Ульянченко О. В. - Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі, Томілін О. О., Бухало О. В., Коломієць С. А. (2019)
Нестерчук Ю. О. - Роль інтеграції в процесі забезпечення пропорційного й збалансованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу, Новицький І. В. (2019)
Мельниченко О. В. - Роль економічного аналізу в оцінці фінансової безпеки підприємства (2019)
Михайлов А. М. - Перспективи підвищення ефективності землекористування сільських територій, Гончаров В. В., Скрипченко Ф. А. (2019)
Пасемко Г. П. - Дефініції понять "організаційна" та "корпоративна" культура підприємства, Бєсєдіна Г. Є., Волошин Ю. Ю. (2019)
Сердюков К. Г. - Державна підтримка інвестицій як шлях до економічного зростання (2019)
Антощенкова В. В. - Характеристика матеріальних потоків в логістичній системі агропромислового виробництва (2019)
Довгаль О. В. - Роль соціальної інфраструктури у формуванні демографічного потенціалу сільських територій регіону (2019)
Завгородній А. В. - Роль окремих товарних груп в загальних показниках експорту Причорноморського регіону, Борисенко М. Ю. (2019)
Невлад В. Ф. - Формування ринкового механізму господарювання аграрних підприємств України, Макушок О. В., Мазур Ю. П. (2019)
Єфанов В. А. - Специфіка логістики в українських аграрних корпораціях (2019)
Колос З. В. - Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону, Підлужна О. Б. (2019)
Луцька Н. І. - Методика економічного аналізу стану об’єкту концесії підприємством-концесіонером (2019)
Машканцева С. О. - Концептуальні аспекти стратегії інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи, Омельчук К. С. (2019)
Мерчанський В. В. - Сучасний стан та розвиток сільського господарства Харківської області у контексті євроінтеграції, Худавердієва В. А. (2019)
Петров В. М. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств України збиральною технікою (2019)
Турленко Н. В. - Економічний інструментарій впливу на інвестиційні процеси сталого розвитку агробізнесу, Лагодієнко Н. В., Алєксєйчук О. О. (2019)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Історичні аспекти розвитку кооперативного руху у сільському господарстві (2019)
Швець О. В. - Безробіття в Україні: причинно-наслідковий вектор дослідження (2019)
Бондаренко-Берегович В. В. - Дослідження сучасного стану, особливостей і тенденцій розвитку економічної безпеки підприємств хлібопекарської галузі (2019)
Муніка Н. О. - Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України (2019)
Різниченко О. А. - Основні напрями формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки (2019)
Тростенюк Т. М. - Господарська діяльність державних закладів вищої освіти як об’єкт аналітичних досліджень (2019)
Уманець С. В. - Стратегічні напрями розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора (2019)
Суска А. А. - Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві, Харченко Т. М. (2019)
Багмет К. В. - Ефективність державного регулювання соціального сектора національної економіки: емпіричний аналіз (2019)
Данік Н. В. - Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні, Деркач М. А. (2019)
Мисник Т. Г. - Стан та проблеми розвитку пенсійної системи України, Гвіздзжинська І. Ю. (2019)
Посилаєва К. І. - Особливості методики перстективного економічного аналізу розвитку сільськогосподарських підприємств, Посилаєв В. В., Шерстюк С. В. (2019)
Шелудько Р. М. - Правовий аспект формування обмежень у використанні земель, Шелудько Л. В. (2019)
Усикова О. М. - Аналіз ефективності використання м’ясного кластеру в сільськогосподарській галузі (2019)
Мостова А. Д. - Стратегії продовольчої безпеки країн ЄС (2019)
Норд Г. Л. - Аналіз показників ліквідності та рентабельності промислових підприємств (2019)
Іртищева І. О. - Проблеми та перспективи розвитку ЖКГ в Україні: фінансовий аспект, Стегней М. І., Топчій О. О. (2019)
Ніценко В. С. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва та передумови економічного зростання, Мещеряков В. Є. (2019)
Гуторова О. О. - Науково-теоретичні аспекти організації та розвитку системи ведення садівництва, Гуторов О. І. (2019)
Устік Т. В. - Управління маркетинговими стратегіями та посилення умов конкурентоспроможності торгівельних підприємств, Будаков Н. О., Протащук С. С. (2019)
Кривошея Є. В. - Еволюція наукових поглядів на менеджмент підприємницької діяльності (2019)
Іртищева І. О. - Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів, Войт Д. С., Павленко Г. М., Архангельська А.-М. І. (2019)
Меліх О. О. - Особливості створення туристичного продукту в сучасних умовах, Меліх Т. Г., Арчибісова Д. С., Колодруб Ю. О. (2019)
Прокопенко В. Ю. - Сучасні проблеми розвитку кадрового забезпечення та управління персоналом підприємства, Шаповал В. П., Шовкун Л. В., Корнева Н. О. (2019)
Ульянченко О. В. - Обґрунтування важливості здійснення стратегічного управління підприємницько-комерційною діяльністю суб’єктів агробізнесу на принципах маркетингу, Єфремова Н. О. (2019)
Бойко Є. О. - Стратегічні напрямки формування економічного механізму сталого агровиробництва України (2019)
Крамаренко І. С. - Аналіз структурних трансформацій інвестиційного потенціалу: функціональний аспект, Іртищев О. С., Кльоц Ю. Ю., Кравець Л. О. (2019)
Ксендзук В. В. - Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку, Трало І. М. (2019)
Булавченко О. С. - Вплив факторів на регулювання українського ринку праці (2019)
Колесник С. В. - Оцінка можливостей розвитку кредитування підприємств АПК (2019)
Самойлик Ю. В. - Загальносвітові тенденції розвитку агропродовольчого ринку: сучасний стан, особливості та прогнози, Глущенко В. В., Український О. В. (2019)
Пасемко Г. П. - Неспроможності ринку та необхідність державного регулювання аграрних відносин, Бєсєдіна Г. Є., Чаговець О. В. (2019)
Назарова Г. В. - Вивчення ризиків і загроз кадрової безпеки та удосконалення їх класифікації, Урдуханов Р. І. (2019)
Шелудько Р. М. - Реалізація концепції та системи маркетингу на світовому ринку зерна, Друшляк І. М. (2019)
Канцедал Н. А. - Організаційно-методичні особливості документування та обліку об’єктів інноваційного походження, Пономаренко О. Г. (2019)
Мерчанський В. В. - Формування інвестиційного клімату, як запорука ефективного розвитку економіки, Худавердієва В. А. (2019)
Довгаль О. В. - Розбудова соціальної інфраструктури, як чинник розвитку демографічного потенціалу сільських територій Миколаївської області (2019)
Завгородній А. В. - Особливості розвитку та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону (2019)
Лагодієнко Н. В. - Зростання відкритості національної економіки – можливості та ризики для національного аграрного виробництва (2019)
Машканцева С. О. - Глобалізація як фактор впливу на інноваційний розвиток транспортної галузі, Омельчук К. С. (2019)
Таран О. М. - Теоретичні засади формування системи стратегічного управління організацією, Таран Ю. С., Філімонов Ю. Л. (2019)
Топчій О. О. - Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності в ЖКГ України (2019)
Чумак В. Д. - Оцінка неплатоспроможності підприємств при загрозі банкрутства, Дорошенко О. О., Кіріченко Н. О. (2019)
Швець О. В. - Стратегічні пріоритети регулювання розвитку безробіття: національний та регіональний вимір (2019)
Алєксєйчук О. О. - Інвестиційні ризики регіональної агропродовольчої сфери (2019)
Шестакова Ю. В. - Системний підхід у фінансовому стимулюванні інноваційного розвитку в аграрній сфері (2019)
Меліх О. О. - Туризм як фасилітатор розвитку аквакультури Причорноморських регіонів України, Іртищева І. О., Арчибісова Д. С., Суслов В. С. (2019)
Іртищева І. О. - Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації, Стегней М. І., Войт Д. С., Павленко Г. М. (2019)
Турленко Н. В. - Особливості розвитку інвестиційного механізму структурних трансформацій агросфери регіону (2019)
Яценко О. М. - Досвід України у розв'язанні міжнародних торговельно-економічних суперечок в рамках СОТ, Ускова Д. С. (2019)
Коренюк П. І. - Аналіз та оцінка іноземного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності, Усикова О. М. (2019)
Сьомич М. І. - Управління організаційно-правової безпекою суб'єктів аграрного бізнесу в контексті теорії зацікавлених сторін (2019)
Власенко Т. А. - Механізм управління стратегічними змінами підприємства: обґрунтування методів та роль зацікавлених сторін (2019)
Стройко Т. В. - Стратегічні аспекти державної підтримки працевлаштування через призму гендерної рівності, Юшкова К. С. (2019)
Булавченко О. С. - Особливості формування балансової моделі державного регулювання функціонування ринку праці (2019)
Копань Т. М. - Маркетингові дослідження розвитку ринку фіксованого зв'язку в Україні (2019)
Ярута М. Ю. - Ринок земель сільськогосподарського призначення сучасної Франції у проекції для України (2019)
Яровий Г. І. - Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні, Романова Т. А., Романов О. В., Пономарьова М. С., Брагін О. М., Свиридова Л. А., Куц О. В. (2019)
Kazarezov A. - Forecasting the strategic development of the ukrainian port industry, Barabanova Y., Ishchenko O., Kletsov Y. (2019)
Бойко Є. О. - Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства, Сергійчук С. І., Терлецька А. М. (2019)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення експортного потенціалу лісового сектору України на основі передового іноземного досвіду (2019)
Крамаренко І. С. - Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект, Сєнкевич О. Ф., Андрющенко Є. Г., Прокопенко Н. О., Кльоц Ю. Ю. (2019)
Марчук Ю. М. - Фінансування лісового господарства: регіональні особливості (2019)
Меліх Т. Г. - Тенденції розвитку туристичної сфери регіону, Гришина Н. В., Огінська К. О. (2019)
Богатирьов К. О. - Ментально-культурні аспекти євроінтеграційних процесів крізь призму українських реалій, Бабкова-Пилипенко Н. П., Сіренко І. В., Назрієва З. Т. (2019)
Пономарьова М. С. - Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо–, мікро - рівні, Аксьонова О. В. (2019)
Махмудова І. В. - Тенденції розвитку підприємств молочного скотарства в Україні (2019)
Коренюк П. І. - Формування ринкових підходів до інтелектуальної власності у контексті інноваційної діяльності, Усикова О. М. (2019)
Пасемко Г. П. - Виробництво органічної продукції як перспектива розвитку аграрного сектору економіки, Бага Л. Г. (2019)
Рожков А. О. - Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ "Лучисте-2а" Веселівського району Запорізької області, Романова Т. А., Романов О. В., Брагін О. М., Пономарьова М. С., Ларченко М. І. (2019)
Стегней М. І. - Роль спортивно-оздоровчої діяльності в умовах сталого розвитку, Богатирьов К. О., Бошинда І. М., Бошинда І. М. (2019)
Чебанова Н. В. - Політика структурних трансформацій діяльності промислових підприємств (2019)
Юхименко-Назарук І. А. - Природний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку, Сьомак О. М. (2019)
Дибач І. Л. - Теоретико-методичні аспекти формування стандартів корпоративного управління (2019)
Карпенко В. В. - Формування податкових надходжень бюджету України в аспекті надання споживачам публічної економічної інформації офіційними державними органами (2019)
Максименко Я. А. - Ефективність функціонування економічних суб’єктів на мікро- і макрорівнях, Дяченко Т. А. (2019)
Melikh O. - Оrganizational and economic foundations of gastronomic tourism development in the context of aquaculture enhancement: regional, national and world trends, Voit D., Melikh T., Archybisova D. (2019)
Пономарьова М. С. - Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва, Мещеряков В. Є., Романова Т. А. (2019)
Обруч Г. В. - Концептуальні положення інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту (2019)
Перепелюкова О. В. - Дослідження теоретичних підходів до визначення складових інформаційних систем регіону в аспекті розвитку міжрегіонального співробітництва (2019)
Варданян А. А. - Основні засади державного регулювання інноваційного розвитку (2019)
Крамаренко І. С. - Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи (2019)
Вєкслєр Д. М. - Види конкурентних стратегій і шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (2019)
Гуторова О. О. - Особливості та фактори підвищення ефективності виробництва продукції садівництва, Фастівець Д. Л. (2019)
Михайлов М. С. - Наукові підходи щодо стратегічного управління інноваційними процесами: регіональні та національні особливості, Сєнкевич О. Ф., Кім В. О., Прокопенко Н. О., Кльоц Ю. Ю. (2019)
Топчій О. О. - Завдання та пріоритети реформування житлово-комунального господарства на засадах сталого розвитку (2019)
Резнік Н. П. - Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства, Костиляну В. А. (2019)
Копань Т. М. - Особливості маркетингу в телекомунікації (2019)
Малиш І. А. - Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору (2019)
Широкопояс О. Ю. - Консалтингові послуги в сфері фінансово-економічної безпеки як об’єкт бухгалтерського обліку, Савіцький В. В. (2019)
Аксьонова О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку агробізнесу (2019)
Гуторов О. І. - Теоретико-методологічні засади розвитку та інституціонального забезпечення трансформації земельних відносин в Україні, Ковалів О. І. (2019)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення целюлозно-паперових виробництв в контексті нарощення експортного потенціалу лісового сектора України: еколого-економічний вимір (2019)
Дьоміна В. М. - Числові моделі опису реальності, які дозволяють обробку великих обсягів даних за умов зростання їх невизначеності при управлінні регіоном, Побіженко І. О., Білова Т. Г., Дьоміна Т. О. (2019)
Заставний Ю. Б. - Органічне сільськогосподарське виробництво: інституціональні засади формування системи фінансово-економічного регулювання (2019)
Копитко В. І. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку регіональних ринків молокa, Копитко О. В. (2019)
Мельник В. І. - Сучасні напрями удосконалення діяльності плодопереробних підприємств України, Погріщук О. Б. (2019)
Поважний О. С. - Державне регулювання процесів забезпечення національних інтересів у митній політиці України (2019)
Таран О. М. - Формування системи ризикозахищеності галузі сільського господарства, Кудряшова С. В. (2019)
Жибак М. М. - Система показників аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2019)
Погріщук Б. В. - Екологічні засади розвитку аграрної економіки у концепції сталого розвитку (2019)
Резнік Н. П. - Теоретичні та методичні основи ключових показників діяльності сільськогосподарського підприємства, Подолянко І. П. (2019)
Білоусько Т. Ю. - Правові засади менеджменту якості та безпеки використання сільськогосподарської сировини і продуктів харчування в Україні в процесі євроінтеграції, Шовкун Л. В., Білоусько Р. С. (2019)
Турлакова С. С. - Методология моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях (2019)
Черчата А. О. - Управління персоналом на підприємствах харчової промисловості, Тарасова Т. О. (2019)
Лучечко Ю. М. - Формування інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини на засадах публічно-приватного партнерства (2019)
Мельник І. М. - Понятійно-категоріальний апарат в сфері лісового господарства (2019)
Салогуб І. І. - Пріоритетні напрями розвитку кредитування в аграрному секторі (2019)
Горошкова Л. А. - Логістичне моделювання та управління корпоративною соціальною відповідальністю, Кутик В. В. (2019)
Бойко Є. О. - Адаптація світового досвіду ресурсозбереження в умовах імплементації аграрного розвитку України в глобальні економічні системи (2019)
Лагодієнко Н. В. - Ефект мультиплікатора-акселератора та об’єм внутрішнього ринку для забезпечення планового приросту аграрного виробництва (2019)
Машканцева С. О. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування транспортної галузі регіону (2019)
Підлужна О. Б. - Конкурентостійкість підприємств: ознаки та умови виникнення, Федуняк І. О. (2019)
Турленко Н. В. - Індикатори розвитку регіональної агросфери в управлінні розвитком її інвестиційної діяльності (2019)
Чебанова О. П. - Гнучкі методи управління проектами, як інструмент керування (2019)
Чернега І. І. - Стратегічні аспекти формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки (2019)
Швець О. В. - Сучасна структура зайнятості населення - як наслідок ринкових трансформацій (2019)
Барабанова Ю. Є. - Сучасний стан логістичного менеджменту України: міжрегіональні асиметрії (2019)
Кустов В. П. - Теоретико-практичні підходи до управління торгівлею біржовими товарами (2019)
Проданова Л. В. - Особливості розвитку інформаційного бізнесу та підприємництва в Україні, Шерстюкова К. Ю. (2019)
Термоса І. О. - Аспекти соціально-економічного захисту населення в умовах сталого розвитку, Зігун В. О. (2019)
Макух О. І. - Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства (2019)
Бленда Н. О. - Оцінка сучасного стану продовольчого ринку України (2019)
Резнік Н. П. - Особливості інструментів прискорення розвитку виробництва біопалива підприємствами АПК, Гаврилюк Ю. Г. (2019)
Сербіненко Н. В. - Менеджмент технологій формування конкурентних переваг імпортної продукції продуктового ритейлу, Головань О. О., Олійник О. М. (2019)
Кочин Т. М. - Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту (2019)
Калашнікова Т. В. - Прогнозування ринку альтернативної енергії в Україні, Супрун Д. Є. (2019)
Калина Т. Є. - Еколого-економічні аспекти використання земельно-ресурсного потенціалу рекреаційних територій міських агломерацій, Шушулков С. Д. (2019)
Вітковський Ю. П. - Методологічні та методичні прийоми і підходи управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу (2019)
Колос З. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві Тернопільщини (2019)
Матвєєв П. М. - Типологія та архітектоніка механізмів управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2019)
Орел А. М. - Розробка методичного підходу до оцінювання конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу (2019)
Batsenko L. - Human potential management: a practical approach, Yuan Yu., Halenin R. (2019)
Томілін О. О. - Соціально-відповідальний маркетинг у контексті інтеграції бізнесу та суспільства, Лядський І. К. (2019)
Стегней М. І. - Економічна оцінка функціонування логістичної інфраструктури водного транспорту України, Герзанич В. М., Архангельська А.-М. І., Бошинда І. М. (2019)
Томілін О. О. - Застосування інноваційних технологій в аграрному підприємництві, Томенко Д. В. (2019)
Іртищева І. О. - Макроекономічні аспекти розвитку індустрії туризму в Україні та особливості їх регулювання, Тубальцева Н. П., Сіренко І. В., Селіванов Є. О., Шарова Є. В. (2019)
Шарко І. О. - Інноваційність національної системи землекористування, Ярута М. Ю. (2019)
Назарова Г. В. - Інноваційні процеси на ринку освітніх послуг, Дибач І. Л. (2019)
Moskalenko A. - Specialization as a factor for efficiency forming in dairy farming, Kolosha V. (2019)
Дяченко Т. О. - Місце і роль комунікацій у системі менеджменту організацій, Франовська В. О. (2020)
Ємельянова Л. О. - Кореляційний аналіз динаміки фондових індексів країн світу та України (2020)
Чмерук Г. Г. - Цифровізація – тренд світового розвитку, який визначає розвиток економіки і суспільства (2020)
Колокольчикова І. В. - Ефективність збутової діяльності та місткість ринку плодово-ягідної продукції півдня України (2020)
Черкашина Т. С. - Особливості дії еколого-економічної кривої Кузнеця в країнах Вишеградської групи (2020)
Бєлова Т. Г. - Маркетингова стійкість підприємства в ринковому середовищі та показники її оцінювання, Фільченкова Я. К. (2020)
Герaсимчук О. В. - Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства (2020)
Дашко І. М. - Практика прогнозування показників діяльності підприємства щодо забезпечення конкурентоспроможності (2020)
Завідна Л. Д. - Концепція управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства (2020)
Кобченко А. А. - Сучасний стан розвитку підприємств туристичної галузі України (2020)
Ковальова О. М. - Роль нормування праці в системі управління трудовим потенціалом (2020)
Коптєва Г. М. - Особливості формування методичного інструментарію оцінки економічної безпеки бізнес-процесів торговельних підприємств (2020)
Коробка С. В. - Теоретичні аспекти операційного менеджменту малих підприємств (2020)
Смолич Д. В. - Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання, Тимошук І. В. (2020)
Харченко М. В. - Транспортно-логістична інфраструктура та її місце в соціально-економічній системі підприємств України (2020)
Євсєєва О. О. - Концептуальні підходи до формування освітньо-професійної програми (на прикладі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"), Підопригора І. В. (2020)
Кочин Т. М. - Сучасний стан аудиту в Україні та напрями розвитку аудиту якості фінансової звітності (2020)
Мацьків Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції в аграрному бізнесі, Ціцька Н. Є., Мирончук З. П. (2020)
Мельник І. М. - Економічний аналіз ефективності використання лісових ресурсів (2020)
Савіцька С. І. - Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в Україні (2020)
Сьомак О. М. - Аналіз експорту та імпорту добувної галузі України (2020)
Широкопояс О. Ю. - Відображення послуг у сфері безпеки бізнесу на рахунках бухгалтерського обліку та звітності (2020)
Яремчук І. М. - Сучасний розвиток рахункової палати України (2020)
Шумська С. С. - Капіталізація економіки через призму теорій капіталу та моделей ендогенного зростання (2020)
Вихідні відомості (2020)
Baklytskyi I. - Peculiarities of hierarchy of psychology students’ learning motives (2017)
Галецька І. - Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання, Гунько О. (2017)
Горбаль І. - Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів, Кравчук А. (2017)
Грабовська С. - Культурний капітал як психологічний феномен: методологічні аспекти емпіричного вимірювання (2017)
Жигайло Н. - Особливості готовності осіб похилого віку до засвоєння вікових змін, Хомік Х. (2017)
Квас О. - С. В. Балей – творець напрямів в польсько-українській гуманістиці ХХ століття (2017)
Кікінежді О. - Психологічні детермінанти ґендерного самовизначнггя особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства (2017)
Кочергіна І. - Психологічне насильство над жінкою: причини і наслідки (2017)
Левус Н. - Етнічні авто- та гетеро стереотипи у підлітковому віці, Трофимлюк А. (2017)
Макаренко С. - Формування професійно-психологічних якостей у діяльності практичного психолога (2017)
Partyko T. - Key personalitu psychhhic defense mechanisms in early and late adulthood, Iesyp M. (2017)
Рибак О. - Цінності та ціннісні орієнтації, їхнє значення у розвитку особистості (2017)
Сеник О. - Емпіричне дослідження збалансованої часової перспективи студентів (2017)
Стельмах О. - Структурно-змістові компоненти професійної я-концепції майбутніх рятівників (2017)
Стець В. - Особливості роботи психолога з військовослужбовцями-учасниками бойових дій (2017)
Штепа О. - Ресурсний стан: психологічний аналіз та інтерпретація (2017)
Гапон Н. - Мовлення та комунікація у руслі пост-структуралістських досліджень ґендеру (2018)
Грабовська С. - Схильність до заздрості у студентів, Кіт О. (2018)
Гребінь Н. - Психологічне маніпулювання у міжособистісній взаємодії у ракурсі суб’єктно-вчинкового підходу (2018)
Гупаловська В. - Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові (2018)
Дідковська Л. - Соціально-психологічна адаптованість і стратегії копінг-поведінки дітей трудових мігрантів: статевий аспект (2018)
Klimans’ka M. - Psychological peculiarities of using humour by teachers (2018)
Кочергіна І. - Емоційна саморегуляція жінок, які зазнали психологічного насильства в родині (2018)
Кузьмин С. - Природа та процесуальність емпатії, Петровська І. (2018)
Михальчишин Г. - Психологічний аналіз уявлень про щастя та його переживання особами юнацького віку (2018)
Павлюк Я. - Часова перспектива як предиспозиція академічної мотивації студентів, Галецька І., Сеник О. (2018)
Партико Т. - Уявлення старшокласників про стосунки з батьком і ризики віктимізації, Голець О. (2018)
Partyko T. - Attitude to oneself and one’s life path in persons with clearly manifested predisposition to psychological personality defense in early adulthood (2018)
Rybak O. - Тheoretical basis of cultural value orientatіons (2018)
Сазонова О. - Особливості прийняття рішень мотивованих на досягнення успіху осіб (2018)
Штепа О. - Принципи ресурсно-спрямованої концепції навчання (2018)
Агапова А. І. - Управління антикризовими заходами ПАТ "Укрзалізниця", Кривда О. В. (2020)
Калініченко Л. Л. - Процедура формування комунікативної політики підприємства зі стейкхолдерами, Смачило В. В., Попович Д. В., Авдієвська О. В. (2020)
Микитенко В. В. - Інформаційно-методичні аспекти розбудови платформ просторового управління природними активами в ресурсних обмеженнях, Драган І. В. (2020)
Корсікова Н. М. - Роль менеджера у розвитку потенціалу сучасного працівника, Козак К. Б. (2020)
Орлова К. Є. - Визначення категоріального апарату маркетинг-менеджменту, Мельник Т. Ю. (2020)
Ambarchian V. S. - Cash flow hedges using interest rate swaps: accounting under IFRS (2020)
Грицишен Д. О. - Попередній аудит як запорука ефективного управління публічними коштами та іншим майном, що перебуває у державній власності, Свірко С. В., Яремчук І. М. (2020)
Замула І. В. - Підходи до оптимізації ефективності природоохоронних заходів у лісовому господарстві, Танасієва М. М., Травін В. В. (2020)
Сотник А. А. - Організація комплексного дослідження ефективності господарської діяльності підприємства (2020)
Іванюта В. В. - Забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні як напрям державного впливу (2020)
Крикун О. Д. - Стан та перспективи кадрового забезпечення ринку приватної медицини в Україні (2020)
Криницька О. О. - Значення теоретичної спадщини М. Д. Кондратьєва у державному регулюванні економіки, Ткачук Т. І. (2020)
Петрик С. М. - Форми реалізації проєктів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я (2020)
Петрів І. М. - Удосконалення механізмів реалізації функцій Конституційного Суду України як органу державної влади з особливим статусом, Бальців Ю. Ю. (2020)
Псюк М. О. - Пріоритети державної політики в напрямі розвитку міжнародної кооперації в аерокосмічній галузі (2020)
Сергієнко Л. В. - Напрями трансформації системи публічного управління в умовах урбанізаційних змін, Новосьолов І. В. (2020)
Бондаревська О. М. - Ідентифікація впливу бюджетної децентралізації на економічну безпеку регіону (2020)
Джурук Н. І. - Класифікація фінансових посередників та їх роль на фінансових ринках (2020)
Свистун А. О. - Порівняльний аналіз державних банків розвитку Індії та Китаю (2020)
Frolov S. M. - Methodical approach to consideration of the financial system of Ukraine and its restructuring in crisis conditions, Shukairi F. B., Kozmenko Ye. S. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Шатненко К. О. - Нова індустріалізація як умова сталого розвитку економіки України (2020)
Бестужева С. В. - Формування та реалізація міжнародної інвестиційної стратегії підприємства: методичний аспект, Козуб В. О. (2020)
Гаєвська Л. М. - Аналіз деяких фінансових показників транснаціональної корпорації The Coca-Cola Company в Україні (на прикладі ТОВ "Кока-Кола Україна Лімітед"), Райчева А. О. (2020)
Goncharenko N. - Mechanisms of state support for innovation in the PRC in the context of its innovative development, Gamarli R. (2020)
Безугла Л. С. - Маркетинговий аналіз плодоовочевого ринку в контексті виробництва біологічно цінних харчових продуктів (2020)
Булик О. Б. - Особливості маркування органічної продукції в Україні (2020)
Калініченко З. Д. - Економічний потенціал та посилення лідерських позицій країни у зовнішній політиці України (2020)
Мороз О. С. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року (2020)
Стеблюк Н. Ф. - Економічна сутність маркетингового управління в системі вищої освіти (2020)
Халіна В. Ю. - Публічні екозакупівлі: організаційно-економічні засади впровадження та здійснення, Буцький В. О., Крицька К. С. (2020)
Балацька Н. Ю. - Методичний підхід до визначення напряму розвитку підприємства ресторанного бізнесу (2020)
Бєляєв С. В. - Підходи до проведення енергоаудиту будівель як складника енергоефективного проєкту, Бєляєва Н. С. (2020)
Бородіна О. М. - Вплив інноваційних процесів на діяльність сучасного підприємства, Уваровський Р. Д. (2020)
Братко О. С. - Сучасні тренди українського брендингу, Блажей І. О., Пеляк Г. П. (2020)
Величко В. А. - Розроблення заходів зростання ефективності взаємодії зі стейкхолдерами будівельних підприємств (2020)
Волинець І. Г. - Удосконалення формування виробничих стратегій діяльності підприємства, Скорук О. В. (2020)
Герасимова В. О. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та фактори впливу в сучасних умовах, Рєзанов Е. О. (2020)
Гудзь О. І. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства за матеріалами системи ProZorro (на прикладі ТОВ "Акваполімер Інжиніринг"), Панченко А. В. (2020)
Дончак Л. Г. - Механізм формування системи управління персоналом на торговельному підприємстві, Добіжа В. В., Шкварук Д. Г. (2020)
Завідна Л. Д. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства готельного господарства (2020)
Остапенко Я. О. - Чинники впливу на формування доходу підприємства: обліково-аналітичний аспект, Морозовський П. А. (2020)
Сова О. Ю. - Управлінські аспекти формування проєктної команди, Лукашенко В. В. (2020)
Ткаченко В. В. - Основні показники оцінки землі як невід’ємний складник земельної реформи в Україні (2020)
Устіловська А. С. - Управління поведінкою персоналу в системах масового обслуговування автотранспортних підприємств шляхом використання персонал-технологій (2020)
Хромушина Л. А. - Аналіз зовнішнього середовища в процесі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2020)
Юдіна О. І. - Оцінка ступеня стійкого економічного зростання підприємства готельно-ресторанного господарства на основі індикаторів динамічного розвитку факторів виробництва (2020)
Бакалінська А. О. - Концептуальні основи економічної діагностики регіонального розвитку (2020)
Грибіненко О. М. - Розвиток інституційного середовища міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах (2020)
Козій Н. С. - Інфраструктура фінансового ринку України в умовах цифрової економіки, Синиця О. О. (2020)
Слинько М. Ю. - Кооперація як інструмент економічного розвитку сільських територій Черкаського регіону (2020)
Wen Mingming - Territorial development of land use in the region: experience of coastal regions of China, Mamonov K., Kondratyuk I. (2020)
Богомолова К. С. - Наслідки впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток суспільства і держави в умовах глобалізації, Смігунова О. В., Колпаченко Н. М. (2020)
Василик А. В. - Особливості та профілактика професійного вигорання менеджерів із персоналу, Смалійчук Г. В., Головко А. А. (2020)
Шепель Т. В. - Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів України та механізм їх регулювання, Наконечна В. І. (2020)
Алексеєнко Л. М. - Державне регулювання банківського бізнесу в умовах модернізації фінансового ринку (2020)
Джусов О. А. - Поточний стан, проблеми та перспективи розвитку платіжних систем в Україні, Піляк О. І. (2020)
Левкіський І. Б. - Методи бюджетного планування місцевих фінансів (2020)
Мандра Н. Г. - Необхідність цифрових технологій у бізнес-процесах страховиків, Лактiонова О. Ю. (2020)
Павленко О. П. - Методологічні аспекти формування страхових фондів аграрних підприємств (2020)
Буднік І. В. - Визначення справедливої вартості нематеріальних активів у контексті розвитку сучасного підприємства (2020)
Дикий А. П. - Оцінка сучасного стану організації та методики економічного аналізу діяльності підприємств з видобування корисних копалин та розробки кар’єрів, Сьомак О. М. (2020)
Лебедевич С. І. - Концепція облікового забезпечення оптимізації управління об’єднаними територіальними громадами України, Клим Н. М., Плекан М. В. (2020)
Поліщук О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами в аграрних підприємствах України (2020)
Ткаченко О. С. - Особливості обліку основних засобів у програмі "Турбо Бухгалтер 6.7 Проф" на вітчизняних підприємствах (2020)
Трачова Д. М. - Вплив амортизаційної і податкової політики на організацію обліку капітальних інвестицій, Сахно Л. А., Демчук О. М. (2020)
Шинкаренко А. В. - Інформаційне забезпечення та облікове відображення інноваційної діяльності підприємства, Костенко В. Г. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Буняк Н. М. - Особливості дифузії інновацій в умовах глобалізації інноваційних процесів (2020)
Дугінець Г. В. - Кризи в світовій економіці та банкрутство: паритет взаємозв’язку (2020)
Каховська О. В. - Формування інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання в національній економіці: теоретичний аспект, Зюзя А. О. (2020)
Квак М. В. - Детермінанти формування траєкторії інноваційного розвитку держави в сучасному економічному просторі (2020)
Куцай Н. С. - Особливості розробки бізнес-планування створення нового автосалону автомобілів з пробігом в Україні, Дубицький О. С., Онищук В. П. (2020)
Матвєєв П. М. - Концептуальні підходи до побудови механізмів відтворення ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору (2020)
Дзюбинська О. В. - Ресурсний потенціал регіону та його характеристика (2020)
Коркуна О. І. - Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад, Никига О. В., Підвальна О. Г. (2020)
Ползікова Г. В. - Аналіз соціально-економічного стану дніпропетровської області як частина розвитку економічної системи України, Андрусяк О. О., Жара А. М. (2020)
Кемарська Л. Г. - Облік виробництва та реалізації продукції підприємствами ІТ-галузі (2020)
Ковальчук В. В. - Реалізація суспільних послуг на основі концесії: проблеми інформаційного забезпечення, Крикун О. Д., Петрик С. М. (2020)
Сьомак О. М. - Ідентифікація інформаційних запитів зацікавлених сторін в діяльності підприємств з видобування корисних копалин та розробки кар’єрів як основа розвитку економічного аналізу (2020)
Морозова С. А. - Інноваційна центро-периферійність розвитку країн ЄС та України, Орловська Ю. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Успішний в науці, в галузі лідер (2020)
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет відвідав Київський національний університет технологій та дизайну (2020)
Кафедрі бізнес-економіки та туризму 90 років (2020)
2-га Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" (2020)
Нитка зшиває не лише тканини (2020)
Підсумки IХ Міжнародної науково-практичної конференції "Енергоефективний університет" (2020)
Університет показав себе антикризовим центром (2020)
Єліна Т. В. - Розробка жіночих панчіх з жакардовим візерунком, Дзикович Т. А., Галавська Л. Є., Дмитренко Т. М. (2020)
Чертенко Л. П. - Розробка формувальної колодки для виготовлення взуття для кінного спорту (2020)
Мойсеєнко С. І. - Термічний опір хутряного одягу, Донченко С. В., Кулішова А. І. (2020)
Снєжкін Ю. Ф. - Теплонасосні технології низькотемпературного сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми, Пазюк В. М., Петрова Ж. О. (2020)
Мельник Л. І. - Композиційний матеріал на основі андезиту Закарпаття, Черняк Л. П., Козловець О. В. (2020)
Собченко В. В. - Трепел як основа одержання геополімерного матеріалу, Жайворонок В. А., Собченко Г. О. (2020)
Недбайло О. М. - Технологічні властивості пористого бетону автоклавного та неавтоклавного твердіння, Чернишин О. Г. (2020)
Недбайло О. М. - Технологічні властивості глинистих сировинних матеріалів, Чернишин О. Г. (2020)
Воронін Л. Г. - Математичне моделювання видалення вологи з гранули (2020)
Пономаренко С. М. - Термопружні властивості нанокомпозитів хлоропренового каучуку з монтморилонітом (2020)
Блочно-модульна станція теплозабезпечення серії "Кон-Тел" (2020)
Підлоговий водяний конвектор з природною конвекцією серії "Піраміда" (2020)
Конвективно-радіаційна Українська піраміда "Кон-Тел" (2020)
Мобільна електрична екопіч серії "Кон-Тел" (2020)
Горняк О. В. - Кредитне та кількісне пом’якшення в системі монетарного регулювання в умовах глобальної нестабільності: досвід розвинених країн, Ломачинська І. А., Мумладзе А. О. (2020)
Громова Т. М. - Сталий економічний розвиток міст і регіонів: проблеми та перспективи (2020)
Клименко Л. В. - Еволюція теорій економічного розвитку підприємств у сучасному вимірі концепцій управління, Халахур Ю. Л., Длугоборська Л. В. (2020)
Богородицька Г. Є. - Зовнішньоекономічні відносини України та країн Близького Сходу, Гриценко А. В., Войтов С. Г. (2020)
Булкот О. В. - Міжнародна інвестиційна діяльність ТНК в умовах викликів цифрової економіки (2020)
Кобилянська Л. М. - До питань розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації, Каїра Л. Г. (2020)
Кордзая Н. Р. - Міжнародний досвід управління якістю та безпечністю харчової продукції (2020)
Король М. М. - Еволюція банківської системи Європейського Союзу (2020)
Кудирко Л. П. - Модернізація маркетингових комунікацій компаній в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства, Ніколаєць О. Ю. (2020)
Окорський В. П. - Інвестиційні механізми реінжинірингу зрошувальних систем: проблеми та шляхи їх вирішення (2020)
Туролєв Г. О. - Концепції міжнародного бізнесу у теоретичному дискурсі процесів офшоризації економічної діяльності (2020)
Чужиков В. І. - Сегментація ринку медичних інструментів у ЄС, Мовсесян А. С. (2020)
Єльнікова Ю. В. - Оцінювання інвестиційного розриву у фінансуванні цілей сталого розвитку (2020)
Мірзоєва Т. В. - Пріоритети нішової диверсифікації як ефективної конкурентної стратегії розвитку лікарського рослинництва (2020)
Никончук В. М. - Державна підтримка організації наукових досліджень в національній економіці України (2020)
Ремзіна Н. А. - Методичні засади формування інституціонального забезпечення розвитку постійних пристроїв транспортних систем України (2020)
Царук Д. С. - Аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємств молокопереробної галузі України (2020)
Чикало І. В. - Формування спроможної освітньої мережі об’єднаних територіальних громад регіону в умовах децентралізації (2020)
Балан В. Г. - Стратегічний аналіз зовнішнього оточення підприємства з використанням нечітких даних (2020)
Бортнік А. М. - Моделювання бізнес-архітектури підприємства (2020)
Гавриш О. М. - Бізнес-планування та його роль в стратегічному розвитку підприємств зв’язку, Федюнін С. А., Мартиненко М. О. (2020)
Дядик Т. В. - Брендинг та інтернет-брендинг – найважливіші інструменти формування бренду підприємства (2020)
Євтушенко Н. О. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект, Дрокіна Н. І., Савенко Н. В. (2020)
Значек Р. Р. - Дослідження номенклатури та асортименту підприємства ПрАТ "Безлюдівський м’ясокомбінат", Соколюк К. Ю., Мунтян І. В. (2020)
Корж Н. В. - Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь, Онищук Н. В. (2020)
Лопатка К. А. - Математичне моделювання, як метод дослідження факторів, що впливають на економічну безпеку підприємства (2020)
Решетнікова О. В. - Роль логістичного менеджменту та маркетингу у сфері надання логістичних послуг, Даниленко В. І., Боровик Т. В. (2020)
Скляр Є. В. - Процесний підхід до управління підприємством в контексті антикризового розвитку, Ксенофонтова А. Ю. (2020)
Соколюк Г. О. - Структурно-динамічний аналіз розвитку підприємств промислового сектора економіки України (2020)
Халіна В. Ю. - Транспарентність діяльності будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів, Сироватський О. А. (2020)
Швиданенко О. А. - Формування мережевої бізнес-моделі в процесі інтегрованого розвитку підприємства, Бойченко К. С. (2020)
Комліченко О. О. - Інвестиційна привабливість галузей економічної діяльності регіону (2020)
Швед А. Б. - Перспективні напрями формування стратегії управління економічним розвитком Харківського регіону (2020)
Зуб М. Я. - Особливості сучасної китайської моделі ринку праці та його інфраструктури (2020)
Біловус Т. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності на ринку цінних паперів в Україні (2020)
Завадська Д. В. - Особливості організації процесу кредитування інноваційних проектів сільськогосподарських підприємств (2020)
Огородник В. О. - Особливості здійснення банківської інвестиційної діяльності в Україні (2020)
Назарова Г. Б. - Облікові процедури формування фінансових результатів: сучасний стан та напрями їх вдосконалення, Кононенко Л. В., Калашнікова А. К. (2020)
Савран Н. В. - Ринок інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2020)
Хома І. Б. - Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля (2020)
Вихідні відомості (2020)
Аппельт Г. В. - Види туризму у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії (2020)
Чабаров В. О. - Впровадження механізму просування товарів на міжнародних ринках національними виробниками, Черевата Т. М., Євтушок О. В. (2020)
Шиманська К. В. - Аналіз стану інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу України в умовах євроінтеграції, Каленчук Л. В. (2020)
Гарькава В. Ф. - Еволюція наукових поглядів на сутність процесу забезпечення економічної безпеки (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в умовах пандемії та економічної кризи (2020)
Бойко О. С. - Сучасний стан підприємств олійно-жирової промисловості Україні, Гейко Л. М. (2020)
Живець А. М. - Особливості застосування збалансованої системи показників в управлінні витратами економічних та інженерних служб підприємств, Наконечна В. І. (2020)
Іванченко В. О. - Маркетингові інформаційні системи підприємств в умовах зростання підприємницьких ризиків (2020)
Коптєва Г. М. - Організаційне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі (2020)
Краснодєд Т. Л. - Економіка малого підприємства на ринку нафтопереробних продуктів у короткостроковому періоді, Бакіна Т. В. (2020)
Стратійчук В. М. - Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України: тенденції розвитку та фактори впливу (2020)
Горобченко Д. В. - Теоретические модели анализа эколого-экономического развития, Вороненко В. И. (2020)
Фатюха Н. Г. - Проблеми бідності в Україні, Здорова К. О. (2020)
Вовчак О. Д. - Фінансовий моніторинг ризиків як інструмент фінансового оздоровлення банків, Стаднійчук Р. В. (2020)
Плескун І. В. - Аналіз змінності ефективності ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу (2020)
Ушакова О. А. - Управління відсотковим ризиком у системі банківського ризик-менеджменту, Гарбарук А. Б. (2020)
Кононенко Л. В. - Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність, Назарова Г. Б. (2020)
Савіцький В. В. - Господарська діяльність аудиторської компанії як об’єкт економічного аналізу (2020)
Тростенюк Т. М. - Класифікація витрат державних закладів вищої освіти для підсистеми управлінського обліку (2020)
Широкопояс О. Ю. - Організація ведення бухгалтерського обліку послуги у сфері безпеки бізнесу (2020)
Яровенко Г. М. - Використання карт Кохонена для аналізу рівня інформаційної безпеки країн з урахуванням їх розвитку (2020)
Вихідні відомості (2020)
Заяць О. І. - Вплив вступу країни до інтеграційного об’єднання на її конкурентну силу (2020)
Глубіш Л. Я. - Дослідження наявного проблемного місива трилеми продовольчого забезпечення в Україні (2020)
Єременко Д. В. - Особливості управління розвитком та просуванням національного ринку туристичних послуг на світовій арені (2020)
Живко З. Б. - Податкове навантаження: сутність, методи вимірювання та оцінка рівня, Родченко С. С. (2020)
Ханін І. Г. - Особливості розвитку процесів дифузії інновацій у секторі ІКТ в Україні, Білозубенко В. С., Середюк Т. Б. (2020)
Калініченко Л. Л. - Стейкхолдери як фактори впливу на економічну безпеку будівельного підприємства, Зіненко К. А. (2020)
Лопатка К. А. - Бізнес-планування як ефективний інструмент реалізації стратегії підвищення економічної безпеки підприємства, Рогожина Д. Д. (2020)
Пляскіна А. І. - Вплив детермінантів на ділову стратегію розвитку підприємства в умовах посилення глобалізаційних процесів (2020)
Полтавцев В. О. - Інструменти для аналізу трафіку на вебсайтах, Соломянюк Н. М. (2020)
Примаченко К. О. - Підприємництво в Україні: проблеми та пріоритетні напрями розвитку, Домбровська С. О. (2020)
Fayvishenko D. - Strategic directions of sales management, Romanchenko T. (2020)
Задорожна І. В. - Прогнозування активізації інноваційного розвитку регіону за допомогою економіко-математичного моделювання (2020)
Костенко О. О. - Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід, Грущинська Н. М. (2020)
Ломоносова О. Е. - Адаптування чисельності науково-педагогічних працівників закладами вищої освіти України до змін зовнішнього середовища (2020)
Петровська О. М. - Перспективи появи нових професій на ринку праці України після світової пандемії, Бендус І. М. (2020)
Минчинська І. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання банкрутства в умовах постіндустріальної економіки (2020)
Титарчук І. М. - Результативні показники бюджетних програм на сільське господарство та розвиток сільських районів (2020)
Савіцький В. В. - Ідентифікація складників аудиту як виду господарської діяльності для цілей економічного аналізу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Канзафарова І. С. - Кваліфікуючі ознаки обставин непереборної сили: доктринальні підходи, Драганов С. С. (2011)
Труба В. І. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта шлюбних правовідносин (2011)
Морозова С. Є. - Правові проблеми здійснення опіки і піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі (2011)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2011)
Воловик В. В. - Умови примусового припинення права власності у зв’язку з суспільною необхідністю (2011)
Барсамов Р. В. - Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання зобов’язань (2011)
Федорко М. С. - Правові наслідки порушення договору в праві країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (на прикладі Англії, США, Франції та ФРН) (2011)
Кулина Ю. А. - Укладення договору страхування автотранспортних засобів каско (2011)
Іншин М. І. - Зміст конституційного права громадян України на службу в державних органах (2011)
Клемпарський М. М. - Сутність, зміст та особливості загального правового статусу суб’єкта трудового права (2011)
Кравченко І. О. - Підстави та види пенсійних виплат в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Кримська О. М. - Недоліки сучасного правового регулювання запезпечення професійного зростання працівника (2011)
Мельничук Н. О. - Договір як форма регулювання трудових відносин (2011)
Севрюков Д. Г. - Особливості соціальної політики щодо бідних у Франції на протязі XVIII–XIX століть (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу внутрішніх військ МВС України (2011)
Скуратова Н. В. - Проблеми державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2011)
Самойленко О. С. - Государственно-частное партнерство: правовые аспекты (2011)
Швець В. О. - Рейдерство та силове підприємництво: схожість та відмінність (2011)
Стефанчук М. М. - Участь органів виконавчої влади як позивачів у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Петров Є. В. - Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права (2011)
Бурбика М. М. - Здійснення контролю за координаційною діяльністю (2011)
Гробова В. П. - Конституційні засади місцевого самоврядування та його системи в Україні (2011)
Нігреєва О. О. - Боротьба із піратством на сучасному етапі: міжнародно-правовий аспект (2011)
Петлеванна В. В. - Історичні аспекти становлення договору як правового інституту в Україні, Матущак М. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Труба В. І. - Юридична та економічна освіта на Півдні України (ХІХ–ХХ ст.) (2012)
Стрельцов Е. Л. - Развитие юридического и экономического образования в Одесском национальном (ранее — государственном) университете имени И. И. Мечникова в условиях независимой государственности (2012)
Рибалкін А. О. - Міжнародні стандарти, правова регламентація та проблеми реалізації принципу верховенства права в Україні (2012)
Бачур Б. С. - Права человека: от уникального опыта к правовой стандартизации, Коч Е. В. (2012)
Садовська О. М. - Виборче право і виборча система Республіки Болгарія: національна практика та європейські виклики (2012)
Гора М. А. - Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав в Україні: загальні засади та рівень відповідності міжнародним стандартам (2012)
Карнаух Б. П. - Функції цивільно-правової відповідальності (2012)
Недопрядко Ю. В. - Правова природа неемісійних цінних паперів (2012)
Samoylenko O. S. - Public-private partnership: perspectives for Ukraine (2012)
Потопахіна О. М. - Становлення та розвиток вчення про трудовий договір (2012)
Сокол М. В. - Поняття права на страйк та його основні ознаки (2012)
Скоробагатько А. В. - Соціально-правові форми надання допомоги непрацездатним у рабовласницький період розвитку суспільства (2012)
Коломоец Т. А. - Предмет административного права: к вопросу поиска его нового формата в современной украинской административно-правовой науке (2012)
Мельник Р. С. - Від особливої частини адміністративного права до особливого адміністративного права (2012)
Миколенко О. І. - Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикційної діяльності (2012)
Стеценко В. Ю. - Адміністративно-правові засади забезпечення якості медичної допомоги (2012)
Толкаченко О. В. - Правове регулювання озеленення населених пунктів в Україні (2012)
Гуменюк В. В. - Характеристика общих видов освобождения от уголовной ответственности по Уголовному кодексу Украины (2012)
Гусак О. А. - Об’єкт доведення до самогубства: сучасний погляд (2012)
Руденко І. В. - Поняття, зміст і сутність законотворчості (2012)
Валах В. В. - Реализация наследственных прав в Украине: проблемы теории и практики (2012)
Пикузо В. В. - Процедура проведения земельных торгов в Одессе: отдельные проблемы и пути их решения (2012)
Князєва Д. - Правове регулювання трудових міграційних потоків між Україною та Королівством Іспанія (2012)
Інформація для авторів (2012)
Сліпченко С. О. - Постановка наукової проблеми кваліфікації особистих немайнових правовідносин (2013)
Кріцак Ю. О. - Право автора на власні дії при здійсненні авторського права на літературний твір (2013)
Карабань Я. А. - Поняття зобов’язання за цивільним правом України (2013)
Петлеванная В. В. - Институт невозможности исполнения договорного обязательства в гражданском праве Украины, Российской Федерации, Франции, ФРГ, Англии и США (2013)
Лагутіна І. В. - Право на здорові й безпечні умови праці та "зелена" економіка (2013)
Шумило М. М. - Пенсійні правовідносини крізь призму теорії систем (вступ до проблеми) (2013)
Дмитрієва К. І. - Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку та відповідність йому актів трудового законодавства України (2013)
Пожарова О. В. - іжнародні стандарти трудових прав жінок із сімейними обов’язками та законодавство України, що закріплює відповідні права (2013)
Байло О. В. - Гідність працівника як категорія трудового права (2013)
Брильова О. В. - Поняття, мета і завдання організацій роботодавців, їх об’єднань (2013)
Сергейчик В. О. - Визначення статусу уповноваженого економічного оператора в Україні на сучасному етапі (2013)
Малишко В. М. - Міжнародний правовий режим каперства у зовнішній політиці Англії за часів правління Єлизавети I Тюдор (1558–1603) (2013)
Кхасраві О. З. - Характеристика окремих етапів становлення адміністративного законодавства Курдистанського регіону Республіки Ірак (2013)
Інформація для авторів (2013)
Притченко Р. С. - Субъекты судебной практики в Украине (2013)
Матущак М. Р. - Сутність рецепції римського права та її вплив на цивільне право в Україні, Російській Федерації, Франції та ФРН (2013)
Святошнюк А. Л. - Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: сравнительно-правовой анализ судебной практики Украины и Российской Федерации (2013)
Кондратьева Е. А. - Свободное использование произведений путем репродуцирования: проблемы и перспективы (2013)
Недопрядко Ю. В. - Особливості видачі неемісійних цінних паперів (2013)
Брильова О. В. - Правовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарна відповідальність: актуальні питання (2013)
Головін Д. В. - Трансформація складу погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, в радянський період: кримінально-правові аспекти (2013)
Висоцька В. В. - Проблеми визначення видового об’єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 КК України "зайняття гральним бізнесом" (2013)
Нігреєва О. О. - Про принципи міжнародної правотворчості (2013)
Нагуш О. М. - Публічний порядок та суміжні категорії у міжнародному приватному праві (2013)
Покора І. Є. - Особливості імплементації норм міжнародних "морських" конвенцій у внутрішньодержавне законодавство (2013)
Стрельцов Л. Є. - Захист комп’ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2013)
Бурячок А. А. - Державні комплексні заходи протидії наркоманії (2013)
Інформація для авторів (2013)
Плавич В. П. - Проблемы воздействия процессов конвергенции на современное право и государство (2014)
Бачур Б. С. - Правовий нігілізм: історико-філософський аспек (2014)
Шумило М. М. - Становлення вчення про правовідносини: дореволюційний етап (2014)
Гладушняк О. О. - Правове регулювання сурогатного материнства: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Коломієць А. С. - Договірна цивільно-правова відповідальність за неналежне надання послуг сурогатного материнства (2014)
Сенюта С. Я. - Підстави господарсько-правової відповідальності учасників телекомунікаційних відносин (2014)
Чанишева Г. І. - Інформація про умови праці як категорія трудового права, Чанишев Р. І. (2014)
Потопахіна О. М. - Поняття та види трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2014)
Комаренко А. М. - Судовий прецедент як джерело трудового права України (2014)
Скоробагатько А. В. - Вплив єдності та уніфікації на врегулювання пенсійних відносин (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митні режими у суднобудуванні та їх адміністративно-правове регулювання (2014)
Данилова І. П. - Державна політика у науковій сфері України: загальна характеристика, особливості реалізації та шляхи оптимізації (2014)
Ільєва Н. В. - Принципи нотаріальної діяльності в Україні (2014)
Цихоня Д. Ю. - Історичні витоки касаційного провадження в цивільному процесі України (2014)
Вільданова І. В. - Правовий вплив і правове регулювання як категорії юридичної науки України та Росії (2014)
Стусенко М. Л. - Поняття та правова природа правових наслідків порушення договору в цивільному праві України, Російської Федерації та ФРН (2014)
Ткачук П. А. - Преступления, посягающие на культурные ценности, по уголовному законодательству Республики Беларусь и Украины (2014)
Миколенко А. И. - Административный процесс и административная процедура: проблема соотношения (2014)
Дришлюк І. А. - Кримінальне законодавство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шиманський Ф. В. - Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, Кочевой М. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Плавич В. П. - Проблема обоснования юридических норм, Плавич С. В. (2014)
Притченко Р. С. - Сущностные характеристики судебной практики (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти мажоритарної виборчої системи (2014)
Білик П. П. - Право і управління: теоретичні питання взаємозв’язку та їх практичне значення (2014)
Стукаленко О. В. - Державний контроль у сфері будівництва: сучасні реалії (2014)
Труба В. И. - К вопросу о юридической природе алеаторных (рисковых) договоров (2014)
Смітюх А. В. - Поняття та ознаки рейдерства у контексті суміжних понять поглинання та загарбання (2014)
Степанова Т. В. - Щодо прогалин законодавчого регулювання правового статусу секретаря судового засідання у господарському процесі (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: засади правозастосування (2014)
Нігреєва О. О. - Судові рішення у системі джерел міжнародного права: зміна концепту (2014)
Чайковська В. В. - Про поняття "правовий режим" (на прикладі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності) (2014)
Стойловський Р. В. - Відносини взаємодопомоги в праві та їх кримінально-правове забезпечення (2014)
Назаревич І. І. - Основоположні принципи у сфері праці за проектом Трудового кодексу України (2014)
Миколенко О. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. — Одеса : Фенікс, 2014. — 342 с.", Степанова Т. В. (2014)
Найфлейш В. Д. - Особое мнение судьи в хозяйственном процессе (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гринь О. Д. - Питання сучасного стану правосвідомості: особливості формування та проблеми вдосконалення, Донченко О. І. (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти пропорційної виборчої системи (2014)
Бондаренко К. В. - Набуття статусу фізичної особи-підприємця іноземним громадянином як форма реалізації конституційного права особи на здійснення підприємницької діяльності (2014)
Стукаленко О. В. - Загальні засади організації діяльності системи органів контролю в галузі будівництва (2014)
Труба В. І. - Аліментні правовідносини: види та правова природа (2014)
Косьмій М. М. - Рівні юридичного визначення авторських прав на об’єкти містобудівної та архітектурної діяльності (2014)
Мінченко Д. А. - Порядок визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2014)
Брильова О. В. - Основні функції організацій роботодавців, їх об’єднань (2014)
Дейнека В. М. - Поняття та види індивідуальних трудових спорів (2014)
Закерничний П. І. - Правове регулювання відносин у сфері зайнятості населення (2014)
Миколенко О. М. - Істотна шкода як критерій криміналізації діяння (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі протиправної поведінки повстанського руху у випадку створення ним нового уряду (2014)
Андрусенко Е. Н. - Права человека в сети Интернет: отдельные проблемы международно-правового регулирования (2014)
Миколенко А. И. - Рецензия на учебную лекцию "Введение в учебный курс "Административное право Украины" / Т. А. Коломоец, В. К. Колпаков. — К.: Изд-во "Ін Юре", 2014. — 240 с." (2014)
Беляневич О. А. - Рецензія на монографію О. В. Богомол "Судові витрати у господарському судочинстві України" (2014)
Інформація для авторів (2014)
Bachur B. S. - Law antagonality as a feature of civilized society (2014)
Pritchenko R. S. - Notion of judicial practice (2014)
Katayeva E. V. - Synergetic approach as a methodological basis for the simulation of judge professional competence development (2014)
Kanzafarova I. S. - To the United Nations Security Council Reform, Komarov K. I. (2014)
Nigreieva O. O. - International courts in the international lawmaking process (2014)
Streltsova E. J. - Unification of international private law: topical issues (2014)
Zykin A. S. - Genocide as an international crime and problems of its recognition, Egiazaryan A. A. (2014)
Plavich V. P. - Legal status of temporarily occupied territories in accordance with international law, Petrovska V. S. (2014)
Grin O. D. - Responsibility to protect in the context of opposition to violation of human rights, Tyron O. O. (2014)
Donchenko O. I. - To the problem of formation of international custom on prohibiting killing of whales, Voloshyna K. S. (2014)
Nagush O. N. - Public policy clause in private international law (2014)
Tsaritelli E. N. - To the issue of development and outlook of global information network "Wiponet" (2014)
Gnizdovskaya A. M. - Some issues of realization of contractual stability in ukrainian professional football (2014)
Svyatoshnyuk A. L. - Loss indemnity as a legal implication of contractual delinquency (2014)
Svyatoshnyuk S. S. - Legal nature of financial services agreement and its place in civil contracts’ system (2014)
Karmazina K. - Court protection guarantees of foreign citizens’ property rights, Bondarenko K. (2014)
Serbina A. V. - Procedure for providing medical assistance to convicts sentenced to imprisonment in Ukraine (2014)
Інформація для авторів (2014)
Korchevna L. O. - Justice as Category of Law (2015)
Plavich V. V. - Improvement of Interpretation of Legal Norms and Contemporary Law Enforcement Activity, Plavich S. V. (2015)
Streltsova E. J. - Main Trends in the Modern Legal Integration (2015)
Grynko S. D. - The Armenopoulos’ Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe (2015)
Smityukh A. V. - The Comparative Legal Analysis of the Transformation of the General Rules on the Abuse of Right at the Law of Post-Soviet and Post-Socialist Countries (2015)
Stefanchuk R. O. - To the Question of Formation of Legal Policy in Private Law Sphere (2015)
Shimon S. I. - The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and Practice (2015)
Zilkovska L. M. - Child-Support Alimony as the Issue of Legislation and Practice (2015)
Minchenko R. M. - The Grounds for Review of Judgments on Civil Cases by the Supreme Court of Ukraine (2015)
Stefanchuk M. M. - Legal Regulation of the Prosecutor’s Participation in Civil Proceedings Through the Prism of the Constitutional Functions of the Ukrainian Procuracy (2015)
Stepanova Т. V. - Challenge as a Guarantee of the Protection of Rights of the Participants of Commercial Courts Proceedings (2015)
Gora M. A. - The International Mechanism of Protection of Human Rights (2015)
Kuznietsov E. A. - Priorities of Innovative Development of the Professional Management System in Ukraine (2015)
Павлова Т. О. - Адміністративна та кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: історичний аспект (2015)
Зілковська Л. М. - Сутність конституційних гарантій прав дітей і їх взаємозв’язок із сімейним правом (2015)
Донченко О. І. - Діяльність органів самоорганізації населення: теоретичний аналіз (2015)
Колесник Д. В. - Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні (2015)
Богустов А. А. - Право на отзыв произведения в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств — участников СНГ) (2015)
Пилипенко Ю. О. - До питання про предмет доказування у справах про встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу (2015)
Потопахіна О. М. - Забезпечення здорових та безпечних умов праці за трудовим договором (2015)
Алієва О. М. - Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту (2015)
Гринь О. Д. - Латентність неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (2015)
Нарожна О. В. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин (2015)
Нагуш О. М. - До питання про предмет міжнародного приватного права (2015)
Стрельцова Є. Д. - Регіональна уніфікація міжнародного приватного морського права: досвід країн Скандинавії (2015)
Драганов С. С. - Договор о патентной кооперации (РСТ) как вариант международного патента (2015)
Нижникова В. В. - Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері митної справи (2015)
Пурінова К. В. - Морське піратство: до визначення поняття (2015)
Ермошин Г. Т. - Конституционно-правовой статус судьи как особая научная категория (на примере Российской Федерации) (2015)
Матущак М. Р. - Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН (2015)
Душкова Г. Г. - Умови визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина: загальний огляд (2015)
Матузкова Е. П. - Актуализация проблематики идентичности в научной парадигме XXI века (2015)
Масін В. М. - Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти, Масіна Л. О. (2015)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Концессия как форма государственно-частного партнерства: правовой, социальный, экономический аспекты (2015)
Левандовски Е. Н. - Гражданско-правовая ответственность за нанесение ущерба биологическому разнообразию (2015)
Корнієнко І. В. - Проблеми цивільного права у працях Є. В. Васьковського (2016)
Соснина А. В. - Возникновение и становление концепции сервитутов в частном праве (2016)
Резніченко С. В. - Еволюція договору як наслідок зміни суспільних відносин (2016)
Клейменова С. Н. - Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров (2016)
Куліцька С. В. - Особливості причинного зв’язку у зобов’язаннях по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності / бездіяльності органів судової влади (2016)
Стефанчук М. М. - Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді (2016)
Скоробагатько А. В. - Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения (2016)
Голоденко И. А. - Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) (2016)
Миннигулова Д. Б. - Структурные особенности государственно-служебных правоотношений государственных гражданских служащих и роль трудового права в их регулировании (по законодательству Российской Федерации) (2016)
Простибоженко О. С. - Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації (2016)
Сушкова О. В. - Необходимость трансформации правового регулирования отношений интеллектуальной собственности в России с учетом перспектив развития космической деятельности, Гроссе П. А. (2016)
Токунова А. В. - Міжнародний прямий факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Tolkachenko E. V. - The concept of the radiation pollution and problem of burial of radioactive waste (2016)
Павлова Т. О. - Науково-практичний семінар з проблеми спецконфіскації майна, Миколенко О. М., Федорко М. С., Корнеєва Є. М. (2016)
Гаджиев Х. - Презумпция невиновности в интерпретации Европейского Суда по правам человека (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми розвитку праворозуміння в Україні на початку XXI ст. (загальнотеоретичний аспект) (2016)
Вільданова І. Ю. - Правовий вплив як багатоаспектне правове явище (2016)
Царітеллі О. М. - Категорія "особисті права людини": визначення та класифікація (2016)
Федорко М. С. - Реалізація принципу відповідальності за вину в інституті відшкодування збитків (2016)
Драганов С. С. - Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження (2016)
Святошнюк С. С. - Послуги як об’єкти цивільних прав (2016)
Комаренко А. М. - Право на працю та процесуальні особливості його захисту у суді (2016)
Плавич В. П. - Використання міжнародного права у внутрішньому правопорядку України (2016)
Толкаченко Е. В. - Отдельные аспекты правового регулирования использования морских генетических ресурсов (2016)
Пуринова К. В. - К вопросу об определении понятия "юрисдикция" и ее основных видов (2016)
Сушкова О. В. - Залог как способ обеспечения обязательств в России (2016)
Дробышев М. Г. - Проблемы защиты интеллектуальной собственности в фармакологии и фармацевтике: российский и зарубежный опыт (2016)
Танасійчук І. М. - Правове регулювання прижиттєвого донорства у зарубіжних країнах (2016)
Петренко К. Р. - Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти (2016)
Апаров А. М. - Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів (2017)
Журавлёва Т. В. - Организационно-правовой аспект новых направлений адаптивного спорта: международный и национальный контекст (2017)
Гниздовская А. М. - Особенности правового статуса посредников в профессиональном футболе (2017)
Тіхонова М. А. - Можливість відшкодування шкоди, завданої спортсмену-професіоналу у зв’язку з неправильно винесеним рішенням щодо нього за використання допінгу (2017)
Федоров А. А. - Теория эквивалентов в изобретательском праве (2017)
Царева А. Е. - Гражданско-правовые способы поддержки коммерциализации интеллектуальной собственности в России (2017)
Yeliferov D. O. - Issues of copyright enforcement in the digital environment: P2P networking and darknet (2017)
Мінченко Д. А. - Умови виконання рішень іноземних судів в Англії за нормами загального права (2017)
Борисова Ю. Є. - Моральна шкода та умови її компенсації в англо-американському праві (2017)
Пилипенко Ю. О. - Умови вступу у "фактичний шлюб" (2017)
Шейченко В. О. - Пам’яті Гедаля Абрамовича Хайліса, Горбовий А. Ю., Дідух В. Ф., Кравчук В. І., Налобіна О. О., Толстушко М. М., Толстушко Н. О., Шевчук В. В., Пушка О. С., Єременко О. І. (2020)
Струнін І. В. - Доцільність використання АДЕ та розробка системи автоматизованого управління енергоресурсами підприємств (2020)
Єременко О. І. - Дослідження процесу брикетування біомаси шнековим механізмом, Василенков В. Є., Руденко Д. Т. (2020)
Артьомов М. П. - Навантаження на колеса від зміни вертикальних прискорень в процесі руху сільськогосподарського агрегату (2020)
Мельник В. І. - Використання органічних добрив: економічно-екологічні аспекти, Романашенко О. А., Циганенко М. О., Фесенко Г. В., Калюжний О. А., Качанов В. В., Романашенко І. О. (2020)
Бакум М. В. - Лабораторно-польові дослідження ефективності впливу сортування насіння за розмірами на урожайність сафлору, Крекот М. М., Михайлов А. Д., Козій О. Б., Майборода М. М., Пузік В. К., Чалая О. С., Безпалько В. В., Панкова О. В., Гробов В. О. (2020)
Тимчук В. М. - Підходи оцінки формування агротехнологій, Халін С. Ф., Осипова Л. С. (2020)
Хмельовський В. С. - Удосконалення конструкції вакуумного насоса для доїльних агрегатів (2020)
Гаєк Є. А. - Підвищення ефективності роботи зерноочисної техніки від шкідливого впливу дисперсного пилу (2020)
Войтюк Д. Г. - Розвиток наукових ідей Академіка П. М. Василенка діяльності кафедри що носить ім’я, Аніскевич Л. В., Гуменюк Ю. О., Сівак І. М. (2020)
Прасолов Є. Я. - Особливості модернізації гідро-пневматичного висівного апарату, Рижкова Т. Ю., Величко К. С. (2020)
Курило В. Л. - Оптимізація параметрів робочих органів машин для вирощування та збирання цукрових буряків, Пришляк В. М. (2020)
Артьомов М. П. - Оцінка розмірних і якісних параметрів роботи горизонтального дискового дозатора, Калюжний О. Д., Романашенко О. А., Колодяжний І. О. (2020)
Нетецкий Л. Г. - Математические исследования траектории полета капли жидкости, Артёмов Н. П., Калюжный А. Д., Ростовский И. Р. (2020)
Гапонова О. П. - Дослідження якості сульфоалітованих покриттів на стальних поверхнях, отриманих методом електроіскрового легування (2020)
Мельник В. И. - Методика создания математической модели віртуального машинно-тракторного агрегата, Аникеев А. И., Чигрина С. А., Шуляк М. Л., Купин А. А. (2020)
Аулін В. В. - Принципи побудови та функціонування кіберфізичної системи технічного сервісу автотранспортної та мобільної сільськогосподарської техніки, Гриньків А. В., Лисенко С. В., Лівіцький О. М., Головатий А. О., Дьяченко В. О. (2020)
Плугина Т. В. - Модель мехатронной системы управления исполнительным органом ЗТМ с GPS-интенсификатором, Ефименко А. В., Нечитайло Ю. А. (2020)
Чумаченко С. М. - Аналіз існуючих підходів для оцінки ефективності в предметній галузі авіаційного пошуку та рятування, Барбашин В. В., Маринін А. І., Мошенський А. О., Струнін І. В. (2020)
Чумаченко С. М. - Особливості вибору методу для експертного оцінювання ефективності системи авіаційного пошуку і рятування, Черепньов І. А., Маринін А. І., Мошенський А. О., Струнін І. В. (2020)
Камишенцев Г. В. - Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій шляхом комплексного використання систем акустичного контролю в контексті процесу функціонування системи "надзвичайна ситуація – аварійно-рятувальні роботи – рятувальник", Соловйов І. І., Белюченко Д. Ю., Стрілець В. В. (2020)
Стецюк П. І. - Про лінійну та квадратичну двоетапні транспортні задачі, Лиховид О. П., Супрун А. А. (2020)
Кривий С. Л. - Задача про математичний сейф та її розв'язання (частина 1), Гогерчак Г. І. (2020)
Романова Т. Є. - Оптимізація компонування сферичних об’єктів у багатогранній області, Яськов Г. М., Чугай А. М., Стоян Ю. Є. (2020)
Задірака В. К. - Оптимальне чисельне інтегрування, Луц Л. В., Швідченко І. В. (2020)
Петренюк В. І. - Про структуру 9-ти вершинних графів-обструкцій для поверхні Клейна, Петренюк Д. А. (2020)
Горбачук В. М. - До інтегрованого менеджменту і фінансового забезпечення інфраструктури охорони здоров?я районів Запоріжчини, Гавриленко С. О., Голоцуков Г. В., Дунаєвський М. С., Ніколенко Д. І. (2020)
Титул, зміст (2016)
Журавльова Л. В. - Артеріальна гіпертензія у жінок в період постменопаузи, Бутова Т. С. (2016)
Погребняк О. О. - Гіпертонічний розчин натрію хлориду – простий та ефективний засіб у лікуванні основних захворювань органів дихання (2016)
Бенца Т. М. - Коррекция дислипидемии у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа (2016)
Целуйко В. И. - Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца, Радченко О. В. (2016)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2016)
Морозова О. Г. - Вегетативная дисфункция в общетерапевтической практике: пути оптимизации терапии, Ярошевский А. А., Здыбский В. И., Липинская Я. В., Логвиненко А. В. (2016)
Rosalia: эффективность и безопасность комбинированной антигипертензивной и холестерин-снижающей терапии (лизиноприл-амлодипин и розувастатин) в популяциях пациентов высокого и очень высокого риска (2016)
Осовська Н. Ю. - Можливості ранолазину в лікуванні стабільної стенокардії у жінок: клінічний випадок (2016)
У пошуках оптимальної єдиної методики розрахунку вартості медичних послуг (2016)
Шляхи реформування медичної галузі (2016)
Бронхіальна астма: огляд сучасних вітчизняних рекомендацій (Вибрані положення з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги) (2016)
П’ятий міжнародний конгрес "ПРОФІЛАКТИКА. АНТИЕЙДЖИНГ. УКРАЇНА", Львів, 17.05. 2016. (2016)
Титул, зміст (2016)
Базилевич А. Я. - Європейський конгрес кардіологів, Кулешір М. Я., Гдиря О. В., Камінська Х. А. (2016)
Рекомендации 2016 Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (избранные положения) (2016)
Скибчик В. А. - Гіпертрофічна кардіоміопатія: діагностика та лікування (сучасні рекомендації) (2016)
Барна О. М. - Торасемід: максимальна ефективність, перевірена часом, Корост Я. В., Романюк Ю. І. (2016)
Кочуева М. Н. - Пути повышения приверженности к антигипертензивной терапии (2016)
Журавльова Л. В. - Вплив селену на розвиток та прогноз серцево-судинних захворювань, Філоненко М. В. (2016)
Ткаченко В. И. - Роль калия и магния в составе комплексной терапии артериальной гипертензии, Багро Т. О. (2016)
Цихоня В. С. - Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад (2016)
Бурчинский С. Г. - Место анксиолитической и ноотропной фармакотерапии в стратегии лечения и профилактики посттравматического стрессового расстройства (2016)
Мищук Н. Е. - Нарушения функции диафрагмы (2016)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2016)
Konyi A. - Безопасность и эффективность комбинации антигипертензивной и холестеринснижающей терапии у пациентов из группы высокого/очень высокого риска, Sarszegi Z., Hild G., Gaszner B. (2016)
Маляр К. Ю. - Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням, Дрішлюк О. І., Головченко Т. В., Беспята О. П. (2016)
"Шкідливі" професії, що надають право на пільговий вихід на пенсію (2016)
Від ефективності закупівель ліків залежить життя та здоров’я людей (2016)
Бронхіальна астма: огляд сучасних вітчизняних рекомендацій (Вибрані положення з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги) (2016)
Титул, зміст (2016)
Долженко М. Н. - Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или "голый король"? (2016)
Левенець С. С. - Азитроміцин як ефективний антибактеріальний засіб у пульмонології, Мацюк Р. М., Логойда П. І. (2016)
Алыпова Е. Е. - Экстрацеребральные эффекты гинкго билоба и возможности их потенцирования при применении комплексного препарата (обзор литературы), Калиниченко Н. А. (2016)
Корост Я. В. - Сочетание гипотензивной и гиполипидемической терапии у пациентов с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском, Гдыря О. В., Алифер О. А., Шимон М. М. (2016)
Журавлева Л. В. - Сердечная недостаточность у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: особенности патогенеза и лечения, Куликова М. В. (2016)
Гасанова Е. В. - Болезнь Крона: место лабораторных методов исследования, Барна О. Н., Пехенько В. С. (2016)
Яковлева Л. Н. - Постоянная электрокардиостимуляция при брадиаритмиях (2016)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2016)
Хухліна О. С. - Ефективність застосування мебікару та хіфенадіну у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію та хронічний некалькульозний холецистит на фоні паразитарних інвазій гепатобіліарної зони (2016)
Хухліна О. С. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння та ішемічну хворобу серця (2016)
Новий епідсезон грипу та грві: чого очікувати? (2016)
Бронхіальна астма: огляд сучасних вітчизняних рекомендацій (Вибрані положення з уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги) (2016)
Святошнюк А. Л. - Підстави та особливості розірвання договору аутсорсингу (2017)
Святошнюк С. С. - Правові наслідки порушення кредитного договору: окремі аспекти (2017)
Смітюх А. В. - Щодо співвідношення майнових та немайнових корпоративних прав (2017)
Скоробагатько А. В. - Ефективність норм права крізь призму норм пенсійного законодавства (2017)
Василевська Н. С. - Сучасний стан правового регулювання окремих видів обов’язкового страхування у сфері охорони здоров’я (2017)
Голоденко І. О. - Освітні послуги в системі об’єктів цивільних прав за законодавством України та Німеччини (2017)
Корнеева Е. М. - Права на землю и другое недвижимое имущество в гражданском праве стран романо-германской правовой семьи: исторические аспекты (2017)
Мартинюк Л. П. - Відшкодування збитків як правовий наслідок порушення договорів за законодавством України, Німеччини та Франції (2017)
Валах В. В. - Обязательность вакцинации и право на получение бесплатного образования: альтернативное мнение (2017)
Канзафарова І. С. - Рецензія на монографію І. І. Каракаша "Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні" (2017)
Клейменова С. Н. - Научно-методологический семинар "Передача имущественных прав автора по авторскому договору: проблемы теории и практики" (25 сентября 2017 года) (2017)
Орловський Б. М. - Науково-методологічний семінар "Уявна оборона та помилка: історичний екскурс та сучасні перспективи" (3 листопада 2017 року) (2017)
Валах В. В. - Інформаційні матеріали про освітні та професійні заходи економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Титул, зміст (2016)
Головач І. Ю. - Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря (2016)
Соловьян А. Н. - Суправентрикулярные тахикардии: современные методы диагностики и лечения, Михалева Т. В. (2016)
Журавлева Л. В. - Методика измерения каротидно-феморальной, аортально-феморальной скорости распространения пульсовой волны с помощью реографии, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Ермоленко Т. И., Печенин А. В., Сергеев В. Г., Волков Д. Е., Лопин Д. А. (2016)
Скибчик В. А. - Хронічна серцева недостатність: нові підходи до діагностики та лікування (2016)
Киношенко К. Ю. - Дисфункция левого желудочка при онкологических заболеваниях (2016)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2016)
Паньків В. І. - Корекція кардіоренальних чинників ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Пехенько В. С. - Показники запальної реакції в загальному аналізі крові: їх динаміка у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією під впливом лікування (2016)
Князькова И. И. - Клинический случай дорсопатии и артериальной гипертензии в молодом возрасте: вопросы терапии, Несен А. А., Мазий В. В., Божок А. А., Шаркади Ж. Ю. (2016)
Sabadash V. - Therapeutic and prophylactic aspects of colorectal cancer in the work of a family doctor in general practice, Gubskaya E., Barna O. (2016)
Потяженко М. М. - Застосування раціональної комплексної терапії при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Кітура О. Є. (2016)
Малиновская И. Э. - Клиническая эффективность триметазидина у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, Терещенко Т. М. (2016)
Глобальні виклики вимагають від фармацевтів єдиних стандартів і дій (2016)
В Україні задекларовано електронну систему охорони здоров’я (2016)
Корчевна Л. О. - Інститут спеціалізованого омбудсмена в механізмі захисту прав людини та перспективи його запровадження в Україні, Левенець А. В. (2018)
Кадегроб Л. О. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні: поняття та особливості (2018)
Prieshkina O. V. - Municipality: constitutional and legal aspects (2018)
Чернишова В. Ю. - Проблема реалізації інституту адміністративної відповідальності суб’єктів владних повноважень (2018)
Стукаленко В. А. - Актуальні питання предметної юрисдикції спорів, які пов’язані з виборами Президента України (2018)
Смітюх А. В. - Щодо визначення поняття та сутності корпоративного контролю (2018)
Рябоконь Є. О. - Набувальна давність та правонаступництво: питання теорії та практики (2018)
Корнеева Е. М. - Приобретение права собственности на бесхозяйные движимые вещи путем завладения, присвоения находки и находки клада по гражданскому законодательству Украины и отдельных зарубежных стран (2018)
Гуржій Т. О. - Примусове звернення стягнень на майно боржника, Музичка Є. О. (2018)
Філатова Н. Ю. - Договори типу click-wrap і browse-wrap: особливості і призначення, Бережняк О. С. (2018)
Булат Н. М. - Поняття брендового кіберсквотингу та шляхи боротьби з ним (2018)
Кисель А. С. - Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз) (2018)
Каташинський Є. О. - Упущена вигода та умови її відшкодування у цивільному праві України, Російської Федерації та США (2018)
Потопахіна О. М. - Cторони трудового договору за чинним законодавством і проектом трудового кодексу України (2018)
Падун Р. В. - Моніторинг правопорушень у сімейному праві (2018)
Чуваков О. А. - Концептуальные проблемы определения сущности понятий "внешняя – внутренняя" безопасность государства (2018)
Гроза І. В. - Аналіз динаміки злочинів проти захисників в Україні, Михайленко А. В. (2018)
Нижникова В. В. - Міжнародне співробітництво митних органів у сфері протидії контрафактній продукції (2018)
Леусенко І. В. - Міжнародне співробітництво в галузі охорони морського середовища від забруднення із суден (2018)
Толкаченко О. В. - Отдельные аспекты морской политики Европейского Союза (2018)
Саракуца М. О. - Роль національних парламентів держав-членів Європейського Союзу у дотриманні принципу субсидіарності в діяльності інститутів ЄС, Ячменська М. М. (2018)
Чайковська В. В. - Щодо проблемних питань подальшої імплементації Угоди про асоціацію "Україна – ЄС" у сфері зовнішньоекономічного регулювання (2018)
Колесник Д. В. - Принципи незалежності та недоторканності суддів у практиці Європейського Суду з прав людини (2018)
Дешко Л. М. - Dе minimis non сurаtt рreеtor: критерії встановлення наявності або відсутності фінансової шкоди для заявника (2018)
Сліпенюк В. В. - Правове забезпечення права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє (2018)
Фурса С. Я. - Рецензія на монографію А. Ю. Бабаскіна "Кредитні відносини у цивільному праві України" (2018)
Титул, зміст (2017)
Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (Частина 1) (2017)
Барна О. М. - Переваги петльового діуретика торасеміду в лікуванні артеріальної гіпертензії, Корост Я. В. (2017)
Хаустова О. О. - Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом (2017)
Триполка С. А. - Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая, Головач И. Ю. (2017)
Кузнецов І. В. - Експертні питання в кардіології: акцент на міокардит, перикардит, Почепцова О. Г. (2017)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2017)
Малярська Н. В. - Ендотеліальна дисфункція як універсальний предиктор розвитку серцево-судинної патології та можливості її корекції в практиці сімейного лікаря, Калініченко М. А. (2017)
Волошина Л. О. - Оцінка ефективності застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного та гастроінтестинального ризику (2017)
Фуштей И. М. - Диуретическая терапия хронической сердечной недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С., Ткаченко О. В. (2017)
Новий проект МОЗ України: поліпшення охорони здоров’я українців на перспективу (2017)
Мандель Р. Я. - Закріплення принципу недискримінації в українському законодавстві (2018)
Бородавчка Т. Л. - Генезис національного превентивного механізму в незалежній Україні (2018)
Святошнюк С. С. - Електронні гроші як фінансова послуга (2018)
Смолярчук Р. Ф. - Проблеми формування і розвитку права комунальної власності на ліси в Україні (2018)
Гаран О. В. - Сучасний стан розуміння державного регулювання конкуренції в Україні (2018)
Стукаленко В. В. - Нотатки щодо сучасного стану інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності (2018)
Петруненко Я. В. - Податкова пільга в системі господарсько-правових засобів: умови та підстави надання (2018)
Петренко Н. О. - Позов та позовна заява в господарськоу судочинстві (2018)
Патрелюк Д. А. - Причини та мотиви протидії кримінальному переслідуванню (2018)
Бенедик Я. С. - Правова природа та місце Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики в організаційному механізмі співробітництва держав у сфері використання відновлюваних джерел енергії (2018)
Поєдинок Д. Р. - Міжнародно- та національно-правові аспекти принципу єдиного громадянства (2018)
Фірсов В. Д. - Поняття, ознаки та принципи здійснення розвідувальної діяльності в Україні (2018)
Katashynskyi Ye. O. - Some aspects of legal regulation of the use of vehicles that are registered in the European Union ("Eurocars”) (2018)
Прієшкіна О. В. - Конституційно-правовий статус міського голови в Україні (2019)
Грибова Т. Л. - Місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у реалізації національного превентивного механізму (2019)
Мазуренко В. В. - Уявлення П. Є. Казанського про основні категорії та систему міжнародного права (2019)
Левенець А. В. - Гуманітарна інтервенція як виняток з принципу невтручання у справи держав, Хріщева О. Г. (2019)
Орінда Е. Н. - Імплементація міжнародних медико-санітарних правил в Африці (2019)
Стойков І. М. - Стан дотримання основних прав і свобод громадян на окупованих територіях України (2019)
Лакарова Г. А. - Вимоги до подання міждержавних скарг до Європейського cуду з прав людини (2019)
Кривошликова А. С. - Захист від гендерної дискримінації в рішеннях Європейського суду з прав людини (2019)
Рябоконь Є. О. - Переведення боргу як підстава сингулярного правонаступництва за зобов’язаннями (2019)
Савченко А. С. - Захист володіння в аспекті виселення із займаного житла в гуртожитку (2019)
Мартинюк Л. П. - Правове регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: проблемні аспекти (2019)
Сервецький І. В. - Сутність професійної злочинності, Чуфрін Ю. Ю. (2019)
Садова Т. С. - Імплементація норм Римського статуту в кримінальне законодавство України (2019)
Гаран О. В. - Спеціальні ознаки електронних доказів у площині когнітивного консонансу (2019)
Кравченко К. В. - Актуальні питання адаптації інституту апеляційного провадження в межах адміністративного судового процесу до вимог сьогодення (2019)
Сліпенюк В. В. - Сурдоперекладач у процесі реалізації конституційного права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє (2019)
Мельник С. М. - Адміністрування національної безпеки і обороноздатності у зарубіжних державах (на прикладі Франції, Німеччини, Польщі) (2019)
Алиев А. Дж. - Некоторые проблемы осуществления адвокатом права на встречу с подзащитным, находящимся под стражей (по законодательству Республики Азербайджан) (2019)
Толкаченко О. В. - Правове регулювання культивування ГМО в країнах Європейського Союзу (2019)
Лавриненко М. Р. - Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна за законодавством України, Російської Федерації та Франції (2019)
Борисова Ю. Є. - Підстави виникнення деліктних зобов’язань у цивільному праві України та США (2019)
Нігреєва О. О. - Зобов’язання erga omnes у контексті загальної теорії права (2019)
Левенець А. В. - Міжнародні стандарти права на безпечну медичну допомогу, Лотиш О. В. (2019)
Лефтерова О. І. - Колізійне регулювання визначення походження дитини, народженої в "міжнародному" шлюб (2019)
Бенедик Я. С. - Еволюція механізму обмежувального припису як засобу захисту жертв домашнього насильства у зарубіжних країнах, Желдак Я. Т., Попович М. Є. (2019)
Корчевна Л. О. - Створення Вищої ради правосуддя України в контексті посилення незалежності судової влади, Короленко І. М. (2019)
Борейко А. В. - Конституційно-правовий механізм захисту прав особи: поняття та сутність (2019)
Прієшкіна О. В. - Деякі проблемні питання муніципальної відповідальності в Україні (2019)
Павлова Т. О. - Правова природа заохочувальних заходів кримінально-правового характеру (2019)
Хайрутдінова Г. Є. О. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері кредитних відносин (2019)
Сервецький І. В. - Гносеологічні засади пізнавальної діяльності під час спостереження як негласної слідчої (розшукової) дії (2019)
Жученко О. Д. - Інформаційно-аналітичні методи обліку, оцінки й опрацювання доказів: напрями застосування на стадії досудового розслідування (2019)
Мурзенко М. В. - Проблемні питання звільнення морського судна з-під арешту у разі зміни або скасування заходів забезпечення позову в порядку цивільного судочинства (2019)
Грищенко В. О. - Правові проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні (2019)
Жиліна В. О. - Сучасні біотехнології та правове регулювання їх використання в умовах глобалізації (2019)
Титул, зміст (2017)
Цукровий діабет 1-го типу у молодих людей та дорослих. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (Вибрані положення) (2017)
Бенца Т. М. - Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа (2017)
Барна О. М. - Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів: довготривала терапія як шлях до успіху, Сабадаш В. Є., Корост Я. В., Пехенько В. С. (2017)
Карпенко О. В. - Порушення пуринового обміну у хворих на хронічну хворобу нирок: шляхи корекції, Осташевська Т. Г., Красюк Е. К., Крот В. Ф. (2017)
Давидова І. В. - Комбінована терапія в сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії: фіксовані та нефіксовані комбінації, Корост Я. В. (2017)
Барна О. М. - Нова фіксована комбінація в лікуванні артеріальної гіпертензії, Горобець Н. М. (2017)
Почепцова Е. Г. - Острый аортальный синдром: диссекция аорты (2017)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2017)
Новицька А. В. - Спіронолактон у лікуванні пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (рандомізоване подвіи?не сліпе плацебо-контрольоване дослідження) ASPIRANT (Addition of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension), Аліфер О. О. (2017)
Журавлева Л. В. - Комплексная терапия сахарного диабета 2-го типа в условиях реальной клинической практики: отдаленные метаболические и клинические последствия, Моисеенко Т. А., Ведяева Л. В. (2017)
Чи ефективні закупівлі через міжнародні організації? (2017)
Про доступність і відшкодування лікарських засобів (2017)
Як саме гроші підуть за пацієнтом? (2017)
Державне регулювання цін на ліки (2017)
Титул, зміст (2017)
Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Скибчик В. А. - Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю (2017)
Марушко Ю. В. - Досвід використання пантопразолу у комплексній терапії захворювань травного тракту різних вікових груп, Асонов А. О. (2017)
Бурчинский С. Г. - Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции (2017)
Целуйко В. Й. - Феномен невідновленого кровотоку після первинних черезшкірних коронарних втручань, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2017)
Тестові запитання для самоконтролю (2017)
Гетьман Т. В. - Антиаритмический эффект неантиаритмических препаратов: значимость и принципы фармакологической коррекции активности ренин-ангиотензиновой системы в терапии нарушений ритма сердца, Гетьман Н. В. (2017)
Зупанець І. А. - Експериментальна оцінка впливу препарату Капікор на процеси апоптозу в тканинах головного мозку щурів з церебральною ішемією, Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2017)
Батушкін В. В. - Значення фармакологічної блокади симпатичного відділу вегетативної нервової системи небівололом у комбінації з гідрохлоротіазидом у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім метаболічним синдромом (2017)
Бенца Т. М. - Эффективность детоксикационной и гепатопротекторной терапии у больных сахарным диабетом 2-го типа в реальной клинической практике (клинический опыт) (2017)
Програма "Доступні ліки" стартувала в Україні (2017)
Здоров’я передусім: у Києві відбулася зустріч директорів Міжнародної асоціації інститутів громадського здоров’я (2017)
Програма "доступні ліки" – перші результати (2017)
Титул, зміст (2017)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад (2017)
Скибчик В. А. - Сучасні підходи до профілактики інсульту у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Соломенчук Т. М. (2017)
Барна О. М. - Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу, Снігир Н. В. (2017)
Бенца Т. М. - Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией (2017)
Целуйко В. И. - Инфекционный эндокардит (2017)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2017)
Міжнародні клінічні протоколи – крок до Європейської медицини (2017)
CHMP принял положительное заключение относительно одобрения карипразина для лечения шизофрении (2017)
"Живи активно". Фестиваль здоров’я для всієї родини (2017)
Титул, зміст (2017)
Муковісцидоз. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: вибрані положення (2017)
Головач І. Ю. - Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю (2017)
Новицька А. В. - Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту, Корост Я. В., Сірик В. О. (2017)
Охотнікова О. М. - Випадок ідіопатичного гіпереозинофільного синдрому у дитини: труднощі диференціальної діагностики, Поночевна О. В., Кваченюк О. Г. (2017)
Білоруський Б. О. - Сучасні підходи до лікування хронічного циститу у жінок, Строй О. О. (2017)
Ткаченко В. І. - Змішане захворювання сполучної тканини в практиці сімейного лікаря, Гайова О. А., Кекух Л. П. (2017)
Іванова Л. А. - Оптимізація патогенетичного лікування ротавірусних гастроентеритів у дітей раннього віку, Гарас М. Н. (2017)
Доля медичної реформи – в руках парламенту (2017)
Експерти ВООЗ оновили перелік основних лікарських засобів (2017)
Мінсоцполітики розробляє кваліфікаційні характеристики працівників (2017)
Перші результати реалізації та перспективи програми "Доступні ліки" (2017)
Уряд розпочав перевірку ефективності спрощеної реєстрації ліків в Україні та ціни на них (2017)
В Харкові відбувся фестиваль "Живи Активно!" (2017)
Бунтова Н. В. - Інноваційні маркетингові технології у світовій практиці підприємств індустрії гостинності (2020)
Кафтя М. А. - Стратегічні пріоритети реформування міжнародного валютного фонду як функціонального інституту міжнародних фінансових відносин (2020)
Okhrimenko O. - Transformation of trade turnover between Ukraine and ASEAN countries in the context of ensuring sustainable development goals, Nguyen Anh Tuan, Lezhen K. (2020)
Сидоренкo К. В. - Сучасні антикризові стратегії розвинених країн світу, Ващенко А. В. (2020)
Тохтамиш Т. О. - Аналіз впливу розвитку FinTech на прямі іноземні інвестиції, Ягольницький О. А., Гранько К. Б. (2020)
Бондаренко О. В. - Сучасні підходи до управління ризиками експортних операцій в аграрному секторі національної економіки (2020)
Городняк І. В. - Споживча поведінка домогосподарств на продовольчому ринку України, Терендій А. Б. (2020)
Збарський В. К. - Моделювання форм розвитку зеленого туризму в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Згадова Н. С. - Рейдерство в Україні – загроза економічній безпеці підприємств, Рогатіна Л. П., Губко В. І. (2020)
Кулініч Т. В. - Організаційні проблеми функціонування накопичувальних та розподільчої пенсійних підсистем в Україні, Жайворонок І. Р. (2020)
Літорович О. В. - Використання адаптивно-інтерактивних систем у процесі навчання персоналу, Карий О. І. (2020)
Хмурова В. В. - Нові можливості публічно-приватного партнерства в умовах подолання COVID-19 (2020)
Зачосова Н. В. - Сутність інновацій та їх місце в структурі чинників економічної безпеки, Куценко Д. М., Діденко Т. М. (2020)
Каличева Н. Є. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах структурних зрушень в економіці, Сударська І. В. (2020)
Коробка С. В. - Особливості формування та розвитку кластерних структур на сільських територіях (2020)
Кучмєєв О. О. - Особливості застосування системного підходу в процесі управління ризиками на підприємствах оптової торгівлі (2020)
Лісова Р. М. - Генеза поглядів на еволюцію концепції бізнес-моделі та її структуру (2020)
Маркіна І. А. - Лідерство як феномен сучасного менеджменту, Вороніна В. Л., Дмитренко І. А. (2020)
Новицька І. В. - Основні методики та особливості системи просування органічної продукції (2020)
Пеняк Ю. С. - Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами, Гороховацька Н. В. (2020)
Petruk T. - Crisis management models for hospitality industry during COVID-19 (2020)
Решетнікова О. В. - Фактори розвитку конкурентоспроможності підприємства, Боровик Т. В., Сімон А. О. (2020)
Супрун С. Д. - Основні принципи активізації інноваційної діяльності підприємства, Давидюк Л. П. (2020)
Taraniuk L. - Management of technological innovations of logistics enterprises based on the use of the internet of things, Qiu Hongzhou, Hlyboka N. (2020)
Цибульська Е. І. - Оцінка вартості підприємства в умовах невизначеності, Шендрик В. С. (2020)
Цимбалістова О. А. - Проблематика та перспективи розвитку напряму реверсивної логістики в Україні, Юденко Є. В., Черніхова О. С. (2020)
Шуть О. Ю. - Обґрунтування алгоритму оцінювання рівня партнерських відносин для фармацевтичних компаній, Світлична К. С. (2020)
Драган О. І. - Розвиток менеджменту продуктивності з урахуванням змін сучасних демографічних процесів, Тертична Л. І. (2020)
Поплавська О. М. - Якість життя сільського населення: проблеми, перспективи покращення, Шевчук О. В. (2020)
Шевченко О. О. - Державна соціальна політика у сфері зайнятості населення: питання реалізації та реформування, Антіпова О. М., Кича І. М. (2020)
Sydorchuk A. - The financial resources of state social insurance: two-factors models of formation (2020)
Яструбецька Л. С. - Інформаційне забезпечення суб’єктів фінансових відносин як об’єкт захисту (2020)
Бєляєва Л. А. - Функціонування фермерських господарств в сучасних умовах господарювання в Україні, Хемлiнa Д. Ю. (2020)
Назарова І. Я. - Можливості та функції електронного документообігу (2020)
Горбачук В. М. - Механізми прогнозування цін сучасних енергоринків, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Точиліна Ю. Ю. - Структура людського капіталу та особливості його формування (2020)
Белінська Я. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності компанії "Кока Кола Беверіджис Україна Лімітед", Райчева А. О. (2020)
Ганзюк С. М. - Вплив євроінтеграції на зовнішньоекономічну діяльність та рентабельність українських підприємств, Якубович Т. О. (2020)
Орловська Ю. В. - Теоретичний бекграунд зеленої економіки в рамках світової парадигми сталого розвитку, Дригола К. В., Балтакса Д. Г. (2020)
Алєщенко Л. О. - Прибуток як стратегічний інструмент розвитку молодіжного підприємництва в туристичному бізнесі (2020)
Боліла С. Ю. - Холістична спрямованість маркетингу в діяльності м’ясопереробних підприємств для формування лояльного ставлення до продукції на регіональному ринку, Кириченко Н. В. (2020)
Бояринова К. О. - Розвиток логістики електронної комерції на промислових підприємствах, Дем’янюк Р. В. (2020)
Вергал К. Ю. - Оцінювання ризиків інвестиційного проєкту торговельних підприємств, Іщенко І. С. (2020)
Воронкова Т. Є. - Діагностика виробничого потенціалу підприємства, Вовкодав А. Ю. (2020)
Зябіна Є. А. - Енергетична політика України: ефективність та напрями її підвищення, Пімоненко Т. В. (2020)
Клюс Ю. І. - Практичне застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності ТОВ НВП "Мікротерм", Іжболдіна А. В. (2020)
Кравченко М. О. - Практичні підходи до бізнес-моделювання інноваційних проєктів, Сидорчук В. В. (2020)
Крейдич І. М. - Методи оцінювання ефективності фінансової політики авіаційних підприємств, Товмасян В. Р. (2020)
Кубів С. І. - Етапи оцінювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору та їх інтерпретація, Федюк В. В. (2020)
Латишев К. О. - Маркетинг цифрової сфери: поведінка споживачів в умовах пандемії, Герасимчук В. В. (2020)
Шапа Н. М. - Розвиток людських ресурсів України: загальні тенденції та методи навчання у незвичних та вимушених умовах, Павелко Ю. С. (2020)
Богдан Н. М. - Управління туристським іміджом як чинником конкурентоспроможності регіону, Концелідзе А. А. (2020)
Дехтяр Н. А. - Наявність вільного часу як чинник формування попиту на туристичні послуги (2020)
Почтовюк А. Б. - HR-менеджмент та можливості його використання для професійного розвитку персоналу, Семеніхіна В. В. (2020)
Водолазська О. А. - Управління державним боргом України, Герман Г. В. (2020)
Онищенко Ю. І. - Бізнес-модель банку: сутність та взаємозв’язок зі стратегією розвитку (2020)
Мельничук М. О. - Звітні дані в системі управлінських рішень на підприємстві: фінансова та нефінансова звітність, Анцибор М. С. (2020)
Польова Т. В. - Методично-організаційні особливості обліку виробничих запасів підприємств, Охрей Т. С. (2020)
Наумова М. А. - Прогнозування економічного розвитку України, Гончарук Н. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Мащенко С. О. - Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського ринку України за рахунок експорту трюфелів до країн ЕС, Тіверіадська Л. В., Видай Д. В. (2020)
Поляков М. П. - Аналіз глобальних тенденцій у туризмі, Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. (2020)
Кічурчак М. В. - Чинники залучення заощаджень домогосподарств на ринок банківських депозитів України: регіональний вимір (2020)
Коляда Т. А. - Особливості середньострокового бюджетного планування в Україні в умовах пандемії COVID-19, Гоч І. В. (2020)
Ліснічук О. А. - Оцінювання впливу місцевих бюджетів на економічний розвиток територіальних громад (на прикладі м. Ірпінь), Шворак В. В., Мазур В. В. (2020)
Касян С. Я. - Управління інтернет-маркетинговими комунікаційними стратегіями високотехнологічних підприємств і стартап-проектів, Юферова Д. О. (2020)
Котуранова Т. В. - Стан та перспективи розвитку ринку керамічних матеріалів, Котенко А. В. (2020)
Чорненька О. Б. - Методи управління заборгованістю підприємства відповідно до концепції процесно-структурованого менеджменту (2020)
Ляхович Л. А. - Стратегії подолання опору персоналу змінам на підприємстві (2020)
Нікітенко К. C. - Стратегічне планування у процесі логістичного постачання (2020)
Нікітенко К. C. - Визначення ролі великих даних у прийнятті рішень в економіці та фінансах, Жосан Г. В. (2020)
Однорог М. А. - Оцінка вартості бізнесу як елемент формування бізнес-моделей підприємств промисловості та агропромислового комплексу в умовах цифровізації економіки, Півторак М. В., Загороднюк О. В. (2020)
Онокало В. Г. - Ефективна оцінка діяльності підприємств у сучасних умовах (2020)
Пазущан А. В. - Інвестиційний контролінг як індикатор стабілізації системи антикризової політики підприємства та України у цілому, Черкас В. В. (2020)
Палант О. Ю. - Економічний вплив упровадження системи автоведення потягів метрополітену на трудові ресурси підприємства (на прикладі КП "Харківський метрополітен"), Стаматін В. В., Тараруєв Ю. О. (2020)
Петренко М. І. - Дослідження особливостей стратегії досягнення економічної стійкості та ефективності на сучасному етапі розвитку підприємства, Іванюта П. В. (2020)
Тараненко О. С. - Удосконалення термінального комплексу поштових та кур’єрських служб як інструмент оптимізації логістичної системи (2020)
Тимошенко К. В. - Концептуальні засади формування та розвитку конкурентних переваг дестинації на туристичному ринку (2020)
Писарева І. В. - Розвиток подієвого туризму та його вплив на просування території, Радіонова О. М., Приходько М. Д. (2020)
Чернихівська А. В. - Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування – вектор сталого розвитку на місцевому рівні (2020)
Шевченко О. О. - Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в умовах децентралізації на сході України, Давидов В. О., Удовиченко Д. В. (2020)
Макурін А. А. - Економіко-правовий ризик використання криптовалюти (2020)
Супрун А. А. - Діяльність страхової галузі в умовах пандемії COVID-19: проблеми і можливості, Бессінна О. С. (2020)
Юдіна С. В. - Страхові компанії як учасники процесу інвестування реального сектору економіки, Пірогов С. О., Сокіл В. Р. (2020)
Аніпко Л. В. - Проблемні задачі щодо антикризових аналітичних процедур фінансової стійкості підприємств торгівлі, Клімович І. М. (2020)
Юрченко О. Б. - Активи суб’єктів державного сектору економіки: поняття, класифікація та методичні засади організації обліку (2020)
Піскунова О. В. - Прогнозування часу до наступного замовлення клієнта інтернет-магазину на підґрунті методів машинного навчання, Клочко Р. С. (2020)
Вихідні дані (2020)
Іваницька О. М. - Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики (2020)
Балакін Р. Л. - Незалежні фіскальні інституції в державах – членах ЄС: функції та завдання в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Фліссак К. А. - Інвестиційні пріоритети Польщі в зовнішньоекономічній діяльності (2020)
Pavliuk K. - Some aspects of the development of research in the world and in Ukraine in the context of the impact of the COVID-19 pandemic, Klymenko K., Savostianenko M. (2020)
Петруха С. В. - Місцеві фінанси в умовах коронакризи: нова бюджетна архітектоніка та фінансова спроможність регуляції секторальних і соціально-економічних процесів, Палійчук Т. В., Петруха Н. М. (2020)
Леонов Я. В. - Світові тенденції та українська практика розвитку спортивної індустрії в умовах кризи (2020)
Ювілей академіка НАН України Тетяни Іванівни Єфименко (2020)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" в 2020 році (2020)
Шаров О. М. - Проблеми становлення монетарного суверенітету України (2020)
Любіч О. О. - Незалежність центрального банку як органу монетарної політики, Бортніков Г. П., Шульга Н. П. (2020)
Дробязко А. О. - Асиметричний вплив грошових потоків між реальним і банківським секторами на монетарне регулювання в контексті національної безпеки (2020)
Кудряшов В. П. - Розроблення концепції формування та імплементації фіскальних правил в Україні (2020)
Олейнікова Л. Г. - Запровадження інструментів податкового контролю з метою виявлення та припинення корупційних порушень у податкових органах України (2020)
Коршикова Р. С. - МСФЗ 15: новий підхід до визнання доходу підприємств, Небильцова О. В. (2020)
Papakammenou I.-R. - Student-centered classroom assessment: perception and new method (2019)
Kvasova O. G. - Investigation of writing assessment literacy of Ukrainian University teachers, Kavytska T. I., Osidak V. V. (2019)
Звонська Л. Л. - Організація самостійної роботи з навчання апофатичних конструкцій у синтаксисі давногрецької мови (2019)
Дружченко Т. П. - Цілі та зміст диференційованого навчання майбутніх юристів англійського усного монологічного мовлення, Ткаченко О. П. (2019)
Пономарьова В. А. - Комплекс вправ для формування англомовних просодичних навичок у говорінні учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, Сікорська А. (2019)
Сем'ян Н. В. - Підходи і принципи формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору (2019)
Драгінда О. В. - Навчання лексики: з досвіду викладання дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів І курсу спеціальності "Східна філологія" (2019)
Колодько Т. М. - Розробка навчального заняття на тему "Мрії та реальність" з дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів ІІ курсу спеціальності "Східна філологія" (2019)
Дроботун В. М. - "Isobel Rainey. EFL in the Secondary School Sector: Grassroots Teachers" Realities and Practices": огляд посібника, Кавицька Т. І. (2019)
Лазер-Паньків О. В. - Проблематика дисертаційних досліджень з теорії та методики навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Бондаренко М. К. - Пристосування сортів пшениці м'якої озимої французької селекції до умов Північного Степу України, Назаренко М. М. (2020)
Черчель В. Ю. - Оцінка стійкості ліній кукурудзи до Sphacelotheca reiliana в Північному Степу України, Стасів О. Ф., Сатарова Т. М., Затишняк О. В., Лазарєв Є. В. (2020)
Шейдик К. А. - Ідентифікація роду Nicotian для виділення Української групи махорок, Савіна О. І., Харитонов М. М. (2020)
Недзвецький В. С. - Вплив інсектициду λ-цигалотрин на окиснювальний стрес та експресію реплікативного білка А в мозку риб, Гассо В. Я., Новіцький Р. О., Єрмоленко С. В. (2020)
Чернуський В. В. - Інноваційні принципи добору цінних генотипів у системі конкурсного сортовипробування, Гументик М. Я. (2020)
Булейко А. А. - Формування продуктивності соняшнику під впливом позакореневих підживлень сучасними біопрепаратами в умовах Південного Степу України (2020)
Output data (2020)
Pichugin S. - Scientific School "Reliability of Building structures": new results and prespectives (2019)
Nesterenko M. - Vibrating tables with the spatial oscillations of the moving frame technological properties for forming reinforced concrete products, Nesterenko M.M., Orysenko O., Sklyarenko T. (2019)
Nesterenko M. - Different characteristics brake automotive system sales research manufactured by additive technologies, Virchenko V., Shapoval M., Shokalo A. (2019)
Orysenko O. - Mathematical model of pressure change in automobile pneumatical tire depending on operating temperature, Nesterenko M., Vasyliev O., Rohozin I. (2019)
Shkurupiy O. - Compressed elements with a variable in length stiffness equilibrium form stability determination, Mytrofanov P., Davydenko Y., Hajiyev M. (2019)
Pichugin S. - Design of composite skin panel for roof in accordance with the requirements of EN 1995-1-1 and GSN В.1.2-2:2006, Shkirenko S., Pents M. (2019)
Bidakov A. - Strength analysis of glued-in steel rods with different locations in CLT panels cross section, Raspopov Ie., Pustovoitova O., Strashko B. (2019)
Pichugin S. - Stochastic calculation of a quasi-homogeneous bolted joints of the body sheets of the steel silos, Makhinko A., Makhinko N. (2019)
Pichugin S. - Comparative analysis of design solutions of metal silos, Oksenenko K. (2019)
Storozhenko L. - Experimantal researches of the current burdening course plates achievements, Yermolenko D., Tegza І. (2019)
Chichulina Ks. - Methodological aspects of assessing the steel frames reliability, Chichulin V. (2019)
Hudz S. - Plastic bearing capacity of the steel element cross-section by internal forces combination and restraint, Gasii G., Hasenko A., Dariienko V. (2019)
Fenko A. - The own stresses influence on scale effect in concrete, Yurko I., Hasenko A., Krupchenko O., Yurko P. (2019)
Yefimenko О. - Engineering method for calculating steel-reinforced concrete elements with flexibility (2019)
Vynnykov Yu. - Tray research of the strain state of soil bases reinforced by soil-cement elements under the strip stamp, Razdui R., Aniskin A. (2019)
Vynnykov Yu. - Residential building’s deformation on pile foundation, Manzhalii S. (2019)
Oksen Ye. - Method of forecasting the terms of settling of structures on soils with silt layers (2019)
Klymenko V. - Substantiation of schematic and structural solutions of the main elements of biogas plant for the disposal of fallen leaves, Kravchenko V., Zotsenko M., Vynnykov Yu., Martynenko V. (2019)
Filonenko O. - Improving waterproofing properties in the wall basement area by injection method, Leshchenko M., Rozdabara O., Duka O., Pashchenko V., Filonenko D. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського