Пеняк Ю. С. - Тенденції ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Ментей О. С. (2013)
Чайка Т. О. - Шляхи удосконалення оцінки фінансового стану аграрних підприємств, Грицевська К. О. (2013)
Шабінський О. В. - Розвиток аграрного ринку України в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агросектора (2013)
Ганжуренко І. В. - Водна політика держави як базис екосистемного розвитку рибогосподарської галузі (2013)
Гуменюк В. В. - Окремі питання залежності ефективності використання землі від розмірів сільськогосподарських підприємств (2013)
Завадська Ю. С. - Моделювання динаміки змін ринку органічної агропродовольчої продукції (2013)
Матвєєв П. М. - Формування раціональної системи землеволодінь та землекористувань у сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Vereshchagina A. V. - Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process, Kuznetsov E. A. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища, Абраменко П. О. (2013)
Зоріна О. І. - Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу, Мкртичьян О. М. (2013)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Максимова Т. С. - Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу (2013)
Пасемко Г. П. - Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів, Шевченко С. В. (2013)
Червен І. І. - Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності, Шишка І. Б. (2013)
Шебанін В. С. - Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції, Данильченко Р. В. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України (2013)
Анічин Л. М. - Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гуторов О. І., Галкіна І. В. (2013)
Ткачук В. І. - Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур (2013)
Гоголь М. М. - Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах (2013)
Данкевич Є. М. - Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки (2013)
Морозова Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини (2013)
Пономарьова М. С. - організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК (2013)
Роганіна В. Є. - Планування розвитку овочівництва на основі інновацій (2013)
Рябенко Г. М. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Маковєєнко І. Е. (2013)
Сєвідова І. О. - Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції (2013)
Синявіна Ю. В. - Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle, Проценко Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Концептуальні основи стратегічного управління активами організації (2013)
Харенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Бобко В. В., Чернега І. І. (2013)
Бабан Т. О. - Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю (2013)
Бадалов Х. М. - Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Валетенко В. В. - Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2013)
Господаренко С. Г. - Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах (2013)
Гриб С. В. - Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур (2013)
Гунченко О. В. - Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Конюхова Н. В. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні (2013)
Овсюкова Ю. В. - Особливості визначення якості продукції тваринництва (2013)
Петренко А. В. - Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового під комплексу (2013)
Проценко Н. М. - Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства (2013)
Рябуха І. С. - Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку (2013)
Термоса І. О. - Виокремлення економічної категорії "реструктуризація" серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві (2013)
Аль-Равашдех Х. М. - Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Чаговець О. В. - Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Шевченко Е. В. - Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва (2013)
Ширма В. В. - Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва (2013)
Анічин Л. М. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі картоплярства в сільськогосподарських підприємствах України, Гуторова О. О., Демидок Н. С. (2013)
Гуторов О. І. - Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект), Шарко І. О. (2013)
Гончаренко І. В. - Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Князєва В. О., Бедрега А. В. (2013)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Місюк М. В. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального ринку продукції скотарства на перспективу, Лучик В. Є. (2013)
Пасемко Г. П. - Побудова статистичної моделі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі факторного аналізу, Шевченко С. В. (2013)
Плаксієнко В. Я. - Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк П. А. - Політика управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств: теоретико-методологічний аспект (2013)
Червен І. І. - Підвищення ролі інноваційних технологій у зерновому господарстві, Шевченко А. П. (2013)
Шебаніна О. В. - Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку, Кормишкін Ю. А. (2013)
Щурик М. В. - Посилення значущості інформації в зв’язку з відтворенням земельних ресурсів (2013)
Горкавий В. К. - Управління продуктивністю аграрної праці (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування організаційної культури як чинника конкурентних переваг (2013)
R'abukha I. S. - Marketing plan development and the stages of its construction under the effective land use (2013)
Андрющенко А. М. - Розвиток сільських територій України і кооперативний рух (2013)
Артімонова І. В. - Теоретичні аспекти розвитку продовольчого ринку (2013)
Бурляй О. Л. - Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва, Бурляй А. П. (2013)
Захарченко О. В. - Захист сільськогосподарських культур як складової управління біоресурсами та природокористуванням (2013)
Кириллова О. В. - Удосконалення методики проведення оцінки кредитоспроможності сільгосппідприємств (2013)
Колмакова О. М. - Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства, Білоножко М. М. (2013)
Копитко О. В. - Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК (2013)
Кудинова М. М. - Инструменты корпоративной социальной ответственности в Украине (2013)
Москаленко А. М. - Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту (2013)
Неживенко А. П. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці автотранспортних підприємств (2013)
Проценко Н. М. - Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз торговельно-економічного співробітництва України та ЄС: проблеми та напрямки оптимізації, Левченко А. Р. (2013)
Тимофієва Г. С. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Крюковська О. В. (2013)
Борисовський Д. В. - Раціональні форми організаційно-економічного об’єднання суб’єктів малого і великого агробізнесу (2013)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до вибору стратегії фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств (2013)
Ємець Ю. Г. - Аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства на інноваційній основі (2013)
Калашніков А. О. - Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Клєпчева О. В. - Оцінка стабільності зміни валової продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Овсюкова Ю. В. - Формування механізму окупності витрат на виробництві продукції тваринництва (2013)
Садовий І. І. - Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами (2013)
Семенда О. В. - Сучасний рівень економічної ефективності використання сільськогосподарських земель Черкащини (2013)
Ткаченко Т. А. - Удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарських кооперативів (2013)
Хайнус Д. Д. - Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських угідь (2013)
Чаговець О. В. - Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2013)
Олійник Т. І. - Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства, Васильєва В. Ю., Винограденко С. О. (2013)
Nalyvaychenko K. V. - Value of modern information systems for investments (2014)
Гончаров В. М. - Діалектичний підхід до оцінки інвестицій і нагромадження капіталу у галузі сільського господарства, Вишняк Г. О. (2014)
Гуторов О. І. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2014)
Іртищева І. О. - Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект, Стройко Т. В., Обозна А. О. (2014)
Кирильчук С. П. - Постфордистська тенденція розвитку у сучасній туристичній індустрії (2014)
Онегіна В. М. - Прибутки й оплата праці у сільськогосподарських підприємствах та соціальне партнерство, Петровський О. І. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Святова О. В. - Основы формирования сбалансированного управления стратегическим развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, Дорогавцева И. Г. (2014)
Стецюк П. А. - Фінансові та інституціональні аспекти конкурентоспроможності підприємств (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Бабенко В. О. - Формалізація задачі адаптивного управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Боровик П. М. - Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Фрате Б. B. (2014)
Василець О. С. - Економічна ефективність вирощування бугайців на режимному підсисі (2014)
Гаврилюк Л. А. - Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення, Пономарьова М. С., Чернега І. І. (2014)
Данкевич Є. М. - Cтратегічні імперативи розвитку аграрного сектора економіки у контексті міжгалузевої інтеграції (2014)
Єфіменко Т. І. - Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства (2014)
Запша Г. М. - Державна аграрна політика як передумова підвищення соціально-економічної результативності аграрних перетворень в Україні (2014)
Калюжна О. В. - Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі, Бунзяк Н. Я., Кустова А. А. (2014)
Квятко Т. М. - Співвідношення категорій "ефективність" та "конкурентоспроможність": теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості (2014)
Клочан В. Ф. - Сучасний стан, планування та управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі Миколаївської області, Зайцева М. О., Кондратьєва І. О. (2014)
Копитко О. В. - Необхідність формування сучасної інфраструктури продовольчого ринку (2014)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи управління в галузі формування категорій земель за їх цільовим призначенням (2014)
Малюк С. О. - Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України (2014)
Олійник В. В. - Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку, Оспіщева О. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Формування завдань управління активами організації, Попович В. В. (2014)
Стегней М. І. - Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій, Паук М. І., Козик І. М. (2014)
Сумець О. М. - Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств (2014)
Тарасова І. І. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Російською Федерацією, Усольцев А. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств (2014)
Ткаченко С. А. - Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації (2014)
Шабінський О. В. - Система критеріїв оцінки та показників рівня забезпечення економічної безпеки агропідприємств (2014)
Шевченко С. В. - Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці XVII–XIX ст. (2014)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні засади регуляторної політики (2014)
Гончаренко М. О. - Економічний аналіз факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств Луганської області (2014)
Олійник Т. І. - Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Семенда О. В. - Сучасний стан землекористування й економічні наслідки оренди землі в підприємствах Черкаської області (2014)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2014)
Олійник І. О. - Перспективи виробництва елітного насіння зернових культур, Копитіна Т. В. (2014)
Іртищева І. О. - Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект, Обозна А. О. (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів (2014)
Красноруцький О. О. - Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством (2014)
Майданевич П. Н. - Финансовые инструменты: виды и порядок отражения в учете (2014)
Пасемко Г. П. - Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації, Бага Л. Г. (2014)
Статівка Н. В. - Підвищення вартості робочої сили в сільському господарстві України (2014)
Стройко Т. В. - Стратегічні аспекти розвитку галузі мобільного зв’язку як пріоритетного елементу національної інфраструктури Україні (2014)
Ходаківський Є. І. - Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством (2014)
Ponomar’ova М. S. - Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions, Chernega I. I., Chernega Yu. S. (2014)
Бабенко В. О. - Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Бутрим О. В. - Економічні аспекти низьковуглецевого розвитку рослинництва як шлях збереження родючості ґрунтів (2014)
Герелиця Н. Є. - Прогнозування логістичних процесів у сільськогосподарському виробництві (2014)
Гоменюк М. О. - Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу (2014)
Горох О. В. - Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України (2014)
Данкевич В. Є. - Вплив глобалізації на ринок земель сільськогосподарського призначення (2014)
Довжик О. О. - Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови, Гаркуша С. А. (2014)
Єфімова Л. М. - Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2014)
Зюкин Д. А. - Повышение эффективности распределения средств государственной поддержки производства зерна (2014)
Мокляк М. В. - Тенденції формування попиту і пропозиції на ринку аграрної продукції у Полтавській області (2014)
Писаренко С. В. - Організаційно-економічні засади антикризового управління сільськогосподарським підприємством, Миколенко І. Г. (2014)
Прокопчук О. А. - Агрокорпорації: перспектива чи загроза розвитку аграрної економіки і сільських територій (2014)
Проценко Н. М. - Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами (2014)
Руденко Є. М. - Порядок проведення санаційної реструктуризації сільськогосподарських підприємств (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості фінансового планування в аграрних підприємствах (2014)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2014)
Стегней М. І. - Особливості антикризового управління капіталом банків, Мороз І. Ф. (2014)
Шевченко С. В. - Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики (2014)
Шовкун Л. В. - Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств, Савельєва О. М. (2014)
Зуб О. М. - Критеріальні ознаки і особливості економічної безпеки держави (2014)
Колесніков Д. В. - Аналіз чутливості виробничої моделі в системі гарантування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства (2014)
Лещенко Л. О. - Аналіз прибутку підприємств, його види та функції (2014)
Македонська Ю. О. - Створення та функціонування агрохолдингів на Україні як один із напрямів підвищення ефективності використання землі (2014)
Попова М. М. - Сутність економічної ефективності підприємств АПК України – від класиків політекономії до реалій сучасності (2014)
Чайка Т. О. - Оцінка вартості інтелектуальної ренти аграрних підприємств (2014)
Скоромна О. Ю. - Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2014)
Слюсаренко А. В. - Зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків країни: теоретичний та практичний аспекти (2014)
Фоменко Л. Г. - Теоретичні аспекти застосування маркетингу в управлінні виробництвом малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення (2014)
Цьона Н. Б. - Основні підходи до оцінки фінансової кризи на підприємстві (2014)
Наливайченко К. В. - Оптимізація діяльності компаній щодо створення електронного інформаційного продукту (2014)
Концеба С. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику в регіоні (2014)
Гончаренко І. В. - Активізація інвестиційного процесу в Україні, Шумська К. О. (2014)
Гончаров В. М. - Розвиток ринку м’ясної продукції як запорука продовольчої безпеки на регіональному рівні, Бондарська О. М. (2014)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства, Стегней М. І., Паук М. І. (2014)
Кошкалда І. В. - Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні, Статівка Н. В. (2014)
Олейник А. В. - Оценка влияния комплексности и системности на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Рыбак М. А. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальний капітал та інтелектуальний продукт: економічна природа та сутність, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Перебийніс В. І. - Стратегічні напрями удосконалення логістики і маркетингу насіння соняшнику (2014)
Пугачов Н. И. - Глобальная синхронизация данных в информационных системах – важный фактор в обеспечении эффективности логистической деятельности агрохолдингов (2014)
Солошенко Р. В. - Положения системно-синергетического подхода к совершенствованию механизма эффективного функционирования экономики (2014)
Shevchenko S. V. - Global problems of world civilization development at modern stage (2014)
Андріанова І. К. - Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств, Бричка А. Ю. (2014)
Ажаман І. А. - Промислове та цивільне будівництво як пріоритетний напрям розвитку сільських територій (2014)
Ангеліна І. А. - Зовнішній державний фінансовий контроль незалежних органів-регулювальників: світовий досвід і Україна (2014)
Бездітко О. Є. - Формування системного управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2014)
Брік С. В. - Особливості проведення факторингових операцій для первісного кредитора, Мардус Н. Ю. (2014)
Дем’яненко Н. В. - Збереження сільських територій на основі стратегічного управління інноваціями в сільськогосподарських підприємствах Миргородського району Полтавської області (2014)
Зборовська Ю. Л. - Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України в контексті глобалізації (2014)
Коломієць Н. О. - Операції страхування та порядок їх оподаткування, Павліченко В. М. (2014)
Комісаренко Є. М. - Моніторинг системи сталості розвитку аграрних підприємств (2014)
Малюк С. О. - Генезис поняття стратегічного планування діяльності підприємств (2014)
Нестеренко Г. Б. - Оптимізація економічних відносин міста та приміської зони, Малахова С. О., Ступень Р. М. (2014)
Попова Ю. М. - Роль транснаціоналізації світової економіки в активізації інвестиційної діяльності України, Юренко К. Д. (2014)
Проданчук М. А. - Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку (2014)
Світовий О. М. - Особливості застосування методів нарахування амортизації у зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Семенда Д. К. - Рівень інтенсифікації виробництва молока та оцінка його ефективності в аграрних формуваннях Черкащини, Семенда О. В. (2014)
Сухомлін Л. В. - Реформування економіко-правових положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарської нерухомості, Ганьшина А. О. (2014)
Тимофієва Г. С. - Стимулювання інвестиційної діяльності як фактор посилення конкурентних переваг аграрних підприємств на світових ринках, Жирок Н. В., Мітенко І. В. (2014)
Урусова З. П. - Особливості ревізії, що проводиться на вимогу правоохоронних органів, Пилип’юк О. М. (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі (2014)
Шабінський О. В. - Проблеми розробки стратегії управління економічною безпекою підприємств агросектора (2014)
Шелудько Р. М. - Агропромисловий комплекс як основа продовольчої безпеки України, Шелудько Л. В. (2014)
Ломовських Л. О. - Управління маркетингом та економічна ефективність виробництва продукції, Фатуллаєва Я. О. (2014)
Пономарьова М. С. - Сутність оплати праці та матеріаьного стимулювання в умовах трансформаційних змін, Заворуєва А. С. (2014)
Білоусова М. М. - Застосування нечіткої логіки для оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2014)
Гуля Ю. В. - Використання брендингу в контексті підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств (2014)
Козеренко І. А. - Взаємозв’язок факторів та параметрів оптимізації складування контейнерних вантажів в рамках логістичного центру морського порту (2014)
Костіна Т. Ю. - Інвестиційна привабливість фермерських господарств в Україні (2014)
Онуфрій В. М. - Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, Бровдій В. В. (2014)
Поліщук Я. П. - Проблеми та перспективи соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій (2014)
Рябуха І. С. - Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства, Скринник М. О. (2014)
Шовкопляс О. О. - Ефективність системи управління трудовими ресурсами аграрних підприємств Луганської області (2014)
Гончаренко І. В. - Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки Миколаївської області, Ушакова І. М. (2014)
Добрянська Н. А. - Формування ефективної системи управління збутом в сільськогосподарських підприємствах, Козяр А. В. (2014)
Євчук Л. А. - Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи (2014)
Копитко В. І. - Роль транспортно-логістичної концепції у забезпеченні ефективності перевезень в АПК (2014)
Лицур І. М. - Еколого-економічна ефективність сільськогоспо-дарського землекористування (2014)
Мамонов К. А. - Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу, Ачкасов А. Є., Анопрієнко Т. В. (2014)
Мудрак Р. П. - Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів (2014)
Олейник А. В. - Оценка системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Себко А. В. (2014)
Пантелеймоненко А. О. - Сільськогосподарські виробничі кооперативи: використання зарубіжного досвіду для удосконалення української моделі (2014)
Пасемко Г. П. - Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі, Бага Л. Г. (2014)
Сычева И. Н. - Налоговые механизмы перераспределения доходов, Тихомирова Ю. А., Глотко А. В. (2014)
Туниця Т. Ю. - Поглиблення змісту поняття "експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку, Юрків Н. М. (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні проблеми наукової класифікації кооперативних підприємств (2014)
Shpylyova U. B. - State regulation of retail trade in Ukraine under the market conditions (2014)
Антощенкова В. В. - Світовий досвід організації економічних відносин виробничих та молокопереробних підприємств (2014)
Бойко Є. О. - Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери (2014)
Захарченко О. В. - Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі (2014)
Ляліна Н. С. - Діагностика фінансового стану підприємства, Шелудько Р. М., Шелудько Л. В. (2014)
Малюк С. О. - Оптимізація управління асортиментом продукції (2014)
Ніценко В. С. - Механізми забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур агропродовольчої сфери на основі інтеграції (2014)
Полятикіна Л. І. - Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств малого бізнесу (2014)
Попова Ю. М. - Світові тенденції венчурного фінансування, Хавер А. К. (2014)
Скриль В. В. - Удосконалення економічного механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах теплового господарства, Лапа Є. С. (2014)
Соловйов А. І. - Ефективне управління аровиробництвом на базі технологій точного землеробства (2014)
Стегней М. І. - Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств та ризики пов’язані з нею, Білак Г. Г., Стець Д. О. (2014)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз категорій "ефективність" і "результативність" логістичної діяльності (2014)
Сухомлін Л. В. - Системний підхід до нормативної грошової оцінки земельних ділянок водоресурсних об'єктів, Менвапова Е. В., Петренко А. Ю. (2014)
Урусова З. П. - Основні проблеми та напрями вдосконалення державного фінансового котролю, Дядюн О. О. (2014)
Ломовських Л. О. - Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування, Яропут С. С. (2014)
Пономарьова М. С. - Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві, Кузіна М. Є. (2014)
Горогоцька Н. І. - Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств (2014)
Гунченко О. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств (2014)
Кондратюк Н. В. - Концентрація як чинник формування ефективності виробництва соняшнику (2014)
Куріпченко О. В. - Маркетингове дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Паук М. І. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону (2014)
Сирий В. М. - Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Концептуальний підхід до визначення організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів (2014)
Чаговець О. В. - Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств (2014)
Черненко Ю. Ю. - Досягнутий рівень інтенсифікації виробництва овочів у Харківській області (2014)
Contents (2014)
Гончаренко І. В. - Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах (2014)
Гуторов О. І. - Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект, Гуторова О. О., Шарко І. О. (2014)
Зоріна О. І. - Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті, Калабухін Ю. Є., Ткаченко В. В. (2014)
Левковська Л. В. - Концептуальні засади економічної оцінки водних ресурсів у системі природного багатства України, Сундук А. М. (2014)
Скляр Г. П. - Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму (2014)
Соловйов І. О. - Маркетингово-логістичне забезпечення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції, Шабля О. С. (2014)
Ульянченко О. В. - Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України, Прозорова Н. В. (2014)
Червен І. І. - Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення: потребує комплексного підходу, Шишпанов Ю. В. (2014)
Kalashnikova T. V. - Business activity of national joint-stock company "Ukragroleasing” in increasing investment ensure of agricultural enterprises, Kalashnikov A. O. (2014)
Баришевська І. В. - Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах, Чаюн Т. І. (2014)
Голубков Є. В. - Організаційно-економічний механізм підтримки розвитку виноградарства в Одеській області (2014)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології наукових досліджень обліково-аналітичних процесів, Сафронська І. М., Ярова В. В. (2014)
Гронська М. В. - Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг літнього відпочинку (2014)
Журавель М. Ю. - Ключові задачі економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2014)
Захарченко О. В. - Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах (2014)
Копитко О. В. - Напрями розвитку ринку картоплі в Україні (2014)
Кучер Л. Ю. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Ніценко В. С. - Стратегічні напрями впливу розвитку вертикально-інтегрованих підприємств агропродовольчої сфери на економічний простір (2014)
Олійник І. О. - Теоретико-методологічні засади формування доходності сільськогосподарського підприємства (2014)
Полторак А. С. - Гармонізація державного регулювання щодо управління оборотними активами (2014)
Прохорова О. М. - Теория экстремумов функций многих переменных в учебнике О. Коши по дифференциальному исчислению (2014)
Урусова З. П. - Формування системи органів Держфінінспекції України та результати їх діяльності, Горбань Т. А. (2014)
Шевчук І. Б. - Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг (2014)
Шибаєва Н. В. - Теорії економічної політики (2014)
Борисовський Д. В. - Теоретичні аспекти сутності підприємництва у сільському господарстві (2014)
Буцик Р. М. - Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України, Коваленко О. С. (2014)
Вітковський Ю. П. - Вплив технічного забезпечення на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Галицька Л. Б. - Джерела фінансування основних виробничих засобів в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Горох О. В. - Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Кулинич Х. В. - Тенденції та проблеми реалізації податкової політики регіону в умовах інтеграційних процесів, Свірська Г. Г. (2014)
Лещенко Л. О. - Перспективи розвитку експорту овочевої продукції в Україні (2014)
Лушнікова О. М. - Сучасний стан, тенденції й економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Матвєєв П. М. - Еколого-економічне формування землеволодінь і землекористувань на базі оптимізаційної моделі (2014)
Паук М. І. - Шляхи підвищення іноземного інвестування в туристично-рекреаційному секторі Закарпатської області (2014)
Петлюченко В. В. - Сировинна база підприємств харчової промисловості регіону: аналіз сучасного стану (2014)
Пришляк Н. В. - Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні (2014)
Горох О. В. - Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів (2014)
Тимошенко Ю. О. - Фінансові ризики та індикатори стану фінансової безпеки України (2014)
Ярмак М. Р. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції в аграрних підприємствах (2014)
Gutorov A. O. - Сonceptual framework of strategies for vertical integration in agrarian sector of the economy (2014)
Іртищева І. О. - Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування, Стройко Т. В. (2014)
Пасемко Г. П. - Еволюція концепцій державного регулювання аграрних відносин в економічній теорії, Бесєдіна Г. Є., Данилів Б. В. (2014)
Малюк С. А. - Реализация инновационной модели развития хлебопекарных предприятий (2014)
Морозова Г. С. - Сутність та методи управління кредитним ризиком банку (2014)
Огійчук М. Ф. - Оцінка оборотних активів за національними та міжнародними стандартами: проблеми та перспективи, Василішин С. І. (2014)
Стегней М. І. - Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання, Білак Г. Г., Лінтур І. В. (2014)
Кіфоренко О. В. - Розвиток конкурентоспроможності: регіональний вимір (2014)
Полях В. М. - Розробка маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств (2014)
Contents (2015)
Гудзь О. Є. - Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств (2015)
Данкевич Є. М. - Cоціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Євчук Л. А. - Основи забезпечення фінансової стійкості підприємства (2015)
Запша Г. М. - Перспективні напрямки створення інтеграційних об’єднань в аграрній сфері, Дідур Г. І. (2015)
Зоріна О. І. - Застосування логістичної концепції як напряму підвищення якості вантажних перевезень, Сиволовська О. В., Зорін А. В. (2015)
Писаренко В. В. - Удосконалення системи кадрового менеджменту на аграрних підприємствах (2015)
Потриваєва Н. В. - Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів (2015)
Рожков А. О. - Економічна ефективність вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого за впливу різних варіантів оптимізації елементів технології вирощування, Сєвідова І. О. (2015)
Савченко В. Ф. - Аналіз розвитку кластерів у національній економіці, Гривко С. Д. (2015)
Ульянченко О. В. - Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, Прозорова Н. В. (2015)
Чебанова Н. В. - Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шиян Д. В. - Вплив рівня продуктивності корів на загальну ефективність виробництва, Антонова А. Е. (2015)
Кісіль М. І. - Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності (2015)
Антощенкова В. В. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України (2015)
Біліченко О. С. - Інвестиції в людський капітал (2015)
Бондаренко О. С. - Проблеми формування структури фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Еколого-економічна концепція розвитку аграрного сектора України (2015)
Гончар В. Г. - Міжнародні валютно-кредитні відносини суб’єктів господарювання як складова фінансової безпеки держави (2015)
Горкавий В. К. - Використання методів математичної статистики в управлінні соціально-економічними процесами, Ментей О. С. (2015)
Данилів Б. В. - Сучасні проблеми сільського господарства України: стан та виклики (2015)
Жарун О. В. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку АПК на кластерних засадах (2015)
Кобилянська А. В. - Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Лозинська І. В. - Формування системи чинників концептуального розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Малюк С. О. - Використання матричних методів стратегічного аналізу при формуванні асортиментної стратегії підприємства (2015)
Сафронська І. М. - Інноваційна діяльність підприємств: сутність, передумови, аналіз ефективності, Пеняк Ю. С. (2015)
Халеп Ю. М. - Оцінка еколого-економічної ефективності моделі органічного виробництва із соєю в сівозміні полісся, орієнтованій на розвиток рослинництва, Ємець Ю. Г. (2015)
Чебанова О. П. - Інтеграція та управління економічним потенціалом підприємств (2015)
Чернега І. І. - Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств, Шевченко Н. О., Ревуцька А. О. (2015)
Бадалов Х. М. - Досягнутий рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Бєлко І. А. - Теоретико-методичні засади оцінки розвитку підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Методологічні підходи формування фінансової звітності: теорія і практика, Ковальова О. В. (2015)
Пономарьова М. С. - Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу, Шовкун Л. В., Савельєва О. М. (2015)
Синиця О. С. - Комплексне вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств (2015)
Торохтило Є. О. - Постановка завдання визначення оптимального сортового складу посівного фонду підприємства (2015)
Гуторов О. І. - Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва, Ковальова О. В. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку процесу адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Копитко В. І. - Регіональні особливості вдосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства (2015)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2015)
Пасемко Г. П. - Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин, Лозинська Т. М. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту мономах, Чернобай С. В. (2015)
Солошенко Р. В. - Оценка роли и степени влияния синергии на повышение эффективности экономической деятельности, Святова О. В., Зюкин Д. А. (2015)
Ульянченко О. В. - Ключові аспекти формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства, Вітковський Ю. П. (2015)
Чебанова Н. В. - Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шебаніна О. В. - Формування потенціалу інноваційної діяльності підприємств АПК (2015)
Бровкіна Ю. О. - Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств (2015)
Бухало О. В. - Регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва в економіці (2015)
Галенко О. І. - Конкурентоспроможність зернової галузі: проблеми, перспективи (2015)
Данилів Б. В. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості (2015)
Ніценко В. С. - Теоретичні засади збутової політики аграрних підприємств (2015)
Семененко Б. А. - Управління ринковими даними земельних ділянок різного функціонального призначення на території міста, Гаража О. П., Глива Ю. І. (2015)
Улько Є. М. - Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів (2015)
Чебанова О. П. - Інвестиційний маркетинг як інноваційна послуга в економічному секторі (2015)
Алієв Ф. М. - Теоретичні засади організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції (2015)
Лантух А. О. - Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств (2015)
Лисенко В. А. - Оцінка стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2015)
Полях В. М. - Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств (2015)
Прозоров Р. Г. - Концептуальні засади формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Скарбовий С. С. - Напрямки зниження енергетичної залежності промислових підприємств (2015)
Богатырьова В. В. - Человеческий капитал как фактор страновой инвестиционной привлекательности (2015)
Будзяк В. М. - Економія земель промисловості, Будзяк О. С. (2015)
Олійник Т. І. - Стратегія "Європа 2020". Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи, Горох О. В., Грубнік О. Ю. (2015)
Янчев А. В. - Електронний облік праці та її оплати – основа державної стратегії формування людського капіталу (2015)
Величко Є. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2015)
Костанецька Т. М. - Теоретичні засади визначення основних категорій механізму банкрутства (2015)
Москаленко А. М. - Еколого-економічний механізм підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель Полісся України: теорія та практика (2015)
Нестеренко Г. Б. - Особливості розроблення програм щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях (2015)
Прокопчук Л. М. - Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва (2015)
Ряснянська А. М. - Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні (2015)
Сотников Ю. О. - Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях, Сирий В. М. (2015)
Gutorov A. I. - Аnalysis of the level of investment ensure and characteristics of its relationship with the results of agricultural enterprises in Кharkiv region, Kalashnikov A. O. (2015)
Святова О. В. - Научные основы формирования стратегического управления развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на основе синергетического подхода, Солошенко Р. В. (2015)
Супрун О. М. - Формування трансакційних витрат в процесі порушення господарських прав сільськогосподарських підприємств (2015)
Яворська Т. І. - Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону (2015)
Ніценко В. С. - Аналіз внутрішнього ринку, імпорту та експорту продукції сільського господарства України (2015)
Прозорова Н. В. - Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2015)
Прокопчук Л. М. - Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва (2015)
Улько Є. М. - Формування прибуткового виробництва як важіль управління конкурентоспроможністю зернової галузі (2015)
Величко Є. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2015)
Ільтьо Т. І. - Перспективи розвитку національного туризму в умовах кризових явищ (2015)
Скарбовий С. С. - Енергетичний потенціал розвитку підприємств промислової сфери (2015)
Мазуренко О. В. - Інноваційне забезпечення соціально-економічної ефективності галузі скотарства (2015)
Бойко Л. М. - Ефекти запровадження органічного виробництва (2015)
Данкевич Є. М. - Експортний потенціал виробників органічної продукції (2015)
Маренич Т. Г. - Інтенсифікація сільського господарства як головний напрям забезпечення його сталого розвитку (2015)
Канюра О. А. - Оцінка та тенденції розвитку закладів охорони здоров’я в Україні (2015)
Нестеренко С. А. - Соціальна безпека в контексті управління економічною безпекою країни, Бочарова Н. О. (2015)
Павлов О. І. - Тенденції просторового розвитку сільських територій України (2015)
Ломовських Л. О. - Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні (2015)
Олійник Т. І. - Місце персоналу в системі категорій працезабезпеченості підприємства (2015)
Перебийніс В. І. - Соціоекономіка як перспективна модель розвитку сільського господарства (2015)
Ульянченко О. В. - Механізми державної підтримки гідромеліорації: вітчизняний та зарубіжний досвід, Бухало О. В. (2015)
Баришевська І. В. - Державне стимулювання стратегічного розвитку аграрних підприємств (2015)
Баценко Л. М. - Практичні аспекти компетентності керівника (2015)
Бойко Л. М. - Активізація державного регулювання розвитку сільського господарства в умовах євроінтеграції (2015)
Бутенко Т. А. - Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств (2015)
Гаража О. П. - Правові засади нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (2015)
Коваленко С. О. - Сучасні проблеми відповідності державних соціальних стандартів реальним потребам населення (2015)
Кондратюк Н. В. - Формування мотиваційного механізму праці у сільськогосподарському підприємстві (2015)
Мельничук О. І. - Економічна сутність системи маркетингу аграрних підприємств, її складові та функції (2015)
Миргород М. М. - Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність, Бідило М. І. (2015)
Нестеренко Г. Б. - Застосування ГІС-технологій при використанні земель Жовківського району Львівської області, Баран О. Р. (2015)
Сєвідова І. О. - Функціонування аграрних підприємств України в структурі оптового агропродовольчого ринку (2015)
Тищенко С. І. - Використання інформаційних технологій у діяльності аграрних підприємств (2015)
Шовкун Л. В. - Розробка цілей проекту та побудови "дерева цілей" (2015)
Вашечко Ю. В. - Методи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2015)
Лещенко Л. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку овочівництва в Україні, Сєвідов В. П. (2015)
Найда І. С. - Вплив соціоекономіки на ефективність виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств (2015)
Орлов В. В. - Проблеми і перспективи розвитку виробництва насіння зернових культур високих генерацій (2015)
Шульга М. О. - Особливості структури управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості (2015)
Баєва В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості (2015)
Бурдейна Н. М. - Регулювання цінового механізму – основа підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2015)
Пономарьова М. С. - Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами, Вовк Н. В. (2015)
Сафронська І. М. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, Пеняк Ю. С. (2015)
Синявіна Ю. В. - Економіко-математичне моделювання оптимізації виробництва продукції (2015)
Вінниченко О. В. - Теоретичні основи рейтингової оцінки діяльності товарних бірж (2015)
Олійник Т. І. - Перспектива забезпеченості сільськогосподарських підприємств персоналом залежно від їх територіального розміщення (2015)
Абрамик М. І. - Споживання та забезпечення продукцією тваринного походження населення України в контексті підвищення ефективності галузі (2015)
Голубков Є. В. - Організаційно-економічні основи аграрної політики та напрями підвищення ефективності аграрних підприємств (2015)
Івашків І. М. - Напрями експорту агропродовольчої продукції АПК України в країни світу (2015)
Корольова Н. М. - Вибір методів фінансування підприємства на підставі оцінки його інвестиційної привабливості (2015)
Нестеренко С. А. - Формування результативної системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Ульянченко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу садівництва та перспективи розвитку галузі (2015)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти формування ефективності витрат при виробництві пшениці (2015)
Голік О. В. - Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої, Тимчук В. М., Єгорова Н. Ю., Полухіна А. В. (2015)
Миргород М. М. - Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі (2015)
Юрченко І. В. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Михайлова Л. І. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери, Майданевич П. М. (2015)
Потриваєва Н. В. - Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Кіц Д. О. (2015)
Ткачук В. І. - Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств (2015)
Черевко І. В. - Застосування оцінки земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Павлюк С. І. - Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій (2015)
Черненко Ю. Ю. - Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту (2015)
Баришевська І. В. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Гуртовенко В. М. (2015)
Калюжна О. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гондель Т. В., Приймачук В. О. (2015)
Печка В. С. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності землекористування (2015)
Єранкін О. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем оцінки кон’юнктури аграрних ринків в Україні (2015)
Баєва В. В. - Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2015)
Гуторов А. О. - Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань (2015)
Гуторова О. О. - Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Захарченко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку галузі свинарства в умовах кризи (2015)
Kalashnikov A. O. - Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development (2015)
Сколотій І. В. - Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність (2015)
Клок О. П. - Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму (2015)
Сиваченко О. В. - Потенціал контекстної реклами як напрямку розвитку маркетингових комунікацій підприємства машинобудування (2015)
Чебанова В. П. - Передумови становлення сучасних світових економічних центрів (2015)
Ярмак М. Р. - Конкурентоспроможність підприємства та узагальнення наукових підходів до управління нею (2015)
Бузько І. Р. - Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство, Туленінова Д. М. (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління платою за землею (2015)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці (2015)
Кравчук І. І. - Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу (2015)
Пасемко Г. П. - Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації, Бага Л. Г., Шевченко С. В. (2015)
Романенко Т. Б. - Світові тенденції розвитку органічного виробництва та землекористування (2015)
Міщенко В. С. - Вплив ефективності кормовиробництва на формування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві (2015)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2015)
Пасемко Г. П. - Досвід формування трудових відносин в підприємствах розвинутих країн, Бєсєдіна Г. П., Бага Л. Г. (2015)
Ульянченко О. В. - Фінансові аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі (2015)
Кошкалда І. В. - Екологізація землекористування як основа компонента сталого розвитку (2015)
Мельник В. І. - Якість та екологічна безпека як пріоритети розвитку вітчизняного садівництва (2015)
Погріщук Б. В. - Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектора економіки (2015)
Святова О. В. - Синергетическое взаимодействие участников российского свеклосахарного подкомплекса, Дороганцева И. Г. (2015)
Зайцев Ю. О. - Теоретичні основи формування конкурентних переваг аграрних підприємств (2015)
Лагодієнко Н. В. - Еволюція кризових концепцій фінансового розвитку підприємств аграрної сфери (2015)
Мороз Т. О. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області (2015)
Ніколюк О. В. - Формування систем антикризового управління підприємств агропромислового виробництва (2015)
Постоленко Л. В. - Економічна ефективність вирощування смородини при мульчуванні прикущових смуг та використанні зрошення (2015)
Юрченко І. В. - Орендні земельні відносини в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Гришов В. В. - Теоретико-методичні підходи в дослідженнях фінансових потоків суб’єктів аграрної сфери (2015)
Назаренко І. М. - Економетричне моделювання складових капіталу в якості факторних систем (2015)
Нигматова О. С. - Содержание труда потребителей в процессе создания бренда органической агропродукции (2015)
Чебанова В. П. - Сучасний стан Європейського Союзу, як економічного центру світового господарства (2015)
Sabetova T. V. - Тhe problems of competition and competitiveness assessment in the labour market (2015)
Тарасова Т. О. - Фундаментальні положення обліково-аналітичного забезпечення ризик-менеджменту в умовах безперервності діяльності (2015)
Галаган Т. І. - Метод визначення окупності витрат на рекультивацію техногенних ландшафтів (2015)
Сєвідова І. О. - Продуктивність деревостанів як складова економічної ефективності, Назаренко В. В., Бабенко В. В. (2015)
Копитко В. І. - Регіональний аспект відтворювальних процесів в АПК (2015)
Бричко А. М. - Заходи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах глобалізації (2015)
Мовчанюк А. В. - Вплив концентрації виробництва у молочному скотарстві на ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Руденко С. В. - Архітектура організаційно-економічного механізму управління розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств (2015)
Гуторов О. І. - Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи, Гуторова О. О. (2015)
Лещенко Л. О. - Сучасний стан розвитку овочівництва відкритого ґрунту Харківської області (2015)
Гуторов А. О. - Теоретико-прикладні засади оптимізації розмірів молочнотоварних підприємств (2015)
Науменко І. В. - Інтегральна оцінка забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Науменко А. О., Мандич О. В. (2015)
Самойлик Ю. В. - Органічне виробництво овочів, плодів і ягід: тенденції і перспективи розвитку (2015)
Солодовнік О. О. - Інтегральна оцінка узгодженості інтересів сторін публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування систем менеджменту в підприємствах з виробництва м’яса курей, Прозорова Н. В. (2016)
Пасемко Г. П. - Вдосконалення управління розвитком підприємств за допомогою теорії життєвих циклів, Волошин Ю. Ю. (2016)
Святова О. В. - Синергетическая модель развития свеклосахарного кластерного формирования, Солошенко Р. В., Зюкин Д. А. (2016)
Ткачук В. І. - Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз (2016)
Бойко Л. М. - Сутність, структура та умови реалізації прав власності на землю сільськогосподарського призначення (2016)
Добряк Д. С. - Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Воловик І. А. - Сучасні тенденції виробництва та переробки молока в Україні (2016)
Горкавий В. К. - Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції, Літвінова К. О. (2016)
Єфанов В. А. - Особливості логістики в сучасному сільському господарстві України (2016)
Коваленко С. О. - Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування (2016)
Ксенова Е. В. - Социально-экономические аспекты развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами: концептуальний підхід, Власов Є. С. (2016)
Мандич О. В. - Компоненти розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мисник Т. Г. - Кредитоспроможність як основа кредитних відносин та мінімізації кредитного ризику банку, Борисова І. С. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій (2016)
Савіцький А. В. - Етапність здійснення моніторингу якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства (2016)
Бойко Я. Б. - Експортний потенціал: сутність поняття та зв'язок з економічним потенціалом країни (2016)
Душейко Д. М. - Ієрархія та роль формальних компонентів інституційного середовища (2016)
Лещинський В. П. - Вирішення проблем місцевого і регіонального розвитку та реформування житлово-комунального господарства України (2016)
Міщенко В. С. - Бюджетування витрат сільськогосподарських підприємствах у скотарстві (2016)
Печко В. С. - Диверсифікація виробництва як фактор підвищення економічної ефективності землекористування (2016)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2016)
Ус С. І. - Оптимізація розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств (2016)
Ярмоленко С. Г. - Економіко-математичне моделювання в інвестиційної діяльності страховика з урахуванням ризику (2016)
Могилова М. М. - Трансформації інституційного середовища відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Гуторов А. О. - Дезінтегрованість як фактор системної неефективності господарств населення в аграрному секторі економіки України (2016)
Школьний О. О. - Управління результативним розвитком підприємств (2016)
Мещеряков В. Є. - Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2016)
Гуторов О. І. - Організаційно–правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, Грошев С. В. (2016)
Кошкалда І. В. - Врегулювання правових основ нерухомості (2016)
Пономарьова М. С. - Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку (2016)
Гончаренко Н. Г. - Матеріальне стимулювання праці як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Іртищева І. О. - Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом, Войт Д. С., Левенець Ю. А. (2016)
Криленко В. І. - Методичний базис стратегічного управління енергозбереженням в регіональних господарських комплексах, Купчак В. Р. (2016)
Деркач Т. В. - Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії (2016)
Волошина В. В. - Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат та центрами відповідальності (2016)
Дубинська І. І. - "Трудові ресурси регіону": сутнісно-функціональний аналіз, Дубинський І. Ю. (2016)
Фрум О. Л. - Организационно-экономический механизм развития совокупного стратегического потенциала как объекта диагностики кризисного состояния предприятия, Трифонов Э. С. (2016)
Штучка Т. В. - Організація маркетингової діяльності на агропродовольчих підприємствах (2016)
Безп’ята І. В. - Концепція розвитку системи маркетингу як чинника формування інвестиційної привабливості аграрного сектора (2016)
Стройко Т. В. - Українське автомобілебудування: реалії часу та перспективи розвитку, Буркун В. В. (2016)
Трейтяк О. В. - Глобалізаційні прояви фінансіалізації та їх вплив на регіональний розвиток в Україні (2016)
Плаксієнко В. Я. - Методичні аспекти відображення в обліку і звітності продажу основних засобів (2016)
Святова О. В. - Стратегическое развитие сахаропроизводящих регионов, Дорогавцева И. Г. (2016)
Ульянченко О. В. - Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні, Безус Р. М. (2016)
Шабінський О. В. - Визначення потреби в інвестиційних ресурсах агропідприємств в процесі забезпечення економічної безпеки агросектора: практичний підхід (2016)
Гончаренко Н. Г. - Аналіз динаміки зайнятості населення України (2016)
Лещинський В. П. - Пошук оптимальної моделі територіальної організації влади в Україні з метою реалізації структурних реформ (2016)
Лисак Г. Г. - Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту, Кот О. В. (2016)
Божко М. В. - Трансформація категорії витрат в економічних дослідженнях (2016)
Дубинська І. І. - Стратегічні орієнтири трансформації системи управління трудовими ресурсами регіону на основі їх інвестиційної привабливості (2016)
Кондратьєва І. О. - Аутсорсинг в агрохімічному сервісі (2016)
Олійник А. С. - Діагностика розвитку фермерських господарств в аграрній сфері України (2016)
Kalashnikova T. V. - Strategic directions of development of Ukrainian agricultural sector and its financial support, Kalashnikov O. M. (2016)
Гуторов О. І. - Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин (2016)
Коренюк П. І. - Стратегія підвищення конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств та підприємств зв’язку, Шепель Н. Г., Кулик М. В. (2016)
Нагаєв В. М. - Управлінські основи запобігання організаційним конфліктам в умовах сільськогосподарського виробництва (2016)
Нестеренко С. А. - Новітні тенденції у методологічних підходах щодо оцінки продовольчої безпеки країни (2016)
Чебанова Н. В. - Стратегія управління економічним потенціалом підприємства, Корольова Н. М. (2016)
Герасименко Ю. С. - Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК (2016)
Панчук А. С. - Стратегічний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств, Новицька Ю. І. (2016)
Пономарьова М. С. - Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні аспекти відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу (2016)
Бадзян В. В. - Регіональні еколого-економічні особливості лісогосподарського землекористування та господарювання (2016)
Романенко Т. Б. - Екологічна та економічна ефективність традиційних і органічних землекористувань (2016)
Судомир М. Р. - Конкурентостійкість як економічна категорія (2016)
Ефименко Т. И. - Приказ об учетной политике: представление бухгалтерских рисков, Орлова В. Н. (2016)
Самчик М. Ю. - Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів, що використовуються у спільній діяльності (2016)
Стройко Т. В. - Особливості управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі, Романчук Ю. C. (2016)
Шебаніна О. В. - Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: теоретичний аспект, Федосєєва Г. С. (2016)
Мерчанський В. В. - Напрями здійснення інвестиційної діяльності в сільському господарстві (2016)
Кошкалда І. В. - Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова санації, Костанецька Т. М. (2016)
Олійник О. В. - Зміни в системі оподаткування та їх вплив на тенденції економічного розвитку аграрного сектора економіки, Скоромна О. Ю. (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості організації виробничих послуг у сільському господарстві, Прозорова Н. В. (2016)
Олійник Т. І. - Формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України, Ксьонова О. В. (2016)
Момот А. С. - Сутність та формування виробничого потенціалу аграрного сектора економіки України (2016)
Криленко В. І. - Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем, Деркач Т. В. (2016)
Левковська Л. - Фінансово-економічне забезпечення проектного управління територіальним водно-господарським комплексом, Мандзик В. (2016)
Скупський Р. М. - Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку, Меліх Т. Г. (2016)
Купчак В. Р. - Стратегічні пріоритети модернізації енергетичної системи регіонів України (2016)
Ларіна Т. Ф. - Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК (2016)
Войт Д. С. - Шляхи розвитку туристичного потенціалу Миколаївської області, Левенець Ю. А. (2016)
Лепьохіна О. В. - Сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування: сучасний аспект розвитку регіонів, Білоусова С. В. (2016)
Яроцька О. В. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в системі фіскального регулювання водокористування України (2016)
Бєлякова М. Ю. - Удосконалення просування продукції підприємств Миколаївської області на зовнішній ринок (2016)
Завгородній К. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності логістичного аутсорсингу (2016)
Пойманова А. С. - Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики, її економічний зміст та стратегії розвитку (2016)
Колективу Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2016)
Бойко Л. М. - Державна інвестиційна політика в аграрному секторі України: джерела та механізми реалізації (2017)
Гуторов О. І. - Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку, Гончаренко В. В., Клименко В. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Детермінанти фінансового забезпечення збалансованого рівня сільськогосподарського землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шабінський О. В. - Структурні та функціональні характеристики економічної безпеки аграрних підприємств (2017)
Школьний О. О. - Формування стратегії диверсифікації логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері (2017)
Дроботя Я. А. - Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств (2017)
Захарченко О. В. - Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект (2017)
Кушнір С. О. - Застосування акредитиву в обслуговуванні міжнародних розрахунків сільськогосподарських підприємств України, Моісеєва А. А. (2017)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблеми ринку і перспективи для виробників (2017)
Паризький І. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Чернега І. І. - Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні, Шевченко Н. О., Бленда Н. О. (2017)
Шаповалова Н. П. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ "Карлсберг Україна", Ніценко В. С., Фоменко А. О. (2017)
Гриценко В. Л. - Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду (2017)
Чебанова Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Бундюк А. М. - Шляхи оцінювання якості вищої освіти, Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Колос З. В. - Ефективність використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Коротєєв М. А. - Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах, Харенко А. О., Непочатенко В. О. (2017)
Сафронська І. М. - Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Пеняк Ю. С. (2017)
Іртищева І. О. - Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем, Завгородній К. В. (2017)
Більська О. В. - Особливості капіталізації людського потенціалу на підприємствах АПК (2017)
Гуторов А. О. - Вихідні методологічні передумови розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі (2017)
Ломовских Л. О. - Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва (2017)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти оцінки енергоефективності галузі рослинництва (2017)
Гудзинський О. Д. - Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2017)
Бондар В. В. - Ефективність функціонування національної транспортної інфраструктури в умовах кризових явищ (2017)
Reshetniak O. - Мethodological approaches of formation of educational clusters as innovation strategy of region’s development, Zaika Yu. (2017)
Стройко Т. В. - Конкурентоспроможність будівельної галузі України в умовах глобальних викликів та загроз (2017)
Пономарьова М. С. - Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів (2017)
Петров В. М. - Відродження тракторного і сільськогосподарського машинобудування в Україні (2017)
Нестеренко С. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності "стратегічний потенціал" в економічній літературі (2017)
Шелудько Р. М. - Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору, Шелудько Л. В. (2017)
Nitsenko V. - Аccounting and analytical information in the management system of a trading enterprise in Ukraine, Sharapa O., Burdeina N., Hanzhurenko I. (2017)
Svyatova O. V. - Тhe expansion of the internal market sugar consumption and increase sugar exports as a priority to improve the efficiency of Russia sugar beet subcomplex, Soloshienko R. V., Vydrina O. N. (2017)
Нестеренко С. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності будівельних підприємств (2017)
Горох О. В. - Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств, Скоромна О. Ю., Міщенко В. С. (2017)
Горященко Ю. Г. - Стратегічні напрями розвитку інтелектуального капіталу сільськогосподарських підприємств, Дронова Т. С. (2017)
Греськів О. Б. - Теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств (2017)
Даниленко В. І. - Рекламна діяльність аграрних підприємств у контексті міжнародних економічних відносин, Калюжна Ю. П., Кошова Л. М. (2017)
Єфанов В. А. - Проблеми та перспективи логістики на українському ринку зерна (2017)
Макушок О. В. - Проблеми становлення та розвитку обслуговуючої кооперації в Україні, Приліпко С. М. (2017)
Мисник Т. Г. - Теоретико-методичні основи фінансової безпеки підприємств (2017)
Пономарьова М. С. - Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості, Фесенко А. С. (2017)
Торосов А. С. - Удосконалення фінансової системи лісової галузі, Зуєв Є. С., Харченко Ю. В. (2017)
Устік Т. В. - Порівняльна характеристика цілей розвитку тисячоліття (2000-2015) та порядку денного в сфері сталого розвитку на період до 2030 року (2016-2030) (2017)
Шелудько Р. М. - Цінова політика держави у аграрному секторі економіки, Шелудько Л. В. (2017)
Шовкун Л. В. - Вплив системи управління на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Богачик П. П. - Шляхи підвищення ефективності збуту експортоорієнтованої продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємств (2017)
Нетяга С. І. - Сучасний підхід до планування у птахівництві. міжнародний досвід (2017)
Павлюк С. І. - Доходи та витрати населення сільських територій Миколаївської області (2017)
Карпенко В. В. - Потенційні можливості розвитку банківської системи України в аспекті удосконалення системи електронного адміністрування з податку на додану вартість (2017)
Кручиненко О. В. - Концептуальні основи маркетингового планування підприємства в галузі ветеринарної медицини (2017)
Назаренко О. В. - Стан та оцінка ефективності використання сільськогосподарських угідь в аграрному секторі економіки України (2017)
Терещенко І. О. - Методологія формування конкурентної стратегії молочного скотарства підприємства, Решетнікова О. В. (2017)
Гончаренко Н. Г. - Теоретико – методологічні питання визначення рівня продуктивності праці (2017)
Зайченко О. М. - Підходи до класифікації рекреаційних зон для процедури екологічного аудиту (2017)
Нікітченко Т. О. - Удосконалення методики оцінки результативності управління системними змінами сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлова Л. І. - Концепції реалізації організаційної культури в сучасних аграрних підприємствах України, Бага Л. Г. (2017)
Огієнко М. М. - Регіональні міграційні процеси у розвитку людського потенціалу (2017)
Ponomarova M. S. - Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні засади щодо формування продовольчої безпеки країни та її регіонів (2017)
Стройко Т. В. - Регуляторна політика держави в освітній сфері: світовий досвід та національний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Розвиток теорії управління як основа економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Стецюк М. П. - Організація землеустрою в процесі об’єднання територіальних громад (2017)
Якименко-Терещенко Н. В. - Принципи ресурсозбереження в металургійному комплексі, Токмакова І. В. (2017)
Ponomarova M. S. - Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises (2017)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології статистико-економічного аналізу ефективності аграрної праці (2017)
Гудзинський О. Д. - Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект, Судомир С. М. (2017)
Гуторова О. О. - Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями, Гуторов О. І. (2017)
Крутова А. С. - Фінансове обґрунтування інноваційних проектів в обліку та звітності, Нестеренко О. О. (2017)
Лозинська Т. М. - Проблеми формування організаційної культури в сфері аграрного бізнесу (2017)
Михайлова Л. І. - Вимоги до компетенцій працівників аграрних підприємств, Глуходід Г. Ю. (2017)
Погріщук Б. В. - Виробничий потенціал розвитку рисівництва в Україні (2017)
Чебанова Н. В. - Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури, Литвинов А. І., Білоусько Т. Ю. (2017)
Плотнікова М. Ф. - Моделювання багатофункціонального розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень (2017)
Поліщук Н. В. - Страхування ризиків іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Волошин Ю. Ю. - Формування та розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств (2017)
Ярута М. Ю. - Права власності на землю в сучасному землекористуванні (2017)
Вітко Ю. Д. - Стратегічні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2017)
Ульянченко О. В. - Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг, Суска А. А. (2017)
Пасемко Г. П. - Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств, Бесєдіна Г. Є., Лактіонов П. В. (2017)
Пономарьова М. С. - Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику, Лавдир В. Є. (2017)
Шовкун Л. В. - Сутність товарного асортименту та основні принципи його формування, Салогуб В. О., Гарькун А. О. (2017)
Сколотій І. В. - Формування системи управлінського обліку в аграрних підприємствах (2017)
Олійник О. В. - Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи, Міщенко В. С., Нагаєва Г. О. (2017)
Лебединська О. І. - Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації (2017)
Пахуча Е. В. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародних економічних відносин (2017)
Гнатенко Є. Ю. - Економічна оцінка інноваційного потенціалу аграрного сектору регіонів України (2017)
Грошев С. В. - Орендні відносини як складова земельної реформи в Україні (2017)
Талавиря М. П. - Розвиток біоенергетичного потенціалу в Україні, Коваль О. М., Добрівська М. В. (2017)
Рекуш А. М. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств в їх стратегічному розвитку (2017)
Стройко Т. В. - Інформатизація національної економіки – вплив на економічні процеси через мережу Інтернет (2017)
Галасюк В. В. - Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України (2017)
Коваль О. М. - Вдосконалення конкуренції в сучасній економічній системі, Сирит В. С. (2017)
Михайлов А. М. - Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в Україні, Ярошенко В. О., Прокопенко О. О. (2017)
Нестеренко С. А. - Раціональне формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Орлов В. В. - Організаційно-методичне забезпечення прав на користування сортами рослин та виробництва насіння високих генерацій (2017)
Чернега І. І. - Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності (2017)
Капущак В. В. - Механізм імплементації інновацій в банківський сектор національної економіки України (2017)
Шевченко В. М. - Теоретичні аспекти формування економічного механізму інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Кустріч Л. О. - Cратегічний аналіз в системі управління сільськогосподарських підприємств (2017)
Навроцький Я. Ф. - Державна підтримка, як чинник регулювання вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2017)
Огієнко М. М. - Сучасний стан людського потенціалу України: регіональний розріз, Гуріна О. В. (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні основи стратегії продовольчої безпеки регіону (2017)
Криленко Д. В. - Принципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання (2017)
Купчишина О. А. - Сучасний стан аграрного сектору Миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі (2017)
Яковлєва І. Г. - Стратегічний менеджмент як ключова складова ефективної реалізації портової реформи, Михайлов М. С., Барабанова Ю. Є. (2017)
Копитко В. І. - Особливості відтворення інвестицій в аграрному секторі регіональних АПК (2017)
Кравцов А. І. - Еволюція стратегії економічної освіти і науки у Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва, Шелудько Р. М., Петров В. М., Волошан М. М. (2017)
Захарчук О. В. - Ринок овочів в Україні (2017)
Нагаєв В. М. - Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів (2017)
Ніценко В. С. - Соціально-економічні імперативи розвитку України, Мазіна К. С., Цуканов О. Ю., Остапенко Р. М. (2017)
Пасемко Г. П. - Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку, Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є., Ірха О. О. (2017)
Погріщук Г. Б. - Формування еколого-економічного середовища інноваційного розвитку в аграрному секторі (2017)
Василішин С. І. - Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств, Бабицька О. О. (2017)
Дядик Т. В. - Oбсяги та ефективність виробництва основної продукції рослинництва в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Лебединська О. І. - Роль агрологістичних компаній в торгівлі сільськогосподарською продукцією на міжнародних ринках (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг інновацій в аграрному секторі: специфіка сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлов А. М. - Моніторинг світових тенденцій формування інвестиційних ресурсів сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку (2017)
Нестеренко Г. Б. - Історичні аспекти та особливості проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2017)
Рогатіна Л. П. - Методичні засади сценарного прогнозування розвитку агропромислового комплексу регіону (2017)
Сердюков К. Г. - Розподіл та реалізація корпоративного контролю в акціонерному товаристві засобами збалансованої системи показників (2017)
Ткаченко Т. Г. - Кліматичні особливості організації сільського зеленого туризму на Харківщині, Гопцій Д. О., Красовська О. Ю. (2017)
Тимчук С. В. - Розвиток туризму в рамках співпраці "Україна-Вишеградська четвірка", Нещадим Л. М., Нагернюк Д. В. (2017)
Харенко А. О. - Напрями вдосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, Лементовська В. А. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі, Волчецький Р. В. (2017)
Мельниченко В. В. - Рейтингова оцінка та стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами (2017)
Довгаль С. В. - Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління, Пасемко Г. П., Бага Л. Г. (2017)
Гончарова К. І. - Окремі аспекти оцінки ефективності виробництва насіння соняшнику (2017)
Данько В. В. - Управління закладами охорони здоров’я в сучасних умовах: теоретичний аспект (2017)
Orlov O. V. - Сrowdfunding – modern form of cooperative funding the agricultural sector of the economy (2017)
Чебанова В. П. - Зовнішня трудова міграція: панацея для економіки чи хвороба? (2017)
Шевченко В. М. - Економічна сутність та критерії інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Добрунік Т. П. - Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід (2017)
Радова О. В. - Проблемні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб та їх вплив на формування фінансових ресурсів, Ілюхіна Н. П. (2017)
Кузіна Р. В. - Розвиток системи корпоративної звітності (2017)
Рябченко К. Н. - Новые тенденции формирования рынка цельномолочной продукции в мегаполисах (2017)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації комерційного банку (2017)
Ульянченко О. В. - Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України, Гришин І. Я., Василішин С. І. (2017)
Борисова І. С. - Переваги та недоліки джерел фінансування бюджетного дефіциту (2017)
Moroziuk N. - Аssessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development, Sliusar S., Perchuk O. (2017)
Гопанок І. В. - Пріоритети удосконалення кадрової політики в агробізнесі (2017)
Нестеренко С. А. - Управління розвитком біологічно енергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Греськів О. Б. - Стратегічний потенціал соціально-економічних систем: методологічний аспект (2017)
Колос З. В. - Роль сільськогосподарського підприємництва в розвитку сільських територій (2017)
Буркун В. В. - Ретроспективний аналіз становлення національної автотранспортної системи України (2017)
Криленко Д. В. - Регіональний аспект реалізації сучасної фіскальної політики (2017)
Крамаренко І. С. - Аналіз ринку хлібобулочної продукції України (2017)
Михайлова Л. І. - Державне регулювання модернізації національної економіки в контексті стимулювання інноваційного розвитку України (2017)
Ульянченко О. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток обслуговуючих кооперативів на засадах проектного менеджменту, Бухало О. В. (2017)
Судомир C. М. - Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства (2017)
Огієнко М. М. - Цілі, принципи та напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем, Гуріна О. В., Тимченко Н. М., Нікон Д. Є. (2017)
Купчишина О. А. - Вплив державної регуляторної політики на функціонування аграрного сектору (2017)
Іванченков В. С. - Оглядовий аналіз стану інноваційного розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості (2017)
Скуспький Р. М. - Моніторинг регіональних проблем розвитку інвестиційно-інноваційних процесів, Зубков Р. С. (2017)
Погріщук Г. Б. - Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем (2018)
Бутенко Т. А. - Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування, Сирий В. М., Сотников Ю. О. (2018)
Гопцій Д. О. - Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму, Ткаченко Т. Г. (2018)
Довгаль С. В. - Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні, Пасемко Г. П., Бєсєдіна Г. Є. (2018)
Дроботя Я. А. - Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід (2018)
Петров В. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Чернега І. І. - Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання (2018)
Чичкалюк Т. О. - Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів, Волчецький Р. В. (2018)
Бленда Н. О. - Сучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України (2018)
Погріщук О. Б. - Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві (2018)
Момот Т. В. - Стейкхолдеро-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки в сфері житлово-комунального господарства, Чудопал А. І., Панов В. В., Лелета А. В. (2018)
Гуторов О. І. - Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту, Гуторова О. О. (2018)
Копитко В. І. - Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону, Копитко О. В. (2018)
Василіщин С. І. - Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Баценко Л. М. - Модель формування інвестиційного прибутку підприємства, Галенін Р. В., Євченко В. О., Паливода В. І. (2018)
Чебанова Н. В. - Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку, Яковенко С. Л. (2018)
Судомир C. М. - Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем (2018)
Шульга Н. В. - Економетричний аналіз розвитку рослинництва на Харківщині у 1995–2017 рр., Піддубна Л. В. (2018)
Бухало О. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Греськів О. Б. - Сталий розвиток соціально-економічних систем (2018)
Дяченко Т. А. - Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід (2018)
Єфанов В. А. - Сезонність, як фактор інтенсивності логістики зернових в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Лементовська В. А. - Маркетинг плодоягідної продукції: стан, тенденції, перспективи, Харенко А. О., Бортник Т. І. (2018)
Лук'янова М. М. - Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах, Гурська І. С. (2018)
Максименко Я. А. - Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Орлова В. М. - Становлення і розвиток підприємництва в Україні, Власенко Т. Ю. (2018)
Пономарьова М. С. - Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу, Єфремова Н. О., Нагорнюк О. П. (2018)
Сердюков К. Г. - Сутнісна характеристика корпоративної фінансової стратегії господарюючого суб’єкта, Малишкіна К. Ю. (2018)
Криленко Д. В. - Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання (2018)
Руденко Р. Ю. - Дослідження сутності інновацій в роботах провідних учених світу (2018)
Ярута М. Ю. - Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористування (2018)
Болотова Т. Н. - Аналитические уравнения производственных функций в растениеводстве как следствие законов физиологии растений (2018)
Огієнко М. М. - Ефективність людського потенціалу в регіональних соціально-економічних системах України (2018)
Михайлов М. С. - Економічна характеристика інноваційної системи: національні та регіональні особливості (2018)
Яценко О. М. - Глобальна проблема продовольчої безпеки та перспективи органічного виробництва, Овчаренко А. С. (2018)
Гуріна О. В. - Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку (2018)
Павлова Т. Г. - Історико-культурний та туристичний потенціал Харківського району Харківської області (2018)
Рехтета І. І. - Глобалізаційний аспект інноваційної інфраструктури (2018)
Яценко О. М. - Проблеми та напрями активізації інтелектуалізації зовнішньої торгівлі України (2018)
Голікова О. М. - Музей історії ХНАУ імені В. В. Докучаєва як об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності, Павлова Т. Г., Кравцов А. І., Красовська О. Ю. (2018)
Пасемко Г. П. - Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект, Бєсєдіна Г. Є., Чаговець О. В. (2018)
Шиян Д. Й. - Фактори формування ефективності виробництва в скотарстві (2018)
Верещагіна Г. В. - Управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування, Плєханова Т. Є. (2018)
Васильківський Д. М. - Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового підкомплексу (2018)
Гуторов А. О. - Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки, Гуторов О. І. (2018)
Іртищева І. О. - Напрямки зниження витрат підприємства на основі логістичних підходів, Тубальцева Н. П., Поткін О. О. (2018)
Мельник В. І. - Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора, Хвічія–Дуве Г. Р. (2018)
Дорошенко Г. О. - Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства (2018)
Кизим М. О. - Особливості розвитку світового ринку виробництва і споживання синтетичного рідкого моторного палива, Рудика В. І. (2018)
Бухало О. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Гуторова О. О. - Пріоритетні напрями інноваційного розвитку садівництва, Фастівець Д. Л. (2018)
Корчинський І. О. - Сільські домогосподарства як елемент архітектоніки аграрної сфери (2018)
Красноносова О. М. - Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні, Михайленко Д. Г. (2018)
Михайлов А. М. - Коучинг в управлінні найманими працівниками на підприємствах України, Волкова К. В. (2018)
Нестеренко Г. Б. - Особливості формування та зберігання даних отриманих у ході виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2018)
Огієнко М. М. - Оцінка рівня життя населення за індексом регіонального людського розвитку (2018)
Романова А. А. - Вплив глобалізації на українську туристичну індустрію, Сисоєва С. І. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Стратегічні аспекти будівництва автомобільних доріг України (2018)
Добряк Д. С. - Методичні підходи до інституціонального аналізу ринку продукції лісівництва (2018)
Кошкалда І. В. - Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Анопрієнко Т. В. (2018)
Нестеренко С. А. - Основні аспекти проведення стратегічного маркетингового аудиту олійножирової промисловості (2018)
Пасемко Г. П. - Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації, Бага Л. Г., Довгаль С. В. (2018)
Білоусько Т. Ю. - Міжнародна торгівля як фактор підвищення глобальної конкурентоспроможності України (2018)
Велієва В. О. - Наукові теорії та принципи у стратегічному аналізі, Герасименко Ю. С. (2018)
Макушок О. В. - Особливості бізнес-планування в діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: практичний аспект, Невлад В. Ф., Панкратова Л. А. (2018)
Швіндіна Г. О. - Коопетиція як перспективна форма організаційного розвитку підприємств в Україні (2018)
Шпік Н. Р. - Наукові аспекти ефективного використання земельних ресурсів регіону, Рижок З. Р. (2018)
Михайлов М. С. - Діагностика ефективності управління інноваційними процесами у контексті стратегічного розвитку (2018)
Нігматова О. С. - Споживач як потенційний суб’єкт ринку органічної сільськогосподарської продукції (2018)
Полях С. С. - Методичні засади оцінювання взаємозв’язку між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю (2018)
Пилипенко А. А. - Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності, Макаренко В. Ю. (2018)
Стройко Т. В. - Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку (2018)
Тульчинський Р. В. - Інновації та інтелектуальний капітал як детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні (2018)
Шовкун Л. В. - Діагностика системи управління підприємства агробізнесу та шляхи її удосконалення, Пащенко Ю. В. (2018)
Мох Мохамад Аль Джавад - Напрями інституційного забезпечення сприяння працевлаштуванню населення (2018)
Бойко Є. О. - Особливості та передумови формування сталого агровиробництва (2018)
Скупський Р. М. - Організаційно-економічний інструментарій удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів, Зубков Р. С. (2018)
Іванченкова Л. В. - Наукові засади діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств як інструмент прийняття рішення (2018)
Константинова Т. В. - Сутність та особливості розвитку стратегічного управління на підприємствах харчової галузі (2018)
Гоголь Т. А. - Організація управлінського обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу, Маргасова В. Г. (2018)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб, Гуріна О. В., Работін Ю. А. (2018)
Лагодієнко Н. В. - Особливості кредитного забезпечення діяльності аграрних підприємств (2018)
Нікон Д. Є. - Оцінка впливу рецесії на ступінь активності інвестиційно-інноваційних процесів, Бурцев О. В. (2018)
Parkitna A. - Сreation of producer groups as a form of efficient development of the agricultural market organization in Poland, Wilimowska Z. (2018)
Давиденко Н. М. - Шляхи підвищення ринкової капіталізації агропромислових підприємств, Кульбач Ю. О. (2018)
Пасемко Г. П. - Економічний та виробничий потенціали АПК, Бага Л. Г., Довгаль С. В., Момот А. С. (2018)
Чебанова Н. В. - Трудові ресурси як важіль підвищення конкурентоспроможності підприємства, Чебанова О. П., Міхієнко С. В. (2018)
Багмет К. В. - Державне регулювання інституційних трансформацій соціального сектора через вимірювання результатів інвестицій впливу, Люльов О. В. (2018)
Бережна Ю. Г. - Маркетингова стратегія сільськогосподарських підприємств (2018)
Горкавий В. К. - Система статистичних показників ефективності аграрної праці (2018)
Дем’яненко Н. В. - Особливості стратегічного маркетингового управління в сільськогосподарському підприємстві, Яснолоб І. О., Пальваль П. В., Ванжула Д. В. (2018)
Коваль О. М. - Інноваційно-інвестиційна складова переходу аграрного сектору до біоекономіки в Україні, Добрівська М. В., Голядинець Н. В. (2018)
Орлова В. М. - Вплив корпоративного податкового менеджменту на формування облікової політики: механізм та шляхи взаємодії, Самойлик В. П., Савченко М. П. (2018)
Сколотій Л. О. - Удосконалення організації бухгалтерського обліку та управління дебіторською заборгованістю підприємства (2018)
Чебанова Н. В. - Облікова політика підприємства – основа стратегічного управління, Акульшина І. В., Яковлєв А. М. (2018)
Велієва В. О. - Аналіз фінансового стану сільського житлового фонду України (2018)
Горенко А. І. - Особливості системи мотивації найманих працівників в умовах інноваційного розвитку: теоретичний аспект (2018)
Заздравнова О. І. - Геокультурна стратегія пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу, Гаврилюк Ю. М., Волошан М. М. (2018)
Іртищева І. О. - Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики, Стегней М. І., Бурцев О. В. (2018)
Ульянченко О. В. - Місце організації оплати праці в управлінні мотиваційним середовищем, Кривошеєва В. В. (2018)
Баришевська І. В. - Утворення ідеї процесу наукового мислення бухгалтера, Оленич К. В. (2018)
Добіжа Н. В. - Матеріально-технічне забезпечення інноваційно-орієнтованого аграрного сектору України (2018)
Єфіменко Т. І. - Сучаснi питання трансформації фiнансової звiтностi, Мамонова В. А., Савчук Т. О. (2018)
Калашнікова Т. В. - Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності, Самохіна С. А. (2018)
Гудзинський О. Д. - Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки, Судомир С. М. (2018)
Заздравнова О. І. - Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології, Кравцов А. І., Гаврилюк Ю. М. (2018)
Милованов Є. В. - Вдосконалення системи оподаткування органічних агровиробників в Україні (2018)
Чумак В. Д. - Ресурсозбереження як антикризовий захід попередження банкрутства сільськогосподарських підприємств, Мисник Т. Г., Зоря С. П. (2018)
Скупський Р. М. - Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства, Єфремова Н. О. (2018)
Бойко Є. О. - Оцінка системних характеристик сталого розвитку аграрного виробництва (2018)
Жудро М. М. - Имплементация трендов цифровизации экономики в высокотехнологичный агробизнес (2018)
Літвінов В. І. - Оцінка взаємозалежності величини доходів сільськогосподарських підприємств і витрат на матеріальне стимулювання працівників (2018)
Тимошенко М. М. - Необхідність формування економічного механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій (2018)
Гуторов О. І. - Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору (2018)
Ponomarova M. S. - Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises (2018)
Устік Т. В. - Формування маркетингової стратегії як інструмент ефективного управління діяльністю аграрних підприємств (2018)
Константинова Т. В. - Формування системи стратегічного управління підприємств харчової промисловості (2018)
Стройко Т. В. - Інноваційні аспекти розвитку україни: сучасний стан та стратегічні перспективи, Бабаєва К. О. (2018)
Білоусько Т. Ю. - Диверсифікація підприємницької діяльності аграрних підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності, Білоусько Р. С. (2018)
Артеменко А. К. - Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в умовах зниження соціального захисту (2018)
Друшляк І. М. - Стан виробництва зерна як пріоритетної галузі у зростанні економічної ефективності агрокомплексу та оцінка його конкурентних позицій (2018)
Муленкo А. І. - Розвиток моделей регулювання інформаційно-телекомунікаційної сфери України (2018)
Муніка Н. О. - Сучасний етап децентралізації в Україні: проблеми й здобутки (2018)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Гендерні стереотипи: головні напрямки самовдосконалення для молодих бізнес-леді, Мельник А. І., Архангельська А.-М. І. (2018)
Bойт Д. С. - Перспективи розвитку винного гастротуризму шляхом кластеризації, Діденко Д. Ф., Колодруб Ю. А. (2018)
Гришина Н. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості (на прикладі миколаївської області), Арчибісова Д. С., Єрмократій А. О. (2018)
Іртищева І. О. - Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки, Салюк-Кравченко О. О. (2018)
Крамаренко І. С. - Роль інвестиційного потенціалу у контексті продовольчої безпеки, Широков М. А., Нікон Д. Є., Білоус О. А. (2018)
Гальцова О. Л. - Розвиток харчової промисловості: макро-, мезо- та мікро рівні, Шмиголь Н. М. (2018)
Єфімова Г. В. - Виявлення та раннє попередження загроз в поточному управлінні підприємством (2018)
Добіжа Н. В. - Передумови формування ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2018)
Махмудов Х. З. - Напрямки імплементації стратегії сталого розвитку в аграрному секторі економіки України, Устік Т. В. (2018)
Tymoshenko M. M. - Оrganizational and economic mechanism for implementing the strategy of development of rural territories on the basis of stability (2018)
Арчибісова Д. С. - Еколого-економічна ефективність розвитку аквакультури в причорноморському регіоні України, Суслов В. С. (2018)
Барабанова Ю. Є. - Економічна оцінка стану та ефективності функціонування транспортно-логістичної системи України, Іщенко О. А., Огінська К. О. (2018)
Вєкслєр Д. М. - Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві (2018)
Кіріченко К. А. - Окремі аспекти оцінки сучасного стану землекористування в Україні (2018)
Чебанова В. П. - Розвиток теорій міграції в умовах глобалізації (2018)
Олійник О. В. - Інноваційні підходи до управління операційними витратами в рослинництві, Шевченко В. М. (2018)
Гордополов В. Ю. - Організаційне забезпечення бухгалтерського обліку толінгових операцій як специфічного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Макогон В. В. - Підходи до управління витратами сільськогосподарського підприємства крізь призму операційного важеля, Горох О. В. (2018)
Новак О. С. - Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства, Маркович Т. Г. (2018)
Чумак В. Д. - Теоретичні аспекти фінансових ризиків та управління ними, Мисник Т. Г., Зоря С. П. (2018)
Малиш І. А. - Теоретико-методичні підходи до управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств аграрного сектору економіки (2018)
Ульянченко О. В. - Сучасні тенденції та особливості розвитку молочного скотарства в Україні, Литовченко Т. В. (2018)
Гуторов О. І. - Побудова організації та основні типи організаційних структур управління, Гуторова О. О. (2018)
Антощенкова В. В. - Державне регулювання і підтримка молочної галузі в умовах євроінтеграції, Копитко О. В. (2018)
Довгаль О. В. - Особливості сучасних методологічних підходів до оцінки ресурсного потенціалу сільських територій регіону: стан та напрямки удосконалення (2018)
Іванченкова Л. В. - Моніторинг управлінської інформації в діяльності підприємств харчової промисловості (2018)
Завгородній А. В. - Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності причорноморського регіону (2018)
Загородня Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності портів України шляхом вдосконалення тарифної політики (2018)
Морозова Г. С. - Сільські території: науково-теоретичні основи сутності та сучасні проблеми їх сталого розвитку (2018)
Посилаєв В. В. - Аналіз ефективності використання землі у сільськогосподарських підприємствах, Шерстюк С. В., Посилаєва К. І. (2018)
Кухарчик О. Г. - Оптимізація перевезення вантажів при мультимодальних перевезеннях: регіональний аспект (2018)
Pogrіshchuk B. V. - Managing the financial safety of agricultural enterprises, Melnyk V. I. (2018)
Стройко Т. В. - Сучасні аспекти розвитку світового спортивного менеджменту, Карламов Р. О. (2018)
Моісєєва Н. І. - Туристичний продукт чи послуга: теоретико-методологічний базис дослідження дефініцій (2018)
Худавердієва В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні, Мерчанський В. В. (2018)
Мискін Ю. І. - Соціально-економічний розвиток держави як цільовий орієнтир державної бюджетної політики (2018)
Широков М. А. - Тенденції використання водних ресурсів України (2018)
Пахуча Е. В. - Соціальна відповідальність аграрних підприємств: сучасний стан, проблеми і тенденції розвитку, Пономарьова М. С. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Формування корпоративної культури підприємства в умовах економічної кризи (2018)
Майборода Т. М. - Теоретичні підходи до аналізу основних інструментів державного регулювання освіти (2018)
Коваленко А. О. - Cмислове поле стратегічного планування та його роль у забезпеченні сталого розвитку (2018)
Іртищева І. О. - Формування адаптивних механізмів регулювання корпоративних відносин суб’єктів господарювання: погляди крізь призму економічної безпеки України, Салюк-Кравченко О. О., Андрющенко Є. Г. (2018)
Нікон Д. Є. - Стратегічні імперативи інституційного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії (2018)
Прокопенко В. Ю. - Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід, Міщенко В. С. (2018)
Войт Д. С. - Кластерний підхід до регіонального розвитку сфери туризму, Діденко Д. Ф. (2018)
Ломоносова О. Е. - Трансформація мережі відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти України (2018)
Федорчук О. М. - Фактори підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств регіону, Протосвіцька О. І. (2018)
Крапивіна Д. А. - Тенденції розвитку національних медіа платформ в умовах кризи (2018)
Халілов А. Е. - Статистика системи обміну в регіонах (2018)
Лишенко М. О. - Особливості управління маркетинговими ризиками на підприємстві як засіб покращення маркетингової інноваційної політики, Устік Т. В. (2019)
Нестеренко С. А. - Теоретичні аспекти та методологічні підходи управління витратами (2019)
Чебанова Н. В. - Облікова політика державного сектора економіки України, Ревуцька Л. Є., Орлова В. М. (2019)
Гуторов О. І. - Логістика як науково-практичний напрямок та фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Копитко В. І. - Напрями формування системи державного регулювання розвитку аграрного сектора АПК України, Копитко О. В., Сенів Р. В. (2019)
Мельник В. І. - Регуляторна політика держави у формуванні зернових ресурсів (2019)
Погріщук Б. В. - Фінансова безпека підприємств молокопереробної галузі у забезпеченні конкурентоспроможності (2019)
Шиян Д. В. - Рівень розвитку молочного скотарства як фактор формування молокопродуктового підкомлексу в регіонах, Чумак Г. М. (2019)
Василішин С. І. - Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки, Шелудько Р. М. (2019)
Довгаль О. В. - Концептуальні засади особливостей впливу ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій регіону (2019)
Іванченкова Л. В. - Формування підсистеми внутрішньогосподарського контролю у системі управління харчовим підприємством (2019)
Крутько М. А. - Основні підходи до планування стратегій інтеграційних процесів діяльності агроформувань (2019)
Моісєєва Н. І. - Ринок туристичних послуг регіону: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації, Діденко Д. Ф. (2019)
Кухарчик О. Г. - Сутність та особливості розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень (2019)
Куцина Л. В. - Теоретичні аспекти та перші результати децентралізації (на прикладі Харківської області і Малоданилівської ОТГ), Воронкова А. А. (2019)
Халілов А. Е. - Статистика системи споживання в регіонах України (2019)
Добіжа Н. В. - Напрями активізації розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки (2019)
Зєніна-Біліченко А. С. - Методичні аспекти інноваційного та креативного проектування управлінської діяльності (2019)
Руденко М. В. - Особливості впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських підприємств (2019)
Тубальцева Н. П. - Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих, Тубальцева С. А., Тубальцев А. М. (2019)
Маркович Т. Г. - Теоретико-методологічні підходи до трансформації діючої методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників комерційних банків (2019)
Ярута М. Ю. - Удосконалення сучасного сільськогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами (2019)
Коренюк П. І. - Перспективи будівельної галузі на ринку утримання та експлуатації об’єктів нерухомості (2019)
Стегней М. І. - Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району, Іртищева І. О., Бошинда І. М. (2019)
Тельнова Г. В. - Удосконалення системи управління знаннями в промисловості України, Олійник П. О. (2019)
Зоря О. П. - Аналіз ресурсного потенціалу аграрних підприємств як складова формування та розробки стратегії їх розвитку (2019)
Котькалова-Литвин І. В. - Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку (2019)
Яцух О. О. - Методичний підхід до оцінювання рівня самофінансування сільськогосподарських підприємств (2019)
Голбан Т. Т. - Державна підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (2019)
Різниченко О. А. - Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки (2019)
Христофоров В. О. - Формування механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств, Андрющенко Є. Г. (2019)
Широков М. А. - Стратегічні напрямки державної політики у сфері сталого використання водних ресурсів (2019)
Шумінська О. Б. - Організаційний розвиток соціально-економічних систем (2019)
Гуторов А. О. - Економічний зміст інтеграції в аграрному секторі, Гуторова О. О. (2019)
Фокін О. К. - Суб'єктно-об'єктний склад системи економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств (2019)
Ульянченко О. В. - Управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора, Уманець С. В. (2019)
Крамаренко І. С. - Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання (2019)
Шевчук І. Б. - Організаційно-економічні особливості функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України, Шевчук А. В. (2019)
Мальований Б. Ю. - Концептуальні положення фінансової безпеки регіонів в умовах децентралізації (2019)
Стройко Т. В. - Стратегічні пріоритети трансформації інституціональної системи національної економіки, Муніка Н. О. (2019)
Мещеряков В. Є. - Управління витратами в умовах забезпечення ефективності виробництва (2019)
Пономарьова М. С. - Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності, Захаров І. К., Іваненко В. Є. (2019)
Підлужна О. Б. - Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку, Колос З. В. (2019)
Ульянченко О. В. - Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі, Томілін О. О., Бухало О. В., Коломієць С. А. (2019)
Нестерчук Ю. О. - Роль інтеграції в процесі забезпечення пропорційного й збалансованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу, Новицький І. В. (2019)
Мельниченко О. В. - Роль економічного аналізу в оцінці фінансової безпеки підприємства (2019)
Михайлов А. М. - Перспективи підвищення ефективності землекористування сільських територій, Гончаров В. В., Скрипченко Ф. А. (2019)
Пасемко Г. П. - Дефініції понять "організаційна" та "корпоративна" культура підприємства, Бєсєдіна Г. Є., Волошин Ю. Ю. (2019)
Сердюков К. Г. - Державна підтримка інвестицій як шлях до економічного зростання (2019)
Антощенкова В. В. - Характеристика матеріальних потоків в логістичній системі агропромислового виробництва (2019)
Довгаль О. В. - Роль соціальної інфраструктури у формуванні демографічного потенціалу сільських територій регіону (2019)
Завгородній А. В. - Роль окремих товарних груп в загальних показниках експорту Причорноморського регіону, Борисенко М. Ю. (2019)
Невлад В. Ф. - Формування ринкового механізму господарювання аграрних підприємств України, Макушок О. В., Мазур Ю. П. (2019)
Єфанов В. А. - Специфіка логістики в українських аграрних корпораціях (2019)
Колос З. В. - Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону, Підлужна О. Б. (2019)
Луцька Н. І. - Методика економічного аналізу стану об’єкту концесії підприємством-концесіонером (2019)
Машканцева С. О. - Концептуальні аспекти стратегії інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи, Омельчук К. С. (2019)
Мерчанський В. В. - Сучасний стан та розвиток сільського господарства Харківської області у контексті євроінтеграції, Худавердієва В. А. (2019)
Петров В. М. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств України збиральною технікою (2019)
Турленко Н. В. - Економічний інструментарій впливу на інвестиційні процеси сталого розвитку агробізнесу, Лагодієнко Н. В., Алєксєйчук О. О. (2019)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Історичні аспекти розвитку кооперативного руху у сільському господарстві (2019)
Швець О. В. - Безробіття в Україні: причинно-наслідковий вектор дослідження (2019)
Бондаренко-Берегович В. В. - Дослідження сучасного стану, особливостей і тенденцій розвитку економічної безпеки підприємств хлібопекарської галузі (2019)
Муніка Н. О. - Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України (2019)
Різниченко О. А. - Основні напрями формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки (2019)
Тростенюк Т. М. - Господарська діяльність державних закладів вищої освіти як об’єкт аналітичних досліджень (2019)
Уманець С. В. - Стратегічні напрями розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора (2019)
Суска А. А. - Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві, Харченко Т. М. (2019)
Багмет К. В. - Ефективність державного регулювання соціального сектора національної економіки: емпіричний аналіз (2019)
Данік Н. В. - Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні, Деркач М. А. (2019)
Мисник Т. Г. - Стан та проблеми розвитку пенсійної системи України, Гвіздзжинська І. Ю. (2019)
Посилаєва К. І. - Особливості методики перстективного економічного аналізу розвитку сільськогосподарських підприємств, Посилаєв В. В., Шерстюк С. В. (2019)
Шелудько Р. М. - Правовий аспект формування обмежень у використанні земель, Шелудько Л. В. (2019)
Усикова О. М. - Аналіз ефективності використання м’ясного кластеру в сільськогосподарській галузі (2019)
Мостова А. Д. - Стратегії продовольчої безпеки країн ЄС (2019)
Норд Г. Л. - Аналіз показників ліквідності та рентабельності промислових підприємств (2019)
Іртищева І. О. - Проблеми та перспективи розвитку ЖКГ в Україні: фінансовий аспект, Стегней М. І., Топчій О. О. (2019)
Ніценко В. С. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва та передумови економічного зростання, Мещеряков В. Є. (2019)
Гуторова О. О. - Науково-теоретичні аспекти організації та розвитку системи ведення садівництва, Гуторов О. І. (2019)
Устік Т. В. - Управління маркетинговими стратегіями та посилення умов конкурентоспроможності торгівельних підприємств, Будаков Н. О., Протащук С. С. (2019)
Кривошея Є. В. - Еволюція наукових поглядів на менеджмент підприємницької діяльності (2019)
Іртищева І. О. - Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів, Войт Д. С., Павленко Г. М., Архангельська А.-М. І. (2019)
Меліх О. О. - Особливості створення туристичного продукту в сучасних умовах, Меліх Т. Г., Арчибісова Д. С., Колодруб Ю. О. (2019)
Прокопенко В. Ю. - Сучасні проблеми розвитку кадрового забезпечення та управління персоналом підприємства, Шаповал В. П., Шовкун Л. В., Корнева Н. О. (2019)
Ульянченко О. В. - Обґрунтування важливості здійснення стратегічного управління підприємницько-комерційною діяльністю суб’єктів агробізнесу на принципах маркетингу, Єфремова Н. О. (2019)
Бойко Є. О. - Стратегічні напрямки формування економічного механізму сталого агровиробництва України (2019)
Крамаренко І. С. - Аналіз структурних трансформацій інвестиційного потенціалу: функціональний аспект, Іртищев О. С., Кльоц Ю. Ю., Кравець Л. О. (2019)
Ксендзук В. В. - Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку, Трало І. М. (2019)
Булавченко О. С. - Вплив факторів на регулювання українського ринку праці (2019)
Колесник С. В. - Оцінка можливостей розвитку кредитування підприємств АПК (2019)
Самойлик Ю. В. - Загальносвітові тенденції розвитку агропродовольчого ринку: сучасний стан, особливості та прогнози, Глущенко В. В., Український О. В. (2019)
Пасемко Г. П. - Неспроможності ринку та необхідність державного регулювання аграрних відносин, Бєсєдіна Г. Є., Чаговець О. В. (2019)
Назарова Г. В. - Вивчення ризиків і загроз кадрової безпеки та удосконалення їх класифікації, Урдуханов Р. І. (2019)
Шелудько Р. М. - Реалізація концепції та системи маркетингу на світовому ринку зерна, Друшляк І. М. (2019)
Канцедал Н. А. - Організаційно-методичні особливості документування та обліку об’єктів інноваційного походження, Пономаренко О. Г. (2019)
Мерчанський В. В. - Формування інвестиційного клімату, як запорука ефективного розвитку економіки, Худавердієва В. А. (2019)
Довгаль О. В. - Розбудова соціальної інфраструктури, як чинник розвитку демографічного потенціалу сільських територій Миколаївської області (2019)
Завгородній А. В. - Особливості розвитку та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону (2019)
Лагодієнко Н. В. - Зростання відкритості національної економіки – можливості та ризики для національного аграрного виробництва (2019)
Машканцева С. О. - Глобалізація як фактор впливу на інноваційний розвиток транспортної галузі, Омельчук К. С. (2019)
Таран О. М. - Теоретичні засади формування системи стратегічного управління організацією, Таран Ю. С., Філімонов Ю. Л. (2019)
Топчій О. О. - Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності в ЖКГ України (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського