Маловичко С. В. - Аналіз теоретико-дослідницьких підходів до вивчення електронної торгівлі (2016)
Мамонов К. А. - Визначення рейдерства: теоретичні підходи, Величко В. А. (2016)
Мартинович Д. Є. - Моделювання впливу податкових пільг та видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства в Україні (2016)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Систематизація аналітичних задач за основними видами логістичної діяльності підприємства (2016)
Мельник Д. О. - Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності та її роль у прикордонному регіоні (2016)
Мельник С. С. - Сутність фінансового шахрайства в комерційному банку (2016)
Мельничук Л. С. - Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій (2016)
Михайлишин Л. І. - Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності (2016)
Михалків А. А. - Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності (2016)
Могилова А. Ю. - Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень, Дмитрієв В. І. (2016)
Музиченко А. С. - Сучасний стан державної підтримки розвитку аграрного сектора України, Голуб Т. І. (2016)
Назарук О. М. - Зміст категорії "виробничі ресурси підприємства" в економічних дослідженнях (2016)
Налбандян Н. А. - Використання базису в міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами (2016)
Нечипоренко А. В. - Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Носик О. М. - Транснаціоналізація людського капіталу: напрями та загрози (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації, Крисько Ж. Л. (2016)
Оганесян В. С. - Економічна сутність ринку продукції тваринництва (2016)
Огданський К. М. - Основи системного підходу в процесі побудови якісної регіональної економічної політики (2016)
Огінок С. В. - Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та формування єдиного ринку ЄС (2016)
Однорог М. А. - Математичне моделювання в управлінні інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств АПК (2016)
Одношевна О. О. - Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів (2016)
Петухова В. О. - Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі (2016)
Пєтухова О. М. - Особливості та перспективи розвитку кондитерської галузі України, Чорноштан Г. Г. (2016)
Письменна М. С. - Нормативно-правове середовище державних закупівель як передумова забезпечення ефективного контролю (2016)
Піцик М. А. - Використання теорій інвестиційного розвитку для досягнення економічної безпеки регіонів (2016)
Полякова Ю. В. - Інноваційний потенціал регіонів України (2016)
Потравка Л. О. - Напрями покращання структурної політики сільського господарства України (2016)
Примостка О. О. - Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу (2016)
Приходько В. П. - Світова кон’юнктура та інвестиційна безпека національної економіки: актуальні зовнішньоекономічні та управлінські аспекти (2016)
Прохорчук С. В. - Функціонування інноваційного кластеру в регіоні (2016)
Рад Н. С. - Глобалізація як сучасний контекст розвитку пенсійної системи (2016)
Світовий О. М. - Управління експортом продукції зернопродуктового підкомплексу та формування доданої вартості (2016)
Селезньова О. О. - Розвиток організаційно-економічного механізму управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Семібратова Я. Г. - Методи оцінки тіньової економіки України, Іванченко Г. Ф. (2016)
Серватинська І. М. - Механізм імплементування зарубіжних моделей фондів соціального страхування в реалії України (2016)
Syshchuk A. А. - The monetary policy of the national bank of Ukraine in the context of the European economic integration (2016)
Скорук О. В. - Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення (2016)
Собко О. М. - Перспективи входження вітчизняної молочної індустрії на ринок ЄС шляхом посилення конкурентоспроможності бренду, Бойчик І. М. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до формування стратегії управління малими підприємствами, Колісник О. В. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств газопостачання, Кирій В. В., Чеченець Д. О. (2016)
Гострик О. М. - Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки, Степаненко О. А. (2016)
Стригуль Л. С. - Теоретико-методичне забезпечення визначення фінансової стійкості підприємств різних організаційно-правових форм в умовах мінливого середовища (2016)
Ступнікер Г. Л. - Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості, Спірідонова К. О. (2016)
Табачкова Н. А. - Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки (2016)
Табачкова Н. А. - Моделювання процесів міжнародної агломерації, Крачковський В. В. (2016)
Тараєвська Л. С. - Реструктуризація промислових підприємств як одна з передумов використання засад екологічного менеджменту (2016)
Татар М. С. - Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств україни в умовах активізації факторів зовнішнього середовища (2016)
Тєшева Л. В. - Реорганізація підприємств, спрямована на укрупнення, як одна із форм реструктуризації, Канащенко А. М., Пужко А. О. (2016)
Ткаченко В. В. - Актуальні питання консолідованої та зведеної звітності (2016)
Трегуб О. М. - Імітаційне моделювання виробництва продукції тваринництва як інструмент гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2016)
Трішкіна Н. І. - Стратегічні напрями реформування посередницької діяльності торговельних підприємств України (2016)
Тюлєнєв С. А. - Механізм регулювання ринку праці в умовах системної кризи (2016)
Федосєєва Г. С. - Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку (2016)
Фицик Л. А. - Основні напрями економічних реформ м. Бунге у 80–90-х роках XIX ст. (2016)
Фоміна О. В. - Розвиток функцій управлінського обліку (2016)
Халатур С. М. - Розвиток зовнішньої торгівлі України як вектор вирішення глобальної продовольчої проблеми (2016)
Хоменко О. А. - Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу та організаційне забезпечення її управління (2016)
Чижишин О. І. - Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки (2016)
Шапуров О. О. - Інноваційні механізми екологічного вектора сталого розвитку металургійних підприємств Запорізького регіону (2016)
Шевченко Л. Я. - Сутність інтегрованого обліку та його складові (2016)
Шевчук К. В. - Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування (2016)
Шевчук Ж. А. - Проблеми розвитку інституціонального середовища в Україні, Федорчук Н. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості митного контролю та регулювання переміщення культурних цінностей, Баталова О. А., Шереметинський М. А. (2016)
Шинкар В. А. - Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику, Яцко Л. Б., Яцко Г. В. (2016)
Штогрин Г. С. - Шляхи вдосконалення еколого-економічного розвитку житлово-комунального господарства України (2016)
Щербай Г. О. - Шляхи покращання умов розвитку інтелектуальної власності в Україні: нормативно-правовий та обліковий аспекти (2016)
Юнацький М. О. - Концептуальна основа формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2016)
Юшкалюк А. А. - Інтегральний фінансовий ризик банку та загальна методологія його оцінки, Швець Н. Р. (2016)
Ярема О. Р. - Неформальні інституційні чинники цивілізаційного розвитку України (2016)
Яремчук Н. Т. - Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України, Грінько І. М. (2016)
Пінчук В. О. - Безробіття та соціальний захист населення, Кец Д. О. (2016)
Пішенін І. К. - Особливості антикризового управління транспортним комплексом (2016)
Плаксиенко В. Я. - Перспективы развития аудиторской деятельности в Украине в сравнении со странами ЕС, Черненко К. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Методичний підхід до оцінки рівня сприйняття споживачем якості продукції виробничо-технічного призначення (2016)
Shmatkovska T. O. - Some aspects of the legal and regulatory framework of accounting and analytical process of the current assets of the enterprise, Polishchuk K. O. (2016)
Поліщук С. П. - Особливості іноземного інвестування в Україні в умовах економічної кризи (2016)
Поченчук Г. М. - Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни, Бабух І. Б. (2016)
Примостка О. О. - Методичні засади визначення рівня розвитку банківських систем світу (2016)
Прудніков Ю. В. - Регіональні відмінності у формуванні та функціонуванні локальних ринків на прикладі ринку худоби та птиці (2016)
Резник А. А. - Совершенствование форм взаимодействия органов местного самоуправления с населением (2016)
Рибакова Т. О. - Стан та перспективи трудової міграції між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції (2016)
Ченаш В. С. - Роль аудиту у виявленні шахрайських дій із фінансовою звітністю, Русин О. І. (2016)
Савчин І. З. - Аналіз та оцінка економічної стійкості підприємств нафтогазової галузі (2016)
Сазонова Т. О. - Стратегічне значення проектування інноваційної поведінки персоналу сучасної організації, Федірець О. В. (2016)
Сало Я. В. - Середній клас як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2016)
Сацький П. В. - Економічна система тюркських держав раннього середньовіччя як база державного устрою (2016)
Семенов В. Ф. - Регулювання інвестиційними процесами в будівельній сфері національного господарства, Фроліна К. Л. (2016)
Семенчук Л. І. - Управлінський облік у комерційних банках, Беніна М. О. (2016)
Сенишин О. С. - Напрями покращання виробництва вітчизняної продовольчої продукції в контексті забезпечення продовольчої безпеки України, Сенишин М. С. (2016)
Сибирка Л. А. - Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності, Корівчак А. М. (2016)
Ситник І. П. - Актуальні питання й перспективи розвитку інтернет-трейдингу та його платіжних систем в Україні, Кеба А. А. (2016)
Syshchuk A. A. - The inflation-targeting policy of the national bank of Ukraine in the context of international experience (2016)
Січко С. М. - Інноваційний розвиток країн світу (2016)
Скорук О. В. - Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва (2016)
Соколов М. О. - Аграрний бізнес та його вплив на сталий розвиток сільських територій, Славкова О. П. (2016)
Євтушенко Г. В. - Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Сорговицька Я. Г. - Теорія і практика функціонування фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Степаненко К. Р. - Особливості формування кредитного портфеля банку (2016)
Sterina E. V. - The features of cluster analysis for market segmentation (2016)
Стрельбіцька Н. Є. - Мале та середнє підприємництво як фактор соціально-економічного зростання ЄС, Редько Т. В. (2016)
Танклевська Н. С. - Основи формування стратегії фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Ковальова А. О. (2016)
Тарасюк Г. М. - Розвиток вітчизняного туризму в контексті світових туристичних тенденцій, Мілінчук О. В. (2016)
Трачова Д. М. - Обліковий складник процесу формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Тронь С. П. - Аналіз інформаційного забезпечення торговельних підприємств (2016)
Ульянов К. Е. - Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии, Малиновская Д. К. (2016)
Хохуляк О. О. - Ринок юридичних послуг сполучених штатів Америки: особливості становлення та тенденції розвитку (2016)
Артюх Т. М. - Сертифікація горілчаних виробів у системі технічного регулювання в Україні, Чевпотенко Ю. В. (2016)
Чейпеш А. О. - Міграційна криза європейського союзу: реальність та перспективи (2016)
Shpetna V. A. - Strategy management of financial results for the company and its output to international level, Kapіtula S. V. (2016)
Шульга К. Д. - Консолідація банків України: сутність, причини та перспективи розвитку (2016)
Якимчук Ю. М. - Сільськогосподарська продукція Київської області на ринку України (2016)
Аляб’єва О. М. - Теоретичні основи формування сутності поняття "логістика" та "логістичне управління" (2016)
Артюх О. В. - Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації, Топольницька Н. Д. (2016)
Богма О. С. - Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими (2016)
Бортнік Н. В. - Зарубіжна практика місцевого оподаткування (2016)
Брензович К. С. - Сучасні тенденції світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Дубляк О. І. (2016)
Буряк І. В. - Моніторинг якості життя домогосподарств (2016)
Венгер В. В. - Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України (2016)
Вітренко А. О. - Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг (2016)
Войнова Є. І. - Страхові ринки світових лідерів за часткою експорту страхових послуг (Ботсвани, Мексики, Тринідад і Тобаго) (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій (2016)
Горпинченко О. В. - Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні (2016)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій як засобу вдосконалення управління бурякоцукровими підприємствами (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Визначення репрезентативної вибірки для дослідження потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Данілкова А. Ю. - Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (2016)
Деркач Т. В. - Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні й правові засади розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. Г. (2016)
Філяк М. С. - Порівняльний аналіз стану соціально-економічної адаптації переселенців у приймаючих громадах, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Zavadska D. V. - Background of interaction mechanism formation between a bank and customers (2016)
Завальнюк В. В. - Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Запроводюк А. В. - Ретроспективний аналіз циклічності розвитку корпоративного венчурного інвестування у світі (2016)
Зачосова Н. В. - Інформаційна прозорість та забезпечення інтерфейсної безпеки як елементи попередження та протидії злочинам у економічній сфері на міжнародному рівні, Горячківська І. В. (2016)
Коваль О. В. - Вплив макроекономічних факторів на динаміку обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Козьмук Н. І. - Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу (2016)
Колінець Л. Б. - Трансформація світового фінансового порядку: роль кейнсіанства та неолібералізму (2016)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання витратами підприємництва та його адаптація в Україні (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Оцінка впливу обсягів енергоспоживання на ефективність господарювання підприємств промисловості в Україні (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Кучер Г. В. - Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки (2016)
Кушнір Н. О. - Нерівномірність економічного розвитку країн ЄС, Стеблак Д. М. (2016)
Лаврів І. М. - Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу (2016)
Латкіна С. А. - Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, Тябус А. А. (2016)
Литвинов А. І. - Людський капітал в системі вiдтворення сільськогосподарських підприємств (2016)
Манаєнко І. М. - Динамізм розвитку країн бенілюксу в умовах європейських трансформацій (2016)
Марина А. С. - Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан відносин (2016)
Мариненко Н. Ю. - Характеристика та особливості функціонування виробничо-господарських структур в сучасних умовах (2016)
Мартинов А. А. - Нормативно-правові аспекти пільгового оподаткування підприємств, що застосовують енергозберігаючі технології в Україні, Мартинова Л. В. (2016)
Микитюк О. Л. - Шляхи розвитку та підвищення ефективності організаційної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Мірясов Ю. А. - Клановий капіталізм: типологія відношень між державою та бізнесом (2016)
Обнявко Т. С. - Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання (2016)
Параниця Н. В. - Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії фінансового і промислового секторів економіки України (2016)
Партола А. І. - Логістичні кластери як інструмент розвитку транспортно-логістичної системи (2016)
Пахуча Е. В. - Проблеми формування соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Петришин Л. П. - Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур (2016)
Пєхота А. В. - Біржовий ринок цінних паперів в Україні: проблеми розвитку (2016)
Пігош В. А. - Комп’ютерні програми бюджетних установ як об’єкти нематеріальних активів: особливості обліку (2016)
Полях В. М. - Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Ряснянська А. М. - Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств (2016)
Савенко І. І. - Шляхи розвитку вітчизняного машинобудування сільськогосподарської техніки, Неустроев Ю. Г. (2016)
Савіцька І. М. - Відтворення людського капіталу сільської місцевості: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Савко О. Я. - Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств (2016)
Сандул М. С. - Методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2016)
Соловйов А. І. - Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами (2016)
Стахів О. Я. - Організація аудиту кредитних операцій окремих країн СНД, Скаско О. І. (2016)
Сухорукова М. О. - Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства, Педь І. В. (2016)
Ткаченко О. С. - Механізм економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Толстая Н. В. - Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю кооперативних підприємств (2016)
Христін А. І. - Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків (2016)
Швець І. Б. - Макроекономічні тенденції ресурсоефективності національної економіки, Хадарцев О. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Яковенко Т. І. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі (2016)
Ясінецька І. А. - Особливості раціонального управління земельними ресурсами (2016)
Бараннік І. О. - Концептуальні засади моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств (2016)
Бобрик В. О. - Зовнішньоекономічні аспекти міжнароднoї співпраці регіонів у контексті асоціації України та Європейського Співтовариства (2016)
Вітренко А. О. - Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії "послуга" (2016)
Гарбар Ж. В. - Діяльність міжнародних фінансових конгломератів на банківському та страховому сегментах фінансового ринку України, Гарбар В. А. (2016)
Горбань А. В. - Формування мережі вдосконалених автомобільних шляхів в УРСР (1960–1980 рр.) (2016)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна стратегія в умовах міжнародної конкуренції (2016)
Данилюк М. М. - Формалізація портфеля державних цінних паперів із метою оптимізації фінансових боргових зобов’язань (2016)
Дашко І. М. - Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2016)
Демченко Г. В. - Розробка моделі оцінки та системи показників організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності (2016)
Дербеньова Я. В. - Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах (2016)
Довгань Д. А. - Тенденції розвитку світового ринку безшовних труб та його вплив на Україну (2016)
Дуда Г. Б. - Матеріальний складник як один із головних чинників формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Журба О. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності валютно-курсової політики (2016)
Жученко А. М. - Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори впливу (2016)
Загірняк Д. М. - Якісні параметри діяльності іноземних вищих навчальних закладів (2016)
Золотых И. Б. - Экономическая природа высшего образования и его роль в становлении экономики знаний (2016)
Зубенко В. О. - Ключові аспекти концепції "ощадливе виробництво" для підприємств залізничного транспорту, Чесноков С. М. (2016)
Кіріченко О. В. - Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності (2016)
Косовська В. В. - Вплив трансферу сировинних ресурсів на собівартість продукції підприємства (2016)
Кравець І. М. - Управління персоналом малого підприємства: особливості та шляхи вдосконалення, Рушанян С. С. (2016)
Левицька І. В. - Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера (2016)
Лизунова Е. Н. - Стратегічне управління потенціалом підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності, Ганцура А. В. (2016)
Ляховець В. О. - Європейський ринок яловичини: місце та роль України (2016)
Ляхович Г. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: підходи до трактування та класифікації (2016)
Марченко В. В. - Сутність та місце бізнес-моделі в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами України (2016)
Обруч Г. В. - Удосконалення системи управління якістю продукції вітчизняних вагонобудівних підприємств (2016)
Оксак А. О. - Аналіз процесів злиттів та поглинаннь у банківській сфері економіки України (2016)
Осадчий Є. С. - Світовий досвід управління капіталом кредитних спілок (2016)
Партола А. І. - Аналіз транспортно-логістичного комплексу України (2016)
Повержук У.-Ю. М. - Оцінка розвитку хлібопекарської промисловості в контексті формування валової доданої вартості областей України (2016)
Разживін В. М. - Інституціоналізація інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах (2016)
Смолярчук М. В. - Еколого-економічна оцінка техногенних родовищ (2016)
Співак І. В. - Brexit: поточна ситуація та очікування (2016)
Суровцев О. О. - Соціальний медіа-маркетинг як маркетингова комунікація підприємств під час виходу на зовнішні ринки (2016)
Теслюк С. А. - Порівняльна характеристика суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Траханов І. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення підприємств АПК України та перспективи його розвитку (2016)
Франів І. А. - Продуктивні сили Західного регіону України та чинники їх розміщення (2016)
Tsoklan А. - Effectiveness of economic sanctions and threat of solution by force in the world diplomacy (2016)
Чередник В. А. - Кошторисне фінансування загальноосвітніх навчальних закладів: недоліки та напрями вдосконалення (2016)
Шамборовський Г. О. - Розвиток інтеграційних процесів та аналіз зовнішньоекономічної діяльності країн – членів Євразійського економічного союзу (2016)
Аверчева Н. О. - Економічні проблеми і перспективи європейської інтеграції м’ясного птахівництва України (2016)
Алексич К. О. - Стратегічний конкурентний аналіз як інструмент формування конкурентних переваг у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Апопій В. В. - Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Бабух І. Б. - Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею (2016)
Багорка М. О. - Система екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Біла С. О. - Роль енергетичного сектору у зростанні конкурентоспроможності національної економіки: світовий досвід та реалії України, Шваюк Ю. Е. (2016)
Білик В. В. - Характеристика інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств України (2016)
Божанова О. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на промисловому підприємстві (2016)
Бондар В. А. - Екологічні інновації в організації та розвитку круп’яного виробництва (2016)
Бородін М. Ю. - Напрями модернізації та інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України в контексті євроінтеграції (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання конкретно-наукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Брензович К. C. - Роль великобританії у політичній та економічній інтеграції Європейського Союзу, Лапа І. В. (2016)
Бреус С. В. - Інвестування сфери вищої освіти в контексті забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів (2016)
Бритченко И. Г. - Бизнес в Украине: социально-экономические процессы ориентирования на внешнеэкономические связи, Саенко В. Г. (2016)
Бріцина Ю. В. - Тенденції розвитку середньої та професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Бучинська Т. В. - Конкурентоспроможність персоналу як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства (2016)
Вацлавський О. І. - Роль громадського фінансового контролю в процесі формування та виконання місцевих бюджетів (2016)
Вітренко А. О. - Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки (2016)
Власюк Т. О. - Особливості зовнішньоторговельних відносин України з ЄС: ризики та потенційні стимули (2016)
Волкова Л. О. - Мультиагентний підхід до дослідження інноваційної поведінки працівників промислового підприємства (2016)
Грановська В. Г. - Теоретична конструкція формування конкурентних переваг аграрних підприємств (2016)
Грицина Л. А. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Даньків Й. Я. - Вклад українських вчених у відновлення класичного ведення обліку в умовах НЕП і їх роль у цьому, Остап’юк М. Я., Сливка Я. В. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Економетричний підхід до дослідження конвергенції рівня міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Діброва О. В. - Інноваційний аспект забезпечення інформаційної безпеки наукоємного сектору економіки України (2016)
Жученко А. М. - Формування пріоритетності соціально-економічної політики регіону як чинник стійкого розвитку (2016)
Ізюмська В. А. - Аналіз стандартів накопичувальних та комерційних систем пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2016)
Ільченко Т. В. - Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи (2016)
Катана А. В. - Тенденції тa особливості формування плaтocпpoмoжнoгo попиту нa пpoдoвoльчoму pинку (2016)
Ковтун О. А. - Обґрунтування механізму впливу на рівень довіри домогосподарств до інституцій фінансового ринку (2016)
Копилова О. В. - Залучення капіталу для невеликих компаній за допомогою біржової інфраструктури фондового ринку (2016)
Костюченко Н. П. - Вплив грошово-кредитної політики на зайнятість у країнах Європейського Союзу (2016)
Лановська Г. І. - Кредитні відносини банківських установ з підприємствами як необхідна умова розширеного відтворення, Стегній Ю. І. (2016)
Литовченко И. Л. - Субконтрактация как современная форма промышленной кооперации, Хмелярова Я. А. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
Марченко О. І. - Огляд підходів до визначення поняття "інновація", Саєнко Я. П. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу на ринку освітніх послуг, Решетнікова І. В. (2016)
Мягких І. М. - Інноваційні підходи до оплати праці та кадрового забезпечення на сучасних авіаційних підприємствах, Слюсар Л. А. (2016)
Несен А. В. - Формування багатоваріантності управлінського механізму в діяльності аграрних підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Динамічний та порівняльний аналіз бізнес-моделей морських торговельних портів (2016)
Нікіфорова Л. О. - Модель механізму адаптації мігруючого людського капіталу для інноваційно-інвестиційних привабливих країн, Джокуш Т. О., Лю Ліцзянь (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Носирєв О. О. - Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати машинобудівних підприємств України (2016)
Павлова Г. Є. - Обґрунтування застосування підходу до управління процесом упровадження інноваційних технологій аграрного сектору, Гончаренко О. В. (2016)
Павлова С. І. - Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами, Магнушевська Т. М. (2016)
Пермінова С. О. - Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності підприємства, Книш А. Ю. (2016)
Пінчук Т. А. - Роль програм розвитку у діяльності телекомунікаційного оператора (2016)
Пономаренко Т. В. - Логіка оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Прокопенко І. В. - Людський капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, структура і міжнародна конкурентоспроможність (2016)
Радіонова Я. В. - Комплексний аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності агропромислових підприємств (2016)
Самофатова В. А. - Методологічні аспекти формування сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (2016)
Сас Х. І. - Роль і значення антикризових стратегій для комерційного банку (2016)
Севостьянова Г. С. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні (2016)
Січка І. І. - Фактори впливу на інвестиційну привабливість туристичної та туристично-рекреаційної галузі України (2016)
Стоянова-Коваль С. С. - Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації, Стоянова О. М. (2016)
Сусіденко В. Т. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств, Підлипна Р. П., Югас Е. Ф. (2016)
Тарасенко К. М. - Місце України в системі міжнародного ринку праці (2016)
Тимчак В. С. - Інноваційні напрями використання відходів пивоварної галузі (2016)
Халімон Т. М. - Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Харун О. А. - Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств (2016)
Хижняк В. О. - Забезпечення державного контролю за реалізацією імпортованих споживчих товарів відповідно до світової практики (2016)
Чуницька І. І. - Тенденції розвитку функціональної та технологічної складових інфраструктури фінансового ринку (2016)
Шабельник Л. Ю. - Підходи до типізації та систематизації стандартів промислової продукції в Україні (2016)
Шпильовий Б. В. - Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків (2016)
Щусь Л. В. - Фінансова криза: причини, аналіз, шляхи виходу, Батракова Т. І. (2016)
Ярош Ю. О. - Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України (2016)
Бабанська О. В. - Транскордонне співробітництво в ЄС: механізм функціонування та етапи становлення (2017)
Брятко А. А. - Економічна криза як елемент розвитку людського соціуму (2017)
Власенко Л. В. - Позиціонування України у системі зовнішньоекономічних міждержавних стосунків КНР (2017)
Волохова І. С. - Механізм оподаткування сільськогосподарських виробників: напрями покращення (2017)
Горіховський М. В. - Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством (2017)
Гуржій Н. Г. - Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку (2017)
Давиденко Д. О. - Підхід до оцінки рівня ефективності інвестування житлової нерухомості через фонди фінансування будівництва (2017)
Даниш С. Т. - Дослідження джерел інформації для аналізу платоспроможності клієнтів (2017)
Доронін А. В. - Роль міжнародного менеджменту у формуванні сучасних підходів до міжнародного бізнесу, Либа В. О., Ревенко Д. С. (2017)
Жваненко С. А. - Моделі управління кредитними коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Капканець В. С. - Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу підприємств залізорудної галузі (2017)
Ковінько О. М. - Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки, Стахова А. І., Вовк А. П. (2017)
Kozhukhіvska R. B. - Zasady i metody do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w świecie hotelarstwa (2017)
Колос І. В. - Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством (2017)
Корнійко Я. Р. - Формування механізму інтегрованого логістичного управління контейнерними вантажопотоками, Фiлоненко О. О. (2017)
Корнійчук Г. В. - Структурні компоненти фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Костюченко Н. П. - Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи (2017)
Костюченко Н. П. - Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в єс під час фінансової кризи (2017)
Кушнір С. О. - Проблематика лібералізації та дослідження державного регулювання агропромислового комплексу України, Завальнюк Р. Є. (2017)
Лазоренко Л. В. - Особливості системи клієнтоорієнтованого управління підприємствами мобільного зв’язку (2017)
Лемішовський В. І. - Контролінг в управлінні машинобудівним підприємством: координаційні елементи (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретико-методологічні та практичні засади формування економічного механізму підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Мікловда В. П. - Аналіз динаміки та структури зовнішньої торгівлі Китаю, Король М. М., Мудренок К. П. (2017)
Nagornyi Y. I. - Analysis of theoretical and methodological approaches to marketing testing of product innovations (2017)
Нєнно І. М. - Багатомірна інновація як базис формування бізнес-моделей підприємств (2017)
Орлова О. М. - Особливості управління персоналом в ІТ-сфері (2017)
Пішенін І. К. - Інституційне забезпечення інтернаціоналізації підготовки спеціалістів транспортної сфери (2017)
Примостка А. О. - Концептуальні засади агентно-орієнтованого моделювання (2017)
Радіонов Ю. Д. - Теорія виробництва і надання суспільних благ (2017)
Ситник Й. С. - Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами в контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств (2017)
Ситник О. Ю. - Розвиток персоналу шляхом налагодження соціального діалогу в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2017)
Ситник І. П. - Bankid як спосіб верифікації для надання платіжних і адміністративних послуг у мережі Internet: світовий та український досвід, Головіна В. В. (2017)
Смутчак З. В. - Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків (2017)
Татар М. С. - Управление санацией убыточных промышленных предприятий в зависимости от уровня их развития и вероятности банкротства (2017)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування, Войтович В. В. (2017)
Халоал Ф. А. - Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине (2017)
Шапуров О. О. - Аналіз сучасних тенденцій у металургії: інноваційно-інвестиційний розвиток та конкурентоспроможність на світовому ринку (2017)
Шапурова О. О. - Економічні аспекти корпорацій автомобільної індустрії: виробництво, збут, фінансова стійкість (2017)
Shvets A. I. - Teoretyczne a prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE (2017)
Шиманська К. В. - Гендерна структура української еміграції: сучасні тенденції, трансформації та соціально-економічні наслідки (2017)
Шинкар В. А. - Особливості введення економічних санкцій України щодо Росії, Король М. М., Качур Ю. Б. (2017)
Янковий В. О. - Методологічні проблеми моделювання факторів росту продукції підприємства на базі виробничих функцій (2017)
Абрамович І. А. - Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування (2017)
Аванесова Н. Е. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Багорка М. О. - Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації (2017)
Балицька М. В. - Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика (2017)
Баула О. В. - Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС, Савош Л. В., Лютак О. М. (2017)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2017)
Бєлоусова С. В. - Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Билінська О. Б. - Функції системи гарантування вкладів (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних принципів стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом України (2017)
Богуславська С. І. - Оцінка загроз із боку незбалансованості системи оподаткування для розвитку території (2017)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні засади організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Гузь В. С. (2017)
Варшавська Н. Г. - Аналіз конкурентного середовища європейського аграрного ринку (2017)
Владика Ю. П. - Кризові стани в економіці: причини та наслідки (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємства на засадах бенчмаркінгу (2017)
Галазюк Н. М. - Сутність та структура міжнародної інвестиційної діяльності на сучасному етапі, Зелінська О. М., Кравчук О. Я. (2017)
Гегедош К. В. - Вплив інтерактивного маркетингу на вдосконалення механізму транскордонного економічного співробітництва (2017)
Гриліцькa A. В. - Теоретичні aспекти оргaнізaції буxгaлтерського обліку нa підприємстві, Микитюк Д. В., Чорноморець М. В. (2017)
Гриценко В. Л. - Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва (2017)
Гудзовата О. О. - Характеристики розвитку грошового обігу в Україні як передумова фінансової безпеки держави (2017)
Гудзь Г. О. - Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві (2017)
Доценко І. О. - Сутність та значення кредитної діяльності банку у сучасних умовах економічного розвитку, Доценко В. В. (2017)
Ерастов В. І. - Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній (2017)
Ерфан Є. А. - Сучасні тенденції розвитку ринку золота, Белень І. І. (2017)
Єгоров А. О. - Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі, Лазнева І. О., Жеронкін Б. О. (2017)
Єрін Д. Л. - Світова винахідницька активність у дзеркалі статистики (2017)
Жовновач Р. І. - Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в умовах сезонного коливання попиту (2017)
Кацемир Я. В. - Полезность услуг как составляющая повышения потребительской привлекательности туристического продукта (2017)
Кір’ян О. І. - Позитивний взаємовплив учасників зовнішнього конкурентного середовища (2017)
Кірнос I. O. - Адаптація державної політики до наслідків старіння населення (2017)
Коваленко В. В. - Застосування діагностики в управлінні етапами життєвого циклу підприємства (2017)
Клімова О. І. - Розвиток ринку конкурентоспроможної продукції як механізм реалізації стратегічної трансформації галузі (2017)
Кобилянська А. В. - Сучасний інструментарій глобального економічного врядування (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Кожухова Т. В. - Політики США, Японії та країн Європейського Союзу в сфері досягнення цілей розвитку тисячоліття (2017)
Колесник Т. В. - Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Мазур С. А. (2017)
Колісніченко П. Т. - Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кудрявська Н. В. - Напрями вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових посередників у забезпеченні сталого розвитку страхового ринку (2017)
Кутковецька Т. О. - Розвиток інтеграційних процесів у садівництві, Родащук Г. Ю. (2017)
Кушнір С. О. - Використання моделей САРМ під час визначення прибутковості акцій вітчизняних підприємств, Завальнюк А. О. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури (2017)
Лизунова О. М. - Забезпечення ефективності діяльності підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Лункіна Т. І. - Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні (2017)
Мартинова Л. Б. - Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності (2017)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття "господарська діяльність підприємства" (2017)
Матвійчук Н. П. - Аналіз ринку плодово-ягідної продукції України (2017)
Мірошніченко В. О. - Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств (2017)
Димченко О. В. - Моделювання дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання, Рудаченко О. О., Мозговий Є. В. (2017)
Набульсі Х. Н. - Сучасні модифікації моделі державно-приватного партнерства PF2 (2017)
Нагаївська Д. Ю. - Впровадження бенчмаркінгу з метою підвищення соціальної відповідальності підприємств на ринку продовольчих товарів (2017)
Онищенко В. В. - Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект (2017)
Онищенко С. В. - Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави (2017)
Остапенко О. М. - Шляхи зниження собівартості продукції в сучасних умовах господарювання авіаційних підприємств в Україні (2017)
Павлюк О. О. - Вплив регуляторного середовища на управління активами та пасивами банку (2017)
Патинська М. М. - Концептуальні основи управління закладами освіти соціального спрямування: аналіз сучасного стану (2017)
Петрук І. П. - Організаційно-інституційна архітектоніка антикризового управління національною економікою (2017)
Петько С. М. - Позиціонування Гонконгу на глобальній фінансовій арені (2017)
Пєліпєй А. О. - Розробка концептуальних підходів до оцінки рівня та ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства (2017)
Пилипенко О. С. - Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств на основі використання нових бізнес-моделей (2017)
Пірус В. О. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Полоус О. В. - Маркетинг людського капіталу в сфері розвитку IT-технологій, Романов В. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства (2017)
Русак О. П. - Ідентифікація ризиків в умовах забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Паламарчук Т. М. (2017)
Сергєєва О. Р. - Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства (2017)
Серьогіна Н. В. - Проблеми модернізації регіональної автодорожньої інфраструктури (2017)
Сіухіна К. М. - Факторний аналіз резервів під можливі втрати за кредитними операціями з клієнтами (2017)
Солодковська Г. В. - Перспективи модернізації торговельної політики Європейського Союзу (2017)
Ставицька А. В. - Оцінка позиціонування країн на світовому ринку інформаційних технологій: статистичні виміри індексного аналізу (2017)
Трач Р. В. - Управління інформацією під час інтегрованої реалізації інвестиційно-будівельних проектів (2017)
Тупчій О. С. - Інтенсифікація як невід’ємний складник сучасного промислового садівництва (2017)
Хаідура Ґ. М. - Перспективи використання азійського досвіду державного регулювання дослідницької діяльності закладів вищої освіти в Україні (2017)
Хорошун В. В. - Системний підхід до оцінки ефективності прийняття маркетингових рішень у сучасних умовах діяльності підприємства, Качуровський Д. В. (2017)
Цап М. В. - Визначальні фактори структурно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі (2017)
Чернецька О. В. - Облікове забезпечення системи управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2017)
Шаповал М. С. - Домінанти розвитку фондового ринку в Україні (2017)
Шафранська Л. Т. - Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи (2017)
Швець Ю. О. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення, Бурдило О. В. (2017)
Голинський Ю. О. - Проблеми та шляхи вдoскoнaлення кaзнaчейськoгo oбслугoвувaння державного та місцевих бюджетів України, Шиманська І. О. (2017)
Шинкар В. А. - Формування євроінтеграційної стратегії України, Рошко С. М., Яцко Г. В. (2017)
Чернишев В. Г. - Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів, Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В. (2017)
Шумкова В. І. - Використання системи самострахування для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Щеглова О. Ю. - Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення, Судакова О. І., Лаже М. В. (2017)
Юхименко В. М. - Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II (2017)
Вихідні відомості (2017)
Баула О. В. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної конкурентоспроможності національної економіки за умов глобалізаційних трансформацій світового ринку (2019)
Бродська І. І. - Власний капітал: поняття та його складові в контексті національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Зінчук А. Г. (2019)
Вісина Т. М. - Інтеграція авіаційної мережі України в європейський ринок авіаперевезень, Вісин О. О., Сабо Л. I. (2019)
Галазюк Н. М. - Міжнародне співробітництво у сфері відновлюваних джерел енергії, Ляшук А. I. (2019)
Гордійчук А. І. - Шляхи регулювання мобільності робочої сили в Україні, Копера К. П. (2019)
Зелінська О. М. - Вплив неурядових організацій на процеси трансформації сучасної світової системи (2019)
Корольчук Л. В. - Сучасні виклики для розвитку світових інтеграційних процесів (2019)
Кощій О. В. - Проблеми забезпечення гендерної рівності в національній економіці (2019)
Кравчук П. Я. - Реалізація національних інтересів як передумова забезпечення безпеки держави в умовах глобалізації світової економіки, Кравчук О. Я., Шегинський О. В. (2019)
Кравчук П. Я. - Фінансова глобалізація: зміст, основні наслідки та загрози, Ярошик В. М. (2019)
Лютак О. М. - Основнi напрямки та ефекти мiжнародної дiяльностi ЗВО в контексті інноваційного розвитку, Савчук В. П. (2019)
Лютак О. М. - Аналіз інфраструктурного та логістичного забезпечення санаторно-курортного туризму в сучасних умовах, Хамаза А. О., Шевчук О. Д. (2019)
Рудь Н. Т. - Теоретичні основи управління трудовим потенціалом підприємства (2019)
Савош Л. В. - Теоретичні основи та аналіз співпраці неурядових об’єднань із міжнародними організаціями у сфері грантової підтримки соціальних проектів, Петрик Д. Я. (2019)
Савош Л. В. - Планування стратегічного розвитку княгининівської об’єднаної територіальної громади з врахуванням потенціалу залучення міжнародних інвестицій, Ужегов С. О. (2019)
Савош Л. В. - Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи покращення, Шафета Д. О. (2019)
Ткачук І. М. - Відповідальність, як складова контролю (2019)
Урбан О. А. - Теоретичні засади розвитку ІТ-послуг в умовах глобалізації, Дзямулич М. І., Матвіюк В. В. (2019)
Урбан О. А. - Розвиток фондового ринку цінних паперів в контексті безпекових процесів, Чиж Н. М., Галагдін І. А. (2019)
Шубала І. В. - Оцінка кількості та структури трудових мігрантів за статтю, віком та місцем проживання до виїзду за кордон, Николайчук Н. В. (2019)
Шубалий О. М. - Динаміка людського капіталу регіону в контексті зміни основних показників регіонального та національного розвитку (2019)
Полінкевич О. М. - Історичні передумови виникнення поняття "стейкхолдер" у системах розвитку (2019)
Вихідні відомості (2019)
Богаченко В. В. - "Человекоразмерность" как методологический критерий социосинергетики в аспекте постнеклассической парадигмы (2019)
Виноградова Н. М. - Роль и значение конфуцианских ценностей в формировании и воспитании личности в Китае: история и современность, Начев А. П., Дин Юйцзин (2019)
Гедікова Н. П. - Поняття свободи у соціально-філософському контексті (2019)
Добролюбський А. О. - Відображення схожості, подібності і аналогії філософської герменевтики в сучасному бутті (2019)
Ilyina A. - Self-realization of personality in the conditions of sociocultural transformation (2019)
Корсак М. В. - Приоритеты художественно-эстетического образования в условиях социокультурной трансформации, Ямпольская Н. И. (2019)
Кравченко Г. С. - Цінність шлюбу та сімейного життя в сучасному українському суспільстві (2019)
Маді Г. І. - Вектори аналізу економічної маргінальності: соціально-філософський аспект (2019)
Амери Сияхуи Мохаммад Амин Абдолхамид Ра - Культурная граница как топос виртуальной культуры (2019)
Нерубасская А. А. - Системное компонирование философских идей бытия человека на примере эпохи Ренессанс (2019)
Павленко К. М. - Деякі філософсько-антропологічні виміри психолого-фізіологічного аспекту компенсації (2019)
Пальчинська М. В. - Соціалізація особистості в умовах віртуалізації суспільства (2019)
Прокопович Л. В. - Теорії міфу в дискурсі театральності буття: соціально-філософський аспект (2019)
Родян М. В. - Проблема пошуку ідентичності в сьогочасному інформаційному суспільстві (2019)
Савусин Н. П. - Логико-методологические основы для расширения формального аппарата (языка ято), обслуживающего параметрическую общую теорию систем (2019)
Шрагин-Кац А. - Концепция человека в философии экзистенциализма и Мишеля Фуко. Сравнительный анализ (2019)
Борінштейн Є. Р. - Рецензія на монографію Л. В. Прокопович "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Голубович І. В. - Рецензія на монографію Прокопович Л. В. "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Корабльова Н. С. - Рецензія на монографію Л. В. Прокопович "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Пунченко О. П. - Резенция на монографию Водопьянова П. А. и Крисаченко В. С. "Стратегия бытия человечества" (Минск: Беларуская навука, 2018. – 306 с.) (2019)
Гордійчук О. О. - Ментальні передумови інтеграції України до Європейського союзу (2019)
Ісакова О. І. - Прогнозування соціальних процесів (2019)
Шевель А. О. - Реалізація антиентропійної функції культури в Неплюєвському братстві (2019)
Дем’янюк М. Б. - Синергія гуманізму, етики та естетики в житті та творчості Якова Бузинного (2019)
Пирог Г. В. - Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків, Сардаковський Я. А. (2019)
Шрагин-Кац А. М. - Феномен любви в западноевропейской философии второй половины ХХ – начала ХХІ века (2019)
Ведмедєв М. М. - Комерціалізація досліджень та її наслідки для сучасної науки (2019)
Лосик О. М. - Соціально-політичні виміри французького інтелектуального середовища другої половини ХХ ст. (2019)
Мірошниченко А. А. - Особливості реалізації дуального навчання та синергетична методологія (2019)
Пилипенко С. Г. - Полілінгвізм як тренд сучасності (2019)
Савонова Г. І. - Етичні аспекти філософії Жака Дерріда (2019)
Непочатенко О. О. - Концептуальні засади теорії справедливості оподаткування в сучасній економічній теорії, Бечко П. К., Пташник С. А., Нагорна Ю. І. (2020)
Прокопчук О. Т. - Страхові принципи як методологічна база формування страхових відносин в аграрному секторі економіки (2020)
Уланчук В. С. - Теоретичний аспект застосування економіко-математичної моделі встановлення оптимального плану розвитку сільськогосподарського виробництва на Черкащині, Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Тупчій О. С. (2020)
Чумаченко О. М. - Вплив деградаційних процесів на грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, Кровов'яз Є. В. (2020)
Колотуха С. М. - Удосконалення економічного механізму регулювання системи земельно-іпотечного кредитування, Мельник К. М., Гузар Б. С. (2020)
Прокопчук О. Т. - Ключові аспекти інтернет-страхування, Улянич Ю. В., Пташник С. А., Бутко Н. В. (2020)
Костюк В. С. - Проблема нерівності в доступі до якісного медичного обслуговування та шляхи її вирішення (2020)
Петренко Н. О. - Управління інноваційними проєктами сільськогосподарських підприємств в умовах діджиталізації, Гоменюк М. О., Мазур Ю. П. (2020)
Барабаш Л. В. - Девіантні дії платників податків крізь призму поведінкових фінансів (2020)
Прокопчук О. Т. - Проблеми формування дохідної складової місцевих бюджетів у межах адміністративно-територіальної реформи в Україні, Улянич Ю. В., Пташник С. А. (2020)
Тимчук С. В. - Моніторинг сучасного стану та перспективи розвитку туризму в регіонах України, Нещадим Л. В. (2020)
Білошкурська З. П. - Господарсько-правова відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань, Поліщук О. А. (2020)
Осіпова А. А. - Моделі системного формування та реалізації державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва (2020)
Кустріч Л. О. - Управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2020)
Нестерчук Ю. О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату дослідження продовольчого комплексу, Бленда Н. О. (2020)
Власюк С. А. - Підприємництво як особливий вид діяльності аграрної сфери, Ролінський О. В., Цимбалюк Ю. А. (2020)
Мудрак Р. П. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і розвиток коопераці (2020)
Смертенюк І. І. - Оцінка інноваційного розвитку економіки областей України (2020)
Ролінський О. В. - Сучасний стан ринку аграрного страхування України, Улянич Ю. В., Пташник С. А. (2020)
Школьний О. О. - Управління ризиками в експортно-орієнтованих ланцюгах постачання агропродовольчої продукції, Новак І. М. (2020)
Бечко П. К. - Стратегічне планування як один із регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери економіки, Непочатенко О. А., Бечко В. П., Пташник С. А., Кобилянський М. О. (2020)
Світовий О. М. - Теоретичні аспекти категорії "планування доданої вартості" та особливості її застосування у процесі планування на підприємствах зернопродуктового підкомплексу АПК України, Дяченко М. І. (2020)
Пташник С. А. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації в Україні, Улянич Ю. В., Ролінський О. В. (2020)
Нестерчук Ю. О. - Вплив кооперації на розвиток ринку кредитних ресурсів для суб'єктів господарювання аграрної галузі, Мудрак Р. П., Бечко В. П., Непочатенко О. А. (2020)
Tyushkevich O. S. - Investigation the problems of development the protection system of intellectual property and their influence on innovative activity in agro-industrial enterprises of Ukraine (2020)
Бечко П. К. - Ефективність податкової системи та напрями її вдосконалення, Бечко В. П., Лиса Н. В., Шумило Т. В. (2020)
Дяченко М. І. - Теоретико-методологічні основи інвестиційного клімату в галузі садівництва, длугоборська Л. В. (2020)
Карпенко В. П. - Формування мікробіоти ризосфери пшениці спельти і пирію середнього й біологічної активності чорнозему опідзоленого, Кравець І. С., Адаменко Д. М. (2020)
Demydas H. І. - Binary sowings as a basis for the intensification of fodder production industry, Poltoretskyi S. P., Burko L. М., Veiler S. S. (2020)
Кецкало В. В. - Продуктивність моркви столової залежно від гібриду, Поліщук Т. В. (2020)
Любич В. В. - Формування продуктивності різних гібридів кукурудзи (2020)
Білокур Ю. В. - Підбір оптимального регламенту стерилізації експлантів еректоїдних форм кукурудзи, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2020)
Любченко А. І. - Фенологічна оцінка створених сомаклональних ліній рижію ярого стійких до сольового і осмотичного стресів (2020)
Правдива Л. А. - Фотосинтетична діяльність посівів сорго зернового залежно від способу сівби насіння (2020)
Господаренко Г. М. - Водоутримувальна зданість буряку цукрового залежно від удобрення, Мартинюк А. Т. (2020)
Osokina N. M. - Ascorbic acid in black currant fruits, Kostetska K. V., Gerasymchuk H. P. (2020)
Demydas H. I. - Economic and energy evaluation of the elements of growing technology of different species of sainfoin in the Right-bank Forest-steppe, Lykhosherst E. S., Poltoretska N. M. (2020)
Поліщук В. В. - Історичні аспекти, морфолого-біологічні та агротехнологічні особливості вирощування сортів тюльпанів (Tulipa L.) з метою подальшого використання в озелененні, Калюжна Л. В. (2020)
Любич В. В. - Вплив параметрів лущення та водотеплового оброблення зерна на вихід і кулінарну якість плющеної крупи із пшениці полби, Новіков В. В., Лещенко І. А. (2020)
Єщенко В. О. - Органічна система землеробства та пропозиції до її реалізації, Карнаух О. Б., Усик С. В. (2020)
Гoсподаренко Г. М. - Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому, Прокопчук І. В., Леонова К. П., Бойко В. П. (2020)
Ковальова І. А. - Створення, підтримка та впорядкування ознакових колекцій винограду (Vitis vinifera L.) (2020)
Мостов'як І. І. - Залежність ростових процесів сої від застосування фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України, Кравченко О. В. (2020)
Любич В. В. - Біохімічна складова борошна із зерна різних гібридів кукурудзи і сорго, Войтовська В. І., Третьякова С. О., Климович Н. М. (2020)
Карпенко В. П. - Забур'яненість посівів гороху озимого за дії гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату, Бойко Я. О., Притуляк Р. М. (2020)
Кадуріна А. О. - Символіка споруд Дюківського парку в Одесі. Спадщина сільськогосподарської виставки 1950-х рр., Назарчук Ю. С. (2020)
Ткачук О. П. - Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав (2020)
Безвіконний П. В. - Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність буряку столового в умовах Західного Лісостепу, М’ялковський М’ялковський, Потпапський Ю. В. (2020)
Макарчук М. О. - Формування господарсько-цінних ознак ліній кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу (2020)
Улянич О. І. - Урожайність і якість васильків справжніх залежно від способу вирощування розсади та строків висаджування в умовах правобережного Лісостепу України, Василенко О. В., Яценко В. В., Кучер І. О. (2020)
Кононенко Л. М. - Вміст біохімічної складової в насінні кунжута залежно від його забарвленн, Євчук Я. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2020)
Мельник О. В. - Біохімічні складові оброблених 1-мцп яблук після експозиції за 20 ± 2 ⁰Сна кінець зберігання, Худік Л. М. (2020)
Улянич О. І. - Ріст і урожайність часнику залежно від сорту в правобережному Лісостепу України, Яценко В. В., Шевчук К. М., Остапенко Н. О. (2020)
Овчіннікова О. П. - Морфологічний потенціал генофонду редиски посівної (2020)
Chynchyk О. S. - Influence of microbial preparations on the formation of plant structure indicators and grain yield of soybean and bean varieties, Olifirovych S. Y., Olifirovych V. О., Humeniuk І. І., Kravchenko V. S. (2020)
Безшапочный С. Б. - Применение эффективных комбинаций в лечении риносинуситов, Сонник Н. Б., Иванченко С. А., Гришина И. С. (2017)
Гасымзаде Г. Ш. - Оценка результатов лучевой диагностики травматического забрюшинного кровоизлияния и повреждения почек (2017)
Hasiuk P. A. - Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques, Radchuk V. B., Hasiuk N. V., Rosolovska S. O., Demkovych A. Ye., Vorobec A. B. (2017)
Grynko І. І. - Comparative clinical and audiological characteristics of the auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media, Borysenko O. M. (2017)
Gunas І. V. - Distribution variants of somatotype in healthy and patients with acne boys and girls from Podilsky region of Ukraine, Maievskyi О. Ye., Dmitrеnkо S. V., Mаkаrchuk І. М., Terekhovska О. І., Cherepakha O. L., Ocheretna O. L. (2017)
Gunas І. V. - Definition regulatory cephalometric options by the method of tweed international foundation for ukrainian boys and girls, Dmitriev М. О., Prokopenko S. V., Shinkaruk-Dykovytska M. M., Yeroshenko G. A. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 7-17 років із сколіозом (2017)
Завгородняя Н. Г. - Коррекция метаболических нарушений в лечении и профилактике у больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом, Михальчик С. В. (2017)
Ибадова Ш. Т. - Ультразвуковое исследование и цветовая допплерография в диагностике миомы матки у женщин с синдромом хронической тазовой боли (2017)
Kolisnyk І. А. - Facial vascular lesions in patients with pterygopalatine ganglionitis, Korotych N. N., Pankevych А. I., Gogol A. M., Dobroskok V. A. (2017)
Korol D. M. - New aspects of sedimentational determination of masticatory efficiency, Kalashnikov D. V., Kindiy D. D., Toncheva K. D., Zaporozhchenko I. V. (2017)
Левіна О. В. - Практична цінність визначення показників еритроцитарного ряду у хворих на ХОЗЛ професійної етіології, Івчук В. В., Рубцов Р. В. (2017)
Лісяна Т. О. - Характеристика дисбіотичних порушень статевих шляхів у жінок з гіперпластичними процесами та поліпами ендометрія, Пономарьова І. Г., Ковальчук О. А., Кацалап О. М., Горбань Н. Є. (2017)
Marchenko A. V. - Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite (2017)
Недоборенко В. М. - Комплексне лікування залізодефіцитної анемії з ожирінням у жінок (2017)
Payenok O. S. - The influence of goitrogens and environmental factors on the reproductive system of women with endemic thyroid diseases, Payenok A. V., Zadorozhnyj A. M. (2017)
Саврун Т. І. - Дослідження гострого ураження нирок у передчасно народжених новонароджених, які зазнали впливу перинатальної гіпоксії, Кочерга З. Р., Чекотун Т. В., Биковська О. А., Кислова Ю. О. (2017)
Савченко Л. В. - Зміна способу життя покращує якість життя та антропометричні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ожирінням, Кайдашев І. П. (2017)
Serheta I. V. - Analysis of regressive models of heart rate variability indicators depending of body organization, age and hand strength of healthy male and female individuals of eucinetic hemodynamics type, Kovalchuk V. V., Dmytrenko S. V., Datsenko G. V., Ocheretna O. L. (2017)
Serebrennikova О. А. - Regression models of rheoencephalographic indices, depending on the anthropo-somatometric parameters of the body in practically healthy women with endo-mesomorphic somatotype, Semenchenko V. V., Моskovko G. S., Tsyhalko D. V., Shayuk A. V., Karliychuk M. A. (2017)
Скиба О. О. - Рівень санітарно-гігієнічного благополуччя як індикатор функціональних змін організму юних спортсменів, Пшенична Л. В. (2017)
Скрипник І. М. - Вплив гіполіпідемічної терапії на стан системи оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Філіппова О. Ю. - Критерії прогнозування перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих з ожирінням і патологією біліарного тракту, Губар І. О. (2017)
Shinkaruk-Dykovytska М. М. - Differences in computer-tomographic size of premolar teeth and their roots in practically healthy men of different craniotypes, inhabitants of the central region of Ukraine, Orlovskiy V. О., Gavrilyuk А. О., Datsenko G. V., Zakalata T. R. (2017)
Volkov K. S. - Structural features of the normal major salivary glands stroma of rats, Yeroshenko H. A., Koptev M. M., Kramarenko D. R. (2017)
Harapko T. V. - Nalbuphine-induced submicroscopic changes in the components of the thymus vascular bed, Holovatskyi A. S. (2017)
Gevka O. I. - Changes in perineurial and hematoendoneurial barriers of the sciatic nerve in paclitaxel-induced peripheral neuropathy (2017)
Геруш І. В. - Особливості зміни активності ферментів класу трансфераз при моделюванні алоксанового цукрового діабету у щурів, Чернюх О. Г., Дікал М. В. (2017)
Гладких Ф. В. - Морфологічні зміни внутрішніх органів при лікуванні ад’ювантного артриту, Степанюк Н. Г., Вернигородський С. В. (2017)
Goltsev A. M. - The role of immune-inflammatory processes and oxidative stress in the mechanisms of reparative osteogenesis in rats with an open fracture of the mandible on the background of osteoporosis, Lykhytskyi O. O. (2017)
Гордієнко Л. П. - Експериментальна корекція мультипробіотиком протеїназно-інгібіторного дисбалансу у слинних залозах за умов ожиріння (2017)
Кочерга З. Р. - Особливості пероксидного окиснення білків та активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених різних екологічних зон Івано-Франківської області, Швець Л. С., Косило Н. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Розвиток нітрооксидативного стресу та запальних процесів у щурів різного віку, уражених тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Malko N. V. - Changes in biochemical parameters of blood serum and gingival homogenates with experimental gingivitis, Hasiuk P. A., Ivanchyshyn V. V., Hasiuk N. V. (2017)
Молотковець В. Ю. - Морфологія регенераційної невроми травмованого периферійного нерва за умов відтворення негайного зварного епіневрального з’єднання кукс та часткової іммобілізації кінцівки, Цимбалюк В. І., Корсак А. В., Ліходієвський В. В., Чайковський Ю. Б. (2017)
Натрус Л. В. - Ультраструктурна основа взаємодії клітин сполучної тканини шкіри щурів в умовах опікової травми та гіперглікемії, Рижко І. М., Козак Г. І., Кривошеева О. І., Стеченко Л. О. (2017)
Попович І. Ю. - Цитологічні особливості епітелію ясен свиней в нормі, Петрушанко Т. О., Єрошенко Г. А., Жага О. М. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Стан агрегації тромбоцитів і дія інтерлейкінів 4 та 6 при експериментальному альвеоліті, Березнякова А. І. (2017)
Cherkasov V. G. - Influence of haes-lx-5% infusion solution on the dna content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats, Dzevulska І. V., Cherkasov E. V., Kaminsky R. F., Pastukhova V. A., Kovalchuk О. І., Trofimenko Yu. Yu. (2017)
Яременко Л.М. - Експресія β-тубуліну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін, Грабовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Yashchenko A. M. - Cytotopographic features of plasma cells in the major salivary glands of rats in norm and at different functional states, Yeroshenko H. A., Koptev M. M., Shevchenko K. V. (2017)
Кованова Э. Н. - Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта. Ассоциированные с эпимутацией С→MС в трансгенерационном наследовании, Федонюк Л. Я., Бигуняк Т. В., Бигуняк E. О., Кулицкая М. И. (2017)
Vereshchakina V. V. - Our experience in the rehabilitation of patients with the facial nerve neuropаthy using the methods of physiotherapy (2017)
Дудченко М. А. - Использование минеральных вод Бориславского региона для реабилитации больных, Сорокина С. И., Третяк Н. Г. (2017)
Pikul K. V. - Сat-scratch disease in children, Kotelevska T. M., Tarasenko K. V., Lysenko R. B., Pryimenko N. O. (2017)
Ткаченко М. В. - Гіпоурикемічна терапія для профілактики та лікування подагри: актуальний стан проблеми (2017)
Альков В. А. - Доктор И. Я. Платонов: дело жизни (2017)
Dubynska G. M. - Distance learning as an innovative form of postgraduate studies in higher medical education, Kotelevska T. M., Iziumska O. M., Pryimenko N. O., Bodnar V. A. (2017)
Ройко Н. В. - Рівень мотивації та ставлення студентів до вивчення патоморфології, Филенко Б. М., Проскурня С. А., Совгиря С. М. (2017)
Talalayev K. A. - The experience of implementation of the course devoted to the field-specific sections of histology, cytology and embryology for the students of the faculty of dentistry in ONMEDu, Tiron O. I., Kuvshinova I. I., Todorova A. V. (2017)
Ульянов В. О. - Академічний плагіат у медичних дослідженнях, Ульянова Г. О. (2017)
Єрмоленко С. - "Як научить байдужих відчувати? Як розбудити розум, що заснув?" (2020)
Мацько Л. - Значення мовотворчості Лесі Українки в розвитку української літературної мови, Сидоренко О. (2020)
Маленко О. - Леся Українка: дух і тіло (лінгвістична рецепція духовно-тілесних модусів у поезії Лесі Українки) (2020)
Бибик С. - Лінгвософія "рабства – свободи" у драмі Лесі Українки "В катакомбах" (2020)
Коць Т. - Християнство VS ідея свободи в мовотворчості Лесі Українки (2020)
Голікова Н. - Лінгвокультурема "пісня" в поетичному дискурсі Лесі Українки (2020)
Данилюк Н. - Мовний образ Криму в поезії Лесі Українки (2020)
Богдан С. - Про "тілько" і не тільки в мовотворчості Лесі Українки: у пошуках ідіостилю (2020)
Гаджилова Г. - Мова п'єси Лесі Українки "Руфін і Прісцілла": текстолого-семантичний аспект (2020)
Ганжа А. - Лінгвософська рецепція декодування документального кінотексту (на прикладі фільмів про Лесю Українку) (2020)
Самойлова І. - Мовотворчість Лесі Українки в рецепції дослідників української діаспори початку ХХ ст. (2020)
Петренко А. - Національно-прецедентне ім'я Лесі Українки в рецепції мовців (2020)
Шевчук З. - Функційне навантаження градації оцінних значень у портретних описах жінки (на матеріалі творів сучасної української жіночої прози) (2020)
Макарець Ю. - Варіантність в офіційному жіночому іменослові України: між нормою й аномалією (2020)
Степаненко М. - Пасіонарна сила поетичного слова Володимира Калашника (2020)
Вихідні відомості (2020)
Речкіна О. О. - Випадок пізньої діагностики стороннього тіла бронха у дитини, Кравцова О. М., Промська Н. В., Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Шпак О. І., Леванда Л. І. (2020)
Абатуров О. Є. - Значення Т-клітин вродженої імунної системи в розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні, Нікуліна А. O. (2020)
Абатуров А. Е. - Антибиопленочная активность антиматриксных молекул (2020)
Синяченко О. В. - Здоров'я дитини в дзеркалі нумізматики. Повідомлення 2. Історія дитячої хірургії, Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М., Лівенцова К. В., Герасименко В. В., Полесова Т. Р. (2020)
Іванько О. Г. - Людина, яка перемогла дві епідемії (до 160-річчя з дня народження епідеміолога В.А. Хавкіна) (2020)
Сорокман Т. В. - Показники регіонарного кровотоку в черевному стовбурі дітей, хворих на виразку дванадцятипалої кишки, Черней Н. Я. (2020)
Абатуров О. Є. - Модуляція активності β-дефензинового захисту в дітей, Крючко Т. О., Кривуша О. Л., Ткаченко О. Я., Бабич В. Л., Мякота К. В. (2020)
Горячко А. Н. - Особенности гемостаза у недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией в неонатальном периоде, Сукало А. В. (2020)
Борисова Т. П. - Прогностическое значение ренальной оксигенации в первые сутки жизни у недоношенных детей с гемодинамически значимым открытым артериальным протоком в ранней диагностике острого повреждения почек, Оболонская О. Ю. (2020)
Добрянський Д. О. - Недостатність харчування й сповільнений фізичний розвиток у ранньому дитинстві: сучасні визначення, класифікація, харчова профілактика й корекція (2020)
Индиаминов С. И. - Танатогенетические аспекты поражений техническим электричеством (состояние, актуальные аспекты, пути решения проблемы), Расулова М. Р. (2020)
Hrudnytska O. О. - Pharmacological studies of the dental gel of combined composition, Maslii Yu. S., Zaychenko G. V., Ruban O. A. (2020)
Hrygorieva O. A. - Morphometric, instrumental and laboratory parameters of female rats with experimental metabolic syndrome, Korotchuk Y. V. (2020)
Peleshok K. - Robustness evaluation of the chromatographic determination of valsartan in pharmaceuticals, Dutchak O., Fatma Abdelmalek Mohamed (2020)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичне обґрунтування дієвості біорегуляційного препарату Траумель С у лікуванні та профілактиці ускладнень гострих респіраторних інфекцій, Гулій М. А., Лерман Н. Г. (2020)
Булик Р. Є. - Аналіз щільності мелатонінових рецепторів типу 1Aу нейронах передньо-бічного передзорового ядра гіпоталамуса щурів за різного світлового режиму, Йосипенко В. Р. (2020)
Войнаровська Г. П. - Стійкість до гіпоксії та прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу серця старшого віку (2020)
Гайдук Т. А. - Взаємозв'язок гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та дисліпідемії у дітей та підлітків з артеріальною гіпертензією, Шостакович-Корецька Л. Р., Гайдук О. І. (2020)
Гнатюк М. С. - Особливості кількісних морфологічних змін артерій товстої кишки при резекціях різних об'ємів паренхіми печінки, Процайло О. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2020)
Дживак В. Г. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми крові на стан системи протеїнази/інгібітори протеїназ при травматичному ураженні м᾽язів, Кліщ І. М. (2020)
Зборовська О. В. - Ультраструктурний стан сітківки та зорового нерва в експерименті неінфекційного переднього та середнього увеїту на кролях без лікування та при використанні нейропротектора, Молчанюк Н. І., Дорохова О. Е., Горянова І. С. (2020)
Дуда К. М. - Зміни показників гуморальної ланки імунітету в сироватці крові щурів при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта (2020)
Ефимова Н. А. - Взаимосвязь анамнестических параметров, клинических проявлений и формирования дисфункции сосудистого эндотелия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2020)
Козьолкін О. А. - Можливості верифікації короткострокового вітального прогнозу у пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом на тлі консервативної терапії на підставі комплексного клініко-нейровізуалізаційно-електроенцефалографічного дослідження, Кузнєцов А. А. (2020)
Коноваленко С. О. - Особливості ремоделювання венозного русла сім'яників при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії (2020)
Лисоконь Ю. Ю. - Оцінка перспективності застосування остеоіндуктивних матеріалів за даними денситометрії для реконструкції дефектів кісткової тканини у динаміці експерименту в післяопераційний період (2020)
Личко В. С. - Сучасні можливості удосконалення алгоритму діагностики та прогнозування наслідку інфаркту головного мозку (2020)
Ліскіна І. В. - Морфологічна діагностика інфекційних уражень серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів з патологією органів грудної порожнини, Мельник О. О., Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. Л. (2020)
Мальований В. В. - Клінічний випадок ендоскопічного видалення фіброми трахеї, Війтович Л. Є., Саноцька М. В. (2020)
Насібян Л. С. - Вплив пептидоглікану золотистого стафілокока на спонтанну скоротливу активність міометрія вагітних щурів, Філіпов І. Б., Шуба Я. М. (2020)
Оринчак М. А. - Стан електролітного балансу крові у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VD стадії, які лікуються програмним гемодіалізом, Ерстенюк Г. М., Скрипник Н. В., Гаман І. О. (2020)
Соломенчук Т. М. - Ефективність кардіореабілітаційного лікування пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому залежно від статусу курця, Луцька В. Л., Кузь Н. Б. (2020)
Стахів О. В. - Особливості порушень показників ензимної ланки антиоксидантної системи в легенях щурів після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, Гудима А. А. (2020)
Фуштей І. М. - Ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією передсердь при поліморфізмах генів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, Подлужний С. Г., Сідь Є. В. (2020)
Хомякова О. В. - Ефективність радіохвильової (3,8 мГц) блокексцизії меланоми ціліохоріоїдальної локалізації (2020)
Ярославцев С. О. - Соціально-демографічні та клініко-анамнестичні предиктори когнітивних порушень при депресіях різного ґенезу (2020)
Дублян О. В. - Рекомендації щодо вибору вразливих точок держави-агресора для завдання їй неприйнятного збитку (2020)
Свєшніков С. В. - Інтереси провідних воєнно-політичних сил як головні детермінанти розвитку безпекового середовища в контексті безпеки України, Бочарніков В. П., Дергільова О. В. (2020)
Саганюк Ф. В. - Підходи до формування моделі для імплементації концептуальних документів у сфері оборони, Кириченко С. О. (2020)
Мосов С. П. - Міжнародне співробітництво щодо забезпечення прикордонної безпеки: світова практика, Поліванов П. К., Салій С. М. (2020)
Іващенко А. М. - Особливості міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки в умовах сучасних воєнних конфліктів (2020)
Загорка І. О. - Планування розвитку (реформування) збройних сил: методологічний аспект (2020)
Кондратенко Ю. В. - Обґрунтування врахування життєвого циклу зразків ОВТ під час оборонного планування на основі спроможностей (2020)
Малишев О. В. - Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи, Малишева Н. Р., Калмиков В. Г., Левчук О. В. (2020)
Бойко Р. В. - Формування підходів до оборонного планування на основі спроможностей з урахуванням ресурсного забезпечення, Леонтович С. П., Марко Є. І., Бутенко М. П. (2020)
Поляєв А. І. - Деякі аспекти впровадження оборонного менеджменту в оборонних відомствах держав-членів НАТО (2020)
Тучковенко Ю. С. - Автоматизований модельний комплекс для забезпечення діяльності Військово-Морських Сил України оперативними прогнозами океанографічних умов, Кушнір Д. В., Гончаренко Р. В., Титюк Т. Г., Щипцов О. А. (2020)
Федорієнко В. А. - Аналіз особливостей використання спеціального програмного забезпечення оборонного планування в НАТО, Андрощук О. В., Головченко О. В., Кірпічніков Ю. А. (2020)
Прокопенко О. С. - Модель управління кар’єрою військовослужбовців, Рибидайло А. А. (2020)
Беляченко В. В. - Управління ризиками створення елементів автоматизованих систем управління, Бобров С. В., Утюшев М. К. (2020)
Лісневський Р. В. - Аналіз інтеграцій програмних інструментаріїв ведення проєктів щодо можливості їх використання для потреб Збройних Сил України, Костіков М. П., Гладка М. В. (2020)
Максименко Ю. А. - Комп'ютерне моделювання в органах управління розвідки для аналізу та обробки даних, Маміч В. В., Шаріпова І. В., Скачков В. В. (2020)
Хомчак Р. Б. - Розвиток термінологічного апарату обґрунтування внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час їх застосування (відбиття збройної агресії) (2020)
Ракушев М. Ю. - Аналіз галузі дистанційного зондування Землі високої просторової розрізненості для вирішення завдань у сфері безпеки та оборони, Зуйко В. В., Зотов С. В., Янчевський С. Л. (2020)
Васюхно С. І. - Підходи до визначення раціональної послідовності автоматизації процесів управлінням технічним обслуговуванням та ремонтом воєнної автомобільної техніки (2020)
Пальчик А. В. - Деякі підходи до імплементації вимог концептуальних оборонних документів в НАТО (2020)
Вимоги до статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Diachuk D. D. - Current approaches to medical care optimization for patients with multimorbidity, Hidzynska I. M., Moroz G. Z., Tkachuk I. M. (2020)
Юр'єва Л. М. - Охорона психічного здоров'я медичних працівників в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Іванов В. П. - Місце біомаркерів фіброзу міокарда в прогнозуванні аритмій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в поєднанні з ішемічною хворобою серця (огляд літератури), Шушковська Ю. Ю., Афанасюк О. І., Пентюк Л. О. (2020)
Burlaka B. S. - Neuroprotective properties of n-phenylacetyl-l-prolylglycine ethyl ester nasal gel in an experimental model of multiple sclerosis equivalent, Belenichev I. F., Nefedov O. O., Aliyeva O. G., Bukhtiyarova N .V. (2020)
Волотовська Н. В. - Порівняльна характеристика активності пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в печінці щура на тлі експериментального ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки (2020)
Kotsiubynska Yu. Z. - Use of dermatoglyphic parameters of the medium and proximal phalanges of fingers for integrated legal-medical identification of a person, Kozan N. M. (2020)
Перцева Т. О. - Процеси запалення та фіброзування у хворих на хронічне обструктивне захворювання леген, Конопкіна Л. І., Коваль Д. С., Губа Ю. В. (2020)
Rodionova V. V. - Renal function and nutritional status in patients with arterial hypertension, Boiko O. O. (2020)
Poniatovskyi V. A. - Bacteriophages against methicillin resistant staphylocoсcus aureus strains, Bondarchuk O. L., Prystupiuk M. O., Smikodub O. O., Shyrobokov V. P. (2020)
Ван Цзи Вей - Ефекти дигідрокверцетину (ДГК "Р" краплі) в пацієнтів після перенесених транзиторних ішемічних атак з порушеннями зору, Погорєлов О. В., Бобокало С. В., Бараненко О. М., Чунь Лю. (2020)
Kovalyova O. M. - The state of antioxidant defense system in young persons with gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis, Chukhrienko N. D., Pasiieshvili T. M., Pasiyeshvili L. M., Zhelezniakova N. M. (2020)
Shyshkin M. A. - Comparative analysis of aldehyde dehydrogenase 1 expression in polyps and adenocarcinoma of the distal colon, Khrystenko T. O. (2020)
Gamian A. - Аdvanced glycation end-products as novel biomarkers of eosinophil-derived lung inflammatory diseases (literature review), Zubchenko S. O., Havrylyuk A. M., Kril I. Y., Chopyak V. V. (2020)
Неханевич О. Б. - Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем, Бакурідзе-Маніна В. Б., Смирнова О. Л., Бьон-Йоль Ю., Косинський О. В. (2020)
Makarchuk O. M. - Endometrial state in women with uterine factor of infertility at the stage of preconceptional care according to sonography and doplerometry data, Ostrovska O. M., Okolokh Onieka Gibson, Orishchak I. K., Cheredarchuk A. R. (2020)
Umanets T. R. - Impact of risk factors in developing bronchial asthma combined with gastroesophageal reflux disease in children, Buratynska A. A., Tolkach S. I., Stepanova L. S., Matveeva S. Yu., Kondratenkova T. V., Smirnova O. A., Garaschenko T. A., Lapshyn V. F., Antipkin Yu. G. (2020)
Гресько І. В. - Ефективність програми реабілітації хворих на поперековий остеохондроз з порушеннями рухового стереотипу з використанням ударно-хвильової терапії, Колесніченко В. А. (2020)
Gudaryan A. A. - Justifications for differentiated approach in correction of some changes of the immunologic disorders in patients with rapidly progressing generalized parodontitis with different drug susceptibility of the parodontal bacteria, Maschenko I. S., Dorogina A. S., Shyrinkin S. V. (2020)
Фастовець О. О. - Результати дослідження напружено-деформованих станів при протезуванні різних типів атрофії нижньої беззубої щелепи, Сапальов С. О., Штепа В. О. (2020)
Яворовський О. П. - Проблеми безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю в боротьбі з професійними захворюваннями медичних працівників на COVID-19 у закладах охорони здоров’я України, Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Шкурба А. В. Киричук І. М., Риган М. М. (2020)
Vavrinevych O. P. - Hygienic substantiation of calculating models for prognosis of toxicity of different classes insecticides (second part), Shpak B. I., Antonenko A. M., Omelchuk S. T., Zinchenko T. I. (2020)
Волосовець О. П. - Динаміка зміни показника захворюваності на пневмонію дітей України за останні 20 років, Больбот Ю. К., Абатуров О. Є., Кривопустов С. П., Беш Л. В., Стоєва Т. В., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л. (2020)
Ipatov A. V. - Primary disability due to neoplasms in Ukraine: structure, trends, influencing factors, Khaniukova I. Y., Moroz О. М., Sanina N. A. (2020)
Lekhan V. N. - Estimates of potentially preventable hospitalizations in diseases ambulatory care subjected to in Ukraine, Kriachkova L. V., Doroshenko O. О., Gritsenko L. O. (2020)
Горбунова Г. Д. - Качество жизни детей трудовых мигрантов (2020)
Парій В. Д. - Порівняння задоволеності пацієнтів отриманою первинною медичною допомогою в умовах реформування галузі: крос-секційне дослідження (на прикладі центру первинної медичної допомоги міста Києва), Короткий О. В., Гур’янов В. Г. (2020)
Поясник І. М. - Невропатія лицевого нерва як маніфестація раннього нейробореліозу (клінічний випадок) (2020)
Філат Т. В. - Мовна підготовка – необхідна складова формування професійної компетенції лікаря (до ювілею кафедри мовної підготовки), Сидора М. Ю., Запорожець О. С., Сербіненко Л. М. (2020)
Доктор філологічних наук, професор Тетяна Віталіївна Філат (до ювілею від дня народження) (2020)
До 100-річчя від дня народження Віктора Миколайовича Дзяка (2020)
Талановитий вчений, блискучий хірург-уролог, педагог (2020)
Комісаренко С. В. - Поєднана дія піразоловмісних бісфосфонатів і вітаміну D3 у корекції порушень мінерального обміну за аліментарного остеопорозу в щурів, Василевська В. М., Івонін С. П., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Шиманський І. О., Мазанова А. О., Волочнюк Д. М., Великий М. М. (2020)
Matkovska N. R. - Changes in carbohydrate metabolism and adipocytokines under the influence of treatment of patients with alcoholic cirrhosis of the liver in combination with obesity using adamethioninum and arginine glutamate (2020)
Татарчук Л. В. - Особливості змін жирнокислотного складу фосфоліпідів та структур печінки при резекції різних об’ємів її паренхіми, Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С. (2020)
Рахимова М. Э. - Оценка биохимических показателей крови и почечной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью, Туракулов Р. И., Кадирова Ф. Ш., Мирбайзаев А. А., Корахонов Р. К., Худайбердиева Ж. Д. (2020)
Koval D. B. - Development and methodology for the estimation of lisinopril and atorvastatin in pharmaceuticals, Shulyak N. S., Logoyda L. S. (2020)
Салига Н. О. - Детоксикаційні й антиоксидантні властивості амінокислот у щурів, інтоксикованих нітритом натрію (2020)
Пінкевич В. О. - Дослідження амінокислот­ного складу сировини матіоли дворогої (Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC.) сорту Цариця ночі, Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2020)
Герасимець І. І. - Показники окиснювального стресу в щурів з парацетамоловим гепатитом та їх корекція густим екстрактом із грибів майтаке, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2020)
Нечипорук В. М. - Корекція вітамінами групи В порушень транссульфуразного шляху утилізації гомоцистеїну при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози, Корда М. М. (2020)
Маркін О. М. - Визначення фенольних сполук у горобини плодах, Криворучко О. В. (2020)
Стахів О. В. - Порушення вмісту відновленого глутатіону в легенях щурів на тлі гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція карбацетамом, Гудима А. А., Корда І. В., Угляр Ю. В. (2020)
Опрошанська Т. В. - Кількісний вміст суми органічних кислот у серіях сировини деяких представників родин Polygonaceae, Rosaceae та Asteraceae, Хворост О. П., Кудря В. В. (2020)
Чукур О. О. - Особливості вуглеводного та ліпідного обміну в жінок пременопаузального віку з гіпотиреозом автоімунного генезу (2020)
Пєткова І. Б. - Дослідження амінокислот Centaurea cyanus L., Унгурян Л. М., Горяча Л. М. (2020)
Стравський Я. С. - Доклінічне дослідження нано­частинок купруму, Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Резніченко Л. С. (2020)
Сікіринська Д. О. - Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крово­втратою, у щурів з різною резистентністю до гіпоксії, Гудима А. А., Походун К. А. (2020)
Білецька Л. П. - Характеристика про- та антиоксидантних процесів у плазмі крові хворих на хронічну ниркову недостатність до та після гемодіалізу, Хаврона О. П., Вороновська М. М., Іваночко Р. Б. (2019)
Білецький С. В. - Bплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2, Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В., Марчук І. В. (2019)
Василик Т. П. - Вплив електростимуляції на структурно-функціональну характеристику м’язів передньої стінки живота (2019)
Волкогон А. Д. - Асоціація поліморфізму RS3200401 гена довгої некодуючої рнк malat1 із розвитком раку сечового міхура, Чумаченко Я. Д., Рощупкін А. А., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Дудченко Л. В. - Ефективність психологічного супроводу у вагітних-курців за умови психоемоційних порушень (2019)
Дутка І. І. - Поліморфізм g43a гена інгібітору активатора плазміногена 1 (PAI-1) у хворих на гострі ускладнення виразкової хвороби, Панчук І. І., Волков Р. А., Гринчук Ф. В. (2019)
Кочержат О. І. - Клініко-функціональні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки з метаболічним синдромом залежно від типу інсулінемії та ступеня ожиріння (2019)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на тлі супутнього анемічного синдрому за даними ретроспективного аналізу, Коновалова М. О., Кулинич Т. О., Шершньова О. В. (2019)
Мітюрєв Д. С. - Рівень сироваткового лактату крові як прогностичний маркер ускладнень у породіль із післяопераційною крововтратою, Кошова І. М., Місюра А. Г., Жежер А. О., Лоскутов О. А. (2019)
Москалюк В. Д. - Особливості хронічної hbv-інфекції у віл-інфікованих, Рудан І. В. (2019)
Немцова В. Д. - Гендерні особливості порушень ліпідного обміну в осіб літнього віку із субклінічним гіпотиреозом на тлі артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (2019)
Нестерак Р. В. - Внутрішня картина здоров’я як складова реабілітації та відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом (2019)
Півторак К. В. - Корекція інсулінорезистентності у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням, Шевчук Н. А., Півторак Н. А. (2019)
Попадюк О. Я. - Вплив біодеградуючої полімерної плівки "Біодеп-ДФ" на біологічну герметичність та фізичну міцність післяопераційного шва шлунка в експерименті, Куцик Р. В. (2019)
Савчук Н. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця залежно від проведеного стентування (2019)
Юрценюк О. С. - Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації (2019)
Романюк Л. Б. - Епідеміологія та специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення, Климнюк С. І., Кравець Н. Я. (2019)
Бичков М. А. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасний погляд на проблему, Яхницька М. М. (2019)
Покровська Т. В. - Лікування правця – cучасні аспекти, Гнатюк В. В. (2019)
Попко С. С. - Нейроендокринна система легень: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (огляд літератури), Євтушенко В. М., Сирцов В. К. (2019)
Задорожна Б. В. - Атиповий варіант перебігу порушення функції лицевого нерва при пухлині лобової частки у хворої на цукровий діабет, Шевага В. М., Паєнок А. В., Паєнок О. С. (2019)
Попова М. Л. - Випадок лікування базаліоми шкіри лобної ділянки, Бодяка В. Ю. (2019)
Аваков В. В. - Застосування методу кооперативних груп при вивченні предмета "Дитяча терапевтична стоматологія" на ІV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Кочерга З. Р. - Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка – невід’ємна частина компетентісного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Ган Р. З., Лотовська Т. В., Казімирчук І. В., Глов’як В. Г., Ткач Б. Н. (2019)
Немеш О. М. - Самоосвіта як невід'ємна складова безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога, Гонта З. М., Шилівський І. В. (2019)
Свістільнік Р. В. - Сучасні особливості підготовки та викладання циклу "Неврологія" у лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина", Гордійчук О. О., Московко Г. С., Корнійчук А. Г. (2019)
Сметанюк О. I. - Iнновацiйнi методики викладання ресурсознавства лiкарських рослин, Горошко О. М. (2019)
Черепюк О. М. - Методологія проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю по дитячій терапевтичній стоматології на iv курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Яковець К. І. - Медичні INTERNET-вісті. Частина XXIV, Дейнекa С. Є. (2019)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2019)
Ковальчук С. В. - Інтернет-маркетинг та його інструменти в сучасних умовах, Галюк я. Д., Субачов М. В. (2020)
Ангелко І. В. - Практичні аспекти застосування маркетингових комунікацій у діяльності суб’єктів господарювання, Лех І. А. (2020)
Андрушкевич З. М. - Діджиталізація – дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандемії covid-19, Нянько В. М., Сітарчук О. В. (2020)
Бакай В. Й. - Нові виклики та особливості створення системи інформаційної безпеки підприємства, Зима В. М. (2020)
Бойко Р. В. - Управління стратегією розвитку підприємства на ринку (2020)
Боліла С. Ю. - Аспекти розробки програм лояльності до продукції виробника м’ясопереробки з погляду маркетингу взаємовідносин, Кириченко Н. В. (2020)
Бондаренко О. О. - Математичнi метoди oцiнювання мiнливoї динамiки українського фoндoвoгo ринку, Берідзе Т. М., Бондаренко Л. А. (2020)
Бойчук І. В. - Адаптація управління маркетингом до умов пандемії covid-19 (2020)
Буднікевич І. М. - Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект, Баранюк Д. С., Крупенна І. А. (2020)
Бурліцька О. П. - Сутність поняття та історичний розвиток конс’юмеризму (2020)
Гарафонова О. І. - Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств, Лазаренко Ю. О., Родіонова К. В. (2020)
Гвоздецька І. В. - Застосування елементів рефлексивного управління у маркетингу (2020)
Гуменюк Ю. В. - Інтегрування регіонального зернового ринку, Бурлака С. А., Єленич А. П. (2020)
Дражниця С. А. - Удосконалення логістичної діяльності підприємства за методом ієрархій, Пига Л. М. (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості, Супрун В. В. (2020)
Іванова Л. О. - Маркетингові дослідження основних тенденцій світового ринку оздоровчого туризму, Вовчанська О. М. (2020)
Ілляшенко С. М. - Проблеми і перспективи розвитку промисловості України в умовах четвертої промислової революції, Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С. (2020)
Карпенко В. Л. - Аналіз стану розвитку молокопереробної галузі України (2020)
Латишев К. О. - Споживчі преваги як основа формування асортиментної лінійки борошняних кондитерських виробів, Мороз О. В., Герасимчук В. В. (2020)
Мантур-Чубата О. С. - Значення іміджу персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання (2020)
Мейш А. В. - Передумови та проблеми економічного розвитку України в умовах світової економічної кризи, Гавриш Р. О. (2020)
Мороз С. В. - Основні аспекти кредитування на сучасному етапі, Мейш В. О. (2020)
Нижник І. В. - Інтеграція вітчизняної промисловості до ринку ЄС: уніфікація стандартів та спрощення митних процедур (2020)
Ніколайчук О. А. - Класифікація стратегічного розвитку економічної системи (2020)
Oрлов О. А. - Рентабельность как инструмент формирования цены и повышения прибыльности по видам продукции, Рясных Е. Г., Савченко Е. В. (2020)
Пилипяк О. В. - Особливості та проблеми застосування методу стандартизації показників у комплексній оцінці інвестиційних проектів (2020)
Попова С. Ю. - Інноваційні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства, Слащева А. В., Сімакова О. О., Пусікова О. А., Пшиннік В. О. (2020)
Приступа В. І. - Теоретико-методичні основи структурної декомпозиції ресурсного потенціалу підприємства (2020)
Проскурніна Н. В. - Інструменти цифрового маркетингу як драйвер омніканальної роздрібної торгівлі (2020)
Проскурович О. В. - Моделювання асортиментної політики на підприємстві переробної промисловості, Рудь В. Ю. (2020)
Романова А. В. - Маркетингові тенденції розвитку вітчизняного ринку дитячого та молодіжного одягу, Решміділова С. Л. (2020)
Рудніченко Є. М. - Теоретичний базиз інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, Гавловська Н. І., Кримчак Л. А., Томащук М. Ю., Лісовський І. В. (2020)
Савицька Н. Л. - Маркетингові перспективи розвитку ринку дієтичних кондитерських продуктів, Тарасов І. Ю., Прядко О. М. (2020)
Сагайдак М. П. - Управління логістичними ланцюгами бізнес-організації, Шевчук І. Р. (2020)
Сакун Л. М. - Удосконалення інструментів стратегічного менеджменту промислових підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки, Письменна Т. М. (2020)
Свістунов О. С. - Техніко-технологічне забезпечення стратегії сталого розвитку підприємств машинобудівної галузі (2020)
Сакун Л. М. - Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища, Вєдєніна Ю. Ю., Сухомлин Л. В., Тукало К. Ю., Ващенко Д. В. (2020)
Сім’ячко О. І. - Формування конкурентних переваг на міжнародному ринку, Савчук А. М., Танасійчук А. М. (2020)
Стадніченко В. В. - Методології вдосконалення інтернет-комунікацій на ринку ергономічних меблів, Щекочіхіна Т. О. (2020)
Танасійчук А. М. - Стимулювання продажу товарів як спосіб подолання комунікаційного розриву в стосунках між торговельними підприємствами і споживачами, Сіренко С. О., Поліщук І. І. (2020)
Тєлєтов О. С. - Особливості реалізації прийомів мовної гри в рекламних текстах, Тєлєтова С. Г. (2020)
Тельнов А. С. - Формування маркетингу персоналу на промисловому підприємстві, Решміділова С. Л. (2020)
Чуріканова О. Ю. - Підходи до оцінки ефективності регіональних інвестицій (2020)
Яремко С. М - Актуальні аспекти захисту інформаційних ресурсів бізнес-структур, Кузьміна О. М. (2020)
Бакалова Н. М. - Модель фінансового аналізу страхової компанії (2020)
Харченко О. В. - Туристичний простір як складова організації економіки регіону (2020)
Рогатіна Л. П. - Система безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні (2020)
Гурочкіна В. В. - Інклюзивний розвиток національної економіки у вимірах соціального капіталу, Рябініна Н. О. (2020)
Токарський Т. Б. - Взаємозв’язок соціальних загроз й економічної та фінансової безпеки держави (2020)
Пуляєва І. С. - Експериментальна модель гострої ішемії головного мозку з інтраартеріальною трансплантацією мезенхімних стовбурових клітин (2020)
Гасанов Ю. Ч. - Особливості клінічної маніфестації хронічної серцевої недостатності на тлі ожиріння з урахуванням поліморфізму гена CYP2D6*4 системи цитохрому Р450, Рудик Ю. С., Меденцева О. О., Лозик Т. В. (2020)
Горб Ю. Г. - Особливості перебігу й лікування хронічної серцевої недостатності в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Строна В. І., Ткаченко О. В., Рябуха В. В. (2020)
Ісаков Р. І. - Структура соціальної підтримки жінок із депресивними розладами і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості (2020)
Кожина Г. М. - Сучасна модель формування постстресових розладів в учасників бойових дій, Друзь О. В., Зеленська К. О., Черненко І. О. (2020)
Кольцова Г. Г. - Сучасна феноменологія депресивних розладів, асоційованих із суїцидальною поведінкою, у чоловіків (2020)
Косенко К. А. - Специфіка поведінкового копінгового репертуару в моряків далекого плавання з різним рівнем психічного здоров'я та стресового навантаження (2020)
Кривоніс Т. Г. - Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці (2020)
Дунаєвська В. В. - Відновлювальна терапія після фотодинамічної терапії фонових і передракових захворювань вульви, Татарчук Т. Ф., Занько О. В. (2020)
Дяченко Г. Д. - Особливості рухової активності як провідного показника ефективності реалізації ERAS-програми в пацієнтів хірургічного профілю з надлишковою масою тіла, Волкова Ю. В. (2020)
Михневич К. Г. - Энергетика кровообращения при кровопотере, Кудинова О. В., Луцик С. А. (2020)
Костюк Т. М. - Ефективність лікування пацієнтів із м'язово-суглобовою дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів, Канюра О. А. (2020)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2020)
Курсов С. В. - Гострі отруєння токсичними газами на виробництві (лекція) (2020)
Пилипенко М. М. - Передопераційна підготовка та особливості індукції в анестезію в разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція), Бондар М. В. (2020)
Чурсіна Т. Я. - Особливості ведення хворих на негоспітальну пневмонію із супутньою патологією: обґрунтування доцільності використання антигіпоксантів на прикладі етилметилгідроксипіридину сукцинату, Міхалєв К. О. (2020)
Мальцева Л. А. - Оценка эффективности интенсивной терапии гепатоспланхнической ишемии при политравме под контролем значений pH интрамукозного, Алексюк С. А., Мальцев И. А., Казимирова Н. А. (2020)
Корж М. О. - Математичне й комп'ютерне моделювання ендопротеза для міжтілового спондилодезу грудного відділу хребта, виготовленого з вуглецю, Радченко В. О., Куценко В. О., Попов А. І., Веретельник О. В., Тимченко І. Б., Ткачук М. А., Перфільєв О. В. (2020)
Тітов І. І. - Порівняння артеріального тиску на плечовій і стегновій ділянках, Прийма М. О., Лукашевський О. Я. (2020)
Демитер І. М. - Післяопераційний делірій і когнітивні порушення при застосуванні регіонарних технік післяопераційного знеболювання, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2020)
Радченко В. О. - Хірургічне лікування первинних пухлин хребта, Попсуйшапка К. О., Попов А. І., Перфільєв О. В. (2020)
Тинлань Цзо - Выбор источника забора крови для измерения уровня лактата у пациентов с септическим шоком, Глумчер Ф. С., Дубров С. А. (2020)
Годлевська О. М. - Сучасний погляд на патофізіологічні аспекти розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця, Більченко О. В., Самбург Я. Ю. (2020)
Мирошниченко В. П. - Чрезвычайная ситуация и катастрофа глазами нематематика (2020)
Тарасенко С. А. - Периоперационный менеджмент антитромботических препаратов, Дубров С. А., Суслов Г. Г., Мазниченко В. А. (2020)
Мальцева Л. А. - Казуистические маски инфаркта миокарда: постинфекционный, сепсис-ассоциированный, Никонов В. В., Казимирова Н. А., Лопата А. А. (2020)
Чуклін С. М. - Синдром стійкого запалення, імуносупресії та катаболізму: механізми саркопенії і шляхи корекції, Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2020)
Чуклін С. М. - Вітамін С при критичних станах: від експерименту до клініки (частина 1), Чуклін С. С. (2020)
Кріштафор Д. А. - Діаметр зіниць при смерті мозку або клінічній смерті: наскільки надійний критерій?, Кріштафор А. А., Станін Д. М. (2020)
Дацюк О. І. - Клінічний досвід лікування легеневих ускладнень вісцеральної форми вітряної віспи, Бевз Г. В., Титаренко Н. В., Костюченко А. В., Дацюк Л. В., Бондар Р. А. (2020)
Шуман Э. П. - Первый опыт использования внутриаортального баллонного контрпульсатора в раннем послеоперационном периоде после аортокоронарного шунтирования в Черниговской городской больнице № 2, Венгер И. В., Подоляк А. А., Пилипенко А. В., Косуха Д. А. (2020)
Усенко Л. В. - Владимир Неговский: воплощение мечты, Царев А. В. (2020)
Lisovenko D. - Innovative technology of reactive energy compensation for improving ship's eedi, Dudko S. (2020)
Скляренко І. Ю. - Підвищення безпеки мореплавства на водних шляхах, Раховецький А. А., Коваленко А. Г., Івко П. П. (2020)
Скляренко І. Ю. - Розробка і впровадження алгоритму автоматичного керування судном, Подлєвських С. С., Какаранзе Ю. Ю., Милюков В. І. (2020)
Войченко Т. О. - Застосування параметричного програмування для планування роботи флоту внутрішнього водного транспорту, Радченко О. А. (2020)
Сьомін О. А. - Аналіз математичного апарату прогнозування технічного стану обладнання засобів річкового та морського транспорту, Генералова І. Г., Коломієць О. М., Бажак О. В. (2020)
Горбань А. В. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання річкового та морського транспорту, Довгаль І. І., Крижановська С. І., Найденов А. І. (2020)
Богом'я В. І. - Деякі питання підвищення безпеки мореплавства великотоннажних суден , Давидов В. С., Доронін В. В., Пліта Л. Л. (2020)
Трофименко І. В. - Аналіз факторів аварійності судноводіння: причини і рекомендації щодо їх попередження, Бойко А. Д., Іваненко В. В., Федунов В. М. (2020)
Ткаченко К. О. - Нечітке онтологічне моделювання знань в інформаційних навчальних системах (2020)
Ткаченко О. І. - Концептуальні аспекти придбання, моделювання та застосування знань, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2020)
Проценко В. О. - Напрямки та резерви підвищення технічного рівня рульових машин плунжерного типу з тангенсним механізмом, Бабій М. В., Настасенко В. О., Білоконь А. О. (2020)
Кучерук Г. Ю. - Розробка адаптивної системи керування рухом судна, Шапіро Г. В., Ткаченко В. В. (2020)
Тимощук О. М. - Аналітичний огляд адаптивних систем керування судном та шляхи їх побудови , Дакі О. А., Бойко О. А., Карадобрій Т. А. (2020)
Зазірний А. А. - Метод формалізаціїї знань про процес оцінки дій судоводія судна-потенційної загрози (2020)
Міхеєв О. І. - Феномен морської води, Федотов В. Г., Сєрова Т. О. (2020)
Автори випуску (2020)
Правила оформлення (2020)
Бунь Ю. М. - Малоінвазивні способи дохірургічного і хірургічного етапів дентальної імплантації у пацієнтів із вторинною адентією в умовах амбулаторного прийому, Бунь О. В. (2020)
Гараздюк М. С. - Диференційна діагностика давності утворення крововиливів травматичного генезу, інфаркту мозку ішемічного і геморагічного генезу методом картографування розподілів величини комплексного ступеня взаємної поляризації, Бачинський В. Т. (2020)
Годованець О. І. - Функціонування глутатіонової системи ротової рідини дітей за умов розвитку одонтогенного запального процесу, Вітковський О. О., Кузняк Л. В., Муринюк Т. І. (2020)
Дмитренко Р. Р. - Особливості морфогенезу кісток основи черепа у ранньому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В., Гончаренко В. А. (2020)
Зубач О. Б. - Десятирічна летальність у жінок після переломів проксимального відділу стегнової кістки, Григор’єва Н. В. (2020)
Karvatska Yu.P. - Differential immunotropic therapy of patients with acne (2020)
Каськова Л. Ф. - Поширеність та стуктура захворювань тканин пародонта у дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом, Гончаренко В. А. (2020)
Леонт’єва З. Р. - Взаємозв’язок між ступенем прояву вегетативної дисфункції, фактичним біологічним віком і рівнем адаптаційного потенціалу у студентів, Дутка Р. Я., Тімченко Н. Ф., Чмир Н. В. (2020)
Неміш І. Л. - Cтруктурно-функціональні зміни міокарда за коморбідного поєднання хронічного коронарного синдрому, хронічного обструктивного захворювання легень та ожиріння, Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2020)
Нестеровська О. А. - Особливості поєднання бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2020)
Pavliukovych N. D. - Role of hypercortisolemia in the comorbid course of coronary artery disease, diabetes mellitus type 2 and anemia, Pavliukovych O. V., Shuper V. O., Zaliavska O. V. (2020)
Поліщук І. П. - Клініко-лабораторна оцінка впливу секнідазолу та кліндаміцину при бактеріальному вагінозі у жінок репродуктивного віку (2020)
Проняєв Д. В. - Порівняльні морфометричні характеристики круглих зв’язок матки двох віддалених у часі груп плодів, Рябий С. І., Ємєльяненко Н. Р. (2020)
Распутіна Л. В. - Вплив коронарного стентування на віддалені показники якості життя у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, Діденко Д. В. (2020)
Рябий Ю. М. - Розвиток крижового та куприкового відділів хребта в пренатальному періоді онтогенезу людини, Нарсія В. І., Кривецький В. В. (2020)
Степан В. Т. - Вплив оральних аплікацій фітогелю "Квертулін" на біохімічні показники стану нирок щурів з експериментальним дисбіотичним синдромом (2020)
Сторожук М. В. - Оцінка характеру взаємозв’язків між показниками оксидативного стресу та рівнем окремих прозапальних цитокінів у хворих на розацеа, Денисенко О. І. (2020)
Ткаченко А. С. - Електронно–мікроскопічна та гістологічна оцінка структурних компонентів суглобового хряща колінного суглоба після множинної скелетної травми, Ткач Г. Ф. (2020)
Ткачук Н. П. - Ядерно-цитоплазматичні співвідношення в тироцитах при вузлових формах зоба з рецидивним та безрецидивним перебігом, Давиденко І. С. (2020)
Фік В. Б. - Морфометрична характеристика компонентів слизової оболонки ясен щурів при дії опіоїда, його відміни та за умов медикаментозної корекції, Пальтов Є. В. (2020)
Khukhlina O. S. - Рeculiarities of insulin resistance syndrome in non-alcoholic steatogepatitis on the background of type 2 diabetes mellitus depending on the stage of diabetic kidney disease, Kotsiubiichuk Z. Ya. (2020)
Khukhlina O. S. - Рeculiar features of glucose homeostasis in patients suffering from non-alcoholic steatohepatitis with comorbid obesity and osteoarthritis on the background of metadoxine and guar gum administration, Liakhovych O. D. , Shuper V. O., Kanyovska L. V., Hryniuk O. Ye. (2020)
Цигикало О. В. - Особливості розвитку надпід’язикових м’язів шиї у ранньому періоді онтогенезу людини, Перебийніс П. П., Кузняк Н. Б., Яковець К. І. (2020)
Чухрай Н. Л. - Особливості перебігу карієсу тимчасових зубів у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією, Безвушко Е. В., Савчин С. В., Семенців Х. Г., Шпотюк О. О. (2020)
Шупер В. О. - Дослідження прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію, Шупер С. В., Рикова Ю. О., Павлюкович Н. Д., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Рева Т. В. (2020)
Каньовська Л. В. - Перспективи застосування препаратів на основі гуарової кислоти у хворих на остеоартроз на тлі стеатогепатиту та надмірної маси тіла, Каушанська О. В., Залявська О. В., Павлюкович Н. Д., Горбатюк І. Б., Гладкоскок Л. Г. (2020)
Савка І. Г. - Сучасні можливості та перспективи дослідження рідин та середовищ організму людини для діагностики часу настання смерті, Кривецький В. В., Козань Н. М. (2020)
Гулей Л. О. - Досвід проходження підвищення кваліфікації з дерматоскопії в умовах карантину у форматі міжнародного онлайн-курсу (2020)
Немеш О. М. - Роль електронного контенту в дистанційному навчанні лікаря-стоматолога на післядипломному етапі освіти, Гонта З. М., Шилівський І. В. (2020)
Рудень В. В. - Автентифікáція результатів рейтингової оцінки стану захворюваності населення на гіпертонічну хворобу в контексті адміністративно-територіального та регіонального устрою України (2020)
Сидорчук Л. І. - Один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології – Володимир Аронович Хавкін, Попович В. Б., Міхєєв А. О., Сидорчук І. Й., Джуряк В. С. (2020)
Медичні інтернет-вісті (2020)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2020)
Пришляк К. М. - Розвиток земельних орендних відносин (2020)
Пуцентейло П. Р. - Особливості розвитку організаційно-економічного механізму регулювання земельних відносин в аграрній сфері (2020)
Семеног А. Ю. - Цифрові технології в умовах формування цифрової економіки (2020)
Берча О. М. - Вплив коронавірусу на малий бізнес Польщі (2020)
Запорожець Г. В. - Методичні підходи та моделі прийняття адаптивних управлінських рішень у будівництві, Алхатіб Ф. (2020)
Ковальчук В. М. - Теоретичні засади формування стратегії управління комунікаціями у закладах вищої освіти (2020)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичне забезпечення прийняття управлінських рішень для підприємств промислового комплексу, Новіков Д. А. (2020)
Кузьмак О. І. - Сучасні маркетингові технології як інструмент ефективного управління підприємствами в умовах глобалізації, Шайдюк А. С. (2020)
Pasko O. - Exploring the hotspots and frontiers of corporate governance in emerging markets: a bibliometric analysis based on Web of Science Core Collection and CiteSpace, Li Zh. (2020)
Витюк В. О. - Концепція створення 5 групи спрощеної системи оподаткування (2020)
Ганцяк М. О. - Ринок державного боргу та інструменти фінансування дефіциту бюджету (2020)
Мовчун С. В. - Розвиток ґендерної компоненти в системі пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Скрипник М. І. - Організація захисту облікової інформації в умовах забезпечення кібербезпеки, Григоревська О. О. (2020)
Фоміних М. В. - Механізм обліку захищених носіїв ключової інформації в банках України (2020)
Диленко В. А. - Математическое моделирование рационального выбора простейших механизмов экономической интеграции, Коева Е. О. (2020)
Кошман И. Н. - Прилагательные-украинизмы: специфика функционирования в русских массмедийных текстах Украины (2020)
Морозова И. Б. - Психолингвистические основы популярности американского ток-шоу с участием детей, Цапенко Т.-Е. В. (2020)
Ненов И. Г. - К вопросам об этногенезе гагаузов и истории их письменности (2020)
Панченко О. І. - Концепт "Собака" в сучасній лінгвокультурі (2020)
Пожарицкая Е. А. - Элитарная личность сквозь призму дихотомии языка и речи, Волчок Н. В. (2020)
Репушевская И. И. - Эволюция женской речи в английских романах 19–20 вв. (2020)
Тупчий А. В. - Логоэпистемы, репрезентирующие образ Англии в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина": лингвоимагологический аспект (2020)
Ціпіньо М. В. - Системна структура німецької мови як відображення соціально-культурної ситуації в суспільстві (2020)
Матвєєва С. А. - Жертва переслідувань: до лінгвістичної реконструкції концепту (2020)
Мурадян И. В. - Значение описания одежды в динамике образа Анны Карениной (2020)
Сирота Е. В. - Концепт "Огонь" и его репрезентация во фразеологических единицах русского языка (2020)
Строкаль О. М. - Вербалізація космологічної моделі в поезії Олексія Довгого "Ходімте в край, де ще живуть лелеки…" (2020)
Karayel S. - Puşkin’in "Tutsak" ve Sabahattin Ali’nin "Hapishane şarkisi 5" şiirlerinde esaret kavrami, Odabaşioğlu S. A. S. (2020)
Topbaşoğlu Eray K. - Rusça aforizmalarda ’Kadin’ kavramı, Dayıoğlu C. (2020)
Войцева Е. А. - Механизмы терминообразования в подсистеме парфюмерии и косметики (на материале русского и украинского языков) (2020)
Воробьёва О. А. - Трансформация парадигматического строя лексики претекста в ремейках (на материале ремейков повести А. П. Чехова "Дама с собачкой") (2020)
Думанська Л. Б. - Фіксація української архітектурної термінології в лексикографічних джерелах ХІХ–поч. ХХ ст., Степанюк Г. М. (2020)
Попкова О. А. - Сучасний газетний дискурс як сфера об’єктивації складних слів (2020)
Білан Н. І. - Переклад дейктично маркованих синтаксичних структур англомовної мемуарної літератури (2020)
Ненов И. Г. - Лексико-грамматические особенности прилагательных в русском и турецком языках (2020)
Парахонько Л. В. - Тавтологические сочетания и специфика их перевода в произведении А. И. Куприна "Гранатовый браслет" (на материале оригинального и переводного дискурсов) (2020)
Романюк Д. Х. - Особливості відтворення розмовної лексики твору Реймона Кено "Exercices de style" в українському перекладі (2020)
Чаєнкова О. К. - Фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом "Кінь" (на матеріалі української, турецької та англійської мов) (2020)
Грудок-Костюшко М. О. - Щодо питання про формування лінгвокраїнознавчих компетенцій у іноземних студентів морського вишу, Фоміна І. Л. (2020)
Коляда-Березовская Т. Ф. - Формирование билингвальной компетенции инофонов: аналитико-эвристический подход, Романова О. К. (2020)
Мацулевич А. А. - Языковые средства воспитывающего характера в фантастических произведениях В. П. Крапивина для подростков, Степанов Е. Н. (2020)
Некрылова Е. Л. - Из практики преподавания фонетики русского языка китайским студентам: проблемы и возможности (2020)
Подворчан А. З. - Формування естетичних смаків учнів засобами художнього мовлення (на матеріалі твору Євгена Маланюка "Уривок з поеми") (2020)
Сыромля Н. Н. - Л. П. Иванова. "Образ западной Европы в русском языковом сознании XVIII–XX веков":|монография|LAP LAMBERT Academic Publishing a trademark of International Book Market Service Ltd., member of Omniscriptum Publishing Group, 2019. 112 c. (ISBN 978–620–0-44046–4) (2020)
Астахова Е. - Потребность в изменении моделей и подходов к управлению образовательными системами в условиях турбулентности общественных процессов (2020)
Решетняк Е. - Сущность и цели формирования образовательных кластеров (2020)
Астахова В. - Учебно-научный комплекс непрерывного образования — новый формат нового образовательного пространства (2020)
Єременко Ю. - Кластерізація освіти як засіб підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями (2020)
Зверко Т. - Моделі кластерної політики: світові освітні практики (2020)
Іванова О. - Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти (2020)
Collin S.-O. Yrjö - Cluster governance of School-university clusters (2020)
Шилкунова З. - Исследовательская работа младших школьников как элемент механизма взаимодействия внутри образовательного кластера (2020)
Прокопенко І. - Шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльності, Бойчук Ю. (2020)
Борисенко Н. - Козацька педагогіка — характерні ознаки, Ворожбіт-Горбатюк В. (2020)
Леонов В. - Смартфонізація країни (2020)
Тельпуховська Ю. - Про корекцію та вдосконалення професійного українського мовлення вчителів (2020)
Дементьєва Т. - Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки (2020)
Деркач Г. - Використання інтерактивної методики роботи над текстом "спрямоване читання" в іншомовній аудиторії (2020)
Денисенко А. - Педагогіка дозвілля — запорука формування професійних компетентностей, Мкртічян О., Білецька С., Ковтун А. (2020)
Старікова Л. - Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю (2020)
Юрченко О. - Вивчення М. І. Костомаровим початкових етапів історії українського народу та його вплив на формування національної свідомості (2020)
Анотації (2020)
Арефьева Н. Г. - Материалы к "Фразеологическому словарю русских говоров Одесщины" (2020)
Громко Т. В. - Моноговірковий лексикографічний комплекс як сучасна лінгвістична технологія (2020)
Мальцева О. В. - Азбука "Древлесловенская Буквица" как репрезентант фолк-лингвистики, Косенко Е. С. (2020)
Мальцева О. В. - Особенности перевода русских диалектизмов на вьетнамский язык (на материале лексики русских народных сказок), Ханг Ван Тхи Ле. (2020)
Block-Nargan N. A. - "Ein Verstörtes Antlitz" aus F. Dostojewskijs "Tagebuch Eines Schriftstellers": Fjodor Dostojewskij als Literaturkritiker (2020)
Гажева И. Д. - Структура символа и механизмы символизации в художественном тексте (2020)
Івасюк Г. О. - Концепти "Europa" і "Toleranz" у сучасній німецькій лінгвокультурі (2020)
Карпенко М. Ю. - Гіпностилістичні шаблони навіювання в гіпнотичному дискурсі (2020)
Мальцева О. В. - Лингвокультурологическая характеристика одесских эргонимов, Гущина Ю. А. (2020)
Panchenko O. I. - Semantic Peculiarities of English Clothes Inscriptions, Syrvatka K. S. (2020)
Проскурин И. А. - "Эсхатология личности" в произведении И. А. Бунина "Сны Чанга" (2020)
Степанов Е. Н. - Русская и китайская "гардеробная" фразеология: лингвокультурологический и сопоставительный аспекты, Ма Синьюэ. (2020)
Яковлєва О. В. - Символіка поетичних творів Г. Сковороди (2020)
Кънева В. Г. - Граматичният строеж на езиците като предпоставка за съществуването на "бели петна" при превод (върху материал от български, руски и гръцки език) (2020)
Мойсеєнко Н. Г. - Категоріальні характеристики займенника в сучасній англійській мові у світлі теорії прототипів (2020)
Ніколаєску Е. В. - Актуальні питання термінотворення сучасної теорії енантіосемії (2020)
Черновалюк И. В. - Основные направления развития системы языковой подготовки иностранных студентов (2020)
З ювілеєм, наш університет! (2020)
Стрілкова Т. - Фундаментальність і сучасність — девіз університету! (2020)
Стрілкова Т. - Мотивація студентів до отримання технічної та фізико-математичної освіти (2020)
Інтерв’ю фахівців інформаційних та апаратних спеціальностей, які здобули освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки (2020)
Астахова Е. - Академический оплот периода новых реалий: попытки анализа (2020)
Сорока Ю. - Соціологічні методи для вирішення актуальних завдань практики вищої освіти: action research (2020)
Стрілкова Т. - Дистанційні технології — методи динамічного сприйняття інформації як основа оновлення змісту освіти, Тележкіна О., Бабиченко О., Калмиков О., Пятайкіна М. (2020)
Каук В. - Техніки та технології дистанційного навчання для ефективного та успішного онлайн навчання, Гребенюк В., Пуголовок К., Водяницький Д. (2020)
Лемешко О. - Особливості створення віртуальної лабораторії кібербезпеки для дистанційного навчання, Єременко О., Євдокименко М., Кузьміних Є. (2020)
Садковий В. - Особливості викладання технічних та фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в умовах карантину, Мєтєльов О., Тарасенко О., Горонескуль М. (2020)
Котвіцька А. - Дистанційні технології навчання у Національному фармацевтичному університеті, Галій Л., Крутських Т. (2020)
Зміївський Г. - Аналіз і узагальнення досвіду підготовки та проведення онлайн-групових вправ в умовах карантину, Петрук О., Пугач В. (2020)
Прокопенко І. - Фасилітаційна взаємодія в дистанційній освіті педагогічних університетів (2020)
Токарев П. - Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики (2020)
Череднік Д. - Деякі напрямки модернізації технічної освіти: на матеріалі науково-методичних досліджень, що проводяться у Харківському національному університеті будівництва та архітектури, Даньшева С. (2020)
Угненко Є. - Інноваційні технології проєктування шляхів сполучення,геодезичне забезпечення будівельної галузі та поліпшення ефективності підготовки фахівців, Ужвієва О., Тимченко О. (2020)
Левкін А. - Досвід студентського самоврядування у зростанні якості навчально-виховного процесу, Левкіна Р., Ряснянська А. (2020)
Пономарьов О. - Натхненник інженерної освіти в Україні, Романовський О., Черемський М. (2020)
Анотації (2020)
Нестуля С. І. - Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету (2020)
Воронова С. В. - Педагогічна культура батьків: виклики та шляхи формування (2020)
Бондарчук А. Я. - Методика формування вокально-виконавських навичок студентів мистецьких спеціальностей засобами естрадної пісні (2020)
Приймаков О. О. - Функціональні резерви системи управління довільними рухами при напруженій м’язовій діяльності, Ейдер Єжи, Присяжнюк С. І., Мазурок Н. С. (2020)
Ігнатенко К. В. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкт системи соціального захисту дітей у територіальній громаді (2020)
Ганчар О. - Методична система формування навичок плавання курсантів морського профілю у процесі навчання, Ганчар І., Черкун І. (2020)
Семигіна Т. В. - Європейська практика підтвердження професійних кваліфікацій неформальної освіти (2020)
Степанова А. - Особливості сучасного саксофонного виконавства (2020)
Струтинська О. В. - Трансформація освіти в умовах розвитку цифрового суспільства: європейський досвід та перспективи для України (2020)
Семигіна Т. В. - Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду, Карагодіна О. Г., Дворяк С. В. (2020)
Мамикіна О. А. - Теоретико-методологічні аспекти формування художнього смаку майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання естрадного співу (2020)
Данильчук Л. О. - Емоційний інтелект дітей із сімей трудових мігрантів: середовищний підхід (2020)
Пожидаєва О. В. - Підготовка докторів філософії із соціальної роботи до викладацької діяльності (на прикладі Академії праці, соціальних відносин і туризму) (2020)
Бєсєда В. В. - Основи розвитку опорних реакцій у ранньому онтогенезі, Марчук В. С. (2020)
Яцура М. М. - Силлабус: структура, зміст і значення для освітньо-виховного процесу в закладах вищої освіти, Гамарник А. М., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х. (2020)
Кротік К. В. - Методика формування сучасної англомовної лінгвокультурної компетентності учнів основної школи (2020)
Кічук Н. В. - Трансформація педагогічної парадигми Олександра Духновича у вимірах сучасної вітчизняної освіти (2020)
Турок О. С. - Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки (2020)
Кучерява О. А. - Активізація творчого потенціалу студентів філологічного факультету на заняттях із сучасної української мови (2020)
Каркач А. - Цифрова ресоціалізація літніх людей в умовах територіального центру соціального обслуговування (2020)
Ничипорко Н. - Методические особенности развития скоростно-силовых качеств футболистов 13-14 лет с учетом индивидуального подхода в тренировочном процессе, Блоцкий С., Барановский В. (2020)
Ван Чунцзе - Музично-шумові інструменти в сучасній мистецькій освіті (2020)
Граматик Н. - Професійна підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук: структурно-компонентний склад предметної компетентності з біології (2020)
Буднік А. О. - Реалізація здоров’язберігаючих технологій у педагогічних ЗВО України, Хижняк І. А. (2020)
З ювілеєм, наш університет! (2020)
Череднік Д. - Харківському національному університету будівництва та архітектури — 90 років, Даньшева С., Бугай В. (2020)
Гончаренко Д. - ХНУБА — Сучасний центр архітектурно-будівельної науки Північно-східного регіону України (2020)
Солошенко О. - ХІБІ — ХДТУБА — ХНУБА: 90 років історії (2020)
Деденьова О. - Кафедра будівельних матеріалів і виробів: історія і сьогодення, Бондар В., Казімагомедов І., Костюк Т. (2020)
Бондаренко Ю. - Історія і сучасні реалії діяльності кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, Спіранде К., Бутенко С. (2020)
Самородов О. - Становлення та розвиток геотехнічних наукових шкіл у Харківському національному університеті будівництва та архітектури: історія, персоналії, сьогодення (2020)
Шумаков І. - Історія, традиції, новації, освітньо-наукова школа кафедри технології будівельного виробництва (2020)
Шилін В. - СТФ: крізь призму часу разом із ХНУБА, Стасенко О., Чорний Ю. (2020)
Романтовський В. - Кафедра ТГВ і ТВЕР ХНУБА: 90 років шляху від класичних традицій до майбутнього освіти, Красненко Т. (2020)
Сироватський О. - ФЕМ. Шлях перетворень і розвитку (2020)
Епоян С. - Історія, сучасність та майбутнє кафедри "Водопостачання, каналізація і гідравліка" ХНУБА, Шилін В., Кузьменко В., Лукашенко С. (2020)
Журавльов Ю. - Дуальна форма здобуття освіти — втілена реальність (2020)
Фоменко О. - Про перспективи розвитку архітектурних інновацій на кафедрі ІТДАС, Данилов С. (2020)
Вигдорович О. - Формування містобудівного мислення як один з пріоритетних напрямків діяльності кафедри "Містобудування та урбаністика" ХНУБА (2020)
Скoрoхoдoва A. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища. Гуманізація архітектурного середовища (2020)
Сергеєва Т. - Дистанційне навчання як виклик часу : досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 (2020)
Успаленко В. - Перспективи розвитку дистанційної та онлайн освіти в сучасних умовах, Попова Л., Шептуха О. (2020)
Дитюк С. - Формування навичок м’якої адаптації у випускників закладів вищої освіти, Креч Т., Мілєва І. (2020)
Аванесова Н. - Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів, Гетьман О., Сергієнко Ю. (2020)
Халіна В. - Апгрейдінг освітніх програм: методичні аспекти сучасного підходу до формулювання результатів навчання, Сироватський О. (2020)
Бєлікова О. - Риторична культура як невід'ємна складова педагогічної майстерності, Дитюк С., Тесаловська О. (2020)
Анотації (2020)
Овчарова В. С. - Нормативно-правове регулювання соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності в сучасних умовах (2020)
Опанасенко Я. - Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти в Україні (2020)
Шумська Л. Ю. - Технологія розвитку фахових компетентностей майбутніх диригентів хору: системно- інтегративний підхід (2020)
Петрик Д. П. - Особистість пенітенціарного правопорушника, його поведінка в місцях позбавлення волі (2020)
Столярик О. Ю. - Сімейна соціальна робота: реалії України, Семигіна Т. В., Зубчик О. М. (2020)
Тадеуш О. Х. - Особливості організації навчання студентів із Туркменістану, майбутніх учителів фізико- математичних дисциплін, Ємельянова Д. В., Маріна М. С., Гочиева М. К. (2020)
Бєсєда В. В. - Особливості стану психіки і моторики дітей із ЗПМР та порушеннями постави (2020)
Герганов Л. Д. - Особливості формування іміджу суднових механіків за результатами компонентно– структурного аналізу професійної підготовки у морських ЗВО, Дімоглова О. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського