Марченко О. І. - Огляд підходів до визначення поняття "інновація", Саєнко Я. П. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу на ринку освітніх послуг, Решетнікова І. В. (2016)
Мягких І. М. - Інноваційні підходи до оплати праці та кадрового забезпечення на сучасних авіаційних підприємствах, Слюсар Л. А. (2016)
Несен А. В. - Формування багатоваріантності управлінського механізму в діяльності аграрних підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Динамічний та порівняльний аналіз бізнес-моделей морських торговельних портів (2016)
Нікіфорова Л. О. - Модель механізму адаптації мігруючого людського капіталу для інноваційно-інвестиційних привабливих країн, Джокуш Т. О., Лю Ліцзянь (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Носирєв О. О. - Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати машинобудівних підприємств України (2016)
Павлова Г. Є. - Обґрунтування застосування підходу до управління процесом упровадження інноваційних технологій аграрного сектору, Гончаренко О. В. (2016)
Павлова С. І. - Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами, Магнушевська Т. М. (2016)
Пермінова С. О. - Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності підприємства, Книш А. Ю. (2016)
Пінчук Т. А. - Роль програм розвитку у діяльності телекомунікаційного оператора (2016)
Пономаренко Т. В. - Логіка оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Прокопенко І. В. - Людський капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, структура і міжнародна конкурентоспроможність (2016)
Радіонова Я. В. - Комплексний аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності агропромислових підприємств (2016)
Самофатова В. А. - Методологічні аспекти формування сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (2016)
Сас Х. І. - Роль і значення антикризових стратегій для комерційного банку (2016)
Севостьянова Г. С. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні (2016)
Січка І. І. - Фактори впливу на інвестиційну привабливість туристичної та туристично-рекреаційної галузі України (2016)
Стоянова-Коваль С. С. - Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації, Стоянова О. М. (2016)
Сусіденко В. Т. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств, Підлипна Р. П., Югас Е. Ф. (2016)
Тарасенко К. М. - Місце України в системі міжнародного ринку праці (2016)
Тимчак В. С. - Інноваційні напрями використання відходів пивоварної галузі (2016)
Халімон Т. М. - Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Харун О. А. - Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств (2016)
Хижняк В. О. - Забезпечення державного контролю за реалізацією імпортованих споживчих товарів відповідно до світової практики (2016)
Чуницька І. І. - Тенденції розвитку функціональної та технологічної складових інфраструктури фінансового ринку (2016)
Шабельник Л. Ю. - Підходи до типізації та систематизації стандартів промислової продукції в Україні (2016)
Шпильовий Б. В. - Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків (2016)
Щусь Л. В. - Фінансова криза: причини, аналіз, шляхи виходу, Батракова Т. І. (2016)
Ярош Ю. О. - Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України (2016)
Бабанська О. В. - Транскордонне співробітництво в ЄС: механізм функціонування та етапи становлення (2017)
Брятко А. А. - Економічна криза як елемент розвитку людського соціуму (2017)
Власенко Л. В. - Позиціонування України у системі зовнішньоекономічних міждержавних стосунків КНР (2017)
Волохова І. С. - Механізм оподаткування сільськогосподарських виробників: напрями покращення (2017)
Горіховський М. В. - Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством (2017)
Гуржій Н. Г. - Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку (2017)
Давиденко Д. О. - Підхід до оцінки рівня ефективності інвестування житлової нерухомості через фонди фінансування будівництва (2017)
Даниш С. Т. - Дослідження джерел інформації для аналізу платоспроможності клієнтів (2017)
Доронін А. В. - Роль міжнародного менеджменту у формуванні сучасних підходів до міжнародного бізнесу, Либа В. О., Ревенко Д. С. (2017)
Жваненко С. А. - Моделі управління кредитними коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Капканець В. С. - Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу підприємств залізорудної галузі (2017)
Ковінько О. М. - Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки, Стахова А. І., Вовк А. П. (2017)
Kozhukhіvska R. B. - Zasady i metody do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w świecie hotelarstwa (2017)
Колос І. В. - Науково-методичні підходи до постановки бюджетування в системі ощадливого управління промисловим підприємством (2017)
Корнійко Я. Р. - Формування механізму інтегрованого логістичного управління контейнерними вантажопотоками, Фiлоненко О. О. (2017)
Корнійчук Г. В. - Структурні компоненти фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Костюченко Н. П. - Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи (2017)
Костюченко Н. П. - Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в єс під час фінансової кризи (2017)
Кушнір С. О. - Проблематика лібералізації та дослідження державного регулювання агропромислового комплексу України, Завальнюк Р. Є. (2017)
Лазоренко Л. В. - Особливості системи клієнтоорієнтованого управління підприємствами мобільного зв’язку (2017)
Лемішовський В. І. - Контролінг в управлінні машинобудівним підприємством: координаційні елементи (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретико-методологічні та практичні засади формування економічного механізму підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Мікловда В. П. - Аналіз динаміки та структури зовнішньої торгівлі Китаю, Король М. М., Мудренок К. П. (2017)
Nagornyi Y. I. - Analysis of theoretical and methodological approaches to marketing testing of product innovations (2017)
Нєнно І. М. - Багатомірна інновація як базис формування бізнес-моделей підприємств (2017)
Орлова О. М. - Особливості управління персоналом в ІТ-сфері (2017)
Пішенін І. К. - Інституційне забезпечення інтернаціоналізації підготовки спеціалістів транспортної сфери (2017)
Примостка А. О. - Концептуальні засади агентно-орієнтованого моделювання (2017)
Радіонов Ю. Д. - Теорія виробництва і надання суспільних благ (2017)
Ситник Й. С. - Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами в контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств (2017)
Ситник О. Ю. - Розвиток персоналу шляхом налагодження соціального діалогу в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2017)
Ситник І. П. - Bankid як спосіб верифікації для надання платіжних і адміністративних послуг у мережі Internet: світовий та український досвід, Головіна В. В. (2017)
Смутчак З. В. - Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків (2017)
Татар М. С. - Управление санацией убыточных промышленных предприятий в зависимости от уровня их развития и вероятности банкротства (2017)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування, Войтович В. В. (2017)
Халоал Ф. А. - Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине (2017)
Шапуров О. О. - Аналіз сучасних тенденцій у металургії: інноваційно-інвестиційний розвиток та конкурентоспроможність на світовому ринку (2017)
Шапурова О. О. - Економічні аспекти корпорацій автомобільної індустрії: виробництво, збут, фінансова стійкість (2017)
Shvets A. I. - Teoretyczne a prawne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE (2017)
Шиманська К. В. - Гендерна структура української еміграції: сучасні тенденції, трансформації та соціально-економічні наслідки (2017)
Шинкар В. А. - Особливості введення економічних санкцій України щодо Росії, Король М. М., Качур Ю. Б. (2017)
Янковий В. О. - Методологічні проблеми моделювання факторів росту продукції підприємства на базі виробничих функцій (2017)
Абрамович І. А. - Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування (2017)
Аванесова Н. Е. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Багорка М. О. - Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації (2017)
Балицька М. В. - Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика (2017)
Баула О. В. - Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС, Савош Л. В., Лютак О. М. (2017)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2017)
Бєлоусова С. В. - Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Билінська О. Б. - Функції системи гарантування вкладів (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних принципів стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом України (2017)
Богуславська С. І. - Оцінка загроз із боку незбалансованості системи оподаткування для розвитку території (2017)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні засади організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Гузь В. С. (2017)
Варшавська Н. Г. - Аналіз конкурентного середовища європейського аграрного ринку (2017)
Владика Ю. П. - Кризові стани в економіці: причини та наслідки (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємства на засадах бенчмаркінгу (2017)
Галазюк Н. М. - Сутність та структура міжнародної інвестиційної діяльності на сучасному етапі, Зелінська О. М., Кравчук О. Я. (2017)
Гегедош К. В. - Вплив інтерактивного маркетингу на вдосконалення механізму транскордонного економічного співробітництва (2017)
Гриліцькa A. В. - Теоретичні aспекти оргaнізaції буxгaлтерського обліку нa підприємстві, Микитюк Д. В., Чорноморець М. В. (2017)
Гриценко В. Л. - Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва (2017)
Гудзовата О. О. - Характеристики розвитку грошового обігу в Україні як передумова фінансової безпеки держави (2017)
Гудзь Г. О. - Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві (2017)
Доценко І. О. - Сутність та значення кредитної діяльності банку у сучасних умовах економічного розвитку, Доценко В. В. (2017)
Ерастов В. І. - Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній (2017)
Ерфан Є. А. - Сучасні тенденції розвитку ринку золота, Белень І. І. (2017)
Єгоров А. О. - Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі, Лазнева І. О., Жеронкін Б. О. (2017)
Єрін Д. Л. - Світова винахідницька активність у дзеркалі статистики (2017)
Жовновач Р. І. - Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в умовах сезонного коливання попиту (2017)
Кацемир Я. В. - Полезность услуг как составляющая повышения потребительской привлекательности туристического продукта (2017)
Кір’ян О. І. - Позитивний взаємовплив учасників зовнішнього конкурентного середовища (2017)
Кірнос I. O. - Адаптація державної політики до наслідків старіння населення (2017)
Коваленко В. В. - Застосування діагностики в управлінні етапами життєвого циклу підприємства (2017)
Клімова О. І. - Розвиток ринку конкурентоспроможної продукції як механізм реалізації стратегічної трансформації галузі (2017)
Кобилянська А. В. - Сучасний інструментарій глобального економічного врядування (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Кожухова Т. В. - Політики США, Японії та країн Європейського Союзу в сфері досягнення цілей розвитку тисячоліття (2017)
Колесник Т. В. - Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Мазур С. А. (2017)
Колісніченко П. Т. - Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кудрявська Н. В. - Напрями вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових посередників у забезпеченні сталого розвитку страхового ринку (2017)
Кутковецька Т. О. - Розвиток інтеграційних процесів у садівництві, Родащук Г. Ю. (2017)
Кушнір С. О. - Використання моделей САРМ під час визначення прибутковості акцій вітчизняних підприємств, Завальнюк А. О. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури (2017)
Лизунова О. М. - Забезпечення ефективності діяльності підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Лункіна Т. І. - Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні (2017)
Мартинова Л. Б. - Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності (2017)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття "господарська діяльність підприємства" (2017)
Матвійчук Н. П. - Аналіз ринку плодово-ягідної продукції України (2017)
Мірошніченко В. О. - Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств (2017)
Димченко О. В. - Моделювання дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання, Рудаченко О. О., Мозговий Є. В. (2017)
Набульсі Х. Н. - Сучасні модифікації моделі державно-приватного партнерства PF2 (2017)
Нагаївська Д. Ю. - Впровадження бенчмаркінгу з метою підвищення соціальної відповідальності підприємств на ринку продовольчих товарів (2017)
Онищенко В. В. - Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект (2017)
Онищенко С. В. - Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави (2017)
Остапенко О. М. - Шляхи зниження собівартості продукції в сучасних умовах господарювання авіаційних підприємств в Україні (2017)
Павлюк О. О. - Вплив регуляторного середовища на управління активами та пасивами банку (2017)
Патинська М. М. - Концептуальні основи управління закладами освіти соціального спрямування: аналіз сучасного стану (2017)
Петрук І. П. - Організаційно-інституційна архітектоніка антикризового управління національною економікою (2017)
Петько С. М. - Позиціонування Гонконгу на глобальній фінансовій арені (2017)
Пєліпєй А. О. - Розробка концептуальних підходів до оцінки рівня та ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства (2017)
Пилипенко О. С. - Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств на основі використання нових бізнес-моделей (2017)
Пірус В. О. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Полоус О. В. - Маркетинг людського капіталу в сфері розвитку IT-технологій, Романов В. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства (2017)
Русак О. П. - Ідентифікація ризиків в умовах забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Паламарчук Т. М. (2017)
Сергєєва О. Р. - Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства (2017)
Серьогіна Н. В. - Проблеми модернізації регіональної автодорожньої інфраструктури (2017)
Сіухіна К. М. - Факторний аналіз резервів під можливі втрати за кредитними операціями з клієнтами (2017)
Солодковська Г. В. - Перспективи модернізації торговельної політики Європейського Союзу (2017)
Ставицька А. В. - Оцінка позиціонування країн на світовому ринку інформаційних технологій: статистичні виміри індексного аналізу (2017)
Трач Р. В. - Управління інформацією під час інтегрованої реалізації інвестиційно-будівельних проектів (2017)
Тупчій О. С. - Інтенсифікація як невід’ємний складник сучасного промислового садівництва (2017)
Хаідура Ґ. М. - Перспективи використання азійського досвіду державного регулювання дослідницької діяльності закладів вищої освіти в Україні (2017)
Хорошун В. В. - Системний підхід до оцінки ефективності прийняття маркетингових рішень у сучасних умовах діяльності підприємства, Качуровський Д. В. (2017)
Цап М. В. - Визначальні фактори структурно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі (2017)
Чернецька О. В. - Облікове забезпечення системи управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2017)
Шаповал М. С. - Домінанти розвитку фондового ринку в Україні (2017)
Шафранська Л. Т. - Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи (2017)
Швець Ю. О. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення, Бурдило О. В. (2017)
Голинський Ю. О. - Проблеми та шляхи вдoскoнaлення кaзнaчейськoгo oбслугoвувaння державного та місцевих бюджетів України, Шиманська І. О. (2017)
Шинкар В. А. - Формування євроінтеграційної стратегії України, Рошко С. М., Яцко Г. В. (2017)
Чернишев В. Г. - Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів, Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В. (2017)
Шумкова В. І. - Використання системи самострахування для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Щеглова О. Ю. - Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення, Судакова О. І., Лаже М. В. (2017)
Юхименко В. М. - Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II (2017)
Вихідні відомості (2017)
Баула О. В. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної конкурентоспроможності національної економіки за умов глобалізаційних трансформацій світового ринку (2019)
Бродська І. І. - Власний капітал: поняття та його складові в контексті національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Зінчук А. Г. (2019)
Вісина Т. М. - Інтеграція авіаційної мережі України в європейський ринок авіаперевезень, Вісин О. О., Сабо Л. I. (2019)
Галазюк Н. М. - Міжнародне співробітництво у сфері відновлюваних джерел енергії, Ляшук А. I. (2019)
Гордійчук А. І. - Шляхи регулювання мобільності робочої сили в Україні, Копера К. П. (2019)
Зелінська О. М. - Вплив неурядових організацій на процеси трансформації сучасної світової системи (2019)
Корольчук Л. В. - Сучасні виклики для розвитку світових інтеграційних процесів (2019)
Кощій О. В. - Проблеми забезпечення гендерної рівності в національній економіці (2019)
Кравчук П. Я. - Реалізація національних інтересів як передумова забезпечення безпеки держави в умовах глобалізації світової економіки, Кравчук О. Я., Шегинський О. В. (2019)
Кравчук П. Я. - Фінансова глобалізація: зміст, основні наслідки та загрози, Ярошик В. М. (2019)
Лютак О. М. - Основнi напрямки та ефекти мiжнародної дiяльностi ЗВО в контексті інноваційного розвитку, Савчук В. П. (2019)
Лютак О. М. - Аналіз інфраструктурного та логістичного забезпечення санаторно-курортного туризму в сучасних умовах, Хамаза А. О., Шевчук О. Д. (2019)
Рудь Н. Т. - Теоретичні основи управління трудовим потенціалом підприємства (2019)
Савош Л. В. - Теоретичні основи та аналіз співпраці неурядових об’єднань із міжнародними організаціями у сфері грантової підтримки соціальних проектів, Петрик Д. Я. (2019)
Савош Л. В. - Планування стратегічного розвитку княгининівської об’єднаної територіальної громади з врахуванням потенціалу залучення міжнародних інвестицій, Ужегов С. О. (2019)
Савош Л. В. - Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи покращення, Шафета Д. О. (2019)
Ткачук І. М. - Відповідальність, як складова контролю (2019)
Урбан О. А. - Теоретичні засади розвитку ІТ-послуг в умовах глобалізації, Дзямулич М. І., Матвіюк В. В. (2019)
Урбан О. А. - Розвиток фондового ринку цінних паперів в контексті безпекових процесів, Чиж Н. М., Галагдін І. А. (2019)
Шубала І. В. - Оцінка кількості та структури трудових мігрантів за статтю, віком та місцем проживання до виїзду за кордон, Николайчук Н. В. (2019)
Шубалий О. М. - Динаміка людського капіталу регіону в контексті зміни основних показників регіонального та національного розвитку (2019)
Полінкевич О. М. - Історичні передумови виникнення поняття "стейкхолдер" у системах розвитку (2019)
Вихідні відомості (2019)
Богаченко В. В. - "Человекоразмерность" как методологический критерий социосинергетики в аспекте постнеклассической парадигмы (2019)
Виноградова Н. М. - Роль и значение конфуцианских ценностей в формировании и воспитании личности в Китае: история и современность, Начев А. П., Дин Юйцзин (2019)
Гедікова Н. П. - Поняття свободи у соціально-філософському контексті (2019)
Добролюбський А. О. - Відображення схожості, подібності і аналогії філософської герменевтики в сучасному бутті (2019)
Ilyina A. - Self-realization of personality in the conditions of sociocultural transformation (2019)
Корсак М. В. - Приоритеты художественно-эстетического образования в условиях социокультурной трансформации, Ямпольская Н. И. (2019)
Кравченко Г. С. - Цінність шлюбу та сімейного життя в сучасному українському суспільстві (2019)
Маді Г. І. - Вектори аналізу економічної маргінальності: соціально-філософський аспект (2019)
Амери Сияхуи Мохаммад Амин Абдолхамид Ра - Культурная граница как топос виртуальной культуры (2019)
Нерубасская А. А. - Системное компонирование философских идей бытия человека на примере эпохи Ренессанс (2019)
Павленко К. М. - Деякі філософсько-антропологічні виміри психолого-фізіологічного аспекту компенсації (2019)
Пальчинська М. В. - Соціалізація особистості в умовах віртуалізації суспільства (2019)
Прокопович Л. В. - Теорії міфу в дискурсі театральності буття: соціально-філософський аспект (2019)
Родян М. В. - Проблема пошуку ідентичності в сьогочасному інформаційному суспільстві (2019)
Савусин Н. П. - Логико-методологические основы для расширения формального аппарата (языка ято), обслуживающего параметрическую общую теорию систем (2019)
Шрагин-Кац А. - Концепция человека в философии экзистенциализма и Мишеля Фуко. Сравнительный анализ (2019)
Борінштейн Є. Р. - Рецензія на монографію Л. В. Прокопович "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Голубович І. В. - Рецензія на монографію Прокопович Л. В. "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Корабльова Н. С. - Рецензія на монографію Л. В. Прокопович "Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження" (2019)
Пунченко О. П. - Резенция на монографию Водопьянова П. А. и Крисаченко В. С. "Стратегия бытия человечества" (Минск: Беларуская навука, 2018. – 306 с.) (2019)
Гордійчук О. О. - Ментальні передумови інтеграції України до Європейського союзу (2019)
Ісакова О. І. - Прогнозування соціальних процесів (2019)
Шевель А. О. - Реалізація антиентропійної функції культури в Неплюєвському братстві (2019)
Дем’янюк М. Б. - Синергія гуманізму, етики та естетики в житті та творчості Якова Бузинного (2019)
Пирог Г. В. - Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків, Сардаковський Я. А. (2019)
Шрагин-Кац А. М. - Феномен любви в западноевропейской философии второй половины ХХ – начала ХХІ века (2019)
Ведмедєв М. М. - Комерціалізація досліджень та її наслідки для сучасної науки (2019)
Лосик О. М. - Соціально-політичні виміри французького інтелектуального середовища другої половини ХХ ст. (2019)
Мірошниченко А. А. - Особливості реалізації дуального навчання та синергетична методологія (2019)
Пилипенко С. Г. - Полілінгвізм як тренд сучасності (2019)
Савонова Г. І. - Етичні аспекти філософії Жака Дерріда (2019)
Непочатенко О. О. - Концептуальні засади теорії справедливості оподаткування в сучасній економічній теорії, Бечко П. К., Пташник С. А., Нагорна Ю. І. (2020)
Прокопчук О. Т. - Страхові принципи як методологічна база формування страхових відносин в аграрному секторі економіки (2020)
Уланчук В. С. - Теоретичний аспект застосування економіко-математичної моделі встановлення оптимального плану розвитку сільськогосподарського виробництва на Черкащині, Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Тупчій О. С. (2020)
Чумаченко О. М. - Вплив деградаційних процесів на грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, Кровов'яз Є. В. (2020)
Колотуха С. М. - Удосконалення економічного механізму регулювання системи земельно-іпотечного кредитування, Мельник К. М., Гузар Б. С. (2020)
Прокопчук О. Т. - Ключові аспекти інтернет-страхування, Улянич Ю. В., Пташник С. А., Бутко Н. В. (2020)
Костюк В. С. - Проблема нерівності в доступі до якісного медичного обслуговування та шляхи її вирішення (2020)
Петренко Н. О. - Управління інноваційними проєктами сільськогосподарських підприємств в умовах діджиталізації, Гоменюк М. О., Мазур Ю. П. (2020)
Барабаш Л. В. - Девіантні дії платників податків крізь призму поведінкових фінансів (2020)
Прокопчук О. Т. - Проблеми формування дохідної складової місцевих бюджетів у межах адміністративно-територіальної реформи в Україні, Улянич Ю. В., Пташник С. А. (2020)
Тимчук С. В. - Моніторинг сучасного стану та перспективи розвитку туризму в регіонах України, Нещадим Л. В. (2020)
Білошкурська З. П. - Господарсько-правова відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань, Поліщук О. А. (2020)
Осіпова А. А. - Моделі системного формування та реалізації державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва (2020)
Кустріч Л. О. - Управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2020)
Нестерчук Ю. О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату дослідження продовольчого комплексу, Бленда Н. О. (2020)
Власюк С. А. - Підприємництво як особливий вид діяльності аграрної сфери, Ролінський О. В., Цимбалюк Ю. А. (2020)
Мудрак Р. П. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і розвиток коопераці (2020)
Смертенюк І. І. - Оцінка інноваційного розвитку економіки областей України (2020)
Ролінський О. В. - Сучасний стан ринку аграрного страхування України, Улянич Ю. В., Пташник С. А. (2020)
Школьний О. О. - Управління ризиками в експортно-орієнтованих ланцюгах постачання агропродовольчої продукції, Новак І. М. (2020)
Бечко П. К. - Стратегічне планування як один із регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери економіки, Непочатенко О. А., Бечко В. П., Пташник С. А., Кобилянський М. О. (2020)
Світовий О. М. - Теоретичні аспекти категорії "планування доданої вартості" та особливості її застосування у процесі планування на підприємствах зернопродуктового підкомплексу АПК України, Дяченко М. І. (2020)
Пташник С. А. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації в Україні, Улянич Ю. В., Ролінський О. В. (2020)
Нестерчук Ю. О. - Вплив кооперації на розвиток ринку кредитних ресурсів для суб'єктів господарювання аграрної галузі, Мудрак Р. П., Бечко В. П., Непочатенко О. А. (2020)
Tyushkevich O. S. - Investigation the problems of development the protection system of intellectual property and their influence on innovative activity in agro-industrial enterprises of Ukraine (2020)
Бечко П. К. - Ефективність податкової системи та напрями її вдосконалення, Бечко В. П., Лиса Н. В., Шумило Т. В. (2020)
Дяченко М. І. - Теоретико-методологічні основи інвестиційного клімату в галузі садівництва, длугоборська Л. В. (2020)
Карпенко В. П. - Формування мікробіоти ризосфери пшениці спельти і пирію середнього й біологічної активності чорнозему опідзоленого, Кравець І. С., Адаменко Д. М. (2020)
Demydas H. І. - Binary sowings as a basis for the intensification of fodder production industry, Poltoretskyi S. P., Burko L. М., Veiler S. S. (2020)
Кецкало В. В. - Продуктивність моркви столової залежно від гібриду, Поліщук Т. В. (2020)
Любич В. В. - Формування продуктивності різних гібридів кукурудзи (2020)
Білокур Ю. В. - Підбір оптимального регламенту стерилізації експлантів еректоїдних форм кукурудзи, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2020)
Любченко А. І. - Фенологічна оцінка створених сомаклональних ліній рижію ярого стійких до сольового і осмотичного стресів (2020)
Правдива Л. А. - Фотосинтетична діяльність посівів сорго зернового залежно від способу сівби насіння (2020)
Господаренко Г. М. - Водоутримувальна зданість буряку цукрового залежно від удобрення, Мартинюк А. Т. (2020)
Osokina N. M. - Ascorbic acid in black currant fruits, Kostetska K. V., Gerasymchuk H. P. (2020)
Demydas H. I. - Economic and energy evaluation of the elements of growing technology of different species of sainfoin in the Right-bank Forest-steppe, Lykhosherst E. S., Poltoretska N. M. (2020)
Поліщук В. В. - Історичні аспекти, морфолого-біологічні та агротехнологічні особливості вирощування сортів тюльпанів (Tulipa L.) з метою подальшого використання в озелененні, Калюжна Л. В. (2020)
Любич В. В. - Вплив параметрів лущення та водотеплового оброблення зерна на вихід і кулінарну якість плющеної крупи із пшениці полби, Новіков В. В., Лещенко І. А. (2020)
Єщенко В. О. - Органічна система землеробства та пропозиції до її реалізації, Карнаух О. Б., Усик С. В. (2020)
Гoсподаренко Г. М. - Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому, Прокопчук І. В., Леонова К. П., Бойко В. П. (2020)
Ковальова І. А. - Створення, підтримка та впорядкування ознакових колекцій винограду (Vitis vinifera L.) (2020)
Мостов'як І. І. - Залежність ростових процесів сої від застосування фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України, Кравченко О. В. (2020)
Любич В. В. - Біохімічна складова борошна із зерна різних гібридів кукурудзи і сорго, Войтовська В. І., Третьякова С. О., Климович Н. М. (2020)
Карпенко В. П. - Забур'яненість посівів гороху озимого за дії гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату, Бойко Я. О., Притуляк Р. М. (2020)
Кадуріна А. О. - Символіка споруд Дюківського парку в Одесі. Спадщина сільськогосподарської виставки 1950-х рр., Назарчук Ю. С. (2020)
Ткачук О. П. - Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав (2020)
Безвіконний П. В. - Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність буряку столового в умовах Західного Лісостепу, М’ялковський М’ялковський, Потпапський Ю. В. (2020)
Макарчук М. О. - Формування господарсько-цінних ознак ліній кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу (2020)
Улянич О. І. - Урожайність і якість васильків справжніх залежно від способу вирощування розсади та строків висаджування в умовах правобережного Лісостепу України, Василенко О. В., Яценко В. В., Кучер І. О. (2020)
Кононенко Л. М. - Вміст біохімічної складової в насінні кунжута залежно від його забарвленн, Євчук Я. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2020)
Мельник О. В. - Біохімічні складові оброблених 1-мцп яблук після експозиції за 20 ± 2 ⁰Сна кінець зберігання, Худік Л. М. (2020)
Улянич О. І. - Ріст і урожайність часнику залежно від сорту в правобережному Лісостепу України, Яценко В. В., Шевчук К. М., Остапенко Н. О. (2020)
Овчіннікова О. П. - Морфологічний потенціал генофонду редиски посівної (2020)
Chynchyk О. S. - Influence of microbial preparations on the formation of plant structure indicators and grain yield of soybean and bean varieties, Olifirovych S. Y., Olifirovych V. О., Humeniuk І. І., Kravchenko V. S. (2020)
Безшапочный С. Б. - Применение эффективных комбинаций в лечении риносинуситов, Сонник Н. Б., Иванченко С. А., Гришина И. С. (2017)
Гасымзаде Г. Ш. - Оценка результатов лучевой диагностики травматического забрюшинного кровоизлияния и повреждения почек (2017)
Hasiuk P. A. - Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques, Radchuk V. B., Hasiuk N. V., Rosolovska S. O., Demkovych A. Ye., Vorobec A. B. (2017)
Grynko І. І. - Comparative clinical and audiological characteristics of the auditory analyzer condition in patients with chronic tubotympanic otitis media, Borysenko O. M. (2017)
Gunas І. V. - Distribution variants of somatotype in healthy and patients with acne boys and girls from Podilsky region of Ukraine, Maievskyi О. Ye., Dmitrеnkо S. V., Mаkаrchuk І. М., Terekhovska О. І., Cherepakha O. L., Ocheretna O. L. (2017)
Gunas І. V. - Definition regulatory cephalometric options by the method of tweed international foundation for ukrainian boys and girls, Dmitriev М. О., Prokopenko S. V., Shinkaruk-Dykovytska M. M., Yeroshenko G. A. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові дітей віком 7-17 років із сколіозом (2017)
Завгородняя Н. Г. - Коррекция метаболических нарушений в лечении и профилактике у больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом, Михальчик С. В. (2017)
Ибадова Ш. Т. - Ультразвуковое исследование и цветовая допплерография в диагностике миомы матки у женщин с синдромом хронической тазовой боли (2017)
Kolisnyk І. А. - Facial vascular lesions in patients with pterygopalatine ganglionitis, Korotych N. N., Pankevych А. I., Gogol A. M., Dobroskok V. A. (2017)
Korol D. M. - New aspects of sedimentational determination of masticatory efficiency, Kalashnikov D. V., Kindiy D. D., Toncheva K. D., Zaporozhchenko I. V. (2017)
Левіна О. В. - Практична цінність визначення показників еритроцитарного ряду у хворих на ХОЗЛ професійної етіології, Івчук В. В., Рубцов Р. В. (2017)
Лісяна Т. О. - Характеристика дисбіотичних порушень статевих шляхів у жінок з гіперпластичними процесами та поліпами ендометрія, Пономарьова І. Г., Ковальчук О. А., Кацалап О. М., Горбань Н. Є. (2017)
Marchenko A. V. - Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite (2017)
Недоборенко В. М. - Комплексне лікування залізодефіцитної анемії з ожирінням у жінок (2017)
Payenok O. S. - The influence of goitrogens and environmental factors on the reproductive system of women with endemic thyroid diseases, Payenok A. V., Zadorozhnyj A. M. (2017)
Саврун Т. І. - Дослідження гострого ураження нирок у передчасно народжених новонароджених, які зазнали впливу перинатальної гіпоксії, Кочерга З. Р., Чекотун Т. В., Биковська О. А., Кислова Ю. О. (2017)
Савченко Л. В. - Зміна способу життя покращує якість життя та антропометричні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ожирінням, Кайдашев І. П. (2017)
Serheta I. V. - Analysis of regressive models of heart rate variability indicators depending of body organization, age and hand strength of healthy male and female individuals of eucinetic hemodynamics type, Kovalchuk V. V., Dmytrenko S. V., Datsenko G. V., Ocheretna O. L. (2017)
Serebrennikova О. А. - Regression models of rheoencephalographic indices, depending on the anthropo-somatometric parameters of the body in practically healthy women with endo-mesomorphic somatotype, Semenchenko V. V., Моskovko G. S., Tsyhalko D. V., Shayuk A. V., Karliychuk M. A. (2017)
Скиба О. О. - Рівень санітарно-гігієнічного благополуччя як індикатор функціональних змін організму юних спортсменів, Пшенична Л. В. (2017)
Скрипник І. М. - Вплив гіполіпідемічної терапії на стан системи оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Філіппова О. Ю. - Критерії прогнозування перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих з ожирінням і патологією біліарного тракту, Губар І. О. (2017)
Shinkaruk-Dykovytska М. М. - Differences in computer-tomographic size of premolar teeth and their roots in practically healthy men of different craniotypes, inhabitants of the central region of Ukraine, Orlovskiy V. О., Gavrilyuk А. О., Datsenko G. V., Zakalata T. R. (2017)
Volkov K. S. - Structural features of the normal major salivary glands stroma of rats, Yeroshenko H. A., Koptev M. M., Kramarenko D. R. (2017)
Harapko T. V. - Nalbuphine-induced submicroscopic changes in the components of the thymus vascular bed, Holovatskyi A. S. (2017)
Gevka O. I. - Changes in perineurial and hematoendoneurial barriers of the sciatic nerve in paclitaxel-induced peripheral neuropathy (2017)
Геруш І. В. - Особливості зміни активності ферментів класу трансфераз при моделюванні алоксанового цукрового діабету у щурів, Чернюх О. Г., Дікал М. В. (2017)
Гладких Ф. В. - Морфологічні зміни внутрішніх органів при лікуванні ад’ювантного артриту, Степанюк Н. Г., Вернигородський С. В. (2017)
Goltsev A. M. - The role of immune-inflammatory processes and oxidative stress in the mechanisms of reparative osteogenesis in rats with an open fracture of the mandible on the background of osteoporosis, Lykhytskyi O. O. (2017)
Гордієнко Л. П. - Експериментальна корекція мультипробіотиком протеїназно-інгібіторного дисбалансу у слинних залозах за умов ожиріння (2017)
Кочерга З. Р. - Особливості пероксидного окиснення білків та активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених різних екологічних зон Івано-Франківської області, Швець Л. С., Косило Н. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Розвиток нітрооксидативного стресу та запальних процесів у щурів різного віку, уражених тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Malko N. V. - Changes in biochemical parameters of blood serum and gingival homogenates with experimental gingivitis, Hasiuk P. A., Ivanchyshyn V. V., Hasiuk N. V. (2017)
Молотковець В. Ю. - Морфологія регенераційної невроми травмованого периферійного нерва за умов відтворення негайного зварного епіневрального з’єднання кукс та часткової іммобілізації кінцівки, Цимбалюк В. І., Корсак А. В., Ліходієвський В. В., Чайковський Ю. Б. (2017)
Натрус Л. В. - Ультраструктурна основа взаємодії клітин сполучної тканини шкіри щурів в умовах опікової травми та гіперглікемії, Рижко І. М., Козак Г. І., Кривошеева О. І., Стеченко Л. О. (2017)
Попович І. Ю. - Цитологічні особливості епітелію ясен свиней в нормі, Петрушанко Т. О., Єрошенко Г. А., Жага О. М. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Стан агрегації тромбоцитів і дія інтерлейкінів 4 та 6 при експериментальному альвеоліті, Березнякова А. І. (2017)
Cherkasov V. G. - Influence of haes-lx-5% infusion solution on the dna content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats, Dzevulska І. V., Cherkasov E. V., Kaminsky R. F., Pastukhova V. A., Kovalchuk О. І., Trofimenko Yu. Yu. (2017)
Яременко Л.М. - Експресія β-тубуліну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін, Грабовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Yashchenko A. M. - Cytotopographic features of plasma cells in the major salivary glands of rats in norm and at different functional states, Yeroshenko H. A., Koptev M. M., Shevchenko K. V. (2017)
Кованова Э. Н. - Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта. Ассоциированные с эпимутацией С→MС в трансгенерационном наследовании, Федонюк Л. Я., Бигуняк Т. В., Бигуняк E. О., Кулицкая М. И. (2017)
Vereshchakina V. V. - Our experience in the rehabilitation of patients with the facial nerve neuropаthy using the methods of physiotherapy (2017)
Дудченко М. А. - Использование минеральных вод Бориславского региона для реабилитации больных, Сорокина С. И., Третяк Н. Г. (2017)
Pikul K. V. - Сat-scratch disease in children, Kotelevska T. M., Tarasenko K. V., Lysenko R. B., Pryimenko N. O. (2017)
Ткаченко М. В. - Гіпоурикемічна терапія для профілактики та лікування подагри: актуальний стан проблеми (2017)
Альков В. А. - Доктор И. Я. Платонов: дело жизни (2017)
Dubynska G. M. - Distance learning as an innovative form of postgraduate studies in higher medical education, Kotelevska T. M., Iziumska O. M., Pryimenko N. O., Bodnar V. A. (2017)
Ройко Н. В. - Рівень мотивації та ставлення студентів до вивчення патоморфології, Филенко Б. М., Проскурня С. А., Совгиря С. М. (2017)
Talalayev K. A. - The experience of implementation of the course devoted to the field-specific sections of histology, cytology and embryology for the students of the faculty of dentistry in ONMEDu, Tiron O. I., Kuvshinova I. I., Todorova A. V. (2017)
Ульянов В. О. - Академічний плагіат у медичних дослідженнях, Ульянова Г. О. (2017)
Єрмоленко С. - "Як научить байдужих відчувати? Як розбудити розум, що заснув?" (2020)
Мацько Л. - Значення мовотворчості Лесі Українки в розвитку української літературної мови, Сидоренко О. (2020)
Маленко О. - Леся Українка: дух і тіло (лінгвістична рецепція духовно-тілесних модусів у поезії Лесі Українки) (2020)
Бибик С. - Лінгвософія "рабства – свободи" у драмі Лесі Українки "В катакомбах" (2020)
Коць Т. - Християнство VS ідея свободи в мовотворчості Лесі Українки (2020)
Голікова Н. - Лінгвокультурема "пісня" в поетичному дискурсі Лесі Українки (2020)
Данилюк Н. - Мовний образ Криму в поезії Лесі Українки (2020)
Богдан С. - Про "тілько" і не тільки в мовотворчості Лесі Українки: у пошуках ідіостилю (2020)
Гаджилова Г. - Мова п'єси Лесі Українки "Руфін і Прісцілла": текстолого-семантичний аспект (2020)
Ганжа А. - Лінгвософська рецепція декодування документального кінотексту (на прикладі фільмів про Лесю Українку) (2020)
Самойлова І. - Мовотворчість Лесі Українки в рецепції дослідників української діаспори початку ХХ ст. (2020)
Петренко А. - Національно-прецедентне ім'я Лесі Українки в рецепції мовців (2020)
Шевчук З. - Функційне навантаження градації оцінних значень у портретних описах жінки (на матеріалі творів сучасної української жіночої прози) (2020)
Макарець Ю. - Варіантність в офіційному жіночому іменослові України: між нормою й аномалією (2020)
Степаненко М. - Пасіонарна сила поетичного слова Володимира Калашника (2020)
Вихідні відомості (2020)
Речкіна О. О. - Випадок пізньої діагностики стороннього тіла бронха у дитини, Кравцова О. М., Промська Н. В., Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Шпак О. І., Леванда Л. І. (2020)
Абатуров О. Є. - Значення Т-клітин вродженої імунної системи в розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні, Нікуліна А. O. (2020)
Абатуров А. Е. - Антибиопленочная активность антиматриксных молекул (2020)
Синяченко О. В. - Здоров'я дитини в дзеркалі нумізматики. Повідомлення 2. Історія дитячої хірургії, Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М., Лівенцова К. В., Герасименко В. В., Полесова Т. Р. (2020)
Іванько О. Г. - Людина, яка перемогла дві епідемії (до 160-річчя з дня народження епідеміолога В.А. Хавкіна) (2020)
Сорокман Т. В. - Показники регіонарного кровотоку в черевному стовбурі дітей, хворих на виразку дванадцятипалої кишки, Черней Н. Я. (2020)
Абатуров О. Є. - Модуляція активності β-дефензинового захисту в дітей, Крючко Т. О., Кривуша О. Л., Ткаченко О. Я., Бабич В. Л., Мякота К. В. (2020)
Горячко А. Н. - Особенности гемостаза у недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией в неонатальном периоде, Сукало А. В. (2020)
Борисова Т. П. - Прогностическое значение ренальной оксигенации в первые сутки жизни у недоношенных детей с гемодинамически значимым открытым артериальным протоком в ранней диагностике острого повреждения почек, Оболонская О. Ю. (2020)
Добрянський Д. О. - Недостатність харчування й сповільнений фізичний розвиток у ранньому дитинстві: сучасні визначення, класифікація, харчова профілактика й корекція (2020)
Индиаминов С. И. - Танатогенетические аспекты поражений техническим электричеством (состояние, актуальные аспекты, пути решения проблемы), Расулова М. Р. (2020)
Hrudnytska O. О. - Pharmacological studies of the dental gel of combined composition, Maslii Yu. S., Zaychenko G. V., Ruban O. A. (2020)
Hrygorieva O. A. - Morphometric, instrumental and laboratory parameters of female rats with experimental metabolic syndrome, Korotchuk Y. V. (2020)
Peleshok K. - Robustness evaluation of the chromatographic determination of valsartan in pharmaceuticals, Dutchak O., Fatma Abdelmalek Mohamed (2020)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичне обґрунтування дієвості біорегуляційного препарату Траумель С у лікуванні та профілактиці ускладнень гострих респіраторних інфекцій, Гулій М. А., Лерман Н. Г. (2020)
Булик Р. Є. - Аналіз щільності мелатонінових рецепторів типу 1Aу нейронах передньо-бічного передзорового ядра гіпоталамуса щурів за різного світлового режиму, Йосипенко В. Р. (2020)
Войнаровська Г. П. - Стійкість до гіпоксії та прогнозування тривалості життя у хворих на ішемічну хворобу серця старшого віку (2020)
Гайдук Т. А. - Взаємозв'язок гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та дисліпідемії у дітей та підлітків з артеріальною гіпертензією, Шостакович-Корецька Л. Р., Гайдук О. І. (2020)
Гнатюк М. С. - Особливості кількісних морфологічних змін артерій товстої кишки при резекціях різних об'ємів паренхіми печінки, Процайло О. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2020)
Дживак В. Г. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми крові на стан системи протеїнази/інгібітори протеїназ при травматичному ураженні м᾽язів, Кліщ І. М. (2020)
Зборовська О. В. - Ультраструктурний стан сітківки та зорового нерва в експерименті неінфекційного переднього та середнього увеїту на кролях без лікування та при використанні нейропротектора, Молчанюк Н. І., Дорохова О. Е., Горянова І. С. (2020)
Дуда К. М. - Зміни показників гуморальної ланки імунітету в сироватці крові щурів при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта (2020)
Ефимова Н. А. - Взаимосвязь анамнестических параметров, клинических проявлений и формирования дисфункции сосудистого эндотелия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2020)
Козьолкін О. А. - Можливості верифікації короткострокового вітального прогнозу у пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом на тлі консервативної терапії на підставі комплексного клініко-нейровізуалізаційно-електроенцефалографічного дослідження, Кузнєцов А. А. (2020)
Коноваленко С. О. - Особливості ремоделювання венозного русла сім'яників при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії (2020)
Лисоконь Ю. Ю. - Оцінка перспективності застосування остеоіндуктивних матеріалів за даними денситометрії для реконструкції дефектів кісткової тканини у динаміці експерименту в післяопераційний період (2020)
Личко В. С. - Сучасні можливості удосконалення алгоритму діагностики та прогнозування наслідку інфаркту головного мозку (2020)
Ліскіна І. В. - Морфологічна діагностика інфекційних уражень серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів з патологією органів грудної порожнини, Мельник О. О., Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. Л. (2020)
Мальований В. В. - Клінічний випадок ендоскопічного видалення фіброми трахеї, Війтович Л. Є., Саноцька М. В. (2020)
Насібян Л. С. - Вплив пептидоглікану золотистого стафілокока на спонтанну скоротливу активність міометрія вагітних щурів, Філіпов І. Б., Шуба Я. М. (2020)
Оринчак М. А. - Стан електролітного балансу крові у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VD стадії, які лікуються програмним гемодіалізом, Ерстенюк Г. М., Скрипник Н. В., Гаман І. О. (2020)
Соломенчук Т. М. - Ефективність кардіореабілітаційного лікування пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому залежно від статусу курця, Луцька В. Л., Кузь Н. Б. (2020)
Стахів О. В. - Особливості порушень показників ензимної ланки антиоксидантної системи в легенях щурів після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, Гудима А. А. (2020)
Фуштей І. М. - Ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією передсердь при поліморфізмах генів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, Подлужний С. Г., Сідь Є. В. (2020)
Хомякова О. В. - Ефективність радіохвильової (3,8 мГц) блокексцизії меланоми ціліохоріоїдальної локалізації (2020)
Ярославцев С. О. - Соціально-демографічні та клініко-анамнестичні предиктори когнітивних порушень при депресіях різного ґенезу (2020)
Дублян О. В. - Рекомендації щодо вибору вразливих точок держави-агресора для завдання їй неприйнятного збитку (2020)
Свєшніков С. В. - Інтереси провідних воєнно-політичних сил як головні детермінанти розвитку безпекового середовища в контексті безпеки України, Бочарніков В. П., Дергільова О. В. (2020)
Саганюк Ф. В. - Підходи до формування моделі для імплементації концептуальних документів у сфері оборони, Кириченко С. О. (2020)
Мосов С. П. - Міжнародне співробітництво щодо забезпечення прикордонної безпеки: світова практика, Поліванов П. К., Салій С. М. (2020)
Іващенко А. М. - Особливості міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки в умовах сучасних воєнних конфліктів (2020)
Загорка І. О. - Планування розвитку (реформування) збройних сил: методологічний аспект (2020)
Кондратенко Ю. В. - Обґрунтування врахування життєвого циклу зразків ОВТ під час оборонного планування на основі спроможностей (2020)
Малишев О. В. - Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і перспективи, Малишева Н. Р., Калмиков В. Г., Левчук О. В. (2020)
Бойко Р. В. - Формування підходів до оборонного планування на основі спроможностей з урахуванням ресурсного забезпечення, Леонтович С. П., Марко Є. І., Бутенко М. П. (2020)
Поляєв А. І. - Деякі аспекти впровадження оборонного менеджменту в оборонних відомствах держав-членів НАТО (2020)
Тучковенко Ю. С. - Автоматизований модельний комплекс для забезпечення діяльності Військово-Морських Сил України оперативними прогнозами океанографічних умов, Кушнір Д. В., Гончаренко Р. В., Титюк Т. Г., Щипцов О. А. (2020)
Федорієнко В. А. - Аналіз особливостей використання спеціального програмного забезпечення оборонного планування в НАТО, Андрощук О. В., Головченко О. В., Кірпічніков Ю. А. (2020)
Прокопенко О. С. - Модель управління кар’єрою військовослужбовців, Рибидайло А. А. (2020)
Беляченко В. В. - Управління ризиками створення елементів автоматизованих систем управління, Бобров С. В., Утюшев М. К. (2020)
Лісневський Р. В. - Аналіз інтеграцій програмних інструментаріїв ведення проєктів щодо можливості їх використання для потреб Збройних Сил України, Костіков М. П., Гладка М. В. (2020)
Максименко Ю. А. - Комп'ютерне моделювання в органах управління розвідки для аналізу та обробки даних, Маміч В. В., Шаріпова І. В., Скачков В. В. (2020)
Хомчак Р. Б. - Розвиток термінологічного апарату обґрунтування внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час їх застосування (відбиття збройної агресії) (2020)
Ракушев М. Ю. - Аналіз галузі дистанційного зондування Землі високої просторової розрізненості для вирішення завдань у сфері безпеки та оборони, Зуйко В. В., Зотов С. В., Янчевський С. Л. (2020)
Васюхно С. І. - Підходи до визначення раціональної послідовності автоматизації процесів управлінням технічним обслуговуванням та ремонтом воєнної автомобільної техніки (2020)
Пальчик А. В. - Деякі підходи до імплементації вимог концептуальних оборонних документів в НАТО (2020)
Вимоги до статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Diachuk D. D. - Current approaches to medical care optimization for patients with multimorbidity, Hidzynska I. M., Moroz G. Z., Tkachuk I. M. (2020)
Юр'єва Л. М. - Охорона психічного здоров'я медичних працівників в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Іванов В. П. - Місце біомаркерів фіброзу міокарда в прогнозуванні аритмій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в поєднанні з ішемічною хворобою серця (огляд літератури), Шушковська Ю. Ю., Афанасюк О. І., Пентюк Л. О. (2020)
Burlaka B. S. - Neuroprotective properties of n-phenylacetyl-l-prolylglycine ethyl ester nasal gel in an experimental model of multiple sclerosis equivalent, Belenichev I. F., Nefedov O. O., Aliyeva O. G., Bukhtiyarova N .V. (2020)
Волотовська Н. В. - Порівняльна характеристика активності пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в печінці щура на тлі експериментального ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки (2020)
Kotsiubynska Yu. Z. - Use of dermatoglyphic parameters of the medium and proximal phalanges of fingers for integrated legal-medical identification of a person, Kozan N. M. (2020)
Перцева Т. О. - Процеси запалення та фіброзування у хворих на хронічне обструктивне захворювання леген, Конопкіна Л. І., Коваль Д. С., Губа Ю. В. (2020)
Rodionova V. V. - Renal function and nutritional status in patients with arterial hypertension, Boiko O. O. (2020)
Poniatovskyi V. A. - Bacteriophages against methicillin resistant staphylocoсcus aureus strains, Bondarchuk O. L., Prystupiuk M. O., Smikodub O. O., Shyrobokov V. P. (2020)
Ван Цзи Вей - Ефекти дигідрокверцетину (ДГК "Р" краплі) в пацієнтів після перенесених транзиторних ішемічних атак з порушеннями зору, Погорєлов О. В., Бобокало С. В., Бараненко О. М., Чунь Лю. (2020)
Kovalyova O. M. - The state of antioxidant defense system in young persons with gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis, Chukhrienko N. D., Pasiieshvili T. M., Pasiyeshvili L. M., Zhelezniakova N. M. (2020)
Shyshkin M. A. - Comparative analysis of aldehyde dehydrogenase 1 expression in polyps and adenocarcinoma of the distal colon, Khrystenko T. O. (2020)
Gamian A. - Аdvanced glycation end-products as novel biomarkers of eosinophil-derived lung inflammatory diseases (literature review), Zubchenko S. O., Havrylyuk A. M., Kril I. Y., Chopyak V. V. (2020)
Неханевич О. Б. - Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем, Бакурідзе-Маніна В. Б., Смирнова О. Л., Бьон-Йоль Ю., Косинський О. В. (2020)
Makarchuk O. M. - Endometrial state in women with uterine factor of infertility at the stage of preconceptional care according to sonography and doplerometry data, Ostrovska O. M., Okolokh Onieka Gibson, Orishchak I. K., Cheredarchuk A. R. (2020)
Umanets T. R. - Impact of risk factors in developing bronchial asthma combined with gastroesophageal reflux disease in children, Buratynska A. A., Tolkach S. I., Stepanova L. S., Matveeva S. Yu., Kondratenkova T. V., Smirnova O. A., Garaschenko T. A., Lapshyn V. F., Antipkin Yu. G. (2020)
Гресько І. В. - Ефективність програми реабілітації хворих на поперековий остеохондроз з порушеннями рухового стереотипу з використанням ударно-хвильової терапії, Колесніченко В. А. (2020)
Gudaryan A. A. - Justifications for differentiated approach in correction of some changes of the immunologic disorders in patients with rapidly progressing generalized parodontitis with different drug susceptibility of the parodontal bacteria, Maschenko I. S., Dorogina A. S., Shyrinkin S. V. (2020)
Фастовець О. О. - Результати дослідження напружено-деформованих станів при протезуванні різних типів атрофії нижньої беззубої щелепи, Сапальов С. О., Штепа В. О. (2020)
Яворовський О. П. - Проблеми безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю в боротьбі з професійними захворюваннями медичних працівників на COVID-19 у закладах охорони здоров’я України, Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Шкурба А. В. Киричук І. М., Риган М. М. (2020)
Vavrinevych O. P. - Hygienic substantiation of calculating models for prognosis of toxicity of different classes insecticides (second part), Shpak B. I., Antonenko A. M., Omelchuk S. T., Zinchenko T. I. (2020)
Волосовець О. П. - Динаміка зміни показника захворюваності на пневмонію дітей України за останні 20 років, Больбот Ю. К., Абатуров О. Є., Кривопустов С. П., Беш Л. В., Стоєва Т. В., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л. (2020)
Ipatov A. V. - Primary disability due to neoplasms in Ukraine: structure, trends, influencing factors, Khaniukova I. Y., Moroz О. М., Sanina N. A. (2020)
Lekhan V. N. - Estimates of potentially preventable hospitalizations in diseases ambulatory care subjected to in Ukraine, Kriachkova L. V., Doroshenko O. О., Gritsenko L. O. (2020)
Горбунова Г. Д. - Качество жизни детей трудовых мигрантов (2020)
Парій В. Д. - Порівняння задоволеності пацієнтів отриманою первинною медичною допомогою в умовах реформування галузі: крос-секційне дослідження (на прикладі центру первинної медичної допомоги міста Києва), Короткий О. В., Гур’янов В. Г. (2020)
Поясник І. М. - Невропатія лицевого нерва як маніфестація раннього нейробореліозу (клінічний випадок) (2020)
Філат Т. В. - Мовна підготовка – необхідна складова формування професійної компетенції лікаря (до ювілею кафедри мовної підготовки), Сидора М. Ю., Запорожець О. С., Сербіненко Л. М. (2020)
Доктор філологічних наук, професор Тетяна Віталіївна Філат (до ювілею від дня народження) (2020)
До 100-річчя від дня народження Віктора Миколайовича Дзяка (2020)
Талановитий вчений, блискучий хірург-уролог, педагог (2020)
Комісаренко С. В. - Поєднана дія піразоловмісних бісфосфонатів і вітаміну D3 у корекції порушень мінерального обміну за аліментарного остеопорозу в щурів, Василевська В. М., Івонін С. П., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Шиманський І. О., Мазанова А. О., Волочнюк Д. М., Великий М. М. (2020)
Matkovska N. R. - Changes in carbohydrate metabolism and adipocytokines under the influence of treatment of patients with alcoholic cirrhosis of the liver in combination with obesity using adamethioninum and arginine glutamate (2020)
Татарчук Л. В. - Особливості змін жирнокислотного складу фосфоліпідів та структур печінки при резекції різних об’ємів її паренхіми, Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С. (2020)
Рахимова М. Э. - Оценка биохимических показателей крови и почечной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью, Туракулов Р. И., Кадирова Ф. Ш., Мирбайзаев А. А., Корахонов Р. К., Худайбердиева Ж. Д. (2020)
Koval D. B. - Development and methodology for the estimation of lisinopril and atorvastatin in pharmaceuticals, Shulyak N. S., Logoyda L. S. (2020)
Салига Н. О. - Детоксикаційні й антиоксидантні властивості амінокислот у щурів, інтоксикованих нітритом натрію (2020)
Пінкевич В. О. - Дослідження амінокислот­ного складу сировини матіоли дворогої (Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.) DC.) сорту Цариця ночі, Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2020)
Герасимець І. І. - Показники окиснювального стресу в щурів з парацетамоловим гепатитом та їх корекція густим екстрактом із грибів майтаке, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2020)
Нечипорук В. М. - Корекція вітамінами групи В порушень транссульфуразного шляху утилізації гомоцистеїну при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози, Корда М. М. (2020)
Маркін О. М. - Визначення фенольних сполук у горобини плодах, Криворучко О. В. (2020)
Стахів О. В. - Порушення вмісту відновленого глутатіону в легенях щурів на тлі гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція карбацетамом, Гудима А. А., Корда І. В., Угляр Ю. В. (2020)
Опрошанська Т. В. - Кількісний вміст суми органічних кислот у серіях сировини деяких представників родин Polygonaceae, Rosaceae та Asteraceae, Хворост О. П., Кудря В. В. (2020)
Чукур О. О. - Особливості вуглеводного та ліпідного обміну в жінок пременопаузального віку з гіпотиреозом автоімунного генезу (2020)
Пєткова І. Б. - Дослідження амінокислот Centaurea cyanus L., Унгурян Л. М., Горяча Л. М. (2020)
Стравський Я. С. - Доклінічне дослідження нано­частинок купруму, Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Резніченко Л. С. (2020)
Сікіринська Д. О. - Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крово­втратою, у щурів з різною резистентністю до гіпоксії, Гудима А. А., Походун К. А. (2020)
Білецька Л. П. - Характеристика про- та антиоксидантних процесів у плазмі крові хворих на хронічну ниркову недостатність до та після гемодіалізу, Хаврона О. П., Вороновська М. М., Іваночко Р. Б. (2019)
Білецький С. В. - Bплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2, Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В., Марчук І. В. (2019)
Василик Т. П. - Вплив електростимуляції на структурно-функціональну характеристику м’язів передньої стінки живота (2019)
Волкогон А. Д. - Асоціація поліморфізму RS3200401 гена довгої некодуючої рнк malat1 із розвитком раку сечового міхура, Чумаченко Я. Д., Рощупкін А. А., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Дудченко Л. В. - Ефективність психологічного супроводу у вагітних-курців за умови психоемоційних порушень (2019)
Дутка І. І. - Поліморфізм g43a гена інгібітору активатора плазміногена 1 (PAI-1) у хворих на гострі ускладнення виразкової хвороби, Панчук І. І., Волков Р. А., Гринчук Ф. В. (2019)
Кочержат О. І. - Клініко-функціональні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки з метаболічним синдромом залежно від типу інсулінемії та ступеня ожиріння (2019)
Михайловська Н. С. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на тлі супутнього анемічного синдрому за даними ретроспективного аналізу, Коновалова М. О., Кулинич Т. О., Шершньова О. В. (2019)
Мітюрєв Д. С. - Рівень сироваткового лактату крові як прогностичний маркер ускладнень у породіль із післяопераційною крововтратою, Кошова І. М., Місюра А. Г., Жежер А. О., Лоскутов О. А. (2019)
Москалюк В. Д. - Особливості хронічної hbv-інфекції у віл-інфікованих, Рудан І. В. (2019)
Немцова В. Д. - Гендерні особливості порушень ліпідного обміну в осіб літнього віку із субклінічним гіпотиреозом на тлі артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (2019)
Нестерак Р. В. - Внутрішня картина здоров’я як складова реабілітації та відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом (2019)
Півторак К. В. - Корекція інсулінорезистентності у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням, Шевчук Н. А., Півторак Н. А. (2019)
Попадюк О. Я. - Вплив біодеградуючої полімерної плівки "Біодеп-ДФ" на біологічну герметичність та фізичну міцність післяопераційного шва шлунка в експерименті, Куцик Р. В. (2019)
Савчук Н. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця залежно від проведеного стентування (2019)
Юрценюк О. С. - Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації (2019)
Романюк Л. Б. - Епідеміологія та специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення, Климнюк С. І., Кравець Н. Я. (2019)
Бичков М. А. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасний погляд на проблему, Яхницька М. М. (2019)
Покровська Т. В. - Лікування правця – cучасні аспекти, Гнатюк В. В. (2019)
Попко С. С. - Нейроендокринна система легень: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (огляд літератури), Євтушенко В. М., Сирцов В. К. (2019)
Задорожна Б. В. - Атиповий варіант перебігу порушення функції лицевого нерва при пухлині лобової частки у хворої на цукровий діабет, Шевага В. М., Паєнок А. В., Паєнок О. С. (2019)
Попова М. Л. - Випадок лікування базаліоми шкіри лобної ділянки, Бодяка В. Ю. (2019)
Аваков В. В. - Застосування методу кооперативних груп при вивченні предмета "Дитяча терапевтична стоматологія" на ІV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Кочерга З. Р. - Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка – невід’ємна частина компетентісного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Ган Р. З., Лотовська Т. В., Казімирчук І. В., Глов’як В. Г., Ткач Б. Н. (2019)
Немеш О. М. - Самоосвіта як невід'ємна складова безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога, Гонта З. М., Шилівський І. В. (2019)
Свістільнік Р. В. - Сучасні особливості підготовки та викладання циклу "Неврологія" у лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина", Гордійчук О. О., Московко Г. С., Корнійчук А. Г. (2019)
Сметанюк О. I. - Iнновацiйнi методики викладання ресурсознавства лiкарських рослин, Горошко О. М. (2019)
Черепюк О. М. - Методологія проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю по дитячій терапевтичній стоматології на iv курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Яковець К. І. - Медичні INTERNET-вісті. Частина XXIV, Дейнекa С. Є. (2019)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2019)
Ковальчук С. В. - Інтернет-маркетинг та його інструменти в сучасних умовах, Галюк я. Д., Субачов М. В. (2020)
Ангелко І. В. - Практичні аспекти застосування маркетингових комунікацій у діяльності суб’єктів господарювання, Лех І. А. (2020)
Андрушкевич З. М. - Діджиталізація – дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандемії covid-19, Нянько В. М., Сітарчук О. В. (2020)
Бакай В. Й. - Нові виклики та особливості створення системи інформаційної безпеки підприємства, Зима В. М. (2020)
Бойко Р. В. - Управління стратегією розвитку підприємства на ринку (2020)
Боліла С. Ю. - Аспекти розробки програм лояльності до продукції виробника м’ясопереробки з погляду маркетингу взаємовідносин, Кириченко Н. В. (2020)
Бондаренко О. О. - Математичнi метoди oцiнювання мiнливoї динамiки українського фoндoвoгo ринку, Берідзе Т. М., Бондаренко Л. А. (2020)
Бойчук І. В. - Адаптація управління маркетингом до умов пандемії covid-19 (2020)
Буднікевич І. М. - Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект, Баранюк Д. С., Крупенна І. А. (2020)
Бурліцька О. П. - Сутність поняття та історичний розвиток конс’юмеризму (2020)
Гарафонова О. І. - Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств, Лазаренко Ю. О., Родіонова К. В. (2020)
Гвоздецька І. В. - Застосування елементів рефлексивного управління у маркетингу (2020)
Гуменюк Ю. В. - Інтегрування регіонального зернового ринку, Бурлака С. А., Єленич А. П. (2020)
Дражниця С. А. - Удосконалення логістичної діяльності підприємства за методом ієрархій, Пига Л. М. (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості, Супрун В. В. (2020)
Іванова Л. О. - Маркетингові дослідження основних тенденцій світового ринку оздоровчого туризму, Вовчанська О. М. (2020)
Ілляшенко С. М. - Проблеми і перспективи розвитку промисловості України в умовах четвертої промислової революції, Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С. (2020)
Карпенко В. Л. - Аналіз стану розвитку молокопереробної галузі України (2020)
Латишев К. О. - Споживчі преваги як основа формування асортиментної лінійки борошняних кондитерських виробів, Мороз О. В., Герасимчук В. В. (2020)
Мантур-Чубата О. С. - Значення іміджу персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання (2020)
Мейш А. В. - Передумови та проблеми економічного розвитку України в умовах світової економічної кризи, Гавриш Р. О. (2020)
Мороз С. В. - Основні аспекти кредитування на сучасному етапі, Мейш В. О. (2020)
Нижник І. В. - Інтеграція вітчизняної промисловості до ринку ЄС: уніфікація стандартів та спрощення митних процедур (2020)
Ніколайчук О. А. - Класифікація стратегічного розвитку економічної системи (2020)
Oрлов О. А. - Рентабельность как инструмент формирования цены и повышения прибыльности по видам продукции, Рясных Е. Г., Савченко Е. В. (2020)
Пилипяк О. В. - Особливості та проблеми застосування методу стандартизації показників у комплексній оцінці інвестиційних проектів (2020)
Попова С. Ю. - Інноваційні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства, Слащева А. В., Сімакова О. О., Пусікова О. А., Пшиннік В. О. (2020)
Приступа В. І. - Теоретико-методичні основи структурної декомпозиції ресурсного потенціалу підприємства (2020)
Проскурніна Н. В. - Інструменти цифрового маркетингу як драйвер омніканальної роздрібної торгівлі (2020)
Проскурович О. В. - Моделювання асортиментної політики на підприємстві переробної промисловості, Рудь В. Ю. (2020)
Романова А. В. - Маркетингові тенденції розвитку вітчизняного ринку дитячого та молодіжного одягу, Решміділова С. Л. (2020)
Рудніченко Є. М. - Теоретичний базиз інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, Гавловська Н. І., Кримчак Л. А., Томащук М. Ю., Лісовський І. В. (2020)
Савицька Н. Л. - Маркетингові перспективи розвитку ринку дієтичних кондитерських продуктів, Тарасов І. Ю., Прядко О. М. (2020)
Сагайдак М. П. - Управління логістичними ланцюгами бізнес-організації, Шевчук І. Р. (2020)
Сакун Л. М. - Удосконалення інструментів стратегічного менеджменту промислових підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки, Письменна Т. М. (2020)
Свістунов О. С. - Техніко-технологічне забезпечення стратегії сталого розвитку підприємств машинобудівної галузі (2020)
Сакун Л. М. - Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища, Вєдєніна Ю. Ю., Сухомлин Л. В., Тукало К. Ю., Ващенко Д. В. (2020)
Сім’ячко О. І. - Формування конкурентних переваг на міжнародному ринку, Савчук А. М., Танасійчук А. М. (2020)
Стадніченко В. В. - Методології вдосконалення інтернет-комунікацій на ринку ергономічних меблів, Щекочіхіна Т. О. (2020)
Танасійчук А. М. - Стимулювання продажу товарів як спосіб подолання комунікаційного розриву в стосунках між торговельними підприємствами і споживачами, Сіренко С. О., Поліщук І. І. (2020)
Тєлєтов О. С. - Особливості реалізації прийомів мовної гри в рекламних текстах, Тєлєтова С. Г. (2020)
Тельнов А. С. - Формування маркетингу персоналу на промисловому підприємстві, Решміділова С. Л. (2020)
Чуріканова О. Ю. - Підходи до оцінки ефективності регіональних інвестицій (2020)
Яремко С. М - Актуальні аспекти захисту інформаційних ресурсів бізнес-структур, Кузьміна О. М. (2020)
Бакалова Н. М. - Модель фінансового аналізу страхової компанії (2020)
Харченко О. В. - Туристичний простір як складова організації економіки регіону (2020)
Рогатіна Л. П. - Система безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні (2020)
Гурочкіна В. В. - Інклюзивний розвиток національної економіки у вимірах соціального капіталу, Рябініна Н. О. (2020)
Токарський Т. Б. - Взаємозв’язок соціальних загроз й економічної та фінансової безпеки держави (2020)
Пуляєва І. С. - Експериментальна модель гострої ішемії головного мозку з інтраартеріальною трансплантацією мезенхімних стовбурових клітин (2020)
Гасанов Ю. Ч. - Особливості клінічної маніфестації хронічної серцевої недостатності на тлі ожиріння з урахуванням поліморфізму гена CYP2D6*4 системи цитохрому Р450, Рудик Ю. С., Меденцева О. О., Лозик Т. В. (2020)
Горб Ю. Г. - Особливості перебігу й лікування хронічної серцевої недостатності в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Строна В. І., Ткаченко О. В., Рябуха В. В. (2020)
Ісаков Р. І. - Структура соціальної підтримки жінок із депресивними розладами і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості (2020)
Кожина Г. М. - Сучасна модель формування постстресових розладів в учасників бойових дій, Друзь О. В., Зеленська К. О., Черненко І. О. (2020)
Кольцова Г. Г. - Сучасна феноменологія депресивних розладів, асоційованих із суїцидальною поведінкою, у чоловіків (2020)
Косенко К. А. - Специфіка поведінкового копінгового репертуару в моряків далекого плавання з різним рівнем психічного здоров'я та стресового навантаження (2020)
Кривоніс Т. Г. - Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці (2020)
Дунаєвська В. В. - Відновлювальна терапія після фотодинамічної терапії фонових і передракових захворювань вульви, Татарчук Т. Ф., Занько О. В. (2020)
Дяченко Г. Д. - Особливості рухової активності як провідного показника ефективності реалізації ERAS-програми в пацієнтів хірургічного профілю з надлишковою масою тіла, Волкова Ю. В. (2020)
Михневич К. Г. - Энергетика кровообращения при кровопотере, Кудинова О. В., Луцик С. А. (2020)
Костюк Т. М. - Ефективність лікування пацієнтів із м'язово-суглобовою дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів, Канюра О. А. (2020)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2020)
Курсов С. В. - Гострі отруєння токсичними газами на виробництві (лекція) (2020)
Пилипенко М. М. - Передопераційна підготовка та особливості індукції в анестезію в разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція), Бондар М. В. (2020)
Чурсіна Т. Я. - Особливості ведення хворих на негоспітальну пневмонію із супутньою патологією: обґрунтування доцільності використання антигіпоксантів на прикладі етилметилгідроксипіридину сукцинату, Міхалєв К. О. (2020)
Мальцева Л. А. - Оценка эффективности интенсивной терапии гепатоспланхнической ишемии при политравме под контролем значений pH интрамукозного, Алексюк С. А., Мальцев И. А., Казимирова Н. А. (2020)
Корж М. О. - Математичне й комп'ютерне моделювання ендопротеза для міжтілового спондилодезу грудного відділу хребта, виготовленого з вуглецю, Радченко В. О., Куценко В. О., Попов А. І., Веретельник О. В., Тимченко І. Б., Ткачук М. А., Перфільєв О. В. (2020)
Тітов І. І. - Порівняння артеріального тиску на плечовій і стегновій ділянках, Прийма М. О., Лукашевський О. Я. (2020)
Демитер І. М. - Післяопераційний делірій і когнітивні порушення при застосуванні регіонарних технік післяопераційного знеболювання, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2020)
Радченко В. О. - Хірургічне лікування первинних пухлин хребта, Попсуйшапка К. О., Попов А. І., Перфільєв О. В. (2020)
Тинлань Цзо - Выбор источника забора крови для измерения уровня лактата у пациентов с септическим шоком, Глумчер Ф. С., Дубров С. А. (2020)
Годлевська О. М. - Сучасний погляд на патофізіологічні аспекти розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця, Більченко О. В., Самбург Я. Ю. (2020)
Мирошниченко В. П. - Чрезвычайная ситуация и катастрофа глазами нематематика (2020)
Тарасенко С. А. - Периоперационный менеджмент антитромботических препаратов, Дубров С. А., Суслов Г. Г., Мазниченко В. А. (2020)
Мальцева Л. А. - Казуистические маски инфаркта миокарда: постинфекционный, сепсис-ассоциированный, Никонов В. В., Казимирова Н. А., Лопата А. А. (2020)
Чуклін С. М. - Синдром стійкого запалення, імуносупресії та катаболізму: механізми саркопенії і шляхи корекції, Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2020)
Чуклін С. М. - Вітамін С при критичних станах: від експерименту до клініки (частина 1), Чуклін С. С. (2020)
Кріштафор Д. А. - Діаметр зіниць при смерті мозку або клінічній смерті: наскільки надійний критерій?, Кріштафор А. А., Станін Д. М. (2020)
Дацюк О. І. - Клінічний досвід лікування легеневих ускладнень вісцеральної форми вітряної віспи, Бевз Г. В., Титаренко Н. В., Костюченко А. В., Дацюк Л. В., Бондар Р. А. (2020)
Шуман Э. П. - Первый опыт использования внутриаортального баллонного контрпульсатора в раннем послеоперационном периоде после аортокоронарного шунтирования в Черниговской городской больнице № 2, Венгер И. В., Подоляк А. А., Пилипенко А. В., Косуха Д. А. (2020)
Усенко Л. В. - Владимир Неговский: воплощение мечты, Царев А. В. (2020)
Lisovenko D. - Innovative technology of reactive energy compensation for improving ship's eedi, Dudko S. (2020)
Скляренко І. Ю. - Підвищення безпеки мореплавства на водних шляхах, Раховецький А. А., Коваленко А. Г., Івко П. П. (2020)
Скляренко І. Ю. - Розробка і впровадження алгоритму автоматичного керування судном, Подлєвських С. С., Какаранзе Ю. Ю., Милюков В. І. (2020)
Войченко Т. О. - Застосування параметричного програмування для планування роботи флоту внутрішнього водного транспорту, Радченко О. А. (2020)
Сьомін О. А. - Аналіз математичного апарату прогнозування технічного стану обладнання засобів річкового та морського транспорту, Генералова І. Г., Коломієць О. М., Бажак О. В. (2020)
Горбань А. В. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання річкового та морського транспорту, Довгаль І. І., Крижановська С. І., Найденов А. І. (2020)
Богом'я В. І. - Деякі питання підвищення безпеки мореплавства великотоннажних суден , Давидов В. С., Доронін В. В., Пліта Л. Л. (2020)
Трофименко І. В. - Аналіз факторів аварійності судноводіння: причини і рекомендації щодо їх попередження, Бойко А. Д., Іваненко В. В., Федунов В. М. (2020)
Ткаченко К. О. - Нечітке онтологічне моделювання знань в інформаційних навчальних системах (2020)
Ткаченко О. І. - Концептуальні аспекти придбання, моделювання та застосування знань, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2020)
Проценко В. О. - Напрямки та резерви підвищення технічного рівня рульових машин плунжерного типу з тангенсним механізмом, Бабій М. В., Настасенко В. О., Білоконь А. О. (2020)
Кучерук Г. Ю. - Розробка адаптивної системи керування рухом судна, Шапіро Г. В., Ткаченко В. В. (2020)
Тимощук О. М. - Аналітичний огляд адаптивних систем керування судном та шляхи їх побудови , Дакі О. А., Бойко О. А., Карадобрій Т. А. (2020)
Зазірний А. А. - Метод формалізаціїї знань про процес оцінки дій судоводія судна-потенційної загрози (2020)
Міхеєв О. І. - Феномен морської води, Федотов В. Г., Сєрова Т. О. (2020)
Автори випуску (2020)
Правила оформлення (2020)
Бунь Ю. М. - Малоінвазивні способи дохірургічного і хірургічного етапів дентальної імплантації у пацієнтів із вторинною адентією в умовах амбулаторного прийому, Бунь О. В. (2020)
Гараздюк М. С. - Диференційна діагностика давності утворення крововиливів травматичного генезу, інфаркту мозку ішемічного і геморагічного генезу методом картографування розподілів величини комплексного ступеня взаємної поляризації, Бачинський В. Т. (2020)
Годованець О. І. - Функціонування глутатіонової системи ротової рідини дітей за умов розвитку одонтогенного запального процесу, Вітковський О. О., Кузняк Л. В., Муринюк Т. І. (2020)
Дмитренко Р. Р. - Особливості морфогенезу кісток основи черепа у ранньому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В., Гончаренко В. А. (2020)
Зубач О. Б. - Десятирічна летальність у жінок після переломів проксимального відділу стегнової кістки, Григор’єва Н. В. (2020)
Karvatska Yu.P. - Differential immunotropic therapy of patients with acne (2020)
Каськова Л. Ф. - Поширеність та стуктура захворювань тканин пародонта у дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом, Гончаренко В. А. (2020)
Леонт’єва З. Р. - Взаємозв’язок між ступенем прояву вегетативної дисфункції, фактичним біологічним віком і рівнем адаптаційного потенціалу у студентів, Дутка Р. Я., Тімченко Н. Ф., Чмир Н. В. (2020)
Неміш І. Л. - Cтруктурно-функціональні зміни міокарда за коморбідного поєднання хронічного коронарного синдрому, хронічного обструктивного захворювання легень та ожиріння, Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2020)
Нестеровська О. А. - Особливості поєднання бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2020)
Pavliukovych N. D. - Role of hypercortisolemia in the comorbid course of coronary artery disease, diabetes mellitus type 2 and anemia, Pavliukovych O. V., Shuper V. O., Zaliavska O. V. (2020)
Поліщук І. П. - Клініко-лабораторна оцінка впливу секнідазолу та кліндаміцину при бактеріальному вагінозі у жінок репродуктивного віку (2020)
Проняєв Д. В. - Порівняльні морфометричні характеристики круглих зв’язок матки двох віддалених у часі груп плодів, Рябий С. І., Ємєльяненко Н. Р. (2020)
Распутіна Л. В. - Вплив коронарного стентування на віддалені показники якості життя у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця, Діденко Д. В. (2020)
Рябий Ю. М. - Розвиток крижового та куприкового відділів хребта в пренатальному періоді онтогенезу людини, Нарсія В. І., Кривецький В. В. (2020)
Степан В. Т. - Вплив оральних аплікацій фітогелю "Квертулін" на біохімічні показники стану нирок щурів з експериментальним дисбіотичним синдромом (2020)
Сторожук М. В. - Оцінка характеру взаємозв’язків між показниками оксидативного стресу та рівнем окремих прозапальних цитокінів у хворих на розацеа, Денисенко О. І. (2020)
Ткаченко А. С. - Електронно–мікроскопічна та гістологічна оцінка структурних компонентів суглобового хряща колінного суглоба після множинної скелетної травми, Ткач Г. Ф. (2020)
Ткачук Н. П. - Ядерно-цитоплазматичні співвідношення в тироцитах при вузлових формах зоба з рецидивним та безрецидивним перебігом, Давиденко І. С. (2020)
Фік В. Б. - Морфометрична характеристика компонентів слизової оболонки ясен щурів при дії опіоїда, його відміни та за умов медикаментозної корекції, Пальтов Є. В. (2020)
Khukhlina O. S. - Рeculiarities of insulin resistance syndrome in non-alcoholic steatogepatitis on the background of type 2 diabetes mellitus depending on the stage of diabetic kidney disease, Kotsiubiichuk Z. Ya. (2020)
Khukhlina O. S. - Рeculiar features of glucose homeostasis in patients suffering from non-alcoholic steatohepatitis with comorbid obesity and osteoarthritis on the background of metadoxine and guar gum administration, Liakhovych O. D. , Shuper V. O., Kanyovska L. V., Hryniuk O. Ye. (2020)
Цигикало О. В. - Особливості розвитку надпід’язикових м’язів шиї у ранньому періоді онтогенезу людини, Перебийніс П. П., Кузняк Н. Б., Яковець К. І. (2020)
Чухрай Н. Л. - Особливості перебігу карієсу тимчасових зубів у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією, Безвушко Е. В., Савчин С. В., Семенців Х. Г., Шпотюк О. О. (2020)
Шупер В. О. - Дослідження прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію, Шупер С. В., Рикова Ю. О., Павлюкович Н. Д., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Рева Т. В. (2020)
Каньовська Л. В. - Перспективи застосування препаратів на основі гуарової кислоти у хворих на остеоартроз на тлі стеатогепатиту та надмірної маси тіла, Каушанська О. В., Залявська О. В., Павлюкович Н. Д., Горбатюк І. Б., Гладкоскок Л. Г. (2020)
Савка І. Г. - Сучасні можливості та перспективи дослідження рідин та середовищ організму людини для діагностики часу настання смерті, Кривецький В. В., Козань Н. М. (2020)
Гулей Л. О. - Досвід проходження підвищення кваліфікації з дерматоскопії в умовах карантину у форматі міжнародного онлайн-курсу (2020)
Немеш О. М. - Роль електронного контенту в дистанційному навчанні лікаря-стоматолога на післядипломному етапі освіти, Гонта З. М., Шилівський І. В. (2020)
Рудень В. В. - Автентифікáція результатів рейтингової оцінки стану захворюваності населення на гіпертонічну хворобу в контексті адміністративно-територіального та регіонального устрою України (2020)
Сидорчук Л. І. - Один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології – Володимир Аронович Хавкін, Попович В. Б., Міхєєв А. О., Сидорчук І. Й., Джуряк В. С. (2020)
Медичні інтернет-вісті (2020)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2020)
Пришляк К. М. - Розвиток земельних орендних відносин (2020)
Пуцентейло П. Р. - Особливості розвитку організаційно-економічного механізму регулювання земельних відносин в аграрній сфері (2020)
Семеног А. Ю. - Цифрові технології в умовах формування цифрової економіки (2020)
Берча О. М. - Вплив коронавірусу на малий бізнес Польщі (2020)
Запорожець Г. В. - Методичні підходи та моделі прийняття адаптивних управлінських рішень у будівництві, Алхатіб Ф. (2020)
Ковальчук В. М. - Теоретичні засади формування стратегії управління комунікаціями у закладах вищої освіти (2020)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичне забезпечення прийняття управлінських рішень для підприємств промислового комплексу, Новіков Д. А. (2020)
Кузьмак О. І. - Сучасні маркетингові технології як інструмент ефективного управління підприємствами в умовах глобалізації, Шайдюк А. С. (2020)
Pasko O. - Exploring the hotspots and frontiers of corporate governance in emerging markets: a bibliometric analysis based on Web of Science Core Collection and CiteSpace, Li Zh. (2020)
Витюк В. О. - Концепція створення 5 групи спрощеної системи оподаткування (2020)
Ганцяк М. О. - Ринок державного боргу та інструменти фінансування дефіциту бюджету (2020)
Мовчун С. В. - Розвиток ґендерної компоненти в системі пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Скрипник М. І. - Організація захисту облікової інформації в умовах забезпечення кібербезпеки, Григоревська О. О. (2020)
Фоміних М. В. - Механізм обліку захищених носіїв ключової інформації в банках України (2020)
Диленко В. А. - Математическое моделирование рационального выбора простейших механизмов экономической интеграции, Коева Е. О. (2020)
Кошман И. Н. - Прилагательные-украинизмы: специфика функционирования в русских массмедийных текстах Украины (2020)
Морозова И. Б. - Психолингвистические основы популярности американского ток-шоу с участием детей, Цапенко Т.-Е. В. (2020)
Ненов И. Г. - К вопросам об этногенезе гагаузов и истории их письменности (2020)
Панченко О. І. - Концепт "Собака" в сучасній лінгвокультурі (2020)
Пожарицкая Е. А. - Элитарная личность сквозь призму дихотомии языка и речи, Волчок Н. В. (2020)
Репушевская И. И. - Эволюция женской речи в английских романах 19–20 вв. (2020)
Тупчий А. В. - Логоэпистемы, репрезентирующие образ Англии в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина": лингвоимагологический аспект (2020)
Ціпіньо М. В. - Системна структура німецької мови як відображення соціально-культурної ситуації в суспільстві (2020)
Матвєєва С. А. - Жертва переслідувань: до лінгвістичної реконструкції концепту (2020)
Мурадян И. В. - Значение описания одежды в динамике образа Анны Карениной (2020)
Сирота Е. В. - Концепт "Огонь" и его репрезентация во фразеологических единицах русского языка (2020)
Строкаль О. М. - Вербалізація космологічної моделі в поезії Олексія Довгого "Ходімте в край, де ще живуть лелеки…" (2020)
Karayel S. - Puşkin’in "Tutsak" ve Sabahattin Ali’nin "Hapishane şarkisi 5" şiirlerinde esaret kavrami, Odabaşioğlu S. A. S. (2020)
Topbaşoğlu Eray K. - Rusça aforizmalarda ’Kadin’ kavramı, Dayıoğlu C. (2020)
Войцева Е. А. - Механизмы терминообразования в подсистеме парфюмерии и косметики (на материале русского и украинского языков) (2020)
Воробьёва О. А. - Трансформация парадигматического строя лексики претекста в ремейках (на материале ремейков повести А. П. Чехова "Дама с собачкой") (2020)
Думанська Л. Б. - Фіксація української архітектурної термінології в лексикографічних джерелах ХІХ–поч. ХХ ст., Степанюк Г. М. (2020)
Попкова О. А. - Сучасний газетний дискурс як сфера об’єктивації складних слів (2020)
Білан Н. І. - Переклад дейктично маркованих синтаксичних структур англомовної мемуарної літератури (2020)
Ненов И. Г. - Лексико-грамматические особенности прилагательных в русском и турецком языках (2020)
Парахонько Л. В. - Тавтологические сочетания и специфика их перевода в произведении А. И. Куприна "Гранатовый браслет" (на материале оригинального и переводного дискурсов) (2020)
Романюк Д. Х. - Особливості відтворення розмовної лексики твору Реймона Кено "Exercices de style" в українському перекладі (2020)
Чаєнкова О. К. - Фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом "Кінь" (на матеріалі української, турецької та англійської мов) (2020)
Грудок-Костюшко М. О. - Щодо питання про формування лінгвокраїнознавчих компетенцій у іноземних студентів морського вишу, Фоміна І. Л. (2020)
Коляда-Березовская Т. Ф. - Формирование билингвальной компетенции инофонов: аналитико-эвристический подход, Романова О. К. (2020)
Мацулевич А. А. - Языковые средства воспитывающего характера в фантастических произведениях В. П. Крапивина для подростков, Степанов Е. Н. (2020)
Некрылова Е. Л. - Из практики преподавания фонетики русского языка китайским студентам: проблемы и возможности (2020)
Подворчан А. З. - Формування естетичних смаків учнів засобами художнього мовлення (на матеріалі твору Євгена Маланюка "Уривок з поеми") (2020)
Сыромля Н. Н. - Л. П. Иванова. "Образ западной Европы в русском языковом сознании XVIII–XX веков":|монография|LAP LAMBERT Academic Publishing a trademark of International Book Market Service Ltd., member of Omniscriptum Publishing Group, 2019. 112 c. (ISBN 978–620–0-44046–4) (2020)
Астахова Е. - Потребность в изменении моделей и подходов к управлению образовательными системами в условиях турбулентности общественных процессов (2020)
Решетняк Е. - Сущность и цели формирования образовательных кластеров (2020)
Астахова В. - Учебно-научный комплекс непрерывного образования — новый формат нового образовательного пространства (2020)
Єременко Ю. - Кластерізація освіти як засіб підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями (2020)
Зверко Т. - Моделі кластерної політики: світові освітні практики (2020)
Іванова О. - Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти (2020)
Collin S.-O. Yrjö - Cluster governance of School-university clusters (2020)
Шилкунова З. - Исследовательская работа младших школьников как элемент механизма взаимодействия внутри образовательного кластера (2020)
Прокопенко І. - Шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльності, Бойчук Ю. (2020)
Борисенко Н. - Козацька педагогіка — характерні ознаки, Ворожбіт-Горбатюк В. (2020)
Леонов В. - Смартфонізація країни (2020)
Тельпуховська Ю. - Про корекцію та вдосконалення професійного українського мовлення вчителів (2020)
Дементьєва Т. - Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки (2020)
Деркач Г. - Використання інтерактивної методики роботи над текстом "спрямоване читання" в іншомовній аудиторії (2020)
Денисенко А. - Педагогіка дозвілля — запорука формування професійних компетентностей, Мкртічян О., Білецька С., Ковтун А. (2020)
Старікова Л. - Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю (2020)
Юрченко О. - Вивчення М. І. Костомаровим початкових етапів історії українського народу та його вплив на формування національної свідомості (2020)
Анотації (2020)
Арефьева Н. Г. - Материалы к "Фразеологическому словарю русских говоров Одесщины" (2020)
Громко Т. В. - Моноговірковий лексикографічний комплекс як сучасна лінгвістична технологія (2020)
Мальцева О. В. - Азбука "Древлесловенская Буквица" как репрезентант фолк-лингвистики, Косенко Е. С. (2020)
Мальцева О. В. - Особенности перевода русских диалектизмов на вьетнамский язык (на материале лексики русских народных сказок), Ханг Ван Тхи Ле. (2020)
Block-Nargan N. A. - "Ein Verstörtes Antlitz" aus F. Dostojewskijs "Tagebuch Eines Schriftstellers": Fjodor Dostojewskij als Literaturkritiker (2020)
Гажева И. Д. - Структура символа и механизмы символизации в художественном тексте (2020)
Івасюк Г. О. - Концепти "Europa" і "Toleranz" у сучасній німецькій лінгвокультурі (2020)
Карпенко М. Ю. - Гіпностилістичні шаблони навіювання в гіпнотичному дискурсі (2020)
Мальцева О. В. - Лингвокультурологическая характеристика одесских эргонимов, Гущина Ю. А. (2020)
Panchenko O. I. - Semantic Peculiarities of English Clothes Inscriptions, Syrvatka K. S. (2020)
Проскурин И. А. - "Эсхатология личности" в произведении И. А. Бунина "Сны Чанга" (2020)
Степанов Е. Н. - Русская и китайская "гардеробная" фразеология: лингвокультурологический и сопоставительный аспекты, Ма Синьюэ. (2020)
Яковлєва О. В. - Символіка поетичних творів Г. Сковороди (2020)
Кънева В. Г. - Граматичният строеж на езиците като предпоставка за съществуването на "бели петна" при превод (върху материал от български, руски и гръцки език) (2020)
Мойсеєнко Н. Г. - Категоріальні характеристики займенника в сучасній англійській мові у світлі теорії прототипів (2020)
Ніколаєску Е. В. - Актуальні питання термінотворення сучасної теорії енантіосемії (2020)
Черновалюк И. В. - Основные направления развития системы языковой подготовки иностранных студентов (2020)
З ювілеєм, наш університет! (2020)
Стрілкова Т. - Фундаментальність і сучасність — девіз університету! (2020)
Стрілкова Т. - Мотивація студентів до отримання технічної та фізико-математичної освіти (2020)
Інтерв’ю фахівців інформаційних та апаратних спеціальностей, які здобули освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки (2020)
Астахова Е. - Академический оплот периода новых реалий: попытки анализа (2020)
Сорока Ю. - Соціологічні методи для вирішення актуальних завдань практики вищої освіти: action research (2020)
Стрілкова Т. - Дистанційні технології — методи динамічного сприйняття інформації як основа оновлення змісту освіти, Тележкіна О., Бабиченко О., Калмиков О., Пятайкіна М. (2020)
Каук В. - Техніки та технології дистанційного навчання для ефективного та успішного онлайн навчання, Гребенюк В., Пуголовок К., Водяницький Д. (2020)
Лемешко О. - Особливості створення віртуальної лабораторії кібербезпеки для дистанційного навчання, Єременко О., Євдокименко М., Кузьміних Є. (2020)
Садковий В. - Особливості викладання технічних та фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в умовах карантину, Мєтєльов О., Тарасенко О., Горонескуль М. (2020)
Котвіцька А. - Дистанційні технології навчання у Національному фармацевтичному університеті, Галій Л., Крутських Т. (2020)
Зміївський Г. - Аналіз і узагальнення досвіду підготовки та проведення онлайн-групових вправ в умовах карантину, Петрук О., Пугач В. (2020)
Прокопенко І. - Фасилітаційна взаємодія в дистанційній освіті педагогічних університетів (2020)
Токарев П. - Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики (2020)
Череднік Д. - Деякі напрямки модернізації технічної освіти: на матеріалі науково-методичних досліджень, що проводяться у Харківському національному університеті будівництва та архітектури, Даньшева С. (2020)
Угненко Є. - Інноваційні технології проєктування шляхів сполучення,геодезичне забезпечення будівельної галузі та поліпшення ефективності підготовки фахівців, Ужвієва О., Тимченко О. (2020)
Левкін А. - Досвід студентського самоврядування у зростанні якості навчально-виховного процесу, Левкіна Р., Ряснянська А. (2020)
Пономарьов О. - Натхненник інженерної освіти в Україні, Романовський О., Черемський М. (2020)
Анотації (2020)
Нестуля С. І. - Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету (2020)
Воронова С. В. - Педагогічна культура батьків: виклики та шляхи формування (2020)
Бондарчук А. Я. - Методика формування вокально-виконавських навичок студентів мистецьких спеціальностей засобами естрадної пісні (2020)
Приймаков О. О. - Функціональні резерви системи управління довільними рухами при напруженій м’язовій діяльності, Ейдер Єжи, Присяжнюк С. І., Мазурок Н. С. (2020)
Ігнатенко К. В. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкт системи соціального захисту дітей у територіальній громаді (2020)
Ганчар О. - Методична система формування навичок плавання курсантів морського профілю у процесі навчання, Ганчар І., Черкун І. (2020)
Семигіна Т. В. - Європейська практика підтвердження професійних кваліфікацій неформальної освіти (2020)
Степанова А. - Особливості сучасного саксофонного виконавства (2020)
Струтинська О. В. - Трансформація освіти в умовах розвитку цифрового суспільства: європейський досвід та перспективи для України (2020)
Семигіна Т. В. - Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду, Карагодіна О. Г., Дворяк С. В. (2020)
Мамикіна О. А. - Теоретико-методологічні аспекти формування художнього смаку майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання естрадного співу (2020)
Данильчук Л. О. - Емоційний інтелект дітей із сімей трудових мігрантів: середовищний підхід (2020)
Пожидаєва О. В. - Підготовка докторів філософії із соціальної роботи до викладацької діяльності (на прикладі Академії праці, соціальних відносин і туризму) (2020)
Бєсєда В. В. - Основи розвитку опорних реакцій у ранньому онтогенезі, Марчук В. С. (2020)
Яцура М. М. - Силлабус: структура, зміст і значення для освітньо-виховного процесу в закладах вищої освіти, Гамарник А. М., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х. (2020)
Кротік К. В. - Методика формування сучасної англомовної лінгвокультурної компетентності учнів основної школи (2020)
Кічук Н. В. - Трансформація педагогічної парадигми Олександра Духновича у вимірах сучасної вітчизняної освіти (2020)
Турок О. С. - Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки (2020)
Кучерява О. А. - Активізація творчого потенціалу студентів філологічного факультету на заняттях із сучасної української мови (2020)
Каркач А. - Цифрова ресоціалізація літніх людей в умовах територіального центру соціального обслуговування (2020)
Ничипорко Н. - Методические особенности развития скоростно-силовых качеств футболистов 13-14 лет с учетом индивидуального подхода в тренировочном процессе, Блоцкий С., Барановский В. (2020)
Ван Чунцзе - Музично-шумові інструменти в сучасній мистецькій освіті (2020)
Граматик Н. - Професійна підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук: структурно-компонентний склад предметної компетентності з біології (2020)
Буднік А. О. - Реалізація здоров’язберігаючих технологій у педагогічних ЗВО України, Хижняк І. А. (2020)
З ювілеєм, наш університет! (2020)
Череднік Д. - Харківському національному університету будівництва та архітектури — 90 років, Даньшева С., Бугай В. (2020)
Гончаренко Д. - ХНУБА — Сучасний центр архітектурно-будівельної науки Північно-східного регіону України (2020)
Солошенко О. - ХІБІ — ХДТУБА — ХНУБА: 90 років історії (2020)
Деденьова О. - Кафедра будівельних матеріалів і виробів: історія і сьогодення, Бондар В., Казімагомедов І., Костюк Т. (2020)
Бондаренко Ю. - Історія і сучасні реалії діяльності кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, Спіранде К., Бутенко С. (2020)
Самородов О. - Становлення та розвиток геотехнічних наукових шкіл у Харківському національному університеті будівництва та архітектури: історія, персоналії, сьогодення (2020)
Шумаков І. - Історія, традиції, новації, освітньо-наукова школа кафедри технології будівельного виробництва (2020)
Шилін В. - СТФ: крізь призму часу разом із ХНУБА, Стасенко О., Чорний Ю. (2020)
Романтовський В. - Кафедра ТГВ і ТВЕР ХНУБА: 90 років шляху від класичних традицій до майбутнього освіти, Красненко Т. (2020)
Сироватський О. - ФЕМ. Шлях перетворень і розвитку (2020)
Епоян С. - Історія, сучасність та майбутнє кафедри "Водопостачання, каналізація і гідравліка" ХНУБА, Шилін В., Кузьменко В., Лукашенко С. (2020)
Журавльов Ю. - Дуальна форма здобуття освіти — втілена реальність (2020)
Фоменко О. - Про перспективи розвитку архітектурних інновацій на кафедрі ІТДАС, Данилов С. (2020)
Вигдорович О. - Формування містобудівного мислення як один з пріоритетних напрямків діяльності кафедри "Містобудування та урбаністика" ХНУБА (2020)
Скoрoхoдoва A. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища. Гуманізація архітектурного середовища (2020)
Сергеєва Т. - Дистанційне навчання як виклик часу : досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 (2020)
Успаленко В. - Перспективи розвитку дистанційної та онлайн освіти в сучасних умовах, Попова Л., Шептуха О. (2020)
Дитюк С. - Формування навичок м’якої адаптації у випускників закладів вищої освіти, Креч Т., Мілєва І. (2020)
Аванесова Н. - Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів, Гетьман О., Сергієнко Ю. (2020)
Халіна В. - Апгрейдінг освітніх програм: методичні аспекти сучасного підходу до формулювання результатів навчання, Сироватський О. (2020)
Бєлікова О. - Риторична культура як невід'ємна складова педагогічної майстерності, Дитюк С., Тесаловська О. (2020)
Анотації (2020)
Овчарова В. С. - Нормативно-правове регулювання соціальної роботи із залучення молоді до волонтерської діяльності в сучасних умовах (2020)
Опанасенко Я. - Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти в Україні (2020)
Шумська Л. Ю. - Технологія розвитку фахових компетентностей майбутніх диригентів хору: системно- інтегративний підхід (2020)
Петрик Д. П. - Особистість пенітенціарного правопорушника, його поведінка в місцях позбавлення волі (2020)
Столярик О. Ю. - Сімейна соціальна робота: реалії України, Семигіна Т. В., Зубчик О. М. (2020)
Тадеуш О. Х. - Особливості організації навчання студентів із Туркменістану, майбутніх учителів фізико- математичних дисциплін, Ємельянова Д. В., Маріна М. С., Гочиева М. К. (2020)
Бєсєда В. В. - Особливості стану психіки і моторики дітей із ЗПМР та порушеннями постави (2020)
Герганов Л. Д. - Особливості формування іміджу суднових механіків за результатами компонентно– структурного аналізу професійної підготовки у морських ЗВО, Дімоглова О. В. (2020)
Гудзь О. А. - Методи розвитку художньої емпатії у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2020)
Шаранова Ю. В. - Формування громадянських цінностей студентів закладів вищої освіти США (2020)
Грінченко А. М. - Педагогічні умови та методи формування музично-слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва, Мамикіна А. І. (2020)
Кордонова А. В. - Етапи інтегрованого навчання історії України майбутніх викладачів історії засобами англійської мови (2020)
Кантаржи В. К. - Методичні особливості застосування ручних рухових дій у корекції порушень кистьових функцій у дошкільнят (стенд "Мураха") (2020)
Оніщик Ю. В. - Подолання гендерної нерівності в Україні: політико-правовий, соціальний та освітній виміри, Семигіна Т. В., Пожидаєва О. В. (2020)
Поліщук О. Р. - Проблема професійного вибору старшокласників: теоретичний дискурс (2020)
Єрошенко К. М. - Моніторинг діяльності громадських радників: досвід парапрофесійних соціальних працівників (2020)
Скалій О. В. - Навчання техніці їзди на велосипеді дітей молодшого шкільного віку, Мулик К. В., Пономаренко А. І., Гриньова Т. І. (2020)
Черних Т. І. - Застосування спеціально-підготовчих вправ для засвоєння базових елементів спортивної акробатики юними спортсменами-початківцями, Мулик В. В., Скалій Т. В., Окунь Д. О. (2020)
Корольова М. В. - Проблеми застосування законодавства у сфері фізичної культури та спорту (2020)
Марченко О. Ю. - Гендерна проблематика у фізичному вихованні. Історико-філософський аналіз, Цикало Л. С., Бричук М. С., Сімоненко Н. О. (2020)
Полтавець А. І. - Оцінка емоційно-вольової сфери при розробці тренувального комплексу для універсальної моделі спортсмена з військово-авіаційного пʼятиборства (ВАП), Єфременко А. О., Мулик В. В., Кийко А. С. (2020)
Маленюк Т. В. - Ефективність програми навчально-тренувального процесу юних легкоатлеток 13-14 років упродовж першого макроциклу річної підготовки (на прикладі спринтерського бігу), Бабаліч В. А., Панченко Г. І., Брояковський О. В. (2020)
Шестак Ю. С. - Вплив використання спеціальних вправ на психофізіологічні показники юних боксерів 15-16 років, Мулик В. В., Окунь Д. О. (2020)
Перевозник В. І. - Показники фізичної та військовопрофесійної підготовленості курсантів факультету протиповітряної оборони сухопутних військ ХНУПС ім. І. Кожедуба, Паєвський В. В., Максимова К. В. (2020)
Артем'єва Г. П. - Побудова комплексної програми оздоровчого тренування для жінок першого періоду зрілого віку, Латвинська І. С., Мошенська Т. В. (2020)
Романенко В. В. - Методика оцінки змагальної діяльності одноборців з використанням комп’ютерних технологій, Голоха В. Л., Алексєєв А. Ф., Коваленко Ю. М. (2020)
Пугач Я. І. - Оперативні методи оцінки поточного функціонального стану спортсмена в системі тренувального процесу, Пащенко Н. О., Ляхова Т. П. (2020)
Ленова Ю. О. - Підвищення ефективності управління вітчизняними фітнес-клубами у сучасних умовах функціонування, Бондар А. С., Стадник С. О. (2020)
Бабіч І. І. - Облікова політика в частині обліку витрат виробничих підрозділів сільськогосподарських підприємств, Дацюк А. А. (2020)
Бондаренко Н. М. - Професійні цінності та етика як фактор підвищення довіри до професії бухгалтера, Крижановська О. А. (2020)
Гик В. В. - Концептуальні основи інституційної теорії бухгалтерського обліку (2020)
Людвенко Д. В. - Інформаційні потреби екологічно свідомого суспільства щодо функціонування підприємств тваринництва (2020)
Jumita S. - Sustainability Reporting as Mediation of Factors Affecting Financial Performance: Case in the Mining Sector in Indonesia, Taufiq T., Yusnaini Yu. (2020)
Бардаш С. В. - Ідентифікація сутності та загальних принципів митного контролю, Новак О. С. (2020)
Caruso D. - Assessment of the Influence of the National Bank of Ukraine Monetary Policy on Food Security of the State, Lunkina T. I., Burkovska A. V., Burkovska A. I. (2020)
Triadi R. - The influence of Social Identity, Love of Money and Machiavellian of Corporate Tax Accountants on Overpayment Tax Restitution Decision Making (Empirical Study of Corporate Taxpayers at Palembang Medium Tax Office), Wahyudi T., Sari R. (2020)
Трусова Н. В. - Інструменти фінансової підтримки кредитування аграрної галузі в Україні, Радченко Н. Г. (2020)
Khafizah N. - The Influence of Tax Knowledge, Tax Service Quality, Tax Audit and Use of Tax Sanctions on Tax Evasion: The Case Study of KPP Pratama Seberang Ulu 1 Palembang, Azwardi A., Fuadah L. (2020)
Ховрак І. В. - Податкове планування в системі обліково-управлінського інформаційного простору, Вовк Д. О. (2020)
Шуневич А. С. - Фіскальна ефективність акцизного податку як складова оптимізації системи непрямого оподаткування (2020)
Жук В. М. - Теорія аудиту: "класичне ядро" та розвиток, Мельник К. П. (2020)
Книшек О. О. - Аудиторська оцінка безперервності діяльності підприємства, Коновалова О. В., Синельник В. С. (2020)
Oktavia E. - Vocational Teacher Productivity in Palembang: Education Production Function (2020)
Pasko O. V. - Snapshot and Trends of Corporate Governance Research in the Past 5 Years: Statistics and Visual Analysis Based on CiteSpace, Chen F., Yao X. (2020)
Rifdayanti A. A. - Determinant of Fraud and Unethical Behavior as Intervening Variable on Local Government in Indonesia, Wahyudi T., Yusnaini Yu. (2020)
Фурдичко О. І. - Інструменти фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення України, Дребот О. І., Паляничко Н. І., Данькевич С. М. (2020)
Charucka O. - Priority Approaches to Risk Assessment in the Activities of Entities of the Agricultural Sector, Vyshnevska O. M., Kozachenko L. A., Kostyrko A. H. (2020)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей процесса полового созревания молодых спортсменок в ряде игровых видов спорта (2021)
Гребік О. В. - Місце травматизму в тренувальному процесі серед школярів-гандболістів, Мельник С. А., Ніколаєв Ю. М. (2021)
Латишев М. В. - Аналіз змагальної діяльності команд чемпіонату Європи 2020 з футболу, Квасниця О. М., Фененко С. А., Свіргунець Є. М. (2021)
Мітова О. О. - Інтегральна оцінка та нормативні шкали оцінювання показників технічної підготовленості баскетболістів 13-14 років, Івченко О. М. (2021)
Пасько В. В. - Вдосконалення технічної підготовленості регбістів на основі розвитку швидкісно-силових здібностей, Несен О. О., Мартиросян А. А., Помещикова І. П. (2021)
Стрикаленко Є. А. - Особливості змагальної діяльності гандболісток команди вищої ліги ХДУ-Дніпрянка, Шалар О. Г., Гузар В. М., Хоменко В. В. (2021)
Хлус Н. О. - Використання сучасних фітнес-технологій у процесі фізичної підготовки футболісток студентських команд на загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду, Цись Д. І., Цись Н. О. (2021)
Шевченко О. А. - Модельные характеристики сенсомоторных показателей студентов ХГАФК спортивной специализации "бадминтон, теннис", Тропин Ю. Н., Романенко В. В., Веретельникова Н. А. (2021)
Шейко Л. В. - Вплив ігрового методу на якість плавальної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, які займаються оздоровчим плаванням (2021)
Шестерова Л. Е. - Состояние физической подготовленности десятилетних теннисистов, Пятницкая Д. В., Грищенко Л. К. (2021)
Ковальчук Н. Д. - Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності, Овсянкіна Л. А. (2020)
Лобанова К. О. - Парадигмальна концепція мобільностей в умовах глобалізації: філософська експозиція (2020)
Біденко Є. В. - Толерантність як універсальна компетенція в системі європейської освіти (2020)
Гавриленко Т. Л. - Тенденції розвитку підручникотворення в початковій освіті в перше десятиліття державної незалежності України (1991–2001), Розлуцька Г. М. (2020)
Мар’єнко М. В. - Розроблення проблеми використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі, Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. (2020)
Силадій І. М. - Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації (2020)
Кундеренко І. В. - Вплив духовних навчальних закладів протестантського спрямування у становленні принципів освітньої системи США: уроки для України (2020)
Бугаевский К. А. - Волейбол в отражении средств коллекционирования (2021)
Лаврін Г. З. - Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників, Середа І. О. (2021)
Лежньова О. В. - Методика навчання й удосконалення технічних прийомів гри в футбол у студентів у процесі фізичного виховання, Качан В. В. (2021)
Моїсеєв С. О. - Застосування самооцінювання та взаємооцінювання при теоретичній та технічній підготовці учнів 5 класів під час вивчення модулю "Волейбол ", Гузар В. М., Свирида В. С. (2021)
Невелика А. В. - Вплив занять бадмінтоном в процесі фізичного виховання на фізичний розвиток і функціональний стан студенток, Зелененко Н. О., Сутула О. В. (2021)
Перевозник В. І. - Порівняльний аналіз техніко-тактичних дій (на прикладі відбору м'яча) команди Металіст-1925 у різних зонах футбольного поля в іграх чемпіонату України 2019, Паєвський В. В. (2021)
Пилипко О. О. - Диференціювання спеціальної плавальної підготовки ватерполістів 12-14 років з урахуванням ігрового амплуа (2021)
Помещикова І. П. - Зміни показників рівноваги баскетболістів 12 років під впливом вправ на балансувальній півсфері, Пащенко Н. О., Ширяєва І. В., Кудімова О. В. (2021)
Рєпко О. О. - Використання силового фітнесу ABS в тренувальному процесі футболістів 11-12 років, Тімко Є. М., Томіліна О. О. (2021)
Тітаренко С. А. - Розвиток витривалості у старших дошкільників засобом спортивних ігор, Бабачук Ю. М. (2021)
Хіменес Х. Р. - Досвід діяльності північноамериканських професійних ліг на міжнародній спортивній арені, Гнатчук Я. І., Ungurean B. (2021)
Хоменко В. В. - Порівняльний аналіз забитих голів на чемпіонаті світу з футболу 2014 та 2018 років, Гузар В. М., Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2021)
Цись Д. І. - Структура та зміст тренувального процесу футболісток студентських команд у підготовчому періоді річного циклу підготовки, Хлус Н. О., Цись Н. О. (2021)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння курсантами економічної спеціальності англомовною компетентністю (2020)
Голотюк О. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні французької мови під час карантину, Шмельова Р. І. (2020)
Гончаренко О .Г. - Сучасні тенденції молодіжної зайнятості в Україні, Сіренко К. Ю. (2020)
Данильченко Т. В. - Місце поняття "особистісне благополуччя" в системі категорій позитивної психології (2020)
Дем’яненко Ю. О. - Аналіз причин суїцидальної поведінки в контексті психоаналітичної теорії, Михайленко О. О. (2020)
Доній Н. Є. - Герменевтика як методологія соціогуманітарних наук (2020)
Кухар Т. В. - Психологічні ресурси особистості в умовах сучасних викликі, Волеваха І. Б. (2020)
Мірошниченко О. М. - Психологічні особливості саморегуляції керівників установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України (2020)
Пилипенко В. М. - Виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою, Костюченко М. А. (2020)
Шендерук О. Б. - Особливості розвитку інформальної освіти в Україні (2020)
Щербата В. Г. - Особливості оцінки курсантами психологічної безпеки освітнього простору, Борець Ю. В. (2020)
Nabok А. I. - An overview on teaching english as a second language to adults (based on eu experience of "IC-ENGLISH" platform), Borysenko І. V. (2020)
Архипкіна Т. Л. - Зв'язок вітаміну D з надлишковою масою тіла та ліпідним спектром крові у жінок хворих на синдром полікістозних яєчників, Любимова Л. П., Бондаренко В. О., Єрьоменко Р. Ф. (2020)
Бойко В. В. - Хірургічне лікування інсуліноми, Смачило Р. М., Черняєв М. С., Пісоцький О. М., Ремньова Н. О., Проценко О. С., Мушенко Є. В., Жаров О. В. (2020)
Булдигіна Ю. В. - Проблеми передопераційної діагностики раку щитоподібної залози при хворобі Грейвса, Зелінська Г. В., Таращенко Ю. М., Болгов М. Ю. (2020)
Волошина О. Б. - Вплив магніто- та магнітолазеротерапії на перебіг діабетичної нейропатії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в практиці сімейного лікаря, Чайка А. А., Дукова О. Р., Найдьонова О. В. (2020)
Дикан І. М. - Особливості ранньої МРТ діагностики церебральної хвороби малих судин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу, Головченко Ю. І., Семьонова О. В., Бабкіна Т. М., Козаренко Т .М., Федьків С. В., Король П. О. (2020)
Єфіменко Т. І. - Особливості рідинних секторів тіла та їх зв’язок із параметрами його складу та гемодинамічними характеристиками у осіб середнього віку із різною масою тіла, Місюра К. В., Дунаєва І. П. (2020)
Коваль С. М. - Високочутливий С-реактивний протеїн та його взаємозв’язки з особливостями перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з абдомінальним ожирінням, Мисниченко О. В., Пенькова М. Ю. (2020)
Коваль С. М. - Особливості харчування чоловіків з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією, Рєзнік Л. А., Милославський Д. К., Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю. (2020)
Красова Н. С. - Функціональна значущість поліморфізму rs1800795 гена інтерлейкіна-6 у хворих на цукровий діабет 2 типу східноукраїнської популяції, Караченцев Ю. І., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Почерняєв А. К., Колеснікова А. О., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Воропай Т. І., Романова І. П. (2020)
Kurinna O. H. - Effect of a lifestyle modification on inflammatory state in obesity with concomitant nonalcoholic fatty liver disease (2020)
Пісоцька О. В. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з метаболічним синдромом, Нікішкова І. М., Пісоцька К. О. (2020)
Сидоряк Н. Г. - Морфофункціональні зміни тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу: можливість корекції α-ліпоєвою кислотою, В'юницький В. П., Розова К. В. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Метаболічні захворювання та неалкогольна жирова хвороба печінки — особливості стану кишкової мікробіоти, Черелюк Н. І., Гальчинська В. Ю. (2020)
Hryntsova N. B. - Morphofunctional reconstructions of the epiphysal-parathyroide axis structural components of rats in the period of readaptation after prolonged exposure to heavy metals, Tymakova О. О., Romaniuk A. M. (2020)
Zhurakivska O. Ya. - Age characteristics of morphogenesis of diabetic myopathies, Koshkin O. Ye., Tkachuk Y. L., Rudyak O. M., Knyazevych-Chorna T. V. (2020)
Kononenko N. M. - The influence of antidiabetic combined medicinal product glikverin based on voglibose and quercetin on lipid exchange indices under conditions of experimental metabolic syndrome, Ruban O. A., Chikitkina V. V., Kovalevska I. V. (2020)
Мельниківська Н. В. - Нітрозивний стрес та активація пероксидного окиснення ліпідів — предиктори порушень сперматогенезу у щурів із токсичним гепатитом, Кудря М. Я., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Лалименко О. С., Морозюк А. Ю., Тржецинський С. Д. (2020)
Seliukova N. Yu. - The fertility of rats females-offspring born to mothers with fetoplacental insufficiency, Korenieva Ye. M., Kustova S. P., Boiko M. O., Misiura K. V. (2020)
Бугерук В. В. - Проблема діабетогенного потенціалу статинів і шляхи її вирішення (огляд літератури), Волошина О. В., Дукова О. Р., Лисий І. С., Найдьонова О. В., Дичко Т. О. (2020)
Плехова Олена Ігорівна (75 років) (2020)
Бондаренко Людмила Олександрiвна 28.05.1946 – 13.11.2020 (2020)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патології iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2020)
Бірюков І. Ю. - Комплекс управління вогнем для пошуку наземних цілей, Бірюков О. І. (2019)
Бойко В. В. - Дослідження параметрів вибухового імпульсу малощільних вибухових сумішей для ущільнення просадних ґрунтів, Ган О. В., Ган А. Л. (2019)
Семенюк А. О. - Розробка автоматизованої системи, що навчає шифруванню з заміною, Чабан С. В. (2019)
Тєлишева Т. О. - Застосування системи контрольних знаків для забезпечення системи електронних платежів, Камінський О. В. (2019)
Вудвуд В. В. - Фінансова безпека банків як один із складників фінансової безпеки держави, Стельмах Я. В. (2019)
Зайцева Л. О. - Імперативи сталого розвитку компаній (2019)
Марковець В. М. - Ринок нерухомості в період кризи: моделювання ціноутворення, Соколова А. Ф. (2019)
Пєтухова О. М. - Напрями удосконалення інформаційних потоків на підприємстві, Скліфус І. С. (2019)
Савастєєва О. М. - Казначейський контроль бюджетного процесу на місцевому рівні: інноваційний аспект (2019)
Царук Д. С. - Сутнісна характеристика фінансового моніторингу діяльності підприємств (2019)
Кирпичник Р. І. - Політично-культурні стримуючі фактори вступу Швеції і Фінляндії в НАТО та шляхи їх подолання (2019)
Трачук Т. А. - Українська тема в суспільно-політичних ток-шоу російських телеканалів (2019)
Гаврилова К. Ю. - Застосування трудового законодавства у сфері освіти під час процесу децентралізації влади (2019)
Луценко А. П. - Впровадження інституту префекта в Україні: практика та досвід зарубіжних країн (2019)
Павшук К. О. - Сучасний конституційний процес в Україні, Дзюба Я. А. (2019)
Петришина М. О. - Проблемні аспекти діяльності державних органів у впровадженні електронного врядування, Іваницька М. О. (2019)
Петришина М. О. - Сучасне розуміння поняття місцевого самоврядування в Україні, Миргород В. О. (2019)
Петришина М. О. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як елемент механізму захисту прав людини, Тараніченко Ю. І. (2019)
Соха С. С. - Проблеми захисту права власності у кримінальному процесі (2019)
Шпачинський І. Л. - Взаємозв'язок колективу і особистості, Ткач К. І. (2019)
Гончарова Н. О. - Психологічні особливості проектування професійної кар’єри студентів-психологів (2019)
Шемчук О. М. - Критерії та показники діагностування сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2019)
Лиходід В. В. - Мультимедійні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців садово-паркового господарства (2019)
Нагорна О. В. - Особливості реалізації технологічної культури в педагогічній діяльності майбутнього фахівця (2019)
Нанівська Л. Л. - Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості комунікативної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ (2019)
Саган Н. Т. - Роль студентського наукового гуртка кафедри анатомії людини в формуванні професійного лікаря: минуле, теперішнє, майбутнє (2019)
Ткачук Г. С. - Золотий перетин навчального процесу на прикладі навчального плану бакалавра спеціальності 102 "Хімія" (2019)
Чикалова Т. Г. - Педагогічні ідеї М. Стельмаховича у світлі завдань сучасної початкової школи (2019)
Коломієць С. С. - Відтворення структурно-семантичних і лінгвостилістичних особливостей бінарних термінологічних словосполучень юридичного дискурсу у перекладі з англійської на українську мову, Дембіцька А. А. (2019)
Rozum D. - Unification and separation of the Americans in the inaugural speeches of B. Obama and D. Trump (2019)
Ткачик О. В. - Американська дитяча література як джерело формування гендерної ідентичності, Шеремета К. Б. (2019)
Антошко М. О. - Представлення традиційних музичних жанрів Китаю крізь призму фортепіанного мистецтва (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Концептуальні підходи теорії культури (2019)
Пидюра О. П. - Взаємодія фольклору та відеоігрового мистецтва на прикладі Hellblade. Senuas Sacrifice, Пидюра І. П. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Кремень В. Г. - Візуальна грамотність навчального процесу: теорія і практика (2020)
Биков Ю. В. - Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань, Буров О. Ю. (2020)
Гуржій А. М. - Цифровий навчальний контент для системи відкритої освіти, Глазунова О. Г., Волошина Т. В. (2020)
Васянович Г. П. - Формування комунікативних умінь у майбутнього соціального працівника засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Нагірняк М. Я., Боднар О. С. (2020)
Zhizhko E. A. - Virtual tutoring in mexican computer assisted learning for marginalized population, Balakhadze L. A. (2020)
Литвинова С. Г. - Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі, Буров О. Ю., Семеріков С. О. (2020)
Мисліцька Н. А. - Дидактичний потенціал технології мобільного навчання, Колесникова О. А., Семенюк Д. С., Заболотний В. Ф. (2020)
Новицька Т. Л. - Застосування відкритих систем ідентифікування orcid та publons для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників, Новицький С. В. (2020)
Овчарук О. В. - Освітні онлайн ресурси для підтримки освіти для демократичного громадянства та цифрового громадянства у європейських країнах у період пандемії covid-19, Гриценчук О. О. (2020)
Пінчук О. П. - Цифрові засоби підтримки міжпредметної навчальної діяльності школярів і розвитку професійних компетентностей учителів, Соколюк О. М. (2020)
Szlosek F. - Współczesne nauczanie programowe z wykorzystaniem elektronicznych mediów i robotów (2020)
Ничкало Н. Г. - Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в україні (2020)
Гуревич Р. С. - Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних закладах вищої освіти, Фрицюк В. А., Костенко Н. І. (2020)
Лазаренко Н. І. - Педагогічний потенціал фахової підготовки майбутніх психологів щодо формування готовності до професійної мобільності, Зубко В. С. (2020)
Лук’янова Л. Б. - Дослідження сутності дефініції "готовність до професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю", Малишевський О. В. (2020)
Романовський О. Г. - Необхідність формування готовності до викладацького лідерства у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук, Резнік С. М. (2020)
Кадемія М. Ю. - Дуальна форма професійної підготовки майбутніх педагогів, Опушко Н. Р. (2020)
Коломієць А. М. - Можливості та результати залучення майбутніх педагогів до громадянської науки, Коломієць Д. І. (2020)
Лосєва Н. М. - Формування інформаційної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Кириленко Н. М., Кириленко В. В., Крижановський А. І. (2020)
Janicka-Panek T. - Trudności współczesnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej a kompetencje nauczycieli (doniesienia z badań pilotażowych) (2020)
Рогульська О. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти, Тарасова О. В., Іконнікова М. В., Жовнич О. В. (2020)
Аніщенко О. В. - Розвиток цифрових компетенцій педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих – актуалітет педагогічної науки і практики (2020)
Biłous P. - Samookreślenie zawodowe w dzieciństwie a wybór zawodu (2020)
Горохівська Т. М. - Педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти (2020)
Сліпчишин Л. В. - Використання agile –підходу в освіті (2020)
Shevchenko L. S. - Implementing e - learning in the context of future professional activity (2020)
Jankowska D. - Moce i słabości kształcenia pedagogicznego w Рolsce - próba bilansu (2020)
Богуславська В. - Удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів -початківців у циклічних видах спорту, Глухов І., Дробот К., Пітин М. (2020)
Виноградов В. - Підвищення ефективності передзмагальної підготовки в футболі на прикладі студентської збірної, Білецька В., Швець С., Нагорний В. (2020)
Поляничко О. - Оздоровчий вплив системи "стретчинг" на фізичний та психологічний стан жінок середнього віку, Єретик А., Гаврилова Н., Бірючинська С., Данило Л., Літвінова К. (2020)
Кучерявий О. - Swot-аналіз інформаційно-освітнього середовища в системі олімпійської освіти, Ярмолюк О. (2020)
Лахтадир О. - Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера, Іваненко Г., Кожанова О., Коротя В., Євдокимова Л. (2020)
Лисенко О. - Вплив вегетативної регуляції серцевого ритму на прояв фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів (І повідомлення), Федорчук С., Колосова О., Виноградов В. (2020)
Маслова О. - Ефективність впровадження концепції здоров’яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху (2020)
Савченко В. - Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного університету, Харченко Г., Буряк О., Омері І., Неведомська Є., Тимчик О., Яценко С., Білецька В., Ясько Л. (2020)
Сушко Р. - Міграція волейболістів високої кваліфікації (на матеріалах турнірів олімпійських ігор 1988–2016 рр.), Соболєв Є. (2020)
Хорошуха М. - Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів), Іващенко С., Присяжнюк С., Білецька В., Тимчик О., Омері І. (2020)
Коба О. В. - Формування правової культури курсантів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки, Коба М. М. (2020)
Любич С. В. - Моделі державної служби в європейській спільноті (2020)
Ніщимна С. О. - Споживчі товариства як організаційно-правова форма юридичної особи, Зливко С. В., Сикал М. М. (2020)
Шамрук Н. Б. - Щодо особистих немайнових та майнових прав і обов’язків батьків та дітей у законодавстві України, Кульок Д. М. (2020)
Ребкало М. М. - Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки, Шумна Л. П., Олійник В. С. (2020)
Ткаченко О. Г. - Поняття та характерні риси конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні, Разумейко Н. С. (2020)
Афанасенко А. С. - Перекриття каналів надходження до засуджених заборонених предметів як протидія пенітенціарній злочинності, Кондратов Д. Ю., Боднар І. В. (2020)
Самофалов Л. П. - Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом та запобігання терористичним актам, Самофалов О. Л. (2020)
Леоненко О. А. - Сучасні правові та організаційні засади розвитку судової експертизи під час розслідування злочинів, Єсипенко О. Г., Рахільчук І. В. (2020)
Борисова Т. П. - Прогнозування ранньої діагностики гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою, Оболонська О. Ю., Худяков О. Є. (2020)
Бегларян С. А. - Створення онлайн-тесту для виявлення в дітей підозри на вроджені помилки імунітету, Чернишова Л. І., Волоха А. П., Бондаренко А. В., Степановський Ю. С., Гільфанова А. М., Лапій Ф. І., Кривець Л. І. (2020)
Власов О. О. - Клінічний аналіз вітальних показників у новонароджених і немовлят із хірургічною патологією при різних видах анестезіологічного супроводу (2020)
Багацька Н. В. - Хромосомні аномалії в дівчат-підлітків із первинною олігоменореєю, Нефідова В. Є. (2020)
Мочульська О. М. - Клінічні та параклінічні особливості перебігу алергодерматозів у дітей, Косовська Т. М. (2020)
Кінаш М. І. - Деякі аспекти розвитку та корекції вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей (2020)
Сорокман Т. В. - Перспектива застосування антимікробних пептидів як антигелікобактерних засобів у педіатричній практиці (огляд літератури), Молдован П. М., Макарова О. В. (2020)
Мокия–Сербина С. А. - Мукоактивные препараты в лечении кашля при ОРВИ нижних дыхательных путей у детей раннего возраста: как сделать обоснованный выбор, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И., Гордеева А. А. (2020)
Мальська А. А. - Аномалія Ебштейна та критична коарктація аорти у новонародженого. Нетипове поєднання, Куриляк О. Б. (2020)
Позалікарняна пневмонія у дітей старше 1 місяця. Клінічна настанова, заснована на доказах (Початок. Закінчення в наступному номері) (2020)
Некролог (2020)
Зінченко О. А. - Маркетинговий менеджмент аграрних підприємств в контексті міжнародного бізнесу, Арутюнян А. Е. (2020)
Васильєва Т. А. - Регіональний контекст пандемії СOVID-19 в Україні, Сміянов В. А., Діденко І. В. (2020)
Казьмір В. А. - Сценарії стратегічного розвитку ринку зерна (2020)
Бердар М. М. - Антикризове управління ризиками на підприємстві, Кот Л. Л. (2020)
Боденчук Л. Б. - Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії, Кулікова С. М. (2020)
Брінь П. В. - Визначення бізнес-процесу з точки зору корпоративної соціальної відповідальності, Вашкевич І. І. (2020)
Люльов О. В. - Макроекономічна стабільність: методика оцінювання, Боженко В. В., Золковер А. О. (2020)
Петруня Ю. Є. - Управлінський ситуаційний аналіз діяльності університетів в Україні, Петруня В. Ю., Єдинак В. Ю. (2020)
Піскун А. В. - Теоретичний аспект управління витратами підприємства (2020)
Бакуліч О. О. - Методичний інструментарій управління екологічними ризиками проєктів підприємств транспортної галузі, Кіс І. Р. (2020)
Ліпич Л. Г. - Окремі аспекти використання екологічного маркетингу для поліпшення природного середовища міста, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2020)
Нижеголенко К. С. - Теоретико-методичний підхід до розроблення та формування еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору (2020)
Дудчик О. Ю. - Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України, Сальникова Т. В. (2020)
Лисяк Л. В. - Зміцнення фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації, Биков Б. Д., Кушнір А. І. (2020)
Пухальська Н. О. - Фінансові корпорації та їх вплив на економіку України, Болдова А. А., Болдова Ю. А. (2020)
Кузьменко О. В. - Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів, Лєонов С. В., Койбічук В. В. (2020)
Шевчук В. Р. - Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України), Бордун О. Ю., Бабенко В. В. (2020)
Ющенко Н. Л. - Основні типи сітьових моделей у плануванні проєктів зі скорочення втрат енергоресурсів у мережах теплопостачання та управлінні ними задля зниження рівня енергетичної бідності домогосподарств в Україні (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бурцева В. В. - Удосконалення методу прогнозування обсягів замовлень на метрологічне забезпечення зразків озброєння та військової техніки (2020)
Daki O. - Digital correlation method for power measurement, Herasimov S., Zubrytskyi H. (2020)
Калашник Г. А. - Результати дослідження ефективності функціонування комплексу бортового обладнання літака DА-42 за показниками функціональної стійкості під впливом дестабілізуючих факторів, Калашник-Рибалко М. А. (2020)
Кізілова Н. М. - Інформаційне супроводження системи менеджменту водними ресурсами на урбанізованих територіях, Ричак Н. Л. (2020)
Kobylin О. - Filtration of parameters of the Heston model, Putyatina O., Gariachiy M. (2020)
Корнієнко І. В. - Визначення параметрів якості оцінок стохастичних характеристик випробуваного зразка озброєння та військової техніки, Корнієнко С. П., Дмитрієв В. А., Павленко А. Г., Камак Д. О. (2020)
Лещенко С. П. - Кореляційний алгоритм радіолокаційного розпізнавання повітряних об'єктів по їх дальнісним портретам з відмовами (2020)
Скорик А. Б. - Дата-центрична операція, принципи системо-системного мислення і концепція створення архітектурного фреймворку зенітних ракетних систем AFADS (2020)
Tymochko O. - Investigation of the mechanism for processing predicted frames in the technology of compression of transformed images in computer systems and special purpose networks, Larin V., Sheviakov I., Abdalla A. (2020)
Shaposhnikova O. - Application of the Agile methodology in the practice of project-based learning in the training of IT specialists, Kirvas V. (2020)
Вимоги щодо оформлення статей у збірнику наукових праць "Системи обробки інформації" (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Карамишев Д. В. - Реалізація заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань у системі публічного управління, Андрєєв А. В. (2020)
Родченко Л. М. - Участь інституцій громадянського суспільства в розвитку сфери культури, Червякова О. В. (2020)
Баландіна І. С. - Визначення основних теоретичних дефініцій ресторанної справи у системі державного управління (2020)
Лукін С. Ю. - Публічний простір: структура та складники, їхні ознаки та принципи (2020)
Мунько А. Ю. - Зміни ціннісних орієнтирів у політичній сфері в контексті постіндустріального суспільства (2020)
Родченко І. Ю. - Реформування системи органів, що реалізують державну митну політику (2020)
Терещенко Д. А. - Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку людського капіталу (2020)
Шойко В. А. - Історія становлення та розвитку функцій держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2020)
Корбецький М. Б. - Організаційна структура державного управління розвитком державно-приватного партнерства в Україні у сфері житлового будівництва: проблеми і перспективи (2020)
Круговий Д. С. - Особливості становлення політичної безпеки України в умовах сучасних викликів (2020)
Нестеренко Д. В. - Ковалентність зв’язків тріади "бізнес – влада – громада” (2020)
Жадан О. В. - Людський чинник реалізації державної політики розвитку інноваційної економіки (2020)
Венцель В. Т. - Підвищення ефективності управлінських рішень у процесі формування економічної та соціальної політики на основі економіко-математичного моделювання (2020)
Лєсная О. С. - Організаційна підтримка розвитку підприємництва на регіональному рівні (2020)
Усаченко О. О. - Реалізація сучасної державної політики у сфері культури та орієнтири розвитку в умовах проведення адміністративної реформи (2020)
Алімова І. Є. - Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення (2020)
Горбата Т. Г. - Аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, що регламентує обіг препаратів крові в Україні (2020)
Форкуца О. А. - Забезпечення якості середньої освіти засобами інституційного аудиту: теоретичні аспекти (2020)
Мамонова В. В. - Проблеми унормування інституційних засад управління містом з районним поділом (2020)
Гончаренко М. В. - Механізми реалізації принципу публічності та прозорості бюджетної системи на місцевому рівні (2020)
Горбань А. І. - Методологічні основи стратегічного оцінювання системи управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації в Україні (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського