розробка моделі змісту навчання архітектури ЕОМ студентів інженерно-педагогічного профілю, Скурська М., Старостенко К. (2020)
Чистякова Л. - Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності (2020)
Shportko V. - Pedagogical modeling of development of professional culture of military doctors in the system of military medical education (2020)
Ломоносова О. Е. - Адаптація університетів до особливостей підготовки студентів покоління Z для прийдешньої економіки знань (2020)
Кулаков О. О. - Структуризація механізмів реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою залучення інвестицій в економіку на прикладі програми Причорноморського регіону (2020)
Шевченко В. Ю. - Економічні шоки пандемії: основні види та наслідки (2020)
Ганжуренко І. В. - Формування стратегії мультимодальних перевезень як основи для проведення оцінки державної політик (2020)
Зоря О. П. - Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму комплексної активізації інвестиційних процесів в аграрній сфері, Сергієнко В. І., Зоря С. П. (2020)
Kulakovska T. - Synchronization of cycles and crises in the agri-food sectors of Ukraine (2020)
Галько Л. Р. - Управління ризиками в проєктній діяльності підприємства (2020)
Каламан О. Б. - Розроблення методології стратегії розвитку виноробних підприємств, Пурцхванідзе О. В., Мандрикін Д. В. (2020)
Нєчева Н. В. - Удосконалення методів виміру мотивації персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери (2020)
Радіонова Я. В. - Розробка моделі управління інноваційним розвитком агропромислових підприємств на засадах аутсорсингу (2020)
Яворська О. Г. - Розкриття інформації про інтелектуальний капітал підприємств індустрії гостинності Одеської області (2020)
Яснолоб І. О. - Формування стратегічної моделі екологічного менеджменту підприємства, Чайка Т. О., Черненко К. В. (2020)
Yevchuk K.-I. - Innovation as a foundation of smart city economy in terms of waste management (2020)
Федулова С. О. - Формування системи моніторингу економічної безпеки регіону на прикладі Дніпропетровської області, Овчаренко О. В., Науменко Н. Ю. (2020)
Кобзар О. М. - Методологічний інструментарій оцінювання змін екосистемних активів територіальних утворень від негативного впливу твердих побутових відходів (2020)
Жмурко Н. В. - Оцінка формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування на прикладі бюджету міста Тернополя, Лотоцька Ю. В. (2020)
Гайдаєнко О. М. - Застосування факторного аналізу у дослідженні ефективності використання основних засобів (2020)
Карлова І. О. - Трансфертне ціноутворення: економічний зміст та особливості проведення автоматизованого обліку на вітчизняних підприємствах, Вербицька А. І. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Менжулін В. І. - Сова і півень як символи філософування (2020)
Лютий Т. В. - Філософський символізм багатократного дублювання (2020)
Бень Б. Т. - Довіра до себе: філософія Ральфа Емерсона в інформаційному суспільстві (2020)
Султангалієв Д. О. - Критичні потенціали філософії культури Ґеорґа Зіммеля (2020)
Слободян О. Р. - На перетині раціонального і морального: суспільствознавство як наука у трактуванні Євгена Спекторського (2020)
Мейта К. Ю. - Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції (2020)
Корчевний В. О. - Спекулятивний реалізм у контексті сучасної філософської думки (2020)
Бакаєв М. Ю. - Щодо пояснення та розуміння в сучасній англомовній філософії (2020)
Головащенко С. І. - Релігієзнавчі мотиви у творчості професора Київської духовної академії Володимира Рибінського (на підставі праці "Древнееврейская суббота") (2020)
Відомості про авторів (2020)
Веселовська З. - Дорогі колеги! (2020)
Сердюк В. М. - Блокада крило-піднебінної ямки як компонент мультимодального знеболювання в офтальмохірургії, Минка Н. В., Кобеляцький Ю. Ю. (2020)
Зборовская А. В. - Повышение эффективности лечения синдрома сухого глаза у пациентов с синдромом Шегрена путем применения препарата бесконсервантных капель, содержащих гиалуронат натрия 0,4 %, Дорохова А. Э., Колесниченко В. В. (2020)
Заволока О. В. - Ефективність лікування бактеріальних кератитів у хворих із цукровим діабетом залежно від тяжкості діабетичної полінейропатії, Бездітко П. А., Карлійчук М. А. (2020)
Новицький І. Я. - Оцінювання гіпотензивного ефекту дозованої ендотрабекулоектомії як самостійної операції та в комбінації з факоемульсифікацією катаракти у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою, Смаль Т. М., Левицька О. В. (2020)
Дун Фан Хуи - Диагностические возможности интерферометрии в выявлении и мониторинге развития болезни сухого глаза, Безкоровайная И. Н., Павловская Г. Я. (2020)
Боброва Н. Ф. - Временный "жидкий" имплантат при врожденной глаукоме (отдаленные результаты), Трофимова Н. Б. (2020)
Веселовская З. Ф. - Возможности защиты передней поверхности глаза у пациентов с синдромом сухого глаза и катарактой, Веселовская Н. Н., Запорожченко И. Б. (2020)
Могілевський С. Ю. - Значущість пуринових рецепторів у прогресуванні ексудативногеморагічної форми вікової макулярної дегенерації, Ковальчук Х. В., Денисюк Л. І., Хоменко Т. Б. (2020)
Рыков С. А. - Некоторые маркеры возникновения окклюзии вен сетчатки после кардиохирургических вмешательств с использованием искусственного кровообращения, Венедиктова О. А., Могилевский С. Ю. (2020)
Термінологія та настанови з глаукоми, 2014–2018 (Розділ 2) (2020)
Вуришана Вуришана - Прямые инвестиции Китайской Народной Республики в экономику Республики Беларусь: предпосылки, динамика, сферы инвестирования (2020)
Dumanska I. - Organizational and economic principles of obtaining the status of e-resident of Estonia by entrepreneurs of Ukraine (2020)
Yevdochenko O. - The modern trade policy of the USA and its impact on the foreign trade relations, Lahutin V. (2020)
Базилюк Я. Б. - Економічна безпека держави: новітні виклики та засоби попередження загроз (2020)
Воронкова Т. Є. - Підходи до аналізу ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Басова М. К. (2020)
Казьмір В. А. - Сутність та субсистеми організаційно-економічного механізму функціонування ринку зерна (2020)
Кононова О. Є. - Особливості та оптимізація стратегічного управління вітчизняними підприємствами на засадах зарубіжного досвіду, Власенко Ю. Г. (2020)
Нежид Ю. С. - Теоретико-методичні засади формування та реалізації організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки (2020)
Омельяненко В. А. - Аналіз інноваційної політики в контексті сталого розвитку України, Ковтун Г. І. (2020)
Панченко Н. Г. - Теоретичні засади удосконалення управління екологічною діяльністю на залізничному транспорті, Паламарчук Р. M., Токмакова Є. В. (2020)
Токмакова І. В. - Механізм соціально-господарської відповідальності на залізничному транспорті, Паламарчук Ю. M., Тимків-Пасічник О. І. (2020)
Хитрова О. А. - Соціальний туризм: суть, види та зарубіжний досвід (2020)
Челядінова Н. Г. - Дослідження питань управління логістичними ризиками підприємств, Дмитренко Н. М. (2020)
Шраменко О. В. - Інфраструктурна безпека в епоху цифрової економіки, Савчук Н. І. (2020)
Бакуліч О. О. - Екологічний ризик-менеджмент у проєктах транспортних підприємств, Кіс І. Р. (2020)
Бірбіренко С. С. - Основні підходи до трактування категорії "Економічна стійкість підприємства": переваги та недоліки, Орлов В. М., Балде Альфа Яя (2020)
Боденчук Л. Б. - Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємств України, Чернова Л. О. (2020)
Бондаренко С. М. - Використання розподілу Пуассона в системі управління якістю на підприємстві (2020)
Гарасимлюк М. В. - Роль запровадження інновацій в діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства у подоланні наслідків коронавірусної кризи, Полівода О. А. (2020)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Вплив пандемії Covid-19 на туристичний ринок світу та України (2020)
Вихідні відомості (2020)
Войтович Л. М. - Мультиаспектність поняття "розвиток страхової системи" (2020)
Федорова Н. Є. - Інформаційна безпека та шляхи її забезпечення на етапі інформаційно-технологічної революції, Смєсова В. Л. (2020)
Кафтя М. А. - Фінансовий базис міжнародного економічного порядку (2020)
Кифак А. О. - Інвестиційна привабливість та її вплив на економічне зростання на прикладі Колумбії, Киян Д. О., Якубовський С. О. (2020)
Залізко В. Д. - Перспективи інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні та світі, Кухта П. В., Дімов І. А. (2020)
Зоря О. П. - Теоретико-методологічні засади управління екологічно орієнтованими інвестиціями в аграрній сфері, Галінська Т. С., Сергієнко В. І. (2020)
Левківський І. Б. - Теоретичні підходи до оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2020)
Масленніков Є. І. - Податок на доходи фізичних осіб в Україні: поточний стан та шляхи реформування, Гусєв А. О. (2020)
Прийма С. С. - Теоретичні основи трактування поняття "соціально-економічні процеси в ринковій економіці", Приймак В. І. (2020)
Яснолоб І. О. - Економічні, екологічні, соціальні передумови формування та функціонування енергонезалежних та енергоефективних сільських територій: досвід енергетичної політики європейських країн, Зоря О. П., Дем’яненко Н. В. (2020)
Камушков О. С. - Сучасні умови успішного розвитку та функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства, Ткач В. О. , Язіна В. А. (2020)
Мазуркевич І. О. - Дослідження сутності та основних елементів маркетингової стратегії на підприємствах туристичного бізнесу, Рябенька М. О. (2020)
Matsola S. - The role of information support in the management of foreign economic activities of enterprises, Shelenko D., Matsola M. (2020)
Петрашевська А. Д. - Взаємозв’язок інтелектуального капіталу з людськими та фінансовими ресурсами підприємства та його вплив на інноваційну діяльність (2020)
Писаренко С. В. - Інноваційний розвиток як фактор підвищення ефективності основних засобів аграрних підприємств, Кацай С. А., Васильєва Ю. А. (2020)
Старинець О. Г. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2020)
Порудєєва Т. В. - Розвиток зерновиробництва в Причорноморському регіоні та його значення в економіці країни, Іваненко Т. Я. (2020)
Сторожилова У. Л. - Цифрове управління та сучасні тенденції SMART-менеджменту Причорноморського регіону в просторі світової та європейської інтеграції, Сторожилов П. М. (2020)
Познякова О. О. - Аналіз пенсійного та соціального страхування, як елементів соціального захисту, Міх М. С., Рубанчук В. В. (2020)
Огородник В. В. - Порівняльна характеристика діяльності банків з державною участю в Україні та світі (2020)
Рудевська В. І. - Застосування інституціонального підходу в методології вивчення процесу формування бізнес-архітектури банківського сектору (2020)
Височан О. О. - Особливості бухгалтерського обліку в ОСББ (об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків) (2020)
Гринчишин Я. М. - Аудит принципу безперервності діяльності та його вплив на антикризовий фінансовий менеджмент підприємств (2020)
Іванчук Н. В. - Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гольцев А. М. - Використання нано-матеріалів у кріобіології та кріомедицині, Бондарович М. О., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дубрава Т. Г., Останков М. В. (2020)
Шпакова Н. М. - До питання щодо механізму осмотичної стійкості еритроцитів ссавців, Орлова Н. В. (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Збереження протимікробної активності метаболітних комплексів Lactobacillus rhamnosus та Saccharomyces boulardii після кріоконсервування (2020)
Ковальов Г. О. - Динаміка заморожування та відігрівання м’яких тканин при короткочасовій дії на шкіру кріоаплікатора, Гордієнко Е. Ю., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В., Кіпоренко П. В., Олефіренко О. О. (2020)
Ломакін І. І. - Вплив краніоцеребральної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на репродуктивну функцію самців щурів із хронічною алкогольною інтоксикацією, Кудокоцева О. В., Бабійчук В. Г., Кришталь Є. В. (2020)
Клюшніков Є. В. - Частота настання вагітності після переносу кріоконсервованих ембріонів жінкам із надмірною масою тіла (2020)
Валкова Л. Д. - Оцінка кількості вітрифікованих автологічних або донорських ооцитів людини для народження однієї дитини, Андреева П. М., Милачич Т. В., Бандрева Б. Р., Пенкова П. В., Петкова Б. Д., Бочев І. М., Тимева Т. Н., Щерев А. Д. (2020)
70-річчя Ольги Іванівни Гордієнко (2020)
Пам’яті Валерія Антоновича Бондаренка (17.03.1947–11.10.2020) (2020)
Дяченко Т. О. - Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку, Анохіна О. О. (2020)
Кулаковська Т. А. - Диверсифікація виробництва як метод виходу з кризових становищ підприємств виноробної галузі, Маркевич Л. С. (2020)
Лебедєв І. В. - Соціальний вектор розвитку туризму в Україні: стан і завдання, Давиденко І. В. (2020)
Ложачевська О. М. - Стейкхолдерський підхід до корпоративної соціальної відповідальності компаній, Виговська А. М. (2020)
Макаренко С. М. - Особливості аналітичної оцінки вибору стратегії розвитку промислового підприємства (2020)
Москаленко Д. М. - Розширення інноваційних послуг у сфері гостинності, Сильчук Т. А., Зуйко В. І. (2020)
Овчиннікова В. О. - Систематизація факторів впливу на інвестиційну діяльність підприємств залізничного транспорту, Дудін Д. Д., Дьякова Н. М. (2020)
Омельяненко О. М. - Аналіз особливостей креативних послуг із погляду побудови бізнес-стратегій (2020)
Поліщук А. С. - Трансформація антикризового управління підприємств оборонного комплексу України (2020)
Федоренко I. А. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності як складової частини механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств, Коломієць Ю. О., Коломойцева К. Ю. (2020)
Шацька З. Я. - Стратегія інтеграції підприємств готельної сфери, Романченко А. О. (2020)
Заюков І. В. - Оцінювання продуктивності праці Причорноморського економічного регіону на сучасному етапі розвитку України (2020)
Трушкіна Н. В. - Розроблення моделі економічного зростання регіональної транспортно-логістичної системи (на прикладі Причорноморського економічного району) (2020)
Мареха І. С. - Світова практика оцінки ефективності екологічних податків: аналіз результатів та імплементація у національне природокористування (2020)
Гусятинський М. В. - Антикризове державне управління банківською діяльністю, Татьяніна С. М., Березинець Ю. В. (2020)
Давидов І. - Інструментарій державно-приватного партнерства в системі вищої освіти (2020)
Пріхно І. М. - Ефективність здійснення регіональної фінансової політики в Україні, Частоколенко І. П., Григоренко К. В. (2020)
Хвостенко В. С. - Шляхи формування системи управління фінансовими ризиками оператора фондового ринку, Шатов В. С. (2020)
Дутчак Р. Р. - Правовий аналіз документів бухгалтерського обліку про валютні операції підприємств у вирішенні господарських спорів із банками, Дутчак В. Ф. (2020)
Старенька О. М. - Організація оперативного контролю в системі внутрішнього контролю на підприємствах (2020)
Рудич А. І. - Статистична оцінка стану та тенденцій розвитку ринку молокопродукції України (2020)
Вихідні відомості (2020)
Komyak V. - Simulation of active movement of people during evacuation from buildings, Kyazimov K., Danilin O. (2020)
Трегубов Д. Г. - Осциляційність характерних температур н-алканів внаслідок кластерної будови речовини, Тарахно О. В., Соколов Д. Л., Трегубова Ф. Д. (2020)
Поспелов Б. Б. - Риск нарушение нормальных условий жизнедеятельности человека при техногенных чрезвычайных ситуациях, Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Самойлов М. А., Бородич П. Ю., Мироненко A. A. (2020)
Ковальов А. І. - Оцінювання вогнезахисної здатності реактивних покриттів сталевих конструкцій, Отрош Ю. А., Томенко В. І., Данілін О. М., Безугла Ю. С., Карпець К. М. (2020)
Новожилова М. В. - Розробка організаційно-технічного методу формування ресурсного забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, Михайловська Ю. В. (2020)
Жук В. М. - Моніторинг водогосподарських систем з використанням гідробіологічних методів (2020)
Закора О. В. - Дальність мобільного радіозв'язку системи IP Site Connect в умовах міста, Фещенко А. Б., Борисова Л. В. (2020)
Бородич П. Ю. - Закономірності витрати повітря в захисних апаратах при роботі в метрополітені, Ковальов П. А., Стрілець В. В., Мирошниченко А. О. (2020)
Зарицький О. В. - Ранжування просторово-розподілених систем для моніторингу ресурсів при надзвичайних ситуаціях, Костенко О. Б. (2020)
Соловйов І. І. - Закономірності розходу повітря під час підводного розмінування водних акваторій, Стецюк Є. І., Стрілець В. М. (2020)
Кустов М. В. - Моделювання зони хімічного ураження в умовах локалізації надзвичайної ситуації, Басманов О. Є., Мельниченко А. С. (2020)
Качур Т. В. - Математична модель запобігання надзвичайним ситуаціям, викликаних пожежами радіоактивнозабруднених лісів, Собина В. О., Тарадуда Д. В., Демент М. О. (2020)
Іванець Г. В. - Аналіз можливих ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на території Харківського регіону, Толкунов І. О., Попов І. І. (2020)
Коваленко Р. І. - Удосконалення структури інформаційної системи підтримки прийняття рішень, Калиновський А. Я., Кривошей Б. І., Коротенко Г. М. (2020)
Смирнов О. М. - Підвищення ефективності утилізації протипіхотних осколкових мін ОЗМ-72, Толкунов І. О. (2020)
Пєтухов Р. А. - Підвищення часу існування пін швидкого тверднення, Кірєєв О. О., Слепужніков Є. Д., Савченко О. В., Шевченко С. М., Дейнека В. В. (2020)
Сондак В. В. - Современное состояние ихтиоценоза, видового состава и популяций рыб в бассейнах малых рек Припятского Полесья Украины — пути реабилитации и восстановления, Волкошовец О. В., Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2020)
Поплавська О. С. - Можливості імпортозаміщення продукції аквакультури в Україні, Герасимчук В. В. (2020)
Драган Л. П. - Гідрохімічна характеристика озера Карпич, Михайленко Н. Г., Берсан Т. О. (2020)
Бузевич О. А. - Сучасний стан популяцій другорядних промислових видів риб Кременчуцького водосховища, Гурбик В. В., Коба С. А., Тушницька Н. Й. (2020)
Ганкевич Б. О. - Деякі результати зимового утримання цьоголіток веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792)) у ставах Лісостепу та Полісся України, Третяк О. М., Колос О. М. (2020)
Кравченко І. О. - Розмірно-вагові показники молоді різних видів сигових (Coregoninae) риб, вирощених в умовах замкненого водопостачання, Кучерук А. І., Мрук А. І. (2020)
Рудь Ю. П. - Вплив зміни клімату на інфекційні захворювання риб (огляд), Залоїло О. В., Бучацький Л. П., Грициняк І. І. (2020)
Грициняк І. Й. - Лейкоцитарні клітини риб. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2020)
Пам'яті Тарасюка Сергія Івановича (2020)
Горбенко І. Д. - Методи обчислення системних параметрів для електронного підпису "Сrystals-Dilithium" 128, 256, 384 та 512 біт рівнів безпеки, Олексійчук А. М., Качко О. Г., Горбенко Ю. І., Єсіна М. В., Кандій С. О. (2020)
Горбенко Ю. І. - Основні положення щодо моделі безпеки для асиметричних перетворень типу ЕП з урахуванням вимог та загроз постквантового періоду, Потій О. В., Онопрієнко В. В., Єсіна М. В., Малєєва Г. А. (2020)
Каптьол Є. Ю. - Аналіз можливостей та особливості програмування задач криптології на квантовому комп’ютері, Горбенко І. Д. (2020)
Горбенко Ю. І. - Аналіз стійкості постквантового електронного підпису Dilithium до атак на помилки, Дроздова О. С. (2020)
Горбенко І. Д. - Генерація загальносистемних параметрів для криптосистеми Falcon для 256, 384, 512 біт безпеки, Кандій С. О., Єсіна М. В., Острянська Є. В. (2020)
Кулібаба В. А. - Процеси та методи вибору загальносистемних параметрів перспективного алгоритму електронного підпису на основі алгебраїчних решіток (2020)
Горбенко Ю. І. - Моделі загроз щодо асиметричних криптоперетворень перспективного електронного підпису, Єсіна М. В., Онопрієнко В. В., Малєєва Г. А. (2020)
Руженцев В. І. - Порівняльний аналіз ARX схем шифрування (2020)
Горбенко І. Д. - Методи та засоби синтезу і генерації сигналів – фізичних переносників даних у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, Семенко Є. А., Замула О. А. (2020)
Воронов В. Р. - Врахування інтерференційної складової в технічному каналі витоку інформації побічного електромагнітного випромінювання відеотракту при рознесеному прийомі, Заболотний В. І., Лиско В. І. (2020)
Горбенко І. Д. - Комплексне вирішення проблеми електромагнітної сумісності сучасних інформаційно-комунікаційних систем, Замула О. А., Хо Чі Лик (2020)
Лисицкий К. Е. - Математическая модель случайной подстановки, Лисицкая И. В. (2020)
Корытцев И. В. - Обработка сигналов при пеленгации и определении дальности до малоразмерных БПЛА в оптическом и инфракрасном диапазонах, Шейко С. А., Карташов В. М., Зубков О. В., Олейников В. Н., Бабкин С. И., Селезнев И. С. (2020)
Зубков О. В. - Исследование эффективности детектированияи распознавания изображений дронов по видеопотоку, Шейко С. А., Олейников В. Н., Карташов В. М., Корытцев И. В., Бабкин С. И. (2020)
Леонидов В. И. - Анализ частотно-временной структуры акустических шумов малых автоматических аэросистем, Семенец В. В. (2020)
Карташов В. М. - Оптико-электронные методы обнаружения воздушных объектов и измерения их координат, Корытцев И. В., Шейко С. А., Олейников В. Н., Зубков О. В., Бабкин С. И. (2020)
Рогожкин Е. В. - Особенности применения теоремы отсчетов при обработке узкополосных радиосигналов с известной центральной частотой спектра, Подъячий Ю. И., Емельянов Л. Я. (2020)
Солонская С. В. - Предикатная модель процессных знаний при обнаружении и распознавании протяженных объектов типа облака, тучи, "ангел-эхо" в обзорных РЛС, Жирнов В. В. (2020)
Карташов В. М. - Методы комплексной обработки и интерпретации радиолокационных, акустических, оптических и инфракрасных сигналов беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Рябуха В. П., Бабкин С. И., Воронин В. В., Капуста А. И., Селезнев И. С. (2020)
Крижановський В. Г. - Фазові характеристики підсилювача класу Е з різними вихідними ланками (2020)
Андреев А. Н. - Исследование инерционных характеристик фоторезисторов в физическом практикуме, Андреева О. Н. (2020)
Реферати (2020)
Передмова (2019)
Щітова С. А. - Бандурний концертний стиль XXI століття (на прикладі Концерту для бандури з оркестром "Bandura forever? В. Мартинюк), Кучер В. В. (2019)
Kupina D. - "Three kolomyiky" by M. Kolessa In translation by Y. Polikhronidi: theoretical-performance analysis, Onishchenko A. (2019)
Shchitova S. - The double world of M. Gogol’s "Viy" and it’s opening in V. Hubarenko’s opera-ballet, Kapitonova K. (2019)
Sliužinskas R. - Lithuanian ethnomusicology at the turns of centuries: historical overview and perspectives (2019)
Hromchenko V. - Performance-style features of the concerto № 3 for clarinet and orchestra by L. Spohr, Gorban A. (2019)
Furduy Yu. - Female images in opera creativity of the american composers, Husieva M. (2019)
Громченко В. В. - Неоімпресіоністські риси y творчості Ежена Боцца (на прикладі творів духового соло) (2019)
Лебедь В. О. - Твори для саксофона з духовим оркестром як феномен академічного музично-виконавського мистецтва (2019)
Bashmakova N. - "Hommage a Paco" by Frank Angelis in the context of contemporary trends of accordional art, Bakalinska L. (2019)
Varakuta M. - To the problem of the magnificat genre reading in creative work of john rutter, Dashko V. (2019)
Громченко В. В. - Музичний твір як культурно-історичний феномен (2019)
Климчик І. В. - Фольклор єднає покоління (2019)
Saukh P. Yu. - Tendencies of desacralization and symbolism in spiritual culture through the prism of modernity challenges, Melnichuk M. S. (2020)
Sokolovskyi O. L. - Anthropological discourse of orthodoxy in the context of existential uncertainty of modern human being, Shkil S. O., Rozbytska G. P. (2020)
Vitiuk I. К. - Uncertainty as a prerequisite for the updating of human eschatological views in the modern world (2020)
Кислий А. О. - Міжхристиянський діалог та формування ціннісних основ соціального ідеалу в ситуації невизначеності (2020)
Kobetyak A. R. - Canonic uncertainty of Ukrainian orthodoxy in the first third of the XX century, Brahin V. I. (2020)
Журба М. А. - Онтологічні виміри майстерності та її роль у ситуації невизначеності, Кузьміченко О. І. (2020)
Поліщук О. П. - Інтернет-мем і його гедоністична функція в ситуації невизначеності й ризиків повсякденного життя сучасної людини, Слюсар М. В. (2020)
Ковтун Н. М. - Новий середній клас як фактор нівеляції соціальної невизначеності в умовах модернізаційних викликів Industry 4.0, Венцель Н. В. (2020)
Kozlovets M. A. - Civil identity in situation of social uncertainty as an object of research in socio-human sciences, Samoilenko O. A., Horobchuk L. M. (2020)
Куцепал С. В. - Комунікативна діяльність особистості у вимірі невизначеності інформаційного суспільства: соціально-філософська рефлексія (2020)
Utiuzh I. G. - World-view problems of existential uncertainty of human being in traummatized modern societies, Spytsia N. V. (2020)
Янковський С. В. - Онтогенетичний концепт соціокультурного світу в контексті соціальної ідентичності за доби цивілізаційних викликів і невизначеності (2020)
Подолян Д. В. - Обґрунтування та реалізація стартапів у ЗВО (2020)
Позняк О. В. - Організація ланцюга постачання експортно-імпортних товарів морським транспортом, Галузинець Я. С. (2020)
Пудичева Г. О. - Економічна сутність та класифікація ефективності (2020)
Дубницький В. І. - Формування та особливості загального конкурентного імунітету регіону, Писарькова В. Р. (2020)
Мархонос С. М. - Туристичний збір як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів, Турло Н. П. (2020)
Ревко А. М. - Механізми модернізації освітньої компоненти соціальної інфраструктури регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів (2020)
Федулова С. О. - Концептуалізація регулювання регіонального розвитку в умовах нового бачення економіки – "Водоефективна економіка" (2020)
Щурко У. В. - Пріоритети розвитку реального сектору економіки в Україні (2020)
Бухтіарова А. Г. - Сучасні тенденції розширення схем відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, Відменко Ю. В., Гавриш Ю. С. (2020)
Котіна Г. М. - Державний та локальний борг і фіскальна спроможність територій в мультирівневій бюджетній системі, Степура М. М., Матвійчук Д. Ю. (2020)
Кравченко Т. Д. - Напрями розвитку страхування банківських ризиків в Україні, Колеснікова О. П., Тигранян В. С. (2020)
Свистун А. О. - Капіталізація державних банків розвитку (на прикладі Нідерландів та Німеччини) (2020)
Терещенко О. О. - Формалізація критеріїв політики фінансування підприємства, Конєва Т. А. (2020)
Маначинська Ю. А. - Трансформація 3D-звіту про фінансовий стан у 5D-актуарний баланс (2020)
Скорнякова Ю. Б. - Витрати за імпортно-експортними контрактами: обліково-управлінський аспект (2020)
Брадулов П. О. - Формування системи інтернет-маркетингу в сфері інформаційних технологій, Ординський В. І. (2020)
Гриценко С. І. - Маркетинговий підхід до інвестиційної привабливості диверсифікованих підприємств авіаційних транспортно-логістичних кластерів (2020)
Коваль Л. М. - Маркетингові інновації закладів ресторанного бізнесу, Заячковська Г. А. (2020)
Процишин Ю. Т. - Інтернет-маркетинг: еmail-розсилка в освітній сфері, Іванечко Н. Р., Крулевський А. В. (2020)
Кучерук О. Я. - Системний підхід у прийнятті управлінських рішень у садівництві, Кисіль Т. М. (2020)
Решетило В. П. - Невизначеність та ризик: співвідношення понять та специфіка прийняття рішень, Федотова Ю. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Від Редакційної колегії (2020)
Буряк Л. І. - Жіноча (авто)біографія як "крапля дощу" (Слово до читачів) (2020)
Будзар М. М. - "Друга стать": біографічний світ жінок із роду Ґалаґанів (2020)
Лабур О. В. - "Вуаль радянського фемінізму": жіночі наративи про перші радянські гендерні практики (2020)
Голубович І. В. - Ірина Яківна Матковська: начерки до портрета в манері сфумато, Крижановська Т. О. (2020)
Марченко Н. П. - Дискурс жіночої долі в сучасній українській біографічній книзі для дітей і юнацтва (2020)
Grysińska-Jarmuła K. - Hrabina Aniela Potulicka — wielkopolska filantropka (2020)
Nadolska A. - Malarki lwowskie na I Wystawie Artystek Polskich w Bydgoszczy (1930 r.) (2020)
Wysocka A. - Kobiety i czwarta władza. Wincentyna Teska i Anna Krzycka — przyczynek do dziejów prasy na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego (2020)
Zambrzycka M. - Autobiografia w świecie cyfrowym. Projekt autobiograficzny Ja, Nina Janiny Sokołowej (2020)
Попик В. І. - Вітчизняна біографіка в умовах трансформацій інтелектуального і духовного життя суспільства (2020)
Любовець Н. І. - Сучасні трансформації мемуарного простору: загальний та локальний виміри (2020)
Посохов С. І. - ТОП-особи харківського локусу, або Про роль імен у конструюванні образів міста (2020)
Стамбол І. І. - Політична біографія: сучасний вимір (2020)
Музичко О. Є. - Українська культура у творчому доробку Дмитра Бучинського (2020)
Вінцковський Т. С. - Василь Пилишенко: нарис біографії члена Центральної Ради (2020)
Сокур О. Л. - Український бібліограф К. І. Скокан: до 100-річчя від дня народження (2020)
Александрова Г. А. - Постать Миколи Ілліча Стороженка в некрологах і поминальних статтях: біографічний та літературознавчий дискурс (2020)
Патик В. В. - Особові архівні фонди як джерело біографічної інформації (за архівними матеріалами Інституту архівознавства НБУВ) (2020)
Левченко В. В. - Приватна книжкова колекція вченого як історичне джерело дослідження його біографії (на прикладі вивчення іменного книжкового фонду професора Б. В. Варнеке) (2020)
Вернік Ю. В. - Світовий досвід розбудови інформаційних біографічних систем у глобальній мережі (2020)
Філіппова Н. П. - Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків у складі "Українського національного біографічного архіву": базові засади реалізації проекту (2020)
Александрова Г. А. - "Манера письма народжується не лише з поєднання слів, а й з висоти їхнього розміщення над рівнем душі" (Рецензія на видання: Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор: біобібліографічний довідник. – Київ : Освіта України, 2019. – 680 с.) (2020)
Котлярова Т. В. - Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі. XVI Біографічні читання (8 жовтня 2020 р.) (2020)
До уваги авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Ломачинська І. А. - Від’ємні відсоткові ставки як інструмент нетрадиційної монетарної політики та їхній вплив на економіку і фінансові ринки, Масленніков Є. І., Мумладзе А. О. (2020)
Смєсова В. Л. - Розвиток системи відтворення економічних відносин: еволюція економічних поглядів (2020)
Термоса І. О. - Дифузія інновацій в аграрному секторі України (2020)
Благодир Л. М. - Цифрові багатосторонні платформи як специфічні економічні суб'єкти (2020)
Каленчук Л. В. - Способи залучення іноземних інвестицій у регіони країни в умовах євроінтеграційних процесів в Україні (2020)
Герасименко А. Г. - Місце України у глобальній економіці: сучасний стан та перспективи (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Державне регулювання формування інтелектуально-інноваційного капіталу у будівництві (2020)
Лопатін А. О. - Сучасні методи вибору постачальника сировини наземним автотранспортом (2020)
Федорчук О. М. - Агропромислові кластери: проблеми, переваги та перспективи, Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2020)
Бояринова К. О. - Управлінські інновації функціональних підсистем промислового підприємства (2020)
Грицьков Є. В. - Організаційно-економічний механізм формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств (2020)
Залуцька Х. Я. - Антагонізм особливостей диверсифікації та інтеграції як основна умова забезпечення гомеостазу розвитку підприємства в умовах неотехнологічного відтворення (2020)
Конащук В. Л. - Аналіз системної економічної взаємодії учасників інноваційно-інвестиційного проєкту (2020)
Ліпич Л. Г. - Сучасні тенденції розвитку корпоративного управління, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2020)
Natorina A. - Online business intentionality: innovation and progressive development (2020)
Овсак О. П. - Ефективність стратегічного позиціонування авіаційних підприємств України, Ліскович Н. Ю. (2020)
Родченко С. С. - Сутність та проблеми забезпечення податкової безпеки України, Висоцька І. Б., Нагірна О. В. (2020)
Новаковська І. О. - Шляхи вдосконалення законодавства у сфері землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства, Іщенко Н. Ф. (2020)
Канаш О. Є. - Моральне зношування людського капіталу: сутність, різновиди, засоби буферізації (2020)
Ткаченко Д. О. - Аналіз діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2020)
Соколенко Л. Ф. - Ідентифікація ключових стейкхолдерів керуючих компаній житлово-комунального господарства: ціннісно-орієнтований підхід (2020)
Бурцева О. Є. - Маркетинговий потенціал в системі інноваційного розвитку національної економіки, Радченко Г. А., Сібрук В. Л. (2020)
Chornopyska N. - Railway market liberalization progress: the Ukrainian case, Stasiuk K. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Редакційна колегія/ Editorial Board / Redaktionskollegium / Comité de rédaction / Редакционная коллегия (2020)
Передмова (2020)
Introduction (2020)
Vorwort (2020)
Préface (2020)
Предисловие (2020)
Клюєв О. М. - Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення , Ольховський В. О., Бондаренко В. В. (2020)
Батиргареєва В. С. - Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, Бабенко А. М. (2020)
Овсепян А. Н. - Определение причинно-следственной связи между дефектами медицинской помощи и летальным исходом, Ованесян Р. А., Мхитарян К. Г. (2020)
Катарага О. С. - Вопросы подготовки судебно-экспертных кадров в современных условиях (2020)
Kudeikina I. - A forensic expert report as evidence in the civil proceedings of Latvia (2020)
Литвинов О. М. - Про сценарний підхід і його проблемні поля у сфері кримінологічного аналізу, Гладкова Є. О. (2020)
Шепітько М. В. - Концептуальні засади розвитку криміналістики та судових наук (2020)
Орлов Ю. В. - Фронтир як категорія кримінологічного дискурсу (2020)
Петрова І. А. - Наукові засади управління розвитком персоналу судово-експертних установ (2020)
Остропілець В. Р. - Правове забезпечення судово-експертної діяльності: сучасний аспект (2020)
Гаспарян С. Г. - Напрями застосування в Україні зарубіжного досвіду кадрового забезпечення судово-експертних установ (2020)
Силенок К. П. - Бібліографічний опис видання "Бокариус Н. С. Судебная медицина в изложении для юристов. Харьков, 1915. Т. 1. 779 с.” (2020)
Клюєв О. М. - Рецензія: Бандурка О. М., Бандурка І. О. Злочинність і сучасність : монографія., Харків : ХНУВС, Майдан, 2020. 408 с. (2020)
Спіцина Г. О. - Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (2020)
Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (2020)
Гродзинский М. М. - Учение о доказательствах и его эволюция (2020)
Інформація для авторів (2020)
Автори наукових статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ломоносова О. Е. - Сучасні уявлення про ієрархічну будову зовнішнього середовища організації (2020)
Косіченко І. І. - ІТ-консалтинг у вітчизняній економіці: стратегічна значущість та ефективність (2020)
Тохтамиш Т. О. - Діяльність FinTech-компаній на фінансовому ринку, Ягольницький О. А., Гранько К. Б. (2020)
Бачинська О. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності ЗВО через призму інноваційної діяльності (2020)
Залуцька Х. Я. - Диверсифікаційна конвергентність результативності здійснення бізнес процесів підприємств як базис формування їх бізнес одиниць в стратегічному аспекті розвитку: методичні основи (2020)
Зачосова Н. В. - Стратегічне управління ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах Індустрії 4.0, Коваль О. В., Шевченко В. В. (2020)
Лозяк О. Д. - Оптимізація ресурсного потенціалу нафтопереробного підприємства на основі використання ресурсозберігаючих технологій, Яскал О. О., Яскал І. В. (2020)
Мельник С. І. - Методичні засади інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємств (2020)
Нікітіна Т. А. - Економетрична модель консолідації капіталів підприємств індустрії гостинності, Богуславський А. В. (2020)
Палант О. В. - Економічні аспекти підвищення ресурсу рейкового господарства у зв’язку зі впровадженням САВП (на прикладі КП "Харківський метрополітен"), Стаматін В. В., Тараруєв Ю. О. (2020)
Плахотнік О. О. - Перспективи та основні напрями розвитку сучасного менеджменту, Кучер М. М. (2020)
Радченко О. А. - Передумови використання на водному транспорті екологічного альтернативного палива, Войченко Т. О. (2020)
Секірож Я. В. - Стійкий розвиток машинобудівних підприємств: фінансово-управлінський аспект (2020)
Соловей К. В. - Аналіз фінансової стійкості страхових компаній України (2020)
Шемаєв В. В. - Наукові підходи до пріоритизації проєктів інвестиційного портфеля інфраструктурних підприємств, Толок П. О. (2020)
Dubnytskyi V. - Methodical aspects of digital economy formation: problems and prospects for Ukraine, Pysarkova V., Naumenko N., Ovcharenko O. (2020)
Комеліна О. В. - Моделювання можливих тенденцій розвитку будівельної галузі регіону за інтегральним показником, Лисенко М. В., Харченко Ю. А. (2020)
Лазарєва О. В. - Основні напрями вдосконалення системи управління земельними ресурсами (2020)
Давиденко Н. М. - Оцінка позикового капіталу агропромислових підприємств, Кульбач Ю. О. (2020)
Деркач О. Г. - Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством, Кузьміна А. О. (2020)
Кучерук О. Я. - Таксономічна міра привабливості місцеположення в оптимізації процесу комплектації замовлень, Злотаренчук О. І. (2020)
Цеслів О. В. - Побудова економіко-математичної моделі аналізу ефективності стартапів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Редакційна колегія / Editorial Board / Redaktionskollegium / Comité de rédaction / Редакционная коллегия (2020)
Актуальна інформація для авторів та читачів / Topical infromation for authors and readers / Aktuelle informationen für autoren und leser / Актуальная информация для авторов и читателей (2020)
Вступне слово голови редакційної колегії (2020)
Opening speech by editorial board chairman (2020)
Die eröffnungsrede vom сhef des redaktionskollegiums (2020)
Discours inaugural du président du comité de rédaction (2020)
Вступительное слово председателя редколлегии (2020)
Kliuiev O. - International projects as a new form of collaboration in the sphere of expert ensuring of justice , Agapova O., Palkova K. (2020)
Бокаріус Л. В. - Медицина – професія їхньої долі, Бокаріус С. В., Філіпенко Н. Є. (2020)
Kudeikina I. - Legal assessment of responsibility while outpatient forensic medicine examination of intellectually disabled people, Losevicha M. (2020)
Литвинов О. М. - Сингулярність та її ефекти в системі кримінологічних знань, Гладкова Є. О. (2020)
Ященко А. М. - Заходи кримінально-правового реагування на заборони у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту: окремі аспекти нормативної визначеності та практики застосування (2020)
Петрова І. А. - Сутність категорії "послуга" у судово-товарознавчій експертизі, Донцова О. С. (2020)
Фесюнін В. М. - "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса, Тяпкін А. С. (2020)
Михальський О. О. - Щодо питання визначення вартості фарбувальних робіт колісних транспортних засобів з елементами аерографії, Кір’яков С. О., Фокін Д. І. (2020)
Силенок К. П. - Бібліографічний опис видання: Бокариус Н. С. О значении странгуляционной борозды при повешении. Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и сыновья, 1904. 16 с. (2020)
Sylenok K. - Bibliographic description of the publication: On significance of ligature mark while hanging by Mykola Serhiyovych Bokarius. Kharkov: Typography and Lithography M. Zilberberg and sons, 1904. 16 p. (2020)
Sylenok K. - Bibliografische Beschreibung der Herausgabe: Bokarius. M. Über die Bedeutung der Strangulationsfurche beim Erhängen. Kharkiv : Druckerei und Lithographie M. Zilberberg und Söhne, 1904. 16 s. (2020)
Sylenok K. - Description bibliographique de la publication : Sur la signification du sillon d’étranglement lors de la pendaison. Par Mykola Serhiyovych Bokarius. Kharkov Typographie et lithographie M. Zilberberg et ses fils, 1904. 16 p. (2020)
Силенок Е. П. - Библиографическое описание издания: Бокариус Н. С. О значении странгуляционной борозды при повешении. Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и сыновья, 1904. 16 с. (2020)
Бандурка О. М. - Рецензія: Кримінологія : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ : ФОП Маслаков, 2020. 612 с. (2020)
Овсепян А. Н. - Національне бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія (2020)
Hovsepyan A. - The National Bureau of Expertises of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (2020)
Hovsepyan A. - Nationales Büro für Expertise der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Armenien (2020)
Hovsepyan A. - Bureau national d’expertise de L’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie (2020)
Овсепян А. Н. - Национальное бюро экспертиз Национальной академии наук Республики Армения (2020)
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (2020)
Бокаріус М. С. - К экспертизе по делу об убийстве Михайловой ХІ-ХІІ. 1913 (2020)
Інформація для авторів (2020)
Автори наукових статей (2020)
Кралюк П. М. - Іван Пулюй: фізик, теолог, патріот (2020)
Фурман А. В. - Категорійна матриця теоретичної психології (2020)
Гусельцева М. С. - Мережевий плюралізм у психології: перспектива поліметодології і трансдисциплінарності (2020)
Москалець В. П. - Психологія гри та ігрового змісту інших видів діяльності (2020)
Шафранський В. В. - Креативність як психологічне явище і його понятійна реінтерпретація (2020)
Chavez-Valdez S.-M. - Genere violence prevention and collective efficacy in young woman from violent contexts (2020)
Наші автори (2020)
Борділовська О. А. - Беназір Бгутто: життя в політиці (2020)
Кіктенко В. О. - Теорія Ден Сяопіна: практична філософія та оновлена ідеологія Комуністичної партії Китаю (2020)
Радівілов Д. А. - Свідчення ал-Мас‘уді і "Худуд ал-‘алам” про народи Півдня Східної Європи, Бубенок О. Б. (2020)
Капранов С. В. - Інтерпретація янмінізму в пізній творчості Місіми Юкіо (2020)
Попельницька О. О. - Кхмерський бронзовий ритуальний меч у зібранні Національного музею історії України, Мироненко Т. І. (2020)
Парахонський Б. О. - Близький Схід як простір глобальної невизначеності: виклики для України, Яворська Г. М. (2020)
Хвальков Є. О. - Аннали Беневенто / Переклад з латини та коментарі Є. О. Хвалькова (2020)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глави 14–15 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2020)
Бін Сінь - Бін Сінь Весняні води. Вірші / переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш, Черниш Н. О. (2020)
Павлик Н. І. - Міждисциплінарні підходи до дослідження класичних індійських текстів: літня школа з джайнізму в Канаді (2020)
Савчин М. В. - Постмодерністський світогляд і проблемний контекст психологічного пізнання особистості (2020)
Хайрулін О. М. - Гра як психологічна програма життєдіяльності суб’єкта (2020)
Яценко Т. С. - Пралогічність мислення психолога в контексті глибинно-корекційного пізнання, Галушко Л. Я., Євтушенко І. В. Манжара С. О. (2020)
Гуляс І. А. - Концепція аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості (2020)
Santos A. - Lifestyle and cognitive functioning of Filipino older adults as basis for cognitive enhancement programme, Relojo-Howell D. (2020)
Фурман А. В. - Авторська програма дисципліни "Методологія наукових досліджень” (2020)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" в 2020 році (2020)
Наші автори (2020)
Мавріна О. С. - До 90-ліття від дня народження Лесі Василівни Матвєєвої. Список наукових публікацій Л. В. Матвєєвої (2000–2013 роки). Біографічні дані. Бібліографія, Бубенок О. Б. (2020)
Бубенок О. Б. - Внесок Л. В. Матвєєвої у дослідження історії візантології в Україні, Мавріна О. С. (2020)
Марков Д. Є. - Буддійські королівські фестивалі в домодерному Непалі: соціально-політичний символізм і релігійна ідентичність (2020)
Данилов С. І. - Мусульманські громади Херсонщини в контексті регіональної соціально-політичної динаміки і безпекових викликів, Ейгельсон І., Єлігулашвілі М. (2020)
Ряполов В. М. - Синагогальна архітектура міста Харкова: історія та мистецтвознавчий аналіз, Хесін В. О. (2020)
Зуб Н. М. - Власні імена східного походження в офіційному документообігу України, Хамрай О. О. (2020)
Капранов С. В. - Ненґо як ідеологема японської політичної культури (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2020)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глави 16–17 / переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2020)
Деяния неаполитанских епископов / Перевод с латыни и комментарии Е. А. Хвалькова (2020)
Кумарасвамі А. - Східна мудрість і західне знання / переклад з англ., вступна стаття та примітки Ю. Ю. Завгороднього (2020)
Нагайчук В. І. - Лицар науки. Ігорю Федоровичу Чернікову – 90. Список наукових публікацій І. Ф. Чернікова (1990–2017 роки). Редагування та рецензування (2020)
Окабе Й. - Голодомор очима японців (2020)
Дядечко О. О. - На чому грав цар Давид? (До інтерпретації образу в середньовічному мистецтві) (2020)
Шевченко О. Б. - Ранні кочовики Південного Приуралля в IV–III ст. до н. е.: аналіз жіночих поховань зі зброєю, Крісілова Г. Ф. (2020)
Бочарнікова А. М. - Східні мови в експозиції Лінгвістичного навчального музею КНУ імені Тараса Шевченка (2020)
Таме М. - Аюрведичні тексти в хотанській літературі (2020)
Шестопалець Д. В. - Сучасні процеси навернення в іслам у Росії: критичний аналіз історіографії (2020)
Тарасенко М. О. - Неопублікована стаття С. В. Доніча "Жертовник Ісіди. Інв. 51843 Одеського Історичного Музею” (РА НФ ОАМ № 59405), Герейханова Д. К. (2020)
Mansour A. - Maravelia, A.-A.: Les astres dans les textes religieux en Égypte antique et dans les Hymnes Orphiques, BAR International Series 1527, Oxford: Archaeopress, 2006, pp. 640 + xiv (ISBN 978-0-520266360) (2020)
Бубенок О. Б. - До дев’яносторіччя від дня народження Лесі Василівни Матвєєвої (2020)
Тарасенко М. О. - Сергій Володимирович Доніч: 120 років від дня народження (2020)
Алєксєєнко Т. - Можливості й ризики конструювання нової ідентичності у вимушених переселенців (мігрантів) (2020)
Безрук К. - Формування соціальної успішності підлітків у системі учнівського самоврядування: понятійне поле (2020)
Bejger H. - Identity Shaping in Children and Youth in Foster Care Institution (2020)
Бех І. - Особистість на виховній шкалі духовності (2020)
Boiko А. - The Results of Study of Modernization of Out-of-School Education of Humanitarian Direction in Ukraine (2020)
Гавриш Н. - Моделювання освітнього процесу в групах раннього віку, Рагозіна В., Васильєва С. (2020)
Honchar L. - The Research study of the Adolescents` Cognitive Sphere in "Parent-Child” Interpersonal Relationships (2020)
Hudym I. - Strategies of Adaptation of Educational Environment for Preschoolers with Special Needs (2020)
Журба К. - Смисложиттєві кризи та бар’єри сучасних підлітків, Докукіна О. (2020)
Закатнов Д. - Кар’єрні та професійні ціннісні орієнтації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Заредінова Е. - Аксіозорієнтоване середовищеутворення: сутність й логіка (2020)
Захарків С. - Організаційно-педагогічні умови виховання дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами (2020)
Kanishevska L. - State of Readiness for Responsible Parenting Among High School Students in Boarding Schools (2020)
Кирилюк С. - Особливості інноваційної педагогічної системи закладу загальної середньої освіти у формуванні соціальної активності учнів (2020)
Єжова О. - Особливості застосування соціально-педагогічних технологій у формуванні просоціальної поведінки підлітків, Кириченко В. (2020)
Комаровська О. - Мистецька подієвість освітнього середовища в контексті художніх цінностей особистості (2020)
Копчук-Кашецька М. - Результати експериментально-дослідної роботи з формування морально-етичних цінностей молодших школярів (2020)
Корнієнко А. - Дистанційне навчання в закладах позашкільної освіти (2020)
Литовченко О. - Позашкільна освіта & неформальна освіта дітей та молоді: концептуальні основи, цілі і цінності (2020)
Lutsenko V. - The Design Technology of Developmental Social and Communicative Environment for Senior Preschoolers (2020)
Малиношевський Р. - Конструкт "образ особистості" в онтології гуманістично-орієнтованих концепцій виховання (2020)
Мачуський В. - Динаміка формування культуро-створювальної позиції у вихованців закладів позашкільної освіти (2020)
Морін О. - Дослідження формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності: понятійно-категоріальний апарат (2020)
Окушко Т. - Соціальне партнерство як ресурс перспективного розвитку дитячого руху в Україні (2020)
Орлова Г. - Взаємозв’язок Я-концепції та самостійної діяльності молодших школярів: динаміка розвитку (2020)
Остапенко О. - Стан військово-патріотичного виховання старшокласників в умовах ідейно-світоглядної конфронтації: аналіз результатів дослідження, Тимчик М. (2020)
Охріменко З. - Усвідомлення учнями значущості професійно-ціннісних орієнтації до трудової діяльності: результати дослідження (2020)
Піддячий М. - Теоретико-практичні засади соціально-професійного розвитку учнів в умовах профільного навчання (2020)
Петрочко Ж. - Передумови та концептуальне бачення створення системи підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичног овиховання, Богомолова Н. (2020)
Пихтіна Н. - Негативна поведінка у старших дошкільників: особливості вияву, методика та результати вивчення (2020)
Просіна О. - Методика проведення SWOT-аналізу для стратегічного планування освітньої діяльності закладів позашкільної освіти в умовах пандемії (2020)
Райт І. - Виховання художніх цінностей особистості в умовах турбулентності (2020)
Reipolska O. - Technology of Designing the Environment of Institution of Preschool Education for Child Development (2020)
Сойчук Р. - Стан розвитку мотивації до національного самоствердження особистості в ранньому юнацькому віці (2020)
Толочко С. - Мотивація як важлива соціальна навичка та складова екологічної компетентності дітей та учнівської молоді (2020)
Федоренко С. - Виховання соціокультурних цінностей студентів у контексті вищої освіти США (2020)
Федорченко Т. - Формування успішної особистості старшокласника у педагогічній теорії і практиці, Нечерда В. (2020)
Харченко Н. - Символи та атрибутика у Пласті: українська лицарська традиція (2020)
Хомич О. - Методика дослідження формування навичок соціально успішної особистості старшокласника у процесі групової діяльності, Лаврентьєва І. (2020)
Sharanova Y. - Forming Students’ Citizenship in the Ukrainian Context (2020)
Шахрай В. - Готовність до відповідального батьківства у поглядах старшокласників (2020)
Шередько І. - Ціннісне ставлення до Батьківщини у молодших школярів: стан та проблеми (2020)
Шпиг Н. - Соціальне партнерство школи та громадських організацій у формуванні здорового способу життя в молодіжному середовищі (2020)
Відомості про авторів (2020)
Відомості про членів редакцінйої колегії та редакційної ради (2020)
Іванова О. В. Іванова О. В. - Адаптоване до Північно-Західного Причорномор’я мезомасштабне чисельне моделювання граничного шару атмосфери. Частина 2. Скінченнорізницеве розв’язання та адаптація до реальних фізико-географічних умов місцевості (2020)
Коман М. М. Коман М. М. - Визначення напряму та швидкості вітру за супутниковими зображеннями для території України (2020)
Сєрга Е. М. Сєрга Е. М. - Сучасна динаміка показників основних кліматичних характеристик на станціях Північно-Західного Причорномор’я, Хохлов В. М. Хохлов В. М., Недострелова Л. В. Недострелова Л. В. (2020)
Семергей-Чумаченко А. Б. Семергей-Чумаченко А. Б. - Просторово-часовий розподіл сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 років за даними реаналізу ERA5, Слободяник К. Л. Слободяник К. Л. (2020)
Хохлов В. М. Хохлов В. М. - Кліматичні зміни та їх вплив на режим температури повітря і опадів в Україні у перехідні сезони, Боровська Г. О. Боровська Г. О., Замфірова М. С. Замфірова М. С. (2020)
Кирнасівська Н. В. Кирнасівська Н. В. - Агрокліматична оцінка клімату грунтів Північного Причорномор'я на прикладі кукурудзи, Шулякова І. Г. Шулякова І. Г. (2020)
Кривошеїн О. О. Кривошеїн О. О. - Система визначення площ посівів основних сільськогосподарських культур України за супутниковими даними, Кривобок О. А. Кривобок О. А., Адаменко Т. І. Адаменко Т. І. (2020)
Лобода Н. С. Лобода Н. С. - Оцінка рівня забруднення та екологічного стану вод річoк басейну Сіверського Дінця за показником БСК5, Катинська І. В. Катинська І. В., Смалій О. В. Смалій О. В. (2020)
Шакірзанова Ж. Р. Шакірзанова Ж. Р. - Дослідження окремих складових гідрологічного та гідрохімічного режимів річки Дунай на українській ділянці Рені-Ізмаїл, Кічук Н. С. Кічук Н. С., Романова Є. О. Романова Є. О., Кічук І. Д. Кічук І. Д., Медведєва Ю. С. Медведєва Ю. С. (2020)
Кушнір Д. В. Кушнір Д. В. - Моделювання мінливості гідрологічних характеристик водойми Сасик за різних варіантів її функціонування, Тучковенко Ю. С. Тучковенко Ю. С. (2020)
Ablieieva I. - Assessment of environmental safety of solid phase of drilling sludge after centrifusion separation, Plyatsuk L., Yanchenko I., Zinchenko V., Berezhna I., Lutsenko S., Prast A. E. (2020)
Koval I. - Influence of inert gases on yeast in cavitation conditions (2020)
Kondratenko O. - Determination of emissions of vapor of technic flammable liquids from enterprise for their storing and distribution and rational adjustments of their breathing valves, Koloskov V., Kovalenko S., Derkach Yu., Botsmanovska O., Podolyako N. (2020)
Адаменко М. І. - Утворення антропогенних органічних відходів та екологічно безпечні шляхи їх знешкодження, Сонько С. П., Гурський І. М., Дармофал Е. А. (2020)
Варламов Є. М. - Підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем шляхом впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами виробництва та ремонту їх елементів, Котух В. Г., Ільїнський О. В., Палєєва К. М. (2020)
Пономаренко Р. В. - Дослідження зміни якісного стану поверхневого водного об’єкта в умовах техногенного навантаження, Пляцук Л. Д., Ковальов П. А., Затько Й. (2020)
Лисиченко Л. А. - Екологія мови — запорука сталого розвитку українського суспільства, Богданова І. Є., Промська А. С. (2020)
Душкін С. С. - Підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки при хлоруванні питної води (2020)
Титул, зміст (2020)
Dichek N. - Nation-building public policy and general secondary education: ukrainian experience (2020)
Кравченко С. - Забезпечення якості освіти в сша та в україні: тенденції розвитку (2020)
Шпарик О. - Covid-19 і шкільна освіта: досвід учителів Китаю (2020)
Заячук Ю. - Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти (2020)
Калініна Г. - Сінглтони як новий тренд ХХІ століття, Малюга М. (2020)
Засєкіна Т. - Інтегративний підхід у шкільній природничій освіті (2020)
Гавриш Н. - Стан розвитку дітей у групах раннього віку в закладах дошкільної освіти: результати констатувального експерименту, Васильєва С., Рагозіна В. (2020)
Павлик О. - Професійна підготовка фахівця початкової освіти у нових реаліях, Білоконна Н., Лисевич О. (2020)
Чорноус В. - Теоретичні засади розвитку професійно-творчої активності майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Nazarenko Т. - Forming geographical competence of students in conditions of distance teaching (2020)
Редько В. - Дидактична сутність освітнього іншомовного комунікативного середовища як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти (2020)
Онопрієнко О. - Технологія вхідного діагностування навчення учнів початкової школи (2020)
Пасічник О. - Чинники визначення змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти України, Пасічник О. (2020)
Nadtoka V. - Formation of economic competence among lyceum students : manual on economics, financial literacy and fundamentals of entrepreneurship under the programme "lyceum student in the world of economics, finance and entrepreneurship", Chasnikova О. (2020)
Лисенко Г. - Педагогіка вищої школи в системі професійної підготовки магістрів технічного профілю (2020)
Halaievska L. - Increasing the effectiveness of lyceum students’ spoken communication (2020)
Головченко Н. - Зміст, проблеми та перспективи вивчення теорії літератури в системі міжпредметних зв’язків в 11-му класі ліцею (2020)
Жидкова Н. - Критичне мислення у розвитку творчості учнів на уроках суспільствознавчих предметів (2020)
Покрова С. - Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів (2020)
Самойленко О. - Технологія впровадження конструктивної моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Bohdanets-Biloskalenko N. - The relevance of y.f. chepiha’s ideas within the context of the new ukrainian primary school (to the 145th anniversary of the pedagogue), Havrylenko Т. (2020)
Лісковець С. - Історія математики в контексті вивчення математичних дисциплін у закладах вищої освіти, Гуда О., Тимощук В. (2020)
Филипович Л. О. - Релігієзнавча Україна як суб'єкт міжнародної наукової діяльності (2020)
Sokolovskyi O. L. - Religious Dimension of Globalization Challenges and Interpretation in the Anthropological Concepts of Theologists, Kvasha K. A. (2020)
Kobetyak1 A. R. - Canonical Principles of the Autocephalous System of the Ecumenical Church in the Administrative Structure of the Byzantine Empire, Chaplinska O. V. (2020)
Медведєва Ю. Ю. - Теорії "множинних секуляризацій" як відповідь на кризу класичної теорії секуляризації (2020)
Melnychuk M. S. - Cyberreligion in the Perspective of Postmodern Trends: Religious and Cultural View (2020)
Христокін Г. В. - Парадигмальна еволюція сучасної православної теології як неопатристики та постнеопатристики: методологічний аспект (2020)
Vergeles K. M. - Philosophy of Science and Technology in Modern World, Kulish P. L., Shkolnikova T. Yu., Vergeles T. M. (2020)
Voronkova V. G. - Problems of Global Urbanism Solution in the Context of Cultural Development, Technology and the Formation of Creative Class, Nikitenko V. O., Oleksenko R. I. (2020)
Куцепал С. В. - 2020: гіперреальність чи гіперсимулякр? (2020)
Ohorodniychuk M. V. - Competitability of a Personality in the "Post" Era (2020)
Препотенська М. П. - Толерантність як фактор конфліктогенності: соціально-філософський ракурс (2020)
Punchenko O. P. - The Influence of Covid-19 on the Spiritual World of Students Formation in the Conditions of Globalization Crisis, Tsyra O. V. (2020)
Сарнавська О. В. - Філософське осмислення особистості цифрового покоління: постмодерний дискурс, Яковишина Т. В., Шадюк Т. А. (2020)
Slyusar V. M. - Adverting in the Modern Urban Space: a Socio-Philosophical Analysis, Koval V. O. (2020)
Білик Я. М. - Філософія гри в Іммануїла Канта і Фрідріха Шіллера (2020)
Бобловський О. Ю. - Українська філософія як освоєння культурної цілісності (2020)
Третяк А. М. - Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку, Третяк В. М., Прядка Т. М. (2020)
Ткачук В. І. - Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад, Швець Т. В., Плотнікова М. Ф. (2020)
Приходько В. П. - Розвиток міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого просторового розвитку карпатського єврорегіону, Бобрик В. О. (2020)
Пильнова В. П. - Організація експорту товарів суб'єктами малого та середнього бізнесу, Капелюшна Т. В., Пісковець О. В. (2020)
Могильницька А. М. - Інформаційне забезпечення екологоорієнтованого управління аграрного виробництва (2020)
Плетньов М. В. - Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні: виробничий аспект (2020)
Смирнова С. М. - Організаційно-економічні аспекти управління землекористуванням, Стерлєв Д. В., Ткаченко О. С. (2020)
Данканич А. А. - Ключові проблеми та принципи сталого розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації в Україні, Королович О. О. (2020)
Коломієць Т. В. - Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств (2020)
Малкіна Я. Д. - Аналіз податкового навантаження банків України та напрями його оптимізації (2020)
Жаріков А. Ю. - Інституційні засади формування системи бюджетно-податкового регулювання (2020)
Алєщенко Л. О. - Зарубіжний досвід розвитку молодіжного підприємництва (2020)
Алфімов В. М. - Особливості підготовки вчителів до роботи із обдарованими дітьми у КНР, Перепадя Д. О. (2020)
Богатирьова Г. А. - Розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців із туризму щодо проведення анімаційних заходів у професійній діяльності (2020)
Борзик О. Б. - Аспектний аналіз генези категорії "гармонія" (2020)
Віндюк А. В. - Підготовка майбутніх фахівців із туризму та готельно-ресторанної справи до розроблення анімаційних програм (2020)
Harapko V.I. - Academic environment and PhD-students’ english language communicative competencies (2020)
Григоренко Т. В. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладу вищої освіти (2020)
Дячок Н. В. - Особливості застосування мультимедійних засобів на заняттях з іноземної мови (2020)
Єрьоменко І. В. - Комунікативний аспект корпоративної культури (2020)
Замятна О. Л. - Особливості здійснення моніторингу професійної адаптації майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики (2020)
Кобаль В. І. - Тенденції реформування професійної підготовки фахівців у закладах вищої аграрної освіти аграрного профілю України, Лакатош М. О. (2020)
Ковальова О. В. - Дефекти культури спілкування майбутніх педагогів і шляхи їх подолання, Гавриш О. Г., Кудрявцева В. В. (2020)
Лазарєва Т. А. - Експериментальне дослідження формування світоглядних якостей зі здоров’язбереження у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Цихановська І. В., Благий О. С. (2020)
Микитів О. М. - Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки (2020)
Молчанюк О. В. - Специфічна діяльність майбутнього учителя біології як фундаментальна основа виховання ціннісного ставлення до природи, Пальчик О. О. (2020)
Осадча К. П. - Освітні технології підготовки майбутніх педагогів до реалізації тьюторського супроводу в аспекті гуманної педагогіки (2020)
Пантелеева Е. Я. - Специфика преподавания французского языка в Украине (2020)
Проценко І. І. - Шляхи оптимізації процесу управління професійною адаптацією вчителів (2020)
Рашидов С. Ф. - Формування цінностей громадянського суспільства в сучасному університеті (2020)
Рашидова С. С. - Організаційно-педагогічні засади формування культури спілкування у молодших школярів, Раду А. К. (2020)
Савельєва Є. О. - Психологічні особливості управління банківським персоналом на прикладі комерційного банку "Приватбанк" (2020)
Сафонова І. О. - Феноменологічна педагогіка як смисловий аспект методології сучасної освіти (2020)
Софроній З. В. - Методичні засади хормейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Чурікова-Кушнір О. Д. (2020)
Теличко Т. В. - До питання щодо психолого-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти в сучасних умовах (2020)
Chystiakova L. O. - Historical aspects of ecological education and culture development, Domozhyrskyi Ye.V. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Шановні колеги, автори і читачі нашого журналу! (2020)
Марченко А. П. - Исследование влияния давления подачи и сечений сопловых каналов на процессы топливоподачи в газодизельных малооборотных двухтактных двигателях низкого давления, Белоусов Е. В., Савчук В. П., Вербовский В. С. (2020)
Варбанець Р. А. - Особливості аналітичної синхронізації даних моніторингу робочого процесу транспортних дизелів в умовах експлуатації, Залож В. І., Тарасенко Т. В., Кучеренко Ю. М., Клименко В. Г. (2020)
Лал А. Г. - Дослідження впливу змін умов сумішоутворення при форсуванні опозитного двотактного дизеля на показники згоряння, Парсаданов І. В. (2020)
Ткач М. Р. - Дослідження параметрів роботи роторно-поршневого пневмодвигуна транспортної енергетичної установки, Митрофанов О. С., Проскурін А. Ю., Познанський А. С. (2020)
Грицук И. В. - Совершенствование процессов тепловой подготовки двигателя транспортного средства, оснащенного системами подачи бензина и сжиженного нефтяного газа, Погорлецкий Д. С., Симоненко Р. В., Худяков И. В. (2020)
Ковальов С. О. - Розроблення мікропроцесорної системи управління газовим ДВЗ із послідовним впорскуванням газового палива (2020)
Kondratenko O. M. - Assessment of fuel and ecological efficiency of exploitation process of reciprocating ice of power plants with considering of emission of benzo(a)pyrene and polycyclic aromatic hydrocarbons (2020)
Полив’янчук А. П. - Реалізація на базі мікротунелю методу динамічного контролю концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів (2020)
Minchev D. S. - Effect of thermal inertia on diesel engines transient performance, Gogorenko O. A. (2020)
Грицюк А. В. - Фрагменты истории в развитии методологии преподавания дисциплины "Испытания ДВС" в отечественных учебных заведениях (2020)
Белогуб А. В. - К 25 Международному Конгрессу двигателестроителей, Епифанов С. В., Марченко А. П. (2020)
Kaluzhnyi B. - Determination Of The Optimal Drilling Mode Based On The Durability Of The Drill Bit, Malyar А., Holovach І. (2020)
Левонюк В. Р. - Математичне моделювання перехідних процесів у трифазній лінії електропередачі в режимі двофазного короткого замикання (2020)
Lozynskyy A. - Optimization Of The Electromechanical System By Formation Of A Feedback Matrix Based On State Variables, Demkiv L., Lozynskyy O., Biletskyi Y. (2020)
Місюренко В. О. - Реалізація системи регулювання положення на базі промислового частотно-керованого асинхронного електроприводу, Куцик А. С., Семенюк М. Б. (2020)
Moroz V. - Influence Of The Numerical Method Sampling On The Digital Pid-Controller Behavior, Vakarchuk A. (2020)
Паранчук Я. С. - Аналіз динаміки руху електродів дугової сталеплавильної печі за різних законів керування, Цяпа В. Б., Гордус Д. Г. (2020)
Покровський К. Б. - Статичні характеристики потужного асинхронізованого турбогенератора в асинхронному режим, Маврін О. І., Олійник В. П. (2020)
Яцун М. А. - Імпульсне діагностування технічного стану силових трансформаторів за характеристиками власних загасаючих коливань (2020)
Тимошевський Б. Г. - Вибір зазорів циліндро-поршневих сполучень роторно-поршневих двигунів, Митрофанов О. С., Проскурін А. Ю., Познанський А. С. (2020)
Триньов О. В. - Моделювання теплового стану циліндрової гільзи автотракторного дизеля, Коростиченко В. В., Сус М. Ю. (2020)
Парсаданов І. В. - Розроблення електронних мікропроцесорних блоків управління газовими двигунами, Ковальов С. О., Плис С. В. (2020)
Шелестов М. С. - Розвиток системи наддуву високофорсованих дизелів (2020)
Слободянюк Н. В. - Процесс впрыскивания топлива на скоростной характеристике среднеоборотного дизеля при переменных режимах (2020)
Белоусов Е. В. - Реализация высокоэффективных термодинамических циклов в двухтактных твердотопливных поршневых двигателях внутреннего сгорания судового назначения, Грицук И. В., Варбанец Р. А., Самарин А. Е. (2020)
Kondratenko O. M. - Criteria-based assessment of fuel and ecological efficiency of exploitation process of reciprocating ICE of power plants considering of emission of sulfur oxides, Koloskov V. Yu., Derkach Yu. F., Kovalenko S. A. (2020)
Лисовал А. А. - Результаты исследований по применению смеси биогаза и метана в газовом двигателе электростанции (2020)
Грицюк О. В. - Особливості уявлення моменту опору дизельного двигуна як незалежного фактору впливу на його пускові якості, Левченко Д. В. (2020)
Хрулев А. Э. - Влияние конструкции системы впуска на центрифугирование пыли и износ деталей современных ДВС, Дмитриев С. А. (2020)
Колесникова Т. Н. - Анализ топливной экономичности автомобилей с гибридной силовой установкой, Заренбин В. Г., Сакно О. П., Швецкий В. С. (2020)
Клименко Л. П. - Автоматизована ticker-система дистанційного відображення даних для світлодіодного табла в стендових випробуваннях двигунів внутрішнього згоряння, Андрєєв В. І., Случак О. І., Прищепов О. Ф., Щесюк О. В., Давиденко Я. Ю. (2020)
Капітанова Л. В. - Методика впливу заміни маршових двигунів на масу і злітно-посадкові характеристики модифікацій літаків, Лось О. В., Рябков В. І. (2020)
Парсаданов И. В. - 90 лет кафедре ДВС НТУ "ХПИ" (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Babenko V. F. - Vitalii Pavlovych Motornyi (on occasion of the 80th birthday), Bilichenko R. O., Goncharov S. V., Kovalenko O. V., Konareva S. V., Kofanov V. O., Leskevych T. Yu., Parfinovych N. V., Pasko A. M., Polyakov O. V. (2020)
Parfinovych N. V. - Kolmogorov inequalities for norms of Marchaud-type fractional derivatives of multivariate functions, Pylypenko V. V. (2020)
Pozharska K. V. - Recovery of continuous functions from their Fourier coefficients known with error, Pozharskyi O. A. (2020)
Veselovska O. V. - Properties of the second-kind Chebyshev polynomials of complex variable, Dostoina V. V., Klapchuk M. I. (2020)
Sobisevich A. L. - Understanding the deep underground structure of the Mount Karabetov mud volcano (2020)
Рибак О. М. - Нові дані про сезонні мінерали грязьових вулканів Азербайджану, Паришев О. О., Грищенко Н. О. (2020)
Гордієнко В. В. - Швидкісна модель верхньої мантії флангових плато серединно-океанічних хребтів, Гордієнко Л. Я. (2020)
Ломакін І. Е. - Актуальні питання пошуку родовищ розсипного золота півдня України, Сарвіров Є. А., Кочелаб В. В. (2020)
Науменко О. Д. - Уламкові гетерофацальні відклади басейнів седиментації в осадових комплексах Південного нафтогазоносного регіону України (2020)
Шаталов М. М. - Павло Стефанович Воронов - видатний геолог-полярник (до 100-річчя з дня народження) (2020)
Луковський І. О. - Академік Анатолій Михайлович Самойленко (02.01.1938 – 04.12.2020), Макаров В. Л., Перестюк М. О., Бойчук О. А., Парасюк І. О., Антонюк О. В., Ткаченко В. І., Петришин Р. І., Працьовитий М. В., Станжицький О. М. (2021)
Бахтін О. К. - Оцінки добутків внутрішніх радіусів багатозв'язних областей, Заболотний Я. В. (2021)
Beiranvand A. - Improved Young and Heinz operator inequalities with Kantorovich constant, Ghazanfari A. G. (2021)
Dziok J. - Classes of harmonic functions defined by extended Sălăgean operator (2021)
Дудко А. - Обернена спектральна задача для зіркового графa зі стільтьєсівських струн із заданими кількостями мас на ребрах, Пивоварчик В. (2021)
Костін А. В. - Деякі узагальнення задачі про тінь у просторі Лобачевського (2021)
Літовченко В. А. - Флуктуації Хольцмарка нестаціонарних гравітаційних полів (2021)
Masjed-Jamei M. - On a bivariate kind of q-Euler and q-Genocchi polynomials, Beyki M. R. (2021)
Mikić R. - Inequalities of the Edmundson – Lah – Ribarič type for n-convex functions with applications, Pečarić Ð., Pečarić J. (2021)
Монахов В. С. - Про групи з формаціийно субнормальними строго 2-максимальними підгрупами, Коновалова М. М. (2021)
Nguyen T. H. - Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation (2021)
Савчук В. В. - H2-норми частинних сум рядів Фур'є за базисом Лагерра для обмежених голоморфних функцій (2021)
Hung V. V. - A remark on covering of compact Kähler manifolds and applications, Quy H. N. (2021)
Title (2018)
Content (2018)
Shepitko V. Yu. - Criminalistics as a system of scientific knowledge in conditions of global threats and crime transformation (2018)
Zhuravel V. A. - Specific doctrines in the structure of general theory of criminalistics (2018)
Shevchuk V. M. - Role of tactical operations in forensic system (2018)
Terekhovich V. N. - Essence of criminalistic tactics, Nimande E. V. (2018)
Chornous Yu. M. - Initial stage of investigating crimes committed by foreigners, Shykoriak M. M. (2018)
Volobuev A. F. - Forensic tasks while criminal procedure reformation, Danshin M. V. (2018)
Jusupov V. V. - Subject matter of criminalistics: stages of formation and modern approaches (2018)
Shepitko M. V. - Problems of formation of methodical and forensic means in the strategy of combating crimes in the field of justice (2018)
Bululukov O. Yu. - Tactical decisions in theory of criminalistics: problems of decision making (2018)
Kapustina M. V. - Organizational and legal problems of overview of documents in the investigation of yatrogenic crimes (2018)
Pavlyuk N. V. - Possibilities for application of three-digital digital technologies and modern scientific-technical activities in the investigation of crimes (2018)
Spasenko K. O. - Tracing safety rule violation while performing work under increased risk (2018)
Sukhodubov V. S. - Resolving a problem for the development of a single criminalistic method for the investigation of investigations combined by holding (2018)
Fedorenko M. S. - Forms and methods of transmission of authorities or persons authorities by law enforcement organizers (2018)
Parfilo I. V. - Falsified medicinal products as an object of research in criminalistics (2018)
Matarikina O. V. - Problems issued in the view of the seat of the event: identification and recovery of the consequences of the biological origin (2018)
Kliuiev O. M. - About international cooperation in the field of forensic science (2018)
Ivanović A. - Organization of forensic laboratories in europe with a welding to western balkan countries — practical aspect (2018)
Simakova-Yefremian E. B. - Actual problems of cooperation with organizations of foreign countries in the field of forensic science, Derecha L. M., Myasoyedov V. V. (2018)
Shcherbakovskiy M. G. - Essence, structure and objectives of special knowledge use in legal proceedings (2018)
Uhrovetskyi O. P. - About forensic expert participation in cases regarding administrative offenses, Sviderskyi O. O. (2018)
Tkachenko N. M. - Improving professional training of judicial expert — important factor for development of expert didactics (2018)
Petrova I. A. - Motivation ways for employees of forensic science institutes of Ukraine (2018)
Pyrih I. V. - Principles of forensic science, Shynkarenko I. R. (2018)
Snigerov O. P. - On defining the concept of forensic science in administrative proceedings, Andrenko S. O. (2018)
Spitsyna H. O. - Forms of use of special knowledge, Bidniak H. S. (2018)
Popovich E. M. - Principles of organization and functioning of automated systems in judicos-expert activity (2018)
Topchiy V. V. - Topicality of forensic molecular genetic examination and issues regarding its performing (2018)
Rusetskyi A. A. - Role of forensic science in the system of the cyber-threat counteractiing in the field of information security of Ukraine (2018)
Filipenko N. E. - Information systems in forensic science activity (2018)
Hasparian S. H. - Ways of improving the quality of training for children for judicial expert institutions of the ministry of justice of Ukraine (2018)
Svyrydova L. V. - Forensic practice for linguistic examination of handwriting (2018)
Bryukhan S. F. - Features of forensic multiple handwriting examination, Syrotenko N. V. (2018)
Giverts P. V. - Criminalistic research on airsoft rifles modified for firing 5.56 × 45 mm caliber cartridges (2018)
Kozhevnikov V. V. - Use of information and reference collections for trace evidence examinations (2018)
Miller D. S. - Research specifics of separate types of cylinder locks opened with self impressioning lock picks, Petrov D. О. (2018)
Balinyan T. E. - Current opportunities for a comprehensive research on fiber structure materials damage, DerechaL. M. (2018)
Khalilova N. Sh. - Expert study of microcology of drugs, psychotropic substances and pre-drugs, Korableva N. V., Vetrova V. A., Abdullaeva M. U., Usmonaliyeva Z. U. (2018)
Tovmasian A. H. - Validation of gas-chromatographic and uv-spectrometric methods for quantitative determination of buprenorfine in accordance with the requirements of iso / iec 17025: 2005, Khachatrian M. V., Halstian A. S., Navasardian A. L. (2018)
Rylova T. B. - About application possibility of pollen and spore analysis for identifying plant matrix of "space”, for a single source of origin (2018)
Khokh A. N. - Research on territorial differentization of tree-ring chronologies of ordinary pine based on cluster analysis, Zvyagintsev V. B. (2018)
Leontiev D. M. - Influence of vertical loading on braking force and linking coefficient and tyred wheel, Mykhalevych M. H., Frolov A. A. (2018)
Lubentsov A. V. - Technical analysis of activities of operative vehicles at regulated crossroads, Varlakhov V. O. (2018)
Fedorchenko V. I. - Forencic research regarding investigation into the causes of operating trubles of internal combustion engine tribo units, Olkhov V. S., Panasenko O. M. (2018)
Kazarov A. O. - Research on technical state of the lighting system of vehicles using modern equipment, Horoboryh P. M., Labintsev V. O. (2018)
Shaikhlislamova I. A. - Research on the concept of "Work with increased risk”, transfer of employees in mining products to the place of work execution, Puhach I. I. (2018)
Puhachova L. F. - Some aspects of value determining of design and survey work while performing construction research, Kirillova L. I., Kirilenko S. A. (2018)
Matsak N. A. - Forensic reserarch on the quality of inputed metal doors, Kirilenko S. A., Posashkov O. O. (2018)
Dzhus O. V. - Methodological approaches to internal investigation into railway accidents in ukraine and abroad (2018)
Batih A. V. - Analytical determination of driver safety criteria for railway transport (2018)
Kuzyshyn A. Ya. - Use of additional criterion to assess the safety of movements from the rolling of wheels from right to forensic railway transport examination, Batih A. V. (2018)
Taranets T. A. - Forensic approach to distribution of land facilities under the coefficient foods (2018)
Miroshnichenko R. E. - Methodological approaches to experimental research on the calculation of a damage caused by land resources, Meshkov O. O. (2018)
Anishenko O. V. - Classification of forensic economic examination at the modern stage of development of forensic science, Homutenko O. V. (2018)
Mamikonyan K. O. - About some approaches to determination of the company market capitalization calculation in the following financial and economic expertise (2018)
Marchenko Т. V. - Issues related to rent arrears determination according to the purpose of premises (2018)
Hubareva V. M. - Some features of determining the value of equipment and machines with taking into account of reducing the quality of wood (2018)
Sabadash I. V. - Features of definition of market value of equipment used at nuclear power plants (2018)
Struk I. O. - Leader-northern-american methods for research of subjects as integral property objects (on the content of us forensic experts), Kalinichenko M. M. (2018)
Kalinichenko M. M. - Classification of subjects as objects of copyright (experience of northern american judicial experts), Struk I. O., Kharabuga I. S. (2018)
Polishchuk I.Yu. - Forensic scientist competence while forensic examination of trade marks in the while investigation into their illegal use (2018)
Doluda A. O. - Forensic researche on paintings, Puklich O. S., Romanenko T. S., Drobysheva O. S. (2018)
Chuprun V. T. - Peculiarities of the of making decision in military fieldprocedure, Bohdaniuk I. V. (2018)
Yehorova T. M. - On the possibilities of psychological examination of victims of crimes related to human trafficking, Moroz S. H. (2018)
Khizhnyak V. V. - Medicolegal support for medical matters, Olkhovskyi V. O., Morhun A. O., Kutsenko K. V., Morhun O. O. (2018)
Yatsenko I. V. - Current state and perspectives for development veterinary forensic science in Ukraine, Zapara S. I., Zakhariev A. V. (2018)
Rudniev V. A. - Complex expert investigation of solutions for ethanol based flakes, Dontsova O. S., Klimchuk A. F., Karnozhytskyi P. V., Kuzminykh A. O. (2018)
Saushkin O. V. - Natural modeling method for the complete judiciary, transportation and transportation and automotive examination, Khanyants A. A., Bondarieva A. H., Sulim S. V. (2018)
Scientific chronicle (2018)
Requirements for formalizing materials, which are sent for the publication in the collection "Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics” (2018)
Білоножко Ю. О. - Внутрішньовидова диференціація омели білої (Viscum album L.) за допомогою оцінки поліморфізму довжини інтронів β-тубуліну та SSR-аналізу, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Блюм Я. Б., Пірко Я. В. (2021)
Іщенко О. О. - Використання 5S рибосомної ДНК для молекулярної таксономії підтриби Loliinae (Poaceae), Беднарська І. О., Панчук І. І. (2021)
Фінюк Н. С. - Антинеопластична активність in vitro похідного 2-аміно-5-бензилтіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями, Попович М. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Остап’юк Ю. В., Обушак М. Д., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2021)
Тістечок С. І. - Генетична ідентифікація та антимікробна активність штаму Streptomyces sp. Je 1-6, виділеного з ризосферного ґрунту Juniperus excelsa Bieb., Тимчук I. В., Корнійчук O. В., Федоренко В. O., Лужецький А. М., Громико О. М. (2021)
Бублик О. М. - Рівень поліморфізму та диференціація популяцій Iris pumila L. за даними трьох типів ПЛР-маркерів, Парнікоза І. Ю., Кунах В. А. (2021)
Федота О. М. - Генетичне дослідження X-зчепленого рецесивного іхтіозу на сході України, Рощенюк Л. В., Садовниченко Ю. О., Гонтар Ю. В., Меренкова І. М., Воронцов В. М., Рижко П. П. (2021)
Балацький В. М. - Асоціації геніВ QTL регіону хромосоми 2 з якістю м'яса і продуктивністю свиней великої білої породи, Олійниченко Є. К., Буслик Т. В., Баньковська І. Б., Корінний С. М., Саєнко А. М., Почерняєв К. Ф. (2021)
Нестеренко Є. О. - Системи транспорту калію та їх роль в формуванні стресової відповіді, рості та розвитку рослин, Краснопьорова О. Є., Ісаєнков С. В. (2021)
Bilal M. - Down regulation of Potato Virus Y (PVY) Coat Protein (CP) expression by Iberis gibraltarica protein extract, Tabassum B., Ali Q., Nasir I. A. (2021)
Kamboj N. - A study of constitutive heterochromatin and NOR banding in three species of Puntius from the State of Haryana, India, Bhatnagar A., Yadav A. S. (2021)
Daskalova N. - Genetic Variability in Winter Rye (Secale cereale L.) Accessions at Early Stage of Self-pollination Manifested through Fertility, Plant height and Secalins, Doneva S., Spetsov P. (2021)
Дацій Н. В. - Підхід до формування інноваційно-інформаційного забезпечення регіону, Капитула В. Я., Нужда В. Д. (2019)
Ситник Г. П. - Сутність кризових ситуацій соціального характеру у контексті національної безпеки: філософсько-управлінський аспект (2019)
Клименко Н. Г. - Еволюція змісту концепту "безпека" за різних історичних епох та політичних систем (2019)
Скібін І. П. - Сталий екологічний розвиток як імператив державної політики у сфері природокористування: зарубіжні практики (2019)
Корнієнко В. Г. - Специфіка державної політики щодо забезпечення стійкого еколого-економічного розвитку суспільства (2019)
Александрова М. М. - Державно-приватне партнерство в соціальній сфері, Довгалюк В. В. (2019)
Крилова І. І. - Ефективність управління у сфері водопостачання та водовідведення. основні принципи (2019)
Клименко Н. А. - Аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого інтернету України, Штанько І. І. (2019)
Каракай М. С. - Напрями адаптації закордонного досвіду впровадження елементів електронного урядування в Україні, Касьянюк С. В. (2019)
Лук'янчук П. Х. - Окремі проблеми правового регулювання профспілкового контролю та захисту прав у сучасних умовах (2019)
Якимчук О. Ф. - Державне управління інформаційним забезпеченням еколого-економічної безпеки на прикладі компанії "Обленерго", Курілов Є. А. (2019)
Миколаєць О. О. - Формування можливостей щодо розвитку державної соціальної політики (2019)
Бугаевский К. А. - Половой диморфизм у спортсменок юношеского возраста в женском тхэквондо и кикбоксинге (2021)
Голоха В. Л. - Аналіз виступу борців на Чемпіонаті України 2020 року з вільної боротьби, Романенко В. В. (2021)
Катыхин В. Н. - Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА, Тропин Ю. Н., Латышев Н. В. (2021)
Кривенцова І. В. - Особливості організації навчально-тренувального процесу з фехтування в Україні та Китаї, Ширяєв Д. М., Димар О. А., Бойченко Н. В. (2021)
Мазуренко І. О. - Кореляційний аналіз силових показників армспортсменів вищої кваліфікації різних вагових категорій, Камаєв О. І., Безкоровайний Д. О. (2021)
Тропин Ю. Н. - Сравнительный анализ сенсомоторных показателей в ракеточных спортивных играх и ударных видах единоборств, Романенко В. В., Шевченко О. А., Вовк А. Н. (2021)
Чертов І. І. - Аналіз показників змагальної діяльності лідируючих дзюдоїсток вагової категорії до 52 кг, Бойченко Н. В., Зантарая Г. М., Мирошниченко Є. С. (2021)
Шандригось В. І. - Динаміка кількості вагових категорій в жіночій боротьбі, Латишев М. В., Розторгуй М. С., Первачук Р. В. (2021)
Ладонько Л. С. - Основні аспекти комунікаційної взаємодії органів державної влади з громадськістю, Новікова Н. Л., Мірко Н. В. (2020)
Панченко О. А. - Засоби масової комунікації як платформа державної інформаційної політики (2020)
Ільїч Л. М. - Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації, Яковенко І. В., Акіліна О. В. (2020)
Антонова Л. В. - Міжнародний досвід регулювання й дотримання етичних норм в сфері охорони здоров’я, Козлова Л. В. (2020)
Стоян О. Ю. - Теоретичні положення формування харизматичного лідерства в системі публічного управління (2020)
Ковач В. О. - Основні напрямки регулювання державної політики у сфері зайнятості населення (2020)
Моргачов І. В. - Аутсорсинг в регіональному електронному врядуванні в Україні, Івченко Є. А., Дрожжин Д. Ю. (2020)
Копанчук В. О. - Методологічні засади забезпечення громадської безпеки України (2020)
Маслиган О. О. - Сутнісне розуміння кластерів та специфіка управління їх розвитком в сфері рекреації та туризму, Касинець О. В. (2020)
Карковська В. Я. - Застосування "моделі зрілості кадрової безпеки" в органах державної влади (2020)
Голобородько Т. В. - Суб'єкти публічного управління та адміністрування в сфері обліку і оподаткування (2020)
Паламаренко Я. В. - Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів (2020)
Прав Ю. Г. - Стратегія державного регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2020)
Нечаєва І. А. - Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи (2020)
Василенко О. П. - Організаційно-правові засади діяльності кадрових служб в органах державної влади та місцевого самоврядування, Дяченко М. І. (2020)
Василенко А. Ю. - Формування та реалізація державної політики відкритої науки в країнах єс (на прикладі фінляндії) (2020)
Мужайло B. Д. - Електронне урядування як важливий чинник удосконалення державного управління в умовах децентралізації, Колеснікова К. С., Несененко П. П. (2020)
Сіцінський Н. А. - Науковий супровід державно-управлінських реформ щодо забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері (2020)
Гаврилюк А. М. - Соціогуманітарні засади публічно-приватного партнерства в сфері туризму в Україні (2020)
Чабаров В. О. - Організація праці та система виплати заробітної плати державних службовців: міжнародний досвід для України, Євтушок О. В. (2020)
Бутник О. О. - Перспективи державного управління креативною економікою в Україні (2020)
Кийда Л. І. - Особливості реалізації державної митної політики в Україні, Шевченко Н. І. (2020)
Криничко Л. Р. - Оцінка наслідків та результатів реформування системи охорони здоров’я в Україні, Ляхович Г. І. (2020)
Чернокалова К. О. - Роль механізмів державного управління у становленні та функціонуванні громадянського суспільства (2020)
Бобровський О. І. - Теоретичні засади публічного управління територіальних громад (2020)
Парфенюк Т. В. - Заінтересовані сторони у виробленні публічної політики в енергетичній сфері України (2020)
Вівсяник О. М. - Вплив неоінституалізму на визначенні місця організацій в інституційному механізмі державного управління (2020)
Омельчук В. О. - Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри (2020)
Гужавіна І. В. - Фінансовий контролінг у системі управління торговельним підприємством, Сьомкіна Т. В., Згурська О. М. (2020)
Дергачова В. В. - Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах пандемії covid-19, Рудніцька Ю. В. (2020)
Тимошенко М. В. - Перспективи запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному етапі розвитку економіки України (2020)
Зайцева Л. О. - Інноваційна активність компаній: оцінка тенденцій розвитку (2020)
Яворська О. Г. - Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуального капіталу зеленого підприємництва (2020)
Товмасян В. Р. - Перспективні напрями розвитку авіаційного підприємства в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі (2020)
Чаркіна Т. Ю. - Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту (2020)
Коровій В. В. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2020)
Cухомлин Л. В. - Управління базами даних промислового підприємства в сучасних умовах (2020)
Войтович Н. В. - Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств апк, Поляк Ю. Я. (2020)
Житар М. О. - Активізація ринку облігацій внутрішньої державної позики як інструменти впливу на економіку України, Бєлін В. С., Оліщук О. Г. (2020)
Кулініч Т. В. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, Жайворонок І. Р. (2020)
Тесленок І. М. - Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону, Соріна О. О., Коваль В. В. (2020)
Redko K. - Correspondence of the model of overcoming poverty of nobel laureates to the conditions of the economic situation of modern Ukraine, Larina O. (2020)
Паянок Т. М. - Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні підходи, Савченко А. М., Морозюк А. М. (2020)
Смирнова С. М. - Наукові засади управління розвитком земель рекреаційного призначення, Смирнов В. М., Яслик Г. В. (2020)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення обліку та аудит заробітної плати на підприємстві, Піддубня Я. В. (2020)
Гавриш О. М. - Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування, Пильнова В. П., Пісковець О. В. (2020)
Цалко Т. Р. - Виконавська дисципліна у державному управлінні в умовах трансформації та діджиталізації, Невмержицька С. М. (2020)
Самойлов О. О. - Сутність та принципи управління твердими побутовими відходами в Україні (2020)
Рудяк М. О. - Концептуалізація структурно-змістових складових міграційних теорій (2020)
Філатова А. В. - Особливості ціноутворення на ринку посівного матеріалу кукурудзи (2020)
Баширова Г. - Аналітичні процедури в аудиті податку на прибуток (2020)
Чут М. А. - Використання інструментів форензік для забезпечення максимальної вартості виробничого підприємства (2020)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Акімова Н. - Мовленнєвий код сайтів новин: презентативність та персоналізація (2017)
Бородулькина Т. - Метафора руки как проективный материал в работе практического психолога (2017)
Чміль Н. - Вербальна репрезентація концепту "проповідь" (за даними асоціативного експерименту) (2017)
Dyachuk N. - Frame Analysis of Political Texts (2017)
Gnatiuk A. - The Contextual Semantic Realization of the Lexical Units "Hesitate, Waver, Vacillate, and Falter" and "Hesitation, Hesitancy" (2017)
Gordiienko-Mytrofanova I. - Crisis as a Relevant Lexeme in the Linguistic Consciousness of Ukrainian People, Kobzieva I., Bondar Y. (2017)
Jarbou S. O. - The Semantics-Pragmatics Interface: the Case of the Singular Feminine Demonstrative in Jordanian Arabic (2017)
Каліщук Д. - Засоби реалізації стратегії негативної презентації опонентів як маркери концептуальних стилів Дж. Буша Мол. і Б. Обами (2017)
Калмиков Г. - Дискурсивний вплив як спосіб реалізації професійно-мовленнєвої діяльності психолога (2017)
Kyuchukov H. - "Parno Sar Papin – White as a Swan", Or How Metaphors Help Roma Children to Acquire Grammatical Categories in Romani (2017)
Крилова-Грек Ю. - Психолінгвістичні аспекти маніпулятивного перекладу у медійному просторі (2017)
Kyrychuk L. - Communicative Types of Self-Disclosure in Public Speaking Setting (2017)
Lytvyn O. - Linguistic Interviewing as a Method for Determining the Degree of Representativeness of Antonymous Pairs in the English Language (2017)
Lyubimova S. - Etymological Memory of a Word in Designating Sociocultural Stereotype (2017)
Petrova G. - Features of Syntagmatic Associations for Stimuli-names of Food Products in Ukrainian and Modern Greek Languages (2017)
Самійлик С. - Проблема валідності результатів вільного асоціативного експерименту (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського